You are on page 1of 13

Ji1..

ares : 1(ayacfi6i Sof@1(9I[p:7/'13 Sanyerlistan6uC:reC : 02122420531 & (eep): 05322432648

:pal( : 02122713411

'E-MaiC : iifansutCu@!iotmaiC.com

Ji1.. ffi1(P1.'T j1?5.fl't!}.[Sll'TL 1l0QDU

iSTANBUL CUMHURiYET

SAYIN BASSA VCILIGI'NA

SORUSTURMA NO: 2009/1570

.xS..::;:U..;:;,P..;:;,H;::;.;:E;;:.;:L;;:.;:i:;;:::L:,;:E;;:.;:R:..::...,_ __ : Dz. Tgm, Faruk Akin & Dz. Tgm Sinan Efe Noyan & Dz. Tgm Alperen Erdogan

;;.;.M;;;,.;U:;;..;·D;;;;...;;;.;;A=F=iI;;;;...· : Av. Irfan Sutluoglu (Basliktaki adres)

~M:;..:U;;;..:;,· S;;....;:T;.;::;;E:.=;.:K=i : K. H.,

sue VE TARiHi

: Teror orglitli uyesi olma - 15.07.2009

KONUSU : Yalova, Karamurselbey Egitim Komutanhgi, istihbarata

Karst Koyma Sube Mtidurlllgtlnde Dz. Binbasi Serdar Burcuoglu'na Dz. Tegmen Onurcan Yilmaz ve Dz. Tegmen Cagatay AVCI tarafindan teslim edilen 4 farkh eve ait anahtarlarm akibeti ve nitelikleri hususunda arastrrma ve sorusturma yapilmasi, Golcuk il<;e Emniyet Mudurlugu'nun 19.10.2009 Tarih ve B.05.l.EGMAAl. 30.23 Sayih ekleri ile birlikte 9 sayfadan ibaret Yazuun sunulmasi ve Tamgmuz Erol Akkas'rn dinlemesi talebidir.

iZAHI : 1- Vekiledenlerimin gozaltma ahrup tutuklandiklan gunlerde

Istanbul 12. Agir Ceza Mahkemesinin 17.07.2009 Tarih ve 200911570 Sorusturma Sayih Arama Ve Elkoyma Karan dogrultusunda evleri aranan Dz. Tegmen Onurcan Yilmaz ve Dz. Tegmen Cagatay AVCI, aranan evlerini tasidiklan esnada esrarengiz nitelikte anahtarlar ve bunlann anahtarliklann tizerinde Dz. Tegmen Halil Can Akince (Olaydan bir bucuk ay once Dz. Tegmen Faruk Akzn 'in evinden ayrilmis ve gemiye tasinmis, (yani ayrz bir ev tutmamis veya bir eve ctkmamis) oldugundan bu anahtarlar Vekiledenim Dz. Tegmen Faruk Akzn ve Dz. Tegmen Sinan Efe Noyan 'in kaldzklarz eve ait olabilir), Alperen, AmI Demir ve Ozer Balkan adlan yazih 4 farkh evin anahtar grubunu aym yerde ve yan yana olmak uzere bulmuslardir.

2- Dz. Tegmen Onurcan Yilmaz ve Dz. Tegmen Cagatay

A VCI, bunlan Karamurselbey Egitim Komutanhgi, Istihbarata Karst Koyma Sube Mudurlugundc gorevli Dz. Binbasi Serdar Burcuoglu'na tutanak tutulmak suretiyl teslim edilmistir,

.9l.ares : 'l(ayaai6i SOkPl<:,/J{p: 71'B Sanyerlistan6u[

.' 'fer : 02122420531 & (Cep) : 05322432648

:Fat( : 0212 271 34 11

'E-Mai{ : itjansut{u@fwtmaiC.com

.9l. '1ki'l(.9l. rrL5'l2( j!llfJ38{s1irrf./(ioqf./U & M. q1in9{f 90L.9l.'l(oq.UU

3-Vaki olay tarafmnza Dz. Tegmen Onurcan tarafmdan bildirildikten sonra yaptigirruz arastirma sonucunda anahtarlann kesin akibeti ogrenilmemi~tir.

4-i~bu anahtarlar gerek Vekiledenlerime yonelik ve gerekse 15 Temmuz 2009 Tarihinde 155 Ihbar, iem.gov.tr, Bimer ve Milli istihbarat Tcskilati'na e posta ile gonderilen "UYUSTURUCU <;ETESi" bashkh ihbar mektubunda adr gecen kisilere yonelik tertibi yasarna geciren kisilerce yaptmldigi Dz. Tegmen Onurcan Yilmaz ve Dz. Tegmen Cagatay Avcr'rnn evlerinde tertibe uygun diizenek olusturrnak amaciyla veya unutulmak suretiyle brrakildigr su gottirmcz bir durumdur.

Cunku bu anahtarlar, Dz. Tegmen Onurcan Yilmaz ve Dz.

Tegmen Cagatay Avcr'na ait olsaydi; kesinlikle hicbir sekilde bahis konusu etmezler ve Karamiirselbey Egitim Komutanligi, istihbarata Karst Koyma Sube Mudtlrlugune teslim etmezlerdi.

Keza bu anahtarlar, bu evle hie; iliskileri olamayan kisilere aittir. Dolayisiyla bunlar anahtarhklarda adlan yazilan sahislar tarafmdan unutrnus ve birakilmrs olmasi; iistelik dordunun de aym yere, ayn ayn anlarda birakmalan, birakilan yerin bir anahtarhk mahalli olmamasi ve birakmalarmm hicbir anlasilir yam bulunmasi nedeniyle, imkan ve ihtimali yoktur.

o halde tek secenek kahyor: Bu anahtarlar, bunlan olusturan ve bunlarla bu evlere giren veya girmeyi amaclayan ucuncu kisi veya kisilerce birakrlmis veya unutulmus oldugunun kabulu daha akla uygundur.

Gerek Vekiledenlerime ve gerekse Mezkur ihbar Mektubunda sue; isnat edilen kisilere yonelik eylemlerde kullaruldrgi su goturmez bir sekilde belli olan bu anahtarlar; Vekiledenlerime anh sucun bir tertip iiriinii oldugunun cok onemli kamtidrr.

5-i~bu nedenlerle bu anahtarlarm varhgmm tevsiki, anahtarlarm niteligi, anahtarhklarda yazdI isimleri ve teslim ve teselliimiin vaki oldugunun ve daha da onemlisi bu anahtarlann aklbetinin sarahaten anla~Ilmasl icin ivedilikle sorusturma ve arasnrma yaprlmasi zarureti Vardir,

Bunun icin:

a)Karamiirselbey Egitim Komutanligi, istihbarata Karst Koyma Sube Mudurlugunde gorevli Dz. Binbasi Serdar Burcuoglu, Tegmen Onurcan Yilmaz ve Dz. Tegmen Cagatay Avci'nm konu ile (anahtarlarin varliginin tevsiki, anahtarlarzn niteligi, anahtarlzklarda yaztli isimleri ve teslim ve teselliimun vaki oldugunun ve daha da onemlisi bu anahtarlartn akibeti) ilgili yemin tahtmda bilgilerine basvurulmasi,

b )Anahtarlarm teslim anmda olusturulan Teslim Tutanagim ash veya onayh bir suretinin celbi,

35/

· JlLcCres : 1(ayacfi6i Sol@k_/A[p:71r.B Sanyeriistan6uC

'TeC : 02122420531 & (eep): 05322432648

!fat( : 02122713411

'E-fMaiC : itjansutCu@ftotmai(.com

JlLV'U1(JlL'TL.9l!!( i2lf.9l!J{sil'TLiloqDll & sc qilo/EN{; 90LJlL1(OqDll

c )Anahtarlann bulunmasi,

d)Anahtarlann bulunmasi halinde bu anahtarlarm ilgili 06'0

evlerle ilintisinin olup olmadigmm arastrnlmasi,

e )Gerekirse anahtarlan imal eden anahtarcilar nezdinde bunlan kimlerin yaptirdiklannm arastmlmasi, gerektigi dusuncesindeyiz.

6-Aynca 1amk El2lA_~ka§'m Vekiledenlerim Dz. Tgm.

Faruk Akm & Dz. Tgm, Sinan Efe Noyan'm kendilerinin bulunmadigi esnada evlerine bir takim kisilerin giris cikis yaptiklanna iliskin gorgu ve bilgisinin bulundugunu ogrenmi~ bulunuyoruz. 07.12.2009 Tarihinde Golcuk Cumhuriyet Bassavcrhgi'nda tamgmuz dinlenmis ve Faruk ve Sinan'm gozaltma almmadan birkac gun once tarumadigi 3-4 kisinin sirt cantalan ile birlikte eve Vekiledenlerimin evde olmadiklan bir zamanda girdiklerini beyan etmistir, Vekiledenlerim hie kimseye evlerinin anahtarlanru vermemis oldugu gibi 0 gunlerde vekiledenlerimin bilgisi dahilinde ne bir arkadaslan nede hisim-akrabasi evlerine gelmistir ..

ishD nedenlerle haZlr ettHHmizde veva Merkez Mah.

Hurrivet Cad. 75. Y,l Sitesi, A Blok Zemin Kat Degirmendere. GolcuklKocaeli adresinden eel hi va da istinahe voiD He dinlenmesi uygun olacaktir.

7-Vekiledenim Dz. Tegmen Alperen Erdogan'in evinin bulundugu binada baska bir daireye kimligi belirsiz kisilerin girmis olduguna iliskin Golcuk tlge Emniyet Mudiirhigunun, Golcuk Donanma komutanligr Askeri Savcihgma sundugu 19.10.2009 Tarih ve B.05.l.EGMA.41.30.23 Sayih ekleri ile birlikte 9 sayfadan ibaret Yazismm bir suretini sunuyoruz. Mustekinin 05.08.2009 Tarihinde Degirmendere Polis Merkezi Amirligi' nde verdigi ifadede, 14.07.2009 Tarihinde evlerinin kapismm zorlanmak sureti ile acildigi, icerisinin dagitildigi ancak herhangi bir sey calmmadigim beyan etmistir. Eve girildigi tarih, 14.0:;'.2009 yani, ihbar mektubunun geldigi tarihten 1 gun onccsi ve kolluk tarafmdan yap dan aramadan 3 gun once olmasi bizce tesaduften ote bir durumdur. Ayru sekilde, Golcuk Bassavcihgmda dinlenen tamgumzm da, diger vekiledenlerim, Faruk ve Sinan'm gozaltma almmadan birkac gun once tarumadigi 3-4 kisinin sirt cantalan ile birlikte eveJ Vekiledenlerimin evde olmadiklan bir zamanda girdiklerini beyan etmesi kuskulanrruzr arturrrnsnr, Bu nedenle, hem belirttigimiz tamgirmzin dinlenmesi hem de ekte sundugumuz, Golcuk Ilce Emniyet Mudurlttgtmun, Golcuk Donanma komutanligr Askeri Savcihgma sundugu 19.10.2009 Tarih ve B.OS.l.EGMAA1.30.23 Sayih yazisi geregi vaki olaym arastmlmasi gerektigi kanaatindeyiz.

5.l. o/'ll'l(5'1. rrLJU( j!R5.9l11[slIrrLlIoqDu &!M. qlIn~ C;OUl'l(OqDU

5'l.ares : 'l(ayaai6i Sol(gl(:JI{p: 71tJ3 Sanyerdstan6u(

'fer : 0212242 0531 & (eep): 05322432648

!Fai( : 0212 271 34 11

-'£,-f},{ai( : itjansut(u@fwtmaic'com

SONUC VE iSTEK

: Yukanda arz ve izah ettigimiz nedenlerle

a)Yalova Karamurselbey Egitim Komutanligi, Istihbarata Karst Koyma Sube Mudurlugunde Dz. Binbasi Serdar Burcuoglu'na Dz. Tegmen Onurean Yilmaz ve Dz. Tegmen Cagatay A vel tarafmdan teslim edilen 4 farkh eve ait anahtarlarm akibeti ve nitelikleri hususunda arastirrna ve sorusturma yapilmasi,

b )Golctik iIc;e Emniyet Mudurluguntm 19.10.2009 Tarih ve B.05.1.EGMAAIjo.23 SaYlh Yazmm sundugumuz suretinin Dosya i£erigine konulmasl ~ ~l~\.

c)Tamglmlz Erol Akka,?'m hazlr ettigi.mizde veya Merkez Mah. Hiimyet Cad. 75. YzI Sitesi, A Blok Zefr!in Kat Degirmendere. GolciiklKocaeh adresinden eelbi ya da istinabe yolu ile dinlenmesi sayglyla bilvekale talep e

..___--

08.12.' ~1'l'8::::"I"'C::--./

SU-PHELiL R VEKiLi A v Mahmut Guvenc Colakoglu

r.c

GOLCOK KA YMAKAMLIGJ Ilce Emniyet Mudurlugi:

Sayi : B.05.1.EGMAA1.30.23

S.No: 2009-46]

Konu : Sorusturrna

19.10.2009

DONANMA KOMUTANLlGI ASKERi SAVClLIGINA GOLCOK

iIgi : a) 06.08.2009 tarih ve 2009/629 Es.sayili yaziruz

b) 18.082009 tarih ve S.No: 2009-461 sayih yaznruz.

c) 14.10.2009 tarih ve 2009/629 Es(M.U.K.) sayih yazimz,

ilgi (a) sayili yazi ile 14.07.2009 tarihinde Yuzbasilar Mah. Istiklal Cad. Paksan Ap. No:40 D.Dere adresinde lursizhk olaymm olup olmadrgrmn, olrnus ise yapilan islernin ve tahkikat evrakmm bir suretinin gonderilmesi istenmis, ilgi (c) sayih yazi ile evrak tekiden yeniden istenrnis olup;

ilgi (b) sayili yazirmz ile evraka cevap verilerek tahkikat evrakirun bir sureti 18.08.2009 tarihinde gonderilrnis, ancak evrakin bir sureti ilisikte yeniden gonderilmistir,

Bilgilerinize arz ederim.

-: "'''''''' Isa i~~ '\

Ilce Em iyet Muduru 2. Snuf Emniyet MUdLirU

Eki: ( ) Adet Evrak

T.c.

C()LCOK KA YfVIAKAMUGl llce Emniyet I'vHidlirlligli

SAYl : B.OS.1.ECMA.4l.30.23/2009-461 KONU : Sorusturma

18.0!.2009

DONANMA KOMUTANLIGI ASKERi SAYCILIGINA GOLCOK

Ilgi: a) 06.08.2009 tarih ve 2009/629 Esas Nolu yaziruz.

b) 17.08.2009 tarih ve 17.08.2009 tarih ve S.Na: 2009-461 sayrl: yazrrruz

Ilgi sayrh (a) yazi ile 14.07.2009 tarihinde Yuzbasrlar Mah. Istiklal Cad. Paksan Ap. No:40 D.Dere " adresinde hrrsizhk olayinm bildirilip bildirilrnedigi sorulrnustur.

Bahse konu adreste ikamet eden Musteki Emine <::AKIR, 05.08.2009 gUnUsaatl4.00 siralannda polis merkezimi2e mUracaat ederek, kendisinin yurt dI~mda oldugu bi;-sirada kapr kiIidl"ri·i. zoriamak' sureti ile evine . . ge~i~ oldugunu, ~yinden~.hi9b~ili!T~!.T!~lBi~I~i~~KE~rt~!~~~~! veriimi~oldugunu, kaplsma 2arar veren. %hlsaaa ~ahIslardan davac!Ve1iKayetyi oldugunu, uzlasmak i~ll~.iiigiQi.he¥aILet.n.:Li~ti.r..LOIlUjJe ~~i!.t evraki ilgi (b) sayih yazirmz i e 0 cilk C. a~savcillgma~gonderilmi~tir.

--.---------.--------~

Arz ederim.

.~~~

Ilce Emniyet Mudilrti

2. Strnf Emniyet Muduru

1..108/09 Br.M. : A.<::AKIROGLU

.}./08/09 Merk.Amir V. : B.OZE¥

{\

.. _-_.--'

T,e

CC)Le:OK KA '{MAKAMLICil

[lee Emniver i'v1Licilir'IL'rgli-DDere Polis Merkezi Amir-ligi

SA YI : B.OS.l.EGM.4.41 .30.23.461 KONU: Tal1kikat Evrak:

17.08.2009

iL~-::E EMNiYET rv[UDORLOC;ONE

SUC;::UNNUMARASI SUC;::UN NEVi SUC;::VN VERi

SUC;::UN TARIH VE SAA rt SUC;::UNDEUU )UPHELtNiN DURUMU ;)AVACI

: DPM/2009-461 - (Asy~-1274) : MALA ZARAR VERME

: Yuzbasilar Mah. istiklal Cad. No:60 Paksan Ap. Dill D.Dere : 14.07.2009 saat: 11.00

: t fade tutanagi,

: F.B

:K.H.

__________ ___,_: _::;E:..:m=jn:...:e,-",C:;.:_A~K=lR;_:_, L T.e:: 44437919764 Trabzon-Surmene-Gultepe nuf. kay.

Halen Yuzbasrlar Mall. istiklal Cad. No:60 Paksan Ap. Dill D.Dere Adresinde ikamet eder. Hayri-Fethiye kizi, Si.irmcne-25.02.1952dog.

;UPHELi

: F xn.t MECHUL I

)LAYIN QZETi : 05.08.2009 gunu saat: 14.00 siralarmda muracaat eden musteki Emine :AKIR,kendisinin yurt dismda oldugu bir strada kapi kilidini zorlamak sureti ile evine gerilrnis oldugunu, evinden i£Wr sex xalmmadIj~ml ancak kaplY~ zarar verilrnis oldugunu, kapisma zarar veren salus yarda sahislardan davacl ve kayetci oldugunu, uzlasmak isternedigini beyan etrnis olup; Konu ile iIgili tahkikat evraki ikmalen gonderilrnistir.

Evrakm geregi icin G61cUk C_Ba~savcIlIgll1a havalesini arz ederim.

(17 ) Adet Evrak

t'-'\ t~ c.x,; (' \'"

MO~TEl<i [FADE TUTANAGI

iFADE VERENiN T.e. Kimlik Nurnaras:

Ad: ve Soyad:

Baba ve Ana Ad:

Degum Yeri ve Tarihi NUfusa Kaynh Oldugu Yer Ikarnetgah Adresi

Is Veri Adresi

Telefon N umaras:

Meslegi ve Ekonomik Dururnu Medeni Hali ve Cocuk Sayist Ifadenin AlIndlgl Tarih ve Saat Ifadenin Almdrg: Yer

44437919764

Ernine ('AKIR

Hayri-Feth iye SLirlllclle-:25.02.1952 Trabzon-Surmene-C [i ltepe

Yuzbasilar Mah. istiklal Cad. No:60 Paksan Ap. Dill DDere lnci Bufe- 19 Mayis Caddesi No:33 Golcuk

Ev: 4263858 Cep: 533 3543805

Esnaf

Evli-2

05.08.2009 Saat: 14.10

Degirmendere Polis Merkezi Arnirligi Golcuk

CMK'nun 234.maddesi gereIPnce magdurun kimlig] saprandiktan ve kisise] bilgileri ogrenildikten soma; Delillerin toplanmasnu isterne, sorusturmarun gizlilik ve arnacirn bozmamak kosuluyla c.Savclslndan beige ornegi isterne, vekili yoksa baro tarafindan kendisine bir avukat gorevlendirilmesini isterne, CMK 153. maddeye uygun olmak kosuluyla vekili araciyla sorusturma belgelerini vc el konulan ve muhafazaya alrnan esyayi inceletrne, C.Savclslnln kovusturrnaya yer olmadigi yonundeki kararma kanunda yazrh usule gore itiraz hakkmi kullanma haklanrun bulundugu acrkca anlanldi,

MD~TEKi BEVANTNDA: CMK 234. maddesinde yer alan ve tarafima okunan yasal haklanrrn anladrm. Bu asarnada Avukat yardirmndan yararlanmak istemiyorum. Ifaderni kendim verecegirn dedi.

Yukandaki kimlik bilgileri bana aittir ve dogrudur. 24.06.2009 gtinti yurt disina gittim. Giderken esirn Bayram Ali <;::AKIR evde kalrmsti. ~.07.2QQ9 gUnLi evimizin kap's, zorlanmak sureti ile igeriye girilmi§ her ~af daibtIlmlS ancak bir §ey yahnmaml'? Polis eve gelerek inceleme yaprrus ancak esiiri polis rnerkezine gelerek mUracaat etmernis. Mtiracaat etmesinin gerektigini bilmiyormus, Evimiz hirsrzhga karst sigortahdir. Evimizden bir sey calmmarms ancak iceri ginnek icin kaprrnn kilidi zorlanmca kilit zarar gormus. Ben yurt disindan 25.07.2009 gtinti dondum, Daire giris kaprsirun kilidini kirmak sureti ile mala zarar veren sahis yada sahislardan davaci ve sikayetciyim, Uzlasmak isterniyorurn. Derdi.

CMK 234.maddedeki islernler yerine getirilmekle tutanak icerigi rnagdur tarafrndan okundu, birlikte imza altma ahndi, 05.08.2009 Saat: 14.20

iFADEVi ALAN

iF ADEyi V AZAN

MOOAFii

IFADE VEREN

,/\ I ,I i </

Atilla 9/AI\I;ROG~p

PiO'iS. ~e(UJ1J!

" 'I J. '1. r

/ / I, - ,,' ,,'

. \

/Istemedli.

\. \ .\ \.1 ,!

Emine <;::A,-fIR

, MLi~tel<Ji ',

( . \

\,' ':,: if I., \

'. ".'\ 1 \

" ", \ - .

'"'- '.

'i

JLiS BIRtj\li f T{'" 1',[0

'J.-; .

~UC YEP]

~ ,

SU(:1.Jd ADR.ESl

.................... " , .. , , , , , , , .

:.,.~ " ;: .: .. ;::-~ ' .. ' ,. ," "., .. ,., ,,, .. , .' .. ,., : ,,,., ,.' .. ,."" .. ''','' , ~ ::::~:: :":" :;17 J f.

., , ~ ,' .. , ,-~ " :'.~- , , ,." .. , , " " " .. , , ,....... u """'( -1

., , ,' , .. , , , .. , , ,., .. ,', """

SU~ YONTE1\fI : '" . .'.: "; " '.:". " " : , " " ..

SU<;DN TAR. VE SAATI : : : .. : ."'. .. :; ; : "./ E: .. ::.:.: ,.

MU~TEKiNThr

i\DI VE SO YADI : :'~:.,:;'~'.(. :.:>;( '.:...-. ,0; :::,. i ·" • .. ·,,· ..

BAB,I\ - ANNE ,I\DI : -: '.: :--.:- :, .. .;«. ,.; .<_.: .';:-._. :', , , , .

DOGUM YERi VE TAR. : ,:.;.".;.':, .. :.; :.-,: .. / ~ ; , , .

NUFUSU KA YITLI OLDUGU -

., ~~{~t~:O:~,);:,:;Z:::::::::: ·~~~~3.~t~.DP; .. ,:;i:~,::.>.; .. :~~f~~?ro.;':;:::;;:~!:':~.·:i·i.: •• ~.::.··:,.:.·· •.• ·

.. ,~~ ;, (~ .....• ..:':.:1 i:i'~·~: ;-"'~: ~ . ;...'~ ' .. -;. . ..:.....: - .. ~~._~ .;::;~ : '. : L:.·~:.._;~ ~~ ~~- ..• ?.;-;. .. .1 " . , .

is ADREs1

.. : .. "0 0: .. "E' • y' • '0': oN' ••••••• : : ••• ·.~c:~; : .. ~ ,~ ··i:~·!~ .. ~;,' .. ~ ')" ', .. ) '.;.:. ·~,~~i ~~ .. '/.~ '; '}' .. "1: ~~'~~?' . ',~ .. ~: .. ~ .. ,.~.,~. :.:~'._.':~:.~,' " ,~; , : .. ~~f·~· ~ i.

GIRlS YERI V TEMI. .,.. ,,, ,,I ; , 1 l · ••• , .. ,:, , ,_., , '_ / _~ ..

. !.\,d.::.?/;~;//~~' .:-;~_i.,;.-~/:;, •• ,;.,X .' .. : ..

7Jl\, E E DiLEN sue «r / ...

LD E , ALETI: ~ ..

SDPHELi SARIS B1LG1s1 : t;:A7:--. ~ .

<;ALWAN ESYA B1LGis1 : I-r;l!-, ~ .

Go. " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .

.,

.........................................................................................................................

.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ~ " . , .

.........................................................................................................................

.......................... .

'" .

MADDiZARAR

.........................................................................................................................

aLA Y YERiNiN SIGOR T ASI: V AR ( ;..') YOK ( )

1~ bu tutanak olay yerinde tanzirn edilerek birlikte imzalanrmstir. ,.{ . ./ ... ~./../.::-./:>~' Saat : ... .9../ .. 7.: ..

7

\;. . - l. .. " ~'\..., \

'l"'~'~ .. ' l' \_

n I.,!j

" .. J .. : .. /.'. P,ohs Mernuru '. iii'\ J' I

\ f{,' -' /

-'!~ i /

t: .... _ I

T.C.

[ [" ILl CrI

i~' L-.!, [. l-

,,_, ; _~_:=-. I L

" ...

... ,",.,: ... : .

; ,' .• ,'i , .

. .. i .-'

,(/<.:' '~'--'

"L._. _ . ...1 •• j '/;'

__ -....!._.J .. ~ : "",',.:....;.. ". ::;.:-,L-2'J- ~ !

Olavin Tarihi Vc Santi

lnce Ierne '{ apilacak Y erin

Z llyedi/t~ leteni/Sorumlusunun ACLk Kin:lia:i

T.C.Kimlik Nurnaras1:

1.;-- / / I '..J"1 )" c:

Ach Sovad:

---------

.. ;l::;'~-{f."/I?£'~ l'~' ;;~ .: (j~ . ;'/t..~. -:

. ! ~'

Baba ',ie Ana Adi

... /- i

f-:::,:4V (J

Dozurn Yeri ve Tarihi

Nl.lfusa Kavith Olduftu Yer

Y 1 d h ld 1 1 '""> / j ',' " fl:_

ukan a adresi vazih ma a e meycana geien . L:"'Jd<2.,,\ 1'7'-')/1-V. sucunun

Sorusturulmasi kapsarnmda 391k kirnligi yazili ohm olay jeri konut/isyeri/arac/karnuya acik olmayan kapali yerin zilyedi/isleteni/sorumlusuna, 5237 sayih TUrk Ceza Kanununun 26'ncl maddesinin 2'nc1 fikrasi geregince riza gostermesi halinde sucun aydinlanlmasma yonelik clay yerinin tamarnuu ve mustemilatmi kapsayacak sekilde iz, ernare ve delil etmek, elele edilen delillerin koruma altina alinarak sorusturmada degerlendirrnek uzere adli mercilere tevdiini saglamak amaciyla incelerne ve delil arastrrmasi yaptlacag: ve nza gosterrnek zorunda olmadigt hususunda bilgi verilerek adi gecenin soz I .. -nusu incelemenin amac ve kapsarrurn anlayarak tamamen hiir iradesiyle nza gosterdigini ve incelerneyi .'llep ettigini beyan etmesi uzerine;

Yapilacak islernlere esas 011118k uzere dururnun tespiti [yin mahallinde tanzim edilen is bu tutanak

sagida ismi yazih kisilerce .okunup dogrulugu anlasildiktan soma alti birlikte imzalanrmsnr. :iZL_

.. .17./. .1.)),.12009 - Saat: : 20'

~/~'Af d ,flj/V/JEt

_ J I I r_

rusturma Islernini Yuruten 'imin Gorevlisi

. J /

/t-j /11rJ--f~I'{.( /

t~1

Gtirevli

,do f/l~.J''''

)!:_t

~"'"

i y

... .,;.

-;'- . ....;.,

(l..-'.,

v

<.

I

'Z ~.

'\:

..... .",

"'--

,~.-I

b

o

-,

l~· .'_ .]

r__''''''''---- .--_~---:.--:.-

, I

I

<,

j

...

,~.

i
~) " I !
-~ I
:;-- !
t;- .~ I
~
" " I J
::: r-;
y I 1
'-£
<!. I .__
>;: "- ,
-,_:_
_- ~
I 1/ "
z» <I
i
,._,
" -
_,
~.
~
- .
t
IG
;.>
'>
.;.,
r'
.i
c,,,--
r-
To
.r
~-,'
p
<,
) '. ;.

"_',

,

"'-

.s: .

rr: , '

r=

,.' -J

r v

\ ,

4 \

/ /

/ j

~J

I

P);..RR A_NAl-ITA~

OSJJ1flJl ARI I

Cumhuriyei Cd. H. Yuce! Sk. ~jo 3 !

T81.(0262) 426 91 98 D.Dere!GbLCGK

i Gblcuk VD. 18.6 BS3 G2<J 90 :

I I

c_ --'t(~-:i r N lLT ;zJ:-li?; j_~{_ f f:' RA

• 1 \., .\ \

Sayrn , d"1Ir~ "C' }..\ r'~ r:', It \'~" \ \

ts~JL_k~ 1, ·~~J(Jc.'\ ( /t)~ L/o/I '/

\ j)~~~\. r V\.(\£,. ,:,,<,J.p~~. _I

MO~teri V.Oairesi: .

Seri

FV

ll88l0

irsaliye No :

TClrih

Vergi Kimlil{ No:

No MAL VEYA HizMETiN CiNSi MiKTARI FiYATI TUTARI
\ (
1 .J( ~¥-\ .,~-L\ I,~ i .\)-0q~l '\.t I i hO,c!JO
2 ilL i -+ 10\u\ '-!chS i
I-- /
3
4 / /
5 / /
r
6 A R.1i ANA-BiTAR I
7 OS~Tn}1 ~tf! I
8 Tel.(0262) 426 9't 98 D -. 'Itt:; ,-". ,u.u I
~ereIG6LCOK
9 tlf~oV1_'~09 ov_+ I
.
10
-. {
11'
12
13
yalrilZi\/-J . r~'~ tI.:-yrs.f; TOPLAM 661C00
...... . ..../'\/ ...... \J.. ............... L ............. ' ·.·1·
, , 'r..." I J~bu Falura MaJlyt:! Sak.anh~I'mn 215 Sen No1u G~jlr Vergisi Genel Tebftgi ile 21.12.1998 gUl1u ve 48633 say!h gene!geSi ve 5362 say,h E.s:naf ve Saoatkar\aJ f( fJlr)1 Meslek KuruJ~la(l Kanun~'nun 60. maddesi geregince Turkiye Esnel ve Sanatkaflan xorueoeresvoramca basl1f1lmJ~lIr. Her hakkr mahfuzdur. 5362 ~\ .m"l] saYlh Kanuna labi ve basil usulde ver9~endirjlen mlikeUeJler arauooen yapuan lahsilallarOa sacece bu Iatura ku/Jamllr. Bu falLJraYI yelkisiz olarak basen. .~.... ba~Hlran veya 'o,okopi yaluyla IYCgaJiarak kuiJananJar hakkmda Turk Ceza Kilnunu ve VUK'nun J59/l:r2 maddesl hukumler; geregince kov~lurma yap"I!.

Basrrn Yeri: Turkiye Esnaf ve Sanatkarlan KDnfederasyonu tarafrndan oasrmrnusnr. 2007

44437919764

-_ .. -.!.. .•... -_.*._ ... __ ..

EMiNE

HAYRi

) ;.

SORMENE

CULTEI'E I<OYO

CEVDET CORSOY V.H.K.i.

()

,

~

t

.. _