You are on page 1of 37

D/A PRETVORBA

Koristei D/A pretvornik s R-2R mreom, razluivosti 8 bita, s R=10k, LM385 diodu kao izvor
ref. napona od 2,5V o operacijskog pojaala 741
a) Potrebno je projektirati D/A pretvornik u naponskom modu rada s UFSR=10V.
b) Poslije je potrebno modificirati sklop tako da uizl ima napon pomaka od -5V. napajanje je
15V.

a)
Za analizu teinske mree R-2R potrebno je Uoiti da otpor desno od svakog vora ni iznosi 2R.
1

2
Kada je ukljuena samo sklopka b2:

Kada je ukljuena (spojena na napon UH) samo sklopka b1 (MSB):


=

4
Kada je ukljuena samo skolopka bn (LSB):
=
=
=

1
2

Kada su sklopke iskljuene:

Kada su sve sklopke ukljuene:


=

Ako je UH=2,5; UL=0; UREF=UH


= 10 = 1 +

1
2

= 3 !"#$! %&'.

= 10)*;

= 30)*

b)

Uz sve sklopke u desnom poloaju (UREF=0V) potrebnoo je dobiti UIZL=-5V


= 5 =

=2

= 5 + 10 1 2/0 = 5 1 + 2/1

Uz sve sklopke u lijevom poloaju potrebno je dobiti:

Mora se zadovoljiti jednakost

5 + 10 1 2/0 =

2,5 + 1 +

5 + 10 1 2/0 = 5 + 3 + 2
-

1
=
2

= 10)*;

/0
4- 2,5 1 2

2,5 1 2/0

= 20)*

Koristei D/A pretvornik s R-2R mreom, razluivosti 4 bita, s R=20k, LM385 diodu kao izvor
ref. napona od 2,5V i operacijskog pojaala 741, potrebno je projektirati D/A pretvornik s
rasponom izlaznih napona od 0-10V. Napon napajanja je 15 V. odredi izlazni napon za ulaze
0001, 1010, 1111.

56
56

= 10
=

=
=

0001

1010

1111

56

2
2

10
= 80)*
2,5

80 10 2,5 = 0,625
28 20 10-

= :

80 1080 10
; 2,5 = 6,25
2 20 10- 2- 20 10-

1
1
1
1 80 10=< - 8
= 2,5 = 9,375
2
2
2
2 20 10-

Pronai INL i DNL 3-bitnog D/A pretvornika ija je ulazno-izlazna karakteristika na slici

SAMPLE AND HOLD I KOMPARATORI


1P. Promijeniti track-and-hoold sklop zadan slikom za pojaanje 2 V/V. Koji je glavni
nedostatak modificiranog skloopa i kako se taj nedostatak moe ukloniti?
R

uul

OA2
+

OA1
+

uizl

CH
T/H

Rijeeno u Auditorne%20vje%
%9ebe%2005.pdf
Sklopka zatvorena:
Povratna veza je zatvorena oko OA1 preko SW-OA2-R. Zbog malog pada
ada napona na sklopci
obje su diode iskljuene, to znai
zna da je pad napona na otporniku jednak nuli
OA1 radi kao sljedilo uizl TRACK uul
Sklopka otvorena:
Napon na CH se prenosi pom
mou OA2 na izlaz uizl uizl HOLD uul. Diode slue za
zatitu od ulaska OA1 u zasienje i laki oporavak OA1 kod novog ulaska u track nain rada.
Za pojaanje 2 V/V dodaje se otpornik R1 = R2 prema donjoj slici. Naa taj nain pojaalo
OA1 radi kao neivertirajue pojaalo
poja
pojaanja 1+ R2/R1 tokom track naina
ina rada.
Poboljanje sklopa moe se postii
posti zamjenom dioda sklopkom sw2. Upravljaki
Upravlja
signale sw2
suprotne je faze od signala sklopke sw1. Na taj nain sw2 slui za zatvaranje povratne
veze oko OA1 tokom hold naina
na rada.

2P. Track-and-hold sklop integgracijskog tipa je zadan slikom, R2 = R1, Cgd=1.5


=
pF, CH=1 nF,
struja curenja kroz CH iznosi 2 nA (smjer struje s desna na lijevo). Odreditee pojaanje sklopa.
Pretpostavljajui uul=1.000 V, pronai
p
uizl u trenutku kad sklop prelazi u hoold nain rada i 50
ms nakon toga.
R1
uul

R2
CH

+
Cgd

uizl

Ucontrol

Rijeeno u AI-zadatci-rjeeni.ppdf
Rijeeno u Auditorne%20vje%
%9ebe%2005.pdf
Kada je sklopka zatvorena sklop se nalazi u TRACK modu.
uizl = - R2/R1 uul = -1.000 V
Prilikom prelaska u hold mode
ode Ugs se mijenja od 0 na 15
15 V da se otvori sklopka
Cgs prenosi na CH naboj Q
Q = Ugs Cgs = 15 pC
Na izlaz se javlja hold step: u
izl = Q / CH = 15 pC / 1 nF = 15 mV.
Napon na izlazu odmah
ah nakon prelaska u hold mode iznosi:
uizl = 1,000 + 0,015 = 0,985 V Za
vrijeme hold moda
oda struja curenja uzrokuje pad napona:
CH uizl = IL*T
uizl = IL *
T / CH = 1 nA 50 ms / 1 nF = 50 mV
Nakon 50 mss napon na izlazu e
iznosit:
uizl = 0,985 + 0,050 = 0,935 V

3. Track-and-hold sklop integracijskog tipa zadan je slikom, R2=2R1, Cgd=1pF. Na izlaz


T&H-a spojen je 12-bitni ADP max ulaznog napona UFS=10V. Odredite pojaanje sklopa.
Odrediti kapacitet kondenzatora CH tako da pogreka zbog injektiranog naboja ne premauje
1/2 LSB. Pretpostavljajui u1=1000V, pronai u0 u trenutku kad sklop prelazi z hold nain
rada. Pretpostaviti |Ucontrol| = 15V.

Rijeeno u alabahter AI.pdf

A=1+R2/R1= 1+2R1/R1=3
Q=Ugd*Cgd=15 pC
U=Q/CH

CH=Q/U

U=(UFS/212)*(1/2)=1,22 mV
CH=15*10-12/1,22*10-3=12,3 nF
U0=A*Ui+U=-1,998V

4. Mjerni sustav koristi S&H sklop s vremenskom nesigurnou (t a=0.5s) i vremenskim


kolebanjem od 50ns i 12 bitni SAR AD pretvornik sa vremenom pretvorbe 5s. Ako se koristi
AD pretvornik bez S&H sklopa, koja je maksimalna frekvencija ulaznog signala kod kojeg je
promjena za vrijeme pretvorbe manja od 1/2LSB-a? Uz koritenje S&H sklopa koja je
maksimalna ulazna frekvencija kod koje vremensko kolebanje uzrokuje pogreku manju od
1/2LSB-a? Za napon pune skale 10 V koja je rezolucija AD pretvornika?
Rijeeno u trecipopravni.jpeg
ta = Uizl/(UM*2f)
UM napon pune skale

fs max <1/ta*tNS*tc=1/0,5*10-6*50*10-9*5*10-6 = 180,180 kHz


Uizl=ta*UM*2*f = 0,5*10-6*10*2*180,180*103= 5,66 V
f< 1/2n**f0

f0=1/2n**f=7,77 Hz

5P. Za komparator s histerezom prikazan slikom, uz koritenje pojaala LM339 i napon


napajanja UCC = 5V, pronai odgovarajue otpornike za UOL = 0V, UOH = 5V, UTL = 1,5V,
UTH = 2,5V.
V
cc

Uizl
R2

R4
+

up
uul

UOH

uiz

R3

UOL

R1

UTL

UTH

Uul

Rijeeno u Auditorne%20vje%9ebe%2005.pdf
Komparator s histerezom UOH UOL:
kada je izlazni napon jednak UOH ulazni napon mora prijei napon gornjeg praga UTH
da bi komparator promijenio izlazni napon u UOL. Kada je izlazni napon jednak UOL
ulazni napon mora biti manji od napona donjeg praga UTL da bi komparator
promijenio izlazni napon u UOH.
S obzirom da je UOH = UCC mora biti R4 << R3 + R1||R2
Npr.: R3 = 100 k, R4 = 2,2 k
Primjenjujui princip superpozicije, za napon praga se dobija:
Up=(R1||R3)/(R1||R3+R2)*Ucc+(R1||R2)/(R1||R2+R3)*Uizl
Kada je izlazni napon Uizl = UOL = 0 V

Up = UTL

U TL (R1 || R3 + R2 ) = R1 || R3 U CC

U TH (R2 || R3 + R1 ) = R1 Ucc
Sreivanjem se dobija:

(U TL U CC ) (R1 || R3 ) = R2 U TL
(U TH

U CC ) R1 = (R2 || R3 ) UTH
@

AA

AA
@

1
||

1
||

Odabirom R3 = 100 k, slijedi:

1,5 1
1

+

3,5
100)

2,5 1
1

+

,
25
100)

AA

AA
@

= 66,7)*

= 40)*

6. S&H sklop prikazan na slici koristi se za uzorkovanje signala maksimalne frekvencije 10


kHz i amplitude 10 V, 10 bitnom rezolucijom. Odrediti najveu dozvoljenu amplitudnu
pogreku sklopa, u. Na osnovu toga odrediti minimalnu Io|max pojaala A1, maksimalni
injektirani naboj sklopke i maksimalnu struju curenja kondenzatora. Kapacitet kondenzatora
CH iznosi 0,01 F.

Rijeeno u 05-SampleHold.pdf

uizl<q (kvantizacijski korak)


q=2*10V/2n=10/2n-1=10/512=19,53mV

$J
$J

= L 2MN = 0,63 PO
$K
$K
CD FGH = 0,01OQ 0,63 PO = 6,3RS
TU V = J I = 195&I
J
19,53R
C =I
= 0,01OQ
= 4OS
K
50O
JUXY
JUXY = KG L Z KG =
= 310 %
LZ
CD FGH = I

7. Za kompenzator s histerezom UOHUOL prikazan slikom, uz koritenje pojaala LM339 i


napon napajanja VCC=15V, pronai odgovarajue otpornike za VOL=0V, VOH=15V, VTL=8V,
VTH=10.5V.
Rijeeno u alabahter AI.pdf

8P. Analizirati sklop na slici. Odrediti


Od
vrijednosti otpora tako da je uizl = 10u
10 ul za u1 > u2 i uizl
= 10uul za u1 < u2. Pretpostavvlja se da je napajanje 15 V.
R1

R3

uul

R2

R4

uizl
741

uup
u2

2N4391

LM311
R5

+
u1

-15 V

Koristei LM311 naponski komparator,


k
2N4391 nJFET i 741 operaccijsko pojaalo,
projektirati krug koji uz analog
ogni signal uul i dva kontrolna signala u1 i u2 ini da signal uizl =
10uul za u1 > u2 i uizl = 10uul
V.
u za u1 < u2. Pretpostavlja se da je napajanje 15
Rijeeno u Auditorne%20vje%
%9ebe%2005.pdf
U sluaju u1>u2
Izlazna komponenta
kompon
je na -15V
Struja ne prolazu kroz R4

JFET ne vodi

+ i stezaljke su na istom potencijalu uul

kroz R1 ne tee struja

JUXY = 1

J\Y

U sluaju u1<u2

Izlazna komponenta je na 0V

+ stezaljka OP je na masi

+ i stezaljke su na istom potencijalu (KS)

struja
JUXY

J\Y

10

Moemo odabrati
R2=20k

R4=20k

R3=9 R2 =180k

R4=3,3 k

R1= R3/10=18 k

JFET vodi
kroz R2 ne tee

10. U sklopu na slici koriste se LM311 naponski komparator, 2N4391 nJFET i 741 OP.
R1=9k, R2=10k, R3=90k, R4=10k, R5=1k. Odredite pojaanje sklopa za U1>Uul
sinusni signal amplitude 5V.

Rijeeno u alabahter AI.pdf


U sluaju u1>u2

Izlazna komponenta je na -Uul

Struja ne prolazu kroz R4

JFET ne vodi

+ i stezaljke su na istom potencijalu uul

kroz R1 ne tee struja


S=

UXY
\Y

= 1+

U sluaju u1<u2

= 10

Izlazna komponenta je na +Uul

Struja ne prolazu kroz R4

JFET vodi

+ i stezaljke su na istom potencijalu uul

struja
S=
]
]

2
M
1
=
M
=

UXY
\Y

FGH
\Y S

1
M

= 10
\Y S

1
^ 5 10 + 5 10 _ = 31,83
M

kroz R2 ne tee

11P. 8 bitni SAR A/D pretvornik AD670 ima vrijeme uzorkovanja Tconv = 10 ms. Koliko
iznosi maksimalna frekvencija signala, ako se A/D pretvornik koristi bez S&H sklopa?
f_max=1/(2^(N+1)*pi*T_conv)=62 Hz
12P. Ako se koristi S&H sklop AD582 s vremenskom nesigurnou T jitter = 15 ns, koliko
iznosi fmax?
41 kHz, blizu 50 kHZ = Nyquist, max sampling rate 100 kHz.
13P. Koliko iznosi maksimalna frekvencija uzorkovanja, a koliko Nyquistova frekvencija?
12 kHz
14P. 8 bitni half-flash pretvornik ima vrijeme uzorkovanja Tconv = 50 ns. Koliko iznosi
maksimalna frekvencija signala, ako se A/D pretvornik koristi bez S&H sklopa?
600 kHz. Ukupno Vrijeme pretvorbe 1,4 us, sampling rate 714 kHz Nyquist 357 KHz
15P. Ako se koristi S&H sklop s vremenskom nesigurnou Tjitter = 1 ns, koliko iznosi fmax?

AD PRETVORBA 1.DIO
1P. Zadan je 10 bitni AD pretvornik s UFSR = 10 V. Odrediti maksimalni SNR za idealni
AD pretvornik, ako je ulaz sinusnog valnog oblika. Odrediti efektivni broj bitova realnog
pretvornika ako je izmjereno SNDR = 56 dB
Rijeeno u predavanjima 06-ADP_I_dio_.ppt

Kvantizacijski korak 10 bitnog ADP a iznosi:

Q = UFSR/2n = 10/ 2n

Efektivan vrijednost um idealnog ADP a iznosi:

ef = Q/12= UFSR / (2n 12)

Maskimalni SNR e se dobiti za maksimalnu amplitudu ulaznog napona: Up=UFSR/2


Uef = Up/ 2= UFSR/(2 2).

SNRmax= 20log(Uef/ ef ) = 20log(UFSR /(2 2) / UFSR (2n 12))


= 20log((2n 12) /(2 2) ) = 20log(2n (3/2) ) =
= 6,02 n+1,76 dB = 62 dB

Kod realnog ADP a, poveani um smanjuje efektivni broj bitova koji iznosi:

ENOB = (SNDR 1,76 dB)/6,02= 9

ENOB broj bitova idealnog ADP a koji ima istu efektivnu vrijednost uma.

2P. Za 3-bitni AD pretvornik referentnog napona UREF= 3,2 V izmjeni su naponi praga: 0,2;
0,5; 1,1; 1,4; 1,7; 2,0; 2,6 za sve izlazne kodove od 000 do 111. Nacrtati karakteristiku
pretvornika te odrediti pogreke pojaanja i pomaka, idealnu irinu koda, irinu pojedinog
koda, diferencijalnu nelinearnost (DNL) i integralnu nelinearnost (INL) u dijelovima LSB-a.
Rijeeno u Auditorne%20vje%9ebe%2006.pdf

Pogreka pomaka iznosi 0V, pogreka pojaanja(idealno 2,4V;realno 2,6-0,2=2,4V


pojaanja 0V)
Idealna irina koda iznosi 3,2/23=0,4V
Max. DNL iznosi 0,2V ili LSB-a
INL iznosi 0,625 LSB-a

pogreka

3P. Pretvornik integrirajueg tipa s dvostrukom pilom realiziran je operacijskom pojaalom


pojaanja a = 103 V/V. Uz pretpostavku da je njegov izlaz uo(t) u inicijalnom trenutku jednak
nuli, potrebno je pronai uo(t0), ako je ulazni napon uul = 1 V. Pronai minimalnu vrijednost
RC tako da pogreka uo(t100 ms), uslijed konanog pojaanja operacijskog pojaala bude
manja od 1 mV.

Rijeeno u Auditorne%20vje%9ebe%2006.pdf
Rijeeno u AI-zadatci-rjeeni.pdf
UXY
UXY

0 =0

= a J\Y = 10-

Za idealni integrator vrijedi


UXY

UghGY i

UXY

UXY

K = 10- b# /c/

De A

1f

1 c
1
j J\Y $K =
K
I D
I

Pogreka uslijed konanog pojaanja mora biti u t=100 ms manja od 1 mV


UXY

100R

UXY

100R

UghGY i

1R

0,1
0,001
I
Taylor-ova serija za eksponencijalnu funkciju
1
1
1
0,1
10- l1 8
+
+ 1n +
0,001
8
10 I 2 10 I
I
10- b# /c/

De A

1f +

zanemarujui vee potencije


1
1
10 0,001
2
108 I
1
I
= 0,07
200

4. Analogno digitalni pretvornik integrirajueg tipa s dvostrukim pilastim naponom, realiziran


je OP pojaanja 2*10^3. Uz pretpostavku da je njegov izlaz u0(t) u inicijalnom trenutku
jednak nuli, potrebno je pronai u0(t0), ako je ulazni napon u1=2.2V. Pronai minimalnu
vrijednost vremenske konstante integratora, tako da pogreka uslijed konanog pojaanja OP
bude u trenutku 50ms od poetka integracije manja od 2mV.
Rijeeno u alabahter AI.pdf
UXY
\Y
\Y
\Y
UXY

= S J J =

J
+
+

= J

UXY

UXY

=
=

UXY

UXY

UXY

"ZI

UXY

"Z I

UXY

1
+ 1 "Z I
S

1
1
+ 1 "Z I r =
S
S

UXY
\Y

S
1 + S + 1 "Z I

Napon nabijanja kondenzatora u RC spoju:


+^

UXY

K =

UXY

= S

UXY

UXY
UXY

UXY

0 =0

\Y

K = 4400 t#
K

UghGY i

UXY

UXY

_#

/cP
s

= 4400

/cP
De A
UXY

1u

1 c
12,2
j J\Y $K =
K
I D
I

Pogreka uslijed konanog pojaanja mora biti u t=50ms manja od 2 mV


UXY

50R

2 10-

UXY 50R UghGY i 2R


/D,DvP
0,05
De c 1 +
#
2

2 10- 2,2 l1
2 10- 2,2

0,05
1 0,05
+
2 10 w 2 2 10- w

1 0,05
2 2 10- w

10/-

1n + 2,2

0,05
2 10/w

2 10/- w = 26R

5. Pretvornik s dvostrukim pilastim naponom razluljivosti 14 bita projektiran je da potiskuje


frekvenciju od 50 Hz. Koja je frekvencija potrebna za takt fCK? Koje je vrijeme potrebno da se
izvri pretvorba signala pune skale? Ako je UREF=2,5 V i ulazni je napon raspona od 0 do 5 V,
koja je vrijednost vremenske konstante RC potrebna da bi se dobila na izlazu iz integratora
vrijednost od 5 V za signal pune skale?
Rijeeno u Auditorne%20vje%9ebe%2006.pdf
Rijeeno u AI-zadatci-rjeeni.pdf
2

1
1
=
NAx = 50 2
NAx 50 yz

= 819,2)yz

T=2*20ms=40ms
DF6
1
2,5
j
2,5 $K = 5 I = 20R
= 10R
I D
5

6P. Digitalnim voltmetrom s pretvorbom napona u frekvenciju mjeri se istosmjerni napon 2,8
V. Miller-ov integrator ima ulazni otpor 22 k i vremensku konstantu 300 s. Napon
komparacije Uk= -3 V, za izbijanje se koristi tranzistorska sklopka zanemarivog otpora u
voenju. Izraunajte trajanje nabijanja kondenzatora u Miller-ovom integratoru. Izraunajte
broj impulsa koje brojilo izbroji toku jednog mjernog ciklusa koji traje 250 ms.

uul

up

R1

fx

UK

K1

Rijeeno u Auditorne%20vje%9ebe%2006.pdf

SET

CLR

K2

Rad sklopke:
Miller-ov integrator integrira ulazni napon uul dok napon na izlazu integrira up ne naraste do
Uk. U tom trenutku komparator K1 resetira bistabil zatvara tranzistorsku sklopku u prazni C.
kada napon up padne na 0 komparator K2 setira bistabil koji otvara sklopku i zapoinje novi
ciklus integriranja.
Uul=2,8V
Rul=22k
=300s
Uk=-3V
Tp=0
T0=250ms
Up=-t/(RC)Uul
Nabijanje kondenzatora traje dok napon up ne dosegne Uk
Up=Uk
t=-Uk/Uul* = 321,429 s
U jednom mjernom mjernom ciklusu brojilo izbroji N impulsa:
N=INT(T0/ )250ms/321,429s = 777

7. U digitalnom voltmetru s pretvorbom napona u vrijeme kao generator pilastog napona


koristi se Millerov integrator vremenske konstante 10 ms. Na ulaz Millerovog integratora
spojen je napon 10 V. Izlaznom naponu Millerovog integratora pribrojen je istosmjerni
napon 10 V, tako da je hod napona koji se dovodi na komparator od 10 V do 0 V. Vrijeme
povrata pilastog napona je 20 s. Na ulaz digitalnog voltmetra spojen je napon 4,7 V.
Izraunajte vrijeme trajanja impulsa na izlazu bistabila, broj izbrojanih impulsa uz frekvenciju
osnovnog takta 10 kHz, te najveu brzinu mjerenja ovim voltmetrom.

Rijeeno u Auditorne%20vje%9ebe%2006.pdf
Rijeeno u AI-zadatci-rjeeni.pdf
=RC=10ms
tp=20 s
Umj=4,7V
f0=10 kHz
napon na izlazu iz miller-ovog integratora iznosi:
1 c
10K
K
j 10 $K = 10
= 10 1
{UYG = 10
I D
I
w

Komparator K1 setira bistabil B i otvara AND vrata u trenutku kada je Upila=Umj


K
4,7
K =w 1
= 5,3 R
{UYG = 4,7 = 10 1
w
10
Komparator K2 resetira bistabil B i zatvara AND vrata u trenutku kada je Upila=0
K
K = w = 10 R
{UYG = 0 = 10 1
w
Vrijeme trajanje impulsa na izlazu bistabila iznosi tx=10ms-5,3ms=4,7ms
Broj impulsa iznosi N=tx*f0= 47 impulsa
Za svako mjerenje pilasti napon mora poprimiti vrijednost od 10V do 0V; vrijeme potrebno za
to iznosi 10 ms
Nakon te faze mora se isprazniti kondenzator, ta faza traje 20 s
Najvea brzina mjerenja
N[mjerenja/s]=1/(tm+tp)=1/(10ms+20 s)=99,8 mjer/s

8. Digitalnim voltmetrom s pretvorbom napona u frekvenciju mjeri istosmjerni napon 2.1 V.


Miller-ov integrator ima vremensku konstantu 250s. Napon komparacije Uk=-3V. A za
izbijanje se koristi tranzistorska sklopka zanemarivog otpora u voenju. Izraunajte trajanje
nabijanja kondenzatora u Miller-ovom integratoru za A1=, A2=10^4 V/V. Izraunajte broj
impulsa koje brojilo izbroji u toku jednog mjerenog ciklusa koji traje 250 ms.
Rijeeno u alabahter AI.pdf
1 c
=

j
$K
x
I D \Y
x

UX

=S
\Y

\Y

\Y |

\Y

= C|}

K = S I = Sw | = C|}
K =
K = 3

}D
=0
K

}D
= 0,08
K

AD PRETVORBA 2.DIO
1P. Odredite broj komparatora potreban da se paralelnim analogno/digitalnim pretvornikom
izvede 8bitno razluivanje. Ako je precizno otporniko dijelilo spojeno izmeu napona 10 V
i 0 V, odredite u kojim e stanjima biti izlazi komparatora kada se na ulaz prikljui napon 3,8
V.
Rijeeno u Auditorne%20vje%9ebe%2007.pdf
Broj napona komparacije, odnosno broj komparatora ovisi o broju bita n=28-1=255.
Uz dodatak komparatora radi detekcije preljeva dobiva se ukupno 256 komparatora.
Svi komparatori kod kojih je Uk<Umj biti e i stanju 1, a ako je Uk>Umj biti e u stanju 0.
Broj komparatora u stanju 0 je jednak:
| = C|} ~

FV
D

= C|}

256 3,8
= 97
10

2. Potrebno je uzorkovati ulazni signal s tonou od 0,5 % u frekvencijskom podruju od 0


Hz do 10 kHz. Frekvencija uzorkovanja je 40 kHz. Odrediti graninu frekvenciju i red
Butteworthovog antialiasing filtra koji priguuje frekvencije iznad Nyquistove frek vencije
100 puta. Koristiti minimalni red filtra. Butterworhov filtar n-tog red ima slijedeu
amplitudnu i faznu karaktristiku
||

1 + ~N
N

N
; K =
%
NA

Koji se faktor pretipkavanja koristio u prvo m dijelu zadatka? Ako se frekvencija uzorkovanja
smanji na 30 kHz, koji e red filtra biti potreban u tom sluaju? Ako je frekvencija
uzorkovanja 16 puta vea od Nyquistove frekvencije, koji e red anitaliasing filtra biti
potreban u tom sluaju?

3. Digitalni voltmetar sa sukcesivnom aproksimacijom ima mjerno podruje 10 V. U


digitalno/analognom pretvorniku voltmetra koristi se teinska otpornika mrea od sedam
otpornika i izvor konstantne struje 1 mA. Izraunajte vrijednost otpornika za teinsku mreu.
Koji se digitalni podatak dobiva na izlazu digitalnog voltmetra ako je mjereni napona 7,2 V.

Rijeeno u Auditorne%
20vje%9ebe%2007.pdf
U0=10 V
I0=1 mA
Uul=7,2 V
Kada su sve sklopke otvorene, napon komparatora jednak je naponu mjernog podruja
1 1 1 1
1
1
1
+ + +
+
+
+
= D = CD
2 4 8 16 32 64 128
=

CD

127
128

= 10079*

= 5039*

= CD

= 5,039
2
prvi bit ostaje 1

Uul>Uk1

a1=1

Sljedei korak, usporeuje se ulazni napon s :

= 2520* .

U prvok koraku A/D pretvornik otvara sklopku k1 i daje veliinu komparirajueg napona

+ CD = 5,039 + 2,250
2
4
Uul<Uk2 , drugi bit ostaje 0, te se u nastavku ne rauna R/4

= CD

= CD
= CD

= CD

= CD

= CD

+ CD

2
2

+ CD

= 5,039 + 1,260

+ CD

16

16

16

16

32

64

64

= 5,039 + 1,260 + 0,6299

= 5,039 + 1,260 + 0,6299 + 0,315

= 5,039 + 1,260 + 0,6299 + 0,1575

128

= 5,039 + 1,260 + 0,6299 + 0,1575 + 0,07874

a2=0
a3=1
a4=1
a5=0
a6=1
a7=1

Kod je: 1011011

Uizl=1*5,039+0*2,250+1*1,260+1*0,629+0*0,315+1*0,1575+1*0,07874=7,1651V

4. Digitalni voltmetar s sukcesivnom aproksimacijom mjeri se napon iznosa 7.9V u 7 koraka.


Referentni napon je 10V. Kojem binarnom broju odgovara mjereni napon? Kolika je
apsolutna, a kolika postupna pogreka mjerenja? Kolika je rezolucija ovog voltmetra?
Rijeeno u alabahter AI.pdf -postupak je rjeavanja je isto napisan u predavanjima

5. Digitalnim voltmetrom sa sukcesivnom aproksimacijom mjeri se napon 6,6V u


sedam koraka. Referentni napon je 10V.Kojem binarnom broju odgovara mjereni
napon. Kolika je apsolutna a kolika postotna pogreka mjerenja? Kolika je najvea
apsolutna pogreka ovog pretvornika? Koliko iznosi efektivna vrijednost
kvantizacijskog uma ovog pretvornika?
Rijeeno u AI-zadatci-rjeeni.pdf
Slino kao u prethodnom zadatku
Uref=10 V
7 koraka
Q kvantizacijski korak
10
h5
T = = 1 = 0,078125
2
2
Efektivna vrijednost kvant. um
T
{5 =
= 0,022552
12
Uk
5
2,5
a
1
0
Uul>Uk1
a=1
Uul<Uk1
a=0

1,25
1

0,625
0

0,3125
1

0,15625
0

Uizl=1*5+0*2,5+1*1,25+0*0,625+1*0,3125+0*0,15625+0*0,078125=6,5625
10101002=84
&=

6,5625 6,6
= 0,568%
6,6

& = |6,5625

6,6|

0,0375

0,078125
0

Primjer:
Umj = 6.4 V (mjereni napon)
UA = 10 V (dinamika ADP-a)
n = 8 (broj bitova ADP-a)
ai = 0 ili 1 (znamenke binarnog koda mjerenog napona):
1 za Umj > Uxi
0 za Umj < Uxi
Tijek pretvorbe:
1. korak
Ux1 = 1/2UA = 5V
Umj>Ux1 => Ux1 = 5V, a7=1 (MSB)
2. korak
Ux2 = Ux1 + 1/4UA = 7.5V
Umj<Ux2 => Ux2 = 5V, a6=0
3. korak
Ux3 = Ux2 + 1/8UA = 6.25V
Umj>Ux3 => Ux3 = 6.25V, a5=1
4. korak
Ux4 = Ux3 + 1/16UA = 6.875V
Umj<Ux4 => Ux4 = 6.25V, a4=0
5. korak
Ux5 = Ux4 + 1/32UA = 6.5625V
Umj<Ux5 => Ux5 = 6.25V, a3=0
6. korak
Ux6 = Ux5 + 1/64UA = 6.40625V
Umj<Ux6 => Ux6 = 6.25V, a2=0
7 korak
Ux7 = Ux6 + 1/128UA = 6.328125V
Umj>Ux7 => Ux7 = 6.328125V, a1=1
8 korak
Ux8 = Ux7 + 1/256UA = 6.3671875V
Umj>Ux8 => Ux8 = 6.3671875V, a0=1 (LSB)

rezultat pretvorbe je n-bitni (8-bitni) kod


(MSB bit a7 ide prvi, a LSB a0 zadnji):1010 00112

6. ADP-u sa sukcesivnom aproksimacijom najee prethodi S&H sklop.Meutim ako se ulazni


signal mijenja od +-1/2LSB za vrijeme pretvorbe tc S&H skolp nije potreban.Odrediti
maksimalnu frekvenciju ulaznog sinusnog signala amplitude Uul=1/2Ufsr ako 8-bitni ADP
radi bez S&H sklopa s vremenom pretvorbe 1us.Ako je U fsr=5V, odredite maksimalnu
pogreku, efektivnu vrijednost kvantizacijskog uma i SNR kod ovog sluaja.
Rijeeno u ADP.doc
h5

0
=
= 2 = 5,63R
12
12

| = 20

Ki

h5

2M N <

= 20
1 h5
2 2

1O 2,5 2M N = 0,00976
N = 621yz

5
= 58,96$
5,63R

IZVORI REFERENTNOG NAPONA


1P. Uputstva za izvor referentnog napona 10 V REF101 (BB) daju tipinu strujnu stabilnost
0,001%/mA, tipinu naponsku stabilnost od 0,001%/V i maksimalnu temperaturnu stabilnost
od 1 ppm/ oC. Potrebno je pronai promjenu izlaznog napona Uizl zbog: a) promjene ulaznog
napona Uul od 13,5 do 35 V; b) promjene izlazne struje Iizl od 10 mA i c) temperaturne
promjene od 0oC do 70oC.
Ostali podaci:
- um: 6 V peak to peak, u rasponu 0,1 Hz 10 Hz;
- dugotrajna stabilnost: 50 ppm/1000h
Rijeeno u 08-Izvori_referentnog_napona_.ppt
Uizl = 2,15 mV

a) 0,001%/V = 100(Uizl/10)/(35-13,5)
b) 0,001%/mA = 100(Uizl/10)/(10 mA)
c) 1 ppm/oC = 106(Uizl/10)/(70 oC)

Uizl = 1 mV

Uizl = 0,7 mV (max)

2P. Kristal kremena ima kapacitet izmeu elektroda 5 pF i dinamike parametre: induktivitet
10 H, otpor 1,5 k i dinamiki kapacitet 0,05 pF. Odredite razliku izmeu paralelne i serijske
rezonancijske frekvencije. Izraunati faktor kvalitete kristala za serijsku rezonanciju.

Rd
Co
Ld
Cd

Rijeeno u Auditorne%20vje%9ebe%2008.pdf

3. Izvor referentnog napona od 10 V ima tipinnu naponsku stabilnost od 0.001%/V, strujnu


stabilnost od 0.001 %/mA, temperaturnu stabilnost od 2 ppm / C i spektralnu gustou uma
od 250nv/korijen(HZ). Pronai ukupnu promjenu izlaznog napona, ako ulazni napon varira u
rasponu od 15-30V, izlazna struja od 0-10 mA a temperatura 0-70 0 C.Pronai rms vrijednost
uma na izlazu, ako frekvencijski opseg izlaznog pojaala iznosi 100 kHz. Odrediti
maksimalni ENOB AD pretvornika koji koristi gore navedeni referentni izvor.
100 UX
10 UX
10
0,001 %/ =
=
10
30 15
15
1
0,001% 15
UX =
= 1,5R
10

100 UX
10 UX
10
0,001 %/RS =
=
10
10RS
10RS
UX = 1R
UX
2 &&R/ = 2 10 10D
70
D
20 000 UX
2 &&R =

70

J = 250 % /yz

UX

= 89443,78

| = 20 89443,78 = 99$
| 1,76
| =
= 16 !Ka
6,02

= 0,001% 15

UX

= 0,001% 10R

2 70
= 0,7R
20 000

J = J 100 000yz = 79,055O /yz


10
2
| =
79,055O

UX

SINTETIZATORI FREKVENCIJE
1. Sklop na slici koristi se kao fazni detektor. Vrijednosti otpora su: R1=R2=R3=20 k, otpor
FET-a u voenju 100 , a u nevoenju 10 M. Ako je uul napon pravokutnog valnog oblika
amplitude 1000 V i frekvencije 1 kHz, a fazni pomak izmeu ulaznog i upravljakog napona
T/8, potrebno je pronai vrijednost izlaznog napona. Kolika je pogreka zbog otpora FET-a u
voenju i nevoenju?

S=

+ 1+

Rijeeno u alabahter AI.pdf

S = 1 + 2
S

100
= 0,99
100 + 20 10/-

10 10
= 1 + 2
= 0,996
100 + 20 10/-

UXY Ug

UXY FV

1 1
3
1
3
1
q } 1 1 + } 1 1 + } 1 1 + } 1 1r =
} 8
8
8
8
2

= t } 1 0,996 + } 1 0,99 + } 1 0,99 + } 1 0,996u =

0,4495
||

@ 0

UXY FV

UXY Ug

UXY Ug

100% = 0,7%

DFT/FFT

OSTALA POTENCIJALNA PITANJA


1. Za analogni multipleks 16 kanala na ulaz A/D pretvornika koristi se MOSFET sklopke.
Parazitni kapacitet uvoda i odvoda sklopke prema masi iznosi 3 pF. Otpor sklopke u voenju
je 400 Ohma. Unutranji otpor izvora iznosi 1 kOhm, a napon koji se mjeri 2 V.
a) Koliki mora biti najmanje ulazni otpor 12bitnog A/D pretvornika da bi pogreka zbog
konanog ulaznog otpora bila manja od 1 bita? Referentni napon pretvornika je 5 V.
b) Kolika je promijena napona na ulazu A/D pretvornika uslijed reverzne struje odvoda od
20 nA?
c) Kolika je najvea brzina multipleksiranja? Vrijeme potrebno da A/D pretvornik izvri
pretvorbu iznosi 1 s
Rijeeno u Auditorne%20vje%9ebe%2004.pdf

Takoer rijeeno u drugipopravni.jpg

NEKA PITANJA IZ DOMAIH ZADAA

*Kolika je najvea brzina (frekvencija) multipleksiranja? Vrijeme potrebno


da A/D pretvornik izvri pretvorbu iznosi 1us, aulazni kapacitet A/D
pretvornika iznosi 10 pF. Pretpostaviti vrijeme potrebno da se RC spoj nabije
na konanu vrijednost iznosi tau.
tnab=5*(Rg+RON)*(nCD+Cul) =
tuk=tAD+tnab=
fmax=1/(n*tUK)=
*Zadan je 10-bitni AD pretvornik s UFSR=11V. odrediti efektivnu vrijednost
kvantizacijskog uma.
Urns=Q/12=(UFSR/2n)/(12)=
*Za 16 bitni A/D pretvornik pdrediti max. SNR ako je sinusnog oblika
SNR=20log((UFSR/22)/(UFSR*2n*12))
*Odredi efektivni broj bitova (ENOB) ako je SNR=66 dB
n=(SNR-1,7609)/6,0206
*Frekvencija potrebna za takt fCK? f=50 Hz, 16 bita
FCK=f*2n
*Ako je UREF=2,5V i UUL=0-5V, koja je vrijednost RC potrebna da bi na izlazu iz
integratora bilo UPS= 5V. f=50 Hz t=20 ms
1/RCUREFdt=UPS
RC=(UREF*T)/UPS

RC=(UREFdt)/UPS