You are on page 1of 6
@ MINSTERSTWO KULTURY IDZIEDZICTWA NARODOWEGO Podsekretarz Staru Andrzej Wyrobiec Dwi 94/1508 Warszawa, dia) tipea 2015 Pan Michal Kanowaik Dyrektor Zwigzku Importeréw i Producentow Spragtu Elektrycanego i Elektronicznego Branly RTV tl Poleeyisha 116A, 01-304 Warszawa ‘Szanovny Panie Drrektorze, codpowiadajge na pytanie ZIPSEE 0 kwoty wyplacone upravaniosym ttulem repartysi ‘plato ktSeyeh mowa wart. 20 ustawy 2 doin 4 Iutego 1994 ro prawic autorskim i prawach pokrewnych oraz rotrcanych kosaiGw administracyjnych o2z, ponowione w pismie 2 dn 5 czerwea br, uprzeimie wyjasniam, 2 Ministerstwo nie dysponuje zestawieniem, Kt6re ‘obrazowaloby prechieg repartyi w rela} do koszt6w za caly okres funkcjonowania systema ‘oplat, a wige w prktyce od 4 lutego 1996 r, kiedy weszlo w 2ycle pierwsze razporzadzenie ‘okreslajgce kategoie urzadzeh i nosnikéw objgtych oplatami oraz wysokosé oplat. Wymaga jednakee wyjainienia, 2e repartyeja oplat moze polegaé rOwnie? na. tae. konsumpeji ‘biorowe (repartycja posrednia), 2godnie z kira érodkiz oplat zasiljgokreslone fundusze zz, z kiérych firansowane sq réznego rodzaju praedsigwzigcia, aypendia, dotace itp. ww ramach dzialalneseisttutowe} 072. Fundusze te sq zaslane nie tylko Srodkarniz opat, ale rownie2 np. z odpiséw od wynagrodzed liceneyjnych Iub prayehod6w 2 daialalnosei dancgo fz wykraczajgce) poza Scisle rozumiany zbiorowy zarzad. Taka forme rekompensaty dozwolonego uzytku osobistego wyrainie dopuseil na gruncie prava unijnego Trybunal ‘Sprawiedliwosei UE w sprawie C-S21/11 Amazon.com p. Austto-Mechana. Nie jest zatem smozlwe preeyzyjneustalnieliczby os6b, kte skorzysaly w ramach repatyei posredniej 2 praedmiotowych oplat. Nalezy tex zauwa2yé, 2e reparyeja indywidualna jest 0 wile ‘ardzie} skomplikowanym procesem w praypadku, gdy uprawnionymi sq tysigcetwircdw ezy wykonaweéw, niz gly jest 10 relatywnie waskie grono podmiotiw biznesowych jk producenei muzyeeni | audiowizualni czy wydawey. Dlatego w ocenie MKIDN nie ma Imerytorycanego uasadnienia konstruowanie globalnego obrazu furkejonowania systema ‘oplat w oderwaniv od wo. specyfiki poszczeg6lnych ozz oraz specyfiki poszezegélnych kategorii uprawnionyeh, Ministrstwo monitoryje funkejonowanie systema oplat tezujge na biedgeych sprawozdaniach zz oraz ew. nieprawidlowoseiach sygnalizowanych praez. osoby Strona 126 zaintersowane. Wychodzae jednak2e naprzeciw proibie ZIPSEE wrstpiligmy do ozz © prackazanie globelnych informacji dotyezacych repartyeji i koszi6w deialalnosi. Niestety udzielone odpowiedi pozostajg na rémym sopniu szczegélowoé i otrzymane dane nie Pozwalijg_na ich jednolite vjgcie. Ponize] preedstawiamy zaten dane dotyezace poscoenglinych ce, unyehane mm pulslawie wdzichuych cljowicles vez w samech tocageyth sig w MKIDN postepowad nadzorczyeh, 1. Stowarzyszenie Producentéw Audio-Video ZPAV We stanana dzied 3.022014 +, ZPAV wyplacil wszystkie zainkasowane opaty, prey exym koora 196 min zl. zostla przekazana SFP cxlem dalsze} repartyeji na reece producentéw wideograméw. ZPAV potrgca 10% tytulem kosziéw inkasa i reparycii, “tym 2e od kwot prackazywanych SFP potrycane sq jedynie koszty inka 1 3%, 2. Siowarzyszenie Filmoweéw Polskich SFP Za okzes do kosca 2012 r. SFP podzielto wszystkie zainkasowane oplaty, preshazuige ‘wlasciwym zz nalezne im kwoty. Do 2008 rj. do czasu nowelizaji zalgeznikow audio- ideo pedzielono 11,9 mln 21. w cagsi autorskie) oraz 11 min 2. w ezeéci producenckie Z exgtei autorskie} SFP preypadia kwota 7,7 min 2l. Za lata 2009-2012 oplaty zostaly \ cei auorskij podzielone na podstawie porozumienis 7 o7z 2 21.11.2013 r. Zkwoy 3,97 min at. SPP preypadio 2,¢4 min 2. Dia produceniéw SFP otzymala kwote 1,73 min'2 ‘Na dziet 5 futego 2014 +. nie zostaly podzielone jedynie oplaty 2a 2013 1. x unagi, 1a oczckiwanie na inkaso za 1V kw. od ZAIKS i ZPAV. 2a okres do 2013 r. SFP otraymalo Igcznie nieco ponad 29 mln 2, z zego poral 18% zostalo prackazane w ramach podzilu pozostalym wlaiciwym ozz (ZASP, ZPAP, ZPAR, KOPIPOL), Za oktes do 2008 r. wyplacono calosé érodk6v. Repartyeja objgla 2253 auorow 1-34 podmioty zagr. (inne ni2 0s. fi) oraz w ezeéei producenckie) 261 producentSw i 24 podmioty zagr. Kwoty za lata 2009-2012, podzielone na podstawie ww. porozumienia 22013 + podlegajgatualnie reparyeji SEP zgodnie 2 § 47 swojego statuta moze potrcaé 2 oplat do 10% wplywéw Z preezaaczeniem na cele ,socjalne, kulturalne i promocii twérczosei_filmowe)". 7 keoty inkasa z lat 2009-2012 zostala potracona kwota 473627,78 zl. We wyjasnies SFP na. cele socalne trafia zaledwie ok. 3% tej kwoty. Zdecydowana wigkszoaé srodkéw jest praeznaecana na promocjg wirezosei filmowe] (Jofinansowania, oplacanie adziaha ‘whrgjowych i zagranicanych festiwalach, stypendia, nagrody itp.) SEP nie tworzy rezerw na pokrycie ew. roszezeé podmiotéw nizidentyfikowenych ‘Wyplace calose inkasowanych kwot ~ raz w roku, do kofica wrzeénia roku nastepnego. po roku inkasowym. Kwoty niepobrane praez uprawnionych sq po 3 latach dzilone proporcjonanie migdzy uprawnionych uezestniezacych w pierwotnym podziale. SFP potrgca ‘osatyinkas i repartyji w wysokosei do 10% wply 5. Stwna226 3. Stovazyseenie Anystbw Wykonawedw Usworéw Muzyeznych i Slowno- Muzycenych SAWP, ‘SAWP dokonuje regulamnych podzislbw inkasowanych kwot migdzy wlaiwe ozz ~ 'STOART, STL i ZASP. Z kooty 20,5 mln 2. zankasowanej w Istach 2005-2013, krjowe ‘ezz otrzymaly 4 mln 21, SAWP zatrzymat kwotg 4,5 min zi. dla aryst6w swoich oraz iniereprezentowanych pracz 2aden krajowy ozz, za kwota 11,9 min 2. zostala preypisans ‘arystom zagrinicznym i pozostawiona do dyspozyi SAWP. Z inkasa za lata 1996-2004 w kwocie 16,9 mln 21. SAWP preckazal krajowym ozz kwote 82 min 21, potrgcajac koszty inkasa w kwecie 329 ys. 2. Z kwoty preeznaczone) do reparyji indjwidualne) SAWP -potgeltytulem Kosat6w Kwote 750 8. 1. Koszty inkasa i repartyeji SAWP wyniosly ‘wlatach 20082013 1,48 mln 2. i byly nizne w ebanyeh latac, prey ezym Srednia wyniosla 7.20% Z kwaty praeznaczone| dla artystéw zagr. SAWP wyplacit wg stanu na dzief 5.02.2014 r. hwotg 385 tys. al. Od poezathu dzisalnossi SAWP preeznaczyt do repay kewote 10 minzl, 2 czego podzell na indywidualne konta kwotg 8 mln 21. Wyplacit 7 mn 2 dla ok 2500 es6b. Lacanie w podzialeuczestniczy ok 11 tys. wykonaweéw, W tym 8,5 195 niezidentyikewanych. Kwota_oezekujgea na uprawnionyeh —niezidentyfikowanych to ,niewiele pond | milion lotyeh”. i po-zatku deialalnosci SAWP potrittyulem Konsumpejiindywiduane} kote 1,33 mina Sod te, romadzone w Fundusza Zbiorowego Spor, svg m,n. obstudee prawne) i sqdowe) zhiorych roszzeh SAWP, zakupom powierzcn birowyeh i il ‘wyposibeni, zakupom oprogramowania komputroweo itp. Odpis ne Fundusz poehodzi 2 kwot indyaidualnie peypisanych artystom reprezentowanyn prazz SAWP i wynosi 30% ‘yeh wot SAWP. dokonuje reparyejiindywidualne) dwa razy w roku, w czerweu iistopade. Drielona jest wtedy zaréwno kwota otrzymana tytulu ,czystych nosnik6w” jk ‘ kwoly wymagrodzeliceneyjnych 2 poszezegélnych po eksploatci 4, Zoviask Anystéw Wykonawedw STOART STOART otraymyje érodkiz ,ezystych nognikbw" w ramach podzial dokonywanego przez SAW? i ZASP. Dotychezasotr2ymal prawie 6,5 min 2, z ezego na indywidualne konta tyst6w eolizyl kwotg 4,9 mln 2. Od SAWP STOART otrzymuje kwoty nalezne wylgeznie artystom, hirychreprezentuje na podstawie aktw powierzenia praw w 2arzad, od ZASP zaé réwniez de aryst6w zagranicenych, précz pochodzacych z USA. Wyplata nastgpuje po ayskaniu przez. arystg min. 100 2. Artyéei zagraniczni sq uvwzgledniani w umowach 2 zagranicanymi ozz, Dolychezas reparycja STOART objgla ok. 4 tys. wykonaweow (wyplaty wwzgledniaig tez ,umowy zbiorowe” 2 orkiestrami z chérami, gdzie liezba ‘wykonawcdw jest zmienna). STOART potrgca 10% inkasa tyulem koszw reparyeji. Natomiast podobnie jak \w preypadka wynagrodzen licencyjayeh 30% prayehodow z odseck praeznseza na repatiydg potrednig (unduse soealny i fundus promoeyny). Strons 32.6 5. Stovarzyszenie Wydawebw REPROPOL, REPROPOL uayskuje wplywy 2 oplat wylaceie od Stowarzyszenia Copyright Polska (dawnig} ,Polska Ksigaka"), Obydwa ozz preeprowadzaig coroczne badania czytelnctwa, realizowane przez Millward Brown SMG/KRC, na podstawie ktdrych nastepuje pdzal opt. [REPROPOL wyplaca Srodki oplat w drugim kwarale roku nastgpnego po roku inkasowym. Wskutck zmiany preepiséw o podatky VAT w 2011 r. i sprascznych interpretaii izb skarbowych REPROPOL vwstzymat wyplaty srodk6w 2 oplat za okresy po zmiaie preepisow do czasu wzyskania jednozacenego rozstrzygngcia zagndnienia podatkowego przez Naczsiny Sqd Admiristrcyjny. Na Koniee 2013 +. REPROPOL wyplacit natomiast 70% srodk6w uzyskanych 2 okres 2003-2010, w sumie 24min 2. na rzecz 139 wydaweow tytul6w objetych monitoringlem prasy, 200 wydavedw tytul6w naukowyeh oraz 346 wwydawodw pozostalych tyulow. W 2014 x, REPROPOL mial dokonaé repartyeji opt uzyskanych za lata 2011-2012, REPROPOL nie prowadzirepartyei posrednie), 2tem cals inkasowanych srodksw jest wyplacana uprawnionym wydaweom. Z uvagi na znicene wplywy 2e skladek Calonkowskich ortz brak roebudowane) struktury administacyjne) REPROPOL 2 kwot inkasa za lata 2003-2010 potrgcit tytulem kosziéw 3,6%, za za Kolejne lata preewiduje koszty wy2sze, 2 uwagi na Konieczno8é roaliczeh VAT, ale nieproekraczajgce 10%, 6. Stowarzyszenie Architektdw Polskich SARP SARP partyeypuje w oplatach inkasowanych praez Stowarzyszenie KOPIPOL, Ktére ‘w 2013 r, za lata 2007-2012 wyplacilo SARP kwote 126.8 ty. 21. Pomimo praygtego przez SARP, po interwencji MKIDN, prostego schematu repartyeji polegsiqcego na wyplacie wseysikim edlonkom SARP jednakowe) kwoty, SARP wg stanu na dzies 8 kwietnia br. ‘wyplacilo upawnionym zaledwic 100 21. Koszly repartyeji usalilo na prawie 26 ts. 21 W ‘rwigrie 7 nieskiterong repariye MIGDN wszeza 2 ized postepewanie 0 cofigsie zezwolenia ns zbiorowe zarzqdzanie, Sprawa jest w toku, Stosowna decyzja povinna zapasé wlipeu be 7. Stowarzyszenie Autoréw i Wydawebw ,Copyright Polska” Copyright Polska, wystepuigca do niedawna pod nazwa ,Polska Ksiazks”, dokonuie inkasa i reparjeji oplat wylgcenie na reece wydawodw. W ramach podzitu preekizuje cagsé inkasowanych Sodkéw Stowarzyszeniu REPROPOL, reprezentujgeemu _vydaweow prasowych. Podstawg podziah jest porozumienie obydwu organizaiz | paddierika 2008 +, ma mocy Ktérego REPROPOL uzyskuje ok. 13 érodkéw inkasowanych przez Copyright Polska", Rozliczenia obydwa organizacji nastepuja na biezaco. Natomiast w ramach repartyli bezposredniej w latach 2004-2013 zostalo wyplaconych 10 min 21. Wg stanu na zie 7 lutego 2014 r. 2a okres do 2012 r, pozostalo do wyplaty 4,32 min zl. Minimalna kwota uprawniaigcs wydaweg do zrealizowania wyplaty wynosi 300 21. W latach 2009-2012 ra potrasby cepartyct poSrednie) zostala wylgczana Lwota I mln al. W latach 2011-2013 kKosety deiatalnose! Copyright Polska” wynosily 11-13%. Sirona 26 8, Stonarzyszenie Aktorbw Filmowych i Telewizyjnych SAPT — obeenie nlebedgce 022, porawione w stan ikvwidaej'zdniem I styeznia 2014 Stovarzyszenie SAFT otrzymywaloérodk z oplat w ramach pedal dokonywaneao ‘pre SAWP 1 ZASP. W sumiezainkasowalo kwole 771 ty. 2 Wraz2 odsetkami waplaclo ‘uprawnionym 776,7 ts. 2. ptegeajgeKosetyreparyjt w kwocie 289 ts, (15% inkasa) soz poczynaigc od 2010 r. 15% odpis na Fundusz Socjalny w lgcae| kwocie 15 ty. 2 SAFT otramywat wleznie sodki naleene rvoim crlonkom, ktérych liceba wats sg w calym clzese dratania jako ozz w granicach 140-160 os6b i takie grono abgte bylo reparyeja. Na deh ikwidasi kwota niewyplacona womiosle 319 zl i zosala prckazana ZASP, keto stowarzyszenie prez repertiar SAFT. 9. Stowarzyszenie Zbiorowego Zarzadzania Prawami Autorskimi Twrcow Dziel ‘Naukowyeh i Technicznych KOPIPOL Stowargzenic KOPIPOL jest pienotnjm inkasentem 50% opt w sfere reprogrificzne} oraz wiémym inkasentem oplat dzielonych przez ZAiKS i SFP. Repartycja dskonywan pez KOPIPOL obsimuje podria opat 2 sey rerosraczne ort reparie ‘nding dokonywana ako orgnizara waive, Wg stan nade 31 aca base Aokooayeh reer KOPIPOL wypst wynosi 467 min a 2 cargo w ramach reparye inbywidane 2.14 min 2h na rece 2747 aorow, KOPIFOL preezacen 10% trokwr 7 inkasa na reparycig posednig relizowang poprer 4 fandsze. Do eras rozpcrecia Teparygh indyvidualne) w 2007 r KOPIPOL realizowal wylgcanie reparosy poten indywiduainerorpoegia sig © works wysgporn. pokontnego”MKIDN Wobee sizadowaljgeego posep ij reparysi KOPIPOL w di 28 seria 2014. zt wai an. 104 ust. 4 w wz os plt 112 usta prawie sori | peavach pokremnych werwany do naezyego nakonywaniaobowiqekbw oz pod ype cofieia Eecwolesin na tborowe zarzaeanie or prasiladaniakwaralnych Taponow 2 pos” rene 10, Stowarzyszenie Autordw ZAiKS Stowarzyszenie ZAIKS jest pierwotnym inkasentem oplat_ na rzecz twire6w \w sferze audio-wideo, Jako orpanizatj reprezentujgea podmioty uprawnione uzyskuje srodki rownlez od SFF | Stowarzyszenia KOPIPUL. Za okfes do 2012 f. ZAIKS zainkasowalIgcznie $9 mln 2.2 ktéej to kwoty podzielono za lata 1997-2008 kwotg 50,2 mln zl, za6 podziel ‘pozostale) wory za lta 2009-2012 mial nastgpié w Il kw. 2014'r. ZAIKS potrgca tytulem kosztéw administracyjaych 10% inkasa, za6 na cele repartyeji posrednie realizowane} poprze2.dwa fundusze, odpowiednio 10 i 13% W zakresi rzsczywiécie zealizowanyeh ‘wyplat ZAIKS zostanie w njblizszym czasie wezwany do uzupeniaigeych wyjasnie, Powydsze zestawienie zostanie uzupelnione o dane dotyezqce ZPAP., ZPAF oraz STL po uzyskaniu uzupeniajgeych danych od tych organizacji Informujemy r6wnie, 2e w drodze fadeghnych ezymnadei madnncezych prowndzany jest monitoring wykeerysiania prze7 77 Strona $26 ‘rodkow naleznych tworcom w sferze audio-wideo za lata 2009-2012, padzielonych na [podstawie dweeh porozumien ozzznia 2 listopada 2013 1. Z powazaniem aca, ~The STANU Andrseh Windies RADCAPRAWNY Omnts' SEK TOR, | Stoma626 en