You are on page 1of 7

Odvne poviedky, vktorch autorka snadudskou jasnozrivosou evokuje rozlin vrtochy

audctva lsky, naptie ali, o striehnu pod zdanlivo pokojnou hladinou slunej spolonosti, atie podivn, asto a komick tby udskho srdca.
Zmlania atemnch tajomstiev provinnho ivota vyrastaj neuveriten, apredsa plne
realistick prbehy. Alice Munroov odhauje ukrvan svislosti aspolon vinu, o ksebe
pta aj tch najosamelejch ud. Star mu ochrnut po mtvici sa mladej ene zo susedstva
zdver so svojm hroznm tajomstvom. erstv matka preva pri postieke novorodenca
emcie, ktor vbec neoakvala anik ju na ne nepripravil. Avtitulnej poviedke Lska dobrej eny sa opatrovateka, ktor sa star oumierajcu pacientku, mus spta sama seba,
vom spova skuton dobrota vodhaovan pravdy i jej milosrdnom pochovvan?.

Ptav... prekrsne... priamoiare rozprvanie, presne vtom sprvnom pomere


premiean spoetickmi momentmi.
San Francisco Chronicle
Munroov vystihla svoje postavy rovnako citlivo ako echov.
The New York Times Book Review
Plnokrvn, neodolaten psanie... Vniekokch tisckach slov tu nachdzame cel
romny, a sa lovek mus zamyslie, nao
vlastne ben prozaici potrebuj toko
strn. 
The Philadelphia Inquirer
Alice Munroov patr knajlepm poviedkarom dneka. itate asne nad tajomnm ajedinenm arom jej psania.
The Washington Times

Munroov sa vrh na vek tmy lska


asmr, ve azrada, oakvania asklamanie vyzbrojen zdanlivo obyajnou
przou, ktor je vak pln ohromujcich
detailov.
The San Diego Union-Tribune
Prost a dstojn prbehy o zmyselnej
tbe astrate s azda ete zhadnejie
ako kedykovek predtm, apredsa akoby z asu na as poukazovali na nieo
podobn ndeji.
The New Yorker
Munroov patr nielen k najvm svetovm spisovatekm, ale aj knajodvnejm objavovatekm akch prvd
vivote eny.
Francine Proseov, Elle

ISBN 978-80-89761-06-7

www.zelenykocur.sk

788089

761067

A l i c e
M u n r o o v

Alice Munroov sa narodila v roku 1931 vo Winghame vkanadskej provincii Ontario. Zaala psa ako tnederka, prv zbierku poviedok (Tanec veselch tieov ) vak vydala a na
prahu tyridsiatky. Je povaovan za jednu z najlepch sasnch poviedkariek a kritika
ju asto prirovnva k A. P. echovovi. Za svoje dielo dostala viacero prestnych ocenen,
vdska akadmia jej v roku 2013 udelila Nobelovu cenu za literatru. Je prvou osobnosou
kanadskej literatry, ktor zskala toto vznamn ocenenie.

B E S T S E L L E R

L S K A
D O B R E J E N Y

S V E T O V

NOBELOVA
CENA
za literatru
2013

A l i c e

M u n r o o v

LSKA DOBREJ ENY

OBSAH:
LSKA DOBREJ ENY

JAKARTA

91

CORTSOV OSTROV

135

SHLAVOU VRANNOM SNE

169

DETI TU ZOSTAN

209

BOHOVSKY ZAZOBAN

247

PRED ZMENOU

291

SEN MOJEJ MAMY

335

149

Vade tam, kde bvali udia, sa okolo tvrtej popoludn zanali svetl, potom sa rozsvietili aj poulin lampy, svetl vtrolejbusoch ana zpade nad morom sa asto
roztrhli oblaky a objavili sa erven psy veernch zr
avparku, cez ktor som sa obchdzkou vracala domov,
sa listy vdyzelench krov ligotali vo vlhkom vzduchu
ruovkastho smraku. udia, ktor boli nakupova, sa
vracali domov, udia vprci rozmali, e pjdu domov,
udia, ktor strvili cel de v domoch, vychdzali na
krtku prechdzku, aby sa im potom domov javil pralivej. Stretvala som eny sdetskmi kokmi aumrnanmi batoatami a ani mi na um nezilo, e oskoro
budem na tom rovnako. Stretvala som starch ud so
psami ainch starch ud, ktor pomaly krali alebo sa
posvali na vozkoch, o tlaili ich manelsk partneri
alebo opatrovatelia. Stretvala som pani Gorrieov, ktor
tlaila pna Gorrieho. Nosievala pl a baretku z jemnej fialovej vlny (vtedy som u vedela, e vinu obleenia si ije sama) a lca mala vrazne prifarben rom.
Pn Gorrie nosieval plosk apicu aokolo krku omotan
hrub l. Ona ma zdravila ostro avlastncky, on vbec
nie. Nevyzeral, e by sa mu to vozenie pilo. Ale udia
na vozku zva vyzerali len alen rezignovane. Niektor
dokonca urazene alebo vyslovene protivne.
Ke sme vs minule videli v parku, povedala pani
Gorrieov, hdam ste len neli zpracovnho pohovoru?
Nie, zaklamala som. Intinktvne som jej o vetkom
klamala.
To je dobre. Lebo som vm prve chcela poveda, e ak
si hadte prcu, naozaj by ste sa mali trochu upravi. Ve
to vlastne viete.

CORTSOV OSTROV

no, odvetila som.


Naozaj nerozumiem, ako to niektor dnen eny chodia von. Ja by som nikdy nevyla vtopnkach bez podptkov anenamaovan, aj keby som la iba do potravn.
Nieto ete keby som la niekoho poiada, aby mi dal
prcu.
Vedela, e klamem. Vedela, e som sa za dverami vsuterne len zatajovala aneodpovedala jej na klopanie. Neprekvapilo by ma, keby prehrabvala nae odpadky, objavila apretala chaotick pokrkvan strnky, na ktorch
sa rozlievali moje rozvlne zltaniny. Preo nado mnou
nezlomila palicu? Nemohla. Brala ma ako svoj projekt
monoe moje zvltnosti, moju neschopnos zaradila do
rovnakej kategrie ako postihnutie pna Gorrieho, a o
nemono zmeni, to treba znies.
Jednho da, ke som bola v hlavnej asti suternu
a prala som bielize, zila dolu schodmi. Mala som povolen kad utorok poui jej prku s odstredivkou aj
koryt.
Tak o, nali ste si u nejak prcu? sptala sa aja
som jej znhleho impulzu povedala, e vkninici by pre
ma vbudcnosti mohli nieo ma. Pomyslela som si, e
mem predstiera, e tam chodm do prce mem tam
kad de prs asedie za jednm zdlhch stolov, ta
alebo sa dokonca poka o psanie, ako som to prleitostne robila vminulosti. Samozrejme, idlo by sa vykulo
zvreca, keby pani Gorrieov do kninice niekedy zala, no
tak aleko ado kopca by pna Gorrieho nevyviezla. Alebo
keby moju prcu spomenula pred Chessom no ani to sa
mi nezdalo pravdepodobn. Povedala, e sa ho obas boj
aj pozdravi, tak mrzuto sa tvri.

151

Hm, ale monoe dovtedy zaala. Len mi zilo na


um, e dovtedy sa vm mono zde tak prcika sedva popoludn pri pnovi Gorriem.
Povedala, e jej ponkli prcu, vpomoc vobchode so suvenrmi vNemocnici svtho Pavla, len tri alebo tyri popoludnia tdenne. Nie je to platen prca, inak by som tam
poslala vs, vysvetovala. Je to len dobrovonctvo. Ale
lekr hovor, e mi prospeje, ak sa dostanem zdomu. Utvete sa, povedal mi. Nieeby som potrebovala peniaze, Ray je
knm vemi lskav, ale myslela som, e trochu dobrovonctva Pozrela do koryta splkanm auvidela Chessove
koele vrovnakej vode smojm kvetovanm upanom anaimi belasmi postenmi obliekami.
Ach jaj, zhkla, hdam ste len neprali spolu biele
afarebn?
Len svetl farby, odvetila som. Nefarbia.
Aj svetl farby s farby, opravila ma. Mono si myslte, e koele s stle biele, ale nebud tak biele, ak by
mohli by.
Povedala som, e si to nabudce pripomeniem.
Ja len, e omua sa treba stara, poznamenala apohorene sa zachichotala.
Chessovi to nepreka, povedala som, ale neuvedomila som si, e sa to valch rokoch postupne zmen ae
vetky tie prce, ktor vyzerali nhodne atakmer hravo,
vmojom skutonom ivote len okrajovo, sa postupne prepracuj do popredia ado stredu.
Vzala som t prcu a popoludn som opatrovala pna
Gorrieho. Na jednom stolku veda zelenho polohovacieho
kresla bola rozloen utierka aby neoblial povrch stola

CORTSOV OSTROV

ana nej stli fatiky sliekmi asirupmi abudk, aby vedel, koko je hodn. Na stolku na opanej strane boli naukladan veci na tanie. Dnen noviny, veraj veernk,
asopisy Life, Look a Macleans vetky vtedy vychdzali
vo vekom formte. Na niej polike stolka leala kpka
pamtnkov takch, ak deti pouvaj vkole, slistami
z hrubho hnedastho papiera a drsnmi okrajmi. Trali
z nich novinov vstriky a fotografie. Pamtnky si pn
Gorrie viedol cel roky, a km nedostal mtvicu anemohol
si u vystrihova. Vmiestnosti stla kninica, ale boli vnej
len alie asopisy, pamtnky apolovicu poliky zaberali
stredokolsk uebnice, pravdepodobne Rayove.
Vdy mu tam noviny, povedala pani Gorrieov.
Stle doke ta, ale neme si ich dra oboma rukami
archlo sa mu unavia oi.
Atak som tala pnovi Gorriemu, km pani Gorrieov
pod kvetovanm ddnikom zahka krala kautobusovej zastvke. tala som mu portov strnku, miestne
aj svetov sprvy a vetko o vradch, lpeiach a zlom
poas. tala som mu listre, lekrsku poradu aj poradu Ann Landersovej. Zdalo sa, e ho najviac zaujmali
portov sprvy aporada Ann Landersovej. Niekedy som
zle vyslovila meno nejakho portovca alebo som poplietla
portov vrazy, take to, o som tala, nedvalo zmysel,
avtedy mi nespokojnm pohmkvanm naznail, aby som
to sksila znovu. Ke som tala portov stranu, vdy bol
napt, sstreden amrail sa. No ke som tala poradu
Ann Landersovej, tvr sa mu uvonila a vydval zvuky,
ktor som povaovala za spokojn aksi kloktanie ahlbok fkanie. Tieto zvuky vydval, najm ke sa listy itateov tkali nieoho osobitne enskho i trivilneho (ist


Odvne poviedky, vktorch autorka snadudskou jasnozrivosou evokuje rozlin vrtochy
audctva lsky, naptie ali, o striehnu pod zdanlivo pokojnou hladinou slunej spolonosti, atie podivn, asto a komick tby udskho srdca.
Zmlania atemnch tajomstiev provinnho ivota vyrastaj neuveriten, apredsa plne
realistick prbehy. Alice Munroov odhauje ukrvan svislosti aspolon vinu, o ksebe
pta aj tch najosamelejch ud. Star mu ochrnut po mtvici sa mladej ene zo susedstva
zdver so svojm hroznm tajomstvom. erstv matka preva pri postieke novorodenca
emcie, ktor vbec neoakvala anik ju na ne nepripravil. Avtitulnej poviedke Lska dobrej eny sa opatrovateka, ktor sa star oumierajcu pacientku, mus spta sama seba,
vom spova skuton dobrota vodhaovan pravdy i jej milosrdnom pochovvan?.

Ptav... prekrsne... priamoiare rozprvanie, presne vtom sprvnom pomere


premiean spoetickmi momentmi.
San Francisco Chronicle
Munroov vystihla svoje postavy rovnako citlivo ako echov.
The New York Times Book Review
Plnokrvn, neodolaten psanie... Vniekokch tisckach slov tu nachdzame cel
romny, a sa lovek mus zamyslie, nao
vlastne ben prozaici potrebuj toko
strn. 
The Philadelphia Inquirer
Alice Munroov patr knajlepm poviedkarom dneka. itate asne nad tajomnm ajedinenm arom jej psania.
The Washington Times

Munroov sa vrh na vek tmy lska


asmr, ve azrada, oakvania asklamanie vyzbrojen zdanlivo obyajnou
przou, ktor je vak pln ohromujcich
detailov.
The San Diego Union-Tribune
Prost a dstojn prbehy o zmyselnej
tbe astrate s azda ete zhadnejie
ako kedykovek predtm, apredsa akoby z asu na as poukazovali na nieo
podobn ndeji.
The New Yorker
Munroov patr nielen k najvm svetovm spisovatekm, ale aj knajodvnejm objavovatekm akch prvd
vivote eny.
Francine Proseov, Elle

ISBN 978-80-89761-06-7

www.zelenykocur.sk

788089

761067

A l i c e
M u n r o o v

Alice Munroov sa narodila v roku 1931 vo Winghame vkanadskej provincii Ontario. Zaala psa ako tnederka, prv zbierku poviedok (Tanec veselch tieov ) vak vydala a na
prahu tyridsiatky. Je povaovan za jednu z najlepch sasnch poviedkariek a kritika
ju asto prirovnva k A. P. echovovi. Za svoje dielo dostala viacero prestnych ocenen,
vdska akadmia jej v roku 2013 udelila Nobelovu cenu za literatru. Je prvou osobnosou
kanadskej literatry, ktor zskala toto vznamn ocenenie.

B E S T S E L L E R

L S K A
D O B R E J E N Y

S V E T O V

NOBELOVA
CENA
za literatru
2013

A l i c e

M u n r o o v

LSKA DOBREJ ENY

You might also like