You are on page 1of 7

Alice Munroov sa narodila v roku 1931 vo Winghame vkanadskej provincii Ontario.

Zaala psa ako tnederka, prv zbierku poviedok (Tanec astnch tieov) vak
vydala a na prahu tyridsiatky. Je povaovan za jednu znajlepch sasnch poviedkariek akritika ju asto prirovnva kA. P. echovovi. Za svoje dielo dostala viacero prestnych ocenen, vdska akadmia jej v roku 2013 udelila Nobelovu cenu
za literatru. Je prvou osobnosou kanadskej literatry, ktor zskala toto vznamn
ocenenie. Zbierka poviedok Ako oivot (2012) je jej poslednou vydanou knihou.

Boj oautentickos sa najvraznejie odohrva voblasti sexu. Spolonos uMunroovej ako vina spolonost, kde je
vzleitostiach sexuality normou mlanie
atajnostkrstvo m siln erotick nboj
atento nboj sa ako nenov iara vinie
okolo kadej postavy, osvetuje krajiny,
miestnosti ipredmety.
Margaret Atwoodov
Je takmer nepredstaviten, ako me
spisovate nazbiera tak mnostvo subtlnych pozorovan o ivote ud, o tom,
ako sa sprvaj, ako ij.
sa Beckman, Dagens Nyheter
Alice Munroov doke svoje postavy
presva vase tak ako nijak in spisovate. Neuvedomujete si, e as plynie,
len e u uplynul. V tomto zmysle itate
pripomna jej postavy, ktor tie zisuj,

e as uplynul a im sa zmenil ivot, hoci


celkom nechpu ako, kedy apreo. Tto
vzcna schopnos vysvetuje, preo s jej
poviedky tak obsan a psobiv ako
uinch spisovateov romny.
Julian Barnes
Pe stakou precznosou, a to vyra
dych.
Charles McGrath, New York Times
O poviedkach A. Munroovej ktosi povedal, e sa z nich lovek nau nieo, na
o nikdy predtm sm nepomyslel. Je to
pravda. Takisto je vak pravda, e konene tu njdete slov na to, o ste si sami
mysleli actili, ale nevedeli ste to vyjadri.
e toto skryt, napohad nevypovedaten anepatrn, sa d nielen zdiea, ale
me by ivekou literatrou.
Marie Lundstrm, Sveriges Radio

ISBN 978-80-971534-3-4

www.zelenykocur.sk

788097

153434

A l i c e
M u n r o o v

Zmena vivote prichdza, ke ju lovek najmenej ak. To ist plat oprbehoch


Alice Munroovej. udia v nich ij, akoby otom ani nevedeli, azrazu sa im stane
nieo dramatick, blzniv, tragick i smiene. Rodiny sa spjaj a rozpadaj,
lska vybuchuje ako sopka apresva cel kontinenty alebo sa ve men na pokojn rezignciu. Kanadsk spisovateka opisuje vetky tieto prbehy srovnakm
zaujatm, akoby sa aj vtom najnenpadnejom osude ukrvalo tajomstvo vesmru.

AKO OIVOT

S V E T O V

B E S T S E L L E R

NOBELOVA
CENA
za literatru
2013

A l i c e

M u n r o o v

AKO OIVOT

OBSAH:
A DO JAPONSKA

AMUNDSEN

31

ODCHOD ZMAVERLEY

66

TRK

89

PRSTAV

107

HRDOS

130

CORRIE

150

VLAK

170

JAZERO NA DOHAD

209

DOLLY

224

OKO

246

NOC

260

HLASY

275

AKO OIVOT

287

CORRIE

Nikdy nestretli nikoho znmeho. Kedysi by sa to bolo stalo, tm si boli ist. Dnes sa vetko zmenilo, aj ke
nevedeli preo. Preto, e by neboli tak ohrozen, aj keby
ktomu dolo? Skutonos bola tak, e udia, ktorch by
stretli ale nikdy nestretli , by ich ani nepodozrievali, e
s tak hrieny pr, akm ete stle boli. Bol by ju mohol
predstavi ako sesternicu anik by si ju ani nezapamtal
chrom prbuzn, ktor si zmyslel navtvi. Mal prbuznch, sktormi jeho ena nechcela strca as. Akto by
si u zaobstaral milenku vstrednom veku, ktor za sebou
ah nohu? Tak informciu by si nikto ani nezapamtal,
aby ju vnebezpenom okamihu vyklopil.
Stretli sme v Bruce Beachi Howarda so sestrou, vak?
Dobre vyzeral. Alebo to bola sesternica. Krvala?
Toto by asi nestlo za nmahu.
Samozrejme, stle sa milovali. Obas opatrne, dvali si
pozor na boav plece alebo citliv koleno. Vtom boli vdy
konvenn atak aj zostali, ba blahoelali si, e nepotrebuj vstredn stimulciu. T je pre manelov.
Corrie sa obas rozslzila atvrou sa pritisla knemu.
Ja len, e mme tak astie, povedala.
Nikdy sa ho neptala, i je astn, no on okukou naznaoval, e je. Povedal, e vprci m konzervatvnejie,
mono len rezignovanejie npady. (Ona si nechala pre
seba svoj nzor, e bol vdy dos konzervatvny.) Na prekvapenie manelky azvyku rodiny zaal chodi na klavr.
Vmanelstve je dobr ma takhoto samostatnho konka.
Istotne, prikvla Corrie.
Nemyslel som...
Viem.

163

Jednho da bolo to v septembri priiel do kninice


Jimmy Cousins apovedal, e vten de jej nemohol pokosi
trvu. Musel zjs na cintorn avykopa hrob. Pre niekoho, kto tu il, povedal.
Corrie, sprstom vknihe Vek Gatsby, sa sptala, ako sa
t osoba vol. Povedala, e je zaujmav, koko ud alebo aspo ich tel napokon skon tu ako posledn iados
abremeno pre rodiny. Cel ivot mono preili vblich i
vzdialenejch mestch avyzerali, e s tam spokojn, no netili tam zosta aj po smrti. Star udia mvaj tak vrtochy.
Jimmy povedal, e t osoba nebola ktovieak star. Volala sa Wolfov. Krstn meno mu vypadlo.
Lillian? Hdam len nie Lillian Wolfov?
Prikvol, e no.
Jej meno bolo vknininom vtlaku miestnych novn,
ktor Corrie nikdy netala. Lillian zomrela ako tyridsaesron vKitcheneri. Pochova ju mala Cirkev Pnovch pomazanch odruhej popoludn.
Take tak.
Bol to jeden z tch dvoch dn v tdni, ke mala by
kninica otvoren. Corrie na pohreb nemohla s.
Cirkev Pnovch pomazanch bola vmeste nov. Tu u
neprekvitalo ni, len to, o jej otec kedysi nazval udcke
nboenstv. Kostol videla zokna vkninici.
Pred druhou stla pri okne advala sa, ako do kostola
vchdza ctyhodn hf ud.
Dnes sa u zrejme nevyadovali klobky ani od ien, ani
od muov.
Ako mu to oznmi? Mus to by listom do firmy. Me
tam aj zavola, ale musel by reagova tak obozretne, tak
sucho, e polovica asu zich vyslobodenia by sa stratila.

CORRIE

Vrtila sa ku Gatsbymu, ale slov len tala, nevnmala ich,


bola prli nervzna. Zamkla kninicu aprela sa po meste.
udia stle hovorili, e vtomto meste je ako na pohrebe,
no vtedy, ke sa konal skuton pohreb, mesto sa pousilovalo tvri o najivie. To si pripomenula, ke zdruhho
bloku pozorovala, ako zkostola vychdzaj pohrebn hostia a zastavuj sa na kus rei, aby sa uvonili. Prekvapilo
ju, e mnoh z nich potom obili kostol a vrtili sa dnu
bonmi dverami.
No samozrejme. Zabudla na to. Po obrade, ke zatvoren rakvu uloili na mry, vetci okrem najblich, ktor
mohli s za mtvou a sledova, ako ju klad do zeme,
zamieria koberstveniu. To ak vinej asti kostola, kde
je trieda nedenej koly akuchynka.
Nevidela dvod, aby sa knim nepridala.
No vposlednej chvli sa chystala len tak prejs alej.
Neskoro. Zakriala na u aksi ena vyzvavm i aspo absoltne nepohrebnm hlasom zdver, kam voli
ostatn.
Zblzka jej t ena povedala: Na obrade ste nm chbali.
Corrie netuila, kto to je. Odvetila, e jej je to, ale kninica musela by otvoren.
No samozrejme, povedala t ena, ale u sa obrtila
azhovrala sa sniekm, kto niesol kol.
Je na to miesto vchladnike?
Neviem, zlatko, muste sa tam pozrie sama.
Corrie si poda kvetinovch iat tej eny vravela, e eny
vntri maj na sebe nieo podobn. Ak aj nie smton
aty, tak neden. Lene jej predstavy onedench atch
boli mono zastaran. Niektor zprtomnch ien mali nohavice presne ako ona.

165

In ena jej priniesla plastov tanierik skusom kola.


Urite ste hladn, prihovorila sa jej. Tak ako vetci
ostatn.
ena, ktor bola kedysi Corriinou kadernkou, povedala: Vetkch som presviedala, e sa zastavte. Vravela
som im, e a potom, ke zavriete kninicu. Vravela som,
ak je to koda, e sa vm nepodarilo prs na obrad. Vravela som to.
Krsny obrad, ozvala sa alia ena. Po tom koli
si urite dte aj.
A tak alej. Nerozpomenula sa na iadne meno. Zjednoten cirkev aj presbyterini mali na mle, angliknsky
kostol pred rokmi zatvorili. Take vetci zaali chodi sem?
Na kare bola len jedna in ena, ktorej venovali toko
pozornosti ako Corrie aktor bola obleen tak, ako by to
Corrie od eny na pohrebe oakvala. Mala krsne sivo-lilav aty adecentn siv letn klobk.
enu u viedli knej, aby ich zoznmili. Okolo krku mala
nru neokzalch pravch perl.
Ach, pravdae, povedala jemnm hlasom, natoko poteene, ako to prleitos dovoovala. Vy ste urite Corrie.
T Corrie, oktorej som toko poula. Hoci sme sa nikdy
nestretli, mala som pocit, e vs poznm. No vy si iste kladiete otzku, kto som. Vyslovila meno, ktor Corrie ni
nehovorilo. Potom pokrtila hlavou akrtko, tostivo sa
zasmiala.
Lillian pre ns pracovala, odkedy sa nasahovala do
Kitcheneru, vysvetovala. Deti ju zboovali. A potom
vnat. Naozaj ju zboovali. Paneboe. Ke mala vono,
bola som pre ne len vemi neuspokojivou nhradnkou za
Lillian. Ale vetci sme ju zboovali.

Alice Munroov sa narodila v roku 1931 vo Winghame vkanadskej provincii Ontario.


Zaala psa ako tnederka, prv zbierku poviedok (Tanec astnch tieov) vak
vydala a na prahu tyridsiatky. Je povaovan za jednu znajlepch sasnch poviedkariek akritika ju asto prirovnva kA. P. echovovi. Za svoje dielo dostala viacero prestnych ocenen, vdska akadmia jej v roku 2013 udelila Nobelovu cenu
za literatru. Je prvou osobnosou kanadskej literatry, ktor zskala toto vznamn
ocenenie. Zbierka poviedok Ako oivot (2012) je jej poslednou vydanou knihou.

Boj oautentickos sa najvraznejie odohrva voblasti sexu. Spolonos uMunroovej ako vina spolonost, kde je
vzleitostiach sexuality normou mlanie
atajnostkrstvo m siln erotick nboj
atento nboj sa ako nenov iara vinie
okolo kadej postavy, osvetuje krajiny,
miestnosti ipredmety.
Margaret Atwoodov
Je takmer nepredstaviten, ako me
spisovate nazbiera tak mnostvo subtlnych pozorovan o ivote ud, o tom,
ako sa sprvaj, ako ij.
sa Beckman, Dagens Nyheter
Alice Munroov doke svoje postavy
presva vase tak ako nijak in spisovate. Neuvedomujete si, e as plynie,
len e u uplynul. V tomto zmysle itate
pripomna jej postavy, ktor tie zisuj,

e as uplynul a im sa zmenil ivot, hoci


celkom nechpu ako, kedy apreo. Tto
vzcna schopnos vysvetuje, preo s jej
poviedky tak obsan a psobiv ako
uinch spisovateov romny.
Julian Barnes
Pe stakou precznosou, a to vyra
dych.
Charles McGrath, New York Times
O poviedkach A. Munroovej ktosi povedal, e sa z nich lovek nau nieo, na
o nikdy predtm sm nepomyslel. Je to
pravda. Takisto je vak pravda, e konene tu njdete slov na to, o ste si sami
mysleli actili, ale nevedeli ste to vyjadri.
e toto skryt, napohad nevypovedaten anepatrn, sa d nielen zdiea, ale
me by ivekou literatrou.
Marie Lundstrm, Sveriges Radio

ISBN 978-80-971534-3-4

www.zelenykocur.sk

788097

153434

A l i c e
M u n r o o v

Zmena vivote prichdza, ke ju lovek najmenej ak. To ist plat oprbehoch


Alice Munroovej. udia v nich ij, akoby otom ani nevedeli, azrazu sa im stane
nieo dramatick, blzniv, tragick i smiene. Rodiny sa spjaj a rozpadaj,
lska vybuchuje ako sopka apresva cel kontinenty alebo sa ve men na pokojn rezignciu. Kanadsk spisovateka opisuje vetky tieto prbehy srovnakm
zaujatm, akoby sa aj vtom najnenpadnejom osude ukrvalo tajomstvo vesmru.

AKO OIVOT

S V E T O V

B E S T S E L L E R

NOBELOVA
CENA
za literatru
2013

A l i c e

M u n r o o v

AKO OIVOT