You are on page 1of 9

TC.

iSTANBUL

CUMHURiYET BA~SAVCILIGI (CMK. 'DID 250 Madde ile Gorevlt Bolumu]

Sayi : 2009/ 1570 Sorusturrna

29/07/2009

iSTANBUL MERKEZ KOMUTANLIGI'NA

Silahli Teror Orgutune uye olmak sucundan samk MUSTAFA ve EMiNE oglu, 16/02/1985 Karadeniz Eregli dogurnlu, Zonguldak / Karadeniz Eregli Orhanlar mah. / kay. nufusuna kayith ULKU 6ZTURK (T.C. Kimlik No: 15443947850) istanbul 13. Agir Ceza Mahkemesinin 29/07/2009 gun ve 2009/79 Dosya sayih tutuklama muzekkeresi ile tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi Mudurlugune sevk edilmis olup,

Adi gecenin tutuklandigimn Baghk Mahallesi Hatip Sokak Manolya Apt.No: 1/2 Karadeniz Eregli /ZONGULDAK adresindeki yakmlanna tebligi ile duzenlenecek tebellug tutanagmin gonderilmesi.

Rica olunur.

Z.K.124979

y azisma Adresi Telefon - Faks

: Crragan Cad. Eski DGM Binasi Besiktas /Istanbul : 0212 227 84 00 - 0212 227 76 42

T.C.

ISTANBUL

.... . .. .

13. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

Sorgu No : 2009179

Tutuklama Miizekkeresi

Tutuklama Kararuu Veren Mahkeme : Istanbul 13. Aj';lr Ceza Mahkemesi (Cmk.

250. Maddesi lIe Gorevli)

Sorgu No : 2009179

Cumhuriyet Bassavcihgi Sorusturma Numarasi : 200911570

Siiphelinin T.C. KimlikNo Adr Soyadi Baba Adi

Anne Adi Dogum Tarihi Dogum Veri

Niifusa Ka~ltb Oldugu IIi

II~esi Mah/Koy CiltNo

: 15443947850

.. ..

: ULKU OZTURK

: Mustafa

: Emine

: 16/02/1985

: KDZ/EREGLI

: Zonguldak : Kdz.Eregli

: Orhanlar mah. : 7

Aile Sira No : 453

Srra No : 3

Ikametgah Adresi : Izmir Foca 2. Cikarma Gemileri Komadorlugu TCG Osmangazi

. Komutanhgl.. ..

Siipheliye Isnat Edilen Fiili : Silahh Teriir Orgiitiine Uye Olmak

Sue Tarihi : 18/07/2009

Sue Veri

Fiilin Kanunda Hiikme Baglandlgl

Maddeler : Turk Ceza Kanunu 314/2

Tutuklanma Sebebi : Silahli teror orgiitune iiye olmak sucunu isledigi konusundaki kuvvetli siiphe nedenlerinin var olmasi, ele gecen beIge ve dokiimanlar ile icerikleri, atilt sucun CMK'nm 100/3. Maddesindeki suclardan olusu da dikkate alm ak, eylemin kanunda ongoriilen cezasmm alt ve iist simrla 1 oz oniinde bulundurularak adli kontrol uygulamasi yetersiz kal c ~ mdan

CMK 100. Maddeye Gore hiikmiine tevfikan yukanda yazili seb I den dolayi tevkifine karar verilmis olan p" ,linin tevkifi icin miizekkeredir. 29/0712009

T.C.

iSTANBUL

CUMHURivET BA~SAVCIlIGI (CMK.'nm 250. Maddesi ile Vetkili Boliimu)

Sorusturma No : 200c'l / 1")'1'')

Sorgu No : 200 I / if

TUTUKlANAN SANIKLARIN TUTUKLANDIKlARINI BilDiRMEK iSTEDiKlERi Ki$ilER VE ADRESlER

~OPHELiNiN ADI SOYADI: C'Lrt<!t dlzzJ,K.(_ ADRESi~G OJ7(j-fj'r-~A~4~~~"

gOj~k: /_:!C/hdlk.Jt· fr:~z:- ~)~~q~.; ,~(~~Y)clvo /J/:r"

/::k; .1/2 CC112t def) {J C E/ I .. / 2i-W i,1_; (,;:1-41:

'J uri 7 '); . .., /: ''',<

iMZA . 1!~9t'~ 650." O .. .>~ ~)L..L :S~) i

~ })f»~4

~OPHELiNiN ADI SOYADI : v

ADRESi

iMZA

~OPHELiNiN ADI SOYADI :

ADRESi

iMZA

~OPHELiNiN ADI SOYADI :

ADRESi

iMZA

~OPHELiNiN ADI SOYADI :

ADRESi

iMZA

a) Bildirmek istedigi kisi ve adresi sorularak tespit edilecek

b) Sanik isim ve adres bilmiyorsa (Tutuklandigtntn teblig icin isim ve adres bildirmedi) yaztlacak.

L

T.C. iSTANBUL

13. AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK. 250. MADDESi iLE GOREVLi)

tFADE SORGU ZAPTI

SORGU NO : 2009179

SORUSTURMA NO: 2009/1570

HAKiM KATip

: GOKMEN DEMiRCAN 34952 : Y ASiN ERDEM 120244

Silahh teror orgutune uye olrnak sucundan supheli ULKU OZTURK hakkmda istanbul c. Bassavcihgirun (CMK. 250. maddesi ile Gorevli) 29/07/2009 tarih ve 2009/1570 sorusturma sayili yazilanyla birlikte tutuklama istemiyle mevcutlu olarak gonderilen supheli huzura ahndi,

Supheli Mudafii Av. Ahmet Kose hazir, huzurdaki yerine ahndi. Suphelinin kimlik tespitine gecildi.

SUPHELi :ULKU OZTURK, Mustafa ve Emine oglu, 16/02/1985 KDZ/EREGLI dogurnlu, ZONGULDAK, KDZ.EREGLi, Orhanlar mah. Nufusunda kayith. Izmir Foca 2. Cikarma Gemileri Kornadorlugu TCG Osmangazi Komutanhgi adresinde oturur. Bekar, Deniz Subayu'Tegmen), Harp Okulu Mezunu, beyanma gore sabrkasiz. TC Kimlik No: 15443947850.

Supheliye istanbul c. Bassavciligmm (CMK. 250 Maddesi ile Yetkili) yazrsi okundu, rnusnet sucu anlatrldi.

CMK'11ln 147. Maddesi geregince yasal haldan hatrrlatildr.

Supheli haklanrn bildigini, mudafiinin o 1 dugunu , savunma yapacaguu, belirtmekle atih suctan sorgu ve savunmasmm tespitine gecildi.

SUPHELi ULKU OZTURK SORGU VE SA VUNMASINDA; Suclamalan kabul etmiyorum, aleyhimde gosterilen seyler dogru degildir, zaten duyunca tuylerirn diken diken oldu, ben 1,5 aydir F oca'da cahsiyorum, bundan once Karamursel Egitim Komutanliginda kursiyerdim , yaklasik 9 ay kurs gordurn, Deniz Harp Okulu'ndan 31108/2008 tarihinde mezun oldum ve tegmenlige basladim, kurs sirasinda Karamursel'deki misafirhanede kaldim, 9 aylik surenin bir klSl11111da yaklasik 1,5 ay Zulfu Oner'in evinde kaldim, sonra misafirhanede kalmaya devam ettim, daha once gozaltma ahrup tutuklanan kisileri simf arkadasrm olmalan nedeniyle tamyorum, bunun disinda 0 kisilerle bir iliskim yoktur, isimleri gecen Alperen, Burak, Yakut ve Burak'in evlerine gitmedim, nerede kaldiklannr bilmiyorurn, evraklarda ismi gecen Orhan Ytimazkaya'yi hie duymadim, belgedeki benimle ilgili ktsmt kabul etmiyorum, yine baskandan gelen emirler dogrultusunda yapilan gorevlendirilmeler ile ilgili yazida Ulhi isminin ge~tigi yazilarla bir ilgim yoktur, evraklarda ismi gecen tegmenlerin bir krsrmm tamyorum, cunku alt donemim ve lisedeyken komutanhklanrn yaptiklanrn var, Deniz Lisesi ogrencilerini ise tammiyorum, bunlann kisisel bilgiler ve yapilan degerlendirilmeleri ile ilgirn yoktur, ilk defa adliyede duydum, Yarbay Ali Tatar': ise Deniz Lisesi'nden ogretim uyesi olarak tamyorurn, bun un dismda bir baglantirn yoktur, yine bir kisrrn tegmenlerin kxldrklan adresler bildirilmistir, ben bu kisileri devrem olmalan nedeniyle tarnyorum, ama ayri ayn evlerini bilmiyorum, evleri e gitmedim, ancak kalicr konutlardaki Ser at Zulfi .. ren'in evinde yukanda soyledigim ibi 1,5 ay kadar kaldim, su'ada orada yoklardi, cunku kursa gitmisl I i, e§yalann bir kismi ise deydi, yine isimleri gecen Bostan, Evrim D~rili~,Ali, Eylem'in ne ilmiyorum, yine okunan belgelerde sorumlu larak gosterilen kisileri lim donem arkadaslanmdir, gene bir kisim belgelerdeismigecenlerden Sener

1/2

T.C. iSTANBUL 13. AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK. 250. MADDESi iLE GOREVLi) Sorgu No : 2009179

Eruygur'u basindan tarunrn, Kadir Sagdic': koramiral olarak hatirhyorum, Fatih Ilgar'i tugarniral olarak hatirhyorum, Levent Gorgec, Levent Erkek ve Levent Cora'yi tamrnryorum, Turker Erturk ise biz Harp Okulundayken alay komutanhgnruzr yapnusti, benim Ali Tatar ve Levent Erkek ile hicbir baglantim yoktur, benim ile ilgili Deniz Harp okulu ve Deniz Lisesine girerken kimse referans olmarmstir, ihbar mektubundaki iddialarla hicbir alakam yoktur, tamamen uydurmadir, ihbar mailindeki telefon numarasi bana aittir, ismi gecen bir krsim arkadaslar yukanda soyledigim gibi meslektasimdir, 0 nedenle tanmrn, Eray Kurt diye bir akrabarn vardir, sadece memlekete gittigim zaman gorurum, ben hicbir organizasyonun iceresinde yer almadim, bir orgutle baglannrn yoktur, serbest birakilmak istiyorum dedi.

Supheli Mudafii A v. Ahmet Kose 'den soruldu: Savunmaya katiliyoruz, muvekkilimin bir orgutle baglannsmi gosteren acik ve SOl11ut delil yoktur, telefon gorusmesi mevcut degildir, ismi gecen bir kisrm kisileri donem arkadasi olrnast nedeniyle tamr, ogrencilerin degisik evde kalmalan nonnaldir, misafirhanede yaklasik 20 kisi kalmaktadir, kalan 136 kisi disarida ev tutarak oturmaktadir, ihbar mailindeki bir kisim bilgilerin dogru olmasi tutuklanmasmt gerektirmez, SOl11ut delil mevcut degildir, aynca muvekkilimin rutbesi itibariyle bu tip etkin bir gorevde bulunmasi imkansizdir, tegmen ve ogrencilerle ilgili bir kisim bilgiler ancak dosyalardan ogrenebilir, muvekkilimin boyle bir gorevi OIl11aJ11I~tlr, fiilen de rnumkun degildir, turn bu nedenlerden dolayi serbest birakilmasrm talep ediyoruz dedi.

Sorusturma evraki incelendi. GEREGi DU~UNULDU:

Silahh teror orgutune uye olmak sucunu isledigi konusundaki kuvvetli suphe nedenlerinin var olmasi, ele gecen beIge ve dokumanlar ile icerikleri, atilt sucun CMK'nll1 100/3. Maddesindeki suclardan olusu da dikkate almarak, eylemin kanunda ongorulen CeZaS1l1111 alt ve list sirnrlan goz onunde bulundurularak adli kontrol uygulamasi yetersiz kalacagindan supheli ULKU OZTURK'Lin CMK'nm 100 ve devam maddeleri geregince TUTUKLANMASINA,

Supheli hakkinda yeteri kadar tutuklama muzekkeresi cikarulmasma, Suphelinin tutuklandigimn C. Savciligmca yakmlanna veya belirleyecegi 5271 sayrh CMK'nll1 107. Maddesi uyannca gecikmeksizin haber verilmesine,

Sorusturma evrakimn geregi icin kararla birlikte C. Bassavciligi (CMK. 0 Maddesi

ile Yetkili) gonderilmesine, tutuklama karanrmza tefhimden itibaren (7) gf n mahkememize verecekleri bir di Iekce veya cezaevi mudurlugune veya kati in bulunmak liz ere verilen karar hep birlikte imza altma almdi. 29/07 009

~ ./\

K~ \

t2/2

T.e.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET BAS~A VCILIGI

CMK. 250. maddesi lie Corevli)

Sorusturma No : 200911570

29/07/2009

. ~ .

ISTANBUL 13. AGIR CEZA MAHKEMESI

.. . .

NOBET<;I HAKIM_LIGI'NE

(CMK. 250. maddesi lie Gorevli)

Asagida kimlik bilgileri ve sucu yazih bulunan Siiphelinin ilgili sevk maddeleri uyannca,

SU9un vasif ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suca dair yasada yazrh cezanm iist haddi dikkate almarak tutuklanmasma,

Evrakm ikrnali icin iadesine

Karar verilmesi kamu adma talep ve evrak tevdii olunur.

/

/

/ Sorusturma evraki ile birlikte mevcutlu gonderilmis olup, sorgusunun ya larak C_MK lOO.

n:.d.ye J!,o~e tu~lanmasl talep edilen siiphelinin kimlik ve sue bilgileri;

ULKUOZTURK

MUSTAFA ve EMINE'denolrna 16/0211985 dogumlu,

SU9 : Silahh Teriir Orgiitiine Dye Olma

SU9 Tarihi : 18/07/2009

Magdur/Miisteki : -

. T.C.

1STANBUL ~

CUMHURIYET BASSAVCILIGI (CMK 250. Maddesiyle Yetkili Biiliimii)

EK-D

Sorusturma No : 2009/1570

SORGULAMA :rUTANAGI (Siipheli I~in)

. .

IFADE VERENIN *

T.C. Kimlik Numarasr Adi ve Soyadr

Vekil

: t5443.94.7850 ..

: ULKU OZTURK

: A V.AHMET KOSE-ZONGULDAK BAROSU-821 TEL:0532 786 37 37 ADRES: Devrim Bulvan no:23 K: 1 EREGLI ZONGULDAK

: MUSTAFA - EMINE

: KDZIEREQLJ - 16/0211985

: KDZ.EREGLI 1 ZONGULDAK

: Rauf Orbay Cad. Postane Mah. No:290B7 Ie; Kapi No:l Tuzlal ISTANBUL

. . .

: IZMIR FO<::A TGC OSMAN GAZI DONANMA

KOMUTANLIGI

: 0506 273 11 62

:YOK

: ulkuaJesta@hotmail.com : DENIZ TEGMEN-

: Bekar

. .

: Istanbul Cumhuriyet Savcisi Odasi IBE~IKTA~

Baba ve Ana Adl

Dogum Veri ve Tarihi

Niifusa Kayith Oldugu Yer Ikametgah Yahut Mesken Adresi

Isyerl Adresi

. .

Varsa Telefonu (Ev-Is-Cep-Irtibat)

Faks Numarasi

Elektronik Posta Adresi

Meslegt, Ekonomik Durumu ~edeni Hali, Cocuk Sayisr Ifadenin Almdlgl Yer

ifade verene yiiklenen sue; anlatildi, miidafi secme hakkmm bulundugu ve onun hukuki yardimmdan yararlanabilecegi, miidafiin ifade alma sirasmda hazir bulunabilecegi, miidafi sececek durumda degilse ve bir miidafi yardmundan yararlanmak istedigi takdirde kendisine bam tarafmdan bir miidafi gorevlendirebilecegi, yakmlanndan istedigine yakalandigmm derhal bildirilecegi, isnat edilen SUy hakkinda aciklamada bulunmamasmm kanuni hakki oldugu, siipheden kurtulmasi icin somut delillerinin toplanmasmi isteyebilecegi kendisine hatirlatthp aciklandi.

SORULDU

Ben hatirladigim kadanyla 8 Eyliil 2008 tarihinde Karamiirsel Egitim Merkezi Komutanhginda Subay temel kursuna basadim. Bu kurs haurladigrm kadanyla 2009 Mayis aymda subay temel kursu bitti. Hemen devammda yine Karamiirselde gorev oncesi muhabere kursuna basladim. Bu kursta 5 Haziran 2009 tarihinde bitti. Bu donern icinde askeri birliginin misafir hanesinde kaldim. Ancak yaklasik bir bucuk ayhk .. donem ZULFU ONEN IN kiralamis oldugu Karamurseldeki evde kaldnn. Normalde ZULFU ONEN yine kendisi gibi tegmen olan MELIH AKDAG ve ANIL DEMIRAL ile birlikte kalmaktaydi, Ancak AmI ve Melih Istanbula ailelerinin yanma gittigi icin Ziilfii beni yaruna cagtrdi. Bende yaklasik bir bucuk ay onunla kaldim. Tahminime gore 2009 yih Qcak aymda yamndan aynldim. Tekrar misafirhanede kalmaya basladim. ALPEREN ERDOGAN, BURAK DUZALAN, YAKUT AKSOY,TARIK A Y ABAKAN, benim suiif arkadapIaftmdtr. Kendilerltti bu nea-enle taniyorum. Bu---art<ada;;lann evdekaldiklanm biliyorum ancak evlerinin adresini ve yerini bilmiyordum. Evlerine gitmedim.

Bu evd ~ ~ I. belirtilen uyusturucu beIge ve dokiirnanlarla benim hie bir ilgirn yoktur.

INAN EFE NOY A F ARUK AKIN, YIGITHAN GOKSU, BARBAROS

/

/~

/

MERCAN benim ayni donemden meslektaslanmdir. Hatrrladrgrm kadanyla bizim donern mezunlan 165 kisiydi, Bahsi gecen arkadaslar benimle ayrn donemde mezun olan tegmenlerdir. F ARUK AKIN m evde kaldigmi biliyordum. Ancak nerede hangi evde kaldigi konusunda bilgim yoktu. Bunuda suradan biliyorum misafirhane kalanlar belliydi 20 kisi kadar misafir hanede kahyordu, Bunlann dismdaki tegmenlerin evde kaldiklanm biliyordum. Ancak patlayaci madde ve mermileren ele gecirildigi belirtilen eve gitmedim. Burada yakalanan malzeme ve belgelerle hie bir bilgim ve irtibatim yoktur. SORULDU:

Ben yaklasik 5 sene once harp okuIundayken bir kez uyusturucu ( esrar) denedim. Ancak daha soma kullanmadim. Halen uyusturucu madde kullannuyorum, Uyusturucu madde temin ve satma gibi bir suclamayi kesinlikle kabul etmiyorum.

"Diisen bir devrim sehidinin ardmdan" bashkh dokiiman okundu SORULDU:

Ben bu dokiimaru ilk kez goriiyorum, Devrimci karargah diye bir orgut ve ORRAN YILMAZKA Y A isimli bir sahsi ilk kez duyuyorum. Boyle bir yaziya not ve diisiince yasizi eklemis degilim.

"Baskandan gelen emirler dogrultusunda yapilan gorevlendirmeler" bashkh belgeler okundu. SORULDU:

Ben bu belgeyi ilk kez goriiyorum, Icerigini bilmiyorum, Ben bu tiir karariann almdig: hie .bir toplantiya katilmadrm, Evrakta adi .ge<;en ORRAN YUCEL, ATAMAN YILPIRlM, FA TIH KOCA, ALTUNA Y.$AHIN) CEM ~IM~EK, RECAI ALKAN VE LEVEl'~T GQRGE<;:

EROL ERSAN CEM GURDENIZ, GAM.ZE .. KQNAN, A YLIN DURUOGLU, ILKER YUNUS,EMRE. SEZENLER, BARI~ FEDAI GUMU~, MURAT BAKIR, KEREM CAN, ye TA~N DANI~HAN isimli sahislan tanrmiyorum. Evrakta adi gecenlerden sadece SEZGIN DEMIREL benim devre arkadisimdir. Benim mesai yogunlugu nedeniyIe bu tiir islere zaman ayirmaya vaktim yoktur.

2008-2009 faaliyet raporu bashkli beIge okundu. SORULDU:

Ben bu belgeleri ilk kez goriiyorum. Resimleri bulunun tegmenler benden sonraki done min tegmenleridir. Belgenin ne amacla ve kimler tarafindan haztrlandigmi bilmiyorum.

"Harp okulu son sirufa gececek olan askeri ogrenciler arasmdan harp okulundaki 2008/2009 faaliyetlerini yonlendirecek olan askeri ogrenciler hakkmdaki degerlendirmeler asagidaki gibidir. " ibaresi ile baslayan beIge okundu.

Belgede adi gecen salnslan tamrmyorum. Belgenin kim tarafmdan ne maksatli hazrrlandrgmt bilmiyorum.

Ben kadikoy ilcesi rasim pasa mahallesi celal muhtar sokak kutlu apt no: 1/3 adresine gitmedim. Bu adreste ele gecirilen beIge varsa onlarla hie bir ilgim yoktur.

"Deniz Astsubay Meslek Yiiksek OkuIunda faliyet gosternen askeri cgrenciler hakkmdaki rapor asagidaki gibidir" bashkh beIge okundu SORULDU:

Belgede adi gecen sahislan tarurniyorum. Belgenin kim tarafmdan ne maksath

hazirlandigmi bilmiyorum. ~.. .. ~ . . ~

Belgenin sonunda tegmen TGM. U~KU OZTURK. TGM SEZQIN DEMIREL, TGM FAKUR AKIN, TGM KORAY KEMIKSIZ VE Daginm: YRB ALI TATAR ibarelerinin

bulundugu belgenin bulunmasi nedeniyle SORUL_DU: .

Ben boyle bir beIge hazirlamadim. SEZGIN DEMlREL, F ARUK AKIN VE KORA Y AKIN benim smif arkadaslanmdir, ALI TATAR ben deniz lisesindeyken ogretim iiyesiydin. daha soma harp okuIuna tayini ciktnrn crkmadirm bilmiyorum. Kendisiyle herhangi bir irtibatim yoktur.

"Birinci kumlah" ibaresi ile baslayan cesitli ev adresleri ve isimlerinin yazili oldugu beIge okundu SORULDU:

Soz konusu belge hakkmda hie bir bilgim yoktur. Anlattigim gibi kurs siiresince misafir hanede misafir olarak 3 veya 4 kez 4 arkadasimm evine gitim. Birbucuk ay OGUZ DAG III evinde bezer ricasi iizerine gece kahyordum. EFE DENER ile birlikte kaIan donem arkadasim FUAT III evine gitmistim. Gece kalmadan geri dondiim. Bunun dismda kimlerin hangi evlerde kaldiklanru bilmiyorum. boyle bir belgeyi diizenlemedim. Benim ismim iilkii diir bu ismi

k . ye bir isim kullanmi "//\

0!l

~_rl1~V

"ERUYGUR pasa ile Egitim Komutanliginda yapilan toplantida karargahirmzr

ilgilendiren belgeler" bashkh beIge okundu SORULDU: .

Soz konusu beIge hakkmda hicbir bilgim yoktur. Al.] TA T A~ 1 ne sekilde tanidrgmu belirttim. LEVEN ERKEK isimli sahsi tammiyorum. DOGU PELIN<;:EK ismini basmdan biliyorum. Kendisiyle hie; bir ilgim ve irtibatim yoktur.

" adi soyadi genel degerlendirme onur ufuk kapici alevi dostlanmizdan" ibaresi ile baslayan cizelge seklinde beIge okundu gosterildi soruldu soz konusu belgenin kim tarafmdan ne amacla hazirlandrguu bilemiyorum. Benim ALI T A TAR ile bir keze bile konusmuslugum yoktur. Bana referans olmasi mantik disidir.

Ozetle sunu belirtmek istiyorum. Ben denizci tegmenim. Gorevimle ilgileniyorum. Zaten gorevimle egitim geregi yogun mesai sarfediyorum. Mesai dismda kendimi gelistirmek icin rusca ogrendim. Bir arab am var. Amcamdan satin aldim. Arabam hal en amcamm iizerinedir, 10.000 tl borcum var. Her ay taksitlerimi odiiyorum. Aileme de maasundan para gonderiyorum, Yasa drs: hie bir olusumla ilgim ve irtibatim yoktur. Sucsuzum. Serbest birakilmarm talep ediyorum. Dedi.

-SDPHELi MUDAFiiNDEN SORULDU:

Savunmaya aynen istirak ediyoruz. Ithamlar iddia dogrultusunda kalmistir. Siiphelinin itham edilen kisilerle hie; bir goriismesi ayni ortam icinde bulunmus olmasi soz konusu degildir. Gimiimuzdeki teknoloji cagmda bu fur goriismeler takip edilebilir. Bazi ithamlanla ilgili atilt suclan islemesini fiziken imkansiz oldugunu diisimiiyoruz. Deniz astsubayi okulundaki ogrencileri miivekkil tamyip bilmeden bunlarla ilgili istihbarat listesi olusturmasi imkansizdir. Sadece askeri hiyerarsi icinde bu okula gitmek istesede gidemez. Simflara giremez. Oradaki ogrenciler hakkmda bilgi toplamasi miimkim degildir. Soz konusu iddia ve ithamlar biitim halinde degerlendirildiginde miivekkilim soz konusu iddia ve ithamlarla belirtilen suclan islemedigi aciktir. Gorevi ve sabit ikametgah sahibi olmasi nazara ahnarak serbest birakrlmasim karar verilmesini talep ediyoruz. Dedi.

Ceza Muhakemesi Kanununun 1 47'nci maddesinde yazih hususlann yerine getirilmesinden sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazir bulunanlar tarafmdan imza altma almmistrr. 29/07/2009

! ,/

~

. .

MEHMET.A .. LIARSLAN ..... U ~L •. K , .. O.ZTURK ....

124979 h .. J:t ~u i i

Zabit K/T - ~~~-

U -

\~ ~U~vAFii ..

. - - MET KOSE-

ZON BAROSU-821

3