You are on page 1of 1

EN donderdag 26 november 2009 www.tctubantia.

nl

enschede | 21
WERELDVREDESVLAM Nieuwe stichting op zoek naar geschikte locatie voor vredesmonument in Twente

‘Want licht is de kern van elke religie’
„De kern van elke religie”, bena-
De vlam die moet bijdragen drukken de vier vrouwen, „is het
aan de wereldvrede moet licht, het stil zijn. In elke kerk kun
je kaarsen aansteken. Een kerk
ook een monument krijgen met kaarslicht ziet er heel anders
uit dan een kerk zonder. Maar dat
in Twente. De initiatiefne- geldt ook voor thuis. Licht is heel
mers zijn op zoek naar een positief; of het nu zonlicht is of
kaarslicht. Licht geeft een gevoel
geschikte locatie en geld. van warmte, troost en geborgen-
heid. Het is een kracht die je niet
ziet. Voor sommige mensen is dat

Z
e twijfelen er niet aan wel eens lastig.”
dat de Wereldvredes- Het monument moet vragen gaan
vlam ook in Twente een oproepen. „Mensen worden vaak
monument moet krij- aangetrokken door vuur. Je staat er
gen. De vraag is alleen nog waar. even bij stil, je gaat je warmer voe-
Het Willem Wilminkplein bij het len van binnen. Erve Kraesgen-
Nationaal Muziekkwartier gooit berg in Losser wilde wel meewer-
hoge ogen bij Elna Hulsebosch, ken. Maar het Willem Wilmink-
Annie Leushuis, Thilde Holtmaat plein zou natuurlijk ook een prach-
en Annemarie Steffens. Zij maken tige plek zijn. In de stad bereik je
deel uit van de Stichting Wereld- meer mensen. We staan nog hele-
vredesvlam Twente, die vanavond maal aan het begin. De gemeente
(19.30 uur) bijeenkomt in Prisma- moet ook mee willen werken. Wet-
re aan de Roomweg 167. houder Jelmer van der Zee heeft
Speciale gast is Savitri MacCuish. in elk geval positief gereageerd.”
Zij stond tien jaar geleden aan de Elna Hulsebosch, Annemarie Steffens, Annie Leushuis en Thilde Holtmaat (van links af) zetten zich in voor de reali- Een monument kost circa 40.000
basis van de World Peace Flame sering van een monument voor de Wereldvredesvlam in Twente. foto Tim Uunk euro. „Als je dat bedrag met de ver-
Foundation. MacCuish liet zich in- koop van kaarsen bijeen moet
spireren door een oude Navajo-le- vlogen naar Wales. In Bangor zijn tweehonderd locaties. In parle- yogales. „In de yoga ben je op een zien te krijgen, ben je wel even be-
gende. Volgens deze indianenstam deze vlammen verenigd in de We- menten, universiteiten, ziekenhui- bepaalde manier bezig. Dat maakt zig. Gelukkig hebben we ook een
breekt een tijdperk van wereldvre- reldvredesvlam, die dag en nacht zen, kerken, scholen, vredescentra ook dat je hier tijd in wilt steken. aantal donateurs. Het voelt mis-
de aan op het moment dat acht brandt in een monument. Vanuit en sinds 2002 ook voor het Vre- Je herkent veel sneller waar het schien niet aan als een grote stap
vlammen uit alle windstreken wor- daar wordt de vlam over de gehele despaleis in Den Haag. Als het aan om gaat. Bij yoga gebeurt er iets, voor Twente. Maar het is wel een
den verenigd in één vlam. Vanuit wereld verspreid en aangeboden Hulsebosch, Steffens, Leushuis en waardoor je je rustig en vredig mooie stap. Wij zien het gewoon
alle continenten werden in 1999 aan politici, religieuze leiders en in- Holtmaat ligt, krijgt Twente ook voelt. De behoefte om dat gevoel als een verrijking. Om je eraan te
(brandende) vredesvlammen door vloedrijke mensen. Tien jaar later zo’n monument. te delen, maakt dat wij zo’n monu- herinneren dat de vrede nog altijd
verschillende luchtmachten overge- brandt de wereldvredesvlam op De vrouwen kennen elkaar via de ment in Twente willen realiseren.” in jezelf ligt.”

Inzameling voor W E S S E L E R B R I N K
‘Vrienden en 24 bands’ album Dennis In januari valt beslissing over
ENSCHEDE – In café Friends Backsta- re). Vooral de muzikanten van ENSCHEDE - In partycentrum Vrie- uitbreiding van winkelcentrum
ge aan de Markt gaat vanavond Treatment zijn erop gebrand van- ler aan de Brinkstraat 301 in En-
een nieuwe aflevering van avond een overtuigend optreden schede heeft morgen vanaf 19.30 ENSCHEDE – Het besluit over het uit- ren. Dat had vooral te maken met
‘Friends ’n Bands’ van start. Ver- neer te zetten. De (rock)band uur een artiestenavond plaats van breiden en renoveren van winkel- het feit dat woningcorporporatie
spreid over drie dagen zullen 24 wordt sinds kort ondersteund internetradiozender Combinatie centrum Wesselerbrink-Zuid valt Domijn te kennen heeft gegeven
bands het podium betreden. Voor door Daniel Regan, manager van Zuid. Er treden tien Nederlandsta- in januari. Dat liet wethouder Ed het ambitieuze woningprogramma
het festivals zijn niet alleen veel lo- Voicst en Fiction Plane. Hij helpt lige artiesten op. De opbrengst is Wallinga deze week weten in de niet te kunnen realiseren.
kale en regionale helden vastge- de band in de verdere ontwikke- bedoeld voor volkszanger Dennis stadsdeelcommissie van Enschede Er is door de gemeente al wel een
legd (o.a. Deadbeat, Phoneguy, ling. Dijkhuizen uit Enschede die daar- Zuid. Onlangs liet projectontwikke- vergunning afgegeven voor de
The Remains en Velvet Monk), Vanavond en morgen beginnen de mee de uitgave van een nieuw al- laar DC Vastgoed uit Deventer al bouw van een nieuw gezondheids-
maar ook talent van buiten de re- optredens om 20.00 uur; zaterdag bum hoopt te kunnen bekostigen. weten dat bepaalde delen uit het centrum in de onmiddellijke nabij-
gio (The Surs, Ess-En-Tie en Inspi- is er vanaf 19.30 uur livemuziek. De entree is zeven euro. oorspronkelijke plan geschrapt wa- heid van het winkelcentrum

KOT T E N PA R K
burgerlijke stand
Music ’n Art sessie
ENSCHEDE - Geboren: Lovita dv M.
Kerstshoppen bij Wolters
In het ateliergebouw De Zessprong Geels en N.W. Schmal; Kenny zv J.L. RENDIER MET ARRENSLEE
aan de Kottendijk 110 B wordt mor- Yang en Z. Zheng; Florien Theda Hel- met verlichting en transparante
genavond (aanvang 21.30 uur) een een dv P.D. Schut en E.A. Cremers;
nieuwe Music ’n Art sessie gehou- Daan Johannes Franciscus zv M.J.H. kabel. Geschikt voor binnen en
den. Dit maandelijkse open po- Harbers en E.M. Wennemers; Julius buiten. Van € 24,95
dium voor artiesten, bands en ad Martin Jan Yusuf zv M. Wevers en
hoc-formaties staat onder leiding
van Dion Oudejans. Aanmelden is
N.Y. Seringöz; Elena Sophia dv S. Da-
ga en M. Ringel; Esmee Noa dv M.F.
Nu voor:
mogelijk via dezessprongsessies Hafkamp en C. Hasselt; Linde Rosa dv € 19,95
@kpn mail.nl. Gratis toegang. M.M. Hijmans en L.J. de Vries; Linsey
Gertie dv R.J.H. Busscher en P. Linder-
man; Rijk zv B. van Kooten en M.L.
van der Kolk.
Ondertrouw: K.A. Buist en E. Laseur;

Christmas World D.N. Gosens en R.G. de Vlugt.
Overleden: A. Oosterveld m 64j; R.R.
Reuver m 66j ev J.F.M. Barkel.
29 november 29 november
KOOPZONDAG
van 10 -17 uur
HELMERHOEK
koopzondag
Top(p)theater
van 10-17 uur
ember Theater TOPP staat zondag (15.00 Hoofdstraat 275, Overdinkel
Zondag 29 nov en uur) met de voorstelling ‘Acht-
l optr ed Aan de grensovergang
muzikaa
o” va na f 14 .00 uur ste-groepers’ in het Helmertheater
Overdinkel Tel.: 053-5384029
“POPenz aan de Broekheurnering (terrein
Vliegveldstraat 2 | Deurningen | T. 074-2761010 | www.tuincentrumborghuis.nl Mediant). Entree: vijf euto.
www.tuincentrumwolters.nl

Related Interests