You are on page 1of 1

ENGLESKI JEZIK – OSNOVNA RAZINA

Sadržaj:upoznavanje sa strukturom ispita državne mature
načini vrednovanja i ocjenjivanja ispita
zajednička izrada probnog ispita tijekom nastave – čitanje
obrada gramatičkih struktura i usporedba s hrvatskim jezikom
o vrste riječi
o pomoćni i modalni glagoli
o pregled sustava engleskih glagolskih vremena prema okviru ZEROJ
o Present Simple vs. Present Continuous
o Past Simple vs. Past Continuous
o Past Simple vs. Present Perfect
o Future Forms: will/shall, be going to, Present Simple and Present Continuous
for Future
o
direktna i indirektna pitanja
o
neupravni govor
o
jednostavne i složene rečenice – nezavisno i zavisno složene rečenice
(poredak riječi u engleskim rečenicama)
specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Čitanje (tvorba riječi)
o sufiksi i prefiksi
o složenice i izvedenice
o sinonimi, homonimi i antonimi
o tehnike uvježbavanja vještine čitanja – skimming, scanning, intensive,
extensive
o rješavanje zadataka višestrukog izbora, povezivanja i dopunjavanja
specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Pisanje
o vježbe vokabulara
o pravopis i interpunkcija
o kohezija i vezne riječi
o različite vrste neformalnih pisanih tekstova (osobno pismo, razglednica, e-mail
poruka, sastavak)
o pravila za pisanje e-mail poruke
o analiza primjera pristupnika ispita državne mature iz engleskog jezika
(uočavanje dobrih i loših rješenja)
o pisanje zajedničkog kratkog sastavka na zadanu temu
specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Slušanje (uvježbavanje vještine
slušanja)
o rješavanje zadataka povezivanja
o rješavanje zadataka višestrukog izbora