You are on page 1of 2

NGƯỜI ĐỜI

Người đời đến thế thì thôi


Chẳng ăn cũng thiệt chăng chơi cũng già
Tập có cái tánh ôn hoà
Thắng thua hơn kém chẳng ra cái gì
Vui chơi thỏa chí vậy thì
Tâm hồn mới được vui chơi an nhàn
Sức khoẻ mới được bình an
Sống vui sống khỏe sống đời dài lâu.

Phan Đình Sang