You are on page 1of 6

TC.

iSTANBUL

CUMHURivET BA~SAVCILIGI (CMK. 'mn 250 Madde He Gorevfi Boltimu]

Sayi : 2009/ 1570 Sorusturma

29/07/2009

iSTANBUL MERKEZ KOMUTANLIGI'NA

Silahli Teror Orgutune uye olmak sucundan saruk ~ABAN ve NEViN oglu, 26/04/1986 Kayseri dogurnlu, Malatya / Yesilyurt Yakmca mah./ kay. nufusuna kayith TARIK AVABAKAN (T.e. Kimlik No: 41587390108) istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesinin 28/07/2009 gun ve 2009/78 Dosya sayih tutuklama muzekkeresi ile tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi Mudurlugune sevk edilmis olup,

Adi gecenin tutuklandigirun Hava lojmanlan 31/7 Tasdelerr/ Cekmekoy /iSTANBUL adresindeki yakmlarma tebligi ile duzenleriecek tebellug tutanaginm gonderilmesi,

Rica olunur.

Z.K.124979

Yazisma Adresi Telefon - Faks

: Ciragan Cad. Eski DGM Binasi Besiktasy Istanbul : 0212 227 84 00 - 0212 227 76 42

T.C. iSTANBUL

13. AGIR CEZA MAHKEMESi BE~iKTA~ 1 iSTANBUL

TUTUKlAMA MUZEKKERESi

Tutuklama karanru veren Mahkeme : iST. 13. AGIR CEZA MAHKEMESi

Sorgu Numarasi : 2009/78

C.Bal?savclhgl sorusturrna numarasi : 2009/1570

SANIGIN:

T.C . Kimlik nurnarast

: 41587390108

Adi ve Soyadi : TARiK AYABAKAN

Baba Adl : ~ABAN

Anne Ad: : NEViN

Doqurn yeri : 26.04.1986

Doqurn Tarihi (gun, ay , YII):

NUFUSA KAYITLI OlDUGU YER,

il : MAlATYA

iU;E : vssu, YURT

MAH/KOY : YAKINCA

cu.r NO : 23

AilE SIRA NO : 157

SIRA NO

ADRES VE TElEFONU

iKAMETGAHi : Golcuk Ordu evinde ikamet eder.

SANIGA iSNAT OlUNAN Fiil SUe TARiHi (gun, ay, YII) SUe VERi

FiiliN KANUNA BAGlANDIGI

: Silahh teror orqutune uye olmak 18.07.2009

: istanbul

MADDElER TUTUKlAMA SEBEBi

: TCK. 31412

.Atrh sucunu il?ledigi konusundaki kuvvetli suphe nedenlerinin var olrnasr, ele gelfen beige ve dokurnanlar ile lcerlklerl, atrh sucun CMK nun 100/3. maddesindeki suclardan olusu da dikkate almarak,eylemin kanunda onqorulen ezasrrun alt ve

ust srrurlan goz onunde bulundurul k adli kontrol

uyqularnast yetersiz kalacaqmdan, K 100 ve 101.

maddesi hukrnune gore yukanda y 2.J 1 sebeplerden dolayi tutuklanmasma karar verilr l~r olan supheli

" ~1 . '.

nin tutuklanrnast icin muzekker(}qj;f. 28 . .7.2099

/ ','-1):" _ ~(''''l :-5~;;·~,-" "q;,:; ~';F

tV\ ~\"i.o...Q,~ .... e, \ \_ ~Q.S\i"n 21cltnl>",i.;."·.J:l' '\.~~. ~,'

D ~~ ~ ","_.;;'J., '1:-~.' '.:r.;

e_.,,' ... ~\LJd-1 G- -/'.~,_) Kl.-3.·.-4952

''1 Jk5~ \ Lf f Ifl - '-,'.

rv. 0 ''1a. f~)6l vf LJt ·Y·

___ l. ~<~

\

T.C. iSTANBUL

13. AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK. 250. MADDESi iLE GOREVLi) iF ADE SORGU ZAPTr

SORGU NO : 2009178 SORU~TURMA NO:200911570

HAKiM: GOKMEN DEMiRCAN -34952

KATip: NUR KUR<;::ENLi - 95534

Silahh teror orgutune uye olmak sucundan supheli T ARIK A Y ABAKAN hakkinda istanbul (CMK. 250. maddesi ire Gorevli)C. Bassavciligmm 28/07/2009 tarih ve 200911570 sorusturrna sayih yazilanyla birlikte tutuklama istemiyle mevcutlu olarak gonderilen supheli huzura almdi, kimlik bilgilerinin tespitine gecildi.

Supheli mudaf A v. Buckun Canatik hazir huzurdaki yerine almdi Suphelinin kimliginin tespitine gecildi

~DPHELi :TARIK A YABAKAN, Saban ve Nevin oglu, 26/0411986 KA YSERi

dogurnlu, MALA TY A, YE~iL YURT, Yakinca mah/koy nufusunda kayitli. Golcuk Ordu evinde ikamet eder, Bekar, Deniz Subayi ( Tegmen), Harp Okulu mezunu , beyaruna gore sabikasiz, TC Kimlik No: 41587390108.

istanbul C. Bassavcihgmin yazisi okundu, musnet sucu anlatildi. CMK 'nun 147.maddesi uyannca yasal haklan hanrlatildr.

Supheli yasal haklanru bildigini , mudafinin oldugunu, savunma yapacagirn belirtmekle atih suctan sorgu ve savunmasinm tespitine gecildi

~DPHELi SORGU VE SA VUNMASINDA: Suclamalan kabul etmiyorum, benim hicbir teror orgutu ile baglantim yoktur, ben bir yildir Deniz Tegmeni olarak cahsiyorum, ben mezun olduktan bir sure soma ayrn donern mezun oldugurnuz Halik Mehmet ve Yakup Aksoy ile birlikte Degirrnendere 'de Rakicoglu 'da kalmaya basladik, yaklasik 6 ay bu sekilde kaldirn, Halik'in istanbul 'a tayini cikmasi uzerine Yakup, Alperen ve Burak'rn kaldigi tasmmak icin karar verrnisti, biz ikimiz Alperen'in yanma tasinmak icin anlasmisnk, Alperen ve Burak evlerinde misafir olarak kalmama musaade ettiler, toplam 6 hafta kalacaktim, benim gorev yerim Marmaris olarak belirlenmisti, 7 Agustos'ta ilisigimi kesecektim, kalmami kabul ettiler , bu sekilde 15 Haziran 2009 tarihinden itibaren ben Yakup, Alperen ve Burak'la Parksan isimli adreste birlikte kalmaya basladik. 17.07.2009 tarihinde babamin oturdugu istanbul Cekrnece koyundeki eve gittim, babamda halen gorevde olan Havaci Assubaydir. Parksan apartmarnnda kaldigrrmz daire 3 oda bir salondan ibaretti, ben salon kisimmda kaliyordum. Bir cekyati kullanryordum, cevresinde esyalanrn vardi. Evinde baska bir yerinde bana ait esya yoktu, bu nedenle suclamalan kabul etmiyorum. Aramada ele gectigi anlasilan flas bellek bana ait degildir. Benim f1a~ bellegim mor renkli Kingston marka idi. Ancak ben 17.07.2009 tarihinde istanbul 'a elirken yaruma aliill~tlm, a en e ·stanbul'dadu. Ben teverrt-P'ekta~~l\7IticalurEvrak¥~~'t(S ,£.':' ;~(i~ilen tariu11lyoh1l11, enim Burak ile Alpereri' Ie kaldrgim evi kimin tuttJtilj'mI (~r,,%yt. kim odedigini bi iyorum, ancak ben Burak 'a bir aylik kira karsihgi 15,o'!fl: ¥'.~: 'Stwl's!nmll1 hicbirisi ile i im yoktur, aramalarda ele gecen sue unsuru olan ~eYI~·I;·~· b 19'im yo!<tur ve bana ait degild I _ \an, I ve F aruk Akm ' I ayn I donern I un "JlItlri_!i'; 0' (a~lf~m, bu k isileri 11

SORGU NO: 2009178

S.2

kaldigi evi bilmiyorum, bu kisilerle ilgili sorusturma yaprldigrru basindan duydum. Ben hafta ici mesai saati disinda bu evde kaldirn, hafta sonlan ile lstanbul'a ailemin yarunda kahyordum. Ben C. Savciligma da ifade verdim, 0 ifadelerim de dogrudur, dedi.

Supheli rnudafi Av. Buckun Canatik'den soruldu: suphelinin savunmalanna

katiliyorum, sorusturmadan anladigmuz kadan ile ele gecen bir flas bellek vardir iceriginde ise nerede ise bir orgut liderinin bilebilecegi kadar bilgi vardir, muvekkilim aramadan once istanbul 'a gelmistir icerisinde bu tip bilgiler flas bellegi yamnda goturrnemesi dusunulemez , bu nedenle oncelikle ele gecen flas bellek muvekkilime ait degildir, iceriginde de sorumlu tutulamaz, bu aletin muvekkilime ait oldugunu ifadeler ise atfi curum niteligindedir, Ben bu flas bellekin muvekkilime ait olup olmadigimn teknik olarak incelenip tespit edilmesini istiyorum, turn bu nedenlerden dolayi serbest brrakilmasina karar verilsin

dedi. ..~ ------ ..

Sorusturma evraki incelendi. GEREGiDD~DNDLDD:

Silahli teror orgutune uye olmak sucunu isledigi konusundaki kuvvetli suphe nedenlerinin var olmasi, ele gecen beige ve dokumanlar ile icerikleri, anli sucun CMK nun 100/3. maddesindeki suclardan olusu da dikkate almarak.eylemin kanunda ongorulen cezasinm alt ve ust smirlan goz onunde bulundurularak adli kontrol uygulamasi yetersiz kalacagindan supheli TARIK A Y ABAKAN 'run CMK nun 100 ve devam maddeleri uyarmca TUTUKLANMASINA,

Suphelinin hakkinda yeteri kadar tutuklama muzekkeresi cikartilmasina ,

Suphelinin tutuklandrgrm C. Savciligmca yakmlanna veya belirleyecegi bir kisiye 5271 sayih CMK nun 107. maddesi uyannca gecikmeksizin haber verilmesine,

Tutuklama karanmn iceriginin supheli ve mudafine sozlu olarak bildirilmesine (bildirildi), aynca birer orneginin yazili olarak verilmesine,

Sorusturma evrakinrn geregi icin karar ile birlikte C. Bassav lij 250. maddesi ile yetkili) gonderilmesine, tutuklama karanmiza tefhimden itibaren 7) gun icerisinde ma cememize verecekleri bir dilekce veya cezaevi mudurlugune veya atibine beyanda

bul ak uzere verilen karar hep birlikte imza altma almdi. 28/07/ 9°'

KATip-162

T.C.

iSTANBUL

CUMHURivET BASSAVClllGI (CMK.'nm 250. Maddesi ile Vetkili BolUmu)

!

Soru~turma No : 2009/ 1'5 =to

Sorgu No : 200 ~ / 12

TUTUKLANAN SANIKLARIN TUTUKLANDIKLARINI BilOiRMEK iSTEOiKlERi Ki$ilER VE AORESlER

SOPHELiNiN ADI SOYADI : T;4elt ;41t+tH-tAN
ADRESi il~v;) L6jrf)::;r};J;/ "21/7- U~e) /(e6nei!Jy It,
~ArkJ'r '::: 02/6 62/ 2,'f.{j-Z_
iMZA ~.
SOPHELiNiN ADI SOYADI :
ADRESi
iMZA
SOPHELiNiN ADI SOYADI :
ADRESi
iMZA
SOPHELiNiN ADI SOYADI :
ADRESi
iMZA
SOPHELiNiN ADI SOYADI :
ADRESi
iMZA a) Bildirmek istedigi kisi ve adresi sorularak tespit edilecek

b) Sanzk isim ve adres bilmiyorsa (Tutuklandigtntn teblig icin isim ve adres bildirmedi) yazzlacak.

T.C.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET BASSA VCILIGI

(CMK. 250. Maddesi lIe Gorevli)

Sorusturma No : 2009/1570

28/07/2009

. ~ .

ISTANBUL 13. AGIR CEZA MAHKEMESI

.. . .

NOBETCI HAKIM_LIGI'NE

(CMK. 250. Maddesi lIe Gorevli)

/

Asagida kimlik bilgileri ve sucu yazih bulunan Siiphelinin ilgili sevk maddesi uyannca,

Sucun vasif ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suca dair yasada yazili cezanm iist haddi dikkate almarak tutuklanmasma,

Evrakin ikmali icin iadesine

Karar verilmesi kamu adina talep ve evrak tevdii olunur.

SULE

Sorusturma evraki ile birlikte mevcutlu gonderilmis olup, sorgusunun yapilarak CMK 100. md.ye gore tutuklanmasi talep edilen siiphelinin kimlik ve SUy bilgisi;

TARIKAYABAKAN SABAN ve NEVlN'den olma 2610411986 dogumlu,

.. ..

SUy : Silahh Teror Orgiitime Uye Olma

SUy Tarihi : 18/07/2009

Magdur/Miisteki : -

-4 LL,