You are on page 1of 5

T.C.

~STANBUL ~

CUMHURIYET BASSAVCILIGI (CMK.250 Maddesiyle Yetkili Boliimii)

EK-D

Sorusturma No : 200911570

SORGULAMA :rUTANAGI (Siipheli Icin)

. .

IFADE VERENIN *

T.e. Kimlik Numarasi Adr ve Soyadi

Vekil

Baba ve Ana Ad)

Dogum Yeri ve Tarihi

Niifusa Kayith Oldugu Yer Ikametgah Yahut Mesken Adresi

: 15934820372 :YAKUT AKSOY

:HAKAN AKSOY-(::ANAKKALE BAROSU-456 :HASAN - PENBE

:<;:::ANAKKALE - 3111011986 :MERKEZ/(::ANAKKALE

: Prof.Muammer Aksoy Cad. Degirmendere Merkez Mah.

No:82 I~ Kapl No: 10 GolciiklKOCAELI

Isyeri Adresi . .

Varsa Telefonu (Ev-Is-Cep-Irtlbat) Faks Numarasi

Elektronik Posta Adresi

Meslegl, Ekonomik Durumu Medeni Hali, Cocuk SaYISI Ifadenin Almdlgl Yer

:0555 566 0402 :YOK

:DENIZ SUBA YI:Bekar

. .

:Istanbul Cumhuriyet Savcisi Odasi /BE~IKTA~

I fade verene yiiklenen sue anlatildi, miidafi secme hakkmm bulundugu ve onun hukuki yardimmdan yararlanabilecegi, miidafiin ifade alma sirasmda hazir bulunabilecegi, miidafi sececek durumda degilse ve bir miidafi yardmundan yararlanmak istedigi takdirde kendisine baro tarafmdan bir miidafi gorevlendirebilecegi, yakmlanndan istedigine yakalandigmm derhal bildirilecegi, isnat edilen sue hakkmda aciklamada bulunmamasmm kanuni hakkr oldugu, .r;iipheden kurtulmasi icin somut delillerinin toplanmasmi isteyebilecegi kendisine hattrlatihp aciklandr.

SORULDU

Ben Denizalti Egitim Komutanhgma bagli olarak Golciik te kursiyer subay Deniz Tegmen olarak gorev yapmaktayim. Istiklal cad. Yiizbasilar mah. Pahkan apt: N,o:40 D:6 Degirmendere adresinde bir aydan beri kalmaktayrm. Genelde burada BURAK DUZALAN, ALPEREN ERDOGAN ve Ben kalmaktayim. TARIK. A Y ABAKAN ise __ a.@ Slra gidip gelmektedir. T ARIK A Y ABAK..AN-Degirmendere de elektronik ire iIgili inesleki kurstadlr. AS11 atandlgl gorev Marmaris' te bulunan Gaziantep firkateynidir. T ARIK A Y ABAKAN arasira gelerek misafir olarak kalmaktadir, Geldiginde salonda bir yatakta yatardi. Bir odasi yoktur. T ARIK A Y ABAKAN da dahi olmak iizere hepimizin de bilgisayan vardi. Benim de bir tane laptop bilgisayanm vardir. Ancak flas diskim yoktur. ben evde arama yaprldrgi esnada izinli olarak Canakkale de bulunuyordum. Eve dondiiginnde bilgisayanm ve 27 Mayis ilk askimizdi isimli kitabimm almdigim gordian. Bes on tanede cd vardi. Kac tane cd aldiklanrn fark edemedim. Benim bilgisayanmda mesleki ders notlan ve sahsi fotograflar mevcuttur. Kesinlikle orgiitsel icerikli hicbir beIge ve dokiiman yoktur. Illegal hie bir yapiyla ilgim yoktur.

Uyusturucu maddelerin evin banyo boliimiinden ve alpereninin odasmdan crktrgiru duydum. Ben uyusturucu madde kullanrmyorum. Uyusturucu madde gormedim. Ev arkadaslanmmda kullandigmi gormedim.

SORULDU: Benim flas diskim yoktur. TARIK 'm ALPEREN' in ve BURAK' in flas

. klcrinin oldugunu biliyofUll1: Jl.ncak hangi flas disk kime ait kesin bir bilgim yoktur. Bcnim \ II vd u belirtilen bolucu reslm l,enkh kitaplardan bIT bI1g1m~ok(ur. Bana okunan~ ':11~

/.1 r/·-l.f, .... .: 1 J!Y2 l·Kr~) '.

tJ /J) r \

orgiitsel icerikli oldugu belirtilen not ve dokiimanlann ilk kez burada gordiim. Kesinlikle benim illegal bir faaliyetim yoktur. Subay astsbuaylann siyasi goriis aliskanligi ve dini goriislerine gore notlanmasma iliskin gerek resim gerekse cizelge seklindeki dokiimani ilk kez burada gordiim. Ne amacla haztrlandigmt kimler tarafmdan hazirlandtgmr bilmiyorum. Benim adimm karsisma yazilan "~IH" ibaresinin ne anI am tasrdigmi bilmiyorum. 2008-2009 faaliyet raporu baslikli belgedeki tegmen resimli tegmenler bizden bir sonraki sene mezun olan tegmenlere aittir. Heniiz tegmen olmarmslardir. Bu belgenin de kim tarafmdan ne maksath olarak hazrrlandigi konusunda hie bir bilgim yoktur.

I)' kanunu arasma stkistmlmis toplanti notlan bashkli belge hakkmda hicbir bilgim yoktur. dokiimanda bahsigecn HAyDAR KESK~, MEHMET KlRACI ,BULENT KA YNAR, GULA Y SANDIK(::IOGLU, GULA Y DEMIREL, AHMET OZKAN isimli sahislan tanrmiyorum.

Tegmenlerin kalacagi evlerle oldugu belirtilen dokim hakkmda bilgim yoktur .ben bahsettigim gibi Istaklal cad yiizbasrlar mah aksan apartmanmda 6 nolu dairede bir aydan beri kahyorum, Burada BURAK DUZALAN ve ALPER ERDOGAN la kalmaktayim. Ben ev arkadaslmma burak ve alper diye hitap ederim. Ulas ve deniz isimlerini kullanmazlar.

Ancak son evime tasmmadan once merkez prof. Muaammer AKSOY Caddesi

rakicioglu 2 sitesi park apartmani no:82 kat:4 daire 10 Degirmendere adresinde tegmen HALIT MEHMET ERGUL ve T ARIK A Y ABAKAN kahyordu. Hfllit Istanbula Tank Marmarise tayin oldu. Bende Burak ile Alperen in yanma tasmdim. HALIT MEHMET ERGUL im baska bir ismi yoktur. Kendisine serkan veya baska bir isimle hitap edilmemektedir.

Ben orgiitsel hie bir toplantiya katilmadtm bu itibarla orgiitsel toplantilarla ilgili hie bir bilgiye sahip degilim. BURAK AMA(:: VE FATIH GOKTA~ isimli sahislan tammiyorum. Aynca SELENA eczanesi ve SAMET ET isimli isyerleri )akkmda bir bilgim yoktur. ALPER BOZIYIK, SONER OZDAL vs OKAN HA.~IF AZLIOGLU isimlerini ilk defa duyuyorum. AHMET .MAGDALA ~I1';JASI BULUT CUN~YT TANDO_9AN AYKUT SOYTUTAN, ERHAN OZSOY AYTEKIN REN(::BER, YETI~ KOCADAG, S.S.TULEK isimli sahislan tannmyorum, Kim olduklanni bilmiyorum.

Uzerime atih suclann hicbirini islemedim. Hie bir illegal orgiitiin icine girmedim.

Sucsuzum. Serbest birakilmami talep ediyorum. Dedi.

SUPHELI MUDAFIININ I:ALEBI UZERINE SORULDU:~

Ev arkadislanrn BURAK DUZALAN ve ALPEREN ERDOGAN IN ayn ayn odalan vardir. Benimde ayn odam vardir. Bu sahislar sadece meslektasim ve ev arkadasimdir. Ben deniz alb filosunda gorevli oldugum icin cok agrr bir i)' yiikiim vardir. Arkadaslanmla cok fazla zaman gecirmiyorum. Evde dinleniyorum. Ve ders cahsiyorum.

.. ... ..

SUPHELI MUDAFIINDEN SORULDU:

Mirvekkilimin savunmasma aynen katihyoruz. Miivekkilimin atilt SUyU isledigine dair somut delil yoktur. Serbest btrakilmasnu talep ediyoruz dedi.

Ceza Muhakemesi Kanununun 147'nci maddesinde yazih hususlann yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazir bulunanlar tarafmdan imza altma

almmisnr. 9

MEHMET ALI ARSLAN 124979/1

zab.It K. ~; .~

. ,,/";) .' "',0):

! S9- ' (

I,

'.

Av.

.. ..

MUDAFII

HAKAN AKSOY-

(:ANA~l"1;'ROSU-456

~

T.C.

1STANBUL _

CUMHURlYET BASSA VCILIGI (CMK.250 Maddesiyle Yetkili Biiliimii)

EK-D

Sorusturma No : 2009/1570

SORGULAMA TUTANAGI (Siipheli Icin)

. .

IFADE VERENIN *

T.C. Kimlik Numarasi Ad; ve Soyadi

Vekil

:110395817~P

:BURAK DUZALAN .

: FERH;AT MALK9(:-K9CAELI B~R9SU-1211 . MUHSIN NIYAZI KU(:UK-KOCAELI

BAROSU-1333

. .. . ....

:!BMHIM ~INASI - GONUL

:IZMIR - 29/0811986

.. .. .

:ODEMI~ 1 IZMIR

:Istiklal Cad. Yiizbasilar Mah. No:60 1<;: Kapl No:6 Golciik / KOCAELI

Baba ve Ana Adr

Dogum Yeri ve Tarihi

Niifusa Kayith Oldugu Yer Ikametgah yahut Mesken Adresi

Isyeri Adresi . .

Varsa Telefonu (Ev-Is-Cep-Irtlbat) Faks Numarasi

Elektronik Posta Adresi

Meslegi, Ekonomik Durumu Medenl Hali, Cocuk Sayisi Ifadenin Almdigi Yer

:YOK

:DENIZ SUBA YI:Bekar

. .

:Istanbul Cumhuriyet Savcisi Odasi IBE~IKT A~

Ifade verene yiiklenen sue anlatildi, miidafi secme hakkmm bulundugu ve onun hukuki yardunmdan yararlanabilecegi, miidafiin ifade alma sirasmda hazir bulunabilecegi, miidafi sececek durumda degilse ve bir miidafi yardimmdan yararlanmak istedigi takdirde kendisine baro tarafmdan bir miidafi gorevlendirebilecegi, yakmlanndan istedigine yakalandigmm derhal bildirilecegi, isnat edilen sue hakkinda acrklamada bulunmamasmm kanuni hakki oldugu, siipheden kurtulmasi icin somut delillerinin toplanmasmi isteyebilecegi kendisine hatrrlatilrp aciklandi.

SORULDU

Ben Karamiirselbey Deniz Egitim Merkezi Komutanhgmda Deniz Tegmen olarak gorev yapmaktayim. Istaklal Cad.Yiizbasilar Mah Aksan Apt. No:40 D:6 Degirmendere / Kocaeli adresinde ALPEREN ERDOGAN, YAKUP AKSOY ile birlikte kalmaktayim, Birde yamrmzda gecici olarak kalan TARIK A Y ABAKAN diye bir arkadasimiz kalmaktadir. Tank A Y ABAKAN yanrmizda yaklasik bir bucuk aydan beri kalmaktaydi 7 Agustosta yammizdan aynlacakti. T ARlK A Y ABAKAN karamiirselde bizimle birlikte kurs goriiyordu Marmarise tayini ciknusn, Evimizde aramamn yapildrgi giin ben Izmirde ailemin yanina gitmistim, Ziyaret maksath olarak. Izmirde bulunmaktaydim. Benim herhangibi bir orgiitle ilgim ve alakam yok. Uyusturucu madde kullanmiyorum. Gerekirse bu konuda test yaptirmaya hazmm. Evde bulundugu belirtilen uyusturuculardan kesinlikle haberim yoktur. Benim flas bellegim sandick markadir. Arkasmda BURAK yaziyordu. Tiikenmez kalem ile arkasmda burak yazdrgrrn hatirhyorum. Kingston marka flas disk arkadasim ALPEREN ERDOGAN'a aittir. ben eve dongug-:. e yapilan aramada iki adet laptop ile bir adet flas bellegimi ( bu flas bellek sandick

(1ka 4 gb :;~rtir.) Birde saYl;:~edigiffi ;;renffiin almdigmr g6T:t~

Bana ait olup alman flas bellekte tamarmyla rnesleki egitim ile ilgili ders notlan bulunmaktaydi. Cd lerde yine mesleki konularla ilgili flas diskten aktardigrm bilgiler bulunmaktadir. Silinrnesin diye cd lere aktarrmstim, Aynca miizik cd lerirn bulunmaktaydr,

Benirn tek amacim kursu basan ile bitirerek derslerirnde basanli olmaktadir Tegmenler arasmda yasadisi bir olusuma ve orgiitlenmeye tamk olmadrm, Herhangibi bir teror orgiitii ile bir ilgirn yoktur. Subay ve astsubaylann siyasi goriis diisiince ve cesitli ahskanhklanna gore fislenmelerinden hie bir sekilde haberirn yoktur. F ARUK AKlN ve SINAN EFE NOY AN sinrf arkadisim olmalan nedeniyle tammaktayim. Kendileriyle ozel bir iliskim yoktur. Evlerinde patlayici yakalandtgtni basmdan duydurn. Konuylada bir ilgim yoktur. Benirn cd lerim icinde siyasi ve oriitsel icerekli ve porno icerikli herhangibi bir cd yoktur. Aym zarnanda bende dvd bulunrnadrgrm hatirlamaktayim. ben panzehir isirnli bir belgeyi ilk defa burada duyuyorum. ben ALI TATAR'I Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesinden hatirhyorum. orada gorevli Plan program subayi oldugunu hatirhyorum. Kendisiyle diyalogum ve herhangibi bir iliskirn yoktur.HA YDAR KESKIN ve GUNER KESKIN isimli herhangibi bir sahislan tammiyorum.

Ben ORHAN YILMAZKA Y A isirnli dokiiman hakkmda harhangibi bir bilgim yoktur.

Be.!1 gorevlendirme isimli bir belgeyi gormedim icerigini bilmiyorum ORHAN YUCEL, ... KOCAKAF A , FA TIH KOCA , ALTUNA Y ~AHIN, CEM ~IM~EK, RECAI ALKAN isirnlerini duymadim. LEVENT GORGE<;= isirnli sahis deniz lisesinden cografya hocasi olabilir. Ama yanhs hanrlanus da olabilirim. EROL ERSANI. hatirlamryorum. ~RO:J;; ~RSAN, CEM GURDENIZ, GAMZE KONA Y 1 tanrmiyorum. S~ZGIN P'EMIREL ile ULKU OZTURK smif arkadasimdir. ILKER YUNUS, BARI~ FEDAI GUMU~,.MURA T BAKIR. KEREM CAN, EMRE SEZEN isirnli sahislan tarumiyorum. hatirladigtm kadanyla TARKAN DANI~ harp okulunda seyir isirnli derse giriyordu. Ancak bu konuda da yarulrms olabilirim.

2008-2009 faaliyet raporu baslikli belgede tegmenler benim bir alt devremdir. Ancak belgenin n~ amacla hazirlandrgmi J?e anlam .ifade ettigini bilmiyorum. Belgenin son sayfasmda belirtilen ULKU OZTURK, SEZGIN DEMIREL, F ARUK AKIN ve KORA Y KEMIKSIZ ise snuf arkadaslanmdir.

Benim tegmenlerin kaldigi evleri gosteren listenin ne amacla hazirlandtgr hususunda hicbir bilgim yoktur. Daha once boyle bir beige gormedim. Benim ismim BURAK DUZALAN dir. Bana ulas diye kimse hitap etrnez.

Tegmenler arasmda mesleki iliskiler dismda orgiitsel hicbir toplanti yapilmamaktadrr.

Daha dogrusu mesleki konularda bile birlikte degil bireysel cahsilmaktadir. FA TIH GOKT A~ ve BURAK AMA<;= isimli sahislan tanmnyorum. SAMET ET isimli bir isyeri hakkinda bilgim yoktur. Nerede oldugunu bilmiyorum. Ben uyusturucu temin etmedim. Evde bulundugu beIirtilen uyusturuculardan da kesinlikle haberim yoktur. Aynca SELENA isimli bir eczane ismi duymadim,

16/07/2009 Persembe gimii saat 1?:30 da otobiise binerek ailemi ziyaret icin izmire gitmistim yammda da smif arkadasim ERSIN BI<;=ER bulunmaktaydi, Normalde pazartesi gimii mesaiye baslayacaktim. Ancak ev arkadasmnn gozaltma almdrgim ve boyle bir olay oldugunu duyunca boliik komutarum bana ulasti. kendisiyle kisa bir sohbetten sonra bana ALPEREN VE Y AKUT a ulasamdrgmr soyledi. Telefonlanrm degisti dedi. Daha soma ben babam ve enistern ile birlikte sahsi arabamizla karamiirsele geldim. Burasi egitim aldigirn yerdir. Boliik kornutarum beni once merkez komutanligma gonderdi, Normal mesaime devam ettim. cagnldtgirm duyunca da merkez kornutanlrgma teslim oldum.

Ben iizerime yiiklenen sucu islemedim. Herhangibi bir illegal. yapilanma icinde yer almadim. Bana okunan orgiitsel dokiimanlan ilk kez burada duyuyorum. Iceriklerinin ne amacla hazrrlandiklanrn ve dogru olup olmadiklanru kesinlikle bilmiyorum. Sucsuzum, Serbest

bira ep ediyorum. Dedi.

, '

-;y .... ....:

A'.~(

<

"" .•. ~.

J

r

(."" ''I;'

1\

I

SUPHELI MUDAFII FERHAT MALKOC; DAN SORULDU:

Meslektasimm beyanlanna istirak ediyoruz. Patlayicilann <;lktIgI tegmenler sadece srmf arkadasidrr. Onun disanda herhangibi bir eylem birligi yoktur. Ashnda sorusturma yapilan belgelerden kendisi hatah olarak fislenmesinden dolayi magdurdur. Aslmda kendisi ;;iipeli sifatmda bile degildir, Sahverilerek hakkmda takipsizlik Karan verilmesini talep ediyoruz. Dedi

.. ... .. .. .....

SUPHELI MUDAFII MUHSIN NIYAZI KUC;UK DEN SORULDU

Miidaafi kiiciik beyanmda suclamalara esas dokiimanlann buulundugu flap bellek ve diger dijital malzemeler miivekkilime ait degildir. Mirvekkilime ait flap bellekten harhangibi bir sue unsuru iceren dokiiman ve beIge cikmamistrr. Mirvekkilime ait odadan uyusturucu ve bunun dismda herhangibi bir sue unsuru cikmarrusnr. Olaylann gelisini ogrenmesi iizerine kendisi merkez komutanligma gelmistir, Deliller toplannustir. Miivekkileim gorevine devarn etmesi nedeniyle kacma riski bulunmamaktadir. Tutuklanmast halinde telefisi imkansiz zararlan olusacagmdan serbest birakilmasim talEp ediyoruz. dedi

Ceza Muhakemesi Kanununun 147'nci maddesinde - yazih hususlann yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazir bulunanlar tarafindan imza altma almnustir. 23/07/2009

MEHMET AL 12497

zabIt(;,Ka ), 1

.

,

..

BURAK DUZALAN

Siipheli

~. "'0,1/

»>: -~ 'I

. ~

AV.

.. ..

MUDAFII

FERHAT .MALKOC;-

KOCAEJ,.I B OSU-1211

Tiff "

wi, .<

3