You are on page 1of 3

Tlaov

sprva


Eurpska asocicia konoprskeho priemyslu (www.eiha.org)
Hrth 26. oktbra 2015

Nvrh smerodajnch hodnt pre obsah THC v konopnch


potravinch

Konopn potraviny s oraz obbenejie, o om sved ich dvojcifern rast na trhu. Na
tto superpotravinu vak vrh tie jej zloka THC, ktor me ma psychotropn inky.
Smerodajn hodnoty pre obsah THC sa uplatuj len v troch eurpskych krajinch, priom
plne chbaj prvne predpisy na rovni E. Vrobcovia a spotrebitelia konopnch
potravn sa tak ocitaj v nejednoznanej situcii. Zmerom novej tdie je vypracova
vedecky podloen smerodajn hodnoty pre obsah THC na eurpskej rovni, ktor
ochrnia spotrebiteov bez zbytonho obmedzenia trhu.

Odvetvie konopnch potravn sa neustle rozvja a na svetovom trhu sa oakva jeho
dvojcifern rast. Dvodom s spotrebitelia, ktor viac dbaj na to, o jedia, a oraz viac
iadaj potraviny s vysokmi vivovmi hodnotami, takzvan superpotraviny. Mimoriadny
dopyt je najm po konopnch semench, ktor maj vysok obsah mastnch kyseln omega3 a omega-6 vo vnimone vyvenom zloen vhodnom pre udsk zdravie, ako aj ahko
strviten bielkoviny obsahujce vetky esencilne aminokyseliny vo vyvenom pomere,
ktor uspokojuje potrebu bielkovn v strave dospelho loveka. Konope sa v sasnosti
povauje za plodinu pre zky segment trhu. V Eurpe sa pestuje na viac ako 20 000
hektroch. V roku 2014 sa na trhu s potravinami a krmivami v Eurpskej nii spotrebovalo
asi 20 000 ton konopnch semien, o v porovnan s rokom 2008 predstavuje nrast o 20 %.
Na al rozvoj trhu s konopou vak vrh tie ltka delta-9-tetrahydrocanabinol (THC), jej
potencilne psychotropn zloka a dsledok jej genetickho prbuzenstva s rastlinou
produkujcou drogu.

Vzhadom na skutonos, e na eurpskej rovni chbaj smerodajn hodnoty, poiadala
Eurpska asocicia konoprskeho priemyslu (EIHA) vskumn stav nova-Institute, aby pre
Eurpsku komisiu vyhodnotil a navrhol nov vedecky podloen hodnoty pre obsah THC
v konopnch potravinch s cieom zabezpei ochranu spotrebiteov a zachova sasn
mieru rastu tohto odvetvia. V slade s eurpskymi prvnymi predpismi dnes asti rastln
konope pouvan na vrobu potravn pochdzaj z odrd, ktor s povolen na priemyseln
pestovanie a v ktorch obsah THC (v suine z hornej tretiny plodiny) nepresahuje 0,2 %,
v porovnan s asi 10 % a 20 % THC v rastlinch produkujcich drogu. Na rovni E vak
nejestvuj jasn predpisy upravujce obsah THC v potravinrskom tovare, vaka omu sa
vrobcovia a spotrebitelia konopnch potravn ocitaj v nejednoznanej situcii. Smerodajn
hodnoty i limity pre obsah THC v potravinrskych vrobkoch sa uplatuj len v troch
eurpskych krajinch Nemecku, Belgicku a vajiarsku. Tieto hodnoty i limity sa vak lia,
pokia ide o el i rozsah, mu preto zavdza i dezinformova dodvateov aj
spotrebiteov a mu ma za nsledok zven regulan nklady.

-1-

Hlavnm zmerom dokumentu Vedecky odvodnen usmernenia pre obsah THC


v potravinch v Eurpe, ktor bol uverejnen v jli 2015, je prispie k vypracovaniu vedecky
odvodnench smerodajnch hodnt pre obsah THC v konopnch potravinch na eurpskej
rovni, ktor ochrnia spotrebiteov bez zbytonho ohrozenia trhu s konopnmi vrobkami.
V dokumente sa predkladaj informcie o sasnom stave prvnej pravy THC vo svete
a poskytuje prehad najaktulnejej vedeckej literatry o nepriaznivch inkoch THC, aby sa
potom odvodili nov vedecky podloen hodnoty pre celkov prjem THC na osobu a de.
Vzhadom na vekos trhu s konopou a skor uverejnenie vedecky podloench
smerodajnch hodnt (u v roku 2000) sa v Eurpe viac pouvaj nemeck predpisy.
V dokumente sa preto pre celoeurpsky regulan rmec pouila pvodn nemeck
metodika. Na zklade dajov o hodnotch konzumcie rznych potravinrskych vrobkov
a vedeckch dokumentov o inkoch THC na ud bola odvoden prijaten denn dvka,
ktor je bezpen pre spotrebiteov a zbytone neobmedzuje odvetvie ako celok.

Nvrhmi predloenmi v dokumente sa zabezpeuje slad medzi oakvaniami spotrebiteov
a povinnosami obchodnkov na eurpskej rovni. Smerodajn hodnoty, ktor boli
v dokumente navrhnut, zaruuj spotrebiteom dostupnos konope a zrove ich bezpene
chrnia pred neelanmi vedajmi inkami. Tto skutonos by mohla vies
k potencilnemu rozmachu odvetvia a mohla by prinies priame a nepriame investcie, ako aj
vznik pracovnch miest v Eurpe a dostupnos domcej superpotraviny.

Navrhovan hodnoty zaloen na spoahlivch vedeckch dajoch nie s vo vzahu
k hotovm vrobkom tak prsne ako v sasnosti uplatovan nemeck smerodajn
hodnoty a znamenaj menej neistoty (vi tabuku 1).

Tabuka . 1 Konen nvrh vskumnho stavu nova-Institute a zdruenia EIHA, pokia ide
o prvnu pravu obsahu THC v polotovaroch a hotovch potravinrskych
vrobkoch poda jednotlivch kategri a zodpovedajce hodnoty v uvedench
krajinch (v mg/kg)
Hotov vrobky boli zoskupen poda vlastnost a priemernej dennej spotreby do
nasledovnch kategri: oleje, vysokoobjemov potraviny (bielkoviny), vysokoobjemov
potraviny (sacharidy), nzkoobjemov potraviny, alkoholick npoje, neohrievan
nealkoholick npoje a ohrievan nealkoholick npoje. Niektor hotov vrobky sa

-2-

uvdzaj poda kategri. Z tabuky vyplva, e nov nvrhy s plnejie ako niektor ich
ekvivalenty vo svete. Hodnoty s odvoden na zklade najnovch vedeckch dajov
a predstavuj prv nvrh na eurpskej rovni. Ak sa objavia alie vedeck dkazy, mu sa
v budcnosti prehodnoti.

pln sprva je k dispozcii na adrese: www.eiha.org.


Kontakt:
Luis Sarmento, +49 (0) 2233 4814 61, luis.sarmento@nova-institut.de


Zodpovedn subjekty poda tlaovho zkona (V.i.S.d.P.):
Dipl.-Phys. Michael Carus (riadite)
Eurpska asocicia konoprskeho priemyslu (EIHA)
Vkonn kancelria: nova-Institut GmbH, Chemiepark Knapsack,
Industriestrasse 300,DE-50354 Hrth (Nemecko)
Internet: www.eiha.org
e-mail: info@eiha.org
Telefn: +49 (0) 22 33-48 14 40

Eurpska asocicia konoprskeho priemyslu (EIHA) je zdruenm odvetvia spracovania
konope. Zastupuje spolon zujmy pestovateov a spracovateov priemyselnho konope na
vntrottnej aj na eurpskej rovni. Asocicia EIHA je jedinm zdruenm v odvetv
konoprskeho priemyslu. Toto odvetvie zaha okrem inho spracovanie konopnch vlkien,
hobln, semien a kanabinoidov. Organizcia pvodne vznikla ako zdruenie eurpskeho
konoprskeho priemyslu. tvrtina lenov asocicie EIHA pochdza z krajn mimo E.

-3-