You are on page 1of 6

Ano ang

Ang ‘Prenatal care’ ay isang uri nang gabay pang-kalusugan
‘Prenatal Care’? para sa magiging ina at anak nito.

1. Kumuha nang maagang ‘prenatal care’ kung ikaw ay
nagdadalang tao. Pwede kang kumuha nang serbisyo
nang isang pribadong doktor o sa isang ‘health care
center’ sa baranggay.
2. Ang iyong doktor o isang baranggay ‘health clinic’ ay
gagawa na iskedyul nang iyong pagbisita sa kanila.
Gawing pirmihan ito para ma-pangalagaan ang inyong
kalusugan at magiging anak.

Bakit kailangan ang palagiang ‘prenatal care’ ?
Ang pagkakaroon nang palagiang ‘Prenatal care’ ay
makakatulong sa pag-papanatili nang inyong matiwasay na
pagbubuntis. Batay sa mga pag-aaral ang mga ina na di-naka
‘prenatal care’ ay tatlong beses na mababa ang magiging
timbang nang sanggol at limang beses na pwedeng ikamatay
nang isang ina.
Ang mga nangangalaga nang inyong kalusugan at sanggol ay
madali at maaagapan nila agad ang magiging suliranin sa
inyong pagbubuntis kung ang mga nag-dadalang tao ay regular
na kumukonsulta sa kanilang mga mang-gagamot.

Ano ang mga salik nang ‘Prenatal Care’? (ACOG, 1995)
Layunin:
Ang layunin ng ‘Prenatal care’ ay masigurado ang lahat ng 1. Sistematikong pagsusuri nang mga ‘risks’ sa
pagbubuntis ay tutuloy sa wasto at malusog na sanggol na pamamagitan nang ‘reproductive, family, medical,
walang idudulot na sakit o kumplikasyon sa kalusugan ng nutritional, drug exposure at iba pang mga isyu pang-
kanyang ina. kalusugan.
2. Pagbibigay nang mga edukasyong pang-kalusugan.
Edukasyon sa mga ‘Risks factors’ ang mga sanhi nang
‘Preterm labor’, ‘intra-uterine growth restriction’, Pagkahilo at pagsuska
diabetes, hypertension, at impeksiyon Sa unang tatlong buwan karaniwan itong nararamdaman ng
3. Pagbibigay kaalaman sa mga masamang epekto nang buntis. Ito ang tinatawag na morning sickness sapagakat
isyung medikal mas karaniwang nangyayari ito sa umaga. Maari ito
4. Pagtalakay sa mga ‘genetic problem’ o ‘newborn maiwasan kung kakain lamang ng konti sa mas madalas na
screening’ [anahon at ang pag iwas sa mga bagay na karaniwang
5. Ang pag-papabakuna laban sa rubella at mga nakakasanhi nito.
impeksiyon.
6. Ang pag-susuri at pag-rekomenda nang angkop na Sakit sa likod (backache)
timbang para sa taas. Ito ay maaring maiwasan o makontian ang sakit sa paraang
7. Pag-talakay sa mga isyong sosyal, pinansyal at ito: klapag kukuha ng bagay mula sa lapag, sa halip na
sikolohikal ukol sa pag-bubuntis. ibaba ang kalahati ng katawana upang abutin ito ay mas
8. Pag-talakay tungkol sa tamang agwat nang mga anak maiging mag squat na lamang (PIC). Gumamit din ng unan
habang nakaupo at wag magsuot ng sapatos na may mataas
Pagbibigay importansiya sa maaga at tuloy-tuloy na na heels.
‘Prenatal Care’
Ugat o varicose veins
9. Pag-rekomenda sa pag-tukoy at pag-alam nang Upang maiwasan ito, makakatulong ang pagpapahinga ng
buwanang dalaw. madalas, itaas ang paa, paggamit ng supprt stockings.

Mga Karaniwang Reklamo Habang Hemorrhoids/almoranas
Nagbubuntis Maaring gumamit ng topical anesthetics na ipinapahid
lamang sa apektadong bahagi ng pwet. Maari ring uminom
ng mga pamapalambot ng dumi, Kumonsulta sa duktor
ukol sa mga gamut na maaring gamiting para dito.

Candidiasis
Ang sintomas nito ay ang paglabas ng discharge mula sa
pwerta. Maaring gumamit ng Miconazole, Cotrimazole o
nystatin para dito.

Karaniwang Tanong Ukol sa Pagbubuntis
ang mga sakit na ito ay delikado sa inyong pag-
bubuntis.
• Tumigil sa paninigarilyo, pag-inom nang alcohol, at
droga.

Ako ay buntis? Ano ang dapat kong gawin para maging
malusog ang aking anak?

• Uminom nang mga multivitamin, ferrous sulfate at 400
micrograms (mcg) of folic acid araw-araw.
• Sumangguni sa inyong doktor para sa maaga at regular
na prenatal care.
• Kumain nang masustansiyang pagkain tulad nang “
Ako ay nagbabalak na maging isang ina. Ano ang dapat
fruits, vegetables, grains, and calcium - rich foods’
kung gawin, para mapangalagaan ang aking sarili?
• Mag-ehersisyo, huwag uminom nang alak at
Ang unang dapat gawin ay panatilihing malusog at maayos ang
manigarilyo.
inyong kalusugan bago magbuntis. Ang mga dapat gawin ay
• Sumangguni muna sa doktor kung meron kang balak na
maging aktibo sa ehersisyo, kumain nang wasto, at gumamit
inuming gamot na pwedeng makasama sa inyong
nang ‘multivitamin’. Sa pagsunod sa mga gabay na ito ay mag-
kalusugan.
papataas nang isang malusog at walang depekto na sanggol.
• Lumayo sa mga kemikal tulad nang insecticides,
Ito ang ilan sa mga dapat gawin upang mapanatili ang inyong
solvents ( cleaners or paint thinners), lead, and mercury.
maayos na kalusugan bago maging ganap ang inyong pag-
• Iwasan ang kape o caffeine. Ang mga buntis ay dapat
bubuntis.
di-susobra sa higit dalawang baso nang kape araw-
araw. Alamin na ang mga teas, sodas, at chocolate ay
• Kumain nang wasto at masusustansiyang mga pagkain, merong caffeine.
mag-ehersisyo nang talumpong minuto kada araw • Panatilihing maging aktibo kahit buntis.
bawat linggo at sapat na tulog at pahinga. At • Maging mapag-alam sa pamamagitan nang pag-babasa,
makipagtulungan sa inyong manggagamot para sa panonood, pag-sali sa ‘childbirth class’, at paki-
inyong kalusugan. kipagusap sa naging ina na.
• Mag-inom nang 400 micrograms (mcg) nang folic acid
araw-araw. Ang mainam na gawin ay uminom nang
‘multivitamins at folic acid bago maging buntis para
Gaano kadalas ang pag-punta ko sa doktor?
maihanda ang inyong katawan sa pagdadalang tao.
Ang inyong doktor ay mag-bibigay nang mga gabay para sa
Batay sa mga aral ang ito ay nakakaiwas sa ‘ congenital
inyong pagbisita.
birth defects’.
• Mag-patingin sa inyong doktor para sa kumpletong ‘
• Bawat isang buwan para sa unang ika-anim na buwan
check up’. Tulad nang sa rubella at chickenpox. Dahil
nang pag-bubuntis.
• Bawat dalawang linggo para sa ika-pito at ika-walong Iba’t ibang Isyu ng mga Nagdadalangtao
buwan nang pagbubuntis.
• Bawat isang linggo hanggang sa pagsilang
• O batay sa: kung ikaw naman ay edad 35 taon pataas o ‘
high risk pregnancy’ dahil sa isyong pangkalusugan
tulad nang ‘diabetes o high blood pressure’ kailangan
ang regular na pagbisita sa doktor.

Ano ang nangyayari sa ‘prenatal visits’ ?
Sa unang pagbisita,

• Pagtanong sa inyong ‘health history’ ang mga naging
sakit, operasyon at iba pang pagbubuntis.
• Pagtanong sa inyong ‘family's health history ‘
• Pag-eksamen
• Pelvic exam at Pap smear
• Ang mga ‘blood tests at urinalysis’
• Pagkuha nang ‘blood pressure,height, at weight’
• Alamin ang inyong kabuwanan Ehersisyo
• Sagutin ang inyong mga katanungan. Sa kabuuan, hindi kinakailangan limitahan ang pag-eehersisyo
ng mga buntis basta ba hindi sila sobrang napapagod o kaya
Sa susunod na pagbisita ay; naman ay maging delikado ang kanilang sitwasyon.
Gumaganda ang pagkilos ng kanilang puso at pagdaloy ng
• Alamin ang tibok nang ‘baby's heart dugo. Kinakailangan na maeksamen muna ng doctor ang buntis
rate’ bago magrekomenda ng programa para sa kanyang ehersisyo.
• Alamin ang inyong ‘blood pressure’ Kung ligtas at wala naming siyang kondisyon na nagbabawal,
• Alamin ang inyong urinalysis para sa ang buntis ay nirerekomenda na magkaroon ng regular na
diabetes katamtaang hirap na ehersisyo na tumatagal ng 30 minuto o
• Alamin ang inyong pagtaas nang mahigit sa isang araw. Iwasan ang mga gawain na baka maging
timbang dahilan ng pagkatumba o pagkatama sa sinapupunan ng buntis.

Ako ay lampas na sa edad trenta (30s) at gusto kong Hanapbuhay
mabuntis, meron ba akong dapat na gawing iba? Ang mga babae na wala namang komplikasyon ang kanilang
Pag ang isang tao ay tumatanda, kabalikat nito ang mataas na pagbubuntis ay maaaring magtrabaho hanggang dumating ang
tsansa na mag-karoon nang ‘birth defect’. Kaya ugali-ing mag- kanilang paglelabor. Apat hanggang anim na linggo ang
pakonsulta sa inyong doktor, para ma-agapan ang inyong pag- panahon na kailangan bago bumalik sa normal na kondisyon
bubuntis. ang kanilang katawan. Kung nagtatrabaho pa rin habang
nagbubuntis, tumataas ang insidente ng panganganak ng kulang
sa buwan, maliit kaysa sa normal ang fetus, o altapresyon dahil ngipin kahit nagdadalangtao.
sa pagod. Iwasan ang trabaho na magdudulot ng sobrag pagod
sa katawan. Magpahinga sa pagitan ng trabaho. Ang mga Bakuna
nanay na nagkaroon na dati ng komplikason sa pagbubuntis ay Mga bawal na bakuna para sa mga buntis:
dapat limitahan ang trabahong ginagawa.
• Measles
Pagbiyahe • MMR
Ang malulusog na mga nagdadalangtao ay maaari pa ring
bumyahe basta’t mag-ingat lamang at gumamit ng seatbelts. Mga pwedeng bakuna:
Mag-ingat din upang hindi mahawa sa mga may sakit.
• Rabies
Pagligo • Pneumococcus
Hindi pinagbabawal ang pagligo habang buntis. Mag-ingat • Tetanus-diptheria
upang hindi madulas lalo na dahil bumibigat na ang tiyan.
Ang Hepa B vaccine ay maaring kunin para lamang sa mga
Pananamit high risk na pasyente at sa mga negative para sa B antigen.
Kinakailangang comportable ang damit at hindi nalilimitahan Ang typhoid ay maari para sa mga pupunta sa mga lugar na
ang pag galaw ng ina. Gumamit ng bra na tama ang sukat at
talamak ang sakit na ito.
comportable upang makasuporta ng mabuti. Iwasan ang mga
pantalon na kung saan ay mahihirapan kumilos ang buntis.
Paninigarilyo
Pagdumi Ang paninigarilyo habang buntis ay nakakasama para sa
Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang pagkatibe o sanggol sa sinapupunan. Una, maaring bumaba ang timbang ng
ang pagkakaroon ng matigas na dumi. Kailangan ding mag- sanggol ng abot sa 200g at maari pang magkaroon ng
ehersisyo. Mas madalas ding magkaroon ng almuranas ang abnormality ang bata. WAG MANINIGARILYO habang
isang babae habang nagbubuntis.
nagbubuntis
Pagtatalik
Sa mga malulusog na nagbubuntis, ang seks ay hindi naman Alcohol at kape
nakasasama. Kung delikado sila na maglabor nang maaga Ang alcohol ay ipinagbabawal dahil maari itong makasama sa
kaysa ang normal o delikado na malaglag ang bata, iwasan bata. Ukol naman sa pag inom ng mga inuming may caffeine
muna ang pagtatalik. tulad ng sopdrinks at kape, maari itong inumin ngunit limitahan
lamang ang pagkonsumo nito. Mas makakabuti pa ring iwasan
Pag-alaga sa Ngipin
Ang eksaminasyon ng ngipin ay dapat na kasama sa prenatal ang pag inom ng ganito habang ikaw ay nagububntis.
check-up. Ang malilinis at malulusog na mga ngipin ay
mahalaga. Ang pagkasira ng ngipin ay hindi pinalalala ng Droga
pagbubuntis. Maaari pa ring magpapasta o magpabunot ng Ang matagal na paggamit ng droga at ang paggamit nito
habang nagbubuntis ay maaring makadulot ng pagbaba ng
timbang ng sanggol at maaring mahirapan ang bata sa loob ng
sinapupunana ng ina.

Gamot Lapid, Kristine V.

Dapat ay maging maingat sa mga iinuming gamut sapagkat Roxas, Frances Anne S.

marami dito ang maaring makonsumo din ng bata sa Samia, Karl Steven P.
sinapupunan. Kumonsulta muna sa duktor ukol sa mga gamut
Torres, Christian Rey G.
na hindi makakasama para sa bata bago uminom ng kahit ano.
Valenzuela, Shenard

Kaven