You are on page 1of 2

Unter anderem besuchen Sie entlang der Route folgende Erlebnispunkte:

Hardegg

Die kleinste Stadt Österreichs mit Grenzbrücke verzaubert mit der im 12. Jahrhundert erbauten Burg Hardegg. Tel. +43 291 6400, www.burghardegg.at

Čížov

Besucherzentrum des tschechischen Nationalparks Podyjí und ein Rest des Eisernern Vorhangs mit Kolonnenweg, Sta- cheldrahtzaun und Wachturm als Mahnmal. Tel. +420 515 291 630, www.nppodyji.cz

Weg der Freiheit & Denkmal Tor zur Freiheit bei Mikulov

Infotafeln auf einem Abschnitt des ehem. Kolonnenweges- zu verschiedenen Methoden der Überwindung des Eisernen Vorhangs und Denkmal zur Erinnerung an die Grenztoten. Tel. +420 519 510 855, www.mikulov.cz, www.sdruzenipamet.cz

Museum des Eisernen Vorhangs in Valtice

Im Museum erfährt man alles über die technische Aus- führung von Grenzanlagen und ihre Gefahren für Flüchtlin- ge, die Ausrüstung der Grenzsoldaten und man kann eine Verhörzelle besichtigen. Tel. +420 519 340 130, www.muzeumopony.cz/de/

Zámek / Schloss Mikulov
Zámek / Schloss Mikulov
Na hranici jižní Moravy a Weinviertelu An der Grenze Südmähren–Weinviertel
Na hranici jižní Moravy a Weinviertelu
An der Grenze Südmähren–Weinviertel

Kontakty / Kontakte:

An der Grenze Südmähren–Weinviertel Kontakty / Kontakte: Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p.

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o. Radnická 2, 602 00 Brno Tel. +420 542 210 088 info@ccrjm.cz, www.cyklo-jizni-morava.cz

+420 542 210 088 info@ccrjm.cz, www.cyklo-jizni-morava.cz Nadace Partnerství Údolní 33, 602 00 Brno Tel.: +420 515

Nadace Partnerství Údolní 33, 602 00 Brno Tel.: +420 515 903 117 partnerstvi@nap.cz, www.eurovelo.cz

Tel.: +420 515 903 117 partnerstvi@nap.cz, www.eurovelo.cz Weinviertel Tourismus GmbH Kolpingstraße 7, 2170 Poysdorf

Weinviertel Tourismus GmbH Kolpingstraße 7, 2170 Poysdorf Tel.: +43 2552/3515 email: info@weinviertel.at, www.weinviertel.at

Trasy EuroVelo v Evropě

Evropská síť dálkových tras EuroVelo byla iniciována Evropskou cyklistickou federací (ECF) s cílem rozvíjet dálkové trasy napříč Evropou podle jednotných kritérií. Více informací naleznete na www.eurovelo.com.

EuroVelos in Europa

Das Europäische Radfernroutennetz EuroVelo wurde von der European Cyclists Federation (ECF) mit dem Ziel initiiert, Rad- fernrouten quer durch Europa nach einheitlichen Kriteri- en zu entwickeln. Mehrere Informationen finden Sie unter www.eurovelo.com.

Síť cyklotras EuroVelo v Evropě Europäisches Netzwerk EuroVelo 13 13 1 1 11 11 10
Síť cyklotras EuroVelo v Evropě
Europäisches Netzwerk EuroVelo
13 13
1 1
11 11
10 10
3 3
Oslo
7 7
Helsinki
Tallin
Stockholm
12 12
Moscow
Riga
2 2
Copenhagen
10 10
12
12
Vilnius
Dublin
Minsk
Amsterdam
1 1
Berlin
Warsaw
2
London
Brussels
2
9 9
Kiev
13 13
Luxembourg
Prague
4 4
4 4
Paris
5
15 15
5
Bratislava
Chisinau
Vienna
6 6
Budapest
11 11
3 3
Bern
Ljubljana
7 7
Zagreb
Bucarest
Belgrade
6 6
Sarajevo
Pristina
So a
Podgorica
13 13
Madrid
Skopje
8 8
Rome
Lisbon
1 1
Tirana
5 5
Athens
8 8
Nicosia
Valleta
Vydala Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o. v roce 2015,
grafika Advertum s. r. o., tisk Tiskárna Didot, spol. s r. o. , fotografie archiv Advertum a CCRJM.
Didot, spol. s r. o. , fotografie archiv Advertum a CCRJM. Stezka železné opony evropská cyklotrasa
Didot, spol. s r. o. , fotografie archiv Advertum a CCRJM. Stezka železné opony evropská cyklotrasa
Didot, spol. s r. o. , fotografie archiv Advertum a CCRJM. Stezka železné opony evropská cyklotrasa
Didot, spol. s r. o. , fotografie archiv Advertum a CCRJM. Stezka železné opony evropská cyklotrasa

Stezka železné opony evropská cyklotrasa EuroVelo 13

Eiserner-Vorhang – europäische EuroVelo 13 Radroute

13 Eiserner-Vorhang – europäische EuroVelo 13 Radroute Na Jižní Moravě a ve Weinviertelu In Südmähren und

Na Jižní Moravě a ve Weinviertelu In Südmähren und im Weinviertel

– europäische EuroVelo 13 Radroute Na Jižní Moravě a ve Weinviertelu In Südmähren und im Weinviertel
– europäische EuroVelo 13 Radroute Na Jižní Moravě a ve Weinviertelu In Südmähren und im Weinviertel

Stezka železné opony – evropská cyklotrasa EuroVelo 13 na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Stezka železné opony-EuroVelo 13 (celková délka 10.400 km) prochází jižní Moravou a Weinviertelem v délce 200 km mezi Vratěnínem a Břeclaví. Projedete se územím ná- rodních parků Podyjí/Thayatal i Lednicko-valtickým are-

álem a historickými, vinařskými centry jako je královské město Znojmo, Retz či Mikulov. U Čížova můžeme spat- řit pozůstatky železné opony včetně strážní věže. Neda- leko Mikulova pod Pálavou se po bývalé vojenské cestě (tzv. signálce) projedete po Stezce svobody i kolem pa- mátníku obětem Železné opony „Brána ke svobodě“. Na hraničním přechodu Valtice – Schrattenberg se nachá-

zí Muzeum železné opony. Trasa prochází evropským Ze-

leným pásem, který vznikl jako výsledek přísně střežených hranic a nyní zahrnuje množství národních parků a území

s chráněnou přírodou. S touto dříve silně střeženou hrani-

cí jsou také spojeny mnohé lidské osudy – lidí, kteří pod-

nikali své cesty za svobodou www.ironcurtainstories.cz. Jednotně značená cyklotrasa (modrý symbol EU s číslem

13), která střídavě vede územím ČR a Rakouska, je sjízd- ná nejlépe s trekkovým či MTB kolem (úsek v NP Pody- jí). Informace o celé Stezce železné opony – EuroVelo 13 na www.eurovelo13.com a v ČR na www.eurovelo.cz

a www.cyklo-jizni-morava.cz. Podél trasy můžete využít

iubytovacíastravovacíslužby„Cyklistévítáni“(vDolnímRa-

kousku„RADfreundlicheBetriebe“)www.cyklistevitani.cz.

Na trase mimo jiné navštivte:

Hardegg

Nejmenší město Rakouska s hraničním mostem přes Dyji

a hradem z 12. století. tel. +43 291 6400, www.burghardegg.at

Čížov

Návštěvnické centrum Národního parku Podyjí a zbytky železné opony se signálkou. tel. +420 515 291 630, www.nppodyji.cz

Muzeum železné opony Valtice–Schrattenberg

V muzeu se dozvíte vše o tehdejším technickém vybave-

Valtice
Valtice

ní hranic a jejich nebezpečích pro uprchlíky a o vybavení pohraničníků. tel. +420 519 340 130, www.muzeumopony.cz

Stezka svobody & Památník Brána ke svobodě u Mikulova

Informační tabule na části bývalé signálky u Mikulova k různým metodám překonávání železné opony a památ- ník obětem železné opony. tel. +420 519 510 855, www.mikulov.cz, www.sdruzenipamet.cz

Eiserner-Vorhang – europäische EuroVelo 13 Radroute in Südmähren und im Weinviertel

Die Eiserne Vorhang Radroute – EuroVelo 13 verläuft in Süd- mähren und im Weinviertel auf 200 km zwischen Drosen- dorf – Břeclav. In diesem Abschnitt radeln Sie durch Natio- nalparks Podyjí und Thayatal oder durch UNESCO – Kultur- landschaft Lednice – Valtice sowie durch historischen Wein- städte Znaim, Retz und Mikulov. Bei Čížov kann man die Res- te der Grenzzäune samt Wachtturm besichtigen. In Mikulov kann man den neu gestalteten „Pfad der Freiheit“ besuchen, der die Schicksale jener Menschen, die den Eisernen Vorhang zu überwinden versuchten, erläutert und auch das Mahn- mal für die Opfer des Eisernes Vorhanges. Am Valtice-Schrat- tenberg Grenzübergang befindet sich das Museum des Ei- sernen Vorhanges. Der Eiserne Vorhang bildete einen Strei- fen Niemandsland zwischen Ost und West. Im gesperrten

Dyje Dyje Přehled / Übersicht EuroVelo 13 Drosendorf – Břeclav Č E S K Á
Dyje
Dyje
Přehled / Übersicht EuroVelo 13 Drosendorf – Břeclav
Č E S K Á
R E P U B L I K A
Vranovská
přehradní nádrž
Uherčice
vodní nádrž
j
i
ž n í
M o r a v a
NP Podyjí
Nové Mlýny
Čížov
Znojmo
35,5 km
P á l a v a
25 km
Lednicko-valtický areál
Mikulov
Hardegg
Drosendorf
26 km
42 km
Břeclav
NP Thayatal
Slup
-Poštorná
Retz
Valtice
Jaroslavice
50 km
Schrattenberg
Laa a. d. Thaya
Reintal
Pulkautal
31 km
W e i n v i e r
t e l
Ö S T E R R E I C H
soutok Moravy a Dyje
Hohenau
státní hranice
/ Landesgrenze
Iron Curtain Trail
EuroVelo13
Thaya
Morava

Grenzstreifen ist so ist ein wertvolles Europäisches Grünes Band mit etlichen Nationalparks und Naturschutzgebie- ten entstanden. Mit dem ehemaligen streng geschützten Ei- sernen Vorhang sind auch konkrete Geschichten von Mens- chen beiderseits der Grenze verbunden, die die mobile App www.ironcurtainstories.eu darstellt. Die einheitlich be- schilderte Radroute (Europäische Flagge mit der 13), die zwischen Tschechien und Österreich pendelt, ist bestens mit Trekking- oder MTB-Rädern (Abschnitt im Nationalpark Po- dyjí) befahrbar. Informationen zur gesamten Eisernen Vorhang Radroute fin- den Sie unter www.eurovelo13.com. Zu den tschechischen bzw. südmährischen Abschnitten unter www.eurovelo.cz und www.cyklo-jizni-morava.cz. Entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs können Sie die Services von radfreund- lichen Unterkünften sowie gastronomischen Betrieben, in Tschechien „Cyklisté vítáni“ www.cyklistevitani.cz und in Niederösterreich www.weinviertel.at nutzen.

Hrad / Burg Hardegg
Hrad / Burg Hardegg

Rate