You are on page 1of 14

T.C.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET B~~SA VC!LIGI .

(CMK. 250. MADDESI !LE GOREVLI) HAZIRLIK BUROSU

Sayi

: 200911570

22/07/2009

Konu : Itiraz

. .... ....,

ISTANBUL 11. AGIR CEZA MAH~MESI BASKANLICI'NA

(CMK. 250. maddesi lIe Gorevli)

Suphef LEVEN CAKIN 2009/1570 Sayrh sorusturrna kapsarrunda Uyusturucu madde ticareti yapmak veya saqlarnak sucundan tutuklanmasi istemiyle istanbul Nobetci 11 Aglr Ceza Mahkemesine sevk edilrnis, istanbul 11.Aglr Ceza Mahkemesinin 21/07/2009 tarih 2009174 sorgu sayrh karanyla supheli LEVEN CAKIN hakkindaki tutuklama talebinin reddine karar verilmistir.

Oosyada mevcut ihbar tutanaqi, yapilan aramalarda BURAK OOZALAN isimli sahsa ait flash disk de elde edilen beige iceriqine gore suphelintn uyusturucu madde temin ve ticareti sucunu i~ledigine dair ciddi deliller bulunrnasi dikkate almarak, supheli hakkindaki tutuklama talebinin reddine ili~kin karann itirazen incelenerek supheti hakkinda yakalama emri cikanlmasma,

Karar verilmesi kamu adrna talep olunur.

. ..

EKl: 4 KLASOR

ZK: 124979

1. Karamilrselbey egitim merkezi 2009-2010 kursiyerleri icin evlerde kalaeak setustenn belirlenmesi.

2. Tutiuqumuz evlerden bosetentenn adreslerinin Harp okulundan Burak Amec veya Fatih Gokiese iletilmesi.

3. Bu evlerde kimin kiminle kelecequun isitn isim tespit edilerek yonlendirilmesi

4. istihbarat gall§masl yapabi/eeek teqmenienn ekip dl§mdaki teqmenterle kelmest

5. Uzun zemendir kullamlan evlerin tekrar tutulmemesi.

6. Yeni geleeek teqmenier hakkmda bilgi,belge,fotograf ve kaylflann istenen formatta dilzenlenip Yb. Ali Tatar'a en geg 5 Eylill 2009 da iletilmesi.

7. Teqmenlerin dikkat edeeekleri hususlan a§aglda belirtilmi§tir

• Kendi eremtzdeki ittibei) 2. Bir tel ile kurulaeak

• Harp okulu ,damyo ve lise olan irtibatlarda bu tel kullamlaeak

• $ilpheli olan arkada§lan evlere gagnlmayaeak

• Orteltkde dokilman tnreatmeycek.sekiencek

• Sivil irtibatlarda tel kent kullamlaeak

• Komsuterte olan ili§kilerimize dikkat edileeek

• Ele gegirdigimiz her tilrlil dokilman vakit kaybedilmeden gore vii amirlerimize teslim edileeek

• Dernek faaliyetlerinde kod isim kullamlaeak.Meslek soytenmeyecek.

• Akademisyenlerle yapllan qotusmelerde kod lsim kullamlaeak deniz kuvvetleri personeli okiuqumuz soytenmeyecek;

8. 2009 Yllmda ki qorevlilerin qorevtetin! yeni gelecek teqmenlere devir tesliminin yeintmes.bune gore

• iP,PSAD, CUMOK lara yeptten yerdtmter

• Aydm!Jk dergisi abone celtsmes!

• Gerekli olan para kaynaklan ile irtibat kuracak sehislenn belirlenmesi

• Gelen paralann daglflmml yapacak sehtslenn belirlenmesi

• Bnb. Alper Boztylk,Bnb Soner Ozbel, Bnb. Okan Hecttezlioclu ile tentstmtecek ieqmentetin belirlenmesi.

• Samet Et ile irtibat kurulacak ki§ilerin belirle.nmesi.

• Ruhi Bay tar ve Tanju komutan ile irtibat kuracak yeni teqmenlerin belirlenmesi

• Selena eczanesi ile irtibeilt teqmenin belirlenmesi.

• Alb.Levent Gorgeg ile baglantl kuracak kisilerin tespiti.

• Smav sorulan icin Deniz Harp Okulu,Deniz Lisesi,Kurslar Komutenttq), Damyo ile irtibata qececek teqmenlenn belirlenmesi.

• internet sitesi sorumlusu

9. Kuleli Askeri Lisesi ile irtibatlar

• irtibat kuracak personelin gilvenilir olmest

• irtibatlann ozet telefonla saglanmasl. Tel konusmelerme dikkat edilmesi

• Alb.Ahmet Magdala,Alb §inasi Bulut,Alb Cilneyt TANDOGAN,Bnb Aykut SOYTUTAN, Yzb Erhan QZSOY, Yzb Aytekin REN9BER. Yzb Yeti§ KOCADAG.

• Alb S. S TOLEK ile irtibatm yilz yilze olmest ve gerekli milhimmatm eltnmest.

1\

.5C.",,) U r-c rr«: ... r--,\ 'I .. 2. d (~

+ ( "V"\. ; ,'")

\

Le.,' ,f.e_,.,

'y \

tTl 'l() (.1"(\, ~d 'Zj''''

'""

n (.:_/,f'."JL" +,0-, ('\ 'l: I ('>'''\

L't .. ., .; r rv : h~ nii"{ 'h"r-h c,.,\ f,',

f..__ s ." ',-,-- ... ~ jj. \A 1 ',','. ..'- ">l -::...__,

'V( S v·n v) 1'11', C;IN' \~ + I r,

, " I,. I, .. ...L. V (._.., 1:. ":'1' vJl

D~<,~ ~'" .h, .. ) Iv,.d Irv)

h ,(,b. r: b~\ r-

,) e,.

h ,~-

.:.J c .... _) I tv, <;: '-

';t_(>: ) {'J, 1-1 ,r) C',

(f;>~fG/r; 8tt1e 6ir SV3<yk q<",,~ vt':

6r:y'r/J1 vtZ ~-;Q/'? h/n

~/r?1~ ''':sfeftJ~o/'vtV7,

r; S,'rJq/l!L1e UJl/ /tJ

22, 09-. 200:3

(.0
'I
f-
:::.:::
n
I~j cn
w
~r l() iIi
,-I
c. IT! p::i
CI a
C.:;;) C-'.j
C'l U-:. "1" C) -c-
C'.j t.O d IT
r- °1 iT
ill to r-
rn C-'.j cn I-
1-- (_) C'l
Cd u:
C\j f-- ,-I 'I
(,\J rn C'.j _j
IS) 'I
LL
[ ... j ii d
cn c;;) • • • • •

.::r:
~
'I
~I
U ~I -:r
~ CE
1-:,
LL
[L 5
w ,. I
(~i ::1
I=!
;.::, 13
Q -e+l
CI •

h.l

z;

.,_

(f) Q;::

_J

' .....

0:1 ui Q;::

',"-~

1-" tn

:(_'J UJ o

~

~,.j ci

1--1 'I

ZZ

(I (f) _j a: _.I m ::"-:J

::,c ill

Ya:~ E+ f-- " a:

&a: ~5

~(J) 0::

o (I 0.. I a: (I 0::0

T.e.

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK.nun 250.Maddesiyle Yetkili BOliimii)

SA YI: 200911570 sorusturma

22/07/2009

GOLCUK MERKEZ KOMUTANLIGI'NA

Bassavcihgmuzca yapilan sorusturma islemlerine esas olmak uzere

I-Deniz Kuvvetleri Komutanhgi bunyesinde Golcuk de Deniz Tegmen olarak gorev yapan iBRAHiM ~iNASi ve Goniil oglu 1986 izmir dogumlu BURAK DUZALAN (Istiklal Cad.Yiizbasrlar Mah.No:60 i~ Kapi No:6 GOlciikIKOCAELi adresinde oturur.) 2-Hasan ve Pembe oglu 1986 Canakkale Dogumlu YAKUT AKSOY (istiklal

Cad.Yiizbasrlar Mah.No:60 i~ Kapl No:6 GolciikIKOCAELi adresinde oturur.),un

CMK 90 ve muteakip maddeleri geregince gozetim altma almarak 24/07/2009 gunu saat 9.00 da Ciragan caddesi No:12 BESiKTAS adresindeki Cumhuriyet Bassavcthgumzda hazir bulundurulmalanmn temini,

Rica olunur.

KATip:124979

T.C.

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK' nun 250 Maddesiyle Yetkili Bdliim)

Sorusturma No: :2009/1570

22/07/2009

iSTANBUL EMNiYET MUDURULUGU'NE

istanbul Emniyet Mudurlugt; Muhabere Elektronik Sube Mudurlugune 15.07.2009 tarihinde gelen 7468 sayih "Uyusturucu Cetesi" bashkh istanbul ve Kocaeli illerindeki bazi Askeri Personel hakkmda iddialar iceren ihbar uzerine, Cumhuriyet Bassavcrligmuzm (CMK 250. SMY) 200911570 sayisi ile sorusturrna baslanlmrstir, 18.07.2009 gunu istanbul ve Kocaeli Emniyet Mudurluklerince istanbul ve Kocaeli illerinde, istanbul 12. Agir Ceza Mahkemesinin 17.07.2009 tarih ve Teknik Takip No:2009/1056 karanna istinaden ihbarda belirtilen adreslerde arama ve el koyma islemi gerceklestirilmistir

Aramalar sirasinda, Bursa Karacabey Ismetpasa nufusuna kayith Faik-Hayriye oglu Karacabey 09.01.1986 dogumlu Faruk AKIN (T.C.NO:13195846254), Adana Seyhan Doseme nufusuna kayith Muzaffer-Ayse oglu Adana 04.04.1985 dogumlu Sinan Efe NOYAN (T.C.NO:I0267413284) ve Mardin Savur Pmardere nufusuna kayrth Mehmet-Mtinure oglu Erzurum 23.06.1985 dogurnlu Alperen ERDOGAN (T.C.NO:33854096660) isimli sahislar yakalanarak 21.07.2009 gunu tutuklanmi slardir.

Faruk AKIN ve Sinan Efe NOYAN' in Kocaeli iii Degirmendere ilcesi Merkez Mahallesi Hiirriyet Caddesi 75. Y 11 Sitesi B-1 Blok D: 1 0 sayih adreslerinde yapilan aramada; Girise gore karsida bulunan mutfak icerisinde sol taraftaki buzdolabmm altmda motor kisminm yanmda siyah poset icerisinde 2 ayn siyah ve beyaz olmak iizere poset bulunmus poset icerisine bakildigmda, 50 adet uzun 9 mm MKE yapuni fisek ve 50 adet kisa 9 mm MKE yapnm fisek gorulmustur. Kisa 9 mm MKE yapirm fiseklerin bulundugu poset icerisinde katlanrms vaziyette beyaz kagtt uzerine siyah kalemle yazilmis "Alb. Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye gore Ugur ve Metin Pasa' ya yapllacak operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektas Orhan Yiicel Albay iizerinden iletilecek Size teslim edilen malzemeleri korunaklt bir verde tutunuz" seklinde 5x15 em ebadmda not kagid: gorulmustur. Bahse konu yerde yagh haki renk kagida sanh TNT kahbi oldugu degerlendirilen yaklasik 500 gr agirhgindaki madde gorulmus ve soz konusu fisekler, not kagidi ve patlayici maddeye el konulmustur.

Sorusturma kapsammda alman supheliler FARUK AKIN, ALPEREN ERDOGAN ve SiNAN EFE NOYAN'a ait el yazisi ve imza ornekleri yazirmz ekinde gonderilmsitr.

Suphelilerdan alman imza ve yazi ornekleri ile sorusturma kapsammda ele gecirilen "Alb. Tay/un Duman'dan gelecek fizibiliteve gore Ugur ve Metin Pasa' va vapllacak operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektas Orhan Yiicel Albay iizerinden iletilecek Size teslim edilen malzemeleri korunaklt bir verde tutunuz" ibareleri bulunan nottaki yazinm mukayeselirinin yapilarak suphelilerin eli mahsulu olup olmadigi konusunda gerekli incelemeler yapilarak konuya dair ropurun Bassavcilignmza gonderilmesi,

Rica olunur.

EK: supheliler SiNAN EFE NOY AN, ALPEREN ERDOGAN/~

ve FARUK AKIN'a ait imza ve yazi ornekleri .i·· ~ \

.. \

Siileyma~ HEHLivAN-33 41 Istanbul thmhuriyet Savcisr

\, l

GizLi

T.e.

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK' nun 250 Maddesiyle Yetkili Boliim)

Sorusturma No: :2009/1570

•• .107/2009

GENELKURMA ~ BA~KANLIGINA

istanbul Ernniyet Mudurlugu Muhabere Elektronik Sube Mudurlugune 15.07.2009 tarihinde gelen 7468 sayih "Uyusturucu Cetesi" bashkh Istanbul ve KocaeIi illerindeki bazi Askeri Personel hakkmda iddialar iceren ihbar tizerine, Cumhuriyet Bassavciligurnzm (CMK 250. SMY) 200911570 sayisi ile sorusturma baslatilrrusnr. 18.07.2009 gunu istanbul ve KocaeIi Ernniyet Mtidtirltiklerince istanbul ve Kocaeli illerinde, istanbul 12. Agir Ceza Mahkemesinin 17.07.2009 tarih ve Teknik Takip No:200911056 karanna istinaden ihbarda belirtilen adreslerde arama ve el koyma islemi gerceklestirilmistir

Aramalar sirasmda, Bursa Karacabey Ismetpasa ntifusuna kayith Faik-Hayriye oglu Karacabey 09.01.1986 dogumlu Faruk AKIN (T.e.NO:13195846254), Adana Seyhan Doseme ntifusuna kayith Muzaffer-Ayse oglu Adana 04.04.1985 dogumlu Sinan Efe NOYAN (T.e.NO:10267413284) ve Mardin Savur Pmardere ntifusuna kayith Mehmet-Mtintire oglu Erzurum 23.06.1985 dogumlu Alperen ERDOGAN (T.C.NO:33854096660) isimIi sahislar yakalanarak 21.07.2009 gtinti tutuklanmislardir.

Faruk AKIN ve Sinan Efe NOYAN' in Kocaeli iii Degirmendere ilcesi Merkez Mahallesi Htirriyet Caddesi 75. Yil Sitesi B-1 Blok D: 10 sayili adreslerinde yapilan aramada; Girise gore karsida bulunan mutfak icerisinde sol taraftaki buzdolabmm altmda motor kismmm yanmda siyah poset icerisinde 2 ayn siyah ve beyaz olmak iizere poset bulunmus poser icerisine bakildigmda, 50 adet uzun 9 mm MKE yapmn fisek ve 50 adet kisa 9 mm MKE yapnm fisek gorulmustur, Kisa 9 mm MKE yapmu fiseklerin bulundugu poset icerisinde katlanmis vaziyette beyaz kagit tizerine siyah kalemle yazilrrus "Alb. Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye gore Ugur ve Metin Pasa' ya yamlacak operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektas Orhan Yiicel Albay iizerinden iletilecek Size teslim edilen malzemeleri korunaklz bir verde tutunuz" seklinde 5x15 em ebadmda not kagidi gorulmustur. Bahse konu yerde yagli haki renk kagida sanli TNT kalibi oldugu degerlendirilen yaklasik 500 gr agirligmdaki madde gonilmus ve soz konusu fisekler, not kagidr ve patlayici maddeye el konulmustur,

El konulan TNT kahbi oldugu belertilen madden in yapilan on incelemesinde detashed plastik patlayici mad de oldugu degerlendirilmekle birlikte gerekli incelemeleri devam etmektedir.

El konulan not kagidmda adi gecen Ugur ve Metin Pasa isimli kisiler tespit edilememekle

birlikte Ugur ve Metin Pasa isimli kisilere yonelik mtiessif bir olaym meydana

gelmemesi icin gerekli gtivenlik onlemlerinin aldmlmasi hususu bilgi ve takdirlerinize olunur.

GIZLI

T.e.

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SA VCILIGINA (CMK.250.MADDE iLE YETKiLi)

SaYI: 2009/1570 Sorusturma

22/07/2009

DENiz KUVVETLERi KOMUTANLIGI KUZEY DENiz SAHA KOMUTANLIGI

ASKERi SA VCILIGI'NA

Ilgi.Deniz Kuvvetleri Komutanhgi Kuzey Deniz Saha Komutanhgr Askeri Savcihgmm 22 TEMMUZ 2009 tarih ve 2009/90046 nolu yazrsi

ilgi yazimzla istenen 200911570 Sorusturma saytli dosya kapsammda ihbar mektubu ile supheliler SiNAN EFE NOY AN, FARUK AKIN VE ALPEREN ERDOGAN a ait ifade tutanaklan evraki elden takiple gorevlendirlen sivil memur CEZMi TiR Y AKi ile gonderilmistir.

Bilgilerinize rica olunur.

~-\

SiiLEYIW~'~~J~1:;:;\41 iSTANBUL(CZ,tJ~~URiYET SAvfISI

\ )i

EKi .Ihbar tutanagi ve ifade tutanaklan

ZK:1249479

pi r~_Jq2/

/{~fl)a.lt

[)./Jrl

T.e.

iSTANBUL CUMHURiYET BASSA VCILIGINA (CMK.250.MADDE iLE YETKiLi)

SaYI: 2009/1570 Sorusturma

22/0712009

DENiz KUVVETLERi KOMUTANLIGI KUZEY DENiz SAHA KOMUTANLIGI

ASKERi SA VCILIGI'NA

ilgi .Deniz Kuvvetleri Komutanligi Kuzey Deniz Saha Komutanhgi Askeri Savcihgmm Zz TEMMUZ 2009 tarih ve 2009/90046 nolu yazisi

ilgi yaziruzla istenen 200911570 Sorusturma sayih dosya kapsammda ihbar mektubu ile stlpheliler SiNAN EFE NOYAN, FARUK AKIN VE ALPEREN ERDOGAN a ait ifade tutanaklan evraki elden takiple gorevlendirlen sivil memur CEZMi TiR Y AKi ile gonderilmistir .

Bilgilerinize rica olunur.

EKi .Ihbar tutanagi ve ifade tutanaklan

ZK:1249479

GiZLi

T.C.

DENiz KUVVETlERi KOMUTANLIGI KUZEV DENiz SAHA KOMUTANLIGI ASKERi SAVCILIGI KASIMPA~A-isTANBUl

tV',

" - .,.;,\

AS.SAV : 2009/Mutf. ~l~ .A.

KONU : Soru~t.,ff.

22 Temmuz 2009

iSTANBUL CUMHURivET BA~SAVCILlGI'NA

( 250 Nci MADDE ilE OZEl GOREVli BiRiME) BE~iKTA~/isTANBUl

istanbul Emniyet Mudurlugu'nce Poyrazk6y'de bulunan istek Vakf arazisinde bulunan muhirnmatlarla ilgili olarak Askeri Savcrhqrrruzda yurutulen sorusturmalarla ilgisi clduqu/olacaq: deqerlendirilen ve e-posta yolu ile gelen ihbar mektubuna istinaden 13 Temmuz 2009 gunu Sinan Efe NOYAN, Faruk AKIN ve Alperen ERDOGAN isimli muvazzaf subaylar hakkmda "B~savclllgmlzca 2009/1570 sorusturrna numarasi ile yapilan sorusturmayla ilg,[Ji olarak:

\,~ '\.~\

l~{·t·:::

1. Sorusturrna kapsarrunda e-posta yo!u;1i!e e!e gegen ihbar mektubunun,

2. Yukanda ismi gegen muvazzaf subaylann olayla ilgili olarak alman ifade tutanaklanrun ve tutuklama rnuzekkerelerinin,

Bassavcrhqr'ruzca ve Askeri Savcrhqr'rruzca yurutulen sorusturrnalann daha saqhkh yurutulebilrnesi ve sorusturmalar arasinda kopukluk olrnamast nedenleriyle, aynca gizlilik prensibi de dikkate almarak Askeri Savcrhqrrmzda g6revli De.Me. Cezmi TiRYAKi' ye elden verilmesi hususunu arz ederim.

GiZLi

T.C.

ISTANBUL

• v

CUMHURlYET B~~SA VC!LIGI .

(CMK. 250. MADDESI !LE GOREVLI) HAZIRLIK BUROSU

Sayi

: 200911570

22/07/2009

Konu : Itiraz

. "'" ......

ISTANBUL 11. AGIR CEZA MAHKEMESI BASKANLIGI'NA

(CMK. 250. maddesi lie Gorevli)

Supheli LEVEN CAKIN 2009/1570 SaYI!! sorusturma kapsarrunda Uyusturucu madde ticareti yapmak veya saqlarnak sucundan tutuklanmasi istemiyle istanbul Nobetci 11 Aglr Ceza Mahkemesine sevk edilrnis, istanbul 11 Aglr Ceza Mahkemesinin 21/07/2009 tarih 2009/74 sorgu sayih karanyla supheli LEVEN CAKIN hakkmdaki tutuklama talebinin reddine karar verilmistir.

Oosyada mevcut ihbar tutanaqi, yaprlan aramalarda BURAK OOZALAN isimli sahsa ait flash disk de elde edilen beige igerigine gore suphelinin uyusturucu madde temin ve ticareti sucunu islediqine dair ciddi del iller bulunrnasi dikkate alinarak, supheli hakkrndaki tutuklama talebinin reddine iliskin kararm itirazen incelenerek supheli hakkmda yakalama emri cikanlmasma,

Karar verilmesi kamu adma talep olunur. /._.-

. ..

EK1: 4 KLASOR

ZK: 124979