You are on page 1of 10

H~ZMjETE QZEl

1\ 1····~

ToCo

DEN~Z KUWETlER~ KOMUTANUG~ GDlCUK MERKEZ KOMUTANUG~ GDlCUKlKOCAEU

~DA

28 Ternrnuz 2009

KONU : Diillrp/Celb~r RaporlJlo

GDlCUK ASKER HASTANES~ BA~TAB~PUG~NE

~lG~ : lstanbul Curnhuriyet BaJ~~©IvlCl~lglmn 27 Temmur 2009 ~©lr~Ih~~ ve SOL No: 2009/~ 570 ~©lYI,lu y©lZI~I,

lstanbul Cumhuriyet B©I~~©IVICI~lgllfllil ~~!-lI~ y©lZI~1 !-lIeneg~ 27 Ternrnuz 2009 tarihinde GolilC,mr( iMerl\:ez KomlJl~©Iil~lgllfld©l !-lIe~ilCi !-lIoze~im ©I~~ln©l annan Dz,Tgm, Tank AYABAKAN (200a'~li398)

!-lIoze~im attmdan ~IIk©ln~©IIC©lglild©lil gerelk~i mueyeneslnln yaprl k uzenlenecek

raporumm KOm!Jl~©ln~lglmlz©l !-lIoilder~~me~~ili;

Deniz Piyade ALBA Y GO~lCiJJlk Merlkez Komutsm

Ndb, ~Y\(rt~

colJN~ \\J ~v~

8- r\J2~cjQ/~

T.C.

ISTANBUL CUMHURIYET BASSA VCILIGI (CMK. 250 MADDE ILE YETKILI)

SORUSTURMA NO:200911570

TUTUKLU is/ GUNLU 27.07.2009

MERKEZ KOMUTANLIGINA GOLCUK

Cumhuriyet Bassavciligirmzm (CMK 250 SMY) 200911570 sayili sorusturmasi kapsammda, 18.07.2009 tarihinde baslatilan calismalarla ilgiIi olarak, Yuzbasilar Mahallesi Istiklal Cad. No:40 Paksan Apt. D:6 Degirmendere/GOLCUK saYII adresinde arama yapilan;

Tank AYABAKAN (T.C.41587390108) Saban ve Nevin oglu Malatya Yesilyurt Yakmca nufusuna kaYlth1986 Kayseri dogumlu sahsm "Teriir Orgiitiine Uye Olmak" suphesi ile ilgili ifadesi alinacagmdan adr gecen sahsm gozaltina almarak 28.07.2009 sah giinii saat:l0:00' da Cumhuriyet Bassavcihgmuzda (CMK 250 SMY) (istanbul Cumhuriyet Bassavcihgi Besiktas/ istanbul) hazir buIunduruImasmm temini

Rica olunur.

Siiley is tan

T.e.

iSTANBUL CUMHURiYET BASSA VCILIGI (CMK'mn 250. Maddesi ile Yetkili Birimi)

SORUSTURMA NO:2009/1570

27/07/2009

EMNiYET GENEL MlmURLUGU

(Kacakcihk Ve Organize Suclarla Miicadele Daire Baskanhgi)

Cumhuriyet Bassavciligmuz (CMK 250. SMY) tarafindan Sorusturma No: 200911570 sayisma istinaden yurutulen sorusturmada;

01-Muharrem DiN(::ER (T.C.NO:12805225038) Ankara Nalhhan Beycik nufusuna kayrtli Mehmet-Aysel oglu Nalhhan 19.07.1984 dogumlu

02-ismail KAHYAOGLU (TC.NO:12589704354) Aydin Yenipazar Yeni nufusuna kayrth Mehmet-Gulay oglu Yenipazar 09.09.1981 dogumlu

03-Eren SENTURK (TC.NO:72931035000) Zonguldak Merkez Inagzi nufusuna kayrtli Yunus-Nermin oglu Zonguldak 25.04.1981 dogumlu

04-Faruk AKIN (T.C.NO:13195846254) Bursa Karacabey Ismetpasa nufusuna kayith FaikHayriye oglu Karacabey 09.01.1986 dogumlu

05-Sinan Efe NOYAN (TC.NO:10267413284) Adana Seyhan Doseme nufusuna kayrtli Muzaffer-Ayse oglu Adana 04.04.1985 dogumlu

06-Alperen ERDOGAN (TC.NO:33854096660) Mardin Savur Pinardere nufusuna kayrtli Mehmet-Munure oglu Erzurum 23.06.1985 dogumlu

07-Yakut AKSOY (T.C.NO:15934820372) Canakkale Merkez Barbaros nufusuna kayrth

Hasan-Penbe oglu Canakkale 31.10.1986 dogumlu ,

OS-Burak DtrZALAN (TC.NO:11039581750) Izmir Odemis Inonu nufusuna kayith Ibrahim Sinasi-Gonul oglu Izrnir 29.08.1986 dogumlu

09-Sezgin DEMiREL (TC.NO:26380468_568) Canakkale Gelibolu Kurucesrne nufusuna kayitli Cevat-Sema oglu istanbul 09.10.1985 doguinlu

lO-Onur Can YILMAZ (T.C.NO:19583462716) Malatya Arguvan KIZlk nufusuna kayith Abdullah-Gulsen oglu Ankara 11.02.1985 dogumlu

ll-Levent (::AKIN (TC.NO:32893694622) Siirt Merkez Ban nufusuna kayith Ali IhsanNaciye oglu Siirt 01.01.1979 dogurnlu

12-Burak OZKAN (TC.NO:35680856944) Kocaeli Golcuk Yeni nufusuna kayitlr IsmetSema oglu lzmit 28.02.1985 dogumlu

l3-Ali Seyhur GtrCLtr (T.C.NO: 19495224556) Afyonkarahisar Dinar Karabedir nufusuna kayrtli Seydi-Huriye oglu Dinar 11.11.1984 dogumlu

14-0guzhan Bilge SAGLAM (T.C.NO:33550147222) Burdur Merkez Kozluca saray nufusuna kayitli Mehrnet-Serife oglu 05.04.1985 dogumlu

15-Koray KEMiKSiZ (TC.N0:41104944074) Samsun Carsarnba Cerciler nufusuna kayitli Mustafa-Hatice oglu Samsun 11.02.1986 dogumlu

16- Ziilfii Serhad ONEN (TC.N0:48595914746) Duzce Akcakoca Haciyusuflar nufusuna kayith Ahmet-Nazh oglu istanbul 20.10.1986 dogumlu

16-Melih AKDAG (TC.NO:20305434348) Aydin Nazilli Cumhuriyet nufusuna kayith Emin-Samiye oglu Istanbul/Kadikoy 24.08.1986 dogumlu

17-AnIl DEMiRAG (TC.NO:13342116506) Ankara Elrnadag Yenimahalle nufusuna kayitli Kazim- Fatma oglu Ankara 29.03.1986 dogumlu

1

IS-Ufnk KIRAY (T.C.NO:22543586094) Canakkale Biga Sansivat nufusuna kayrth Bahaeddin~Sevim oglu Biga 10.06.1985 dogumlu9" I9-Ismail TASKIN (T.C.NO:37906088078) Canakkale Merkez Barbaros nufusuna kaYltllfi Mehmet Yasar-Macide oglu Canakkale 12.10.1985 dogumlu' 'j 20-Ban~ YAVUZ (T.C.N0:41608712896) Kutahya Emet Orencik nufusuna kayrth IbrahimFatma oglu Iskenderun 09.03.1986 dogumlu

21-Tank AYABAKAN (T.C.NO:41587390108) Malatya Yesilyurt Yakmca nufusuna kayith Saban-Nevin oglu Kayseri 26.04.1986 dogumlu ve

22-ilimiz Kadikoy il~esi Rasim Pasa Mahallesi Celal Muhtar Sokak Kutlu Apartmam No:l/3 sayih adres.

Yukanda isimleri yer alan supheli salus ve adresten el konulan dijital malzemelerin

s;oziimtintin yapilarak rapor haline getirilmesi icin; -255339 sicil sayili Komiser Bekir PEKER,

-255357 sicil sayih Komiser Isa AKYUZ,

-260292 sicil sayili Komiser Muhammed BAGDAT,

-157941 sicil sayili Polis Memuru Mustafa KA TIRCI,

-158844 sicil sayili Polis Memuru Huseyin AKDOGAN,

-160440 sicil sayili Polis Memuru Zafer ERBA Y ve

-240542 sicil sayili Polis Memuru Gokmen Alp GURTURK isimli gorevlilerin dijital

medyalar tizerinde inceleme yapmak iizere BiLiRKiSi olarak 3 (U~) ay siire ile gorevlendirilmelerine,

224282 sicil sayili Baskorniser Ahmet UGURLU, 254801 sicil sayili Komiser Zafer KETENCI, 255384 sicil sayih Komiser Salih YILMAZOGLU, 255381 sicil sayili Komiser Salih TUNA,

260244 sicil sayili Komiser Murat SOLAK

272315 sicil sayili Komiser Yardimcisi Huseyin KO<;::ER, 286677 sicil sayili Komiser Yardimcisi Yalcm OGRETEN ve

136489 sicil sayili Polis Memuru Suat GUREYCAN isimli gorevlilerin, bilirkisiler marifeti ile dijital medyalardan cikartilan dosya ve belgelerin arastinlarak degerlendirilmesi icin gorev lendirilmelerine,

Bilirkisi olarak gorevlendirilen gorevliler tarafmdan yukanda isim listesi bulunan ve sorusturma kapsammda el konulan supheli sahislar ve adreslere ait tum dijital medyalann Istanbul Emniyet Mudurlugu Terorle Mucadele Sube Mudurlugunden elden teslim almarak gerekli incelemelerin yapildiktan soma dtizenlenecek Incelerne ve Degerlendirrne Raporlan ve eklerinin Cumhuriyet Bassavcrhgirrnza gonderilmesi;

Rica olunur.

Siileyman B istanbufl_ / __ u /

- .

\,-

"',

- <." ,~- • ..__--_,~~/

2

Te.

iSTANBUL

CUMHURivET BA~SAVCILIGI (CMK. 'nm 250 Madde He Gorevlr Bolumu]

tv

,~' i

Sayi : 2009/1570 Sorusturma

24/07/2009

iSTANBUL MERKEZ KOMUTANLIGI'NA

Silahli Teror Orgutune uye olmak sucundan sarnk Hasan ve Penbe oglu, 31/10/1986 Canakkale dogumlu, Canakkale / Merkez Barbaros Mahallesi nufusuna kayrtli YAKUT AKSOY (T.e. Kimlik No: 15934820372) istanbul 11. AgIr Ceza Mahkemesinin 23/07/2009 gun ve 2009/75 Dosya sayili tutuklama muzekkeresi ile tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi Mudurlugune sevk edilmis olup,

Adi gecenin tutuklandigmm Yuzbasilar Paksan aptartmam No:40/6 Degirmendere/Golcuk/KOCAELi adresindeki yakmlanna tebligi ile duzenlenecek tcbellug tutanagirun gonderilmesi,

Rica olunur.

Z.K.124979

Yazrsrna Adresi Telefon-Faks

: Crragan Cad. Eski DGM Biriast Besiktas z Istanbul : 0212 227 84 00 - 0212 227 7642

TC.

iSTANBUL

CUMHURivET BA~SAVCILIGI (CMK. "nm 250 Madde He Gorevfi Bolumu]

Sayi : 2009/1570 Sorusturrna

24/07/2009

iSTANBUL MERKEZ KOMUTANLIGI'NA

Silahh Teror Orgutune uye olmak sucundan saruk Ibrahim Sinasi ve Goriul oglu, 29/08/1986 iZMiR dogurnlu, iZMiR/ 6DEMi~ lnonu mahallesi nufusuna kayitli BURAK DUZALAN (T.C. Kimlik No: 11039581750) istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesinin 23/07/2009 gun ve 2009/75 Dosya sayili tutuklama rnuzekkeresi ile tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi Mudurlugune sevk edilmis olup,

Adi gecenin tutuklandigmm istiklal Cad. Yuzbasilar Mahallesi No:60 i<;: kapi No:6 Galcuk/KOCAELi adresindeki yakmlarma tebligi ile duzenleriecek tebellug tutanagmin gonderilmesi,

Rica olunur.

SUleyman istanbul C

Z.K.124979

Yazrsrna Adresi Telefon - Faks

: Ciragan Cad. Eski DGM Binasi Besiktas z lstanbul : 0212 227 84 00 - 02122277642

T.e.

iSTANBUL CUMHuRiYET BA~SA VCILIGINA (CMK.250.MADDE iLE YETKiLi)

DENiz KUVVETLERi KOMUTANLIGI KUZEY DENiz SARA KOMUTANLIGI ASKERi SA VCILIGI'NA

ilgi:24/07/2009 tarih ve 20091 Mutf Yazmiz

24/07/2009

ilgi yazimzla istenilen belgeler kapah zarf icinde ekte sunulmustur, Geregi bilgi ve takdirlerinize arz olunur.

zk:124979

EK: 1 adet kapah zarf

GiZLi

T.C.

DENiz KUWETLERi KOMUTANLIGI KUZEY DENiz SAHA KOMUTANLIGI ASKERi SAVCILIGI KASIMPA$A-iSTANBUL

AS.SAV : 2009/MOtf.

24 TEMMUZ 2009

KONU : soru~turm~~"~

., ~o

i\~

iSTANBUL CUMHURiYET BA$SAVCILlGI'NA

(CMK' NUN 250.Maddesi lIe Yetkili Bolurnu) BE$iKTA$!iSTANBUL

istanbul Emniyet MOdOrlOgO'nce Poyraykoz'de bulunan istek Vakf arazisinde ele gec;irilen mOhimmatlarla ilgili olarak Askeri Savcrhqtrruzda yOrOtOlen sorusturmalarla ilgisi oldugu/olacagl degerlendirilen ve e-posta yolu ile gelen ihbar mektubuna istinaden 13 Temmuz 2009 gOnO Sinan Efe NOYAN, Faruk AKIN ve Alperen ERDOGAN isimli muvazzaf subaylar hakkrnda Bassavcrhqrnca 2009/1570 sorusturma numarasi ile yapilan sorusturmayla ilgili olarak;

1-'---" A

1. Muvazzaf subaylardan Barbaros ME RCAN_ ve Burak OOZAlAN' m sorusturma kapsarnmda" alman ~Jfade __ tu anaklarmm ve tutUKIama

~~.".~-.'.'---

muzekkerelerinin, ~~~'\"

2. Arama srrasinda ele gec;irilen ve askeri malzeme oldugu degerlendirilen patlayrci maddelerin ozelliklerini belirtir ~ksp_!rtiz rc!p-orlarm~

~-

3. Yaprlan sorusturrna kapsarnmda turn muvazzaf subaylann evlerinde yapilan aramalara ili~kin arama tutanaklarmm, ele qecirilen malzeme listelerinin ve inceleme sonucunda sue; muhtevasina sahip olduqu anlasilan beige! krokilerin, (ozellikle ust dOzey komutanlara yonelik olduqu iddia edilen suikast plan I)

Bassavcrlrqmtzca ve Askeri Savcrhqrrmzca yurutulen ve yOrOtolecek olan sorusturrnalann daha sag"kll yOrOtolebilmesi ve sorusturmalar arasrnda kopukluk olmamasi nedenleriyle aynca gizlilik prensibi de dikkate alrnarak Askeri Savcruqrmrzda gorevli De.Me. Cezmi TiRYAKi' ye elden verilmesi hus unu ederim.

As.Hak.Utqrn. :{~, Askeri Savo,Yt1f.

"Il",,}

GiZLi

o

Wi tt';;

!li K~

HizMETE OZEL

T.C.

DENiz KUWETLERi KOMUTANLIGI GOLCOK MERKEZ KOMUTANLIGI GOLCOK/KOCAELi

iDA.

: 8250- -09

23 Temmuz 2009

KONU : Darp Cebir Raporu.

GOLCOK ASKER HASTANESi BA$TABiPLiGiNE

Dz.Tqrn.Yakut AKSOY (2008-1445) Golcuk Merkez Kornutanhqmda gegici gbzetim altrna

ahnmrstrr. Bahse konu personel gbzetim altrndan crkanlacaqmdan gerekli enesinin yapilarak

Darp, Cebir Raporunun Komutannqrrmza bildirilmesini,

Arz ederim.

Alper NIL

Deniz Piyade Albay Golcuk Merkez Komutarn

'1

{1'l"J ?.A-

{

"-./1

I

,_. I l._ - v

)/1

ji- ',,- 1..

HizMETE OZEL [da.Kd.Bcvs.Adnan YAVUZ (186 3401)

HizMETE OZEL

DENiz KUWETLERi KOMUTANLIGI GOLCOK MERKEZ KOMUTANLIGI GOLCOK/KOCAELi

iDA

: 8250-549-09

23 Temmuz 2009

KONU : Darp Cebir Raporu.

GOLCOK ASKER HASTANESi BA$TABiPLiGiNE

Dz.Tqrn. Burak DOZALAN (2008-1387) Golcuk Merkez Komutanllglnda ecici gbzetim altrna almrmstrr. Bahse konu personel gbzaltlndan crkanlacaqmdan gerekli rnuayenesrmn yapilarak

Darp, Cebir Raporunun Kornutanhqrrruza bildirilmesini, \

Arz ederim.

Deniz Piyade Albay Golcuk Merkez Kornutaru

r

05, '" t........ f' A.

....AB/'\ !

HizMETE OZEL lda.Kd.Bcvs.Adnan YAVUZ (1863401)