You are on page 1of 8

T.C.

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK 250. Maddesi He Yetkili Birim)SA YI : 20091 1570 Sorusturma.

KONU : Sorusturma Talimati

iSTANBUL EMNiYET MUDURLUGU TERORLE MUCADELE ~UBE MUDURLUGUNE

iLGi : Terorle Mtic.Sb.Mtid. 'nun 08/12/2009 gun ve 2009/ (2009/564) (<'L \ '\ lli ) sayili yazrsi,

1. ilgi yazmizda belirtilen olayla ilgili olarak sorusturma baslatilrms olup, butun yazismalarda yukanda belirtilen sorusturma numarasina ilgi tutulmasi,

2. Mahkemece verilen karar dogrultusunda suphelilerin telefonlannm dinlenmesine ve kayda almmasma karar verildiginden telefon dinlemelerin sonucunda elde edilecek bilgiler cercevesinde suphclilerin yakalanma cahsmalanna devam edilmesi bu suretle sorusturma konusu olaym aydmlatilmasi,

3. istanbul Nobetci ( 14.) Agn' Ceza Mahkemesinin 08/12/2009 tarih ve 20091.21.~'1. sayih karanyla telefon numarasmm ( 3 ) Ay sure ile tespiti, dinlenmesi, kayda almmasi, sinyal bilgilerinin degcrlendirilerek teknik izlenmesi ve gorusme detay sorgulannm yapilmasma karar verilmis olup, karardan bir suret ekte gonderilmistir.

a) Ceza Muhakemesi Kanunu hiikumlerine gore gerekli islemlerin yapilmasi ve karann uygulanmasi icin telekomunikasyon hizmeti veren kurulusa talimat verilmesi,

b) Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 137/2. Maddesine gore, tutulan kayitlar Cumhuriyet Bassavcihgmca gorevlendirilen ve istanbul Terorle Mucadele Sube Mudurlugunde gorevli "T34 10478 - T3413350 - T3418013 - T3421450 - T3426047 - T3451747 - T3457715 - T3480785" aidiyet nurnarah gorevliler tarafindan dinlenmesi ve teriir orgutunun yaptstnt desifre eden, SU~ delilini ortaya koyan, SU~ unsuru nitelijji tastyan yada sorusturma konusu dtstnda CMK'nun 135. maddesinin 6. fikrastnda saytlan suclardan birinin islendig! siiphestni uyandtrabilecek giirusmelerin cozulerek metin haline getirilmesi,

c) lletisimin denetlenmesi sirasmda, yapilmakta olan sorusturma veya kovusturmayla ilgisi olmayan ve ancak CMK'nun 135. maddesinin 6. fikrasmda sayilan suclardan birinin islendigi suphesini uyandirabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altina almarak, derhal Cumhuriyet Bassavcihgma bildirilmesi;

d) Ceza Muhakemesi Kanunu hukumlerine gore, sorusturma islemleri gizli olup, CMK'nun 135. maddesinin 5. fikrasina gore de, iletisimin tespiti konusunda alman kararlar ve yapilan islemler, tedbir suresince gizli tutulur. Kanun hukumlerine uyulmasi ve gizliligin ihlal edilmemesi icin gerekli tedbirlerin alinmasi;

Rica olunur. 08/12/2009

SULE

33341

CISl

EKi: Karar.

ctzi.t

T.C. iSTANBUL

14. AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250. Maddesi ile Gorevli)

Teknik Takip Karar No Sorusturma No

:2009 1 ~ \.) T :2009/1570

HAKiM KATip

: YAKUP HAKAN GUNA Y -35190

: METiN KAYAOKAY -122667

iLETi~iMiN DiNLENMESi KARARI

Iletisimin dinlenmesini istanbul Cumhuriyet Bassavcihgi
isteyen birim (CMK 250.Maddesi Kapsammda Gorevli)
Dinleme isteyen birim istanbul Emniyet Mudurlugt; Terorle Mucadele Sube Mudurlugu'nun
yazismm tarih ve saYISI 08/12/2009 tarihli ve 2009/ (2009/564) «u l ~ L-1 ) sayih yazisi.
Oguz DAGNIK (T.C.No:19327542520) isimli sahis, (05058202889 numarah,
Ibrahim DAGNIK adma, Yeni Mh. istasyon cd. Onur Apt. A Blok No:1/3
Sttphelinin kimligi Susurluk, Bahkesir adresine kayith, 05357763210 numarali, Oguz DAGNIK
adma, Yeni Mah. istasyon Caddesi Onur Apt. A Blok Kat:3 Susurluk, Bahkesir
adresine kayitli telefonlan kullamr.)
Yuklenen Sue Iddia olunan Ergenekon Teror Orgutune bagh faaliyette bulunma suphesi.
Iletisim aracimn turn GSM 05058202889 - 05357763210
ve Telefon Numarasi
Iletisimin tespit edilmesi, dinlenilmesi, kayda almmasi, .... detay
Tedbirin Ttirii ve gorusrne
Kapsami sorgulamalanmn yapilmasi, sinyal bilgilerinin degerlendirilmesi, gorusmelerin
yapildigi anda bulundugu baz istasyonlanmn tespiti
Tedbirin Suresi 09/12/2009 tarihinden gecerli oImak iizere ( 3 ) A Y (1. KEZ UZATMA)
Dinlenme karanm istanbul l l.Agrr Ceza Mah. 09.09.2009 tarih ve Tek.Tak.No:200911351 sayili
veren mahkeme karan karan
Terorle Mticadele Sube Mudurltlgiince gonderilen yazi ekinde bulunan
Iletisim Dinlenilmesi raporda, Stipheli sahsin cesitli tarihlerde yaprms oldugu telefon gorusmeleri.
ve kayda almmasi Sorusturmanm tam olarak aydmlanlabilmesi ve suphelilerin tespiti ile sue
talebinin sebebi. delillerinin eksiksiz toplanabilmesi, grubun hiyerarsik yapismm desifre
(U zatma Istenmisse edilerek faaliyetlerinin ortaya cikanlmasi ve suphelilerin sue delilleri ile
Sebebi) birlikte yakalanabilmesinin fiziki takip ve tarassut cahsmalan ile miimkiin
olmadigmdan, baska turlu delil elde edilme imkani bulunmadigi da
anlasildrgmdan iletisimin dinlenmesine karar verilmesi talep edilmistir. GEREGi DU~UNULDU; Yukanda gerekcesi yazrldigi gibi yapilan sorusturmada sue islendigine dair kuvvetli suphe bulundugu, talep edilen tedbirin CMK 135/6. maddenin 8, 13 ve 14. maddelerine iliskin olmasi, ancak baska suretle delil elde etmek mtunkun bulunmadigi degerlendirildiginden, CMK 135 ve 137. maddelerine gore ve sorusturrnarun henuz tamamlanamadigi ve telefon dinlemelerinin devanuna ihtiyac duyuldugundan dolayi, yukanda adi gecen sahislann kullanmakta oldugu telefon numaralan hakkinda verilen iletisimi tespiti, dinlenilmesi, kayda almmasi, teknik izlenmesi ve gorusme detay sorgulamalannm yapilabilmesi, isimleri gecen saluslara ait telefonun gorusme yaptigi anda bulundugu baz istasyonlarznzn tespiti amaczyla, sinyal bilgilerinin degerlendirilerek Telekomunikasyon Iletisim Baskanhgi Kanuni Dinleme Programi tizerinden almabilmesi icin 09/12/2009 tarihinden geeerli olmak iizere BiRiNS:;i:"" Z~.\}) Ay

sure ile UZATILMASINA karar verildi. 08/12/2009:/;'''' .w/) 1")': \.

/:1, «C:~~i,·>::·', .. r ~ .:\

:" IflNl '/~5 fhi'

", ~i~ "i, ' r .. rr', ?l.

~ ,~, "':

\. '\l f~, "*' _,,"" "j

~", "~it 1, 1/

':.:.~ .. _ -, \.~t'/I ":l ~ i{ .~ t ~ .. ~,/'!~

..... " .

GiZLi

T.C.

iSTANBUL CUMHURiYET BASSA VCILIGI (CMK. 250. Madde lIe Gorevli Birimi)

SaYI : 2009/1570 Sorusturma,

Konu: Iletisimin Dinlenilmesi karan talebi

Oguz DAGNIK (T.C.No:19327542520) isimli salus, (05058202889 numarali,
Ibrahim DAGNIK adma, Yeni Mh. Istasyon cd. Onur Apt. A Blok No:1/3
Stlphelilerin kimligi Susurluk, Balikesir adresine kayrth, 05357763210 numarali, Oguz DAGNIK adma,
Yeni Mah. Istasyon Caddesi Onur Apt. A Blok Kat:3 Susurluk, Bahkesir adresine
kayrtli telefonlan kullamr.)
Iletisim dinlemesi Istanbul Emniyet Mudurlugu
yapacak birim Terorle Mticadele Sube Mudtlrlugtl
Birim yazismm tarih ve 08/12/2009 gun ve 2009/(2009/564)( t2- \ \ ~ ~ ) sayih yazisi,
sayisi
Sorusturma konusu sue; Iddia olunan Ergenekon Teror Orgutune bagli faaliyette bulunma suphesi.
Iletisim aracmm turu ve GSM 05058202889 - 05357763210
Telefon Numarasi
Iletisimin tespit edilmesi, dinlenilmesi, kayda ahnmasi, .... detay
Tedbirin tiirti ve gorusrne
kapsami sorgulamalanmn yapilmasi, sinyal bilgilerinin degerlendirilmesi, gorusmelerin
yapildigi anda bulundugu baz istasyonlannm tespiti
Iletisim Dinlemesi 09/12/2009 tarihinden gecerli olmak iizere ( 3 ) A Y (1. KEZ UZATMA)
yapilacak sure
Dinleme karanm veren istanbul l lAgir Ceza Mah. 09.09.2009 tarih ve Tek.Tak.No:2009/1351 saYlh
mahkeme karan karan
Terorle Mucadele Sube Mudurlugunce gonderilen yazr ekinde bulunan
raporda, Supheli sahislann cesitli tarihlerde yaprms oldugu telefon gorusmeleri.
Iletisim Dinlemesi ve Sorusturmarun tam olarak aydmlatilabilmesi ve suphelilerin tespiti ile sue;
kayda almmasi delillerinin eksiksiz toplanabilmesi, grubun hiyerarsik yapismin desifre edilerek
talebinin sebebi faaliyetlerinin ortaya cikanlmasi ve suphelilerin sue; delilleri ile birlikte
yakalanabilmesinin fiziki takip ve tarassut cahsmalan ile mumkun olmadigmdan,
baska turlu delil elde edilme imkam bulunmadigi da anlasildigmdan iletisimin
dinlenmesine karar verilmesi talep edilmistir. iSTANBUL NOBET~i ( 14. ) AGIR CEZA MAHKEMESi UYELiGINE

Yukanda gerekcesi yazildigi gibi yapilan sorusturmada sue; islendigine dair kuvvetli suphe bulundugu, talep edilen tedbirin CMK 135/6. maddenin 8, 13 ve 14. maddelerine iliskin olmasi, ancak baska sure tie delil elde etmek mumkun bulunmadigi degerlendirildiginden, CMK 135 ve 13 7. maddelerine gore ve sorusturmamn henuz tamamlanamadigi ve telefon dinlemelerinin devamma ihtiyac duyuldugundan dolayi, yukanda adi gecen sahislann kullanmakta oldugu telefon numaralan hakkinda veri len iletisimi tespiti, dinlenilmesi, kayda almmasi, teknik izlenmesi ve gorusme detay sorgulamalanmn yapilabilmesi, isimleri gecen sahislara ait telefonun gorusme yaptrgi anda bulundugu baz istasyonlarznzn tespiti amaczyla, sinyal bilgilerinin degerlendirilerek Telekomunikasyon Iletisim Baskanligi Kanuni Dinleme Prograrru uzerinden almabilmesi icin 09/12/2009 tarihinden gecerli olmak iizere BiRiNCi KEZ (3 Ay siire ile UZATILMASINA karar verilmesi talep olunur. 08/12/2009

SULEY

GiZLi

T.e. iSTANBUL V ALiLiGi Ernniyet Mudurlugt;

Sayi : B.05.l.EGMA.34.00.14.05. 2009/(2009/564)(t.\t 1~ ) Konu : U zatma Karan

o .l/12/2009

iSTANBUL CUMHURiYET BASSAVCILIGINA ( CMK 250. Maddesi ile Yetkili )

ilgi: a) 09.09.2009 giin ve B.05.1.EGMA.34.00.14.05-2009/ 15914 sayili yaznmz,

b) istanbul 1l.Aglr Ceza Mah. 09.09.2009 tarih ve Tek.Tak.No:2009/1351 sayih kararr

istanbul Curnhuriyet Bassavcihgi'run (CMK 250. rnaddesiyle yetkili) Sorusturma No:2009/1570 sorusturma dosyasi kapsarnmda; 22.01.2008 tarihinde Sube Mudurlugtirnuz ve Organize Suclarla Mucadele Sube Mudurlugt; ile birlikte iddia olunan Ergenekon isirnli Teror Orgutu yapilanmasina yonelik yapilan operasyonlardan sonra iddia olunan Ergenekon Teror Orguttinun diger hucre yapilanmalannrn desifresine yonelik calismalannuz devarn etmis yine 01.07.2008 tarihinde iddia olunan Ergenekon Teror Orgutune yonelik olarak Sube Mudtlrlugtlmuz ve Organize Suclarla Mucadele Sube Mudurlugunun degisik illerde es zamanli olarak yaprms oldugu operasyonda bircok kisi gozaltma almmis ve tutuklanmrsnr,

Oguz DAGNIK (T.C.No:19327542520) isirnli sahsm, 05058202889 numarah, Ibrahim DAGNIK adma, Yeni Mh. Istasyon cd. Onur Apt. A Blok No: 113 Susurluk, Bahkesir adresine kayith, 05357763210 numarali, Oguz DAGNIK adma, Yeni Mah. Istasyon Caddesi Onur Apt. A Blok Kat:3 Susurluk, Bahkesir adresine kayitli telefonlan kullandiklan tespit edilerek ilgi (a) sayih yazrmiz ile iletisirnin dinlenmesi ve kayrt altma alinmasi talep edilmis, ilgi (b) sayih karar yazisi ile iletisimin dinlenrnesi ve kayda ahnmasina karar verilmistir.

Devarn eden calismalannuzda;

13.09.2009 gunu saat 23:14 siralannda Oguz DAGNIK isirnli sahis, 905323662953 nurnarah telefonu kullanan Emin OZTURK isirnli sahis arar ve yapilan gorusmede;

Oguz DAGNIK "Emine teyze cok gecmis olsun ben Kibrts ' taydzm yeni geldim yide gidecem Trabzon 'a gonderecekler bende Harun'dan duydum ULKU nun basina gelenleri duydum cok uzuldum ben her zaman beraberdim ona birsey olduysa banada olmasz lazzmdz yapacagtmtz birsey varmz her zaman arayabilirsiniz" dedigi. Emine OZTURK "Cok sagol oghm: bize sadece sabredin diyorlar bizde ne kadar sabredecez bilmiyoruz" dedigi, Oguz DAGNIK'm "Miisait bir zamanda gelecez insallah" dedigi. Emine OZTURK'iin "Bizde bayramzn son gunii ULKU yu ziyarete gidecegiz" dedigi.

Yapilan degerlendirmede;

Oguz DAGNIK isirnli sahsi ayni sorusturma kapsarnmda Tutuklanan uuu 6ZTURK'iin annesi olan Hatice OZTURK ile gorii~tiigii bu gortisme icersinde ben her zarnan Ulkii OZTURK ler ile birlikte idirn onun basma bir sey geldi ise benirnde basima bir is gelrnesi lazimdi seklinde konustugu tespit edilmis olup;

Bahse konu sorusturma kapsarnmda iddia olunan Teror Orgutunun amaclan, orgut icerisindeki baglantilarm tespiti, birbirleri arasmdaki irtibatlarmm ogrenilebilrnesi ve fiziki takip, tarassut ya da gizli gorevli kullanrna gibi tedbirlerle bu teror orgutunun yapismin desifresi ile islemis olduklan sucun delilleriyle birlikte ortaya cikarulmasmm mumktm olrnarnasmdan dolayi, sahislann rnevcut yapi icerisindeki konurnunun ve faaliyetlerinin anlasilabilmesi amaciyla 05058202889 - 05357763210 numarali telefonlarm;

- Iletisimlerinin 5271 sayih CMK'nun 135-137-138 rnaddeleri ve 14.02.2007 tarih ve 26434 saYI ile yiiriirliige giren CMK'da Telekorniinikasyon Y oluyla Yapilan ileti~irnin Denetlenmesi, Gizli Soru~turrnacl ve Teknik Arac;larla izleme Tedbirlerinin Uygulanrnasma ili~kin yonetrnelik cercevesinde, sorusturmarun henuz tamamlanamadigi ve telefon dinlernelerinin devarnma ihtiyac duyuldugundan dolayi, tespiti, dinlenrnesi, kayrt altma alinmasi ile sinyal bilgilerin degerlendirilerek teknik izlenrnesi ve soz konusu telefonun gorusme detay sorgularnalannm yapilabilmesinin,

- Teror orgutunun irtibatlannm tam olarak tespiti ile Teror orgtittinun gun icerisindeki hareketliliginin takip altma almabilmesi ve gelisen ani olaylar karsisinda derhal mudahale edilebilmesi amaciyla, iletisimi tespit altma alman supheli sahsa ait telefonun gorusme yaptigi anda bulundugu baz istasyonlarinin tespiti amaczyla, sinyal bilgilerinin degerlendlrilerek Telekomiinikasyon Iletisim Baskanhgi Kanuni Dinleme Programs iizerinden almabilmesi karannm 09/12/2009 tarihinden geeerli olmak iizere BiRiNCi KEZ (3) AY sure ile UZATILMASINA on olunmasi hususunu tensiplerinize;

Arz ederim.

EKLER:

1- Mahkeme Karan (2 Sayfa) 2- Rapor ( 1 Sayfa)

GiZLi

TEKNiK TAKip VE iZLEME BURO AMiRLiGiNE (RAP OR)

istanbul Cumhuriyet Bassavciligmca (CMK 250 Madde ile yetkili) yurutulrnekte olan Sorusturma No: 2009/1570 sorusturma dosyasi kapsammda iddia olunan Ergenekon Teror Orgutune yonelik

yiiriitmekte oldugumuz calismalar esnasmda; (J.i)6

istanbul 11. ACM nin 09.09.2009 tarih ve Tek. Tak 2009/1351 sayili karan kapsammda iletisimi dinlenerek kayda alman Oguz DAGNIK isimli sahsin kullandigi 905357763210 ve 905058202889 numarali telefonlanna yonelik olarak devam eden cahsmalanmizda;

13.09.2009 gtinu saat 23:14 siralannda Oguz DAGNIK isimli sahis, 905323662953 numarali telefonu kullanan Emin OZTURK isimli sahis arar ve yapilan gorusmede;

Oguz DAGNIK "Emine teyze cok gecmis olsun ben Kibrts' taydtm yeni geldim yide gidecem Trabzon 'a gonderecekler bende Harun'dan duydum ULKU nun basina gelenleri duydum cok uzuldum ben her zaman beraberdim ona birsey olduysa banada olmasi laztmdi yapacagimtz birsey varmi her zaman arayabilirsiniz" dedigi. Emine OZTURK "Cok sagol oglum bize sadece sabredin diyorlar bizde ne kadar sabredecez bilmiyoruz" dedigi. Oguz DAGNIK'm "Musait bir zamanda gelecez insallah" dedigi. Emine OZTURK'iin "Bizde bayramin son gunu ULKU yu ziyarete gidecegiz" dedigi,

Yapilan degerlendirmede;

Oguz DAGNIK isimli sahsi ayni sorusturma kapsammda Tutuklanan uuu OZTURK'un annesi olan Hatice OZTURK ile g6rii~tUgu bu gorusme icersinde ben her zaman Ulku OZTURK ler ile birlikte idim onun basma bir sey geldi ise benimde basima bir i~ gelmesi Iazimdi seklinde konustugu tespit edilmis olup;

Ergenekon Teror Orgutunun cok katt disiplin kurallartna bagl: hiyerarsik yaptya sahip olmasi, orgiit uyelerinin sadece kendi bilmeleri gereken kisilerle irtibatlt olmalartna izin verilmesi, orgutun amaclarini gerceklestirebilmek icin kamuoyunda infiale sebep olabilecek nitelikte eylemler gerceklestirebilecek kadar tehlikeli olmast ve fiziki takip, tarassut yada gizli gorevli kullanma gibi tedbirlerle bu teror orgutunun yaptsinin desifresi ile islemis olduklarz sucun delilleriyle birlikte ortaya cikartlmast mumkun olmadtgindan;

Oguz DAGNIK isimli sahsin kullandrgi 905357763210 ve 905058202889 numarah telefonun iletisimlerinin takibinin uzatilmasuun uygun olacagi hususunu;

Tensiplerinize arz ederim.07.12.2009

AidiY~,t No T3.\4:?~450 \\/\ \~

~v

GjzLi

T.C. iSTANBUL

110 AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK 250. Maddesi ile Gorevli)

Teknik Takip Karar No: 2009 !l~'S l

Sorusturma No : 2009/1570

HAKIM KATip

: BITLENTAKASMA : SEBiLE SA TAR

-35335

-124~~81

iLETisiMiN niNLENMESi KARARI 357

,-:=-tI--:-et--"":iS_)_m_li~n;-d_iJ_1l_e_nm-:-:-e---:s_in_i-+' ~is~t_::_an-=b=-=u--=l:...:._c~u--=m:..__=:h=u=ri~y::..:et--=B=a:.J~::..:s=a=v=cI=h=g=-l....:::...::~~~~~~~~=_=_=_~_=_~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_--_-_-_--_-_-_-]

, isteyen birim (CMK 250.Maddesi Kapsammda Gorevli)

Dinleme isteyen birim istanbul Emniyet Mudurlugu Terorle Mucadele Sube Mudurlugu'nun

yazismm tarih ve sayisi 09/09/2009 gun ve 2009/ .tS~~ "i sayili yazisi

1- Oguz DAGNIK (T.C.No:19327542520) isimli sahsm (05357763210 numarah Oguz DAGNIK adina, Yeni Mah. istasyon Caddesi Onur Apt. A Blok Kat 3 Susurluk, Balikesir adresine kayith, 05058202839 numarali Ibrahim DAGNIK adma, Yeni Mh. Istasyon Cd.

Onur Apt. A Biok No:1/3 Susurluk, Balikesir adresine kayitli telefonlan kullamr.

2- Barbaros MERCAN (T.C.No:51913496244) isimli sahsin,

05368235~ .: b nurnarah Barbaros MERCAN adma, Yuzbasilar (degirmendere) Mh. 75. Yll Sit No:lO Golcuk, Kocaeli adresine kayitli, 05343896309 numarali Irma PRISNEI adma, Ataturk Mah. 10. Sok. No.

1 D. 1 ikitelii, Istanbul adresine kaYI~h telefonlan ku.i1amr.) I

Yiiklenen Sue idd~a olunan Ergcnekon Teror Orgutune bagh faaliyette bulunma suphesi. I

~~~-------------+------------~~-----------------------------------------_~~

Iletisim aracimn turu GSM 05357763210 _ 0505820:889 _ 05368235933 - 053438:;6309 !

ve Telefon Numarasi ~

ileti~imin tespit edilmesi, dinlenilmesi, kay-da almmasl, gorusme delay

Tedbirin Tiirii ve '

sorgulamalannm yapilmasi, sinyal bilgilerinin dezerlendirilmesi, gorusmelerin "

Kapsami - - 'r'

f-- -+--"'-y__:__:aLP=ll_:__dl~g2::.1_:__a_::_n_:__d_:__:_a__=_b__::u_::_1 u--=-n::__::d:___l~l_gu baz istasyonlanmn tespi ti I

Tedbirin Suresi ( 3 ) Ay

r------~----------+------------------~--------------------------------------~

15.07.2009 gunu Ilimiz Muhabere ve Elektronik Sube Mudurlugune

gel en "Uyusturucu Cetesi" bashkli e-mail ihbannda; "7' si sivil, 32 'si TSK Personeli (1 Yarbay, 4 yuzbast, 21 Tegmen, 6 Askeri Okul Ogrencisi) olmak uzere toplam 39 kisinin organize bir sekilde uyusturucu ticareti icerisinde bulunduklari, uyusturucu ve seks partileri duzenledikleri, partileri de tehdit ve santa] unsuru olarak kullandiklart, ayrica uyusturucu trafigini P KK Teror Orguti; ile irtibatli olarak yuruttukleri" ibareleri yer alrrnstir. Narkotik Sube Mudurlugunce Istanbul Curnhuriyet Bassavciligmin 200911570 sayili

sorusturmasi kapsarnmda Istanbul 12. Agrr Ceza Mahkemesinden alman aroma karanna istinaden, Subernizin yam sira istanbul lstihbarat, KOf.,/I Sube Mudurlukleri ile Kocaeli Istihbarat ve KOM Sube Mudurluklerince koordineli olarak 18.Cl7.2009 gunu itibariyle 2'si Ilimizde, 9'u Kocaeli illerinde olrnak

uzere es zamanh olarak 21 sahsa ait 11 adreste arama yapilrms ve aramalarda elde edilen bilgi-belge, dokumanlar ile Ergenekon sorusturmasi kapsammda

i yapilan operasyonlar neticesinde daha onceden elde edilen bilgi -be lge, I dokumanlar ve Bilgi islem Sube Mudurlugunce irnajlan alman dijital I malzemeler ve ilgili rnahkeme kararlan geregi TiB (Telekomtinikasrsn Iletisim I Baskanligi) ile ilgili G~~M firmalanndan temin edilen HTS rapurlarI:ut,erillde I yapilan arsiv sorgulamalannda adi gecen sahislann isimleriningectigi 'te~pit t

'---- __ ----+-I_/ _l____e_d_iJ_m_i_~________ /W _~~-~ ~ _', . ~_~At ',:·L'~;:;":::'~;.:~,

KA Tt~, 124381~~"'.",~xiH -, .

i i '-

)'

Suphelinin kimligi

lletisim Dinlenilmesi ve kayda almmasi talebinin sebebi.

Sorusturmanm tam olarak aydmlatilabilmesi ve suphelilerin tespiti ile sue; de1illerinin eksiksiz toplanabilmesi, grub un hiyerarsik yapism.n desifre edilerek faaliyetlerinin ortaya cikanlmasi ve suphelilerin sue delilleri ile birlikte yakalanabilmesinin fiziki takip ve tarassut cahsmalan ile mumkun olmadigmdan, baska turlu delil elde edilme imkam bulunmadigi da anlasildigmdan iletisimin dinlenmesine karar verilmesi talep edilmistir.

Iletisim Dinlenilmesi ve kayda almmasi talebinin sebebi.

GEREGi DUSUNULDU; Yukanda gerekcesi yazildigi gibi yapilan sorusturrnada sue islendigine

dair kuvvetli suphe bulundugu, talep edilen tedbirin CMK 135/6. madden in 8, 13 ve 14. maddelerine iliskin olmasi, ancak baska suretle delil elde etmek mumkun bulunmadigi degerlendirildiginden, CMK 135 ve 137. :na~~eleri~e. gore ~liphel~leri~ ~ull~r:m~kta ~l~ugu ,.ve _yuka~lda belirtilen telefon ~~~aralanmnJ(J iletisirnlerinin ( 3 ) Ay sure ile iletisimin tespmne, dinlenilmesine, kayda almmasma, gorusme detay sorgulamalannm yapilmasma, sinyal bilgilerinin degerlendirilmesine, supheli sahsa ait telefonun gorusme yaptigi anda bulundugu baz istasyonlarznzn tespiti amactyla, sinyal bilgilerinin degerlendirilerek Telekomunikasyon Iletisim Baskanhgi Kanuni Dinleme Programi uzerinden almabilmesine karar verildi.09/0912009

(

KATI]? -124381 XL

(/ \

, "