You are on page 1of 1643

BIBLIA

AD I cA

'"

DU~INEZEEASCA SCRIPTURA

A

LEGH VECHISI A CELEI NOUA

J

-~f~

TIPARITA

IN ZILELE :MAJESTA ~EI SALE

C~ROL I

A

REGELE ROMANIEI

IN t-L 49 AN DE SLAVI'!'!. DOMNIE

" ~,--~~~~~~-

EDITIA SFANTULUI SINODBUCURE$TI TIPOGR}i.FIA CJtRTIL.OR BISERIGE$TI

60. =Strada Prlncipatele Unite -60.

:L 9 :1. 4;.

DUMNEZEEASCA SCRIPTURA

LEG-II VECELI

CAP. '1.

Fac e r e a l u.m i i,

~I'% ("~

(;;I.i~.' ~ntru Incepu! a~. ~a .... CU1 Durnne-

1\~"~ zcu ce.rul" ~l J)amant~l. "

-.-~ 2. ~I pamantul era nevazut

si netocrnit ~i Intunerec era dcasupra adancului: ~i Duhul lui Durnnezeu se purta pre dcasupra apei,

3. Si all zis Dumnezcu: sa. se Iaca lumina ~i s'a iacur lumina.

4. Sl au vazut Durnnczeu lumina ca este buna: si au despartit Dumnezeu tntrc lumina ~i tntre tnfunerec,

5. ~i au nums Durnnezcu lumina ziua ~i tntunerccul l-au numit neapteo Si s'a facu! seara si s'a iacut

dimineata: zt una. '

6. ~i au zis Dumnezcu sa se fad! farie In mijlocul apel: ~i sa lie despartind apa de apa: :;;i s'a iacut asa,

7. Si au facut Dumnezcu tarla: si au despartit Durnneaeu tntre a~~,

1.. 1. loan 1, 1, 2; Evt'. 1, 10j Ps. 101 26. 2. Ps. 32, 6. 3. 2 COL. 4 6' PE'. 32' 9

!. Is. 45,7. 5. Ps. 73,17. ' 6'.' let'. 10.11,'12. I. Ps, 135, 6; 103, 3; 143, 4.

care era supt tarie ~i tntre apa care era dcasupra farieL

8. Si au numit Dumnezcu airia cer; st au vazut Durnnczcu ca este bine: :;;i s'a faCt1f scara sl s'a facuf dimineata; ziua a doua. s

a C::i ~" zis Durn "n.,n". saw s

'-.'. y~ U"-i &..,J LJ "i(";;"~l,;;.U. e a-

dune apa cca de supt cer In1r'0 adunare, ~i sa se arate uscatul: ~i s'a Ulcul asa: ~i s'a adunat apa cea de supt cer Intru adunarile sale; ~i s'a ararat uscatul.

10. ~i au numlt Dumnezcu uscatul pamant ~i adunarile apelor le-an nurnit mart: ~i au vazu: Dumnezeu di este tine.

i 1 . .$i au zts Dumnezcu: sa rasara pamantul iarba verde, care sa semcne samanta dupa fei ~i dupa asemanare, :;;i pom roditor, care sa Iaca rod, caruia sa fie sarnanta lui lntr'tnsul dupa tel pre pamani; 9i s'a Iacut asa.

12. $i a dat din sine pamantul iarba verde, care scarnana samanta dupa Iel ~i dupa ascmanarc : ~i porn

8. let'. 10, 12; 51, 16. .9. Iov 38, 8; Ps. 32, 1; 103, 10, 10. Ps, 88, 12. 11. Luc, 6, 44.

roditor, care face rod, a caruta samanta luieste tntr'lt1sul dupa tel pre pamant; ~i au vazu: Durnnezeu di este tine.

13. Si s'a nkut scara st s'a fa-

. .

cut dirnlneata: ziua a treia,

14. Si au zts Durnnezeu: sa se iaca luminalori tntru taria cerului, ca sa lummcze pre pam ani s! sa desparta lntre ZI i5i tntre noapte, $i sa ile spre sernne l?i spre vremtst spre zlle ~i I sprc ani.

15. Si sa fie spre lurnlnare tntru

, :,-

iariel cerului, ca sa lurnincze pre pa-

man! i5i s'a facut C:1i5E1.

16. ~i au facut Dumnezeu doi lu-

'minafori marl: lurnlnatorul eel mal mare spre stapanirea zllei: iara luminatorul eel mal mic spre sUlpanirea noptli ~i stele lc.

17. ~j i-au pus pre ei Durnnezeu tntru atria cerului, ca. sa lumlneze pre parnam.

18. Si sa stapaneasca prcste zi :;;i preste noapte ~i sa dcsparta 7ntre lumina sl Intre Intunerec: i5i au vazut Durnnezcu ca cstc bine.

19. ~i s'a Hkul seara i5i s'a facut dimineata; zlua a patra.

20. Si au zis Durnnezeu: sa scoa-

.

fa apele vieta1i cu suiletc vii ~i pa-

sari sburatoare pre pamant supt faria cerulul: ~i s'a iacut asa.

21. Si au facut Dumnezcu chltii cei mari ~i tot sufletul vieHitilor, ce se Hhase, cme le- au sees apele dupa Ielul lor ; st toata pasarca sburatoare dupa Iel : ~i au vazut Dumnezeu dl sunt bune,

22. Si le-au blnecuvantat Durnnezeu, zicand: cresteti si va Inmu11i1i i5i urnpleti apcle marll, l?i cele .sburatoare sa se rnmulteasca pre pamant.

23. ~i s'a H'icut seara, l?i s'a facut dimineata: ziua a cincea.

14. Ps. 135, 6-9; 8, 4. 15. Ps. 135, 6-9; -8, 4. 18. Ps. 103, 20, 21. 21. Ps. 103, 26. 22. 8, 16; 9, 1; 35. 11.

24. ~i au zis Durnnezeu: sa scoafa pamantul sutler vlu dupa tel de ccle cu jiatru picioare i5i de cele ce se tarasc i5i hlarc pre pamant dupa fel; i5i s'a facut asa,

25. Si au ntcut Dumnezeu hiarele parnantului dupa Ielul lor si dobitoacele dupa Ielu! lor i5i toate cele ce se iadisc pre pamant dupa ielul ior; ;:i au vazEI Dumnczeu di sunt bune.

26. ~i au zis Dumnezcu: sa Iacern om dupa chipul nostru sl dupa asernanare: ~i sa stapaneasca p'ei5tii marii i5i pasarile cerului =iii debttoacele ~i tot pamantul ~i toate viefatile cele ce se tadisc pre pam ant.

27. Si au iacu! Dumnezeu pre om, dupa chipul lui Dumnezeu l-au facut pre dansul, barbat ~i Iernee t-au iacut pre et,

28. !?i i-au binecuvantat pre el Dumnezeu ztcand: crestett si va tnrnultiti ~i urnpleti pamantui; si-l.stapanifi pre el ~i sfapani1i pestil rnarii st pasarile ccrului si foate dobitoacele ~i tot narnantu! sl toate vierattle, care se tarasc pre pam~nt.

29. Si au zis Dumnezeu: iata am dat voua toata iarba, ce face samanta de sernan at, care este dcasupra a tot pamantul: l?i tot pornul, care are tntru sine rod eu samanta de sernan at, va Ii voua de mancare.

30. Si tutulor hiarelor pamantulut ~i tutulor pasarilor cerului l?i tutulor vietatilor, ce se tarasc pre pamaru, care au intru sine suilare de vieaHi, si toata iarba verde de man-

. .

care; ~i s'a facuf a~a.

31. Si au vazut Durnnezeu reate cate au facut ~i iata erau bune forte; i5i s'a facut scara l?i s'a facu! dimlneata: ziua a sasea,

20. 5, 1: 9, 6. ::7. Col. 3, 10; Mat. 19, 4; Marc 10, 6. 28. 8, 16; 9. 2; 35, 11. 29. 9, 3. 31. Sirab 39, 21.

CAP. 2.

Sfinfirea zilei a ~aptea_.1~ez~rea omului in Raiu .. Casatoria,

Si s'au savarst: cerul-si pamanWI si toata podoaba lor.

J 2. Si 'au savarsit Dumnezeu 'in ziua

, .

. a sasca lucrurile sale, care au iacut:

si s'au .odthnutn ziua a saptea de toate lucrurilc sale, care au Uicut.

3. ~i au blnecuvantat Dumnezeu ztua a saptca ~i 0 au sfintit pre ca: di tntru.accea s'au odihnif de toate lucrurlle sale, care au tnceput Dumnezcu a face.

4. Aceasta este cartea facerii cerului st a pamantului, cand st in care zt au Iacu: Domnul Dumnezeu cerul "i parnantul.

5.$i {oata verdcata campului mal lnainte de ce s'a iacut pre pamani ~itoata iarba [artnii mat tnainte de ce a rasarit, ca nu dedese Dumnezcu ploaie pre pamant ;;i om nu era, care sa-l lucreze pre dansul,

G .. Si izvor tesea din pamant ;;i ZidBpa toata fata pamantului.

7. Si au facut Durnnezeu pre om, 1arana luand din paman! ~i au sufla! in iatalui sullare de vieafa ~i s'a iacut omul cu sullet viu.

8. Si au sadft Dumnezeu Raiu in Ederncatre rasarit; ;;i au pus acolo pre omul pre care l-au f~cut. .

9. ~i au tacutDumnezeu sa disara indi din pamant tot pornul Irumos la vedere sl bun la mancare: ~i pomul vietH in mljlocul Raiului ~i pornul stiinti! binclui ;;;i al raului,

10. Si rtu iesea din Edem, ca sa

, .

ude Raiul, care de acolo se imparte

in patru riurl,

11. Numele unula Ftson: acesta lneunjura tot pamantul Evllatulul: acolo este aur.

12. $i aurul pamantului aceluia

2. 1. E~ire, 20, 11; 31, 17. 2. 2 lege 5,14; Evr, 4, ,4. 5. 3, 23. 7. 1 Cor. 15, 45.

este bun, ~i acolo este rubin ~i piafra verde.

13. $i numelc riului celui de' al dollca Gheen: accsra tncunlura tot pamantu! Etioplel.

14. $i riul eel de al tretlca Tigru: acesta curqcspre Aslria, lara riul al patrulca Euirat.

15. ~i au luat Dornnul.Durnnezeu pre ernul, pre carcle l-au f~cut :;;i l-au pus in Raiul desHitarii .sa-l lucreze ~i sa-l pazeasca.

16. ~i au .poruncit Dornnul Dumnezeu lui Adam, zicand : din tot pornul, care este tn Raiu sa manancc :

17. lara din pornul !?tiintii binelui ~i al raului s~ nu mancati dintr'tnsul, dI ori in ce zi vetl manclt din el cu moartc Yeti mud.

18. $i au zis Domnul Durnnezeu: nu este bine sa fie omul slnqur, sa-l lacem ajutor asemcnea lui.

19. $i au facui Dumnczeu inca din pamanf toate hiarele [arlnli ~i reate pasartle cerulut, st le-au adus la Adam sa ,. vaza, ce nurne le va pune; sl tot suiletul vru, cum l-a numit Adam, acesta este numele lui,

20. $1 a pus Adam nume tutulor dobltoacelor !iii tutulor pasarllor cerului si tutulor hiarelor pamantului : iadi lui Adam nu s'a ailat aiutor asernenea lui.

21. Sl au pus Durnnczeu somn in Adam si a adormit; si au luat

. .

o coasts dintru ale lui ~i au plinit

cu carne locul ei.

22. ~i au Uicuf Dumnezeu coasta, care 0 au luat din Adam, muere, !iii 0 au adus pre ea la Adam.

23. ~i a zis Adam: iaHi acum os din oasele mele ~i trup din trupul rneu, aceasta se va cherna Iemee, pentru ca din barbatul sau s'a Iuat,

24. Pentru aceea va lasa ornul pre tatal sau !iii pre muma sa ~i se

17. Rom. 5, 12. 21. 1 Cor. 11, 8. 22. 1 Tim. 2, 13. 24. Mat. 19, 5; Marc. 10, 7.

va llpl de femeia sa ~i vor Ii amandol un trup.

25. ~i erau arnandol goli ~i Adam ~i terneea lui, ~i nu se rusinau.

CAP. 3.

Ciiderea siriimosilor in jacat. Pedeapsa, Fagaduinfa Mesiei,

Iara~arpele era mal intelept de cat toate hiarele cele de pre pamant, care le-au Uicut Dornnul Dumnezeu: st a zis sarpele catre femee: ce este, ca au zts Dumnczeu sa nu mancaf din tot pornul Raiului ?

2. $i a zis Ierneea catre sarpe : din tot pornul care este In Raiu mancarn.

3. lara din rodul pornulul, care este in mijlocu! Ralulul au zis Dumnezeu: sa nu manca]! dlntr Tnsul, nici sa va atinge·ti de dansul, ca sa nu muriti.

4. $i a zis sarpele catre femee: nu vet! mud ell moarte.

5. Ca stle Dumnezeu, di ori in ce zi veti manes dlntr'insul, se vor deschide oehii vostri ~i Yeti Ii ca niste durnnezei cunoscand bincle ~i raul.

6. Si a vazut Ierncca, cit bun este pomul la mancare sl placut ochilor la vedere, sl cum di irurnos este a cunoastc: "i luand din rodul lui a mancat sl a dat ~i barbatului sau ;;h a mancat cu dansa,

7. ~i Ii s'au deschls ochii arnandurora ;;i au cunoscut ca erau goli; si au cusut irunze de smochin sl s'au facuf acoperernanturt imprei~rul trupului.

8. $i au auzlt glasul Domnului Dumnezeu umbland prin Ralu dupa amleazazi, ~i s ' au ascuns Adam si Iemeea lui de catre lata DomnuiUi Dumnezcu tntre poml! Ralulul,

25.3,7.

3. 1. 2, 17, Rpoc. 12, 9; 20, 2. 4. 2. Cor. 11, 3; loan 8, 44. 5. v, 22. 6. lac. 1, 14; Ti\llot. 2, 14. 7. 2, 25.

9. Sl au striqat Domnul Dumnezeupre Adam ;;i au zis lui: Adame, unde esti?

10. far cla zis : glasul tau am auzlt urnbland prln Raiu si vrn'am' ternut, ca gol sunt ~i m'am ascuns,

11. ~i i-au zls Dumnezeu : cine[i-a spus tie ca estl gol? fara numal di ai manc.1ft1 din pornul, din carele [i-am porunclt nurnai dintru acesta sa nu rnananct,

12. St a zis Adam: muerea care mi-al dat sa fie cu mine, accea rnl-a dat din porn si am mancat,

13. $i au zls Dornnul Dumnezeu muerii: de ce al facut accasta ? ~i a zis muerea: sarpele rn'a amagit)5f: am mancat.

14. Si au zls Dornnul Dumnezeu sarpelui : pcntruca ai facu! aceasta, blesternat sa iii tu din toate . dobltoacele ;;i din toate hiarele pamantulut : pre pieptul tau ~i pre pantece te vei tart ;;i pamant vet manca in toate ztlele vietH tale.

15. Vrajma;;ie volu pune tntre tine ~i Intre femee ~i tntre samantata ~i Intre samanta el: acela va paii capul tau ~i tu vel pazl calcatullut,

16. Mueriiau zis: tnmullind volu inmulti nccazurile tale ~i suspinul tau, in dureri vel naste iii ~i spre barbatul tau va Ii tntoarcerea fa; ;;i el te va stapanl.

17. lara lui Adam au zis: pcntnr ca ai ascultat qlasul femeii tale ~i al man cat din pornul, din care 1i-am poruncit tie, nurnai dintru acela sa nu manancl, ~i ai \ man cat dintr'tnsul, blestcmat sa He pamantul tntru lucrurile tale; tntru necazurf vel rnanca dintr'tnsul in toate zllele vletil tale.

. 18. Splni ;;i paUimida va raSar! tie, ;;i vei manca iarba parnantului. 19. lntru sudoarca fetii tale vei

11. 2, 16, 17. 15. 1 loan 3, 8. 16. Efes. 5,> 22, Tit. 2, 5. 19. 2 Tesal. 3, 10. Sirah 17,1 •.

manca painea ta, ,pana cand te.vel 1ntoarce in parnanf din care e~ti Iuat: dl pamant e~1i ~i in pamant te vel tntoarce ..

20. ~i a pus Adam nurnele femeii sale Eva, adidi Vieafa, pentruca ea este mumatuturor celor vii.

21. Si au Iacut Domnul Dumne-

...... '.Ii .'_.

zeu lui Adam ~i Ierneil lui tmbra-

camtnte de piele !?i t-au tmbracat pre el,

22.~i au zfs Durnnezeu: iata Adam s'a facut ca unul din noi cunoscand Jilnele !?i raul I ~i acum, -c" nu curnva sa'~i tinza mana sa ~i sa ia din pomul vietii sl s!i IT!anance ~i sa traeasca 'in vecl,

23. L - au scos pre el Domnul Dumnezeu din Raiul desfatarU, ca sa lucrezc parnantul din care s ' a luat.

. 24. ~i au seos Dornnul Durnnezcu alara pre Adam ~i l-au pus pre el 1n prealma Raiulul desiatarii; ~i au pus Heruvirni ~i sable de foe tnvartHoare, ca sa pazeasdi calea pomului vletll.

CAP. 4.

Cain # AVel. Urma~ii lor.

Iar Adam a cunoscut pre Eva Iemeea sa, ~i zamlsllnd ea a nascut, pre Cain, !?i 'a zis: dobandtt-am om prin Dumnezeu.

2. $i a mat;;nascuf pre Avel iratele lui, ~j a Iost Avel pastor de 01; iara Cain a lost lucrator de pamant. 3. St a Iosr dupa cateva zile a adus Cain din rodurile pamantului jertfa lui Dumnezeu,

.:4-. $i a aduse! Avel din ccle intai nascute ale oiler sale ~i din gdtslmea lor; ~i aucaulat Dumnezeu spre Avel ~i spre darurile lui.

5. lara spre Cain ~l spre [ertiele

22. v. 5.

4. 4. EVl:. 11, 4.

lui nu s'au uil~.f" ~i s'a tntrlstat Cain Ioarte ~i s'a tnahnif lata lut.

6. ~i au zis Donmul Dumnezeu 'lui Cain: de ce te-al Intristqt ~i pentruce s'a mahnit lata ta?

7. De al Ii ad us drept ~i aLii lrnpartit drcpt, n'al fi pacatuif. Tact, la tine se va tntoarce ~i tu it veL~ta~ pant pre acela,

8. ~i a zls Cain cafre Avel Iratele sau: sa iesirn la camp; ~i a Iost cand erau ei in camp, s'a sculat Cain asupra lratelul sau Avel ~i l-a omorit pre el.

9. ~i '!-U zis Domnul Dumnezcu catre Cain: undeeste Avel Iratele tau? Jar el a zis: nu stiu : au doar pazitor sunteu Iratelui meu?

10. Si au zts Domnul: D.e ce at Uku! aceasta? Glasul sangeluiJratelul tau striga catre minedin pa.;. ma-nt.

11. ~i acum blestcmat sa iii tu pre pamantul, care a deschis gura sa s~ primeasca sangele Iratelui Hiu din rnanata.

12. Cand vei Iucra pamanttil, tHI va adaoge ada tie putereasa;gemandsl-tremurtnd vel Ii pre pam!:n-t. 13. ~i a zis Cain catre Dcmnul: mai mare este vina mea decat~ rnl se erta mie.

14. De rna scott astaz! de pre fata pamantulur. ~i dela iata ta rna votu ascunde; sl.votu Ii ,gemand ~i tremurind pre pamant ~i va fi tot eel ce rna va afla., rna va ornort,

15., ~i auzls .lui Domnul Dumnezeu: nu-asa: tot eel ce va ornort pre Cain, de sapte ori se va pedepsl, "'" ~i au pus Domnul Dumnezeu semn lui Cain, ca sa nu-l omoare ortclne il va afla pre el,

16.~i a Iestt Cain dela Jata lui Dumnezeu ~i a lacult tn pamantul Neid in prealma Edemului.

7. Rom. 6, 12, 16. 8. Mat. ~3, 35; 1 loan 3, 12. 10. EVl:. 12, 24.

6

17. Sl a cunoscutCainpre iemeea sa, st zainislind a n~scutpre Enoh; liii a zldl! celafe ~i achernat cetatea pre riurrtele Iiului sau Enoh.

18. $i s'a nascut lui Enoh Gatdad: ~i Oaiclild a rrascut pre Maleleil: :;;i MaleleH a nascu! pre Matusala: :;;i Matuscfla a nascut pre Lameh.

19.$i a luat Larneh doua femei: numele uneta Ada ~i nurnele'ceilalte Sella. '

20. $i a nascut Ada pre 10vU, acesta a lost tata hdinH6rilor de dobitoace, carl locuesc in colibi.

21. Sl numele 'Iratelut ltd: luval; acesta a fost care a izvodit canenul ~i lauta.

22. lara Sella a pre Tovel:

acesta afost ba1~Hor cu do cane, faur de arama si-de fier. lara sora lui Tovel, Noema.-

23 $i a zis Larneh iemetlor sale Adei ~i Seller: ascultatt glasulmeu, iemeile lui Larneh: bagati in urechl cuvlntele mele, ca barbafam ornortt spre rana mie !?i tanar spre vatamate mle,

'24. Ca de sapte ort s'a lzbandit <lespte Cain; iar despre -Larneh de ~aptezeci de orl cate sapte. '25~!?i a cunoscut Adam pre Eva, i~rneea sa, !?i zarntsllnd a J;lascut ilu: ~i 'a chernat-nurnele lui Sit, ztcand: ca rnl-a rtdtca: mie Dumnczeu -aHa sarnanta In 10Gul lui Avel, pre care l'a omortt Cet!n .. '

26. Sl lUii Sit .s'a'nascnt Iiu $'i i-a pus numeleIul Enos:;sace'sta a nadajduit a cherna rturnele Dornnulul Durnnezeu. ~,

Neamurile Patriarhilor dela Adam piinii la Noe.

A· ccasta este cartea Iacerii carnenilor, in care zi au facut Dum-

26. 5, 6. .

5. r, 26; 9, 6; Col. 3, 10. Intelep. 2, 23.

nezeu pre Adam; dupa chipul lui Dumnezeu l-auhfadt1 pre el,

2. Barba! lli remee t-au facut pre ei, ~i t-au blnecuvantat: 'slau chemat numele lui Atlam, Inziua 'in care i-au Uicut pre '121.

3. ~i a tr~iit Adarndoua stile ~i treizecide ani ~i a nasCilt Itu dupa chlpul :;;i as em ana rea s~; ~'r a rlu" mit numele lui Sit.

4. Si au fost zilele lui Adam, care le-au '1r~i1, dupaee a nascut 'pre Sit. ani sapte sute: ~i a nascut Hi st 'fete. 5. $i au Iost toate zflele lufAaam. care le-a trait, noua sure ~i treizeci de ani; ~i a murtt,

6. $i a trait Sit ani doua sute ~i cinci; ;;i a nascut pre Enos.

7. ~i a trait Sit, dupace ,a nascul pre Enos, ani sapte sure ~i sapte; ,ia nascut Hi ~i fete.. . ." !{, tt ~iau lost toate zilele lui: SIt ani nouasute ~i dotsprezece: ~il'it1 murit.

9. ~i a trait Enos ani 0 suta ~1 nouaaecl: ~i a 'nascut pre. CainaIt'~ 10. Si a trait Enos, dupace ana;' scut pre Calnan, ani sapte sute cincisprczcce: ~i a nascut fii ~i fete.

11. $i au fost toate zilele luT Enos ani noua sure ctncir.s! a rnurtt,

12. Si a trait Calnan ani 0 suta

• "_,' - <)e,' ."

saptezecl: ~i a nascut pHG t'4,~tel£il.

13. Si a trait Calnan, dupace a nascut pre MaleleH,jmt ~apte sure patruzeci; ~l a nas.cut iii iii fete. 14.-' Si au iO$t ioatezild~ lui Cal-

t" " ", -, t

nan ani t:lOll! sute zece: ~i a murit.

s.: ~c,.__ _~ _ ~l

15. ~i alrai! M,aleleil ani 0 ~uta

l

sasezecl-sl cinci: ~i a nascut pre

IaFed.~,

'\(f~i a trait Maleleil, dupace' a nascut pre lared, ani sapte sute trei- . zcci; ~L a nasc4t Iii. ~ifete. 17.Siau lost .toate ztlele lui Maleleil a~i opt sut~ nou~ze~i st ctnct: si a rnurit,

6. 4, 26.

18. St a trait lared anlo sura sasezeci si dol: si a nascut pre Enoh. 19. '!)i a tr~it lared, dupac~ a na. seut pre Enoh, ani- opt sute~:i -st a nascut Hi st fete.

20. Si au fost toate zilele lui tared ani n~ua sure ~asezeei ~i dot: ~i a murit.

21. $i a trT~Ht Enoh ani 0 suta sasezed ~i eim:n ~i anaseut pre Mao. tusala.

22. $f bine a placu: Enoh lui Dumnezcujsl dupace a nascut pre Mafusala, a ,trait. Enoh doua sute de ~ni ;~i ,a"nascut iii ~i fete.'

23. $i~uf~)st toatezllele lui Enoh

anftrel sure sasezecl ~i ctncl, '

24. !)i blne a placut Enoh lui Dumrie'zelJ~i nJ,1 s'a ailat, pcntruca l-a rnufat pre dansul Dumnezeu.

25. Si a frait Matusala ani 0 suta optzcct ~i sapte: ~i a nascut pre

Larneh. '

. 26: $i a trait Matusala, dupace a nascut pre Larneh, ani sapte' sute optieci ~i doi; ~i a nascu: Hi ~f fete. '27. Si'-au lost toatczilele lui t4a~ . tusala, care le-a trait, ani noua sutc sasezect !?i noua: ~i a murit,

28. $i a trait Lamehani o suia . optzccl ~i optr sl a nascut Ilu. 29.$i ~fef1errlat rrumele lui Noe, zlcand: acesta va face sa odihnim

de lucrurile noastre ~i de necazu- I rile mainllor noastre ~i de pamantul, care l-au ble§~ermit Dornnul Durn-

.'j 1

nezeu, 30. $i a trait Lameh, dUp'~ce< a rtaseut pre Noe, anicll1ci 'sujcsasezecl ~i cinci; ~i a naScut ffi~i fete. 31. $i au Iost toate zilcle lui Lameh ani sapte sute cincizeci ~i trei; ~i a murtt,

32. Si era Noe de cinei sute de ani; sl a nascut Noe trei feciori: pre

Sim pre Ham sl pre later, , .

21. .Iuda 14. 22. Sit·ah. 44,16; Evr. 11,5; 24. Intelep, 4, 11; Sirab 44, 16.

32. 6, 10; 10, 1.

CAP. 6.

I r

i Vestirea potopultti, Facerea coriibiei,

I· S~ ·s~s;n~~I~l a;r!n~e:;~~~~~n::

s'au nascut lor fete. .

2. Vadtnd fiii lui Durnnezeu.ere'Ie ... fele oamenllor caerau Irurnoase.s'au luat lor iernel din toate care au ales.

3. $i au zts Dornnul Dumnezeu: nu va ramanea Duhul meu in oa- . menii acestia In veac, pentruca trupurl sun! slvor fi ztlele lor 0 suta ~i douazect de ani.

4. $i erau uriasi pre parnant in atleleaceleaiet dupa aceta cand in ... trau fiii lui Dumnezcu la Ietele oamenilor ~i le nl!i~teau lor, aceta erau uriasi, din vccicarneni numitl:

5. lara vazand Domnul Dumuezeu ca s'au tnmultlt raut~tne' camenl .. lor-pre pamant,~i cumcaHecare cugefa 111 inlrna sa cu deadlnsulla raufaji in toate zllele,

6. l-au paru! rau lui Dumnezcu d! au Hkuf pre om prepamanf; ~i

s'au calf. C .,

7.$iauzis Durnnezeu: pierde-voiu preomulpre care -l-am '" facutde pe hIt!!" pamantulu], 'dela Om panala dobttoceidela cele ce se iarasc pahalapasarile cerulut, pentru ca'rrti

pan>.' rau ca i-arn Hku1 pre, el, 8.1araN()e~a aflat har inain4~& Domnulu! Durnnezeu.

9. Acestca sunt nasterlle- lui Noe; Noc, om drept ;;idesavar~ilfHnd in ncamal sau, a pUktH lui :IDuniftezeu', 10.f$i a' nascutNoetre! fec~orU pre Sim pre Ham ~'i; pte laiet.

. 11. ~r'se strlcase p~ht'Hintul Inaintea Uti Dumnezeu ~'i' se umplusese d 120ft eUt'~p'Hlt e.

12. $i au vazut Domnul Dumnezeu pamantul, ~i era strieat, pentru

6. 4. Mat. 24, 38; Luca 17, 27.

5. Mat. 15, 19. 6. Efes. 4, 30. 8. 18, 3; Esire 33, J2. 9.5,22; Sirah 44, 17; Evr. f t , 7. 10. 5, 32; 10, 1.

c~'~i stricase tot trupul calea sa pre pamant.

13. Si au zis Dornnul Dumnezeu lui Nee: siar;;Hul a tot ornul vine tnaintea mea, di s'a urnplut pamantul de nedreprate dela dan~ii, "i ia1ii voiu plerde pre ei "i pamantul.

14. lara tu fa fie corable din lernne neputrezltoare in patru muchl: despat1ituri vet face ptin corabie; ~i o vel smell pe din launtru ~i pe

din afara cu smoala, .

15. ~i a~a vet face corabia: de trei sure de con va Ii lunqimea corablet ~i de clncizeci de coli Uitimea s! de treizecl de cott inaltimea ei. .

16. Strimfand-o vei face corabta, sidcasupra de un cot 0 vei sfars}'

. ,

~i usa corabti vel face In coaste, sl c~hnari cafe cu doua ~i cate cu tret rand uri de podurt vet Iace tntr'tnsa.

17.~i iata eu voiu aduce potop de apa pre pamanf,ca sa strice I tot trupul in care este suilet viu supt cer: sl ori cafe vor Ii pre pamant vor muri.

18. $i volu pune legatura mea cu tine; ~i vel intra in corable tu sl Ieciorll tai ,,1 Ierneea ta st Iemetle feciorilor tai cu tine.

19. ~i din toate dobttoacele sr din toate cele ce se tad:isc sl din' toate hlarele ~i din tot trupul, cafe doua din jeate sa iei in corable, CeI sa le hdine~fi cu fine, parte barbateasca ~i Iemeeasca sa fie.

2O.~i din toate pasarile cele zburatoare . dupre Iel ~i din toate dobitoacele dupre fel st din Ltoate viet~tile ce se tat~sc pre p~mantdupre lelul lor, eate doua din toate vor intra la tine sa ~.~ hraneasca tmpreuna cu tine, parte barbafeasc~ ~i Iemeeasca.

21. $i tu sa'fiiei din toate bucatele de ,care mancatl: ;;i vei aduna

19. 7, 9. 20. 7, 16.

la tine ~i vor Ii fie ~i lor de man-· care. "

22. $t Uicu Nee toate catc I-au porunclt lui Dornnul Dumnezeu: a"fl

a Ukut. ',

,CAP. 7.

Potopul:

Si au ~iS Domnu.l DU~ri~?eu carre . , Nee: mtr~ tu ~l toata casa ta in co rabie, ca pre tine te-am vazu! drept inaintea mea in nearnul acesta,

2. $i din dobitoacele cei~ curate ia cu tine in launiru cate "apte~·t>arte barbateasca ~i iemeeasca: ia:dt dirt dobltoacele cele necurate dlte dou~

, .. ,," ,

barbat ~i femee. .: ,~

3. Sldln pasarlle cerului cele .curate cate sapte, parte barb~t~as2~ :;;i Iemeeasca: ~i din toate 1pa's~fite cele necurate cate dou~~ parte bar-

bateasca ~i iemeeasca, ca s!;~p~strezi s~mantapres1e tot p~irtantul.

. 4. Ca inca sapte zlle ~i eu voiu I aduce ploale pre pamant patruzecl I. de zile ;;i patruzeci de nopti,;;i VOtU

I plerde de pre Iata p.a.mantU!Ui totce vieaza care am nicut.

I 5. Sl a facut Noe dHe. t-au porun-

1 cit lui Domnul Dumnezeu,

6. lara Noe era de sase sute Ide ani; st potop de apa s'a facut pre parnant.

7. $i a intrat Noe ~i f~ciorii lui "i Ierneea lul ~i femeile feciorilor lui cu dansul in corabte, pentru apa potopulut..

8 .• ,$i .dln pasarlle cele curate "i din pasarile cele necurate ~i din do .. bltoacelecele curate !?i din dobitoacele cele; necurate ;;i din htare sl din toate cele ce se Hir~sc pre pama.nL

9. Cafe doua din toare au lntrat 1a Noe tn corable, parte barbatea ..

22. 7, 5; Bvr, 11,7.

7. 1. Evt:. 11, 7; 2 Petro 2, 5. 5. Mat. 24, 38; Luc, 17, 26. 7. 1 Petro 3, 20.

9. 6, 19.

sea ~i Ierneeasca, precum auporuneft Dornnul Durnnezeu lui Noe,

10~ Si a lost dURa ~pte zlle, apa ' p"JopulUi s'a Hieu.t Rt.e pamal)J.

11. In enulsase vsute din vieata tuiNoe, tn lu.na a doua.tn douazeci ~i~a.pte ale lunti, In zlua aceea s'au de~!acut toate tzvoarele adancului, ~idghi~burile cerului s'au deschis.

12. $f a cazut ploate pre pam ant patruzeci de zile!?i patruzecl de

noptl, ,

1~. In ziua aceea Intrat-au Noe, Sim, Ham, lalet Ieciorti lui Noe si femeea lui Noe ~i trei femei ale feclorilor lui ell dansul in corable,

14. Si toate hlarele dupre iel ~i toate dobitoacele dupre tel l?i toata vletatea ce se mtsca pre pamailf dupre Iel sl toata pasarea zburatoare dupre Ielul sau.

15. Au intrat la Nee In corable cate doua, parte barbaieasca ~i lemeasca din tot trupul 'In care este sullet viu.

16. $i cele ce intrase, parte barbatcasca ~i Iemelasca din tot trupul au tntrat, dupre cum au poruncit Durnnezeu lui Noe. sl au tncuiat Dornnul Durnnezeu corabla pre dinalara.

17. Si a fost potop patruzecl de zile ~i patruzecl de noptt pre parnant, sl s'a Inrnultit apa ~i a ridicat corabta ~i 0 a Inalfat de pre pa-

mant, .

18. Sl cre~t~p apa ~i se tnrnultca Ioarte pre parhant, st se purta corabia pre deasupra apei.

19. lar apa se InUireatoarte loarte pre pam ant, ~i a' acoperit totl mun- 1ii cei tnaltt, care erau supt. cer.

20. De cinsprezece cof s'a inaltat apa In sus ~i a acoperlt toti munIii eel inat,!.

21. $i a murit tot trupul ce se mi~ca pre pamant al pasartlor ~i al

16. 6, 20. 21. Intelep, 10, 4.

dobitoacelor ~i ~l hlarelor ~i toata vietatea ce cse,mi~dl pre ·pamant. ?2. Sl tot omul :;;i toate cafe aveau

sullare de vieafa ~i tot 'ce era pre uscat au murlt,

23. $i au pierlt tot ce era viu pre Iataa tot pamantul dela om pan! . la dobltocst cele ce se tarasc ~i pasarile cerului st s'au stins de'pre parnant; ~i a rarnas Noe singur ~i cet ce erau ell el in corable.

24. $i s'a 1na1tat apa pre pamanf

o suta ctnoizecldc aile.

CAP. 8.

Ln c et ar e a Pot op u l u i,

Si st-an adusaminte Dumnezeu J de Noe ~i de toate hlarele ~i de toate dobttoacele ~i. de toate pasartle ~.i de toate vietafile ce se tarase, cate erau.zu dansut in' COrable: :;;i au ad Dumnezeu vantpr~ pamant :;;1 a tncetat apa.

2. $i s'au lncuiat izvoarcle adancului ~i jghiaburile cerulul ~i s'a oprit ploala din cer.

, 3. Si scad ea. apa scurqandu-se de pre p~mant ~i s'a tmputmat apa dupa 0 suta ctnctzect dezile.

4. !?i a sezut corabla in luna .a saptea, In douaaects! sapte de .alle ale lunii, pre muntii. Ararat,

5. tar apa a scazut pana la luna a zccea: iara in ·luna a zecea; in zlua cea dtntaiua lunii, s'au ivit varturile muntllor.

6.~i a lost dupa patruzeci de zlle, deschls-a Noe Iereastra corabti, care

o facuse.

7. $i atrimis corbul sa vaza Ide a j scazut apa, ~i tesind nu s'a mal.tntors, pana cand s'a uscat apa de pre pam ant.

8. ~i a trlrnis porumbuldupa dansul, savaza de a scazutapa de pre parnant,

22. 1 Petr, 3, 20. 23. 2 Petr, 2, 5.

9. $i neafland porumbul oaihna ptcioarelorsale, s'a tutors Ia dan: sul in corable, di e\'a apa prcste toata fata parnanfttlui; ~i ttnzind mana l-a luat ~i l-a h~gat la sine in corabte.

to. ~i asteptand inca ~i alte sapte zlle, tar a trlmts porumbul din corabie. .

1 C' $i s'a tntorsladansul porumbul ditre seara ~i aveatn gura sa "St~ilparede maslln eu frunza; ~i a cunoscut Noe, di a scazut apa de pre lata pamantuluL

12. ~i asteptand inca alte sapte zlle, lar a trimts porumbul st n'a mat adaos a se tntoarce la dansul.

, 13. $i a lost in anul sase sure si s au binecu~antat Durnnezeu pre

unul din vieafa lui Nee, in luna din- ! . Nocsi pre feciorii lui ~i l-eeuzls

taiu,ln zlua dlntaiu a lunii, .scazuse ~tw::Jior: crestep ;;i va lnrnultif ~i urnapa de pre .paman~ ~.i a dese..,operH I pleti parnantul si-l stapa.nifi pre vel, ~oe a:ppen~ulcor~b1i, care facuse, I . 2. $i groaza ~i frica voastra va ~1 a vazut dt a scazut apa de pre I Ii preste toare hiarele pamantulut-s! fatapamaniu!uLI preste toate pasarile cerului ~i pre-

14.;. lara tn luna a della, in ziua a II ste toate care se mi~di pre pamant douazect ~i sapte, s'a uscat pamantul. I st preste toti pesttl martl: supt mai ..

.• 15. ~i augrait Dornnul Dumnezeu nile voastre le-arn dat.

catre Noe zlcand : i0~i din corable ,. 3. ~i tot ce se rnisca ~i vieaza

tu ~i Iemeta fa ~i Ieciorii tal ~i Ie- . vor Ii voua de mancare: ea p;~~,!Ji-

rneile Ieciortlor tai cutlne. ste burueni de erburi le-arn dat voua

16. Si tcate hiarelc, catc sunt cu toate,

tine, ~i iof trupul dela pasari pana 4. Fara nurnai carne -,<;u sangele

la-dobiloaee, sl toata vletatca care suiletului sa nu mancati.

se mi~di pre parnant, scoate-le eu 5. Pentruca ~i sanqele sullctelor

fine, ~i ere~tei~ si va lnrnultlf pre voastre tl volu cere din mana tutu-

pam~nt. _ ror hiarelor.vsl gin mana !ratelui 0-

17. St a iesit Noesi ierneta lui sl mulul voiu cere suiletul. omului.

feciorii lui ~i\ femei1~ r- feci·oriMr lu! 6. eel ee va varsadsangele ornu-

eu dansul, ~ui, pen)tr~,~artg~le~celuia sangele

18. Si toate htarcle st toatc debt- lui se va varsA, ca' dupa chipul lui

toacele ~i toata pas area ~i foata Dumnezeu am faeut pre om.

vie1atea, ee se mlsca pre pamant du- 7. lara voi cresteti :;;.i va tnrnul- .

pa Ielul sau, au iestt din corabie. fiJi st umplejl parnantul si-l sfapanitt pre el.

19. $i a zidit Noe altar Dornnului:

~i a luat din toate dobttoacele cele curate sl din toate pasartlc cele curate; ~i a adus ardere de tot pre altar.

I 20. Si au mlroslt Dornnul DumneI zeu mires eu bun a mireasma si au zis Dornnul ·t}umnezeu: am socotlt ~i nu volu adHoge mal mult a blesterna pamantul pentru Iaptele oamenilor, pentruca se~pI€aci.d;HQ~1

, omului eu deadinsul sore rele din tineretile lui; dect nu voiu-maiadaoge a omor1 tot trupul vru;'precum am Iacut,

21. In toate zilele pamantului': semanatura ~i secerisul, Iriqul s!' dH~ dura, vara ~i prirnavara, ziua ~i noaptea, nu vor tnceta. . u

C_A_P. 9.

Curcubeul,

8. 20. Mat. 15,19;~~,

9. 1. 1, 22, 28. 3. 1, 29; Rom, 14. '2 •.

4. Lev. 3, 17; 17, 14; 2 lege 12, 16.

5. Esire 21, 29. 6. Fac. 1,26; Esire 21,12; Mat. 26, 52; flpoc.13, 10. 7.1,22,28; 8,17.

8. Si au grail Dumnezeu lui Noe ~i feeiorilor lui cu-dansul, zitartd·: 9. lata eu plliu legatura mea cu voi !?i eu semlntta voastra dupa vel.

10.~i cutct sulletul viu, ze este cu yoi din pasari ~i'din{iobitoaee ~i din toate htarele pamantului, cate sunt cu vol din to ate, care au iestt din cerabte,

11 i' $i voiu pun e legattira ill ea cu voi; ~i nu 'va mal mud nicl un trup def apa potopulut ~i nu varnai Ii potopde apa care sa strice tot pamantul,

12. $i au zls Dornnul Durnnezeu catre Nee: Acesta estc sernnul leg aturii,c2!'re tldau eu intre mine ~i tntre voi ~i Intre tot suiletul viu, care este 'cuvoiintru neamurl vesnlce.

13. Curcubeul meu 11 puiu In nori;. ~i va Ii sernn de legalura tntre mine

~i tntre pamant. ~

14. !$i vaIicand voiu aduce eu norl pre pamant se va ar~Ha curcubcul rneu in nori,

15. Si-ml voiu aduce aminte de legatura'rtiea, care este tntre mine ~i tntre Voi ;~i tntre tot sulletul vlu in tot trupul, ~i nu va mai Ii potop de apa, ca sapiara tot trupul,

16. S! va fi ·dfrrelibeul meu pre nori ~i-l volu vedea, ca sa-mt aduc arninte de legaturacea vesnlca inire mine ~i -intre 'pamant~i tntre sufletul viu, care cste in tot trupul pre parnant,

17. Sl au zis Durtmezeu .lui Noe-:

Acesta este sernnul legaturH?' care l-am pus intre mine ~i tntre; tot trupul ee este pre pamant.

18. Si erau feciorii lui Nee, cari! au icslt din corabie: Sim, Ham ~i lafet; iara Ham era tata lui Hanaan. Ace~ti trei sunt Iectorit lui Noe.

'19~$i dtntr'acestias'au Impra~tiaf preste tot pamantul.

11. Isaia 54, 9. 15. Isaia 54, 9. 16. Ps. 88, 38.

20.$i aitnceput Noe a Ii om lucrater de ,pamar~r ~i a sadn vie. 2t,. ~tabaut din Vhl sl-s'a tmbatat ~i s'a golit In Cas a sa.

22. Sia vazut ltam, tatal lutHa-

naan, goliciunea tatalui sau. ,,,

23. St Iesind alara a spus celor dot irati at sat: tara Sim ~i lafiz1 ' luand 0 haina 0 au pus pre aman: . doi umerll lor, ~i s'au dus eu dosul Inainte ~i au acoperlt goliciune<;l tao. talui lor, :;;i Ietele lor cautau tnapoi

~i n'au va~ul goliciunea tatalu! lor,

24. ~i s'a trezvit Noe de vin ~i a cunoscut cate i-a facut lut Ieciorul sau eel mal tanar ~i a zis :

25. Blesternat sa fie Hanaan pruncul, sluga va Ii irattlor sat: ~i a zts:

Blnecuvantat fie Dornnul Dumnezeul lUI Sirn: ~i va ti ltanaan pruncul sluga lui.

26. Inmulteasca Durnnezeu prelalet ~i 55 lacutasca in Uica"urile lui Slrn ~i sa He ltanaan sluga lui. . 27. ~i a trait Noe dupa potop ani tref sute cincizecl.

28. ~i au lost toatezllele lui Noe nouasute cincizecl de ani; ~i a rnurit.

CAP. 10.

Semi1~tia $i urma$ii lui Noe.

f\ . cestca sunt neamurtle Illlor 1tt.1 1i Noe: a lui Strn, a lui Ham ~<i a lui Iaiet; ~i s'au nascutlor iii dupa

potop, .

l. •

2. Fiii lui Iaiet : Gamer ~i Magog

!?i Madl~i Iovan !?i Elisa ~i Tovel~i . Mosohsi Tiras.

.; . ~

3. Si Iectotil lui Gamer: Ashanaz

J.'--i

~i Rilat ~i T orgama.

4. Si feciorii lui lovan : Elisa si

, , .. ,'. .: ,. ; .." ,

Tarsts ~i KitH ~i Rodenli.

5. Dintr'acestia s'au Impar1it hotare ncamurtlor in pamantul.lor, Hecare dupa ltmba tntru neamurile lor, si tntru semintitle lor.

1.0. I. 5, 32; 6, 10. 2. 1 Paralip. 1, 5.

6. $i feciorii lulHam: Hus !?i Mesrairn ~i Fud ~i Hanaan.

7. $i ieeior-ii lui rlus: S.ava ~i Evila ~i Savata ~i Regma ~i Savataca.

8. Sl Ieciortt lui Regma: Sava ~i Dadan: tara Hus a nascut pre Nevrod, acesta a tnceput a fi urias pre pamant.

9. Acesta era urtas vanator tnalntea Dornnului Durnnezeu, pentru aeeea zie, ca Nevrod a Iost urlas vanator tnaintea Domnului.

10. $i a lost tnceputul impadifiei lui Vavilonul; ~i Oreh ~i Arhad ~i Italanli in pamantul Senaar.

11. Din pamantul acela a ie~it Asur: ~i a zidit Ninevi sl cetatea Roovoth ~i Halah.

12. Si Dasi tntre Nlnevl si infre

, ,

Halah, Aceasta este cerate mare. 13. lara Mesraim a nascut pre Ludiirni pre Neftalimi ~i pre Enemetimi ~i pre Lavliml.

14. $i pre Patrosonlimi ~i pre Haz-: moniimi, de undz au testt Filistenii ~i pre OaftoriimL

15 lara ltanaan a nascut pre Sidon, eel intai nascut al sau :;;i pre Heteu, 16.$i pre Ievuseu ~i pre Amoreu ~i pre Ghergheseu.

17. $i pre Eveu l?i pre Arucheu ~i pre Ascneu.

18. Si pre Aradeu ~i pre Samareu

.

~i pre Amathi; ~i dupa aceasta s'au

tmprastiat neamurile ltananeilor.

19. $i au Iost.hotarele Hananeilor dela Sidon pana la Oherara ~i Gaza, pana la Sodorna ~i Gomorasi Adama ~i Sevoin pana laDasa,

20. Ace~tia sunt ieciorii lui Ham 1ntru neamurile lor, dupa lirnbile lor, tnfru farHe lor ~i tntru sernlntille lor. 21. Si s'a nascut si luiSim, ta-

. .

tal tuturor Iillor lui Ever, iratelul ce-

lui mai mare al lui later,

6. 1 Paratip, 1, 8. 8. 1 Paralrp, I, 10. 11. 36, 37. 12. Iona I, 2.

21. Paralip, 1,17.

22. fiii lui, Sim : Elam ~i Asur ~i Arlaehsad !?i Lud !?i Aram si Cainan. 23. $i fiii lW Aram : Uz ~i Ul ~i Gater sl Mosoh,

24. ~i Artacsad a nascut pre Calnan; ~iCainan a nascut pre Sala; iara Sala a nascut pre Ever.

25. lara lui Ever s'au nascut doi feciori: numele unula Faleq, pei1fruca in ztlele lui s'a impartit pamantul, sl numele fratelui lui lectan,

. 26. Iar Iectan a nascu! pre Elmodad ~i pre Salet !?i pre Sarmot-sl pre Iarah,

27. $1 pre Odorra ~i pre r::~il ~i pre Dekla,

28. $i pre Eval ~i pre Avintael ~i

pre Sava, H

29. Si pre Ufir ~i pre Evellast pre lovav; loti acestia au lost. Ieclorii lui Icctan.

30. $i a Post lacasul lordela .Mas] pana la Safira, muntele rasarifului. 31. Acestla sunt feciorii lui Sim in neamurile lor, dupa lim bile lor, Intru larile lor ~i tntru sernirtjllle lor.

32. Acestea.sunt nearnurile tectortlor lui Nee, dupa nasterlle lor ~i dupa semtntllle lor.. Dtntr ' acestla s'au impartit hotare neamurllor pre pamant dupa potop.

CAP. 11.

Turnul Vavilon. Amestecarea limbilo« .

Semintiile lui Sim,

Si era itl tot pamanful 0 limba ~i ,un glas tuturor.

2~· $i a lost dupace au purees ei dela rasarii, au allat camp tnpamanful Senaar ~i au descallcai a-

colo. '

3. St a zts omulcatre vecinul sau: venttl sa Iacem .caramizi ~i sa le ardem tn foc; ~i le-an Iost caramtda tn loc de piatra ~i lutul le era 1n loc de var.

24, 11, 12. 25. 11, 16. 11. 2. Intelep, 10, 5.

4. ~i au zis: venifi sa ne zidim noa cerate ~l turn, at caruta varf sa fie panal~ cer: ~i sa nefacern noa nume mai tnalnte de ce ne vorn rtstpl pre lata a tot pamantut

5.~i s'au poqorit Domnul sa vaz!! cetatea ~i turnul, care zldeau Iiii oamenilor.

6. $i au zts Demnul: iata un neam este ~i 0 ltmba tuturor; ;;i accasta au tnceput a face ~i acum nu vor ineetadlntr'aeele toate cate se vor apuea .a face.

7. Veniti !?,i poqorandu - ne sa am<estedimacolo lirnba lor, ca sa nu tnfeleaga nlctunul glasul deaproa-

pelul~au. ,

8. ~i i-au tmpra~tiai pre ei Dornnul de,lacoto preste lata a t01 pam'§nWI;;;i au rncctat a zld!' cetatea ;;i turnul,

9; Pentru aceca s'a chemat numele locului acelula amestccare, di acofo au amestccat Domnul ltmbtle a tot pamantul; ~i de acolo t-au ristpH IFe ei preste lata a tot pamanful.

10. Accstea sunt nastertle lui Sim: $i"era Sim de 0 suta de ani, cand a nascut pte Ariacsad in al dollea

an dLtpa potop. I

11"-'$i a tr5it Sirn, dupace a na- I scut pte Ariacsad, ani einci sute. sl I a nascu! Hi .st fete; ;;i a rnurtt, I 12. $i a trait Arlacsad 0 suta trei- , l

zeci !?i tin ci de ani; sl a n ascu t pre Caimm...

~)

13. ~i a traIt Arlacsad, dupacc a

nascut pre Calnan, ani patru sute: sl a nascut Iii ~r Iete: ~i a murit. ~i a trait Calnan 0 sut~ trelzeci de ani; ~i a nascut pre Sala; ~i a trait Cai-' nan, dupace a nascut pre Sala; ani {rei sure sl .tretzecl: $i· a n~fscu·t fii ~i fete; *i a murit.

14. $i a trait Sala 0 suta tretzecl de ani; ~i a nascut pre Ever.

5. 18, 21. 10. t Paralip. 1, 17; Luc, 3, 36. 12. 10, 24; 1 Parallp, 1, 18.

15. $i a trait Sala, dupace ana· seut pre Ever, ani trei sute treizeei; si a nascut fii siIete: sl a rnurlt, 16. ~i a 1r~H1 Ever 0 sura treizeci ~i patrudeent: sia nascut pre Faleq, 17. ~i a trait Ever, dupace anascut pre Faleq, ani doua suie saptezeei; !?i a nascut Hi !?i fete; $i a rnurtt, 18. ~i a trait Faleg 0 suUt trelzecl

de ani; ~i a nascut pre Ragav. . 19. Si a trait Faleq, dupaee a naseut pre Ragav, ani doua stile noua; ~i a nascut iii slIete: ~i a murlt, 20. ~i a trait Raqav 0 suta trelzecl ~i doi de ani; ;;i a nascut pre Seruh,

21. $i a tri:iit Ragav, dupace a na~ scut pre Seruh, ani doua sute sapte: ~i a nascut iii ~i fete; ~i a murit. 22. Sl-a tr~iit Seruh 0 suta treizect de ani; ~i a nascut pre Nahor.

23. ~i a trait Seruh, dupace a nascut pre Nahor, ani doua sure: ;;i a nascut fii si fete; sl a murit.

, ,

24. $i a trait Nahor 0 suta saptezect ~i noua de ani; sl a nascu! pre Tara.

25:.~i a trait Nahor, dupace a nascut pre Tara, 0 suta douazccl ~i ctncl de ani; ~i. a nascut fii ;;i Icte: ;;i a murit.

26. Sl a frait Tara saptezecl de ani ;;i a nascut pre Avram ~i pre Nahor !?i pre Aran. T

27. Acestea sun! nasterile lui Tara:

Tara a nascut pre Avram l?i .pre Nahore! pre Aran; st Aran a n~scut pre Lot.

28. ~i a rnurit Aran mal tnainte . dedit Tara, tatal sau, in pamanful In!' care s'a iost nascut; in tara Haldeilor.

'. 29~~{~i a luat Avram ;;i Nahorloru'st femei; numele femeii lui A .. vrarn Sara; iar~ nurnele Ierncil lui

16. 10, 25; 1 Paralip, 1,19. 26. Is. Navl 24,2. 27. 1 Paralip, 1, 26, 21; Luc~ 3, 34. 29. 22, 23.

Nahor: Melha, lata lut Aran, care a fost tatal Melhei ~i I~~h,eL

30. ~i Sara .era stearpa . ~i nu na~tea Hi.

31. $i a luat i;rara pre Avram, Iectorul sau, ~i Pl'~ Lot ieciorul lui Aran, fiul sau,:;;r pre Sara, nora sa, Ierneea lui Avrarn, Ieciorul sau, st t-a-scos.are ei din tara Haldeilor, ca sa rnearga 111 pamantul Hanaan: ~i au venti panaJa Haran si au HiC1tii ac040.

32. Siau lost toateztlele lui Tara in pan'Hintul ltaran, ani doua sute clnci: st a murit Tara in Haran.

C.L.:\ P. 12.

Chemarea lui Asiras«,

"'"

Si au zis Dornnul lui Avrarn: tesl

, din parnantul tau ~i din rudenlea ta ;;i din casa tataiuitau ~i vine tn pamantul, care voiu arata tie.

2. Sl te voiu face pre tlneneam mare: si te volu binectlvanta; ~i volu marl nurnele tau ~i vel H blnccuvan tat.

3. $i voiu btnecuvanta pre eel ce te vor binecuvanta ~i vofu<blesterna pre eel ce re vor blestema: si se vor blnecuvants tntru tine toate neamurile parnantului.

4. $i s'a dus Avrarn precum t-au zig lui Domnul; ~i s'a dus cu el ~i Lot. $i era Avrarn de saprezecl ~i clnci de ani, cand a leslt din liar an.

5.$i a lUlij Avram pre Sara, femeea sa, liii pre Lot, leciorul iratelui 'sau, sl toate averile sale, care aqonlsise' ~i tot suiletul, care-l dobandtse in Haran, ~i a leslt ca sa mearqa in pamantul rtanaan.

6. St au venit In pamantul ltanaan: ~i a sfra;batut Avrarn parnantul in lunqimea ltUpana la lccul Sihem, la stelarul eel tnalt: l?i 'Ha-

31. Isus Navi 24, 2; Neem. 9, 7; Evr. 11, 8; Fapt. Rp. 7, 2.

1.2. 1. Fapt. f\p. 7.3. 3.18, 18; 22,18; 26, 4; 28, 14; Fapt. Rp. 3, 25; Gal. 3. 8. 6. 18. 1.

naneii locuiau atuncl pre'pamantul

acela. '

7. $r s'au aralat Domnul lui Avram, $i t-au zis lui; semin1iei tale volu da pam2mtul acesta; ~i a ztdit ~acolo,!Avram altar Dornnulul, celui ce s'au alhatat lui.

s. St s'a dus de acolo 'in munte cafre rasaritut VeiJh!lui ~i s'a 'intins acolo c9rtul;sau~Jn Vetil langa mare ~i Anghe ditne r~sarit; l?i a zldit acolo altar Dommrltil;j celu! ce s'au ararat lui; si a chemat numele Domnulut.

9. '~i s'a ridicat Avram-s! mengand a tabarlt in pustie,

10. $i s'a facuf foametep;re"pamant: ~i s'a poqortt Avraru-tn Eghipet ca sa laculascaacole, pentruca se tntarlse Ioametea 'prep?i~ man 1.

.11. ~i a fast, c~nd se apropi~"Avramsa tntre in Eghipet, .a zis Sarei Iemel! sale: stlu eu cum ca Iem~q Irurnoasa estt -tu la rafa.

12. Va Ii dar,ca daca te vor v~ .. dca Eghtptenit, .vor zicc : aceasta este lemeea lui; ~i pre mine m~ ver omorl, iara, pre tine te vor .. ,cruta.

13. Zi dar: sora lui sunt, .ca sa fie rnle bineperttru tine ~i' s1:1. traiasca suHetulmeu pcntru tine.

.14·. Si a iost dupace a Jntrat Avram in Eghipet,. au' vazut Eqhlptenii pre femeea .lut caeste Irumoasa Ioarte.

15. $i 0 au vazut pre eabotertt lui Faraon ~i 0 au. laudat la Faraon ~i 0 au bagoat pre ea in casa lui Faraon.

16. ~i lui Avram t-au Ukut bine pentru dansa ~i avea el: ol ~i vitei ~i aslnt ~i sluq! ~i slujnice ~i catari, ~i camlle.

17. ~i au certat Dumnezcu pre Fa-

7. 13, 16; 15, 18; 24, 7; 26, 4; Neem, 9, . 8; Rom. 4, 13. 8.13,2; 2 Lege 34, 4.10. 26, 1; 41, 57. 13 20,,1; 2, 12; 26, 7. 16.13,2; 30, 43. 17. Ps. 104, 14;

raon sl casa lui cu certarl man ~l rclcpentru Sara femeea lui Avram.

18. ~i chernand Fanion pi'e A· vrarn l-a zls : pentruce at Hicul (1- ceasta mie? De nu mt-al spus, ca femee lfi este fie?

19. Pentruce , aiizis: d\ sora'rni este, sl e-arn luatpre ea Iernce mie? Acum dar, iClJa. femeea fa inatntea ta; ta-o ~i te duo

20. ~i .a-poruncu Faraon oamentlor sa! pentru Avram, ca sa-l-petreac~de acolo pre el st pre Ierneea JUi ~·i toate cate erau ale lui.

CAP. 13.

Avral1t se. des iparie de Lot.

Si s'a suit Avram din Eghipef, el . ,~i Icmeea lui si toate ale lui ~i tot cu e1 in pustie.

?2. Iar Avram era bogat Ioarte eli dobttoacest eu arqlnt ~i cu aur, 3. ~i pre calca pre care venise, s'1'a~dus in pustie pana la Vetil, la , lOcul1n care mai tnatnte a fost cortul'ttui, Intre Vetil ~i -intre Anghe. 4. La locul altarului care mal ina-:in1'e l-a fO$1 facut acolo: st a chemat acolo Avrarn nurnele DomnuluL 5. ~i Lot . care merqea Impreuna cu Avram, avca : 'oi st bot ~i corturi.

6. ~i nu-l Indipea pre etpamantul, ca s~ lacuiasca Irttr'un leo; pentru di erau avertle lor multe.

7. ~i nu-l cI1prindea pre ei pamanful ca sa laculasca tmpreuna. 8. ~i s'a Uicut cearta lntre pasterii dobitoacelor lui Avrarn si 'tntre

- " t

paslorii dobltoacelor iUitot; iara

Hananeii ~Ferezeii lacutau atunci

pamantul acela, ';

9. Sl a zis Avraam lui Lot: sa nu fie siada tntre mine st intre tine ';;i intre pastorii mel ~i intre pastorii tai, ca oameni irati sun fern not.

18. Fac. 20, 9. 19. 20, 14. .

13.2.12,16. 3 12,8; 28,19;35,7.6.36,7.

10. lata nu este totpamantul tnnaintea fa? Desparte;;te-te de mine; de vrel ftfspre stanqa, eu spre dreapfa; iClra de vreltu spre dreapta, eu spre stanga.

11. ~i ridicand L,ot qchii lui a va:zut toata impr?jurimea Iordanului, ca foata era adapata, rt;laf 1nainte pana a nu surpa Dumnezcu Sodorna ~i Gomora, ca Raiul (uiDum-: nezeu st ca pamantul Eghipetului. pana la Zogora.~'

12. Sis'a ales Lot tot jtnutul c~l din prejurul Iordanuluirsf s'a tras tnapoi Lot dela rasarit; ~i s'a despartit ilecare de Iratele sau.

13. Si Avrarn s'a sala;;hlif in pa ... rnantul Harman; iara Lot s'a sala~luit in cetatea [inuturilor si s-a pus lacasul in Sodoma.·

14. Jar oarnenii ceidin Sodoma e r: rau rai ;;i padHo!?i lnaintea lui Dum: nezcu Ioarte,

15. $i au zis Dumnezeu lui A7 vram, dupace s'a desparfif Lot de dans!.!l: ridica ochii Hii si cauta din locul In care - e~ti t~ acum, spre mieaeanoapte ~i spre micazazi sl spre r~sarit sispre mare.

16. Ca fat p~mantul care il vezl, tie 11 volu da iii seminfii tale panii In veac,

17. $i volu face sarnanta fa ca nlslpul pamantulul: sl de poate ctneva numara nistpul pamantului ~i sa!TIanta ta va nurnara.

18. Scoala- te si urnblapaman .. tul tn lung ~i in Iat, ca tie· n votu da pre el ~i seminjiei tale in veac.

19. -~i ridlcandu - ~i Avram COffl!lrjle a venit ~i a -·I~cuU l~nga ste[arul lui Memvrl, care era 1n HevrOll';" ~i a zidit a<;,o10 altar Dorn-

nului. ,-,r'

[6. 12 7; 15, 5; 32, 12, 28, 13, 14.

CAP. 14.

Robirea lui Lot. Avram 1.l scapii=pre Lot §i este binecuvantat de Mdhisedec.

Si a lost d\nd tmpaditea Arharial,

, lmparatulSeKa:arului,!?i Arloh, tmparatul Elasarulul, ~i liodologomor, tmparatul' Elamului, ~i Targal, tmparat1l1··'nearriurilor.

2. faGuH;lu, ra'zboiu eu Valla, trnparcdul§9clomei, ~i eu Varsa, tmp~ratul GO~orei,~i ell Senaar, trnparattil Adamei, !?i eu Simovor, tmparatul Sevcirnulut, !?i GU Imparaful Valacu-

lui :aeesta esteSigor. 'C>~

3. Toti ace!?fia s'au aduna! 'in valea ceaisarafa, careacum este rna-

~as~~n '

4. [)oisprezeee ani aceta sluilse lui Hodologotnor; icira in al treispre-

zecclea s'~Y'i.r~syr~tif.

5. Iarajlltf'~tpatrusprezecelea an

au ~enit 'l1pdo!R!1ornqr ,,' l?i tmparatii, cariterau cuel, ~i au faia1 preuria!?ii eel din As1arol ~i Karnalm ';;i nearnurt tali ipipreunaeu el sl pre omeii eeidin cetatca Savio

6. $i" pre Horen cei .. din muntlt Seir pana la Jerevrntul Alaranului, care este tnpustie.

7. Si intorc3ndu-.se au venit 1a linfai1a [udccatif: aceasta este KadIs; slau Hiiat pretofi' boiertt lui Amalik ~i pre Amore]! eel ce lacutau-trtAsasontamar ..

8~ ~i all, f~~it la razboiu impMratul Soc!omei $i imparatul Gornorel ~i.!mpar~tul " f\dam~I ~i tmparatul Sevoiinut~i' ~r Itnparatul Valacului: acestaesteSl~JOr,~i ,~'au tBemn tao: bara sp'rll.iatctte in vale? ,cea sarata.

,~. Improlivalut ,tfoddlogomQT, tmp~ratul Elam«lu( ~i tmtJrotiva lUi Targal, tmparatul neamurtlcr ~i tmprotiva lui Amarfal, tmparatul Senaarului sitrnprotiva lui Artoh, tmparatul Elasarului; patru impara1i tmprotivaa clnci.

10. lara valea cea sarata era cu fftritani de smoala: l?i au fugit tmparatul Sodornel ~i tmparatul Gomorei ~i au cazut acolo: iara eel te au tamas, au iugH la munte.

11. $i au luat.toata ealarimea Sodornei l?i a Gomore! ~i toate ce aveau ei de m'anCare;l?i s'au dus.

12. $i au luat ~j prg Lot,leciorul Iratelul lui Avrarn, sl teate ave rile lui, ea iaeuia 1n Sodoma: !?i s'au dus.

13. $1 venind unul din eel scapatt, a spus lui AvramJrecatorul] care Uicuia langa steiarullu! Mamvrl, al Amoreulut fratelul lui Eshol sl Iratelui lui Avnan, carlt aveau leg~-

tura de pace eu Avram, '

14. $i auzlnd Avram, e.a s'a lu~t in Tobie Lot, feciorul fra~elui s;~u, nurnarat-a slugile sale cele deca§,a, trei sute optsprczece ~i a alerg~t dupa ei pana la Dan.

15. ~i aucazut asupra lor rioaf) .. lea, el ~i sluqtle lui; si i-au lovlt pre ei st t-au uontt pana la Hovel, care este deastanqa Damasculul,

16. ~i au tutors toata dilarimea Sodomei l?i pre Lot, Iectcrul natelui sau, ~i to ate averlle lui sLfe~e.

He ~i norodul, .

17. $i a ie~it imparatul Sodornei intru tntarnptnarea lui,.dup~ 'intoarcerea lui dela iaierea -lui tlodologomor ~i a impafatilor, carl erau cu eltn valea lui Savls.acesta era dimpul tmparattlor.

18. ,$i Melhisede.,e imparatuL, Sa!ip1uiui i-aadus paine' !?i Yin, ~i era el preot lul Dumnezeu celui prca tn-

n,alt,'§ ,

19. Sl a blnecuvantat pre Avram, !?i a zia: binecuv~ntat,. este Avram lui. Dumnezeu cel~i prea tnalt, care a facut cerul !?i p~mantul. .

20. $i blne cuvantat este Durnne-

1.4. 18 Ps. 109, 5; Evr, 1, 1. 20. Evr. 1, 2, 4, 6.

zeul eel prea lnalt care au dat pre vrlljma~ji tlli supt mana fa. $i a dat Avram lui zeciuiala din toate,

21. $i a zis tmparatnl Sodomei ditreAvram: da'ml oamenlt, iar call sa fie ai UiL

22. $i a zis Avram catre tmparatul Scdornel: tinde voiu mana mea catre Domnul Dumnezeu eel prea tnalt, care au f~cut cerul ~i p~manful.

23. Nu voiu iua nimic dlntr'ale tale dela at~ pan~ la leg~fura inc!1lt~minfei, ea s~ nu zici: eu am ilT1'1'Jog.~tit pre Avram.

24. Afar~ de cele ce au rnancat Ieclorll ~i afar~ de partea barbatllor carl au venit eu mine: Eshol, Avnan, Mamvri, acestla t~i vor lua partea lor.

CAP. 15.

Credin]a $j drepiaiea lui Auram,

i

Iar~ dup~ cuvintele acestea lost-au cuvantul Dornnulul catre Avram in vedenie, zlcand: nu teteme Avrame, eu te volu p~zi pre tine ~i plata ta va n Ioarte rnult~.

2 .. $f a zls Avram: S'~pane Doarnne, ce'ml vei da? C~ eu mar f~r~ de feciori, ~i Iectorul sluinlcl! mete Mascc.acesta cste Eliezer' Darnascul.

3. Si a zls Avram: de vreme ce mie nu ml-ai dat samant~, iat~ slue' ga mea va fi dup~ mine mostenitor.

4. $i rndaHi s'a; f~cut cuvantul Dornnulul catre dansul, zlcand : nu va fi acesta mostean dUp:! tine; ct eel ce va ie~l din tine ·acesta va Ii rnostentror.

5. $1 l-au sees pre et a(ar~ ~i t-au zis lui: cauta la cer ~i nurnara stetete de le vel putea nurnarapre ele, ~i t-au zls lui: a~a Vii n sernlnjla t

, , 6. Sl a crezut Avram lui Dum-

22. 2 lege 32. 40. .

15. 1. Isaia 41, to. 2. 24, 2" 5. 13, 16; Esire 32,13; 2 lege 10. 22; Rom. 4, 18.

6. Rom. 4, 3.'

nezeu, ~I s'a soeotit lui spre dreptate.

7. $1 au zls catre dansul ; eu sunt Durnnezeul eel ce te-am 5('05 din tara Haldellor, C3 s!"i dau tie p~. manful accsta s~'l rnostenestl pre el.

8. $i a zls : SU1pane Doarnne J Cum voiu cunoaste c!'l voiu mo~tenl· pre el.

9. $i I-au zls lui: ia 0 [untce de trel ani ~i 0 capr~ de trci ani ~i un berbece de trel ani ~i 0 turturea ~i un porumb.

10. $i luand el acestea toate, le-a despicat in doua ~i le-a pus pre ele cu lata una catre alia; tar pasarlle nu le-a desplcat,

.11. Si s' a u pogortt pasarile pre trupunle cele desplcate, ~i a ~ezu.t Avram lang~ ele.

12. Iara cand apunea soarele, uimire a cazut pre Avram, ~i iat! fric~ mare ~i lntunecata l-a coprlns pre dansul.

13. $i s'a zls catre Avram: sttlnd vel stl e~ nemernica va n s~manla fa in p~mant stretn, ~i 0 vor . supune pre ea robiei, ~i 0 vor chtnul ~i 0 vor smerl pre ea patru sute de ani.

14. lara preneamul acela caruta vor sluil, il voiu [udeca eu: iar~ dup~ aceta vor ie~i aicca eu avere mulfll. 15. Si tu vel merge la parinlii I~i in pace ajungftnd la bfttranele bune, 16. lara lntru al patrulea nearn se vor tntoarce atci: pentruca pacatele Amoreilor nu s'au plinit pan! acum.

17. lar dup~ ce a apus soarele s'a faeut flae~ra, ~i iat~ cuptor Iumcgftnd ~i par! de 10.e care a trecut prin mtjlocul desptcaturllor acelora.

18. In ziua aceea au f~cut Dumnezeu legatura eu Avram zlcand: se-

f

7. Gat. 3, 6. 9. Iacov 2. ,23. 10, Jeremia 34, 18. 13. E~i~e 12, 40; Fapt Hp. 7, 6. 14. Esire 3, 21; 11, 2; 12, 35;36. 15.25,&. 18. 12, 7; 17, 7; 2 lege 34, 4.

minttei tale votu da parnantul acesta dela rtul Eghipetului pana la rlul eel mare al Eulratului,

19. $i pre Kenei ~i pre Kcnezei ~i pre Ked monel,

20. $1 pre tietei~i pre Ferczel ~i pre Rafaimi,

21. $i pre Amoret ~i pre Hananei ~i pre Evei ~i pre Gherqhesei ,

~i pre levusei.

CAP. 16.

Ismail.

I arM Sara femeea lui Avram nu na~tea; ~i aveaea 0 slujnidi Eghipteanca al careta nume era Agar.

2. $1 a zis Sara cafre Avram: iat~ m'au inchis Domnul ca sa nu nasc, intra dar la slulnlca mea ca sa lac din ea Ieciori.

3. $i a ascultat Avram de cuvanlui Sarei;~i luand Sara pre Agar Eqhlpteanca, slujnica sa, a dat-e lui Avram barbatulul sau Iemee, dupa ce a lacut: zeee ani Avram in pamantul lui ltanaan.

4. $i a lntrat Avram la Agar, ~i ea zarntsll. ~i vazand di a luat in pantece s'a despretult sUipana ei tnatntea et.

5. $1 a zis Sara cafre Avram: strarnbatate se face mle de catre tine, eu am dat pre roaba mea in sanul fau, ~i ea vazand ea are in pantece, m'a urgisit; [udece Dumneaeu tntre !pine ~i lntre tine.

6. $i a zis Avram catre Sara: iaUi sluinlca fa in' rnatnlle tale, fa ' cu dansa cum va placeafie, ~i a necaltt-o pre ea Sara, ~i a fugH de

. la. lata el. .

. 7. $1 a allat-opre ea Ingerul Dornnulul la tzvorul apei in pustle, la izvorul eel din calea lui Sur.

- 8. '$1 a zis. eiIngerul ~omn. :

Agar slulnlca Sarel, . de unde vii 7

20. 2 lege 7. 1; Numed 13, 33. 16. 2. 20, 18. 5. 310 53.

$1 unde mergi? Sia zis ea : dela fa·la Sarei sfapanei mele fug eu.

9. $i a zts ei Inqerul Domnului: tnroarce- te la stapana fa ~i te smereste supt rnainlle ei.

to. ~; a zis ei lnqerul Domnului :

Inmultlnd voiu Inmuljl s~manfa fa, ~i de multline nu se va numara.

11. $i t-a zls lnuerul Domnului: iata in panrcce at tu, sl vel naste Ilu, ~i vei cherna numele lui Ismail; pentruca au auzlt Domnul srnercnlea fa.

12. Acesta va Ii om crud, mainile lui lmprottva tuturorvst rnainlle tuturor improtiva lui, ~i Inaintea fetii tuturor Irattlor sai va I~cui.

13. Sl a chernat Agar nurnele Dornnului eelui ce graia catre dansa: tu Doarnne carcle m'ai cercetat, ca a zls : di ~i lnainte te-am vazut cand te-ai aratat rnie.

14. Pentru aceasta a chemat fantana aceea, fantana, linainfea carcia am vazut: tntre Cadis ~i Intre Varad.

15. $i a nascut Agar lui Avram iecior, ~i a pus Avram numele Ieciorulut sau care i l-a nascut Agar:

Ismail.

16. Sl Avram era de optzeci ~i sase de ani cand a nascut Agar pre Ismail lui Avram.

CAP. 17.

T'ii i e r e a i m p r e iu r ,

lara cand a fost Avram de nouazect ~i noua de ani, s'au arata: Dornnul lui Avrarn ~i i-au zts : ~u sun! Durnnezeul tau, fl:i ce este placut innalntca mea, ~i fii {:ira de prihan~ .

2. $i voiu pune leg~itura mea inIre mine ~i tntre tine; ~i te voiu Inrnultl Ioarte.

3. Si a cazut Avram pre tata sa, ~i i au grait Dumnezeu lui zlcand:

1~ 17, 20. 14. 24, 62, 25,11, 17. 1. 24, 40. 2. Rom 4, 17.

4. Iatl:! eu ~i legatura mea cu tine, ~i vel fi tata a mulier neamuri.

5. $i nu se va mal cherna numcle tau Avram, ci va Ii numele tau Avraam; pentru C1:l tatii a multe ncarnuri te-am pus pre fine.

6. $i te volu creste, Ioarte, foarte, ~i te voiu pune lntru nearnurl, ~i Imp~rati din fine vor lesl,

7. Si voiu pune legatura mea intre tine ~i tntre samanta fa dupa fine intru neamurlle lor spre legatura vesnlca, ca sa fiu Dumnezeu fie sl seminfiei tale dupa tine.

8. Si voiu da fie ~i sernlntlel tale dupa tine pl:imantul In care lacucstt, tot pamantul lui. ltanaan spre stapanire vesnica: ~i eu voiu n lor Dumnezeu.

9. Siau zis Dumnezeu cafre Avraarn: tu sa paze~ti legatura mea ~i samanfa fa dupa tine intru neamurile lor.

to. St aceasta este Iegafura care

o vet pazl tntre mine ~i lntre voir ~i tntre seminjia fa dupa fine, intru neamurlle lor, se va l~ia voua tmprejur toata partea barbateasca,

. '1 t. $i veti taia tmprclur marginea trupului vostru, ~i va n sernn de leg!tura tntre mine ~i lntre voi.

12. $i pruncul de 8 zile se va H'iia voua trnprelur toata partea barb.ateasdi tntru neamurlle voastre, ~i eel nascut in casa fa, ~i eel cumparat eu argitff, ~i tot Ilul strain care nu cste din samanta fa.

13. Cutaiere imprejur se va nUa eel nascut al easel tate, ~i eel cumcarat cu. arqtnt. St va fi legatura

. .q1ea preste trupul vostru Intru leg~tiira vesnica.

".,..4. $i partea barbateasca care nu'sl va Uiia tmprelur marginea trupulul sau in zlua a opta, plerde-se-va

.5. Sirab 44, 20; Rom. 4, 11. 8. 24, 7. E= ~ire 13, 5. 9. Fapt fip 7, 2. 10. Lev. 12, 3; Luc, 2, 21; loan 7, 22 j Fapt flp. 7, S. 11. 2 lege 10, 16. 12. 21, 4, Rom. 4, 11.

sufletul acela din ncamul sau, penlruc::i a strlcat leg::itnra mea.

15. $i au zis Dumnezeu lui Avraarn : Sara Iemcea fa nu se va I cherna numele ei Sara; ci Sarra va fl nurnele el.

16. ~i 0 volu blnecuvanta pre dansa, sl volu dlt fie dlntr'tnsa fiu, Si-I voiu blnecuvantapre dansul. ~i va n spre nearnurl, si imp~rati neamurllor dintr'Insul vor iesl.

17. Si a cazu! Avraam pre fata sa ~i a ras. ~i a zts in eugetul s~u graind : au doara se va naste fiu celui de 0 suta de ani? Si Sarra denouazecl de ani find, au doara va naste ?

18. Si a zls Avraam catre Dumnezeu: Ismail acesta satraiasea .. Inaintea tao

19. Si au zts Dumnczeu lui Avraanr asa: iata Sarra femeea fa va naste fie Iiu, sl vei cherna nurnele lui Isaac, ~i votu pune legatura mea eu dansul spre Iegatura vesnlca, ca s! fiu Dumnezeul lui l?i semlntiel lui dupa dansut.

. 20. lara pentru Ismail iaf~ ca te am i ascultat ~i l-am blnecuvantat pre dansul: 11 voiu creste sl-l volu Inmulti pre dansul Ioarte: douasprezece neamurl va naste, sl-l volu face pre dansul neam mare.

21. lara leg~tura mea 0 voiu pune cu Isaac, pre care tl va naste fie Sarra tntr'aceasta vrernetn cellalt an. 22. Si au tncetat Dumnezeu a g.r~l cafre Avraam; :;;i s'au suit Dumnezeu dela dansul,

23. Si a luat Avraam pre IsmaV fiul sau. pre toti eei nascuf in casa 'sa, ~i pre foti eel curnpara]! cu argint, ~i pre tot barbatul dlntre oamenii eei din casa lui Avraam, ~i le-au taiat tmprejur marqineatrupului In ztua aceea, dupa cum au grait Dumnezeu lui.

17. 18, 12. 19. 18, 10j 21, 1. 20. 16, 10; 21, 13; 25 12, 16. 21. Rom. 9, 9.

22. 35, 13; Jud. 13,' 20.

24. $i Avraarn era de nouazecl ~i noua da ani cand sl-a t~iat 1m prejur marginea trupulul sau,

25. tar Ismail Iiul lui era de trelsprezece ani cand !?i a aliat Imprejur marginea trupulul sau,

26. $i tot in acea zl s'au aHat trnprelur Avraem ~t Ismail Iiul lui.

27. Si tof b!lr batit easel lui, si cet nascu]t tn casa, ;;1 cet cumpata]t eu argint dlntr'alte nearnurt, iau nUat tmprejur pre et.

CAP.i8.

A uraam primestc (rei ingcn.

Q.f s'au ar~faf Dumnezeu lui Avraam Via stelarul lui Marnvrl cand ~edea el tn usa cortulni ssu la arniazazl.

2. $1 ridicftnd ochil s~i, . a vaaut : ~I iat! tret b~rbafl stau din sus de el, ~I v!zandu·i pre ei a alergaf dela usa cortulul sau tntru lntamplnarea lor, ~i s'a tnchlnat pan! la p!mSnl.

3. $i a zis: Doamne, de am allat har lnalntea ta, nu trece pre robul taut

4. S! se aduca ap! !?i sa se spele picioarele voastre, ~i va odihnl]! supt cepaclu.

5. $f voiu aduce paine ~i veti manca, ~i dup! aceea Yeti merge tn calea voastra: penfru aceea abaleti·v! la sluga voastra: ~i ei au zis: a~a. f! dup! cum alzls.

6. $i a aleruat Avraam in cort la Sarra sl .a zis el : gr!be~fe ~i fr!manta trel rg!suri de nlin! curaia, ~i fa azime.'

7. lar Avraam a alerqat la vacl, ~i a luat un vttel tanar ~i bun, ~i l-a dat slugii s!·l gatease! curand, 8.$1 a luat unt ~i lapte ~i vire... .lul care l-a gam, ~i le-a pus lnalntea lor,~i ei au mancat: iar el sta lang! dan~ii supt copactu.

9.,~i au zls catre dan sul : unde

18. 1. Evr 13. Z. 2. 19.]. 4. 19,2; 43.24.

G. J. Imp. 28, 24

este Sarra Ierneea fa? $i raspunzand a zis: iata este In corf.

10. ~i au zls: iaf~ cand mli voiu inloarce, voiu vent la tine in vremea accasta ~i in ceasurile accstca, si va avea fecior Sarra Iemcea fa ; iara Sarra a auzit dcla usa cortulul Iltnd dup! dansul,

11. Iar Avraam ~j Sarra erau MItrani. trecuf tn zlle, ~i Sarrei tnccrase a se face cele lemcestt.

12. $t a ras Intru sine Sarra zlcand: 1nc! nu mi s'a f:'cuf accasta pana acurn, ~i Dornnul rneu este b~tran.

13. $i au zis Dornnul c!llre Avraam: pentruce a ras Sarra tntru sine zlcand: au dear eu adevarat voiu na~le b~trana fiind 7

14. Au nu este eu putin!! la Dumnezeu lot cuvantul? In vrernca aceasta ~i in ceasurlle acestca ma voiu 1ntoaree la tine ~i va avea Sarra fecior.

15. Sl a f~g~duH Sarra, zlcand :

n'am ras, pentruca s'a 1emut; ~i au zls cafre ea: ba, ci at dis.

16. ~i sculandu-sc ;de acolo barball! s'au uitat spre Sodorna sl spre Gornora, ~i Avraam merqca tmpreun~ cu ei petrecandu-t.

17. lara Dornnul au zls: au ascunde-voiu eu de Avraam sluqa mea cele ce eu voiu Iace ?

18. lar Avraam se va face nearn mare ~i rnult, ~i lntru el se vor binecuvanta toate neamurilc pamantulul,

19. ca stlu, ca va invlifa pre fiii sal ~i casa sa dupa sine, $i vor f, pazl c!ile Domnului ca s! faca dreptate ~i [udecata, pentruca s! aduca Dornnul asupra lui Avraam toare cate au grail catre dansul,

20. $1 au zis Domnul: strigarea

10. 17. 19. 21. 1; Rom. 9, 9. 12. 17. 17; 1 Petrv a 6. 14. Mat. 19, 26; Luc. 1, 37.

18. 12, 3; 22, 8; 26, 4 19. Fapt. flp. 3, 25; 2 lege 6. 7; Gal. 3, 8. 20. 13 ]3.19,13.

..

F ACEREA 18-l9

2L

Sodomei ~i a Gomorei s'a inrnultit spre mine, ~i p~kaf~le lor sunt marl {oarte.

21. Dccl poqortndu-rna voiu vedea de Iac dup~ striqarca 10f, care vine la mine; iar de nu, sa stiu. 22. Si lntorcandu-se de acolo barbatH, au venit in Sodoma; iar Avraarn inca sfa lnalntea Dcrnnulul.

23. $1 apropiinduse Avraarn a zls: s~ nu pierzi pre eel drept eu eel necredinciosl, ~i va fi dreptul ca eel necredineios?

24.- De vor fi cinctzecl de drepti in cerate, au dcara picrde-vei pre ei? Au nu vei ierhi tot locul penfru clnclzeci de drcp]l de vor fi Intr'Insa?

25. Nici cum nuvei lace dup~ I cuvantul acesia ca sa uctzi pre eel dr cpt trnpreuna eu cet necrcdlncto sl, ~i s~ fie dreptul ca ~i eel necredinclos, nici cum. Tu eel ce [udecl tot pamanru), au nu vel face ludecata?

26. Siau zls Dornnul: de se vor aHa in cetatca Sodomei cinclzect de dreptt, voiu ierta toata ceratca ~i tot locul pentru dansll.

27. $i r~spunzand Avraam a zls: acurn am tnceput a gr~n cafre Dornnut mcu, ~i eu sunt paman! ~i ceo nuse.

28. Dar de vor fi mal putinl de clnclzect de dreptt, sa fie patruzcci ~i cinci, au pierde-vet pcntru patruzecl ... ~i ctncitcata cetatea? ~i au zis: nu 0 voiu pierde de voiu ana acolo patruzece ~i cinci.

2~. Si a adaos a gr~n catrc Dornnul, ~i a zls: dar de se vor afla a· colo parruzeci 7 Sl au zls: nu 0 voiu plerde pentru acei patruzecl,

3(t'~i~a zis: s~ nu fie cevs Doarnne de .. volu mal gr~l: dar~ de se vor r ilfla acolo trcizeci ? ~i au zls: nu o voiu plerde de votu aHa acolo treizeci.

21. 11; 5; Jerem.az. lQ. 25. Ps. 7, 9; loan 5, 27; Rom. 3. 6. 26. Hmos, 7. 2.

30. Jud. 6. 39.

31. Si a zts: pentruca pociu gr~n catre Domnul, dara de se vor aila acolo douazeci ? ~i i-au zis: nu 0 voiu plerde de voiu alla acolo douazeci.

32. Si a zis: sa nu fie ceva Doarnne, de voiu mal gral inca odata, Oar de se vor aHa acolo zece? $i au zis: nu 0 voiu plerde pentru acei zcce.

33. $i s'au dus Dornnul dupace au tncctat a gr~n lui Avraam, ~i Avraarn s'a Inters la locul sau,

CAP. 19.

rei r e 11 Sod 0 1Il e i.

Si au venit doi ingrri la Sodorna

, sear", ~i Lot scdca la poarta Sodornet, ~i vazandu-i 1.0t s'a sculat tntru intampinarea lor. ~i s'a tnchtnat cu Iata la paman t, ~i a zls:

2. lata Dornnllor, abatetl-va la casa slugii voastre ~i ramaneti \Si sp~latt plcioarele voastre, ~i dimineafa sculandu- va, Yeti merge in calca voastra: iar el au zls: nu, ci in u- 1i15 vom manea,

3. $i ii silea pre ei, ~i s'au abatut la dansul ~i au mtrat .ln casa lui; ~i a facut lor de mancare, ~i azirne a copt lor, "i au mancat.

4. Jar mal nalnte de ee s'au culcat ei, barb alii ce1alH Sodomii au tncuniurat casa dela eel tanar pana la eel batran "i tot norodul tmpreuna.

5. ~i au chemat afar~ pre Lot ~i au zis catre dansul: unde sunt barbafll carll au intrat la fine noaptea? Scoate-i la noi ca s~ ne lmpreu-

narn eu ei. '

6. ~i a ie~if Lot la ei inainfea usii, ~i a tras usa dupa sine.

7. Si a zis catre ei: nicidecum iratllor nu faceti r!utatea accasta. 8. Ci am eu doua fete care n'au

19. 1. 18, Ii Evr, 13,2. 2. 18, 4.

cunoscut barbat, pre acclea volu scoate la voi, ~i v~ faeeti treaba eu ele dup~ cum va pl~cea voua, numal asupra barbatiloracestora sa nu faeefi nedrept: pcntruca au infra' supt acoperernantul easel mele.

9. Iar ei au zis lui: d u-tc ln colo, al venit sa lacuesf aid sau judecat~ sa [udcci ? Acum dara te vom chlnul mai diu pre tine decaf pre el: ~i slleau pre Lot Ioarte, ~i s'au apropj;st la use sa 0 strice.

10. lara b~rb(ltii finzand rnainile au tras pre Lot la sine in casa, ~i au lnchis usa easel

11. Iar~ pre b~rbatii cartl erau la usa case! i au lovit eu orbire dcla eel mic pfllla la eel mare, ~i s'au ostenit cautand usa.

"

12. ~i au zls cafre Lot barbatli: ai

tu pre cineva aiel? Gineri, au ieciorl, au fete 7 Sau pre altcineva din at tai? De sunt in cetate, scoate'i din loeul acesta,

13. Ca vom s~ stricam noi locul acesta, pentruca s'a ina1tat strlqarea lor lnalntea Domnului, "i ne-au trimis pre noi Domnul sa'! strlcam pre dansul.

14.. =;;i iesind Lot a gr~Ht catre ginerii s~i. cartt luase pre ietele lui, si le-a zls: sculatl-vs- ~i ie~iti din loeu1 acesta, pentruca Domnul va s~ piarza cetaica.

.. 15. ~i se paru a vorbi gluma lnaintea gineril0f*)sai. lara daca s'a Ukut dtmineata, grabiau ingerii pre Lot, ztcand : scoala-te ~i ia lerneea ta st cele doua fete ale tale care ai, ~i iesl ca sa nu pieri ~i tu Irnpreuna

cu f~r~delegile ee1atii. .

16. $i ei s'au turburat, iar ingerii au apucat de mana pre el ~i pre femeea lui ~i pre cele doua fete ale lui, pentruca nu s'au indurat Dornnul de dansul: st scotandu't pre et afar~J au zls:

9. 2 Petru 2, 8. 71. Intelep 19, 16. 13. 18, 20, 15. 2 Petru 2, 6, 7.

t 7. Mantulnd rnantucste sullctul tau, sa nu te uiti lnapol, nici sa stat in vre un loc de prin prelur, in munte te rnantuestc ca sa nu te prlnzl lrnpreuna ell ei.

18. ~i a zls Lot cafre dan ~ij: roguo mll Doamne.

-19. Fiinddi a allat sluqa fa mila Inaintca ta, :;;i al marit dreptatca ta care lacl cu mine, ca sa fie viu suIlctul rneu, cu nu voiu putea sa rna rnantuesc in rnunte, ca sa nu rna prinza relelc, ~i voiu murl,

20. lata cctatca cea de aproape ca sa scap acolo, este mica, ~i acolo rna volu manful: au nu cste mica? $i va Ii viu sulletul rneu pentru fine.

21. $i I-au zis lui: ial~ ru'am rnirat de tala ta ~i de cuvantul acesta, (a s~ nu stric cetatca penfru care ai gdiit.

22. Grabesre dar ca sa te mantuesti acolo, ca nu voiu putea face lucrul pan~ vei merge tu acolo, pentru aceea au chernat nurnelc cet~tii accea: Sigor.

23. Soarele a rasarit pre pamant, ~i Lot a intrat in Sigor.

24. $; Domnul au plouat prcste Sodoma ~i prcste Gomora pucloasa ~i foe dcla Dornnul din ccr.

25. Sl au surpat eefatile accsrca sl toaHI imprejurimea, ;;i pre tott eati locuiau in eclati ~i toate cate rasar din p~mant.

26. Sl s'a uitat terneca lui Inapoi, ~i s'a facuf stalp de sare,

27. Si a rnanccat Avraarn a doua zi la locul unde 1:1 stafut inaintea Domnului.

28. Si a cautat spre Sodoma ~i spre Gornora ~i spre pamantul de prin prejurul locului, st a vazut: ~i iata se suia para de foe din pamant eel a vapate de cuptor.

17. Intelep. 10, 6 19- 6. 8. 22. Intelep , 10, 6. 24. 2 Lege 29,23; Ierern. 50,40; Luc 17, 29; 2 Petro 2. 6. 25. Iezecbil te, 48.

26, Luc. 9, 62; 11, 32.

29. $i a fost cand au strlcat Dornnul reate cef~lile de prin prejur, s'au adus aminte Durnnezeu de Avraarn, ~i au sees pre Lot afara din millocul surpatii cand au surpat Damnul cefatile in care 15cuia Lot.

30. $i a ieslt Lot din Siqor st sedca in munte el ~i amandoua Ietete lui cu dimsul, ea s'a tcmut a lacu] in Sigor ~i au lacuit in pe;;tera el ;;i arnandoua fetele lui eu dansu1.

31. St a zis eea mat in varsta cafre cea mai tanara: tatal nostru este balran ~i nimenea nu esre pre parnam care sa lntre la noi, dupa cum este obieeiul a tot parnantul,

32. Vino dar sa adapam pre tatal nostru eu Yin ~i sa dormim cu dansul, ~i sa ridicam din tatal nostru s::imanla.

33. Sl BU adapat pre tatal lor eu yin in noaptea aceea, si intrand cca rnai in varsta a dormit ell 1aHll el in noaptca accea, si cl n'a stlut cand a dormif ea ;;i cand s'a scutat.

34. $i a fast a doua zl a zls cea mai in varsta cafre cea mai tanara: iata am dormit ieri ell tatal nostru, sa'l adapam pre dansul eu Yin ;;i tntr'accasta noapie, ~i intrand te culca tu eu el, sl sa ridlcam din tatal nostru samanta.

35. Si adapara ~i tntr'acea noapte pre tatal lor eu Yin, ;;1 Intrand cea mal tanara a dormit eu fatal el, ~i el n'I stiut cand s'a culcat ea ~i cand s'a sculat,

36. Sl au zamislif arnandoua Ietele din lat~i1 lor.

37. $i a nascut cea mal mare Iccior, ~i a chemat nurnele lui: Moav, zicand: din fatal meu. Acesta e tat a Moavifenilor pana in ziua de astazt,

38. $i a nascut ~i cca mai tanara lector, ~i a chernat numele lui: Aman, zicand: ilul neamulut meu. A-

32. Lev. 18, 1. 38. 2 lege 2, 19.

cesta este lata Aplanitenilor pana in zlua de astaat.

CAP. 20.

AV1'tla14t in Gherara,

Si s'a dus de acolo Avraarn spre , pamantul eel cafre arniazazi, ~i a lacuit tntre Kadis sl tntre Sur, sl a nernernlcit In Gherarl.

2. ~i a zls Avraam de Sarra femcea sa : d. sora este mie, ca s'a tcmut sa zica : Ierneea mea estc, ca nu curnva sa-l ueiga pre el camenii cefalii pentru ea, ~i a trlmis A· vlmeleh lmparatul Gherarilor [~i a lua t pre Sarra.

3. Sl au intrat Durnnezeu la Avimeleh in somn noaptea, ~i i-au zis lui: iata tu at sa mori pentru Iemcea care al luat, ca. ea are barbat.

4. ~i Avimeleh nu s'a atins de ea, ~i a zis: Doarnne, au plerde-vei nearn drept care nu stle?

5. Au nu el a zis mie: sora imi este7 Si ea rni- a zls : Irate irni este: eu inima curata ~i eu main! drepte am facut aceasta,

6. Si i-au zts Dumnezeu in somn: eu am cunoseut ea cu Intrna curata ai facut accasta, ~i eu nu m'am indurat de tine, ca sa nu paeatuie~ti tu lrnprotlva mea, ;;i pentru accea nu te-am lasat sa te a1ingi de dansa.

7. lar acum da Inapoi Ierneea ornulul, di prooroe este ~i se va ruga pentru tine ~i vel fi viu ; iara de nu a vel da ina poi, sa ~tii ca vei murl tu ~i toate ale tale,

S. Si de dlmlneata sculandu-se Avlrneleh, a chernat pre toate slugile sale, ~i a graft toate cuvinlele accsrea in urechlle lor, ;;i s'au temut toti oamenil Ioarte.

9. $i a chernat Avtrneleh pre Avraarn, si a zts lui: de ce at Uieuf noua aceasta 7 Au doara am gre~it

20. 2. 12, 13, 26, 11. 3. 31. 24.

7. 26, 11 j ps. 104, 15. 9. 12, 18; 26, 10.

ceva Irrtprotlva fa de at adus preste mine ~i preste impar~fia mea pacat mare? Lucru care nlmcnea nu l-ar face, at Iacu: mle.

10. Si a zts Avtrnelch catre Avraam: ce ai socout de (Ii facut aceasta 7

11. $i a zls Avraam: pentruca am gandif ca nu va fi Irlca lui Dumnezeu in locul acesta, sl pre mine rna vor ornorl pentru Ierneea mea. '

12. $i cu adevarat sor~ este mle dupa tata, tar nu dupa marna: tar acum s'a iacu! mie ~i Iemee,

13. Sl a lost d\nd rn'a scos Dumnezeu din casa 'afalui meu, am zis et: aceasta dreptate sa Iaci cu mine In tot locul unde vorn intra, zi penfru mine: ca Irate Iml este.

14. $i a luat Avimeleh 0 rnle de drahme ~i oi ~i vltet ~i slugi ~i slujnice, st a dat lui Avraarn, ~i l-a dat tnapot ~i pre Sarra femeea lui.

15. $i a zis Avimeleh catre Avraam: iaUi pamantu] meu tnatntea ta, unde'[i va placea lacueste.

16. lar cafre Sarra a zis: iata am dat 0 mie de drahme Iraielul Utu, acestea vor fi tie intru clnstea fetii tale ~i a tuturor, care sunt cu tine, ~i tntru toate adevarul sa spui.

17. $i s'a rugal Avraarn lui Dumnezeu, ~i au tnsanatosat Dumnezeu pre Avimeleh ~i pre femeea lui ~i pre slulntctle lui.sl a lnceput a naste.

18. Pentruca tnchlsese Domnul tot mitrasul in elsa lui Avlmeleh, pentru Sarra Iemeca lui Avraam.

CAP. 21.

Nasterea lui Isaac:

~i Domnul au cercetat pre Sarra Vdupa cum au zls, st au Iacut Dornnul Sarrel precum au gr~iif.

2. Sl zamislind Sarra a nascut

11. 26, 9. 12. 12, 13. 14. 12, 19. 18 Fac. 16, 2; 1 Imp. I, 5.

21.. 1. 17, 19; 18. 10.

2. 25, 19; 1 Paralip, 1. 34; Mat. 1, 2; Papt. rIp. 7, 8; Gal. 4, 23; Evrei 11, 11.

lui Avraam fiu la b~Hral1ete, pe vremea dupa cum graise lui Domnul. 3. ~i a chcmat Avraam numele Ilulul sau pre carele l-a nascut Sarra:

Isaac.

4. ~\ a taiat tmprejur Avraam pre Isaac in zlua a opta, precum, t-au

"

lest poruncit Durnnezeu lui.

5. ~i Avraarn ~ra de 0 suta de ani, cand s'a nascut Isaac iiul sau, 6. ~i a zis Sarra: ras mi-au f~cut Dornnul, pcntruca cine va auzl, se va bucura trnpreuna eu mine.

7. Si a zis: cine va spune lui Avraam ca Sarra aplcacaprunc ? Cli am nascut fiu la b~Uran€,ele rnele.

8. Si a crescut pruncul ~i s'a intareat, ~i a f~cut Avraarn osps] mare In zlua In care s'a int!rcal ilul sau Isaac.

9. Sl vazand Sarra pre fiul Agarei Eghipteneii, care se nascuse lui Avraarn.jucandu-se cu Isaac fiul sau,

10. A zls lui Avraam: ucnesre pre slulnlca aceasta ~i pre fiul et, c! nu va mostenl fiul slulnlcli eu fiul rneu Isaac.

11. $i foarfe greu s'a p~rut cuvantul acesta Inatntea lui Avraam pentru fiul sau Ismail.

12. ~i au zis Dumnezcu lui Avra- . am: sa nu fie greu inaintea ta cuvantul eel pcntru pruncst pentru slulnlca: toate cafe va zice ,ie Sarra, asculta de cuvantul el, pentruca in-' tru Isaac se va cherna lie sarnan,a.

13. Dar st prefiul slujnicH acestela ncam mare 1\ voiu face, pen-

true! samanta ta este, \

14. St s'a sculat Avraam dlrnlncata, ~i luand paini ~i un Ioale eu apa a dat Agarei, ~i a pus pre u· . marul ei ~i pruncul ~i 0 a slobozit pre dansa; ~i ea merqand dUacea prln pustie catre iantana juramantulul,

4. 17, 12. 5. Mat. 1, 2. 10. Gal. 4,30. 12. Rom. 9,1; Bvr, 11, 18, 13. 17,20; 25,12.

15. Si s'a sfar~it apa din Ioale, ~i a lcpadat pruncul supt un brad.

16. $1 rneruand a sezut in prealrna lui dcparte ea 0 aruncatura de are, penfrucl:! a zis: nu voiu vedea rnoartea pruncului meu, ~i a sezut inainfeaJ,Vi, ~i striqand pruncul a plans.

17. $i au auzit Dumnezeu glasul prunculul din locul unde era, ~i a strigat ingerul lui Dumnczeu pre Agar din cer ~i au zts ei: Ce este Agar? Nu fe feme, cl:i au auzit Dumnezeu qlasul pruncului t~u din locul

unde este, J

f 18. Scoala-te, ia pnlncul sl'l tine eu mana fa, e~ neam mare tl volu face.

19. Si au deschls Dumnezcu 0- chii ei ~i a vazut fantan~ de ap! vie; ~i mergand a urnplut ioalele de ap~ ~i a adapat pruncul.

20. $i era Durnnezeu eu pruncu I; ~i a crescut ~i a lacutt in pustle ~i s'a Iacut vanator,

21. Si a lacui! in pustia Faran, ~i t-a luat lui muma-sa Iernce din p~mantul Eqhtpetulul.

22. $i a Iost in vrernea aceea ~i .,., grliit Avlmeleh ~i Ohozat, care luase pre nora sa sl Fihul Voevodul puterll lui cafre Avraam zicand:

Lumnezeu este eu tine lnlru reate cafe Iacl.

23. Acum dar [ura-te mie pre Dumnezeu ca nu'mi vet face strambafate, nici semintiet mete nici numelui meu; ci dupa dreptarca care am Hi· cut eu tine, vei face cu mine ~i pamantulul lntru care te-al sala~lui1.

24. $i a zis Avraarn: eu rna JUT.

25. Sl a mustrat Avraam pre Avlrneleh pentru fantanile apel, care le-an luat sluqlle lui Avlmeleh.

26. Si Avimeleh a zts lui: n'arn stiut cine a iacut tie lucrul acesta : nici tu nu mi-ai spus, nici eu n'am auzit t~r! numai astaat.

18. 25, 16. 22. 26, 26. 25. 26. 15, 18.

27. !;)i a luat Avraam oi ~i vi lei ~i a dat lui Avlrneleh: ~i au Uicuf arnandoi legatura.

28. ~i a pus Avraam sapte mlelustte de oi singure.

29. ~i a zls Avlmeleh lui Avraam: ce sunt aceste sapte rntelusrte ale otlor acestora care le-ar pus singure?

30. $i a zts Avraam: aceste sapte mielusele vet lua dela mine, ca sa'm! fie rnie marturle cum di eu am sapat aceasta fantana.

31. Pentru aceea a chemat numele loculul acelula, lantana iuramantului, c! acolo au jurat arnandot.

32. $i au Uicu! arnandot legatura la fantana judimantului, ~i s'au sculat Avlrneleh ~i Ohozat, care linea pre Nora sa si ' Fihul mal marcle puterii lui, ~i s'au tutors 'in p!mantul Ftlistenllcr ..

33. ~i a sadit Avraarn larin! la fantana [uramantutu', ~i a chernat acolo numele Dornnului, Dumnczeu vesnlc.

34. $i a lacutt Avraam ln parnan· tul filistenilor zile multe.

CAP. 22 .

isaac adus spre jertfa.

~i a lost dupa cuvmtele acesrea ';'Durnnezeu au ispitit pre Avraarn ~i t-au zis: Avraarne, Avraame, lar el a zts: iata eu.

. 2. Si au zis: ia pre iiu\tau eel iubit pre Isaac pre care at iublt ~i mergi in p!rnantul cellnalt, st'I adu pre el acolo jertfa Intr'un munte, care'[l voiu spune tie.

3. Si sculandu-se Avraarn de di-

. -,

mlneata a pus saca pre asinul sau,

~i a luat cu sine doua sluqt ~i pre Isaac fiul sau: ~i faind lernne pentru jermi, sculandu-se a rners, ~i a trela zi a venit la locul care l-au zls lui Durnnezeu.

31. 26, 33. 33. Isaia 57. 15. 22. 1. ludit 8, 22; EVl:. 11, 17.

4. ~I c!ufand Avraarn eu ochii slli a vazut locul de departe.

5. ~I a zls Avraam slugilor sale: :;;edeti aiel eu asinul, lar eu :;;i pruncul vern merge pan! colea: ~i Inch'nandu-ne ne vorn lntoarce la vel,

6. Si a luat Avraarn lernnele cele pentru jertfll ~I le-a pus in spinarea lui Isaac fiul sau: ~i a luat in mainl foe ~i cutlt ~i s' au dus arnandot trnpreuna.

7. St a zls Isaac catre Avraam . fatal sau: tatll, iar el a zls: ce este Ilule 7 ~i a zts: 18tll foeul ~i lernnele, unde este oaea pentru jertfft? 8. ~i a zis Avraam: Durnnezeu t~i va ingriji pentru oaie de jertHi fiul meu 1

9. Si merqand amandol lmpreuna,

. au venit la locul care t-au aratat Dumnezeu lui; ~i a zidit acolo Avraarn altar ~i a pus lernnele deasupra, ~i legand pre fiul s:iu Issac, l-a pus pre altar deasupra lemnelor,

10. ~i a fins Avraam mana sa sa ia cutnul sll junghie pre fiul sau. 11. St l-a strigat pre dansul tngerul Domnulut din cer zlcand : Avraarne, Avraame, lar el a zis: iata eu.

12. Sl t-au zls: s! nu pui mana ta pre prune, nici sa'j faci lui nlmic; eli acum am cunoscut ca te temi tu de Durnnezeu, ~i nu Ii s'a Uieuf mil! de fiul t!u cel iubit pentru mine.

13. Sl c:i~tand Avraam eu oehii slli, a vazut: ~I iat! un berbece era tncurcat eu coarnele tntr'un copac stulos: ~i s'a dus Avraamsl a luat berbecele ~i l-a adus jertf! in ,10-

cui lu] Isaac fiul sau. '

14. ~i a chernat Avraam numele loeului aeeluia: Domnul au vazut, ca sll se zie! pan! astazt: in muntele acesta Domnul s'au aratat,

15. $1 a strigal 1ngerul Domnu-

10. Iacov 2, 21.

lui pre Avraam a doua oar! din cer zlcand:

16. Asupra mea lnsu'rnl m'am [urat zice Domnul, pentruca ai f~cut cuvantul acesta ~i nu Ii s'a U!cut mila de fiut t!u eel iubit penfru mine.

17. Pentru aceea eu adevarat blnecuvantand te voiu binecuvanta, st Inrnultlnd voiu lnrnul]l s!manta ta ca stelele cerului ~l ca nesipul eel de pre tarmurile marll: ~i va mostenl s!manfa fa eet!tile neprletinilor.

18. ~i se vor btnecuvanta lntru s!manta ta toate ncamurile pamantulul, pcntruca al ascultat glasul meu.

19. ~i s'a tntors Avraarn la slugile sale, ~i sculandu-se s'au dus tmpreuna la fanH\n! judimlintului ; ~i au lacult acolo la Uinfana jurii-

1

rnantulul.

20. Sl a fast dupa cuvlntele acestea ~i s'a vestit lui Avraam ztcand: iat! a nascut Melha ~i ea fii lui Nahor Iratele tau.

21. Pre Uz eel intaiu nascut ~i pre Vanes iratele lui ~i pre Carnuil taUil Sirilor.

22. Si pre ltazad ~i pre Azav ~i pre Faldes ~i pre leldal ~i pre Vatuil.

23. lara Vatuil a nascut pre Reveea.

Acestia sunt eei opt iii pre cart I-a nascut ·Melha lui Nahor iratele lui Avraam.

24. lara tittoarea lui anume Revma a nascut ~i ea prea Tavec ~i Taam ~i pre Tohos ~i pre Moha.

CAP. 23·

Moartea ~i 11-1ormantul Sarrei.

S i a test vleata Sarrel a sutli doua, zeei ~i sapte de ani.

2. $i a murit Sarra in cetatea Ar-

16. Ps. 1M, 9; Sh'ah 44,21; 1 Macab. 2,52; Luc. 1. 7:;j Evt:. 6, 13, 14. 17. E~it'. 32, 13; Evt'. 11, 12. 18. 12, 3; 18, 18; 26,4; Fapt. Ap, 3, 25; Gal. 3, 8; 11, 29. 23. 24, 15. 23. 2. 35! 21; Is. Navi 14, 15.

voe, care este in vale; aceasta este rlevron in p~mantu} hanaan: iar Avraam a venit s~ plang~ pre Sarra ~i s'o [eleasca.

3. ~i s'a sculat Avraarn dela rnortul sau ~i a gr~it Hilor lui Hel Z1- cand :

4. Streln ~i nemernic sunt eu la voi; datl'rnt dar mosle de morrnant dela vol, ca sM tng rop pre mortul meu.

5. ~i au raspuns Wi lui ttet catre Avraarn ztcand :

6. Nu doarnne. asculta-ne pre noi: tmparat dela Dumnezeu e~ti tu 1nire nol: in rnormanturfle noastre cele alese lngroap~'ti mortul f~u, di nlcl unul dlntre noi nu te va oprl ca sa nu'tl lnqropl mortul t~u acolo,

7. St sculandu-se Avraam s'a inchlnat lnaintea poporului p~mantulul fiilor lui lief.

8. Sl a gri:!it catre dan~ii Avraam zlcand: de voltl eu suiletul vosfru ea s~ tngrop mortul meu dela Iata mea, ascultatt-rna ~i gr~iti penfru mine lui Efron al lui Saar.

9. S~'mi dea mle pestera cea tndoit~ care 0 are el, ce este in partea [artnet lui, pre argint cat va pre[ul ca s~ 0 am aceasta tntre voi mosle de mormant,

10. lar Efron sedea in mlllocul Illlor lui Iter, ~i raspunzand Efron tteteul catre Avraarn, a zls tn auzul iiilor lui ltet ~i a tuturor celor ce intrau in cef'ate. ztcand :

11. Lang~ mine fii doamne ~i rna asculta : farina ~i pestera care este tntr'lnsa tie 0 dau, tnatntea tuturor cenitenilor mei datu-c-am tie, ingroap~ mortul t~u.

12. ~i s'a inchinaf Avraam Inaintea poporului p~manfului.

13. ~i a zls lui Efron la auz tnatntea a fot poporului p~mantului: de vrerne ce e~fi pentru mine ascult~-m~ : argintul [arlnei la'l dela mine

~i voiu ingropa mortul meu acolo. 14. $i a raspuns Efron lui Avraam zicand :

15. Nu doamne, ci am auzif: c! p!mantul este de patru sute de drahrne de arqint, ce poate Ii accasta tnlre mine ~i lntre tine 7 Iar tu ingroap~'ti mortul tau.

16. Si a ascultat Avraamde Efron ~i a platH lui Efron argintul, care a gr~it la auzul fiilor lui Het, patru sure de drahrne de arqlnt ales la negutatori.

17. Si farina lui Efron in care era pestera cea indoiUi spre lata Marnvrel, [artna ~i pestera care era lntru ea ~i toli copacll carl erau Tn farin! sl tot ce era in hotarile el lrnprelur.

IS. S'a dat lui Avraam mosje tnalntea fHIor lui Het ~i inaintea tuturor celor ce lntrau in cetate,

19. Dupa acestea a ingropat Avraam pre Sarra Iemeea sa in pestera tarlnei cea Indoita, care este lmprealma Mamvrei, aceasta este ltevron in pamantu) lui ltanaan.

20. $i s'a tnt:§rit farina ~i pestera care era lntr'lnsa lui Avraam rnosle de tnrnormantare dela fiii lui Het.

CAP. 24.

Casllfuria lui Isaac. -

Avraam era b~itran trecut in ztle, ~i Domnul l-au blnecuvantat tn- - tru toate.

2. Si a zis Avraam slugii sale celei mal bi:!trane a easel sale, care era mal mare peste to ate ale s~le: pune mana fa supt arrnul rneu,

3. Si te voiu iura pre Domnul Dumnezeul cerulul ~l al pamantulu], ca Ieclorulul rneu Isaac s! nu't tel Iernee din Ietele HananellorIntre carll lacuesc eu;

17. 49, 30; 50, 18 19. 25J 9; 35, 27; 49,31. 20. ?5. 9. 10; 49, 29.

24. 2. 15, 2; 47, 29. 3, 26. 1.

4. Ci in pam3ntul rneu unde m'arn nascut eu, la ncamul rneu vet merge ~i vel lua femee flului meu Isaac de acolo.

5. Sl a zis cafre dansul sluga: dar de nu va vrca ierneea sa vie eu mlneln parnantul acesta, lntoarce-volu pre iiul tau acolo in 'p~manlui de unde al iestt ?

6. far Avraarn a zis carre dansul: ia aminte sa nu intorci pre liul rneu acolo.

7. Domnul Dumnezcul cerului ~i Dumnezeul pamantulu], eel ce rn'au luat din casa lali:1lui meu sl din pamanful in care m'am nascur, eel ce rni-au gr~it ~i s'au jurat mie zicand: fie voiu da pamantul a cesta ~i seminfiei tale, acesta va trimite pre Ingerul sau lnatntea ta, ~i vel Iua Izrnee Ieciorulul rncu de acolo.

8. lara de nu va vrea femeea sa vie cu tine In pamantul acesta, curat vel fi tu de jud1mantut rneu, numai pre Ieciorul meu sa nu'l Interet acolo.

9. Sl a pus sluga mana sa supt arrnul lui Avraam stapanul sau, ~i a jurat lui pentru cuvantul acesta.

1~. ~i a luat sluga zece camile din carnllele stapanulu: sau ~i din toate bunatatlle stapanulut sau cu sine, ~i sculandu-se s'a dus in Mesopotamia cetatea lui Nahor.

11. $i a asezat camllele sa odlhueasca aiara de cetate langa fantana eu apa,;,ditre scara cand les

y .

cele ce scot ap~.

12. Si a zls: Doarnne Durnnezeul stapanului rneu Avraam, fa cale buna tnaintea mea astazi, ~i fa mila ell sfl:ipanul meu Avraam. i

13. lata ell stau la lzvorul apei, ~i letele eelor ce lacuesc in cetate les, ca sa scoa1a ap~.

14. Si fecioara carela °eu voiu zlce: pleaca vadra fa sa beau, ~i ea va

07•12,1; 11, S.

zlce mie : bea tu ~i camllele tale le volu adapa pana ee vor tncera a bca, aceasta va fi g~liIa lui Isaac stugii tale: ~i lntru accasta voiu cunoaste c~ al facut mila cu stapanul meu Avraarn.

15. St a fost mal lnalnte de a sa~ var~l cl gr~ind in cugetut sau, ~i iatli a lestt alara Revcca lata lui Vatuil Ieclorul Melhcl lerncea lui NahOT Iratele lui Avraarn, avand vadra pre umarul sau.

16. $i Iectoara era trumoasa la fafa loarte, Iecloara era, barbat nu o a cunoseut pre ea, ~i pouortndu-se la fanfana a urnplut vadra !}i s'a suit.

17. Sl a alerqat sluga Inairnea ei !?i a zls: da-rnl sa beau pu1ina apa din vadra tao

18. lar ea a zis: bea doarnne ~i grabind a sloboztt vadra pre brajul sau, ~i l-a adapat pan a a ineetat a bea,

19. St a zis: ~i camilelor tale volu scoate apa pana 0 ce vor bca toate.

20. Si grabind a dcsertat vadra in adaparoare, ~i iara~i a aleruat la Ulnfana sa scoata apa, ~i a ada pat toate carnllele.

21. Iar omul 0 privca pre ea ~i taeea, ca sa cunoasca, tndreptat-au Durnnezeu calea lui sau nu ?

22. Si a lost dupace au lncetat toate camllele a bea, a luat omul dol cercelde aur, carl traucau cafe o drahrna, ~i i-a pus in urechile el, ~i doua bratari tn. malnlle ei, carl tr~geau zece masurl de aur.

23. $i a tntrebat-o pre dansa si $ i a zis: a cui tat! e~ti ? Spune'rnl de este la ta1~1 tau loc sa salaslulm not. 24. Iar ea a zis lui: lata sunt a lui Vatuil fiul Melhei, pre care l-a nascut ea lui Nahor.

25. Sl j. a zis lui: ~i pale ~i fan

15. 22, 23. 17. loan 4, 1.

mult este fa noi. precum si loc de s~I~~luif.

26. !;ii bine parand ornului s'a Inchlna: Dornnulut, zicand:

27. Binecuvantat cste Domnul Dumnezeul stapanului rneu Avraam, eel ce n'a p~r~si1 drepiatea sa ~i adevarul dela stapanul rneu: ~i pre mine m'au lndreptat Domnul la casa Iratelul sf~panului rneu.

28. Si alcrqand Iccloara a spus in cas~ mumel sale dup~ cuvintele acestea,

. 29. lara Rcveca avea irate anurne Lavan, ~i a alerqat Lavan la om aIara la fantan:l.

30. $i a lost daca a vazu: cercctl ~ibrafarile ill rnalnclc svrorii sale, ~i- auzl nd cuvintele Rcvcchtt surorcl sale care zicca: a~a rni-a grait omu1; ~i a venit 13 om unde SIB el eu camilele la fantana.

31. $i a zis lui: vtn-o, intra lnlauntru binccuvantate al Dornnului

,

pentruce stai aiara? Eu am g~tit casa st loc camtlelor tale,

32. St a Intrat omul in casa ~i a descarcat carntlele, a dat pale ~i fan camtlelor ~i apa de spalat plcicarelor lui ~i picioarelor oamenilor celor ce crau cu el,

33. $i le-a pus lor paine sa rnanance, tar el a zts: nu voiu manca pana ce nu voiu gdH cuvintelc mete'

,

~i ei au zis: grae~te.

34. Sl a zis: sluga lui Avraam

\SUnf eu.

35. ~i Dornnul au blnccuvantat pre slapanul meu Ioarte, ~i s'a marit ~i t-au dat lui oi ~i vitet ~i arqint

st aur ~i slugi si slulnice ~i canule si asinl.

36. Si Sarra Ierneca stlipanului rneu, a nascut un fecior stapanului meu dupace a tmbatranit el; ~i i-a dar lui roare cate a avui,

37. $i m'a jurat siapanu! meu

31. 26, 29. 36. 21, 2.

ztcand: s~ nu iei Iernee fiului rneu din fete le rlananeilor, tntre carii l!i· cucsc eu in p~mantul lor;

38. Ci 1£1 casa laf~lui rneu sa mergi, la neamul meu sl vel Iua Iernce Ieclorulul meu de acolo.

39. tar cu am zis stapanului meu: dar de nu va vrca sa vie cu mine femeea?

40. ~i ml-a zis Domnul Dumnczeu Inalntca caruia bine am placut, acela va frirnile pre lnqerul sau eu line ~i va tndrepta calca ta ~i vel lua femee Ilulul mcu din neamul meu st din casa 1af~Hui nieu,

41. Atunei curat vet Ii de blestcmuI rncu, dadi vei vent la ncarnul meu ~i nu vor da lie, ~i tu vei Ii curat de [ur amantul rneu.

42. Si venlnd eu ast~zi la fantan~ am zis: Doarnne Durnnezeul stap3- nutui rneu Avraarn, de vel Indrepia tu Galea mea pre care acum merg.

43. lata stau la fanHlna apei ~i Ietele oarnenilor cetafii vor icsl ca s~ iii apa ~i va fi fecioara carpia eu volu zlce: da-ml sa beau putina apa

din vadra tao .

44. St ea trnt va zlce: ~i tu bca ~j carntlelor tale voiu scoate apa, aceasta este lemcea rare au gatit-o Domnul lui Isaac slugii sale, ~i Intru aceasta volu cunoaste ca at fa: cut mila eu stapanul meu Avraam.

45. Sl a lost mal tnalnte de a sfar~i eu gr~ind 'in cuqetul meu, lndata a Iestt Reveca cu vadra pre umar, ~i s'a pogorit 18 rantana ~i a seas apa ~i am zis ei: da'rnl sa beau.

46. $i ea grabind a slobozlt vadra pre bratut sao ~i a zis: bea tu ~i carnllele tale Ie volu adapa: ~i am baut ~i camtlcle le-a adapat.

47. St am Intrebat 0 pre ea ~i am zis: a eui fata csti tu, spune mie ? $i ea a zls: fata sunt a lui Vatull Ieclorul lul Nahor pre care l-a na· scut lui Melha, ~i am pus ei cercet :;;1 bratarile pre malntle el,

30

FACEREA 24-25

48. $1 p~randu'mi bine rn'arn inchlnat Dornnului ;;i am blnecuvanfat pre Dornnul Dumnezcul stapanului rneu Avraarn, eel ce m'au indreptat in calea adevarulul, ca s~ lau pre lata Irarelul stapanului meu, fiului sau,

49. Deei de Yeti face voi mil~ ~i dreptate cu stapanul rncu or! de nu spunefi'rnl, ca sa ml:i in lore spre drcapta sau spre stanqa.

50. St r~spunzand Lavan ~i Vatuil au zis: dela Domnul a ie~it lucrul acesta, nu Yom putea gr~i tie trnprottva, nici diu, nici bine.

51. lata Reveca tnalnrea fa este, la-o ~i te du, ~i sa fie Iemce feciorului slapanului tau dupa cum au graU Domnul.

52. $i a fost dupace a auzit sluqa lui Avraam cuvtntcle lor, s'a Inchinat pana la pamant Domnului.

53. St scojand sluqa vase de argint ~i de aur ~i tmbracarnmte a dat Revechit, ~i daruri i-a dat ~i Iratelui ei ~i mumei ei.

54. $i a mancat ~i a baut cl ~i oamenii eel ce erau cu dansul, ~i au dormit; sl sculandu-se dtmineata a zis: slobozitt-ma sa rna due la sutpanul meu.

55. St au zls fra1ii ~i ~i muma sa: sa ramae lata cu noi ca vreo zece zile ~i dupa aceca se va duce.

56. Iar el a zis catre ei: nu rna oprifl, d! Domnul a lndreptat calea mea intru rntae, slobozttl-rna ca sa. merg la stapanul meu.

57. Iar ei au zis: sa chernarn lata ~i s'o tntrebam: ~i au chernat pre Reveca ~i I-au zls et: merge vel.cu omul acesta?

58. lar ea a zis: volu merge.

59. St au sloboztt pre Revcca sora sa ~i avenle ei ~i pre sluga lui Avraam ~i pre cei ce erau .cu dansul, 00. ~i au blnecuvantat pre Revcca

60. 22, 17.

~i i-an zis ei: sora noastraesn, f~-te tntru mil de zed de mil si s~ mosteneasca s~manla ta cel~tile ncprietenilor.

61. $i sculandu-se Revcca ~i slulnicile ei s'au suit pre camlle ~i s'au dus ell ernul, ~i luand sluga pre Revera s'au dus.

62. Iar Isaac merqca prin pustie spre fantana vedeniei, ~i iacnia in pamantul eel de catre amlazazl.

63. $i a ie~it Isaac ca s~ SQ primble la camp de cafre seara, ~i cautand cu ochii a vazut carnllele venind.

64. Si cauiand Reveca cu ochii a V~ZlJt pe Isaac ~i a s~hit de pre c~miJ~.

65. ~i a zis catre sluga: cine este omul accla care merge pre camp spre intampinarea noastra ? ~i a zls sluga: acesta cste stapimul mcu: iar ea luandu-si valul s'a acoperlt.

66. $i a spus sluga lui Isaac toate care a f~cut.

67. Si a intrat Isaac in casa mumei sale, ~i a luat pe Reveca si S'(1 fllcut lui Iernee, ~i a iubit 0 pre dansa, !?i s'a mangaiat Isaac pentru Sarra murna-sa.

C.AP· 25.

Cdsdioria a doua a lui Avraam.

Si Avraam s'a luat alta iemee a , careta numele era ltetura.

2. ~i a nascut lui pre Zomvran .. ~i pre lezan ~i pre Miidal si pre Madiam ~i pre lezvoc ~i pre Sole.

3. ~I lezan a nascut pre Sava ~( pre Taman ~i pre Dcdan: iara fiii lui Dcdan au lost: Raquil ~i Navdeil ~i Asuriirn ~i Latusitm ~i Laornim.

4. ~i fiii lui Madiam: Ghelar si A· fir ~i Enoh ~i Avida sl Eldaqa: t01i acestia erau Ieciortt heturet,

62. 16. 14. 67. 25, 20. 25. 1. 1 Paralip, 1 31. 4. 1 Paralip , 1, 33.

5. ~i a dat Avraam foate averile sale lui Isaac feciorul sau,

6. Si Icclortlor [ilto arelor sale a dat Avraam daruri, ~i 'inca Hind el viu I-a seas pre el in laturi dela Isaac fiul sau cafre disihit fa p2!manful rasartturllor.

7. Acestta sunt anil zilelor vietii lui Avraam cafi a fdW a 5uta saptczecl ~i cinci de ani.

8. $i slabind Avraarn a murit intru b~Hdlnefe bune, b~itran ~i plin de zile ~i s'a adaouat langa poperul sau.

9. ~i l-au ingropaf pre dansul Isaac ~i Ismail amandol Ieclorii lui in pestera cea Indoita, in [arina lui Efron feciorul lui Saar Heteul care este in preajma Mamvrei.

10. In farina ~i pestcra care a cumparat-o Avraarn dela Iiii lut het, acolo au ingropat pre Avraarn ~i pre Sarra iemeea lui.

11. $i a fost dupace a rnurit Avraarn, au binecuvantat Durnnezeu pre Isaac Iiul lui, si a lacult Isaac lang! fantana vederil.

12. $i acestca sunt nasterlle lui Ismail Icciorul lui Avraarn, pre care l-a nascut Agar Eqhlpteanca slulnica Sattel.

13. Si acestca sunt numele Ililor lui Ismail dupa numele nearnurllor lui: eel dinfaiu nascut Ismail ~i Navalet :;;i Kidar ~i Navdeil ~i Masarn,

14; Si Masma si Duma ~i Masl, 15. $i Hodem ~i Ternan ~i letur ~i Nates ~i Kedma.

16. Acestla sunt fiii lui Ismail ~i acestca sunt numele lor, in corturile lor, intru Iacasurile lor, doispre- j zece boieri erau dupa nearnul lor.

p. $i acestta sunt anll vletil lui Ismail 0 suta treizeci :;;i sapte de ani', ~i slabind a murit ~i s'a adaoqat langa neamul sau,

8. 15, 15; 35, 29. 9. 23, 19, 20; 49, 30. 10. 41, 30. 11. 16, 14. 12. 21, 13.

13. 1 Paralip, 1,29. 16 11, 20.

18. Sl a lacutt dela Evilat pana la Sur. care este inaintea fetii Eghlpetului pan~ la Astrieni, tnaintca tufuror iratilor s~i a lacult.

19. Sl acestca sunt nastertle lui Isaac fiul lui Avraam: Avraam a n5- scut pre Isaac.

20. Iar Isaac era de patruzecl de ani d\nd a luat pre Revcca lata lui Vatutl din Mesopotamia Siriei, sora lui Lavan Sirului, luis femee.

21. Sl s'a ruqat ISJac Domnului pentru Rcveca iemeea sa c~ era stearpa.s: l-au aseultal pre el Dumnezeu st a zamisltt Revcca femeea lui.

22. $i salta pruncii tntr'tnsa, !?i a zl ea: de era s~ fie asa, pen truce mte aceasta? $i s'a dus s~ lntrebe pre Dornnul,

23. Si au zis el Domnul: doua neamuri In pantccele t~u sunt, ~i doua popcare din pantecele t!u se vor impart., ~i popor pre popor va intrcce, ~i eel mar mare va sluil celui mat mlc.

24. Si s'au umplut zllele ea s!t nasca ca, "i erau gemeni in pan lecele ei.

25. $i a leslt fiul eel tntiUu nascut rosu tot, ea 0 piele paroasa, ~i a chernat numele lui Isav.

26. $i dupa acesta a ie~if Iratele lul, ~i mana lui tinea de calcaiu pre Isav, !?i a chernat nurnele lui Iacov, Iar Isaac era de sasezcct de ani cand a nascut Reveca pre acestia,

27. ~i au crcscut tinerii, sl a fost lsav om care ~tia .a vana ~i era carnpean salbatartc: iar Iacov a lost

t

om HiTa viclesuq lacuind acasa,

. 28. St tubea Isaac pre lsav pentruell manca din vanafullui; iar~ Reveca iubea pre lacov,

29. $i a fiert lacov Itertura, st a venit Isav dela camp osfenif.

30. $i a zis lsav lui Iacov: da'mt

20. 24, 61. 23. Rom. 9, 10. 25. 27, 11; 38, 21; Osie 12. 3; Mat. 1, 2. 30. 36, 1, 19.

sft m~nanc dlntr'aceasta fierfur~ ro~ietec~ c~ slabesc eu, pentru aceea s'a chernat nurnele lui Edom.

31. $i a zls lacov lui lsav: vlnde'ml astazi nasterca fa cea dintalu, 32. Si a zis lsav: iata eu rna due sa mor, ~i ce'ml este mle buna nastcrea cea dintaiu 7

33. Sl a zts Ia COy lui: jura- te mie astaz], ~i I-a jurat lui ~i a vandut lsav nasterea cea dintaiu lui Iacov.

34. $i lacov a dat lui lsav paine ~i fiertura de linte, ~i a mancat ~i a baut, ~i sculandu-se s'a dus ~i n'a bagaf scama Isav de nasterca cca dlrnalu.

CAP·26.

intamt,lilrile lui Isaac.

~l a lost Ioamete pre pamam, afara Vde Ioametea cee mal dinainte care a fost in zllele lui Avraam ~i·~ rners Isaac la Avimeleh tmparatul'Ftlistenilor in Gherara.

2. $i s' au arata! Dumnezeu lui ~i i-au zis: nu te pogort in Eghipet; ci lacueste in pamanlul care voiu spune eu lie.

3. $i lacueste tn pamantul acesta ~i eu voiu ft cu fine ~i te voiu binecuvanta, ca tie ~i semlntiel tate voiu da tot pamantul acesta, ~i votu Intar} juramanful meu care am jurat lui Avraam fatal tau.

4. $i voiu imnulli samanta ta ce stelele cerulul ~i voiu da sernintlei tale tot pamantul acesta: ~i tntru samanta ta se vor blnecuvanta toate nearnurtle pamantuluL

5. Pentruca a ascultat Avraam tatal tau cuvantul meu ~i a pazit poruncile mete ~i inv!laturile mele ~i tndreptarlle mele ~i leqile mele.

6. $i a lacutt Isaac in Gherari. 1. Sf au tntrebat oarnenli locirlul

33. Evr. 12. 16. 34. 21, 36.

26. 1. 12,10; 20, 1. 4 12, 7; 18, 18i 22,18. 5. Evt:. 11. 8. 7. 12, 13.

pernru Revcca Iemeca lui ~i a zls: sora'mt este, ca s'a ternut a zice: femee'mi este, ca nu curnva sa'! uCigii oamenii locului pentru Rc-

vcca, ca era Irumoasa la lata.

8. $i a lost acolo mplfi ani sl uitandu-se Avimeleh, trnparatul Gherarllor pe Iereastra, a vazut pre Isaac [ucandu-se cu Reveca Iemeca sa.

9. Si a chern at Avimeleh pre Isaac

, .

;;i l-a zls lui: cu adevarat Iemeettt este? Pentruce dar ai zls: ca'ii este sora 7 Si a zis Isaac: am zis pentru ca nu cumva sa mor penfru dansa,

10. $i a zis Avimeleh lui: pentru ce al Iacut aceasta noua 7 Putin a lost ca n'a dormif cineva din neamul meu cu Ierneea fa ~i ai Il adus preste noi ne;;tiintli.

11. Si a poruncit Avimeleh la tot poporu1 sau zicand : tot eel ce se va atlnqe de omul acesta ~i de fcrneca lui, vinovat va Ii morttl.

12. Sl a sernanat Isaac ln paman .. tul acela ~i a allat ln anul acela orzul dand tnsutlt, ca l-au blnecuvantat pre el Dornnul.

13. Sl s'a ir:altat omul ~i mergand tnainte mal mare se facea, pana ce s'a facut mare Ioartc ..

14.$i s'au Iacut lui turrne de oi ~i cirezl de bol ~i ogoare multe sr'l plsmulau Fillstenli,

15. $i toate fantanile elite au sapat slugile fafalui sau pe vremea lut, le-au astupat Filistenii ~i le-an urnplut cu parnant.

16. $i a zis Avirneleh cafre 1saas,: du-te dela nol, ca te-al facut mai tare decaf noi Ioarte.

17. $i s'a dus de acolo Isaac ~i a UiMirif in valea Gherarilor ~i a I~cult acolo.

18. Sl Isaac iara~i a sapat fantanile de apa, care le-au fost sapat siugile lui Avraam tatal sau ;;i le-au

9. 20, 11. 10. 20,9. 11. 20, 6.

12. Luc, 8, 8. 15. 21, 25. 18. 2J, 25.

a~!upat Filistenii dupace a muri! A~ vraam tatal sau ~i le-au chernat GU numele, cu care le-a Iost numit taan sau.

19. ~i au sapat slugile lui Isaac tn valea Gherarilor ~i au aflat acolo tzvor de apa vie.

20. ~i s'au sfa.git pastorii Gherarilor cu pastorl! lui Isaac zicand: ca a lor este.apa: ~i a numit nurnele fantanH :strarnbatate, pentruca strambatate t-au facut lui.

21. ~j oll<:a.ndu-se de acolo au sapat alta fanHina ~i se priceau ~i pcntru aceca, 9i a numit numele ei vralba.

22. $i rtdtcandu-se de acolo au sam:}: aWi fantana ~i nu s'au b.atut pentru aceea, sl a numit nurnelaci Uifime, zicand: di acum ne-au latH pre noi Dornnul ~i ne-au crescutpre pamant.

23;$i, s'a suit de acolola lantana iur~mantului.

24. Sl s'au aratai lui Domnul in noaptea aceea \3i t-au zis: eu sunt Dumnezeul lui Avraarn tatalut tliu, nu te teme,ca cu tine .sunt ~i tc

\

voiu blnecuvanta ~i voluinntulf sa-

manta ta pentru Avraam tatal tau.

25. $i "zidit acolo altar sl a chemat numcleDomnulut ~i a pus acolocortul sau: 9i au sapat acolo sluqile lui Isaac Ulnfana In valea Gherartlor.

26.$i Avimeleh s'a dus lada.nsul dela Ghera,fi ~i Ohozat, carele 1i-' nea. pre nora-sa ~i Flhol voevodul ostiri! puteril lui.

27. $i a zls catredan~iiIsaac: pen truce ali venit la mine7Ca voi m'ati urit l?i m'af sees dela voi. ~

28. lar el au zis: vazand am va'zut,ca Domnul este cu tine l?i am zis: sa fie juramant .intre nol ~i intre tine ~i sa punem legalura cu tine ..

29. Ca sa nu Iacl noua diu, pre-

23. 46, 1. 26. 21, 22. 29. 24, 31.

Biblia.

cum nici noi nu ne-arn scarbil,,:I¢ tine; ei btne-am Iacut fie ~i te7~1Tt scos eu pace ~i tl,l' .acurn e~li binecuvantat dela Domnul.

30. $i' a . facul10r osp5.f.: ~i au man cat ~i au baut.

31. $i sculandu-se dimin~afa au 4 jurat fiecarele dc-aproapelut sallt~i i-a slobozlt pre dan~ii Isaac .sls'au dus dela el cupace.

32. $i intr'aceia~izi venind-slugile lui Isaac, i-au spus pentru .f3,.ntana. eeau sapat zicandu-l : n'arn ana! apa~

33. $i 0 au numit juramant, pentru aceca au chernat nurnele cefalii acelela fantana juramantului, pana In ziua de astaz],

34. Iar lsav era de patruzect de ani, ~i a luat Iernee pre Iudit lata lui Veoh l1eteul sl pre Vasimat lata

lui Elon Heteul, .

35. $i nedljiau ele pre Isaacl?i pre Reveca,

CAP. 27.

Binecuvdniarea lui Iacou,

Si a Icst dupace a imbairanit Isaac , ~i au slabtt ochU .. lul a vedea,l?i a chemat pre Isav Iiul.sau eel mat mare, ~i i-a zlsIui: Iiul meu, eta rasouns: iata eu,

2; $i a zis -lut: iata am imbafrani1!?i nu stlu.ztua. sfar~Huluj. meu. 3. Acum dar ia-]i unealtata, tolba sl arcul ~i iesl la camp.

4. $i sa-m! vanezt rnte vanatl?i sa-mt Iacl mancare prccum Iubesc eu, ~i sa-tnt aducl, sa matlanC, ca sa te binecuvtnteze sufletul mcu maio Inainte· de ce voiu mud. .. ,

5. lara Reveca a anzttpre Isaac graind cu lsav Iiul SaU} ~i s'a dus lsav la camp sa vaneae vanat tafatui sau.

6. $i a zts Reveca catre Iacov Ilu! sau eel mal tanar: lata ca am

33. 21, 31. 34. 36, 2. 35. 27,46.

3;

auzit pre taHH tau graind catre Isav Iratele t~u, ztcandu-i:

7. Adu-ml vanat ~Pmi Hi de mancare, ca mancand sa te binecuvintez inainf~a Dornnului mai Inainte de a murl,

S. Dcci acum Iiul meu asculta-rna pre mine precum poruncesc eu tie:

9. $i metgand la ot, adu-rnl de acolo doi iezl tineri ~i buni ~i voiu face pre ei rnancare tatalu! tau precum iubeste,

10. $i vel duce tnlauntru la tafal tau ~i va rnanca, ca sa .te blnecuvfnteze tatal tau mal inainte de ce va rnuri.

11. lar lacov a zts cafre Revcca mum a-sa : iratele meu lsav cste om pares, iar eu sunt om neted.

12. Ca nu cumva sa rna pipaie fatal meu st vol Ii tnalntca lui ca un urgisit ~i voi aduce asupra mea blestem, tar nu blnecuvantare.

13. Si i-a zts lui murna-sa: asupra mea sa fie blesternul tau Iiule, numai asculta cuvantul meu ~i mergiind adu-rnl.

14. $1 mergand a luat "i a adus la mum a-sa, ~i a facut mama-sa bucate prccum iubea taHil lui.

15. Sl luand Revcca haina cea rnai buna a lui lsav ieclerului sau celui mal mare, care era la dansa tn casa, a imbracat pre Iacov Iiul sau eel mal tanar.

16. $i cu pielcelusele tezllor a infa~urat brafille ~i goliciunea grumazului lui.

17. $i a dat bucatele st palnele care Iacuse, in malnile lui lacov Iiului sau,:;;i le-a dus la tatal sau. 18. Si a zis : fat! 1 Iar el a zts:

,

:iata eu, cine estl tu fiule?

19. $i a zls lacov tatalui sau: eu sunt Isav eel intai nascut at tau, facut-am precum mi-ai grait rnie:

.27. 11. 25, 25.

sculandu-te sezi ~i mana.nca din vanatul meu, ca sa rna blnecuvtnteze sulletul tau.

20. S! a zis Isaac fi ului sau: ce este aceasta, ce ai anal a~a curand o Hule? Iar el a zts: ce au dat Dornnul Dumnezeul tau tnalntea mea.

21. St a zls Isaac lui Iacov: apropie-te de mine ~i te voiu ptpalftule, de estt tu fiul rneu Isav, au nu.

22. $i s'a apropiat lacov de Isaac tatal sau :;;i I-a pipait pre dansul ~i a zis: glasul cu adevara! este glasul lui lacov, iar maintle sunt matnile lui Isav,

23. $i nu l-a cunoscut pre el, penIruca matnile lui erau paroase ca mainlle lui Isav Iratelui sau, ~i l-a binecuvantat pre el ~i a zis:

24. Tu esti Iiul meu Isav? Iar el a zis: eu, :;;i a zis:

25. Adu-rni ~i voi mancadln vanatul tau Itule, ca sa 1e btnecuvinteze sulletul meu, :;;i i-a adusIui st a mancat, ~i i-a adusIut sl vln si a bauL

26. ~i i-a zis Isaac taUn sau lui: apropie-te demine.st masaiUfii Ilule.

27. Aproplindu-se l-a sarutat ~i a mirosit mirosul hainelor lui ~i l-a btnecuvantat jire dansul !?i a zis : iaia mirosul Ilulut meu ca rnlrosul unei [arine pline, care 0 au binecuvantat Dornnul.

28. $1 sa-1i dea tie Dumnezeu din roua cerului l?i din grasimea pam antului ~i multlrnedeurau :;;i de Yin.

29. $i sa sluleasca tie neamurl st sa se .lnchirte tie dornnt ~i ~a Hi dornn Iratelul tau ~i se vor in2hina f fie feciorii tatalut tau. eel ce te va blesterna, blesternat sa fie;:;;i eel ce te va binecuvanta, binecuvantat sa fie.

30. St a lost dupace a incetat Isaac a binecuvanta pre lacov fiul sau ~i dupace a lestt Iacov dela lata

29. Levit 24, 9.

lui Isaac tatalutsau a venit. !?i Isav Iratele lui dclavanat.

31. Sia fac.ut !?i el bucate !?i a adus taUilui sail !?i i~azis: sa se scoale fatal rneu !?i sa manance din vanatul Hului sau, ca sa rna binecuvinteze sufletul tau.

32. Sl I-a zls Isaac tatal sau: cine e~ti tu? Iar el . a zis : eu sunt fiul fau eel .tntatu nascut Isav.

33. ~i s'a sp~imanfat Isaac eu spaima mare Ioarte ;:;i a zis : dar clneeste eel ce rni-a prlns mie vanat ;:;i rnl-a adus ;:;i am mancat din 10a1e mal lnain1e de ce ai venit tu? !;ii l-am blnecuvantat pre dansul !?i va ii btnecuvantat,

34. Si a lost dupace a auzlt Isav cuvlntele lui Isaac tatalut sau, a strlgat cu glas mare l?i arnar foarte l?i a zis : binecuvlnteaza - rna sl pre mine taUi.

35. Si a zts : ventr-a iratele tau cu tnselaclune $i a luat blnecuvantarea tao

36. ~i a zis Isav: drept s'a chemat numele lui Iacov, di iata a doua oara m'a irt~elat~i nasterea cea din- 1aiu rnl-a luat ~i acumml-a luat blnecuvantarea.mca, ~i a zls lsav tatalui san: nu mi-ai lasat !?i mie bluecuvantare tat a ?

37. ~i rasounzand Isaac a zls ditre Isav: inca si stapan l-am Iacut pre el tie ~i pre tOfi fralii lui t-arn . facuf lui slugi, cu grau si cu yin l-am tntarttspre el, dar tie ce voiu face Hule?

38 ~i a zts lsav catre fatal sau : au doar numai 0 blnecuvantare este 1a tine taHi? Btnecuvtnteaza-ma ~i pre mine tata l

39. Sl umilindu-se Isaac, a striqat ell g1a5 mare Isav st a plans; ;:;1 faspunzand Isaac tatal lul i-a zls: iafa din grasimea pamanfului va Ii la-

36. 25, 34; EVl:, 12, 16. 38. Evr 12, 17. 39. Ev\:. 11, zo,

culnja fa !?i din roua cerulul de sus.

40. Si cu sabia fa veitral l?i Iratelul tau vet slujl: ;:;i va fi 0 vreme cand vel lepada sl vet sfarama [ugul lui. de. pre grumazul ti1u.

41. $i pluta pizma lsav asupra lui lacov pentru blnecuvantarea ell care l-a hineeuv.anfat. pre .el .. faUn sau, Ji a zts lsav tntru Cugetulsau: sa se apropie zlleletaltl talalu! men ca sa ucig pre Iacov lratele rneu.

42. ~i s'a spus Revechei cuvintele lui lsav Ieclorulut sau eel mal mare, !?i trimiland a chernat pre Iacov Ieciorul sau eel mal tanar ~i i-a zls lui: iata Isav Iratele tause laud! asupra fa, dt te va ornort.

43. Acurn dar fiul meu.rasculta cuvantul rneu ~i sculandu-te 1ugi tn Mesopotamia la Lavan fratele meu in Haran.

44. Si lacuesre eu dansul cateva zile pana ee se va intoarce mania ;:;i urqia iratelui tau dela tine.

45. ~i va uita ee at facut lui, ;:;i voiu trimite de te voiu cherna de acolo, ca nu cumva tntr-o zi s'a rna llpsesc de voi de amandoittlt mel,

46. ~i a zis Reveca catre Isaac: ml-arn urtt vleata pentru Ietele fiilor lui Het: de va lua HlCOV iernee din Ietele pamantului acestuta, de ce-mt este mie buna vieata ?

CAP. 28.

Vedenia ltd Ta c o u,

s chernand Isaac pre Iacov, l-a

r blnecuvarnat pre el ~i i-a qorun- t

cit lui zi cand: sa n u iei Iernee din

fetele Hananeilor: .

,

2. Ci sculandu-te iugi tn Meso-

potamia la casa lui Vatuil tatal mumel tale, !?i sa iei tie de aeolo Iernee din Ietele lui Lavan Iratelul mumel tale.

41, Hvdie 10. 46. 26, 35. 28.1.24,3.

3. ~i Durnnezeul meu sti te binecuvin teze ~i sa te creases ~i sa te tnmulteasca ~i sti iii tntru adunari de neamuri.

4. St sa-ti dea tie btnecuvantarea lui Avraam tatalut rneu Jie ~i semintii tale dupa. tine, ca s~ mostenesn pamantul i~~ care lacuestt tu acum, care l-au dat Dumnezeu lut Avraam.

5, Si a trimis Isaac pre lacov ~i s'a dus in Mesopotamia la Lavan Ieclorul lui Vatuil Sirului, Iratele Revechel rnume! lui lacov st a lut Isav,

6. Si a vazut Isav ca a binecu-

. vantat Isaac pre Iacov ~i l-a trlmts in Mesopotamia Siriei, sa-~i ia luis! Iemee de acolo cand l-a binecuvantat pre el ~i i-a poruncit lui zicand : sa nu iei Iernee din Ietcle Hanaaneilor.

7. ~i a ascultat Iacov pre fatal sau ~i pre muma sa ~i s'a dus in Mesopotamia Siriei.

8 .. !;ii vazand ~i Isav, ca sunt rele fetele lui Hanaan tnalntea lui Isaac tatalu! sau,

9. S'a dus lsav la Ismail ~i a luat pre Maelet lata lul Ismail feciorul lui Avraam sora lui Naveot, langa Iemelle sale femee.

10. $i a .iesit lacov dela fantana juramantului ~i a mers in Haran.

S' a ailat un loc ~i a dormit

ac a apusese soarele, ~i a luat

din p He locului acelula st si-a pus'

lui~i capataiu,~i a dormit in locul

r<'

acela ~i a vazut vis.

12. ~i iata 0 scara era intarita pre pamant a careia capul ajungea la cer st ingerii lui Dumnezeu se suiau ~i se pogorau pre dansa.

13. $i Domnul era intarit pre ea st au zls: eu sunt Dumnezeul lui Avraam tatalui tau ~i Durnnezeul lui Isaac, nu te feme: pamantul pe care tu dorrnl fie il voiu da ~i serntntiel tale.

12. loan 1,51. 13. 35, 1; 48, 4.

14. $i va fi sathanta fa ca nisipul pamantului ~i se va HUI spre f11are~i spre miaz~.zl ~i spre mtazanoapte ~i spre rasarif~i 's~ vor blnecuvanta intru fine toate neamurlle pamantului ~i tntru samanta fa ....

15. !;ii iata eu sunt ell firie p~zindu-te in toata calea ori tncotro vei merge si te volu tntoarce la pam'antul. acesta, ca nu te volu lasa p~hla ce voiu face toate cate arn gr~iit tie.

16. Si s'a desteptat lacov din somnul sau l?i a zts: dOi este Dorrmul in locul acesta ~i eu n'arn stiuf.

17. $i s'a spaimantat l?i a zis: cat de tnfrtcosat este locul acesta, nu este aceasta alta, fara numai casa lui Durnnezeu ~i aceasta este poarta cerulut.

18. $i s'a sculat Iacov dimineata ~i a luat piatra,care a lost pus la dipafiliul ~au ~i a pus-o sfaip l?i a furnaf untdelernn pre variul ei.

19. $i a chernat numele locului acelula: casa lui Durnnezeu, iara mat nalnte scchema: cetatea Ularnluz.

20. $i s'afagaduH lacov fagaduinta cu rugaciunezicand: de va Ii Domnul Dumnezeucu mine- ~i rna va paz) In caleaaeeasra, pre care eu urnblu si-mi va dft paine sa rnananc ~i haina sa rna tmbrac :

21. ~i de rna va tntoarce sanatos in casa tatalul meu, va Ii mie Dornnul: Durnnezeu.

22. St piatra accasta, care 0 am pus stalp, va Ii mie casa a lui Dumnezeu 9i din toate care vel da mie, ' a zecea voiu aduce tie.

CAP. 29.

Iacoo in Mesopotamia.

Si sculandu-se Iacov in plcloare, s'a dus In pamantul rasaritulu! IJ Lavan feciorul lui Vatuil Sirului

14. 2 Lege 12, 20; 19, 8. 15. Isaia 43, 2. 17. Bsir, 3, 5. 18. 31, 13. 19. 13, 3; 35, 14, 15. 20. Lev. 21, 2; 1 Tim. (5, 8.

lratele Revechel rnumei lui lacov ~i a lui lsav.

2. Sl prlvind a vazut 0 lantana in camp ~i erau trei turrnc de ot odihnlndu-se la ea, d{ din Hlntana accea se adapauturmele st era ptatra mare pre guraUlnHinei.

3. Si se adunau acolo to ate turrnele ~i pravaleau platra de pre gura fantanei ~i adapau aile; ~i tarast puneau piatra pre gura' Uintanei in 10- cui et.

4. Sl a zis Iacov cafre dansll: ira[ilor, de unde sunteti voi? lar ei au zis: din Haran suntem.

5. $1 le-a zis lor: ~titi pre Lavan feciorul lui Nahor ? lar ei au zis: stim.

6. $i a zis lor: sanatos este? Iar ei au zis: sanatos; ~i iata Rahlla fata lui venea cu olle.

7. Sl le-a zis lor lacov: inca mal este mult din zi sl inca nu este vre-

,

me a se adunatoate turmele, adapaf otle ~i va duceti de le pastett,

8. Iar et au zis: nu vom putca pana ce se vor aduna toti pastorii, ~i vom rasturna piatra de pre gura fantanei, ca sa adapam oile.

9. Inca graind el eu el, iaia Rahila fata lui Lavan venea eu olle tatatui sau, ea ea pa~tea olle tatanasau. 10. $i a fost daca a vaautIacov pre Rahila fata lui Lavan Iratelui mu-

, mel sale ~i otle lui Lavan fratele mumei sale, aproplindu-se lacov a rastumat pr~tra de pre gura fantanei, ~i a adapat olle lUI Lavan iratelul murnet sale.

11.$i a sarutat lacov pre Rahila ~i strigand cu glasul sau a plams.

12. St a spus Rahilet, ca este irate fatal ei cu mums-sa Reveea st cum ca el este feci or ei; tar ea alergand a spus tatalut el toate cuvlntele acestea,

13. $i a Iostdupace a auzit La-.

29. 10. E~iLe 2, 11.

van de numele lui lacov feciorul suroreisale, a ie~it tntru tnttmptnarea lui ~i tmbrattsindu-l l-a sarutat ~i l-a adus in casa sa si a spus lui

,

Lavan toate cuvintele acestea. 14.~i a zls.Lavan lui: din oasele rnele ~i din trupul meu ~~ti tu ~i a ~ Iost eu el 0 luna-de zlle,

15. $i a zts Lavancatre lacov: pcntruca Irate-tnt estl, nu vel sluil mle In dar, spune-ml cesa fie simbria fa?

16. Si Lavan avea doua fete: nurnele cclet mal mari Lia, iaranumele celei mal tin ere Rahtla,

17. Sl ochii Liei erau bolnavi, iara Rahlla .era Irumoasa la chip ,;Si mandra la lata Ioarte.

18. Si a iubit lacov pre Rahlla ~i a zis: voiu slu]! fie sapte ani pentru Rahila lata fa cea mal fanara. 19. $i a zts Lavan lui: mai btne sa 0 dau fie, decaf sa 0 dau altui barbat, lacueste cu mine.

20. Si a slulit lacov pentru Rahila

, '

sapte ani ~i crau inaintea lui ca

nlste zile putlne, pentruca 0 Iubea pre dansa.

21. St a zis Iaeov catre Lavan: da-rnt Ierneea mea.rca s'au umplut ztlele sa in1ru la dansa.

22. Si a adunat Lavan pre fo1i oamenii locului l?i a facut nunta, 23. $i daca s'a faeuf seara, luand Lavan pre Lia lata sa a bagat-o tnlauntru la lacov, ~i a intrat la ea Iaeov. 24. Si a dat Lavan Ietet sale Liei pre Zella slulnlca sa, ca sa-t fie slujnlca, \ r

25. Si facandu-se dtmlneaja, iata era Li~, ~i a zls lacov catre Lavan: pentruce at facut aceasta mie? Au nu pentru Rahila am slujif fie? Pentruce mai in~elat?

26. ~i a raspuns Lavan: nu esre a~a oblcelu tn locul nostru a da pre cea mai tanara mai tnalnte . dedH pre cea mai mare.

27. Pllneste dara sapte ani at acestela, ~i-ti voiu da ~i pre aceasta pentru sluiba ee vei sluil mte inca altt sante ani.

. 28. Si a faeuflaeov a~a ~i a plt-

nit~i acel sapte ani; ~i l-a dat Lavan pre Rahlla lata sa femee lui.

29. Si a dat Lavan fetei sale pre Yallaslujnicasa, ca sa-tfte slulnlca. 30. SF a intra! la Rahlla, !$i a iubit mal rnul: pre Rahlla dedit pre Lia, ~i l-a slujit lul inca altl sapte ani, 31. Si vazand Dornnul Dumnezeu, ca se uraste Lia a deschis mitrasul el: tar Rahila era stearpa.

32. Si it zamtsltt Lta st a nascut Iecior lui Iacov . ~i a chemat numele lui: Ruvin, zlcand: ca au vazut Dornnul smerenta mea ~i rni-au dat mle feeler, acum dar rna va iubl barbatul meu,

33. Si iara~i a zarnisllt Lia ~i a nascut al doilea fiu lui lacov, ;;i a zis:ca au auzlt Domnul, cum di rna urasc, ~i mt-au adaos ;;i pre acesta ~i a chem at numele lui: Simeon.

34. Sf iadi~i a zamislH ~i a na~ . seut lector, ~i a zis: tntr'aceasta vreme la mine va fi barbatul meu, eli am nascut lui trel Ieciorl, pentru aceea a chernat numele lui: Levi.

35. Sl zamislind inca a nascut fecior ~i a zis: acum st pentru aceasta rna voiu marturlsl Domnului, drept aceea a chernat numclelul: Iuda; ~i a incetat a naste,

CAp. 30.

Fiii ltfi Iacou.

lara vazand Rahlla, ea ea n'anaseut lui lacov, a pizmuit Rahila pre sora sa, ~i a zls lui lacov: da-rn! Ieciori: iara de nu, volu mud eu,

2. Si mantlndu-se lacov pre Rahila, l-a zts ei: au doara Dumnezeu sunt eu, eel ce tea st8rpit de rodul panteeelui tau?

33. 30, 1. 35. Mat. I, 2.

3. $i a zis Rahlla lui laeov: iata slujnica mea Valla,. intra la ea, ;;i va naste pre genunehii mel sl voiu face ~i eu feciori dlntr'tnsa.

4. Si i-a dat lui pre Valla sluinica sa fe;"ee lui ~i a mtrarla darisa lacov.

5. ~i a zamislit Valla slujnlca Rahilet ~i a nascut lui .lacov lector.

6. ~i a zls Rahlla :llldecat-au mlc Dumnezeu ~i au ascultat glasu! meu ~i mi-au dat mie fiu, pentru aceea a chemat numele lui: Dan.

7. Sl a mai zamfslil Valla slujnlca Rahilei si a nascut al doilca lector lui lacov,

S. Sl a zis Rahila: alutatu-m'au Dumnezeusi m'arn asernanat surorii mele ~i m'am tntartt sl a chemat nurnele lui: Neltall

9. Sl vitzand Lia eli a 1ncetat a mai naste, a luat.pre Zelfa slulnica sa ~i 0 a dat pre ea lui Iacov Iemee ~i a intrat la ea.

10. ~i a zarnlslit Zelia slulnlca Liei !?i a nascut lui Iacov lector.

. 11. Sl a zis Lla: Intru noroe; ~i a

chcmat nurncle lui: Gad.

12. Si a zarnlslu inca Zelfa slu]nica Liei ~i a nascut lui Iacov al dotlea lector.

13. ~i a zls Lia: Iertcita sunt ell, eit m~ Iericesc Iernelle: ~i a chernat nurnele lui: Asir.

14. ~i s'a dus Ruvin tn zllele seeerei de grau, ~i a ailat mere de mandragora in farina ~i le-a adus la Lia mums-sa: !?i a zls Rahila caire soru-sa Lia: da-ml din mandragorile feciorului tau.

15. $i a zts Lia': nu este destul tie, ea ai luat pre biirbaiul meu? Au doaras! mandragorilefeeiorului meu vrel sa le ei? lara Rahlla a zis: nu a;:;li, doarma cu tine In noaptea aceasta pentru mandragorile feciorului tau.

30. 5. 35, 25. 7. 29, 33, 34. 10. 35, 26.

16. ~i venind Iacov dela camp seara a ie,i. Lia Inaintea lui ~i a zis: la mln~sa intri astaz], ca te-am toctnH ell plata pentru mandraqortle feciorului meu; ~i adorrnlt eu ea In noaptea aceea.

17. $i au auzlt Durnnezeu pre Lla, sl zamtsllnd anascut lui lacov al ctncllea lector.

18. Si a zi$, Lia: dat-au Dumnezeu plata mea, pentruca am dat pre slu]nlca mea barbatulut meu, ~i a chemat numele lui: lsahar, adeca plata.

19. ~ia zamislit lndi Lla ~i a nascut lui lacov al saselca fiu;

20. Sl a zis Lia: daruiiu-ml-au mie Dumnezeu dar bun, intr'aceasta vreme de aeum rna va alege barbatul meu, pentruca am nascut lui sase ieciori,$i a ehemat numele lui: Zavuton.

21. Dupa aceasta a nascut lata ~i a chemat numele ei: Dina.

22. $i si-au adus amlnte Durnnezeu de Rahlla ~i 0 au ascultat pre ea Dumnezeu ~i au deschls pantecele ei.

23. $i zamtsltnd a nascut lui IaCOy fecior ~i a zts Rahlla : luat-au Dumnezeu dela mine ocara mea. 24. $i a chemat numele lui: losif, zicand : adaoqa: Dumnezeu ~i alt feci or.

25. Sl a lost dupace a nascut Rahila pre Iosii, a zls lacov lui Lavan: slcbozeste-rnaza sama due tn 10- cul meu ~i in pamantul rneu.

26. mi-mi femeile mele ~i pruncii mei, pentru care am slujit tie, ea sa rna due, ca tu ~tii slujba mea care. am slujit tie. '

27. $i a zls Lavan lui: de am aflat har tnalntea ta, ca ell adevarat pot zice, ca Dumnezeu m'au blnecuvantat eu lntrarea tao

28. Spune simbrta fa mie, ~i-fi voiu da-o.

21. 34, 1.

29. Si a zis lacov: tu stii cum [i-arn slulit tie si cate au lost dobitoaccle tale, cand am venit eu la tine.

30. Capupne emu cateaveal tu inainte de ee am venit eu la tine, ~i au crescut tntru mullime mare ~i te-au blnecuvantat Durnnezeu cu intrarea mea; aeum dara· candlmi vot face ~i eu casa mie 7

31. Si a zis Lavan lui: ce voiu da

.. ,

tie 7 !;)i a zis lacov lui: nu-mi vei

da nimic, tara de vet face mle cuvantul acesta, iara~i volu paste oile tale si le voiu pazl.

32. Trcaca to ate otle tale astazt: ~i desparte de acolo toata oala seina intre miei, ~i toata cea alba~i pt,?sfrifa tntrc capre: va Ii simbrta mea.

33. $1 rna va asculta pre 'mine dreptatea mea in zlua de maine, ca este simbrla mea tnalntea ta : tot ce nu va Ii baltaf si alb tn caore ~i sein in miei,va Il cum di l-am Iurat eu.

34. Sl a zis Lavan lui : fie dupa cuvantul tau.

35. $i a despartit tn zlua aceea tapii eel balta1i ~i eel alb! ~i to ate caprele cele baltate si albe si tot ce era alb tntru ele ~i tot ee era sein in miei, si le-a dat in rnalnile Illlor sai.

26. $i le-a despartit cale de trcl zlle departe intre ele ~i tntre lacov, iar Iacov pa~tea oile lui Lavan care

ralnasese. .

37. $i si-a luat lacov nuele de plop verde ~i de nuc ~i de paltcn,

\

~i .le-a eoiit pre ele lacov facand

crestaturl albe, st infa~urand tmpreJUT verdeata se vcdea pre nuele albeata, care 0 curattse de coats 1mpestrtta.

38. $i a pus nuelele ce le-a curatit de coaja in jgheaburile apei, penfru ca venind oile sa bea, tnatntea nuelelor venind ele sa belt sa

32. 31, S.

zamfsleasca olle, cum erau nuelele pestrtte,

39. ~i zamtsleau oile, cum erau nuelele ~i nasteau oile albe, oipestrite ~i In ielul cenusti patate.

40. $i mieii t-a despartit lacov ~i a pusInaintea oilor berbecl alblsl toti mieii eel pestrttl: si sl-a despartit lui turrne ostblte ~i nu le-a amestecat cu oile lui Lavan.

41. ~i a lost In vrernea, In care zarnislcau oile luand In pan1ece, a pus lacov nuelele tnalntea oilor In jgheaburi ca s~ zamtsleasca ele cum erau nuelele.

42. lar cand n~~teau oile nu le punea ~i au lost cele neinsemnate ale lui Lavan ~i cele tnsernnate ale lui Iacov,

43. Si s'a imbogafif ernul foarte, Ioarte ~i a avut dobltoace rnulte ~i boi:':~i sluqt st sluinice ~i camlle si astnl.

CAP. 31.

Iacou pleacd dela Lavan.

Si a auzlt lacov cuvintele leetonlor lui Lavan, cant zlceau: luat-a J

Iacov toate cafe a avut tat~l nostru

~i dintr' alc Jatalut nostru a facut foat~ rnarirea aceasta.

2. $i a vazut Iacov Iata lui Lavan ~i:ia1a nu era catre dansul ca ieri ~i ca alaltatert.

3. Si au zts Dornnul cafre lacov: tntoarce-te ltt'- pamantul .:tat~lui tau ~i la rudenla fa ~i eu voi fi cu tine. 4. $i trimttand lacov a chernat pre Lia ~i pre Rahtla in camp unde erau turmele.

5. Si a zis lor: vaz eu lata tatalui vostru, di nu este spre' mine ca ieri ~i ca alaltaleri, iar Durnnezeul partntelul meu este cu mine.

6. $i voi tnst-va stifl, di cu toaf~ vtrtutea mea am alujit taJ~lui vostru.

39. 31, 8. 43. 12, 16. 31.. 3. 33, 9.

7. lara tatal vostru mt-a facut stramba1ate ~i a schtmbat din strnbria mea de zece mtelusele, ~i nu t-au daf lui Dumnezeu sa-rut fac~ 'mte rau.

8. $i cand a zis i: cele pestrtte va Ii- simbria fa, reate otle mtel pestritl au nascut, tar cand a zis: cele albe va fi simbria ta, au nascut toate oile miei albi.

9. Si au luat Dumnezeu toate vitele iaialui vostru ~i le-au dat mie.

10. $i iata a lost cand z~misleau oile, vazut-am cu ochii mel prln vis, ~i iafa se sulau pre oi ~i pre capre fapii ~i berbccii albt ~i pestritl ~i in lata cenusii p~tati.

11. $i mi-a zis Ingerul Dornnului in vis: Iacove, lar eu arrrzls : ce este7

12. ~i a zls: cauta cu Qcnii tai st.

vezl suindu-se pre oi ~i pre capre [aplt st berbecii albi ~i pestriti ~i 1n lata cenusli p~fafi, c~ am vazut cate ti-a 11;icut tie Lavan.

13. Eu sunt Durnnezeul eel ce rn'arn ararat fie la locul lui Dumnezeu, unde mi-ai uns mie stalpul ~i aif~gaduit mie Ulg~duint~ curuqaclune, acurn 'dara scoala-te sl ie~i din p~mantul acesta ~i mergi in p~mantul nasterlt tale, ~i eu voiu fi cu tine.

14. $i raspunzand Rahila si Lia, au zis lui: au doara mat avern nol parte sau mostcntre in casa taralui nostru?

15. Au rur ca ntste streine ne-arn socotit inainfea lui? Cif ne-a vandut pre not ~i: cu mancarca mancat arqintul nostru,

'16. Toata avutla st marlrea care au luat-o Dumnezeu dela tatal nostru, a noastra va fi ~i a feciorilor nostri, acum dar~ f~ cafe au zls tie Dumnezeu,

17. St sculandu-se Iacov a blat Iemeile sale ~i coptiisal pre camlle. 18. $i a luat toate averile sale ~i

8. 30, 32, 39. 11. 46, 2. 13. 28, 18, 35, 1.

toata aqoniseala care a Iacut in Mesopotamia sl toate ale sale, ca sa rnearqa la Isaac tatal sau in pamanful Hananeilor.

19. lar Lavan s'a fast dus sli-~i 'funza aile sale, $i Rahlla a furat Idolt! tatalui sau,

20. Si s'a ascuns Iacov de Lavan

.

Sirul, ca sa nu spue lut ea luge.

21. ~i a fugif el ~i toate ale lul, '~i trecand rtul, au grabit spre muntele Galaad,

22. Si a treia zi s'a vestit lui La'van Sirului, cum ca a fugit Iacov.

23. Sl luand pre tof Iratii sai cu sine au alerqat dupa dansul calc de sante zile ~i l-au aiuns in muntele Galaad.

24. $i au venit Dumnezeu in somn noaptea la Lavan Simi st i-au zls lui: pazeste-te ca nu cumva sa zlcl caire Iacov rele ~i a aiuns Lavan pre Iacov.

25. lacov a iniins earful sau in munte: iar Lavan a pus pre frarB :sai in muntele Galaad.

26. Si a zis Lavan lui lacov: ee al facut? Pentruce pe ascuns at Iu,git ~i m-al [eiuit ~i!li luat Ietele I rnele ca pre niste roabe eu sabia ?

27. Ca de ml-ai fi spus, te-as Ii Iasat cu mare cinste ~i cu bucurie ~i cu dlntarzti ~i cu tirnpine ~i cu alaute,

28. ~i n~ m'af!,] tnvredntctt a sanita pre feciorii'~i pre fetele rnele si aeum nebuneste ai facuf.

. ,

29. $i acum poate mana rneaa-ti face rau: ci Dumnezeul tatalu! tau ieri a grait cafre mine zlcand: pazeste, ca sa nu vorbestl cu Iacovrele.

30. Acum daca mergi, pentruca cu mare dor ai dorit, ca sa te duci la casa tatalut tau, pentruce al Iufat dumrtezell mei?

31. $i raspunzand Iacov a zls ca- 1re Lavan: pentruca rn'arn temut, ca

24. 20, 3.

am zis: ca nu curn-va sa-ti el fetele tale dela mine st toate ale mele.

32. Si a zis Iacov: 1a cine vei ana

, <

durnnezeii tai, nu va frai tnaintea

trattlor nostrl: cauta ce este la mine de ale tale ~i ia. ~i nu a ailat la el nlmlc ~i nu ~tia lacov cum c~ Rahila femeea lui i-a Iurat prcel.

33 Si intrand Lavan a cautat in corfu Liei .~i nu t-au allat ~i a ie~it din corfu Liei, ~i a cautat corfu lui Iacov ~i corturtle celor doua slujntce ~i nu i-au anal.

34. Sl a intra! in corfu Rahilei, liar Rahila a luat idolii sl i-a pus supt samarul camtlet sf a sezut deasupra lor, ~i a zls tatalut sau:

35. Nu-ti para cu greu doamne, nu pociu sa rna seal lnaintea ta, .ca dupa obiceiul Iemeilor s'atntamplat mle aeum; iar Lavan a cautat in fot corfu ~i n'a allat IdoHL

36. ~i s'a maniat Iacov si s'a sf!di1 cu Lavan, ~i raspunzand Iacov a zis catre Lavan, care este nedrcptatea mea? Sl care este pacatul meu? Ca ai alergaf dupa mine ~i at diutat toate vasele eorturilor mete.

37. Ce ai gasit dintoate vasele casil tale pune aici lnalntca Iratllor tal ~i rnatntea fratllor mel, ca sa [udece tntre not amandot.

38. De douazecl de anlsunt ell tine, otle tale ~i caprele tale rtu s'au sterpit, berbecli ollortale nu t-arn mancat, rnancat de I1iara nu [t-arn adus.

39. Eu am pHitit dela mine furtisaqurtle ztlet !?i furti~agurilenop(ii. 140. j • Zilla 'rna ardea caldura,iar noaptca suteream geru; st somnul dela ochil mei se departa.:.

41. De douazeci de ani de cand sunt in casa ta, am slujit tie patrusprezcce ani pentru doua tete ale tale sl sase ani pentru aile tale, sl mi-ai schimbat slrnbrla mea de zcce mie-

lusele. .

,

39. Esire, 22, 12.

42. De nu rni-ar fi fast mie ajutor Durnnezeul parintelul meu Avraarn ~i trtca lui Isaac cu. mine, acum desert rn'al Uisa. Srnerenia mea ~i osteneala malnllor mele, au vazut Dumnezeu si re-au mustrat ierl.

43. Sl raspunzand Lavan a zis lui lacov: fiicele tale, fetele mele sunt, ~i Ieciorti tai, fiii met sun t, ~i vitele tale, vitele mele sunt l?i to ate cate le vezl tu ale mele sunt ~i ale Iefetor mele, ce voiu face lor astazi, sau fiilor lor pe cadi i-au nascut ?

44. Acum dara vino sa punern Iegatura,eu si tu, ~i va Ii marturle tntremtne l?i tntre tine, ~i t-a zis lui: iata nimenca nu este cu noi, vezl, Durnnezeu este rnartor tntre mine st.tntre tine.

45;.~i luandlaeovo piatra a pus-o sliliJ.

46. St a zis Iacov fratilor sat: adunatt pletre-s! au adunat pierre :;;i au Hkut rnovila: :;;i au mancat acolo pre movlla,

47. ~i azts Lavan lui: movlla aceasta marturie estc tntre mine ~i tntretine astazt, ~i a numtt-o pre ea Lavan: movlla marturlei; iar lacov a numit-o: movtla rnarturie.

48. Si a zls Lavan lui Iacov: iata aceasta movlla ~i stalpul care l-am pus tntre mine ~i tntre tine, manuriseste movlla aceasta simarturlseste stalpul acesta, pentru aceea s'a numit numeles rnovila marturtseste,

49. Sl vedenia care a SPUS: vaza Durnnezeu tntrc mine ~i lntre tine, ca ne vern despar·fl unul de altul,

50. De vei smerl fetele mele ~i d~ vel lua Iernel preste fetele mele, vezl nimenea cu noi nueste care sa vaza, Dumnezcu este marturie inlre mine $i intre tine.

51~ ~i a zls Lavan lui Iacov: iata rnovila aceasta ~istalpul acesta marturie este.

48. Is. Navi 24, 27.

52. ca de nu voiu trcce eu la tine, nici tu nu vel trece la mine, movila accasta ~i stalpul acesta spre rautate.

53. Durrgtezcul lul Avraam ~i Dumnezeul lui Nahor sa [udcce tntre noi: ~i a jurat lacov pe frica tatalul sau Isaac.

54. Si a junghiat Iacov jertfa in munte ;;i a chcmat pe fratH sat: ;;1 au man cat . s! au baut sl au dormit in rnunte.

55. ~i sculandu-se Lavan dbuincata a sarutat pe Ieciorli sai;;i pe Ietele sale st i-a bi1l0Cllvzmtat pre ei, st lntorcandu .. se Lavan s'a dus la Ioeuisau.

CAP. 32.

RugacitHtea lui Iacou.

I acov s'a dus In calea sasl cautand a vazut tabara lui Dumnezeu 1abarita ;;i l-au intlmpinat pre el Ingerii lui Dumnczeu.

2. Sl a zts lacov cand l-a vazut pre el : tabara lui Dumnezeu este accasta ;;i a chemat numele locului acelula: tabere,

3. St a trimis lacov soli tnaintea sa la Iratele sau lsav in pamantul Seir in finutulEdomului.

4. ~i le-a porunclt lor zicand: a;;21 .

Yeti zice Domnului meu Isav:a;;21 zlce .sluqa fa lacov : cu Lavan am lacult sl pana acum rg}<!m zabovlt,

5. St am agoni~i! b(}i,);;i asini ~i at ~i slugi ~i sluinice ;;i am trimis sasspueuomnulut meu lsav, ca sa atle sluga ta. har inaintea tao

6; ~i s'au tntors sollt la Iacov zlcand: rners-am la Iratele t~u Isav ~i iat~ el vine tntru inttmpinarea fa ;;i patru sute de barbati cu el.

7. $i s'a temut lacov Ioarte ~i nu ~liea ce sa fadi, ~i a imp~rtH popo-

53. 16, 5. Judec. 11, 27.

32. 1. 48, 16, J. 36, 6, 8. 6. 33, 1.

rul ce era cu el sl boil ~i carnilele ~i oile In doua tabere.

8. St a zis lacov: de va venl lsav la 0 tab~r~ st 0 va t~ia, cealalta tab~r~ se va mantul.

9. Si a zis Iacov: Durnnezeul fafatui meu Avraam ~i Dumnezeul fafalui meu Isaac, Doamne l Tu eel ce mi-al zis : tntoarce-te in pamantu! nasterlt tale ~Hi voi face tie blne.

10. Destul cste mie foata dreptatea ta st tot adevarul care ai facut robului fau, ca numai cu acest tojag al meu am trecut lordanul acesta; tar acum m'at facut cu doua tabere.

11. Scoate-ma d,in mana iratelui rneu, din mana lui Isav, ca rna tern eude iI.ansul,ca nu curnva vilnd sa ma ueiga premlne~ipremum~ eu fii.

12. Ca tu ai zts: bine volu face tie ~i voiu pune samatlfa ta ea nisipul martt, care nu se va numara de . rnultime.

13. St a dormit acolo tn noaptca aceea, st a luat din darurile care aducea, ~i le-a trim is lui lsav iratelui sau,

14. Caprc doua sute, [api douazeci, ol doua sure, berbecl douazeci. 15. Camile cu laptc ;;i manttrlor treizecl, boi patruzecl, taurl zece, asini douazecl ;;i manji zece.

16. ~i a dat slugilorsale turrna deosebi st a zis~lugilor sale: mergeli tnaintea mea ~i despartifi turrna de turma,

17. St a poruncit celui dtntatuztcand: de te va tntalnl lsav Iratele meu st te va intreba zicand: al cui e~ti? $i unde mergi, ~i ale cui sunt acestea care merg tnaintea ta?

18. Vei zice: ale slugl! tale lacov, daruri a trimis domnului meu Isav ~i iata el dupa noi,

19. $i a poruncit celui dinHHu ~i

9. 31, 3, 13. 12. 13, 16; 28, 13, 14; 41, 49.

celui de al dotlea ~i celut de al treilea ~i tuturor celor ce mergeau dupa turrnele acestea, zlcand : dupa cuvantul acesta gr~ili lui Isav, dlnd it veti ana pre cl.

20. ~i zlcett : iata sluqa ta Iacov vine dupa not, ea a zls : voi tmblanz] lata lui eu darurile ce merg tnalntea lui ~i dupa aceasta voiu vedea lata lui, ca dear va prim! lata mea.

21. !;it rnerqeau darurile tnamtea ferii lui, iar el a dormft in noaptea aceea in tabara.

22. Sl sculandu-se 1n noaptea a .. ceea a luat pre arnandoua lemelle ~i pre amandoua slulnicele ~i pre eel unsprezcce copii ai sai, ~i a tre- . cut vadul lui Iavoh,

23. !;ii I-a luat pre eisl l-atrecut

r~111 ·~a trecut .tcate .ale sale. .

24. St a dimas lacov slngursls'a luptat un om eu el pana dimineata.

25. Si a vazuf, dl nu-l poate birul, ~i s'a atins de lattrnea coapseilui,. ~i a amortit lalimea coapsel lui lacov, luptandu-sc el eu dansul,

26. ~i a zis lui: lasa-ma, ca s'au ivii zorile: iar el a zls : nu te voi lasa, de nu rna vei binecuvanta, 27. ~i a zls lui: care este numele tau 7 Iar el a zts: Iacov.

28. ~i a zis lui: nu se va mat chema nurnele tau lacov, ei lsratl va n numele fau, peruruca al fost tare eu Durnnezeu: ~i eu oamcnii pufernie vet Ii.

29. ~i a tntrebat lacov ~i a zis: spune-rni nurnele tau? tar el a zts: pentruce intrebi tu de numele meu?' $i l-a btnecuvantat pre dansul acolo.

30. ~i a chernat lacov numele 10- cului aceluia: vederea lui Durnnezeu, ca am vazu! pre Durnnezeu fata c~ire iata ~i s'a mantul! sufletul meu.

31. ~i rasarea soarele.cand a tre-

28. 35, 10. 29. Judec. 13, 17.

cut vederea lui Durrmezeu: lar el schlopata cu piciorul sau,

32. Pentru aceca nu mananca fiii lui Israil vana amortita care este pre latimea coapsei, pana in ziua de astazt, ca a atins vana de pre talimea coapsel lui lacov ~i a amortit.

CAP. 33.

Lmpdcarea lui lacou cu lsav.

Si d1utand lacov cu ochii sai a , vazut pre Isav iratele sau viind sl patru sute de barba]! eu dansul, ~i a impartit Iacov copiii la Lia ~i la Rahila si la cele doua slulnlce.

2. $i a pus pre cele doua casniee ~i pre feciorii lor inainte, ~i pre Lia si pre copiii ei dlrtapola lor; ~i pre Rahila ~i pre Iosll mal pre urma,

3. Iar el a iestt tnalntea lor sl s'a tnchlnat la parnant de sapte orl pana s'a aproplat de Iratele sau,

4. Sl a . alergat lsav tntru lntlmpinarea lui, ~i tmbratislndu-l a cazu! pre grumazullui sl l-a saruta: Ioarte, ~'i plans era amandol.

5. Si diutand Isav a vazut femeile ~icopiii :;;i a zis: ce sunt acestea ? lar el a zis: pruncii, eu carl au mlluit Durnnezeu pre sluga tao

6. Si s'au aproplat slulnlcele !;1i Wi lor si s'au inchinat.

7. $i 's'a apropiat Lta :;;i fiii ei sl s'au 1nchinat; ~i du-pa aceea s'au aproplat Rahtla st lostl :;;i s'au in-

chlnat, .

8. $ia zis : ce sunt tie acestea toate taberile aces tea, Care am tntalnit? Iar el a zis : ca sa aile sluga ta har inaintea ta doarnne :

. 9.~lar Isav a zls: am eu multe irate, ttne-tl tu pre ale tale.

10. Sl a zis lacov: de am ailat har tnalntea ta, prlrneste darurile din rnalnlle mete, ca pentru accasta am vazut lata ta, ca ~i cum ar vedea

33. 1. 32, 6.

clneva Iata lui Durnnezeu sl-rni va Ii rnie binevoitor.

11. Prlrneste btnecuvantartle mete care am adus tie, ea rn'au miluit Durnnezeu sl am de toate; -sll-a sHit pre el de-a luat.

12. ~i a zls: sculandu-ne sa mergem impreuna.

13. $i a zis lui: domnul meu stie, di copiii mel sunt micsori st oile si vaclle sunt fatate,. deci de le voi sill sa mearqa, intr-o zl vor murl toate vitele.

14. Mearg~ dornnul meu inaintea sluqel sale, sl eu voi vent tncet pre urrnji dupa cum voi vedea ca pot copiii mel, pana voiu vent eu la dornnul meu in Seir.

15. $i a zls Isav: voiu lasa cu tine din oamcnll ce sunt eu mine, iar el a zis: pentru ce aceasta? Destul este di am aflat har tnalntea ta doamne.

16. Si s'a tntors lsav in ziua a'ceea pre calea sa la Sclr,

17. Sl Iacov s'a dus la corturt ~i si-a Iacu: lui acolo case, !?i vltelor sale corturi, pentru aceea a chemat nurnele locului aceluia: corturl,

18. $i a venit Iacov in Salim cetatea Sichimilor, care este in pamantullui Hanaan, cand s'a intors din Mesopotarniea Siriei; si a tabarif 1n lata eetafii.

19. $i a curnparat 0 parte din fa- . rina, undest-atntlns eortul sau, dela Emor tatal lui. Sihem, ell 0 suta de mlei.

20. $i a tacuracolc altar, ~i a chemat pre Durnnezeul lui Israll,

CAP. 34.

Uciderea Sichimitilor.

s a iesit Dina lata Liei, care 0 a nascut lui Iacov, ca sa cunoasca f~tele lacuttorllor.

11. 1. Imp. 25, 27. 34.1.30,21.

2. Si 0 a vazu! pre ea Sihem Iectorul lui Emor Eveul dornnul pa~

mantulul, !?i luand-o a dorrnit cu ea ~i a smerit-o.

3. Si s'a Iiptt de sufletul Dineifetel lui lacov, ~i a iubif pre Iecloara vorbindu-i dupa cugetul ei,

4. GraB-a Sihern catre Emor fatal sau zlcand: ia mle pre lata aceasta de sotie.

5. ~i a auzlt lacov cum a pangarit Ieciorul lui Emor pre Dina lata. sa, si feciorii lui erau cu vttele ln camp, ~i a fiiCut Iacov pan a au venit ei.

6. Si a ie~if Ernor fafal lui Sihem la lacov ca sa-i vorbeasca,

7. lar feciorii lui lacov au venit dela camp, ~i daca au auzlt s'au urrtilit, ~i s'au turburat oamenli !?i s'au tntristat foarte; cact lucru rusines a Iacut tntru Israil dormind eu lata lui lacov, ~i nu va Ii a~a.

8. Si a gr~!t lor Emor zfc~nd:

.

Sihem Ieclorul meu a ales cu su-

Iletul sau pre lata voastra, datl-o deci pre ea lui femee.

9. ~i va tneuscriti eu noi : fetele voastre datt-le noua, st letelc noa-

. ,

sfre luatl-le Ieciorilor vostri.

10. St tntre not lacuili, !?i pamantul iafa lat este tnaintea voastra, U:icuiti ~i va hraniti pre dansul, ~i agonisiti intru el.

11. ~i a zis Sihem catre fatal ei ~i catre hatH ei: sa ailu har inatntea voastra :;;i Cf vetl zlce vom da. 12. Inmulti]! zestrca Ioarte, ~i voiu da cat Yeti zice rnle, de-rnl vef da rnie copila aceasta femee.

13. $i au raspuns Icclorll lui lacov lui Sihem ~i lui Emor tatalul sau cu tnselactune, ztcandu-le : di a pangarit pre Dina sora lor.

14. ~i a zis lor Simeon ~i Levi fratii Dinei: nu vorn putea sa facem cuvantul acesta, sa dam pre sora

7. 2 lege 22, 21.

noastra la Om netaiat tmprelur, c! este ocara noua.

15. Numai tntr'aceasta ne vern asemana voua ~i vom lacul intre vol, de Yeti face ca not ~i voi, ca sa se tale tmprejur foala partea barbateasca,

16. Sl vorn da Ietele noastre voua, ~i din Ietele voastre vom lua noua iernei !?i vom taCUt la vol, ~i vom fl ca 0 sernlntle.

17. Iar de nu neveti asculta, ca sa va t~Heti Imprejur, vorn lua lara noastra st ne vorn duce.

18. Sl au placu! cuvlntele tnaintea lui Emor si tnatntea lui Sihern, ieciorul lui Emor.

19. $i n'a zabovit tanarul a face cuvantul acesta, pentruca lubea pre Iata lui Iacov, ~i el era mai mare decat tof cali crau in casa tatalu! sau,

20. Si a venit Emor si Slhern te-

. .

ciorul lui la poarta cetafii lor, ~i au

grait cafre barbefll ceUWi lor zicand:

21. Oamenii acestiatn pace sunt cu not, sa laculasca pre pam ant ~i s~ aqoniseasca tntru el, ~i pamantul iata larg este Inatntea lor, ietele lor sa le luarn noua Iernei, ~i ietele noastre sa le dam lor.

22. lntr'aceasta nurnai se vor asemana' naua oamenii, ca sa lacuiasea cu nol si sa lim un popor, de se va taia tmprelur la noi toata partea barbatcasca, precum !?i ei sunt t5iefilmprejur.

23 Si vitele lor si cele cu patru Pici~a;e sl averile ior au nu vor n ale noastrc? Numal tntr'aceasta sa ne ascmanam 10F st ei vor lacul cu noL

24. Sl au ascultat pre EQ10r ~i pre Sihem ieclorul lui tof carii lntrau pe poarta cetalii lor ; ~i tot barbatul s'a taiat Imprelur trupul sau.

25. ~i a lost tn ztua a treia cand erau In durere, au luat cei doi fe-

25. 49, 5, 6.

ciori ai lui lacov, Simeon ;;i Levi fratii Dinei, fiecare sabia sa, ~i au intra! In cetate Hir! tern ere ~i au omortt -; toata partea barbateasca.

26. ~i pre Emor ~i preSihem Ieclorul lui t-au ornortt cu ascutltul sabiel: ~i au luat pre Dina din cas a lui Sihem ~i au ie~it ..

27. $i fiii lui lacov au intrat preste eel raniti si au prada: cetatca, tn care au pangarit pre Dina sora lor. 28. $i olle lor ~i boll lor ~i asinii lor :;;f:ca.te erau tn cetate ~i cate erau in camp le-au luat.

29. Sitcate trupurile lor, ~i tcata aqonlseala lor, ~i Iemelle lor le-au robit, ~i au [elutt cate erau in cetate st cate erau tn case.

3O.$i a zts Iacov catre Simeon ;:;i catre Levl: urit rn'att facut, ca sa fiu diu tuturor celor ce lacuesc pamanful: ~i In tlananei ;:;i tn Ferezel ~i eu puttn sunt cu numarul, sl de se vor aduna asupra mea, rna vor lata ~i volu pterl eu ~i casa mea.

31. Iar ei au zls: au doara ca cu

o curva vor tral cu soara noastra?

CAP. 35.

Mo ar t e a Rahilei.

s au zis Dumnezeu catrc lacov:

,scoaUi ~i te suetn locul Vetil :;;i lacueste ac010 ;:;i fa altar lui Durnnezeu celui ce s'au aratat tie, cand fugeai dela lata lui lsav iratele tau.

2. Sl a zis Iacov casf sale sl tuturor ce19~ce erau cu sine: ridicati din miilocul vostru pre dumnezeii cei.stretnl carll sunt cu voi, !?i va cur!titi:;;i vaschimbaf hainele voastre.

3. Si sculandu-ne sa ne suim In Vetil ~i s~ facem acolo altar lui DUmnezeu celut ce m'au auztt in zlua necazului, eel ce au fost cu mine ;;i m'au mantuit in calca pe care mergeam.

30. Esit'e 5, 21.

35. 1: 28, 12, 13; 31, 13. 2. Bsire 34, 13.

I

4. Si a dat lui Iacov pre dumnezeii cei streini carii erau 1n matnlle lor, ;;i cerceli care erau In urechile lcr.s! t-au ascuns lacov suptterevlntuldin Sichim, ~i t-a pierdutpan!

1n zlua de astazt. .

5. ~i s'a ridicat Israll din Sichim ~i a lost frica lui Dumnezeu preste celatile cele de prin preiurul lor,~i n'au alerqat pre urma fiilor lui Isratl,

6. $i a venit lacov tn Luza, care este in pamantul lui Hanaan numit Vetilet fot . poporul care era cu el,

7. $i a zldi! acolo altar ;;i a numit nurnele locuIui: Vetil, pentruca acolo s'au ararat Durnnezeu lui, cand iugea el dela Iatalut Isav Iratelut sau,

8. $i a rnurit Devera dolca Revechei :;;i a ingropat-o mal [os de Vetil supt stelar, ~i a numit lacov numele lui: steiarul [alei, .

9. Si s'au arata! Dumnezeu lui lacov tnca tn Luza, cand a venit acolo viind din Mesopotamia Siriei, ~i l-au blnecuvantat pre el Durnnezeu .

. 10. $i i-an zls Dumnezeu lui: nurnele iau nu se va mat cherna lacov, ct lsrall va fi nurnele tau,:;;i au numit numele lui: Israll,

11. $i au zis Dumnezeu lui: eu suntDumnezeul t~u, creste ~i te inmulteste, neamurl ~i adunarl de neamuri vor Il dintru tine, ~i imparati din coapsa fa vor test.

12. $i pamantul care l-am da1 lui Avraam st lui Isaac, fie l-am dat pre el, al tau va fi, ~i sernintiei tale dupa tine voiu da pamantul acesta.

13. ~i s'au suit Durnnezeu dela dansul din locul in care au\grait cu dansuL

14. $i a pus lacov stalp de piatra In locul in care au grait eu el Dumnezeu, stalp de ptatra si-a turnat preste el vln :;;i avarsat preste el untdelemn.

7. 13, 3. 10. 32, 28. 11. 1, 22, 28; 46, 3;

48, 4. 13. 17, 22. 14. 28, 18. '

15; ~i a chernat lacov numele 10- cului in care au grait cu dansul Dumnezeu: Vetil.

16. ~i sculandu-se lacov din Vetil a tntins cortul sau rdlncolo de turnulDader, ~i a lost cand s'a apropiat de Havrata, ca sa vie ta E-, frata a nascutRablla, l?i greutate a avuttnnasterc.

17. ~i a fost cand a nascut ea eu greu,a zls ei moasa: cutcaza, di ~i acesta ifi este fiu.

18.$i a fost cand isi da ea sufletul, eli murea, a chernat numele. lui: fiul durerii mele, tara fatal sau l-a numit pre dansul: Veniarnin.

19. $i a murit Rahila ~i s'a ingropat in calea Efratului, acesta este Vitleim.

2O.~i a PUS Iacov stalp pre mor-

rnantul el, acesta este stalpul mermantulut Rahllet pana in zlua de astazt..

21.~i a lost cand a lacut: lsrall in parnantul aceta a mers Ruvin :;;i a dormit cu Valla [iltoarea taHHui sau lacov, ~i a auzlt lsrail ~i diu s'a ararat inaintea iui.

. 22, Sl erau fiii lui Iacov dolsprezece.

23. feciorii Liei eel dintatu nascut al lui Iacov : Ruvin, Simeon, LeVI, luda, Isahar, Zavulon,

24; $i feciorH .Rahilei: Iosii .~i Veniamin.

25. $i Ieclortt Vallei slujnica Rahilei: Dan ~i Njitali.

26. Sl feciorii Zelfei slujnica Llei:

Gad :;;i Asir. Acestla sunt Ieclortt lui lacov, carii s'au nascut InMesopotamia Siriei.

27. $i a venit Iacov la Isaac ta- f flU sau la Mamvri in cetatea dimpului: acesta este Hevron in parnantullui Hanaan, unde a Uicuit Avraam ~i Isaac.

2615. 28, 19. 19.48,7. 23.49,8. 25.30, 5. • 30,10. 27. 23, 19; 37, 1.

28.$i au fost zllele lui Isaac, care a trait ani 0 sut! optzeci,

29. Si slabind Isaac a murttsi s'a adauslatTg!t neamulsau b!ttran ~i plinde ztle, stl-au ingropat pre el Isav si.Iacov feciorii lui.

CAP. 36,.

N'e a m u ! lui Isav.

A cestea sunt nasterlle lui Isav, ace-

sta este Edom. c r

2. SiIsav sl-a luat lui Iemei. din fetele Hananctlor: pre Ada lata lui Elom Heteul ~i pre Olivema lata lui Ana Ieclorul lui Sevegon Eveul.

3. St pre Vasemata lata lui Ismail

sora lui Naveot. .,

4. Sl a nascut Ada lui lsav : pre Elifas; si Vasemata a nascut pre Raguil.

5~~i Olivema a nascut pre Ieus ~i pre Eglom ~i pre Kore, Acestla sunt Ieciorli lui lsav, cari s'au n!seut lui In pamantul Hanaan.

6. St a luat Isav pre femeilesale stpre Iectorti sai st pre fetele sale, ~i toate ·trupurile castl sale sl toate avertle sale ~i toate vitele ~i toate catca avut st toate cafe a .agonisit in pamantul lut Hanaan; ~i s'a dus Isav din parnantul ttanaan, dela lata lui lacov fratelui sau,

7. Pentruca erau averile lor mai rnulte decaf sa poata lacul tntr'un loc, l?i pamantul in carelacutaunu-I putea cuprinde pre ei de mulflmea avertlor lor.

S. St a lacuit lsavtn muntele Seir.

lsav acesta este Edom. \

"9. Acestca sunt nasterlle lui Isav tatalut lui Edom in muntele Seir.

10. ~i aces tea sunt numele fiilor lui Isav: Elifas fiul Ad.~i iemeii lui· lsav, ~i Raguil fiul Vasemaret femeii lui Isav.

29. 25,8.

36. 2.26, 34. 4.1. Paralip, 1, 35. 6. 32,3 • 7.13, 6. 8.32, 3. 10. 1. Paralip, 1, 35.

11. ~i s'au nascut lui Elllas teciori : Ternan ~t Omar ~i Sofar ~i Gotom ~i Kenez.

12. ~i Tarnnaera tiitoarc tul EliIas fiul lui Isavst a nascut lui EliIas pre Arnallc.iacestta sunt Ieciortt Adei femeij lui lsav.

13. $i acestia sunt ieciorii lui Raguil: Nahot ~i Zare l?i Some ~i Maze. Acestia crau Ieclorll Vasematei fe-

",

meii lui lsav.

14. ~i acestta sunt Iectortt ouvemil femeii lui Isav, care a fast fat~'lui Ana feciorul lui Seveqon, !?i . a nascut lui Isav: pre Ieus ~i pre leg 10m ~i pre Kore.

- 15. Aee~tia sunt capetentllc fiii lui lsav, fiii lui Elilas celut tnfaiu nascut al lui Isav : Dornnul Ternan, Domnul Omar, Domnul Sofar, Domnul Kenez,

16. Domnul Kore, Domnul Gotom, Domnul Amalie, acesttasunt Domnii lui Elifas tn p~mantul ldumeti, acestla sunt Iili Adei.

17.$i acestia sunt Hii lui Raguil fiului lui lsav: Dornnul Nahot, DomnulZare, Dornnul Some, Domnul Moze, acestla sunt Domnii lui RaguH tn pamlmtui Edomulul.acestta sunt feciorii Vasematet femeii lui Isav.

18. $i acestta sunt feciorii Olivemii femeii lui lsav: Dornnul lcus, Dornnul leqlom, Domnul Kore, acestla sunt Domnii Olivemii fetei lui Ana femeii l~ lsav,

19. Ace~1ia sunt iectortt lui lsav, ~i acesna sunt Domnii lor, acestia sunt feciorii lui Edorn,

20. ~i acestia sunt feciorii lui ;5eir Horeului celui ce lacueste paman1ul:

Lotan, Soval, Sevegon, Ana,

21. Sl Dison ~i Asar ~i Rison, acestla sunt Domnii Horeului feciorulul lui Seir tn piimantul lui Edom. 22. $i au fost feciorii .lut Lotan:

20. 2 Lege 2, 12; 1 Parallp, 1, 38.

rton sl.Eman, iar Sora lui Lotan:

Tarnna,

23. $f acestia sunt feciorii lui So-

val: Golarn ~i Manahat ~i Ohevil ~i Safar ~i Omar.

24. St acestla sunt Iectortt ·lui Sevegan: -Aie ~i Ana. Acesta este Ana carele a aflat pre IarninIn pustie, cand pa~tea astnii lur Seveqon fataluis~u.

25.$i acestla sunt feciorii lul.Ana:

Dison ~i Ollverna lata lui Ana.

26. $i acestia sunt fedorii lui Dison: Arnada ~i Asvan ~i ltran st ltarran .

27. St acestla sunt Ieciorll lui Asar:

Valaarn ~i Zucarnst lucam.

28. $i acestia sunt Ieclortl lui Rison: Os ~i Aran.

29. $i acestrasunt Domnii lui liorri:

Dornnul Lotan, Domnul Soval, Dorn-

nul Sevegon, Dornnul Ana, _

30. Domnul Dison, Domnul Asar,

Domnul Rison, acestta sunt Domnii lui Horrt tntre domniile lor, in pElmanful Edomului.

31. $i acestta sunt tmparatii, carii au tmpar~tit tnEdorn mal 'naintede a impi:irati tmpara: in lsrail,

32 $i a tmparatit tn Edam Valae Iectorul lui Veor, ~i numele CetatH lui: Denava,

33. $i a murlt Valac, sltn 10cu1

lui atmparatH Iovav Ieciorul lui Zara din Vosora.

34. $1 a murtt lovav, ~i in' locul lui a imparalU Asom. din pamantul Temanllor.

35. ~i a murit Asom, ~i in loeul lui a impara1itAdad Iectoral lui Vp.rad, eel ce a taiat pre Madiam in campul lui Moav, ~i numele Cet~fii lui: Ghetem.

36. $i a murlt Adad, ~i in locul lui a imparafit Sam ada, din Maseca. 37. ~i a murit Samada, ~i a tmparatit dupa el Saul din Roovot de la_ng~ rtu.

31. 1. Paralip, 1,43. 37. Fac. 10, 11.

38. ~i a murit Saul, ~i a imp~rafit dupa el Vallenon fiul lui Ahovor.

39 Si a murit Vallenon feciorul lui Ahovor, ~i a 1mp~r~fit dupltdilnsul Arad feciorul lui Varad, ~i nurnele ceHitii lui: Fogor,;;i nurnele femeii lui: Meteveil, lata lui Matrait tectorul lui Mezoov.

40. Aeestea sunt numele Dornnilor lui Isav 1ntru sernlnjlile lor, dupa locurtle.Ior tntru tartle lor st tntru neamurile lor: Dornnul Tarnna, Domnul Golla, Domnul leter,

41. Dornnul Olivemas, Dornnul llas, Dornnul Finon,

42. Domnul Kenez, Jomnul Ternan, Domnul Mazar,

43 •. Domnul Maghediil, Domnul Zafl1~i'-il'Ace~tia sunt Domnii Edomului, f ~ cele zidlte in p~mantul aqonis"l~f.lor. Acesta este lsav fatal Edomului.

CAP· 37.

Visurilt ~i oinderea lui Iosif.

Iar Iacov U'icuHl in pamantul, undc a fost s~la~luit Isaac tatal sau, in pamantul Hanaan.

2. St acestea sunt nastertlc lui lacov, eamI-era 10sH de saptesprezeee ani, ~i pa;;tea. oile tatalul sau eu {ratii sai, Hind fanar, eu feciorii Vallii ;;i eu Ieciortt Zelfii femeile tatalui sau, ~i~· 'au parit pre Iosn cu Iapta rea c~rre· ·IsraH tatal lor.

3. lar lacov lubea pre losil mal mult decat pre toti Ilii sai, pcntruca fiu de b~franefe era lui, ~i l-a Uicut lui haina pestrt[a. :

4. ~i vazand frafii lui, dl preelIubeste tatal lor mal rnult decaf pre toti fiii sat, l-au urtt pre el, ~i nu puteau grallui nlrnlca de pace.

5. ~i in somn vaza.nd losif vis, l-a spus. Iratilor saL

40. 1 Paralip. 1,51. 37. 1. 35, 27. 5. 42, 9.

6. ~i azls lor: ascultatl visul acesta care l-am vi-sat:

7. Mi se p~rea di voi leqati snopl 1n mijlocul campulu], ~i s'asculaf snopul meu ~i a statut drept: ~i Incunlurandu-l snopli vostrt, s'au In .. chlnat snopulul meu.

8. Iar frafii lui au zis: audoar tmparatind vel imparatl preste not, s'au domnind vei dornnl preste noi? ~i au adaos mal mare ur~ asupra lui pentru visele lui ~i pentru cuvintete lui.

9. $i a vazut alt vis, ~! l-a spus tatalui s~u ~i Iratllor s~i, sl a zls: iaf~ am vlsat alt vis, curn dt soarele ;;i luna ~i unsprezece stele se tnchlnau mie.

10. Si l-a certat faun sau.. zlcandu-i : ce este visulacesta care ai visat? Nu cumva vom venl, eu ;;i muma fa ;;i Iratii tai s~ ne tnchlnam tie - pre pamant?

11. ~i l-au plsmult fratii lui; iar tat~1 sau a p!zif cuvantul,

12.~i s'au dus tratH lui s~ pasca olle tatalui lor In Sihem.

13. ~i a zls lsrail catre 10sH: iat! fralii' aa pase oile in Sihem, vlno, s! te Irimi] la dan~ii, ;;i el l-a zls: iat~ eu.

14. Sl i-a zis Israil lui: mergi *i vezi de sunt san~to~i fratH 1!i ~i olle, si-ml spunc: ;;i l-a trimis pre el din valea Hevronului, ;;1 a venit in Sihern.

15. $1 l-a allat pre el un om, rataclnd pre camp, sil-a tntrebat omul ztcand : ce cautl?

l6. lar el a zls: pe iratii mei caut, spune-ml unde pasc oile?

17. ~i I-a zls omu1: s'au dus de aid ca t-arn auzit pre ei zlcand: sa

p,

merqern in Dotalmvsi s'a dus lostl dupa fratii s!i, ~i i-a aflaf In 00- talm.

18. Iar ei vazandu-I pre el de departe pa.n~ a nu se apropia de da.n~ii,

gandeau rau, ca sa-l ornoare pre el. 19. $i a zis ~ieeare catre tratele sau : iat! vlsatorul acela vine.

20. Acum dar veniti sa-l omortm, ~i sa-I arundimttnfr'o groapa, ~i vom zicc: hiara rea l-a mancat pre el, ~i vom vedca ce vor fi vtsurtle lui.

21 •. $i auzlnd Ruvin l-a seos din t11~\nile lor, ztcand : s~ nu-l luam vleaja.,

22. $i a zls lor Ruvin:sa nu varsati sange, aruncati-l tntr'o groapa de aces tea care este in pustle; Jar mana sa nu va pune{i pre el,dt cerca in ce chip il va scoate pre el din maintle lor; ~i sa-l dea ratalui sau,

23. Dect a lost cand a venit losti la frafii sai, ei l-au desbracat de halna cea pestrita, cu care era tmbracat. 24. $i luandu-l l-au aruncat in groapa, iar groapa era desarta, sl nu ave a apii.

25. Apoi ei au sezut sa manance paine, si cautand cu ochll au vazut, ~i iata caUitori lsrnalltenl veneau din Galaad, ~i camtlele lor ,indircate de t~maie !?i de ra~inil' ~i de smlrna, ~i merqeau sa. .se poaeare in t:ghipet.

26. Si a zis luda cafre Iratii sai : ce Iolos de vorn ucide pe Iratele nostru ~i vom ascunde sangele lui? 27. Veniti sa-l vindem Ismalltcntloracestora, iar malnlle noastre sa

:f •

nufie pre di\isul, dl Iratele nostru

~i trupul nostru este, !?i au. ascultat fratii .lui.

, 28. $i trecand pre acolo .o~m~pi Madiamiteni negutatori, l-au tra~.~i l-au scos pre Iosli din. groapa, ~i l-au vandut lsmailtenilor eu douazecl de auri, !?tl-au dus in Eghipe1.

29. ~i s'a tntors Ruvlnla groapa, ~i n'a v~zut pre losll in groapa, !?i sl-a rupt halnele sale.

21. 42, 22. 27.39,1; 40, 15. 28. Ps.104, 17; Pap. Hp. 7, 9. 29 • .u, 13.

30. Sl s' a tntors la Iratlt sili, ~i a zls : balaiul nu este, dar eu unde mil voiurnai duce?

i 31.$i/ luand ei hatna lui Iosil au [unqhlat un ed de capra, !?i muiara haina lui In sange.

32. ~i ali trtmts halna cea pestrtta, sl 0 adusera tatalu! lor, !?1 zlsera : aceasta oam atlat, cunoaste de este halna Ilulul fau; au nu ?

33. Si a cunoscut-o, ~i a zis : haina fiului meu este, hiara Fea l-a mancat pre el, hiara l-a rapit ;pre .Iosil, 34. $i sl-a rupt Iacovhainele- sale, !?i a pus pre mijloeul lui sac :;;i a plans prefiul sau zile multe.

35. St s'au adunat toti teetoru ~i letele lui, ~i au venit sa-l manglie, si nu vrea sa se mangaie-; ?i-rw.rl:

y ~~.

ca rna voiu pogort tn lad k'" \'t~ plEingand, sil-a plaTts pre el ~\\ .s:.tt&-.wt."

36. lara Madiamitenii au vandut pre losif In Eqhipct lui Pentelrl dregatorul lui Faraon, ·care era mal mare' preste bucatart.

CAP. 38.

"'"."

Iuda si Tamar,

Si afost tn vremea aceta. 5' a po, gortt Iuda dela iratiis3i.!?i a veniLpana la un om Odolamitean anume Iras.

2. $ia vazut acolo Iuda 0 fata a unul om Hananeu anurne Sava, ~i a luat-o pre eel Iemee, ~i a intrat

la ea. . .

3.~i zamlsllnd ea a nascut fe-

". " ~t

clor ... ~i .. fl chern at . numele lurlr.

4. $i iara zamlsllnd a nascut Ieclor, !?i a chernat nurnele lui Avnan.

5. $i adaogand a nascut inca -al treilea lector, sl a chernat numele lui SHorn, ~i ea era tn Hasvi eand t-a nascut pre el,

.33. 42, 13; 44, 28. 34. 44, 13.

38. 2. 1 Paralip, 2, s. .3. 46, 12. 4. Nu. merli 26, 19. 5. 1 Parahp, 4. 21.

6. $i a luat luda iernee lui Ir celui tnHii nascut, carela numele era

Tamar. '.. ...

7. $i a Iost Ir eel mial nascut al

lui luda dtu-rinaintea Domnului, ;;i I-au ucis pre.el Durnnezeu.

8~ $i a, zls luda lui Avnan : intr~ la Iemeia Iratelui tau, ~i ta-o pre ea Iernee, ;;i rididi samanta Iratelul tau.

9. Si cunoscand Avnan, di nu va Ii samanjae lui, cand merqea la femeea lratelul sau v~rsa pre p~mant. ca sa nu dea s~rnanfa Iratelut sau. .' 10. ~l rau s'a ararat lnalntea lui Oumnezeu,penfruea a facuf aceasta, ;;i l-a omorit ;;i pre acesta,

11. Si a zls Iuda catre Tamar noru-sa: sezl vaduva tn. casa tatalul tau, pan-lice vacreste mare Silom Iectorul meu, ca se tcmea ca nu eumva sa moara ;;i acesta ca ;;i Irati! lui ;~i rnerqand Tamar a sezu! in casa taUnui sau,

12. ,$i au treeut zile multe, ;;i a murit Sava Ierneea lui Iuda, ~i mangaindu-se Iuda, s'a suit la cet ce tundcau otle lui, el ;;i lraspastcrul lui Odolomtteanultn Tamna.

'13. ~i s'a spus Tamarei nurorii sale .zlcandu-I: tata socrul tau se sue in Tamna sa funza olle sale.

14. St ea dezbracand de pre sine, halnele cele de vaduvle, s'a tnvali! cu brobcdelntcul :;;i s'a infrumusefat ~i a ;;,azlJ la porftle Enanulut, care este in calea Tamnei, ca a vazut cum.ca Stlom. a crescut mare, ;;i el n'a .dat-o lid Iernee ..

15. $i vazand-o pre ealuda, a so~ cotit di este 0 curva, dt ea s'aacoperlt tala sa, ~i n'a cunoscut-o,

16. Sl s'a abatu! la dansa din calc, ;;i i-a zis ei: lasa-ma sa intru la tine, ca n'a .cunoscut-o cum ea este noru-sa, iar ea a zls : ce-mi vel da . de vel intra la mine? .

6. 1 Paralipvz, 3. 7. Numerll 26, 19.

8. 2 lege 25, 5j Mat. 22, 24j Mat'c. 12. 19. 16. Levit. 18, 15.

17ilar el a .. zls i eu tti voiu trtmite un iedde capra din oile mele, Iar ea a zis : da-mi arvuna pan~ vei trimite tu.

18. Iar 121 a zls : oe arvuna iti votu da? Iar ea a zts: tnelul t~u ~i gherdanul ~i tolaqul care-tieste 1n man~, ~i i-a dat el, ~i a IntratIa '-ciansa; sl ea a luat in pan Ieee dela et·:

19. !;ii sculandu-se ea s'a dus, s'a dezvali1 de brobodelnie, ~i s'a imbracat cu hainele cele de v~duvie.

20. $i a' trirnis Iuda iedu1 de capril prln mana pastorulu! sau Odolomiteanul, ca sa ia dela femee arvuna, ~i n'a allat-o pre ea.

21. $i a tntrebat pre oamenii din loculacela ~i a zls lor: unde este curva care a lost in Enan langa cale? lar ei au zls: n' a lost ai cl curva,

22. Si s'a tnapoiat la Iuda ~i a zis: n'am aflat, ~i oarnenii locului zie ca nu este 'acolo curva,

23. $i a zts Iuda: [ie-le pre ele; cl.ca nu curnva s~ lim de barlocura, eu am trlmls ledulacesta, ;;i tu n'al afla1-o...·

24. '~i a Iostdupa a treia lunas'a spus lui Iuda, zicand: a curvit Tamar noru-ta, sl iata are in pantece din curvle, iar Iuda a zis: scoatcti-o pre ea, ~i s! se arza. ~

25. ~i dupace s'a adus ea, atrt-. mts la soerul sau,' ztcand ea.: din omul, a cui sunt acestea, am eu in pantece,~i a zis: cunoaste al cui este ineluL;;i gherdanul ~i t~agu1 acesta.

26. ~i a cunoscut luda, ~i a zis: s'a tndreptat Tamar rnai mull decat mine, pentruca nu 0 am dat pre ea lui Silorn Ieciorului meu, ~i n'a mai adaos a 0 cunoaste pre dansa.

27. St a lost cand era s~ nasca, erau gemeni tn pilnfecele et.

28. ~i a Iost cand na~1ea ea, unul a seos tnalnte mana sa, ;;i luand

26. 1 Paralip 2, 4. 27. 25,24; Mat. I, 3.

moasa rosu, a legal 121 manalui,zicand: acesta va tesl mat 'nalnte,

29. Apoi a tras tnapot mana"i ti1dat~ a Iestt fratele lui, lar ea a zls: pentruce s' a rupt pentru tine gard 7 ~i 'a chernat nurnele lui Fares.

<; 30. $i dup~ acesta a ie~it fratele lui 121' a caruia mana era rosul,' ~i a chemar numele lui Zara.

CAP. 39.

Iosif in Eghipet $i curiiiia lui.

Si 10sH s'a adus tnEghipef, '~i l-a , cumparat pre el Pcntelrl dreqatorul lui Faraon eel mal mare preste bucatarl, barbat eghiptean, din malnile Ismalltenllor, carl l-au adus pre el acolo.

2. $i era Domn ul cu 10sH, ~i era el barbat tndemanatlc, ~i a lost in casa la st!ipanul sau Eghipteanul.

3. $i ~tia stapanul lui, di Domnul era cu dfmsul, sl ori cate face ~1" Domnul le sporeste in rnatntle lui. ,. 4. $i . a allat Iosll har Inaintea sf!panului sau, sl i-a placut lul ~i 1"21 pus pre el preste casa sa, ~i toate cate avea el le-a dat pre mana lui losif. ,

5. $i a fost dupace l-a pus preel prestecasa sast preste toate cate aves el, a blnecuvantat Domnul casa Eghiptea1)ului pentru Iostl, st a fost btnecuvantareaDdhinulut intru toata

. avutta lui, tn cas! ~! In tartna lui.

6. $i toate eateavea el le-a dat tn mainile lui 10sH, ~i nu ~tia deale sale nimic, afarade painea ce.rnanca el, ~i era Iosil bun .lachip . '~i lrumos 121 121111 Ioarte ..

7. $i a fast du.pll acestea Iemeta stapanului saua pus ochii salpre losll, sl a zls lui: culca-te eu mine. 8. lar el nu vrea, ~i a zis femeii ~stapanului sau: daca stapa.nul meu

30. 1. Paralip 2, 4. 39.1.37, 28 •.

pentru mine nu cunoaste nimie, din care sunt in casa lui, ci toate care are el le-a daf in mainile mele.

9. !;ii. nu esie tl1 casa aceasta nlmie, care s~ nu fie supt mine, nici 5'21 luat dela mine nlm!c, afara de title; pentruca tu e~fi Iemeea lui, ~i cum volu face acest euy'anrrliu, ~i s~fpae~fuesc inainfealui Dumnezeu?

10. !;ii vorbind ea lui Iosil tn toate zilele, el nu ascultade ea, casa se -culcest s~ se impreune cu ea.'

n. !;ii a lost tnrr-o zt, aintrat 10- sii 111 casa, ca s:i-~i Iaca lucrurlle sale, '$i niminea nu era tn launtru din eel de casa."

12. !;ii ea l-a apucat de haine, zicand: dormi ell mine, iarel llis~ndu-st hainele sale tn malnlle ei, a fugH ~i a testtalara,

13. ~i a fost daca avszut ea ea sl-a lasat hainele sale in rnainile el, a fugit sl a teslt afar~,

14. A chernat ea pre eei de casa ~i le-aqratr lor ztcand: vcdetl, c~ a bagaf 121 noisluga evreu, ea sti-~i bata-ioc de noi, care a Intrat Ia mine ~i a zis: dormi eu mine, ~i eu am strigaf cu glas mare.

15. Si auzlnd el c'am tntilta:t illasul meu ~i am strigaf,' lasandu-;;i hainele sale Ia mine a,{ugH ~i a teslt aiara, ',,;

16: Si ea a tinut halnelela ,sine pana ce a ventr sdipantil acasa .

. 17. Si a vorbit lui dupa cuetntele acestea zlcand: a intrat 121 mine sluqa cea de evreupre care l-a! bagat la f nol, s~ rna batlocoreasca, *i a zis rfiie: dorml-vol cu'tlne,

18; Si daca a au zit c'am tnaltat glasut meu st am strigat, Uisand hainele sale 121 mine, a iugit $i a ie~it alara,

, 19. Sl a lost cum a auzit sfapanul lui cuvintele femeii sale, cafe Ie-a gr!iif catte dansul zlcand: a~a

12.2 Imp. 13, 11.

rni-a Uicut sluqa ta, s'a aprlns de manie.

20. ~i 'luand st!panul pre Iostl, l-a bl1gat 1n temnifa in Iocul In Care se fineau legatii tmparahllui tnchlsl acolo in femni,i!. c

21. $1 era, Domnul eu Iosll, l?i a varsa! preste el mila, ~i I-a dat lui hat tnaintea celut mai mare preste temnita.'

22. ~i eel mal mare prestctemnita a-dar pre mana lui losil fernni'f'Cl,;;i pre fofi cei osanditi carl erau tn ternnlta, ~i to ate cate se Ukeau ac010. el le iacea.

23. Sl nu ~tia eel mai mare preste ternnlta nimica de ternnita penfru el, dt toate erau pre mana lui losif, pcntruca Domnul era eu dansul st dHefaeea el, Domnul le spores in matntle lui.

CAP. 40.

lost.! talctu§fe vlsuri 111. iC11tnif/1,.

·'.1"

Sl (i' fast dupa cuvlntele acestea eel

J mai mare preste paharnicii imparatulut Eghipetului ~i eel rnai mare preste 'HidUorii de paine au gre;;it Domnului lor, tmparatulut Eghipetului.

2. ~i s'a rnanlat Faraon pre amandoi _drega'torii sat, pre eel mal mare preste pahamici ~i pre eel mal mare preste faditorii de paine.'

3. Sl I-a 'pus pre el sup! paza in temnif_1n locul undcera Iosll,

4. ~i mal mareleternntttt i-a dat pre ei lui Icsil, ~i le-a sluiit lor. ~i au fast ei vr-o cateva zile in temnita.,

5.~i au vazut arnandol vis "lntr'o noapte: ;;i vederea vlsulut celul mat mare preste paharnicl, l?i acelut mal mare preste HtditQrii de piHne al

20. Ps. 104, 18; 40, 3. 22. Pap. Hp.1, 9;

Intel. 10, 13. •

40. 3. 39, 20.

imparatului Eghipetului, carl erau tn femniti:i, era aceasta,

6. lntrat-a la ei· losll dtrntneata ~i i-a vazu' turburatt. ';

7. ~i a tntrebat pre dregaforii lui Faraon, carl erau -cu el tn temnifa la Dornnul lul, 'zical1d: ceeste ca Ietele voasfre sunt asUizi posornorite 7

8. lar ei au zls lui: vis am vazut, ~i nu este cine sa-l ta1cuiasdi': '!?i a zis lor Icsll: aunu este prin Dumnezeu aratarea lor? Spunetl-ml dar mie.

9. $i eel mal mare preste paharnicl aspus visul sau lui losll, ~i a zls: ln somnul meu era vietnaintea mea.

10. ~i In vie erau trel vile, !?i 0- draslind scoteau vUistari cu sfruguri cepit.

11. $i paharulIul Faraoneratn mana mea, ~i am luat strugurele ~i l-am stors in paharul lui Faraon, ~i am dat paharul tn mana lui Faraon.

12. Iar Iosti t-a zis. aceasta este ta.1cuirea lui: cele tret vile, 'rei zile ,sunf.

13. Inca trei zlle, ~i-~i va aduce amlnte Faraon de boeria fa, ~iiara~ife vapune tntru martrea-paharnlclel tale, ~i vei dapaharul lui Faraon in mana lui dup! boerta ta eearnai dlnainte, precum eral cand turnai vin,

14. Ci-tt adu amlntede mine pentru tine, ~and va Ii bine tie, ~i s:i tact eu mine mil~ ~i ~! aduci aminte de mine lui Faraon ~i s~ m~ scott

dtntr'aceasra tnchtsoare. \ f

15. Peniruca Iurat sunt din p!. manful Evreilor, ~i aiel n'am Iacut nlmlc, ct rn'a aruncat tn groapa aeeasta.

16. $i a vazu: eel mai mare' pre-

8. 41, 16. 14. Neemia 5, 19, 13, 31. Luc. 23, 42. 15. 37, 2S.

ste Hiditorii de paine, c~ drept a tiHcuit, l?i a zls lui losll: sl eu am vazut vis :l?i mise parea di trei cosuri de paine rldlcam pre caput meu.

17. Sl in cosul eel mai deasupra erau dee toate Ielurlle, de care tmparatul Faraon manca, lucru Uicuf de paine, $i pasarlle cerului mancau ccle ce erau in cosul eel deasupra capulut meu,

18. ~i raspunzand Iosil a als lui: aceasta este talcuirea: cele trel cosuri, trei zile sunt.

19. Inca trel zlle, ~i va lua Faraon capul tau dela tine, ~i te va spanzura pre lemn, st vor manca pasarile cerului camurlle tale.

20. Si a lost in zlua a treia era ziua nastertilul Faraon, ~i a facut ospa] tuturor slugilor sale, ~i st-a adus aminte de boerla paharntculul, ~i de boeria Uiditorului de paine, tn mijlocul slugilor sale.

21. $i pre eel mal' mare prcste paharnlci I-a asezattn boeria lui, ~i a dat paharul in mana lui Faraon.

22. lar pre eel mal mare preste Ukaforii de paine l-a spanzurat, duf}a cum ,Ie-a HUcuit lor losif.

";"23.., $1 nu sl-a adus arnlnte cel mal mare ,preste paharnlcl de losil, ci l-a ultat pre el.

CAP. 4'1.

Inc'll/are • .., lui losif pri« talmaci1'ea 'visttt;ilqJ" lui Farao11.

.

Si a tost dupa dot ani de zile Fa, raon a vazur vis: se parea lui, di sf~ tanga rlu,

2. $i iata p~rea ca din rtu se suiau saptevacl Irumoase la chip ~i alese la trupuri, ~i pa~1eau pre tarmuri.

3. Sl alte sapte vacl se sulau dupa

20. Estit: 2, 18.

acestea din rtu urtte la chip ~i slabe la trupuri, ~i pastcau langa vaclle cele de pre marginea rtulut,

4. $i vacrle cele sapte urtte ~i slabe la trupurt, au mancat de tot pre cele sapte vacl.Irumoase (a chip ~i alese la trupuri,~i s' a desteptat faraon.

5. ~i a vlsat a doua -oara, :;;i iata cresteau dlntr'o radacina sapte spice alese ~i bune,

6. $1 alte sapte spice supriri strlcafe ~i palite de vani rasareau,d.upa dansele,

7. Sl splcele cele sapte suptirl !;ii p~mte de van! au inghifit pre.cele sapte spice alese ;;i pllne, ~i s'a desteptat Faraon, ~i era vis.

S. $i s'a Iacut dlmineafa, :;;i s'a turburat sufletul lut, ~i trimitand a chcmat ,pre t01italeuiloiii Eg.hipetului 9i pre totl tn,eleptH lut, ~i le-a spus lor Faraon visul sau, ~i nu era cine sa-l H\1cuiasdi lui Faraon,

9. $i a grail eel mal mare' preste paharnici cafre Faraon zlcand : de pacatul rneu lmi aduc amlnte astazt,

~- . ~ : ~.

10. Faraon s'a manla! pre sluqlle

sale, ~i ne-a pus pre noi supt paz! in casa celui mal mare preste bucatari, pre mine ~i pre eel mal mare

prestcpalne, '

11. Si am vazut amandot vis intr'o noapte, eu si el,fiecare dupa vtsul sau am vazut;

12. Si era acolo eu not un tanar evreu, sluga al celul mai mare preste bucatarl, ~i t-arn spus lui, iar el ni le-a talcuif noua,

13. ~i a fost precurn ne-a tiUcuit noua, a~a s'a ~i inta.mplat; eu sa fiu asezat in boerla mea, lar acela sa fie spanzurat.

14. ~i trtmltand Faraon a chernat pre lostt st-l scoasera pre dansul din tcmntta, ~i it rasera pre dansu}, ~i-i schtmbara tmbracamlntea lui, ~i a venit la Faraon.

15. $i a zts Faraon dHrelosif: vis am vazut, ~i nu este cine sa-l ta.lcuiasdi; ~i eu am auzit zlcandu-se de tine, ca tu dadi auzi vi-

. surile, le talcuesu.

16. Si raspunzand 10sH lui Faraon, a .zis: fara de Durnnezeu nu se va raspunde mantuirea lui Faraon. 17. $i agrait Faraon lui lostlztcand : in sornnul meu mi se parea ca stau pe tarmurile rtulut.

18:~~i parea ca din riu se sulau sapte vaci frumoase -Ia chip ~i alese Ia trupuri si pa~teau pre 1armurl.

19 .. f?i iafa ~i alte sapte vacl se suiau, dupa ele din rlu, rete ~i urite la chip ~i slabe la . trupuri, decat care n'am vazut mai urtte in tot pamanful Eqhlpetulul.

2O.$i vacile cele sapte urite ~i slabe la trupuri, au inghitit de tot pre cele sapte vaci dinfai bune ~i alese,

21. $i au intrat ·in par.tecele lor, ~i nus'au vazut ca intrase in pantecele .lor, :;;i chipurile lor erau urtte ca ~i mai 'nainte, ~i destcptandu-ma, am adormit.

. 22. $i -arn vazut iara:;;i in somnul meu, :;;i tata parea casaote spice pline :;;i bune cresteau dlntr'o radacina.

23. Si alte sapte spice suptlrt, strtcate ~i palttcde van 1 cresteau [lindu-se de dansele.

24. $i au it1ghitit cele sapte spice suptirl ~i paltte de vant, pre cele sapte spice bune :;;i pline; dect am spus talcultortlor, ~i n'a fost cine sa-mt lalcuiasca.

25. $i a zis Iosif lui Faraon : visul lui Faraon unul este, Dumnezeu a aratat lui Farson cele ce va face. 26. Cele sapte vaci bune, sapteani sunt: :;;i cele sapte spice bune, sapte ani suat, visul lulFaraon unul este.

.

---,--

16. 40,&.

. 27., $i cele sapte vacl carese sulau dupa ele, ~Elpte ani sunt, cele sapte spice supsn ~i palife de vant, sapte ani sunt, vor fi sapte ani de

fuamet~ . .

28. lar cuvantul care am zls lui Faraon, cit Dumnezeu a aratat lui faraon cele ce va face:

29. lata in sapte ani va fi lndestulare rnulta tn tot p~rnantul Eghipetului. ,_

30. ~i dupa acestla vor vent ~apfe ani de Ioarnete, ~i vor uita de. indestularea ce a Iostln tot Eghipe1ul, ~i va topt Ioametea p~mantul.

31. $i nu se va cunoaste tndesiularea prepamanl de Ioametea ce va Ii dupa aceasta, di va li mare Ioarte,

32. Iar visul lui Faraon a lost Indoit, pentruca adevarat este cuvantul eel dela Durnnezeu, sl va grab) Dumnezeu a-l face pre el.

33. Acum dar cauta om tntelcpt ~i priceput, si-l pune malmare preste pamanful Eghipefului.

34.$i sa faca Faraon, st sa randuiasca mai marl preste pamanf, ~i sa stranaatoate rodurlle pamantului Eqhlpetuluitn eel saptaanl-de

indestulare. . ::

35.Si sa adune toate bucateleacastor sapte ani buni ce vln, si sa adune grau supt mana lui Faraon, st s~ se pazeasca bucate in·cetafi.

36. Sl vor Ii bucatele cele pazite pre parnanttn cet sapte ani ai foametet.care va Ii 1'n paIflantul Eghipetutut, ~i nu se va strica pamantul de loamete.

37. Si a placut cuvantul \tnaintea lui fa~aon ~i tnalntea tuturor slugilor lui.

38. Si a zls faraon tuturor slugilar sale: au doar vern afla om ca acesta, carele are Duhul lui Dumnezeu intru sine?

39. ~i a zts Faraon lui losif: de vreme,ce Dumnezeu a aratat tie toate

acestea, nu este om mal 1nfelept ~i mai priceput decaf tine.

40. Tu veifi malmare preste casa mea, sl de' cuvantul fliu va asculta 10t poporul meu, nurnai scaunul voiu avea eu 'mal pre sus decaf tine.

41. $i a zts Faraon lui Iosll: tata te pulu pre tine astaz! preste tot p~manful Eyhipefului.

"42. Si luand Faraon lnelul din mana sa l-a pus in mana lui Iosll, ~i l-a tmbracat pre el cu halna de vlson, ~i a pus Ian] de aur tmpie[urul grumazului lui.

43. ~i l-a suitpre dansul incarul eel de al dollea dintr'ale sale, ~i

a strtqat tnatntea lui vestltorul, ~i l-a pus preste tot pamantul Eghipetului,

44. $i a zls Faraon lui losif: eu Faraon, afar!. ,de tine nimenea nu va ridica mana sa preste tot pamantul Eghipetului.

45. Sia numit Faraon numele lui losif: Psontomlanih, ~i i-a dat pre Asineta lata lui Peteirl Preotul .Iltopolel, sa-i fie Iernee,

46. Sl los it era de treizect de ani cand a statut tnaintea lui Fai aon tmparatul Eghipefului, ~i a ie~it Iosif dela lata lui Faraon, ~i a umblat tot plimant,ul Eqhipctului.

47.,$i a iac~t pamantul bucate tntru ace! sapte ani de tndestulare.

48. $i a~ adunat ioate bucatele celor sapte ani" tntru care era tndestularetn pamantul Eghipetului,.~i a pus bucatel~ in ceta.ti, bucatele campurilor celor din prejurul cefalii le-a pus tntr'tnsa.

, 49. Si a adunal Iosil grau, ca nislpul m~rii, cat nu pufea sa-l numere, ca era mult Ioarte,

50. $i mai nainte de ce a venit aeei sapte ani de Ioarnere a avut losit dol Ieciorl, pre care i-a nascut

40.45, 8j ps. 10,., 20j 113, 7j Pap. ap, 7,10. 41. 4:5, 26. 43. 45, 9. 49. 32. 12. 50 • .c.6,

ZO; -48, 5. .

lur Astneta fata lui Petefri Preotul Illopolel. .

51. Sl a numit losil numele eelui iniai n~scut,'Manasl, zlcand: cam'a Ukut Dumnezeu a uita' toate dureril€ mele sl toate ale tat~lui meu.

52.~i numelecelut de al doilea l-a numitEftaim, zicand : c~ m'a inalfat Durnnezeu in p~lmalltul srnerenlel mele.

53. Sl au trecut eel saptc ani de tndestulare carl au 1'051 in llam~mtul EghipetuluL

54. $i au tnceput cet sapte ani' de Ioamete a vent, dupa.cum a zlsIosift ~i s'a Iacu! foamete tn tot p~manful, tar in tot cuprinsul Eghipetulut era paine.

55. $i aflamanzit tot plimantul Eqhipetului, st asfrigat poporul cafre Faraon pentru paine,' ~i a"zis Faraon tuturor Eghiptenilor: mergeti la losif, ~i ce va zice voua Iacefi. .

56.$i foametea era pre {ala a" tot pamiintul, ~1 a deschls losif toate jift1itile, ~i vlndea tuturor Eghipte-

nilor. ' 1

57. $i toate {arile au ventttn Eghipet sa cumpere dela 105ft pentrue! se tntarise lcarnetea-preste tot p~mantul.

CAP. 42.

Fiii lui Iacov mcrg in Egltipet.

Si vlizand lacov, ca se vinde grau , in Eghipe1, a zls Ieclorllor sai: pen truce va lenevlfi?

2. lafM am auzu, ci1 este grau tn Eghipet: pogoriiti-va acolo ~i cumparatt-ne putlnele bucate, ca s~ tratm ~i sa nu murtm.

3. ~i s' au pogorit cei zece frati ai lui Iosii sa cumpere gra'u din Eghipet.

54. Ps. 104, 16. 56. 42, 6. .,7. 12, 10. 42. 1. Fapt. lip. 7, 12.

4. lar~ pre Veniarnln frafele lui losH nu I-a trirnis ell .oftatii sai, di a zts: ca nu curnva s~ sUibe9sc~ pre cale.' '

5. Sl au venit fecioriilui lsrall s~ cumpere cu eel ce veneau, pentruca . era Ioarnetc In pamantul ltanaan.

': ~

6. Iar Iosf era rnai marele pa-

mantului.vel vlndea la tot poporul paman1Ului, ~i venlnd fra1ii lui losti, s'au tnchtnat lui eu lata la pamant.

.7. $i va:zand' losf pe Irati! sai i-a cunoscut, ~i s'a Hkut strein de cittre ei, ~i le-a gr~it lor aspru, sl le-a zis: deunde ali venit? Iar ei au zls: din 'pamantul Hanaan, sa cumpaTam bucate,

8. u$i a eunoseut losll pe Iratii sai,"iar el nu l-au cunoscut pre el.

9. ~i st-a ,adus arnlnte Iosli de visurlle sale, care le-a vazutsl a zls ler.iscoade sunteti, afi venit s~

cercstt carle tarH 7 -

10. lar ~i au zis: nu Doamne, slugile tale am venit sa cumpararn bacate.

11. Toli suntern iii aiunut om.de pace suntcm, noi.slugtle tale nu 'suntern iscoad€.,

12. ~t a zls ' lor Iosif:Nu 1 Ci afi venit sa vedetl cararile pamantului acestuia,

13. lar ei au zls: dolsprezece frafi suntcm sluqlle tale tn pamantul ltanaan, ~i eel mal tan~r cu tal~l nostru este astazt, Iar celalt nu trae~te.

14. St .~- zls lor 'loslk-aceasta este ce am gdiit voua zicand ca iseoade sunteti.

15. Intr'accasta va ve]! arat~, pre sanatatea lui Faraon, nu vet! i~~l de aiel, pan~ dind Iratele vostru eel mal H\nar nu va venl alct.

16. Trirnitef pre unul dintre voi ~i aducef pre Iratele vostru, tar vol veti Ii la oprcala panace sevor -

4. 43, 20. ·6. 41, 40, 56; 43, 26. 7. 43, 1; 44, 19. 9. 37, 5-9. 13. 37, 33. 15.43, 3, 5.

arl!ifa cuvlntele voastre de vorblf adevarat au' ba: lar de nu pre sanatatea lui Faraon.Icu adevarat iscoade

suntetl. . ",

17.~i I-a pus preei supt paza trei. zlle.

18. ~i le-a zls lor a trela zi: facefi aceasta, ~i vef Ii vii, di eu ml:i tern de Dumnezeu.

19. De suntetl de pace, un irate al vostru sa se opreasca supt paza, jar voi mergeti, ~i_ ducef graut vostru, care l-af ct:fmparaf.

20. ~i pre Iratele vostru eelmai tanar sa-l aducefi la mine, ~i se vor crede cuvlntele voastre, Iar de nu, Yeti mud; ~i ei au Hieut asa.

21. St au zis Iiecare catre Iratele sau : a~a este, ca tn p~cat suntern not pentru Iratele nostru, c~ I1U ne-a fost mila de nccazul sufletulut lui, cand ne ruga pre nol, ~i I1U l-am ascultat pre dansul, pentru aceasta a venit preste nol nevoea aceasta,

22. Sl raspunzand Ruvin a zis lor: nu v'arn gr~it voua, ztcand: nu facett nedreptatebalatulut, ;;i nu rn'af ascultat? $iiata sanpele lui se cere.

23. ~i el nu stlau cum ca losll ti intelege, pcntruca prln talmaclu vorbea eu ei.

24. Sl tntorcandu-se dela ei 10sH a plans, ~i iarl:i~i viind la ei' ~i le-a vorbtt lor, ~i a luat pre Simeondintreei, ~i l-a legal tnaintea lor. '

25. $i a poruncit losilsa le urnple sacii lor de grau, l?i argintul fiecaruta s~-l pue in sacul sau, ~i sa le dca de aluns mancare pre cale;

~i s'au facuf lor a~a. \ .

26. ~i ei puind graul pre aslnll lor; s'au dus de acolo,

27. Sl dezleqand unul sacul sau sa dea mancare aslnllor sai unde au odlhntt, a vazut leg~ifura arqlnfului sau ~i era la gura sacului.

18.50, 19. 20.43, 5. 21.44, 16; ps. 49, Z1. , 22. 37, 21, 22.

28. ~i a spusfratllor sat: rn] s'a tnapotat arqintul, ;:;} tata-l in sacul meu, ;:;i . s'a spaimantat lnlrna lor, si s'au turburat ztcand unul cafre altul : ce au lacut aceasta Dumnezeu noua ?

29.~i au venit la Iacov fatal lor in pamantul Hanaan, st au spus lui

. .

toate dHe s'au tntamplat lor zlcand:

30. Oratt-a ornul, Domnul pamantului, catre nol aspru, ;:;i ne-a pus pre n01 in paza,· ca ~i cum am Ii mers sa iseodim paman1ul.

31. $i nol am spus lui: de pace suntem, nu suntem Iscoade,

32. Doisprezece frati suntem,fiii tatalut nostru, unul nu este, iar eel mal mie eu tatal nostru este astaz! in pamantul ttanaan,

33. $i a zls noua omul, Domnul pamantulu): tntr'aceasta voiu cunoaste, ca sunteji de pace, pe un irate al vostru lasati aiel cu mine, iar graul care l-a]! curnparat penfru casa voastra luati-l ;:;i va ducetl.

34. St aducetl pe Iratele vostru eel mat tanar la mlne.vst voiu cunoaste, cum ca nu suntetl iscoade, ei suntett de pace, stpe fratele vostruvotu da voua, ;:;i in tara veti negu1afori.

35. Si a fast cand au desertat ei sacii .: 10r, legatura eu arqintul fiec~ruia . .era tn sacul sau, ;:;i au vazut leg::itur,ile cu argintul lor, ei ~i tatal lor, ~i s'au spalmantat.

36. $i le-a zls lor lacov tatal lor: pre mine m'af1Uicu1 fara de iii: lasll nu este, Simeon nu este, ;:;i pre Veniamin sa-l luaji? Asupra mea au lost toate aces tea.

37. $i a gdii t Ruvin tatalu! s~u: zicandrpre amandol teciorli mei sa-i omori de nu-l volu aduce pre ella tine, da-I pre dansul in mana ~ea "i eutl volu aduce pre ella tine.

38. tar el a zis : nu se va pogori

28. Neemla 6. 16. 36.43, 14. 38.44, 20, 29.

Iiul meu eu voi, penfrudl fratele lui a rnurlt, ~i elslnqur a ramas, ;:;i de se va l.lltampla lul sa slabeasca in calea pe care veti merge,imi vejt duce batranetile mele eu tntristare In lad.

CAP. 43.

Fiii lui Iacov merg in Eghipet cu Veniamin ..

Si s'atntartt foametea pre pamant, I 2. Sl a fast dupace au sHiT;:;it de rnancat graul, care l-au adus din Eqhipet, le-a zts tat!l lor: dueefi-va iadi;:;i de cumparaf nouli pu[lnele bueate.

3. Iar luda a graH lui ztcand :: eu [urarnant s'a marturlsit noua ernul, Domnul pam3ntului, zlcand :I!U veti vedea lata mea de nu va 'venl eu vol iratele vostru eel mal. tan~r._.

4. Decl de vei trlmite pe Iratele nostru eu nol, ne vom pogori,~Hi vom cump~ra tie bucate,

. 5. Iar de nu vel trlrnite pe iratele nostru eu not, nu vern i merge, pentruca ornul a graU noua zlcand: nu veti vedea Iata mea de nuva Ii iratele vostru eel mai tan~r cu, vol.

6. ~i a zls Is rail : de ce mt-a]t facuf rau spulnd omului, e~ mai aveti vol st.alt irate?

7. lar ei au zls: tntreband a Intrebat pre not omul,· ~i de neamul nostru, ztcand: de trae~fe tnd! tatal vostru? $tdemai avetl vot lrate? !$i am spus lui dupa tntrebarea aceasta, au stlut-am, c! ne va zlce noua: aduce]l pre lratele vostra ?

S. $1 a zts Iuda dttre Israil fatal lor : trimite batarul ell mine, ;:;i sa ne sculam sa mergem, ca sa tralm ;:;i sa nu murim, ;:;i noi ~i tu ;:;i foat! gloata noastra.

9. Eu 11 volu lua pre dansul, din

43. 2. 44, 25. 3. 42, 15 •. 5. 42, IS, 20; 44, 23. 7. 42, 7; 44, 19.19. 44, 32.

mana mea cere-I, de nu-l voiu aduce la fine, ~i de nu-l votu pune tnalntea ta,gre~it sa fiu Inairttca fa in toate zilele.

to. C~ de nu ne-arn Ii zabovU acum, ne-arn Ii tntors de dona ori.

11. Si a zis Israil fatal lor: de este a~a, accasta Iacefi.lua]t din rcadele pamantului in vasele voastre ~i ducef ornulut darurt. ra~ini1 ~i rnlere ~i tamaie ~i srntma aleasa ~i terevint ~i nuci.

12. ~i arqlntul tndoitluaf In m~iinile voastre, ~i arqintul ce vi s'a tnapotat .tn sacii vostrl luafl-l cu vot, ca nu curnva sa fie qresala,

13. !)i< pre fratele vostru luatl-l, ~i sculandu-va mergeli la .acel om.

14. ~i Durnnezeul meu sa dea voua har tnalntea ornului, ca sa lase pre lratele vostru celalt ~i pre Venlamln, ,di eu precum am dimas tara de lli, fara de iii am ramas.

15. $i luand barbatf darurile acestea ~1" arglntul tndolt, au luat in maintle lor ~i pre Veniamin, sl sculandu-se s'au pogorit in Eghipef ;:;i au stahlf inainfea lui Iosil,

16. Si i-a vazut Josli pre et st pre Yertiarntn tratelcsau eel de 0 marna. ~i a" zis eelui mal mare preste .casasa : bag a pre oamenii acestla in casa, ~i [unqhie vite ~i gateste, cacu mille vor manca oamenii paine la .arnlazaz].

17. Sl afacu: ornul dupa cum i-a zis losit, si a b~gat pte oameni in casa lui Hfsif. .

18. Si vazand barbatii ca-ibaga

.

in casa lui Iosil, au zis: pentru ar-

gintul, care s'a tnapoiat in sactl , nostri dintaiu, pre nol ne b"aga !rtl:iuntru, ca s~ ne napastuiasca ~i sa ne ia pre noi sluql, ;:;i aslnll nostrl. 19. $i rnerqand ei la omul ce era

preste casa lui losll, au grait lui tn usa casii, zicand :

14. 42. 36; E~i~ 12, 36.

20. Ruuamu-ne Doamne: pogoritunc-am intaiu sa curnparam bucate,

2L ~i a fost la tmoarcere cand trebuia sa poposlrn.arn deschtssactt nostrl, ~i iafa arqlntul Itecaruta tn sacul lul, argintul nostru drept rnasurarl-arn adus tnapol in malnlle noastre.

22. St alt argint am adus cu not, ca sa ne curnparam bucate, ca nu stirn cine a pus argintul in sacii nostri.

23. Si le-a zis lor: mila voua, nu va terneti, Durnnezeul vostru ~i Dumnezeul parinfllor vostrii au dat voua comori in sacii vostrt, si argintul vostrutntocrnat il am, sl a scos pre Simion lael.

24. ~i a adus apa sa. se spele picioarele lor, ~i a dat de mancare asinilor lor.

25. lar ei au gafit darurile pana a vcnl Iosli la amtazazl, ~i au auzlt, c~ acolo va sa pranzeasca.

26. $i a intrat Iosti in casa, ~i au adus lui darurile ce Ie aveau in mainile lor 'in casa, ~i s'au inchinat lui cu .Iata la parnant.

27.$i I-a tntrebat pre ei : cum va allati? $i a zls lor: sanatos este fatal vostru bafranuiJ de care ali

spus, dl tnca trae~1e? .',

.28. Iar ei au . zis: sanatos es te sluga 1 a', tann nostru Indi 1ra_e,~te, ~i a zls el: binecuvantat esteornul acela lui Dumnezeu, iar ei plecandu-se s'au tnchlnat lui.

29. ~i cautand Iosll eu ochii sai a vazu! pre Veniamin Iratele sau eel de 0 muma, *i a zis: acesra est~ iratele vostru eelmat 1anar, pe care ati zls, ca-l veti aduce la mine 1 ~i ei au zls .lui : acestaeste adevarat: . iar el a zis lui: Durnnezeu sa te mtlutasca Itule.

30. ~i s'a turburat lcsii, ~i se Hipea lnirna lui pentru Iratele sau, si

20 .• 2, 3. 24.18, 4; Luc, 7,44. 26 •• 2, s,

diu fa s~ ptang~,~i intrand in c~mara a plans acolo.

31. ~i dupace s'a spalat pe obraz, lestnd alara s'a sHipanit, ;;i a zls: punett paini.

32. "~i au pus lui sinqur, si lor , deosebi, '~i Eqhlptenllor c e tor ce mancau eu el deosebi, pentruca nu puteau Eghiptenii manc2l paine cu Evrell, d1 uraclune este aceasta la EghipteniO'

33. Si a sezut tnalntea lui eel Intai nascut dupa batranetele lui, sl celmai tanar dupa tineretele lui, ~i se mirau 'oarnerttt, fiecare catre Iratete sau,

34. ~i el au luat parti dela dansul pcntru sine, iar partea lui Veniamin de cinci ort a fost mal mare decaf acclorlaltt, ;;i au baut ~i s'au vesellt cu dansul,

CAP. 44.

Spaima1ttarca fraiilor lui Iosif,

Si a porunclt Iosif celui mal mare ,presfe casa sa, zicand: umplef sacii oameni1or de bucate, dlte vor plltea rldtca, ;;i punetl argin1ul Itecaruta tn gura saculul,

2. $i paharul rneu eel de arqlnt punett-l tn sacul celui mal tanar, ~i prctul graului lui; ;;i a Uicut dupa cuvantul lui losif, pre cum a zls el.

3. ~i dupace s'a facut ziu~, a slobozit carnenli sl pre asinii lor.

4. Si ie;;iid ei 'din Cetate nu s'au dusdeparte7$i 10sH a zts celui mai mare preste casasa: scoala-te, ;;i alearga dupa oamenl.si sa-i tnfrunfezi pre el, zlcandu-le : pentnrce ml-ati

. raspUitit rele pentru bune 7 I

5. De ce ati Iurat paharul eel de arglnt, au nu este acesta din care bea Domnul meu? C!ci cu el ghiceste, TaU ali savir~it ceia ce ati iacut.

44. 4. Ierem. 18, 20.

6. ~i afHhtdu-i pre ei le-a zis lor dupa cuvlntele acestea.

7.)lar ei au zls lui: De ce grae;;te Dornnul cuvlntele acestea7 Sa nu fie ca slugile tale sa fi Iacut dupa cuvantul acesta.

8. De vremece arqintul, care l-am allat in sacll nostril, l-am adus tnnapol la tine din pamantulHanaan, cum am fifurat din casa Dornnului tau, arqint sau aur?

9. La care din sluqile tale vel afla paharul, aceta sa moara, ;;i n01 vom H robi Domnului nostru.

10. lar el a zls : pre cum .ztcef a;;a sa fie, la carese va alla paharul, acela sa fie rob, tar voi curativef Ii. 11. Si grabind a descarcat Iiecare sacul sau pre pamant, ~i fiecare a deschts sacul sau.

12. ~i a cautat dela cel 'mai bafran tncepand, pan! a venit la eel mai lanar, ;;1 sfar~ind a allatpaharul in sacul lui Veniamin.

13. Iar ei sl-au rupt halnele sale, ~i au pus fiecare sacul pe aslnul sau, ~i s'au tnapolat in Cetate.:

14~ ~i au intrat Iuda ~if'TatH lui la losll tnca fiind el acolo, stau cazut 'inaintea lui pre pam!rif :

15. $i le-a zls 10sH: IDe ce afi facut acest lucru7 Au n'ali snut, di un om ca mine ghice~te?

16. ~i a zis luda: ce vomraspun de DomnuluizSatr cevorn zice?

, Sau cumne VOUl Indrepta'7Ca Dumnezeu au allat: nedreptatea slugilor tale, iata suntem robi Domnului nostru st not, ';;i acela la care s'a aflat paharul. "

17. $i a zls losli: nu volu face eu cuvantul acesta, ci omul la care, s'a allat paharul, acela tmi va Ii rob, iar voi sa vl1 sul]! cu rnantulre 1a fatal vostru,

18. Iar luda aproptindu-se de dansuI a zis: rogu-te Doamne, s~ gdi-

13. 37, 29, 34. 14. ,4-2, 6. 16. 42, 21.

iasdi sluga fa tnalntea fa, ~i s.a nu te manii pre sluqa ta, di tu estt.dupa

Faraon. (;

19. Doarnne tu ai lntrebat pre stu .. gile tale, zicand: aveti tata aufrate?

20. Si nol am zls Dornnulut: cum e~ avem tata b~1tran, siare el prune de batranete mat tanar, ~i Iratele lui a murit, ~i elsingur a ramasde mums-sa, ~i tatal nostru pre dansul tl iubeste.

21. tar tu at zls slugilor tale: aduce]l pre dansul la mine, sa-l vaz. 22. Srarn zls Domnului : nu va putcabaiatul sa lase pre fatal sau, ea de ,va·lasa pre tatal sau va murl,

23. ~i tu ai zls slugilor tale: de nu se va pogorl eu voi frafele vostru eel mal tanar, nu Yeti mai vedea 'lata mea.

. 24. ~i 'a lost dind nc-am suit la sluqa fa' tatal nostru, am spus lui cuvmtele Domnului nostru.

25. St ne-azis noua tatal nostru: dueetbva 'iara~i de curnparatl pu[inele bucate.

26. lara noi am zls : nu vom putea stt nedueem; cl de va merge eu not frate[e nostru eel mal fanar, ne vern duce, pentruca nu vom' putea vedea fafa omului, de nu va Ii eu nol Iratele nostru eel mai fanar.

27. $i a zts tatal nosfrusluga ta, catre noi: voi ~ti1( di Ierneia doi

rni-a nascu(., ..

28. Sl a ieslt unul dela mine, ~i mi-a]! zis: ea l-aurnancat hiarcle, ~i nu l-am mai vazut pana acum.

29. Dect de veti luasl preacesta dela tata mea ~i se va lntampla: lui slabiciune pre cale, tmt vefl pogori b~tranetele rnele eu intristare tn lad.

30. Acurn dar de vern merge la sluga fa tatal nostru, ~i balatul nu va Ii eu nol, cact sulletul lui este nedeslipHde suiletul acestuta,

19. 42, 7; 43,7. 20. 42, 13, 38. 23.43, S. 25. 43, 2. 28. 31, 33. 29. 42, 38.

, 31. Vafi dupace va vedea el di nu estc baianrl ell .nol, va mud ~i vor duce stugile tale b1:ifranetele lui cu lntristare in lad.

32.' Ca eu sluga fa dela tafal 110- stru am luat pre balat ztcand :de nu-l volu aduce Ia tine, ~i de .. nu-l voiu pune pre dansul inaintea ta, vinovat sa ilu Inaintea tatalui mcu In toate zilele,

33. Acum dara eu voiu r~manea tie sluga pentru baiat, rob Dornnului: iara baiatul sa se duca cv Irajii s~i.

34. Caci cum rna voiu SUI la tafal rneu nefiind baiatul cu rroi? Ca sa nu vaz relele, care vor vcnl asupra tatalut meu.

CAP. 45 ..

Iosif se face cunoscut fratilor StU.

Stnu mal putea Iosl! sa se sfapa-

, neasca lnalntea tuturor eelor de tata; ci a zis: scoatef pre tof dela mine, ~i nici unul n'a statu: lnalntea lui Iosil, cand s'a facfit cuno-

seut eu fratii. sal, '

2. $i a slobozitqlas cu plangere, ~i au auzlt totl Eghipfenii, ~i s'a auzit ~i in casa lui faraon.

3. ~L a zis Iosl! catre iratii sai: eu sunt Iosil, traeste inca faUn meu? $i nu puteau Iraftt sawi raspunaa,

ea se tntrlcosau. _

4. ~i a zls Iosii catre iratii sai: aproplatl-va de mine, ~i s' au aproplat, ~i a zts : eu sunt losli iratele vostru pe carel-a]l vandutin\LghipeL

5. Deei acum nu va tntrlstatt, .nlcl sa va par2i rau, cact rn'ati vandut pre mine aiel, dt spre .Yieafa m'au trlmis Dumnezeu tnaintea voastra.

6. eli acesta este al doilea an de Ioamete pre pamant, ~iinca cinci ani tntru care nu va fi aratura niei seeeri~.

32. 43, 9.

45. 4. Fapt. Bp. 7, 13; PSt 104. 17.

5. 50, 20. - .

62

iT ACERRA 45-46

7. Pentrudi m'au trimts Durnnczcu Inaintea voastra, ca sa ramae voua rama~ifa pre pamant, ~i sa hranesc voua rama~ita mare.

8. Deci acurn nu vol m'att trimis aici, ci Durnnezcu, ~i m'au facu! ca un taia lui Faraon, ~i Damn a toaia casa lui, ~i stapan a tot pamantul Eqhipetului.

9. Grabifi dar de va ducef la tatal meu, !?i ziceii lui: aces tea zice Iiul tau Iosil, Uicutu-m'au Durnnczcu Domn a tot pamfmiul Eqhipetului, pcqoara-te dar la mine, sl nu zabovl,

10. ~i vci lacul In pamantul Ghcsem al Araviei, si vei Ii aproapc de mine tu !?h feeiorii ali ~i feciorii feciorilor tai, oilc tale "i boii i5i ~i dUe sunt ale tale.

11. $f te voiu hrani acolo, pentruca tnca cinct ani va mal Ii Icamete pre pamant, ca sa nu picri tu si Ieciorit tai si toate ale tale,

12. lata ochli vcstri vad !iii oehii lui Vcnlamin Iratelui mcu, ca gura mea gr~e~1e catre voi.

13. Spuuef dar tatalui rneu ioata slava mea cea din Eqhipct, ~i care ati vazut, !;'i grabind sa aduce]i pre fatal meu aici.

14. Si cazand pre grumazii lui Ventarnin iratclul sau a plans prcste dansul, st Venlamln a plans pe gru· mazti lui.

15. Si sarutand pre toti frafii sal, a plans preste dfm:;>ii, ;;i dupa acestca au graB ira1ii lui catre dansul, 16. Si.amers vestca In casa lui Faraon, zicand : venit-au fralii lui Iosil, !iii s'a bucurat Faraon ~i curtea lui.

17. Si a zis Faraon catrc Iosif: 21 Irajilor tai, accasta Iacett: umple]i poverile voastre, si merqc]t In pamanful Hanaan.

18. $i luand pretatal vostru ~i averile voastre, veniti la mine, !?i VOlU da

8, 41, 40. 9. 41, 43; Fap. Rp. 1, 14. 14. 46, 29,

voua din toate bunaH~tile Eghipe1uiui, ~i veti nlanca rnaduva pamantului.

19. Si ttl pcrunccste acestca: lua!i-va cara din pamfll1iul Eqhipetului, copttlorvcstrt ~i femeilor voasire, :;>i luand pre tatal vostru, veniti.

20. ~i sanu va .para rau de uneltele voastre, ca toate bunatatile Eqhipetului ale voastrevor Ii.

21. $i au racut a!iia icctorli lui Istail, :;;i le-a dat lor Iosii cara dupa cum a zis Faraon imparatu', ~i Ie-a dat lor si merlnde pre calc.

22. $i tuturor le-a dat dOlla randuri de haine, iar lui Veniamin i-a dat trei sute de aurl, si ctncl randud de haine.

23. St iaialui sau a trimis ca accstea ~i zecc asini, cari purtau de reate bunafatile Eqhipctului, "i zece catari, carl sa duca pzlini tatalui san pre cale,

24. $i a slobozit losil pe iratH sai, ~i s'au dus, !?i le-a zis lor; sa nu v~ manletipre cale. '

25. $i s'au suit din Eqhipet, ~i au venit In pamantul Hanaan Ia lacov fa tal lor.

26. Si au spus lui, zlcand: ca fiul tau losH trae~fe ~i sfapane;;fe prestc tot pamantul Eqhipetulut, $i s'a spatmantat 111 cuuctul sau lacov, penfruca nu le credca lor.

27. ~i t-au gr~Ht lui tcatc ccle zise de Iosli, care zisesc lor, !?i vazand carate trlmise de losil, ca sa-l duca pre dansul, s'a tncalzl: eu viea1a duhul lui laeov fatal lor.

28. $i a zls Israil: destul este mie,de traestc 'inca iiul meu Iosil, merqc-voiu si-l voiu vcdea pre dansul mat 'nainte de ce voiu mud.

CAP. 46.

CIUdfMia 1U'i Iacou £11 Effhipct. s sculandu-sc Israil,el ~i toate , ale lui, a venit la iUniana judi-

26. 41, 41. 28. 46, 30, 46. 1. 26, 23. .

---~---~----------"~~--- ----

FACEREA 48

-- --------~--- ----_ ------_

rnantului, ~i a Hicut jer1Ui Durnnezeulul tatalu! sau Isaac;

2. ~i au zls Dumnezcul lui lsrail in vedcnia nopti! gr~Hnd: Iacove, 121- cove, iar cl a zis: ce cste?

3. Sl i-au zis lui: eu sunt Dumnezeul parintilor tzU, nu te feme a te pogor! in Eghipet, ca nearn mare te volu face acolo.

4. Si eu rna voiu poqor! cu tine in Eqhipet, si te voiu inalta pan a In sHir;;it, :;;i Iosif l!?i va Dune m~Hnile sale pre ochn taL

5, $i s'a sculat lacov dela ffmlana [urarnantulu), ~i au luat fm lui lsrail pre tatal lor ~i avcrile ;;i Iemetle lor In carale care le-a trirnis losii, ea sa-l aduca pre dan sul,

6. $i luandu'si averea lor ;;i {oail:! aqonlseala, care aqontsise in pamantul Itanaan, a intra! In Eqhipe: Iacov, ::;;i toata samania lui ell dansul,

7. fiii ~i Wi iiilor lui cu dansul, ietelc 9i ietele ietelor lui sl toata samsnta lui au lntrat in EghipeL

8. ~i acestea sunt numelc iiilor lui Israil, carl au intra! in Eghipet Impreuna cu lacov fatal lor, Iacov si Iiii lui, cel intaiu nascut al lui Ia-

,

coy: Ruvin.

9. Si fiB lui Ruvin: Enoh sl Fa-

. .

les, Esron si Harrnl,

10. ~i Hii lui Simeon: Iemuil si Iamin, Aod ~i Ahin sf Saar ;;i Saul Ieciorul Hanantenct],

11. $i iili lui LeVI: Ghirson, Kat ~i Merari.

12. Si fiii lui Iuda : Ir :;;i Avnan ;;;i SHorn ~i Fares :;;i Zara : si au murit Ir !?i Avnan in pamanlul Hanaan, ~i ieclorli lui fares au fast Esron ~i Iemuil.

13. Sl Iiii lui lssahar : Tolasi Fua :;;i Asum !?i Sarnvran,

2. 31, 11. 3. 35,11, 12; 47, 27; 48, 4.

5. 49, 33; Pap. flp. 7, 15. 6. Ps. 104, 22. 7. Isaia 52,4. 8. Esire 1, 1, 2, 9. 6,4; Nu" mer. 26, 5. 10. Esire 6, 15. 11. E~ire 6, 16. 12. 38 3; tParal, 2, 3; Mat. 1, 3. 13, 1 Pad ralip, 7, 1.

14. Si Ilii lui Zavolori : Sercd :;;i Alton ~i Ahoil.

15. Accstia sunt ieciorii Lici, pe cart I-a nascut lui lacov In Mesopotamia Sirici, ~t pre Dina lata lui, toate suiletele, feciori si ictc treizeci !?i trei,

16. $i Iiil lui Gad: Salon ;,;i Anghis :;;i Sanis ~i Tasovan :;>i Aldis ~i Aroidis ~i Arcilis.

17. Si Iiii lui Asir : lernna, Iessua ;;;i Icul ~i Varia :;;i Sara sora lor. lar flii lui Varia: Hover ~i Mclhiil.

18. Acestia sun! fiB Zellii, pe care

o a dat Lavan Liei Ierei sale, care a nascut pre accstia lui Iacov, ~asesprezcce suilete.

19. Si Iiii Rahilci Iernef lui Iacov: 10sH ~i Veniarnln.

20. Si au iosr Hil lui Iosi! In pamanful Eqhipetului, pe carii i-a nascui lui Asineta lata lui Peteirl prcotul Iliopolci : Manas! ~i Eirairn. ~i au iost iiit lui Manasl, pre carl i-a nascut lui jiitoarea Sira : Mahir, si Mahir a nascut pre Galaad, tara Wi lui Eirairn Iratcle lui Manasl : Sutalaarn ~i Taam, Iar Hii lui Sutalaarn:

Edam.

21. Iar iiii lui Vcniamin : Vala ::;.i Vohor slAsvl]. Si a lost iiii lui Vala:

Ghlra :;;i Neeman ~i Anhis ~i Res ~i Marntlm ~i Oitmtm. Iar Ghir i a nascut pre Arad,

22. Acesttaeunt tiii Rahilei, pre carl i-a nascut lui lacov, toatc suilctele optsprezcce.

23. lar fiii lui Dan: Asorrr,

24. $i nu lui NeftalL: Asiil $i Goni si lssaar ;;i Selim.

25. Acesria sunt Wi Vallet pe care

o a dat Lavan Rahilei fem sale, care a nascut pre acestia lui lacov, toate sutlctele sapte,

26. lar toate suiietele, cari au in-

14. Num. 26, 26. 16. Num. 26, 15.

17. 1 Paral, 7, 30. 20. 41, 50. 21. 1 Paral 1, 6 ~i 8, 1. 24. 1 Paral, 7, 13. 26. 2 lege 10~ ZZ.

FACEREA 46-47

. frat cu Iacov 'in Eqhlpet, carl au ie!?it din coapscle lui, alara de Iemelle Ieciorllor lui lacov, toate suiletele sasczecl !?i sasc.

27. Si Iecloril lui Iosif,cari s'au nascut lui In pamaniul Eqhipetulul sullcte noua, Teate suiletele easel lui Iacov, care au intrat cu Iacov In Eqhipet, saptezeci ~i cinci suilcte.

28. Si pre Iuda l-a trirnis tnaintca sa la Iosil sa-l tnttmptne pre dansul la ceratca Iroilor 'in pam~mtul Ramesi.

29. $i tnharnand 10sH carale sale, s'a suit irttru lntlrnpinarca lui Israil tatalu! sau la cetatea lrollor, ~i vazandu-l pre 121 a cazu: pre qrumazul lui, ~i a plans cu planqcre rnulta.

30. $i a zis Israil cafre lostl: voiu mud de acum, de vrerne ce am vazut lata ta, ca tu Inca tdie!?ii.

31. Si a zls Iosti catre fratH sai : suindu-rna voiu spune lui Faraon, !?i voiu ztce lui: fratii mel ~i casa tatalut meu carl au Iost In pamantul ltanaan, au venit 121 mine.

32. $i sunt ci barba]! pastor}, di erau barbati, cart se hranesc cu vite: ~i vuele 9i boji ~i reate ale lor le-au adus.

33. Deci de va cherna pre voi Faraon.vsl va zice vema: ce este luerul vosfru?

34. Sa ziccf : barbat', cadi ne hranim cu vile suntcm sluqile tale din copilarle pana acum, 9i noi ~i parintii nostri, Pcntru ca sa Iacui]! In pamanful Ghescm al Aravii, di uraclune estc Eghipfenilor tot ptistorul

de oi. '

CAP. 47.

Iacov liicuesie ilt Gh.esetn, Foameiea in Eghipet.

Si rnerqand 10sH a spus lui Faraon j zicand : taHH meu ~i fratii mei ~i

27. Elilire 1, 5; Fap. Hp. 7,14. 29.45,14. 30. 45, 28; Luc. 2, 29. 31. 47, 1. 33. 47, 3. 47. 1. 46, 31.

----------.--_.----

vitele ~i boii lor, ~i toate ale lor, au venit din pamantul Hanaan, ~i iafa sun! In parnantul Ghesem.

2. Si din fratii sai a luat cinci b2hbafj, ~r l-a pus pre ei lnaintca lui Faraon,

3. $i a zis Faraorr irattlor lui 10- sil : ce este lucrul vostru? Iar ei au zis lui Faraon, pas tori de oi suntern sluqile tale, ~i rtoi si parinlii nostrt din copilarie pana acum.

4, Si au zls ei lui Faraon : am venit sa ne s~Ha~luim In pamantul tau, pcntruca nu estc pasune vitelor slugilor tale, di s'a Infant ioametea In parnantul rlanaan, acurn dar vom lacul tn pamantul Ghescm.

5. $i a grail Faraon lui 10sH zicand : fatal tau ~i irafii HIt au venit 121 line.

6. lata pamantul Eqhlpctulul Irtaintea ta cste, In pamantul eel mat-bun salaslueste pre iatal tau si pre hajii taL Si a zis Faraon lui 10sH: sa Hicuiasca In pamantul Ghesemt iar de crezl, cum di sunt lntre dtln~ii barbatl tari, punc-i pre ei mai mart preste vitele mele. Si au venit In Eghipet la Iostl, lacov ~i Iiii lui, $i a auztt Faraort tmparatul Eghipetului.

7. Si a adus tnlauntru lest! pre lacov fatal sau, ~i I-a pus pre el tnaintea lui Faraon, st binc a cuvantat Iacov pre Faraon.

8. Si a zis Earaen-Int-Iacov : cafi sunt anii zilelor vietii tale?

9. Si a zis Iacov lui Faraon : zilcle anilor vietii melc, care nernerniccsc sunt 0 suta treizeci; putine ~i rclc au lost ztlcle anllor vlejil melc, n'au aluns la zilcle antler vletei p1hinfilor mci, care zile le-an nernemicit ei.

10.$i bine cuvantand lacov pre Faraon a Ieslt dela dansul.

11. Si a s~Ha~luit losif pre fatal sau ~i pre irajii sat, ~i le-a dat lor

3. 46, 33.

moslc in piimanful Eghipetului, in p:imanful eel mal bun, in p:imantul Rames, dup:1 curn a porunclt Faraon.

12. ~i le masura grau 10sH tat:1- lui s!iu ~i Irafllor sai ~i la toata

_ casa tatalui salt grau dup~ trupurl, .,13. larg~au nu era· in tot pamantul, case tntartse Ioametea foarte, l?i a slabtt parilantul Eghipetului ~i pamantul Hanaan de Ioamete,

14.~i a adunat losif tot argintul ce s'a aflat in p~mantul Eghipefului ~i in p!mantul Hanaan pentru 'g_raul, care-l cumpara, ~i-l m!sura lor, ~i a' adus los if tot argintul in casa lui Faraon.

15. ~i s'a sfar~it tot arqintul din pamantul Eghipefului ~i din pamantul ltanaan, ~i au venit toti Eghipt,~nii la losif, zlcand : da-ne noua paine, !?i pentrucc murim tnalntea fa 7 Ca 5' a sfar~it argintul nostru. ,. '16. ~i le-a zis lor losll: aducetl , vifele voastre, ~i voiu da voua paine pentru vltele voastre, daea s'a sfarw ~H argintul vostru.

17. ~i au adus vitele lor la Ioslf, $i le-a dat Iosll paine pentru cat ~i 'p<!ntru ot, pentru - boi ~i pcntru aslnl, I'franindu-i cu uatne pentru toate vitele lor in ariul acela,

18. ~i atrecut ranul acela, ~i au venit in al doilea 'an, ~i au zis lui: au vom plerl dela Dornnul nostru? Cliei s'a sfar~itargit1tul nostru, ~i cele ce am avuf :?i vltele, tnaintea fa Doamne; !?i n'au r~nias noua ln~ nalntea Dornnului nostru Hira numai trupul nostru ~i paman~ul nostru.

19. Deci ca sa, nu muriminaintea ta :?i pamantul sa se pusttcasca, la-ne pre not ~i p~manful nostru pentru paine, ~i vom Ii noi ~i paman~ tul nostru robi lui Faraon: da-ne samanta sa sernanam ~i s~ iraim

12. 50, 21.

~i sa mi murtm ~L s! nu se pustleasca pamJintul.

20. $i a cumparat Iostl tot pamantul Eghiptenilor lulFaraon: di· au vandut Eghiptenii p!mantuls:1u lui Faraon, di-i cuprinsese pre el foametea ~ia fast pamantul al lui Faraon.

21. $i pre popor l-a supus ' sa-t fie robi din marginile hotarului E· ghipetului pana in marqtnt,

22. Afara de pamantul preotllor, numai pre acesta nu l-a, luat lostl, ca Faraon in dar a dat darurt preotllor, ~i mancau darea care le-a dat Faraon; ~i pentru aceea ei n'au vandut pamantul lor.

23. ~i a zls Iosututuror Eghiptentlor : iata v'am cumparat pre voi ~i pamantul vostru, ast~zi lui fa ... raon, luatl-va samanfa ~i .semana]! pamanful.

24. Si vor fi rodurile lui ~i veti da a cincea parte lui Faraon, iar cele patru parti vor Ii ale voastre I de samanta pamantului ~i' de mancare voua ~i tuturor celor din ca .. sele voastre.

25. ~i au zis: rnantuttu-ne-at pre not, allat-arn har tnatntea - Domnului nostru sl.vom Ii robt lliJ Faraon.

26. ~i le-a pus -lor losif POfUnCa pan! in zlua de astaz! pre p!imantul Eqhipefulu! a, da a cineca parte lui Faraon, numai din pamanful prco[ilor nu se - da lui Faraon."

27. $i a HkuU I'srairin pamantul Eghipetului pre pama.nt,ul Ghesern, l-a mostenlt pre el, ~i a crescut l?i 5' a tnmultiit Ioarte,

28. ~i a mai trait lacov tn pam antul Eghipetului saptesprezece ani, ~i au fast allele lui Iacov anti vietH lui

o sura patruzeci ~I sapte.

29. $i s'au aproptat zllelelu! Israll a mud, ~i a chemat pre ilul sau losll, ~i I-a zts lui: de am anat har

27. 46, 3; Efi'te 1, 1. 29. 24, 2;50, 5.

in?lintea ta, punemana fa pre coapsa

.. . (

mea, st sa Iact cu .. mine mila si a-

devar, ca, sa ryp mating~roPi' 1~ E~

ghipet ", .,

3Q. fCi vol~i dorml ~~'parintii mei, sl m~ yet dOica din tghipe1., ~i rna vel lngropa in rnormantul lor. Iar el a zis:' eu votu face dupa cuvantul tau.

.;31." ~r a zis lui: jura-te mte, si s' a jurat lui, ~i s'a itichi_naf Israil pre

varf,ul toiaqulut sau, .

CAP. 48.

Iacou binecuoieteazii pre fiii lui Iosif,

Si .a ,fost d~pa .cuvintele acestea

, ~l S a vestit lui losif, cum di fa-

tal sau este bolnav.: ~i luand pre eel dol fii" at sai, pre. Manas} st pre Elrem.rau venit 13 Iacov.

2. Si s'a spus lui lacov; 'z.icand : iaUi Itul.tau Iostl vine la tine, slIntarindu ... se Israil a sezutpre pat.

3,'· §i a zis lacovlui Iosif: Dumnezeul 'meu os'! au ·arataf mie In '. Luza in pal1;1antul Hanaan, ~i rn'au blnecuvantat.

4.Si mi-au zls mle: iata eu te volu oreste.. ~i te vain tnrnulf ~i te voiu Iaceadunarl de ncamurl ~i voiu da tie pamantul acesta, ~i seminjiet tale dupa, tine; -rnosie vesnlca.

5.' Aeurn dar - acesf 'aoifif ai UH carl s'au nascut 1ie_ In pamantul Eqhipetului Antai inalht\? de ee am venit eu in Eghipef.,iai mei sunt: Efrem . ~1 Manasr;r ca Ruvirn ~ica

Simeon vor f.i_ al mel, '::.

_ 1'.

6. Tar Iiii pre cad vei naste dupa aceastaai tai vor Ii, pre nurneleIra[ilor sai se vor chema jntruisortile lor.

7. Iar cand veneam eu din Mesoppta~lia Slrieia murit Rahtlarnu-

.30. 25.JO. :11. Evr, 11,21.

48. 3. 28, 13. 4. 28, 13;46, 3; 35, 11. 5. 41, 50; is. Nav. 13, 7.7, 35, 19.

t1;1a-(CJ.. 'tn p~mantul Hanaan, cand

!) " .'.

III am apropiat de loculalerqarli cat-

lor, parilan!ul,Havrq,ta, ce vine' spre Efrata, 0 am tnqropatpre ea in calea alergarU; catlor: acesra esteVlt-

teem. . '

8. ~i vaz~md lsrail p~e lcclortl lui Icsil, a, zis:.ce1ti suruacestla 7

~>~i a zls losil tataItli sau~' fiji mer sunr. cart mt-au. dat Durnnezeu aict, ~i azis lacov:adu-mi'CPJe ~i la mine ca sa:l binecuvintez. ;,

to. Jar ochn lul Israil s'~ Ing"-reol~se la vedere de batranete, ~i nu pitt~,a

w v 4' -. '-.' ~

sa vaza, ~l i-a .aproplat la dftnsw,

;3i i-a sarutat pre el ~i i-a irr1'b~a-

[isat. ~ . .

t 1. $i a zis Israil catre Iosti: iata de lata eta nu rn'arn lipslt.. ~,i iat~ rnl-au ara.t.q.t Durnnezeu ~i sarnanta tao l?~i i-a rldtcat pre ei Iostidela

gh~nunchii lui, si s'au lnehi'tmt lui cuIata pre pam'ant~ '. . . ,d"

13. $i luand Iosii pre amandoi leclori] sai,_ pre Eirern In dreapta de a stanga lui lsrail, iar be Manas! de a stanqa In dreapta luilsrail, i-a c!p'io~

plat pre et la dansul. ' - h~

. . . " ,c_:' r

. J4.$L tlnzand Israil inana xea

. _. ~ . '

drcapta a PU:ro pre c~p~l :uAt.!r.em, ~1 acesta er~ eel mat .. fanpr.Jf ~i .cea stanga pre capul lui Manas] schim-

, " ~

handu-si mainile, ~

15 .. Sf i-a blnecuvantat ~pre~i .~i ?l zis: Durnnezeu, d1rula ~pine au 'pU1- cut tnatntca lui parirtlii met Avraam sl Isaac, Dumne,Zeltcel ce rna hrancsie din, finer~lele mel~ pana 'in ztuaaceasta.

16. Ingeru! cdi ce m~a seas din reate

-I . .' .

rclele, sa binecuvinteze pre pruncii

accstla, sl sa se cherne Intru ei numele meu ~i numele parlnttlcr rnei, al lui Avraam ~i al lui Isaac, ~i sa se tnmnlteasca tntru mulnme mare

prepamant. "

t·, >

9. 33, 5. 15. Evr, 11, 21. 16. 32, lj'Mat, 11,1.

17. Si vazand Iosif dt a pus ta- 1al sau mana cea dreapHipre capul lui Efrem, i-a paru: lui qreu, ~i a apucat Iosil mana tatalui sau sa

o la de pre capul lui Efrem ~i sa

o pule pre capul lui Manas].

18. Si.a zis losll tatalul sau: nu a~a tata, c~ acesta este eel inHHu nascut.vpune dreapta fa pre capullui.

19. $i lacov nu a vrut, ci a zis: stlu ttule, stiu, ~i acesta va fi intru popor, ~i acesta se va inmta, cl iratele lui eel mat tanar mal mare de cat el va fi, ~i samanta lui va fitntru multlme de neamuri.

20. ~i i-a binccuvantat pre ei in zioa accea, zicand: lntru voi se va blnecuvanta Israil, !j)i se va zice:

Iaca-te pre tine Dumnezeu ca pre Efrem ~i ca pre Manasl, ~i a pus pre Efrem inaintea lui Manasl,

21. Sl a zls Israil lui losil : iata eu mor, ~i va fi Durrmezcu cu voi, ~i va in10arce pre voi in paman1ul parinfilor vostrl,

2? tar eu dau fie Sikima alcasa mal mult decat Iratilor UH, care cu sabla mea ~i cu arcul 0 am luat din mainile Amorellor.

CAP. 49.

Proorocia $i moartea lui Iacov.

Si a chernat lacov pre feciorii sai, , si le-a zis lor: adunatt-va sa va spui vo.ua ce va va tnftmpina pre voi tn zllele cele de apoi.

2. Adunati-va st rna ascultati pre mine, fiii lui lacov, ascultatl pre Is rail, ascultati pre taHH vostru,

3. Ruvim eel tntaiu nascut al meu, tu taria mea ~i inceputul Iiilor mei, curnpll t te-al purtat, curnpll t ~i Ind~dUnic, sumejltu-te-ai ca apa, sa nu Iierbl.

.. 4. Cit te-al suit pre patul tatalu!

49. 3. 29, 32; a 2 Lege, 21. 17. 4. 1 Pa. ralip 5, 1.

tau, afunci ai spurcatasternutul pre care te-al suit.

5. Simeon ~i LeVI Irati cari au plinit nedreptatea voersale.

6. In sfatullor sa nu vie sulletul rneu, !?i pre adunarea lor sa nu se razerne Iicatf mel; ea lntru-rnanla sa au ornortt oarnent, ~i tntru polta sa au taiat vinele taurului.

7. Blesternata mania lor pentruca este Indaratnidi, ~i iutimea.,.lordi s' a tnvartosat ; imparti - vol- pre ei tntru lacov si voiu rtsipl pre ei intru Israil,

8. ludo, pre fine te vor Uiuda Irajii tai, mainile tale preste spatele vriijmasllor tai; tnchtna-se-vor tie fiii tatalul tau ..

9. Pulu de leu luda, dlnvlastare Iiul meu te-al inaltat,eulcandu - te ai adormit ca un leu sl ca un puiu de leu, cine-l va destepta pre el,

10. Nu va lips] Domn din Iuda !?i povatuttor din coapsele lui pana vor vcnl cele gafite lui, ~i acela va fi asteptarea neamurilor.

11. Carele va lega la vita manzul sau, ~i la mladifa rnanzul aslnei SElle. Spala-va tn yin haina sa,~i in sfm\le

I de strugur vesrnantul sau,

12. Mai Irurnosi sunt echll lui dec~t vinul, ~i dintii lui' mal ,~l~i ,de-

cat laptcle. '

13. Zavulon langa mare va lacul, si ella llrnanul corabnlor, ~i se va tntinde pana la Sidon.

14. lsahar blnelea poltlt odthnindu-se in mijlocul sortilor. \

15. $i vazatid odlhna ca este buna st pamantul ca este gras, sl-a supus umarul la munca a se ostenl, si s'a Uicuf barbat lucrator de pamant,

16. Dan va [udeca pre poporul sau ca ~i un nearn in Israil.

6. 34, 25. 8. 35, 23. 9. 1 Paralip 5, 2; Numeri 23, 24; Mat. 2,6. 13. Is. Navi 19, 10, 16.

17. $i s~ se Iaca Dan sarpe tncale, pandlnd In carate, rnuscand dilcaiul calulul, ~i va dtdga e~m1retulJnapoi. 18.A~tepf~nd mantulrea Domnului. 19. Gad, ispWi II va lspitl pre el, ~i el va lsplt] pre dansul la plcioare.

20. Aslr, grasa e p~Hnea lui, ~i el va da. luana boierilor.,

21. Neltall rad~kina aleasa crescand .1nfm odrasla Irumusete.

22. lostl tlu rnartt, fill· 1naltatal mcu dorit, fiui men eel mal Uinar, la rnlne te tntoarce,

23. Asupra carula tmpreuna slatulndu-se, l-au partt ~i l-au pandit domnii sagetatorilor.

24. $i a sUiramaf cu Hlrie arcele lor, ~i au sUibit vinele brajelor matnilor lor prin mana puternlcului laCOV, de aeolo eel ce a tntartt pre lsrail dela Dumnezeul tatalul tau.

45. ;;i au aiutat tie Dumnezeul meu, ~i ie-au binecuvantat cu binccuvantarea cerului de sus ~i, ca binecuyantarea pamantului, care are toatc pentru blnecuvantarea ttjelor ;;i a mttrasulut..

-26. Blnecuvantarea tatalut tall~i it.nmumei tale, mal mult s'a inHirit decat binecuvantarea muntilor celor in1arfti, ~i decaf binccuvantarile colinllog.celcr; vesnice, 'care vor Ii pre capul lui Iosl! si pre crestetul Iratiler 'al carora povatuttor estc,

27. Yenlarnln, lup. rapitof, dlmlneata va mEmc_~;:tlJdi, ~i spre sears va impart} mancarea,

28. To]i acesna fiji lui lacov dolsprezece, sl aeestea a grait lor., faan lor, si I-a blnecuvantat pre e{. pre Itecare dupa blnccuvantarea sa

'i-a blnecuvantat pre ei.

29. ~i le-a zls lor: eu rna voiu adauge la poporul meu, Ingropati-ma eu parin1ii mel in pestera care este in farina lui Efron lteteul,

30. In pcstera cea indoita care

"

29. 23, 20. 30. 23, 17; 25, 9; 50, 13.

este tmpreaima Marnvrel in pamantul Hanaan, care pestera 0 a cumpara1 Avraam dela Efron Heteul, rnoste de ingropaciune.

31. Acolo au ingropat pe Avraam ~i pe Sarra Iemela lui, acolo au ingropat pe Isaac ~i pe Reveca Iemeta lui, acolo au ingropai pre Lia.

32. In mosia [arlnel. ~i a.pesteril, care este 1nlr'tnsa dela fiii lutHct.

33. ~i a tncetat Iacov a It1v3_1a pre Icciorf sai, ~i nnzandu-st plctoarele sale pre pat a murlt.vs! s'a adaos la poporul sau. ",.'

CAP. 50.

l1~g"ropaj'ea lui Iacou. Moartea lfti Iosi],

Si di2and Iosil pre lata tatalui :S:~u,

, IMa plans ~i 1Ma sarutat.. _.

2. ;;1 a periinclt Iosli slugilor .sale ingropatorilor, sa tnuroape pre taun sau, ~i au ingropat ingro'p'aldHi

pre Israil. . .

3. ~i s'au pltnlt lui patruzec(d~ zile, di asa senumarau ztlele ingroparH, ~i 'l-a plans preel EgWiP'~tul

saptcaect de 'ztle. "

4. Iar dad! au trecut zilele pl'angerii, a grait Iosi! cafre boierii lui Faraon, zlcand : de am ailat har tnatntea voastra, graifi pentrumine In urechlle lui Faraonzlcand :

5. Tatal meu m'a jurat. zicand: in morrnantulcare mi-arn sapat 'in pamantulttanaan, acolo sa rna tnqropi, aeum dar sa rna suiu sa Inqrop pre fafalJmeu, ';;i' rna votu tntoarce,

6.= Si a zis Faraon lui lostt: suc-te, ; ingrp~pa pre taial tau dupa cum te-a jurat.

7. $i s'a suit loslf sa ingroape pre tatal sau, st s'au suit tmpreuna cu dansui toate sluqlle lui Faraon ~i b~itranii casli lui ~i ioti batrlmii parnantului Eghipefului.

31.23,19; 25, 9,35,27. 33. Fap. Hp.1, 15. 50. 5. 47, 29.

FACEREA 50

69

B. $i tcata casa lui Iosti ~ifra1ii lui ~i toata casa tatalui Sall ~i rudcnia lui; iar oile ~i bolt le-an lasa! in pamantul Ghesern.

9. Si s'au suit Irnprcuna CIl dansul cara ~i dilare1i, ~i s'a Hkuf fabara mare Ioarte.

10. Si au venit la Aria luiAfad

~ . c

care este dincolo de lordan, ~i l-au plans pre el pUingere mare ~i tare toarte, ,,~i au Hkut plangere~ tatalui. sau sapte ztle.

1 LSi all: vazut Iacultorii p~mantulul Hanaan planqercaIa Aria lui Atad, ~i au zis: piangere mare este accasta Eghiptenilor, pcntru aceea au chernat nurnele locului aceluia, pUlngerea Eghipetului, ce este dincolo de Iordan.

12. $i au facut lui a~a Iecioril lui precum le-a lost poruncit lor.

13. Sl l-au Iuat feciorii lui in pamanful ltanaan, ~i l-au Ingropa1 pre elin pestera cca tndotta, care, 0 curnparase Avraam, pestcra mosle pcntru lnqropactune dela Efron He-

, . .

teul lmprealrna Mamvrei.

,14;$i s'a tntors Iosil in Eqhipet, e,( ~i hatH lui si toti diti s'au Iost suit ell el sa.ingr;Qape., pre Jafallui.

15. Sl v~zand Iralli lui Iosil ca

a qlurif tatal lor.au zis ca nu cum-va sa tie rninte rautatca noastra Iostl, , sl cu raspUitire sa ne displateasdi penfru.J~ai~~.rd~le, catearn U1cut lul,

16~~$1,venjndla lostl, au zis: fatal tau te-a [urat mat 'nainte de starsltul.sau, zi~Ang.: ,.

17. A;1ft zic.eti Jl1i 10sH: iarta-le lor nedrcptatea ~i p~i,caful lor; ca rele

[i-au facui ei fie, ~i acum iarfa nedreptatca slugilor Dumnezeului taaBui tau, ~i a plans Iosil cand gdliau ei cafre dansul.

18. Si viind la dansulau zis:_iaUi nol suntem tie robl, .

19. Si le-a zts lor losll: nu v~ temetl, di al lui Durnnezeu sunt eu.

20. Voi afi sia1uif hnprotiva mea rele, iar Dumnezeu au volt pentru mine bune, ca sa fie precum astazt, ca sa se hrancasca popor rnult,

21. ~i a zis lor: nu va ternett, eu va voiu hranl pre voi ~i casele voasire,';;i i-a 'mangiHat· pre dansit s.i

le-a gdi.if' .lor la inlrna, . "

22. Si a lacutt'Tosl! tnEghipet, el ~i iratit lutst: toatacasa tatttlui sau, sl atratt Iosll ani o.suta %>1 zece,

23: ~i a vazut losti pre teciortt lui EfTem panl::i la al trelleaneam, ;;i feciorii lui Mahir feciorul lui Marrasl s'au nascut pre coapsele lui Iosif.

. ,24. $i a zls Ioslt Iratllor s~i: ,iQU mor, ~i cu cercetare va va cerceta pre voi Dumnezeu, ~i va vascoate prevo! -dinpaman1ul acesta, in p~rnantulcare au jurat Dumnezeu 'pea'rlntllor nostrt lui Avraam ~i rui

Isaac ;;i lutIacov. /',

25.~i·' a jurat Iosli preItti' lui. Israil.zlcand: tntru cercetarea in care va va cercera pre voi Dumnezeu,' aducetl-va aminte ~i tuatioas0te

mele cu voi de, aiel; , \ i - .r.

26. $i a murit Iosif,fiiri<t de 0 sut~ zece ani, !?i l-au 1ngropat prcel in

rnormant tn Egh,ip-et.;· vr

13. 49,;30; 23, 17; Fap, flp. 7,16.

ts: 42, 18j 451 5'. 21. 47, 12. 2,3. Numeri 32, 39. 24. Bvr. 11, 22. 25. Efire 13, 19; ". .. ; I Is. Nav. 24, 31.

)

E$IREA

• -i."i'

CAP. 1.

ASlljwil~ea fiilor Ziti Israil ;;1 Eghipel.

-

A cestea sunt n, umel,e fiilar lui Israil, cart au intrat in Eqhipet trnpreuha cu Iacov fatal lor, fiecare cu toata casa sa a intrat.

2. Ruvim, Simeon, Levi, Iuda, ,,3. lssahar, Zavulon, Veniatnin, ,·4. Dan ~i Neltall, Gad ~i Astr, tar losif era in Eghipet.

5. ~i erau toate sulletelc ce iesise din lacov saptezecl si cinci.

.6. Si s'a sfar;;it Iosil ;;i toti frafii lui ;;i' tot nearnul acela.

7. lar fiii lui lsratl au erescut ;;i s'au Inrnultlt ~i s'au tntarit {carte loarte, ~i i-a tnmulttt pamantul pre et. "8. ~i s'a sculat alt tmparat preste Eghipet, care nu ;;tia pre 10sH.

9 .. .Si a zis poporului sau: iata neam~I;fiilor lui lsrail se inmulte~te loarte, !?i se intare;;te mal mutt decal noi.

10. Veniti dar cu vlclesug sa-t tmpilam .pre cfan~ii, ca nu eumva sa se inmutteasdl,~r cand se va intamplA noua rasboiu,.sa se-tnsoliasca ;;i ei cu vdiima~ii nostrl, ~i batandu-ne prenoi s11 iasa din pamanful nostru,

,II. ~i le-a pus lor priveghetori la lucruri ca sa-t chtnuiasca preet cu lucruri, ~i au zidit cetafi fari lui Fa-

1.. 1. 1. Paralip, 2, 1.

5. Pac. 46, 21. 6. Fac, 50, 26. 7. Pac.

H, Z7; Pap. flp. 7, 17.

raon: pre Piton ;;i pre Rames !?i pre On, care esteIltopole •

12. ~i eu cat mai mutt 1i smerea pre dan;;ii cu atata se tnmulnau ~i se tntartau Ioarte Ioarte, ~i se scarbeau Eghiptenii de fiii lui Israil. '

13. ~i asupreau Eghiptenii pre fiii lui Israilcu sila.

14. Sf chinuiau vlcata lor eu lucruri grele, eu lutul, eu dir~midaria l?i cutoate lucrurile ce sunt la camp, tntru toate lucrurile ca pre robi cu sil1:1 ii asupreau pre ei.

15. Si a zis Irnparatul Eqhlptenilor dfre moasele evreesti, dintre care nurnele uneia era Scplora $i numele eeilalte Fua.

16. Si le-a zls lor: cand most]! la evretce si sunt la nastere, de va Ii b~iaf sa-I' omorttt, lar de va Il lata

s' 0 [ineti, . . ,

.17. tar moasele s'au femut de Dumnezeu ;;i n'au Hieut precum le-a-poruncit lortmparatul Eqhipetului, ci lasau vie partca cea bar6~t_~asdi.

lB. ~i a chernat tmparatul Eghipetului pre rnoase ~ili:!-a' zls lor: de ee ali Hicut lucrulacesta !?i ali Uisat vie partca ba'rb!teasca'?

, 19. Iar moasele au zis lui Fa, raon: evrelcele nu sunt ca femeile

Eghipetutui, ca nase mal 'nainte de ee intra moasele la dansele, ;;i nasteau,

20. ~I bine au facut Durnnezeu mea-

selor, ~i s'a tnmulttt poporul ~i s'a int~rit toarte,

21. Fiinddi s'au ternut moasele de

E$IREA 1-2

Dumnezeu, i!?i f~cur~ loru'st case.

22. Si a poruncit f araon It:! tot popor~1 sau, zidit;t,d ttoatij partea barbateasca ce se' va na!$'{( Eyreilor In, rtu s',o arunr~~ti~Ji 10a;(5 partea Iemelasca s'o l1!isa.ti vie.

l," ;). 1-,.

<"- - .. " .'-, . ~.

, -CAP. 2."

t . ..... _Aloisi,

S~i~:1~~~W;~ti1:~i~~i~"i !~~~~

hit lev(

2. ~i aceasta a luat 1n panrece ~i a nascut Ieciorvpre. care vazandL\."l-frumo~ l-a ascunsIrei luni.; 3. Iar fiindea nu puJe~ sa-lmai aSflHpza, a; luat muma l~ri un sicrtas de papur~) si l-a uns cu smoala

",,' d i__ - _- , ~ -" r ;

cIejpasa, ~i a pus, prunculjntran-

sui ~i ,l-ac. pus In rnarqinea Ilulu'i. 4. ~,i se, uHa soru-sa de/ dcpartc sa vaza ce se va Inta.mp1a,.lui.. ,

5. $i s'a pog'orit iata lui Faraon sa se scalde.Ia rtu, ~i slujnlclle ei urnblau ,.pnh1anga riij, si vazand sicria~HJ;'i~' margine,' a"triInis'o slu]-

nidi,a~ I-a .luat. ", '" '

\' ..'

~. ~i,de9chi~andu11 a V~Zt~t"prun-

cu,lplang&p.d tn slcria~,t?i facandu:i-se mlla deidaqsu.! Ietetlui fa'raOll,a', zis: din.eruncli . Evrellor este acesta.

7. ~i a zls sora iUi catre lata lui Fara9niLvoeX,~sa.j{ch~ 'fie' temee dO;idi deb Evrci ~i. sa hraneasca

pruricul1)1 r r, I, "

8, ~i a,ziseqatat.t}JF~raRn: dlkt'tl ~i m~rga.nd, Iata ~chen\i~tpr0.' muma

pruncului. ">, : _.it, j '1

~.$i a zls, catre ea .Iata lui Faraon; ,paze~te:-mL prunc~l.a~esfa ,~i mi-lhr~ne;;1.eJ ,;;ieu YP,iu,' pfatl ·J.ie;" ~i a~uaUel1'~iapqmc,ul~i I-a hdinif.

}O.Iar dupijce a crescut pruncul,.,l-a, aduspre dansul.la lata Iu),

l.·· ''i-'- ,-, .. - _ _.'

22.f,'ap. Hp. 7,19.

2. 1.6,20;Num.26, 59. 2. Fap. Hp. 7,20;

E\Tl:; 11, 23. 4. Fap, Hp. 7, 21. " ,

71

Faraon, ~i ~. fost ei tn lee de Ieclor, ~i a numlt numele lui Moisl,zic8nd: dtuapal-am luat pre el.

11.~i a Iost" dupa mulie zile, IlIcandu-se Moisi mare,ie~it,-a la fralii saifiii lui Isratl, ~i 1i:unoscand 'necazul lor, v~zuHi pre un 'om eghiptcan b5tartd pre un 'evreu o,H.'(;('care din fratii lui, fiiilui Is rail. ."

12. $i dhlUiI1d in CO ace !?i fn colo !?i Ilevaza.nd'pre nirnerrea, a uclspre eghiptean sll-a ascunstn nisip.

13. $1 iel?indit dou~i'zi a 'vazut dol oameni evrel certandu-se,'~i a zls celut ce facea strarnbatate: pentruce' batt 'tu pre veclnulfau?

1f J,!r el a zis : Cine' te-a pus dorrin ~i [udecator preste noi, au dearvet 's~ n1~ucizi tu precum at u~is ieri pre eqhlptcan ?$i1emandu-sc Moisl a zis : oarecum s'a v~dit" lucrul acesta?

'1'5. ~i a auzit Faraon fapia accasta: ~l d(ufa sa utig~'tpreMois1..'$i 'af fugit Molsl delatalf{li1i"far~bn ~r s'a sala~luit In p-!m6 lltu I Madiam; si dupace a venit hi p!mantul Madiam, a sezut Ulng~ un put.

16. Iar preotul din Madiarn ave.a sapte fe!e,care p~:;;teau one faf~luf lor lotoi;~i venind au' sees" apt pa'na ce au urnplut jghiaburile, '"ca~ sa adape olle lui Iotor tat~lui lor.!

17. $i viHidpastorii1e-ati gOIlYt pre ele, tar.sculandu-sc MOi§lled:l ap'ar'cll!' ~iscotand apa a adapat ollelor, 18. Si au venit, 'ele tN'iR~lluil fa!. tal lor, iaF'eFa zls lor ~'6etest€ 'ca

ali venit asfazi Qurand? "Sf;

Ul lar eleauzis': un mn egtHp~ tean \'t't~l.a apara{ pre 'n~rae pastofi, , si ne-a sCDsapiV"$i' aadiipafoile noastre,

2O.Iar ela zisifetelcirsal~ :unde este acela? Pen truce ati lasai pre

_,____,:_r"'-,,-"-, ,:,;\'f, ", ,'. ',;'

11. Fap. Hp. 7, 2l;Ev-r" 11, :14." 13. Fa}).

Hp. 7, 26. 15. Fa]). Hp. 1,29; Ev-c.ll, 27.

16. 4, 18. 17. Fac, 29, 10. ' ,

E:$IREA 2-3

72

am a~a 1 Chemalt-l s~ maniinee paine.

21. ~i· s'a asezat Moist la .omul aceta, ~i a dat pre Sepfora fata sa lui Molsl femee. "

22. ~i zamlsltnd femeta a nascut fiu,~i ,a nurnlt Mois! numele lui :

Ghersarn, ztcand : cit nemernic sunt eu in pliinant streln.

~. $i zamtsltnd iara~i a nascut alt fill ~i l-a PUS: numele lui: EUezer, zicand : di Durrmezeul tatalut rneu ajutor imi este rnle ~i rn'au scos din mana lui. Faraon,

24~ $1 dupa mutte zlle a murtt trnparatul Eghipetului, ~i au suspinat fiii lui lsrall pentru greutatea lucrurllcr, ~i au strigat sl s'a suit strigarea Ior la Dumnezeu dcla lucruri.

25. Si au au zit Dumnezeu suspinurile lor ~i st-an ad us aminte de legatura sa, care au faeuleu Avraam ~i eu Isaac ~i eu laeov, ~i a caufat Dumnezeu spre fiii lUI Israll, ~i s'au facui cunoscut lor.

'CAP. 3.

Chemarea lui Moisi.

~i Moist pa~fea, otle lui lotor 50- yerului sau preotulul din Madiam;

. ~t a adus oile in pusne ~i a venit tn muntele lui Dumnezeu, ltorlv.

~~i s'aerata! lui lnqerul Domn;ull!ii~" para, de foe din rug, ~i a vazute~, nigul -ardeacu iocsl rugu} nu §gfmtstu~a.

3 •. Si 'a~zis Moist: aprcottndu-ma votu vedea aceast!-_. v_ edenle mare"

" _ _ _,

ee ,_ este di ~u se mlstueste rugu].

4. tar dadL~~ v!zut Dornaul dl se aprople sa Vaia,-l1~U chernat pre dansul Dornnul din rug, zi{:~nd:

MQisll Moisl llar el a zis: ce este1 .5:~ $i au z;is:nu fe aproplea aid, dezleaga tnc~t1amintete dela plctoa-

21. re, 2. 22. 18, 3,4.. 25. Levit. 26, 42. 3.2. Pap. Hp. 3, 2. 5. Fac.28, 17.

rele tale, ca locul pe care stal tu,

pamant'siant esie. .

6. $i au zls : eu sunt Dumuezeul

fafalui taJ:- Dumnezeullui Avraam ~i DUn;t~ezeul lui Isaac ~i Durnnezeul lu'i lacov'; ~i st-atntors Moist Iata sa pentnk!' se (emea sa caute drept inainfea lui Durnnezeu.

7. $i au zis Dornnul cafre MOist: vitzand am v!izuf necazul poporului meu tn Eghipet, ~i .strtqarea lor am auzlt dela eel ce-r silesc pre "ei

la lucru, cit ~tiu durerea lor. '-

8. $i m'am pogortt sa~i scot dirt mana Eghipt~nilor ~i s,a-i scot din pitmftnfut aceta ~i sa-i bag"1ri pitmant bun ~i mult, in plimanf!'eare curge lapte sl miere, in pamantLtt Hananellor ~,i al Hetetlor ~i alAmoreilor ~j al Ferezellor ~i al' Ohergheseller ~i al Eveilor ~i al t~vusei1or.

9,' $i acum iaHi sfrigarea fiilor t'ul lsratl a venit la mine;~i eu am v!~ zut chinul cu care Eghipfehii t. chf~

. roo ~

nuesc pre ei. ','

to. $i acurn vlno sa te ·trimlf la Faraon tmp~ratul Eghipetului,.~l sa scott pre poporul meu ' pre fiiClui Israil din pamantut Eghipetuiui.

11.$i a' zis MOislclitreOumne-, zeu: cine sunt eu ca s! merg la Faraon tmparatul Eqhlpetulu], ~i 's:i scot pre Iili lui lsrall 'dtri' pZimanful

Eghipetului? .

12. $i au gr~H Dumrrezeu lui Molsl, zlcand: euvotu ii eli' line,'~i acesta va fi .,lie semn ca eu te trirrri] ca sa scali prepoperul meu din 'Eghipet ~i -vI Yeti tnchina lui Durnnezeu in muntele acesta,

\3. $i a zis 'Moist cafre Dumnezeu: iat! eu m! volu ducelaHifIn! lsratlst volu zice cafre dSn~ii :Dum~ nezeul partnttlor nostrt rn'au irfmis lavot, l?i de tria vor tntreba care este numele lUi 1 Ce volu zlce catre ei?

6. Mat. 22, 32; Matc. 12, 2(); Luc. 20, 37; Pap. Hp. 7, 31. 7. Papt. Hp. 1, 34. 8.33,3.

14. Sl au'gr!it Dumnezeu cJUre MOist, ztcand: Eu sunt eel. ce suni : ~i au zis: a~a vei zlce Iiilor lui Isratl: eel ce este m'au trimis la vol,

15. ~i au zts Dumnezeu iara~i cafre Moisl:a.~avei zlce fiilor lui Israil:

Domnul Dumnezeul partntilor nostrt, DumnezeuI14i.~yraam ~t Dumnezeul lui Isaac is! Dumnez£ul lui lacov m'au trimis Ia vol, acesta este numele meu vesntc, ~i pomenire din neam in neam.

16. Deci mergand aduna batrftnimea iiilQ;t" lui Israll ~i vel zlce cafre dan~ii: Domnul Dumnezeul p! .. rintiloT nostrl s'au ar~tat rnte, Dumnezeul lui Avraam ~i Durnnezeul lul 1~~ac ~i Dumnezeul lui lacov, zicand: eu cercetare v'am cercetat pre voi, ~i dite s'au infamplat voua In Eghipet,

,17>~i, a zls: v~ volu scoate pre vpi din rautatea EghipJenilor.in p!manful Hananeilor ~i al ltetetlor ~i at"J\rnoreilor ~i al , Ferezeilor ~i al On~rgheseilor ~i a.1Eveit,qr *i alIevuseilor, in p!manful care curge lapte !,?i miere.

IS. ~i v~r asculta -glasultau, si vel in1ra tu.s! batranimea .lui lsrail la Faracn tmparatul Eghipetului ~i vei zice catrcel: Durnnezeul Evreilor ne-auchernat pre nol.decl vom mer,ge calc dj~ fret zile 11'\ pustie, ca sa. jertfirn, ,f)lunnezcl.llui nostru,

19. Iar eu *tiu dl nu y! va lIsa pre voi faraoJ;t- Imparatul _Eghipetului sl merQeti, far~ numai - eu mana fare.

;i "

20. Sl tlnzand mana mea voiu

bate. pre Eghipteni cu toare mlnunlle mele, care voiu face tntrn el, *i dupa aceasta va va lasa pre vol,

21. Sl voiu da harpoporului acestuia inainfeaEghiptenilol', *1 cand vetl iesl, nu veti Iesl desertl,

73

22. Ci va cere Iemeta dela vecln *i dela cea tmpreuna eu sine 11- cunoare vas-e de argil]f ~i de aur ~iimbr~c;!t11tnf~i';;i veti pune preste fiiL vostrl sl preste Ietele voastre, l?i ve"i pr~da pre EghilltenL

CAP~ 4.

Mimmile lui }r[oisi.

s a r~spuns Moist iicand :d-~r

I de nu vor crede ,~j mlesl nuvor asculta de glasul rneu, e3 vor zlce cl nu s'au aratat.jte Dumnezeu, ce volu zlce catre ei?

2. ,~i au zis lui Domnul: cceste aceea ee ai in mana fa ?Iar el a zis: toiag.

3.~i au zls: arunca-l pre p~ma\1f, *i la aruncat pre el. pe plmanf*i s'a Iacut sarpe st a (ugH Moisl de dansul.

,.

4. Si au zls Dornnul dHre Moist:

tinde mana - *1-1 apuca de. coada, ~i Intfnzftn~ mana I-a apueat de. coada, *i s' a Ukut tOiag in mana lui.

5. ~~_sa .. creaza tie, c~ ti s',luar:itat.Dumnezeul .. parlntllcr lor, Durnnezeul.Iul Avraam *i Dumnezeul lui

lsaacslDurnnezeul lui lacov, ,

6. $i,);:3U zls lui Domnul larl*,i':' bagarit~l1a ta in s8nul tlu,*l aba-' gat ma,nasa in sanul.sau, *i a scos mana sa din sanul sau, *i s'a f:ieu! mana lui leproasa ca z:ipada ..

7. $i au zls iar:i;;i: bag~ m,!na fa in' sanul tau, ,~i a bag_af mana sa tn sanul sau, *i 6 ~,S~05 dip san, *iiara*i s'a facui tn,{(ita trupului., . ,8. $Lde nu v()'~fered~ fie *i nu VOl' . asculta de cuv3ntu( sernnului

, .. iJ..) ;,; "':

celul dint!i, VOl' crede tie pentru cu-

van lui semnulut celut de al doilea.

9. Siva fl ,de nu vor crede tie pentru aceste doua semne, nlci VOl' asculta de glasul tau, vei lua .dln apa raului ~i vei tuma pre uscat,

15 .. 4, 5. 18. 5, I, 3; 10, 7. 21. 11, 2;

12, 35, 36; Fac. 15, 14. 4. 3. 1, 10. 5. 3, 7, 15. 0. 1, 11.

ESIREA 4

.

74

~i apa care 0 vei lua din r1tl va Ii saitge pre uscat, .d~

10. $i a zisHMoisf'ca1re Dornnul; rogu-'ma D6amne, nu' sun-r vrednic ca mai-tnainteHe jeri, nici ea mat inainte de alalfaieri, nlci ca die cand ai lnceput a ,grai slugii tale; slab la glas ~i zabavnlc la ltrnba sunt eu.

11. ~i au zis Domnul catre MOist: cine a dat gur~ omului? Sau cine a- f~cut rad la auz ~i surd, vazalor ~'( orb, au nu eu Dumnezeu?

12: ~i acum me'rgi,~i eu volu deschtde gura fa l?i tevolu imrafa tete ce vei gra1.

13. Si azls Moist: rogu:ma Doamne, alege' pre altul puterntc pre care vel

trimite. _.

14. Si mantindu-se Domnul cu urgie pre Moisl, • au zis: au nu iilfa A~ron Iratele ,tau Ievltul PSttu ca 'el vorbind va grai in locul fau, !;5i iafa

1 1'-,

el' va test 'intru' tnrtmplnarea fa, st

vazandu~fe se vabucura 1nftu sin~.,

15.$i vet grlU catre dari'$l:rl, Vei pune cuvlntele me1e,in' gur.$I tU(§i~u vOil) deschide qurata ~i gl1'r~Jl1i, !;5iVbiU invat'a'pre vorce 's~ 'fildefi.

16 . Sl el va graliri locuf'ta'itCafre popor, si" va' ff' gura"ta, -iar' iu vei'ti lui In cele ditte Dumnezeu. '17. $1 toiaqul tar,e s'a pfef~~ut in sarjie, "h veflua {in mana ta, cu"care

vei face 'sernnele. ' ; s : ," , •

18. Sfa mers MOis}' ${s'a tntors la''Iotor "socrul s5u,~ia " zts : "merge-voiu si mtti~oitl tntoarce Ia tratii mel cH dit'fEgliipet, st 'VOi4ved~a defraesc tnca, ;lSi ~ a zis lotorfu! Moisl: mergi sana'io;t, ~i'QuBa acelc zile multe a rnur'i'i' imp'arWiul Eghi~

petulul, '" L - • ' . ,~

.~.' ~_ _ _' ,~"'t~, _' , .?-:

. 19.~i au zts Domnul catrc Moi.si·

In Madiarn: merqt, ditte'in Eghipef; ca au rnurtt tott eel ce cautau su-

Iletnl 1~u.";" ,

i : .: ,;

"ZO. Si luandu-sl Moist pre Iemeca

, ,

sa ~i pruncit, i-a pus preasinii sai ~i s'au tntorstn Eghlpet, ~i a luat Moist toiaqul -cel dela Dumnezeu in mana sa.

'21'.$iau ziS Dorrmul' cafre MOIsl: merqand tu ~i< IntoreanaiHe in Eghipet, vezi' toate 'serrmele care le-arn dat In mana 'la,sil Ie Iacl pre ele tnatntca lui Faraon. Iat eu voiu invarfo~a inima lUi,$iTm va l:1sa

poporul. ,::~

22. :51 tuveiztce-Iiil-Faraon: acestea zite Dornnul: Iiu 'nfar';rl~scut

al meu este Israll. i,

23. $i am zis fie ': la§a popoFul meu': ca sa se 'll1chine mie, nil' Iu n'ai vrut sa-l la~r\pre eli vezt -dzl':. eu volu ucidepre Hul tau eel intaiu'

nascut, +.

24. ~i a lost pre cale unde a popb"" sit, l-a in'ttmpinat pre eltnqerulDcmnului ~i ceres saq omoare pre et.

';:25. Si Iuand Seplora 0 pietricic~ ascu1ita a HHat tmprelur margmea trupulul fi'tl'fu-r sa4~ ~,i a cazut lapl- , crearele lur,zieand:r'§tafuf-a sangele, taierii trnprejur a Iiulu! meu, ,; 'III,., .:' _

26:"'Si "s'a dus 'dela el, p(zntrtita

• -" _-.--, - ,_-,.,-, '.:'.> _--, -' ," ::- ..

a zrs': statUf-a' 'sahgele -falerii'impr'e-

[ur a Itulullmeu; t. ~I; "-

27. Si alf.~isI}otnnulcatre A~ron=i mergi "inttu'lnttmpifiarea Iuf "Moisl tupustle," ~i s'a diis $1" s'a intainit eu dansul in munfelefluifbtithl1eteu, sts'ausarutaf aman'doi. ;,1

, 28. Sl a vesH{LMO'isl fur -Aaron

, <0 _ .... :.:. • .,,_

toate cuvlnteleDornrtuluis'care Ie-au

trimis si tcate graiurile care i-au

porunclt Iul.': J-

29. '$i'au: me'rs"Moisl!?i,Aaton !?i au adunat foala 'bafranftnea fiilor lui Israil.

30. ~i a gran A~lfOt1 toate cuv'i'ntele acestea, care au zls Dumnezeu

cafre Moisl~:' > -:»,

10 6, 12, 30. 12. Mat. 10~ 19. 16. 7,1,2. 21. 7,3; 14, 4; 9, 12. 23.11,5; 12,29-; 13,15.

18. 18, 1. 19. Mat. 2, 20, 25. Is. Navi 5, 2.,

E$IREA 4-5

75

31. Si a Uicut sernnele inaintea poporulut,

32. ~i a crezut poporul ~i s'a bucurat pcntruca au cerceiat Durnnezeu pre fiji lui Israil~i pcntrudi au vazu! necazullor; ~i plccandu-se poporul s'a inchirtat.i<i

CAP. 5.

Moisi 1<1 Faraon,

Si dupa acesteaau intrat Moist ~i Aaron la Faraon st au zis lui: , 10' 1" acestea zice Domnu umnezeu nn

Israil: lasaprc poporul meu ca Sa scrbeze tn pustie.

2. Si a zis Faraon: cine este de al c~ruia·glassa ascult eu, ca sa las pre 'fm lui Israil? Nu sttu pre Dornnul, ;;i pre Israil nu-l voiu 1asa.

3.~Vei au zis lui: Dumnezcul Evrcilor nc-au chematpre noi sa mergem <Gale de trei zilc in pustie ca s3"jertfim Domnului Durnnezeului nostril, ca sa nu ne tnttmptne pre noi moartc sau ucidere.

4. Si le .. a zis lor trnparatul Eqhipetului: penrruce Motsl ~i Aaron tndaratnidfi 'pre popor dela lucru? Mergeti Hecare dintre voi la lucrul 52t11 e •

5. Si a zis Faraon: iata acum se va prea tnmulfl poporul acesta 'pre pamant, decl sa nu-l Ulsam sa 0- dihncasca del a: lucruri.

6. ~i a poruncit Faraon celor ce priveghiau preste' lucrurlle poporului ~i loqoietilor, ztcand : '

7. Mai mutt ,si;i nu dati pale poporului pentru iaccrea caramizHor, ca ieri ~i ca alaltaieri;ei sa mearua ei sa-st adune lor paie,'

8. Si sa Iaca caramizi'dHe . au Hieut In toate zilele, sa-i sill]! ~i' sa nu tmputtna]! nimica din lucrurile lor, ca sed fara de lucru, pentru aceea striga zicand : sa mergem ~i sa jertHm Dumnezeululnostru.

5. 1. 3, 18; 7, 16. 3. 3,18. 5. 1, 7, 12.

9. Sa se ingreuieze luerurile oamerrtloracestoravsl sa grijasdi de acestea : iar sa nu grijasdi de cu- ~

vlnte desarte, .

to. Si ii slleau pre ei privegh~f()rii presie' lucruri ~i logofetii, ~i graiau catre popor ztcand: acesteaztce Faraon: mal mull nu va vom da voua

pate, .

11. Voi singuri merqe]l de va adunati pale de unde vetl aHa, idi nlmica nu se va tmputtna din lucrul vostru.

12. Si s'a rislpit poporul in tot pamantul Eghipetului sa sfranga trestie in loc de paie.

13. lar prlveqhetorti preste lucrurl sllcau pre ei ztcand: savar~iti lucrurlle voastre care vi se cuvin preste zl, car ~i cand vi se da pale,

14. ~i loqoletll lui Faraon eel ee erau pust rnai marl, au batut pre 10- gofe1ii poporului Iiilor lui lsrail, ztcand : de ee n'afisavar~it lucrul caramizllcr voastre st astazi .ca ~i ieri ~i caalaltaieri ?

15. Si intrand logofetii Iiilor lui Israil, au strigat catre Faraon, zidind : pentruceiaci a~a rebilor Hii?

16. Paienuse dan robllor t~i, sl zic noua sa iacem caramtzt, iata pre supusll tai 1i bat, au dear ned reptate vei [ace poporulut tau?

17. Si .le-a zis lor: fara de Iucru sedett, lenesi sunteti, pentru aceea: zicetl: sa mergem sa jertfim Dum-

nezeulut nostru, it" ..

t8. Acum dar mergand l\!crati, dt pale nu se -vor da voua,~Hot ata .. tea cadirnizi veti face.

19. ~i s'au vazut pre sine logo, fetii Iiilor lui Israil in rete, zlcandu-ll-se: nu se va ,impulina din ea. rarnlztle ce sunt randutte pre zl, 20. $i s'au int~Hnit ei cu Moisl ~i cu Aaron, cartt vcneau tnalntea lor, cand Iesauel dela Faraon.

21. ~i au zis lor: vaz!-va pre vot

E$IREA 5-6

----------------

76

Durnnezeu ~i sa va [udece, s:~ 5lfi facut urlt mtrosul nostru lnaintea lui Faraon ~i tnalntea sluqllor lui, ca s~ dati sable in mana lui sa ne omoare.

:' j , . •

22. ~i s'a lntors 'Moisl catre Dorn-

nul, sia ~.is :,rogu-m~ Doarnne, cact ai, nedijit pre poporul acesta 7 Si pcntruce mal trimis pre mine 7 .

'23; Cit de cand am mers eu la faraop s~ gr~iiesc tntru numele tau, a suparat pre poporul acesta, ~i n'ai Izbavlt pre poporul tau.

,CAp. 6.

Aloisi trimis din note la Faraon, Nea- 1nul siiu,

S i au zts Domnui catre Moist: a-

, cum vel vedea cele ce volu face lui faraon,di cu mana fare va Uisa pre ei ~i cu brat tnalt va scoate pre ei din p~mantul lui.

2. $i au grail Dumnezeu catre Moisi ~i au zts catre dansul: eu Dornnul.

3. !;ii rn'arn ~lfafatlui Avraam ~i lui Isaac ~i lui lacov, Dumnezeul lor ilind eu, ~i nurnele meu Domnul nu 'l-am aratat lor.

4. !;ii 'am pus legatura mea eu ei ca sa ledau lor pamantu! ltananetlor, pamanful pre care s'au sala~luit, tntru care au :;;1 lacuit pre dansul.

15. $i eu amauzit suspinul Illlor tuir"Isfail ell care Eghiptenii ea pre robiasupresc pre' ei, ~i ml-arn adus aminte de legatura voastra,

6. Merg.i ~i vorbeste Itllor lui 15- rail, ztcand: eu Domnulrst velu scoate pre voi din stapania Eghipteni,." lor, ~i voiu scoate pre vol din robia lor, sl voiu izbavl pre voi cu brat tnalt :;;i eu [udecata mare.

. 7. ~i votulua pre voi popor mle, ~i VOlU Ii voua Dumnezeu, ~i Yeti

21. Fac, 34, 30. '

6. 1. 12, 33. 4. Fac 17, S; 26, 3. 6. 7, 5. 12. 4, 10.

cunoaste ea eu sunt Domnul Dumnezeul vostru eel ce v'au scos pre voi din stapanirea Eghiptenilor.

8. ~i -voiu baga pre voi in pamantul spre care am tntlns mana mea sa-l dauJutAvraam si lui Isaac ;;i lUi lacov, !?i-l VOIU da pre el vou~ rncstcnire, eu Dornnul,

9. $i a grail Molsl asa Illlor lui Israil, si ei n'au as.culfdtPre Moisi penrru trnpujtnarea sufletului ~i pentru lucrurile cele ,grele~

10. $i au grait Domnul catreMotsl

zlcand : ,

11. Intra l?i vorbeste lui Faraon tmparatul Eghipe1ului, ca sa lase pre fiB lui Israil din pamantulsau.

12. $i a grail Moist tnaintea 00111- nului zlcand : iata fiii lui Israil nu m'au ascultat pre mine, st CUm rna va asculta Faraon 7 Ga'11gav Iiind ell.

13. Si auzls Domnul c~Jre Moist ~i catre Aaron, ~i le-au poruncit s.a intre la Faraon trnparatul 'Eghipetl1- lui ca sa scoata pre fiB lut-Israf

din pamantul Eqhlpetulul. ", .

14. $i accstia sunt tncepatorit caselor neamurilor, fiii lui Ruvim celui infaiu nascut a lui lsrail : Enoh sl.Falus, Asron st Hanni. Aceasta este familia lui Ruvim. ' "

15. Sl 1m lui Strneoni-lemull, lamin ~i Aod ~i lahin ~i Saar ~i Saul eel din Finisa.. Acestea sunt neamurile fiilor lui Simeon..

16. Si acestea stint numele fiilor lui Levi dupa rudenttle lor: Gherson, Caat si.Merart: st anii vietii lui Levi. o .suta treizeci ~i sapte. ~

17. -Stacestia sunt iiii lui Gherson: Loveni :;;i Semel, casele neamului.Ior.

18. ~i fiii lui Caat: Arnvram, lsaar si Hevron ~i Oziil; ~i anii vietii lui Caat 0 suta ~i treizeci de ant·

14. Fac 46, 9; Num. 26, 5; 1 Pant. 5, 1. 15. Fac. 46, 10j 1 PaTat.4, 24; Num.26, 12. 16. Fac. 46, 11; Num. 3, 17; 1. Paral. 6, 1; 23. 6; 6, 17. 18. IPara\. 6, 18.

--------.----------------~------------~--------------

19. Si fiii lui Merari :-Mooli ~i 0- musl, Aeestea sunt easele neamulul

lui Levl dupa rudeniile lor,

20. St a luat Amvram pre lohaved lata fratelui~,'fata,~l:li' sau lii-i Iemee, st a nascut pre Aaron ;;i ,pre Moisl si pre Mariam sora lor; ~i anll vietii lui Amvram 0 suta trclzeci st sapte.

'-, , ,

21. r~i an lui Isaar: C<Ji'e'~-Na-

fee ~i Zehri,

. 22. $i fiii lui Oziil: Misailsi Eli-

safan~r Segri.

'23. far Aaron a luat lui's! Iemee pre Ellsavet fata lui Aminadav sora lui Naasson,' l?i i-a nascut lui pre Nadav ~i pre Aviud ~i pre Eleazar ~i pre Hamar.

24. lar Wi lui Core: Aslr ~i Elcana

st Aviasar. Acestea sunt nasterlle lui Core.

"25:'$i Eleazar Ieciorul lui Aaron

a' 'Iuar' lui'si Iemec din fetele lui Pufi~f ;;i I-a nascur lui pre Fences. Acestea 'slmt tncepaturile neamului Levitilor dup:!i nasterile lor.

26:'-~eesta este Aaron ~i Moisi,

, carora le-au zts Dumnezeu s~ scoata pre fiji lui Israll din pamanful Eghipetulu! eu puterea lor.

'27. Ace~tia sunt eel ce gr~iiau e!, ire Faraon tmparatul Eqhfpetulul, ~i au scos prefiii lui Israil dinpamantul Ephlpetulul insti~iAaron =;;i Moist. 28. In care zi au grail Domnul lui MOist in pamantut Eqhlpetulul.

29. Sl alt grait Domnul catre Moisl zlcand : eu Domnul, grae~te catre Faraon tmparatul Eghipefului eate ztc eu catre tine.

30. $i a zls Moist tnalnteaDomnului: iat! eu sunt slab la graiu, sl cum rna va asculta pre mine Faraon?

CAP. 7.

RamIe Eghipetului.

Si C\U grait Domnul catre Moisi zteand: iata eu te-am dat pre tine ,

19. 1 Paral, 6, 19. 21. Num. 16, 1. 22. Lev. to, 4. 24. 1 Paral, 6, 22,

25. Num. 25, 7. 29. 7, 5, 11. 30. 4, 10.

Dumnezeu- lui Paraon, ~iAaron Iratele Hiu vaf file" ptooroe.

2. .Si tu vel gt~n lui foatecate poruncesc tie, iar Aaron Iratele tau va gNU catre Faraon, ca sa lase pre fiii lui Israil din parnantul 'sau. '

. 3. Si eu voiu tnvartosa inima lui Faraon, ~i voiu inmultl sernnele rnele ~t minunlle in pamantul Eghipe1uluf.

4. ~i nu va asculta pre voi Faraon, ~i voiu pune mana mea pre Eghipet, ;;i voiu semite cu puterea mea poporul rneu, pre fiii lul ISfaH din pamanful Eghipefului cu tzbandire mare.

5. $i vor cunoaste to1iEghipHmii di eu sunt Dornnul, cand voiu inttnde mana mea preste Eghipet ~i voiu scoate pre nit lui lsrall din rnijlocul lor.

6. Siau facui Moislsi Aaron dupa Gum 'le-au porunctr lor Domnul, a~a au Iacut.

7. $i Moist era de optzect de ani, iar Aaron' 'Iratele lui de optzcct si trei de ani cand au graitditre Faraon.

S. $i au grail Domnul catre MOist ;;i catre Aaron, zicand: ~i de va gdH

caire vet Fanion ztcand: '~"

9. Datl-ne noua semn sau minurte, tu vel zlce lui Aaron frafelui t!u: ia toiaqul si-l arunca pre pamant'inaintea lui Farson sttnatrneasluqtlor lui, =;;i se va face balaur.

10. $i au in frat Moisl'~iAaron'inalnteaIul Faraon sttnatntea'sluqtlor lui, ~ilau Iaebf a~a preeum le-au poruncit lor Dornnul, -$i a aruncaf Aaron toiagul tnaintea lui Faraon ~i' tnainlea -sluqllor .lui, ~i s'a 111- cut balaur.

11. ~i a chernat Faraon pre Inteleptii Eqhipetului ~i pre vrajitori; =;;i au facui> ~i vrajitorii Eghiptenilor eu vrajile lor asemenea,

7. 2. 4, 16. 3. 4, 21; 14, 4. 4. 8, 15, 19. 5.6,6,29. 10.4,3; 40, 14. 11. Fap. Hp. 13, 8.

78

E$IREA 7-8

._- ... --.~-----.-~------ .. _. --- ---~- ..

12. ~i a aruncat .flecare totaqul sau, ~i s'au Uicutbalauri; ~i tolaqul luiAaron a inghiJH pre toeqelelor. 13. ;ii s'a invarto~at inima lui Faraon·.~i nu i-a ascultat pre dan~ii dup~ cum le-au poruncit lor Dornnul. 14. ~i au zls Dornnul catre Moist:

.se ingreuiaza inirna lui Faraon ca sa tIU )ase pre popor,

15. Mergi la Faraon dtrnlneata, .iat~ el lese laapa, sl-l vel tntlmptna pre el pre tarmurile rlului, st tolagul care s'a. Uicut sarpe, sa-l iei in mana fa.

16. ~i sa zicl cafre el: Dornnul Dumnezeul Evreilor rn'au trimis la tine ztcand: lasa pre peporul meu ca sa slujeasca mte In pustle, ~i iata n'ai ascultat pana acum.

17. Si acum aces tea ztce Dornnul: tntr'aceasta vei cunoastc.ca eu sunt Dornnul, iata eu bat cu toiagul eel din mana mea preste apa cea din rlu, ~i se va preface ln sange.

. 18. ~i pe~tii eel ce sunt -ln apa vor mud, ~i se va Irnpufl rlul, ~i JIU vor putea Eqhiptenil sa bea apa din rlu.

1,9. ;;i au zis Domnul cafre Moist: zi lui Aaron .lratelul fau: ia toiagul tau ln manata, ~i tntlndernana ta preste apele Eghipetului ~i preste rturtle lpr ~i preste lacurlle lor, prestebal1ile lor ~i preste toata apa lor cea adunata, si sa fie sange; ~i s'a-Iacut san~eln tot parnantul Eghipetului In lemne l?iJn pietre,

20. Sl au facu, a~a ~1ois}. ~i Aaron dupa cum le-an poruncit lor Dornnul, ;;i ridicand -Aaron toiagul sau, a lovit apa cea din riu Inaintea lui Faraon ;;i tnalntea slugilor lui; st toataapa ceadin rlu s'a prelacut in sange.

21. ~i pe~m din rtu au murtt, ~i s'a tmputlt rlul: st nu puteau Eghip-

13. 3, 19; 8, 15, 19. 16. 5, 1 ;8, I, 20. J7. 4, 9; 6, 29. 20. 17, 5; ps, 17, 49.

tertii sa be-a apa din rlu, ~i era sangelein tot pamantul Eghipetului.

22. !;,i'au facutasemenea ~i vralttortl Eqhtptenilor cu vrajile lor, ~i s'a tnvartosat inima lui Faraon ~i nu i-a ascultat pre eidupa cum le-au zis Dornnul,

23. ~i tntorcandu-se Faraon a intrat in casa sa, ~i TIU si-a pus in mlntea lui niei de accasta.

24. Siau sapat tott Eqhiptenlilmprelurul rlului ea sa be~r'apa, slnu puteau sa bea apa din rtu.

25. Si s'au plinit sapte zile dupace au batut Dornnul rlul.

CAP. 8.

AUe ranc asupra Eghipetz!lui.

Si au zis Domnul cafre Moisl; . In,fra la Faraon ~i veigral cafre dansul, acestea zlce Domnul: lasa pre poporul meu ca sa sluiiasca role. 2. lar de nu vet vrca s~-l .Iast, iata cu bat toate hotarele talecu

broaste. . " ..

3. Si va varsa riul broaste, ~i sulndu-se broastele vor intra' in . casele tale ~i in carnartle a~tern!l)!.1rjior tale ~i pre paturtle tale ~i in casele slugnor tale ~i tntr'ale popojulut, tau st in aluaturtletale ~i in cuptcarele tale.

4. ~i preste tine, ,;;i preste slugile tale ~i prestevpoporul l,au se vor sui broastelc.

5. Stau, zls- Domnul catre Moist:

, ~,

grae:;;te lui Aaron Iratelui tau: In-

tlnde-cu, mana fa toiaqul tau spre riurt spre lacurl ;;i spre balti, ~i scoate broaste pre parnantul Eqhipetulul.

6. $i a tnttns Aaron mana spre apele Eqhtpetulul ~i a scos broaste, sl s'a suit broasca st 'a acoperit tot pamantul Eghipefului. .

22. 8, 7, 18.

8. 1. 7, 16; 5, 1. 6. Ps. 104, 29. 7. 11, 18, 22.

7. Si au facut a!?a ~i> vrajiforii I::ghiptenilor cu vrajile lor ~i au sees broastc pre pamantul Eghipe1ului.

8. ~i achemat Faraon pre ~JfoJsl slpre Aaron, ~i a tis: ruga1i-ya pentru mine cafre l)omnul,~i sa ia broastele dela mine ~idela poporul rneu, ~i v,Qiu Ias~, pre ei ~i vor

jerm"Oom~,ului. -.,

9, Si al.~!s,Maisl ditr~ Faraon : dindue~te rnle C?nd sa rna rog pentru tlnesl pentru slugile tale si pentru P.9POtul t~u, ca sa ptara broa~fe(e,d~J~ tine ~i dela poporul tau ~i ,din,.ca~ele voas1re, stnumat in rtu sl"ram~iie,

,to.;'iar ela zls: maine; ~i a dispuns: voiu face dupa cum ai zis, cli sa ~zi ,c~ nu este altul afara de Domnul.

11. $i se vor rldtca broastele.de la 'tine'~i din casele voastre sl din ~urti :;;i dela slugile tale ~i. dela poporul- Hiq, ~i nurnai in rlu vor ramat},ea.",

12,.,~i. au leslt Moisl ~i Aaron de 1, f~raQj\, ~i .a strigatMoislditre Domnul- ca sa' piara broastele oup~ cum fa~adui§e lui Faraon,

13. ~i IiHl facut Dornnul dupa cum a zts ~Mqjsl'i ~i au murit broastelc din case ,~l' din&urti~i dln tartne, 14. St le-au adunat gramezi gra~ mezi, ~i s'a imptijit pamantul.

15. ~i vaz~nd Faraon ca s'a tacut usurare, s'a ingr~uiat inirna.jui :;;i nu a ascultat de gal1~ii dupa cum au graB Dornnul, >.

16. Si au zts Domnul catre;Moisi; grae:;;te lui Aaron: tntinda.cu l11arya toiagul tau ~i loveste tarana. pamantulul, ~i va fi musita tntre oameni ~i in vite'!?i in tot p~mantul Eghipetului.

::17. ~tatntins Aaroncu manatoiagul sau ~i a lovlt ,Jarana pam antului, !?i s'a 'Hkut rnusita tntre oa-

15.3,19; 7, 4,13. 16.Ps. 77, 50,.,104, .0.

menlst in vlte ~i tn 'tOi:lta tarana pamantqlLJi, '9i s'a-Iacut musita In tot pamantul EghjpetulHi.

18. $i au Uicut a:;;a f1i vrajitorii eu vrajile lor casa s~oala 11Ju~i1a, !?i n'au putut: :;;i s'aIacut mustta Intre oameni si in vue,

. ..

1,9.$iau zisvrajitorii ,cafre fa-

raon: 'degetul lui Dumnezeu este a. cesta. Si s'a tnvartosat inirna lui-Faraon sinu i-a"a,~c,ul~a~, pre ei. dupi:t cum au grail Domnul.

20. Si au zts Dornnul catre Moist:

- .. . , ~

rnaneca dtmtncata ~i stai ttmint.ea

lui Faraon, ~i iata el va iesl.la apa, ~i vel gral cafre el : acestea zice Domnul ;Jasaprepol?orul meu ca

sa-m! sluiiasca in pus He. ' .

21.. lar de nu vei vrea sa l~,:;;i pre poporul r.neu,iafa eu votu jrtmlre preste ttnesl preste slugtletalepreste poporul tau ~i prestecasele voastr~ muscacaineasca: ~i se vorumplea casele Eqhlptenilor de musca Faineasdi ~i pamantul pre care stint ei ...

, ,. . . > ,,,"' ,. ~ " "

22~ Si volu marl in ztua aceea pa·

'. .1 '" "~'_ . ~

mautul,Gb~semJtlcar.epoporul meu

se aila, prestc care nu va Ii musca calneasca, eel sa vezi di eu sunt Domnul Dumnezeu a' tot pamantul.

23. Si voiu osebl tntre poporul meu ~i trurc poporul tau, ;;-;i maine va fi sernnul acesta pre pamant.

24. $i au Iacut Dornnul a~a, ~i a venit rnusca cea caineasca'iTIu'lfime, In casele \1,.1.1, Faracnsi tn casele sluqilor lui ~i in tot p,al;l1antul f:ghi .. , petului, st s'a pr~padi"'pamarltul de' mu.scp,4a dHlJe'asca.,7 ,

25 $i a chcmatEaraon pre Molsl ~i"pr~<Aal'.onzidtnd: merqe]! ~i [ertfiti Domnului Durnnezeului vostru In pamantul acesta.

26. ~i a. zis ,Moist:. nu este cu putinfa a se face a~a, di cele ce

19. 7, 4. 20. 9, 13; 7, 16; 5, 1.

24. In~t. 16, 9; Ps. 71, ,50j 104, 30 •.

E$IREA 8-9

sunt uractune Echtntentlor vom s! jerffim Domnulul Durnnezeului nostru, ~i de vom jertfl cele ce sunt uraclune Eghiptenilor trralntea lor, eu pierre ne vor uclde,

21. Cale de trel zlle vom merge in pustle, ~i vom [ertll Dumnezeulut nostru precum ne-au zls noua Dornnul,

. 28. $i a zis Faraon: eu v! volu l!sa pre voi s! ie~iti ~i vef jertfi Domnulul Dumnezeulut vostru in pustie, dar sl nuvafnnndett a merge departe, rugafi-vl dar pentru mine catre Domnul.

29. $i a zis Moist: vezt, eu volu lesl dela tine ~i mavotu ruga caire Dumnezeu, ~i se va duce musea cea eAineasc! dela fine ~i dela slugnetal~ ~i dela poporul tau maine; dar 51 nu mai adaogi Faraoane a tn~ela ca sl nu last poporul 51 [crtIeasca Domnulul.

30. $i a testt Moist dela Faraon ~i s'a rug at catre Dumnezeu.

31. $i au Uicut Domnul dupl cum a zts Moisl, ~i au rtdlcat musca cea cameasca dela Faraon, dela slugile lui ~i dela poporul lui. stn'a rarnas nici una.

32. $i a tnureotat Faraort inima sa ~i in vremea aceasta, 9i n'a vrut 51 }ase poporul,

jj;

CAP. 9.

"AU~ rane asupra Eghi.petului.

Si au !zis 'Dom~ul catre Molsl: in-

, td la Faraon ~i vei grll lui: . acesteazlce Domnnl Durnnezeul Evreilor: las!' sl iasl popb'rut' m~u

ca sa-mt slujlascl mie. :;

2. lar de nuvel vreasi Iast-pre poporul meu, ct tnca-l til pre el, 3. lafl mana Domnului va Ii preste vitele tale cele din campu, sl in

28. 9, 2S; Fap. Hp. S, 24. 30. 10, 1&. 32. 1, 13.

9. 1. S, t; 1, 16.

J. a 2 lege, 2~ 15.

cal ~i in asifti ~i In dimile ~i tn bol ~i in oi,moarte mare.

4~ Si voiu osebl minunat In vremea aeeea Intre vitele Eghiptenilor ~i tntre vitele fHlor lui Israll, ~i nu vor murl din toate vttele fiilor lui Israil niei una.

5. $i au dat Dumnezeu soroc, zicand : maine va face' Domnul cuyanlul acesta pre pliman t:"

6. $i au facut Bornnul cuvantul acesta a doua zi, ~i ali murit toate vltele Eghiptenilor; iar din vltele iiilor lui Israil n'au murit ntet -una. '

7. $i v!zand Faraon c! din reate vltele fiilor lui lsrail n'a murlt' nici una, s'a tngreoiat Inlrna lui Faraon ~i n'a lasat POPOful.

8. $i au grait Domnul ditreMoi'si ~i Aaron ztcand: luafi voi plitle mAi: nile de spuzl din cuptor, ~i sl 0 tmpra~tie Moisl spre cer triaihtea lui Faraon ~iinaintea sluqllor lut,

9. $1 sa seIaca pulbere preste tot plmantul Eghipetului, stvor Ii pre oameni ~i pre vite rane' ~ibli~ici fierhinfi,tn oamentsl tn vife in tot pimantul Euhipetulul.

10. $i a luat spitz! din captor innalntea lUi Faraon, ~i a imJlr!~1iat-o Moisi spre cer, ~i s'au f!cut rane ~i bl~ici iterbln]t pre oameni ~i pre vite.

11. $i nu puteau vr~jitorii sli $te~ tnalntea lui M0ist pentru rane, c! s'au f!eu1 ranele invrajifori 9i in tot plmantul Eghipetului.

12. $i au tnvartosat Dornnul inima , lui Faraon, ~f nu i-a ascultat pre el dup'a cum au randuit Dornnul lui Moist

13. $i au zls Dornnul catre Moist: maneca dimineat! ~i stli tnalntea lui Faraon ~i vei gdH catre el: acestea zice Dornnul Durnnezeul Evrellor: las! pre poporul meu ca sa-mt slujiasca mie.·

11. Intel. 11, 1. 12. 4, 21. 13. 8, 20.

14. Pentrudi in vremea aceasta eu voiu trtmlte toate b!faile mete in inima fa ~i a slugilor tale ~i a poporului t~u, ca sa Yezi ca nu este altul ca mine tn tot pamantul.

15. Ca acumtrlrnttand mana mea te voiu bate pre tine, ~i volu omori pre' pcporulTau cu moarte, ~i te vei zdrobl de pFe pamant,

16.!;ii pentru aceea ai fost crulat pan~ .acum, 'ca sa arat intru tine puterea mea ~i ca sa se vesteasca numele meu in tot pamanlul.

17. Au doar te vei mat tmprotivl tu poporului meu ca sa nu-l last pre dan~ii?

18. lata eu voiu ploua in ceasul acesta maine piatra mulfa ioarte, cum n'a mai fost tn Eghipet din ztua tn care s'a Iacut pana in ztua aceasta.

19. Acum dar grabe~te sa-1i aduni vltele tale ~i dne af tu in dlmp, pentruca toti oamenii ~i vltele cate . se VOr ana tn camp ~i nu vor intra tn casa, va eadea preste ele piaii-3 ~i vor murl,

20. Cel ce se temea de cuvantul Dornnului din sluqlle lui Faraon, sl-a adunat vUele sale in case;

21. larcel ce n'a 1uat aminte cu cugetul sau la cuvantul Dornnulul, a lasat vttele in ca.mpii.

22. ~i au zls Dornnul.catre Moisi: tntlnde mana fa sore eer, ~i va Il piafra preste tot pamantul Eghipetului ~fprest.io~m~ni~i'preste vile ~i preste 10atl1' ,iarbacea de pre

pamant.· ',/,:'

23. ~i a in'Uns Moisl mana s1?S~ cer, ~i Dornnul au dat tunete ~i piatrii, ~i curgea foe pre plimanf,;;i au plouat Domnul pjatra presti'tot pamantul Eqhipetului,

, 24. ~i era piatraJ~i tn piatra ardea foe cu vapaie, ;;i piatra era multa foarie cum n'a mal Iost in Eghipet

14. 8, to. 16. Rom. 9, 17. 23. Pa. 104,32.

Biblia.

81-----'

din ziua tn care s'a Ukut in 121 neam.

25. ~i a batut platra 1n tot plimantul Eghipetului delaorn panli la dobltoc, ~i toata Iarba din camp 0 a batut-o platra, ;;;. toatelemnele din Campuri le-a zdroblt piatra.

26. Numai tn p~mantul 'Ghesern unde verau liii, lut lsrall n'a fost grindin~.

21.$i trimltand Faraon a chemat pre Molsl ~i pre Aaron, ~i le-a zis lor: piieatuit-am aeum, Dornnul este drept, iar eu ~i poporul meu ne-

credlnclcs. ,,' .

28. Rugatt·va dar pentni mine catre Dornnul, ;;i s~ tncetezease metl face tunetele lui Dumnezeusl ptatra ~i fa cui, ~i voiu I~sa pre voi,~i mai mutt nu veti r~ma.rtea.

29. Sl a zis Mols! lui: daca volu ie~l din Cetate voiu intinde malnlle mele catre Dornnul, ~i tunetele vor tnceta ~i piatra ~i ploala nu va mai Il, ca sa cunosti c~ al Dornnulut este pamanful.

30. lar eu stlu ca ~i tu ~i slugtle tale tnc~ nu v'att temut de Domnul. 31. $i lnul sl orzul s'au sfri~fl~t: caorzul era tnsplcat ;;i inul eu s~-

manl!· , '

32. tar graul ~i ovazUI 01.( s'au

stricat, pentrucaerau tarzit.

33. Sf a iesit Moisidela 'Faraon afar~din Cet~te ~i it ttlfin~ matnele

" > ; ,-; :'>.' "

catre Domnul,~j a tneef~t tunetele

~i platra stploaea n'a mai tn~(H pre

pamant. ..

34.1ar viizand F'atao,n ,t! au In· cetat ploaeast piatr~ ~i tunetele, a adaos,tnc!ap~dHul ~i;;Hi in· greuiaf inlma sa! ~i a slugllor sale.

:35~:,~i s'atnvarto~at infmalui faraon, ;;i n'a lasat pre 1m [ul Israil dup! cum au graif Dortmullui Moist

25. Ps. 17,53.

27. 10, 16.

28.s, 28; 10, 17. 29. Ps. 142, 6. 3.1. Iacov 5, 16. 35. 1 Imp. 6, 6.

E$IREA ro

CAP. 10.

Ldcuste asupra Egh'ipetttluiJ

Si au gr~iit Damnul cafre' Mpisl , zlcand: intra l,a Faplon, di eu arn rnvarfo~atinima lui~i a slugilor lut, ca pre rand s~'vie 'serrin'ele'~cestea

preste' 'ei. .'1. .' ,

2. Ca sa p(Westiti i~ urechlle fiilor vostrl ~i tntru ale ieclortlor Iiilor vol1ri cu cate am' necajitpreEghip- I teni,., ~i sernnele rnele care le-arn Hicut tntru ei, ~i s~ cunoastett ea eu

sunt Oomrtul.· - "

. 3. $i au lntrat Moist $1 Aaron tiiaintea lui Faraon et ' au zls lui: acestea zlce Dornnul Dumnezeul Evretlor, pan~ candnu vrei sate rusinezi de mine? Lasa poporul nteu

ca sa sluieasca mie.· . ,"

4. lar de nu vel vrea tu sa last pre poporul meu, iata 'eu vet 'aduce tn ceasulacesta matne la(,:usta multa pres1e toate hotarele tale ...

5. $i va acoperl fa1a pamantului, ~j nu vei putea sa vezf pamaritul, ~i va manca tot ee va r~'rrias voua nebatu! de piatra. sl va l11anca. tdt lernnul ce cresre voua pre pamant.

"o.'$i se vor umplea caselc 'tale ~i casele sluqllor tale ~i toate casele fri tot., pamantul Eqhipetului, cat~. nlci odinloata n'au vazut pa~ rlmir fai nJ,Ci sfdimo~ii 'tor din ziua InS:are. s'iu Ukuf pre pamarit pana InzIHil acea~ta, !iii pIeSandu-se Mois] a ie~ff dela faraon. ' .

.7.$1 .au zis,~l.ugiLe lUi Faraon catre dansul:pa'(i! c~nd vfi Ii riou~ aceasta pacostetta~a ~)amenii ca s,a slujeasdi Duinbezeulu1 lci'r" au vret s,~r :~tii ca a pierif ,I:ghfpetul?

B.~i. au inters pre Mois]'!iii pre Aaron la Faracn, ,~i a zis lor Faraon: mergeti' ~i slUjifiDomnului Dumnezeulul vostru, dar eariV~i cine sunt cet ce vor merge?

1.0. 1. 9, 14, 4. Intel. 16.9. 7. 3, IS.

9. ~i a zis Moisi: eu tinerti ~i cu ba1ranli vorn merqe eu feciorii !iii ell Ietele ~i C~t.oile :;;i cu bolt nostril, pentJu~este sarbatoare Domnului Dumnezeului nostru.

10. $La zts Faraon carrcet: fie a:;;a, Dornnul ell vol.vcum voiu)asa pre voi, au dear ~i averilavoastre ? Vcdef di viclesuq este If!tru voi,

1 t. Nil, a!?a, ci sa me~rga barbafli ~isa slujlf lui DunmezeH .ca aceasta.cautat] vot, st t-a scos Pf~

etdela lata lui Faraon, , "

J2. ~J. au zls Domnul catre Moisl:

In1lnde mana ta preste p~ma,ntul E~

<. _, -, _. -'.c_ ,.,l

qhipetului, ~i va vent U1custa pre pa-

man! ~i va rnanca toata iarba 'pa: mantulul :;;i tot rodul )~rnneloree

a dimas, nebatut de pia{r~. .

13. Sl a rldlcat Moist tolaqul spre cer, 9i Domnul au adus vani austru pre pamlmt toata ziua aceea.sl ioata noaptea : dimineata s'a'ia~ui.~L.van-

tul austru a adus lacustJf '

14. Si a adus pre ea preste tot

., - .« -. :: -~

p~mantul Eqhipetului, st s'a a~e-

zat preste toate hotarele Eghipefului multa ioarte, ,maJ'nainte de. ,dansa n'a losfUicusfii ca eceasia ,'~i dup,a

, , "i '" ~ •. : -, ,,_' '. ;', ' .; -, ",.: ; -" ,

aceasta nu va fi asa, -. .: .' ,

15. Staacopertt Iaja p'am?fitului

si 5' a strtcat pamantul, J ":;;i' a ,l11ancat toata ia'tbapamanfului' ~r .. t'ot rodul lemnelor 'care' a r~lhas dela

. ,._ ,- ~ , ~ ,,' - .,:

piatra. N'a ram as verde.n'imicaJn

lemne ':!?i in toat~ iarb,,"c,amp41ui. tntot p:1l11antUfEgtnpetuluL 5

16. ~i s'a' gr~biti F~rti6n a' chema pre Moisl.t~i pte FAafon zidind: plicatutt-am Inalntea Dornnului Dum-

- . ~.:,_ ~,',:-r""_.., .~·r< " _.

nezeulut'vostru si a voastra.

Y7.' Prlm\1i d~r' pacatul rneu tnca acum!?i""'va ruqa]! caire Domnul Durnnezeul vostru, ca sa ta de pre mine moartea aceasta. '

lB. ~i a testt MOist dele Faracn ~iS'c1 rugaf lui Durnnezeu.

12. Ps. 104,34. 13. Intel. 17,2. 16.9,27. 17.9, Z8j 1 Imp. 12, 19. 18. S. 30; Num.ll, 2.

ESIl~1tA 10-11

83

19. Si au tntors Domnul vant tare dela marc, :?i auridicat lacustele !?i le-au aruncat pre dansele in marea Roste, ~i n'a dimas nici 0 U1cust3 I 1n tot p~h:nan1ul Eghipefului.

20. Si au invarfosat Dornnul. lnlma lui Faraon,' ~i n'~' lasat .pre fiii 'lui Isratl.

21 Si au zls Domnul cafre Moist:

. .

1ntinde mana fa spre eer si sa se fadi 1nfunerec pre p3manful EghipetulurI'lntunerec care sti se poata pipal.-'

22: Si a tnttns Moist mana spre cer"~i (sla Uicu! tnninerec, negura ;;i c~ala preste tot pamantul Eghipetulul trei zile.

23. Si nlmenea n'a vazut pe iraf~re sa'u trei aile, ~i nlmcnea nu s'a sculat dirt patul sau trel zlle ; lar la (011 Iiii lui Israil era lumina in tot locul unde laculau ei.

24. $i a chernat Faraonpre Moist si' pre Aaron, ~i le-a zts lor: mergeti'~i"slu)iti Domnului Durnnezeuluivostru, numai otle ~i boll veti lasa; iar a~erile voastre rnearqa eu voi.

,25. ~i .~ zls Moist: nu, cl sa ne dai noua arderl de tot ~i jertfe care vom Iace.Dornnulul Dumnezeului nostru.

26. Si vifel~, hoastre vor merge eu

not ~i l1uyO(~ la~a unghie, pentruca dintf'inse\e vern sa [ertllm Domnulul Dumnezeuliil nostru: di noi nu ~timtk~:bm jerH~Dpnmului Dumnezeului nostru pana. vorn merge

acolo. 'J. _.' "

27. $i au 'invarto~a1 Dornnul' inirna lui Faraon, ~i n'a vrut sa-llase.pre ei.

28. St a zts Faraon cafre Moist: du-Ie dela mine, ia aminte sa numai adaoqt a vedea iata mea, di in ce ztlevei arata mie,' vei mud. '

29. lar Motst azis: precurn ai gr~iit nu m~ voiu mal araiatte in fata.

20. II, 10. 21. Isaia 50, 3.; Mat.' 21,_ 45. 23. Intet. 18, 1; Isaia 60, 2. 24. 8, Sc; 12, 31. 26. 12. 32.

Esirea i din Eghi pet.

-

Si au zis Domnul catre Moist :in~a

o rana voiu aduce eupreste Far~on !?i presle Eghip~t, ~i dupa aceca va va ltisa pre voi de aici, ~i cand va va Ulsa pre voi,va va sUi sa ie~iti.

2. Grae;:;te dar pre ascuns in urechile poporulul, !?i sa ceara ttecare dela veclnul sau ~i Iemeta dela vecina sa vase de arginf ~i de aur si haine.

. 3. Si au dat Dornnul har poperului ~au tnatntea Eghiptenilor, ~i le-a imprumutat lor; ~i omul Moist mare s'aIacut ioarte InatnteaEqhlptentlor !?i tnatntea lui faraon ~i tnalntea slugilor lui ~i tnalnteaa tot poPOTUt.

4. ~i a gdiit Moisl,aeesfea zlce Dornnul: pe la mlezul nopji! eu voiu intra in Eghipet,

5. $i va murl tot eel 'intaiu riaseut it. pamartful Eghipetului,oela celtmatu nascut al lui Faraorr 'care sade pre scaun,pana .la cel tnt3iu nascut at slujnlcii eel dela "1.oar;a si pana la eel inUiiu nascuta ·tot

dtibitocul.· .

6. Si va Ii striqare mare. In,.t01 pamanful Eghipetului cum n'a rna! lost

~i cum nil va mal H. .,'

7. Iar la tojf fiit lu! lsratl nu va cheUmn caine eu ltrnba 1sa, de'ta om pana la do b ito c;Yic a.' , s~ vezi. dH de rninunat va 6sebi Domnul tnfre Eghipte'ni ~i inrre IsralHeni.

R .. ~i vor sh'iga toate slugile tale c~tre mine, ~i se vor il1china mie ztcand : lesi tu sl fot poporul Hiu pre care tu tl povafue~ti,~I dupaacestea votutesl, st atestt MOislde1a Faraon eu manle.

9. $i au zls Domnul cafre Moisi:

1.1.. 2. 3, 21; 12, 35, 36. 3. Sitah 45, 1. S. 4, 23; 12, 29.

ESIREA 11-i2

nu va va asculta pre vot Faraon ca inmultindsa inmui1esc sernnele ~i minunile in pamantul Eghipetului.

10. lar Mots] ~i Aaron au Ukut toatc semnele ~i minunlle acestea in p~mantul Eghipefului ina in tea lui Faraon: iar Dornnul au tnvartosat inima lui Faraon ~i n'a vrut sM lase pre fiiilui Israil din p~m~ntul Eghipetulul.

CAP. 12.

Mielul Pascal.

Sf au gdUt Domnul catre Moisi ~i Aaron in pamantul Eqhipetului, I

ticand: .

2. Luna aceasta este voua tncep~tl:lra luntlor, cea dint~liu este voua tntru luntle anulut,

3. Grae~fe catre toata adunarea Iiilor lui lsrall zlcand : in zlua a zecea a lunii acestla sa ia tlecare cafe un miel de itecare casa pe ru-

denia sa. .

4. Iar de vor Ii mai puflni in'casa calsa nu fie de aluns la un rniel, sa i~lmpreuna cu sinc.pre vecinul sau eel de aproape dup~. numarul sufletelor, ttecare sif-;;i numere lut'sl c~ti ii va. Ii de aluns la rnlel. ,

5. ei sli fie voua mielul desavar~it, parte barpateascli de un an sa fie voua;' din rniei :;;i din iezl sa luati. I 6. $i s~-I tin~'L ,~an~ la ziua a patr~sprR~~c~a ~ luntl ~cesfeea, ~! sa-l iU{1,~hie !o(itli, ~i1111timea ad,UJlapl.

fiilor lui Israll.catre sear~, ,;

7. ~i sa ia,;~iri"Sapge~i s~. ung! arnandoi stalpii -l;{rii3i .praqurtk; in casele unde-l vor ma.ncapre el., 8. Si s:i lTI~nancecarm~ii fripHi la

loc.tn noaptea aceea, ~i azimelecu salaJ~ d Ie m~n!nce., " 9~Sli,nlJ-1 mancatlcrud nici Ilert in apa, cl lrlpt ia foc,capul ell picioareJe st eu rnaruntatle.

10. 10, 20.

1.2. 6. Numere9, 5.

10. S~ nu H!safi nlrnic dintr'tnsul pe a doua zt, si os din el sa' nu zdrobttt: cele ce vor,ramanea din el pana a doua zt ,c).l foe sa le ardett,

11. Si a$a sa-L mancatt pre' el ; mijloacele voastfe fUnd Inclnse :;;i indlfamintele voastre tn picioarele voastre ~i toegele voastre tn rnainele voastre, :;;i sa-l mancatt de grab a casunt pastile Domnulul,

12. Si voi trccc prin pamantulEghipetului in noaptea aceasta, ~i vol omori pre tot eel tntaiu nascut tn pamantul Eqhtpetului, dela 0.[9 pana la dobitoc, ~i asupra tutui or dumnezeilor Eqhiptenllor voiu face izbandli eu Domnul.

13. St va fi sangele sernn voua pre caselc in care veti £i vol, ~i voiu. vedea sangele st votu acoperlpre vot, ~i nu va Ii tntru vot rana, ca sa pleriti cand ii votu bate in pM~

rnantul Eghipetului. ".

14. Sl va fi voua zlua aceastapomenlre, ~i 0 vejt tineasarblitoare Dorrtnulul tntru toate neamurlle voasire, legeve~nicM 0 veti praz~~l pre

dansa.' "

15. Sapte zile azlme vetl nianCa, ;;i din zlua dintaiu, veli"stbafe ce este dospit dtnxasele voastre, 10t eel ce din zlua dintatu pana in ziua

I a saptea va mancf ~o,sJ)it,;,. se va I pterde suiletul aceta, dill lsrail. '.

\ 16 .. $i ziua diritaiu se.va chema I sf~ntaJ'~i ziu~'a,~~Ptea t:1U'mitasUlnta 1\., va Ii voua, tot Iucrul de stujbii sa

nu face1ft~hJtnsele, fara numai ce va trcbul de .. rnancat IiecarutasuHet' accasta' nurnat veti face.

, :' .v-;

17:'$ive1i pazi porunca aceasta,

pantruca tn ziua aceasta voiu scoate puterca voastra ditlP~manful Eghipetului, ~i veti tinea ziua aceasta intru neamurlle voastre lege ve~nica.

18. lncepand in a patrusprezecea

10. Num. 9, 12. 12. Ps. 135. 10. EVt". 11, 28. 15 ... 13, 7;23, 15; 34, 1S; Num. 28, 17.

18. Lev, 23, 5; Num. 2&, 16.

e

E$IREA 12

85

zi a lunii dintaiu, de cu scara veti manca azirne pan a la ziua a douazeci ~i una a lunil pfma seara.

19. Sapte zile aluat sa n11 se aile in cascle voastre, tot cine va manca dospit, sullctul acelase va pierde dinlru adunarea Hilor lui Israil: fie aceta ori dintre venetie! ori dinfre mosnenil namantutui.

20. Tot ce este dospit sa nu mancati, ci in tot lacasul vostru sa.rnsncatt aztme.

21. Si a chernat Moist foata batranirnea iiilor lui Israil :;.i a zls catre dan!?ii: rnerqeti ~i va luatt voua rniel dupa nearnurile voastre ~i [unghiati pasca,

22. ~i luatl manunchtu de isop ~i inHngand in sangeie eel de langa u~ai' ungeti praqul ~i amandol stalpii ll~ii din sangele care estc Uinga u:;;a, !?1 VQJ niei unul sa nu ie~itidin usa casti. voastre pana dimineata.

-,43. St va trece Domnul sa baUI pre ,Eghipfeni, ~i va vedea sangele preprag ~i pre amandoi stalptt usll, ;;i va trcce Domnul usa ~i nu va lasa pre eel ce picrde sa intre in casele voastre sa ueiga.

24. St veti pazi cuvantul acesta lege tie, ;;i fiilor tai pana in veac, 25 .. Iardupace ve1i intra in pamantul care va va da voua Dornnul precum au grait, p~zitisluiba aceasta. 26. Si va fi de vor zice catre voi fBi vostrt: ce este slulba aceasta?

27. Vefi gral lor: jerffa sunt pasnle acestea Dornnului; CUtTI au acoperlt casele fiilor lul lsrail in pamantul Eghipetului cand au Mltui pre Eghlpterti; iar casele noastre le-au-mantuit, !?i plecandu-se poparul s'a tnchtnat.

28. !)i ducandu-se au facut fiii lui lsrail dupa Cum au poruncit Domnul lui Moist sl lui Aaron, a~a au facut.

22. Evrei 11, 28; Lev. 14,4,51. 26.13,8,14. 28. Num. 1, 54.

29. $ia fast Ia miezul noptll au batu! Domnul pre tot tntatul nascut in,pam?nful Eghipetului, dela eel int3iu nascut .al lui Faraon care l?edea pre tron, p~f>la l~ eel inHUu nascut al roabei cei.din Jemnifa ~i pana la tal eel iniaiu, nascut a tot dobifocul.

30. Si s'a sculat Faraon noaptea ~i slugile lui ~i toti Eghipfenii, ~i s'a facuf striqare mare in fofpamanful Eghipefului, ca nu era casa in care sa nu fie mort.

31. ~i a chemat Faraon pre MOisl ~i pre Aaron noaptea ~i le-a zls lor: sculati-va ~i ie~i1i din poporul rneu ~i voi ~i fiji lui Israil mergeti ~i slujiti Domnului Dumnezeulul vostru dupa cum zicefi.

32. ~i oile ~i bolt vostrt luand merqetl, ~i rna blnecuvantatt ~i pre mine.

33. $i sileau Eghiptenii pre ponor cu graba sa-lscoa1a pre el din pamanful lor, ca ziceau ei: toli vom . mud.

34. $i a luat poporul aluatulsau mal tnalnte de a se. dospi, legal in hainele sale pre umeri,

35. Iar :iHllui lsrail au Uicut dup~ cum a poruncit lor Moist, sl au eel'. rut dela Eghipteni vase de argint'l?i

de aur l?i haine. . .

36. ~i au dat Domnul .haripoporului sau tnaintea Eqhlptenllor ~i i-au tmprumutat pre ei, ~i au jeJuit.pre

Eghipteni. i .

37. ~i S'C1U ridicat ~Ui lui .Israil din Ramesi spre Sochot, ca sase sute de mil d~pa~bati pedestrl, afara de cele ca aveau ..

38.!)i amestecatura rnulta s'a suit tmpreuna C_I,!, ei st oist bol ~i vife rnulte ioarte.

39. Si au copt .aluatul, care l-au

29. 4, 23; 11, 5: 13, 15; Ps. 135, 10: 11, 56. 31. 10. 24. 32. 10, 26. 33. 6, 1. 35. 3, 21 j 11, 2: Ps. 105, 36. 36. 3, 21 ft Iacov 43, 14. 37. Num, 33, 3.

86

E~IREA 12-13

seas din Eghipet turte de azime in spuza, pentruca nu s'a dospit'ca i-au seos pre ei EgliiptenU ~i n'au

. putut si! astepte, niei demancarc nu st-auIacut lor pre cale.'

40. tar salii~luirea fiilor tui lsratl, care au lacult: in p~rnantul Eghipetulul ~i trlpamanlul hanaan, au lost ani patru sutc treizeci.

41. $1 "a Iost dupa patru sute tretzecl de ani, a ie~it toata putcrca Domnului din pamantul Eqhipetului noaptea,

42. Paza este Domnului, ca sa-i S'coata pre ei din parnanful Eqhlpetului.noaptea aceea este paza Domnulul ca tott fiii lut Israll sa 0 pazeasca intru sernlnttile lor.

43. $i au zis Domnul catre Moist ~i Aaron: aceasta este leqea pastilor, tot eel de nearn strein nu va manea din ele.

44. Si pre tot robul ort eu argtnt cumparat tl vel taia tmprejur, ~i atuncl va manca din ele.

45. Strein ~i naimit sa nu rnanance din ele,

46. lntr-o cas! se va manca ~i sa nu scoatetl din carnurt afara din" casa, ~i os sa nu zdroblti dtntr'tnsul, 47. Toata adunarea Ililor lut Israil sa fadi aceasta.

48. Iar de va vent la voi vr'un nemerntc sa fadi pasti Domnului, veti aHa Imprejur toata partea barbatcasca.: $i atuncl va venl sa fadi aceasta sl vaIl ca ~i mosneanul eel de pamant. tot eel netaiat tmprelur nu vamane~ din de.

49. 0 lege va fi celui de loc st I nemernicului, carc'va lacu] tntre vol. \ 50. ~i au tacut fiil lui Israil dupa \ cum au poruncit Domnullul Moist I ~i lui Aaron, a~a au facut. I 51. ~i a Iost tn zlua aceea au scos Domnul pre liil lui lsratl din parnan-

40. Fac, 15,13; Fapt, flp. 7, 6. 41. Ps. 113, 1. 46. Num, 9,12; Ioan 19, 36, 49. Lev. 24, 22.

tul Eqhipctului tmpreuna eu {oata puterea lor.

CAP. 13 .

SfiHtirea alar intai 1'tascuti.

'J" i I-

Si . a~ graB Dornnul catre MOtsi, , zlc~nd :

2. Sfinte~te rnle pre. tot eel in- 1aiu nascut, care intaiu deschide pantccele intru Hii lui lsrail, dela om Dana la dobitoc, ca al meu este.

3. Si a zis Moisl catre popor: pomenltl- ziua accasta, tntru care ati ie~it din pamantul Eqhipetului, din casa robtet, ca ell mana tare v' au scos pre voi Domnul de acolo, ~i sa nu rnancatt dospit.

4. Ca astazi ie;;;iti vel in luna dinHHu.··

5. $i va Ii dupace teva duee nem-: nul Dumnezeul tau in paman1ul1ia-nanetlor ~i ltetetlor ~i Amoreilor ~i Eveilor ~i levusetlor ~i Gherqheseilcr ~i Ferezetlor, precum s'au jurat pfirlrqllor tai, sa dea tie pamantuttn care eurge lapte ~i rniere, vei face slujba aceasta in luna aceasta.

6. Sase zlle Yeti manca azime,iar a saptea zt sarbatoare Dcrnnulut.

. 7. Azime veti manca celc sapte ztle, nu se va vedca la tine dospit, nicl vel avea aluat tn toate hota. rete tale.

S. Vel povesti Iiului tau in ziua aceea, zlcand: pentruca aceasta a

Uktl1 Dornnul Durnnezeul meu, cand am Iestt din Eghipet.

9. $i va fi1ie semn in mana ta ~i aducere arntnte inaintea ochilor tai, pentru ca sa fie legea Dornnului in gura fa, ca cu mana tare te-au seos Dornnul Dumnezeu din Eghipet.

10. ~i sa pazifi legea aceasta in ttrnpurtle cele randuite din zile in zlle.

1.3. 1. 22, 29; 34, 19; Lev. 27, 26; Num. 3, 13; 8, 17; Luc, 2, 23. 4. 23. 15; 34, 18.

5. Fac. 17, 8. 6_ 23, 15. 7. 12, 15; 1 COl:. 5, S. 8. 12, 26. 9. H 2 lege 6, 8; 1~, 18.

._--- ._----

ESIREA 13-14

. .--

87

11. Si va Ii dupace -Ierva duce Domnul Durnnezeul tau' in p~rri'an'tul Hananellor, precum s'aa jurat p~rlnlilor tai, si-l vii dii tie.

12. Si"vei'Oseblpr'e tot-eel ce deschide panteceie partcbarbateasca Dornnului.Tol'ce dcschide panteceie din turme ori In vitcle-talc, dUe vor n fie'parte barbateasca, le vet sfin11 Dornnulul,

13.Tot ce deschlde "panfeedeasi-

licLsa..:l schimbi pre oaie, iar de nu-l vei schlmba, 11 vel discurnpara; pre tot eel intaiu nascut al omulul din fHi tatvet rascumpara,

14. lar de te va tntreba Ieclorul tau dupa aceasta, zlcand : ce este aceasta? Vet zice lui: di: eu mana tare ne-au scos Domnul din 'pamantul Eghipefulul st din casa roblel.

15. Iar cand s'au indaratnieH pre Faraon ~i nu vrea sa ne lase 'pre not, au ucls pre lot eel intai nascut in pamantu]. Eqhipetulul, dela eel lntai naseufi atoamentlor, pana La eel Iniai nascuti aido btt oace lo r, nentru .aceea eu [ertlesc Domnului foaia parte a barbaJeasdi ce deschide pantecele, ~i pre tot eel intai nascut ai fiilor mei voiu rascurnpara.

161~'Si va.It spre seam In mana ta $i nernlscat tnalntea ochilor tai, pentrucacu. mana tare te-au seos Dornnul din Eqhipet,

17. lar dupace, a lasat Faraoneoporul, .nu i-au- povafuit pre ei Dumnezcu pre calea pamanfului Filistenllor, ea era aproape, pentruca au ,. zis Dumnezeu, ca nu curnva s~ para ~au poporulut v3zand razbolust Mi se tntoarca in Eghipet"

18. Si au abatu: Dumnezeupopo-

,

rut dela calea cea dela pustie, spre rnarea Rosie. lar Iiii lui Isratl al ctnctleancam au e~it .dln pamantut Eghipetului.

12. 22, 30; 34, 19; Lev. 27, 26; Num. 8,17; Iezecb, 44, 30. 13. 34, 20. 14. 12, 26.

15.4.2.,\,11 .c; 11:'" .. ~-- - "

":19. Si a luat Moist oasele lui 10-

I •.. ~ ~

sit ell sine, di cu juf~mant a jurat

losli pre fiB lui Israil, ztcand : eu cercciare vl va ce1cei~ pre vot Dornnul, ci sa lua]! tmpreuna cu vel oa-

sele mete de aiel, "i •

20. Sipurcezand fiii lui 'IsraiJ dill Sochot au 'Hibar1t In Otorn tanga pustte. .

21. Iar Dumnezeu iipovafuill pre el zlua \ cu stalp de nor,ar~Handu-le calea, iar noaptea cu sHUp de foe. 22.' Sf n'a Ilpslt stalpul de nor' zlua st 'stalpul de foe noaptea inain-

. . .

tea atot poporului, .

CAp. 14.

Si au .grait Domnul dif~e,Moi;sl z~;." ,cand. , ,:' 2. 21 ililor lui Israll ea s~ se Intoarca si sa . t~barasd\ lmpr£ajmar• sesului intre Magdat ~i tntre mare; in prealma Veelseptonulut, tnalntea lui sa tabarifi l,anga mare.-:

3. Si va zlcc Farapnpopaf111pi sau: fIn lul lsrail acestla r~t:!cese PT,e , p,aman1, c~ f-a lnchis pre ei'puslJ.~: 4. Sl eu volu invarto~a inlma, lui

'. : • ,- ~ < ~. - ~

Faraon ~i ii, va gonl dinnapoia 10f,

~i rna votu prosUiyl tn:. Faraon ,~i intrutoat! oastea lui, ~,\vor cuncaste toti .. Eqhlptenll, dl ,~u· sunt, Dom-

nul, ~i au faeui a*a'j;;-i ,)." .

5. Sl s'a Hkut stire tmparatulu!

Eghiptenilor ca a'fuyif; poporul, ~i s'a schlmbat [nlrna Iul Faraon ~i a slulitorflor, lui a~upra poporulut ~i au zts: ee! am facut aceasta de am Ursaf pre fiii lui Israil s~ nu sluieasea noua?

6. Decl a tnhamat Faraon carale sale ~i a luat PFe 10t ooporul sau cu sine.

19. Fac. 50, 25 •. 20. Num. 33, 6. 21. Num. 14, 14; Neernia 9. 19. 22. H 2 Lege 1, 33i 1 Cot:.l0- 1~·Pc:. 1n • .,,,

88

E$IREA 14

7 .. ~i a luat sase sute de care alese ~i 10at~ dn~rimea'iEghip1eni1or si c~petenii preste tali.

8. ~i au tnvartosat Domnul inima lui Faraon t~plifatul Eghlpetului ~i a slujiforilor lui, ~i au gonit dinnapola fiiloL lui lsrall, tar lUi lui Is rail iesia u cu man~ tnalia.

9. $i augonif Eghipfeniidinnapoia lor ~i i-au allat ti:ibitrYfi langa mare, ~i toata c~larimea slcarale lui Faraon ~l ci:iUira~il st oastea lui era tmprealma sesulul inaintea Veelsepfonului.

10.$i Faraon se apropia, ~i diu-

tand liii lui Israil cu ochii au v~zut, ~i iata Eghiptenii fabar1se dlnnapola lor, ~i s'au ternut Ioarte ~i au strlgat fiii lui lsratl catre Domnul.

11. $i au zls lui MOisi: au doara t1U erau morrnanturt in pamantu! Eghipefului, ne-al scos pre noi ca sa rnurlm in pustia aceasta, pentruce ne-al f!cuf aceasta noua scotandu-ne din Eghipet 1

"1'2. Au nu era acesta cuvantul care I-am grail cafre tine in Eghipet, ·Jzidind: lasa-ne pre noi si:i robim' Eghiptenilor? eft mai bine era nou!sl:i roblm Eghiptenilor.decat sa rnurtm tn pustla aceasta.

13. $i a, zls Moist catre popor: inddiz"iti, statl ~i veti vedea mantutrea dela Domnul, care a va face noua astlizf; di iin ce chip ati v!izut astaz! pre Eghipteni, nu-l veti inal vedea pre ei tn veci.

14. Domnul va bate Ti:izboiu pentru vol; ~i voi veli II' itf ltntste.

15. $i au zls Domnul dl1re Moisi: ce sfrigi cafre mine? Grae~fe fiilor lui Israil sa meargi:i.

16. $i tu ia tOiagul t!u ~i tinde mana fa spre mare, ~i si:i a despartt pre ca, ~i s! lntre fiii lul Israil prin mlilocul marlt pre uscat,

8. 2 Lege 6, 21. 9. Is. Navl. 24.6; 1 Ma .. cabei 4. 9. 11.16,3; 17. 3. 14.2 Lege I, 30.

16. 1. 20: 11. 5. .

17. ~i iat! euvolu tnvar10~a inima lui Faraon ;;i a sluqilor lui ;;i a tututor Egh~ptenilQr,l?i vor intra dupa dan;;ii, ~i rna volu proslavl in Faraon ~i tntru toata oastea lui ~i in carale ;;i in caii lui. '

18. Si vor cunoaste loti Eghiptenii ci:i eu sunt Dornnul eel ce m'am pro. slavlt in Faraon, in carate, ~i in caii lui.

19.$i s'a ridicat tngerul1ui 'Dumnezeu, care mergea tnalntea taberli fiilor lui lsrall, ~i a rners dinnapoia lor; ;;i s'a ridicat ;;i sfalpul eel, de nor dinnaintea lor ~i a statut dlnnapoia lor.

20. Si a intrat tntre tabara Eghiptentlor l?i tntre tabara fiilor lui lsrall, si a sti:itutl?i s'a facut lntunerec st negura, ~i a trecut noaptea ~i nu s'au amestecat unii ell attii toata noaptca.

21. ~i a tntins Moisl mana spre mare, ~i au gonii Domnul marea toata noaptea cu vant repede despre austru !?i a uscat marea ;;i s'a desparfit apa.

22.' Si au Intrat liii lui Israil in mtjloculjnarli pre usc at, ~i Ie era i lor apa parete deadreapta !?i parete

deast8nga. ' .,

23. ~i t-au gonit Eqhipterilt, si.au infrat dupad8n;;ii ;;1 lofi call . lui Faraon ~i carele :;;i diltira:;;iiLin mtllocul rnarit,

24. lar cand a fast in strata dirninefii, au cautat Domnul asupra faberll Eghiptenilor tn stalp de foe ~i de nor, st au turburat tabara Eghiptenllor.

"25. St au impiedecat ostile carelor lor :;;i ii ducea cu anevoe; ;;i au zis ,E-ghiptenii: sa fugim dela lata lui lsrail, ca Domnul bate razbotu pentru dan~ii asupra Eghiptenilor.

26. $i au zis Domnul ditreMoisi:

19. Ps. 104, 38. 21. PS.77, 16; Ps. na, 3, 135, 13. 22. Is. Navi 4, 23; Ps. 10$. 10; Ps. 113, 3; 1 Cot. 10, 1; Ebt. 11, 29. 23.15, 19.

,,)d_ p&! ."'1'1 1"7 ?~ ... T ..... __ .,..,.no 'JJ:! n ,,1'0.

E~;iIREA 14-15

so

intinde mana fa sprc mare, si s~ se aseze apa la locul ei, ~i sa acopere pre Eghipteni ~i carale ~i predilaret·

27. ~i a infins'Moisl mana spre mare, ~i s'a asezat apa de catre ziua la locul ei, Iar Eghiptenil fugeau pre supt apa, ~i autnnecat Domnul pre

_ Eghipteni In mlllocul marit,

28. ~i truorcandu-se apa a acoperi! carate ~i di1ara~ii ~i toata puterea lui Faraon, carli intrase dup~ dan~H in mare, ~i n'a ramas nlci unul dlntr'tnslt.

29. Iar fiii IuiIsratl au trecut pre uscatprin mljlocul marlt, ;;i le era lor apa parete deadreapta si parefe deastanqa,

3O.~i au mantul: Domnul pre lsrall 'in ztua aceta din mana Eghiptenilor; ;;i au vazu t Ill i lui Israll pre Eqhiptent mort! 'pre langa t~rmurile rnarll,

31.'~ia'vttzut Israil mana cea mare care au fveul Eqhiptenilor Dornnul, ~i s'a ternut poporul de Domnul, !?i a crezut lui; Dumnezeu !?i lui Moist slugii lut:

,.

-CAP.1:5.

Can/area lui Aloisi.

Afunei au cantat Moist !?i fiii lui lsrail cantarea aceasta lui Dumnezeu, ~i au gr~it: -sa cantarn Damnului di eu stavae'au 'prea slavit, t pre cal ~i pre calare] l-au aruncat in mare.

2. Ajutor ~i acoperttor s'au Ukut mie spre mantulre Dumnezeul' meu, ~i-l volu marl pre el, Dumnezeul partntelut meu, si-l voiu inalta pre el. . 3. Domnul eel ce sfararna razboalele, Domn numele lui.

4. Carale lui Faraon ~i puterca lui au aruncat in mare, pre cet alcsl

28. 15, 10; Num. 21, 35; Ps. 105, 12. 15. 1. Jud. 5,3; Ps. 106,1. 2. Ps. 117. 14; 98, 5; Isaia 12, 2

dilarefi capitam t-au afundat tn rnarea Roste.

5. Cu marea i-au acopertt, afundatu-s'au tntru adanc ea 0" pia·tr~.

6. Dreapta fa Doarnne s'au pros}avit tntru tarie, mana fa cea dreapta Doamne au sUiramat pre vraima~l. Sl intfU multlmea slavel tale al zdrobit pre cei protivnict,

7. Trtrnls-at mania fa ~i- i-a mancat pre dan*ii ca pre 0 trestle. $i prln Duhul mantel tale s'a imp~rttt ana.

8. Inchegatu - s'au ca un parete apelatncheqatu-s'au valurlle in rni]locul marii.

9. Zis-a vrajma*ul:gonind votu prinde, tmpartt-volu prazi, urnpleavoiu sulletul meu, uctde-volu eu sablamea, sU1pani-va mana mea.

10. Trimis-al Duhul f!u, aceperit-a pre el rnarea, alundatu-s'au ca plumbul tn apamarc.

1 t. Cine este asernenea tie tntru dumnezel, Doamne 7 ,Cine esie asemenea fie? Proslavf! tntru sfinti, minuriat infru slava, fl!cand rninuni.

12. lnttns-al dreapta ta, inghifi· tu-fa prcei pilmantu1.

13. Povatutt-a] eu dreapta fa pre poporul tau acesta pre care l-ai isbavit, chematu-l-al eu puterea fa la Uiea~ul eel siant al tau.

14. Auzit-au neamurile ~i s'au cutremurat, dureri au cuprlns pre' eel ce lacutau In Fillstim.

15. Atunci s'augrabit Voeveztt Edomululst boerii Moavitenllor, euprtnsu-Id pre el cutremur, topifus'au toti eei ce lacuiau in Hanaan. Sa caza preste dansti cutrernur :;;i frica, eu rnarlrea bratului tau s! se tmpietreasca.

16. Pan a ce va treee poporul tau Doamne, pan! ee va treee poporul tau acesta, pre care l-al aqonlslf.

10. 14, 28; Ps.l05, 12. 11. Ps. 71, 18-21.

1il Ie: l\.l~'u '" ...

90

ESIREA 15-16

17. Ducandn-i inlaun1ru, dls~de.-., ste-t pre ei in rnuntele mostenlret tale, In Uka~ul ,tau eel gata care l-aHacu(_D~mne; sltntenle OQQ;n;m,~, care au qattt mainUQ! tale.

lS,,;J;)oqmul eel eelmparate~te veacurlle ~i prcstc veac sl lndi.

19. Ca a intrat calul lui Faraon cu carate ~i ell, dilara$ii in mare,' ~i au adus Dornnul preste ci apa marH; iar fiii lul Israil au mers pre uscat prin mitloculrnarti,

20. lar Mariam prooroclta sora lui Aaron a luat timpina in mana S~, ~i au iesit toate Ierneile dupaea eu tirnpine st cu here.

21. $i a tnceput lor Mariam, Z1- cand: sa cantarn Domnului ca cuslava s'au area slavit, cal ~i calare] i-au aruncat in mare.

,22. Si a ridicat Molslpre fiB' lui Israil dcla rnarea Rosie ~i. i-a dus in pustla Sur, st a mers tret ztle in pustte st.n'au aflat apa sahea.

23. Si au venit In Metra, ~.i JjI;U~ putcau sa lu~a,apa din Merta 'ca-e'ra amara, pcntru 'aceea au numit numete locului acelula : arnaractune.

24. Si cartea.poporul asupra lui Moisl, zidlnd: ce vom beft?

25. lar Moist a strtqat cafre Dornnul, ~i i-au .arata: lui Domnul un lernn ~i l-a bagat in apa si s'a in- ' dulcit apa: acolo i-a pus lui tndreptari,:;;i judedtli, ;>i .acolc l-a tspitit pre el.

26. Si a zts: de vet auzl eu auzul glasul, Dornnulul Durrmezeulut tau, ;;i vel Iacecele placute inaintea lui ~i vet pune 'in urecht .porunctle lui, ~i vei pazl reate tndreptarile lui, joaUi boala care am adus asupra.. Eghiptenilor nu 0 volu aduce asupra 1£1, ca eu sunt Domnul Dumnezeul tau eel ce te vlndec pre fine.

27~ Sl a venit in Eltrn, si era a-

colo=douasprezcce izvoare de apa ~i!~aPte'zecj dc pornl de finic, ~i au fabiirif acolo langa ape."

"Mana.'

Si s'a ridlcat din J~lim,:.;~i a venit

· ,toata adunarca Iiilor lui .Israll In pustia Sin, care este l.ntre EUm sl tntre Sina. Iar in a ctnclsprezecea zt a iunii a douadupace au ie~it ei din pamantul Eqhlpetului,

2. A dirtit toala adunarea fiiler lui Israll asupra lut Meisl!?i asu-

pra lui Aaron. ., ,»:

3. Si au zts {iii lui Israllcatre ei: mai blne am fi murit batutt-de 0001-

· nul in pama.ntul Eqhtpetului : tand sedearn 1£1 cald a rile cele.-cu 'carne !?i man cam paine de neisanrrarn, decaf ne-ati adus in pustta. eccasta. ca sa omoritt toata adurrarea-ecea-

, sta eu Ioarne. ,15 i ., ,

,_4. $1 au zis Domnul catre Moisl:

· ial~ eu voiu ploua voua paini din eer, si sa rasa poporul !?isa adune cat va Ii de aluns tntr'o zt, ea sa-t Ispttcsc pre el, de vor urnbla in leqca mea, au ba?

5. Si va fi in zlua a sasca sa £1- dune de doua ori mai . mult decaf aduna tntr'alta zi penfru 0 zt,

.6. ~i ,au zis. Moist. ~i Aaron cafre toata adunarea Hilor lui Israil : in asia searavett cunoaste di Dornnul v'au scos pre vol din parnantul Eqhipetului.

7. ~i dlmineata Yeti vedea martrea Domnului, pentruca au auzit car-

. tirea voastra asupra lui Durnnezeu; tar noi ce suntern de cartili asupra , noastra ?

8. $i a zis Moist: va va da voua Domnul seara carne sa maneati ~i paine dimineata sa va saturati ; eli

19 14,23. 20. Ps. 67, 26. 22. Num, 33, 8. 1.6. 1. Num, 33, 10. 2. 17, 2. 3. 14, 11;

25. Sirab 38, 5. 27. Num, 33, 9. Num. 20, 4.

E$IREA 16

91

au auztt Dornnul cartirea voastra care dirtiti asupra noastra, ~i noi, ce sunfem? Ca nu esteasupra noastra cartlrca voasira, cl asupra lui

Dumnezeu. '. '

9. Si a zis Moisl lurA-arcn: gra~

e!?ie ~atre toat~ adunarea iitlor lui [stall: apropiali-v~ tnaint~a lui Dumnezeu, di au auzif c2irfirea vo astra.

10. HH dtridgral Aaron catre 10ata adunarca HHor lui Israll st se tntoarsera In pustie, marlrea Domnului s'a ar~Hat In nor.

1 1.Sn:m gr~iit Domnul cafre Moist

. , '

ztcand:

12. Auztt-arn carttrea Iiilor lui Israil, grae~te cafre ei zic3ttd: seara yeti manca carne ~i dtrntneata va Yeti s~Hura de paine,' ~i veti cunoaste di cu sunt Dornnul Durnnezeul

VOS1rtl.

13. Si s'a Hku't scara, ~i s'au suit prepelite ;;i au acoperit tabara : iar dlmtneata dupace tnceta rona inpr~i urul taberil,

),4. lata pre lata pusnei marunt ~i' rotund, alb ca ghiafa pre pamant.

15. ~i vazand aceasta Iiii lui Israil, a~~ zis unul catre altul: cc este aceasta? Ca nu stiau ce este, ~i a zls Moi~l catre d~nsii: aceasla este pziinea' ear~ au da1-~ Domnul VOtta' sa rnancatl.

16. Si acesia este cuvantul, care l-au poruncl!' Domnul: sfrangeii din-

. tr'tnsa 'Ilecarc c~H este de aluns 0 masura dupa capete, dupa nurnarul sulletelor voastrc, Iiecare tm pre. una eu eel ce lacuesc eu voi sa adunati.

17. $i au Hieut a~a Iiii lui Israil, st au adunat unul rnai mult, altul mal putin.

18. St rnasurand eu masura;' nlcl celul ce avea mutt n'a tntrecut, nicl

10. Num, 12, 5; 14, 10. U. Ps. 104, 39; Num, 11,31. 14. Num, 11, 1; Neemia 9,15; loan 6, 31. 15. Intel. 16, 20. 18. 2 Cor. 8, 15.

celui ce avea. putin n' a lipslt, fiecare dlt era de ajuns la eel cu sine a,adun(;Jt.

;'19. Si a zts Moist cafre el: nl-

• A:!_ , "

menea sa 'nu lase dlnfr'aceasta pe

dimineala. , (" '

20. Sl n'au ascultat pre ,Moist,' ci unii au lasat dlntr'aceea pe dimineata, :;;i a Iacut vlermt, :;;i s'a.Imputif~i s'a .rn~hnit Moisl pre ei.

21. $i adunau dtmineata Itecare di1 Ii era de ajuns lut, ca dacatn-

calzca soarele, se topea. d

22. Si a lost In ziua a sasea au adunat cele trebulnctoase tndotte, cate doua rnasuri unuia, ~i au in-· trat toti bolerii adunaru st au spus lui Molsl,

23., $f a zis Moisi catre dan~ii: nu acesta este cuvantul care au grail Domnul? Sambata o d ih n a sfanta e Domnulul maine; ori care vett vrca a co ace, coacetl, ~i ori care '!e1i vrca a flerbe, Ilerbej], ~i tot ce va prisosl Uisa1i pre ea rama~ita pe

dhnineafl:L ,

24. $1 au lasat din aceasta pfma dlmlncata dupa' cum a poruncttlor Moisl, ;;i nu s'a tmputtt, nici vlerrnt nu s'au Uleui Intr'tnsa.

25. ~i a zis lor Moisl : mar: cati astaz), pentruca Sambata Dornnului este astaz), nu veti aila In camp. 26. Sasc zllc vef aduna, tar ziua a saptca este SambaUi, nu vetialla tntr'tnsa.

27. Sta Iost a saptea.zt au ie~if unii din popor sa adune, ~i n'auqasi]. 28. ~i au zis Dornnul catretMoisi:, pana c~nd nu vefi sa ascultatt de porunctle mete ~i de legea mea? 29. Vede1i, caDornnul au dat voua

. sarbatoare zlua aceasta, pentru vaccea el au dat voua in ziua a sasea paine pre doua ztle : sedeti Itecare In casele voastre, nimenea sa nu lasa din locul sau in zlua asaptea,

27. 20, 8. 29. Fac. 2, 2.

E~IREA 16-17

92

30. $i a [lnut Samb~t~ poP(;m~t in zlua a saptca.

31. ~i '!U numit J,iii lui ISfan numele acestela man~,_.~i era ca s~manfa collandrulul alb!, iar gus'tul et .,ca azirna ell miere.

32. $i a zts MOist: acesta este cuvantul, care l-au poruneit Dornnul: urnplctt masura de mana spre pastrare tntru neamurlle voastre, ca sa vaza painea care aji rnancat voi tn pustie, cand v'au scos pre voi Domnul din pamantul Eghipetului.

33. ~i a zls Moisl catre Aaron: ta un vas de aur ~i pune lntr'Insul a m~suri:i 'plina de mana, ~i-l pune pre el lnaintea lui Dumnezeu, ca sa-l paziti infru neamurile voastrc,

34. In cc chip au poruncif Domnul lui Moist; ~i l-a pus Aaron innalntca marturte! spre pastrare,

35. Iar nil lui Israil au mancat mana patruzeci de ani, pan a au venit in pamant Uicuit; au mancat mana pantl au venit in partea Finiehiei.

36. lar acea masur~ era a zecea parte din trei vedre.

CAP. 1.7.

Aptl di« piatrd.

Si s'a ridicat toat~ adunarca fiilor , lui Israll din pustta Sin cu taberile sale dupa cuvantul Domnului, $i au tabarit In Ralidln; ~i poporul nu avea flpa Sa bea,

2.' ~i blesterna poporul pre Mots], zicand :di:1-ne apa'sa bern, ~i a zis lor Moist: ce rna blesternatl $i c~ ispWti pre Domnul?

3. $i a tnsetosat acolo poporul de apa, ~i cartea asupra lui MOist zlcand : pentruee aceasta ? Ne - al scos din Eghipef sa ne omori pre

31. Num. 11,7. 33. EV1:. 9,4. 35. Neemia 9, 21.

17. 1. Num, 33, 14. 2. 14, 11; 16, 2; Num. 20, 4.

not ~i pre pruncll nostrl ~i vltele noastre eu setea?

4. ~i a strigat Moist cafre Durnnezeu, zicand : ce voiu face poporului acestula 7 Inca putin st rna vor ueide cupleire.

5. ~i au zis Domnul catre Moist: mergi tnalntea , poporului acestuia, ~i ia eu tine din btttranii poporului, ~i toiaqul eu care ai 10vU rtul, ia-l in mana ta $i mergi.

6. lata eu voiu stft acolo mai 'nainte de ce vel merge tu la piatra in liorlv, ~i vel lovl piatra, ~i va tesl dlntr'tnsa apa ~i va bca poporul; ~i a Iacut Moist a~a tnalntea fiilor lui Israil. t

7. ~i a numit numele loeului aceluia: ispifa ~i blestem, pentru blestemul fiilor lui Israll, ~i pentruca au ispltit pre Dornnul, zlcand: de este Domnul intru noi, au ba?

8. $1 a venit Amalie ~i batea pre lsrall in Rafidin.

9. ~i a zts Motsl lui Isus : aiege lie barbatl tart, ~i teslnd stat tmpro- 1iva lui Amalie maine, ~i iata eu voiu sia pre vluful muntelul ~i jcmlgul lui Dumnezeu in mana mea.

10. Sl a tacut lsus dupacum l-a zis Moist lui, $i iesind a sUUut tmprotlva lui Amalie, iar Moist ili Aaron ~i Or s'au suit pre varlul muntelui.

11. Si a lost cand ridiea Moisl rnainile sale, blruia Israil: iar cand Uisa rnainile, blruia Amalie.

12. Si mainile lui Mois! s'au tngreuiat, ~i luand ptatra a pus supt el ~i sedea pre ea, ~i Aaron ~i Or rezemau mainile lui, unul de 0 parte, altul de alia parte, ~i au Iost mainile lui Moisl rezemate pana la apusul soarelui,

13. $i a siararnat lsus pre Ama-

lie ~i pre tot poporul lui eu ucidere de sable,

4. Num. 14, 10. 5.1, 20j 14, 16, Num. 20, n j 1 COl:. 10, 4. 7. 2 lege. 8, 15; Ps. 114, 8.

8. Num. 24. 20: 2 lene 25. 17. 13 Nll ..... - .,A. .,.,

E~tREA 17-18

. 14. $i au zls Oomnul catre Mois]: scrie aceasta spre pornentrcjn carte,

, I,

I} ~i spune lui lsus, dl eu sting-ere voiu

stlnqe pomenirea lui Amalie din cele de supt cer,

15. $i a zidit Mols] [ertielnlc Dornnului, sia chcmat numele lui: Dornnul este scaparea mea.

16. C~ eu mana ascunsa bate Dornnul pre Amalie din nearn 1n neam,

CAP. 1.8.

Ioior la Moisi.

Si a auzit lotor preotul din Ma'diam, socrul lui Moist, toate cate l

a.ut.acut Domnul Iut Israll poporu-

lui. pBU, ca au scos Domnul pre Israil din Eghipet.

2. Sl a luat lotor soerul lui Moist gr~ .Seplora Iemeia lui Moist, ca 0 a, lost- lasat pre eala dansul,

at, ~i pre eel dot feciori al et, numele .unula: Ghersarn, zicand : nemernic am lost In pamant stretn, 4."$i numele celut de al doilea:

Eliezer, zlcand : di Dumnezeul taUt. lui meu ml-au ajutat ~i rn'auscos din mana ,It:li Faraon.

5. $ia yeni,t Iotor .socrul lui Moisl ~i fiii ~i Iemeta la Molsltn pustle unde ,tabarase 1a rnuntele, lui Dum-

<

nezeu.' "

6. $i ,spusera lui Motsl, zicand : taUt lotor socrul .mu vine la fine, femeia fa !?i amandot-tectorn HH cu dansul.

7. ~i a ie~H Mois] tntru tnftfTlPinarca socrului sau, ~i s'a in~hinat IUi!?i l-eearutat !?i # s'au- sarutat untt cu altH, !?i l-abaqat pre dan~ii tn);ort.

8. $1 a povestit Moisl socrului sau toate dUe au Uieut Dornnul lui Faraon st tuturor Eghiptenilor pentru lsrall, ~i tot necazul ce Ii s'au Uicuf

14. 2 lege 25, 19; 1 Imp. 15, 2, 3. 1.8. 1. 4. ta, 2.?, <')t

lor pre cale, ~i cumI-au seas pre ei Dornnul din mana lui Faraon sl

din mana Eqhiptenilor. .

9. ~i s'a minunat Iotor de to ate bunata1ile care le-au Hieu! lor Domnul, eli t-au scos.pre eidin· mana Eghiptenilor ~i din mana lulF~raon.

10. $i a zis lotor: binecuvantat este Domnul di au scos pre poporul siu din mana Eghiptenilor

!?i din mana lui Faraon. " "

11. Acum amcunoscut, cl mare esteDomnul prestetotl dumnezeu, pentruca l-au smeri1 pre el,

12. $i a adus lotor socrullut Moist arderi de tot ~i [ertle lui Dumnezeu,;;i a venit Aaron ~i totl batranii lui ISfan, ca sa m~nance paine cu socrul lui Moist tnalntea lul Dumnezell .

. 13. ~i aIost a doua zia sezut MOisl sa judece poporul, si a' statut tot poporul tnaintea lui Moisl de dlmtneata pana seara,

14. $i vazand lotor toate cafe face poporului, a zis: ceeste aceasta ce Iaci .tu poporului 7 Pentruce sezt tu singur 7 :;;ifot poporul sfa tnatntca ta de dlmtneata pan a seara?

15. ~i a zis Mots! catre socrul sau: ca a venit la mine poporul, eft sa ceara [udecata dela Dumnezeu.

16. Cad, cand se Ivesc ,intrg ei netntelegeri~i vin la mine, iu~dee pe fie care, ~i tnval preei.porunctle lui Dumnezeu ~i legea lui.

17. $i a zls socrnl'Iuf Moist cafre dansul: nu fad bine lucrul acesta,

18. Cu stncare te ver strtca ~i tu~~i tot poporul .acesta care este cu tlne, .~n:eu,este tie luerul acesta, nu-l vet putea face tu stnaur,

19. Acum dar aseulta·ma~i te statuesc, ~i va fi Dumnezeu cu tine, iii tu poporului intru cele ce sunt catre Durnnezeu, ~l poarta cuvintele lor catre Durnnezeu.

ttSIREA i8~ 19

._.

94

20. Sl le marturtseste lor porunclle lui Durnnezeust legea lui, !?I le 'arata lor dHle pre care sa urnble !?i Iaptele care sa Iaca,

21. $i Iu aleqe tie din tot poporul barbafi -putemicl *i tematorl de Dumnezeu, barba]! drepf caril urasc 1rufi~f:~i-i pune preste popor mal mart 'presre mie, stcapetentt prcste suta, !?i . 'eapetenii preste ctnclzect, ~i mal marl preste zece,

22: $i sa [udece poporul 'in tot ceasul, lar lucrurtleqrele sa le aduca la tine, ~i judeeati1e cele mid s::i le [udece et, slte vor usura, ~i-ti vor aju1a.

23. De vel tacccuvantul acesta, te va Int~ri Dumnezeu.ist vet putea SUI, si tot poporul acesta va ajunge eli pace la locul sau,

24. $i a ascultat Moisl cuvantul sccrulul sau, ~i a fi:ieut toate cate l-azis lui.

25. $i a ales MOist barbatt .. puternlci din tot Israilul, sl I-a pus pre ei preste dan~ii mal-marl pre) ste' mle, ~i capetcnll preste suta, ~i mai mari preste clnclzeci, ~l rnai mari preste zeee. .

j "26. Sl [udeca poporul 'in tot ceasul, iarluerul eel greu aducea la Mois], ~i tot lucrul eel usor il iu-' decaU ei.

27:' $i a lasaf _ Moisi pre socrul sau, ~i s'a dus in pttmanful sau.

CAP. 1.9.

Pregtetirta peniru. :irimirea, legii. ~

,f , -,

Iar in luna a trela dupace au iesit fiB lui lsrall din panlJanlul Eghlpetului, in zlua aceastaau venit in pustia Sina.

2. $i s'au ridieat dela Rafidin\,i au venit in pustla Sina, ~i a fabarif acolo Israll trnprealma muntelul.

•• 2~._ N~~. 11, 16; 2 lege 1, 13. 2.1). Num.

3: $i Motsl s'a suit in muntele lut Dumnezeu, st l-au strigat pre danstH 'Dumnezeu din rnunte, zlcand : acestea vel -grai casii lui Iacov, si vei spune fiilor lui ~srail.

4. lnsi-vaaf v~zuf"d\te am f~cut Eghiptenilor, :;;i v"arrr 1J1af 'pre voi ca pre nlste aripi de vultur], st v'am tras pre voi la mine.

5.$iacum de vetl '~s'eulta cuvantul rneu ~i Yeti pazl .lcqea mea, veti Ii mie popor ales din toate ncamurile, e~ al meu este lot pamimful.

6. Si vol veti H mie preotle tmparateasea ;;i neam sf~nt;' aceste cuvinte vel gral Iitlor lui lsrail. ,": .

. ; 7. $i a venit MOist st .a ch~-nat pre batdinii poporului, ~i a ,gruH ina''; - intea lor toate cuvintele acestea, c~te le-an poruncit lor Dumnezeu ..

8. $i a raspuns -tot poperalde odata, :;;i a zis : toate cate au-zts Durnnezeu vom face :;;i vorn. asculta, ~i a adus Motsi cuvlntele poporuluiIa Dumnezeu.

9. ~i au zts Domnul catre -Moist: iaUi euvoiu venlla fine in ·sialp de nor. ca sa rna auza poportil'gdHncl catre tine. "i vor crede-ttctn veci. $i a spus Moist cuvtatelepopotu-

lui catre Domnul. '!

10. ;~i auzis Dornnul' catreMotsl: pogoara-te de spune poporulut, si-i curate~fe {}te eiasUizi' ~i maine, si sa-~i spele halnele.

.. 11. $i sa fie' g:afa Iii zlua a -treia, ca in ziua a trela se va pouort Dornnul pre rnuntele Sinaii tnaintea a tot poporul,

12. ~i vel aseza poporul prin prejut, zicandu-le : paziti-va sa nu va sui]! in rnunte, nicl sa v::i atinge1i de ceva dlntr'ale lui, di tot eel ce se va atlnae de munte, curnoarte va murl,

2. Fap. Hp. 7,38. 4. 2 lege 29, 2; 32, 11. 5. Ps. 23, 1; 1 cot'. 10, 26. 6. 1 Petro 2, 9;

_._ - - () -~ - - -" '

13. Sa nu se atinga de el ll,lana, di . cu pierre se va uctdc..eau eu sageaUi se va sageta,ori:Vini. ori om fie, nu va tral: lar dac~~se vor departa runetele ~i trthvbili~e ~i norul dela munte, el fig vor sui ·In

rnunte. ",

14. ~is'apogorit Molsl din rnunte la popor, ~i i-a ~.fintif pteei, stst-a spala! hainele sale.

15. ~i' azls popojulul: fifi gata, trei zi~~ sa nu y~aprQpiati .deIernet,

1.6.v~ja fos.t a trela ?ic~.nd se faeeAziua~ .s' ap facu! tunete ~i IulgeJ~ i5i npri. tntuneca]! pre muntele SiqaH,' glasul lrambifii rasuna tare, ~i s'a spalmsmat tot poporul eel dtn tabar~.

i<17. $i a seas. Motsl-jioporu! tntru tnrimpinarea lui .Dumnezeu din tabara, ~i astatut supt munte.

18. lar muritele Siriaii fumega tot, dt se pouortse Dumnezeu pre el In foe, ;;i se suia fumul ea nlstc fum din cuptor, ~i s'a spalmantat tat poporul loarte:

19. ~iglasurne trambitli se tn1~~ re(:J11 dlnce In ~e, ~i -Moisl gr~iia; tar Dumnezeuraspundealuicu gias;

2O .: Si s'au )pogorit Domnul' pre rnuntele Sinal'i, pre varlul muntelul, srau chemat Dornnul pre Moist in varful muntelut, si-s'a . suit Moist

21. ~i au gdHt Durnnezeu cafre MOis1, ziclmd: poqoara-te ~i marturtsestc poporulu], carnu 'curnva s~ se apropte catre Durnnezeti Sa vaza, ~i vor didea dintr'tnsii rrnlltWne:

22. ~ipreatii cariise vor apropia catre Domnul Dumnezeu, sa se siinteasca, ca TlU cumva sa se intoarca de cafre ei Dornnul.

23. ~i a zts Mois! catre Dumnezeu: nu va puteapO'porul sa se sue in muntele Slnail, cii tu ai marturt-

13. En. 12, 16, 20. 15. Imp. 21, 4. 1'1.2 leg." 4, 11. 20. Neemia ~. 13. 21. 33,20.

sit ll.o,u~L.zicand: osibeste muntele ~H sfint~fe pre,"eL',

:.,24.. Si t-au zis lul.Dcmnuhmerqt, poqoara-te si te suc'tu sl Aaron' cu tine; iar pe pre0tl.~i pre popor'sa nu-t stlestt a se sul la Dumnezeu, ca .. nu cumva sa piarza dintr'Insil Dornrtul,

25 .. $i s'a pogerit Molsi-Ia popor t>i a spus lor.

CAP.. 2,0 ..

'Cele zeciportt,nci.

Si au. grail D.omn. ul toate cuvtntele

acestea zicand:; .

.. ". '

2: Eu sunt Domnul Dumnezeul Hiu

eel ee te-am seos pre tine din . pa-

I manful Eqhlpetului, din casa robiel. 3. Sa nu ai alti durnnezei afara de mine.

.4. Sanu,.ji Iacl tie chip ctopllt, nlcl asemanarea vreunui lucru din c~.te sunt .. 1n,cer sus, ~i din cate sunt pre pamant [os, ~i din dHe sunt in ape.auptparnant.

5. Sa nu- te 1nchini acelora ~i sa nu slujestt 'lor;' ca €l;l sunt Domnul Dumnczeul tau, Dumnezcu ravnitor, eel ee raspl~tesc pacatele parintilor in fii pana la, al treilea ~i pan a la al patrulea neam.xelcr ce rna urasc pre mine.

6. $i Iac mila pana tel a rnla nearn calor ce rna iubesc.pre mine ~i,pa-

zesc poruncile mele..) t"

7. Sa nu iei nurnele.Domnulul Durnnezeului tau in desert, c-~ nu va iert&, Domnul pre ce.l-ceval lua. numele

lui in desert. . ,\ .

8. Adu-tt amlnte de zlua Sambetel sa a sfjnle~ti pre ea...

i~", ~a.~~. ll~~ lucre~za ~i fa toate lucrurile tale.

10. lar ziua a saptea este sam-

20.2. 21e~e5, 6; Osie 13,4. 3.1s. Navi24, 14. 4. Lev. 26,1; 2 lege 4, 16; 5, 8 •• J.34. 1; 23, 24; Ps. 96, 6. 6. Luc. 1, 50. 7. Lev. 24, 16; 19, 12; 2 lege 5, 11; Mat. 5, 33.

_.~. 2~, 12; 31, 14; 35. 2: 2 1"" .... 1'" Tn~~

96 it~iREA· 20-21

bata Domnulul Durnnezeulul t:ill, sa nu tact tntr'aceca nict, un .lucru, nlci tusl.Ieclorul ;tau ~i Iata fa, sluga fa ~i slulnica ta, boul tlu, injugatorul t!u !;ii tot dobitocul Uiu, ~i sfreinul eel ce lacueste cu tine.

,11. eCI tnsase zlle au Iacut Dumnezeu cerul ~i pamantu! ~i marea ~i toate cate sunt tntr'tnsele, ~i in ztua a saptea au odihnit; pentru aceea au btnecuvantat Dumnezeu zlua a saptea ~i au sltnnt-opre ea.

12. Cinsteste pre tatal tau ~i pre muma ta, ca sl-fifie [ie bme ~i sa trle~ti mult pre parnantul eel bun, care Dornnul Dumnezeul tau fi-t da tie.

13. S:i nu uclzl.

14. SI nu preacurvestt.

15. Sa nu furi.

16. Sa nu marturtsesn stramb asupra vecinului tau rnarturle mincinoasa,

17. Sa nu pcltestiIemeia aproapelui Uiu, sl nu jioftesti casa veclnulut tau, nici farina lui, nlct sluqa lui, nici slulnica lUi, nic\ boul lui, ntct injugatorul lui ~i nici ONita a lut ~i nlcl cate sunt ale aproapelul tau.

18. ~i tot poporul vedea glasul ~i luminile st sunetul trambifU :;;i muntele Iumeqand, ~i spaimanfandu-se tot poporul, a statut departe.

19.~i a zls catre Molsl: grae~te tu noua, ~i sa rru graiasca catre noi Dumnezeu, ca nu curnva sa murirn;

20. ~i a zls lor Moist: indrazniti, cl pentru ca sa v~ isplteascf pre vol, au venit Durrmezeu lavol, ta s:i I fie Irtca lui infru voi, ca sarnu pa-

catui1i.' ""

21. ~ista poporul departe, ,~i Moist a intrat in neguratinde era Dumnezeu,

22. ~i au zls Dornnul cafre MOist:

12. Lev. 19, 3; 2 lege 5, 16; Mat., 15, 4; Efes 6, 2. 13. 21, 12; Mat. 5, 21. 14. Lev. 18,20; Mat. 5, 27. 15. Lev. 19,11. 16.23,1; 2 lege 19, 16. 17. 2 lege 5, 21; Rom. 7, 7;

1'2 Q 10 ,.,t~ ..... .nj;;;,,":: ')1 111"1.· .. "".ft1-. __ -.a 4L

acestea vei zlce caset lui lacov, ~i vel spune fiilor lui lsrall : voi afi v!zut ca din "cer am grait cafre vot, , 23. Sanu vaIaceti voua dumnezel de afginf, ~i dumnezel de aur; sa nu' vii faceti voua in~i-v!~

24. Altar de pamant sa-rut Iacetl mle, st sa pnnef preste dansularderile celede tot ale voastre, ~i [ertfele cele de manfutre ale voastre ~i otle :;;i vltell vo~tri,in'1Ot locul unde voiunumlnumele rneu acolo.e! voiu venlIa tine ~i te volu Binecuvat1ta.

25. lar de veiface rniealtci'r de piatra, sa nu-lzidestl dtn-pterrecloplite, pentrucaai pus cupful tau pre cle ~i s'aupang!rif.

26. Sa nu te sui pe trepfe4a altarul meu, ca sanu 'descopert UTactunea fa pre dansul.,., ,

CAP. 21.

Rclndueli pentru casnici $i pentru ucideri:

Si aces tea sunt tndreptarile, Care , le vel pune inail1feaJQf.

2. Devetcumpara rob cvrcu, sase ani. sa sluiiasca tie; iar in al saptelea an tl vel lasa pre el tndar,

3. Iar de va .venl el slnqur, singur va Iesl: tar de va intra silemela tmpreuna cu dansul, va Je~l ~i Iemeta lui.

4. Iar de v~,-da, lui ~emeie stapanul, ~i va .naste lu! Ierneia feciori st fete, iemela si pruncil vor ii ai sf!pallului sau, numai el singur va Iesl,

5. lar de va raspunde robul,' zicand : lubesc pre st!panul meu :;;i pre Ierneie ~i. pruncli mel, nu rna voiu duce slobod,

6. Sa-I adud\ pre elsUipanul lui la [udecata lui Durnnezeu, ~i atuncl sa-l aduca pre el lausa pe prag. si

23. 34, 17. 24.27, 1,8; 29, 42. 25. 2 lege 21, 5; Is. Navi 8, 31.

21.. 2 Num. 25, 39;.2 lege 15, 19. 3.let'em.

" .. .... ~... t _ _ _ .... ... ,. ~.... t __ . _ _ _ _ _.

-"~--~-_____..,.__--~- .. -----

E$IREA 21

.------.--.-.~---------

s~.i gaureasdi st~panulluiurechia eu sola, st ii va slull lui tn veci.

7. lar de-sl va vlnde clneva Iata roaba de casa, nu va ie~l cum ies slujnicile.

8., Iar de nu va pUlcea stapanului sau aceea pre care nu s'a Incredlntat-o, 0 va Uisa pre ea sloboda: iar la nearn stretn nu are voie sa 0 vaqza, pentruca 0 umtleste pre ea.

9. Iar de ar tncredlnta-o pre ea feciorului sau, dupa dreptatea letelor va face ei.

10. Iar de va lua pre alta de hrana ~i de cele ce se cuvln ei ~i pentru haine ~i pentru petrecerca et, s~ nu

o pagubeasdt

11. lar de nu va face ei aceste trei, va ie~i in dar UiTa de argint. 12. Iar de va lovl cineva pre altul ~i va murl, cu moarte sa se ornoare. 13. Iar de nu va Ii din vote, ci Durnnezeu l-au dat in malnlle lui, davolu lie lac in care sa fuga uciqasul.

14. Iar de se va apuca clneva Sa ornoare pre vecinul sau cu vtclesuq ~i va fug} la altar, dela altarul meu sa-l iei sa-l ornori.

15. eel ce bate pre faUn sau sau pre mum a sa, eu rnoarte sa se 0- moare.

16.Cel ce va grill de diu pre ta .. tal sau sau pre muma sa, cu rnoarte sa se omoare.

17. Cel ee va iura pre cineva dirt fiii lui Israll ~i cu deasllatl va vlnde !?i se va ana tntr'aceasta, cu moarte sa se omoare.

18. lar de se vor certa doi oameni, ~i va lovl unul pre altul cu piatra au eu purnnul, si nu va murl, ~i va zacea in pat,

19. De se va scula omul ~i va umbla aiara cu tolaq, nevlnovat va Ii eel ce l-a lovit, fara numai vrc-

12. 20. 13; Fac. 9, 6; Lev. 24, 17; Num, 35, 16. 13. Num, 35, 6; 2 Lege 19,2; Is. Navi 20. 2. Iti, ~ T."" ... ?7. 1 r.. M",. ..: A .,ry ...

97

mea cal a zacu: ~i leacurtle va plati.

20. Jar de va lovi cineva pre robut sausau pre roaba sa cu 10iag, ~i .}Ia rnurl de mainile lui, cu judecata se va pedepsl.

21. lar de va fra} 0 zl sau doua, nu se va p~<ilepsl,. pentruca arqln! al lui este:

22. lar de se vor sladl doi barbali ~i vor lovl pre Iernela ce are tn pantece, ~i va i~~l pruncul et neInchlpuit, eu gloaba sa se ulobeasca, cat va poltl barbatul Iernell, va da dupa cerere vrednic,

23. Iar de va fi prunoul tnchlputt, va da suilet pentru sullet,

24. Ochiu pentru ochludlnte pentru dinte, malta pentru mana, picior pentru ptclor.

25. Arsur! pcntru arsura, ranapentru rana, umfUitura pentru ummHur~.

26. lar de va lovl cilleya ochiul robului sau sau ochtul roabei sate ~i-l va orbt, slobozi sa-i lase pre ei pentru ochiul lor.

27. tar de va zdrobl dintele ro ..

. ,

bulul sau sau dintele roabei sale,

va slobozl pre el pentru dintele tor.

28. far de va 1mpunge taurul barbat sau Iemele ~i va mud, cu pletre se va uclde taurul.si nu se vor manes carnurtle lui; iar sUipa.nul taurulul nevlnovat va ii.

29. Tar de va Ii fast vre un taur tmpung~Hor mal 'nalnte de terl ~j de ataitliieri, ~i vor spune st~panului lut, ~i nu-l va inchide pre dansut, si-va omori barbat sau femeie, taurul cu pietre sa se omoare, ~i st~panul lui inca sa moara,

30. lar de se va pune lui pre] slt se rascurnpere, va da rascumparare penfru sufletul sau, cat vor cere de la el.

31. lar de va tmpunge lector sau

"A or - - ~ - --.-

98

E$IREA at -22

fatii, dupii dreptatea aceasta vor face lui;

32. Jar de va tmpunqe taurulrob sau roaba, treizeci de drahme de argint va da st!ipa.nului lor, sltaurul cu pietre sa se omoare.

33. De va deschide cineva groapa sau va sapa groapa in piatra, ~i nu o va acoperl, ~i va eadea inUiuntru acolo vitel sau asln,

34.St~pa.nul groapei va plafl, argint va dAstapanulul lor, jar star-

vul al lui va fi. '

35. Jar de va tmpunqe taurul culva pre taurul vecinulul ~j va rnurl, vor vinde taurul eel viu ~i vor trnparti arginf1l1 lui, ~i taurul eel mort it vor tmparfi.

36. Jar de va Ii stlut di este taurul trnpunqator mai dinnainte de ieri ~i de alaltaterl, ~i vor Il spus sHlpa.nului lut ~i nu-l va 1inea lnchls, va Plat) taur pentru taur, jar starvul va fi"al lut.

CAP. 22.

Pedeapsa penirw jurti*ag ~i alte pacate.

De va Iuraclneva vttel sauoale, ~i 0 va junghia sau 0 va vinde, cinei vilei sa pUitiasea pentru vitel, ~i patru oi pentru oaie.

2. lar de va ana clneva pre fur sapa.nd sl bata.ndu-l va. murl, nu se vaomort.

3. tar de va face aceasta dup~ ce va ras~rl soarele, vlnovat este, pentru moarfe eu moarte va mud .. Jar de nu va avea ce sa tntoarca pentru furfi~ag, el sa se va.nza.

4. Tar de se va prinde ;;1 se va ana tn mana lui Iurtlsaqul vlu, dela asin pan! la oaie lndoite sa Ie pUitlasca,

5. tar de va paste cineva tarina sau vie, ~i va l~sa vita sa s~ pasca [artna altuta, sa plateasca din [arina

sa dupa rodul ei; 'Iar de ve. paste toata farina, eele mal bune din fa-rina sa sl cele mal bune din viea sa va platt

6. tar de va ie;;i foe st va ana maraclnl, ~i va arde clai sau spree sau farina, le va platleel ce a aprins foeut.

7. lar de va da clneva vecinului sau argint sau unelte spre pastrare, ;;i se vor fura din casa omului, de se va ana Iurul, va plan tndolt.

8. Iar de nu se va ana Iurul, va vent dornnul casii innaintea lui Dumnezeu, ~i va jura eu adevarat cum ea el n'a faeu! vlclesuq tntru toate uneltele vecinului sau, asupra-l toata strambatatea graita.

9. $i pentru vitel ~i pentru asln, ~i pentru oaie ~i pentru haina, ~i pentru tot lucrul pterdut de care se para~te, de va jura innaintea lui Dumnezeu va merge [udecata amandurora ~i eel ee se va prinde prin Dumnezeu, va plat} indait veeinului sau,

10. lar de va da clneva vecinulul s~u asln sau vi tel sau oaie sau ori ce viHt sa-l pazeasca, ~i se va strlca sau va mud sau se va rob} ~i nlmenea nu va ~tl,

11. Va jura tnnalntea lui Durnnezeu cum di el n'a facui vlclesuq, ea sa alba parte ori in ce vita a deaproapelui, ~i a~a va prtrnl stapanul lui, ~i el nu va platt.

12. lar de se va Iura dela el, tl va plan s1apanului lui.

13. lar de se va prinde de hi are, it va duce la u~a, ;;i nu-l va platt

14. Iar de va cere clneva ceva de acestea dela vecin, ~i se va strtca sau va mud sau se va robl, st s1apanul nu va fi eu dansul, tl va platt.

15. tar de va Ii s1apa.nul eu dansul, nu-l va plati; ~i de va n nalmtt, se va socotl lui in simbria lui.

16. lar de va in;;ela ctneva Iecioara

E!?IREA 22-23 99

---,~----.------ -_-"------------

nelogodU~ ~i se va culca eu ca, eu zestre sa 0 Inzestreze pre ea lui-~i Icrneie.

17. lar de cumva ierlnd se va ferl; ~i nu va vrea fatal el s~ 0 dea pre ca lui Iemeie, va plat} .121 tataIui ei argint dupa cum este zestrea Iectoarelor.

18. Pre vrajttor! sa nu-l Uisati sa traiasdt

19. Tot eel ce se culca ell dobitoe, eu moartesa ii omoran pre el, 20. eel ce [ertleste dumnezellor, eu moarte sa, piara, fara nurnal Dornnului.

21. $i pre eel nemernlc sa nu-l chmuln, ntcl sa-l tntrlstatl, pentruca ~i voi ati fast nemerntct in pam antul Eghipetului.

22. La nici 0 viiduva ~i la nlcl.un sarac sa nu-l facefi rau.

23. ,lar de vel asuprl pre ei eu rau, ~j sfrigand ei se vor plange ditre mine, ,{~U auzul voiu auzl glasul lor.

24. ~i m~ voiu aprinde eu rnanie, ~i volu amort pre vol eu sabla, ~i vor Ii femeile vcastre vaduve ~i fiU vostrl saract de parinti.

25. lar de vei da tmprumut argint Iratelui celui SarBC, care este langa tine sa nu-l silesti, sa nu-l pul ca-

m~i1a asupra, '!

26. Iar de vei lua zalog halna vecinului mai tnnatnte de apusul soarelui, sa. 0 dai tnnapol lui.

27. Pentruca aceasta este acoperemantul lul, nurnai aceasta haina are el, cu care i~i acopere golleiunea sa, in ce va dorml? De va s1riga catre mine, voiu auzl pre el, ea mllostiv sunt,

28. Pre Durnnezel Sa nu-l vorbesf

18. Lev. 19. 31 j 20, 27. 19. Lev. 18, 23. 20. Lev. 19,4; 2 Lege 17, 3. 21.23,9; Lev. 19, 33; 2 Lege 10, 18, 19. 22. Isaia 1, 17. 23. Zaha-C7, 10. 25. Lev. 25, 36; 2 Lege 24, 10. 26. 2 Lege 24, 12. 28. Ecles. 10. 20:

de -rau, ~i pre mal marele .poporului tau, sa nu-l gr!ie~fi de,rau., \ 29. Parga artel ~i a teasculul ,tau sa nu tnfarzii ale da. Cele in1aVnascute ale llllor Uil vet da mle ..

30. A~a vel face cu vitelul tau ~i cu oala fa ~i eu injugatorul tau, sapte zite vor It supt murna-sa, iar 1n ziua a opta 11 vel da mie.

31. ~i barbaf sfintl veti fi mle, ~i carnea cea rupta de hiara sa nu a mancatl, ci diinelui 0 Yeti arunca pre ea.

CAP. 23.

Despre sarbatori.

;

Sa nu prlmestl cuvant desert, sa nute unesti cu eel strambca sa Iii rnarturie stramba ..

2. Sa nu iii eu cet mai multi spre rau, sa nu te adaoql eu rnulttrnea a te abate cu cei mai multi. ea sa abaft judecata.

3. ~i de eel sarac sa nu-tt fie mila la [udecata,

4. Iar develtntalnl boul vrajmasulul tau sau iniug~itorul lui rata.cind, sa-l tntorci sa-l dai lui.

5. ~i de vei vedea iniug~itorul vralmasului tau cazut subt sarcina lui. sa nu-l freci, ci sa 0 ridici trnpreuna eu el.

6. Sa nu abatl [udecata saracului cand se [udeca.

7. De tot cuvantul stramb sa te Ieresti, preeel nevinovat ~i pre eel drept sa nu-l omori, ~i~;:;sa, nu .Indreptezl pre eel necurat pentrudarurl.

8. $i dacurl s~ nu et, c~ darurile orbesc ochn celor ce vad, ~i strlca cuvlntele cele drepte.

9. ~i pre eel nernernlc sa nu-l in-

29. 13, 2; Lev. 27, 26; Num, 3, 13. 30.23, 19; 34, 19; Lev. 22, 21; Iezecb. 44, 3. 31. Lev.

22, S; Iezecb, 44, 31. .

23. 1. 20, 16; 2 Lege 19, 16. 4. 2 Lege 22, 1. 4: Fan. Hn_ 6_ ?7. t; ? T,.~ ... "" ."