You are on page 1of 3
Dorn Pome w Foluszu ocy Spoteczne} 5 22 Folusz 8 Folusz, dnia 28 lipea 2015 roku Ockobrans: 2.9245 r. DECYZJA o Vermin; Ade: (IRD) Dziatajge na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyinego (Dz. U. 2 2013, poz.267 ze zm), art. 16 ust 1 w zwiazku z art. 14 ust.2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o dostepie do informaeji publicanej (Dz. U z 2014 r. poz.782 ze zm) po rorpatrzeniu wniosku 1 redaktora naezelnego ezasopisma ,Zaleze w gminie Osiek Jasielski” zaleze.com 0 udostepnienie informacji publicene] w przedmiocie wysokosci nnagréd preyananym w roku 2012 - 2015 wszystkim pracownikom Domu Pomocy Spolecznej w Foluszu, popr2ez podanie imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego, kwoty nagrody, uzasadnicnia preyznania nagrody orzeka sig co nastepuje: Umarza si¢ postepowanie o udostepnienie informacji publicznej UZASADNIENIE Do Domu Pomocy Spoleczne} w Foluszu w dniu 27 ezerwea 2015 roku, wplynat ¢ mail z wnioskiem Pana = redaktora naczelnego ezasopisma ,Zatgze w gminie Osiek Jasielski” zaleze.com 0 udostey przyznanych w roku 2012-2015 (jj. do dnia udzielenia odpowiedzi) wszystkim pracownikom Domu Pomocy Spolecznej w Foluszu, poprzez podanie imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego, kwoty nagrody, uzasadnienia przymania nagrody 2 podzialem na pracownikew pelnigeych funkeje publiczne, jak te2 pozostalych pracownikow. ic informacji publiczne} poprzez wskazanie wysokosci nagréd Dyrektor Domu Pomocy Spoleczne| w Foluszu pismem z dni 8 lipea 2014 roku znak: AGISP/073/1/15 , w mySl art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 wreesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (u.d.ip.), poinformowat wnioskodaweg, 2e nie ma modliwosei udzielenia informacji w formie okreslone} we wniosku, w ezesei dotyezqcej podania danych osobowyeh pracownikéw, tak pelnigcych funkeje publiczna, jak tez nie pelnigeych funkeji publicznych. Wskazal, iz informacjq publiczng nie jest wiedza 0 wysokoSei wynagrodzenia konkretne} osoby, ale kwota wydatkowana na_utrzymanie w jednostee danego etatu ze srodk6w publicenych (por. z vuzasadnieniem wyroku NSA z dnia 18 lutego 2015 roku sygn. akt: | OSK 796/14, publik Intemnetowa Baza Orzeczei NSA). W rozumieniu art 1. ust 1 ud.ip. informacia publiczng jest kazda informacia o sprawach Publiczaych, rownie2 informacja 0 wydatkowaniu przez organ administracji publiczne} srodkdw publieznych. Z tych srodkéw pochodza nagrody i wynagrodzenia dla pracownikéw zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorzadu terytorialnego. Informacja publiczna jest zatem informacja 0 wydatkach podmiotu publicznego na wynagrodzenia pracownikéw. Uwzgledniajac art. 33 ust | i art 34 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U 2 2015, poz 238 ze 7m.) oraz opierajgc sig na stanowisku Naczelnego Sadu Administracyjnego, przyjeto, Ze w tych ramach moma 2adaé szczegélowych danych dowyezacych wydatkowania Srodk6w publicznych na wynagrodzenia konkretnej grupy pracownikow zatrudnionych na ‘okreglonym stanowisku, a take pracownika, ktory jako jedyny zaimuje stanowisko w ramach struktury organizacyjne} podmiota publicznego. Bez znaczenia dla wznania takich danych za informacje publiczna jest okolieznosé, czy dotyeza one pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocniczym zwiazanym z obsluga danej jednostki czy osoby petnigcej funkcj¢ publiczna oraz wowezas, gdy informacja pozostaje w zwiazku z pelnieniem tej funkeji (por. z uzasadnieniem wyroku NSA z dnia 18 lutego 2015 roku sygn. aki: OSK 796/14, publik. Intemetowa Baza Orzeczeh NSA). Udostepnienie informacji publiczne) polega na ujawnieniu wysokosci nagrodyiwynagrodzenia wyplaconego na okreslonym stanowisku, bez wskazania danych osobowych konkretnej osoby. Informacjg publiczng nie jest wiedza, jakie wynagrodzenie/nagrode otrzymuje konkretna osoba, ale kwota wydana na utrzymanie danego tatu ze Srodk6w publicznych. Przedmiotowy wniosek dotyczy! informacji ujawnienia wysokosci nagréd konkretnych pracownik6w Domu Pomocy Spolecznej w Foluszu, a nic kosztéw jakie ponosi publiczny pracodawea tj. Dom Pomocy Spotecznej w Foluszu na zatrudnienie grupy pracownikéw. Wobec powy2szego charakter informacji, 0 ktéra wnioskodawea sig zwrocit ulega ograniczeniu z uwagi na tres art. 5 ust. 2 ud.ip. W tym komtekSeie brano pod uwage fakt, 2e udzielenie informacji publiczne} w postaci danych o wysokosei wynagrodzenia osob zatrudnionych w Domu Pomovy Spolecznej w Foluszu nie powinna ingerowaé w prawnie chroniona sferg prywatnosci. W przypadku osdb pelnigeych funkeje publiczne, a zatrudnionych w Domu Pomoey Spolecane| w Foluszu udostepnienie informagji publiczne} wprost wskazuje na konkretng osobe, aczkolwick nie ma w tym wagledzie zastosowanie tresé art. 5 ust. 2 u.d.i.p, to rozwazajge mozliwost udostepnienia informacji publiczne} 0 nagrodzic dane} osoby, preyigto zasadg, ze informacja publiczng ni jest wiedza, jakie wynagrodzenie/nagrode otrzymuje konkretna osoba, ale kwota wydana na utrzymanie danego etatu ze Srodkéw publicznych. W pismie Domu Pomocy Spotecznej w Foluszu z dnia 8 lipca 2014 roku znak: AG/SP/073/1/15 poinformowano wnioskodawee, 2e Zadane informacje moga zostaé udzielone w inne} formie, tj. poprzez podanie stanowiska sluzbowego, kwoty nagréd, uzasadnienia przyznania nagrody w odniesieniu osob pelnigeych funkeje publiczne oraz ezesci dotyezgce} pozostalych pracownikéw w wysokosci kwoty przeznaczonej na nagrody/premie dla wszystkich pracownikow Domu Pomocy Spolecznej w Foluszu lub wedlug struktury organizacyjnej tj. pracownikom dziatu Bezposredniego Wsparcia Mieszkanca oraz _pracownikom obslugi tj. (konserwatorom, pracownikom kuchni, pralni, kierowcom). Wnioskodawee pouczono takze 0 tresci art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz.782 ze zm,). Wnioskodawea w terminie 14 dni od otrzymania powyzszego pisma nie ziozyt wniosku ‘0 udostepnienie informacji w spos6b lub w formie wskazanych w powiadomieniu. W mys! art. 14 ust. 2 ustawy 0 dostepie do informacji publiczne), jezeli informacja publiczna nie moze byé udostepniona w sposbb lub w formie okreslonych we wnicsku, podmiot obowigzany do udostepnienia powiadamia pisemnie wnioskodaweg 0 przyezynach braku mo2liwosei udostepnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki spos6b lub w jakiej formie informacja moze byé uudostepniona niezwlocznie. W takim przypadku, jezeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawea nie zlozy wniosku 0 udostepnienie informacji w sposdb lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postepowanic 0 udostepnienie informacji umarza sie. Odmowa udostepnienia informacji publicznej oraz umorzenie postepowania 0 udostepnienie informacji w preypadku okreglonym wart. 14 ust. 2 przez organ wladzy publicznej nastepuja w drodze decyzji. Wobec powyzszych postanowiono jak w sentencji decyzji. Zgodnie z art. 16 ust 2 pkt 2 ustawy o dostepie do informacji publiczne} informuje, 2e niniejsze stanowisko zajal Karol Adamski ~ Dyrektor Dormu Pomoey Spoleczne} w Foluszu POUCZENIE Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Krosnie za posrednictwem Domu Pomocy Spoteczne} w Foluszu_ w terminie 14 dai od dnia jei dorgezenia. Otrzymuja: 1. Pan redaktor naczelny czasopisma ,,Zalete w gminie Osiek Jasielski” zaleze.com adres do korespondencji: 2 wa