You are on page 1of 2

‫מספר פנימי‪562831 :‬‬

‫הכנסת העשרים‬
‫יוזמים‪:‬‬
‫עפר‬

‫חברי‬
‫הכנסת‬

‫שלח‬
‫משה גפני‬
‫מרדכי יוגב‬
‫נאוה בוקר‬
‫חיים ילין‬
‫איתן כבל‬
‫רוברט אילטוב‬

‫פ‪1659/20/‬‬
‫הצעת חוק הביטוח הלאומי )תיקון – תגמולים מוגדלים לעצמאי בשירות מילואים(‪ ,‬התשע"ה– ‪2015‬‬

‫בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[‪ ,‬התשנ"ה– ‪ ,1995‬בסעיף ‪)272‬א()‪ ,(2‬אחרי‬

‫‪1.‬תיקון סעיף ‪272‬‬

‫‪1‬‬

‫‪"".‬הכנסתו הממוצעת" יבוא "כשהיא מוכפלת ב‪1.25-‬‬

‫דברי הסבר‬
‫עצמאים רבים נאלצים לשלם מחיר כלכלי כבד ולעיתים אף להעמיד בסכנה ממשית את מקור ההכנסה שלהם‪,‬‬
‫כאשר הם נקראים למילואים‪ .‬בחוק כיום אין פיצוי על הכנסתו הריאלית של המבוטח העצמאי‪ ,‬לעומת המבוטח‬
‫השכיר‪ ,‬שבכל מקרה‪ ,‬יקבל תמיד פיצוי על ההכנסה שהוא הרוויח לפני יציאתו למילואים‪ .‬כאשר עובד עצמאי יוצא‬
‫לשירות מילואים‪ ,‬העסק מושבת כי אין מי שיחליף אותו‪ ,‬והתגמול הכספי אינו מכסה את ההפסדים בשל ההיעדרות‪,‬‬
‫‪ .‬כגון הוצאות משתנות והוצאות קבועות‪ ,‬הכוללות שכר דירה‪ ,‬מסי עירייה‪ ,‬טלפון‪ ,‬משכורות עובדים ועוד‬
‫על מנת לשנות את ההפליה נגד העצמאים המשרתים במילואים‪ ,‬ולא להפקיר את מי שנקרא להגן על המדינה‪,‬‬
‫מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[‪ ,‬התשנ"ה–‪ ,1995‬כך שהתגמול בעבור ימי המילואים יהיה ריאלי‪,‬‬

‫‪.‬ס"ח התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪1 210‬‬

‫באמצעות כך שיתווסף להכנסתו הממוצעת סך של ‪ ,25%‬כשקלול ההפסדים בגין ההוצאות הקבועות שאינן‬
‫מתוגמלות כיום בחוק‪ ,‬וזאת בהתאם למסקנות ועדת קדמי שדנה בסוגיית הפיצוי לעצמאיים ומעסיקים בגין ימי‬
‫‪.‬מילואים‬
‫מטרת הצעת חוק זו לתקן את ההפליה המפורטת לעיל ולהציע שיטה הוגנת ונכונה יותר שתיתן מענה הולם‬
‫‪.‬לבעיות של חיילי המילואים העצמאים‬
‫הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע‪-‬עשרה על ידי חברי הכנסת יצחק הרצוג וגילה‬
‫‪.‬גמליאל )פ‪(1599/19/‬‬

‫‪--------------------------------‬‬‫הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים‬
‫והונחה על שולחן הכנסת ביום‬
‫י"ט בתמוז התשע"ה – ‪6.7.15‬‬

‫‪2‬‬