P. 1
2003 excel test蔬果

2003 excel test蔬果

|Views: 12|Likes:
Published by noetic838
2003 excel test
2003 excel test

More info:

Published by: noetic838 on Mar 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2010

pdf

text

original

水果

水果 三灣梨
水果 文旦柚
水果 木瓜
水果 水柿
水果
水果
水果 世紀梨
水果 甘蔗
水果 白柚
水果
水果 百香果
水果
水果 李
水果 芒果
水果 奇異果
水果 枇杷
水果
水果
水果
水果
水果
水果
水果
水果
水果
水果 柳丁
水果
水果
水果
水果 紅柿
水果
水果 紅柚
水果 美濃瓜
水果
水果 香蕉
水果
水果
水果
  人果
  水!"
  #$果
  %&
  '瓜
  ()!
  *蕉
  +,-
  ./
  柿0
  柚0
  柚0 -   文旦
  柚0 -   白柚
  柚0 -   紅柚
  柳1
  2香瓜
  紅34
  紅-
  56-
  香7 -89
  :0
  ;0
水果
水果 "0
水果
水果 <梨-
水果
水果
水果 =>
水果 ?-
水果 @
水果
水果
水果
水果
水果
水果 /0
水果
水果
水果 A香瓜
水果 B-
水果 C0
水果 D"
水果
水果
水果 EF
水果 EF柚
水果 G梨
水果
水果
水果
水果 H梨
水果
水果
水果
水果
水果
水果
水果 IJ
水果 KL梨
水果
  MN
  <梨
  OP
  OP -   QRS
  梨
  T瓜
  T"
  T1
  UA果 -V"
  W%&
  WX
  D@
  YZ-
  &[
  !梨
  !/
  H梨 -\]H梨
  H梨 -.^H梨
  H梨 -香水H梨
  H梨 -_果H梨
  H梨`a
  Hb果
  cd
水果 e%&f*gh
水果 $b
水果 ij
水果 _果
水果
水果 `a
水果
k lmn
k op
k qp
k qrs
k tuv
k 文s
k #wk
k xyz{
k %|s
k }~
k •€香
k •‚
k ƒ„p
k 2:…
k 香水百†
k ‡百†
k ˆ‰Š
k ‹Œ<•
k n百†
k Žt•
k •s
k ‘’k
k “”=
k sk
k •.香
– —˜™


– š›œ
– •œ
– ž白–
– oqŸ
  _果¡
  ¢"
  人£¤
A–
– o–
– oœ

– o¥
– q白–
– q¦–
– L§
– ¨¥
– ©–
– ©ª

– 木«

– 3œ
– 水•
– 水¬–
– #-–
– \®
– ¯瓜
– ¯°

– S白–
– S¦–– Q±²
– 甘mq)³
– 甘m)³
– ´ª
– 白•
– 白œ
– 白–

– 白µ°
  o¶
  ·'¸
  木«
  S白
  ¹tk
  ¹t°
  Qº
  甘蔗°
  甘ª
  甘ª¤
  甘»
  白¼

– ºœ
– ½œ

– ¾–


– •
– ¿–
Рϻ
– À白–
– À–

– Á0甘»

– –


– kœ– ¦»

– ¦s

– .瓜


– .Ö
– .ļ
– ÅÆ白–

– Å¥
– ÇÈ
  %Ik
  É–
  百†
  百果
  Ê°
  '2–
  ¾Ë¼
  }̼
  Íΰ
  ÏÐ
  Ñ–Ò
  ¬–
  kÓ瓜
  kC–
  ¦–
  ¦»–
  +œ
  .Ãk
  .ð
  ÅkÔ
– Õ瓜
– Ö×
– ØÙ


– 2¥– ÚÛœ
– 紅œ
– 紅–,

– Ó瓜
– Óœ
– ÓÜ
– Ó)³
– Ý瓜

– ÝÞ
– X0

– ß–k


– à–
– áÊ°

– âœ

– âãäÊ°
– å¥

– =¼

– æçª
– èé白–
– èê–
– ë白°
  柳ϼ
  2¼
  ìík
  îï¼
  Ìå–
  紅H–
  Ý瓜
  ß–
  香¼
  香ð
  <–
  âãä
  =%ñ
  ò香
– óô
– õ–
– öœ
– ÷føhù
– úû
– üœ

– ýþ甘»
– TÜ

– Rsœ

– ÿ±n

– 麻Ê°
– 荳ª
– 款¯


– 結ý萵Þ
– 紫蘇
– Ä瓜

– 菠–
– 菱¿
– 菴瓜


– –瓜
– –œ

– –,
– 越瓜
РAτ
– AÛœ
  ?°
  荸薺
  莧–
  雪里紅
  猴,¼
  WX
  °片
  °Ð
  °÷
  °Ä
  菠菱–
  萊œ
  p•
  –œ

– 四季œ
– A麻

– 莿瓜


– 萵Þ
– 萵Þþ

– äÊ°
– äœÑ
– ×公英
– ¶
– ¶Ô
– ¶,

– 酸–
– 酸–
– –


– 確œ

– I0
– I藕
– ¥
– ¥û

– 豌œ苗– eœ
– eX
  A秋n
  黑Tû–
  –
  !"™
  #¼
  $人瓜
  %k&
  %n
  '–
  (Ü
  )k
  *°
  +Ê°
  豌œ
  ,-–
  .瓜
  /–
– eª
– 01
– $2–– 3û–

– 45– 67œ
– 8œ


  5,
  ù
  ª9
  :;¼
  <–
  薺–
  =k
  µ°
  >¼
  ?–
  )³
  )³÷
  ñœ
香蕉 H梨 ij 木瓜 D" e%&f*gh EF C0 甘蔗
B- <梨- ?- 柳丁 EF柚 世紀梨 /0 `a IJ B-
<梨- /0 ?- 柳丁 EF柚 `a => 枇杷 "0 B-
?- 柳丁 EF柚 枇杷 "0 IJ /0 <梨- /0 世紀梨
`a 美濃瓜 @ ?- 柳丁 EF柚 枇杷 IJ 美濃瓜 "0 @
三灣梨 B- EF柚 枇杷 李 IJ 美濃瓜 "0 @ OP 芒果
百香果 OP 李 三灣梨 世紀梨 IJ 芒果 美濃瓜 "0 百香果
水@" OP $b 李 三灣梨 世紀梨 KL梨 IJ 芒果 美濃瓜
水@" 百香果 G梨 A香瓜 `a G梨 三灣梨 世紀梨 KL梨
芒果 紅柿 _果 `a 百香果 美濃瓜 水@" IJ 文旦柚
文旦柚 KL梨 世紀梨 芒果 A香瓜 _果 紅柿 水柿 美濃瓜
水@" G梨 B- 柳丁 B- 柳丁 文旦柚 EF柚 KL梨
世紀梨 美濃瓜 A香瓜 _果 紅柿 水柿 /0 `a 百香果 B-
柳丁 EF柚 白柚 紅柚 KL梨 世紀梨 `a /0 美濃瓜
奇異果 => B- 柳丁 EF柚 <梨- ?- /0 世紀梨 _果
`a => 奇異果 白柚 紅柚 KL梨

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->