You are on page 1of 60

T.e.

iSTANBUL CUMHURiYET BASSA VCILIGI (CMK.250.Maddesi ile Yetkili Boliunii) Sorusturma Biirosu

Say! : 2009/1570 Sorusturma

Konu : Tutukluluk halinin devarru

29/01/2010

HASDAL ASKERi CEZAEVi MUDURLUCUNE

istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesinin 21/07/2009 giin ve 2009/74 sorgu sayih karan ile tuuklu bulunan siipheliler Alperen Erdogan, Faruk Akm, Sinan Efe Noyan,

istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesinin 23/07/2009 giin ve 2009/75 sorgu sayih karari ile tuuklu bulunan supheliler Burak Diizalan, Yakut Aksoy,

istanbul 10. Aglr Ceza Mahkemesinin 03/12/2009 giin ve 2009/108 sorgu sayih kararr ile tuuklu bulunan supheli Ali Seyhur Gii~lii,

istanbul 10. Agrr Ceza Mahkemesinin05/12/2009 giin ve 2009/111 sorgu sayih karan ile tuuklu bulunan siipheli Sezgin Demirel,

istanbul 13. Agrr Ceza Mahkemesinin 28/07/2009 giin ve 2009/78 sorgu sayih karari ile tuuklu bulunan siipheli Tank A yabakan,

istanbul 13. Agu Ceza Mahkemesinin 29/07/2009 giin ve 2009/79 sorgu sayili karan ile tuuklu bulunan supheli Ulkii Ozturk,

istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesinin 28/01/2010 giin ve 2010/60 d.is sayih karari ile tutukluluk hallerinin devamma karar verilmis olup,

Ekli karann adi ge~enlere tebligi rica olunur.

Siileyman PEHLiv AN - 33341 istanbul Cumhuriyet SaVCISl

EKi: D.i~ karar

Z.K.127980

Yazisma Adresi: <:;uagan Caddesi Eski DGM Binasi Be~ikta~/iST ANBUL Telefon - Faks : 0212 22784 00 - 0212 227 76 42

T.e.

ISTANBUL

~ .

11. AGIR CEZA MAHKEMESI

. . .. .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

DEGISIK IS KARAR

DEGISIK IS NO DOSYANO HAKIM

KATIP

: 2010/60

: 2009/1570 Sorusturrna

... .

: ~ETIN O~(:E~IK 37278

: IRFAN KOKCU 122670

Istanbul C.Ba;;savclhgmlll 2S.0 1.201 0 giin, 200911570 sorusturma sayih yazisi ile

., ..

Silahh Teror Orgiitene Uye Olma, Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma sucundan

.. ..

siipheliler TARIK AYABAKAN, YAKUT AKSOY, FARUK A¥..lN, ULKU OZTURK,

. "",...

SINAN EFE NOYAN, ALPEREN ERDOGAN, BURAK DUZALAN, ALI SEYHUR

.... . .

GU(:LU VE SEZGIN DEMIREL hakkmda tutuklama inceleme siiresinin dolmak iizere

oldugu, dosya kapsamma gore supheliler aleyhine tutuldama gerekcelerinin hal en devam etmekte oldugu anlasildtgmdan, CMK'nm lOS. Maddesi uyannca siipheliler hakkinda tutukluluk halinin devamma karar verilmesi talep edilmis olmakla,

Dosya incelendi,

GEREGI DUSUNULDU:

Siipheliler TARIK AYABAKAN, YAKUT AKSOY, FAR UK AKIN, ULKU

.... . .......

OZTURK, SINAN EFE NOYAN, ALPEREN ERDOGAN, BURAK DUZALAN, ALI

.... . .

SEYHUR GU(:LU VE SEZGIN DEMIREL 'in iizerlerine atilt sucun niteligi, mevcut delil

durumu, sucun CMK 100 md. belirtilen tutuklama kosullannm devam etmesi goz onime almarak CMK 10SI1 maddesi geregince TUTUKLULUKHALLERININ DEVAMINA,

Karann bir suretinin siiphelilere C.Savclhgmca tebligine, Evrakm ikmali icin dosyanin C.SavcllIgma gonderilmesine, Itirazi kabil olmak iizere karar verildi. 2SIO 1120 1 0

1/1

T.C.

ISTANBUL

~ .

11. AGIR CEZA MAHKEMESI

. . .. .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

DEGISIK IS KARAR

DEGISIK IS NO DOSYANO HAKIM

KATIP

: 2010/60

: 2009/1570 Sorusturma

... .

: ~ETIN O~~E~IK 37278

: IRF AN KOKCU 122670

Istanbul C.Ba~savclhgmm 28.01.2010 gim, 200911570 sorusturma sayih yazrs: ile

.. ..

Silahli Teror Orgiitene Uye Olma, Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma sucundan

'0 .0.. ••

siipheliler TARIK AYABAKAN, YAKUT AKSOY, FARUK AKIN, ULKU OZTURK,

. ,..,...

SINAN EFE NOYAN, ALPEREN ERDOGAN, BURAK DUZALAN, ALI SEYHUR

.0.. . .

GU~LU VE SEZGIN DEMIREL hakkinda tutuklama inceleme siiresinin dolmak iizere

oldugu, dosya kapsamma gore siipheliler aleyhine tutuklama gerekcelerinin hal en devam etmekte oldugu anlasildigmdan, CMK'nm 108. Maddesi uyannca siipheliler hakkinda tutukluluk halinin devamma karar verilmesi talep edilmis olmakla,

Dosya incelendi,

GEREGI DUSUNULDU:

Siipheliler TARIK AYABAKAN, YAKUT AKSOY, FARUK AKIN, ULKU

.... . ....,...

OZTURK, SINAN EFE NOYAN, ALPEREN ERDOGAN, BURAK DUZALAN, ALI

.... . .

SEYHUR GU~LU VE SEZGIN DEMIREL'in iizerlerine atilt sucun niteligi, mevcut deli!

durumu, sucun CMK 100 md. belirtilen tutuklama kosullannin devam etmesi goz oniine almarak CMK 10811 maddesi geregince TUTUKLULUK HALLERININ DEVAMINA,

Karann bir suretinin suphelilere C.Savclhgmca tebligine, Evrakin ikmali icin dosyarun C.SavcllIgma gonderilmesine,

Itirazi kabil olrnak iizere karar verildi. 28/0112010

1/1

Sorusturma No : 2009/1570

T.e.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET BASSA VCILIGI

~ . ., .

(CMK. 'nun 250. MAD_DESIILE GOREVLlj

B e§ikta!/ISTANB UL

: Tutukluluk halinin gozden gecirilmesi

28/0112010

Kmm

. - .

ISTANBUL ( 11 ) AGIR CEZ:A MAHKEMESI

(Cl\~.K. 250 .. Maddt;si n~ ~orevli) NOBET(:I HAKlMLIGI'NE

Asagida acik kimlikleri, anlr suclan, tutuklandrklan tarih, tutuklanmalanna karar yeren mahkeme ve mahkemenin degisik is sayi karan yazih olan supheliler haklarida Istanbul 13.Agu Ceza Mahkemesinin 09/0112010 tarih, 20J 0/34 .pegipik is sayih karan ile siipheliler Tank Ayabakan, Yakut Aksoy, Faruk Akm, Ulkii Oztiirk, Sinan Efe Noyan, Alperen Erdogan, Burak Diizalan, Istanbul 12.Agu Ceza Mahkemesinin 31/12/2009 tarih ve 200911141 Degisik i;; sayih karan ile Ali Seyhur Gi:i~lii ve Sezgtn Demirel'in tutukluluk hallerinin devamma karar verilmistir.

~i.iphelilerin iizerlerine atilt sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin halen toplanamarms, sorusturmanm tamamlanamamis olmasi, mevcut ve somut delil durumu, atilt suca iliskin kanunda ongoriilen cezanm list sinm, atilt sucun CMK 100/3 maddesinde sayilan suclardan olmasi nazara almarak CMK'nun 108/1 maddesi uyannca ayn ayn TUTUKLULUK HALLERININ DEVAMINA karar verilmesi,

Kamu adina talep ve miitalaa olunur.

.. .

~UPHELI

sue

SU(: TARUU TUTUKLAMA TARIMI

.. .

~UPHELI

sue

SU\= TARINI TUTU¥..LAMA TARIH!

~~ ~

~UPHELI

sue

sue TARJHI TUTUKLAMA TARlHI

:l-TARIK AYABAKAN, Saban Oglu Nevin'den olma, 26/04/1986 dogumlu

.. ..

:Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

: 18/07/2009

:2009-07-28 13:09:57.9 Istanbul 13. Agir Ceza Mahkernesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayih karan

:2-YAKUT AKSOY, Hasan Oglu Penbe'den alma, 3111011986 dogumlu

.. ..

.Silahli Teror Orgiitime Uye Olma

: 18/07/2009

:2009-07-23 16:02:55.9 Istanbul 11. Agu Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayili karan

:3-FARUK AKIN, Faik Oglu Hayriye'den olma, 09/0 111986 da~~mlu :Silahh Teror Orgiitime Uye olarak bulundurrna. : 18/07/2009 :2009-07-21 18:38:21.9 istanbul 11. Ag11' Cez~;.

(CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-01: "1 1

1

.. .

~UPHELI

SU\=

sue TARIMI TUTUKLAMA TARIHl

.. .

SUPHEL!

sue

SU(: TARIMI TUTUKLAMA TARIM!

.. .

SUPHELI

sue

sue TARIM! TUTUKLAMA TARIMI

~~ ~

SUPHELI

tarih 2009174 sayih karan,

:4-ULKU OZTURK, Mustafa Oglu Emine'den olma,

16/0211985 dogumlu

.Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma : 18/07/2009

:2009-07-29 11 :59:42.9 istanbul 13. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lle Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tari~ 2009179 sayih karan

:5-SINAN EFE NOYAN, Muzaffer Oglu Ayse'den olma, 04/04/1985 dogumlu

.Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma.

: 18/07/2009

:2009-07-21 18:38:21.0 istanbulll. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. rnaddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009/74 sayih kaI~an

: 6-ALPEREN ERDOGAN ~ Mehmet Oglu Munire'den olma,

23/0611985 dogumlu

.Silahli Teror Orgutiine Dye Olma, Kisisel kullannn amaci dismda uyusturucu mad de bulundurma ve devretme

: 18/07/2009

:2009-07-2] 18:38:21.9 istanbul 11. Agn' Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlirnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

:7-EURAK DUZALAN, ibrahim Sinasi Oglu Goniil'den olma, 29/08/1986 dogumlu

sue .Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma

sue TARIMI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIMI :2009-07-23 16:02:55.9 Istanbuill. Aglf Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0

.. .

~UPHELI

sue

SU(:: TARIM! TUTUKLAMA TARIH!

.~ ~

SUPHELI

sue

SU c T ARIHI

tarih 2909/75 sayih k.~ran ..

: 8-ALI SEYHUR GU{:LU, Seydi oglu Huriye'den olma,

1111111984 d~~umlu, ..

: Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma : 18/07/2009

: 2009-12-0315:01:03:0 Istanbul 10. Agrr Ceza Mahkernesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-12-03 15:01 :03.0 tarih 200~11 08 sayrh karan

: 9-SEZGIN DEMIREL, Cevat oglu Sema'dan olma, 09/10/1985 dogumlu,

~. ..

: Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

: 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIM! : 2009-12-05 14:28:04:0 Istanbul l O, Agrr Ceza Mahkemesi

(CMK. 250. rnaddesi Ile Gorevlijnin 2009-12- . 8 :04.0

tarih 20091111 sayili karan

2

1st

T.e.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET BASSA VCILIGI

. . .. .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

HAZIRLIK BUROSU

Sayi Konu

: 2009/1570

: Tutuklulugun Devam Karan

1110112010

. . .. ..

HASDAL ASKERI CEZAEVI KURUMU MUDURLUGUNE

Silahh Teror Orgutune uye olma, Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma, Kisisel Kullamm Amaci Dismda Uyusturucu Madde Bulundurma ve devretme suclarindan Asagida acik kimlikleri yazih bulunan Supheliler Alperen ERDOGAN, Faruk AKIN, Sinan Efe NOYAN, Burak DUZALAN, Yakut AKSOY, Tank AYABAKAN ve Ulkii bZTURK istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi'nin 21/07/2009 - 2009/74 Sorgu, 23/07/2009 - 2009/75 Sorgu ve istanbul 13. Agu Ceza Mahkemesinin 28/07/2009 - 2009/78 Sorgu, 29/07/2009 - 2009/79 sorgu sayili kararlan ile tutuklanrruslardir.

istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesinin 09/11/2010 tarih, 2010/34 Degisik is no, 2009/1570 Sorusturma no ile Tutukluluk hallerinin devarruna karar verilmistir.

Kararm a§aglda adi ge~en suphelilere tebligi ile duzenlenecek tebelhi ..... v """'''''''-''' Cumhuriyet Bassavciligimiza gonderilmesi; Ceregi rica olunur.

Suleym istanbul

~UPHELi : 1- T ARIK A YABAKAN, gAB AN Oglu NEVi}\J~lffik/~

26/04/1986 dogumlu

SUe; : Silahh Teror Orgutune Uye Olma

SUe; TARiHi : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi : 2009-07-28 13:09:57.0 istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Corevliinin 2009-07-2813:09:57.0 tarih 2009/78 sayili karan

~UPHELi

: 2- YAKUT AKSOY, HASAN Oglu PENBE'den olma, 31/10/1986 dogumlu

SUe; : Silahli Teror Orgutune Uye Olma

SUe; T ARiHi : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi : 2009-07-23 16:02:55.0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Corevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009/75 sayili karan

~UPHELi : 3-FARUK AKIN, FAiK Oglu HAYRiYE'den olma, 09/01/1986

dogumlu

sue; : Silahli Teror Orgutune Dye Olma.Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

sue; TARiHi : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi : 2009-07-2118:38:21.0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK 250. maddesi ile Gorevli)nin 2009-07-2118:38:21.0 tarih 2009/74 sayih karan

~UPHELi : 4-ULKU OZTURK, MUSTAFA Oglu EMiNE'den olma,

16/02/1985 dogumlu

SUe; : Silahh Teror Orgtitune Dye Olma

sue; TARiHi : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi : 2009-07-2911:59:42.0 istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK 250. maddesi ile Corevlijnin 2009-07-2911:59:42.0 tarih 2009/79 sayih karan

~UPHELi : 5-siNAN EFE NOYAN, MUZAFFER Oglu AY$E'den olma,

04/04/1985 dogumlu

SUe; : Silahli Teror Orgutune Dye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

sue; TARiHi : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi : 2009-07-2118:38:21.0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevlijnin 2009-07-2118:38:21.0 tarih 2009/74 sayih karan

~UPHELi : 6-ALPEREN EROOGAN, MEHMET Oglu MUNiRE'den olma,

23/06/1985 dogumlu

SUe; : Silahli Teror Orgutune Dye Olma, Kisisel kullarum amaci dismda uyusturucu madde bulundurma ve devretme

sue; TARiHi : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi : 2009-07-21 18:38:21.0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK 250. maddesi ile Corevlijnin 2009-07-2118:38:21.0 tarih 2009/74 sayili karan

~UPHELi :7-BURAK OUZALAN, iBRAHiM $iNASi Oglu GONUL'den

olma, 29/08/1986 dogumlu

SUe; : Silahh Teror Orgiitiine Dye Olma

sue; TARiHi : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi : 2009-07-23 16:02:55.0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK 250. maddesi ile Corevlijnin 2009-07-2316:02:55.0 tarih 2009/75 sayili karan

ZK:127980 EK:Degi§ik i§ karan

:l-TARlKAYABAKAN, ~aban Oglu Nevin'den olma, 26/04/i986 dogumlu

.. ..

SU<;:: :Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

SU<;:: TARIHI . . :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-28 13:09:57.Q istanbul 13. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayih karan

:2-YAKUT AKSOY, Hasan Oglu Penbe'den olma, 3111011986 dogumlu

.. ..

:Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

: 18/07/2009

:2009-07-23 16:02:55.0 istanbul 11. Agrr Ceza Mahkcmesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

:3-FARUK AKIN, Faik Oglu

09/0 111986 do~~mlu ..

:Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma.Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma.

: 18/07/2009

TARIHI :2009-07-21 18:38:21.Q istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tar.~h 20g9l71. saY~~1 karan

:4-ULKU OZTURK, Mustafa Oglu 16/02/1985 d?gumlu ..

:Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

: 18/07/2009

TARIHI :2009-07-29 11:59:42.0 istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevlijnin 2009-07-29 11:59:42.0 tarih 2009179 sayih karan

:5-siNAN EFE NOYAN, Muzaffer Oglu Ayse'den olma, 04/0 /1985 dogumlu

:Sila 1 Teror Orgiitiine Dye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma. : 18/07/2009

DEGI~IKIS NO SORU~TURMA NO

HAKIM KATIP

.. .

SUPHEL!

.. .

~UPHELI

SU<;::

SU<;:: TARIHI TUTUKLAMA TARIHI

.. .

~UPHELI

SU<;::

SU<; TARIHI TUTUKLAMA

.. .

~UPHELI

SU<;::

SU c T ARIHI TUTUKLAMA

.. .

~UPHELI

SU<;::

T.C.

ISTANBUL

~ .

13. AGIR CEZA MAHKEMESI

. . .. .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

DEGI~IK IS KARAR

: 2010/34

: 2009/1570

: MEHMET FAIK SABAN 31555 : YASIN ERDEM 120244

Hayriye'den

olma,

Emine'den olma,

TARIHI :2009-07-21 18:38:21.0 Istanbul

~.~. J.i:Hftl'lDUL U.ft\JIKLJ!.,LA lVlAtlKE1VlEM{UVIK. Z5U. MAUUESIILE GOREVLI) D. I:>. No: 2010/34

.. .

SUPHELI

, ,

(CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0

tarih 2009174 sayilr karap

: 6-ALPEREN ERDOGAN, Mehmet Oglu Munire'den olma,

23/0611985 dogumlu

:Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma, Kisisel kullanim amaci dismda uyusturucu madde bulundurma ve devretme

: 18/07/2009

TARIHI :2009-07-21 18:38:21.Q istanbul 11. Agu: Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 ~.aYlh karan .

:7-BURAK DUZALAN, Ibrahim Sinasi Oglu Goniil'den olma, 29/08/1986 d?,gum1u ..

:Silahh Teror Orgiitime Uye 01ma : 18/07/2009

sue;

sue; TARIHI TUTUKLAMA

.. .

SUPHELI

sue;

SUe; TARIHI

TUTU¥~AMA TARIMI :2009-07-23 16:02:55.9 istanbul 11. Aglf Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayili karan

Istanbul C.Ba~savclhgllllll (CMK 250. Maddesi ile Yetkili) 08/0112010 ve 200911570 sorusturma sayih istem yazisi ekinde sorusturma dosyasi gonderilerek; yukanda acik kimlik ve SUy bilgileri yazih siipheliler hakkindaki sorusturma dosyasi ile ilgili heniiz tahkikat sona ermeyip haklannda kamu davasi acilamadigmdan ve CMK.I0811 maddesinde belirtilen 30 giinluk sure de dolmus oldugundan; suphelilerin tutukluluk durumlannm incelenerek, tutukluluk hallerinin devamma karar verilmesi

Aynca siipheli Sezgin Demirel Miidafii Av. Kemal Yener Saracoglu'nun 08/0112010 havale tarihli dilekcesi ile yaptigi tahliye talebinin reddine karar verilmesi istenilmis olmakla, gonderilen hazl!l.lk ~yr~~l i!.lcele!.ldi.

GEREGI DUSUNULDU: .. ..

.. ..1- Siipheliler TARIK AYABAKAN, YAKUT A!(SOY, FARUK AI9N, ULKU

OZTURK, SINAN EFE NOYAN, ALPEREN ERDOGAN ve BURAK DUZALAN'm iizerlerine atilt suca iliskin mevcut bulgular, arama, zaptetme tutanaklan, ccziim tutanaklan, sorusturmanm ve delillerin toplanmasi asamasinm devarrn, bir kisim donelerle ilgili heniiz Adli TIP raporunun sonuclanmamasi ve CMK'nm 100/3 jnaddesi dikkate ahnarak,CMK'nm ]0811 maddesi geregince TUTUKLULUKHALLERININ DEVAMINA,

2- Bu baglamda siipheli SEZGIN DEMIREL hakkinda Istanbul 12. Agtr Ceza Mahkemesinin 30112/2009 tarih ve 200911139 sayih karan ile CMK'nm 108 maddesi geregince tutukluluk durumunun incelenerek tutukluluk halinin devamma karar verildigi anlasildigmdan, yukandaki gerekceler dogrultusunda siipheli miidafiinin 08/0112010 tarihli tahliye talebinin REDDINE,

Istanbul C. Bassavcihgmca karardan bir suretin siiphelilerin yakinlanna veya belirleyecegi bir kisiye bildirilmesine,

i~ bu karara 7 gun icerisinde mahkernernize itiraz hakkmm bulundugu konusunda bildirim yapilmasma,

Sorusturma dosyasmm C. Bassavcihgma iadesine,

Sorusturma dosyasi iizerinde yapilan incelerne sonucunda itirazi kabil olmak iizere karar verildi. 09/0112010'

T.C.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET BASSA VCILIGI

(CMK. 'nun 250. MAD_DESj jLE GOREVLj) Be~ikta~/ISTANB UL

Sorusturma No : 200911570

Konu : Tutukluluk halinin gozden gecirilmesi

08/0112010

. ~ .

ISTANBUL ( 13 ) AGIR CE~A MAHKEMESI

(C~.K. 250 .. Madd~si n~ ~orevli) NOBET(:I HAKIMLIGI'NE

Asagida acik kimlikleri, atih suclan, tutuklandiklan tarih, tutuklanmalanna karar veren mahkeme ve mahkernenin degisik ip sayi karan yazili olan siipheliler haklanda Istanbul 14.Aglr Ceza Mahkemesinin 11/12/2009 tarih, 200911366 Degisik i$ sayili karan ile tutukluluk hallerinin devamma karar verilmistir.

Suphelilerin iizerlerine anh sucun vasif ve mahiyeti, suclarm niteligi, delillerin halen toplanamamis, sorusturmanm tamamlanamamis olmasi, rnevcut ve somut delil dururnu, auli suca iliskin kanunda ongoriilen cezanm iist simn, atih sucun CMK 100/3 maddesinde sayilan suclardan olmasi .nqzara almarak CMK'nun 108/1 maddesi uyannca ayn ayn TUTUKLULUK HALLERININ DEV AMINA karar verilmesi,

Kamu adina talep ve mirtalaa olunur.

.. .

SUPHELI :l-TARIK AYABAKAN, ~aban Oglu Nevin'den olma, 26/0411986

dogurnlu

.. .,

SU(: :Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

SU(: TARIM! :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIMI :2009-07-28 13:09:57.0 Istanbul!3. AgIr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayili karan

.. .

SVPHELI :2-YAKUT AKSOY, Hasan Oglu Penbe'den olma, 31/1011986

dogumlu

.. _.

SU~ .Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SV~ TARIBI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIB! :2009-07-23 1~:02:55.0 Istanbu11l. Agtr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayilr karan

.. .

SUPHELI

:3-FARUK AKIN, Faik Oglu Hayriye'den olma, 09/0111986 dogu~.lu

:Silahh Teror Orgiitime Uye Olma.Tehlikeli maddeleri izmsrz olarak bulundurma.

: 18/07/2009

sue

sue TARIHI

TUTUKLAMA TARIMI :2009-07-21 1~:38:21.0 Istanbul 11. Agu' Ceza Mahkemesi 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tari sayih karan

:4-ULKU DZTURK, Mustafa Oglu Emine'den olma, 16/0211985

dogumlu.. ..

SU(: .. :Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

SU(: TARIMI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-29 11 :59:42.0 istanbul 13. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tarih 2009179 sayih karan

.. .

SUPHELI

.. .

SUPHELI :5-SINAN EFE NOYAN, Muzaffer Oglu Ayse'den olma, 04/04/1985

dogumlu

SU(: :Silahh Teror Orgiitime Dye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

S U (: T AR1HI .. : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIH! :2009-07-21 18:38:21.0 Istanbulll. Aglf Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi he Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

.. .

SUrRELl

: 6-ALPEREN ERDOGAN, Mehmet Oglu Munire'den olma,

23/06/1985 dogu1!lIu ..

:Silahh Teror Orgiitime Uye Olma, Ki;;isel kullanrm amaci dismda uyusturucu madde bulundurma ve devretme

SU{: TARIH! .. :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIH! :2009-07-21 1~:38:21.0 istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

SU(:

SUPHELi :7-BURAKDUZALAN, Ibrahim Sinasi Oglu Goniil'den olma,

2910811986 dogurnlu

.. ..

SU(: .Silahlr Teror Orgiitime Uye Olma

SU~ TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-23 16:02:55.0 Istanbulll. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

T.e.

iSTANBUL CUMHURiYET BA$SA VCILIGI (CMK.'nun250. Maddesi ile Corevli Bolumu)

Sorusturma No: 2009/1570

30/12/2009

HASDAL ASKERi CEZAEVi KURUl\1U l'vfUDURLUCU'NE

Silahh Teror Orgiitiine iiye olma sucundan Asagida acik kimlikleri yazrh olan siipheliler Istanbul 10 Agrr Ceza Mahkemesinin 03112/2009 tarih 200911 08 sayih karan ve 05112/2~09 tarih 2009/111 sayih karanyla tutuklannuslardir.

Istanbul 12 Agrr Ceza Mahkemesinin 31112/2009 tarih ve 2009/1141 degisik i;; no, 2009/1570 sorusturma no ile tutukluluk hallerinin devamma karar verilmistir.

Karann asagida adi gecen siiphelilere tebligi ve diizenlenecek tebelliig belgelerinin dosyasma eklenmek iizere Cumhuriyet Bassavcihgirruza gonderilmesi,

Rica olunur.

$UPHELi

: I-ALi SEYHUR GO<;LU, Seydi oglu Huriye'den olma, 11/11/1984 dogumlu,

SU<; SUe;TARiHi

.. ..

: Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

: 18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi : 2009-12-03 15:01:03.0 istanbul 10. Agu Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Corevlijnin 2009-12-0315:01:03.0 tarih 2009/108 sayih karan

$UPHELi

: 2-SEZGiN DEMiREL, Cevat oglu Sema'dan olma, 09/10/1985 dogumlu,

sue;

SUe; TARiHi

.0 ••

: Silahh Teror Orgutiine Uye Olma

: 18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi : 2009-12-0514:28:04.0 istanbul 10. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Corevlirnin 2009-12-05 14:28:04.0 tarih 2009/111 sayih karan

ZK: 124979

EK: Degisik i;; Karan

T.C.

ISTANBUL

¥ • •• •

12. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. 250. MADDESI ILE GOREV~~). .

DEGISIKIS KARAR

DEGISIK IS NO SORUSTURMANO

: 200911141 : 200911570

HAKIM KATIP

: MEHMET KARABABA 36096 : AYLA NEMLI 124379

Istanbul Cumhuriyet BassavcrhgmmrClvlt; 250. Md. ile Yetkili) 30/12/2009 tarih ve 200~/1570 sorusturma sayili yazilan ile dosya nobetci hakimligimize gonderilerek Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma sucundan siipheliler Ali Seyhur Giiclii ve Sezgin Demirel'in tutukluluk hallerinin CMK 108. Maddesi geregince incelenerek suphelilerin iizerine atrh sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin hal en toplanmamis, sorusturmanm tamamlanmamis olmasi, mevcut ve somut delil durumu, atilt suca iliskin kanunda ongoriilen cezanm iist sinin, atilr sucun CMK 100/3. Maddesinde sayilan suclardan olmast nazara almarak siiphelilerin tutukluluk hallerinin devamina karar verilmesi talep edilmis olmakla,

sorusturma dosyasl}~cel.~n~.i... ..

GEREGI DUSUNULDU:

Istanbul Cumhuriyet Ba;;savcllIgmm(C_tv1K 250. Md. ile Yetkili) 30112/2009 tarih ve 2009/1570 sorusturma sayih talebinin KABULU ile,

Uzerlerine atilt sucun vasfi ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sorusturma dosyasi kapsami dikkate almdigmda siipheliler Ali Seyhur Giiclii ve Sezgin Demirel'm CMK 108. maddesi uyannca TUTUKLULUK HALLERININ DEVAMINA,

Kararin siiphelilere Istanbul Cumhuriyet Bassavciligmca (CMK 250. Md. ile Yetkili) tebligine,

Karann ve dosyanm Istanbul Cumhuriyet BassavctligrnarClvlk. 250. Md. ile Yetkili) iadesine,

Dair dosya iizerinde yapilan inceleme sonucu isteme uy un, itirazi kabil olmak iizere karar verildi.31 112/2009

3 1/;2/' t&v! w,~-t IeMle f~b-t/.Ir _ _,M- A- q/-"'l Iq 1?-7 ~

1/1

T.e.

iSTANBUL CUMHURiYET BA;iSA VCILICI (CMK. 'nun 250. Maddesi ile Corevli Bohimu)

Sorusturma No: 2009/1570

30/12/2009

Konu

: Tutukluluk halinin gozden gecirilmesi

iSTANBUL 12. AGIR CEZA MAHKEMESi'NE (CMK. 'nun 250. Maddesi ile Corevli Bolumu)

•• • •• u.

NOBET(I HAKIMLIGINE

Asagrda acrk kimlikleri, anh suclan, tutuklandiklan tarih, tutuklanmalanna karar veren mahkeme ve mahkemenin degisik is sayi karan yazih olan siipheliler hakkmda,

Suphelilerin iizerlerine atili sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin hal en toplanamamis, sorusturmamn tamamlanamamis olmasi, mevcut ve somut delil durumu, atilt suca iliskin kanunda ongoriilen cezamn list smm, atih sucun CMK 100/3 maddesinde sayilan suclardar olmasi !1a~ara almarak CMK'nun 108/1 maddesi uyannca ayn ayn TUTUKLULUK HALLERININ DEV AMINA karar verilmesi,

Kamu adma talep ve miitalaa olunur.

;;UPHELi : 1-ALi SEYHUR GU~LU, Seydi oglu Huriye'denolma,

11/11/1984 dogumlu,

SU~ : Silahh Teror Orgutune Uye Olma

SU~ TARiHi : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi : 2009-12-03 15:01:03.0 istanbul 10. Aglf Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Corevlijnin 2009-12-0315:01:03.0 tarih 2009/108 sayih karan

;;UPHELi

: 2-SEZGiN DEMiREL, Cevat oglu Sema 'dan olma, 09/10/1985 dogumlu,

SU~ : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU~ TARiHi : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi : 2009-12-05 14:28:04.0 istanbul 10. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Corevlijnin 2009-12-0514:28:04.0 tarih 2009/111 sayih karan

T.C.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET B~~SA VC!.LIGI .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI) HAZIRLIK BUROSU

Sorusturma No : 2009/1570

Konu : Tutukluluk hallerinin devam karan

14/12/2009

. ... ..

HASDAL ASKERI CEZAEVI MUDURLUGU'NE

., .

Silahli Teror Orgirtiine uye olma, Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma,

Kisisel Kullanrrn Amaci Disinda Uyusturucu Madde Bulundurrna ve devretme suclarmdan Asagrda acik kimlikleri yazih bulunan Siipheliler Alperen ERDOGAN, Faruk AK~N, Sinan pfe NOY AN, Burak DUZALAN, Yakut AKSOY, Tank A Y ABA¥~_AN ve U1kii OZTURK Istanbul 1.1. Agrr Ceza Mahkemesi'nin 21107/2009 - 2009174 Sorgu, 23/07/2009 - 2009175 Sorgu ve Istanbul 13. Agu Ceza Mahkemesinin 28/07/2009 - 2009178 Sorgu, 29107/2009 - 2009179 .sorgu sayih kararlan ile tutuklanmislardir.

Istanbul 14 Agrr Ceza Mahkemesinin 11112/2009 tarih, 2009/1366 Degisik i;; no, 20098/1570 Sorusturma no ile Tutukluluk hallerinin devamma karar verilmistir.

Karann asagida ad] gecen jriiphelilere tebligi ile diizenlenecek tebelliig belgelerinin Cumhuriyet Bassavciligirmza gonderilmesi;

Geregi rica olunur.

Siileyman PEHLIVAN-33341 Istanbul Curnhuriyet Savcrsi

.. .

SUPHELI : 1-TARIKAYABAKAN, ~ABAN Oglu NEVIN'den olma,

2610411986 dogumlu

.. ..

SU<; : Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma

SU<; TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-28 13:09:57.0 Istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayih karan

.. .

SUPHELI : 2-YAKUT AKSOY, HASAN Oglu PENBE'den olma,

31110/1986 dogumlu

., ..

SU(: : Silahli Teror Orgutune Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-23 16:02:55.0 Istanbul1l. Agu Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi TIe Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

1

.. . ..

SUPHELI :3-FARUKAKIN,FAIKOglu HAYRIYE'denolma, J~

09/0111986 dogumlu ./ 1

.. ..

SU(: : Silahh Teror Orgiitime Uye Olma.Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

SU(: TARIHI : 18107/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21:0 istanbul 11. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

.., .0.0 .

SUPHELI : 4-ULKU OZTURK, MUST AF A Oglu EMINE'den olma,

16/0211985 dogumlu

SU(: : Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

SU{: TARIHI : 18107/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-29 11 :59:42:0 istanbul 13. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tarih 2009179 sayih karan

.. .

SUPHELI : 5-SINAN EFE NOYAN, MUZAFFER Oglu A Y~E'den olma,

04/0411985 dogumlu

SUe;:: : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

SUe;:: TARIHI : 18107/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21:0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

.0 • -..., .

SUPHELI : 6-ALPEREN ERDOGAN, MEHMET Oglu MUNIRE'den

olma, 23/06/1985 dogumlu

SUe;:: : Silahh Teror Orgutiine Uye Olma, Kil"ise1 kullanim arnaci dismda uyusturucu madde bulundurma ve devretme

SUe;:: TARIHI : 18107/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21:0 istanbul 11. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlimin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayili karan

.. .

SUPHELI

.. . .., ....

:7-BURAK DUZALAN, IBRAHIM ~INASI Oglu GONUL'den

olma, 29108/1986 dogumlu

.. ..

SUe;:: : Silahh Teror Orgiitune Uye Olma

SU<;:: TARIHI : 18107/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-23 16:02:55.0 istanbul 11. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayili karan

ZK: 124979 EK:Degil"ik is karan

2

T.e.

ISTANBUL

~ .

14. AGIR CEZA MAHKEMESI

.. ,

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREV__L,I). ,

DEGISIK IS KARAR

DEGISIK IS NO SORUSTURMA NO

: 2009/1366 : 200911570

HUKIM KATIP

: Y AKUP HAKAN GUNA Y 35190 : SADIK A YGEN 106228

Istanbul C.Ba;;savclhgl (CMK. 250. Mad. Ile Yetkili)'nm 11.12.2009 giinlu ve 2009/1570 sorusturma sayih yazilan ekinde sorusturma dosyasi mahkememize gelmis olmakla, degisik i;; karan olarak ele alindi, yapilan incelemesinde; silahli teror orgutiine iiye olma ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma sucundan siipheliler T ARIK A Y ABAKAN, Y A!<-UT AKSOY, F ART.J.K AKIN, ULKU OZTURK, SINAN EFE NOY AN, ALPEREN ERDOGAN ve BURAK DUZALAN'm tutukluluk hallerinin gozden gecirilerek CMK.nun 100811 maddesi geregince tutukluluk hallerinin devamma karar verilmesi talep edilmis olmakla;

Soru;;tu~a ~?s~.asl.~ncel~ndi. GEREGI DUSUNULDU:

.. .. Siipheliler TARIK AYABAKAN, YAKUT A!(SOY, FARUK AI9N, ULKU

OZTURK, SINAN EFE NOYAN, ALPEREN ERDOGAN ve BURAK DUZALAN'm iizerlerine atih sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin halen toplanamarms olrnasi.d elillerin karartilrna ihtimali, kacma siiphesi, atilt suclann gerektirdigi ceza miktan goz oniine almarak koruma tedbirlerinin de yeterli olmayacagindan ve tutuklama sebe'pl~ri kalkmadigmdan CMK.nun 10811 maddesi geregince TUTUKLULUK HALLERININ DEVAMINA,

Karardan birer suretin siiphelilere Istanbul C.Ba;;savClhgmca tebligine, Sorusturma dosyasmm Istanbul C.Ba;;savclhgma iadesine,

Sorusturma dosyasi iizerinden yapilan inceleme sonunda 7 gun icerisinde Istanbul 14. Agu Ceza Mahkemesine itirazi kabil olmak iizere karar verildi. 11.12.2009

1/1

T.C.

ISTANBUL

~ .

14. AGIR CEZA MAHKEMESI

. . .. .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREV~.I) . .

DEGISIK IS KARAR

DEGISIK IS NO SORUSTURMA NO

: 200911366 : 2009/1570

HUKIM KATIP

: YAKUPHAKAN GUNAY 35190 : SADIK A YGEN 106228

Istanbul c.Ba;;savclhgl (CMK. 250. Mad. He YetkiIi)'nm 11.12.2009 giinlii ve 200911570 sorusturma sayili yazilan ekinde sorusturma dosyasi rnahkernernize gelmis olmakla, degisik i;; karan olarak ele almdi, yapilan incelemesinde; silahh teror orgutune iiye olrna ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma sucundan siipheliler T ARIK AYABAKAN, YAJ5UT AKSOY, FARlJ.KAKIN, ULKUOZTURK, SINANEFE NOYAN, ALPEREN ERDOGAN ve BURAK DUZALAN'm tutuklu1uk hallerinin gozden gecirilerek CMK.nun 1008/1 maddesi geregince tutukluluk hallerinin devamma karar verilmesi talep edilmis olrnakla;

Soru;;tu~a ~?sJ:'.asl.~nce1~ndi. GEREGI DUSUNULDU:

.. .. Siipheliler TARIK AYABAKAN, YAKUT A!<.sOY, FAR UK A~IN, ULKU

OZTURK, SINAN EFE NOYAN, ALPEREN ERDOGAN ve BURAK DUZALAN'm iizerlerine atilt sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin halen toplanarnarrns olmasi.d elillerin karartilma ihtirnali, kacma siiphesi, atih suclann gerektirdigi ceza rniktan goz onime almarak korurna tedbirlerinin de yeterli olmayacagindan ve tutuklarna sebepleri kalkmadigmdan CMK.nun 108/1 maddesi geregince TUTUKLULUK HALLERININ DEVAMINA,

Karardan birer sure tin siiphelilere Istanbul C.Ba;;savcIllgmca tebligine, Sorusturrna dosyasmm istanbul C.Ba;;savclhgma iadesine,

Sorusturma dosyasi iizerinden yapilan incelerne sonunda 7 gun icerisinde Istanbul 14. Agrr Ceza Mahkemesine itirazi kabil olrnak iizere karar verildi. 11.12.2009

1/1

T.e.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET BASSA VCILIGI

. . .. .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

HAZIRLIK BUROSU

Sorusturrna No : 200911570

Konu : Tutukluluk haIIerinin devam karan

12/1112009

. .

HASDAL ASKERI CEZAEVI MUDURLUGU'NE

Silahh Teror Orgutiine iiye olma, TehIikeIi Maddeleri izinsiz Olarak Bulundurma, Kisisel Kullanim Amacr Disinda Uyusturucu Madde Bulundunna ve devretme suclanndan Asagida acik kimlikleri .yazIlI bulunan Siipheliler Alperen ERDOGAN, Faruk AIq_N, Sinan ~fe NOY AN, Burak DUZALAN, Yakut AKSOY, Tank A Y ABAKAN ve Ulki.i OZTURK Istanbul 1.1- Agir Ceza Mahkemesi'nin 21/07/2009 - 2009174 Sorgu, 23/07/2009 - 2009175 Sorgu ve Istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesinin 28/07/2009 - 2009178 Sorgu, 29/07/2009 - 2009179 sorgu sayih kararlan ile tutuklanmrslardir.

Istanbul 9. Agtr Ceza Mahkemesinin 12/1112009 tarih, 200911 025 Degisik i;; no, 2009811570 Sorusturma no ile Tutukluluk hallerinin devamma karar verilrnistir.

.Karann a;;agl~a adi ge?en ;;~phel~lere tebligi ile diizenlenece /feb,ellu belgelerinin

Cumhunyet Bassavcrliguruza gonderilmesi; .

Geregi rica olunur.

~Ieym6JPEHLir AN- 3341 Ist1ul :CumhUliiyet aVCISI

.. .

SUPHELI : 1- TARIK A YABAKAN, ~ABAN Oglu NEVIN'den olma,

26/0411 986 dogurnlu

SU(: : Silahh Teror Orgiitune Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-28 13:09:57:0 Istanbul 13. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayili karan

.. .

SUPHELI : 2- YAKUT AKSOY, HASAN Oglu PENBE'den olma,

31110/1986 dogumlu

SU(: : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-23 16:02:55.0 istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayili karan

.. .

SUPHELI

. .

: 3-FARUK AKIN, FAIK Oglu HAYRIYE'den olma,

09/01/1986 dogumlu

.. ..

: Silahh Teror Orgiitiine Uye OIma.TehlikeIi maddeleri izinsiz

SU(:

35>

olarak bulundurma.

sue TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38 :21:0 istanbul 11. Agtr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:2I.0 tarih 2009174 sayili karan

... .0.. .

SUPHELI : 4-ULKU OZTURK, MUSTAFA Oglu EMINE'den olma,

16/0211985 dogumlu

.0 .•

SUe;:: : SilahlI Teror Orgiitiine Uye Olma

SUe;:: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-29 11 :59:42:0 Istanbul 13. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tarih 2009179 sayih karan

.. .

SUPHELI

: 5-SINAN EFE NOYAN, MUZAFFER Oglu AY~E'den olma, 04/0411985 dogumlu

., .0

: Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma,Tehlikeli madde1eri izinsiz

olarak bulundunna.

sue;::

sue TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21.0 istanbul 11. Agir Ceza Mahkernesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

.. . ..., .

SUPHELI : 6-ALPEREN ERDOGAN, MEHMET Oglu MUNIRE'den

olma, 23/06/1985 dogumlu

SUe;:: : Si1ahh Teror Orgiitiine Uye 01ma, Ki~isel kullamm amaci disinda uyusturucu madde bulundunna ve devretme

SUe;:: TARIHI .. : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21:0 istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

.. .

SUPHELI

:7-BURAK DUZALAN, iBRAHiM ~iNAsi Oglu GONUL'den olma, 29/0811986 dogumlu

.. ..

sue;:: : Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma

SUe;:: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-23 16:02:55.0 istanbul 11. Agu. Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayili karan

ZK:124979 EK

Istanbul 9. Agll' Ceza Mah. Degisik i:; karan

T.C.

ISTANBUL

.... . . . .. .

9. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

DEGISIK IS KARAR

DEGISIK IS NO SORUSTURMA NO

: 2009/1025 : 200911570

HAKIM KATIP

: IDRIS ASAN 32374 : HARUN BILEN 116573

Istanbul C. Bassavcilrgmm 12111/2009 gun ve 200911570 sorusturma nolu yazrsi ile silahh teror orgiitiine iiye olmak sucundan tutuklu bulunan siipheliler Tank Ayabakan, Yakut Aksoy, Faruk Akin, Ulkii Oztiirk, Sinan Efe Noyan, Alperen Erdogan ve Burak Diizalan 'm tutukluluk hallerinin devamma karar verilmesi talep edilmis olmakla;

Soru~tu~a ~?S~.asl .. ince~.endi; GEREGIDUSUNULDUI

Istanbul C. Bassavcthgmrn 12/11/2009 gun ve 200911570 sorusturma nolu yazist ile silahh teror orgiitiine iiye olmak sucundan tutuklu bulunan siipheliler Tank Ayabakan, Yakut Aksoy, Faruk Akin, Ulkii Oztiirk, Sinan Efe Noyan, Alperen Erdogan ve Burak Diizalan 'm tutukluluk hallerinin devamma karar verilmesi talep edilmis olmakla;

.. .. Siipheliler TARIK AYABAKAN, YAKUT A!<SOY, FARUK AKIN, ULKU OZTURK, SINAN EFE NOY AN, ALPEREN ERDOGAN ve BURAK DUZALAN'm mevcut delil durumu, atilt sucun vas If ve mahiyeti, delillerin hal en toplanamamis ve sorusturmanm tamamlanmamis olmasi, atilt suca iliskin kanunda ongoriilen cezanm iist suun, atih sucun CMK 100/3 .maddesinde sayilan suclardan QIJ:l1aSl goz onime almarak, CMK'nun 108/1.maddesi ger~gince TUTUKLULUK HALLERININ DEVAMINA,

Sorusturma evrakmm Istanbul C. Bassavcihgi'na iadesine, ~arann suphelilere C.Savclhgmca tebligine,

I~ bu karara 7 gun icinde mahkememize verilecek bir dilekce veya cezaevi katibine basvurarak tutturulacak bir tutanak ile itiraz yolu acik olmak iizere karar verildi. 12.11.2009

Katip-1l6573

1/1

T.C.

ISTANBUL

.... . .. .

9. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

DEGI~IK I~ KARAR

DEGI~IKI~ NO SORU~TURMA NO

: 2009/1025 : 2009/1570

HAKIM KATIP

: IDRISASAN

32374

: HARUN BILEN 116573

Istanbul C. Bassavcihgmm 12111/2009 gun ve 200911570 sorusturma nolu yazrsi ile silahh teror orgiitime iiye olmak sucundan tutuklu bulunan siipheliler Tank Ayabakan, Yakut Aksoy, Faruk Akm, Ulkii Oztiirk, Sinan Efe Noyan, Alperen Erdogan ve Burak Diizalan 'm tutukluluk hallerinin devamma karar verilmesi talep edilmis olmakla;

Soru;;tu~a ~?s>:.asl .. ince~.endi; GEREGIDU~UNULDUI

Istanbul C. Bassavcihgmm 12111/2009 gun ve 200911570 sorusturma nolu yazrsi ile silahh teror orgiitiine iiye olmak sucundan tutuklu bulunan siipheliler Tank Ayabakan, Yakut Aksoy, Faruk Akm, Ulkii Oztiirk, Sinan Efe Noyan, Alperen Erdogan ve Burak Diizalan 'in tutukluluk hallerinin devamma karar verilmesi talep edilmis olmakla;

.. .. Siipheliler TARIK A Y ABAKAN, Y AKUT A_!(SOY, F ARUK AKIN, ULKU OZTURK, SINAN EFE NOY AN, ALPEREN ERDOGAN ve BURAK DUZALAN'm mevcut delil durumu, atrli sucun vasif ve mahiyeti, delillerin halen toplanamamis ve sorusturmanm tamamlanmarms olmasi, atih suca iliskin kanunda ongoriilen cezanm iist smm, atili sucun CMK 100/3.maddesinde sayilan suclardan QIJ:l1aSl goz onime almarak, CMK'nun 108/1.maddesi geregince TUTUKLULUK HALLERININ DEVAMINA,

Sorusturma evrakmm Istanbul C. Bassavcrhgi 'na iadesine, ~arann siiphelilere C.Savclhgmca tebligine,

I;; bu karara 7 gun icinde mahkememize verilecek bir dilekce veya cezaevi katibine basvurarak tutturulacak bir tutanak ile itiraz yolu acik olmak iizere karar verildi. 12.11.2009

Katip-1l6573

Hakjm-323~4

\

.. ~.

1/1

T.e.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET BASSA VCILIGI

. . .. .

(CMK. 'nun 250. MADDESIILE GOREVLlj

Bqikta§/ISTANB UL

Sorusturrna No : 200911570

12/1112009

Konu

: Tutukluluk halinin gozden gecirilmesi

= '-' =

ISTANBUL ( 9 ) AGIR CEZA MAHKEMESI

(C~_K. 250 .. Madd~si Il~ ~orevli) NOBET(,::I HAKIMLIGI'NE

Asagida acik kimlikleri, atih suclan, tutuklandiklan tarih, tutuklanmalanna karar yeren mahkeme ve mahkemenin degisik i;; sayi karan yazili olan siipheliler haklanda Istanbul I 3.Agir Ceza Mahkemesinin 1411 0/2009 tarih, 20091976 Degisik i;; sayih karan ile tutukluluk hallerinin devamma karar verilmistir.

Siiphelilerin i.izerlerine atilt sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin halen toplanamamis, sorusturmarun tamamlanamarms olmasi, mevcut ve somut delil durumu, atilt suca iliskin kanunda ongoriilen cezamn iist smm, atJ11 sucun CMK 10013 maddesinde sayilan suclardan olmasi nazara almarak CMK'nun 108/1 maddesi uyannca ayn ayn TUTUKLULUK HALLERININ DEVAMINA karar verilmesi,

Kamu adma talep ve mi.italaa olunur.

.. .

SUPHELI :l-TARIK AYABAKAN, Saban Oglu Nevin'den olma, 26104/1986

dogumlu

.. ..

SU(,:: :Silahh Teror Orgutiine Uye Olma

SU c T ARIHI : I 8/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-28 13:09:57.9 istanbul 13. Agtr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayili karan

.. .

SUPHELI :2-YAKUT AKSOY, Hasan Oglu Penbe'den olma, 3111011986

dogumlu

.. ..

SU(,:: :Silahh Teror Orgiitune Uye Olma

SU(,::TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-23 16:02:55.0 Istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayili karan

.. .

SUPHELI :3-FARUK AKIN, Faik Oglu Hayriye'den olma,

0910111986 dogumlu

SU(,:: :Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma.Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

SU (,:: T ARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.9 Istanbul 11. Agrr Ceza Mahkeme . (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-21 18:38' .0

tarih 2009174 say til karan

1

... ....

SUPHELI :4-ULKU OZTURK, Mustafa Oglu Emine'den olma,

16/02/1985 dogumlu

SU(: .Silahh Teror Orgiitune Uye Olma

SU(: TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-29 11 :59:42.9 istanbul 13. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tarih 2009179 sayih karan

J51

.. .

SUPHELI :S-SINAN EFE NOYAN, Muzaffer Oglu Ayse'den olma,

04/04/1985 dogumlu

.. ..

SU(: .Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

SU(: TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.0 istanbul 11. Agn Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayili karan

.. .

SUPHELI

: 6-ALPEREN ERDOGAN, Mehmet Oglu Munire'den olma, 23/06/1985 dogumlu

.. ..

:Silahh Teror Orgiitime Uye Olma, Kisisel kullamm amaci

dismda uyusturucu madde bulundurrna ve devretme

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.9 Istanbul 11. Agtr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayrh karan

SU(:

SUPHELi :7-BURAK DUZALAN, ibrahim Sinasi Oglu Goniil'den olma,

29/08/1986 dogurnlu

SU(: .Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-23 16:02:55.9 istanbul 11. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayili karan

Siileyma Istanbul

2

T.e.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET BASSA VCILIGI

. . .. .

(CMK. 'nun 250. MADDESI ILE GOREVLlj

Be§ikta§IISTANB !JL

Sorusturrna No : 200911570

12/1112009

Konu

: Tutukluluk halinin gozden gecirilmesi

ISTANBUL ( 9 ) AGIR CEZA MAHKEMESi (C~_K. 250 .. Madd~si Il~ ~orevli) NOBET(:I HAKIMLIGI'NE

Asagida acik kimlikleri, atih suclan, tutuklandiklan tarih, tutuklanmalanna karar veren mahkeme ve mahkemenin degisik i;; sayi karan yazih olan siipheliler haklanda Istanbul 13.Aglr Ceza Mahkemesinin 14/1012009 tarih, 20091976 Degisik is sayih karan ile tutulduluk hallerinin devamma karar verilmistir,

Suphelilerin iizerlerine atilt sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin halen toplanamamis, sorusturmarun tamamlanamamis olmasi, mevcut ve somut delil durumu, atilt suca iliskin kanunda ongoriilen cezanm iist smm, atrh sucun CMK 10013 maddesinde sayilan suclardan olrnasi nazara almarak CMK'nun 10811 maddesi uyannca ayn ayn TUTUKLULUK HALLERININ DEVAMINA karar verilmesi,

Kamu adma talep ve miitalaa olunur.

.. .

SUPHELI :l-TARIKAYABAKAN, Saban Oglu Nevin'denolma, 26/0411986

dogumlu.. ..

SU(: :Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU(: TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-28 13:09:57.9 istanbul 13. Aglf Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlimin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayih karan

., .

SUPHELI :2-YAKUT AKSOY, Hasan Oglu Penbe'den olma, 3111011986

dogumlu

.. ..

SU(: :Silahh Teror Orgutime Uye 01ma

SU(:TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-23 16:02:55.9 istanbul11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

., .

SUPHELI

:3-FARUK AKIN, Faik Oglu Hayriye'den olma, 0910 I 11986 dogumlu

SU(:

..

.Silahh Teror Orgiitime Uye

olarak bulundurma.

: 18/07/2009

Olma.Tehlikeli maddeleri 12111S1Z

SU(: TARIHI TUTUKLAMA TARIHI

1

:2009-07-21 l8:38:2l.9 istanbulll. Agn: Ceza Mal (CMK. 250. maddesi Ile Gorevli)nin 2009-07-21 tarih 2009174 say til karan

SUPHELi :4-ULKU OZTURK, Mustafa Oglu Emine'den olma,

16/0211985 dogumlu

.. ..

SUe; :Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

SUe; TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-2911:59:42.9 Istanbul 13. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tarih 2009179 sayih karan

.. .

SUPHELI

:5-siNAN EFE NOYAN, Muzaffer Oglu Ayse'den olma, 04/0411985 dogumlu

:Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma.

SUe; TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.0 istanbul 11. Agtr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayili karan

SUe;

.. .

SUPHELI

: 6-ALPEREN ERDOGAN, Mehmet Oglu Munire'den olma, 23/06/1985 dogumlu

SUe;

:Silahh Teror Orgiitime Uye Olma, Kisisel kullamrn amact disinda uyusturucu madde bulundurma ve devretme

SUe; TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.0 Istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

SUPHELi :7-BURAK DUZALAN, ibrahim Sinasi Oglu Goniil'den olma,

29/08/1986 dogumlu

. . . .

SUe; .Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma

SUe; TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-23 16:02:55.0 Istanbul l l. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

Siileyman B Istanbul

2

\..., UWIUUK1l: 1'..1 nA~~A V \...,ILlul

(CMK. 'nun 250. MADDESj jLE GOREVLj) Be~ikta~jjSTANB UL

Sorusturrna No : 200911570

11112/2009

Konu

: Tutuk1uluk halinin gozden gecirilrnesi

iSTANBUL (14) AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK. 250. Maddesi ile Gorevli) NOBET(:i HAKiMLiGi'NE

Asagida acik kimlikleri, atilt suclan, tutuklandiklan tarih, tutuk1anmalanna karar veren mahkeme ve mahkemenin degisik i~ sayi karan yazih olan supheliler haklanda istanbul 9.Aglr Ceza Mahkemesinin 12/11/2009 tarih, 200911 025 Degisik i~ sayili karan ile tutukluluk hallerinin devamma karar verilmistir.

Suphelilerin uzerlerine atilt sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin halen toplanamamis, sorusturrnanm tamamlanamarms olmasi, mevcut ve somut delil durumu, atilt suva iliskin kanunda ongorulen cezamn ust smm, atih sucun CMK 10013 maddesinde sayilan suclardan olmasi nazara alinarak CMK'nun 108/1 maddesi uyannca ayn ayn TUTUKLULUK HALLERiNiN DEY AMINA karar verilmesi,

Kamu adma ta1ep ve miitalaa olunur.

~DPHELi .-f :l-TARIK AYABAKAN, Saban Oglu Nevin'den olma, 26/0411986

dogumlu

SU<;: :Silahh Teror Orgutune Dye Olma

SU <;: T ARiHi : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi :2009-07-28 13:09:57.0 istanbul 13. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ire Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayili karan

~DPHELi -{:2-YAKUT AKSOY, Hasan Oglu Penbe'den olma, 31110/1986

dogumlu

SUe;: :Silahh Teror Orgutune Dye Olma

SU(: TARiHi :18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi :2009-07-23 16:02:55.0 istanbul 1]. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. rnaddesi lle Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayili karan

~DPHELi .L: :3-FARUK AKIN, Faik Oglu Hayriye'den olma,

\.. 09/01 II 986 dogumlu

SU(: :Silahh Teror Orgiitime Dye Olma.Tehlikeli maddeleri rzmsiz

olarak bulundunna.

SU<;: TARiHi :18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi :2009-07-21 18:38:21.0 istanbul 11. Aglf Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevlimin 2009-07-21 18:38: tarih 2009174 sayili karan

SUPHELi

{' :4-ULKU QZTURK, Mustafa Oglu Emine'den olma, 16/02/1985 dogumlu

:Silahh Teror Orgutune Dye Olma : 18/07/2009

SU<=

SU<= TARiHi TUTUKLAMA TARiHi

:2009-07-29 11 :59:42.0 istanbul 13. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tarih 2009179 sayih karan

~5-SiNAN EFE NOYAN, Muzaffer Oglu Ayse'den olma, 04/04/1985 dogumlu

:Silahh Teror Orgutune Dye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundunna.

SU<= TARiHi :18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi :2009-07-21 18:38:21.0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevlilnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayili karan

SUPHELi

SU<=

SUPHELi ._/ : 6-ALPEREN ERDOGAN, Mehmet Oglu Munire'den olma,

23/06/1985 dogumlu

SU<= :Silahh Teror Orgutune Dye Olma, Kisisel kullanim arnaci drsrnda uyusturucu madde bulundunna ve devretme

sue TARiHi : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi :2009-07-21 18:38:21.0 istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevlirnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

r _.

SDPHELi _f.._... :7-BURAK DUZALAN, Ibrahim Sinasi Oglu Gonul'den olma,

\ 29108/1986 dogumlu

SUe,:: :Silahh Teror Orgutune Dye Olma

sue TARiHi : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARiHi :2009-07-23 16:02:55.0 istanbul I!. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayrli karan

T.e.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET B~~SA VC.~LIGI .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI) HAZIRLIK BUROSU

Sorusturrna No : 2009/1570

Konu : Tutukluluk hallerinin devam karan

16/1012009

. .

HASDAL ASKER! CEZAEVI MUDURLUGU'NE

., .

Silahli Teror Orgiitiine iiye olma, Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundunna,

Kisisel Kullamm Amacr Dismda Uyusturucu Madde Bulundurrna ve devretme suclanndan Asagida acik kimlikleri yazih bulunan Siipheliler Alperen ERDOGAN, Faruk AKJN, Sinan ~fe NOY AN, Burak DUZALAN, Yakut AKSOY, Tank A Y ABAKAN ve Ulkii OZTURK Istanbul 1.1. Agn' Ceza Mahkemesi'nin 21/07/2009 - 2009174 Sorgu, 23/07/2009 - 2009175 Sorgu ve Istanbul 13. Agrr Ceza Mahkemesinin 28/07/2009 - 2009178 Sorgu, 29/07/2009 - 2009179 sorgu sayih kararlan ile tutuklanmislardir.

Istanbul 13 Aglr Ceza Mahkemesinin 1411 0/2009 tarih, 2009/976 Degisik i;; no, 2009811570 Sorusturma no ile Tutukluluk hallerinin devamma karar verilrnistir.

Karann asagida adr gecen siiphelilere tebligi ile diizenlenecek tebelliig belgelerinin Cumhuriyet Bassavcihgmuza gonderilmesi;

Geregi rica olunur.

Siileyman PEHLIVAN-33341 Istanbul Cumhuriyet Savcisi

.. .

SUPHELI : 1-TARIKAYABAKAN, ~ABANOgluNEVIN'denolma,

26/0411986 dogumlu

.. ..

SU(: : Silahli Teror Orgiitime Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-28 13:09:57:0 Istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi TIe Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayih karan

.. .

SUPHELI : 2-YAKUT AKSOY, HASAN Oglu PENBE'den olma,

3111011986 dogumlu

SU(: : Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-23 16:02:55:0 Istanbul l l. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi TIe Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

1

.. .

SUPHELI

: 3- FARUK AKIN, F AiK Oglu HA YRiYE'den olma, 09/0111986 dogumlu

: Silahh Teror Orgiitiine Dye Olma.Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma.

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21:0 Istanbul 11. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

SU(:

... .... .

SUPHELI : 4-ULKU OZTURK, MUSTAFA Oglu EMINE'den olma,

16/0211985 dogumlu

SU(: : Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-29 11:59:42:0 Istanbul 13. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tarih 2009179 sayili karan

.. .

SUPHELI

: 5-SINAN EFE NOYAN, MUZAFFER Oglu A Y~E'den olma, 04/0411985 dogumlu

: Silahh Teror Orgiitiine Dye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma.

SU(:: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21:0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi TIe Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

SU(::

•• • "oJ •

SUPHELI : 6-ALPEREN ERDOGAN, MEHMET Oglu MUNIRE'den

olma, 23/0611985 dogumlu

.. ..

SU(: : Silahli Teror Orgutime Uye Olma, Kisisel kullamm amacr

dismda uyusturucu madde bulundurma ve devretme

SU(::TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21.0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

~UPHELi :7-BURAK DUZALAN, iBRAHiM ~iNASi Oglu GONUL'den

olma, 29/0811986 dogumlu

.. "

SU(:: : Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

SU(:: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-23 16:02:55:0 istanbul 11. Agn Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlimin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayili karan

ZK: 124979

2

DEGISIK IS NO SORUSTURMA NO

HAKIM KATIP

., .

SUPHELI

sue; ..

SUe; TARIHI TUTUKLAMA TARIHI

.. .

SUPHELI

SU(:

SU(: TARIHI TUTUKLAMA TARIHI

., .

SUPHELI

sue;

sue; TARIHI TUTUKLAMA TARIHI

.. .

SUPHELI

SU(: ..

SUe; TARIHI TUTUKLAMA TARIHI

.. .

SUPHELI

sue;

T.e.

ISTANBUL

~ .

13. AGIR CEZA MAHKEMESI

. . .. .

(CMK. 250.l\J~I?D~SI ILE GOREVLI)

DEGISIK IS KARAR

: 2009/976

: 2009/1570

.. .

: GOKMEN DEMIRCAN 34952

: YASIN ERDEM 120244

:1-TARIK AYABAKAN, Saban Oglu Nevin'den olma, 26/0411986 dogumlu

.. ..

.Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma

: 18/07/2009

:2009-07-28 13:09:57.9 istanbul 13. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayih karan

:2-YAKUT AKSOY, Hasan Oglu Penbe'den olma, 31110/1986 dogumlu

.. ..

:SilahlI Teror Orgiitiine Uye Olma

: 18/07/2009

:2009-07-23 16:02:55.9 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

:3-FARUK AKIN, Faik Oglu Hayriye'den olma, 09/0111986 dogumlu

.. ..

:Silahh Teror Orgutime Uye Olma.Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

: 18/07/2009

:2009-07-21 18:38:21.9 istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tar.~h 20Qge4 s~yllI karan

:4-ULKU OZTURK, Mustafa Oglu Emine'den olma, 16/0211985 dogumlu

.. ..

:SilahlI Teror Orgiitiine Uye Olma

: 18/07/2009

:2009-07-29 11 :59:42.9 istanbul 13. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlimin 2009-07-29 11 :59:42.0 tari~ 2009179 sayili karan

:5-SINAN EFE NOYAN, Muzaffer Oglu Ayse'den olma, 04/0411985 dogumlu

, :Sila eror Orgiitiine Dye Olma,Teh~eli maddeleri izinsiz

arak ulundurma. : 18/07/2009 :2009-07-21 18:38:21.9 istanbuLfl.A irCeza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He GoteY.li)nin 09-07-21 18:38:21.0

1/2

r.c, ISTANBUL 13. AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK. 250. MADDESi iLE GOREVLi) D. "11'. No : 20091976

.. .

SUPHELI

tarih 2009174 sayih kar~an

: 6-ALPEREN ERDOGAN, Mehmet Oglu Munire'den olma, 23/06/1985 dogumlu

sue;

:Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma, Kisisel kullanim amacr dismda uyusturucu madde bulundunna ve devretme

: 18/07/2009

sue; TARIHI TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.9 Istanbul 11. Agu' Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 ~ayt1I karar~

:7-BURAK DUZALAN, Ibrahim Sinasi Oglu Goniil'den olma, 29/0811986 dogumlu

.. .-

SUe; :Silahlt Teror Orgiitiine Uye Olma

SUe; TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-23 16:02:55.0 istanbull1. Agrr Ceza Mahkemesi

(CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

.. .

SUPHELI

Istanbul C.Ba$SavcIltgmm (CMK 250. Maddesi ile Yetkili) 1411 0/2009 tarih ve 200911570 Sorusturma sayih istem yaztsi ekinde sorusturma dosyasi gonderilerek; yukanda acik kimlikleri ve sue bilgileri yazili siipheliler hakkmdaki sorusturma dosyasi ile ilgiIi heniiz tahkikat sona ermeyip haklannda kamu davasi actlamadigmdan ve CMK.I08/1 maddesinde belirtilen 30 giinliik siire de dolmus oldugundan; siiphelilerin tutukluluk durumlanmn incelenerek, tutukluluk hallerinin devamma karar verilmesi istenilmis olmakla, gonderilen

sorusturma evr~~l in.~el~nd~: ..

GEREGI DUSUNULDU:

Siiphelilerin iizerine atilt sucun yasal yaptinnu, atilt sucun CMK'mn 10013 maddesi yazili suclardan olmasi, tutuklama tarihi ve dosyanm heniiz tamamlanmarms olmasi dikkate ahnarak, Siipheliler TARIK AYABAKAN, YAKUT A_KSOY, FARUK AI9N, ULKU OZTURK, SINAN EFE N,oYAN, ALPEREN ERDOGAN ve BURAK DUZALAN'm TUTUKLULUK HALLERININ DEV AMINA,

Istanbul C.BapsavcIhgmca karardan bir suretin, siipheliye yakmlanna veya

belirleyecegi bir kisiye bildirilmesine, A

Siipheiilerin tutukluluk hallerinin devamma iliskin karanmizi 7 iin icerisinde mahkememize itiraz hakkmm bulundugu konusunda bildirim yapilmasma,

Sorusturma dosyasmm C. Bassavcthgina iadesine, Sorusturma dosyasi iizerinde yapilan inceleme sonucunda itirazi kabif 01 karar verildi. 14/10/2009'

2/2

T.e.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET BASSA VCILIGI

. . ., .

(CMK. 'nun 250. MADDESIILE GOREVLlj

B e§ikta§/ISTANB UL

Sorusturma No : 200911570

14/10/2009

Konll

: Tutukluluk halinin gozden gecirilmesi

. ~ .

ISTANBUL (13.) AGIR CEZA MAHKEMESI

(C~_K. 250 .. Madd~si Il~ ~orevli) NOBET(:I HAKIMLIGI'NE

Asagrda acik kimlikleri, atih suclan, tutuklandiklan tarih, tutuklanmalanna karar yeren mahkeme ve mahkemenin degisik i;; sayi karan yazili olan supheliler haklanda Istanbul 13.Aglr Ceza Mahkemesinin 14/09/2009 tarih, 2009/871 Degisik i;; sayih karan ile tutukluluk hallerinin devamina karar verilmistir.

Siiphelilerin iizerlerine atilt sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin halen toplanamamis, sorusturmanm tamamlanamarrus olmasi, mevcut ve somut delil durumu, atilt suva iliskin kanunda ongoriilen cezarnn iist sinm, atih sucun CMK 10013 maddesinde sayilan suclardan olmasi nazara almarak CMK'nun 10811 maddesi uyannca ayn ayn TUTUKLULUK HALLERININ DEV AMINA karar verilmesi,

Kamu adina talep ve mirtalaa olunur.

.. .

SUPHELI :l-TARIKAYABAKAN, Saban Oglu Nevin'denolma,

26/0411986 dogumlu

.. ..

SU(: .Silahli Teror Orgutiine Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-28 13:09:57.9 istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlimin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayih karan

.. .

SUPHELI :2-YAKUT AKSOY, Hasan Oglu Penbe'den olma, 3111011986

dogumlu

.. ..

SU(: .Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-23 16:02:55.0 istanbuill. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi TIe Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

.. .

SUPHELI

:3-FARUK AKIN, Faik Oglu Hayriye'den olma, 09/0111986 dogumlu

:Silahh Teror Orgiitime Uye Olma.Tehlikeli maddeleri IZll1S1Z olarak bulundurma.

/

SU<=

SU<= TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.9 istanbul 11. Agn' Ceza (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07- tarih 2009174 sayth karan

... .. .... ..

SUPHELI :4-ULKU OZTURK, Mustafa Oglu Emine'den olma,

16/02/1985 dogumlu

SU~ :Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

SU~ TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-29 11:59:42.0 Istanbul 13. Agll" Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tarih 2009179 sayih karan

.. .

SUPHELI :S-SINAN EFE NOYAN, Muzaffer Oglu Ayse'den olma,

04/04/1985 dogumlu

SU~ .Silahh Teror Orgiitime Dye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

SU~ TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayili karan

.. .

SUPHELI

: 6-ALPEREN ERDOGAN, Mehmet Oglu Munire'den olma, 23/06/1985 dogumlu

.. ..

:SilahlI Teror Orgiitiine Uye Olma, Kisisel kullanim amacr

dismda uyusturucu madde bu1undurma ve devretme

SU~ TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.9 istanbul 11. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

SU~

SUPHELi :7-BURAK DUZALAN, ibrahim Sinasi Oglu Goniil'den olma,

29/0811986 dogumlu

.. .,

SU~ :Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

SU~ TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-23 16:02:55.9 istanbu1l!. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

T.e.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET BASSA VCILIGI

. . " .

(CMK. 'nun 250. MADDESIILE GOREVLlj

Be§ikta.~/ISTANB UL

Sorusturma No : 200911570

14/1012009

Konu

: Tutukluluk halinin gozden gecirilmesi

. ~ .

ISTANBUL ( 13. ) AGIR CEZA MAHKEMESI

(C~_K. 250 .. Madd~si Il~ ~orevli) NOBETe;I HAKIMLIGI'NE

Asagida acik kimlikleri, atilt suclan, tutuklandiklan tarih, tutuklanmalanna karar veren mahkeme ve mahkemenin degisik it' sayi karan yazrli olan siipheliler haklanda Istanbul 13.Aglf Ceza Mahkemesinin 14/09/2009 tarih, 2009/871 Degisik i? sayih karan ile tutukluluk hallerinin devamma karar verilrnistir.

Siiphelilerin iizerlerine anh sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin halen toplanamarms, sorusturmanm tamamlanamarms olmasi, mevcut ve somut delil durumu, atilt suca iliskin kanunda ongoriilen cezanm iist smin, atih sucun CMK 10013 maddesinde sayilan suclardan olmasi ~azara almarak CMK'nun 108/1 maddesi uyannca ayn ayn TUTUKLULUK HALLERININ DEV AMINA karar verilmesi,

Kamu adma talep ve miitalaa olunur.

.. .

SUPHELI :1-TARIKAYABAKAN, Saban Oglu Nevin'den olma,

26/0411986 dogumlu

.. ..

SUe; :Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SUe; TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-28 13:09:57.0 istanbul13. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayih karan

.. .

SUPHELI :2-YAKUT AKSOY, Hasan Oglu Penbe'den alma, 3111011986

dogumlu

.. ..

SUe; :Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU\= TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-23 16:02:55.0 istanbulll. Agu' Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

.. .

SUPHELI :3-FARUK AKIN, Faik Oglu Hayriye'den alma,

09/0111986 dogumlu

SU(: :SilahlI Teror Orgiitiine Dye Olma.Tehlikeli maddeleri IZll1SIZ

olarak bulundurma.

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.0 istanbul I!. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

00. ••••

SUPHELI :4-ULKU OZTURK, Mustafa Oglu Emine'den alma,

16/0211985 dogumlu

SU(: .. :Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU(: TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-29 11 :59:42.0 Istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tarih 2009179 sayih karan

.. .

SUPHELI :S-SINAN EFE NOYAN, Muzaffer Oglu Ayse'den alma,

04/0411985 dogumlu

.. .,

SU(: .Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

SU(: TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.9 Istanbul I!. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:2l.0 tarih 2009174 sayih karan

.. .

SUPHELI

: 6-ALPEREN ERDOGAN, Mehmet Oglu Munire'den alma, 23/0611985 dogumlu

.. ..

.Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma, Kisisel kullarum amaci

dismda uyusturucu madde bulundurma ve devretme

SU(: TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.9 istanbul 11. Agn Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevli)nin2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayili karan

SU(:

•• 0 •••

SUPHELI :7-BURAK DUZALAN, Ibrahim Sinasi Oglu Goniil'den alma,

29/08/1986 dogumlu

.. ..

SU(: :SilahlI Teror Orgiitime Uye Olma

SU(: TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-23 16:02:55.0 istanbul] l. Agn' Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayrh karan

(3 KL

~,17:4 kf .jY7;Q/b1jl

I

,420 .~~

Suleyrnan PEHLIVAN-33341 Istanbul Cumhuriyet Savcisi

/. f' /' 7(il/m t} / dJ"</77

---

T.e.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET B~~SA VC.~LIGI .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI) HAZIRLIK BUROSU

Sorusturma No : 200911570

15/09/2009

Konu

: Tutukluluk halinin gozden gecirilmesi

. ~ .

ISTANBUL ( 13. ) AGIR CEZA MAHKEMESI

(C~!,-. 250 .. Madd~si Il~ ~orevli) NOBETe;I HAKIMLIGI'NE

Asagida acik kimlikleri, atilt suclan, tutuklandiklan tarih, tutuklanmalanna karar yeren mahkeme ve mahkemenin degisik i;; sayi karan yazili olan siipheliler haklanda Istanbul 13 Agll' Ceza Mahkemesinin 20108/2009 tarih, 2009/810 Degisik is sayili karan ile tutukluluk hallerinin devamma karar verilmistir.

Suphelilerin iizerlerine atilt sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin halen toplanamarms, sorusturmanm tamamlanamarms olmasi, mevcut ve somut delil durumu, atilt suca iliskin kanunda ongoriilen cezarun iist smm, atilt sucun CMK 10013 maddesinde sayilan suclardan olmasi ~azara ahnarak CMK'nun 10811 maddesi uyannca ayn ayn TUTUKLULUK HALLERININ DEV AMINA karar verilmesi,

Kamu adma talep ve miitalaa olunur.

.. .

SUPHELI :l-TARIK AYABAKAN, Saban Oglu Nevin'den olma,

26/0411986 dogumlu

.. ..

SUe; :Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

SUe; TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-28 13:09:57.0 istanbul 13. Agn. Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayih karan

.. .

SUPHELI :l-YAKUT AKSOY, Hasan Oglu Penbe'den olma, 3111011986

dogumlu

.. ..

SUe; :Si1ahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SUe; TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-23 16:02:55.9 istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayili karan

.. .

SUPHELI :3-FARUK AKIN, Faik Oglu Hayriye'den olma,

09/01/1986 dogumlu

SU<;:: :Silahh Teror Orgiitime Uye Olma.Tehlikeli maddeleri lZ111S1Z

olarak bulundurma,

SUe; TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.9 istanbul 11. Agn Ceza lVJ,q<'H~ (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-2

tarih 2009174 sayih karan

SUPHELi :4-ULKU OZTURK, Mustafa Oglu Emine'den alma,

16/0211985 d?,gumlu ..

SU(: .. .Silahli Teror Orgiitime Uye Olma

SU(: TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-29 11 :59:42.9 istanbul 13. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tarih 2009179 sayili karan

.. .

SUPHELI :S-SINAN EFE NOYAN, Muzaffer Oglu Ayse'den alma,

04/04/1985 dogumlu

SUe; :Silahh Teror Orgiitiine Dye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayili karan

.. .

SUPHELI

: 6-ALPEREN ERDOGAN, Mehmet Oglu Munire'den alma, 23/0611985 dogumlu

.. ..

.Silahlr Teror Orgiitiine Uye Olma, Kisisel kullamm amaci

dismda uyusturucu madde bulundunna ve devretme _

: 18/07/2009 ----

SU(:

SU(: TARIHI TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.9 istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayili karan

SUPHELi :7-BURAK nUZALAN, ibrahim Sinasi Oglu Goniil'den alma,

29/08/1986 dogumlu

SU(: :Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-23 16:02:55.9 istanbul 11. Agu' Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayrli karan

2

T.C.

ISTANBUL

'wi .- ~G I>

13. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. 250. MADDES! IUE GOREVL~.!)

DEGI~IK I~ KARAR

DEGISIK IS NO SORUSTURMA NO

: 2009/871 :200911570

HAKIM KATIP

:MEHMET FArK SABAN 31555 : GUL KARTALJVn~ 99601

.. .. Siipheliler TARIK AYABAKAN,YAKUT AKSOY,FARtJK <~I{II'~"llLKU OZTURK, SINAN EFE NOYAN , ALPEREN ERDOGAN , BURii.J( DUZALAN 'm iizerlerine atilt sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin hal en toplanamamis, sorusturmanm tamamlanamarms olmasi, mevcut ve somut delil durumu, anh suca iliskin kanunda ongoriilen cezanm list smm, atilt sucun CMK 100/3 rnaddesinde sayilan suclardan olmasi lfa:z;ara alinarak CMK'nun 10811 maddesi uyannca ayn ayn TUTUKLULUK HALLERININ DEVAMINA karar verilmesi talep edilmis olmakla, dosya incelendi.

GEREGI DUSUNULDU:

Silahh teror orgiitime iiye olmak .. sucundan l'upheliler: TARIK

AYABAKAN,YAKUT AKSO¥,FARUK AKIN,l!.LKU OZTURK, SINANE:FE NOYAN , ALPEREN ERDOGAN , BURAK ... DIJZALAN 'm

siiphelerin varhgi, atrh sucun CMK. 100. Maddesinde yazilan suclardan illerin

toplanma asamasmda oldugu, dosya kapsami ve rutuklama tarihleri ;:;lipheli~erin TUTUKLULUK HALLEIDNIN DEV AlynNA"

Istanbul C. Bassavcrlrgi Vekilligince karardan bir suretin yakmlarina

veya belirleyecegi bir kisiye bildirilmesine,

Suphelilerin tutukluluk halinin devamma iliskin karanmizt '7 icerisinde

mahkememize itiraz hakkmin bulundugu konusunda bildirim yaprlmasma,

Sorusturma dosyasmm C. Bassavciligma iadesine,

Sorusturma dosyasi iizerinde yaptlan inceleme sonucunda itirazi kabil olmak uzere karar verildi.ll;.D9 .2009

ZK 174

T.C.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET B~~SA VC.~LIGI .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI) HAZIRLIK BUROSU

Sorusturma No : 2009/1570

15/09/2009

Konu

: Tutukluluk halinin gozden gecirilmesi

. ~ .

ISTANBUL ( 13.) AGIR CEZA MAHKEMESI

(C~_K. 250 .. Madd~si Il~ ~orevli) NOBET(::I HAKIMLIGI'NE

Asagida acik kimlikleri, atilt suclan, tutuklandiklan tarih, tutuklanmalanna karar yeren mahkeme ve mahkemenin degisik i;; sayi kaian yazili olan siipheliler haklanda Istanbul 13 Aglr Ceza Mahkemesinin 20108/2009 tarih, 2009/810 Degisik is sayih karan ile tutukluluk hallerinin devamma karar verilmistir.

Siiphelilerin iizerlerine atili sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin halen toplanamanus, sorusturmarun tarnamlanamarms olmasi, mevcut ve somut delil durumu, atilt suca iliskin kanunda ongoriilen cezamn iist sinm, atih sucun CMK 10013 maddesinde sayilan suclardan olmasi nazara almarak CMK'nun 108/1 maddesi uyannca ayn ayn TUTUKLULUK HALLERININ DEV AMINA karar verilmesi,

Kamu adma talep ve miitalaa olunur.

.. .

SUPHELI :1-TARIKAYABAKAN, Saban Oglu Nevin'den olma,

26104/1.986 dogumlu

SU(:: :Silahh Teror Orgutime Uye Olma

SU(:: TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-28 13:09:57.9 istanbul 13. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayih karan

.. .

SUPHELI :2- YAKUT AKSOY, Hasan Oglu Penbe'den olma, 31/10/1986

dogumlu.. ..

SU(:: :Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU(:: TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-23] 6:02:55.9 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

.. .

SUPHELI

:3-FARUK AKIN, Faik Oglu Hayriye'den olma, 097D 171986 dogumlu

:Silahh Teror Orgiitiine Dye Olma.Tehlikeli maddeleri tzmsiz olarak bulundurma. : 18/07/2009 :2009-07-21 18:38:21.0 istanbul 11. Agir Ceza M

(CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-, --...:...... \""->

tanh 2009174 SaY~l karan ~

SU(::

SU c T ARIHI TUTUKLAMA TARIHI

.. .

SUPHELI

.. ..

:4-ULKU OZTURK, Mustafa Oglu Emine'den alma,

16/0211985 d?gumlu ..

SU{: :SilahlI Teror Orgiitiine Uye Olma

SU{: TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-29 11:59:42.9 istanbul 13. Agu' Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tarih 2009179 sayili karan

.. .

SUPHELI :S-SINAN EFE NOYAN, Muzaffer Oglu Ayse'den alma,

04/0411985 dogumlu

.. "

SU{: .Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

SU{: TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.9 istanbulll. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlimin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

.. .

SUPHELI : 6-ALPEREN ERDOGAN, Mehmet Oglu Munire'den alma,

23/0611985 dogumlu

.. ..

SU{: .Silahlt Teror Orgiitime Uye Olma, Kisisel kullanim amaci

drsmda uyusturucu madde bulundurma ve devretme

SU{: TARIHI :18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-21 18:38:21.9 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

.. . ...

SUPHELI :7-BURAK DUZALAN, Ibrahim Sinasi Oglu Goniil'den alma,

29/0811986 dogumlu

.. ,.

SU(: :Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/20Q.9

TUTUKLAMA TARIHI :2009-07-23 16:02:55.9 istanbul 11. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

2

33:J

T.C.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET B~~SA VC.~LIGI .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI) HAZIRLIK BUROSU

Sorusturma No : 200911570

16/09/2009

Konu

: Tutukluluk hallerinin devam karan

. .

HASDAL ASKERI CEZAEVI MUDURLUGU'NE

ISTANBUL

.. .

Silahli Teror Orgiitime iiye olma, Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma,

Kisisel Kullamm Amaci Dismda Uyusturucu Madde Bulundurma, ve devretme suclanndan Asagida acik kimlikleri .yazill bulunan Siipheliler Alperen ERDOGAN, Faruk AK!N, Sinan Efe NOY AN, Burak DUZALAN, Yakut AKSOY, Tank A Y ABAKAN ve UlkU OZTURK istanbul 1.1. Agrr Ceza Mahkemesi'nin 21/07/2009 - 2009174 Sorgu, 23/07/2009 - 2009175 Sorgu ve Istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesinin 28/07/2009 - 2009178 Sorgu, 29/07/2009 - 2009179 sorgu sayih kararlan ile tutuklanmislardrr.

istanbul 13 Agu Ceza Mahkemesinin 16/09/2009 tarih, 2009/871 Degisik i;; no, 200911570 Sorusturma no ile Tutukluluk hallerinin devamma karar verilmistir.

Kararm asagida adi gecen sirphelilere tebligi ile diizenlenecek tebellug belgelerinin Cumhuriyet Bassavcihginuza gonderilmesi;

Geregi rica olunur.

Siileyman PEHLIVAN-3334l Istanbul Cumhuriyet Savcisi

.. .

SUPHELI : I-TARIKAYABAKAN, SABAN OgluNEVIN'den olma,

26/04/1986 dogumlu

.. ..

SU<; : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU<; TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-28 13:09:57:0 Istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayili karan

.. .

SUPHELI : 2-YAKUT AKSOY, HASAN Oglu PENBE'den olma,

31/1011986 dogumlu

.. ..

SU<; : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU<; TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-23 16:02:55.0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlimin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

SUPHELI : 3-FARUK AKIN, FAiK Oglu HAYRiYE'den olma,

09/0111986 dogumlu

.. ..

SU(:: : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma.Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA T ARIHI : 2009-07-21 18: 38 :21: 0 Istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayili karan

.., .... .

SUPHELI : 4-ULKU OZTURK, MUSTAFA Oglu EMINE'den olma,

16/0211985 dogumlu

.. ..

SU(: .. : Silahli Teror Orgiitiine Uye 01ma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-29 11 :59:42:0 istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi He Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tarih 2009179 sayih karan

.. .

SUPHELI : 5-SINAN EFE NOYAN, MUZAFFER Oglu AY~E'den olma,

04/0411985 dogumlu

SU(: : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21:0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayrh karan

.. . .... .

SUPHELI : 6-ALPEREN ERDOGAN, MEHMET Oglu MUNlRE'den

olma, 23/0611985 dogumlu

.. ..

SU(:: : Silahli Teror Orgiitime Uye Olma, Kisisel kullamm amacr

dismda uyusturucu madde bulundurma ve devretme

SU(: TARIHI .. : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21:0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlimin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 saytli karan

SUPHELi :7-BURAK DUZALAN, iBRAHiM ~iNAsi Oglu GONUL'den

olma, 29/08/1986 dogumlu

., ..

SU(:: : Silahh Teror Orgutime Uye Olma

SU(:: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-23 16:02:55 .. 0 istanbu111. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlimin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

ZK: 124979 EK:Degi;;ik i;> karan

T.C.

ISTANBUL

]J/

"" • ~~ 0>

13. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. zso. MAnD:ESl ILE GOREV~I!

DEGI~HC

KA .. RAR

DEGISIK IS NO SORUSTUlli'VlA NO

: 2009/871 :200911570

HAKIM KATIP

:MEHMET FAIK SABAN 31555 : GUL KARTALMT~ 99601

.. .. Sirpheliler TARIK AYABAKAN,YAKUT AKSOYjFARUK "~KIN9UL,KU

OZTURK, SINAl~ EFE NOYAN , ALPEREN ERDOGAN , BURAK 'm iizerlerine atih sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin halen top lanamarms , soru;;turmanm tamamlanamamis olmasi, mevcut 'Ie somut deli! durumu, at1h suca ili;;kin kanunda ongoriilen cezamn iist smm, atilt sucun CMK 100/3 maddesinde sayilan suclardan olmasi ~a:z;ara almarak CMK'nun 108/1 maddesi uyannca ayn ayn TUTUKLULUK HALLERININ DEVAMINA karar verilmesi talep edilmis olmakla, dosya

GEREGI DUSUNULDU:

Silahli teror orgiitiine iiye olmak ... sU(;.~ndqr TARn\:

AYABAKAN,YAKUT AKSO'¥,FARUK AKIN,Q.LKU EFE

NOYAN , ALPEREN ERDOGAN , BURAK DUZALAN 'm haklanndaki kuvvetli siiphelerin varhgi, atih sucun CMK. 100. Maddesinde yazilan suclardan olmasi, delillerin toplanma asamasinda oldugu, dosya kapsarm ve tutuklama siiphelilerin TUTUKLULUK HALLERININ DEV AMINA,

Istanbul C. Bassavcihgi Vekilligince karardan suretin

veya belirleyecegi bir kisiye bildirilmesine,

Siiphelilerin tutukluluk halinin devamma iliskin karanrmzr 7 gun icerisinde mahkememize itiraz hakkimn bulundugu konusunda bildirim yapilmasma,

Sorusturma dosyasmm C. Bassavciligma iadesine,

Sorusturma dosyasi iizerinde yapilan inceleme sonucunda itirazr uzere

karar verildi.l ~09 .2009

ZK 174

T.e.

ISTANBUL

])0

. ~

CUMHURIYET B~~SA VC.~LIGI .

(CMK. 250. MADDESI ~LE GOREVLI) HAZIRLIK BUROSU

Sorusturma No : 200911570

Konu : Tutukluluk hallerinin devam karan

24/08/2009

. .

HASDAL ASKERI CEZAEVI MUDURLUGU'NE

.. .

Silahh Teror Orgiitune iiye olma, Tehlikeli Maddeleri Izinsiz Olarak Bulundurma,

Kisisel Kullanim Amaci Disinda Uyusturucu Madde Bulundurma ve devretme suclanndan Asagrda acik kimlikleri yazih bulunan Siipheliler Alperen ERDOGAN, Faruk A~, Sinan Efe NOY AN, Burak DUZALAN, Yakut AKSOY, Tank A Y ABAKAN ve Ulkii OZTURK istanbul 1.1. Agn' Ceza Mahkemesi'nin 21107/2009 - 2009174 Sorgu, 23/07/2009 - 2009175 Sorgu ve Istanbul 13. Agtr Ceza Mahkemesinin 28/07/2009 - 2009178 Sorgu, 29/07/2009 - 2009179 sorgu sayih kararlan ile tutuklanmislardir.

Istanbul 13 Aglf Ceza Mahkemesinin 20108/2009 tarih, 2009.~/8~--"<.

2009811570 Sorusturma no ile Tutukluluk hallerinin devamma ka erilmistir.

Karann asagida adi gecen siiphelilere tebligi ile .. enlenecek tebelli _ belgelerinin Cumhuriyet Bassavcihgmuza gonderilmesi; Geregi rica olunur.

.. .

~UPHELI : I-TARIKAYABAKAN, ~ABANOgluNEVIN'denolma,

26/0411986 dogumlu

SU(: : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-28 13:09:57.0 istanbul 13. Agu' Ceza Mahkemesi (CMK. 250. rnaddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayili karan

3537

.. .

~UPHELI : 2-YAKUT AKSOY, HASAN Oglu PENBE'den olma,

3111011986 d~~umlu ..

SU(: : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-23 16:02:55:0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

.. .

~UPHELI

: 3-FARUK AKIN, FAiK Oglu HAYRiYE'den olma, 09/0111986 dogumlu

: Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma.Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurrna.

: 18/07/2009

SU(:

SU(: TARIHI

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21.0 istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi

(CMK. 250. maddesi he Gorevli)nin2009-07-2118:38:21.0 31..' tarih 2009174 sayih karan

... .. .... .. .

SUPHELI : 4-ULKU OZTURK, MUSTAFA Oglu EMINE'den olma,

16/0211985 d~~umlu ..

SU(: .. : Silahli Teror Orgiitune Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-29 11:59:42:0 Istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-29 11:59:42.0 tarih 2009179 sayili karan

.. .

SUPHELI : S-SINAN EFE NOY AN, MUZAFFER Oglu A Y~E'den olma,

04/0411985 dogumlu

.. ..

SU(: : Silahli Teror Orgiitime Uye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

SU(: TARIH! : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21:0 Istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

.. . ..... .

SUPHELI : 6-ALPEREN ERDOGAN, MEHMET Oglu MUNIRE'den

olma, 23/06/1985 dogumlu

SU(: : Silahh Teror Orgiitiine Dye Olma, Kisisel kullamm arnaci disinda uyusturucu madde bulundurma ve devretme

SU(: TARIHI .. : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21..0 istanbul 11. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

SUPHELi :7-BURAK DUZALAN, iBRAHiM ~iNAsi Oglu GONDL'den

olma, 29/0811986 dogumlu

.. ..

SU(: .. : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-23 16:02:55:0 istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

ZK:124979

2

: 1-TARIKAYABAKAN, SABAN Oglu NEViN'den olma, 26/04/1986 dogumlu

.. ..

: Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma

: 18/07/2009

: 2009-07-28 13:09:57:0 istanbul 13. Agu' Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlimin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayih karan

: 2-YAKUT AKSOY, HASAN Oglu PENBE'den olma, 3111011986 dogumlu

.. ..

: Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma

: 18/07/2009

: 2009-07-23 16:02:55:0 Istanbul 11. Agn Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlirnin 2009-07-23 16:02:55.0

tarih 2009175 sayih kar~n .

: 3-FARUK AKIN, FAIK Oglu HAYRIYE'den olma, 0910111986 dogumlu

: Silahh Teror Orgiitime Dye Olma.Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma.

: 18/07/2009

: 2009-07-2118:38:21:0 istanbul 11. Agtr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lIe Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0

tari.~ 20~?1?4 sar.1h karan .

: 4-ULKU OZTURK, MUSTAFA Oglu EMINE'den olma, 16/0211985 dogumlu

: Silahli Teror Orgiitime Uye Olma : 18/07/2009

: 2009-07-29 11:59:42.0 istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi TIe Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tarih 2009179 sayih karan

.; 5-siNAN EFE NOYAN, MUZAFFER Oglu A YSE'd

04/04/1985 dogumlu ... "HU

: 1 hh Teror Orgiitiine Dye Olma,Tel1like1i olara bulundurma. : 18/07/2009 ruHi : 2009-07-21 18:38:21.0 istanbul 11. Ag

DEGISIK IS NO SORUSTURMA NO

BASI0N KATIP

.. .

SUPHELI

sue; "

SUe; TARIHI

TUTUKLAMA TARIHI

.. .

SUPHELI

sue; ..

SUe; TARIHI

TUTUKLAMA TARIHI

.. .

SUPHELI

sue;

sue; TARIHI TUTUKLAMA TARIHI

.. .

SUPHELI

sue; ..

SUe; TARIHI

TUTUKLAMA TARIHI

.. .

SUPHELI

sue;

T.e.

ISTANBUL

~ .

13. AGIR CEZAMAHKEMESI

.. .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

DEGISIK IS KARAR

: 2009/810

: 200911570

.. .

: OMER DIKEN 33944

: Y ASIN ERDEM 120244

1/2

,!.C. iSTANBUL 13. A.GIR CEZA MAHKEMESi (CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLi) D. I:;. No : 2009/810

.. .

SUPHELI

(CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0

tarih 2009174 sayih kaI~an .

: 6-ALPEREN ERDOGAN, MEHMET Oglu MUNIRE'den olma, 23/061198? dogumlu ..

: Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma, Kisisel kullamm amaci dismda uyusturucu madde bulundurma ve devretme

: 18/07/2009

SU(:

SU(: TARIHI TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21:0 Istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlirnin 2009-07-21 18:38:21.0

tarih 2009174 ~aYlh karar~ ... ....

:7-BURAK DUZALAN, IBRAHIM ~INASI Oglu GONUL'den

olma, 2910811~86 dogul1?:lu

SU(: : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TA~HI : 2009-07-23 16:02:55.0 istanbul 11. Agu: Ceza Mahkemesi

(CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

.. .

SUPHELI

Istanbul c.Ba;;savcllIgmm (CMK 250. Maddesi ile Yetkili) 20108/2009 tarih ve 200911570 Sorusturma sayili istem yazisi ekinde sorusturma dosyasi gonderilerek; yukanda acik kimlikleri ve sue bilgileri yazrli siipheliler hakkmdaki sorusturma dosyasi ile ilgili heniiz tahkikat sona ermeyip hakIannda kamu davasi acilamadigmdan ve CMK.I0811 maddesinde belirtilen 30 giinliik siire de dolmus oldugundan; siiphelilerin tutukluluk durumlannm incelenerek, Siipheli TARI~ AYABAKAN Miidafi Avukat Biickun ~ANATIK ve diger siipheliler F AR9K AKIN, SINAN EFE NOY AN ile ALPEREN ERDOGAN Miidafi A vukat Irfan SUTLUOGLU'nun taleplerinin reddi ile tutukluluk hallerinin devamma karar verilmesi istenilmis olmakla, gonderilen sorusturma evraki incelendi.

.. .. ..

GEREGI DUSUNULDU:

Siiphelileriin iizerine atilt sucun yasal yaptmrrn, atilt sucun CMK'nlll 10013 maddesi yazih suclardan olmasi, tutuklama tarihi ve dosyanm heniiz tamamlanmarms olmasi dikkate almarak, Siipheli TARIK A Y ABAKAN Miidafi A vukat Biickiin GANA TIK ve diger siipheliler F~Rl}K AKIN, SINAN EFE NOYAN ile ALPEREN ERDOGAN Miidafi Avukat Irfan SUTLUOGLU'nun tahliye talep..IerinJn ~D'pI He Sjiphelller TARIK AYABAKAN, YAKU!' AKSOY, FARU~.AKIN, ULKU OZTURK, SINAN EFE .NQYAN, ALPEREN ERDOGAN ve BURAK DUZALAN'un TUTUKLULUK HALLERININ DEVAMINA,

Istanbul C.Ba;;savcllIglllca karardan bir suretin, siipheliye yakmIanna veya belirleyese~i pirki;;iye bildirilmesine,

• ~hph~111eri4; •. tutukluluk hallerinin devamma iliskin karanrmzi 7 giin icerisinde mahkemel1li~~ itifa,i,ipakkmm bulundugu konusunda bildirim yapilmasma,

:Sqru;;tu > .~. syasmm C. Bassavcihgma iadesine,

~~ .

as(~zerinde yapilan inceleme sonucunda itirazi kabil olmak iizere,]~frar

2009.J - > ••

2/2

T.C.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET B~~SA VC.~LIGI .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI) HAZIRLIK BUROSU

Sorusturrna No : 200911570

Konu : Tutukluluk halinin gozden gecirilmesi

20/08/2009

. ~ .

ISTANBUL 13. AGIR CEZA MAHKEMESI

.. . .

NOBET{:I H:\~ML~~I .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)'NE

Siipheli T ARIK A.Y ABAKAN Miidafi A vukat Biickim CANA IlK ve diger siipheliler F1\R12K AKIN, SINAN EFE NOY AN ile ALPEREN ERDOGAN Miidafi Avukat Irfan SUTLUOGLU'nun taleplerinin reddi ile ayni zamanda asagida acik kimlikleri, atih suclan, tutuklandiklan tarih, tutuklanmalanna karar veren mahkeme ve mahkemenin degisik is sayi karan yazih olan siipheliler iizerine anh sucun vasif ve mahiyeti, suclann niteligi, delillerin hal en toplanamarrus, sorusturmanm tamamlanamarms olmasi, mevcut ve somut delil durumu, atilt suca iliskin kanunda ongoriilen cezarun iist smm, atilt sucun CMK 100/3 maddesinde sayilan suclardan olmasi nazara almarak CMK'nun 108/1 maddesi uyannca siiphelilerin ayn ayn TUTUKLULUK HALLERININ DEV AMINA karar verilmesi,

Karnu adma talep ve miitalaa olunur.

.. .

SUPHELI : 1- TARIK AYABAKAN, ~ABAN Oglu NEVIN'den olma,

26/04/1986 dogumlu

.. ..

SU{: : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU{: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-28 13:09:57:0 Istanbul 13. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-28 13:09:57.0 tarih 2009178 sayih karan

.. .

SUPHELI : 2-YAKUT AKSOY, HASAN Oglu PENBE'den olma,

3111 011986 dogumlu

.. ..

SU(: : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU(: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-23 16:02:55:0 Istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayili karan

.. . .,

SUPHELI : 3-FARUK AKIN, FAIK Oglu HAYRIYE'den olma,

09/0111986 dogumlu

•• .0

SU(: : Silahlt Teror Orgiitiine Uye Olma.Tehlikeli

olarak bulundurma.

SU(: TARIHI .. : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21:0 Istanbuill. Agir Ceza Mahkemes (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38·:-;-

tarih 2009174 sayih karan

... .... .

SUPHELI : 4-ULKU OZTURK, MUSTAFAOglu EMINE'denolma,

16/02/1985 dogumlu

.. ..

SU(:: .. : Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

SU(:: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-29 11 :59:42:0 istanbul 13. Aglf Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-29 11 :59:42.0 tarih 2009179 sayili karan

.. .

SUPHELI : 5-SINANEFE NOYAN, MUZAFFEROgluAYSE'den olma,

04/04/1985 dogumlu

.. ..

SU(:: : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma,Tehlikeli maddeleri izinsiz

olarak bulundurma.

SU(:: TARIHI .. : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21:0 istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:21.0 tarih 2009174 sayih karan

•• • ow •

SUPHELI : 6-ALPEREN ERD 0 GAN , MEHMET Oglu MUNIRE'den

olma, 23/06/1985 dogumlu

SU(:: : Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma, Kisisel kullamm amacr dismda uyusturucu madde bulundurma ve devretme

SU(:: TARIHI .. : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-21 18:38:21:0 Istanbul 11. Agtr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-21 18:38:2l.0 tarih 2009174 sayih karan

•• • ••• ••• .. 00

SUPHELI :7-BURAK DUZALAN, IBRAHIM SINASI Oglu GONUL'den

olma, 29/08/1986 dogumlu

.. ..

SU(:: ., : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU(:: TARIHI : 18/07/2009

TUTUKLAMA TARIHI : 2009-07-23 16:02:55:0 Istanbul 11. Aglf Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi Ile Gorevlijnin 2009-07-23 16:02:55.0 tarih 2009175 sayih karan

.9lares :7,f1,ga4ibi SoK._a1(9I[p: 7 h Sanger listan6u(

f]'e( : 021:3 2420531 & {Cep): 05322432648

:Fat( : 0212 271 34 11

'E-!Jv{ai( : itjansut(u@fwtmaiC.com

.9l o/V.!J(.9lfJ' i1lffi12{_siiruv.OqDll & ~v.fJ' qiirvE9{£: C;OL9L!J(OqLV.

iSTANBUL •••• AGIR CEZA MAHKEMESi SAYIN BASKANLIGINA SUNULMAK UZERE

iSTANBUL CUMHURiYET SAYIN BASSAVCILIGI'NA

SORGU NO : 2009174

SORUSTURMA NO : 2009/1570

.;;o;;.S...;;;fr..;P..;;;H;,;;;;;E=L=iL=E=P~," : Faruk Akin & Sinan Efe Noyan & Alperen Erdogan

;;.;,M;;;.;U;;;..;· D;;;;;..A;;;...;;;;;;.F=iI;;..' : A v. lrfan Sutluoglu & A v. M. Guvenc Colakoglu

(Basliktaki adres)

;;;.;.;M __ U;...;.;oS __ T __ E __ K __ i : K. H.,

sue VE TARiHi

: Teror orglitli uyesi olma ve sair. - 15.07.2009

;;;.;K;;.;;O;;..;N;....;...;;;;U...;;;S....;;;U"'- : Tahliye talebimizin sunulmasidir.

iZAHI : istanbul 11. AgIr Ceza Mahkemesin 21.07.2009 Tarih ve

2009174 Sorgu SaYIh Tutuklama Karan ile tutuklanan vekiledenlerim haksiz ve yersiz yere tutuklanmislardir.

2-0ncelikle tutuklamamn usulu hukuka aykindir. Cunku CMK geregi mudafisiz sorgu yapilamayacagi acrk iken vekiledenlerim bundan yoksun birakrlarak sorgulanrms ve tutuklanrmslardrr. Bu hukuksuzlugun telafisi ancak vekiledenlerimin serbest birakilmalan ile mumkundur.

3-En onemlisi vekiledenlerim atih suclan islememislerdir.

Bu suclan vekiledenlerimin islediklerine iliskin yeterli delil ve kamt bulunmamaktadir. Evlerinde bulunan bir takim "sue; Malulleri"nin bulunmasi bu esyalann onlara aidiyetinin ve sue; isleme kastlanmn bulundugunu gostermez.

4-Nitekim Vekiledenim Faruk Akin ve Sinan Efe Noyan'm evlerinde buzdolabuun motor kismmda bulunan 100 adet mermi ve TNT kahbmi, oraya vekiledenlerimin koymasi imkansizdir, Cunku bunlarm en ufak bir isida bile patlayabilecegi herkesin kolayca anlayacagi bir durumdur. Vekiledenlerin gercek fail olsa kendi guvenliklerini bile tehlikeye sokacak bir yere bunlan koymazlardi. Bunlan oraya koyanlar, kesinlikle vaki 18 Temmuz 2009 gunku aramadan cok krsa bir sure once koymuslardir, Cunku daha uzun bir sure kalrms olmasi halinde patlamalan ihtimali soz konusudur.

Bu kadar basit bir mannk degerlendirmesi bile onlann vekiledenlerime ait olamadigi ve onlarm koymadiklanrn gercegini ortaya cikarabilir. Kaldi ki yapilacak parmak izi karsilasurmasi ile durum kesinlikle anlasilacaknr.

.9lares 'TeC

: 'J@yadi6iSoKizfc.:N9:7 /B Sanyerlistan6u1

, : 0212242 0531 & {Cep}: 05322432648

: 0212 2, 71 34 11 .

.9l 'f/V_t](.9lrr' i1?5J3.J1./..Sr(irr'Lr(iOqDll & :MJt13{M1l.J.rr' qr(i'f)£g.{{: (XJL.9lt](OqLIl.J.

'E-MaiC : itjansutCu@fwtmai(.com

5-Vekiledenim Alperen Erdogari'm evinden ylktIgl iddia edilen uyusturucu paketleri vekiledenim tarafmdan konulmadigi parmak izi tetkikatmdan anlasilacaktrr,

6-Daha once belirttigimiz gibi atili suca konu deliller hukuka aykm olarak toplanrmstir.

7-Bu baglamda hie birinin bu tur iliskilerinin varhgmi kamtlayan tamk, resim, yazr veya telefon konusma kaydi bulunmamaktadir,

8- Vekiledenlerirn baskaca hicbir sue; iliskisi Ve eylemi icinde degildirler. Elde edilen veriler atih sucun islendiginin kamtlan olamaz. Bu nedenle gercegin ortaya cikmasma kadar hem mesleklerinin bahannda adlarmm lekelenmemesi ve mesleklerine baskaca halel gelmemesi icin gorevlerinin basma dcnmelerinin saglanmasi uygun olacaktir.

Hie birinin kacma ihtimali ve dlislmcesi bulunmaktadir. 9-Keza Ortada atih SUy ile ilgili ele gecememis baska beIge ve SUy esyasr ve karartilacak delil bulunmamaktadir,

Aynca Sorusturmaya konu "Ihbar Mektubu"nda suclanan pek cok kimsenin bu suclama ile ilgilerinin olmadigi evlerinde ve isyerlerinde Mektupta ileri sliriildligli maderdin ele gecmedigine bakihrsa ihbar mektubu tamamen hayal urunti uretilmistir. Tamamen safsata olmadigi izlenimi vermek icin de vekiledenlerimin evlerine lie; bes parca sue; rnalulu konulmustur,

Vekiledenlerim bunlan koyanlann tespiti icin Golcuk Cumhuriyet Bassavcihgi nezdinde sikayet ve sue duyurusunda bulunmuslardir. Bu yaklasimlan bile masumiyetlerinin bir kamtidir.

Dahasi Vekiledenlerimin baglanti veya isbirligi icinde bulundugu hicbir kisi ve kurulus yoktur. Dosya iceriginde bulunan bir takim soz de belgeler basak dosyalardan cogalulmis veya vekiledenlerim dismda kisi ve kuruluslar tarafmdan olusturulmus "kagltlardlr". Vekiledenlerime aidiyetine iliskin baskaca kamtlar olmadigi gibi hie biri vekiledenimin imzasim tasimamaktadir.

1 O-i~bu nedenlerle magduriyetlerine mahal vermemek icin vekiledenlerim hakkmdaki tutuklama karanmn kaldmlarak serbest birakilmalan zarureti vardir.

SONue VE iSTEK

: Yukanda arz ve izah ettigimiz nedenlerle vekiledenlerimin haklanndaki tutuklama kararlanmn kaldmlarak, tahliyelerine karar verilmesini, saygiyla bilvekale talep ederiz ..

"". r,a. .. 'l\_ayaaWl.)OKjl/(:tI{fJ: (1'.6l.Sanyerl/stanbu[ /?JtI j.,) 2.d03/

\ £I'd ; : 0212,2420531 & (eep) : 05322432648 .9lo/'U2(5lfT

»« : 02122713411 i'ltFf1I!A[sl1fJ'.Liioq£/U

• 'E-Mai{ : itjansut[u@fwtm.aiC.com J 1_?_

-,===========================_,.,",

SARIYER CUMHURiYET BASSA VCILIGI ARACILIGI iLIC GOLCUK CUMHURiYET

SA YIN BASSA VCILIGI'NA

~M;:;.;U:;;;..:· S:.;.T;:,.;E;;;;:,'};::;.:{:;.;::;.iL=E:.;::;.;R:;;.__ __ : Dz. Tgrn, Faruk Akin & Dz. Tgm, Sinan Efe Noyan & Dz. Tgm. Alperen Erdogan

..:.V..;:;E;:.;:;K.:;;;i::;.;:;L;;;L;;;:.::E:;;:.;:R:;.:;I;;;_· ! A v. Irfan Sutluoglu (Basliktaki adres)

SDPHELiLER : 1- "Uyusturucu Cetesi" Bashgr ile 155.ihbar, ie.r .gov.tr,

Bimer ve Milli Istihbarat Teskilatma e-posta yolr de YALAN iHBARDA BULUNAN KiSi VE KURULUSLAR,

Adresi: mechul

2-Vekiledenlerim Faruk Akm ve Sinan Efe Noya 'in kalmakta olduklan MERKEZ MAN HURRiYET CAD. 75. YIL SiTESi B ,OK D. 10 DEGiRMENDERE. GGLCUKJ KOCAELi Adresindeki konuta, SUy atma': unaciyla istanbul Cumhuriyet (CMK Md. 250 kapsanunda Ozel Yetkili) Bassavcil i~ i'rnn 200911570 Sorusturma Sayrh Dosyasmda mubrez 18.07.2009 Tarih Saat. ( :,.20 Diizenleme Tarihli ve 5 Sayfalik "Ikamet arama ve El Koyma Tutanagr'tnr 4. Sayfasmda belirtilen 100 adet mermi, mermilerin bulundugu posetlerin bit; 'te burusturularak atilnus ve "Alb. Tayfun Duman 'dan gelecek fizibiliteye goreugur ve Metin pasa ya yapzlacak Operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektas C rhan yucel albay iizerinden iletilecek. Size teslim edilen malzemeleri korunaklz b t yerde tutunuz" yazili notu ve 500 gram TNT kalibi oldugu degerlendirilen maddr ile aym tutanakta SUy teskil eden diger esyalan GiZLiCE KOYAN KiSi VE KURULUSLAR,

Adresi: mechul

3-VekiIedenim Alperen Erdogari'm oturmakta olougu YUZBASILAR MAll iSTiKLAL CAD. NO: 4016 PAKSAN APT DEGiRME.[ 'DERE. GOLCUKlKOCAELi Adresindeki konuta, sue atmak amaciyla istanbul C, nhuriyet (CMK Md. 250 kapsammda Ozel Yetkili) Bassavcihgr'nm 2009/1570 Son.jturrna Sayih Dosyasmda miibrez 18.07.2009 Tarih Saat. 08.30 Duzenlemc Tarihtve 6 Sayfahk "Mahkeme Kararh Ikamet arama, Gecici Olarak Muhafaza Altma lIma ve Yakalama Tutanagi'trun belirtilen ve SUy teskil eden tum esyalan GiZLiCl KOY AN KiSi VE KURULUSLAR,

Adresi: mechul

sue VE TARiHi

: Asilsiz Ihbarda bulunmak ve Iftira ve SUy Atmal. 'unac yla SUy Esyasi Koyma - 15.07.2009

· ~U",,~~w. vV~r'''/Xl-'''' r o ,JUHyt:TllstanlJUl

d i :02~22420531 & [Cep}: 05322432648

I ~aX.. : 02122113411

~a=i=(=:=i=ifa=m=u=t=0=@=M=,~==al=1=co=m========================================

.9l 0/111(.91.'1' i'llfJllJl.[S1iTDUOij.uU

=K;...;O;...;N;...:..U.;;;...;.;;.S __ U : Sikayet ve sue duyurusu ile DELiLLERiN iVEDILiKLE

toplanmasmm talebidir.

iZAHI : 1- Vekiledenimlerim aleyhine yapilan bir ihbar uzerine

istanbul Cumhuriyet Bassavcihginm 2009/1570 Sorusturma Sayih Dosyasi ile sorusturma acilmrs ve vekiledenlerimin evlerinde yapilan aramalarda elde edilen kimi sue; malulleri ele gecmistir,

2- Vaki sorusturmada sue; ve sucun sevk rnaddeleri henuz kesinlik kazanmamis olmakla birlikte vekiledenlerime "uyusturucu bulundurmak, kullanmak, orgiite gelir saglamak amaczyla uyusturucu ticareti yapmak, suikast hazirligi yapmak ve (adz konulmamisibir orgiite uye olmak" gibi agir SU91ac yuklenmistir,

3-0ysa "Uyusrurucu Cetesi'' Bashgi ile 155 .Ihbar iem.gov.tr, Bimer ve Milli Istihbarat Teskilatma e-posta yolu gonderilen ihbar mektubu tamamen uydurma ve yalandan ibarettir. Cunku vekiledenlerimin nic biri degil uyusturucu kullanmak ve baskalanna temin etmek yasamlan boyuncr. bir kez olsun bile uyusturucu gormemislerdir.

4-Keza Vekiledenlerim Faruk Akm ve Sinan Efe .oyan'm kalmakta olduklan MERKEZ MAH HURRiYET CAD. 75. YIL SiTESi B 11,1' OK D. 10 DEGiRMENDERE. GOLCOKJ KOCAELi Adresindeki konuta, sue; atmal: unaciyla istanbul Cumhuriyet (CMK Md. 250 kapsammda Ozel Yetkili) Bassavcilig 'run 2009/1570 Sorusturma Sayrh Dosyasmda miibrez 18.07.2009 Tarih Saat. 0'.20 Duzenleme Tarihli ve 5 Sayfahk "Ikamet arama ve EI KOYl11a Tutanagr'tnrr.t. Sayfasmda belirtilen 100 adet, mermi, mermilerin bul undugu posetlerin bir ne burusturularak atilmrs ve "Alb. Tayfun Duman 'dan gelecek fizibiliteye gore Ugur ve Metin pasa ya yapzlacak Operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektas C 'han yiicel albay iizerinden iletilecek: Size teslim edilen malzemeleri korunaklz /1' yerde tutunuz " yazili notu ve 500 gram TNT kahbi oldugu degerlendirilen madde ile aym tutanakta sue; teskil eden diger esyalann hie; biri vekiledenlerime ait degildii

4- Vekiledenlerim gerek ihbar mektubunda belirtil 11 ve gerekse ele gecen sue; malulleri sonucu ileri surtulen atih suclardan hie; birir islernis degildirler, Kesinlikle bir takun kisi veya kuruluslann daha kapsamli ve mavro hedefler ugruna vekiledenlerimi kurban secerek bir KOMPLO duzenlenmisierdir. Bu komplonun sonucu olarak da istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesinin 21.07.2009 Tarih ve 2009174 Sorgu SaYIh Karan haksiz yere ile tutuklanmislar halen istanbul 3. Kolordu Komutanhgr (Hasdal) Ozel Askeri Ceza Ve Tutukevinde tutuklu bulunmaktadirlar.

• -'W;t"HMV< JV~j;''\..;;~Y; 1'1':.0 JUn!:feTll.sranVU~

1 : 0 21~ 242 0531 & {Cep) : 05322432648

a-t, : 02122713411

(I 'E-I},~'li[ : iijansttt{u@ftotmaiC.com

.9l'lki1(J1lT j2tFJ1l!J{Sl1TLr(10qLru

Vekiledenlerim yalruz ve yalmz mesleki gelisimlerine odaklanrms; Tiirkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasi ve yasalan ile Ataturk ilke Ve Devrimlerinden ve Turk Silahh Kuvvetlerinin kural emir ve ilkelerinden baska siyasi ve ideoloji gorii~ ve anlayrsi olmayan her biri mtimtaz hirer deniz subaylarr olup hi~ birkriminal yaklasun icinde olmayacagr a~ikardlr.

Isbu nedenle gerek astlsiz ihbarda bulunan kis] ve kuruluslar He aramalarda ele gecen sue malullerini vekiledenlerimin evlerine koyan kisi ve kuruluslarm belirlenerek eezalandmlmasi gerektigi dilsiincesindeyiz.

5- Bunun icin oncelikle delillerin kaybolmarnasiicin asagida belirttigimiz delillerin ivedilikle toplanmasuu talep ediyoruz.

TOPLANMASINI TALEP ETTiciMiz DELlLLER:

A)Vekiledenlerim Dz. Tgm. Faruk Akm ve Dz. 'I".i.m. Sinan Efe Noyan'm halen kalmakta olduklan MERKEZ MAll 1lURJUYET CAD, 75. YIL SiTESi B BLOK D. 10 DEGiRMENDERE. OOLCUKI KOCAE""'Li ve Vekiledenim Alperen Erdogan'rn oturmakta oldugu YUZBASILAR MAH tsnsi»: C"f/). NO:4016 PAKSAN APT DEGiRMENDERE. OOLCUKJKOCAELi adreslerndeki evlerde detayli olarak gerek kandarda ve evde su£ uns~H'u Imbul edil~ ... ~ .. ~£en e§yalarm buhmdugu yerlerd_e ile istanbul Cumhuriyet Bassavciligmm 2 it: 19/1570 Sorusturma Sayih Dosyasi iceriginde ll.!!itman e~y~da rda ciddi ve detayl i. I armak izi arastrrmasr yaprlmasrm talep ediyoruz.

B)Vekiledenlerim Dz. Tgm. Faruk Akin ve Dz. 'r<m. Sinan Efe Noyan'm halen kalmakta olduklan MERKEZ MAH 1lURRiYET CAD.:'5. YIL SiTESi B BLOK D. 10 DEGiRMENDERE. COLCOKI KOCAELive Vekiledenim Alperen Erdogan'rn oturmakta oldugu YUZBASILAR MAH. iSTiKLAL CAL>

NO: 4016 PAKSAN APT DEGjRMENDERE. OOLCUKlKOCAELi adresler.ne 15.07.2009 tarihinden kisa bir sure once vekiledenlerim evde bulunmadrgi .aatlerde girip ciktiklanna tamkhk eden ancak resmen ifadesini verene kadar adim S:r.)dl tutmak zorunda kaldigmuz tarugin ivedikle huzurda dinlenilmesi talep ediyoruz.

C) Daha sonra bildirecegimiz kimi kisilerin beliru cegirniz ve tlim telefon sebekelermden ogrenilecek diger cep ve sabit cep telefonl mn son alb aylik gorusme (ararnlan, arayan ve mesaj alman ve mesaj atilan telefon numaralannm kime ait oldugu, gorusme ve mesaj tarih ve saatlerinin, mes 31. icerikleri temin edilebilir ise mesajlanm iceriklerinin belirilerek) aynntilannm celbi gerekecektir.

D)Vekiledenlerime atih sucu ihbar edildigi soylen-n

istanbul Cumhuriyet Bassavcrhgmm 2009/1570 Sorusturma Sayili Dosyasr ,1a \ r mubrez 15.07.2009 Tarihli e-postantn kaynagirun yani hangi bilgisayardan .rnldrgi, 0Vl mail'ine gonderildigi and a bilgisayarm, bulundugu mahal ile kimin veya k II i lerin ~\.N . kullanmakta oldugu) arastinlmasr gerektigini dusuniiyoruz.

-

~;.J------' ~-:,'-~''-~ 'lY"'" -LJ ..Jw-nYI;/ll.:n;UnoUt

: 02122420531 & (eep): 05322432648

/ai\: : 0 i12 2713411

_ I~. ~[ai{ : itjansut{u@/totmai[.com

ff. rzklx,prfr j1lf .9l!/IlsrfirrL <fioe] 'cu

E- Vekiledenlerim Dz. Tgm. Faruk Akin ve Dz. t~m. Sinan Efe Noyan'm halen kalmakta olduklan adrese vekiledenlerimin bulunmadigr saatlerde zaman zaman bir takim kisilerin gelip gittigine iliskin taruklik edecek bir gorgti sahidimizin dinlenmesini talep ediyoruz. Tarugmuzm guvenligi ve etki altmda tutulmamasi icin dinlenene kadar kimlik ve adresini simdi bildirmiyoruz. Dinlenmesinin tensip buyurulugunda derhal hazir edecegiz.

F)6te Yandan vekiledenlerimin evlerini goren evlerdeki ozel ve kamu kuruluslanna ait guvenlik kameralanmn kayitlanrun temini gerektigi dtlsuncesindeyiz. Ornegin vekiledenlerim Dz. Tgrn, Faruk Akin ve nz. Tgm, Sinan Dz. Tgm, Sinan Efe Noyan'm kaldiklan eve yakm Oykti Bufe'nin guvenlik kayitlannda Vekiledenim Dz. Tgm, Sinan Efe Noyan'm arabasuu kontrol eden bir sahis goruntusii tespit edilmistir, Bu goruntti Vekiledenlerime yonelik kriminal veya sue atmaya yonelik tertiplerin varhginm kamtrdir, Buna iliskin goruntu kavdim bilahare sunucagrz.

G)Keza ihbarm yaprldrgi 15.07.2009 Tarihinden bir gun once Vekiledenim Dz. Tgm, Alperen Erdogan'rn evinin bulundugu binada oir

hirsrzhk ihban yaprlmrs ve yerel polis bu hususta arastirma ve inceleme irmstrr. Bu

vakia Vekiledenimin evi diye baska bir ev hedef ahnmis buda evin sahiplc inee fark edilmis olmasmdan kaynaklanmrs olabilir.

Bu nedenler yerel polise 14.07.2009 Tarihinde In,' :"kur Dz.

Tgm, Alperen Erdogan'in adresindeki binada herhangi bir hirsizhk ihban, .. ylemi veya girisimi olup olmadigmm sorulmasi gerektigi dusuncesindeyiz, Ayn c cevrede kurulu baska kamera kayitlaruun varlig: halinde bunlarm temini ile vekilec nlerirn lehine goruntu ve kayitlar elde edilebilir.

o-Gercek suclulann, komplocu ve bozgunculann, I'iirk Silahh Kuvvetlerini vekiledenlerimin masum ve savunmasiz durumundan 'I. Jralanarak

,,'

karalamak isteyenlerin mutlaka ve mutlaka cezalandinlmasr gerektigine

dusunuyoruz. Yuce Turk Devletinin ve yargisnun bunu basaracagina inancnmz tamdtr.

Isbu nedenlerle sikayet ve sue duyurusunda bulunmak

zarureti hasil olmustur

SONUe VE iSTEK : Yukanda arz ve izah ettigimiz ve tahkikat safahat.nda anlasilacak nedenlerle gerekli sorusturma baslatilraasuu ve lehe delillerin iVEDiLiKLE toplanmasmi, saygiyla

bilvekale talep ederim. ..~/. P~ ~"I '7 . .

MUSTEKILKR '/EKILI Av.Irfan Siitli.'i Iglu..---

~,I'·IH '

T.C iSTANBUL

13.AGIR CEZA MAHKEMESi BA~KANLIGI (CMK 250. MADDESi ilE YETKili )

MUH NO :20091 3'4-1-"

04.08.2009

CUMHURiYET BA~SAVCILIGI SORU~TURMA BOROSUNA iSTANBUL

~upheli TARIK AYBAKAN rnudafll Av.Bu~kun Canatik

tarafmdan verilen itiraz dllekcesi lllslkte gonderilmi~ olup, dllekce konusunda C. Savcrsmdan mutalaast ahnarak 2009/1570 sorustdurma saYlh dosyanm mahkememize gonderilmesi rica olunur.

G/B

ARDEM HUKUK BUROSU

Av. Aziz lBA & Av. Biickiin Canatik

Samanyolu Sok. No: 14/6 Osmanbey-Istanbul Tel: 02122308015 Faks:0212 2309391

X' / / p.1' ty)(i ANBUL 13. AGIR CEZA ~AHKEMESi

l\j:>.r 7 {I; 0 SA YIN BA~KANLIGI'NA

. -..~ 'Y'" . _ (CMK. 250. MADDESi iLE GOREVLi)

~v+"C C

~ J) Sorusturma No: 2009/1570

-...A /

..;:;T".:;;U:....;:T:;_;U~KL=:...;:;U~ : Tank Ayabakan

:...:.M;!;.,;U:;;,;"D~A~F..;;i : Av. Aziz iBA & Av. Biickiin Canatik

Adres baslikta.

KONU : istanbull3. Agn: Ceza Mahkemesi'nin 2009178 Sorgu nolu

~~~---------

28.07.2009 tarihli tutuklama kararma itirazdir.

Tutukluluga itiraz nedenleri;

Muvekkil Tank Ayabakan'm silahh teror orguttlne uye olmak sucunu isledigi konusunda KUVVETLi SDPHE SEBEPLERiNiN OLMASI, ELE GE(::EN BELGE VE DOKUMAN i<;ERiKLERi ile atilt sucun CMK lOO/3 maddesindeki suclardan olusu da dikkate almarak eylemin kanunda ongorulen cezasmm alt ve list smirlan goz onunde bulundurularak adli kontrol uygulamasmm yetersiz kalacagindan, CMK lOO ve muteakip maddeleri uyannca TUTUKLANMASINA" karar verilmistir,

Sayin mahkemenin tutuklama kararma itiraz ediyoruz. Sayle ki;

Muvekkil Tank Ayabakan 27.07.2009 tarihinde birliginde gorevi basmda iken komutam tarafmdan cagnlmis ve Saym Savcihgm talimat yazrsma istinaden gozaltina almarak 28.07.2009 tarihinde Cumhuriyet Savcihgmda ifadesi almmisnr. Terorle Miicadele Kanunu'nun 10.maddesi geregince KISITLAMA ve GiZLiLiK karan bulundugu agrenilmi~tir. Bu baglamda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 153.maddesinde sayilan istisna belgeler dahil olmak liz ere , vaki isnada dayanak olusturan hicbir beIge ve bilgi tarafimiza verilmernis ve dosyayi inceleme olanagimiz olmarmstir.

Miivekkile yoneltilen sorulardan sorusturma kapsammda baskm yapilan evlerden bir tanesinde gecici sure kalmis olmasi sebebiyle supheli durumunda oldugu anlasrlabilmistir, Baskmdan gunler soma gozaltina almmasmm gerekcesi olarak da olay yerinde bulunan bir flas bellegin muvekkile ait oldugu seklinde Emniyet Mensuplan tarafmdan tutanak tutuldugu ve bu iddianm daha once tutuklanan supheli ev arkadaslan tarafmdan beyan edildigi tarafirmza bildirilmistir.

BASKIN Y APILAN EVDE SADECE BiR A Y KALABiLMi~TiR. Miivekkil bahsi gecen

eve 6 haftahgma gecmistir. 6 hafta soma kursu bitecek ve Marmaris'teki birligine teslim . olacaktir. Eski ev arkadaslanndan birinin kursunun bitip goreve baslamak uzere evden gitmesi., ij

sonucu diger ev arkadasi Y AKUP baskm yapilan eve gececegini ve kendisinin basin /" I'

caresine bakmasi gerektigini soylemistir. 0 evin kirasmi odemek istemeyen ve kendisi f

Tegmen ohm kiz arkadasmm evine yakm oldugu icin Yakup'un gectigi eve gecici sureligine gelip gelerneyecegini sormustur. Ev halkmm tek tek onaymm alinmasi istenmis ve muvekkil hepsine sorduktan soma evin salonundaki kanepede 6 haftahgma kalmak icin arkadaslan ile anlasmisnr. 15.07.2009 tarihinde diger evin kira ddemesini yapmayip yeni eve kira paynn odeyerek gecmistir. Yaklasik bir hafta sonra miivekkil SOZLENMi~TiR. Hem bu bir hafta hem de bundan sonraki haftalan sozlusu ile gecirrnis ve hatta gecirrnek durumunda kalmistir. TA YiNLERi F ARKLI YERLERE <:=IKTIGI i<:=iN bir sene gorusemeyecek olan muvekkil ile sozlusu DUGUN HAZIRLIKLARI VE ALISVERiSLERi Y APMAK DURUMUNDADIRLAR.

Aynca sozlenme olaymdan soma muvekkil her Cuma istanbul' a sozliisii ile birlikte Ailesinin yamna gelmistir. Basknun yaprldrg; Cuma giinii de ViNE AiLESiNiN YANINDADIR.

orctct SURELidiNE GE~TiGi BU EVE lfJ'JIFORMASfNDAN VE <:=AMASIRLARINDAN BASKA Hi<:=BiR ESY A GOTURMEMiSTiR.

Evde kaldigi sure icinde sadece kendisine veri len kanepeyi kullanmis ve salonun ortak yasam alam olmasmi asla engellememistir. SALON EVDEKi DiGER ~AHISLAR TARAFINDAN DA KULLANILDIGINDAN salonda bulundugu iddia edilen seylerden miivekkil sorumlu tutulamaz. Kaldl ki flas bellek kindeki orgiitsel dokumalar gerek\7e gosterilerek miivekkil hakkInda tutuklama karan verilemez.

Savcihk asamasinda Flas bellegin muvekkilime ait oldugunu gosterir beyandan baska bir delilin varhgi tarafimiza soylenmemistir. Sadece bir beyan ile kisi hakkmda orgut uyesi oldugundan cihetle tutuklama karan verilemez.

Kaldi ki sorgu asamasinda Yuce Mahkemeden miivekkile ait bilgisayarm ve flas bellegin incelenmesini talep etmis olmamiza ragmen talebimiz degerlendirilmemi~tir. Muvekkil bir flas bellek sebebiyle tutuklamyor ise bunun hakkmda inceleme yapilmamasi insan haklarma aykmdir.

Dosyada gizlilik karan olmasi sebebiyle herhangi bir takibin olup olmadigmi bilmemekteyiz. Eger takip var ise muvekkilin zaten bu evde C;OK AZ V AKiT GE~iRDiGi AC;IGA

<:=IKA CAKTIR.

i~bu flas bellek icerisinde oyle dokiirnanlar banndirmaktadir ki ( savcihk asamasinda tek tek soruldugundan anlasilabilmistir) bunlann muvekkile ait oldugu bir an kabul edilirse muvekkilin orgut lideri konumunda olmasi gerekmektedir. Yine bir an miivekkil orgiit lideri konumunda olsa bu kadar onemli bir flas bellegi salonun ortasmda birakmasi dusttnulemez.

FIa~ bellek asIa muvekkile ait degildir. Ve kendisine ait oImayan belleginde icerigindcn de asIa sorumIu tutuIamaz. Yapilacak yargilama sonunda bu konu aciga cikacak ve rnuvekkil beraat edecektir.

/,f" Hi9_bir or~tle ~lgi.si olamayacak bir k~r~kte.re ~ahip mii:e~kil bahsedilen teror orgiitlerinr·. <)

sahip oldugu zihniyetin tamamen tersi bir zihniyete sahiptir. 1,/1,tJY

,!Jv

I

Aynca miivekkilimin savunma hakkml klSltiar nitelikteki gizIiIik karan sebebiyIe savclhk asamasmda miidafi olarak katIldlglmlz ifade ornegi taraflmlza verilmez iken miivekkile gosterilen fla~ bellek is;inde Bostanci patiamasmda olen teroristin kusaldaki fotograflann basIn mensupIannm eline nasIl ges;tigi ise as;lkianmasl miimkiin oimayan hukuka aykm bir durumdur.

Tutuklama sebepleri bulunsa dahi hakim tutuklama karan vermeye mecbur oImaylP 0 ki~inin tutuklanmasmm ger~ekten zorunlu oIup olmadlglllI ara~tIrmak zorundadlr.

Tutuklama agir bir tedbir oldugundan gerek yukanda aciklanan sebepier gerekse de kisinin hayatl iizerindeki etkilerinin ve yargdama sonucunda beraat etme ihtimalinin yiiksek olmasmm resmi makamlar huzurundaki samimi beyanlarmm nazara almarak miivekkil hakkInda verilen tutuklama kararmm yeniden degerlendirilmesini talep etmekteyiz.

Olaym basina yansinus olmasi muvekkil acismdan zaten telafisi gUC;: durumlara sebep olmustur,

Teror sucunun ya da orgut sucunun olusup olusmadigr zaten yargilama asamasmda tarnsilacagmdan bu konulara girmiyoruz. Sadece yargilamarun selameti acisindan kovusturma asamasina gecmeden once delillerin toplanrnasi ve suphelilerin kacmasimn engellenmesi acismdan tedbirlerin almmasi gerektigi bir asamadayiz ..

Ulkernizde yasanan bu tarz operasyoniar hakhmiz uzerinde yeterince bask! ve korku yaratmaktadir, Sadece insani iliskiler sebebiyIe kimse tutukianamaz. MUVEKKiL 0 EVDE SADECE onctct SURE KALMI~TIR VE BAHSEDiLEN FLA~ BELLEK MUVEKKiLE AiT DEGiLDiR.

Tutuklunun yukanda a~lklanan ve Saym MakamlllIzca da resen nazara ahnacak sebeplerle tutuksuz olarak yargdanmasml talep ediyoruz.

Saym Mahkemenin vermis oldugu tutuklama karanmn kaldmlarak;

Tank Ayabakan'm TUTUKSUZ Y ARGILANMAK UZERE TAHLiYESiNE karar Verilmesini Saygilanrnla arz ve talep ederim.04.08.2009