P. 1
opuni

opuni

|Views: 3,563|Likes:
Published by sdoron79

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: sdoron79 on Mar 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

החותפה הטיסרבינואה

דלישטור הד יתורוד ש"ע החותפה הטיסרבינואה תיירק
09-7780778 :'לט ,43107 הננער ,808 ד"ת ,1 הטיסרבינואה ךרד
http://www.openu.ac.il :טנרטניאב החותפה הטיסרבינואה רתא
ה
ח
ו
ת
פ
ה

ה
ט
י
ס
ר
ב
י
נ
ו
א
ה


ע
"
ש
ת

י
מ
ד
ק
א

ן
ו
ע
י
ד
י
ע"שת םיסרוק גולטק
החותפה הטיסרבינואההיגולופורתנאו היגולויצוס

2ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת

Course Catalog
The Open University of Israel


ב גולטק לש םהירואית תא ואצמת הז ה םיסרוק םידמלנה החותפה הטיסרבינואב נשב שת ת " ע לשו יבלשב ןיידע םייוצמה םיסרוק
פ חותי ןונכת תעב ידיתעה םמויק לע ועדתש יוארה ןמו ןיעל הארנ םתארוה דעומ לבא ראותל םכידומיל . נואב סרוק החותפה הטיסרבי
אוה , הנושארבו שארב , הריצי תימדקא סופדב – רכ המכ וא ךרכ ל דחוימב וקפוהו ורבוחש םיכ החותפה הטיסרבינואב םיטנדוטס .
תילגנאב וא תירבעב דומיל ירפס לע םיססובמ םידחא םיסרוק ; דומיל ירפסב םוקמב תוטלקומ תואצרהב שומיש השענ םירחאב ; שיו
מילה רפס םהבש הלאכ ףא רתאב אצמנ ותומלשב דו – טנרטניא תוססובמ תומדקתמ תויגולונכט תועצמאב . לכ לש דומילה ירמוח
לע וחתופ םיסרוקה - ההובג הלכשהל םירחא תודסוממ וא החותפה הטיסרבינואה ןמ הימדקא ישנא ידי , תרקב יכילה ורבע םלוכו
םיינדפק הקפהו תוכיא : חותיפה יבלש לכב םיתימע לש תעד תווחו ץועיי הביתכהו , תינושל הכירעו תיעדמ הכירע , לופיטו יפרג בוציע
םירצוי תויוכזב , ההובג המרב הספדהו רדס .

תימצע הדימלל דחוימב םימאתומ םיסרוקה : דומיל תודיחיל ללכ ךרדב םיקלוחמ םה םהמ דחאש םיקרפל וא רדגומ אשונב קסוע
ןנכותמו בוצק ןמזב הדימלל , רבסומ דומילה רמוח בבו בטיה תיברמ תוריה , םהמ םיברבו םיבלושמ " תימצע הדימל ילכ " תולאש ןוגכ
תוחנמ , םירותפ םיליגרת וא תולאש , תימצע הכרעהל תולאש ףא םיתעלו . ךירדמב םיוולמ םימייק דומיל ירפס לע םיססובמה םיסרוק
טרופמ הדימל .

ץראב לודגה ימדקאה רואל האצוהה תיב לעופ החותפה הטיסרבינואב , כ הנש ידמ סיפדמה - 800,000 םירפס . םינשה םע , םירפסה ושענ
הלש םיטנדוטסה ןעמל החותפה הטיסרבינואה החתיפש , תורחאה תואטיסרבינואב םג לבוקמ האירק רמוח , םיברו םירפסה ןמ
צוחמ םירכמנ החותפה הטיסרבינואב םיספדומש הל ה .

םיסרוקה – םתרגסמב ובתכנש םירפסהו – חורה יעדמב תעד ימוחת לש לודג ןווגמ םיפיקמ , הרבחה יעדמב , םייחהו עבטה יעדמב
םיקיודמה םיעדמבו , תירבעב תימדקאה הלכשהלו תוברתל החותפה הטיסרבינואה לש תידוחייה התמורת תא םיפקשמ םהו .
" טֶ נ ְ פּוֹא " רבינואה לש תיבה רתא אוה ימדקאה ןועידיהמ עדימ ללוכה החותפה הטיס , םיסרוקה גולטקמ ףסונ עדימו . ונתבותכ
טנרטניאב : http://www.openu.ac.il/

ר ו זוכי הכירע : םולבלג הרימא
תינושל הכירע : רבליז דרו - דורו
ע בוצי הפיטע הקיפרגו : לברא הרינ
ס רד דומיעו בשחמ : תילד ןומולוס
© שת ס " ט – 2009 . החותפה הטיסרבינואל תורומש תויוכזה לכ .
ב החותפה הטיסרבינואה לש רואל האצוהה תי , ע החותפה הטיסרבינואה תיירק " דלישטור הד יתורוד ש , הטיסרבינואה ךרד 1 , ת " ד 808 , הננער 43107 .
The Open University of Israel, University Road 1, P.O.Box 808, Raanana 43107. Printed in Israel.םיניינעה ןכות

3ןושאר ראות
מ חורה יעד

יעדמ חורה – יללכ

חורה יעדמל בשחמ ימושיי ) פ , 0 ( 19

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 19

יעדמ תודהיה

ארקמל אובמ ) ר , 6 ( 20
לארשיב הכולמה תישאר – לאומש רפס ) ר , 6 ( 20
תישארב רפס ) ר , 6 ( 20
שר שוריפ " הרותל י ) ר , 6 ( 21
לעבש הרותל אובמ - הפ ) ר , 6 ( 21
דומלת יקרפ ) ר , 6 ( 21
הדגאו שרדמ ) ר , 6 ( 22
ירבעה טפשמב תויגוס ) ר , 6 ( 22
םימכח לש םמלוע – םיאנתה תורודב ) ר , 6 ( 22
המיב תידוהי היפוסוליפ " סרמ ב " במרה דע ג " ם ) ר , 6 ( 23
תידוהיה הבשחמה תודלותב זנכשא תודיסח ) ר , 6 ( 23
תוגהו הכלה – במרה לש ותנשמב דוסי יווק " ם ) ר , 6 ( 23
ארקמב תיאובנה הריציה ) מ , 6 ( 24
ימיב תידוהיה תינידמה הבשחמה םייניבה ) מ , 6 ( 24

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " תודהיה יעדמב ז 24

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 24

הירוטסיה

תיסאלקה ןווי ) פ , 6 ( 25
תיטסינלהה הפוקתה תודלות ) ר , 6 ( 25
אמור : הירפמיאו םזילאירפמיא ) ר , 6 ( 25
היתורודל םילשורי ) ר , 6 ( 26
א לש היגולואיכראל אובמ " ארקמה תפוקתב י ) ר , 6 ( 26
תידומיל תיגולואיכרא הריפח – ןוטיע לת ) ר , 3 ( 26
םיטפושל דע תובאהמ ) ר , 6 ( 27
ןושאר תיב ימיב לארשי םע תודלות ) ר , 6 ( 27
תויממוקל תולגמ ) ר , 6 ( 27
אמורו הדוהי ) ר , 6 ( 28
הירפמיאב םידוהיה תימורה ) תיסורב ) ( ר , 3 ( 28
הפוריא לש התישאר ) ר , 6 ( 28
םייניבה ימיב תילותקה הייסנכה ) ר , 6 ( 29
םירצונל םידוהי ןיב ) ר , 6 ( 29
םאלסאה : תדה לש הירוטסיהל אובמ ) ר , 6 ( 29
תוכפהמה ןדיע , 1830-1760 ) ר , 6 ( 30
ה האמב הפוריאב הלכשהה תוברת - 18 . א קלח ) ר , 6 ( 30
לכשהה תוברת ה האמב הפוריאב ה - 18 . ב קלח ) ר , 6 ( 30
תוימואלה שרע הפוריא ) ר , 6 ( 31
תיניסה תורסיקה לש התליפנו התיילע ) ר , 6 ( 31
תורומת לש ןדיעב םידוהי ) ר , 6 ( 31
ןילופ : חרזמ ידוהי תודלותב םיקרפ - הפוריא ) ר , 6 ( 32
םימלסומ ןיב םידוהי : םידוהיה תודלותל אובמ ) ר , 6 ( 32
ויצל ןויצ ןיב תונ – 1914-1881 ) ר , 6 ( 32
תוימשיטנאו לארשי תאנש ) ר , 6 ( 33
ךרדב הנידמל ימואל תיבמ ) ר , 6 ( 33
הדוקפו האוש ימיב ) ר , 6 ( 33
השדחה תעב ןוכיתה חרזמה לש הירוטסיהל אובמ ) ר , 6 ( 34
תומחלמ ןיב ןוכיתה חרזמה םלועה ) ר , 6 ( 34
ונימיב ןוכיתה חרזמה ) ר , 6 ( 34
ךלמ , הכלממו הכולמ : הירוטסיהב םינויע ) מ , 6 ( 35
תיסאלקה ןוויב םירטשמ יפוליח ) מ , 6 ( 35
רדנסכלא דעו שרוכמ ) מ , 6 ( 35
המודקה תורצנה ) מ , 6 ( 36
תיטסינלהה הפוקתב לארשי תוצופת - תימור ) מ , 6 ( 36
םימכח לש םמלועב תוירוטסיה תויגוס ) מ , 6 ( 36
רב דרמ - אבכוכ ) מ , 6 ( 37
לגרל היילע : םידוהי , ירצונ ם , םימלסומ ) מ , 6 ( 37
תוימואלה רקחב תויגוס ) מ , 6 ( 37
הינמרג 1830-1770 ) מ , 6 ( 38
תושממל ןויערמ : ג ' הראב םזילרדפהו ןוסרפ " ב ) מ , 6 ( 38
הרא לשממב טרפה תויוריח " ב ) מ , 6 ( 38
ןופצ ידוהי - ה תואמב הקירפא - 20-19 ) מ , 6 ( 39
תוצרא ידוהי תודלותב םיקרפ - תירבה ) מ , 6 ( 39
ית ידוהי ןמ : הירוטסיה , הרבח , תוברת ) מ , 6 ( 39
היצזינרדומה ירגתא חכונל הינמרג תודהי ) מ , 6 ( 40
היפויתא – תורצנ , םאלסא , תודהי ) מ , 6 ( 40
ה האמב ברע תונידמב תיטילופ היפרגומד - 20 ) מ , 6 ( 40
רעונ , ןוכיתה חרזמב הקיטילופו ךוניח ) מ , 6 ( 41
םייניבה ימיב תודלי ) מ , 6 ( 41
תפרצ תודהי סופיירד דע הכפהמה ברעמ ) סמ , 6 ( 41
חרזמ תודהיב היצזינרדומ יכילהת - הפוריא ) סמ , 6 ( 42
ה האמב תוימשיטנאה - 19 ) סמ , 6 ( 42

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " הירוטסיהב ז 42

היפרגואיג

בחרמב םייוסינ – לש תיבושיי היפרגואיג ץרא - לארשי ) ר , 6 ( 43
בחרמ , דקה לארשי ץראב הרבחו ןמז המו ) מ , 6 ( 43

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 43

היפוסוליפ

רסומה לש היפוסוליפב תויעב ) פ , 6 ( 44
ונתפוקתב שפנה לש היפוסוליפ ) ר , 6 ( 44
הקיגולל אובמ ) ר , 6 ( 44
תינווי היפוסוליפ – וטסירא דע סלאתמ ) ר , 6 ( 45
םזיציריפמאו םזילנויצר ) ר , 6 ( 45
הקיטתסאל אובמ ) ר , 6 ( 45
וליפ עדמה לש היפוס ) ר , 6 ( 46
ב ןויע " תומדקה " טנאק לש ) מ , 4 ( 46
הנידמו תד : םייפוסוליפ םיטביה ) מ , 6 ( 47
תירוטסיה הבישח ) מ , 6 ( 47
יאו ןויווש - ןויווש – יפוסוליפ טבמ ) מ , 6 ( 47

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 48

תונשלב

תונשלבל אובמ ) פ , 6 ( 49
תיטרואת תונשלבל אובמ ) ר , 6 ( 49
הגהה תרות ) ר , 3 ( 49
תירבע היגולופרומב םיקרפ ) ר , 6 ( 50
תירבע הקיטנמס – תרושקתו תועמשמ ) ר , 6 ( 50
ןושל , תוברתו הרבח ) ר , 6 ( 50
תירבעה ןושלה תודלותב םיקרפ : טח הבי תיסאלק ) ר , 3 ( 51
תירבעה ןושלה תודלותב םיקרפ : טח הבי תימייניב ) ר , 3 ( 51
תירבעה ןושלה תודלותב םיקרפ : ח ט הבי תינרדומ ) ר , 3 ( 51


ניינעה ןכות םי

4תב תירבעב םילמ לש הרוצתה יכרד - וננמז ) מ , 4 ( 52

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 52

תורפס

ה האמה תישארב ירבעה רופיסה - 20 ) פ , 6 ( 53
יטנאו רוביג - ינרדומה ןמורב רוביג ) פ , 6 ( 53
תינורטאתה היווחה : ןורטאתלו המרדל אובמ ) פ , 6 ( 53
פסב תירבעה לוחה תריש תימלסומה דר ) ר , 6 ( 54
ותרישו ריעצה ןמרתלא ) ר , 6 ( 54
שת ןיב תירבעה הרישב תורומת " ל ח - שת " ך ) ר , 6 ( 54
תושממל ןוידב ןיב – ילארשיה רופיסב םיגוס ) ר , 6 ( 55
םישישה תונשב תילארשי תרופיס ) ר , 6 ( 55
םינומשה תונש לש תילארשיה תרופיסב תומגמ ) ר , 6 ( 55
לארשיה תוברתב םיסותימ תי ) ר , 6 ( 56
ברעמה תורפס תרוקיבב ךרד ינויצ ) ר , 6 ( 56
ה האמב ןמורה לש דוסי תומכסומ - 19 ) ר , 6 ( 56
תוברתהו תורפסה תרות : תונב תולוכסא - וננמז ) ר , 6 ( 57
תרופיסה לש הקיטאופה ) ר , 6 ( 57
םידלי תורפס לש הקיטאופל אובמ ) ר , 6 ( 57
יריפסקשה ןויזיחה ) ר , 6 ( 58
הרבחב ןורטאת ) ר , 6 ( 58
ח לש תמדקומה ותריש " קילאיב נ , 1900-1890 ) מ , 6 ( 58
אב היגולואידיאו תורפס " םישולשה תונשב י ) מ , 6 ( 59
תינענכה הצובקה : תורפסו היגולואידיא ןיב ) מ , 6 ( 59
תרופיסב םלועה ) מ , 6 ( 59
ג ' ןטסוא ןיי – תורפסה תרוקיבב תושיג ) מ , 6 ( 60
הדבל הלימה לע אל : רתב דוסי תויגוס םוג ) מ , 6 ( 60
ביטרנ – בר ןויע - ימוחת ) מ , 6 ( 60
יוניש יכילהתו םיטקילפנוק ילארשיה ןורטאתה ) מ , 6 ( 61
ש " ןונגע י " : תונוגע " ו " םניעו ודיע ) " סמ , 6 ( 61

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " תורפסב ז 61

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 61

עונלוק

םיטרס ןיבהל – עונלוקה תונמאל אובמ ) ר , 6 ( 62
עונלוקל הידוביעו תילארשי תרופיס ) ר , 6 ( 62
רבדמה טרסה דעו ותישארמ עונלוקה תודלות ) ר , 6 ( 62
עונלוקה תודלות : תיסאלקה דווילוהמ ) ר , 6 ( 63
הירוטסיהכ עונלוקה ) ר , 6 ( 63
ילארשיה עונלוקב סותאו סותימ ) ר , 6 ( 63
האוש ילוצינ , תורפסבו עונלוקב םירחאו םירז ) מ , 6 ( 64
מ ילארשיה עונלוקב ברעמו חרז ) מ , 6 ( 64
יניטסלפה עונלוקה ) מ , 6 ( 64
ז ' עונלוקב ןחתומה לש םירנא ) מ , 6 ( 65
ןורכיז , עונלוקב היזטנפו המוארט ) מ , 6 ( 65

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " עונלוקב ז 65

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 66

תודלות תונמאה

תונמאה תודלות : יללכ אובמ ) פ , 6 ( 66
יגולונכטה ןדיעב תונמא ) פ , 6 ( 66
הילטיאב סנסנרה תונמא ) ר , 6 ( 66
" םמוד עבט " : םמצע תושרב םיצפחל םיצפח ץבקממ ) ר , 6 ( 67
תילארשיה תוברתב םיינויצ םייתוזח םילמס ) מ , 6 ( 67

הקיסומ

ןושאר טבממ הקיסומ ) פ , 3 ( 68
ןושאר טבממ הקיסומ – ב בלש ) פ , 3 ( 68
שאר טבממ הקיסומ ןו – ג בלש ) פ , 3 ( 68
הקיסומל אובמ ) פ , 6 ( 69
א תיברעמה הקיסומה תודלות ) ר , 6 ( 69
ב תיברעמה הקיסומה תודלות ) ר , 6 ( 69
א םיינומרה םינבמ ) ר , 3 ( 70
ב םיינומרה םינבמ ) ר , 3 ( 70
הרפואה ) ר , 6 ( 70
ךאב ןאיטסבס ןהוי לש הקיסומה ) ר , 6 ( 71
הנלדגמ הנאמ ) ךאב ( תויצנווניאה דעו ) ר , 6 ( 71
יסאלקה ןונגסה ) ר , 6 ( 71
גה תודלות ' ז ) ר , 6 ( 72
לארשי תוליהק לש תילקיסומה תשרומה ) ר , 6 ( 72
ןבוהטב – ןקיטנמורו דרומ ) מ , 6 ( 72

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 74

מ הרבחה יעד

יעדמ הרבחה – יללכ

הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטמתמב ןונער תנדס 77
יעדמל בשחמ ימושיי הרבחה ) פ , 0 ( 77
תיתרוקיב הבישח ) פ , 3 ( 77
א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ ) פ , 3 ( 78
ב הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ ) ר , 3 ( 78
הרבחה יעדמב רקחמ תוטיש ) ר , 4 ( 78
תונוש חותינו היסרגר ) ר , 2 ( 79

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " הרבחה יעדמב ז 79

םיסרוקל תוינפה םיפסונ 79

הלכלכ

לוהינו הלכלכ ידימלתל ילאיצנרפיד ןובשח ) פ , 3 ( 80
הלכלכורקימל אובמ ) פ , 3 ( 80
הלכלכורקמל אובמ ) פ , 4 ( 80
הקירטמונוקאב דוסי יגשומ ) ר , 6 ( 81
א םיריחמה תרות ) ר , 3 ( 81
ב םיריחמה תרות ) ר , 3 ( 81
ג םיריחמה תרות ) ר , 3 ( 82
א הלכלכורקמ ) ר , 2 ( 82
רקמ ב הלכלכו ) ר , 4 ( 82
ןומימה תרות ) ר , 6 ( 83
לארשי תלכלכ ) ר , 3 ( 83
ןיב הלכלכ - תילאיר תימואל ) מ , 3 ( 83
ןיב הלכלכ - תירוד ) מ , 3 ( 84
הדובע תלכלכ ) מ , 3 ( 84
ןיב תירטינומ הלכלכ - תימואל ) מ , 3 ( 84
תיתרבח הריחבו הפדעה ) מ , 3 ( 85
תיגטרטסא הבישח – םיקחשמה תרות ) מ , 3 ( 85

רוק נ םינקמה םיפסונ םיס " הלכלכב ז 85

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 86

לוהינ

ורקאמ הלכלכל אובמ – םינלכלכ אלל WinEcon ) פ , 4 ( 86
םיזוח יניד ) פ , 6 ( 86

םיניינעה ןכות

5תואנובשחה תודוסי ) ר , 6 ( 86
ריחמתו תילוהינ תואנובשחל אובמ ) ר , 6 ( 87
תילוהינ הלכלכ ) ר , 6 ( 87
קווישה לוהינ ) ר , 6 ( 87
תה תינוגרא תוגהנ ) ר , 6 ( 88
ןונכת , עדימ תוכרעמ בוציעו חותינ ) ר , 6 ( 88
םינכרצ תוגהנתה ) ר , 6 ( 88
שונא יבאשמ לוהינ ) ר , 6 ( 89
יגטרטסא לוהינ ) מ , 6 ( 89
םירקס לש היגולודותמ ) מ , 6 ( 89
תויתורחת עדימ תוכרעמ - תויגטרטסא ) מ , 6 ( 90
הדובע יניד ) מ , 6 ( 90
וסיאו תויונמדזה ןויווש הדובעב הילפא ר ) מ , 6 ( 90
הדובע יסחי ) מ , 6 ( 91
ןתמו אשמ לש הקימניד ) מ , 4 ( 91
םיקסעו רסומ ) מ , 6 ( 91
םוסרפה לוהינ ) מ , 6 ( 92
ןיב לוהינ - ימואל ) מ , 6 ( 92
םייסנניפ תוחוד חותינ ) מ , 6 ( 92
שונא יבאשמל ןמזב תוימניד תוכרעמ ןונכת ) מ , 6 ( 93
יא יאנתב הכרעהו טופיש - נל תואדו הלכלכו לוה ) מ , 6 ( 93
ילאיצוס ןוחטיב ) מ , 6 ( 93
םידיגאת יניד ) מ , 4 ( 94

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " לוהינב ז 95

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 95

תואנובשח

םיאנובשחל תואנובשחה תודוסי ) ר , 6 ( 95
א תיסנניפ תואנובשח ) ר , 6 ( 95
ב תיסנניפ תואנובשח ) ר , 6 ( 95
חהה תרות תודוסי םיעוציב רקחו תוטל ) ר , 3 ( 96
תילוהינ תואנובשח – םיאנובשחל ) ר , 6 ( 96
תונובשח תרוקיב ) ר , 6 ( 96
א םיסמ ) ר , 6 ( 97
טפשמה תודוסיו טפשמל אובמ ) ר , 4 ( 97
יקסעה טפשמה תודוסי ) ר , 4 ( 97
ב םיסמ ) מ , 6 ( 98
תובשחוממ תויאנובשח עדימ תוכרעמ ) מ , 6 ( 98
םידחואמ םייפסכ תוחוד ) מ , 4 ( 98
םיאנובשחל תמדקתמ תילוהינ תואנובשח ) מ , 6 ( 99
תמדקתמ תיסנניפ תואנובשח ) מ , 4 ( 99

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " תואנובשחב ז 100

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 100

היגולויצוס היגולופורתנאו

היגולויצוסל אובמ ) פ , 6 ( 100
היגולופורתנאל אובמ ) פ , 6 ( 100
תרבח הבישחל אובמ תי ) פ , 3 ( 100
הרבחל הנידמ ןיב : הקיטילופה לש היגולויצוס ) ר , 6 ( 101
תילארשיה הרבחב תומגמ ) ר , 6 ( 101
תיצוביקה הרבחה ) ר , 6 ( 101
תיתרבח הייטס ) ר , 6 ( 102
תויסאלק תויגולויצוס תוירואת ) ר , 6 ( 102
תונב תויגולויצוס תוירואת - וננמז ) ר , 6 ( 102
הרבח , הלכלכו הקיטילופ ) ר , 6 ( 103
תוברתה לש היגולויצוס ) ר , 6 ( 103
רדגמ ידומילל אובמ ) ר , 6 ( 103
תיגולופורתנאו תיגולויצוס הייארב תוחפשמ ) ר , 6 ( 104
םינוגרא לש היגולויצוס ) ר , 6 ( 104
דוביר : יאב תויגוס - יתרבח ןויווש ) מ , 6 ( 104
תידוהיה הליהקה תנבהב םירחבנ םיאשונ - הרא " ב ) מ , 6 ( 105
דמעמ , ו רדגמ ךוניחב תוינתא : יגולויצוס טבמ ) מ , 6 ( 105
תינוגרא תוברת ) מ , 6 ( 105
יאו םירעפ - לארשיב ןויווש ) מ , 6 ( 106
בר ןדיעב תוידוהי תויוהז - ינרדומ ) מ , 6 ( 106
הרבחו טרופס ) מ , 6 ( 106

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " היגולויצוסב ז
היגולופורתנאו 108

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 108

קת תרוש

םינומה תרושקת ) ר , 6 ( 108
לארשיב םינומה תרושקת יעצמא ) ר , 6 ( 108
תרושקת : היגולונכט , הרבח , תוברת ) ר , 6 ( 108
תיאנותיע הביתכב הנדס ) ר , 2 ( 109
תיאנותיע הכירעב הנדס ) ר , 2 ( 109
היזיוולטל הדועת יטרס תנדס : טירסתל ריקחתמ ) ר , 2 ( 109
יגיד ןדיעב ואדיו תכירעב הנדס ילט ) ר , 2 ( 110
וידר תנדס ) ר , 2 ( 110
היזיוולטה םע לודגל ) ר , 6 ( 110
תרושקתו ןושל ) ר , 3 ( 111
להק תעדו תרושקת ) ר , 6 ( 111
תרושקתה רקחב הקיסאלק : שדוחמ טבמ ) ר , 4 ( 111
תוברתכ תרושקת ) מ , 6 ( 112
תוברת , לארשיב יאנפו תרושקת ) מ , 6 ( 112
טנרטניאה לש היגולויצוסב תויגוס ) מ , 6 ( 112

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " תרושקתב ז 113

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 113

ןיב םיסחיו הנידמה עדמ - םיימואל

הנידמה עדמב תוטישו תושיגל אובמ ) ר , 6 ( 114
ןיב םיסחיב דוסי יגשומ - םיימואל ) ר , 6 ( 114
לארשי תנידמב הקיטילופו לשממ ) ר , 6 ( 114
תורוטטקידו תויטרקומד ) ר , 3 ( 115
םייטרקומד םירטשמ ) ר , 6 ( 115
ה האמב תורוטטקיד - 20 ) ר , 6 ( 115
תירוביצ תוינידמ ) ר , 6 ( 116
תינידמ הבשחמל אובמ ) ר , 6 ( 116
ירוביצה להנימה תודוסי ) ר , 6 ( 116
ןושארה רושעב לארשי ) ר , 6 ( 117
תיטמולפיד הירוטסיה , 1945-1900 ) ר , 6 ( 117
קירפאב תושדחה תונידמה תחימצ ה ) ר , 6 ( 117
הרב לש ץוחה תוינידמ " מ / היסור ) ר , 6 ( 118
תיטילופ האחמו תויתרבח תועונת ) ר , 3 ( 118
ימוקמה ןוטלשה תודוסי ) ר , 6 ( 118
ךוניחו היטרקומד – ינויערה דממה ) ר , 3 ( 119
ג ' דייסונ ) םע חצר ) ( ר , 6 ( 119
תוצרא - ןיבה הריזב תירבה - זאמ תימואל 1945 ) ר , 6 ( 119
יברעה הרבחה לארשיב ת ) ר , 6 ( 120
תוינרדומ תויטילופ תויגולואידיא ) מ , 6 ( 120
תינרדומה היטרקומדב תורחבנ תויגוס ) מ , 6 ( 120
לארשי לש ץוחה תוינידמב תורחבנ תויגוס ) מ , 6 ( 121


ניינעה ןכות םי

6לארשיב ימואל ןוחטיבו היטרקומד ) מ , 6 ( 121
היגטרטסאו המחלמ ) מ , 6 ( 121
תד , הקיטילופו הנידמ ) מ , 6 ( 122
טשמ הרוחשה הקירפאב הקיטילופו ר ) מ , 6 ( 122
תירבב תימואלה הלאשה - תוצעומה , 1991-1917 ) מ , 6 ( 122
ןיבה םיסחיה ךבסב הקירפא - םיימואל ) מ , 6 ( 123
תינידמה הלכלכה – ילארשיה הרקמב ןויע ) מ , 6 ( 123
וינווגל הנידמה עדמ ) מ , 6 ( 123
לארשיב תיטילופ האחמו תויתרבח תועונת ) מ , 6 ( 124
ז ןיבה םיסחיב םדאה תויוכ - םיימואל ) מ , 6 ( 124
יפוריאה םזילאינולוקה : ןויער , םושיי ) מ , 6 ( 124
תוחרזא : הקיטילופו הירואת ) מ , 6 ( 125

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " הנידמה עדמב ז
ןיב םיסחיו - םיימואל 125

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 125

ךוניח

ךוניחב היגולוכיספ ) ר , 6 ( 126
ןונכת , םידומיל תוינכת םושייו חותיפ ) ר , 6 ( 126
דחוימ ךוניחב תויגוס ) ר , 6 ( 126
םידחוימ תונורשיכו תוננוחמ ) ר , 6 ( 127
תינדיחי הארוה ) ר , 6 ( 127
האירק – השעמו הירואת ) ר , 6 ( 127
ךוניחה לש היגולויצוסב םיקרפ ) ר , 6 ( 128
רפס תיב לוהינב םירגתא ) ר , 6 ( 128
ייוניש תסנכה ךוניחה תכרעמל ם ) מ , 6 ( 128
התיכב ןילמוג תוליעפ ) מ , 6 ( 129
הארוה – עוצקמ , תונמוא , תונמא ? ) מ , 6 ( 129
הדימל ייוקיל ) מ , 6 ( 129
ךוניחב הימושייו תוגיהנמ ) מ , 6 ( 130
תיכוניחה הבישחב הרופטמ ) מ , 6 ( 130
תויביטקארפיהו בשק תערפה ) מ , 6 ( 130

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " חב ז ךוני 131

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 131

היגולוכיספ

היגולוכיספב םירקחמב תופתתשה 132
היגולוכיספל אובמ ) פ , 6 ( 132
תיתרבח היגולוכיספ ) ר , 6 ( 132
תיתוחתפתה היגולוכיספ ) ר , 4 ( 133
תיביטינגוק היגולוכיספ ) ר , 6 ( 133
תוישיא : רקחמו הירואת ) ר , 4 ( 133
ייגולוכיספ םינחבמ ם : השעמו הירואת ) ר , 4 ( 134
תיגולויזיפ היגולוכיספ ) ר , 6 ( 134
היגולותפוכיספ ) ר , 4 ( 134
רקחמב תוסנתה , תונוש חותינו היסרגר ) ר , 3 ( 135
םינימה לש היגולוכיספ ) ר , 3 ( 135
היגולוכיספב תישעמ הדובעב תוסנתה ) ר , 0 ( 135
יתוזח בשק ) מ , 6 ( 136
היגולוכיספה לש הירוטסיה ) מ , 6 ( 136
ןיב היגולוכיספ - תיתוברת ) מ , 6 ( 136
עונכשו תודמע ) מ , 6 ( 137
תוצובק םע תוהדזה ) מ , 6 ( 137
האירק ייוקיל ) מ , 6 ( 137
יביטיאוטניאה טופישה לש היגולוכיספה ) מ , 6 ( 138
האושה לש היגולוכיספ ) מ , 6 ( 138
ןובשחב הדימל ייוקיל : םייביטינגוק םיטביה ) מ , 6 ( 138
תוערפהו הניש תודליב הניש ) מ , 6 ( 139
היגולוכיספב רקחמ רנימס – םינייטצמל ) מ , 6 ( 139
תיביטינגוק היגולוכיספוריונ ) מ , 6 ( 139
תורגבב דוקפת לע תוקניב הדרחו ץחל תעפשה ) מ , 6 ( 140

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " היגולוכיספב ז 140

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 140

םיעדמ

םיעדמ – יללכ

ושיי םיעדמל בשחמ ימ ) פ , 0 ( 143
יטמתמ ךוניחב םינויע ) ר , 3 ( 143

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " םיעדמב ז – יללכ 143

הקיטמתמ

הקיטמתמל בנשא ) פ , 6 ( 144
תיטרקסיד הקיטמתמ ) ר , 4 ( 144
הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטמתמב םיאשונ ) ר , 4 ( 144
בשחמה יעדמל הקיגול ) ר , 4 ( 145
יראניל הרבגלא עבטה יעדמ ידימלתל ת ) ר , 4 ( 145
תיראניל הרבגלא I ) ר , 6 ( 145
תיראניל הרבגלא II ) ר , 4 ( 146
א ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח ) ר , 6 ( 146
ב ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח ) ר , 6 ( 146
ילמיסטיניפניא ןובשח I ) ר , 6 ( 147
ילמיסטיניפניא ןובשח II ) ר , 4 ( 147
ילמיסטיניפניא ןובשח III ) ר , 6 ( 147
םיעדמ ידימלתל תורבתסהלו הקיטסיטטסל אובמ ) ר , 3 ( 148
תיטסיטטס הקסה ) ר , 4 ( 148
תורבתסהה תרות ) ר , 6 ( 148
בשחמה יעדמ ידימלתל תורבתסה ) ר , 4 ( 149
תורבתסהב תומלשה ) ר , 2 ( 149
תוצובקה תרות ) ר , 4 ( 149
תירטנמלאה םירפסמה תרות ) ר , 4 ( 150
רפיד תואוושמל אובמ תוילאיצנ ) ר , 3 ( 150
תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמ I ) ר , 4 ( 150
תוליגר תוילאיצנרפיד תואוושמל המלשה ) ר , 1 ( 151
תירמונ הזילנא I ) ר , 4 ( 151
םיפרגה תרות ) ר , 4 ( 151
םיעוציב רקחב םייטסינימרטד םילדומ ) ר , 6 ( 152
םיקחשמה תרות ) ר , 3 ( 152
םידוקה תרות ) ר , 3 ( 152
תובכורמ תויצקנופ ) מר , 6 ( 153
םיירבגלא םינבמ ) מר , 6 ( 153
תיתצובק היגולופוט ) מ , 6 ( 153
תילנויצקנופ הזילנאל אובמ ) מ , 6 ( 154
הדימה תרות ) מ , 6 ( 154
תויקלח תוילאיצנרפיד תואוושמ ) מ , 6 ( 154
תוירמונ תוטיש – צנרפיד תואוושמ תוילאי תוליגר ) מ , 3 ( 155
תיטמתמ הקיגול ) מ , 6 ( 155
האולג תרותו תודש תבחרה ) מ , 4 ( 155
הקיטמתמב רנימס ) סמ , 3 ( 156

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 156


םיניינעה ןכות

7


בשחמה יעדמ

תפשו בשחמה יעדמל אובמ Java ) ר , 6 ( 157
תפשו בשחמה יעדמל אובמ Java א ) ר , 3 ( 157
תפשו בשחמה יעדמל אובמ Java ב ) ר , 3 ( 157
םינותנ ינבמ ) ר , 6 ( 158
ינבמ םימתירוגלאל אובמו םינותנ ) ר , 6 ( 158
םימתירוגלא ) ר , 4 ( 158
הקימתירוגלא – בשחמה יעדמ תודוסי ) ר , 4 ( 159
תויתרפס תוכרעמ ) ר , 3 ( 159
בשחמה ןוגרא ) ר , 3 ( 159
יסיסב תוכרעמ - םינותנ ) ר , 3 ( 160
עדימ תוכרעמ חותיפ תונורקע ) ר , 4 ( 160
תוילמרופ תופשו םיטמוטוא ) ר , 4 ( 160
דנה הנכות תס : םימצע החנומ בוציעו הטשפה ) מר , 6 ( 161
תוכרעמ תונכתב הדבעמ ) ר , 3 ( 161
היצליפמוק ) מ , 4 ( 161
הלעפה תוכרעמ ) מ , 4 ( 162
תויכוביסהו תויבושיחה תרותל אובמ ) מ , 4 ( 162
עדימ תיירכ ) מ , 4 ( 162
םיבשחמ תרושקת תותשרל אובמ ) מ , 6 ( 163
היפרגוטפירקל אובמ ) מ , 4 ( 163
כת תפשב םדקתמ תונ Java ) מ , 4 ( 163
יסיסב תוכרעמ שומימ - םינותנ ) מ , 4 ( 164
תבשחוממ הקיפרג ) מ , 4 ( 164
תיגולויב תויבושיח ) מ , 4 ( 164
תיתוכאלמ הניבל םיטביהו גולורפ תפש ) מ , 4 ( 165
רנימס : םתארוהל בשחמה יעדממ ) סמ , 3 ( 165
בשחמה יעדמב רנימס ) סמ , 3 ( 165
ב םדקתמ תונכתב הנדס תפש Java ) סמ , 3 ( 166
הלעפה תוכרעמב הנדס ) סמ , 3 ( 166
םיבשחמ תרושקתב הנדס ) סמ , 3 ( 166
יסיסבב הנדס - םינותנ ) סמ , 3 ( 167
םימצע ןווכמ תונכתב הנדס ) סמ , 3 ( 167

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " בשחמה יעדמב ז 168

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 168

םייחהו עבטה יעדמ – יללכ

תרכה תליא ץרפמ לש תיגולוקאה תכרעמה ) ר , 3 ( 169
םיגומלאה תינוש לש הימיכואיגויב ) ר , 3 ( 169
הנוזת ) פ , 3 ( 169

הקיסיפ

הקיסיפב הנכה תנדס 170
א הקיסיפה תודוסי ) פ , 3 ( 170
ב הקיסיפה תודוסי ) ר , 3 ( 170
הקיסיפה תודוסי ) רפ , 6 ( 171
א םיגולויבל הקיסיפה תודוסי ) פ , 3 ( 171
סי ב םיגולויבל הקיסיפה תודו ) ר , 3 ( 171
םוקיה תונופצ – הימונורטסאל בנשא ) פ , 4 ( 172
הקיסיפה תודוסיב הדבעמ ) ר , 2 ( 172
ב הקיסיפב הדבעמ ) ר , 3 ( 172
םימשה הצקמ – הימונורטסאל אובמ ) ר , 3 ( 173
רמוחה תונוכתו תולוקלומ םימוטא ) ר , 6 ( 173
תינרדומ הקיסיפב םיקרפ ) ר , 6 ( 173
כמ הקינ ) ר , 6 ( 174
תויטנגמו למשח ) ר , 6 ( 174
הקיטפואו םילג ) ר , 6 ( 174
תיטילנא הקינכמ ) ר , 3 ( 175
הקינורטקלאהו למשחה םלוע ) ר , 6 ( 175
הצחמל םיכילומ ) ר , 4 ( 175
תונטנאו םילג תרוסמת ) ר , 6 ( 176
הקינורטקלאורקימו הצחמל םיכילומ ינקתה ) ר , 4 ( 176
היגולורואטמל אובמ ) ר , 4 ( 176
היגולורואטמב הדבעמ – תודידמ , תויפצת ) ר , 3 ( 177
םוטאה הנבמו תיטנאוק הקינכמ ) מ , 4 ( 177
הקינורטקלא I ) ר , 6 ( 177
הקינורטקלא II ) מ , 3 ( 178
תיטסיטטס הקיסיפ ) מ , 3 ( 178
תיניערג הקיסיפ ) מ , 4 ( 178
תיטילנא תויטנגמורטקלא ) מ , 4 ( 179
םיידוסיה םיקיקלחה לש הקיסיפ ) סמ , 3 ( 179
האופרב םיילקיסיפ תונורקע ) סמ , 3 ( 179
א הקיסיפב םדקתמ טקיורפ ) סמ , 3 ( 180
ב הקיסיפב םדקתמ טקיורפ ) סמ , 3 ( 180
הריפסומטאה יעדמב תוינרדומ תויעב ) סמ , 3 ( 180
הקינורטקלאורקימ תויגולונכטב רנימס ) סמ , 3 ( 181
הקיסיפב רקחמ טקיורפ ) מ , 4 ( 181

נקמה םיפסונ םיסרוק נ םי " הקיסיפב ז 182

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 182

הימיכ

הימיכה םלוע ) פ , 4 ( 182
תיללכ הימיכ ) ר , 6 ( 182
א תיללכ הימיכ ) ר , 4 ( 182
ב תיללכ הימיכ ) ר , 4 ( 183
הדבעמ – תיללכ הימיכ ) ר , 2 ( 183
םיגולויבל תינגרוא הימיכ ) ר , 3 ( 183
תינגרוא הימיכ ) ר , 6 ( 184
הימיכב הדבעמ תינגרוא ) ר , 2 ( 184
תימיכ הקיטניק ) ר , 3 ( 184
הקימנידומרת ) ר , 3 ( 185
יא הימיכ - תינגרוא ) ר , 6 ( 185
יא הימיכב הדבעמ - תינגרוא ) ר , 2 ( 185
ב הקימנידומרת ) ר , 3 ( 186
הדבעמ – תילקיסיפ הימיכ ) ר , 2 ( 186
הדבעמ – הלועפב הימיכ ) ר , 2 ( 186
א םיטנאווקה תרות ) מ , 4 ( 187
תרות ב םיטנאווקה – ימיכ רשק ) מ , 3 ( 187
םיימיכ םיכילהת לש תירלוקלומ הקימניד ) מ , 4 ( 187
הלועפב הימיכ ) מ , 6 ( 188
הימיכב רקחמ טקיורפ ) מ , 4 ( 188
הירטמיס ) מ , 6 ( 188
םייוסינ לש הזילנא ) מ , 3 ( 189
ןצמח – םייגולויבו םיימיכ םיטקפסא ) סמ , 3 ( 189
תימיכה היישעתהמ םיאשונ ) סמ , 3 ( 189
יא הימיכב םירחבנ םיאשונ - תינגרוא ) סמ , 3 ( 190
תירלוקלומ היפוקסורטקפסב םיאשונ ) סמ , 3 ( 190
תיריפסומטא הימיכב םיאשונ ) סמ , 3 ( 190
קצומה בצמה לש הימיכב תודוסי ) סמ , 3 ( 191
הימיכב דחוימ אשונב ינוירנימס סרוק ) סמ , 3 ( 191

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " הימיכב ז 192

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 192


םיניינעה ןכות

8


םייחה יעדמ

םייחה יעדמל בנשא ) פ , 6 ( 192
א תיללכ היגולויב ) פ , 6 ( 192
ב תיללכ היגולויב ) ר , 6 ( 192
היגולוקא ) ר , 4 ( 193
הימיכויב I ) ר , 3 ( 193
םינובלח לש הימיכויבב הדבעמ ) ר , 2 ( 193
הימיכויב II ןיערג תוצמוח םידיפיל תומימחפ ) ר , 3 ( 194
םינתיילוחה ) ר , 6 ( 194
תיתוחתפתה היגולויב ) ר , 4 ( 194
םיקרחה ) ר , 3 ( 195
לארשיב םינתיילוח לש הקיטסינואפ ) ר , 3 ( 195
אתה : תוליעפו הנבמ ) תיתנש תנוכתמ ) ( ר , 6 ( 195
אתה : תוליעפו הנבמ ) תילאירטסמס תנוכתמ ) ( ר , 6 ( 196
אתה תרותב הדבעמ ) ר , 2 ( 196
ח ילעב תוגהנתהב םיאשונ םיי ) ר , 3 ( 196
םיקדייחה םלוע ) ר , 6 ( 197
םיפיגנה םלוע ) ר , 3 ( 197
םיימי םייח ילעב תוגהנתה ) ר , 3 ( 198
תירלוקלומו תירלולצ היגולויסיפוריונ ) ר , 3 ( 198
ץרא חמוצ - לארשי ) ר , 3 ( 198
םי יגדב הנדס - ףוס ) ר , 3 ( 199
תוצא לש היגולויב ) ר , 3 ( 199
רבדמ יפלטע לש היגולויב ) ר , 3 ( 199
םיחמצו חמוצ ) ר , 6 ( 200
היגולונכטויבה תונורקע ) ר , 3 ( 200
הדבעמ – ןוסיחה תרות ) ר , 2 ( 200
היגולונכטויבב הדבעמ ) ר , 2 ( 201
םייח ילעב לש היגולויזיפב הדבעמ ) ר , 2 ( 201
תירלוקלומ היגולויבב הדבעמ ) מר , 3 ( 201
היגולויבב הדש תדבעמ : תיתרבח תוגהנתה ) מר , 4 ( 202
לדנממ תיטנג הסדנהל םזי ) מר , 8 ( 202
היצולובא ) מ , 4 ( 202
הקיטמרופניאויב : םימונגו םיפצר לש הזילנא ) מ , 4 ( 203
םירשעו האמ דע ) מ , 3 ( 203
םדאב תוכרעמ לש היגולויזיפ ) מ , 6 ( 203
חמצה לש היגולויזיפ ) מ , 6 ( 204
םיקנויה תייבר ) מ , 3 ( 204
בצע יאת : היגולויבוריונל אובמ ) מ , 6 ( 204
ןוסיחה תרות ) מ , 6 ( 205
םיחמצב תיטנג הסדנה ) סמ , 3 ( 205
םיחמצב הביבס תוקעל המאתהו תולגתסה ) סמ , 3 ( 205
םייטוירקיא םיאת לש ןוטלקסוטיצה ) סמ , 3 ( 206
םד יאת לש תוניימתה ) סמ , 3 ( 206
םיינרצי םיאת לש םייגולויב םיטביה ) סמ , 3 ( 206
םיערז – הטיבנו המדרת ) סמ , 3 ( 207
ייח היישעתב םיקד ) סמ , 3 ( 207
םינובלח לש יאת ךות טרופסנרט ) סמ , 3 ( 207
ןוסיחה תרותב םירחבנ םיאשונ ) סמ , 3 ( 208
הזויבמיס – םירוצי לש דחיב םייח ) סמ , 3 ( 208
הזויבמיס – םירוצי לש דחיב םייח ) רויס ) ( ר , 1 ( 208
לארשיב הדע : םייטנגו םיירוטסיה םיטביה ) סמ , 6 ( 209
מהו םינטלוק תותוא תר ) סמ , 3 ( 209
תולערהו םילער ) סמ , 3 ( 209
םייגולויב םינועש ) סמ , 3 ( 210
יטנגה סיסבה - תוינטרס תולחמ לש ירלוקלומ ) סמ , 3 ( 210
םייח ילעב ןיב תימיכ תרושקת ) סמ , 3 ( 210
םייחה יעדמב רקחמ טקיורפ ) מ , 4 ( 211
םייחה יעדמב דחוימ אשונב ינוירנימס סרוק ) סמ , 3 ( 211

רוק נ םינקמה םיפסונ םיס " םייחה יעדמב ז 212

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 212

היגולואיג

רודכ תונופצ - ץראה ) פ , 6 ( 213
רודכ עדמל אובמ - ץראה ) ר , 6 ( 213
הדבעמ – םיעלסו םילרנימ לש היפוקסורקימ ) ר , 3 ( 213
הדבעמ – םירמתומ םיעלס לש היפוקסורקימ ) ר , 3 ( 214
גונייקואב רקחמ תוטיש היפר ) ר , 3 ( 214
ץרא לש היגולואיגב םיכבדנ - לארשי ) ר , 6 ( 214
היפרגונייקוא ) ר , 6 ( 215
הקיסיפואיגל אובמ ) ר , 3 ( 215
למרכה לש היגולואיג ) מ , 3 ( 215
היגולואיגב רקחמ טקיורפ ) מ , 4 ( 216
לארשיב התארוהו היגולואיגה ימושיי ) סמ , 6 ( 216
םילרנימ לש היפוקסורטקפס ) סמ , 3 ( 216
ק היגולואיגב דחוימ אשונב ינוירנימס סרו ) סמ , 3 ( 217

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " היגולואיגב ז 217

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 217
הסדנה

לוהינו היישעת תסדנה

היישעת תסדנהל אובמ ) פ , 4 ( 221
לועפתה לוהינ I ) ר , 4 ( 221
לועפתה לוהינ II ) ר , 4 ( 221
יסנניפה תואנובשחה תודוסי תילוהינהו ת ) ר , 4 ( 222
הדובע רקח : תוטיש רופישו םיעוציב תדידמ ) ר , 4 ( 222
היישעת יסדנהמל היצלומיס ) ר , 4 ( 222
הימונוגרא ) ר , 4 ( 223
םיעוציב רקחב םייטסכוטס םילדומו תורבתסה ) מ , 6 ( 223
היישעת תסדנה ידימלתל םינותנ תרושקת ) מ , 4 ( 223
תוכיאו ןוירפ לוהינ ) מ , 4 ( 224
יש תיראניל אל היצזימיטפוא תוט ) מ , 6 ( 224
הקינורטכמל אובמ ) מ , 6 ( 224
תוולנ תוכרעמו םילעפמ ךרעמ ןכת ) מ , 4 ( 225
לוהינו היישעת ידימלתל םיטקיורפ לוהינ ) מ , 4 ( 225
בשחמ תובלושמ רוציי תוכרעמ ) מ , 4 ( 225
לוהינו היישעת תסדנהב םכסמ טקיורפ ) מ , 8 ( 226

פסונ םיסרוקל תוינפה םי 226
תופש ידומיל

המר תילגנא A חורה יעדמל ) ר , 0 ( 229
המר תילגנא A הרבחה יעדמל ) ר , 0 ( 229
המר תילגנא A היגולוכיספלו ךוניחל ) ר , 0 ( 229
תילגנא המר A ל םיעדמ םייחה יעדמלו ) ר , 0 ( 230
המר תילגנא A חורהו הרבחה יעדמל – ןווקמ ) ר , 0 ( 230
תילגנא : םיכרצל ארקנה תנבה םיימדקא ) תומר E-B ( 230
תילגנאב עדי רושיג תנדס 231
א תיתורפסה תיברעה תודוסי 232
ב תיתורפסה תיברעה תודוסי 232
היינש הפשכ תירבע 233

םיניינעה ןכות

9ינש ראות

םיקסע להנימ
םיעוציב רקח 239
םילהנמל תואנובשח 239
קוויש 239
תינוגרא תוגהנתהו לוהינ 240
יסנניפ לוהינ 240
ת יניד םילהנמל םידיגא 240
תיתורחת תיקסע היגטרטסא 241
עדימ תוכרעמ תוינידמ 241
עדימ תוכרעמ בוציעו חותינ : םיכילהת בוליש 241
עדימ ירצומ תלכלכ 242
ןוהה קוש , תיסנניפה תכרעמהו יסנניפ ךווית 242
לסקא תרזעב םדקתמ יסנניפ לוהינ 243
תורבח יווש תכרעהו םייפסכ תוחוד חותינ 243
שח תילוהינ תואנוב 243
תורבח ךרע תחבשה 244
םירקס עוציבו ןונכת 244
םינכרצ תוגהנתהב םירחבנ םיאשונ 244
םוסרפ : םושייו הירואת 245
הדובעה טפשמ 245
ןיבה רחסה יניד - ימואל 245
הסנכה יוסימב םירקיעו תונורקע 246
תירוביצ תוינידמ – השעמל הירואתמ 246
םיקסעב הקיתא 246
וכ ןונכת םייטסיטטס םילכב םדא ח 247
ןוגראב דוקפת תכרעה : יונישו תוחתפתה 247
ןתמו אשמ לש הקימניד – םושייל הירואתמ 247
םינוגראב תוגיהנמ 248
היטרקומדלו םידבוע ףותישל תוינכת 248
היצזילבולגה ןדיעב הדובע יסחי 248
לוהינו תוברת 249
ןיב הלכלכ - תימואל – םיירטינומ םיטביה 249
ירב תויגטרטסא תות - תוילבולג תויקסע 249
בר יקסע ןומימ - ימואל 250
תיקסע תומזי – םיילוהינו םייטרואית םיטביה 250
יפנע ןוגרא 250
לוהינב הקירטמונוקא ימושיי 251
םוקימה תרות 251
םיקסע להנימל םיטקיורפ לוהינ 251
לועפתה לש היגטרטסא 252
ןוגראב לועפתה לוהינ 252
רנימס : ה ךרעה יפסכה חווידה לש יביטמרופניא 252
רנימס : םייתוגהנתה ןומימו הלכלכ 253
רנימס : עדי לוהינ 253
רנימס : ימואלה קשמה לע היצזילבולגה תעפשה 253
רנימס : םדא חוכ תלכלכ 254
רנימס : םיינורטקלא םיקווש 254
רנימס : עדימ תוכרעמ חותיפ תויגולודותמ 254
םיקסע להנימב ךמסומל הקיטמתמ – הרבגלא 255
םיקסע להנימב ךמסומל הקיטמתמ 255

ןיב היטרקומד ידומיל - םיימוחת

היטרקומד – בר השיג - תימוחת 259
לארשיב היטרקומדה – תורחבנ תויגוס 259
תונב תויטרקומד תוירואת - וננמז 259
היצזיטרקומדו היטרקומד 260
םייטרקומד םירטשמב תיטילופ תופתתשה 260
םזילרביל : םירשק , םירשקה , תורוקיב 260
ברעמב םייטרקומדה םירטשמה תוחתפתהב תויגוס 261
ךוניחה תוינידמ – היטרקומדל ךוניחה 261
הרוטטקידו היטרקומד ןיב הקירפא 261
הנידמו תד : םייפוסוליפ םיטביה 262
לאיצוסה - ברעמב היטרקומד - הפוריא 2000-1875 262
ימואל ןוחטיבו היטרקומד 262
ב תימואלה הלאשה הירב " מ , 1991-1917 263
היטרקומדה יארב התבשהו התיבש 263
תעדה בואכמ – האושה תארוהב תויגוס 263
יברעה םלועב היצזיטרקומדו היטרקומד 264
םייניבה ימיב םיטנמלרפ לש םתווהתה 264
סילופה : םירטשמ , תוכפהמו םירטשמ יפוליח 264
תיניטלה הקירמאב היטרקומדל הרוטטקידמ 265
בר - תוברת רפסה תיבבו הרבחב תוי 265
ילארשיה ןורטאתה – היצזיטרקומד יכילהת 265
םזינימפו היטרקומד : תורחבנ תויגוס 266
ןיבה טפשמב הנומאהו תדה שפוח - ימואל 266
תירצונה היטרקומדה : תוגלפמ , םירחוב םיגוה 266
יאו ןויווש - ןויווש – יפוסוליפ טבמ 267
תרושקתו היטרקומד : םיידדה םיטבמ 267
תירקחמ הביתכל יגולודותמ רנימס 267
היטרקומד ידומילב הזת תדובע 268

נ םינקמה םיפסונ םיסרוק " ידומילב ז
ןיב היטרקומד - םיימוחת 270

תומגמב ךוניח ' הדימל תויגולונכט ' ' הדימל תוכרעמ '

םידומיל תוינכת לש הלעפהו חותיפ 271
ךוניחב רקחמ תוטיש 271
ךוניחב הכרעה : ירואת השעמו ה 271
הארוהו הדימל תוירואת 272
הדימלו היגולונכט 272
ןהיגוסל הדימל תויגולונכט : םושייו תונורקע 272
הדימל תוביבס לש חותינבו בוציעב תונורקע 273
תעד ימוחתב עדימ תויגולונכט בוליש 273
תוכרעמ לש חותיפו בוציעב םילדומו תושיג 273
תשר שמתשמ לש היגולוכיספב תויגוס טנרטניאה 274
עדיל עדיממ : עדי תיינבל עדימ שופיחמ 274
הדימל תוכרעמ לש הכרעהבו ןונכתב תושיג 274
םיגשיה תכרעהב תופולח 275
תעד ימוחתב םידומיל תוינכת חותיפ 275
יוניש לש םלועב םירומ : םירגתאו תומגמ 275
הדימל תוכרעמב ינוגרא יוניש 276
תוחותפ תואטיסרבינוא – זיטרקומד היצ 276
ךוניחב הריחב : יתב םייפולח םיכילהתו רפס 276
הדימל תויגולונכט תמגמב ךוניחב רמג תניחב 277
הדימל תוכרעמ תמגמב ךוניחב רמג תניחב 277
ךוניחב טקיורפ 277
ךוניחב הזת 278

ה תיגולויבה הבשחמ

םייחה תרדגה 281
היצקודר , היגולויבב ןמוקמו היגולואלט 281


םיניינעה ןכות

10םזינכמ , רואו םזילטיו םזיצינג 281
םדאה םונג ימזימ : הקיתאנגו הקיטנג 282
שפנהו ףוגה תייעב 282
תונתאירבה תעונתו היצולובאה תרות 282
יתרוקיב טבמב תיביטנרטלא האופר 283
תויעב הקיתאויבב תורחבנ : עבב םייוסינ םייח יל 283
הביבסה תרימשו יגולוקאה ןזאמה 283
היתורזגנו היגולויבויצוסה : קולחמב עדמ ת 284

בשחמה יעדמ

םימתירוגלאב םירחבנ םיאשונ 287
תויליבקמ תוכרעמ לש ןויפא תוטישו םילדומ 287
םייארקא םימתירוגלא 287
הנכותו הרמוח לש בשחוממ תומיא 288
תיבושיח הירטמואג 288
בשחמה יעדמב םימושייו םירותה תרות 288
היצלומיס – םחותינו םילדומ תיינב 289
יתבוגת תוכרעמ תמא ןמז תוכרעמו תו 289
הנומת דוביע 289
הנכות תסדנה 290
םימצע החנומ בוציעו חותינ 290
הנכות תוקידב 290
תירוטניבמוק היצזימיטפוא 291
בוריק ימתירוגלא 291
הנכות תוכרעמ תחטבא 291
ןהימושייו םיצוליא דוביע תוקינכט 292
יסיסב תוכרעמב םימדקתמ םיאשונ - םינותנ 292
תל רנימס ינש ראו 292
רנימס : בשחמה יעדמב םייטרואת םיאשונ 293
רקחמ רנימס : םיבשחמ תותשרל םימתירוגלא 293
רקחמ רנימס : עדימ תויטרפו החטבא 293
רקחמ רנימס : הירואתו םימתירוגלא 294
רקחמ רנימס : יסיסב תוכרעמ - םינותנ 294
בשחמה יעדמב תמכסמ הדובע 294
בשחמה יעדמב הזת תדובע 295

יל תוברת ידומ

הרבח , גוצייו תוברת 299
תוברתה רקחב תושיגו תוירואת 299
תויגולויצוסו תויגולופורתנא תושיג 299
בר - לארשיב תויתוברת 300
היידרוב רייפ : םעט , תויונמאו יתוברת ןוה 300
תודהי , תוירבע , תוילארשי : םייתוברת םיטביה 300
תויוברת ןיב םיעגמבו םירבעמב תויגוס 301
גוס בחרמה לש הירואתב תוי 301
הארוה תודועת

הארוה תדועת לעבש הרותב - לארשי תבשחמו הפ

בשות תארוה לש היגולודותמ " לארשי תבשחמו ע 305
בשות תארוהב תישעמ הרשכה " לארשי תבשחמו ע 305

הארוה תדועת הירוטסיהב

הירוטסיהה תארוה לש היגולודותמ 306
הירוטסיהה תארוהב תישעמ הרשכה – םוקיטקרפ 306

הארוה תדועת תורפסב

תורפס תארוה לש היגולודותמ 307
תורפסה תארוהב תישעמ הרשכה – םוקיטקרפ 307

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 307

הארוה תדועת הרבחה יעדמב

הרבחה יעדמ תארוה לש הקיטקדיד 308
הרבחה יעדמ תארוהב תישעמ הרשכה – םוקיטקרפ 308

םיסרוקל תוינפה םיפסונ 308

תוחרזאב הארוה תדועת

תוחרזאה תארוה לש הקיטקדיד 309
תוחרזאה תארוהב תישעמ הרשכה – םוקיטקרפ 309

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 309

היגולוכיספב הארוה תדועת

ךוניחה תרות 310
היגולוכיספה תארוה לש הקיטקדיד 310
היגולוכיספה תארוהב תישעמ הרשכה – םוקיטקרפ 310

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 311

בשחמה יעדמב הארוה תדועת

בשחמה יעדמ לש הקיטקדידב הנדס 312
בשחמה יעדמ תארוהב תישעמ הרשכה 312

םיפסונ םיסרוקל תוינפה 313

םיסרוקה לש יתיבפלא חתפמ 315
םיסרוקה ירואית

11


אובמ
ב גולטק לש םהירואית תא ואצמת הז ה םיסרוק םידמלנה
החותפה הטיסרבינואב לשו יבלשב ןיידע םייוצמה םיסרוק
פ חותי , ןיעל הארנ םתארוה דעומ לבא ועדתש יוארה ןמו לע
ןונכת תעב ידיתעה םמויק ראותל םכידומיל . םתא רשאכ
תא םיננכתמ םכידומיל םיבורקה םירטסמסל , תלבטב ונייע
רוקה םיס תיתנשה ה תאצמנ ףיעסב 7.2 ימדקאה ןועידיב . הלבטב
םיסרוקה לש הארוהה ידעומ תא ואצמת וז .
םימוחת העבראל םיקלוחמ ןושאר ראותל םיסרוקה ירואית :
חורה יעדמ , הרבחה יעדמ , הסדנהו םיעדמ . הלאה םיסרוקה לכ
ימדקא ראותל דוקינ םינקמ . םיסרוקה םיראותמ םהירחא
הפשכ תילגנא דומילל הרז . םיניוממ םימוחתה תעבראמ דחא לכב
תויעדמה תונילפיצסידה יפל םיסרוקה , םה הנילפיצסיד לכבו
לע םירדוסמ - תומר יפ : החיתפ תמר , הליגר המר , תמדקתמ המר .
םיסרוקה ירואיתל ךשמהב םיעיפומ ינש ראותל םיסרוקה ירואית
תודועתל םיסרוקה ירואית םיעיפומ םהירחאו ןושאר ראותל
הארוה .
לכ לש תונושארה תורושב רואית סרוק ינויח עדימ יוצמ לע
סרוקה ינייפאמ . ורפסמו סרוקה םש ןיוצמ סרוק לכל תרתוכב .
םיניוצמ סרוקה תרתוכל תחתמ תוכזה תודוקנ רפסמ ) נ " ז ( אוהש
הנקמ ויתושירדב םידמועל סרוקה תמרו . סרוק םנשי םי םהבש
ש םיפסונ הנילפיצסידו םוחת םיניוצמ ןכמ רחאל סרוקה םהב
נ הנקמ " ז . םדוקה עדיהו הלבקה יאנת םהמ ןיוצמ סרוק לכל
ותוא דומלל ידכ שרדנה ) ץלמומ וא שורד םדוק עדי .(
לע - רואיתה הנבמ לש הנבהה לע לקהל תנמ , ונרצי רואיתל ארקמ
סרוק . םייטנוולרה םיפיעסל הנפמ ארקמה ימדקאה ןועידיב
סרוקה ינייפאמ לע רבסה םהבש .
ב ףסונ , רואית סרוק לכ לש ו לש חותיפה תווצ לש טוריפ ללוכ
סרוקה ןכו תיצמת רמוח לש רואיתו סרוקב םידמלנה םינכתה
םירפסמ בכרומה דומילה החותפה הטיסרבינואב וקפוהו וחתופש
הלש םיטנדוטסה ליבשב דחוימב . םיניוצמ םייטנוולרה םירקמב
דומילה רמוחל םיוולנה םירחא םירפס לש םהיתומש םג .
רואיתה םינכתה לע ינושאר עדימ קר םינתונ הלאה םירצקה םי
םיסרוקה לש תוטישה לעו , ןוויכ ירורמת שמשל ודעונ םהו
םידומילה לולסמ תנכהב םכרד תא בתנל םישקבמש ימל םייללכ .
בל ומיש ! רחאל ופסונש םיסרוק ירואית תספדה םיסרוקה גולטק
החותפה הטיסרבינואה לש תיבה רתאב םיעיפומ , תבותכב :

h t t p : / / www. o p e n u . a c . i l

ארקמ ל סרוק רואית ) תונפמ הז ארקמב תוינפהה לכ
ימדקאה ןועידיל (10411 הרפואה *
6 תוכז תודוקנ המרב הליגר
עדי שרדנ אל םדוק .

חותיפ סרוקה : ד " ר היאברבא ודע , ד " לרפ ןימינב ר ,
ד " ר גרבדיו ןור ) הביתכ ( , ורש תנע ן ; ד " ר תב - עבש
אריפש , סייו ילינ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ידרו הירא , פורפ ' זוע יבא ,
פורפ ' רגרבניס רדנסכלא , פורפ ' רתס יכדרמ ,
ד " רימא םוחנ ר , ד " דלפשריה לאירא ר

תא שיגפהל דעונ סרוקה םיטנדוטסה םע ז ' רנא יזכרמ
תוברתב ה ה יברעמה םלוע מ ןורטאת בלש , תורפס
הקיסומו . הרפואה תוחתפתה ירחא בקוע סרוקה
ה האמב התישארמ - 17 ה האמה דעו - 20 , תאז
תורכיה תועצמאב הקימעמ תוגציימ תורפוא רשע םע .
דיחי תשדקומ הרפוא לכל דומיל ת תחא ") ךסמה (" ,
ה היטביה לכ לע הב הנד : ה עקר ה ירוטסיה , הנבמ
הלילעה , טסקטו הקיסומ לש בוליש , לש המוקמ
יב הרפואה הנונגסו ןיחלמה לש ויתוריצי ללכ ן
ילקיסומה .

יגשומ ודמליי תורפואה לש טרופמ דומיל ידכ ךות
הרפואה םלועב םירושקה דוסי , ןוגכ : צר ' ביטטי ,
הירא , לבמסנא , החיתפ , םייארפואה תולוקה
םינוש םידיקפתל םתמאתהו , יאמבה לש םדיקפת
המודכו חצנמהו .

ללכב הקיסומ יבבוחל דעוימ סרוקה ו יבהוא
טרפב הרפוא , םיניינועמה םיטנדוטסל םג ךא
םוחת םע הנושאר תורכיהב וניאש םהל רכומ . אל
וא הקיסומב םדקומ עדי שרדנ ב םיוות תאירק .

רמוח דומילה
ןושאר ךסמ תירפכ תוריבא / ינאקסמ
ינש ךסמ הרפואה תדלוה – ואפרוא ו לש ותביש
ססילוא / ידרווטנומ
ישילש ךסמ גיפ יאושינ ורא / טרצומ **
יעיבר ךסמ וטלוגיר / ידרו
ישימח ךסמ יארפואה לבמסנאה – לבמסנא יעטק
ךותמ וראגיפ יאושינ / טרצומ ,
וטלוגיר / ידרו ו םהוב הל / צופ ' יני
ישיש ךסמ היליבסמ רפסה / יניסור
יעיבש ךסמ ג ןוד ' ינאבו / טרצומ
ינימש ךסמ הריקלווה / רנגאו
יעישת ךסמ תימולש / ר סוארטש דרכי
ירישע ךסמ םימסקהו רענה / לוואר


תואמגוד לש תוטלקה ללוכ דומילה רמוח
תורפואה ךותמ תוילקיסומ נודנה תו ירפסב
דומילה , ו יטרס DVD ןאולמב תורפואה לש , םע
תירבעל םוגרת . תא םג םיללוכ דומילה ירפס
תירבילה – תירבעל םוגרת לומ רוקמ .


* ןכות תפיפח שי סרוק ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ) םי ( רחא ) םי .( הפיפחל
דמלש ימ רובצל לוכיש תוכזה תודוקנ רפסמ לע תוכלשה שי תאזה , ףסונב
הזה סרוקל , סרוקה תא ) םי ( רחאה ) םי .( םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב –
םיפפוח םיסרוק .
** רמוח דומילה סרוקב םג לולכ הלכשהה תוברת – הפוריאב תונמאו תוגה האמב
ה - 18 סרוקבו ןושאר טבממ הקיסומ .
הקיסומ

חורה יעדמ

בל םישל שי
לגרה תורעהל
וילא ףיעסלו
תונפמ ןה .
ףיעס ואר
4.2.2
ןועידיב
ףיעס ואר
4.2.1
ןועידיב
ףיעס ואר
4.4
ןועידיב
סרוק
ביחרמ - תעד
קרפ ואר 17
ןועידיב
ףיעס ואר
4.2.3
ןועידיב
ףיעס ואר
4.2.4
ןועידיב
םיסרוקה ירואיתירואית
םיסרוקה


ןושאר ראות / 15


תופש ידומיל / 227


ינש ראות / 235


הארוה תודועת / 303


היגולופורתנאו היגולויצוס

ירואית
םיסרוקה
ןושאר ראותל


חורה יעדמ / 17


הרבחה יעדמ / 75


םיעדמ / 141


הסדנה / 219


תופש ידומיל / 227

היגולופורתנאו היגולויצוסה יעדמ חור


חורה יעדמ – יללכ / 19


תודהיה יעדמ / 20


הירוטסיה / 25


היפרגואיג / 43


היפוסוליפ / 44


תונשלב / 49


תורפס / 53


עונלוק / 62


תונמאה תודלות / 66


הקיסומ / 68


היגולופורתנאו היגולויצוס
חורה יעדמ

חורה יעדמ – יללכ

19


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10160 חורה יעדמל בשחמ ימושיי *
ב סרוק החיתפ תמר תוכז תודוקנ הנקמ וניאש

םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : ד " ר ךילרא הרופצ , תודג הקבר ,
ופול דוד , ןלרוא לארשי , ןורש תנע

רטמ ו סרוקה ת
דעונ סרוקה ונב עדי תונקהל ישיאה בשחמה אש
ו וימושייו ףסונב ל רשפא יכרמב תוסנתה םיב
בושקתה לש םינושה ידכ רישכהל תא
םיטנדוטסה םיבשקותמ םיסרוקב ףתתשהל
םהידומיל ךשמהב . רזע ילכ וגצוי סרוקב
ותרשיש םיבשחוממ םיטנדוטסה תא ךלהמב ןה
תודובע תביתכ תעבו םיסרוקה דומיל
תוינוירנימס , דיתעב םתדובעב ןהו .

הנבמ סרוקה
סרוקה אוה בשקותמ סרוק וכה יד תוצובק לל ןו ,
סרוקה רתאמ תולטמ תדרוה , תולטמ תחילש
ו ינורטקלא ראודב / תולטמה תחילש תכרעמב וא
תבשחוממה . כ סרוקב תולטמה ו ולל ת לש םושיי
תודמלנה תונכותה , םושיי בלשיש םכסמ טקיורפו
סרוקב דמלנה רמוחה לכ לש .

םע ישיא בשחמ שורד סרוקה דומיל ךרוצל
תירבעב הכימת ; ירבעב תונולח תנכות ת ) תסרג
Windows98 הלעמו ( ; סרוקב תודמלנה תונכותה ;
ןנוכ CD-ROM ; לוק סיטרכ ; חו םדומ י ב רו
טנרטניאל .

יאשונ דומילה
בשחמה תרכהל אובמ
תונולח הלעפהה תכרעמ WINDOWS
םילילמתה דבעמ WORD
וימושייו טנרטניאה
ינורטקלאה ןויליגה םע תיסיסב תורכיה
EXCEL
תוגצמה תנכות POWER POINT


* תא דומלל םוקמב רוטפ תניחבל תשגל רשפא
סרוקה . םולשתב הכורכ הניחבה . רתאב םיטרפ
ףיעסבו סרוקה 20.2.1 ימדקאה ןועידיב .

ינורטקלאה ןויליגה אשונ דמלנ אל הז סרוקב
םיסרוקב דמלנה ףקיהב יעדמל בשחמ ימושיי
הרבחה ) 10159 ( ו םיעדמל בשחמ ימושיי ) 20126 .(
ןכל , ימ הלא םיסרוק דמליש , דומילמ רוטפ היהי
הז סרוק , רוטפ היהי אל הז סרוק דמליש ימ ךא
םישרדנ םה ןהב תוינכתב הלא םיסרוק דומילמ .
קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


םיפסונ םיסרוקל תוינפה

הרבחה יעדמל בשחמ ימושיי ) 10159 ( ) פ ( –
הרבחה יעדמב ץבושמ – מע יללכ ' 77 .

םיעדמל בשחמ ימושיי ) 20126 ( ) פ ( – ץבושמ
םיעדמב – מע יללכ ' 143 .ש בל ומי : יא הלא םיסרוק תוכז תודוקנ םינקמ םנ
חורה יעדמב – יללכ .

חורה יעדמ

תודהיה יעדמ

20


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10278 ארקמל אובמ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : ארקמ
םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : פורפ ' ןמסיו באז ) זוכיר חותיפה ( ,
פורפ ' רושיבא קחצי , פורפ ' צש ילינ ' קפו ,
ד " ר גרובנדא היתניס , ד " ר ךורב ילא , ד " יאמש ר
רדנלג , ד " ןורי תימולש ר , ד " רלדיפ תור ר , רמת
ורפמל ם ; רצליז ידא ) הכירע ( , לרפ באז ) בוציע (
םיצעוי : פורפ ' רמייהנפוא ןימינב , פורפ ' השמ
לאיסרג , פורפ ' ץיברוה יבא , פורפ ' דלפנייו השמ ,
פורפ ' ץיבוקז ריאי , פורפ ' בוט לאונמע , פורפ '
ןומלט והירמש , פורפ ' ןיול ךורב , פורפ ' יאנתסוב
דדוע , פורפ ' רדק ןימינב

סרוקה תורטמ
תרשכה ארקמה לש יעדמ דומילל טנדוטסה ;
היגוסל תיארקמה תורפסה תרכהב ותכרדה
תווהתהב תורושקה תויעבבו היתוביטחלו
ויבלש לכל ארקמה ; תרוקיבל השיג תיינקה
ארקמה לש חסונה תרוקיבלו תיתורפסה ; חופיט
תיתורפס הריציכ ארקמה לש תללוכ הנבה
םלועה תוברתב לארשי תא תדחיימה .

רמוח ומילה ד
א ךרכ
הדיחי 1 תרוסממ תרוקיבל
הדיחי 2 לעבש הריצימ - בתכבש תורפסל הפ
ב ךרכ
הדיחי 3 תיארקמה הרישה
הדיחי 4 היגוסל תיארקמה הזורפה : תרופיסה
תיארקמה
הדיחי 5 היגוסל תיארקמה הזורפה : קוחה ;
םואנה ; תומישרו תודועת
ג ךרכ
הדיחי 6 הרותה תורפס
ד ךרכ
הדיחי 7 המודקה תיארקמה היפרגוירוטסיהה
הדיחי 8 תיארקמה היפרגוירוטסיהה
תרחואמה
ה ךרכ
הדיחי 9 האובנה תורפס
הדיחי 10 תירומזמה תורפסה
ו ךרכ
הדיחי 11 המכחה תורפס
הדיחי 12 ומותיחו ארקמה תושדקתה


10710 לארשיב הכולמה תישאר –
לאומש רפס *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : ארקמ
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / הירוטסיה / הירוטסיה
הקיתעה תעב לארשי םע לש
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' מ הש לאיסרג ) הביתכ ( ,
א םהרב םיובנסינ ; תב - ןח טסריפ , מ הש רברפש ,
א יד רצליז ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ש ' יקסמרבא , פורפ ' ש ' חא בוטי ,
פורפ ' פ ' יצרא , פורפ ' ב ' דדוע , פורפ ' ג ' לילג , פורפ '
ז ' ןמסיו , פורפ ' ש ' ןוגרו , פורפ ' ר ' רשכ , פורפ ' ע '
שירפ , ד " ד ר ' דעלג , ד " מ ר ' רצלה , א ' םיובנסינ

סרוקה תורטמ
דוגיאמ לארשי תכיפה לע רפסמ לאומש רפס
ךלמ התושארבש הנידמל םיטבש . אוה ךכב
סיפתל הוואר ןולח שמשמ תודוא לע ארקמה תו
ינידמ ןוגראו לשממ . ןיב םיקסוע רפסב םירופיסה
םע יסחיב רתיה - םיהולא - לשממ , םיחתופ םהו
ינידמה ןויערה לש םינוש םידדצ תרכהל רהוצ
ןוטלש ןוניכ ביבס החתפתהש היגולואידיאהו
הקיתעה לארשיב ינכולמ .
תירקחמה תורפסב םיטלוב לאומש רפס ירופיס
בוציעה תודוא לע יארקמה רופיסה לש יתונמאה ,
בחר יתלילע ףצר םיוותמ םהש םושמ , תא ריאמש
תולעופה תויומדה לש תונושה םינפה . םאתהב
ךכל , תטישב םייקתמ סרוקב ןוידה " האירקה
הדומצה " , תונמאל םידמולה תא תפשוח רשא
טסקטה דומיל ידכ ךות יארקמה רופיסה .
ירוטסיה תויגוס םע תורכיה ךרוע םג סרוקה תו
טסקטה רואל הכולמה תפוקת תישארל תועגונה
יגולואיכראה אצממהו יארקמה , וב םינודנו
הילאירל עגונב םינוש םיטביה , יתרבח ןוגראל
יפרגוירוטסיהה רואיתה ןפואלו .

רמוח דומילה
א ךרכ
הדיחי 1 לאומש רפסל אובמ
הדיחי 2 םיטפושה תפוקת יהלש – ילע ימי
לאומשו
הדיחי 3 דוסיי התוססבתהו לארשיב הכולמה
ב ךרכ
הדיחי 4 םיתשלפב לואש לש ויתומחלמ
קלמעבו
הדיחי 5 לואש רצחב ותורישו דוד לש ותעפוה
הדיחי 6 לואש תכלממ לש התעיקש
ג ךרכ
הדיחי 7 הכולמל דוד לש ותיילע
הדיחי 8 ויתומחלמ ךלהמו דוד לש ואבצ הנבמ
הדיחי 9 דוד תכלממ לש התיינב הנוגראו
ד ךרכ
הדיחי 10 תבו דוד לע רופיסה - עבש – אטחה
ושנועו
הדיחי 11 יהלשב הכלממב הסיסתהו תודירמה
דוד תוכלמ
הדיחי 12 ותוססבתהו הכולמל המלש תיילע
ךלמכ

* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
פ םיאלמ םיטר קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10667 תישארב רפס
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : ארקמ
םדוק עדי שרדנ אל .


סרוקה חותיפ : ד " יאמש ר רדנלג ) הביתכ ( ,
ד " גרובנדא היתניס ר ; רברפש השמ , רצליז ידא
) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןייטשנירג דא , פורפ ' לאיסרג השמ ,
פורפ ' ןמפוה ריאי , פורפ ' ןמסייו באז , ד " תימולש ר
ןורי , ד " ץכ היח ר

תורטמ ה סרוק
אוה תישארב רפס " תולחתה לש רפס " , אוהו
תוינורקע תולאש םע דדומתמ , וגכ ןיב םיסחיה ן
עבטה םלועו םיהולאה , לש וביטו תושונאה תוהמ
םדאה , םיידדהה םיסחיה תא םיחנמה תונורקעה
םדאל לאה ןיב , תישונאה תוברתה דוסיי
םימעה תורצוויהו . לכל לעמ , שמשל רפסה דעונ
הרותה ךשמהל גצמ , תולאשב דקמתמ אוה ןכ לעו
המואה לש התישאר לע , תושירדה רשאכ
לש תוישיאה תוגציימ המואה תובאמ םיהולאה
תא " תישאר " לארשי םעמ ויתושירד .

ףסונב , םייונש םיאשונ לע חישל חתפ חתופ רפסה
תקולחמב . לשמל , ןיב חתמה תא בשייל דציכ
ישחומה וגוציי םע לאה לש תטשפומה הסיפתה ,
םירופיסה תצקמב הלועש יפכ ; רפסב וללכנ עודמ
תלב תוגהנתה תובאל תוסחיימה תורוסמ תמלוה י
םהלש יתפומה יומידה תא תוקזחמה ולא דצל ;
ןויסינב םדאה תא םיהולאה דימעמ עודמ , םא
לכ אוה לאה - עדוי ; הדימ וזיאבו שארמ רזגנ המ
תא תובצעמ םדאה לש תוישפוחה ויתוריחב
ולרוג .

תורחאו ולא תולאשב קסוע סרוקה , ןויד ידכ ךות
תישארב ירופיס לש האלפומה רופיסה תונמואב
ו םהמ םיפקתשמה םיינויערה םירסמב . דבב דב
ורוביח ךילהתו רפסה בכרה רחא סרוקה בקוע ,
תורפסב םירחא םידברל ותקיז תניחב ךות
הביבסה ימע תורפסלו תיארקמה .


רמוח דומילה
א ךרכ
הדיחי 1 תישארב רפס : הנבמ , תייגוסו םינכת
ורוביח
הדיחי 2 תושונאה תישארו האירבה : ארקמה
ימהו םימודקה םיסות
דיחי ה 3 האירבה השעמ לע םירופיסה
הדיחי 4 תושונאה לש התישאר לע םירופיסה
הדיחי 5 לארשי םע תודלותו םימעה תודלות :
תויאמצע תויתורפס תודיחי
הדיחי 6 תירוטסיהה תואיצמהו תובאה ירופיס
ב ךרכ
דיחי ה 7 תובאה תנומא
הדיחי 8 םהרבא ירופיס רוזחמ
חי הדי 9 קחצי
הדיחי 10 בקעי ירופיס רוזחמ
הדיחי 11 ףסוי רופיס
הדיחי 12 תישארב רפסב רופיסה תונמא


חורה יעדמ

תודהיה יעדמ

21


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10231 שר שוריפ " הרותל י – םינויע
ותטישב
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : ארקמ
םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : פורפ ' ץיבוביל המחנ , פורפ ' השמ
דנרא , פורפ ' ןמסורג םהרבא ) י הדיחי ( ;
רברפש השמ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' סייו ריאמ , ד " ןיקלז םהרבא ר

סרוקה תורטמ
ךרוע סרוקה ה י רכ תו םע לש דוסיה ירפסמ דחא
תידוהיה ארקמה תונשרפ , ר לש ושוריפ ' המלש
יקחצי ) שר " י , ה האמה - 11 ( הרותל , ו הסנמ ןיבהל
ה תונשרפה לש תויסיסבה היתוחנהמ קלח תאז ;
ןכ ומכ , דמוע סרוקה שר לש ותטיש ירקיע לע " י
הרותה תונשרפב , תורוקממ בואשל וכרד לע
םדבעלו םימודק , ןמע דדומתהש תויעבה ביט לעו
עיצהש תונורתפה ביטו .

דמלי סרוקה ךלהמב ו טנדוטסה םי אורקל
שר ישוריפב " יבהלו י םנ ) הכלה יעטקל טרפ
םיכבוסמ .( תונקהל סרוקה רומא דחוימב :

שוריפ חתנל תלוכי : אצומה תדוקנ תפישח
בותכב , ותועמשמו עצומה ןורתפה תנבה
תינויערהו תינשרפה , תויארה תנבה ,
םיאבומה םינושה םילוקישהו תואתכמסאה
וב ;
תליקשו םינוש םישוריפ ןיב הנחבה תלוכי
ו םהיתונורתי " םהיתושלוח " ;
שר לש וכרד תא רידגהל תלוכי " תריתפב י
תויעב ןהיגוסל תוינשרפ .

הרעה : טנדוטסה לע םי ישמוח השימחב דייטצהל
שר שוריפ םע הרות " י .

רמוח דומילה
א הדיחי הלמה
ב הדיחי הרתי ןושל
ג הדיחי ריבחתו קודקד תויעב
ד הדיחי הרסח ןושל
ה הדיחי םילמה רדסב רחואמו םדקומ
ו הדיחי יאו תוריתס - תומאתה
ז הדיחי הדגא ישרדמ
ח הדיחי הכלה ישרדמ
ט הדיחי םדוביעו םישרדמ
י הדיחי ירוטסיהה עקרה


10133 לעבש הרותל אובמ - הפ *
6 תוכז תודוקנ ** הליגר המרב
אשונ : לעבש הרות - הפ
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' י קחצ תליג ) חותיפה זוכיר ( ,
ד " רגול לאקזחי ר , רוגא ףסוי , ד " ר יד תיגח - רונ ;
ףרוצ הבוט ) הכירע ( , ןב הואנ - ימע ) בוציע (
םיצעויו ץוח יבתוכ : פורפ ' א ' גרבדלוג , ד " י ר '
רנטרג , פורפ ' ש " ןילבה ז , ד " מ ר ' סייו , פורפ ' נ '
חנימע , ד " י ר ' ץע - םייח , פורפ ' מ " םולבדלפ ש ,
פורפ ' א ' םואבנשריק , ד " ב ר " דלפנזור צ , פורפ ' ד '
רברפש , פורפ ' י ' ירובת

לעבש הרותה - שוריפ איה הפ , לש המלשהו הבחרה
בתכבש הרותה , לעב תורוסמ תללוכו - ורסמנש הפ
רודל רודמ . לעבש הרותה התלעוה םימיה תוברב -
בתכה לע הפ , ימכח לש םתוגה לכ תא תללוכ איהו
הכלהב לארשי , תורודה ךשמב הבשחמבו הדגאב .

רטמ ו סרוקה ת
ה י רכ ו ת םיאבה םיאשונה םע : לעבש הרותה - הפ ,
היתודוסי , התוהמ , התורפסו היתודלות , תפוקתב
רתבה הפוקתבו דומלתהו הנשמה - תידומלת ;
היתונורקעו הכלהה תורוקמ ; הקיספה יכרד ,
תובושתו תולאשה תורפסו םיקסופה תורפס .

וח רמ דומילה
הדיחי 1 לעבש הרותו בתכבש הרות - הפ – תוהמ
בשותה " ע ; הרותה ןיבל הניב רשקה
בתכבש .
הדיחי 2 הכלה ישרדמ – תונשרפו שרדמ ; תודימ
שרדמה ; ר תיב ' ר תיבו אביקע ' לאעמשי .
הדיחי 3 הנשמה – תכירע תונורקעו תודלות
הנשמה ; הנשמה ישרפמ .
הדיחי 4 אתפסותהו תותיירבה – תותיירבה ;
הנשמהו אתפסותה ; אתפסותה תכירע ;
אתפסותה ישרפמ .
הדיחי 5 ילבבה דומלתה – םיארומאה לש םלעפמ
נשמה שוריפב ימצעה םלעפמו ה ; תכירע
ילבבה דומלתה ; דומלתה ישרפמ .
הדיחי 6 ימלשוריה דומלתה – ץרא יארומא -
לארשי ; ימלשוריה דומלתה רודיס
ותמיתחו .
הדיחי 7 הדגאה תורפס – םייתורפסה םיגוסה
הדגאה לש םייתורפסה םיעצמאהו ;
הדגאה תורפס .
הדיחי 8 םימכח לש םתוכמס – תוכמס
תונשרפה , קחה הקיספהו הקי ;
תקולחמה , ןיד יתב .
הדיחי 9 תונקת , תוגהנמו תורזג – ףקיהו רוקמ
תורזג רוזגל םימכח לש םתוכמס
תונקת ןיקתהלו ; הכלההו גהנמה .
הדיחי 10 רסומו טפשמ – טפשמ ןיב רשקה
רסומל .
הדיחי 11 םיקסופה תורפסו הקיספה יכרד –
הכלהה תקיספל םיללכ ; תורפס
םיקסופה .
הדיחי 12 ושה תורפס " ת – ושה תוחתפתה " ת ;
ושה " הכלהל רוקמכ ת ; ושה תורפס " ת .

* הנקמה תיסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל
4 נ " דבלב ז . סרוקה רואית לעבש הרותל אובמ -
הפ ) 42103 ( הטיסרבינואה רתאב עיפומ תיסורב
תיסורה הפשב החותפה . רתאה תבותכ :
http://www-r.openu.ac.il/Kurs.html
** אל ןתינ מ רתוי לבקל - 6 רובע תוכז תודוקנ
דומיל סרוקה לעבש הרותל אובמ - הפ תופשב
תונושה . קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב –
םיפפוח םיסרוק .


10105 דומלת יקרפ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : לעבש הרות - הפ
םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : רוגא ףסוי , ןלוג הנדע , ןפג ןורהא ,
דלונירג בקעי , ינזח לארשי , האנ ןנחלא ,
ד " ץע ןתנוהי ר - םייח , רזיורק דג ) הביתכ ( ;
ילארשי יחימע , רברפש השמ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' א בקעי ' יתרפא , פורפ ' לאומש
יארפס , פורפ ' חנימע חנ , ד " ץע ןתנוהי ר - םייח ,
ץלזנייטש ןידע ברה

רוקה תורטמ ס
א . לעבש הרותה תרכה - היביכרמו הפ , תרכה
תידומלתה תורפסה , תורפסו םיאנתה תורפס
םיארומאה .
ב . תוידומלת תויגוסו הנשמ יקרפ דומיל , ךות
תוברת יגשומ לש עדי תיינקה לע שגד תמיש ,
הבישחה יכרדו םייח תוחרוא , םהש יפכ
םיידומלתה םיטסקטב םיפקתשמ .
ג . םידמלנה םיטסקטב ןויעב הטיש תיינקה :
1 . םיאנתה תורפסב : התארוהבו ןושלב ןויע ,
םהיתוטישבו םינשרפב .
2 . אה תורפסב םיארומ : םוגרת , שוריפ
תונשרפו , תאצרה ךרדו טסקטה הנבמ
ונכות .
3 . תידומלתה תורפסה לש תונשרפה תרכה ,
הב שומישו הדצבש רזעה תורפס תרכה .

רמוח דומילה
תודיחי 2-1 לעבש הרותל אובמ - הפ
הדיחי 3 תיב ירדס ןיד
תודיחי 5-4 תודע ילוספ
תודיחי 8-6 הכוס תווצמ
הדיחי 9 ויגהנמו רדסה ליל
הדיחי 10 הבותכ
הדיחי 11 ןיטיג
הדיחי 12 תיב תסנכה – ודיקפתו ותשודק


חורה יעדמ

תודהיה יעדמ

22


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10446 הדגאו שרדמ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : לעבש הרות - הפ
םדוק עדי שרדנ אל .


סרוקה חותיפ : פורפ ' לקנרפ הנוי ;
רברפש השמ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' םיובלא בקעי , פורפ ' י " תליג ד

םמלועלו הדגאה לש המלועל רהוצ חתופ סרוקה
זח לש ינויערה " ל . םהיתונויער תא ושיבלה םימכח
יתורפס שובלב – םישרדמ , םירופיס , םילשמ ,
המודכו םימגתפ . יתורפס חותינב קסוע סרוקה
הדגאה יגוסמ דחא לכ לש , יפוא לע דמועו י לש ה
וימה חותינה יכרדו תיתורפס הגוס לכ הל תודח .
םלוע לש הבחר הנומת תלבקתמ ךכ ידכ ךות
הדגאה , זח לש םתבשחמ ךרד לש " ל , לשו
ושמתשה םהבש םייתורפסה םיעצמאה . ךלהמב
תויונמוימו םילכ טנדוטסה שכור סרוקה דומיל
הדגאה לש תימצע האירקל , היוטיב יכרד תנבהל
היתונויער םע תודדומתהלו .

רמוח דומילה
א הדיחי אובמ
הדיחי ב א השרדה יכרד
ג הדיחי ב השרדה יכרד
ד הדיחי רופיסה תא ביחרמה הדגאה רופיס
יארקמה
ה הדיחי םימכח ישעמ ירופיס
ו הדיחי לשמה
ז הדיחי המכחה תרמימו םגתפה
ח הדיחי זח תבשחמב םינויע " ל
ט הדיחי א הדגאה תורפס תודלות : תורפס
םיאנתה
י הדיחי ב הדגאה תורפס תודלות : ס תורפ
רחואמה שרדמהו םיארומאה
אי הדיחי הדגאה תונשרפ תודלות
בי הדיחי הדגאה רקחמ תודלות
10229 ירבעה טפשמב תויגוס
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : לעבש הרות - הפ
ץלמומ םדוק עדי : ה סרוק אובמ ש הרותל לעב -
הפ .

חותיפ סרוקה : פורפ ' םחנמ ןב הנינח ) זוכיר
חותיפה ( , רנזוו לאומש , רנזוו יש , ןייטשפא ןיכי ;
פורפ ' םחנמ ןב הנינח , ד " גיטפהרו רמתיא ר ,
ד " רגניטא ןושמש ר , ד " רלקניס לאינד ר ,
ןמזורטש ירוא ) הביתכ ( ; רברפש השמ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןהכ םייח , פורפ ' שפיל והיכרב ץי ,
פורפ ' םואבנשריק ןרהא , ד " הדוהי לארשי ר

רטמ ו סרוקה ת
דעונ סרוקה טנדוטסה תא ברקל םי הבישחה ךרדל
םיגשומה םלועלו םיינייפואה ל ירבעה טפשמ ,
הלו לע יללכ טבמ קינע לש הדוחיי טפשמה תכרעמ
ירבעה דיחיהו הרבחה ימוחתב היתופקשה לעו
לארשי תנידמב טפשמה תמועל . ינושה םיאשונה ם
תעהמ םייטפשמ םיטסקט תרזעב םינודנ
הקיתעה , זח תורוקמ " ל , טפשמ יתב לש ןיד יקספ
םיינכדע םירמאמו םלועבו ץראב .

סרוקה הנבמ
ב תוקסוע סרוקב תונושארה תודיחיה שמח ' יאשונ
בחור ' ןטפשמ לכ םידירטמה : לש ותביתכ ךרד
םיקוחה רפסב קוחה , טפשמה תיב לש ותלוכי
קוחה תארוה תא ץורפל ךרדב המשייל וא
ול תדגונמה , קדצהו קוחה ןיב חתמה , תועמשמ
תואבה תופוקתב המושירו טפשמב תקולחמה ,
אלל ומצעל ןיד תושעל דיחיה לש ותלוכיו
תיטפשמה תכרעמה . תורחאה תודיחיה עברא
תונד תויגוסב תויפיצפס יפוסוליפ טביה תולעב
יתוהמה טפשמה םוחתמ .

רמוח דומילה
א הדיחי מרופה לש תיטפשמה הקיטסיל
הכלהה
ב הדיחי תיב לש הטיפשה תויוכמס ןידה :
העש תארוה
ג הדיחי רשויו ןיד
ד הדיחי תקולחמ
ה הדיחי תימצע ןיד תיישע
ו הדיחי קושה תנקת – שוכר הנוקה לש ותוכז
ותעידי אלל בונג
ז הדיחי טפשמב אלו רשוע תיישע – האנה
פל ילבמ רחא לש ושוכרמ וב עוג , ךא
ול םלשל ילב םג
ח הדיחי הלפה – דלו תלפהל סחיה
דיחי ה ט םימחר ךותמ חצר – דסח תתמה
םהב לופיטהו םיינפוס םילוחל


10201 םימכח לש םמלוע – םתומדל
תורודב לארשי ימכח לש
םיאנתה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : לעבש הרות - הפ
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / וטסיה היר / הירוטסיה
הקיתעה תעב לארשי םע לש
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה הדגאו שרדמ ,
אובמ לעבש הרותל - הפ .

חותיפ סרוקה : פ ר פו ' מ " רנרל ב , ד " ר רתסא
זרובד ' יקצ , רוגא ףסוי , ףיירג ןועדג , החטב
רה - יפש , ןאינוי ילא ; ילארשי יחימע ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' יארפס לאומש , פורפ ' צ " מ
ץיבוניבר , פורפ ' ינפג והיעשי

סרוקה מ טנדוטסה תא שיגפ םי לש םהיתויומד םע
ףוסמ המואה ינפ תא ובציעש לארשי ימכח
ורה זכרמה תוססבתהל דע ינש תיב תפוקת ינח
הנביב . יתרוקיב ןויע ךות השעיי דומילה רקיע
זח תורוקמב " ל , רמוחה ןוביל , וחותינ , ותאוושה
םייונישהו תוליבקמה סיסב לע תונקסמ תקסהו
תורוקמה ןיבש . עדוותי וז ךרדב ו טנדוטסה םי לא
םמצע תורוקמה ) הפשה תעידיב ךרוצ ןיא
תימראה ( ריכיו ו םתוהמ תא , םתועמשמו םשרוש
םהיניבש םילדבהה לש .

לש תויפרגונומ תווהמ תודיחיה תיברמ יכ ףא
הנודנה הפוקתב םיטלובה םישיאה , הלא ושמשי
יווקו םיכילהת תראהל רוקרז םג תוחתפתה
המואה ללכ ייח לש בוציעו , תכרעמ תא וגיציו
ךלהמ לע ועיפשהש דוסיה ימרוגו תוביסנה
תוערואמה .

כ הפיקמו תללוכ הריקס שיגהל יד , השדקוה
םמלועב םירושקה םינוש םיאשונל אובמה תדיחי
ונימכח לש , ןוגכ : זח תרותב דוסיה יכרע " ל ;
םכח לש ותרשכה ; ראותו דמעמ ; דומיל ירדס
שרדמה תיב יווהו ; םכחה לש ותומד ; דומלת
השעמו , םירחאו .

רמוח דומילה
הדיחי 1 םימכח לש םמלוע ) אובמ (
י הדיח 2 לגעמה ינוח
הדיחי 3 חטש ןב ןועמש
הדיחי 4 ןקזה ללה
הדיחי 5 יאכז ןב ןנחוי ןבר
הדיחי 6 יאכז ןב ןנחוי ןבר – תכרדומ האירק
הדיחי 7 לאילמג ןבר
הדיחי 8 ר ' סונקרוה ןב רזעילא
הדיחי 9 ר ' היננח ןב עשוהי
הדיחי 10 ר ' אביקע – ותומו וייח
חי הדי 11 ר ' אביקע – ותנשמ
הדיחי 12 םימכח לש םמלוע ) םוכיס (

הוולנ רפס
ש ' יארפס , ןב אביקע יבר - ףסוי , ותנשמו וייח
) קילאיב דסומ , לשת " א .( השיכרל ןתינ רפסה
החותפה הטיסרבינואה תועצמאב .


חורה יעדמ

תודהיה יעדמ

23


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10412 ימיב תידוהי היפוסוליפ
דע ןואג הידעס ברמ םייניבה
במרה " ם
6 תוכז תודוקנ הליגר המרב
אשונ : לארשי תבשחמ
ץלמומ םדוק עדי : ב םיסרוק תודהיה יעדמ
בו היפוסוליפ .

פ סרוקה חותי : ד " הפשי לאפר ר ) הביתכ ( ,
ד " ןמנזייא יתסא ר ; ףרוצ הבוט , לארשי
ןנור ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןד ףסוי , פורפ ' רנלק םחנמ ,
פורפ ' םולש גרבנזור , פורפ ' ץרווש בד

ימיב תידוהיה היפוסוליפה תוחתפתהב ןד סרוקה
םייניבה רמ ' ןואג הידעס ) 942-882 ( ר דעו ' ןב השמ
ןומימ ) 1204-1135 .( סרוקה תויגוסב דקמתמ
םיפוסוליפה ינושאר לש םתוגהב תובושח
תונוש תולוכסאל םתקיזבו םידוהיה , ךות
ה מתס תוכ םהיבתכ ךותמ םיעטק חותינ לע
םידוהי תועד יגוה לש םייפוסוליפה , ללוכ
ןהו תודהיב ןה תונושו תומוד תודמעל תואוושה
ייברעהו םיינוויה םייפוסוליפה תורוקמב ם .

רמוח דומילה
א ךרכ : תודוסי
הדיחי 1 אובמ : תידוהיה היפוסוליפה תישאר ,
תידוהי היפוסוליפ יהמ ?
הדיחי 2 ר ' םאלכהו ןואג הידעס
הדיחי 3 ואנה - תידוהיה תוינוטלפא : ר ' קחצי
רו ילארשי ' לוריבג ןבא המלש
הדיחי 4 " תובבלה תובוח " רל ' ןבא ייחב
הדוקפ
ב ךרכ : םירבעמ
הדיחי 5 ארקמה לש תיפוסוליפ תונשרפ :
ר ' ארזע ןבא םהרבא
הדיחי 6 ר ' היפוסוליפה תרוקיבו יולה הדוהי
תילטוטסיראה
הדיחי 7 ר ' תוילטוטסיראהו דואד ןבא םהרבא
ג ךרכ : במרה " ם
הדיחי 8 במרה " ם : םירקיעה תרות
הדיחי 9 במרה " ם : םיכובנה הרומ ) א (
הדיחי 10 במרה " ם : םיכובנה הרומ ) ב (10297 תודלותב זנכשא תודיסח
תידוהיה הבשחמה *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : לארשי תבשחמ
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / הירוטסיה / הירוטסיה
םייניבה ימיב לארשי םע לש
ץלמומ םדוק עדי : ב סרוק יעדמ ה ללוכה תודהי
זח תורפסמ םיטסקט תאירק " ל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' י ףסו ןד ) הביתכ ( ,
ד " מ ר רו ןמילוס ; ל ילי ירפ - יתימא ) הכירע ( ,
ר תו םלש ) בוציע (
םיצעוי : פורפ ' דלונירג רמתיא , פורפ ' רקה ףסוי ,
פורפ ' רטכפ יכדרמ , פורפ ' םיובלא בקעי

זנכשא תודיסח תעונת , אמב התריצי רקיעש תו
ה - 12 הו - 13 , תויזכרמה תועפותה תחא תא הרצי
יב םיידוהיה חורה ייחב םייניבה ימ . דעונ סרוקה
העונתה לש היתודלותב םיירקיע םיקרפ רוקסל ,
הלש הפנעה רסומה תרותבו הלש דוסה תרותב .


רמוח דומילה
רפסה לע ססובמ דומילה רמוח זנכשא תודיסח
תודלותב הבשחמה תידוהיה י תאמ ' ןד
) החותפה הטיסרבינואה , 1991 (
הדיחי 1 תודלותב זנכשא תודיסח לש המוקמ
תידוהיה הבשחמה , התריצי יגוס ,
הלבקלו תידוהיה היפוסוליפל הסחי .
הדיחי 2 ירוטסיהה עקרה : בלצה יעסמ
םהיתואצותו , יפכ םייוגו םידוהי יסחי
ידיסח תורפסב םיפקתשמ םהש
זנכשא .
הדיחי 3 זנכשא תודיסח תעונת לש היתודלות
תינימשה האמב הילטיאב הישרושמ
האמה יהלש דעו ה - 13 ; הישיא
םייזכרמה הירוביחו םיירקיעה .
הדיחי 4 םידיסח רפס , ונמז , ורבחמ , והנבמ ,
יתורפסה ויפוא , ותכירע תודלות .
הדיחי 5 רסומה תרות לש םיינויערה הירקיע
תידיסחה - תיזנכשא : הבהאו הארי ,
ערה תסיפת , תודיסח יכרד .
הדיחי 6 זנכשא תודיסח לש הבושתה תרות .
הדיחי 7 תירסומה תוגהנתהה יתרבחה םוחתב
זנכשא תודיסח תרותב .
הדיחי 8 זנכשא תודיסח לש תירופיסה תורפסה
ַ ההו ְ ג וֹי ְ ג ַ ר ְ פ ָ י הישיא לע ה .
הדיחי 9 זנכשא תודיסח לש תוהלאה תרות :
לאה היצננמיאהו רתתסמה לאה ו תיה .
הדיחי 10 לש תולגתהה תרותו דובכה תרות
זנכשא תודיסח .
הדיחי 11 ידיסח לש האירבה תרות זנכשא
םלוגה תריצי השעמו .
הדיחי 12 זנכשא תודיסח לש החגשהה תרות
ו " הליפתה תודוס ."


םיוולנ םירפס
הבוח : ןבא ) לארשי ( סוקרמ ) ךרוע ( , הרבחו תד
זנכשא ידיסח לש םתנשמב ) זש זכרמ " ר , משת " ז (
תושר : י ' ןד , המודקה תירבעה הקיטסימה
) ןוחטיבה דרשמ , 1989 , היינש הרודהמ 1994 (


* תיסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל . רואית
סרוקה הבשחמה תודלותב זנכשא תודיסח
תידוהיה ) 42129 ( רתאב עיפומ תיסורב
תיסורה הפשב החותפה הטיסרבינואה .
כ תבות רתאה : http://www-r.openu.ac.il/


10202 תוגהו הכלה – דוסי יווק
במרה לש ותנשמב " ם *
6 תוכז תודוקנ ** הליגר המרב
אשונ : לארשי תבשחמ
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה הדגאו שרדמ ,
יפוסוליפ ה תינווי – וטסירא דע סלאתמ , דחאו
םיסרוקה ןיבמ םמלוע םימכח לש – םתומדל
םיאנתה תורודב לארשי ימכח לש , אובמ
לעבש הרותל - הפ .

חותיפ סרוקה : פורפ ' יקסרבט קחצי ) הביתכ ( ,
ןומדמ זעב ; רברפש השמ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' רגניול בקעי , פורפ ' ףסוי
הטינומרס , פורפ ' דייבש רזעילא

במרה לש ותויזכרמ " תודהיה תודלותב ם
תומכסומה ןמ איה תידוהיה הירוטסיהבו . ףקיה
ותריצי , תונשדחה , ויבתכבש תוזעונהו תוירוקמה
ךכל םימרוגה ןמ ויה לע םתוח העיבטה ותוגהש
פוא ָ י הלוכ תודהיה לש ה , ונימי דע הבר הדימב
הלא . טנדוטסל רשפאמ סרוקה םי לא ףשחיהל
במרה לעפמ " ודוחייו ם . במרה " לכ לע וב גצוימ ם
תורודה תצורמב םתעפשהו וירוביח ןווגמ .
לש התעפשהו התויזכרמ אוה ירקיעה ביטומה
תוגהה םוחתב ןהו הכלהה םוחתב ןה ותריצי
תיפוסוליפה , לש םגוזימו ינש הלא םימוחת
תחא תודחאל .

רמוח דומילה
א הדיחי אובמ : במרה לש ויתוריציו וייח " ם ;
ולעפמו שיאה לש תויללכ תונוכת .
ב הדיחי תווצמה רפסו הנשמה שוריפ : חותינ
רפסל יתורפסה עקרהו הנשמה שוריפ לש ויפוא
תווצמה ; םירקיעה תרות .
ג הדיחי רות הנשמ ה – תומגמו םיעינמ : חותינ
במרה רבדמ םהבש תורוקמה לכ " תודוא לע ם
הרות הנשמ ורפס . ויעינמל רשאב תונקסמ תקסה
רבחמה לש ויתומגמלו .
ד תודיחי - ה הרות הנשמ : שמח חותינו רואית
הרות הנשמ לש תוירקיעה תונוכתה .
ו תודיחי - ז תווצמה ימעט : תייעבב ףיקמ ןויד
תווצמ ימעט ; מ תמקה תוטישה תניחבל לדו
וז היגוסב , במרה תעד חותינ " האוושה ידכ ךות ם
םיכובנ הרומל הרות הנשמ ןיב .
ח הדיחי םיכובנ הרומ : היפוסוליפה תודלות
תידוהיה ; תולגתהו לכש – לש המוקמ
תודהיב היפוסוליפה ; הרומ לש ותמגמו ויפוא
םיכובנ .
ט הדיחי תויחישמה תרות : הדגאה לש המוקמ
רפ יכרדו במרה יבתכב התונש " ם ; חישמה תומי ,
םייפוא , הירוטסיהב םמוקמו םתילכת ; תומי
םיתמה תייחתו חישמה .
י הדיחי רסומה תרות : ירסומה עינמה תייעב –
הימונורטהו הימונוטוא ; ןורקע " בהזה ליבש "
ירסומה השעמל ןוירטירקכ ; דיסחהו םכחה , ינש
תירסומ תוישיא לש םילדומ ; רסומה תרות
ב " הנומש םיקרפ " תוכלהב רסומה תרותל הסחיו
תועד ; במרה סחי " תוריזנלו תושירפל ם ; הקיזה
תילכשה תומלשהו תירסומה תומלשה ןיב .

* תיסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל . רואית
סרוקה תוגהו הכלה ) 42146 ( רתאב עיפומ תיסורב
תיסורה הפשב החותפה הטיסרבינואה . תבותכ
רתאה : http://www-r.openu.ac.il/Kurs.html
** אל ןתינ מ רתוי לבקל - 6 רובע תוכז תודוקנ
סרוקה ו הכלה תוגה תונושה תופשב . םיטרפ
קרפב םיאלמ 19 ןועידיב – םיפפוח םיסרוק .


חורה יעדמ

תודהיה יעדמ

24


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10902 ארקמב תיאובנה הריציה *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : ארקמ
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו ארקמל אובמ , ןכו
ה תושירדב הדימע תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה . ץלמומ םדוק עדי :
םיסרוקהמ דחא תודלות תיב ימיב לארשי םע
ןושאר , תישאר לארשיב הכולמה : רפס
לאומש , רפס תישארב .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ןמסיו באז ) הביתכ ( ,
ד " רדנלג יאמש ר , ד " ץכ היח ר ; רברפש השמ ,
ףרוצ הבוט ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ב ןושרג ןיר , פורפ ' לאיסרג השמ ,
פורפ ' ןמפוה ריאי , פורפ ' דלפנייו השמ , פורפ '
ןוגרו לאומש , פורפ ' לזור םוחנ , פורפ ' רדנסכלא
אפור , פורפ ' ןייטשנירג דא , ד " ץישפיל דדוע ר ,
ד " גרובנדא היתניס ר

סרוקה תורטמ
הינכת לע תיארקמה תיאובנה הריציה תא ריכהל ,
היתונויער , תורוצו התעבה יכרד התושבגתה
תינונאק תורפסל . ןמל התוחתפתה רחא בוקעל
בתכב םיפיקמה םירוביחל דעו דדובה רסמה .
תילארשיה האובנה תורפס לש הדוחייב ןיחבהל
ולגתנש םיינוציח םייאובנ םיטסקט תמועל
םודקה חרזמב ; איבנה תעפות תא ןיבהל
ילארשיה , ותארשה תורוקמ , תיתרבחה ותוחילש ,
תינידמהו תיתדה , ו יסופיט תמועל ודוחיי תא
םודקה חרזמב םינוש םיאיבנ .

יתטיש עדי טנדוטסה שוכרי סרוקה ךלהמב
תיארקמה האובנה תורפסב , היסופיטו היגוס לע ,
רקחב תושדחה תומגמהו תוטישה תא ריכי
תילארשיה האובנה , יכרד םע דדומתהל דמלי
תושיגה םעו םייאובנ םיטסקט לש תונוש תונשרפ
יבה לש תונושה תיתורפסהו תירוטסיהה תרוק .

וח רמ דומילה
הדיחי 1 התארשה תורוקמו תיאובנה היווחה
הדיחי 2 םיימואלה הידעיו תיחילשה האובנה
ו םיילסרבינואה
הדיחי 3 ותעבה יכרדו יאובנה רסמה : םיעצמאה
הו םיירוטרה םיגוס םייתורפסה
הדיחי 4 לע תיאובנה תורפסה - הינכת יפ , היגוס
הידעיו
חי הדי 5 הירוטסיהמו תוילסרבינואל תוימואלמ
היגולוטכסאל
הדיחי 6 האובנל האוושהב תילארשיה האובנה
םודקה חרזמב
הדיחי 7 ינחלופ יתדה ךרעמהו םיאיבנה
לארשיב
הדיחי 8 היפרגוירוטסיהו האובנ
הדיחי 9 הקיטפילקופאו האובנ
הדיחי 10 לש ושוביגו תיחילשה האובנה תעיקש
ה ןונאקה יאובנ


* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .

ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
רפסמ רוקב רובצל ןתינש תוכזה תודוקנ הז ס .
קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10585 תידוהיה תינידמה הבשחמה
ימיב םייניבה *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : לארשי תבשחמ
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / היפוסוליפ
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקה ןיבמ דחא םללכבו
היפוסוליפ הידעס ברמ םייניבה ימיב תידוהי
במרה דע ןואג " ם , הכלה תוגהו – דוסי יווק
במרה לש ותנשמב " ם , םיסרוקה ןיבמ דחא
היפוסוליפ תינווי – אתמ וטסירא דע סל , אובמ
תינידמ הבשחמל , תושירדב הדימע ןכו
ה תילגנא תושירדבו תיפרגוילביבה הכרדהה
היירפסב . ץלמומ םדוק עדי : סרוקה ןיב
םירצונל םידוהי : ברעמב םירצונו םידוהי -
השדחה תעה תישאר דע הפוריא .

חותיפ סרוקה : פורפ ' דמלמ םהרבא , ד " םחנמ ר
ןוצר ; ןנור לארשי ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' יורה לאומש , ד " וגיר הנירטק ר

תינידמה הבשחמה תושבגתה תא ןחוב סרוקה
לש רצותכ התייאר ךות םייניבה ימיב תידוהיה
שרומ ןיב לודגה שגפמה זח ת " הבשחמהו ל
ללכב תידוהיה , היפוסוליפהו עדמה תשרומ ןיבו
תינוויה , תוירצונו תוימאלסא תושיג לש ןתעפשהו
הפוקתה תונב . השוביג יכרדב קסוע ןוידה
תותדה שולשב תיטילופה הבישחה לש החוסינו
ויטסיאתונומה ת , ןהיניב תקולחמה תודוקנב
תיסאלקה תשרומה לא ןסחיב םילדבהבו .
ונויערה םהיבתכ חותינ ךות םידמלנ םייטילופה ת
ןואג הידעסכ םייזכרמה תועדה יגוה לש , הדוהי
יולה , במר " ם , םירחאו לנברבא קחצי , חותינו
כ םייזכרמה םיטסקטה תועדו תונומא רפס , רפס
ירזוכה , םיכובנ הרומ דועו .

ןיב םיסחיה םה םיירקיעה דומילה יאשונ
הכלההו הרותה לש םייטילופה םירשקהה ןיבל
היפוסוליפה לש םייטילופה םירשקהה , רשקהה
תולגתהה תרות לשו האובנה לש יטילופה , ויפוא
הרבחל תושירפ ןיבש חתמהו םדאה לש ינידמה ,
יהולא קוח לומ ישונא קוח , רטשמה תלאש
ילאידיאה , תיטילופ העפותכ תויחישמהו .

דומילה רמוח
סרוקה רפס
רפס תורוקמ לש גציימ רחבמ ובו תורוקמ
םיינושאר .
רפס םירקחמ םירקחמ לש גציימ רחבמ ובו
תונורחאה םינשה תורשעב ובתכנש אשונב .


* ז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ה ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


תוכז תודוקנ םינקמה םיפסונ םיסרוק
תודהיה יעדמב

םיטפושל דע תובאהמ – הירוטסיהל ארקמ ןיב
) 10422 ( ) ר ( – הירוטסיהב ץבושמ , מע ' 27 .

רדנסכלא דעו שרוכמ : ב לארשי תודלות ןוטלש
סרפ ) 10550 ( ) מ ( – הירוטסיהב ץבושמ , מע ' 35 .

ךלמ , הכלממו הכולמ : הירוטסיהב םינויע
הדוהיו לארשי תוכלמ לש היפרגוירוטסיהבו
) 10937 ( ) מ ( – הירוטסיהב ץבושמ , מע ' 35 .

םימכח לש םמלועב תוירוטסיה תויגוס ) 10572 (
) מ ( – הירוטסיהב ץבושמ , מע ' 36 .
נ םיסרוקל תוינפה םיפסו

תולגמ תויממוקל ) 10419 ( ) ר ( – ץבושמ
הירוטסיהב , מע ' 27 .

אמורו הדוהי ) 10212 ( ) ר ( – הירוטסיהב ץבושמ ,
מע ' 28 .

בשות תארוה לש היגולודותמ " לארשי תבשחמו ע
) 55155 ( – בשותב הארוה תדועתב ץבושמ " ע
לארשי תבשחמו , מע ' 305 .

בשות תארוהב תישעמ הרשכה " תבשחמו ע
לארשי ) 55156 ( – הארוה תדועתב ץבושמ
בשותב " לארשי תבשחמו ע , מע ' 305 .

ש בל ומי : תודוקנ םיקינעמ םניא הלא םיסרוק
תודהיה יעדמב תוכז .

חורה יעדמ

הירוטסיה

25


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10110 תיסאלקה ןווי
6 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ
אשונ : הקיתעה תעה לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןורמיש ןימינב , ד " הרורד ר
רהב " ל , ד " קינלצ לחר ר , ד " ןיקדרפ תרפא ר , פורפ '
ןוזניבור באז , פורפ ' ןמרה לאירבג , ד " יגגז עטנ ר ,
רשיפ השמ , שרסו םהרבא ןייט ) הביתכ ( , ךורב
םואבנריב , יחרזמ םהרבא , ןלטק הנילחר , הפי
אריפש ; ילארשי יחימע , ןהכ הדע ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ד ' ירשא , פורפ ' א ' הידבוע , פורפ ' מ '
תימע , פורפ ' א ' סקופ , פורפ ' א " ןמלוק ד , פורפ ' ר '
ףוצק , פורפ ' ז ' ןיבור , פורפ ' י ' לור , פורפ ' ב '
ןורמיש , פורפ ' י ' ש ןמצ , ד " ר י ' רנטלז

היצזיליוויצה לש רהוזה תפוקתב קסוע סרוקה
תינוויה . הלימב " היצזיליוויצ " םוחתל ונתנווכ
יטילופה , יתרבחה םוחתל , ילכלכה םוחתל
םדאה ייח לש יתוברתה םוחתלו . ב " תפוקת
רהוזה " ה האמל ונתנווכ - 5 הנפל " ס , רקיעבו
תחא הנידמב – הנותא , שרעל תבשחנ התוברתש
רתה תיברעמה תוב . תאז םע , יא - ןיבהל רשפא
ירוטסיהה עקרה אלל וז האמ , ינחורהו יתדה ,
רתוי תומודק תופוקתב ןד םג סרוקה ןכלו ,
םיטביהו םימוחתבו ןווי לש םירחא םירוזאב
וז הפוקתל םייתועמשמ םהש םיפסונ .

סרוקה תורטמ
א . םייללכ םייגולודותמ םילכ תונקהל , ומכ
חתנל תלוכיה חותיפ םיטסקט , תונמוימ
םיירוטסיה תורוקמב ןויע תוטישב , ישעמ עדי
הלאש לע תונעל דציכ ריבסמה , טוטיצה יללכ
דכו ימדקאה ' .
ב . ןווי תודלות לע קתרמ ירוטסיה עדי תונקהל
הקיתעה , םיירוטסיה םיכילהת לש הנבהו עדי
תיסאלקה הפוקתה לש םייתוברתו , יגשומ
דוסי , דועו עדימ תורוקמ תרכה .

רמוח דומילה
הדיחי 1 ןווי – ןושאר טבמ
הדיחי 2 היגולותימהו תדה
הדיחי 3 סרפ תומחלמו סוטודורה
הדיחי 4 הטרפס
הדיחי 5 תיאנותאה היטרקומדה
הדיחי 6 תיאנותאה הירפמיאה
הדיחי 7 תיאנותאה המרדה
הדיחי 8 סוסנופולפה תמחלמו סדידיקות
הדיחי 9 רקומדה הידגנתמו תיאנותאה היטא
הדיחי 10 ןוויב תוגהה
הדיחי 11 תיסאלקה ןוויב םוימוי ייח
הדיחי 12 הקיתעה תינוויה תונמאה

יעטק תוליכמה תוארקמ םג ללוכ דומילה רמוח
םיקסועה םיינרדומ םירקחמו םיקיתע תורוקמ
סרוקה יאשונ לש תונוש תויגוסב .

םיוולנ םירפס
וטסירא , ידמ םיאנותאה תנ ) סנגאמ , לשת " ג ( ;
י ' רקילג , תינוויה היפוסוליפה לש התיילע ) דרשמ
ןוחטיבה , משת " ג .( תא שוכרל ןתינ םירפסה
החותפה הטיסרבינואה תועצמאב .


10222 תיטסינלהה הפוקתה תודלות
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הקיתעה תעה לש הירוטסיה
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה תיסאלקה ןווי .

חותיפ סרוקה : ורפ ' דוד םירפא , פורפ ' זול םחנמ ,
פורפ ' ןמצש לארשי , פורפ ' ןורמיש ןימינב ,
ד " קינלצ לחר ר , ד " רהב הרורד ר " ל , םהרבא
יחרזמ , ריצק הביבא ) הביתכ ( ;
תב - אריפש עבש , ןהכ הדע ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ירשא דוד , פורפ ' ןלוג דוד ,
פורפ ' רקילג ןנחוי , פורפ ' סלדנמ ןורוד , פורפ ' השמ
תימע , פורפ ' רטסרפ ןועדג , פורפ ' א " ןמלוק ד ,
פורפ ' ןיבור באז , פורפ ' ןוזניבור באז ,
פורפ ' לור לארשי , פורפ ' טרופפר לאירוא

יהלשב ינוויה םלועב ולחש תורומתב ןד סרוקה
תיסאלקה הפוקתה תוברתה לש םינוש םיטביהבו
ישוביכ תובקעב תויטסינלהה הקיטילופהו
רדנסכלא . הבושח הפוקתב קסוע סרוקהש רחאמ
לארשי םע תודלותב , עקר םג הווהמ אוהש ירה
הז םוחתב םיסרוקל המלשהו , םיסרוקל םג ומכ
היפוסוליפב םיקסועה , תונמאבו תורפסב .

םיכילהתה תא ןיבהלו ריכהל סרוקה תרטמ
ופה םייטיל , םייתרבחהו םיילכלכה , תא ובציעש
ותוברתו יטסינלהה םלועה םינכמ ונאש המ ,
הז םלוע לש ותעיקשל תוביסה תא ןיבהלו .

רמוח דומילה
הדיחי 1 הנפל תיעיברה האמב ןווי " ס
הדיחי 2 וטסיראו ןוטלפא
הדיחי 3 חרזמה שוביכו רדנסכלא
הדיחי 4 רדנסכלא ישרוי
הדיחי 5 ה תויטסינלהה תוכלממ : הירוטסיה
תיטילופ
הדיחי 6 תיטסינלהה הכולמה
תודיחי 8-7 יטסינלהה םלועב הלכלכו הרבח
הדיחי 9 תיטסינלהה הפוקתב תוגהה
הדיחי 10 תיטסינלהה תורפסה תודלות –
תומגמו םימרז
הדיחי 11 תיטסינלהה תונמאה *
הדיחי 12 מור ידיב חרזמהו ןווי שוביכ א

ףא ללוכ דומילה רמוח יעטק תוליכמה תוארקמ
םיינרדומ םירקחמו םיקיתע תורוקמ ש םיקסוע
סרוקה יאשונ לש תונוש תויגוסב .
*

* הדיחי 11 תדמלנ הניא .


10473 אמור : םזילאירפמיא
הירפמיאו
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הקיתעה תעה לש הירוטסיה
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה תיסאלקה ןווי .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןמצש לארשי , ד " לחר ר
קינלצ ; ןנור לארשי ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןמרה לאירבג , פורפ ' ןתוכ הנח ,
פורפ ' סלדנמ ןורוד , פורפ ' תימע השמ ,
פורפ ' יקסננזופ ירוא , פורפ ' ןוזניבור באז ,
ד " ןוסבוקעי סכלא ר

ךילהת ריעמ אמור לש התיילע - תודג לע הנידמ
המצעמ לש דמעמל רביטה " תימלוע " יכרדו
הירפמיאב הלש הטילשה , לק םגדל םיבשחנ א יס
םזילאירפמיא לש . ןוחבל איה סרוקה תרטמ
הסל היינשה האמל דעו ותליחתמ הז ךילהת " נ .
הלאה םיאשונה םינחבנ סרוקב : םימרוגה
םיינידמה , ייפאש םיילכלכהו םייתרבחה תא ונ
ימורה םזילאירפמיאה ; אמור לש ינידמה רטשמה
תורצוויה תובקעב וב ולחש תורומתהו
הירפמיאה ; ןוגראה תוטיש , מה י הטילשהו להנ
החוכ אישב תימורה הירפמיאב וגהנוהש ;
םיטלשנל םיטלושה ןיב םיסחיה , ףותישו
הירפמיאה לוהינב םיטלשנה ; תעפות
םזילאירפמיאה : העפותל תורדגההו תושיגה וז .

חותינל םילכ טנדוטסל תונקהל דעוימ סרוקה
הבושח תירוטסיה העפות , ןיינע םושמ וב שיו
תודלותב םיקסועה םיסרוקל םג הבושח תפסותו
ינשה תיבה תפוקתב לארשי םע .

לע ססובמ דומילה ה רפס הקילבופרה תודלות
תימורה י תאמ ' ןמצש ) תירבעה הטיסרבינואה ,
שת " ן ( , * לעו 10 מיל תודיחי דו .

וח רמ דומילה
אובמ םזילאירפמיאה תעפות – תורדגה
תושיגו
הדיחי 1 הילטיאו אמור
הדיחי 2 לע תוטלתשההו תוינופה תומחלמה
ןוכיתה םיה ברעמ
הדיחי 3 יטסינלהה חרזמהו אמור
הדיחי 4 היינשה האמב ימורה רטשמה
הדיחי 5 הייסולכואו אבצ
הדיחי 6 א תימורה הכפהמה : דע םיכקארגהמ
הלוס
הדיחי 7 ב תימורה הכפהמה : רסיקו סויפמופ
הדיחי 8 הקילבופרה תליפנ
הדיחי 9 טאפיקנירפה רטשמו סוטסוגוא
הדיחי 10 מ םזילאירפמיא הירפמיאל

*

* הטיסרבינואה תועצמאב השיכרל ןתינ רפסה
החותפה .


חורה יעדמ

הירוטסיה

26


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10208 היתורודל םילשורי *
6 תוכז תודוקנ ** הליגר המרב
אשונ : הקיתעה תעה לש הירוטסיה
נ ךויש ףסו : חורה יעדמ / הירוטסיה / הירוטסיה
םייניבה ימי לש ; השדחה תעה לש הירוטסיה ;
לארשי םע לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןהכ ןונמא , פורפ ' לארשי
ןמצש ) חותיפה זוכיר ( , פורפ ' שימלח הביבא ,
ד " רינ הקבר ר , סרב יבצ ; ןנור לארשי , תב - ןח
טסריפ ) הכירע ( , דשל הנוי ) בוציע (
םיבתוכ ) תודיחיה רדס יפל :( ד " רינ הקבר ר ;
ןנור לארשי ; פורפ ' ןיבור באז ; ד " רדרא םרוי ר
פורפו ' שימלח הביבא ; ד " ריצק לעי ר ; סרב יבצ ;
ד " ירורד ףסוי ר ; פורפ ' ןזור הנימ ; פורפ ' לארשי
לטרב ; פורפ ' שימלח הביבא
ץעוי : פורפ ' רווארפ עשוהי

ותב קסוע סרוקה דעו התישארמ םילשורי תודל
לארשי תנידמ תמקה , םייזיפ םיטביה תגצה ךות ,
םיילכלכ , םייתרבח , םיינידמ , םייתוברתו םייתד .

רמוח דומילה
הדיחי 1 לארשי םע תריבל תיסובי ריעמ
הדיחי 2 ריעמ - תכלממ תריבל שדקמ
םיאנומשחה
הדיחי 3 אמור ןוטלש תחת םילשורי
הדיחי 4 פוקתב םילשורי תיטנזיבה ה
הדיחי 5 תימלסומה הפוקתב םילשורי
הנושארה ) 1099-638 (
הדיחי 6 םינבלצה תכלממ תריב םילשורי
הדיחי 7 םיבויאה ןוטלשב םילשורי
םיכולממהו
הדיחי 8 תעה הפוקתב םילשורי ' תינאמ
הדיחי 9 תונרמשל תושדחתה ןיב : םילשורי
תעה הפוקתה יהלשב ' תינאמ
הדיחי 10 תב םילשורי יטירבה טדנמה תפוק* תיסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל . רואית
סרוקה היתורודל םילשורי ) 42142 ( תיסורב
הפשב החותפה הטיסרבינואה רתאב עיפומ
תיסורה . תבותכ רתאה :
http://www-r.openu.ac.il/
** מ רתוי לבקל לכוי אל טנדוטס - 6 תודוקנ תוכז
רובע סרוקה היתורודל םילשורי תופשב
תונושה . קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב –
םיפפוח םיסרוק .


10140 ץרא לש היגולואיכראל אובמ -
ארקמה תפוקתב לארשי
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : הקיתעה תעב לארשי םע לש הירוטסיה ;
ץרא ידומיל - לארשי
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןב ןונמא - רות ) תווצה שאר ( ,
יקציניו זפיל ) זוכיר חותיפה ( ; ןירק היקזח
) הכירע ( , ןורב הליג ) בוציע (

תויחה תא םדאה ינב ותייב עודמ ? המלו יתמ
םירעב רוגל ולחה ? הלע המו םינענכה ויה ימ
םלרוגב ? לארשי ינב ואב תמאב ןכיהמ ? ונחנא המו
לארשיו הדוהי יכלמ לע םיעדוי ? ולא תולאש םע
סרוקה דדומתמ תופסונו .

ץרא לש היגולואיכראב קסוע סרוקה - י ןמ לארש
ןושארה תיבה ןברוח דעו תיתילואנה הפוקתה ,
הנש םיפלא תעבשמ הלעמל תב הפוקת . תרגסמב
ריכי סרוקה ו טנדוטסה םי רקחמה תוטיש תא
יגולואיכראה , שכרי ו דמליו עדימ ו יפוא תא ןיבהל
ץרא יבשות לש תירמוחה םתוברת - תאו לארשי
םתוא בבסש םלועה םע םהיסחיו םהירשק ביט .

רמוח ילה דומ
הדיחי 1 אובמ – היגולואיכרא יהמ ? /
פורפ ' ןב ןונמא - רות
הדיחי 2 תיתילואנה הפוקתה – תישאר
תואלקחה / פורפ ' רב רפע - ףסוי
הדיחי 3 תיתילוקלכה הפוקתה – התישאר
תיתרבח תובכרומ לש /
ד " ןנוג הקבר ר
הדיחי 4 המודקה הזנורבה תפוקת –
" תינוריעה הכפהמה " / פורפ ' א ןונמ
ןב - רות
הדיחי 5 תימייניבה הזנורבה תפוקת – תוברת
רתב הרבח לש תירמוח - תינוריע /
פורפ ' אנפוג םר
הדיחי 6 הנוכיתה הזנורבה תפוקת –
תורצוויה הנידמ ירע לש תשדוחמ
תוינענכ / פורפ ' יקסניפמק ןורהא
הדיחי 7 תרחואמה הזנורבה תפוקת –
רצמ ןוטלש לצב תינענכה תוברתה םי
/ ד " ןנוג הקבר ר
הדיחי 8 א לזרבה תפוקת – םילארשי ,
םינענכו םיתשילפ / פורפ ' רזמ יחימע
הדיחי 9 ב לזרבה תפוקת - ג – לארשי תוכלממ
תירמוחה םתוברת יארב הדוהיו /
ד " יאקרב יבג ר
הדיחי 10 תובותכו בתכ / פ ר פו ' סאז ןימינב

דחא םוי ינב םיכרדומ םירויס םיללכנ סרוקב
סרוקב דמלנה רמוחה םושייל ושדקויש .
הבוח איה םירויסהמ קלחב תופתתשהה .

10745 תידומיל תיגולואיכרא הריפח
– ןוטיע לת
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : הקיתעה תעב לארשי םע לש הירוטסיה ;
ץרא ידומיל - לארשי
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / תודהיה יעדמ
הלבק יאנת : יסרוקהמ דחא ם אובמ
לש היגולואיכראל ץרא - לארשי תפוקתב
ארקמה , תובאהמ םיטפושל דע , םע תודלות
מיב לארשי ןושאר תיב י , ןכו תילגנא המרב B .
ץלמומ םדוק עדי : תוכלממ הדוהיו לארשי
) הכולמה תפוקת ( , בחרמ , ץראב הרבחו ןמז -
המודקה לארשי . ה תינתומ סרוקל המשרה
הארוהה זכרמ לש בתכב רושיאב .


חותיפ סרוקה : ד " ץכ היח ר , ד " תודג לבוי ר
ימדקא יארחא : פורפ ' טסואפ יבא
םיצעוי : פורפ ' ץיבומינוב המלש , פורפ ' ןורהא
ריאמ , פורפ ' ןייטשלקניפ לארשי

םורדב ןכוש ןוטיע לת - הלפשה חרזמ , עצמאב
ןורבחו שיכל ןיבש ךרדה ) 2 ק " ףקש בשוממ מ .(
מ לתה לע ערתש - ינפ 60 ותוהזל שי יכ הארנו םנוד
תיארקמה ןולגע םע ) י עשוהי , 36 ; ט " ו , 39 .( לתה
תנשב הנושארל רפחנ 1977 , תריפח תרגסמב
שיכל תחלשמ לש הקידב . ולגתנ ולא תוריפחב
לזרבה תפוקתל תוכראותמה תובכש יתש ב ' .
תנשב 2006 תוריפח תחלשמ רתאב רופחל הלחה
רב תטיסרבינוא םעטמ - א ןלי . הריפחה תרטמ איה
לתב תונושה בושייה תופוקת תא ףושחל , שגד ךות
םייתרבח םיטביה לע - יה לש םיילכלכ י בוש
םודקה .

ה סרוק תדובע תבלשמה תידוחיי תרגסמ רצוי
ינויע דומיל םע תישעמ חטש , ךכבו רשפאמ
תיגולואיכרא הדש תדובעב תוסנתהל םיטנדוטסל
דומצ יעדמ חוקיפ ךות וחב קמעתהלו ינויעה רמ
סרוקה תא הוולמש . סרוקה תרגסמב םיטנדוטסה
םיעדוותמ נו תונושה הריפחה תוטישל םילטו קלח
םיאצממה יוליגב , וב בלשהמ םיאיצומ םיאצממ
םימי רפסמ רחאל השענש ןוימל דעו המדאה ןמ
תחלשמה הנחמב .

סרוקה הנבמ
הריפחה ינפל ךרענה הבוח שגפמ .
ובש ךלהמב הליעפ תופתתשה תוריפחה ע
) הבוח .(
עובש ךלהמב םימייקתמה רויסו תואצרה
הריפחה .
סרוקה תארקמ לע תססובמה הניחב .חורה יעדמ

הירוטסיה

27


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10422 םיטפושל דע תובאהמ – ןיב
הירוטסיהל ארקמ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הקיתעה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / תודהיה יעדמ / ארקמ
ל םדוק עדי שרדנ א .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ביבר ךונח ) הביתכ ( , ד " ר
גרובנדא היתניס , ד " ןורי תימולש ר , ד " לאכימ ר
ןמכוק ; יקסלטוקס הניר ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' דדוע יאנתסוב
םיצעוי : פורפ ' בוטיחא לאומש , ד " ןב הרירפצ ר -
קרב

לע הדיחיה הרישיה תודעה תא קפסמ ארקמה
תורוק וז הפוקתב לארשי , הרטמה ךכיפלו
תונמיהמה תא ךירעהל דומלל איה הנושארה
חותינ ךות יארקמה רואיתה לש תירוטסיהה
תונושה תויפרגוירוטסיהה תומגמה . תרכה
ץוח תורוקמ - ירוטסיהה עקרה דומילו םייארקמ
הספל ינשה ףלאב םודקה חרזמה לש " םיעייסמ נ
יארקמה תורוסמה לש ןתונמיהמ תא ןוחבל תו
תובקעב תודמלנה תופוקתה לש ןנמז תא רידגהלו
ארקמה תרוקיב . תודסומה לע םג דמלי טנדוטסה
ןענכ ירעו ןאכמ לארשי יטבש לש םייתרבחה
םע לארשיב ולחש תורומתה תא ןיבהל ידכ ןאכמ
עבק בושייל תודיינמ רבעמה .

תוביטח עבראל קלוחמ סרוקה . הביטח א תקסוע
ר תריקחב תוינורקע תויעבב ךילהתו לארשי תישא
ותחימצ , ומכו םייק םאה הלאשה תא תנחוב ןכ
תובאה ירופיסל ירוטסיה עקר . תראתמ םג איה
ץראב וררשש םיאנתה תא - תפוקתב לארשי
הנוכיתה הזנורבה . הביטח ב םיאנתה תא תראתמ
תרחואמה הזנורבה תפוקתב ןענכב , הפוסבש
הירוטסיהה תמב לע לארשי יטבש םיעיפומ .
הביטח ג ד תאיצי לע תויארקמה תורוסמב הנ
ינרדומה רקחמה רואל ץראה שוביכו םירצמ .
הביטח ד תא תטרפמ לש תולחנתהה ךילהת יטבש
לארשי ץראב - לארשי .

רמוח דומילה
א הביטח : תפוקת עקר לע תובאה ירואית
הנוכיתה הזנורבה
הדיחי 1 תובאה תורוסמ תריקחב תויעב
הדיחי 2 ןענכ יה תואמב " ט - י " ח הספל " נ
ב הביטח : ןענכ תפוקתב הזנורבה תרחואמה
הדיחי 3 ןענכ טה תואמב " ז - י " הספל ד " נ
הדיחי 4 ןענכ יה תואמב " ג - י " הספל ב " נ
ג הביטח : לארשי םע תחימצ
הדיחי 5 םידודנהו םירצמ תאיצי תורוסמ
הדיחי 6 תיארקמה תרוסמב ןענכ שוביכ
הדיחי 7 רקחמב תונושה תושיגה תייעבל
ץראה שוביכ
ד הביטח : וצראב לארשי
הדיחי 8 תולחנתהו תוזחאיה
הדיחי 9 יחרזמה ןדריה רבעב תולחנתהה
ץראב הנשמה תויולחנתהו - לארשי


10700 תיב ימיב לארשי םע תודלות
ןושאר *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הקיתעה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
ק עדי שרדנ אל םדו .

סרוקה חותיפ : פורפ ' דדוע יאנתסוב , פורפ ' ןושרג
לילג , ד " ךורב ילא ר , ד " טסואפ םהרבא ר ; לארשי
ןנור ) הכירע (
י םיצעו : פורפ ' רושיבא קחצי , פורפ ' לאיסרג השמ ,
פורפ ' לילג ןושרג , פורפ ' רצלה לאכימ , פורפ '
ןוגרו לאומש , פורפ ' טמלמ םהרבא , פורפ '
יאנתסוב דדוע , פורפ ' ירוא טרופפר , פורפ ' ילינ
רפוש , ד " ןב הרירפצ ר - קרב , ד " ץכ היח ר

מ סרוקה תורט
םיבושחה םיעוריאה לש הנבהו עדי תיינקה
הקיתעה תעב לארשי םע תודלותב ; תרכה
הפוקתה דומילל תורוקמה ; דוסיה תויגוס תניחב
לע הפוקתה לש - רקחמ רואלו תורוקמה ךמס
ארקמה תרוקיבו הפוקתה ; סי יגשומ תיינקה דו
הפוקתה דומילב םירושקה ; הפוקתה תנבה
שב הילוחכ התכרעהו ר תודלותב תויושחרתהה תרש
לארשי םע .

ב דמלי סרוקה ךלהמ ו טנדוטסה םי םילכב שמתשהל
לגרתיו דמלנה אשונה םוחתב םיימדקא ו חותינ
הפוקתה לע עדי םיבאוש ונא םהמש תורוקמ .
סרוקה תרגסמב טנדוטסה םי חתפי ו תיתרוקיב השיג
פסל דומילל תעגונה תינרדומהו המודקה תור
הפוקתה , יביו ונ ןוירוטסיהה תכאלמ תא . סרוקב
הבוח שגפמ םייקתמ .

דומילה רמוח
א ךרכ : תדחואמה הכלממה
י הדיח 1 הכולמל םיטפושמ
י הדיח 2 דודו לואש ימי
י הדיח 3 המלש תוכלמ

ב ךרכ : הדוהיו לארשי תוכלממ
י הדיח 4 תוכלמ לועב
י הדיח 5 אוהי תיבו ירמע תיב
י הדיח 6 ןורמוש תכלממ ץקב

ג ךרכ : חורה ייח , םוימוי ייחו תירמוח תוברת
י הדיח 7 םתוחילשו ןושארה תיבה יאיבנ
י הדיח 8 ןושאר תיב ימיב הלכלכו הרבח
י הדיח 9 םוימויה ייחו תירמוחה תוברתה
ץראב - הכולמה תפוקתב לארשי

ד ךרכ : הדוהי תכלממ
י הדיח 10 רושאו הדוהי
י הדיח 11 ותפוקתו והישאי
י הדיח 12 הדוהי תכלממ תירחא


* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10419 תויממוקל תולגמ – תולגמ
יאנומשח תיב תדירי דע לבב *
6 תוכז תודוקנ ** הליגר המרב
אשונ : הקיתעה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .

סרוקה חותיפ : פורפ ' טרופפר לאירוא , ד " ג ר ' ק
רוטספ ) הביתכ ( ; ןנור לארשי , לארא תנע - ינפג ,
רצליז ידא ) הכירע ( , רמש תימולש ) בוציע (
י םיצעו : פורפ ' לעפא לארשי , פורפ ' טנמיד הרובד ,
פורפ ' גס רותרא " ל , פ פור ' דדוע יאנתסוב , פורפ '
רנולק סומע , פורפ ' ןרטש םחנמ , פורפ ' לארשי
ןמצש , ד " ארג בד ר , ד " רינ הקבר ר , ד " ור האל ר ט -
ןוסרג

םיעוריאה לש הנבהו העידי תונקהל דעונ סרוקה
תבישמש הפוקתב לארשי םע תודלותב םייזכרמה
ץראב ידוהיה בושייה תושדחתהו ןויצ - דעו לארשי
םיאנומשחה ןוטלש תחת ותואמצע תפוקתל .
תופלאמ תוישרפ הכותב תקבוח וז הפוקת
לארשי םע לש הירוטסיהב םייתועמשמ םיעוריאו .
סרוקה ע קו תודהיב ולחש תורומתה רחא ב
תושדחתההו לבב תולגו שדקמה ןברוח תובקעב
ץראב םיידוהיה םייחה לש - הפוקתב לארשי
תיסרפה . רבשמב ןוידל שדקומ יזכרמ םוקמ
םע השגפמב תידוהיה הרבחה תא דקפש רומחה
תידוהי הנידמ לש הנוניכו תיטסינלהה תוברתה
יאנומשח תיב ןוטלש תחת תינוביר .

ה סרוק תוחוכה תאו םיעוריאה ךלהמ תא ןחוב
םהב םילעופה םייזכרמה , יעינמ תא חתנמו
םהב םיברועמה רוביצהו םישיאה . ןוידה
תורוקמה חותינ תועצמאב השענ הלא םיטביהב
תיתרוקיב האירקו םיקיתעה םיירוטסיהה
םיינרדומ םינוירוטסיה לש םהירקחמב .

דומילה רמוח
י הדיח 1 ןויצ תביש
י הדיח 2 יב סרפ ןוטלש ימ
י הדיח 3 ינוויה שוביכה
י הדיח 4 תונוויו תודהי
י הדיח 5 " םיתעה קוצ :" סוכויטנא תורזג
י הדיח 6 תורזגה לוטיבו יבקמה הדוהי דרמ
י הדיח 7 הנידמל דרממ
י הדיח 8 תבחרהו םיאנומשחה תנידמ סוסיב
היתולובג
י הדיח 9 תפוקתב תירמוח תוברתו הלכלכ
םיאנומשחה
י הדיח 10 תודסומ , הרבח , תורפסו תוברת
םיאנומשחה תפוקתב
י הדיח 11 תיטסינלהה הפוקתב לארשי תוצופת
תיאנומשחהו
י הדיח 12 ןויצמולש ימיב הדוהי


* תיסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל . רואית
סרוקה תויממוקל תולגמ ) 42145 ( עיפומ תיסורב
תיסורה הפשב החותפה הטיסרבינואה רתאב .
תבותכ רתאה : http://www-r.openu.ac.il/
** אל ןתינ מ רתוי לבקל - 6 רובע תוכז תודוקנ
ה סרוק תויממוקל תולגמ תונושה תופשב .
ףסונב , הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ןיבל ) םי ( רחא ) םי .( שי תאזה הפיפחל
ימ רובצל לוכיש תוכזה תודוקנ רפסמ לע תוכלשה
דמלש , הזה סרוקל ףסונב , סרוקה תא ) םי (
רחאה ) םי .( קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב –
םיפפוח םיסרוק .


חורה יעדמ

הירוטסיה

28


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10212 אמורו הדוהי *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הקיתעה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה תויממוקל תולגמ .

סרוקה חותיפ : פורפ ' גס רותרא " ל , פורפ ' לאירוא
טרופפר , ד " בשילא היא ר - יקסרב , ד " רומ םחנמ ר ,
ד " רינ הקבר ר , ד " טור האל ר - ןוסרג ) הביתכ ( ;
ןנור לארשי ) הכירעו חותיפה זכרמ ( ; ירפ יליל
) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' טרופפר לאירוא
י ו םיצע : פורפ ' רשכ הירא , פורפ ' רשיפ השמ , ד " ר
קליו ןמור , ד " לאפר ר ץיבלקני , ד " רינ הקבר ר

מ ט סרוקה תור
םיעוריא לש הנבהו עדי תונקהל דעונ סרוקה
ץראב לארשי םע תודלותב םייזכרמ םיכילהתו
תימורה הירפמיאה תרגסמב תוצופתבו .

ה ק ולשל בורק לש הפוקת ףיקמ סרו הנש תואמ ש
) 63 ל הספ " נ – 220 ל הס " נ ( , יקבאמהמ לחה ם
ץרא שוביכו יאנומשח תיבב םיימינפה - לארשי
םיאמורה ידיב , בושייה לש תשדוחמ החירפל דעו
ץראב ידוהיה - ר לש וימיב לארשי ' אישנה הדוהי .
תופוצר אמור ןוטלש תחת לארשי תודלות
םילשורי ןברוחל םיאיבמה תודירמו םיקבאמ
שדקמה תיבו ) 70 ל הס " נ ( יוכיד םע םימייתסמו
רב דרמ - אבכוכ ) 135 ל הס " נ .( ךילהתב
הז דרמ לש תושקה ויתואצותמ תוששואתהה
ץראב תידוהיה הגהנהה שדחמ תשבגתמ - לארשי ,
ר לש וימיב אוה הז ךילהת לש ואישו ' הדוהי
אישנה .

תורוקמה ןווגמב שומיש השענ סרוקה ךלהמב
ונתושרל םידמועה םיירוטסיהה , ןכו עייתסנ
ינב םירקוח לש םהירקחמב - וננמז .

דומילה רמוח
י ח הדי 1 מ סורטפיטנא תיבל יאנומשח תיב
י ח הדי 2 ש סודרוה ןוטל
י ח הדי 3 א ץראב הרוטקטיכר - תפוקתב לארשי
ה סודרו
י ח הדי 4 י םיביצנו םיכיסנ ןוטלשב הדוה
י ח הדי 5 י ןברוחה תמחלמ ברע הדוה
י ח הדי 6 מ ןברוחה תמחל
י ח הדי 7 י תודירמה ןיב הדוה
י ח הדי 8 ת פ ו יטסינלהה םלועב לארשי תוצ -
יאמורה
י ח הדי 9 מ תוצופתה ידוהי דר
י ח הדי 10 מ רב דר - אבכוכ
י ח הדי 11 מ לילגל הדוהי
י ח הדי 12 ר אישנה הדוהי יב


* ב ללג רמוחב הפיפח , טנדוטס ל רתוי לבקל לכוי א
מ - 6 נ הז סרוק רובע תוכז תודוק ו סרוקה םידוהיה
תימורה הירפמיאב : הנשמה תפוקת ) תנשמ 70
ע תנש ד 220 ( ) 42110 .( קרפב םיאלמ םיטרפ 19
ןועידיב – םיפפוח םיסרוק .


42110 תימורה הירפמיאב םידוהיה :
הנשמה תפוקת ) תנשמ 70
תנש דע 220 ) ( תיסורב ( *
3 ז תודוקנ הליגר המרב תוכ
אשונ : הקיתעה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .

סרוקה חותיפ : פורפ ' טרופפר לאירוא , ד " הקבר ר
רינ , יקסנולופ סחנפ , דרגיניז רדנסכלא ) םוגרת (

ה ק ינשה תיבה ןברוחמ לארשי תודלותב קסוע סרו
תנשב 70 ל הפס " אישנה הדוהי יבר לש וימיל דעו נ
תמיתחו תנשב הנשמה 220 ל הפס " בוריקב נ .
הלאה םיאשונב דקמתמ הפוקתה דומיל :

א . ה רחאל תידוהיה המואה לש התומקתש
ןברו יאכז ןב ןנחוי ןבר לש םתגהנהב ןברוחה
הנביד לאילמג .
ב . ה תודהיה ןמ תורצנה לש התודרפי .
ג . מ לש סומלופו תוצופתה דר ק סוטי .
ד . מ רב דר - אבכוכ .
ה . מ כה זכרמ רבע לילגל הדוהימ בושייה לש דבו
דרמה תואצות םע תודדומתההו .
ו . ת אישנה הדוהי יבר לש ותואישנ תפוק .

סרוקה הנבמ
ג לש ורפס לע ורקיעב ססבתמ סרוקה ' ןולא ,
הנשמה תפוקתב לארשי ץראב םידוהיה תודלות
דומלתהו ) דחואמה ץוביקה , 1975 ( , גרותש ם
תיסורל . מב ומגרות הזה רפסה לע ףסונ דחוי
ביחרהל ודעונש םיפסונ םירקחמ המכ סרוקל
הפוקתה תודלותב םימיוסמ םיטביה , ריאהלו
תונוש תואר תודוקנמ התוא . מאמ יר הלא ם
דרפנ םירמאמ ץבוקב םיזכורמ .

לה י הדימל ךירדמ תועצמאב השענ סרוקב דומ
םיאשונה לע םירצק תואובמ ליכמה בחרנ
ה נ סרוקב םינוד , םינודנה םייזכרמ תורוקמ ורפסב
לש ג ' םירמאמב וא ןולא , הלעפהו הכרדה תולאש ,
תומשו םיגשומ ןולימ , תופמ , המודכו .


* רתוי לבקל לכוי אל טנדוטס רמוחב הפיפחה ללגב
מ - 6 נ ק רובע תוכז תודוק סרוקהו הז סרו הדוהי
אמורו ) 10212 ( . םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב –
םיפפוח םיסרוק .


10436 הפוריא לש התישאר : ברעמ
םייניבה ימיב הפוריא
םימדקומה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : םייניבה ימי לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רומיל הרוא ) כ הבית ( ,
פ ר פו ' ןח קחצי , פורפ ' ןמצש לארשי , ד " הנפד ר
תרפא , ד " ר הגנ תילג - יאנב , ד " ר רירגש סיריא ;
ףרוצ הבוט ) הכירע ( , ןורב הליג ) בוציע (

ב ה האמה ןיבש הפוקת - 4 האמל ה - 10 , העודיה
םשב " םימדקומה םייניבה ימי " , ושבגתה
םייניבה ימי תוברתל תודוסיה , ינייפאמ ודכלתהו
ה תוברתה תיפוריא , דע ונל תרכומ איהש יפכ
םויה . ימיל הקיתעה תעהמ רבעמב חתופ סרוקה
םייניבה , לש תונושה תושרומה תא קמועל ןחובו
קיתעה םלועה : שרומה ת תינוויה - תימורה ,
תשרומה תידוהיה - תירצונה םיגהנמהו תודסומהו
םימעה לש " םירברבה " . הפוקתב קסוע סרוקה
תוכופהתו םייוניש תבר , נפואבו חותינה י
הב תוטלובה תועפותה לש ירוטסיהה . אוה
תיקנרפה הכלממב רקיעב דקמתמ , ךא םג קסוע
תורחא תוכלממב , הפוריאל ץוחמש תוחוכבו
תיברעמה .

םיבר תורוקמ םיגצומ סרוקב הפוקתה ןמ , םבור
ו םיבותכ םירחא תירמוח תוברת לש םידירש . ומכ
ןכ , וב םיבלושמ ימוגרת םירקחמ םייזכרמ
תכנש תונורחאה םינשה תורשעב וב .

רמוח דומילה
אובמ התשרומו תימורה הירפמיאה / לארשי
ןמצש
א ךרכ
הדיחי 1 המודקה תורצנה
הדיחי 2 םירברבה
ב ךרכ
הדיחי 3 וישרויו סיבולכ ימיב םיקנרפה תכלממ
) תיגניבורמה הפוקתה (
הדיחי 4 לודגה לרק ימיב םיקנרפה תכלממ
וישרויו ) הפוקתה תיגנילורקה (
הדיחי 5 לשממ , תכלממב הלכלכו הרבח
םיקנרפה
ג ךרכ
הדיחי 6 ירצונה ברעמב םירזנמו םיריזנ
הדיחי 7 תונמאו תוברת : יגנילורקה סנסנרה
ד ךרכ
הדיחי 8 הפוריא לש הלובג לע : ןויטנזיב
םאלסאהו
הדיחי 9 הקיתעה תעהמ רבעמב ןוכיתה םיה
םייניבה ימיל : הזתב ןויד ןריפ לש

הדיחי לש דומילה רמוח 4 תא ללוכ ס לש ורפ
דרהנייא , לודגה לרק ייח ) םוגרת : י ' ןח ;
החותפה הטיסרבינואה , 2005 .(

חורה יעדמ

הירוטסיה

29


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10651 ימיב תילותקה הייסנכה
םייניבה : היגולואידיא
הקיטילופו
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : םייניבה ימי לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .

תיפ סרוקה חו : פורפ ' השנמ היפוס ) הביתכ ( ;
ידקומ המלת ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' תב - טרבלא עבש , פורפ ' הירא
סיובארג , פורפ ' ךוט לאכימ , פורפ ' ןמדירפ ןוביא ,
פורפ ' ןייש היבליס , ד " זעוב ןאירדא ר , ד " הרינ ר
צנפ ' ר - ץיבודרג , ד " יקספוק הירא ר , ד " סיריא ר
רירגש

ה תא שיגפהל דעונ סרוקה דחא םע םיטנדוטס
ימיב תיפוריאה הריזב םייזכרמה חוכה ימרוגמ
םייניבה : תילותקה הייסנכה . דקמתמ סרוקה
לע םמושיר תא וריתוהש תועונתבו םיכילהתב
ברעמה תוברת , דעו ושי לש ותעפוהמ לחה
עירכמ יטילופ םרוגכ הייסנכה לש התעיקשל
םייניבה ימי יהלשב , לע שגד תמיש ךות תאז
ןיבש חתמה הקיטילופו היגולואידיא . תוסחייתה
דרפנ ןוידל הכוז םידוהיל הייסנכה , תקידב ךות
תואיצמל הירואת ןיבש ןילמוגה תוקיז .

דומילה רמוח
א ךרכ
קרפ 1 תירצונה הנומאה תודוסי
קרפ 2 הייסנכה תודסומ
קרפ 3 תוריזנה : תוחתפתהו היגולואידיא
תירוטסיה
ב ךרכ
קרפ 4 ילופה תשרומה תורצנה לש תיט
המודקה
קרפ 5 םינמרגה םיטבשה לש םתורצנתה
קרפ 6 יגנילורקה ןדיעב הנידמו הייסנכ
ג ךרכ
קרפ 7 קבאמו תינאירוגרגה המרופרה
הרוטיטסווניאה
קרפ 8 בלצה יעסמ
קרפ 9 הב קבאמהו תונימה
ד ךרכ
קרפ 10 התלודגב תורויפיפאה : הנידמו הייסנכ
ה האמב - 13
קרפ 11 הפוקת לש הפוס : ןויניבא תורויפיפא
תיראיליצנוקה העונתהו


10275 םירצונל םידוהי ןיב : םידוהי
דע הפוריא ברעמב םירצונו
השדחה תעה תישאר *
6 תוכז תודוקנ ** הליגר המרב
אשונ םי : םייניבה ימי לש הירוטסיה ;
םייניבה ימיב לארשי םע לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .

ותיפ ח סרוקה : פורפ ' רומיל הרוא , פורפ ' ףסוי
ןלפק , ד " ןב םר ר - םולש , ד " ןמפוה סומע ר ,
ד " רלגיצ ףסוי ר , ד " זר ןונמא ר - ןיקצוקרק ;
ףרוצ הבוט ) הכירע ( , לברא הרינ ) בוציע (

ןיבו ירצונה בורה ןיב שגפמב קסוע סרוקה
הפוריאב ידוהיה טועימה , דעו תורצנה תדלוהמ
השדחה תעה תישאר , יפכ אטבתמ אוהש
תוברתהו הרבחה ייח לש םינושה םימוחתב . אוה
לש ןתומד לע שגפמה לש ויתוכלשה תא רקוס
דחי םג תוצובקה יתש , תוחתפתהב ומוקמ תאו
תידוהיה הירוטסיהה ךלהמבו הזמ ברעמה תוברת
הזמ .

רמוח דומילה
א ךרכ
הדיחי 1 וישעו בקעי
ב ךרכ
הדיחי 2 טועימו בור
הדיחי 3 מד ינושו ןוי ) תונושל , םירוגמ , שובל (
הדיחי 4 ירצונה טפשמה תיבב םידוהי : ןויד
םידוהיה תעובשב
ג ךרכ
הדיחי 5 םירצונל םידוהי ןיב חוכיווה
ד ךרכ
הדיחי 6 תירבעה תמאה ) םידוהי ןיב שגפמה
ארקמה דומיל םוחתב םירצונל
תירבעה הפשהו (
הדיחי 7 הנובתו הנומא ) םוחתב שגפמה
היפוסוליפהו תונויערה (
הדיחי 8 רבע ייומיד ) תורפסה םוחתב שגפמה (
ה ךרכ
הדיחי 9 םדה תלילע
הדיחי 10 םיסונאה
הדיחי 11 היצמרופרה תעב םירצונו םידוהי


* תיסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל . רואית
סרוקה םירצונל םידוהי ןיב ) 42143 ( תיסורב
הפשב החותפה הטיסרבינואה רתאב עיפומ
תיסורה . רתאה תבותכ :
http://www-r.openu.ac.il/
** אל ןתינ מ רתוי לבקל - 6 רובע תוכז תודוקנ
דומיל תופשב םירצונל םידוהי ןיב סרוקה
תונושה . קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב –
םיפפוח םיסרוק .


10432 םאלסאה : הירוטסיהל אובמ
תדה לש
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : םייניבה ימי לש הירוטסיה ; יה הירוטס
השדחה תעה לש ; ןוכיתה חרזמה לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןויצבל הימחנ ) זוכיר
חותיפה ( , ד " תרפא הנפד ר , ד " ר ןומלט הלאינד -
רלה ; היקזח ןירק ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ובא סורטוב - הנאמ , פורפ ' םחנמ
ןב - ןושש , פורפ ' ליג השמ , פורפ ' ידעלג רנבא ,
פורפ ' רטניו לאכימ , פורפ ' שיל ןורהא , פורפ ' הוח
סורצל - הפי , ד " יריבס הרש ר , פורפ ' הרש
הזמורטס , פורפ ' ןויס לאונמע , פורפ ' ןתיא
גרבלוק , פ ר פו ' רב ריאמ - רשא , ד " הניטח ריאמ ר ,
ד " יטפוק הללאטא ר , ד " םחש ןור ר

ןויד תועצמאב םאלסאה תדב קסוע סרוקה
ומ לש תירוטסיהה תוחתפתהב תונויערו תודס
ונימי דעו םאלסאה תישארמ . דציכ ןחוב סרוקה
לש דוסיה תוסיפתמ המכ ושבגתה תוביסנ וליאבו
ויתודסומו םאלסאה , או י ורבע םייוניש ול
ימלסומה םלועה עדיש תורומתב . עקרכו תרגסמכ
םאלסאה תד לש הקימנידה תנבהל םייחרכה
לעו םאלסאה תד לע יסיסב עדימ סרוקב בלושמ
טסיהה תוצרא לש תיתרבחהו תיטילופה הירו
םאלסאה . איה סרוקה תנווכ וז הקימניד דומילב
םאלסאהמ םאלסאה תד לש ירוטסיה ףצר רוציל
ינרדומה םאלסאל יסאלקה . םיכילהתה תנבה
םג הלוכי הז סרוקב םירקסנה םיירוטסיהה
ןוכיתה חרזמה לש ויתודלות דומילל סיסב שמשל
ימלסומה , ןוגכ ב סרוק הל אובמ לש הירוטסי
השדחה תעב ןוכיתה חרזמה ) 10109 ( .

רמוח דומילה
א ךרכ
הדיחי 1 תד לש התדיל : םינימאמ תליהקו איבנ
הדיחי 2 םאלסאב תותיכה : איבנה תשורי ,
חה תייעב ' םאלסאב גוליפהו תופיל
הדיחי 3 םאלסאל תויברעמ : תומלסאתה
היתויועמשמו םישבכנה םימעה
ב ךרכ
הדיחי 4 תה ימאלסאה טפשמה תוחתפ
הדיחי 5 ןהיתוכלשהו תויגולואת תולאש
תויטילופה
הדיחי 6 תימאלסאה הקיטסימה
ג ךרכ
הדיחי 7 םייניבה ימיב םיטילשל אאמלע ןיב
םירחואמה
הדיחי 8 םאלסאה דוסימ : טפשמ , ךוניח
הקיטסימו
הדיחי 9 היסאב םאלסאה תוטשפתה
הקירפאבו
ד ךרכ
הדיחי 10 הפוקתה ףס לע המרופרו תושדחתה
תינרדומה
הדיחי 11 ברעמה רגתא חכונל
הדיחי 12 ינרדומה םאלסאב הכפהמו ירמ

האירק יעטק בלשמ סרוקה ) תירבעב ( ךותמ
תינחרזמה רקחמה תורפס , םיגציימה תושיג
רקחמב תונוש , ןכו תורוקמו תודועת יעטק
ומצע תא םאלסאה תנבה תא םיפקשמה .

חורה יעדמ

הירוטסיה

30


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10217 תוכפהמה ןדיע , 1830-1760
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעה לש הירוטסיה
םדוק עדי : הפוריא תודלותב יסיסב עדי יוצר
שדחה ןמזב .

חותיפ סרוקה : ד " הקלוק ארויג ר ; ךילרא הודח
) םוגרת ( , סייו ילינ ) הכירע (
ץעוי : פורפ ' ילאירא עשוהי

ה תויגוסה תא חתנמו גיצמ סרוקה לש תויזכרמ
יפוריאה םלועה תודלות - ןורחאה שילשב יטנלטא
ה האמה לש - 18 ה האמה לש ןושארה שילשבו - 19 .
םיעוריאה ביבס םידקמתמ חותינהו רבסהה
ובציע רשא םיילרוגה , הבר הדימב , לש וינפ תא
שדחה ןמזב יברעמה םלועה : הנידמ לש התמקה
ןופצב תיאמצע תיתקוח - הקירמא , הכפהמה
פסו תיתפרצה הפוריאב היחי , תומחלמה
ןתירחאו תוינוילופנה , תוילכלכה תורומתה
תיתיישעתה הכפהמב תורושקה תויתרבחהו ,
תויטילופה תויושחרתההו , תויתרבחהו תוינויערה
תכפהמל עקרקה תא וניכה רשא 1830 תיילעלו
תוימואלה תועונתה .

סיסב תא םיטנדוטסל תונקהל סרוקה תרטמ
ל חותינה ילכ תאו עדימה תויתייעבה תנבה
ינרדומה תוכפהמה ןדיע לש ודקומב היוצמה .

רמוח דומילה
הדיחי 1 תכרעמהו ןשיה רטשמה
תיפוריאה
הדיחי 2 תיטנלטאה הכפהמה : לש הזתה
ושדוגו רמלפ
הדיחי 3 תינקירמאה הכפהמה
תודיחי 5-4 תיתפרצה הכפהמה , 1799-1789
הדיחי 6 הינטירבב היצקאירו הסיסת
י תודיח 8-7 ןוילופנ
הדיחי 9 היצרוטסרה
תודיחי 11-10 תיתיישעתה הכפהמה
הדיחי 12 םוכיס : הכפהמ , היצקאיר
תוימואלו

םיוולנ םירפס
סרוקה לש הרדשה דומע ןה דומילה תודיחי . םע
תאז , ינויח עדימ , לולכממ ילגרטניא קלח אוהש
סרוקב שורדה עדיה , ב יוצמ םירפס העברא
םיפסונ . שי דומילה תודיחי לש טסקטב
הלא םירפסב םינוש םיקרפל הפוכת תוסחייתה ,
םהידעלב סרוקה תא דומלל רשפא יאו :
• פ ' דרופ , הפוריא : 1830-1780 ) הטיסרבינואה
החותפה , משת " ד ( ;
• ז ' ושדוג , האמב תיטנלטאה הכפהמהו תפרצ
הרשע הנומשה 1799-1770 ) הטיסרבינואה
החותפה , משת " א ( ;
• ת " ןוטשא ס , תיתיישעתה הכפהמה
1830-1760 ) החותפה הטיסרבינואה ,
משת " ב ( ;
• א " םובסבוה ג , הכפהמה תפוקת : הפוריא
1848-1789 ) רדה , כשת " ו .(
סרוקה תליבחב םילולכ םירפסה לכ . לש ורפס
הלאשהב סרוקה ידימלתל ןתינ םובסבוה . תשולש
םיטנדוטסה לש םניינק םה םירחאה םירפסה .
10282 שהה תוברת הלכ – תוגה
האמב הפוריאב תונמאו
ה - 18 . א קלח : תפרצ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעה לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןמרסו ירנה , פורפ ' באוי
דלפ , ד " רואד ןד ר , ד " ןמפוה סומע ר , ד " ןימינב ר
לרפ , רוג ילג ; תומר תור ) רעו חותיפה זוכיר הכי ( ,
ןייטש ינור - רימא , תב - אריפש עבש ) הכירע ( ,
ןב הואנ - ימע ) בוציע (
ימדקא יארחא : פורפ ' דה לאכימ

לש דוביעו םוגרת לע ורקיעב ססובמ סרוקה
סרוקה The Enlightenment הטיסרבינואה לש
הילגנאב החותפה .

הז סרוק סרוקהו הלכשהה תוברת : ב קלח
) 10463 ( םה לש םיווהמה םיקלח ינש ם חא ד . ונא
דואמ םיצילממ םיקלחה ינש תא דומלל דחי םג .
הלכשהה תוברת לש הבחר הנומת גיצמ סרוקה
ה האמב - 18 . קסוע אוה ב דיקפת ואלימש תויומד
קלחבו הפוריא לש ינחורה המלוע בוציעב יזכרמ
הפוקת התואב ורצונש חורה תוריצימ בושח .
םיטנדוטסה י ריכ ו הלכשהה לש דוסיה יגשומ תא
ר תאו תונוש טבמ תודוקנמ םייזכרמה היתונויע ,
הירוטסיהה לש הלא , היפוסוליפה , הלכלכה , יעדמ
עבטה , תורפסה , רויצה , הקיסומהו תולכירדאה .

רמוח דומילה
םיירוטסיה תואובמ
הדיחי 1 ו הייקסטנומ " םייסרפ םיבתכמ "
הדיחי 2 " הידפולקיצנאה "
הדיחי 3 ו ןופיב " עבטה לש הירוטסיהה "
הדיחי 4 רטלוו " : דידנק "
הדיחי 5 תינרדומה הרבחה תרוקיבו וסור
הדיחי 6 ה האמב יתפרצה רויצהו ןדרש - 18
הדיחי 7 תפוקתב תפרצב םינפ בוציעו תולכירדא
הלכשהה
הדיחי 8 ולקל " : םינכוסמ םיסחי "

םיוולנ םירפס
םייסרפ םיבתכמ / הייקסטנומ ) הטיסרבינואה
קילאיב דסומו החותפה , 1991 ( ;
דידנק / רטלוו ) ןוחטיבה דרשמ , לימרת תיירפס ,
1988 ( ;
תיתרבחה הנמאה לע / וסור ) סנגאמ , נשת " א ( ;
םינכוסמ םיסחי / ולקל ) דחואמה ץוביקה ,
לשת " ה ( .

סרוקה , ויקלח ינש לע , רפסה תא ללוכ תוברת
הלכשהה רואב , ןמ םירוביח לש היגולותנא
ה האמה - 18 ) וכרע : טס ילרוובו טוילא ןומייס ןר ,
תירבעה הרודהמה תא הכרע : תומר תור ,
החותפה הטיסרבינואה , 2004 ( , אוהו הוולמ
תוינועבצ תונומת םובלאב , םירוטילקתב ללוכה םי
לוגרת יכרוצל תואמגודו תוילקיסומ תוריצי ,
םיפסונ דומיל ירזעבו היזיוולט יטרסב .

10463 הלכשהה תוברת – תוגה
האמב הפוריאב תונמאו
ה - 18 . ב קלח : הלכשהה
הינטירבב , הינמרגב ,
הקיסומבו תידוהיה תוברתב
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעה לש הירוטסיה
הלבק יאנת : סרוקה הלכשהה תוברת
האמב הפוריאב ה - 18 ) א קלח ( .

חותיפ סרוקה : פורפ ' דה לאכימ ) ץעוי ימדקא
יארחא ( , תומר תור ) הכירעו חותיפה זוכיר ( , פורפ '
ןמרסו ירנה , פורפ ' דלפ באוי , ד " רואד ןד ר , ד " ר
ןמפוה סומע , ד " לרפ ןימינב ר , רוג ילג ; ינור
ןייטש - רימא , תב - אריפש עבש ) הכירע ( , ןב הואנ -
ימע ) בוציע (
ימדקא יארחא : פורפ ' דה לאכימ

וביעו םוגרת לע ורקיעב ססובמ סרוקה לש ד
סרוקה The Enlightenment הטיסרבינואה לש
הילגנאב החותפה .

הלכשהה תוברת לש הבחר הנומת גיצמ סרוקה
ה האמב - 18 . קסוע אוה ב דיקפת ואלימש תויומד
קלחבו הפוריא לש ינחורה המלוע בוציעב יזכרמ
הפוקת התואב ורצונש חורה תוריצימ בושח .
םיטנדוטסה י ריכ ו תא הה לש דוסיה יגשומ הלכש
תונוש טבמ תודוקנמ םייזכרמה היתונויער תאו –
הירוטסיהה לש הלא , היפוסוליפה , הלכלכה , יעדמ
עבטה , תורפסה , רויצה , ומהו תולכירדאה ס הקי .

וח רמ דומילה
ודיחי ת 10-9 גנידליפ " : ג םוט ' סנו "
הדיחי 11 תראגוה – ןסומלופכ ןמאה
הדיחי 12 ןוביג " : לש התליפנו התעיקש
פמיאה תימורה היר "
הדיחי 13 םייטירב ףונ ירויצו תולכירדא
ה האמב - 18
הדיחי 14 םוי דיוויד – חרזאכ ףוסוליפה
הדיחי 15 תימס םדא " : םימעה רשוע "
הדיחי 16 לודגה ךירדירפ – חסונב טילש
הלכשהה תפוקת
הדיחי 17 ןוסלדנמ השמ – תויוברת שגפמ
הדיחי 18 טרצומ " : וראגיפ יאושינ "

םיוולנ םירפס
גנידליפ , ג םוט תורוק ' סנו ) םוגרת : א ' יפסכ ;
קילאיב דסומ , נשת " א ( .
םוי דיוויד , רסומה ינורקע רבדב רקחמ ) גרת ו ם :
י ' רוא ; סנגאמ , משת " ב ( .
ןוביג , תימורה הירפמיאה לש התליפנו התעיקש ,
םיקרפ רחבמ ) בהז ירפס , 1955 .(
תימס םדא , םימעה רשוע ) וגרת ם : א ' ו רימא ש '
נע לב ; קילאיב דסומו החותפה הטיסרבינואה ,
נשת " ו ( .

חורה יעדמ

הירוטסיה

31


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10403 תוימואלה שרע הפוריא
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעה לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : פורפ ' ןמרסו ירנה ) הביתכ ( ,
ןב רדה - ןורהא , רלימ הדנרב ; תומר תור ) הכירע ( ,
םלש תור ) בוציע (
י םיצעו : פורפ ' י ' גרבשריה , פורפ ' א ' בירניו , פורפ '
ב ' רגרביונ , פורפ ' א ' דירפ , פורפ ' מ ' ןמרמיצ , פורפ '
צ ' ןזור , פורפ ' ע ' רהנש , פורפ ' י ' ןמצש , פורפ '
ח ' רקצש , ד " נ ר ' טוגניד , ד " ע ר ' ןמפוה , ד " ר
ע ' ריאמ - לירמ , ד " ב ר ' לרפ , ד " ב ר ' רגמש ,
י ' רגייג , ע ' הזוקרמ - סה

רוקה הפוריאב תוימואלה תיילעב קסוע ס
ליחתב ת ה האמה - 19 . ןוחבל תירקיעה ותרטמ
םינוש םימוחתב תוימואלה לש הייוליג תא –
ב תורפס , ב רויצה תונמא , ב הקיסומ בו היפוסוליפ
– ינב לש תימואלה םתעדות הבצוע םתועצמאבש
ה האמב הפוריא - 19 תבצועמ םתועצמאבו
םויה םג תימואלה ונתעדות . ימ שגד ןתינ דחו
םישורדה תרוקיבהו רקחמה ילכ תיינקהל סרוקב
הלאה םימוחתה ןמ תורוקמ םע דדומתהל ידכ
ונייחב םיפסונ םימוחתמו , לש המוקמ לע דומעלו
ויה ייחב תוימואלה מ ונתוהז תרדגהבו ונלש םוי .

אובמה רפס םע , המוא , תדלומ : םתישאר לע ,
םיגשומ השולש לש םתירחאו םהיתודלות
יללוחמ תוימואל ןמרסו ירנה תאמ ) הטיסרבינואה
החותפה , 2007 ( , לש םהיתודלות תא ראתמ
םיגשומה " םע " , " המוא " ו " תדלומ " , םתעפוה ןמל
קיתעה םלועבו ארקמב הנושארל . בקוע רפסה
תורתוס ףא םיתעלו תונווגמה תויועמשמה רחא ,
תונוש תופוקתב ולא םיגשומל ונתינש . ןדיעב
םיגשומה וכפה ינרדומה " ע ם " , " המוא "
ו " תדלומ " תונידמ ישאר לש םהידיב קשנ ילכל
ךרדבש תונידמו . תונוש תופש ירבוד וכפה ךכ
רבד לכל םימואלל םינוש םיגהנמ ילעבו .
םוכיסלו : ינפל םימואל ןיאו תוימואל ןיא
תיתפרצה הכפהמה .

רמוח דומילה *
הדיחי 2 םירג םיחאה תוישעמ
תודיחי
4-3
" לע תפחרמ המואה חורו - נפ רעיה י :"
ךירדירפ דיוד רפסק רייצה
תודיחי
7-6-5

םזינומוק לומ תוימואל
הדיחי 8 צה תוימואלהו הנטמס ןיחלמה ' תיכ

רפס הוולנ
ל דיחיה דסחב תוימוא : היפרגויב תילאוטקלטניא
טסיילק ןופ ךירנייה לש , ןמרסו ירנה תאמ
ןב רדה םע ףותישב - ןורהא ) הטיסרבינואה
החותפה , 1989 ( .

דומיל ירזע
ואדיו יטרסב הוולמ סרוקה תארוה , תטלקב
םיפסונ דומיל ירזעבו .
*

* הדיחי 1 דוע תדמלנ הניא .


10742 לש התליפנו התיילע
תיניסה תורסיקה
6 כז תודוקנ הליגר המרב תו
אשונ םי : הקיתעה תעה לש הירוטסיה ; הירוטסיה
םייניבה ימי לש ; השדחה תעה לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רוחיש קחצי ) שאר תווצה ( ,
פורפ ' סניפ ירוי , פורפ ' חלש ןועדג , פורפ ' לכימ
ןריב , ד " טדימשדלוג ףסא ר , ד " זר ליג ר , פורפ '
רחש ריאמ ; יקסלטוקס הניר ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' רביא ןירייא , פורפ ' חנ לאומש
טדטשנזיא , פורפ ' ןב יבצ - רוד , פורפ ' ורדנא
סקאלפ , פורפ ' ןירפיש יבצ

רטמ ו סרוקה ת
ןיס לש התיילע תנבהל סיסבה תא הנקמ סרוקה
תיניסה הכפהמה לש הייפואו תינרדומה .

לש התוחתפתה תאו התחימצ תא רקוס סרוקה
חרזמב היצזיליוויצה תישארמ תיניסה תורסיקה
תלשושה לש התליפנל דעו תיתייסאה תשביה
הנורחאה תירסיקה , צ תלשוש ' גני , תנשב 1912 ,
םע הפיקמו תינושאר תורכיה תכרענ ךכבו
תירוטסיהה תוחתפתהה , תיתוברתה , תיתרבחה
םורטה ןיס לש תינידמהו - תינרדומ . ןכ ומכ ,
אמה םע תורכיה ךרוע סרוקה םייסיסבה םינייפ
תיניסה תוברתה לש , התוחתפתה יכילהת םע
תירוטסיהה , םייתרבחה היתודסומ םע
םיינידמהו , המוקמ םעו הלש תדהו תוגהה ייח םע
םורטה םלועב - ינרדומ .

דומילה רמוח
א קלח : תיניסה תורסיקה תורוקמ
י הדיח 1 הרפמ - הירוטסיהל הירוטסיה :
תיניסה תוהזה תושבגתה
י הדיח 2 מ תויזוכירל תוררופתה : תושבגתה
תיניסה תורסיקה
הדיחי 3 תירסיקה ןיס לש םיינויערה תודוסיה :
" תולוכסאה האמ "
ב קלח : תמדקומה תיניסה תורסיקה
י הדיח 4 ןאה תלשוש ) Han (
י הדיח 5 דוחיאל לוציפמ
הדיחי 6 גנאט תלשוש ) Tang (
הדיחי 7 יניסה םזיהדובה
ג קלח : מה תיניסה תורסיקה תרחוא
י הדיח 8 גנוס תלשוש ) Song (
י הדיח 9 ןאוי תלשוש ) Yuan ( הירשבמו
הדיחי 10 גנימ תלשוש ) Ming (
הדיחי 11 צ תלשוש ' גני ) Qing ( האישב
הדיחי 12 ירסיקה ןדיעה ץק


10204 תורומת לש ןדיעב םידוהי
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ןמרסו ירנה , פורפ ' רוצ ןורי ;
תומר תור , תב - טסריפ ןח ) הכירע (
י ו םיצע : פורפ ' ןב םחנמ - ןושש , פורפ ' לארשי
לטרב , פ ר פו ' יבוט ףסוי , פורפ ' הקלוק בד

ק ו וסיה תלאשב ןד הז סר ד : לש וייח ןיב המ
ידוהיה " השדחה תעב " וקתב ויתובא ייח ןיבל הפ
הז ןדיעל תמדוקה . תא טטרשמ ןושארה וקלח
תורומתה ןדיע ינפל םידוהיה לש םמויק תודוסי ,
ינשה וקלחו , רתוי לודגה , םייונישה רחא בקוע
ה תואמב םידוהיה םיטועימה ייחב םיעירכמה - 18
ו ה - 19 .

ה ק תריקסב זכרתמ וניא סרו תודלות םידוהיה
השדחה תעב , רחא בקעמב אלא יונישה תועפות
עב וז ת .

דומילה רמוח
י ח אובמ תדי
י ח הדי 1 פ לש םרש " םישדחה םינמזה "

ח ט א הבי " : ןשיה םלועה "
י ח הדי 2 ב םתביבסל םידוהיה ןי : ומויק תייעב
לש ה ידוהי
י ח הדי 3 ב םתביבסל םידוהיה ןי : םייחה ירדס
י ח הדי 4 ה םלהואב םידוהי

ח ט ב הבי : לש םאובמב " םישדחה םינמזה "
י ח די ה 5 ה השדחה הנידמב םידוהי
י ח הדי 6 ת תוימשיטנאו תימד

ח ט ג הבי " : םישדחה םינמזה "
י ח הדי 7 ב םינושאר םיעיק : םיכרע לש םצומיא
םירז
י ח הדי 8 ה תוציחמ תלפ : תיתפרצה הכפהמה
םידוהיהו
י ח הדי 9 מ היסקודותרואל תרוסמ
י ח הדי 10 ב תורומת לש רוד : לרפ ףסוי
י ח הדי 11 ב תורומת לש רוד : יממ רבלא
י ח הדי 12 " םישדחה םינמזה " רקחמב
יפרגוירוטסיהה

ס פ םיוולנ םיר
מ ' ץרג , םידוהיהו תיתפרצה הכפהמה ) דסומ
קילאיב , 1989 ( ; א ' יממ , חלמה ביצנ ) דבוע םע ,
1960 .( תועצמאב םירפסה תא שוכרל ןתינ
החותפה הטיסרבינואה .

חורה יעדמ

הירוטסיה

32


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10265 ןילופ : הי תודלותב םיקרפ ידו
חרזמ - םתוברתו הפוריא *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' סקטא לאונמע ,
פורפ ' ףסא דוד , ר ו ראב ינ - סקרמ , פורפ ' ןושרג
ןוקב , פורפ ' לטרב לארשי , פורפ ' ןיקלז יכדרמ ,
פורפ ' יקסנאינרוט הוח , פורפ ' ןמסור השמ ;
סייו ילינ , תב - טסריפ ןח ) הכירע ( , ג י ןורב הל
) בוציע (

חרזמ ידוהי - רתויב הלודגה הליהקה תא וויה הפוריא
האושה דע לארשי םע תודלותב . המרל עיגה הז בושיי
לעו יתליהק ןוגרא לש המישרמ - יתליהק . אוה
תיתוברתו תינחור תוליעפ לש ההובג המרב ןייטצה ,
הש הרותה ילודגו יבחרב הצרעהלו דובכל וכז חימצ
ידוהיה םלועה . ה האמה תיצחמב - 18 ןילופב החמצ
תודגנתה תעונת הילע הררועש תודיסחה תעונת
הבחר . ה האמה ןמל - 19 תינחורה תוליעפה הטשפתה
לש החירפ ודדועש םישדח םיקיפאל תיתוברתהו
תינוליח תידוהי תוברת , ברקב השבגתה דגנמו
העפות תיתרוסמה הרבחה השדח – היסקודותרוא .
הלודג הכ הליהק לש המויק , תויח תאלמו תססות
התווהתה דציכ תוהתל ןוירוטסיהה תא ררועמ ,
החתפתהו החמצ .

הרבחה ייחב םינוש םיטביה רחא בקוע סרוקה
חרזמ ידוהי לש חורהו - הפוריא , ה האמה ןמל - 13
הנושארה םלועה תמחלמ דעו . םיאשונה ןיב :
םידוהיה לש םתובלתשה הלכלכב ; יסופד
הגהנהו תונגראתה ; םידלי ךוניח ; הרות דומיל ;
םידיסח ןיב קבאמהו תודיסחה לש המלוע
םידגנתמו ; הלכשהה תעונת ; תחימצ
היסקודותרואה . תואיצמה רואל םינחבנ ולא לכ
תיטילופה , תיטפשמהו תילכלכה , היתורגסמ םעש
םינשה ךלהמב םידוהיה ודדומתה תופלחתמה .

דומילה רמוח
ח ט א הבי : םויק יסופדו תולחתה
י ח תודי 2-1 ה ןילופב ידוהיה בושיי : תודוסי
פרגואיג י םי , םייפרגומד
םייטפשמו
י ח הדי 3 ה ןילופ תלכלכב םידוהי
י ח הדי 4 ק םידעוו תוליה : ןוגרא יסופד
הגהנהו
ח ט ב הבי : רפסו ןושל
י ח תודי 6-5 ת הדועתו הרו : ןילופב הרותה םלוע
י ח הדי 7 ב וק ןי לוחל שד : ןושל , ךוניח
הפוריא חרזמב הלכשהו
ח ט ג הבי : םיכרע יוניש
הדיחי 8 מ " ןילופ " ל " חרזמ - הפוריא :"
חרזמ ידוהי - םהיתוצראל הפוריא
תודיחי 10-9 מ העונתל הרובח : תודיסחה תעונת
התישארב
הדיחי 11 י ותאצב םדאו ותיבב ידוה : הלכשהה
חרזמב תידוהיה - הפוריא
הדיחי 12 וסמ הרבחמ היסקודותרואל תיתר


* תיסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל
הנקמה 4 נ " דבלב ז . ה רואית סרוק ןילופ ) 42101 (
החותפה הטיסרבינואה רתאב עיפומ תיסורב
תיסורה הפשב . רתאה תבותכ :
http://www-r.openu.ac.il/
ס מ רתוי לבקל לכוי אל טנדוט - 6 נ תוכז תודוק
סרוקה רובע ןילופ : חרזמ ידוהי תודלותב םיקרפ -
םתוברתו הפוריא תופשב תונושה . םיאלמ םיטרפ
קרפב 19 ןועידיב – םיפפוח םיסרוק .


10499 םימלסומ ןיב םידוהי : אובמ
תוצראב םידוהיה תודלותל
תינרדומה הפוקתב םאלסאה
) 1914-1750 (
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : השדחה תעב לארשי םע לש הירוטסיה ;
ןוכיתה חרזמה לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .

סרוקה חותיפ : פורפ ' רוצ ןורי , ד " ר ללה רגה
) הביתכ ( , רקא יקוש ; ןרק הבוהא ) הכירע (

תוצראב םידוהיה תודלותב קסוע סרוקה
םאלסאה , בו ןוכיתה חרזמב ןופצ - הקירפא , לחה
ב ה האמה יהלש - 18 דעו ר ה האמה תישא - 20 .
סרוקה דקמתמ ב תנבה ייחב תויוחתפתהה
תוידוסיה תורומתה עקר לע םידוהיה ולחש
תוימלסומה תורבחב קתה תישארב הפו
תינרדומה .

הביטח א ) תודיחי 3-1 ( – ינרדומה ןדיעה ףס לע
תוידוהיה תורבחה תרמצמ םישיא לש םהיתויומד
ה תודוסיה םע תורכיהל חתפ תושמשמ " םינשי "
תעה הירפמיאב ידוהיה םויקה לש ' הנפמב תינאמ
ה תואמה - 19-18 ; םג תופשחנ ןכ ומכ תובכש
לובנטסיא תוליהקב תופסונ תויתרבח , גלא ' י ר
סינותו , לש םויקה ינייפאמב םכסמ ןויד ךרענו
םילודגה םייונישה ףס לע םאלסאה תוצרא ידוהי
המע האיבהש ה האמה - 19 .

הביטח ב ) תודיחי 8-4 ( – רדסב תורומת
תעה ' ינאמ – טנתה ןדיע ' תאמי
תישארל הארמ םישמשמ ודנומאק תיב יריבג
תעה הירפמיאב תומרופרה תפוקת ' תינאמ
לע היתוכלשהלו הריבב םידוהיה ייח
תילאירפמיאה . קשמדב םדה תלילע רופיס ) 1840 (
תוידוהיה תויומדה תא ףשוח " תושדחה " בחרמב
תעה ' ינאמ , לש תמצעתמה ןתרידח עקר לע
ןדיע לש שדחה רדסה ןוניכו הפוריא תומצעמ
תומרופרה .

הביטח ג ) תודיחי 12-9 ( – ו תוימואל םזילאינולוק
ות םע תורכיהב תחתופ הביטחה םידוהיה תודל
גלאב ' רי , סינות , םירצמ , וקורמו בול , תחת ויהש
רישי יפוריא ןוטלש . םתעפשה תנחבנ ןכמ רחאל
םישדחה םיימלועה םירדסה לש – םזילאינולוקה
תוימואלהו – הירפמיאב םידוהיה ייח לע
תעה ' ה האמה ףוסמ תינאמ - 19 ךליאו . הביטחה
היכרות ידוהיב םג הנד , ןמית , ץראו הירוס -
רשי לא .

ג הביטחב םג דומילה רמוחב םיבלושמ
םירוטילקת .

10121 תונויצל ןויצ ןיב – תודלות
תינויצה העונתה 1914-1881
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : השדחה תעב לארשי םע לש הירוטסיה ;
ץרא ידומיל - לארשי
םדוק עדי שרדנ אל .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ןייטשדלוג יסוי ) הביתכ ( ,
ד " ןמגנוי הרימ ר , יאני ימת ; ןהכ הדע ) הכירע (
י ו םיצע : פורפ ' ןיווטוג לאינד , פורפ ' רנטרג הירא ,
פורפ ' שימלח הביבא , פורפ ' ןוסלדנמ הרזע ,
פ ר פו ' לאינק עשוהי , פורפ ' ןומלש ףסוי , ד " ר
רנבא ןב הדוהי


מ ט סרוקה תור
ןויצ תביח תעונת לש התוחתפתה תודלות תריקס
נויצה העונתהו םינשה ןיב תי 1914-1881 ; ה תרבס
העונתה לש הנוניכל ואיבהש םיכילהתה
התונגראתהלו , ה לע שגד תמיש ידכ ךות ת םיכילה
םייטילופה , םייתוברתהו םייתרבחה ; עבראב ןויד
תישארמ העונתה ירבח תא וקיסעהש תויגוס
הכרד : תדה לש המוקמ , תונגראתהה תרוצ
חרזמב - הפוריא , ייו תיברעה הרבחל סחיה הדוח
היינשה היילעה לש .

דומילה רמוח *
ש ע א ר : תידוהיה תימואלה העונתה – אובמ
י יח הד 1 ג העונתה תחימצל םיעינמו םימרו
תידוהיה תימואלה

ש ע ב ר : תימואלה העונתה – תונגראתה יבלש ,
העפשה ימוחתו היגולואידיא
י ח הדי 2 ח ןויצ תבי
י ח הדי 3 ה לצר
י ח הדי 4 ת ןוספלוו תפוק : ןיב " םיינידמ "
ל " םיישעמ "

ש ע ג ר : תוימואלו תד
י ח הדי 5 ד ב תוימואלו ת ת תינויצה העונ

ש ע ד ר : תימוקמה התוליעפב העונתה
י ח הדי 6 ה היסורב תינויצה העונת

ש ע ו ר : ץראו תוימואל - לארשי
י ח הדי 8 ה תעה ןוטלש ' היינשה היילעהו ינאמ
י ח הדי 9 י םיברעו םידוה 1914-1882

ק ו ב םירמאמ ץ

*

* הדיחי 7 ) ה רעש ( תדמלנ הניא .


חורה יעדמ

הירוטסיה

33


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10249 תוימשיטנאו לארשי תאנש
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
םדוק עדי שרדנ אל .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ריקנב דוד , פורפ ' יסוי
ןייטשדלוג , פורפ ' ג ' גרו ' הסומ , ד " ןב פיליפ ר - ןתנ ,
ד " טור האל ר - ןוסרג , ד " יטרופנוק קחצי ר , יחיבא
ןרוא , סה בקעי , םשל האל ; ףרוצ הבוט ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' רגניטא לאומש

ןוגכ תולאש ןחוב סרוקה : ה א תוימשיטנאה ם
םידוהיה תאנשל ךשמה הווהמ תינרדומה
תיתרוסמה , םינייפאמ תלעב השדח העפות וזש וא
םיידוחיי ; תרותל תוימשיטנאה ןיבש הקיזה יהמ
עזגה , מואלה תיילעל םזילטיפקהו תוי , קבאמל
םיינרדומה תונויערה רתיו היצפיסנמאה ןעמל .
לע תישענ וז הניחב - תונוש תוירקחמ תושיג יפ ,
תומוקמבו תופוקתב ולא תויגוסב ןויד ךות
םינוש : ירצונה ןוטלשה תחת םייניבה ימיב
ימלסומהו , בו תע השדחה – הלכשהה תפוקתמ
וטלשל םיצאנה תיילע דעו תיתפרצה הכפהמהו ן .

דומילה רמוח *
י ח הדי 1 תוימשיטנאה רקחב תויגוס
י ח די ה 2 ש הקיתעה תעב לארשי תאנ
י ח הדי 3 ש דע תורצנה תדלוהמ לארשי תאנ
בלצה יעסמ
י ח הדי 4 ש םייניבה ימיב לארשי תאנ
םירחואמה
י ח הדי 5 ה םידוהיהו םאלסא
י ח הדי 6 ש היצמרופרה ןיב לארשי תאנ
היצפיסנמאל
י ח הדי 7 ש היסורבו ןילופב לארשי תאנ
י ח הדי 8 א פיסנמ צ תוימשיטנאו הי
י ח הדי 9 ה הינמרגב תינרדומה תוימשיטנא ,
1900-1850
תודיחי
12-11
עזגה תרותו תוימשיטנאה
לע ססבתמ דומילה ס ג לש ורפ ' גרו '
הסומ , יפוסה ןורתפה תארקל
) החותפה הטיסרבינואה , 1989 ( , ןדה
משיטנאבו עזגה תרותב תיצאנה תוי .

*

* הדיחי 10 תדמלנ הניא .


10423 ךרדב הנידמל ימואל תיבמ :
ץראב ידוהיה בושייה - לארשי
םלועה תומחלמ ןיב *
6 תוכז תודוקנ ** הליגר המרב
אשונ םי : השדחה תעב לארשי םע לש הירוטסיה ;
ץרא ידומיל - לארשי ; חרזמה לש הירוטסיה
ןוכיתה
םדוק עדי שרדנ אל .

סרוקה חותיפ : פורפ ' שימלח הביבא ) הביתכ
חותיפה זוכירו ( ; יאקרב הנרא , רברפש השמ ,
ןהכ הנרוא - ץרוש ) הכירע (
םיימדקא םיארחא : פורפ ' אריפש הטינא ,
פורפ ' טיבש בקעי
י םיצעו : פורפ ' רלה ףסוי , פורפ ' תרופ עשוהי ,
פורפ ' רוחצ באז , פורפ ' טיבש בקעי , ד " ידעלג ןד ר ,
ד " אהבכ אפטסומ ר

ה שייה לש ותוחתפתהב ןד סרוק ץראב ידוהיה בו -
תויושחרתהה עקר לע םלועה תומחלמ ןיב לארשי
ץראב , םלועבו רוזאב . הלאשה תדמוע וזכרמב
הליהקל םינש ןתוא ךשמב בושייה חתפתה דציכ
תואמצעל הלשבו תימונוטוא , תואמ תטלוקה
םירגהמ יפלא , רז ןוטלש תחת התיהש ףא
םיברעה הינכש םע ךלוהו ףירחמ תומיעבו . סרוקה
א גיצמ דומילל םיירקיעה םיינושארה תורוקמה ת
הפוקתה , ומסרפתהש םייזכרמה םירקחמה תאו
הכ דע , לע עדי דצב טנדוטסל תונקהל דעונו
הפוקתה , האירקבו םיכמסמ חותינב תויונמוימ
תירוטסיה תורפס לש תיתרוקיב .

דומילה רמוח
א ךרכ
י הדיח 1 אובמ : ירוטסיה עקרו היפרגוירוטסיה
י הדיח 2 לושמה ץראה ש - תונשב ילארשי
םירשעה : םיטירב , םידוהיו םיברע
1929-1917
י הדיח 3 תירטנולוו הרבח לש היקושיח :
תודסומ , תוגלפמ , םינוגרא
י הדיח 4 ימואלה תיבל תיתשת : היילע , הלכלכ
םירשעה תונשב תובשייתהו
ב ךרכ
י הדיח 5 םירשעה תונשב תקולחמו המכסה
י הדיח 6 תואגל רבשמ ןיב : 1932-1929
י הדיח 7 ץראה שלושמה - תונשב ילארשי
םישולשה : םיטירב , םידוהיו םיברע
1939-1931
ג ךרכ
י הדיח 8 תיטירקה הסאמה תריצי : היילע ,
םישולשה תונשב תובשייתהו הלכלכ
י הדיח 9 םישולשה תונשב תקולחמו המכסה
י הדיח 10 ןמזה דגנ ץורימ : ץראב ידוהיה בושייה -
ברע לארשי היינשה םלועה תמחלמ

תודועת הבש הארקמ ףא ללוכ דומילה רמוח
רקחמ יקרפו .

* הנקמה תיסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל
4 נ " דבלב ז . סרוקה רואית הנידמל ימואל תיבמ
ךרדבש ) 42103 ( רתאב עיפומ תיסורב
יסורה הפשב החותפה הטיסרבינואה ת . תבותכ
רתאה : http://www-r.openu.ac.il/
** אל ןתינ מ רתוי לבקל - 6 רובע תוכז תודוקנ
דומיל סרוקה ךרדבש הנידמל ימואל תיבמ
תונושה תופשב . קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב
– םיפפוח םיסרוק .


10234 הדוקפו האוש ימיב *
6 תוכז תודוקנ ** הליגר המרב
אשונ : השדחה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה דיעב םידוהי לש ן
תורומת , תוימשיטנאו לארשי תאנש .

סרוקה חותיפ פורפ ' ד ןמכמ ן ) חותיפה זוכיר ( ,
פורפ ' ץיו םעיחי , ד " ףיירג ןועדג ר , פורפ ' ג ' ידו
למואב ; סייו ילינ , ילארשי יחימע , ןרק הבוהא
) הכירע ( , ןורב הליג ) בוציע (
א ימדקא יארח : : פורפ ' ראואב הדוהי
י ו םיצע : פורפ ' ךרכב יבצ , פורפ ' ךולב לראש ,
פורפ ' ןמטוג לארשי , פורפ ' קלו ףסוי , ד " ןרהא ר
סייו , ד " ק לאומש ר ר יקסבוק

ה ק היתוביס לע הפוריא ידוהי תאוש תא גיצמ סרו
תוירוטסיהה , םיטביהו םיכילהת לע הדימע ךות
הפוקתה לש םייזכרמ : וינידמה תידוהי יטנאה ת
ישילשה ךיירה לש , םיידוהיה םייחה ןפוא
יצאנה ןוטלשה תחת תודחוימה םהיתויעבו ,
תידוהיה הדימעה , האושה לש תוכלשהו תואצות .

לש טבמה תדוקנמ האושה תא גיצמ סרוקה
תידוהיה הירוטסיהה , ןברדמ תועירכמ תודוקנבו
םירבדה דוסי לע תיכרע הבישחל םיטנדוטסה תא
ודמלנש . דועית לש בחר ןווגמ איבמ סרוקה
תירבעב םייוצמה תורפסו , דחוימב ומגרותש וא
הז סרוק ךרוצל . וקה ןמ םיקלח רובע סר נ ךרע
ידעלבו דחוימ רקחמ . םינרקומ דומילה ישגפמב
םינוש םיטרס םג , ונכוהש םינוטרס םהיניבו
סרוקה רובע דחוימב .

דומילה רמוח
י ח הדי 1 " האושה :" חתופ ןויד
י ח הדי 2 ב תוימשיטנאל לארשי תאנש ןי
י ח הדי 3 לע םזיצאנה תיי
י ח הדי 4 י תוטלתשה ינפל הפוריא תודה
םיצאנה
י ח הדי 5 ה יטנאה תוינידמ - לש תידוהי
םיצאנה , 1939-1933
י ח הדי 6 י לנויצנה ןוטלשה תחת הינמרג תודה -
יטסילאיצוס , 1939-1933
י ח הדי 7 ר םידוהיה חצ : ויגוה , עצבמ וי , ויבלש
י ח הדי 8 ר טבמב םידוהיה תופיד מ הווש –
תודיחאו תוינוגבר
י ח הדי 9 ח םיצאנה ןוטלש תחת םידוהיה יי –
תואמגוד שולש
י ח הדי 10 ה תידוהיה הגהנה
י ח הדי 11 ה תידוהיה הדימע
י ח הדי 12 ב האושה םות


* יסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל הנקמה ת
4 נ " דבלב ז . סרוקה רואית הדוקפו האוש ימיב
) 42102 ( הטיסרבינואה רתאב עיפומ תיסורב
תיסורה הפשב החותפה . רתאה תבותכ :
http://www-r.openu.ac.il/
** ס מ רתוי לבקל לכוי אל טנדוט - 6 נ תוכז תודוק
סרוקה רובע ו האוש ימיב הדוקפ תופשב
תונושה . קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב –
םיפפוח םיסרוק .


חורה יעדמ

הירוטסיה

34


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10109 חרזמה לש הירוטסיהל אובמ
השדחה תעב ןוכיתה
6 דוקנ הליגר המרב תוכז תו
אשונ םי : השדחה תעה לש הירוטסיה ; הירוטסיה
ןוכיתה חרזמה לש
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ךילרא יגח ) זוכירו הביתכ
חותיפה ( , ד " ר ןומגא סיריא , ןב יבוד - ימע , יתור
יליזרב - וזורבמול , ןידלוג הוח , ןמטרוו הסדה ,
פורפ ' יבאז רורד ; ארשי יחימע יל ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ינושרג לארשי , פורפ ' תרופ עשוהי

םיכילהתהו תוערואמה חותינב קסוע סרוקה
תינידמה ותפמ בוציעל דעו השדחה תעה תישארמ
תמחלמ תובקעב רוזאה לש הנושארה םלועה
םויה וב תומייקה תונידמה דוסייו . זכרתמ סרוקה
רוזאה לש תיטילופה הירוטסיהב – הירפמיאב
ה תע ' תיברעה תורבוד תוצראב דוחייבו תינאמ
ובש . ויטביהו םאלסאה לע עקר בלושמ ןוידב
םייטילופה , ןוכיתה חרזמב הלכלכהו הרבחה לע
רוזאה יבשות לש חורה ייח לעו . םיכילהתה תנבה
ךשמה דומילל תינויח הז סרוקב םירקסנה
הלא ונימיל דע ןוכיתה חרזמה לש ויתודלות .
במו סיסב שמשמ סרוקה םיסרוקל יחרכה או
םימדקתמ , ברע תוצרא לש הירוטסיהב וקסעיש
ה האמב - 20 .

סרוקה הנבמ
דומיל תודיחי רשע סרוקב , שמחב תודגואמה
תוביטח . ירוטסיה ןויד הדיחי לכ שארב . וירחא
םתרטמש םיטרופמ םיידפולקיצנא םיכרע
הדיחיה ףוגב רסמנה הז לע עדימ ףיסוהל , ףאו
חותינב ביחרהל . מ סרוקב האירק יעטק םיבלוש
תינחרזמה רקחמה תורפס ךותמ ) תירבעב ( , ןכו
תורוקמו תודועת יעטק .

א הביטח ) תודיחי 2-1 :( תישארמ ןוכיתה חרזמה
תימאלסאה הירפמיאה - תעה ' תישארל תינאמ
" השדחה תעה " . תעה םרטב רוזאה ינפ תריקס
השדחה .

ב הביטח ) תודיחי 4-3 :( המצועה שופיח הנעמ .
וזאה תודלות האמה לש הנושארה תיצחמב ר
ה - 19 , תובקעב ולחש תונושארה תורומתהו
םייטילופה ויזכרמב היצזינרדומה .

ג הביטח ) תודיחי 6-5 :( היצזיפוריאה הנעמ
תיתרבחה - תילכלכה . לש ישילשה עברב תורומתה
ה האמה - 19 , ונרוזאב םיטילשה לש םהיתונויסינו
הרבחו הלכלכ ימוחתב םיינרדומ םינכת ץמאל ;
תורומת לש תוינידמהו תויטילופה תוכלשהה
הלא .

ד הביטח ) תודיחי 8-7 :( ינרדומה ימואלה הנעמה .
לע תערתשמה הפוקתה תריקס - ןורחאה עברה ינפ
ה האמה לש - 19 תמחלמל דע תכשמנו םלועה
הנושארה . תוינרדומה תוימואלה תועונתה תחימצ
ןוכיתה חרזמב – תירצמה , תיברעהו תיכרותה –
ה תודיתעש בוציעב םיירקיעה םימרוגה תויהל וי
ונימי דע רוזאה ינפ .

ה הביטח ) תודיחי 10-9 :( תמחלמ םלועה
ןב ןוכיתה חרזמה בוציעו הנושארה - ונימי .
תמחלמ תריקס לסיחש ערואמכ הנושארה םלועה
יתרוסמהו ןשיה יטילופה רדסה תא ) הירפמיאה
תעה ' תינאמ ( , ויתובקעבו – תונידמ לש ןתמקה
ציעו רוזאה דע ןוכיתה חרזמב תמייקה הפמה בו
םויה . םיכילהתה לש םתעפשה םוכיס , וחתונש
סרוקב , ברע תוצראב תויטילופה תויוחתפתהה לע
ונימי דע .

10425 תומחלמ ןיב ןוכיתה חרזמה
םלועה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : השדחה תעה לש הירוטסיה ; הירוטסיה
ןוכיתה חרזמה לש
עדי מומ םדוק ץל : סרוקה הירוטסיהל אובמ
השדחה תעב ןוכיתה חרזמה לש .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ךילרא יגח ) הביתכ ( , ד " ר
ןומגא סיריא , ד " בונורהא השמ ר , ד " לפא לאכימ ר ,
ד " רמג השמ ר , ד " יבאז רורד ר , ד " ח ריאמ ר ט הני ,
ד " מ ר סו הבכ אפט א , רורד ןב ישיבא , םרת יתא ;
מ ףרוצ הרי ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ינושרג לארשי , פורפ ' תרופ עשוהי

ןוכיתה חרזמה תודלותב קסוע סרוקה , דקמתמו
לש ונוניכ ןמל תויברעה ויתוליהקבו ויתוצראב
תיחכונה תינידמה ותנוכתמב רוזאה , ונייהד : זאמ
תוינרדומ תונידמ לש רוזאל ךפה . ןד סרוקה
םירצמב רקיעב , קארעב , רבעב - ןדריה , ייברעב
ץרא - לארשי , ןונבלב , יצח תונידמבו הירוסב יאה
יברעה . תולבוגה תוצראל םג סחייתמ רואיתה
רוזאה לש ובלב : היכרות , ןאריא , סולינה תוצרא
ןופצו - הקירפא .

םיכילהתבו תורומתב טרופמ ןויד עיצמ סרוקה
ורכזנש תוצראהמ תחא לכב םיימינפה . ול ז
ויתוכופהתל יטילופה טביהה אוה ןוידה – ךא
םיפסונ םיטביהב בטיה רוזש אוה , רקיעבו
תויתרבחה תורומתב , תוילכלכה , תויתוברתה
תויגולואידיאהו .

תודרפנה תוצראב ןוידה םע בלושמב , סרוקה
דחא לולכמ רוזאה לש ותויה תעפות םע דדומתמ .
רוזאב הרבחה , הב יוצמה ימינפה ינושה לכ לע ,
תוהזה יסופדל תכייתשמ הבורב הראשנו התיה
םייתרוסמה םיימאלסאה תוברתהו , הלאל םג ומכ
םיינרדומה םייברעה . תיטילופה התוחתפתה
ןוכיתה חרזמב הרבחה לש תיתוברתהו – רקיעבו
ברעמה םע התודדומתה , ויכרע לעו ויתומצעמ לע –
לכ בצקבו תרגסמב םג הלהנתה ןכא - םיירוזא .
חא בקוע סרוקה תופוקתה לש ןתוחתפתה ר
תוירקיעה – מ לחה " םזירטנמלרפה רות " תונש לש
תמקה דעו םירשעה " תיברעה הגילה " ב - 1945 .

דומילה רמוח
א רפס ) תודיחי 2-1 " :( םירשעה תונש חור "
יא ןדיעכ - רוזאב תומילאה , לש היתודלות ןכו
רושע ותואב םירצמ .
ב רפס ) תודיחי 4-3 :( יטירבה טדנמה תוצרא
ונשב םירשעה ת קארע , רבע - ץרא ייברעו ןדריה -
לארשי .
ג רפס ) תודיחי 6-5 :( יתפרצה טדנמה תוצרא
םירשעה תונשב הירוסו ןונבל ; יברעה יאה יצח
םלועה תומחלמ ןיב .
ד רפס ) תודיחי 10-7 :( םישולשה תונש –
ירמו םירבשמ . לש םימילאה םינייפאמב ןויד
םישולשה תונש רושע , םיילכלכה םירבשמב
חהו םייתרב , רעונהו םייניבה דמעמ תצירפבו
םירצמ לש הקיטילופל ליכשמה , קארע לש , לש
םיניטסלפה , הירוס לשו ןונבל לש . חותינ
הקיטילופה תא ווילש תוינויערה תורומתה
השדחה .
ה רפס ) תודיחי 12-11 :( היינשה םלועה תמחלמ
– הפונתו םישוביכ . הללוחש תורומתב ןויד
בו היינשה םלועה תמחלמ הרציש הפונת
תומחלמה ןיבש םירושעב ועריאש םיכילהתל
םישימחה תונשמ ןוכיתה חרזמה בוציע תארקל
ונימי דעו ) חי ' 11 ( . רוזאה תודלות לע הרזח
1946-1920 , לע םיפסונ םירמאמ תועצמאב - ידי
םינוירוטסיה בטיממ המכ ) חי ' 12 .(

10646 ונימיב ןוכיתה חרזמה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
נ אשו םי : השדחה תעה לש הירוטסיה ; הירוטסיה
ןוכיתה חרזמה לש
יאנת הלבק : סרוקה חרזמה ןיב ןוכיתה
תומחלמ םלועה .

חותיפ סרוקה : ד " אהבכ אפטסומ ר , ןב ישיבא -
רורד , רומ יבא ; ד " לבוש לט ר ) תיעדמ הכירע ( ;
ןנור לארשי ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' ךילרא יגח
םיצעוי : פורפ ' ןולייא ימע , פורפ ' םערב היצמא ,
פורפ ' רבליג דג , פורפ ' ינושרג לארשי , פורפ ' ריאמ
רימז , פורפ ' ואדנל בקעי , פורפ ' זועמ השמ ,
פורפ ' רסס רשא , פורפ ' תרופ עשוהי , פורפ ' ףסוי
רניטסוק , ד " ןולא באוי ר , ד " לפא לאכימ ר ,
ד " גנב הרפע ר ' ו , ד " תניג ימר ר , ד " רלקניו ןוא ר ,
ד " עלס םהרבא ר , ד " טדימשרפפוק ירוא ר ,
ד " רטכש ילר ר

הליחתמה הפוקתב ןוכיתה חרזמב קסוע סרוקה
הלא ונימי דעו היינשה םלועה תמחלמ םויס םע .
תחא לכ לע ובתכנש םירפס לע ססובמ סרוקה
ןוכיתה חרזמה תונידממ , א דומלל הנווכ ךותמ ת
יברעה בחרמה תודלות - תלעב תכרעמכ ימאלסא
הלשמ הקימנידו תוהז . רחא םיבקוע םירפסה
תוירקיע תופוקת שולש : א . לש הינומגהה יהלש
תישאר םע הבצעתהש הקיתווה תיליעה
תומצעמה ןוטלש תחתו תינרדומה תוימואלה ;
ב . םזירצאנה רות – תויאבצה תוכפהמה ןדיע
בצעל ושקיבש םירטשמה תיילעו תא שדחמ
תיברע תוימואל לש הינומגהב רוזאה , תינכפהמ
תיתודחאו ; ג . םיעבשה תונש תישארמ הפוקתה
םירטשמה תובצייתהב תנייפאתמה ונימי דעו
םאלסאה לש שדחמ ותיילע םע םתודדומתהבו
תיטילופ הרותכ . תוצראב םג קסוע סרוקה
אלה תוימלסומה - תויברע , היכרותו ןאריא , ןדו
ת בוציעל ןתמורתב ולוכ רוזאה תודלו .

ירפס דומילה *
םירצמ – הריכבה תוחאה / ךילרא יגח
קארע – הכולמ , הכפהמ , תונדור / לאכימ
לפא
ןדרי – תוהז רחא שופיח / ובנ ףסוי
הירוס – הרזחבו תויברעה יבחרמל / השמ
זועמ
ןונבל – תונושהו ןווגמה רגתא / וריפ סייק
םיניטסלפה – תפנב םע תויולג ילו / אפטסומ
אהבכ
הידועס – תדה יכובמב טפנ תכלממ
הקיטילופהו / יבר יזוע
היכרות – הידוגינ ןחבמב תוימואל / תנע
תודיפל
ןאריא – תימאלסא הכפהמל תורסיקמ /
קבטיל ריאמו בונורהא השמ
ןמית – דוחיאה השעמל תוכפהמה ןדיעמ /
יבר יזוע
*

* תודמלנ ןניא סרוקה תודיחימ קלח .


חורה יעדמ

הירוטסיה

35


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10937 ךלמ , כולמ הכלממו ה : םינויע
היפרגוירוטסיהבו הירוטסיהב
הדוהיו לארשי תוכלמ לש *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : הקיתעה תעב לארשי םע לש הירוטסיה ;
ץרא ידומיל - לארשי
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / תודהיה יעדמ / ארקמ
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו לארשי םע תודלות
ןושאר תיב ימיב , םיסרוקה ןיבמ דחאו אובמ
א לש היגולואיכראל " ארקמה תפוקתב י ,
םיטפושל דע תובאהמ , תישאר הכולמה
לארשיב : לאומש רפס , היתורודל םילשורי , ןכו
תושירדב הדימע תילגנאה תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה . וק עדי ץלמומ םד :
סרוקה תירוטסיה הבישח .

סרוקה חותיפ : ד " גרובנדא היתניס ר , ד " ץכ היח ר
ימדקא יארחא : פורפ ' ןמאנ בדנ
םיצעוי : פורפ ' בוטיחא לאומש , פורפ ' דא
ןייטשנירג , פורפ ' ץישפיל דדוע , פורפ ' לארשי
ןייטשלקניפ

מ סרוקה תורט
1 . םירושקה םירחבנ םיאשונ לש תורכיה
ןושאר תיב ימיב לארשי םע תודלותב .
2 . ןמ תורוקמ לש חותינבו האירקב לוגרת
הנודנה הפוקתה .
3 . לש תיתרוקיב האירקל תויונמוימו עדי תיינקה
תיעדמה תורפסה ) ךותמ םיקרפו םירמאמ
םירפס .(
4 . הב שומישו תיעדמה תורפסב תואצמתה
ב תינוירנימס הדובע תביתכ תרגסמ .

הנבמ ה סרוק
תודיחי עבראמ בכרומ סרוקה :
הדיחי 1 : היפרגוירוטסיהו הירוטסיה – ןויד
תירוטסיה תואיצמ ןיב הנחבהב , תויודע
יפרגוירוטסיה רוביחו תוירוטסיה . ונודיי ןכ ומכ
םיאבה םיאשונה : היפרגוירוטסיהה לש היפוא
טסיה תודועתל האוושהב תיארקמה תוירו
חרזמב הקיתעה תעב וחוורש םינוש םיגוסמ
םודקה ; תא וחנהש תויתדו תויגולואידיא תוסיפת
תיארקמה תורפסב רבעה בוציע ; ירוטסיהה עקרה
התוחתפתה יבלשו הלא םירוביח לש םתחימצל
לארשיב תירוטסיהה הביתכה לש .

הדיחי 2 : שדקמ , תוכלממב הכולמה דסומו ןחלופ
הדוהיו לארשי – ויד רוקמו ךלמה תומד תסיפתב ן
ויתויוכמס ףקיהו . תורוקמ לע ססבתמ ןוידה
םודקה חרזמהמ םינוש תורוקמו םייארקמ
) דחאכ םייתוזחו םיפרגיפא ( , חתונת ובו
םודקה חרזמבו לארשיב תיתוכלמה היגולואידיאה .

הדיחי 3 : ןיב םיסחי - םיימואל – יסחיב ןויד
ונכשה תוכלממה םע הדוהיו לארשי תוכלממ ת ,
ולא םיסחי ובציעש םימרוגבו , םילוקיש םהב
םיינידמ , םייגטרטסאו םיילכלכ .

הדיחי 4 : הרבח , לארשי תוכלממב הלכלכו להנימ
הדוהיו – הלכלכהו הרבחה הנבמ םע תורכיה
תישאר ןיבש ןמזה קרפב הדוהיו לארשי תוכלממב
הנפל ןושארה ףלאה " תיבה ימי יהלשל דעו ס
ןושארה ) 586-1000 הנפל " ס .( תורוקמה חותינ
םיקסועה םינושה םילדומה רואל השעיי םינושה
המודקה הרבחה רקחב .

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10306 ןוויב םירטשמ יפוליח
תיסאלקה *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הקיתעה תעה לש הירוטסיה
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו תיסאלקה ןווי סרוקו
הליגר המרב הירוטסיהב ףסונ , הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' סלדנמ ןורוד , ד " לחר ר
קינלצ
םיצעוי : פורפ ' ןורמיש ןימינב , פורפ ' ןמצש לארשי

לקה הפוקתב א ה תיס השיגב םינוויה ונימא
תירטנצופורתנאה , זכרמב דמוע םדאה היפל
םוקיה . לש ותחוורל גואדל ךרוצ היהש ןאכמ
םיטרפ לש ףסואב םג טרפה , ירק : סילופה . םייחה
סילופב םיפתושמה , ךכ בקע ורצונש תויעבהו ,
ריע לש הרטשמב ןוידל ואיבה - הנידמה . יפל
םינוויה תסיפת , שדוקמ ינידמה רטשמה ןיא
ב יהולא םתוח ) חרזמב הכולמה ומכ , לשמל ( , ןכל
םינוש םירטשמ יפוליחל םידע ונא , ךות םימעפל
הרצק הפוקת .

יפוליח תלאשב םינוויה ונד המודק הפוקתמ לחה
םירטשמה – metabole politeias . הלא םינויד ,
םמצע םהלש הירוטסיהה ןמ תואמגודמ ונוזינש ,
רטשמ אוצמלו תוסנל םינוויה תא ואיבה ביצי
םירטשמ יפוליח עונמל לכויש . ה העפותב ןד סרוק
םירטשמה יפוליח לש , םיגוה ולעהש תוירואתבו
וז העפותל עגונב םיינווי םירפוסו .

ה יאשונ דומיל
1 . יללכ עקר – ףוסמ הנותאב םירטשמ יפוליח
תיעיבשה האמה הנפל " ס דעו 462 הנפל " ס .
2 . הכפהמ לש הימוטנא – תכפהמ 411 הנפל " ס
ב הנותא . קימעמ ןויד :
א . הכפהמה ברע יטילופהו יתוברתה םילקאב .
ב . תודע םישמשמה םיירוטסיה תורוקמב
הכפהמל , העפותה לש םיטביהה חותינ ךות
היגולואדיאהו .
3 . םירטשמה יפוליח תיירואת – חותינ
תועדה יגוה לצא הירואתה לש התוחתפתה
ןוטלפא , סויבילופו וטסירא , גד תמיש ךות ש
הירואתל סיסקרפה ןיב רשקה לע .

טנדוטסה םי שקבתי ו יתועידי תא קימעהל םה
תוחמתהלו טביהב ןווי תודלותב יפיצפס
לקה א תיס .

דומילה רמוח ללוכ םירמאמו תורוקמ רחבמ
םידמלנה החנמ תולטמו הכרדה תרבוח תרזעב .

רפס הוולנ
וטסירא , םיאנותאה תנידמ ) סנגאמ , לשת " ג .( ןתינ
תא שוכרל הטיסרבינואה תועצמאב רפסה
החותפה .

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .

יפח שי ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפ
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
הז סרוקב רובצל ןתינש תוכזה תודוקנ רפסמ .
קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10550 רדנסכלא דעו שרוכמ :
סרפ ןוטלשב לארשי תודלות *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הקיתעה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / תודהיה יעדמ / ארקמ
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו סרוקה תויממוקל תולגמ –
יאנומשח תיב תדירי דע לבב תולגמ וא םיינש
םיסרוקה ןיבמ תיב ימיב לארשי םע תודלות
ןושאר , ץרא לש היגולואיכראל אובמ - לארשי
ארקמה תפוקתב , ארקמל אובמ , ןווי
תיסאלקה , ה תושירדב הדימע ןכו תילגנא
תושירדבו גוילביבה הכרדהה היירפסב תיפר .

חותיפ סרוקה : פורפ ' טרופפר לאירוא ,
ד " ןורי תימולש ר ) הביתכ ( ; ןנור לארשי ) הכירע (

קסוע סרוקה תודלותב לארשי םע הפוקתב
תיסרפה , ןויצ תבישב התישארש הפוקת ו המויס
כב ץרא שובי - רדנסכלא ידיב לארשי ןודקמ .
ב וז הפוקת םייתדה תודוסיה םיחנומ , םיימואלה
תרבחהו לשו ללכב תודהיה לש התושבגתהל םיי
טרפב ינשה תיבה תפוקת תודהי . תכפוה הרותה
שבגתמו תידוהיה המואה לש דוסיה תקוח תויהל
הרותה ישרפמ םימכחה לש םדמעמ . וז הפוקתב
הוולמש הצופתו זכרמ לש תואיצמה הווהתמ ףא
הלא ונימיל דע ידוהיה םעה תא .

יגוסה םע םיטנדוטסה םידדומתמ סרוקב תו
הפוקתה לש תויזכרמה תוירוטסיהה , ןוגכ :
שרוכ תזרכה , הימחנו ארזע לש םתוליעפ ,
םינושה תורוקמה לש םתמורת ) תובותכ ,
תועבטמ , םייגולואיכרא םיאצממ ( תרכהל
םיעוריאה , ארקמה ביצמש םיישקה םע ןכו
הפוקתה רקחל ירוטסיה רוקמכ .

דומילה יאשונ
א . ןויצ תביש
ב . הימחנו ארזע ימי
ג . ץרא - סרפ ןוטלש תחת לארשי
ד . תיסרפה הירפמיאב לארשי ירוזפ

ךרד טנדוטסה עדוותי הלא םיאשונל יקרפ
דומילה סרוקה רפסבש תיחנומ האירק ךרדו
תורוקמ יעטקב , םירמאמבו םירפסב .

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


חורה יעדמ

הירוטסיה

36


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10531 המודקה תורצנה *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : הקיתעה תעה לש הירוטסיה ; וטסיה היר
הקיתעה תעב לארשי םע לש
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו ןיבמ םיינש סרוקה םי הדוהי
אמורו , םילשורי היתורודל , ןיב םידוהי
םירצונל , הייסנכה םייניבה ימיב תילותקה :
הקיטילופו היגולואידיא , התישאר לש
הפוריא : ברעמ - םייניבה ימיב הפוריא
םימדקומה , תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

סרוקה חותיפ : פורפ ' רומיל הרוא , ד " רינ הקבר ר ,
ד " יקספוק הירא ר ; ףרוצ הבוט ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' טרופפר לאירוא , ד " הירא ר
יקספוק , ד " זרס ר ' רזור

יהב קסוע סרוקה תורצנה לש םינושה היטב
המודקה – התעפוהל עקרה , ושבגתה ובש ןפואה
הלש היגולואתה הבצעתה דציכו היבתכ . דקומב
ושי לש ותומד תדמוע ןוידה , הנומאה אשומ אוהש
תירצונה תדה לש ןחלופהו , תוישרפה תונודנו
וייח תלילעב תוירקיעה : ותדיל , ותליבט , ותוליעפ
לילגב , םילשוריל ותיילע , שמ וטפ , ותבילצ
ותייחתו . התושבגתה רופיסל שדקומ טרופמ ןויד
לש ותומ רחאל םילשוריב המודקה הייסנכה לש
סולואפ לש ותוליעפלו ושי , םייוגל חילשה , אוהש
תירצונה היגולואתה לש הבוציעב תיזכרמ תומד
יטסינלהה םלועה יבחרמב התצפהבו - ימור .
תוירקיעה תומגמה רחא בקוע סרוקה
התוחתפתהב תדל התכיפה דע תורצנה לש
תימורה הירפמיאה .

תורוקמה חותינ תועצמאב םינודנ הלא םיאשונ
ונתושרל םידמועה םימודקה ) השדחה תירבה ,
םימודק םיירצונ םירוביח , תובא לש םהיבתכ
אל תורוקמ ןכו הייסנכה - םיירצונ : םיידוהי
םיינגאפו ( , םיביצמ םהש םיישקה תשגדה ךות
פהו ןוירוטסיהה ינפב עיצמ רקחמהש תונורת
םבושייל .

רמוח דומילה
א . סרוקה רפס , המודקה תורצנה ) הטיסרבינואה
החותפה , 2009 ( , םיקרפ העברא ובו :
א קרפ תורצנה לש היתורוקמ
ב קרפ ושי – לילגב ותוליעפו ותדיל
ג קרפ םילשוריב ושי
ד קרפ סולואפ – םייוגה תייסנכ לש הנוחצינ
ב . ז לש ורפס ' ראר הֶ לאו , המודקה תורצנה :
הנוניכ תפוקתב תורפסו הירוטסיה
) 800-100 ( ) םוגרת : א ' ירגת ; הטיסרבינואה
החותפה , 2005 (
ג . המודקה תורצנה , םירמאמ תפוסא
רינ הקבר תכירעב ) החותפה הטיסרבינואה ,
2008 (
ד . םירמאמ תארקמ ) תילגנאב (


* הדובע בותכל רשפא הז סרוק תרגסמב תינוירנימס ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10303 הפוקתב לארשי תוצופת
תיטסינלהה - תימור *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הקיתעה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקה םללכבו תויממוקל תולגמ ,
אמורו הדוהי , תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

חותיפ סרוקה : ד " טור האל ר - ןוסרג , רוגא ףסוי ;
ןנור לארשי , תב - טסריפ ןח , ילארשי יחימע , היא
יקסרב , רברפש השמ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' רמייהנפוא ןרהא , פורפ ' לאומש
יארפס , פורפ ' לאירוא טרופפר , פורפ ' ןרטש םחנמ ,
ד " סקופ ןועדג ר

סרוקה דעונ בל תמושת תא תונפהל ם לש
םיטנדוטסה תובושחה תועפותה תחא לא
לארשי תודלותב – תידוהיה הרוזפה תעפות .
ןברוח ןמל םלועה יבחרב תומייק לארשי תוצופת
הלא ונימי דעו ןושארה תיבה , קלח תווהמ ןהו
תידוהיה היווההמ דרפנ יתלב תימואלה . סרוקה
ףשוח תעב תונוש תוידוהי תוליהק לש ןמויק תא
הקיתעה , תידוהי אלה הייסולכואה םע ןהיסחי
ןבשומ תומוקמב , לארשי ץראל ןתקיזו
התגהנהלו .

הלא ןה סרוקה לש תופסונ תורטמ :
א . םיירוטסיה תורוקמ לש תיתרוקיב האירק
םחותינו ;
ב . עוצקמ םירקחמב האירק רשוכ חותיפ םיי ;
ג . תיתרוקיב השיג חותיפ , תיאמצע הבישח
תרגסמב תודמע קמנלו ריבסהל תלוכיו
תונודינה תויעבה .

רמוח דומילה
הדיחי 1 יפרגואיגה ןמוקימו תוצופתה תורצוויה
תיטסינלהה הפוקתב - תימור ) תדיחי
הבוח (
הדיחי 2 תוצופתה ידוהי לש יטפשמה םדמעמ
) הבוח תדיחי (
הדיחי 3 הקיתעה תעב לארשי תאנש
הדיחי 4 תוצופתה דרמ
הדיחי 5 ץרא םע תוצופתה ירשק - לארשי
הדיחי 6 תוצופתב תסנכה יתב
הדיחי 7 לבב תודהי ) הבוח תדיחי (
הדיחי 8 הקיתעה תעב תורייגתהו םירג

לע תודיחיה הנומש ךותמ טנדוטסה םי שש דומלל
דבלב : תודיחי שולשו הבוח תודיחי שולש הריחב .


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10572 םמלועב תוירוטסיה תויגוס
םימכח לש *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הקיתעה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / תודהיה יעדמ / הרות
לעבש - הפ
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו ןיבמ םיינש סרוקה םי תולגמ
תויממוקל , הדוהי אמורו , םימכח לש םמלוע –
םיאנתה תורודב , ** הדגאו שרדמ , אובמ
לעבש הרותל - הפ , דומלת יקרפ , הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

חותיפ וקה סר : פורפ ' ןב - דלפנזור ןויצ , רוגא ףסוי ,
ד " ר היא בישילא - יקסרב , ד " ר ןמגיטסומ זר ;
ןנור לארשי ) הכירע (
עוי ץ : ד " ץיבלקני לאפר ר

ל סרוקה תרטמ םיירוטסיהה םיטביהה תא ןוחב
ץרא ימכח לש םמלועב םיירקיעה - לארשי
דומלתהו הנשמה תפוקתב , ןויע דוסי לע , חותינ
קיתעה תורוקמה תרוקיבו םי , תרזעב תאזו
מ תאירק ינב םירקח - וננמז , תוסחייתהו םחותינ
םהב םינודנה םיאשונל .

רמוח דומילה
הדיחי 1 ירוטסיה אובמ : ץרא - ןברוחמ לארשי
תיבה תואישנה לוטיב דעו ינשה
הדיחי 2 הנשמה תפוקתב דעווה תיבו אישנה
דומלתהו
הדיחי 3 ץראב הרותה יזכרמ - תפוקתב לארשי
לתהו הנשמה דומ
הדיחי 4 םידוהי , ימכח יניעב םיאמורו םינווי
ץרא - תיילע דעו ןברוחה ןמ לארשי
תורצנה
הדיחי 5 ץרא ןיב םירשקה - לבבו לארשי
הדיחי 6 ץראב זכרמה לש וחוכ תדירי - לארשי
תיעיברהו תישילשה תואמב


* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .

ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) י ם .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .
** סרוקה וא הנביל םילשורימ – ימל ותוא דמלש
נשת ינפל " ח .


חורה יעדמ

הירוטסיה

37


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10351 רב דרמ - אבכוכ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : י םע לש הירוטסיה הקיתעה תעב לארש
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקה ןיבמ םיינש םללכבו
םילשורי היתורודל , ** תויממוקל תולגמ ,
אמורו הדוהי , הדגאו שרדמ הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

סרוקה חותיפ : ד " רינ הקבר ר ;
רברפש השמ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןורהא רמייהנפוא , פורפ ' לאירוא
טרופפר , ד " םולש ןב לארשי ר , ד " ןמגיטסומ זר ר

דדומתמ הז סרוקב םי טנדוטסה םי תויעבה םע
רב דרמ רקחב תורושקה תויזכרמה - אבכוכ
ותנבהבו : םירישיהו םיפיקעה םימרוגהו עקרה
דרמה ץורפל , וב הכימתה תורוקמו דרמה תגהנה ,
צותו ויפתתשמו ילאירוטירטה ופקיה ויתוא
תוכוראו תוידימה חווטה . ןכדועו בתכוש סרוקה
סשת תנשב " ט .

הלא ןה סרוקה לש תופסונ תורטמ :
א . תורוקמ לש תיתרוקיב האירק תלוכי חותיפ
םחותינו םיירוטסיה ;
ב . תירקחמ תורפסב האירק רשוכ חותיפ ;
ג . תיתרוקיב השיג חותיפ , תיאמצע הבישח
תודמע קמנלו ריבסהל תלוכיו תרגסמב
תונודינה תויעבה .

רמוח דומילה
הדיחי 1 רב דרמל םימרוגהו עקרה - אבכוכ
הדיחי 2 דרמה לש ילאירוטירטה ופקיה
ויפתתשמו
הדיחי 3 דרמה תגהנה
הדיחי 4 דרמה תואצות – דמשה תורזג
ןהילע תובוגתהו
הדיחי 5 דרמה תואצות – לילגל הדוהימ

טנדוטסה םי דמלי ו רחבמ םירמאמו תורוקמ
דומילה תודיחיב תולולכה תוחנמ תולאש תרזעב ,
בתכיו ו ממ המכ " םינ , םהמ דחאש – תלטמ
הבוחה – הי י םצמוצמ ףקיהב הדובע ה ) טרפר .(

םיוולנ םירפס
א ' רמייהנפוא ) ךרוע ( , אבכוכ רב דרמ , ךותב :
לארשי םע תודלותב תויגוס , 10 ) רזש ןמלז זכרמ ,
שת " ם ( ; א ' או רמייהנפוא ' טרופפר ) םיכרוע ( , דרמ
םישדח םירקחמ אבכוכ רב ) ןב די - יבצ , משת " ד ( .

* תיסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל . רואית
סרוקה רב דרמ - אבכוכ ) 42134 ( עיפומ תיסורב
רתאב תיסורה הפשב החותפה הטיסרבינואה .
רתאה תבותכ : http://www-r.openu.ac.il/

סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .
** סרוקה וא םימכח לש םמלוע ) 10201 ( ימל
רבעב ותוא דמלש .


10500 לגרל היילע : םידוהי , םירצונ ,
םימלסומ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : םייניבה ימי לש הירוטסיה ; הירוטסיה
םייניבה ימיב לארשי םע לש
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו ןיבמ םיינש םיסרוקה ןיב
םירצונל םידוהי , םילשורי היתורודל ,
םאלסאה : לש הירוטסיהל אובמ תדה , ןכו
תושירדב הדימע ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

סרוקה חותיפ : פורפ ' רומיל הרוא , פ ר פו ' ןנחלא
רנייר ) הביתכ ( , ד " ןוטיב הירורב ר - ינולקשא ,
ד " לקנרפ םירמ ר , ד " רירגש סיריא ר ; ףרוצ הבוט
) הכירע (

העפותכ םייניבה ימיב לגרל היילעב קסוע סרוקה
תרבח העפותכ לגרה ילוע תורפסבו תיתדו תי
תיתורפס . ץראו טרפב םילשורי - ללכב לארשי
סרוקה לש יפרגואיגה דקומכ ורחבנ , םושמ
תויטסיאתונומה תותדה שולשל ןתשודק , םושמו
הלאה תותדה שולש לש לגרל היילעב ןתויזכרמ ,
חרואב העפותה לש הוושמ הניחב רשפאמה רבד
רחא םוקמ םושב רכומ ונניאש . לע דמוע סרוקה
ינב לש תיתדה תוגהנתהב המודהו ילסרבינואה
תונושה תותדה , תחא לכב הנושהו ידוחייה לעו
ןהמ .

דומילה רמוח אובמ רפס ללוכ , תפוסא תורוקמ
ו פוסא םירמאמ ת .* בותכל רשפא הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10374 תוימואלה רקחב תויגוס *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעה לש הירוטסיה
ףסונ ךויש : מ הרבחה יעד / םיסחיו הנידמה עדמ
ןיב - םיימואל / הנידמה עדמ
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו ב סרוק הירוטסיה תעה לש
השדחה תונילפיצסידה תחאב סרוק וא : עדמ
הנידמה , היגולויצוס היגולופורתנאו , םיסחי
ןיב - םיימואל , תושירדב הדימע ןכו תילגנאה
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ןמרסו ירנה , ד " יסוי ר
ןאהד , תומר תור ) הביתכ (
םיצעוי : פורפ ' ךילרא יגח , פורפ ' רגרביונ ןימינב ,
פורפ ' ןמרמיצ השמ , פורפ ' ןנור בד

קימעהל סרוקה תרטמ , תנבה תא דדחלו ביחרהל
לע תוימואלה - היגוסב יתטיש יטרואת ןויד ידי :
" יהמ תינרדומה תוימואלה ? ." ונבולי ןוידב
תוימואלה רקחב תורושקה תויגולודותמ תולאש .
תיללכ הירוטסיהב םיקפוא תבחרה ךרוצל , ונייעי
םיטנדוטסה ךותמ םירחבנ םיקרפב זאמ הפוריא
ןואילופנ , ב ךרכ , ד תאמ ' ןוסמות ) ןתיב הרומז ,
1984 ( . ךכ רחא ודמליי תנבהב דוסי יגשומ
ךותמ םירחבנ םיקרפ תועצמאב תוימואלה
תונידמו םימואל , ב תאמ ' ןיצקא ) דבוע םע , 1980 ( .

היגוסב םינדה םירקחמב ןויע אוה סרוקה רקיע
" יהמ תינרדומה תוימואלה ? " , לע דחא לכ - יפ
ותטישו וכרד :
1 . א ' ג רנל , תוימואלו םימואל ) הטיסרבינואה
החותפה , נשת " ד .( הז ירוקמו ןיינעמ רפס
דימעמ " שארה לע " הכ דע דמלנש המ לכ תא ,
לע תססובמה העפותכ תוימואלה תא גיצמו
תושדחה ךוניחה תוטיש לעו הדובעה תקולח
היצזינרדומו שועית לש ןדיעב העשה וצל ויהש .
2 . ב ' ןוסרדנא , וניימודמ תויליהק ת
) החותפה הטיסרבינואה , נשת " ט .( הירואת
םייתוברתה הישרוש תודוא לע תקתרמ
) ןמזהו ללחה תסיפתב םייוניש ( םיירמוחהו
) םירפס לש יטסילטיפקה רוצייה תוטשפתה (
תוימואלה לש . לש קהבומ גציימל בשחנ רפסה
טסופה חישה - יטסינרדומ .
3 . המוא איצמהל – תכירעב םירמאמ ץבוק
י ' הו ןאהד ' ןמרסו ) החותפה הטיסרבינואה ,
2006 ( , תוימואל תורוסמ לש האצמהב קסועה .
םירמאמ ללוכ ץבוקה " םייסאלק " , הלא ןוגכ
י לש ' רוורט - םובסבוה קיראו רפור , ןכו
העונתב תורוסמ תאצמה לע םירמאמ
תימואלה העונתבו תידוהיה תימואלה
תיניטסלפה .
4 . ה ' ןמסרו , םע , המוא , תדלומ ) הטיסרבינואה
החותפה , 2007 .( תלשוש תא ללוגמ הז רפס
השולש לש תועמשמה ילוגלג תאו ןיסחויה
דוסי יגשומ – " םע " , " המוא " ו " תדלומ ."

םירפסה לש תיתרוקיב הניחבב דקמתמ סרוקה
וללה – תוינויערה דוסיה תוחנה , רקחמה תוטיש
םהיתושיגמ תולועה תונקסמהו . האוושהה
טנדוטסל עייסת םהיניב םי שבגל הבושת תיאמצע
דימתמ תילאוטקא םויה איהש הלאשל :
" יהמ תינרדומה תוימואלה ? ."

םישגפמ העברא ךותמ השולשב ףתתשהל הבוח .

* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


חורה יעדמ

הירוטסיה

38


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10513 הינמרג 1830-1770 : תמואמ
תימואל תוברתל תוברת *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעה לש הירוטסיה
הלבק יאנת : 36 יסרוק רובע תוכז תודוקנ ם
םימדוק , םללכבו סרוקה הלכשהה תוברת
ה האמב הפוריאב - 18 ) א קלח ( סרוקה וא
תוימואלה שרע הפוריא , * * הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
ביבה היירפסב תיפרגויל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןמרסו ירנה , ד " הנבל לחר ר -
לטנדיורפ , ד " ר רחש ילילג ; תומר תור ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןמרמיצ השמ , ד " דארינ ןגרוי ר

סרוקה תיתוגהו תיתורפס החירפ לש הפוקתב ןד
ןפוד תאצוי , תיתוברתה םתוהז תא הבציע רשא
תורודל םינמרגה לש , הקינעהו םתוברת תא םהל
תימואלה . יתוברתה חתמה תא ףשוח סרוקה
תוברת ןיב ולא םינשב ררשש " הלכשהה " ,
תילנויצרה , ילסרבינואה רסמה תלעב , תעונת ןיבל
" הקיטנמורה " , יטנאה - תילנויצר , סנ לע התלעהש
ינמרגה םעה תא .

ןיבל תונמא ןיב רשקה ןחביי סרוקה ךלהמב
היגולואידיא , רדה תחא ןחבית ןכו לש הנוניכל םיכ
תינמרגה המואה . וריכי ךרדה תישארב
תוריצי תאו תיתרוקיבה תוגהה תא םיטנדוטסה
תוברת לש תוילסרבינואה תונמאה " הלכשהה "
דועייהו תוחילשה תשוחת תא ושגפי הפוסבו
תינמרגה תימואלה העדותב תנגועמה . דבב דב
וז הרבחבו תוברתב םידוהיה לש םמוקמ ןחביי ,
וע הז רשקהבו הלאשה הילאמ טעמכ הל , םאה
ולא םימדקומ םיבלשב רבכ ןיחבהל רשפא
תינמרגה תוימואלה לש תובאתסהה ינממסב ?

סרוקה הנבמ
רפסב ןתינ סרוקל אובמה ןכיה הינמרג ךא איה ? ,
ןמרסו ירנה תאמ ) החותפה הטיסרבינואה , 1999 .(
םיקלח העבראמ סרוקה יונב אובמל טרפ :

קלח 1 הלכשהה םרז
קלח 2 " ה ו רעס ה ץרפ "
קלח 3 רמייו לש םזיציסאלקה
קלח 4 הקיטנמורה םרז

ןויע ךות השענ דומילה ) יתרוקיב ( תורפס תוריציב
תוגהו , הארקמ ךותמ םירחבנ םירמאמ תאירק ,
הדימל ךירדמ תרזעבו .

ודמלייש םירוביחהו םירפסה ) תירבעל םוגרתב :(
י ' ןמלקניו , תוינווי תוריצי יוקיח לע תונויגה
לוסיפה רויצה תונמאב ; ג " גניסל א , ןימה ךוניח
ישונאה ; יצולאטספ , תודוא לע דידיל בתכמ
סנטשב ותבישי ; ש ' ןומימ , המלש ייח רפס
ןומימ ; י " התיג ו , ריעצה רתרו ירוסיי , הינגיפיא
סירואטב ; ה ' טסיילק ןופ , סאהלוק לאכימ ;
א ' וסימאש ןופ , רטפב אלפומה השעמה
להימלש ; J.G. Fichte, Addresses to the
German Nation .

* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .
** סרוקה וא תוכפהמה ןדיע , 1830-1760 ) 10217 (
ל מ א רטסמס ינפל ותוא דמלש י 2009 .


10317 תושממל ןויערמ : סמות
ג ' םזילרדפה תווהתהו ןוסרפ
ינקירמאה , 1820-1780 *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעה לש הירוטסיה
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק ב סרוק םללכבו הירוטסיה תעה לש
השדחה * * תונילפיצסידה תחאב סרוקו עדמ
הנידמה א ו ןיב םיסחי - םיימואל , * * * ןכו
תושירדב הדימע ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

סרוקה חותיפ : ד " הקלוק ארויג ר , פורפ ' הד דוד
סירפ ; ףרוצ הבוט ) הכירע (
תצעוי : פורפ ' לבוס לכימ

ג סמות ' ןב היה ןוסרפ 33 תטויט תא רביחש תעב
רהצה תוצרא לש תואמצעה ת - תירבה . םישימחב
ב ותומ דעו זאמ םינשה - 1826 ברועמ היה אוה
תילרדפה היטרקומדה לש התורצוויה ךילהתב
תינקירמאה , רתוי הליעפ תוברועמ םיתעל
תוחפ הליעפ םיתעלו , םיקחרממו ןיפיקעב םיתעל ,
תפרצב רירגש ותויהב , זכרממו ןירשימב םיתעלו
תויושחרתהה , ב רש ותויהב טניבק , אישנ ןגס וא ,
אישנ וא . ויתופקשה , ויתובוגת , ויתומזי , ויחבש
לש התווהתה ךילהת לש טביה לכ לע ותרוקיבו
טורטורפב םימושר הקילבופרה , תוקמעב םייוגה
םיבתכמ לש יקנע סופרוקב תוטיהרב םיחסונמו
וייח ימי לכ תיאלנ יתלב תונדקשב רביחש . ךותמ
ומצעב בתכש םיבתכמ ףלא םירשעכ , ךותמו
וילא ובתכנש םיבתכמ יפלא תורשע , ורחבנ
תואמ שמחכ תירבעל ומגרותו , ץבוקב וטקול םהו
סרוקה ליבשב דחוימב ןכוהש . אוה הזה ץבוקה
ותפוקת לש הירלקפסאו שיאה לש היפרגויבוטוא .

תינקירמאה הכפהמה , יתקוח רטשמ לש ובוציע
ונוחטבו דיחיה תוריח אוה ישארה ודעיש , הנוניכו
לש םיגשיהה ילוא םה הקירמאב תילרדפ תירב
ללכה תוכפהמה ןדיע לש רתויב םימישרמה -
ימלוע , רתויב םידימתמה םיגשיהה חטבל םהו
הירוטסיהל שירוה אוהה ןדיעהש . סרוק הז
ירטנמוקוד : אוה תויטנתוא תודועת תועצמאב
םירושעה תשולש לש םרופיס תא רפסמ
תינקירמאה הקילבופרה תודלותב םינושארה .

תירקיעה תודועתה תביטח , ןלוכמ הלודגהו , איה
ג לש םימגרותמה ויבתכמ תפוסא ' ןוסרפ , םיבתכ
לש ישיא יוטיב םהש יעוריא לשו תיטילופה ותוגה
ונמז ;

העיריה תבחרהל , תירטנמוקוד הביטח תפרוצמ
תפסונ , קיהב העונצ הפ , תודועת לש ץבוק איהש
תוימשר .

* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .
** ותוא דמלש ימל הירוטסיהב והשלכ סרוק וא
א רטסמס ינפל 2010 .
*** סרוקה תא דמלש ימ תוכפהמה ןדיע , 1830-1760
) 10217 ( פל נ א רטסמס י 2009 הלבק יאנתמ רוטפ
תונילפיצסידה תחאב סרוק לש – וא הנידמה עדמ
יב םיסחי ן - םיימואל .


10336 הנבמהו טרפה תויוריח
חה היטרקומדב יתקו
תילרדפ : יונישו תופיצר
תוצרא לשממב - תירבה *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעה לש הירוטסיה
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / םיסחיו הנידמה עדמ
ןיב - םיימואל
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק ב סרוק םללכבו הירוטסיה תעה לש
השדחה * * תונילפיצסידה תחאב סרוקו עדמ
הנידמה וא ב ןיב םיסחי - םיימואל , * * * ןכו
תושירדב הדימע ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

חותיפ סרוקה : ד " הקלוק ארויג ר ;
ףרוצ הבוט ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ילאירא עשוהי , פורפ ' ץיברוה יגח ,
פורפ ' ציר דוד ' י

אשונ אוה ינקירמאה לשממה יטרדנטס , יכ םא
ינויחו יסיסב , תוקסועה תונילפיצסידה לכב
תוצראב - תירבה . גיצהל אוה הז סרוק לש דעיה
תוצרא לשממ תא חתנלו - הייאר תיווזמ תירבה
םהב שיש םישגדהבו לבוקמה ןמ טעמב הנוש
שודיח םושמ .

טנדוטסל שיגהל ןויסינב בתכנ סרוקה רפס םי
תירוטסיה השיג לש הגיזמ - תיתוחתפתה ןאכמ ,
תידסומ השיגו - ןאכמ תידוקפת , שקבמ אוה הזבו
ןהו הירוטסיהה ישנא לש ןה םהינזוא תא רבסל
הנידמה עדמ ישנא לש .

ךלהמב םידומילה ושקבתי טנדוטסה םי חתנל
םיינשמו םיינושאר םיכמסמ רפסב ןוידה דוסי לע
סרוקה .

יקרפ רפסה
קרפ 1 םייח , רשואל הריתחהו תוריח
קרפ 2 לעפמה יתקוחה
קרפ 3 םזילרדפ
קרפ 4 יונישו תוביצי : הקוחב םינוקית
קרפ 5 ירמו השירפ : תודבאתהל תוכזה לע
תינויצוטיטסנוק
קרפ 6 תיטילופ הלועפב דיחיה
קרפ 7 העבצה יסופדו רחובה תוגהנתה
קרפ 8 לש ינתאה גראמב תוינגורטהו תוינגומוה
תוצרא - תירבה
קרפ 9 תוריחה תונורקע ה האמה ןחבמב - 20


* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .
* * ותוא דמלש ימל הירוטסיהב והשלכ סרוק וא
א רטסמס ינפל 2010 .
* ** סרוקה תא דמלש ימ תוכפהמה ןדיע ,
1830-1760 ) 10217 ( מס ינפל א רטס 2009 רוטפ
תונילפיצסידה תחאב סרוק לש הלבק יאנתמ –
יב םיסחי וא הנידמה עדמ ן - םיימואל .


חורה יעדמ

הירוטסיה

39


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10311 ןופצ ידוהי - תואמב הקירפא
ה - 20-19 *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו המ דחא סרוק םי םידוהי
תורומת לש ןדיעב , ןיב תונויצל ןויצ – תודלות
תינויצה העונתה 1914-1881 , תאנש לארשי
תוימשיטנאו , םידוהי םימלסומ ןיב : אובמ
םידוהיה תודלותל , אובמ לש הירוטסיהל
השדחה תעב ןוכיתה חרזמה , חרזמה ןוכיתה
תומחלמ ןיב םלועה ירדב הדימע ןכו תוש
ה תילגנא תושירדבו תיפרגוילביבה הכרדהה
היירפסב .

חותיפ סרוקה : פ ר פו ' רוצ ןורי , ד " ןודעס םייח ר ,
ד " ללה רגה ר

סרוקב תורומת לש ןדיעב םידוהי ) 10204 ( ודמלנ
םיידוהי םיזוכירב תוללוחתמה הרומתה תומגמ
םינוש , תעל םיינייפואה םיכילהתה תרידח םע
םכותל השדחה . י הז סרוקב שקבת ו טנדוטסה םי
יתועידי תא קימעהל םה , תודלותב תוחמתהלו
דחא ידוהי זוכירב הרומתה : ןופצ - הקירפא .

תוליהק שולש לש ןהיתודלותב זכרתמ סרוקה :
גלא ' רי , הקנלבזקו סינות . הלא תוליהקמ תחא לכ
הנוש תירוטסיה הפוקתב הנודנ , יותיעל םאתהב
יתפרצה םזילאינולוקה םע השגפמ , תא הנישש
פ ןופצ ינ - אמב הקירפא תו ה - 19 הו - 20 .

םיקלח השולש ללוכ סרוקה ךכל םאתהב :
א . גלא ידוהי ' רי : 1902-1830
ב . סינות ידוהי : 1939-1882
ג . הקנלבזק ידוהי : 1956-1907

עדוותי סרוקה יקלחמ דחא לכב ו טנדוטסה םי
שוביכה ברע הליהקה לש הבצמל , התוחתפתהלו
יתפרצה ןוטלשה תחת . מושת שדקות הבר בל ת
דיאה םימרזה תעפשהל י םיידוהיה םייגולוא
הליהקה ייח לע םיינרדומה – הלכשהה תעונתמ
תונויצה דעו . ומכ םיאשונב קוסענ ןכ ומכ :
ידוהיה טועימהו תילאינולוקה תוינידמה , יסחי
םימלסומ - םידוהי , לארשיל וקורמ ידוהי תיילע
דועו .

תבלושמ האירק לע ססובמ סרוקה דומיל
ב לש ףקיהב יפרגוילביב רמוחבו דומילה תודיחי
כ - 800 םידומע . שקבתי סרוקה ךלהמב ו
טנדוטסה םי הבוח תולטמ שיגהל .


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10589 ידוהי תודלותב םיקרפ
תוצרא - תירבה 1950-1820 *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
הלבק יאנת : 36 יסרוק רובע תוכז תודוקנ ם
םימדוק , םללכבו ב סרוק הירוטסיה לש םע
ב לארשי השדחה תע ** סרוק וא ב הירוטסיה
שדחה תעה לש ה , ה תושירדב הדימע ןכו תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה ןילופ : םיקרפ
חרזמ ידוהי תודלותב - םתוברתו הפוריא .

חותיפ סרוקה : פורפ ' לג ןולא ) ימדקא יארחא ( , פורפ '
טשדלוג ףסויי ןיי ; ד " הרימ ר ןמגנוי ; ד " סומע ר למרכ
) םוגרת ( ; א ' ןרק , ו ' רבליז - דורו , מ ' ינומרח ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' רנטרג דיול

תוצרא תודהי לש םיירקיעה הינייפאמב ןד סרוקה -
תירבה , תוירוטסיהה תויוחתפתהה לע דמועו
םינשב וז תודהיב ולחש תוירקיעה 1950-1820 .

הנבמ ה סרוק
א קלח

הריגהה : תא ובציע הריגה ילג השולש
תוצרא תודהי - תירבה " : הריגהה לג
ידרפסה ) " הבש הפוקתל םדוק שחרתהש
וב ןודנ אל ןכלו סרוקה דקמתמ ( ; " לג
ינמרגה הריגהה " ; ו " חרזמה הריגהה לג -
יפוריא ." םינורחאה םיינשב קוסעי הז קלח .
ב קלח

הקירמא תודהי לש התוידוחיי : הז קלח
יגוסב קסוע אשונב תויסיסב תו , ןוגכ :
תוצרא תודהי ןיב האוושה - ןיבל תירבה
הפוריאב םירחא םיידוהי םיצוביק ;
םזילרולפה לש תוכלשהה תניחבו
ינקירמאה , תוצראב תדה שפוח - תירבה ,
תוהזהו תינקירמאה תוימואלה
תוצרא תודהי לש הנויבצ לע תינקירמאה -
תירבה . ינשה רודב םג קסוע הז קלח
חרזממ הריגהל - הפוריא .
ג קלח

םייתדה םימרזה : ורקסיי הז קלחב
ימרופרה םרזב ולחש תונוש תויוחתפתה
הרומאה הפוקתב , לש םתורצוויה ןחבית
העונתה לשו יביטברסנוקה םרזה
תיטסינויצקורטסנוקרה , ורקסייו
יסקודותרואה םרזה לש ויתודלות .
ד קלח

תידוהי תוירדילוס : קסוע הז קלח
לש םינוש םיטביהב תידוהי תוירדילוס
יבחרב םיידוהי םיצוביק יפלכ תינקירמא
םלועה . םתדימע תייגוסל שדקוי בחרנ ןויד
תוצרא ידוהי לש - ידוהי תאוש לומ תירבה
תוצרא תודהי לש התמורתו הפוריא -
לארשי תנידמ תמקהל תירבה .

רפסה לע ססובמ סרוקה תידוהיה היווחה
תינקירמאה : תודלות , תואובמ , תורוקמ תאמ מ '
גרובצק - ןמגנוי ) החותפה הטיסרבינואה , 2007 (
תוירוטסיה תודועת ללוכה , לעו םירמאמ תפוסא לע
םינושה הדימלה ירמוח ןיב רשקמה הדימל ךירדמ .

* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
ז ה , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .
ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי ןיבל הזה סרוקה
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .
תיסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל . רואית
סרוקה הרא ידוהי תודלותב םיקרפ " ב ) 42304 (
תפה הטיסרבינואה רתאב עיפומ תיסורב החו
תיסורה הפשב . רתאה תבותכ :
http://www-r.openu.ac.il/
** דמלש ימלש הירוטסיהב םהשלכ םיסרוק ינש וא
א רטסמס ינפל םתוא 2010 .


10565 ןמית ידוהי : הירוטסיה ,
הרבח , תוברת *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : השדחה תעב לארשי םע לש הירוטסיה ;
מה לש הירוטסיה ןוכיתה חרז
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , ו םללכב ב סרוק הירוטסיה תעה לש
השדחה , ב סרוק וא הירוטסיה לארשי םע לש
השדחה תעב ב סרוק וא ידומיל חרזמה
ןוכיתה , ה תושירדב הדימע ןכו תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

סרוקה חותיפ : ד " תב ר - רע ןויצ יקא - ןמרולק ,
פורפ ' יבוט ףסוי , פ ר פו ' רוצ ןורי , בגש ןר ) הביתכ ( ;
ןהכ הדע ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' ינושרג לארשי
םיצעוי : פורפ ' ינורהא ןבואר , פורפ ' יוורה
גרבדלוג , פורפ ' אקסולג קחצי , פורפ ' הביבא
שימלח , ד " ןודעס םייח ר , פורפ ' רוצ ןורי ,
פורפ ' יבהצר הדוהי

סרוקה יהב דקמתמ ב הרבחה לש םייזכרמ םיט
תינמיתה , תימלסומהו תידוהיה , תואמב רקיעב
ה - 19 הו - 20 . הייח םינחבנ סרוקב הליהקה לש
תידוהיה ב הרבח ש ותעפשהל הנותנ התיה אל
יברעמה םזילאינולוקה לש הרישיה , ב תאזו הנוש
תורחאה םאלסאה תוצראב םיידוהי םיצוביקמ .
דחוימה םתוברתב קסוע סרוקה לש ת ןמית ידוהי ,
םיידוהי םייתוברת םיכרע רומיש ךות החתפתהש
םיקיתע , הביבסה תוברתמ םינוש םינייפאמ ץומיא
הבשחמב םיליבומ םימרזל תונעיהו תימלסומה
םיזכרממ םהילא ועיגהש תידוהיה תורפסבו
םירחא םיידוהי . ןוגכ םיאשונ הלעמ ןוידה : םדמעמ
םידוהיה לש יטפשמה ; כבו הרבחב םמוקמ הלכל
ןמית לש ; ךוניחהו םהלש הגהנהה יסופד ; תויחישמ
תויחישמ תועונתו . ץראל היילעה תעונת - לארשי ,
ה האמה ףוסב הלחהש - 19 רחאל האישל העיגהו
לארשי תנידמ תמקה , תורומתה עקר לע תנחבנ
ןיבה תויטילופה - רואלו הפוקת התואב תוימואל
ןמיתב הנתשמה תיתרבחהו תילכלכה תואיצמה .

רמוח ה דומיל
הדיחי 1 ןמית – ידייזה ןוטלשהו ץראה
הדיחי 2 םימאמאהו תידייזה תכה – תודוסי
םסחי םידוהיל
הדיחי 3 בושיי , הלכלכו הרבח
הדיחי 4 החפשמה ייחו םייתוברתה םייחה
הדיחי 5 תויחישמ תועונתו תויחישמ
הדיחי 6 תעה ןוטלשה תפוקתב תורומת ' ינאמ
1918-1872
הדיחי 7 וילע ץראל ת - תמחלמ םות דע לארשי
םלועה היינשה
הדיחי 8 ץראל תוילע - תמחלמ רחאל לארשי
ה האמה ףוס דעו היינשה םלועה - 20
הדיחי 9 ןמית יאצוי ץראב - לארשי , תפוסא
תב תכירעב םירמאמ - יקארע ןויצ
ןמרולק ) החותפה הטיסרבינואה ,
2006 (


* ז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ה ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא . םיניינועמה ותכל ב
הדובע תינוירנימס סרוקב הז םיבייח ףתתשהל
שגפמב ןורחאה לש סרוקה .


חורה יעדמ

הירוטסיה

40


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10573 ירגתא חכונל הינמרג תודהי
היצזינרדומה *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו סרוק ב הירוטסיה תעה לש
השדחה , ב סרוק וא הירוטסיה לארשי םע לש
השדחה תעב תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה שרע הפוריא
תוימואלה , ןדיע תוכפהמה , 1830-1760 .


חותיפ סרוקה : פורפ ' בוקלוו תימלוש , פורפ ' ירנה
ןמרסו , ד " ןורימ איג ר , איבל רהז , דורמנ ןורש ;
דנלדירפ תירוא ) םוגרת ( , רבליז דרו - דורו ) הכירע (

סרוקב ת לש ןדיעב םידוהי תורומ ) 10204 ( נ דמל ו
םינושה םיידוהיה םיזוכירב וללוחתהש תורומתה
היצזינרדומה יכילהת בקע . שקבתי הז סרוקב ו
טנדוטסה םי יתועידי קימעהל םה , תוחמתהלו
וללוחתהש תורומתב הליהקב ה והי יד ת ב הינמרג .

רפסה לע ססובמ סרוקב דומילה דוחיי ןיב
העימטל – הינמרג ידוהי 1918-1780 , תאמ
בוקלוו תימלוש ) החותפה הטיסרבינואה , 2003 .(
יכירדמו תוארקמ דומילה רמוח ללוכ ןכ ומכ
הדימל .

יאשונ דומילה
א . תידוהיה הלכשהה תעונת
ב . היצפיצנמאה םידוהיה לש
ג . לארשי תמכח
ד . ב םייתד םימרז ה הליהק והי יד ת ב הינמרג
ה . ב םייזכרמ םייטילופ םימרז ה הליהק והי יד ת
ב ג ה האמה יהלשב הינמר - 19


* ז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ה ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .

ל ףסונב הז סרוק ןתינ דחא ףסונ סרוק קר דומלל
םיסרוקה ןיבמ : הכפהמה ברעמ תפרצ תודהי
סופיירד תשרפ דע תיתפרצה ) 10308 ( , הת יכיל
הפוריא חרזמב תידוהיה הרבחב היצזינרדומ
) 10310 .(


10333 היפויתא – תורצנ , םאלסא ,
תודהי *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : ןוכיתה חרזמה לש הירוטסיה ;
השדחה תעה לש הירוטסיה ; םע לש הירוטסיה
השדחה תעב לארשי ; םייניבה ימי לש הירוטסיה ;
םייניבה ימיב לארשי םע לש הירוטסיה
הלבק יאנת : 36 קנ םיסרוק רובע תוכז תודו
םימדוק , םללכבו ןמ דחא סרוקה םי ןיב
םירצונל םידוהי , םאלסאה : הירוטסיהל אובמ
תדה לש , אובמ ןוכיתה חרזמה לש הירוטסיהל
השדחה תעב , חרזמה תומחלמ ןיב ןוכיתה
םלועה , הקירפאב תושדחה תונידמה תחימצ ,
ושירדב הדימע ןכו ת תילגנאה תושירדבו
היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ךילרא יגח , פורפ ' ביטס
ןלפק , ד " ןומולס רגה ר ) הביתכ ( ; איבל רהז
) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' רמייהנפוא ןורהא , ד " הנפד ר
תרפא , פורפ ' ןויצבל הימחנ , פורפ ' רומיל הרוא ,
פורפ ' קוילפק הגלוא

קסוע הז סרוק מב היתודלותב ודיקפתבו יתדה דמ
היפויתא לש , ונימי דעו םייניבה ימי רחשמ .

ןושארה וקלח תרגסמכ תיפויתאה תורצנב ןד
ינומגהה בורה לש תיטילופהו תיתוברתה םיכרעה ,
הוגיהנהו תיפויתאה תורסיקה תא וננוכש הלא
תורודה ךרואל . היביכר תא חתני סרוקה
םיינחורה - אה תורצנה לש םייגולואת תיפוית
תדחוימה , םדיקפת תאו םתוחתפתה תא
ץוחה יסחי תכרעמבו הנידמה לש הירוטסיהב
הלש .

ינשה קלחה היפויתאבו םאלסאב ןד . תוליהק
יפויתאה גראמהמ קלח וויה תובר תוימאלסא ,
הייסולכואהמ תיצחמכ םיווהמ םה ונימיבו .
יפויתאה םאלסאה לש והנבמב ןודי סרוקה ,
מ לש םתדכ ותוחתפתהבו םידדומתמה םיטועי
תיתכלממה תירצונה הינומגהה לומ . םג סרוקה
חרזמה תוצראו היפויתא יסחי ירחא בקוע
ןוכיתה .

ישילשה וקלח תודהיב קסוע סרוקה לש
היפויתא . לש התוהמ תא ןיבהל הסני הז קלח
תאז תדחוימ תודהי , היגהנמו היתוחרוא תא , תאו
הרבחב ירוטסיהה המוקימו היתודלות
פויתאה תי , הבש יתרבחהו יתדה ןווגמה לע .

דומילה רמוח
רפסה לע ססובמ סרוקה היפויתא – תורצנ ,
םאלסא , תודהי ) החותפה הטיסרבינואה , 2003 (
האירק יעטקו םירמאמ תרבוח לעו .

* תיסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל . רואית
סרוקה היפויתא – תורצנ , םאלסא , תודהי ) 42301 (
הפשב החותפה הטיסרבינואה רתאב עיפומ תיסורב
תיסורה . תבותכ רתאה :
http://www-r.openu.ac.il/

נוירנימס הדובע בותכל רשפא הז סרוק תרגסמב תי ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10918 תונידמב תיטילופ היפרגומד
ה האמב ברע - 20 *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : השדחה תעה לש הירוטסיה ; הירוטסיה
ןוכיתה חרזמה לש
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו ןמ דחא סרוקה םי אובמ
השדחה תעב ןוכיתה חרזמה לש הירוטסיהל ,
מה חרז תומחלמ ןיב ןוכיתה םלועה , הדימע ןכו
תושירדב תילגנאה תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

חותיפ סרוקה : ד " רלקניו ןוא ר ) הביתכ ( ,
פורפ ' ךילרא יגח , ד " לבוש לט ר
םיצעוי : פורפ ' רבליג דג , פורפ ' ינושרג לארשי ,
פורפ ' טדימשרפפוק ירוא , ד " רטכש ילר ר

קסוע סרוקה הב תוצראב תויפרגומדה תויוחתפת
ה האמב יברעה ןוכיתה חרזמה - 20 , ןיבש רשקבו
ןהמ העפשוהש הקיטילופל הלא תויוחתפתה
ןהילע העיפשהו . יגשומ תא הנקמ םג סרוקה
היפרגומדה םוחתב קוסיעל םישורדה דוסיה .

תועפותה רואית ןיב בוליש עיצמ סרוקה
למוגה יסחי חותינ ןיבל ןחותינו תויפרגומדה ןי
ןיבהו תימינפה הקיטילופה ןיבל ןניב - תימואל ,
לש הירוטסיהה תא דומלל ןויסינ הווהמ אוהו
ןב ןוכיתה חרזמה - תידוחיי הייאר תיווזמ וננמז
יבגל תוירוקמו תובושח תונבות הלעמה
ךלהמב רוזאב ולחש תוירקיעה תויוחתפתהה
ה האמה - 20 .

יאשונ ה דומיל
תונידמב ריהמה ןיסולכואה לודיג ברע האמב
ה - 20
ה יובירה ירועיש לש תוילכלכה תואצות
ברע תונידמ תייסולכוא לש םיהובגה יעבטה
ה האמה לש היינשה תיצחמב - 20
ברע תונידמ ןיב םידבוע תעונת
תועפשה םידבועה תוינאוצי לע הריגהה
תולודגה : םירצמ , ןדרי , הירוסו ןמית
תיצחמב ברע תונידמ לש הדוליה תוינידמ
ה האמה לש היינשה - 20

רפסה לע ססובמ דומילה רמוח היפרגומד
ה האמב ברע תונידמב תיטילופ - 20 תאמ
א ' רלקניו ) החותפה הטיסרבינואה , 2008 ( , לע
הדימל ךירדמ לעו םירמאמ תארקמ .


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


חורה יעדמ

הירוטסיה

41


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10510 רעונ , הקיטילופו ךוניח
ןוכיתה חרזמב *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : לש הירוטסיה השדחה תעה ; הירוטסיה
ןוכיתה חרזמה לש
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / הרבחה יעדמ - יללכ
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו םיסרוקהמ דחא חרזמה
םלועה תומחלמ ןיב ןוכיתה , ** תועונת
תיטילופ האחמו תויתרבח , הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ךילרא יגח

ינש לש תבלושמה םתוחתפתהב קסוע סרוקה
ןוכיתה חרזמה לש היצזינרדומה ךילהתב םידממ
השדחה תעב .

מה דמ דחאה – ךוניחה לש ותוחתפתה , רקיעב
הובגהו ינוכיתה , ןמל תוישארה רוזאה תוצראב
ה האמה תישאר - 19 ונימי דעו . ךוניח לש תונוכתמ
יברעמ - ינוליח ) תוימאלסאה הלאמ ןתוהמב תונוש
תויתרוסמה ( לע וצמוא - לש עירכמה בורה ידי
םייטילופה םיגיהנמה , תורומת וללוח ןרותב ןהו
תכל תוקיחרמ הרבחב , הלכלכב , ףאו תוברתב
הקיטילופב .

ינשה דממה – ליכשמה רעונה לש ודיקפת , רצומ
ךוניחב הרומתה יכילהת , לש התוחתפתהב
תופוקתה לכ ךרואלו היבלשל הקיטילופה , לחה
השדחה תעה תישארמ . ליכשמ רעונ , תבכשו
רצי אוהש תיעוצקמה םייניבה , םיזרזה דחא היה
םיירקיעה ןה ידה בוציעל ו תיטילופה הקימנ ןה
בוציעל תושדחה תוימואלה תויוהזה ) תוימואל
תיברע , המודכו תירצמ תוימואל .( היה העשב הב
םאלסאה יסופדל הרזחל לעפש רוביצה הז רעונ
יטילופה .

ליבקמב ךרעיי הלא םידממ ינשב ןוידה , ריאיו
םירצמ תודלות תא תאז תירוקמ תיווזמ , קארע ,
ץרא ייברע - לארשי , ןונבל הירוסו .

החנמ םע םישגפמ ומייקתי סרוקה ךלהמב ,
איה םהמ םיינשב תופתתשההש הבוח .


* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .
** סרוקה וא ןוכיתה חרזמה לש הירוטסיהל אובמ
השדחה תעב ) 10109 ( , ימל ינפל ותוא דמלש
א רטסמס 2006 .


10915 םייניבה ימיב תודלי : םידלי
םירצונ םידליו םידוהי *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : םייניבה ימיב לארשי םע לש הירוטסיה ;
םייניבה ימי לש הירוטסיה
הלבק יאנת : 36 תוכז תודוקנ םיסרוק רובע
םימדוק , סרוקה םללכבו ןיב םירצונל םידוהי :
ברעמב םירצונו םידוהי - תישאר דע הפוריא
השדחה תעה , תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רחש תימלוש , ד " עבשילא ר
ןטרגמואב , ןומר תירוא ; ףרוצ הבוט ) הכירע (

הפוריאב תוּדלילו םידליל סחיה תא ןחוב סרוקה
םייניבה ימיב תירצונה ) ה תואמב 15-11 ( , קרפכ
הפוקתה לש תיתדהו תיתוברתה הירוטסיהב
התוללכב הרבחה ייח לא בנשאכו . ןחוב סרוקה
תא ףקשמ תודלילו םידליל סחיה וב ןפואה תא
כרע תואיצמ ןיב האוושהב דקמתמו הרבחה י
ןיבל תירצונה הרבחב םהירוהו םידלי לש םייחה
זנכשאב תידוהיה הרבחה לש וז . סרוקב ןוידה
ןסחיב םילדבהה תאו ףתושמה הנכמה תא שיגדמ
תוּדליה תפוקת לאו םידלי לא תורבחה יתש לש ,
הנושהו המודה תנבהל תידוחיי תיווז עיצמו
תרבחהו תיתדה היווחב תוצובקה יתש לש תי
ןהיניב ןילמוגה יסחיבו . סרוקה קסוע ףסונב
ימי תרבח לש םייגולופורתנאו םיירדגמ םיטביהב
תוּדליב יוטיב ידיל םיאבה םייניבה .

הדמעמ תודוא יפרגוירוטסיה ןוידב חתופ סרוקה
םדאה ייחב תנחבומ הפוקתכ תוּדליה לש ,
ןויריהב קסוע ךשמהבו , הדיל , תוקוניתב לופיט ,
רבעמ יסקט , םידלי תוברת , לוכשו תוומ , ןכו
ןיבה סומלופב םידלי לש םמוקמב - יתד . רמוח
םיינושאר תורוקמ לש בחר ןווגמ ללוכ דומילה
ייניבה ימימ םיירצונו םיידוהי ם , תורפס ןכו
תנכדועמו תיצולח רקחמ .

דומילה רמוח
ש לש הרפס לע ססובמ סרוקה ' רחש , ימיב תודלי
םייניבה ) ריבד , שת " ן ( , א לש הרפס לע '
ןטרגמואב , םידליו תוהמא : זנכשאב החפשמ ייח
ימיב םייניבה ) רזש ןמלז זכרמ , שת ס " ה ( , לע
םירמאמ תארקמ הדימל ךירדמ לע ןכו .

יקרפ דומילה
אובמ םדא ייחב םיבלש
ןושאר קרפ יפרגוירוטסיהה ןוידה
ינש קרפ הדילו ןויריה
ישילש קרפ רבעמ יסקטו תוּדלי יסקט
פ יעיבר קר םידלי תוברת : הפש , םיעוצעצ
םיקחשמו
ישימח קרפ םומו הלחמ , תוומו חצר
ישיש קרפ םידלי , ידוהיה סומלופהו תוּדלי -
ירצונה
יעיבש קרפ תורגבה ףס לע – ימיב םירוענ
םייניבה


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10308 הכפהמה ברעמ תפרצ תודהי
תשרפ דע תיתפרצה
סופיירד *
6 מס תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ תינוירני
אשונ : השדחה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו ה ןיבמ דחא סרוק םי םידוהי
תורומת לש ןדיעב , תאנש לארשי
תוימשיטנאו , תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' מ ' ץרג , פ ר פו ' רוצ ןורי ,
ד " ז ר ' דניורפנרא קא

סרוקב תורומת לש ןדיעב םידוהי ) 10204 ( נ דמל ו
םיידוהי םיזוכירב תוללוחתמה הרומתה תומגמ
םינוש , תה תרידח םע תעל םיינייפואה םיכילה
םכותל השדחה . שקבתי הז סרוקב ו טנדוטסה םי
יתועידי תא קימעהל םה , תודלותב תוחמתהלו
דחא ידוהי זוכירב הרומתה – תפרצ .

הפוריא ידוהי ןיבמ םינושארה ויה תפרצ ידוהי
יכילהת ורבעשו תיטפשמ היצפיסנמא ולביקש
תינרדומה הנידמבו הרבחב םיקומע תובלתשה .
הלשב ה האמה י - 19 תוצרפתה םש השחרתה
סופיירד תשרפ ביבס הרומח תימשיטנא , וז ךא
ימשיטנאה הנחמה ןולשיכב המייתסה . תודלות
ה האמב תפרצ ידוהי - 19 םיקתרמה ןמ םה
וז הבושח הפוקתב םידוהיה תודלותב םיפלאמהו .

םייללכה דומילה יאשונ
א . יתליהק הנבמל תיתליהק הימונוטואמ רבעמה
זוכיר י ) רחאל דע ןשיה רטשמה יהלשמ
תינואילופנה הפוקתה ( ;
ב . תודהימ " תרגתסמ " תלעב תודהיל
רוא י ללכ היצטני - תידוהי ) 1870-1815 ( ;
ג . היצפיסנמאה רבשמ – חכונל תפרצ תודהי
האוגה הריגהה לגו תוימשיטנאה תיילע
חרזממ - הפוריא

עדוותי הלא םיאשונל ו טנדוטסה םי האירק ךרד
סב תיחנומ כ לש ףקיהב םירמאמבו םירפ - 600
םידומע , א לש הרפס םהיניב ' הסבנב , תודלות
תפרצ ידוהי : ונימי דע הקיתעה תעהמ
) החותפה הטיסרבינואה , 2004 .(

תיחנומה האירקה בלשב דומילה רמג רחאל
בתכי ו טנדוטסה םי תייחנהב תינוירנימס הדובע
ךירדמ .

תינוירנימס הדובעל םיינייפוא םיאשונ :
א . ה האמה ףוסב תידוהיה הרבחה ינייפאמ - 19
ב . רוביצה יניעב דלישטור תיב לש ותימדת
ה האמה עצמאב יתפרצה - 19
ג . תיתפרצה תוימשיטנאב םייטילופ תודוסי
ד . סופיירד – תיתפרצ היעב וא תידוהי היעב ?
ה . יכ תרבח " ח ) םירבח לארשי לכ ( תוברת דקומכ
תידוהי


* ל ףסונב הז סרוק ןתינ דחא ףסונ סרוק קר דומלל
םיסרוקה ןיבמ : ירגתא חכונל הינמרג תודהי
היצזינרדומה ) 10573 ( , היצזינרדומ יכילהת
הפוריא חרזמב תידוהיה הרבחב ) 10310 .(


חורה יעדמ

הירוטסיה

42


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10310 נרדומ יכילהת הרבחב היצזי
חרזמ תידוהיה - הפוריא *
6 תינוירנימס תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , דחא םללכבו םיסרוקה ןיבמ םידוהי
מת לש ןדיעב תורו , ןילופ : תודלותב םיקרפ
חרזמ ידוהי - הפוריא , תושירדב הדימע ןכו
ה תילגנא תושירדבו תיפרגוילביבה הכרדהה
היירפסב .

חותיפ סרוקה : פורפ ' לטרב לארשי , פורפ ' ןורי
רוצ , פ ר פו ' רנייפ לאומש , ןרוא יחיבא , ראב ינור

ה האמה יהלש לא ועיגה ןילופ ידוהי - 18 הרבחכ
ךותב הייח תוחרוא תא הרמישש תיתרוסמ
תויטילופה תורגסמה , לש תוילכלכהו תויטפשמה
ןילופ תוכלמ . ןילופ תוקולח םע , האמה ףוסב
ה - 18 , םירטשמ תחת םידוהיה םמצע תא ואצמ
םייטולוסבא , םישדח םירגתא םהינפב וביצהש
ה תידוהיה היווההו זא דע הרמשנש תיתרוסמ
רערעתהל הלחה .

הרומתה תומגמ תונחבנ הז סרוק לש וזכרמב
חרזמב ידוהיה בושיה ברקב וללוחתהש - הפוריא ,
ה האמה ףוס דעו ןילופ תוקולח ןמל - 19 , שגד ךות
םירמשמ תוחוכ ןיב םיתומיעו םיחתמ לע
םישדחמל ; םיליכשמו םייתרוסמ ; םילדבתמ
תבבוסה תוברתב םיעמטנו .

אל דומילה רמג רח , תיחנומה האירקה בלשב ,
בתכי ו טנדוטסה םי תייחנהב תינוירנימס הדובע
ךירדמה .

תינוירנימס הדובעל םיינייפוא םיאשונ :
א . חרזמב םידוהיה דמעמו תואקשמה יקסע -
הפוריא , 1856-1772
ב . היסורב ירויפיטנומ רוקיב ) ב - 1846 ( דקומכ
םידרחו םיליכשמ יסחיב
ג . יאושינ םידוהיה םיליכשמה ברקב רסוב
הפוריא חרזמב
ד . םיליכשמה ןיבל םידיסחה ןיב קבאמה
ה . תונברהו הלכשהה " ןוטלשה םעטמ "
ו . תידוהיה הרבחהו החפשמה יסופדב םייוניש
ז . םידוהיה ןיבש תיתוברתה היצרגטניאה
היסורב םתביבסו
ח . תימואלה העונתהו םזילאיצוסה תיילע
תידוהיה


* ל ףסונב הז סרוק ןתינ דחא ףסונ סרוק קר דומלל
םיסרוקה ןיבמ : הכפהמה ברעמ תפרצ תודהי
סופיירד תשרפ דע תיתפרצה ) 10308 ( , תודהי
היצזינרדומה ירגתא חכונל הינמרג ) 10573 .(


10305 ה האמב תוימשיטנאה - 19 *
6 תינוירנימס תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : השדחה תעב לארשי םע לש הירוטסיה
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו םיסרוקה ןמ דחא תאנש
תוימשיטנאו לארשי , תונויצל ןויצ ןיב –
1914-1881 , תורומת לש ןדיעב םידוהי , ןכו
תושירדב הדימע ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

חותיפ סרוקה : פ ר פו ' יסוי ןייטשדלוג , ןרוא יחיבא
םיצעוי : פורפ ' רגניטא לאומש , פורפ ' הקלוק בד

תימשיטנאה העונתה לש התעפוהב קסוע הז סרוק
ה האמב תינרדומה - 19 ה האמה תישארבו - 20
הברעמבו הפוריא זכרמב ) הינמרגב רקיעב ,
ורטסואב - תפרצבו הירגנוה .(

הנבמ ה סרוק
ןושארה בלשב ארקי ו טנדוטסה םי רמוח
ביב יפרגויל . הכרדהב הוולת דומילה רמוח תאירק
תולאש תרבוח תרזעב בתכב , תפסונ הכרדהבו
לע ןתניתש - הטיסרבינואה םעטמ ךירדמ ידי
החותפה . ינשה בלשב בתכי סרוקה לש ו
טנדוטסה םי הדומצ הכרדהב תינוירנימס הדובע
ךירדמ לש .

דומילה רמוח
הדיחי 1 תינרדומה תוימשיטנאה לש התחימצ
האמב ה - 19
הדיחי 2 םירשקהה ה םיילכלכ , ה םייתרבח
ו ה תעב תוימשיטנאה לש םייטילופ
השדחה
הדיחי 3 תד , הקיטנמורו סותימ
הדיחי 4 ו עזגה תרות ה תוימשיטנא
הדיחי 5 הינמרגב תינרדומה תוימשיטנאה ,
ורטסואבו תפרצב - הירגנוה


* ש ימ תרגסמב תוינוירנימס תודובע יתש בתוכ 24
תומדקתמה תוכזה תודוקנ , קר דומלל יאשר דחא
הלאה םיסרוקה ינשמ : האמב תוימשיטנאה
ה - 19 ) 10305 ( וא לארשי תאנש , תוימשיטנא
היסורב תוערפו ב - 1914-1881 ) 10307 ( .


םינקמה םיפסונ םיסרוק
הירוטסיהב תוכז תודוקנ

אר לארשיב הכולמה תיש – לאומש רפס ) 10710 (
) ר ( – תודהיה יעדמב ץבושמ , מע ' 20 .

ע םימכח לש םמלו ) 10201 ( ) ר ( – יעדמב ץבושמ
תודהיה , מע ' 22 .

זנכשא תודיסח תידוהיה הבשחמה תודלותב
) 10297 ( ) ר ( – תודהיה יעדמב ץבושמ , מע ' 23 .

תירוטסיה הבישח ) 10337 ( ) מ ( – ץבושמ
היפוסוליפב , מע ' 47 .

ס אב היגולואידיאו תורפ " םישולשה תונשב י
) 10346 ( ) מ ( – תורפסב ץבושמ , מע ' 59 .

ה תינענכה הצובק : תורפסו היגולואידיא ןיב
) 10335 ( ) מ ( – תורפסב ץבושמ , מע ' 59 .

הירוטסיהכ עונלוקה – האמה תא םייבלו ןיימדל
ה - 20 ) 10655 ( ) ר ( – עונלוקב ץבושמ , מע ' 63 .

סותימ ילארשיה עונלוקב סותאו ) 10693 ( ) ר ( –
עונלוקב ץבושמ , מע ' 63 .

יניטסלפה עונלוקה ) 10578 ( ) מ ( – ץבושמ
עונלוקב , מע ' 64 .

םייתוזח םילמס תילארשיה תוברתב םיינויצ
) 10594 ( ) מ ( – תונמאה תודלותב ץבושמ , מע ' 67 .

ה לארשי תוליהק לש תילקיסומה תשרומ
) 10261 ( ) ר ( – סומב ץבושמ הקי , מע ' 72 .

תידוהיה הליהקה תנבהב םירחבנ םיאשונ
תוצראב - תירבה ) 10347 ( ) מ ( – ץבושמ
היגולויצוסב , מע ' 105 .

צ הקירפאב תושדחה תונידמה תחימ ) 10206 ( ) ר (
– יו הנידמה עדמב ץבושמ ח ןיב םיס - םיימואל , מע '
117 .

מ הרב לש ץוחה תויניד " מ / היסור ) 10431 ( ) ר ( –
הנידמה עדמב ץבושמ ןיב םיסחיו - םיימואל , מע '
118 .

ג ' דייסונ ) םע חצר ) ( 10664 ( ) ר ( – עדמב ץבושמ
ןיב םיסחיו הנידמה - םיימואל , מע ' 119 .

לארשיב תיברעה הרבחה ) 10657 ( ) ר ( – ץבושמ
ןיב םיסיו הנידמה עדמב - םיימואל , מע ' 120 .חורה יעדמ

היפרגואיג

43


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10298 בחרמב םייוסינ – םיקרפ
לש תיבושיי היפרגואיגב
ץרא - לארשי
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רגיב ןועדג , פורפ ' המלש
ןוסח , פורפ ' ןמוינ דוד , פורפ ' סינפיק ךורב ,
פורפ ' לנש קחצי , ד " ינורהא ןבואר ר , ד " ןב ףסוי ר -
דוד , ד " ןונרא ר ןלוג , ד " רציירג סיריא ר ,
ד " ןשוח היאמ ר , ד " ןהכ תיריע ר - תימע ;
תב - טסריפ ןח ) הכירע ( , םתח יבא ) בצעמ (
ימדקא יארחא : פורפ ' ןמכייר םולש
םיצעוי : פורפ ' ןוסח המלש , פורפ ' ץכ יסוי ,
פורפ ' ריאמ םעניבא , פורפ ' ןרימע דוד , פורפ ' ךורב
סינפיק , פורפ ' לסרק ןועדג , פורפ ' בש ףסוי דיי ,
פורפ ' וריפש ןועמש , ד " ןרוא ןנחלא ר , ד " האיבל ר
םואבלפא , פורפ ' ןב יסוי - יצרא , ד " שיבג בד ר ,
יתבג םייח , וע " ןמדלוג סינד ד , ד " רציירג סיריא ר ,
בבוח תיגח , ד " ןשוח היאמ ר , ד " ןדיע רשא ר ,
ד " ןמור לאכימ ר , ד " הליש תילגרמ ר

לארשיב יסיפה ןונכתב םיטנמלא ןחוב סרוקה
וזמ תיפרגואיג הייאר תיו - תיתוחתפתה . הניחבהמ
תיגולונורכה , בושייב קסוע סרוקה ןמ קלח
וקלחו הנידמה תמקהל ומדקש םינשב ידוהיה
תנידמב תויתובשייתה תועפותב קסוע רחאה
לארשי . ןונכתה ימוחתב םייוסינו םישודיח
תובשייתההו – םירחאו ודרשו וחילצהש םידחא
וחנזנו ולשכנש – םינחבנ , יב רתיה ן , לע - תדימ יפ
לעו יזכרמה ןונכתה - יה תדימ יפ ו תישפוחה המז
םהב הטוקנה .

מ סרוקב םידמלנה םיאשונה ן :
יהלשב תילבחה תובשייתההו דדובה בושייה
תעה הפוקתה ' תינאמ
ימואל ןוהו יטרפ ןוה : םירושימהו םיקמעה
םירשעה תונשב
טדנמה תפוקתב ינוריעה ןונכתה
הה היגטרטסאה רישכמכ תיתובשיית
םיינידמ םידעי תגשהל – ץמאמה זוכיר
פרת תוערואמ תובקעב " צרתו ט " ו
דוסיה ירישכמב ירוטוטטסה טביהה תעפוה
יתובשייתהה ןונכתה לש
תויצראה תוינכתה : רוזיפ תוינידמ
הייסולכואה
תירפכה הפמה תריצי , 1967-1948
תירפכה תובשייתהב תורומת , 1992-1967
ירוביצה ןוכישה : היילעה תטילק דממ
תסיפת לש ילאירוטירטה דממה תמועל
חטש
לארשיב תונוכש םוקיש
תנידמב יברעה בושייה ךרעמב םייוניש
לארשי
בגנה ייוודב : עבק יבושייל רבעמה


10379 בחרמ , ץראב הרבחו ןמז -
המודקה לארשי *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
סונ ךויש ף : הרבחה יעדמ / הרבחה יעדמ - יללכ
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו היגולואיכראל אובמ
לש ץרא - לארשי ארקמה תפוקתב , דחא סרוק
ב ב לארשי םע לש הירוטסיה הקיתעה תע וא
ב דחא סרוק ב לארשי םע לש הירוטסיה תע
תרחואמה הקיתעה וא אובמ היגולויצוסל וא
אובמ היגולופורתנאל , תושירדב הדימע ןכו
ה תילגנא תושירדבו תיפרגוילביבה הכרדהה
היירפסב .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ילגוטרופ לבוי , זפיל
יקציניו ; ךילרא הודח ) הכירע (

הת ןחוב סרוקה םיכילהתו םייתובשייתה םיכיל
המודקה לארשי ץראב םייתרבח ) יהלשמ דחוימב
ינפל ןושארה ףלאה עצמא דע ישילשה ףלאה
הריפסה ( עדמ ימוחת תבלשמה טבמ תדוקנמ
םינוש : היגולואיכרא , הירוטסיה , היפרגואיג
תישונא ) תיבושיי , תינוריעו תיתרבח ( ,
היגולויצוסו תירוטסיהו תיתרבח היגולופורתנא .

סרוקה תורטמ
ןתורצוויה תא תוריבסמה תוירואת ריכהל
ךלהמב תויתרבח תורוצ לש ןתונתשהו
שונאה תוחתפתה ו ת .
לש יבחרמה ןוגראה רקחל היגולודותמ ריכהל
תויבושיי תוכרעמו םיבושיי , תוטיש תללוכה
ואיג - יגולואיכראו יבחרמ חותינל תויטסיטטס .
רוצ לש יבחרמה ןנוגרא תא ריכהל בושיי תו
תויבושיי תוכרעמו .
תויתרבח תורוצ ןיב ןילמוגה ירשק תא ןיבהל
תויבחרמ תורוצל ; ךירעהל תרשפאמ וזכ הנבה
תומודק תופוקתב תויתרבחה תורוצה תא , םג
לע - לשו םיבושיי לש ימינפה יבחרמה ןוגראה יפ
תויבושיי תוכרעמ .
םיכילהתו רויעו תובשייתה יכילהת ןוחבל
הש םייתרבח ץראב ושחרת - המודקה לארשי
יטרואתה דסמה תועצמאב - אצממהו יגשומ
יגולואיכראה - ירוטסיה .

רמוח דומילה
סרוקה רפס םיקלח ינש ובו :
קלח א : תיתרבח היגולופרומ – תגצה תושיג
תורוצ רקחל הריקח תוטישו תויטרואת
תובשייתה יכילהת רקחלו םייתרבח םיכילהתו ,
ןבלשל ןויסינ ךות ;
ב קלח : ת רויעו תובשייתה יכילה – ב קוסיע ץרא -
ףלאה עצמא דע ישילשה ףלאה יהלשמ לארשי
הנפל ןושארה " ס , יגולואיכראה אצממה תרזעב -
ירוטסיה .
הדמול , יבחרמ חותינל תוטיש – היפרגואיג
תיבושיי . םיטנדוטסל רשפאל הדעונ הדמולה
ואיג תוטיש דומלל - יבחרמ חותינל תויטסיטטס
כרעמ ןתועצמאב רוקחלו תונווגמ תויבושיי תו
ץראב תונוש תופוקתב - לארשי .


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


םיפסונ םיסרוקל תוינפה

ץרא לש היגולואיכראל אובמ - תפוקתב לארשי
ארקמה ) 10140 ( ) ר ( – הירוטסיהב ץבושמ , מע '
26 .

היגולויצוסל אובמ ) 10134 ( ) פ ( – ץבושמ
היגולויצוסב , מע ' 100 .

היגולופורתנאל אובמ ) 10153 ( ) פ ( – ץבושמ
היגולויצוסב , מע ' 100 .


ש בל ומי : תודוקנ םיקינעמ םניא הלא םיסרוק
היפרגואיגב תוכז .


חורה יעדמ

היפוסוליפ

44


ר

ר
א
ו
ת
ן
ו
ש
א


10122 לש היפוסוליפב תויעב
רסומה
6 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ

םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : פורפ ' בירניו רזעלא ) הביתכ ( ;
רברפש השמ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' יקסנלימס לואש , ד " הידבוע ר
ארזע , פורפ ' ךונא דוד , פורפ ' במולוג בקעי

תב תוינורקע תויעב הלעמ סרוקה תודימה תרו
תואמגוד ךותמ ויה ייחמ ןקלחב תוחוקלה מ םוי
ב וננמז , תא גיצמו תוירואתה תובושחה תוירסומה
הירוטסיהה ךלהמב ועצוהש רתויב , הדימע ךות
ןהיתונורסחו ןהיתונורתי לע . סרוקב תונודנ
תוירואתה סטרקוס לש , וטסיראו ןוטלפא , סבוה
קולו , לימו טנאק , ןוסנביטסו רומ , זונו סלור קי
םירחאו . הבישח יכרדו דוסי יגשומ הנקמ סרוקה
הארמו רסומה לש היפוסוליפב םינוידב םיגוהנה
תויעב םע דדומתהל ידכ םהב שמתשהל דציכ
תוישממ תויתא . היינש הרודהמב דמלנ סרוקה ,
השדח .

רפסמ וא תינורקע היעב הלעמ דומיל תדיחי לכ
תוינורקע תויעב רסומה לש היפוסוליפב ו תנחוב
א ה ת תונורתפ ה הל ועצוהש םיינייפוא ) ןהל וא (
היפוסוליפה תודלותב . במ סרוקה ו לע סס
תירבעב םירפס יעטקו םירמאמ , םקלח ומגרות
הז סרוק ךרוצל דחוימב .

רמוח דומילה
א ךרכ
הדיחי 1 המ איה תירסומ היעב המו
הב יפוסוליפ ? ) םויו סטרקוס לע (
הדיחי 2 םזיאוגא ) סבוה לע (
דיחי ה 3 אל י ךרע שי םירבד ול ? ) לע
לימו וטסירא (
הדיחי 4 תב תונתלעותה - וננמז
ב ךרכ
הדיחי 5 תובוח ) טנאק לע (
הדיחי 6 תויוכז ) לימו קול לע (
דיחי ה 7 קדצ ) קיזונו סלור לע (
הדיחי 8 תוירחא
ג ךרכ
הדיחי 9 תוינופצמ תויעב
הדיחי 10 םזיליהינ ) השטינ לע (
דיחי תו 12-11 ערו בוט תעד ) אטמ לע - הקיתא (

םיוולנ םירפס
םירפסה תא שוכרל םישקבתמ םיטנדוטסה
הלאה : ג " לימ ס , תויתלעותה ) םוגרת : י ' רוא ;
סנגאמ , 1972 ( ; ןוטלפא , וייח סטרקוס לש ותומו
) םוגרת : ש ' ולגזוב ; תונורחא תועידי , תיילע ירפס
גג , 2001 ( ; ע ' טנאק , לש הקיסיפטמל דוסי תחנה
ימה תוד ) םוגרת : מ ' יפש ; סנגאמ , 1984 .( ןתינ
תא שוכרל הטיסרבינואה תועצמאב םירפסה
החותפה .

ה סרוק ב הוולמ תוטלק , לש םינויד תוליכמה
תויזכרמ תויעב תודוא לע םיילארשי םיפוסוליפ
הקיתאב .
10679 שפנה לש היפוסוליפ
ונתפוקתב
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

םדוק עדי שרדנ אל .


סרוקה חותיפ : ד " ץיבורוה רימא ר ) הביתכ ( ;
תומר תור ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' חמצ ידע , פורפ ' רירגש ןורוא ,
ד " ומח ריאמ ר , ד " ןיול ריקי ר

ונתפוקתב שפנה לש היפוסוליפב קסוע סרוקה ,
תיטילנאה היפוסוליפה לע קזח שגדב . ןיב
סרוקה ןד ןהבש תולאשה : םיבצמה םהמ
םיישפנה ? המ חומה יבצמ ןיבל םניב םירשקה ?
דבלב םייתביס םירשק םה הלא םאה , אמש וא
םיישפנ םיבצמ םניא אלא חומ יבצמ ? ןתינ םאה
ןיבל םיישפנה םיבצמה ןיב סחיה תא תוארל
הרמוחה ןיבל בשחמ תנכות ןיב סחיכ חומה יבצמ
ולש ? םיישפנה םהיבצמ לע תעדל םילוכי ונא דציכ
םירחאה לש ? ליפכלו יל םאה ילש ילקיסיפ ) םדא
תילקיסיפ הניחבמ ןיטולחל יל ההזה ( ןתוא
תובשחמ , םינכתה םתוא םע , םיעוטנ ונא םא םג
ןיטולחל תונוש תוביבסב ? תא ןיבהל ןתינ םאה
תועדומה תעפות , רדגב דימת היהת איה אמש וא
ןירותסמ ? הלא תולאשל רשאב תונוש תודמע
יתרוקיב ןפואב וחתוניו וגצוי תורחאו .

וח רמ דומילה
הדיחי 1 אובמ : הלש היפוסוליפהו שפנה
הדיחי 2 םזילאוד
הדיחי 3 יגול םזירויבהיב
דיחי תו 5-4 חומהו שפנה : םזילאירטמ
תודיחי 7-6 לש בשחמה לדומו םזילנויצקנופ
שפנה
הדיחי 8 םיישפנה םיבצמה לש םהינכת
הדיחי 9 םיישפנה םיבצמה לש םתועדומ


10703 ולל אובמ הקיג
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : ד " לארשי ימר ר ) הביתכ ( ;
רבליז דרו - דורו ) הכירע (
תימדקא תיארחא : ד " יארד הילד ר
םיצעוי : פורפ ' יקצליב תנע , פורפ ' בירניו רזעלא ,
ד " ןמפוה ביבא ר , ד " ץיבורוה רימא ר , ד " ריקי ר
ןיול , פורפ ' ירגש ןורוא ר

םינועיטב רקיעב תקסוע הקיגולה – תריזג
ונתושרב שיש עדימ וא תוחנהמ תונקסמ .
םה תישונאה הבשחמב םייגולה םיביכרמה
אוהש עדמ לכ םיכמסנ םהילעו רתויב םייסיסבה
תימוימוי תילנויצר הבישח לכו . גשוהש עדיה
םימוחתב םשוימ םייגולה םירקחמה תרגסמב
םיבר , הניחבל הנכה יסרוקמ לחה תירטמוכיספה
ינרדומה בשחמה חותיפל דעו . הז סרוק ךלהמב
הקיגולה לש ןוידה םוחת דמליי , תודקמתה ךות
םניאש םינועיטל םיפקת םינועיט ןיבש הנחבהב
םיפקת ) ןותנ עדימ קיסהל רשפא תונקסמ וליא ( ;
תילטוטסיראה הקיגולה תודוסי תא דמלנ ,
כ ינפל הדסונש - 2,400 םינש ; הטילש שוכרנו
נכטב לשו םיקוספה בישחת לש תומיוסמ תוקי
תינרדומה הקיגולב םיטקידרפה בישחת . ןכ ומכ ,
רבדב תונוש תויפוסוליפ תולאש ונתוא וקיסעי
הקיגולה תוהמ , תופשה ןיבש רשקה תוהמ
תוליגרה ") תויעבטה תופשה (" תיגולה הפשה ןיבל ,
דועו .

רמוח דומילה
א ךרכ
קרפ 1 הקיגול יהמ ?
קרפ 2 קיגול תילטוטסירא ה
ב ךרכ
קרפ 3 םיקוספה בישחת תודוסי
קרפ 4 םיקוספה בישחת לש הקיטנמס :
תמא תולבט
קרפ 5 תמא יצע
קרפ 6 תיעבט היצקודד
קרפ 7 םיקוספה בישחת לש היסקלפר
ג ךרכ
קרפ 8 םיטקידרפה בישחת תודוסי
קרפ 9 םיטקידרפה בישחת לש הקיטנמס
קרפ 10 קטניס תוטיש בישחתב תויט
םיטקידרפה
קרפ 11 תוהז


חורה יעדמ

היפוסוליפ

45


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10248 תינווי היפוסוליפ – סלאתמ
וטסירא דע
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : פורפ ' בוקינלוקש לאומש ,
פורפ ' בירניו רזעלא ) הביתכ ( , ד " ר כ ןועדג " ץ ;
רברפש השמ ) הכירע (

התוחתפתה רחא בקוע סרוקה היפוסוליפה לש
וטסירא דע תונושארה היתולחתהמ תינוויה .
תא איבהל ותרטמ םיטנדוטסה םע תורכיה ידיל
היפוסוליפה לש תונויערהו םיטסקטה ירקיע
רשאב תינושאר הנבה תונקהלו תינוויה
םתובישחל ל תויעבה חוסינ , םילכה תנכהל
דעו זאמ תיברעמה היפוסוליפב תונורתפה תגצהלו
ונימי . סרוקב לש םיטנמגארפ וחתוניו וארקיי
םדקה םיפוסוליפה - םייטרקוס , לש םיגולאיד
ןוטלפא ) םקלחב וא םתומלשב ( ךותמ םיקרפ ןכו
וטסירא יבתכ . הנומתה תמלשהל , עיצמ סרוקה
ינב םיינשרפ םירמאמ ץבוק םג - וננמז .

רמוח דומילה
הדיחי 1 תינוויה היפוסוליפה תישאר ,
םיטלימה םיירוגתיפהו
הדיחי 2 סידינמרפו סוטילקריה
הדיחי 3 םיטסיפוסהו םיטסילרולפה
הדיחי 5-4 סטרקוס : ותומו וייח , ותומד
ויתועדו ) האירק םיגולאידב
" היגולופא " , " ןורפיתוא " ,
" סאיגרוג " , " סרוגטורפ " ו " ןונמ ("
הדיחי 6 ןוטלפא : שפנה תרות , הרכהה תרות
הקיסיפאטמהו ) םיגולאידב האירק
" ןודיפ " , " ה התשמ " , " האיטילופ " ,
" סורדייפ ("
הדיחי 7 ןוטלפא : הרכהה תרות
הקיסיפאטמהו ) ךשמה ( תרותו
הנידמה ) ב האירק " האיטילופ ("
הדיחי 8 ןוטלפא : הרכהה תרות
הקיסיפאטמהו תורחואמה ) האירק
םיגולאידב " סוטיטיאת " ,
" סידינמרפ " , " ןטסיפוס ("
הדיחי 10-9 וטסירא : עבטה תייפוסוליפ
) האירק ב " הקיסיפ " בו " לע
שפנה ("
הדיחי 11 וטסירא : הקיסיפאטמה
) האירק ב " הקיסיפאטמ " א , ג , ז ,
אי (
הדיחי 12 וטסירא : תרותו תודימה תרות
הנידמה ) ב האירק " תרודהמ הקיתא
סוכאמוקינ " בו " הקיטילופ ("

םיוולנ םירפס
ש ' בוקינלוקש , תינוויה היפוסוליפה תודלות :
םדקה םיפוסוליפה - רקוס םייטא ) וידחי ,
משת " א ( ; ןוטלפא , יבתכ ןוטלפא , םיכרכ א - ג
) ןקוש , 1994 ( ; וטסירא , הקיתא : תרודהמ
סוכאמוקינ ) ןקוש , 1985 ( .


10266 םזיציריפמאו םזילנויצר :
האמב תויפוסוליפ תומגמ
ה - 17 הו - 18
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : פורפ ' א בירניו רזעל ) הביתכ ( ;
ןד הנליא , היקזח ןירק ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' דה דוד , פורפ ' הריקי ןנחלא ,
פ ר פו ' דנרול תור , פורפ ' ןיקצומ לאירבג ,
פורפ ' שריק םרוי , ד " רשנ הרש ר

בקועו היפוסוליפה לש הירוטסיהב קסוע סרוקה
םיבושח הבשחמ ימרז ינש לש םתוחתפתה רחא
מב ושבגתהש רתויב ךלה תואמה ה - 17 הו - 18
תיברעמה הפוריאב . לש םהיתונשמב ןד סרוקה
םיפוסוליפ השיש : טרקיד , הזוניפש , ץינבייל , קול ,
םויו ילקרב ) Descartes, Spinoza, Leibniz,
Locke, Berkeley, Hume .( םינושארה תשולש ,
הפוריא תשבי ינב , םינוכמ " םיטסילנויצר " , וליאו
םירחאה תשולש , םייאה ינב םייטירבה , םינוכמ
" םיטסיציריפמא ." לע - םזילנויצרה יפ , םדאה ,
םישוחה תרזע ילבו דבלב ולכש חוכב , לגוסמ
התימאל תואיצמה תא ריכהל . לע - יפ
םזיציריפמאה , תאז תמועל , לכ לש רוקמה
וניתויוסנתה אוה וניתועידי לכ לשו וניגשומ
םישוחה תועצמאב . תופקשה יתש ןיב קבאמה
הלא , אסיג דחמ , ןתעפשהו וז לע וז , אסיג ךדיאמ ,
לש התוחתפתה תא הבר הדימב םיבצעמ
הלא ונימי דעו זאמ היפוסוליפה , תוילאוטקאהו
הגפ אל סרוקב תונודנה תויעבה לש .

דומילה תטיש
תשש לש םהיבתכב ןויעב דקמתמ סרוקה
םיפוסוליפה ) ירבע םוגרתב .( דומילה תודיחי
וא תושרפמו םיבתכב ןויעה תא תוולמ םת ,
רבסהו עקר ירבד תופיסומ ךרוצה תדימבו .

רמוח דומילה
הדיחי 1 עקר
תודיחי 3-2 טרקיד
תודיחי 5-4 הזוניפש
תודיחי 7-6 קול
הדיחי 8 ילקרב
תודיחי 10-9 םוי
הדיחי 11 ץינבייל
הדיחי 12 הייאר תיווז דוע

םיוולנ םירפס
טרקיד , תונויגה ; קול , כש לע הסמ םדאה ל ;
ילקרב , תונורקע לע הסמ םדאה תעד ; םוי , תכסמ
םדאה עבט ; ץינבייל , םיבתכו השדחה הטישה
םירחא .

10496 הקיטתסאל אובמ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : פורפ ' בירניו רזעלא , ד " ר תב - עבש
אריפש , ד " ר כ ןועדג " ץ

תלאשב תקסוע הקיטתסאה תונמאה לש הביט
) מה לש בחרה ןבומב י הל ( תומאבו הדימה
התכרעהל . תרוסמ הקיטתסאב םינוידל
הכורא תיפוסוליפ , ילודג לש םתעפשהו
םיפוסוליפה , הבר הבשחמ הל ושידקהש , תרכינ
םויה דע . דוסי יגשומ תונקהל סרוקה לש ותרטמ
םוחתב םיחוור , ןוידהש תויעבה ןווגמ תא גיצהלו
מאב יפוסוליפה ןתא דדומתהל הסנמ תונ . סרוקה
איבהל שקבמ ב טנדוטסה ינפ םי ירקיע תא
םוחתב רבעב ועצוהש תויפוסוליפה תונשמה
הקיטתסאה , ןהלש תויטנוולרה תדימ לע עיבצהלו
םויכ , תובורמה תויוושכעה תומגמה תא ןייצל ןכו
םוחתב .

סרוקה רפס
רפסה לע ססובמ סרוקה הקיטתסא : אובמ
יפוסוליפ ) רבינואה החותפה הטיס , 1999 ( , אוהש
רפסה לש םוגרת :
O. Hanfling (ed.), Philosophical Aesthetics:
An Introduction (Milton Keynes: Basil
Blackwell and The Open University, 1992).
לעו הדימל ךירדמ .

רמוח דומילה
ןושאר קלח : יהמ תונמא ?
הדיחי 1 הרדגהה תייעב / נילפנה דלווסוא ג
הדיחי 2 תויטתסא תונוכת / גנילפנה דלווסוא
הדיחי 3 תונמאה לש היגולוטנואה / דלווסוא
גנילפנה

ינש קלח : שגרו תונמא
הדיחי 4 תיטתסאה היווחה / ןוסנילוק ןאיד
הדיחי 5 תונמא , העבהו שוגיר / טרבור
ןוסניקליו

ישילש קלח : תונמאה , הרבחהו םלועה
הדיחי 6 יו תמא גוצי / סואהטסרה דנילסור
הדיחי 7 תונמא , רסומו הרבח / לרוס םות

יעיבר קלח : ךרעו תונמא
הדיחי 8 תונמאה תכרעה / סאיל ןילוק
הדיחי 9 תונשרפו תרוקיב / סאיל ןילוק
הדיחי 10 טסופו םזילרוטקורטס -
םזילרוטקורטס / םיס טראויטס
הדיחי 11 הקיטתסאו םזיסקרמ / טראויטס
םיס


חורה יעדמ

היפוסוליפ

46


ר

ר
א
ו
ת
ן
ו
ש
א


20202 עדמה לש היפוסוליפ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : םיעדמ / םיעדמ – יללכ
ץלמומ םדוק עדי : * םיסרוקה ינש תודוסי
א הקיסיפה , סי ב הקיסיפה תודו ןיבמ דחא וא
םיסרוקה היגולויב א תיללכ , בנשא יעדמל
םייחה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' לטנדיורפ דג , פורפ ' הנועמש
גרובצניג , ד " יצרה הנח ר ג ; היקזח ןירק ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןב ףסוי - דוד , פורפ ' המימי
ןב - םחנמ , פורפ ' ץיבוביל והיעשי , פורפ ' ישיבא
תילגרמ , פורפ ' תילגרמ הנדע , ןמזוארק הנליא

תולאשב קסועה םוחת איה עדמה לש היפוסוליפ
עדמה אוה ןניינע רשא תויפוסוליפ , עדמ טרפבו
עבטה . דמה תא לבקמ ףוסוליפה ויתונעט תאו ע
כ " םינותנ " תולאש לאושו עדמה תודוא לע ; אוה
לוכיבכ עדמב ןנובתמ " ץוחבמ ." אוה וקוסיע ,
אופא , טמב א - עדמ . םיקלח ינשמ בכרומ סרוקה
םיירקיע . תולאשב סרוקה קסוע ןושארה וקלחב
טמ א - ל תועגונה תויעדמ הנבמ עדמה , דועב
טמ תולאש תונודנ ינשה וקלחבש א - תויעדמ
ל תועגונה ה תוחתפת עדמה . ןושארה קלחה
רפסל סחייתמ עבטה עדמ לש היפוסוליפ תאמ
לפמה לרק ; * * רפסל סחייתמ ינשה קלחהו
תויעדמ תוכפהמ לש הנבמה סמות אוה ורבחמש
ןוק * * * ) תירבעל ומגרות םירפסה ינש *
4
( .

עבטה יעדמל םיטנדוטסל רקיעב דעוימ סרוקה
םהיקפוא תא ביחרהל םיניינועמה םייחהו
וארלו ףיקמ טבמב םיקסוע םה ובש םוחתה תא ת
רתוי לילכמו . םירומ םג ןיינע תולגל םייושע
הז סרוקב דחוימ םושמ לע תויפוסוליפ תולאשלש
עדמה לש ועבט תודוא שי תולאשל רישי רשק
יכרדל תועגונה עדמה תארוה . םג יושע סרוקה
תולאשב ןיינעתמה לש ותונרקס תא תורגל
ללכב תויפוסוליפ , תולאשבו לש ועבט תודוא לע
טרפב עבטה עדמ . ץלמומ סרוקב םיניינועמה לכל
םיעדמל אובמה יסרוקמ דחא תא םדוק דומלל ,
ןכש , םייעדמה םימוחתה דחא םע תורכיה אלל
אוה םהילאש םינכתה ןמ שולת סרוקה היהי
סחייתמ .

וח רמ דומילה
תודיחי 4-1 עדמה לש תיטילנא היפוסוליפ
הדיחי 5 היפוסוליפה לרק לש עדמה לש
רפופ
הדיחי 6 תיקינרפוקה הכפהמה – המגוד
תיעדמ הכפהמל תירוטסיה
תודיחי 11-7 לש היפוסוליפה לש עדמה ןוק סמות
הדיחי 12 תייפוסוליפב הנדה תושר תדיחי
תילטנניטנוקה עדמה

*

* ת םייוניש הרבע םייחה יעדמב םידומילה תינכ
סרוקל םדקה יאנת ונוש ךכמ האצותכו .
ינפל םייחה יעדמב םהידומיל ולחהש םיטנדוטס
א רטסמס 2002 ץועייל תונפל םילוכי .
** Carl G. Hempel: Philosophy of Natural Science
(1966)
* * * Thomas S. Kuhn: The Structure of Scientific
Revolutions (1962. 1970)
*
4
הלא םירפס שוכרל םישקבתמ םיטנדוטסה .
הטיסרבינואה תועצמאב תאז תושעל ןתינ
החותפה .


20304 היפוסוליפב תורחבנ תויעב
עדמה לש
6 נימס תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ תינויר
ףסונ ךויש : םיעדמ / םיעדמ – יללכ
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו עדמה לש היפוסוליפ
ו סרוק יעדמב דחא עבטה ו םייחה , הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה . םדוק עדי ץלמומ :
סרוקה רסומה לש היפוסוליפב תויעב .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןב המימי - םחנמ
םיצעוי : פורפ ' ילערב דעלג , פורפ ' ץיבוביל והיעשי

סרוקה דעונ ןיינע ואצמש םיטנדוטסל רשפאל
סרוקב אובמה עדמה לש היפוסוליפ ) 20202 (
הז םוחתב םהיתועידי תא קימעהלו ביחרהל
רתוי םדקתמ סרוק תרגסמב , לש ופוסבש ךכ
הדובע בותכל ולכוי סרוקה תינוירנימס אשונב
םוחתב רושקה . תוצמל הנווכה ןיא אוהש לכ ףנע
עדמה לש היפוסוליפב , יפוסוליפ ןויע לגרתל אלא ,
תיתרוקיב האירק רמולכ , תוסחייתהו ןויד
רמוחל תיאמצע .

טנדוטסה םי לבקי ו הפשב םירמאמ הרשעכ
תויחנהלו הכרדהל תורבוחו תילגנאה . הכרדהה
םירמאמה ירבחמ תודוא לע אובמ ירבד לולכת ,
םמצע םירמאמל אובמ ירבד , מב ןויד םירמא
םהיתוכלשהבו , ןיב םירשקה לע העבצה
םינודנה םירמאמה , תויעבל םירמאמה ןיב ןכו
אובמה סרוקב ונודינש , הדובעו ןוידל תולאש
תימצע . תורוקמ סרוקב ובלושי אלש תורמל
םיירוטסיה , ןיבל ןוידה יאשונ ןיב רשקה טלבוי
תומדוק תופוקתב וא םויכ עדמב שחרתמה .
סת תינוירנימסה הדובעה סרוקה רמוח לע ךמת
רחא טעומ רמוח לע וא . טנדוטסה םי יכי ונ תא
תדובע ם ךירדמ תכרדהב , הדובעה םויסבו ולהני
ןויד מ םכס הדובעה אשונב .

םייזכרמה םיאשונה
א . תואיצמו עדמ : תיזכרמ הלאשב ןד הז קרפ
עדמה לש היפוסוליפב : תוירואתה םאה
תודוא לע תותימא ונל תורסומ תויעדמה
םלועה ? ירליה לש םהיתודמעב ןד קרפה
םנטפ , הלאשב ןיווק דראליוו דנבארייפ לופ
וז .
ב . הירואתו תיפצת : ךרוע קרפה םע תורכיה
תיביטקודניאה הקיגולה לש תויעבה ןמ המכ .
םה ןקיטרואתה תמלידו ןמדוג לש סקודרפה
קרפב םייזכרמה םיאשונה .
ג . תויתביסו רבסה : רבסהל לפמה לש לדומה
הווהמ אובמה סרוקב יזכרמ אשונ . ןד קרפה
הז לדומ לע תרוקיבב . הזילנאב קרפה ןד ןכ
יתביסה רשקה גשומ לש .


10393 ב ןויע " תומדקה " טנאק לש *
4 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו םזילנויצר
םזיציריפמאו , םיסרוקה ןיבמ דחא היפוסוליפ
עדמה לש , רסומה לש היפוסוליפב תויעב , ןכו
תושירדב הדימע ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' בירניו רזעלא ) הביתכ ( ;
רברפש השמ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' רלייו ןושרג , פורפ ' ןמליס ןנחוי

תרות ירקיע םע הנושאר תורכיה ךרוע סרוקה
טנאק לאונמע לש הקיסיפאטמהו הרכהה , ילוא
השדחה תעב רתויב בושחה ףוסוליפה . סרוקה
הווהמ סרוקל ךשמה ןיעמ םזיציריפמאו םזילנויצר
) 10266 ( . תושיגה יתש ןיב הזתניס ךרע טנאק
הלאה , תירוקמ הנשמ עיצהו ןהיתש לע קלח םג ךא
רתויב , םינוויכל תיפוסוליפה הבישחה תא החתפש
ירמגל םישדח . ראתמ סרוקה , תא שרפמו ריבסמ
טנאק לש ותנשמ , לש םהיתונשמל התוא הוושמ
יבצמו וימדוק היגשיה לע קר אל ע , לע םג אלא
תררועמ איהש םיישקה .

רפסב תכרדומ האירק ןיעמ הווהמ סרוקה לש ו
טנאק לכותש דיתעב הקיסיפאטמ לכל תומדקה
עדמכ עיפוהל , תנשב בתכנש 1783 . ונודיי םעפ ידמ
ךותמ םיעטק םג הרוהטה הנובתה תרוקיב ,
בתכנש תנשב 1787 ) קילאיב דסומ , משת " ג .(

רמוח מילה דו
דומיל תודיחי עברא סרוקב , לע - יקלח יפ
ה תומדקה :
הדיחי 1 המדקההו טנאקל המדקה ) טנאק לש (
ל " תומדקה ."
הדיחי 2 מ םיעיגמ ךיא הארמ טנאק - 12 = 7+5
דיאל י ילטנדנצסנרט םזילא . וז הדיחי
קלחבו אובמב הנד א ) םיפיעס 13-1 .(
םישוחה תסיפת םה ןוידה יאשונ ,
הו ללחה יגשומו הקיטמתמה ןמז
") הקיטתסא " – טנאק יפב .(
הדיחי 3 טפשמה תא ןיבהל ךיא " שמשה
ןבאה תא תממחמ " ? הנד וז הדיחי
קלחב ב ) םיפיעס 39-14 ( , וניינעש
הרכה לכל תויחרכהה תוירוגטקה
תינויסינ ") הקיטילנא " – טנאק יפב .(
הדיחי 4 המו רוסא המ ) תאז לכב ( רמול רתומ
םיהולא לע היפוסוליפב , לועה לע ם
םדאה שפנ לעו ותוללכב ? הנד וז הדיחי
קלחב ג ) םיפיעס 60-40 .( טנאק ןאכ
הקיסיפאטמה יישק לע עיבצמ
םנורתפל ךרדה לעו תיתרוסמה
") הקיטקלאיד " – ונושלב .(
ללוכ דומילה רמוח םירפסה תא םג : ע ' טנאק ,
עיפוהל לכותש דיתעב הקיסיפאטמ לכל תומדקה
עדמכ ) םוגרת : א ' ירעי ; סנגאמ , שת ל " ט .( ש " ה
ןמגרב , טנאק לאונמע לש היפוסוליפה ) סנגאמ ,
שת " ם .(

הבוח תולטמ םיטנדוטסה ושיגי סרוקה ךלהמב .

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


חורה יעדמ

היפוסוליפ

47


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10555 הנידמו תד : םיטביה
םייפוסוליפ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקה ןיבמ דחא םללכבו תויעב
רסומה לש היפוסוליפב , הבשחמל אובמ
תינידמ , תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

פ י ת ו סרוקה ח : פורפ ' בירניו רזעלא ) הביתכ ( ;
פש השמ רבר ) הכירע (

תורטמ סרוקה
טנדוטסל תונקהל ןווכתמ סרוקה םי לש הנבה
תב תינידמה היפוסוליפה תונשמ - וננמז , ידכ
תדה ןיב םיסחיה תייעב תא ןתועצמאב ריאהל
הנידמהו , רתויב תורעובה תויעבה ןמ איהש
לארשי תנידמב ירוביצה םויה רדס לע תודמועה .
ןכ ומכ , טנדוטסה תא לגרתמ אוה םי ירקב תא
יוושכע יפוסוליפ רמוח . העבראב דקמתמ סרוקה
הבשחמ ינוויכ :
1 . סלור לש ינידמה םזילרבילה " רחואמה "
2 . תונתליהקה ) םזינאירטינומוק (
3 . זר ףסוי לש ינתומלשה םזילרבילה
4 . ברה השיגה - תיתוברת
תידוהי היפוסוליפב קסוע וניא טעמכ סרוקה .

ללכ תורכיה ךורעל אופא איה הנווכה ינוויכ םע תי
הבשחמ ) םייללכ ( הלא , דומלל ןתינ המ תוארלו
תד יסחי תלאש לע םהמ - הנידמ . תמושת הנפות ןכ
תונלבוסה גשומל בלה , ןיבל וניב רשקה ןודייו
דוסי יכרעכ הימונוטואהו םדאה דובכ יגשומ
תילרבילה תיפוסוליפה תרוסמב .

ללוכ דומילה רמוח סרוקה רפס תא : רזעלא
בירניו , מו תד הניד : םייפוסוליפ םיטביה ) ץוביקה
דחואמה , 2000 ( , ןכו הארקמ ו הדימל ךירדמ .

דומילה יאשונ
תד לש ןויפא
םינוש םיגוסמ םזילרולפ : ירפ םזילרולפ
הריבס תקולחמ ) סלור ( םזילרולפ תמועל
יאמ עבונה - האוושהה תורשפא ) זרו ןילרב (
הקתשהו הרשפ
הוושה תונמדזהה ןורקע , תייעב לע יוציפה
וקמו תיתורירש תותיחנ ם קדצ ילוקישב תדה
ת א רו יי המודמה הנמאה ת ) תיטתופיהה ( לש
ןולנקסו סלור
סלור לצא ןופצמהו תדה שפוח תבוטל לוקישה
הנידמהמ תדה תדרפהו הנידמה תוילרטיינ
תירוביצה הקמנהה גשומ (public reason)
סלור לע תינתליהקה תרוקיבה
מלש תונתו ) םזינויצקפרפ ( וטסירא לצא
במרהו " ם
תישיאה הימונוטואה לאידיא ) לע - טנאק יפ ,
זרו לימ (
זר לצא ינתומלש םזילרביל
םדאה דובכו תונלבוסה יגשומ
הימונוטוא , תונלבוס , תדהו םדאה דובכ
ברה תוארה תדוקנ - היתויועמתשהו תיתוברת
םייתד םיטועימ לש תויוכזה יבגל

ב הבוח ישגפמ השולש םימייקתמ הז סרוק .

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .

ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10337 תירוטסיה הבישח ) םיקרפ
הירוטסיה לש היפוסוליפב ( *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / הירוטסיה
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , ב םיסרוק ינש םללכבו הירוטסיה וא
ב סרוק הירוטסיה ** ו סרוק ב וסוליפ היפ כו ן
תושירדב הדימע ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' בירניו רזעלא ) הביתכ ( ,
ד " ןדיע רשא ר ; ןד הנליא , רברפש השמ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ילאירא עשוהי , פורפ ' יזגלא ידג ,
פורפ ' ןב המימי - םחנמ , פ ר פו ' ןמרסו ירנה ,
ד " דרגנירג הרוא ר , ד " ןדיע רשא ר , ד " רחש לבוי ר

םייפוסוליפ םינוידל אובמ שמשמ סרוקה
הדמעמבו הירוטסיהה לש הביטב םייגולודותמו
תעד םוחתכ , םיטנדוטסל רקיעב דעוימ אוהו
הירוטסיהב םיחמתמה . םימרזה תא גיצמ סרוקה
הירוטסיה לש היפוסוליפב םיירקיעה , ךות
ךותמ תולועה תויגולודותמה תויעבה תשגדה
לש הביתכהו רקחמה תוליעפב תוננובתה
םינוירוטסיהה .

םיכרכ השימח ללוכ דומילה רמוח :
א תירוטסיה הבישח : היפוסוליפב םיקרפ
הירוטסיה לש
ב תירוטסיה הבישח : םירמאמ ץבוק
הירוטסיה לש היפוסוליפב
ג תירוטסיה הבישח : תימצע הדובעל תרבוח
הירוטסיה – תואיצמ וא סותימ ? – תובשחמ
עוצקמה בצמ לע
טסופ - הירוטסיהו םזינרדומ : םירמאמ רחבמ

יקרפ דומילה
קרפ 1 אובמ : הלש היפוסוליפהו הירוטסיה
קרפ 2 וירואיתו עוריאה
קרפ 3 רבסה
קרפ 4 םייתביס םירשק
קרפ 5 םישעמ רבסה
קרפ 6 תרחא הפוקת תרכה
קרפ 7 ןוניכו יוליג
קרפ 8 טסופ - נולוק םזילאי
קרפ 9 תירוטסיה תויביטקייבוא
קרפ 10 תויביטרנ ירוטסיה ת* ותכל רשפא סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע ב
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .
** םג סרוקה דומיל רשואי םידחוימ םירקמב
הירוטסיהב סרוק ודמל אלש םידימלתל ,
ודמלש םירחאה םיסרוקל םאתהב .


10924 יאו ןויווש - ןויווש – טבמ
יפוסוליפ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקה ןמ דחא םללכבו תויעב
רסומה לש היפוסוליפב , אובמ הבשחמל
תינידמ , תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' בירניו רזעלא ) הביתכ ( ,
רברפש השמ ) הכירע (
ץועיי : פורפ ' לארה ןולא

סרוקה תורטמ
תועודי תודבועה – םיינעו םירישע ןיב רעפה
קימעמו ךלוה םלועבו לארשיב . ןויוושה אשונ
ירוביצה חישה דקומב אצמנ , הניחבמ םג ןודנו
תיפוסוליפ . טביהה ןמ תיזכרמה הלאשה
כ ןויווש םא איה יפוסוליפה יואר ךרע אוה ילכל .
תויעבה תא ריכהל דמלנ הז סרוקב , קוסענ
הפנעה תיפוסוליפה תורפסב תיתרוקיב האירקב
הז םוחתב , ןיבהל הסננו , םינועיט ךירפהלו תונבל
ןויווש דגנו דעב . לע עיבצהל םג הסנמ סרוקה
תונורקעה לש תישעמהו תישחומה תועמשמה
םיטשפומה םינועיטהו .

יאשונ ה דומיל
לח איה המ תשדוחמ הקו ?
המב ןויווש ?
תימצעה תולעבה ןורקע
םלועה ךייש ימל ?
רוזעל הבוחה
ידדה ןורתי
לומג תוירואת
תויונמדזה ןויווש
סלור לש רעפה ןורקע
תוירחאו לזמ
ידדה חוטיב
רקיהו ןינאה םעטה תלאש
םילוחו םיכנל יוארה סחיה
טנג הסדנה ןויוושו תי
ןויוושו היצזילבולג
ןחוב הרקמ : לוכל הווש דוסי תסנכה תחטבה

רפסה לע ססובמ דומילה רמוח ןויוויש לע
ןויווישיאו : יפוסוליפ טבמ א תאמ ' בירניו
) סדרפו הפיח תטיסרבינוא , 2007 ( , הארקמ
הדימל ךירדמו .

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .

יוסמ ןכות תפיפח שי ןיבל הזה סרוקה ןיב תמ
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
הז סרוקב רובצל ןתינש תוכזה תודוקנ רפסמ .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


חורה יעדמ

היפוסוליפ

48


ר

ר
א
ו
ת
ן
ו
ש
א


םיפסונ םיסרוקל תוינפה

פ ייניבה ימיב תידוהי היפוסולי ם – הידעס ברמ
במרה דע ןואג " ם ) 10412 ( ) ר ( – יעדמב ץבושמ
תודהיה , מע ' 23 .

ת הלכשהה תובר – האמב הפוריאב תונמאו תוגה
ה - 18 . א קלח ) 10282 ( ) ר ( – הירוטסיהב ץבושמ ,
מע ' 30 .

ת הלכשהה תובר – האמב הפוריאב תונמאו תוגה
ה - 18 . ב קלח ) 10463 ( ) ר ( – הירוטסיהב ץבושמ ,
מע ' 30 .

ברעמה תורפס תרוקיבב ךרד ינויצ ) 10639 ( ) ר ( –
תורפסב ץבושמ , מע ' 56 .

ות תוברתהו תורפסה תר : תונב תולוכסא - וננמז
) 10734 ( ) ר ( – תורפסב ץבושמ , מע ' 57 .

תינידמ הבשחמל אובמ ) 10611 ( ) ר ( – ץבושמ
הנידמה עדמב ןיב םיסחיו - םיימואל , מע ' 116 .

א הקיסיפה תודוסי ) 20113 ( ) פ ( – ץבושמ
הקיסיפב , מע ' 170 .

ב הקיסיפה תודוסי ) 20114 ( ) פ ( – ץבושמ
הקיסיפב , מע ' 170 .

םייחה יעדמל בנשא ) 20121 ( ) פ ( – יעדמב ץבושמ
םייחה , מע ' 192 .

א תיללכ היגולויב ) 20118 ( ) פ ( – יעדמב ץבושמ
םייחה , מע ' 192 .


ש בל ומי : תודוקנ םיקינעמ םניא הלא םיסרוק
פוסוליפב תוכז הי .
חורה יעדמ

תונשלב

49


ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת
ן


10143 תונשלבל אובמ
6 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ

םדוק עדי שרדנ אל .

סרוקה חותיפ : פורפ ' רינ לאפר , פורפ ' רפואל רשא
) תכ י ב תודיחי ת 5-4 ( , ןנער הרוא ; לאגנה הלארשי
) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןמרב תור , פורפ ' ירדק יבצ םחנמ ,
פורפ ' ןיבר םייח , פורפ ' דלוצרוש הרוא

רטמ תו ה סרוק
הנבמ לש הנבה םיטנדוטסל תונקהל דעונ סרוקה
הפשה , םיירקיעה םיכילהתה לשו הידוקפת לש
הב םישחרתמה . תונורקע תא וריכי םיטנדוטסה
תינרדומה תונשלבה , תירבעמ רקיעב תומגדה ךות
תב - וננמז . ףסונב , נחביי לש םינוש םושיי ימוחת ו
ןוגכ תונשלבה תיתוכאלמ הניב , הפש תשיכר ,
ה הפש תארו , םוגרת , דועו תורפסהו ארקמה רקח .

רמוח דומילה
הדיחי 1 תינרדומה תונשלבה תונורקע
הדיחי 2 תרושקתל יעצמאכ ןושלה
הדיחי 3 הרבחו ןושל
תודיחי 5-4 היגולונופו הקיטנופ
הדיחי 6 מה י ןרוצהו הל
הדיחי 7 תינולימה הרוצתה
הדיחי 8 ריבחת : יכרמו טפשמה ויב
הדיחי 9 ריבחת : םחותינו םיטפשמ תריצי
הדיחי 10 הקיטנמס : מ יעמשמ י םיל
םהילוגלגו
הדיחי 11 הקיטנמס : לש ינורכניסה רואיתה
תועמשמה
הדיחי 12 םושיי ימוחתו תובחרה10730 ת תונשלבל אובמ תיטרוא *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

עדי שרדנ אל דוק ם .

חותיפ סרוקה : ד " םדא תילג ר , ד " הנריא ר
קיניוטוב - םתור , ד " יבס ודלא ר , ןהכ ןווא ;
רבליז דרו - דורו ) הכירע (
תימדקא תיארחא : פורפ ' ינוליס לט


ת תונשלב תיטרוא קסועה רקחמ םוחת איה
שמתשהלו תיעבט הפש שוכרל תישונאה תלוכיב
הב . תוחנה תא גיצמ סרוקה תונשלבה לש דוסיה
ה ת טרוא תי היתורטמ תאו ימוחתמ דחא לכב
הלש םייזכרמה רקחמה : םיטפשמו םילימ
) ריבחתו היגולופרומ ( , תועמשמ ) הקיטנמס
הקיטמגרפו ( , הפשב םילילצ תוכרעמ ) הקיטנופ
ופו היגולונ ( , לע ינושלה עדיה תשיכרו - םידלי ידי .

רקיעב דעוימ סרוקה ל רקחב םיניינעתמ ה הפש ,
יעדמבו םייביטינגוקה םיעדמב חורה , אוה ךא
םיפסונ םימוחתב םיניינעתמל םג ינויח עדי הנקמ
הפשב םיקסועה , ןוגכ חומה רקח , ךוניח , תואנילק
תרושקת , הקיסומ דועו .

סרוקה הנבמ
א קלח : אובמ – תונשלבו הפש
תיטרואתה תונשלבה תודוסי
הפש תשיכר רקחו תינשלבה הירואתה
הפש לש יגולויבה סיסבה
ב קלח : לימ םיטפשמו םי ) ריבחתו היגולופרומ (
ןתריציו םילימה הנבמ
טפשמה לש דוסיה ינבא
םינבמ רוצייב םירטמרפהו תונורקעה
םייריבחת
םייריבחת םינבמ תשיכר
ג קלח : הפשב תועמשמ ) הקיטמגרפו הקיטנמס (
תיעבט הפש לש תיטנמסה הירואתה תודוסי
הקיטנמסב תויזכרמ תויגוס
עמשמ רשקֶ ה ךותב תו : הקיטמגרפ
תועמשמ תשיכר
ד קלח : םיידוזורפ םינבמו םיינושל םילילצ
) היגולונופו הקיטנופ (
םיינושלה םילילצה : הקיטנופ
הפשב םילילצה תכרעמ : היגולונופ
הפשב םילילצה ןוגרא : תידוזורפ היגולונופ
םיידוזורפ םינבמו םילילצ תשיכר


* סרוקה תא דיתעב ףילחי הז סרוק תונשלבל אובמ
) 10143 .(


10226 הגהה תרות
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע ןושל
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה אובמ תונשלבל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןנרוא יזוע , פורפ ' רשא
רפואל , ד " תרפא לכימ ר , ןורפע הנימ , הירורב
ריפוא , רבליז דרו - דורו
םיצעוי : רפ פו ' ןב באז - םייח , פורפ ' ןועדג
גרבנדלוג , פורפ ' ןיבוט ישי , פורפ ' רפואל רשא ,
פורפ ' גרומ המלש , ד " גרוב רדנסכלא ר , ד " הילד ר
ןהכ

הגהה תרות יהמ ?
איה הגהה תרות יורקה תונשלבב ףנעה היגולונופ .
תא הווהמ היגולונופה דומילל ינושארה סיסבה
הפש . תוינולימ תועפות , תויקודקד ףאו
תויריבחת , םיתעל תוכורכ תויתורפסו תוינונגס
תרות םוחתמ םיידוסי םיקוח תנבהב תובורק
הגהה , ב שה לש םינ ֵ בלהו רמוחה תניחב הפ . רתי -
לע - ןכ , הכירצמ תחא הפש לש הגהה תרותב הנבה
אליממ האיבמו תיללכה הגהה תרותב הנבה
תופשה ראשב תוינושל תועפות תנבהל .

רוקה לש ירקיעה וקלח יוגיהה תרותב דקמתמ ס ,
יורקה תונשלבב ףנעה איהש הקיטנופ . סרוקב
תועפות תושגדומ תויטנופ תירבעה לש תרבודמה
תב - וננמז .

מ סרוקה תורט
תרות לש המוקמ לע דוסי יגשומ תונקהל
ןושלה תרותב הגהה , םיגשומ ןיב הנחבהה לעו
םייטרואת ) תומנופ ( םייתיפצת םיגשומ ןיבל
) םייגה יעוציב .(
הגהה תרות לע שורדה עדיה תא תונקהל
תירבעה ימוחתב התופקתשה לעו תיללכה .
תויגוסה תא גיצהל תוישעמהו תויטרואתה
תירבעה לש תב - וננמז םוחתב הגהה תרות .

ל דעוימ סרוקה ש ימ ןיינעתמ הפשב תירבעבו ללכב
טרפב , ונושלש ימל דחוימב בושח אוהו –
ותונמוא , דמו םירומ ןוגכ םיכיר , םיניירק
םינקחשו , ישנאו םימאונ רוביצ .


רמוח דומילה
הדיחי 1 יללכ אובמ
הדיחי 2 יוגיההו לוקה
תודיחי 4-3 םייגה לש יכותיח רואית
הדיחי 5 תיטסוקא הקיטנופל אובמ
תודיחי 7-6 םייגה לש יטסוקא רואית

םג ללוכ דומילה רמוח ארקמ םירמאמ ת
םוחתב םיקסועה לש הקיטנופהו היגולונופה
תב תרבודמה תירבעה - וננמז .

חורה יעדמ

תונשלב

50ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10483 תירבע היגולופרומב םיקרפ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע ןושל
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה תונשלבל אובמ .

חותיפ סרוקה : פורפ ' דלוצרוש הרוא ) הביתכ
חותיפה זוכירו ( ; ןמרמיצ לכימ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןמרב תור , פורפ ' רינ לאפר ,
פורפ ' ירדק יבצ םחנמ , ד " רוטנב רתסא ר

רטמ ו סרוקה ת
סרוקה ראתמ םילימה תרוצת לש םיטביה
) היגולופרומ ( תירבעב , תוירואתה רואל
לבה תויגולופרומה תונושה תוינש , ו מ ריבס
יכילהת תא ןתרגסמב תרוצתל םיארחאה הפשה
ןתנבהלו םילימה . ןפואב רקיעב קסוע סרוקה
םילימה תרוצת , ב תנבה םיליבומה םיכילהתה
תרחא וא וזכ הרוצתל , בו יב םירשק יכרד ן
תונושה הרוצתה . ודקמתי תומגדההו ןוידה
ב ה הפשה הנבמ תירבע תב - וננמז . עידיב ךרוצ ןיא ה
לש תמדוק ירבעה קודקדה .

רמוח דומילה
ךרכ א
הדיחי 1 אובמ – תונורקעו יטרואת עקר
הדיחי 2 דוסי יחנומ
הדיחי 3 תירבעה הלימה הנבמ
ב ךרכ
הדיחי 4 תירבע הלימ תריציב םיכרד
הדיחי 5 א הייטנו הריזג
הדיחי 6 ב הייטנו הריזג
ג ךרכ
הדיחי 7 תירבעה המפרומהו הרבהה
הדיחי 8 ירבעב םיימנופופרומ םיכילהת ת
ד ךרכ
הדיחי 9 םישרוש , א םילקשמו םיניינב
הדיחי 10 םישרוש , ב םילקשמו םיניינב
הדיחי 11 תירבעה לש היגולופרומב ןימה
הדיחי 12 תירבעה לש היגולופרומב רפסמה


10250 תירבע הקיטנמס – תועמשמ
תרושקתו *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע ןושל
מ םדוק עדי ץלמו : סרוקה תונשלבל אובמ .
תילגנאבו ירבע קודקדב העידי תשרדנ ) תמרב
לארשיב תורגבה תוניחב .(

חותיפ סרוקה : פורפ ' רינ לאפר , ןורפע הנימ ; האל
לפסה ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' גרומ המלש , פורפ ' ןיבר םייח ,
פורפ ' תור ןמרב


סרוקה גיצמ תינשלבה הקיטנמסה תונורקע תא
תויועמשמה תרותכ , לש הילכב שומישה תאו
לשו םילמ לש תויועמשמ חותינל הקיטנמסה
תירבעה הפשב םיטפשמ . ודוסיב תחנומה השיגה
תיתרושקת איה סרוקה לש - תיטמגרפ ;
פתנ הקיטנמסה ס תועמשמב תקסועה הירואתכ ת
מ לש י מ יפוריצ לשו םיל י םיל םירשק ֶ ה ךותב
םייתביסנו םיינושל . ןכל , ינשלבה ןויעה בלושמ
ןמ םיחוקלה םיגשומב סרוקה יאשונב
הקיטמגרפה , היגולויצוסהו היגולוכיספה ) ןיא
ךרוצ םדקומ עדיב הלא םימוחתב .(

רמוח דומילה
הדיחי 1 תועמשמו תרושקת
הדיחי 2 רשקהבו ינושלה רשקהב תועמשמה
יתרבחה
הדיחי 3 תרוצת לש םייטנמסה םיטביהה
מה י םיל
הדיחי 4 תינבמ הקיטנמס – םיביכרו תודש
הדיחי 5 מ לש ןהיעמשמב תורומת י םיל
הדיחי 6 הימינומוה , תועמשמ יסחיו הימסילופ
הדיחי 7 תכרעמה לע תויזעול תועפשה
תירבעה לש תינולימהו תיטנמסה
תב - וננמז
הדיחי 8 תביסנ םירשקהב תועמשמ םיי
הדיחי 9 טפשמה לש הקיטנמסה
הדיחי 10 ַ מ ורק - הקיטנמס : טסקטו תועמשמ


* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיטרפ קרפב םיאלמ 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10641 ןושל , תוברתו הרבח *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / היגולויצוס
היגולופורתנאו ; תרושקת
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה תונשלבל אובמ ,
תירבע הקיטנמס – תרושקתו תועמשמ , אובמ
היגולויצוסל .

חותיפ סרוקה : ד " צומ הכלמ ר ' קינ ) הביתכ ( ;
רצליז ידא ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' רינ לאפר
םיצעוי : פורפ ' דלוצרוש הרוא , ד " דמחומ ר
הראמא

סרוקה תורטמ
םירשקהב תוינושל תועפות לש חותינו רואית
םייתוברתו םייתרבח ; יסחיו העפשהה תנבה
ןושלה ןיב ןילמוגה , תוברתהו הרבחה ; תרכה
ויצוס םיכילהת לש חותינל םילדומו תוירואת -
גניל ו םייטסיו ; תוינושל תועפות תנבה - תויתרבח
תרושקתבו םינומה תרושקתב תילארשיה תירבעב
ןיב - תישיא .

םיידומיל םידעי
ןושלל םירושקה םיכילהת לשו תועפות לש הנבה
הרבחלו ; םזילרולפלו תוּנושל תוּעדוּמ חותיפ
ינושל ; ןושל י ֵ שומיש חותינל םינוירטירק תיינקה
םינוש םייתרבח םירשקהב ; יכרד תנבה שומישה
תונוש תויתוברתו תויתרבח תורטמל ןושלב .

רמוח דומילה
א ךרכ
קרפ 1 אובמ : תיתרבח תוליעפכ ןושלה
קרפ 2 ןושלב םזילרולפו תוּנוש : םיטקלאיד
םיטקלויצוסו
קרפ 3 יתביסנה רשקהב ןושלה : בלשמה
ב ךרכ
קרפ 4 רָ דג ִ מו ןושל
קרפ 5 ןושל , תודמעו היגולואידיא
קרפ 6 שלה םינומהה תרושקתב ןו
קרפ 7 ןושל ןונכתו ןושל לש תומרונ
קרפ 8 ןושלב תוחתפתהו יוניש
ג ךרכ
קרפ 9 היפרגונתא : ןושלו תוברת
קרפ 10 תילולימ תרושקתב םייתוברת םילדבה
אראפו - תילולימ

ללוכ דומילה רמוח תרעומ הארקמ .

* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


חורה יעדמ

תונשלב

51


ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת
ן


10440 ןושלה תודלותב םיקרפ
תירבעה : תיסאלקה הביטחה
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע ןושל
ץלמומ םדוק עדי : תונשלבב תיסיסב העידי
סרוקה תמרב תיללכ תונשלבל אובמ .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רינ לאפר ) חותיפה זוכיר ( ,
ןורפע הנימ , ד " ןהכ םייח ר ; רצליז ידא ) כירע ה (
ימדקא יארחא : פורפ ' ירדק יבצ םחנמ
םיצעוי : פורפ ' רדלא ןליא , פורפ ' רב השמ - רשא ,
פורפ ' ץיבורוה יבא , פורפ ' םולהי ףסוי , פורפ ' רשא
רפואל , פורפ ' גרומ המלש , פורפ ' רינ לאפר ,
פורפ ' ןב דג - יתפרצ ימע , פורפ ' ןיבר םייח ,
פורפ ' דלוצרוש הרוא

תמ תחא הביטח אוה הז סרוק תוביטח שולש ךו
לולכמ תווהמה םירקסנ ובש ר ו ןושלה ידב
היתופוקתל תירבעה . תוגיצמ תוביטחה שולש
ףיקמ ינורכאיד רואית , וגוסמ ןושאר , ןושלל
תירבעה , לע ערתשמה - כ ינפ - 3,200 הנש , ןושלמ
דע תיסאלקה ארקמה ה ונימי לש תינרדומה ןושל .

סרוקה תורטמ
ה םידברה לע דוסי יגשומ תונקהל םינוש
תירבעה ןושלה תודלותב .
לש תושבגתההו אצומה תויעב תנבהב עייסל
ויתורוקמו ויתוביטח לע דבור לכ .
תוליבקמ תוינושל תוכרעמל תועדומ חתפל
היתופוקתל תירבעה תא תוולמה .
יתרבחה עקרה תא ראתל - ןושל לש יתוברת
ו הפוקתה ןיחבהל הב תוימינפ תונחבה , ןוגכ :
םיגהל , ִ מ לש םיב , דועו תודחוימ תונושל .
ל ןוד תורחבנ תועפותב ) וא תונייפאמ
תויזכרמ ( היגולונופה ימוחתמ , היגולופרומה ,
מה רצואו ריבחתה י הפוקתה ןושל לש םיל .


רמוח דומילה
אובמ / פורפ ' ירדק יבצ םחנמ
הדיחי 1 תיארקמה ןושלה / ד " ינוקרי הקבר ר
הדיחי 2 ינש תיב ימי לש תירבעה / פורפ '
ןורמיק עשילא
הדיחי 3 םימכח ןושל / פורפ ' טיברש ןועמש

תופסונה תוביטחה : *
10441 תימייניבה הביטחה ) תודיחי 7-4 (
10442 תינרדומה הביטחה ) תודיחי 11-8 (

*

* דרפנב הדומעב םיעיפומ תוביטחה ירואית .


10441 ןושלה תודלותב םיקרפ
תירבעה : תימייניבה הביטחה
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע ןושל
ץלמומ םדוק עדי : תונשלבב תיסיסב העידי
סרוקה תמרב תיללכ תונשלבל אובמ .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רינ לאפר ) זוכיר חותיפה ( ,
ןורפע הנימ ; רצליז ידא ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' ירדק יבצ םחנמ
םיצעוי : פורפ ' לא ןליא רד , פורפ ' רב השמ - רשא ,
פורפ ' ץיבורוה יבא , פורפ ' םולהי ףסוי , פורפ ' רשא
רפואל , פורפ ' גרומ המלש , פורפ ' רינ לאפר ,
פורפ ' ןב דג - יתפרצ ימע , פורפ ' ןיבר םייח ,
פורפ ' דלוצרוש הרוא

תוביטח שולש ךותמ תחא הביטח אוה הז סרוק
לולכמ תווהמה םירקסנ ובש ר ו ןושלה ידב
קתל תירבעה היתופו . תוגיצמ תוביטחה שולש
ףיקמ ינורכאיד רואית , וגוסמ ןושאר , ןושלל
תירבעה , לע ערתשמה - כ ינפ - 3,200 הנש , ןושלמ
דע תיסאלקה ארקמה ה ונימי לש תינרדומה ןושל .

סרוקה תורטמ
םינושה םידברה לע דוסי יגשומ תונקהל
תירבעה ןושלה תודלותב .
בגתההו אצומה תויעב תנבהב עייסל לש תוש
ויתורוקמו ויתוביטח לע דבור לכ .
תוליבקמ תוינושל תוכרעמל תועדומ חתפל
היתופוקתל תירבעה תא תוולמה .
יתרבחה עקרה תא ראתל - ןושל לש יתוברת
ו הפוקתה ןיחבהל הב תוימינפ תונחבה , ןוגכ :
םיגהל , ִ מ םיבלש , דועו תודחוימ תונושל .
ל ןוד תורחבנ תועפותב ) וא תונייפאמ
תויזכרמ ( היגולונופה ימוחתמ , היגולופרומה ,
מה רצואו ריבחתה י הפוקתה ןושל לש םיל .


רמוח דומילה
אובמ / פורפ ' ירדק יבצ םחנמ
הדיחי 4 ץראה טויפה ןושל - ילארשי / ךונח
לאילמג
לע - פורפ לש ורפס יפ ' םולהי ףסוי
הדיחי 5 םימגרתמה ןושל / פורפ ' ןב דג - ימע
יתפרצ
הדיחי 6 דרפסב תירבעה הרישה ןושל /
פורפ ' ןזח םירפא
הדיחי 7 ימי לש תינברה ןושלה הניאש םייניבה
תברעושמ / ד " רצב יבצ ר

תופסונה תוביטחה : *
10440 הביטחה תיסאלקה ) תודיחי 3-1 (
10442 תינרדומה הביטחה ) תודיחי 11-8 (

*

* דרפנב הדומעב םיעיפומ תוביטחה ירואית .


10442 ןושלה תודלותב םיקרפ
תירבעה : תינרדומה הביטחה
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע ןושל
ץלמומ םדוק עדי : תונשלבב תיסיסב העידי
סרוקה תמרב תיללכ תונשלבל אובמ .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רינ לאפר ) חותיפה זוכיר ( ,
ןורפע הנימ ; רצליז ידא ) הכירע (
מדקא יארחא י : פורפ ' ירדק יבצ םחנמ
םיצעוי : פורפ ' רדלא ןליא , פורפ ' רב השמ - רשא ,
פורפ ' ץיבורוה יבא , פורפ ' םולהי ףסוי , פורפ ' רשא
רפואל , פורפ ' גרומ המלש , פורפ ' רינ לאפר ,
פורפ ' ןב דג - יתפרצ ימע , פורפ ' ןיבר םייח ,
פורפ ' דלוצרוש הרוא

תוביטח שולש ךותמ תחא הביטח אוה הז סרוק
לולכמ תווהמה םירקסנ ובש ר ו ןושלה ידב
היתופוקתל תירבעה . תוגיצמ תוביטחה שולש
ףיקמ ינורכאיד רואית , וגוסמ ןושאר , ןושלל
תירבעה , לע ערתשמה - כ ינפ - 3,200 הנש , ןושלמ
דע תיסאלקה ארקמה ה ונימי לש תינרדומה ןושל .

סרוקה תורטמ
םינושה םידברה לע דוסי יגשומ תונקהל
ה תודלותב תירבעה ןושל .
לש תושבגתההו אצומה תויעב תנבהב עייסל
ויתורוקמו ויתוביטח לע דבור לכ .
תוליבקמ תוינושל תוכרעמל תועדומ חתפל
היתופוקתל תירבעה תא תוולמה .
יתרבחה עקרה תא ראתל - ןושל לש יתוברת
ו הפוקתה ןיחבהל הב תוימינפ תונחבה , ןוגכ :
םיגהל , ִ מ םיבלש , וימ תונושל דועו תודח .
ל ןוד תורחבנ תועפותב ) וא תונייפאמ
תויזכרמ ( היגולונופה ימוחתמ , היגולופרומה ,
מה רצואו ריבחתה י הפוקתה ןושל לש םיל .


רמוח דומילה
אובמ / פורפ ' ירדק יבצ םחנמ

הדיחי 8 תירבעה תאייחה / פורפ ' היאמ
דו ןמטכורפ " ןולא לאונמע ר
תודיחי 10-9 תב תירבעה - ננמז ו / פורפ ' הרוא
דלוצרוש
הדיחי 11 הבותכה תינרדומה תירבעה /
ד " רגניזלש קחצי ר

תופסונה תוביטחה : *
10440 תיסאלקה הביטחה ) תודיחי 3-1 (
10441 תימייניבה הביטחה ) תודיחי 7-4 (

*

* דרפנב הדומעב םיעיפומ תוביטחה ירואית .


חורה יעדמ

תונשלב

52ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10391 םילמ לש הרוצתה יכרד
תב תירבעב - וננמז *
4 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : בע ןושל תיר
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו תונשלבל אובמ , ןכו
תושירדב הדימע ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה . םדוק עדי למומ ץ :
סרוקה םי תירבע הקיטנמס – תועמשמ
תרושקתו , םיקרפ תירבע היגולופרומב .

חותיפ סרוקה : ד " צומ הכלמ ר ' קינ ; רצליז ידא
) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' רינ לאפר
תוצעוי : ד " רוטנב רתסא ר , פורפ ' ב תור ןמר ,
פורפ ' דלוצרוש הרוא

ןושלב םימדקתמ םידימלתל דעוימ סרוקה
תירבע , לש תינולימה הריציב ןיינעתמה םדא לכלו
תינרדומה תירבעה .

רצואב ולחש תויוחתפתהה תא חתנמ סרוקה
מה י תונורחאה םינשה האמב ירבעה םיל . ותרטמ
יכרד רואיתל םישורדה םילכה תא תונקהל
מ לש הריציה י תושדח םיל םיינולימ םיפוריצ לשו ,
תוינייפואה הרוצתה יכרדל ןתאוושה ידכ ךות
ןושלה תוחתפתהב םימדוק םיבלשל .

יאשונ דומילה
תימסקל הרוצתו תיטנמס הרוצת
תיווק הריזגו תגרוסמ הריזג
םיינולימ םיפוריצ תריצי
תויזעול תועפשה
גנלסו תיממע הריזג
ה ןושלל הימדקאה לש הקלח תריציב תירבע
מ י םיל

דומילה רמוח
דומילה רמוח רפסה לע ססובמ הריציה יכרד
תב תירבעב תינולימה - וננמז תאמ ר ' רינ
) החותפה הטיסרבינואה , 1993 ( , לע ןכו הארקמ
הבו םירמאמ רחבמ ) תירבעב ו תילגנאב ( םיקסועה
תינולימה הרוצתה לש תונוש תולאשב . רפסל
ףרוצמ הארקמלו יטקדיד ךירדמ ו םיליגרת וב
תודובעל תועצה ןכו האירקה רמוחל תויחנהו
תוינוירנימס .

תולטמ שיגהל םיטנדוטסה ושרדיי סרוקה ךלהמב
הבוח . הדובע בותכל םיניינועמ ויהיש םיטנדוטסל
םיאשונ ועצוי סרוקה תרגסמב תינוירנימס
םימיאתמ .

* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


םיפסונ םיסרוקל תוינפה

ה האמה תישארב ירבעה רופיס ה - 20 ) 10112 ( ) פ (
– תורפסב ץבושמ , מע ' 53 .

ה תרופיסה לש הקיטאופ ) 10290 ( ) ר ( – ץבושמ
תורפסב , מע ' 57 .

היגולויצוסל אובמ ) 10134 ( ) ר ( – ץבושמ
היגולויצוסב , מע ' 100 .

היינש הפשכ תירבע ) 91462 ( ) ר ( – ץבושמ
ב " תופש ידומיל " , מע ימדקאה ןועידיה ' 233 .

ש בל ומי : קינעמ םניא הלא םיסרוק תודוקנ םי
תונשלבב תוכז .
חורה יעדמ

תורפס

53


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10112 תישארב ירבעה רופיסה
ה האמה - 20 *
6 תוכז תודוקנ ** החיתפ תמרב
אשונ : תירבע תורפס
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : ד " גיצרה הנח ר , פורפ ' רנבא
ןמצלוה ) הביתכ ( ; היקזח ןירק ) הכירע ( , הרינ
לברא ) בוציע (
ימדקא יארחא : פורפ ' ןורימ ןד
םיצעוי : פורפ ' ץרג תירונ , ורפ פ ' ןמצלוה רנבא ,
פ ר פו ' הונ הנח

םירחבנ םירופיס העשת טרופמב חתנמ סרוקה
האמה תישאר לש תירבעה תרופיסה ךותמ ה - 20 .
ירוטסיהה רשקהה ךותב םימקוממ םירופיסה -
ףתושמה יתורפס , אצומ תדוקנמ םינחבנו
תיתאוושה .

תויזכרמ תורטמ יתש סרוקל : סרוק תניחבב
תורפסב החיתפ , ל איה הנווכה ה ל גיצ טנדוטס םי
תירבעה תרופיסב תפומ תוריצי לש רחבמ ,
לו חותינל םילכ תונקהלו תונשרפ תיתורפס .
רשפאת רופיס לכ לש תנווכמו הדומצ האירק
טנדוטסל םי תרופיס לש םינבמו תונורקע ןיבהל
תחאה הריציהמ םילוע םהש יפכ . הרטמה
םינכמה ךותמ םירופיסה תא ןוחבל איה תרחאה
ירושקה םיפתושמה הפוקתל םתוכייתשהב ם
תחא : טנדוטסה םי דמעי ו הירוטסיהה לע ןה
האוושה תודוקנ לע ןהו הפוקתה לש תיתורפסה
םמצע םירופיסה ךותמ תופקתשמה .

רמוח דומילה
הדיחי 1 ירוטסיה אובמ - יתורפס
הדיחי 2 " םיינחמ " צידרב ףסוי הכימל ' יקסב
הדיחי 3 " רדגה ירוחאמ " קילאיב ןמחנ םייחל
יחי הד 4 " הקשאיראמ " יל " ץיבוקרב ד
הדיחי 5 " ברה תב " גרבנייטש בקעיל
הדיחי 6 " םיצוק ךרד " ןוראב הרובדל
הדיחי 7 ןמפוש םושרג ירופיסמ
הדיחי 8 " הדצה " ןיסנג ןסינ ירואל
הדיחי 9 " םולכ אל " רנרב םייח ףסויל
הדיחי 10 " םומ לעב הידבוע " של " ןונגע י
הדיחי 11 םוכיס : ת ירופיסב הקיטאופו הקיטמ
האמה תישאר
הארקמ סרוקה ירופיס ראש הבו

םיוולנ םירפס
ח " קילאיב נ , םירופיס ) ריבד , 1997 ( ; ג ' ןמפוש ,
טוקלי םירופיס ) וידחי , 1996 ( , י ' גרבנייטש , תב
ברה ) לבב , 2001 ( ; א " ןיסנג נ , הדצה ) וידחי , 1998 .(
תא שוכרל רשפא תועצמאב םירפסה
הטיסרבינואה החותפה .

* םדוק סרוק לש השדח הסרג אוה סרוקה :
תישארב רצקה ירבעה רופיסב םירחבנ םיקרפ
םירשעה האמה . ירופיסה לע ורחבנ םידמלנה ם -
פורפ ידי ' עובלג החונמ . הדיחיב 6 הסרגב ונרזענ
תמדוקה , לע הבתכנש - פורפ ידי ' דנרול תור .
** תיסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל . רואית
הטיסרבינואה רתאב עיפומ תיסורב סרוקה
תיסורה הפשב החותפה . רתאה תבותכ :
http://www-r.openu.ac.il/ .
תורשפא ןיא מ רתוי לבקל - 6 רובע תוכז תודוקנ
סרוקה האמה תישארב ירבעה רופיסה
םירשעה תונושה תופשב . קרפב םיאלמ םיטרפ
19 ןועידיב – םיפפוח םיסרוק .


10107 יטנאו רוביג - ןמורב רוביג
ינרדומה
6 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ
אשונ : תיללכ תורפס
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' טוגניד ילינ , פורפ ' ריאמ
ןוטסור , ד " תיב רתסא ר - ימחלה , ד " גיצרה הנח ר ,
ןומרח תירונ ) ץיבוניבר (
םיצעוי : פורפ ' יקסלד ללה , ורפ פ ' ןנאש םהרבא

הז סרוק קסוע םלועה תורפס םוחתב , ו דעונ
אשונה תא ןוחבל " יטנאו רוביג - ןמורב רוביג
ינרדומה " ינב םינמור השישב ףקתשמ אוהש יפכ -
וננמז . הסנמ סרוקה לש םתועמשמ לא עיגהל
םבוציע יכרד חותינ תועצמאב םינמורה , ךכ
טנדוטסהש םי לכוי ו תומגמ לא עדוותהל
דח תויתורפס עדי שוכרלו ינרדומה ןמורב תוש
ןמור לש טסקט חותינב יסיסב . םג ללוכ סרוקה
תורפס ידומילב הדימל תויונמוימב לוגרת .

רמוח דומילה ) היינש הרודהמ , שת " ס (*
הדיחי 1 אובמ מה רבעמה חמצ עקר הזיא לע ריבס
ךרדמ בוציע רוביגה ךרדל יתרוסמה ןמורב
יטנאה בוציע - ינרדומה ןמורב רוביג .
תודיחי
3-2
חותינ ןמורה הכשחה בל ג תאמ ' ףזו
דרנוק . תנחבנ לש תילמסה ותועמשמ
ועסמ גה בל לא ולראמ לש ' לגנו
יביטימירפה , ו ןכ תונחבנ תוקינכטה
דרנוק שמתשמ ןהבש תשחמה ךרוצל
ןמורב םילעומה תונויערה .
תודיחי
5-4
חותינ ןמורה שמשה חרזו טסנרא תאמ
ייווגנימה . היגוסה תנחבנ יכ גציימ דצ
ג ' סנראב קיי םיכרע תכרעמ
עקר לע תיביטקורטסנוק " רודה
דובאה " , תובקעב ורערעתה ויכרעש
הנושארה םלועה תמחלמ .
תודיחי
7-6
חותינ ןמורה רזה ימאק טרבלא תאמ .
תנחבנ לש הרזהה תקינכט ימאק
ו ותסיפת ה תיפוסוליפ , איהש יפכ
ןמורב תפקתשמ .
תודיחי
9-8
חותינ ןמורה ב ןספתה ןופישה הדש
תאמ ג ' " גנילס ד ' ר . הייהתב קוסיע לע
דרומה רוביג לש ונקנק תומכסומב
הרבחה , הז דרמ לש ותועמשמ לעו . ומכ
ןכ , םינחבנ הסנמ םתרזעבש םיעצמאה
תומדה םע ונתוהדזה תא ןווכל רפוסה .
תודיחי
11-10
חותינ ןמורה טפשמה ץנרפ תאמ
אקפק . היגוסה תנחבנ דציכ אקפק גיצמ
םלוע יתואיצמ , לוכיבכ , תא קתנמ ךא
ויטרפ ןיב םיינויגהה םירשקה , ךכ
םותס םלוע רצונש , דיחפמו רבסה לוטנ .
הדיחי 12 חותינ ןמורה האנקה בור ןלא תאמ -
היירג . לע הדימע שדח ןמור גוס לש וביט
הז , תוירופיס תוקינכטב שמתשמה
תושדח .

םיוולנ םירפס
ג ' דרנוק , הכשחה בל ; א ' ייווגנימה , שמשה חרזו ;
א ' ימאק , רזה ; ג ' ד ' גנילס ' ר , הדשב ןספתה
ןופישה ; פ ' אקפק , טפשמה ; א ' בור - היירג ,
האנקה . תא שוכרל רשפא םירפסה תועצמאב
החותפה הטיסרבינואה .
*

* לע תנקותמ היינש הרודהמ אוה הז סרוק - יפ
סרוקב םינודנה םירפסה לש םישדחה םימוגרתה .


10154 תינורטאתה היווחה : אובמ
ןורטאתלו המרדל
6 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ
אשונ : תיללכ תורפס
וק עדי שרדנ אל םד .

חותיפ סרוקה : ד " רנזייה הרימז ר , היקזח ןירק
) הביתכ ( ; רגרבסדנל ילינ ) הכירע (
תימדקא תיארחא : פורפ ' טוגניד ילינ
םיצעוי : פורפ ' ןיירוא ןד , פורפ ' במולוג ירה ,
פורפ ' יול ןועמש , פ ר פו ' זוע םהרבא

היווחה רחא תוקחתהל שקבמ סרוקה
תינורטאתה םימרוג לש םתניחב תועצמאב
ןורטאתה םוידממו תישונאה תוברתהמ , םימרוג
הילע םיעיפשמו היווחה תא םיבצעמה . סרוקה
סרופו ןורטאתבו המרדב דוסי יגשומ הנקמ
ויתומכסומו ןורטאתה תודלותב דוסי תונחת , ךות
תוברתב םיבשחנה תוזחמ רחבממ המגדה
הקיסאלקל תיברעמה , תיסאלקה הפוקתב לחה ,
סנסנרהו םייניבה ימיל רובע , היצרוטסרה תפוקת
הילגנאב , ה האמה לש הקיטנמורה - 18 , םייונישה
םיירוטסיהה , תואמב םייתוברתהו םייתרבחה
ה - 19 הו - 20 , הלא ונימי דע .

תוברת רחוש לכ אוה סרוקה לש דעיה להק
תודלותב ויתועידי תא ביחרהל הצורה תונמאו
ןורטאתה , תיברעמה תוברתהו תונמאה , שוכרלו
גצה חותינל םילכ תונמא יעפומו ןורטאת תו .

תושירדב הלולכ ןורטאת תגצהב תכרדומ הייפצ
סרוקה לש הבוחה ) הדעומו הגצהה לע םיטרפ
רטסמס לכ תליחתב םימסרפתמ .(

רמוח דומילה
הבוח תאירק םהש תוזחמה : סלקופוס ,
ךלמה סופידא ; ריפסקש , תבקמ ; ןסביא ,
ה זוורב פ ר א ; טקב , ודוגל םיכחמ ; ח ' ןיול ,
יכלוהה ךשוחב ם .
סרוקה רפס : תינורטאתה היווחה : אובמ
ןורטאתלו המרדל ז תאמ ' קו רנזייה ' היקזח
) החותפה הטיסרבינואה , 2006 .( רפסה
תויזכרמ תולאשב דקמתמ , ןוגכ : היווח יהמ
תינורטאת ? ןורטאתה םוידמ תא דחיימ המ ?
ךלהמב ויתומכסומב ולח םייוניש וליא
תורודה ? ה תומכסומ ועיפשה דציכ לע ןורטאת
םמצע תוזחמה ? המרדה יביכרמ לש רומזתה
תינורטאתה היווחה לע ותעפשהו ; ןתעפשה
תויומדה בוציע לע ןורטאתה תומכסומ לש
המרדב ; ןרשקהב ןורטאת תומכסומ
יתואיצמה - יתרבח , לש היגולויצוסה ללוכ
יטילופה דממהו ינורטאתה עוריאה - יתרבח
ולש .
יטרס DVD : לע תורזח " לוי המלעה הי " , רפ
טניג , ה זוורב פ ר א , תויחא שולש , תטנוס
םיאפרה , ךלמה סופידא , תבקמ , קציוו , ז ' ןא
ד ' קרא , היצנוומ םימואתה , םלוע לש וכרד ,
ךלמה ובוא , תמ יזנב הווזיס , תושפנ שש
רבחמ תושפחמ , ק ימענל שיד . יטרס הבוחה
םישגדומ , ראשה ה ם יטרס תושר . םיטרסה
םילילמת תרבוחב םיללמותמ .
הייפצ תרבוח הדימלו , ה ןיב תרשקמ לכ
סרוקה יביכרמ , םיטנדוטסה תא החנמ
החנמה תולטמ תא תללוכו הייפצבו האירקב .


חורה יעדמ

תורפס

54


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10647 דרפסב תירבעה לוחה תריש
תימלסומה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע תורפס
םדוק עדי שרדנ אל .


סרוקה חותיפ : פורפ ' רוצילא תימלוש ) הביתכ ( ;
מ רברפש הש ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ץרג תירונ , ד " יראב הבוט ר ,
ד " סוה יתמ ר

סרוקה ךרוע לוחה תריש םע הקומע תורכיה
ה תואמב םייניבה ימיב דרפסב הבתכנש תירבעה -
12-10 , ו מ נק ה וז הריש חותינל םילכ . תגצה רחאל
תולאש רוריבו יתרבחהו ירוטסיהה עקרה
תויגולודותמ , עה םיגוסה םיגצומ יריש לש םיירקי
לוחה , וּלמה תובר תואמגוד תאבה ךות תו
םייתורפס םיחותינב . סרוקה לש ינשה קלחב ,
לקשמו הזירח תויגוסל תועדוותה רחאל , םירקסנ
ושמישש םייזכרמה םיירוטרה םיעצמאה טוריפב
דרפסב תירבעה הרישב .

רמוח דומילה
הדיחי 1 יתורפסה עקרה , יתרבחהו ירוטסיהה
הרישל תירבעה דרפסב
הדיחי 2 ידותמ אובמ
הדיחי 3 תירבעה הרישב תויצנוונוקו םיגוס
דרפסב : םיעושעש יריש
הדיחי 4 תירבעה הרישב תויצנוונוקו םיגוס
דרפסב : רסומו תוגה יריש
הדיחי 5 תירבעה הרישב תויצנוונוקו םיגוס
דרפסב : יש תודידיו חבש יר
הדיחי 6 םיישיא םיריש
הדיחי 7 זורפ תודוסי םיידו
הדיחי 8 הרישה לש הקירוטרה : לילצ , ריבחת
ןולימו
הדיחי 9 הרישה לש הקירוטרה : ןושלה
תירויצה ) הדיחי הלופכ (
הדיחי 10 תיארקמה הזימרהו ץובישה
הדיחי 11 היציזופמוקה
10245 ותרישו ריעצה ןמרתלא
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע תורפס
שרדנ אל עדי םדוק .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ןורימ ןד ) רפס תביתכ
סרוקה ( , ד " ןוניר באוי ר - ומח ) ךירדמ תביתכ
הדימלה ( ; רגרבסדנל ילינ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ילפרע זעב , פורפ ' ןוטרק תור - םולב

סרוקה תורטמ
דעונ סרוקה ו וייח תא גיצהל תא לש ותוישיא ןתנ
ולש שוביגהו בוציעה תפוקתב ןמרתלא
) 1935-1910 ( , לש ותחימצ ךילהת לע דומעלו
כ ןמרתלא ררושמ ; היתומורת תא קודבל
הריצי תנבהל רישכמכ היפרגויבה לש היתויעבו
תיתורפס ; תמדקומה ותריש תא תוידוסיב חתנל
תורוסמ םע הירשק תא ףושחלו ןמרתלא לש
חור יכלהו םימרז םעו תירבעה הרישב תומדוק
תיפוריאה הרישב . פסמ סרוקה וייח תודלות תא ר
היפרגויב טטרשמ ךכ ידכ ךותו ןמרתלא לש
ולש תיטאופו תילאוטקלטניא . לש חותינה יריש
רופיסב בלושמ ןמרתלא ו יפרגויבה , ו ךכ בגא
רפוס לש היפרגויבה תריסמל תונוש תושיג תונחבנ
ותריצי ןיבל הניב רשקה תרהבהו .

רפס לע ססובמ סרוקה ןורימ ןד לש ו ןמ רפרפ
תעלותה ) החותפה הטיסרבינואה , סשת " א ( , לע
הארקמ הדימל ךירדמ לעו .

דומילה יאשונ
החיש 1 השרווב ןמרתלא לש ותודלי
החיש 2 השיגה לש תונורתיהו תויעבה
תיפרגויבה תיתורפסה
החיש 3 אב ןמרתלא לש וירוענ " י
תוחיש 5-4 טנדוטסכ ריעצה ןמרתלא לש ותוהש
תפרצב , ירפב ובתכנש ויריש ז יסננבו
החיש 6 תלוכסאל ןמרתלא לש הקיזה
ץראה תירבעה הרישב יקסנולש -
תילארשי – התועמשמו היתורוקמ
תוחיש 8-7 רבח ררושמכ ןמרתלא לש ותריש
יקסנולש תלוכסאב
החיש 9 לש םיירוביצהו םיישיאה וייח
ץראל ובוש םע ןמרתלא - לארשי
החיש 10 לש תמדקומה הבהאה תריש
ןמרתלא
החיש 11 םירישה ןמרתלא ברק םהבש
בוציעלו םדקומה ונונגסמ הגירחל
ןונגס לש תודוסיה " ץוחב םיבכוכ "
החיש 12 לע ריעצה ןמרתלא לש ותביתכ
לת - ביבא , ולש ןותיעה יריש , ינומזפ
" ה אטאטמ "


10429 םירחאה םימיב – תורומת
תירבעה הרישב – שת ןיב " ח
שתל " ך
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : ורפס תירבע ת
עדי שרדנ אל םדוק .

חותיפ סרוקה : ד " דורבסיו לחר ר ) הביתכ ( ,
פורפ ' ןב הויז - תרופ , פורפ ' ץרג תירונ , פורפ ' זעב
ילפרע ; ןד הנליא , רימא ינור ) הכירע (

ב סרוקה ו הפוקתב תירבעה הרישה תא ןח
תכל יקיחרמ םייטאופ םייוניש הב וללוחתהש .
צה םיררושמה ושביג םישימחה תונשב םיריע
) תרובח " תארקל " םירחאו ( תושדח הביתכ יכרד ;
םיקיתווה םיררושמה לצא םייוניש ולח דבב דב
מלפה רוד יררושמו " ח , תוקיזו םיקבאמ ךותו
תושדח םיכרד וחתפנו וכלה תורודה ןיב ןילמוג
תירבעה הרישה ינפב .

םימוחת ןווגמ ופיקהש םייטאופה םייונישה –
היצאוטיסהו רבודה , הקירופטמה , ןוגראה
רישה לש ילקיסומה , ןוטה , הקיטמתהו ןושלה –
לע ונחביי - םיררושמהמ המכ לש הריש יצבוק יפ
הלא םינשב םיטלובה , ידוחייה ויפוא תטלבה ךות
דחא לכ לש תחאו םהמ . הרישב ךרדה תצירפ
תוברתבו הרבחב תורומתה עקר לע רהבות
הנידמל ןושארה רושעב תילארשיה , הז ללכבו
ירשקה קודיה התורפסו תיברעמה תוברתה םע ם .

רמוח דומילה
רפסה םירחאה םימיב : הרישב תורומת
שת ןיב תירבעה " שתל ח " ך ר תאמ ' דרובסיו
) החותפה הטיסרבינואה , 2006-2002 :(
אובמה תדיחי ) הדיחי 1 ( תא הללכהב הגיצמ
םישימחה תונשב תירבעה הרישב לחש הנפמה
וימרוג לע תדמועו .
תודיחי 3-2 ונד םיקיתווה םיררושמב ת ) ןתנ
ןמרתלא , הנויה ריע ; שוטר ןתנוי , עלצ .(
תודיחי 5-4 מלפה רוד יררושמל תושדקומ " ח
) ירוג םייח , תוחור תנשוש ; עובלג רימא ,
רקובב רקובב םיריש .(
תודיחי 9-6 מ רוד יררושממ המכב תודקמת
הנידמה , םישימחה תונשב השבגתה םתרישש
) ךז ןתנ , םינוש םיריש ; י יחימע הדוה , וישכע
םירחאה םימיבו ; ןדיבא דוד , יפורע םיזרב
םייתפש ; ץיבוקיבר הילד , חופת תבהא
בהזה .(
הארקמ םיאצמנ םניאש םיריש תללוכה
םידמלנה םיצבקב , םיעטקו םירמאמ ןכו
שדקומ סרוקהש םיררושמב םינדה םירפסמ
םהל , םייפיצפס םירישבו םידמלנה םיצבקב
םכותמ .
הריש ירפס םיוולנ : נ ' ןמרתלא , הנויה ריע ;
י ' שוטר , םיריש ; ח ' ירוג , תוחור תנשוש ;
א ' עובלג , םירישה לכ , א קלח ; נ ' ךז , םיריש
םינוש ; י הדוה יחימע , יריש ם 1962-1948 ;
ד ' ןדיבא , םייתפש יפורע םיזרב ;
ד ' ץיבוקיבר , בהזה חופת תבהא .
םיוולנ ןויע ירפס : ד ' ןורימ , קתושה חאה לומ
) רתכו החותפה הטיסרבינואה , 1992 ( ;
ב ' ילפרע , לטרגאהו םיחרפה : יחימע תריש
1968-1948 , הנבמ , תועמשמ , הקיטאופ
) דחואמה ץוביקהו האירק ןמיס , משת " ז .(
תא שוכרל רשפא תועצמאב םירפסה
החותפה הטיסרבינואה .


חורה יעדמ

תורפס

55


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10259 תושממל ןוידב ןיב – םיגוס
ילארשיה רופיסב
6 מרב תוכז תודוקנ הליגר ה
אשונ : תירבע תורפס
עדי שרדנ אל םדוק .

חותיפ סרוקה : ד " ןלוג הנרא ר ) הביתכ ( , ד " לחר ר
דורבסיו , ינשוש יבא ; ןב הביבא - זא " ר , הודח
ךילרא , רברפש השמ ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' ןורימ ןד
םיצעוי : פורפ ' לזרב ללה , פורפ ' טוגניד ילינ ,
תור גרבכוה

סרוקה דעונ תרופיסב םייזכרמ םיגוס ןוחבל
תילארשיה . ונחביי סרוקב םידחיימה םינייפאמה
גוס לכ , תואיצמה ןיב וב הנבנה סחיה רקיעבו
תישממה וזל תינוידבה , רופיסל ץוחמש . ךכ בגא
וחתוני םיגוסל םיכייתשמה םיילארשי םירופיס
םינושה , ונחבייו םתוא תוכיישמה תונוכתה
םהיגוסל , ב הנחבהה דציכו תעייסמ הלא תונוכת
םתועמשמ תא ןיבהל . רשפאתי ךכב םג לע דומעל
םישימחה תונשמ ץראב הבתכנש תרופיסב ןווגמה
ךליאו . ףסונב , הלאשה ןחבית הרבחה וביגה דציכ
םירופיסה לע תרוקיבהו , הלא תובוגת דציכו
םהיגוסל םירופיסה לש םתוכייתשה תא תוריאמ
םינושה .

תצובק וא דומיל תדיחי לכ דומיל תודיחי
רופיס תועצמאב םגדומה ירופיס גוסל תשדקומ
רתוי וא דחא . תודיחי תצובק וא הדיחי לכ חתפב
רומאה גוסל אובמ עיפומ . ןכמ רחאל םייקתמ
ןויד וגוסל ותוא תוכיישמה תונוכתבו רופיסב ,
תרוקיבהו הרבחה תבוגת ףוסבלו .

רמוח דומילה
הדיחי 1 יללכ אובמ : דגמ ןורהא , יכב – רופיס
יטסילאיר
הדיחי 2 רימש השמ , רקובה רוא דע – םזילאיר
יטסילאיצוס
הדיחי 3 בוטרב ךונח , םדאה ןירבוד – םזילאיר
ומועמעו
הדיחי 4 רימש השמ , תבשב וסוס לע – רופיס
ירוטסיה
הדיחי 5 ס ' רהזי , יובשה – יטקדיד רופיס
הדיחי 6 זומת ןימינב , הייחש תורחת – פיס רו
יטקדיד
הדיחי 7 זומת ןימינב , קפוא – יריל רופיס
הדיחי 8 ס ' רהזי , קוקבח – יריל רופיס
הדיחי 9 זפרוא קחצי , דיצ רוביג דורמנ –
ילמס םזילאיר
הדיחי 10 זפרוא קחצי , זומוטה בוחר ' הנ – רופיס
ילמס
הדיחי 11 ןרוא קחצי , הייחתה תטרדנא – רופיס
יטסטנפ
הדיחי 12 ןב קחצי - רנ , הילתע – יריל םזילאיר

םיוולנ םירפס
םירופיס תפוסא סרוקל תושממל ןוידב ןיב
) דחואמה ץוביקה , משת " ד ( ; ס ' רהזי , םרטב
האיצי , יובשה ) הרומז - ןתיב , נשת " ב ( ; ץלמומ
י לש ורפס תא םג אורקל ' זפרוא , ינוליחה ןיילצה
) דחואמה ץוביקה , משת " ב .( תא שוכרל רשפא
רפסה החותפה הטיסרבינואה תועצמאב םי .

10246 תונשב תילארשי תרופיס
םישישה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע תורפס
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה ןוידב ןיב
תושממל – ילארשיה רופיסב םיגוס , רופיסה
ה האמה תישארב ירבעה - 20 , תומגמ תרופיסב
םינומשה תונש לש תילארשיה , תרות
תוברתהו תורפסה : ונב תולוכסא ת - וננמז .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ץרג תירונ , פורפ ' דוד
בולשיפ , ד " גיצרה הנח ר ; ד " ןוסלדנמ הידע ר - זועמ
) השדח הסרג דוביע ( ; ןד הנליא ) הכירע (
י םיצעו : פורפ ' ןב הצינ - בד , פורפ ' רקנירב םחנמ ,
פורפ ' רואל ןד , פורפ ' ןורימ ןד

ה זוע סומע לש םתביתכ תישאר תא ןייפאמ סרוק
או " ב עשוהי . יכרד לש ןתונתשה ןפוא ןודנ סרוקב
הביתכ , תטלש המרונ לש התופלחתה תראותמו
תרחא המרונב תורפסב תחא . ןכ ומכ , םיטרופמ
תרופיסמ תויתורפסה תומרונה יפוליח " רוד
מלפה " ח " , לע תגצוימה - השמ לש ותריצי ידי
רימש תודשב ךלה אוה , הביתכה יכרד לא
או זוע סומע ועיצהש תושדחה " ב תונשב עשוהי
םיעבשה תונשבו םישישה .

לש ביטרנה ןיב בלשמ השדחה ותסרגב סרוקה
ירוקמה סרוקה , ו רואיתב קסועה ב יכרד לש חותינ
וטלשש תויתורפסה תומרונה יוהיזו הביתכה
הפוקת התואב , םיפסונ תולוק ןיבל , םיעיצמה
תושדח תויטרואתו תוירוטסיה תוביטקפסרפ .
תוריציב םירחואמה םינוידה םיטביה םיגיצמ
םיינרתח - םייתרוקיב , םתריצי ןיב הקיז םירצויו
םתריצי ןיבל עשוהיו זוע לש תמדקומה
תרחואמה .

דומילה רמוח
הדיחי 1 אובמ
הדיחי 3-2 תודשב ךלה אוה / רימש השמ
הדיחי 4

ןתה תוצרא / זוע סומע ) ינש ודמליי
ץבוקה ךותמ םירופיס (
י הדיח 6-5 ילש לאכימ / סומע זוע
י הדיח 8-7 תוומ דע / זוע סומע ) תולבונה ודמליי
" תרחואמ הבהא " ו " תוומ דע ("
י הדיח 9 " ריתי לש ברעה עסמ / " א " עשוהי ב *
י הדיח 10 " תורעיה לומ " / א " עשוהי ב *
י הדיח 11 " ררושמ לש תכשמנו תכלוה הקיתש "
ו " ץיק תליחתב 1970 / " א " עשוהי ב *
י הדיח 12 בהאמה / א " עשוהי ב *

*

* כ א ירופיס ל " הפוסאב םיצבוקמ עשוהי ב לכ
םירופיסה דחואמה ץוביקה תאצוהב .


10477 תילארשיה תרופיסב תומגמ
םינומשה תונש לש
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע תורפס
ץלמומ םדוק עדי : תוחפל ןיבמ דחא סרוק
םיסרוקה םישישה תונשב תילארשי תרופיס ,
רופיסה ה האמה תישארב ירבעה - 20 , תרות
תוברתהו תורפסה : תונב תולוכסא - וננמז .

סרוקה חותיפ : ד " גיצרה הנח ר ) הביתכ (
ימדקא יארחא : פורפ ' ןורימ ןד
םיצעוי : פורפ ' ןמצלוה רנבא , ד " ר ןרוצ לאירבג

םינומשה תונש לש תילארשיה תרופיסה
המכ לש ןתעפוהבו ןפוד אצוי גושגשב תנייפאתמ
תירבעה תרופיסב רתויב תוניינעמה תוריציהמ
השדחה . איבהל איה סרוקה לש הנושארה ותרטמ
תוריציהמ המכ לש ובורב ינשדחו טרופמ חותינ
הלאה , ןהב םירקבמהו םיארוקה להק לש וניינעש
נ אוה רתויב בחר .

םה סרוקה זכרמב םידמועה םירפוסה : בקעי
יאתבש , זנק עשוהי , א " עשוהי ב , ןמסורג דוד ,
ןמפוה לאוי . םיידוחייה וינייפאמ תא ןחוב סרוקה
םירפוסהמ דחא לכ לש , דחא לכ לש ומוקמ תאו
תילארשיה תרופיסב תויוחתפתהה תרגסמב םהמ
םינורחאה םירושעב . לע םג עיבצמ חותינה
ושמה תרופיס לש המרונה תמועל םירפוסל ףת
םישישה תונש , תא םיללוס םה ובש ןפואה לעו
ךרדה ל " השדחה תרופיס " הלא םימיב תבתכנה ,
םיגציימ וא התוא .

תומגמ לש טוטרש רשפאתי חותינה תועצמאב
תיתועמשמה הקיטמלבורפל תורשקתמה תויטמת
ילארשיה ללכהו טרפה לש ומלועב תורומת תנבהל
אה םינשב תונורח .

הכרדה תרבוחו סרוקה רפס תא ללוכ סרוקה
רמוחה לוגרתל ה דמלנ .

סרוקה רפס *
םיקרפ 2-1 אובמ םיפתושמה םינכמה תא גיצמה
סרוקב םיגצומה םירפוסל , עקר לע
םישישה תונש תרופיס לש תומרונה
לש םינושה תונונגסה תמועל
" השדחה תרופיסה "
קרפ 3 יאתבש בקעי : רבד ףוס
קרפ 4 והי זנק עש : ירופיס ילקיסומ טנמומ
קרפ 5 זנק עשוהי : םידיחי תובנגתה
קרפ 6 א " עשוהי ב : ינאמ רמ
קרפ 7 ןמסורג דוד : ימינפה קודקדה רפס
קרפ 8 ןמפוה לאוי : ירופיס ףסוי רפס
קרפ 9 ןמפוה לאוי : טרהנרב

םינמורה תא אורקל םישקבתמ םיטנדוטסה
םיקרפב םינודנה 9-3 ) תא שוכרל רשפא םירפסה
החותפה הטיסרבינואה תועצמאב .(
*

* ךותמ השימח ודמליי רטסמס לכב תעבש
רפסב םינודנה םייתורפסה םיטסקטה .


חורה יעדמ

תורפס

56


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10487 תילארשיה תוברתב םיסותימ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע תורפס
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / תוברת ידומיל
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה תילארשי תרופיס
תונשב םישישה , תרופיס הידוביעו תילארשי
עונלוקל , תילארשיה הרבחב תומגמ , לשממ
דמב הקיטילופו לארשי תני , תונויצל ןויצ ןיב –
1914-1881 , תומגמ לש תילארשיה תרופיסב
םינומשה תונש .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ץרג תירונ , ד " ר ןבא תמשב -
רהז , לזייר ירמ
י םיצעו : פורפ ' ןב הויז - תרופ , פורפ ' הביבא
שימלח , פורפ ' רגרביונ ןימינב , פורפ ' רינ לאפר ,
פורפ ' טיבש בקעי , ד " רשיבא ןליא ר , ד " רמת ר
שורב , ד " דורבסיו לחר ר

תוברתה תודלותב תופוקת עבשב ןנובתמ סרוקה
תילארשיה , םיעשתה תונש דעו םישולשה תונשמ ,
ךותב הב ורצונש םיטסקטל דעבמ תוברת תוכרעמ
םינוש הידמ יגוסבו תונוש : הקיטילופה , תורפסה ,
תונותיעה , תרושקתה , עונלוקה . תוננובתהה
םייזכרמ םיביטרנ המכ הלגמ הלא םיטסקטב
תילארשיה תוברתב , בוש םיעיפומו םירזוחה
בושו , םינוש םיבולישבו תואסרגב , םיאשונ םהשכ
םהב םיעלבומה םייגולואידיא םינעטמ םמע
פקשמו ץראב תירבעה הרבחה לש התומד תא םי -
לכב םלועה םע היסחי תאו לארשיבו לארשי
הפוקת .

רמוח דומילה
ה פס ר המולחב היובש : תוברתב םיסותימ
תילארשיה נ תאמ ' ץרג ) דבוע םע , 1988 .(
רפסה יקרפ :
1 . םיבר לומ םיטעמ – םיזורכ , םימואנ
םישולשה תונשב תורפס תוריציו
2 . ה תחפשמב םע םימע – תורפסו תונותיע
רורחשה תמחלמב
3 . ךשוח ינבו רוא ינב – לש תוריחב ימואנ
ןיגב םחנמ
4 . םעה לוק – תוריחב תלומעת , 1984-1977
5 . ונדגנ ולוכ םלועה – זטרופר ' תויאנותיע תו
ןונבל תמחלממ
6 . הלואג םג ןברוח םג – ה ביטרנה " ינמי -
ידוהי " תורפסב ישיאה ביטרנה לומ
ה תירבע
7 . ץרפמה תמחלמ
הארקמ יקרפל םינוש תורוקמ יעטק הבו
רפסה , ירקחמו ינויע רמוחמ םיעטק ןכו
הדימל ךירדמ הארקמה לש תיחנומ האירקל ,
רפסה דומילל הנכהכו עקרכ
םינוש םיטרסו םיעטק ב ירוטילקת DVD :
ינמוימ םיעטק " טבמ " ; יטרסמ םיעטק
עונלוק ; הרדסהמ םיקרפ " המוקת "
םיוולנ םירפס : א " עשוהי ב , םירופיסה לכ ;
ס ' רהזי , העזח תבריח . תא שוכרל רשפא
החותפה הטיסרבינואה תועצמאב םירפסה .


10639 תורפס תרוקיבב ךרד ינויצ
ברעמה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תיללכ תורפס
עדי םדוק : םייסל ץלמומ השולש תוחפל
םיסרוק ב תיללכ תורפס םהיניבו הקיטאופה
תרופיסה לש .

סרוקה חותיפ : פורפ ' וגניד ילינ ט , פורפ ' הרובד
הלוליג , ד " בל דרו ר - ןענכ , ד " תימלוש ר ופ גרבנטס -
ה יול , ד " ןיטרמ לבזיא ר , ד " ןוניר באוי ר ) הביתכ ( ,
ד " רימע הליא ר ) תודיחי בותכש 5 ו - 8 ( ; רימא ינור
) הכירעו תיטנטסיסא ( , ד " ר רואד ןד ) םוגרת
ג ' ו ןוסנו דלונרא ( , לאוי הלאינד ) וסאט םוגרת ( ,
תימדקא תיארחא : פורפ ' טוגניד ילינ
םיצעוי : פורפ ' זוע םהרבא , פורפ ' תילגרמ
גרבלקניפ , פורפ ' בולשיפ דוד

ב הבחרהב ןד הז סרוק המכ לש םתוגה םירקבמ
םייזכרמ , תב הכורא תרוסמ םיגציימה םייפלאכ
הנש ב ברעמה תורפס תרוקיב , התישארמ לחה
ב יבתכ דעו ןוטלפא יהלש ה האמה - 19 .

תרוקיבב םירחבנ םיטסקט םיחתנמ םיבתוכה
בחרה םרשקהב םתוא םימקממו ברעמה תורפס .
טה םיטסק , תירבעב םלוכ , םקלח ומגרות דחוימב
הז סרוקל , םיבואש מ תויורפס תונווגמ : ןווי
אמורו , יקלטיאה סנסנרה , לקה א תיתפרצה הקיס ,
ואנה - הקיסאלק , ב תילגנאה תרוקיבהו ה האמ - 18
הו - 19 .

ךלהמב ןוידה םינחבנ תויגוסב םינתשמ םישגדה
תוינורקע , ינשה טוחכ תורבועה תרוקיבב ה תורפס
לבו תוברת ידומי תורמושו האמב םג ןתוינויח לע
ה - 21 . דעוימ סרוקה ןה תורפס ידימלתל ןהו לכל
ה יינעתמ םינ תיטרואת הבישחב - פ יפוסולי ת -
יתורפס ת וחתב ימ תרוקיבה הו תוברת .

דומילה רמוח
רפסה לע ססובמ דומילה רמוח ךרד ינויצ
ברעמה תורפס תרוקיבב ) החותפה הטיסרבינואה ,
2005 ( , ןויד ובש םיטסקט העשתב :
קרפ 1 הקיתעה תעה : ןוטלפא וימדוקו
קרפ 2 וטסירא : הקיטאופ
קרפ 3 סויטרוה : טויפה תונמא
קרפ 4 יתרוקיבה סומלופה תורפסב סנסנרה
יקלטיאה
קרפ 5 יינרוק : השולש הרישה לע םירמאמ
תיטמרדה
קרפ 6 ןדיירד : תיטמרדה הרישה לע הסמ
קרפ 7 ג ' ןוסנו : ל המדקה ריפסקייש
קרפ 8 רטלוו : םיילגנא םיבתכמ ) 18 , 19 , 20 (
קרפ 9 דלונרא : " ב תרוקיבה דיקפת הלא ונימי "

םיטסקט ירפס ינש לע ןכו : דחאה תפוסא
םירמאמ , ינשהו ארקמ ה הדימל ךירדמו ,
ןמ קלח םיללוכה םיטסקטה ןכו תורעהו תורהבה .

םיוולנ םירפס
וטסירא , הקיטאופ ) י םוגרת ' ןוניר ; סנגאמ ,
שת " ס ( ; סויטרוה , טויפה תונמא ) םוגרת : ד '
הלוליג ; סנגאמ , סשת " ד ( ; ןדיירד , לע הסמ
תיטמרדה הרישה ) םילעופ תיירפס , תרדס
םימעט , 1988 .( תא שוכרל רשפא רפסה םי
החותפה הטיסרבינואה תועצמאב .

10221 ןמורה לש דוסי תומכסומ
ה האמב - 19
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תיללכ תורפס
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה יטנאו רוביג - רוביג
ינרדומה ןמורב . *

חותיפ סרוקה : פורפ ' יקסלד ללה , פורפ ' ילינ
טוגניד , ד " רלדא עשוהי ר , ד " יסורה לעי ר ,
ד " גיצרה הנח ר , ד " דורבסיו לחר ר , ד " היבצ ר
רפצ רי , ןומרח תירונ ) ץיבוניבר ( , סוילוי יתור
) היינש הרודהמל םינוכדע ( ; ךילרא הודח ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' קנבדנז ןועמש , פורפ ' תימולש
ןומר - ןניק

סרוקה קדוב תוינייפואה הביתכה תומכסומ תא
ה האמב ןמורל - 19 תפומ תוריצי שמח חותינ בגא
תילגנאה תורפסהמ , תיסורהו תיתפרצה , נמו הס
תא תותרשמ הלא הביתכ תומכסומ דציכ תוארהל
ֶ תה םינמורב םיעיפומה תונויערה תאו תומ
םינושה . ודמעי םיטנדוטסה ולחש םייונישה לע
ה האמה ךלהמב הלא תומכסומב - 19 , ןרוערעל דע
ינרדומה ןמורב . ןה תונודנה תומכסומה שמח :
הלילעב שומישה ; פּ ַ ס ְ מב שומישה כ ר ו ל - עדוי ;
תטרופמה הגצהה יתרבחה עקרה לש ; לש תומרונ
תויומד ןויפא ; רוגס םויסב שומישל הייטנה .

סרוקה הנבמ רמוחו דומילה **
אובמ תדיחי איה הנושארה הדיחיה , תוקדבנ הבו
םיינרדומ םירפוס השולש לש םהיתודמע
) גריו ' ףלוו היני , בור ןלאו טוראס ילטנ - היירג ( ,
האמה לש ןמורה תומכסומ תא םיחודה
ה - 19 . תומכסומב ןוידל סרוקה רבוע ןאכמ
ה האמה לש ןמורה תא תונייפאמה - 19 , ןהש יפכ
ורחבנש םינמורה תשמחב יוטיבל תואב . ןמור לכל
תודיחי יתש תושדקומ . ןמ דחא לכב ןוידב יכ ףא
לש היצטרפרטניא רבד לש ופוסב תנתינ םינמורה
ןמורה , םשומ ןיא שגד ב תונשרפ , אלא ב ןויד
ה תומכסומב יטרואת תונודנה הביתכ .

הדיחי 1 אובמ
תודיחי 3-2 וירוג אבא / א ' קאזלאב הד
תודיחי 5-4 הנינראק הנא / ל ' יוטסלוט
תודיחי 7-6 ושנועו אטחה / פ " יקסבייוטסוד מ
תודיחי 9-8 תרבג לש הנקויד / ה ' ג ' סמיי
תודיחי 11-10 יראבוב םאדאמ / ג ' רבולפ

םיוולנ םירפס
שקבתמ םיטנדוטסה םירפסה תא שוכרל םי
הלא םימוגרתב : א ' קאזלאב הד , וירוג אבא
) םוגרת : י ' דנס ( ; ל ' יוטסלוט , הנינראק הנא
) םוגרת : נ ' יקסרימ ( ; פ " יקסבייוטסוד מ , אטחה
ושנועו ) םוגרת : פ ' בונוסקירק ( ; ה ' ג ' סמיי ,
תרבג לש הנקויד ) םוגרת : א ' יפסכ ( ; ג ' רבולפ ,
יראבוב םאדאמ ) םוגרת : א ' יברקע .( שוכרל רשפא
תא החותפה הטיסרבינואה תועצמאב םירפסה .
*

* עקר ןתונ אוהש םושמ רתויב ץלמומ הז סרוק
תורפס תוריצי חותינב . םיטנדוטס יכ ונל הארנ
קב ולקתיי ץלמומה סרוקה תא ודמל אלש םייש
רמוחה תנבהב .
** לע תנכדועמו השדח הרודהמ - םימוגרתה יפ
סרוקב םינודנה םירפסל םישדחה .


חורה יעדמ

תורפס

57


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10734 תוברתהו תורפסה תרות :
תונב תולוכסא - וננמז *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / תוברת ידומיל
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / עונלוק
ץלמומ םדוק עדי : דחא סרוק תוחפל ב תורפס
םיסרוקה ןכו אובמ הקיטתסאל , תרושקת
תוברתכ . ןושאר סרוקכ ץלמומ וניא הז סרוק
נואב החותפה הטיסרבי .


חותיפ סרוקה : ד " גיצרה הנח ר ) םוגרתו הביתכ ( ;
ד " ר לאימע ימת - רזואה
תימדקא תיארחא : פורפ ' ץרג תירונ
םיצעוי : פורפ ' ןמזולג לאכימ , פורפ ' בולשיפ דוד

סרוקה תויוחתפתה רקוס תורפסה תרותב
זאמ תינרדומה כ הנוניכ " עדמ " יביטקייבוא
ה האמה תישארב - 20 עה דעו םינורחאה םירוש ,
תוגהה ימוחתמ תונויער הילא ולחלח םהבש
תיתרבחה , הקיטילופהו תוברתה . תינויער תינפת
רבדב רתויב תויסיסבה וניתוסיפת תא הרערע וז
ה ' ינא " ונלש , וניתונומא , ונתוריח , גשומ
ה " תוילמרונ " דע ויהש םירדסו תויכרריה ראשו
הכ " םהילאמ םינבומ ." םינייפאמ הלא תונויער
הירוטסיה ומכ םימוחתב םויכ טילשה חישה תא ,
היגולויצוס , היגולוכיספ , תוברת ידומיל , תרושקת
תויונמאה לולכמו , ןושלב םתוא ריהבמ סרוקהו
הריהנו תנבומ .

רמוח דומילה
ה רפס תוברתהו תורפסה תרותל אובמ : םידעצ
םינושאר ) החותפה הטיסרבינואה , 2004 ( ,
לש םוגרת אוהש :
P. Barry, Beginning Theory: An Introduction
to Literary and Cultural Theory
(Manchester University Press, 1995).
רפסה תוברתהו תורפסה תרות : תולוכסא
וננמז תונב , םיפסונ םידעצ ח תאמ ' גיצרה
) החותפה הטיסרבינואה , 2005 .( ביחרמ רפסה
יראב לש ורפס תא םילשמו . וּלמ םינוידה םיו
תרוקיב ירמאמ תועצמאב תומגדהב .
הפוסא הבו מח תוריקס ש ) תומגרותמ
תירבעל ( תולוכסא המכב הבחרהב תונדה .
םיטנדוטסה ודקמתי ב םייתש ןהמ .
הפוסא תוריצי םיחתנמה תרוקיב ירמאמ הבו
תונושה תולוכסאה לש ןהילכב תורפס .

יאשונ דומילה
יתורפס אובמ - יטרואת
למרופה םיסורה םיטסי
ולגנאה השדחה תרוקיבה - תינקירמא
יתפרצה םזילרוטקורטסה
טסופ - היצקורטסנוקדו םזילרוטקורטס
תיטילנאוכיספ תורפס תרוקיב
תיטסינימפ תורפס תרוקיב
ומוה תורפס תרוקיב / תיבסל
תיטסיסקרמ תורפס תרוקיב
טסופ תורפס תרוקיב - ק תילאינולו
םוכיס : " יהמ ה ו תורפס יהמ בושח םאה ? " תאמ
ג ' רלאק ןתנו


* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10290 תרופיסה לש הקיטאופה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תיללכ תורפס
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה ןיבמ דחא תוחפל
םישישה תונשב תילארשי תרופיס , ןוידב ןיב
תושממל – ילארשיה רופיסב םיגוס , רוביג
יטנאו - ינרדומה ןמורב רוביג , דוסי תומכסומ
מורה לש ה האמב ן - 19 .

חותיפ סרוקה : פורפ ' טוגניד ילינ ) זוכיר חותיפה ( ,
ןומרח תירונ , ןב רדה - ןורהא , ד " ןב הניר ר - רחש
) תביתכ תודיחי 10-9 ( , ד " גיצרה הנח ר ) תביתכ
הדיחי 2 (
תימדקא תיארחא : פורפ ' ןומר תימולש - ןניק
םיצעוי : פורפ ' יקסלד ללה , פורפ ' קנבדנז ןועמש

בא אוה הז סרוק לכל דוסי ן םיניינעתמה
תרופיס לש הירואתב . תנבהל ינויח אוה
רופיס לכ לש ודוסיב םיחנומה תונורקעה , וב שיו
םינושה םיסרוקה תנבהב רוזעל ידכ םיעצומה
ללכב תורפסה םוחתב החותפה הטיסרבינואב
טרפב תרופיסה םוחתבו . תרופיסה תא רידגמ אוה
כ " וריצש ינוידב םלוע הנובה ןושלב רפיס יזכרמה
םיעוריא תרדס אוה ." ןוחבל סרוקה לש ותרטמ
וז הרדגה לש היטביה לכ תא תוידוסיב , םמיגדהלו
לע - תורפסה ןמ ןה םירצק םירופיס רחבמ יפ
םלועה תורפסמ ןהו תירבעה .

ש ןויכ ןיא סרוקה דקומ תונשרפ םיטסקט לש
ירופיסה טסקטה לש הירואת אלא , קוסעי אל
קט לש ינשרפ חותינב סרוקה םיטס , שמתשי אלא
םינושה תונורקעהו תודוסיה תמגדה ךרוצל םהב
הרדגהב םילולכה .

רמוח דומילה
הדיחי 1 אובמ
הדיחי 2 הירואתל רופיסמ
הדיחי 3 האירקה ךילהת
הדיחי 4 םרושיק יכרדו םיעוריא
הדיחי 5 ןנויפאו תויומד
הדיחי 6 ַ סמ תוירופיס תומרו םירפ
הדיחי 7 דוקימ יגוסו עבמ יכרד
תודיחי 10-9 תרופיסה ןונגס

ללוכ דומילה רמוח הארקמ םירופיס רחבמ הבו
דומילה תודיחי יאשונ תא םימיגדמה .

10292 תורפס לש הקיטאופל אובמ
םידלי
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תיללכ תורפס
עדי שרדנ אל םדוק . ץלמומ וניא הז סרוק
ושאר סרוקכ החותפה הטיסרבינואב ן .

חותיפ סרוקה : פורפ ' טיבש רהז , ד " ר תמשב
ןבא - רהז ) הביתכ ( ; םלש יתור ) בוציע (
םיצעוי : פורפ ' ןבא רמתיא - רהז , פורפ ' הויז
ןב - תרופ , פורפ ' ץרג תירונ , פורפ ' טוגניד ילינ ,
פורפ ' ירוט ןועדג , ד " ר ןב הצינ - ירא , ד " לחר ר
דורבסיו

נושה םיטביהב ןד סרוקה לש הקיטאופה לש םי
םידליה תורפס , ו לש תוחתפתהה תלאשב קסוע
םיגשומה " דלי " ו " וּדלַ י ת " תוברתב , םתקיזבו
םידליה תורפס לש התוחתפתהל . זכרתמ סרוקה
םידליה תורפס לש הדמעמ תלאשב רקיעב
תוברתב , דציכו ביתכמ הז דמעמ תוליעפה תא
םיטסקטה יפוא תאו תיתורפסה תכרעמב
םידליל םיבתכנה .

דומילה רמוח
רפסה לע ססובמ דומילה רמוח ַ י השעמ וּדל ת :
םידלי תורפס לש הקיטאופל אובמ תאמ ז ' טיבש
) החותפה הטיסרבינואה , 1996 .( רפסה בכרומ
תוירקיע תוביטח שמחמ , םיינש ןהמ תחא לכבש -
םיקרפ השולש : יטרואת קרפ , היעב ןוידל הלעמה
םידליה תורפס לש הקיטאופב , קרפו ) ינש וא
םיקרפ ( מגודכ ןחבמ הרקמ חתנמה ה .

קרפ 1 וּדלַ יהו דליה גשומ תחימצ תוברתב ת
ברעמה
קרפ 2 " המודא הפיכ " – תלאשל ןחבמ הרקמ
דליה גשומ
קרפ 3 םידליל רפוסה לש ימצעה יומידה
הביתכב םייתכרעמה םיצוליאהו
םידליל
קרפ 4 ןחבמ הרקמ " : םלועה ףולא ינד " תאמ
לאד דלאור
קרפ 5 סקט יטנלוויבמא דמעמ ילעב םיט
קרפ 6 ןחבמ הרקמ " : תואקתפרה סילא ץראב
תואלפה "
קרפ 7 ןחבמ הרקמ : ידוביע " תואקתפרה סילא
תואלפה ץראב " םינטק םידליל
קרפ 8 אלה םידליה תורפסב םירגובמו םידלי -
תימשר
קרפ 9 ןחבמ ירקמ : םידליה םלוע גוציי
אלה םיטסקטב - םיימשר
קרפ 10 ןחבמ הרקמ : תרדס " הבמסח " תאמ
ןוזניסומ לאגי
קרפ 11 לש םייפואו םידליה תורפס לש הדמעמ
םימגרותמה םיטסקטה
קרפ 12 תכרעמל תכרעממ ומגרותש םיטסקט ;
ןחבמ הרקמ " : רבילוג יעסמ "
םיחפסנ קרפל 1 , קרפל 3 קרפלו 4

םיוולנ םירפס
םייתורפס םיטסקט ) רוקמב אורקל יוצר :(
ר ' לאד , ה ףולא ינד םלוע ) הרומז - ןתיב , משת " ד ( ;
ל ' לורק , סילא תואקתפרה תואלפה ץראב
) דחואמה ץוביקה , 1997 .( תא שוכרל רשפא
החותפה הטיסרבינואה תועצמאב םירפסה .

טרופת םיצלמומ םיירקחמ םיטסקט תמישר
סרוקה רמוחב .

חורה יעדמ

תורפס

58


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10215 יריפסקשה ןויזיחה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תיללכ תורפס
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' יולש סילא , ד " תבזילא ר
דניורפ ) הביתכ ( ; יקסלטוקס הניר , לפסה האל
) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ובנ תור , פורפ ' ןוטסור ריאמ

טנדוטסה תא שיגפמ סרוקה םי ומלוע םע לש
ריפסקש העברא םעו מ תוזחמ וי , ןיבהל רשפאמו
ירוטסיהה עקרה ןיב רשקה תא , יתוברתה
ו תוריציה ןיבל הפוקתה לש ינחורה , תאו
יריפסקשה טסקטה לש ותובכרומ .

סרוקה תורטמ
םידמלנה תוזחמה תנבה
ויתומכסומו ינתבזילאה ןורטאתה תרכה
םלועה תפקשה לש דוסי יגשומ תרכה
תוזחמה תנבהל םיצוחנה תינתבזילאה
מרד טסקט לש הנבהו האירק רשוכ חותיפ ט י
םינוש םיגוס חותינל םישורדה םילכה תיינקה
ןיב הלדבהל םינוירטירק חותיפו תוזחמ לש
ז ' מרד םירנא ט םיי
ןורטאתה תויעבל תועדומה תקמעה

דומילה תודיחי 2-1 תוקסועה אובמ תודיחי ןה
המיבהו םלועה תפקשה לש דוסי יגשומב
תינתבזילאה , יריפסקשה טסקטב ןכו . תודיחי
דומילה 11-3 תוזחמ העברא חותינל תושדקומ ,
טנדוטסה תא תוכירדמו םי חותינ ךות םתאירקב
ןוגכ םינוש םיטביה : הלילע , הנבמ , תויומד , ןושל
םייומידו , םיביטומ , ןמ דחא לכב םיפסונ םיאשונו
םידמלנה תוזחמה . תוזחמהו דומילה תודיחי
תירבעב םידמלנ .

רמוח דומילה
תודיחי 2-1 יתוברתה עקרה הו חור לש ינ
הפוקתה ; לולכמ לש הריקס
מרדה ותריצי ט ריפסקש לש תי
תינתבזילאה המיבהו
תודיחי 4-3 ץיק ליל םולח
תודיחי 6-5 ה ירנה יעיבר – א קלח
תודיחי 9-7 ריל ךלמה
תודיחי 11-10 הרעסה

תוזחמה תא שוכרל םישקבתמ םיטנדוטסה , דבל
הזחמהמ ירנה ה יעיבר – א קלח . שוכרל רשפא
תא החותפה הטיסרבינואה תועצמאב תוזחמה .

רזע יעצמא : יטרס DVD , םהב ריפסקש
ונורטאתו , יעיברה ירנה – א , ריל ךלמה , הרעסה .
ה יטרס ם ךשמל הלאשהב םיטנדוטסל םיחלשנ
סרוקה דומיל לש רטסמסה .


10738 הרבחב ןורטאת
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / יגולויצוס ה
היגולופורתנאו
ץלמומ םדוק עדי : תינורטאתה היווחה : אובמ
ןורטאתלו המרדל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןיירוא ןד , ד " םש ילתפנ ר
בוט , ד " לגס לכימ ר , םייח תילזמ
םיצעוי : פורפ ' ץרג תירונ , פורפ ' קיזור ילא - ןזור ,
ד " ר ןוסנורהא ןורש - יבהל , ד " רנזייה הרימז ר

ה דומילל הפיקמ היגולודותמ עיצמ סרוקה ויטבי
ןורטאתה לש םייתרבחה , םיגדמו תרזעב תאז
פר תה ראוטר לארשיב ןורטא . יכ איה דוסיה תחנה
ןורטאת םנמא וניא " ףקשמ " התניתנכ תואיצמ ,
לש םימיוסמ םיכרצל התוא בצעמ אוה אלא
הרבחב תוצובק . תורמל תאז , לשב אקווד ילואו
ךכ , קה תוקיזה י וניב תומי ל תואיצמה ןיב
םיטקילפנוק לש הפישח תורשפאמ תיתרבחה
םיענצומ םייולגו . םילואש הדותמה יגשומ
תיתורפסה הירואתה ימוחתמ , תיגולויצוסה
תיתוברתהו . ןוידה ב הדותמ ךורע ךכ ותליחתש
יתוברתהו יתרבחה עקרב , יביכרמב וכשמה
ופוסו הגצהה התולבקתהב . היגולודותמה
םגו ןורטאתה רקחל טירפת ןיעמ איה תעצומה ,
אתמ הרמהב המי , םייתוברת םיטסקט רקחל
םירחא .

יאשונ דומילה
טסקטנוק
ראוטרפר
הדש
תונווכתה
רטניא - תוילאוטסקט
טסקט
תויומד
ויצוס - ביטרנ
ויצוס - הקיטוימס
ויצוס - הקיטסיווגניל
בקתה תועפשהו תול

דומילה רמוח
ד לש ורפס ' ןיירוא , הרבחב ןורטאת
) החותפה הטיסרבינואה , 2008 (
הארקמ
תוזחמ העברא
הדימל ךירדמ
ןורטאת תוגצהב הייפצ


10340 ח לש תמדקומה ותריש " נ
קילאיב ) 1900-1890 ( *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע תורפס
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו םי רופיסה ירבעה
ה האמה תישארב - 20 , תורומת הרישב
שת ןיב תירבעה " שתל ח " ך , הדימע ןכו
ה תושירדב נא תילג תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה . ץלמומ םדוק עדי :
סרוקה תונויצל ןויצ ןיב – 1914-1881 .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןורימ ןד , ד " ר ןומלט ירימ ;
רגרבסנל ילינ ) הכירע (

סרוקה תורטמ
תועדוותה ל תריצי ו דקומה תמ קילאיב לש ,
ל התוחתפתה , ל היאשונ תושבגתה , ל היתורוצ ,
ל הלש דוסיה תוינבת לו ז ' םהבש םירנא
הבתכנ .
יפת תעצה ס ותוישיא תוחתפתה לש תללוכ ה
בוציעה יבלשב קילאיב לש תרצויה
הלש םיעירכמהו םיינושארה , ןוידל התדמעהו
יפת תמועל ס תורחא תו .
תירוטסיה הנבה ה לש ונישש םיכילהת ינפ תא
הללכב תירבעה תורפסהו תירבעה הרישה
לא הלכשהה ןמ רבעמה תפוקתב " חתה י הי ."
הריש ירבד חותינב תונמוימ .
תורצוויה ךילהת חותינב תונמוימ לש ו ריש ,
יריש טסקט לש תיעדמ הרודהמב שומישב ,
תואסרג ילדבהמ םייתורפס םיחקל תקפהבו
דחא ריש לש םינושה ויחסונ ןיבש .
בוציעב תוכורכה תויעבב תיטרואת הנבה ו לש
הרישב רבודה לוקה , תורושקה תויעבבו
רצויה ןיב םיסחיב ל תיתורפסה תכרעמה ןיב
תטלוקה .

דומילה רמוח
םיריש : רת " ן - נרת " ח – יריש לש תיעדמ הרודהמ
קילאיב ) ריבד , 1983 ( ; םיריש ) ירפס י םעל ריבד ת ,
כשת " ג ( ; ןורימ ןד לש ורפס ןמ הדירפה ה ' ינא '
ינעה ) החותפה הטיסרבינואה , 1986 ( ; תודיחי
תורגא תארקמו דומיל , תפוקתמ םירישו םירמאמ
ו הלכשהה " ןויצ תביח " .

תוירקיעה תוביטחה סרוקב
1 . רצויכ קילאיב לש ויומיד – יפרגויבה טביהה
2 . תושבגתהו הרישב רבודה לוקה לש ונויפא
קילאיב לש םימדקומה וירישב ירילה רבודה
3 . ץוחה ןעמנה - קילאיב לש ותפוקתב יריש
4 . יטאופה שודיחב ןויד - בש ירוטסיהה " ינא "
ישיאה - יאקילאיבה ימואלה , ךילהתבו
תיתורפסה תכרעמה עקר לע ותולבקתה
תטלוקה
5 . לש ותורענתה תישאר תנמתסמ םהבש םיריש
ירילה רבודה ןמ קילאיב - תוינבתמו ירוגלא
תומדוק תוינונגסו תוינרוצ
6 . נ הרישה םוחתב קילאיב לש ויתונויסי
תיטמאופה - מ י תיטמ
7 . לש ךרעבו תוניצרב קילאיב לש ויקופקפ
לשו ללכב הרישה " לארשי תריש " טרפב ,
ה לש ושוביגב הנפמהו " ינא " ירילה
יאקילאיבה – תישיא הרישל ףקות ןתמ
8 . ה לש ושוביג " ינא " ירילה – הרישה
תיפרגויבוטואה


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


חורה יעדמ

תורפס

59


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10346 ידיאו תורפס אב היגולוא " י
םישולשה תונשב *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע תורפס
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / הירוטסיה / הירוטסיה
השדחה תעב לארשי םע לש
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוק ינש תוחפל יוצר םללכב
ב תירבע תורפס , תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה תילארשי תרופיס
םישישה תונשב , ןויצ ןיב תונויצל 1914-1881 ,
תומגמ תילארשיה הרבחב .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ץרג תירונ ) רפסה תביתכ ( ,
ד " ר ןבא תמשב - רהז , ד " דורבסיו לחר ר ) תביתכ
הדימלה ךירדמ ( ; לפסה האל ) ירע הכ (
םיצעוי : פורפ ' תרופ ןב הויז , פורפ ' טוגניד ילינ ,
פ ר פו ' ילפרע זעוב , פורפ ' טיבש רהז , פורפ ' בקעי
טיבש , ןומרח תירונ

תורפסה ןיבש םירשקה חותינב קסוע סרוקה
םיכילהת ךכ םשל ןחובו תויתרבח תויגולואידיאל
םייטילופ , םייתרבח , םייתורפסו םייגולואידיא
ב ראב םישולשה תונש ץ - לארשי . העברא רחאל
ירוטסיהה עקרב םיקסועה אובמ יקרפ ,
הקיטילופב , בושייה לש תורפסבו היגולואידיאב
ץראב ירבעה - םישולשה תונשב לארשי , דקמתמ
תועצמאב תיתורפסה תכרעמה תגצהב סרוקה
םייתורפס תע יבתכ השולש : םיינ ְ זאֹמ , תוֹנוֹי ְ ל ִ גּ
ו םי ִ רוּט .

רמוח דומילה
סרוקה רפס , ובו םיקרפה :

קרפ 1 תכרעמהו תיטילופה תכרעמה
םישולשה תונשב תיתורפסה
קרפ 2 תיטילופה תכרעמב תויגולואידיאה
תיתורפסה תכרעמבו
קרפ 3 רושימב תעה יבתכ ןיב םילדבהה
יגולואידיאה
קרפ 4 תויטאופ תודמע
קרפ 5 זכרמה לש תרופיסה ) זזה (
קרפ 6 לואידיאל תורפס ןיב רשקה היגו
זזה לש ותריציב
קרפ 7 תעה בתכ לש תרופיסה " תונויליג "
קרפ 8 היגולואידיאל תורפס ןיב רשקה
ב " תונויליג "
קרפ 9 לש תרופיסה " םירוט "
קרפ 10 היגולואידיאל תורפס ןיב םיסחיה
תעה בתכב " םירוט "

הארקמ תורוקמ רמוח תללוכה : םירופיס
םייתורפס תע יבתכמ וחקלנש , םירמאמ
םירמאמו םירפס יעטקו םייגולואידיא
יתרבחו ירוטסיה עקר םיקפסמה .

הדימל ךירדמ תורוקמה יעטק תנבהב עייסמה
רפסב דמלנה רמוחה יפל םחותינבו הארקמבש
סרוקה .


* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10335 תינענכה הצובקה : ןיב
תורפסו היגולואידיא *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע תורפס
ףסונ ךויש : מ חורה יעד / הירוטסיה / הירוטסיה
השדחה תעב לארשי םע לש
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , דחא סרוק תוחפל םללכבו ב תורפס ,
תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא תושירדבו
כרדהה היירפסב תיפרגוילביבה ה . םדוק עדי
ץלמומ : סרוקה תונשב תילארשיה תרופיסה
םישישה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ץרג תירונ , ד " לחר ר
דורבסיו , ד " עלס תפקר ר - יפש , יול לכימ ;
לפסה האל ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןב הויז - תרופ , פורפ ' רואל ןד

תוליעפ תאו תוינענכה תחימצ תא רקוס סרוקה
היללוחמו תינענכה הצובקה , לש היגולואידיאב ןד
תא חתנמו הלש תורפסה תוריציבו הצובקה
ןהיניב הקיזה . ויתורטמ :

א . ת תא ראתל ו תינענכה היגולואידיאה ינכ ,
היתורוקמ , תינענכה תורפסה םע היסחיו .
ב . ינל םילכ ססבל הזורפ תוריצי לש יאמצע חות
ןיבל ןניב סחיה תקידבלו תוינענכ הרישו
תינענכה היגולואידיאה , תורפס ןיבו
ל ללכב היגולואידיא .
ג . ו תינענכה הצובקה יפוא תא חתנל תא היסחי
הלעפ הבש תואיצמה םע , ריאהל ךכ ךותו
םייתרבח םיטביה , םייתורפסו םייתוברת
וז תואיצמב .

רמוח דומילה
י הדיח 1 הפקשהה לש היתורוקמו העקר
תינענכה , התעפשהו היוטיב יכרד
תילארשיה תואיצמב
הדיחי 2 תינענכה היגולואידיאה
הדיחי 3 תינענכה היגולואידיאה לש היתועיבת
תירבעה תורפסה ןמ
הדיחי 4 היגולואידיאה םע היסחיו שוטר תריש
תינענכה
הדיחי 5 הצומ תיגולואידיא הריש תר ) ןתנוי
שוטר , רימא ןרהא (
הדיחי 6 התונעיה ינפואו תינענכה תרופיסה
תויתורפסהו תויגולואידיאה תועיבתל
תוינענכה לש

םניינעש םירמאמ תללוכה הפוסא תיוולנ סרוקל
ה התורפסו תינענכה הצובק , ו ןכ לש תויואטבתה
בתכב ומסרפתהש הצובקה ירבח תעה ףלא .

םיוולנ םירפס
וירפס שוטר ןתנוי לש : ןושלב תידוהי תורפס
תירבעה , םימיה תישאר , ברח יריש , הפוח
הרוחש ; לש ורפסו ס ' רהזי , םירופיס העברא .
רשפא תא שוכרל תועצמאב םירפסה
החותפה הטיסרבינואה .

* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
ז ה , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10334 תרופיסב םלועה : יוקיח -
יתונמא ןוגרא וא תואיצמ ? *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : ללכ תורפס תי
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו םיסרוקה ןיבמ םיינש
ה האמה תישארב ירבעה רופיסה - 20 , רוביג
יטנאו - ינרדומה ןמורב רוביג , ה תרופיס
ה םישישה תונשב תילארשי , דוסי תומכסומ
ה האמב ןמורה לש - 19 , תושממל ןוידב ןיב –
ילארשיה רופיסב םיגוס , תומגמ תרופיסב
םינומשה תונש לש תילארשיה , הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

סרוקה חותיפ : ד " גיצרה הנח ר ) הביתכ ( ;
ןד הנליא ) הכירע (
יארחא ימדקא : רפ פו ' גרבנרטש ריאמ

לופכ ודמעמב קסוע סרוקה םלועה לש םינפה
תורפסה תריציב ינוידבה יומד הנבמכ תואיצמ ,
לע להנתמה - תויקוח לש היתונורקע יפ " תיעבט " ,
םייטתסא םיטקפאו תומגמ לש ךוותמכו , הווה
רמוא – לע להנתמ - תיתונמא תויקוח יפ . סרוקה
מ רשפא ל תורפסב יטרואת קוסיעב תוסנתה
ו תורפסה תרות םוחתב םירמאמ תאירקב , הנקמו
הז םוחתב תימושייו תטשפומ הבישח תלוכי .
ה טנדוטס םי לכוי ו תינוירנימס הדובע ןיכהל
תוביטח לע תדמלנה הירואתה םושייב הניינעש
תורפס , לע תדדוב הריצי , וא לע יתורפס טביה
יפיצפס , לע - דמלש םימדוק םיסרוק יפ ו לע וא - יפ
ריחב םת .

קה הנבמ סרו רמוחו דומילה
תשמשמ סרוקה קסוע הבש תיטרואתה היגוסה
םירושימ השולש לש תובלטצה תדוקנכ : םיטסקט
םייתורפס , לש תויללכ תוירואת תורפסה , תופוקת
תרופיסב תורודו .
הדיחי 1 הירואתה תודוסי
תודיחי 4-2 תורפס תוריצי יתש לש חותינ ,
" המא " ו " ג םוט ' סנו " ,
הנוש הדמע תומיגדמה סחיב
ינוידבה םלועה לש ודמעמל
יתורפסה טסקטב
הדיחי 5 יקסבולקשו וטסירא – יתש
תורפס לע תוירואת
הדיחי 6 י י ש ו תוביטח יבגל הירואתה ם
םיסרוקב ודמלנש יפכ תורפס
םימדוק
הדיחי 7 הביטקפסרפב הקמנהה תרות
תיוושכע

םיוולנ םירפס
ג ' ןטסוא ןיי , המא ) דחואמה ץוביקה ( ; ירנה
דליפ גני , ג םוט ' סנו ) קילאיב דסומ ( ; וטסירא ,
הקיטאופ ) דחואמה ץוביקה .( רשפא תא שוכרל
החותפה הטיסרבינואה תועצמאב םירפסה .

* סמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא סרוק תרג
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


חורה יעדמ

תורפס

60


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10378 ג ' ןטסוא ןיי – תרוקיבב תושיג
תורפסה *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תיללכ תורפס
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו םיסרוקה ןיבמ דחא תוחפל
תרופיסה לש הקיטאופה , יטנאו רוביג - רוביג
ינרדומה ןמורב , ומכסומ ןמורה לש דוסי ת
ה האמב - 19 ) םהיניבמ ץלמומ סרוקה
תרופיסה לש הקיטאופה ( , הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

סרוקה חותיפ : פורפ ' טוגניד ילינ ) הביתכ ( , רדה
ןוסבוקעי
םיצעוי : רפ פו ' יקסלד ללה , ד " גרובצניג תור ר ,
ד " דורבסיו לחר ר , ןומרח תירונ , רימא ינור

יפרגונומ סרוק והז , לולכמב דחא דצמ קסועה
ג לש הרומגה התריצי ' ןטסוא ןיי , רחא דצמו
תורפסה תרוקיב לש םינוש םיטביה םע תורכיהב
ב םיאטבתמ םהש יפכ ונשרפ היתוריצי לש תוי .

ןתמב דקמתמ וניא סרוקה ונשרפ היתוריציל תוי
ג לש ' ןטסוא ןיי , תויונשרפ רחבמ תגצהב אלא
הלש םינמורה תששל תומייק , גיצהל ידכ תאזו
היתוריצי לע תרוקיבב תויפיצפס תויעב , קודבל
תועלבומ תויתרוקיב תוחנה , תורכיה ריכהלו
תא םינייפאמה תרוקיבב םימרז המכ תיללכ
ה האמה - 20 . ןכ ומכ , סרוקה תונמוימ הנקמ
ב יתורפס טסקט לע תרוקיב ירמאמ תאירק .

דומילה רמוח
ןטסוא לש םירומגה םינמורה תשש :
ישחרו הניב בל ) םוגרת : א ' רימא ; רפס יי ת
בירעמ , 1986 (
םודק טפשמו הוואג ) םוגרת : א ' רימא ;
רפס י בירעמ תי , 1984 (
קראפ דליפסנמ ) םוגרת : א ' רימא ; ירפס י ת
בירעמ , 1988 (
המא ) םוגרת : ר ' בונילק ; דחואמה ץוביקה ,
1982 (
תייטה בל ) םוגרת : נ ' למרכ ; רתכ , 1983 ( .
רגנאתרונ רזנמ ) םוגרת : ט ' רב ; רוא - םע ,
1986 (

סרוקה רפס ) תירבעב ( ג לע ' ןטסוא ןיי ) ףקיהב
לש 4-3 דומיל תודיחי (

םידחא םימרז לע תוריקס הבו הארקמ
תורפסה תרוקיבב ) ירבע םוגרתב ( , ףסוא
םירמאמ ) תילגנאב ( ג לע ' לעו ןטסוא ןיי
היתוריצי , םירמאמב םינוידו תולאש ןכו .

הבוח שגפמ אוה סרוקב ןושארה שגפמה .

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10561 הדבל הלימה לע אל : תויגוס
םוגרתב דוסי *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו ןיבמ דחא סרוקה םי
תרופיס עונלוקל הידוביעו תילארשי , אובמ
םידלי תורפס לש הקיטאופל , ןיבמ דחאו
םיסרוקה של ןו , תוברתו הרבח , אובמ
תונשלבל , םיקרפ תירבעה ןושלה תודלותב :
תיסאלקה הביטחה , םיקרפ ב ןושלה תודלות
תירבעה : תימייניבה הביטחה , םיקרפ
תירבעה ןושלה תודלותב : הביטחה
תינרדומה , ןכו ה תושירדב הדימע תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

סרוקה חותיפ : ד " ר דורבסיו לחר ) הביתכ ( ,
ימא ינור ר ) הכירעו חותיפה זוכיר (
ימדקא יארחא : פורפ ' ירוט ןועדג
םיצעוי : פורפ ' ץרג תירונ , פורפ ' טוגניד ילינ ,
פורפ ' ןמציו העדלא , פורפ ' טיבש רהז ,
פורפ ' רגניזלש םירמ

עדי םוחתכ םוגרתה תרות תא גיצמ סרוקה
ברו ימדקא - םינפ , תויגוסו דוסי יגשומ תניחב ךות
םוגרתה רקחב תויזכרמ ןב - וננמז . ןודנ סרוקב
תועפותו םיאשונ לש בחר ןווגמ – ןושלב , תורפסב
תרושקתבו – בר טבמ תדוקנמ - ןיבו תימוחת -
תיתוברת , תורפסה ןמ תואמגוד תייוולב ,
תונותיעה , היזיוולטהו עונלוקה .

ירואיתה רקחמה תא רקוס סרוקה , יטרואתה
םוחתב ימושייהו , ןיב ןילמוגה ירשק תניחב ךות
ה רצות םוגרת , םוגרתה ךילהתו ולש היצקנופה
ומצע . רוקמה תוברת ןיבש הקיזב סרוקה ןד ןכ
דעיה תוברתל , תומרונו םיצוליאה תעפשהבו
ויתוערכה לעו םגרתמה לע םוגרתה .

דומילה רמוח
רפסה לע ססובמ סרוקה הדבל הלימה לע אל :
םוגרתב דוסי תויגוס ) החותפה הטיסרבינואה ,
2007 .(

קלח 1 םוגרת רקחמלו תוגהל אשונכ
קלח 2 לע םהיתוכלשהו תופש ןיב םילדבה
תוימוגרתה
קלח 3 םיידוחיי םוגרת יצורע : רובידו הייפצ
קלח 4 דעיה תוברת : םייוניש לש הקימניד
ברב - תכרעמ
קלח 5 תוערכהל םיצוליאמ
קלח 6 תוערכה לע םיעיפשמה םימרוגה
םגרתמה
קלח 7 ריבעתל םוגרתמ : ל רֶ בֵ עמ ןושל

רפס תונווגמ םוגרת תואמגוד ללוכ סרוקה . רמוח
םג ללוכ דומילה הארקמ הבו 24 םירמאמ ) םקלח
תילגנאב ( ןכו הדימל ךירדמ .

* ז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ה ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא . תינוירנימסה הדובעה
הז סרוקב הניא רגוב ראותה תרגסמב תבשחנ
ב וא חורה יעדמב םע הרבחהו חורה יעדמ
תורפסב תודקמתה ) תמצמוצמ תינכת ( םע ןכו
תורפסב תודקמתה ) תבחרומ תינכת .( איה ןכ ומכ
הניא תורפסב הארוהה תדועת תרגסמב תבשחנ .


10916 ביטרנ – בר ןויע - ימוחת *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תיללכ תורפס
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק םוחתב תורפס תיללכ ו / םוחתב וא
תורפס תירבע סרוקה םללכבו הקיטאופה לש
תרופיסה , תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' טוגניד ילינ ) הביתכ ( , יש הגנ
) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' גומלא תימלוש , פורפ ' הרוא רומיל ,
ד " תויח ןרע ר ) קרפמ קלח 4 ( , ד " סוכרמ תימע ר ,
ד " הליא ר ע רימ

מ לש הירואתה םוחתמ רבכמ הז גרח ביטרנה גשו
עדי ימוחת לש ןווגמל רדחו תרופיסה . עקר לע
לקה תיטסילרוטקורטסה היגולוטרנה א תיס ) יפכ
סרוקב הגצוהש תרופיסה לש הקיטאופה ( , סרוק
בר - הז ימוחת ןחוב גשומה לש וילוגלג תא
םימוחת העבראב : טפשמ , ה י הירוטס , היגולוכיספ
יגולוטרנו חיש לש טסופ ה - לק א תיס . תועצמאב
יטרואת ןוידו תיתרוקיבו הדומצ האירק ב - 16
םירמאמ ) תירבעב העברא קר םהמ ( , סרוקה בקוע
או ביטרנה גשומב שומישה ןפוא רחא רח םינבומה
ול ונתינש םינושה , וב ךכ בגאו ןח דיקפת תא
תישונאה היווחה לש היטביה ללשב רופיסה . תשיג
תירואית איה סרוקה , א לכב ךא םימוחתהמ דח
תודגונ תודמע תוגצומ . םיחפסנ םיללוכ םיקרפה ,
טרואת םיגשומ םיריבסמה י םי ש םיעיפומ
סרוקה ירמאמב , ו ריבסהלו עקר תתל םדיקפת
דחא לכל תילאוטפסנוקה תרגסמה תא
םירמאמהמ .

רמוח דומילה
קרפ 1 המדקה
קרפ 2 טפשמו ביטרנ
קרפ 3 הו ביטרנ י טס ו היר
קרפ 4 ולוכיספו ביטרנ חיש לש היג
קרפ 5 טסופ היגולוטרנו ביטרנ - לק א תיס
) קינרדולפ (

סרוקה רפס לע ססובמ סרוקה , וב בלושמש
הדימל ךירדמ , םירמאמ תארקמ לע ןכו .

* הדובע בותכל תורשפא ןיא הז סרוק תרגסמב
תינוירנימס .


חורה יעדמ

תורפס

61


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10919 ילארשיה ןורטאתה :
יוניש יכילהתו םיטקילפנוק *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק חורהו הרבחה יעדמב , םללכבו ה סרוק
היווחה תינורטאתה : ןורטאתלו המרדל אובמ ,
םיסרוקה ןיבמ דחא וא הנידמל ימואל תיבמ
ךרדב : ץראב ידוהיה בושייה - לארשי ןיב
םלועה תומחלמ , לארשי ןושארה רושעב ,
תומגמ תילארשיה הרבחב , יעצמא תרושקת
יב םינומה לארש ה תושירדב הדימע ןכו תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה תרות תורפסה
תוברתהו : תונב תולוכסא - וננמז .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןיירוא ןד , ד " םש ילתפנ ר
בוט , ד " ר רנזייה הרימז ; היקזח ןירק ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' גומלא זוע , פורפ ' טוגניד ילינ ,
ד " רנזייה הרימז ר , פורפ ' רוצ ןורי , ד " רניק דג ר ,
פורפ ' בגר יטומ , פורפ ' קיזור ילא

ילארשיה ןורטאתב קסוע סרוקה ןפואבו
םע ותודדומתה םייתרבחה םיעסשה תשולש
לארשיב : ילארשיה ךוסכסה - יניטסלפ , חתמה
נתאה תוברתה תמחלמו םיחרזמל םיזנכשא ןיב י
םינוליחל םייתד ןיב . ןווגמ ראוטרפר תועצמאב
תוגצהו תוזחמ לש , םיעסש דציכ קדוב סרוקה
ךרואל ירבעהו ילארשיה ןורטאתב םיבצועמ הלא
ומויק תונש האמ , םיסחיב ולחש םייונישה תאו
תונורחאה םינשה האמ ךלהמב תוצובקה ןיבש .

סרוקה ירפס דבלמ םירמאמ תפוסאו , סרוקה
יעטקב תיתייווח הייפצו תוזחמ תאירק ללוכ
םינוש תוגצה . לע תונשרפב קסוע סרוקה - יפ
תוינשדח רקחמ תוטיש , תויתריציל םוקמ ריתומו
םיעפומהו םיטסקטה חותינב םיטנדוטסה לש .

םהיתועידי תא קימעהל םיצורה לכל דעוימ סרוקה
ןורטאתה םוחתב , שיה תוברתהו תונמאה תילאר
םייטילופהו םייתרבחה םהיטביהב . לוכי הז סרוק
ןה תויונמאהו חורה יעדמ ידימתל ןה םיאתהל
הרבחה יעדמב אוה םקוסיע רקיעש הלאל .

יאשונ דומילה
םיינורטאת םיטסקט לש םייתרבח םיטביה
ילארשיה ןורטאתב םייחרזמ םידוהי
ילארשיה ןורטאתב םיברע
אתב םייתדו םינוליח ילארשיה ןורט

דומילה רמוח
סרוקה ירפס : ד ' ןיירוא , תיתדעה היעבה
ילארשיה ןורטאתב ) החותפה הטיסרבינואה ,
2004 ( ; ד ' ןיירוא , ןורטאתה לש ותודהי
ילארשיה ) דחואמה ץוביקה , 1998 (
הארקמ תוזחמ יעטק לש היגולותנא הבו
הדימל ךירדמ


* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , הבוח ןיא יכ םא ןכ תושעל .

ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
דמלש ימ רובצל לוכיש תוכזה תודוקנ רפסמ ,
הזה סרוקל ףסונב , סרוקה תא ) םי ( רחאה ) םי .(
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10301 ש " ןונגע י " : תונוגע " ו " ודיע
םניעו " – תורוקמ , םינבמ ,
תויועמשמ
6 תינוירנימס תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : תירבע תורפס
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו רופיסה ירבעה
ה האמה תישארב - 20 , ושירדב הדימע ןכו ת
ה תילגנא תושירדבו תיפרגוילביבה הכרדהה
היירפסב . ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה יקרפ
דומלת , תויגוס לש םמלועב תוירוטסיה
םימכח .

חותיפ סרוקה : פורפ ' לה סיו ל ; לפסה האל
) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ססרו לאומש , פורפ ' ןורימ ןד ,
פורפ ' רדנלדירפ הדוהי , ד " עובלג החונמ ר

טנדוטסה תא רישכהל דעוימ הז סרוק םי תביתכל
לש יפוס בלשכ תירבע תורפסב תינוירנימס הדובע
ןושאר ראותל םידומילה . יתשב קסוע סרוקה
ש לש תוריצי " ןונגע י – תונוגע ו םניעו ודיע .

רמוח דומילה
ב הדיחי 1 , ל תשדקומה תונוגע , דמלי ו טנדוטסה םי
תויתורפס תוינבת רחא בוקעל , ז ' םירנא
םיינושל תורוקמו רופיסב םירושקה םייתורפס
וב םיעקושמה םייאדיאו םייתורפס . טנדוטסה םי
דמלי ו םדוקפתו םלקשמ תא ךירעהלו םניימל
טסקטב . ומכ בחרנ םוקמ שדקוי ןכ הדיחיב
לש םיחסונה תאוושהל תונוגע .

ל הדיחי 2 תרוקיב ירבד לש טוקלי ףרוצמ
רופיסה לע תונשרפו םניעו ודיע , תא ליכמה
םירקוחה יריכב לש םהיתוסמו םהירקחמ
ונתורפס לש םירקבמהו . שי דציכ תדמלמ הדיחיה
הריצי לע תרוקיב אורקל , הניבהל דציכו
הכירעהלו .

ב הדיחי 3 נ םיגיצמ ונא רופיסה לש חותי ודיע
םניעו לע - םינוש רקחמ ילולסמ יפ , םיינייפואה
תורפס תריציב ימדקא קוסיעל , םיגדהל םיאבהו ,
ראשה ןיב , חתנל שי דציכ , תוחנה חתפלו רוקחל
תומייק , תורפס תריציב תויועמשמ תולגל דציכו .


םינקמה םיפסונ םיסרוק
תורפסב תוכז תודוקנ

דוביעו תילארשי תרופיס עונלוקל הי ) 10421 ( ) ר (
– עונלוקב ץבושמ , מע ' 62 .

האוש ילוצינ , תורפסבו עונלוקב םירחאו םירז
) 10551 ( ) מ ( – עונלוקב ץבושמ , מע ' 64 .


םיפסונ םיסרוקל תוינפה

מ ארקמל אוב ) 10278 ( ) ר ( – יעדמב ץבושמ
תודהיה , מע ' 20 .

הדגאו שרדמ ) 10446 ( ) ר ( – יעדמב ץבושמ
תודהיה , מע ' 22 .

םירצונל םידוהי ןיב ) 10275 ( ) ר ( – ץבושמ
הירוטסיהב , מע ' 29 .

ת הלכשהה תובר – האמב הפוריאב תונמאו תוגה
ה - 18 . א קלח ) 10282 ( ) ר ( – הירוטסיהב ץבושמ ,
מע ' 30 .

ת הלכשהה תובר – האמב הפוריאב תונמאו תוגה
ה - 18 . ב קלח ) 10463 ( ) ר ( – הירוטסיהב ץבושמ ,
מע ' 30 .

רע הפוריא תוימואלה ש ) 10403 ( ) ר ( – ץבושמ
הירוטסיהב , מע ' 31 .

ג הינמר 1830-1770 : תוברתל תוברת תמואמ
תימואל ) 10513 ( ) מ ( – הירוטסיהב ץבושמ , מע '
38 .

מ הקיטתסאל אוב ) 10496 ( ) ר ( – ץבושמ
היפוסוליפב , מע ' 45 .

מ תונשלבל אוב ) 10143 ( ) פ ( – תונשלבב ץבושמ ,
מע ' 49 .

ס תירבע הקיטנמ – תרושקתו תועמשמ ) 10250 (
) ר ( – תונשלבב ץבושמ , מע ' 50 .

םינומה תרושקת ) 10408 ( ) ר ( – ץבושמ
תרושקתב , מע ' 108 .

ש בל ומי : תודוקנ םיקינעמ םניא הלא םיסרוק
תורפסב תוכז .


חורה יעדמ

עונלוק

62


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10640 םיטרס ןיבהל – אובמ
עונלוקה תונמאל
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / תרושקת
עדי שרדנ אל םדוק .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ץרג תירונ , רבגניא ןמחנ ,
ינבדבוד לאומש , ד " ףסוי זר ר , ד " ר יריאמ הרדנס ,
הרובד זרא ; ןרק הבוהא ) הכירע ( ,
ד " רואד ןד ר ) רת םוג ( , ד " ןהכ הידוא ר - זר

הקיטאופהו הקינכטה םע תורכיה קפסמ סרוקה
יעונלוקה עבמה לש , תנבהל םילכ קינעמו
הריציה לש םירישעהו םינווגמה םיביכרמה
תיעונלוקה , יעונלוקה ףצרבו דדובה םוליצב לחה ,
המלש תינונגסו תירופיס הדיחיכ טרסב הלכו .
ונלוקה םוידמה דציכ ןיבהל רשפאמ סרוקה יע
תורחא תויונמאל המודב תוסנתהו היווח רצוי ,
עייסמו הלילעה תא םדקמ יעונלוקה עבמה דציכו
םירסמו תויועמשמ תרבעהב תונוש תומרב .
לולכמכ , חותינל םילכ הנקמ סרוקה , הנבהל
ו תויעונלוק תוריצי לש הכרעהל . סרוקה תרגסמב
םיבר םיטרס יעטקו םיטרס ונרקוי , םקלח
םירידנ , תופוקתמ וש תונ ו מ תונונגס םינווגמ ,
היחנהה ישגפמב וחתוני הלאו , חותינ תטיש יפל
סרוקב החתופש . הלאל קר אל יסיסב סרוק והז
הייפצה תייווח תא רישעהל םיצפחה , םג אלא
היישעתב דיתעב בלתשהל םישקבמה הלאל
םיאטירסתכו םיאמבכ .

דומילה רמוח
סרוקה רפס , םיטרס ןיבהל ) הטיסרבינואה
החותפה , 2000 ( , רפסה לש םוגרת אוהש :
L. D. Giannetti, Understanding Movies,
7th ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice
Hall, 1996).
קרפ 1 םוליצ
קרפ 2 הנצסנזימ
קרפ 3 העונת
קרפ 4 הכירע
קרפ 5 לוקספ
קרפ 6 קחשמ
קרפ 7 המרד
קרפ 8 רופיס
קרפ 9 תורפס
קרפ 10 גולואידיא הי
קרפ 11 הירואת
קרפ 12 הזתניס
פס א לש ור ' רשיבא , טרסה תונמא :
הקינכטה ו יעונלוקה עבמה לש הקיטאופה
) החותפה הטיסרבינואה , 1995 (
דמלנה רמוחה לוגרתל הכרדה תרבוח
סרוקה רתאב הרבסהו הרשעה ירמוח

סרוקה רפס , הוולנה רפסה םירמוחה רתיו םינקמ
רס חותינב תונמוימ םיט םיחנמו יאשונ דומילב
סרוקה . ישגפמ היחנהה הבוח םניא סרוקב , א ך
םהב ףתתשהל דואמ ץלמומ .

םיוולנ םיטרס
הרשע םיטרס וחלשיי עונלוקה תוריצי בטיממ
הלאשהב םיטנדוטסל . לא םיטרס ה תנכהל ודעונ
סרוקה תולטמ הניחבל הנכהכו . םיטרס העשת
םיפסונ – הכרדהה תרבוח םע הדובעל – ע ו דמ םי
הטיסרבינואה תיירפסב םיטנדוטסה תושרל
החותפה .

10421 הידוביעו תילארשי תרופיס
עונלוקל
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / תורפס / תירבע תורפס
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה ןיבהל םיטרס –
אובמ עונלוקה תונמאל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ץרג תירונ , ד " ןליא ר
רשיבא , ןומרח תירונ , ד " דורבסיו לחר ר ,
ד " ןומלט ירימ ר ; ןד הנליא ) הכירע ( ,
רמש תימולש ) בוציע (
יארחא ימדקא : פורפ ' ןורימ ןד

תוריציבו םיילארשי עונלוק יטרסב קסוע סרוקה
לעש תורפסה - ורצונ ןהיפ . נקמ סרוקה רפס ה
םיטרס חותינב תונמוימ , ידוביע דומילב החנמו
עונלוקל תורפסה תוריצי . ףסונב , רקוס סרוקה
תא הירוטסיהה היגולואידיאהו עונלוקה לש
ילארשיה ונימי דע , לע ה עקר םיכילהת לע ורבעש
ה ו הרבח ה תילארשיה תוברת תונושה תופוקתב .

רמוח דומילה
סרוקה רפס , םיטרסהמ רופיס : תרופיס
רשי עונלוקל הידוביעו תילא ) הטיסרבינואה
החותפה , 1993 (
קרפ 1 תונושארה םינשה : ימואל עונלוק
ישיא עונלוקו
קרפ 2 תודשב ךלה אוה
קרפ 3 דליו םימי השולש
קרפ 4 ילש לאכימ
קרפ 5 תואבה םינשה : רזה לש עונלוקה
גירחהו
קרפ 6 הילתע
קרפ 7 ידגה ךויח
קמ הדימל ךירדמ סרוקה רתאב ןוו
םיטרס :
הרשע ויה םה , ךלמ רזממ לכ , יתבש חלאס ,
צ ' יצחו ילר , תוקנולא עסמ , םימלוחה , יטנווא
ולופופ , השודקה הרלק , רופוב .
ה ךשמל הלאשהב םיטנדוטסל ורסמיי םיטרס
רטסמסה . םיטרסה יקתוע ינודנה םיפסונה ם
תיירפסב םיטנדוטסה תושרל ודמעי סרוקב
פה הטיסרבינואה החות . וצפוי םתצקמ
ץראה יבחרב דומיל יזכרמל .
םיוולנ םירפס :
מ ' רימש , תודשב ךלה אוה ; א " עשוהי ב ,
" דליו םימי השולש " ךותב : םירופיסה לכ ;
ע ' זוע , ילש לאכימ ; י ' ןב - רנ , " הילתע " ךותב :
םשגה ירחא .
םירפסה םע דחי םיטנדוטסל םירסמנ םניא
סרוקה רמוח , ךא םתוא שוכרל רשפא
החותפה הטיסרבינואה תועצמאב .


10648 עונלוקה תודלות : ותישארמ
רבדמה טרסה תעפוה דעו
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : סרוקה םיטרס ןיבהל –
עונלוקה תונמאל אובמ .

חותיפ סרוקה : ד " ןמרמיצ השמ ר , תינגד
יקסבורוב ) הביתכ ( , פורפ ' ץרג תירונ , רבגניא ןמחנ

תא גיצמ סרוקה הפשה בוציע תישאר
ףוסב עונלוקה תאצמהמ תיעונלוקה הקיטתסאהו
ה האמה - 19 רבעמה דעו רבדמה עונלוקל ףוסב
ה האמה לש םירשעה תונש - 20 . רקוס סרוקה
םליאה עונלוקב תויזכרמ תוברת תונחת : לחה
עונלוקה יאיצמממ ריימול םיחאהו ןוסידא ,
ד ןוגכ תיעונלוקה הפשה יבצעמב ךשמה " תיפירג ו ,
ייגרס ןוגכ הפוקתה לש םילודגה םינמאב הלכו
ןייטשנזייא . םליאה עונלוקה תא רקוס סרוקה
תפרצב רצונש יתפומה , הקירמאב , הינמרגב
תיטייבוסה היסורבו .

לע ססובמ סרוקב דומילה םיקרפ 10-1 רפסב
תודלות רוציק עונלוקה ג תאמ ' סורבו טסאמ דלר
פ ' ןיוואק ) םוגרת : הדש םרוי ; הטיסרבינואה
החותפה , 2003 ( , םיטרסב הייפצ לע ןכו .

דומילה יאשונ
ותאצמהו עונלוקה תוחתפתהל עקרה
עונלוקה תודלות לש םינושארה םירצויה :
ןוסידא , ריימול , רטרופו סיילמ
ד " יעונלוקה ריבחתה תריציו תיפירג ו
תמליאה הידמוקה
צ לש ותריצי ' צ ילר ' ןילפ
הרשעה תונשב דווילוה לש התוחתפתה
םירשעהו
יטסינויסרפסקאה עונלוקהו םזינרדומה
םירשעה תונשב ינמרגה
םזינרדומה , יטייבוסה עונלוקהו הכפהמה
םירשעה תונשב
תונשב יתפרצה עונלוקהו םזינרדומה
םירשעה
לוקל רבעמהחורה יעדמ

עונלוק

63


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10683 עונלוקה תודלות : דווילוהמ
ואינל תיסאלקה - םזילאיר
יקלטיאה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : סרוקה םי ןיבהל םיטרס –
עונלוקה תונמאל אובמ , תודלות עונלוקה :
רבדמה טרסה תעפוה דעו ותישארמ .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ץרג תירונ , ד " השמ ר
ןמרמיצ , רבגניא ןמחנ , יקסבורוב תינגד , רבנע
םחש ; ןמרמיצ לכימ ) הכירע (

ושחרתהש םייזכרמה םיכילהתב קסוע סרוקה
עונלוקב יהלשמ תונש דעו םירשעה תונש
םישימחה ה האמה לש - 20 . תא הוולמ סרוקה
יסאלקה הנבמה לש ותלחנהו ותיינב ךילהת
עונלוקב , לש תולודגה תופוקתה תא ןחובו
ידווילוהה עונלוקה , יקלטיאהו יתפרצה , תופוקת
םוכחתבו רהוזב עונלוקה ןייפאתה ןהבש , םג ךא
קמועבו תוכיאב . לש ותכיפה רחא בקוע סרוקה
בג תונמאל יממעו ירלופופ םוידממ עונלוקה ההו –
" תיעיבשה תונמאה " .

לע ססובמ סרוקב דומילה מ םיקלח םיקרפ 14-10
ג לש תירבעל םגרותמה םרפסב ' ר סורבו טסאמ דל
פ ' ןיוואק , עונלוקה תודלות רוציק ) םוגרת : י '
הדש ; החותפה הטיסרבינואה , 2003 ( , לע ןכו
םיטרסב הייפצ .

יאשונ ה דומיל
ובוציעו םישולשה תונשב יתפרצה עונלוקה
יטויפה םזילאירה לש
ילכלכה רבשמל התבוגתו תיסאלקה דווילוה
לי ִ ד וּי ְ נלו
םינפלואה תטיש , זה ' לש הבוציעו םירנא
תיסאלקה דווילוה
טסנרא םיאמבה לש תיעונלוקה םתדובע
שטיבול , הרפק קנרפ , ג ' דרופ ןו , דראווה
ציה דרפלאו סקוה ' קוק
" ןייק חרזאה " סלוו ןוסרוא לש
טה היזיוול , לש התוטטומתהו םזיתרקמה
תיסאלקה דווילוה
ה " ראונ םליפ " תיתרבחה היעבה יטרסו
םיעבראה תונש יהלשב דווילוהב
ייר סלוקינ לש תיעונלוקה םתדובע , ג ' ןו
קריס סלגדו ןוטסוי
ואנה - לש םתדובעו יקלטיאה םזילאיר
הד וירוטיווּ ינילסור וטרבור - הקיס
יתפרצה עונלוקה םישימחה תונשב יטירבהו10655 הירוטסיהכ עונלוקה – ןיימדל
ה האמה תא םייבלו - 20
6 ב תוכז תודוקנ הליגר המר
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / הירוטסיה / הירוטסיה
השדחה תעה לש
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה ןיבהל םיטרס –
עונלוקה תונמאל אובמ .

חותיפ סרוקה : פורפ ' דנז המלש , יקסבורוב תינגד
םיצעוי : פורפ ' ץרג תירונ , פורפ ' טוגניד ילינ ,
פורפ ' הוונ לייא , ד " ןומלט ירימ ר

יטרס דציכ היגוסה תדמוע סרוקה לש וזכרמב
עונלוקה , חאכ םיידועיתהו םייתלילעה ד , ש י ורזח
ו תויגולואידיאה תא תא םייזכרמה תוערואמה
האמב ה - 20 . ןכ ומכ , הרוצב ןחוב סרוקה
לש התיינבב עונלוקה לש ומוקמ תא תיתרוקיב
עדות תירוטסיה ה , לע יללכה עדיה תבחרהל םרות
בורקה רבעה , הנבות עונלוקה תועצמאב רצויו
האמה לש הבוט ה - 20 . אל שיש הארמ סרוקה
רופיס ןיב תופתושמ םלוע תוסיפת טעמ
תוענ תונומתב הירוטסיהה ל םילימב הרופיס ןיב .

רפס לע ססובמ דומילה ו לש ש ' דנז , עונלוקה
הירוטסיהכ – בלו ןיימדל םירשעה האמה תא םיי
) םע ףותישב החותפה הטיסרבינואה דבוע םע ,
2001 ( , םיטרסב הייפצ לע ןכו .

דומילה יאשונ
עונלוקהו היטרקומדה
ןומהה , היטרקומדהו ןובירה – רזומה ןמורה
תינרדומה הקיטילופל עונלוקה ןיב
עונלוקב תיטסינומוקה הכפהמה
היפוטואה ץק דעו םודאה רבוטקואמ –
ק ב הכפהמ ןוזחו םזינומו - 24 היינשב תונומת
עונלוקב ינועה
הקוצמ לש היצזיטתסא ? – שועית , קבאמ
םיטקייבואכ םיילכלכ םירבשמו ידמעמ
םיינגוטופ
עונלוקב םזיצאנו םזישפ
רוחשמ - ה יעבצל ןבל " ורטר " – םזישפה
םימלטצמ םזיצאנהו
עונלוקב האושה
דמשהה תיישעת לומ עונלוקה תיישעת ה –
סיזמ , ערה ידוהיה , לא רלדניש , בוטה ינמרגה
עונלוקב הרקה המחלמה
םח סותימכ הרק המחלמ – ןדיעו םזיתרקמ
ןרקאה לע ןיערגה
עונלוקו םזילאינולוק
ברק תריזכ עונלוקה – הקיטוזקאמ
םלועה לש ותורענתה דע תיטסילאינולוק ה " אל
יברעמ "


10693 עונלוקב סותאו סותימ
לארשיה י
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / הירוטסיה
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה ןיבהל םיטרס –
עונלוקה תונמאל אובמ .

סרוקה חותיפ : פורפ ' אריפש הטינא , ד " תאיל ר
רייטש - ינבל ) הביתכ ( , פורפ ' רג תירונ ץ , ד " לעי ר
קנומ ; תב - טסריפ ןח ) הייפצ ךירדמ תכירע
הדימלו (

סרוקה לש ירוטסיההו יעונלוקה גוצייב דקמתמ
ינויצה סותאב תורחבנ תויגוס , ןוגכ : תומד רבצה ;
תדבועה תובשייתהה ; םידוהי ןיב םיסחיה תכרעמ
ץראב םיברעל - לארשי , דעו תונויצה ימי תישארמ
1948 ; שת תמחלמ " ח ; יולגה ץוביק דועו תו .
תמעמ סרוקה םייומיד ןיב , סו םיסותימ י פ ו םיר
םילבוקמ תונויצה יווהמ , ןיבל אר י תיתרוקיב הי
תויגוס ןתוא לש רתוי תרחואמ . ןוידה ףקשמ תא
םייונישה ילארשיה יביטקלוקה ןורכיזב ולחש
ב ל עגונ פיסלו םיסותימל תוסחייתה ו םיר ש םהילע
ינויצה סותאה הנבנ .

הנבמ ה סרוק
תרדס תוטלקומ תואצרה ) לע - יבג DVD ( לש
פורפ ' אריפש הטינא
הרשע םיטרס אלמ ךרואב
הדימלו הייפצ ךירדמ תולאש ללוכה
םיטרסהו תואצרהה לע תובושתו
םירמאמ תארקמ

דומילה רמוח
י ח הדי 1 אובמ – םיירוטסיה םיעוריא גוציי
עונלוקב
י ח הדי 2 תישארמ םיטרסב ינויצה ביטרנה
האמה ה - 20
י ח הדי 3 שדחה ידוהיה : ץולחה לש ויומיד
י ח הדי 4 תינויצה היפוטואה - תיטסילאיצוס
י ח הדי 5 תידוהי תוברת לש השוביגל םיווק
תינוליח
י ח הדי 6 היסורו לארשי ץרא א – בזכנה ןמורה
הכפהמה םלוע םע
י ח הדי 7 היסורו לארשי ץרא ב – גוציי רבעמה
תיברעמ הרבחל רפס תרבחמ
י ח הדי 8 ונינכשו ונחנא א : ידוהיה ךוסכסה -
יברע – יביסנפדה סותאה ) דע 1936 (
י ח הדי 9 ונינכשו ונחנא ב : ידוהיה ךוסכסה -
יברע – יביסנפואה סותאה
) 1948-1936 (
י ח הדי 10 תמחלמ שת " ח – " העזיח תבריח "
שמכ ל
י ח הדי 11 םילארשיה האושהו א – תסיפת
ןמכייא טפשמ דע לארשיב האושה
י ח הדי 12 םילארשיה האושהו ב – יונישה
תונשמ לארשיב האושה תסיפתב
ךליאו םישישה


חורה יעדמ

עונלוק

64


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10551 האוש ילוצינ , םירחאו םירז
תורפסבו עונלוקב
םיילארשיה *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / תורפס / תירבע תורפס
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
ימדוק ם , םיינש םללכבו ןיבמ םיסרוקה
עונלוקל הידוביעו תילארשי תרופיס , ןיבהל
םיטרס – עונלוקה תונמאל אובמ , האוש ימיב
הדוקפו , לארשי ןושארה רושעב , תומגמ
תילארשיה הרבחב , ה תרופיס ה י תילארש
םישישה תונשב , סותימ עונלוקב סותאו
ילארשיה , ה תושירדב הדימע ןכו תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה תרות תורפסה
תוברתהו : תונב תולוכסא - וננמז .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ץרג תירונ , ד " ר תאיל
רייטש - ינבל ) הביתכ ( ; ןרק הבוהא ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןורימ ןד , ד " דורבסיו לחר ר ,
ד " ןיבול ילרוא ר , ד " גיצרה הנח ר


סרוקה תורטמ
תוברתב האושה ילוצינ וראות דציכ ןחוב סרוקה
לארשיה מ תי ונימי דעו םיעבראה תונש יהלש
עונלוקה תועצמאב תורפסהו . ראותמ סרוקב
ידילי ןיבל האושה ילוצינ ןיב בכרומה שגפמה
ץראה , רואיתב לחש יתגרדהה יונישה םילוצינה
תילארשיה תוברתב , הרכהל ואיבהש םיכילהתהו
ברתה לש תויוהזב תילארשיה תו , םיבחרמב
םירז תונורכיזבו , המ קלחכ םצומיאלו היווה
תילארשיה תוברתהו . ושמשי הלאה םירקמה לכב
הרבחה לש הסחיל המגוד האושה ילוצינ
הל ץוחמו הכותב םירחאו םירז לא תילארשיה .

רמוח דומילה
ץרג תירונ לש הרפס , תרחא הלהקמ : ילוצינ
האוש , תורפסבו עונלוקב םירחאו םירז
םיילארשיה ) םעו החותפה הטיסרבינואה
דבוע , 2004 (
הארקמ
הדימל ךירדמ

* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא . הדובעה
הז סרוקב תינוירנימסה הניא תרגסמב תבשחנ
רגוב ראותה ב חורה יעדמב וא חורה יעדמ
הרבחהו תורפסב תודקמתה םע ) תינכת
תמצמוצמ ( רפסב תודקמתה םע ןכו תו ) תינכת
תבחרומ .( איה ןכ ומכ הניא תרגסמב תבשחנ
תורפסב הארוהה תדועת .


10534 עונלוקב ברעמו חרזמ
ילארשיה *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו מ דחא סרוקה םי ןיבהל
םיטרס – עונלוקה תונמאל אובמ וא תרופיס
עונלוקל הידוביעו תילארשי ןכו ףסונ סרוק
םוחתמ ה עונלוק םיאבה םיסרוקהמ דחא וא :
תיבמ ךרדב הנידמל ימואל : ידוהיה בושייה
ץראב - םלועה תומחלמ ןיב לארשי , לארשי
ןושארה רושעב , תומגמ תילארשיה הרבחב ,
יעצמא לארשיב םינומה תרושקת ןכו הדימע
ה תושירדב תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה . ץלמומ םדוק עדי :
סרוקה תרות תוברתהו תורפסה : תולוכסא
תונב - וננמז .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ץרג תירונ , ד " ר םדק דדלא ,
ד " רייטש תאיל ר - ינבל ; ידקומ המלת ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' רוצ ןורי , פורפ ' טיבש בקעי ,
ד " ןומלט ירימ ר , ד " ןיבול ילרוא ר


סרוקה תורטמ
טחוש הלא לש הרפס לע ססובמ סרוקה , עונלוקה
ילארשיה – חרזמ / יה לש הקיטילופהו ברעמ גוצי
) החותפה הטיסרבינואה , 2005 ( , דחאב קסועו
תילארשיה הרבחב םייזכרמה םיטקילפנוקה ,
םיזנכשא יסחי - םיחרזמ , מ ךות ויגוציי רחא בקע
ילארשיה עונלוקב . ב קסוע סרוקה תוסיפת ש ל
וּיחרזמה תילארשיה הרבחב ת , תלחהב ןכו
םילארשי ןיב םיסחיה גוציי לע הלא תוסיפת
םיניטסלפו . ןכ ומכ , תועצמאב תוריציב ןויע
עונלוקה קדבנ הרבחה לש התוהז תווהתה ךילהת
תילארשיה . תנכדועמ הסרגב התע שגומ סרוקה .

יאשונ דומילה
קרפ 1 תויולג ץוביקו תונויצ
קרפ 2 טסופ - םזילאינולוק , םזילטניירוא ,
יעונלוק אובמו
קרפ 3 ץראה עונלוקה - ילארשי
קרפ 4 זה ' יאורהה רנא - ימואל
קרפ 5 יחרזמה גוצייו סקרובה יטרס
קרפ 6 סקרובל םזילטניירואמ
קרפ 7 חרזמה לש םדקתמ גוציי
קרפ 8 לש הקיטילופהו ישיאה עונלוקה
הירוגלאה
קרפ 9 םישדחה םילגה ןווגמו ישיאה עונלוקה
קרפ 10 םזירטילימ , תוילושו ןונגסה תועמשמ
קרפ 11 ארשיה עונלוקב יניטסלפה לגה יל
קרפ 12 היצזילקופה לש הקיטילופה
קרפ 13 תוהז רחא שופיחה : רודה לש עונלוקה
הריגהל ינשה

רמוח דומילה
סרוקה רפס לע ססבתמ סרוקה , הדימל ךירדמ
הייפצו , הארקמ , םייזכרמ םיטרס רשע דחאו
ילארשיה עונלוקה תודלותב .

* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10578 יניטסלפה עונלוקה *
6 דקתמ המרב תוכז תודוקנ תמ
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / הירוטסיה
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו םיטרס ןיבהל – אובמ
עונלוקה תונמאל , ה תושירדב הדימע ןכו תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .
עדי ץלמומ םדוק : םיסרוקה עונלוקה תודלות :
רבדמה טרסה תעפוה דעו ותישארמ , תרופיס
עונלוקל הידוביעו תילארשי , תורפסה תרות
תוברתהו : תונב תולוכסא - וננמז .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ץרג תירונ , ג ' גרו ' ח ' יפייל ,
ןולא לטימ - קינילוא ) הביתכ ( ; יקסלטוקס הניר
) הדימל ךירדמ תכירע (
םיצעוי : פורפ ' ג ' ןמאנ דא , פורפ ' ןמדירפ לכימ ,
פורפ ' בגר יטומ , פורפ ' לאיתלאש ילא , ד " לחר ר
יו דורבס , ד " ןומלט ירימ ר , ד " ןיבול ילרוא ר ,
ד " אהבכ אפטסומ ר , ד " עאנמ לדאע ר

עונלוק יטרס לש בחר ןווגמב קסוע סרוקה
םייניטסלפ , תונש לש ירטנמוקודה עונלוקהמ לחה
ונימי לש עונלוקה דעו םיעבשה . ךכ ךותב תרקסנ
דיאהו הירוטסיהה עונלוקה לש היגולואי
יניטסלפה ולובג ךותב רצונש הל ץוחמו לארשי ת ,
תוברתב הז עונלוק לש ומוקמ לע הדימע ךות
תיניטסלפה הירוטסיהבו תיניטסלפה . תרגסמב
סרוקה מ תוריצי חותינל בחר םוקמ שדקו
ןמצע עונלוקה , ןתנבהלו ןתרכהל , דחיו תאז םע
נ נ השע י דומלל ןויס המ הרבחב חורה יכלה לע ן
הב ושחרתהש םייונישה לעו תיניטסלפה .


רוקה םהבש םיטרסה חותינב תויונמוימ הנקמ ס
סרוקה ןד , תנבהל יטרואת עקר קפסמו
תיניטסלפה הרבחה לע םירבועה םיכילהתה ,
יניטסלפה עונלוקה לש הירוטסיהה תנבהלו .

דומילה רמוח
סרוקה רפס , לפרעב ףונ ) החותפה הטיסרבינואה
דבוע םעו , 2006 (
קרפ 1 יניטסלפ עונלוק לש הקינורכ
קרפ 2 םיירופ תונורכיזל םיממדמ תונורכיזמ :
םיעבשה תונש לש עונלוקה
קרפ 3 ןמזהו םוקמה לע : לשימ לש עונלוקה
ח ' יפייל
קרפ 4 םוקמ אלב , ןמז אלב : דישר לש עונלוקה
יווארהשמ
קרפ 5 ונברוחו תיבה : ראסנ ילע לש עונלוקה
קרפ 6 אצומ אלל ךרד : Roadblock movies
קרפ 7 לומל תולגה ןיב תד : הילא לש עונלוקה
ןאמילוס

םג ללוכ דומילה רמוח םירמאמ תארקמ ו ךירדמ
הדימל דמלנה רמוחה לוגרתל עייסמה . ןכ ומכ ,
תכרדומ הייפצ תמייקתמ היחנהה ישגפמב .
הבוח םניא םישגפמה , םהב ףתתשהל ץלמומ ךא .

םיוולנ םיטרס
םיטרסה בחרנ ןויד שדקומ םהלש נ חלש םי
הלאשהב םיטנדוטסל . ה ס םיטר ה ע םיפסונ ו דמ םי
הטיסרבינואה תיירפסב םיטנדוטסה תושרל
החותפה , דומילה יזכרמל םג וצפוי םתצקמו
ץראה יבחרב .

* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


חורה יעדמ

עונלוק

65


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10911 ז ' ןחתומה לש םירנא
עונלוקב *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו ןיבהל םיטרס –
עונלוקה תונמאל אובמ , תושירדב הדימע ןכו
ה תילגנא תושירדבו תיפרגוילביבה הכרדהה
היירפסב . ץלמומ םדוק עדי : תודלות עונלוקה :
רבדמה טרסה תעפוה דעו ותישארמ , תודלות
עונלוקה : ואנל תיסאלקה דווילוהמ - םזילאיר
יקלטיאה .

סרוקה חותיפ : םחש רבנע ) הביתכ ( ; רימא ינור
) הדימלה ךירדמ תכירע (
תימדקא תיארחא : פורפ ' ץרג תירונ
םיצעוי : ד " רשיבא ןליא ר , יקסבורוב תינגד

סרוקה תורטמ
ה קסוע סרוק אטמכ ןחתומב - ז ' רנא , ו השישב
ז ' םירנא ולש : ז ' חושקה שלבה רנא , ןחתומ
הרטשמה , לוגירה ןחתומ , המיאה ןחתומ ,
ו יגולוכיספה ןחתומה לפאה ןחתומה ") םליפ
וּנ רא (" . וקה םינייפאמ חותינל םילכ קינעמ סר
מת ז לכ לש םיינרוצו םייט ' רנא , תורכיה קפסמו
חותינ תוטישו חתפמ יגשומ םע רקחמב
זה ' םירנא . נודנ תו תויתימ תויועמשמ וב ,
תויגולוכיספ , לש תויטילופו תויתרבח תומכסומ
ז ' ירנא תו , םיירוטסיה םימרוג לש תועפשההו ,
לכ ךותב תויוחתפתהה לע םייגולונכטו םיילכלכ
ז ' רנא .

דומילה יאשונ
זה רקחמ ' םייעונלוקה םירנא – יללכ אובמ
אטמכ ןחתומה - ז ' רנא : פאמ םייללכ םיניי
ז ' עוניארה תפוקתב ןחתומה לש םירנא
שלבה ןחתומו יסאלקה שלבה
הרטשמה ןחתומ
לוגירה ןחתומ
המיאה ןחתומ
יגולוכיספה ןחתומה
" ראונ םליפ "
ז ' רטואו רנא ) Auteur :( יקסנלופ ןמור
זל ןחתומה ןיב האוושה ' תואקתפרהה רנא

דומילה רמוח
M. Rubin, Thrillers (Cambridge:
Cambridge University Press, 1999).
םירמאמ תארקמ
הדימל ךירדמ
היחנהה ישגפמב םיטרסב תכרדומ הייפצ .
הבוח םניא הלאה םישגפמה , ץלמומ ךא
םהב ףתתשהל .
אלמ ךרואב םיטרס ) הלאשהב (


* וק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא הז סר ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10927 ןורכיז , היזטנפו המוארט
יאקירמאה עונלוקב יוושכעה *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / תוברת ידומיל
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , תוחפל ןהב 12 םוחתב תוכז תודוקנ
ה עונלוק , רוקה ןללכבו ס ןיבהל םיטרס : אובמ
עונלוקה תונמאל ב ףסונ סרוקו עונלוק , ןכו
ה תושירדב הדימע תילגנא תושירדבו הכרדהה
פסב תיפרגוילביבה הייר . םדוק עדי ץלמומ :
תודלות עונלוקה : טרסה תעפוה דעו ותישארמ
רבדמה , תודלות עונלוקה : תיסאלקה דווילוהמ
ואנל - יקלטיאה םזילאיר , תורפסה תרות
תוברתהו : תונב תולוכסא - וננמז .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רסזלא סמות , פורפ ' תירונ
ץרג , ןיגח זעוב


פורפ לש תואצרה תרדס לע ססובמ סרוקה ' סמות
רסזלא , תכרענ ןהבש לע םירקחמ םע תורכיה
המוארט , היזטנפו ןורכיז , םדאה לש ןה דדובה ןה
לש ה ביטקלוק , רשפא ובש ןפואב ןוידו שמתשהל
תוברתה רקחב ילככ םהב . ה סרוק תושיג םיגדמ
ס לע הלא נקירמאה עונלוקה ךותמ םירחבנ םיטר י
יוושכעה . סרוקה ךלהמב שולש הנגצות
" ןיערג תומוארט " תוברתל תוידוחייו תויזכרמ
נקירמאה תי : " םינפבמ ביואה תמוארט " רוכ לש
כה ךותיהה לשו , " הירפמיאה תמוארט "
ו " עזגה תמוארט " . ףסונב , םיגוצייה ונחביי
וארט לש םייעונלוקה הרבחל םהלש רשקהו המ
נקירמאה יוושכעה תי םיילכלכה םייונישלו ת
הב םיללוחתמה םייתרבחהו .

רמוח ה דומיל
העשתב הייפצ לעו סרוקה רפס לע ססובמ דומילה
ש אלמ ךרואב םיטרס ןד רפסה םהב ) םיטרסה
שנ הלאשהב םיטנדוטסל םיחל ( . ןכ ומכ , סרוקה
ללוכ , רומאכ , תא תרדס ה תואצרה ה תוטלקומ
פורפ לש ' מות 7 ו רסזלא ס ןכ תורוקמ תפוסא .

הדיחי 1 םע תורכיה םייזכרמ םיביכרמ
המוארטב ימדקאה קוסיעב
הדיחי 2 םייביטקלוק החכישו ןורכיז
הדיחי 3 תומוארט םע תורכיה " ךותיהה רוכ " ,
אהו עזגה הירפמי , ו ה םע שגפמ
יזטנפ םירחא לש תו
הדיחי 4 טרסב ןויד " JFK חותפ קית "
תמוארטבו " ךותיהה רוכ "
הדיחי 5 טרסב ןויד " פמאג טסרופ " , תמוארטב
תילטיגיד היגולונכטבו עזגה
הדיחי 6 עזגה תמוארטו ןמזב תועסמ
הדיחי 7 הלצהה יטרסו הירפמיאה תמוארט
גרבליפש לש
הדיחי 8 יזטנפ ה , ברו המרדולמ - תויתוברת
הדיחי 9 הרקבה תרבחו יטתסורפ ןורכיז


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


םינקמה םיפסונ םיסרוק
עונלוקב תוכז תודוקנ

תוברתהו תורפסה תרות : תונב תולוכסא - וננמז
) 10734 ( ) ר ( – תורפסב ץבושמ , מע ' 57 .

םיפסונ םיסרוקל תוינפה

תרופיס םישישה תונשב תילארשי ) 10246 ( ) ר ( –
תורפסב ץבושמ , מע ' 55 .

תושממל ןוידב ןיב ) 10259 ( ) ר ( – תורפסב ץבושמ ,
מע ' 55 .

םינומשה תונש לש תילארשיה תרופיסב תומגמ
) 10477 ( ) ר ( – תורפסב ץבושמ , מע ' 55 .

תילארשיה הרבחב תומגמ ) 10495 ( ) ר ( – ץבושמ
היגולויצוסב , מע ' 101 .

ש בל ומי : םניא הלא םיסרוק תודוקנ םיקינעמ
עונלוקב תוכז .

חורה יעדמ

תונמאה תודלות

66


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10489 תונמאה תודלות : יללכ אובמ
6 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ

עדי שרדנ אל םדוק .

סרוקה חותיפ : ד " ירושימ קילא ר ) הביתכ ( ;
היקזח ןירק ) הכירע ( , לברא הרינ ) בוציע (
תימדקא תיארחא : פורפ ' סלב הליג
םיצעוי : פורפ ' ץרג תירונ , פורפ ' שריק םרוי ,
ד " רגניול רתסא ר , ד " ב ר לרפ ינ , יאנב הרימ

יתוזח עדימב םיקסועה לכל דעוימ סרוקה ,
לו דומילב ךישמהל םיניינועמה םיטנדוטס
תונמאה תודלותב םיסרוק ו םיישעמ םיסרוק
הידמיטלומבו ואדיווב .

לש םייסיסבה ויביכרמ תגצהב קסוע סרוקה
יתוזח יומיד אוה רשאב . תוננובתה תועצמאב
ייתוזח םייומידב תכרדומו תרדוח הנקמ אוה ם
ה ירקיע תא " הפש " תיתוזחה .

טנדוטסה סרוקה ךלהמב םי וריכי םהידיקפת תא
ו תא לש םיינרוצה םיביכרמה לש םהינייפאמ
יתוזחה יומידה : וק , הרוצ , עבצ , םקרמ , בחרמ
) יתיילשא וא יתימא ללח ( ; וריכי םהידיקפת תא
לש םהינייפאמו םיינכותה םיביכרמה יומידה לש
יתוזחה : םילמס , תויתוזח תוירוגלאו תורופטמ ,
תויתוזח תושנאה , םילימ יקחשמ , תויועמשמ לפכ
המודכו ; ליחתי ו לש ןווגמב אצמתהל תוקינכט
םייתוזח םייומיד םירצונ ןהבש הדובע יכרד לשו ,
תונמא תוריציב דחוימב ; יבי ונ יומידה ןחבנ דציכ
ץוח םירשקהב יתוזחה - םייתונמא : יתרבח םי ,
יגולוכיספ םי , ירוטסיה םי , תוברת םיי , מואל םיי
המודכו .

רפסה לע ססובמ דומילה רמוח תונמאה תודלות :
יללכ אובמ א תאמ ' ירושימ ) הטיסרבינואה
החותפה , 2000 .(

רפ יק ה רפס
א קלח תונמאה תריצי לש םיינרוצה היביכרמ
א קרפ וקה , םגדהו הרוצה
ב קרפ בחרמה
ג קרפ ִ מהו עבצה םקר
ד קרפ ִ מה רבח ) יציזופמוק ה (

ב קלח תונמאה תריצי לש םינכתה
ה קרפ םינמיס , היפרגונוקיאו םילמס
ו קרפ היגולונוקיא : תוירוטסיה תושיג ,
תויטתסאו תויתרבח

ג קלח תוריציב הדובע יכרדו םירמוח
וד - תלתו תוידממ - תוידממ
ז קרפ רויצהו םושירה תוקינכט
ח קרפ ספדהה תוקינכט
ט קרפ לוסיפה תוקינכט ) א :( תוקינכט
תויתרוסמ
י קרפ לוסיפה תוקינכט ) ב :( תוקינכט
תוינרדומ

רוקיב ךרעיי סרוקה ךלהמב םינואזומה דחאב
ץראב וא תונמאל הירלגב .

10124 יגולונכטה ןדיעב תונמא
6 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : סרוקה תונמאה תודלות :
יללכ אובמ .

חותיפ סרוקה : ד " ר גרבנזיא סירטאיב , ד " קילא ר
ירושימ , רטפא תור , ןמרו ימענ , ריקי הרידנ , תירונ
יול , יקצירפ העונ , תילגרמ תור ) הביתכ ( ; ןירק
היקזח ) הכירע (
תימדקא תיארחא : ד " ישימע הויז ר - שלזיימ
םיצעוי : פורפ ' שרב השמ , פורפ ' ףפמאק םהרבא

לש הנבהו האירק תלוכי תונקהל סרוקה תרטמ
תונמאה הגיצמש תורוצהו יוטיבה םלוע
תינרדומה . תונמאב תינרדומה הפוקתה ,
ה האמב התישארש - 19 האמב הרקיעו
ה - 20 , םיינרוצ םייוניש תאטבמ , םיינויער
םייתרבחו , היגולונכטה תוחתפתה םע ושחרתהש
השידחה . דומילה תודיחי תוחתפתה תא תורקוס
רויצה ימוחתב תונונגסהו םימרזה , לוסיפה
ה האמב תולכירדאהו - 20 , ןויסינ ךות תא חנעפל
לע עיבצהלו םתורצוויהל םימרוגהו תוביסה
יתוזחה ונמלוע בוציעב םתעפשה .

רמוח דומילה
הדיחי 1 אובמ : ה האמב היגולונכטו תונמא - 19
הדיחי 2 לוסיפבו רויצב םזיבוקה
הדיחי 3 םזירוטופ , זל ' ןאירדנומו ה
הדיחי 4 תונמאלו בוציעל תויגולונכט תושיג –
יסור םזיביטקורטסנוק , ליטס הד
זואהואבו
הדיחי 5 ה האמב תולכירדא - 20
הדיחי 6 םדאה תורישב הנוכמה
הדיחי 7 תיביטקייבוסה השיגה , םזיבופ
ינמרג םזינויסרפסקאו
הדיחי 8 מה תונמאה תטשפו : יקסנידנק ,
יזוקנרבו קראמ
הדיחי 9 אדאד : ודה סחיה - הנוכמל יכרע
הדיחי 10 םזילאירוסה : ןויגיהה ילבכמ החירבה
הדיחי 11 טשפומ םזינויסרפסקא : תומדהמ
הרזחו הטשפהל
הדיחי 12 רזוח לגלגה : פופה תונמא , תונמא
תיגשומ תונמאו תיטסילמינימ

ב ךרעיי סרוקה ךלהמב םינואזומה דחאב רוקי
ץראב .

דומיל ירזע
תולפטמה היזיוולט תוינכתב הוולמ סרוקה
האמב םינושה תונונגסה לש תוחתפתהה יבלשב
ה - 20 . תופצל םיטנדוטסה ולכוי דומילה יזכרמב
תופסונ היזיוולט תוינכתב .

10232 הילטיאב סנסנרה תונמא
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

מומ םדוק עדי ץל : סרוקה תונמאה תודלות :
יללכ אובמ .

חותיפ סרוקה : ד " ירושימ קילא ר ) הביתכ ( , פורפ '
בירניו רזעלא , ד " רשא ינוי ר , רביט הדע , סרב יבצ ,
ןד ימענ ; לפסה האל , היקזח ןירק ) הכירע (
םיצעוי : ד " ןהכ הנומיס ר , ד " טבנ ר בלוד ,
ד " יקסבוטייח הילד ר , פ ר פו ' קסופ רודגיבא ,
פורפ ' ןמצש לארשי

רויצב הבחרהב קסוע הז סרוק , לוסיפב
אמב הילטיאב סנסנרה תונמא לש תולכירדאבו תו
ה - 14 הו - 15 .

רמוח דומילה
הדיחי 1 " שדחמ הדיל "
הדיחי 2 " םינושארה תורואה "
הדיחי 3 " ינרדומה רויצה תובא " – צוד ' ו יד
גו הינסנינואוב ' הנודנוב יד וטו
הדיחי 4 צוד לש םכרד יכישממ ' גו ו ' וטו
הדיחי 5 " ןוכנה רואיתה "
הדיחי 6 ה האמה תולכירדא - 15
הדיחי 7 האמה לש הנושארה תיצחמב לוסיפה
ה - 15 – עבט , םדא , תונמא
הדיחי 8 לוסיפב םייטסינמוה םיטקפסא
ה האמה לש היינשה תיצחמב - 15
הדיחי 9 ה האמב רויצה - 15 – םינושאר םינצינ
סנסנרה ןונגס לש
הדיחי 10 הביטקפסרפ , רויצב העבהו עבצ
ה האמב - 15
הדיחי 11 ה האמה יהלשב רויצה - 15 – רקחמ
ימוטנא , תואנקויד , רואו ףונ ירואית

ישגפמ ה היחנה תויפוקש תנרקהב וולי יעטקבו
ואדיו .חורה יעדמ

תונמאה תודלות

67


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10675 " ד עבט םמו " : םיצפח ץבקממ
םמצע תושרב םיצפחל
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : סרוקה תונמאה תודלות :
יללכ אובמ .

סרוקה חותיפ : ד " ר ירושימ קילא ) הביתכ ( ;
היקזח ןירק ) הכירע (
תימדקא תיארחא : ד " רתסא ר רגניול
תוצעוי : ד " יקסבוטייח הילד ר , ד " ןמדירפ הרימ ר

לש רויצ " עבט םמוד " זכרתמ , ךרדב ללכ , ב ץבקמ
םיצפח לש םיכורע הבטצא וא ןחלוש לע .
םיטקייבואה םיעקפומ ימוימויה םתביבסמ ת ,
ונתוננובתהו םהב בורקמ תישענ , ןיעמ לועפ ת
תודקמתה .

ינויער ףצר תוותהל הסנמ סרוקה ב וסחייתה ת
תישונאה ו םיצפחל םהיפלכ ןמאה תדמעב , ב רקיע
רויצה תונמאב . סרוקה רבסה קפסמ דציכ
תונמאה תריצי תאטבמ ב תא תיברעמה תוברת
חורה יכלה הפוקתל הפוקתמ םינתשמה .
תורחבנ תואמגוד תועצמאב םימגדומ יכילהת
תונתשה ם לש םיצפח מוי םיימוי םגוציי תרגסמב
תונמאה י . ירויצ לש תרוסמה תרכה " עבט םמוד "
רשפאת ל םיגשומו תונורקע ןיבהל םיטנדוטס
תינרדומה תונמאב ו טסופה - תינרדומ , לע דומעלו
מאה סחי ן םיצפחל . סרוקה לש ןורחאה וקלחב
העפות תרקסנ תידוחיי תינרדומה תונמאל
טסופהו - תינרדומ : ויה ץפחה מ ימוי הכוז
ב ו תואמצע " ומצע תושרב דמוע ."

רפסה לע ססובמ דומילה רמוח " םמוד עבט :"
שממ לש םיצפחל םיצפח לש גוציימ א תאמ '
ירושימ ) החותפה הטיסרבינואה , 2008 .(

רפסה יקרפ
קלח א : " םמוד עבט " דע קיתעה םלועהמ רויצב
ה האמל - 17
א קרפ קיתעה םלועה תונמאב םמוד עבט
סנסנרהו םייניבה ימי לש הפוריאבו
ב קרפ תואמצעל ךרדב : תונמאב םמוד עבט
האמה ה - 15 הו - 16
קלח ב : רויצב ימונוטוא םוחתכ םמוד עבט
ג קרפ םתוספא לע תוגה יעצמאכ םיצפח
םיימשגה םייחה לש הקותמה
ד קרפ " הָ י ְ נ ַ מ ְ פּי ִ לוּט "
ה קרפ םיחותינלו הדועסל ךורע ןחלוש
קלח ג : תינרדומה תונמאב םמוד עבט
ו קרפ ה האמה יהלשמ םמוד עבט - 18 עצמא דע
ה האמה - 19
ז קרפ האמה לש היינשה תיצחמב םמוד עבט
ה - 19
קלח ד : שממ לש םיצפחל םיצפח לש ץבקממ –
ה האמה תונמאב םמוד עבט - 20
ח קרפ " םיקשחנ םיצפח " י ִ ט ְ סי ִ בּוּקה ןונגסב
ויתורזגנו
ט קרפ לש הנתשמ תרוסמל הביש " םמוד עבט "
םייגולונכט םיטקייבואו - םיינכ ֶ מ
םיינרדומ
י קרפ םיטקייבוא בחרמב " : םמוד עבט " רויצב
תיטסילאירוסה תונמאבו י ִ זי ִ פ ַ טֶ מה
אי קרפ תינכרצה הרבחב ץפחה : פּוֹפּה תונמא
בי קרפ שממ לש םיצפחו םיצפח לש גוציי
תילארשיה תונמאב


10594 םיינויצ םייתוזח םילמס
תילארשיה תוברתב *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / הירוטסיה / הירוטסיה
השדחה תעב לארשי םע לש
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו םיסרוקהמ דחא תודלות
תונמאה : יללכ אובמ , במ תי הנידמל ימואל
ךרדב : ץראב ידוהיה בושייה - ןיב לארשי
םלועה תומחלמ , םיסותימ תילארשיה תוברתב ,
ה תושירדב הדימע ןכו תילגנא תושירדבו
היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

חותיפ סרוקה : ד " ר ירושימ קילא ) הביתכ ( ;
ןירק היקזח ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' בגר יטומ
םיצעוי : פורפ ' ןייטשנרב הרובד , ד " ןהכ תלייא ר ,
פורפ ' סירפ הד דוד , ד " רבצ םולש ר

ב קסוע סרוקה םייתוזח םייומיד , המכ םיאטבמה
תוברתב םירכומה םיינויצה תונויערהמ
תילארשיה . לש הירוטסיהה תא רקוס אוה
ילארשיה בוציעה - ידוהי , ת תודעווה יפוא רוכזא ךו
םינמאה תא תוחנהל ידכ ובכרוהש תוירוביצה
םתריציב . תונמא לש הירשק תא םיגדמ סרוקה
תילארשיה בוציעה - תידוהי םיכילהת םע
תוברתלו הרבחל םיינייפואה םיעוריאו
תילארשיה - תידוהי . סרוקה לש לעה תרטמ איה
ל תונקהל םיטנדוטס המכ חותינל םייסיסב םילכ
םילמסהמ םהל םירכומה םייפרגה םייומידהו
תילארשיה תוברתהמ - תידוהי םתוא הפיקמה .
םיטנדוטסל הנקי סרוקה דומיל הטילשו הנבה
תכאלמ לש םיבכרומה םיכילהתב ה םוגרת לש
םייתוזח םיחנומל תונויער .

רמוח דומילה
א לש ורפס ' ירושימ , וארו וטיבה ורוש :
ברתב םיינויצ םייתוזח םילמסו תונוקיא תו
תילארשיה ) דבוע םע , שת " ס ( ;
םייתוזח םיטסקטו םירמאמ תפוסא : דצל
םיטסקט הארקמב םיעיפומ םירמאמה
תוזרכ ןוגכ םייתוזח , ףסכ ירטש , דועו םילוב .
יכרד דומילב םיטנדוטסה תא ושמשי הלא
םייתוזח םייומיד לש חותינה ;
םידמולל הכרדה תרבוח , תא הריבסמה
יומיד לש חותינה תוטיש םייתוזח םי
םהב קסוע סרוקהש .
* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


חורה יעדמ

הקיסומ

68


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10148 ןושאר טבממ הקיסומ
3 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ

עדי שרדנ אל םדוק .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ידרו הירא ) ימדקא יארחא ( ,
ד " ר היאברבא ודע , ד " ר גרבדיו ןור , ד " ןימינב ר
לרפ ) הביתכ ( , ןוטלוק ןור ; ד " ר תב - אריפש עבש ,
לפסה האל ) הכירע (

ארבו שארב דעוימה יסיסב סרוק והז יבבוחל הנוש
םדוק עקר ילעב םניאש הקיסומ . ץלמומ סרוקה
םיוות יארוקלו הניגנב ןויסינ ילעבל םג
םוחתב םתלכשה תא ביחרהל םיניינועמה
ראוטרפרה תרכהבו תילקיסומה הירואתה .

תורטמ סרוקה
תדלקמה תרכה ) גרוא וא רתנספ ן ( ידכ דע
ןגנל תלוכי תוניגנמ יסיסב יוויל םע תוטושפ
) רשפא ךמס לע הניגנ דומילמ רוטפ לבקל
םדוק עדי תחכוה (
בצקה יכרע תיינקה
םיוותה בתכ דומיל
הקיסומב דוסי יחנומ תרכה ) ןוגכ : הקינוט ,
זמ ' רו , רונימ , המודכו חוורמ ( ךרדב םתעמטהו
הליעפ תוסנתה לש
תונוש תופוקתמ תוריציל תכרדומ הנזאה
בוליש ךות תוילקיסומ תורוצ תרכהו עדיה
ישעמהו יטרואתה ש שכרנ , היווחה תרשעהל
תילקיסומה

םימייקתמ סרוקה ךלהמב שגפמ םי יעובש םי
תודלקמ תתיכב . יגשומ דומיל םיללוכ םישגפמה
דוסי , תוריציל תכרדומ הנזאהו הניגנ דומיל
תוילקיסומ . תצלמומו הבושח םישגפמב תוחכונה
רתויב .

יאשונ דומילה
בלש תדלקמה תתיכ 1 – ל הניגנ דומי , יכרע
בצק , יגשומו םיוותה בתכ ם קיסומ םייל
ינושאר י ם
ןגרואה תדוקנ
ילקיסומה טפשמה
טרבוש יריש – הידמיטלומ תדמול
וּ אשונ תויצאירו
הרפואל בנשא – " וראגיפ יאושינ " תאמ
טרצומ

תודיחי ב תוולמ דומילה ה ש תוטלק ל ה תואמגוד
ה תוילקיסומ תווהמה יא קלח סרוקה ןמ ילרגטנ .
םיטנדוטסה קקדזי ו ל תדלקמ ) ןגרוא וא רתנספ (
ל תיבב לוגרת . הלאשהב תינגרוא לבקל רשפא .

10158 ןושאר טבממ הקיסומ –
ב בלש
3 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : סרוקה מ טבממ הקיסו
ןושאר .

חותיפ סרוקה : ד " ר היאברבא ודע , ד " ר ןור
גרבדיו , ד " לרפ ןימינב ר ; ד " ר תב - אריפש עבש
לפסה האל , ןרק הבוהא ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' ידרו הירא


סרוקל ךשמה הווהמ סרוקה טבממ הקיסומ
ןושאר ) 10148 ( , ו ןמ םיפסונ םיקרפ וב םידמלנ
ה הקיסומה לש ראוטרפרה היגוסל תיתונמא
היתופוקתלו , םילכב חותינו הנזאה תועצמאב
תושרל םידמועה ם טנדוטס לש םי אצמנה םי
ידומיל תישארב םה םיילקיסומה . סרוקב םיסנתמ
לוגרתב םג םיטנדוטסה ו העימשה חותיפ תבחרהב
סרוקב שכרנש יטרואתה עדיה טבממ הקיסומ
ןושאר .

יאשונ דומילה
א קוראב יקרפ – צנוקה ' וטר ויתורודל ; ולוגלג
ןוגינ לש
ב קוראב יקרפ – יהמ הטיווס ;? בר - תוילוק
הניגנה ילכ
עוציבה יארב הקיסומה

רתויב תצלמומו הבושח םישגפמב תוחכונה . דחא
תורוניכ הנוב לש האצרהל שדקומ םישגפמה .
לש הרזחב הייפצל רויס ךרענ סרוקה ךלהמב
תרומזת .

תודיחי ב תוולמ דומילה ה לק ש תוט ל ה תואמגוד
ה תוילקיסומ , תווהמה סרוקה ןמ ילרגטניא קלח .
םיטנדוטסה קקדזי ו ל תדלקמ ) ןגרוא וא רתנספ (
ל תיבב לוגרת . הלאשהב תינגרוא לבקל רשפא .10164 ןושאר טבממ הקיסומ –
ג בלש
3 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה טבממ הקיסומ
ןושאר , הקיסומ ןושאר טבממ – ב בלש .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ידרו הירא ) חותיפה זוכיר ( ,
ד " היאברבא ודע ר , ד " גרבדיו ןור ר , ד " ןימינב ר
לרפ ) הביתכ ( , פורפ ' חוליש ןונמא , ףסא דדוע ;
ד " תב ר - אריפש עבש ) הכירע (


םיסרוקל המלשהו ךשמה הווהמ הז סרוק
ןושאר טבממ הקיסומ ) 10148 ( ו טבממ הקיסומ
ןושאר – ב בלש ) 10158 ( . קימעהל סרוקה תרטמ
םימדוקה םיסרוקב ונודנש םיאשונב דומילה תא
םישדח םיאשונ לא עדוותהלו , םע תורכיה ךות
תופסונ תוילקיסומ תוריצי ראוטרפרה ךותמ
יברעמה .

דומילה יאשונ
תוינופמיס תויוסנתה
לארשי תוליהקב הקיסומ
םילימו הקיסומ – םיירוטסיה םיטביה
) הדיחי 12 סרוקה ךותמ הקיסומל אובמ (

תודיחי ב תוולמ דומילה ה ש תוטלק ל ה תואמגוד
ה תוילקיסומ , תווהמה סרוקה ןמ ילרגטניא קלח .
םיטנדוטסה קקדזי ו ל תדלקמ ) ןגרוא וא רתנספ (
ל תיבב לוגרת . הלאשהב תינגרוא לבקל רשפא .

חורה יעדמ

הקיסומ

69


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10113 הקיסומל אובמ
6 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה טבממ הקיסומ
ןושאר , ןושאר טבממ הקיסומ – ב בלש ,
הקיסומ ןושאר טבממ – ג בלש . וניא סרוקה
ץלמומ תאירקב ינושאר עדי ול ןיאש ימל
הניגנ ילכב וא תדלקמב תיסיסב הטילשו םיוות
רחא .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ידרו הירא ) שאר תווצ
חותיפה ( , ד " ר היאברבא ודע , ד " ר גרבדיו ןור ,
ד " לרפ ןימינב ר ) הביתכ ( ; ד " ר תב - אריפש עבש
) הכירע ( ; לרפ באז ) בוציע (

תורטמ ה סרוק
תילקיסומה הירואתה תודוסי דומיל לכ לע
היטביה , םע מ תואמגוד תוריצי רחבמ מו תונונגס
ב םיירקיע תיברעמה הקיסומה תודלות ; תרכה
ומה לש המוקמ רושקה םוחתכ תוברתב הקיס
תיטסינמוהה תוגהבו תויונמאב ; רשוכ חותיפ
הקיסומל הנזאהב תועדומו הנחבה .

רקיעב דעוימ סרוקה ילעבל יסיסב םדוק עדי . םע
תאז , אוה מ םיסונמ םיאקיסומל םג םיאת
ינויעה עדיה תא קימעהלו רישעהל םיניינועמה
םהלש . סרוקה מה עדי הנקמ שמש סיסבכ
אה םיסרוקל םיעצומה הקיסומב םירח
החותפה הטיסרבינואב .

לש ישעמ לוגרת לע שגד םשוי םישגפמה ךלהמב
סרוקב םידמלנה םיאשונה , םתעמטה ךות
העימשב .

רמוח דומילה
הדיחי 1 םילילצה תכרעמ
דיחי תו 3-2 הקיסומב בצקמו ןמז
הדיחי 4 הידולמה
הדיחי 5 זמ ' רו , רונימ , סוּדוֹמ
הדיחי 6 תכרעמ תומלוסה
דיחי תו 8-7 ברב םינושאר םידעצ - תוילוק
הדיחי 9 הינומרה
הדיחי 10 ינומרהה טפשמה
הדיחי 11 הנבמ , טפשמו קוספ

תודיחי תוולמ דומילה םירוטילקתב , םהבו
תוילקיסומ תואמגוד תווהמה ןמ ילרגטניא קלח
סרוקה . םיטנדוטסה קקדזי ו ל תדלקמ ) וא רתנספ
ןגרוא ( ל תיבב לוגרת . תינגרוא לבקל רשפא
הלאשהב .10732 הקיסומה תודלות
א תיברעמה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : סרוקה אובמ הקיסומל וא
ליבקמ ילקיסומ עדי .

חותיפ סרוקה : פורפ ' יאנט תירוד , תנוהי רב ן -
י ה טפשו

סרוקה הקיסומה לש תיגולונורכ הריקס ללוכ
םינושה היתונונגס לע תיברעמה , זה ' םירנא
םייזכרמה םיניחלמהו הב וחתפתהש םיבושחה
התוא ובציעש . םישרושב עגונ סרוקה
םיירוטסיהה , לש םייתוגההו םייתרבחה
הפוקתו הפוקת לכב הקיסומה , תא ןחובו
סיהה ךרואל הב ולחש םייונישה הירוט .

לע סרפנ סרוקה - רתוי לש הכורא הפוקת ינפ
הקיסומ תונש םייפלאמ , הקיתעה ןווימ , ימי ךרד
סנסנרהו םייניבה , קוראבה תפוקת לש המויס דעו
ה האמה תישארב - 18 . םינייפאמ שי הפוקת לכל
םיידוחיי , בחר ןווגמ תרכה ךות םידמלנ םהו
תוגציימ תואמגוד לש דואמ ) תורידנ ןקלח
תוקתרמו ( הפוקתה יניחלמ לש םהיתוריצי ךותמ
םיבושחה .

דומילה רמוח
תומלוצמ תואצרה
רפסה ןמ םירחבנ םיקרפ :
D. J. Grout, C. V. Palisca and J. P.
Burkholder (eds.), A History of Western
Music, 7th ed. (New York: W. W.
Norton, 2006).
J. P. Burkholder and C. V. Palisca (eds.),
Norton Anthology of Western Music, 5th
ed. (New York: W. W. Norton, 2006).
Norton Recorded Anthology of Western
Music (New York: W. W. Norton, 2006).
םיוולנ םירמוחו סנרפנוק ואדיו ירועיש
סרוקה רתאב

סרוקה הנבמ
הדיחי 1 קיתעה תעב הקיסומה ה
הדיחי 2 תישאר לש הקיסומה םייניבה ימי
הדיחי 3 םייניבה ימיב תינוליח הקיסומ
הדיחי 4 הינופילופה תישאר
הדיחי 5 םייניבה ימי ףוס – האמב הקיסומה
ה - 14
הדיחי 6 תישאר סנסנרה
הדיחי 7 תארקל רבעמהו יקלטיאה סנסנרה
קוראבה
הדיחי 8 תילכ הקיסומו תילוק הקיסומ
קוראבב םדקומה
הדיחי 9 יתפרצה קוראבה לש הקיסומה
הדיחי 10 רחואמה קוראבה לש הקיסומה –
תפרצו הילטיא
הדיחי 11 קוראבה תפוקת ףוסו ךאב


10733 הקיסומה תודלות
ב תיברעמה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה אובמ הקיסומל
ליבקמ ילקיסומ עדי וא , תודלות הקיסומה
א תיברעמה .

סרוקה חותיפ : ד " רבורב הלב ר - יקסבובול , ןתנוי
רב - י ה טפשו

סרוקל ךשמה הווהמ סרוקה הקיסומה תודלות
א תיברעמה ) 10732 ( , ךישממו לש ביטרנה תא
מ תיברעמה תיתונמאה הקיסומה תודלות - 1750
ה האמה דעו ךרעל - 20 . ומדוקכ , הווהמ הז סרוק
הירוטסיהב רתוי בחרנ עדי תשיכרל סיסבה תא
תיברעמה הקיסומה לש הירואתבו .

דומילה רמוח
D. J. Grout, C. V. Palisca and J. P.
Burkholder, eds., A History of Western
Music, 7th ed. (New York: W. W.
Norton, 2006).
הדימל ךירדמ
םימגרותמ םירחבנ םיטסקט הבו הארקמ
ייטרואת םיבתכ ךותמ ם םייפוסוליפו
םייזכרמ
יקלח לש וא תומלש תוריצי לש היגולותנא
סרוקה תרגסמב תודמלנה תוריצי
ומ תואמגוד ס תוטלקומ תוילקי
) ב רוקה רתאבו םירוטילקת ס (

סרוקה הנבמ
הנושאר הביטח : יסאלקה ןונגסה
הדיחי 1 תמדקומה הקיסאלקה : םישודיח
האמה תישאר לש הקיסומב םיינונגס
ה - 18
הדיחי 2 ןדייה ףזוי
הדיחי 3 טרצומ סואדמא גנגפלוו
הדיחי 4 ןבוהטב ןאו גיוודול
היינש הביטח : תיטנמורה הפוקתב הקיסומ
הדיחי 5 קיסומו םזיציטנמור םירוביחב ה
ה האמה ןמ םייטרואת - 19
הדיחי 6 תיתרומזת הקיסומ
הדיחי 7 תיטנמורה הפוקתב רתנספל הקיסומ
הדיחי 8 ינמרגה דילה
הדיחי 9 ה האמב תיקלטיאה הרפואה - 19
הדיחי 10 לש הינמרגב הרפואהו רנגאו דרכיר
ה האמה לש הינשה תיצחמה - 19
תישילש הביטח : ה האמב הקיסומ - 20
יחי הד 11 םזינרדומ : ירחא תיפוריא הקיסומ
רנגאו
הדיחי 12 תיצחמב תיפוריאה הקיסומב םימרז
ה האמה לש הנושארה - 20
הדיחי 13 תושדח תומגמ : א - תוילנוט
םזילאירסו


חורה יעדמ

הקיסומ

70


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10677 א םיינומרה םינבמ
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : סרוקה אובמ הקיסומל . עדי
ץלמומ םדוק : םיסרוקה תודלות הקיסומה
א תיברעמה , תודלות ב תיברעמה הקיסומה .
דקאה םיצעויה םע ץעייתהל ץלמומ םיימ
הקיסומה םוחתב .

חותיפ סרוקה : סלפ יסוי , טימשדלוג סדה - ןופלח
) הביתכ ( , רב ןתנוי - טפשוהי , ד " גרבדיו ןור ר
םיצעוי : פורפ ' רוצ םחנמ , פורפ ' רנגו ילתפנ ,
ד " לרפ ןימינב ר

םיילקיסומה םיביכרמה דחא איה הינומרה
תיברעמה הקיסומב םיידוחייהו םיבושחה . איה
ִ מ העפות םג ילולצ המצעלשכ תקתרמ ת , דוסי םגו
ַ מו ןגראמ תילנוטה תירוטיזופמוקה הבישחב הנב .
התושבגתהו התוחתפתה ךילהת תא רקוס סרוקה
הינומרהה לש , תוילנוטה תעפותב ןד , תא הנקמו
שומימלו ינומרה חותינל תונורקעהו םילכה
םיינומרה םיכלהמ . תגצהב זכרתמ סרוקה
םיצופנה םיינומרהה םינבמה , תשחמהבו ם
לש בחר ךתח ךותמ תואמגוד עפש תועצמאב
םיילקיסומ תונונגסו תופוקת .

םיגשומב תיטרואת תואצמתה הנקמ סרוקה
הינומרהה לש םייסיסבה םיינוטאידה םינבמבו
תילנויצקנופה , הקיסומ ידמולל דעוימ אוהו
םיחנומב םהלש עדיה תא קימעהל םישקבמה
םיילקיסומה , ןווגמ יוהיזל םתעימש תא ןווכל לש
לש תישעמ היינבב תוסנתהלו תוינומרה תועפות
םיינומרה םיקוספ . םוחתב קימעהל םישקבמל ,
ךשמהה סרוק תא םג דומלל םיצילממ ונא –
ב םיינומרה םינבמ ) 10743 .(

דומילה רמוח
רפסה לע ססובמ סרוקה :
Y. Sadai, Harmony in its Systematic and
Phenomenological Aspects (Tras. J. Davis and
M. Shlesinger, Jerusalem, 1980).
לע ןכו הדימל ךירדמ תואמגוד תפוסא ללוכה
םיליגרתו םיוות , ו תוטלקה םיוולנ םירוטילקתב .

סרוקה יקרפ
הדיחי 1 " תינומרהה הפוקתה "
הדיחי 2 ילנוטה הנבמה תודוסי
הדיחי 3 עבראה יתלהקמה םוידמה - ילוק
הדיחי 4 תוינומרה תועונת
י הדיח 5 תוינומרה תוצנדק
הדיחי 6 ינומרהה סבה
הדיחי 7 תוילנויצנקופה יגשומ תבחרה


10743 ב םיינומרה םינבמ
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : סרוקה םינבמ א םיינומרה . עדי
ץלמומ םדוק : םיסרוקה תודלות הקיסומה
א תיברעמה , תודלות ב תיברעמה הקיסומה .
םע ץעייתהל ץלמומ םיימדקאה םיצעויה
הקיסומה םוחתב .

חותיפ סרוקה : טימשדלוג סדה - ןופלח ) הביתכ ( ,
רב ןתנוי - טפשוהי , ד " גרבדיו ןור ר
םיצעוי : פורפ ' רוצ םחנמ , פורפ ' רנגו ילתפנ ,
ד " לרפ ןימינב ר


סרוקל ךשמה הווהמ סרוקה א םיינומרה םינבמ
) 10677 ( , תאו עדיה תא ביחרהלו קימעהל ותרטמו
חותינבו הינומרהב םיגשומב תואצמתהה
ילקיסומ - ינומרה . יכילהתב חתופ סרוקה
שה היצלודומה םינו , רצוא תא הגרדהב ביחרמ
םייטמורכה םידרוקאה , תויורשפאה תא גיצמו
ךכמ תורזגנה תוילילצה , יוטיב ידיל ואבש יפכ
הקיסאלקהו קוראבה תפוקתב לחה הקיסומב
תישארבו תרחואמה הקיטנמורה תפוקתב הלכו
ה האמה - 20 .

ולחש םיינונגסה םייונישה לע דמוע סרוקה
ה תובקעב תיברעמה הקיסומב לש התוחתפת
תינומרהה הפשה , תכרעמ םע תורכיה ךרועו
סיסב הווהמה הירואת םעו םיגשומ לש תפעוסמ
תונודנה תופוקתב תוריציה לש ילקיסומ חותינל .

ושכרש עדיה תא םשייל ושרדיי אל םיטנדוטסה
םייעוצקמ םידבעמ לש וא םיניחלמ לש המרב .

דומילה רמוח
רפסה לע ססובמ סרוקה :
Y. Sadai, Harmony in its Systematic and
Phenomenological Aspects (Tras. J. Davis and
M. Shlesinger, Jerusalem, 1980).
לע ןכו הדימל ךירדמ תואמגוד תפוסא ללוכה
ו םיוות תוטלקה םיוולנ םירוטילקתב .

סרוקה יקרפ
הדיחי 1 היצלודומה ךילהת
הדיחי 2 זמו היצזירונימ ' היצזירו
הדיחי 3 זמה לש חווטה תבחרה ' היצזירו
היצזירונימהו
הדיחי 4 תוינומרהנאו תויטמורכ תויצלודומ
הדיחי 5 טסופ הינומרהל אובמ - תילנויצקנופ


10411 הרפואה *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

עדי שרדנ אל םדוק .

חותיפ סרוקה : ד " ר היאברבא ודע , ד " ןימינב ר
לרפ , ד " ר גרבדיו ןור ) יתכ הב ( , ןורש תנע ;
ד " ר תב - אריפש עבש , סייו ילינ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ידרו הירא , פורפ ' זוע יבא ,
פורפ ' רגרבניס רדנסכלא , פורפ ' רתס יכדרמ ,
ד " רימא םוחנ ר , ד " דלפשריה לאירא ר

תא שיגפהל דעונ סרוקה םיטנדוטסה םע ז ' רנא
תוברתב יזכרמ ה ה יברעמה םלוע מ ןורטאת בלש ,
תורפס מו הקיסו . תוחתפתה ירחא בקוע סרוקה
ה האמב התישארמ הרפואה - 17 ה האמה דעו - 20 ,
תאז תורכיה תועצמאב הקימעמ תורפוא רשע םע
תוגציימ . דיחי תשדקומ הרפוא לכל דומיל ת תחא
") ךסמ (" , ה היטביה לכ לע הב הנד : ה עקר
ה ירוטסיה , הלילעה הנבמ , הקיסומ לש בוליש
טסקטו , כ ןיב הרפואה לש המוקמ לש ויתוריצי לל
ילקיסומה הנונגסו ןיחלמה .

יגשומ ודמליי תורפואה לש טרופמ דומיל ידכ ךות
הרפואה םלועב םירושקה דוסי , ןוגכ : צר ' ביטטי ,
הירא , לבמסנא , החיתפ , םייארפואה תולוקה
םינוש םידיקפתל םתמאתהו , לש םדיקפת
בה י המודכו חצנמהו יאמ .

ו ללכב הקיסומ יבבוחל דעוימ סרוקה ל יבהוא
טרפב הרפוא , םיניינועמה םיטנדוטסל םג ךא
םוחת םע הנושאר תורכיהב וניאש םהל רכומ . אל
וא הקיסומב םדקומ עדי שרדנ ב םיוות תאירק .

רמוח דומילה
ןושאר ךסמ תירפכ תוריבא / ינאקסמ
ינש ךסמ הרפואה תדלוה – ואפרוא ו ותביש
ססילוא לש / ידרווטנומ
ישילש ךסמ וראגיפ יאושינ / טרצומ **
יעיבר ךסמ וטלוגיר / ידרו
ישימח ךסמ יארפואה לבמסנאה – יעטק
ךותמ לבמסנא וראגיפ יאושינ /
טרצומ , וטלוגיר / ידרו ו םהוב הל /
צופ ' יני
ישיש ךסמ היליבסמ רפסה / יניסור
יעיבש ךסמ ג ןוד ' ינאבו / טרצומ
ינימש ךסמ הריקלווה / רנגאו
יעישת ךסמ תימולש / רכיר סוארטש ד
ירישע ךסמ םימסקהו רענה / לוואר


תואמגוד לש תוטלקה ללוכ דומילה רמוח
תורפואה ךותמ תוילקיסומ נודנה תו ירפסב
דומילה , ו יטרס DVD ןאולמב תורפואה לש , םע
תירבעל םוגרת . תא םג םיללוכ דומילה ירפס
תירבילה – תירבעל םוגרת לומ רוקמ .

* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
דמלש ימ רובצל לוכיש תוכזה תודוקנ רפסמ ,
הזה סרוקל ףסונב , סרוקה תא ) םי ( רחאה ) םי .(
םיאלמ םיטרפ ב קרפ 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .
** רמוח דומילה סרוקב םג לולכ הלכשהה תוברת –
ה האמב הפוריאב תונמאו תוגה - 18 סרוקבו
ןושאר טבממ הקיסומ .


חורה יעדמ

הקיסומ

71


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10251 טסבס ןהוי לש הקיסומה ןאי
ךאב
6 תוכז תודוקנ * הליגר המרב

ץלמומ םדוק עדי : סרוקה הקיסומל אובמ וא
ליבקמ ילקיסומ עדי .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןהכ תידוהי ) תביתכ תודיחי
1 , 2 , 3 , 6 ( , ד " ר היאברבא ודע ) תביתכ דיחי תו 4 ,
7 , 8 ( , ד " ד ר רלדנס לאינ ) תביתכ הדיחי 5 ( ;
ד " ר גרבדיו ןור , ןורש תנע ; ד " ר תב - אריפש עבש ,
רבליז דרו - דורו ) הכירע (
םיימדקא םיארחא : פורפ ' ןהכ תידוהי ,
ד " ר ןימינב לרפ
םיצעוי : פורפ ' ידרו הירא , פורפ ' יאדס קחצי ,
פורפ ' חוליש ןונמא

לש הגספכו םוכיסכ תבשחנ ךאב לש הקיסומה
תקיסומ קוראבה , הקיסומה לש היאישמ דחאו
ללכב . דקמתמ ויתוריציל שדקומה סרוקה
םהב קסע ךאבש םינושה הנחלהה ימוחתב ,
טקנש םיכרדבו ויניע דגנל ובצינש תורטמב
ןתגשהל , םוחת לכמ תוגציימ תוריציב ןויע ךות .

ךלהמב סרוקה ןוגכ תויגוס ןקמועל ורהבתי : והמ
סה וינייפאמ םהמו קוראבה ןונגס םיינונג
ךאב לש םיידוחייה , םיירוטסיהה םירשקהה םהמ
הקיסומה הרצונ םהבש םייתרבחהו , ויה המ
זה ' הפוקתב םיירקיעה םירנא , תוקינכטה ןהמ
טקנ םישודיח וליאבו ךאב ססבתה ןהילעש
ויתוריציב , ץוח תויועמשמ וליא - תוילקיסומ
) תויתד / תוינחור ( דועו ולש הקיסומב תואטובמ .

סרוקה תורטמ
תורומתה עקר לע ךאב לש ומוקמב ןויע
ותפוקת לש תוינונגסה
תונונגסה םע תורכיה , םינבמהו תוקינכטה
ךאב תוריציב םיינרוצה
ינרוצ חותינב ןויסינה תבחרה , ינומרהו ידולמ ,
ךאב לש הקיסומב ומושייו

רמוח דומילה
הדיחי 1 בה תפשו ךאב א קור ) אובמ (
הדיחי 2 גדפכ ךאב גו
הדיחי 3 ודוביעו לרוכה
הדיחי 4 צנוקה לא ולוסה ןמ ' וטר
הדיחי 5 רונימ יסב הסימה
הדיחי 6 ךאב לש הקיסומב תונמואו תונמא –
גרבדלוג תויצאירו
הדיחי 7 ריעצה ךאב לש הקיסומה
הדיחי 8 ל אובמ " ןויספ סואתמ "

הוולמ סרוקה חפסנב םיוות תוטלקהבו .

* רמוח ףקיה לש הבחרה ךילהתב אצמנ סרוקה
דומילה , דומיל תודיחי יתש ול ףסוותהל תודיתעו
םיינכדע םירמאמ לש הארקמו .


10260 מ הנאמ הנלדג ) ךאב ( דעו
תויצנווניאה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : סרוקה הקיסומל אובמ וא
ליבקמ ילקיסומ עדי .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ידרו הירא , ד " ר ודע
היאברבא , ד " ר גרבדיו ןור ; לפסה האל ) הכירע (
עוי םיצ : פורפ ' ןהכ תידוהי , פורפ ' חוליש ןונמא

הזמ מ הלעמל םייתאמ םישימחו תושמשמ הנש
ךאב לש ויתוריצי תדלקמל סיסב רמוחכ י תארוהב
רתנספה .

ךאב לש תולקה ויתוריצי לכ תא גיצמ סרוקה
תדלקמל , ןעוציב יכרדב השעמל הכלה ןדו , רואל
קוראבה תפוקת לש םיינונגסה תונורקעה . סרוקה
ימ תמרב תדלקמב הטילש ילעב םיטנדוטסל דעו
תולקה ויתוריצי יסיסב עדי ילעבו ךאב לש
הינומרהב , םיאקיסומל ןכו הקיסומל םירומלו
תונורקעב םהיתועידי תא קימעהל םיפאושה
קוראבה תפוקתמ הקיסומ לש היצטרפרטניאה .

תורטמ ה סרוק
תומיאתמה ךאב לש ויתוריציל תועדוותה
ה תונשב הניגנל תונושארה דומיל .
תפוקתמ םיירוקמה הניגנה ילכ תרכה
עוציב תויעב םע תודדומתהו קוראבה
ינרדומה רתנספב .
תוילקיסומו תוינונגס תויעב םע תודדומתה
הפוקתה לש : הקימניד , םיטושיק , ופמט ,
םינוש םיגוסמ םיעטק ןויפאו היצלוקיטרא .
חתפמ תדוקנכ ילקיסומה טסקטה חותינ
עוציבל .
היצטרפרטניאה תונורקע םושייל סיסב ןתמ
קוראב תוריצי יבגל םג תוי תורחא .

ח רמו דומילה
הדיחי 1 לילצהו ילכה – הניגנה ילכ תרכה
הפוקתל םיינייפואה הקימנידהו
הדיחי 2 עוציבה לש םיינונגסה םיביכרמה –
ופמטו סומתיר , היצלוקיטרא
םיטושיקו
הדיחי 3 רתנספל םינורפסה הנלדגמ הנא לש
ךאב
הדיחי 4 ןמדירפ םלהליו לש רתנספל ןורפסה
ךאב
הדיחי 5 תונטקה תוגופהו םינטקה םידולרפה
תודיחי 7-6 ודה תויצנווניאה - תוילוק
תודיחי 9-8 יסה נ תוינופ ) תלתה תויצנווניאה -
תוילוק (

לע וקפוהש היזיוולט יטרס ינשב הוולמ סרוקה -
ה הטיסרבינואה ידי היזיוולט טרסבו החותפ
םגרותמ , ב ןכו ה תוריציה תועמשומ ןהבש תוטלק
סרוקב תונודנה .


10626 יסאלקה ןונגסה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : סרוקה אובמ הקיסומל וא
ליבקמ ילקיסומ עדי .

חותיפ סרוקה : ד " ר היאברבא ודע , ד " ןימינב ר
לרפ , ד " ינש הבוט ר , ןורש תנע ; היקזח ןירק
) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ידרו הירא , פורפ ' ןהכ תידוהי ,
פורפ ' בל רמות , פורפ ' סלק ריאי , ד " רימא םוחנ ר ,
פורפ ' רנגו ילתפנ , ד " טרופפר זרא ר

הקיסומב יסאלקה ןונגסה , תיצחמב חתפתהש
ה האמה לש היינשה - 18 הפוריאב , ןמ המכ דילוה
תודלותב רתויב תובושחה תוילקיסומה תורוצה
הקיסומה ה םויה דע תומייקתמ , תרוצ ןהב
הטנוסה , הינופמיסה , םירתימה תייעיבר
צנוקהו ' יסאלקה וטר , לש תפומה תוריצימ המכו
הקיסומה תורפס , תורפוא ןהב , תוינופמיס
תירמאק הקיסומו . סרוקה םהיתוריציב דקמתמ
ש לש לש םיישארה םירוביגה תשולש ךותמ םיינ
ה האמה לש היינשה תיצחמב הקיסומה - 18
ה האמה תישארבו - 19 : גנגפלוווּ ןדייה ףזוי
טרצומ סואדמא ) ןאו גיוודול לש ויתוריציל
ןבוהטב , הקיסאלקה לש ןורחאה רוביגה
תיאניווה , דרפנ סרוק שדקומ .(

םיעגונה םינוש םיטביה ונחביי סרוקה ךרואל
סל יסאלקה ןונג , םהבו : םאה " הקיסאלק " איה
הפוקת , ךרע וא ןונגס ; תוהזל רשפא םאה
הקיסומב םייסאלק םינייפאמ , ןכ םאו – םהמ ;
ולאמ טרצומו ןדייה לש םהיתוריצי תונוש המב
הפוקתה יניחלמ רתי לש , םהיתוריצי תונוש המבו
הלאמ הלא טרצומ לשו ןדייה לש , האלה ןכו .

סרוקה תורטמ
ןויד ירוטסיהה עקרב , לש יתוגההו יתרבחה
הפוקתה
לש הקיסומב יסאלקה ןונגסה ינייפאמ תרכה
ה האמה - 18
ןדייה לש םהיתוריצימ רחבמל תועדוותה ,
הפוקתה ינב םיפסונ םיניחלמו טרצומ
ינרוצ חותינב תוסנתה ) לש תונוש תוגרדב
תוקמעתה ( זמו םימוחתמ תוריציב ' םירנא
םינוש

רמוח ומילה ד
הדיחי 1 יסאלקה ןונגסה תורוקמ
הדיחי 2 תמדקומה תיסאלקה הרפואה
הדיחי 3 הטנוסל רישהמ
הדיחי 4 טרצומו ןדייה לש תירמאקה הקיסומה
הדיחי 5 טרצומ לש תיתייסנכה הקיסומה
הדיחי 6 צנוקהו טרצומ ' רתנספל וטר
הדיחי 7 ןדייה לש תוינופמיסה
הדיחי 8 ומ לש תוינופמיסה טרצ
הדיחי 9 1791 , לש וייחב הנורחאה הנשה
טרצומ
הדיחי 10 " ג ןוד ' ינאבו " טרצומ תאמ ) ךותמ
סרוקה הרפואה (

תוטלקה םהבו םירוטילקת ללוכ דומילה רמוח
סרוקב תונודנה תוריציה לש .

חורה יעדמ

הקיסומ

72


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10719 גה תודלות ' ז
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : סרוקה אובמ הקיסומל וא
ליבקמ ילקיסומ עדי .

חותיפ סרוקה : םייח רמ יסוי , ץיבודיוד לעי ;
רימא ינור ) הכירע (
ימדקא יארחא : ד " גרבדיו ןור ר
םיצעוי : פורפ ' רנגו ילתפנ , ד " איגש הנולא ר

ןונגס םע םיטנדוטסה תא שיגפהל דעונ סרוקה
ו ידוחיי הקיסומה תודלותב ןפוד אצוי . גה ' רצונ ז
ב טועימ לש הקיסומכ רא תוצ - בה תיר , חתפתהו
קיסומ הפשל םינשה תצורמב ןיב תיל - תימואל ,
ףותישל סיסב הווהמו לבת יווצק לכב תנגונמה
תונוש תויוברתמ םיאקיסומ ןיב הווחאו . ךותמ
ךכ , גה ןונגס ' ז תונמאכ ללכ ךרדב רדגומ
תרתלואמ , תססות , תינדרמ , תלעב םירסמ
םייטילופו םייתרבח .

ותובכרומ תורמל גה לש ' ז וינווג עפשו , רשפא
ותריצי דוסל רודחל . תריווא תא הווחנ הז סרוקב
גה ' ז , עוציב יכרדו תונונגס ךירעהלו תוהזל דמלנ ,
םירצויהו םינגנה ילודג לש םהייח תורוקל עדוותנ
גה םלועב ' ז , חתננו םטע ירפ תפומ תוריציל ןיזאנ
וא ןת .

סרוקה תורטמ
גה לש הירוטסיהל תועדוותה ' ז
גה תקיסומב םינושה תונונגסה םע תורכיה ' ז
םייסיסב םיילקיסומ תונורקעו םינבמ דומיל
גל םינייפואה ' ז
םיטלוב םישיא לש תויפרגויב םע תורכיה
םיליבקמ םימרז םע ןילמוגה יסחי תקידב
גל ץוחמ ' ז

רמוח דומילה
הדיחי 1 תולחתהו םישרוש
הדיחי 2 גה לש דוסיה יביכרמ ' ז
הדיחי 3 גניווסל דנליסקידמ
הדיחי 4 גיבה ןדיע - דנב
הדיחי 5 פוביבה
הדיחי 6 " גה ' רירקה ז ) " Cool Jazz ( , ןונגס
ישילשה םרזהו יברעמה ףוחה
הדיחי 7 ג ' לאדומ ז י , " פוב דר ַ ה "
הדיחי 8 ג ' תויטילופה ויתויועמשמו ישפוח ז
בחהו תויתר
הדיחי 9 םיינורטקלאה םילכה תשילפ
זויפה תונונגסו ' ן ) ג ' ז - קור ( םהינימל
הדיחי 10 םיעשתה תונש – הרזחו תונתמתה
תורוקמל
הדיחי 11 " הקירמאב קר אל " – ג ' תקיסומו ז
הפוריאב םלוע , לארשיבו הקירפאב

יטרסו םירוטילקת םיפרוצמ דומילה תודיחיל
DVD ודנה הקיסומה יעטק םע סרוקב םינ .

10261 לש תילקיסומה תשרומה
לארשי תוליהק
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / היגולויצוס
היגולופורתנאו
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / הירוטסיה / הירוטסיה
השדחה תעב לארשי םע לש
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה אובמ הקיסומל וא
ליבקמ ילקיסומ עדי .

חותיפ סרוקה : פורפ ' חוליש ןונמא , ד " םהרבא ר
גלזמא , ד " ןמלוב פיליפ ר , תוילד לארשי , יסוי
הטרופס , ירדק הדוהי ; תב - טסריפ ןח ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' יראנבא ךונח , פורפ ' ןוזרג רתסא -
יויק , פורפ ' גרבשריה שאוהי , פורפ ' ידרו הירא ,
פורפ ' ןהכ הילד , פורפ ' ןהכ תידוהי , פורפ ' והילא
רפיילש , ד " ןב רכששי ר - ימע

תורטמ סרוקה
סרוקה דעונ תא שיגפהל םיטנדוטסה תשרומה םע
יוטיב תועצמאב לארשי תוליהק לש תילקיסומה
הקיסומה תא ללוכה בלושמ , טסקטה , עוריאה
תונוש תויעבו – ויצוסו תוירוטסיה - ויתוברת ת –
תוידוהיה תוילקיסומה תורוסמב תורושקה
תונושה .

תידוהיה תוהזב תורושקה תויגוס תונודנ סרוקב
תונושה תוילקיסומה תושרומה לש . ומכ ןכ ,
שגפמ תובקעב ןהב ולחש תורומת תונודנ
הב ירבעה בושייה שודיח זאמ ץראב תויוברתה .
םיפתושמה םייזכרמ ךתח יאשונב קסוע סרוקה
לש בר רפסמל תורוסמ , םג םהל שיש םיאשונבו
אל תורוסמב םיילסרבינוא םיטביה - תוידוהי .

ךות אשונה לפוטמ תיגולודותמ הניחבמ
ונתאה תוירואתה לע תוכמתסה - תויגולוקיסומ
אסיג דחמ , אסיג ךדיאמ תוירוטסיה תודותמ לעו .
םימגדומ םיאשונה תוטלקהב , קלחו ם הוולמ
םיטרסב .

הב קסוע סרוקהש םיאשונה ןיב ם : תדו הקיסומ ;
הקיסומה תוחתפתה לע הלבקה םלוע תעפשה
חרזמב ; תסנכה תיב לש הקיסומה ; היצליטנקה ,
ארקמה ימעט , טויפה ; ןיב םיילקיסומה תולובגה
ול ץוחמש הרישל תסנכה תיב תריש ; ילכ
הקיסומה ; הליהקהו םדאה ייחב הקיסומה ;
ונתאה לש ותדובעב םיבלש - גולוקיסומ ; תורומת
לש הקיסומב תודעה ; לוחמה ; ברעמו חרזמ
תילארשיה הקיסומב .

רמוח ה דומיל
ואדיו יטרס לש הרדס תבלושמ סרוקב , " םע
וילילצו " , תוליעפ לש םייטנתוא םימוליצ הארמה
יבחרב תונוש תוידוהי תוליהקב תילקיסומ
םלועה .

10934 ןבוהטב – ןקיטנמורו דרומ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 נ " רובע ז סרוק םימדוק םי
סרוקה םללכבו הקיסומל אובמ עדי תחכוה וא
סרוקהו ליבקמ ילקיסומ ןונגסה יסאלקה , ןכו
ה תושירדב הדימע תילגנא תושירדבו כרדהה ה
היירפסב תיפרגוילביבה .

סרוקה חותיפ : ד " ר גרבדיו ןור ) הביתכ ( ,
טדימשדלוג סדה - ןופלח ; יקסלטוקס הניר ,
סייו ילינ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ידרו הירא , ד " לרפ ןימינב ר ,
ד " ר היאברבא ודע , ד " רימא םוחנ ר

םירוביגה דחא לש ויתוריציב דקמתמ סרוקה
דחאו ברעמה תוברתב םיצרענה םיבוהאה םיניחלמה
הקיסומה תודלותב רתויב םיללוהמהו : ןאו גיוודול
ןבוהטב . ךותמ ןבוהטב לש ותריצי תא ןחוב סרוקה
לעפ ובו דלונ וכותלש ינונגסהו ירוטסיהה רשקהה ,
םירוביגה ינש לש הקומעה םתעפשה תא קדובו
ול ומדקש םיישארה , טרצומו ןדייה ) סרוקהש
יסאלקה ןונגסה ) 10626 ( שדקומ םהל ( , ןפואה תאו
ינונקה ראוטרפרב יזכרמ רצוילו םשרויל ךפה ובש .
ותפוקת ינב לש הזמ גרח ןבוהטב לש ונונגס , בייחמו
המצע ינפב הפוקת לאכ תוסחייתה .

זב דקמתמ סרוקה ' תא וקיסעהש םיבושחה םירנא
ןבוהטב , רתנספל תוטנוסה םהב , תוינופמיסה ,
םירתימה תויעיבר , צנוקה ' דועו וטר . ידה קסוע ןו
תוריציה רוביח לש טסקטנוקב םירושקה םיטביהב
תונושה ) ויצוסה םילקאה - הפוקתה לש יטילופ ,
דועו תישיאה היפרגויבה םוחתמ םיעוריא ( , קמעתמו
התביתכ ךילהתו הקיסומה חותינב .


רמוח דומילה
הדיחי 1 ןוב תפוקת ) 1792-1770 (
הדיחי 2 הנושארה הניו תפוקת ) 1800-1792 (
חי הדי 3 הניו תפוקתב רתנספל תוטנוסה
הנושארה
הדיחי 4 הריציו רבשמ ימי ) 1802-1800 (
הדיחי 5 תוינופמיסה ) א :( דע 1806
הדיחי 6 לש רתנספל תוטנוסה " רושעה
יאורהה " ) 1814-1803 (
הדיחי 7 תוינופמיסה ) ב :( 1812-1807
הדיחי 8 םירתימה תויעיבר ) א ( סופוא 18 ו - 59
) " וזר יקסבומ " (
הדיחי 9 הרפואה " וילדיפ "
הדיחי 10 םירתימה תויעיבר ) ב ( הקיסומו
תירמאק ) 1814-1808 ( **
הדיחי 11 תוסנכתהו הארמה ) א ( : תוטנוס
רתנספל תורחואמ **
הדיחי 12 ה " סינמלוס הסימ " הינופמיסהו
תיעישתה **
הדיחי 13 תוסנכתהו הארמה ) ב ( : תויעיבר
תונורחא םירתימ ) 1826-1816 ( **
דומילה רמוח ללוכ תוטלקה םהבו םירוטילקת
םיוותה תואמגוד לשו תודמלנה תוריציה לש .

* תכל רשפא סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בו
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא . לכות הדובעה
חותינ תדובע תויהל , ינויע יפוא תלעב הדובע , וא
תושיגה יתש לש בוליש .
** שת תנשב ודמליי אל הלא תודיחי " ע .


חורה יעדמ

הקיסומ

73


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


םיפסונ םיסרוקל תוינפה

ת הלכשהה תובר – האמב הפוריאב תונמאו תוגה
ה - 18 . א קלח ) 10282 ( ) ר ( – הירוטסיהב ץבושמ ,
מע ' 30 .

ת הלכשהה תובר – האמב הפוריאב תונמאו תוגה
ה - 18 . קלח ב ) 10463 ( ) ר ( – הירוטסיהב ץבושמ ,
מע ' 30 .

א תוימואלה שרע הפורי ) 10403 ( ) ר ( – ץבושמ
הירוטסיהב , מע ' 31 .

הינמרג 1830-1770 : תוברתל תוברת תמואמ
תימואל ) 10513 ( ) מ ( – הירוטסיהב ץבושמ , מע '
38 .


ש בל ומי : תודוקנ םיקינעמ םניא הלא םיסרוק
הקיסומב תוכז .

חורה יעדמ

הקיסומ

74


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת

ה יעדמ הרבח


הרבחה יעדמ – יללכ / 77


הלכלכ / 80


לוהינ / 86


תואנובשח / 95


היגולויצוס היגולופורתנאו / 100


תרושקת / 108


ןיב םיסחיו הנידמה עדמ - םיימואל / 114


ךוניח / 126


היגולוכיספ / 132


היגולופורתנאו היגולויצוס
הרבחה יעדמ

הרבחה יעדמ – יללכ

77


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


95001 הקיטמתמב ןונער תנדס
הרבחה יעדמ ידימלתל
תוכז תודוקנ הנקמ וניא סרוקה .
םדוק עדי שרדנ אל .

הנדסה חותיפ : ןמיונ לאקזחי

הנדסה תרטמ
תינוכית המרב יטמתמ עדי ןנערל וא תונקהל ,
םיסרוקה דומילל שורדה ילאיצנרפיד ןובשח
לוהינו הלכלכ ידימלתל ) 10142 ( , ןובשח
צנרפיד א ילרגטניאו ילאי ) 20406 ( , אובמה יסרוק
הלכלכב אובמה יסרוקו הקיטסיטטסב .

ילולסמב הבוח םה הלא ןיבמ םידחא םיסרוק
םיראת ןווגמ תארקל דומיל , ןוגכ :

הלכלכבו לוהינב הטיסרבינוא רגוב .
בשחמה יעדמבו לוהינב הטיסרבינוא רגוב -
םימושייו תוכרעמ .
הלכלכב הטיסרבינוא רגוב בשחמה יעדמבו -
םימושייו תוכרעמ .
ךוניחב הטיסרבינוא רגוב : תוינכת תמגמ
בשחמה יעדמבו הארוה תוטישו םידומיל -
םימושייו תוכרעמ .

דעיה להק
איה הקיטמתמב םהיתועידי תמרש םיטנדוטס
םצמוצמ ףקיהב תורגב לש ) 3 י " ל ( , םיטנדוטס ןכו
בחרומ ףקיהב הקיטמתמ ודמלש ) 4 וא 5 י " ל ( , ךא
בר ןמז הז הב וקסע אל , ויה םהיגשיהש וא
םיכומנ .

הנדסה הנבמ
תילטנורפ הארוה לע תססובמ הנדסה . איה
תועובש הנומש תכשמנ , זכרמ לכב תמייקתמו
התחיתפ תא קידצמ וב םימשרנה רפסמש דומיל .
תועש עברא לש שגפמ שי עובש לכב . רמוחה
לע תוקדבנש תיב תודובעב לגרותמ דמלנה - ידי
םיחנמה . הנדסה םותב רמג תניחב היהת אל .
םושל הבוח רדגב הניא הנדסב תופתתשהה
טנדוטס , תוימדקא תוכז תודוקנ הנקת אל איהו
תרחא תוכז לכ וא .

הארוה ידעומ
הנשב םיימעפ תעצומ הנדסה , רטסמסב םעפ
ץיקה ) ויתסה רטסמס תארקל ( תפסונ םעפו
ויתסה רטסמס לש היינשה תיצחמב ) תארקל
באה רטסמס בי ( .

דומילה יאשונ
םיאבה םיאשונה ןיבמ םירחבנ םידמלנה םינכתה
) לכ לש םיידוחייה םיכרצל המאתהב םיתעל
םידמול תצובק :(
תיסיסב הרבגלא – רצוקמ לפכ תואחסונ ,
תוקזח יקוח , םימרוגל קוריפ , ןורתפ
תוטושפ תואוושמ
תוצובקה תרות – ןיב תולועפו םינומיס
תוצובק
תויצקנופ – דוסי יגשומ , היצקנופה
תיראנילה , תיעובירה היצקנופה , לש םיפרג
תוטושפ תויצקנופ , תיכירעמה היצקנופה ,
תימתירגולה היצקנופה
הירטמונוגירט – ךרוצה יפל
תרזגנה


10159 יעדמל בשחמ ימושיי
הרבחה *
סרוק ש החיתפ תמרב תוכז תודוקנ הנקמ וניא . **
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : ד " ר הרופצ ךילרא , ופול דוד ,
תודג הקבר

רטמ ו סרוקה ת
דעונ סרוקה ונב עדי תונקהל ישיאה בשחמה אש
ו וימושייו ףסונב ל רשפא םיביכרמב תוסנתה
בושקתה לש םינושה ידכ רישכהל תא
םיטנדוטסה םיבשקותמ םיסרוקב ףתתשהל
םהידומיל ךשמהב . קב ו רזע ילכ וגצוי סר
תרשיש םיבשחוממ ו םיטנדוטסה תא ךלהמב ןה
תודובע תביתכ תעבו םיסרוקה דומיל
תוינוירנימס , דיתעב םתדובעב ןהו .

הנבמ סרוקה
סרוקה אוה בשקותמ סרוק וכה ןויד תוצובק לל ,
סרוקה רתאמ תולטמ תדרוה , תולטמ תחילש
ו ינורטקלא ראודב / תולטמה תחילש תכרעמב וא
תבשחוממה . כ סרוקב תולטמה ו ולל ת לש םושיי
תודמלנה תונכותה , םושיי בלשיש םכסמ טקיורפו
סרוקב דמלנה רמוחה לכ לש .

םע ישיא בשחמ שורד סרוקה דומיל ךרוצל
תירבעב הכימת ; תירבעב תונולח תנכות ) תסרג
Windows98 הלעמו ( ; סרוקב תודמלנה תונכותה ;
ןנוכ CD-ROM ; לוק סיטרכ ; חו םדומ י ב רו
טנרטניאל .

יאשונ דומילה
כהל אובמ בשחמה תר
תונולח הלעפהה תכרעמ WINDOWS
םילילמתה דבעמ WORD
וימושייו טנרטניאה
ינורטקלאה ןויליגה EXCEL
תוגצמה תנכות POWER POINT


* תא דומלל םוקמב רוטפ תניחבל תשגל רשפא
סרוקה . םולשתב הכורכ הניחבה . רתאב םיטרפ
ףיעסבו סרוקה 20.2.1 ימדקאה ןועידיב .

ב ינורטקלאה ןויליגה אשונ דמלנ הז סרוק
ףקיהב סרוקב דמלנ וניאש בשחמ ימושיי
חורה יעדמל ) 10160 .( ןכל , ימ תא דמליש
סרוקה חורה יעדמל בשחמ ימושיי היהי אל
הז סרוק דומילמ רוטפ . הז סרוקב תפיפח שי
ןכות סרוקה םע בשחמ ימושיי םיעדמל ) 20126 ( .
הז סרוק דמליש ימ , למ רוטפ היהי סרוקה דומי
בשחמ ימושיי םיעדמל . קרפב םיאלמ םיטרפ 19
ןועידיב – םיפפוח םיסרוק .
** רטסמסמ לחה א 2006 סרוקה הנקמ וניא
תוכז תודוקנ . תאז םע , ףקותב תראשנ ה השירד
וא הבוח אוה ןהב תוינכתב סרוקה דומילל
ןיפולחל חכוהל ת לע עדי - רוטפ תניחב ידי .
מ םידומיל תינכת ילעב םיטנדוטס תרשוא
תושירדב םידמוע םניא יונישהמ האצותכש
ראותל , תוכזה תודוקנ תא םילשהל וכרטצי
רושיאל תנכדועמ תינכת שיגהלו תורסחה .
א יונישה וני ע לח תא ודמלש םיטנדוטס ל
א רטסמס ינפל סרוקה 2006 .


10145 תיתרוקיב הבישח : םילוקיש
טופישו םייטסיטטס
יביטיאוטניא
3 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / ספ היגולוכי
םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : פורפ ' ןמרביל הדרו , פורפ ' סומע
יקסרבט ; לארא תנע - ינפג ) הכירע (

לש ןכרצ השעמל אוה תינרדומה הרבחב םדאה
עדימ . תובתכל ףשחנ אוה םוי ידמ טעמכ
ןוגכ תולאשל תועגונה תוצלמהלו : הטאיד םאה
םייחה תלחות תא הלעמ לורטסלוכ תלד ? םאה
תמייק " המח די " לסרודכב ? אבנל רשפא םאה
די בתכ יפ לע דיקפתב החלצה ? יבויח לומגת םאה
ילילש לומגתמ רתוי ליעי ?

םייסיסב םילכ םיטנדוטסל תונקהל דעונ סרוקה
ןכרצ תויהל ול עייסל ידכ תיתרוקיב הבישח לש
עדימ לש יטנגילטניא . חותינ לע ססבתמ דומילה
ויה ייחמ תויעב לש מ םוי .

םילוקישו םייטסיטטס םיגשומ גיצמ סרוקה
םייטנוולר םייגולודותמ ) ןוגכ : תרוקיב תצובק ,
המיגד תויועט , עצוממל הגוסת , לויכ ( דצל
םייגולוכיספ םינונגנמ ) ןוגכ : תוגיצי , תונימז
ןוגיעו ( , ידכ שמתשהל םיטונ םדא ינב םהבש
יביטיאוטניא ןפואב עדימ ךירעהל . סרוקה
ןהבש תויגוסב דקמתמ תויומשרתה
תויעב לע הבישחב ךרד ירוציקו תויביטיאוטניא
וי מ תויטהל םיתעל ונתוא םיליבומ תוימוי
םע דחא הנקב תולוע ןניאש תוכרעהלו תויתטיש
םיילמרופ םילדוממ םירזגנה םינוירטירקה .

רפסה לע ססובמ דומילה רמוח הבישח
תיתרוקיב : טופישו םייטסיטטס םילוקיש
יביטיאוטניא ו תאמ ' ל עו ןמרבי ' יקסרבט
) החותפה הטיסרבינואה , 1996 .(

דומילה יאשונ
יתביס רשקו יטסיטטס רשק
תוומו םייח לש תויגוס
המיגד תויועט
תוחיכש , הנומא תגרדו תורבתסה
ןוגיעו תונימז
לע טופיש - תוגיצי יפ
תיתרדס תולתו תוירקמ תסיפת
יביסרגר אל טופישו עצוממל הגוסת
תונומא תדמתה
ןוחטיב , לויכו עדי


הרבחה יעדמ

הרבחה יעדמ – יללכ

78


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


30111 ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
א הרבחה יעדמ *
3 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ

עדי שרדנ אל םדוק . **

חותיפ סרוקה : פורפ ' רימז לאומש , פורפ ' תור
טייב - םורמ , ןיזולח תירונ , ןקרב ילנטס , תילגרמ
ןייפ , ןרטש לכימ
םיצעוי : פורפ ' ש לטיבא לאומ , פורפ ' סיליג ףסוי ,
פורפ ' בהי ףסוי , פורפ ' יקסבומיקי ןונמא , פורפ ' דג
ןתנ , ד " םורד םירפא ר , פורפ ' תוניר ףסוי

סרוק הז תוטישב םייסיסב םיגשומ תונקהל דעונ
תורבתסהה תרותבו םינותנ רואית לש . תורמל
סרוקהש ונכותב ףפוח ל סרוק אובמ
דימלתל תורבתסהלו הקיטסיטטסל םיעדמ י
) 30203 ( , םישכרנ םישרדנה םייטמתמה םיגשומה
רתוי הטושפו תיתגרדה הרוצב ןאכ . סרוקה
סרוקל יחרכה סיסב הווהמ הקיטסיטטסל אובמ
ב הרבחה יעדמ ידימלתל ) 30112 ( .

רמוח דומילה
תודיחי 5-1 : תודיחיה הקיטסיטטסב תוקסוע
תירואית . םע תורכיה תכרענ הלא תודיחיב
יה ומכ םיגשומ המרגוטס , עצוממ , ןויצח , חיכש ,
ןקת תייטס , ידדמו תיטרדנטס תילמרונ תוגלפתה
רשק . ומכ דמלנ ןכ םי הקיטסיטטסה ישומיש
יאקיטסיטטסה תדובע יפואו .

תודיחי 8-6 : תודיחיה תורבתסהב תוקסוע .
תורכיה תכרענ הלא תודיחיב םע ומכ םיגשומ
םגדמ בחרמ , תורבתסה , תוערואמ , תורבתסה
הנתומ , מ ימוניב הנתשמו םיירקמ םינתש , ןכו
םיירקמ םינתשמ לש תונושו תלחות .


* סרוקל ונכותב ףפוח הז סרוק אובמ
םיעדמ ידימלתל תורבתסהלו הקיטסיטטסל
) 30203 .( חל תאז הפיפ תופסונ תופיפחלו שי
תוכזה תודוקנ רפסמ לע תוכלשה תונתינה
הריבצל . םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב –
םיפפוח םיסרוק .
** המרב יטמתמ עדי שרדנ סרוקב חילצהל ידכ
תינוכית ) לש תורגב 3 תודיחי .( וניאש טנדוטסל
סרוקה תא דומלל דואמ ץלמומ הז עדי לעב
ןונער תנדס הקיטמתמב הרבחה יעדמ ידימלתל
) 95001 ( סרוקל םשרייש ינפל .


30112 ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
ב הרבחה יעדמ *
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : ןיבמ דחא סרוקה םי אובמ
בחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל א הר ,
אובמ ידימלתל תורבתסהלו הקיטסיטטסל
םיעדמ . ץלמומ םדוק עדי : ימושיי בשחמ
הרבחה יעדמל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רימז לאומש , פורפ ' תור
טייב - ורמ ם , פורפ ' ןתנ דג , ןייפ תילגרמ , םדנ הביר ,
ןרטש לכימ
םיצעוי : פורפ ' לטיבא לאומש , פורפ ' בהי ףסוי ,
פורפ ' תוניר ףסוי

סרוק סרוקה לש וכשמה אוה הז אובמ
א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל
) 30111 ( . סרוקה תוירקיעה תוטישה תא גיצמ
הלוכ הייסולכואל םגדמ ינותנמ קסיהל . סרוקב
תיטסיטטסה הנכותב שומישה דמלנ הז SPSS .

רמוח דומילה
הדיחי 11 לובג יטפשמו המיגד
הדיחי 12 הדימא
הדיחי 13 תורעשה תקידב
הדיחי 14 יא םינחבמ - םיירטמרפ
ללוכ דומילה רמוח הדימל ךירדמ תנכותל SPSS .
* סרוקל ונכותב ףפוח הז סרוק תיטסיטטס הקסה
) 30204 .( תאז הפיפחל תופסונ תופיפחלו שי
תוכזה תודוקנ רפסמ לע תוכלשה תונתינה
הריבצל . םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב –
םיפפוח םיסרוק .


10285 יעדמב רקחמ תוטיש
הרבחה : רקחמה תונורקע
ונגסו ויתונ
4 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : ןיבמ דחא םיסרוקה אובמ
א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל וא
ידימלתל תורבתסהלו הקיטסיטטסל אובמ
יעדמ ם םיסרוקה ןיבמ דחאו אובמ
ב הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל וא
תיטסיטטס הקסה . םדוק עדי ץלמומ : דחא
םיסרוקה ןיבמ היגולוכיספל אובמ , אובמ
היגולויצוסל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' טייב תור - םורמ ,
פורפ ' סילא לאומש , ד " יזנכשא לאכימ ר ,
ד " ינודרוג תילג ר , ד " חמצ הנימ ר ) הביתכ ( ,
הטרופס ילק ; לארא תנע - ינפג ) הכירע (
םיצעוי : ד " יקסבונוטנא ישיבא ר , פורפ ' דוד
וקסדוב , ד " הנוב ןד ר , פורפ ' ןייטשנורוב ירג , פורפ '
רחש ןב ןושרג , פורפ ' קינה ישיבא , ד " השמ ר
ןמטרה , פורפ ' ןמרה רמת , ד " לייו הוולש ר , פורפ ' ןד
יאכז , פורפ ' רעי םירפא , פורפ ' ןיול חנ - ןייטשפא ,
פורפ ' רלדנ הירא , פ פור ' דנלדירפ הימחנ , פורפ ' ףסוי
בוגלצ , פורפ ' טאירוק רשא , פורפ ' יקסנלגורק הירא ,
פורפ ' רימש לכימ

סרוקה דעונ טנדוטסל תונקהל םי םילכו םיגשומ
רקחמהו ללכב תיעדמה הריקחה תנבהל םייסיסב
טרפב יתוגהנתהה . ךירעהל רשפאת וז הנבה
רומאש רקחמ ןנכתלו תיתרוקיב הרוצב רקחמ
וחבל קרפה לע תדמועה תיתרבח היגוס ן .

סרוקה םידמועה םייללכה תונורקעה תא גיצמ
תיעדמה הריקחה ךילהת סיסבב , תא טרפמ
הז ךילהת םיביכרמה םינושה םיבלשה , ראתמ
הרבחה יעדמב רקחמ לש םינוש תונונגס השולש ,
ןד תויתרבחה תוביסנה בקע תוררועתמה תויעבב
יתוגהנתהה רקחמה עצבתמ ןהבש , ו םילכ גיצמ
תונקסמהו רקחמה תכרעהב םיעייסמה
ונממ תועמתשמה .

רמוח דומילה
רקחמה תונורקע
תודיחי 2-1 תיעדמ הריקחב דוסי יגשומ
הדיחי 3 הדידמה תונורקע

רקחמה תונונגס
הדיחי 4 היגולופורתנאב יפרגונתא רקחמ
הדיחי 5 רקסה
הדיחי 6 יוסינה

ותכרעהו רקחמב תויטה
י הדיח 7 רקחמה לש תויתרבחה תוביסנה לע
יתוגהנתהה
הדיחי 8 הכרעהו םוכיס


הרבחה יעדמ

הרבחה יעדמ – יללכ

79


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10286 תונוש חותינו היסרגר *
2 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : םיסרוקה הקיטסיטטסל אובמ
א הרבחה יעדמ ידימלתל , אובמ
ב הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל . עדי
םדוק ץלמומ : סרוקה יעדמב רקחמ תוטיש
הרבחה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' טייב תור - םורמ , פורפ '
סילא לאומש ) הביתכ ( , ילק הטרופס ; לארא תנע -
ינפג ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' וקסדוב דוד , פורפ ' קינה ישיבא ,
פורפ ' דנלדירפ הימחנ , פורפ ' בוגלצ ףסוי

סרוקה תומדקתמ תויטסיטטס תוטיש גיצמ
רקחמב םיפסאנה םינותנ חותינל . דמלנ ןכ ומכ
תנכותב שומישה SPSS .

רמוח דומילה
הדיחי 9 היסרגר חותינ
הדיחי 10 הישומישו היסרגר
הדיחי 11 דח תונוש חותינ - ינוויכ
הדיחי 12 וד תונוש חותינ - ינוויכ
הדימל ךירדמ תנכותל SPSS .


* סרוקל ונכותב ףפוח הז סרוק תוסנתה רקחמב ,
תונוש חותינו היסרגר ) 10686 ( . שי תאז הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ לע תוכלשה תונתינה
הריבצל . קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב –
םיפפוח םיסרוק .


םיפסונ םיסרוק תוכז תודוקנ םינקמה
הרבחה יעדמב – יללכ

רעונ , ןוכיתה חרזמב הקיטילופו ךוניח ) 10510 (
) מ ( – הירוטסיהב ץבושמ , מע ' 41 .

בחרמ , הרבחו ןמז ץראב - המודקה לארשי
) 10379 ( ) מ ( – היפרגואיגב ץבושמ , מע ' 43 .

ןתמו אשמ לש הקימניד ) 10526 ( ) מ ( – ץבושמ
לוהינב , מע ' 91 .

תוברתה לש היגולויצוס ) 10659 ( ) ר ( – ץבושמ
היגולויצוסב , מע ' 103 .

הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטמתמב םיאשונ –
תוצובקה תרותב םיקרפ , הקיגולב הרבגלאבו
ל תיראני ) 10444 ( ) ר ( – הקיטמתמב ץבושמ , מע '
144 .

םיפסונ םיסרוקל תוינפה

מ היגולויצוסל אוב ) 10134 ( ) פ ( – ץבושמ
היגולויצוסב , מע ' 100 .

מ היגולוכיספל אוב ) 10136 ( ) פ ( – ץבושמ
היגולוכיספב , מע ' 132 .

מ ידימלתל תורבתסהלו הקיטסיטטסל אוב
םיעדמ ) 30203 ( ) ר ( – טמתמב ץבושמ הקי , מע '
148 .

תיטסיטטס הקסה ) 30204 ( ) ר ( – ץבושמ
הקיטמתמב , מע ' 148 .

ש בל ומי : םניא הלא םיסרוק תודוקנ םיקינעמ
הרבחה יעדמב תוכז – יללכ .הרבחה יעדמ

כלכ הל

80


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10142 ידימלתל ילאיצנרפיד ןובשח
לוהינו הלכלכ
3 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / לוהינ
םדוק עדי : הקיטמתמב יסיסב עדי שרדנ
) הרבגלא ( לש תינוכית המרב 3 דומיל תודיחי
תוחפל . *

חותיפ סרוקה : פורפ ' לגס יזוע ) ישאר בתוכ ( ,
ןמיונ לאקזחי ; א רואמ הרו ) כירע ה (
י םיצעו : פורפ ' גרובזניג םהרבא , פורפ ' לאומש
ןצינ , ד " רגרב יפיצ ר

ה לוהינלו הלכלכל םיטנדוטסל דעונ סרוק . ותרטמ
םוחתב שורדה יטמתמה עקרה תא תונקהל
ידומילל ילרגטניאהו ילאיצנרפידה ןובשחה
ןושארה ראותה .

דומילה רמוח
י תודיח 2-1 תויצקנופ – היצקנופה גשומ תרדגה ,
פרג םי , תויעובירו תויווק תויצקנופ ,
םימתירגולו תוקזח , רפסמה e ,
תויצקנופ תבכרה , תויכפה תויצקנופ .
י תודיח 4-3 תורזגנ – תרזגנה גשומ , לש תורזגנ
תובכרומ תויצקנופ , תויצקנופ
תוינוטונומ , תורומק תויצקנופ
תורועקו , ןוציק תודוקנ , תודוקנ
לותיפ , תושימג .
י תודיח 6-5 תויצקנופ םינתשמ ינש לש –
םינתשמ ינש לש תויצקנופ , תומוקע
ךרע תווש , תויקלח תורזגנ , טפשמ
תומותסה תויצקנופה , ןוציק תודוקנ
םינתשמ ינש לש היצקנופ לש , ילפוכ
זנרגל ,' תוינגומוה תויצקנופ .
י הדיח 7 היצרגטניא – המודק היצקנופ ,
םיוסמ אלה לרגטניאה , תוטיש
היצרגטניא , סמה לרגטניאה םיו
וישומישו ) םיחטש יבושיח ( , תואוושמ
ןושאר רדסמ תוילאיצנרפיד .
*

* איה הקיטמתמב םהיתועידי תמרש םיטנדוטסל
םצמוצמ ףקיהב תורגב לש ) 3 דומיל תודיחי ( ,
ו תינוכית הקיטמתמ ודמלש םיטנדוטסל ןכ
בחרומ ףקיהב ) 4 וא 5 דומיל תודיחי ( , אל ךא
בר ןמז הב וקסע , םיכומנ ויה םהיגשיהש וא ,
ואיתב ןייעל ץלמומ ר סרוקה ןונער תנדס
הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטמתמב ) 95001 .(


10131 הלכלכורקימל אובמ
3 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ

עדי שרדנ אל דוק ם . *

סרוקה חותיפ : ד " ביני ןועדג ר ) הביתכ ( ; י הלארש
לאגנה ) הכירע (
י ץעו : פורפ ' ירעי םחנמ

מ ינ ילכו םיגשומ תונקהל סרוקה תרט חות
ורקימב םייסיסב - הלכלכ .

דומילה רמוח
י הדיח 1 תילכלכה היעבה – רוסחמה תעפות
) רוצייה ימרוג , רוצייה תויורשפא ,
ליעי רוצייו האלמ הקוסעת , הריחב
רותיוו , ןיפילחו תוחמתה , החימצ
תילכלכ ( ; תוטלחהה ילבקמ ) יתב
תיב יקשמו קסע , קושה הנבמ , ןונכת
לע - קושה ידי , קושה לשכ , י המז
תברועמ .(
י הדיח 2 תללכושמ תורחת : ןרציה תוגהנתה –
רוציי , רצקה חווטב חוורו תויולע
) רוצייה תייצקנופ , תילוש הקופת
תתחופ , רוצייה תויולע , חוורו ןוידפ ,
רוצייה ףקיה תעיבק ( ; תייצקנופ
עציהה ) תעצומה תומכה , תמוקע
עציהה , ןרציה ףדוע .(
י הדיח 3 תללכושמ תורחת : גהנתה ןכרצה תו –
הכירצה בכרה תעיבק ) תכרעמ
םימעטה , ביצקתה תלבגמ , יוויש
לקשמ ( ; שוקיבה תייצקנופ ) תומכה
תשקובמה , תוילמרונו תותיחנ ,
תומילשמו תויפילחת , תמוקע
שוקיבה , תלעותו שוקיב , תלעות
תתחופ תילוש , שוקיבה ריחמ , ףדוע
ןכרצה .(
י תודיח 5-4 יתורחת קושב ריחמ תעיבק – נגנמ ןו
יתורחתה קושה ) עציהו שוקיב
םייפרצמ , קושב לקשמ יוויש
יתורחת , לקשמה יווישב םייוניש ,
עציההו שוקיבה תושימג ( ; תוברעתה
תיתלשממ ) היינק סמ תלטה , ןתמ
הידיסבוס , םומינימ ריחמ תעיבק ,
םומיסקמ ריחמ תעיבק , סכמ תלטה
אובי לע , ציל הימרפ ןתמ ו א .(
י הדיח 6 אל תורחתו לופונומ - תללכושמ –
לופונומ ) רוציי ףקיהו ריחמ תעיבק
רצקה חווטב , תורחת לומ לופונומ
תללכושמ , תיתלשממ תוברעתה ,
םיריחמ תיילפא ( ; אל תורחת -
תללכושמ ) לופוגילוא , תוּעיבק
םיריחמ , םינרצי ןיב הלועפ ףותיש ,
תיטסילופונומ תורחת .(
*

* המרב יטמתמ עדי שרדנ סרוקב חילצהל ידכ
תינוכית ) לש תורגב 3 ודיחי ת .( וניאש טנדוטסל
סרוקה תא דומלל דואמ ץלמומ הז עדי לעב תנדס
ןונער הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטמתמב ) 95001 (
סרוקל םשרייש ינפל .


10126 הלכלכורקמל אובמ *
4 תפ תמרב תוכז תודוקנ החי

עדי שרדנ אל דוק ם . **

סרוקה חותיפ : ד " גרבנזור בקעי ר , ד " ןועדג ר
ביני , ראפ יבא
י םיצעו : פורפ ' סייו םרוי , פורפ ' ןיזר ףסא
סרוקה חותיפ ) תבחרומו תנכדועמ הרודהמ ( :
ד " סאימחנ הירא ר , ג רפוע היל ; ןמוינ הוח ) הכירע (
י םיצעו ) תנכדועמ הרודהמ ( : פ פור ' ןב ירוא - ןויצ ,
פורפ ' יקסול לארשי , פורפ ' םיק השמ , ד " ןורוד ר
וניסנוס

ה תרותב דוסי יגשומ תונקהל דעונ סרוק
הלכלכורק ַ מה . תימואל תואנובשחב קסוע סרוקה
וישומיש בכרהו ימואלה רצותה תעיבק חותינבו ,
תילאירה תכרעמה ןיב בוליש ךות – קוש
םירצומה , תירטינומה תכרעמהו – ףסכה קוש .
ש א קלחב רוגס קשמכ קשמה גצומ סרוקה ל .
ב קלחב , ורק ַ מה ןוידה - יבמ ילכלכ א תא ןובשחב
םלועה ראש םע םירשקה , תא חתנמ סרוקהו
קשמה לש ומוחתמ תגרוחה תילכלכה תוליעפה
דיחיה ימואלה – חותפה קשמה .

דומילה רמוח
ח א קל
י הדיח 1 אובמ : יגשומ תגצהו םוחתה תגצה
דוסי
י הדיח 2 ה תואנובשחה תימואל
י הדיח 3 יפרצמה שוקיבה יביכרמ
י הדיח 4 םירצומה קושב לקשמ יוויש
י הדיח 5 תואקנבה תכרעמו קשמב ףסכה
י הדיח 6 ףסכה קוש
י הדיח 7 בלושמ לקשמ יוויש – םירצומה קוש
ףסכה קושו

ח ב קל
י הדיח 8 ץוחה עבטמ קושו םימולשתה ןזאמ
י הדיח 9 חותפ קשמ
י הדיח 10 לפניא היצ


* תואובמה ינש תא דומלל םישקבמה םיטנדוטסל
הלכלכב , סרוקה תא דומלל ץלמומ אובמ
הלכלכורקימל ) 10131 ( סרוקה ינפל אובמ
הלכלכורקמל ) 10126 .(
* * המרב יטמתמ עדי שרדנ סרוקב חילצהל ידכ
תינוכית ) לש תורגב 3 תודיחי .( וניאש טנדוטסל
סרוקה תא דומלל דואמ ץלמומ הז עדי לעב
ןונער תנדס הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטמתמב
) 95001 ( סרוקל םשרייש ינפל .


הרבחה יעדמ

הלכלכ

81


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10284 הקירטמונוקאב דוסי יגשומ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

יאנת הלבק : ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
א הרבחה יעדמ , הקיטסיטטסל אובמ
עדמ ידימלתל ב הרבחה י , אובמ
הלכלכורקימל , הלכלכורקמל אובמ .
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה ןובשח
צנרפיד לוהינו הלכלכ ידימלתל ילאי , םיאשונ
הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטמתמב .

סרוקה חותיפ : ד " ילאומש רימע ר , פורפ ' ןרע
בישי , ןב לייא - שולש ; םדנ הביר ) הכירע (
י ץעו : פורפ ' יקסבוטייח לאוי
סרוקה חותיפ ) תנכדועמ הרודהמ תבחרומו ( :
פורפ ' םיק השמ , ד " ןב םיסנ ר - דוד ; ןמוינ הוח
) הכירע (
י םיצעו ) תנכדועמ הרודהמ ( : פורפ ' שטיוד ףסוי ,
פורפ ' ךאל לואש , ד " סאימחנ הירא ר , ד " ןורוד ר
רגילק , ד " ןיקטורק הרורד ר

םילכב םיטנדוטסה תא דייצל דעונ סרוקה
הלכלכב יריפמאה רקחמה תוטיש לש םייסיסבה ,
תונקהל הלא תוטיש לש הבישחה תונורקע תא
ושענש םייריפמא םירקחמ ןיבהל תלוכיה תאו
לע - לע םירחא ידי - ומצעב עצבל לכויש תנמ
הלאכ םירקחמ .

מ סרוקה הנב
ה םיללוכה םיקלח העבראמ בכרומ סרוק 12
דומיל תודיחי :

ה ןושארה קלח ) תודיחי 4-1 ( לדומב קסוע
דחא ריבסמ הנתשמ םע יסאלקה היסרגרה . ח קל
ולוכ סרוקל סיסב הווהמ הז .

ה ינשה קלח ) תודיחי 8-5 ( חותינה תא ביחרמ
םינתשמ רפסמ םע הבורמה היסרגרה לדומל
םיריבסמ .

ה ישילשה קלח ) תודיחי 10-9 ( תובחרה המכ גיצמ
הז לדומב שומיש תורשפאמה יסאלקה לדומל
םימושיי לש בחר ןווגמב .

ה יעיברה קלח ) תודיחי 12-11 ( שהה תא גיצמ תוכל
ידמוא לע תויסאלקה תוחנהה קוליס לש
תודיחיב ונודנו ולבקתהש םיתוחפה םיעובירה
תומדוקה .

ש בשחמב שומי
ה תוטיש לש םייריפמא םימושייב בשחמב שומיש
תורטממ דרפנ יתלב קלח אוה הלכלכב רקחמה
וידעימו סרוקה . לש ןושארה קלחה דומיל רחאל
סרוקה , חמב תויטסיטטס תונכותב שומישה בש
סרוקה תודיחי לש ינויעה דומילה תא הוולי .10627 א םיריחמה תרות
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : םיסרוקה הלכלכורקימל אובמ ,
ח לוהינו הלכלכ ידימלתל ילאיצנרפיד ןובש .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ירעי םחנמ , פורפ ' לאומש
ןצינ , ד " ז ר ' שאימע ראר ; לאגנה הלארשי ) הכירע (

ה הביבסב לעופה ןכרצה תרותב קסוע סרוק
תיתורחת הימושייבו . סרוקה לש ןושארה וקלח
) תודיחי 2-1 ( ןכרצל םיעגונה דוסי יגשומל שדקומ
הביבסלו לעופ אוה הבש . תוגצומ הז קלחב
תלעותה תרות לשו ןכרצה תרות לש תומויסקאה .
סרוקה לש ינשה וקלחב ) תודיחי 4-3 ( הנודנ
שוקיבה תרות הבחרהב . סרוקה לש ישילשה וקלח
ןכרצה תרות לש םימושייל שדקומ : הדובע עציה ,
לע הכירצ - ןמז ינפ , יא - תואדו , היחמ תמר ידדמ
היחמ רקוי ידדמו , םידדמ גשומו החוור ייוניש לש
תושימגה .

דומילה רמוח
י תודיח 2-1 א ןכרצה תרות
י תודיח 4-3 ב ןכרצה תרות
י הדיח 5 ) קרפ 6 ( םימושיי

10628 ב םיריחמה תרות
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : סרוקה ות תר א םיריחמה .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ןצינ לאומש , פורפ ' לאומש
ןצינ , ד " ז ר ' שאימע ראר , רגרבנליד דוד , זב יש ' ה ;
ןרק הניד , רמייהנגוג תידוהי ) הכירע (
ץועיי : פורפ ' ירעי םחנמ

ח סרוקה לש ןושארה וקל ) תודיחי 9-6 ( קסוע
תיתורחת הביבסב לעופה ןרציה תרותב . וקלח
סרוקה לש ינשה ) 11-10 ( םילעופה םינרציב קסוע
תויתורחת אל תוביבסב .

דומילה רמוח
תודיחי 7-6 א ןרציה תרות
י תודיח 9-8 ןרציה תרות ב
י הדיח 10 ה לופונומ
י הדיח 11 םיטעמ ןיב תורחת


הרבחה יעדמ

כלכ הל

82


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10629 ג םיריחמה תרות
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : סרוקה תרות ב םיריחמה .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ןצינ לאומש , ד " ז ר ' ראר
שאימע , ד " רב ןנור ר - לא , ןורדנסכלא תנע ;
רמייהנגוג תידוהי ) הכירע (

לש ןושארה וקלח סרוקה ) תודיחי 13-12 ( קסוע
תוילכלכה תודיחיה ןיב ןילמוג יסחיב – םינכרצ
םינרציו , טרפבו הביבסב תורוקמ תאצקהב
תיתורחתה . שדקומ סרוקה לש ינשה וקלח
םיאשונ השולשל : תוליעימ תויטס , םירצומ
תוינוציח תועפשהו םיירוביצ .

דומילה רמוח
י הדיח 12 ןיפילח תלכלכ
י הדיח 13 םינכרצ ןיב ןילמוג יסחי ו םינרצי
י הדיח 14 טראפ תוליעימ תויטס ו , םירצומ
יח תועפשהו םיירוביצ תוינוצ *

*

* דיחי תמלוצמ דומיל ת .


10457 א הלכלכורקמ
2 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : םיסרוקה הלכלכורקימל אובמ ,
הלכלכורק ַ מל אובמ .

סרוקה חותיפ : פורפ ' רא הירא ןונ , פורפ ' יסוי
אריעז ) הביתכ ( , ד " ןמסוז ןרוא ר , תימע ילא ,
ןייפ תילגרמ , א ףיירג רנב , באירא םורי ;
לאגנה הלארשי ) הכירע (
י ץעו : פורפ ' קביפס היבא

תרטמ ה הירואתה תודוסי תא תונקהל סרוק
קשמה לש ותוליעפ חותינב תקסועה תילכלכה
וללכב ימואלה .

ה םה סרוקב םיירקיעה םיאשונ הלא :
תימואלה תואנובשחה , קשמב יפרצמה שוקיבה
רוגס , תמוקעו םירצומה קושב לקשמ יוויש IS ,
ףסכה קוש – ףסכל שוקיבה , ףסכה עציה , יוויש
תמוקעו ףסכה קושב לקשמ LM , תומכה תרות
ףסכה לש , רוגס קשמב יללכ לקשמ יוויש
תילקסיפו תירטינומ תוינידמו , הדובעה קוש .

דומילה רמוח
י הדיח 1 דוסי יגשומ
י הדיח 2 רוגס קשמב םירצומה קוש
י הדיח 3 ףסכה קוש
י הדיח 4 רוגס קשמב יללכ לקשמ יוויש
י הדיח 5 הלטבא10458 ב הלכלכורקמ
4 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : סרוקה א הלכלכורק ַ מ .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ןונרא הירא , פורפ ' יסוי
אריעז , ד " ןמסוז ןרוא ר ) הביתכ ( , פורפ ' בישי ןרע ,
ףיירג רנבא ; לאגנה הלארשי , תב - טסריפ ןח
) הכירע (
י ץעו : פורפ ' קביפס היבא

תרטמ ה תודוסי תא םיטנדוטסל תונקהל סרוק
לש ותוליעפ חותינב תקסועה תילכלכה הירואתה
ללכב ימואלה קשמה ו .

ה הלא םה סרוקב םיירקיעה םיאשונ : היצלפניא –
הרדגה , לדומ תרגסמב ןויד LM – IS , מ ס
היצלפניאל םימרוגהו היצלפניא , חותפ קשמ –
דוסי יגשומ , תוינידמו ימואלה רצותה תעיבק
תילכלכ ורקמ , ןיב רחסמל תירטינומה השיגה -
ימואל , לדומ LM – IS םיריחמבו הלטבאב
םידיינ , ןיפילח רעש עובקו דיינ , תויעבב ןויד
םלועב תוחיפה תויביטקפאבו דדובמה קשמה
לארשיבו , האלמ הקוסעתבו הלטבאב חותפ קשמ
עובקו דיינ ןיפילח רעש םע , היצזילרביל
חותפה קשמב היצלפגטסו , ינוציח בוחו היצלפניא ,
תילכלכ החימצ .

דומילה רמוח
י תודיח 7-6 היצלפניא
י הדיח 8 חותפה קשמה : ודוסי הירואתל ת
י הדיח 9 חותפה קשמה : עבטמ תועונת
י תודיח 11-10 חותפה קשמה : ןוה תועונת
י הדיח 12 תילכלכ החימצהרבחה יעדמ

הלכלכ

83


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10230 ןומימה תרות : יסנניפ לוהינ
םייקסע םיפוג לש
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / לוהינ
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה אובמ
הלכלכורקימל , ַ מל אובמ הלכלכורק , אובמ
א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל ,
הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
ב .

סרוקה חותיפ : ד " סאימחנ הירא ר ) הביתכ ( ,
ד " ןמרל יבצ ר ; לאגנה הלארשי , ןמוינ הוח
) הכירע (
י םיצעו : פורפ ' יול םייח , פורפ ' ןב השמ - ןירוח ,
פורפ ' ליגי יסוי

ה בחר ןווגמ ללוכ סרוק תרותב םיאשונ לש
ןומימה . חותינב םילפטמ םיירקיעה םיאשונה
םייסנניפ תוחוד , המריפה לש רזוחה ןוהה לוהינ ,
יא יאנתבו תואדו יאנתב ןוה בוצקת - תואדו , סויג
םיינוציחו םיימינפ ןומימ תורוקמ , ןוה הנבמ ,
המריפ לש ןוה ריחמ . םימושייל ןתינ דחוימ שגד
תואיצמב תילארשיה . צומ רמוחה ךרדב ג
תילולימ , םיפרג תרזעב , תרזעב םג ךרוצה תעבו
תורבתסהה תרותו הרבגלא לש םייתומכ םילכ .

מ סרוקה תורט
ןומימב יסיסב עדי תיינקה ; חותינה ילכ תיינקה
ןומימה םוחתב תוטלחה תלבקל םיירקיעה . ומכ
תתל ידכ םיליגרתב בחרנ שומיש השענ ןכ
ורתפ םושייב יסיסב ןויסינ םיטנדוטסל תונ .

דומילה רמוח
ח א קל : תינומימה היצקנופה
י הדיח 1 להנמה ידיקפתו המריפה תרטמ
יסנניפה

ח ב קל : יסנניפ חותינ , הרקבו ןונכת
י הדיח 2 תוחוד חותינו תילוהינ תואנובשח
םייפסכ
י הדיח 3 בוצקתו יסנניפ ןונכת

ח ג קל : רזוח ןוה לוהינ
י הדיח 4 רזוח ןוה לוהינ

ח ד קל : םיעובק םיסכנ לוהינ
י הדיח 5 ןוויהו ךורא חווטל העקשה תוטלחה
םינמוזמ ימרז
י הדיח 6 תואדו יאנתב ןוה בוצקת
י הדיח 7 ןוה בוצקתב םינמוזמ ימרז תיינב
י הדיח 8 יא יאנתב ןוה בוצקת - תואדו

ח ה קל : ךורא חווטל ןומימה תורוקמ
י הדיח 9 רא חווטל ןומימה תורוקמ ךו

ח ו קל : תורבח תכרעה , ןוה ריחמו ןוה הנבמ
י הדיח 10 תורבח תכרעהו ןוה הנבמ
י הדיח 11 ןוה ריחמ

ח ז קל : היצלפניא יאנתב יסנניפ לוהינ
י הדיח 12 היצלפניא יאנתב יסנניפ לוהינ


10665 לארשי תלכלכ *
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : םיסרוקה הלכלכורקימל אובמ ,
הלכלכורקמל אובמ , א הלכלכורקמ ,
ב הלכלכורקמ , א םיריחמה תרות , תרות
ב םיריחמה

סרוקה חותיפ : פורפ ' לטנב ןימינב , ענרב ימע , יתא
לאדיו - םהרבא ) תיטנטסיסא ( ; ןמוינ הוח ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןייטשקא יבצ , פורפ ' ןמגיב דוד ,
פורפ ' קינלמ הירא , פורפ ' ןמיונ הנשוש , פורפ '
שורפ בקעי , ד " בוטיחא רנבא ר , ד " הפי ישי ר ,
פורפ ' בישי ןרע , ד " באומ רמוע ר , ד " זועמ ישי ר

את םשיימ סרוקה נ תוירו וא - ראתל ידכ תויסאלק
רמ תויוחתפתה לש בחר ןווגמ ריבסהלו תויזכ
לארשי תלכלכב , ףוס דעו הנידמה תמקה זאמ
ה האמה - 20 . םיגדמ הלא תוירואתב שומישה
לע הלכלכה עדמ תונורקע תא םיליעפמ דציכ
קשמה , תועפות חתנל תלוכיה תא חתפמו
םלועבו לארשיב תוילכלכ . הלכלכה יעוציב
םינחבנ תילכלכה החימצה םוחתב תילארשיה
םיאבה םירשקהב : והה רבצה ךילהת ן , לודיג
הייסולכואה , ימינפה בוחהו ןוהה אובי .
לע תנחבנ םינומשה תונשב ההובגה היצלפניאה
הלשממה לש תיביצקתה תוינידמה עקר
הפוקת התואב ירוביצה בוחה תקימנידו . ינייפאמ
ילדומ תרזעב םירבסומו םיראותמ הדובעה קוש ם
הדובעה קושב עציהו שוקיב לש םילבוקמ . קוש
םיוול ןיב ךוותמכ ודיקפת רואל ןחבנ ןוהה
םיוולמו , לש הלודגה התוברועמל תוסחייתה ךות
תועקשהה תא הנוויכ ןהב םינשב הלשממה
קשמב , התוליעפ ןומימל םיבאשמ הסייגו
ולעפוהש םינוש םירדסה תועצמאב תפטושה
ןוהה קושל ףילחתכ . תומרופרה תוילרבילה
תנש רחאל ןוהה קושב וגהנוהש תוירקיעה 1985 ,
עקר לע תורבסומ קושה דוקפת לע ןתעפשהו
הלשממה לש תוברעתהה תוינידמ תסירק . ןכ ומכ ,
םירושעה ינשב תוילקסיפה תופדעהה תונחבנ
ה האמה לש םינורחאה - 20 . םינחבנ טרפב
םיירוביצ םירצומ לש םתקספה , י ֵ ל ְ ש ִ כּב לופיטה
וההו קוש תוסנכהה תקולחב יונישל ודעונש תואצ
קשמב . םימולשתה ןזאמו ץוחה רחס , םיווהמה
הנידמה תמקה זאמ לארשי תלכלכב בושח ךבדנ ,
םה ףא םינודנ , לע םירבסומו - רחסה תוירואת ידי
ןיבה - תולבוקמה ימואל .

רמוח דומילה
הדיחי 1 זאמ ילארשיה קשמה תודלות 1948
דיחי ה 2 תילכלכ החימצ : ירואת ה
דיחי ה 3 היתורוקמו לארשיב תילכלכה החימצה
הדיחי 4 היצלפניאו ףסכ
דיחי ה 5 ןיב האוושהב לארשיב היצלפניאה -
תימואל
הדיחי 6 הדובעה קוש
הדיחי 7 ןוהה קוש
הדיחי 8 תילקסיפה תוינידמהו ירוביצה רוטקסה
הדיחי 9 םימולשתה ןזאמו ץוחה רחס

* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10397 ןיב הלכלכ - יר תימואל תילא *
3 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקה םללכבו אובמ
הלכלכורקימל , תרות א םיריחמה , תרות
ב םיריחמה , תרות ג םיריחמה , הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ג ' טלבניו ימי , ד " ז ר ' ראר
שאימע ) תכ הבי ( ; לאגנה הלארשי ) הכירע (
י םיצעו : פורפ ' ןונרא הירא , פורפ ' ןמפלה ןנחלא ,
ד " רקל הוקת ר , פורפ ' ןצינ לאומש , פורפ ' ינד
ןודיצ

ה תונידמ ןיב רחסמה ירשק תכרעמב קסוע סרוק
לש תיטרואת הנבה טנדוטסל תונקהל דעוימ אוהו
רחסמה חפנ תא םיעבוקה םיילכלכה תוחוכה ,
ייפאמו וינוויכ םירחאה וינ . תא רקוס סרוקה
יסופד תא הריבסמה תילכלכה הירואתה ירקיע
רחסמה , תוחוורה תונוש תושיגל תוסחייתה ךות
תורפסב . ה תצקמ ק םיעינמה תנבהל שדקומ סרו
תולשממ לש תילכלכה תוינידמה לש תואצותהו
רחסמ יאשונב .

דומילה רמוח
י הדיח 1 ןיבה רחסמה תרות - ימואל – לדומה
קיר לש ודר
י הדיח 2 ןיבה רחסמה תרות - ימואל – לדומ
יוויש לש - יללכ לקשמ
י הדיח 4-3 ןיבה רחסמה תרות - ימואל – לדומה
רשקה לש - ןילוא
י הדיח 5 ןיבה רחסמה תרות - ימואל – תושיג
תויפולח
י הדיח 6 ןיבה רחסמה תרות - ימואל –
תירחסמ תוינידמ


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


הרבחה יעדמ

כלכ הל

84


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10574 ןיב הלכלכ - תירוד *
3 תודוקנ תמדקתמ המרב תוכז

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקה םללכבו אובמ
הלכלכורקימל , אובמ הלכלכורקמל , תרות
א םיריחמה , תרות ב םיריחמה , הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה . ץלמומ םדוק עדי :
םיסרוקה הלכלכורקמ א , הלכלכורקמ ב ,
תרות ג םיריחמה , יגשומ דוסי
הקירטמונוקאב .

סרוקה חותיפ : ד " א יכדרמ ר ' ץרוש ) הביתכ ( ;
רמייהנגוג תידוהי ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' ןצינ לאומש
םיצעוי : פורפ ' לטנב ןימינב , פורפ ' סנכמ הפי ,
פורפ ' יקסנישש ןתיא

סרוקה ןיב םיילכלכה ןילמוגה ירשקב קסוע
קשמב םיפפוח תורוד . ןוידל קלוחמ סרוקה
ורקימה םיטביהב - םיילכלכ ורקמהו - לש םיילכלכ
ןיבה תורבעהה תעפות - היצקארטניאל ןכו תירוד
וללה םימוחתה ינש ןיב , םירזכ הרואכל םיארנה
הזל הז .

רפסה לע ססובמ דומילה רמוח ןיב הלכלכ - תירוד
מ תאמ " ץרוש א ) החותפה הטיסרבינואה , 2007 .(


רמוח דומילה
הדיחי 1 ןיב תורבעה - ורקימ תיווזמ תוירוד -
תילכלכ
הדיחי 2 ןיב תורבעה - ורקמ תיווזמ תוירוד -
תילכלכ
הדיחי 3 תירודה תואנובשחה ) וז הדיחיל
םיחפסנ ינש םיפרוצמ : גיצמ ןושארה
תנידמ לש םיירודה תונובשחה תא
לארשי , ןיב תואוושה גיצמ ינשהו -
תוימואל (.
הדיחי 4 ןיב תיווזמ ילאיצוסה חוטיבה - תירוד
) קסועה חפסנ ףרוצמ וז הדיחיל
ב היסנפה תכרעמ תודלות רוציק
תילארשיה (.
הדיחי 5 המוסח תוילנויצר , םזילנרטפ
תיתלשממ תוברעתהו


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
א יכ םא ןכ תושעל הבוח ןי .


10519 הדובע תלכלכ *
3 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקה םללכבו א םיריחמה תרות ,
ב םיריחמה תרות , יגשומ דוסי
הקירטמונוקאב , תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

סרוקה חותיפ : פורפ ' סייו םרוי , ד " ןב םיסנ ר
דוד , ןמליט יבא
םיצעוי : פורפ ' ןייטשטו דוד , ד " סייו יבא ר ,
ד " ץרווש יבא ר

ךות תוילכלכ תוירואת חותינב קסוע סרוקה
הדובעה קוש םוחתמ םיאשונ ןווגמל תוסחייתה .
לש הדובעה קושמ תואמגוד תונתינ סרוקב
לארשי , תוצרא - הפוריא תונידמו תירבה . שגד
מ הדובעה קושב םישנ לש ןמוקמל ןתינ דחוי . ומכ
ןכ , ןכו םייריפמאו םייטרואת םיטביהב ןד סרוקה
תוינידמ לש תולאשב .

סרוקה תורטמ
קוש תוליעפ לש םיילכלכ םילדומ תרכה
הדובעה
םיסחייתמה םייריפמא םינותנ םע תורכיה
תונידמבו לארשיב הדובעה קוש דוקפתל
תורחא
תוינידמב ןויד דדומתהל םתרטמש הקיחתו
הדובעה קושב תויתייעבה םע

רמוח דומילה
הדיחי 1 הדובע עציה
הדיחי 2 תיבב הדובע , תיבל ץוחמ הדובע ,
הדובעה קושמ השירפו
הדיחי 3 ישונא ןוהב העקשה
דיחי ה 4 םיצפמ רכש ישרפה
הדיחי 5 םידבועל שוקיבה
הדיחי 6 הדובעה קוש הנבמ , םידוגיא
הלטבאו


* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .

ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב – םיסרוק
וח םיפפ .


10398 ןיב תירטינומ הלכלכ -
תימואל *
3 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו םיסרוקה אובמ
הלכלכורקימל , אובמ הלכלכורקמל ,
הלכלכורקמ א , הלכלכורקמ ב , תרות םיריחמה
א , תרות ב םיריחמה , תרות ג םיריחמה , ןכו
תושירדב הדימע ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' בישי ןרע ) הביתכ ( , ד " ר
הכלמ תיריע , ר לאירא ףש ) טנטסיסא ( ; ןמוינ הוח
) הכירע (
י םיצעו : פורפ ' לטנב ינב , פורפ ' ןודיצ ינד

ה טמה קושב קסוע סרוק " ח , לש הלכלכורקמב
חותפ קשמ , ןיפילחה ירעש תעיבקב , ןוה תועונתב
ןיב - ןיב םיירטינומ םירדסהו תודסומבו תוימואל -
םיימואל .

דומילה רמוח
י הדיח 1 הלכלכה לש תירטינומה הירואתה
ה ןיב - תימואל – דוסי יגשומ
י תודיח 3-2 ורקמ - חותפ קשמ לש הלכלכ
י הדיח 4 עובק ןיפילח רעש רטשמ
י הדיח 5 דיינ ןיפילח רעש רטשמ
י הדיח 6 ןיב תודסומ - םואית תויעבו םיימואל
תוינידמ* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


הרבחה יעדמ

הלכלכ

85


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10502 תיתרבח הריחבו הפדעה *
3 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 כז תודוקנ םיסרוק רובע תו
םימדוק , םיסרוקה םללכבו אובמ
הלכלכורקימל , ידימלתל ילאיצנרפיד ןובשח
לוהינו הלכלכ , תרות א םיריחמה , הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא דבו תושיר הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה . ץלמומ םדוק עדי :
םיסרוקה תרות ב םיריחמה , תרות םיריחמה
ג .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ןצינ לאומש ; תידוהי
רמייהנגוג ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' עובלג קחצי , פורפ ' ןייטשדרג קרמ ,
פורפ ' רטניו לייא

תויזכרמה תויעבה לש הרהבהב קסוע סרוקה
הריחבו תיתרבח הפדעה םיגשומב תוכורכה
תיתרבח .

לשל שדקומ סרוקה לש ןושארה וקלח ו הש
םיאשונ : תומרוגה תוביסה רבעמהש ךכל
בידניא הריחבו הפדעהמ הפדעהל תילאודי הריחבו
יתייעב אוה תיתרבח , לש תיתיצמת הריקס
ןיב רשקה תרהבהו סרוקה דקמתמ ןהב תויעבה
הריחבו הפדעה .

תולאשל שדקומ סרוקה לש ירקיעה וקלח
תואבה : ה םא תמייק תיתרבח הפדעה ? ללכ והמ
יוצרה הריחבה ? איבהל תולולע תוריחב םאה
תואצותל ודרפ ק ס תויל ? םע דדומתהל רשפא דציכ
תייעב בורה תוצירע ? תיתרבחה הטלחהה םאה
) םיירוביצ םירצומ תקפסה לש רשקהב ( איה
הליעי ? םהיתופדעה תא םילגמ םיטרפה םאה
תויתימאה ? רשקהב לש הריחב יאנתב תימוטוכיד
יא - תואדוו , ףידע הטלחה ללכ הזיא : ללכ
טושפה בורה ללכ וא החמומה ? והמו ללכ
מיטפואה הטלחהה יל ?

ע ססובמ דומילה רמוח רפסה ל הריחבו הפדעה
תיתרבח ש תאמ ' ןצינ ) החותפה הטיסרבינואה ,
2008 .(

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10599 תיגטרטסא הבישח – תרות
הלכלכב הישומישו םיקחשמה
לוהינבו *
3 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / לוהינ
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקה םללכבו ןובשח
לוהינו הלכלכ ידימלתל ילאיצנרפיד , אובמ
א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל ,
אובמ קיטסיטטסל הרבחה יעדמ ידימלתל ה
ב ה תושירדב הדימע ןכו תילגנא תושירדבו
היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה . םדוק עדי
ץלמומ : סרוקה תרות א םיריחמה .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ץפח דעיבא ) הביתכ ( ;
רמייהנגוג תידוהי ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןמאנ הקיבצ , פורפ ' ןצינ לאומש ,
פורפ ' ירפ יטומ , ד " בגש הלא ר

ןילמוג יסחיב תקסוע םיקחשמה תרות
תוטלחה ילבקמ רפסמ ןיב םייגטרטסא . שגפמב
ויתולועפש ךכל עדומ ןקחש לכ הזכ יגטרטסא
םירחאה םינקחשה תחוור לע תועיפשמ ,
וילע תועיפשמ םהיתולועפשו . םיקחשמה תרות
תחתנמ תא תובתנמ הלא תוידדה תועפשה דציכ
תיפוסה האצותל תוליבומו םינקחשה תוטלחה .

האלמ היצמרופניא םע םיקחשמב קסוע סרוקה ,
הלכלכב םיקחשמה תרות לש םישומישב דקמתמו
לוהינבו , הנידמה עדמ ןוגכ םיפסונ םימוחתב ןכו ,
היגולויבו םיטפשמ . םיעיפומ םישומישה ןיב
םיזרכמ , חוקימ , ורחת ינונגנמו תויטילופ תוי
העבצה , יב םיכוסכס ן - םיימואל , ןיב תויורחת
םינרצי , תויקסע תורבחב םיצירמתו תורוכשמ ,
םיירוביצ םירצומב העקשה , םיטנטפ חותיפ ,
הפיכא תוינידמו העישפ , הלטבאו הדובע שופיח ,
םייסנניפ םירבשמו עבטמ ירעש לע תופקתה ,
יב רחסמב םיסכמו תוידיסבוס ן - ימואל .

םידמלנה םייזכרמה םייטרואתה םיגשומה
תיגטרטסא הרוצב םיקחשמ םה סרוקב ,
תוטלשנו תוטלוש תויגטרטסא , ִ ש שאנ לקשמ יוו ,
יא יאנתב תופדעה - ןוכיס תטילשו תואדו ,
תוברועמו תורוהט תויגטרטסא , תויגטרטסא
סקמינימה טפשמו ןוחטיב , תונתינ תויגטרטסא
הקדצהל , ִ ש לש תוביצי לקשמ ייוו , חשמ םיק
היצולובאו , ִ ש ןיב הריחב לקשמ ייוו , םיקחשמ
הבחר הרוצב , תת לקשמ יווש - ללכושמ יקחשמ ,
רוחאל היצקודניא , עבט יכלהמ ו םיקחשמ
םירזוח .

רפסה לע ססובמ דומילה רמוח הבישח
תיגטרטסא : הישומישו םיקחשמה תרות
לוהינבו הלכלכב א תאמ ' ץפח ) הטיסרבינואה
החותפה , 2008 .(

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


נ םיסרוק םינקמה םיפסו
הלכלכב תוכז תודוקנ

מ ריחמתו תילוהינ תואנובשחל אוב ) 10404 ( ) ר ( –
לוהינב ץבושמ , מע ' 87 .

מ םיקסעו רסו ) 10523 ( ) מ ( – לוהינב ץבושמ , מע '
91 .

ש יא יאנתב הכרעהו טופי - לוהינ ידימלתל תואדו
הלכלכו ) 10522 ( ) מ ( – לוהינב ץבושמ , מע ' 93 .

תוטלחהה תרות תודוסי םיעוציב רקחו ) 10713 (
) ר ( – תואנובשחב ץבושמ , מע ' 96 .

םיפסונ םיסרוקל תוינפה

א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
) 30111 ( ) פ ( – הרבחה יעדמב ץבושמ – יללכ , מע '
78 .

ב הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
) 30112 ( ) ר ( – הרבחה יעדמב ץבושמ – יללכ , מע '
78 .

ב םיאשונ הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטמתמ –
תוצובקה תרותב םיקרפ , הקיגולב הרבגלאבו
תיראניל ) 10444 ( ) ר ( – הקיטמתמב ץבושמ , מע '
144 .

ש בל ומי : תודוקנ םיקינעמ םניא הלא םיסרוק
הלכלכב תוכז .

הרבחה יעדמ

לוהינ

86


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10156 ורקאמ הלכלכל אובמ –
םינלכלכ אלל WinEcon
4 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ

םדוק עדי שרדנ אל .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ןב ירוא - ןויצ , ד " הירא ר
סאימחנ ; יול תיזור , ןמוינ הוח ) הכירע (
י םיצעו : פורפ ' לטנב ןימינב , פורפ ' שטיוד ףסוי ,
פורפ ' יקסול לארשי , פורפ ' םיק השמ , ד " רפוע ר
ןמרביל

ורקמה תרותב יסיסב עדי תונקהל דעונ סרוקה -
םיקסע להנימב ינש ראותל םידמעומל הלכלכ
) M.B.A ( , הלכלכב המלשה יסרוקל םישרדנה
הרבחה יעדמב ןושאר ראות ידימלתלו , םישקבמה
וד ראותל אלש הז עדי שוכרל - דח וא יגוח - יגוח
הלכלכב .

דומילה רמוח
תירבע הסרג אוה סרוקה תדמול לש תדבועמ
WinEcon , תבשחוממ הדמול איהש
תביבסב תלעופה הלכלכב תיביטקארטניא
Windows . הדמולה תא ודמלי םיטנדוטסה
התוא הוולמה הדימל ךירדמ תועצמאב .

י הדיח 1 ורקמ םינותנ - םיילכלכ ) םינתשמ ,
הדידמ , ןילמוג ירשקו תויתדונת (
י הדיח 2 תימואל תואנובשח
י הדיח 3 לדומ ינאיסניק
י הדיח 4 ףסכל עציהו שוקיב
י הדיח 5 יפרצמ שוקיב לש תוירואת
י הדיח 6 תילקסיפו תירטינומ תוינידמ
י הדיח 7 חותיפ תלכלכל אובמ
הדיחי 8 םירחבנ םיאשונ ) יא - תואדו , ןוכיס ,
חוטיב (10800 םיזוח יניד
6 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ

םדוק עדי שרדנ אל .

תיפ חו סרוקה : פורפ ' ולש הלאירבג ) הביתכ ( ,
וע " רוג ליא ד , וע " ןמרייג תירוא ד , וע " לייא ד
סובולג , וע " רות םולשיבא ד ; סייו ילינ ) הכירע (
ו א םיכרכל תשדוחמ הרודהמ - ב : פורפ ' הלאירבג
ד תופתתשהב ולש " טוגדירפ תאיל ר - רצנ ;
ז ידא י רצל ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' שטיוד לגימ , פורפ ' ניס שטיוד י ,
פורפ ' רימז ליא

סרוקה תורטמ
א . תיטפשמה הדותמה םע תורכיה תכירע
קוחה תוארוה בוליש לש תלבוקמה
ןוילעה טפשמה תיב תקיספ םע תויטנוולרה
הלא תוארוה המשייו השריפש , ךות
יניד םוחתב תיטפשמה תורפסל תוסחייתה
םיזוחה .
ב . םיזוחה ינידב םייטפשמה תונורקעה תנבה ,
שייו השעמה ייחב הלא תונורקע לש םמו .
ג . לארשיב םייללכה םיזוחה יניד תרכה , םתנבהו
תונורקע לש תינומרה תכסמכ הלא םיניד לש
תונורקעה ןמ םירזגנה םיללכו .
ד . תויעב ןורתפל םיתואנו םייחרכה םילכ ןתמ
םיזוחה יניד םוחתב תוישעמ .

לע ססובמ דומילה רמוח רפסה םיזוח יניד ג תאמ '
ש ול ) הטיסרבינואה החותפה , 2008-1999 ( . לכ
קרפ שדקומ ל רמוח עיפומ וכשמהבו היגוס תגצה
הקיקח לש יפרגוילביב עקר , םג םיתעלו הקיספ
תיטפשמ תורפס ךותמ םיעטק . קרפ לכב
םשל תולאשו םייטתופיה םיעוריא םיבלושמ
טנדוטסה לש תימצע הקידב .

רמוח דומילה
א ךרכ
הדיחי 1 ורקעו אובמ םייללכ תונ
הדיחי 2 הזוחה תריצי
הדיחי 3 הזוחה תרוצ , ותמלשהו ושוריפ
ב ךרכ
תודיחי 5-4 הזוחב םימגפ
הדיחי 6 יאנת לע הזוח
הדיחי 7 לוספ הזוח
ג ךרכ
הדיחי 8 ישילש םדא תבוטל הזוח
הדיחי 9 הזוח לוכיסו הזוח תרפה
הדיחי 10 הזוח לוטיבו הזוח תפיכא
הדיחי 11 פ הזוח תרפה לשב םייוצי
הדיחי 12 רוטפ תוינתו םידיחא םיזוח


10280 תואנובשחה תודוסי *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : סרוקה הלכלכורקימל אובמ .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ינורהא יסוי ) תכ י ב ה ( ,
ד " ר ןימק בקעי ) חותיפה זוכיר ( , ור " ספ םחנמ ח ;
ןמוינ הוח ) רע י כ ה (
םיצעוי : פורפ ' רימא ילא , פורפ ' רב השמ - בינ ,
ד " ןתוד דוהימע ר , פורפ ' תנבל עשוהי , ד " לייא ר
קינגלוס , ור " ןמפוק רינ ח

טנדוטסל תונקהל דעונ סרוקה םי דוסי יגשומ
יפסכה חווידה יללכבו תיסנניפ תואנובשחב ,
ש ןפואב תוחודה לש תועמשמה תנבה רשפאי
יקסע ףוג לש םייפסכה , כ חותיפ ךות ו רש ם לש
טנדוטסה םי תוחודה םתוא חותינב . גישהל ידכ
הלא תורטמ ודמלי טנדוטסה םי ףוסיא ךילהת תא
יאנובשחה םדוביעו םינותנה , תוחודה תא וריכיו
םייפסכה .

רמוח דומילה
הדיחי 1 תואנובשח לש םייטרואתה תודוסיה
דו יפסכ חווי
הדיחי 2 תוחודב ותגצהו חוורה תדידמ
םייפסכה
הדיחי 3 ןזאמה : יפסכה בצמה לע חוד
הדיחי 4 תוחודה תנכהל יאנובשחה ךילהתה
םייפסכה
הדיחי 5 םיפטוש םיסכנ : םינמוזמ , םיבייח
רצק ןמזל תועקשהו
הדיחי 6 םיפטוש םיסכנ : יאלמ
הדיחי 7 לבו םיישחומ םיעובק םיסכנ ית
םיישחומ
הדיחי 8 תויובייחתה
הדיחי 9 ימצע ןוה
הדיחי 10 םינמוזמה ימירזת לע חודה
הדיחי 11 םייונישל םייפסכה תוחודה תמאתה
םיריחמב
הדיחי 12 I . תורבח לש תוינמב עבק תועקשה
תורחא
II . םייפסכ תוחוד חותינל אובמ


* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ ובצל ןתינש ר הז סרוקב .
קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


הרבחה יעדמ

לוהינ

87


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10404 תילוהינ תואנובשחל אובמ
ריחמתו *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / הלכלכ
םדוק עדי : סרוקה שורד תואנובשחה תודוסי .

חותיפ סרוקה : פורפ ' תנבל עשוהי ) הביתכ ( ,
ד " רהב ריאי ר , ד " ירג הצינ ר , ור " ןיליפ ןורהא ח ,
ד " ןימק בקעי ר
וי םיצע : ד " טדימשדלוג בקעי ר , ד " ןמסייו השמ ר ,
ד " סאימחנ הירא ר

יאשונ ה דומיל
א . תולעה יגשומ : ונל הלוע המכ םיעדוי ונא םאה
תוריש תתל , רצומ רוכמל , המו רצומ רצייל
ךילהתה ללוכ .
ב . תוטלחה תלבק : תורזועה תונוש תוטיש תרכה
תלבק ךרוצל םייטנוולר םינותנ דוביעב
תוטלחה .
ג . םינותנל תוסחייתה : תוסחייתהב לדבהה
תיתרוסמה השיגה יפל םייריחמת םינותנל
תיוושכעה תינרדומה השיגה יפלו , לע תאז
םירושעב וללוחתהש םיילכלכה םייונישה עקר
םינורחאה .
ד . קסעה לש הלועפ תינכת תנכה : הלועפ תינכת
ןומימ תורוקמ תבייחמ ) תוליעפמ תוסנכה ,
םיימינפ תורוקמ , וקמ םיינוציח תור ( ,
תאו ןומימה תורוקמ תא ןנכתל רזוע ביצקתהו
תיפסכ הניחבמ הרבחה תוליעפ . ןחוב סרוקה
לע ביצקת םינוב דציכ - םינושה םיבלשה יפ ,
חותיפ ביצקת והמו ףטוש ביצקת והמ .
ה . תילוהינ הרקבל ריחמתה ינותנב שומיש :
ןיב תוליעפב תויטסה ועבנ הממ םיקדוב דציכ
ןיבל ןנכותמה לעופב תושחרתהה , םהמו
ןהל םימרוגה .
ו . קסעב תיריחמתה תכרעמה : םע תורכיה
םאתהב וזמ וז תונושה תויריחמת תוכרעמ
םירצומה וא םיתורישה יגוסל .

רמוח דומילה
דיחי ה 1 אובמ : ןגוויסו תויולע תרדגה
דיחי ה 2 הנמזה ריחמת תכרעמ
הדיחי 3 ךילהת ריחמת תכרעמ
דיחי ה 4 תסמעה תופיקע תויולע : תוקלחמ
תוריש
הדיחי 5 םיפתושמ םירצומו תופתושמ תויולע
הדיחי 6 ןוזיאה תדוקנ חותינ
הדיחי 7 הגיפס ריחמתו המורת ריחמת
הדיחי 8 תוטלחה תלבקל תויטנוולר תויולע
הדיחי 9 בוצקת
הדיחי 10 ןקת ריחמת תכרעמ : תויטס חותינ
ריחמתב
הדיחי 11 לוהינ הרקב תי

ביחרמה הדימל ךירדמ ללוכ דומילה רמוח
יאשונב תופיקע תויולע לוהינ ו תולועפ יפל ריחמת
) ABC .(


* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10426 תילוהינ הלכלכ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : םיסרוקה הלכלכורקימל אובמ ,
הלכלכורקמל אובמ , הקיטסיטטסל אובמ
א הרבחה יעדמ ידימלתל , הקיטסיטטסל אובמ
ב הרבחה יעדמ ידימלתל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןב ירוא - ןויצ , פורפ ' הלייא
ןהכ , ד " רקב רינ ר , ד " ןוה תימולש ר , ד " הלייא ר
חישמ , ד " ינותיז ימענ ר , ד " םוי ירוגרג ר - ןיד , ד " ר
סאימחנ הירא , ד " ינברהש הנשוש ר , דעיל
דלפנירג , רפורג לארשי , ןנאש תניר - צאס ' י
) הביתכ ( ; רמייהנגוג תידוהי ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ב ' נב לט , פורפ ' מ ' ןייטשדרג , פורפ '
י ' שטיוד , פורפ ' ד ' ןייטשטו , פורפ ' א ' ץפח , רפ פו ' י '
יקסול , פורפ ' י ' ןיקסילפ , פורפ ' א ' לגיפש , ד " ג ר '
ןייטשפא , ד " ת ר ' ןיקמולב , ד " י ר ' יברב - ריאמ ,
ד " ד ר ' סייו , ד " ע ר ' טרגניול , ד " ע ר ' הכלמ

והז יביטרגטניא סרוק ב דקמתמה תוטלחה תלבק
הינ הלכלכ ימוחתב תוילו , ןומימ , רוציי , קוויש
תירוביצ תוינידמו , םידחוימ םיטביה שיגדמה
ילארשיה קשמב תויפיצפס תויעבו .

מ סרוקה תורט
היגולודותמהו הירואתה םושייב דקמתמ סרוקה
תוילוהינ תוטלחה תלבק לש תויעבב תילכלכה ,
תיסיסב הנבה דימלתל תונקהל דעונו , םילכו השיג
ל םישרדנה םלועב תויעבה ןורתפלו חותינ
השעמה .

םיידומיל םידעי
  לש םיטביהה םע הקימעמ תורכיה תכירע
תוילוהינ תוטלחה תלבקב תילכלכה השיגה .
  םיצוליאה תרכה , םייומסהו םייולגה , םיפכנה
תוטלחהה לבקמ לע .
  חותיפ ה תויושחרתהו תויעב חתנל תלוכי
ותביבסבו ןוגראב , ותטילש תא רפשלו תייעבב
ןוגראה .
  רופיש ה םיילכלכ םיגשומ םושייב תלוכי ,
םימיאתמה םילכב שומישבו םייטילנא
ןוגראה לש םינושה תוליעפה ימוחתב .

רמוח דומילה
א קלח : אובמ
י הדיח 1 םינוגרא , הלכלכו םילהנמ
ב קלח : תוילוהינ תוטלחה תלבקלו חותינל םילכ
י הדיח 2 היצזימיטפוא תוטיש
י הדיח 3 תוירטמונוקא תוטיש
י הדיח 4 ילכלכו יקסע יוזיח
ג קלח : שוקיב
י הדיח 5 תיריפמא הדימאו שוקיבה תרות
ד קלח : רוציי , םתדימאו תואצוה
י הדיח 6 רוצייה תרות
י הדיח 7 תוילוהינ תוטלחהו תואצוהה תרות
רוצייה םוחתב
ה קלח : ריחמ תעיבק
י הדיח 8 קוש לקשמ יווישו קוש ינבמ
ו קלח : תוילוהינ תויעבל םיפסונ םימושיי
י הדיח 9 יא יאנתב תוילוהינ תוטלחה - תואדוו
י הדיח 10 קווישה םוחתב תוילוהינ תוטלחה
י הדיח 11 ןומימה םוחתב תילוהינ תוטלחה
י הדיח 12 תוילוהינ תוטלחהו תלעות תולע חותינ
רזגמב ירוביצה


10281 קווישה לוהינ
6 ב תוכז תודוקנ הליגר המר

ץלמומ םדוק עדי : סרוקה הלכלכורקימל אובמ .

חותיפ סרוקה : פורפ ' קינרוה בקעי , רועסי ןרע ,
תילגרמ ילרוא ; ףרוצ הבוט ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןמדלוג הירא , רפ פו ' ויז לאיחי ,
פורפ ' ןמרביל עשוהי , פורפ ' לכייר הירא , ד " ביבא ר
םהש

רטמ ו סרוקה ת
א . ילככ םישמשמה דוסי יגשומ דומיל חותינ
טרפב קווישבו ללכב לוהינב ;
ב . תלבקל םיירקיעה חותינה ילכ תיינקה
קווישב תוטלחה ;
ג . םיכילהת תנבהל תיתשתכ יטרואת רמוח דומיל
םייקוויש ;
ד . תודמלנה תוירואתל תיתרוקיב השיג חותיפ
ךות ה םייטרואת םיטביה לש םמויק תשגד
םירחתמ .

סרוקה רפס , קווישה לוהינ : הרודהמה
תילארשיה ) םוגרת : א ' דנלדירפ ; הטיסרבינואה
החותפה , 2000 ( , לש תימצע הדימלל דוביע אוה
רפסה :
P. Kotler, Marketing Management: Analysis,
Planning, implementation and Control, 9th ed.
(Prentice Hall, 1997).
הדימל ךירדמב הוולמ רפסה ש האירקל הנווכה וב
רפסב , תורהבה , תובחרה , תובושתו תולאש .

רפסה יקרפ
קרפ 1 ינרדומה ןוגראב קווישה תובישח
קרפ 2 םינכרצ ןוצר תועיבש תריצי
קרפ 3 ןונכת תועצמאב םיקווש תגשה
יקוויש יגטרטסא
קרפ 4 תדידמו יקוויש עדימ לוהינ שוקיבה
קרפ 5 תיקווישה הביבסה דומיל
קרפ 6 םינכרצ חותינ
קרפ 7 םייקסע תוחוקל חותינ
קרפ 8 םירחתמו םיפנע חותינ
קרפ 9 הרטמ יקוש תריחבו קוש יחלפ יוהיז
קרפ 10 בוצימו לודיב תויגטרטסא
קרפ 11 םישדח םירצומ חותיפ
קרפ 12 רוזחמ תויגטרטסא לוהינ - םייח
קרפ 13 חותיפ יגיהנמל קוויש תויגטרטסא
קוש , םילבומלו םירגתאמל
קרפ 14 יב קוויש תויגטרטסא לוהינ ן - תוימואל
קרפ 15 רצומ יווק לוהינ , תוזיראו םיגתומ
קרפ 16 םיתוריש קוויש לוהינ
קרפ 17 הרחמה תוינכתו תויגטרטסא חותיפ
קרפ 18 קוויש יצורע לוהינו הריחב
קרפ 19 תואנועמק לוהינ , וטיס תוכרעמו תואנ
תויטסיגול
קרפ 20 תיקוויש תרושקת לוהינו חותיפ
תבלושמ
קרפ 21 םוסרפה לוהינ , יסחיו תוריכמ םודיק
רוביצ
קרפ 22 תוריכמ ישנא לוהינ
קרפ 23 ןנווקמו רישי קוויש לוהינ
קרפ 24 ןוגרא , עוציב , תויוליעפ תרקבו הכרעה
תויקווישהרבחה יעדמ

לוהינ

88


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10430 תינוגרא תוגהנתה
6 קנ הליגר המרב תוכז תודו

ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה אובמ
היגולויצוסל , תיתרבח היגולוכיספ .

חותיפ סרוקה : ד " רב דעיבא ר - םייח , ד " הליה ר
רטטשפוה , ל בל רואי ; ןרק הבוהא ) הכירע ( ,
לברא הרינ ) בוציע (
םיצעוי : פורפ ' רלדנ הירא , פורפ ' לאומס קחצי ,
פורפ ' תנע ילאפר , פורפ ' םוריש הירא , ד " הנימ ר
ןמטסו , ד " כ לארשי ר " ץ

תורטמ ה סרוק
ב קסוע סרוקה לש תיסחי שדחה םוחתה תרכה
היגולויצוסה ןמ חמצש תינוגראה תוגהנתהה
פהו תיתיישעתה תיתיישעתה היגולוכיס – תלכלכ
לוהינה תרותו המריפה .

הדובעה ןוגרא םע םדאה שגפמב קסוע סרוקה –
תורטמ גישהל ידדהה ךרוצה ןמ רצונש שגפמ
דבל ןגישהל ןיאש תופתושמ , אלבו ןוגראל ץוחמ
תמאותמו תיתילכת הלועפ ופתשיש םירחא .
תוגהנתהב תוישעמהו תוינויעה תויגוסה תיברמ
מ תינוגרא רדס םייקל דציכ הלאשב תוטבחת
יביטקפא ינוגרא . תלבק תוכרעמ תונווכמ ךכל
תוטלחהה , חוקיפה , תרושקתה , היצביטומה ,
לומגתה , חוכה , תינוגראה תוברתהו תוגיהנמה .
תוטיש עיצמ םג תינוגראה תוגהנתהה םוחת
חותיפלו םיינוגרא םירבשמב לופיטל תוישעמ
םינוסח םינוגרא – רמוא הווה , ה הלאכ םיביטימ
םיתורישלו םירצומל תויתביבס תומושת רימהל
הלא לש םהיכרוצ תא םיקפסמו םיליעומ
םנעמל םידבועה .

רמוח דומילה
א ךרכ
הדיחי 1 תינוגראה תוגהנתהה לש המוחית
הדיחי 2 ינוגראב םיכילהתו םינבמ הדובע
םיילמרופ
דיחי ה 3 תינוגרא הדימל
הדיחי 4 הדובעב היצאביטומ

ךרכ ב
הדיחי 5 ןוגראב הדובע תוצובק
הדיחי 6 םיילמרופ םינוגראב תרושקת :
םיכילהתו תותשר
הדיחי 7 הדובעב הקיחשו םיצחל : וגהנתה וי ת
ינוגרא ו ת רבשמב
הדיחי 8 תוברת ה וגרא ן

ךרכ ג
הדיחי 9 תוטלחה תלבק : ליעפמה ןפוצה
תוגהנתה תינוגרא
הדיחי 10 ןוגראב הקיטילופו חוכ : ניד לש הקימ
יבאשמ הטילש
הדיחי 11 ןוגראב תוגיהנמ
הדיחי 12 תינוגרא תושדחתה : לש שדחמ בוציע
תוגהנתה הליעי תינוגרא


10645 ןונכת , תוכרעמ בוציעו חותינ
עדימ *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה ןיבמ דחא ימושיי
הרבחה יעדמל בשחמ , אובמ בשחמה יעדמל
תפשו Java .

סרוקה חותיפ : פורפ ' לבוש ץרפ ) הביתכ ( ;
ףרוצ הבוט ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' רוד ןיע פיליפ , פורפ ' לארשי
רלגיפש , ד " ר ןויצע רפוע

וקה תרטמ ןונכתה יבלש תא גיצהל סר , חותינה
עדימ תכרעמ לש בוציעהו , הז ללכבו : בצמה חותינ
תמייקה עדימה תכרעמו , יכרוצ לש ינושאר ןויפא
עדימה , בושחמל תופולח תאוושהו תומישי רקח ,
יביכרמ בוציעו השדחה תכרעמה לש טרופמ חותינ
השדחה הנכותה . טנדוטסה םי ריכי ו תונורקע
הנכות תסדנהב , יג תכרעמ חותיפל תונוש תוש ,
תוטיש , יחתפמ םישמשמה םילכו תוקינכט
םינושה חותיפה יבלשב עדימ תוכרעמ .

טנדוטסה םי שרדיי ו תולטמ עצבל , קלח ןהש
ןונכת לש טקיורפמ , עדימ תכרעמ בוציעו חותינ .

רמוח דומילה
א ךרכ : ןונכת
הדיחי 1 עדימ תוכרעמ חותיפל אובמ
הדיחי 2 ימ תכרעמ םוזיי םייק בצמ רקחו עד
הדיחי 3 הלועפ יכרד חותינו ינושאר ןויפא
עדימ תכרעמ חותיפל
הדיחי 4 עדימ תכרעמל תועצה תכרעה
ןתאוושהו

ב ךרכ : בוציעו חותינ
הדיחי 5 עדימ תכרעמ חותינ – םישרתו תושיג
עדימ תמירז
הדיחי 6 עדימ תכרעמ חותינ – קוריפ
ילנויצקנופ - נ ןולימו יכררייה םינות
הדיחי 7 עדימ תכרעמ בוציע – תויצקאזנרטה
םיקשממהו
הדיחי 8 עדימ תכרעמ בוציע – םיטלקה
םיטלפהו
הדיחי 9 עדימ תכרעמ בוציע – םינותנה סיסב

ג ךרכ : בא - סופיט , חותיפ ילכ , תשיגו םושיי
םימצעה
הדיחי 10 בא תשיג - הנכות תסדנה ילכו סופיט
הדיחי 11 המקה , םושיי תוכרעמ לש הקזחאו
עדימ
הדיחי 12 םימצע יחנומ בוציעלו חותינל אובמ


* יב תמיוסמ ןכות תפיפח שי ןיבל הזה סרוקה ן
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10455 םינכרצ תוגהנתה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה קווישה לוהינ ,
הלכלכורקימל אובמ , יעדמב רקחמ תוטיש
הרבחה .

סרוקה חותיפ : ד " עבג הביבא ר ) הביתכ (
םיצעוי : פורפ ' ןמדלוג הירא , פורפ ' קינרוה בקעי ,
פ ר פו ' לאצנבנ לארשי , פורפ ' רגרביונ ןימינב ,
ד " רב דעיבא ר - םייח

סרוקה דעונ טנדוטסה תא שיגפהל םי תוירואת םע
ןכרצה תוגהנתה רבסהל תויסיסב , ידכ ךות
קווישה לוהינל ןתועמשמ תשגדה . תושיגה תריקס
ןיבה יפואה תא תפקשמ תונושה - םוחת לש ימוחת
הז ריעצ יעדמ , ןוזינו קווישה לש ףנעכ חתפתהש
היגולוכיספה ןמ , הלכלכה , היגולויצוסה
ופורתנאהו היגול . תלבק יכילהתב קסוע סרוקה
הכירצלו היינקל עגונב ןכרצה לש תוטלחה
ותוגהנתה לע הביבסה תועפשהבו . דומילה רמוחב
תא םישיחממה םיעוריאו תואמגוד םיצבושמ
ץראב הכירצה יסופד לש דחוימה יפואה .

רמוח דומילה
הדיחי 1 אובמ
הדיחי 2 ךרוצב הרכהה
הדיחי 3 הלוקשה היינקה : עדימ שופיח
הדיחי 4 תופולח תכרעהו תודמע תושבגתה
הדיחי 5 ןכרצה עונכש
הדיחי 6 היינקה
הדיחי 7 היינקה ירחא תוגהנתהה
הדיחי 8 הכומנ תוברועמב ןכרצה תוגהנתה
הדיחי 9 קושה חוליפ
הדיחי 10 ןכרצה תוברת
הדיחי 11 תויתרבח תועפשה
הדיחי 12 שה הביבסה תיקווי
הרבחה יעדמ

לוהינ

89


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10279 שונא יבאשמ לוהינ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה אובמ
הלכלכורקימל , היגולויצוסל אובמ , אובמ
א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל , אובמ
ב הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל .

חותיפ סרוקה : ד " רב דעיבא ר - םייח , פורפ ' דוד
רב - לג , פורפ ' רניצ ןורהא , ד " י ר ידרו באו ,
ד " ימרכ רזוע ר , יכדרמ ןושש ; סייו ילינ , דרו
רבליז - דורו ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' רוצילא בוד , פורפ ' ןב תור - לארשי ,
פורפ ' רב הקבר - ףסוי , פורפ ' ןלוד ןועמש , פורפ ' ידג
לארה , פורפ ' יפסכ ןונמא , פורפ ' ןמדירפ םהרבא ,
פורפ ' וארק רגדא , פורפ ' ןייטשנזור רזעילא ,
פורפ ' םחנמ ר רנזו , פורפ ' םוריש הירא , ד " הרדה ר
רב - רומ , פ ר פו ' ןיול חונ - ןייטשפא , ד " בונילק תור ר

תרטמ סרוקה תרכה איה לוהינ לש םוחתה
ללכב לוהינל ותקיזו שונא יבאשמ , רוריב ךות
םיאשונה םיאבה :
םייגולויצוסה תודוסיה , םייגולוכיספה
הדובעה םוקמ לשו הדובעה לש םיילכלכהו ;
סויג יכילהת , םידבוע תכרעהו ןוימ ;
תיתקוסעתה תכרעמה לוהינו הדובע יסחי
הדובעה םוקמב ;
שונא יבאשמ לוהינב תושדח תושיג .

רמוח דומילה
הדיחי 1 אובמ
הדיחי 2 הדובעה םוקמ – הלועפה תריז
שונא יבאשמ לוהינ לש תינוגראה
הדיחי 3 הענהו הדובע
הדיחי 4 וש הדובעה םוקמל ותקיזו הדובעה ק
הדיחי 5 םתכרעהו םיקוסיע חותינ
הדיחי 6 םידבוע ןוימ
הדיחי 7 םידבוע יעוציב לש הכרעה
הדיחי 8 תיתקוסעתה תכרעמה לוהינ : תכרדה
םידבוע , תוריירק לוהינו ינוגרא חותיפ
תוינוגרא
הדיחי 9 הדובע יסחי
הדיחי 10 החוור יתוריש לוהינ הדובעו
הדובעה םוקמב תילאיצוס
הדיחי 11 שונא יבאשמ לוהינב תושדח תושיג

םירמאמ טקל
1 . " םולשת תועצמאב תוישיא תומורתב הרכה "
2 . " לש הריהמה ןתופלחתה תא ריבסנ ךיא
לוהינ תונפא ? "
3 . " יצוביקה ןתמו אשמה לש ורוזיב : תריקס
הוושמ חותינו תורפס "
4 . " לש םימגד תריקס םייעוצקמ םידוגיא
םלועב תודחא תונידמב "


10908 יגטרטסא לוהינ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקה םללכבו אובמ
הלכלכורקימל , אובמ הלכלכורקמל , תוגהנתה
תינוגרא , תרות ןומימה : לש יסנניפ לוהינ
םייקסע םיפוג , לוהינ קווישה , תוטיש רקחמ
הרבחה יעדמב : ויתונונגסו רקחמה תונורקע ,
תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא תושירדבו
היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

חותיפ סרוקה : ד " רפש יכז ר ) חותיפה זוכיר ( ,
ע גרומ ירמ ; רוצ הבוט ף ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' םואבנגייפ יבא

סרוקה םבולישו רישיה םכשמה תא הווהמ
לוהינה ימוחתב תיתשתה יסרוק לש יתטישה
הלכלכהו . ןווגמ תא תללכתמ היגטרטסא
רצוי יביטקפאה םלוהינש םיינוגראה םיטביהה
ילכלכ ךרע , ימנידה הבוצימ ךות - לש יתורחת
אב המריפה תוימינפה תולוכיה יוצימ תועצמ
הביבסב תויונמדזה לוצינ םשל תושלוחה יוהיזו
תיקסעה . תויתורחת תונבות הנקמ סרוקה ,
המריפה יבאשמ םואיתו בוליש ירושיכ , ךות
קשממה תנבהו ךורא חווטל הייאר לע תוכמתסה
תיקסעה הרטמה תביבסל ןוגראה ןיב .

רפס סרוקה
רפסה לע ססובמ סרוקה סא לוהינ יגטרט
) םוגרת : ןיוול סירוב ; החותפה הטיסרבינואה ,
2004 ( , רפסה לש תירבעל םוגרת אוהש :
M.A. Hitt, R.D. Ireland and R.E. Hoskisson,
Strategic Management: Competitiveness and
Globalization, 4th ed. (South-Western College
Publishing, 2001).
הדימל ךירדמב הוולמ רפסה הרזח תולאש ללוכה ,
ןוידו םושיי תולאש , הקיתאה םוחתב תולאש
טנרטניא יססובמ םיליגרתו , תובושת ןכו
תולאשל תוטרופמ , םושייו תויטקדיד תויחנה
תילארשיה תיקסעה הריזב םיעוריאל .

רפסה יקרפ
קרפ 1 תויתורחתו יגטרטסא לוהינ
תיגטרטסא
קרפ 2 תינוציחה הביבסה : תויונמדזה ,
םימויא , םירחתמ חותינו תיפנע תורחת
קרפ 3 תימינפה הביבסה : םיבאשמ , תולוכי
הביל תולוכיו
קרפ 4 קסעה תמרב היגטרטסא
קרפ 5 תיתורחת הקימניד
קרפ 6 דיגאתה תמרב היגטרטסא
קרפ 7 שדוחמ ןוגראו תושיכר לש תויגטרטסא
קרפ 8 ןיב היגטרטסא - תימואל
קרפ 9 תידיגאת הטילשו לוהינ
קרפ 10 הלועפ יפותיש לש היגטרטסא
קרפ 11 תוינוגרא תורקבו ינוגרא הנבמ
קרפ 12 תיגטרטסא תוגיהנמ
קרפ 13 תידיגאת תונשדחו תומזי


* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
ז ה , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .

הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי ןיבל
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10350 םירקס לש היגולודותמ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו יעדמב רקחמ תוטיש
הרבחה , תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

חותיפ סרוקה : ד " ינודרוג תילג ר ;
ףרוצ הבוט ) הדימלה ךירדמ תכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' ןיול חנ - ןייטשפא
םיצעוי : פורפ ' טייב תור - ורמ ם , ד " שיעי ריאמ ר ,
פורפ ' סקופ לימק , פורפ ' טיבש יסוי

יעדמה רקחמב ןה חוור םירקסב שומישה , סיסבכ
תוירואת חותיפל , יקסעהו ירוביצה רזגמב ןה ,
תוטלחה תלבקב רזע ילככ . רקסה לש המורתה
לש קוידה תדימב היולת תויתרבח תועפות תנבהל
ויבלשמ דחא לכבו ותרגסמב םיפסאנה םינותנה
וה תובר תוירשפא תויועטל ףושח א , ש ןרוקמ , ןיב
רתיה , רקסב ףתתשהל בוריסב , םיווחש םיישקב
םיבישמה ךילהתב ןתמ ה תולאשל הנעמ
ןיב תמייקתמה תיתרבחה היצקארטניאבו
ןייאורמל ןייארמה .

םירקס עוציבל םייתטיש תונורקעב קסוע סרוקה
םתכרעהו , רקחמה םוחת לע ססובמ אוהו
' ש היגולודותמ םירקס ל ,' םירושעב חתפתהש
עוציב לש תרבוגה תובכרומל הנעמכ םינורחאה
תב הרבחב םירקס - תענמנ יתלבה השירדלו וננמז
םתוכיא תרבגהל .

סרוקה תורטמ
םירקס ןונכתב תויזכרמה תוטלחהה תרהבה
םתכירעו
ותכרעהו ןולאש תיינב יבלש דומיל
לע םיססובמה םייתטיש תונורקע תיינקה
רואת יריפמא רקחמו תוי , יוהיזל , רבסה
רקסה יבלשב תויועטל םימרוגה םוצמצו
םינושה
תונורקעה םושייל תויונמוימ חותיפ
ןונכתל םייתטישה , תיתרוקיב האירקו עוציב
םירקס לש , תויסולכואו םיאשונ ןווגמב


דומילה רמוח
רפסה לע ססובמ סרוקה :
R.M. Groves, F.J. Fowler Jr., M.P. Couper,
J.M. Lepkowski, E. Singer, and R.
Tourangeau, Survey methodology, (Hoboken,
NJ, John Wiley & Sons, 2004).

היחנה ללוכה הדימל ךירדמב הוולמ רפסה
תאירקבו םינושה םיקרפה דומילב תטרופמ
םהב םינודנה םירמאמה , םירקס לש תואמגוד
ב לארשיב םיעצובמה םיפטוש ימוחת ןווגמ ם , ןוגכ
ב הלכלכ , ב ינ לוה , ךוניחב , האופרבו היגולונימירקב
רפסב םידמלנה םיאשונה םושייל םיליגרת ןכו
ילארשיה רשקהב .

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


הרבחה יעדמ

לוהינ

90


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10596 תויתורחת עדימ תוכרעמ -
תויגטרטסא *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו םי אובמ
הלכלכורקימל , קווישה לוהינ , ןיבמ דחאו
םיסרוקה ןונכת , עדימ תוכרעמ בוציעו חותינ ,
תונורקע עדימ תוכרעמ חותיפ , הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ןמיונ באז ) הביתכ ( , ד " ר
ירג הצינ , ד " רפש יכז ר ; רמייהנגוג תידוהי
) הכירע (

סרוקה ל עדי תונקהל דעונ יוהיז , ל ו חותינ ל ןונכת
תיקסעה היגטרטסאב תוכמותה עדימ תוכרעמ -
םינוגרא לש תיתורחת .

רמוח דומילה
לע ססובמ סרוקה ה פס ר תועצמאב תורחת
תויגולונכט - עדימ – תויגטרטסא עדימ תוכרעמ
) םוגרת : א ' דנלדירפ ; החותפה הטיסרבינואה ,
1998 ( , רפסה לש תירבעל םוגרת אוהש :
S. Neumann, Strategic Information Systems
(Macmillan, 1994).
הארקמ ףא ללוכ דומילה רמוח ) תילגנאב ( , ךירדמ
תיקסעה הביבסהמ םיעוריא תרבוחו הדימל
תילארשיהו תילבולגה . םיקסוע םיעוריאה
םירגתא םע םתודדומתהבו םייתימא םינוגראב
עדימ תוכרעמ תועצמאב םייקסע . תחא
סרוקה רתאב תועצומה תויוליעפהמ השילג איה
דומילה יאשונ תא םימיגדמה םירתאב תיחנומ .

דומילה יאשונ
תויגטרטסא עדימ תוכרעמ ןהמ ?
ל תויגשומ תורגסמ חותינ עדימ תוכרעמ
תויגטרטסא
עפשה ת לע תויגטרטסא עדימ תוכרעמ
םיפנע , תויקסע תויגטרטסא לעו םינוגרא לע
תויגטרטסא עדימ תוכרעמ תעפשה ו נבמ םי
התו םיכיל םיינוגרא
תויגטרטסא עדימ תוכרעמ ו תותירב
תויגטרטסא
עדימ תוכרעמ בוליש
תוילבולג תויגטרטסא עדימ תוכרעמ
עדימ תוכרעמ תרזעב יתורחת ןורתי תגשה
תויגטרטסא עדימ תוכרעמ ינוכיס
עמטהל םיינוגרא םיאנת לש תחלצומ ה
תויגטרטסא עדימ תוכרעמ
ונמדזה רותיא עדימ תוכרעמל תוי
תויגטרטסא
לוצינ ל תושדח עדימ תויגולונכט תמקה
תויגטרטסא עדימ תוכרעמ


* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
ז ה , םא ןכ תושעל הבוח ןיא יכ .

ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10354 הדובע יניד *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו ינ שונא יבאשמ לוה ,
םיסרוקה ןיבמ דחא היגולויצוסל אובמ ,
תינוגרא תוגהנתה , תושירדב הדימע ןכו
ה תילגנא תושירדבו תיפרגוילביבה הכרדהה
היירפסב .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןב תור - לארשי ) הביתכ ( ,
ד " רב דעיבא ר - םייח ) חותיפה זוכיר ( ; ףרוצ הבוט
) הכירע (
עוי םיצ : רלדא ןפטס טפושה , פורפ ' רב הרדה - רומ ,
פורפ ' ןילג הרימא , פורפ ' רביירש יבצ


טנדוטסל תונקהל דעונ סרוקה םי יסיסב עדי
ידניאהו יצוביקה הדובעה טפשמב ב ילאודי , יפכ
בתמ אוהש הקיקחב אט , תורפסבו הקיספב
תיטפשמה .

הלאה םיאשונה ודמליי סרוקב : טפשמ תילכת
לארשיבו םלועב ותוחתפתהו הדובעה ; תויוכז
הדובעב ןניינעש תויתרבח ; עוציבל תויורשקתה
הדובע ; הקסעה תוינבתו דיבעמ דבוע יסחי
תויתרגש יתלבו תושימג ; ישיא הדובע הזוח ;
תונגראתהה שפוח ; סהו םימכסה םייצוביק םירד
תותבשהו תותיבש ; םייונישב םידבוע תויוכז
םיינבמ .

רפסה לע ססובמ סרוקה הדובע יניד
) החותפה הטיסרבינואה , 2002 .(

ללוכ רפסב קרפ לכ :
א . ומוכיסו קרפב רדסומה אשונה תגצה ;
ב . התוא יבגל םיגוס השולשמ םייטפשמ תורוקמ
היגוס ) : 1 ( אשונה תא הרידסמה הקיקח
אה רומ ; ) 2 ( תיב תקיספ תיבו הדובעל ןידה
רומאה אשונה תא תשרפמה ןוילעה טפשמה ;
) 3 ( תיטפשמה תורפסה ןמ םירמאמ ;
ג . ומושיילו דמלנה רמוחה תנבה לוגרתל תולאש
הדובעה יסחי תכרעמב .

דומילה יבלש
ןושארה בלשב ארקי ו טנדוטסה םי רפס תא
סרוקה , ללוכ תא הקיקחה , תורוקמהו הקיספה
ב םילולכה םירחאה רפס ל חפסנבו רפס , הווהמה
מ דרפנ יתלב קלח ונמ . ינשה בלשב לגרתי ו
טנדוטסה םי שכרנה עדיהו דמלנה רמוחה תא
יקרפב םיאבומה םיעוריאהו תולאשה תועצמאב
רפסה .* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , הבוח ןיא יכ םא ןכ תושעל . רפסמ
תינוירנימס הדובע בותכל ולכויש םיטנדוטסה
לבגומ .


10901 רוסיאו תויונמדזה ןויווש
הדובעב הילפא *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 דוקנ םיסרוק רובע תוכז תו
םימדוק , םיסרוקה ןיבמ םיינש םללכבו לוהינ
שונא יבאשמ , תוגהנתה תינוגרא , תויעב
רסומה לש היפוסוליפב , תומגמ הרבחב
תילארשיה , ** היגולויצוסל אובמ , לשממ
פו לארשי תנידמב הקיטילו , הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ןב תור - לארשי ) הביתכ ( ,
ףרוצ הבוט ) הכירע (
םיצעוי : טס טפושה ןפ רלדא , פורפ ' רב הרדה - רומ ,
פורפ ' ןילג הרימא

הדובעה יניד לש דחוימו דחא ןפ הווהמ הז סרוק
םדאה תויוכזו . ןיב םיקודה ןילמוג יסחי םימייק
ןויוושה תעפות לש תירוטסיהה תוחתפתהה
ץוח םימוחת ןיבל הדובעב - םידמלנה םייטפשמ
רשקהב רקיעב תורחא תונילפיצסיד תרגסמב
יגולויצוסה , יטילופה , יפוסוליפהו ירוטסיהה .
הווהמ הז טביהמ םיסרוקל םילשמ ךבדנ סרוקה
היגולויצוסל אובמ ) 10134 ( ו הקיטילופו לשממ
לארשי תנידמב ) 10406 ( .

ותוחתפתהב יסיסב עדי תונקהל דעונ סרוקה ,
ותוהמב , ותרדגהב , לש ותונשרפבו ותלוחתב
ע י ןיבה רושימב יתקוסעתה ןויוושה ןורק - ימואל ,
ילארשיה הדובעה טפשמבו יתאוושהה רושימב .
תרגסמב תושיגה םע תורכיה ךרעית סרוקה
ןויוושה תחטבה םוחתב םלועב םויכ תוחוורה
הדובעב , ןורקיעה תחטבה לש תונושה תורוצה םע
ותפיכאל םישמשמה םילכה םעו . ילכ ושכריי
תכרעמב השעמה ייחב םמשייל היהי ןתינש הדובע
הדובעה יסחי , תומא ונקויו תנבהל הדימ
כזב הרכהה לש תובישחהו תועמשמה םדא תויו
תיטפשמה ןתחטבהלו הדובעה רושימב . ךלהמב
ע לש תוחתפתהה ינוויכ ורהבוי םג סרוקה י ןורק
הדובעב ןויוושה , האמה תארקל םישבגתמה
ה - 21 .

רפסה לע ססובמ דומילה רמוח תויונמדזה ןויווש
הדובעב הילפא רוסיאו ר תאמ ' ןב - לארשי
) החותפה הטיסרבינואה , 1998 .(

רמוח דומילה
יחי הד 1 ןויוושה גשומ תונקיר
הדיחי 2 הדובעב ןויוושל הפיאשה תוחתפתה
םינושה הייוטיבו
הדיחי 3 הדובעב ןויווש לש םילדומ
הדיחי 4 םדא תוכזכ הדובעב ןויוושה
הדיחי 5 תיתקוח תוכזכ הדובעב ןויוושה
הדיחי 6 הילפא רוסיאו תויונמדזה ןויווש
תיקוח תוכזכ הדובעב
הדיחי 7 עה תנקתמ הפד
הדיחי 8 ןימ ימעטמ הדובעב ןויווש , ןויריה ,
תיתחפשמ תוירחאו הדיל
הדיחי 9 הווש רכש
הדיחי 10 הדובעב תינימ הדרטה
הדיחי 11 תינימ הייטנ לש םעטמ הדובעב ןויווש
הדיחי 12 ליג לש םעטמ הדובעב ןויווש


* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .
** סרוקה וא לארשיב הרבח יסופד , עצומ וניאש
דוע .


הרבחה יעדמ

לוהינ

91


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10588 הדובע יסחי *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

אנת הלבק י : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו שונא יבאשמ לוהינ ,
תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא תושירדבו
היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה . םדוק עדי
ץלמומ : םיסרוקה היגולויצוסל אובמ ,
תיתרבח היגולוכיספ , הקיטילופו לשממ
לארשי תנידמב .

חותיפ סרוקה : פורפ ' יפסכ ןונמא , לאיטסק תור ;
תימולש זר ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןילג הרימא , פ ר פו ' לארה דג , ד " ר
רב דעיבא - םייח , ד " ר שמרח ןר , וע " ירוא ןמחנ ד

יסחי תוכרעמב הנבהו עדי תונקהל דעונ סרוקה
ב הדובעה המכ תונידמ ןללכב לארשיו . תרגסמב
ןוגכ תויגוס תונחבנ סרוקה : היצזילבולגה תעפשה
הדובע יסחי לע , םידבועה לע הנגה , תדימ
ברעתמ לשממה וב ןפואהו לשממה תוברועמ
הדובע יסחיב . ןכ ומכ , יסחי הבחרהב םינודנ
םידבועה ןיבל םהיגיצנו םיקיסעמה ןיב ןילמוגה
םהיגיצנו : ןתמו אשמ לוהינ ןפוא , םימרוגה
םיכוסכסל תוליעהו , בשייל ןתינ דציכו תותיבש
תונושה תומרב תועדה יקוליח תא .

ורוקמהו םירמאמה טקל ת ביחרמ תא עדיה
סרוקב םינודנה םייזכרמה םיאשונב , ו ךירדמ
הדימלה עייסמ ל טנדוטס םי תא רידגהלו תוהזל
םירמאמב תונודנה תויזכרמה תויעבה .

יאשונ דומילה
הדובע יסחיב תורחבנ תויטרואת תושיג
לשממ
םיקיסעמ ינוגראו םיקיסעמ
םייעוצקמ םידוגיא
ב הדובע יסחי תוכרעמ ןיבה טביה - ימואל
אשמ יצוביק ןתמו
םייצוביק םימכסה
םבושיי יכרדו הדובע יכוסכס
תותיבש
דיתעל תומגמ


* ז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ה ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .

ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10526 ןתמו אשמ לש הקימניד *
4 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / הרבחה יעדמ - יללכ
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו תינוגרא תוגהנתה ,
תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא תושירדבו
היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה . םיצלמומ
םיסרוקה היגולויצוסל אובמ , היגולוכיספ
תיתרבח .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןילג הרימא , רבייט ליאליא
םיצעוי : פורפ ' ןב תור - לארשי , פורפ ' הירא
ןוזרבולג , פורפ ' אריעז םרוי

אשמה ימוחתב עדי תיינקהב קסוע סרוקה - ןתמו
םינושה , הידוקפתו םהירושיכ תא רפשל הרטמב ם
םינווגמו םינוש םימוחתב םינתונו םיאשונ לש .
תוגהנתהל רשאב בר עדי ףסונ תונורחאה םינשב
ןתמו אשמ יכילהתב תישונא . אשמ יכילהתב
ןתמו , אהי רשא םימייקתמ םה ובש םוחתה אהי
– ינידמ , הדובע יסחי וא יקסע – תויקוח הנשי
המוד . סרוקב לגרותתו דמלית וז תויקוח .

סרוקה תורטמ
ןתמו אשמה יכילהת תא יתטיש ןפואב חתנל
תושיגה לש ןתמורת חותינ ידכ ךות
אשמ לוהינל תונושה תויטרואתה ןתמו
ישעמ ;
תוכורכה תויעבה תא שיחמהלו גיצהל
אשמה לש הקימנידב ןתמו ;
אשמ לש םינוש םיבצמל עדיה תא םשייל
ןתמו .

רמוח ה דומיל
לע ססובמ סרוקה תוארקמ יתש ל ךירדמו הדימ .
טנדוטסל עייסל דעונ ךירדמה םי רפסה תאירקב
הארקמבש םירמאמה תאירקבו , רמוחה לוגרתלו
תולטמו תולאש תועצמאב דמלנה .

יאשונ דומילה
אשמ לש ותועמשמ ךילהכ ותריחבו ןתמו
טקילפנוק בושייל
םיכילהת " םיוולמ " אשמה לש ןתמו
תויגטרטסאה תריחבו חוכה תורוקמ
ב תוקיטקטהו אשמ ןתמו
אשמו תוברת ןתמו
םינתונו םיאשונ לש תישונא תוגהנתה
אשמה ךילהת לע היתוכלשהו לעו ןתמו
ויתואצות
אשמ ךילהתב םיברעתמה םימרוג ןתמו
רישי : ישילש דצ תוברעתהו םיגיצנ


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10523 םיקסעו רסומ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / הלכלכ
נת הלבק יא : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו הלכלכורקימל אובמ ,
תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא תושירדבו
היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

חותיפ סרוקה : ד " עבג הביבא ר ) הביתכ ( , הפי
אנהכ , נייפ טבזילא דלוג ; יאקרב הנרא ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ינורהא ריאי , פורפ ' רב הקבר - ףסוי ,
פורפ ' קינרוה בקעי , פורפ ' בירניו רזעלא , פורפ '
ירעי םחנמ , פורפ ' רשכ אסא , פורפ ' ישיבא
תילגרמ , פורפ ' םוריש הירא , ד " סאימחנ הירא ר

סרוקה תורטמ
א . תודדומתהל םייטנוולר רסומ יגשומ תיינקה
ש םע םיקסע לוהינב תוירסומ תולא ;
ב . םימוחתב תוכורכה תוירסומה תויעבה יוהיז
תיקסעה תוליעפה לש םינוש ;
ג . חותינו תיתרוקיב הבישח לש תויונמוימ חופיט
רסומה תונורקע םושייל תושורדה ירסומ
תויקסע תוטלחהב ;
ד . תועצמאב תוישממ תוירסומ תומלידל הפישח
תיקסעה תואיצמהמ םיעוריא לארשיב
םלועבו .

רמוח ה דומיל
במ סרוקב דומילה ו תאירק לע סס אובמ רפס
םוחתה תא גיצמה , תיגשומ תרגסמ דימעמו
תוירסומ תוטלחה תלבקלו תומליד חותינל
לוהינב ; לעו הארקמ םירחבנ םירמאמ הבו
םלועהמו לארשימ םיעוריאו . האירקה רמוחל
ףרוצמ הדימל ךירדמ , תא ןווכל ותרטמש
טנדוטסה י ם רמוחה תאירקב , תולאש קפסל
תנכהב תוחנהלו תימצע תרוקיבלו הבישחל
תולטמה .


* תכל רשפא סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בו
ז ה , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


הרבחה יעדמ

לוהינ

92


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10344 םוסרפה לוהינ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו םי קווישה לוהינ ,
הרבחה יעדמב רקחמ תוטיש , הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

חותיפ סרוקה : לדיו יתא - םהרבא
תימדקא תיארחא : ד " עבג הביבא ר
םיצעוי : פורפ ' ןמדלוג הירא , פורפ ' ןמיו יבג ,
פורפ ' יאביל קרב

סרוקה תורטמ
לש דוסיה יגשומ תא תונקהל דעונ סרוקה
ימוסרפה רקחמה לשו םוסרפה , דיקפת תא גיצהל
עדימ תרבעהב םוסרפה , עונכשב , הריכמב
תיממע תוברת תריציבו , תורומתה לע דומעל
םינשבו הירוטסיהה ךלהמב ףנעב וללוחתהש
לוהינ לע ןהיתוכלשה תא ןיבהלו תונורחאה
וסרפה ם . תונורקע תא ודמלי םיטנדוטסה
םוסרפה , תדובע לש םינושה םיבלשה תא וריכי
םוסרפה , לכ לע ימוסרפ ןייפמק חתפל דציכ ועדי
םוסרפ יכילהת תכרעהל םילכ ושכריו ויטביה .
םלועהמו ץראהמ תובר תומגדה תובלושמ סרוקב .

רמוח דומילה
W. Wells, S. Moriarty and J. Burnett,
Advertising: Principles & Practice, 8th ed.,
(Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2008).

רפסה מ ש הדימל ךירדמב הוול מ ב עייס דומיל
רפסה , רמוח םושייבו תויזכרמה תויעבה תרדגהב
לארשיב םוסרפה תריזל דומילה .

דומילה יאשונ
אובמ : םוסרפה תודוסי
םינכרצ תוגהנתהו תמוסרפ
ת ימוסרפ רקחמו יגטרטסא ןונכ
ימוסרפה רסמה
הידמה ליהמתו תמוסרפה יצורע
תיביטקארטניא תמוסרפ
רוביצ יסחיו תוריכמ םודיק
תמוסרפב תויתא תויגוס


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10517 ןיב לוהינ - ימואל *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו םיסרוקה תוגהנתה
תינוגרא , הרבחה יעדמב רקחמ תוטיש , ןכו
תושירדב הדימע ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה . םדוק עדי ץלמומ :
סרוקה הלכלכורקמל אובמ .

סרוקה חותיפ : פורפ ' רקנש דדוע , ד " ילרוא ר
לאקזחי , ןוסלדנמ ילט ; רגנוא לעי ) הכירע (

סרוקה תורטמ
תונקהל סרוקה תרטמ תיטרואתו תיגשומ תרגסמ
ןיבה תוליעפה תנבהל הבחר - תימואל , תוכרעמה
תויתביבסה תונושה ) תילכלכ , תיטילופ , תיגולוקא
תיתוברתו ( תשחרתמ איה ןכותבש , תויעבהו
הל תוידוחייה תוילוהינה . ףשחיי סרוקה תרגסמב
םיעוריאלו םוחתב תינכדע תורפסל טנדוטסה
ןיבה תכרעמה תא םימיגדמה - תאו תימואל
תורבח לש ןתוליעפ רואית ךרד תוילוהינה היתויעב
בר - תוימואל .

רמוח ה דומיל
לע ססבתמ סרוקב דומילה ס רפ סרוקה יב לוהינ ן -
ימואל ) החותפה הטיסרבינואה , 2005 ( גיצמה
תיטרואתה תרגסמה תא הבחרהב תיטנוולרה תאו
ובש םיירקיעה םיאשונה ; ע ל הארקמ הליכמה
יאשונמ דחא לכ םיביחרמה םירמאמ םירשע
סרוקה ; ו לע הדימל ךירדמ תוחנמ תולאש ללוכה
ו גדמה םיעוריא השולש םינושה םיאשונה תא םימי
ב חותינ םירשפאמו סרוק ו תוילוהינ תויעב םושיי
סרוקב ונודנש .

דומיל יקרפ
קרפ 1 – ןיבה תיקסעה תוליעפה תוחתפתה -
תונושה תויטרואתה תושיגה רואיתו תימואל
ןיב רחסל - ימואל . הרבח יהמ הלאשב ןד קרפה
בר - תימואל , תורבח תסינכל תוביסה ןה המו
ןיב תוליעפל - ל תימוא , םינושה םיגוסה תא רקוסו
ןיבה תוליעפה לש - תימואל , אוציו אוביב לחה
תוצראב האלמ תולעבב תוחולש תמקהב הלכו
תורז . תויעבב הרצקב קרפה קסוע ופוסב
ןיבה תוליעפה רקחב תויזכרמ תויגולודותמ -
תימואל .
קרפ 2 – תושחרתהה תריז – הביבסה רואית
ברה תוליעפה תשחרתמ הבש תיקסעה - ל תימוא ,
תת לש ןהיתועפשה חותינו - תוירקיעה תוביבסה
ברה הרבחה לש - תימואל – תיגולוקאה הביבסה ,
תיתוברתה , תיטילופה , תיקוחהו תילכלכה – לע
הרבחה תוליעפ .
קרפ 3 – ןיבה תוליעפה תקידב - תדוקנמ תימואל
תוילוהינ תושיג לש ןתואר , רבסהל תושמשמה
תימוקמ תינוגרא תוליעפ .
קרפ 4 – ביה םיילוהינ םיט םינפ - לש םיינוגרא
ןיבה תוליעפה - תימואל : ינוגרא הנבמ , חוקיפ
הטילשו , ןתמו אשמ לוהינו תוטלחה תלבק ,
הרבחב שונא יבאשמ לוהינב תויזכרמ תויגוס
ברה - תימואל .
קרפ 5 – תויופתוש לש םינוש םיגוס תגצה
ןיב תויגטרטסא - תחאב תודקמתהו תוימואל
ןהמ : ןיבה ףתושמה םזימה - אל ימו : ה רבס
מקהל תוביסה ה , תוינייפואה תוילוהינה תויעבהו
הל , תמגדהו םימדוקה םיקרפב ונודנש םיאשונה .

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10389 םייסנניפ תוחוד חותינ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / תואנובשח
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו ןומימה תרות , דחא
סרוקה ןיבמ םי תואנובשחה תודוסי , תודוסי
םיאנובשחל תואנובשחה , םיסרוקה ןיבמ דחא
ריחמתו תילוהינ תואנובשחל אובמ , תואנובשח
תילוהינ – םיאנובשחל , תושירדב הדימע ןכו
ה תילגנא תושירדבו תיפרגוילביבה הכרדהה
היירפסב .

חותיפ סרוקה : ד " ןימק בקעי ר ) חותיפה זוכיר ( ,
ד " רהב ריאי ר , ד " סאימחנ הירא ר ; ןמוינ הוח
) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' תנבל עשוהי , פורפ ' רב ןושש - ףסוי ,
ד " ןתוד דוהימע ר

סרוקה תורטמ
תונקהל דעונ סרוקה תוחוד חותינל םילכ
לש םייסנניפ םינוגרא יקסע םי ; תא קימעהל עדיה
ותואר תדוקנמ יאנובשחה חודב שמתשמה לש
יפסכה – יארשאה ןתונו עיקשמה ; תונקהל עדי
ו תיקסע הרבח לש יווש תכרעהב ב חותינה םושיי
יסנניפה הבצמ תקידבל .

סרוקה ךלהמב וריכי טנדוטסה םי תורטמ תא
חותינל םישמשמה םילכה תאו יסנניפה חותינה
םייסנניפ תוחוד . ססובמ סרוקה לש ןורחאה וקלח
לש תימצע הדובע לע טנדוטסה םי , התרטמש
םייפסכ תוחוד לש קימעמו ףיקמ חותינ , ףיקשת
תוילארשי תורבח לע וא הרבח לע רחא עדימו
תורחסנ . הארוהה לגס תייחנהב השעית הדובעה .

הנבמ ה סרוק
א קלח
הדיחי 1 יסנניפ עדימל קושה – עציהו שוקיב
הדיחי 2 םילכה , היגולודותמהו תורוקמה
יסנניפ חותינל
הדיחי 3 םייסנניפה םיסחיה – תוליזנה חותינ
ךוראה חווטלו רצקה חווטל
הדיחי 4 תויחוורהו תוליעיה חותינ
הדיחי 5 הרבח לש םירזת חותינ
הדיחי 6 הרבח לש יוושה תכרעה
הדיחי 7 יסנניפה חותינה םושיי – ןולשיכ יוזיח
יקסע
הדיחי 8 חותינה םושיי – הפיקמ המגוד

ב קלח – ושיי חותינה ם
ךלהמב לע דמלנה רמוחה םשויי סרוקה - חותינ ידי
הסרובב תורחסנה תוילארשי תורבח לש תכרעהו
ןייווש . ישגפמו תולטמה תרגסמב השעיי םושייה
רטסמסה ךשמב היחנהה .

ג קלח – םיטנדוטסה לש תימצע הדובע – חותינ
תילארשי הרבח לש ףיקמ הייווש תכרעהו תרחסנ .

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
א ןכ תושעל הבוח ןיא יכ ם .


הרבחה יעדמ

לוהינ

93


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10516 רעמ ןונכת ןמזב תוימניד תוכ
– שונא יבאשמל םושיי *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקה תשולשמ דחא םללכבו
לוהינו הלכלכ ידימלתל ילאיצנרפיד ןובשח ,
א ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח , ןובשח
ילמיסטיניפניא I ; םיסרוקה ינשמ דחא אובמ
בחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל א הר ,
ידימלתל תורבתסהלו הקיטסיטטסל אובמ
םיעדמ ; םיסרוקה ינשמ דחא אובמ
ב הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל ,
תיטסיטטס הקסה , תושירדב הדימע ןכו
ה תילגנא תושירדבו תיפרגוילביבה הכרדהה
היירפסב . תוצירטמ םע תורכיה תצלמומ , םע
תויטמתמ תולועפ םעו םירוטקו ) הלא םיאשונ
סרוקב םילולכ תל הקיטמתמב םיאשונ ידימל
הרבחה יעדמ וא תיראניל הרבגלא I .(

חותיפ סרוקה : ד " רב דעיבא ר - םייח ) זוכיר
חותיפה ( , ד " לארינ תינור ר , גרבנזור תליא ;
רמייהנגוג תידוהי ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' זרחמ םהרבא , פורפ ' עלק רפוע

כ ןתונ סרוקה ןונכתל םיישעמו םייטרואת םיל ,
שונא יבאשמ תוכרעמ לש יוזיחלו הכרעהל
ןמזב םייוניש תורבועה . סרוקב ודמלייש םילכה
םימוחתלו תוכרעמל םיבחר םימושיי ילעב םה
םינווגמ , ןוגכ : םדא חוכ תוכרעמ , תוכרעמ
תויאופר , ךוניח תוכרעמ , םייפרגומד םיחותינ
היראוטקאו .


דומילה רמוח
סרוקה רפסה לע ססובמ תויטסיטטס תוטיש
חוכ ןונכתל - םדא ) החותפה הטיסרבינואה , 2001 ( ,
רפסה לש םוגרת אוהש :
D. J. Bartholomew, A. F. Forbes and S. I.
McClean, Statistical Techniques for
Manpower Planning (Wiley, 1991).

רפסב םיירקיעה םיאשונה :
ט תועצמאב תחפ יכילהת חותינ תואלב
םילדומו
תוארשרש לע םיססובמה רבעמ לש םילדומ
בוקרמ
תויונפ תורשמו תושדחתה לש םילדומ
ימס םילדומ - םייבוקרמ
הריירק יסופד , הרקבו תוירנויצטס

ףרוצמ רפסה לא הדימל ךירדמ םיקרפ הוולמה
רפסה לש םירחבנ . תאירקב עייסל ךירדמה תרטמ
רפסה , א ריהבהלו םילשהל תואחסונה ת
תויטמתמה , םינווגמ םימוחתמ תואמגוד איבהלו .
םיבר הבישחו הרהבה יליגרת ללוכ ךירדמה .
טנדוטסה םי לבקי ו לוגרת תנכות , הבתכנש
סרוקה רובע דחוימב , עוציבל קלח מ םיליגרתה .


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .

םיטנדוטס ל ו הקיטמתמ ל םייושע בשחמה יעדמ
סרוקב ןיינע אוצמל , תודוקנש בל םישל םהילע ךא
הרבחה יעדמ םוחתב ןה ורובע תוכזה .


10522 יאנתב הכרעהו טופיש
יא - לוהינ ידימלתל תואדו
הלכלכו *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ש ףסונ ךוי : הרבחה יעדמ / היגולוכיספ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / הלכלכ
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקה םללכבו אובמ
א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל ,
הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
ב , הלכלכורקימל אובמ , הלכלכורקמל אובמ ,
םיסרוקה ןיבמ דחא יגשומ דוסי
הקירטמונוקאב , תוסנתה היסרגר רקחמב
תונוש חותינו , היסרגר תונוש חותינו , ןכו
תושירדב הדימע ה תילגנא ו תושירדב הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה . ץלמומ םדוק עדי :
סרוקה הרבחה יעדמב רקחמ תוטיש .

חותיפ סרוקה : פורפ ' טייב תור - םורמ , פורפ ' ןד
יאכז , ד " לייא רחש ר , הטרופס ילק ; לארא תנע -
ינפג ) הכירע (

רדב דקמתמ סרוקה תוישונאה הבישחה יכ
יא לש םיאנתב - תואדו ) יוצמה ( ןתוא הוושמו
תועודי ןהש יפכ תויביטמרונ םיכרדל
ו הקיטסיטטסהמ םייתרוסמ םיילכלכ םילדוממ
תוילנויצר תוחנה לע םיססובמה . םוחת והז
הלכלכה ןיב רשג הווהמה ינכדעו ירלופופ רקחמ
היגולוכיספה ןיבו .

סרוקה תורטמ
חמ םוחת גיצהל רק קתרמ ינכדעו ;
הז םוחתב רקחמל שיש תוכלשהה לע עיבצהל
םימוחתב תויתוגהנתה תועפות לע םינוש , ךות
םיילכלכ םימושייב תודקמתה ;
תאירקב תיתרוקיבה הבישחה תא דדחל
תואיצמב םיעורא חותינבו םירקחמ .

דומילה רמוח
הארקמ םירמאמ לש ;
הדימל ךירדמ םוחתל אובמ ללוכה היחנהו
םירמאמ ינש לש םתאירקב תטרופמ
םירמאמל תוחנמ תולאשו הארקמב
םירחאה ;
הידמיטלומ תנכות : תיחנומ האירק
םירמאמהמ דחא לש תיביטקארטניא
סרוקב םייזכרמה , תישיא תוסנתה ךות
ףתתשמכו רקוחכ רקחמב .

דומילה יבלש
ןושארה בלשב ארקי ו טנדוטסה םי אובמ תדיחי
חנויו ו םתאירקב לע הריקס ירמאמ ינש לש
םוחתה . בלשב ינשה ארקי ו טנדוטסה םי םירמאמ
דמלנה םוחתב םינוש םיאשונ םירקוסה םייעדמ .
טנדוטסה לע רפסמ שיגהל םי תולטמ תוקסועה
םירמאמהמ םירחבנ םיאשונב .

* רגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא סרוק ת
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .

ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
הז סרוקב רובצל ןתינש תוכזה תודוקנ רפסמ .
קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10558 ילאיצוס ןוחטיב *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / יו הנידמה עדמ םיסח
ןיב - םיימואל / הנידמה עדמ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / היגולויצוס
היגולופורתנאו
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו סרוקה יניד הדובע וא
ןיבמ םיינש סרוקה םי תוגהנתה תינוגרא ,
אובמ היגולויצוסל , לוהינ שונא יבאשמ , אובמ
תינידמ הבשחמל , תודוסי ירוביצה להנימה ,
תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא תושירדבו
היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןב תור - לארשי ) הביתכ ( ;
ףרוצ הבוט ) הכירע (
םיצעוי : ס טפושה רלדא ןפט , רפ פו ' רב הרדה - רומ ,
פורפ ' ןילג הרימא

רטמ ו סרוקה ת
סרוקה תוירואת םע םיטנדוטסה תא שיגפמ
ותוהמל רשקב תויסיסב , לש ותילכתו וביט
םיטוקנה םיעצמאלו ילאיצוסה ןוחטיבה
ותרגסמב , ה האמב ושבגתה הלאש יפכ - 21 .
םייתרבחה םינוכיסה םהמ ריהבמ סרוקה
סל הרומא ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמש הנגה קפ
םהינפב , ןילמוגה יסחי לש םביט תא גיצהלו
ןיבל ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ ןיב םימייקתמה
החוורה תנידמ , םינושה הימגד לע .

םידבר השולשב דמלנ סרוקה רפס : דבורה
ןושארה המוכיסו היגוסה לש הגצה ללוכ . דבורה
ינשה םיטסקט יגוס העברא ללוכ : ןיב תונמא -
תויטנוולרה תוימואל הנודנה היגוסל ; לש הקיקח
קרפה דקומבש היגוסה תא הרידסמה תסנכה ;
טפשמה תיב לשו הדובעל ןידה תיב לש ןיד יקספ
היגוסה דוסיבש תויעבה תא םישרפמה ןוילעה
הנודנה ; היגוסב םיקסועה םירמאמ . דבורה
ישילשה רמוחה תנבה לש תימצע הניחבל דעוימ
לע - טסקטה ףוגב תוגצומה תולאש ידי .

מוח ר דומילה
הדיחי 1 ילאיצוס ןוחטיב : תילכת
הדיחי 2 ילאיצוס ןוחטיב : םיעצמא
הדיחי 3 ילאיצוס ןוחטיב : שדחמ בוציע – תומגמ
תוחתפתמ
הדיחי 4 ילאיצוס ןוחטיב : דוסי תוכזו םדא תוכז
תודיחי 6-5 םידלי חוטיבו תוהמיא חוטיב –
החפשמל םיסחייתמה יתרבח ןוכיס יבצמ :
ןויריה , הדיל , תורוהו החפשמה תבחרה .
תודיחי 8-7 הלטבא חוטיב , הסנכה תחטבה
לש ןועריפ תולדחב םידבוע תויוכז תחטבהו
דיבעמ – רדעיהל םיסחייתמה יתרבח ןוכיס יבצמ
םויק יעצמא : הלטבא ימד , הסנכה תחטבה תלמג
כש םולשת תחטבהו " פו ע " פ .
תודיחי 10-9 חוטיב הנקִ ז , אש י דועיסו םיר –
ןוכיס יבצמ ליגל םיסחייתמה יתרבח , תושישת ,
תוומו תונמלא : היסנפ תבצק , םיריאש תבצק
דועיס תלמגו .
תודיחי 12-11 הדובע יעגפנ חוטיב , תונואת יעגפנ
תוכנו – תוכנל םיסחייתמה יתרבח ןוכיס יבצמ :
הדובעב העיגפ , תונואת תוכנו תיללכ תוכנ .

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
א ןכ תושעל הבוח ןיא יכ ם .


הרבחה יעדמ

לוהינ

94


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10900 םידיגאת יניד *
4 מדקתמ המרב תוכז תודוקנ ת
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / תואנובשח
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקהמ דחא םללכבו תודוסי
תואנובשחה , תודוסי תואנובשחה
שחל םיאנוב , תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

סרוקה חותיפ : פורפ ' רב הרדה - רומ , וע " ןרק ד
ץניגוא ) הביתכ ( ; רגנוא לעי ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ירדה קחצי , פורפ ' ןהכ הרופיצ ,
ד " טהב לאיחי ר , ד " רגיצנד םרוי ר , ד " ירמע ר
ןילדי

ה תא ףיקמ סרוקה םישרדנה םייטפשמה םיטביה
תואנובשח ידימלתמ , הרבחה יעדמו לוהינ .
םניאש םידיגאת יגוס ונודיי סרוקה תישארב
תורבח , םיקהל ןתינש םידיגאתה יגוס לכ ףאו
לארשיב .

איהש תלבגומה הרבחה תדמוע סרוקה דקומב
תילכלכ תוליעפל רתויב ליעיה דיגאתה .
לש התוליעפ ירקיעל ועדוותי םיטנדוטסה תוישיא
ןוהה סויג יללכלו תדרפנ תיטפשמ . ןכ ומכ , ודמליי
לש תוירחאה יללכו המריפב טפשמה תונורקע
תוינמ ילעבו הרשמ יאשונ , ילעב םיאשונ םהש
םיעיקשמה ןיב ןילמוגה יסחיב הבחר תועמשמ ,
ןיב םירחא הרשמ יאשונ ןיבו םילהנמה . ונחביי ןכ
ה ירדס תונורקעו הרבחב םילוועמ דגנ םידעס ןיד
תונוש תועיבת יגוס לש , תורזגנ תועיבת ומכ
תויגוצייו . וקלח קסוע סרוקה לש ןורחאה
המריפה לש םינוש םיטביהב : םיסכנ סוניכ ,
קוריפ תוברל הנבמ ייונישו .

רמוח דומילה
א ךרכ
ןושאר קלח דיגאתה – תוהמ , ןוימ , גוויס
ינש קלח תיטפשמה תוישיאה
ב ךרכ
ישילש קלח הרבח ןוה
כ ג ךר
יעיבר קלח ידיגאתה לשממהו הרבחב רטשמה
ד ךרכ
ישימח קלח יוליגו חוויד תובוח , תופורת
הרבחב םידעסו
ישיש קלח הרבח לש הנבמ יוניש


* תינוירנימס הדובע בותכל רשפא לוהינב תרגסמב
הז סרוק , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא . םיטנדוטס
ל תואנובשח הדובע בותכל םיאשר םניא
הז סרוקב תינוירנימס .


םינקמה םיפסונ םיסרוק
לוהינב תוכז תודוקנ

לוהינו הלכלכ ידימלתל ילאיצנרפיד ןובשח
) 10142 ( ) פ ( – הלכלכב ץבושמ , מע ' 80 .

ת תרו ןומימה : םייקסע םיפוג לש יסנניפ לוהינ
) 10230 ( ) ר ( – הלכלכב ץבושמ , מע ' 83 .

תיגטרטסא הבישח : םיקחשמה תרות ) 10599 (
) מ ( – הלכלכב ץבושמ , מע ' 85 .

םיעוציב רקחו תוטלחהה תרות תודוסי ) 10713 (
) ר ( – תואנובשחב ץבושמ , מע ' 96 .

תינוגרא תוברת ) 10566 ( ) מ ( – ץבושמ
גולויצוסב הי , מע ' 105 .

תירוביצ תוינידמ ) 10723 ( ) ר ( – ב ץבושמ עדמ
הנידמה ןיב םיסחיו - םיימואל , מע ' 116 .

ימוקמה ןוטלשה תודוסי ) 10459 ( ) ר ( – ץבושמ
הנידמה עדמב ןיב םיסחיו - םיימואל , מע ' 118 .

לועפתה לוהינ I ) 10687 ( ) ר ( – תסדנהב ץבושמ
לוהינו היישעת , מע ' 221 .

לועפתה לוהינ II ) 10688 ( ) ר ( – תסדנהב ץבושמ
לוהינו היישעת , מע ' 221 .
םיפסונ םיסרוקל תוינפה

רסומה לש היפוסוליפב תויעב ) 10122 ( ) פ ( –
היפוסוליפב ץבושמ , מע ' 44 .

הרבחה יעדמל בשחמ ימושיי ) 10159 ( ) פ ( –
הרבחה יעדמב ץבושמ – יללכ , מע ' 77 .

ובמ א הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל א
) 30111 ( ) פ ( – מ הרבחה יעדמב ץבוש – יללכ , מע '
78 .

ב הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל אובמ
) 30112 ( ) ר ( – הרבחה יעדמב ץבושמ – יללכ , מע '
78 .

רבחה יעדמב רקחמ תוטיש ה : רקחמה תונורקע
ויתונונגסו ) 10285 ( ) ר ( – הרבחה יעדמב ץבושמ –
יללכ , מע ' 78 .

תונוש חותינו היסרגר ) 10286 ( ) ר ( – ץבושמ
הרבחה יעדמב – יללכ , מע ' 79 .

הלכלכורקימל אובמ ) 10131 ( ) פ ( – ץבושמ
הלכלכב , מע ' 80 .

הלכלכורקמל אובמ ) 10126 ( ) פ ( – ץבושמ
הלכלכב , מע ' 80 .

הקירטמונוקאב דוסי יגשומ ) 10284 ( ) ר ( – ץבושמ
הלכלכב , מע ' 81 .


פו לשממ לארשי תנידמב הקיטילו ) 10406 ( ) ר ( –
הנידמה עדמב ץבושמ ןיב םיסחיו - םיימואל , מע '
114 .


ש בל ומי : תודוקנ םיקינעמ םניא הלא םיסרוק
לוהינב תוכז .

הרבחה יעדמ

תואנובשח

95


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10696 תואנובשחה תודוסי
םיאנובשחל *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : ב רוטפ תניחבב הדימע " תלהנה
םיירחסמ םיבושיחו תונובשח ." **

חותיפ סרוקה : פורפ ' ינורהא יסוי ) הביתכ ( ,
ד " ןימק בקעי ר ) חותיפה זוכיר ( , ור " ספ םחנמ ח ;
ןמוינ הוח ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' רימא ילא , פורפ ' בינ רב השמ ,
פורפ ' תנבל עשוהי , ד " ןתוד דוהימע ר , ד " לייא ר
קינגלוס , ור " ןמפואק רינ ח

רמוח ףיקמ אוה ןכלו יאובמ סרוק אוה הז סרוק
בר . םיישעמ םילכ םיטנדוטסל הנקמ סרוקה
תא רישכמו תואנובשחה םוחתב םייטרואתו
תואנובשחה לש ךשמהה ידומילל םיטנדוטסה
הינהו תיסנניפה תילו .

טביהה תא םיטנדוטסה ינפב גיצמ סרוקה
המריפ לש יפסכה חווידה לש יסנניפה .
םוחתב םתעידי תא וקימעי םיטנדוטסה
םיקסעבו םידיגאתב םייאנובשחה םימושירה
םינוש , לש םייטרואתה תודוסיה תא ודמליו
יפסכה חווידהו תואנובשחה . ודמליי סרוקב
םייאנובשח םינקתו םיללכ , םיטנדוטסהו וריכי
םירושקה הקיקחהו הניקתה תודסומ תא
תואנובשחל , םלועבו ץראב .

םושרל דציכ םיטנדוטסה ודמלי ףסונב , ןיימל ,
חוודל , לש םייפסכה תוחודה תא גיצהלו ךורעל
המריפה : ןזאמ , דספהו חוור חוד , לע חוד
םינמוזמ םירזתו ימצעה ןוהב םייונישה , דציכ ןכו
אתב הרבחה תועקשה לע םיחוודמ הל שיש םידיג
הטילש וא תיתוהמ העפשה םהילע .

רמוח דומילה
דיחי ה 1 תואנובשח לש םייטרואתה תודוסיה
יפסכ חווידו
דיחי ה 2 םייפסכ תוחודב ותגצהו חוורה תדידמ
הדיחי 3 ןזאמה : יפסכה בצמה לע חוד
דיחי ה 4 תוחודה תנכהל יאנובשחה ךילהתה
םייפסכה
הדיחי 5 םיפטוש םיסכנ : זמ םינמו , םיבייח
רצק ןמזל תועקשהו
הדיחי 6 םיפטוש םיסכנ : יאלמ
הדיחי 7 יתלבו םיישחומ םיעובק םיסכנ
םיישחומ
הדיחי 8 תובייחתה
הדיחי 9 ימצע ןוה
הדיחי 10 םינמוזמה ימירזת לע חודה
הדיחי 11 םייונישל םייפסכה תוחודה תמאתה
םיריחמב
הדיחי 12 I . בח לש תוינמב עבק תעקשה תור
תורחא
II . םייפסכ תוחוד חותינל אובמ

םייאנובשח םינקת םג ללוכ דומילה רמוח .

* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .
** םולשתב הכורכ הניחבל המשרהה .


10706 א תיסנניפ תואנובשח
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : סרוקה תודוסי תואנובשחה
םיאנובשחל .

חותיפ סרוקה : ור " טמס בקעי ח ) הביתכ ( ,
ור " ללה רחש ח ; ןמוינ הוח ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' קלפ םייח
םיצעוי : פורפ ' ינורהא יסוי , פורפ ' תנבל עשוהי

יאשונב עדיהו הנבהה תא קימעהל דעונ סרוקה
תויעבב עדי תונקהלו תיסנניפה תואנובשחה
הז םוחתב תויזכרמ הדידמ . ןנורתפב ןד סרוקה
א תויעב לש תואנובשחה יללכ תרגסמב הל
ץראב םיגוהנה תואנובשחה ינקתו םילבוקמה
םלועבו .רמוח דומילה
ו א םיכרכ לע ססובמ דומילה - רפסה לש ב
תיסנניפ תואנובשח : השעמו הירואת ) הרודהמ
תישימח , ףסאיחא , 2000 ( , הדימל ךירדמ לעו .
ןה רפסב דומילה תודיחי :

דיחי ה 1 ותוחתפתהו עוצקמה תריקס , רואית
יללכ תא םירידסמה םיפוגה
עוצקמה
דיחי ה 2 תואנובשח לש תיגשומ תרגסמ
יפסכ חווידו – תונורקעו תוחנה
הדיחי 3 ןזאמה
דיחי ה 4 דספהו חוור חוד
הדיחי 5 םייאנובשח םייוניש
הדיחי 6 תואצוה
תודיחי 8-7 עובק שוכר
הדיחי 9 רצק ןמזלו ךורא ןמזל תובייחתה
הדיחי 10 ע לע תודוב - תמקהו עוציב הזוח יפ
הריכמל םיניינב
הדיחי 11 עב הרבח " מ – םייאנובשח םיטביה
הדיחי 12 תועקשה


10720 ב תיסנניפ תואנובשח
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : סרוקה תואנובשח א תיסנניפ .

פ חותי סרוקה : ור " ח בקעי טמס ) הביתכ ( ,
ור " ללה רחש ח ; ןמוינ הוח ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' קלפ םייח
עוי םיצ : פורפ ' ינורהא יסוי , פורפ ' תנבל עשוהי

תורטמ ה סרוק
יאשונב עדיהו הנבהה תא קימעהל דעונ סרוקה
תויעבב עדי תונקהלו תיסנניפה תואנובשחה
הז םוחתב תויזכרמ הדידמ . ןנורתפב ןד סרוקה
תואנובשחה יללכ תרגסמב הלא תויעב לש
ץראב םיגוהנה תואנובשחה ינקתו םילבוקמה
םלועבו .

רמוח דומילה
ור לש ורפס לע ססובמ סרוקה " טמס בקעי ח
תיסנניפ תואנובשח : ת השעמו הירוא ) הרודהמ
תישימח , ףסאיחא , 2000 ( הדימל ךירדמ לעו .

הדיחי 1 םיסמ סוחיי
הדיחי 2 ךורא ןמזל הריכח
הדיחי 3 םידבועל תובטה
הדיחי 4 םירזגמ יפל חוויד
הדיחי 5 תויופתוש
הדיחי 6 םינמוזמ ימירזת חוד
הדיחי 7 הינמל חוור
הדיחי 8 םייפסכ םייניב תוחוד
תודיחי 11-9 תורחא תורבח לש תוינמב העקשה
– ינזאמה יוושה תטיש
הדיחי 12 כלמ " םיר


הרבחה יעדמ

תואנובשח

96


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10713 תודוסי רקחו תוטלחהה תרות
םיעוציב *
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / לוהינ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / הלכלכ
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה ןובשח ילאיצנרפיד
לוהינו הלכלכ ידימלתל , םיסרוקהמ דחאו
אובמ הרבחה יעדמ ידימלתל הקיטסיטטסל
א , אובמ תורבתסהלו הקיטסיטטסל
םיעדמ ידימלתל .

סרוקה חותיפ : ד " רנבלק הנח ר ; תידוהי
רמייהנגוג ) הכירע (
תימדקא תיארחא : ד " ךילרא הרופצ ר


סרוקה תורטמ
רקח לש םילדומב יסיסב עדי תונקהל דעונ סרוקה
יטסכוטסו יטסינמרטד םיעוציב . םיטנדוטסה
חוסינל םיעוציב רקח לש םילדומב שומיש ושעי
ןנורתפו לוהינה םוחתב תויסיסב תויעב .

דומילה יאשונ
תיסאלק היצזימיטפוא ; ןורתפ ללוכ יראניל ןונכת
יפרג ; נכת םימלשב ןו ; ימניד ןונכת ; טלפ חותינ
יראניל ןונכת תויעבל בשחמ ; יאלמה תרות ; ןונכת
םיטקיורפ – תותשר PERT-CPM ; הטלחה יצע
תוטלחה תלבק לש םילדומו .

דומילה רמוח
רפסה לע ססובמ דומילה םייטסינימרטד םילדומ
םיעוציב רקחב ) החותפה הטיסרבינואה , 1995 ( ,
רפסה לש םוגרת אוהש :
F.S. Hillier and G.J. Lieberman, Introduction
to Mathematical Programming (McGraw Hill,
1990).
םירבסה ללוכה הדימל ךירדמ לע ןכו , תואמגוד ,
תונורתפו תולאש .

* ל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי ןיב
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10697 תילוהינ תואנובשח –
םיאנובשחל *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : תלהנהב רוטפה תניחבב הדימע
ח תונובש . **

חותיפ סרוקה : פורפ ' תנבל עשוהי ) הביתכ ( ,
ד " רהב ריאי ר , ד " ןימק בקעי ר
םיצעוי : ד " טדימשדלוג בקעי ר , ד " ןמסייו השמ ר ,
ד " סאימחנ הירא ר

סרוקה תורטמ
א . קסעב תיריחמתה תכרעמה תרכה
ב . תכרעמ ךותמ םייטנוולרה םינותנה תרכה
תונוש תוטלחה תלבקל םישרדנה ריחמתה
ג . תילוהינ הרקב תורטמל ריחמת ינותנב שומיש
ד . תיריחמת תונובשח תלהנה ימושיר

רמוח דומילה
דיחי ה 1 אובמ : ןגוויסו תויולע תרדגה – תורטמ
תילוהינה תואנובשחה , תויולע תרדגה
ןגוויסו
דיחי ה 2 הנמזה ריחמת תכרעמ – רואית
תיסיסב תיריחמת תכרעמ
הדיחי 3 הת ריחמת תכרעמ ךיל – רואית
תבכרומ תיריחמת תכרעמ
דיחי ה 4 תופיקע תויולע תסמעה : תוקלחמ
תוריש – ןוגראב תוירחא יזכרמ
הדיחי 5 םיפתושמ םירצומו תופתושמ תויולע
– תויולע סוחייב תויעב
הדיחי 6 ןוזיאה תדוקנ חותינ – ןיבש םיסחיה
תוריכמה ףקיהו ריחמ תולע
הדיחי 7 פס ריחמתו המורת ריחמת הגי –
דספהו חוור חודל תונוש טבמ תודוקנ
רוצייב תועובקה תואצוהל סחייתהב
הדיחי 8 תוטלחה תלבקל תויטנוולר תויולע –
תוטלחהל םישורדה םייריחמת םינותנ
טל וו רצק ח ךורא חווטלו
הדיחי 9 בוצקת – דיתעב קסעה תוליעפ ןונכת
הדיחי 10 ןקת ריחמת תכרעמ : תויטס חותינ
ריחמתב
יחי הד 11 תילוהינ הרקב – לע חוקיפ תוכרעמ
קסעה תוליעפ

םירמאמ הבו הארקמ םג ללוכ דומילה רמוח
םיאבה םיאשונב :
תופיקע תויולע לוהינ – הבחרה
ריחמת ABC
תויאדכ תקידבלו הריחבל םינוש םידדמ
תועקשה


* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש ז סרוקב ה .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .
** םולשתב הכורכ הניחבל המשרהה .


10705 תונובשח תרוקיב
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : ה סרוק תודוסי תואנובשחה
םיאנובשחל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' לטפ לצרה , ור " ח ) הביתכ ( ,
ימדקא יארחא : פורפ ' ןומלט יבצ


תונורקעה לש הנבה תונקהל דעונ סרוקה
ףסונבו תרוקיבה תרותב םייסיסבה , עדי תונקהל
תרוקיב ילהונב תוחוד תרוקיבב תוקינכטו
םייפסכ .רמוח דומילה
לש ורפס לש ןושארה ךרכה לע ססובמ דומילה
פורפ ' לטפ לצרה , תרוקיב תונובשח ) הרודהמ
תיעיבר , סלפ , 2002 .( יקרפ תא וארקי םיטנדוטסה
הדימל ךירדמ תרזעב םייטנוולרה רפסה , וחתניו
םייתימא םיבצמל היצלומיס םיווהמה םיעוריא
נ םהב ותדובעב ןובשחה האור לקת .

יאשונ דומילה
עוצקמה רואית
תרוקיבה ינקת : םיישיא םינקת
תימינפ הרקב
תרוקיבה ינקת : עוציב ינקת
תרוקיבה ילהונ ) הקיטקרפ :( שוכרה תומיא
תרוקיבה ילהונ ) הקיטקרפ :( תומיא
תובייחתהה
תרוקיבה ינקת : חוויד ינקת
םידחוימ תוחוד םירחאו
ןובשחה האור לש תיקוחה ותוירחא
תואנוהו תויועט
תיעוצקמ הקיתא
בתכמו ןובשחה האור דרשמב תוכיא תרקב
תרוקיבל תורשקתה


הרבחה יעדמ

תואנובשח

97


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10666 א םיסמ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : סרוקה תודוסי תואנובשחה
םיאנובשחל וא תודוסי תואנובשחה .

חותיפ סרוקה : וע " סוילוי ימר ד , ור " יליא ח
ןמרטיפ , ור " ןהכ םיסנ ח ) הביתכ ( ;
ינומרח ןתמ ) הכירע (
ימדקא יארחא : ד " רתלא יבא ר
םיצעוי : פורפ ' ינורהא יסוי , ור " יבא ח רלה , ור " ח
לבוש דעלג

ךות םיסמ ינידב עדי םיטנדוטסל הנקמ סרוקה
םחותינו םייטנוולר םיעוריא תמגדה .

סרוקה תורטמ
תטיש תא דומללו סמה תלטה תרטמ יהמ ןיבהל
סמה תלטה ; תורדגהו םייסיסב םיגשומ ריכהל
הסנכה סמ תדוקפב ; יוסימ תונורקע דומלל
הל הצוחמו לארשיב תוסנכה ; תא ןוחבל יללכ
םידספה זוזיקו תואצוה תרתה ; תא ןיבהל
תוסנכה יוסימ לש ללוכה תכרעמה פ י תויתור
לארשיב .


רמוח דומילה
דיחי ה 1 םיסמל אובמ
דיחי ה 2 די חלשמו קסעמ תוסנכה
הדיחי 3 הדובע תוסנכה
דיחי ה 4 תויביספ תוסנכה
הדיחי 5 תודחוימ תואקסעו תורחא תוסנכה
הדיחי 6 ןיב יוסימ - ימואל
הדיחי 7 ו תודחוימ תוסנכה םירוטפ
הדיחי 8 תואצוה יוכינל תונורקע
הדיחי 9 ןומימ תואצוה
הדיחי 10 תורחא תואצוה
הדיחי 11 תואצוה – תונוש תוארוה
הדיחי 12 םידספהו תחפ


10735 תודוסיו טפשמל אובמ
טפשמה
4 הליגר המרב תוכז תודוקנ

םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : פורפ ' רב הרדה - רומ
םיצעוי : פורפ ' רימז לייא , פורפ ' ולש הלאירבג ,
ד " עיבר דוד ר

סיסב יגשומ דמולל תונקהל דעונ סרוקה
יחנומ לש הבחרה העיריה תא סורפלו םייטפשמ
םיידוסי טפשמ . טפשמה , הנילפיצסיד לכ ומכ
תרחא תיעוצקמ , עדי לש יביטמרונ ףוג אוה ,
רוהו תוירואת תוידדה תועפשה ילעב תוא . טפשמה
תומרונ טלופו תישונא תוגהנתהו תואיצמ טלוק
תובייחמ תוגהנתה . יתנידמ רטשממ קנוי אוה
והנבמב יולתו . לש הכובס תיתשתמ בכרומ אוה
דחמ תוינדיחי תוארוה ) דוסי יקוח , םיקוח ( ,
תידסומ תשרמו - ךדיאמ תיתכלממ ) המגודל :
תקקוחמ תושר , טפשמ יתב .(

דומילה יאשונ
םינודנה םיאשונה ןיב : טפשמ תורוקמ , תוטיש
טפשמ , לארשי תנידמ לש רטשמה הנבמ , תודוסי
תילילפה תוירחאה , ילהנימה טפשמה תודוסי ,
םיזוח יניד םיללוכש םיבויח יניד , ינידו ןיקיזנ יניד
ןיינק .

10736 יקסעה טפשמה תודוסי
4 נ הליגר המרב תוכז תודוק

עדי םדוק שורד : סרוקה אובמ טפשמל
טפשמה תודוסיו .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רב הרדה - רומ
םיצעוי : פורפ ' רימז לייא , פורפ ' ולש הלאירבג ,
ד " עיבר דוד ר

סרוקל ךשמה סרוקכ שמשל דעונ סרוקה במ או
טפשמה תודוסיו טפשמל ) 10735 ( , תונקהלו
םירושקה םיאשונב רתוי קימעמ עדי סיסב
ירחסמהו יקסעה םוחתל . םיאשונה ןמ קלח
ןאכ םידמלנה , ינידו םידחוימ םיזוח יניד תמגוד
ינחור ןיינק , םיאשונה לש םדקתמ בלש םה
יאובמה סרוקב ודמלנש .

דומילה יאשונ
םינודנה םיאשונה ןיב : וח יניד םיבויחו םיז
םידחוימ , םיריחס םיכמסמ יניד , ינידב תודוסי
חוטיב , תואקנב יניד , ינידו תנגוה תורחת יניד
תונכרצ , מ להני ירוביצ , םייקסע םילבגה יניד ,
ןוה תנבלה .

הרבחה יעדמ

תואנובשח

98


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10556 ב םיסמ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו םיסמ א הדימע ןכו
ה תושירדב תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

חותיפ סרוקה : וע " סוילוי ימר ד , ור " יליא ח
ןמרטיפ , ור " םיסינ ח ןהכ ) הביתכ ( ;
ינומרח ןתמ ) הכירע (
ימדקא יארחא : ד " רתלא יבא ר
םיצעוי : פורפ ' תוילגרמ םרוי , ור " ןורהא קיציא ח ,
ור " לבוש דעלג ח

תורטמ ה סרוק
ל דעונ סרוקה נקה ו הסנכה סמ ינידב עדי ת , ךות
א תמגדה י םיעור םחותינו םייטנוולר . םיטנדוטסה
תלטה תוטישבו סמה תלטה תורטמב הנבה ושכרי
תונושה סמה ; תורדגהו םייסיסב םיגשומ וריכי
הסנכה סמ תדוקפב ; ודמלי יוסימ תונורקע תא
לארשיל ץוחמו לארשיב תוסנכהה ; תא ונחבי
םידספה זוזיקו תואצוה תרתה יללכ ; תא ודמליו
תויתוריפ תוסנכה יוסימ לש תללוכה תכרעמה
לארשיב .

רמוח דומילה
םיאשונ 3-1 ןוה יחוור
םיאשונ 6-4 םידיגאת יוסימ
םיאשונ 8-7 יונישו תוינמ תריכממ ןוה חוור
הנבמ
אשונ םי 10-9 היישעתו ןוה תועקשה דודיע קוח
םיאשונ 11 היצלפניא ןיגב םימואיתה קוח
םיאשונ 12 ןוהה קוש יוסימ תונורקע


* הדובע בותכל תורשפא ןיא הז סרוק תרגסמב
תינוירנימס .


10549 תויאנובשח עדימ תוכרעמ
תובשחוממ – תרוקיבו הנבמ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקה םללכבו תודוסי
םיאנובשחל תואנובשחה , תרוקיב תונובשח ,
ה תושירדב הדימע ןכו תילגנא תושירדבו
היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

חותיפ סרוקה : ור " ךברוא הדוהי ח , לאומש
רנזיילג , ור " ןהכ ןולא ח ) הביתכ ( ; ןמוינ הוח
) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' ינורהא יסוי
םיצעוי : ד " דגרוא השמ ר , ור " ספ םחנמ ח

תורטמ ה סרוק
עדימה תוכרעמ תכימת ןפוא תא גיצמ סרוקה
ילעבבו םייאנובשחה םילגעמב תובשחוממה
ןוגראב םידיקפתה . לש חותיפב דקמתמ סרוקה
וכרעמ תויאנובשח עדימ ת , תוכרעמ לש הנבמב
יאלמ לוהינלו תונובשח תלהנהל תובשחוממ , ןכו
תוכרעמ ןתואמ הסנכה סמ לש תושירדב
עדימה תחטבאבו תובשחוממ .


רמוח דומילה
ןושאר קלח
דיחי ה 1 תויאנובשח עדימ תוכרעמ ; עדימה
ןוגראב יאנובשחה ; םישמתשמה
תויאנובשחה תוכרעמב ; תובישח
פה יבלש תמקהב ןונכתהו חותי
תובשחוממ עדימ תוכרעמ
דיחי ה 2 תיאנובשח תכרעמ לש םייחה רוזחמ
תבשחוממ
הדיחי 3 תיפסכה תכרעמה ; םינושה םימרוגה
תכרעמ ןנכתמ לע םיעיפשמה
תבשחוממה תונובשחה ; תוארוה
םירפס לוהינ ; ישארה רפסה
דיחי ה 4 תיפסכה תכרעמה – םיפסונ םיביכר
ייאנובשח םילגעמו ם
הדיחי 5 עדימה תחטבא תרות תודוסי
הדיחי 6 עדימה תחטבא

ינש קלח

הדיחי 7 םינוכיס תכרעהו חותינ ; םימויאה ,
תרוקיבה תוכלשהו תופישחה ; ןונכת
תימינפה הרקבה רקסו תרוקיבה ;
תוססבמ תוקידבו תומיא תוקידב ;
תרוקיבה תויאר
הדיחי 8 תוימינפ תורקב
הדיחי 9 תרוקיב תוקינכט בשחמ תועצמאב
הדיחי 10 בשחמ תועצמאב תרוקיב תוקינכט –
ךשמה
הדיחי 11 ורקימ תוכרעמ - םיבשחמ ; תוכרעמ
םינותנ יסיסב
הדיחי 12 טנרטניא , יפוליחו ינורטקלא רחסמ
םיינורטקלא םינותנ


* הדובע בותכל תורשפא ןיא הז סרוק תרגסמב
תינוירנימס .


10910 םידחואמ םייפסכ תוחוד *
4 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 תוכז תודוקנ םיסרוק רובע
םימדוק , סרוקה םללכבו תואנובשח תיסנניפ
ב , תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא תושירדבו
היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

חותיפ סרוקה : ד " עיבר דוד ר , ור " בוש ימולש ח
ימדקא יארחא : פורפ ' ינורהא יסוי
יצעוי ם : פורפ ' יטסינב הליג , פורפ ' ןדע םרוי ,
פורפ ' קלפ םייח

לש הנבהו עדי טנדוטסל תונקהל סרוקה תרטמ
לכב יפסכה חווידה תוארוהו תואנובשחה יללכ
םייפסכ תוחוד דוחיאב תוכורכה תויגוסה .

םישרדנה םיאנתה תריקסב דקמתמ סרוקה
תורבח לש תוחוד דוחיאל , דוחיאה תוטיש םושיי
תונושה , םיגוהנה תואנובשחה יללכ דומיל
תויגוסב עדי תיינקהו םירחא תומוקמבו לארשיב
תובכרומ דוחיא .

חווידה תונורקע תנבה לע שגד םשומ סרוקב
םידחואמה תוחודב גצומה עדימה תועמשמו .

רמוח דומילה
הדיחי 1 םיקסע יפוריצל אובמ
תודיחי 4-2 השיכרה תטיש תודוסי
הדיחי 5 ה יוושה תוטיש ינזאמ ; הרזח
הדיחי 6 םידרפנו םידחואמ םייפסכ תוחוד
הדיחי 8-7 םייפסכה תוחודה דוחיא ילהנ
הדיחי 9 םייפסכ תוחודב תודחוימ תויגוס
םידחואמ


* תרגסמב סרוקה תא םידמולה םיטנדוטס
יח תואנובשחב רגוב ראותל םידומילה בותכל םיבי
הז סרוקב תינוירנימס הדובע , ובתכ רבכ םא אלא
סרוקב תינוירנימס הדובע רבעב תואנובשח
תמדקתמ תיסנניפ ) 10922 .( הדובעה תביתכ
התשגהו תינוירנימסה ןוירנימס תרגסמב ןה
וילא םידחואמ םייפסכ תוחודב םיטנדוטסה
םילוכי םשרהל רחאל ומייסש החלצהב תא
סרוקה . כ ןוירנימסה ךלהמב םישגפמ רפסמ ללו
רטסמסה .


הרבחה יעדמ

תואנובשח

99


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10913 תמדקתמ תילוהינ תואנובשח
םיאנובשחל *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , בו סרוקה םללכ תואנובשח תילוהינ –
םיאנובשחל וא אובמ תילוהינ תואנובשחל
ריחמתו תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

יפ סרוקה חות : פורפ ' ןדע םרוי , פורפ ' ןנור זעב ,
ד " ירג הצינ ר
םיצעוי : ד " ןרב הירא ר , ד " ןתוד דוהימע ר ,
ד " רביל יבצ ר

תואנובשחה תוכרעמ בולישב דקמתמ סרוקה
תוינשדח לוהינ תושיג םע תילוהינה , הרטמב
ןוגראה ךרע תא חיבשהל .

סרוקה תורטמ
ק יכילהת לע ריחמתה תעפשה תא חתנל תלב
ןוגראה יעוציב לעו תוילוהינ תוטלחה .
ריחמת תוטישו תושיג גיצהל , תויולע לוהינ
תומדקתמ לועפת לוהינו , ןפואב ךירעהלו
ןוגראה תורטמ תגשהל ןתמורת תא יתרוקיב .
יפקיה ןיב םירשקה תא קמועל ןוחבל
תויוליעפ , םיחוורו תויולע .
תא ךירעהלו הרקבו ןונכת תוטיש חתנל
פאה ןהלש תויביטק .
תוטלחה תלבקב הכימתל םילכ תונקהל
םיאשונב תוילוהינ : הרחמה , ליהמת תריחב
םיתוריש וא םירצומ , תודובע תאצוה
הנשמ תונלבקל , םיזרכמב תופתתשה ,
דועו תועקשה .

רמוח דומילה
הדיחי 1 אובמ – לש תויטנוולרה ןדבוא
יתרוסמה ריחמתה
הדיחי 2 תוינשדח לוהינ תושיג , ריחמת
תוטלחה תלבקו
הדיחי 3 םיצוליא יפל לוהינו עוציב ידדמ
הדיחי 4 לוהינו תויוליעפ ססובמ ריחמת
תויוליעפ ססובמ
הדיחי 5 תוליעפ יפקיה , םיחוורו תויולע
הדיחי 6 תויטס חותינו תילועפת הרקב
הדיחי 7 הדימל םוקע
הדיחי 8 עדימה ךרעו תוטלחה תלבק
הדיחי 9 ל ילככ ריחמת הרקבו ןונכת
הדיחי 10 םיבלשה תשולש תייגולודותמ
תילבולג תוטלחה תלבקל
הדיחי 11 הרבעה יריחמו חוור יזכרמ
הדיחי 12 תורבח תחבשה
הדיחי 13 םכסמ עוריא חותינ


* תרגסמב סרוקה תא םידמולה םיטנדוטס
בותכל םיבייח תואנובשחב רגוב ראותל םידומילה
הז סרוקב תינוירנימס הדובע . הדובעה תביתכ
התשגהו תינוירנימסה ןוירנימס תרגסמב ןה
תילוהינ תואנובשחב וילא תמדקתמ םיטנדוטסה
םילוכי םשרהל רחאל ומייסש הב החלצ תא
סרוקה . ךלהמב םישגפמ רפסמ ללוכ ןוירנימסה
רטסמסה .


10922 תיסנניפ תואנובשח
תמדקתמ *
4 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
וק םימד , םיסרוקה םללכבו תוחוד םייפסכ
םידחואמ , תואנובשח א תיסנניפ , תואנובשח
ב תיסנניפ , תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא
תושירדבו היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

סרוקה חותיפ : ד " עיבר דוד ר , ור " ח , ור " ימולש ח
בוש
ימדקא יארחא : פורפ ' קלפ םייח
םיצעוי : פורפ ' ןדע םרוי , פורפ ' ינורהא יסוי ,
פורפ ' יטסניב הליג , ד " סייו ןד ר


סרוקה תורטמ
דעונ סרוקה הלו תונקהל מע י ק תא יללכ לש עדיה
יאנובשחה חווידהו םילבוקמה תואנובשחה
םיאבה םיאשונב :

םייסנניפ םירישכמ : הגצה
הינמל חוור . תוינמ ססובמ םולשת .
היצלפניא יאנתב תואנובשחל עקרו אובמ .
עבטמ לע ןיפילחה ירעשב םייונישה תועפשה
ץוח .
תוליעפ ירזגמ חווד .


* הדובע בותכל תורשפא ןיא הז סרוק תרגסמב
תינוירנימס .


םיפסונ םיסרוק םינקמה
תואנובשחב תוכז תודוקנ

םייסנניפ תוחוד חותינ ) 10389 ( ) מ ( – ץבושמ
לוהינב , מע ' 92 .

םידיגאת יניד ) 10900 ( ) מ ( – לוהינב ץבושמ , מע '
94 .


םיפסונ םיסרוקל תוינפה

הלכלכורקימל אובמ ) 10131 ( ) פ ( – ץבושמ
הלכלכב , מע ' 80 .

בל ומיש : תוכז תודוקנ הנקמ וניא סרוקה
ב תואנובשח .הרבחה יעדמ

היגולופורתנאו היגולויצוס

100


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10134 היגולויצוסל אובמ
6 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ

ץלמומ : סרוקה אובמ תיתרבח הבישחל .

חותיפ סרוקה : ד " ךונא לעי ר ) הביתכ ( , פורפ ' ךורב
גנילרמיק ) תביתכ חי הדי 11 ( , יקינדור באוי
) הדיחי תביתכ 7 ( , מ ימע זוע , יקינדור באוי , סחנפ
ןרטש ; ןהכ הדע , ןמרמיצ לכימ ) הכירע ( ;
יבהז ןדרי ) בוציע (
םיצעוי : פורפ ' תור טייב - םורמ , פורפ ' הנוי
ניג צ גרוב , פורפ ' בגוי םהרבא , פורפ ' רעי םירפא ,
פורפ ' הירזע רוטקיו , ד " הבודרוק םהרבא ר ,
ד " ץרווש השמ ר , ד " קיטשירפ יכדרמ ר

סרוקה דעונ ךורעל םע הנושאר תורכיה
תנבהל ךרדכ תיגולויצוסה הביטקפסרפה
היביכרמ לע תיתרבחה תואיצמה . וז תיללכ הרטמ
הלאה םיידומילה םידעיל תמגרותמ :

א . ילככ םישמשמה דוסיה יגשומ דומיל חותינ
היגולויצוסב ;
ב . םימוחתב תויגולויצוס תוירואת דומיל
םידחא : החפשמה , יתרבחה דובירה ,
ו הייטסה דוע ;
ג . םיגשומה תא םשיל תלוכיה חותיפ
נה תוירואתהו " םייתרבח םיבצמ תנבהל ל
תמיוסמ הרבחב םיישממ – הרבחה
תילארשיה ;
ד . תודמלנה תוירואתל תיתרוקיב השיג חותיפ ,
תוביטקפסרפ לש ןמויק תשגדה ךות
תורחתמ תויטרואת .

רפסה לע תוססבתמ דומילה תודיחי היגולויצוס ,
ג תאמ ' ו סינושמ ן ) םוגרת : הדש םרוי ;
החותפה הטיסרבינואה , 1999 .(

ןכ ומכ , תיוולנ סרוקל תרדס ה םיטרס
תינקירמאה ח הרבחה תונופצ תא םירקו ) תנשמ
2002 ( , תללוכה 22 םיקרפ .

רמוח דומילה
הדיחי 1 תיגולויצוסה הביטקפסרפה
הדיחי 2 יתרבח ןוגרא
הדיחי 3 תוברת
הדיחי 4 תוּרב ִ ח ) היצזילאיצוס (
הדיחי 5 תוצובק םינוגראו
הדיחי 6 החפשמה
הדיחי 7 תיתרבח הייטס
הדיחי 8 הליהקה
הדיחי 9 תיביטקלוק תוגהנתה
הדיחי 10 יתרבח דוביר
הדיחי 11 תיטילופ היגולויצוס
הדיחי 12 ותדובעב גולויצוסה


10153 היגולופורתנאל אובמ *
6 כז תודוקנ החיתפ תמרב תו

םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : ד " ךונא לעי ר , ד " רדא תתמ ר -
סינוב ; רמש תימולש ) בוציע (


סרוקה דעונ חותינל תדחוימה השיגה תא גיצהל
לש םיגולופורתנאה תא תנייפאמה תויוברת
תוברתה , גולופורתנאה ידיקפת תא םי ימוחת תאו
יגולופורתנאב םיירקיעה ןיינעה תיתוברת ה .

תא שיגפמ סרוקה םיטנדוטסה תינועבצ תשק םע
תוקוחרו תובורק תויוברת לש , ו תא שיגדמ
הלא םימיב ןהב םיללוחתמה םייונישה
ו תומלענו תוכלוה תובר תויוברת םהיתובקעבש .


רמוח דומילה
רפסה לע ססובמ סרוקה תיתוברת היגולופורתנא
דנליבה םאיליו תאמ ) םוגרת : הדש םרוי ;
אה החותפה הטיסרבינו , 1999 ( , הדימל ךירדמ לע
תיתוברת היגולופורתנאב םירמאמ תפוסא לעו
) תירבעב ( , הרבחה לע םירמאמל בר לקשמ הבש
תילארשיה ) החותפה הטיסרבינואה , 2008 .(

יאשונ דומילה
תרושקתו הפש
םידלי לודיג
תוילכלכ תוטיש
ןיאושינו ןימ
תיב קשמו החפשמ
וּראש אצומו ת
יטילופ ןוגרא
לעהו תד - יעבט
תונמא
יתוברת יוניש


* הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי ןיבל
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10161 תיתרבח הבישחל אובמ
3 החיתפ תמרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / םיסחיו הנידמה עדמ
ןיב - םיימואל ; תרושקת
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : ד " ר ךונא לעי , יקינדור באוי ;
יצ לכימ ןמרמ ) הכירע (

דוסי יגשומ םע ינושאר שגפמ הווהמ סרוקה
הרבחה יעדמב םינושה תעדה ימוחתב .

רמוח ה דומיל
א . רפסה יכרכ תשמח לע ססובמ דומילה אובמ
תיתרבח הבישחל ) םוגרת : ה ' עלס ;
החותפה הטיסרבינואה , 2005 ( , םוגרת םהש
סרוקה לש תירבעל Introduction to the
Social Sciences ) 2000 ( הטיסרבינואה לש
הילגנאב החותפה . קסוע םיכרכה ןמ דחא לכ
דחא יזכרמ אשונב , ןוגכ : החפשמה , קוש
הדובעה , דועו היצזילבולג . קוסיעה תרגסמב
תורכיה םיטנדוטסה וכרעי הלא םיאשונב
טבמה תודוקנ םע תינושאר תונילפיצסידה לש
הרבחה יעדמב תונושה : היגולויצוס , עדמ
הנידמה , לכ היגולוכיספו הלכ .
ב . הדימל ךירדמ : םיאשונה תא דקממ ךירדמה
סרוקב םידמלנה , םניאש םיאשונ ריהבמ
םתוא רשקמו לארשיב םיטנדוטסל םירכומ
םיילארשי םירקחממ םינותנלו םיטביהל
םיליבקמ . לש לוגרת בלושמ ףא ךירדמב
לע הדימל תויונמוימ - םיטנדוטסל רשפאל תנמ
ןיעמ םישדח " הלק התיחנ " תימדקאה הריזב ,
ןכתיי התואש תיעדמה הפשה םע תורכיה ללוכ
רבעב ושגפ אלו , עוציבו תובושת חוסינ
םינוש םירמוחו םיאשונ ןיב היצרגטניא .
ךשמהב םג םיטנדוטסל וליעוי הלא תויונמוימ
םהידומיל .
הרבחה יעדמ

היגולופורתנאו היגולויצוס

101


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10691 הרבחל הנידמ ןיב :
הקיטילופה לש היגולויצוס *
6 ר המרב תוכז תודוקנ הליג
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / םיסחיו הנידמה עדמ
ןיב - םיימואל / הנידמה עדמ
ץלמומ םדוק עדי : מ דחא סרוקה םי אובמ
היגולויצוסל , אובמ ב תוטישו תושיגל עדמ
הנידמה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' גנילרמיק ךורב ) הביתכ ( ,
פ ר פו ' ןמרה רמת , ד " יול לג ר , ד " ןמפוק הנליא ר ,
דלוגנייפ טבזילא ; ףרוצ הבוט , ןהכ הדע , הנרוא
ןהכ - ץרוש ) הכירע (
םיצעוי : ד " ךונא לעי ר , ד " ןב ירוא ר - רזעילא ,
פורפ ' גוצרה הנח , פורפ ' ישי לעי , פורפ ' והיעשי
ןמביל , פורפ ' קסיל השמ , פורפ ' רגרביונ ןימינב ,
פורפ ' הירזע רוטקיו

תורטמ ה סרוק
סרוקה דעונ ה ךילהתה תא חתנל ויצוס - יטילופ ,
יטילופה ויפוא תא םיריבסמה דוסי יגשומ ןוחבלו
יתרבחה רדסה לש . ב תרגסמ סרוקה הנגצות
תושיג תויטרואת הל תונוש נב יטילופה ךילהתה ת ,
ו ונודיי ה םינוש םירקחמ םינחוב תא יסחי לולכמ
הרבחל הנידמ ןיב ןילמוגה , תואמגוד ןתמ ךות
מ תונוש תורבח .

םתנבהל תיגשומו תיטרואת תרגסמ עיצמ סרוקה
ויצוס םירדסה לש - םייטילופ , שגד ןתמ ךות
ה גשומ חותינ לע דחוימ וע המצ תונושה תושיגהו
הרבחב הרוזיפל . םיגשומ ונודיי סרוקה ךלהמב
ומכ םיפסונ םייזכרמ תיטילופ תוברת , הרבח
תיחרזא , תוגלפמו תוצובק . ןכ ומכ , עיצמ סרוקה
) תינכדע םירמאמ תארקמ תועצמאב ( ןויד
םייזכרמה םייתרבחהו םייטילופה םיכילהתב
ה האמה לש הנורחאה תיצחמב - 20 , רהוצ חתופו
לע ויתוכלשהו היצזילבולגה ךילהת תנבהל
הנידמ יסחיב תורומתה - האמה תישארב הרבח
ה - 21 .

מה םיטנדוטסל דעוימ סרוקה ת םיניינע רקחב
הקיטילופהו הרבחה , םיניינועמהו ןיבהל םקמועל
םיכילהתה תא תואיצמה תא םיבצעמה תיטילופה
םייח ונא הבש .

רמוח דומילה
הדיחי 1 ויצוסה ךילהתה - יטילופ
הדיחי 2 עה ו היתולבגמו המצ
הדיחי 3 היגולואידיאו תיטילופה תוברתה
דיחי ה 4 ויצוס םירדסה - םייתאוושה םייטילופ
הדיחי 5 תיחרזאה הרבחה , תוגלפמו תוצובק
הדיחי 6 הרבחהו תינרדומה הנידמה

םיינכדע םירמאמ תארקמ ללוכ דומילה רמוח
היגולויצוסב תויזכרמ תויגוסב םיקסועה
תיוושכעה תיטילופה .

* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש סרוקב הז .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10495 תילארשיה הרבחב תומגמ *
6 המרב תוכז תודוקנ הליגר

ץלמומ םדוק עדי : סרוקה היגולויצוסל אובמ .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןב רימא - תרופ , פ ר פו ' דג
יליזרב , פורפ ' רעי םירפא , פורפ ' רומיל לאיחי ,
פורפ ' החומס ימס , פורפ ' בגר יטומ , פורפ ' הרובד
ןהכה , ד " ירג בל ר גרבנ , ד " קנרטספ לחר ר , ד " ר
טיבש באז ) הביתכ ( , ץיברוה הניד ; רגנוא לעי
) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ישאב ףסוי , פורפ ' ןב רזעילא -
לאפר , פורפ ' רב הקבר - ףסוי , פורפ ' הד דוד - סירפ ,
פורפ ' גוצרה הנח , פורפ ' ןמיו יבג , פורפ ' זיזע
רדייח , פורפ ' שימלח הביבא , פורפ ' בגוי םהרבא ,
פורפ ' ןמייל לאומש - גיצליו , פורפ ' קסיל השמ ,
פורפ ' רגרביונ ןימינב , פורפ ' החומס ימס , פורפ '
בונוימס השמ , פורפ ' ינויצע הוח - יולה , פ ר פו ' םרוי
ירפ , פורפ ' גנילרמיק ךורב , פורפ ' יתשק קחצי ,
פורפ ' ץיבוניבר ינד , פורפ ' העור קחצי , פורפ ' ילא
איגש , פורפ ' יקסנקרש אריע , ד " ךונא לעי ר , ד " ר
ןרא ןועדג , ד " ןמפוק הנליא ר , ד " ץרווש השמ ר

סרוקה תורטמ
הרבחה חותינל הביטקפסרפ גיצהל
לש התובכרומ תרכה הרקיעש תילארשיה
םיעסשה תרכהו תילארשיה הרבחה
הב םימייקה םייזכרמה , חותינ תועצמאב
תוהזה ביבס תקולחמו המכסה לש םידקומ
תיביטקלוקה ) תידוהיה - תינויצ ( הב ;
יוניש לש םיכילהתו תועפות לע עדי תונקהל
תיתרבחה תואיצמב םישחרתמה תויכשמהו
םייפלאה תונש ףס לע לארשיב , תא ןוחבלו
ירוטסיה טבמב םתוחתפתה ;
הנבמב המכסהו חתמ לש םידקומ לע דומעל
תילארשיה הרבחה לש יתצובקהו ידסומה ;
רשפאל שומיש ינושאר חותינה תוטישב
יגולויצוסה ריכה ןתואש ו םיטנדוטסה סרוקב
היגולויצוסל אובמ ) 10134 ( , ניכהלו ם תארקל
םיאשונ לש רתוי דקוממו קימעמ דומיל
םימדקתמ םיסרוק תרגסמב םירחבנ .

רפסה לע ססובמ דומילה רמוח הרבחב תומגמ
תילארשיה א תכירעב ' זו רעי ' טיבש
) החותפה הטיסרבינואה , 2001 .(

יקרפ דומילה
קרפ 1 אה הרבחהו תינויצה היגולואידי
תיבושייה
קרפ 2 בושייב תיביטקלוקה תוהזה
קרפ 3 םיברע יסחי - לארשיב םידוהי
קרפ 4 הטילקו היילע
קרפ 5 יא - תילארשיה הרבחב ןויווש
קרפ 6 לארשי לש תיטילופה הלכלכה
קרפ 7 תיטפשמהו תיטילופה תוברתה
לארשיב
קרפ 8 תילארשיה תוברתה
קרפ 9 לארשיב ךוניחה
קרפ 10 תרושקתה יעצמא
קרפ 11 םיעסש תבורמ הרבח
קרפ 12 תיביטקלוקה תוהזב יוניש יכילהת


* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10295 תיצוביקה הרבחה – יסופד
תויכשמהו יוניש
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה תומגמ הרבחב
תילארשיה , היגולויצוסל אובמ .

חותיפ סרוקה :
פורפ ' ןב רזעילא - לאפר , פ ר פו ' זיב היבליס ' יוא ,
פורפ ' ןאו רייפ - ןד - הגרב , פורפ ' רעי םירפא ,
פורפ ' דבוע בקעי , פורפ ' רנזור םחנמ , פורפ ' ףסוי
פש ר , ד " דריב תירונ ר - דוד , ד " ןמלה רימא ר ,
ד " ר לפוט םחנמ , ד " רוש ןועמש ר , ד " ןבואר ר
אריפש , ד " רפש לארשי ר , רקוס באז ; תב - ןח
טסריפ , ןרק הבוהא ) הכירע ( , רמש תימולש
) בוציע (
םיימדקא םיארחא : פורפ ' ןב רזעילא - לאפר ,
פורפ ' רעי םירפא
םיצעוי : פורפ ' רב הקבר - ףסוי , פורפ ' םייח יאקרב ,
פורפ ' גוצרה הנח , פורפ ' ןזח םייח , פ ר פו ' ןהכ ןוני ,
פורפ ' םרכ השמ , פורפ ' לאירתכ רמת , פורפ ' השמ
קסיל , פורפ ' בונוימס השמ , פורפ ' ןומצע לעי ,
פורפ ' ןוזלשיפ ןועדג , פורפ ' רנזור םחנמ , ד " לעי ר
ךונא , ד " רגמש האל ר - ןמלדנה

תיתרבחה תואיצמה לש הדוחייב דקמתמ סרוקה
הב וללוחתהש םייונישבו ץוביקב . אוה ץוביקה
ש תירוקמ תילארשי העפות התישאר םיכרעב
ו ב םייח םייקל ורתחש תויטסילאיצוס תוסיפת
ןויווש לע םיססובמה , תינרצי הדובעו תויפותיש .
םינוש םירבשמ ץוביקה רבע םינושארה וימי זאמ
םיבר םייוניש וב וללוחתהו , ִ צב ךא ורמשנ םד ,
וא וזכ הדימב תרחא , לע ועבטנש םיסופד - ידי
וידסיימ . םייונישהו ץוביקהש תובר םינש הז
לש םתונרקס דקומב םידמוע וב םיללוחתמה
תוביס המכמ תאזו הרבחה יעדמ ירקוח :

השדח תירוטסיה העפות ץוביקה תויה לשב
שבוגמה יתרבחה ויפוא לשבו תיסחי – בושיי
תואלקח בלשמה יפותיש , םיתורישו היישעת
הק םיפיקמ םייתלי – יתרבח רקחמ רשפאתמ
הדבעמ יאנתל םיבורקה םיאנתב .
םיררועמ וב םייחה יסופדו ץוביקה יכרע
םיאלממש דיקפתה רבדב תויללכ תולאש
לעו םייתרבחה םייחב םיכרעו םילאידיא
הרבחב םמושיי תדימ . תררועתמ וז הלאש
רבוע ןהבש תונורחאה םינשב תאש רתיב
ץוביקה – לכ םע דחי תילארשיה הרבחה –
םייתועמשמ םייכרעו םיינבמ םייוניש .

רמוח דומילה
הדיחי 1 ץוביקה לש הירוטסיהה
הדיחי 2 ץוביקה תליהקב חוכו ןוגרא
הדיחי 3 ץוביקב הדובעה
הדיחי 4 ץוביקה תלכלכ
הדיחי 5 ץוביקב הלכשהו ךוניח
הדיחי 6 ץוביקב החפשמה
הדיחי 7 ץוביקב םישנ
הדיחי 8 ץוביקה תוברת
הדיחי 9 ץוביקב הרבחו דיחי
הדיחי 10 ץוביקב דוביר יכילהת
הדיחי 11 תילארשיה הרבחהו ץוביקה
הדיחי 12 ויתולובגו ןויוושה
הדיחי 13 ץוביקה ףוס ?


הרבחה יעדמ

היגולופורתנאו היגולויצוס

102


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10270 תיתרבח הייטס
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה היגולוכיספ
תיתרבח , היגולויצוסל אובמ .

חותיפ סרוקה : פורפ ' בהר ארויג , פורפ ' השמ
דדא , ד " ץכ הכרב ר - ןאביש , ןרטש סחנפ ;
ןהכ הדע ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' בהר ארויג
וי יצע ם : פורפ ' רימא םחנמ , פורפ ' ןושחנ לארשי ,
פורפ ' ןמשיפ ןועדג , פורפ ' ג ' רמורק דלר ,
פורפ ' רנטר הירא

סרוקה תורטמ
םוחתה לש תילאוטקלטניא הנבה תונקהל
לע - אשונב תיטרואתה תורפסה תרכה ידי
תיתרבחה הייטסה ;
הנבה תונקהל " תישעמ " , םושיי תלוכי רמולכ
חמ םיבצמב הירואתה םוימויה יי ;
הנבה תונקהל " תישגר " , הנבה תלוכי רמולכ
יוניגה תנבה ןכו םהישעמ לשו םיטוסה לש
םהיפלכ .

לע ססובמ סרוקב דומילה רפסה הייטסה לע
) םוגרת : הדש םרוי ; החותפה הטיסרבינואה ,
2002 ( רפסה םוגרת אוהש :
E. Goode, Deviant Behavior, 6th ed. (Prentice
Hall, 2000).
הדימל ךירדמ לע ןכו .

סרוקה הנבמ
א קלח תוירואת ןיב הנחבהה לע רקיעב דמוע
תויטסינויצקורטסנוק תוירואתל תויטסיביטיזופ
הייטסה לש . תודיחימ קלח תודמלנ הז קלחב
סרוקה לש דומילה . *

ב קלח תוצופנ הייטס תורוצב דקמתמ : תוגהנתה
תיניירבע ) רקיעב : חצר , סנוא , תוניירבעו
אווצה ןבלה ןור ( ; םייקוח םימסב שומיש
) קבטו לוהוכלא ( םייקוח יתלב םימסבו ; תויטס
םירבג ברקב תוילאוסקסומוהו תוילאוסקסורטה
תחאכ םישנו ; הייטסכ תוינפוג תונוכת ) תויוכנ ,
עקעק תובותכ , תנמשה - רתי ( ; תיביטינגוק הייטס
) תויתד תותכל תופרטצה , אראפ - היגולוכיספ ( ; ןכו
הרוצכ שפנ תולחמב תיתרבח הייטס לש .
*

* דוקה הסרגב םג ודמלנ ולא תודיחי סרוקה לש תמ
) לש ףקיהב היהש 3 נ " דבלב ז .( דע הדמלנ וז הסרג
ב רטסמס 2002 .


10721 תויגולויצוס תוירואת
תויסאלק *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : סרוקה היגולויצוסל אובמ , סרוק
סונ ף ב היגולויצוס וא הרבחה יעדמב סרוקו
חורה .

חותיפ סרוקה : ד " ךונא לעי ר , ןוסבקעי רדה , באז
רקוס ; גרבנירג הרואיל ) בוציע (

לש תויטרואתה םהיתושיג תא גיצמ סרוקה
היגולויצוסה תובאמ העבש : טנוק , סקרמ ,
ליווקוט , םייהקריד , וטראפ , למיזו רבו . וב תונודנ
ויגוסה תויזכרמה ת , תוילאוטקלטניאה
תויגולודותמהו , ה בסנ ןהילעש ו חוכיו
תיסאלקה היגולויצוסב ) תמדקומה .(

םייתרבחה םיכילהתה תגצהב חתפנ סרוקה
הרבחה החמצ םכותמש םיילאוטקלטניאהו
טרפב היגולויצוסהו ללכב תינרדומה . וכשמה
םייטרואתה תונויערהו םיגשומה תא ראתמ
םיגולויצוסה וחתיפש ןיבהל הרטמב םייסאלקה
ינייפאמ תאו הלאה יונישה יכילהת תא ריבסהלו
השדחה הרבחה – תינרדומה – דגנל הווהתמה
םהיניע . תא ןיבהל םידמולל רשפאמ סרוקה
םיבר םינעשנ וילעש יטרואתה סיסבה
תורוקמה תא ןכו םיינרדומה םירקחמהמ
היגולויצוסב תורחתמה תוירואתה לש םייסאלקה
וננמז תב .

ןורא ןומר לש ורפס לע ססובמ סרוקה ךרד ינויצ
תיגולויצוסה תוגהב ) םוגרת : ק ' ןייטשלרפ ;
החותפה הטיסרבינואה , 1993 ( , תפוסא לע
ו םירמאמ לע הדימל ךירדמ .

* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10722 תונב תויגולויצוס תוירואת -
וננמז
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : סרוקה היגולויצוסל אובמ , סרוק
סונ ף ב היגולויצוס וא הרבחה יעדמב סרוקו
חורה . ץלמומ םדוק עדי : סרוקה תוירואת
תויסאלק תויגולויצוס .


חותיפ סרוקה : ד " ךונא לעי ר , רקוס באז ; לעי
רגנוא ) הכירע (


סרוקה תורטמ
דעונ סרוקה תושיגה תאו תומגידרפה תא גיצהל
היגולויצוסב וחתפתהש תויזכרמה תויטרואתה
האמה לש הנושארה תיצחמהמ ה - 20 ונימי דעו ,
ו שחב וללוחתהש םייונישה לע דומעל הבי
האמה ףוס תארקל תיגולויצוסה ה - 20 תליחתו
האמה ה - 21 .

ןושארה וקלח תויוחתפתהב ןד סרוקה לש
תיסאלקה תיטרואתה הבישחב ןרוקמש , וגכ ן :
םזילנויצקנופה , טקילפנוקה , נה וא - םזיסקרמ
ו ילובמיסה םזינויצקארטניאה . ינש קלח י ו
םירחאה תויטרואת תויוחתפתהב םידקמתמ
רתוי תורחואמ , וד תמג : םזינימפה , טסופה -
טסופהו םזילרוטקורטס - םזינרדומ .

דומילה רמוח
ג לש ורפס לע ססובמ סרוקה ' גרו ' רציר תוירואת
תוינרדומ תויגולויצוס ) םוגרת : הדש םרוי ;
החותפה הטיסרבינואה , 2006 ( , תפוסא לע
ו םירמאמ לע הדימל ךירדמ .


הרבחה יעדמ

היגולופורתנאו היגולויצוס

103


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10737 הרבח , הלכלכו הקיטילופ
6 המרב תוכז תודוקנ הליגר

הלבק יאנת : םיסרוקה ןיבמ דחא אובמ
היגולויצוסל , אובמ תיתרבח הבישחל , אובמ
מל הלכלכורק .

חותיפ סרוקה : ד " ר קהנזור באז


רטמ ו סרוקה ת
ןתועצמאבש חותינ יכרד גיצהל דעונ סרוקה
םייחה לש הנבהל םורתל הלוכי היגולויצוסה
םיילכלכה . יסחי תא םיגדמו ריבסמ סרוקה
םייתרבח םימרוג ןיב ןילמוגה , םייטילופ
םיילכלכה תודסומהו תוליעפה ןיבל םייתוברתו .
מ סרוקה יריפמא עדימו תויטרואת תושיג גיצ
םיעגונה םייזכרמ םימוחת השולשל םירושקה
הרבח ןיב םיסחיב , הלכלכו הקיטילופ :
תילכלכה היגולויצוסה , יא לש היגולויצוסה -
דובירהו ןויוושה , תינידמה הלכלכהו . רתיה ןיב ,
םייתוברתהו םייתרבחה תודוסיב קסוע סרוקה
םיקוושה לש , תותשר לש תוליעפב תויתרבח
הלכלכב , ףסכה לש תיתרבחה תועמשמב ,
יא לש תויתרבחה תוכלשהבו תורוקמב - ןויוושה ,
יאב - תוינתאו ןויווש , יאב - רדגמו ןויווש ,
הלכלכב הנידמה תוברועמב , החוורה תנידמב ,
הרבח ןיב םיסחיה לע היצזילבולגה תוכלשהבו ,
הלכלכו הקיטילופ .

דומילה רמוח
סרוק רפס
הארקמ
הדימל ךירדמ


10659 תוברתה לש היגולויצוס
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / הרבחה יעדמ – יללכ ;
תרושקת
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה אובמ
היגולויצוסל , היגולופורתנאל אובמ .

סרוקה חותיפ : פורפ ' בגר יטומ ) הביתכ (
םיצעוי : פורפ ' ןזח םייח , פורפ ' סביל רמת ,
ד " ןמטייו השס ר

יתרבחה דיקפתה תייגוס היוצמ סרוקה דקומב
תונמאהו תוברתה לש , יונישה יכילהת רואל
נשה תיצחמב ושחרתהש יתוברתה י האמה לש הי
ה - 20 . רופ סרוקה ס תוירואתהו רקחמה תושיג תא
תא תוריבסמו תונחוב רשא תויזכרמה םיטביהה
וז היגוס לש םינושה , ןהבו : תוברתה לש התחירפ
תונמא ןיבל הניב םילדבהה תקיחשו תירלופופה
ההובג ; תרוקיב לש ילככ תויונמאה לש ןדיקפת
תונרתחו ; םעטה לש םדיקפת , יטתסאה טופישה
תה תונכרצהו ו רומישב תיתובר ב ש י הנבמה יונ
יתרבחה ; תונמאהו תוברתה םיימואל םירשקהב
בו היצזילבולגה יכילהת ; תוינוגראה תורגסמהו
תיתוברתה תוליעפה תמייקתמ ןהב .

סרוקה רפס תא ללוכ דומילה רמוח אובמ
תוברתה לש היגולויצוסל , הדימל ךירדמו .

רפסה יקרפ
קרפ 1 תוברתו היגולויצוס : תו תושיג ימוח
רקחמ
קרפ 2 ה " הדובע " תוברתה לש
קרפ 3 תונמאו תוברת לש ידסומה רשקהה
קרפ 4 תונמא ו תירלופופ תוברת : תוינרדומ ןיב
טסופל - תוינרדומ
קרפ 5 היגולואידיא , הינומגה , תויתרוקיב
תונרתחו
קרפ 6 יתוברתה רוציה הדשו יתוברת ןוה
קרפ 7 םעט , יתרבח םוקימו תונכרצ
קרפ 8 ברת תוימוקמו תוימואל תויו
קרפ 9 תימלוע הרבחו תילבולג תוברת
קרפ 10 םוכיס10680 רדגמ ידומילל אובמ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / םיסחיו הנידמה עדמ
ןיב - םיימואל / הנידמה עדמ
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה אובמ היגולויצוסל .

חותיפ סרוקה : ד " יאני הצינ ר , פורפ ' הוונ הנח ,
פורפ ' רואלא רמת , ד " ןיבול ילרוא ר , ד " ימת ר
לאימע - רזואה ; ד " ץיבוקרב הצינ ר , ד " הרימא ר
םולבלג , ד " ןמלה תירש ר , ד " ויז הילמע ר ,
ד " יפצומ הנינפ ר - רלה , ד " ןמדירפ תאיל ר ,
פורפ ' רא ןמדירפ הלאי , ד " רימק תירוא ר
) הביתכ ( ; רגנוא לעי ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' גוצרה הנח , פורפ ' סייו הריאמ ,
ד " ךאלמ הלייא ר - סניפ , ד " רעס הילמע ר ,
ד " טיברש סינד ר , ד " ןושש הנרוא ר - יול

סרוקה תורטמ
תויוחתפתהה תא גיצהלו תופמל דעונ סרוקה
דומה תיטסינימפה הבישחה לש תויזכרמה תינר
טסופהו - תינרדומ , עדי םוחת הנבנ ןביבס רשא
תוירואת לש רישע , לש תוקיטקרפו תויגולודותמ
רדגמ . תא תיתרוקיב הבישחל דימעמ סרוקה
ינומגהה ירדגמה רדסה , םייתרבחה םיסחיה תא
םינימה ןיב , תורבחב םישנ לש ןחוכו ןדמעמ תא
תונוש , םנוניכ תאו תוברתב םישנ לש ןגוציי תא
יבוס לש םיירדגמ םיטקי .

רמוח ה דומיל
רמוח רפסה לע ססובמ דומילה הבישחל םיכרד
תיטסינימפ : רדגמ ידומילל אובמ ) הטיסרבינואה
החותפה , 2007 ( ןויד ללוכה , לע תרוקיבו תונשרפ
םייזכרמה םיריצל וכפהש תובושח תוריצי
תונש זאמ תיטסינימפה הבישחה תוחתפתהב
ה האמה לש םישימחה - 20 . הריצי לכ הביל הווהמ
רדגמ ידומילב יפיצפס םוחת לש . תוריציה תרזעב
תונויערה רחא בוקעל םיטנדוטסה ולכוי
תבתוכה תא וקיסעהש , רגתאל ונענש םירקחמה
הריציה הביצהש ילאוטקלטניאה , תובוגתה רחאו
םהילע תויתרוקיבה . הארקמה תיוולנ רפסל
תיטסינימפ הבישחל םיכרד ) הטיסרבינואה
החותפה , 2007 ( , םימגרותמ םירחבנ םיקרפ הבש
רפסב םינודנה םיבתכה ךותמ .

יקרפ דומילה
" ינשה ןימה " – ראובוב הד ןומיס
יא לש הקיטמלבורפהו - םינימה ןיב ןויוושה .
" תוברתל עבט ומכ רכזל הבקנה םאה ? " –
תוברתל עבט ןיב חוכיווהו רנטרוא ירש .
" ןוגראה לש םירבגו םישנ " – תבזור ' סומ
רטנק תועצמאב תוירבגהו תוישנה רוצייו
הדובעה ןוגרא .
" תוהמיא לש הקותעש " – צ יסננ ' ורודו
רדגמ לש היגולוכיספהו .
" גגה תיילעב תעגושמה " – טרבליג הרדנס
תוברתב תרצויה השיאה גוצייו רבוג ןזוסו .
" העווזה תוחוכ " – ג ' הביטסירק הילו
טושפ ןפואב הנבומ וניאש ישנה טקייבוסהו
הפש ומכ .
" םזינימפב עדמה תלאש " – גנידרה הרדנס
םזינימפב תיעדמה הריקחה תייגוסו .
" לבגומ יתלב םזינימפ " – לע ןוניקמ ןירתק
קוחו םייח לע םינוש חיש יגוס .
" הירוטסיהה לש הקיטילופהו רדגמ " –
ג ' חותינו םישנ לש הירוטסיה לע טוקס ןאו
הירוטסיהה לש ירדגמ .
" ינימה הזוחה " – לע ןמטייפ לורק
תוחרזאה גשומו היכראירטפה .
" לחייל " – תיתוברתה הקיטילופהו סקוה לב
רדגמו עזג לש .
" רדגמ לש תורצ " – ג ' תונרתחהו רלטב תידו
ןיב תוהז לש - תירדגמ .

הרבחה יעדמ

היגולופורתנאו היגולויצוס

104


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10682 יארב תוחפשמ תיגולויצוס הי
תיגולופורתנאו
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה אובמ
היגולויצוסל , אובמ היגולופורתנאל .

חותיפ סרוקה : ד " תתמ ר רדא - סינוב ) הביתכ ( ,
ד " ךונא לעי ר ; ןייטשטו היח , ןמרמיצ לכימ
) הכירע (
תימדקא תיארחא : פורפ ' רב הקבר - ףסוי
םיצעוי : פורפ ' םדא םעניבא , פורפ ' ץכ תור ,
ד " שורב הנליא ר , ד " טנוג תור ר , ד " יכדרמ ר
קיטשירפ , רגנילז היתב

םיסחיה בחרמ לע יתרוקיב ןויד ךרענ סרוקב
םייתחפשמה , עו םימרוג םע הז בחרמ לש וירשק ל
םייתרבח , םואל םהיניב , הנידמ , תד , עזג , דמעמ
הלכלכו . תוחפשמ לע בחרנ ןויד םייקתמ סרוקב
הרבחה םע תומייקמ ןהש םירשקה לעו לארשיב
לארשי תנידמ םעו תילארשיה .

רמוח דומילה
רפסה לע ססובמ דומילה רמוח הייארב תוחפשמ
תיגולופורתנאו תיגולויצוס מ תאמ ' רדא - סינוב
) החותפה הטיסרבינואה , 2008 .(
הדיחי 1 תויטרואתה תושיגה תניחבב תקסוע
םוחתב רקחמה תוטישו .
הדיחי 2 םייגולויצוס םירקחמ הגיצמ
םיפשחנ םתועצמאבש םייגולופורתנאו
החפשמ יסחי לש םוצעה ןווגמל םיטנדוטסה
תונוש תופוקתבו םלועה יבחרב תוראשו
הירוטסיהב .
י הדיח 3 השולשו תוחפשמ ןיבש םירשקב הנד
םייזכרמ םייפרגומד םינתשמ : ןוירפ , התומת
הריגהו .
הדיחי 4 וא שוכרה ןוגרא ןיבש רשקב הנד
החפשמב המצועה יסחי ןיבל החפשמב הדובעה ,
םיטקלמ תורבחב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ
םידייצו , םיננג תורבח , םיעור תורבח , תורבח
ורבחו תויואלקח תושעותמ ת .
הדיחי 5 םיאושינ יסחי ןיבש םירשקב הנד
תויגוזו , םידליו תוהמיא יסחי , םידליו תובא יסחי
תכרעמו החוורה תנידמ ןיבל םידכנו םיבס יסחיו
טפשמה .
הדיחי 6 תא ריבסהל ןויסינה תא תנחובו הגיצמ
םדאה לש היגולויבה לש האצותכ תוראשה יסחי .


10728 ש היגולויצוס םינוגרא ל
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : סרוקה אובמ היגולויצוסל .
ץלמומ םדוק עדי : תוירואת תויגולויצוס
תויסאלק .

סרוקה חותיפ : ד " ינ ר ץיבוקרב הצ , ןטחק הנד ;
הדש םרוי , רגנוא לעי ) םוגרת ( , סייו ילינ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' רבילוא הילמע , פורפ ' הדנוק ןועדג ,
פורפ ' בהנש הדוהי , ד " לקנרפ לכימ ר , ד " ןליא ר
דומלת

רטמ ו סרוקה ת
סרוקה מ תויזכרמה תויגולויצוסה תושיגל עדוות
כרמה םינוידלו תויגוסלו םינוגרא רקחל םייז
םוחתב םויכ םילהנתמה . הה י םוחתה םע תורכ
ומכ ןוגראה לש םינוש םייומיד תועצמאב השעית :
הנוכמכ ןוגראה , תוברתכ ןוגראה , ןוגראה
תיטילופ תכרעמכ , דועו הטילש תכרעמכ ןוגראה .
הלא םייומיד תועצמאב , לש םזכרמב םידמועה
תויטרואתה תוביטקפסרפה תונודנה , תויגוס ןחבנ
ומכ : דציכ תידסומה הביבסה , תיטילופה
יכרדו הלועפה ינפוא לע העיפשמ תילכלכהו
תונגראתהה , םינוגרא ךותב תוברת תחמוצ דציכ
יכו צ יתוברת רצות ומצע ןוגראב תוארל ןתינ ד
ילובמיסו , הדימל יכילהת םישחרתמ דציכ
םינוגראב , ןיבל תינוגרא תוליעי ןיב רשקה המ
תילוהינ היגולואידא , דציכ " גרותמ םימ " םילדומ
ימוקמה רשקהל םיילבולג םיינוגרא , תמורת המ
םיינוגרא םיכילהת תנבהל תירדגמה הירוגטקה
דכו ' .

רמוח דומילה
סרוקה רפס רפסה לש תירבעל םוגרת אוה
Morgan, G. Images of Organization,
(Sage Publications, 1997).
םירמאמ ץבוק
הדימל ךירדמ


10349 ביר דו : יאב תויגוס - ןויווש
יתרבח *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו היגולויצוסל אובמ ,
ה תושירדב הדימע ןכו תילגנא תושירדבו
היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

חותיפ סרוקה : ד " ךונא לעי ר , ןמסורג תינור

תויזכרמ תויטרואת תושיג גיצמ סרוקה ,
תוינרדומו תויסאלק , יא תלאשל תוסחייתמה -
הרבחב ןויוושה . ומכ תויגוס המכ וב תוגצומ ןכ
תויזכרמ : תיתרבח תועינו דוביר ; וביר ןונגסו ד
םייח ; םיירדגמו םיינתא םיטביה ; היצזילבולג
יאו - ןויווש .

רמוח דומילה
ךירדמ לעו םירמאמ תפוסא לע ססובמ סרוקה
הדימל .

* בותכל רשפא סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע
ז ה , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא . הדובע לכות וז
נש אשונה לש חותיפ תויהל תבחרומה הלטמב ןוד ,
זכרמ םע םואיתב רחבנש רחא אשונ לכ וא
סרוקב הארוהה . ימ סרוקה תא םג דומלל הצריש
יאו םירעפ - לארשיב ןויווש הדובע וב בותכלו
תינוירנימס , היהי ל יאשר תינוירנימס הדובע בותכ
סרוקב דוביר : יאב תויגוס - יתרבח ןויווש , יאנתב
תילארשיה הרבחב רושק וניאש אשונב רחביש .


הרבחה יעדמ

היגולופורתנאו היגולויצוס

105


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10347 תנבהב םירחבנ םיאשונ
תוצראב תידוהיה הליהקה -
תירבה *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / םיסחיו הנידמה עדמ
ןיב - םיימואל / הנידמה עדמ
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / הירוטסיה / הירוטסיה
השדחה תעב לארשי םע לש
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו היגולויצוסל אובמ
וא ב סרוק וטסיה היר השדחה תעה לש , ןכו
תושירדב הדימע ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןמביל והיעשי , ד " לורק ר
) הרש ( ןמביל
םיצעוי : פורפ ' רזעלא לאינד , פורפ ' תליג קחצי ,
ד " א ר ר קוטס טסנ

הליהקה ייח לש םינוש םיטביהב קסוע סרוקה
תוצראב תידוהיה - בה תיר . היכרע וב םינודנ ,
תוידוסיה היתוסיפת , היתודסומ , התוליעפ יסופד
תגשהל התונגראתה ינפואו תידוהיה הליהקה לש
תויטילופ תורטמ . לש המוקמב סרוקה ןד ןכ ומכ
ידוהי לש םייטרפהו םיירוביצה םהייחב לארשי
תוצרא - תירבה , תועדה לע בחרנ ןויד וב שדקומו
ב תודהיה דיתע יבגל תונושה הקירמא .

דומילה יאשונ
ירוטסיה אובמ
תידוהיה הליהקה לש ינוגראה הנבמה
תוצראב - תירבה
תוצראב תידוהיה הליהקהו יתד םזילרולפ -
תירבה
ידוהיה ךוניחה
תויטילופ תורטמ תגשהל תונגראתה
תינקירמאה תידוהיה הליהקהו לארשי
טילופה םויה רדס לע םירחבנ םיאשונ י
ידוהיה
תינקירמאה תידוהיה הליהקה לש הדיתע

םיוולנ םירפס
א ' רנטרג , תוצראב ידוהיה בושייה - תירבה
ותישארמ ונימי דעו ) תבחרומו תנכדועמ הרודהמ ,
דחואמה ץוביקה , 2004 ( ; י ' ןמלא , תודהי
תיטסילרולפ הרבחב הקירמא ) היינש הרודהמ ,
םילעופה תיירפס , 1997 ( . ל םינתינ םירפסה השיכר
החותפה הטיסרבינואה תועצמאב .

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10376 דמעמ , תוינתאו רדגמ
ךוניחב : יגולויצוס טבמ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו היגולויצוסל אובמ ,
ימע ןכו תושירדב הד ה תילגנא תושירדבו
היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה . םדוק עדי
למומ ץ : סרוקה הרבחה יעדמב רקחמ תוטיש :
ויתונונגסו רקחמה תונורקע .

חותיפ סרוקה : ד " ךונא לעי ר , רקוס באז
םיצעוי : פורפ ' ריאי דג , פורפ ' בא בגוי םהר ,
פורפ ' ןיקלק הרובד - ןמשיפ , ד " יול לג ר

ךוניחה הדשב וללוחתה םינורחאה םירושעב ,
תורחא תובר תונידמבו לארשיב , יקיחרמ םייוניש
תכל , לשמל ומכ , ההובגה הלכשהה תובחרתה ,
תושדח תויכוניח תוסיפת לש ןתעפוה ) בר -
תויתוברת ( , ואנ יכילהת - היצזילרביל ) תחיתפ
םושיר ירוזא , םיידוחיי רפס יתב ( היצזילבולגו
) ןיב םייתאוושה םינחבמ - םיימואל , ןיב ךוניח -
ימואל .(

םיסנמ ןהבש םיכרדה ןווגמ תא גיצמ סרוקה
ריבסהל םייגולויצוסה רקחמהו הירואתה
הלא םייוניש . ןיב םירשקה תא ןחוב סרוקה
ןיבל יכוניחה הדשב םיללוחתמה םייונישה
םייתרבח םימרוג , פו םייתוברת ומכ םייטילו
סוטטס , דמעמ , תוינתאו רדגמ , לש תוכלשהב ןדו
קדצל תוסחייתמה תולאש לע הלא םירשק
יתרבח , תיתרבח הרכהו תיתרבח תוהז .

דומילה רמוח
לע ססובמ סרוקה יצבוק ינש םירמאמ ) תירבעב
תילגנאבו ( הדימל ךירדמ לעו .

דומילה יאשונ
לש היגולויצוסב תויטרואת תויוחתפתה
וניחה ך
סוטטס , דמעמ , רדגמ , יאו תוינתא - ןויווש
ךוניחב
ואנ - ךוניחה לש היצזילבולגו היצזילרביל
ןויוושו יתרבח קדצ לש תושדח תוסיפת
ךוניחב
* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .

בעב סרוקה ארקנ ר היצזילאיצוס . תא דמלש ימ
סרוק דומלל יאשר וניא תמדוקה תנוכתמב סרוקה
הז .


10566 תינוגרא תוברת *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / לוהינ
הלבק יאנת : 36 וק רובע תוכז תודוקנ םיסר
םימדוק , םללכבו סרוקה וסל אובמ ויצ היגול
סרוקה וא תינוגרא תוגהנתה , הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה .

חותיפ רוקה ס : פורפ ' זר דעיבא , טשריפ לט ;
ןרק הבוהא ) הכירע (
עוי םיצ : פורפ ' רימש זעוב , ד " ילאפר תנע ר ,
ד " דומלת ןליא ר

סרוקה תורטמ
לש יגולויצוס חותינל הביטקפסרפ גיצהל
םינוגראב תומרונו םיכרע , חותינ תללוכה
לש יתרוקיב " תוברת א תינוגר " רותב
הקיטקרפו היגולואידיא ;
ע דומעל תוברתה םוחתב תורחבנ תויגוס ל
תינוגראה , שונא יבאשמ לוהינ ןוגכ , לוהינ
תללוכ תוכיא , יתוברת יונישו הלתשה , לוהינ
םיתוריש ינוגראב תושגר , תינוגרא תוברת
ןפיב , רא תוצ - בה תיר לארשיו , רדגמ תוברתו
תינוגרא ;
תוטיש לש הנבומ בולישב ןויסינ תונקהל
ש ןוחבאו יופימ ךרוצל רקחמ תוברת ל
לעופב תינוגרא . חותינ תוללוכ רקחמה תוטיש
םיטסקט , תויפצת , תונויאר , ןולאש תביתכו .

דומילה רמוח
סרוקה רפס לע ססובמ סרוקה , לעו הארקמ לע
הדימל ךירדמ . םה רפסה יקרפ :

ןושאר רעש : יללכ טבמב תינוגרא תוברת
הדיחי 1 םילדומו תוירואת
היגולודותמ : ש ןוחבאו יופימ ל
תינוגרא תוברת

ינש רעש : תינוגרא תוברתב תויגוס
הדיחי 2 הקיטקרפכ תינוגרא תוברת
תילוהינ : תינוגרא תויביטקפא ,
םידבוע ףותישו שונא יבאשמ לוהינ
הדיחי 3 תוצראבו ןפיב תינוגרא תוברת -
תירבה
הדיחי 4 יתוברת יונישו הלתשה
הדיחי 5 תושגר לוהינ
הדיחי 6 א תוברתו רדגמ תינוגר
הדיחי 7 לארשיב תינוגרא תוברת


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


הרבחה יעדמ

היגולופורתנאו היגולויצוס

106


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10576 יאו םירעפ - לארשיב ןויווש *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םיסרוקה םללכבו אובמ
היגולויצוסל , תומגמ תילארשיה הרבחב , **
תושירדב הדימע ןכו ה תילגנא תושירדבו
היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה . םדוק עדי
למומ ץ : םיסרוקה אובמ הקיטסיטטסל
א הרבחה יעדמ ידימלתל , לארשי רושעב
ןושארה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' קסיל השמ , ד " ןליאה עטנ ר

יאו םירעפ - הרבח לכב םיחתפתמ ןויווש . םה
תויטילופ תורומת לש ןכלהמב םינתשמ , תוילכלכ ,
תויגולואידיאו תויפרגומד , הנומת םירצויו
דובירה לש תבכרומ . ס ירחא םיקחתמה םיגולויצו
יתרבחה דובירה תא םירקוחו םיכילהתה
לארשיב , תונווגמ תואר תודוקנמ אשונב םיקסוע
ותובכרומ תא תוטילבמה . ונודי הז סרוקב
לארשיב דובירה תנבהל םייתועמשמ םיאשונ
יא תא םינחובש םירקחמ תועצמאב - ןויוושה
ילכלכה , תוקוסעתה תוגלפתה , תועינה ) תויליבומ (
חה םייפרגואיגה םיטביהה תאו תיתרב ,
םיירדגמה , םירעפה לש םייתדעהו םיימואלה
םייתרבחה .

רמוח ה דומיל
םירמאמ הבו הארקמ לע ססובמ סרוקה ) םבור
תירבעב ( סרוקה יאשונל תואובמו , ךירדמ לע ןכו
הדימל .* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .

ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי ןיבל הזה סרוקה
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .
** סרוקה וא לארשיב הרבח יסופד עצומ וניאש
דוע .


10569 בר ןדיעב תוידוהי תויוהז -
ינרדומ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
נ ךויש ףסו : הרבחה יעדמ / םיסחיו הנידמה עדמ
ןיב - םיימואל / הנידמה עדמ
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו סרוקה היגולויצוסל אובמ ,
ה תושירדב הדימע ןכו תילגנא תושירדבו
פסב תיפרגוילביבה הכרדהה הייר . םדוק עדי
ץלמומ : סרוקה תומגמ תילארשיה הרבחב .

חותיפ סרוקה : פ ר פו ' ןב רזעילא - לאפר ,
ד " ןב רואיל ר - לאפר םייח ; ןהכ הדע ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ינרוג ףסוי , פורפ ' ינינ הדוהי ,
פורפ ' סוארק טסנרא

סרוק הז ד ן ב ו תידוהיה תוהז מ תובושתב דקמת
נש תוברה י לאשל ונת ה " ידוהי והימו והמ ? ."
הלאשה תנחבנ סרוקב ה םא תובושת הלא ןיידע
תויכשמה לש יהשלכ הדימל יוטיב תונתונ
תירוטסיה - תיתוברת , וא אמש יטנ תואטבמ הי
ו לוציפל ל תודרפיה תידוהיה תוהזה לש . ןוידה
ב " ידוהי והמו והימ ? " סחייתהל קישמ לש תו
םיגולויצוסה ל תיביטקלוקה תוהז חותפה רבדכ
תונוש תויונשרפל , ה נ לבקל יושע םינוש םיחוסי
ו םינוש םיגוחב תונוש תופוקתב .

סחייתהב ולא תורטמל , שקבמ ה לע דומעל סרוק
הלאשה ה א רבדל םיאתמ ןיידע ם תידוהי תוהז לע
תחא , רתוי םיאתמ אמש וא ל לע רבד " החפשמ "
וא " תוחפשמ " ז לש תוידוהי תויוה , ףא ילואו לע
תריציל תוליבומה תויוחתפתה " םיידוהי םימע "
םינוש . תריקח תונב תוידוהיה תויוהזה - וננמז
וז הביטקפסרפמ מ בייח ת , רתיה ןיב , בל תמושת
של י םייונ ב ולחש ינמס תוברת רשא ומליג דיקפת
םידוהיה לצא עירכמ תורוד ירודמ , ןוגכ : דממה
יתדה , ל סחיה " א רפסה ןור םי " , ו ינושלה טביהה .
ןכ ומכ , סרוקה ב קסוע תלאש ה " תוהדזה " םע
תוהזה , ירק , הדימה ש הב ומצע האורש ימ כ קלח
םנמא ידוהיה ביטקלוקה לש אור ה תוהז תא ו
תידוהיה הדבועכ תיתועמשמ עב י בוצ וייח .

םיקרפה סרוקה לש םינושה מ דקמת םי ב תופוקת
תונושה תוביסנבו וסנכנ זאמ וריכה םידוהיהש
ל ה ןדיע נרדומ י – ירק , הפוקתה רחאלש
היצפיסנמאה , האמה ה - 20 תליחתו האמה ה - 21 .
לכ רובע הפוקת ונודיי ה תא ולציפש םימרז
ש ןפואה תניחבמ םידוהיה וב םמצע תא ורידגה
ו הלאככ ה תניחבמ ש ןפוא וב החתפתה רה וגב תוינ
תיחכונה . ב ליחת ות , ה סחייתמ ויד ן זל תוה
תיתרוסמה תודהיה לש אש יפכ פ התוא תולדל רש
מ ידוהיה םירפסה ןורא , נ םש ןתי ןה המ אוצמל
תויתוהזה אצומה תודוקנ , המ ןהילא סחיבש
יוניש תקזחב אוה רתוי רחואמ םיאצומ ונאש ,
היצמרופסנרט הכפהמ וא .

רפסה לע ססובמ דומילה רמוח תוידוהי תויוהז
בר ןדיעב - ינרדומ א תאמ ' ןב - לו לאפר ' ןב - םייח
) תפה הטיסרבינואה החו , 2007 ( הארקמ לעו .

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ושעל הבוח ןיא יכ םא ןכ ת .


10583 הרבחו טרופס *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו היגולויצוסל אובמ ,
ה תושירדב הדימע ןכו תילגנא תושירדבו
ילביבה הכרדהה היירפסב תיפרגו .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןב רימא - תרופ , פורפ ' ינור
רודיל , ד " ילילג ריאי ר , שיפלסכיו באוי ;
תב - טסריפ ןח ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןתנ ילאירוא , פורפ ' גומלא זוע ,
פורפ ' רב לאכימ - ילא , ד " ןייטשנרב אנילע ר ,
ד " לקמ באוי ר , ד " ןיגייפ ימענ ר , ד " םייח ר
ןמפואק , ד " ביבר תימלוש ר , ד " קינזר המלש ר ,
ד " קרוש רימת ר

קסוע סרוקה ב ו ומוקמ ב טרופסה לש ודיקפת
טסופהו תינרדומה הרבחב - קו תינרדומ ו תא רש
התוחתפתהו הרבחה הנבמל טרופסה יעוריא . לע -
תנמ תתל ועבטל רשאב הצממ רבסה , ודיקפת
ינרדומה טרופסה לש ויתויעבו , סרוקה רבחמ ןיב
וש תונילפיצסיד תונ ) היגולויצוס , תרושקת ,
הנידמה עדמו היגולוכיספ ( תו תונוש תוירוא .

סרוקב י י ובציעש םירקחמ דצל תונוש תויגוס ונוד
םוחתה תא . ופשחיי םיטנדוטסה תוירואתל
הרבחהו טרופסה רקחב תויזכרמ , ב וסנתי הבישח
ו תיתרוקיב ב טרופסב תויזכרמ תועפות חותינ
ימלועהו ימוקמה , ךות עדיה תקמעה תורפסב
קישמה רקחמהו יוושכעה רקחמה .

דומילה רמוח
רפסה לע ססובמ דומילה םיקחשמה שרגמב :
ישילשה ףלאה תליחתב הרבחו טרופס
) החותפה הטיסרבינואה , 2009 .( רפסב קרפ לכ
מ לע ךמתס ב ןויד תיסאלק הריצי ) מ קרפ וא רפס
רמאמ ( .
קרפ 1 קוניזה תיירי : םאהו טרופס והמ
יהה ךלהמב הנתשה הירוטס ?
קרפ 2 הריזה : טרופסו תיגולויצוס הירואת
קרפ 3 לוכה אוה רודכה : היצזילבולגו טרופס
קרפ 4 םינונמהה תא דבכל : תוימואל
תוינתאו
קרפ 5 תולוכי םישנ םג : רדגמו טרופס
קרפ 6 קחשמה םש אוה ףסכ : ותורחסמתה
טרופסה לש
קרפ 7 לוכב םדי : טרופס , הנידמו הקיטילופ
קרפ 8 םירעשו םיריש : תרושקתו טרופס
םינומה
קרפ 9 ַ ה ֵ י וידחי םיינש וכל ? ךוניחו טרופס
קרפ 10 " לארשי לא לא :" טרופסב תומגמ
ילארשיה
קרפ 11 ןגוה קחשמ ? תוניגה תומילאו טרופסב
ינרדומה
קרפ 12 המכו ךיא : עדמו טרופס

ןמ רחבמ הבו הארקמ םג ללוכ דומילה רמוח
םיבתכה הדימל ךירדמו םוחתב םייסאלקה .

* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


הרבחה יעדמ

היגולופורתנאו היגולויצוס

107


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


תוכז תודוקנ םינקמה םיפסונ םיסרוק
היגולופורתנאו היגולויצוסב

ל ןוש , תוברתו הרבח ) 10641 ( ) ר ( – ץבושמ
תונשלבב , מע ' 50 .

הרבחב ןורטאת ) 10738 ( ) ר ( – תורפסב ץבושמ ,
מע ' 58 .

לארשי תוליהק לש תילקיסומה תשרומה
) 10261 ( ) ר ( – יסומב ץבושמ הק , מע ' 72 .

ילאיצוס ןוחטיב ) 10558 ( ) מ ( – לוהינב ץבושמ ,
מע ' 93 .

ת םינומה תרושק ) 10408 ( ) ר ( – ץבושמ
תרושקתב , מע ' 108 .

א לארשיב םינומה תרושקת יעצמ ) 10612 ( ) ר ( –
תרושקתב ץבושמ , מע ' 108 .

ת תרושק : היגולונכט , הרבח , תוברת ) 10439 ( ) ר (
– תרושקתב ץבושמ , מע ' 108 .

ת תוברתכ תרושק ) 10532 ( ) מ ( – ץבושמ
תרושקתב , מע ' 112 .

תוברת , לארשיב יאנפו תרושקת ) 10503 ( ) מ ( –
תרושקתב ץבושמ , מע ' 112 .

טנרטניאה לש היגולויצוסב תויגוס ) 10921 ( ) מ ( –
תרושקתב ץבושמ , מע ' 112 .

י ןושארה רושעב לארש ) 10486 ( ) ר ( – ץבושמ
הנידמה עדמב , מע ' 117 .

ג ' יסונ די ) םע חצר ( ) 10664 ( ) ר ( – עדמב ץבושמ
הנידמה ןיב םיסחיו - םיימואל , מע ' 119 .

לארשיב תיברעה הרבחה ) 10657 ( ) ר ( – ץבושמ
הנידמה עדמב ןיב םיסחיו - םיימואל , מע ' 120 .

תוחרזא : ת הקיטילופו הירוא ) 10903 ( ) מ ( –
הנידמה עדמב ץבושמ ןיב םיסחיו - םיימואל , מע '
125 .

פ לויצוסב םיקר ךוניחה לש היגו ) 10485 ( ) ר ( –
ךוניחב ץבושמ , מע ' 128 .םיפסונ םיסרוקל תוינפה

תוכפהמה ןדיע , 1830-1760 ) 10217 ( ) ר ( – ץבושמ
הירוטסיהב , מע ' 30 .

תוברתהו תורפסה תרות : תונב תולוכסא - וננמז
) 10734 ( ) ר ( – תורפסב ץבושמ , מע ' 57 .

ברעמו חרזמ ילארשיה עונלוקב ) 10534 ( ) מ ( –
עונלוקב ץבושמ , מע ' 64 .

הרבחה יעדמב רקחמ תוטיש : רקחמה תונורקע
ויתונונגסו ) 10285 ( ) ר ( – הרבחה יעדמב ץבושמ –
יללכ , מע ' 78 .

תונוש חותינו היסרגר ) 10286 ( ) ר ( – ץבושמ
הרבחה יעדמב – יללכ , מע ' 79 .

הלכלכורקמל אובמ ) 10126 ( ) פ ( – ץבושמ
הלכלכב , מע ' 80 .

ה תינוגרא תוגהנת ) 10430 ( ) ר ( – לוהינב ץבושמ ,
מע ' 88 .

תיתרבח היגולוכיספ ) 10104 ( ) ר ( – ץבושמ
היגולוכיספב , מע ' 132 .


ש בל ומי : תודוקנ םיקינעמ םניא הלא םיסרוק
היגולופורתנאו היגולויצוסב תוכז .


הרבחה יעדמ

תרושקת

108


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10408 םינומה תרושקת
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / היגולויצוס
היגולופורתנאו
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' יפסכ ןד ) הביתכ ( ,
פורפ ' רומיל לאיחי , עלס דה ; סייו ילינ ו יליל
יתימא - ירפ ) הכירע ( , ןוסבוקעי רדה ) תכירע
הארקמה ( , םלש תור ) ע בוצי (
םיצעוי : פורפ ' ינודא הנח , ד " עדילא יזוע ר ,
פורפ ' ץיברוג לאכימ , פורפ ' ץרג תירונ , פורפ ' ידג
דלפספלוו , פורפ ' ןמיו לאירבג , פורפ ' ןהכ אביקע ,
פורפ ' כ אוהילא " ץ , פורפ ' לאירתכ רמת ,
פורפ ' ןמייל לאומש - גיצליו , פורפ ' קסיל השמ ,
פורפ ' רינ והיעשי , פורפ ' רינ לאפר , פ פור ' רענש בד

סרוקה תורטמ
הרבחב תויזכרמה תועפותה תחא תא ריאהל
תינרדומה ;
םוחתב םייסיסב םיגשומו םילכ תונקהל
תרושקתה ;
תרושקת לש הנובנ הכירצ ןיפיקעב חפטל .

רמוח דומילה
הדיחי 1 תרושקת , ןיב תרושקת - תישיא
תרושקתו םינומה
הדיחי 2 תרושקת לע יטרואת טבמ םינומה
הדיחי 3 תרושקתה יעצמא תוחתפתה
םיספדומה
הדיחי 4 עונלוק , היזיוולטו וידר
הדיחי 5 םינומה תרושקת לש תועפשה –
תומדקומ רקחמ תורוסמ
הדיחי 6 םינומה תרושקת לש תועפשה –
תורחואמ רקחמ תורוסמ
הדיחי 7 םינומה תרושקת לש להקה
הדיחי 8 תרושקתה דסומ – םיטביה
םייטרואת
הדיחי 9 תרושקתה דסומ – םיינוגרא םיטביה
הדיחי 10 תרושקתה דסומ – םיידוקפת םיטביה

םירמאמ לש הארקמ ףא ללוכ דומילה רמוח
) תירבעב .(10612 םינומה תרושקת יעצמא
לארשיב
6 תוכז תודוקנ * הליגר המרב
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / היגולויצוס
ופורתנאו היגול
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה םינומה תרושקת .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רומיל לאיחי , לבג סניא
ימדקא יארחא : פורפ ' יפסכ ןד
םיצעוי : פורפ ' לג קחצי - רונ , פורפ ' ןמיו לאירבג ,
פורפ ' ןהכ אביקע

ויד תא טטרשמ סרוקה תרושקתה דסומ לש ונק
עה ידקוממ דחאכ ו תילארשיה הרבחב המצ .
ץראב תרושקתה תפמ טטרושת סרוקה תרגסמב ,
זאמ הילע ורבעש תורומתו םיכילהת והוזיו
הנידמה תמקה . לש םיידסומה םיטביהה לע ףסונ
םינכתה םג ונחביי םינומהה תרושקת , דוקפתה
הרבחב םינומהה תרושקת לש תועפשההו
תילארשיה .

דומילה יאשונ
לארשיב תרושקתה תפמ : ירוטסיה טבמ
לארשיב םינומה תרושקת לש םינייפאמ
הבותכה תונותיעה
רודישה יעצמא : היזיוולטהו וידרה
הרבחה תודסומו תרושקתה יעצמא
תרושקתה יעצמא לש הקירוטרהו ןושלה
םינומה תרושקת לש תועפשהה
ינומה תרושקת לש להקה ם : הפישח יסופד
תוגהנתהו
םולשו המחלמ ןיב םינומה תרושקת יעצמא

במ סרוקה ו השולש לע סס םיביכרמ :
רומיל לאיחיו יפסכ ןד , םיכוותמה – יעצמא
לארשיב תרושקתה 1990-1948 ) דבוע םע ,
לוכשא ןוכמ , תירבעה הטיסרבינואה , 1992 ( ;
תירבעב םירמאמ לש הארקמ ;
יפסכ ןד ) ךרוע ( , היטרקומדו תרושקת
לארשיב ) ריל ןו ןוכמ , 1997 ( .


* ב רטסמסמ לחה 2010 תנוכתמב סרוקה דמליי
הנקיו השדח 3 נ " ז .


10439 תרושקת : היגולונכט , הרבח ,
תוברת
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / היגולויצוס
היגולופורתנאו
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה אובמ
ויצוסל היגול , םינומה תרושקת .

חותיפ סרוקה : ד " ןלוג ןנח ר , ןרוא ט ילטקו
) הביתכ ( , ד " רפוס ןרוא ר , לגס הואנ ; תומר תור ,
ןהכ הנרוא - ץרוש , איבל רהז ) הכירע (
יארחא ם ימדקא : פורפ ' רענש בד
םיצעוי : פורפ ' ינודא הנח , פורפ ' יפסכ ןד ,
ד " ז ר ' ןודרוב םור , ד " רנזרד ילא ר , ד " ריאי ר
יחימע - רגרובמה , ד " צניפ תימע ר ' יקסב ,
ד " שורפ לופ ר , ד " ביר הקבר ר " ק , ד " תימע ר
רטכש , ןלפק הנד

סרוקה תורטמ
לש היגולונכט ןיב ןילמוגה יסחי לע דומעל
תרושקת ןיבל תוברתו הרבח .
שקתה ימגד ןוויגו יוביר תא ףושחל תרו
יתרבח יונישמ םיעבונה - חותיפמו יתוברת
יגולונכט .
לש םייגולונכט תומגמו םיטביה גיצהל
תרושקת , תרושקתה יעצמא תשגדה ידכ ךות
םינורחאה םירושעב וחתפתהש .

ןה סרוקב תונודנה תויזכרמה תויגוסה :
תויגולונכט לש תיחכונהו תירוטסיהה תוחתפתהה
תרושקת ; םייוטיבה הו םייתרבחה לש םייתוברת
תרושקתה תויגולונכט ; ןיב תידדהה העפשהה
תויגולונכט תורבח לש ןייפוא ןיבל תרושקתה ;
תויגולונכטב םייונישה ןיב ןילמוגה יסחי
תרושקתה , תיתרבחה תונגראתהה תיטילופהו
םתוא תוולמה תויתוברתה תוסיפתהו ;
תוּילטיגיד , הרבחהו םישדח תרושקת יעצמא
טסופה - תיתיישעת ; רשקה תויגולונכט ןיב םי
תרושקת , תוברתו הרבח לארשיב .

רמוח דומילה
הדיחי 1 היגולונכט , יתרבח ןוגראו תרושקת
הדיחי 2 הרבחו היגולונכט : תושיג
תויטרואת
תודיחי 4-3 תרושקת לש תויתרבח תוכלשה
תיוושכע
הדיחי 5 םישדח הידמ
הדיחי 6 הביבסב תרושקת תוינידמ
הנתשמ : לארשי
מ הארק טנרטניא : תרושקת , תוברתו הרבח


הרבחה יעדמ

תרושקת

109


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10618 תיאנותיע הביתכב הנדס
2 תוכז תודוקנ * הליגר המרב

הלבק יאנת : סרוקה םינומה תרושקת וא
סרוקה ןיבהל רס םיט – תונמאל אובמ
עונלוקה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רומיל לאיחי , ןמ יפר
) הביתכ ( ; סייו ילינ ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' יפסכ ןד
םיצעוי : פ ר פו ' ןרוג הניד , פורפ ' ןמיו לאירבג ,
פ ר פו ' ירפ םרוי , פורפ ' רענש בד

הביתכה תודוסי דומילל הנדס אוה הז סרוק
תיאנותיעה . סה תרגסמב יסופד ולגרותי הנד
תיאנותיעה הביתכה : תועידי תנכהו עדימ ףוסיא
תובתכו . ישגפמ ךלהמב תודובע ללוכ לוגרתה
תוישעמ תיב תודובע ןכו הנדסה . הנווכה ןיא
תישעמ הדובעל םיבתכ רישכהל , הנדסהש ףא
תיאנותיע הביתכב תוסנתהל רשפאת .

רפסה לע ססבתמ סרוקב דומילה תואנותיע –
עדימ ףוסיא , הכירעו הביתכ , רומיל לאיחי תאמ
ןמ יפרו ) החותפה הטיסרבינואה , 1997 .(

רפסה יקרפ
קרפ 1 לארשיבו םלועב הבותכה תואנותיעה :
ךרד ינויצ
קרפ 2 ןותיעה : םיינוגרא םיטביה
קרפ 3 ןותיעה : םיינכות םיטביה
קרפ 4 בתכה תדובע : עדימ ףוסיא
קרפ 5 תיאנותיעה הביתכה : סי יללכ דו
קרפ 6 תיאנותיעה הביתכה : העידיה
קרפ 7 תיאנותיעה הביתכה : הבתכה
קרפ 8 תיאנותיעה הביתכה : תונשרפ ,
םירמאמ , תרוקיב , תישיא הביתכ
קרפ 9 תיאנותיע הכירע
קרפ 10 תרתוכה
קרפ 11 דומיעו בוציע
קרפ 12 םייפרג םירזעו םימולצת
קרפ 13 םימודאה םיווקה : רוסאו רתומ – קוח
הקיתאו

םיקרפה 8-1 , 13 אשונל תורישי םיסחייתמ
הנדסה .

היחנהה ישגפמב תופתתשהה איה הבוח .


* מ רתוי ראותל רובצל ןתינ אל - 4 נ " תונדסב ז
תרושקתב , תינכת תושירדב תרחא ןיוצמ םא אלא
ראותל םידומילה .


10658 תיאנותיע הכירעב הנדס
2 תוכז תודוקנ * הליגר המרב

הלבק יאנת : סרוקה םינומה תרושקת וא
סרוקה ןיבהל םיטרס – תונמאל אובמ
עונלוקה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רומיל לאיחי , ןמ יפר
) הביתכ ( ; סייו ילינ ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' יפסכ ןד
םיצעוי : פ ר פו ' ןרוג הניד , פורפ ' ןמיו לאירבג ,
פ ר פו ' ירפ םרוי , פורפ ' רענש בד

הכירעה תודוסי דומילל הנדס אוה הז סרוק
תיאנותיעה . יסופד ולגרותי הנדסה תרגסמב
תיאנותיעה הכירעה : הכירע ילוקיש , לופיט
םייתכרעמ םירמוחב , דומיעו תורתוכ . לוגרתה
תודובע ןכו הנדסה ישגפמ ךלהמב תודובע ללוכ
תוישעמ תיב . הדובעל םיבתכ רישכהל הנווכה ןיא
תישעמ , הנדסהש ףא הכירעב תוסנתהל רשפאת
תיאנותיע .

רפסה לע ססבתמ סרוקב דומילה תואנותיע –
עדימ ףוסיא , הכירעו הביתכ , רומיל לאיחי תאמ
ןמ יפרו ) החותפה הטיסרבינואה , 1997 .(

רפסה יקרפ
קרפ 1 לארשיבו םלועב הבותכה תואנותיעה :
ךרד ינויצ
קרפ 2 ןותיעה : םיינוגרא םיטביה
קרפ 3 ןותיעה : םיינכות םיטביה
קרפ 4 בתכה תדובע : עדימ ףוסיא
קרפ 5 תיאנותיעה הביתכה : דוסי יללכ
קרפ 6 תיאנותיעה הביתכה : העידיה
קרפ 7 תיאנותיעה הביתכה : הבתכה
קרפ 8 תיאנותיעה הביתכה : תונשרפ ,
םירמאמ , תרוקיב , תישיא הביתכ
קרפ 9 תיאנותיע הכירע
קרפ 10 תרתוכה
קרפ 11 דומיעו בוציע
קרפ 12 םייפרג םירזעו םימולצת
קרפ 13 םימודאה םיווקה : רוסאו רתומ – קוח
הקיתאו

םיקרפה 3-1 , 13-9 אשונל תורישי םיסחייתמ
הנדסה .

היחנהה ישגפמב תופתתשהה איה הבוח .* ןתינ אל י ראותל רובצל מ רתו - 4 נ " תונדסב ז
תרושקתב , םא אלא ןיוצמ תינכת תושירדב תרחא
םידומילה ראותל .


10621 הדועת יטרס תנדס
היזיוולטל : טירסתל ריקחתמ
2 תוכז תודוקנ * הליגר המרב

יאנת הלבק : סרוקה םי םינומה תרושקת וא
ןיבהל םיטרס – עונלוקה תונמאל אובמ .

חותיפ סרוקה : פורפ ' לטנזור ןלא , עבג תיאונ ;
יצ לכימ ןמרמ , תב - טסריפ ןח ) ירע הכ (
ימדקא יארחא : פורפ ' יפסכ ןד
םיצעוי : פורפ ' יול םר , פורפ ' רינ והיעשי , פורפ ' בד
רענש

וריכי התרגסמבש הנדס אוה הז סרוק
תא םיטנדוטסה טרסה ינויזיוולטה ידועיתה ,
ינושאר ןויער לכ ךופהל דציכ ודמלי
העצהל / םהלשמ שבוגמ טירסת , לכל ועדוותיו
טרסה תיישע יבלש . דסה תרגסמב י הנ י ופצ
םיטרסב םיטנדוטסה , םתוא וחתני , ולגרתיו
םיידועית םיטרסל םיטירסת תביתכ .

לע ססבתמ סרוקב דומילה ורפס לטנזור ןלא לש ,
יתוזחה דועיתה תונמא – הדועת יטרס תיישע
היזיוולטל ) םוגרת : דניקסיז עטנ ; הטיסרבינואה
החותפה , 2001 ( , ש םיירקיע םיאשונ השולש וב :
תרגסמהו עקרה היזיוולט תונותיעל , הדועת טרס ,
הילאוטקא ןיזגמו תושדח הדימל ךירדמ לע ןכו .

דומילה יאשונ
ידועיתה עונלוקה םע תורכיה
ידועיתה עונלוקה לש הירוטסיהה
ידועיתה עונלוקה יגוס
ידועית טרסל רוביגו אשונ תריחב
טרסה בוציע
הכירעו םוליצב םיגשומ
תטויט תביתכ טירסת
םידחוימ םייעונלוק תונונגס

היחנהה ישגפמב תופתתשהה איה הבוח .* ןתינ אל מ רתוי ראותל רובצל - 4 נ " תונדסב ז
תרושקתב , םא אלא ןיוצמ תושירדב תרחא תינכת
םידומילה ראותל .


הרבחה יעדמ

תרושקת

110


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10746 ןדיעב ואדיו תכירעב הנדס
ילטיגיד *
2 תוכז תודוקנ * הליגר המרב

הלבק יאנת : סרוקה תנדס הדועת יטרס
היזיוולטל : ירסתל ריקחתמ ט .

חותיפ סרוקה : ד " ןיול דוד ר , ןייטשרבליז ילוג ,
ןייטשרבליז ילט
ימדקא יארחא : ורפ פ ' תשע םרוי
םיצעוי : פורפ ' סביל רמת , פורפ ' ריצק לעי ,
פורפ ' רענש בד , פורפ ' ריאי באוי

סה תרטמ הנד
נדסה ה תבלשמ ה ןיב תיינק תויונמוימ ב כירע ת
תבשחוממ ואדיו טרואת עדי תיינקה ןיבל י
הכירעו תרושקתב גוציי לש תויגוסב תיעונלוק .
הנדסה וע תקס ומכ תולאשב : תואטבמ דציכ
תויגולואידיא תודמע הכירעה םוחתב תוריחב ?
הכירע יהמ " תילנויצנוונוק " , ןיבל הניב המו
תויתרוקיב תויועמשמ תלעב הכירע ?

סה הנבמ הנד
יטרואתה הקלחב תקסוע נדסה ה תוירואתב
בו םיגשומ ח םוחתמ עונלוקהו תרושקתה רק .
ישעמה הקלחב נ דמל ת הכירעה תפש היטביה לע
מתהו םיינכטה םייט , ודמלי רתיה ןיב
ה םיטנדוטס בלשל ספו הנומת לש םינוש תורוקמ
לוק .

יזכרמה טקיורפה תרגסמב םיטנדוטסה ושרדיי
וב ישיא ןוטרס ךורעל ב ושמתשי ךרוצל הכירע
יגולואידיא הרימא ת - תובתכתהלו תיתרבח םע
הידמב תגצומה תואיצמה . לוגרתל םלגה ירמוח
יזכרמה טקיורפלו םיצפומה הידמ ירמוח ויהי
טנרטניאה תשרו היזיוולטה יצורע תועצמאב .
תניחבל םג שדקוי יזכרמה טקיורפה ה םיכרד
ןתינ ןהבש וטרסה תא בלשל ן ירוביצה חישב
) ןווג ילעב טנרטניא ירתא תועצמאב לשמל
יתרבח .(

דומילה רמוח
תרבוחו םירמאמ תארקמ ללוכ דומילה רמוח
הכירע תנכותל תויחנה .


* ןתינ אל מ רתוי ראותל רובצל - 4 נ " תונדסב ז
תרושקתב , םא אלא ןיוצמ תושירדב תרחא תינכת
םידומילה ראותל .


10749 וידר תנדס
2 תוכז תודוקנ * הליגר המרב

הלבק יאנת : סרוקה הנדס הביתכב
תיאנותיע .

חותיפ סרוקה : ןתנוי ויז , פורפ ' בגר יטומ ,
ד " וס ןרוא ר רפ
םיצעוי : פורפ ' סביל רמת , פורפ ' רענש בד ,
פורפ ' יפש המענ , ד " הונ ןנח ר


וידרה םוחת םע תינושאר תורכיה תכרוע וז הנדס
תאו ינופוידרה םוידמה לש וינפ יוביר תא תסרופו
עיצמ אוהש תונווגמה תויורשפאה . הנדסה
וידרה ןושלל םידחוימה םינייפאמב תדקמתמ
ונונגסלו , נפב תסרופו ינפוא תא םיטנדוטסה י
םינושה השגהה , הבותכה הלימה ןיב םיסחיה תא
הכירעה תונורקע תאו תרבודמה הלימל
תינופוידרה . תונונגסה םישחמומ הנדסה ךלהמב
שומיש םהב תושעל ןתינש םינושה תוגוסהו ,
ירודישל סחיב ירוטסיהו יטרואת ןויד ךרענו
לארשיבו םלועב וידרה .


נתה לע תססובמ הנדסה תדובעב תישעמ תוס
ןפלואה . םיעצמאה תא וריכי םיטנדוטסה
וידרה ןפלואב םייגולונכטה , רודישה דויצ ומכ ,
הכירעהו הטלקהה , תא לעפתל דומלל ושרדייו
וידר ירדשמ קיפהלו ןפלואה דויצ .

זכרמב םקויש וידר ןפלואב תמייקתמ הנדסה
קוריה רפכב תרושקת ידומילל .

* ןתינ אל מ רתוי ראותל רובצל - 4 נ " תונדסב ז
תרושקתב , םא אלא ןיוצמ תושירדב תרחא תינכת
םידומילה ראותל .


10698 זיוולטה םע לודגל הי : ךסמה
ינבו םידלי לש םהייחב ןטקה
רעונ *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / ךוניח
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה םי םינומה תרושקת ,
במ או היגולוכיספל .

סרוקה חותיפ : פ ר פו ' שימל הנפד ) הביתכ ( , עטנ
דניקסיז ; תב - טסריפ ןח ) הכירע (
םיצעוי : ד " רמייהנפוא הנירבס ר , פורפ ' תנע
טסריפ , פורפ ' ירוג הרש - טילבנזור , פורפ ' אביקע
ןהכ , פורפ ' קסונ ללה , ד " ביר הקבר ר " ק , ד " ר
רטכש תימע , ד " רהדת הווח ר

סרוקה תורטמ
ל לש םיידוחייה הידיקפתלו המוקמל עדוותה
רעונ ינבו םידלי לש םמלועב היזיוולטה ;
תוחתפתהה ינייפאמ תא ףושחל
תיביטינגוקה , לש תיתוגהנתההו תישגרה
רטניאב םידלי א היזיוולטה םע היצק ;
תוינידמ לש דוסי תולאש םע דדומתהל
רודיש , תיתרוקיב הכירצל ךוניחו הקיקח
ש הפישחל סחיב היזיוולטל םידלי ל ;
ימוחתב תויזכרמ תוירואתב תוקמעתה ןמזל
דעי להקב תודקמתה תועצמאב תרושקתה
יפיצפס – םידלי – םינייפאמ לעב אוהש
םיידוחיי םיכרצו .

לש םהייחב היזיוולטה לש המוקמב קסוע סרוקה
ןיב ןויע ךות רעונ ינבו םידלי - תוירואתב ימוחת
נוש תונילפיצסידמ םירקחמבו תו , רקיעב ןהיניב
תרושקת , היגולוכיספ , ךוניחו היגולויצוס . ךרואל
ןיבל היזיוולטה ןיב םייקה חתמה טלבומ סרוקה
הרבחב םירחאה תורב ִ חה ינכוס – תמגודכ
ךוניחה תכרעמו החפשמה , תויגוס תונחבנ
תמגודכ םידליו היזיוולט רקחב תויזכרמ
רטניאה א ןיבל תיביטינגוק תוחתפתה ןיב היצק
לוכי היזיוולט לש הנבהה ת , ימוחתב היתועפשה
תוגהנתהה , הדימלו םלוע תסיפת , תוכלשההו
ךוניח לעו רודיש תוינידמ לע תוירשפאה .

רמוח דומילה
רפסה לע ססובמ דומילה רמוח םע לודגל
היזיוולטה ד תאמ ' שימל ) הטיסרבינואה
החותפה , 2002 ( הארקמה לעו םע לודגל
היזיוולטה ד תכירעב ' שימל ) הטיסרבינואה
החותפה , 2006 .(

הדיחי 1 יתחפשמה רשקהב היזיוולטה
הדיחי 2 תיביטינגוק תוחתפתהו היזיוולט
הדיחי 3 תויתוגהנתה תועפשהו היזיוולט
הדיחי 4 תואיצמה תיינבהו היזיוולט
הדיחי 5 הדימלו היזיוולט
הדיחי 6 ךוניח לעו רודיש תוינידמ לע תוכלשה
הארקמ לודגל היזיוולטה םע


* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיטרפ םיאלמ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


הרבחה יעדמ

תרושקת

111


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10668 תרושקתו ןושל *
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ

םדוק עדי שרדנ אל .


סרוקה חותיפ : פורפ ' רינ לאפר , ד " הכלמ ר
צומ ' קינ

ילככ ןושלה תא טנדוטסה ינפל גיצהל דעונ סרוקה
יתוברתהו יתרבחה רשקהב תרושקתל , תאו
לש תויועמשמ חותינל הקיטנמסה ילכב שומישה
םיטפשמ לשו םילימ . תנבה ךות השענ רבדה
תוינושל תועפות - ןה תילארשיה תירבעב תויתרבח
ןיבה תרושקתב ןהו םינומהה תרושקתב - תישיא .

םיגשומב בלושמ סרוקה יאשונב ינשלבה ןויעה
הקיטמגרפה ימוחתמ םיחוקלה , היגולוכיספה ,
היגולויצוסה תועדומ חותיפ ךות תרושקתהו
ינושלה םזילרולפלו תונושל .

םיסרוקה ךותמ דומיל תודיחימ בכרומ סרוקה
תירבע הקיטנמס ) חי ' 1 , 2 , 5 ( ו ןושל , הרבח
תוברתו ) חי ' 1 , 2 , 4 , 5 , 6 ( םיקורס םירמאמו
סרוקה רתאב םימסרפתמה .

דומילה רמוח
הדיחי 1 תועמשמו תרושקת
הדיחי 2 תוליעפכ ןושלה תיתרבח
הדיחי 3 רשקהבו ינושלה רשקהב תועמשמה
יתרבחה
הדיחי 4 ןושלב םזילרולפו תונוש : םיטקלאיד
םיטקלויצוסו
הדיחי 5 םילימ לש ןהיעמשמב תורומת
הדיחי 6 רדגמו ןושל
הדיחי 7 ןושל , תודמעו היגולואידיא
הדיחי 8 םינומהה תרושקתב ןושלה

* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10716 ו תרושקת להק תעד *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / םיסחיו הנידמה עדמ
ןיב - םיימואל / הנידמה עדמ
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה םינומה תרושקת .

חותיפ סרוקה ) הרודהמ היינש ( : פורפ ' יפסכ ןד ,
אניבר לגיס , א ןיילק תינרו - רירגש ;
ןירפלג הילוי ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' יפסכ ןד
םיצעוי הרודהמל היינש : פורפ ' ןמרה רמת , פורפ '
כ אוהילא " ץ , פורפ ' סביל רמת , ד " רימש בקעי ר
חותיפ סרוקה ) תירוקמ הרודהמ ( : פורפ ' יפסכ ןד ,
ד " ןיול דוד ר , אניבר לגיס ; סייו ילינ ) רע י כ ה (
םיצעוי רודהמל ה הנושאר : פורפ ' ןמרה רמת ,
פורפ ' ןמייל לאומש - גיצליו , פורפ ' ירפ םרוי ,
ד " רימש בקעי ר

תויטרקומדב עירכמ םרוג איה להק תעד
תוינרדומ . להקה תעדב בשחתהל ןוטלשה לע
ולש תוינידמל הכימת סייגל תוסנלו . תארקל
תוריחב , ענכשל םיסנמ תוגלפמו םידמעומ
ברמ תרושקתה יעצמאו םיעיבצמ ךורעל םי
לע םירקס - םהייוכיס תא אבנל תנמ . תוצובק
לע עיפשהל םיסנמ םינוש םינוגראו םיסרטניא
םהיתורטמב ךומתיש רוביצה . םג ךכ
םיטקילפנוקב , םע לארשי לש הז תמגודכ
םיניתשלפה , להקה תעד לע המחלמ תלהנתמ
ותבוטל התוא תוטהל הסנמ דצ לכשכ . תרושקת
ב תירקיעה הריזה איה םינומהה םילהנתמ ה
הלא םיקבאמ .

יונישו בוציע לש תויגוסב ןודנ סרוקה ךלהמב
העד ; יסחיו להק תעד לע םיעיפשמה םימרוגה
לשממו תרושקת ןיבל להק תעד ןיב ןילמוגה . ומכ
ןכ , םולש תותעב להק תעדב קוסעי סרוקה
לארשיב להקה תעדבו המחלמו .

דומילה יאשונ
אובמ : להק תעד לש תורדגה
ה היונישו להק תעד לש התווהת
להקה תעדו תרושקתה יעצמא
תוינידמו להק תעד
להקה תעדו םירקס
להק תעד םולשו המחלמב
להק תעד לארשיב


* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
ק סרו ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10712 תרושקתה רקחב הקיסאלק :
שדוחמ טבמ
4 הליגר המרב תוכז תודוקנ

הלבק יאנת : סרוקה םינומה תרושקת .

חותיפ סרוקה : פורפ ' סביל רמת , ןיילק תינרוא -
רירגש ; סייו ילינ ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ינודא הנח , פורפ ' יפסכ ןד ,
פורפ ' רתכ רמת י לא , פורפ ' שימל הנפד ,
פורפ ' טסריפ תנע , פורפ ' רענש בד


רטמ ו ת ה סרוק
דעונ סרוקה יטנדוטסל רשפאל םע תורכיה ם
םיינונאקה םירמאמהו םיבתוכה תורוסמב
לש תויזכרמה םינומהה תרושקת רקח , ךות
חותיפ האירק תונמוימ םירמאמ לש תיתרוקיב
תו םיירקחמ םייטרוא .

הז סרוק הווהמ אובמה סרוקל המלשהו ךשמה
םינומה תרושקת , םיטנדוטסה וביחרי ובו
תא וקימעיו תולוכסאהו םיגוהה םע םתורכיה
ה ב םייזכרמ תישאר תרושקתה רקח , עקר לע
ולעפ םה הב הפוקתה .

יונב סרוקב דומילה מ םידבר השולש םייזכרמ :
1 . ה םירמאמ ה ה םייסאלק םיירוקמ לע ובתכנש -
רקח תישארמ םייזכרמ םיגוהו םירקוח ידי
תרושקתה : ןוטרמו דלפסרזל , ונרודא
רמייהקרוהו , ןהולקמ לשרמ , סיניא , רטלו
םירחאו ןימינב .
2 . תרוקיב ירמאמ ע קה םירמאמה ל ל א יס םי
לע ובתכנש - ינב םייזכרמ םירקוח ידי - וננמז .
3 . תנבה לש ירוטסיהה רשקהב םיטסקטה
תרושקתה רקח תוחתפתה : תוחתפתה
תונושה רקחמה תורוסמ , תוקולחמה
תרושקתה ירקוח ןיב תויגולואידיאה , תעפשה
רקח לע םייתוברתהו םייטילופה םיאנתה
דועו תרושקתה .

דומילה רמוח
םירפסה לע ססובמ סרוקב דומילה םיטסקט
א קלח תרושקתה רקחב םיינונאק
) החותפה הטיסרבינואה , 2008 ( ו םיטסקט
ב קלח תרושקתה רקחב םיינונאק ) הטיסרבינואה
החותפה , 2007 .(
לש רחבמ גיצמ ןושארה רפסה 13 םירמאמ
תרושקתה ידומילל תינויח תיתשת םיווהמה .
ימ םירמאמה תולוכסאה שמח תא םיגצי
תרושקתה רקחב תויזכרמה : היבמולוק ,
טרופקנרפ , וגקיש , תוברת ירקחמו וטנורוט
םייטירב .
איבמ ינשה רפסה 13 םיינכדע הבוגת ירמאמ
םירמאמה לש תיתרוקיב האירק םיגציימה
םיינונאקה . תא םיחתנמו םיתצמתמ םיבתוכה
תויטנוולרה תא םינחובו םיינונאקה םירמאמה
הלש ונימיל ם .

הרבחה יעדמ

תרושקת

112


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10532 תוברתכ תרושקת *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / היגולויצוס
היגולופורתנאו
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו םינומה תרושקת ,
רדב הדימע ןכו תושי ה תילגנא תושירדבו
היירפסב תיפרגוילביבה הכרדהה .

סרוקה חותיפ : פורפ ' סביל רמת , ד " ירימ ר
ןומלט , ד " ר המק תימע , ד " ןיול דוד ר ) הביתכ ( ;
סייו ילינ ) הכירע (
תימדקא תיארחא : פורפ ' סביל רמת
םיצעוי : פורפ ' םולב הנשוש - הקלוק , פורפ ' תירונ
ץרג , פורפ ' לאירתכ רמת , פורפ ' ר רינ לאפ ,
פורפ ' בגר יטומ

אשמ לש רתאכ םינומהה תרושקתב קסוע סרוקה
תיתוברת תוהז לעו תועמשמ לע ימוימוי ןתמו
תיטילופו . תוסיפת ןחוב סרוקה לש ןושארה וקלח
גשומה לש תונוש ' תוברת ' ) תירלופופ , " ההובג " ,
תיממע ( , לע עיבצמ תואיצמה תיינבה לע קבאמה
ת ירצות לש הקפהה יכילהתב תרושק , גיצמו
ז לשו םיטסקט לש תונשרפל תושיג ' םינוש םירנא
) תומוסרפ , ןובס תורפוא , עונלוק יטרס , תובתכ
הו תינורטקלאה תונותיעב תספדומ ( יעצמאב
תרושקתה .

לש תולבקתהב קסוע סרוקה לש ינשה וקלח
תרושקתה תירלופופה םינוש םילהק ברקב .
שגפמה םינכרצה לש םע יעצמא ה תרושקת ןחבנ
ל יצוליא רוא תויגולונכטה הידמה לש , ירשקה
הייפצה , תוברועמהו חונעפה ינפוא , יסופדו
םיחנעפמה לש עומשמה . הריבח תונודנ ראשה ןיב
תוינשרפ תוליהקו , תוינרתח תואירק , הגשמההו
טסופה ןדיעב םילהק לש שדחמ - ינרדומ .

לע ססובמ סרוקב דומילה רפס סרוקה תרושקת
תוברתכ ) םוגרת : א ' ירפ דנלד ; הטיסרבינואה
החותפה , 2003 ( , תואובמ לש םיכרכ ינש ללוכה
םייטנוולר םירמאמו ) תילגנאבו תירבעב .(

דומילה יקרפ
ךרכ א : ויה תוברת לש הביבסכ היזיוולט מ םוי
א קרפ תוברת םג איה תירלופופ תרושקת
ב קרפ תוברת יהמ
ג קרפ וי תוברתכ םינומה תרושקת מ תימוי
ד קרפ יטסקט תקפה אשמכ ם ןתמו
ה קרפ יטוימס חותינ - תוברת לש ינבמ
תירלופופ
ו קרפ ןובס תרפוא , יתושדח חיש , תעדומ
תמוסרפ – יטוימסה חותינה תמגדה -
ינבמ

ב ךרכ : ןיבל טסקט ןיב שגפמכ תועמשמ תריצי
םיארוק
ז קרפ תרושקתה םע שגפמה : רשקהה יצוליא
ח קרפ תרושקתה םע שגפמה : םוידמה יצוליא
קרפ ט תרושקתה םע שגפמה : טסקטה יצוליא
י קרפ הליעפ האירק : תוליהקב חונעפ
תוינשרפ
אי קרפ הליעפ האירק : תיתרוקיב תלוכי , גנוע
תונרתחו
בי קרפ הליעפ האירק : בר - יצוליאו תויתוברת
ינומגהה חישה


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .


10503 תוברת , יאנפו תרושקת
לארשיב *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / היגולויצוס
היגולופורתנאו
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , םללכבו ה ןיבמ דחא סרוק םי אובמ
היגולויצוסל , םינומה תרושקת , הדימע ןכו
תושירדב ה תילגנא תושירדבו הכרדהה
היירפסב תיפרגוילביבה . םדוק עדי למומ ץ :
םיסרוקה הרבחה יעדמב רקחמ תוטיש ,
תונוש חותינו היסרגר .

תיפ חו סרוקה : פורפ ' ינודא הנח , פורפ ' לאכימ
ץיברוג , פורפ ' כ אוהילא " ץ , ד " ץיו הנשוש ר , ד " ר
ןיול דוד , גרבדלוג הנפד - יבנע , זאה הסדה , קחצי
יקציבוני , ףיש םירמ ; היקזח ןירק ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ץרג תירונ , פורפ ' טנד הדנרב ,
פורפ ' ןמיו לאירבג , פורפ ' לאירתכ רמת ,
פורפ ' שי ןמביל והיע

םלועבו לארשיב יאנפה תייגוס תא חתנמ סרוקה
יברעמה , אשונה תא ןחובו בחרה רשקהב – קלחכ
תוישונאה תויוליעפה ללכ לש ילרגטניא , תמרב ןה
הרבחה תמרב ןה טרפה . ףא סרוקב ירשק וקדביי
הדובע ןיבל יאנפ ןיב ןילמוגה , הרבח , תד , תכירצ
םלועבו לארשיב תרושקתו תוברת .

ונ דומילה יאש
לש היגולויצוס תוברתה
לש היגולויצוס ןמזה
יתוברתה עציהה יסופדו תוברת תודסומ :
רוציי , הצפהו הקפה
יאנפ לש ןכותכ תוברת
תרושקת לש הכירצה יסופד םינומה
תוברת תוינידמ : ייחב הנידמה לש המוקמ
תוברתה

רמוח דומילה
רפסה לארשיב יאנפה תוברת : תורומת
תיתוברתה תוליעפה יסופדב 1990-1970
) החותפה הטיסרבינואה , 2000 ( . םכסמ רפסה
עציהה יסופד לע םיפיקמ םירקחמ ינש
לארשיב יאנפה תוברת לש הכירצהו ;
הארקמ – םירפס יקרפו םירמאמ ץבוק
תוברת םוחתב םייזכרמ , יאנפו תרושקת
םלועבו לארשיב . רמוח תללוכ הארקמה
תילגנאב ;
הדימל ךירדמ .


* הז סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא ,
יא יכ םא ןכ תושעל הבוח ן .


10921 לש היגולויצוסב תויגוס
תרושקת לשו טנרטניאה
תנווקמ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / היגולויצוס
היגולופורתנאו
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז תודוקנ
םימדוק , סרוקה םללכבו אובמ היגולויצוסל וא
םיסרוקה ינש תרושקת םינומה ו אובמ
תיתרבח הבישחל ו תושירדב הדימע ןכ
ה תילגנא תושירדבו תיפרגוילביבה הכרדהה
רפסב היי . ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה
תרושקת : היגולונכט , הרבח , תוברת , תרושקת
םינומה **.

חותיפ סרוקה : ד " ןליאה עטנ ר ) הביתכ ( ; הודח
ךילרא ) הכירע (
יארחא ימדקא : פורפ ' רענש בד
םיצעוי : פורפ ' שמ ובטסוג , פורפ ' ילאפר ףזיש ,
ד " קביר הקבר ר , ד " ד לאכימ ר ' קהנריב

לומ דבל תויהל תרשפאמ תנווקמ תרושקת
ישיאה בשחמה , םירשק להנל תע התואבו
םייתרבח . תויה דבלמ תצפהל תיתשת תשרה
עדימ , רודיבל , תיתרבח תוברועמל , תידדה הרזעל ,
רחסמל תיטילופ תוליעפל וא , ה תשר איה םג
יביטקארטניא םוידמ , םילהק ןיב הנחבההש ךכ
מ םיציפמו םירצוי ןיבל י תשטשט .

גשומכ תשרה איה סרוקה לש אצומה תודוקנ
יתרבח . ב קסוע סרוקה םישנא םהבש םינפוא
חפטלו רוציל ידכ היגולונכט לע םיכמתסמ
טנרטניאה ןיבש הקיזב קסוע אוהו םירשק
ושקתהו ל תנווקמה תר ןיב הרבחב תוברת
ה תינרדומ . תוהזכ םיאשונ תניחב תועצמאב ,
תיתרבח היצקארטניא , תולובגו תוליהק
םייתרבח , יתרבח יונישו תויתרבח תועונת הסנמ
ל סרוקה טנרטניאה לש תועמשמה לע דומע
םוידמכ ש תושדח תויורשפא חתופ , רצוי ךא
םיצוליא וב - תינמז .

סרוקה תורטמ
סרוקה דעונ םייטילנא םילכו תושיג םשייל
םימדוק םיסרוקמ םכל םירכומה , יכילהת לע
ש ךוויתה ה תרושקת ה םהב תפתתשמ תנווקמ
רואל םתופקת תא ןוחבלו ה םיכורכה םייוניש
שדח םוידמ תטילקב .

דומילה רמוח
םירמאמ לש הארקמ לע ססובמ סרוקה תילגנאב
הדימל ךירדמ לעו תא הוולמה םתאירק .

* סרוק תרגסמב תינוירנימס הדובע בותכל רשפא
הז , ןכ תושעל הבוח ןיא יכ םא .
** סרוקה תא דמלש ימל היגולויצוסל אובמ , ץלמומ
סרוקה תא םג דומלל םינומה תרושקת .


הרבחה יעדמ

תרושקת

113


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


ונ םיסרוק םינקמה םיפס
תרושקתב תוכז תודוקנ

ןושל , תוברתו הרבח ) 10641 ( ) ר ( – ץבושמ
תונשלבב , מע ' 50 .

םיטרס ןיבהל : עונלוקה תונמאל אובמ ) 10640 (
) ר ( – עונלוקב ץבושמ , מע ' 62 .

תיתרבח הבישחל אובמ ) 10161 ( ) פ ( – ץבושמ
היגולויצוסב , מע ' 100 .

תוברתה לש היגולויצוס ) 10659 ( ) ר ( – ץבושמ
היגולופורתנאו היגולויצוסב , מע ' 103 .

םיפסונ םיסרוקל תוינפה

תוברתהו תורפסה תרות : תונב תולוכסא - וננמז
) 10734 ( ) ר ( – תורפסב ץבושמ , מע ' 57 .

תילארשיה תוברתב םיסותימ ) 10487 ( ) ר ( –
תורפסב ץבושמ , מע ' 56 .

עונלוקל הידוביעו תילארשי תרופיס ) 10421 ( ) ר (
– עונלוקב ץבושמ , מע ' 62 .

הרבחה יעדמב רקחמ תוטיש : רקחמה תונורקע
ויתונונגסו ) 10285 ( ) ר ( – הרבחה יעדמב ץבושמ - –
יללכ , מע ' 78 .

תונוש חותינו היסרגר ) 10286 ( ) ר ( – ץבושמ
הרבחה יעדמב – יללכ , מע ' 79 .

היגולויצוסל אובמ ) 10134 ( ) פ ( – ץבושמ
היגולויצוסב , מע ' 100 .

היגולוכיספל אובמ ) 10136 ( ) פ ( – ץבושמ
היגולוכיספב , מע ' 132 .


ש בל ומי : תודוקנ םיקינעמ םניא הלא םיסרוק
תרושקתב תוכז .
הרבחה יעדמ

ןיב םיסחיו הנידמה עדמ - םיימואל

114


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10165 עדמב תוטישו תושיגל אובמ
הנידמה *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הנידמה עדמ
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה אובמ הבישחל
תיתרבח , אובמ מ הבשחמל תיניד .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןמרה רמת , לבל לבוי , הזילע
ןייטשנרוק ; רגנוא לעי ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' רפלב הלא , פורפ ' יליזרב דג ,
פורפ ' הד רנבא - טילש , פורפ ' ןמייל לאומש -
גיצליוו , פורפ ' רגרביונ ןימינב , ד " ןיילק םחנמ ר

ןכא אוה הנידמה עדמ םאה " עדמ " ? ןכ םא –
קוח דציכ הרוצב תיטילופה תכרעמה תא םיר
תיתטיש תיעדמ , ואל םאו – ונל רתונ אל םאה
תישיאה תונשרפה תמרב ראשיהל אלא ? אמש וא
תושי התוא תנבהל רתוי םיחבושמ םילכ םנשי
הקזחו המוצע , הנידמה , תונושה היתוכרעמ לע
ונייח לע היתועפשהו , םימאות םניא הלא םא םג
יסאלקה יעדמה הריקחה לדומ תא ? הלא תולאשב
הז סרוק קסוע ןתמגודו . ותוהמב יטרואת סרוקה
רקחמה ילכל םיטנדוטסה תועדומ תא דדחל דעונו
הנידמה עדמב םימייקה םיימדקאה הבישחהו .
הפיקמה הריקסב אוה סרוקה לש ודוחיי ,
רקחמ תולאשו תושיג לש תינכדעהו הקימעמה
הנידמה עדמ םוחתב תוידוסי , טרופמ ןויע םג ומכ
טישב וז הנילפיצסידב תוגוהנה רקחמה תו .

רמוח ה דומיל
א . רפסה הנידמה עדמב תושיגו תוירואת
) החותפה הטיסרבינואה , 2005 ( לש םוגרת אוהש :
D. Marsh and G. Stoker (eds.), Theory and
Methods in Political Science, 2nd ed.
(Macmillan, 1995).
םע תיתטישו תינכדע תורכיה ךרוע רפסה תושיגה
הנידמה עדמ םוחתב תוירקחמה .

יאשונ ה רפס
היגולומטסיפאו היגולוטנוא ; השיגה
תיתוגהנתהה ; תילנויצרה הריחבה תשיג ; השיגה
תידסומה ; תיטסינימפה השיגה ; תוירואת
תוינשרפ ; םזיסקרמ ; תויביטמרונ תוירואת ;
תוינתוכיאו תוינתומכ תוטיש ; תויתאוושה תוטיש
תונכוסו הנבמ ; תודסומ תונויערו

ב . רפסה יטילופ רקחמל אובמ ) הטיסרבינואה
החותפה , 2005 ( לש םוגרת אוהש :
L. Harrison, Political Research: An
Introduction (New York: Routledge, 2001).
תוגוהנה רקחמה תוטיש םע תורכיה ךרוע רפסה
םוחתב .

יאשונ ה רפס
ינתומכה חותינה ; םירקסב שומיש ; נותנ חותינ םי
םיימשר ; ינתוכיאה חותינה ; ילככ ןויאירה
רקחמ ; םיינויכראו םיירוטסיה תורוקמב שומיש ;
םיטנדוטס לש רקחמ תדובע תביתכל ךירדמ

םג ללוכ דומילה רמוח הדימל ךירדמ ובו ףיקמ
תולאש , חותינ יכרוצל רקחמ יעטקו םיגשומ
המגדהו . לש םימוגרת םג םילולכ ךירדמב
אשונב םיינכדע םירמאמ , םיאשונה םישחמומ ןכו
ילארשיה םרשקהב םינודנה .

* ידומילב ינש ראותל שרדנ המלשה סרוק
היטרקומד .

עדמב ןושאר סרוקכ הז סרוק דומלל ץלמומ אל
הנידמה .

ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב – םיפפוח םיסרוק .


10205 םיסחיב דוסי יגשומ
ןיב - םיימואל
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : ןיב םיסחי - םיימואל
םדוק עדי שרדנ אל .


סרוקה חותיפ ) השדח הרודהמ ( : פ ר פו ' רמת
ןמרה , לבל לבוי ; פורפ ' רפוס ןושש , פורפ ' לאומש
רלדנס , פורפ ' א רבנע םירפ , פורפ ' ג ' גרבניטש דלר ,
ד " גאבצ לאומש ר ) הביתכ ( ; ךילרא הודח ) םוגרת
הכירעו ( , רצליז ידא , ןרק הבוהא ) הכירע ( , הואנ
ןמקנש ) בוציע (
ימדקא יארחא : פורפ ' ןמיילק ןורהא
םיצעוי : פורפ ' רלאיב ירוא , פורפ ' ןב םהרבא - יבצ ,
פורפ ' רב בקעי - ןמיס - בוט , פורפ ' ןמטוג לאונמע ,
פ פור ' רגרביונ ןימינב , פורפ ' ןמיילק ןורהא ,
פורפ ' לבות הידעס

סרוקה דעונ תא שיגפהל םיטנדוטסה םוחת םע
יבה םיסחיה ן - הנידמה עדמב ףנעכ םיימואל
יבה הריזב תויטילופ תועפות רקחב קסועה ן -
תימואל . סרוקה הנקמ ןכו םייסיסב םיגשומ
ריעצ יעדמ םוחתב תולבוקמה תורעשהו תוסיפת
יסחי הז ת .

לש חותינ ךירצמ םעוצקמש הלאל דעוימ סרוקה
יב תועפות ן - תוימואל , תונרקסש הלא לכלו
אדירג תילאוטקלטניא אשונל םתוא תברקמ .

םגרותמה םרפס לע ססובמ סרוקב דומילה
צ לש תירבעל ' גויו ילגק סלר ' ףפוקטיו ןי ,
תימלועה הקיטילופה : תורומתו תומגמ
) החותפה הטיסרבינואה , 2001 .( קסוע רפסה
םיאשונ ןווגמב , ולחש םייוניש דחוימב שיגדמו
ןיבה תכרעמב - הנורחאה הפוקתב תימואל , םהבו
הלכלכב םייוניש , היגולוקאב , היגולונכטב
תרושקתבו . רפסל ףסונב , םג סרוקב תודמלנ
תואבה דומילה תודיחי :

םואלה תנידמ
המחלמה
ילנויצנוונוק יתלב קשנ לש היגטרטסא
ה היטמולפיד
המצוע

10406 תנידמב הקיטילופו לשממ
לארשי *
6 תוכז תודוקנ ** הליגר המרב
אשונ : הנידמה עדמ
םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : פורפ ' רגרביונ ןימינב , פ ר פו ' רמת
ןמרה ) חי הדי 9 ( , פורפ ' יפסכ ןד ) חי הדי 10 ( ,
ד " ידעלג ןד ר ) חי הדי 12 ( , ןהכ ירוא ) הביתכ ( ;
ךילרא הודח ) הכירע ( , יבהז ןדרי ) בוציע (
ימדקא יארחא : פורפ ' רגרביונ ןימינב
םיצעוי : פורפ ' גמ ' גחלא ד ' , פורפ ' יליזרב דג ,
פ ר פו ' הטכירב םהרבא , פורפ ' הכרב ךורב ,
פורפ ' יאקרב םייח , פורפ ' ןמטוג לאונמע ,
פורפ ' ארויג גרבדלוג , פורפ ' ינרוג ףסוי ,
פורפ ' ג קחצי ל - רונ , פ ר פו ' ןמרה רמת ,
פורפ ' ןמיו לאירבג , פ ר פו ' ץיו םעיחי , פורפ ' ךורב
רסיז , פורפ ' יאני ןתנ , פורפ ' טס י ןהכ טראו ,
פורפ ' יפסכ ןד , פורפ ' ןמביל והיעשי , פורפ ' ךורב
ךרובמ , פורפ ' החומס ימס , פורפ ' טסריפ תנע ,
פורפ ' צרק דוד ' רמ , פורפ ' רימש לכימ , ד " הניד ר
ןרוג , ד " יא ר ןמפוק הנל , ד " סכר ילא ר

סרוקה דעונ טנדוטסל תונקהל םי לע יסיסב עדימ
תויזכרמה תויטילופה תויגוסה תודוא ב תנידמ
לארשי , שומיש ךות הלא תויגוס חותינ גיצהלו
הנידמה עדמ םוחתמ תוירואתב . ןה קסוע סרוקה
םיידסומה םיטביהב - תכרעמה לש םיינבמ
ץראב תיטילופה ") לשממ (" םיטביהב ןהו
הלש םייתוגהנתהה ") הקיטילופ (" תונש םישימחב
הנידמה לש תונושארה המויק . שיגדהל שי , ןיאש
תא יגולונורכ ןפואב וז תרגסמב ראתל הנווכה
םיינידמה םיעוריאהו תויוחתפתהה לולכמ
הלא םינשב ושחרתהש , תומגמ תא ריאהל אלא
תויללכה תוחתפתהה , תאו תוליעפה ידקומ תא
תקולחמה תודוקנ , כ רתוי יפיצפס ןויעל תיתשת .

םיילאוטקא םירמאמ םיבלושמ סרוקב
הרבחהו תיטילופה תכרעמה תא םיפקשמה
תיוושכעה תילארשיה .

רמוח דומילה
הדיחי 1 הנידמל בושיימ
הדיחי 2 תילארשיה היטרקומדה
הדיחי 3 לארשיב הקוחה תייגוס
תודיחי 5-4 הלשממ לומ תסנכ
הדיחי 6 תד , הנידמ הקיטילופו
תודיחי 8-7 לארשיב תוגלפמה
הדיחי 9 תוריחב : תוגהנתהו תוריחבה תטיש
רחובה
הדיחי 10 הקיטילופו תרושקת
הדיחי 11 יברעה טועימה : תובלתשהו רוכינ
הדיחי 12 הקיטילופו הלכלכ


* תיסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל . רואית
סרוקה לארשי תנידמב הקיטילופו לשממ
) 42141 ( הטיסרבינואה רתאב עיפומ תיסורב
תיסורה הפשב החותפה . רתאה תבותכ :
http://www-r.openu.ac.il/
** מ רתוי לבקל לכוי אל טנדוטס - 6 תוכז תודוקנ
רובע דומיל סרוקה תנידמב הקיטילופו לשממ
לארשי תונושה תופשב . םיאלמ םיטרפ קרפב 19
ןועידיב – םיפפוח םיסרוק .


הרבחה יעדמ

נידמה עדמ ןיב םיסחיו ה - םיימואל

115


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10660 תורוטטקידו תויטרקומד –
תונויער , םירשקה , םירטשמ *
3 וכז תודוקנ הליגר המרב ת
אשונ : הנידמה עדמ
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ינב ןימ רגרביונ ) הביתכ ( ,
ד " םולבלג הרימא ר ) תיעדמ הכירע ( ;
ךילרא הודח ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ןמרה רמת , פורפ ' רסיז ךורב ,
פורפ ' הוונ לייא , פורפ ' רדיינש וירמ , ד " הרימא ר
םולבלג , ד " או יפר ר וג , ד " ןמפוק הנליא ר ,
ד " טיברש סינד ר

רטמ ו ת סרוקה
לע עדי םיטנדוטסל תונקהל דעונ סרוקה
האמב םיירוטטקידהו םייטרקומדה םירטשמה
תונורחאה םינשה , תינויער הביטקפסרפמ תאזו
תירוטסיהו , תיתאוושהו תיטרואת . וניא סרוקה
םיוסמ רטשמב קסוע , וב שי ךא , ראשה ןיב ,
לופל תוסחייתה תינוויה סי , תוצראל - תירבה
הינטירבו , תירבלו תיצאנה הינמרגל - תוצעומה
תיטסינילטסה , תיטסיניימוחה ןאריאל
ןבילטה לש ןאטסינגפאלו .

דומילה רמוח
ןושאר ךרכ – תויטרקומד ) תודיחי 3-1 (
תיסאלקה היטרקומדה ; תוגהה ןווגמ
תיטרקומדה ; תיטרקומדה תוחתפתהה
תיברעמה ; ילרבילה היטרקומדה תילקידרהו ת ;
לאיצוס - היטרקומד ; תירטילאה היטרקומדה ,
תיתופתתשההו תיטסילרולפה ; תוירואת
תוינרדומ תויטרקומד ; היטרקומדה יביכרמ
תיברעמה ; תוביצי יתלבו תוביצי תויטרקומד ;
תויתואישנו תוירטנמלרפ תויטרקומד , תוילרדפ
תוירטונואו , וד - ברו תויתגלפמ - תויתגלפמ ; תויגוס
מדב תורחבנ היטרקו – םיטועימ , הנידמו תד ,
הרישיה היטרקומדה אשונו תוריחב תוטיש .

ינש ךרכ – תורוטטקיד ) תודיחי 6-4 (
תוירטירוטואו תוירטילטוט תורוטטקיד : חותינ
םייטסישפה םיירטילטוטה םירטשמה
םייטסינומוקהו , היגולואידיאל תוסחייתה ךות
הקיטקרפו ; רטשמה תונרדוחל ; הגלפמל
גיהנמלו ; תל ינומגהה ןפל םגו רורטלו הלומע
" יטרקומדה ." םיירטירוטוא םירטשמב ןויד
םיינרמש ) וקנרפ לש דרפס ( , םייביסרגורפ
) ןורפ לש הניטנגרא ( , תויאבצ תורוטטקיד ) םירצמ
רצאנ לש ( תויתרוסמ תוכולמו ) הידועס .(

* ידומילב ינש ראותל שרדנ המלשה סרוק
היטרקומד .

ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
תוכזה תודוקנ רפסמ רובצל ןתינש הז סרוקב .
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .


10661 םייטרקומד םירטשמ *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הנידמה עדמ
אל םדוק עדי שרדנ .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רגרביונ ןימינב ,
ד " םולבלג הרימא ר ) תיעדמ הכירע ( ; הודח
ךילרא , רימא ינור , ןייטשנטו היח - ריאמ ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' רגרביונ ןימינב
םיצעוי : פורפ ' י ' ןורוא , פורפ ' ע ' ןמטוג ,
פורפ ' א ' דוד , פורפ ' ג ' ןמרה , פורפ ' י ' רגרבצרו ,
פורפ ' ש ' דנז , פורפ ' ר ' אנהכ , פורפ ' ב ' רקוצ ,
פורפ ' ז ' ןוזניבור , פורפ ' ח ' רימש , פורפ ' י ' ןמצש ,
ד " ז ר ' דניורפנרא

םייטרקומד םירטשמ ןווגמ גיצמ סרוקה , רפס לכ
םיוסמ רטשמל שדקומ סרוקב , םירצוי דחי םלוכו
תנווגמה הנומתה תא , סילופהמ תערתשמה
תינוויה , פה היטרקומדה ךרד תירטנמלר
הינטירבב , תוצראב יתואישנה רטשמה - תירבה ,
דעו תפרצב םיינקילבופרה םירטשמה תוכופהת
ודוהבו ןפיב תושדחה תויטרקומדה .

ןוידל רבועו תיאנותאה היטרקומדב חתפנ סרוקה
ינב םייטרקומד םירטשמב - וננמז , תויטרקומדב
תויברעמ , תויברעמ אלו , םייטרקומד םירטשמב
תוכרעמבו םיביצי תוריבש תויטרקומד . תרגסמב
םירטשמהמ דחא לכ ינייפאמ לע דומענ סרוקה
ונוניכ ןפוא לעו םינודנה , ויתודסומ תא ןחבנו
תיטילופה ותוברת תאו םיידוחייה .

רמוח דומילה
דיחי תו 2-1 הקיתעה תיאנותאה היטרקומדה /
ר לח קינלצ ) הטיסרבינואה
החותפה , 2004 (
דיחי תו 4-3 ירטנמלרפ רטשמ : הינטירב /
ס טראויט ןהכ
הדיחי 5


תירבה תוצרא : היטרקומד
תדמתמ תווהתהב / לייא הוונ
) החותפה הטיסרבינואה , 2007 (
הדיחי 6 תוצראב הקיטילופו לשממ - תירבה
/ א ןל טנרג ) םוגרת : ח ' ךילרא ;
החותפה הטיסרבינואה , 2007 (
דיחי תו 8-7 תפרצב םיינקילבופר םירטשמ
םירשעה האמב : ןיב תוביצי
םירבשמל / י ריא ךיירנטלז
) החותפה הטיסרבינואה , 2004 (
דיחי תו 10-9 ודוה : תעסושמ הרבחב היטרקומד
/ פ " ימאווסרמוק ר ) םוגרת : א '
ירגת ; החותפה הטיסרבינואה ,
2009 (
דיחי תו 12-11 תינרדומה ןפיב היטרקומד **


* ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ ןכות תפיפח שי
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
דמלש ימ רובצל לוכיש תוכזה תודוקנ רפסמ ,
הזה סרוקל ףסונב , סרוקה תא ) םי ( רחאה ) םי .(
םיאלמ םיטרפ קרפב 19 ןועידיב – םיסרוק
םיפפוח .
** דיחי ה וז ןיידע ניא ה תדמלנ .


10662 ה האמב תורוטטקיד - 20 *
6 ליגר המרב תוכז תודוקנ ה
אשונ : הנידמה עדמ
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' רגרביונ ןימינב , ד " הרימא ר
םולבלג ) תיעדמ הכירע ( ; ךילרא הודח , היח
ןייטשנטו - ריאמ , רברפש השמ ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' רגרביונ ןימינב
םיצעוי : פורפ ' ע לאונמ ןמטוג , פורפ ' הליג ןלוג ,
פורפ ' ש תימלו בוקלוו , פורפ ' ב ךור רסיז ,
פורפ ' השמ ןמרמיצ , פורפ ' רדיינש וירמ ,
ד " הנד ר ילאירא - ץיבורוה

אל םירטשמ לש הרוש גיצמ סרוקה - םייטרקומד ,
הנידמה עדמ םוחתמ יתאוושה חותינ בוליש ךות
תירוטסיה תרגסמב . תא ריכהל איה סרוקה תרטמ
וב ןפואה תאו רטשמ לכ בלב תדמועה היגולואידיאה
ושק איה תיטילופה היישעל הר , יביכרמ לע דומעל
םילכה תא חתפלו םינושה םירטשמה לש המצועה
םהינייפאמו םירטשמ גוויס לש םייטרואתה .

לכ מ דחא רפס סרוקה י לע םיוסמ רטשמ גיצמ - יפ
יפיצפס ןחוב הרקמ : ירטירוטוא רטשמ
ינמי ירטילטוטו – הילטיא ; ינמי ירטילטוט רטשמ
– הינמרג ; ירטילטוט רטשמ ילאמש – תירב -
תוצעומה ; רטשמו ילאמש ירטילטוט רטשמ
טסופ - ירטירוטוא ירטילטוט – ןיס ; רטשמ
יאבצ רטשמו יטסילופופ – הניטנגרא ; רטשמ
ינרמש ירטירוטוא – ןוכיתה חרזמב תוכולמה .(
מ דחא לכב ה ירפס ם לש ןוטלשל ותיילע ןפוא גצומ
רטשמה , ידסומה והנבמ , דיאה י תטלשה היגולוא ,
ידמ יסחי הנ - הרבח , הנידמ יסחי - טרפ , דיקפת
גיהנמה דיקפתו תטלשה הגלפמה .

רמוח דומילה סרוקה ירפסו
דיחי תו 2-1 יקלטיאה םזישפה / ןימינב
רגרביונ ) החותפה הטיסרבינואה ,
2009 (
דיחי תו 4-3 " דחא םע , דחא ךייר , גיהנמ
דחא :" תיצאנה הינמרג /
הרימא םולבלג ) הטיסרבינואה
החותפה , 2005 (
דיחי תו 6-5 תירב - ןילטס תפוקתב תוצעומה –
יטסינומוק ירטילטוט רטשמ /
דדוע ןרע ) החותפה הטיסרבינואה ,
2004 (
דיחי תו 8-7 ןיסב לשממה : תומרופרל הכפהממ
/ תנק לטרביל ) םוגרת : א ' ירגת ;
החותפה הטיסרבינואה , 2007 (
דיחי תו 10-9 יאבצ רטשמו יטסילופופ רטשמ :
הניטנגרא **
י דיח תו 12-11 החפשמב ראשנ לוכה :
םזיטולוסבא , היטרקומדו הכפהמ
ןוכיתה חרזמה תוכולמב / לקיימ
ברה ) םוגרת : ח ' ךילרא ;
החותפה הטיסרבינואה , 2007 (

ללוכה הדימל ךירדמ ףרוצמ סרוקל תרגסמ
תיטרואת .

* ןכות תפיפח שי ןיבל הזה סרוקה ןיב תמיוסמ
סרוק ) םי ( רחא ) םי .( לע תוכלשה שי תאזה הפיפחל
הז סרוקב רובצל ןתינש תוכזה תודוקנ רפסמ .
קרפב םיאלמ םיטרפ 19 ןועידיב – םיפפוח םיסרוק .
** הלא תודיחי ןיידע תודמלנ ןניא .


הרבחה יעדמ

ןיב םיסחיו הנידמה עדמ - םיימואל

116


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10723 תירוביצ תוינידמ
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / לוהינ
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה תודוסי להנימה
ירוביצה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' סאימחנ דוד , ד " ירוא ר
לברא - ץנג , ד " ינדימ ףסא ר ; ןלוג הנליא ) הכירע (
י םיצעו : פורפ ' רב יפר - לא , פורפ ' הדוגיו ןרע - תודג ,
פורפ ' ליגי יול , פורפ ' יול דוד - רואפ , פורפ ' הירא
רואנ , ד " רב דעיבא ר - םייח

תושיגבו דוסיה יגשומב עדי תונקהל דעונ סרוקה
תירוביצ תוינידמ חותינל תוימושייהו תויטרואתה
התניחבלו , תוינידמ יאשונב הנבהה קימעהלו
לארשיב םייזכרמ .

ןמ לחה הצואת ספת תירוביצה תוינידמה רקח
יינשה תיצחמה ה האמה לש ה - 20 , אוה םויכו
תיאמצע תיעדמ הנילפיצסידכ בשחנ . תרגסמב
לש םילדומ םירקחנו םיראותמ וז הנילפיצסיד
תוינידמ , תויטסיביטיזופו תויביטמרונ תושיג
תוינידמ םושיילו בוציעל , תוינידמ יסופיט , ימוחת
תוינידמ , יסופדו תלוכי תולישמ ) לשממה תוכיא (
תוינידמ תכרעהו , א ולאו םעפ אל םינתשמ ף
םיירטשמה םינייפאמל ףופכב , םיינוטלשה ,
םייטילופה , םיילכלכה , ףאו םייתרבחה
םיילבולגה . תירוביצה תוינידמה לש התובישח
הנידמה ןיבש םיידדהה םיכילהתה תנבהל ,
הנידמה לש הינייפאמש לככ הלוע טרפהו הרבחה
םיכלוהו םיבכרומ תיטרקומדה .

לארשי תנידמ , הרקמכ - ןחבמ ) case study ( ,
םיידוחיי םינייפאמב הרישע , תוביסנבו םימרוגב
בוציעה יכילה לע ףיקעו רישי ןפואב םיעיפשמה ,
תירוביצה תוינידמה לש הכרעההו םושייה , לק
היתוקופת לע רמוחו .

בר השיגב טקונ סרוקה - יטלומ תימוחת -
הבשחמה ירקיע תא ליכמ ךכיפלו תירנילפיצסיד
תינידמה , ןכו ס תודוסי טבמ תודוקנו םייגולויצו
תוילכלכ , תויטילופ , תויטפשמ , תויתאו תוילוהינ .

םירמאמ תארקמ לעו רפס לע ססובמ סרוקה .

10611 תינידמ הבשחמל אובמ *
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הנידמה עדמ
םדוק עדי שרדנ אל .


סרוקה חותיפ : פורפ ' ןרק לאכימ , הזילע
ןייטשנרוק ) הביתכ ( ; ךילרא הודח ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' רפלב הלא , פורפ ' ןמטוג לאונמע ,
פורפ ' הד רנבא - טילש , פורפ ' רועסי םהרבא , ימענ
ןמסוז

תולאש תלאושה תוגה איה תינידמ הבשחמ
תויטילופ תועפותל םיעגונה תונויער הלעמו ,
תוירוטסיהו תוילאוטקא . תשקבמ רקיעב
ש הביט לע דומעל תינידמה הבשחמה הנידמה ל ,
תיתרבח תרגסמ רותיא לעו המויק תקדצה לע -
וביטלו םדאל תמלוה תינידמ .

תרטמ םוחת םע תינושאר תורכיה ךורעל סרוקה
ינידמה ןויערה תוחתפתה םעו תינידמה הבשחמה ,
ונימי דעו םדק ימימ , לש םיטסקט חותינ ךרד
םירחבנ םיגוה רפסמ , ךרד ןויצ הווהמ םתוגהש
וחתפתה תנבהב יזכרמ ינידמה ןויערה ת .

דומילה רמוח לע ססובמ ה הארקמ תודלות
תינידמה הבשחמה . הארקמה רוקמ יעטק תללוכ
הבשחמה תודלותב םייזכרמ םיגוה תאמ םירחבנ
תינידמה , לעו דעונש הדימל ךירדמ יעצמא שמשל
הארקמה דומילל רזע .

תמישר םיללכנה םימוחתהו םיגוהה
הארקמב : **
ארקמב תינידמ הבשחמ
תיסאלקה הבשחמה : סטרקוס , ןוטלפא ,
וטסירא
ימי תבשחמ םייניבה : סוניטסגוא ,
ידרואמלא , במרה " ם , סניווקאמ סמות
סנסנרה תבשחמ : איקמ וו יל
היצמרופרה : רתול
תרות תיתרבחה הנמאה : סבוה , קול , וסור
תוילרבילו תונרמש : קרב , ןוסידמ , לגה , הד -
ליווקוט , לימ
מה ןדיעה ינרדו וירקבמו : רמ ק ס סלגנאו ,
השטינ
ה האמה תבשחמ - 20 : ןינל , אקפק , לרק
טימש , ינילוסומ , ידנג , רטראס , ןומיס הד -
ראובוב , ןונאפ , רמ ק הזו , סלור , וקופ


* ידומילב ינש ראותל שרדנ המלשה סרוק
היטרקומד .
** ודמליי רטסמס לכב םיגוהה ןמ קלח קר
הארקמב םיעיפומה .


10437 ירוביצה להנימה תודוסי
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הנידמה עדמ
םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : רפ פו ' ירד דוד ) הביתכ ( ,
פורפ ' רואנ הירא ) תביתכ תודיחי 4-3 ( , ד " הילדג ר
ךברוא ) תביתכ הדיחי 5 ( , רש עטנ - רדה , יש
בורקש ; ךילרא הודח ) הכירע ( , יבהז ןדרי ) בוציע (
םיצעוי : פורפ ' רב הקבר - ףסוי , פורפ ' לאקזחי
רורד , פורפ ' ךרובמ ךורב , פורפ ' רגרביונ ןימינב ,
פורפ ' יקסנקרש אריע , ד " רב דעיבא ר - םייח

סרוקה דעונ להנימה תרותב דוסי יגשומ תונקהל
ירוביצה , להנימה לע תויזכרמ תולאש ררועלו
הנידמב לשממה לש ינויח ביכרמכ ירוביצה
תיטרקומד .

ןונגנמל תונידמו תורבח וקקזנ הירוטסיהה רחשמ
ללכה יניינע לוהינל תוירחאב אשונה , םללכבו ,
לשמל , רדסה לע הרימש ירוביצה , ראוד תקולח ,
םיסמ תייבג , םיכרד תלילס , םירכס תיינב , הנגה
דועו רז שלופ ינפמ . לע הלטנ תינרדומה הנידמה
םיבר םישדח תוירחא ימוחת המצע , םויה יכ דע
תירוביצה תושרלש םוחת תעדה לע תולעהל השק
וב העיגנ ןיא .

ירוביצה להנימה תרות , האמב רקיעב החתפתהש
ה - 20 , תקסוע ויפוא חותינב , ותדובע ךרדב
יניינע לוהינ לע דקפומה ןונגנמה לש ותעפשהבו
יטרקומד רטשמב הנידמה . השיג טקונ סרוקה
ןמ םיחוקלה עוריא יחותינ בולישב תיטרואת
תילארשיה תואיצמה .

רמוח דומילה
הדיחי 1 הקיטילופו להנימ
הדיחי 2 תוטלחה תלבק
הדיחי 3 תיטרקורויבה המגידרפה
י הדיח 4 שדח ינוגרא םגד תארקל ?
הדיחי 5 ירוביצה להנימב הדובע תקולח
הדיחי 6 ירוביצ בוצקת

הדימל ךירדמו הארקמ םג ללוכ דומילה רמוח .הרבחה יעדמ

נידמה עדמ ןיב םיסחיו ה - םיימואל

117


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10486 ןושארה רושעב לארשי *
6 תוכז תודוקנ ** הליגר המרב
אשונ : הנידמה עדמ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / היגולויצוס
יגולופורתנאו ה
םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : פורפ ' יטואד ןלא , פ ר פו ' םעיחי
ץיו , פורפ ' רגרביונ ןימינב , פורפ ' םולש יכז ,
ד " יקצסוא הרש ר - רזל ד " ךונא לעי ר , ד " ןליא ר
ןב - ימע , ד " ןלוג ןונרא ר , ד " ידעלג ןד ר , ד " קחצי ר
גרבנירג , ד " תרמצ יבצ ר , ד " ץרווש השמ ר ; הודח
ךילרא ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' םיובלא לחר - רורד , פורפ ' ירוא
רלאיב , פורפ ' יאקרב םייח , פורפ ' ירוג הרש -
טילבנזור , פורפ ' סורג םוחנ , פורפ ' שימלח הביבא ,
פורפ ' ישי לעי , פורפ ' קסיל השמ , פורפ ' ךורב
ךרובמ , פורפ ' רוחצ באז , פורפ ' לסרק ןועדג , ד " ר
יתימא יסוי , ד " עבג ישי ר , ד " ג למא ר ' לאמ , ד " ר
שירפ ללה , ד " רטייר קחצי ר

טנדוטסל תונקהל סרוקה תרטמ םי יסיסב עדי
תנידמ לש תיביטמרופה הפוקתה חותינל השיגו
לארשי , המויקל ןושארה רושעב . סחייתמ סרוקה
יעדמ לש תונוש הייאר תויווזמ וז הפוקתל
הרבחה . גיצהל סרוקה תנווכב ןיא יכ שיגדהל שי
תה לש הפיקמ תירוטסיה הריקס הנודנה הפוק ,
חתנל אלא , םייגולויצוס םילכב , םיילכלכ ,
םייתוברתו םייטילופ , לש תויזכרמ תועפות
תונושארה התווהתה תונשב תילארשיה הרבחה .

רמוח דומילה
הדיחי 1 תמקה ינבו הנידמ ןי המוא
הדיחי 2 היילע ו הטילק : יגולויצוס חותינ
הדיחי 3 תיאלקחה תובשייתהה
הדיחי 4 ךרעמה הייסולכואה תסירפו ינוריעה
הדיחי 5 תילכלכ החימצל ענצמ
הדיחי 6 תורדתסהה : םיילכלכ םילוקיש ןיב
םיימואל םילוקישל - ייתוברת ם
הדיחי 7 ךוניחה תכרעמ תוחתפתה
הדיחי 8 תונמאהו תוברתה יארב
הדיחי 9 םירבשמו תסנכל תוריחבה
םייתלשממ
הדיחי 10 תויטילופ תוקולחמ דיאו תויגולואי :
ו גארפ יטפשמ םכסה לע חוכיווה
םימולישה
הדיחי 11 ימואל ןוחטיבב תויגוס : תויוננתסהה
לומגתה תולועפו
הדיחי 12 ןושארה רושעב םיברעה


* תיסורה הפשב הסרג תמייק הז סרוקל . רואית
סרוקה ןושארה רושעב לארשי ) 42147 ( תיסורב
הפשב החותפה הטיסרבינואה רתאב עיפומ
תיסורה . רתאה תבותכ :
http://www-r.openu.ac.il/
** אל טנדוטס מ רתוי לבקל לכוי - 6 תוכז תודוקנ
סרוקה דומיל רובע ןושארה רושעב לארשי
תונושה תופשב . קרפב םיאלמ םיטרפ 19
ןועידיב – םיפפוח םיסרוק .


10482 תיטמולפיד הירוטסיה ,
1945-1900
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : ןיב םיסחי - םיימואל
םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : פורפ ' טס י ןהכ טראו ) הביתכ ( ;
ד " סורג הלאירא ר - אפור ) ץבוקו הארקמ תכירע
תורוקמ ( ; ךילרא הודח , תב - אריפש עבש ) םוגרת
ו הכירע (
םיצעוי : פורפ ' תג השמ , פורפ ' ןהכ דנומייר , פורפ '
רגרביונ ןימינב , פורפ ' זור ןמרונ , פורפ ' יש ןורהא
םיצעוי תורוקמ ץבוקלו הארקמל : פורפ ' מת ר
ןמרה , פורפ ' ןלוג הילג , פורפ ' ןהכ טראויטס , פורפ '
זור ןמרונ , ד " יבכוכ םענ ר

םע םיטנדוטסה תא שיגפהל סרוקה תרטמ
ןיבה תכרעמה תא ובציעש םיירקיעה םיכילהתה -
האמה לש הנושארה תיצחמה ךלהמב תימואל
ה - 20 . סרוקה ב ןד הגרדהב ומסרכש םימרוג
ןיבה תוביציב - ה תא הנייפאש תימואל ןיב םיסחי
ו האמה תישארב תומצעמה תא וללוח יתש
תומחלמ ה םלוע .

דעוימ סרוקה , הנושארבו שארב , הלא לכל
םיעוריא םע םתורכיה תא קימעהל םיפאושה
לע םיעיפשמ ןיידעש ונייח . ןווגמ קפסמ םג אוה
תואמגוד לש בחר , יכילהת תנבהל תומרותה
יבצמב ןוחטיבו ץוח יאשונב תוטלחה תלבק
רבשמ .

סרוקה םינשב םיכילהתהו םיעוריאה תא גיצמ
1945-1900 , וכלהמבו םיכלהמה םינחבנ
םייטמולפידה , יכילהתו םייאבצהו םיינידמה
תוטלחהה תלבק , תוכופהת תבר הפוקת ובציעש
הירחאלש ןדיעה לע ועיפשה ףאו וז . קסוע סרוקה ,
ראשה ןיב , ןיבה תכרעמב - תמחלמ ברע תימואל
הנושארה םלועה , המחלמב היתואצותבו , ןוניכב
תוילשא לש ןדיעכ הלגתהש שדחה ימלועה רדסה ,
הב י יבה םיסחיה תורדרד ן - תונשב םיימואל
היינשה םלועה תמחלמ דע םישולשה , היכלהמב
וז המחלמ לש , ןפי לע תוימוטאה תוצצפה תלטהב
ןיבה תודיעוובו - תאו המויס תא ובציעש תוימואל
ןיבה רדסה - הירחאש שדחה ימואל .

רמוח ה דומיל
ללוכ דומילה רמוח 9 לע ובתכנש תודיחי - פורפ ידי '
ןהכ טראויטס , ארקמ ת ץבוק ןכו םירמאמ
םיינושאר תורוקמ ) תודועתו םימכסה .(

10206 תושדחה תונידמה תחימצ
הקירפאב
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הנידמה עדמ
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / הירוטסיה / הירוטסיה
חה תעה לש השד
םדוק עדי שרדנ אל .


חותיפ סרוקה : פורפ ' רגרביונ ןימינב , ד " תיריא ר
קב , ד " ר ןרק הלא , םשל האל , בגש תנסא , לחר
רקב ; ךילרא הודח , ןד הנליא , סייו ילינ , הבוט
ףרוצ , רימא ינור ) הכירע ( , לברא הרינ ) בוציע (
םיצעויו םיבתוכ : פורפ ' מ ' לובטיבא , פורפ ' ח '
ךילרא , פורפ ' י ' ינושרג , פורפ ' נ ' ןזח , פורפ ' נ '
ןויצבל , פורפ ' ב ' רגרביונ , פורפ ' ע ' ןויס , פורפ '
ס ' ןלפק , פורפ ' ס ' לבות , פורפ ' מ ' ןיקרמת , ד " ר
נ ' ינושמשה - הפי , ד " ד ר ' ןיוונסיז , ד " ג ר ' רבצ , ד " ר
א ' ןרק , ד " י ר ' שר , א ' ןרק

ןוטלשמ הקירפאו היסא תונידמ רורחש
חאל יפוריא ילאינולוק תמחלמ ר היינשה םלועה
םלועה תפמ תא הניש . תנבה ה יבה תכרעמ ן -
תימואל ונימיב – תיטילופה , תילכלכה ו תיתרבחה
– רבעמ לא םיקפואה תא ביחרהל תבייחמ
ל הקירמאו הפוריא תוצרא . ה תרטמ סרוק שיגפהל
תא ה טנדוטס םי ע ם הקירפא םילכ קינעהלו
תיטילופה תואיצמה תנבהל םייסיסב , תיתרבחה
לכהו הב תילכ . ןיינע ואצמי םילארשי םיטנדוטס
הקירפאב דחוימ , לשבו תיפרגואיגה התברק לשב
תונידמ לשו לארשי לש ןתמקה תוביסנב ןוימדה
הקירפא , תואיצממ וחמצש תושדח תונידמכ
תילאינולוק . תוחתפתהה יביתנב ןד סרוקה
הקירפא לש םיידוחייה , קוחירה תשוחת תורמלו
– נימיב הלש תויטנוולרב ו . הישרוש ומכ םיאשונ
רורחש יקבאמו תינרדומה תונעזגה לש הייוטיבו
םיימואל , םתנבהל ןיינעמ יתאוושה דממ םיקפסמ
םויכ ונייחב . יעפומב םינמא לש םתוסייגתה
רדסה לע תובר תדמלמ הקירפא ןעמל הוואר
וכותב המוקימ לעו יחכונה ימלועה .

םיכילהת תוגציימה תונידמב דקמתמ סרוקה
תושמה הקירפא ללכל םיפ . רצק רורחשה ךילהת
ברעמב םגדומ ילאינולוק ןוטלשמ תיסחי ולשו
הקירפא . גלא ' םורדו הירי - הקירפא , ןהבש
םינבלה ובשייתה , רורחש קבאמ לש םגד תוגציימ
םילאו ךשוממ . םיינתא םיכוסכס , תונויסינ
םע חצרו הנידמה ןמ השירפ , וגנוק לע םימגדומ ,
הדנאורו הירגינ .

יאשונ םיירקיעה דומילה :
אובמ – הקירפא תוטלתשהה דע
תילאינולוקה
םזילאינולוק ונממ רורחשה יכילהתו יפוריא
ה תוימואל ה יטנא - תילאינולוק הקירפאב
היפויתא – ואנ תולתל תיאמצע הנידממ -
תילאינולוק
הקירפאב תימואלה היעבהו ינתאה יובירה
טרקומדל הרוטטקיד ןיב הקירפא היצזי –
ןוטלש יפוליחו םירטשמ
ןמו ינועה ןמ ץלחיהל השקתמ הקירפא עודמ
תולתה ?


םיטרס םיבלושמ סרוקב , ישגפמב םינרקומש
היחנהה .

הרבחה יעדמ

ןיב םיסחיו הנידמה עדמ - םיימואל

118


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10431 לש ץוחה תוינידמ
הרב " מ / היסור : ןדיעה ןמ
םייפלאה תונשל יטסינומוקה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : ןיב םיסחי - םיימואל
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / הירוטסיה / הירוטסיה
השדחה תעה לש
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה דוסי יגשומ
יב םיסחיב ן - םיימואל , תויטרקומד
תורוטטקידו : טשמ םירשקה תונויער םיר .

חותיפ סרוקה : ד " ןרע דדוע ר ) הביתכ ( , יפוס
רצוק ; ףרוצ הבוט , לארא תנע - ינפג , היקזח ןירק
) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' םיוב ןואיל , פורפ ' רגרביונ ןימינב ,
פורפ ' ןמיילק ןורהא , פורפ ' יאור בקעי

תירב לש ץוחה תוינידמ תוחתפתהב ןד הז סרוק -
תוצעומה תנשמ 1917 דעו 1991 , מבו ץוחה תויניד
תירב לש התוקרפתה רחאל היסור לש - תוצעומה .
עיגמ ןוידה דע 2002 , קסועו יפלכ תוינידמ יווקב
תויגוס תונווגמ םינוש םלוע ירוזאו , דממב
םייטרקורויבה םיטביהבו יטמגרפהו יגולואידיאה
םיימינפה םייטילופהו .

רמוח ה דומיל
ןושאר ךרכ
א קלח הירוטסיה , במו היגולואידיא הנ
יטרקורויב
ב קלח הרקה המחלמהו היינשה םלועה תמחלמ

ינש ךרכ
א קלח צשורכ לש ץוחה תוינידמ ' בו
ב קלח זרב לש ץוחה תוינידמ ' ביינ
ג קלח תירב לש ץוחה תוינידמ - תוצעומה ,
1985-1975

ישילש ךרכ ) הארקמ (
א קלח ישילשה םלועה לע תיטייבוסה הבישחה
ב קלח ה העונתה ןיבה תיטסינומוק - תימואל

ךרכ יעיבר
היסור לש ץוחה תוינידמ –
םייפלאה תונשל יטסינומוקה ןדיעה ןמ10454 האחמו תויתרבח תועונת
תיטילופ
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הנידמה עדמ
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה תויטרקומד
תורוטטקידו – םירטשמ םירשקה תונויער ,
הרבחל הנידמ ןיב : לש היגולויצוס
הקיטילופה .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןמרה רמת ) הביתכ ( , רידא
יקצנשלוא , לבל לבוי ; ךילרא הודח ) הכירע ( , הואנ
ןמקנש ) בוציע (
י םיצעו : פורפ ' ןמטוג לאונמע , פורפ ' ןזח ימענ ,
פורפ ' ישי לעי , פורפ ' ןמייל לאומש - גיצליו , פורפ '
יררמ לאירא , פורפ ' רגרביונ ןימינב , פורפ ' דוהא
קצנירפש

וליפא יכ חינהל לבוקמ היה קוחר אלה רבעב דוע
תוקהבומ תויטרקומדב יוצמ לש דבוכה זכרמ
ילופה דסממה גרדב יטילופה ךילהתה אלו יט
בחרה רוביצה תמרב . םלואו , יכ הרומ תואיצמה
תיתועמשמ הקתעה הלח תונורחאה םינשב –
הטמל הלעמלמ – תיטילופה הלועפה דקומ לש .
רוביצה , ררבתמ ךכ , רעבנ וא שידא דימת וניא .
וזמ הרתי , רתוי םינגראתמ הרושה ןמ םיחרזא
ךילהתה לש ויתואצות לע עיפשהל הרטמב רתויו
יטילופה . ל לשמ , תויגולוקאה תועונתה , תועונתה
חרזאה תויוכז ןויוושל , ןהינימל האחמ תועונת
המודכו ןימיבו לאמשב .

תא גיצהל אופא איה סרוקה לש תירקיעה ותרטמ
" השדחה הקיטילופה " תאזה . דומענ וז תרגסמב
וא םילקמה םייתסיפתהו םיינבמה םימרוגה לע
ץוח תופתתשה יצורע תחיתפ תא םישקמ -
ידסממ םי , ןיב עלגתמה חתמה תא ןחבנ
םידסממה ןיבל תויחרזאה תויונגראתהה
םייטילופה , תומזיהש םירזגמה תא רתאנ
םהב תוחמוצ תויחרזאה , םנקויד לע דומענ
יתרבחה - תויונגראתהב םיליעפה לש יפרגומד
הלא , תוקיטקטה תאו תויגטרטסאה תא ןחבנו
תועונתה תוטקונש .

סרוקה הנבמ
ןושאר ךרכ : יסופד תיטילופ תופתתשה
א קלח תירוביצ תיטילופ תופתתשה
ב קלח ץוח תיטילופ תופתתשה - תידסממ

ינש ךרכ : תויתרבח תועונת
א קלח תוליעפו סויג יסופד
ב קלח הביבסה םע ןילמוגה יסחי

ישילש ךרכ : תופתתשה לש תויגטרטסא
ץוח תיטילופ - תידסממ
א קלח המילא אל האחמ
ב קלח רורט
10459 ימוקמה ןוטלשה תודוסי
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הנידמה עדמ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / לוהינ
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה הקיטילופו לשממ
לארשי תנידמב .

סרוקה חותיפ : פורפ ' ןאוס ןד , פורפ ' ןטק ףסוי ,
ד " ךברוא הילדג ר , ד " בוכורוב והילא ר , ד " רזנ ר
ןיחונמ , ד " גירש יתא ר , וע " טפש םהרבא ד , וע " ד
טפש לאומש , גנקנזייא הלרפ - הנק ; לעי רגנוא
) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' רגרביונ ןימינב
םיצעוי : פורפ ' רגיב ןועדג , פורפ ' הטכירב םהרבא ,
פורפ ' ןמטוג לאונמע , פ פור ' גרבדלוג ארויג ,
פורפ ' ירד דוד , פורפ ' סייו חבש , פורפ ' הילא
רגרבצרו , פורפ ' הביבא שימלח , פורפ ' םירפא
רוט ג קינבו , פורפ ' דלפנזור ירנה , ד " ר ןונרא ןלוג ,
ד " טכה הירא ר , ד " מ ר סו אפט אהבכ , ד " רזנ ר
ןיחונמ ,
ד " ןמפוק הנליא ר , ד " ץרווש השמ ר

סיסב עדי תונקהל דעונ סרוקה תויגוסב י
לארשיב ימוקמה ןוטלשה לש תויזכרמה , תאזו
שומיש ךות תובר תוילאוטקא תואמגודב ,
תורחא תונידמל תואוושהב , תוירואתב שומישב
תונוש יב הביטקפסרפ ךותמו ן - תנבהל תימוחת
אשונה . חותינב קסוע סרוקה ודוקפת ןוטלשה לש
ימוקמה , םיידסומה ויטביהב ןה - ןהו םיינבמ
לופה ויטביהב םייטי - םייתוגהנתה . השוע סרוקה
הבחר הוושמ הביטקפסרפ ךותמ תאז : לחה
ןוטלשה לש ותחימצ ישרוש רחא תוקחתהב
לארשיבו םלועב ימוקמה , םיטביה חותינ ךרד
םיילכלכ , םייטפשמ , לש םייתרבחו םייטילופ
ימוקמה ןוטלשה , םיכילהתהו ינוגראה הנבמה
תימוקמה תושרב םיילהנימה , תודדומתהב הלכו
תושרה לש םינווגמה םידעיה תייגוס םע
ו תימוקמה תבכרומה םיסחיה תכרעמ ןוטלשה ןיב
יזכרמה ןוטלשל ימוקמה .

ח רמו דומילה
הדיחי 1 ימוקמה ןוטלשה לש הירוטסיה
םלועב
הדיחי 2 ןב םלועב ימוקמה ןוטלשה - וננמז
הדיחי 3 ימוקמה ןוטלשה לש הירוטסיה
לארשיב
הדיחי 4 לשממ , הקיטילופ ו ימוקמ ןוטלש
הדיחי 5 ימוקמה ןוטלשה ב יברעה רזגמ
הדיחי 6 תימוקמה תושרב טפשמו קוח
הדיחי 7 ימוקמ ןוטלשו הלכלכ
הדיחי 8 ימוקמה ןוטלשב להנימו לוהינ
הדיחי 9 ןוטלשב הליהקו החוור יתוריש
ימוקמה
הדיחי 10 ירפכה רזגמב ימוקמה ןוטלשה
הדיחי 11 ןוטלשב ינוריע ןונכת ימוקמה
הדיחי 12 תישארב ימוקמה ןוטלשב תומגמ
ה האמה - 21


הרבחה יעדמ

נידמה עדמ ןיב םיסחיו ה - םיימואל

119


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10653 ךוניחו היטרקומד – דממה
ינויערה
3 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הנידמה עדמ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / ךוניח
ץלמומ םדוק עדי : םיסרוקה אובמ הבשחמל
תינידמ , היגולויצוסל אובמ , תויטרקומד
תורוטטקידו : םירשקה תונויער , םירטשמ .

סרוקה חותיפ : סקז ןד ) הביתכ ( , תבש יבא
) טנטסיסא ( , ןמרמיצ לכימ ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' רגרביונ ןימינב
םיצעוי : פורפ ' רב לאינד - לט , פורפ ' ירוג הרש -
טילבנזור

סרוקה תורטמ
םדאה עבט רבדב תונוש תופקשה תרכה , תיתשתכ
תיגוגדפו תיטילופ הבישחל ; תונויגהה ןוביל
תיטרקומדה הבישחה תונורקע ןיב םירתוסה ;
וניח ןיב םירתוסה תונויגהה ןוביל ןיבל ןווכהכ ך
תויתריציו תואמצע חותיפכ ךוניח ; יסחי תניחב
םיכרע ןיבל היטרקומדה יכרע ןיב ןילמוגה
םייגוגדפ ; תומרונ ןיב ןילמוגה יסחי תניחב
תיכוניח הקיטקרפ ןיבל םייטרקומד םירטשמב ;
הריתח ןיבל ךוניחו היטרקומד ןיב הקיזה תניחב
םולשל ; תונויגה םע דדומתהל תלוכיה חותיפ
ךוניחבו היטרקומדב םירתוס .

הדימל ךירדמו הארקמ ללוכ סרוקה .

דומילה יאשונ
םדאה עבט : אצומ תדוקנ
הרבחו דיחי
" הבוטה הרבחה "
היטרקומד , ךוניחו םולש
ךוניחל הרבח ןיב
היטרקומדל ךוניח
תרושקת , ךוניחו היטרקומד
הרקמ ןחוב : היטרקומדל ךוניחה דיתע
דמב לארשי תני


10664 ג ' דייסונ ) םע חצר (
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ םי : הנידמה עדמ ; ןיב םיסחי - םיימואל
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / היגולויצוס
היגולופורתנאו
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / הירוטסיה / הירוטסיה
השדחה תעה לש
םדוק עדי שרדנ אל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ריאי ןורוא , ךשלא ןתנהוי ;
פ פור ' ןורוא ריאי , ד " ןייטשפא קלא ר , ןרא הידיל ,
פורפ ' דלפטוג ןונרא , ד " גרבזניג ןתיא ר , ד " ר
ץיברוה לאירא , פורפ ' ינרשט לארשי , ד " דעלג ר
תילגרמ , פורפ ' רגרביונ ןימינב , ןמדירפ סדה
) הביתכ ( ; תומר תור , ףרוצ הבוט ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' ד ' רב - ןוא , פ פור ' א ' דלפטוג ,
פורפ ' י ' ינושרג , פורפ ' י ' ץיו , פורפ ' ש ' דנז ,
פורפ ' א ' שימלח , פורפ ' י ' ינרשט , פורפ ' מ ' לולמ ,
פורפ ' א ' הוונ , פורפ ' ב ' רגרביונ , פורפ ' ר ' ןיבור ,
פורפ ' י ' זר , פורפ ' מ ' ןיקרמת , ד " ד ר ' ריקנב , ד " ר
א ' םולבלג , ד " ג ר ' לילג , ד " א ר ' ץיברוה , ד " ז ר '
ץכ , ד " מ ר ' לזיימ , ד " ע ר ' ןרע , ד " ג ר ' רבצ , ד " א ר '
רוצ , ד " ד ר ' טיברש , א רמ ' םרכ

הירוטסיהה תא םיוולמ םינומה תדמשה ירקמ
היתורודל תישונאה . האמבש הארנ םלוא - 20
ג ישעמ ועצוב ' דייסונ , לש יפוא ילעב םישעמ וא
ג ' דייסונ , תרחא האמ לכב רשאמ רתוי םיבר .

סרוקה לש תיללכה ותרטמ תונקהל איה
גה תייגוסב עדי םיטנדוטסל ' החתנל תלוכיו דייסונ
תירוטסיה העפותכ , לש םירקמל סחייתהב דחוימב
תדמשה םינומה ה האמב ועצובש - 20 ; תחא
תושיגר תא ררועל איה תויפיצפסה ויתורטממ
תושונאה ייחב הז טביהל םיטנדוטסה , תא דדועלו
אשונב תישיאה םתוטבלתה . א ונידיב ןיא םא םג ת
ךכל תובושתה לכ , שי המל ןיבהל תוסנל , דציכ
ג ישעמ םישחרתמ יתמו ' דייסונ . סרוקה ןכ לע
הסנמ הלא םישעמ עוציבב ברועמ ימ ררבל , ןהמ
תוביסנה תוידימה , תוימוקמה , ןיבהו תוירוזאה -
ועצוב םה ןהבש תוימואל , םיכילהתה ויה המו ,
וליבוהש םיירוטסיהה תוחוכהו םימרזה
םתושחרתהל . הסננ הרוק דציכ םג ןיבהל
םיטילחמ םירכומ םייטילופ םירטשמש , ונימיב ףא ,
ךוסכס רותפל ךרדהש – המודמ וא יתימא – ינב םע
התוא ינב לוסיח תועצמאב איה תרחא הצובק
הצובקה .

ירפס דומילה *
ספתנ יתלבה לע תובשחמ : םיטביה
םע חצר רקחב םייטרואת
ב םע תדמשה " שפוחה ץרא :" ינאידניאה ם
ןופצ לש - הקירמא 1890-1776
ינמראה םעה חצר : השחכהו החכשה
םינעוצהו תיצאנה הינמרג
הדנאור 1994 : חצר - ב םע " ףלא ץרא
תועבגה "
טביט 2000-1950 : תוברת תדמשה
תירבב םיינתאו םייטילופ םירוהיט
תוצעומה , 1953-1918
ןברוח : הינמרג ידיב םידוהיה תדמשה
תיצאנה
*

* וקסעיש םיפסונ םירפס רואל ואצי דיתעב
םיאבה םיאשונב : ְ מ לש היגולוכיספ ַ ב ְ צ ִ ע םי ,
םורדב םינאידניאה תדמשה - הקירמא , העינמ
הלצהו .


10717 תוצרא - ןיבה הריזב תירבה -
זאמ תימואל 1945
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : ןיב םיסחי - םיימואל
יאנת ק הלב : סרוקה יגשומ ןיב םיסחיב דוסי -
םיימואל .

חותיפ סרוקה : פורפ ' ןב םהרבא - יבצ ) הביתכ ( ,
ד " ןורי ר ג ' ןא , ןדימ תור ; ךילרא הודח ) הכירע (
םיצעוי : פורפ ' יטואד ןלא , פורפ ' רלימ ןימינב ,
פורפ ' ןמיילק ןורהא , ד " רב ירוא ר - ףסוי , ד " ליג ר
םורמ

דוסיה יווק תא חתנמ סרוקה , תומגמה ,
תוינידמב תוירקיעה תויוחתפתההו תויגטרטסאה
מ תינקירמאה ץוחה - 1945 דעו 2005 . וז הפוקת
יש תמלגמ היגטרטסאו היטמולפיד תונש םיש
תינקירמא , תוצרא הכפה זאמ - תמצעמל תירבה -
ה האמה תישארב התוססבתה דעו לע - 21
ןיבה תכרעמב הדיחי תינומגה המצעמכ - תימואל .

תושיג לש היצרגטניא גיצמ סרוקה , תולוכסא
תויונשרפו , ירוטסיה חותינ בלשמו - ןדה יגולונורכ
ב ןה תינקירמאה תוינידמה בוציעב רושימ
חרזמה רושימב ןהו ילבולגה - ינוכית . רמוח
תויטירק תוטלחה חתנמו רזחשמ דומילה
תוצרא תודלותב - תירבה , ןמורט תוברעתה ומכ
האירוק תמחלמב , הבוק לע ימיה רגסה תלטה
ידנק תפוקתב , הנגה תכרעמ חתפל ןגייר תטלחה
םיאישנה לש יקאריעה רשקהב תוינידמהו תיללח
שוב תיבל .

רמוח ילה דומ
א לש ורפס לע ססובמ סרוקה ' ןב - יבצ תוצרא -
ןיבה הריזב תירבה - זאמ תימואל 1945
) החותפה הטיסרבינואה , 2006 ( , הארקמ לע
ינויצל םיסחייתמה םיינושאר תורוקמ הליכמה
הדימל ךירדמ לעו הנודנה הפוקתה תודלותב ךרד .

יאשונ דומילה
הרקה המחלמה ישרוש
מה תישארו ןמורט אישנה הרקה המחל
האירוק תמחלמ
גו ידנק םיאישנה ' לומגתה תנירטקודו ןוסנו
שימגה
ןוסקינ אישנה , גניסיק ' תייגטרטסאו ר
טנאטדה
הרקה המחלמל ךרדהו רטרק אישנה
הרקה המחלמה םויסו שובו ןגייר םיאישנה
שדחה ימלועה םויה רדסו ןוטנילק אישנה
ןבה שוב לשממ , ה - 11 מטפסב ביתנהו רב
קאריעב המחלמל


הרבחה יעדמ

ןיב םיסחיו הנידמה עדמ - םיימואל

120


ן
ו
ש
א
ר

ר
א
ו
ת


10657 לארשיב תיברעה הרבחה
6 הליגר המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הנידמה עדמ
ףסונ ךויש : הרבחה יעדמ / היגולויצוס
היגולופורתנאו
ףסונ ךויש : חורה יעדמ / הירוטסיה / הירוטסיה
ןוכיתה חרזמה לש ; השדחה תעה לש הירוטסיה
ץלמומ םדוק עדי : סרוקה םי לשממ
לארשי תנידמב הקיטילופו , ןיב הנידמ
הרבחל : הקיטילופה לש היגולויצוס , לארשי
רה רושעב ןושא , אובמ היגולויצוסל , אובמ
השדחה תעב ןוכיתה חרזמה לש הירוטסיהל ,
חרזמה ןיב ןוכיתה תומחלמ םלועה .

חותיפ סרוקה : ד " ןמפוק הנליא ר , ד " מ ר סו אפט
אהבכ ; רימא ינור , תומר תור ) הכירע (
ימדקא יארחא : פורפ ' לעשמ לואש
םיצעוי : פורפ ' ןולייא ימע , פורפ ' זיב היבליס ' יוא ,
פורפ ' יליזרב דג , פורפ ' ינושרג לארשי , פורפ '
שימלח הביבא , פורפ ' יפסכ ןד , פורפ ' ןימינב
ונ רגרבי , ד " ח ר ' רקב ובא הלוא , ד " רדא תתמ ר -
סינוב , ד " יקצסוא הרש ר - רזל , ד " ג למא ר ' לאמ ,
ד " ללה רגה ר , ד " גאח דמחומ ר ' איחי , ד " יול לג ר ,
ד " וטאצול הנאיד ר , ד " הפפ ןליא ר

ה סרוק תא םיטנדוטסה ינפב גיצהל דעונ
םיברעה לש םייטילופהו םייתרבחה הינייפאמ
לארשיב םיניטסלפה . סרוקה הרבחה תא ןחוב
הייאר תויווזמו םיאשונ לש רישע ןווגמב תיברעה
הירוטסיהה ימוחת לש תונוש , הנידמה עדמ ,
טפשמ , תרושקת , תוברת , היגולויצוס ,
היגולופורתנא , ךוניחו היפרגואיג .

רמוח ה דומיל
הדיחי 1 תיברעה הרבחה - טועימכ תיניטסלפ
ימואל / ןמפוק הנליא
הדיחי 2 תיברעה הרבחה - תפוקתב תיניטסלפ
יטירבה טדנמה / אהבכ אפטסומ
הדיחי 3 יאבצה לשממה לצב : דסממה
םיברעה םיחרזאהו ילארשיה ,
1967-1948 / יקצסוא הרש - דו רזל " ר
למיוב ריאי
הדיחי 4 יתדעה ספיספה / ןמפוק הנליא
הדיחי 5 תיניטסלפה החפשמה /
ח ' רקב ובא הלוא
הדיחי 6 נימה ןיב םיסחיו רדגמ םי : תויגוס
תורחבנ / רעס הילמע
הדיחי 7 דחא לכל דחא לוק : תוריחבו תוגלפמ
יברעה רזגמב / רגרביונ ןימינב
הדיחי 8 תינוגרא תוליעפו תוגיהנמ יסופד /
ינורהא ןבואר
הדיחי 9 םיילאירוטירט םיסחי : םיטביה
תויתרבח תורומתו םייפרגומד /
ח םסאר ' יסייאמ
הדיחי 10 יברעה רזגמב ךוניח / ובא ליעאמסא -
דעס
הדיחי 11 לארשיב תיברעה תרושקתה /
אהבכ אפטסומ


10538 תויטילופ תויגולואידיא
תוינרדומ *
6 תמדקתמ המרב תוכז תודוקנ
אשונ : הנידמה עדמ
הלבק יאנת : 36 םיסרוק רובע תוכז