P. 1
Atlas de Geologia

Atlas de Geologia

|Views: 542|Likes:
Published by Michelle

More info:

Published by: Michelle on Mar 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

TrgduS,5;o de fAilJiS:T'O LUlZ DE 'SOU·ZA rCUNJillA Geoloflo do Museu' N(]ciQnC!

:~ do IRio de Joneir,o

e,

CEl~e·drdlicG d~·.Geojog,ia e P'olleo'litologria do If;acrul,dade de· Filo~oiia.

Cifu1das e ,lLefrcs d:a. UmljvefsidiClidie: Cillo Ss:tadQ do GUQllfcbcl'f1l!

EDlC:AO ESPECIAL 'R'EVI5ADA PARA,

lIVRO IIB1eRO·AME:IUCANO, ILTDA.

ISBN: 84-7093:..nn,.s Dep6\Sl'to :begal: B·46945OO :'3" ~CI!~II ·~I'tIi(iU&"

@ EdtCiiolll!is ;:J,Cl·\ler, S. A. '19S0

r

...

_ _ f' __

PREFACIOr

0' p:!"itse':i te A.tIils, de G.il:rJlQgill il', s~m dli:1l:id.~, urna f~"'ramenill d.e I ralmli1o. (1,0 aictlnce dQ.!' (!S.!-udani<J!fl, !J d'fl gnilul~' .p.rJ.~/I'c.G· em .~nd. ()r:s .:Im'Of',lis, nte.smo. em .!ill tWli$id;zrmu/,g !J esp,irUo de sirlle.se dest.:i se,',ie dif pllPlir;apijes" <.'olueg,,£r:am ,mosmr1', tk IQrP'l'U c{)"winc.I1~~te, 1I (;11(},logia. e ~$ seus rmi,ltip/as as.pei:.U/$. Faro-sl! vel'daderro ptlsse~o at~~lVCS ,les~a cietuti~l qtlandQ se lollre.ia as 4.2' .'"lUzgfd/k:as ItsUUI'lpt!.s· ~mjrawlt;'ridlJ$. emde a. Tl:!rnl. cr:mliG! PCT;.io.llag.ml c"~Uul. ~~II'I.l. lill·s~· ;sob· ,1l'H,gn{os .!.IS m,llrs di.ve·r.:so5.

• T eii~O-$~' em '1·i,stlJa .C(.Ird.t'e.t g.er,al do A.tlas. d!1c~dil~w$ .1 fadtt"I~lo com tie.l olteditnda ~h;. p.a!avra-$, id!fia:j, (lefjni'fije.s DIU eonceiios il7lpr.jmraDs pe1os_ mdgres, fCitao pelt} qimJ (le;X..{I. mos dB- fa~IJ" qUllllquer mQdrfictl~<l.Q~m ,f!(f,atJ1a:t;ao. Cab'IH~Q, ,entro.t'ai!(Q. (~dllerrfr 0 Ieitor d~ .qU!!, .ao pas s. urmos para. " \IeI'· ndCi"[/QIlI lltrt~.!i"ni,llogia i!l'1ll',oldgic,j. prej,rJr.imo~ .s(!8t1iT. ~qni. (I ·.PeqilfeftO Didondrio ,da LI~lgHa P'QiI'·ttfg!·l~~ (lti.· ell iCilO J. S.M,pe:rvisio~~da p.ar A!Iri!li:o ~ i:J'tUirq!.je _.de. B(}~'rJ.ndn. ,'F_er'!tir(4.: a. .GMIQll/~ ,G1!ra.lo 0.' I:ulrf{io).. de' Vdao:r Lel!!l;: ,(I' S(lI'_RIO B.sUllJi.da, [,j do ,An:I,llrillj• e: tl ~l~tmd.~r~o Ii Pd.IWI7 .. rot&tia Ger~d~, d~ }oswJ. Caml'lTgo .lVlend·es PQrl}l~e Sf: frat-a de _ o1Jra"$ recentes, lli"u.u.f:iuuf~s IJ d.e /dell (J,ce~~Q RQS estudoraes; £1'11 algtms C{lSIJS,. O'Pt.a.mos pel'rf> ,(ml12,JFt!IlO d05 lerlii'i,Q.il de ml'lnor. ,usa' entre. ,105' •. como Paj~Km:)riC3. M~ca, I!!Q tr~v~ dli Prfmrtiria." Secumld-ria, ·~tc .

. De:i'tar.ze, procuramos .. !;Oi(~l!(}tll:r· com 0' eSntdlU1t.e· iacW· t'~aa..l.he l:Jnia telmfiJwlogia 'C;OI'r:et.a 6 !ieg~,,"ra com base ;ra fOl'lte biblio~rdf.ica ~dlna i'tulicadil..

f~.\J"SID :lUlZ 00 SmlZi\ CUNHI!

II. T~I'dl 11m) d 'Pt:(l.'1S um p~'lll6t<l. dO :ihl;i\,nltl 'Sol,,!, 11m que ffin.~ rmigmtili(;:ll>liI(~ntimhl:1tIIN de grt",jjaC'iio imjy!trtrl. ~,11 h'llt.t'fll Ill) C'IfitlI(O !;; 3 rm:cm gnaT' ~rU. ["IIIIIJ' tl S.~II,

, r. l,h'uut411/11" I.! cnnsrltuldo pelu, Sol, 110\'l' tlhl11~·r.l"'. 11:1111. Il! urn ~mc-li!~s~ rrnUII~i'L'S dl,; ;1~h.lt'l..u(ILJ:i. cameras c rnumc!'II"'" I 'rill' hJfJllllll>.

f>,.rs~~ &1 VII~; () $i stom:1J sola.r jLl]JCQ!"il 1111iL, enorme 'll..:bulO!il;;' ·LJ.'lplira,I,Elda {iIU, ):ltl.IIJ,cJlj ,:i)l'l:$lltuifl~L p.~}.. <lcutnlJ~a~:ii;o '{'Ie multus rnllhces de es(ri:lils. "Wi; coahe,,:':ll1QS 'l11!1o nome de 'Via Lactea ou C •. mlnhc de Srunitlgopor fOl:IT!O!r no ecu I un n j'nl '1i'!!>1.1 iaix3 esbrauquieada.

E~:t[]1 por suo vez, ,Illao c senao uma :dmDks Iilm:idtl~(! da s,L~tc.n:t'a de g~lal{ia que abrange toda <I materia d.Q (:01>1110$, calculando-se em mafs de urn blihao as exlstemes,

o .~f}I; e~m: .a.s,tro aigltnL~!X) em ~lli~ lnterior caberiatn t25!(i.0\))1 .Terras. nae to: ;:;b'mel~t(1. uma 1J:Si.IjHlI do li.po' me'dio enIre QS eern b iJb,[it;S q ue se C<l~ CUhL L:'X b.'~k na 'Via U,t;IC~~. Sua' cl1~,I'gi;), :~iI,d]a-~'!IC: P.I:Q. v!,!m cia: L'r;lIn'$rOrm~ao flt8mi:ci!l. do hlCI mg'~fr1hJ em br61 a e, com II c:o'l"lSeqti<:D1I tc

libcl'W;;iio de .cn,e..rg.i,a, .

A 71!.1'.ra, e!!U! minuscule pl",,!'le~a p~'rdidO !JI<l im~nsid.ao 'do Uhi\'cl'so. 3pl:"'~ senta urn.l c;:ondi~ 00 p~llfti(:'uhlfl.".,_q!,ml.~c·a <I! e:d:stencia etc elern~nt08 como OX.;~r:UIO I: agul'i, na Sua annes: era, os qLla:is P''''reccm Ialtar nos outres pIanetas. t; , que: a (;11: e.spec·jalm'f;l'n.H~. caplu para 00 'desenvolvHn~nto do ,,!da, SUi! .fonllil tl rnais <'I de urn c$fi!li'·tlld~ achanu;lo, scndo 0 sell lfiJiOo polar uns. 21 knl meJlo,r qUi!: (;l 1:'1t:la,totl.al.

MO'WMEN10S DATE:IUI:III

ManHda 'em orbim pela ror~.!l. de atra~(i:Q" a Terra gira 001;11;": si mcsma de O. a E., g:aslal1do· 2'1 horns, ern umu rotacdo romp!cta,. [] que. Qrigioa os dial> .! as rJO:ilCS., 11.0 nlcsmu tc:IUPO gll"<I"M reder do,. SQI, descre~l;mdo' no c.'>P<I<,;o Ulna 6rbita. cia, qual 0 So,l oeupa tml des '£0005, d1i;ta:nd!o UIltS' 150 m.iUiilcs de .qulI(m~e_lros. _Cada ~ dj!!!ii;.') Ito,pas.!i! 48 mlnures. a Terra tIii urna volta ,comph."la em l(mlQ dQ So,I, ~ 'lUJ.'Ll1 velcicid<lde Pledia de 29;S.km/ s,

.0 ci,'\:o de r.-OHI('a[], d~ 'Itrra t: i i:lci.in<l-

. ,d'rJ . ern re~a~j) ,~ t."Ct[tic:a O~ PiilllO ~ 6rbita u.:rh:.sln;, Oll.m: lingulo de 67'" .li.', !iI ql!!l!! flil;n:om Qll!\l () PO':!ci liorle, m.qmn fa~ dDano, :W, J1:tl<mt,"ma 1nd.inac!lo pal';II o So,1 e na OUltl! cm diree;aQ contnh~ia III :,~~e. p,(J\',oc<L!1do as c;sta~ues. Os puntas

em que a clrcunferencta eql!.latodwl e !II I.' I it~"'"' S:C roeam ch"l!urm,~t:: I,uin". e:i~$ de prirna:V<l'ra e de. outone, C as posiC;:Qe:l: mals afastadas Q,O iEquatlt,l:r, <1 23~ 27' de 1a.tltl1d~ N. S .• soJ..~tic{,IJS; d'

ersc e invemo respecrivamen:c.

A I..UA

~ OJ s'H~lite da TerL.!. 0::: G1'itU situad« a ul.na dL'<hi.nci,n mMi;" de 384.000, km, Tc m urna oriensldl;ade d.e J ,2 » e LllT1>J ve,lo· ddade media de lril,nsl~J~a:e (~O l'c,~It)r t.Ia 'f;elrra d~ I .krtl/S' A v(:JQefC[<!ide -do:: autn. ~ili:o daLua !! exatamenre' a mesma q~lt· it de u:ansia·caa em 'IQ1'iJillO Itkl 'r~i"'U; hrm (:, ,21 di3:i; C' i hera s: e.sW ~ ~ nW(j tler que '1. lun L· .... m scmpre n n;tClin'm r:.ll;~ voltadu pam a Te:l.'!~a .. ·

Admlte-se liWlI:lllmcl"a[C ·q'lJc <1 lim !>.eP:'l· ri:nJ· -it d~{ Terra .. quando elilal . iOlJ I \."rl1 um~ m~ss.~ IIguirl3 lun·('~ntl{!:s·cen.ej ern cO!":S!'lquenCla d<_l fiorl;Ilm;ao ell: u.J1l~'1 turmlda,vel onds tie. :mil'r~,

A ORI1GEM I'iiA 'ERRA

o pJ:ilbhema ttaQorlgem da To-r,1<! ~ dn sistema sqi.ar € ~m des rl:l:l.lili .ar<'li;L(lj)· 11: ;:maixo.naol..:s ([II, Cosm'a.!O-,g:i~. A r~guh ... tjdade fiiSJlC!l,,, gu.lll;iip.:t C llbliiLl:tI'ica- 'ql~C aprewat!' a :s.itema liQhH na.o f)odt: sir).' casuat, e laslemul.llra a eldstlim::l. de uma ord(.;:nllc1io sLlj'lcilrIor, , clc' tint Critlltior.

Segundo '<l h::oria de Laplace (1796), :J l\in"3 ., fillI.a dQ Sol. li.sH':3Sfro r{;lluiLou· ~Il m '!i,'rna !~~P9, d.<l fomlcns<llC:ti(}. 11 pelo !1:1121l0~ 3.000 mllhoes de ~UD!i; tb; mn~l ~il!n:nt,~c:J nebulcsa em csniral, cle cl~\·atl.o ~t:mpC'mm~~, que se ~lQmHi!i! ~I i d~l!)rbJtJJ de N!!moo (l Qtlulo!sluv'Q unimnda d~ LIon mU'I'irlJ1(~I1(O !.tllitm-ml' cl~ rtlla~'l'io, SLI:ilI'<lft.e o.":",nit~! cl:l:JJ!;Uurii! 'l.lnll~ I:~~t)~[~. dO! [iluc.km cl~, JJ:1_at~da ~11J.rl· 1,1,t'l~~"1~1-il, ('mr,)lt!l '1'Q~' IiIh.,I€~·iil dil'm,;1, ((I. I,C'Vt;:11 ';V'lltl'Ti[~lg-(l, cr.C5aimic' !!hC~(j~l '~ ~'C* ij'J{tI'ur d. m:J$-SH (l:asmm PUQ~I.i'1Ut. M~i-.; \(jUUIIlI',ll1i!l; ~lIce~s:ivQ~ que, POSII:Ji!JIrR11.:n!I', j;:tHl(;lcl'lsn['afil-~, tiam:lo lu~ ,r .Ll'i" l'k,!"!,6r.u.:.

A. I '(wi, I, h<.:' apoi:-, nas im'I:.!iI!l.'!" '~', k Oil • HL!~'Sl;h 'If ~(lbro.: !Wolu~'f,{) till!) II 'hLlhi S'lI1i '1;111 ul~~'!-vrl J' 'I;)fnn tI I nrrm Co' r~I"'Qj I,ll t!(\/> I I: ~{:jll.!l. I IIIJ'I~r~iLUM tlu S,I. LW',

I3:...::L I III ,!,A'rh,-, nb'k~IW~ t;nr1'i!'~1 lii~11 li:fJJ iii, ~IIII IIU1rv,dt.'1I1 fr~ urCllfJ 1':1 Jhlll~ il)1~IIIL~ 1.: (jll!.! I~nl ~'!ll'li~lIli(J n' li"'l.n~cJ,11 t.i.d, ~~~. 1'I1I11\1" hIIlU!UIl~'~'

$,.1jtl ~g,r~L1j 'I Turru 1dtm m ~lnl~1 In ,Sull .ti.lI :.11)(;1 !W~ lU h.~ ,.db II \'tj p tol,~n' i~ n~ a.11.}nn cl!lS ki:lt'IO.:> "I'l'l [,11 ~'Ii~)U h:u II' ~~ I r j', l que !.'18: Ir,llI:ii-$ilU !l'U~~!li\ll:fl111'fllt' IwlmJ ~·~!.1tlol'1iinso~o e,lI(luid'o :1~lt· ~Ic 'ht1 ,Ir

s~la ci:)Mol[d~I"do, .

[

os {).£ 0' a J A

A TERRA

llllo;!S'=

... ~ !t.-';.- .. ~

'i","",,,,n":o <lOiS pla"cl"" <f>iinp .. " .. i:/ .... "m """" f,r!:l~o·" 9' .s,,:r.

cON:s;nTU1~A.O' I'NT'ERNA iDA TERRA

,O>.t,{:OJ1h x:Tm':IHo.i!I .HI! is sobll't! l!I cons'lilu.I1;~~() hn L lUI cla ']'IJrP.';:i bn,s('hlm·sc es~(,!Il. l!,wlllJ. I.l I 11l~(.ID~I, S indirctas [niS \'tlltlu ~ I'.IJOI' ,d;l ,t7[~VI~" J~' e ;;l P (JD~' g i,d'~ rJ;IS (.Hl(kl11 slisanic~ pdo mterior de) J,lluI1') I('II"'S~!C, A', ¢ rn ni'lt;:l,~ hum:Q' 1r1)!.liwm ~(·rdjv.> .as II ied n~~ !!fe to,ada, <:U'l1~ "h 11,</11\ it ulU(II. (Ji,ln~i\l<lth: Rledi;;L. de 5,5. ~'nhlmmM'l ql.i!~ ades I]lt~t~:rjatSl da'~r6$'iiil ,:' de 2,6: conSti..'qit I1h;nI'n I.e ,1:11,: vem eti sal r 1:1111 proJ'llndidudc' m:ilJb,ri" is m<li S ']1.)11$0.s que .. J1.0 'rcluclilO, del'em aleancar v Ii hJl(:~ P·O;!·lt~\'d merue. ent re 8, !: ut

A ~I,fa~iio que a 'F~n:lIl. e;xet'cc' sfi.bt,e os C()L~po." c.l!raml\-::.c IIniv.id~ldc,. p !f3.lor'de - ta ,II r~i_i:':'M:I !11.1O' ~ ·~tn.lal erntoda a suy,cL'ficic rcrrestsc, II:HtS \,'aria,prindIH\ln1f::Ii~ it! cum 'a IuUtmk, pt'i,a difO!renCI;! entre q rOlitl 't,qmlt'Qri~tl .~ 0 ·'p:olar.

A~, m.cdid<l.$ s:nL'lFi.mcitxica" m'(Jstnitm, dl:. ,LJlnJ3 rnand ., g'::m[, ndoll.:.~ inh:di;H~'S no valor tcowk';Q, Ot1 ~tiO'mIN(IS rl'ep,·ilti· 1'(~"". wore (IS, concinentes, e valorcs supcriorcs, ou (~I'l(mmWl$ 'positilms. 'wln;c as l'lti'lndl:~ p]!;I~ides ~ os oceanos .. InterlJJ:'Cla-<.$C' ~st,1"l fsnolll'lllno, 110 ilcn'I,id'J de que 0 't::\:cctSSo ~1i.l~NflItc de massn, tl[l~ ~adci<ls mont, rnhosas ,(! dos cotllino.l.[ltcs II c.Ol,lIlpet1s('Ed 0, PO I' IJJTh.i .mcnor dClIsida· 11.., (1,' scus .man'riaIs. enql,.!,lInh .. que a eu ti:m=·i~ de rnassa dos occanos e nhrniti(J~ liea compensada POt urn :nIUl..,f!W na d ·nsi:dad1.!' do material Interior. De' ~\<:ox:do Gor~ estas ide-lOis. a pal'[;e de: n~ tc;.s[el·O! c~iu:i:ahnCl'lle Iormada d~ ir,!)" t.:il:lS . gm~]'( t'ir.mj,~ le.\'c!I, e rteas . em, iii' <:; .If.t denorrnna-se sial, ..:nq~mrllo. ,qUI;; n C;]I !l"I,~I<l ill (cdo r. essen cj:tl·iJlJ~en te jr~t!;;gr*, d,[t· -POr n:.chas: <n,!!IS densas (l': ddltl, em Si ~ Mg. <J;rmnmiI110"SC s.£uJci.

!sostl1s,ia e ,a c,"Orldi"':ii!o de 'cquntbriu ldeal c" qU<ll tende a Terra pur fQl'l;a 0'1: Il,rn\liL."llf~o.

As massas cO!1!~immt .. ~ts: Iormadas de sk~1 dies.poem·&:; fll~IIillOlINlo, s6br(!o' of) sID:m. ni'lle !)C aprot't:tda!1(!o. N(J~. pOnh)S, C'n:l ql,lc. a 0111;1$.;<:':1 srulica of t-nats e.\'i,rs~SSctl~ rr:liiI.is profundo C (I" mergtllho 1l(l s·lm.~. e a;:o;s:im 05 blQCo;ilS' .siiiJ;ko, tc'n!!lcm a ~

equillbrar, O~ bIOCQ$, ,m.llijsl!spe~~O!i. i:slo I~" es ma1.s "lto~; s'1tO 00 (lu~lnl'li# 1,1' ,l'I'fun.ciam, compel1ls~Dd!'.)-5~ a .1IJU,II"(1 llo~ "1o~os .o:::onti,nwt.(I;I,; "pldo 1lctl ~~p rGJ!~ml;t. rnen(<? ne simnvls~osQ, ~hJ, 'm~t1!iliril ,q • cads blnco d~sloc'l,U:In .. ~ qllantll~(l~ ~gu~~'1 ,a sua IYro])ri amas~a.

Os p:n:l<ooS$9~ ,geol~gicO:.ii eXJell~OS l! i:f!~ It:m05 I11Qdttic;,1 rn ',0 C~ tado idu.:ill. de ,e"tLl iI~bl'i(;) iso;;tMko '1u'li 'a gmvita~ao I,emll! .a ust~b.'Ier::,i::r. Assiin. (iii; bl()!;()~: d<.~C:;II'_ regad()(> pela C'1:'~s.;j(} c(}Jll,linl,liq $C'elc:\·o.il'tl" fZ!,I'l(;ru,:J1iIto ,qu~ 1I:$':,ZO~a. s c",rr¢~~da'S, com 0::; ,'predutos' da w:sao Sec, f~Il!ldQ.m. rc ' •. Hibefecel);J-o-sC 0 ecquiWndo 'il>~stuJ.ii!t). E,\':j!;tt;, pois" urn sub:;trl'ltG" ~J$~i tl,?o. continuo rob uma 'C'J'osm sJ~1c(~a con'timi,ai ..

EU1UliIJRA CQ:4t"!NT~ICA DA TEI!IRA

l\\is itnrc'Sti,gatiies geofisiem; ~6h~'<':' il ... clocidade de. pr'o,rntg'a!;ao. da,~ :?litHiis, si'Smici(S"iltrnv.:ls da, Terra {;"f<J1cncHu.'IIm ~1 eXt:;;~~ncb de '1;.1nK!.'sQdc tit;' ml;.td;;~~1¢"5 bruscas dessa Wlocid:l~h,!" eu ,ddc(mJI· fll~Madt!$ r i ~l!i{);J0{)r~~ r¥, mudancas fis \'C<Ji~ .e . qmfli n::;ilS d<l mc", ItTf3. (j I.I~ "el'Dll u· ram cstnbdc~1.!r nara C nesso glubo .Ulllll .es] IHI.U"'oollcJn t riea.

A. earnada ·m,ais externa i:la, Terra, d!;lnomi:n;<I(~n.' 1(:.foiSiill I)!!.I IiWsfm'a; cosn It $pessura vari:bel entre 30 e qt)' :~m,' e du,~~ n':I~t;;lda p(lla rft'sccli't.ip~u,td(u.le de. Mo.• Ji1(miv.ii;ic. ql~e rnafQ~ .o iJ1ldQ' do simi!:

Na ~t'O:!;l:.a'ad~nilll'm-$J .duascamedas, <Ie' ''ia.ard,o eom a vci}ocidadc das O'IlQa!;,sJsrnlcas'; U .c{UI,UI'(la W.miJica (5,5 Ii.JJii/S.J' i: .1 c.'lmat/h vtisiiiUt"iJ i 6.15; kmts.'.

o I imitc';ill fC'll"tar cIa sfrna co aSJ! inalado pOI: ~Ull'<;l :ifIl~(lU.UllC dl;:S'{.;onUullid,ci(Ic,' ,(II km/1>.) n I.n) ,~J'l t4, ]i1!\!,}ftmdld<jdc, A c2.J)0l) krn S~lbl<Hr" out!";."!: d~'t!;(;(}nLin:[~i(_~dc (13 "mrS,), ql~C rlejijltlil,a () 1111<11 ~'1' ,trim;qda dl: qxido. {( !iLltfdo:;P~' ~ o;,'IIIiI:~O' do t\6drn> terresere, :SSi!;! :tl.ltimo, d;t; :i.!CII· 5,i~lfl"tl:. LO •. 111Pl:,,~,"-;;c' fwrn:wdo a base dl:

Fe 9t;; ~u e . i 8 % N J F E, O!bl "r;;c,a, ~lini~l1l' '~\ I'D! tstu ~ qne .aPl"!.:'snrll:i ni Q$ . nil:'

tiXIrho~ rn~'Hl'IIcQS;' . '

QIIHLT1lC ;;;;0 .,.s,~ .. ado fisiiW ~~(.)' nueiiXJ" (;:.11 r-ai4o "clt~S ,iiioi>'llll!S' Prt.-;;~s, Que ':suPOI" La, m':;;. mil1l,t)oQs ',t~ VL~Z¢S, sUf'l~rkn' a do..~ Ina~ri~d!), ¢~! ~uPern(;i~. t;'''1 d1evada li.:'illpf: mrn, clul "'1~l~tl1 de 6'~1 <ll<;l'l,'~mos J;~~Mf)t1~t-a:d~l~ Ill! rq' ~S'! :)Jh, [i is,lCo(j tlHli ~o !j<ltll lIH1r, quI' ~ m;rrniltI o:bmpoJ [lLr-!l¢ ,cOl ilrl;l 1'1 ~;lflicl; J'r!:lI'1t fi>n;m;, di,. i O:l1g<J .;;41' . ar i,) e :>l'!tIW "lgld{l,'YIIl~ r rr;}t~ r..ilJi. ilh)~l1o '~I]W dQS i1'1j)li'IIIi1i,)'l:ltos, ';;l)!I'ntcn$,

t

'[

[

(J p' 0'" T O'I£! {. A

' _jJ, . .lJ i. f.1. ",

A reR·~

CONS:nIlIJl~A.O IINlERN,lI. lilA U!RIR:A.

·Cilld~o 11' .. 'htl,,.,~:)I,m

E.,I r ul'~"Q >;(l~(iI!II1> de T!e"';I,

r .... n.mh.ao d .. ~ (>,";1", $r.mi~,,~ !'IO '''t,,",Tj'<:l( ,dci Yoma.

111'1"~"'IF"H; ~tlo, .d,~ " q ~ IIJ iII.l~ 10 .. 1 tio lIto, ~a !il,milo ,Ai 't.

l::[u",.Go .hn ~(mldn.elllle'!' pel,; !I'll' """II!'!'!O"I I~ "'1'~ri .. is;,

,GEOQUIMICA ()RGAN.lA~AO DA 1AA1flUA

(') Ultl'illC SO' fis.ic() ti C;Omp6S10 'uP q~11! chamaruos. hltltt~Uf • .ql,Je. nor. Stl<l; vez, ... se cncontra o!'g~niz:nru;l l1icf~r~tli.carncl'l'· te segundo. chFeTentes. gr.~m.l:· {Ie- .agrt'R(,f,· (:i!"Q,.

Com ~;').~ .n(ji>'t;L. t!Si:lll~ hil~1ia'!'9Yi~"1l te'),l,O~U.'\S pl:Irw:t11:!i$ .:jem~llta.r~-; deseoberI&S," pela, Fisita ~1;1nm'~ca: proir'onS'. ,!!1u .. !,n:m$ ,e ·e:fefrnM.$" A a;!rt';e~o;M (Le .]:1[16(01111:5. e ;[lttutruns Qdgo.ria os :iJrlci&c;>s "IiMmko,~, I.! :I ~~r.:.'gl'l~ao d~,st'es wm os electrons 'n",!; ria os IlWmtFs des d;ivo!l",~~:j.:S de.nO'I:t· Ms.

o dtOl'I:!(J, de dime:rJ~Qe.s cxrremamenIe. pequenas, e .. 'pois, eOilSll!nicio pal: um !l\l~*.fi), nortador de F:rotQn~. c<:lI'regadQs pesurvernente e de neueroas, sem e'}.f,'g~, e pOI:" um !i:1l"f()J'~6rjo deeWcm;ms; ,c ret:· gados !legathla'm~nle, que girilITil rapid1;l' menre .10 ~cu. redo!" segl.!J:ldo tl:'ajc(6ri'tS

(lrbi~'a is. .

AsSim, de certe meeo, fb esl runrra do ,3, ton"t9 ])0(;\(01 :5~ I: ,('omp .. r"",~ 't~m a (~4Z \l,ln .'lISU!'IlL'l.tI' sobr s 'ubm.icro""~(Ol)mO" cUJ(J, sol serla rep)f'Csen~~ ~~io C<\'1'Hro. m:q. cleo al:Qmi:t;o, C os 'fJ~<I.t'~:tas, pelos deeIt flQlns . !lei I~.nc;f() em torno 00' nucleo,

Oselementos 'cnnh~id05 aM fu.oJeo sao expllendos como ~I.? Ihr.e.sSE!Dl: PfQC<.'t;! io.'QS de urn 'i.wmo de .~.idrogel1kl. POl' adj~ao succssiea de pJ"iilU.ll'i's e Ilikllmns no illl~ cleo C il correspondente au,im:entQ do numero de ·le<::I.I'on:>. djs,PO"s.trn; reguUumeme (Om umn au. mars .;;a.mndliiS d'" o,bl.t<l$,lIJe sete,

Os -alOmQ$ dos., elementos sccombinam I!n.! re s:i Dl! rn form ii J' mo:l'ii.CJil'(J$ 'I! r.w1IPOS10:5; es j'Jinemis, ·.~I'l'a de 1,1~,~I'a. ':;,('0 comoestcs c rls to! Jj !lim; nO! [.Il'l'iiis" '1·j. 11~I'mcl11'tt:.l a ~lss~ia .. ao de minerals QO" da as .r:o~'IIM. qtle ~m:ul'lOt;iin a CN)$tfJ

lJ!t"r..:sUe. .

A Geoqlllroica" mOd(;rlia,dendii nascicia 4.'1 I!S l:r:ii'it,acolaboirar!/iito. entre a Quimi.ca. e ,a Geol'o'gia" tel'll, como oQjetivo o esrudc .dos. elemeruos ql!]lmicos cue eensmuem a mattkia. terres] re, SU<l abundancia" dh;lribui~o. conlbJna,=ao c emigr.a~il.u e, ·'CIT!. definiti'l"o, se\~ ·cQmpor. tarnento ,Cl!o.quimico e reis pdgs quais . ~:;regcm.

'De ':acordo com as' perce.nlull~idladt:'8 Irt~di~s Ob·tl.llJ'lS· peJa 'G(',l(}gulmic~, uhl . zaudo n;Ltlha~'$, elll' i),rraIiSitl,s, de l'o4l.U$', ' mincrills . (ilu·aclT.'o, 1. P6c~tC·E(.! dr:;~lnt.rf1 que ·O~ si. AI. H" Mg, en.;. NtI~ ,~, X S3~ os e'ICalCnlOlS, rnai:i ab,uudamc:> 11[1 ('lOt) !{I. C ~al'l~.tH~c'n 9M ~ .~J<_:!. ITI(;$:rI1:;1;' ij,u.~ .0 O" x i ij;CilIO . o.cupa. ;C!m .. ",Uilrmll, J!2 "Il ~L3 crosra. mUlQ.· porque·.Oo:I~$clin,1rdl ;, de

n,Qnibn.cllJ :di~r~/er(!.' . ..

A I:Lni.t1iade,' lEU ndamental d~ I.Q,lkl~:, iU~ silictl'lD'j: e, :PU,j- w.J:a$l.l.gu1:i'l'lc. (hI arqul I..:· It~r1I d~~ cr{ii>ta ';~ 0 [Si 0.l~ r!:lS~1 ~ nlJll'! ij.' da UII'ilfSQ tit! ql,l,lIr'o {OJ: ~16 r'SH' } udcJ" Itll'i,d~c m)l,a ·.dispo.slc;:...tlo 1~~J'(..e~'l'i«i1. ~SUI ~Dnh,j"cl~, I) g·M'~I'~llml.:lIt{) erl.:ml,: Ipi' !iil.'l.s~ ~Q AI, Pe. Mg,' ea, N, K.",1;l H, l:nmCI~armc,nte. d~nd() ItllPl"3 S;diC."IIi)S diversos, A. crosta e fundamentalm 41,,' (:orm:ada ."'0]' sUicr;;.\oos, Que, 113 S~l ",uri...,... ~'i,a" CQnl~m alumlJ1io.

CICII.OS GEO~~IM.IOOS

Os m~l(ilr{ai5,'qtlecons!i~Ulilrl~ -a lit(;l."'(O:ra JTIo:ver[l'~ e $C' Ir<H"!:{Qrmam $uglii'i d.D urn sistema clcllco, ,lJ,:'S roehas lJao ,!5·l'io e::>t~h'e~ ~.j ,.I;iliI;;~'~''lI()f.r~~T1 ':~~~o, e ,111Q.1' i.'1~n\6 (311JlO h:m,o 'oom)J' :qU.i mic~s I u;t m\~I;$. !l~ l~'Wliii~JI e rIa quJmic:\ "d.~~tos(4.·· ..

o ciclo -des a:gel1les~oolQg!cos extcrnos corn QS pl).o.ce~'S~s (Ie ,;ro.:iaQ, I runspcrtcc se,oJrn!in'l.t~~~ao,· e 0 dQs,;.:;1gC.ntcS. Sll.!oX6~iC'os. il~ternos e6l'1'l. os PJ'O CSSOS dil m~till.[iI1.:of'.fismQ, ·or(lgcn(!~e, plmoillism9.e vlllcam'Sm~ •. provocaram ,at(f3-t;:ao dc, dois ddtis l}eQq,uimic().~ <;ham<)a'lq.:;; ,e~ILcr-

PO e imeITi9.· . .-

Crd·() geoq ui mieo de tim .el{)meli..!O . of " conjufl'la··~ migra~ijes QluiJ cstc. cI:etUiI n~ (;w5,~a t¢'~~lT~. ,9 ~s,i\~~~Q ¥~qllirnie(19 (1m; ,,;;iemc.tl ies .rt, de gr,ll.flld\;; ~DTI'j:"OI't~QCJ a. p~r1! o ,o::::cnh<fGJm~n~(l '.(!,a h 1.$ (~!~ ~~~. 'tlJl fll1C'a . de .. ca.~la: eiery'l(l:O'H:I. l1i.SSilfl~,,~!? I torno .;:;Iu·clcl,o gCoq.U nn IC'o. do ,rt1l.J'I;r(,J)np e do"'sij,lkiG podernos ~i>':\lr ~!'h: gil"l'Lm '~. B,io~IIUrln!~~ c: ,ft Gq9"lIl;ilriic:~',

I\c red ~ta,se ··que lII.hhll ,rl~s 7001 tm (1' ;prQfulldl"l;!ld.c, se i'I.lcano;.:I. -utn <:omDl~Ho cquilil:iJ"!o ~IlJro6dil1~ :ni(;O c. 'r ,.1I~Mm ·tl'llli:rJi"o dos,~~em<mt"9S: lUl'i·L'!$:.ll''C.s, 'I'l';~r' a, nasu<.l c{",b!llI~ilI.1.· tendi2il ;a~jngit unt cq,uiUbrlo ~t:;mod!n,:llillico .e ~"O,qlilimi1C(l, com. urn OIJJillt;.."ll to na ~II ("()j:11(J 'e lim de" 'C!'US'Q'jlm.o Iilfi. eJriel'i!Ji'\ n'r'r~ ..

[

r

o1tlaJ de

p.

.A.om", d~~'rgl1lro ,lIllili

a s o i 0 G.I.A

~1j5~~C~,.tlO !dc;r!!lNlfrlll!!lf,lI01

{','. ~1.1I1~.to,·. s<"fr'~IM

$"i. ~.I~l.t.,. ¢;:IQ>i!:

C.arbcl'l!IJIf!~ Sv~IEi~

f.ol£t:'4!'wti:!i 1) 1;;1J:!Ii~I\i',g~Q<J 5,i1~[[]rtoS:

M.l~;F.:i11 (QdiOClI'tlOl

Mloci",~i5o' G4; mlntmi.

Sr.tdlrll~rUfirel M~.iDm.~rfic'BI ;'hJtoni~m, ViltttSnlcQ~

_6<1~¢1ii .. ·,d ..... 11 ...

£) ,I , IDIl'1"~ ,4 '., '. urn 01 ..

I') 'In~M .r. 1f'""!IIII~Uil\'l'IU Hil'O

p'o.<~"ntag.lI!m. am pilo~"'. d,,~ !)J1"me-!lI",1; l'1l(!i~ ,,'hunda 1'I1e.JJ nell ~r"l'ro.

,MINE!RAILOGIA ,QUE ~ !!l!M M'I'NEMU"

Dellominam-.se m'ineuis '.O!> sen:s·'~'UC eccrrem nalural.i'Jl<1n.!<; na narte S,I.!lklll da Cl1OS.la WJ!'I1J;StfC' e P051iU,tlH C<:?i1fIIPOsi,c'I.O quimlca d-e(Jnida. c~J?lS pi<l{tlCIH. s c]e,fllCnl!1l,"c"S (iorues, ;ih)m~ e 'l'lIWI4~1' J as] ~aoot\'1t: n.a;el..as ;s·is tl'il1:Ullic.unen te,

.os. miltilJ{lIil" po t:lem so. aJ')I~09~~t31' elll lrll<l:S!l.<lS amoJ'fM Qt:Ji 'em l)crthe{:i;tm _ ijjId .. ,Il)j:dos _{cul'l<Qs, Q~tll,;.-dro~1 .!';,Ic.), m~l" qll rnenos ft"ifl.!'1 are S" !:iOJi s hWJlnd.Q ·O.S. emli. !1.I!S, N-ilo obstante. lint -:llmbos OS, .:aSos a matchi~ 'till': ~Clr~a.· J;!IS min[ll'<li~ ~.(!:m seus. ele:mcnto;; . dl~!;t~ g<;rOmi;ir!c,a,. mente. o q_1I(! fa\': n;pe.u-[.a Jindcfinl.d,~ m~utc ~{a_ m, a tl.l~itil.de, (l.rd':'II:I~,I"-~e: ;{)~ m!t'!ICltaLs:sao' Iormadas em Irl'tlwru.l por maMria cristalina,

A 1'II~h.~.rhi crlstahna tem elementos pnJ.pl"iolS do,;.:oi me l i<l, qUI} l"¢gWall'l,."! pO<siyao. ern 'l'tH!, :>(l loc,..h'z"a.ln.. as SII.a.S lO'artlC'lltas: C'!()1fI0n.t~'lCes.. mas gst~s .deml:'J;J~OS de :>Imenm pou<1m, O'l:l; n~, ser 'pa[~ntC$ eli i~ri(l rmen te; nQS Cl'"ns ~:;Iis o'~ :ser\';;!In10S e3'l'!U$ e .l".L<lnQ~ de s~m~l:nti ,c-orresp(mdie.illl:;; a 'l!J!m pclieelre ~ooin¢trico: em rroca, !l<l,:> m~:S-$.w; rmnerais ,&:ste.s elementos twO se emninguem. lIejamos urn c_'lic<ru,plo para maior clareaa.

0" sal-gema qLl~ !i'e enecmra nas ba:, cias :I •• linIlS de Cardolla e Stassfun e !fo'rmado porio!ll.tcs, <10.\>, eJ:~me-llIuo5 dg,to e s6dio diliPOSlOS". ,.[ltre ';Si tla, tal mfJd:~ ·.QUo! c<lJda iomc s6d!~o.r!. .ro.(:h~~t;!o.~po. seis i.orlU:S cloro, !:', i oversamente, eada Ionre eluro c' ffllfil bem rodcado l)~o·r se'j ~ ion-

tcs !l9di.o. '.

Adn.itll L'td(l'.s~ que cada :'i9[1 l~ ,6 lrelf re- 8¢ n tado POI- uma ~sf~l'<i' ·dc T 511: l:er.m~I1<ldo, 'Lamoohol, earregada, p,<l!Sl.[.llfa ou ,n~. ga tiv amt!lIlAtc, Q S~ l.g'em a :!i"'-r:=a iXl\llsh t, u!j~Q POl'. ~IUU$ 'o!),~'1es .. d.~ ~S~i["as· ,d~ c3rga~ PQS[("IWl.$". sudili,o, c M.ga{l1;'~S. ,dl!r"O. q~: se atrai fu) fOI'~eml::[H{) t,\1'!'l o·oocher:rcia. a s~guintcdi posif;jiO:')IS ~srl.!rn . s d.e :l¢t1ro. IlGS lrerticC's' e no. eemro Q,ili~ f:a('C'S de 1,1];']1 cube; e, as d~ c.I011l, f1<J mctade das arestas e no Cc"rI'irQ do' mesmo nlb9. 01 mineral' slil-gcnia 4 l"~tirew':llado po'r cste e.s'luen~,a. 'q~e SCi rk:1l0D1tna ''!~tr~jtcm~cr,I.~,talr,jlu do sa/-gemlJ. que' sC I c. piH:e irldefinid;;1.menle.

NQ ~j.ilZ]Inel;no· ~e Car(1.Q(!l:!I. ~1 massa de :lOotl S(: apre~i"lhi de Inil:nl!-ft'<J hrE~'"I'm~, d,o"br,adtl c~~rlcho5mn~ii:lte. 'C !'I"ctil.liI!I)j'S~ t10ta ·ind.kio da: ·<:·SI rntur_a (!:ris~al.in: .. in~ema, C-()mo' no"> ~.~nul!},~, ~e scar !"XI) 'belo c.d:;ta] .da e:>:iam!')a Efl j1Q(!cm ·ser constaltadQ$i (is, .ei,eine!iitos de sjmel"ri,;] (ille l"e,guJam. a IjjsPQsil!<aQ intC:IrI'lIl. e

'. 0 numero .11:' ~r~Olcn,IQS! 10k., ~ilm.llli !lilA.! po(j:e .nil ver "l\ fJ!fa:Le ~Itl (;;11 ~ i.d 111,.1 l' rnuito. Ihn.ift~~dl,J. u:dl,lzillcl,O,::;': i ·lwl.Ii III I'l(in'o;··,en;tj~a; f;!~nt:{;!".J1'ti."ro I! ,HmrJI'Ir~~ II pflIrJiG d"'·.j'(liiirt'fcntl 1::,.111 C't\N(I\? It' tJt~(Il;ia, IJIeIl(l:m lna-se o1\~. lw.rwli'M at~~((lhim til' (XI[ljlll'i.W ~c <:lc"!tlcn,[Y!I thi ~U'lb"~'d ,a fl~I~; .umtM"mn im"!i:k~ c ri$~1' I ,; :xr1,n.~~C:r:i! (I,

TMo Iillnerf,il bCI1l Cl'i~.l.il,hi1.'[l\hJ d , I madopor urn 9Q!1j'mHQ. ~Vl! . I'm.!. s, "If ~'l, 10 e \Ier'li·te-s. tOI'lWJfI \fir'~J'l)$, !.'Ill<,.' ~II' m IIII! i.UTi _!>C.'l~'mjd.rJ .~ .sUll SlI11lHkll) 'I i~l il.Jti,~. (;'laJJdo 1.111'1 P(),hli(l'l',g, gCOJ:iI)C.UJ ~. In:,, • ~)ll

-';,~I"I9S r'llgu~ .. r. qu¢ $1,: d 'nOlllllla lVIII/II

cri sial ifta,' . ..

As Iormaa cri.s~iYIi n~ d ~, !.; rdw ~f~lll a sua' ~.irll""ll:j~a •. l:)Oc(C<lll ~ .onl(!UI' i UJ 11 sere ,e·rtmQ(l.5 -, !,rt~P.tJs, d!,ml;lmil~lItI9:o;, !:llil. .1l<'Ql'lffi!lS 01:1 ~km(;l~,' fiWC, S~(),:;. ~,r"~'II. W ~'r<lC_(.liJ,(l. h",.~~gotlel~, ~I}~,ib,~~(l'l{''''' urtl~" r6.m bico, ''ffo'l1Of:.~lhie·{J !J t r.,a~'i;ll(f(Jt

Ca.d., il;lst~,nla, ,l)(lss'l,e Ulwa: (;I.l\n~ bi~ u!.' all protn;" d(:l ,elem~,~i,)$ ~tc !iinn 11'h~. ICJ'jIJ' m ina(j.3 I';aTm;M:risl,it."a'· s.im;et,..; ilj IN deve estiiT l,,""Qulid:a em .[!iJt\~:; ,,~ f ~l"rll If! erisia(inas do' -:\i)sfum.a. A&siJrl{ '11()' si l.~ ma cUbico, '.,. ·~<i.l"il:Ctc tSI'i(l. !I,n~ti ~l. ,I , a ,ctlln1bin~l'IO"d~ qu (r-f> "i:-:; 1> Icr(j (' II • m;)·IClt.I;<Igon~d. ~,a: exi£l~n Ia ~L' mil ~j.l!" 'Quatemilliio: m.9 hC1.,agomlil, II d- IIIn t~rl $~n>;i r.l?; no· rflt'l' ~Q~{"·~~,l.,:J d • \lU! d 1~ i~I'lJ1;1no.: ro;l Q~I,ur;N)n''',I"y ,v. m~ 'Cf;t"hlOl :chruro .. ill d:e um (,>t."«I' boo'. Il¢ i ,0 ')j~*,,., Iri.¢I·iJHOo, G<lIJi"<lt:j,(lrijtl~ 1)1."'- tl.~O ~111'1 (' S(:lnt-al' el.,;,lc· d~ ·~tlff!,~I·l'l a.

Al:Cmde.s~<J!. ~iJ:l:l{,'u1a. mllrinm Ir'~ lur 111~~ cri:ft"Il~i1a~ de 1,,1111' .'lli.~to.::m(i !lad '11"1 pQs~u~r (lIJ~~[IQS~ ·r,o. .Ii!AAh~.i . (II' )oIjlola-;u III oh !iiII,l1Yh~Ul,¢llTfl(!lllI!I'lJrJlbm'l, I'IVI '10,,1 hili' I(~. 'I.i" 11 i:ltirnCr1J ~'r.miIQ " rH,).;i Iq: (j lu [¢Iii ddb~ de)n';I~tQ.s -s '9 t)!1 blil"i till I II>, 1M I earacree 'lWOO ~i ml! ","iC.H',

I I [:l I IlI I

ofllaJ de (J E'_Oj 0 (j I A

~~ M.IJ).ll'- lUBA t A.SA MI(lUU UR:HI!5

M N ERAlOGIA,_~__.~ __ !!:_...:..:.;:.::.._____.

'G,EN,ERALlD.ADES

P'

-
,.,...; ..... .~
-. ;;>'Ii
...-II IV' . V
...,). ~ v
c...-J I
, ...... ,___. ~ PIQnq,s ll,rinci'pol" d" ~i"",,'i .. iQ <i,' "Ii'! ~(i.iQII,j" ,!,II··9<;Jl)!<O,

·Se as ·wck.,as,· come se vera m.ais adi.ru;t!!, sao, as uDtd:tlldeS: ,eshuturajs,f1a CliQst~ 't'er'i(lstre, os mi:p,efotis OOIi:n~~uem as unidacles ,elemmtares desta , crosta lsto .(l. s.ao cs OQIl~t~tlliIftt.';; primol;rips;' d;:;, mesma,

Os.· rniner<lis lll.;i.O ~ ,el[tCQntrnm l'egu, l.ar11'le:n~e distrib!l}:idos ria erosta, mas h;j, 'u1;l msmero lImiitadb- de]~ .coeno 0 q_WU'i!zO; 0 f;el!dspaw ·eou~os.do dpo ,&iJt]cat'OI cil!l'im¢D~:OS ~s.$.e(Iclai~ ~s >1"0- C~j que' C~llshtlJ.em, ro~' S! :61;1" !iI'S~· da ~rs-sta ,oon;Gstr.el. ~;qU~lli~tO que qunr0S. se apremtltam lotlU~·:t~l&PS' em peqliemils oonce:lJit!i'ao(k;-s dellQml:lla~s dep6sitos on jaZi"lltll!ni'(}S mini:i';ais, e, ainda, es 'qu~ a.CO~.lP~nham em b~S"taf.lt'e· CJ!,!I1Wti.~ade os .chamados '.I'~im>l'af$)le gang(1. AlgulIS desres rninel:a~St Jlolie;m constituir )'0- chas sedi.J!lcnb.tes,qUC o~~rup$!<ll1d,es a:r-eall sedimentares ·.supe;tfit:I'3,IIS' -da Ter~" como ca1lcauos> .. u:-em:tos. ete., porim. a,.csiu' dis'!$p~ ,e. por se ,apres:eDtar em sua forma m,als pura e bem crlstalizada nOS j~i~elitos .m ill'l.e:raili, lestu.da-

Io-emcs IIO'S mlnerais de :ga!lg~, '

hr seu grande i,nlei1!:$~e i@m.e~:c.ia] fa+ rero,QSCilDit,\.lJlo tJ. p,<lrte.oo[[l .as gemas, as jazida,s ":Scrllmenh'il'I;lS c: as j;azfda.s :sa1!Ci,;J$ i Jimlabnen te, e!n,~n;a~emQs. 'este b~'eVe csludo m[neratogl>c'Q (om o.::;elem.et1j'~,os mais 'impo;rlantc:5que sio; enCOOU-;;iIdQs, na Natu.ooza.

'1. M:.'NERAIS CONS.TITIJI'NTES 'D'AS ROCH>AS

Qu.al'tt..(lt, - J! 0 mI:nJifal ml\is f~eqi.iellll. te e espalhado pela crosta: ·elem,ent0 fYl:1,dameIlta,J das _~'1!S_,ertl!?tl",'<l:s. sedlmeufares e :tn>eIam6r;1krnt;i,. fl}nns; tameem :a glltlga. ~~Ii .;I"ll,I)j_o~a .. d.os fi,[Oes., e 'l'am.Mm eon shEni, '~~Il!lnM. veses de' graDcie j.1lJ1!)"'rrilJrn!;i;a, [lOS. ·.quat'l. "lI[OII'rtla 06 mats; Lx;los en s'taJs·; oo,rri.i;I e-xem,plo temos, IiIO:s ,gtodos alp,n:os, .. oonj.untlM> .e dn,(s:'!s, d~ TIlagnifico~ c.r~8UUS, 'D.scI:mrnQ. des QUDrtZ,(J ,(llpi'i()1 e. Quan~o 1ilontl:r:'

Ctistaliza n.o sistema l'i):!l"lhMdri'l":o. com cQnf<Jrma,06eS ctisdntu segundo ~ m,meita de ja:ZeJc' asslm, ell Q'UlIr,tz.O eernWl? <:Ii,,·tt:sen,l:l:-'~li em fOrnla Gj;!P'risIlH\ e b.jpirl'!:mi!de h(;lx.iigo,n~I •. como 1110 J&~il.1" to d.e .Coll'll\'9stela .. eDqmllJ'lto, ,que as variedades de 'Crl;stal de i5)c_lja.e QuarU;() ~WI~~I.!·afm1o ~.rn r:J::t:a~ ·facl;itaS' oo.mpoJ.J· do ,'" habi!iI.I;s,. nHidamC:l~l~ ro!l1i~dt'ico, a:p,r,e:serit!'lt'itl~(! 0 p'rislm'l oorOoadb POor. faces.de; wm~C!edr[)A P;I1TU:t fios c\"hl:~ais de qU'al"!ZO dlO Sio ·u{;lartlo.

Na ma.iorl~, 9 Quar~. m€Smo qLla.1i1· dQ p"n:{lce. I'o;r.m;tt ·cI:i.s.tals_; ,6 reahucutc si.ml?!~ gefnil'l~~~o de ~mp'leIPetl[o e;r,t1' Que :os.' dOts· .~'DlI!'OS esrno ]Jlii!:llJ1ame;nt.e l~gadoiS. naO.5e 'c'lb~iRg:W.udo C1Itrc si. o Quar(t:o Qi1t01.tista., muUo enoonu,a.do

no B'rnsU, ~'Pres,e.nm~e erQ .e::(~lillp.B;(U:,!g. al?re;~~ad6~ eJln. joalMtj~; QS. Q.l:lart%Q Oil. prl1Qs; .de Zm ... kenstock (Su ssa,); O~;. Q-tlanw gem.i.Qados _segundo a "lel do' . Japa.6.~ e es Qua~rio heU(;oid,ais,., d AI.'pes~ s}iQ cr:l$.tai~ gem~f!a;.dO$, S'~gl: leis dl!.tlntas,. exceto es 'ul.tJmos qu.e !; ,

gl'Upamcn.t0s l.ll,'l.iplan·~res,: . "

M:i11lt"!"f:<d . mw1<?I' e qortl]:~l~ta Ill!t:U.tr tl3lI!~p~reo."te. P9.de. I()~-at ",a(i)l.d;h~iS»:"lI:~, colornQOe$:e a,.~ ,to-rn:J;;:lNC t~shl¢l~oe ainda Q~:OO (Q:u4ttw ,r~it'O'lt .. (;I -. T¢rn bl'i· ~~.'lfilteo-. ~.p,t~tam·!!nt~, e. I,llli,~ti..lii po. ·s~thro. teo ,1}Q~S.ui. a :P"l'o~I·~~dadC. cl~ ,S'it~J of;) ii?li.l~Q <¥.~ vJ.!:aa"fl? da lu?: p-olan)J]d,i1 (polarJ~!,!,cao['Q (iLt()in.<t) •.

Dueo e h(gH"e pief.,elt:!;t ricQ, f!W6mc:n que mw.f(li~. PQll~OS mj,m;:r,!:iS ~e$"~ntam, e pO.r tSSQ' de grande, lrotl'l,()l;l:mt;1',:;l L!i~ica na al?,1k:a~iio dp~. uIU"a\>sOl1il_ 01111. mtcamente- e·,;Sdj~·p!-lrp·." COl1tMdo[. 1I118l:1, m a ;~ Y~7..eS, .. peq.uenISS'.m~S, ,qu~Hhdadel!" ile> impiW"~s ·que ·lhe empr.c,stam ,S ,00· 10,ral;~o: Wm'r.!liu.e ~:atac.'1do peio HlF ~.

por fiLls!.i;1i>,. corn KQli. .

A Ca:~cea1Qrl~a.e:,:.a· A:8'ata sao' 'varied:n' cle-s, CI1~ltoonstaJ:i;nlIU! dill !i.lu:ru;rtw· d~ .gratldc .a];}lica~:ao i!:ld'~S:lt1al;.o Qlil'i,t, ~. ;:i {";j.Wn<'!<'lhl,. esl:a lllnlua .tie; GOr ve~1tl~b ~IJ!.!)Elt.ie,. de' 'W"ficl'lt;;iio' 'em' JO<lIh,.~rm} (f, .fil'il~~moo'fe. Q lMp~ e 0 Stlex mlPeacl" $1.1.

A Optil!t nia e ''eOl'melite umn. ",ii·i:eda· .de. (1e qu:arrt1,"~,. porein !lim gel' ,de :;;iO~. com urn. oOl'!teudQ,em ll..l1'ilcil; qu.~ Qscilm entre ] e 21~. Su.as vlU"led,a4oes OtuJln flQ'br~.; O'P.ala qrci.siQ.>, .. etc., ·s!o· runiU-l aprecul:das em loolhena.

Feldsp.atoo~ - Sab a denoQlrim'lI;M 'cW fC1d!S])i'i}"OiS:: il(g1)U1,pa·se um C;;;U1jun1!O d,eI1'IJI:'l.e.-ra~:s> e~ll'C]tamenferer.aclo:m.'l,db:it> ,en.tre s~, ram,lu pe.ia.Mjl. mO'ratalogin CO:qIQ pelas ·s-uas- Pl·91)liG.i]~de<$ ricl!lie<}~ Sio,,:tAildos ~H~l>,. elem~l;t:qs' :f1;m.damc)'1Ia;i$:" 'dils t'Och!ft"S. ei'IJJ(.H .. i"':;L:S~ q'u ;:1ejil;n';l" ir:ttl,Ju$.i"~.; l'ukamtaf> e 1~kmare-s:" F01'11l@.pl.·dlfr.!i &ll}jgn~poS-t de -aro$ com () sj£ lemil de. ,c.r.l5hthi".a~~Q dos me,smQ,$, qI.ll6.pod!.' set

monoelimcQ ou tl'iclinico. '

o O:ril}.;:lri'~it;l. ·i,ilka,t~ de ,,,Jtl111 nip. 'IZ pat¥sio. ;£.0 .p:rill.eipal f{l!ldspalO' ,mG'rol!i). cHnl.oo. Apt"esr:mt,a"Sc ;i:mfElJilll!:L 'd~ c;:li~ tais il1c:b;l~S' on il1lPl!mt1J.tlO:s, de moo·'po~:>.· mWlo\'I)Cie"ia~. OU 1l~~11;I. lirn gtmI1.'i(iao;,~' }fluit I Viil n j.ad,a~;. Q.U ;:I nd~

em J!:t; aQ'!.!cs. t:J;1lJl!.rec[!U2',;l1,dthl, ~lilmC!> Q

de K~ Lillo (.o~l.hlC~W.~,,"

De . i,[ICQ]qr Q ll\a'!tl~pi,ll1\ntc, (lQ\iT~d Br ~~1liJ~~ '11-' .~'r~IJ,.t; .. ).tlcl~r ,1l,nllu'¢lhrhl, d~ I.I0!!' (je.'oa~;!le c; Opacb .. "(:nn:l'tf!n~~1'l,I.u . bln~.lti[ negatJvd. EjJlri M S~ti.l~ pri"flci'WlI!" VR< ried..::cles ~cmti'S- dli)in ')1 r.oI).I4'.iWf() OI:i11iltlm. d6 6Q.I," t'6$ca it bt1inctl: tlp~tQ. '!!XC'eILo.I!:1'l'l i ,iqnlnali d~i ilad3~ j e .' ~,til.:· .dade m;;\is·. froqij~ rC.(:!lcMl:nmdtl,&J bL<J0'5 rcdS~:aj8 CO.fl!il a: gemjll'!I9~o de ~I ~ bad em. Zarz:il[ejo (Mach,id) ,; 2) Acl~llltr{ia"

ci/ttad .dc (J E () £ 0 {J I A

MINI:ERAIS C:ONUJIUINUS f)'AS ROCIHAS

Mkrod(IiI"'''' ·V<I]r. I!m, ... ,onito. C.:ihH·ijill,o fiJi. S, "'-l ..

(') Micr®lC'N~er:. s.ilwat:o alll:mi:oo-J!ot~s, !fi:oo,ie]~t.i4n;;i>:~ ~t~jJa.eote eom 'Q. Or(o(t!M~OT .~SU~. rnprful,o$;la. ,e.diCmt'l~$i prnpiil:e&tdc-ssuo!a'O :SlRldares tq~te 'ire tQl'na 'Gafi.cil dbijng~i~lM cmre i:. MicrQ~e6·p ica!'ll.'elil,t~· .a:p~e:reDt.~' ·e;St.t-,u;t!,l.1:'a ~ t:i~ltiar C<lt,ilct.~rlstlea, D.e urn' vet:d!l! ib· t(lIUiO e. a AllUi~onita. noM,'Vel,.arffiedacl~ destf: ml[iCFa]

Os Pltlgid.cl;d.silSl!l, fonnaro.se.!JOi· wltl$ serie is:emorm' de [fIiner~ils, tados ~]Il\'i Silic:aNs .<l]IJJOO1FlO"!ZiilwtOctio,,(;1l.1.os· !:er~

rnolil i . Q1l100llle'

ti:tlattc rdati",:>!' . cii~do·; :q;tl.e

coiI~i!:m. ,0", e.xQ',(!lnes· .. ii, s:e;ries~· a AJth~t,a •. silillcato alumi:nu .. sM!ko, e·a A~or" ~it~. sllicato a~u.:minl;K'ilc;:illl)" Mine'rtlJs in;c-oI·Q.N~~'U bl'aIlCOS, com b'l'ilh.rJi aaearado, aprilSellJ.'tarn-~ sem:pr;e ·,em~ _g~mi~,a<;ijes, ]:i"iJ:llss.i.llteH~s[~u:;um€El.~~ .. d.icstln· .:i:iLll~eis ao miicroi<}-c4P~o;::e·tip]C'a dio!' ];I.laJ" g):t!lctj:;i!>il::15 a. eMrL1tUrn zonal:ia, d"os se,t»>" ~r;1os; . Sili,o ele:mcill;Q15 ("una;amten~tais- d,as. [l:;ilii1~Si· eruptivas bhic;&,(':.

.1iI\licas. ~.sao mif;lenJs de. mCl:d.,. l:1>l0'm:rdLtiks" cl'#Hal:i;{a.tlos eJi!il! I:iilmum!'l.~ ~$.eu> ao-hexag_Qiffil1.iS,QU:e.. sc tC;lfaC~~fi'UI~~ pe'Ja flicil C:)lr6~!i3ljao·bas!lil. a Cfl.Jaii p~rmifC: separar W!]ji1l's· multo r;'Ie;l~<J,cltl.s~ e!;istl' cas. Esta 1)l'opin.ed"'ldl.c ,e()<utl'$l.S, eeme tl nula con,Q!u U:bi:l Wade l3a["rffioll e e.1~~ Ii, 03, pliQtJ;Ild~ .:1 l!.!I.!iJjZOl~O des:,~s mllne. ry'U~, como l:50iruJ:re.~, em :gr.n:nde nMm'm.'O dl~ ~n)~,..-e:I:ho$ de't.TJGQ:\,

QIiI:rp:~t;;:llnJ!e'l1le s~o sil icn ~~s ·b~·sicos eYe ~1tJ.minjo epo'I.1i$.ll]cl, com ·JTIagriesw, e (ei:rQ· nas e'1i~i.es escuras: a m~io-r:iai das micas cOllteJ;n H;UOF come ~I1ion I~,

Optkaf.l1e~te" ~ii0 . 1)£.8:a,i~ios.' e

fone:rru;il1l:!.e pI . . 'IUe pcssuem

ferro, EI~rne)ij!O<$ ~s.eRciOliG' WlS i'Qd!",~ C.fU~'lj'!i'M, silt! con slituitl.tcs; Tumd;.:tmell· ~ais das met<lm.6dk"ll;~.t~is: como gnail& ses, rnh,a~',:d5tQS. ere, Os:prinQJpai5 _l,nm!l!-' ~ a ;is diHlte grU1!O sag <l Mi.r5,;:O\;itli e 11 Blotita ..

A MU&ClO'llitf,t, lli1.i.C"ll. poNits:;,ica oubranC$~ e ll:lwlgr Qu woo t<:ffl@li!ilMes: dislirJit",~,~M:JrI!m ,pWl~ .e~~t1~~; .lrnl].~pJai. .1li\ll,1;es.·a h<.II'1sJ:uqdas, de brilho naearado I~ suave. :It·<i mliiiS utm~ a d:a ''''!is tJ;P:~~· C<l<;,i~~'" fn.CJiJp.nlrilis.;: e'ih~Ol1.ti'ij.Dcl~~ frjiJ:1 ·grkildci MOCQil; nos l'fegmil tj IO~;

, ~ B:i,,!.!it't1~lnka ~:r'!,'ic41i o-:u Ilegl"a . .p7lui· 110 .s~nre]h<fflte a, ant.lJ.ricW, d~l,a. ;se:·.dis~i'n. gi:liiu!i:6 !J9J· suas . .cores ~C"l.!'I(pT!e ~S.'CI.!'I':<l,~, e aid :neg_rl;'is,. c ])clo set! mrte'.'[}leoerolji>!ll1Q", qllC '.ill . ·tle~·dll' .. 1l1m romp;';,li do ate q:J,1a®. n",g,l~ 'lll><l~,· ·e ,~reJ::oen tQfI;bllli)::;:t,rr:lt,'i\ e m€!;.1ti.io eS"S~n.c.i.'-It d~. qlli1Hi'e EO. ·dflS· as n)ChiU·i:nl1't!'s:i,1ias"

PLr6::WllloS_ Fotl'l'I:.\m. 1;Il;Il.. W:utl(il de minenis C~OO. sfmeirJ;JmQnod;iFli~. bu 'i()_rto:r'r~bica, que. se, til iw.:::.teiiz<im, Ipr,illl.," ,ctpg!menOO, p.ela cli,..~gg.rn DluOlile[a. .as

f:a~~ ·do, pri:s'm'a weti'ti~a'!,· e. '.. $, lin..ha:s .(i.e lifller.s~Q f'(l;rmfml,~~ tj;1!lJ!l ~i:

]',~tO". .

Os· 'p~thiii.'os m0'lIodfuia:J<ll

1i,!l;ssiJioatoll.: eMci.o-.·· ~ .

'm~!DJte: ,p~~ros~ como· da I;:o:m;···(:rul'!inti:d,aqe~·\ e lF~O. c~ fl Aug,i! i aT<J:l

a Wt~~,(:S¢UIrP; ~~() tl~meJjjJ;U! bIDa:

~iajs" ,>,;,;ab plooci:6ic'Qs; naco· o'bi;'nl~~,. :ot"6D:wiliIo .e:m.. ;fetrt> f~ 'v;an@:1' :~'Iil:as' ptoopri.edild@.s 6li~kaS'. ,~ijJdO is 'i,failri£fqai

de~rc:rri~fas d!.~ ·\E!r~~mQ$lI!!,.

(l: f.r·ancam~t,~ . +

e n:dmt~~a ~jco aas:rotlba:s

Ca:5 eI'lGonlrandocie':.~~offi 'v'a, Ittilferii5' ~oHiit"llls ro~KaS .' ~I'!.'" de. Ot:ot ~fI[:¢'·' . ;{m , I'rli .. 'Slll.:l:t[OO&'· .. ii.C",di.1Z .. UjQPsidl:i:>pclQ. ' ' ", P<i~ ~i.[Ien.l das. roctJ~ ,P,l~ ~nl):C:lp~lmeliiltl;e .:10'$ !Cj:tIc:aI1iQ~~ p~~dcl"S pdo mel<!QlIbil'),l.s;. 1DiJl),ro~on~l {f iEaqUdcs res'Uilt~m~$ 00

!'uet~([Iq_rfH'Q1IQ oil.eoO'.a'i;<'icto; ,

}bi~}iQ"s".~~M"i;I1~:rais.;sl::'m:e~~t~'~s' D~l),o;:!.eni()S, c:j;!:!!:t8i.~.diJ:s ·nM .~I:s~enl(;lfS mo:nO'c'Hmco e CI«onilmbkQ,.dife~1lI C'iain:;S1l: da.9.u:cl~s: );!Gir seu ,~Ilte.n:m pl~ CI'Oi'«mo' . .;:peiJo .g![1gI1:l1o f9r,m LHlN,OS' do plano de· 'Ci:i!l;i!,g~m compo!ll¢,io qmm:ic;:a ~iHinil.f' ~ "C{Ill t6:rn em, .sua Ol{)lJ.(!cul:a:grupos', de hidi])o!11Joo.. e, po~ sua !i-OFnll1la' q1!iiml!::a.oorres!l)and.~.m a il:iI.iCi'l~;;i's ctlJT!P]~9S e n:j;o .¥(, me'iti,$!ll~lij. ~lios, Osan'ilb6:l.i!os: moiiaQclill~oos m;ijll, iifl'\.p9.ttanl'e'S:*,~O .:a A,cf.iPl(;~irQ. e:':iL .HiJr.fi. llI:enda.,

A A,Mino1itil. e mineral ,carn~t~clstico das nrdJ6s;ias dis"i<iJ.inas; .d1stmgl1¢-1~si dl!i~.t!l Yari.edild¢S~$:egL]li.dQ. a.' qj.1l\"ij,ti,d~lde. de r~rro qll.e Pmpem: <I. T?,eml2J¥:I~, bl':m· .co.c:I.n:ocnIQ. 11, "em¢' Milli to d at>;), f,.~ A<l AGijJwlit,~ de' oor. ~JIXlscmJ., 6 loll't;:j~hk: l~rrif;era. ·.Na sua 'f,o.~ fihrooo ·,1.() A~t:lWjto, ~cij.., !1I:S;trt@] P:Ol; ',S[!~.'·m·

. [I'&xU~ilid~d:e, .Ii: !C\

Co!o:-i! l1n, ~,(l.ri.lu.liihq; d.c p~p_r.(~d;ad¢:i semcllia:O:I":Qe$-; '1)O\,lOQ fle~r,,'el .e <;Qinp.~ ·A.f}brlrlbletiJa;. mineci:1 e';'se~cl<ll ;eDl' l~S. ~ruri.!h'm; b:i;$icas.' e ~J:d6- ,lj~S; aF'I~elita .... ~Il, e,aif.I.i:! .]_):M. em, C!1!i.t!lIS de ~$2e(:flQ JJ.e;"tat ~,crt.o v1mw ,ii a·"l'uigm:a n~gr:fi,(;;,s~I;d~.1.1it"

l)3i.ivfr,;a:, - M":!l:le.t<ir <is:!le':n:c~:li:] i;la.'l i(I; :t~®;~. (l"Jipti~~ ... , ''I:'i~sfco:!!I,oi1)mp (') f!(j"J.a(J~ f~~9.. dQ '(Juj~l d: &itl61~Jtuinle ~~nloo ~ Id cn(;Qfntt.ad.a em nmQ~11fIsa:s a(d~~'Jt:ri~

bd$[Ja~ IT,]~t a~rTI C~S. .

A.I?reS!"ll1ta,-.s~ e!llll. a d ~f:ilj; dit;~ell),lfugi~~'9.' 'QU. l:niilus"Qs. de s].D:l;c:t·rla. ort1Oi'm1\o.bj:ci;\ ,c&", '\I~rcl(!,-.ga'n.:lt:fu,:lJ lI~t:d:~sc:urn, ils ·v8- zes:·amit~ad(lI.p~'I'.d;;ti OU mc.g~ol';. A C!(}l'

[_=

_---.....:;P..;:;:()..:.:R.oI:.M;:;:: • .l.'H=)··r:ll:br!]!~,J)~,.MIQl!IE1.)!;BFlLs:Ilt:"---- ......

MINER.ALOGIA ------

[

....

Q .. " rt~(} ":m'o~,;,~" Sal,,",,,. t!l""'~'iN,

Qo"d~<> ,,<it .• <~;m'bll,ti ~9~h<l', S. (;'fll(l~do tllu ~~d).

[

HO~l!M~"'4<:1' li",,,,·~.jf,,,, C",,,,itl;.a'o', !E~;pa ~ ha).

.A.'hil".' r'. 'H. s'",,,,,j.''''''~<i''' ,1I .. M<!I!@1:o .. ch], G:r!I',Qnil~· ~S"!~",I·

, .$endQ

fa; d,e, Ft!1'~te.rit~. F ··e Trej~'iJ~. ... .. .~O m~e.\~l mats CO" nhecldocemo OlMlIa. e lit motumequl'"

mol~ctt10!Jv des dQjs·· ooti"eS-

i:ld~$ndp 'it t6n:i:nut'l'" ~ ,... N.a·

EiJ~.' ili~ti.·!1 ee4J¥.1¢I>dI;ffie>[Ite 3 . rtdarnie, na p~:m,cla de 'G!'OOm<;ll.

·'I'1.!!nmi!l!.oa. - GruJlo, de: btll'dssilicaliOS' qe ~m~Q_si9iro :q!ll!~C1l; cgmptexa,.,fo.r. m;tndo U;JIiI 11 , sene .. (somOl7fa em,. e:<irs:tem. tm;lolS as :!knno~ Cristalizad6 .. 0 -&i:s;~a'

<l'P'rC'Sent . IS crisl:ais~s..

~aiic<;)s . ft~lilca:mei'l'l~ MIDi;

m,6di>c:os maj~ 'il'ad;jtd~iSCoIG>

wago~, [I~O' I;i'¢:!::.t:allw serem, fierolmeo1Le, r.t~$ro:>.·~ .. verd;,~:scu\'OS', O~t'[carnetl~ ~, t1l;ll:ilI(l<~1 n~,t~'!'o,a;plleselll;llU:kl p.~~ oroisuui ~oen~il~do, ,a:l~ 'CI eXt'rfmb de :10. saner I~mhneflte om'io D'r-d;ln~'tiQ, con":l.i~ao_ 9-lIj~:1l'e;rmite lnilid.:[Q;p,tI;ra· ebrer r!.l:_;>; p'til.u'l!z~:;III:r;).

M{ne.-a~ !]pj~am,entedl! cont-acto, 1llPl'~

sentiilr<Se 1iSai!o as ro pi:o-fundl~

,bide e :fi[o:r;;al'(:)s, C~- ..

[I~~('lS. ,e ~ee.n:m-tii.t . ,

pM';ilgan!i:s~s com Q O:w!ar!·~. Il'IlliMrn ;e l:iRC{lIIHrnd:O ,em.multas; ,l"QC!1~S m0ta:up.61:fig<l!7. ·A;l~l;!Illlas ... ~tiil;clrH,'l0.s, ~e brm~dina sali>lIl.lllZadas" em joalheria ~po.r causa de :5ua be[i5Sclmll Q5!r. Os melhoees lfti8~ tais:teu. l>icl!o :E:rlCO'ntr~tdos, G-eIo;J:;'.(Bi:"@iI). QJ;lS 'fil~s i~ ~ na Caf,iJli6m1a. N!l E~p:;rnh::! e rel.an!;ia.· ITI.CMe ""bUll'lld:);nte.

lEI~o., - Si:lj!t:i!h:~' de a]:Il'!'!'l:llriQ e;·b~rHo. apreSOffl~a·:se e);I! ,G-Tiirtai.s, ~ex:agonals. wi!>· ro~fioo5\. oom (ilesetl'volv.idos, de. cbr ~a· r.bda,p:[e£eren~melirc; broil1~~verdea. (;tEi:a vt\l'cl!e-mMI:'I:!ia. <:E p(lrf-C~~<I)p,en~~

I,ANS. p.a:re:... ., m"I.o; QU ~'I?,a~¢l(, (:lom ~Il'i~

Iho' v~.; . i;·h'9<l!j:e'ffl :~ lleg(cIlla,

e eEclgi1. eral !lie; Qfig,em. hiJ~J'O~:el;-

mate . er.tcQ-]'ltr;a~,Q bo~ p,.tigmatltos; e ffimtillm. assoclrrdo as, mph,,!; me;[;1llftl6:r· ficas.' .

'0 BenlG tuJcn. ~H~rfltlw:m~l't: tr~Ds.

P,IU~i1:te 'e de behs, co-Id'r~es-" 't U~Ul d,as :pedi,:a:r P(~;,.iosat c' mals eSlirn:<tda-s. En t I-e suas "illi~9a4ic!$: d~mac5 d~t .;\ ESn',I£lif,rMtl, d~ (;oF\i,erde.itq:e.1180, lG.u;fo~:

millis 'b'li!ot!;e:;;e fl'l'):wnl,ra.m"'se n:!:

!!1li~ a Mm:e, .-::e ~. ,Aglla,.,m,ar:i-:

~iha, de cO([, riird~:m~,cill,aztlJ.

qlll! ·OQo.trn .~~ .. MJ:l\~~ q~~' tBr~~'n ,e:p;i cxemplal'es- d.e aW 110 ~w]o!fl'3m:a:s de peso.

IG..,_a(ID~. -:- Sllricilil i:lul~i~am:uitQ em r,-(fm~l',OS

Ol~"iln<l. ,e",'O·M 1;11., ,...Ij:.i~ GOlmn'QlI.bl>'(lflhal •.

T" ;~ ... I;"<:I. oW,;". i:Oo;>r"i~ [iI.,j(,JH~.

'1"""11'"11:",, 1",10.",,, 0>"'1 'q'\i<!~t,'~. Col~fo'r"f", [IJI. S: Ad.

2. ,MIN:ER/dS DAS JA%~DAS, MET'AUFERAS,

,A' MI~~MI,S·""E1'''L!CQS

,Mhv;mls .d:e leue" - 0 ~n'9.b.ase. d!(l: t6d,a,,:a inillQl>trla m.;;aaeorna c' '¥c1:-daiiMi;r,o' iot:licliH.10t fladiraO' do ~ci()i:iIiQ]v:ilDenw .. e(:Ql'llimico d'~ um~ l:l~iil)J rovstj l!J:ii· 4,6'M de C!'QSm terres,tre', €lillie ba .COIl· Qent.ra~5Cs de mineral. bmllliC\i\lle]em IiQn;J:a de (jxid9. .b:idr&:id6 e ca:i,l)una;!o disseminadQ- lias :rtll:Mll. e.tUjIt~~ras h~icas, princit!;J~~}me,Ilte>em.·forma de silica(-os e ~m mU)I,enos s,l!ll:ftU,ados.

A, 'imp.~:r~.llda funda:.m.ental do J€~r9 e i:fi). a_S:Q em tQdos os il~pectQS d&!\!,~da ·a'CUal raZe com que a·:obtell$i'io do mine. tal de !en-o:. em condiii~s" ~n6mjca$ ra;z:o@,vc[S Sl6J<I de g~de m.t.c.res:se~

(Is 2rincipai$. -miJm~rlQs de ferTo s1l0 formaiiospe.ios ll~tes: :tn.i.n£'~-ais; ,&fag,neri!(l" Fe,04, com 72.4 % de r~; OEigist() , F!1t,Q, , c.O!IU 70:%; ,Li11:lO'tziti'l, F.~ (HO):J;< com 59:9'% e Si{te,r;M~Fe <;01, com 148-.1%.

0$' mi.nerlos suUu.rndos" CQm es miner ~fll P;ir'il~l. Fe S.b Pim,jtita. B~~9' e Marea.siui, FeS~, utilb::am'se como matt. na .prima ·sornerite em ease .de ;;llij,cu!dade no abasrecimenro d10s minerais antes mendOMdQs .(CQn1(l i:la Ai(;u:t)~lh.a (lur-a1llt(l a ull:illli;la ·~e:rra} devidoas:·com.~ plicar;Ji-es que aa: peqUc.ti.~ 'I,tlar.rt]Qades de .As qu.e $ei1.l.p~ .cOll'rem sig,Qfficai;i:J Ill_a, IIlCl,a,I:Ul7gi!R do fel'ilf'O: E,'m, ,oont;raposE,., ~Q, <I1,~"!.l·das gTatI.dss cO-llcen~U~s de' P.I!'~ia, como' all do Rio 1l'il'.l:to (Hul!:!l. yaJ, pode;m sec bene6chwas vela q1l)anitidade de cobw que cncerl"OInie ,que as Wnla exceJen«; materia: prinla, para 'ji 'me!n.h:l;r!in· d';ste met'aL Cont.u.dQ',·il P'~ Leila ,to u1o.U2:ada 'como mati[;ria l_n:i.m;L na Qbwo!;ii6 doacidosuU'J'irioo;

.. A Magmli~a.. C'li~Uiili~. 90 ·~~inia G:Ub~lf;:o e-m. t;l.C'ta¢dn:Jx die oor negt"ae de I,ui lJJ:o !"letal!«l apal.;~~o~ !'IUe se elli;o!]lr,am dis5emma::dQs tl'as r.otl'las ~l·tl]')Uvas u, em gtad;s d:ii~p~~ na ·aiei3,!il 11t);8go& ncas •. J:>i,O$ QU:!leoas $Jpr<~S(ll'lt;t~,!-,· em. ma~s:!i;s . Q;}lllil~>ijct!a~ lJ.egJ.'<W! PassU) .fi)~ m~!P"letls.roo '.' PO'o:prwda1:le' e"st~ :qtti'i>. Ie t1b!):z,ada. p~lra .. seJ'{lI"a.la n~ ,atelas: onele quaKe semQtt' ~sl;j. acompmnada d'"O!. fl·

metiU.a~ f~Q .Tip.;!. . .

0' Qhg.ISllQ m·I:;;W,uljl'l. em belas: m>:soc~ C0el> (lie·' ctistais rO"Jmo,Mrioo,s" de C6r cl!.lZ't'nt."l"ilCPiI: negr~d.fei~ugi:J:le-a., '(t"lloClQ g-mP'lmell~Q~ -:i[Cl'em,llares )'6(~O,s'~~ "'~ sas de O'hglsto. es. ,mr.aiiS sao b.em :re~resen~ad~s ·na Una de. 'Elba: e em Minas I;;e,rnis·. ·No,," .tn~6I.'ms- ·l,lil~~nt;'se em grupan.le1ltos jnj::g,u13~e"S ilil.(Qrm~si;· ~(I'lj)3clOs Ol.l ~tl"9S0S.. &em a$pec-to metanco, e de eel'!' a:v.er,ll,lelliada. dermminan. dO-\!le' Hem.atiw 'I14IWiiffha;,:. ,ouU'OIS ,~!>

@. ,. Sl}l~. ~; ·fom1ta-, de ~.~U;t~s-"'J:!·~Oliolii,r-,(0' I'nlc,dceo', tPIfig.ruI:o aspecto <W g;l'1tbf3 .• _estes: dojs ,mmel7~s. sao :QS: J.'I;ti:n~i'lU!i' dli: ren'o .l1:!cai~:· ~:p:n!Cl:ad~.~~· mi. ~~;paf1~neil' QOf;llnnnrse com re il111V~.f;wl,Hiliti;!it!l;

i\ PItitn, e Q I . unn;etSlJ.I e iibul'l'

dante ~~ ~,?d.QS, ~t;OS, ap~_;;cn.I~~~'

iio.-$.e··I.nrel'i()tt a . ..!l1!) cOjlodtf(lft.$ uC

dep,ooi'Q:PJ,o· mi'n:t)r.d6gica .. 'C:r:isu-.liila-s.e, e.rn magnifa;.o9<s 'cobe!;, 't; d6de:caedl'oll n ntajfon3li.s. (ijCh()Iil'lill<ldQ~'- p. b:itCX'.dm~, . ~Ie~ u!ti:rno£.,P::l~~'·ab~d~n{:il! a~l~'fa' .aIHI~· cao), iregueflt@]r:!nfe ~mll1ildiQ<~ d~tu::rt) aeAI:l: d~ fulCo. De c;or .aJ;l!'Jare1o-:ltll1ld. ~o]'J_;la-se ·patdl!1' ,.f miUd9. d~'l~ . !l1't·· raJ;~Q P])O.dW7.lda w,i{t JnnolntlZ'..act'io, .,1>"L_!' pc.f!i.eial. Mwettll de d'u~j!;a' m\!:~ja ~6 ::l (),5) pOl-percwsao ,pii.'iid,l!J!z qhi$R~6· "!= odp'. deA,lll:x:9f-re .. Os ,l'Ig'e~t~s 'Ul'l1l.:).Sfel·j"OS' me~eQl1'Zmf.1.no ... rapu:liltmf;)111{!:,- I'XI!):saodQ..oa stiJ.falO 'ferJ'o.sO'; '<l,lU-:" ell'!: "i.Elt~. . te, t!'·IDssotti"idQ pell:!s:. :!'I[Il.:>iil e..~~~tli:n tc·.~

no- fil.aa e, .em pl\'Irte" ~.()Jud~dp·~~ulf~t() ferrko, Q qua] se ;pred:pita, em JOPfflil! de l1mdoita; e$t<l lO\ltim<i l~Fm:a:{l.ief! 1i13 parte sup,eriQir do· jail';,iml.<n'to, ~l)if)&ml;,]indb' -a ,rf~oote{ra ,de fer,to ·dQ d..:~iW .•

M!nuab d'~ ~~e. ~ M.etal ~filj~do' prjncipn,lml!lBte p:or ~a:s q'mdit~b!d!ls d~

W .. ~d1Lllar. ·f~i oonJ\itq d'csde.'<!,9nti@J.h.

da·de e JlsarlJQ; . com Q. i!St~J1it\o.

em 1forti)a de .Ot tabl"i'ii!i[):i()

de _ arm.as e de m~;lk.{is,. Os

m:i1l.(iJio~. de cobre 'OS .sM· (0

'n'ladol> ¢Ss~enci,aJ,melli.~ .;!>Ol:', C~l(.\()p,1ritJJ._t F:ec,~. e ~~."J:.~ e~.f~e,nl~. c:ongloll1)a·uidios· de '!;fa11.o.s sm£-etps e. suJ(Qait~U! .. tQS" de t;Obl"e e- $efw';'.<os ~ecu:ndi1dQ$:. res~lr"Jlm.- da Ox:lda~~o' e., :a.1.i!umlil~s. ~,& --zes, ~pste:110r: ~d,\lQa.q 4~s· l?i'6dl!W~ reo

:rrolt3J;i:,t,es. sao!) cOrnl·ri.tm,Clo$. pr)Dop-aJ· mente ~r ·Suate:LOS $ecuJ.l.d:4ri9:;;'~ C(ll¢9- coila, CI.l~S·. ,e' CQ~~el'intl. CIlS';', a ~iI'f\lb()nu~~. ~;'i$I,eoa. MaXaquJta., Cl.Il.tc,ibrHO:L),e

Jtv~rnol!~ CI.i}( ~:Co;t;~FID,J~J. .., ..

A ··Catoap~n.[la . crlg !~l.iiil. 'illm Jleq~!.!.nos ~Ws, teti:'a;golila]s 40 ijpq es(enQ~dri: 00, m:l\.'litp" '..se~,eHlante.s;, a~. ,~e,ra(l9!y.s, .A1,1r-es-ent<!l-s<.l., ,~r,a~~e:~:It:, em tlgrl!g:!ldO!; mad®.s e cQ..m:p,actrn;.'· jlllfltamci:nt..., coelji oulro4, ro~l'~e~tlis '4~' ~o~li¢. 11'. ~e.t:r,~j a,Il~O '(l.O~ qompiuos ClJp.tl~e£'l!ls· do, l\q;>j(,ln~ 'It !C_hlltl~ ou··b~ :ctlssGmlllad~, e.m.p~q'L,el"~ ,C?:r~ce. R.t:taea.o d~ _gJiai'!C!fi:& ;m.!l.~~;>. (!!~' '.1' ~.'" como c;pl T_1i~i:$' e Rl0 fl,!}t2' ,]1)1.: ·c'Qr a m.atelo-laJlle , um Uilllo "'IlI'n"'; e, 'El'mitide, iricli"ct;)J'$(e • .Eo til lOin.e;t'iiO· de co· bee lIHI'i~ odiil:tI'r'lldid6; );It:;; em,; n~ ~) ,lllah.

impoJt::l'<ll)lc. .

A' ,Ma.li(;lq,i!,il£l apres~~se ellt fu·i1ha!t p:(isiil:atieM .. 9U .. ~abL'l~flres 1fl!,~~h,m.cIl41 ~m gel~1 rna] CI"i.$IOlli.:ndiu;, ~ rr1, as tr <; qilenlte 8m <m:fl$s<\'S. r-nfom.:ef ~ pSii:Lid(J·, :m6rftc<ls; CUr V'C.ld:e.csfJil;a-r,aitkl J..i 'l'1I."'~I~ tn,roxeil<a c· brilho . >rlrreii .g' fniqii~til" mei'lJe .p'ttIn~J-,io ,de· c~'bre. ~ lie l!'Q,(mllu"'til :iH'\ zona d.e ('l,,",ioo.Q~(,)··,d;;;s: j-a~id.~. Gl;lrui,

[ [

Olig'~(o. M,in¢,. Gl;<f(li$ (8 .... ·111·

M"nr(l~it~. OlkIQho,mo' IU. S,. A.J'.

Hm'''II~lQ,

iii i1".iBlDno, ~ ~IHlllh,,,]'.

Si<lel"llt'l. C6''' ..... 1I {:I!iI:!l,I<!'loffll).

M(lJ e,!! ~il'''· eo,M'CI(l~ r"n'" do. "~rro:e.,,r.r<' I"" ~,I,,'.;,ti,,;~,

fa-ra&. Os (J'ep6sHo~ {IlIai)l: n,.,.t·a1}~js ditcste 'rnj'1e'ra1 elico.Qtr~m;;sc em K~ta:l'lga e .R,o. dcsul do Norte.

Mhl~rm ell: UncJ), -lIktal. branco, de lorn az1:1lJlldo ~ d~ bai..:.o pOIlto de 'flll:!iiQ (01,19'> q, 0, zinco I:! 1!.itili~d9:. V'1i!lcip<!llmenze, pal~ ·£onn.ar }lgM~ t!l'lS .c.o,;mo 0 Jarao, e para l;.ec-obr'lr merais flkJLmen. [e' o·;ddat~is. como, Q' rem ~g3rval1jl"

~<Jdo)_' . -

o pr:i:nci,paill m:i[l~,i:'IiO de z.iiococ 0, sulWto" q_ue seapresenta .. EO es'Mli.dl7 oatural em (onua . 'de Blc'flYtia Q'!,I·l!sja.ierilkl, c.ri;S.'laiiZad,('j n6 sistema CUbita, e em !TI.'i:i1'lor PJoPQ~ao em funIl<);' de 1"llrt:U, tl;l, ·c::J'.is!aii2,ulp, il!), sis.tC:~l!i :hexa.g9naJ. Outmsstm. ~. rrunerro de:.nnce·o .carbonate que forma o lIJlinctral Sin.it:hsrm.f,la ...

o :lI..lLfcllio daztnce ,ilprescD'ta'se DiO,r· m"~11Ie!lte: em grandes: qumdidacle.s assoC:iado. a,gale~a; sulf.i!to., de ehumbo, !;tID massas, de OOf P'at-d.<\..2$Cura a ne:g·t'd e de ,grau var!ive.I_, eate. ... _ rniMrni~ :ocpaparam-se PQlo. metcdo ~tC' flo.t~.;:ao, que :tJ'i;lrmillc, eoncentrarc I:!:Ilncnd a~e que lie ubwnha de:.45 a 55 % d.o,n.et3J. A metal!1I'~LlJ, d(lzim:06 tQmpkx:-a· c e~.ige rnat·en ii. pri nl~ rica, ,P.rr e.~.tl'!i r;;I2.a.0 (l ca ..... bonate de :I:.i.nco e c.a.d", di~ menos 1111- UZil®. 1.1 rna lit;'?. que e dHid I ~epal1i-lo par flot:ii~J;o d~ eurres c<u·bomHos -ue

o aCQrnpMham ...

A Blenda apreseura-se, ern a1gum<l1S 10- calldades dos Plcos dOl Emofi<t. em ensrais. bem ccnformados, de: .. habitus» hemiMrkQ IJ gr.aude C<)rnplex$d,ade de fol!'mas, de cl')]" amaeelo-met, transludda e lnclusjve ~ I ransparente, dando <I. V,l! riedade de Bl~ltd(! (K;tlrmn.ei,"l,d(. Q,U. melada_ . AJ;, j<l ... i (bl!lI, de z.incu CO.·Iii ~,t'l. - tr-c.:m-s'i(l 'Uc Blenda. como. mJ~el'al pnma'flO, e de uma setic dClnin.cnis, e'~1!l suas 7)OR'<I'8 sU\f,e,ficai-s, pro;;!m.:idos por' aIJtet$~a .do sl.uf.}to I cnt re '.IS ql$OIb :se <incQ"l'Ib'H~ 9' d!.rbolJl~lo Smfi/1,:scmifil .~ ,C! carbonaro ba"~icoRidfOSsi'tlsita.. "

Min~rals de; .c.bum~i.- Ii !"l-OOW;ao mood'HII de chumbo' precede . de -U-e,s miI1er-ais.~ .GalcI:IQ, 1"05, :9.' :etus$ul,> .[>be~, 'I:: Anglesl/a, PbSO." '$MClo ~ OO.lS olt!o mas (H'oclillos de t:r;ln,s-fol1ll<'!J;:~o ua Galena e e:nc(lntramii(H~ 3Ssnc)3dos as: j<l7.ida:s - d(J;st.e uii:neral. A 'despeitQ d~ jj:rande dlfU!l~:Q .da G.l]gllli\, 6 nrltler.al prqdu.lor & cl\umbo· J?foc~de l:i'(l p.9u<:a~ J'!!gl&,s, dnen~O-Jie. CUll!:",. em pmijen'O luga., () \'alt: ~o".nSSTh.~~1?'e! no,s, l(J. S./j" !JIll~ If otlde. C'XlSIJ{:; amalO:t OOllom I·r~.:~~!o M't.m.aJi~Lde m:inemis df~ t.iJlc~;h!hymbfJ'; i'lo. .M~Iti(:50. no C~f)'!ni do p!l I'S. .n:lU!l'l:a. !'lea regiii.e qlle sc eSJtendc' por Chi hu.mlIua

e. CO:ldi~U!r; ta:rnbem na Ameriic.li do ,sl!lil fila. ·im.poniY1t~s de):i6silQS do 'miner-al., Na Ru.rb])a existe il P~I"Q'IIJHci(r i-ui(/'itolM;rU~iel1l, wiD as rieas jazidas' e.spantil)]!<ls, ~lor3id<fs ~lQ~ ~roa{lOS haH"itM? . IlP.s .. sendo us ma,s· lID,por1;"ant"es as de:- Ser:ri,l f'lQFellal, IIO ms~o de liI1ares-~ 'Caj;aJina (l:l1i&i).)_; ua, tregi.5Q de Carta,J!;el1~ l),' Armena. ex:traiJ1:llI.m·se durante 0' llflc.ul"l1l passad~, graride.s, q!;ll<lritidades de galc'l)ta, ru-gtrn,tife~<.l' 'i;j(uc' p,nJPo:i'ciionama,M m;il1litn, :P('=i~I~e.r;j~d!~ at! pa{s~ 31.ual qiLeJJtC' 'e$I·(j$; J8Izldas. m:n:6nlI'3Fn'sC' I"rat iC"llll"l.:i'l te' d$-

Ili(;ll.~das. .'

J!.. G.t;Iic1'ta apm<i·oIL3.se:e.ij1 crist;tis au· bk(lSi dOi: maWLfI,ca oonfon'lJliI~ao; qi.liJ,se· sempre impfa..utmlos e' de coilsiden'iIv'el magnill.ide. inre~l'a:d~s peTo' cu~.fl e 0 o~tac.dro" _.I~OS$UI cln';!s.CPl perleHa e canu;:teristlca: s:egutldo :tiS f~~s_:dQ ,c_ubQ. O{)l'cfnzl.IDt().(;l:ium:bo eforte bril':t6 mit-I.:. u\lic:o, C$pediilil:l'l1ente i1a;!i suprf,iCi¢~ dll dtvagen;, "l:UC £'t tornern fosc;'!':s por oxic ruJ:1;l!.o, De compO$i~i.o' qubnk:ii .MUltO' constante, qu,aSe scmrne cOlflt~m .pequene .'p,ro\Po'I' .. £aiO de pl<l!t",r, q:u.c. tin. algllns c. QQ:S. P.~Q~ c.he.g,af Ii. ser de l ,~ 3- % {graleluts: a'r~ti~~"

As j<.i;l_id~.s dI),~t~ mmC'x'iil:l caraererjzam-se _!lor ler .na .snperj(de uumeloio£ pro-duto:s de tlik1loonzaca(l;' b~lol> cri.$l:iili~. ~~i$ ;;OmQ a Ce~siro, a kl:'llglesit3 ea l'u'QnlorliJa.

1\.ntl.el'a1~ d@ mC-J;Cl1lio.- NaQ .QbSl~!'111! ,0 merc(uia se achar Del estado nauvoO. e em lonna de ,@malganul.s· de 'metal,~ notm.!s. q muoo minch:i4 quecori19 tal se encontra na ,«ature<>:'1.\ e; 0 seu sulfdO· ... O Cil'ldb'rW~ E".s),e mi neral ,c-rist:a1iza ne ~is._;.. I~.ma ronlb6l!m.ricD." nVi me.·sma Cilil. S1i£ ·qtlC. 0 I!'tla:rttQ, wl'l<!ia, g1J.~ _tatnmCUt~,.~ 'a.Jtresentc em cl-.ist,ais bern oOnf{)r~liad,i;;:s. e M./.ilS-:Mei .~:Ii$inr e, drflc;il ~1l;i;~tllli.:.Jo iC:'1'-~ I~~~t..':ido. Qerah:neri.1€ ern mass;'!,tS. ii1'~·' me.~ ou; dl$iscm.il'la<16 e ern eflQre;,j;~c"Jj.(lias: d>r ve.nneih~~b}nnb:a e brilho adal!ll.~m tlnc, 1-'14ck SI!' .aP(e'stm (if Lam' IWUnamemes. "erlj1f)n~o:s~atla1es e vermeLIi(:)s~'I;u.tOs. ,Mineral.cIa I;"and:c im,p'G,[~ l!u'Icia. eoononlil:a; cujas J9 '_'{~1lli ,f-uril)'1:'rara-se a b",:ixa lcmpalatllra" s.e _hc['I;I '{"lUC algiUmas S(,':J:llJn de!Jld<lS iI. ahv!i1I. ~s vulc~Ui_,?.lll.(i\s .minas . .t!e AI~n,in:l¢!n (Ci(lade RI~al). "m .~j)lon.t-.;:ao h~1 malS, d~ 2:00(1 ;.In!).$., SaQ "g.,<ma.i$ l."),ca;s, do m\lrl,ck .. , .con· r,encip, i\!~ mMiir,. S,;1j g: %., d.e mnocg rio. e, ern ~IQun!l l.ugil'I~, ;Me.20 ~> Ja:r."ic1~ dejmporitlullcia @ti'3'i~ d£ tostm.n-:;-~ c 'fl:'i~:sit~(_h:!iHill, HmiD~:ay~i'!i'~ (rlj!,~~. G\i.. ii:f6~'-nj.<l (Est.:gd6S t)ni('\:QS) ~, Ol1l,ras ·a'il iT.!cllo.rimpou§tll;: ia. 00' M.\!-xiw~

... '.

L

U.I/O.l 0 at »

_- iP.2..li.M.Forn~AllABA E JI,';SAN IGUH ARR.IBAS

NUNERA10'GIA

MIINER,Ani, MIliTAUCO:5

C"b~ ,<!~ ,~ii""\lI"IIi' dOJ! (jo_le·ne ~Qm. (! 1I",(i!)' de' o,;tC'>cdlrQ<,

~~""0;1!,,. ~Q.r <l<i '!Ii d ... (;1:>..,. <lolol!Tll· ~()!. Pl(i;I,~A·~ IE\i;")i'i';;;" S.;Ijl"l-!:l"diijr j Elj>Q ~ III"J',

IPirmmorfil1i;l. ~j H"uaj(l .• Ci .. ,dm;l '1l:1I011 ~e"'l""nl't"I'.

Conu) vimos. es. $U:lt~.to<!; e'·6xjdo.s saQ as rn;Jitli;ri.l;S ];l'l'1im.n.s_ funila~]]til'j$ jp<.lr:-<l" .1lI beneJi.damem~,Q' £los metars, .e .sm -es'l¥()' na1:lIl'at~ Jcn~mtlim Q8 pril1cip~i~ ;·ni_i· 1Il.:erios me~hcos" PQP§n~) [IE" 'se aI'~I1· lam .isolados, mas .[;Ico~:pa..1'lbIlt~.~·: p"Y!" ml fI!¢.ra:i s ilo,. tIpo _sllllin:a.. c~:rb.l::inatrui. suJ'mt,os: e :S;iU5 ha:J6¢e-~, P['"ll'lIcl,I?almenre, {otmande: esie$ lil!JIl1os"os mlnerais de ~:ng_a. No,s d~p.6·si,rus. l'I:!et:a\icoB, ~, mi'neru~ degan!!,,,,, COl'lstlt"!}, ..com. ~ _rocha eru;;a'!X,Ol:Dht. ,11. parte JllaQ apl'\oveJtavel, mas. j:s.!o nao. "Iller di~ej: qoo, Me-s; per sl s6; 03.0 possum C9l1!stituir j;azidM miJiler3~S lie inte]'jss6 e:Qf)oolitl leo; como ecerre com ..!FJmQrHa, aspMn:j:ras de m:atinO:fe au as .'f!:)tpl,Ot,lI~es de Bs.tit·a..

,Clirbonato6. ~ Mine'l'ais de aspeeto lao pidar, _seJ;lliool<!ra9~(l pr6p,?a. IliP:l:i:Senwml.i;)..5@: ,br,aI'llO(ls oui'B,w:emel1te ~ITI'~()~. excero se conlern, Co"O,1l Cu .. Os princ:i.pais membros dest.1l ctll;St'~ wr-mam dfuas :sel'ie8 i.~ITlot'ifas. cujos pfimeiios !krmos, C.4tEit'lt:: ,AUI!\:ViI'Ua.tem. :lgu;jJ-! (:{]iml~OS]C<'lO lIutm 1c;B • Caoo.:. apn~_~errlan. du um ¢":emplo tipic(J de dimotfism.o.

A stJ,i« da Cal,Jt~ c furm.ad.!i por C~Jclra. CaCOh Doiomita (Ca, M-g) OO! .•

Mf~~5itu,.. M. _ 'Smitltso~itll; _ PbOO~.

Sld,erd.a, FcC,u..¢ . MnCo., e Bs.

fe"'{Jeob'aW~i'<7 ... \;:VCQ). ,Unemis mischrej::;. C'J'n, t()d~8 ;>l:ll p.ropo.rfiQes:. a~fllOi._m-~c hem. crislali:iad(ll> flO s~swm<JI ~rolllb!)l!d.dco, em escalenoedros," Ji'o.m.boedtcsQu C.m combcina{;!l~ de a moos.

.1\ ,,'U~Cit(4 e encunrrada em '!'l1!aglllfieoi> .cri:;lais. :i.mpliloTilados, rlcamente faceta,dios. dlc~i'iClo 11 l'Q1I'1J]ar rn'~'i~ de: 1"(1&1 com bll;'l:1!!;tlI!! •. ~:p!e~~I1I:a-.S4;l gel:lJlrll.'1dc. ern ~!:H:m~s h.em dI:S~IO'h'lJS;; danae 11. ~~'m,u:ra~'c. ... o de complernento ate lis j;lofissil'lte,.. I,ic.a~ .• ~fIOQlor, cQm1Jmem~. br~l1CO~ pos. sui brUlto' vttreo ~anlc,en!ln!:;o .. nsceudO'-s~ com ~ navai.ha, A Calcila.e· ntiine-faI unive.sa]!tl.t!I1~e difu.lidi<!o. WrnUli.-· (:ii;), medlas scdimen tares QW;>·cohreln gl'andle'l; 'e;)It!3nsO€'s da b".osra terrestre:

AJJ(xe;s~ra-se iI'lm diW::fsa:s, 'liil dcdadlis: €5ptfUJ, de I #ultdia" crlst . .1)iS m uilf(j fQr' moses, em girod('Jl!;'.lJl~ drusas al pirml'!; ou fildl1aNs'; Ituir.m.,~, ·\I'H.i~dade tllj3111e'l1tl" eris~~aliRa ·de 'texlma g'l'<'ll1l!,!ihtd'a ;.cllicdrio· tivl'astJ'. c;!11oario OOlll(J#cJO, ctc. Oq)tJ~e abuncli30·[am.erH.e _ lUI ESp{'1!th:;l,A::orri hld,a~ <IS suas' ",aJ'~edades. .

A ieri-d. ,d.(J. .4.r:iJ'g-onitQ 'c 'fornlada p~Ia J'I.~tlglmita, C:!lOO)r Wjih.erit.tI, Ba:Col •. 1l.strollci@i.M,. 8_d::O~ •. e !ClJrfisitil:; P'bOO~, Minei'al5 cris'taiiz4Idos em holoedrja r6n1.~ bicl\l. gCl:almiente·gemin,a,,j,9's. dando formillS :p~l,I;do-h,*ag:omll$, s~do !.1m e~Il'i' pIa as· -r.a;mos.as· ",t,orr:IU,iftlras de Af;agii,o,. d,a. Ar.agoni:t'!L N;iio sao mimerllis de Il'atl-

ga pro'prlamente <lilt"s, p,ot-em sao aq~li eSlllld!lii,os dev.id.o <'lQlS~:U p.a.r:ertte'$cD;

rom a caIcUa, ".

'.r ~- ArQ~Q,!'iiirii! en~nh'M~ ~m m'Ms;as :infornl.cS- C.~llS ti tuindo 0 rQat'Cria] di:i~ ~1:l"utm<lSi ,es'tala.C!tltitas e~s~]~\g;m'lti~~,·em.:g:lUp2lro~tQS radla.d:os e fibf(f; sos e em {Q'I'tnru> esreioidal!i .do tawail~D d,e!irV~~.bfl'S' (pli$Q]i~psJ., ~ minelli,1 menos fr.equellie que a C-a,lcna e, a'pl!!"", sar ide di£usio' u.nir\,'ii'rs:a!. Jilao fo:!;'ln~.

rix:bas'. .. ,

Su:lfaJ.ws. ~ A 1l'ar'i[>q, BaS-o.; ~. OJ unico mineml desta s.ubcla'sse q~1!,~ 'sc·~ncon~ra· aWJl:UJll;n'l1il'f1eo ossnl£elos mCJtillicQf{ «J~

ma ganga. N'-a sene isomtf ~'tO:rl'lHI'

com Cr,:lc:s.tita, ,SiSO., e ·A , ~ l"b50'1

o prin'ldr,Q d.eh~s. iIDcQl'ltta·Stl,. emb,Q10lr ~.fu)f:r-eqnie;nt,glmillilt.!.:, e-m ·fil&s m:~'lalil'cl'I,)S, PlQr,em o· se.gu.ndq.e ·mrninel.a! tlpicam.en,te de :dlera~~.o, ~m9 Jgi" Indicado no. esrudo. dos miinerats, de' c!JlIlm· bo, Crista]kll,toila a s~r,i~ 6m.lic/io;iiJrf~ r6mbk1l., .. ;r.i;r.es{:nta(Ji~.o-se a S,ardil ern fOlFnt'OsOs c:rj:uah: muito tioo.!;. em (acilo Ill;is d~' «habhus» tabular e fOli"Jll<1I!H:~.Q :0.' ca;~crer:(st~oo, grupOli.i~e!nto irdl:i,oso. E mInerai degl'i!l:1i<ie (.nfu~aQ. encolltrando-se 'em massM C<lD=lpOlc:tas q(le, lR~gU· mas. ~i~, s:iio, ·explm.a(las ,eclJln6I1iic~mente, em dep6shm: de ':col'lci:e~iles - e ~m n¢,(i'UXQjS. Tambem. CaUiH) "'1;P:S.1I de" ba"ri1'a". de (Qrm:u;.ilo sedlmentar. S multo ;;)!1i,mndaj:'lte na Espaoh,," .sendcio f~.· mosos 6s e:l"l~f..:is de -Bi.!lln:u:l'llt e: <Ii" Caldil:s. de MalavcHa, na :O,.talunba·,

Sa~s .ha14!d!e.s. - 0 "U!;llro mlilerttl des (a classe que se el'iC'4n·tl'~ nos Ii.m:e~ m.e. tal .. r",t'Os· €c'a; F/u'ohla, Ca.il';. Al'lf'Cse]JJ.h'" seem clis,taIs p'erf'eilos, pe ten'C~llii~ air .ds'tt3ma ctIbko', qlll<i1$e ~1iJ]P'J[~ .~;i;TrI rombi:Dflt;;ii0 do cuee e oc!laedro W t(lIi'(uoiffJde(;~eQ}'Q. Sao fl'eqtiell~!:s_.a.s ge_rmin,m,. '9Qes de ILit~rp;,m!!!'lra~ao: m:teg~<td:M P():f dots cubos ; a'pt,esenta'se r;.1mb~tn 'infor· me, em p:rup:afl;!eriM)~·grarn:dart$' Cli:M, se iJ?(:t'l'el'l~itl1el'l'te .stilguI'Hl)g 'asmc;~ do c\:Ibo; 1;'3m~ente incol~w, mostrn-se eomumen ~e" ~·u)lef:!l!.' v.e;;d!:' '~1R le",e'm!l~iC rosa, lJjoddn!=lo, ,<finds' tomar as colora

/Qoes maJS'" diversa:; illdwi"~ a negza oom~ .es J[t!0£'ij:#~ yi~i'.nbm .:la.,> jaiidll,~ rl!ili~ti ~~_s.. Tl'ans'PiI.runtea tr.a,nshr~ctd:a Uu:!olreSc¢IlU!' e de ~.tl11~ (JiSl1eftla~,'6 ulillfa:d~ Pf!ili1l .f.a!.lrkac 6~jerh'.~is. ,d¢- IIIf .c:mSl¢6plP!l. Mmeral de ex:tensaomuU' diaL •. clJ.C',Q[I'(!',«-,se ,c'Pll:imUen It:: e:ITJ ~11,l<fnt.i dade .~plorffvel; ej)1 fijous hid~:~ecfil~ji; de b.uxa temperatura. e )"Gos mOO's mJ:;I:+!!'

!ifif~m. Sa.;;:.cligno·s de flQl-a os. . ,

cc)s ii'rista~s d~ 0!l~bcrk~nd ( . )

'I~O~ ,cjI~;s 1!I').·nl't;;l&'a'(pma:s (Gq!ii,.l\i~,.eF )p) Na Esp!llJl~a ISao W!;Il;10rt<)Illts as JOII~uISJ~ de Cop:ab.iilil {Astu:rias), Gis.vain (Ar.;gao)'

P'apioli. ·e OS~I"" (C:a~un hat .

_ l

_ OR A\.IFONr~.lll.tIlBA E I\.SA,fj HltGU ' MINiERALOGIA

elf} O£ 10 (ll A

,c,I$I'PJ, e~'~>;IloOln.~,g ri~ cj'i! .":ld,~O! .. U IljnQtS.jU.S,.;\,.,.

.Arog"ni'ta IgrUJI)"Il)"l'Iffi om ,pin"",). (1!!(! (t<lk"ig '" '11E'$;p.",~al.

G·ANGA

[lol"'I1I'ifa .56!;,.!! I!'!g~'I'i;:;;i·I"'.

N",vQJrfll l!ipoan'lHi)':. .

C<>'ldl<i, v.,r. ,e-~J>Q"" ;I'I!' J!,I'ei;nd:ic.

Ji,rcI!!'OililCi. Cllmb".I<!1ng Ill"'a~i:>tJill'il'a~,

FJ .o.n., !'<OO!<Il!iO;:iI ~ic:(!" ,.a.b"·j) ~r;"*"I!;I" q~,rIZic!'. A)pe-~·!!e GoO" Ii~'''''n IS"'i~ql.

ES',,~1li:0. --:. E;' 0 !Cr;~ri·1:I'ia~~~i.c(} cia sr!:rie 1,$tUno.ria E!t~melio-M aglio),$*l, podt;Ildo.·el'lpre.:5.SotJr'se qUlm~e~me;nte wnw .MgAJ~Q.", ~ ebstante O}ffi' ·.a:mp'I~. subsU:mi:9iQ do !l\;lg P"''' fe.. Z:1l au Cr.

Cnsta:liza !]Q siSLIi:'J:lla CUbi"CD. ern srts rais pequeti.Q~ e ):i.em de~mitl!d,{1s., 'l,llas,ll' . sempre em .fuf'ffl"1' de o,c'tl;ied:ro,.al;g:umas v&-IJes, de l-Q,mbOaodeca:ed~·Q. e l'a>ra,meote, de c!Jbo~ '['o,ma .ql:lase.a:~d<lls as {:Oi!es, setJido' 11 verlI!e'lha <I; mals t:.o.mLlo:i; mi, nera] ·de r'isco braneo, brilhQ ''i;l;i't.reo; '~ia:JSl_)'a~ril~ O;1i .l;J!uase 'OP;lCQ'. e . de dureta elevad:;r. Ori~i:I[l~u'jamrente- o~CQ:IJtIm' -se em calcar.ios crtstaltacs e'dclom:itos, tllmb~Dl em gratlJi.t.Q;'O,j powm como 1;"";" dra ptlli.:iio~a" e' oibtido,. em .gcm~¥ d~s :a:terns'fiuviai:s . e a,urifel'as. lia d!lvc.~I!!.:> vaeledades de espinelio, ll'?r-iSFI 0 fi)ai~ ~nlp?I'"t<l;n.W~po!!'· Ili.e:r ~ap,mC!ad}oe:1ID . ~<!a· Iheria, e 10 fi,Spl''1fjj/W ·t~ob.l(e,. tr:M1sp~:rentll e ~rine'J.fbo com ~listf:[]j~ tonalidades,

ICris6berliro. - Cristatlzado em hQ!o(,l' eb:ia mmbka. apfilsent::1..re em crj,sta.is tnclueos dJol ,.lia;blt~n"D tabular, ror.lil:ando ~eJl!i''!tfi;;jes de: it1lter:PCnetraf-io de t~es. nU:lnm:l:uos. dal;l(jO; lim. ·conJ:U!)!~O senre I h~tl1:e a l.uns. bipirlimdJd.e h~n,1Jolil.a1" co, mum [(<I Ii'.uiedade deno.tIlinada Al.exan. dlita. QlIir,rric;:<'!mell.te ~ 'BeAI.O~. De c6r v~:rdlWlm<lse]O'Id.a a ll'eroe-esmeraldia., ,at. gum<ls, "e:2-es-· ~()Im op.aTesclioCcia o:ndura.n· te Cj;ml lernbra o1has de ga:til', e U:!il:QS>parente ii! tJ..msb.lcldo. A-s·lI11l.d~d'ades pu ra.s: conS-Ii rucm gein<liS' m:~"it.o OIp'l"ecladas senae dl.gn3 de III. ' .. ' 0 Olho, de 'gutc!. que se enconrra P ~jpalim.ep~ em. MJ' ll.1JS {l.e.ro,:JZS (BrasU) ,e lloCeilao, nos- alu .noes de pedras pn;ciios~s;

Connd'O:Il. - Crtstiili:i"!i.;;d!G. ern hol~rf:1l romb<:i!!Gric.a.,,em forma de <.;d.t.()is dt: ",habi[·llS» prisl1latkoi OJ]gu.maS" vh.es,·d.e ~:ranho ooIlstdwra \lie]. co~'Q:3d~ .por bip.i"

l'i!mide~ ou rornboedt ' cam·en te

e AI~OJ QJU~&'C puro'., jSQobda,

com f:reaii:~ii:C:itl ;eKib.e CQll];~s.: lX'lJ"!:i$ devidas ii inClusoes· de- .,wt:roS mtller-<'4:s, como as lfafil'<lS!; .Que ~pf'€si.!iilt:am . b;cili~ Sj:m.Oi!S1tiC~$O .. 1"rnnspru'"CII~' -31" tw-:vu,. brl.tllo .. i:trOOe de grander dln."CZa. ';(~ 0- mioe:re1 mi.meJ'O 9· na eseata de Metis):

As va:i:_jedades'pm¢~t~~t~ 1,1.·:inSiP,:.l.rentes .. e de r;olQiMcaQ NJlilflW f,lura :aell.Qmirr .. das. Co:tittdbn ~O'bre, sao pedras· prec.iiosO\sj.,.1(::i Ina~si ~p~d!lJc;I",s . .i!a~ . a s;ufi;m cneonlat. d.e'. 'e()~0rt«;;!iiQ ~:rul rn'(ijfundo, e 0 rubi or{eJ'jtIl1, fQr'molO<l .1W1~a· d.e . o6r venn~lb.a de' ~ Se1:flgU-e de "omibo·~ .. Os m.ais l:ie]p~ rubfs' pt«~dem d.eM"O· gOt (Bi.nnii:ni.~) j.azi.d~s ~xploi'adas p.el!;)s rei.s bit"m~Il:es(l~dl.h .. al):t.e ~~~os:,. ~!M! Que em ~<BB9. fu~ll:I ~bei'tos; ,ao td.ll~o·

,cc;lme[\>iai e e:.'l:plohl.-dos ef.I'I ,!lF~~ e5. cala ;encont:~lli-ge tambern '"b:eil.:S :gCl:ll<lS.

no. Cei:i.aQ, rHIS.Ia,m151s de Ii: . p'.~c}o-

$3-$. WlstU:ro"dl'llS ,co.m .s.!!±1i ras, .L""I~'I'Ihenl

looriitdon l'Iob:rc .J10 .Sift&, M .·lfasc-ar e 1'10 ~~;II. 9"8 c,l"is.tajS tru~os. e . d~goj()· :~s :,nn]:)"ur~.s s'""iW c,Q[J:IJ;~~d\U$,: Ci\lnIQ· Cqrihd.QJt. commin .e, devido ~ '$U'I,\ ttl.! 9' za,sao. ulHiza.dQS 1llfua' ccrtar .~ POll'!' :s~perJid~{>: .

Tw:fj;ues;lI. - Fosfuto Qa:sic4), o'ompl,q10 de' co'Pt.c e ilhtmtr.do".ap~Senta~ge 1;l~trll$e:

S&m,p,re em. cachos ' re:ntformcs ou ern d.iminut:os Cristajs't.i"ili.:linicos, Gero.lrncnit). 'O[lOlCO, as .~ze.s tUl"Vtl;, ,e. tl'<in@.~ I:ej\· ("". fe>t:h.azidq· iii 1,16~ Dc: NIl' ~zul~o~l'es<re QU\lerde-ri'ui9a;, t<m1 fi.-aco .b;i'i~o:Ge r 'ilH? .e fl',tU;:O. brance, llesde a .a:Q!,t!JI'\ll~"_;:J(;. ~ apre6iado como pedea 'prc<;;WSQ I~" ~e.. .. adorno, tendQ sido cxt:raido' no N<iv():

Mex~lleJoci.'. f+~"I~--as,¥~il:n ~9mQ filii 'pen1m'~!a do SUN!] P9f. ~:o$, es I?o~~. que paira' 13 $:oII!i'ergH""~fll; ,4e. e:;;pe~1 ~l, bel,e7~eo :NIs!tal?;ur (P~rsla:), .denornlnado· T!lrq.!-j~s·a oYIe-fj:la~.,

4. MIINERA.~S IDE ;j'AZU!lAS SEDiMENT.ARES

ApatUa. - C-rist~liUl no sistema ll1!~x:a. gOllal, fq'Tma cr~srS!isctY() t·~a.llbo pede ... <lnar d£.sd"c: 0:S'" d.e grande :pe~, -. oomP os de. M·/)'V3 Jceque e. Cilnad:!;,'aJ~ oS Que Se ap:r-:e~lit<:l!m <I11,.e'I'l:as e:om..t! fiIl;a$' :.1!gu· lha s, ~ Os cristats iilc,tusQs Ii!.~ (! ha{l~tU)5> prlsm.ii:Uc€l. ;emqu.~nto' qUe ~ iJli:Ipr~m.la, dos nas 'fi~SI,JL"3,S :dos~niE()S ,lIJpce:$l ·s5,·Q· ·gl)().ssarncJ]1tetabultic.es. ,D~de :,o;Q)lt)pje'tlimrm:te: in~~llor a t'~n!o-op.i1GO', ~~~!l~ )?ei"il$l_Ua:is rl.w~~ ·oolo,ra¢'e~ .dev~n',dlO-se ·de;:;tO!.:ear, t:l:m.tre elas, as cores ve r'(J:·e:-amaril-]achll" q,ue dA _a;,.a,dc-dade· F:!ip4r~ r:a~i1'l1!, ·e.ilJ v:e:rde-:'!~I;IMida. ~qu~; 4{<.a Mo'm;\"~ta ambas UtlH2adas. ern J-oal;B;ie,I."ia. Mh'!e~r'almuHo dlU"ttiidi.do ·:¢_IJh;e.iaiii. das d.e ,,6;id.as 'oL"~gemj~ 6 i"rrip{.lt'tif~l'lle:. ta1-'l'to ~lQi!;icjl.c<:)luo. tec::.nic~t.lI~. l?or ser {) J,lJ'lOc,}l':.1l ,D.OI!'.t9.do:r dp,;aA'd(l t6Sf6tko .. ··do ~IIlO -lI'i:ilueral. "'1J:J..~:~ent ..... ~c em d.ul:\S vlIricdia,ac:r: oo;roo . ..Apa'",M, MiJi tl\i:s:1.-.aJ i:l.ailil,.. .e 'tCillllO l\(JSf(.}fit(l"a:m!;1 I'dld· fiofoi~J. c;rij')~~'ist<i~liQiI I~Ull" 1'll~fml'jl; fOil:r1ada. em virfude de: PJ'fJOOSSOS 'sl-ldl:

Iill~ntaf\es. no m~is,' ~m~lo sIlJat1®.

Dau)1ta. - Mllt~d311 'm:e~;w~~t~ d.a ~!' ~.r~a9i() d)e ~N'I~pa.tosll r~I(iJ:S:Jl'~twd.~~ solJ:j ~~l'!>~9t)~DS,., COl1di~~lf . a.mbkf'!j'~a:is·" <1 c~Dstit[!ido- POl" urn!! nl.istu~. (I;e ¢xi ... dos. de Lud1t'!ll9Jtlills ruwn~iq. ;Qjtu::' (.am !ikl.o corisi.deradbscomo c!SpG::i¢ n:iiIle-rol hi! bern puucos, ·an'O~. 19: a ulliea m:l.:I:.6·ria. :l,)rima palOll iL metaiLU'.gi<.t de! iiI,lu·

6

I .'_

Nuil'l,

'C.i.s"h,,~;il·o ~'(I~'nnil"'~~"" ";'Ultipl"l· Min, as, G&rg;$

181"0"illl·

5.. MiU'~ERA.S DE J.AZ·IIDAS SALINAS

. O~ ~ni~er<l!is <sa~jIil!,?s fO[lD!am·$~ .. p~i;a evapora .. ilo. em 'ch~s Cj.ue:lltc!i e ·audas, de J~wulde$ 1~s.sa3'd..e·:oI:~i1-. In.arhilif! -quc:, 'pennan(l~ra:L'I] 2'P'tt510n-a'cL1S. ,bQ-£' l:olltiE)enW$ pm' 'fenuml!b(is i;lro!t~ne·[jcQ$ QU trj!.u:l;s~i"~~~i\l'os;· :E.$:~e ·p:rooeSSQ. e. s~:mi • .l,re 30 ar~lficl'El.J usado M;u~hl1e:nre na~ ~~li[l·~s,. ~Sl·~nd.e.5 . I~, artifidais .d~ a~,a], sRlgadlii, d:?~ QjJ!i.1.S lJiI:'ocede a. m3'1O;r l!'arl~ do sal qu~ e mUuljdo·o.omo. candi:mmed.(Q. A depm;~r;;:aQ, \los, c'ompQst01l, ~.iS1- s.oJvtOOs n<,!S ~1I:!.'!:'!;s[-ea,II~a-sc de acQ('do com .a sua sOiub'lhd.l.lde .. H3 rr&. 'Ill'andes ttpos de j~ffltd,MS,,·~[jlilS~ o!j:' :pot~s.siIOi:l.s, os OOrai,O$ .1'$ os ll.il!',atils_ .. ..

: a) J~~¥ pirlfMSlcas. - N~st'as. jil~i~ d a s, no UUGIOo Ida ,ev.:;IpQJ:'ar;ao, depo.sno-u.· se, nurna .p·nmdrn f~se~ e rrulf<ttn cald· co, e:1ll, fit?mia de G~!>f", GaS9 •• 2H~O •. e de .4~I·di'"!lli'. CaSO.;. em :ro~ida qua:;~ total mente, e Sa~&.rma. N'a<;;( Na t'i]:(jma f .. se, quando l!Ii eva,po<ra~i\p, .<l l()Juase COIPlplela, [fcl'OS)'l;!lrO'lm...s1f os sals ]Jota~. s:lc~s Ie nj::agn~rieo!:i. Silrl",,!, R'C] , e CIU'~ltlll'ta. KM!!lCl-,.6H.~O" nl~S,tu.{'a'ClQS sempre tomsa]·.~m·~, Os. ·~p6Sjllls dle $a] 00- mam Ilo'flluim-,se ern ca:liladas: lenticula,:. res, "d~ espessaras .: que: ~lr.iiim desrle ld. guns eentunetros at6 '\lntIQS me u'Ps. podcndo'il: all!m de 40 .. Nos gi""..tndJ;& dcp6sHbs .sallnes exisre:m os-chamac:'lo3i o:·domos de s~l». ern forma de ruplilb. que 5a.G earuadas 1P'I:of.ll[u:\llIs.· compacta. d!lS ,e el1lllYllr.l.·.~das pam· c.i n:r~ Oil que. d)~ vido ,11 plasticidnd.e do, miller-al, r:uodi:;. rnlJl·s~ numa :m.a.s~a .l1Cm,Qg,ep~a. Exem· "li~ d~tc reJl;3,menq. ,6 a mODl1anm. de sal. deC~rdoIla (Esp'<l.nha). As miCIiIO'rC$ JM.Jdas ·s.Ill.inas,.d;o .mlmdQ ¢U1 'CIU~ se benef.iciom] sais p(miJ~icos ':$"ao a- baci~ de Stassfllrt (A,lem."allba) e ij na varro-catalana (~spa~ilui.lcoIll ,q.s )aztditt. ¢:~l1alR:nii.i; em ·ex,plora!ZaQ d.e. $fut"l,a; Qi,~o.llla. BaL~ 's~t'eny eS~nerit. A,gl~n~iil ,Daicll:iai do mmeral .6 8a:li1l:,em~; Ws.1:C!m zoilias d.-.i. gra:l:ldes' concentraQ5esde camahta, na ~ri:llfleira, Iii de silvjna, n"ii' $ll;gUfldia,

. bj. lJ:l.i:itlas,;k b~~,-A maior p.oll;'. re 'd05 bOJiI~OS."p:rod,"lI:.m-se· na Nat!.m:.oJ,:a. IJela depos:tc;;!!p em Jagos:.salinos W: minerai:;; ~est;&. si:.:IJlCLasSe 'nas bacias l')ot:i:J'~ sic-asq iJ~ ac~bam6$ -de. dcSC"rev,er.: Os delMl!silos ect;l1l6'1Il,icHmen 1£,: .bcRl1lfida,\i{';ls SilO" (is outi r~~U1:larnm da dep.oSi~iio nas bol','4as: ¢ no l1m, do·dus kl_gos de' b~<lt,os, como ellS: de Sear]e~ .~ Owe·n'S.c Borax. l..;ike· .(Cillif(lrnia). As .Cl'O!ll<ill Q:ebor1'lt,o.s, rcS\lJt3JIH·Q!s . da. [QI<li[ dl(:S"si:ca~ao dio !aio'. rem ·0 SeY. mais' claro' e,.'te."Dlrplo· nQ' V!:de cL'I Motte ('Calif<irnia}. cujai' Janda:'.

~pl~~.r;l3JS '. d.u~nt~. muit9:s,· ~DS ._cst.roJ, a:lF'lwa a.~[l.d~a$ .. 'r"a1[llIMrm: ~isr,~m ero~t~~ de bo,nttq<S ~o .• CbiJ.~: Bo!~"'ii! ~. A1;gcn~~l\. OS,' pnnclpa.1S: ,,:!U.Uletals :o(lor~~ lleSS!lS jalti.<1l~ sij.o.> B"O.l~.HzO, OQIUm(!l1ii:a. .' ;;r«rrm!.JQ_,.X\i'a1B.9:..4ft;Q, . e Bo B,.oi'C~, '

.c) J~~a:s <Ie RI~:fatQS>.- :eiteS d¢.p~ sllo!S ongInil~ .. par .. ev3pQI.'<I~rw· <I'l: ~Q' ~s 5a1_i~Q&~e n~t·r;;l19:S., j\ li'ullca jtlZh!'I, !j~I1e:fi.Cldwl. de" tf.(trO, • .KN~~ ?[)(i.{lll na-.\lC!' 'D;l1 parle ~e(eDlJ:lonal do 'Ynilc •. nOtHJesereos ~c· Atacarrlrn; Ta:i!:!fOlC8 ~ Anh>(a·

. ;fotmatl'~'? IJ~~~ if:ralflj:l, que tOlrre.

p" a;'l eQrdJ.lh~.W~ dQS And~~ 3~ I~n.

. gQl, 6Q~ .. k:a'l.~er:!etrl'lndG' CI;IT;{\C, i!rJ e

,lSI) km. Aorna"le,r1a~qu!'! ID~mtcm ;)te-

2S-:3Ot % de' s.al.it~'~ pure 4~Wlil i ,m .. ~~ ~'!lcs: d.ep6SJ W:S "qta_e ""l'iitora]JI, na·".Su-

. , • 'C(l~if;lt-~iro, P:<iJ.~cC: q!.,lC: iss,a,s, j;t-

ZJ4~s se reb.c.lona.oo COiro as 'l-o<:;h~\"~ v.ul. ;;:~DlCa8 queatlorn.m nos nl\l'hls s"_tl!p~

~OIies, . '.

Sal-,gem.a, ·NaCl. - Minera'! mQ1l0m';itIl~0, j.a-memc;iQnadD na ¥'~aIDD~ BIt· .~I'm~. '~nM1:f'e, nlram-eJ;l'~e,. octa«dro~. A1)l"e-

sen ta-se em grupamellto e

1ib~, e •.. ,a~ .vt-ze:l, em . taB

~i.la.re$. e !!st'&I!~ctitiClts. ~nCJO-

I.Qr. pode mm.b~n 5eapl:e~~lf'Iltar em 'Olm-aS co.res, co,'I)ijlQ.;:;I V"e rrnelhiQ·. oOll.-Alro:3J' ~~o.por ~ri;tcr,'~xido ~e ~~ro. ·3!l.'IClil.ol,l. l.l'regu,lar:me:nt¢ . ~j] lensa. ,colom~a'Q' .a2',iI. que, s~~d(l, ~l~~ '~UlOl:es., ,il ·d~~i4a ao s~o .. I[Ilrer-pQsto na Sua 1l'i!d~. Cb'ms~ ~1tcfJ~e.Qt~. S!:!!gIlj!ld0.as fat.'¢s do eubo:

M!.nto· s9Iuve1. U1:'l a,Q'U~, propr:iedad' e~S'a q,ue varIa, prn.hClli:ment~·. "3.0 a . te;ml'er3t~rn. :£ "QmJner-a;! rr.1"a:is 0:'

dIG e.,em:preg91~Q,1!IniveJ'saJment'e., .' ~sld.~d~. bas~ea .PlU,~ 9' :a\iaf,l)e.rn ((~e Olillfcw da HUmanm<!de, ·e· sell d'QmtoiO' telIl:.si.~o- mQtjv6 d~f i~teTciimbiiQs (:9" ~:e~<'l:~S '~. de ,(l7ijel;'~~:. D~Iilt;eL ~ ma."nllil" M6lifa I) .lmP9$:to ' .. sobre .0'. sal f01, CallS'\. r;te Qpre1is~ e ~ 'molw;&!s ria mru6ri;a'

des )a.fse~ooropel.ls. ~

G!;ps;tta. C.aSO~2H~O~ - Mifie;ral .mOn~ elfnlco; ,fI:p{'-e.sen:ta·,Se em crisiiilis:' (!Q .. 111.\' ~il~$'" Muriito di"e:r9J:)'. ge:~aJIlW:nt.(:l· pr1S. m~tiQJ. tabular ~I] lep:ticl:lhir amiude.~e-. m~Dad:(reBllorm:a, d.e·'])oIl t;!ll O,C' fl$!,h;a,~ QU de !an .. a .. Inco.low QU I:m~. ,CQ!11 ;bril"!:io nac-i!itadQ 'em a'lgunlas fa:c1!.'l e. ... i't!,'feQ D;JfS: r5:U~nles; ~: $Illi~terid "br--AtI;dQ~ p.Pd~ :OO'f li~cado pc:[a DQ_h8i. Unla 1Ifari~d~de:' de ~SQ' ut1l1iZa,da . Cq.mo :ped!1\ 'Qii-a~lent,ril ~ par,<ll C?:nStrl:llic ima~s: .~ 0 g/,(tb(1s(m. Na ,Esopanba .0;Cl0F.J;e em qllai;o;:: t~d~ Q$' tiCtl'eOOS: e: ~ -abli!!nda~ t-e nas milrgas'

. avem:udbadas, do, Triasico.

d1ltaJ .de l/B 0' I 0 (J I A

M.I'NEIRAIS DlE JA:Z:1DAS SAUNAS

A~lrd~l~a

·C"tl<l 9"'1"" m4 I'CICi <I .. .bad·" p.~M;.;;~ic:.il 0;/ .. Sud·,,- Ccmlo·[l!:l' [~~ 1;)(111110.) •.

[

Gl!~.s<) [g'o:""i,)od:<> ~. p''''rila do' '!i!n~l Agl'11gelnl"O, S.(fh" tnai,al.

GS's"" Ig""'ino·d." <1m ponlo do la.,.;(ll 1> .. 1 .. 11('(; ~fj.p-" "'h aI ..

~ onll'", C,:;I'e!16~ ~d, 1l.,llmll1a fbptll'll~'Dl,

6. ,E.U:MENTOS, NAT.VaS.

MebllS :riobFe!!... - ·CctstiliZam-.se na maipl1'" no,sjste]n~ .c\i.bioo; )em,'f9.l1n.1o\ .d~

o;;;ta!!dtos. Sig brandos' peJ'Il QU<'Ill

~~U5 e;r:i:st'~i~ :P.~(,.m. . 0 I" :liS

aires.tas. pas sando: ~ fo, ,. end~~a!lN

d.as. s~o t<:,na~~,<,;,')?ei>a;d'o,~. ~0J'n 'bn~~ tn:telllSo. Nao sltJ en®n.tr,ados tlUl'l)'S IlR Nahum, p'G.re;rn conte>t.Ido !,'eqVlo'lla( QU!lu,tfdl3:des dos reSl~~1eS, em fOl'm1! de di$s:ol.u~~e:l; su]illas-.

'0 Quro, Au, d~ 9&r 3~~re~ tf~ica, Bl/feS(llfl,ta."se.em Jazld~~ de j;'[m~'· i:(p.o(iS .. : 6 (l~ro de nImas, eont;do, -em moe~, urudo's. a rcehes do aij)() gtaniti,co, ·'ilwm:pa.· nbaneo a uu a rtze,' e '0 am:D de. a,lu,lIf(ioi "olJleetitrn~aQ de. p.,aiticl1las aunfuras. Lr-anspg,rta&tas (KIf 'guliS" e acumuJ'adas en!. hipre~ o~de' a eO.l"l'~nte tem.·~ 'lilW: f.5r~,'t dimi.nulda., ~ntr-e o~ ~ri:mei.Im eit:a1'~1;D.9S0 .riqui$slmo· de Witwatc.rs.and tTJ;'~~w~al), ~. clltl',e ~ ~1,lndi,\JIs; es _ d~ (alifdm1ae ;\lasCii (.i\me\'lC& dloNo..-h;:'. ql:l~. p. cbdl.l:r.itamns:. «fehrltS do QUTG;ll-- em, 1849 e 18%.

A Priila.. Ago de ~Ol' branea d!2~iiI. apres;elH<I);-'se com ,dLerllcii.Q s;I.lI.p~l1clid do oxW:o. d&ndQ WIiiI.$ZIIiif:13Vre 0 CIfiI'JlDIo-n~gto. A pr-ata nat)v,a tcn:t pooca imp·m1:~!'lci" OOn:lQ' ~h:uhi()4o metal, a~re-, ~entaDdo--~ fml Jat'!!~~$ do 111,~SlT.!,Q rJl?o' (jue as au~!fel-q,,~,; .:;.ao t'a.:mosas as jwd.&ls {re Pl:ltes~ (!e!olivi~). .

En,.;om, So. - Cli.stalizi!, em 'io:n:rtoso;:i cristi!is de bo,l<Kldri:;. r6mbic<iI. em forma billiramidal eu eyo~elloida1!., de cor amar~lo.lj~ tF.:J1ts;pilren~-e 'OULl'3tt~16cido e eoQJ, bt'l~ho ada,manhno', Ma!!ls CQ.I'Id:ttteres de. calor e de eletrlddiide, e.h:ui:' zam-se nC~I.th'3mel:lLe PO,[' h'l.::da. ~ja;!;ida s de :c'n~u)Ir€ :'Ii'l'J-e\S·entam~.re: aJ _ e:p1: volta dOli \fuWl.es·(J",piio. M~ICO, 'C,Wlel': bl ern CI'l~bf:)"otes 5c;>bl'e demoselc sal •. e e) (!m l'onl'l;jl. de cirMadas sedimell!a res '!tUiss:ia. Si<Eilj,~, ESPiln'ha,).,9' cr;p':fi~re .rH'~ tWo,. n::lah~arnente merle, (Jj!lClma a '::~1"·t. h-anslioro1~n~se em ·SO;,- qll~. ¢ utiliZlildo ~a-l.:a· it ~pf~I1~ti.O· do 5:cldo' sulrUl"ic{)r seja pelio H1etlldo de- c.onta-ctg .p:.l 'p'i:l0 <Ie camseas de:;: chtl'lTIoo.

~lan:lamer C - E a' pii<k,'ll. precios~ mill,s ,llpr~c~$a_ e-a ·s~;ib;s.!anc~a natural m,ali;,di1r~ que se cotabi;ice. .6 forl'l}iJ,c:ie, IW~ ~ll:i"b-b.i).fu; ,J;lUl"O, .~ hra_,I<tc,a\"e.i ,P.OI:

me~os-ordMtar e $~ eJcvado fudict

qi;: I'efr .. t.;:ito ~ 'l;~~O pl:Gj:WrClana·lh~

urn b;rilh,a e ;w lillj((}ssi:vel r;!e !ie l'

.8'!.,rp.diihlo. _Pare(:c que 0 ctlJsoob{'i;rDCil'ltQ d~ pl'imciro diq'W1Sl11"C"J'(; de4 ,[Ja india, ap.r-oo:imadam.cn!:e.b~ 800 anD:!> A. C., ~, ·n~!). QMtantll. cil:lllllicl49. ,e <tprec:l<l:tlO PPl:: itL"cgos e roiilanos. [IaQ; ak:anWIl tmiQ (I ,Sell vah1r ate (jue, tin Ida:d.c M-Mia, en~ 'COll t,rou.·~e 0 melo ,c!e: L\alh.a~!o:, A par1l:i'r

.d.¢! ~:J;I~a,o' ,0 S~1.t YiIIlo,r 'OIiUlnMLOg;'E ~lna a6 p.cssqa l'-odetia tf,al_l:~-p_oi'fa'r cli.~OWJllI~' ooult<JS de " .. 10-1'· equrvalenlle a 12 (on~' lad~s d.e·.oi.tm.

Cds:.li,1li~ 1)0. ~is.t~'a.,I!i!!~il!~ •. ~S~l1- t:tnd~e em Cl:;1St.aIS .O'lfta.~drlllOS. ;alJ:\tm"s, \'if*,s' dQd.:calidri<;o!, r.~rJ1;.~~tf; 1m· bieos e , de: gl'anc!e 1;'l'C'!'fer~a(l,," d~~cJ}vol d e:m I>O~!lI':o Sl!U ,e:(lmOl!Tlll' e Isalrtda j 1J1I em ~iil:itaj$ ddorm<ldos> ~i ri!&guL.1 n • .s, com (eriOnisw:ni de ~)'j'-' '~ ,!rrJ:~ilQ'~·

='II 16 das 'far<~~.P68SUI -pit.r-

~~gt.lnd1) ~s ;t;a1C'es 'd,O., HI

it.a.. ~~,.", ~el.A lil/h.1:! ; e

:a.gi.; (;mb.s:j1ho .. aQdam~i'lthlio ~llil(

rIsfi t:<).; oo;:teoQJo l;ie'I' tr~:SRanl!1 t~ If &,n.to ~'I)mQ' OJ. ~,:gu:a. o1!,\' til~'fO e. .:1PfiCO: IIl~ (;o19,r, .~pre!il:f.I.a·se ~a1 fOJW-ljd~i_des dtt1· eets de. se Ql)se(Var. e nU'tIS iI,Well. dA c6j'\'~(mclh~ il'llen:s;ti e azul, A~ hipi,ffi, Io irpl\OveiUlM.-se 's~I!l;. ProRril,.'(,12d~ 6-p-, til:~ parapJ.'odUi:ir no s~u 1rit!!ritir 0 fcnvmeno dCireftai;:aQ toDu.I. obircnd~ll~ i'\, pelf!:'a pli'Ccioi3tli (:ofihcikl;;i (011:).0 Milhans«.

No di..'(Im<ll;lte pademos distinooir <liS lianWaldes:' dia.I'lwnte. c.rjg~~is isola.do'KJ:" muifu putoS"pel:f~ lIm.'CiOs<.'l.; t:~fiml!s ~1~ Q'Qr10u ~.aM·5,. mfl:;:SaS' densas·. lf~'(:gu~ lares, lib[p,irradj,~da$: ;_r:arPtJ1,uuio, .SciX0S r~iadOs do talll,ll.lJ!bo' etc enrilh<1:S' (j:' asp(j:c-

to de ccque." .' . ~

EtlOontmm-$e. en'l Ja7irdas iitirnarias. na A.frhl~ d.o SulI, emn chamittds' 'V\H:-li¢<lh,' p}:eenchid~~s ~ de ~l;lY.I ~l'i~ ulp·-ab~.~~c-.a. nca em -oj] vma, de-l'Iornmada: 1CuTlfJ~rht,Q~. 9,Pie;:; arniq:tl'lj: ,dos' 'di'i;lm~n tes ; em _,jlii.~ 2',I0as s~~un"ari~&, em ~o:l.'JiilA:de alu\Tl{wS dfa.!llantUerQS~ de .'gu:an:de 0ftJ~o. ',acenlpanh,ado~ de quru-~o e iJutrns;' ·pedras

preciOiia~. . ~

~tilla( t;: -lI.llil~:f.l1 ().Un."ti,u~do ~. umavanedade- PO!lfliol.'fu"pO'r,em esta~ 'lei, de c~irMIili() Pl.lt'Q'l t:ij5ta]'i2:a~g 00' sb;t,ema ltd;;J.!l'QI)a]'1 apr-l:lsel:)fa-s.e ~!ll i:na~ sas prjsillatioas~ be~ f9lli~ad;_:is~ '!;~ndl) rare elic~:mtrflrem·se_cn{,ltajs em ~9cnn~ de rami'l1as'.heJ{.a~!'Iai~ .. ,PoS;S'~i a i::o-r~d[lzenw-a~> '.;:om brJ!ih" met;iJ~,oo it tra~Q I?refo,. Cl'i\/a·~·e [aojJ!'i'J~nti!; ~u.j~(;)S,"Q:e. d~s. ~,ffe;d''''~l. mas !!leu,. eI.asHddad~.; d~ c.a't~,. ~ooV.::C tranSl?arel:rl\C I'::ITL It\iffiUl a~ . murto ddgada!l<. A~Jlii' d~ ~er,enMhirar do. ern well''' ~ ·emp.iy-¥ e t:!e~iI;n~nl~ a gta,fita. e mmeral 'tfPICCi d~ roGi'!>I'lO l'I;I!i:' I!l;lf.!prfiC:jl·lh !!-s. j ~id<l~ de 'g:rtilha. reQUJ· {~ {te :t9':ll!a~ d..¢: fo!;"t~ tIl;ct~mo.i-~~snw r 'gJOJil~1 e 4e CO:Dta.ef'O ou 'de':pin!;e'S$<;')s

:met~ssdinadelJi.ll.S;;io lrtlpi)na.m .. '1.

'ti-clas d~ Sib'drla. Ma' ':Hc(;,

O· rrii~Il'l'~l two~d~rite Ulto

'ap'r~!cladC\ par. SWI pu~" C es:tad!) d6 cri:!!it."Il~ac;;ao.~ .[)~. 8Uas 'ta'riet~d.ej.oi u,il~a. 1>0.a Janlc>oa.r (lii$talinil !)ara 3: .fa:bri(!,,~ ~.~~ de cadinbosJm~u .. jriais e Jubli.ficail:t~ tt:s- 'e a «ter}'Qsa» riric:('Qt:Jhlta1il~;i empre.ga-!i,t! em pir\Hrras $ItiQ~i;danteS,

d1tto~) de (J lj/ ,0 1 ,0 (f 1 A

_----toB M.I'Q~i-nfUi;A SJMiMI:GUU.JloR!l1811"__~-....-,

MI NE.RAlfJGIA

C"';d",I,"'~ ~i;j)lO.(jri>, I~:<JI C"t06ik<l. 's'ii.fl,i", 11~""'''l.

E$qy,e;nca d!) <!';:;m><id;;·.,,1 de l-iti;>rk.MQ.ul·!I Itl. :ii. A.J ~om ee !qi!.~~<i dol ",:,',:Mr ...

'G . ..,l1lg a .. l'I'i.ilor dc HHI~" ",b·; ~ y,lI.

PErROLOG,IA. QUtE lE: UNA ROOM?

AS '/(oehti:s cQnsti mtem as llrl1doo,OS estmft!r~iiS' qtu~ ~oro'p5em.· '::j! q'ti$ti do n~s:5? j)lillrict~. t\ .P!U"le ,d,iru . tieolog~", q~!t'S[Mdl!'. ;ii .w:mJ;lQ~~¥l',C)ngem. tt.lllst'Ql;1a, natu.nil das. Acha:lldl:l:!'lQm~na-:se Petre-

lO'i!ia.· . . . ~

Ptld~:m,a:s o:ilefinir a roeha. ,c:orno· U:IJ;Hl. as.$oeiaJi'~ l:!Ii'llI~ral de .dlo1i QU J,ll~is. r:g.j;~HJr!l~S;. Ge:rhl~e[l t!J) ~ld~l'l- ·~e r.9Ch<ri ,a,s-. $.!i!QlI·se· a cerwcompa:odl.lJI~ e CQ¢itf:nr di'o ,~n;'1l~!:'O. que,. gMlbglca:~ei~jte~ .1:0. c]i [1;::0 sao t",ntj:) 0;:; du!'Os e 'rE~~5f~ ~e~ bl;l;Stl!ho".·. ~l!;t,mtQ <is ibcQe~mtes ct!St;~UtbS:1 .~rc~as Q'I;I \~rgil;as. () 'llst;utlo das ~ elias FI'!'I'e:st&!se de grande lmpo,nan:~;;ta. pelo fa,to das mesm;i rep;resentaro,!TI d?" Cll1nlenOOS, (jUI> 1)05 .re,<~jama 'hlsto5rlla d .. T'er-m e' ~e!i!l< pr.occ~~o:; gooIOigieo!;,

Destarte, :lI: T,en~ nos; m~rnll uma apnsral'ue ·Iura. e:ri,t~ doiS' pa\lildes tipos de~galiilltC5;.g'e9J.(:'~JCOii; es Cbama:dps (lr,(j-. cessos ,geaWgroo5' eg(i9g'e-~.s: ? c~dd~'flIos. Os p.rlmciiros sao· ,esooncialmcl1l!;c liles, truidores; aUUI.IDIJ1t .stlirN:r:llid.... e 3.~a at;;:aQ, 1Tia]] ifesta-se pelns ,I{flllndes qcros de erosao, troJ;/~p(JEtf!. c $edJ~<!nM~o. Os cnd!J'~et'tOS Q'ilI li:lhl'n:lOS. m(!j,s es!?<i:l~ cwar~s .n~·;s :SLl~ .mlilnif~5t~$, .l::d'l'ldl:1 l10vas e3t"l"lltur'ag, e ·.£orNam <I; ,evid:~fl!cia da en~r:g[li! hnern.a. ae !]'~an;Ha.

D~ ~.ao de cada lip_c, d¢ procesoo lrOQ.

Mgico resutra .tambem QI!Ji:tl'OSIOlntoo ~ipo~ ~c 1:0:Cb1!!!ii .c-.:u:'a(OrUist1cas, ,e clc pre cisamente atra[".es do' e:SiuD(j da est rutura, a:~s J'Q9:1~s, deSn;;l, t1diu'po$~~" .~ de :;1:1irui· CQllru¢~S geQ16gfl!as, ).te la.zlme$1lO que 01 g'eolQ~Q ~[I~'tjtJli Q pro,ees.so fC~~1:kne .e.\folu;livo. A-ss:i:m ,r;:0,ro.0 0'::1 Jiiri~t61jado I)(}S l"IX:ollSlit:uem .a lliiistoria (fa Huo:otl-ntclade dec·ilntnd'l;) .an,t!p~i[lS'cr:lC;6es:,lIcrhM pet~,n!hOl;,. m~,ai>1, elt'" o 'p~jW~Qg() de.:;:l,f:ra o p~<licfu I,WCJ.. l,tlgioo utiH~Xn.do as rocbas eomo do~u;. mentes cia Hi;;;Wl"i<li aa Te rra

CiA:S51I'iICAgAO OA'S ROC1HAS

P'Qd~-os diVjdit as' rochas E])~qullti'Q Irramt..:-,s grupa!j,' da . ~l'(to' 'cQ'm a_' sua origem ~ ",.;!llim~.~itarCs, iltiUmmirf{eaS:. ,:>l!~M~i~$ 'Il V:Ulc~flie~. A:~ .re<fim..iritare~ orj.l:!lnaf:!l~ ~ SllifH~rfk~e po. 'l'li~ilu ifCJi> kil,O'm~mm: ~l6g;!i~W ~!>tc-.rnQg:·· .'l.s J"'l~lam6r.f{Qt1S rei~lta.m da 'b:'lm~torma(:ilG ,d,ierocha.s r.o ... ,,;:~s;rcnli~s :po. t!o;;<if:l' d<a p'r~s!l».e d!ltl1irn~~l<I~1,UOl. If)i:lp.rof~rii~ difiidci,. A$ p/utiJ.nit;Q$ ~l.1 t<lUNil.neta1fJOrftcas oon$tl1!uc.rn a 'Lidti.m(;l e.sl::icIDo da n'al]~:lioi!j;rul:¢ao m:e~dl(fiG-a lrml rel.llrt~ :D?ITI . os i['~de:; I;l:rQGe~S¢s. 'orogl:lilteli:ioos, Fin<lllmeDt~,M ~a(ca:ni~as G.!:! ig1tl'8<l1:$ Sil.l>

o ~1l!If(ado ¢:I.' !Ccist~Iiz<I<;B{l Ae ~!!~~ :l'lmididll§1 e maitna'~·~. qM, (jrIil:lnim~~~ dQ in wtjO[ .da.· crosta, l'Oram' t::!i:f)fltii'JllcS; por :prOOe$SD$": 'i~t!dlilie-.(l's.

Seguflclp·. 9~ gi"i!(U ~(t: cl'ist:iI{1.<l.f..atl> PQ' ~~Q~, {fiV~dtr ..,\s:.,:,ochil:S·.~ k.f./(';:r£st~; hlft~S:; S{j"t~llJe~I!.;talu~as ~'_I'flr~~; ~s,.'prl' mL':i)r<l5 5!l.O I!lW:g .. al.mt:(j~e: ·'cn.$r~h'1"'@; lis segundas ~~m uJ]J1i pt!rte!:Jjit.a.l~a iii fn.J.I,rn !llIT.Iprf<:t", e- <:!,s Vitr""~l~ s,~ tc'.itl'~]. mente arnol'iaiS.

Mmt.t~RAI~ PE;iliRQG!R~fIOOS

'Si"" derlQmln<'\dp~"" mirler(.tf.l> (;il!'trdgr4- fico()$ iitqt\efe,s "<Jill(' .~(ml s:tifoem ~' rot:has ; oo.mpl'~e:t:ld.e:m oiS' dS<:'t~c-iai,!lj, '(U,l'a't>:d9 !l ilu.a, prescnea lSer"'~ l"Ia.la o;Wl'ernWlflt i\ cs.w-6cie d'l) itrC'hll" ,~ es- .(itt.f;lSSrJrioS·, q uando dele:r:m:lI:i!GliI ,~irnpl~!i: v;l[~e'4;)dt3>:;

Urna. c'~rn'terfstica dO's' mwi~i>:p't ... uo,!!roifu;qse i(J -. seu peque.n{l III1me;r(), tie. cspocitls: de ume ;;:,e:n1!;o;:1l0l de'smca'toa e Iillumii:rncic~:ilica::~oss:Omeri~t: 1:In9 tri .. la sfro ()~ mats f - s, WIli), p.redoll'!infiJBl-

qa, en~ do~ (cld%p".oos"P!"'Q~

n~os,af]Jfi'b . ,mwas cqlllart~,

Alguifls ongi.O;1l;nl~~ ~".r c:rJs;lali~~il'u de: rn.a~as; h:i:hdid,(Js;. saf': p-s ,.minerni·s, nit!; ro.ch~;s 19neas ou vuk;(\niic;;t'5; mlt:OO:l;,. Jlc~r ree:Jis:t:atliZ><l!~oj elTlc(;mdi~oo$' :eSPIilcilails d~' J>fes~lii0 .~ t~:m pel:'fltu.ra : .. !:!i.o oa diu rochas melamol'iiC<'I$ ephl'cDoitas; fiE:J,aJn.eO:l'~, O~ das :nXh~s ~4im~ntal:c-s formal:lO-$c cia aJi;;r,~io '&PS' aotcrio];{!:s. <Ltr!t\lits duaYd~,;w. hiG.taJt~(l" di$.il'Q- 1.!.I~ii..Q, ,etc, ElU cp.n~qi:W.!p;:hi. ciadtia' g;qtpo dcro!b!i I.l:'! flP~~"t;;l; aJ:~r.s mll1Crnl s. ~.u~ lb~'$ :~il.o il~·liJ~~.~.

ES~RunRA D.M Rotlil.A5

Chanla,S:c ~rtd\t.lH a :f:Om:'l:l de associa~o d:C)5 @ner.ais qu~A$l;oeh~& exl~.m, DlI sejanr: .esrruturas t:lpic1!mt!n.t~ JJm.' e",~'" metiung.r.!Ji<>a::;, ;p'lIlUhJ.i~ O~ seGJJmc C1<1 res,

Ass:im, !'!: e'-$tl'~ltUl'-a.'·"L'il)rQlltie.:l ca$ttc,. rlza, -, 3:S rpcJh;a" l{Wc.<!,s; :as estruturas r;J.ricn.{'asdas, ~d$J(J$(~;S 0'0 aris,ia.[rJblds{itias, h rochi<ls mda(n~I'fiC!l(i; ;;tS ~£rut.rtr(J§ gr:m:m~a~$, :11. s p~~t?m6~._.~; ~Pr. ~m •• ~ i!SiJ'ftinros pDl!"f,.rit1tttS eantC((l>.ri2.a.m. as

rCGh~ filon~res,.

A .. Llctl~OES l)A, PEFRQ.I,.OOIA

.• A.. ~.P;O!o:&ill apN~(;m~ urn ~~~['3,Q.['~j. iil4n:@ ~teTes~. no c<tn1po ,da O(!oIQ~a ,¢C(l't'l!:l-tlllcaJ, I][J&I'~ . 'r'-r~. 9~ne U:Id:Jt p!~qUl$21 d.e 'mmel:o>tlJ d!l 1 n~Il:.rV~~~ eoQll:6mfeo, dtfl ba:s~Clii I'I~ c(jl:l.i)<lG":ltullnm· I,fu, pt,t(oloJii:a region-al, au .. ~8jilll, ·t;I,QS~~PO&' de rdell.fu: ~ dH5 j,",~]d:as mlne£ms :que n ~Ias !,'e

a~ocia..m. •

[ 'C', C, 'L~

S

[

[:1

r

~ "
,2 ..2, 11 I~ "
~ "S .. ~ ~
~ a ~ "
c5 .", .0: "I. '"
Que,,,,,,,
f"I<!~""101. It'i}~'
Mi(,{UI
1-I"'''''hIM<i1io ·ii\
~;I:.!gl~a
rol·I""~nll;'l ].'A
(~[llJ'i'I'il!
~I<li.'''( dD:!om,jl.z:g
..... r ... ""1l ""911""."" ~J
~i nr~rQji.s. d~ f~rt'Q "M
®<uIM. rff~"'.l'<1I. '(1.1;5 2,8 , i'''~''ei''l",g,~'m $1 'CQI1iIjHl.fCl·'.iY-i:ls !:Ie r<lebc.!, . "" <oo,:~"'-!""~~tr·~.

C9mpC;;~I~g(l_ milfl ~lfdf;6g.l ~a do· ;'~'IlI""''''~ ~"'9" ·~""',,,ii •..

R:OCHIAS SeDIMENTARES

. .

Sio,roci:tas ~n:6g.en<liS or:1gin:adas pela. eros~'o d;(:. rMh;:is pn;:ri!tis.fictltes •. Os. pro·.d.ufo.:; detrtricos [~5uh:mtes sfro transporta~!;)S. em. :;;\}spensli6, C; ilJ!J," p:ar~c, d.is> !;Qlvjlclos na a:guli1 e. fll:l<):ln,)¢Dtc. depositados nas bada,\l' de JlieillmenUlu;:uo sob a forma dec'cn:madas oiled.e· esrratos, San. ·p;orltl!iHl'J,.de QJ!'j,~in ,ext~'~'na ~. J,Il;Il:Iooa que as, dilel"t'!'tcf~m clararneme do!> ·ou~ I res Upos 'de "Qcl),ac:;. !>"ii.o cstraMfi.cOld.as -e podem 00111111: fos~eis.

SUO! (:9mposi.¢,o millic'rll16gica dc,,!,c .I:esu I tar I4Is. roches I'Ho:ced"::ll tes e'" dos seus , p.rodu tos de {\U~r<t'«a,o: si1i~;dos. quartze, cauhra, scricHa\ cl(}riita, !!I;gil<i, Hlillonrib. ca!!2i'1a. ·do]Ol'lihh'. etc, Ii. cor da rna-iuria dos sedimentos d€'triticos J, diH~rmiml.d~ pdo, rama:nho do gdio'~ PI(!. los·esta.dos de Qxidru;a\") de ferro It por' Cl}'l'Itr.:'t ou nao substilnci:as carbonosas.

fl.tndiillt1entalmel'ltc '~3Q COllstHuidas por dues classes de materiais.-; a) mille. ri~~.'!i (Jetrfli'CD$ cu cUisticc5,' b) 11MrJ.Cl"i~i:;pre.cip..it(ldos qt£lmic(l~':i .. mt6. As dUl1t5 classes .de m<:l'l.ctiais mlsturam-se em proPQn;:5es n~uil(J ~<lriavcJs na~ ,r?Chas ~admJ,e.nf.l!res. $elildo mesme Ii.neil en.' centrar ex.empIQ!> Cl.l::le 1';"0 CQntenMam amostras de ambas as das:!;'e:t:~

A eS'[yI.Hura da.s roehas. s.e;(linJcnta:cc:r 6 cld$cti.;u_ Oil c.rist:tl.n~ja. conform.!! :<1 n<t: tureza do. d~I~6si.to,

o lenno c/.(i:s.tico 01.1 dt:Mtko apliclJ' SA.: ~;s estrut uras .em qUi! se 1110 t:ll elaramente que os criSl;;Jis que as integl'lll'lfl, p rocedem da dusagrutflfC';io. 011 f r aglnen. ["yao ~i? r.l)l:baiii pre.C!\i.5lell1tes. Os crtsl~~s. 'por cOIUi.eguinl,e., PQd_cm ler-- qualqner fo,rnUI·,-tillilila.nho Ot:l oonlPQ~i~o,

Os sedimentos fo:rmam jJrimei'ro I'Qclllls iilooerenle$ q·ue se consotldam ·aJ-p.O$ ~, !l(lposio;il~. 'por m,du de lim ciin:_ti!n to que une .05 ~eixQ-;; ~.u ~i~os.;: e.ste Cl'Jiille[lto l'JOOI!' ser prod~lo de diS:solu9iiQ, como 0 d.n~~nto·calc;b'io. de mutl.Os··a,~": :llLitos.:. :o~ d~t.6tjoo, c"!.no· a,Ol1!rgil:a do~ aremtos arg;,lasas. A: e$lel'rQ-qt1Ss~ fbi;or",uimko -deno.mana>s~·· I!tmi!'lines&.

'Ge.f.lilIk"'dmenle, es. Sedim:e,nIO;." S~ divide'll em: tesld',i1is. deUiHcQs. Prt'Cj-" fjitat!os·.e o"SWi~.

. QUim:ic.unellt~, ]'J.od.emol'l agm:p;l.Jas em;' 1 ... l)cb~s s,il.bJSas, col'l1't'los'Uls essencialmerue .de sDiCjjl: r(}'(;/tas "4T:ciirifls ["Qrrn.ld..~ ·tDr~ndpto!mcnt~ de C{ll'DOatO de dLdQ' ,e: ,de targo,l1ato de tEI;J.Fl1lidsio} Mella'S argdostl$, rumpost&!! eSSencia!!iJ).~tlte .de silicatQS! de alum.inio hidralll. d.Q!'. e de ~i].h:a·~ alumina (oloil1al; t.tr. ch.a,s:Sllli.1fQs, eompQ.stas de cklli:I\O.S, s6- di'C'os ·e ,I2QlflS:sicos> sU1fatkt.s ~d:icos, etc., J)rodUZ1dQ~ na 'e:vOlJ)on.o;::a'O d.e lagrLl1'las

·QU.· -iilntigo:s m~e.s; .. ro~ll·a,t:· C(}~~ll~a.ty:j:t. n,'ls qUfII'is predOlilJl'Ila:tt'l, 0 C3rbo:n.io e"IJ'S hid.ro~afbone,ttl'$.,

5;;!d1m:~nros .resJd:l.talis. - SaG) oOllsht uid:?S _por- Pl'oduws iri8!Ol(I':!Zi!>. da 311~4'L~ c.ao· das rochas que £1M sao 1.I'<JbupO;r ({\dos. pelas .liguas. Os- mais i.!l~J1!ll'I·lam.cs $:5.0, ;;\S 1.(j:t'I:r,it'wi. C' ba,~(~il(j$,. que :c>DI~rcm ~«t!ldl2s zonas em rug'iUf:l8 ll"opicais c s'lib[rop-icais, .fO[!lH;IQdo IL1l11a cr-osl'a 1"0;Gh:osOl. de cQI'" a v e I:m.t:lh ada. (!OinpQsf:il p.or ~ma. mtstura d{: <»;idos tt~ (elT(;j hi(t:f:;ll~do. b~r6.~idos. de. 3·!<tJm:tnLo e ~il:i6.'1 coilotdlli. 51J1(l ol'jg~m. ,~ d:e~qda a un~~. lntensa aJren~c:ioda roch0p(im,ili:Va·.cn) cofldi~'s de·c., ... ucma ~xidai;!iiiO~

Sedlnlen('I)s' "h:,iriUcQ!I, - Orj~m"llII'se. ria Cf@S!iO. de*tli"-':8"l!.iil.~ e t.rtltijp,qlrt~ das ro.~:rs. 'Post!em ser i!tcoe.rlt.!ztes, tomO'J;) 'cascalho e as a retas , au coarcsues; CQ·mQ os co:ngiorncllIdo'll. os arcnltos, etc". nos GlJ.HllS os "S~jXQ:5 lrtllados. ol1Jatl~ tips, ~rl't!i'<Is Siii;) ul'li(k~s PQI' urn ~~m\:hlo catdl_ri~; sllleoso. argiloso 01.1. rt'-l~mgim~ so. As.s,lmc ?' !uurtJUo t! an~p.1l9' C9f1li (,:1- m.enlo, c.a.l,ca:rao e us (I~f(lrtzlrQJ' 5,(10 aren]'l<Cl!: C·~ljos. gram. de QUlIrl(io unem-se por silica, As II rgi/u *~9' sed iflle:tHOS deliiti{''OS muili] fiM,; origlna,dos pur··a.lle· ro.;;;,ao dlo's silica tos ",I umirdoo$ das toc,b~s j~ea:~ e In!w.tllilol'f.ka~. A a.q:iI:a p·m'a. deJ;'l.o.n'l'inil.se. .cll.ldi! PI. A. {J_rd6. .. ~i'rJs sao l"odiSs· aTgilo~3s IiiinduJ·I,!~~d~s.e eem estrutura fu!hr.'!ada 'O_ll ~rd()S~anB em conscq!.lCnda da I;ln!:s~ao' •

(;a!eJ,i.rloo,.- Silo laLvci ,1I:S; r.oChfts sedimentarcs .rn9is \l.bu:n~'l'I't~s eruals utHizadas pela. hernern, Sua Q.ri.fIJl'm pude ~~r de pI~dpita~lo. del~j[k~ pu orga· mea, OU ",ul]dt~ de caracter .ml1i:kl. S1IO 'IlI;Slellicialine IJ te . rOnnacl<,l5 por carbo na m

'calciJ;19 ndil ]l<)r., "'-'~'.l'bollatQ$ ciiiJ~j.~Q'

c . mag i!tlJSO em que silo d,i'!I'\Qmi-

rmdos t': C6l m:riQ!).(lolomftic-o'S. Quancl~ ·s."i'o farmadas ·ex;clusiv<lJl);CIHC pur carb5i'1;lta·m<1gn ~5iro d\'!'f)'Ot'ri i na-se .loJQm l· to, /L<; margru sao vndCld::Jt'f.es de ~·alt{l.rib .rica:>' ern arglla. Cgrt:{ls C'l.'ll!;:arlc); s50· fcrrm~dCls,·em grande pc.1lrlc, pur acumuI~~~~ de ~9!'nminif\)tQ5.,c.o!1'!u ,It (I t;-~,~Q dos caietiHO$ C'C11~1 ,1;![J.m'1mill$, ·C'II'.:1ICt .. risticos' do . Tm!''cHirio. A 'creta e 'um c:rJlcaxIQ branco, tJu drizento'. p. )I·tll;\ • "\,P \naJl~hij os dedos-, ferl11<ldu iJ.o-r Jt'\:.Slos· l"rIierO$cop:it;os de cquinudcrmo$· ~ kOf!)' min if~ro.s !;. !'}9r ca!cila' ~riprocTi~t<J I ilIa, O's cajcd.r.tns dt:!.crisraliz.a~iio fQfm:aroos U{{.I1N:t.,s;rro5 C(ltcmm e p.ndrl'i\"re:~., t!lo .a{»)"eCt:ados.p'oll[ct iii t:scrlltura e '" tlt'qui-

lc"LII."a. .'

fJP/OIO(lIA

PET (h.QGlA

ROCHA'SSED:IME!N'r ARES

.1>\

~r"""'r;:It dc~~~"I;;~t

P"'Jii"., .. ~<lo-. o(.~,"1«o

,A~."'" 1b.~I).I.a!1ii:.o

. !l"(!'l",,,;;~o" ~j:d~ni:ni-:

'~~~i[I'II1fJ,;. o.m,e.l.'j(05

o

'C''''~Ji!r"",,,,,,d(l PQlli9~·n[OO de So "I It<llr'''',. _d'e' 1.\"1'1'1. ,hr.~"'~" nil l E:,~" ".IiI"'I·

1i~1,"'lcr"!lI.<;fla <I;:; uni {or;O,,'to "<>'11'<1.1001'" il,>5o.,T .1~h~ttC(l, d~ fl"<IIt1 (I" 1ir~;I'"r<I·, •• "'ffl';~o.'I"",

_~m rela.;·iJo colilil ,O~S p~oe8sci~. ()I'9'gCn&tu~OiS, a~ rochas eXOl\epilllC .e:nd6g!lnas po!'iern s?r_rc:, profWld!s.s .U"3T.J;l;.forma~l)e$. nn~el·~I(Jglc;.l!s.. es:tnlJtur'l!ro;; ~ 'lt~ q.m'f!ij, Cas" da;n:do lupr .a um n?i~'(j tl po de rcehas, denominades JN~ rm:l',,jrtiC.(lS.

~o ~eM~a[lo1.nd~~entQ '-!!'!.i!. g~ossi·ncli· nais ,Q posterso« i':6mpre'Sls,a~, c dobramemo, as rocbas' :roifWTi fl QV.<.lS ,"ood j. Q~ de pressao .. ~ lie lcmp~mblI'a. h<i· ~:~.m :1(1 l nlCa b1~'l:S $'u~ (:oi\;d'i«6I!-.s' de ~q!.f~" bb:n~ tel'modu'l!amico, que p·il(w~:l, -f"e, CriS$fcfll:tfl(iio. dasmesmas. ;S:[Q d, iJ: I.\:a·, lr'la.;ao .de IW~"OS no in~r",is . ~ 0.;(i;:uu rtI!l em mcio 5'6lido, de rernperaruras inferiores ,il:'; d~ hiSio natu r., r- des. slllcaros ..

As l"QChas' .met am6rflctlS aprcscn lam. em gcnll, certas ca'r!(c[.eristi.dl$ de estrat.iJ'icaCtto dt".vioita~, it' (n"!!1!IHlya;Q paralcl~1 dos minerals d~ IJ.cofo.rul!u;:(io, que as anarentarnas rochas sedlmentares: j;lQr V!IJ:t.ro ¥i.'I.do,. I,l caraeter eris ta I inc tornarnI'l as 'pr6x,j mas das fgfleilS. das quais se d.i.fe_reIlC'il.lm por nao ap'l·e.$~·lU'ar~m const~t~lI(fiO \'.itI1l::4" Na oornpQS].;;50 nrlaeraItt,ak:rn A~s-s~~s . ,r,ochni:o~ ~11;~o~nor!'llQS' mi.lle .. I"~m; UP!(!',os o:iIas rochas i.J:l1·~,ilS (! sedimcmares, associados a mlncnliS liput:-amente meternorflccs. como, a andaluzitn .siriI'l101Dli[;.q:, cordierija, ~h~umIiJa. graJll'L'; da,I.:[<':,

A estrutera carac.;;wl..l~i0:4 das rochas melamMficas e "? crlstilfopMsl!m, o;rig.i. nada 01510 cresctmento s.unuhtmoo des crlsrais C!1'l1l recrist.alh:a"a(), '

No mctamQlilsmO s.iio importantes a ''""'''n pus ifC a o.iigina"l d<1 rooha, if PI'($SI~Q C' tj trmd/1cmcllro',

C.ol'lrorm~ se j3 -II, i:(J~n p:o:si(;iir; tla rQr.h~ <if etada pela t r'ansfu*m~Jl.Qo varian\ a roC~1t1 lIl~eti:lm6rJiica resuuame . .A~S]iin,ll"S ,ar~~hs. dio lug:Rr-' -aos miq~i~tos ·e ~Jlaissc:s_; 0$ cd.k<;iiH;i,s ,'.<LO's m:~ rmores :

O~ arenrtos, ;:I~S iHllarl4itQS. etc, . .,.,

A p. ... essa~) dc~cn1pi!I).ba Q pfim;;ipl1l P".!ll1!~,pOI'qI.lU iDOdHlic!I Q lim(k de c:sla,bj. lti:dade ~ios .mive~als-, }'Ode. . .s~. 'i1$trif!c_a" pro~UZI.d.'l CltChlsH'Kmenl_e De10 [:leSt, do:s; sednnentoll. ~ cuja i'llrluancitl. ·'mini,cilil. eu orientada, prod!-lzfiIil lHUOS empur.nX!s Q l"og_encti<iOli qu.1lj dldor!llarldo as roc;h~!1, provClCa~ .9 'fll;lfJ:~~il11~mo' de gradtenres mc.came'Q-s de pwssJQ "lIC' ra-

vol'cJ;;em a t'eprisraliZa .. m.>. .

Qp,<lntp a' ~,!,pt.j-,«tHr-!i. $b'~mO$ 'que [~Ctl~!.iI, as !"~~l""I~~S ql'I~!c:ns e qu~. assoGI.adill> .~, p·rc;ss:;Uj" PQ~s:!.b;,ttii. ~IS, [rllnsfo,' .. ~~s metamorfiCM, It:m '~6d.f :rona .lIletil.rnOt"1i.oa pod~ comTH'O\'ar fI eXi g. -r{!i')om dll klInfi :flkle iniIIl<:rriU.ptn de es~ado,> il1renJ"ledidrio5' \1-nu:~ os sedimcl'l[(liS_normals e a'S .ra~Ei.:'lS 'mel.amorl1l.adas m-a'is Ji)r,ofu.n:das; ista pro'O'.a que (I mcul .. mor:fis'mo ·e PI'';)'gressh'ct e. que aomcnta (lOm a p~orundldade.

A. ··d]vlsftQ. dassic.a d(') lR<:fa]t)d:di~lJl.p ~m ~_r?~ zona:s., ,(ii,,~e'l!a., nt:\ed;ia e, in~g1.a. tm:SC:la~e na exrstencra dC:.fW1Cil> cri~tcos; dlele"Il2'~.nadQs .p~l'(l .~,pa_re.,l1iucnt.o de ye .... t9CS ipi.nerai)l, C():nf~i:JIle ." I?f:ofu~dkl ad~,

A este me'~al'llo.hrmQ P:IIOg'I"CS;!!IVQ< quit afeta a. llmplo:is :ZOIl.:'IS da C'roS~<l lc-rr'<.l$ITC de·Il,'()["t;'r!il~'se. ImH(}m!')Tfl~HIP tf!flftJtlal' Oil jliw:ssmc:lmali. para se dlStHl'g~lt:H' do; m!!t:q_mQr.fism(}. rif!"O'1:t(lCr Q,~"Je 1.:I()uea ~ I .. ~~~ ~.::10·j!! P9~er;cm, que I1pa:re1i.!l' no: limite ...~ ·1!:"t'";ilnifOii·· pll1~'&llkQif ;cPm 0$" ·$.citi. memos ~.C:3licl{.lfl!1:!1l ,~m fOI':Ia:I;J ene ii.ur.ti~

1<1 de ~on'iac(o, .

o mcta,tIlodi~mtl de' C·Ol1l·fl~W' carln'te-: t'i2:a.-,se f'"~b fi)rrn,~aq de urn.. r.m:.ha dUFJ c. negra. 'd,o?grnll'ul:a!f&'ocfi:r:iii..-:~tp!aX~eme )~cl/::j;mh7-'l1t.'1"l, (fU;!.l nlccbt; .. 1J ilC)'m~ ~e COrm!iNti-ulla. e qu,!.'!' e exclusiva aeste tIJ~Q: .:dl.:l ,meta.lII.orfisrnci, produzjdoprillcipalrnente 120'10 attmC;.ll.t.o··d.e temperalura. e a:a 8';<16 de elementcs l'OTalCi's au Si!p[oduiir a httr'L1.s~O," ou :'IJ]0l~lmt!1ll1l0

dp magma. pl~!l6Itlico, .

'~lrIIlCIPAlrs .ROCI'b" M~'rAMORF.IC:A:S

.GD.:t1!l1!Se~:.-, RQ~':QaS mais q!Lf mencs j'i·lStO-S;i1S •. 'tnlZ\;rl-rras, ,ct;)m!"D~:s.'H.i& ,de ('a·m~· dascl.a.:r.I$;gF<t]'J.!.Il~, rI(;i!~. em teJ,~tW~ to i:- qUl'I!"tZQ, alwr.mmdo com c.imadas e-~;::ult3g neas em bi,orira 'OU h:Ornble~da~.

p..!l'g.mal.'Ho~~- 85.0 gnais;s(!.s do ~~I!IJacao grij~!iielra,. de :xislolS;'lad,c d"llfl.l$:a. ~olnp9s1ol;. de: qllal"l~Q. pl'iigiocJasio ·e .. q:rl()chis.iu, c,om. caraereres intei'I1)~.,'~i;aiio.s entre o ,gJ1aisse e 0 .Kr<l!flilo,

Mlooxis,tQ$. - Roc~'as 1~,i-~'losas: ~eritl. menee escuras, 'CO!ll;l 'luperHCi", Q.rilliffllte ~ s;.;dtoll~ Itos 1~,bflOS- de ldsto$id.l:lde compostas de lelLOOs: .aJllem~:n:'ltei;. dillllio·!iHI. ~ qua'rlro, . ... J.

AnEi~oii!Q.s, ~ R~hfls. ;;;.isto$a:s. de "0Iir ".erd~$.ClIra·\ ,em CuJ~3 cof!'lPti'Si.~'lo pre~QmnH' QI .. ;;u(l:hb;?,li\l!: aS~:Ado'.a() qU'l'l't·ZO, feldspato. 'biot~ti'l" g[:3mlda. etc,

,MarmoRS, .-" ~as .. gl'3'.nuJal'Cs O!U, ;\! stosas •. d~ j;Olm-acaQ '\\',iriada, .compostas c$w"ilcJ;tlmet1te de calcitas, c r,tnJ.c' p!!ocilldem dot rccl.is,(nlilll~ao !.los 'I:ltlta-

1"IOS.. . .

,QI.IIU=tzUI>S. ~ Rochas ·granlula~ Oil x,1{ll?,sas. dte c:olofll,!;aQ' daTa, cotUpostiu;., ba~!~flm~Dle, de . tl~rt7.0, Prm::cdern (ill toc:n~tllh:i';a~~ dio!>: areniloo.

• COil'l1~b.i ... ~1 10'5. _. R.otfu<as C-S(; lIras, J'I" l;J~as,. filtmne!rI te grn Il!.li~adali. d;u r~~Ci·1); de: <I'~I.?c..:ctQ' cj)rnco. ~Qm-P(}Si:as dt:' 'Q\.lat~m. ]uollta. ~mlj.iilJ Li!lita ,e (:omj,iolr:i ta, -

Ecl~~~!!. - Rotb~§: gl"OImalarus., c,.,iv~1"cle~d~s, ,wm m1)'llcbas avcrme.thn.das, CUi1~trl(lWL@s.:pm: p]fQ:1l,eIlio:~ c gr.madrlll, Prtu::edem ~n .rec.ri:sta1iz.~~o dee ~tti:.a:s-

rochas basalt!1;:a~, .

.~lllt} .(')1' J' (/1'.1

[1..1 U ',. '._r

~ ~P~IT~R~OiOGl~ ~~ __ ~~ ROCHAS; MElAMQ~PICA5:

.A:.d-lh;[" .~t!dUrOill. T1bTQO,b .. ~"f.,.,tOO1" {e .. p< ... ih<>1, '

SQb, esra :clCIlOm'j rta-r;ao :IIgfiqpatJh~e ~;f). das as. (<Dc-has de texturng.rnnufali, d.1! aap.ecto intfU$lvo, cul]$dlidai:las em pia-futidid&die e',scmpri;< ero' Nlal;::aQ: "com ·.15 l!;l<lncl~~ ,pi:0~ni~;" .. SaO <IS ;o~h~smai~ cillS1:'!l:l'tl das entre" lod:ts aiS. CO.l1J:UiC.!d.<IlS Ila, crosra terresrre. 0' ;f.uo de '%.~~ cIas 1'1)dims p!uIQnicas' Gu',irm'1:!Isivas_:s>erem [ll':tnirieas: fait (lQIli) ;q:lle'o _prP.lble'ln .. de sua 'ongeli'll. S~ cQnc¢rw~e sabre 0 .gl'i\nJ I.~'.

A olig(lm do gl;:mho C()lIlS(~l.uui urn problema h.llldaime.ntlil em Geologia. tanto pela HIO!. p'redQm'inand~ ua ,crQiSfa' terrestre qu?n.!O ... pelo .Plipt!1 q~e descmplf:nha £1IEI' hls~l)n.i\'I rectemea cia", Ol'()g(li'1I~S.

Desde I)'" il~.i,ojo cio' sfih::u]o xn.:!eD. t;l!i¢., 'I.r.;i1e.;idp ~ jdl.litl d:,u:;II:ig~m Ig;l1~ado graIlilQpel::l, dif~T'~!'lc!«ca€i de ~m magma bacsiC'bp rofundo.

Modem ameli;) Ie, co.l.l'Ill.1d'o:, tern-se impostaa« tenrla U"'!llsfarmi sm". ·sell:uTl~o. ·iI. qual. 0I1IOinJto p~o\'em tIla. tra:ns(oJma".110 de rochas sedml:cl'llarus pree,dslc.mteS aH'a\'eS an um processo esscncinlmente rnetamcrfico quI.: ~e ti£m:U:r1llna. ~1:'·a'llii;:,(I(';a.o.,. Assirn sendo, 0 grani~o rep't:t:~el!ll II tJ t'dW me es.4ig1o ~"o mejamQ.rflsmtl regional, lendo-sc- reill~i:tlidQ <:I processo ilia !lJ'an.iti~l.fl~aO rU!lu;,l,fncnt.l:Ilm}fnt~ 1'1(~ ~Si:ado s,$!ido. A~ tnw~.~:ri~a~ coes geO{ISIC~:S· c~).mpm\'Jlrl.i que a e~lS'l..'fn'da do gr~J'IllO e ,'eri.5~a:c1a·l.:m zonas bern s:Up!:ifid:>is da CruSUI, nao p,Ilj$O!·n.do, alias, dos 2(l km cl!~p[Qh;llfl.did iiHiIe. O~ gl·.mdcs mndr;:us gran Il.eqs. ou p,lrlt,6, m&os So aparaccm na .s·J.).PC.rfU;;lIC Q~ando :II !;)[QS3.0 I'e:tnow. as forin<l~5cs scdirnentares eu m<.:)llIm6riiC<JIs sohrsjacentes;

De . ,arord,o 'Ci>IJJ <IS CUE;\di~s de ftlzilmetlto <ldmjtL.lm.se Otlii'lS, lasses- ·de: I'Qeho'l!l ')l~lIl0I1i c.Gs: as ititrlls.i:IHl$ elY disco.rda!Ult5_ Co .iIIS .dlf~~a£ GU C'ml'OOf'diflltes, A~ PI'IIll,lu,ras ~p'.rC$e1l"1flll rulP6t:: to Irtl rusivQ, com os berd~s. Ilhidos, atra\·cs.sandQ de forma disoor,d;ifn te as, fo:rnllil~5.,-,~ sedimentares 011 ro~~.am&rfit;lS; ··as S~ gu.nd(qs; que s';'u:.l all l::IJah;' f'i',I£(lae]1.le~, dispOCm·.;;C no nnldeo dO$ dobnlmelJt(1:s, d~ fb,rma ~1::13r",mlerlte con~!l.I'~'a'rltc, apre:. scntan(l:o· p'assa'!l!rtS 1l:l;adl.l;US '!~;!lde as rocbas line.I.i!IIl),OFfitll ~ .<~t!.': 8:0 I;tf'an I tOj at~lIve" d(l rochi15 il:lt'L)rm,ediann;; ,(t~.igq. rni!\adas migllU!tito5.

A estrluur,ll G:<I!l t-cK:has: pJ\l'tOn~~~s ~ a gL:"iu~ul;arr t!Ri6ulIHwte holo('ri:St~]iJi:l'l).. gro5l;;!nra,~ \'llilvt;1 a· oiho fll.!. mars OlD mEmos equigJ';iI:"I,JJa~, comos ghlos uni, d.o~" C Ii 1'W1 s·o lellfJlPO de ",cl'i~ I.~ llZ'tl~;l(J,

De ~oord.o cern a C(nnp.osi<;ao q!]fmic~=t e mineJ1lI6~ca.as m4liLSplu!oni,cas; po. d&iIU :,;e div;idir ~m: IicidCiS; ;;:om· 15 -% ti,e: sil.iC:il;' IJeut.ras. com <.·69 % de' .dliea" e basraw, [;f).m, 4Q % '{Ie SfiiCil.

Jb rocMsacj,djas; ·.'iii~ ,cl,llr.;iS::·C_ :1Q\\tcs, n:~,&has '~({{;Qr;:ridfir:as; as, rochas·o:llsk·as slo' fl.;1.I~~S e pcsa"das, rooiJtI.9 mr.:la'ilQ. Cffl.t~"rti,

. Arerie de: rochn~plu lfiti ie!l:S: E'~n)pi"t.;ende Q~' $(;:gu If.[ tes tiP OS; GriJmMs, 5l-ern-

tQ~; iJior"ij,tis, ,Ga:b;6S e PeridotitO'!i. .

PItI:N,CII':A~S ROCHAS 1"I.ijTONICA'S

G1:an.i"s,o!i' .• -R«has holocrlstal i mrs., aect~ das; 75 iflfb, de $'iOl• ci1'j2-Crlt"M: Ii~ r6Srf.a:i'. die gt:a'lmi ~'gI'9SS. 'd ra .. c "'fls;t)Wi~ll ... 'l: !,It!: ·qIJ,artl:lp, ol"Wd~sm.pl",~lQdMIO. :a.{;ltIo C biQUla come mincr ... is: ,esNen,C:ia'u;. f're· q u"':n.tem~[l'te ·~,~re~nt:.tm f~l:\lilc risrais .~~ ortochisio. lbuho.·dcsiln'voh'idQ..~ rcecheneto eli rail ,0 nome de gl"(lJi'lil~ tlc,rli. t6ide. Suo' ,as rochas ma-is' iLl::mndan~l.!$ dj}G)ol;1o.

S'I,ein,t!.o.s,,·- Rocb~s l'6se8iS;. an a10~a:~,.1W? grMlI.'t.Q. rl9 qual se d!ferl..-ni::iarll peln tillselflcia de gmfrl;!lQ, {:o!l1P;6.¢m·s~ de or;£edasio. p1agiqcliislo, ho.m'bicnda '0 biotil;!1iI. S;1Q menos ai:n.illcb,lI1;t::$ qne 0: ttrllmto, e apa~ecem 11915 maCll;oi> granHUJOS cS'mo . .1€lcie!l j}erif~li(l-Os pl.l. IOQlYlQ secre'ones d~'f!U·o do mesmo, Pode-s(l cJc·fJ.ru- 10$ 'como gJuriito sem quar!lZO.

W~li"lt(l~. - Rocllas fIl,ais; '<:!~!c!lra~ .9;ue· as -an ~er',tOfese IllU!.tQ Jtial s, !)a~ ((;a.5" < 6(l % S~O,. de esl.i'l,utlta gmDula:r,Jina. gerai menre COtl~ ~it;u!das. ·de pl~.g~qe~"Si'o. ih:01:J1,bJenda ~ 1:i1Oh:ta. como mmi.c.raiS esseneiats, Nos diotii~s os .crtoclas iQ{]' $i.i.9 a:US":Il'H!S' e os plagiochtsiQS apdsen(am earacter sonar, Ap<\:re4;m Fe~~,CiWlla:dQs. pel'ifer.icamente .. 'cOm Us ifmi.tQ;!liplut,a:

nlcos, .

Gab:ro.S,. - Roj;:hM <;:.g-;;uras m.l esver·deadt!~. de. grai:lllI~r;;aoQ g)"One-il{a" nlalisbl'l:sic.as que es djo:rito~;i, Gciri!pO:Sh~s. DC pki,ifio~l;1sio bjsie;o .e 'pircii!lli9 ~onlp mi.Il~'~is e:lSl.lndai~_ S~O frequent",.!> as. vadlldadc~ t;qm hi;)'rh~U:nrd<l e qnvlJUi.· .A'prescnlam-st;' eO.mo m'3<ii'iOs i$<:Ibd{)s, mj,si)cill:dQs, gcmlmen Ie, a .¢ioM;tO-.s e p.e=.

Iidbri lO:l..-· .

iPertdoUU». - R<i.cl'i.lI.s de g·.ahIJLli!!';ao !l1'O;!i'ilc.i ~3, c.!.,\:wras,., e @ve ~d!t.a(l;f'i', '.~s mlill.s l:!ilS1Ca,l; dll.sdnc, 43 % SIO" JiIlurlu ,,J~·flS~)S;. d~p;,i-!J:1Q:id¥, ~~c.,' minelfOl"ls hn"L'~·cniliOOs. Sc:gtllldo o mjm~r.fi'[ f¢:rl'villak. D~siano qu~ pr:ctlomi.l:'~i l(;l"~m(>J,l. dU.lli- 1(1$ .• (or'mad:t>s eJo:o:;hI.SI~"JTJl.;!I1~ ~!l< ''Oll\'ina; pirQxttzito&, OOirn piro~l:!l'itl, e llf,}rtI· l;iIem;{i/os, 'Co,an h:pfl'l~f<Cnda,. PCl!~. ait'-'Ul' (;'W tml1sfermam-SiJI CI1.1 roi:;ha ,t:S\'c~-a~l\' (fa chilmadn Sll.1"I"Ui.:l'iIUJ., F"u"rri)'loo ~l'un-

d.~s mllcis;;u:!;.'· -

A I1Ifil:l(:'Ha Pi ro;p;~n;a au't 1J._C1

.f!jio~~c.i plto:';!.I.;g

Addlll~ 7',5." .I$i ot 6e. o Sl o? '(if'!'~;caJ d) 1: 0 S::i Q'.;il C9",,,,,,.i'9<ii~ IIli"~,·,,,d<,!!,r< .. dOl_ r·ooh,,,; p,(IjJI=.or-ka.s 'iii v!IJ.Il.,;;g (fI,I.':;Cii:t.

GfI'~tu. S.e~r·a'n·i" ~<;10 irto"da 're~IP" n h a}.

ROCHA,S FILONAA:ES

:El,,~ ~l:'1Ii1J'O eq,mp'~¢',r~d~Mdas aq'Uclas roches que p~e1,l(;~c:m f(1:lJ:l~~. apliesenI ando OlS,pe:C'tor de d!IJ~{e (Ill tllud .,' sem II:!:I' se derr.llna:do 1)3,. sut?~di;C"iie_ Jle,e-Xt.el"ls:ao e P.oss.afl~ar fflUrut'q val"f~y.eI.1>. ]1:5.0 sao geQl6'.8ic:ament~ .i:ndW..enc\e_l)tes, Qlulto,ao co[i'irzt"rio rou.i'io lflnl'i;l~mimte reladoij.adf1.s com .01;5 mass,a$ p]utoni.cils: C!tI vukameas qu~ rulraV~S:l!;;am.'

Podcm-se ap.r~$el'i tar i!;oHl:das, 0.11.1 entao aS$ocia-<;ias;'se}a como em ?1,Jxame: de diqrres:, vertteal S ;;lUi flltl~nado~,. s~jil: como c:m f!)nn~~d'e d.iq.~e$. ;~!t(!f.es.ti:alificados dC'f.lomi·mtdos "·silb~.

It estrutura tip·ica d:estas 1(.Qcba:s.~ ;iI ,r;oi.#j-oid.1J ",·~jcrograngl(lr'; C'ilili'OICie,ru;a.tla p.' ,e,la presenca de .(enoiirlsli'lis de' orto·da ... i]cn e qUaTW" vis!veis:;a 01 hq' 111.1:, que se destacasn numaPli"sta fuaUllie~te mkro e t:quhn'i1IilWiU',

A difere.I:'ICtli d~ tatntIJl:lhl;l· entre os fenccriszais ea pasul." indic..'I. 3. e.x.isttEneii:a. de , dpi:;; ._ temp,IJ::" de et:iSt"a]izas-ao: os. '~If· flocnst~ts ctIIDJiI.ar-se-Ulln ~m p:rol'uIld·i." dade no p·dnc(piio do;, crist'a,lfi~J;ao lUI ~ham3dO! tas~ .inlr(jt.~l~trb;;a, e~q'Uilnto Que a pa~,l~. mic~·ogcl'an.ularprort!d~j.r,sc. i~' em restriameneo bruseo <10 se m]etau· nas fcncl(1!5..nOl dCit{!.liTil:H1d .. tmig I!j1"isNI'J.

C6roforme 3 d€'pcnderwia que Il"l.O£tn;lf!:l com [~s"pe.ito aos mlld,tOs. plll'tOInco'S o~ w[cm:IICQ·S· aos QU<llS atravessam, as rochas filo'[l!'I,res Siilo dh'idid.as· em;

.4~q~list.f;:;a"$. Quando film' c:ompQsio;a,p ql!llfl'ni~a c minel~IOgic;l ~imH~r a das. rochas p.tl]!.Qoi~at quo! as eon iem e .ci!lr~ respondent 3.os. Pdrfi'to$;

ni€lsq~li~'icQs) qU31Ll.dp ~p.rTseldam.,

CO:tllpOSI~mo q~nm!Cil. e mloe:rlIWgJca, mll1''to ciisrinta do muci~o pluti:mico ou ,,01- ,e3Ilico; pareoem ropresentar as termos finals de urna Plofoodia difercllcia(:§!1ll do miagn111. com dQ.i:>:. e::;rlr~mG5, ]lm act~o, lluecorrilsPQnderla.. ill .AVl'ito$ . e Peg,matiioo •. e ol(ltr·o bisi·t:Q> IcQrresp'ol\d~flte 'f'I,OS

L!llnpnjfirQs:. _

A-~ rochas filolll.ares. COl'lstilnem. em. conjunlo'" -0; que se dooomi:n"ll. 0 II.oortsjG tll·of-IIlr. dO.llri:!!'!do;o$ gran[t.lf::os: -

"6nirog ... ~ S[I,o f'OclLas' .fi.Tgnaros d~ composic50 i,l!.:~al .~ da masse ph:itQJ1ic,a q.t:I<: .as ~na:r.lcam, com esmnuea t~phla· :me~re pr.Jr-t.iric;a IniCTogrormlar., ca.raCli:'· ri2<l<ilii pe·la 'p'n!~en.~ 4.(nrtii ades l:::ri~ tOll ffi'. kUomorIos de fctd~pato Qrtoc~a.;;;io~ in"clusos nurna P-El.St.l'l fin9Jmeii'J,te l».Icrogr'aIluknl" oompos;ia de- gnarl'm, ortocl.ilJio,.

p]a·gi.Oc.~ioe b~Q.tita. no, .ca.So des ,~dt'f,j,

r:os gr,a,l'iili(jos. •

>

ApBC:il".s.. - S.a~ rOCDlil1l diasqlOiis.ti!:<IS de' g-ra.o ,fino que se ... p ~!;iI!mt~m It,!'al'.me)..~ ~Ill ·d:iq.ue$,. !{€;i~,e );leq!;tell~s. :{jJ:Q~S C-~F lbimru::jlllQ<ldos OU. ;ni"seo.<;". e}tll"ac!enzatnse po:r 'umiit estmtu~'B!' JEimijnem:re equi" C{<lmilal!',sact'lii'Qiq;e .' OU '3~lUJ~a. ,C~m· ~[I'·sc de orlo.4~si.o, _. plag"io¢~~sio. .guartto,algum.as ~am(l1It1ilj'!g lfi'l' bio·Hfa. e 'romto' fi:l:quentemCllite gta,n<l<Oas,·· turm'illina 'f,: zj~OIT.1jj.a,. (lODl;o. m'iMrni$: ae~ eeSs6l"io'S,

. Pel!(matir~. _; Si.Q cfQchu, di~squis;t.icas qi:.u( sc ilprCMl'l'll,am em diqtl.eS, ~ei()'S au WDt·e::; dcit,<lmanho .:mui'to. \'lld~cl. Dc cClmRosi~iirO l]t~lleJ .. Joltkii s¢me;l.:Ii.!l.Jlt.'t: as. ant~l·ji)re~· (:·}l:ract.eri":t<l·-s.e ,1'0 r uraa estrutu!'a ~ID'i~'O, :parti'"l!-I~If,. .cOri~!in.lioiti' Pui: g:r:mdes .. Crlst;:m;· .. ~c. or~Qer:~:SJl;I no~ Clu<tii apiue~minc~uid6s.' Q1.:~tr'Os d~ IjIU3ttzo com tOl-m!lS IlluihoC1(P.J!icl10S<'I$. Ohsenoadas M m.ic{l'Qos,u.jp(io, .~I]I·e:-,se 'Que 1'q",dos os .. ~ua.r[z.Q:S '!Pt~eJ'l!t'!~'- ,3 D:l<!$Iil1)'l Qi':,eIlI;a~w;) ·Opti~. .~:sta~sl rul'~a. e ~l.'" :iil·Qrnw..ada pegl/t(l~t'it~C{l; 'QU<lIl(lO.·()S CO!lwjs ·,dt.:¥ qll~l'ttQ· se"apte~~'(am 'cu;rJ;~~fOI" mes, . qwt Iembram antiga..s. e~.~i'j'·l.UmS", I.e;mos '.01. !lstrmu 1;21 p.egJlwtflll;iit g~4fic.q,. Em gem!", .<lcci~-se. a tdiei;l! (Ill; (l·rlgem metMs.olll1li ~iCa '·d"(}stas ~~.lrtAh:!r'1!s it II"" ... iLls de JiI'QC~sso.s. ~e sub.itit1!.l!.t<;acl.

Os peg;mp.tlfO!l al'H'eSlmt;.\ill ,gml;lIj~ inter,esse' !;lun~ri1I,6$lrDQ e de .. aphc:.u;-<1:.o·, .A.I!Jm dOl orto.chasm. 'qUi;!: e ut'l hzaclo 11a' f~br.icacii:o de pot'«!I.a.m,s:. e dii;- fl:l-,;md~s lalrlul,~. dill mus~O"lta, empregRJiJ:ls coJ:nohj9~Mflls .• neles Qe:Otrem uma s;~ti.e. de ~iM(;:iI1S, c~mo a· autlu'Iit,a {r~f04ro de l.nilnio,}.·<) monazha (J"os~ato· ue C¢.i'io.

. e.~Q['h.n),Qe:l:i.io. ub':qiali;na, moHbdeni'W., w6Jframitn. t'~,13 tauta.csl).o llul)l.eoio, am'*1l:(lni1~. C.fC., I~O pdt. :qq,laJ.Q~ "peg- 1!Ia',tifos sJi?,~tNam-ente e!'!l?I(jr~9s. A,,, J'otzldas m:JIIS nnpMlOlflles sml"';:lsqlc M'8.· ~1ag~I>i;u,r ~)3{~jt :rcD1id.la,CeH~o. Sll:~d~ .e E-stados UI:llI~OS.

LamJ".,-6f:~~;;;_ - sao, ~b~s fil:{il'l.~r~ diMQ,ui'Stica!l: b:fi"!llcru;,. de. ~!' II'Crdll-(;;SCIlfra, d~ gr.:li!';l rnutre filjlo, botoc.i'tsr.liml.S:. .;;~m ¢~t~h."ll:':a. ,'P~J;6~1Iio;:a, :C"()\~po<s~a de 1! c '1'I(X;b,lSmiS de blohta._lior:llbL~nd;l 'UI.! jiUW1<l" _<1:. tlQrv~~.!,l.'i. :olh1~rw, slibl:¢ '\Urlr3 pasta fe[dsp,a.b1c::i' fil~!l1me'nte; mic: o,iIraI:ltt!;l,T' ~e(l",il:od:~.si@ oOU )ll,!ll'liO"cla~Jg, ~ ~os' i!llIlil~r"ls· fe.IYom'llguesmnos i,1i ()I· ta.c!os.

Os lall)pr(j~l;ros: .ctiVidcm~e Iclltlt10is G:l7tnde~ WIPO,$; {JnaC1~5h~s. ,.I'll! tiGr.»! em. or,tQchulo, e~nre 0;:;; qual" 0 UPQ prini;!p~ .6 '0' m met-fl., .e pfagliGt:I4.sro~, eli ricesem rda;gjorclh"los b:ilsioos; (ll;1t.:re. 'os Q.!UIU; J; 'tipo rnaiis impol:'lallte eo K.~ sllntit'o.

G'G 0]; 0' (J fA

N~rn. 5:

MAG:MA.llSM.O

Os nUi;gI1ZIi'9G()nst~tuem a m:a.teria pri· ma_;d.as-ro~s i~eas.cuj;a. ':ativid3die maiJtf£iSta>-se &ler~erlD{JDte- ern len6meno. !u!c%nlrco. A idtHa da, o:nsem .. m.as: manea $s rocl1as. ~~eas· masceu ,pt:e!;:i:' S:l1l1>en;«: da Ibbscl"II'a't;ao dos Ilult!J'riai:S. fUIldi':!:os. ~,c;. prXJduMm- '~fujj'io nas ern:m;:OI;:S VlEll·ca:fl'U:as • e Q:lle :ql\G¢tJer.n '0

nom,e de .1,1l:!!.12s. .

'Os ma.gTllill.s lla(ll S~ re1acim~:am COR1 as; Z.1?11.~S ceiltra;ls ·~o ntoM, C()~o iii. pr.i'n· ClP.l.'O· se <IcrOlQUtIlV,a; ~as. sun coma. h~s:io parcial au oomplctade I.:oeMS d;t Crost;s tcrrest.,[e~ .tl;OlJs·~i.tu;ndo. aei d:e'.Il!Ties I!o~ais, fo>c;{)!'; "",criwncof;; re!a~i.i:made·s com 0 ~ec'tonjsl:tio,

J1. m,ris-· simpt,es d£:Ii[Jit;~Q de IJ.UI~lla e, PP~s. a. de rocha fUrld:id,3., ,cCin,:m1uida par Iccrmrilexa fus:;'io de sillcatos, suica ,e e.dl!!m!.ID~O$. vO~~lteis. nos qu,ai.s ~·1('ar,io[' cI)lgua e 4) I!la.is eamclerisli:cQ!. Oonfor~ me 0 cl:mtcudo "JEI .sJliea, os m.as:mas sliQ dJvidir.'l.6s ~!l!iI clcidlo:s: '65-75 % de SiD" rices em arull:lina.e il:kaii&. e hi· si"coo, com 4a.S; % de SiOz. ri60s em (-ie, M!£ e <':a.

Quando, as D)ag:mas, na ·sllbl.da. atro,.e~ &is fJ'aturas da ~fos,ta terrestre.. se resfli'iam, princ~pi.a 1'1 ·sua. cdst<lliza,cao.

. l'endiJ·se um c(:Iota q:u.ft nos r.u"gma;s; !:i'a ~ se CQfisiderar.,a. mahkro :rtI;iro:,rni ou Ease s6lida, 0' liqu'ido magmilti.C(I o~ rase: liquida e Q$.,el~ment(l's· vo.lall:-Js. OIl!:! fus'e g;1Isosa. Nigg.lj esta'bcleoeu- Uf:s 'es{:adios O"l.t rases na c-ris t aliza>C~'o de uirl' magma.

A rase Qr.tomagm&tic:t.l,"~ cujo Ci,J_rs6 se cflsl<llliz:am .os mil;lcnH:s .de·. ~ol'lto··de tll 350 mais cle;,ado, conni·tul a m~:ssa fu nd''!!men ~a,1 :&a ~;O'Cbl'l:' Igl,1e~- Si~p~tadQ's os m;metsls, do fase anti.lt!dr;·pennaneee urn liquida magmatj.co., _. PO<Q_ffl . 'em clcmentes fu1;-roma,glllesi<mos. e .eril~qlleddoen1I IIQ]atJeis, a ll,{rnperatura. 1'.~l;)ttiv;'nl1~m,. :te alta ~. com lima ~o.nsjdeti1yeJ fe.l1sao de vilpo·.r, .qye f21'iorece sua iujeQiiio' Q~ fCrid~~s '~ fr-~t:L~ra'S; .. ·c'QllsUt.ui ·a ·1ru.e peg, :m{.p~f,ca,.p?eu~J~toiUico. ~ em que se cris.- 1I~1 ma~ mmelius ~e ba:lxo ponto tIl! ~u. sao •. !"leoS· Cit) hldrmblM. .Fitl'II.I:m:Cllte, quando 0 resfriamea:l'to eacontre-se 'lIl:n:rito av~n9).(loe amaio·r g a rte dO:" (!1~ met.ltos Jim' esta. erist:lliz!lda, PC111l;;loere. um I"",lido -;r~i(.lu:il. que CQ"sfJtui a: f(J.Se hUlrotl:l'1tt(IZ', e .que !lap e sell~Q uzyJasohu.r;lio a:Q.uoS~~ R1-anrend,,"oo em d.~s~oluq.30:D'riilCI.p<lhilliellte .silica.

o estudo dasc ro6has au m.iiCro.s.cOJ)io pel'mHe, ,desde qtw- se observe·a. fQITtla !;:los minc.-ais; ~,stabeleceT!I old-em de crlstiillZa~o' d.os IDctlRl'OS. .os millel"af.s 'q~e S-~ c;nst·ali.?--amprlDJci.ro, eonltide,rill-

do-se tempo e e:.siJjl·a'!;o, suncrelit@fi. apIC· sent-am fm"ma$ .~me.trlc.1IS. p.erfeit;;,rs; 8.0 ·co.n'tririll C$ IilUim.o.s miner.ais·.a se cris.taIDm:..rem.' fe:ndi:m a S(l' ada!p~.ar 3Qs t.s:pagos . Vll:z,:wS ~_.eixa,i:las pelos 'Prim~irg!j., carcctlndo -asslm de forma propna. l.G~o, OS I?linera¥s :idiom6t,ll,9QS ser-ao os m.alS .alltlg:os~ D~ssa maneua, Rooerobuscll estilibelecell a . S1.!~tDM 'ortiem de ~11star,iza¥.a6·: 1.~' Milierai5: ~-'lrias: . Aj:i3!tiu,.. Ziroonita, 'f-jtail:ita,. ale _ 2." Mi·ftU~~- fti.r1'&m!l~#e.:-sian.~;_ OiJ.i"iria. fi~ X~i:08,. A,nqMhOs: ~ Rlo~ta. 3.QPlagw. cl!4.ios bbjcQiS e iddo-,s, 4;<' Feldspa.to' po.tdssiCQ, :5.~ Quort<;o.

Dl~r,llDlIe . I) resfr;.p:n~l!lJO do mil!srma 3 eri;staJi2a~ao dQSi :s"jll'ica~lll'l n.iio .S~ rea]@,za tllda ao Jll!C'smo t·~rupl;); e s!m ~Scah:iD3.di!mente. A 'Ol"CUlm de- (;r:istlllizlIl;liQ se da em :tfl'~i:!'rvalos' de lemptu:a,tm';a comnre elldlclos eatre 1.500:> (l :SOO>. A .Isle feno. lllieDcir 'aWe 0 nome de ~'ri#ati'za,:ii<1- ft'~cimwd{l!.

De~a ml:tlJeim, enquanto ~·c p.r(lressa a oristaliza:rtao, o magItla ·w~ sof['clldt} m:u&n.;a na sua. com-poiiil{ao, romandose ea da. v;cz· 11lai!1 at1d:o. 'poclcllI;k,l._ ettf;1lo. f~maT Focll a s d'c ,ool')l}htm,c.itP dtv:en.a. oomo as que Sag demollistl",,"da. s pellil! la-va o:k !.I_m rnesm,ovultM. ,;\ ;(!S:te PrOeesso; pelo QUill de 'mu i!Il;Jg-roa !:torno· ~eo sepal"am ... .e magmas pap::iai:s de C?m.l-'!o~j~o ql;limica.e min,erru6gicOII. distil:l~a, dando I'-,l;g,ar It .rochas distlntas;, denQ.mli[la~se dffe.l"endaQ«D rl~.agmd~·ic(.l.

Come-feito; I]!a l\.l~tu.~a observa-se uma:p<ls.s;rge.m. lP'aduaJ 'a~ l'QelI.a ~.!Ii"'il roctia e, as: veses, <I~e~a:r de sua (.T.is~ 'tilnta t9mpo~~p· qWlitica e mitrerato. gic,ll'j percebe-se ~rtos c~tact6e:rus C:~ Jiliutil:S· ou de ,CQnsarl.gi.ittediide (J#rQgrif'fie-fl, qUe demOI'lSit:Fa:m uraa pligem .::0-. mum. Ass:rmi :Pode-s!il·.es1.;ibele-ce~'a setie gel--n[ de :dif~rctJ c:ja~aQ. entre as- J.-oct.as ~¢l~ij~ •. \P:31'"1i.ndO-.se d~ uffi ma~m~ ~S~~'t.1CQ,~!"S&.·Ul,do--s.e POl' um',O'uh1() i:!:n· d.esJ.t~'"Ij·. la::te.. a fQ·tm!t~aa: de' ·urn m,aggJs

noJ:itIc:Q_ .

. Ccmsider.ando-se q~e: cs ha~alto\llo·''-OJ:l;S;utuem ~g % ,Clas l'Ocb:as 't<rwivas e pos~(C!-eJ .e"stabe.i.etOO1;:O;:O( qu~. '@ 1J;111wn~ ~¢I:a. fn.~ d:e;tbdl;y;·.as llJ(:1'ia~ 1j11f1eas .:>~J.a Q ma:al'll.::l ba"altllco. A JP'nJ1CJ$l3.i fOl!\tc d,e mawn;a ba,:S<l)I~re(l ,est'aria; s.ituada na ~ mad}l,do. ·sim:(.qul,l ~!.ItlLw a T<'lCnI; sot"Opost'a-. a g-rnnitka eu s;i~f ca. T'~iQl1i. ca~l\te, tUlia. frat~~ra,: efl1 g\:~~¥~ n;)'ro, mll-:Hdi),de,. V.od;e: akan(~_l.' ~ sun-a ... pro. d';t<l:II1,doi., ·a{~. mD 1I1()iI,'i"rqcl1t~ dc· Jidc.~E~p .;n~1:¢ os .b!()cos .• IJm'l. ~~fO" geolG~~pti d~~~' .e5l'lt."Q.e-ser.;.a $l,llfJCJc;mw pall} .. l"Ij'tl\Ope't!' a ius!\(} JoCaIW:m. a. coniiequC),l!e prodru;:a~ -ell! m<li£:rl!I~_~a;s;:i;.l~lC;Q. qLlC. por ~bif;e:re.licla~o:¢ ar~&Jrillla5i-<1O magm,""Xtca. p~d·e:oons.iituir; Lm'lii. sel'ie,(1e tU'ferencill-' fat) de l'Qcbas l.gncllSi.

.MAGMA f1SMO

1H1~."k.lal Ang,rr;", ''''

I,~

t

T

\

'[)iQ9 '"i\iI<; ,~a~ f<:f~"~ d.e con."lli "" ~"9 die um "'~9""(i ..

SQI .. ~" jtldi'<i~~r"tfi-Q~

AsrtXhas' vulcdJ:jicas., tambem denominadas fgn~s- .. mil e."ffil;'iVas; apre'sen[am-lie, geralmenre, -ern fOI'nli;:l, d.erna:nlos eu gcrJ:~s._ ~bri.ndQ g,raEld,i::$". c:~te.ii!i5. ues, cia. StlP~r~c:i~ terresere, em qUE)se cakul:lIm. -:2 ml~lh'l;)e~ (fe' klll'l:', 'Hn liIomen lOs em iq~ a-s .mesmas- pode!D se coasolldar p.m!l:'u.n~rpell1ie; form-iIIudo, g1t.auQ(iS mil:j;~ de [acti,rhos '{]flle-a <::lifO'-

s® pOe ?I d¢$c:pb~~tQ. ... .

N'a ,lisl rufu r.a. ~lttcTa.m~i;m. od"eSS3$ [(,)CM,i'IS pode!fl-.'sc. ~ol}lr _<1<iis!e,'irJ,I'Jo!,S',·cle ,el'!staLi2.a~-ao,: lim p.rirrneU'o le:mpO: de c.rl,~taliza~aolen!a e:e~ 'Pmfun~,ld.l'l~e, oom fqrrnaQati (Ie llfan4r;:.s C;:r~~tilji~ -1~]0I~16rfi· 'OOs dcnommados fen'()Cri$ttl!5. ~ urn segundo . tempo, de cri$.t:aljUl~M n'ip:idn, ,.:

Ijgadri a efu!iaQ. sup,e:di<;ia~. dp. magma, fonn.a11do' cnsb.l5- mlCrosc6p~cQ'S, finos e iilli:mgados,. mictC!liltn,,_ !.';MolviQas ]>or I:!JIHI plJsta vltr-ea. .a1Il,oj"rn.

,Ii,. estrutura diaboi.gjca ou oti'tica. C-Ol"re;p ende as -ro;;:~h~s wlcini!;;as cl~ proflilndk1ade, au lac,011licas, C'aracltel"l:za~~, p~la pr,ese[J~, d.¢ g;ran{ies ~i.ctorci:~o,S: ah:m~dos: de $e[d$!l~~o~,de_ tttJ.::.l $11i, ~llll'0CnlZf)[ldO"sc ,e _ . deall'<lndo 'esT1.:J.'90S u"l~i:s ~.ru men,?!; tn,~.~~g'lJiiar~s t1o~,~qllai.s. cnst<il!z,uJ1! mm~T,als fe fT?1ll:1I.gn.,el>! anos, gc~lm~11 re do upo dos :rm',Q:ou!mol,>.

As H)d~as eCus:jv~s· ag.",!'pam-:se em uma serie, que \!81i. d~s llI;al~ aCld:as ,as m-ais basic:::as, oompre!lM~nclo oS:'~'?'.l!.~.m~:· tes HllO>S; ,11tO}Jt()$;, Traql~rtosfA.frtt~lt~s, B(IS(l,£tQ;$ e' Llmfmrgltas_. I,l.I' acidas sao, em geL"al> danu. e jrouco d:ens~'s" en:.qua.mo qu~as b;W~C3'S do ~1>C.U.rilS e rnuim dellSiS.

PRINCIP'AI:S iii!OCIiiAS VililoCANjI'CAS,

R.illlllllto~. - Roclliffl-anlflretadlls. dam-n~ ies '01:1 e;s\'cl'i.feada:;; roiRi nlHda ~slru.t1t· I'~ fi.~lii.dal; a qnc':,a:i4--de· seu "J'ipme; e~PljJl: postas de' ·fenocds~i·s . <if!!! feld:spato l[}'()ta,s:sic~ .(~~:t'l.i.il,tana) .c 9.)lill.:1Z'o., 1\ p'~s~:a'.ci YHn,a, RY.ldal,..com algtills ItlIllml'itos,de [a1dspla:lo e bfotlra,

Vid.m,s\luld:nieos ...... Qj, magnras noH.· ucos pro.dtiimm abundantes vidros" l,'I'Q7 dl!tn -SEW a!ljd~':. cb;sirdi.::lni(. e vedra p"!)m.e., DU hidl"a:la;dos': pef;1tsJ!!ilt,

Ii. o'l)sidim:~Cl: e ,um '!\Tld;(o neg~O, b"rJ:. tbllllnc" de £r"l'ura OO,tlctloidal d~' boN;iQS eorranrss, A· J1'!l"q¥1rI pem<t _ 6 .!1'tm '\!i'dro \'1:1 1p\llfto eSP'umo$jJ, 101'<1[100 cu. acrllr;::lt}]l' ladQ" dt.! &,,11110,· sed.o,so; . ~oi:np(ll$IQ d~ ,flIiIlssomas alllllb~s:e .fUa'llls enh.-e,el·u~dil~, era mesm:1l0 oomposi~~o ~u~ ;,l Q~si1d i$lI:1<\)!"

Tiallr.U teS;. - Rciclias ilcin'Ze-Jl'ta,Cla~ 'ou amareJad.as,. ,~we .. u, a,o' tato., CQmJpQemr

se ,at fen601is.taiS de :5anidina. e pkigio::r cl~s.i,o e algum piroxe;llo, sr;,bre 'uma p'~s'l~mkrol!tica fluidal. dos ,m~~rnos ,ele.memii.5, ,p.r,edo .. m'jnal':!do 3!. s.a'l.'lidina. Jaz'-1ffi em for~a de dl.quc~,. cuP':l!~s e dom'0li •. ~\'id.c? ,asu~ gTand.e 1;')$(:MldMe.

AndMllo!li., - Sio rcchas :portinncas., cinz&,t.ll!ii; as ,'~'¢s quase negTl1S-. +Jspe. (as ae tato, compae·n.is OU aJgo pO:rOrsal>. ,cQnrpoSl~i!i de fenocTi s:tai~ ~e "pJ~giJocl&s<io;. ilrid~ail!la, <.1Ii1.fib6~iQ ep,m;n'~nlQ.d_~ I"c<ld,os m.lOl~ massa mic.r.o!lU~ji d@~ mesmes .. ,ehe·~en los, com Ollll~ sem- ",[dr.o. Muita$ dO~'a;Eua~~ \c!lk,oe.s, cemo 0 Mont Pele. na Mal"ti:ntc.lI, 10. Ktakatoa" 0 ,S"fltQriil{),,;.:t~~. apt'e"S!.:)nta.M La,vas 1ln~es~ticas" .caracterizadas . par grande ws;[:o~i. dade. E:nraaniillariamente abundanres, na c(JJrdHheira 40:;, .Andes, dOl'llde: os<iil I)IQme'- d~ andesite, .e, em gen~l,nascac1ei,as de dobraO'le.[lfos, ~'erci:h:ios; Depq_ifs dos bas.ahas siliXl illS lavas mais COJnll.i:JS,

flO Gh:ibo,; . '.' .

. BMaU~. - S~(l. rochas rtC:g:r.\s. coarpaUM e pe;$itd!<l~, consti:tuidas, essctllCj,;}.l· iEne!ltce die _p~.~~iQ"C;lasio,~,tJ.iI.i:~a.!:. ~~t\l,]na. .os ferue.ql$~ars tl_Q p~:ag~~eLa9:lo S<lO !l"$I. res; cr;llll-UClo. sat:) t'req.uemes 'O~ de ·<lll,gi. fa e .Q~iifina, que ciao a ru ifLlJl'5 'b.asaltQ£"' a;;pec.to PtIlJm.irii;Q. ,A pasta '.: form,f(d,a die' nliCl'QUOO$ d!l!plagioclasio bili$tco. augiitil, ollyii1a_ e liilllmeros(is. gr~~I!.th?!), de «ilagneula, eem QLI ·semsub.sUiIlCI8 \'.It rca. Sao as m.ris· 'freqije:r)l:tl's. de Wdns

as rocl'l.as \'tl,lcin.k:as. .

As _ e:ru~pe~' b~!5a!Uc.~.~·.c:on~til.ljidas n:9,r ~a)taSo ml.lI~o flmd9S,f¢'rn:l.0l:f,am Jl;(i 1'l!!r~j:lltiD' de])1"3mie$ eJ:1lJO~1~S, cqmo, c 'de De'kan., , ,n3 l~.d~a (300))30." Km9, eo da bilbill. do IPa r:8J;:la .• IlO BrasiJ 1(90C!DOG Kw) DO, 'rriasi¢o..··

_ t.t:m.~!'I['g,h9S. - sap noo.has, .de 'asp:tCIO bas.Utl.cO e 'COIQXOl~:i!;()' 'pardO-.!l,'eJ'm~11oa-. 4~.· .ik:as:, em f-en,Qcr:is~~s dea!lI:P:~~ 'Il 01)."1,1'10\ sQbl;~ uma l':C!l'los:a p'as~a *ltI'1Ul, pardo-amareladia rica em mag!'!l!ll(ita.e 'qU1~J(;am.cDte· a(calina. 'qJnc forma .mats da· Hu:i£ade da r<;:,,=hl'l: De rara ocou¢:n;'" cia, 'sen llGimC pr6crclll. da loc:il.'idadle Limburg, n~, Ale:m~lIlha.

m .. u~sio.s, e otito=:;.- C:Ol1'])r~QdeITI astodi;4S ... ·!1l~'ii.ttl~as de pro!u.r,udidad!c-, S!.Ws cP~Qi.c5es de jaT.imr.:=o to mais f:roCJiii¢'i'~M

. s.ao e:J!ll"ronna de j~'()lliito.s, ~ diGlt~e:s ~l,i·, te}'estr.>i~jfi,l:j:llc!~$. _ A!lIVp.am·se: lll(r.i:I~;l(iE, $ob;.a· "~elll()IJ!~I)·~~at:) ~~l de .J1'~Ch"'l5 .... @'r: dd d~ -. _g.e~~tm.~hrra1. Sao~ecll,r;s:de BranUray<l.p 1ll,"Q~S(llr'el. ou me~ha~,. esve.r.d~a. da~ 9U ,.'ferd~scll,los,'d,el~Sag;, hokrc.r,ls. tahil<ts ,e p(:;!or-e~, em ,.srllcs (5(1, %), ~Qm

r_[~iC . .a. ego tr.~.m.lf'a di. a. \?a;5.i:ca, •. I~tegm.I'IHlaIl pla,g;lod!!)lo'. a!lnb6.lm "Il l!IIlKHii.

os o i 0 (j I A

,,'IC'Mie;g!jll'<Ifi ... d'lI dooHlo f! y,jld'QI.

"""I,=!mi(i'Qfjr,dla dI .. "m ",""1'1",,

tUN.atMICA .DA. CRO'ST'A lERRI;STRE

A Tern e um c6njul'lto:'de !fIe.h~lriais SJlI.ImH'~tidos -a UI1Il'I di namka con I"IJI'I.fa. t~1 C:ol;I1o;".ose Indica. ruI esrampa C/]. 0 mjDel~al:' C~ttlO parHcula~ .e a rocha. co· 1'110' unk'lJllcie, '\$i:io lis ,re.h:rmmto~ Gc"nsfj·" fU.intes. da crest .... oS'Qcllal~ e,'i'tj,·o s.u:bmctid(ls:O!I. uma slEr.j~ de I~nomenos que"o~ 1~.Jlsfo:rrim'm, lceri.aehdo-!';~ em rodos el~>;;; ~ fO'tn1Oldo de. rix:J,Ia5. ·eb,l!j)'iiv;iI.s •. base .tIas g,r·llltd\ls fom 'a::~~ QrQ§cl1~tk'a5;' "0 dele dina.:nlcO. po[·el:W .• n"''10 lermina ",1; mas ~~imJ H!Q 1\:1'1;0' se Q(;il'lwHda> ,i)J!ITI relevb aa superlfCi.eterr.cs.1 r~t as [01;9 ... s erQsjv·3&<·co.m~~m aalm}r ~ohre: Q meso nro com,.0 flm de rcdlli:t-.lo e. chegar a urn perfil IDQl'fol6gioo idc~l, de (;.:GflHl~brio, .Nao Qbs,taIU~, este equmbryo mo~. fol6:gJ!co leva CQTlSlgO ~ des!n.lI!;ao do ~Qlw1ibr!o de fOl:Cil;>.rlltl;;.tHit~ da crcsta, que, pOI" sea ,.-ez:,<I.tua:-m pl'Qd!.ilt2.indo IJQTJQs leuomlll'los oro.8.eI1,e't~0()l\, com: 110- VSS relevcs, que ~a:l'nbem st!rao eroci,t· d<~, ESh! .elcle d.in.amiw d.e Eegomel'los qne ocorrem lUI' crosta It. ..... r·cstre ~ um .rer:dilcle~ro, c·k:l(J vit(1~' dG' ']":IlN'Ol, (l 11, pr'O-va 'de Que: esta envclheC12':~ . q~ ca·dl:l nova oiU®ene.flc IS me:t:lor em ':~(lt~l1cia l:Iu-e sua preoe,d:ente, co que sigt:nitica 'que •. Ientamema, val-se c-ne]:3,ndiQ 30 equHibrio rc-a] entre morfolog~a e. ·t<:.Gt.blllca, m(im~I1iO' :em (lue d'esapareoe·i'<1. Q cic.ltI, !jinf!micQ da crossa L(:tll'estr~ e Sltni (:11-.;. Jla:da a Jasee.s13!ic3. e .• porta:I'l·Kl;' a mertc dOli Tert:'ii ..

A 1\I1l1:"Ic dn GcologjOj.Que cS'{uda c eO~.jU.[llq . de f:enorne'll.oS!que iilil.l',eg~lI. 0 dclo" vilal ~CT(.esY'e den;:jQ~ina.-se', G~olq..

~.ia ditlltilnica au .Geod!ndm!it'~_ .

Dt.NAMICA. IN1ERN!A

£.pml~[Id.e It.otliOS .~,q·uel:e$·{(:n6men(ls dlllaJil'licqs ~\l~ se origiu·r;Ifl.no i:lliedor &a OIXlsti !el"(-e$t~~ D~ aca'Q"collstrutiva. ~~sp_onde:m,p~li')! [oJfITl~,cio (ij,Q. n:i«.h,o t'el'. .mquelO. Pcdem~s ag rupa-fu.s . I::lT.Ii . f(t~ lrll?nos J&t6niC(}Si£tliml'ci'!'s e 11.I:II!j;Q~k9's_

.fE.NOMEINOS TE.CTONICO.s

. A ]~l:n:~siQ de est~b~Hdhde e de 1"1- iI'_lldez, q,ue. nos .ap~s!!l1rn -a .s~lpe-t;P:d<! tenestre 000 e .senao ap'aren ~C;'" . Cbn'l~ j6J (oi ·Vl,sto. os nilltedais ':£9i'1Sfitm"nt.~s: (ia c.t'Qsta .. e:SJa,¢ sulimdiJos .. a lim <I serie de i'JIl'ceS:i>antes mQVinle;1L1;()$ no-transeur» so, dQs tr£m",o'S fte!DI6$i~o,s; deVidlo." _~ . .a~o, drn,· !ileT);Om~Jiiados'. O!It!>17its g«Oiogl(!(1S In' ternos ou t:hadgen05. Fo['cJIS venieais e horiz'9lU3i:s, i"O'l>u1tantes cia encl)jja i.Jl.

tern~ CIo Glqbo, PliQVQca-m lell'anta:men, ~a:nl.os,~· <;?(Il:pl'C;>S05es .91Ae .~ter:miMm tos e ar;liin&.\a~cn'tos, "fntlu3$, dil-sJoca-

,Doi's t.i:r;roS'riJfld]amel'ilsi:s de moYilrien~ t.QS )Jol:llim se prGdu.zk~ 0.5 "ef}'iroi'iniili-

<;"t)s;.e _?~ or,6g'i"'it,ic(J~, " ,

Uffi'!l sot'ne tie- estnnuras g'eQ[6gl'C'l~, ~jQ !!li;"l.lAdo co:t\ro'SjJ OQd,c a. TlJf;t(jm):a..,

Os eptrQJ:e~~ri;;~ ·a,eiiQ mo\!jrn.e.Xi!()1!i lentos UI! Sl!1bllllCl~;:IJO oulc'iaot;flmeJ;1fto,. I?rod'Uil,i:dds. ~elo j.(l~o' ,de fOr~as ":Iilr.th::i!.i>.; q~ iIIlmgem as masses (;{)nlm~lmIJ.S. Esi.es .I119"~me:1).{Qs sao mals ~ens~vel.s us regt~s. CQMI.'h"'a!;l, nas qlm.is se tli'ar: dLl;Zem DOl' um. lenW iw~:n(}o ou redtti do m&r~ eooforme hli!Ja~s:Lib.mC:'!cs.'iio' Oil 1.~Val1i'ta.mtll.'Uo do' corn LJ'i1Chl-e.

,'Os l!i:rogeWttico5c odginam~ .pcb :i!;;iiQ ~(!; . fOf'tfS[E.(lV. jl\'llen·~.os: bor1;zo. iH1JI!!! . .q;l!I.e P'l'OV'Dcam ~ C!~-rQrmM.ilD e 0 (~0!:;1~n~m. to dos sedlp-leI'Uolr·€, sua Leota ~I~va~i.lo. a~e . ~o'J'!'Iali aJ; gl:.I1i,:iges- or'Qgell~~e& $1.1 ooniHhe~,a.s d~ do't;lxaffieffitcr.

t.EO.ll:IAS· OROGENhICA.S

f1gU]',;l @ o~n¢-se.' c(lmp, urn dbs' p,roblemas. 11110l~S: ap.ah;ollal'lf~·:!O., e tnul·,,_ !7~dllo.!<l:is d!'H'l'tll'e 'O'SI1l:ue .d':!m s,idQ abo.rna~;zs. '1l'!'!1<'l Geol~iia. A Orog~~11;iS0 ··um fCllIomeno· ca·mpr,c~do¢ mll~~O~;;!f;iW :que" se ttr<ld:u~ trllrn3 '~¢lie de ~attQs gqo{"!llCQS est re!i'l:am.en tt:: teThCLOU;t(;tOS: "sedjrn€:llt1ll,~(l, a:bb;:~;m~nt'9, f!;I~J~mO~[f.i$ril.O' · ... t vUlC<lin~stnG, 0 .r~QITlI.e[iC\ ~~[l~'a.,.a.,amitl'iaj :zo~oS d13: crosta men:csn:e e i!l1na' rn.e~ma re~a.? podc $iIilr ';t:tn.g1pa p'or ~u~sf\lii:s 0t'9:gem~~ no cieccll;"f.er do$; '«:mpo~, ~CI,16g:uros.

o prollie:m:a fund .~ 0 d'i!~(~gen:l tla{s { preyo.Cam.·;iI oompre to, ('IQS estrato~_

A, ~~iio. cJ,e ~o:>si'llcU~at UfIl'<t. da~ m~is fecWl:d~~ _em ·Oe<j,16V, OOii$lll:ui 0 ,PQ~t.o'tI~ p~rticJ~ 9-~ ,ta .. da.s:,;_l·So ~nh.l!ll7r~

'tagues "4o! (en:6l1.'ie(l:~ Or 0. nill1i1

.e-!I\PI~l~("ll .!si:~. ~~l."l'IfI(q" . Inl1:~ <l~

~iJtn~r, ;;):Qn;:ls. d~ .g~aJu.~ "setiJlnrtI'U"QiQ, j(!0st-ISJ;'iOl:'l:llentc': dCtbradl't~ 'C'. i~WiD1i 1JI'll.lli.<' .cias 'tHill, ·c.8id~i~s::' cl~ ntontiJI'IJl/a$.

. A 'QXI),lj~:a!ia9 da. ci:J~I' de f>(}l"I,t1n~

'9005 ~i!(hm;mtaIfM itQ' ,111 ti~)~~·, !i9m

J~mll!''t~:> }:fe l'!i'et'r.()s de -,IIs:pq!:S:11I.·.t;a. $.9 P.os:~jwl atd:ro .tln do-st! I'In1' 1&11!;I subnw~"sii.b . 410 fll!n,!lg da JBmiIl dt:· :w.Hq~l.'n. f<.l\'.!ao, cll(j_lI(lnW .. e.<:im ~ f IltI1;i!yn. A f;,~ p.(:.,~m a "4¢s ~~dj.!TI'(.'Ii!9Sq® l(lCr.tlfl ILl sal" 'liiOI; . i!.tDcs l(;ij]c!.IIJ;~,S(!' Ul'll! JlOO(I~H'i; tros, ~ a ·d~~ s~tU~c.m((l!ii tJO' Hbun) ~rl, (1iI1i' 5JJ9D .. m~tL'Qs.; A esM$ ~n.::. de 8tJ'rJ-

,~xt,ns~:s. ~. dtll, lep.11\ Il'tlbrnOf com p.r.ofundld"d.el'll~m!li" ~m~In:I: I

~ " at ~~ll'~r:il'l Que ~::~ ~jK!, d.tt (l~p~,I;!i .•

d~llo1Ylma·S<l: geo~$mc!JlUils~

ill fa. .d« (J E 10 1 0 (J I j~

. I\QH M_FQ~T-,AtjA'J~ E'·A·S,AN M~G.lJn A..a~lJs",~.

'Dn~I:A'MICA .N·T'IR'NA

OR'OIG~NeSE

• I

I

)

I I I

.As ~~sincTi'l'li;a:i$ ~aI:l.I·se sempre em regwoes de : In.stab~lidOli(je da crusta ler-restre.S.Hu;_Jd~ !,;'flll.~. doi,:;; m.i),ci·(QS l',~s.is,t~m-e$ 4.Ci;;ta'v~i.$' q:~_e.le~de~ ~.~C' <].'pm·Xllna,r. Aili-$lfIli, es PU"rtl€i:IS sal'} de\1{1)os ",. i.H."l 'II:CQ£si'ndirna~1 da £I:a MG:so. z6ica" fQr!)latfa,critre .;;pl"nalw 't:en,n'a11 esp;l:nb~l, e 0 .fral~ce'$·;. SeJ"m r<!e"ada •. 01 .OU.Em. 'o:rj,giJ(a(la entre 0 -m.'-~i(;,o do S'i\lra ',africaulQ e 0 .pianaIU;) cspanML A reo· d:~.,~aD. daarea. gI:!Qssi~cl,i~al em, C.o05{.;qU.'!m_;Ja da ~oItrpreS-~"'QO,~~ll,etl,co;J. ~ gwamlCle:;!ll;>Slffi, a :r.cO~IJ?i.nC'l.lIr~] do~ Alpes, que PCllP<'I·V<l. 1".2:00 Ian. 1ioo~1 ;r<:.dll" tida depois do, dobrameruo a urna lar-

gum de 151:1 Km, .

Os ;ge-otogos ,esl'ilio, de- acof\do em ~Qfi. siderar . como: delerllUin<1!lt<: dos dobra· menees o~emif,)mroe!li laterais, 1:JQren:l di:sco,diam ''1!,Hlfl to 'i-l, j3.~Uil<l ~ .. oii,Se:m dC' !"ocis Mj,~a;s. DaL.H:li'v~rskla·de de teoet ... s om~enelk~s ide,dh:i\das.

D'(!u3da:s e~as,a teorrn das tr(Jllslt1~afJ.S CQRfinet€.!is, de&en'l1ohti(,~!J poor- Alfr,edo Wegener em l'jI]i@ teve gli!ndli! aooit.a~fuJ. AI) 'I.<:nhlr obte r novos dados n'U<i a sua t~OtjO!· 'esse' 1l;!i.bio .alernao encomrou tr3:~ka IY,lOl'!'(,_ i'los: g,dD~ dOl Gi'(,.clil.ndi 0. ,

A 'leQr't<l de W!fligen<lli' ad;mJih.: C"IUC, na sua Dt'igetitl,. es f:'ontinCl'ltes, estiveram reu:nidJO.li;. ~orrmmdo IJqJ! .i rn[m'~o eoeusenre JOU IF'M.gc$'aJ, g'l!l~ mais ~a_':d(: lioi 5C Iragmentando ct)'l .btoc().~, os ,quai~, HI.nua:ndo sobrc o sima, [of~m ~ sepa rando em urn rnovlrneruo de cil1rj'l8 ~,Ilil direl;:iio , a Oc:>te e Me Q EQ!lliu:lor.

iii.. dcrhra do contmente amcrlcano 'para Oeste, s'ua [renle anterior se comp'rj.miu, eorura 0 sima do 'f:utildo d.Qr~ cinco, ,f~"~'1nlal1do',.'~1! OlSSI't';l1 a g:L['.aM<t;!i<:a cadeia montanhesa que .' eorre do AJas(:a ate it Antari:ida,," Da mesrna maneira, a c'mi:f!l rR~l'io. d0.5 bh;"Q's een li lien tal is ~ re o Equad()l~ proV<)UlQJ 0' dobramenro ~'s geos jllldina.i~, molhiapdo ,0'1$ orogcii:lim; 1~[c.l;-arias. desde 0 Him a It,j,i'a, p.uss!lndQ p,cios; !\lr..cos, aM '(\ Atl';.ts: afr,ic;r,rQ.

A de.riva dios ccntlnentes dC::l'!:n'ua ter pl"o!lOcaGo uma treca (Ie po~h~;iio dot; lii'Olos e doc!;lU'ad~ tetre~t.re, 0 que ;:X. D:iicaria fl fOi'iI"tU~~ao de ]loresttls c~lrb:G· n:i'fe',a~ nas l!IIl!;M latiluc!!!:!i ,(i 1iI:s, formll' ¢{i~s. glaciais,. ern zonns p.~6Kim~s de!" Eq'l.l ader,

'CQn'luc1io. ne1i1h!.!ln:]~~ das leolias (l.ro~ n.etka:s t"o.tmulada,:;; logl1:l1il a«"H'H~o di. ... fill]tiv<ll, de fornl~ qu.e·o crnglTl:!i om~

netiOOGO;D}tlllu,a sem 50]U(,;'<:I,9_ .

J1EC1l0NICA DE OOBRAMENTO

lJma, d.cibra, e. formada de dW!s rar~e:s: a c6f1c<wa.. (lU li}rI.,c!inl2(,_ e 'a con ... e,~ai qu u.fuicl.in!ll; as li:nha:s ,Ie maio!:" e mcnOl altura, TllO! dobril deD~min;:,'n'l-se clumi'ei· ~aS' an tidinal. ··e irl m:li nat· ,0:5' J:i,liIrnos i.n,

,c'linaCfos qUI;! <lli ~[lmn riQ os flClnco-5' I,tan.o Qxi'af e, 0' ,que une .as ,cf.ia'mCirnS de- IlildJa$ as eamadas' Que constl.llem a ~'obr<l; eiso dill fl",,"brdtl: ,dllle'tsec.;5Gi d_o ph;u]o ~xj~~ eema 'scipel"fkle hQliz,<:mt~! ; dj,.e(;tto d,r dabr~t ,e a cie:"'Se'~ ei~-o ou ilIp set! ntano ax tal,

k; _do~'-~'"-:!ls rtl:Pl1!:se:~ramcSlC :p;z,r s(!c~e!" fIlcrpt::ndlc I!l!<l re,~' Olo plano' .axi al, dellC!Tin. l1:ad,as cortes trtli!l$'ire'rsai:s: Est,~· eOl'lI::5 U'<n:is\',er5~i!ii p.em~Hem reconheeer os ~i· fcrt:'lUcs mms. de dobras, 01;:· q;Q~!:S' estilo em,' rclat;i:l,O-' (lam a j"llite[ls~da&<! dc) ,d"O: brameneo.

Assi"m, ,ojisUngLli.mos,dQbms fellilS. ou s~jOjl<il,rh:(J'_S e dQv:ras ;ilcJ~nad«i 01,1 :asSim~.tric<Ts., ron fOrIT'-~ . ,:I ~osi'«iiodo,-plan 0. aXial S<lJ~ reto (I'~ 111 ctinad'o. Quando", (,I p1alllO axlal 'fOI" (,ll:lilse: hOil'jiz:o.olal lezy:mQS d()\/)r,r;l. del/ada" ~<IS dlJ,bns;, $.em,j;l re a camada mats mad!:l'l"n;a dcs.c.ans'il sobre a mais' ,antiga; exeeto. ~,lS . dolitaIS' deifadas. em que ne fT~!llC'o interiiolf, au lnversc, 0$ eSU,gltCls'"a:b~igOs. ,de.sGaras-am .s{ibre os mai moderaos,

Uma, serle de dobras, de f1anros para]do!j' e ig~lalmcnteindil1i1dos CoI'listUui as .i.t;dJ ras r~ocUj.u;us"

QUf.od.a 0 csf6lr~o exereido s6b~ es cs~:rnwiS da crossa 'IlUnlp,aS$1I Q ~>'lJj Ifmir,e- de: elasII~i~ild.e, as 'C-(llllatikl(> dobrnm·s~ e e emp~r-riiro ~s~gm,i 'a dlr~@ d:a fOr{;a, .:~a:lQi1do corn c;ll;!c}.Ifl"I '40$ llancos 5-(; esure e a.d¢it."-{cc al.~ se romper. pr~(!uz]mlQ' IIrl1O. dobrIl fll[l-md«.

I::$t·~ feiij.~in.lCJH)Pt()dliz,.5e t"tim b1!.@l" ~Il'a.s; ch:ith~s deilttdas, onde,tt1!1Ha,S ''Cies .... o flaneo sllj)elrior e empl!.lrrado ~OI1:l, t.'11 fQ rr;a q ue dCcS!t1."-1 S{),b r,e 0 :i,t! f_e~~or e ~ lrl~n'5"3da® a iilJs tane las con siol,.:n\'II'eis SObl~· fu.rm3~oes s.edimc!'l;l,;m~s mais meldernas, -dando 1t!lIJa:f ao .que e dcnonu'n,a .C(jrrfNlt;;db.

QLlaIU~i'.!.3 ,Il'fesfu;;! destrO:i .3: fm'ma ,di;) ~ dobras.. 0.0 ent iio estas .. ' sub (ail Iniu'Illcs: que a nossa visao' f1ae ·;llc<lTl~'I, p~demoo l"e.;OQI.lh,1::r;l.;I- sua ~:l:is:liem:j~ iOllJ1alllh) ~ :~itC\!~h:). d~!i> ~amad3$ .<1 'llU~, ilr!.'liIM¢6,o OIJ merguU1Q ~,ngulo fQrmado l~Ol' lJl~n:a: c<I.mml<icotn.o placo:o hOflz,mll,aJ,,'!omado li'Iotfllal'a s.ua dlr~o- podcn~~ .. ~e 10- g(:a.r a sua rd..-coni1it i ~ ~~t;l(l. - j o-l;!,UShi~ 'a mils q!Jt" Joram ..-xmlpl~u\hmJ1lt~ '<l1l"1"1~ • d.H$ pe!... e['OS~0.'-i\S. mef;Uc;fi0S se r~~wfn j;Hn·. mbic da bli~bj(t do,;~'6lag:d" .qllt: di!;pi'lt ,c1).. urn ~q!.len~~ p~l1dl1Jl'O (dille.. meH d) r,l<ln1. -Incdl~' Q :1iIl,g~1I0 de. merguJho.

A .1ISS00!~ltll(lo df dQbras j;QiM]'ee . 3'S !;Il'tmdell c()[dUhE>:]fa!; die- dcibn~meJlIQ:, .,;,l)mu o:s··,Altp~s. 0$ Pil-jiielj!f.S~r'l;ilI: N.:· ,"ada, a liilmMala, 1OlC"., q~e nad;1 llIluis i>:lJ()i do "JWt MdJ~I]tos dep.osH:2i:dQ'$ ~J_T1 Mtu,M:S rnar-es fol"tcmci'Ul! com~rimid(;J~ e d.,obrados peJarenorneno oro~n 'ti.ro aul emergir6m dQ flLlldo e fo:nnar os ll1ai s 'E! ~IOS ])H1.ci,..c.smM laonusO:.s.

(/11/ OJ; () OJ A'

rOH M .. F"ON I-Attll(3J!, I: II.S,AN MIG'Un AR.RlSAS D:UtA.MJ'CA U'lITERNA, DO:BIRAS,

A dil'J;amlca da I;wst;iHt~l;'re,g Ire, ,oomo' ~'imos:. ,p,ode p,roVQC~U',~.et:or!ll;.1cOcs 'sstl'1:!tu1ais do tiP!) dos d()bnim.~IltQ

QIL!:mdo ,~~ [6;f\;,aS' que a't,uarnl s~!J.re 'at CI',oSJ9, ,.'lito ,pr~df.lmj'll<)ln t(l-;nii'n t~ ,{lo ri~Q 'vel'tl<:a]. eo 0' eSfOT4;-O c~ere~c;J0' sG~!e uma camada NmoS<!! eK~da 6 seu IU'(Iiro de .i:es;itenc~a sobreveffi, eIHiJ..Q, .. rnl~,m:a. em 'fanna de de sl(lc.am,err~o$ ,j(;)ljorn~rut· do;> (al'h:((5,

F'alba C 1<1. fr~Ul:r3 'a(), long,!) da qua} hOIlv,e' l:IIOV~ rne!IH3l;ao de 'bieoos'cO'l!tlgLIQS, rom deslQc~mcnto de -certa ampl!:. u,",die e i.;():m 'J::\l'O\I'Iunda,do d,c:tsnilr,el;:nl'J.ooto' nos bordos d". fend_iI"

A, f~Ib'::I, 11'1 ici.a·se. .i!~1:'G I mel'! ttl ,p(j,r urn est i rameneo das. carnadas s-lio.me tldas -a t.cns~o a,Jd queso produzaa rutura, Dol' se- 0 nome ric. Ilt'If,UP a ,;:s:i.a 'f .. se de ,dd-.orm~t;ao.

Nunw {alba dislti\lK.U:B'm·~, os sc~!1!,ntes elementos· descrltioos: ajOl> !;I:I:bto:; ou bordo's dOl bl'ha, q:u~ ,pnd:~m ser il'tlpel'(6J', O~ tr:,\'~ntOldi). e j,nf...::rior, oOU ,-Fe,ba.Lxe.dOll b) IJitll'l() (1ft fal/ltl, Q'U :supe'r(rcie au cSJj)l2!tho ¢w bill." qlJl:e ~ a: :liUl)!.:l'fide' dti fra,t UlrrJ ao longo da .qual' ~e, l)l"o(:b.ilzJu ,I) de51Qcamml'~o d~ uma das i)1!f1',[es; I'Iit'ha ,(Ie: (al:h(l e a j.~;tcrs~fto QQ! plano de hiJht,. corn a S"l.iptlrl'fde do

telrrt;no. "

Re-.jeito dl! ;tal/!w 6 a dnstimda vertlca] provO(ad;]' uelo deslncameaao entre dY;!.& caIR;!I!d\ae- crone e alt!;l16gkmnt:!ii1bl id~mi.cas; se 0 pla-no .ell! ,01.111;,1, n~iQ fOr v,enica.I" '0 bloco sUpeJ;iormtlElte situado em rel .. ~~\o a ,t!sm pl,ana detiJornin::i-sQ. tecto ou C'ap'1'I; (I;f('''gtfjg l'i/alt). C 0 subjaeente .ae rnesmo pll1l'io &esi,gna-se m.l4jru'

au laplJ' i too« wall}. .

'Col'lfonne <l di~mQsi1iao do pi'anv de:f.·alha pedemos 4ii\lin~ujf:. Illll¥f;1,s 11(,11'llc,nl$, 0 pJiH'l.O· d~ f~i,tla' e ,vettical n~'ol n,aven(io c~p'a, Dii;:m h,q:l;a, mas, <);P(:'I13$", um bloCQ superior ,Gt!. elevado {caplh, row J' e outl'Q in rel'ior 'ou ,rcbatxado' (dow!'dltrGl~.w), !i! fo,lko!F flJ.dlnada·s o'U oMI.quas, Q\l.31'1do' ,0 p~211iQ. ,cj;e ralha e' inorhuado cos 'b10!:'~ c:ncaj](an'es fQ~, roam urna cnp a It lU'Ol.a 1ap<",. Jiislas, po. d,e,m .s.:.r NI!Jra5 tj;(ll'm'(J~'S. quando " 1;)~aDC d.e fat'ha para Q Jad1J que, se ab'a't.e.u iljic:n.na.se~ apat"Cntem~nl!i (,coma), e fa{hw;' i~l'~'$Qj. ,!IO 'CQIl!r:ariQ. Q plano cle' tal.ha me,rgLdh<l.-'1lIpn~Ot~ment.Q, 1).a1'a 0

laqo. 'I:Ji:"'<ld.)", .

Confurmc O~ b.o[(lo~ cIa faiha esteja:m ,em esmlito ,confado '()~ l>eparadQs pll'i' tuna f:!!nda, m~s, Oil me:n'o's la1lt;a, tere-

mOl; ttlthal> iechtr4,as e 'ab~rtlJ.S. Na~ priIn.ei:1f.a.s:, 0 d~sLoea.rn~.fI19 e .Il· forte fnc~iio de lim bordo contra o oultro produ:rem 'Ilm p.olimento ~. 'c.;;sU·ia<,;ii.o t~pioo$, I!UC se de nomina e5p;!IfW de f<JUra., t<:s~Ctnub 1:10 ,dO' mo:vim~r.t.,o Q.~e d",-u 0'11:"",00 a hUrn. 'Nn$ fant~5 abertas, 0 ,mol\f.ilIie!nlO ,~ 1'tcO,oneCidti pel~, exis U~lilci.a . de: uma 2lm3 de rcchas Irit.\;f.f.(!das, oiiltll;:lltadas, p05iedonne!'rf~' pOI~ sl,lbst:a(i.cias thIne!-ais deposil~(l<1s ppr a.~as cireulantes, q,ue cQllsMtliem as lmxhas de. fa}/ICl' ..

As [a:lba~ sao. I.'econbecidas, muitas:ycW)ii. peJo aparecirl1cnto de brusecs' ,dc:;· 'n:lveis <I, PI;lJ'IJ.i'ilSl;o.S 1l5br~ (I I:£n:e:uo.' pa.rem,. outras vems. a erosAo ,arl."lll-s.a comp:1.e:t.am(li1t~ es d{:~mwis, e ent~' as, :r:a~ 'Mhas ~6 podell) ser toe~(;ndii:c<id-a'S: p~!a desceatlnuidade elM t;."I.m,ad,as sedimenhire.::>, coma cons~qiie.ntq e brlitsca vari.II;\lO li.tQlo.gfea. de 11m lado ·e de ·Oll.tl'~' da frnnua. OLl aind~ p'd", pr!lSenc;a. ~~ brc c bas ou esp.clh~s de [alha,

Os d'e~j.Qt'.nn1en tes O'Y 'lI;f-u.ll~!lmefl!O'5 ~"tem ser produzidos -de .aro~·do"O'm 'fl!Llh.i;!~ iso,hild.ts, eomn a :faltla de MOnt. j'uicjjt,l:il'JJ BarC"<!19na: a ,de: Giib,['<!ih<:lr. etc., 0'1.lJ )t">e1a aso.«;ia¢aO' de duas cu m,Us faiba'S.,

~8si rn, a, d~p:res$j(), de Vanes. na prov11:1(;1a- de Ban:e.looa. fei .or:iginatla I)ejo liIf ~lJcla,mcfJto de IJf,I'i,a ,~I'altdc zoaa ]lmf .. 1~1I ,P!'Jr . du~s C3.1has pa.r'alebs+ A~s, ill!" pressaes orlgInao;l.;;; PO! ~iIla:s, f~lha.s QU IWrupo~ de .fa:~bas 0li..'S8()CI<ldiM .dcl]i;milnarn-se t05saS t~ct6,~i;G!is. C£lliT.lO as dePl:esiJcs de Ebn) e .de R1I.in ... que Sat) Ii,.. mitada~ ~or um slstlCma e!e. bll.h~!'J em

escada ria, " ,

'Os' lll<J:CEi_OS. Oil n'I~'!.al.toS'Clij3. e~~'i'~!fao ,IS OOllscquenC1<1. do Jogo de: urn sistema i,a'lcrru' de lalful:$ em t.:;cl'ld.a.ria '~;;ao d:cfi~ltI. Inados <II! pl~ .... ."i(ts 0.'1;1 .l.IQI""~ tofX.t.6- 111,1)0$. 0 pl,n.lJ.laUQ ~sl'l.ajl!Jlw~e o ,CtilIl90l.} h'!lIl~ c;OJ!H,tl'Ul\!:m exemplos .,;an~li:,ue~i"~ucos d~te t.ipo' de de:sloc-amenlQ tCiCt~ nteo.

~ de gmnck I.nlltt:r~$sc .'p;OIl'.a,a, 'Geqlogia 0 estudlo e 0 reco:rihtlcmumto'dM falb,as;,piiis ·q,ue ": m,~~Q:i- P'$.rti:; dos' fjlQe~ m~t(illJrerQ;S .. r~lac.lonOl";5e, El~l su;a,o:ri,gem. 0900 'e'SS~' tipos d:e d.esl:aca MlIll1tQ'S;- em m~;n~l';a~ao,. o N,ccuihe:ci meil£9 jh.:' :["$!~~ Itlridl~l)eJ'J::!dvel. uma \<e,z que fm<ql.l:tl1ltemente os' ye.i~ '91.1. lUGes pOdettl felt ~j;!;!o afet~dJ(}$ ~o,r sist~mli!.$ de f1j:lhas; que Q$ desl.uci)m O! Q'lJ' pe.rll.ub!l:!m; ;finOlll.~ fu'en,te. [las grandles 9br;t$ de, engenha .. rei 11; como ]}o,nte.s. lupe~s. ba'l''!',agen:S, e~c.}_ (J e~:uu!b, .d;a "g.ilOIQtht tCCt6!lie:2i ~ii: reg'~ao os l,n.dlispells.~\I~l pal-a~e q'lBua!," ac:1- dentes g"flIlies e senb!; fr'a(;a$SQ~.

-11f(t~J (l(~' (J E 0 _t 06 I A

- !'OR M.FQrn-MliABA r. A.SAN .M.I'GUEL A,RRIBAS

--~- IiUN,A.M'ECA ,N1E:I,..:4

IFRATUR:AS,

fEN~OMENOS S:rSM~COS

Os:movi;men(o,.s; sisfuij;;'os On te:riemo. ·tQSs.~ it.1:emlOl'e:!l 00. C1'Qs·ta; te:t.Tes.tre carect·eri.r.a.dt;lSi por CW'fi:'i .oo'lta~;?io, e il'ran. de im~nsjd!ade~; multas ve:zes, PQil" efe'i.- . t-Qs. deSf~~~d9(:es;' qll'~ .. al~.. ~ ... €m.", cerU:S:.ocas.mes. ·aspeeto!S .cataslroncos,

(}I :,e'studo '~os" IlQlri:emmo.s, $'lIti dis Wi. bl!ic;:~o geogn1ica. tNq'UUtlcj~. e cond~ 9'Je.s :em ql(C se ptod~~ 'C:Oflil!$ponde !iI' :wna, ~·aN~d~ ~wlog~aqt.i.e ~ dCilQ,; nllT,la S~f$miD.log'Q,

,Crunprov.ou.-s.e que' a. ,CliJ!J!Sa imP;ldiab. dos :Wrre:m01Ol> e '0 mo'l'imento bNSOO der par~e$ da crosta, pRld;Jz.ido. p,rin.dl~airoe-Il't·e" .w, !oil;S'o cj:e _~alhas e, ~m ,g& ra~. ~~ zo;!l'.~.s de lriS~ab~~~aa4e t.e,c'4mca. Tal msl.abl!·tdad>l:. C!eOO1'm:IDa·M-QvJmentos. i:n:te.(DOll que, por s'ua 'Yez, p,.rovtJcam vil:mil~Oes :qt~e se. !pfOP!lPm j)elo luterior da Term, -(jlrigir!3mlo, as cindwsis·

mw~, .

'O'ptmto em. que se pr-q<luz 0 movi[Q1}!lW dcnaririnlHie faCo .5iS'li'I:U;a, au h,j,; PQcentrp. A parti." dai'; !lsnlQvimClllos se propagam ern ol1(jia!§: esfu:roidais 'oo[]c.eotl!'ic<I:" are a:t-:mg~r a sy,pe'r.ficie. E ",i· OMt~ Ie 0 ,PO.Ilt,O. dtl; ,sl.lpe1'ffcf~ roms poOO);]Jl!);o dio WC'Q' sism.J.(;o,

.\ 'vlbra~ao J)rrodllztda no hipocentro origins ilu.as d~sses de oiJ.das;. all pri·· Itldrias' au fotlg;iludinois. (ondas P) e a;s £e.cJ:mddrUl-5· 011 tranSlI€!rsais (-codas S), ttl;jo m<)viJlli;en'lo vibmt6irJo, e no:nn~1 .iI. dite!;lo depl,"opaga;;ao ..

Quimdo estas en das .'lti.'ngem a sUPL1rlIcic terrestre pro~lI,~~m 9utm., elassc de' Oortd,M~ a'$' s~'lpeTft-clats (o:nd!ls L). que muitas· vel.o:s se Ieve:ia,m sobre:¢ terre- 110 em forma de o.ru:h:ll:a~.'l 0t1 dobl"!lS:

do solo, '

T~in s~do ~$l",el es:wdal' '015 caraeter-IS1ticR.5 das ondas sXsmi:~s- e .suas vibfi'lcQes.:atrav:e.s de .ap.ar-elh(ls regi.shadores de..nominado5 sism.dgmlos.

o sism6gnEp fundamel'lfiI:-!Ie no p'fua~ d:ulio.(;l!!:te _q$~na tanto JDai;;;· lel'lttiH;iepW, . Q1lI3rtt'O maror .f ssu canJ-Pl'fment,o"e sua massa, Em. tlUa~ cl:e gm-mle j'!l~uja,.·o :peil"lclulo !laoo ~c:ila qtiJanda 'so:b~m mn aba,IQ slsmk~·; _pp:l'tem .CQ.~PI1lII:ta~~ oomlO U~' pOn!1) Jim em reia!<aQ' a@ movlmento 00' 'cJ'o$r.t 1!e~est-re. Q. pind.u~Q hQdzontal. o'mn8!i:s us·ado .lnQde-rl'laooente. e Q!ll;le r¢ruJe as mellioreS-'(ru!'8cterts,u.

~1l;5 a:e' tnercja. ~

. 0, mOV;im.el'lt.o 5fsm_ico>~ ~gistrl!dD em urn. di itn:l:ro rota.tiril pot· meiQ de, .un e:s:l:ilet.e 'ou de .UU! fuil';e l)'J!ITIirioso, sitmldl)s- no pi!ndulo, que i:mliire~sm"imm urn rolo, de ·:plIp~Io:1I.I uml:i1l:ne-' fotpgri,oCO;. restxidh'ilm.e:t1rtl.!!.

Ni10 bavend6 ¥ibnv:;~o . .aio solO .0 ~ m6~fu mm,c;a uma ]mha reta, porem, qfll.ii:W:£!i O~fR tim t:~m.o... .a lm'bh faz:. se r;lnduJad>l, dando-nos·!) $.r$1nog.ra.ma, n(!' 5iuru pode:-~ ·m~k a .amp;Jaude. e (I pe;nQdol das vlb~a.(;QCs>

Um s:ismog,l'ti:.IJlfa OOII1!pl~n() ooosta scm· 'P'I@ de G,lua$to fases ,carm!i-_I)olldcn tea.ao retd:ab'Q de rQju'Mro classes de endas sucl::is.ii1i.'as:

1.'" As; cndas pdm~ri:~s P, !lL:!e: .sc 'll:a:l>5mifum 'em. ]ihhareta 'pel0 Inte'dQ'!:' da. T6{,f'a a uraa ve1Cidd.ade

mediia ,d~ ~ km./s .. ; ,

2:" A,S 'ondas ~t:;ul'ld,:trias S, Cine Sfguern .0. m,e;U!:10 ·<trnjel().,; porim i; uma. v¢.IQI;;J;dad~. menor ;

3." AS; (lnda~ stlm:l1fi,c.~a:i,$ L. Que se proP<ll'am. 1Ia. sUlierfl~j'e' IlIe[oJtf's_tr,e a Umil ve]ocidi!tde' cle 4 a 5 km/s"

e .

4}> Ai!> ondas p6stu.mas eu mpli<;as. dO [racE! amplitude,

As ondas P p~el'[1 relletir ·d.t1~s 0.1.1 tr&s ~~:;res na superffcle da:.crQ$'F.! (00- dtl,$ pp ,e PPP), anres de ·che.gar a .eu®¢3.0 sism.oI6g:t6i.. e-' 0 fll!!smo Q,ol"re ~m ",<Ii ,oodl.l,'!i! S (oridao~ ss,~ sssj

Os melhores sisl\'Io.g-r.,..m.'1S· sao obtidos q_lI:Iand9 .!?rerremoto se p't0d~ 'BidJ.sf(tn~ c:tas' :,h~' :lJ;lOO a 10'.000 km da . estacaj'JJ recG.p'I,OlI'a, p>orqlJe . e.ntaQ d[fC-l'¢nt'es as fa-. sese f.kam eem dlferenciadas,

Pe.lo sjs:mo'g!!'Ol:ma ~~f~re :!e,'cO tempo. de. ebe:esda.f! is v,e[octd_ade clas 'df1{el"/jjjl,s; otldas ~fsmjc1l:S' e enrso, 11m" .mel!). de E<!,rmw~ ~mp1e"sl'. fOd .. e-se c:;ah:u~a. ,',iI. d[st&tcfu .1':i.1)'KlCCiilt1';l1l e . .$fi d~'l:erl111iillar a. PQS~§Q do foco sismico, lJ. .poorund:id",.d~ dO's roc'os s~s:m.[oo~ aIC!U!l!'aaW os

100 km,. ,'" . . .

o eshwo dos'terremoto-.s e de SUQ di.s'trjbujoao~rt.fiO;:3 permitlu e5~b~c-er, . dern;a:Il:~i:r& iml.nbitli:vel., Still: rel&,"a~o:rom QS, mcivime]l't05 o(l)o.lJOO~tloos rna]$: roodemos .

A~s.im" d.eUm i ta!p.~se dtili'i$·.g~'a[lde$ faj~ ns,'sis:miais: .a dfeutn.pacitiC4 e ",11Z·etli· terrane.« _-(;,1.1: alPi17f)=h;1m'(1ldja,·Q.1.1e·~c,oillt;i .• dera 'Ci)fi1' ~ :graIu:i!·cs cadcias de ,£kibra,

rot;"nlt~$. tcJ.'ci:hjos. .

Qs [Crrlll)'IIrOtOs saQ, ftleqirellltemcnte" .acgmpanl;l.~dos. m3$ ';~giVe$ c.OOtei(lI'll, de On~!as. il:iganliekM;, 'que se deno)nilnl!lm tw:lireP1wtil)S, de efcitos terril\telmelll(lo tI!!:struidcll'es~ .c~ja' origem, . ~(,1~'ri:!1a' a ~rnndes' fell dj,lhilt1le'ntQs' o~~i'iD:i~~s, ca qu.ii:! pr·o'lirociun a. f;eli''<\da ~s:tiglJr<iS 4u~.p~ -ooil!el;1'l ':'il!(i iWOOCO da c.hl!l;m~i:la on4.:.1 .d-e·

mar4. ' ",'

fi;a,J £l(~ (j .A~ 01 /; 0 6' I A

pon M.,F(UH-AJLTABA 6 A,.5AN Il'lIGUEl1\RRIBAS DINAMla;A tN:TERNA'

SIS.MCU.'OGtA

t'f(>p'~g{i'lla g .. r'-!i·RI.IOCO dQ~ 'OIitl'~$ ~f~ ",leg s.

.' ,

~1!o;,(o"';'I'(II ~. po~',;Q", •. d., fi·'·O~f'1>-'9o;!l~<iI()' <I .. ",,"l!l11"" ~,~ .... !(.,.

o f,en~~o ,?!!J c ~iC'O .• ,de fQrmfl..b!'!,t8- ea e.6$pelacuJa;r, iitrlpn'l;s;$loU o.lii:a,m;cm desde'·Qg J?,fiilllor,dHos, .cl<:l. "S'~!lJ. '?::i~,tel1~i!il' pclo Q'ut) se po:_~(! .. sen:~u na mllqloro;a. 'p~g~, 'qJj,,~.' I-CHe~6.$ '"jndi9;j1['<u;rU .g$ \<u;~· oo~s'cOino, m)o~jda dps,·(~e,us¢s. •

08 vuk&.. s;ii.o, ai[:l\!I'r~~'h6s t1l'1l,Ut'i)J!! _fICJos tl.~is- exsravasam matc'ri~i§.' f!J:rididiQ.s do lnrerlerda e:rOs.layu~,'<l.o $i~ d.mra· marem :00" ;wpe";ficlJ~, constltucm O\~ IaVQ~ .. O~ canais, ()U ~harnitl';s de ~<!iicta -dll,s,' l.l'Iv~:s :5~iQ [p('d.r:Lln~s. [mtnl"~;S da C·(O&~.a tl;lI'I'estru Ql.1,~ l')O~:n' il!1l cQmu[li_.;~t;~o oS

fo agm;tfit)os, cern 0 .ex~~dt'lr.

anis:mo., .(10 Qtlnu:fido, clio '1tl;:: :5(: i n;t "Ol, i il ida;j nw.!~.!C'. 'niio ~,~oo l1leflhl!!-rna [d;:H~il\O eom as Z(l:r:r<l$mai~ i~rlermtS dQGJQ'},;IO,. mas :s:hnl!1ltlloiddemc' Igt:::j~ cI<I Cfq,'>~ilj, ¥"d.a.lj"'I,m~n1e pmtt':l? I? rof"1 i'IJdo, urna ~,ez que os rDL'{;f~' "!.'nJ.I~~.l'Il.CQ~ ]IQ. IcaJ'i1:~ItI-.!j~~n ue U~ 20 e 4l(I km (I!!.PI'O"

fund[(J4dQ; . . .

It je,!",!:6rll:,C;:~l dep!,Ghil1didad~, q01.T1 ®I)U<'l 'CQr@$$,I~S (J",j;.taameI:11Qs,.dli' blooo,s,pm .. '!,"OCi!' <I hiMi()., ~a{l 'J[ocn;l's. d)~ r:ri~~tiOj' por !1"~lm'~:fon1l3~_:aQ" :da . ~l'l1ie;l:g:i-a ~l1~c;""ric(l em ~m,;!rgb,_ calorifka,. CQjl1l () C():Jils:eqljji!n~e d~5~"1li\i'o:~\':tmlffi:bo de fo~s:· nmgm:ittic;os: q~le d<l.~a,o, Juga r a'Q:~ v\dcQ:;s,.

o vukii.",; em g~I'~I, .:! GonstituidQ [lOw unlrulel19 de ·t9l·lna oonj£~; ;;o"<'i:I!'~M."'~~., le.rmilUldo por Ur,nil C'£Cii,V3.;;:a:o.a. I1H!riel fa -de urn fu liiI.i i •. t:,r"(uc{{I'U, q;Ji])C se ceIUIJ,nl!C<I dh:'et"nnenlt COm. .~. Chmnh:Ui, 'qorufI,tlJe m>Co:tl den as lawliis 'e: QS ~ledOl!i"l d.e e)ijlIIDiii:Q. pl)!m ba~.o; ,.jn;;a>, J'rlicdlf.tCM.

Quando a ·(l'r.,tera !iJC .. pru;S~m 111 em f!J rrna de: ~ma iil.l'.iHlde c~v:idiiid:e .. cbr"~lJ.ar, . d<l\iidJo 01 !1!!Il;aexlll!o-sao eu ~l um tlfUIldaflJC:~~o, RlOeb~ 0 :I"I,ome .a.r rnM;4r{!,

(] cone vuk.iniclO .~ :pos·t.;rt.).r a efUp" ~a.Q. rCke w;r. que se o<rigill~' pebJ, ,'ll.Cl;llintli· l:~u;rm, stlceS:s1li1:tJ de b",~~ e 'pwaJa,t:ocs ~e' ,ex;p]Q:sa.@_

A c.;ru~.~~o t rumot:iMa PPl' uma {fede (I"" ':>m~u~ P [\~!;;ur~O'1:e&. em i'o'f-rIm de" (uidm:, 's'\;i.bt(ll"I:~TM'lOS. t re:mdtre~ de' te:i"1"t! e ",s~P¢' !I~ ga&!s. ou rul;!(l,:!I!1oj.:'I!;: qu~. s.e lori:l\ilnl' afiun$rMe&,;' atb ~f;i.ut· .l\urja_ ',;<. clFun.;:~~ lJ'r~iP rjatne:rttc ~:t:itil:, i£l.k;J!!lda[n;· '(J~j~nlern~t.e po-r gl.1!mOt"$ .~){P~:O~S (j~"\.;iil"~iS -<t' I?'riQ;i'mJ~' prnsslio: d.0:"!; gas:,,",!!; C·'I'-a··

porcj: .(! « sri!p;iI .~ b. v~, ..

Nas e.rupcoes (:Ql!'J.'Il:id~l'a~os tres: ;·elas· E-es dep'l'Q,dt!.!:.;s \lukAnic:p!:S ;!l~~:l.vs,~"ig. lidO'S" ~ liq,t'lidl,)'.f,;

.rrodutgs·~QS,-·$u:ra"saUla ~I~Y.O~ 01; "f~m).~<;t{Q ,~~'1JrJ"Jia!iln6l:l:iie. 'CBrUna ,Iili!!:' f~ mb, cin fotrr:l.'i de 'ClOP'l!l ,_d.cPlnbeito, qUi:! :~'ode~Ican,,":l\~- vJtj~$. qUWliIl.etrY,s die a.Hura" OUh~S ""~7..:e.il aS'gases ~o!"ro<lm

[lu\!'!i'n~"ClI;I<U:"'l Iii: dejQJs@$ q~e. dieooeni peIcs Illancos dq' \i'J(ile~(!'em '~ra~?e:Y~lo-: cid,,(.l:c e ,Ol" ~e!'l~.pe;r,"lu:ra. ,de' Ul]~ 1_~' :1[1 r.r .... slui"d'" tudo' ql;Jii'J: e11Jedll eta; so\'[:o, as h1l;tio:;;is :tmve:r:l,!l" ·<lll"itl<.l"U~3, &~as·'co.II:li!;l<J:S: gasosas .(l!Il ll\lftnS ",,;«J~nle,.s.'9"~O con~~ li!~i':ia'S':d~ H,O, CUit N, Hc' CH. •. ~J6,l\.e~ l08 Pll.et:<iln;olS [10. esrado ([c~1J'o:r, ,et!s sl-tlflJro.so: •. el.c. ,Cemo:ajgur:l$ de~e~r g~. sQ~~!;dnflam:a"'<ns, ~ ~ooum yeN~ '~;;:t~r

as. c·.rn"t"crn 'g:ra,t:ldes h\bal;ed~s,. .

P:rodJUIIOS sQll4J.os. ~ S'~o de nat'-l:r~~.. Ii! nlm.i1nM v-, i,!arhiv~r$;.: e Pf-oced .. ~ il~. p~" n~des . da chll~mee d!o ernl;i~st!mooll'l' do: 'l'u!ciio. oli~i:ru:lii.l.s1i"lPo.~U®;l" de lava SG~~(,i.lI!i~"'-:d;i DU :;;it', Que a:s.eX:p:1Q~Q~ ia;n· ,~.rm a gFom eU) a1t !:IIia, A p:rQjer;:\\{),d!~ ~aV>zlS' [u1".ma:. massas '3:r,J:edotlJti.;tdiall; f'tl$!rQfllles., 'C!Iltl;))eoc:l:r.em 9 nQ:m~ ~!e.lj,(mlb~js, 1Il~;{oillmqj{5, A~ Cj,i:I~~> de tam1l:nM' oodo· 2td:issh:t'l!(l, pG"dem ~I:"' Jiln:a~ia;d;J!s p:e!(liJ;": ""en tQS ii' djst~nCl:.1S _~~1:5ider~~is. A.s tlH~ 'Il~~: tl~ :d,. ~tfJ.:S p!?dJ~ln se Ipr:n~tr e$UI!;.. l rol:lcas, CCJiITlFl fo] c;I. U"'!SQ' d\l l:'Gl1:lip.dl;a .. · Co'm~l;C~prn.:~f:lle &epl.!:lt~(ja. pe ..... las , ~frlZ~,. do VmiL1VIQ n:.t e;ruIl91l.0 do ano- 79 Q:!;:: ",oS'Sa .E!r-<l. . -

Proi::lul!os'I'tgjU!di(l<si~ _:_ Sao"O\s; J "vas que ,[IUI.:£IT~. caS cJ:::IIt.>tail:e .d,.",s f(.1['ld~. em temp~T,<llL1:i!'13iS: . Ilup(!~io:res a LOO()!J. e que. ". 'ai'lS,bo rtJa'I)citl . :pcIos ', l1f~o. ~'oii do· !:,~~D." ['().rmftm\llJ:rdade:kos 1:16~ de fogo. Eii.;lIs m$S~~ !;Jill cti!~aJ:)iQ del~va .:s.of[d iJk~d~ Cha:t!lM>NX' c~,ul:as' ,oh. ,"(l.rr·e~:laS ·tI,~dcam'cu" ?llc"l!.::ntip eob'.rh-,riiwll~Qef> ,00)1:'>5. G:el'5vem,s ere !enel'to,. 'CQ,rn,Q 0 '~so dtls lavas" b"siiUjca·~ _muito. fluJda.s-, 'Oup-",r ,onsqlid,~,r...s:~ 'proxlmo 11: s;.'!:ld'~ d~·,c:nw .. ~ HI. f'OI!"Q1<m~.Q cUDulas OIlA $"J1i!ntH~;';, ~ . :~.O eeorre 'COID 'ms: rflns :aci.dais, ml'tj!O

mais 'i"isw$~s. ".' ."' .

A parle' ';sI,!;pel;1i'Qial' d@Sas:e,orT.e'u:lileS 'YUk,ij_i~rqfls i;Q~i:.di£i~;lll;tI.S:e' Pf{)I'H~ri.\c:~~'2. Jon:a_li'lindourn:a: ,cmo:;:'E<'I. tq~lJl < ~sl;6r~", PQ~m n50 eemo ~ tnas~a 'p-nuejpa1; ,~u~. Sl': m:(U1,t.(;;lll, i'ltticlajJ'ornB.uito 1(Jc1'llI;lO, £$'

. sa :diI'erc;m;:·;;I· t{e _.conrpoEi~iIU~;n,t{l. d.\\'tIlJl.g,\1' r'3 l1oit,I'JUlica{l' of:e -ll:tva¢m .(;ot'(hl. M'rlp{.r~if, e-.

01 d~r(om'ill~o;:~q me)lc'fcM:'I~~adi'l ,is '~ona:s:, Gobiedat> d.da'via& .mY(lm1lciilits a~li'ii. '(::~1! .blOCd's).

8t1~r<l ~al'acMrlst.it~ ~. ~o'J'JJS{;Iljd;'l(:~(.! de cin:~·t.:nfe:ii d!~!a1l"'Ji5:'>~·~ cl!.[mtl!.J;.r;qJ'I.t:.'" ITi:it_i.:a qlN~ r~Ii':rC}(lj:]lJ;ln i"l'lt~'l'lpro\iOntc, d!li\~ldo ~, wtl:a~O ,I?¢I(:lr1SZs11.I~Jm!4llW. E:ss'eS p;r:tsmas.~ao -s€:liliII!u:etlO:rnmi.s,il ~iI'e_~~Q d~, 9Qr:N'f!:'I.~ "e. cl~oi hilfll,J'j" i:j:s' rn.. m~3m~ cO~,m~,s bq',~~itft'!t~S~ ,tt<p:m~o ~:l' .:ilJ1I gn,!hl' dl<l hllg~I. ~1'Ii Esc6ij!lj .o!,:! a C~I~~,a~,Qt)S: Q'tgar).te,i, ~<I, l;rI<lti!d<i.~~q;tJ)e &. wn~ ptal<lC-orma l~ :~on,l .pn'l~ m~j:!l de "4'O,00!)' jJI'ism<i,s btlsaldbo~,. \rj$igl:>t ir,m ~~t,}c~i)i'gll ap:!l_~l:l'fam :wn _'Gig;~H~Sc:oc: .. I~<lmeOl{).

cdltaJ tit? 6! s o : ,0 (J IA

FOR eM. ~O,~ :r-il U-A (1;\ IlA.SA!'H,'!jI G U EL .~ !l'lUBM DUt1ltA,M, I:C:~A iftli~:RNA

-~ _, . ~

. Segunda as ,catac~dsHcas das emp. >!;:oes,' a natu~z?: -d~s· nuyeru; ardeJlt~$ 'e a classe de UWa:s emlt:id:as, pode)l'l.S(i distin{!;tI.i:r quat ro til10S de vu1ciles: Islanrlk.o, !H:(va~~uo" VuiC<l:Tlr1JJw e re-

leaJ(!Q. .

1':I,P0 Isliilllilllw •. - C~.$po.nde ao, vul(';an!$mo' ClTarnado· f - ' >e;l.:l:'<IIcte1:~dQ

pel<!" s.d cia 1.,roa~lq'Ui I ~ ~v~u :mUlto' tllli·

_d.as ·a.o IO'lIIlQ de ];!):tl. das ,f:nit~l"as diEt

erosta terre6"~t1;l,,5e;m ",.{oJ,:tiw&ib dQ ",elf· dadelro c:o:oe \l'Uki\,l1i(o', loin.f Q nome dCi Upod.e !tru"peOll:$ que pl'~dQm!il.a ~Oa: 'lsi,lmtrta, As 'e.ID1SsOes de L<lkl, POl' ·e:(em· plo • .:rMiiam~i>~ at l'3\il!s" de cento e. ctnco If,ptas de ,sai,da. perfeit.runente alinhadas ao longo de IJ.ma f<iJhil de 20 krn de eo,mprlmen't.o,

''Jipo Havaian.G. -<Ca.rac~.iza os villi· c;iles do :l.l:quipelago das flbas &\,:al. totalmeille a,e o,Jiigepf. vul~fca. 'COl[" ~'ponde.,·3. ~ni.l.J~eS sil.;me~QS:a.s,. trn~quj~<I!S,de la;v;ts ex:!:~<lOrd;lJlJ;ar;am\lI1U u"Jidu, (I~ loornpo.~,~~'Q l7.<!dllic~. sem 9!l!ens arden ~,!l$" C1i[lJOSoes e .11Ie.rr~ proJe,,,;oe.s ·\'Ulcan~Cl!l.6 •. Or .Mauna-Loa eo, ~taull1,wKea. 'que sao os jlrincipaii;,. n.aa V3tlraram 0 se>u. ti:po 'M eurse de uma e:ri,s'tCnci:l. mtlenar ..

. 0 aspccro. el',:,teriol' d~$te '",!XI de '\lui .. cees eo ne um cone. re-baixil.t!o de docli:lllies ,muho sl.1a¥~. Assim, a eratera do Kilauea forraa uma ·caldeira ou lago, de lava, d~ UIlS: S .liro de QiiametJ'o, 11,0 Quail as']a'Vas ~jUlt8m-.se· llui.das,· <lgita. das por correnres e f'flm.ninh.o.s" ,Il [(lth:o dessc!l 'vtllc3es a. EOrll!il,i.!;;aO de uns no,s de v\d.l:<l· chtliooadoS "1l~b~~.O~ de P-4t:e:, .(].1lt~ cobrem as lal'M 1i'm form(l. de ·tei.,:s, de 1;IrnnJ1<l!.. E~1f'l cada eito 'anml, apr().~lXIiaC!amellfe:, ~ lilCQ~ t~.ru;boil'aa e se !Cs.relll:le em. IJll~soS leHQ:5I~s a~ 6· mar. A' 4:.;1:11: t;iPQ de e.ru~i;Oe~ 'COri,'t.:>1?o.llder-am a,s enormes emiss.6eos b.<l$!iltic;!l~ do Del!:an, lis da Glloetiilldia' Orielltal. .ete,

1ipl;l VUl'c:aruaI!lQI, . - CQr;responcle :11 er~pt;~s d~. gm._nd!El ~kl~'~il~"t,.oom ·for· mldilve.IS cxplQsrn;:s d6Vl.do a Uili¢uldade

doe. -. gases e ",~p. 'em~e desp~nde-

rem zla la-va. Os ~Ji$ siio J?o.u:co es-

teases e d.ele m.m't.Q W~"eguhlr, A.piesentam esses 1or'l;I~ 1.111'1 tjpo de COne's .. e.stratl'fit;tU!o,i OU· ,"isitoS, fot'JD.a· dbs pe:!;t a1temii.n.ei.a· 'repe'liqa de lavas., e cil'l>(as,

As eX[lJoo·lJ.ij:S p~d.u;z~ gig.an ~esc:as ,caJ.d:ekas,~ ¢e[l~ro' d;as .quais. ,e,. .f~e~atrite .8, .lionna.ga9 de ICIma Ull DIalS ,mO!ter<lS, e ,quaI!!ltidades ,etDoOt""m,e.!; de. d.l!'lU!.s· e proclu.-

'los' d.e :~xpl%iL(I .0m bombas em ';C1:,oiita de (laQ .. ~ blo«ioS 'C!1;l rochas arrancados do ·embia.si,\m.e:lino: "Suas. lavas, p.Je'sillQ \fjS.~osaS,,t;o,tr,nam •. ,muiuls' \!~ze$. \le.id<i; deiras CQrJ;'eBtes. .

Jl,I. em K~a.btQ·a •. l8Sl, .no es-

treito dill la<l~oiJ! ao al" diols: i¢q;6i5

da ilha:', .' el'lil'~1ip' do Veso.vici. 79', wi

ta1l1brim do,' ir~IMllniano, Oenia·,GS

Y"l.ko~;$.,.da;j!: Ca,niit'hl:s, etc; ror,es,;

po.nd'em tam, .in Iii esse;djpo de emp:

~~s. . .' .

Tipp FeJ~a'. - E, lUI. fe'alid:;.deJ, 1l1iII OtSllCC1ic,l piir,trcWar ,Cio tipO apte['~or. que, tam~~m 1>i~ ca~~em' ~r VilpI>eIil~s ~lt· plosiO:CS, uma l1l[va elt'£-rem.ame[ue v~soosa' ~. quase &oildifriclada M smi" A:atda 'Il .a mlnaliiiO de, nUl/ens a:rdem.tlis; e::ura(>r~ dh:lliri.am.ente . deasas e opaeas, .ea,n.:egadas-qe emzas que desliz3m pel-os f1<i.»c~ . .do yufdio em grande ' ... cloCidaf!e. 2sl:e tipo de erup1;aQ~ temado do nome do VlI.Ica;o Mont P'~l.e". cia; MJI1'lt.(riica,' em clIja .. eriUp~ao. ,tie. I902 <! lava S1emill)lid~ ['Ol~JOu uma ag:ulb:a ou ,:~.mp:lio. d~ 4Qi1' metros, d'e altum, que fo] POl' :tinl Ia~{iad~rl:'v.(H" uma enorme e;lo.:p]o·S:iio. A iJ!J.~em ,a'l\d'~n~ ,qu<i ·~ea])'(I.U ,,1iot' 'l;iii'ilUI"~lliida' ~a· tepla)r.!raooll <ldd:ade e.m.ilP.~llJ.aW. lll1lT,i.l nal.lIIgtQ e mal:ou os .seiJ.:S 2B,,(IQQ babl.~an. tes. PtooMlmmdasi5emeUlalUtes· de/l'!lv;i( a;rldc<$~tieil. viseosa. fcirmarari:i-Se "Illa~ em·

POe-'S dc'lm e .1.9.10. . .

MA:NIIf.ES'I'AGO!!S POS;.VUlc.\NICAS

Depo!sd!a erupcag 'Oil, VulCOllS conti~ ii,uarn POII' mmto tempo ·emitindo. ga.$~~ Ii v:tp(i~" que ~ Q1;l:no1;l.lirlam Irmt(J.'((l- 1tl&., ai templl:. v4hlr>a~.Jl'~ltimas ,tb!. ~ •. e ~bsmlll.(lffiestli.[el"eJl~S, 'se.gulJJilo ~ t!Bllli.p,~rnl:!:1:n; .. o e ··,compo.si.t1,l.o qulrrl{oO'!:

.. J!; OInt.li~rqUimi.e!l. og,.odJ.l]'i:, i!. '~i1?rdlf.!l<1;~,· em • d?l'i.\d:El~, <:lol")l!il.1lcas" a;JDoma~ru~" ·sl:iiJfidru:'Il:S:. e 'c<U"MnICII!S 'ordcnadas 0'l'Qil6l6'gl¢:1IllJ:enle it m!1did.a ;que ro'VWC."oi·o

v'ai' s.e esldalllj}O. . ,.

. As :;ulf:a.tarus se- difeJ;'encia:m d·ilIis. fu,. mal:-olas . vela. sua. n:w.[Qr tiqueia Qn; ·v~lP.bJ1r.d'a,g;L"!:i" ilim'P~t"atu:l'~ "J1I1t:e:r;-iiQl' ;.~ l{l(lO enol' laDr;aF ~a,tos, 1Ill'tc.tinutcIIU.e,s dev .... p.or-.d·tgllil. g.;,ls stllffdr1! a:' . ~ carbilrncQ. !!tli_

'Oijtro ·f.iM d~ ~<lna~' vulc!Uli'Cils .S-¥,. QSltJiS~, que cQns.ilit:e'!Ill ~!.Im, n .... Dl.l~hQs. rr!.ll~iFlnlt¢mcSi rd!!' iiiuf!:, ~QUJiclll~ tll,_wtu .... 44a @Om ,\i"ap(i'l"d~asllll!ij' a urna I:~nlf.l~~-at"ra.. d)e ~ ,3 10Qtl 'G, ,e!lri~~lWdl) de S:<l)sl.'.j!aICiifu ~ ~I ~u;:~, p!['l((c~[1~~rrl@lI!:. S~(J oc'![ebrei Clsgem(!xc!l ~n. I$l1!~,]jl'i li .qs ·.d.o~~1iJue y.(lnm.vS~ooe. 'nbr> .B$t~lCloo UmdQ$~

oll.la:) de

1Jl!/OIOfJIA

I~OR N.. ,'HU-I\.'Ll'ABII E A..SAN MIGUE.L All.lml,'\s· DI'NAMI,C~ I'N~TERNA:

VULCAN'ISMO

, ,

NUlli •..

,J!.. pule ,da. ~o:j(lgi:il 'q'I!Ite: estuda as causes ,eo ehilus que m'odeiam. ,a, sll,perfide[e,<nes~; eroclinoo o i'elevo, arjalfo 1f~8t6rt,as 'intem~; dcn'Omln~Sl!'i! Dj. nomi'M I!.,di!r~a. Pertcn~ll:l. a. .ela ·QS renomel'l.os, que iruegtam; 0 ciclo eresrvo llcrwstre, a el'fl'sao· ]I~tor:arn e il. seWmeIlc 1:&l;'iIQ e, al~ oeroo POri·~o'. Q$. fenfuneno.s: mc'tooroJ6g'icQS e oce:bl.i:cos ..

C'ICLO EROS.YO TERiR:ESTRi

Ocm6id~l;,lim,!os o: Cicie} er.9~i1'O tefr~s,!;,~ :per tres rases: a ll.letI;lQ:nzac;a9 das tQehas, on~ariSDo,ne dos ma'l~etiajs ~l:"Odides e a $~dl:m!:ntacao ·fiooil des m,:;(llf)riajs tr"'ndoanadQ~. cada Ulna. d~j;$as fases pr:aduz um modlei.lldQ ~;1!J!perlicjal ClU.~.C-' f,crrs.!lco, •. e lleIiI;_s. as (:I!istlfl:'~ ,<i9OeS ~Uio morfologias UPICas ,qUI!;! estl.utal'e:moS ~ ];l'<lrad.unente. J,lW:e:ln sem eSijlueoer sua ~;Jjrte no cido. !.H'Oili'i'(;;i e que S1ili1l 5naJ}. daCle G u.x,c!USI.varotnt"e, fl de octnsegulT o i?'';!l1fi1 .de equiUbtio m.oriQ!Ogj,co tereestre, iLli.!t0' qll~lqu.er serre .. no mOddado etual Datta .m,ns (;f de que um p!OtSSO rneramente acidental denu,'(lo da,(l\fohJ.~;lio' :!Ji!Ji<l!l da superfici>e.

A l' METEOIUlk~AO

A primc.irn fase do delo e a ahera~{io "'M, t~~ d~,. erosta Pe.~o ~f.lt:e':jO atr,IlJo,.(er-tCOS; iital a' denom'lna21lo de: me. t~.~~'l,a~fi(). gQlm~ '1~ uso ger,.~I; ja que e ~!nnbl:r ao .,veathermc, elDpregado·:pe.!.os, fA1-i!,~S;es. W!ll ow ~~rwil",Ie;r-Urlg, (Ips:. ,a]e_· n:-~~~' E,~taa9io VQ"de ser de' !lrdi:.m flSlal, il'M·.oduzmdo w desagregas;oo' ,das 'N)clw'S', eu .{i!!"iWiiCtl .• q.u.e Ol::.ighia a. de·cOm].ilOcs..i'f!'1O ,to/ill 'au par'cial dos niin-e-. r'ais. ,tlue as in'!·eg:ram, qU.c'j:' seja POll' uma vl!:rdad.eira, di!>!lol'u,(iQ e pi)ste.ior d.e,po:sf~o •. q'l:le;r :sej.a per Qma t"'~Jl$1O,r,fr.U1"f"aO

eJn ~Uldo solii(IQ, .

A d;e.M·gre~¢(l' e facliltada, Jliela ~ r!h1cia na !iocb,a de fratu:t'ati;_ as . tfiiiicll.}.Sf!.s. U!II:110 de'l;'jd~si:ls ~~es de r1(!S'fri,!mel),ro das .roc.ba$ erl1i;p dv~:s' ccmo its de rnl:txarnenoo de Pl-eSs-ao" d'u:mnte .<1 a~a{)"(:las f6fl,;,as tec-t5ili~:as. Ql.l,aS()Ondj" Q~ d~" corisal.ida"<fw dQ~ .s~dlmenw..s, . .NQ p:rmdplO ,estas m'tiU_s 'SaQ ~frernamente, fi~,~" pOl~m, sebes 'e'~eit@s, .des agen tesde el'OSii;o'~ Ibgo se'. alar~m. .e • S'l tomMO. V8maadrns ·rend",.:!> POll;" on(:!,,·'8s. tC$·.mesmo agentecs pene:tJ;'am at~ .o.~:m.~

Ilio da roclila. ' .

Es;tlb;Sl didct!l.s~ eaem.se (Ie ~gua, " qual.. OQm. 's. q:ueda da ·tempe..ratum DO. turn.a. nas, altas mOlltanhas. conge·I~Se e;

t!tLlnenlflmdQ' de '!j\olume~ rompe. as. rocb~.!i pOi!." ef;,litQ< de pre:;;sttQ" c.~l;lga.llJd,o it f~lIas e,s·hifh!:r, CQ'liliO . vercllade::lJ1l:$, .!;;J.Qm .. baS; Tambem 'aruam dia e noire, sCibre estas itreil;uladdades. as 'wr~iies Q!.e ~e[DperiJ;t.u~a que-nas .regi5es .~l.ta:S s~o de grande ,1imMti;tude. Os _ dNe:tSQ5 ,cooR· dentes de d~[a:UlJ~ao .tios mi,he.rms QU'C' formam. .R :r-Ol:,b~ '~r1ldlu..:ii.em,.se ,em IIllic' ~s.· que tcn.de'!l@- ,8' aU!Jl~l1bi,r: '3S~ ~e~ll;das ~tien.t.es. _E. ji no ult1:miOes~<:td.lo d!'1 deS"aves~.aQ, afuam es o'Mm~Q·. V1- WOO, S'Qibretl.l40 as r-:i!k,e.,s~ ·Q".as ar'l'ores' 'tluc se: lIl,l':!Vduzem peiM tcmdas· das ]~Q-' fib as. rompendo, !Jela l;res.cimelJl~, grall-' des ib1OW.Si .cQ.m relativa facmda~.

A. ~o mecamc;a dos ~nre'f> fisioos da.e:t"Ds··5.o,e'.em dime. oom.peliui:o. T1)ais fridiri:ia dp Cl;.uc· di:reta,. e 'Se~' ~ar» p;OOpal'.a:r a a~ao da eresao ,qulI:n~ca so:bre a reeha, Ji'ropoJ:t:~(I!'IA!ndo a viii. d.e acesso (Ia agua.. seu prbi,dpa:[ ,~¥!e:noo. a tQdos -CiS da rnesma, Ern ~tQC;il. em el"it.n1'l ,011 de .,aUa mont.atll:ia, a et ~ loespol'lsbel 11'e1!l nuriori.a des h"Il~rOr'm:'W6e5 ..

A decof!I]JQ'sifija flOT' disSQluQoo vai'ia.· d.@ ,a,¢rdo com a Jrn'atot.lCI;e,1"a ~s f·o.d1a~. OOlD como 1;:;fUU 1">eS"pec.t;i;lo~ mineniLis . .0 qu.a..d~o e m,s.ollilvil prati.~1!melll~e, enCI,"l;!a'r.lta . iJ;111i es cah;;anos sae mW~D S. 0- luve);s' em 'g~a carregada de COi. A disobu(;ao pn~e-seefe:[uar empli'o~und;idade pot ar;;:!:o de' i,guas. subterranell:S, f:Ol"mr~s .. ocar'stwCIl::S'., QU a ii'idq: na su pefticie ~O~ _PrOW'no .. deb. port: .~$L.1I~ d~." iMltra~~.o1. OS' elcm~m.M C;:l,~~'e<'ldQS l'e~M iguag. atuam, por sua- vel',. s®:oro ~6utrQ:S. mi1.lernis. produrlndo,se uma . serle de" reac;ges ql.lJiJ:!1i~as,. qtl:e c9ndu:Ze.1tI ~ fll'l'J;n:.\(;aCI d~mm~ralS dCl-, up.o de a'rg1la 'O,l:lI dehidr'OO::i"dolS .coDi;p],ell,QS de 11:1 e 'F..: insoh'iveis. 10 pento \lolll1.dc: ~.st.e oompJicado mecanismQ s."c de·tem. d~p'e[l;de dOl, atiyjdadc ·d~s .agcmt¢S C'lim.:6.tic~, da qul:ii!ltidade "de .. a.gua e d£l Jla.I;ure\Z:l: d<lSl roC-bas sllhmetid~'s it deCOirnPOSI~,ao, .

t'oitm, para ,.que' I) mee~l1lisirtO (i3 dec:6mposj~ao ·qUiJ:llrica .se prodaza, na9 . c:l i'lltd iS1?e:Dsave! que e:dS1W diS1l(l'lil1OllO: as : U"iinst-oritlMOes milie.ral.6gfe.as poiilf,itt(.. ocorrer ~1lI que 0 mj!neral ~erta a ¢on~ sisW.Ilcia nem, ern muiliJt8 'C<lSoS, 13: Jot.; roa: e ~. tt;(;uwf<?rm..l1ftio· eltlct?"_Q-t.ildo .s~ido, Os cuboiS,:d~p~nta 'Sf; 'QlUclai'l\, PI'lIs;. Sl'I'ndp' 'a 1imon"jJ<il.. •. s~m ({lie. ~fiQl"riJ"ll.:~ ,a\te-.r:e· em absoluto;:a.,tu·:u,ch·ua· S~ In.<1r", fa, p",s's.and6 ·ii"geSS(i. sem netessldadli! at: di'S,$¢Ju~j)'alg1!,lOOQ; ainda g:u(;:' exi.s"t». tmt~ :a.rn:eC:liiiYclmQJ..d!anr;:a na torrma ..

o r-eSwtad-oliIlal d~s:ta-s·'.;.\~., ,.:j·a~s.e obsen';;t;m, ·1Ia-.~$'I;an:l:pa Etl; e a.fOiima~9 de- ar<i!ia (lJ:tian<\i?", a desa~ga~iitf p:(edo~ mi.na .. e. d~. ,€lrlP.i;a .qlllilldQ predom.llita ,11. IdecQiupo~i~~. 'Se i\ 'w;io quimk:-a c!

<>.,., .J,~,,, .... l,uld~I"'II",

Gm"jto; .;j'''' !'!l'(>"I'»O 1I~' d'Hirn,~"S""d,~flo· 'f[sj'Q.

muj'to illlten,SiIJ" em COtidiCOes 'ex:tremas" form;lIm~e bliu:ril:tiSe It.!terj,t!il$; M!ill).'plexos de' hid.ro,;d:d0S. de At e Fe insoIWveis,.

I!. aQaJ;)' d,a ".-:eg~tafii»,c(;m 0, consequemle ,ildimyjO) !k matdri;li -organica a esw' COD~iUDtO (!,e" ma,f~l",,-is, S:f,lmideooJljlpostoS. ,e,de ;:igua d~ infiltrai;aQ carreg~ga de .. elemenfOS. dissolvidios" leJof.~ 3 r~rma'i'io >de c-a_H!·a~a~e:lg5fda. ~uperliclod, de cane l(lfi $ [11>;1$ eSp;reII\IS" lias qua}s Jfun [ugar os. f~i:l~enQS- Ql;llmi.C!?S>, 'I;: blO,logl.t:.'(Is(lue. ])~l'mnel!l'l, a ,(!XJ,$ (en.C]1l de w~[:M:s. Est'a Ii,tmada; que se .ailstdbu:i ,a_mplamellte s6bre' 0 nesso Globe, e se'm .~ qu~1 [!OO ser::\iil po~slvela;vida' em, (lOSSO plar.t~t,a, ,eo' ;solo.

o !:t,(msp..or,re dog ttt>l<i;t~ri,a'ise.rodjdO-$ veal:i.za-$e - po,r me:jo. de tre~ ",gentes: g.iUo,t.!,gua· (s'Upe:r6cia!~ e profund.a) e veJ1lto.,

esws agel:lte~, [laQ ,['"!mckmam, excluslvamente como meres t:r:m~JilQWUldQrcs ,de .maledai~. ,InM, ~" per S-l.la ve-2, :f2SIl'OQuvels por urn no-\i'o tip!) de' c'l'ooio.

) _a erosuqpo, atr~'I'O" A!>sim, :05 lugares da supetHcle terrestre pelos quais pasS,1n1 se lIm1Qdifieam..ac,qJui:rill'H'Io ',3, P>!IllSagem. UI~. mod~lado U,p,l€o. i;1rUe,~~undo ·0 3!teD't~ a. gUiIl e devido, denomina-seglacl,a.t. n~vltl'l, .. C'a'8tit9~OU" e:jj-lico ,(dtSeJ.·lico.) ,

,:a) 0 dIa' :l:l'1mo apnte g~w-pco.Nas, re:lli5es fdllis da "Terra, ,aHas. mentaMas, e zonas pola:r,::s, as pi'ed,I;l'ita~s elelUiUll'SC sob forma de neve. nc estedo,s6lidQ, pennanecendo,_as;$~m.oo lugal;' Dnde se prodlil.2e.!U, NosPIIl'J:fudOs, b1ibernals fOl':!m':lm·se, nestas regi_oo,s:. g[atl~ flcU:tnttlo.s, de n~,e, qU,e "as wi:ias cile neve eterna cong~.lam.·$e e [furm,OIID mas~ss6Jj,das de giHo;. as quais- de-slizam si!l!l'llen~>ente' alt~ ]us·a~ ,(il~ mellor, a hftu.. 'a:e ckvldp;a .acao dagl'avj¢ade:E.s,~s m'assa:s. de '!l'E,~9, 'em movime_l:l:OO, C0011fi.

t1+~111 ,as g~le~:rliJ$. '

BS,t<lS, ,inic~~ em 'Uma,~mm al t;;t, gcralrnetite die ~,((lfleQ:t¢S ;:ilb,t"tlpt<I~. onde :se. PtOd:ili~m' abundanjes pf1:lcipitl)'~O$ em fCl'lJria de: neve'. QJlci' nassa ,a, mE~lgl"-a.r a ltI'aiSs:,a, de. g;;(lo' esta:-~OJla de:irom i'lla~ b_Ci.-P.!a de' aliliu:Jitir'taO' cc ~ POlInc ml'lh imp'ort"uH~ da ~on4 eli;; (!cl(mula(;lio'; A m~ss:a de 'g.€tlo._de!tljza pe't ,'.ales, cii,gp-, ~iliS v~'" de 's~J,Ia",·e declive e (')u:tr.l)~ de forte de$n \'Cl, constiU .. lindo umv,ar((iiI.. deif'O ,riod.e gelo~ ¢ ~ U"gua da, ge]jjJi;ra.

~;!ue-, -pode ,:!le:r :rrian,de ~On1~ e

CIlia. eitre-noJda,de: s~r:ior e' contida

lila 291'UI de acomUla<;tI-Q'. um.ii 'V;~ g,1,!i.!, leoch!!: aCL1JX1W,Q c;t:e l.I~VC ,CJ:uas~ 4e taa:~

I'leirn, conShllllJte,. eOq)uanto.. q_ile a »~·te infector permal'liiC6 t1,a, ZQn,a ,d~ ,evapor", fJo~ em 'q~~ 'cQme!;am t:~ PCt-d\,:iS, d_e !l'a)o 110f fuSiio e evapOJ;'!;l,~;tq. Fmaiim~ .. te.. a ~tr'-emjd:a:de d.r lingua Q()i:'istilu i. ,aJ iTiUU'; <fa gelleira, e a sua iiirea. a maior p,art~ a.a tona d~ t'tt$a~.

o movl,mt!I!t'o: de-sta (p'ande ma~sa d~ g,Uio d..esOle·~. b'a-cia' de'_ aliroel;lt_;v;af;i ab~, a fren-te da getdra re,di;la.s'e: h'lI'l!~HiCIll': ~e, desloca.lldo.$e entre 100 e~O.net.ros, PDf <WOe (gclei.rn!> ,a]_pillas,),. ,Por- CSiosa ,do _- auno ccm as :paredes clio, mit'o .~ ,calli, a ,.

a v-e]oddade. mai(lr oorrespt)nd,e ao cen. tro da lingua e a zona m.i:'idia, snperiar\ fatoqL1e 00 pod;e f3cilrm~nte OQIDPwval' crnV'Ot~dD' em li~ba. e~Ea:cas p'CrpetU;li:Cu. l;l,t',menle ao a\'afl(io d,a gpl'eb:&. Obse~"_ va-se, ao fim di!. cedo,.temJio, ar fOml<fi;'~O de urn .m:o COlD 31 (lonlo'exldaf!c

para ba:ixl). .

Q g,t!lQ,., por SI,Ii.' plast~9idade,. adillp'liJla S~ pe;l"ien~Jl'le:rl'te aes 'a:c[dentes d.o t~· reno, ,R.om.pe-su, a"ell!a~ 1IW;, :lK~!'l as. de' acen t WId-as, jl'leij:u[arlliade.s, p:[lQdm:ind~, fel1:das t.in(o, msls profunda:; quanta I'l~,aror lOra acjdeme.- Est.as fO~s!'),ilQ' 'a,tJngem. GOII'lItudio, (l' fu.ti;do da gelcili"liI. -ql;! <::QTjla de'JluxG,'s6bte iii Qual .se. apoja, p'ara des[j~f t.Oaa, a ma$~a ~,s:tan\e' dlo, ~el!)i deJ];omil:l!adia !.OM. de fro.rura .. As fendas po~ .se:r tr:amwersai$, .. 1t;mgit~, tU,,~ais' ou rn.argingis, c:Oni'biJ!1e a re!2,9i.1o qu,e ~ud.am com <i.' d(:rc'!i:tm do i::urso,;-

ho lon_S!.o do tr~leto, :3._ g;e1.ei1-a, Y'C:ce.be fQ!-gme[lt-ClS ,rm:::h0:5QiS, ,de <11v.ersas' D!.'".igeos 'CIi:lclM 'das enQostas ou desp1'endjd<is: ailS paredes I:l~r atrito. A);mmll<l.QS em deter.mi'naclas;Z()Oas, formmd(l dep6slLos 'de; tle'tri to~, qu~ eo'ID, Ella <'lr~stij. deQCi: .IlllfladoiS I.1'lOrenaS. As morecnas. DQdem Set' suverttQia1~. in.teriores e de,tun-do,: (lei] tte" as p'J:'tmtijr:as" tUDOJ,-li· 1it\0' l-i1J£r·(J.is, compostas d.e ,se.i:)'ios· de ,di~oj; tams;; nh~s~ ~\;)l6n,lodciis Qtrm-tl9S05' e 'i'i'r~8u. lares, que,' ocnpam QS bordo.s. .cia: Jingua 'glacioo,e . i:Hilitras ~htrais, que pci;:lr ,s~~ -W'eZ: .resj.1na.m de: dUM mQrena-s ,~af-erniJ>$ ctlja:> II'U8.I¥IS se '(Iili ram.b:is tiJfl. aMm ,rlIi*>o". as' mO,l'lt.lps, fii#As, em COJ!seqllelj.d~ Jfa fUfi¥.O d:~,' gelei;l'a JIG cli_:e~ar n t~I~S .mais Ite[[.l!l~·radas; podf;:lin sar i1'9MJafs, C:Q.lnO urn cliq~ ·au preS<l:$: I;'m fonna de fe'rEadl.l~"-I' de CiOIlCl;I\·h;_!a:cle abJ,"LlI~ta,. v_olWdl<l' PQr~ ¢ima. oil: ~liIJQ;~ ':m.r~l,f~arS, .grandE!';S'.· : f;iQt'd:0ei: tie ~:e!l rots qu 'per'ID~l'I.eOem:O!b!lndmHu:l-o.s fl,<Ili ]»11"18-. d~s- ~ medida '.que desce, (;l n'lv·eJI dOgelo.

As g-<:~¢irras" aD ~U. m,ovim.,el'lto.c,raail,S' [).O-L·!~Dl gurndt\s q'UJ3 ~t'~~s: de l"<kba:s: i':',fCIah'l'llmtc de.sapc,ga<4ls (j mocll1ila~ Q ierr-el"p pclio. 3;l1:'ItO da lluiS:Sa' lte-Ia.d:a, c9,.m-as patede~ do le:ito &i.I!'~,h.ir.t. iSla, (iit.ima, ~J,t) e, a ~ ... po:tW.yel pci:a for· i]rI!JcM cl:9$ !'<-Irllse"~ t?:lnfl,fJ., de /lJrrruluf':a, com,'perfi] 'eml U, taoca!;,'t!.c.~tisl:icosda; mo,doliogia glacial, assmi, ,como 005: cir-·

:DINAMJcA< E*Te,NA - MOIF-O'LO'GIA GLACIAL

~!'I " "m'" ,;lig i'r~m,rQ.ml>!:-";:; do rc.;tliv,o fl-vvii!lll' Qm. r<;:·I:ew'(>

{lh;~~o'll.

cos oO!1ca,jidad'es, sml{:lbantes as bacias de~ :re(!q:I~.iiQ, PQ~,r:m com'Jundo' pl;?!lIiO 'e pa"red"~'s -":.(li'"tkai;!!. 'Ques~ ,acllO'!m M PII:I'· te aH.a dZl!;S rnontaD.h:as e 'QOO, Un'4'1-,,'ez ft;1t-iJ;adQ" 0 ge[o lran:~fo,£'Ilta"Se em. 00- c las [a.CI,I$U:ei'..

b) A ;&flilili ~oa.pntli g?Ol\6~i!o.,A, t1~\i;Q' d_<l! aguacomo <ligen ~ct modl~l:a;dor ()a s uJ;lcrfic:ie terres;t~' e. lIurt~r'$:ilil, sendo clemen to e$!lenc:l~1 nas tres f.ases. ~o cleM . erooivQ te.r.rcst~; llil! meteOl"IUI,~i.i.o, 'cOmo ':I;getrlM da decOmpo$i:(;io qui· m~c~; tlO I ra'f1SIJOr'W" P'O_r SJt.1i_a a~o ,em torrn.l'JIIt&:s enos, e DN;! :sedimt:!I'UF.I~'.!lO', .flO'r.-, ,qile $~' f'~li2:11. cuase se!;tiPl'e em, mew, aquoso. (i.ag9~ e mares], .. ~e . C,9n.sldera:rrnes, al6u' di~:w~ '5ua:.a.hvldade 1111 eto-, saO pOT at cit(); n'iO e: de estranhar q~ Sill fonbe!O'OI_ como f!rosiro n.rJrH'lall'l.a'Oi[o da ,&glUJa' s{lbte, . a crusta eerrestre,

A ~'l~ dOl. c;b,u";a, ,~ CaI.!lr ,soore <! sup..,tfi";le, terresrre, qesiL'UI J,lehts en.oOliIas. com milioir QU rnt:IjOl" f6r~. segundo 0' .seu d'esuiv~t. ~~'[:as'laDdQ' as' p,artitulas e niChas que _l'le1as ~!ita:m. Stl' :a p~c.ip,il"3!;.aO p:Jwmd OOOI:1'e ern re:s:t5eS alt' .. rs onde os' decii"es $10 ~_I."Ql1u,ndad(ils". 31 f6~a de de\S{!"M,i:e denas agu~s cr~~,ce; ll]:'o~h.l:7.ind() zonas que pO<!..cM se- tral.'ilS~ rQrmar em v,a_,dadeiros le-itQ!S. QUiindo a predpit;.~aci e ,ele1l'ad'a. ,a a~l!io destas ac:u:ls, d.~noQmi:J!liu.l'as <ligUlaS seJvagtill5, I~ooe chcpr !li ser c~ta,$1 rol:i~, p;::i.-.qll~ ail"anam it eamada de s.olo que serve .de sti:lS~llhl(.;a'!;I ac manto v.egetal. e dei~l.l:m . a de'sCQ{'~rtQ ~ !"Odilia fresca, destfW!1do as ll05sibiUdad"s agncQlas e flores~ais daregiao,

Os l,eltos Iormedos pela. a~o d$!; agua:; siel .... ag~s ";I"(;s.;em. e ",e transfQr-. mam .em pI'Qr1.ln{ios .sy]C(}.';, ~or ondecirc:uiamr 1::Ut'$OS de 3zua rC'glda~s· Iii! orgslilizados'I sj,o·QS tOl'rentes e ri(l~} qu~ Uiful'<rnl aneaas na e;'!lm~iio' e no Cili1!ld~l. perKidie(l' eo in-eguJar nos pnmeiroSc" ,oo.ns;~al)tC$ DOS seguJ:1tdos.

As torreates podem se clividli:r. ,cW ~]06rdo' 'Xlm 'i\' rOcilla et'OSilv.a da aigp:a qU¢ pOI" elas ,ei.rcula; em lres parte,5::3 lJal:ia oU' recePf-tiO', oo4e 8~. rec(lll'le:m<1;s jgutas selva~(ltl:s dlas enco:itas l)iz.inllas;" e a ~na ~~pedor .[III; forTent(!! e rem 3 {'(Irma de I.'I.lJlit; .Q¢a:na1 de'~IJ~e;ea;ritent&> ')lor. on.d~ .~.aJ;rUa;, jitregul3lI·iZa_d:a. ~e~.q;: a CiOtas ,mfel:IQ,re.s. e' no qmd ;se l'Cilhz~ um j'nooll:so traoaiho eros,i'Vol iM: iluito ao mes.mo teml"O que .se(raIlS'Por[~m o~ irialetial:~ e~dDJ{ [bjl$ p;rrle:!l .aira~; e oc.~~ df!:. fJ6j~ijQ •. Siltuad"'l lla$Go-t~E bailL<'lS pnr'PMe _3:. t9rrufl~ 1lC! eS,p@iha e

.a>tumul-ar QS detrito.s ca.rreados. . .

NGS ni.\ls. digt:]iT.I~In~, iguaimeo.W:, .aqudas· ires pane!!>, que:.:se ',c!enc:un;nam cur'So $Ulieriol'. curso' mtd'rQ ,e. curS()I in.

terio1.". .

Arnaio;r ou m'enQt in:tensjdad.e, 4aSCl.l-' rncledstlcas il1erentes -a ,d;l,da. trech.o do do pede de'terminar a m(}dliilic~i!<;l 40 $eU. .caf's9" 1'ato;tQdific~~9~~.f!ide a _ anu: lar a sca<l eOOSlvti. 101-1 de s;e(hm.e.nta~~o M Jon.go, dQ Cu.r~Pif demanejra: que hajJI pO~'A,~ 0 eq. u:Hfb.·ri~em ,tteldas 'as sl.1!a~ fasl!:S" ~sto 6, Que nap _elus~a.,e1'9s:.ao liia. S~J.'IO! ~m /1epos~iQ,~ nainfepor •. 0- tle~~! lOl;lgltudll?'"d do. r:m. ,;~-~ta fa~e ~:noeuna-se perill de e,qr,nldi!.r~Q:. e l[Uo(,!:lCIi que'e!itii e]li, p,iI!'1l9Sene'c:rud!c.

A ~to~ae pO,r atri_lO. das aguas iJlulli_ai!; pl1odu~ a' e'5CliI."'a(;ao 'd,o, leito. eo' n~o.~~ lado &Is, vertet'lt:e!!, A 'a~lo ~bl'e I;!> lerto ~reUJa.-sc a manerra ;de uma , s~n:;.t gia ~'ante, ·ap(,oi'midandu.o, 'e nes r~mojnh6!1, por dc. '.ltQ.· do mo ... imento I'o.tal.ori()' petru~aruk>;Q j estes,' li.!hi mos prodUUroesca. ... asoo~. deoQniimtdiJl.s,paneifitS). cpvtU C!U .tn(I,rmlt'as torrerlc,IUlS. ~l;l!andO. urn r,~,)'· passa de um t~r,re[iiOl dU.r!:l lit. outro l'(Iai!~, brnndo, eeerre urn d;:;snivd de\lldo a d~si:~l~<ldc de e.t:0saQ . dc' ~lEbQs. A12aI'c.cem oesSi<l. ,ma:~!r3. as C<ltiIl'a1a_S·. A f·G;r~-<1 d",.agua" que por c]ll.ll, cal. eosCav<II_ a b~~. l'ortliltludo as, chamad~s marmita$, de (it}l'tn,tC,1, 'que ao:>e de.s~v6lvermTi~ .aC:1lill~QMm: de!>ab,ilMe:Bltop'<!Ir,eLa] do '[eta e :0' rocuo da cnC1tta.. Se 3: djfe:r()d~~ de ,coe~a,o des teri:"lmo.s -= .. J'lOlO.ca, e" :pOit3~t<t~ (I ·de:s:ruvd e fracu:, f(lnruJl)l·seo:s: (.1pIdos. ~:m:ra.s ern que as aguas deseers rom maio!: .f~ s.e'm ci:w;gal" a fOl'mar ca:scat;3l.

As lMrtelltes db rio·~t:..ac.~ ];:lQr.sYiI vez • siJibm.etiidas a erosao de: aoi'S rir;wJs:' it das agu;!Is :se1"r.agellS. 'qM. rendem :a formal' -rl,os il:li'ibufifri(is, e.3 do !ieS'gllSte pr:od~do .peln deslo6aro:ento!luviaJ itm_ suas li1<,'1rgens. S¢' a I:oci'n'i da: pare!;le':e 'rcsi£terltoe. a erositl do. ie-ito' e Il\Utl'o' inrensa e Q l'i~' 'CoJ"!,<; ellc'alili:ad0 entre "e~ wrpa$' e esh:'ei,t~,; ac ~);1t!:'a:.riQ, se a pflitl:!de da' :ro.cha . e 'b:r:3i!rda s: erosillo,. e hinttl au maiS' intcns.ll, qtle ~ dh'I<;!i:trQ, 'I) Ci rio', 51:! dese:nvoEve latel:'(lJinem€, _No cm:'W'Slipel:klt. de no,. OII-,etosa;o sabre 315i ~beceiras tra,du~se llit fQ!·J~Ul<;;ao d~ f,lrroio~ q:m:'. p.aS~M <<I .eorl"(!:ll!;e~; -trib~M:· rlas d.0' CIt('S:Q (jta~a JpriliGipal, ~l1"l:u.ay.lIo qu'~ Ii'i'H~eU curse il'iferior~' aO' 5JC ahiigar, ,(,I . rio Ji'~-r.cle' vel0'\2idade ,e p,ass3 ,a, dhr"" IYIF. d~: .. crl!:v.en® dl'cufl!vojtls:5es:~eDq~'.nada::!_. ~e:a,~droJ'i9~, ,eVQllj~ dd ~:r.)gem a v.~~s .i11~!!M!~$..

Os, mafeiiaffi ,(!tile uma OOrI'J;:Il!!'C de lIgu~. 1l':aJ:l!JjJOl:,1'a_ p.od:e:m ~ cla~ ~ltfitM i >Segl,:mdo·:seuf,illl'who',em b;1t:4o.s~ .'~e(1;; llia~, wxos rot.adQS, a'l'eilU e (f.rgilM. Todos ,os -\lediinentos die Gl'j~'; fluvi~l deItomina;m.se alUl'iw;l;; e Ii;s formai:di!s s.ed[me~t~re!;:·a qil!e~da.;- ~ri~.m~ Qh~l1w:s;

Os' dep6s]t~sj'!:luvnus fO'nru1:dos· Q

podem, por :sua ~ez. ij~r es6!'iia s:e'O'

petru dQ le.i:to Se . Ql;olliflcar su lenre.-

F"rmg~ao!ile ..,m,=, plan;";c 'n~,~i .. 1 1'"1,,,5, ,cilv¢'9"'o;Q'"'' d,() ~ut"O <ill um riO.

lJIeutc PiU"-a, ,ql.!:e a eros~ volte ;'I, . at'l,l.'at, Ao se )l'rodu:r;k 1'011 fC'illomeoo, peqnflrt,e'Ceill.'l aba:nd,oiladas fo["mai;Ues aluv'i3.1s 1'l'3$ margeL1s~ a. maior al,u~Jia que 0' leito 4\tua!= e .. CQ~iO j.ndlca-x~ do'a:~fi;o J~d'~ do if'J(l ; tars .(otnJa'r,oesi den@.mma]1'(-se

~"6"afes. ,

Ael'o.siiQdgs .cursoa de ·a$LI.a nM ~ ])JliS, ~n'lal:1hQsas (orIna 0' '[~P1G'''' !'l10Ue-: ltUic fluvial, eem os vales ero l'otmti dt:

V COm: fundio csh:ei:~D e eneostes menta'ol'lQsas sUPei"io res s,ua.ves, f<)ta!;merite dj,d~ntO, do m_odel'ado glaei.lI]. A morlci. lQgia pL~m~tca e ai:pilm e run c,xcml;lJo de eada urn: deles,

-A ~Q da <i:g:ua na Cl'OJ>t!l terrestre.

nao e, apeD", ':h~perlk '.l'q):!C pO'Ine

da du!'l',a caida .111.1.1:11 a: penetra Jl(l

terrene .• l~t"ma:l');rl:cendo :retlda. pelo $0,10'. d,guu d~ embeb:i9QO' o:ueJ:H{io 5Jtl'ando.S\! :a:~r.iil,'Ii'€s, d/!i~ fe11l dM Q!as J:iCieh;as ,at6 (:) i:n'H~ri,or. (i,gut< de· ,itljti,tr.ar;iiQ, _ ESb. Ultim~ mega a plfOftl,ndj_d~d:es var~a'li·~is. ooofo:rme a, cO'II'Ipaci~.ck: d~s; camadas qLw; .atravessa, e passa .3. cl[Igrossar as. cam(ut~.s _ rr:e(;U,{cas) q~. dispostas $iOibre

, !lstf'l'ItoSi lmpe;me<;tvC'JS, ·cxsu"h1.IIJ em fol'm.tI de fontes 00 IlVIMilciilliis p~~OS cortes naturals do 'I,crrimo, 'OLl vii.o aJjnlen .. ,~.r P09C1S que, quando emer~m devido a pNssao exercida s()bre 3 ca.mada aqu1. leta, den,ominanl-c:Ss IJo(;.oo arl¥i~n'.(l$.

,iI. 4g'ild: St.lbt{.'f'/~5ng.(I,. 3.0 ah'3ivelJSilil' as di(1lren1!O!!;: c.ul'¥IQas do tct"NnQ. ,~el;C.C 'f!cad d issolllCnte, send~ es:ta tanto m'ai:s iHlPort<ill ~ .qJW:..<ulI:!o ,mah" soKn;e.is !lao '(I~ mMttr.iais que M illWglf:lm. N,o$ ma.cio;-os l:::,llcirj:Q.~. a ~gua da cnuvi\ ~t.u.ra,da d~ CO, dissolve COn:li fiOCj!:iClad,c .(1 Ca'CO" m:odutZind.o ID!<\ :ruper,fjeie '~In;J ... 1."1/:]&1/,'0 !."!l_. racterfstlee, a: mOr/,()/.9t,il!1 "c;drs;tica1>, clesr lluda e q.1i,l_a.~e sem ve,~t~.;;aQ .e, em profundidad.¢, cavidad!es,.os ab#mQ,g. e cal'eIilIl!S, q!IJf!pod;ell'l cb~;gal'. {lI 'SeT enc,r.ln~s. A ~gI'l3. §aturaCia' d6 eii!Oo~. qU9:lldo, chega a Ull}IQ. d,es'tas c:avid .. d~s,. qu~ ela mesma' formou. p~r efeit~ cia b,a.lll:apressaQ d~ GO". P're-cJp'JUIi ,;;, call:bQna~ ~ e'!1M, /(J;(;mes' e eita!{fgmites, que fo.rmtun e$;. truturas capncI1O'Sa:5 .. :e allUttt~s v,e~s

QeJissimOl:s, ... o.mOi as, C:ll.V'llwnas. dlo. 111',<1(; (.M.aiJQ~) ,e dli ~"a (Granada).

c) 0 W"euto' com0 agente iool~g'!co:.-

o vellm, dla mesma manetra Q;lle: ~ _:.1IP,1'-, exeree ~j;ttl1.dtflflCilm!i!!lte. tim trabalho de transporte e QI.tli'Q de'erosaQ, :Est~ lillfi. rnQ ,~, .prl~dp:ll1111~tej resllIDtiUl~e di& ar;ao Jllooamca: das particlilas. que tI'lil'l~· porta em SU:SPCDS!i.o ao se chr:ica~ c.u-m cs 'Qbst~cU:kiS naturais, £ 0 Q~se det"\O,m.iJlf:l «w-i'(!siio_

A diS'uibuj!i:~()' ·dl!\S iJ!>artlculas a.rrnSi,3, das pe]Q v@oto ~ de, tipo gJr.ilNHat6rjo. pois que est:ae I:UI depeodencia das Ul,rs:-a5 do- \reTI~O e "do J;leSQ das me.smas.-. PI'imeirame,l1te, d!illo.SltOlm',St; -1'lS .f.tiaiJ;:u:~~: c mais densas e,p(lcr '!JUimo; as. ma:is. finas, ~gitMld(H'(i! no, ilf', qua-se' calmo,. .~clillm!,daIlH;e .em zonas o.~de [) v,ell~O: apenas s.,prlli. ,C\I!,Tl (;I.S mt'!t~rlai.i$ aren9" ses fOl"mam's;e as (l~n(j,s;. e eorn es 'fin(lS, em ,que tl.r«IomlDam 00 <liI;g~las(lo.s, e os'. Co'llcirios, Do loiJss,

A <liiiiiO e61 ic~ .. tua em ~Qda a sua eN· teos:1\,o' DQ'Sdesen:o!§', regj!;ies ·de ,qLima exlremamlitl«i $ecQ e ClUe carecern ordin1i.rllimenl'.e de' v.e811t<:l~6,· ~11 '~m gye es ta sci redua a plantas ':rer'onlas fld"ptad~sa. extrema ttl::Ui:t"\<1 aoambii'1l.te.

,Ac!'edit~w!,se· mente. CJlue e-stll',

ZQnas, eram mares ressecados,

P<lre~. .haJe. ,p';~!!il~ece 'rora d~ . .:5t1il:vid~ ,que Sill!) .0000wqUk ... '1s ode. COL1"J~S ellmati cas e.xtl'aOrdlIlUiamio\lil.te rigQT~a·!h e que: qualquer terreno. pode se transfCitm."'I",~l'I"l' ,ciCSir:lI'W, se'-,lIq,l,I:~la~ cQ.iJdi~5e~ ?SC" pro(hui~.

Disti.f.Iguem~&~ dOls tipo"S de d,e~r~os; Os .de pe.d'l'(1., ~ralmentoe !Com r""I~'''O cer{itl~o pi:lr mOlfi"l:anlws, CQ!Ill,(;! (j de' QUlli e e CI.l:Otro do Saara, e 05 de' a~ia. com 8speda de super!fcie ,ondulada ·I.;elas . duaas, <;: . !JU<;l Se 'el:tc~:n:H;nl' epi grande P,.f<W do Sa.:1rr;a. NOl'limeirto, as, cU'n.:d:i· ';;Qesde vida s:liQ :!).ulM', fi'IJttuJdQ p~r ct)mph~(o a. 'Vegeoo!';ao, e'nqIlanto qu.e () 'segurid6 a cbu~,·de·\'e7; ern qU.Hlao:. cai e ;I!C QOIi(l(mU'a' em ;;'Oll<l.S. ([0 subsolo, 'C'.I}1Iefll'il'ldo em m;<l..\'lchas de ;",ege'ta:<;;li.Q' dec ~nmde -fertiti~d~., os QQ$I~_

i',o(e&~", de fa r-iJI0~1'iQ de"$"lcQ$, plrOf~ n dm .. cavern <>s pa,li" ng,,,a·,.s,,hl'e· .. & n,e"'.

ERosA;o .MAR.INHA

No . contacto . diri:to· l'iill:tre (I mar e '0 'oolllili:ten'te ;btl. ·Uliiri:a· sup.e rl'lci¢ . mais oJ;! mesos e.."<tMOsa l1:0resera.tada POI" U~~ zonas: a) a p.a,ne quc:', I'.!stiln.d6 $ubm.e~ .. !@ 'Jl!L'e.muu, p(!rmantme' emessa- na hai~a-:m. '. ar.' e cu.j@. _'e~ten'!r~o \de'p~.lli:de iLa~, l'~,a~o do Itl'i'd do mal' COm ,il;'3~. e do declive cia costa: 'b).-a ZQl'In ime. dlatamenre su)y\!:!;ior ::1.0 maior- nivel ,dio U'lair .• ])Q'J;em que,·t:'! aif1;lada ;pel,o mesme, e c) . a tegii,Q :subm~L"i!~ 'que s!:"S:uei a U· nba de: batlW.-mar_ Est:as . tres zonas, submetidas ~;a!;#o do; malo, CQusd'tuen1, a CO.5ta rn.d(torat.

.As· ~J'!Is dQ mar al').inm s{)bie o lito.r~[ PAQ.c.lPaimen.tesob .a forma de Q.t!- 4~ eu v~l'l$ e de cQrr~'n:tcs. W pri m~1- ras res·t!!l}i:lI:m de' urn HrOVi:m.ellto cmdu!J:l;t6rio ~afo parliculs.s, de .. agua'poo.cessadg sypeJrUcll!.lineinte em vn:tl1dt: do VI!;(ito,;, POOp~t'dr.n-se· a~ acosta onde. arrebeetam; as s~unm.s resulUlnl d~ .Ii;l~"ime-ll· '~OS ,de transl a,c:io de massas d'aguilt p:r,odUlidos POl: difeJ:lentcs causas, sendo apenas ililDQortant~ na erosao as mil.res e OIS Qnclas. ·quo se p'rop~ga~ ae ~(\ln· '.f,o ,i.Ia cesre, uma '\'ez que eSf;as nii.o Inctdem perpef1dieul.:armente s"Q\:ire :a mesma,

Na e:[:()$ao G!Q ]it'or .. l !til dUM Iormas predornlnantes, 0 .e:sc:arpado e iii PFaiP, oonf:ofIlle ,fl, :Iliahlrezl,li das Nellas ,~ a iU:iv'edad:;: d(lis ,!ll'!ent~s .e.f:Q~,ivos .. Estas dua:;: fonnas ,[;om1i:m'lam---se em.re St. dando, n· po~ distinlO's de costa,

A costa sob ~ao- meclinic:il continua d!'ls endas v!:se erodid;;i ua ba<S.e\Dhw tr."balho· .tncessaare l'esulta ;11. (oilIDa:~'Ho de ,e;l.'Vid.ildes, Qlile, c:o.Ilsegu~i;lte~eIlte. !'a.vorecc 0 dicsab'aIDento de blceos d£' !1"U¢ha. ,~QrmalldD eri:tao" Ul1l diesl1;ivel,' ,8 ,esMrp~ . .0 trabalhe erestvc contlnuae fI, ,('!scaJ,"p[!)' recua. fo,rmando 1;11'110'1 superficie pl~ ligeir;anteate incUnada para Q m"ir, 'ria. 20.nil!l de .rebeutftl;iip: d a deMminiufOi 1l,lai~onna" .de' . ab .. -qsii(),; A a~~'io ID<lri.H.rur.s6bm uma costa. inicfa;St; ~OJ:l1 ;a i6rra" erGsivaclas on,das;eujfa . cnergia, iP'eqM:ell~,'provli!ru; .C):~lusi:!:~nuel'il~ te, do seu. tlI'llOvm:I¢nttl dndula'fono, Tal 1'Q@ a;umenla CQif1[I a rorm~.oo (la pIa, tafOl'iIll\'ll de a}j,asao, pcr.qul\! as· onaM; 00 .Miil!&i-]a, frei~p:I'. ~~:r atl)l~fQ .• e :roo~~ mel'ito POD p.iu::re iofenot" eIlQIJlIlJl~O que a. s:u~ri';'l' de'Si.Pca _ii.vilemenlc,. de cuja ·t_r-llud~ao n:1See.a; "l"i3ll<elihl~a,9~. li,!Q!.'i;l!i d€l_ cliQ:Que d.e~~ mass.a. d'~;l glte . SI!: dIMll.oCli: ,epu:u'itlQ ~1l!l'«lO~ .~ 'fQr¢:r ~ :Ql1da ~ ~n, e a i'!!i{aQ.'i!TQSh'<l 'M: ]j.ltenSlfiC;). POI"em, cQ-If,I. Q ret:1,lQ cia escarn~" h;i UnIa f:ase 'elIl ·qu.c, ,Ii;. pli1lla.l'cu"ma dleabrn-

sil.Q<_ ,~ sUfic.ieU.itCmliltU~ lar,s:a .;pa~~ que a OIld!ll «cstClure';[Ql(l.lmcn(~ s6b~ eta, e ch~gu~ ./1. :p'JIr4;;de ,s\lffi. :fptW·~IUfl?;a~ D.~~<: ,poolo O<1!? eXlcSltra a~.ll? ero.s~¥<lf· propl"J;a:m~i:lte' dua: sab!=C ,open.n!;l.'SCO, !:o' este, pode~a.: S~ mantel' inile.rl'niclll1l\o;l:fl:tC.

A n.iltu~za d~ r:ocna ce:..m I!Irande imp~.ri;\llll;cla sobre e t:i~O ·de penha:s.;.Q ,~u.e safol'JlUI_ Se I!i eosra ,e CQ:nstituLda de nlon.edaJi bnmdo.como r~dUtS a'[gHo~a~.: fOl"m.a.ll'Wle ,es,.arpiu POf de:sliz;tm.umttJ" d~ .~,1IlI!t\l'~ ·decli"'~ j!JJ:tt.o :fuQm:ai' io _ a S-~'gUif cortada ;J prumo ; S!!· as,r:ociltts $~@ duras, pmt~m erQSivcis, eomo .;:;;al.c4tiQs. formani-se c'scarlJ(l'S por desm()rDtldmefl~ . to,;iltas em iiiod:1;, ~ e;.,;Jel:l siio: se .. :s:.rQ. chas silo dit:l.raS·j CQmO os lJifai:iitO'!i;.a a~a(l: 09 mar i m:ulto fraca., ,e: 0.$ l1efihasQOs' se formant de1l'i.do ara.ll'las OU· outros 'li'enomenciS tecWni.(;Q$, ®nsntl9f~r,Jdos lOS, to,ll!>QS pen.1i.WiCQS.

05. materials <lrra.ncados: pelas su~c.s. slvas VRgJillS e tnU'l,spo["t~dloS' pe:ias, correntes de;pos.iI~MIt~enO li:l:onl. Que!:" !lejaJ

em .1!onas ·de ~QlIas U' ' o~ Olinda

,.etldos por aCl:d~ntes c '. forman-

do bancos dill.tftiro~ de iQD1lllJ aIqlOluacla c werlU di's.Sume:trieo,; corn Q '"f1~:n:Co' ',abxtlp<w di.tigldo.'l)lI,ra 3 t-erT;l C 0 taJ~d.c Sll3'Vt;, de!lomina.dop,mia.,. voUll!du' :para

o l.'II.al:, ,

iUjttlOO®s; ,,;eoos 1&s~s depositos giruam~ s~ J:!-t6Ximose' ao lonflO do literal, constF~ullldo, os "a~iCQ$ ou resti~ga:>; que pm: spa ,,~ Mdem .~ Ui!il'i,r' aQ ,,:'oDtil'l,en te c;onsHtu iI).do-se d!.'lst:e modo um~ r ; laglJla f,~chad:aj exeero num ],lOOk>. estreito qne 11 ccmunlca Gom :0 mar i. s,ijQ, as II~~~ outa.goiiS (iosleir4.,s. "~is . deI;:l6SlotO$,(J~.: dem, raml:l~m,. UlIjI[(' !Ihbtas a. CQ:ll'~'" VJ,~ ~i!iiha, fonnand,o tdmb()los. .

ClJ)nforme Q tipo' de relilvo, 'ItS costas .s~, ,uiv.jdClm.! em, dais ,!fru~oS':~~~i1, a'lI,(l:, 'C0!p p:l:edCill"llf:mo .;de: penha:scos,. ·:.e !:io. 'SI:a hat.1¢a., de releyo pouoO ~~!ltWlao. areI'll)-

so eccm eXten$aJ~, pl"aia,s _ ~ .,

,0 l'edlil das c(l{it<l~ alt:as depepQ!l de t~a4o. db l'etiliv.o ocmt:it.n'!.llt:al .em· Smi ,prtiX"iIilldatle. Se as .Iioaas do~l~vo eereem nermets at) moral, a CO;Sb "l?reS,epta: ~ntl'lei.l::o-s3.:S' e~ttadl('iS e ,s,aUenchlls. ·CJ;iIDsthuiIfJ.do·.as c&aO'iada'il codas frh;r$v~r5ais. CO}llli,j 0, I1toral grefo do. mar l?'$eu; 20 eon ttado~. se s,i1lQP~c!,l!e~Qi> 'il, linn... de' costa, [0' n~.rn! ~ re~hltneo e. muito .escaTpado ~ sao as~cb..'rlas: lol1.£,i'IU- 4illllj,s QU dulmatas, ,as~Lni deriomiliadas POl" Sel"!') Ii to/raj de Dalmada urn eX,em~

{lri) .t..i'ploo, .

a s o i 0 fJIA

I JW. 6-1.1 t URIBAS'-- _

.01 j.,M.ltA ~X_'_TER..NA

MORFOII.OG~A M.AR'INWA

hqu""'a d'" ""9J'''~Q' d ... urn titoJ'o·n.

OCEANOGRAP'A

A. e:ti.stenC:ia. d<is mares e a caraese£i5tic;i Ittais' .nOi,are} do ROSSO :piancta .. A ',agUJa, tao .abWl.dante Ila· s'4P!U'ffct~. e zonas: po·tiC!)· profundas .. da. <;msta tei'· restre, e o e:le.nl0r0tO. de~etlllm"llte.de' t&da a dinlllltica. ram", Illil.n~tal C011l0 bi,?16.gi.cilt _oC! n,?~~' mundo, N"1io p,o.de· e::fls't~l' V~dJl ~nm1a] u~;m yeCc:.!:;ij sem iligua:, e 'I!--S. 1;(~.'Ii':Joln,?a~Qes· .q;.u'~ ~. P1'o· dU2e'm no [J.runQ:o :lillIih~i':1l1 QCibn;em por :iiI~'~ au. 1:Jl'L p~el'l9<l da ,agli"3. •.

Os oceanos. cobrem atlifllmel1tc 71 ~ da ~perftcie t'~r.reStm,_¢.Qm uma :Pl'?:hlndid,!lde mSd.llil de 3.000 me.1'CI'~: No, hem:isfe£i.o Norte ()S cennaeutes dcllmi. tam tNS' ~ndeSl baci"ais que qs" g~gt.a. los' cbamam oceaees ~9 _Pacihcp, que cobee quase '.31 mi!!tadtl do.Globo; 0< AtlUt2- tico e ,0 l:ndiw,. lJuindq a eH~$, 0 A.ntur:l:ico, Q'ue' reune as !\g1t'aS Q:1;!e en:vohleJil). '01 polo ~~!1, e 01 Arl'ioo, que '3J~~ autores CQl'Ili>]der;u~. 11;01:(100 parte ,joAl~atl t~(lO" Ii!)IIi10$. os etneo eceaaos cia Tena.

R:EUV'!J :SlI,BMJalII.II140

o fuudo dos m;;lres l~preS.entou t~m problema Jnsetuvel pflU. Q .. .b.o.me:m aM multo recentemente .. An~~£Jo[me.li'Itc <10 .aIlC de -19.20, t6d~ a i:i:t.vestiga9iio s~td?mil" rina rr::al1za"aes~ p~r sODda'S· _rne.C;:LlUcaS, 'COOI cg,r~tas e arames, m~totl!?s' .q1;Xeda;. 'lam. urn-camente. a. prol:llni:hdlldepQI! pontes e ,cram. demoJ"ados e. 'f~Jh~s. A .1lplic3.c.ao de. on~as ul fli~6nh::as para a :SQI!H~~gem a.l;;ti$i.J<4I. dgn~fiCQu ulJl'. PasSO dccist~.o flO c~nbecl:lnetl,to cfo· rel~"Qs",.~ marino, !lll.e.a.["t!run'i.ellte ·de.ilL,!)u de !I.ei' p.l"oblenul' com a u.ti)'~c;aQ de met,odes

mo~h:-!:'iliQs 'COIII.a< 0< t.adu. ~ .

.I\J> dlrtas.\1l1J,bm~}l'.ia!S d,eo Iqwe ~ .eIlispOe h?j~ em, d.m .D-en~i:tem i¥ve.5tigar·d;~ manerra nUilonal .;I. [Ia.tul'e........ do f.~J1do do mar e 0 tip-o de' s~dimen~ifIsque se dieposit3ll) e.oo:cada.. uma d(l silas rog_~oos,. S~n:pf\l~e:lldenmmmiHe. encontrou-se: urn' .teiev.Q. submarino mt.ii~o' mais ,·OIlcidcnt .... il'Q' que ~g. c9I'ld1len't.,.1, 11. aincl;;r cpns:t~tQu. se QUO 00 centre do:'!;' oceanea.nao era de 'simples baclas de Si'!diim~l.ltas:.:n.o " co~np se .s1l.llpl!.JJ.nh~, mas. qUi? 0, CI/€P·.cl,as at':li!is J~e'O$~lclllJaHi' e;5.t~ .slt!!l.ad~ em. J'ell:l<JeS pr6:tlmas as rqassas ~"{]I!]'tm~!:J.ta~s.

"Ao se lestud~r ofurndO dp :[[1:111;", Q:fs:th~· ~uem'se quatro ·re:t.1oe~·:wm ·!;;a.tflcter~.&tjc~:s ,daran1~~ll'C ,d~fiD.· jd"~: • ~ma ptl'ltaforrn<J, p~~JC!;I;) .p'rol'ulld:a-t:50;;t ~OO !'(If!'" Ims no: m!l>:i mo- que bord;e)<'I! Q CQnunellte" a .p'/iJ1b.tO'l'n.!11 ~~tirl6Jiilf~!" que PO'" VI"e'scllhl '9 % 'do to't""u; e:in .. cO:tIllOtI.'" .. ~O, *'lcjll'I,<!-$!t .l'ilpidam:frntJe. ate .2,1IDO rn,(l"t Xi·S, ,0 tdlwJe .(1vn.tille#tal, de "fOrte incHllag:fto ·e q:ue' ocupa. OCJ'ca de ., % do tohd; 11

parlh'.da!~illl.cia~ ,0 ;'(md~~iI\o 1r.1n4o ucednfcD, ~1?]a area -.al,lt-o:uma.d.~:en'te'~%- cern .:p:ro.fundidades me:dias de 2J(IIJ a 61QO'm£trosj ol1de .$>0. en:co,l1tr.aJ!l es <lCld.erile:s:[lp ~diV;Q submarino; baJmente:. , e:.':ist(oi~ fQss~s p·rofurulas e es-, tl"E'i(¥.s. de paredes esc.atP,.lldas, as f:C1$$(l$ ma.ril1~s.: oom prrofun.d:i4ades. qtUl .sleancam a.t6 ceres de 10.000: metros,

As ph:u~.f'orm.as: (!QnI]ne1ltii.[s pil,~. ser o(!lHldcl>iii.'1:> cilino umbtais a:(}s: eontitli~,tes.;·· Vlel:d~deh''1i tral1si(:~o. 'e.nt.r;a· . a. 'le--i:'r!.l e Gi g;mu,. com ,pa.ta: dj!ll~s,. su bmct"s~!>QI1 ~~o,rre~nd(fo mpmeln~ "d:i!$nla.~s,. J;lmal'il[e, os r;ne,:fodos.iCOI6ftlCi\)~ estrveram total ·QU Pfl rCia1.iiiI'Hmt~ elliL~;r.:s.f.!S e permaneoer-am. impr.iessos ,.a ·s!'Jtl·,,superiLdGl os efei~QS da erosii.'() terrest.re'. Os sediInenros ·ql.l~.se deposil3.m $.6brn elas - silo fnrmados 'POT ~"cias.e JUno,. com .depo$lw,s ;ordnkos ele origem fer. restre na SUfi maio,cia- denQm~flam~e 'S'!!'dimetrros rmri.ticos, ~ a esta .. zona de sedi meiii'l..ar~ii(l. ·zona neritica,

Otru~~ .oor.lttllcl.l,l:ai apr,eset.i1a.~ E1'[lIjo.'[(!S '4esnhreiS ci:mti:nu.Qs. ''I.ue ~e eolib.eoam I~a Ter,rn.' t,l\l,o ohs·tafl.'lt.:, ,;>et POUCQ s:iEliUOSQ !!'m, .ronjM[o;, aJli)ese.n't~ prnfn..moos> cortes, os c(lflMcs $,~bma,ri' 'I"!OS, ·deori.~ffl, ckscoh:ccida, .13; .alguns deles tio ce..l{·I~ns~· CO.mo a ~il)Qr Jede l'Iuv.ia.1 terresrre, F. ... recem de farm as-it;' re<:e'f.lt~, ~.o;r4nt fl'~e hoje."fo.i impos$;lvel (jn.con.t,i~i' um,a,~~plic~aio. Jogi,c":, :apesar d3~ hlpC!teses ide.3ffz:aQ;<ls;·{)s, ~dunei:it6S t~() talu;o:!e, deiilqmi~~do.S:batjaisJ. e <JZQna de Sel'hmelil.t.ac:ao, barull, 's~9 !·onnadQ$ POF <Il'gilas v~e.S e. areillsoom·a1guns se~os, -Ii; "d'@ositam-;se·no· funoo d'Os.c'll· nh5es • .lCfi.i":lIIi:IElc1il te I'IiQ.s tlaru:o.s •.

O~ l.u.ndO's ece·i;tnicos oo~lem. os }n~o/. res c os mals .Sl]J:'pte~nd:e:llteJs a.cidelllt~s su;bm;u:imx/S". I:l~ acord'Q rom 0 .reJ!h1o dO:· ljIi~,se (:; fili.ild:{) C1c:eaniep ern badus mais ou 1'Ii.e"n:oSiill(lensa.s, .separada$, po:r verdadei ras cadelas de m,ont·anlms subruarinas', ilSCQ.tt,gMs. 01.1 dorsai-s,.a mom·imP()l"t<litltc.;dia~ il~s ~ III amiutiCa, Q~ c:orrendo de Not1te a Sul, tQma. a_' fOlIDa Qt: l:II!lD S ··!lberro. l-ru!.err0mpitla rm'lxim.l\ d,q .~Q~!lQr: piW l4m~ fos~ tr.ansven<it Ii.. Mh.1~d"dc ·'Vuk·iii:licil. Slllbmlil'1ii;l:!l" .~'i:!ra"'i"dh~.m:;uncmte .inl;eiisacm ~lpmaJi zo.: nas, p'J.~dllz:i.!J. Vl![CI)e.s q.1UlC em ~g~lns C:lI".sO,!;§:m.~~Fam. fonn!Lll1d'o· ilb:J.~, 03.(1< q:t;tanto 'qucll ~ln cutros [le.t'lifl£ln~"¢e~~ su:GnlefSQ~." I?r-Qdl:iz~nd,q' 'ele.~a~Qe$iil'ru¥ .. cas de c.umelilgur.l:g" ois DrUms. 0- .Il1Si$ su'roreetld,itilJte ('eMm~n:o !iu~m:'kl"ino;J;lOrim, .~ao os lfuY,Qt 5', e:!;p&ic. ~C: DlOJ) ta_ntra 'de o:i'yme 'plaoo !Submel'S3 'elll m(fdia de uni m:e,l",s" 'e Q;ue, p.arej;i:e[ldo ;ser antigo ·vulc1o. e'mI;\fSO p'or al.gum temp?

A'.p.«I .. d"(l :re;I,j;v$' l"l>mQ"1'10 do NQ~I~·'Cldo:llO! .. ~,d do -0 • .,,,,,,, .Mla.n~~co.

foi erodt'lda e d!epois, per urn ~e!l6meno il':o1.6Ilico, violent'o, submeJ;iw ~om tal t"apidez -que .. Illo· p~\I'.ll:inili a.' ElclIiic<lC;:lo. de fOl'ma;;oes cOI'ai1in<i.... na sua sQV,er'

ficie: ~ .

Os sedimentos dep~]tados nQS, fl.limlos ocearucos deHommmfl·s.e tl/)iSS4i.s. e a zona de: sedimtm~o" abiss~r. p:JlJi1i'lp~e· endem :s~dbnclltos Ji[lo$. 'prmc\;p,a~lJ1ellte, censn t.ufqo,!;, .~!') ~'<:;l>.~ltOS I1tar,frillt.\oSi -l'Mas, de gl.obl~\Dna$-·, mesme p~ de:il:dQI GO'J"llJe,r ~ltl"IDs del;l(\iSl,tQ~(te Qr.t· il:~m coritiDi;:-nhll i!'ail'r,gilit vermelha q~(! cobre 11 n:Jet~,ae do fm:u;!q do Piu:i.5co e Q.lma !,ll.larta pa-rW do ~~~dico. e . de AUMrttloo ~ qu4l c-Mp a (1I5t§.(lc~lls taO considecrfve"is des oontioenres !;Ida .finufa: de seu &rio. ':Estes _ ~eilimetl~QS depositilm-lSe muito le-otiUnel!lte, aproxlmada, jnente entre WI e 1.3 en! 'pQl' m!J <lI:r.JIOS, e n~o 'Pod~rn ser es .rcspoIliS33>·els peia~ enormes tl)rma~, sedlmentares como as QUe ·se encontram !10~ Alpes. ~Tl!des,. etc, 0 [W'I,~O oce:§:n:ico Iiio r.:: t.tm<): geas· .stnclfna L

As fossa:!> m'<ll.riniJBS enecntram-se nos. bbJd~ dos _ oceanes, 90; enHio junlo a c.adf$'l;s de dh~u, ·\ltlIl.eafll~$~ raW~Ilil,(:li)le 1\:1'0 seu eenrre, f!. .s~dlmenti<;a() l'1e.t~s Co imp ortante, prilJc.iJlal~ent~ .I.:).or su4 pc· 'sj'~o" .poden!!!;) .conso·dc"i:bs t:on;to: lupres de' Sl.roC".1i.O do ma~e:na~ slillC(l que 'I'<)i 30' mar com lntensa: ac.mI)ullli~ao do ['(Ii!smQ. A ficumulaj~i\o semmcnfa:!' de-st,g fh~,o pode_ ocasionar-, oom~ a,corn: }U) tense c!e Java. uma \i=leva~ao lSl'!OJta!J.Ca da- fossa, produzimlo l!l>l1I!ll .~eossmcbna.1 em evoh:l~ao que p.ode:ri fOml'3l; 1:lI1l'I<'I cOl'dilheira . !llQll!ianlw,sa. t-al como Si£! Clemonstrou na D'inlm.i,ca mreFlUI.

DINAMlCA MARt~HA

as oceancs. D;lao sip mca:ssas ,d.~~gua' em 'rCPOlIS@, ma;s~ pelo 'contri>r.io, est);"'o 'em rnov imeutc continuo J' ·oflln"~~odo uma·di.n!imjca eomp~e};a na .qu.'\I :it 'desracam as marcs, de origem cosmtea: 01.1 pla:n.e'ta,r:is" as OMa.:s, resulrantes do contacto QO ml;'io ",ssO'S<) ('a.tmo~redco), ~ do [fq!Lli,do (mare'S) ,ea~ cOn:'4t1ies, d.9v:idas

. a modificaQ6cs fisko-qufmic!1s -da agua do mat po_r<a!;ijo· d~ iadjacaQ oo.Iat"

A$· marce.s S~lO 'deslor,alll,ellltc!$'da rnassa ':aquosa ,,,v,ce·&riica p'o.r '~fditu da ntra~;itJ, Itlll:a'!:'.QI~·· sol,ar.,~e 'que 86i'in.u,ifoo1.a eJ'II'J" ek~'.w,toos,« .des,..(m'~cs 'It¢ttic;a[s do :f1l,vel ~!) :malJi. sObre ' <i~. CO:ol.tom. Q:tle Sf: [JTeda· ter!'1 1ados", Os dia.5.' E.s~;'l .I!{;i\o irl1plimc' .defonna!;1ees 'per16di!c;U: 1I'9 sup,errflcie do mSI" de natiJt:e.W ClIr:lduiabki*. -gill;: 30 ie, ,aI'riQrlecer, .Ilorse rep.~tfi· dl~ari<lm~nte a ~;iQ' 'pe.rturibfldo~~. i!'li~erfe["em-se dan.de

nsuUante's c;cimplieadas que fazem (:OIJI que Q des-naVel entre a preama.r -nive'. m~mo'da ,a~~ e~'", b<lflta.mar ~.lvd minuII;O:- seJ,a dlS.hll'lto ern. ditfe:nmtc,s costas db rnesmo oceano.

As o'n(]as., Gll.ja dinil:mica e eFeito$. ja .ndlcainQ1>, l>aQ um fd'lf)meno unhrer.s;l!l que se ptQdu..2 inc~lUsi"'e qua.ndo ex Iste: ca.lm>l'l atmosferi.ca absclusa, A lmda $hn~ plu B' uma 'olldut~a;p Iivre, n@1i~jd:a d.1i: uma qnda. e.st~ci;Onil;ri~ que lPY~''OC'a a Q®ciin.o;;i'if) ·~.Ik.<lil das; ri')!u·tlel1l~s de ~il!a corn um d't;Slocamen (0 bori1.or,n~r iii1:SiiD1iioC:am...::, e pa,l'eCL!"Ll rodW1dil: pel.\!; Pitss~~"m de depr~~ barom~t nails qlle dctermillmn, soore 'sIUcPl!rfici!!-:> .ampl·as d.o eeeaso, um~ ~tl'q;i!.o ',que Pt0.d1,1~ o 'mily~eilli1q vibnit6rio. Ii!. ouda fo.r¢(ldl1 e 3 CQQseq\lth.H:ia.~ireta do .atrit-o do vento: a d!efQrma~ao pl'og.res.:s,jv a do, mevj,m~nto pela tnnsla!;;1.io hOl'i.zonfa.ls.6hre a erlsta p.ro-ch.i2: a ,ooroo~io Cia. onda d.e espuma bnn.'lct!; a K&r~a e a 'l'etocjd~dede desloeamentc d_e~e 1:[1'0 :4ependem' dbret"m.en.!~ da t:6~a .. 00 V(ill1Q. A ,~a:!l, fon;_ada tlf!u'ls.fo-nna..se !;!~ cltl,da sillJ,pJ'es qlUl:rn.,(Ifr; 'C'hip . 'a 'L1rm2. Z,Of.I.E'! enrte niio sepra '0 v~nto,. coltltimlando' Il])esar drs. se (I mUi.limcDto, dando () que qJJnUmente se chema de ,Of mar de. ful1do .•• que 010,. se choear contra. a. costa Ilrodl~. it ressaca,

As correnies matinhas Sao. grilnde~' dcslotamcrlto!Jg, de-Q.gufl que e:.'C]st'Wn ~a lSull'e:rflcie des cesanos e qtte 'podiem se COlililpaniT a 'Lfenladdms. nos denzro do mar, Ii. c.i.n:;lLlib~e gernl ocetlnlcll. pnde, e,~QI.!I.cmti.ilka:munt~. ser representada por duas podc'ro:s.as eorrentes, umaae norte e '()1L!'!:;ra ao sul de cada eceano J wmaa nmt\l'm~~fe dl:rigid)as de £sle.'(1; ,Des L'@" ;;: en'[1le eJas"a:gWl!S dlli,gl1(fusJ;lQr uma'OO]l~' t~l\eil:i'e,,,_ompel:'l~:Ora atli O . .hJ,.~ ~eongem da$ duas pr-imeft·as. M rotJ'egte; Non:~qua16ci~1 e Sul-equ.u.od~l. ao sa cl'looarcem a Oesoo com OS cen u. n·on tes sofl'Ym urn, dcs:vio, desvio ,alj!as:. 'Que a' p'£"epcia ro.a~aoQ terrestre j,j) im. primirilll, paira. :iI 'di"eit;<la, primcl£a. e p~ra a eSql!;er:-a;{ a.S(!gIIml~; fieilm as@jl'il [Ormlldos; cillcuit.p:;: fl'lchado:s .Q.ue lei/am va:rte !las. UillU;,(!:, a :;:Qna 111'1]chd enq.uani,o, Que. 19;or. '!:lu.l.'m~ado, difblndcrn:' . se 'a mpb·. I'ItCtBt~ para as 'altas bUlti t~n1e.si. :es~ mb clirl~,~Ci$imflj]e,$: c~.n'!Pkt€L~&e .peliit pio... {Iul;:a~ na:s 'a:reas, 'po!a~s de 'MI'rl!!'l res que i.;t.igueTI'lpali'<1 as bai1(<Ils lat:htidCs e tompensam<is iigua& .C:SiDi!,lhiJda.s 11M marg~ns ot;:>:tc.rnas dl\':'srtes.drruft:6s;' I;'.stii,~ carre-Me:!; ;pCQlarts, ta.moem de,Si"jO'ld<1'$, ,!;lela r,01la!;.I!o terrestre; loc:al'izam-se '80' long? '!las eoist:lS oci_dentais •.

I t.nlrlhll~lI~ IlIoHd

Tllly.l"

~ (I ltd n""'I~.lll

MEIEQROl'OGIA I~STRlJr~RA Q<II AITMI:?.sI'iE~4

A Ten"at Ie envohdd,<t P.Ol' ums ca!n~da gaS(liSa deIi,0~i.tlada· abnO$tera, que a, Pl:'CHI::gc (135. radl :lu;Oe.ll,sala:re.s,e ,oo~lll icas, diminuill.do, "stla illnmsfcladt'e ou as· ·<lbsoorvendo POt complete, e quo;' CO'L1l1l111 as :t;!'ieme'~t.()Is gaso'aqs inilispemi:>ii:'I'eJs. v'aNi. a &jst(incia, <:1<1 ,vida., 0 .o;!dg€ni.o,el). a.li'!llr'i'€i(Jl t;'ar~6nico.:

Ii conlposi:;ii'O qui:m i,C<I.. mM. i. a. dOl "l'tm-q~{fera e: 7~'% de rntro~Di6 21% de' oxiaeniQ, (1,93 % de ~~llio ~;Ocl % dc .. 'anid:rido cal't)ollicQ, V'apor-d~~glla e ~ma s~rii: cl~ (Jilges -'h~eH?, mcetan?. 6xiM mtroso-s- JtUUamCll~e rom l:nii.{\lna ~oh· da, de gxanlllj~lIo Jinissiilla, prQcedc'!tHe da IUos(.ern.

A compOSj!;:,aQ; do M t pn\Cic.tunellre constan te dcsdco n(yel do mal" ,wi as I!Ta1!d~ allit,ud.es,~pim su dlo'll:siclade dlrnlnul rap!dal:!:'lClite com .a altura, !j,og HI k'm a rC::;l?h;'jl~ll){} torna-se dificil POl" f .. 111a de pl'e~sao tli:: ox.i~&l.io e aQS 20 ,q_uil01'!H.lI' [Os; [lap' ,e","'i$le (;)1.1 and.dadc slil1.~:::nrnle d1!~'te gaS' ·;para q_m:: po~:sa a:;d~'r 'Iom.l.a vela; f\ rnedtda .'Q,!Jle s~ SQJl:ie rarcia a, a~mU!jfe[lli e cada vez ,~jl.is!elll1 menes ll].ol6culas gasesas, 3'1,6 qUi;: ern UP1 determinadc p(Jn~Q as parU(;-UJas .ell>: ~as ,esp,,.n·an.1ruI:N;e :para 10 es~Fl~1O esrenor com a velocldade I'roduzida pur seu li.Himo chtl(Jne, ESfa, zona de deslntegraIfaQ, da atm()Src:r, a ~ CQ~Qi.1. a ~8..s km paEeI UtnS ea. 950 k:m, para outros, gjruando .Sal ijn",la ~ kill os primeleos ,~a 9.600' os segundcs:

An!1l a urn a anura 'd,(: ,60 kn. 0 -ar se eCl':r>lp~ma da mesma rn-sn-eir3, q;u:e ,{3<lS C1lm,:loos, 1<LZ:ifll!mt do J!olo, porti:m, 'J:'I 'U'OI'rl:ir desra dis'tl[1da, seu '[:aI·~c:.[mel1to 1M: com q:ue e ,com:pOti,a:oo.ento .fien,t~ ~O.$i fen6manos fisriCos' "ei!J;ha l'~gido pcJ <1$ Leis .do lIt.C~lO: esta (Ul/ide a. atrnosfera .. em duas gHl:OJ~:l'iil. r~woe3: a mmqiifera mcte'(}T'o.·1QJ'Wa. ~ !I I()JlO'#r;:f,U, A pruneira, _por sue Yell, e: 'm:~(:lg:rada pcla ZOI1<l l\1ais-·ptaxima da Tel'r,., -{[e-;:rande 'turbuJt1llcia, dcltlde· I!le I!roduzecnt - qUIII'$~ tcdos ostclliJ.mCl"lds mdeQ1,'"OlogiOQS. a .trQPo~tenl, ,1imU:<JiQa aos 12 km ~<iPfWld,.. m'8dianfHin(e por l.mlta: ZOOil. .. de C!1h:na <I'llsoluta: a trbp(Nltu1!Hi." e a .;iln a 4(1,; quaI, ate aos .6t}.. 70 km, I c nnos a {!9tndofif;!F'IJ •

. A l~rnpe.{'atul','" des~ ,regiao (1if!eree.~ I rregu,l~ rlda~.c's,. ·surprteIl.ihmte~. N'.a t~, Pop.fusa, onde 81:: lotlali'l<i.rn :ciui):ad.as de ar l1Ou:itJ fri<!s (.2IJJ~' K) ('''),.ll.i<lr,<1. $egui~ iliil'li,e'IY1C 3I.rmt:l'llU)r ate' .(m. 5~ km, ~onde se POd!!!I]l akllo;;ar ~cira'hn:a~ ~tJ~re 11:5~ e 375" K sendo.as medias clc·ll.<j .. K; {j a, ~l:no_JlI.iriada· !$ma:!ta quet'l;te] ern cOIibl1l;l3~aQ dC.!;Cc·41le dl~;it~-, 30$ 80 km de !iti.1tura, ~s tel1;lpe:r,n:tu~s a:Unosf€z-b.

casmais bai;K.ll~ (cerca _ de 19()OC l(), joi dentro cia lonosfere. NO! i~II:10.l?.fel_'l'IJ a tel:qperanu:aa';tme!ll<l; paula ti;o:am<ente. sendo de,l${l()l K, acs 400, km.

/!"pesar da. oomp.o.si9i'io de OIl" sef' prit· ticamenre 'Goniwnte. ,&.Oste., contudo, pequenas }r~DdlJica9.oes .. 9;ue, sem alt~f'u'_ a OOrop-OSI~ao media, sae extr,ao,rc:hflarltl. menee tmpertanres pl;llos' fenQIllenos ft.sic()~ Q.UI~ aearrerem e respect'iv3S COll.~ sequ~l1d<is.. !;ntre os 13 e 00 5:0' krn de. ,IIUura" '01;. 'ma,i~o ul't ~:aYiCilet!l\d.o ::;,0'] athla as mC:!McoJas de exl genio, .qjU¢' reagem V I:-odu;dll.d.ti' OZDniO e-m (jIHtJiili· dades :rnu:j:torec'h:iz~tdn~. 0.00101. %r po;rem o 'I1(\o~{n:']o par<'J. ~c!bsl)lr"c't' 911asce tbd3ls as radia96E.S' U1tl"S;lloleta:s, del[xa[~do ape. nas passar. as ~ti.(:ientes ·pal'S tostar - a pclc humana e matar as bad,tirili,s. Es:t<l absQr~i'iol. que aiin~e a intens:id.adie ma-

. xima pl:'6xhno des 50 krrs, serta fl resI'onsavcl pelo aumento ~c u~m. TJlI~'t'3i."'Il].ql: doa r desta zoaa, A :P'l\rtI r dlOs:(1)·8!1 km, 'as Inoh!rula:; ,IDl.ll~a;;;, ~Qr a~iio das ~ dia~ S<!lt[~~s, e OO~;r{ljl kas,'· d:ecOmpoe1tIl. se deix"nc.lo at,oIDOS Iivres q~!:I<l" em par·

~c, ~ j,omwIT!. - .

.0 ma'olo"sasO$(l que envoh'e a '{"'rra 1]50' se ',(;oi!:'i'Sr!tui' dl!: eamadas ·coIloentl'i. cas de' ill' de densidade difcr-elll te e em estado de ;l!\l!Pot:!S'Q, mas, 1.\0 contnlrio, ~ a parte. do pllD'feta na Quale maidr o eleito da$;_ corulj~Eies Ic!rmic:as prodll!zidas pews :radiIlcoes solares, 0 inr ,c! uma mJs:tuta ~e gases, e, como tal, t(l:uiJ W! iirihim<l!s 'ooi:ldi~ de. mobilidade, 11(1·0 per,roanerendiO rlg'id<Hil1~l'I~e UJ;lj,dQ:a, Tl!in~ DQ~1;1 m,ovim.~nl{l de ro[l'l~i6', 5e, nlo Que, j~{IW::ilc.fado, por ,11Ie. ap~.fa mo:-;imCr:l to~ ~~'l:il:)dQS ~SIlJ ta'i'I'~ti!s • 40. ~orn,..ergeD"Ia de Ulna, sd:nc de futr;wes .. Os ft;nbmeMs atmQ~'Mr;il=os q!U,'e SIC- produzem na frQPo:'Skra e ClUkl il.febm dintamen:w 3.·suiierfide do Fia:n,e,ta ij,eflQrni-

nam·se fel1,Qmeuos metcorol6gicos; ,

«.) O!; IV'~\]~ KeJ'.'ill (K,} e:l!Jln~$iJ:m II tlllll, l'el(.!It~:;' 1Ilt>~lijhu~ e iC,'llcLli~h::rIl 8Qjj. ,&l'li1\lcS ,oemf· gl'lli,W~ ~~!ii"~:f l13, le.mperiUuOo ~!!~q1t!i~ rla. WQ{le1.:1I!jl'io, da ;§gu.~. A"sim, 3 .... C f:qutv;aJCll> ~310<>:.K " ~ c. _', 23Jo ;k. .

'ESTRurUIRA IE FORM AC;,oE$, ATMO,S FE RIIC AS,

~,

r o~. I .,nll_llh", irililii'O IAwl lj)11 tJI t,b,!~~ P hu,,;i~)Qi$ ({JJ.i(I-efil'!'rfr;5if.iGt:I'3!~ '1il.:i!!(;;Qh:;l.:ii "1111',, Un ',11", .. I!. 1"_, ,i',I"lh'" (I .. IrO!lI)(Hfo''''.

As caus;as, fundameatais da d!il:aIl;iC.a <,ltn»osf~ri.t:a ~.a 0 d.es.igj.ta] aqucdm'ento do, ar ea rOil:lt:;:(iO teITJf~~re. qtl~ pr{)<i.lI-

zem a . <l~s gr-al1dlliS'nHIS~~ dj.:

at, 0 • S, 'VL~tQS, I! III rnlsmra

de m~S:i~lO, fr;l;ilS' com outras CIfuenteS $I" lI.t:I.I:ad~j;; 'de vapor-d'a.g!.ltl, 'lUe. produz as }U~l',r::t!$"e par tim, iii ahrtva . PinalrncnreJ du,tnb\.t!."im·$l~ roasS.a:; c1,~"l'Ir q,u~ntc e frIO, ae .h'mgo dOl. scrperricie le I'CS'Irl!, tom Q Clons.equillrlt,e mGvimilllilh) de nuvcns e pro~u~~.., de .Pl~Cj"p~!i\I;t)el>, fm'c maude 0' clatltl das d·lfcrt'l'Ittb. zona$. d,lI Terra. '

Se oome.l'lt~,ahl~$se a prlmcira dM duas causas entlflClaaU e a ... se aQ ueeeria nas pl'ux.imldBdcs, dQ EClu.Qdor, tendendo a sublr, e se rcsfrtarla nas re~idc,s'p6Iates, I~de'l';ido a dcsccr, POI' ·efl!iHl WI .dlfentmilil de dCl'I·sid<lde entre' ambos pro~h_1~ir"ii~ia um, deslocamente de ar q'llentle'., nas 'C~m9~a& mais. !llta$ (;II" H'opClsE!!I'a. do EQuador pal/il os Polos, e 11m. de ar frio'. nas carnadas balxas. des Po-los :para '0 EqUitdof'.

Sob 0 ef<:ito da a:OIOts-au terrestre, a 'CIJi"CU la~ao achna deserita 'sofre um desvie _P1llJ:<1 Esto:l" dl! Il'UIJlJ~~'I:", q;u"," 3s mas'r-as de ar que do Polo dlri.gem~S>e para e Equ.ad'O'1' fccharn-se soblcc sf mesmas, for(l< a ruJo '0 nl-IljQU'zJ~n ci rCi~~npQl~l't. e 0' mesmo ecorre 'a:s; mil.!\!la£ de ar qui,l'Iue. Que narrcm do EquadOI'+ IS~{j dil o.rig~m it uma zona de. <Ilaas prcssoes nas, proii.in:.9d;;tdc~ do circulo J!9~ar !:: '9ul~~ de baias prcssoes prox.im:a dos t{'Oj)'lCOS,.

InmUi. ImnbeJW.i, na ci.!)o.d.u1ao _ atmes!'<Irka: 0 !1Ih:r,e[lIe-',aquccimel~tQ dos, continentes e dQ5 oCttanos. aSIC feil.orneIlO produ7, lima s~'rie' de ;u-eas de alta e bai.:tn :~ne!i's5.Q ,Qu!.:, atunndo- sobre 0 as, qJ..lema ;;I1'I'[edm:, forrua as lre.s ci!·c!.d!-l.~ ¢<:lSi pri,o_ci,Vais ,I1.'a, st!p-ill;fi'cie do l?1an(l:. Itt: '0':;: 111:1SIOS tic s,t!dl!.!st«, ,(I. CO'J'.n'iIM dQ oest» e a oorrcnte. pi;)ta.r de e$~e. £ tamMm 0', dC·lerru.ijj)ilut0 cas, bsisas cIa costae as rlt~~Qes. ,e£lalj.-t!J:Jtimit'~ .so-' pr.an:do seis mescs CIa ('(ina ~"J'a 0 m~. e outJ10S: sets do ;r;nal' par.a ;'I terra,

Se.im·ii~Ji.3'rmO!S>" tt~pa:$te:ra como, uma dlsll'.ibuf~ao' de densidades den l.!'o iJ,e: urn 1luido, .fOi:milll'-S<M1,o. J1Q-S w,a.tljcn,t~.'l de pre~sa.o (j'J:.iJ.::, J)<'lrtil'nd6- dt"z:otlas dc gr~T\dc deiilsid ... de. lr:iio, pill-ar em'Z9" nOll' t!e> m,eno! ~ ~'msid_a('~: A ,"j,Tc,ylfl~ao g<;li;'a! annOsft!'l(ia, ~\.u<l ~Isao- ,EI.I;quemj\· I;ica {pi! indk.&dil.~ ,cria'areas de aHatS

p'~I:S5iJe.s .de majOr delJsi'dadc. ¢Dd1e se j'Jooo·ri.<:J:',dizcr que Q ar tcm-se acumulad(J;,O';s (f~1 Uddi;Jne!; cu. ,ureas ,an',r.idd(J,. IIQi~.:c cutres de balxa );u-essiIo, de .. deil· sidat!.e- menor-, nas quais pare c e .e~iS:tir m~~n{l~; aT' 'liM Il<lS il:f1.te:riores '. es ciclOne..s ou dreas ctcianais, Os gudiente'~ de PNss:5o detenJllna:rao ~ R!Q,1i.imento do aI', q~e '~e ;'efe,'l1lar4 elll e:s'pir,a,I, mal:' ehando ,~ al'ea de ptc:'!!!ao, ,ah;l, O'lldl6 fc;...mara born. tempo, para a !If.!1'a_ de hal.n p i:ess.-1io, ~Iil de 'd:lliig:t'lr:1 prOj;l,w;iod,o tcmDQstal'il!s, -p~edpH~Ocs;, C, ~[!';J ge. ra l, mau tempo,

o OliP<;uec.i'lID;;n io .de are~s ciclonats e amicic101'1jjds e OQtlSl!qLiel1ciia: !Clio'/; faAores quese rem m!2odpnad.o. po:rem e surnameme Impcrtante Q.llihtar. ~!iI::J.s expres$.ij~;!I ]I os mapas meteo ro!6g~(;:0:S, ja Gi'uc)" 'lln::lifl \'!.'Z • .,huaJd.<iS, 'Podcm precisar as: djrC(:ocs do ..... ventos em zonas del~Tmi· !la-os. .(t S(ii(LlS 1J,1O!"ill],efllos, ;,l!> "ai'i~r~oe$ cliffiaJlcns ,~nati<l!>. !&ilas a'!',eas n<l!l'111<1- necem pcrfciHiffieIlle rraeadas mcdtndose a p\re$$'a~ <Ilmolifi::l'lhcit uuma serle ,ele p.ol1t(}S da superfjcle Lflrrestr~;, t:nedidas, sll:ftlplCS de' I:!hnu<l[ com es bii'lri)-rne~l'OS e' tl~l:ldo-s(! ~$ UDLb~ is;;:i1:lj"Ti~a;s ~j1.lfi:

LII~empo:n r·os~ de igu a1 p'ressiio: A)S 8'feas dc:,taflais e a micjclonai,o; permanecem no centro .~~ uma s~ril~ 4e curves COJilccJil:riC3'S qu~ d ilTIitmcm Oll aumen tam ' scu valor ,ale 0 centro.

~. !t~wcnJ'Jcu:rti,am,~e por OOn~eflsa-\;a'O d.o vapor-dagua ·.umosft!t.co, 1.10 Sf! esfri:ir, ou seja'cn:donna de ,gPt3S d'agu.a, daoraem de {I"ell rom d~ ruan1el\OO. 01;1 Sieja em clista:is lle gelo. PaTa que DCn1"'r;a gelo (!, o,~t;es:ci,dQ CI presen~"I.' de partlC;ti~3:S hig'l'Q.sc6pic.<ls' que atuam como micleps d~ oorlt~lens;!lr;:fiQ: es tas partfculas sio ahundantes at~ Of; 4 km de atl-ura, d'e!ill:pO):i-~do i[vJ:iila.ior altura, Isto. expliea'.a. auselilcta- de !lu;;ens I1~ estratO$f~ia.

As 11l!t\'~s,de p;reci'pii'l",~~ZrQ' OU iOImen' ~a5 furmarn-se '(J_YOlndQ tnna !1l<ISSa lile' aer llue!l~e'S",i~rad.~~e ,:,~of-d~gU!I a,!LIan~ilI ria atm~ter~, COElSI1l11l!l1I,n~-Q uma trentt quente, e eneontra ,~a ',>ll:a !?"!s'S;i' g{;li'n uma .roa$·sa de -at"rriOi; dO' m1iSlnlj.' modo" f-OI.mt),-!l:<l' ~r~a c~tI:n.ad~: ,a:H'a e detlsa de fl'tlIi'CW; '!(}I.I)l1l'ld.Q um.$:! ,mass~ d'E! :,al~ :frio' KIl.'arm;:a, trim,te !ria ,'!i.6bl'e ~W(li~ ,'zona ;(Ie aI' ~empcradQc: e. $alu.ratilo de

rutiid.a_df!, mb"o(.t~tZin~s~ 12-e1j!: sua p<1.rr.e

inf:~I,or. .

6/!;OLO(J!_A

'.

19'i.'.1 rl .J. (I( {riJ~IfIt.'i' ;M1~ LJl.r.~ ~

I. '-'1'POIl' lllii\O"I~·I'I,

1', .III~"<I" ,t,; (lI!mMlli.ka po> CO,,,~,,~t:o .de "~Il'.l ~ "'I,I~ I I" " urn .. "'ll~'S" do air <!uenre.

<;:iM.~~"Il"r"~\,!1 ,I ti ~~~l;;rnlID

It

./

rr"il<l~l'!.g, fl ~;i'lo~I~·ti('" !,oJI;i:_o.~ .efl'.ll'~ .~ ... , IIl'iQ~a,~ I<)"',,"U, .... ·d .. d,"I<'I'DU"~"O

-'- .... Ul,ji.llL..wWUla.lllW.------------lJIJll.JlO'~!!loU"""L,lifllll}!''''h'i •

'G~OLOG~A DO CARY lO

E!ds~em lL~S' cRreg.O,ri<:ls ·(.Ie cpmbusHveis ··ITl"i[).!el"OIk>: solidO's., OS car",-ues'~ Ii {I'll,d9S. OS· petr6ii'los, e ;as!Js,C!s, !O gas na-

tursl. -

Os oorv&s <lJ;lrcSCnl<ll:ll-.se intercalados emre as fQ'rnl~~oe:>- ~!'!-dime:nti!.i·es. fOJ,Manda 'grandes c3mada:s ou rnassas esnutiI1Cllda.s, P'~de:JD'tc~ da u'ansforln;'l" ~Uo· d:~ re-sl~OS veget31SQ.IW permaaceeram en"lc:r.ra'(~~)",. Iliv['~i'[l~:O-!il(l assim' de' sua e,o,mpleta dec~l11."!J)oSl~a.O" 0 c-art)onio e Q' hidr'ogiJnio l>at} os ~Qis l!:leH~el1t(l,. pr;inc!,pai:s que. eYJi!.!,anl ~IICQ'JJ]po-si.!:ii;Q d<e:01tJe5, mr;J-rm;:arboJlo!;!los ;;61 idolS, pcpb.-e;s. emO·e H. Contern rambem N. HiD e de 2 11 J5'% die ma[~ri."s- estranhas,

Os caTv-deS Cb['QslJ"tu,e;!ll!.lnHI Sli!ri~ d~ h~rm(l$, encadcarlos'l1..lil:l sao a turia, 11- JllzU(l, htdha C antracit», Sua!', dife-tentiiliM; rcfColm:rl1-ljJJ c~~!ilci,a~mcflt~ M grau de i.:rr:alil~sf:Qlf'rn~i1·~{i sefrida e ;\I sua per-

cernal:ll.!j'J'l de carbonio, ..

A turja , e 0, 1:3FVaO menos transfermttd.o C!. e consal~i<la p.or IJlTIa substan·Cia negra. de aspec;t(1 ,(l.sjmnjow, Cn:!UCIldo abundantes restes de vegcHI.i!; uaa carboalflcades, Perma-sc aIL!l;1,lm~JIl"tc nas t!:.II·f-e1 ras eu 210[l:lS 'P:J1l! EI'!1(1SElS • uncle S¢ ilesen.\'ul\l('1TI'! em'iJ:raride cCftH'lntida:4e rnusgos c plan (as- itllfri61i1:as, formando ,.crdadciras pradarias "l'luhlantw...

A lirJl111.a ern3i.ll s6Hda do 't;ltlt! iii turfa, de oor pard.. ou neg.r.a f con servnndo a estrutura Ienhnsa, Urn .. v~:ri<idadc muho ¢6.mp;i\C:'t~. negra e brilhanh~ e (I a;zellichO!~_9,r~ se ~~~a [&:0 i:~;itlhenOl. ,~m f!~aI, as ~m~l"!3s sao de ulade 'm~sQZ:6lca e terciarla ..

,-A l{lilhQ e !illgl:a e sarpl''Olcta,. b:rIUIlii.nfe ou fm.r:,a, rlau ~ WS,tul~W.l1dQ aela, a _ vista .desannada, vest"igiode 0 igem \'~ gcUlil. G ralmente, 1:' cl!~(tdilde 'p"alC!'o'lo':i~a< ernbora ocori""~m; tam bem, hu]h.as meSQ.· ~c.as e tercf:ilfias.

. 0 antrf>tc;iltl ()~ ClIl'\,.!{a de' pedra ¢ duro" comaacto de .. 00[1 Jli!2gl,';1 l)tithan I~ e f:rnlura eonchoidal,.' e. de idade paleo"luiea,

A5 huthas e 9$' antradto-sao ils carvISes mats .joo!Y:em~b&l:'Iio (l·.ele.u\1.m: sos \,c;pIaid 5, ass hI!. ·como es cl~ maior poder ealo ... fJ1cO; As Iinhltaac <as" turfas ~i.Q' l)():~:r¢~ em d!;'b6nio It coin escasso, p()dcr ,caku·jfi«l'.

Q ca:rb6nio 'rem ,1.960 caroria~; e 0 hidro:g. :nio P'IU·O.. 34 .• ~9. {l,; logo; qU:;.H~tQ Mal.Qf 'or a quanndadc de H 'II'l\l.lfl cilmbusei.\'"el, mdhor .SC({(·,;a su~ qua]~tta,. de. O-aho bUH- die H nos 6~mb.ustive~·

IfquJ:d,ri:ii {! ~~sq5!OS jUiStjfk~: e seu maio:r poder cal .. onfk·(l" ern re~a~oi(l, aos Cli!yvOO5.

a canl~.o i!, scm dOvida, de Q!'i.llruil \,'C~Cl"'!. F Omlotl-sa it .e:?il.pe:n Sll!> de enorm-u~ll, . acumuta(;_5~:s de vc~clai'5 _que .~ dasenvolveram em qua'IHldadc p:rodlgl()SU em certas :regioe$. 03 Terra, C:I,UC clim..pi.lc nham espessas noresras l'iiu~periCldo, Cm:-bonifcro rla E·raPailemmdl.._ Aattl'lPsfefa, muito ii9'! ern CO.z naquela epoca, 'PermHtitl a itth:nsiJ:km;ao lila funr;ao eloroflliiana e : Q crcsctmeme ·t'Rh·,a.orCi]ni· do des \'i:',g';!·ais em urn cUma p<,n·dcu· la~mlii,nt.1<I qucnie e ul11icio. Bssas error. mes selvas C<I!:rbQfliferos, cheg'dnlfll'<I permaaecer c{),jJocr[a;s PQ'I~ ~cl~m¢n~os, durante 0$ tern~QS lNQI6gl00So. sof.nmdo urn", UOllls£o,rma:r,;§.u. ao abrjI!O do -ar ~91!) inlilllilncia de certas b.a:ctcdas"

o pl'tl!Ce~~{l g't:llmiC'~ Ida ,carboll.iz~iio :red~r.-1:Ie" ·em sum~ •. <.\ ~1:In." pre,'." macenlf:~ro dQ8 ",eg~tail.s sob)1 iigua: da.s fiGrestas 1')1lnLaIlOS<l!i, s<:',g:lJuda de uma terooe[l~ta~iQ ~:1Jl3erob ia: que: l,ir?;"~(1 a p~'r· dll de H. 00 e ceLulo.'5C" assun como de ctL e COl' e ,0 SlJbseqi.i~nte enriquec!· mento en] carb6nto . .BSlfl fel'm.enf~~·iiio ,cbegi;!. a lH'I1 pCl!JJ'~O q:ue.!!' d,,,,u,, .. , 'Il'~]~ prodt!l.C§o de addo~ fuu:irnicus, quecrfarn "1.11;11. meio jUlli.s~plico. 0 gran de carbon)'z:a;;;;o mlo depflI:lde.pois. da Idade, si:!;Ii'Iao do l~e'ITJI)O de. ·a1J)3r~c~mentc des.&a t~se an ti-S>iip iiM. 0 pl;ocesw da (.rrbO: nl.Za~lo condos a formali"i'io de uma subs~ill;]dai!(!'Jalli[josll, rica em .ik:idos ~'lthnlcQ.<;, qua oolf.LoStituia $ubs,t:atida fu:lildamen~al do ~a["\,a,o.

o eseudo micJ:oscQPioQ. dOlO car1,loos em 11l'Z r~fledda ·p(m:fl~tcrc~p.he.WI· esSa Stib:$tan.dafuodam~1l ~a I, ;s.rim como tml<i Is~r:ie de pc:quellissUnl)s reSL'OS iI~ ~taig" mais '01.1 rnenes reconhecfvels, g~[Ie- He d';:i1l;)m inam cm'l'1f!$ fjfl~j r.{u!o.S.~ Ent.re .lJ.sses, !:em~. l'0didO i;:kollli'ff~a'r li:Htl.b;dm bactcdas f6:ss~i$, que f:or.am -os ag:en'k's da caibonh.ac;3Jo;

De .1!corilQ COlin as' condj,~$' gc!:!~6gi,' cas de jallimc'l'lto OS iCarv,p~~ dividem-~ eni {LIIIQctQltes ,e II/.ocftmcs,

Nai> ca:mad:lls de C;;trf\'ao- -atl'.t$ct.01fC.. .. 6- f,ossiv<tl recenhecer; as\tW~ a' ~ri;ru:i!}. va dlsPO~liQ wnka:1 des ~e~11i1.is. QIJ. as .suas raraes 110 rnuro cla J<I;1;lda<;- Dos s!Jwssi \'C.~.,<I'rund:ijti.lelljos de' !loT(;}SI.as ltesul~:I:n:~m . T(:!p'diqas cam.~~s d¢ -c'm'1J(RQr CIJmu e demQn~jrlltfo, pet e"xemf,lfQ, nil. I't'l.tlhiferil do norte "d;;t I'i~n~a.

NaJI] wnpre as ,caJ!ll<l®~s' de carvao aM'C$ClltM'l. e:.ll)S;(1S-'ciIr,a.<:ie;ris(icims< Muitas Vltz.~~. \reget:ti~ ;iI~u ... i'()lla~"es: fQa:tin '.,al·ralol~· Uu:l!oo caturl'lulado~ .~'!Or 'OOr:r'(lIli'~ ,ifa· g:un. do mesillo modo qC'lIe oC"£lrn. <l:tual· 1T.i;j:n te . ~,~S" ·d~hJI5. dQ~ IJIO'I'I;.1cs r.i~'. r;:;~, se:!l e8Jr.V\lCS sa,~ deJlQm.inadI~~ al4;tOfiCS

11

, b 0.-1 _l 0'· 6'1' l·~ A

('.D .... ..... I· .... I'; , ..•

Ihj "It)

l'Ul{ II\:.H):N l~ALTM~l ~ J\,$A.INI MIGUEL A.i::Rm.lI,s

C:OMBUST1V!I[S

"ml.1

bil'1l!i!'i;I.di e ME>9iui""'Il~Gi, zO"'J'l',?'<I ~~~p·;J'"h'"I·,

o peLr,6.loo ,c.on~l;it~j, c?1l;l3 hulh8~ e, n1od,.~1'1lamcnlii-. CO'In.Q uramo, uroa O.as reservas . e$sencill:is- de energlf;! do nossc

PJ~nel.r, '.,

It c.ansLit~I.Jido, P~f' !lma mlst!l,u'a' narerat fJuida_ e pje!)~ de "lilid;t~arbollelQi$ gflso~os. bql.ndos e s6hd.,Q,s, d,a:r.!:dp '~rn li,qw,cl!Q_ de cor pard(}-!:!e,~ra au ~!Uarol1J;(fOil mars icve cl_Odl~.e a ·~glla~ ~'do llu;!It. ]YOI' d:i$tji.Lai.~n;l fl'iEliChm;;id1Ii. 'Obl~-se 'Ilffia gcanQ,e v~rjjeuade ,.,.e 'pl'oc:Jums ~lld!l:lSIr:iai s, laiil Coma, ,oleO's; ~l!e,v.e~. dl~ClS pesa.dos, ,~s>oJinas. :p'aNQn9, ,iikool,' gases com bllsUveh;, asFaUo:>. tJi['U'totlS. resln3:s, bon"'8cfta. I'll ~:s'~kos, CQ<SJ;lletic.o,s. J,lI'Odulos :felrm,a.eeUlkos" etc,

A tese mals impor1ante que .se ap',r<:~ sentou aos ge6log:os. com. 0' de:soobnmente do P?u6leo foi a. de SUa origem e nclll'll~lla;;ao em 'gruoml.iid40.m; taQ fall u - lcsas, Helie, univeraalraeme, a(.Im.i't~ iii o'r~scID ·orgil.!lica co-mQcollse.Q.u~~jja dli! l;I'an~ft\lI:m!J\;a,Q de gT'lIn*g qu..~:El.tl!ililldas de reseos d~ anjm<llis "e veget~is.

E!;las at:llIcmu.la~oos d~ mMei"tnorgii' mka $ao 'PQ~vet;;' no meia' .[Iladm.ilp. cuja dcnsidad,t; de grgHJfi~!1'ws.uh~assa -a rudo I:) qua so possa ~ruagm':iliI: . .M!!dhn"lncii!~ ,a~eitMe (gUC a materta pd.· m.a do pt:ftwloo origfiDI~=se ,(10 ,pll'IIDctC mariuho, isto e, a microfauna e R micrenora ,:que, em ,cQI)QiQOOs ~OPQg:riliC.1S, cSp..;:ciilUS, Iltcumulam,se em gl'andi;; <j.u.an· Uidade ,c:on1 os sedimentos d05 fui:Jd:os ocea~lkQs.

A ieorla lagUDU DIJI '~la balm, ej;pl~ca I;OnJ.Q nas Ja,El1U!O;)!S do npQ de ·lliIbufcUll ou.· t:'m b'<ilas pal'ciillm~'te fecba.clas. per Urn;!. barra el'J!~I';a, OOn:!lta1:i~f.Ilente ,ag1Ja oocblUi:a •. oxt8e!m:d~ 'e l'Il'l.litofiC<! em pluJcttl. Iot;jos &:siSe-s :,!;'~res e:m. !O>oulilct·C) CO~D.1 ',gUM de rnalor- sa]jml.~da(]e, m~,r~m, ~rod:uz~!t!'(.to"seassi:m, ·a_,fmiTI'llita de ·1!lmil ~h.u",aootitii"lua. depositos o~.lliCQ!;.lJ,o fundo cia. bala, jJ.l'I1tameThte. com barroe .a.rgiJa. dando 1u8ar a IU:leos",s rc;cl'nce;n· 'ba<';:Oes de mat6da :or.lf.Miiea: Esla ~e~e ,6 confirmada pelo fato"de 9.ue ,opetto. Ieo vezn asseciade a ,~ua!;.~Igada$. e brotl1o;.iodadas de (}r:iQ~i:n ~ar'.intla on

hlgunllf'" .

A (lIlltrefiwl!o d~s:CJ, mai.ed<l;' !lr!liffr~i¢a. enterrada l'lQ& sedimentos. dQ:' {'Undo do mal', ferme s» <:!Joo' s¢ ~ell'o!ininn sdpi'o· if,l'Ii'A 01:1 mallii.i~i~" prima, do p.~trfifJcQ. que .JJo-d~ !lel"' es ~r;;r~ilil atualJ~ ~.f.! ~ de'. m:uft'lps forums. ma n~bm. .A_ a¢t:jQ. de blle.t(!li'ul~ <In,le-wbia$ [J1:¢v"OC!l a: llem;t~t.OI(:.tO 'do sa,pf,ope~; . 'os sais d~$So'h·jrd9s. n~. <iJgU;:lJ ~do mar fa''O~~;;:;;,m a $aP9J11ti!;a9-I!!if {las

,ltn7(,a~ .dQ ~aprope[, fonnand~ glioeri· na e ~kidos grrdXl3s saturados c. niio ·sa· tu.rad(!~. A. po.limelj~a~~da~ses; acido$ '.l!rliXQS prod'l.lZ. filSla'lm.Crit~" os hld.l'<;;carbeneros.

1;st.e ooIIipl~ POO«SSQ bioquiruioo d: favorecic!o p~]<l ,acJi:o da temper,a nrra to dOl ~~ssa(j. que aum,e:nta' pro~F~siv~ men I'e porn" a : sUC'i!SSJlt'::;' ,dspoS,u;;ao de 1l0Wi\S' eamadas de ;s~imelln:.l'S:: .

A~ cOridi ~ijes; de. ja1:lm.entodiO pc torr.} ieo, :s:ao. det'c'tmin.a.d$s 'P!'lla l'1i1.i:l.H¢Z!t ~ a estruuira ~'~~oniea das. ,rocnas:' qLl)e.,:o ,epl1mw, Os sedimentos gel\"at.mem,~ -. a,rgi, JQSQS, que aeumulararu I:) ·sa:proDcl chama.oSe roch«. ~izi'{tl1riz. rOIi~rn, em gel<ll, <0 ;pelr6leo ·te:!l,iitll a /.1Se!tp,lr das loch,as gerndQl:'2ts e ,D:a.ssa ;:I em beber as rocnas pcrosas em suas ime,d]a~s. tals ,;;;OInGI arenites, l:I.r0siQ·s, etc., ou <l.c\l~n'Ul:andose em cavidad~! junta:>" diaclases, t;'nde, d~ baG!) para-erma, dLspa.cm-se a agua, pel];6lea e gas:cs,.

l?liU<Ji que' a jMida ,poss~ se conservar eindi:spc)']suyd ·gu.ce esteja pr01:egid a po~ camnda$a~'gIit'O.s.~s Imp~Tme-av·eis Q.'ue iliipe;;al\l. sua ·oXidtu;;$iQ e d~ s'uu%io,.

0< lipo ~l~siw de JQ~ida p~I.I'o]ife:ra ¢ a de antlelinal, sHuan.j.o-S;e () -pet;r6J~u! nas c.n:Ol,[I.'lo.:inlts:' '!Illlidin<tis das cam:lldas

Pi)[IOSt\'li QIl de i\~,m:OI~ena.g(lJ:n. .

A P'l'q$·P~·ii.o .dlQ- petroieo Ci c;:omple){a. de . artQ. eusro e len tal, ytilizando.s.e m;e .todas gcnl6gic:os e ·goofisIoO. s que .se 'ooinp:lemelltam e rol)dem a assegurar '(I m.axim<? ~e p'~babi.lid~d~s de ~Ho Da~ ..sol1,cI~gtills. HQJ,.<l. gra!;<l,s. ao :prQgn~.ssQ t~cnico ede1ttinco. de a'a 25 %' das sonda~Jil·8. ..,iin pnsirlvas, enQuaIlto. que l~ lW.l$tO i!I]lQS, eram .aperras de -5 %~ o ~p'erl'ci&'Oa~[I to te:cf.llGtl perlll1'ii.e SOIl· aill~~J;l5. aM 7,000 I]] de prah,mcfhltJ;~, '11 razao d'e. uns 1-$0 rua] erU'ZM1 ['OS' po.t m.~tlO: de s;~I'l.d!a~m. })eirlll~ti I'Ido in~ .• s:iVe a p~p~uu petooJifer:a. subma.~ rina ..

A. ~t'o$pe~ao nag" .p'lar,t;lformas cont.i. ije.n("a.ls'sub.ma'rinas ,3])fIe-.senta tim grande. fu .. tur-o, uma 'II~ q,u~ se calcula QlI~ Ilclas pede-se e.nqJ-ntror 0 d6tu'O.de lie' Ll;6ko que '0 de todos es ,e:;ontinentes

reunidcs, . .'

A,S principals zonas ptrIJr1lilifer;:ts do

mundo .sao: ., .

A zona do;Cnril'le tVenczb,l >1'a, Col6m. b{a, e p.arlJe dies' E~, UU. junto '1'10 Gollio do M!lxi\:p e: Q M~£ioo orie1!ltal; ~ 7.(1[\1;[ -d~ c-gsU! ·,o.ci{hW,t3ll, e' cor.li:.inen.tal m~di~ des BE,. UU .. ) ,

A ZOIl~, do i),rii.i:Il~~ Memo, 3 'zona das ,lndlas: Orrei1taise ,8 z,ona da· R.uss~a ~ do Saa~ 'iifck¥lIl'r;I. ~q,aeore.ttm 'boas pet$Jpe.ct.I;vas paIa '.(iI' tutUf'!).

Num.2

I I 1.11 ",I~fI" 0,1.,. ~"""' 1~"I,onf .. rg~ dW 1'), ... ..1'" ~1t1I tnt.u ~IIIU "'tfjl~ th'l "'11( W 1"0 i

.As, teorias: q!J.e p~iJr;:un 'e;<pljc;al·.1i forPl'la.~a.ol d)are.n~a o.:a~~m. COl.llC~t!iT CG. m. um mesrno ,1"1'. 'JmCI;mO,., (lu.' ,SI:!J'a·~ aqUiele em qu.e Q Phmet~· ~eve que pa~ S"l·pr~Jne'jram~]1.tc por uma f'~e' flwda a ,p~rtit·. da .. qi..ial ,00. ¢<:?ll!sq!h'laral'rl:"'Os a-m'me!J:lltes. (lfeFf';;;e';Il:~.I)':, !m.taa, it superfic~e terresrre UIl'UI vi s,a,o ,(1.11<; esdlpaj Imal!;i~~o ~liaJr.na:na. Tw;llQ q~tiltCi S~ aflnna s:6br!1l a coru!titlril!;lo' fIs~c<l dos ,e.'lemelrtcis. ''1U~ ;;'L .i;ni;e,grarnm pC.mltll:lGee 'no ,C:3:DlIPO da e~~C'b~~ao. e. Q .miste:rio que encerra a' f('lrJUar;:~ d~ sis] e sua sel.ll<ltil:\=H.O do sima .~ 1P'J:oblemOi ,qUe .S{: poder8:, SQIu:ClQPOIr 1:I1,l"is .com a e:~lo;r~l(iaQ do costnc do QJle' com a obser" v,a#iCjl' b,u·restre. uma- v~ "Q~~ .!la·", . e provave! Q~le peDn!ln:~a' vestll;iQ das: prirneiras lrochas' tllU~ :integra,ram' a -CI'OS.

ta terrestre, . -

DCO{ideo rno~n.en:t,o em, que a aglla. come I(qui!do. 'a,pan!o;:e na Terra, po de-: mcs c(;ms,idi;l~:r' (I .~~i:'icia die' J]m;} eresea, .s:6b.re a ·qual ro~a a an.1J~.I· uma $~r1e d~' f'eriOmel'l~:q~u fo·rmmn 'Om cicio .de tres fa~e& essenciafs: ,c.rl().! sao-sC'di'itl,(Jh( ~,(iCrl)ri?dn:esf!. £5te ciCJQ' vem M: repetindc ern '¢,scal", multo di:ferente e em pel'iod<ls Qcsigu;;l.is ao 101r.t- 11:0, ds ~""oh:l:c.iio doP]3nera, tpeirp\aneccn. do rnareada <II sua pa.ss.agemi!>tlbnr a!l t-O:Cba$; t6da a ser.il;< dl! trans£-ormao;iio q~llte a cresta . expe'limenta forma <'i hi5.'to ria. da Terra" que ~ e-s,tudad!a na

G?Olllgia' iii ·t6,wa~ . .

o p'dme~rn i:)ro-bl;;;ma, q.ue, se Mf r01liJtI.

Uti Geologia H1St6t:,l@ 0} () dOl, dOlta!;;('lQ. das dlfel"enre!l;fOdl,il;s q~e se ~ncw.Ul'a.nl 1\.,;1 c,r6sta t;!~.slre·e; a Jl1l3,;eJ.ta de, si h.\~ .. Ias ern ~uce:!\~<I.o 'GroTL'oi.6gl.':CR. GiS 4~p61li1" tos seclhnil:nt<'lre~ :w'rmam'S~ pot maW. rjaiSi c:a:r-s.'t:ter::i;S;tiooll d~ 4>Q'Ca-5~ zonas de s\C:dimeIlfae;ii.o. c4,r;atter~ lJ.;t:et6ciCos, e a ~maior par~e desUis 'f'O)"ma~Ues tO~' ti!m restcs 'irog.etai;ii !iii .a,nimai$:,. j&se.is, que a. Paleom,oiogla si.i:l.ltm em !esca~a, e. v oJ:utj"Ol do olul1do bfol6iWll>. 10'5 aaracteres pt!l{!;O'Iftq16giq-os., E, mediante e.stc

c(}njun't0. d:(: c:a.l'acte~ li6gicos e pa-

lM11tQ,16gito$, den. :!ii' 'ldE:l6:5:, que

se pyde ~s;~a.'OOIec:eit ~ eSr~lItirgmfi;jl, Q'l!I<!I1do.' as rocnas nao. contem restos de sereS. vivosdeve-'se ~oorl~T <I .mlltodoi$ fiS\icos para· se est:abcl.~ce·r Ali sua Cl"O<'D.CJ.' ~~i~, Ji,ll's C;;ip.'tO es '~b'cl1,umbo x:-.a:diO!lliJti· li'0 on ~O~." dos p:r-odtrlUis· de desi [I(egl<li~tto do UHlIUO.

A E!>t.'f'atig'ntlitl.·~ iii ci~ncla geo~6gjGa ql'le eSlud':;'M c~adru;j- sua idOl.de, a 8upe:rpos~~iid (lrlgmm e.a~ tra:!1$fu~ ~OeS" defo.I1Ra~· <; de-sU·ui.;oes, que s:G rrera-.:n. seillclo seu pmp6silr-o finial a

LOOOr.l.St,f'Ue;iO ~. paisa$em .. · t~, r!:C~t~.e n, iJ. I te.I:!lP'O e .1),'0 e~:pa~. A~o.l(i,gla· H I!SE,61'1ca fu:udrunen'ta.-se-·'esseIlClillmelUe na Estra-

tigi'aia. .,

A Ern, P .. ~ambriana c'O,rnpre.ende Q ~er:jodo da. his_uhi_Al ~a .. T,erri q~£ p,r,~c cede b. :p:r~ITu:n;.astorfua:s 'iI.lIe CO'~I~1;[l Ql:'g.~;t'llsmos sg:lideiUem,eliilc :o..ep;! con~e',1..':: vados pa[!'a. que passa M:r d.escliltaa StI:EI .~Sj rnwrn ·Se!l.!s· W.I:"!'eIIOS· li:m.ita·Oi.-'£oe SI!l." l'leiian:nebw ooma.· base diUi Gamadis 'oade, se encontrarn es f6ssds_ mais, :;Ul't~ gos., OR seja, <XIm 'OJ! do: Infra:Ca'mbrl<mO', primeilo si;!rtem:a d:a Bra ~aleoiZ6i¢a. cpja ida® se ele.'.<.3. a 6Q0' mH:b.oes 'de' antis.

pina_a 'tUIiOS te.~;ell?S p,r~mbriitIl6~ nao ·a.pI"esentem. f6!;S,zi5;. e eVl!dent,e' .q,ue, pelQ me.np:s em argwls' d.eles. _cx:j;S'llnll!tl sii:res "fvo.:; ;CQttlo OItestaoo as. forma'iloo1> Gahibja~ e carbi.Jnosi!;s, sb atll'iln.li\le~S it a.thridade de organlsmos, e~o f~t()·i'!c .~ es rnl,rimeil''O'S ~reJS cWlhecirl95 ;jJa, .En: l'ilI6Q.wkot. 0$,· -l::riJolili.tes I' ,1I,presentem e~e.1I'~a~l!z;a~ao. P'O~ ~d.!:': mll:1" qUo o·,(lJ;!,i'([·eC:h.'I)e;l!Iti\?de vid-a. :-d.eu.s~ nessa '~'I',a .;lv~r de' !\C 19r1otar a .fol'Ij;la. em que ise IJ:D IC10Ul.

,Es'[~m.a..seemte 2.500 e 3,1)00 mil.trrn::s de janos a made :das. .formRr;o~ :niai);: anU;ga.::;. A_Em iPnll.(;am:brl3J1a a_bl'OIfl~el,l !..1m peri.odo. de ~ml1'QcII)lCO. ~'ezes. m,a~or q~ 0 :d:.'l~ ~lel~ls ~ras,' )U~II.iiIS '~A (10: entanto, PQW;O s~oonheCt!' dela. VI metaro,odismo desfigurou 'lutlcs'e .com.plr~'ta.-' nlcAte e$$.a.s'l.'ormaco!}s 'Primi tlVa.s, cujos

• <& nada mros ':silo' do CJ!j:.i.e peque-

. de .didbra.m.erltos c· cI~~oor;'St&nci;.l de g'nll'l,ita:sinttu. Sl'tO';l;;te$t-~;'lmlho$':ql!.it! al~:lhi:lIII. ,a wr.e.l'l)l)lda¢i,~ dos feIilo:ine.il6si oco,rrioos:" M· queks' ~~m:pos.

Reoo.nhecelll-:se- :t'ris c[c!,o~ or;:lige[J~tJCI:).$, po~em '0, co.nnecimcot,i'J ,que ool.e$ se tern c tio im.preci:sO.([l:lc· 0 atu.a1_€squema tibd)era so.freE sl!m s]vei:s lU(]difica~!S a roed.ida. qUI! .Slt progri.da' 11,0 ~Q estudo, A oro.!Jelt:Ii<J n.-ais 'an'tiga ,6.clirNU b<i miJ nl:l]bOes de anbs·!: afelOti onorte, dia' Am~dG.a; aG.roelilindki·(! <II &Coda, d:C'nom.il1Ji,nd,Q-s,e· 1(~urellclana. ·~mu$l:.-se C! sistema. rtlgptl~~iaMo a partir .dei,tj\ oregel')l"., loo~)?l;'.I!tndel'!&o os: terrenos m-!'i.is· e~evad,(}s ll()'"P~-bC(lmbl'iano. e. nos. q;mus se e:nijoti;tr::lUU !.ttdfcios de f;;isteis; 1\e~sj: p.eLd'Odp 'Q'COtrclf. ;). O,roge:nt~~. l~fjm'li~" hfo uns ,800; .ffilihQe.s. de· .ano~\. e· .que ,al:lml:lgtm. teI'Tellos·stt~rloB desde 0 b,:g'O HUfOfl, 113.. t{or:te.Ame:t'ic8J', ate a.RrdJn. d;ia, p;CI;:;s<JndQ !#e}a Es'c6¢i,ac .liscandlmivia. Finalmen'~. & ultima o;rog<!1)!a pr(-...cambrian.;) situ.a-se 110 ]imi1-e, da era;

~:n(.lmi.naDdQ.:.se aniffliq~tnian(l. .

'1

NlIiJ>,

I3R,A PRE-CAM,:S:RliANA

ihl' ;'liIlI~ IQ du Ilf;'i1';li~<1 ~r",t<> .,6Iid;:o; en,l""" Q' mol·,e,r;a,is :h,"dl,<t.;~ l'lIll>""n ~~ pJ11mi'lj'ro<.·bl,,,",,,, de ~IH,~(i'rbi".

Duranre e C~mb.;iimo, inter-jaT, as anli~?;s platafofi!lOlls pl'i.kolmbrr~lii~S. erodird9s e redu_Zldas·a. j}l)!ilcplaufcles, cob:ria1Til'<lie de f6[;ma~ijes d.ct,riHca.~ ,00I'll.i· nents'ill, lmQ.uati,to Que nas . L"e'gtUes marinh~s 1.<!cu~ul~Jt:3m.~sc se"lliiimen tes . que CQI.l:tinlla,m reSt0'li. de. ol-ganismo. Cl,I;j!)lll I6sscis saO· ide~~!jC".ldQs como os' mats alltigol;: {radJolarios. blctlqui.6podes, etc.), .. A (lC:Orrenc·ia. de '):,1:lcl:l41s Ija~:aJi~, Mfi.lUtl. do periiod·o, indica -um rcsfr:mm.enw gersl do 'flalie~aT

o pe:rJodo C'(Utlbr;iano lnlelou-se .. por lLlITl$li vasta t r;1;l&sl"CSSi.o J:U<lri:Il,bil s6brc as ",roas cQnbn_~nla:is; ilSlO fez 190m Que am$'!: rica f:au.n<lC ma:rln.ha ]ito:!.i.:n,e,!j, 'linwdi:ss~·a:Sl1latafiu·.fnas. inundmtil$, earaeteriz<Ul.do. os 'terrenos s£d,~ll"leflt<i"reS .e.l'Jm .. b~i.;:lI".l:os. ES'la fauna e. fQrniada., !prJ:nci~ p.ab:nl!llle., pOJ' trilobite&, que. ~e fi~e'i!am .acQMDatltiia~ de, ·Qutl~. erg:mtsmo:s i¢Om9 bru.gui6ppde.,s, ]<l!m~libra,nqlliQS., .... ast~QPodes primit]vCls, e .~sqlile~l~$ .,ecl.ooI"JiOS' (ol'!t,adores de t'Cciies I,A:r,chacoc 3- thus); 'com e\'!;ce~l'io dos 'iertebU.do.s. ((;jdas ;Ul: classes de ~iIlt.mraj'$ I;lsclio represenradas neste pertodo,

B~cdo ·.'em, fcgi<'ies· multo nmitadas segllJr~!nH;~ .R es~u dC'p6si tQ'S:'¢~mbril:itnos Ol1t1'O$ sedimentos ma:r-inhos sHul~a;Dos, Que 9dqutte~ gr<JlI'l,deo .impOrfsi,'icltl na fos Sa cllJ€ldmnaUla [10 Nol'l"~ e no mar Mew~eu no SUJ. :estes dep6sHiOs co:mti&l[i. 0.$ f6sseis «il.mstcldi;troos dSstu mares, es g,apt-o.~(!drio.s:. A fa.una m11lri· hha pro!i"t'ldi;~.l em ·or.plli~a~u·;

no Silu.d~;!1!!\'1· for3ro a~)UDdalUes .. l1ud.e,r;mos, os ImutilfdeQ$,. oS!r , CI!.I.e cheg,ti.ram 010' maxl!mo apogeu. e os: ve,t"~brados ma.is antigo,s., es ·p~iXe$.· enC:¢Il:!l:~ado.~ au :QSh:ncodermos. g,_ue apa~ reoeram uo SiJ'uf!i<m.O .1tt1(!dw. J:I,l;o, final dti'S['e perlod.c, eas (l:qjilms.<lS tia fossa do merna uome, Sl,lrgtu )1!m1;;1' p~:te:llite. Ci'ld'~ta de ·mont;ll!'lb!a'£~ em ccmseq'"uilcia.da 'eregcni~ ,calc(ifanfm:ltJ, ct!jos'l'es:tc?'s J;C:p;reselP tam :atllalmeIi.~e: ~lSi ttlO1[(~e.s,:,~c",pdiDaYiOs, .~ II)"S "highlands" e~ooos~~. A. cid¢ia ca· ledkmian.<1 sdJdou 0$ dQjs 'bJoocis: OQn.tinen:~~ 'p,rkaml\:ld:Cm(>:s e ~li9unQtl! os flrifmeiroo. .. .telT,e~o5 . e.urpl!f£u5, . proJll',i,a. mente d'll:<):;,; M 320 ml!,boe.-s die MOS, -red.uzl.dos .8. sua .ZOIl3 $1l'ten:!J7ionaJ, U1l.I!:los ao vellio c0I]th~oeD'te No.rteoQtl)lii.tllico e,sep<l!iados,. da Asia peIa fossa do Ur.al,

o cG!I1Ltio.eJ!loo :formado 110 fil'l:;il "do Sil'urlanQ cOlbtl.u,.se; "durante {] De;von~4t~o,. d~ ft;rm.~s, d,:eJtr.fIi"ca$;."~Gntinel1~:ai$ au fagunsFes" erLt!:e as qQaiS" ;>t leI'lPoD't:ram. as prirmeir.t!s pl'ailtas Yl!scu.la_res no fundQ de antigas hufebms, ,e logo npilI'CCe. ra!lll- (1$ j',l;t~idlospe:rmas _G :d~~ v~get.a"~.. que adq!.lmrsmo ~eu :rni¥lffio

de:se!ll,volvimel;1lo'n6l Carbentfero. Os pej;;;,e~ ", OSt:l'acorl)el'lTIos e dtpnwGos e, entre {is" l'fr'tYopo-cies, oS: gigan 'o5~rike.Q5 povQ)n.am A'lIS lagcas .. Os r.r1mejros ,anfibios ftp,OiIwoer.am· no fmal deste' pc-riodo. AQ ~,J!J}I d~ cornli.oelIl:te exJ:~ti'U UIIl'a. gnmd:fjl oceano, :em ,euja-s" {),rofu[)did~des fpllja· ram·~ a £urop,a Ce .. ·~l."a[ C' a pJ.iU;ifc:rma rassa A fauna marii'lM el3tiqu.~ceu.se fO~ os prime'iroseq'IlI!l1ideC!~r: o~ bJ:1!' <;I!1.6PQtieos !I~reSe'nt.aram maior dIVIlJ'SJ: dad.e e,s:pec;ifi,c,'i v , : e:nu:e:. os :~f.,l6p.ode~ apa.rece-ram. es prtmeiLlJQs. OIImOfi6iide5.. e as' ilhasoobiir<ll.In-se de b~~ reeifes. POJi um penodio dJ(i,apa!'e~:te ',eaJma' t,ec'lQ·nk,a, clue' se tmRco'u. no fuW~. po.r 00:i.5, fu[!a:m~!i!~s; :fleo16gicflS" ecst~lta:ll!L.eJ]OO u[iu:il:(ls; a tnll,(l!Saa "Ulrmlta d.rnant,tan.a, ha lStJl mil'hi5~. de an9!l,e a. orogenitl l;ie.rti~~ial'Ja. hilL' 260 mUMes de aaos.

"0 ceeace, do .qt;lal os p.i:i~s: $aOI }lll' "I'!l:rda(leh,"O'!l dQ.IlO!!h mvadiu para Q N;od,e o\!s ;'Ir,eas' e-ontiJ1en~~is .. I!t~ B. '£s.OOci~t. ~ pa.1i'I ~ Sut ""vlR1il;for;ma O\f~j'soo, Bsta Jl;)fvasoo marinha e comp.3cravel .a. qUt; O"corretl. ·dt.tra~1t~ I] Camin:j·a:oo e it que l).tOrrett no cn'til:,"eo, QI.I.OlS(! .M, me;;;.m,o t.::mpo. em plene eeeano lll1..lrg:i~ 1i.I:m.ti; podlttOs:lc<!:deiil'de ml'lnt.a,nhas que mais tarde·oonsti"l:ujrl.a oesqwlero !;¢.ntra!. da E1!!Iropa: OOi ~ orogel1Ja 'kcll(;jf1ia.na.; lito u eiii.t:[~ ela. e 00 terras se:IieI:J.trioo.a'is urna Itnuldc d~plr-essao mari'lll'ia quec se l"<.Wp. cill~al,en_t~mefJit(!1 as lagUl1.4S v."?e$.itlJ.lfiI.~. ~. Alualrne\ili:t£. :Seus resto:s 'furmam a F!..Qrc,sta- N~g["'L. Mese~ Centra]. Vos" goes" A~'d:e .. ·' !"!<l. s'. Boe.mi~., ~I~ '. ~ mais· ae Su] a 1:,0118. rolla] dos l";lrmeus e os. Ina, ci~-QS (;n~UtiliIlQs externos d:o£ AI,pe-.s. On;. gi:l:lal:rn., enre .. d~'lcri<il. ser.. lJima ca. ~1Lbe~."l"a. ,de grande .. aU~,u·a '0 vo:IUI!t_~" cemo d.e. mosrram, es blOOOs <J;ue' sao e:OC(!!t)tn;lL des nos coogJ6Jl),6:i:adw, 'carbOIl!ij:eros, A, Fil,:mrpa !lio :dl!:.VC: 3' sua exi!s.Wi:kia a A.»ia, 'poj~ .. Clu'C' e. de .o,riglml. au~tQn.e, de ·200' rnulllo·t!$ de ·eos tie ld~.de" e sepamd:a da As1a.. ~o Jl~$C"Cr. pefa fQ~~ (1,0, Il~t da !tool nao.:fu:a~ia l!.:nida· atilt 5lJ Mi1h5e.s, die aDO'iS ,dllPQliS, ~ plenQ

Pttmjano. ,.

. bl:e. eSlJepodeT.ti~ ,emput":r~:o~i:l6 tlco, es marea recuaram dCI'X.<lndQ· IIO ~O.n'ti:'D~J11c'J:apa$i,'·,q~~sti r,od~~:ra:~ de Imensos bol:iques: DQS g'U'1I1S I)S , lep~d(,ldlcl'uil;!;).h, .es fe!l:os 'a;rbores.centcs·, as gr!tndeos'eqllls$etaies e os.primeims gID'k rujs~'~Fmil:S deserlvoJ\\<il!l'ilJ;il-se almpl~inoo'tt~. '0'$ mares 'efEiruarnm iDcutsQes·.··l'egu.· 1<'Il'"eS $1:lre. es~as" areas contme.Il;ra:is, port!m ·cada vel: ~om. meD(Yt potfinui,a: ~tinlJi}Me ,a.,. ulji'I, p.Ilr[Qdo de: ,p'~el:Z(I; ~. g:r.-q,s,(W rna,rniha., As grande- :reg.(3es mIlllIbi;ferO\s d:a Itllglah~i."r:1., Fra):l~. HQ~;lJ:ld'k etc... .formar·a:~-~e D~5te. perfodo. no· qJ!lial os: s~tU:lU-ento.s (lor.utLIl¢nta:is .. com il1allde m<iio.ria de,. re.stplS 1If:g¢tMS gi .. gantes~' fie:aram de,P.osU:adoi; OM ,gran des

b:aei~.s ,~ pt.lt~~'it~>. ~"fma;llQ mar. e a f~rtl'lit~. 01,1. ~:n"(enoJ:". DnranM~s~e l.)e. no4\(), ,,;;ol1~hecW;o p'~r Car.M.~~ll·fQ> (I fi::ij· l!Oil!j!.W:l.~lfixou..se. d\e1t~t~i'ilftll:lenW ·s~ftl· ()!!i ·cm:i.(uiellW: .. , ''''P.u·c~~o os '.repleiS, J)!fim~. iros \!:i1lr-U~b .• ,l''''d9S. ~e.>p '.lMh a ,m..!,(}", ... r;>~ ·sillb[.~.:a 1ier;ra;os ,<lr~oopQdea> It!>oI:Jr.ltC4'''Ql:6di~~Q.s)J1se:uos, errr : :i"<I1iJ:d.~ .11!(ml)ClJO na.l; nore~as cafj , mic!3Jta:m. L'I <X!illqu,istiido.s. ar.es.¢tl' ·'Ciilrbo~J:· fao D;l,4d~Q,a EgfQ~~fi r:e]]tt-;SinigO~l'S,C a. S~t~lltrio[j,~ p~~ .m,elL'O t!~ um~ebl] I~rn.·

. ,l~.~eticri 'qu(:! j par Sittil. vez, a. b.aq:afraJnC:Q"\l'e]g<i~w.~t~I~a,0 qu.~, .neb, cessou ~ ':dePQS~~'fg de b.tlj!l~:a.

o ca:roo.ru'reroie;rmmo]] co. <11 inr..l!1c dQ.C<to <l'~'''~r.I:li'<1J!tl, que. 'P{l'I)'j~foca:f!cl9 as: flQtesta':S;..I~eduu a., ~r,m$~a.o·, ';de gr a ndre~,cam;$d'lj!> d~ ~s~jos '~~I~is; o~llma; romoM~.o::ndav¢i mllii$atidp. e: a..er.r.I" siu .aotru(l1:ll, e.o~rgiC{l!m.e.rne> DIl~uzln(l¢ ,sedimQ~'1t.(l~ Villfitleiilli)s, "4;ue £i[lc.h~nm 00 lagoo d~sifle'I~!nt'lo.

o hlco&!l6h;)Q '!eiminol;] come ·sis'~enlill .Pll:nTliarl.O, no ;q_ual st!' Pro:ctu,z:iM. 'a ~.~~fuJl tela! {ilt" ';:O:l'\(lUUif;!~;!(:''<I l~/li:.iX:jnUrn~, att':, a S!lJJ! lr-a.fi~forrIJJaclio na ,V~:l:lepl&ni(:ie do rriI,(lSWI."I tlioroe"l>feste penndQ. a fOSSil do Utal entrou ~m c.1O'o~~io e :emergitll,. 1l[t1!iMJo.il EllItQ:pa Ce;ntro! ~m <l) .&csia; ill;te: l'e:mJjam~n,£1 OOQJ!'1'e1;!, Ii 200 ,In IIh&S,

~te ~n~... n£,firr-al: ~o1Pet'm a par-

t~:r de emao Q Moooe :0 fur·

m~dQPer:Jil;3:i:I'1,"-~cia UtiL,.· IlIQ5'S.QS;

alas.

,EnqultntCl i.5iSO:sC sl;!!;!edi:a ~Q .h,~misf!t. po NQ:!:'t~U:rOP(:l.i1,.l"IJG b]o.co, ,N.;n"t~.I~,g,Il· nco :f!l1odwt.:i;a-secuma ff(l.:rle or.o] ., ~,rn"" @Iro:;>;JNI!l,;iu!Il!!:!nte: 11.0 6n<l1 f;er,q, cfjl'l!l:ld~ "', W-.:d,lb'b:eJ:M , durs,. ·en.:), he:m~sft'2riJJ ,aliI ·e",is~m." tim im'enw ",cQntiTl,{m,(f}.-o eQ~tme'.I1~~ d'9 'GoJiid"Ian:,","'~que eG!141i1~i.'ai 11.., M1jea. 0 O¢;"w;p il:ndi~o, <;>, Su~ dar lndifl!, a ~m. tr~li~ III pan~< ,do" ;a:rf!sil.

ER'~ MESO:l,6~CA

s'.o~p'<lr~acoom :a ~. 'IDie.~o: r , ~ M~ $~i6ica:1(pa:~ cemo de ·lllf'arl .. ",'a ,cai.IDa do 1'l'oh:(o.. ,de v.i;sUlOO'Qglm,4tiC{);. Estei.'eal· m.a I~liitO:u.: 0 di~en";'dhrimenttL .I-k~id;ti dO~lD:ul)'~Oc vivo Ie <I: :OOD ~g m~mlh~. sCi'ipt!Jl'ni lrn;;iIm~DtDtS d'9. I]$.Q~L (;s.m; ac~J:~ia fb'l ':I:]),C;m!i1'li.!l; ..tm ,i:lIgy:mM. ~g;6~s'dci' '.'. ". m ]}o'l:ellfu$' cti.aeH',s d.e llliI.Q'r.i~a;n~as, 'C9I:nP ~ cord.NUt:it:a. tlh-di:t)<l, 'e<itre: 0 .fM!f,a,ssi~ .~ o'Q;it.a&i.o, ,~~ arfld~' .n.is £egi~es' e:~n:o' :P.~'f!lcSl ttl\"la;lllt:n'<5ecas gi~i'[leJ:ina,is, ql.t:C seria.m resporwi'7ci.s pe],'6sg,!'@ndes (iLQ, br:run'Cnt-o~ telci:iriOs.

No ,Mundo am.i:malme.oozCiico ,dlom~· ram" .em tl orte e- pe~fuI.G5l'J' os rnpteis,. nadadotes'J]os mares, como' cs 'ictlQ& s.ily.rws,; inarihadQ'f:e!> '[!a~E!rr,;'I; CQUlD' os' d~nossalll.n\;i~,~ '~indaaclapta~ <!!O( ''''00, "oomQ Q~ p;t~rtr.s~atH·los. A:~. '1IV.IilS 3;P<l:nucr,<'m,M :finaI <to' JMissii;:")o,, .1Q~ .<i~ O<S. 'Qla:mil'~~os"..,.pt!lcimll$00!f. D'l.\n~ res !It.lib:U!V0'is ',;'iI. ~s:t~iJruJ)o 'tcram en~ontrn.d.o,!i no J~rJslj,ie() mediO,; Cl1!tm tanto, .ale, ~ Bo~MI. 00 lnam:f:fe:ro.." fo(am,. Cnl C.Ol'Ilp.a.~~o" -eom -os ~!tp·~~!s." st1:nt:i debei~s.. ,Ness.e temi)o. 'QSo_ ook.iJ1Qt:l~ des, 'e.Q lre:.os iilv~tt.eb t,a:idos>,. ,~,tingi mm (I 'apo~'Cl.iI:!. oon1!il1aildo es lnaws .alraves. des !lIroonires ebel:an·i'te.s. Com 'I'llillflS .fj'Q relne \~e;g~t~l. a e~ M~wz6ica Ga11't~· ~~~ou,.se pela$ oofl'fel"<iS"e eic a ~hwa~, na.-'o; ':S.e- '~. coni'.rando 'West,[gios .. deGlko(i,' ~~d&nea.s itj{ o:pri!6dpio clo."tre!~OO,

No' pel:'iO~o .'1'ri<}5ifiJfJ; ~ Europa, a:p~. seQ [~"'3. a!;l!;'OX'lma:i:lamC:tilw Q. m:esmo ,1lSll"tt~ que'rno DU\1Q!iliInu; red~illi'se a ffi'e't'ade :s:e~ent.ci'9!J.<l,I., fape!] um ooea:rlq. h:cs \i~z~s. mai,or q;u,e Qa~uOj.l MedFter-, idueo e eujo fl1)ndb '¢9j'1:ltSpondi:it;i~ ~il d,~~o,~"ll'Ift;llilJ'o da 'cor"qlib~u;a, .;ilpi!i<'i!.' ,

t{.o. i~l[clo efc Jj;iro'iss~M Mll"ecirin~ in. 'iI~O 'Illi!'!,n'rl'ha;. lE:!I;I'¢a e.:;Qll!t~<fI.llIa, qll!~ altillgiu [{)dii ,it Euto,!;)a" ,oom'e;l;d~o OII~e\lla~ OO,!! moJb~~ es.ca.Hd~Q<'I\\1J~ e c~~ed(u:ijani:lIS, e. ,dial par., ~opJt1:lral, .. q~' s'e, ,rnt ~~U a tJ:~~!tl'>ID~ JlhRs: 10<j a tral1s" gr:eS$ii'ori\i~$icQ .f)ur:aIl:e~:, a· Era . Pal,eo. 7.ok~ Q Al:ltitlt:iro p,errn:.uleCl!~ I:ledli!i~do a sll,a~ p~rte ,ocni:raJ. com! u,m ,'igraiulle '~oli'!1t1ellte. .M parte' se'le~tflonaJ~. ct~ .. 1'~~Tt.".' Q J~il"am.co ~Hi'all!;O'Li para oNo",~ te.pe,l'1e,~rmdor.t~ste ,oo,l}tirr":!'l.t~, e 1i!>a!!!'(1 EsJ~ a);CIiI.nCOU ,~. Mlllpcl1a e- Irlal'l'~la !I~, NO,["~e;" a 'I'aniir 'd&:$fl 'momeil'wa,5 60s· ~as etlrGP~i,!iS: t'endeif,am' pan. o,OC(l;;l.ng M~rrtko·.~a. sua pa.fiI'~: OeMe', DIO mesmQ ru9d? o.ma,; do No,!'i~, .~.e~e,Ql]hecld_b: n(l Era .PaIwl!6iea, ap'a,r;eee~ :tl .. 1o' Jil1i4iSICO';, ~Q,j. POJ.t,aR,tlQi, ,;a:~ 0 ;r~asioo :Qtl.~<I, EI.1rqIX.k tOITlO'~ it for.ma...:tJU:al rel:~m¥ ... ~en1i: aos tr'&5', I:roiln.des m:t~ qile" ba~ ~)j~rn '£~, o:l9~l~s., Q ,!i,$[~l'I~iCQ Q,mar' 00. NOli"t~ e- .('1 Meot:Ml!rri!nOO. !No bal d£$te: ~~Q.do,b(J:U;I:'~ urna grande regrellsii9' un:n:i:nllS:Sltte' llb;e;rou 'oj platO!;f~l:'ma..'~f!t~,u:rOQ.eGr,. ~.pa~n'dQ:; el:lNi~, ,0',,6a}!ttj. ~l~'ijte J'Jl!, }q'I:~JI"" ilJ'J;!, :apa'[~.

~ m~i'Jdloi"!31 d~, ~ oirn<l:,.

.~~a:c~;~~llnW,!l.ci<¢tI!,\)pei'!'l jiib,io["~, fin(lt~ ,:, ;~I"la, nQ",~m~,te st,'lJhn:ren.a duo ulIi!e ;~, grnnde.tr4l'll'>treS'5~ Icre~;fc.i~.a, q'llI!;: 'CQcriJtQo.u"ll'O C"fJiiiiceo i.r1.j~tji).{ i: .. de, UIi1~ia ,l6bia:i:m:;lu'I; invA~i~ q~ .. ~e e.Qdo' ,0 CQlt1iij:neftue.~s!t.e:rerlW:iu,;se tic 'wn,a ~,erle

i;1e ' S~~enlrJion;l;l,m-e~ue, "!:!<:Ilre:l:Bii:rlO-i

e . P"9Jt:,\iotrlPlci~o! u;ni'riJ;I&,s.e ~ As!:.!.

P:arece .Que (:)s'fe OOll'!Ill,ente tad';Ji !Veil: (J:n'l 00 !'Qn_ml:vlli.~duda~e-,~ S,l;l!;l" ~fi.wrn:.' ~o ~~.bl'aD~. 'Enh~~mlio)< iO;s:li1a:resque

o IJ/ o t a lJ lA

Q' oob!"iam era:m ri!!;icl», e, PO$;so. DO fi:. ~ d\'l Creti'leeQ nQVament,e, ernergkl, adq_ttirindo a lD\lsma wnrfi.gunl~fig jurassica,

EllA C!ENO%O'IC".- TERC~ARIO

. 0 'Fl:rci4rio, ,q~ a€: iliolCirlu M' m miWoe,s de:;llfiOs.,. ~;;.;It~IJ;:r.o;;Q~o!.l~se pelo grande desenViil"'lme!l.to dos !wmit/uos.Os repltceizh doncs i!lh~@lliioili: Cio.$; b~m;PQS mesOZoiC-os, dcil:ap~L~D;:-ant.'Q~(We.por ,com,· pl,e'tQ, p.~~'nil.~u;jecendp imicam®te' ill81J ns

~!;pedni(l5 . d;~ .11"0 . 0- que· cheg.a.

ram 010$ uQ,S:SO'S finalelo ere-

taooo hou'\\"e" <I. dos graitdes,

[~pteiis. a.-meEl,He.s, etc.,. p(lt· nl9ti:V91" 'ain, da. des;c,oIihecldos, emeeea OIlguns autores I!xp.Jiql.lcm 3quSl~ dcsaparecimenl:O pOT uma ~g:i'ande'Y~ri~!fi'l;l di!!,lliitica e flJiadapta·caoa· ral IClli'CI.t'I1tl:t!rlICUI ..

0.' contm,e;J:lte europeu, 'e-menddQ no ,fin~d dOl Creta~p,!ilermanec~~ cim. part:e submeeso tx:la fr,1lc;t tr<'ll.rsg'r<!$Qiio .. e,QCl., tlica que, ·al.ummt,ando -a Qn~a .dQ m~aJ' dQ' None; ();)io clJep,1i a .. in:vacirr as resres herdw;~aooi$ que sep!l:rnva:w uma VeL" te:Oi~e ll'o:rdic',\iI de OJ,J,U'~ medtl'er:rancOl.

N::o. EOCIl110 infe a' Qrogc-

ni!GI qlpu19: com a . . .rdilh'ei-

ra p~re.n:.w:a (l'Ile., IIi:vantMldo.~ no ,golfo none.plr-euai(:o, de.clina\t(!L 'flO IUlS·!1tk.o. NQ Q1:.I~:rQ lado, do Medib:rrAnco, como I'eplica,. lev;anlo.l.W;e a eo'rdi:lhe:i:ra d'D AUa-s saariano, 'SsteemplJ.1'r-ao 9J:Qgel'l"e.. ~iCQ .cJ:gUe,u si_multanc~meDte;' 3, l!lac:i9, te.re.1llda, parisie~s:e\ Sl!.p'~mmd'o Q< mar do Norte do A.fl.lmHro (:]!l'erIDill!leo:ndo ul1Iidape]o is:tl'i:iO(. de C~itfs, a Jregjao, (J!ue mSil,s tarde :seri>a ;'I Ingla.~;rA"a~.

.Se-m.tr~.ilua"c. du.raul:e 01 Oligoceoo) di:ii.i:..se, a, fase de :rnaiQl" d~'fii;'eF~d,Uml: rlji, o!ft,l;gm~a ~lp.in~ ~.~ .~ ~ ~f~rmiiiao dos Mv.,e~. COIl~.I'lUtal1l!:Cn.U~l'lU'!, t.J,e:m :C[llli5~ qti8c~ .. d,S a~!lO tlec~OnliG1i. a,p~~e(li'lnII-a.1 do, C\lDtID!inte QS:<.'";I)QU pe.muluulo,'lJma i:nva£i1id do lnal' dl). NQrt~~q~Ie:· Q fr3ig, mentou;, 119["~. ';~~clidQu,.s~ peta g'O-: tente cordllheira que .apareceu 31:1 SuI, ap'esli:r ,die gU!e,e~l~rto$ mQmentos; e:v h\(escse. dele sepaxada POT um....a baClg; mari~ha. A iliniLllda~Q' oligocenica ",roi de ,<;url,a dI:l.t'a.C:1l,o,.~, aD' fi.l1hl! ,d.t\$~e:_pec ?Qdo ili BUYO:l!a,' .'c,wir~,l ~mel.'glu, e Ili~c:.t"· reu-se d_e- um.a vez ;pbr l.Q~as daiS, eonaOttaS, 'tTat'lS"gNS.M$,' ii'iIarinh,(tik Q)lJe '~e [Iljdsrlim 11:0 M,e.~~6iiOO;

N~. 'il::ftOCI:!"irO,.; ',erl:i' ~u.e ~rD}o.~e;lliroa~ unsmnat dM .. Alp~ .~'tmgilu '0; ,c1ima;l(, ~S~ii:·;'!'*l;vam :sipara.ib;:ls @·OOJlti~

~. n.'te, p"e~a, a~te.s'${ig,: . frePv_i/iCQ. /)e" "·illlp"I,·. '. oode .se i').!:}J.'n.ub!"~ .00 11W,1.a::s.'$os, iIlTIootos ·'de:tl1tlcos;. procedentes, da' el'osii.o da oonlilbeU-a. alipma. 0 Meditcl"~;1Ineo . 'IQmou ,qu.a~e ... to,rma .. a'tual. po-

~m: na 51W1 parte- oriental 8.ilil:bmergi-m amphts, ZO.nM, Qa~ ,guais, pO\llte:ri~ente" fm:mal"'-s~iam IlS mares C~$pi.o .e Negro. Ao Sf! inic.iaJl 0 Mi'ocenQ, no PC' ri~doetl;l. ·que Q mar -abil:r.ldon,avaa Eurof,l3.~_e:i1tra[!'dcU-!ie umia fraea tr<U'l!~

,greSS~G 10cllizada do cont;'"mClI1te,

qu.e,ili,Y'i!cw'lJ o va <Inn Ie lrrorn-

pea Ilia Austria" erm b.ati~iY.ltTa-

alpl~a de V re,1.4, SOmel'lt.!l n,oSJlla] do Mi,ocenQ a !:ol~iUv£i.rn aJ;pina .liii:QIl'~ 'aQ t:on"t:ill~iI'lil~.: a ba.l':ka pe.~alpip'l;~ e'[u::lilc~,~,!le de.1nol;aSSCls, .a lJ:nIldpJo manll~~ ~'cile~.s ';;I!cu!>ll'es. Um .. novo· e'tll{lUT!",il,Q Q._~

g;ell~ , . da fase alp,iM; 4eie-nn~.

nail, nOVOI> .ramwnlOs e a. tot-aT emer-

sao .405 Alpes. tomando-os a mu;rallili me:l:ldiona! do oQn:lin~ntl!: euroPIH:I. .

. 9 J"~rjodo Pliocmo. ca.ac~eri~ado 'pe19 hlpa:no.n e m_tlswdontf.l. aio trouse modi.Jj;ca.~s '.subst,ioC"iais fin d.is.ttibuicao geogrifica dft E~ropa reci!m. coDsoli(i. lb. "'BnI .l~ IJ}Ub56s de' aaos ,0 oofit~rlenl~ W sofreeia llgei~~ em!?ates ~o .ml!I', que po, <1:: Sllll'! yez. ,a;p,~dam.ente vol rarJ.a. 8QS lion.des ~nKi!at.s.

?-_ Quaternal"ib cal'ac'te~, se pclo, ~a·. recimento do. homem sobrc_ ~ :r,el;ra. a mom enro cmcia1 pn:!"'a: a hi:st6ria d<l .humanid.ade .ejD que uhomem In"'.tm.i..tWo ",iv,e' e deSei:l!Voive su .. jDteli~C:ia Ii! Ubii aQlld~ .mIlIterio 'l;Iue.peru:ti~ a,a enador. 0 hQmem.3,tuar 56 pUC!e··c.begaf a ~!t1l~!!r _ a eVQ:1Jl'l&fto que dell .Iugar a CI"I;!!91lO de u.;~ ~~. a q,u.etn"fai. '()U;~el'.gad.:> ,0 gfan® dom ,{hq,>cns.ar; porem, este temiii _ ca:i :,!elilt!."Q df! .f't1r~ol1toi1oM;ia ,Ina:rnana ('l' mal:;; '3mpla;mente Gla, Pa· JooritOi!:ogi,a, 'e."IIrllutivI!I, cum2.as :de .~atU~ re~apred~miEtllJJ;teme.!d~ bio.J6gioo.

o '~'e:ll.~eno .mels i'IUPQ.r~3nte db Qlita;. 'Ie\tllaoo 'l. sem. do.~da, ,0 resJI"JamMto ,,,Oc ·p]arlil~. ~im:ilar aos ocorrldos no' In.. ua.eam.i>na.1l.O- e Fe'l'minoo,' C;Umatka-. u:tefl,t.,e. _garactedzats~.;o Quawman,o. peo!'a,

mCI~ de ~Cla.iQQC~S. e,ne ;le~,:p .. 0' di-

VI e.m . tF(;~ gr<mdes~.rlodIiJS. 'e_liII

full '4hlte ren6mello': petie&! ~rigiac:m. ,g1a;;iQ1 e fj6.:s.g1a.cfal.

0< QLm~rnokio·ini.oo\ose :i:Jbm !I;, r-!llr,re~ s~q nI~rinha., .'!!Ii!e maliColl 00 :fiD1JJ~ do,

P]fOceltio, ~~piticd,t:nei!]to (f .'

1'i.uf;! e <.iu~gjme.i'JW 403.' ,gPiems, ,

,!&'qt.Ul£; [JQ:s"e C~m~tt{$; jsto, ca;.lill!cte;n.~h til. Htul;)a &e:l'!0mDIl~da; .'II.iJajmnqrlicwe. Do ~mo mio'/fo .;.ohli£.~m~ 05, ,Eoll!;rlOP6.i~' dtls:. ~O mar pre.glacial·:erl'lra emreg:n:;:oi, soEi'o~ ii;Dcel'.r:<l!'tdo nouna i'a!J,.TIIl. 'lUillriMlIl quente Q,u~ :apan-as djJere da. :atual Mediterr.aD~. AS (:o:ndi!;Qes cUmii.ticas a~ nrelham.sedts do 'PliOceno~

a It' oi o a J A

, 011 M I-(HH MHlflj\ I. A. M J1r11IGun IIIlRIBAS

,"""- _...;::GEOLOGIA FUST' A

ERA CIEN.QZ,OICA: TERCIAR:IO

o . pn":ru.cl:W re$il'tii,lnte,nto' ill:kia-se DO Ple.i$'tbJ;Uto nu!ifw. rey¢iaQ!Q D(iS' m!'!,r:es pe!Q:.ap;;iJ'<ilcimenf:o. de 'm:oluscQs 'bo,I'eais nas. 13ttrude-.S: u.e6iifel"l'fuleas e dac~ais alpmos; £orinandi'6 as -, mO,NuaS "ellmni· !J<'!d<tS de, MindeJ.Gum:. Sc:gu~-se urn ~ r£odo: .iilltl;:rgiactOJil_ c(un, ainmentod,e, temperatura; fw:ldern..se os ,g);!;lQos, oeesioIlandiJI U,RJIl tJ'ansgrus-s1*a l:nsl'inha. tOs. sedimentos d~sta '~poCa . guOilr~am Qof st resld$ de' tlinafai.lt'ta tropi~l seneplesca 'rtas ~atit[!d,~ medU~rri.llWls,

Asprjmeiial> amost.r-ilSi de pedM Jascada ,,~t~a._Il1~r,i nQpdmeiro, p~riodo in· terglacud, ese supo;e:m JiI:Od1!l'Zldas pc.J,Q' lJ{)niOi hei~elblJrge'~$i$, (:}·~sO~mda'. pda A.t.~'ifnt,I:!,t'Q1IU$' .rn.rlHri,tal'ricu.s (de~CQberto$ poor ArambQunj e. Hoffs!iener pI.'6ximQ ~'O,ra:~). :&s'~es [l1ret:Urt>o:J7es do hotmem

l'tviam JPitlt~men':re UOltl. a i;a:1!)!03 trc-

pical terresrre como GEl' i(Juu$,

'0 R.,luno.cerM Merck;!' e 0 paramus

~'rralCJr. .

Enl !Jegl!li:jb, ]13 novo r¢sfi~~eHttl de J]l;r.ioc. i.1)t:(!Iils:ida~.:e. f!pe. ~ 01 ·re.speD. :say¢[ pelas linorenSS do Riss, A mudim,.a eli" matlpa ~ d.e tal. D;I,a~t,l.Ide que. a f;aruna tr'O'p1.cal c;uToptia e 1;l,1lIbsdtlil(b ~r QIl,' trn. llpic:unelu,0 palar, comQ 0, mamUfe. Q :clnqc~ral'l!re lanoso e iii, rena. O. R'omo tle~:ertal6rt£i:s' ha:bi;ta d'lltruil.te o!:steperiodq .. A fusia dosgelos l?n;i.doz,id.a pdo

~lim.e:lIto ,de temPi~r~lu.r.a.c 2°ovoca,_ nova.mem.te, Ol!l!tiOa h"aJ[!sgmssaQ. mar'ililh>li: die.potiCG magnnude 0- ,qu~ dt:tennina; a irnersw d.a HoUnrd.a III da prussia, Orl:elili •.

A ·interglue.o .haloCinica inici<t-SI'l cO.m 0 d~ap'<1!Nl::irJ!'ellto, ·di05 l!'ekl~ de, EI!l!~pa.t:pe~'1D.·· al'i~ndl) toc!.avW 0. dima Hl.'w~. me d~~om!l:!"dQ ,lardtP~c.Ud. calajl;~tenzado .PO,l' fem.bmelluJ,s' ruve.o.:eoUcos epela p.et$iist8~da. da rena como anlmal de I a.trtudes e~rop~i<lll.,rQ;st,mOtment~ .. o aumentc, p'lXIgrc.;ssi~o dOl. I~emper-alu.m WilreOil CD a.'POioociment<l> de ibo$ques e. (le fauna tiP~C:i: ·a-tti8J. PUl"ant:e oeste petlbdiO liaa pro1l.'a.s da 'eKi$fi'mc~a do' HOlng sagrew, CiUlJO apamcirqf:!Ilto nlmollta.nOlJ h;i Sci)!I)(JO ,<}']!U)S:.

OS;siBdnmentos 'Q!uartemilrioo respO\ll.sivds pdot :fe['~i:tida{1!e da :rnakda <iios

vales . ei'lroneu!i e QO:Il5lC..oqti,i2.IlCM ~ro-

sao des giE'.!ln,d'~s cordiIbeiras '

lambt'im SaQ' d!~O'id!idios em aluv.iai.s·· e' ,dIl1l1rals, de ~c&:·do -rom a. slla del?~s~ao' M' perfodo g]ac'ial ou in'i>e~gl~:at ,v

Fma:tme.nte, :'ICl'esc-ent!WlQS' que. as Iliftimas u'aq]~form~ ·ooo:rri~s 'nD:·Chi~

iem.a:no sillo' u.a!~as: que

~ ;sw;;e,dem aind • oQ:Q$.idemndCHie

Q,Wll urul: poucos ~a~s d~ a~s: :S:~9

1!!!ma pi!quima fmfOJo DO' tempo. geo]6giOl).

,

Icarz~r;l¢f(i~ d~ ·~tqn!\WlBI2.) sil1ieatQ'd.aLlImt1:tOil:\\,odis~, J]ilu:Uc pUJ1D, de' asric~ .VftnXl.'~GlatW, c tlUllspall'en'te Ol;!i . tL"8ll.i>.w~i~~,. ·c.t~~~fi.zaq,o iie~'do. 'ro'ifi]:joe'diOii i[\Q~.iltlJ:ros, •. _:rruuto f!'l2~u_en~ hts·6 ,c~~~~cffst'i9?dll.S., ,f'Cndas .a.I~~oa~ e. 3) ~m$1:!i19,qlA9 seall:t:es.,e:!ltJ e~.l'?": cbti.$ Yultffi,n1!C"l;l's joYemil comi:l,~, cns,t$~ mcb.tso!li qll.C G9ii1t~gl1liD}l,e g'lil:i[Itt~dad.e ~1e' s'6aJq, de ·,as,p~.tovItnQ; elare " & transp~ren~e.

(Cal':ltinM~il1YI d~ e:.w:'ampa B18.)

,minto .• , sem.do, P~T OI1,tra: p~:~.te". ~t,e,. metal um dOl;;: mats- ab'unda,Jil,tes 1)3' c.rqsta, A.~omposifa(} mine~i6 ipa ,CIa'

'e b9le D.~d~l •

rfflla.da~·,_por -

'dr.uX-il_ita:AIJOH~ Pi' Al1i:1:IDQge.l, Alto...~J ..0'.. . . . . • ;!;!ita millis im'l!o!Ct~ws.do:u.Q.' 0 ~ as de 'Gua;Y3JlJ(jl.·, ]..s~t1.a.(II,Igu,~liWi~) e A:r~n. "as" U&rtado$' Untdoo).

1'1 f", t} tt(~

A .... ii> .. ~~C; g,!;! h ..... , d'V'<:Inl" a \l,~"m,d'Q g,1 a~~:,,~a'D q,,,g'lcl'~.a~il'.h

A ~flRi(tANiO ll:mVI!~ •.••••.•.• All

MQvlmen!9S: ,da 1'wu. " ,e .

.iI. Lila, .' ... , .•. " .... " ...... , ,' , , " ".

II. Qtl~e'm .;JAi rCtI~ •• ;: 1 ,..: .•

c;lON~iI~' ~D:'N~ ~JI\

~. '.,.."n ... ," .... ,~nr.ul'r.,;~I· ..... "' .",Bn •• "" ••

. .!i..oo.m(l!;.~s <It!. 8I'<l1l'd!Ll.<t9 , ••

1:'ieOlki ilAiID~~!l.iii" , " ..

~~~!ilR' ",Qii':t\nttlCEt .~ .. j:~tI'a. .. , .

·G~1ij.ifMl'Co\ ..•• " ""---'-"_. ,-_ .

Q!.p;ni""&~ "'" :1l'I~U(l3 ,; ,,_"",., : .•

M~~~:;~~ .. :':~:·:::':::.:"::':::",:.

Q!I):~ e 111m. llIlilneml1 ..

~:R~fB C9N8D'l1JIh'T.f{j:D.A!:!ic

lIJ.lJIQiIi}l.S __ " _._. , ... " .'"_ .... ,.", _ .. ...

Q1iWrI~g e '~~1<l~.~~, .-" ".~ ... '.

M,tr:i$, P~r~cdiIl"'''i'.- .A,I1i!~Ml1~ I!>

Qli:Yl(1S, • " .. " .. , ........ .' .... , ... , " ... , ........ ".

'Dlil'<i)~IiI~~/l1erciio. OrllJ)~~ Ii! ,Oll-

~foO<Il: ·~'.el!i~~s ... , •• ,""_".-, ... __ ,,-,,",

MmilUIS DM, .JA;~ ME-

l'.li.Ufi_AS· • ,: .... _ .. ; _ ••• ~ ,

~,,~l'fLis mera~. . : -'

'Mllil.e:rruS <lie fl!;nlo, ~ "de ea.bi~~ ~.'"". Mllll)eraI~ CI~ >!litbt\o.. d~ .,;:!I1I.m1il:(j .~ de

~~!'" ,._-;.;",,,.,: .• , ,, ,.

:Mh!~ml~. ,.d.!; ~,IIiJ:!i ." ..

~[~i!~la~ • ..sulfM"s ,~;, s:llls 1I~

d"'il\ , .. .,."' " " , ,., • ..,, ...

'~.EMA8: ... .,"'~ ~"- _ ' .,. ". ,.: , , ..... "

EsJi!ntUt'l, a~<lQ"!'iI'~. ~irn"~ !"

1'I:i~!I~ ",~ ... "., ... ; ••. "."" ...... "., ;.,

M.IlIiERAIS nil: JAZIDU .,:or.:.

~~~ :'> ~.~_ ... ~\.r.,~ ••••• ~." •. ,';.,~' .. )~';;~.( .... ~htll ' •. BiIIiXlln •.. , .... " •••. ,,, ...

~!Ui..rS Wl 'ii~~lJ)b!i $:~-.

tc1NA1!l!. __ .,"."' , "., , ~

J~:l1)dllI.~P<l~~.i$i~~, ,~~ b;M~E!>~' e ~e "'tt~!W. ~"'IW""", e ,.('ii(~JU!.. tl!W~£-rno" NAft~O:S .... ""',~ .. ,."'.

M!l!;L'('tam '~~ :E:ma~, Di:ll~ "llIn!. ~ ·(if<t.1ita. ,~,,--- .. -- ..... , ...

~Qr:: r~~~' ';:;':;.::: ... ~~~,:,::::::

C.!~~U'il.~¢.~.;; d,!i'~:rucllJ"~~., ... , .. M M.l,,)ii!'iI$~ ~!~:W.~ "" ~ ... ',"""'N~~'·

~tiuAl!lTIjrdal5 r:Qc1Ill~ "'}J ''-~'''" .

A·III~\i;(s':'iI;l" .F~~Q~;!' ..• ,.".::., .

R0a:...JN;:S'.~:!IDliHBm~R!Es ... ,.;, ,. . ·p~~Il'!;-;~h,.;7;~i";_~litJlI,,.li .,

8C~~~} ~~~~~~ .. ~~, ;~:~:~~:

1l0,oHAIS- 'l'fII)lNi<:\M'o.ltrl'CA.S ••• " • Pr,:ii<)~~l~ ~i ,m'e~mO~d.s' .. ,

o . , -

. ~; l'.r

"' ..

~ •. iru;~!~ l'O(\b.~..s. plJutOnlcas .... ~ ... ; GfM'iLlI~, SH>~tQ'l,. DIQ~, G!l~

bres ." ~;dQmO!>' "'"" .. _'.

[R:e~S' PlWNAltES ,.; .. " .. ,,, .

rpril1~:1iPa.1ll 1'0gb~~ I'iLOII~_. , ..

Wrli',~, .J!,];iI~w~. W'~,II!IlMito;r :e

L<imp.t05li:Fi):ll s, """, _ ••.• __ , ""'"

M~~M",11S¥O _ : ",

ROOHAS V~W.l.MCAS ..

pl'ilid~i"'Gt\!II~ '''tl'!cbii"n , , .. "

Rloll.lOs, v,,,jJos. "'D~c"tti~" ~;a. ';1i1.i4t'os., . AIli.1.$fI:QSi·,:!Il";"'.l~9'" LlmDI;>T!1llas, DilIb~,QS "on~w.:

~£~ .~"" Cl'tQsitA'(Ht.

~.' .. ,., .. ,.-- - __ , .. , .

·WNi;MI'CAII'.~~ _ .. ,." .• : __ .

Fm~~o,!ii 'FE€l'~NlCN .; .. ".

'ir",Dt!?!(!I !)l'~cllil!~~$. .. .. , .

l'~~a[l1G3 <Ill' d<;i!>I~m;:into< , ..

J(CCt~f,lIl;;!l 01.,- tr~,w{", u ... ·• m C, ',.

RSO~JEl!'o',ms: .:;-iSMIJcoS , ;, "_,

f'~O!)M~ ·V[lL(:'..tNIOO!i ,_ .. __

~;Lll,f(;~' '~".:W~' ~~t;~ ," ~.l~I-

<1))$ .• ,.""".",,,, _"., .. -,,-, .. , •• ,., .. _-,. ". __ .--_.'

1i~il .. wl~M~ • ', : "'.

'r~~,. '~E~.o;:l!1OQ. ~~i a '!W\, ""a~.

:mooe ,~, p!:Ifc!lnQ ,."" .", ""'''' •. __ .,.

M.lJfii~.~~~pQ;g.·"tLr"t!l!"~1 . ' .•. " DIN:J,:M\l~&XTECRN}' , ..... , .. ,' .. , .• ~ ~I!lR~!VO ~mRE ... _

Mi=e,~ft.~~~ ._.~ .. ~~~.~ .. =~~ ~n'II'nLi i' •• Lh .. -

'~n~p"'!7!~" •• -w--.· .... -'-','''"". ".-_ ."" .. --"

,0 g~i<;l' c~m~· 3gel"~ g~~liSgL\;Q ... A :iii'''' oom:<>. !L8~t't~ :~~IQ'il~~ .""" '0 ... ·~nto' ~TIlQ !'lI.n~ fi~ol~j~"Q. "',.

Eli:liJ:f~O' 'M'AIU'NaJt "', " .. " .

'f1~~ 'rl\e",,*," « _

'e~~NA ",,, , ,., .•

~l&."' .. ·5.\'bm'~rll'!o· ,,< , .

i:lf.,;sJnl~·~ m~~II!1itci, ••• ,-"-, ,-::.", .

METE.ORO:r..QGlA ...... ".","'_ .• "'_.' •. _ is:tf~''~~i'\i ·"J'jIM):'Il.O$f~~ .... ,-"", ..... i]~"'~m!~8. ;~$.iii"sjl~l'k'" F""." ,,- ,'. ,- .~,--.

C<!I.M:BUmVElS, ,-'-'.'-"' ", .. , ''',''''''''''''

GOOIiOOiA ~oo CARVk€l< ; ...... ,..::. G~~u· .00' .1'.MRiOiLEQ ••••• ,

~iE.(n:'~f:lo, iEl1.Pt(i:R:f~ ., .. ;, ..

~f~ ~r~o"m~';'iWnil " ,

E1:'li :!11U!~~ 08' -e. ,," ·_·,".-, .. •

BJ~ ~~ ." ,,,,,, ,,, , ..

lha,'¢~"'oi61~1:"~ Telld!Wlb ." .. , .

i1ici Celle=rif~, ~Qui"t~~1i"i .

..

, ..

.'

D/I

Eli

EI:-~ :E/.4 'EJ~

HI:!: 11/3 Ht.!.

:t .

:t.

KIJIliIUrn'lt

II. I. A '<P1l~1'III. i\. I. • J

11..'11 :- ~

J~ I, ~t IIUlC'r" [j)"ii;~(j
'U· Ii, 'ijr
U ~. :»-
I" II, ,.
n $, Ii'
Ii fl, "
~~1, 1.., "
f!, IJ. ;lIo
I.!, ii, .)
,~hQ, " ..

!3 I,. l~'cll~(iJ~ill.
e ~, "'
'C ~. :t
1(.; ~h :i
C' 5, !i-
e ''15'. I-
c ~. j. fj.

'[

[-

~'NIDI.CE

]) '.J;;tl'in~tn:iclll ~i.'I~ ma V. ~" p s. o ,to.

:» ::t
» ".
" »'- E L Di.>'I~:l.m eii::t.er:D:I.
E Ol', .~ ;ll:
E .3~ .l) ~
E ·4,. ~ ~
E. s· :t' :t.
E 6~ 'l' ~
~ " », :0- F ~·,.lo;f,e'le.(lrl)IOig_i~.

.F ~, )0

0'9. t;omWstf:,,;-eis

'G ~. ~

H ].,. Gj!:jJ~og_ia h:iiffi~~:~
H .~. ~ :!'
.Hi J. :$ ~
H 4· :to :;.
'Ii ~ . .» ~

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->