You are on page 1of 9

T.e.

ISTANBUL

.... . .. .

11. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

Sorgu No : 2009175

- .

TUTUKLAMA MUZEKKERESI

Tutuklama Karanm Veren Mahkeme : Istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi (Cmk.

250. Maddesi lle Gorevli)

Sorgu No : 2009175

Cumhuriyet Bassavcihgr Sorusturma Numarasi : 2009/1570

Siiphelinin T.e. Kimlik No Ad. Soyadi Baba Ad.

Anne Adi Dogum Tarihi Dogum Veri

Niifusa Ka~lth Oldugu IIi

ll<;esi Mah/Koy CHtNo

: 11039581750

: BURAK DUZALAN : Ibrahim Sinasi

: Goniil

: 29108/1986 : IZMIR

: lzmir

: Odemis

: Inonii mah/koy : 6

Aile Sira No : 567

Sira No : 27

. ., ..

Siipheliye Isnat Edilen Fiili : Silahh Teror Orgiitime Uye 01ma

Sue Tarihi : 18/07/2009

Sue Veri .

Fiilin Kanunda Hiikme Baglandlgl

Maddeler : Tiirk Ceza Kanunu 314/2.

Tutuklanma Sebebi

: Siiphelinin iizerine atilt sucun vasif ve mahiyeti, delil dururnu, siiphelinin bu sucu isledigine dair kuvvetli sue siiphesini olusruran olgularm bulunmasi nazara almarak.

CMK 100. Maddeye Gore hukrnime tevfikan yukanda yazrh sebeplerden dolayt tevkifine karar verilmis olan siiphelinin tevkifi icin rniizekkeredir. 23/07/2009.

T.e.

ISTANBUL

..., . .. .

11. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

Sorgu No : 2009175

- .

TUTUKLAMA MUZEKKERESI

Tutuklama Kararuu Veren Mahkeme : Istanbul II. Agrr Ceza Mahkemesi (Cmk.

250. Maddesi Ile Gorevli)

Sorgu No : 2009175

Cumhuriyet Bassavcihgr Sorusturma Numarasi : 200911570

~iiphelinin T.e. Kimlik No Adr Soyadi Baba Adr

Anne Adi Dogum Tarihi Dogum Yeri

Niifusa Ka~lth Oldugu IIi

Il<;esi Mah/Koy CiltNo

: 11039581750

: BURAK DUZALAN : Ibrahim Sinasi

: Goniil

: 29/0811986

. .

: IZMIR

: lzmir

: Odemis

: Inonu mah/koy : 6

Aile Srra No : 567

Sira No : 27

. .. ..

Siipheliye Isnat Edilen Fiili : Silahh Teror Orgirtiine Uye Olma

Sue Tarihi : 18/07/2009

Sue Yeri .

Fiilin Kanunda Hiikrne Baglandlgl

Maddeler : Turk Ceza Kanunu 314/2.

Tutuklanma Sebebi

: Siiphelinin iizerine atilt sucun vasif ve mahiyeti, delil durumu, siiphelinin bu sucu isledigine dair kuvvetli SU(f siiphesini olusturan olgulann bulunmasi nazara almarak,

T.C.

ISTANBUL

,.., • 4. •

11. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

Sorgu No : 2009175

- .

TUTUKLAMA MUZEKKERESI

Tutuklarna Kararnu Veren Mahkerne : Istanbul II. Ag1l' Ceza Mahkemesi (Cmk.

250. Maddesi Ile Gorevli)

Sorgu No : 2009175

Curnhuriyet Bassavcihgi Sorusturma Numarasi : 200911570

~iipheli~in

T. C. Kirnlik No Adi Soyadi Baba Adl

Anne Adi Dogum Tarihi Dogum Yeri

Niifusa Ka~lth Oldugu IIi

Ilcesi Mah/Koy CiltNo

: 15934820372

: Y AKUT AKSOY : Hasan

: Penbe :3111011986

: <;ANAKKALE

: Canakkale : Merkez

: Barbaros mah/koy :2

Aile Sira No : 479

Sira No : 11

. .. ..

Siipheliye Isnat Edilen Fiili : Silahli Teror Orgiitime Uye Olma

Sue Tarihi : 18/07/2009

Sue Yeri .

Fiilin Kanunda Hiikme Baglandlgl

Maddeler : Turk Ceza Kanunu 314/2

Tutuklanma Sebebi

: Siiphelinin iizerine atilt sucun vasif ve mahiyeti, delil durumu, siiphelinin bu sucu isledigine dair kuvvetli sue siiphesini olusturan olgulann bulunmasi nazara almarak.

CMK 100. Maddeye Gore hiikrnime tevfikan yukanda yazrli sebeplerden dolayi tevkifine karar verilmis olan siiphelinin tevkifi icin miizekkeredir. 23/07/2009

tp.,~I(_, L~'-Lt'YL

~£,\jn .

(1'351-- ~~4)

T.C.

ISTANBUL

'wi • •• •

11. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

Sorgu No : 2009175

.. .

TUTUKLAMA MUZEKKERESI

Tutuklama Kararnu Veren Mahkeme : Istanbul 11. J\gll· Ceza Mahkemesi (Cmk.

250. Maddesi Ile Gorevli)

Sorgu No : 2009175

Cumhuriyet Bassavcihgi Sorusturma Numarasi : 200911570

~iiphelinin T.e. Kimlik No Adl Soyadi Baba Ad.

Anne Adi Dogum Tarihi Dogum Yeri

Niifusa Ka~lth Oldugu IIi

Il<;esi Mah/Koy CiltNo

: 15934820372

: Y AKUT AKSOY : Hasan

: Penbe

: 3111011986 :\=ANAKKALE

: Canakkale : Merkez

: Barbaros mah/koy : 2

Aile Sira No : 479

Sira No : 11

. .. ..

Siipheliye Isnat Edilen Fiili : Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

Sue Tarihi : 18/07/2009

Sue Yeri .

Fiilin Kanunda Hiikme Baglandlgl

Maddeler : Turk Ceza Kanunu 314/2

Tutuklanma Sebebi

: Siiphelinin iizerine atilt sucun vasif ve mahiyeti, delil durumu, suphelinin bu sucu isledigine dair kuvvetli sue siiphesini olusturan olgulann bulunmasi nazara almarak.

CMK 100. Maddeye Gore hiikmiine tevfikan yukanda yazrh sebeplerden dolayi tevkifine karar verilmis olan siiphelinin tevkifi icin miizekkeredir. 23/07/2009

it,

,

.j

T.C. iSTANBUL

11. AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK. 250. MADDESi iLE GOREVLi)

iFADE SORGU ZAPTI

SORGUNO

: 2009175

SORUSTURMA NO : 2009/1570

HAKiM : METiN OZ(:ELiK 37278

KATip : AYHAN AYDEMiR 119771

Silahh teror orgutime uye olmak sucundan supheliler hakkinda istanbul Cumhuriyet Bassavcihgmm (CMK. 250. maddesi tIe Gorevli) 23/07/2009 tarih ve 2009/1 570 sorusturma sayih yazilanyla birlikte tutuklama istemiyle mevcutlu olarak gonderilen supheliler BURAK DDZALANve YAKUT AKSOY huzura alindi.

Supheli BURAK ODZALAN vekili Av. MUHSiN NiY AZt KD<;:,DK, A V. FERHA T MALKO<;:' ile,

Supheli YAKUT AKSOY vekili Av. HAKAN AKSOY hazir.

Suphelilere CMK 147 madde geregince kimlikleri konusunda dogru beyanda bulunma zorunluluklan hanrlatildi.

Kimlik tespitine gecildi.

SUPHELi BURAK nUZALAN - Ibrahim Sinasi ve Gonul oglu, 29108/1986 iZMtR dogumlu, IZMIR, ODEMIS, Inonii mahallesi nufusunda kayith. tstiklal Cad. Yuzbasilar Mah. No:60 i<; Kapi No:6 Golciik/ KOCAELi adresinde oturur. Bekar, okuryazar, Deniz subayi, ayhk kazancirun 20DO TL 01dugUl1U soyler, sabikasiz, TC Kimlik No: 11039581750.

SUPHELi YAKUT AKSOY - Hasan ve Penbe oglu, 31110/1986 <;:'ANAKKALE dogumlu, <;:'ANAKKALE, MERKEZ, Barbaros mahallesi nufusunda kayitli. Yuzbasilar mah. lstiklal cad. Parksan apt. No: 4016 Degirmendere/KOCAELi adresinde oturur. Bekar, okuryazar, Deniz Subayi, ayhk kazancmin 2300 TL oldugunu soyler, sabikasiz, TC Kimiik No: 15934820372.

Suphelilere istanbul Cumhuriyet Bassavciligmm (CMK. 250. Maddesi ile Gorevli) 23/07/2009 gun ve 2009/J 570 sorusturma sayih evraklan ve ekleri okundu. Atilt sue anlatildi. CMK 147 maddesi geregince yasal haklan hanrlatildi, Haklanmizi anladik diyen ~iiphelilerin sorgulanmn tespitine gecildi,

SUPHELi BURAK DUZALAN SORGU VE SA VUNMASINDA: Ben uzerime atih suclarnayi kabul etmiyorum. Olayla ilgili aynntih olarak savcihkra ifade vermistim. Aynen tekrar ediyorum. Bu ifademde de belirttigim gibi ben kesinlikle hie bir silahh teror orgutu uyesi degilim. Deniz tegmeni olarak gorev yapmaktayrm. Degirmenderede aym smifta oldugum tegmen arkadaslanm ALPEREN ERDOGAN ve Y AKUP AKSOY ile birlikte evde kalmaktayun. Zaman zaman da TARIK A Y ABAKAN isimli arkadasimda bizle kalrnaktadir. Benimde kaldigim evde bulundugu belirtilen hie bir orgutsel dokumanla, uyusturucuyla ve fisleme olarak tabir edilebilecek olan dokiimanlarla ilgim yoktur. Bu evde bana ait olan iki adet laptop, bir adet scandisk marka 4 GB flash bellek ve sayrsiru tam hatirlyamadigim CD'lerin ve uzerinde simkart takih bulunmayan cep telefonu makin; ';;:;,: 'J. evde

!'., ;,.I~ "'<, ·'~"f~

b7ia grm bir sirad yapilan aramada almnustir. Bunlar disinda eVI~f" ~p~~, je;:' sey

ilif ~~

~' ~

T,C. iSTANBUL 11. AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK. 250. MADDESi iLE GOREVLi) Sorgu No : 2009175 ",:)< "0

l\_

) I

yoktur. Bana ait bu esyalar ve bilgisayar flash bellek ve CD1erde de herhangi bir sue unsuru dokuman ele gecmemistir. Benim bulundugum simfta ve bir alt smifta bulunan tegmen arkadaslanmm buyiik bir kISl111 ile ilgili bilgiler yazrlmisnr. Dolayisi ile bende bu fislemenin magduruyum. Bu dokiimanlarda bahsedilen kimselerden bircogunun ismini hie duymadim. Sadece smif arkadaslanm olan ULKU OZTURK, SEZGIN DEMiREL, F ARUK AKIN ve KORA Y KEMiKSiz isimli arkadaslanmi tamyorum. Ben ve ail em uzun yillardir 14 yasimdan itibaren girmis oldugum bu kuruma yararh olabilmek ve basanli olabilmek icin derslerimle ilgileniyorum. Bunun disinda hicbir yasal olmayan duruma istirak etmedim. Su anda orgut uyeligi gibi cok agrr bir suclama ile karst karsryayim. Ama diger arkadaslanmla birlikte kaldigrm evde bulundugu belirtilen yasal olmayan doktimanlar bana ait degildir, Dolayisi ile bunlar dismda suclamayi hakh gosterecek hicbir somut bilgi ve beIge dosyada yoktur. Bu hususlar dikkate almarak tutuksuz yargilanrnak uzere serbest birakrlmama karar verilmesini talep ediyorum dedi.

Supheliye 23/07/2009 tarihli savcihk ifadesi okundu: Dogrudur bana aittir dedi. SDPHELi BURAK DDzALAN VEKiLi AV. MUHSiN NiYAZi KUC;UK:

Miivekkilimin savunmasma aynen katihyorum. Dosyada gizlilik karan oldugu icin inceleyemedik dedi ve devamla; Muvekkilim okuldan mezun olduktan sonra diger arkadaslan gibi bir bir bucuk yilhk kurs suresince Degirmenderede diger arkadaslan ile birlikte tuttuklan evde kalmaktadir, Kaldigr bu evde kendisine ait bilgisayar, flash disk ve CD'lerde orgutsel hie bir dokuman bulunmannstir. Daha once tutuklanmasma karar verilen ALPEREN ERDOGAN ile aym evde kalryor olmasi suclu oldugu anlamma gelmemelidir. Kendisi yokken evde yapilan aramadan soma izinden birligine donerek cahsmaya devam etmis ve yagnldlgl zaman ifade vermeye gelmistir. Buda kacma tehlikesi olmadigini gosterir. Tutuklama muvekkilimin durumu dusunuldugunde cok agu bir tedbir olacaktir. Tum bu hususlar dikkate ahnarak tutuksuz yargilanmak iizere serbest brrakilmasrrn talep ediyorum dedi.

SUPHELi BURAK DUZALAN VEKiLi AV. F'ERHAT MALKOC;:

Mirvekkilimin savunmasma ve meslektasimm beyanlanna aynen katihyorum. Muvekkilim ayrn evi paylastigi ALPEREN EROOGAN in yaptigi fislernenin magduru durumundadir. Kaldigi evde olan ve kendisinin sahip oldugu bilgisayar, flash disk ve CD'lerde orgutsel hicbir dokuman cikmamistir. Dosyada bu evde ylktlgl belirtilen dokumanlarda kendisine ait bir gorev verildigine iliskin de bir kaytt yoktur. Tutuklamanin bir tedbir olmasi ve muvekkilimin rneslegine ve kursuna devam edebilmesi icin tutuksuz yargilanmak iizere serbest brrakilmasuu talep ediyorum dedi.

SUPHELi YAKUT AKSOY SORGU VE SAVUNMASINDA: Ben atih suclamayi kesinlikle kabul etmiyorum. Olayla ilgili ayrrntih olarak savcihkta ifade vermistim. Bunu tekrar ediyorum. Ben tegmen olarak Golcukte kursiyerim ve Degirmenderede yine tegmen olan arkadaslanm ALPEREN ERDOGAN ve BURAK OUZALAN ile birlikte evde kaliyorduk. Aynca misafir olarak zaman zaman TARIK A Y ABAKAN isimli arkadasimizda bizim evde kaliyordu, Ben yokken kaldigrm evde yapiolan aramada bana air olan bir adet laptop bilgisayar almrmsnr. Benim kesinlikle flash diskim yoktur. Evde bulunan flash diskler bana ait degildir, Aynca evde miktanrn tam olarak hanrlayamadigirn 5-10 tane bana ait olan CD'de vardi. Ancak ben eve daha soma baktigrmda tam olarak kay tanesinin ahndigim anlayamadim. Ancak kesin olarak sunu soyleyebilirim ki ben sekiz yrl cok ciddi bir egitimden gectim ve subay olmak icin cok cahstim. Hicbir teror orgutii ile ilgim yoktur. Evde bulundugu belirtilen yasadisi dokumanlann hicbiri bana ait degildir. Bu sebeple tutuksuz

~~'t;~.j~'J

yargilan ak uzere serbest birakilmama karar verilmesini talep ediyorun~:!li:e:~r~;;::.J"':'l'f':'k'

tf~~!)l ,;~~;~~~::~;I!. '~~;~?l

ff ;C~!li /'1'/ ", '" ~ ":'-2/3

fl ~t+l~\';k;..~ U, ~;i ~~ j ,

Ii ", ", /' " '1 ,/ ',-r.-~ ~~ (, '. p~ I

,i "1>;\:,," ':::-,,.,

T.C. iSTANBUL 11. AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK. 250. MADDESi iLE GOREVLi)"

Sorgu No : 2009175 () \0

11 \J

'"')

,/

Slipheliye 23/07/2009 tarihli savcihk ifadesi okundu, SORULDU: Dcgrudur bana aittir dedi.

SUPHEL YAKUT AKSOY VEKiLi AV. HAKAN AKSOY: Muvekkilimin savunmasma aynen katihyorum. Muvekkilim suca konu oldugu belirtilen ve arkadaslan ile kaldigi evde bulundugu belirtilen dokumanlarla hicbir ilgisi yoktur. Bu dokumanlar kendisine ait bilgisayarda bulunmamistrr. Evde aramanm yapildig: hafta sonu canakkalede ailesinin yanmda izindeyken cagnldigrru duyunca hemen birligine katilmisnr. Ve savcihkca cagnlana kadarda yine cahsmaya devam etmistir. Cumhuriyet Savciligr tarafmdanda yagnldlgmda da gelip ifade vermistir, Dolayist ile kacma tehlikesi ve delilleri karartrnasi soz konusu degildir.Orgiitsel dokumanlann bulundugu evde son bir aydir olmak iizere kalmaktadir. Aynca yasadisi bir olusuma veya orgutsel toplantilara katilmasi soz konusu degildir. Tiim bu hususlar dikkate almarak oncelikle bihakkm serbest btrakilmasma , mumkun olrnadigi takdirde hakkinda tedbir uygulanmak suretiyle serbest brrakilmasma karar verilmesini talep ediyorum dedi.

GEREGi DUSUNULDU:

1- Supheliler BURAK DUZALAN ve YAKUT AKSOY'un mevcut delil durumu, uzerine atih suclann niteligi, suphelinin bu suclan isledigine dair kuvvetli sue suphesini olusturan olgulann bulunmasi goz onune almarak CMK 100 ve devami maddeleri uyannca TUTUKLANMALARINA,

2 - Haklannda yeteri kadar tutuklama muzekkeresi duzenlenip infazi rein

C.Savc1hgma gonderilmesine,

3 - Suphelilerin tutuklandigmm C.Savclhgll1ca yakmlarma bildirilmesine, 4 - Evrakin geregi icin C. Savcihgina gonderilmesine.

5 - Dair, evrak uzerinden yapilan inceleme sonucunda itirazt kabil olmak iizere karar verildi. 23/07/2009

SiiPHELi BURAK DiizAI,AN VEKtLf A V. MUHStN r&~tf.c;tiK;

SUPHELi BURAK DUZALAN VEKiLi A V. FERHA " LKO<;:

SUPHELi YAKUT AKSOY:

SiiPHEL YAKUT AKSOY vmctr.t AV. HA~KSOY:

3/3

T.C.

iSTANBUL

CUMHURivET BASSAVCIlIGI (CMK.'nm 250. Maddesi ile Vetkili BolUmu)

Sorusturma No : 2009 / 15 ~

Sorgu No : 200,9 /:),-

TUTUKLANAN SANIKLARIN TUTUKLANDIKLARINI BilOiRMEK iSTEOiKlERi KiSilER VE AORESlER

~OPHELiNiN ADI SOYADI: 'tHer}?" lI(soy / flv~ft lUi clr:r1.40/ (2ffe.~ ADRESi : ~e,(j~'11 k".,...,._ ,6,·IrJ/.~""-L{ ~ I)k..,~w"",

iMZA

~OPHELiNiN ADI SOYADI: RJ))..At( /:)(/vrcA-N , 1: J Ie. J j A

I.ITV I ~ a t7' A-t/ t5U (e.M.c...

ADREsi : b,·/o,tYMal /:J/eIlf(jO/{/<v.

~OPHELiNiN ADI SOYADI :

ADRESi

v

iMZA

~OPHELiNiN ADI SOYADI :

ADRESi

iMZA

~OPHELiNiN ADI SOYADI :

ADRESi

iMZA

a) Bildirmek istedigi kisi ve adresi sorularak tespit edilecek

b) Santk isim ve adres bilmiyorsa (Tutuklandtgtnin teblig icin isim ve adres bildirmedi) yazzlacak.

T.C.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET BASS_A VCILIGI

(CMK. 250. maddesi lIe Gorevli)

Sorusturma No : 2009/1570

23107/2009

. ~ .

ISTANBUL 11. AGIR CEZA MAHKEMESI

.. . .

NOBETCI HAKIM~IGI'NE

(CMK. 250. maddesi lIe Gorevli)

Asagida kimlik bilgileri ve suclan yazih bulunan Siiphelilerin ilgili sevk maddeleri uyannca,

Sucun vasif ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suca dair yasada yazih cezanm iist haddi dikkate almarak tutuklanmalanna,

Evrakin ikmali icin iadesine

Karar verilmesi kamu adma talep ve evrak tevdii olunur.

/I

.. I \

SUL~YMf ~ VAN

?/.341 I

m~yet ST"1S1 /

,~/ ;'

Sorusturma evraki ile birlikte mevcutlu gonderilmis olup, sorgusunun yapllara~ct&-~

md.ye gore tu~~lanmasl talep edilen siiphelilerin kimlik ve sue bilgileri; I

1- BURAK DUZALAN

• •• • 00 ••

IBRAHIM ~INASI ve GONUL'den olma

29/08/1986 dogumlu.

.' ..

Sue : Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

SU9 Tarihi : 18/07/2009

Magdur/Miisteki : -

2- YAKUT AKSOY HASAN ve PENBE'den olma 31/10/1986 dogumlu,

.. ..

SU9 : Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma

SU9 Tarihi : 18/07/2009

Magdur/Miisteki : -