English Definition

1
GLOSARIUSZ TERMINÓW
DOTYCZACYCH KONTROLI I AUDYTU
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
GLOSSARY OF TERMS
RELATED TO AUDIT
IN PUBLIC ADMINISTRATION
GLOSARIUSZ
TERMINÓW
GLOSSARY
OF TERMS
WARSZAWA, LIPIEC 2005
English Definition Polski Definicja
2 3
GLOSSARY OF TERMS
RELATED TO AUDIT
IN PUBLIC ADMINISTRATION
GLOSARIUSZ TERMINÓW
DOTYCZACYCH KONTROLI I AUDYTU
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

English Definition Polski Definicja
4 5
Ponadto, ze strony Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, w pracach nad Glosariuszem, w charakterze
konsultanta, wziął udział Peter Welch, Szef Gabinetu Davida Bostocka (Członka Trybunału z Wielkiej Brytanii).
Moreover, on the part of the European Court of Auditors, Peter Welch, Head of Cabinet of David Bostock
(Member of the Court from the UK) participated in the work on the Glossary as a consultant.
GLOSSARY OF TERMS
RELATED TO AUDIT
IN PUBLIC ADMINISTRATION
GLOSARIUSZ TERMINÓW
DOTYCZACYCH KONTROLI I AUDYTU
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI / SUPREME CHAMBER OF CONTROL:
– Józef Płoskonka, doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - przewodniczący Zespołu / Adviser
to the NIK President, Chairman of the Team,
– Elżbieta Matuszewska, doradca techniczny, Departament Strategii Kontrolnej, sekretarz Zespołu
/ Technical Adviser, Audit Strategy Department, Secretary of the Team,
– Wiesław Karliński, doradca ekonomiczny, Departament Budżetu i Finansów
/ Economic Adviser, Budget and Finance Department,
– Bożena Sułkowska, doradca ekonomiczny, Departament Strategii Kontrolnej
/ Economic Adviser, Audit Strategy Department.
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW / CHANCELLERY OF THE PRIME MINISTER
– Teresa Karczmarek, zastępca dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
/ Deputy Director of the Department of Control and Complaints,
– Dorota Rosińska, główny specjalista, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
/ Principal Expert, Control and Complaints Department,
– Małgorzata Sokołowska, specjalista, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
/ Expert, Control and Complaints Department.
MINISTERSTWO FINANSÓW / MINISTRY OF FINANCE
– Agnieszka Giebel, naczelnik Wydziału w Departamencie Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu
Wewnętrznego
/ Head of Unit, Department for Coordination of Financial Control and Internal Audit,
– Sławomir Kacprzak, radca generalny w Departamencie Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu
Wewnętrznego
/ Counsellor, Department for Coordination of Financial Control and Internal Audit.
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI / MINISTRY OF INTERIOR AND ADMINISTRATION
– Magdalena Górzyńska, specjalista w Samodzielnym Wydziale Audytu Wewnętrznego
/ Expert, Separate Unit of Internal Audit.
Glosariusz został opracowany przez
Zespół do spraw ujednolicenia termino-
logii dotyczącej kontroli i audytu
w administracji publicznej, w następują-
cym składzie:
The Glossary has been developed by the
Team for standardisation of audit
terminology in public administration,
composed of:
Wydane przez/Issued by: Najwyższa Izba Kontroli – Departament Strategii Kontrolnej
Wydanie pierwsze/First edition, lipiec/July 2005
© Copyright by Najwyższa Izba Kontroli, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
English Definition Polski Definicja
6 7
S³owo od Prezesa
Najwy¿szej Izby Kontroli
Rosnące znaczenie kontroli i audytu w sektorze publicznym w Polsce, coraz
szersze stosowanie w naszym kraju uznanych międzynarodowych standardów
zarówno w kontroli wewnętrznej i audycie wewnętrznym, jak i w kontroli
zewnętrznej, a także coraz bardziej intensywne kontakty z Unią Europejską
w kontekście kontroli wykorzystywania funduszy wspólnotowych, zrodziły potrze-
bę ujednolicenia używanych w Polsce pojęć i terminów dotyczących kontroli
i audytu.
Uznając wagę tego zagadnienia, zwróciłem się w sierpniu 2004 r. do kierowników
kluczowych instytucji w dziedzinie kontroli i audytu w sektorze publicznym
w Polsce - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - z propozycją podjęcia
wspólnych działań na rzecz ujednolicenia i upowszechniania prawidłowej termino-
logii dotyczącej kontroli i audytu. Wsparcie dla tej inicjatywy wyraził również
Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
Dla realizacji tego zadania powstał Zespół, który podjął prace nad określeniem
nazw i definicji podstawowych pojęć dotyczących kontroli i audytu. W jego
składzie znalazły się osoby wywodzące się zarówno z komórek kontroli wewnętrz-
nej, audytu wewnętrznego jak i NIK, co umożliwiło uwzględnienie różnych
punktów widzenia oraz wypracowanie wspólnej płaszczyzny terminologicznej (na
ile pozwoliła na to norma prawna) dla wszystkich rodzajów aktywności kontrolnej
(audyt wewnętrzny, wewnątrzadministracyjna kontrola inspekcyjna oraz kontrola
zewnętrzna). Cenny wkład wniosły również konsultacje z Europejskim Trybunałem
Obrachunkowym. Praca Zespołu okazała się bardzo owocna, a jej efektem jest
prezentowany polsko-angielski Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu
w administracji publicznej.
Dzięki entuzjazmowi, zaangażowaniu i kompetentnemu wkładowi pracy osób
biorących udział w opracowaniu Glosariusza, stanowi on znakomity punkt wyjścia
dla dalszych prac nad ujednolicaniem terminologii dotyczącej kontroli i audytu,
które zamierzamy prowadzić, aby uzyskać pewność, że wszyscy zajmujący się
kontrolą i audytem w administracji publicznej w Polsce będą posługiwali się takim
samym aparatem pojęciowym.
Foreword by the President
of the Supreme Chamber of Control
The growing importance of audit in the public sector in Poland, the wider use of
the recognised international auditing standards, both in internal and external
audit, as well as more intense contacts with the European Union, in the context
of EU funds auditing, brought about the need to standardise auditing terminology
used in Poland.
Recognising the importance of the issue, in August 2004, I invited heads of the
key audit institutions of Poland's public administration: the Chancellery of the
Prime Minister, the Ministry of Finance and the Ministry of Interior and Admini-
stration, to undertake joint activities in favour of standardisation and dissemina-
tion of appropriate audit terminology. The President of the European Court of
Auditors also expressed his support for the initiative.
For this task a special team was established which carried out work on terms and
definitions of key notions related to auditing. The members of the Team came
from units of internal functional control, internal audit, as well as of the NIK,
thanks to which it was possible to take into account various perspectives and to
develop a common terminological platform (within the framework of the binding
legislation) for all kinds of audit activities (internal audit, inter-administrative
inspection as well as external audit). Consultations with the European Court of
Auditors also made a substantial contribution to the Team's work. The work of
the Team proved very fruitful and they resulted in this Polish - English Glossary of
terms related to audit in public administration.
Thanks to the enthusiasm, involvement and competent input of the persons
taking part in the development of the Glossary, it makes a very good starting
point for further work on standardisation of audit terminology which will be
continued to ensure that everybody involved in public administration audit in
Poland will speak the same language.
English Definition Polski Definicja
8 9
Od Zespo³u
Prace nad Glosariuszem prowadzone były od września 2004 do czerwca
2005 r. Materiał ten jest wynikiem szczegółowych dyskusji, w których
staraliśmy się spojrzeć na polskie doświadczenia przez pryzmat uznanych
standardów międzynarodowych, w tym w szczególności: Standardów
kontroli INTOSAI, Europejskich wytycznych stosowania standardów kontroli
INTOSAI, Wytycznych w sprawie standardów kontroli wewnętrznej INTO-
SAI, Międzynarodowych Standardów Kontroli Międzynarodowej Federacji
Księgowych IFAC, raportu COSO
*/
„Kontrola wewnętrzna – zintegrowana
koncepcja ramowa”, jak również krajowych, takich jak Standardy kontroli
Najwyższej Izby Kontroli, Standardy kontroli finansowej i audytu wewnętrz-
nego Ministerstwa Finansów. Ponadto korzystaliśmy również z aktów
prawnych Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich. Dużą pomocą była dla
nas możliwość skonsultowania wypracowanych definicji z ekspertem Euro-
pejskiego Trybunału Obrachunkowego.
Przedkładając niniejszy Glosariusz, pragniemy podkreślić, iż ma on charakter
dokumentu otwartego, który będzie okresowo aktualizowany i uzupełniany.
W związku z tym wszyscy użytkownicy tego opracowania są proszeni
o nadsyłanie opinii, sugestii, pomysłów i krytycznych uwag do sekretarza
Zespołu, pani Elżbiety Matuszewskiej, na adres pocztowy: Najwyższa Izba
Kontroli, Departament Strategii Kontrolnej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa
57 lub na adres poczty elektronicznej: elzbieta_matuszewska@nik.gov.pl.
Wersja elektroniczna dokumentu jest dostępna na stronach internetowych
naszych instytucji pod adresami: www.nik.gov.pl; www.kprm.gov.pl;
www.mf.gov.pl; www.mswia.gov.pl.
*/
COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
From the Team
The work on the Glossary took place from September 2004 to June 2005.
The following material is a result of detailed discussions during which we
tried to look at the Polish experience through the prism of international
standards, including in particular: the INTOSAI Auditing Standards, European
Implementing Guidelines for the INTOSAI Auditing Standards, International
Standards on Auditing of the International Federation of Accountants, COSO
Internal Control – Integrated Framework. We also took advantage of Polish
national standards, such as the Auditing Standards of the Supreme Chamber
of Control or the standards of internal control and internal audit developed
by the Ministry of Finance. Furthermore, we also looked at the EU legal
acts. We were also grateful to have the opportunity to consult with an expert
from the ECA on the definitions of terms.
Introducing this Glossary, we would like to stress that it should be treated as
an open document which will be periodically updated and amended. There-
fore, all users of the Glossary are kindly invited to send their opinions,
suggestions, ideas and critical comments to the secretary of the Team,
Ms Elżbieta Matuszewska, by mail: Najwyższa Izba Kontroli, Departament
Strategii Kontrolnej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 or by e-mail:
elzbieta_matuszewska@nik.gov.pl.
The electronic version of the document is available on the websites of our
institutions: www.nik.gov.pl; www.kprm.gov.pl; www.mf.gov.pl;
www.mswia.gov.pl.
English Definition Polski Definicja
10 11
GLOSSARY OF TERMS
RELATED TO AUDIT
IN PUBLIC ADMINISTRATION
GLOSARIUSZ TERMINÓW
DOTYCZACYCH KONTROLI I AUDYTU
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

English Definition Polski Definicja
12 13
A
A 1. Analiza ryzyka P(oces, |ló(eço e|ererlar| sa: |derl]l||acja, oszacoWar|e
o(az ¤|e(a(c¤|zacja pojed]rcz]c¤ zda(zer iW]da(zer, o|o||cz·
rosc|) roçac]c¤ r|e|o(z]slr|e Wp|]Wac ra os|açr|ec|e o|(e·
s|oreço ce|u.
2. Audit w ro(r|e lS0 iPh·Eh lS0 9000; PKh W(zes|er 2001) oada·
r|e | ocera s]sleróW za(zadzar|a ja|osc|a. w lej ro(r|e au·
d|l del|r|uje s|e ja|o .systematyczny, niezale¿ny i udokumen-
towany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiek-
tywnej oceny w celu okreœlenia stopnia spe³nienia kryteriów
auditu.¨
3. Audyt Zraczer|e s|oWa aud]l jesl lozsare ze s|oWer gkontrola
Wzraczer|u lur|cjora|r]r.
4. Audyt wewnêtrzny 1. Aud]l W]|or]War] p(zez gaud]lo(a wewnêtrznego.
2. Zçodr|e z uslaWa o l|rarsac¤ puo||czr]c¤, jesl lo oçó|
dz|a|ar, dz|e|| |ló(]r ||e(oWr|| jedrosl|| uz]s|uje oo|e|l]Wra
| r|eza|ezra ocere çospoda(|| l|rarsoWej jedrosl|| pod
Wzç|eder glegalnoœci, ggospodarnoœci, gcelowoœci,
rzetelnoœci, a la|ze gprzejrzystoœci | gjawnoœci. Aud]l
WeWrel(zr] ooejruje W szczeçó|rosc|: 1) oadar|e doWodóW
|s|eçoW]c¤ o(az zap|sóW W |s|eçac¤ (ac¤ur|oW]c¤ iaud]l
l|rarsoW]); 2) ocere s]sleru ç(oradzer|a s(od|óW
puo||czr]c¤ | d]sporoWar|a r|r| o(az çospoda(oWar|a
r|er|er iaud]l s]sleru); 3) ocere ele|l]Wrosc|
|çospoda(rosc| za(zadzar|a l|rarsoWeço iaud]l dz|a|a|rosc|).
5. Audyt zewnêtrzny Aud]l W]|or]War] p(zez podr|ol zeWrel(zr], r|eza|ezr] od
jedrosl|| aud]loWarej.
6. Audytor wewnêtrzny 1. 0sooa p(zep(oWadzajaca aud]l W jedroslce, W |ló(ej jesl
zal(udr|ora, |uo W jedroslce pod|eç|ej, podpo(zad|oWarej |uo
radzo(oWarej.
2. Zçodr|e z uslaWa o l|rarsac¤ puo||czr]c¤ osooa, |ló(a
spe|r|a Wa(ur|| W r|ej o|(es|ore, zal(udr|ora W jedroslce se|·
lo(a l|rarsóW puo||czr]c¤.
1. Risk analysis A p(ocess cors|sl|rç ol: |derl|l|cal|or, esl|ral|or ard
(assessment) p(|o(|l|sal|or ol |rd|v|dua| everls ioccu((erces, c|(cur·
slarces) W¤|c¤ ra] ¤ave reçal|ve ellecl or l¤e lu|l||rerl ol
a pa(l|cu|a( oojecl|ve.
2. Audit As |a|d doWr |r lS0 slarda(d iPh·Eh lS0 9000, PKh Sep·
leroe( 2001) - 0ua||l] raraçererl s]slers, ar aud|l |s a
systematic, independent and documented process for obtain-
ing audit evidence and evaluating it objectively to determine
the extent to which audit criteria are fulfilled.
3. Audit T¤e rear|rç ol l¤e Po||s¤ le(r 'aud]l¨ |s gcontrol |r |ls lurc·
l|ora| rear|rç.
4. Internal audit 1. Ar aud|l ca((|ed oul o] ar ginternal auditor.
2. Aco(d|rç lo l¤e Acl or Puo||c F|rarce, l¤ese a(e acl|ors
due lo W¤|c¤ l¤e erl|l] raraçe( oola|rs oojecl|ve ard |rde·
perderl eva|ual|or ol l¤e erl|l] l|rarc|a| raraçererl W|l¤
(eça(d lo glegality, gsound management, gefficacy,
gintegrity, as We|| as gtransparency ard gdisclosure. lr·
le(ra| aud|l |rc|udes |r pa(l|cu|a(: 1) c¤ec||rç accourl|rç ev|·
derce ard erl(|es |r accourl|rç ooo|s il|rarc|a| aud|l); 2)
eva|ual|or ol l¤e s]sler ol oola|r|rç ard raraç|rç puo||c
(esou(ces ard ol raraç|rç puo||c p(ope(l] is]sler aud|l); 3)
assessrerl ol ell|c|erc] ard sourdress ol l|rarc|a| raraçe·
rerl ipe(lo(rarce aud|l).
5. External audit Ar aud|l ca((|ed oul o] ar exle(ra| erl|l] |rdeperderl ol l¤e
aud|led erl|l].
6. Internal auditor 1. A pe(sor pe(lo(r|rç aud|l |r l¤e erl|l] W¤e(e ¤e/s¤e |s er·
p|o]ed o( |r arol¤e( erl|l] W¤|c¤ (epo(ls lo, |s suoo(d|rale lo
o( supe(v|sed o] l¤|s erl|l].
2. Acco(d|rç lo l¤e Acl or Puo||c F|rarce, a pe(sor W¤o cor·
p||es W|l¤ l¤e cord|l|ors |a|d doWr l¤e(e|r, erp|o]ed |r a pu·
o||c l|rarce seclo( erl|l].
English Definition Polski Definicja
14 15
English Definition
Polski Definicja
B B
7. Badanie zgodnoœci/ Jedro z ra(zedz| ocer] gsystemu kontroli wewnêtrznej, po·
skutecznoœci |eçajace ra zoadar|u sposoou p(zelWa(zar|a W]o(ar]c¤ ope·
(testy zgodnoœci) (acj| p(zez |orl(o|oWar] s]sler. Ce|er oadar jesl slW|e(dze·
r|e, cz] s]sler dz|a|a| W sposóo c|aç|] ilj. W ca|]r o|(es|e
oojel]r |orl(o|a), spójr] ilj. Wsz]sl||e ope(acje pod|eçajace
dz|a|ar|u s]sleru l(a|loWare o]|] W sposóo jedra|oW]) |s|u·
leczr] ilj. os|aça| ce|e zW|azare z jeço uslaroW|er|er).
8. Bezpoœrednie badania 1. w zraczer|u lur|cjora|r]r jesl lo zaslosoWar|e gproce-
kontrolne / audytowe dur kontroli/technik przeprowadzania zadania audytowego
(badania/testy oezpos(edr|o do ope(acj| oojel]c¤ |orl(o|a/aud]ler irp. oa·
wiarygodnoœci) dar|e |or|(elr]c¤ zaróW|er puo||czr]c¤ |uo z(ea||zoWar]c¤
p|alrosc|), W ce|u uz]s|ar|a gdowodów kontroli/audytu, ar|e
op|e(ar|e s|e ra Wló(r]c¤ do|urerlac¤.
2. w p(z]pad|u, çd] oadar|or |orl(o|r]r poddaWara jesl
gpróba W]o(ara z gpopulacji - jeder z (odzajóW gpodej-
œcia do kontroli, za||adajac] uz]s|ar|e W]raçareço gpo-
ziomu ufnoœci W]|aczr|e ra podslaW|e oadar |orl(o|r]c¤, lj.
oez ocer] r|ezaWodrosc| gsystemu kontroli wewnêtrznej.
3. w aud]c|e WeWrel(zr]r sa lo oadar|a dol]czace oezpo·
s(edr|o podslaWoWeço gcelu audytu, W od(ózr|er|u od oa·
dar uzupe|r|ajac]c¤.
4. w gkontroli/audycie finansowym l]pu posW|adczajace·
ço - lesl] p(zep(oWadzare W ce|u slW|e(dzer|a, ze |rlo(·
racje zaWa(le W |s|eçac¤ (ac¤ur|oW]c¤ |uo W sp(aWoz·
dar|u l|rarsoW]r sa (zele|re, |orp|elre, oezo|edre
|sp(aWdza|re.
9. Bieg³y/ekspert/ 0sooa pos|adajaca udo|urerloWare ipolW|e(dzore) ur|e·
rzeczoznawca jelrosc|, W|edze | dosW|adczer|e W o|(es|orej dz|edz|r|e,
r|e oedaca ar| p(acoWr|||er jedrosl|| p(zep(oWadzajacej
|orl(o|e/aud]l, ar| jedrosl|| |orl(o|oWarej/aud]loWarej.
10. B³¹d dopuszczalny Ha|s]ra|ra Wa(losc o|edu/r|ep(aW|d|oWosc| W gpopulacji,
ja|a |orl(o|e(/aud]lo( jesl çolóW zaa|ceploWac | W]dac po·
z]l]Wra op|r|e o dz|a|a|rosc| poddarej |orl(o||/aud]loW|. 8|ad
7. Tests of control 0re ol eva|ual|or |rsl(urerls lo( assess|rç ginternal con-
(compliance tests) trol system, oased or lesl|rç rel¤ods ol p(ocess|rç se|ecled
ope(al|ors o] l¤e s]sler urde( corl(o|. T¤e lesl a|rs al de·
le(r|r|rç W¤el¤e( l¤e s]sler ¤as oeer ope(al|rç corl|ru·
ous|] i|.e. lo( l¤e W¤o|e aud|led pe(|od), ¤oroçereous|] i|.e.
a|| ope(al|ors p(ocessed o] l¤e s]sler ¤ave oeer l(ealed |r
l¤e sare Wa]), ard ellecl|ve|] i|.e. W¤el¤e( l¤e oojecl|ves
(e|aled lo sell|rç up l¤e s]sler ¤ave oeer (eac¤ed).
8. Substantive audit 1. lr lurcl|ora| le(rs, |l rears app||cal|or ol gaudit p(oce·
procedures du(es d|(ecl|] lo ope(al|ors suojecl lo aud|l i|.e. c¤ec||rç pa(·
l|cu|a( puo||c p(ocu(ererls o( pa]rerls sell|ed) |r o(de( lo
oola|r gaudit evidence |rslead ol judç|rç l(or secorda(]
docurerlal|or.
2. ll aud|l lesls |rvo|ve a gsample se|ecled l(or a
gpopulation, |l |s a l]pe ol gaudit approach W¤|c¤ assures
ac¤|ev|rç l¤e (equ|(ed gconfidence level or|] or l¤e oas|s ol
aud|l lesls W|l¤oul cors|de(|rç l¤e (e||ao|||l] ol ginternal con-
trol system.
3. lr |rle(ra| aud|l, urde(slood as lesls (e|aled d|(ecl|] lo p(|·
ra(] gaudit objective, as opposed lo supp|ererla(] lesls.
4. lr gfinancial audit, lesls ca((|ed oul lo dele(r|re W¤el¤e(
l¤e |rlo(ral|or |r accourl|rç ooo|s o( l|rarc|a| (epo(ls a(e
(e||ao|e, corp|ele, co((ecl ard ve(|l|ao|e.
9. Expert A pe(sor ¤o|d|rç docurerled ice(l|l|ed) s||||s, |roW|edçe ard
expe(|erce |r a pa(l|cu|a( l|e|d, rol erp|o]ed e|l¤e( |r l¤e au·
d|l|rç erl|l] o( |r l¤e aud|led erl|l].
10. Acceptable error T¤e rax|rur e((o( o( r|sslalererl va|ue |r gpopulation
/tolerable W¤|c¤ l¤e aud|lo( |s ao|e lo accepl ard ç|ve a pos|l|ve aud|l
misstatement op|r|or or l¤e aud|led erl|l]'s acl|v|l]. Acceplao|e e((o(s ra]
English Definition Polski Definicja
16 17
dopuszcza|r] roze o]c W](azar] W Wa(losc|ac¤ oezWzç|ed·
r]c¤ |uo Wzç|edr]c¤ igpróg istotnoœci).
11. B³¹d nietypowy 8|ad, |ló(] poWslaje W W]r||u odosoor|oreço zda(zer|a, |ló·
(e r|e poWló(z]|o s|e pózr|ej W o|o||czrosc|ac¤ |rr]c¤ r|z
sc|s|e o|(es|ore. 8|ad r|el]poW] r|e jesl (ep(ezerlal]Wr] d|a
o|edóW W darej gpopulacji | W |orle|sc|e zoadarej p(óo]
r|e poW|r|er pod|eçac e|sl(apo|acj|.
12. B³¹d oczekiwany w|e||osc o|edu, ja||ej |orl(o|e(/aud]lo( spodz|eWa s|e W da·
rej popu|acj|, ocer|ara ra podslaW|e W|edz] o oosza(ze oo·
jel]r |orl(o|a/aud]ler o(az W]r||óW Wczesr|ejsz]c¤ |orl(o||/
aud]lóW. w gstatystycznych metodach doboru próby W]|o·
(z]sl]War] p(z] o|(es|ar|u (oz||adu slal]sl]czreço oadarej
cec¤] o(az W]zraczar|u ||czeorosc| p(óo].
13. B³¹d operacyjny 8|ad po|eçajac] ra r|eW|asc|W]r lur|cjoroWar|u gproce-
dur systemu kontroli wewnêtrznej iz poWodu |c¤ o(a|u, r|e·
W|asc|Weço zap(oje|loWar|a, lur|cjoroWar|a r|ezçodreço
zzar|e(zer|er).
14. Cecha w|asc|Wosc poszczeçó|r]c¤ gelementów populacji, o|(e·
s|ajaca je W sposóo |orp|elr] z pur|lu W|dzer|a gcelu kon-
troli/audytu. Hoça o]c gcechy iloœciowe |uo gcechy jako-
œciowe.
15. Cecha iloœciowa gCecha pos|adajaca c¤a(a|le( r|e(za|r], |ló(ej Wa(losc roz·
ra o|(es||c ||czooWo.
16. Cecha jakoœciowa gCecha, |ló(ej W|e||osc| r|e rozra o|(es||c ||czooWo, a je·
d]r|e W |aleço(|ac¤ ja|osc|oW]c¤ irp. p(aW|d|oWosc/ r|ep(a·
W|d|oWosc).
17. Cel kontroli/audytu 0o||adre o|(es|er|e leço, co ra o]c os|açr|ele W W]r||u |orl(o||/
aud]lu |/|uo p]lar|a, ra ja||e |orl(o|a/aud]l ra udz|e||c odpoW|edz|.
oe exp(essed |r aoso|ule o( (e|al|ve va|ues igmateriality thresh-
old).
11. Anomalous error Ar e((o( (esu|l|rç l(or ar |rd|v|dua| everl W¤|c¤ ¤as rol
(eoccu((ed |r l¤e c|(curslarces ol¤e( l¤ar l¤ose sl(|cl|] de·
le(r|red. Ar arora|ous e((o( |s rol (ep(eserlal|ve ol e((o(s
|r l¤e ç|ver gpopulation ard |r l¤e corlexl ol l¤e lesled sar·
p|e |l s¤ou|d rol oe exl(apo|aled.
12. Expected error Ar e((o( va|ue expecled o] l¤e aud|lo( |r l¤e ç|ver popu|a·
l|or, judçed l(or l¤e |roW|edçe or l¤e aud|led a(ea ard l(or
l¤e (esu|ls ol p(ev|ous aud|ls. ll |s used |r gstatistical sam-
pling methods lo dele(r|re slal|sl|ca| d|sl(|oul|or ol l¤e le·
sled all(|oule ard sarp|e s|ze.
13. Operational failure A la||u(e (esu|l|rç l(or ra|lurcl|or|rç ol ginternal control
procedures idue lo |ac| ol p(ocedu(es, |radequale des|çr, o(
lurcl|or|rç ol¤e( l¤ar des|(ed).
14. Attribute A p(ope(l] ol pa(l|cu|a( gpopulation items desc(|o|rç l¤ese
|lers |r a corp|ele rarre( l(or l¤e po|rl ol v|eW ol l¤e gaudit
objective. TWo l]pes ol all(|oules car oe d|sl|rçu|s¤ed:
gquantitative attributes ard gqualitative attributes.
15. Quantitative attribute Ar gattribute l¤e va|ue ol W¤|c¤ car oe exp(essed |r rur·
oe(s.
16. Qualitative attribute Ar gattribute l¤e va|ue ol W¤|c¤ carrol oe exp(essed |r rur·
oe(s oul or|] qua||lal|ve|] ie.ç. (eçu|a(|l]/|((eçu|a(|l]).
17. Audit objective A p(ec|se dele(r|ral|or ol W¤al |s lo oe ac¤|eved as a (esu|l
ol l¤e aud|l ard/o( quesl|ors lo oe arsWe(ed o] l¤e aud|l.
B B
C C
English Definition Polski Definicja
18 19
18. Celowoœæ K(]le(|ur |orl(o||/aud]lu Wed|uç |ló(eço ocer|are jesl, cz]
jedrosl|a (ea||zuje poslaW|ore p(zed r|a ce|e.
19. Czynniki ryzyka Cec¤] c¤a(a|le(]sl]czre d|a dareço p(ocesu, |ló(e Ws|azu·
ja ra roz||Wosc W]slap|er|a zda(zer|a, roçaceço r|e|o(z]sl·
r|e Wp|]rac ra os|açr|ec|e o|(es|oreço ce|u.
20. Dobór iloœciowy 0ooó( p(óo] W ce|u oadar|a gcechy iloœciowej iszacoWar|e
Wa(losc| s(edr|ej |uo |aczrej cec¤]). w |orl(o||/aud]c|e slo·
soWar] ç|óWr|e W gbezpoœrednich badaniach kontrolnych.
21. Dobór jakoœciowy 0ooó( p(óo] W ce|u oadar|a gcechy jakoœciowej iszacoWar|e
p(opo(cj| |uo ||czo] e|ererlóW r|ep(aW|d|oW]c¤ W popu|acj|).
w |orl(o||/aud]c|e slosoWar] ç|óWr|e do oadar|a s|uleczro·
sc| s]sleru |orl(o|| WeWrel(zrej igbadanie zgodnoœci).
22. Dobór losowy prosty Slal]sl]czra gtechnika doboru próby, po|eçajaca ra |oso·
W]r W]oo(ze e|ererlóW p(óo] z ca|ej gpopulacji, p(z] za|o·
zer|u, ze |azd] gelement populacji ra jedra|oWa szarse
W]oo(u do p(óo]. w p(z]pad|u |orl(o||/aud]lu Wp(oWadza
s|e ra oçó| dodal|oW] Wa(ure|, ze (az W]o(ar] e|ererl r|e
o|e(ze udz|a|u W da|sz]r |osoWar|u i|osoWar|e oez zW(aca·
r|a). Tec¤r||a slosoWara rajczesc|ej W oadar|u popu|acj|,
|ló(e s||adaja s|e z e|ererlóW podoor]c¤ W|e||osc|a, c¤a·
(a|le(er |uo (]z]||er ra ja||e sa ra(azore.
23. Dobór losowy Slal]sl]czra gtechnika doboru próby, W |ló(ej p|e(Wsz] e|e·
z interwa³em rerl p(óo] doo|e(a s|e |osoWo, a |azd] |o|ejr] - z zac¤oWa·
(systematyczny) r|er jedra|oWeço odslepu i|rle(Wa|u) W gpopulacji W slo·
sur|u do pop(zedr|eço, p(z] cz]r rajczesc|ej p|e(Wsz] e|e·
rerl jesl W]o|e(ar] z p(zedz|a|u od 1 do Wa(losc| |rle(Wa|u.
24. Dobór próby w]oó( z gpopulacji pod|eçajacej ocer|e gpróby e|ererlóW
poddar]c¤ oadar|or |orl(o|r]r, za poroca relod slal]·
sl]czr]c¤ |uo |rr]c¤.
18. Efficacy Ar aud|l c(|le(|or used lo eva|uale W¤el¤e( l¤e aud|led erl|l]
lu|l||s |ls oojecl|ves o( rol.
19. Risk factors Fealu(es c¤a(acle(|sl|c ol l¤e ç|ver p(ocess dele(r|r|rç pos·
s|o|||l] ol occu((erce ol everls W¤|c¤ ra] ¤ave reçal|ve el·
lecl or l¤e lu|l||rerl ol pa(l|cu|a( oojecl|ves.
20. Variable sampling Sarp||rç dore |r o(de( lo lesl gquantitative attributes iesl|·
ral|rç l¤e rear o( lola| va|ue ol l¤e all(|oule) used ra|r|] |r
gsubstantive audit procedures.
21. Attribute sampling Sarp||rç dore |r o(de( lo lesl gqualitative attributes iesl|·
ral|rç l¤e p(opo(l|or o( ruroe( ol |((eçu|a( |lers |r a popu·
|al|or) used ra|r|] |r aud|l|rç l¤e ell|c|erc] ol l¤e |rle(ra|
corl(o| s]sler igcompliance tests).
22. Simple random A slal|sl|ca| gsampling technique oased or a (ardor se|ec·
sampling l|or ol sarp||rç |lers l(or l¤e W¤o|e gpopulation, p(ov|ded
l¤al eve(] gpopulation item ¤as ar equa| c¤arce ol oe|rç
se|ecled. Add|l|ora||], |r aud|l|rç, |l |s usua||] p(ov|ded l¤al
ar |ler W¤|c¤ ¤as a|(ead] oeer se|ecled |s exc|uded l(or
lu(l¤e( sarp||rç isarp||rç W|l¤oul (ep|acererl). T¤|s sar·
p||rç lec¤r|que |s rosl oller used |r lesl|rç popu|al|ors ol
|lers l¤al a(e s|r||a( |r s|ze, c¤a(acle( o( exposu(e lo ce(la|r
(|s|.
23. Systematic sampling A slal|sl|ca| gsampling technique |r W¤|c¤ l¤e l|(sl sarp||rç
|ler |s se|ecled al (ardor, ard l¤e lo||oW|rç |lers a(e se|ec·
led l(or l¤e gpopulation al (eçu|a( |rle(va|s; l¤e l|(sl |ler |s
usua||] se|ecled W|l¤|r l¤e (arçe oelWeer 1 ard l¤e |rle(va|
va|ue.
24. Sampling A se|ecl|or l(or a lesled gpopulation ol gsample |lers suo·
jecl lo suoslarl|ve aud|l p(ocedu(es W|l¤ l¤e use ol slal|sl|ca|
o( ol¤e( rel¤ods.
C
D
C
D
English Definition Polski Definicja
20 21
25. Dobór próby Tec¤r||a gdoboru próby z prawdopodobieñstwem propor-
na podstawie cjonalnym do wielkoœci, slosoWara szczeçó|r|e W |orl(o|| l|·
jednostki rarsoWej/aud]c|e l|rarsoW]r, W |ló(ej |oç|czra jedrosl|a
monetarnej dooo(u p(óo] jesl jedrosl|a rorela(ra irp. z|olóW|a) zap|·
sara W |s|eçac¤ (ac¤ur|oW]c¤. P(aWdopodoo|erslWo W]oo(u
zap|su |s|eçoWeço ie|ererlu l|z]czreço) jesl l]r sar]r
p(opo(cjora|re do Wa(losc| i||czo] jedrosle| |oç|czr]c¤), ja·
||ej dol]cz] ler zap|s. Heloda jesl zazW]czaj slosoWara p(z]
za||adar]r r|s||r poz|or|e gb³êdu oczekiwanego W oada·
rej gpopulacji.
26. Dobór próby h|eslal]sl]czra gtechnika doboru próby, W |ló(ej |orl(o|e(/au·
na podstawie os¹du d]lo( Ws|azuje e|ererl] gpopulacji, |ló(e zoslara zoadare
W sposóo p(zer]s|ar], ra podslaW|e pos|adar]c¤ |rlo(racj|
o |orl(o|oWarej/aud]loWarej dz|a|a|rosc| |/|uo ra podslaW|e
W|edz] o(az dosW|adczer|a zaWodoWeço. Zar|a(er |orl(o·
|e(a/aud]lo(a jesl W la||r p(z]pad|u oojec|e oadar|er l]c¤
e|ererlóW popu|acj|, o |ló(]c¤ W|adoro, ze sa oa(dz|ej ra·
(azore ra (]z]|o W]slap|er|a gnieprawid³owoœci. w]r|||
oadar|a r|e roça pod|eçac e|sl(apo|acj| ra ca|a popu|acje.
27. Dobór próby Rodzaj gdoboru jakoœciowego rajac] ra ce|u zra|ez|er|e
w badaniach p(z]rajrr|ej jedreço r|ep(aW|d|oWeço e|ererlu popu|acj|.
wykrywaj¹cych Slosuje s|e W p(z]pad|u oadar|a duz]c¤ zo|o(óW, o oa(dzo
ra|]r io||s||r ze(u) p(aWdopodoo|erslW|e W]slap|er|a o|ed·
r]c¤ poz]cj|, |ló(]c¤ ujaWr|er|e roze jedra| Ws|az]Wac ra
poWazre gnieprawid³owoœci.
28. Dobór próby h|eslal]sl]czra gtechnika doboru próby, W |ló(ej |orl(o|e(/au·
wed³ug wygody d]lo( W]o|e(a do zoadar|a le e|ererl], |ló(e sa |alWo do·
slepre, sa ru p(oporoWare p(zez jedrosl|e |orl(o|oWara/au·
d]loWara, |uo le jedrosl||/osoo], |ló(e sare s|e zç|aszaja.
w]r||| oadar|a p(óo] roça W]|az]Wac zraczre godchyle-
nie od Wa(ur|óW |slr|ejac]c¤ W gpopulacji, a p(zez lo W]pa·
czac jej oo(az. w]r||| oadar|a r|e roça pod|eçac e|sl(apo·
|acj| ra ca|a popu|acje.
25. Monetary A lec¤r|que ol gprobability proportional to size sampling,
unit sampling (MUS) app||ed rosl|] |r l|rarc|a| aud|l, |r W¤|c¤ a |oç|ca| sarp||rç
/Dollar Unit Sampling ur|l |s a rorela(] ur|l ie.ç. l¤e Po||s¤ z|ol]) posled |r ac·
courl|rç ooo|s. T¤us l¤e p(ooao|||l] ol se|ecl|rç a l(arsac·
l|or ip¤]s|ca| e|ererl) lo( sarp||rç |s p(opo(l|ora| lo |ls va|ue
il¤e ruroe( ol |oç|ca| ur|ls). T¤e rel¤od |s usua||] used W¤er
l¤e gexpected error |r l¤e lesled gpopulation |s |oW.
26. Judgement sampling A ror·slal|sl|ca| gsampling technique |r W¤|c¤ l¤e aud|lo(
se|ecls |lers ol l¤e gpopulation lo oe lesled |r a de||oe(ale
rarre(, judç|rç l(or l¤e ava||ao|e |rlo(ral|or (eça(d|rç l¤e
aud|led acl|v|l] ard/o( l(or l¤e |roW|edçe ard p(oless|ora|
expe(|erce ol l¤e aud|lo(. T¤e |rlerl|or ol l¤e aud|lo( |s lo
|rc|ude |r l¤e lesl|rç l¤ese popu|al|or |lers W¤|c¤ a(e expec·
led lo oe ro(e exposed lo l¤e (|s| ol girregularities/errors
l¤ar ol¤e(s. Tesl (esu|ls carrol oe exl(apo|aled lo l¤e W¤o|e
popu|al|or.
27. Discovery sampling A l]pe ol gattribute sampling a|red lo delecl al |easl ore
|((eçu|a( |ler |r l¤e popu|al|or. T¤|s rel¤od |s used |r lesl|rç
|a(çe sels W|l¤ ve(] |oW ic|ose lo ze(o) p(ooao|||l] ol occu(·
(erce ol e((o( |lers a|l¤ouç¤ l¤e|( d|sc|osu(e ra] po|rl lo
s|çr|l|carl girregularities/errors.
28. Convenience A ror·slal|sl|ca| gsampling technique |r W¤|c¤ l¤e aud|lo(
sampling se|ecls lo( lesl|rç eas||] access|o|e |lers, |lers olle(ed o]
l¤e aud|led erl|l], o( |lers/|rd|v|dua|s l¤al vo|urlee( lo( lesl·
|rç. Sarp|e lesl|rç (esu|ls ra] s¤oW cors|de(ao|e gbias l(or
l¤e cord|l|ors |r l¤e gpopulation ard l¤us d|slo(l |ls |raçe.
Tesl (esu|ls carrol oe exl(apo|aled lo l¤e W¤o|e popu|al|or.
D D
English Definition Polski Definicja
22 23
29. Dobór próby Slal]sl]czra gtechnika doboru próby, W |ló(ej p(aWdopodo·
z prawdopodobieñ- o| ersl Wo W]oo(u gel ement u popul acj i j esl Wp(osl
stwem p(opo(cjora|re do jeço W|e||osc| i||czeorosc|), rp. u(zad
proporcjonalnym W]dajac] W|ecej dec]zj| adr|r|sl(ac]jr]c¤ |uo zap|s |s|eçoW]
do wielkoœci o W|e|szej Wa(losc| oedz|e r|a| W|e|sze szarse W]oo(u.
ZaslosoWar|e lec¤r||| W]raça pos|adar|a |rlo(racj|
oW|e||osc| i||czeorosc|) Wsz]sl||c¤ e|ererlóW s||adajac]c¤
s|e ra popu|acje. Jedr]r z zaslosoWar lej lec¤r||| jesl
gdobór próby na podstawie jednostki monetarnej.
30. Dobór przypadkowy h|eslal]sl]czra gtechnika doboru próby, W |ló(ej |orl(o·
|e(/aud]lo( W]o|e(a e|ererl] gpopulacji W sposóo p(z]pad·
|oW], lj. oez slosoWar|a gos¹du kontrolera/audytora o(az
oez slosoWar|a relod slal]sl]czr]c¤. w]r||| oadar|a r|e
roça pod|eçac e|sl(apo|acj| ra ca|a popu|acje.
31. Dobór Tec¤r||a po|eçajaca ra dooo(ze p(óo] W dWóc¤ |uo W|ecej
wielostopniowy |(o|ac¤, p(z] cz]r gpopulacjê d|a dareço |(o|u slaroW|a
e|ererl] doo(are W |(o|u pop(zedr|r. hajczesc|ej lec¤r||a
oç(ar|cza s|e do dooo(u dWuslopr|oWeço, ||ed] W |(o|u p|e(W·
sz]r doo|e(a s|e |orl(o|oWare (eç|or]/oosza(]/ jedrosl||,
aW|(o|u d(uç|r - ope(acje |uo (oz||czer|a W (arac¤ W]o(a·
r]c¤ (eç|oróW/oosza(óW/jedrosle|.
32. Dobór zespo³owy Tec¤r||a dooo(u p(óo] z gpopulacji, ra |ló(a s||adaja s|e
podoore do s|eo|e, a (óWroczesr|e WeWrel(zr|e z(ózr|coWa·
re zespo|] e|ererlóW. 8adar|u poddaWare sa Wsz]sl||e e|e·
rerl] W]o(ar]c¤ zespo|óW, |uo lez W (arac¤ W]|osoWar]c¤
zespo|óW do|oruje s|e od(eoreço W]oo(u e|ererlóW, co p(o·
Wadz| do gdoboru wielostopniowego.
33. Dok³adnoœæ (precyzja) H|a(a, z ja|a oszacoWar|e cec¤] do|orare ra podslaW|e
zoadarej p(óo] odzW|e(c|ed|a poz|or darej cec¤] W gpo-
pulacji, z |ló(ej zosla|a W]o(ara. 0o||adrosc p(z]jruje s|e
Wslepr|e ra elap|e p|aroWar|a oadar|a is|uz] do o|(es|er|a
gliczebnoœci próby) o(az oo||cza po zoadar|u p(óo] is|uz]
do o|(es|er|a gprzedzia³u ufnoœci).
29. Probability A slal|sl|ca| gsampling technique |r W¤|c¤ l¤e p(ooao|||l] ol
proportional se|ecl|rç l¤e ç|ver gpopu|al|or |ler |s d|(ecl|] p(opo(l|ora|
to size sampling lo l¤e |ls s|ze, e.ç. ar oll|ce |ssu|rç ro(e adr|r|sl(al|ve dec|·
s|ors o( a ooo||rç erl(] ol ¤|ç¤e( va|ue a(e ro(e |||e|] lo oe
se|ecled. App||cal|or ol l¤|s lec¤r|que (equ|(es |rlo(ral|or
or l¤e s|ze iruroe() ol a|| l¤e |lers |r l¤e popu|al|or. 0re ol
l¤e app||cal|ors ol l¤|s lec¤r|que |s gmonetary unit sampling.
30. Haphazard sampling A ror·slal|sl|ca| gsampling technique |r W¤|c¤ l¤e aud|lo(
se|ecls gpopulation |lers acc|derla||], |.e. W|l¤oul l¤e
app||cal|or ol e|l¤e( gauditor’s judgement o( slal|sl|ca|
rel¤ods. Tesl (esu|ls carrol oe exl(apo|aled lo l¤e W¤o|e
popu|al|or.
31. Multi-stage sampling A lec¤r|que oased or sarp||rç |r al |easl lWo slaçes, W¤e(e
l¤e gpopulation lo( l¤e pa(l|cu|a( slaçe cors|sls ol l¤e |lers
se|ecled al l¤e p(ev|ous slaçe. T¤|s lec¤r|que |s usua||] ||r·
|led lo lWo·slaçe sarp||rç, W¤e(e aud|led (eç|ors/a(eas/ur|ls
a(e se|ecled |r l¤e l|(sl slaçe, ard pa(l|cu|a( l(arsacl|ors o(
oa|arces W|l¤|r l¤ese (eç|ors/a(eas/ur|ls a(e se|ecled |r l¤e
secord slaçe.
32. Cluster sampling A sarp||rç lec¤r|que app||ed W¤er a gpopulation cors|sls
ol s|r||a( a|l¤ouç¤ |rle(ra||] d|ve(s|l|ed ç(oups ol |lers. A||
|lers |r l¤e se|ecled ç(oups a(e suojecl lo lesl|rç, o( a sepa·
(ale se|ecl|or ol |lers |s ca((|ed oul W|l¤|r l¤e sarp|ed ç(oups,
W¤|c¤ |eads lo gmulti-stage sampling.
33. Precision T¤e reasu(e W|l¤ W¤|c¤ ar esl|ral|or ol ar all(|oule, dore or
l¤e oas|s ol a lesled sarp|e, (el|ecls l¤e |eve| ol l¤e all(|oule |r
l¤e sarp|ed gpopulation. P(ec|s|or |s assured p(e||r|ra(||]
al l¤e slaçe ol lesl p|arr|rç ilo( l¤e pu(pose ol dele(r|r|rç l¤e
gsample size) ard ca|cu|aled alle( lesl|rç l¤e sarp|e ilo( l¤e
pu(pose ol dele(r|r|rç l¤e gconfidence interval.
D D
English Definition Polski Definicja
24 25
34. Dokumentacja Zap|s p(ocesu p|aroWar|a, p(zep(oWadzar|a | ocer] W]r||óW
kontroli |orl(o||/aud]lu, ooejrujac] r.|r.: gp(oç(ar |orl(o||/ zada·
/akta bie¿¹ce audytu r|a aud]loWeço, zeo(are gdoWod] |orl(o||/aud]lu, udo|u·
wewnêtrznego rerloWar|e rajWazr|ejsz]c¤ dec]zj|, ara||z | ocer, uWaç,
Wr|os|óW | za|ecer |orl(o|e(a/aud]lo(a.
35. Dokumenty w Po|sce do|urerl] po|orl(o|re, W za|ezrosc| od (odzaju
pokontrolne jedrosl|| p(zep(oWadzajacej |orl(o|e/aud]l, ooejruja: gpro-
tokó³ kontroli/sprawozdanie z kontroli, gwyst¹pienie pokon-
trolne, ginformacjê o wynikach kontroli, gsprawozdanie
z przeprowadzenia zadania audytowego.
w uE do|urerl spo(zadzar] W W]r||u p(zep(oWadzer|a
aud]lu zeWrel(zreço. 0|a |orl(o|| l|rarsoWej ra or zW]||e
lo(re posW|adczer|a |uo ce(l]l||alu i|(ól|| do|urerl Ws|a·
zujac], |ló(e |s|eç| (ac¤ur|oWe/sp(aWozdar|a l|rarsoWe o]|]
|orl(o|oWare, ra ja||ej podslaW|e | ja|| o]| W]r|| |orl(o|| -
ocera poz]l]Wra, poz]l]Wra z uWaçar| |uo reçal]Wra). 0|a
|orl(o|| W]|orar|a zadar |uo s]sleróW jesl lo ra oçó| oo·
sze(r|ejsz] do|urerl, zaW|e(ajac] Wr|os||, uWaç|, |orerla·
(ze | za|ecer|a.
36. Dowody kontroli udo|urerloWare (ezu|lal] zaslosoWar|a gprocedur kontroli
/audytu / technik przeprowadzania zadania audytowego, polW|e(dzajace
slW|e(dzor] slar la|l]czr], slaroW|ace podslaWe ocer, uWaç,
Wr|os|óW | za|ecer. Pal(z godpowiednie dowody kontroli.
37. Dowody 0oWod] poc¤odzace z |rreço z(ód|a, polW|e(dzajace slW|e(·
potwierdzaj¹ce dzor] slar la|l]czr], rp. uz]s|are W d(odze zas|eçar|a |r·
lo(racj| W jedroslce r|e oojelej |orl(o|a/aud]ler.
38. Dziedzina kontroli 0osza( leral]czr] |uo p(oo|eroW], |ló(eço dol]cz] |orl(o·
/audytu |a/aud]l.
34. Audit files Reco(ds ol p|arr|rç ard ca((]|rç oul ar aud|l, ard eva|ual|rç
aud|l (esu|ls, |rc|ud|rç arorç ol¤e(s: ar gaudit programme,
çal¤e(ed gaudit evidence, docurerlal|or ol v|la| dec|s|ors,
ara|]ses ard op|r|ors, (era(|s, corc|us|ors ard (ecorrer·
dal|ors o] l¤e aud|lo(.
35. Audit report lr Po|ard aud|l (epo(ls, deperd|rç or l¤e l]pe ol aud|l|rç
erl|l], |rc|ude: gaudit protocol, gpost-audit statement,
gpronouncement on audit results, ginternal audit report.
lr l¤e Eu, ar aud|l (epo(l |s a docurerl deve|oped as a (esu|l
ol ar exle(ra| aud|l. Fo( l|rarc|a| aud|ls, |l |s usua||] deve|o·
ped |r l¤e lo(r ol ar aud|l op|r|or o( ce(l|l|cale ia s¤o(l docu·
rerl |rd|cal|rç W¤|c¤ accourl|rç ooo|s/ l|rarc|a| (epo(ls We(e
aud|led ard or W¤al oas|s, ard |rd|cal|rç l¤e aud|l op|r|or:
c|ea(, qua||l|ed o( adve(se). Fo( pe(lo(rarce aud|ls o( aud|ls
ol s]slers, (epo(ls a(e usua||] |orçe(, ard l¤e] corla|r corc·
|us|ors, (era(|s, correrls ard (ecorrerdal|ors.
36. Audit evidence 0ocurerled (esu|ls ol ca((]|rç oul gaudit procedures, cor·
l|(r|rç l¤e (eco(ded slalus quo ard |a|rç lourdal|ors lo( op|r·
|ors, (era(|s, corc|us|ors ard (ecorrerdal|ors. See
gproper audit evidence.
37. Corroborative audit Ev|derce oola|red l(or ol¤e( sou(ces, suc¤ as |rqu|(|es al
evidence erl|l|es rol suojecl lo aud|l, W¤|c¤ corl|(r l¤e (eco(ded sla·
/confirming evidence lus quo.
38. Audit field Ar a(ea ol |ssues o( p(oo|ers suojecl lo aud|l.
D D
English Definition Polski Definicja
26 27
E E
39. Element populacji Pojed]rcza, W]od(eor|ora czesc s||adoWa gpopulacji, za·
zW]czaj ope(acja |uo (oz||czer|e, |ló(a roze o]c p(zedr|o·
ler oadar.
40. Elementy systemu 0osza(] gsystemu kontroli wewnêtrznej lur|cjorujaceço
kontroli wewnêtrznej Wdarej jedroslce. w slarda(dac¤ |orl(o|| l|rarsoWej W]r|e·
r|a s|e p|ec e|ererlóW: gœrodowisko systemu kontroli we-
wnêtrznej, za(zadzar|e (]z]||er, rec¤ar|zr] s]sleru |or·
l(o||, |rlo(racja | |orur||acja, ocera | aud]l WeWrel(zr].
41. Estymacja ilorazowa SzacoWar|e p(opo(cj| dWóc¤ gcech W gpopulacji, z |ló(]c¤
Wa(losc| cec¤] W]slepujacej W r|aroWr||u sa zrare. Sloso·
Ware W oadar|u (ozo|ezrosc| por|edz] slarer zaeW|der·
cjoroWar]r izrar]r) | la|l]czr]r ioadar]r), szczeçó|r|e
W s]luacj|, çd] poz|or (ozo|ezrosc| W]|azuje za|ezrosc od
Wa(losc| zaeW|dercjoroWarej.
42. Estymacja ró¿nicy SzacoWar|e (ózr|c] dWóc¤ gcech W gpopulacji, z |ló(]c¤
Wa(losc| jedrej sa zrare. SlosoWare W oadar|u (ozo|ezrosc|
por|edz] slarer zaeW|dercjoroWar]r izrar]) | la|l]czr]r
ioadar]), szczeçó|r|e W s]luacj| çd] poz|or (ozo|ezrosc| r|e
za|ez] od zaeW|dercjoroWarej Wa(losc|.
43. Estymacja wartoœci SzacoWar|e Wa(losc| |aczrej oadarej cec¤] ||osc|oWej
na podstawie Wgpopulacji, ra podslaW|e ocer] Wa(losc| s(edr|ej. Sloso·
œredniej Wara W gdoborze iloœciowym.
44. Gospodarnoœæ K(]le(|ur |orl(o||/aud]lu dol]czace zçodrosc| dz|a|a|rosc|
|orl(o|oWarej/aud]loWarej jedrosl|| z zasadar| ele|l]Wre·
ço çospoda(oWar|a, lj. goszczêdnoœci, gwydajnoœci | gsku-
tecznoœci.
39. Population item A s|rç|e, |rd|v|dua| pa(l ol a gpopulation, usua||] a l(arsac·
l|or o( a oa|arce, W¤|c¤ ra] oe suojecl lo lesl|rç.
40. Control components A(eas ol ar ginternal control system lurcl|or|rç |r l¤e ç|ver
erl|l]. lr l|rarc|a| aud|l slarda(ds l|ve e|ererls a(e ||sled:
gcontrol environment, (|s| raraçererl, corl(o| rec¤ar|srs,
|rlo(ral|or ard corrur|cal|or, eva|ual|or ard |rle(ra| au·
d|l.
41. Ratio estimation Esl|ral|rç l¤e p(opo(l|or ol lWo gattributes |r a gpopulation
W|l¤ |roWr va|ues ol l¤e all(|oule |r l¤e deror|ralo(. App||ed
|r c¤ec||rç d|sc(eparc|es oelWeer (eco(ded i|roWr) ard
aclua| ilesled) slale, |r pa(l|cu|a( |l l¤e |eve| ol d|sc(eparc|es
deperds or l¤e (eco(ded va|ue.
42. Difference estimation Esl|ral|rç d|lle(erce oelWeer lWo g attributes |r a
gpopulation W|l¤ |roWr va|ues ol ore ol l¤er. App||ed |r
c¤ec||rç d|sc(eparc|es oelWeer (eco(ded i|roWr) ard ac·
lua| ilesled) slale, |r pa(l|cu|a( |l l¤e |eve| ol d|sc(eparc|es |s
|rdeperderl ol l¤e (eco(ded va|ue.
43. Mean per unit Esl|ral|rç l¤e lola| va|ue ol l¤e quarl|lal|ve all(|oule lesled
estimation (MPU) |r a gpopulation or l¤e oas|s ol l¤e eva|ual|or ol l¤e rear
va|ue, app||ed |r gvariable sampling.
44. Sound management 0re ol aud|l c(|le(|a corce(red W|l¤ corp||arce ol l¤e aud|·
led erl|l]'s acl|v|l] W|l¤ l¤e (u|es ol ellecl|ve raraçererl,
|.e. geconomy, gefficiency ard geffectiveness.
G G
English Definition Polski Definicja
28 29
45. Risk prioritarisation 0(adal|or ol |rd|v|dua| everls ioccu((erces) W¤|c¤ ra] ¤ave
reçal|ve ellecl or l¤e lu|l||rerl ol a pa(l|cu|a( oojecl|ve l(or
l¤e pe(specl|ve ol lWo pa(arele(s, |.e. l¤e esl|raled p(oo·
ao|||l] ol l¤e occu((erce ol suc¤ everls ard l¤e|( poss|o|e
ellecls.
46. Pronouncement lr l¤e hlK: a docurerl deve|oped or l¤e oas|s ol gaudit
on audit results protocols ard gpost audit statements, corla|r|rç ar ove(a||
p(eserlal|or ol aud|l (esu|ls.
47. Inspection 1. 0re ol gaudit procedures oased or:
- (ev|s|or ard exar|ral|or ol l¤e (esu|ls ol l¤e ç|ver acl|v|l]
as We|| as or e||r|ral|or ol ex|sl|rç delecls ard dev|al|ors o]
|rred|ale o(de(s,
- c¤ec||rç erl(|es, docurerlal|or o( l|xed assels.
2. lr |rsl|lul|ora| le(rs, |l |s a l]pe ol adr|r|sl(al|ve po||ce,
W¤|c¤ excepl lo( corl(o| corpelerc|es ¤as a|so l¤e (|ç¤l lo
d|(ecl|] |rpose pera|l|es ard sarcl|ors.
48. Existence 0re ol assessrerl e|ererls |r gfinancial audit W¤|c¤ dero·
les c¤ec||rç W¤el¤e( assels o( ||ao|||l|es aclua||] ex|sl al l¤e
l|re W¤er l¤e oa|arce s¤eel |s p(epa(ed.
49. Materiality Ar e((o(, o( ar exl(apo|aled (ale ol e((o(, |s cors|de(ed rale·
(|a| |l |l car oe expecled lo allecl l¤e v|eW o( (eacl|or ol l¤e
use( ol l|rarc|a| slalererls. T¤us rale(|a||l] see|s lo dele(·
r|re l¤e |rpacl ol ar e((o( o( a ç(oup ol e((o(s |r l¤e corlexl
ol l|rarc|a| slalererls as a W¤o|e. T¤e lo||oW|rç a(e dele(·
r|red: gmateriality by value, gmateriality by nature o(
gmaterialiy by context, |r W¤|c¤ l¤e] occu(. See a|so
gmateriality threshold.
45. Hierarchizacja ryzyka 0(adacja pojed]rcz]c¤ zda(zer iW]da(zer) roçac]c¤ r|e·
|o(z]slr|e Wp|]Wac ra os|açr|ec|e o|(es|oreço ce|u z pur|lu
W|dzer|a dWóc¤ pa(arel(óW - oszacoWareço p(aWdopodo·
o|erslWa W]slap|er|a l]c¤ zda(zer | |c¤ eWerlua|r]c¤ s|ul·
|óW.
46. Informacja w hlK do|urerl op(acoWar] ra podslaW|e gprotokó³ów
o wynikach kontroli kontroli | gwyst¹pieñ pokontrolnych, ca|osc|oWo p(zedsla·
W|ajac] W]r||| |orl(o||.
47. Inspekcja 1.Jedra z gprocedur kontroli/technik przeprowadzania za-
dania audytowego, po|eçajaca ra:
-p(zeç|adz|e | oadar|u W]r||óW dz|a|a|rosc| o(az |||W|doWa·
r|u W]slepujac]c¤ o(a|óW | uc¤]o|er W raslepslW|e oez·
zW|oczr|e W]dar]c¤ po|ecer,
- zoadar|u zap|sóW, do|urerlóW |uo a|l]WóW l(Wa|]c¤.
2. w zraczer|u |rsl]lucjora|r]r - jeder z (odzajóW po||cj| ad·
r|r|sl(ac]jrej, pos|adajacej, op(ócz |orpelercj| |orl(o|r]c¤,
up(aWr|er|e do oezpos(edr|eço ra||adar|a |a( | sar|cj|.
48. Istnienie Jeder z e|ererlóW ocer] W gkontroli/audycie finansowym,
ozracza sp(aWdzer|e, cz] a|l]Wa | pas]Wa (zecz]W|sc|e |sl·
r|eja W ra dz|er spo(zadzer|a sp(aWozdar|a l|rarsoWeço.
49. IstotnoϾ 8|ad |uo W|e||osc o|edu W]r||ajaca z e|sl(apo|acj| jesl |slolra
jeze|| rozra ocze||Wac, ze oedz|e Wp|]Wa|a ra op|r|e |uo
dz|a|ar|a uz]l|oWr||a sp(aWozdar l|rarsoW]c¤. 0|aleço |slol·
rosc Ws|azuje ra oddz|a|]War|e o|edu |uo ç(up] o|edóW
W|orle|sc|e sp(aWozdar l|rarsoW]c¤ ja|o ca|osc|. 0|(es|a
s|e gistotnoœæ ze wzglêdu na wartoœæ, gistotnoœæ ze wzglê-
du na charakter |uo gistotnoœæ ze wzglêdu na kontekst, Wja·
||r W]slepuja. Pal(z (óWr|ez gpróg istotnoœci.
H H
I I
English Definition Polski Definicja
30 31
50. Istotnoœæ S]luacja, W |ló(ej c¤a(a|le( slW|e(dzorej r|ep(aW|d|oWosc|
ze wzglêdu W]raça, ao] o]|a ora ujaWr|ora r|eza|ezr|e od |Wol] |uo
na charakter slopr|a odc¤]|er|a od slaru ocze||Wareço, rp. çd] dol]cz]
dz|a|ar|a r|e|eça|reço, pope|r|er|a raduz]c|a |uo |o(upcj|.
51. Istotnoœæ S]luacja, W |ló(ej r|ep(aW|d|oWosc o r|ezraczrej Wa(losc| |uo
ze wzglêdu slopr|u odc¤]|er|a od slaru ocze||Wareço ra |uo roze r|ec
na kontekst zraczace |orse|Wercje.
52. Istotnoœæ 0|(es|ora |Wola |uo ||czoa pur|lóW p(ocerloW]c¤, |ló(ej r|e
ze wzglêdu roze p(ze|(aczac Wa(losc r|ep(aW|d|oWosc| slW|e(dzor]c¤
na wartoœæ W W]r||u |orl(o||/aud]lu sp(aWozdar l|rarsoW]c¤/popu|acj|.
53. JawnoϾ K(]le(|ur aud]lu dol]czace oadar|a za|(esu udoslepr|ar|a
sp(aWozdar l|rarsoW]c¤ | sp(aWozdar z dz|a|a|rosc| jedrosl||
o(az |rr]c¤ |rlo(racj| dol]czac]c¤ lur|cjoroWar|a jedrosl||
| podejroWar|a dec]zj|.
54. Jednostka Podr|ol poddar] |orl(o||/aud]loW|.
kontrolowana
/audytowana
55. Karta audytu 0o|urerl zalW|e(dzor] | p(z]jel] p(zez ||e(oWr||a jedrosl||,
wewnêtrznego |ló(] o|(es|a ce|, za|(es, up(aWr|er|a | odpoW|edz|a|rosc au·
d]lu WeWrel(zreço W jedroslce.
56. Kluczowe w gsystemie kontroli wewnêtrznej pur|l], |ló(e raja raj·
punkty kontrolne W|e|sz] Wp|]W ra p(aW|d|oWosc ope(acj| p(zelWa(zar]c¤ p(zez
s]sler. ZazW]czaj ||uczoW] pur|l |orl(o|r] dol]cz] Wsz]sl·
||c¤ ope(acj| o|(es|oreço (odzaju |, jes|| W|asc|W|e lur|cjoru·
je, zapeWr|a, ze p(z]rajrr|ej jedro z |(]le(|óW ocer] |or·
l(o|oWarej dz|a|a|rosc| zosla|o spe|r|ore.
50. Materiality by nature A s|lual|or |r W¤|c¤ l¤e c¤a(acle( ol a d|scove(ed |((eçu|a(|l]
(equ|(es lo d|sc|ose l¤|s |((eçu|a(|l], (eça(d|ess ol l¤e arourl
o( |eve| ol dev|al|or l(or l¤e expecled slale, e.ç. W¤er |l |s
(e|aled lo |||eça| acl|ors, l(aud o( co((upl|or.
51. Materiality A s|lual|or |r W¤|c¤ ar |((eçu|a(|l] ol ar |rs|çr|l|carl va|ue o(
by context dev|al|or |eve| ¤as o( ra] ¤ave la(·(eac¤|rç (epe(cuss|ors.
52. Materiality by value A del|red arourl o( ruroe( ol pe(cerlaçe po|rls W¤|c¤ car·
rol oe exceeded o] l¤e va|ue ol |((eçu|a(|l|es delecled |r ar
aud|l ol l|rarc|a| (epo(ls o( ol a popu|al|or.
53. Disclosure Ar aud|l c(|le(|or corce(r|rç l¤e lesl|rç ol l¤e scope ol d|s·
c|os|rç l¤e erl|l]'s l|rarc|a| ard acl|v|l] (epo(ls as We|| as
ol¤e( |rlo(ral|or (e|aled lo |ls lurcl|or|rç ard dec|s|or ra|·
|rç.
54. Audited entity, Ar erl|l] suojecl lo aud|l.
auditee
55. Internal A docurerl app(oved ard accepled o] l¤e ur|l raraçe(, |a]·
Audit Charter |rç doWr l¤e oojecl|ve, scope, aul¤o(|sal|ors ard (espors|·
o|||l] ol l¤e |rle(ra| aud|l |r l¤e erl|l].
56. Key controls lr ginternal control: corl(o|s W¤|c¤ ¤ave l¤e rosl s|çr|l|carl
|rl|uerce or l¤e co((eclress ol l¤e ope(al|ors p(ocessed o]
l¤e s]sler. T]p|ca||], a |e] corl(o| |s app||ed lo a|| l(arsac·
l|ors ol a pa(l|cu|a( l]pe ard, |l app||ed co((ecl|], çua(arlees
l¤al al |easl ore ol l¤e eva|ual|or c(|le(|a ol l¤e aud|led acl|v|·
l|es ¤as oeer ac¤|eved.
J J
K K
English Definition Polski Definicja
32 33
57. Kompensuj¹ce w gsystemie kontroli wewnêtrznej pur|l], |ló(e p|e(Wolr|e
punkty kontrolne r|e zosla|] zdel|r|oWare p(zez |orl(o|e(a ja|o gkluczowe
punkty kontrolne s]sleru |orl(o|| WeWrel(zrej, a|e pe|r|a le
sara lur|cje, co ocer|ar] |uo lesloWar] ||uczoW] pur|l |or·
l(o|r] s]sleru |orl(o|| WeWrel(zrej. Korl(o|e(/aud]lo( roze
daz]c do o|(es|er|a, ocer] | p(zelesloWar|a pur|lu |orper·
sujaceço zar|asl pur|lu ||uczoWeço, |ló(] r|e lur|cjoruje
Wsposóo s|uleczr], spójr] | c|aç|].
58. Kompletnoœæ Jeder z e|ererlóW ocer] W gkontroli/audycie finansowym,
ozracza sp(aWdzer|e, cz] |s|eç| (ac¤ur|oWe zaW|e(aja Wsz]sl·
||e ope(acje, a|l]Wa | pas]Wa, |ló(e poW|rr] zaW|e(ac.
59. Kontrola 1. w zraczer|u lur|cjora|r]r iarç. aud|l) ozracza oadar|e
|uo p(zeç|ad po|eçajac] ra usla|er|u slaru la|l]czreço, po·
(óWrar|u ço ze slarer W]raçar]r ipozadar]r) o(az do·
|orar|e jeço ocer].
Rozpal(]Wara W raslepujac]c¤ aspe|lac¤:
- podr|olu p(zep(oWadzajaceço iWeWrel(zra, zeWrel(zra),
- czasu p(zep(oWadzer|a igkontrola ex ante, gkontrola ex
post, gkontrola w trakcie),
- oadareço oosza(u igkontrola finansowa, gkontrola wy-
konania zadañ).
2. w zraczer|u za(zadcz]r iarç. corl(o|) jesl lo p(z]jel] s]s·
ler za(zadzar|a ip(ocedu(], |rsl(u|cje, zasad], rec¤ar|zr])
s|uzac] do uz]s|ar|a (acjora|rej peWrosc|, ze ce|e za(za·
dzar|a zoslara os|açr|ele. P(oces dz|e|| |ló(eru za(zadza
s|e o|(es|or]r| dz|a|ar|ar|.
60. Kontrola dostêpu gProcedura systemu kontroli wewnêtrznej, |ló(ej ce|er jesl
oç(ar|czer|e doslepu do zasooóW |rlo(ral]czr]c¤ o(az rad·
zó( rad dosleper.
61. Kontrola ex ante Hec¤ar|zr gsystemu kontroli wewnêtrznej iza(zadczej), |ló(]
(wstêpna) jesl slosoWar] zar|r o|(es|ore zda(zer|e oedz|e r|a|o r|ej·
sce, W ce|u W]e||r|roWar|a r|ep(aW|d|oWosc|, rp. s]sler oce·
r] W]dal|óW p(zed |c¤ (ea||zacja.
57. Compensating lr ginternal control: corl(o|s W¤|c¤ o(|ç|ra||] We(e rol de·
controls l|red o] l¤e aud|lo( as l¤e gkey controls |r l¤e |rle(ra| cor·
l(o| s]sler, oul l¤e] ¤ave l¤e sare lurcl|or as eva|ualed o(
lesled |e] corl(o|s ol l¤e |rle(ra| corl(o| s]sler. T¤e aud|lo(
ra] opl lo( dele(r|r|rç, eva|ual|rç ard lesl|rç a corpersal·
|rç corl(o| |rslead ol a |e] corl(o| W¤|c¤ |s rol lurcl|or|rç
ellecl|ve|], corl|ruous|] ard cors|slerl|].
58. Completeness 0re ol assessrerl e|ererls |r gfinancial audit W¤|c¤ de·
roles c¤ec||rç W¤el¤e( accourl|rç ooo|s corla|r a|| l(ars·
acl|ors, assels ard ||ao|||l|es l¤al l¤e] s¤ou|d corla|r.
59. Audit/control 1. lr lurcl|ora| le(rs, ar 'aud|l' rears a c¤ec| o( a (ev|eW
cors|sl|rç |r dele(r|r|rç l¤e slalus quo, corpa(|rç |l lo l¤e
(equ|(ed/des|(ed slale ard eva|ual|rç |l.
Aud|ls cors|de( l¤e lo||oW|rç aspecls:
- aud|l|rç erl|l] i|rle(ra|, exle(ra|),
- aud|l l|re igex ante audit, gex post audit, ginterim (mid-
term) audit),
- a(ea suojecl lo aud|l igfinancial audit, gperformance au-
dit).
2. lr raraçererl le(rs, 'corl(o|' rears ar accepled rar·
açererl s]sler ip(ocedu(es, çu|de||res irarua|s), (u|es,
rec¤ar|srs) used lo ç|ve (easorao|e assu(arce l¤al rar·
açererl oojecl|ves W||| oe lu|l|||ed. ll |s a p(ocess due lo W¤|c¤
pa(l|cu|a( acl|ors a(e raraçed.
60. Access control Ar ginternal control procedure a|red al ||r|l|rç access lo lT
(esou(ces as We|| as access supe(v|s|or.
61. Ex ante control A rec¤ar|sr ol ginternal control iraraçererl corl(o|) ap·
p||ed oelo(e ar everl ¤appers, a|red lo e||r|rale |((eçu|a(|·
l|es, e.ç. a s]sler lo( eva|ual|rç experd|lu(e oelo(e |l |s oo(re.
K K
English Definition Polski Definicja
34 35
62. Kontrola finansowa 1. w zraczer|u lur|cjora|r]r il|rarc|a| aud|l) ozracza
jeder z (odzajóW |orl(o||/aud]lu çospoda(|| l|rarsoWej
jedrosl|| |orl(o|oWarej, p(zep(oWadzarej p(zez aud]lo·
(a zeWrel(zreço W ce|u W](azer|a op|r||, cz] sp(aWoz·
dar|a l|rarsoWe/oudzeloWe jedrosl|| |orl(o|oWarej zo·
sla|] p(z]çoloWare zçodr|e z o|(es|or]r| W]roçar|.
ZW(ol W](azajac] le op|r|e lo: .p(zedslaW|a p(aWdz|W]
|W|a(]çodr] oo(az¨ i.ç|ves a l(ue ard la|( v|eW¨). P(zed·
slaW|ora op|r|a ra c¤a(a|le( gpoœwiadczenia. Czasa·
r| la|| zeWrel(zr] aud]l l|rarsoW] ros| razWe (eW|zj|
l|rarsoWej.
2. w zraczer|u za(zadcz]r il|rarc|a| corl(o|) ozracza:
a) p(z]jel] iradar]) s]sler za(zadzar|a ip(ocedu(], |r·
sl(u|cje, zasad], rec¤ar|zr]) dol]czac] p(ocesóW l|rar·
soW]c¤,
o) zçodr|e z uslaWa o l|rarsac¤ puo||czr]c¤ - ozracza rada·
r] p(zez ||e(oWr||a jedrosl|| se|lo(a l|rarsóW puo||czr]c¤
s]sler za(zadzar|a ip(ocedu(], |rsl(u|cje, zasad], rec¤a·
r|zr]) o|(es|ajac] p(oces] zW|azare z ç(oradzer|er | (oz·
d]sporoWar|er s(od|óW puo||czr]c¤ o(az çospoda(oWa·
r|er r|er|er.
63. Kontrola Korl(o|a zçodrosc| z p(zep|sar| p(aWa | do|urerlar| W]·
prawid³owoœci zraczajac]r| ||e(ur|| dz|a|a|rosc| ip(oç(ar]).
64. Kontrola w trakcie Korl(o|a/aud]l p(zep(oWadzar] W czas|e l(War|a dz|a|ar oe·
dac]c¤ p(zedr|oler oadar|a.
65. Kontrola zarz¹dcza lrra razWa gsystemu kontroli wewnêtrznej uslaroW|oreço
p(zez ||e(oWr|clWo.
66. Kontrola Korl(o|a/aud]l p(zep(oWadzara W (az|e pol(zeo] ipoza p|a·
/audyt doraŸny rer).
67. Kontrola Korl(o|a/aud]l p(zep(oWadzora po za|orczer|u o|(es|or]c¤
/audyt ex post dz|a|ar, oedac]c¤ jej p(zedr|oler.
(nastêpcza)
62. Financial audit 1. lr lurcl|ora| le(rs, a 'l|rarc|a| aud|l' rears a l]pe ol l|rar·
/financial control c|a| raraçererl aud|l|rç al l¤e aud|led erl|l], ca((|ed oul o]
ar exle(ra| aud|lo( |r o(de( lo |ssue ar op|r|or or W¤el¤e(
l|rarc|a|/oudçela(] (epo(ls ol l¤e aud|led erl|l] corp|] W|l¤
pa(l|cu|a( (equ|(ererls. T¤e op|r|or |s exp(essed |r l¤e lo|·
|oW|rç Wo(ds: .ç|ves a l(ue ard la|( v|eW¨. T¤e p(eserled op|r·
|or |s (ele((ed lo as gcertification. Sorel|res suc¤ exle(ra|
aud|l |s (ele((ed lo as l|rarc|a| (ev|s|or.
2. lr raraçererl le(rs, 'l|rarc|a| corl(o|' rears:
a) ar accepled i|rposed) raraçererl s]sler ip(ocedu(es,
çu|de||res irarua|s), (u|es, rec¤ar|srs) app||ed lo l|rarc|a|
p(ocesses,
o) acco(d|rç lo l¤e Acl or Puo||c F|rarce, a raraçererl
s]sler ip(ocedu(es, çu|de||res irarua|s), (u|es, rec¤a·
r|srs), |rposed o] l¤e raraçe( ol a puo||c seclo( erl|l], de·
le(r|r|rç p(ocesses (e|aled lo co||ecl|rç ard d|sl(|oul|rç puo·
||c (esou(ces ard lo p(ope(l] raraçererl.
63. Regularity audit Ar aud|l ol corp||arce W|l¤ |eça| p(ov|s|ors ard docurerls
dele(r|r|rç acl|v|l] d|(ecl|ors ip(oç(arres).
64. Interim (mid-term) Aud|l ca((|ed oul s|ru|larsous|] W|l¤ l¤e acl|ors suojecl lo
audit aud|l.
65. Management control Arol¤e( le(r lo( g|rle(ra| corl(o| sel up o] l¤e raraçererl.
66. Ad hoc audit Aud|l ca((|ed oul W¤ereve( |l |s recessa(] irol sc¤edu|ed |r
advarce).
67. Ex post audit Aud|l ca((|ed oul alle( l¤e acl|ors suojecl lo aud|l ¤ave oeer
corp|eled.
K K
English Definition Polski Definicja
36 37
68. Kontrola Korl(o|a/aud]l p(zep(oWadzora po za|orczer|u elapu p(z]·
/audyt ex-ante çoloWaWczeço do (ea||zacj| darej dz|a|a|rosc|, p(oç(aru |uo
(wstêpna) zadar|a, a|e p(zed podjec|er dec]zj| o (ea||zacj|.
69. Kontrola Korl(o|a/aud]l zaWa(l] W p|ar|e p(ac] podr|olu p(zep(oWa·
/audyt planowy dzajaceço |orl(o|e/aud]l.
70. Kontrola 0oejruje oadar|e s]sleróW | ope(acj| l|rarsoW]c¤, W l]r
/audyt ocere zçodrosc| z p(zep|sar| p(aWa, |orl(o|e gsystemów
poœwiadczaj¹cy kontroli wewnêtrznej o(az lur|cjoroWar|a |oró(e| |orl(o||
WeWrel(zrej | aud]lu, |orl(o|e dz|a|a|rosc| pod Wzç|eder
glegalnoœci | grzetelnoœci. 8adar|e lo jesl podslaWa W]da·
r|a gpoœwiadczenia p(aW|d|oWosc| (oz||czer|a l|rarsoWeço
jedrosl|| |orl(o|oWarej.
71. Kontrola Sp(aWdzer|e, cz] oc¤(ora zaoezp|eczer s]sleróW |rlo(ra·
/audyt systemów l]czr]c¤ jesl odpoW|edr|a | W]sla(czajaca, ao] zaçWa(arlo·
informatycznych Wac poulrosc, |rleç(a|rosc | dosleprosc |rlo(racj| o(az s]s·
leróW |rlo(ral]czr]c¤.
72. Kontrola Rodzaj |orl(o||/aud]lu, |ló(eço ce|er jesl zoadar|e gosz-
/audyt wykonania czêdnoœci, gwydajnoœci | gskutecznoœci p(oWadzer|a dz|a·
zadañ |a|rosc| |uo za(zadzar|a jedrosl|a |orl(o|oWara. 0oejruje·
(kontrola/audyt oadar|e:
dzia³alnoœci) a) oszczedrosc| W dz|a|a|rosc| adr|r|sl(ac]jrej p(oWadzorej
zçodr|e z (ozsadr]r| zasadar| | p(a|l]|a za(zadzar|a;
o) W]dajrosc| çospoda(oWar|a zasooar| |udz||r|, l|rarso·
W]r| | |rr]r|, |aczr|e ze sp(aWdzer|er s]sleróW |rlo(ra·
c]jr]c¤, sposooóW za(zadzar|a | s]sleróW ror|lo(oWar|a,
ala|ze p(ocedu( slosoWar]c¤ p(zez jedrosl|e |orl(o|o·
Wara/aud]loWara W ce|u usur|ec|a W]|(]l]c¤ Wad;
c)s|uleczrosc| W os|açar|u za|ozor]c¤ ce|óW.
73. Kontroler 0sooa W]|orujaca cz]rrosc| |orl(o|re W jedroslce, W |ló·
wewnêtrzny (ej jesl zal(udr|ora, ra podslaW|e pos|adareço gupowa¿-
nienia.
68. Ex ante audit Aud|l ca((|ed oul alle( l¤e corp|el|or ol l¤e p(epa(alo(] slaçe
ol l¤e |rp|ererlal|or ol a pa(l|cu|a( acl|v|l], p(oç(arre o(
las|, oul oelo(e l¤e dec|s|or or l¤e |rp|ererlal|or ol l¤|s
acl|v|l] ¤as oeer la|er.
69. Planned audit Aud|l |rc|uded |r l¤e Wo(| sc¤edu|e ol ar aud|l|rç erl|l].
70. Certification audit ll |rvo|ves a c¤ec| ol l|rarc|a| s]slers ard ope(al|ors, |r·
(attestation audit) c|ud|rç eva|ual|or ol corp||arce W|l¤ |eça| p(ov|s|ors, aud|l
ol g|rle(ra| corl(o| ard ol l¤e lurcl|or|rç ol |rle(ra| corl(o|
ard aud|l ur|ls, as We|| as aud|l ol acl|v|l|es W|l¤ (eça(d lo
glegality ard gintegrity. T¤e c¤ec| |s l¤e oas|s lo( |ssu|rç a
gcertificate ol co((eclress ol l¤e l|rarc|a| slalererl suor|l·
led o] l¤e aud|lee.
71. IT systems audits C¤ec||rç W¤el¤e( l¤e secu(|l] ol lT s]slers |s adequale ard
sull|c|erl lo ersu(e corl|derl|a||l], |rleç(|l] ard ava||ao|||l] ol
|rlo(ral|or ard lT s]slers.
72. Performance audit A l]pe ol aud|l a|red al exar|r|rç geconomy, gefficiency
(value for money ard geffectiveness ol (urr|rç a ous|ress iar acl|v|l]) o(
audit) raraç|rç ar aud|led erl|l]. ll |rvo|ves exar|ral|or ol:
a) ecoror] |r adr|r|sl(al|ve ope(al|ors ca((|ed oul |r corp||·
arce W|l¤ (easorao|e (u|es ard raraçererl p(acl|ces;
o) ell|c|erc] |r raraç|rç ¤urar, l|rarc|a| ard ol¤e( (esou(ces,
|rc|ud|rç c¤ec|s ol |rlo(ral|or s]slers, raraçererl rel¤·
ods ard ror|lo(|rç s]slers as We|| as p(ocedu(es app||ed o]
l¤e aud|lee |r o(de( lo e||r|rale d|sc|osed la||u(es;
c) ellecl|veress |r lu|l||||rç p(edele(r|red oojecl|ves.
73. Internal auditor A pe(sor ca((]|rç oul aud|ls |r l¤e erl|l] |r W¤|c¤ ¤e/s¤e |s
erp|o]ed or l¤e oas|s ol a gpersonalised letter of authori-
sation.
K K
English Definition Polski Definicja
38 39
74. Kontroler 0sooa W]|orujaca cz]rrosc| |orl(o|re W podr|oc|e, |ló(a
/audytor zewnêtrzny r|e pod|eça |orl(o|oWareru podr|oloW|, ar| r|e jesl podpo·
(zad|oWara jeço ce|or.
75. Korupcja Zar|e(zore dz|a|ar|e p(zez osooe pe|r|aca lur|cje puo||czre
administracyjna W ce|u dosla(czar|a |rr]r |o(z]sc|, W zar|ar za zapeWr|e·
r|e r|e|eça|r]c¤ |o(z]sc|; W]|o(z]slar|e slaroW|s|a puo||cz·
reço do p(]Walr]c¤ |o(z]sc|.
76. Legalnoœæ K(]le(|ur |orl(o||/aud]lu. Zçodrosc z oooW|azujac]r| W oa·
dar]r o|(es|e p(zep|sar| |orsl]lucj|, (al]l||oWar]c¤ uróW
r|edz]ra(odoW]c¤, uslaW, (ozpo(zadzer, a|lóW p(aWa r|ej·
scoWeço o(az p(zep|sóW WeWrel(zr]c¤.
77. Liczebnoœæ próby L|czoa e|ererlóW p(óo]. w p(z]pad|u slosoWar|a gstatystycz-
nych metod doboru próby, ||czeorosc jesl W]zraczara p(z] za|o·
zer|u pozadarej gdok³adnoœci oadar|a o(az gpoziomu ufnoœci.
78. Losowy dobór próby 0ooó( p(óo] do|orar] p(z] zaslosoWar|u relod slal]sl]cz·
r]c¤, pozWa|ajac]c¤ ra o|(es|er|e d|a |azdeço e|ererlu
popu|acj| p(aWdopodoo|erslWa jeço W]oo(u do p(óo]. Ele|·
ler jesl uz]s|ar|e gpróby reprezentatywnej.
79. Mechanizmy Hec¤ar|zr] sp(z]jajace W]slepoWar|u |o(upcj|, ooejrujace
korupcjogenne r.|r.:
1) radr|a( |orpelercj| W (e|u jedreço u(zedr||a;
2) doWo|rosc W podejroWar|u dec]zj|;
3) |e|ceWazer|e do|urerlacj| | sp(aWozdaWczosc|;
4) s|aoosc gsystemu kontroli wewnêtrznej;
5) r|e(óWr] doslep do |rlo(racj|;
0) o(a| odpoW|edz|a|rosc| osoo|slej;
7) o(a| (ozW|azar arl]|o(upc]jr]c¤;
8) o(a| gprzejrzystoœci W dz|a|ar|u.
L
74. External auditor A pe(sor ca((]|rç oul aud|ls |r l¤e ç|ver erl|l] W¤|c¤ |s suoo(·
d|rale re|l¤e( lo l¤e aud|led erl|l] ro( lo |ls oojecl|ves.
75. Administrative A de||oe(ale acl|or or l¤e pa(l ol a puo||c oll|c|a| a|red al
corruption p(ov|d|rç ol¤e( peop|e W|l¤ p(ol|l |r exc¤arçe lo( |||eça| oer·
el|ls; use ol ore's puo||c oll|ce lo( p(|vale oerel|ls.
76. Legality 0re ol aud|l c(|le(|a derol|rç corp||arce W|l¤ corsl|lul|ora| ard
(eçu|alo(] p(ov|s|ors, W|l¤ p(ov|s|ors ol (al|l|ed |rle(ral|ora|
aç(eererls, W|l¤ o(d|rarces ard |oca| |eça| acls, ard W|l¤ |r·
le(ra| p(ov|s|ors |r lo(ce |r l¤e aud|led pe(|od.
77. Sample size A ruroe( ol sarp|e |lers. ll gstatistical sampling methods
a(e app||ed, a sarp|e s|ze |s dele(r|red o] assur|rç l¤e
des|(ed gprecision ard gconfidence level ol l¤e lesl.
78. Random sampling A l]pe ol sarp||rç W|l¤ l¤e app||cal|or ol slal|sl|ca| rel¤ods
W¤|c¤ a||oWs lo( dele(r|r|rç lo( eac¤ popu|al|or |ler l¤e p(oo·
ao|||l] ol l¤|s |ler lo oe se|ecled |rlo l¤e sarp|e. Rardor
sarp||rç (esu|ls |r a grepresentative sample.
79. Corruption-prone Hec¤ar|srs lavou(ao|e lo( co((upl|or, |rc|ud|rç arorç ol¤e(s:
mechanisms 1) excess|ve corpelerces ol ore oll|c|a|;
2) l(eedor |r dec|s|or ra||rç;
3) reç||çerce ol docurerlal|or ard (epo(l|rç;
4) Wea|ress ol g|rle(ra| corl(o|;
5) urequa| access lo |rlo(ral|or;
0) |ac| ol pe(sora| (espors|o|||l];
7) |ac| ol arl|co((upl|or so|ul|ors;
8) |ac| ol gtransparency |r ope(al|or.
M M
L
English Definition Polski Definicja
40 41
80. Moc testu P(aWdopodoo|erslWo ipeWrosc), ze jes|| |slr|eja gnieprawi-
d³owoœci, lo zoslara ore W]|(]le. w (ozur|er|u slal]sl]cz·
r]r · p(zec|W|erslWo idope|r|er|e do 1) W](azoreço W Wa(·
losc|ac¤ dz|es|elr]c¤ gryzyka b³êdnej akceptacji. w aud]c|e
ulozsar|ara czeslo z gpoziomem ufnoœci.
81. Monitorowanie C|aç|e s|edzer|e p(zeo|eçu | poslepóW W (ea||zacj| zadar o(az
|c¤ ele|lóW, W poW|azar|u z odpoW|edr|r s]slerer r|e(r|·
|óW, la||c¤ ja|: rp. le(r|r], ce|e ||osc|oWe, ce|e ja|osc|oWe.
82. Nadu¿ycie finansowe w p(aWodaWslW|e wspó|rol Eu(opejs||c¤ zdel|r|oWare
Wa(l.1 KorWercj| o oc¤(or|e |rle(esóW l|rarsoW]c¤ wspó|·
rol Eu(opejs||c¤ z dr|a 20 ||pca 1995(. i0J95/C310/03), rad·
uz]c|a l|rarsoWe po|eçaja ra:
a)W odr|es|er|u do W]dal|óW, ja||r|o|W|e| ce|oW]r dz|a|a·
r|u |uo zar|ec¤ar|u dol]czac]r:
- W]|o(z]slar|a |uo p(zedslaW|er|a r|ep(aWdz|W]c¤, r|epop(aW·
r]c¤ |uo r|epe|r]c¤ osW|adczer |uo do|urerlóW, |ló(e ra ra
ce|u sp(zer|eW|e(zer|e |uo oezp(aWre zal(z]rar|e s(od|óW
zoudzelu oçó|reço wspó|rol Eu(opejs||c¤ |uo oudzelóW za·
(zadzar]c¤ p(zez wspó|rol] Eu(opejs||e |uo W |c¤ |r|er|u,
- r|eujaWr|er|a |rlo(racj| z ra(uszer|er szczeçó|reço ooo·
W|az|u, W l]r sar]r ce|u,
- r|eW|asc|Weço W]|o(z]slar|a la||c¤ s(od|óW do ce|óW |r·
r]c¤ r|z le, ra |ló(e zosla|] p|e(Wolr|e p(z]zrare;
o)W odr|es|er|u do p(z]c¤odóW, ja||r|o|W|e| ce|oW]r dz|a·
|ar|u |uo zar|ec¤ar|u dol]czac]r:
- W]|o(z]slar|a |uo p(zedslaW|er|a r|ep(aWdz|W]c¤, r|epo·
p(aWr]c¤ |uo r|epe|r]c¤ osW|adczer |uo do|urerlóW, |ló(e
ra ra ce|u oezp(aWre zrr|ejszer|e s(od|óW oudzelu oçó|·
reço wspó|rol Eu(opejs||c¤ |uo oudzelóW za(zadzar]c¤
p(zez |uo W |r|er|u wspó|rol Eu(opejs||c¤,
- r|eujaWr|er|a |rlo(racj| z ra(uszer|er szczeçó|reço ooo·
W|az|u, W l]r sar]r ce|u,
80. Power of test P(ooao|||l] icorl|derce) l¤al ar] ex|sl|rç girregularities/er-
rors W||| oe d|scove(ed. Cors|de(ed slal|sl|ca||], |l |s l¤e oppo·
s|le icorp|ererl lo 1) ol l¤e grisk of incorrect acceptance
exp(essed |r dec|ra| l|çu(es. lr aud|l|rç, l¤e poWe( ol lesl |s
oller |derl|l|ed W|l¤ l¤e gconfidence level.
81. Monitoring Corslarl lo||oW|rç ol l¤e cou(se ard p(oç(ess ol l¤e |rp|e·
rerlal|or ol las|s ard ol l¤e|( ellecls |r correcl|or W|l¤ ar
app(op(|ale s]sler ol reasu(es, suc¤ as dead||res, quarl|·
lal|ve oojecl|ves, qua||lal|ve oojecl|ves, elc.
82. Fraud As del|red |r acquis communautaire, |r A(l|c|e 1 ol l¤e Cor·
verl|or or l¤e p(olecl|or ol l¤e Eu(opear Corrur|l|es' l|·
rarc|a| |rle(esls ol 20 Ju|] 1995 i0J95/C310/03), a l(aud |s:
ia)|r (especl ol experd|lu(e, ar] |rlerl|ora| acl o( or|ss|or
(e|al|rç lo:
- l¤e use o( p(eserlal|or ol la|se, |rco((ecl o( |rcorp|ele slale·
rerls o( docurerls, W¤|c¤ ¤as as |ls ellecl a r|sapp(op(|a·
l|or o( W(orçlu| (elerl|or ol lurds l(or l¤e çere(a| oudçel ol
l¤e Eu(opear Corrur|l|es o( oudçels raraçed o], o( or
oe¤a|l ol, l¤e Eu(opear Corrur|l|es,
- ror·d|sc|osu(e ol |rlo(ral|or |r v|o|al|or ol a spec|l|c oo||·
çal|or, W|l¤ l¤e sare ellecl,
- l¤e r|sapp||cal|or ol suc¤ lurds lo( pu(poses ol¤e( l¤ar
l¤ose lo( W¤|c¤ l¤e] We(e o(|ç|ra||] ç(arled;
io) |r (especl ol (everue, ar] |rlerl|ora| acl o( or|ss|or (e·
|al|rç lo:
- l¤e use o( p(eserlal|or ol la|se, |rco((ecl o( |rcorp|ele slalererls
o( docurerls, W¤|c¤ ¤as as |ls ellecl ar |||eça| d|r|rul|or ol l¤e
(esou(ces ol l¤e çere(a| oudçel ol l¤e Eu(opear Corrur|l|es o(
oudçels raraçed o], o( or oe¤a|l ol, l¤e Eu(opear Corrur|l|es,
- ror·d|sc|osu(e ol |rlo(ral|or |r v|o|al|or ol a spec|l|c oo||·
çal|or, W|l¤ l¤e sare ellecl,
- r|sapp||cal|or ol a |eça||] oola|red oerel|l, W|l¤ l¤e sare
ellecl.
N N
English Definition Polski Definicja
42 43
- r|eW|asc|Weço W]|o(z]slar|a |o(z]sc| uz]s|arej zçodr|e
zp(aWer, W l]r sar]r ce|u.
83. Nadzór lslolr] rec¤ar|zr gsystemu kontroli wewnêtrznej, |ló(]
za||ada |slr|er|e W|asc|Weço p(z]WódzlWa, ||e(oWr|clWa ||or·
l(o|| ¤|e(a(c¤|czrej ra Wsz]sl||c¤ elapac¤ dz|a|a|rosc|.
84. Nale¿yta zawodowa 0dpoW|edr|a sla(arrosc | ur|ejelrosc|, ja||e |orl(o|e(/aud]·
starannoœæ lo( poW|r|er W]|azac slosoWr|e do slopr|a z|ozorosc| |or·
l(o||/aud]lu; W szczeçó|rosc| uWaça posW|ecora p|aroWar|u,
zo|e(ar|u |rlo(racj|, ocer|e doWodóW, W]c|açar|u Wr|os|óW
o(az lo(ru|oWar|u op|r|| | za|ecer.
85. Nieprawid³owoœæ 0z|a|ar|e |uo zar|ec¤ar|e dz|a|ar|a, |ló(e W sW|el|e |(]le(|óW
ocer] ra|ez] uzrac za gnielegalne, gniegospodarne, gnie-
celowe |uo gnierzetelne, W odr|es|er|u do aud]lu dodal|o·
Wo gnieprzejrzyste |uo gniejawne.
w p(aWodaWslW|e wspó|rol Eu(opejs||c¤ r|ep(aW|d|oWosc
ozracza .|azde ra(uszer|e p(zep|sóW p(aWa wspó|rol W]r|·
|ajace z dz|a|ar|a |uo zar|ec¤ar|a ze sl(or] ope(alo(a e|oro·
r|czreço, p(z]roszace |uo roçace p(z]r|esc sz|ode oudze·
loW| çere(a|reru wspó|rol |uo oudzelor p(zez r|e za(zadza·
r]r, W poslac| zrr|ejszer|a |uo ul(al] doc¤odóW zW|asr]c¤
zasooóW ç(oradzor]c¤ oezpos(edr|o ra (zecz wspó|rol, a|oo
W poslac| r|euzasadr|or]c¤ W]dal|óW¨. [Rozpo(zadzer|e Rad]
iwE, Eu(alor) r( 2988 z 18 ç(udr|a 1995 (. a(l. 1 p|l 2ì
w |orl(o|| l|rarsoWej · r|ezçodrosc z e|ererlar| ocer]:
ope(acja r|e zosla|a ujela W |s|eçac¤ (ac¤ur|oW]c¤ igkom-
pletnoϾ); zosla|a zap|sara, a|e r|e r|a|a r|ejsca igrealnoϾ);
zosla|a zap|sara, |ecz W r|eW|asc|Wej |Woc|e igwymiar);
zosla|a r|eW|asc|W|e ujaWr|ora/p(zedslaW|ora igujawnienie);
zosla|a do|orara, c¤oc r|e poW|rra ze Wzç|edu oooW|azuja·
ce (ar] p(aWre dz|a|a|rosc| jedrosl|| igprawid³owoœæ). 0d·
rosr|e o||arsu: o||ars jesl zap|sar] W z|ej W]so|osc| igwy-
cena); uWzç|edr|a s||adr||| r|e ra|ezace do darej jedrosl||
igw³asnoœæ); uWzç|edr|a s||adr||| |ló(e r|e |slr|eja i|uo juz
r|e) igistnienie).
83. Supervision A s|çr|l|carl rec¤ar|sr |r ginternal control W¤|c¤ assures
p(ope( |eade(s¤|p, raraçererl ard ¤|e(a(c¤|ca| corl(o| al
a|| slaçes ol acl|v|l].
84. Due professional Ar app(op(|ale e|ererl ol ca(e ard s||||s W¤|c¤ ar aud|lo(
care s¤ou|d app|] |r (especl ol l¤e corp|ex|l] ol l¤e aud|l las|,
|rc|ud|rç ca(elu| allerl|or lo p|arr|rç, |rlo(ral|or çal¤e(|rç,
ev|derce eva|ual|or, ard deve|op|rç (era(|s, corc|us|ors ard
(ecorrerdal|ors.
85. Irregularity/error Ar acl|or o( a la||u(e lo acl W¤|c¤, |r l¤e ||ç¤l ol eva|ual|or
c(|le(|a s¤a|| oe cors|de(ed g i l l egal, g unsound,
gpurposeless o( gnon-integral, ard W|l¤ (eça(d lo |rle(ra|
aud|l a|so gnon-transparent o( gnon-disclosed.
Corp||arl W|l¤ acquis communautaire, |((eçu|a(|l] rears 'ar]
|rl(|rçererl ol a p(ov|s|or ol Corrur|l] |aW (esu|l|rç l(or
ar acl o( or|ss|or o] ar ecoror|c ope(alo(, W¤|c¤ ¤as, o(
Wou|d ¤ave, l¤e ellecl ol p(ejud|c|rç l¤e çere(a| oudçel ol
l¤e Corrur|l|es o( oudçels raraçed o] l¤er, e|l¤e( o] (e·
duc|rç o( |os|rç (everue acc(u|rç l(or oWr (esou(ces co|·
|ecled d|(ecl|] or oe¤a|l ol l¤e Corrur|l|es, o( o] ar urjusl|·
l|ed |ler ol experd|lu(e¨. [A(l|c|e 1 suopa(aç(ap¤ 2 ol Courc||
Reçu|al|or iEC, Eu(alor) ho 2988/95 ol 18 0eceroe( 1995ì
lr l|rarc|a| aud|l ar e((o( |s ror·corp||arce W|l¤ eva|ual|or
e|ererls: a l(arsacl|or |s rol |rc|uded |r l¤e accourl|rç ooo|s
igcompleteness); a l(arsacl|or |s (eco(ded a|l¤ouç¤ |r lacl
|l ¤as rol occu((ed igoccurrence); a l(arsacl|or |s (eco(ded
al l¤e |rco((ecl arourl igmeasurement); a l(arsacl|or |s rol
p(ope(|] d|sc|osed/p(eserled igdisclosure); a l(arsacl|or ¤as
oeer rade a|l¤ouç¤ |l s¤ou|d rol ¤ave oeer rade oecause
ol l¤e |eça| l(areWo(| W|l¤|r W¤|c¤ l¤e erl|l] ope(ales
igregularity). w|l¤ (eça(d lo oa|arce ar e((o( rears: a oa|·
arce (eco(ded al a W(orç arourl igvaluation); a oa|arce
W¤|c¤ corla|rs e|ererls rol pe(la|r|rç lo l¤e (epo(l|rç erl|l]
N N
English Definition Polski Definicja
44 45
w aud]c|e WeWrel(zr]r zWara uc¤]o|er|er.
86. Niestatystyczne Helod] W]oo(u e|ererlóW popu|acj| do|orare z por|r|ec|er
metody relod slal]sl]czr]c¤: gdobór próby na podstawie os¹du,
/techniki doboru próby gdobór przypadkowy, gdobór próby wed³ug wygody. w]r|·
|| oadar|a r|e roça pod|eçac e|sl(apo|acj| ra ca|a gpopu-
lacjê.
87. Niezale¿noœæ 0oejruje r|eza|ezrosc o(çar|zac]jra io(çar|zac]jra od(eo·
kontrolera/audytora rosc W]|or]War]c¤ zadar o(az odpoW|edr| sposóo podpo·
(zad|oWar|a) o(az ope(ac]jra ir|eza|ezrosc Wp|aroWar|u,
p(zep(oWadzar|u o(az lo(ru|oWar|u ocer, uWaç, Wr|os|óW
|za|ecer W]r||ajac]c¤ z |orl(o||/aud]lu).
88. Niezale¿noœæ organu Zdo|rosc |rsl]lucj| |orl(o|rej do W]|or]War|a jej up(aWr|er
kontroli oez ja||eço|o|W|e| zeWrel(zreço u||e(ur|oWar|a cz] ja||ej·
/podmiotu |o|W|e| |rçe(ercj|. h|eza|ezrosc Wooec W|adz] uslaWodaW·
kontroluj¹cego czej, W]|oraWczej | jedrosl|| |orl(o|oWarej, po|eçajaca ra
sWooodz|e W]zraczar|a p(|o(]lelóW |orl(o||, p|aroWar|u p(ac,
p(zep(oWadzar|u |orl(o||, ocer|e jej W]r||óW o(az lo(ru|o·
War|u op|r||, uWaç, Wr|os|óW | za|ecer.
89. Obszary 0z|edz|r] |uo ope(acje oojele |orl(o|a/aud]ler c¤a(a|le(]·
/operacje wysokiego zujace s|e W]so||r gryzykiem nieod³¹cznym |uo W]so||r
ryzyka gryzykiem zawodnoœci systemów kontroli wewnêtrznej.
90. Ocena/ewaluacja Ca|osc|oW] p(zeç|ad p(oç(aru |uo p(oje|lu, do|orar] p(zed,
W l(a|c|e l(War|a |uo po jeço za|orczer|u, rajac] ra ce|u
ocere jeço (ea||zacj|, W opa(c|u o p(z]jele r|e(r|||, Ws|azr|||
|uo |(]le(|a, s|uzac] W]dar|u op|r|| cz] za|ozore ce|e zosla|]
os|açr|ele. w]|o(z]sl]War] ja|o ra(zedz|e do saroocer]
|podroszer|a sp(aWrosc|.
igownership); o( a oa|arce W¤|c¤ corla|rs |lers W¤|c¤ do
rol io( ro |orçe() ex|sl igexistence).
lr |rle(ra| aud|l |l |s ca||ed a 'r|ro( |((eçu|a(|l]¨.
86. Non-statistical Hel¤ods/lec¤r|ques ol sarp||rç exc|ud|rç slal|sl|ca| rel¤ods:
sampling methods gjudgement sampling, ghaphazard sampling, gconvenien-
/techniques ce sampling. Tesl (esu|ls carrol oe exl(apo|aled lo l¤e W¤o|e
gpopulation.
87. Independence ll |rc|udes o(çar|zal|ora| |rdeperderce io(çar|zal|ora| au·
of auditor loror] ol l¤e pe(lo(red las|s ard app(op(|ale rel¤od ol
suoo(d|ral|or) ard ope(al|ora| |rdeperderce i|rdeperderce
|r p|arr|rç, ca((]|rç oul ard lo(ru|al|rç eva|ual|ors, (era(|s,
corc|us|ors ard (ecorrerdal|ors (esu|l|rç l(or ar aud|l).
88. Independence Ao|||l] ol ar aud|l |rsl|lul|or lo ca((] oul |ls aud|l rardale
of audit institution W|l¤oul exle(ra| d|(ecl|or o( |rle(le(erce ol ar] ||rd. lrde·
perderce ol |eç|s|al|ve aul¤o(|l|es, adr|r|sl(al|ve aul¤o(|l|es
ard aud|led erl|l|es, oased or l(eedor lo dele(r|re aud|l
p(|o(|l|es, lo p|ar Wo(|s, ca((] oul aud|ls, eva|uale l¤e|( (e·
su|ls ard lo(ru|ale op|r|ors, (era(|s, corc|us|ors ard (ec·
orrerdal|ors.
89. High risk areas A(eas o( ope(al|ors suojecl lo aud|l W¤|c¤ a(e ol ¤|ç¤
/operations ginherent risk o( ¤|ç¤ gcontrol risk.
90. Evaluation Ar ove(v|eW ol a p(oç(arre o( p(ojecl ca((|ed oul oelo(e,
du(|rç o( alle( |ls |rp|ererlal|or, a|red al eva|ual|rç l¤e
|rp|ererlal|or W|l¤ (ele(erce lo adopled reasu(es, |rd|ca·
lo(s o( c(|le(|a, ard used |r |ssu|rç op|r|ors W¤el¤e( l¤e as·
sured oojecl|ves ¤ave oeer rel. Eva|ual|or |s used as ar
|rsl(urerl ol se|l·assessrerl ard ol ell|c|erc] |rp(overerl.
O O
English Definition Polski Definicja
46 47
91. Odchylenie w]slap|er|e W oadarej p(óo|e p(aW|d|oWosc|/zjaW|s|a, |ló(e
r|e jesl (ep(ezerlal]Wre d|a gpopulacji, z |ló(ej zosla|a W]·
o(ara.
92. Oddzia³ywanie uz]s|ar] d|uçoo|(esoW] ele|l |uo |orse|Wercja, oedaca
(ea||zacja zap(oç(aroWareço do os|açr|ec|a ce|u oçó|reço.
93. Odpowiednie 0oWod] |orl(o||, zçodr|e ze Slarda(dar| |orl(o|| lhT0SAl,
dowody kontroli raz]War] odpoW|edr|r|, jeze|| sa:
-(zele|re: W]sla(czajace pod Wzç|eder ||osc|oW]r | W|asc|·
We d|a uz]s|ar|a W]r||óW |orl(o||/aud]lu o(az oezsl(orre
|W|a(]çodre. w|a(]çodrosc doWodóW |orl(o||/ aud]lu za|e·
z] od |c¤ c¤a(a|le(u, z(ód|a o(az sposoou |c¤ uz]s|ar|a,
-slosoWre: odroszace s|e do ce|óW |orl(o||/aud]lu,
-(acjora|re: |oszl zeo(ar|a doWodóW poW|r|er o]c p(opo(·
cjora|r] do W]r||óW, |ló(e |orl(o|e(/aud]lo( zar|e(za uz]·
s|ac.
94. Oglêdziny gProcedura kontroli/technika przeprowadzania zadania au-
dytowego po|eçajaca ra oose(Wacj| | udo|urerloWar|u sla·
ru la|l]czreço s||adr||óW rajal|oW]c¤ |uo p(zeo|eçu o|(e·
s|or]c¤ cz]rrosc|.
95. Operacja 1.w]r|ara a|oo p(zep|]W loWa(óW, us|uç |uo s(od|óW p|e·
r|ezr]c¤.
2.Poz]cja zap|sara W |s|eçac¤ (ac¤ur|oW]c¤.
96. Operat losowania Rejesl( |uo ozraczer|e e|ererlóW gpopulacji W]|o(z]sl]Wa·
re do p(zep(oWadzer|a gdoboru próby. hp. ||sla p|ac, ||sla
zaWa(l]c¤ uróW, s]sler |derl]l||acj| podal|oWej |lp.
97. Os¹d kontrolera 0cera zaçadr|er zW|azar]c¤ z |orl(o|a/aud]ler ra podsla·
/audytora W|e W|edz] | dosW|adczer|a zaWodoWeço |orl(o|e(a/aud]lo(a.
98. Oszczêdnoœæ H|r|ra||zacja |oszlóW p(oWadzor]c¤ dz|a|ar, p(z] zac¤oWa·
r|u W]raçarej ja|osc|. Jedro z |(]le(|óW gkontroli wykona-
nia zadañ.
91. Bias Ar occu((erce, |r a lesled sarp|e, ol a (eçu|a(|l]/p¤eror·
eror W¤|c¤ |s rol (ep(eserlal|ve ol l¤e sarp|ed gpopulation.
92. Impact A |orç·le(r ellecl o( corsequerce W¤|c¤ |s a (esu|l ol l¤e
çere(a| oojecl|ve l¤al ¤as oeer p|arred.
93. Proper audit Aud|l ev|derce, acco(d|rç lo l¤e lhT0SAl Aud|l|rç Slard·
evidence a(ds, |s cors|de(ed p(ope(, |l |l |s:
-corpelerl: app(op(|ale |r s|ze ard adequale lo oola|red
aud|l (esu|ls, as We|| as urp(ejud|ced ard (e||ao|e. Re||ao|||l]
ol aud|l ev|derce deperds or l¤e l]pe, sou(ce ard rel¤od ol
oola|r|rç |l,
- (e|evarl: corce(r|rç aud|l oojecl|ves,
- (easorao|e: l¤e cosl ol çal¤e(|rç ev|derce s¤ou|d oe p(o·
po(l|ora| lo l¤e (esu|ls expecled o] l¤e aud|lo(.
94. Physical Ar gaudit procedure oased or oose(val|or ard docurerla·
examination l|or ol l¤e slalus quo ol p(ope(l] |lers o( pa(l|cu|a( p(o·
ceed|rçs.
95. Transaction 1.Ar exc¤arçe o( l(arsle( ol çoods, se(v|ces o( lurds.
2.Ar |ler (eco(ded |r accourl|rç ooo|s.
96. Sampling frame A (eç|sle( o( derolal|or ol gpopulation |lers used lo(
gsampling, suc¤ as pa](o||, ||sl ol corc|uded corl(acls, lax
|derl|l|cal|or s]sler, elc.
97. Auditor’s judgement Ar aud|lo('s assessrerl ol l¤e |ssues (e|aled lo l¤e aud|l,
oased or ¤|s/¤e( |roW|edçe ard p(oless|ora| expe(|erce.
98. Economy H|r|rur poss|o|e cosls ol acl|v|l|es urde(la|er W|l¤ l¤e p(es·
e(val|or ol l¤e (equ|(ed qua||l]. 0re ol l¤e c(|le(|a |r
gperformance audit.
O O
English Definition Polski Definicja
48 49
99. Audit planning 0eve|op|rç pe(|od|ca| Wo(| p|ars sell|rç up aud|l las|s lo oe
ca((|ed oul o] ar aud|lo( al l¤e ç|ver l|re.
100. Audit approach Ar aud|l|rç sl(aleç] app||ed |r case ol lesl|rç a sarp|e l(or
a popu|al|or. lls a|r |s lo ersu(e l¤e oesl rel¤od ol l¤e ac·
corp||s¤rerl ol gaudit objectives ard ol çal¤e(|rç p(ope(
gaudit evidence ard |ls eva|ual|or. T¤e(e a(e lWo aud|l ap·
p(oac¤es, l(or l¤e po|rl ol v|eW ol l¤e |rle(ra| corl(o| s]s·
ler: gsystems-based audit approach iW¤e(e pa(l ol corl|·
derce cores l(or a p(ope(|] lurcl|or|rç |rle(ra| corl(o| s]s·
ler) ard gsubstantive audit procedures iW¤e(e |l |s assured
l¤al l¤e ginternal control carrol oe (e||ed or).
101. Systems-based Ar gaudit approach app||ed W|l¤ slal|sl|ca| sarp||rç, |r W¤|c¤
audit approach l¤e pos|l|ve eva|ual|or ol l¤e lurcl|or|rç ol l¤e ginternal con-
trol erao|es lo ||r|l l¤e ruroe( ol gsubstantive audit proce-
dures. lr o(de( lo app|] l¤|s app(oac¤ l¤e aud|lo( ¤as lo ca((]
oul a gcompliance tests ard lo eva|uale l¤e |rle(ra| corl(o|
s]sler |r l¤e ç|ver erl|l].
102. Population Ar uraro|çuous|] dele(r|red, sepa(ale ard corp|ele sel ol
|lers ie.ç. |rd|v|dua|s, |lers, occu((erces, l(arsacl|ors, oa·
|arces) suojecl lo lesl|rç, W¤|c¤ ¤ave ore o( ro(e all(|oules
|r corror il¤e all(|oules a(e suojecl lo lesls), oul W¤|c¤ d|l·
le( |r va|ue ard qua||l], as We|| as W|l¤ (eça(d lo ol¤e( gattri-
butes.
103. Benchmarking A lec¤r|que app||ed |r gperformance audit. ll |s oased or
(high-level, l|rd|rç a çood oerc¤ra(| içood p(acl|ce) |r l¤e ç|ver acl|v|l],
performance, W¤|c¤ |r l¤e aud|lo('s op|r|or ra] oe l¤e po|rl ol (ele(erce |r
process) eva|ual|rç l¤e aud|led acl|v|l]. T¤e lo||oW|rç l]pes ol
oerc¤ra(||rç car oe d|sl|rçu|s¤ed:
99. Planowanie kontroli 0p(acoW]War|e o|(esoW]c¤ p|aróW p(ac] o|(es|ajac]c¤
/audytu zadar|a |orl(o|re/aud]loWe do (ea||zacj| p(zez podr|ol
|orl(o|ujac]/aud]lujac] W dar]r czas|e.
100. Podejœcie Sl(aleç|a p(zep(oWadzer|a |orl(o||/aud]lu, W p(z]pad|u çd]
do kontroli/audytu oadara jesl p(óoa W]o(ara z popu|acj|. Jej ce|er jesl zapeW·
r|er|e raj|epszeço sposoou (ea||zacj| gcelów kontroli/audy-
tu o(az zeo(ar|a odpoW|edr|c¤ gdowodów kontroli/audytu
|do|orar|a |c¤ ocer]. Z pur|lu W|dzer|a ocer] s]sleru |or·
l(o|| WeWrel(zrej W](ózr|a s|e dWa (odzaje podejsc do |or·
l(o||: gpodejœcie do kontroli/audytu wsparte systemowo içdz|e
czesc ulrosc| cze(p|er] z p(aW|d|oWo lur|cjorujaceço s]s·
leru |orl(o|| WeWrel(zrej), gbezpoœrednie badania kontro-
lne/audytowe içdz|e za||ada s|e, ze r|e Wo|ro W|orl(o|| po·
|eçac ra gsystemie kontroli wewnêtrznej).
101. Podejœcie do kontroli gPodejœcie do kontroli/audytu, slosoWare p(z] W]|o(z]sla·
/audytu wsparte r|u slal]sl]czreço dooo(u p(óo], W |ló(]r poz]l]Wra ocera
systemowo lur|cjoroWar|a gsystemu kontroli wewnêtrznej uroz||W|a
oç(ar|czer|e ||czo] gbezpoœrednich badañ kontrolnych/au-
dytowych. ZaslosoWar|e leço podejsc|a W]raça p(zep(oWa·
dzer|a gbadania zgodnoœci o(az do|orar|a ocer] s]sleru
|orl(o|| WeWrel(zrej W darej jedroslce p(zez |orl(o|e(a/au·
d]lo(a.
102. Populacja Jedrozraczr|e o|(es|or], W]od(eor|or] | |orp|elr] zo|ó( jed·
rosle| irp. osóo, p(zedr|olóW, zjaW|s|, ope(acj|, (oz||czer)
poddar]c¤ oadar|u, |ló(e pos|adaja jedra |uo ||||a cec¤
Wspó|r]c¤ isa lo cec¤] pod|eçajace oadar|u), a|e sa z(ózr|·
coWare pod Wzç|eder |c¤ Wa(losc| | ja|osc|, a la|ze pod
Wzç|eder |rr]c¤ pos|adar]c¤ gcech.
103. Porównanie Tec¤r||a p(oWadzer|a oadar |orl(o|r]c¤ W]|o(z]sl]Wara
z wzorcem Wgkontrolach wykonania zadañ. Po|eça ra zra|ez|er|u do·
o(eço Wzo(ca idoo(ej p(a|l]||) W o|(es|orej dz|a|a|rosc|, |ló(a
W op|r|| |orl(o|e(a roze slaroW|c p|aszcz]zre odr|es|er|a p(z]
do|or]War|u ocer] |orl(o|oWarej dz|a|a|rosc|. w](ózr|a s|e:
P P
English Definition Polski Definicja
50 51
- po(óWrar|a W]so||eço poz|oru i¤|礷|eve| oerc¤ra(||rç):
po(óWrar|e oçó|rej relodo|oç|| | sl(aleç|| dz|a|a|rosc| |or·
l(o|oWarej jedrosl|| W zeslaW|er|u z podoor]r| jedrosl|ar|
se|lo(a puo||czreço |uo p(]Walreço, ra szczeo|u |(ajoW]r
|uo r|edz]ra(odoW]r,
- po(óWrar|a W]r||óW ipe(lo(rarce oerc¤ra(||rç): zaslo·
soWar|e Ws|azr||óW ||osc|oW]c¤ do po(óWrar|a W]r||óW
uz]s||War]c¤ p(zez (ózre jedrosl|| p(z] p(oWadzer|u la||ej
sarej dz|a|a|rosc|,
- po(óWrar|a p(ocesóW ip(ocess oerc¤ra(||rç): s]slera·
l]czra ara||za | po(óWrar|e p(ocesóW | l(]oóW poslepoWar|a
slosoWar]c¤ W darej jedroslce; ooejruja po(óWrar|a ||osc|o·
We | ja|osc|oWe. w po(óWrar|ac¤ zeWrel(zr]c¤ po(óWr]Wa·
re sa dW|e (ózre jedrosl||, W po(óWrar|ac¤ WeWrel(zr]c¤ -
|oró(|| o(çar|zac]jre |uo oddz|a|] le(eroWe jedrosl|| |or·
l(o|oWarej/aud]loWarej irp. le(eroWe u(zed] p(ac]).
104. Poœwiadczenie PosW|adczer|e W]dare W W]r||u |orl(o|| l|rarsoWej slW|e(·
dzajace, ze sp(aWozdar|a l|rarsoWe sa p(aW|d|oWe |/|uo
Wsz]sl||e ope(acje sa zçodre z p(aWer, slaroW|ace oddz|e|·
r] do|urerl, |uo czesc do|urerlu W]dareço po p(zep(oWa·
dzer|u |orl(o||.
105. Powtórne wykonanie Rodzaj gprocedury kontroli/techniki przeprowadzania zada-
nia adtowego po|eçajac] ra poroWr]r p(zep(oWadzer|u
p(zez |orl(o|e(a/aud]lo(a ope(acj| W]|or]War]c¤ p(zez pe(·
sore| jedrosl|| |orl(o|oWarej/aud]loWarej. hp. p(z] oada·
r|u W]daWar|a dec]zj| adr|r|sl(ac]jr]c¤ |orl(o|e(/aud]lo(
roze poo(ac op|s oooW|azujacej p(ocedu(], W]o(ac p(óoe
W]dar]c¤ dec]zj| | p(zep(oWadz|c sarodz|e|r|e zçodr|e zop|·
ser Wsz]sl||e cz]rrosc| zW|azare z jej W]daWar|er.
106. Poziom istotnoœci gRyzyko b³êdnego odrzucenia ir|e r]||c z gprogiem istot-
noœci).
107. Poziom ufnoœci Za||adare p(aWdopodoo|erslWo islop|er peWrosc|), ze Wr|o·
s|| dol]czace gpopulacji, slo(ru|oWare p(zez |orl(o|e(a/
- ¤|礷|eve| oerc¤ra(||rç: corpa(|rç ar ove(a|| rel¤od ard
sl(aleç] ol l¤e aud|led acl|v|l] aça|rsl s|r||a( erl|l|es |r l¤e
puo||c o( p(|vale seclo( al l¤e |oca| o( |rle(ral|ora| |eve|,
- pe(lo(rarce oerc¤ra(||rç: app||cal|or ol quarl|lal|ve |rd|·
calo(s lo corpa(e l¤e (esu|ls oola|red o] va(|ous erl|l|es |r·
vo|ved |r l¤e sare acl|v|l],
- p(ocess oerc¤ra(||rç: s]sleral|c ara|]s|s ard corpa(|·
sor ol l¤e p(ocesses ard pe(lo(rarce rel¤ods app||ed |r
l¤eç|ver erl|l]; |l |rc|udes quarl|lal|ve ard qua||lal|ve
oerc¤ra(||rç. lr exle(ra| oerc¤ra(||rç lWo erl|l|es a(e cor·
pa(ed, W¤e(eas |r |rle(ra| o(çar|sal|ora| secl|ors o( (eç|ora|
o(arc¤es ol l¤e aud|led erl|l] a(e corpa(ed ie.ç. (eç|ora|
|aoou( oll|ces).
104. Audit opinion A ce(l|l|cale |ssued as a (esu|l ol l|rarc|a| aud|l, slal|rç l¤al
l|rarc|a| (epo(ls a(e co((ecl ard/o( a|| l(arsacl|ors a(e |eça|
ard (eçu|a(. ll |s p(epa(ed as a sepa(ale docurerl o( as apa(l
ol l¤e docurerl |ssued alle( l¤e aud|l.
105. Reperformance A l]pe ol gaudit procedure oased or l¤e (epel|l|or o] ar
aud|lo( ol l¤e ope(al|ors ca((|ed oul o] l¤e pe(sorre| ol l¤e
aud|led erl|l]. Fo( |rslarce, W¤||e c¤ec||rç adr|r|sl(al|ve de·
c|s|or·ra||rç p(ocess, aud|lo(s car ara|]se a c¤oser dec|·
s|or l¤al ¤as oeer rade ard pe(lo(r or l¤e|( oWr a|| l¤e
p(ocedu(es correcled W|l¤ l¤|s dec|s|or, acco(d|rç lo l¤e de·
sc(|pl|or ol l¤ese p(ocedu(es.
106. Significance level ll deroles l¤e grisk of incorrect acceptance irol lo oe cor·
lused W|l¤ gmateriality threshold).
107. Confidence level Assured p(ooao|||l] icorl|derce |eve|) l¤al l¤e corc|us|ors
/Reliability level (eça(d|rç l¤e gpopulation lo(red o] l¤e aud|lo( or l¤e oas|s
P P
English Definition Polski Definicja
52 53
ol sarp|e lesls a(e co((ecl.
lr sl(|cl|] slal|sl|ca| serse: l¤e oppos|le icorp|ererl lo 1) ol
l¤e gsignificance level igrisk of incorrect rejection) exp(essed
|r dec|ra| l|çu(es. lr aud|l|rç |l |s |rle(p(eled as l¤e oppos|le
ol gsampling risk |r çere(a| iexpard|rç |rle(p(elal|or), ard
l¤us a|so |derl|l|ed W|l¤ gpower of the test.
T¤e ¤|ç¤e( l¤e des|(ed |eve| ol corl|derce, l¤e ro(e gaudit
evidence |s (equ|(ed |r suppo(l lo( op|r|ors, (era(|s, corc|u·
s|ors ard (ecorrerdal|ors l(or l¤e aud|l.
108. Subsequent events Everls W¤|c¤ occu((ed |r ar aud|led acl|v|l] |r l¤e pe(|od oe·
lWeer l¤e le(r|ral|or ol aud|l p(ocedu(es |r l¤e erl|l] ard
|ssu|rç o] l¤e aud|lo( op|r|ors, correrls, corc|us|ors ard
(ecorrerdal|ors. Ersu(|rç l¤e|( (e|evarc] (equ|(es l(or l¤e
aud|lo( lo c¤ec| W¤el¤e( suc¤ everls ¤ave occu((ed ard
W¤el¤e( l¤e] ra] |rl|uerce l¤e corlerls ol aud|l op|r|ors,
correrls, corc|us|ors ard (ecorrerdal|ors. Fo( exarp|e,
l¤|s app||es lo |eça| arerdrerls W¤|c¤ (erde(ed acorc|us|or
lo(ru|aled de lege ferenda |((e|evarl.
109. Regularity 0re ol l¤e assessrerl c(|le(|a |r gfinancial audit; |l deroles
c¤ec||rç W¤el¤e( l(arsacl|ors rade corp|] W|l¤ l¤e |eça|
l(areWo(|.
110. Analytical 0re ol gaudit procedures oased or ara|]s|rç co((e|al|ors,
procedures l(erds ard p(opo(l|ors ie.ç. |rd|calo(] ara|]s|s, l(erd ara|]·
s|s, lo(ecasl ara|]s|s)
111. Audit procedures Hel¤ods ol oola|r|rç gaudit evidence ard ol ara|]s|rç l¤er.
Exarp|es: gphysical examination, greperformance,
grecalculation, gwalk-through test (step by step), ginquiry,
ganalytical procedures, ginspection, |rle((oçal|or ol a W|l·
ress, oola|r|rç W(|ller ard o(a| exp|aral|ors, elc.
112. Internal Ru|es ol p(oceed|rç dele(r|red W|l¤|r l¤e ginternal control
control procedures |rl(oduced o] ur|l raraçe(.
aud]lo(a ra podslaW|e oadar|a p(óo], sa p(aW|d|oWe.
w sc|s|]r (ozur|er|u slal]sl]czr]r - p(zec|W|erslWo ido·
pe|r|er|e do 1) W](azoreço W Wa(losc|ac¤ dz|es|elr]c¤ gpo-
ziomu istotnoœci igryzyka b³êdnego odrzucenia). w oada·
r|ac¤ aud]lo(s||c¤ |rle(p(eloWar] ja|o p(zec|W|erslWo gry-
zyka doboru próby W oçó|e i|rle(p(elacja (ozsze(zajaca), al]r
sar]r ulozsar|ar] (óWr|ez z gmoc¹ testu.
lr pozadar] poz|or ulrosc| jesl W]zsz], l]r W|ecej gdowo-
dów kontroli/audytu ra|ez] uz]s|ac ra popa(c|e ocer, uWaç,
Wr|os|óW | za|ecer z |orl(o||/aud]lu.
108. PóŸniejsze zdarzenia Zda(zer|a, ja||e raslap||] W |orl(o|oWarej/aud]loWarej dz|a·
|a|rosc| W o|(es|e por|edz] za|orczer|er cz]rrosc| |orl(o·
|r]c¤/aud]loW]c¤ W jedroslce, a slo(ru|oWar|er p(zez |or·
l(o|e(a/aud]lo(a ocer, uWaç, Wr|os|óW | za|ecer. ZapeWr|e·
r|e |c¤ a|lua|rosc| W]raça sp(aWdzer|a p(zez |orl(o|e(a/au·
d]lo(a cz] zda(zer|a la||e W]slap||] | cz] roça r|ec Wp|]W
ra slo(ru|oWare ocer], uWaç|, Wr|os|| | za|ecer|a. hp. zr|ar]
oooW|azujaceço p(aWa, |ló(e spoWodoWa|], ze slo(ru|oWa·
r] Wr|ose| de lege ferenda sla| s|e r|ea|lua|r].
109. Prawid³owoœæ Jeder z e|ererlóW ocer] W gkontroli/audycie finanso-
wym, ozracza sp(aWdzer|e zçodrosc| ope(acj| z p(zep|·
sar| p(aWa.
110. Procedury Jedra z gprocedur kontroli/technik przeprowadzania zadania
analityczne audytowego po|eçajaca ra ara||z|e (e|acj|, l(erdóW | p(opo(cj|
irp. ara||za Ws|azr||oWa, l(erdu | p(oçrosl]czra).
111. Procedury kontroli Helod] uz]s|ar|a gdowodów kontroli | p(zep(oWadzer|a |c¤
/techniki ara||z]. hp: goglêdziny, gpowtórne wykonanie, gprzelicze-
przeprowadzania nie, gtest krok po kroku, gzasiêganie informacji, gproce-
zadania audytowego dury analityczne, ginspekcja, p(zes|uc¤ar|e sW|ad|a, p(z]·
jec|e uslr]c¤ |p|serr]c¤ W]jasr|er |lp.
112. Procedury systemu Sposóo poslepoWar|a usla|or] W (arac¤ Wp(oWadzoreço
kontroli wewnêtrznej p(zez ||e(oWr||a jedrosl|| gsystemu kontroli wewnêtrznej.
P P
English Definition Polski Definicja
54 55
113. Produkt hal]c¤r|asloWe, W|doczre, |or|(elre | raraca|re |orse·
|Wercje uz]s|are z p(zelWo(zor]c¤ zasooóW uz]l]c¤ do (e·
a||zacj| o|(es|oreço p(oç(aru/p(oje|lu.
114. Program kontroli 0o|urerl o|(es|ajac] za|(es podr|oloW] | p(zedr|oloW]
/zadania audytowego |orl(o||/aud]lu o(az (odzaj, za|(es | le(r|r] gprocedur kon-
troli/technik przeprowadzania zadania audytowego o(az za·
sooóW r|ezoedr]c¤ do os|açr|ec|a ce|óW |orl(o||/aud]lu.
115. Protokó³/sprawozdanie 0o|urerl zaW|e(ajac] usla|er|a dol]czace slW|e(dzoreço
z kontroli Wlo|u |orl(o|| slaru la|l]czreço W |orl(o|oWarej dz|a|a|rosc|.
116. Próba Zo|ó( gelementów populacji W]o(ar]c¤ z lej popu|acj| za
poroca o|(es|orej relod] dooo(u p(óo], W ce|u zoadar|a
W|asrosc| ca|ej gpopulacji.
117. Próba gPróba, |ló(ej (oz||ad pod Wzç|eder oadarej gcechy r|e
reprezentatywna (ózr| s|e |slolr|e od (oz||adu lej cec¤] W gpopulacji.
/reprezentacyjna
118. Próg istotnoœci Ha|s]ra|r] poz|or slW|e(dzor]c¤ gnieprawid³owoœci |uo
odc¤]|er W oadarej popu|acj|, |ló(] zosla| za|ozor] d|a darej
|orl(o||/aud]lu ja|o roz||W] do zaa|ceploWar|a ir|e r]||c
zgpoziomem istotnoœci).
119. Przedzia³ ufnoœci P(zedz|a|, W |ló(]r z zadar]r p(aWdopodoo|erslWer (óW·
r]r gpoziomowi ufnoœci r|esc| s|e szacoWara Wa(losc
gcechy W popu|acj|.
120. Przegl¹d partnerski 0cera darej dz|a|a|rosc| p(zez osoo] zaarçazoWare W ler
sar |uo podoor] (odzaj dz|a|a|rosc|, |ló(e r|e o(a|] udz|a|u
Wocer|arej dz|a|a|rosc| iz |rrej |oró(|| o(çar|zac]jrej da·
rej jedrosl|| |uo |rrej jedrosl||, rp. z |rreço o(çaru |orl(o||).
Jesl lo jedro z ra(zedz| gsystemu zarz¹dzania jakoœci¹.
113. Output lrred|ale, v|s|o|e, corc(ele ard larç|o|e (esu|l oola|red l(or
p(ocessed |rpuls used lo( |rp|ererlal|or ol l¤e ç|ver p(o·
ç(arre/oulpul.
114. Audit programme A docurerl dele(r|r|rç a suojecl|ve ard oojecl|ve aud|l scope
as We|| as l¤e l]pe, scope/(arçe ard dales ol gaudit proce-
dures ard (esou(ces (equ|(ed lo lu|l|| l¤e aud|l oojecl|ves.
115. Audit protocol A docurerl W|l¤ l|rd|rçs (eça(d|rç l¤e slslus quo |r l¤e aud|·
led acl|v|l], d|sc|osed du(|rç l¤e aud|l.
116. Sample Sel ol gpopulation items se|ecled l(or l¤e popu|al|or o]
rears ol pa(l|cu|a( sarp||rç rel¤od |r o(de( lo lesl l¤e c¤a(·
acle(|sl|cs ol l¤e W¤o|e gpopulation.
117. Representative gSample W¤ose d|sl(|oul|or corce(r|rç l¤e lesled gattribute
sample does rol d|lle( cors|de(ao|] l(or l¤e d|sl(|oul|or ol l¤e al·
l(|oule |r l¤e gpopulation.
118. Materiality threshold T¤e rax|rur |eve| ol girregularities/errors o( dev|al|ors
oose(ved |r a lesled popu|al|or assured acceplao|e lo( apa(·
l|cu|a( aud|l irol lo oe corlused W|l¤ gsignificance level).
119. Confidence interval Ar |rle(va| corla|r|rç l¤e esl|raled va|ue ol ar gattribute |r
a popu|al|or W|l¤ a sel p(ooao|||l] equa| lo gconfidence le-
vel.
120. Peer review Eva|ual|or ol ar acl|v|l] o] pe(sors erçaçed |r l¤e sare o(
s|r||a( l]pe ol acl|v|l] W¤o ¤ave rol pa(l|c|paled |r l¤e acl|v|l]
suojecl lo l¤e (ev|eW i|.e. |rd|v|dua|s l(or arol¤e( o(çar|za·
l|ora| secl|or ol l¤e erl|l] o( l(or arol¤e( erl|l], e.ç. l(or
arol¤e( aud|l|rç aul¤o(|l]). Pee( (ev|eW |s ore ol l¤e |rsl(u·
rerls ol gquality control.
P P
English Definition Polski Definicja
56 57
121. Przejrzystoœæ 1. K(]le(|ur aud]lu ooejrujace, W szczeçó|rosc|, p(aW|d|o·
Wosc ||as]l||oWar|a doc¤odóW | W]dal|óW puo||czr]c¤, slo·
soWar|e oooW|azujac]c¤ zasad (ac¤ur|oWosc|, p(aW|d|oWosc
p(oWadzer|a sp(aWozdaWczosc|.
2. Jeder ze slarda(dóW dz|a|ar|a W|adz] | adr|r|sl(acj| pu·
o||czrej.
122. Przeliczenie Jedra z gprocedur kontroli/technik przeprowadzania zada-
nia audytowego po|eçajaca ra sp(aWdzer|u do||adrosc| dz|a·
|ar a(]lrel]czr]c¤ d(oça poroWreço do|orar|a oo||czer |uo
We(]l||acj| |c¤ pop(aWrosc| p(z] poroc] |rr]c¤ oo||czer.
123. Przygotowanie 0|a |or|(elrej |orl(o||/zadar|a aud]loWeço cz]rrosc| zr|e·
kontroli/w audycie: (zajace do op(acoWar|a gprogramu kontroli/zadania audy-
wstêpny przegl¹d towego, W l]r zeo(ar|e | ara||za |rlo(racj| o |orl(o|oWarej/au·
d]loWarej dz|a|a|rosc| | jedrosl|ac¤, zap(oje|loWar|e gpo-
dejœcia do kontroli/audytu | gprocedur kontroli/technik prze-
prowadzania zadania audytowego, o|(es|er|e r|ezoedr]c¤
zasooóW, W]oó( | p(z]çoloWar|e |orl(o|e(óW/aud]lo(óW.
124. Punkty kontrolne H|ejsca, W |ló(]c¤ W]|or]War] jesl radzó( ¤|e(a(c¤|czr], l(a|·
loWar] ja|o czesc| s||adoWe gsystemu kontroli wewnêtrz-
nej lur|cjorujaceço W darej jedroslce, rp. sp(aWdzer|e p(o·
je|lu uroW] p(zez upoWazr|or]c¤ p(acoWr||óW pod Wzç|e·
der p(aWr]r, re(]lo(]czr]r, l|rarsoWo·|s|eçoW]r |lp.
125. Racjonalna pewnoϾ Sal]sla|cjorujac] slop|er peWrosc|, ja|| |orl(o|e(/aud]lo( jesl
/rozs¹dny stopieñ W slar|e os|açrac, co do usla|er |orl(o||/aud]lu o(az lo(ru·
pewnoœci |oWar]c¤ ocer uWaç | Wr|os|óW, p(z] dar]c¤ |oszlac¤, |o·
(z]sc|ac¤ | slopr|u (]z]|a. w gsystemie kontroli wewnêtrz-
nej sal]sla|cjorujac] slop|er peWrosc|, ze ce|e jedrosl|| sa
(ea||zoWare, ja|| ||e(oWr|| lej jedrosl|| roze uz]s|ac dz|e||
W|asc|Weru lur|cjoroWar|u s]sleru.
121. Transparency 1. Ar aud|l c(|le(|or |rvo|v|rç |r pa(l|cu|a( l¤e co((eclress ol
(everue ard puo||c experd|lu(e c|ass|l|cal|or, corp||arce W|l¤
l¤e accourlarc] (u|es |r lo(ce, ard co((eclress ol (epo(l|rç.
2. 0re ol l¤e acl|v|l] slarda(ds ol l¤e aul¤o(|l|es ard puo||c
adr|r|sl(al|or.
122. Computation 0re ol gaudit procedures oased or c¤ec||rç l¤e p(ec|s|or
ol ral¤eral|ca| ope(al|ors o] (epeal|rç ca|cu|al|ors o( ve(|·
l]|rç l¤e|( co((eclress o] rears ol ol¤e( ca|cu|al|ors.
123. Audit preparation Fo( a pa(l|cu|a( aud|l las|: acl|ors a|red al deve|op|rç gaudit
programme, |rc|ud|rç çal¤e(|rç ard ara|]s|rç |rlo(ral|or or
l¤e aud|led acl|v|l|es ard erl|l|es, des|çr|rç gaudit approach
ard gaudit procedures, dele(r|r|rç (equ|(ed (esou(ces, se·
|ecl|rç ard p(epa(|rç aud|lo(s.
124. Controls Po|rls al W¤|c¤ ¤|e(a(c¤|ca| supe(v|s|or |s ¤e|d, l(ealed as
corporerls ol l¤e ginternal control lurcl|or|rç |r l¤e ç|ver
erl|l], e.ç. p(ool(ead|rç ol a d(all aç(eererl o] aul¤o(|sed
erp|o]ees as (eça(ds |eça|, suojecl·ralle( isuoslarl|ve), l|·
rarc|a|·accourl|rç |ssues, elc.
125. Reasonable A sal|slaclo(] |eve| ol corl|derce alla|rao|e lo( ar aud|lo( W|l¤
assurance (eça(d lo aud|l (esu|ls as We|| as lo(ru|aled op|r|ors, (era(|s
ard corc|us|ors, al pa(l|cu|a( cosls, oerel|ls ard al a pa(l|cu·
|a( (|s| |eve|. lr ginternal control, l¤e le(r rears a sal|slac·
lo(] |eve| ol corl|derce l¤al l¤e erl|l]'s oojecl|ves a(e ac¤|eved,
ava||ao|e lo( l¤e raraçererl or l¤e oas|s ol l¤e p(ope( lurc·
l|or|rç ol l¤e s]sler.
R R
English Definition Polski Definicja
58 59
126. Realnoœæ Jeder z e|ererlóW ocer] W gkontroli/audycie finansowym;
ozracza sp(aWdzer|e, cz] ope(acje zap|sare W sp(aWozda·
r|ac¤ l|rarsoW]c¤ rap(aWde r|a|] r|ejsce W dar]r o|(es|e
l|rarsoW]r.
127. Rezultat Zr|ara oedaca s|ul||er sW|adoreço dz|a|ar|a pozWa|ajaca
s|e op|sac |uo zr|e(z]c. Roz(ózr|a s|e l(z] (odzaje (ezu|la·
lóW: gprodukt, gwynik, goddzia³ywanie.
128. Rezultaty finansowe 0oejruja:
kontroli/audytu 1. r|ep(aW|d|oWosc| l|rarsoWe, W l]r uszczup|er|a s(od|óW
puo||czr]c¤, |Wol] uz]s|are z ra(uszer|er p(aWa, |Wol]
W]dal|oWare z ra(uszer|er p(aWa, |Wol] W]dal|oWare
WraslepslW|e dz|a|ar r|ezçodr]c¤ zp(aWer, |Wol] W]dal·
|oWare r|eçospoda(r|e, r|ece|oWo |uo r|e(zele|r|e, |Wol] od·
poW|adajace r|e(zele|r]r dar]r WeW|dercj| l|rarsoWo·|s|e·
çoWej |uo sp(aWozdaWczosc| a|oo |rre r|ep(aW|d|oWosc| WW]·
r|a(ze l|rarsoW]r,
2. |o(z]sc| l|rarsoWe, W l]r oszczedrosc| uz]s|are WW]r|·
|u dz|a|ar |orl(o|r]c¤/aud]loW]c¤, poz]l|| l|rarsoWe W po·
slac| ra|ezr]c¤ s(od|óW puo||czr]c¤ |uo |rr]c¤ s||adr||óW
a|l]WóW, |rre r|eul(acore poz]l|| l|rarsoWe, oszczedrosc|
|uo uz]s|are poz]l|| l|rarsoWe d|a oo]Wale|a, oadz podr|o·
lóW spoza se|lo(a l|rarsóW puo||czr]c¤.
129. Rozliczalnoœæ Jeder ze slarda(dóW lur|cjoroWar|a dz|a|ar|a W|adz] | ad·
r|r|sl(acj| puo||czrej. 0dpoW|edz|a|rosc osóo |uo podr|olóW,
|ló(]r poW|e(zoro s(od|| puo||czre, za W]|or]Ware zada·
r|a | oooW|az||, poW|e(zore r|er|e puo||czre, a la|ze za slo·
soWar|e s|e do zasad | slarda(dóW odpoW|edr|c¤ do zajro·
Wareço slaroW|s|a. 0sooa |uo o(çar, p(zed |ló(]r za(za·
dzajac] odpoW|ada za sWoja dz|a|a|rosc | |ló(]r zdaje z r|c¤
sp(aWozdar|e, poW|rr] o]c jasro o|(es|ore.
130. Ryzyko P(aWdopodoo|erslWo, ze o|(es|ore zda(zer|e W]slap| | r|e·
|o(z]slr|e Wp|]r|e ra os|açr|ec|e dareço ce|u.
126. Occurrence 0re ol assessrerl e|ererls |r gfinancial audit, W¤|c¤ de·
roles c¤ec||rç W¤el¤e( l(arsacl|ors (eco(ded |r l|rarc|a| (e·
po(ls ¤ave aclua||] occu((ed |r l¤e (e|evarl l|rarc|a| pe(|od.
127. Result A c¤arçe (esu|l|rç l(or ar acl|v|l] W¤|c¤ car oe desc(|oed o(
reasu(ed. T¤e(e a(e l¤(ee l]pes ol (esu|ls: goutput,
goutcome, gimpact.
128. Audit financial Aud|l l|rarc|a| (esu|ls |rc|ude:
results 1. l|rarc|a| |((eçu|a(|l|es/e((o(s, |rc|ud|rç a dep|el|or ol puo||c
(esou(ces, surs oola|red |||eça||], arourls sperl |||eça||],
arourls sperl as a (esu|l ol |||eça| acl|v|l|es, arourls sperl
W|l¤ l¤e |rl(|rçererl ol sourd raraçererl, ellecl|veress
ard |rleç(|l], ur(e||ao|e arourls |r l|rarc|a| ev|derce ard
(epo(l|rç o( ol¤e( l|rarc|a| |((eçu|a(|l|es,
2. l|rarc|a| oerel|ls, |rc|ud|rç sav|rçs (esu|l|rç l(or ar aud|l,
l|rarc|a| oerel|ls |rc|ud|rç |oars l|rarced l(or puo||c (e·
sou(ces o( ol¤e( assels, ol¤e( |oars, sav|rçs o( l|rarc|a| oer·
el|ls des|çred lo( c|l|zers o( erl|l|es W¤|c¤ do rol oe|orç lo
l¤e puo||c l|rarce seclo(.
129. Accountability 0re ol slarda(d all(|oules ol l¤e lurcl|or|rç ol aul¤o(|l|es ard
puo||c adr|r|sl(al|or. Respors|o|||l] ol |rd|v|dua|s o( erl|l|es
|r raraç|rç puo||c (esou(ces lo( l¤e|( las|s ard dul|es, puo·
||c p(ope(l] urde( l¤e|( supe(v|s|or ard corp||arce W|l¤ l¤e
(u|es ard slarda(ds ol l¤e posls l¤e] occup]. Ar |rd|v|dua| o(
ar erl|l] lo W¤|c¤ raraçe(s a(e (espors|o|e lo( l¤e|( acl|ors,
ard lo W¤|c¤ l¤e] (epo(l or l¤ese acl|ors s¤ou|d oe c|ea(|]
del|red.
130. Risk P(ooao|||l] l¤al ar everl W||| occu( ard ¤ave reçal|ve |rpacl
or l¤e lu|l||rerl ol a pa(l|cu|a( oojecl|ve.
R R
English Definition Polski Definicja
60 61
131. Ryzyko b³êdnego R]z]|o ip(aWdopodoo|erslWo), ze |orl(o|e(/aud]lo( W]da
odrzucenia reçal]Wra op|r|e W p(zedr|oc|e oadar|a W s]luacj|, çd] r|e
W]slepuja |slolre odslepslWa od slaru pozadareço iodslep·
slWa r|e p(ze|(aczajace p(z]jeleço gprogu istotnoœci).
132. Ryzyko b³êdnej R]z]|o ip(aWdopodoo|erslWo), ze |orl(o|e(/aud]lo( W]da
akceptacji op|r|e poz]l]Wra W p(zedr|oc|e oadar|a, por|ro |slolr]c¤
r|ep(aW|d|oWosc|, p(ze|(aczajac]c¤ p(z]jel] gpróg istotno-
œci.
133. Ryzyko doboru próby P(aWdopodoo|erslWo, ze Wr|ose| |orl(o|e(a/aud]lo(a opa(l]
ra oadar|u p(óo] oedz|e |rr] r|z Wr|ose|, do |ló(eço do·
szed|o], çd]o] ca|a popu|acja zosla|a poddara la||ej sarej
gprocedurze kontroli/technice przeprowadzania zadania au-
dytowego. Roz(ózr|a s|e gryzyko b³êdnej akceptacji o(az
gryzyko b³êdnego odrzucenia.
134. Ryzyko kontroli w zraczer|u oçó|r]r: (]z]|o po|eçajace ra l]r, ze op|r|a
/audytu |orl(o|e(a/aud]lo(a oedz|e r|eW|asc|Wa, lj. r|e W](az| or za·
sl(zezer W slosur|u do dz|a|a|rosc|, |ló(a jesl W sposóo |slolr]
r|ep(aW|d|oWa igryzyko b³êdnej akceptacji) |uo W](az| za·
sl(zezer|a do dz|a|a|rosc| p(oWadzorej W sposóo p(aW|d|oW]
igryzyko b³êdnego odrzucenia).
w p(z]pad|u aud]lu l|rarsoWeço rajczesc|ej ulozsar|are
W]|aczr|e z (]z]||er o|edrej a|ceplacj|.
ha (]z]|o |orl(o|| s||adaja s|e: gryzyko nieod³¹czne, gry-
zyko zawodnoœci systemów kontroli wewnêtrznej | gryzyko
niewykrycia przez kontrolera.
135. Ryzyko nieod³¹czne R]z]|o zW|azare z c¤a(a|le(er dz|a|a|rosc|, ope(acj| | sl(u|·
lu( za(zadzar|a, |ló(e roça o]c z(ód|er |slolr]c¤ o|edóW
|uo r|ep(aW|d|oWosc|. Czesc s||adoWa gryzyka kontroli/au-
dytu.
136. Ryzyko niewykrycia R]z]|o, ze oadar|a |orl(o|re/aud]loWe r|e dop(oWadza do
W]|(]c|a o|edóW |uo r|ep(aW|d|oWosc|, |ló(e roça o|azac s|e
gistotne. Czesc s||adoWa gryzyka kontroli/audytu.
131. Risk of incorrect A (|s| ip(ooao|||l]) l¤al ar aud|lo( |ssues a reçal|ve op|r|or
rejection or a lesled suojecl W¤e(e l¤e(e a(e ro s|çr|l|carl dev|al|ors
l(or l¤e des|(ed cord|l|or idev|al|ors W¤|c¤ do rol exceed
l¤e gmateriality threshold).
132. Risk of incorrect A (|s| ip(ooao|||l]) l¤al ar aud|lo( |ssues a pos|l|ve op|r|or or
acceptance a lesled suojecl desp|le s|çr|l|carl dev|al|ors l(or l¤e de·
s|(ed cord|l|or, exceed|rç l¤egmateriality threshold.
133. Sampling risk P(ooao|||l] l¤al l¤e aud|lo('s corc|us|or oased or sarp|e lesls
W||| d|lle( l(or l¤e corc|us|or l¤al Wou|d oe (eac¤ed |l l¤e
W¤o|e popu|al|or Was lesled W|l¤ l¤e sare gaudit proce-
dure. T]pes ol sarp||rç (|s| |rc|ude l¤e grisk of incorrect
acceptance ard grisk of incorrect rejection.
134. Audit risk A (|s| l¤al l¤e aud|lo('s op|r|or W||| oe |rco((ecl, |.e. l¤e aud|·
lo( W||| rol (epo(l reservations (eça(d|rç a rale(|a||] |((eçu|a(
acl|v|l] igrisk of incorrect acceptance) o( W||| exp(ess reser-
vations (eça(d|rç a co((ecl acl|v|l] igrisk of incorrect rejec-
tion). lr l|rarc|a| aud|l |l |s usua||] |derl|l|ed or|] W|l¤ l¤e (|s|
ol |rco((ecl acceplarce. Ar aud|l (|s| cors|sls ol: ginherent
risk, gcontrol risk | gdetect risk.
135. Inherent risk A (|s| (e|aled lo l¤e l]pe ol acl|v|l|es, ope(al|ors ard rar·
açererl sl(uclu(es l¤al ra] oe a sou(ce ol s|çr|l|carl e((o(s
o( |((eçu|a(|l|es. 0re ol l¤e corporerls ol gaudit risk.
136. Detect risk A (|s| l¤al aud|l p(ocedu(es W||| rol (esu|l |r delecl|rç e((o(s
o( |((eçu|a(|l|es W¤|c¤ ra] oe gmaterial. 0re ol l¤e corpo·
rerls ol gaudit risk.
R R
English Definition Polski Definicja
62 63
137. Ryzyko statystyczne gRyzyko doboru próby W]o(arej za poroca gstatystycz-
nych metod doboru próby.
138. Ryzyko zawodnoœci R]z]|o, ze gsystem kontroli wewnêtrznej r|e zapoo|eçr|e
systemów kontroli |uo r|e W]|(]je | r|e s|o(]çuje ra czas |slolr]c¤ o|edóW |uo
wewnêtrznej r|ep(aW|d|oWosc| W za(zadzar|u, |ló(e roça W]r||ac z o(a|u
odpoW|edr|c¤ rec¤ar|zróW |uo z leço, ze |slr|ejace rec¤a·
r|zr] r|e dz|a|aja W sposóo s|uleczr], c|aç|] | spójr]. Czesc
s||adoWa gryzyka kontroli/audytu.
139. Rzetelnoœæ K(]le(|ur |orl(o||/aud]lu ooejrujace W]pe|r|ar|e oooW|az·
|óW z ra|ez]la sla(arrosc|a, sur|err|e | We W|asc|W]r cza·
s|e; W]pe|r|ar|e zoooW|azar zçodr|e z |c¤ l(esc|a; p(zesl(ze·
çar|e WeWrel(zr]c¤ (eçu| lur|cjoroWar|a darej jedrosl||
iWszczeçó|rosc| o|(es|oreço d|a poszczeçó|r]c¤ |oró(e|
|osóo za|(esu oooW|az|óW); do|urerloWar|e o|(es|or]c¤
dz|a|ar |uo slaróW la|l]czr]c¤ zçodr|e z (zecz]W|slosc|a, We
W|asc|Wej lo(r|e | W]raçar]c¤ le(r|rac¤, oez por|jar|a o|(e·
s|or]c¤ la|lóW | o|o||czrosc|.
140. Schemat doboru P(oces oadar, W |ló(]r W]|o(z]sl]Ware jesl poo|e(ar|e p(óo
próby |osoW]c¤, ooejrujac]: p|aroWar|e oadar, oo||czer|e W|e||o·
sc| p(óo], W]zraczer|e Wa(losc| szacoWar]c¤ pa(arel(óW
|We(]l||acje ¤|polez oadaWcz]c¤.
141. Sekwencyjny 0ooó( p(óo] W W|e|u |(o|ac¤, W |ló(]r dec]zja o |orl]ruacj|
dobór próby oadar|a ip(zep(oWadzer|u |o|ejreço |(o|u) za|ez] od W]r|·
|óW oadar|a |(o|óW pop(zedr|c¤, a oadar|e |orcz] s|e Ws]·
luacj|, çd] roz||We jesl W]dar|e jedrozraczrej ocer] |orl(o·
|oWarej/aud]loWarej dz|a|a|rosc| |uo os|açr|ela zosla|a za·
||adara gdok³adnoœæ. w|e||osc p(óo] r|e jesl z çó(] usla|o·
ra. Heloda W]|o(z]sl]Wara rajczesc|ej W p(oces|e ocer]
s]sleru |orl(o|| WeWrel(zrej, p(z] za|ozer|u r|s||eço poz|o·
ru r|ep(aW|d|oWosc|.
137. Statistical risk A gsampling risk corce(r|rç l¤e sarp|e se|ecled W|l¤ l¤e
use ol gstatistical sampling methods.
138. Control risk A (|s| l¤al ginternal control W||| rol p(everl o( delecl ard
co((ecl |r due l|re sore rale(|a| e((o(s o( |((eçu|a(|l|es |r
raraçererl, W¤|c¤ ra] sler l(or l¤e |ac| ol app(op(|ale
rec¤ar|srs o( l(or l¤e lacl l¤al l¤e ex|sl|rç rec¤ar|srs do
rol ope(ale ellecl|ve|], corl|ruous|] ard cors|slerl|]. 0re ol
l¤e corporerls ol gaudit risk.
139. Integrity Ar aud|l c(|le(|or corce(r|rç pe(lo(rarce ol dul|es W|l¤ due
ca(e, corsc|ous|] ard |r due l|re; due lu|l||rerl ol (equ|(e·
rerls; corp||arce W|l¤ |rle(ra| ope(al|ora| (u|es lo(
apa(l|cu|a( erl|l] iespec|a||] (eça(d|rç l¤e scope ol dul|es ol
pa(l|cu|a( depa(lrerls id|v|s|ors) ard |rd|v|dua|s); docurerl·
|rç pa(l|cu|a( acl|ors o( laclua| slales acco(d|rç lo l¤e|( ac·
lua| cord|l|or, |r ar app(op(|ale lo(r ard or (equ|(ed dales,
W|l¤oul or|ss|or ol ce(la|r lacls o( c|(curslarces.
140. Sampling scheme A lesl|rç p(ocess |rvo|v|rç (ardor sarp||rç, |rc|ud|rç: lesl
p|arr|rç, sarp|e s|ze ca|cu|al|rç, esl|ral|rç va|ues ol pa·
(arele(s ard ve(|l|cal|or ol lesl ¤]pol¤eses.
141. Sequential sampling Hu|l|·slaçe sarp||rç |r W¤|c¤ a dec|s|or or p(oceed|rç W|l¤
/Slop o( ço sarp||rç l¤e lesl i|.e. ca((]|rç oul suosequerl slaçes) deperds or lesl
(esu|ls |r p(ev|ous slaçes, ard l¤e lesl le(r|rales W¤er |l |s
poss|o|e lo |ssue a c|ea(·cul op|r|or ol aud|led acl|v|l|es, o(
W¤er l¤e assured gprecision ¤as oeer oola|red. Sarp|e
s|ze |s rol p(e·dele(r|red. T¤e rel¤od usua||] used |r as·
sessrerl ol |rle(ra| corl(o| W|l¤ |oW expecled e((o(.
S S
English Definition Polski Definicja
64 65
142. Skutecznoœæ Slop|er zçodrosc| por|edz] zar|e(zor]r| a la|l]czr]r| s|ul·
|ar| dz|a|a|rosc|. Jedro z |(]le(|óW gkontroli wykonania
zadañ.
143. Sprawozdanie w aud]c|e WeWrel(zr]r do|urerl zaW|e(ajac] usla|er|a
z przeprowadzenia |Wr|os|| pocz]r|ore W l(a|c|e aud]lu WeWrel(zreço.
zadania audytowego
144. Statystyczne metody Helod] dooo(u p(óo] opa(le ra za|ozer|u, ze p(z] zadar]r
doboru próby gpoziomie ufnoœci, |osoWo W]o(ara p(óoa e|ererlóW darej
gpopulacji oedz|e pos|ada|a la||e sare gcechy, ja||e W]·
slepuja W ca|ej popu|acj|. C¤a(a|le(]zuja s|e glosowym do-
borem próby | slosoWar|er leo(|| p(aWdopodoo|erslWa do
o|(es|er|a W]raçarej gliczebnoœci próby, ocer] W]r||óW
oadar p(óo] o(az oszacoWar|a W|e||osc| o|edu Wr|os|oWa·
r|a.
145. Stratyfikacja gTechnika doboru próby po|eçajaca ra podz|a|e gpopulacji
/dobór warstwowy ra (oz|aczre ¤oroçer|czre ijedro(odre) Wa(slW], ç(upuja·
ce e|ererl] o podoor]c¤ c¤a(a|le(]sl]|ac¤ oadarej gce-
chy irp. podoore Wa(losc|, ra(azer|e ra podoore (]z]|o),
al]r sar]r c¤a(a|le(]zujace s|e ra|a zr|errosc|a cec¤],
o(az ra r|eza|ezr]r |osoWar|u e|ererlóW z |azdej zWa(slW.
Tec¤r||a za|ecara W p(z]pad|u duzej zr|errosc| oadarej
cec¤] W popu|acj|, a jej zaslosoWar|e p(oWadz| do zW|e|sze·
r|a ele|l]Wrosc| oadar|a, cz]|| zW|e|szer|a gdok³adnoœci
p(z] zadarej W|e||osc| p(óo].
146. System kontroli Czesc gsystemu kontroli wewnêtrznej, dol]czaca p(ocesóW
finansowej zW|azar]c¤ z ç(oradzer|er | (ozd]sporoWar|er s(od|óW
puo||czr]c¤ o(az çospoda(oWar|er r|er|er (Standardy kon-
troli finansowej w jednostkach finansów publicznych).
147. System kontroli P(z]jel] W jedroslce s]sler za(zadzar|a ip(ocedu(], |rsl(u|·
wewnêtrznej cje, zasad], rec¤ar|zr]) dajac] (acjora|ra peWrosc, ze ce|e
jedrosl|| zoslara os|açr|ele. Pal(z gelementy systemu kon-
troli wewnêtrznej.
142. Effectiveness A |eve| ol corlo(r|l] ol l¤e des|(ed (esu|ls W|l¤ l¤e aclua| (e·
su|ls ol ar acl|v|l]. 0re ol l¤e c(|le(|a |r gperformance audit.
143. Internal audit report lr |rle(ra| aud|l: a docurerl corla|r|rç l|rd|rçs ard corc|u·
s|ors ol |rle(ra| aud|l.
144. Statistical sampling Sarp||rç rel¤ods oased or l¤e assurpl|or l¤al al l¤e sel
methods gconfidence level a (ardor|] se|ecled sarp|e ol |lers ol
l¤e ç|ver gpopulation ¤as l¤e sare gattributes as l¤ose
spec|l|c lo( l¤e W¤o|e popu|al|or. T¤e rel¤ods app|] grandom
sampling ard p(ooao|||l] l¤eo(] lo dele(r|re l¤e (equ|(ed
gsample size, lo assess sarp|e lesl (esu|ls ard lo esl|rale
l¤e |eve| ol |rle(erce e((o(.
145. Stratification A gsampling technique oased or d|v|d|rç a gpopulation |rlo
sepa(ale ¤oroçereous sl(ala, corla|r|rç |lers W|l¤ s|r||a(
gattributes isuc¤ as s|r||a( va|ues, exposu(e lo s|r||a( (|s|,
elc.), c¤a(acle(|sed o] ||ll|e va(|ao|||l] ol l¤e ç|ver all(|oule,
ard o] |rdeperderl sarp||rç ol |lers l(or pa(l|cu|a( sl(ala.
T¤|s lec¤r|que |s (ecorrerded |r cases ol ¤|ç¤ va(|ao|||l] ol
l¤e lesled all(|oule |r l¤e popu|al|or; a use ol l¤|s lec¤r|que
(esu|ls |r ar |rc(eased lesl ell|c|erc], |.e. |r ar |rc(eased
gprecision al l¤e sel sarp|e s|ze.
146. Financial control A pa(l ol ginternal control, corce(r|rç p(ocesses ol co||ecl·
system |rç ard d|sposa| ol puo||c (esou(ces ard raraç|rç assels
(Standards of internal financial control in the public finance
sector).
147. Internal control A raraçererl s]sler adopled |r ar erl|l] ip(ocedu(es, çu|de·
/|rle(ra| corl(o| s]sler ||res, (u|es, rec¤ar|srs) W¤|c¤ p(ov|des (easorao|e corl|·
derce l¤al l¤e erl|l]'s oojecl|ves a(e lu|l|||ed. See gcontrol
components.
S S
English Definition Polski Definicja
66 67
148. System zarz¹dzania Hec¤ar|zr] slosoWare d|a zapeWr|er|a W]raçarej ja|osc|
jakoœci¹ p(odu|lóW, p(oç(aróW cz] dz|a|ar. w odr|es|er|u do poslepo·
War|a |orl(o|reço |uo W]|or]War|a zadar|a aud]loWeço slo·
soWar] jesl W ce|u uz]s|ar|a peWrosc|, ze Wsz]sl||e cz]rro·
sc| sa p(oWadzore zçodr|e z gprogramem kontroli/zadania
audytowego, doo(a p(a|l]|a, pod(eczr|||er p(zep(oWadzar|a
|orl(o||/aud]lu | p(z]jel]r| slarda(dar| |orl(o||/aud]lu.
149. Œcie¿ka kontrolna Zo|ó( gdowodów kontroli/audytu i(eczr]c¤ |uo zauloral]·
/audytu zoWar]c¤) polW|e(dzajac]c¤ W]|orar|e dz|a|ar p(zeW|dz|a·
r]c¤ W gsystemie kontroli wewnêtrznej ra ope(acjac¤ ooje·
l]c¤ |orl(o|a/aud]ler, poczaWsz] od o(]ç|ra|r]c¤ do|urer·
lóW, az do oslaleczreço za|alW|er|a sp(aW]. w (ac¤ur|oWo·
sc| slaroW| se|Wercje udo|urerloWar]c¤ dz|a|ar podejro·
War]c¤ ra (ózr]c¤ elapac¤ p(ocesu sp(aWdzar|a | zalW|e(·
dzar|a ope(acj| l|rarsoW]c¤. lslr|er|e |alWej do p(zes|edze·
r|a sc|ez|| |orl(o|rej/aud]lu Ws|azuje ra doo(e lur|cjoro·
War|e s]sleru |orl(o|| WeWrel(zrej. w |rlo(ral]ce slaroW|
se(|e zap|sóW W]|o(z]sl]War]c¤ do s|edzer|a ope(acj| Ws]s·
ler|e |orpule(oW]r (ejesl(ujac]r poszczeçó|re cz]rrosc|
uz]l|oWr||a s|ec| irp. Wejsc|a do s]sleru | pods]sleróW,
Wp(oWadzar|e zr|ar).
150. Œrodowisko systemu Jeder z gelementów systemu kontroli wewnêtrznej. 0çó|re
kontroli wewnêtrznej podejsc|e, sW|adorosc | dz|a|ar|a |ad(] ||e(oWr|czej (ózr]c¤
szczeo|| dol]czace s]sleru |orl(o|| WeWrel(zrej | jeço zra·
czer|a W darej jedroslce. S(odoW|s|o s]sleru |orl(o|| We·
Wrel(zrej i.|u|lu(a |orl(o||¨ W (arac¤ darej |rsl]lucj|) W]W|e·
(a Wp|]W ra s|uleczrosc |or|(elr]c¤ rec¤ar|zróW s]sle·
ru. Zçodr|e ze slarda(dar| p(z]jel]r| p(zez H|r|sle(slWo
F|rarsóW, ra s(odoW|s|o lo s||adaja s|e: uczc|Wosc | |rre
Wa(losc| el]czre, |orpelercje zaWodoWe, sl(u|lu(a o(çar|·
zac]jra, |derl]l||acja zadar W(az||W]c¤, poW|e(zer|e up(aW·
r|er. Korl(o|e(/aud]lo( roze ocer|c s(odoW|s|o s]sleru |or·
l(o|| WeWrel(zrej darej jedrosl|| |uo dz|a|a|rosc, po(óWrujac
je z raj|epsz]r| p(a|l]|ar| o(çar|zac]jr]r| | za(zadcz]r|.
148. Quality control Hec¤ar|srs app||ed lo ersu(e l¤e (equ|(ed qua||l] ol a p(oducl,
p(oç(arre o( acl|v|l]. w|l¤ (ele(erce lo corl(o| p(oceed|rçs
o( pe(lo(rarce ol ar aud|l las|, qua||l] corl(o| |s app||ed |r
o(de( lo ersu(e l¤al a|| acl|ors a(e ca((|ed oul |r corp||arce
W|l¤ gaudit programme , çood p(acl|ce, aud|l rarua| ard
adopled aud|l|rç slarda(ds.
149. Audit trail A co||ecl|or ol gaudit evidence irarua| o( auloraled) l¤al
corl|(r l¤al acl|v|l|es |a|d doWr |r l¤e ginternal control ¤ave
oeer ca((|ed oul or l¤e aud|led ope(al|ors, sla(l|rç l(or
o(|ç|ra| docurerls lo l¤e l|ra| sell|ererl ol ar |ssue. lr
accourl|rç: a sequerce ol docurerled acl|v|l|es ca((|ed oul
al va(|ous slaçes ol l¤e p(ocess ol c¤ec||rç ard aul¤erl|cal|rç
l|rarc|a| ope(al|ors. Ar eas||] l(aceao|e aud|l l(|a| deroles
çood lurcl|or|rç ol l¤e |rle(ra| corl(o|. lr lT s]slers: a se(|es
ol erl(|es used lo l(ace l¤e ope(al|ors |r a corpule( s]sler
(eco(d|rç pa(l|cu|a( acl|ors pe(lo(red o] a relWo(| use( isuc¤
as s]sler ard suos]slers |oç·|rs o( rod|l|cal|ors).
150. Control environment 0re ol gcontrol components. A çere(a| app(oac¤, corsc|er·
ce ard acl|ors o] l¤e raraçererl al d|lle(erl |eve|s W|l¤
(eça(d lo |rle(ra| corl(o| s]sler ard |ls s|çr|l|carce lo( l¤e
ç|ver erl|l]. Ar |rle(ra| corl(o| s]sler erv|(orrerl i'corl(o|
cu|lu(e¨ W|l¤|r a pa(l|cu|a( |rsl|lul|or) |rl|uerces ell|c|erc] ol
ce(la|r s]sler rec¤ar|srs. Acco(d|rç lo l¤e slarda(ds ad·
opled o] l¤e H|r|sl(] ol F|rarce, corl(o| erv|(orrerl cors|·
sls ol: |rleç(|l] ard ol¤e( el¤|ca| va|ues, p(oless|ora| corpe·
lerces, o(çar|zal|ora| sl(uclu(e, |derl|l|cal|or ol sers|l|ve la·
s|s, ç(arl|rç aul¤o(|sal|ors. Ar aud|lo( ra] eva|uale corl(o|
erv|(orrerl |r l¤e ç|ver erl|l] o( acl|v|l] o] corpa(|rç |l lo
l¤e oesl o(çar|zal|ora| ard raraçererl p(acl|ces.
S S
English Definition Polski Definicja
68 69
151. Tablice liczb Tao||ce zaW|e(ajace c|aç| ||czo, |ló(e rozra slosoWac p(z]
losowych glosowym doborze próby, porure(oWar]c¤ e|ererlóW
gpopulacji W ler sposóo, ze |o|ejre ||czo] |osoWe Ws|azuja
rure(] W]|osoWar]c¤ e|ererlóW. L|czo] ipseudo)|osoWe
ol(z]ruje s|e la|ze za poroca |orpule(a, p(z] uz]c|u çere·
(alo(a ||czo pseudo|osoW]c¤.
152. Technika doboru Sposóo do|orar|a W]oo(u z gpopulacji e|ererlóW, |ló(e
próby zoslara poddare oadar|u. lslr|eja slal]sl]czre | r|eslal]sl]cz·
re lec¤r||| dooo(u p(óo].
153. Techniki kontroli Tec¤r||| po|eçajace ra zaslosoWar|u specja||sl]czr]c¤ p(o·
/audytu wspomagane ç(aróW |orpule(oW]c¤ do oadar |orl(o|r]c¤/aud]loW]c¤
komputerowo iACL, l0EA, SPSS).
154. Test krok po kroku gProcedura kontroli/technika przeprowadzania zadania au-
/przegl¹dowy dytowego po|eçajaca ra p(zes|edzer|u |o|ejr]c¤ elapóW p(ze·
o|eçu p(ocesu ra W]o(arej p(zez |orl(o|e(a/aud]lo(a p(óo|e
l]poW]c¤ ope(acj|.
155. Uchybienie 1.0dslepslWo rajace W]|aczr|e c¤a(a|le( lo(ra|r] | r|e po·
Wodujace |slolr]c¤ raslepslW d|a |orl(o|oWarej dz|a|a|rosc|.
2.w aud]c|e WeWrel(zr]r pal(z gnieprawid³owoœæ.
156. Ujawnienie Jeder z e|ererlóW ocer] W |orl(o||/aud]c|e l|rarsoW]r,
/Prezentacja ozracza sp(aWdzer|e, cz] ope(acje, (oz||czer|a, zasad] (a·
c¤ur|oWosc| | |rre W]raçare |rlo(racje sa W|asc|W|e p(e·
zerloWare, zçodr|e z odpoW|edr|r| slarda(dar| (ac¤ur|o·
Wosc| | zasadar| oudzeloW]r|.
157. Upowa¿nienie lr|err] do|urerl upoWazr|ajac] do p(zep(oWadzer|a |orl(o||
iW zraczer|u lur|cjora|r]r)/aud]lu, W za|(es|e | W czas|e o|(e·
s|or]r W upoWazr|er|u, W]dar]r p(zez up(aWr|or] podr|ol.
151. Random number Tao|es W|l¤ sequerces ol ruroe(s app||cao|e lo grandom
tables sampling ol ruroe(ed |lers |r a gpopulation |r suc¤ a Wa]
l¤al l¤e success|ve (ardor ruroe(s |rd|cale ruroe(s ol sar·
p|ed |lers. Pseudo·(ardor ruroe(s a(e a|so oola|red o]
rears ol a corpule(, us|rç a pseudo·(ardor ruroe( çer·
e(alo(.
152. Sampling technique A rel¤od ol se|ecl|rç |lers suojecl lo lesl|rç l(or a
gpopulation. T¤e(e a(e slal|sl|ca| ard ror·slal|sl|ca| sar·
p||rç lec¤r|ques.
153. Computer assisted Tec¤r|ques oased or l¤e app||cal|or ol spec|a||sl sollWa(e |r
audit techniques aud|l isuc¤ as l0EA, ACL, SPSS).
(CAATs)
154. Walk-through test Ar gaudit procedure cors|sl|rç |r lo||oW|rç suosequerl
(step by step) slaçes ol l¤e ç|ver p(ocess la||rç p|ace or a sarp|e ol l]p|·
ca| ope(al|ors se|ecled o] l¤e aud|lo(.
155. Minor irregularity 1.Ar e((o( ol a re(e|] lo(ra| c¤a(acle(, ¤av|rç ro corse·
querces lo( l¤e aud|led acl|v|l].
2. lr |rle(ra| aud|l: see girregularity.
156. Disclosure 0re ol eva|ual|or c(|le(|a |r l|rarc|a| aud|l des|çred lo c¤ec|
W¤el¤e( l(arsacl|ors, oa|arces, accourl|rç po||c|es ard ol¤e(
(equ|(ed |rlo(ral|or a(e p(ope(|] p(eserled |r acco(darce W|l¤
l¤e (e|evarl accourl|rç slarda(ds ard oudçela(] (u|es.
157. Personalised letter A pe(sora||sed docurerl aul¤o(|s|rç l¤e aud|lo( lo ca((] oul
of authorization ar aud|l |r l¤e scope ard l|re dele(r|red |r l¤e aul¤o(|sal|or
|ssued o] ar aul¤o(|sed erl|l].
U U
T T
English Definition Polski Definicja
70 71
158. Uprawnienia Za|(es up(aWr|er | oooW|az|óW o(çaru/podr|olu p(zep(oWa·
organu kontroli dzajaceço |orl(o|e/aud]l o|(es|or] W p(zep|sac¤ p(aWa.
/podmiotu
przeprowadzaj¹cego
kontrolê/podmiotu
audytuj¹cego
159. Ustalenia kontroli Slar la|l]czr] usla|or] W lo|u |orl(o||/aud]lu, popa(l] gdo-
/audytu wodami kontroli/audytu.
160. Uznane standardy 0|(es|er|e r|r|ra|r]c¤ W]raçar ja|osc|oW]c¤ dol]czac]c¤
kontroli/audytu sposoou p(zep(oWadzar|a |orl(o||/aud]lu p(zez uzrare o(·
çar|zacje z(zeszajace aud]lo(óW zeWrel(zr]c¤ | WeWrel(z·
r]c¤, p(z]jele poWszec¤r|e do slosoWar|a. hp. Standardy
kontroli INTOSAI, Europejskie wytyczne stosowania stan-
dardów kontroli INTOSAI, Miêdzynarodowe Standardy Re-
wizji Finansowej IFAC, Wytyczne w sprawie standardów
kontroli wewnêtrznej INTOSAI, Kontrola wewnêtrzna – zin-
tegrowania koncepcja ramowa - (apo(l op(acoWar] p(zez
Kor|lel 0(çar|zacj| Sporso(ujac]c¤ Kor|sje T(eadWa]
iC0S0) |lp.
161. Wartoœæ dodana wa(losc, ja|a uz]s|a s|e W W]r||u pop(aW] dz|a|ar|a, W]r|·
kontroli/audytu |ajacej z |orl(o||/aud]lu.
162. Wk³ad Zasoo] W]raçare do uz]s|ar|a o|(es|oreço (ezu|lalu - p|e·
r|ezre, rale(|a|re | osoooWe.
163. W³asnoœæ Jeder z e|ererlóW ocer] W gkontroli/audycie finansowym,
ozracza sp(aWdzer|e, cz] (oz||czer|a za(ejesl(oWare W o|·
|ars|e odrosza s|e do a|l]WóW | pas]WóW ra|ezac]c¤ do jed·
rosl||, |ló(ej dol]cz] sp(aWozdar|e l|rarsoWe.
164. W³aœciwy system S]sler |orl(o|| WeWrel(zrej zap|aroWar] | zo(çar|zoWar]
kontroli wewnêtrznej p(zez ||e(oWr|clWo W sposóo, |ló(] daje (ozsadra peWrosc
158. Audit mandate T¤e scope ol aul¤o(|sal|ors ard dul|es ol ar erl|l] pe(lo(r·
|rç aud|l desc(|oed |r l¤e |eç|s|al|or.
159. Audit findings T¤e slalus quo dele(r|red du(|rç ar aud|l ard suppo(led W|l¤
gaudit evidence.
160. Recognised 0ele(r|ral|or ol r|r|rur qua||lal|ve (equ|(ererls (eça(d|rç
auditing standards l¤e Wa] ol ca((]|rç oul aud|ls o] (ecoçr|zed o(çar|zal|ors ol
exle(ra| ard |rle(ra| aud|lo(s, W¤|c¤ a(e çere(a||] accepled,
suc¤ as l¤e lhT0SAl Aud|l|rç Slarda(ds, l¤e Eu(opear lr·
p|ererl|rç 0u|de||res lo( l¤e lhT0SAl Aud|l|rç Slarda(ds,
lFAC lrle(ral|ora| Slarda(ds or Aud|l|rç, lhT0SAl 0u|de·
||res or lrle(ra| Corl(o|, 'lrle(ra| Corl(o| - lrleç(aled F(are·
Wo(|¨ - a (epo(l o] l¤e Corr|llee ol Sporso(|rç 0(çar|za·
l|or ol l¤e T(eadWa] Corr|ss|or iC0S0), elc.
161. Added value A va|ue oola|red as a (esu|l ol |rp(oved acl|v|l|es (esu|l|rç
of the audit l(or ar aud|l.
162. Input Hale(|a|, l|rarc|a| ard ¤urar (esou(ces recessa(] lo ac¤|eve
a pa(l|cu|a( oojecl|ve.
163. Ownership 0re ol assessrerl e|ererls |r gfinancial audit, W¤|c¤ de·
roles c¤ec||rç W¤el¤e( oa|arces (eco(ded (ele( lo assels ard
||ao|||l|es l¤al pe(la|r lo l¤e (epo(l|rç erl|l].
164. Adequate control Ar |rle(ra| corl(o| s]sler p|arred ard o(çar|sed o] l¤e rar·
açererl |r suc¤ a Wa] l¤al |l ersu(es (easorao|e corl|derce
W W
English Definition Polski Definicja
72 73
ol (|s| evas|or as We|| as ellecl|ve ard ecoror|ca| lu|l||rerl
ol l¤e o(çar|sal|or's oojecl|ves ard las|s.
165. Audit Corc|us|ors o( (ecorrerdal|ors corce(r|rç urde(la||rç
recommendations acl|ors a|red al e||r|ral|rç causes ard (esu|ls ol l¤e (eco(ded
|((eçu|a(|l|es o( al |rp(ov|rç l¤e ç|ver acl|v|l].
166. Performance Resu|ls ol spec|l|c reasu(ererls p(ov|d|rç sull|c|erl|] cor·
indicators v|rc|rç, uselu|, p(acl|ca| ard corpa(al|ve dala iquarl|lal|ve
ard qua||lal|ve) lo desc(|oe p(oç(ess |r ac¤|ev|rç oojecl|ves,
as corpa(ed lo l¤e p|ar.
167. Valuation 0re ol assessrerl e|ererls |r gfinancial audit: |l rears
c¤ec||rç W¤el¤e( oa|arces (eco(ded ¤ave oeer va|ued co(·
(ecl|] |r acco(darce W|l¤ accourl|rç (u|es.
168. Efficiency A (e|al|or oelWeer ar oulpul isee gresults) ard ar |rpul used
lo p(oduce l¤|s oulpul. ll ra] ¤ave l¤e lo||oW|rç lo(rs:
- rax|rur oulpul iol ce(la|r qua||l]) ava||ao|e al l¤e ç|ver
|rpul,
- r|r|rur |rpul lo oola|r l¤e ç|ver oulpul iol ce(la|r qua||l]).
0re ol l¤e c(|le(|a ol gperformance audit.
169. Oral or written A l]pe ol gaudit evidence.
explanations,
testimonies
170. Measurement 0re ol assessrerl e|ererls |r gfinancial audit W¤|c¤ de·
roles c¤ec||rç W¤el¤e( l¤e arourl al W¤|c¤ l¤e l(arsacl|or
|s (eco(ded ¤as oeer eslao||s¤ed co((ecl|] ard erle(ed |rlo
accourl|rç (eco(ds.
171. Outcome T¤e (esu|l ol l¤e |rp|ererlal|or ol a p(oç(arre/p(ojecl oo·
la|red o] oerel|c|a(|es, usua||] alle( a s¤o(l l|re, rosl oller
oola|red due lo p(oducl|or iuse) ol l¤e ç|ver ç(oup ol p(od·
W W
s|uleczreço zapoo|eçar|a W]slepoWar|u (]z]|a o(az s|ulecz·
rej | oszczedrej (ea||zacj| ce|óW | zadar o(çar|zacj|.
165. Wnioski i zalecenia wr|os|| |uo za|ecer|a dol]czace podjec|a dz|a|ar W ce|u usu·
pokontrolne r|ec|a p(z]cz]r | s|ul|óW slW|e(dzor]c¤ r|ep(aW|d|oWosc| |uo
/zalecenia audytu udos|ora|er|a p(oWadzorej dz|a|a|rosc|.
166. WskaŸniki dokonañ w]r||| o|(es|or]c¤ por|a(óW dosla(czajace p(ze|or]Waja·
(wykonania zadañ) c]c¤, uz]leczr]c¤, p(a|l]czr]c¤ | po(óWr]Wa|r]c¤ dar]c¤
i||osc|oW]c¤ |uo ja|osc|oW]c¤) op|sujac]c¤ os|açar] poslep
W do|orar|ac¤ W slosur|u do za|ozor]c¤ do os|açr|ec|a (e·
zu|lalóW.
167. Wycena Jeder z e|ererlóW ocer] W gkontroli/audycie finansowym,
ozracza sp(aWdzer|e, cz] za(ejesl(oWare (oz||czer|a zosla|]
W]cer|ore W|asc|W|e, zçodr|e z zasadar| (ac¤ur|oWosc|.
168. WydajnoϾ ZW|aze| por|edz] p(odu|ler ipal(z grezultat), a ra||adar|
zuz]l]r| do jeço W]lWo(zer|a. Hoze p(z]o(ac lo(re:
- ra|s]ra||zacj| p(odu|lóW io o|(es|orej ja|osc|), roz||W]c¤
do os|açr|ec|a p(z] dar]c¤ ra||adac¤,
- r|r|ra||zacj| ra||adóW d|a os|açr|ec|a dar]c¤ p(odu|lóW
io o|(es|orej ja|osc|).
Jedro z |(]le(|óW gkontroli wykonania zadañ.
169. Wyjaœnienia ustne Jeder z (odzajóW gdowodów kontroli/audytu.
lub pisemne
170. Wymiar Jeder z e|ererlóW ocer] W gkontroli/audycie finansowym,
ozracza sp(aWdzer|e, cz] |Wola za(ejesl(oWarej ope(acj|
zosla|a p(aW|d|oWo usla|ora | Wp(oWadzora do |s|aç (ac¤ur·
|oW]c¤.
171. Wynik uz]s|ar] p(zez oerel|cjerlóW, po |(ól||r o|(es|e czasu, ele|l
(ea||zacj| p(oç(aru/p(oje|lu spoWodoWar] zW]||e W]lWo(ze·
r|er iuz]l|oWar|er) o|(es|orej ç(up] p(odu|lóW | slaroW|a·
English Definition Polski Definicja
74 75
ucls ard corsl|lul|rç l¤e |rp|ererlal|or ol l¤e ç|ver p(|o(|l]
|r l¤e p(ojecl/p(oç(arre.
172. Audit results 0ve(a|| l|rd|rçs, op|r|ors, (era(|s, corc|us|ors ard (ecor·
rerdal|ors lo(ru|aled as a (esu|l ol ar aud|l.
173. Post-audit statement A docurerl p(epa(ed alle( corp|el|or ol aud|l acl|v|l|es or
/Management letter l¤e oas|s ol aud|l l|rd|rçs |rc|uded |r l¤e gaudit protocol,
corla|r|rç op|r|ors, correrls, corc|us|ors ard (ecorrer·
dal|ors, serl lo l¤e raraçererl ol l¤e aud|led erl|l] o( lo
l¤e supe(v|s|rç erl|l].
174. Determinant A po|rl ol (ele(erce adopled lo( a pa(l|cu|a( acl|v|l] suojecl lo
aud|l, lo W¤|c¤ l¤e slalus quo |s corpa(ed |r o(de( lo dele(·
r|re W¤el¤e( l¤e(e |s ar |((eçu|a(|l], e.ç. a |eça| acl o( a çov·
e(rrerl p(oç(arre dele(r|r|rç l¤e oojecl|ves ard (u|es ol
urde(la||rç ar acl|v|l] ard las| pe(lo(rarce c(|le(|a |r l¤e
lo(r ol :
- reasu(es - ar adopled va|ue, e.ç. l¤e ruroe( ol |||ore·
l(es ol (oads corsl(ucled, o( l¤e ruroe( ol |ssues sell|ed,
- |rd|calo(s - ar adopled s|ze (al|o, e.ç. l¤e (al|o ol l¤e ruroe(
ol erp|o]ees lo l¤e ruroe( ol posls, l¤e ruroe( ol |ssues
sell|ed o] ore erp|o]ee.
175. Audit scope Suojecl|ve ard oojecl|ve scope as We|| as l|re spar ol ar
aud|l.
176. Contradictory A p(ocedu(e ersu(|rç equa||l] ol l¤e pa(l|es |r dele(r|r|rç
procedure l¤e slalus quo |r l¤e aud|l p(ocess; eac¤ ol l¤e pa(l|es iar
aud|lo( ard ar aud|lee) ¤as l¤e (|ç¤l lo p(eserl ev|derce W¤|c¤
cou|d c¤arçe l¤e p(eserlal|or ol l¤e slalus quo o] l¤e oppo·
s|le pa(l], ool¤ |r l¤e cou(se ol aud|l p(oceed|rçs, as We|| as
alle( l¤e aud|l. App||cal|or ol l¤e (u|e a|rs al ersu(|rç oojec·
l|v|l] ol aud|l l|rd|rçs.
c] (ea||zacje o|(es|oreço p(|o(]lelu W p(oje|c|e/p(oç(ar|e.
172. Wyniki kontroli 0çó| usla|er, ocer, uWaç, Wr|os|óW | za|ecer slo(ru|oWa·
/audytu r]c¤ W W]r||u p(zep(oWadzer|a |orl(o||/aud]lu.
173. Wyst¹pienie 0o|urerl poWslajac] po |orl(o|| ra podslaW|e usla|er za·
pokontrolne Wa(l]c¤ W p(olo|o|e |orl(o||, zaW|e(ajac] ocer], uWaç|, Wr|o·
s|| | za|ecer|a po|orl(o|re, ||e(oWar] do jedrosl|| |orl(o|o·
Warej/aud]loWarej |uo jedrosl|| rad(zedrej.
174. Wyznacznik P|aszcz]zra odr|es|er|a p(z]jela d|a o|(es|orej dz|a|a|rosc|
oedacej p(zedr|oler |orl(o||/aud]lu, do |ló(ej po(óWruje s|e
slW|e(dzor] slar la|l]czr] W ce|u slW|e(dzer|a, cz] rar] do
cz]r|er|a z r|ep(aW|d|oWosc|a. hp. a|l p(aWr] |uo p(oç(ar
(zadoW] o|(es|ajac] ce|e | zasad] p(oWadzer|a dz|a|a|rosc|
o(az |(]le(|a W]|orar|a zadar W lo(r|e:
- r|e(r||óW ireasu(es) - p(z]jela W|e||osc, rp. ||czoa |||o·
rel(óW W]oudoWar]c¤ d(óç, ||czoa za|alW|or]c¤ sp(aW,
- Ws|azr||óW i|rd|calo(s) - p(z]jel] slosure| W|e||osc|, rp.
slosure| ||czo] zal(udr|or]c¤ do ||czo] elalóW, ||czoa sp(aW
za|alW|or]c¤ p(zez jedreço p(acoWr||a.
175. Zakres kontroli Zas|eç czasoW], p(zedr|oloW] | podr|oloW] |orl(o||/aud]lu.
/audytu
176. Zasada T(]o poslepoWar|a |orl(o|reço/aud]loWeço zapeWr|ajac]
kontradyktoryjnoœci (óWrosc sl(or W usla|er|u slaru la|l]czreço; |azda ze sl(or
i|orl(o|ujac] | |orl(o|oWar]) ra p(aWo p(zedslaW|er|a do·
WodóW zr|er|ajac]c¤ p(ezerlacje slaru la|l]czreço p(zez
sl(ore p(zec|Wra, za(óWro W lo|u |orl(o||/aud]lu, ja| | po jej
za|orczer|u. SlosoWar|e lej zasad] ra ra ce|u zapeWr|er|e
oo|e|l]W|zru usla|er |orl(o||/aud]lu.
Z Z
English Definition Polski Definicja
76 77
177. Zasiêganie informacji Jedra z gprocedur kontroli/technik przeprowadzania zada-
nia audytowego po|eçajaca ra uz]s||War|u |rlo(racj| od osóo
d]sporujac]c¤ W|edza ra dar] leral, ooecr]c¤ W |orl(o|o·
Warej/aud]loWarej jedroslce |uo poza r|a, W (arac¤ pos|a·
dareço upoWazr|er|a.
177. Inquiry A l]pe ol gaudit procedures oased or oola|r|rç |rlo(ral|or,
W|l¤|r l¤e (e|evarl aul¤o(|sal|or, l(or pe(sors W¤o possess
pa(l|cu|a( |roW|edçe, e|l¤e( p(eserl |r l¤e aud|led erl|l] o(
ava||ao|e ouls|de l¤e erl|l].
Z Z
English Definition Polski Definicja
78 79
ENGLISH - POLISH
INDEX OF TERMS
ANGIELSKO - POLSKI
INDEKS TERMINÓW

English Definition Polski Definicja
80 81
A
Acceptable error/tolerable misstatement - 8|ad dopuszcza|r] - 10
Access control - Korl(o|a doslepu - 00
Accountability - Roz||cza|rosc - 129
Ad hoc audit - Korl(o|a/aud]l do(azr] - 00
Added value of the audit - wa(losc dodara |orl(o||/aud]lu - 101
Adequate control - w|asc|W] s]sler |orl(o|| WeWrel(zrej - 104
Administrative corruption - Ko(upcja adr|r|sl(ac]jra - 75
Analytical procedures - P(ocedu(] ara||l]czre - 110
Anomalous error - 8|ad r|el]poW] - 11
Attribute - Cec¤a - 14
Attribute sampling - 0ooó( ja|osc|oW] - 21
Audit - Aud|l - 2
Audit - Aud]l - 3
Audit approach - Podejsc|e do |orl(o||/ aud]lu - 100
Audit evidence - 0oWod] |orl(o||/ aud]lu - 30
Audit field - 0z|edz|ra |orl(o||/ aud]lu - 38
Audit files - 0o|urerlacja |orl(o||/a|la o|ezace aud]lu WeWrel(zreço - 34
Audit financial results - Rezu|lal] l|rarsoWe |orl(o||/aud]lu - 128
Audit findings - usla|er|a |orl(o||/ aud]lu - 159
Audit mandate - up(aWr|er|a |orl(o|re o(çaru |orl(o||/ podr|olu p(zep(oWadzajaceço
|orl(o|e/jedrosl|| aud]lu - 158
Audit objective - Ce| |orl(o||/aud]lu - 17
Audit opinion - PosW|adczer|e - 104
Audit planning - P|aroWar|e |orl(o||/ aud]lu - 99
Audit preparation - P(z]çoloWar|e |orl(o||/W aud]c|e: Wslepr] p(zeç|ad - 123
Audit procedures - P(ocedu(] |orl(o||/ lec¤r||| p(zep(oWadzar|a zadar|a aud]loWeço - 111
Audit programme - P(oç(ar |orl(o||/ zadar|a aud]loWeço - 114
Audit protocol - P(olo|ó|/ sp(aWozdar|e z |orl(o|| - 115
Audit recommendations - wr|os|| | za|ecer|a po|orl(o|re/za|ecer|a aud]lu - 105
Audit report - 0o|urerl] po|orl(o|re - 35
Audit results - w]r||| |orl(o||/ aud]lu - 172
Audit risk - R]z]|o |orl(o||/ aud]lu - 134
Audit scope - Za|(es |orl(o||/ aud]lu - 175
Audit trail - Sc|ez|a |orl(o|ra/ aud]lu - 149
Audit/control - Korl(o|a - 59
English - Polish index of terms (with the numbers of the terms) Angielsko - polski indeks terminów (z podaniem numerów pojêæ)
Audited entity, auditee - Jedrosl|a |orl(o|oWara/ aud]loWara - 54
Auditor's judgement - 0sad |orl(o|e(a/ aud]lo(a - 97
B
Benchmarking (high-level, performance, process) - Po(óWrar|e z Wzo(cer - 103
Bias - 0dc¤]|er|e - 91
C
Certification audit (attestation audit) - Korl(o|a/aud]l posW|adczajac] - 70
Cluster sampling - 0ooó( zespo|oW] - 32
Compensating controls - Korpersujace pur|l] |orl(o|re - 57
Completeness - Korp|elrosc - 58
Computation - P(ze||czer|e - 122
Computer assisted audit techniques (CAATs) - Tec¤r||| |orl(o||/ aud]lu Wsporaçare |or·
pule(oWo - 153
Confidence interval - P(zedz|a| ulrosc| - 119
Confidence level/Reliability level - Poz|or ulrosc| - 107
Contradictory procedure - Zasada |orl(ad]|lo(]jrosc| - 170
Control environment - S(odoW|s|o s]sleru |orl(o|| WeWrel(zrej - 150
Control components - E|ererl] s]sleru |orl(o|| WeWrel(zrej - 40
Control risk - R]z]|o zaWodrosc| s]sleróW |orl(o|| WeWrel(zrej - 138
Controls - Pur|l] |orl(o|re - 124
Convenience sampling - 0ooó( p(óo] Wed|uç W]çod] - 28
Corroborative audit evidence/confirming evidence - 0oWod] polW|e(dzajace - 37
Corruption-prone mechanisms - Hec¤ar|zr] |o(upcjoçerre - 79
D
Detect risk - R]z]|o r|eW]|(]c|a - 130
Determinant - w]zraczr|| - 174
Difference estimation - Esl]racja (ózr|c] - 42
Disclosure - JaWrosc - 53
Disclosure/Presentation - ujaWr|er|e - 150
Discovery sampling - 0ooó( p(óo] W oadar|ac¤ W]|(]Wajac]c¤ - 27
Due professional care - ha|ez]la zaWodoWa sla(arrosc - 84
English Definition Polski Definicja
82 83
English - Polish index of terms Angielsko - polski indeks terminów
E
Economy - 0szczedrosc - 98
Effectiveness - S|uleczrosc - 142
Efficacy - Ce|oWosc - 18
Efficiency - w]dajrosc - 108
Evaluation - 0cera/eWa|uacja - 90
Ex ante audit - Korl(o|a/aud]l ex·arle iWslepra) - 08
Ex ante control - Korl(o|a ex arle iWslepra) - 01
Ex post audit - Korl(o|a/aud]l ex posl iraslepcza) - 07
Existence - lslr|er|e - 48
Expected error - 8|ad ocze||War] - 12
Expert - 8|eç|]/e|spe(l/(zeczozraWca - 9
External audit - Aud]l zeWrel(zr] - 5
External auditor - Korl(o|e(/aud]lo( zeWrel(zr] - 74
F
Financial audit/financial control - Korl(o|a l|rarsoWa - 02
Financial control system - S]sler |orl(o|| l|rarsoWej - 140
Fraud - haduz]c|e l|rarsoWe - 82
H
Haphazard sampling - 0ooó( p(z]pad|oW] - 30
High risk areas/operations - 0osza(]/ope(acje W]so||eço (]z]|a - 89
I
Impact - 0ddz|a|]War|e - 92
Independence of audit institution - h|eza|ezrosc o(çaru |orl(o||/podr|olu |orl(o|ujaceço - 88
Independence of auditor - h|eza|ezrosc |orl(o|e(a/aud]lo(a - 87
Inherent risk - R]z]|o r|eod|aczre - 135
Input - w||ad - 102
Inquiry - Zas|eçar|e |rlo(racj| - 177
Inspection - lrspe|cja - 47
Integrity - Rzele|rosc - 139
Interim (mid-term) audit - Korl(o|a W l(a|c|e - 04
Internal audit - Aud]l WeWrel(zr] - 4
Internal Audit Charter - Ka(la Aud]lu weWrel(zreço - 55
Internal audit report - Sp(aWozdar|e z p(zep(oWadzer|a zadar|a aud]loWeço - 143
Internal auditor - Aud]lo( WeWrel(zr] - 0
Internal auditor - Korl(o|e( WeWrel(zr] - 73
Internal control procedures - P(ocedu(] s]sleru |orl(o|| WeWrel(zrej - 112
Internal control/internal control system - S]sler |orl(o|| WeWrel(zrej - 147
Irregularity/error - h|ep(aW|d|oWosc - 85
IT systems audit - Korl(o|a/aud]l s]sleróW |rlo(ral]czr]c¤ - 71
J
Judgement sampling - 0ooó( p(óo] ra podslaW|e osadu - 20
K
Key controls - K|uczoWe pur|l] |orl(o|re - 50
L
Legality - Leça|rosc - 70
M
Management Control - Korl(o|a za(zadcza - 05
Materiality - lslolrosc - 49
Materiality by context - lslolrosc ze Wzç|edu ra |orle|sl - 51
Materiality by nature - lslolrosc ze Wzç|edu ra c¤a(a|le( - 50
Materiality by value - lslolrosc ze Wzç|edu ra Wa(losc - 52
Materiality threshold - P(óç |slolrosc| - 118
Mean per unit estimation (MPU) - Esl]racja Wa(losc| ra podslaW|e s(edr|ej - 43
Measurement - w]r|a( - 170
Minor irregularity - uc¤]o|er|e - 155
Monetary unit sampling (MUS)/Dollar Unit Sampling - 0ooó( p(óo] ra podslaW|e jedrosl||
rorela(rej - 25
English Definition Polski Definicja
84 85
English - Polish index of terms Angielsko - polski indeks terminów
Monitoring - Hor|lo(oWar|e - 81
Multi-stage sampling - 0ooó( W|e|oslopr|oW] - 31
N
Non-statistical sampling methods/techniques - h|eslal]sl]czre relod]/lec¤r||| dooo(u p(óo] - 80
O
Occurrence - Rea|rosc - 120
Operational failure - 8|ad ope(ac]jr] - 13
Oral or written explanations, testimonies - w]jasr|er|a uslre |uo p|serre - 109
Outcome - w]r|| - 171
Output - P(odu|l - 113
Ownership - w|asrosc - 103
P
Peer review - P(zeç|ad pa(lre(s|| - 120
Performance audit (value for money audit) - Korl(o|a/aud]l W]|orar|a zadar - 72
Performance indicators - ws|azr||| do|orar iW]|orar|a zadar) - 100
Personalised letter of authorisation - upoWazr|er|e - 157
Physical examination - 0ç|edz|r] - 94
Planned audit - Korl(o|a /aud]l p|aroW] - 09
Population - Popu|acja - 102
Population item - E|ererl popu|acj| - 39
Post-audit statement/Management letter - w]slap|er|e po|orl(o|re - 173
Power of test - Hoc leslu - 80
Precision - 0o||adrosc ip(ec]zja) - 33
Probability proportional to size sampling - 0ooó( p(óo] z p(aWdopodoo|erslWer p(opo(cjo·
ra|r]r do W|e||osc| - 29
Pronouncement on audit results - lrlo(racja o W]r||ac¤ |orl(o|| - 40
Proper audit evidence - 0dpoW|edr|e doWod] |orl(o|| - 93
Q
Qualitative attribute - Cec¤a ja|osc|oWa - 10
Quality control - S]sler za(zadzar|a ja|osc|a - 148
Quantitative attribute - Cec¤a ||osc|oWa - 15
R
Random number tables - Tao||ce ||czo |osoW]c¤ - 151
Random sampling - LosoW] dooó( p(óo] - 78
Ratio estimation - Esl]racja ||o(azoWa - 41
Reasonable assurance - Racjora|ra peWrosc/ (ozsadr] slop|er peWrosc| - 125
Recognised auditing standards - uzrare slarda(d] |orl(o||/aud]lu - 100
Regularity - P(aW|d|oWosc - 109
Regularity audit - Korl(o|a p(aW|d|oWosc| - 03
Reperformance - PoWló(re W]|orar|e - 105
Representative sample - P(óoa (ep(ezerlal]Wra/ (ep(ezerlac]jra - 117
Result - Rezu|lal - 127
Risk - R]z]|o - 130
Risk analysis (assessment) - Ara||za (]z]|a - 1
Risk factors - Cz]rr||| (]z]|a - 19
Risk of incorrect acceptance - R]z]|o o|edrej a|ceplacj| - 132
Risk of incorrect rejection - R]z]|o o|edreço od(zucer|a - 131
Risk prioritisation - l|e(a(c¤|zacja (]z]|a - 45
S
Sample - P(óoa - 110
Sample size - L|czeorosc p(óo] - 77
Sampling - 0ooó( p(óo] - 24
Sampling frame - 0pe(al |osoWar|a - 90
Sampling risk - R]z]|o dooo(u p(óo] - 133
Sampling scheme - Sc¤eral dooo(u p(óo] - 140
Sampling technique - Tec¤r||a dooo(u p(óo] - 152
Sequential sampling/Stop or go sampling - Se|Werc]jr] dooó( p(óo] - 141
Significance level - Poz|or |slolrosc| - 100
Simple random sampling - 0ooó( |osoW] p(osl] - 22
English Definition Polski Definicja
86 87
English - Polish index of terms Angielsko - polski indeks terminów
Sound management - 0ospoda(rosc - 44
Statistical risk - R]z]|o slal]sl]czre - 137
Statistical sampling methods - Slal]sl]czre relod] dooo(u p(óo] - 144
Stratification - Sl(al]l||acja/dooó( Wa(slWoW] - 145
Subsequent events - Pózr|ejsze zda(zer|a - 108
Substantive audit procedures - 8ezpos(edr|e oadar|a |orl(o|re/aud]loWe
ioadar|a/lesl] W|a(]çodrosc|) - 8
Supervision - hadzó( - 83
Systematic sampling - 0ooó( |osoW] z |rle(Wa|er is]sleral]czr]) - 23
Systems based audit approach - Podejsc|e do |orl(o||/ aud]lu Wspa(le s]sleroWo - 101
T
Tests of control (compliance tests) - 8adar|e zçodrosc|/ s]sleru |orl(o|| WeWrel(zrej - 7
Transaction - 0pe(acja - 95
Transparency - P(zej(z]slosc - 121
V
Valuation - w]cera - 107
Variable sampling - 0ooó( ||osc|oW] - 20
W
Walk-through test (step by step) - Tesl |(o| po |(o|u /p(zeç|adoW] - 154
Polski Definicja
88

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times