You are on page 1of 52

Düşünce Gücüyle Tedavi-2

Yazarın Yayınevimizden Çıkan Kitabı:

DÜŞÜNCE GÜCÜYLE TEDAVİ

İTHAF

Uzun zamandan beri, "Bilmem gereken her şeyi ilahi


bir güç bana öğretti.", "Gereksinmem olan her şey bana
gelecektir.", "Yaşamımda her şey yolunda gitmektedir."
düşüncelerine yürekten inanmaktayım. Zaten bunlar yeni
keşfedilmiş bilgiler değildir. İnsanlar bu görüşlere eskiden
beri inanmaktadırlar. Tedaviye gereksinimi olan kişilerin
yararına bu bilgileri bir araya toplayıp sizlere sunmak be­
nim için dünyanın en büyük keyiflerinden biri oldu. Bu bil­
gileri, bildiklerimi bana hatırlatan müşterilerime bu alanda
çalışan dostlarıma, öğretmenlerime ve beni insanlara yar­
dım etmek amacıyla yönlendiren Kutsal Sonsuz Bilgi'ye it­
haf ediyorum.

Louise L. Hay.

5
Düşünce Gücüyle Tedavi-2

TEŞEKKÜR

Düşüncelerini ve bilgilerini benimle paylaşan Yale


Üniversitesi'nden Tıp Doktoru Robert Lang'a, Pete Grim'e
ve Rene Espy'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Düşünce Gücüyle Tedavi-2

ÖNSÖZ

Düşünce Gücüyle Tedavi adlı kitabımın ilk baskısını


yazdığımda bugün aynı kitabın dördüncü ve geliştirilmiş
baskısını yazacağımı doğrusu hiç düşünmemiştim. Binler­
ce kişi tarafından "küçük mavi kitap" olarak adlandırılan,
yüz binlerce adet satılan, bu söz konusu yapıt birçok kişi­
nin yaşamında olmazsa olmaz kitaplardan biri olarak yer
almıştır. Düşünce Gücüyle Tedavi adlı kitabım bana sayı­
sız kapı açmakla kalmayıp dünyanın her yerinde dostları­
mın olmasını da sağladı. Gittiğim her yerde okuyucularım
beni artık okumaktan yıpranmış ve yanlarından asla ayır­
madıkları bu kitapla karşılıyorlar.
Bu küçük kitap herkesi "tedavi" etmez. Bu kitap sizle­
re sadece içinizdeki yeteneği uyandırarak, kendinizi teda­
vi sürecinde size yardımcı olacaktır. Tam sağlıklı bir bütün
olabilmemiz için bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu den­
gede tutmamız gerekmektedir. Bedenlerimize iyi bakmak
zorundayız. Hem kendimiz, hem de yaşam hakkında, zih­
nimizde her zaman olumlu düşünceler bulundu, malıyız.

9
Louise L. Hay Düşünce Gücüyle Tedavi-2

Ve aynı zamanda da güçlü manevi ilişkiler içinde olmalı­


yız. Bu üç unsur dengelendiğinde yaşamdan sonsuz tat
alırız. Bu kavramları kendi tedavimiz sırasında uygularsak,
hiçbir doktorun ya da şifacının sağlayamayacağı kadar,
iyilik sağlarız.
Kitabın bu baskısında birçok yeni ek bulacaksınız ve
daha fazla bilgi sağlamak amacıyla da yeni notların eklen­
diğini göreceksiniz. Hastalıklarınızın ya da rahatsızlıklarını­ SUNUŞ
zın bir listesini çıkarmanızı ve bunların zihinsel nedenlerini
okumanızı öneririm. Hakkınızda size birçok şey öğretecek
yolu bu şekilde keşfedeceksiniz. Birkaç olumlu ifadeyi se­ Bu yeniden gözden geçirilmiş baskıda zihinsel kalıp­
çerek üstlerinde bir ay boyunca çalışın. Böylelikle uzun ların düzeltilmesiyle hastalıkların geçebileceğini BİLDİĞİM
zamandan beri süregeldiğiniz eski yaşam biçimlerini ve için bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim.
düşünce kalıplarınızı değiştirebilirsiniz. Birkaç yıl önce bana rahim kanseri tanısı konmuştu.
Louise L. Hay Beş yaşındayken tecavüze ve tacize uğramış bir çocuk
olarak rahim bölgemde kanser oluşturmama aslında hiç
San Diego, CA şaşmamak gerek. Yıllardan beri şifâ öğretileri üstünde ça­
lışan biri olarak artık öğrettiklerimi kendi bedenimde uy­
gulama şansını yakaladığımı ve insanlara öğrettiklerimi
kanıtlama zamanının geldiğinin bilincindeydim.
. Kanser olduğu söylenen herkes gibi önce ben de
dehşete kapılmıştım. Ama bir yandan da zihinsel tedavi­
nin çok işe yarayacağını biliyordum. Kanserin uzun za­
mandan beri var olan üzüntülerin bir sonucu olarak bede­
ni yemeğe başladığının bilincinde birçok zihinsel çalışma
yapmam gerektiğini biliyordum. Kanserli hücreden kurtul­
mak için zihinsel koşullanmalarımdan kurtulmadan ameli­
yat olursam, doktorlar Louise'den geriye hiçbir şey kal-

11
Louise L. Hay Düşünce Gücüyle Tedavi-2

mayıncaya dek onu sürekli olarak kesip biçeceklerdi. ve bağışlama çalışmalarını yapmaya İSTEKLİ OLDUĞUN­
Ama eğer zihinsel koşullanmalarımı arındırır ve ameliyat DA hemen hemen her şeyin tedavi edileceğini artık çok iyi
olursam kanserin bir daha asla geri dönmeyeceğini bili­ BİLİYORUM. Birçok kişi için son derece ürkütücü bir söz­
yordum. Kanser ya da herhangi bir hastalık tekrarladığın­ cük olan "tedavi edilemez" sözcüğü aslında söz konusu
da bunun doktorların başarılı olmadığından değil, hasta­ olan durumun "dış" yöntemlerle tedavi edilemeyeceğini ve
nın zihinsel kalıplarında değişiklik yaratmadığından kay­ tedavinin etkili olabilmesi için İÇ DÜNYAMIZA yönelme­
naklandığını ve hastalığın bu yüzden yeniden oluştuğuna miz gerektiği anlamına gelmektedir. Hiçlik'ten ortaya çı­
inanıyorum. Ayrıca kanser adı verilen sağlık durumunu kan durum yine hiçlik'e dönecektir.
oluşturan zihinsel koşullanma ortadan kaldırıldığında dok­
tora gereksinme duymayacağımı da çok iyi biliyordum.
Bu yüzden zamanla bir pazarlık yaptım. Doktor bana üç
ay süre vermiş ve aynı zamanda da gecikecek olursam
yaşamımın tehlikeye gireceğini söyleyerek beni uyarmıştı.
Hiç zaman yitirmeden kendi öğretmenimle eskiden
kalma öfke, gücenme, içerleme, kırgınlık duygularımı arın­
dırma çalışmasına başlamıştım. Bu çalışmaya başlayınca­
ya dek o duygularımın bu denli kök saldıklarından doğru­
su haberim yoktu. Genellikle kendi koşullandırmalarımız
konusunda hem kör, hem duyarsız oluyoruz. Birçok ba­
ğışlama çalışması yapmam gerekiyordu. Bu çalışmaların
yanı sıra bir beslenme uzmanına giderek bedenimin tüm
zehirlerden arınmasını sağladım. Zihinsel ve fiziksel arın­
madan altı ay sonra doktoruma gittiğimde benim zaten
bildiğim gerçeği yani kanserli hücrelerimin yok olduğunu
söyledi bana. İnsanın ne denli olumsuzluklar yaratabile­
cek bir yaratık olduğunu bana hatırlatması için laboratu-
var sonuçlarını hâlâ saklıyorum.
Şimdi bana bir hasta geldiğinde, sağlık durumu ne
denli kötü ve ümitsiz olursa olsun, zihinsel özgür b' akma

12
Düşünce Gücüyle Tedavi-2

GÜCÜN KAYNAĞI
YAŞADIĞIMIZ ANDADIR

Şimdi ve şu anda beynimizdedir. Ne kadar uzun za­


mandan beri olumsuz düşüncelere sahip hasta ve yoz
ilişkiler içinde olsanız, para sıkıntısı çekseniz, kendinizden
nefret etseniz bile bunları bugün şu anda değiştirmeye
başlayabiliriz. Sahip olduğumuz düşünceler ve sürekli
olarak kullandığımız sözcükler bu aşamada yaşamımızı ve
deneyimlerimizi oluşturmaktadır. Ama bununla birlikte
bunlar eski düşüncelerdir. Şu anda seçtiğimiz düşünceler
ve sözlerimiz yarını, ertesi günü, önümüzdeki haftayı, ayı
ve yılı, yani geleceğimizi oluşturacaktır. Gücün kaynağı
her zaman içinde bulunduğumuz şu andadır. Bu, değişik­
likleri yapmaya başlayacağımız andır. Ne denli rahatlatıcı
bir düşünce, değil mi? Eski mantıksız ve saçma düşünce­
lerimizden kurtulmaya başlayabiliriz. Hemen şimdi. Küçük
bir başlangıç yaparak farkı görebilirsiniz.
Küçücük bir bebekken neşe ve sevgi doluydunuz.
Kendinizin ne denli önemli olduğunu biliyor ve kendinizi

15
Louise L. Hay

evrenin merkezi gibi hissediyordunuz. Çok yürekliydiniz, Düşünce Gücüyle Tedavi-2


istediklerinizi çekinmeden dile getirebiliyor ve duygularını­
na nereden geldi? Birinci sınıftaki öğretmenimiz sürekli
zı açıkça ifade edebiliyordunuz. Kakanız dahil tüm bede­ olarak aynı şeyi söylediğinde ona hâlâ inanıyor muyum?
ninizi seviyordunuz. Kendinizin kusursuz olduğunu bili­ Bu inançtan kendimi kurtarsam daha iyi olmaz mı?"
yordunuz. Ve bu da varlığınızın gerçeğiydi. Geri kalan an­ Bir an için durun ve aklınızdan geçen ilk düşünceyi
lamsız ve saçma şeyleri sonradan öğrendiğiniz için bunla­ yakalayın. Şu anda ne düşünüyorsunuz? Düşünceler eğer
rı kolayca unutabilirsiniz. yaşamınızı ve deneyimlerinizi biçimlendiriyorsa aklınızdan
Kim bilir ne denli sıklıkla, "Ben buyum işte," ya da "Bu geçen bu düşüncenin gerçeğe dönüşmesini ister misiniz?
böyle, yapacak bir şey yok," cümlelerini kullanmaktayız. Eğer bu endişe, öfke, acı ya da intikam içerikli bir düşün-
Bu cümleleri kurarken aslında "bunların bizim gerçeğimiz" ceyse bu düşüncenin size nasıl geri geleceğini düşünü­
olduğuna inandığımızı söylemekteyiz. Genellikle başkası­ yorsunuz? Neşe dolu bir yaşam istiyorsak neşe dolu dü­
nın görüşünü benimser ve bu görüşü kendi inanç sistemi­ şünceleri geçirmeliyiz aklımızdan. Zihinsel ya da sözlerle
mizle birleştirir ve buna inanırız. Bu diğer inançlarımız için gönderdiğimiz mesaj bize aynen geri dönecektir.
de geçerlidir. Çocukken eğer bize dünyanın çok ürkütücü Söylediğiniz sözcükleri dinlemek için kendinize za­
bir yer olduğu öğretilmişse duyduğumuz her şeyi bu inan­ man ayırın. Eğer bir sözcüğü üç kez yineliyorsanız bunu
cımıza uygun bir biçimde algılar, bu görüşün doğru oldu­ bir kenara not edin. Bu sözcük artık sizin için bir kalıp ni­
ğuna inanırız. "Yabancılara güvenilmez.", "Hava karardık­ teliği kazanmıştır. Haftanın sonunda da oluşturduğunuz
tan sonra sokağa çıkılmaz.", "İnsanlar seni aldatır." gibi listeyi inceleyin, kullandığınız sözcüklerin sizin deneyimle­
düşünceler zihnimizi ele geçirir. Öte yandan çocukluğu­ rinizle nasıl uyuştuğunu görüp şaşıracaksınız. Sözcükleri­
muzda bize dünyanın güvenilir ve keyifli bir yer olduğu nizi ve düşüncelerinizi değiştirmeye istekli olun ve yaşa­
öğretilmişse başka şeylere inanırız. "Sevgi her yerdedir.", mımızın değişmesini izleyin. Yaşamınızı denetim altına al­
"İnsanlar birbirlerine dostça yaklaşır.", "Para konusunda manın yolu sözcük ve düşünce seçiminizi denetlemekie
kaygı duymama gerek yoktur." Ve daha niceleri. Yaşam gerçekleşir. Sizden başka hiç kimse sizin zihninizden ge­
deneyimleri inançlarımızın aynasıdır. çenleri bilmez.
Çok ender olarak oturup inançlarımızı sorgularız. Ör­
neğin, kendime şu soruyu sorabilirim: "Bunları öğrenmek
benim için neden bu kadar zor? Bunlar gerçekten de
doğru mu? Şimdi işe başlamam doğru mu? Bu inanç ba-

16
Düşünce Gücüyle Tedavi-2

ZİHİNSEL EŞİTLİK
Deneyimlerimizi Oluşturan
Zihinsel Düşünce Kalıpları

Yaşamımızdaki iyi ve kötü (hastalıklar) her şey dene­


yimlerimizi oluşturan zihinsel düşünce kalıplarının bir so­
nucudur. Hepimizde bizleri neşelendiren, mutlu kılan iyi
ve olumlu deneyimleri oluşturan birçok düşünce kalıbı
vardır. Bizleri kaygılandıran, tedirginlik ve mutsuzluk yara­
tan deneyimleri oluşturan ise olumsuz düşünce kalıpları­
dır. Hastalıklı yanlarımızı değiştirme arzusu kusursuz bir
sağlığa kavuşmamıza neden olacaktır.
Yaşamımızın her bağlamında öncelikli olan ve sürege­
len düşünce kalıpları olduğunu artık biliyoruz. Sürekliliği
olan düşünce kalıpları deneyimlerimizi oluşturur. Dolayı­
sıyla da düşünce kalıplarımızı değiştirerek deneyimlerimi­
zi, yaşadıklarımızı da değiştirebiliriz.
Metafiziksel nedenler sözcüklerini ilk kez keşfettiğim­
de sevincimden havaya uçmuştum. Bu kavram deneyim­
leri oluşturan düşüncelerle sözcüklerin içindeki gücü an-

19
Düşünce Gücüyle Tedavi-2

Louise L. Hay

tatmaktadır. Bu yeni farkındalık düşüncelerle bedenin


farklı bölümleriyle fiziksel sorunlar arasındaki bağı anla­
mamı sağlamıştı. Bilmeyerek bedenimde nasıl hastalıklar
yarattığımı öğrendim. Bu da yaşamımda çok önemli ve
büyük değişiklikler oluşturdu. Yaşamımda ve bedenimde ESKİ KALIPLARIN ATILMASI
ters giden şeylerden ötürü diğer insanları ve yaşamı suç­
lamıyorum. Artık kendi sağlığımın tüm sorumluluğunu üst­
lenebilecek bir düzeye geldim. Kendime iftira etmeden ya Bir sorunun sürekli olarak ortadan kaldırılması için ön­
da suçluluk duygusuna kapılmadan gelecekte hastalık celikle zihinsel nedenini çözmemiz konusunda çalışmaya
yaratan düşünce kalıplarını nasıl gözardı edebileceğimi başlamalıyız. Ama genellikle nedenin ne olduğunu bilme­
anlamaya başladım. diğimiz için çalışmaya nereden başlayacağımızı da kesti­
Örneğin, bir zamanlar neden sık sık boyun ağrıları remeyiz. Dolayısıyla, eğer, "Bu ağrıya neyin neden oldu­
çektiğimi bilmiyordum. Sonra boynun olayların karşısında ğunu bir bilebilseydim," diyorsanız elinizdeki bu kitapçığın
esnek olmayı, sorunun farklı yanlarını görebilmeyi simge­ aradığınız nedeni bulmanıza, hem zihinsel, hem de be­
lediğini öğrendim. Eskiden son derece katı biriydim, kor­ densel sağlığı sağlayacak yeni düşünce kalıplarını oluş­
kularımdan ötürü sorunların diğer yanlarını görmeyi ve turmanıza yardımcı olmasını umuyorum.
karşımdakilerin düşüncelerini dinlemeyi asla kabul etmez­ Yaşamımızdaki her durumun bir GEREKSİNME SO­
dim. Ama düşüncelerimde esnek olabilmeyi, sevecen NUCU var olduğunu öğrendim. Aksi halde bunlara gerek
yaklaşımlarda bulunmayı ve karşımdaki kişinin görüş açı­ duymazdık. Bu da dış etkilerden kaynaklanmaktadır. Oy­
sını dinlemeyi başardıkça boyun ağrılarımın da zaman sa zihinsel nedenleri çözümlemek için iç dünyamıza dön­
içinde geçtiğine tanık oldum. Artık boynum ağrımaya baş­ meliyiz. Zaten bu yüzden İrade ve Disiplin işe yarama-
ladığında hangi konuda katı ve acımasız davrandığımı maktadır. Bu iki unsur yalnızca dışsal etkilerle savaşırken
görmeye çalışıyorum. işe yarar. Bu, kökü çıkarmak yerine salt yabani otları te­
mizlemeye benzer. Bundan ötürü de Yeni Düşünce Kalıbı
Olumlu İfadeleri'ne başlamadan önce sigara içme, başağ-

21

20
Louise L. Hay

rısı çekme, aşırı kilo ya da başka bir kötü veya sizi rahat­
sız eden herhangi bir alışkanlıktan kurtulmak için gerekli
olan GEREKSİNMEYİ ÖZGÜR BIRAKMAYA İSTEKLİ OL­
MA konusu üstünde çalışın. Bu söz konusu gereksinme
sona erdiğinde dışsal etkinin de yok olması gerekmekte­
dir. Kökü olmayan bir bitki asla yaşayamaz.
Bedende hastalıklara neden olan en yaygın zihinsel
düşünce kalıpları ELEŞTİRİ, ÖFKE, KIRGINLIK ve SUÇLU-' * • •

LUK'tur. Örneğin, eleştiri uzun vadede eklem iltihabı (arte­


IYILEŞTIRICI OLUMLU IFADELER
rit) gibi hastalıklara neden olur. Öfke mide kaynamasına,
yanmasına neden olarak bedeni zehirler. Kırgınlık uzun
vadede kişiyi kemirerek tümörlerin ve kanserli hücrelerin
oluşmasına neden olur. Suçluluk duygusu her zaman be­
raberinde cezalandırma kavramını getirdiğinden büyük
acılara neden olur. Sağlıklı bir bedene ve zihne sahip ol­
mak için bu olumsuz düşünce kalıplarından bir an önce
kurtulmamız gerekmektedir. Aksi halde tüm yaşamımızı
ameliyat tehditleri ve panik içinde geçirmemiz kaçınılmaz
olur.
Bundan sonraki bölümlerde verilen zihinsel eşitliklerin
listesi çok uzun yıllar süren çalışmalardan, verdiğim kon­
feranslardan ve atölye çalışmalarından oluşturuldu. Ayrıca
bunlar hastalığınızın arkasında yatan olası zihinsel kalıpla­
rı ortadan kaldırmak için de zaman yitirmeden bakabile­
ceğiniz referanslar niteliğindedir. Düşünce Gücüyle Teda-
vi-2'yle size yardımcı olacak bu basit yöntemleri sevgiyle
paylaşmak istiyorum.

22
SORUN OLASI NEDEN YENİ DÜŞÜNCE BİÇİMİ

Addison Hastalığı Çok ciddi duygusal eksiklikler. Bedenime, düşüncelerime ve


. Bkz. Adrenal Sorunları Kendine duyulan öfke. duygularıma sevgiyle yaklaşıyorum.

Adet Güçlüğü Kendine duyulan öfke. Bedenden ya da Bedenimi seviyorum. Kendimi


Bkz. Aybaşı Sorunları, kadın olmaktan duyulan nefret. seviyorum. Adetlerimi seviyorum.
Kadın Sorunları Her şey yolunda.

Âdet Öncesi Sendromu Kafa karmaşası. Gücü dış etkilere teslim Şimdi yaşamımın ve düşüncelerimin
etmek. Dişilik kavramını yadsımak. sorumluluğunu üstleniyorum. Güçlü ve
dinamik bir kadınım. Bedenimin her
yanı kusursuz çalışıyor. Kendimi
seviyorum.

Adrenal Sorunları . Yenilgi duygusu. Artık kendine aldırış Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
Bkz. Addison Hastalığı, etmemek, kendini ciddiye almamak. Kendimle ilgilenmemin bir sakıncası
Cushing Hastalığı Yoğun kaygı. yok.

Ağız Yeni düşünceleri ve beslenmeyi simgeler. Kendimi sevgiyle besliyorum:

-Sorunları Yerleşmiş, katılaşmış düşünceler. Dar Yeni fikirleri, yeni kavramları sevgiyle
görüşlülük. Yeni fikirlere açık olamamak. karşılıyorum ve onlari hazmediyorum.

Ağlamak Gözyaşları yaşamın ırmaklarıdır. Üzüntü ve Tüm duygulanmda huzur içindeyim.


korkuda olduğu gibi mutluluk ve Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
sevinçte de gözyaşı vardır.

Ağrı Suçluluk. Suçlu olmak her zaman Kendimi sevgiyle geçmişimden


cezalandırmayı da beraberinde getirir. kurtariyorum. Hem geçmişim, hem de
ben artik alabildiğine özgürüz.
Yüreğimde her şey yolunda artık.

Ağrılar Sevgiye özlem duymak. Dokunulma arzusu. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.


Sevecen ve sevilen bir insanım.

AİDS Kendini savunmasız ve çaresiz hissetmek. Evrenin bir parçasıyım. Önemliyim ve


Kimsenin ilgilenmediğini düşünmek. yaşamın kendisi tarafından
Kendinin yeterince iyi olmadığına yürekten seviliyorum. Güçlü ve yetenekliyim.
inanmak. Kendi varlığını yadsımak. Kendimi olduğum gibi
Cinsel suçluluk. takdir ediyorum.
Akciğer Yaşama dört elle sarılma yeteneği. Yaşama, kusursuz bir denge ile
sarılıyorum.

-Sorunları Depresyon. Acı, ıstırap. Yaşama korkusu. Yaşamı dolu dolu yaşama kapasitem
Bkz. Zatüree Yaşamı dolu dolu yaşamaya kendinde hak var. Yaşamı dolu dolu yaşamayı
görmemek. Kendini değersiz bulmak. seçiyorum.

Akıl Dişi Sağlam bir temel oluşturmak için Bilincimi yaşamı genişletmesine
(Yirmi Yaş Dişi) gereken zihinsel hazırlığı yapmamak. açıyorum. Değişmek ve gelişmek için
hazırim. Buna çok olanak var.

Akut Bulaşıcı Öfke ve bıkkınlık. Görmek istememek. Yaşamın beni her alanda desteklediğini
Konjunktivit biliyorum. Yaşam beni seviyor ve
bana ilgi gösteriyor.

Alerjiler Kime alerji duyuyorsunuz? Dünya güvenli ve dostça bir yerdir.


Kendi gücünü yadsımak. Güvendeyim. Yaşamla barış içindeyim.

Alkolizm "Ne yararı var?" Yararsızlık, suçluluk ve Şu anda, şimdiki zamanda yaşıyorum.
yetersizlik duygusu. Kendini reddetme. Yaşadığım her an yeni bir an.
Özdeğerimi görmeyi ve algılamayı
kabul ediyorum. Kendimi seviyor ve
onaylıyorum.

Alzheimer Hastalığı Dünyayı olduğu gibi kabul etmeyi Yaşamı deneyim/emenin benim için her
Bkz. Bunama reddetmek. Çaresizlik ve yetersizlik. zaman yeni ve daha iyi bir yolu vardır.
Yoğun öfke. Geçmişi bağışlıyor ve özgür
bırakıyorum. Neşeyi, mutluluğu
seçiyorum.

Amfizem Yaşam korkusu. Kendini yaşamaya yaşam/ dolu dolu ve özgürce yaşamak
değer bulmama. benim en doğal hakkım. Yaşamı
seviyorum. Kendimi seviyorum.

Amıfezi Korku. Yaşamdan kaçış. Kendi Zekâ, yüreklilik ve özdeğere her zaman
ayakları üzerinde duramama. sahibim. Hayatta olmayı ve yaşamayı
seviyorum.

Anemi "Evet, ama" yaklaşımı. Haz yoksunluğu. Yaşamın her alanında zevk alacağım
Yaşamdan korkmak. birçok şey var. Yaşamı seviyorum.
Yeterli olamama duygusu.

Anjin Kendi adına konuşamama ve Gereksinimlerimin karşılanması benim


Bkz. Bademcikler gereksinimlerini dile dökememeye ilişkin en doğal hakkım. İstediklerimi sevgiyle
Boğaz Ağnsı yoğun inanç. kolayca istiyorum.
Yaşamın akışına ve gidişine güvenmemek. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
Anksiyete
Yaşamın akışına güveniyorum.
Güvendeyim.

Olduğum gibi olmaktan hoşnutum.


Anoreksi Yaşamı yadsıma. Aşırı korku, kendinden
Böyle olmak harika. Yaşamayı
nefret etme ve kendini reddetme.
seçiyorum. Haz almayı ve kendimi
kabul etmeyi seçiyorum.

Yaşamda gerek duymadığım her şeyi


Anüs Atma noktası. Boşaltma yeri.
rahatlıkla ve kolayca atıyorum.
Bkz. Hemoroid

Suçluluk. Cezalandırma isteği. Geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi kendimi


Anüs-Acı
Kendini yeterince iyi hissedememek. sevmeyi ve onaylamayı seçiyorum.

Bırakmak istenilen şeyi bırakamamaktan Bırakmanın, atmanın bir sakıncası yok.


-Apse
Yalnızca bedenimin gerek duymadığı
ötürü duyulan öfke.
şeyleri atıyorum.

Gereksiz şeyleri tam olarak atamamak. Geçmişi sevgiyle özgür bırakıyorum.


-Fistüla
Geçmişin olumsuzluklarına takılıp kalmak. Özgürüm. Ben sevgiyim.

-Kanamaları Öfke ve bıkkınlık. Yaşam/n akışına güveniyorum.


Yaşamımda yalnızca iyi ve doğru
(Kanlı Dışkı)
şeyler oluyor.

-Kaşıntı Geçmişe ilişkin suçluluk dgymak. Pişmanlık. Kendimi sevgiyle bağışlıyorum.


Özgürüm.

Korku. Yaşam korkusu. Güvendeyim. Kendimi gevşetiyor ve


Apandisit
İyiliklerin akışını engellemek. yaşamın neşe ve zevkle akmasına izin
veriyorum.

Duygulara direnmek. Kendtni ölü Hissetmenin bir sakıncası yoktur.


Apati
gibi hissetmek. Korku. Yüreğimi yaşama açıyorum. Yaşamın
deneyimlerini yaşamaya hazırım.

Kırgınlık, küçümseme. İntikam duygulan Düşüncelerimi özgür bırakıyorum.


Apse
içinde dönüp durmak. Geçmiş geçmişte kaldı. Huzurluyum.

Araba Tutması Korku. Tutsaklık. Kendini kapana Zaman ve mekân içinde kolaylıkla

Bkz. Hareket Hastalığı kısılmış gibi hissetme. ilerliyorum. Çevremde yalnızca .


sevgi var.
Herkese ve her şeye neşe ve
Arpacık, Gözkapağı Yaşama öfkeli gözlerle bakmak.
sevgiyle bakmayı seçiyorum.
Bezi İltihabı Birine kızgın olmak.
Bkz. Göz Sorunlan

Yaşama sevinciyle doluyum. Bu sevinç


Yaşama sevincini taşır.
Arteri yüreğimin her atışında tüm bedenime
yayılıyor.

Yaşama ve yaşama sevincine tamamen


Direnme, gerginlik. Katılaşmış ve dar
Arterioskloz açığım. Dünyaya sevgiyle bakmayı
düşünceler. İyiyi görmek istememek.
s seçiyorum.

Ben sevgiyim. Artık kendimi sevmeyi ve


Sevilmediğini hissetmek. Eleştirilmek,
Artrit onaylamayı seçiyorum. Başkalarına
Bkz. Eklemler kırgınlık.
sevgiyle bakıyorum.

Yaşama sevgi ve anlayışla bakıyorum.


Cezalandırma isteği. Suçlama.
Artritli Parmaklar Tüm yaşadıklarima sevginin ışığıyla
Kurban olduğunu hissetmek.
yaklaşıyorum.

Asabiyet Korku, kaygı, mücadele, acelecilik. Sonsuzluğun içinde yolculuk


Yaşamın akışına güvenmemek. yapıyorum ve her şeye zamanım
olduğunu bitiyorum. Yüreğimle iletişim
kuruyorum. Her şey yolunda.

Astım Aşın ve baskıcı sevgi. Soluk almayı Yaşamımın sorumluluğunu artık


kendinde hak görmemek. Boğulmuşluk güvenle üstlenebilirim. Özgür olmayı
duygusu. Bastırılmış gözyaşı. seçiyorum.

Bebekler ve Çocuklar Yaşamdan korkmak. Yaşamayı istememek. Bu çocuk güven dolu bir ortamda
yaşamaktadır ve sevilmektedir.
Beklenilen ve değer verilen bir
çocuktur.

Astım Krizi Korku. Yaşama güvenmemek. Büyümekten korkmuyorum. Dünya


Bkz. Soluk Alma Çocukluk dönemine takılıp kalmak. güvenli bir yer. Ben güvendeyim.
Sorunlan ve
Hiperventilasyon
Aşıri Faaliyet
Korku. Kişinin üstünde yoğun Güvendeyim. Üstümdeki tüm baskılar
(Hiper Aktivite)
baskı hissetmesi. Çileden çıkma. kalkıyor. BEN yeterince iyiyim.

Aşın Kıllilik Bastırılan öfke. Genellikle temelinde yoğun Ben kendimin sevgi dolu ebeveyniyim.
(Özellikle kadınlarda) korkular vardır. Suçlama isteği. Sevgi ve onayla çevriliyim. Kim
Kendini besleme konusunda isteksizlik. olduğumu göstermemin hiçbir
sakıncası yok.

Aşın Şişmanlık Korku, korunma gereksinimi. Duygulardan Kendi duygulanmla huzur içindeyim.
Bkz. Şişmanlık. kaçmak. Güvensizlik, kendini yadsıma. Olduğum yerde güvendeyim. Kendi
Tamamlanmayı aramak. güvenliğimi ben kendim yaratıyorum.
Kendimi seviyor ve onaylıyorum.

Öfke. İçin için kaynamak. Ben huzurun ve sevginin


Ateş
dingin ifadesiyim.

Kendimizi, yaşamı ve başkalarını Anlayışım açık ve net. Değişen


Ayaklar
anlama kapasitemizi simgeler. dünyaya ayak uyduruyorum.
Güvendeyim.

Ayak Bilek(leri) Esnek olamama ve suçluluk duygulan. Yaşamdan zevk almayı hak ediyorum.
Bilekler zevk alma yeteneğini simgeler. Yaşamın bana vereceği tüm zevkleri
kabul ediyorum.

Ayak Parmaklan Geleceğin küçük ayrıntılarını simgeler. Tüm ayrıntılar kendiliklerinden


yerlerini bulurlar.

Ayak Sorunları Gelecekten ve yaşamda ilerieyememekten Yaşamda neşeyle yürüyorum.


korkmak.

Ayakta Siğil Anlayış kavramına karşı duyulan öfke. Yaşam yolunda emin adımlarla ve
Geleceğe ilişkin bıkkınlık ve düş kırıklığı. kolaylıkla ilerliyorum. Yaşamın akışına
güveniyorum.

Aybaşı Sorunları Dişiliğin yadsınması. Suçluluk, korku. Kadın olarak gücümü ve bedenimin
Bkz. Aybaşı, Cinsel organların kirli ya da doğal ve olağan işlevlerini kabul
Kadın Sorunlan günahkâr olduklarına ilişkin inanç. ediyorum. Kendimi seviyor ve
onaylıyorum.
Kimliğimden hoşnutum. Yaşamın güzel
Aybaşi Yoklugu Kadın olmayı istememek.
bir ifadesiyim. Zamanla kusursuz
Bkz. Kadın Sorunlan Kendinden hoşnut olmamak.
bir uyum içindeyim.

Bacak(lar) Bizleri yaşamda ileriye götürür. Yaşam beni bekliyor.

Bacak Sorunlan
Geleceğimde her şeyin çok iyi
-Alt Gelecek korkusu.
olacağının bilincinde güven ve neşeyle
Hareket etmek istememek.
ileriye doğru yürüyorum.

Korku. Bastırılmış duygular. Kutsallık kendini benim aracılığımla


Bademcikler
Tıkanmış yaratıcılık. ifade ediyor. Huzurluyum. Her şey
benim kendi iyiliğim için oluyor.

Kendinden kaçmak. Korku. Artık ne denli olağanüstü biri olduğumu


Bağımlılıklar
Kendini sevmeyi bilememek. biliyorum. Kendimi sevmeyi ve bundan
tat almayı seçiyorum.

Emme. Hazım. Kolayca çıkarma. Bilmem gereken her şeyi kolaylıkla


Bağırsaklar
alıyor ve hazmediyorum. Geçmişi neşe
Bkz. Kolon
içinde terk ediyorum.

Bağırsaklar Dışkının, gereksiz şeylerin Bırak gitsin.


(Kalın) atılmasını simgeler.

-Sorunlar Eski ve gerek duyulmayan Kendimi kolayca eskiden kurtarıyor ve


şeylerin atılmasından korkmak. coşku ve sevinçle yeniyi kabul
ediyorum.

Bağırsak Şeridi Kurban olduğuna ve temiz olmadığına Başkalan yalnızca kendime ilişkin iyi
ilişkin köklü ve güçlü inanç. Başkalannın duyguları yansıtıyorlar. Kendimi
karşısında kendini çaresiz hissetmek. olduğum gibi seviyor ve onaylıyorum.

Baş Ağrıları Değersizlik duygusu. Özeleştiri. Korku. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.


Bkz. Migren Kendime ve yaptıklarıma sevginin
gözleriyle bakıyorum. Güvendeyim.

Baş Dönmesi Kaçış, çapraşık düşünceler, Yaşamla ahenk ve barış içindeyim.


(Vertigo) gerçekleri görmeyi reddetmek. Neşeli ve mutlu olmak bana güven
veriyor.

Bayılmak Korku. İletişim kuramamak. Baş edememek. Yaşamımda her şeyle baş edecek
(Vasovaga krizi) güce, kuvvete ve bilgiye sahibim.
Beden Kokusu Korku. Kendinden hoşlanmamak, Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
sevmemek. Başkalarından korkmak. Güvendeyim.

Bedenin Sağ Yanı Erkeksi enerjiyi vermek, baba. Erkeksi enerjimi kolayca ve çaba
harcamadan dengeliyorum.

Bedenin Sol Yanı Almayı, dişi enerjiyi, kadınları, Dişi enerjim olağanüstü güzellikte ve
anneyi simgeler. dengededir.

Öfkenin aşırı biçimde denetlenmesi. Duygularımı ifade etmenin hiçbir


Bel Felci
Duyguları ifade etme isteksizliği. sakıncası yoktur. Kendimi bağışlıyorum.

Bel Soğukluğu Kötü olduğu için cezalandırılma gereksinimi. Bedenimi seviyorum. Cinselliğimi
Bkz. Cinsel Hastalıklar seviyorum. Kendimi seviyorum.

Çirkinliğin gizlenmesi. Kendimi güzel ve sevilen biri olarak


Beyaz Noktalar,
Kabarcıklar görüyorum.
Bkz. Sivilceler

Stres. Baskıya ve zorlamaya inanç. Yaşamımın her alanında huzurlu ve


Beyaz Saç
rahatım. Güçlü ve yetenekliyim.

Beyin Bilgisayarı ve santralı simgeler. Zihnimin sevgi dolu kullanıcısıyım.

-Tümör Yanlış programlanmış inançlar. İnatçılık. Aklımı yeniden programlamak çok


Eski yaşam biçimini değiştirmeyi kolay. Yaşam sürekli değişebilir.
reddetmek.

Beyin Felci Ailenin sevgi dolu bir ortamda Huzurlu, sevecen ve anlayışlı bir aile
Bkz. Felç birleşmesine duyulan özlem. ortamı yaratıyorum. Her şey yolunda.

Bez, gudde İçinde bulunulan duruma Kendi dünyamın yaratıcı gücüyüm.


yapışıp kalmayı simgeler.

-Sorunları Bir şeyler yapmaya ilişkin yetersizlik. Gereksinimim olan tüm Kutsal düşünce
Erteleme. ve eylemlere sahibim. Hemen şimdi
ileriye yönelik adımlar atıyorum.

Boğaz İfade alanı. Yaratıcılık kanalı. Yüreğimi açıyor ve sevginin neşe dolu
şarkılarını söylüyorum.

»
-Sorunları Kendi adına konuşamamak. İçe atılan Ses çıkarmamın bir sakıncası yoktur.
öfke. Tıkanmış yaratıcılık. Değişiklik korkusu. Kendimi özgürce ve neşe içinde ifade
ediyorum. Kendi adıma kolayca
konuşuyorum. Yaratıcılığımı ifade
ediyorum. Değişmeye hazırım.

Boğaz Ağrısı Öfke ve acı dolu sözcükleri bastırmak. Tüm sınırlamalardan kurtuluyorum ve
Kendini ifade edememe duygusu. kendim olmakta özgürüm.

Boğazda Yumru Korku. Yaşamın akışına güvenmemek. Güvendeyim. Yaşama güveniyorum.


Kendimi özgürce ve neşeyle ifade
ediyorum.

Boyun Esnek olmayı simgeler. Arkada nelerin Yaşamla barış ve huzur içindeyim.
(Boyun Omurgası) olup bittiğini görme yeteneği.

Boyun Sorunları Sorunun diğer yanlannı görmeyi yadsımak, Konulari kolaylıkla ve esneklikle her
inatçılık, esnek olamamak. açıdan görüp değerlendirebiliyorum.
Bir şeyi gerçekleştirmenin binlerce
yolu var. Güvendeyim.

Boyun Tutulması İnatçılık. Katılık. Diğer görüş açılarına da bakmanın


bir sakıncası yoktur.

Böbrek Sorunları Eleştiri, düş kırıklığı, başarısızlık. Utanç. Yaşamımda her zaman doğru adımlar
Küçük bir çocuk gibi davranma, atıyorum. Her deneyimden yalnızca
tepki gösterme. iyilik ve yarar kazanıyorum.
Büyümeyi seçiyorum.

Böbrek Taşı Çözümlenemeyen öfke nöbetleri. Tüm eski sorunlarımı kolayca


çözümlüyorum.

Bright Hastalığı Kendini hiçbir şeyi doğru yapamayan Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
Bkz. Nefrit bir çocuk gibi hissetmek. Başarısızlık. Kendime dikkat ediyorum. Her zaman
yeterli bir insanım.

Bronşit Bağnlıp çağrılan, tartışılan zaman zamanda İçimde ve çevremde barış ve


Bkz. Solunum sessizliğin hâkim olduğu aile ortamı. uyum yaratıyorum. Her şey yolunda.
Sorunları

Bunama Dünyayı olduğu gibi kabul edememe. Kendi kusursuz konumumdayım ve


Bkz. Alzheimer Hastalığı Umutsuzluk, çaresizlik ve öfke. her zaman güvendeyim.
Burs İltihabı Bastırılmış öfke. Birilerine vurma isteği Sevgi kendi dışındaki tüm duyguları
uzaklaştırır.

Burun Kişinin kendini takdir etmesini simgeler. Kendi yaratıcı yeteneğimi


takdir ediyorum.

-Akıntısı Yardım istemek. İçin için ağlamak. Beni hoşnut edecek şekillerde kendimi
seviyor ve rahatlatıyorum.

-Kanaması Takdir edilme isteği. Kendini beğenilmeyen Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Kendi
ve dikkat çekmeyen biri gibi gerçek değerimi takdir ediyorum.
duyumsamak. Sevgi dilenmek. Ben harika bir insanım.

-Tıkanıklığı Özdeğerini takdir etmemek. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.

Burun Akması İçin için ağlamak. Çocuksu gözyaşları. Kendi dünyamın yaratıcı gücüne
Kurban sahip olduğumu kabul ediyorum. Artık
yaşamdan zevk almayı seçiyorum.

Cilt Kişiliğimizi korur. Duyarlı bir organdır. Kendim olduğum için güvendeyim.

Cilt Sorunları Kaygı, korku. Eski ve derinlere gömülmüş Neşe ve huzur dolu düşüncelerle
Bkz. Kurdeşen, Sedef bir karışıklık. Tehdit edilme duygusu. kendimi sevgiyle koruyorum. Geçmiş
Hastalığı, İsilik bağışlanıp unutuldu. Ben şu anda
yaşıyorum.

Cinsel Hastalıklar Cinsel suçluluk duygusu. Cezalandırılma Cinselliğimi sevgiyle kabul ediyor ve
Bkz. AİDS, isteği. Cinsel organların günah yuvası ya da ifade ediyorum. Beni destekleyen,
Bel Soğukluğu, pis olduklarına inanmak. İnsanları bana iyi duygular yaratan düşünceleri
Herpes, Frengi sömürmek. seçiyorum.

Cinsel Organların Cinselliğin suç olduğuna inanma ve Tanrı anlayışım beni destekliyor. Ben
Üzerinde ya da cezalandırılma gereksinimi. Utanç duygusu, olağan ve doğal bir insanım.
Çevresindeki Uçuk Cezalandırıcı bir Tanrı'nın varlığına inanma. Cinselliğimi ve bedenimi sevgiyle
(Herpes) Cinsel organları reddetme. kabul ediyorum. Harikayım.

Cushing Hastalığı Zihinsel dengesizlik. Yıpratıcı düşünceler Zihnimi ve bedenimi sevgiyle


Bkz. Adrenal Sorunları üretmek. Kişinin kendini aşırı dengeliyorum. Artık kendimi iyi
güçlü hissetmesi. hissedeceğim duygulan seciyorum
Cüzzam Yaşamla başa çıkamamak: Yeterince temiz ve Tüm sınırların, kısıtlamaların üstüne
iyi olmadığına ilişkin uzun süreli inanç. çıkıyorum. Kutsal Güç bana yol
gösteriyor, esin veriyor. Sevgi
her derde devadır.

Çene Sorunları Kızgınlık. Gücenme. İntikam isteği. Bu ortamı yaratan içimdeki tüm kalıpları
(Alt çene eklemleri) değiştirmek istiyorum. Kendimi
seviyorum ve onaylıyorum.
Güvendeyim.

Çıban Bize yapıldığını düşündüğümüz Geçmişi bırakıyor ve yaşamımın her


haksızlıklara karşı duyulan zehirli öfke. alanını iyileştirmek için kendime
zaman tanıyorum.

Çocuk Felci Paralize eden kıskançlık. Birini Her şey herkese yetecek kadar çok.
durdurma isteği. Sevgi dolu düşüncelerle kendi
iyiliğimi ve özgürlüğümü yaratıyorum.

Çocuk Hastalıkları Takvime, toplumsal kurallara ve Bu çocuk Kutsal Alem tarafından


sahte yasalara inanmak. Etrafındaki korunmakta ve sevgiyle kuşatılmaktadır.
yetişkinlerin çocukça davranışları. Zihinsel bağışıklık istiyoruz.

Çok Kuvvetli İştah Çaresiz korku. Kendi kendine duyulan Yaşam beni seviyor, destekliyor ve
(Bulimia) nefretin oluşturduğu katılık. besliyor. Yaşamda olmak benim için
güvenilir bir duygu.

Çürükler Yaşamdaki küçük engeller. Kendimi seviyor ve saygı duyuyorum.


Kendi kendini cezalandırma. Kendime karşı sevecen ve kibar
davranıyorum. Her şey yolunda.

Dalak Obsesiyon. Bir şeylere karşı aşırı tutku. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
Yaşamın akışına güveniyorum.
Güvendeyim. Her şey yolunda.

Delilik Aileden kaçış. Geri çekilme, hayal kurma. Bu zihin gerçek kimliğini biliyor ve
Yaşamdan şiddetli kopuş. Evrensel Kutsal Aklın yaratıcı ifadesidir.

Denge Kaybı Bir noktaya toplanamayan dağınık Yaşamım olduğu gibi kusursuz ve
düşünceler. güvenli. Her şey yolunda.

Deniz Tutması Korku. Ölüm korkusu. Denetimsizlik. Evrende tamamıyla güvendeyim.


Bkz. Hareket Hastalığı Her yerde huzur ve barış içindeyim.
Yaşama güveniyorum.
Depresyon Sahip olma hakkını kendinde Başkalarının korkularının ve
hissetmemekten ötürü kaynaklanan öfke. sınırlamalarının ötesine geçiyorum.
Çaresizlik. Yaşamımı ben kendim yaratıyorum.

Dışkıyı Kontrol Duyguların patlaması. Hissetmek istiyorum. Duygularımı İfade


Edememe Duyguların yıllarca kontrol edilmesi. etmenin bir zararı yok. Kendimi
seviyorum.

Dil Yaşamın nazlarından zevkle tat alma Yaşamın bana verdiklerinden


yeteneğini simgeler. müthiş zevk alıyorum.

Dirsek Yön değiştirmeyi ve yeni deneyimleri Yeni deneyimlere, yeni yönlere ve yeni
Bkz. Eklemler benimsemeyi simgeler. değişikliklere kolayca uyum
sağlıyorum.

Disk Kayması Yaşamda hiçbir desteğinin olmadığını Yasam tüm düşüncelerimi


hissetmek. Kararsızlık. desteklediğinden kendimi seviyor ve
onaylıyorum. Her şey yolunda.

Dişeti Kanamaları Yaşamda alınan kararlardan Aldığım kararların doğruluğuna


haz duymamak. güveniyorum. Huzurluyum.

Dişeti Sorunlan Kararları kesinleştirememek. Kararlı bir insanım. Kendimi sevgiyle


Yaşam karşısında güçsüzlük. destekliyor ve kararlarımı uyguluyorum.

Dişler Kararlan simgeler.

-Sorunlan Uzun süreli kararsızlık. Karar vermek ve Kararlanmı doğruluk ilkesinden


incelemek için düşünceleri şaşmadan alıyorum ve kararlarımın
analiz edememek. doğru olduğunun güveni içindeyim.

Diyabet Olabileceklerin özlemini çekmek. Denetim Bu içinde bulunduğum an güzellikle ve


(Şeker Hastalığı) altına alma isteği. Derin üzüntü. mutluluklarla dolu. Bugünün tatlı
(Hipogilisemi) Yaşamdan tat alamama. yönlerini deneyimlemeyi seçiyorum.

Diyare (İshal) Korku. Reddetme. Kaçma. Beslenme, hazmetme ve dışkılama


sistemlerim düzenli işliyor. Yaşamla
barış içindeyim.

Dizkapağı Gururu ve egoyu simgeler. Ben esnek ve akıcı bir insanım.


Bkz. Eklemler

Dizkapağı Sorunlan İnatçı ego ve gurur. Esnek olamamak. Bağışlıyorum. Anlayış gösteriyorum.
Uzlaşamama. Ödün verememe. Şefkat gösteriyorum. Esnek bir
insanım. Her şey yolunda.
Dizanteri Korku ve yoğun öfke Zihnimde huzur yaratıyorum ve
bedenim bu huzuru yansıtıyor.

-Amibli İnsanların sizi yakalayacağına inanmak. Dünyamın tek gücü ve otoritesi


benim. Huzurluyum.

-Basilli Umutsuzluk ve yoğun baskı. Tüm benliğim yaşam, enerji ve


yaşama sevinciyle dolup taşıyor.

Doğum Yaşamın bu bölümüne girişi simgeler. Bu bebek harika ve yepyeni


bir yaşama başlıyor. Her şey yolunda.

Doğuştan Gelen Karmik. Böyle gelmeyi siz seçtiniz. Her deneyim gelişim sürecimiz için
Sakatlıklar Ebeveynimizi ve çocuklarımızı bizler gerekli ve kusursuzdur. Olduğum gibi
seçeriz. Bitmemiş, tamamlanmış işler ve olmaktan mutlu ve huzurluyum.
ilişkiler.

Dudaktaki Uçuklar Sevilmeme ve takdir edilmemekten Kendimi seviyorum, kendimi


kaynaklanan öfke. Kendinle ilgilenmeme. takdir ediyorum ve kendimle
ilgileniyorum. Ben tek başıma
yeterliyim.

Düşük Korku. Gelecek korkusu. "Şimdi değil, Yaşam bana her zaman en doğrusunu
daha sonra." Yanlış zamanlama. gösteriyor. Kendimi seviyor ve
onaylıyorum. Her şey yolunda.

Egzama Aşırı kin. Zihinsel patlama. İçim ve çevrem uyum, barış, sevgi ve
hazla dolu. Güvendeyim.

Eklemler Yaşamın yön değiştirmesi ve bunlara Değişiklikleri kolayca benimsiyorum.


Bkz. Artrit, Dirsek, gösterilen kolaylıktan simgeler. Yaşamıma Kutsal Güç rehberlik ediyor
Diz, Omuzlar ve ben her zaman en iyi yöne
yöneliyorum.

El Bileği Hareketi ve kolaylığı simgeler. Tüm deneyimlerime bilgelikle,


Bkz. Karpel Tünel sevgiyle ve kolaylıkla yaklaşıyorum.
Sendromu

Elde Duygusuzluk ve Yaşamın haksızlıkları karşısında Neşe, mutluluk ve bereket dolu bir
Karıncalanma duyulan öfke ve düş kırıklıkları. yaşamı yaşamayı seçiyorum.
Huzurluyum.

Eller Tutmak ve yakalamak. Kavramak ve Deneyimlerimi sevgi, neşe ve


bırakmak. Her zaman deneyimle birliktedir, huzurla ele almayı seçiyorum.
Endometr Güvensizlik, düş kırıklıktan ve Hem güçlü, hem de arzulanan bir
öfke. Özsevgi eksikliği. Suçlama. insanım. Kadın olmak olağanüstü bir
duygudur. Kendimi seviyorum ve
tam bir insan gibi hissediyorum.

Enfeksiyon Öfke, tedirginlik, bıkkınlık. Uyum ve huzur içinde olmayı


seçiyorum.

Enflamasyon Korku. Kötü düşünceler. Düşüncelerim huzurlu, dingin ve


Bkz. Yangı merkezde.

Epilepsi Eziyet çekme duygusu. Yaşamı Yaşamı sonsuz ve haz dolu olarak
yadsımak. Yoğun mücadele duygusu. görmeyi seçiyorum. Ben sonsuz,
Kendine yönelik şiddet. haz dolu ve huzurluyum.

Epstein-Barr Virüs Kişinin sınırlarını zorlaması. Yeterince iyi Rahatım ve kendi öz değerimin
olamamak korkusu. Tüm içsel farkındayım. Yeterince iyiyim.
desteğin tüketilmesi. Stres virüsü. Yaşam kolay ve neşe dolu.

Felç Anlamsız ve yanlış düşünceler. Düşüncelerimde özgürüm ve neşe


Tıkanıp kalmak. içinde kolaylıkla olağanüstü
deneyimler yaratıyor ve yaşıyorum.

Fıtık Zedelenmiş, yara almış ilişkiler. Gerginlik, Düşüncelerim uyum içinde. Kendimi
sorumluluk, yanlış yaratıcı ifadeler. seviyor ve onaylıyorum.
Kendim olmakta özgürüm.

Fibroid Tümör ve Eşe karşı duyulan yoğun kırgınlık ve Bu deneyimi bana yaşatan düşünce
Kistler bu kırgınlıkla beslenmek. kalıbından uzaklaşıyorum. Yaşamımda
Kadınlık egosuna darbe yemek. yalnızca iyilikleri oluşturuyorum.

Filebit Öfke ve düş kırıklığı. Yaşamdaki neşe ve Neşe ve mutluluk içinde yüzüyorum ve
mutluluk eksikliğinden ve kısıtlamalardan yaşamla barış içindeyim.
ötürü başkalarını suçlamak.

Fistül Korku. Bırakma işleminde tıkanma. Güvendeyim. Yaşamın akışına yürekten


güveniyorum. Yaşamdan hoşnutum.

Fongüs Katı ve asla değişmez inançlar. Geçmişten Şimdi zamanda neşeyle ve


kurtulmayı reddetme. Geçmişin özgürce yaşıyorum.
şimdiki zamanı yönetmesine izin vermek.
Fongüs Enfeksiyonu Kişisel gereksinimleri yadsımak. Kendimi sevgiyle ve neşeyle
Kendini desteklememek. desteklemeyi seçiyorum.

Frengi Kişisel güçten ve Kendim olmaya karar veriyorum.


etkiden vazgeçmek. Kendimi olduğum gibi onaylıyorum.

Frijidlik Korku. Zevk almayı yadsıma. Cinselliğin Bedenimden haz almamın bir
(Cinsel Soğukluk) kötü olduğuna ilişkin inanç. sakıncası yoktur. Kadın olmaktan
Duyarsız eşler. Baba korkusu. memnunum.

Gastrit Uzun süreli kararsızlık. Her şeyin kötü Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
gideceğine ilişkin duygu. Güvendeyim.

Gaz Sancılan Korku. Hazmedilemeyen düşünceler. Rahatlıyorum ve yaşamın tüm benliğimi


Düşüncelere sıkı sıkıya saplanıp kalmak. sarmasına izin veriyorum.

Geğirme Korku. Yaşamı çabucak yutmaya çalışmak. Yapmam gereken her şeyin yeri ve
zamanı vardır. Huzurluyum.

Genel Felç Korku. Dehşet. Bir durumdan ya da Yaşamla bir bütünüm. Her durumla
insandan kaçmak. Direnmek. başa çıkabilecek güçteyim.

Gıda Zehirlenmesi Başkalarının denetimi ele geçirmesine Karşıma ne çıkarsa çıksın onları
izin verme. Kendini savunmasız hissetme. hazmedecek güce ve beceriye
sahibim.

Kendini beslemeyi reddetme. Kendinden Ben önemliyim. Değerliyim. Kendimi


Göğüs Sorunları
başka herkese öncelik tanıma. önemsiyorum. Kendimi sevgi ve
-Kistler, Yumrular,
Aşırı annelik. Aşırı korumacılık. Aşırı baskı. coşkuyla besliyorum. Başkalarının da
Ağnlar
kendileri olma özgürlüğüne saygı
duyuyorum. Hepimiz güvende ve
özgürüz.

Anneliği, şefkati ve beslemeyi simgeler. Kusursuz bir denge içinde besliyor ve


Göğüs(ler)
besleniyorum.

Öfkeli gözler. Sevgiyle bakmayı yadsımak. Seve seve bağışlıyorum. Yaşamı içime
Göz Kuruluğu
Bağışlamaktansa ölmeyi yeğlemek. çekiyorum ve yaşama anlayış ve
Kinci olmak. şefkatle bakıyorum.

Kişinin kendi yaşamında gördüklerinden Bakmaktan sonsuz zevk alacağım


Göz Sorunları
hoşlanmaması. bir yaşam yaratıyorum kendime.
-Astigmat "Ben" sorunu. Kendini olduğu Kendi güzelliğimi ve
gibi görme korkusu. görkemimi görmeyi seçiyorum.

-Çocuklar Aile içinde olanları görmek Bu çocuk artık uyum, neşe,


istememek. güzellik ve güvenle çevrilidir.

-Dışa Doğru Şaşılık Şimdiki zamana bakma korkusu. Kendimi hemen şimdi seviyor ve
onaylıyorum.

-Glakoma Taşlaşmış, iyice katılaşmış affetmezlik. Sevgi ve anlayışla bakıyorum.


Kök salmış kırgınlıkların yarattığı baskı.
Bunların altında ezilmek.

-Hipermetrop İçinde bulunulan andan korkmak. Burada güven içindeyim.


Bunu açık seçik görüyorum.

-Katarakt Geleceği karanlık görmek. Yaşam sonsuzdur ve neşeyle doludur.


Karanlık ve belirsiz bir gelecek.

-Miyop Gelecek korkusu. Kutsallığın bana yol göstermesini


kabul ediyorum ve her zaman
güvende olduğumu biliyorum.

-Şaşılık Dünyada olup bitenleri görmek Gördüklerim bana güven veriyor.


istememek. Çarpışan zıt amaçlar. Huzur içindeyim.

Göz(ler) Gözler geçmişi, şimdiyi ve geleceği Her şeye ve herkese sevgi ve


açık seçik görebilme kapasitesini simgeler, neşeyle bakıyorum.

Grip Yoğun olumsuzluk ve inançlara duyulan Kitlelerin inançlarına ve/veya takvime


Bkz. Solunum tepki. Korku. İstatistiklere inanma. inanmanın çok ötesindeyim. Tüm
Bozuklukları etkilerden ve tıkanıklıklardan
uzaktayım. Özgürüm.

Guatr Cezalandırılmaktan nefret etmek. Kurban. Yaşamımın mutlak gücü ve


Kendini eksik hissetme. otoritesi benim. Kendim olmaya
Kendini engellenmiş hissetmek. özgürüm.

Gut Hastalığı Tahakküm etme gereksinimi. Güvendeyim. Kendimle ve başkalanyla


Sabırsızlık, öfke. barış içindeyim. Huzurluyum.

Güneş Sinirağı Ters tepkiler. İç sesime güveniyorum. Güçlüyüm,


akıllıyım.
Hafif Yaralar Yaşamın size haksızlık ettiğini düşünmek. Yaşamın bana karşı cömert
Kendini kapana kıstırılmış hissetmek. davranmasına şükran duyuyorum.
Ben kutsanmış bir insanım.

Hareket Hastalığı Korku. Kontrol edememe korkusu. Düşüncelerimi her zaman kontrol
(Araba ve deniz tutması) edebiliyorum. Güvendeyim. Kendimi
seviyor ve onaylıyorum.

Hazımsızlık İçgüdüsel korku, kaygı, başa çıkamama. Yeni deneyimleri huzur ve zevkle
özümsüyorum.

Hemolitik Anemi Kişinin yeterince iyi olmadığına inanması. Bu çocuk yaşam sevincini yaşıyor ve
Yaşam sevincini yok etme inancı. soluyor ve sevgiyle besleniyor. Tanrı'nın
mucizeleri her gün karşımıza çıkıyor.

Hemoroid Son teslim tarihlerinden korkma. Geçmişe Sevgiyle ilgisi olmayan tüm
Bkz. Anüs duyulan öfke. Bırakma korkusu. duygulardan kendimi kurtarıyorum.
Kendini sürekli sorumlu hissetme. Yapmak istediklerimi yapabilecek
zaman ve mekân her zaman vardır.

Hepatit Değişikliğe direnme,. Öfke, korku, Zihnim ve düşüncelerim temizve


Bkz. Karaciğer nefret. Karaciğer öfke ve nefretin merkezidir, özgür. Geçmişi bırakıyor ve yeniliklere
Sorunları doğru gidiyorum. Her şey yolunda.

Hlpertiroid Bir kenarda bırakılmanın getirdiği Yaşamın merkeziyim. Kendimi


Bkz. Tiroid yoğun öfke. onaylıyooım.

Hiperventilasyon Korku. Değişikliğe direnme. Evrenin her yerinde güvendeyim.


Gidişata güvenmemek. Kendimi seviyorum ve yaşamın
akışına güveniyorum.

Hipofiz Kontrol merkezini simgeler. Zihnimle bedenim kusursuz bir denge


içinde. Düşüncelerimi kontrol ediyorum.

Hipoglisemi Yaşamın yükü altında ezilmek? Yaşamımı hafif, kolay ve neşe dolu
"Ne yararı var ki?" hale getirmeyi seçiyorum.

Hipotiroid Pes etmek. Kendini çaresizce Beni tam anlamıyla destekleyecek yeni
bir kenara atılmış hissetmek. kurallarla dolu yepyeni bir yaşam
oluşturuyorum.

Hodgkin Hastalığı Suçlama ve yeterince iyi olamamaktan Kendim olmaktan çok memnunum
aşırı korkma. Kendini kabul ettirmeye Yeterince iyiyim. Kendimi seviyor ve
duyulan aşırı gereksinmenin sonucu onaylıyorum. Çevreme neşe ve
yaşama sevincinin unutulması. mutluluk saçıyorum.
Horlama Eski kalıplaşmış düşüncelerden Kafamın içinde, sevgi ve neşeyle
kurtulmayı yadsımak. ilgisi olmayan tüm düşüncelerden
kendimi arındırıyorum. Geçmişten yeni,
teze ve canlı olan şimdiye geçiyorum.

Huntington Hastalığı Başkalannı değiştirememenin Evreni denetlemekten vazgeçiyorum.


verdiği kırgınlık. Çaresizlik. Kendimle ve yaşamla barış içindeyim.

Herpes Simpleks Sözcüklere bir türlü dökülmeyen Ben yalnızca sevgi sözcükleriyle
(Akut Enfeksiyon) acı dolu sözler. düşünür ve konuşurum.
Bkz. Soğuk Algınlığı Yaşamla banşığım.

Isırıklar Korku. Küçümsenmeye ve Kendimi bağışlıyorum ve


önemsenmemeye davetiye çıkarmak. kendimi çok seviyorum.

-Hayvan Öfkenin iç dünyaya yönelmesi. Özgürüm.


Cezalandırılma gereksinimi.

-Böcek Önemsiz ve küçük konularda Kendimi tüm kızgınlıklardan


suçluluk duymak. arindıriyorum. Her şey yolunda.

İçe Dönmüş Tırnak ilerlemekten duyulan kaygı ve suçluluk. Yaşamda kendi yolumu çizmek benin
en değerli ve Kutsal hakkımdır.
Güvendeyim. Özgürüm.

İdrar Yolu Bıkkınlık. Genellikle karşı cinse ya da Bilincimde bu koşulları yaratan


Enfeksiyonları sevgiliye duyulan öfke. Başkalarını suçlama. düşünce kalıplarını bırakıyorum.
(Sistit) Değişmeye hazırım. Kendimi seviyor ve
onaylıyorum.

İdrar Yolu İltihabı Öfke dolu duygular. Bıkkınlık. Yaşamımda yalnızca neşe dolu
Suçlama. deneyimler ve düşünceler yaratıyorum.

İktidarsızlık Cinsel baskı, gerginlik, suçluluk duygusu. Cinsel gücümü kolaylıkla ve


Toplumsal inançlar. Bir önceki eşe zevkle ifade ediyorum.
duyulan öfke. Anne korkusu.

ileum İltihabı Korku. Endişe. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.


(Crohn's Hastalığı) Yeterince iyi olmadığını hissetmek. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum.-
Harika bir insanım. Huzurluyum.

İncik Kemiği İdeallerin yok olması. İncik kemikleri Sevgi ve neşeyle yaşamimi
yaşam standartlarını simgeler. en üst standartlarda sürdürüyorum
İncinme Öfke ve direnme. Yaşamın belli bir Yaşamın akışının beni yalnızca bana
yönüne doğru gitmek istememek. en iyi olacak yöne götüreceğine
inanıyor ve güveniyorum. Huzurluyum.

İnme Vazgeçmek. Pes etmek. Direnmek.- Yaşam sürekli değişiklikler içinde ve


"Değişikliktense ölmeyi yeğlemek." ben bu değişikliklere kolayca uyum
Yaşamı yadsımak. sağlıyorum. Yaşamı geçmişi, şimdiki
zamanı ve geleceğiyle kabul ediyorum.

İntihar Yaşamı yalnızca siyah ve beyaz olarak Olasılıkların varlığına inanıyorum.


görmek. Yaşama başka bir açıdan Başka bir seçenek her zaman
bakmayı yadsımak. vardır. Güvendeyim.

İskelet . Yapının çökmesi. Kemikler Ben güçlüyüm. Sağlam bir bedene


Bkz. Kemikler yaşamınızın temel yapısını simgeler. sahibim.

İştah
-Aşırı Korku. Korunma ihtiyacı. Güvendeyim. Hissetmek sağlıklıdır.
Duyguları yargılamak. Duygularım olağan ve kabul edilebilir
şeylerdir.

Korku. Kendini koruma. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.


-Az
BKz. Anoreksi Yaşama güvenmemek. Güvendeyim. Yaşam zevkli ve
güven dolu.

Kabarcık ve Sivilceler Öfke nöbetleri. Düşüncelerimde sakin ve dinginim.

Direnme. Duygusal koruma eksikliği. Yaşamın akışına ve her yeni


Kabarcıklar
deneyime kolayca uyum sağlıyorum.
Her şey yolunda.

Gücü simgeler. Düşük Gücümü akıllıca kullanıyorum.


Kabaetler (Kalça)
kabaetler (kalça) güç eksikliğidir. Güçlüyüm. Güvendeyim.
Her şey yolunda.

Eski düşüncelerden vazgeçmeyi Kendimi geçmişten kurtarırken yenilik,


Kabızlık
reddetmek. Geçmişten bir türlü tazelik ve canlılık tüm varlığımı kaplıyor.
kopamamak. Bazen de cimrilik. Yaşamın içimden akmasına izin
veriyorum.
Kadın Sorunları Kendini yadsıma. Kadınlığı ve Dişiliğimin tadını çıkarıyorum. Kadın
Bkz. Âdet Güçlüğü kadınlığın prensiplerini yadsıma. olduğum için mutluyum. Kadın olmayı
Aybaşı Sorunları seviyorum. Bedenimi seviyorum.
Fibroid Tümör ve
Kistler

Kalça Sorunları Büyük ve önemli kararlar almaya karşı Yaşamım kusursuz bir dengede.
duyulan korku. Gidilecek bir yönün Yaşamımda her yaşta kolayca ve zevkle
olmaması. ilerliyorum.

Kalça(lar) Bedeni kusursuz bir dengede taşır. Her gün yeni bir sevinçle doğar.
Bedenin ileriye doğru hareket etmesini Dengeli ve özgürüm.
sağlayan en önemli unsurdur.

Kalp Sevgiyi ve güveni simgeler. Kalbim sevginin ritmiyle atıyor.

Krizi Para, mevki vb. için kalbin Neşeyi, hazzı kalbimin merkezine
içindeki neşeyi yok etmek. yerleştiriyorum. Herkese sevgiyle
yaklaşıyorum.

-Sorunları Uzun süreli duygusal sorunlar. Neşe ve Haz, haz, haz Haz duygusunun
haz eksikliği. Kalbin katılaşması. zihnimi, deneyimlerimi ve bedenimi
Strese ve zorluklara inanma. ele geçirmesine izin veriyorum.

Yaşamın desteğiyle birlikte yaşayamamak. Tüm korkularımdan arınıyorum.


Kamburluk
Korku. Eski fikirlerden kurtulamamak. Yaşamın akışına güveniyorum. Yaşamın
Yaşama güvenmemek. Doğruluk, beni desteklediğini biliyorum.
dürüstlük yoksunluğu, inanç eksikliği. Sevgiyle ayaklarımın üstünde
duruyorum.

Kan Bedende hazzı simgeler, özgürce akar. Yasamdan haz alıyor ve haz veriyorum.

Kan Basıncı

Uzun zamandan beri çözülemeyen Geçmişimi huzur içinde terk ediyorum.


-Yüksek,
Hipertansiyon duygusal sorunlar. Huzurluyum.

Çocukken yaşanan sevgi eksikliği. Yenilgi. Her zaman sevinç ve neşe dolu olan
-Düşük
"Ne yararı var? Nasılsa sonuçta ŞİMDİDE yaşamayı seçiyorum.
bir şey değişmeyecek. Yaşamım neşe dolu.

Sevinç eksikliği. Düşüncelerin Sevinç dolu yeni düşünceler


Kan Sorunları
özgürce, dolaşamaması. kafamda özgürce dolaşıyor.
Bkz. Lösemi

-Anemik
Bkz. Anemi
-Pıhtılaşma Haz duymaya kapalı olmak. İçimde yeni bir yaşam uyanıyor.

Kanama Haz alma duygusunu yitirmek. Yaşamın kusursuz ritminde


Öfke. Ama kime? haz alıyor ve haz veriyorum.

Kandida (Mantar türü) Kendini bir türlü toparlayamamak. Olabileceğim her şeyi olmaya kendime
Aşın öfke ve düş kınklığı. Taiepkâr ve izin veriyorum. Yaşamda en iyi şeyleri
ilişkilere güvenmeyen alıcı bir kişilik. hak ediyorum. Kendimi ve başkalarını
seviyor ve değer veriyorum.

Kangren Marazi düşünceler. Zehirli düşüncelerin Şimdi uyumlu düşünceleri seçiyor ve


yaşama sevincini yok etmesi. neşenin, sevincin tüm varlığımı
ele geçirmesine izin veriyorum.

Kanser Derin acı. Uzun süreden beri var olan Geçmişle ilgili her şeyi sevgiyle
kırgınlık. Açıklanamayan sır ya da bağışlıyorum. Yaşamımı mutluluk ve
hüzün bedeni yer bitirir. neşeyle doldurmayı seçiyorum.
Yoğun nefret duygulan. "Ne yaran var?" Kendimi seviyor ve onaylıyorum.

Karaciğer Öfke ve ilkel duygulann merkezi. Sevgi, huzur ve neşenin tadını


çıkarıyorum.

Karaciğer Sorunları Sürekli şikâyet etmek. Kendini kandırmak. Yüreğimi açarak yaşamayı yeğliyorum.
Bkz.Hepatit, Sarılık Haklı çıkmak için sürekli başkalarını Baktığım her yerde sevgiyi görüyorum.
suçlamak. Kendini kötü hissetmek.

Korku. Başlamış bir olayı durdurmak. Yaşamın akışına güveniyorum.


Karın Ağrıları
Güvendeyim.

Yaşamın adaletsizliğine duyulan öfke. Neşeli ve mutlu bir yaşam yaratacağım.


Karpe! Tünel
Huzur doluyum.

"Büyümenin bir anlamı yok." Ebeveynimin kısıtlamalarının ötesine


Kas Bozukluğu
gidiyorum. Olabileceğimin
en iyisini olmakta özgürüm.

Kaslar Yeni deneyimlere direnmek. Kaslar yaşamda Yaşamı neşe dolu bir dans olarak
hareket etme yeteneğimizi simgeler. algılıyorum.

Akıntıya kürek çekme isteği. Doyumsuzluk. Bulunduğum noktada huzurluyum.


Kaşıntı
Pişmanlık. Birçok şeyler yapma isteğinin Kendi iyiliğimi kabul ediyorum. Tüm
ama yapamamanın verdiği kaşıntı. gereksinimlerimle isteklerimin yerine
geleceğini biliyorum.
Katarakt Geleceği olumlu görememek. Yaşam sonsuzdur ve neşe doludur.
Karanlık ve belirsiz bir gelecek. Her anını heyecanla bekliyorum.

Katı, Sert Katı düşünceler. Düşüncelerimde esnek olmam


bana güven veriyor.

Kazalar Kendi adına konuşamama. Otoriteye Bu duyguyu yaratan düşünceyi


karşı çıkma isteği. Şiddete inanmak. bırakıyorum. Huzurluyum, değerliyim.

Kazıklı Humma Öfke. Kontrol etme isteği. Yaşamın akışına güveniyorum.


Bkz. Tetanoz Duyguları ifade etmeyi reddetme. İstediklerimi kolayca ifade
edebiliyorum. Yaşam beni destekliyor.

Kekemelik Güvensizlik. Kendini ifade etme yoksunluğu. Düşündüklerimi ifade etmekte


Ağlamaya izin verilmemesi. özgürüm. Söyleyeceklerimi güven
içinde söylüyorum. Sevgiyle
iletişim kuruyorum.

Kellik Korku. Gerginlik. Her şeyi kendi Güvendeyim. Kendimi seviyor ve


denetimi altında tutmaya çalışmak. onaylıyorum. Yaşama güveniyorum.
Yaşamın akışına güvenmemek.

Kemik İliği Kendi hakkındaki en derin ve Kutsal Ruh yaşamımın temelini


gizli inançları simgeler. Kişinin kendisini oluşturmaktadır. Güvendeyim,
nasıl desteklediğini ve seviliyorum ve tam anlamıyla
sevgi gösterdiğini simgeler. destekleniyorum.

Kemik İliği İltihabı Yaşamın tümüne karşı duyulan öfke ve Yaşamın akışı karşısında huzur
bıkkınlık. Kendini tek başına, içindeyim. Yaşama güveniyorum.
desteksiz hissetmek. Güvendeyim.

Kemik Sorunları

-Kırık/Çıkık Otoriteye isyan. Kendi dünyamda efendi benim.


Düşüncelerim yalnızca bana ali.

-Deformasyon Zihinsel baskı ve gerginlik. Yaşamı derin derin soluyorum.


Kasların esnekliğini yitirmesi. Rahatlıyorum ve yaşamın
Zihinsel ve düşünsel katılık. akışına güveniyorum.

Kemik(ler) Evrenin temel yapısını simgeler. Dengeli ve sağlam yapılıyım.

Kemikte Şekil Yaşamın deneyimlerini yaşamaktan Yaşamın olağanüstü deneyimlerini


Bozukluğu ürkme, yaşama sevincinin yokluğu. karşılamak için onlara doğru
neşe içinde koşuyorum.
Keratit Aşırı öfke. Gördüklerine vurma isteği. Gördüklerimi düzeltmesi için
Bkz. Göz Sorunları yüreğimdeki sevginin dışarı çıkmasını
sağlıyorum. Huzurlu olmayı seçiyorum.
Benim dünyamda her şey yolundadır.

Kesikler Kendi kurallarını izleyemediği için Ödüllerle dolu bir yaşam yaratıyorum.
Bkz. Yaralar kişinin kendini cezalandırması.

Kısırlık Yaşamın akışına direnme ve korkma YA DA Yaşamın akışına güveniyorum.


ebeveyn deneyimini yaşamaya Her zaman doğru zamanda, doğru
gerek duymamak, bunu istememek. yerde ve doğru şeyleri yapıyorum.
Kendimi seviyor ve onaylıyorum.

Kızarıklık Gecikmelerden duyulan rahatsızlık. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.


Dikkat çekmenin çocukça bir yolu. Yaşamın akışına güveniyorum.
Huzurluyum.

Kistik Fibroz Yaşamın mutluluk getirmeyeceğine Yaşam beni, ben de yaşamı


olan köklü inanç. "Zavallı ben." çok seviyorum. Yaşamı dolu dolu ve
özgürce yaşamayı seçiyorum.

Kistler Acı veren eskr bir filmi Ben onların güzel olmasını seçtiğim
tekrar tekrar izlemek. için zihnimin sinemalarında her zaman
Acıları beslemek. Yapay büyüme. güzel filmler oynamaktadır.
Kendimi seviyorum.

Kolesterol Haz kanallarının tıkanması. Yaşamı sevmeyi seçiyorum.


Haz almaktan korkmak. Haz kanallarım ardına kadar açık.
Almanın bir sakıncası yoktur.

Kolit Güvensizlik. Sonu gelen olayların, Yaşamın kusursuz ritminin ve


ilişkilerin peşini bırakamamak. akışının bir parçasıyım. Her şey Kutsal
düzenin doğrultusunda gerçekleşiyor.

Kollar Yaşamın deneyimlerini kucaklama Yaşadığım tüm deneyimleri kolaylıkla,


kapasitesini ve yeteneğini simgeler. zevkle ve sevgiyle kucaklıyorum.

Kolon Geçmişten bir türlü kopamamak. Artık gereksimim olmayan şeylerden


Geçmişten kurtulmaktan korkmak. kendimi kolaylıkla kurtarıyorum.
Geçmiş geçmişte kaldı ve ben
özgürüm.
Koma Korku. Bir şeyden ya da birinden kaçmak. Seni sevgi ve güvenle kucaklıyoruz,
iyileşmen için ortam yaratıyoruz.
Seni çok seviyoruz.

Komedon Öfkenin küçük patlamalar halinde Düşüncelerimde huzurlu ve sakinim.


(Ciltte yağ folikülünün dışa vurulması.
içini dolduran yağlı
madde)

Konjunktivit Yaşamda görülen her şeye karşı Olaylara sevgiyle yaklaşıyorum.


duyulan öfke ve düş kırıklığı. Uyumlu bir çözüm yolu var ve
ben bu yolu seçiyorum.

Koroner Trombos Yalnızlık duymak ve korkmak. Tüm yaşamla bir bütünüm. Evren
'Yeterince iyi değilim. Yeterince tümüyle beni destekliyor. Her şey
uğraşamıyorum. Asla başarılı olmayacağım." yolunda.

Kök Kanal Artık hiçbir şeyi ısıramamak. Kendim ve yaşamım için kendi
Bkz. Dişler Kök perişan edildiğine inanır. kurallarımı kendim koyuyorum.
İnançlarımın beni neşeyle
desteklemesini seçiyorum.

Kötü Kokan Nefes Dedikodu, yanlış düşünceler. Sevgiyle konuşuyorum.


Yalnızca iyilikleri soluyorum.

Kramplar Gerginlik. Korku. Olaylara ya da Zihnimi gevşetiyor ve


kişilere sıkı sıkıya yapışmak. huzurla dolmasına izin veriyorum.

Kuduz Öfke. Şiddetin çözüm olduğu inancı. İçimde ve çevremde barış


hüküm sürüyor.

Kulak Ağrısı Öfke. Duymak istememek. Çevremde uyum var. İyi ve güzel
Aşırı kargaşa. Ebeveyn kavgası. şeyleri duyuyorum. Sevginin
merkeziyim.

Kulak Çınlaması Dinlemek istememek. İç dünyanın Yüksek Ben'ime güveniyorum.


sesine kulak tıkamak. İnatçılık. İç dünyamın sesine sevgiyle kulak
veriyorum. İçinde sevgi olmayan
her şeyden kendimi arındırıyorum.

Kulak(lar) Duyma kapasitesini simgeler. Sevgiyle dinliyorum.


Kurdeşen Küçük ve gizli korkular. Yaşamımın her köşesine huzur ve
Pireyi deve yapmak. barış getiriyorum.

Kusmak Düşüncelerden bir an önce Yaşamı güvenle ve neşe içinde


kurtulma isteği. Yeniden korkmak. hazmediyorum. Benim başıma
yalnızca iyi şeyler gelir.

Larenjit Öfkeden konuşamamak. İsteklerimi rahatça dile getiriyorum.


Konuşmaktan korkmak. Otoriteye kızgınlık. Kendimi ifade etmemin
bir sakıncası yok. Huzurluyum.

Lenf Bezleri Aile içi çatışmalar, tartışma ve Bu çocuk istenen, hoş karşılanan ve
kavgalar. Çocuk istenmediğini hisseder. çok sevilen bir çocuktur.

Lenfa Sorunları Zihnin yaşamın gereklilikleri üzerinde Yaşadığım için kendimi sevginin ve
yeniden odaklaşması için neşenin merkezinde hissediyorum.
gereken uyarı. Sevgi ve neşe. Yaşamla uyum içindeyim.
Düşüncelerim huzur dolu.

Lösemi Esin kaynağının ve yaratıcılığın Geçmişin tüm kısıtlamalarını aşıp


hunharca yok edilmesi. "Ne yararı var?" şimdinin, şu anın özgürlüğünü
yaşıyorum. Kendim olmaktan hoşnutum.

Lupus Pes etme. Başkasını savunmaktansa Kendi adıma özgürce ve kolayca


(Kronik gidişli ölmeyi yeğlemek. Öfke ve cezalandırma. konuşuyorum. Kendi gücümün
deri tüberkülozu) farkındayım. Kendimi seviyor ve
onaylıyorum. Özgürüm. Güvendeyim.

Madura Ayağı Dışlanmanın getirdiği çaresizlik, Kendimi seviyor ve onaylıyorum.


ileriye doğru adım atamamak. İlerlemek için kendime izin veriyorum.
İlerlemenin bir sakıncası yoktur.

Marazilik Eski kırgınlıkların beslenmesi. Kolayca bağışlıyorum. Kendimi


Yeni kırgınlıklar yaratılması. seviyorum ve kendimi övgü
dolu düşüncelerle ödüllendiriyorum.

Mastoidit Öfke ve bıkkınlık. Olup bitenleri Kutsal gücün huzuru ve uyumu beni
öğrenmemeyi istemek. Genellikle çepeçevre sarıyor. Huzurun, barışın,
çocukların söylediklerini. sevginin ve neşenin merkeziyim.
Korku anlayışlı olmayı engeller. Dünyamdaki her şey yolunda.

Menapoz Sorunları Artık istenilmemekten korkmak. Yaşamın her aşamasında dengeli ve


Yaşlanma korkusu. Kendini yadsıma. huzurluyum ve bedenimi
Yeterince iyi olmadığını düşünme. sevgiyle kutsuyorum.
Beslenmeyi simgeler. Yaşamı kolaylıkla içime sindiriyorum.
Mide
Düşünceleri, fikirleri sindirir.

Korku. Bir fikri ya da Güvendeyim. Yaşamın akışının bana


Mide Bulantısı
deneyimi kabul edememek. yalnızca iyilikler getireceğine
güveniyorum.

Korku. Korku. Korku. Özgürce ve derin derin soluk


Mide Ekşimesi
Tüm benliği ele geçiren korku. alıp veriyorum. Güvendeyim.
Yaşamın akışına güveniyorum.

Yoğun korku. Yenilikten korkma. Yaşam benimle barış içinde.


Mide Sorunları
Yeniyi kabullenme zorluğu. Yaşamın her anında söz konusu
olabilecek her yeniliği kolayca
benimsiyorum. Her şey yolunda.

Köşede sıkışıp kalma duygusu. Kendimi yaşamın akışına bırakıyorum.


Migren
Yaşamın akışına direnmek. Yaşamın tüm gereksinimlerimi
Cinsel korkular. (Migreni geçirmek karşılayacağını biliyorum.
için en iyi yol mastürbasyon yapmaktır.) Bu benim yaşamım.

Miyop Gelecek korkusu. Geleceğe güvenmemek. Yaşamın akışına güveniyorum.


Güvendeyim.

Mukus Karmaşık düşünceler. Geçmişten kendimi arındırıyorum.


Düşünce kanalının tıkanması. Düşüncelerim açık ve seçik. Şimdi de
huzur ve neşe içinde yaşıyorum.

Multiple Sclerosis Zihinsel tıkanıklık, çelik irade, Sevecen ve neşe dolu düşünceleri
esnek olamamak. Korku. seçerek sevgi ve neşe dolu bir dünya
yaratıyorum. Güvendeyim. Özgürüm.
03

Narkolepsi İnsanlarla ve dünyayla bağlantı Kutsal zekânın ve kutsal kılavuzun


kuramamak. Her şeyden uzaklaşma beni her zaman koruyacağına
duygusu. Aşırı korku. inanıyorum. Güvendeyim.
Burada olmayı istememek.

Nasır Sorunları Katılaşmış kavram ve düşünceler. Geçmişten kurtuluyor ve


Geçmişin acı dolu anılarından özgürce geleceğe doğru adımlar
bir türlü kurtulamamak. atıyorum. Güvendeyim, özgürüm.
Nasırlar Katılaşmış kavram ve düşünceler. Yeni düşünce ve yollari görmek,
Yer etmiş güçlü korkular. bunları denemek güvenlidir,
iyiyi kabullenmeye açığım.

Nefes Kokmasi Öfke ve intikam dolu düşünceler. Geçmişimi sevgiyle bırakıyorum.


Deneyimlerin unutulması. Yalnızca sevgiyi dile getirmeyi
seçiyorum.

Nefrit Düş kırıklığı ve başarısızlığa Yaşamımda olması gereken


Bkz. Bright Hastalığı gösterilen aşın tepki. şeyler oluyor. Kendimi geçmişten
kurtarıyor ve geleceğe, yeniliklere
açıyorum. Her şey yolunda.

Nevralji Suçu cezalandırmak. İletişim Kendimi bağışlıyorum. Kendimi


konusunda aşırı kederlenmek. seviyor ve onaylıyorum.
Sevgiyle iletişim kuruyorum.

Nodüller Meslek konusunda kırgınlık, İçimdeki gecikme kavramlarından


düş kırıklığı ve incinmiş ego. kendimi arındırıyorum. Artık tüm
başarıların benim olmasına
izin veriyorum.

Nöbet Tarzında Zihinsel huzursuzluk, sabırsızlık, Bu çocuk yalnızca sevgi ve sevgi dolu
Gelen Ağrılar çevreden rahatsız ve tedirgin olmak. düşüncelere tepki gösterir.
Her şey huzur içinde.

Omurga Yaşamın esnek desteği. Yaşam beni destekliyor.

Omurilik Menenjit Öfke dolu düşünceler ve Tüm suçlamaları bırakıyorum ve


yaşama duyulan öfke. huzur ve neşe dolu olan yaşamı
kabul ediyorum.

Omuzlar Yaşamdaki deneyimlerimizi keyifle Deneyimlerimizin neşe dolu ve


yaşayabilme yeteneğimizi simgeler. sevecen olmalarına izin vermeyi
Davranışlarımızla yaşamı zorlaştırırız. seçiyorum.

Osteidis Deformansı Kendini alabildiğine yalnız hissetmek. Yaşamın beni her alanda desteklediğini
(Paget Hastalığı) Kimsenin kendisine aldırmadığını düşünmek, biliyorum. Yaşam beni seviyor ve
bana ilgi gösteriyor.

Osteoporoz Yaşamda kendisine destek verecek Güçlüyüm ve Yaşam beni hiç


hiçbir şeyin kalmadığını hissetmek. beklemediğim bir şekilde sevgiyle
destekliyor.
Ödem Kimi ya da neyi bırakamıyorsunuz? Geçmişimi seve seve bırakıyorum.
Yaşam yoluna devam etmek güvenli.
Artık özgürüm.

Öksürükler Dünyaya, "Bana bak! Beni dinle!" Olumlu bir biçimde fark ediliyor ve
diye haykırma isteği. takdir ediliyorum. Herkes beni seviyor.

Ölüm Yaşamdan uzaklaşmayı simgeler. Neşe içinde varoluşun yeni


aşamalarına geçiyorum. Her şey
yolunda.

Pamukçuk İfade edilmesi engellenen Sevgi dolu dünyamda yalnızca sevinç ve


çirkin sözcükler. Suçlama. mutluluk verici deneyimleri yaratıyorum.

Pamukçuluk Yanlış kararlar vermekten ötürü Değişmekte özgür olduğumun


duyulan kızgınlık. bilincindeyim, verdiğim kararları
sevgiyle kabul ediyorum. Güvendeyim.

Pankreas Yaşamın tadını simgeler. Yaşamdan tat alıyorum.

Pankreas İltihabı Yadsıma. Yaşam tadını kaybettiği için Kendimi seviyor ve onaylıyorum ve
öfke ve düş kırıklığı hissetmek. yaşamımda tat alınacak şeyleri ve
neşeyi ben kendim yaratıyorum.

Parazit Gücü başkalarının eline teslim etmek ve Gücümü yeniden kazanıyorum ve


onların denetimi altına girmek. araya girenlerin tümünü de
ortadan kaldınyorum.

Parklnson Hastalığı Korku ve herkesi, her şeyi kendi Güvende olduğumun bilincinde
denetimi altına alma isteği. rahatlıyorum. Bu benim yaşamım ve
yaşamın akışına güveniyorum.

Parmaklar Yaşamın ayrıntılarını simgeler. Yaşamın aynntılarıyla barış içindeyim.

-Başparmak Akıl ve endişeyi simgeler. Zihnim ve düşüncelerim dingin.

-İşaret Parmağı Egoyu ve korkuyu simgeler. Güvendeyim.

-Orta Parmak Kızgınlık ve cinselliği simgeler. Cinselliğimden hoşnutum.

-Yüzük Parmağı Birlikteliği ve üzüntüyü simgeler. Sevecen ve huzurluyum.


-Küçük Parmak Aileyi ve sahte görünümleri simgeler. Yasam ailesinde huzur ve barış
içindeyim.

Peptik Ülser Korku. İyi ve yeterli olmama inancı. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
Başkalarını memnun etme telaşı ve kaygısı. Kendimle barışığım. Ben harika bir
insanım.

Piyore Karar alma konusunda yetersizlik Kendimi onaylıyorum ve aldığım


karşısında duyulan genel öfke. kararların her zaman bana uygun
Renksiz insanlar. olduklarını biliyorum.

Prosiasis incinmekten korkmak. Kişisel Yaşama sevinciyle doluyum.


Sedef Hastalığı duygularının sorumluluğunu Yaşamdaki en iyi şeyleri hak ediyor ve
üstlenmeyi reddetmek. kabul ediyorum. Kendimi seviyor ve
onaylıyorum.

Prostat Erkek prensiplerini simgeler. Erkekliğimin tadını çıkarıyorum.

Prostat Sorunları Zihinsel korkuların erkekliği zayıflatması. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.


Pes etmek. Cinsel baskı ve Gücümün farkındayım. Ruhum
suçluluk. Yaşlanma korkusu. her zaman genç.

Pübis Kemiği Cinsel organların korunmasını simgeler. Cinselliğim güvende.

Rahim Yaratıcılığın evini simgeler. iBedenimle banşığım.

Raşitizm Duygusal beslenme eksikliği. ıGüvendeyim ve Evren sevgisiyle


Sevgi ve güven yoksunluğu. /besleniyorum.

Romatizma Kendini kurban hissetmek. i


Deneyimlerimi ben kendim
Sevgi eksikliği. Kronikleşmiş acı. Gücenme, yaratıyorum.
j Kendimi ve başkalarını
sevip onayladıkça çok daha iyi
deneyimler yaratıyorum.

Romatizmal Artrit Otoriteyi derinden eleştirmek. Kendi kendimin efendisiyim. Kendimi


seviyor ve onaylıyorum. Yaşam güzel.

Safra Taşı Acı. Katı düşünceler. Lanetleme. Geçmişten kendimi kurtarıyorum.


Gurur. Yaşam çok güzel, ben de öyleyim.

Sağırlık Reddediş, inatçılık, tecrit. Duymak Kutsal Sesi dinliyorum ve bu sesi


istemediğin şey ne? Beni rahatsız etme. duyabildiğim için çok mutluyum.
Her şeyle bir bütünüm.
Saman Nezlesi Duygusal tıkanma. Zamanla yarış, TÜM YAŞAMLARLA birim. Her zaman
Bkz. Alerjiler zamandan korkmak. Zulmetme inancı. güvendeyim.
Suçluluk.

Sarılık İçsel ve dışsal önyargılar. Dengesiz mantık. Kendim dahil herkese karşı hoşgörü,
Bkz. Hepatit, şefkat ve sevgi hissediyorum.
Karaciğer Sorunlari

Selülit Bastırılmış öfke ve kendini cezalandırma. Herkesi bağışlıyorum. Kendimi


bağışlıyorum. Artık yaşamdan zevk
almak ve sevmek için alabildiğine
özgürüm.

Sırt Yaşamın desteğini simgeler. Yaşamın beni her zaman


desteklediğini biliyorum.

Sırt Sorunları
-Aşağı Parasızlık korkusu. Ekonomik Yaşama güveniyorum. Gereksinimlerim
destekten yoksunluk. her zaman karşılanıyor. Güvendeyim.

-Orta Suçluluk. Sırta yüklenen yükün Geçmişimi bırakıyorum. Yüreğimdeki


-Üst altında ezilmek. "Sırtımdan in, sevgiyle yaşamda ileriye
yakamdan düş." doğru yol alıyorum.

Duygusal destek eksikliği. Sevilmediğini Kendimi seviyor ve onaylıyorum.


hissetme. Sevgiyi göstermemek. Yaşam beni destekliyor ve seviyor.

Sıtma Doğayla ve yaşamla dengede olamamak. Kendimi yaşamla birleşmiş ve dengede


hissediyorum. Güvendeyim.

Sıvı Birikimi Neyi yitirmekten korkuyorsunuz? Neşe ve hazla birakiyorum.


Bkz, Ödem

Küçük nefretler duymak. Yaşamın sevgisi ve güzelliğiyim.


Çirkin olduğuna inanmak.

Sinir Krizi Benmerkezcilik İletişim yollarinı tıkamak. Yüreğimi açıyorum ve yalnızca


sevgi dolu iletişimleri yaratıyorum.
Güvendeyim. iyiyim

Sinir İletişimi simgeler. Kolaylikla ve neseyle iletişim


kuruyorum.

Sinüs Sorunları Bir kişiden, olasılıkla çok yakın İçimde ve çevremde uyum ve
birinden tedirgin olmak. huzur var. Herşey yolunda.
Sirkülasyon Duyguların olumlu şekilde ifade edilme ve Dünyamın her bölümünde sevgi ve
hissedilme yeteneğini simgeler. hazzı yaymaya özgürürm.
Yaşamı seviyorum.

Sivilceler Kendini kabul etmemek. Ben yaşamın kutsal bir ifadesiyim.


Kendinden hoşnut olmamak. Kendimi şu anda olduğum gibi seviyor
ve kabul ediyorum.

Siyah Noktalar Öfkenin beiii belirsiz dışa vurması. Düşüncelerimi özgür bırakıyorum ve
sakinim.

Siyatik İkiyüzlü olmak. Paradan ve İyiliğimin farkındayım, iyiliğim


gelecekten korkmak. her yerde ve ben güvendeyim.

Sklerodermi Kendini yaşamdan korumak. Güvende olduğumun bilincinde rahatım.


(Yaşlılarda derinin Yaşamda olmaya güvenmemek ve Yaşama ve kendime güveniyorum.
kalınlaşması) kendiyle ilgilenmemek.

Soğuk Algınlıkları Aynı anda birçok şeyin birden gerçekleşmesi. Zihnimin gevşemesine ve
Zihinsel karışıklık ve düzensizlik. düşüncelerimin berraklaşmasına izin
Önemsiz incinme ve gücenmeler. veriyorum. İç dünyam ve çevrem
"Her kış mutlaka üç kez soğuk algınlığına berraklık ve uyum dolu.
yakalanırım," türü inançlar. Her şey yolunda.

Soluk Alma Yaşamı içimizde hissetme yeteneği. Yaşamı seviyorum. Yaşamak güvenlidir.

Solunum Yaşamı tam anlamıyla yaşamaktan Güvendeyim. Yaşamımı seviyorum.


Rahatsızlıkları korkmak.

Solunum Sorunlari Yaşamı dolu dolu yaşamaktan Yaşam/ dolu dolu ve özgürce yaşamak
korkmak ya da reddetmek. Var olmak benim en doğal hakkım. Sevilmeye
hakkına sahip olmadığını hissetmek. değerim. Yaşamı dolu dolu yaşamayı
seçiyorum.

Spazm Korku aracılığıyla düşünceleri içe atmak. Rahatlıyorum, istemediğim


düşüncelerden kurtuluyorum.
Güvendeyim.

Spazmlı Kolit Bırakma, kurtulma, atma korkusu. Yaşıyor olmak güvenilir bir duygu.
Güvensizlik. Yaşam beni her zaman destekliyor.
Her şey yolunda.

Şiş Düşüncede bir yerde sıkışıp kalmak. Düşüncelerim özgürce akıyor.


Bkz. Ödem, Acı dolu, tıkanik düşünceler. Bir düşünceden diğerine kolayca
Sıvı Birikimi geçiyorum.
Şişmanlık Aşırı duyarlılık. Genellikle korkuyu Kutsal Sevgi'yle konmuyorum.
Bkz. Aşırı Şişmanlık simgeler ve kişinin korunma gereksinimi Her zaman güvendeyim. Büyümeye ve
içinde olduğunu gösterir. Korku bastırılmış yaşamımın sorumluluğunu üstlenmeye
öfkenin yerini alır ve bağışlamaya hazırım. Başkalarını bağışlıyorum ve
direnç gösterir. kendi yaşantımı isteklerim
doğrultusunda oluşturuyorum.
Güvendeyim.

-Kalçalar Ebeveyne karşı duyulan öfke nöbetleri. Geçmişi bağışlamaya hazırım.


Ebeveynimin kısıtlamalarının ötesine
geçmek güvenlidir.

-Karın Yadsınan beslenmeye karşı duyulan öfke. Kendimi ruhsal yiyeceklerle


besliyorum. Mutluyum ve özgürüm.

-Kollar Yadsınan sevgiye karşı duyulan öfke. İstediğim sevgileri oluşturmak


güvenli bir duygudur.

-Uyluk Çocukluktan gelen öfke. Genellikle Babamın sevgisiz bir çocuk olduğunu
babaya karşı duyulan yoğun öfke. görüyorum ve onu kolayca
bağışlıyorum. Artık ikimiz de özgürüz.

Tedavi Edilemez Bu noktada dış yardımlarla tedavi Her gün yeni yeni mucizeler oluyor.
Hastalık edilemez. Hastalığı iyileştirmek için Bu duyguları bende yaratan nedenleri
mutlaka iç dünyaya yönelmemiz çözmek için iç dünyama yönetiyorum ve
gerekmektedir. Bu hastalık hiçbir yerden Kutsal Güç beni iyileştiriyor.
gelmediği gibi hiçbir yere de gitmeyecektir.

Testis Erkeksi ilkeler. Erkeklik. Erkek olmanın bir sakıncası yoktur.

Tetanoz Öfke dolu ve kişiyi yiyip bitiren Yüreğimdeki sevginin tüm bedenimi ve
düşüncelerden kurtulma isteği. duygularımı yıkamasına ve
iyileştirmesine izin veriyorum.

Tırnak Yemek Çaresizlik, Kendini yemek. Büyümeyi seçiyorum. Artık kendi


Ebeveyne öfkelenmek. yaşantımı neşeyle ve kolayca
idare edebiliyorum.

Tırnak(lar) Korunmayı simgeler. Güvendeyim.

Tikler, Kasılmalar Korku. Başkaları tarafından Yaşam beni onaylıyor. Her şey
izlenme korkusu. yolunda. Güvendeyim.
Bağışıklık sisteminin ana guddesi. Sevgi dolu düşüncelerim bağışıklık
Timüs
Yaşamın üstüne saldırdığını hissetmek. sistemimi güçlü kılıyor. İç ve dış

Herkes bana zarar vermeye çalışıyor, dünyamdan da güvendeyim.

düşüncesi ve inancı. Sevgiyle konuşuyorum.

Aşağılanma, "istediğim hiçbir şeyi Eski kısıtlamalardan kendimi


Tiroid
yapamıyorum. Benim sıram arındırıyorum ve kendimi yaratıcılığımla

ne zaman gelecek? birlikte özgürce ifade ediyorum.

Bencillikle kendi kendini yok etmek. Kendimi sevip onayladıkça neşe ve


Tüberküloz
Tekelcilik. Acımasız düşünceler. İntikam. huzur dolu bir dünya yaratıyorum.

Eski yaraların ve şokların Geçmişimden sevgiyle kurtuluyorum ve


Tümörler
beslenmesi. Vicdan azabı yaratmak. tüm dikkatimi bu yeni güne
yöneltiyorum. Her şey yolunda.

Korku. Yaşamın akışına Günü sevecen bir şekilde bitiriyor ve


Uykusuzluk
güvenmemek. Suçluluk. yarının yeni bir gün olacağına
inanarak huzur dolu bir uykuya
dalıyorum.

Sevgi ve ilgi göstermemek. Zihinsel Duygularımı ve sevgimi paylaşıyorum.


Uyuşma
açıdan tamamıyla duyarsız olmak. Herkese sevgiyle yaklaşıyorum.

Zehirli düşünceler. Başkalarının Yaşamın canlı, sevecen ve neşeli


Uyuz
etkisi altında kalmak. ifadesiyim. Ben kendi kendimin
efendisiyim.

Korku. İyi olmadığına ilişkin yoğun ve Kendimi seviyor ve onaylıyorum.


Ülser
güçlü inanç. Sizi ne yiyip bitiriyor? Huzurluyum. Sakinim. Her şey yolunda.

Erkek ve dişi prensipleri simgeler. Olduğum gibi olmaktan hoşnutum.


Üreme Organları

-Üreme Organları Yeterince iyi olmamaktan duyulan kaygı. yaşam/ kendi ifade ettiğim gibi

Sorunları yaşamaktan hoşnutum. Kusursuzum.


Kendimi seviyor ve onaylıyorum.

Ürperme Zihinsel kasılma. Geriye çekilme. Her zaman güven içindeyim.


İçe kapanma. Uzaklaşma arzusu. Sevgi beni kuşatıyor ve koruyor.
"Beni rahat bırakın." Her şey yolunda.
Vajina Akıntısı Kadınların karşı cins karşısında Tüm deneyimlerimi ben kendim
güçsüz olduklarına ilişkin oluşturuyorum. Güç benim.
yaygın inanç. Eşe karşı duyulan öfke. Dişiliğimden sonsuz haz alıyorum.
Özgürüm.

Vajina İltihabı Eşe duyulan öfke. Cinsel suçluluk. Karşımdakiler kendime duyduğum
Kendini cezalandırma. sevgi ve onayı bana yansıtıyorlar.
Cinselliğimin tadını çıkarıyorum.

Varis Bulunduğu durumdan nefret etmek. Yaşamı seviyor ve özgürce


Cesareti yitirmek. Aşırı yük taşıdığını ve hareket ediyorum.
çok çalıştığını hissetmek.

Virüs Enfeksiyonu Yaşamın tadını çıkaramamak. Yaşamdan haz alıyorum.


Acı dolu duygular. Kendimi seviyorum.
-

Vitiligo Kendini tam anlamıyla dışlanmış Yaşamın tam merkezindeyim ve


(Derideki renksiz, hissetmek. Ait olamamak. sevgiyle sıkıca bağlıyım.
beyaz lekeler) Gruptan biri olamamak.

Vulva Kırılganlığı simgeler. Kırılgan olmanın bir sakıncası yoktur.


(Kadının dış
üreme organı)

Yangı Yaşamdaki tüm koşullara karşı Eleştirilerin tüm kalıplarını değiştirmek


Bkz. Enflamasyon öfke ve bıkkınlık duygusu. istiyorum. Kendimi seviyor ve
onaylıyorum.

Yanıklar Öfke. İçin için yanma. İç dünyamda ve çevremde uyum ve


barış yaratıyorum. Kendimi iyi
hissetmeyi hak ediyorum.

Yanma Öfke. Küplere binmek. Hırslanmak. Sevgi ve coşku doluyum. Huzurluyum.

Yaralanmalar Kendine kızmak. Kendini suçlu hissetme. Öfkemi olumlu bir şekilde
Bkz. Kesikler, Yaralar terk ediyorum. Kendimi seviyorum ve
takdir ediyorum.

Yaralar Kendine karşı öfke ve Kendimi bağışlıyorum ve


suçluluk duygulari. kendimi sevmeyi seçiyorum.
Çocukluğun güven dolu olduğu Korunma. Güvenlik. Huzur. Evrenin
Yaşlılık
sanılan dünyasına geri dönmek. sonsuz zekâsı yaşamın
Bkz. Alzheimer
İlgi ve bakım istemek. Etrafındakileri her aşamasında çalışıyor.
Hastalığı
bir şekilde denetleme isteği. Kaçış.

Toplumsal inançlar. Eski, modası Her yaşta kendimi seviyor ve


Yaşlılık Sorunları
geçmiş düşünceler. Kendi olma onaylıyorum. Yaşamın her anı kusursuz.
korkusu. Şimdiki anı yadsımak.

Ebeveyn korkusu. Bu çocuğa sevgi, şefkat ve


Yatağı Islatma
Genellikle baba korkusu. anlayışla yaklaşıyorum. Her şey
yolunda.

Başkalarının yaşamına karışmasına Kendimi seviyor ve onaylıyorum.


Yılancık
izin vermek. Kendini yeterince temiz ve Üstümde hiç kimsenin,
iyi hissetmemek. hiçbir şeyin baskısı yok. Özgürüm.

Yaşamdan memnunum.
Yorgunluk, bitkinlik Direnme, can sıkıntısı.
İçim enerji ve coşkuyla dolup taşıyor.
Yaptığı işi sevmemek.

Yaratıcılık noktalarını simgeler. Yaratıcılığımla denge içindeyim.


Yumurtalıklar
Yaratıcılık.

Yuvarlak Omuzlar Yaşamın tüm yükünü taşımak. Kendi ayaklarımın üstünde duruyorum.
Çaresizlik ve umutsuzluk. Kendimi seviyor ve onaylıyorum.
, Yaşamım her gün daha da iyi oluyor.

Dünyaya gösterdiklerimizi simgeler. Kendim olmak güven verici.


Yüz
Kimliğimi rahatlıkla ifade ediyorum.

Yüzdeki Sarkık Çizgiler Yüzdeki sarkık çizgiler zihindeki tıkanık Yaşama sevincimi ifade ediyorum ve
düşüncelerden kaynaklanır. her günün her anının tadını
Yaşamdan bıkma. çıkarıyorum. Yeniden gencim.

Çaresizlik. Yaşamaktan yorulmak. Yaşamın soluğu ve zekâsıyla dolu olan


Zatürree
Duygusal yaraların iyileşmesine yeni düşünceleri özgürce kabul
izin vermemek. ediyorum. İçinde bulunduğun bu,
yeni bir an.

Zayıflık Zihinsel huzur gereksinimi. Zihnime, düşüncelerime


neşe dolu bir tatil veriyorum.

Zehirli Sarmaşık Kendini savunmasız hissetme ve Güçlü ve güvendeyim.


saldırıya açık olmak. Her şey yolunda.

Zona Korku ve gerginlik. Aşırı duyarlılık. Yaşamın akışına güvendiğim için


huzurlu ve rahatım. Dünyamda
her şey yolunda.
Düşünce Gücüyle Tedavi-2

ÖZEL BÖLÜM
Belkemiği Sorunları

Birçok insanın bel ve belkemiği sorunu olduğunu bil­


diğimden omur ve belkemiğini ayrı bir bölümde ele alma­
nın yararlı olacağına karar verdim. Lütfen belkemiği şema­
sını ve bu şemada verilen bilgileri dikkatle inceleyip oku­
yun. Daha sorara da bu şemayı aşağıda verilen listede be­
lirtilen zihinsel düşünce biçimleriyle birlikte bir kez daha
okuyun. Sonra da her zaman olduğu gibi sizin için en ya­
rarlı olabilecekleri seçip kullanın.

93
BELKEMİĞİ SORUNLARI
OLASI NEDEN YENİ DÜŞÜNCE BİÇİMİ
OMUR

Boyun Omurgası

1-C Korku. Kafa karmaşası. Yaşamdan kaçma. Sakin ve dengeliyim. Evren beni onaylıyor.
Kendini yeterince iyi hissedememek. Yüksek Benliğime güveniyorum.
"Acaba komşular ne der?" iç dünyada Her şey yolunda.
bitmek tükenmek bilmeyen mücadele.

2-C Bilgeliğin Yadsınması. Öğrenmeyi ya da Hem Evren'le, hem de yaşamla bir


anlamayı reddetmek. Kararsizlik bütünüm. Öğrenmenin ve büyümenin
Gücenmek ve suçlamak. Yaşamda Hiçbir sakıncası yoktur.
dengesizlik. Ruhsallığın yadsınması.

3-C Baskalarini suçlamayı kabul etmek. Yalnızca kendimden sorumluyum ve


Suçluluk. Haksızlığa uğrama. Kararsızlık. olduğum gibi olmaktan hoşnutum.
Kendini yiyip bitirme. Bir insanın Yarattığım her şeyin üstesinden geliyorum.
yüklenebileceğinden çok daha
fazlasini yüklenmek.

4-C Suçluluk. Bastırılmış öfke. Acı. Yaşamla olan iletişimimi kolayca


Bastırılmış duygular. İçe atılan gözyaşları. sürdürüyorum. Yaşamdan tat almaya
hazırim.

5-C Apta! yerine konmaktan ve aşağılanmaktan İletişim kurmakta zorluk çekmiyorum.


korkmak. İfade etmekten korkmak. İyiliği Kendi iyiliğimi kabul ediyorum. Kendimi
yadsımak. Aşın sorumluluk yüklenmek. tüm beklentilerden anndırıyorum.
Seviliyorum ve güvendeyim.

6-C Aşın yük ve sorumluluk. Başkalarını da Yaşamdan herkesin kendi dersini


düzene sokmaya çalışmak. Direnme. alması gerekiyor. Kendime sevgiyle
Esnek olamamak. yaklaşıyorum. Yaşamda emin adımlarla
kolayca ilerliyorum.

7-C Kafa karışıklığı. Öfke. Kendim olma hakkım var. Gecmisi


Kendini çaresiz hissetmek. Erişememek. bağışlıyorum. Kim olduğumu biliyorum.
Başkalarına sevgiyle yaklaşıyorum.
Gögüs Bölgesi Omurgası

1-T Yaşam korkusu. Baş edilecek Yaşamı kabul ediyor ve kolayca


birçok şeyin olması. Baş edememek. alıyorum. Artık tüm iyilikler benim.
Yaşamdan uzaklaşmak.

2-T Korku, acı, incinme. Duygularda Yüreğim bağışlıyor ve özgür bırakıyor.


isteksizlik. Yüreğin kapılarını kapama. Kendimi sevmemin bir sakıncası yok.
İç huzur benim vazgeçilmez hedefim.

3-T İç dünyada kaos. Eski ve derindeki yaralar. Herkesi bağışlıyorum. Kendimi


İletişim kurma yeteneksizliği. bağışlıyorum. Kendimi besliyorum.

4-T Acı. Sürekli olarak başkalarının hatalı Kendime bağışlamayı armağan


olduklarını gösterme isteği. ediyorum ve hepimiz artık özgürüz.
Kınama, suçlu çıkarma.

5-T Duyguların akışını reddetmek. Yaşamın içimden akmasına izin veriyorum.


Bastırılmış duygular, öfke. Yaşamak istiyorum. Yaşamaya hazırım.
Her şey yolunda.

6-T Yaşama duyulan öfke. Bastırılmış Yaşamın önümde olumlu bir şekilde
olumsuz duygular. Gelecek korkusu açılacağına inanıyorum. Kendimi
Süregelen kaygı. sevmemin bir sakıncası yok.

7-T Acıları depo etmek. Haz almayı reddetmek. Duygularımın akışını seviyorum.
Güzelliklerin ve mutlulukların yaşamımı
doldurmasına izin veriyorum.

8-T Başarısızlığa tutkuyla bağlı olmak. Tüm iyilikleri almak için açığım.
Kendi iyiliğine karşı direnmek. Evren beni seviyor ve destekliyor.

9-T Yaşamın kendisini düş kıriklığına Kendi gücümün farkındayım.


uğrattığını hissetmek. Başkalarını suçlamak. Kendi gerçeğimi sevgiyle yaratmaya
Kurban. hazırım.

10-T Sorumluluk üstlenmeyi reddetmek. Kendimi sevgiye ve mutluluğa açıyorum.


Kurban olma isteği. "Senin suçun." Özgürce veriyor ve alıyorum.

11 -T Kendi hakkında acımasız davranmak. Kendimi güzel, sevgi dolu biri olarak
İlişkilerden korkmak. görüyorum. Beni seviyorlar ve takdir
ediyorlar. Kendim olmaktan gurur
duyuyorum.

12-T Yaşama hakkını reddetmek. Sevgi Yaşamın neşesini herkese dağıtmayı


karşısında kendini güvensiz ve seçiyorum. Kendimi beslemeye hazırım.
korku dolu hissetmek. Hazmetme
yeteneksizliği.
Bel Omurgalari

1-L Sevgi açlığı ve yalnız kalma isteği. Evrende güvendeyim ve yaşam beni
Güvensizlik. seviyor ve destekliyor.

2-L Çocukluk döneminin acılarına Ebeveynimin kısıtlamalarının ötesinde


takılıp kalmak. Çıkış yolunu görememek. büyüyorum ve kendim için yaşıyorum.
Artık sıra bende.

3-L Cinsel taciz. Suçluluk. Geçmişi bırakıyorum. Kendimi ve


Kendinden nefret etme. güzel cinselliğimi kutsuyorum.
Güvendeyim. Seviliyorum.

4-L Cinselliğin yadsınması. Parasal güvensizlik. Kendimi olduğum gibi seviyorum.


Kariyer korkusu. Kendini güçsüz hissetmek. Kendi gücümün farkındayım.
Her düzeyde güvendeyim.

5-L Güvensizlik. İletişim güçlüğü. Öfke. Yaşamın tadını çıkarmayı hak ediyorum.
Zevkleri ve hazları kabul etme yeteneksizliği. İstediklerimi kolayca istiyorum ve yaşamı
zevkle ve neşeyle kabul ediyorum.

Sarkum Güç kaybı. Eski kök salmış öfkeler. Yaşamımın gücü ve otoritesi benim.
Geçmişi bırakıyorum ve
kendi iyiliğimi kabul ediyorum.

Kuyruk Sokumu Kendiyle olan dengeyi yitirmek. Kendimi severek yaşamıma dengeyi
Kemiği (Koksik) Devam etmek. Kendini suçlamak. getiriyorum. Bugünde yaşıyorum ve
Eski acılardan kurtulamamak. kendimi olduğum gibi seviyorum.
Düşünce Gücüyle Tedavi-2

SON SÖZ

Çocukların hatta her şeye çok açık oldukları için hay­


vanların bile çevrelerindeki yetişkinlerin bilinçli davranışla­
rından geniş çapta etkilendiklerini öğrendim. Bu yüzden
de çocuklarla ya da hayvanlarla çalışırken onlarla olumlu
ifadeleri kullanarak iletişim kurun ve çevrelerinde onları et­
kileyen ebeveyn, öğretmen, akraba vb. bilinçlerini arındı­
rırken de aynı yöntemi kullanın.
Metafizik sözcüğünün fiziğin ötesine gitmek, arkasın­
daki zihinsel nedeni araştırmak anlamına geldiğini unut­
mayın. Örneğin bana kabızlık sorunuyla gelecek olursa­
nız, ben sizin kısıtlamalara inandığınızı ve bu yüzden de.
yerine konmama korkusu nedeniyle hiçbir şeyin bedeni­
nizden çıkmasına izin vermek istemediğinizi, bundan zi­
hinsel açıdan çok korktuğunuzu anlayacağım. Bu aynı za­
manda eskiye, geçmişin acı dolu anılarına sıkı sıkı bağlı
ofduğunuz ve bunlardan kurtulmak istemediğiniz anlamı­
na da gelmektedir. Sizi artık hiçbir şekilde beslemeyen
ilişkilerden kurtulma, sizi tatmin etmeyen işten uzaklaşma

103
Louise L. Hay Düşünce Gücüyle Tedavi-2

ya da artık hiçbir gereği ve anlamı olmayan nesnelerden kendi varlığımızdan tat almaktır. Sevgi öfkeyi yok eder,
kurtulma korkunuz olabilir. Hatta cimri biri bile olabilirsi­ sevgi gücenmeleri ortadan kaldırır, sevgi korkuyu yener,
niz. Hastalığınız bana zihinsel davranışınızla ilgili birçok sevgi güven yaratır. Kendinizi tam olarak sevip onayladı­
ipucu verir. ğınızda yaşamımızdaki her şey kolaylıkla, uyumla, sağlık­
Yumruk yapılmış bir el ve katı davranış biçimi yenilik­ la, bereketle ve neşeyle gerçekleşecektir.
lere kapalı olma durumudur. Yaşamın ritminden alabildiği­ Fiziksel sorunlarınız olduğunda bu kitabı kullanmanın
ne haz alıp verebilmeniz için Evreh'e (soluk almanızı sağ­ en iyi yolu aşağıda belirtilmiştir:
layan güç) daha fazla güvenmeniz konusunda size yar­
1. Zihinsel nedeni bulun. Bunun sizin için geçerli
dım edeceğim. Korku kalıplarınızdan kurtulmanıza yardım
olup olmadığına bakın. Değilse, sessizce otura­
edecek ve zihninizi farklı bir biçimde kullanarak yeni de­
rak kendinize şu soruyu sorun: "Bu ortamı içim­
neyimler zincirinin nasıl yaratılacağınızı öğreteceğim sizle­
deki hangi düşünce yarattı acaba?"
re. Evinize gidip dolaplarınızı yeniden gözden geçirmenizi
ve yeni eşyalara yer açmak için kullanmadıklarınızı atma­ 2. Olası olduğunda yüksek sesle, olmadığında da
nızı isteyebilirim. Ve bunu yaparken de yüksek sesle, "Es­ içinizden yineleyin: "Bu ortamı yaratan bilincim-
kiden kurtuluyor, yeniliklere yer açıyorum," diye deîalarca deki düşünce biçiminden kendimi kurtarmaya
yineleyin. İnanın bana bu uygulama basit ama son derece hazırım."
etkilidir. Kurtulma ve terk etme ilkelerini anlamaya başla- 3. Yeni düşünce biçimini defalarca yineleyin.
dıkça tutma ve bırakmamanın bir türü olan kabızlık kendi
kendini iyileştirecektir. Artık normal olarak size bir yararı 4. İyileştirme işlemine başladığınızı varsayın.
olmayan şeyleri bedeniniz özgürce bırakacaktır.
Aklınıza bir sorun takıldığında bu aşamaları yineleyin.
Belki SEVGİ, BARIŞ, NEŞE, HAZ ve KENDİNİ ONAY­
LAMA kavramlarını ne denli sık kullandığımı fark ettiniz. Bu meditasyon sağlıklı bir bilinç ve dolayısıyla da sağ­
Yüreğimizi sevgiye açarak gerçek yaşamı yaşamaya baş­ lıklı bir beden yaratacağından her gün gerçekleştirilmesin­
ladığımızda, kendimizi onaylayarak ve Kutsal Güç'e bize de yarar vardır.
gereksinimimiz olan her şeyi sağlayacağına ilişkin güven­
diğimizde huzur ve neşe yaşamlarımızı dolduracak, hasta­
lık ve tedirginlik yaratan olaylar yaşamımızdan yok olup
gidecektir. Hedefimiz mutlu, sağlıklı bir yaşam sürmek ve

104 105
Düşünce Gücüyle Tedavi-2

SEVGİ TEDAVİSİ

VARLIĞIMIN EN DERİN MERKEZİNDE sonsuz sevgi


vardır. Şimdi bu sevginin su yüzüne çıkmasına izin veriyo­
rum. Sevgi yüreğimi, bedenimi, düşüncelerimi, zihnimi,
bilincimi, tüm varlığımı doldurup benden dörtbir yana yan­
sıyor ve çoğalarak bana geri dönüyor. Ne kadar çok se­
versem o kadar çok seviliyorum. Sevgi deposu asla tü­
kenmez. Sevgiyi kullanmak KENDİMİ İYİ HİSSETMEMİ
sağlıyor, bu aynı zamanda benim iç dünyamın neşesinin
ifadesidir de. Kendimi seviyorum; dolayısıyla bedenimle
sevgiyle ilgileniyorum. Bedenimi sevgiyle besliyor, giydiri­
yorum. Bedenim de bana sağlık ve enerji sağlayarak yap­
tıklarımın karşılığını veriyor. Evimin çok rahat olmasını,
tüm gereksinimlerime yanıt vermesini sağladım. Evimde
çok mutluyum. Odaları sevgiyle doldurduğum için içeri
kim girerse girsin ben dahil anında bu sevgiyi hissediyor
ve onunla besleniyoruz.
Kendimi seviyorum; dolayısıyla zevk aldığım bir işde
çalışıyorum. İşimde yaratıcı yeteneklerimi kullanıyor, beni

107
Louise L. Hay Düşünce Gücüyle Tedavi-2

seven ve benim de sevdiğim kişilerle birlikte çalışıyorum.


Çok iyi para kazanıyorum. Kendimi seviyorum; dolayısıyla
herkese karşı sevgiyle yaklaşıyorum, sevgi dolu davranı­
yorum. Çünkü verdiğim tüm sevginin çoğalarak bana geri
döneceğini biliyorum. Dünyama yalnızca sevgi dolu in­
sanları alıyorum, onların benim bir yansımam olduklarını
biliyorum. Kendimi seviyorum; dolayısıyla bağışlıyorum;
tüm geçmişi ve geçmişte yaşadıklarımdan kendimi arındı­
rıyorum. Özgürüm. Kendimi seviyorum; dolayısıyla tam Yazar Hakkında
anlamıyla şu anda yaşıyorum, her anın tadını çıkarıyorum.
Evrenin sevilen bir çocuğu olduğum, evren benimle son­
Louise L. Hay metafizik konularda konferanslar veren
suza dek ilgileneceği için geleceğimin parlak, neşe ve
bir öğretmen ve Düşünce Gücüyle Tedavi 1 - 2, Güzel Ya­
mutluluk dolu ve güvenli olacağını biliyorum.
şamın Sırlari, Pozitif Gücün Büyüsü adlı en çok satan ki­
Hepinizi çok seviyorum. tapların da yazarıdır. 1981 yılında Aklın İlmi Kilisesi'nde
göreve başlayan Hay, yüz binlerce insanın kendi yaratıcı
güçlerinin potansiyelini keşfederek, kişisel gelişimlerine
ve düşünce gücüyle kendilerini tedavi etmelerine yardım­
cı olmuştur. Eserleri 33 ülkede 25 ayrı dile tercüme edil­
miştir. Louise L. Hay, Hay House A.Ş. adlı yayınevinin ku­
rucusu ve sahibidir.

108