You are on page 1of 41

T.

C

iSTANBUL CUMHURiYET BASSA VCILIGI (CMK. 'nun 250 Maddesiyle Yetkili Bolumu)

SaYl:2009/1570 16/12/2009

HASDAL ASKERi CEZAEVi MUDURULUGU'NE

istanbul 11 Agrr Ceza Mahkemesinin 16/12/2009 tarih 200911123 degisik is sayih karanyla Bassavcihgrruzm 2009/1570 sayih sorusturma dosyasi kapsammda istanbul 10 Agir Ceza Mahkemesinin 05112/2009 tarih ve 20091111 sorgu nolu karanyla Silahh Teror Orgutune uye olmak sucundan tutuklu bulunan Hliseyin oglu San 'dan olma 1110211967 dogumlu Ali TATAR'm TAHLiYESiNE karar verilmistir.

istanbul 11 Agu' Ceza Mahkemesinin 16/12/2009 tarihli tahliye muzekkeresi ve 16/12/2009 tarih 200911123 degisik is sayih karan yaznruz ekinde fakslanrmstir.

ilgili karar dogrultusunda suphheli Ali TATAR' m baska suctan hukumlti ve

tutuklu degilse salrverilmesi saglanarak yapilacak islem sonucunun Cumhuriyet

Bassavciligmuzin 02122277642 numarah faksma bildirilmesi,

Rica olunur.

Zk:124979

Eki:Tahliye Miizekkeresi ve karar

Siileyma istanbul

T.C

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK.'mn 250 Maddesiyle Yetkili Boliimii) Be§ikta§/iST ANBUL

SaYI:2009/1570 Sorusturma No.

15/12/2009

iSTANBUL 11. AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK.'mn 250 Maddesiyle Yetkili Boliimu)

Bassavcrligirruzm 2009/1570 sayili sorusturma dosyasmda tutuklu supheliler Sezgin DEMiREL ve Ali TATAR vekilleri tarafmdan 14/12/2009 tarihinde Cumhuriyet Bassavcihgirruza sunulan dilekceler icerikleri itibariyle tahliye talebi niteliginde degerlendirildiginde dilekceleri ve sorusturma dosyasi yazlmlz ekinde gonderilrnistir.

Sue vasfi, delil durumu, tutuklama karanmn isabetli olmasi ve tutuklama nedenlerinde herhangi bir degisiklik olmamasi nazara almarak siipheli vekillerinin tahliye taleblerinin reddine karar verilmesi evrakm Cumhuriyet Bassavciligmuza iadesi talep olunur.

ZK.124979

EK:2 Adet dilekce

istanbul

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SAVCILIGI'NA

Sorusturma No: 2009/1570

~UP MUDAFii

------_;,

Ali TATAR

Av. t. Nuri TEZEL Acibadem Cd. No: 172/5 Uskiidar-Ist,

KONU _

Miivekkilime isnat edilen suclamalara karst savunmarmzm sunulmasi ile savunmarruzi destekleyecek ve gercegi ortaya cikartacak delillerin toplanmasma, "Tutuklama Kararmm" geri ahnarak suphelinin serbest birakilmasma, gergkli goruliirse tedipli olarak adli kontrol altma almmasi karan verilmesine, iliskin olarak istemlerimizin sunulmasmdan ibaretti~

SA VUNMALARIMIZ ---=-

I. Muvekkilimin, 2009/1570 E. Sayih Sorusturma Dosyasi kapsammda 05.12.2009 tarihinde istanbul Cumhuriyet Bassavciligi tarafmdan ifadesi almarak Tutuklama istemiyle Sorgu Hakimligine sevk edilmistir. Miivekkilim hakkmda istanbul 10. Agu Ceza Mahkernesi tarafmdan 05.12.2009 tarihinde 2009/111 Sorgu numarasi ile "Tutuklama Karan" almml~ Sorusturmada, gizlilik karan ahndigi belirtilerek sorusturma dosyasnu incelememize, bilgi ve beige edinmemize miisaade edilmemis. savunmalanmiz ve taleplerimiz suphelinin ifade, sorgu tutanagmda belirtilen ifadeleri kapsammda hazlrlanabilmi~ti~

"Kendisi aleyhine var olan suphe sebeplerini ortadan kaldirmak ve lehine olan hususlan ileri surmek imkanmm supheli, saniga verilmesi gerektigi". Y argitay Ceza Genel Kurulunun yerlesik ictihatlannda yer almaktadir, Aynca CMK'mn Cumhuriyet savcismm tutuklama karannm geri almmasim istemesine iliskin olarak md. 103 "(1) Cumhuriyet savcrsi, suphelinin adli kontrol altma almarak serbest birakilmasmi isteyebilir. (2) Sorusturrna evresinde Cumhuriyet savcisi adli kontrol veya tutuklamanm artik gereksiz oldugu kamsma varacak olursa, supheliyi re'sen serbest

birakrr." hukmune amirdir. --

II. Bahse konu flas bellekte cikan belgelerden 4'tinde muvekkilimin ismi gecmektedir, Bu belgelerin iceriklerine ve sekillerine baktigmuzda muvekkilimin oil belgelere isminin sirf adim karalamak icin yazildigi anlasilmaktadir. Soyle ki;

->:

(a) Miivvekkilim aleyhine en ciddi ve tutuklunmasma sebep gosterilen belge

"TOPLANTI KARARLARI-MAYIS" ve ERUYGUR" isimli belgeler olup, bu belgelerde icerigi aym olarak, Beylerbeyi'nde Dz.Egitim ve Ogretim Khgmda Sener ERUYGUR ve Dogu PERiN~EK'in katihrmyla yapilan bir toplanti sonucunda, miivekkilimin KOPRU PERSONEL olarak gorevlendirildigi ifade edilmektedir. Muvekkilim ne Dogu PERiN~EK'in nede Sener ERUYGURU tammamaktadir. Onlar ile iliskisi olduguna en kucuk bir delil dahi yoktur. Telefon numaralan savcihgm elindedir. Geriye yonelik olarak muvekkilimin telefonu ile gorustugu numaralara ulasilarak, bu saluslarla veya sorusturmada ismi gecen tegmenlerle telefon gorusmesi olup olmadigr cok rahat tespit edilebilecektir. Aynca toplantmm yapildigi Dz.Egitim ve Ogretim Komutam Koramiraldir. Komutanm bilgisi haricinde, askeri bir birligin icinde boyle illegal olusuma iliskin ~oplantmm yapilrrns oldugu iddiasim anlamak mumkun degildir.l3unun muhtemelen ileride Dz. Egitim ve Ogretim Komutamru da bu yapilanma ile suclamak amacim tasidigr ve gercege ayk~!"l_<?ldllgllas!.1<:!Ir. AYRICA BU TOPLANTININ MAYIS 2008~· TARiHiNDE YAPILDIGI BELiRTiLMEKTEDiR. DOGU PERi E UBAT 2008 ~

• ••• • • .. I •

T ARIHI ITIBARIYLE TUTUKLANMI TIR. BU BAHISLE BOYL B R TOPLANTIY A ~

KATILMASI MUMKUN DEGiLDiR TOPL ~~~.~~!O_K!_YR VE l'--./.

BELGE GERCEGE A YKIRIDIR. r;1

(b) 2008-2009 "SONUC; RAPORU" isimli belgenin iceriginde miivekkilim ile ilgili

her hangi bir ifade yer almamakta, ancak belgenin sonunda "DAGITIM:YRB.ALi TATAR" ifadesi yer almaktadir. Yani bu belgenin sadece miivekkilime dagrtmn yapilrmsnr. Tek kisiye dazrnm yapdacak bir belgeye daihtIm hanesi acIlmayacagma gore, buradaki amac miivekkilimin isminin kasrth olarak bu belgeye gecirilmek arzusudur. Aynca Miivekkilimin Riitbesi, suufi ile birlikte Dz. Ogr. Vb. olarak kisaltihr ki bunu dahi yanh_~yazml~lardlr.

(c) "BURAK'TAN GELEN HARP OKULU", "C;AGATA Y'DAN GELEN", -uss-, "ULKU'DEN GELEN" isimli ve iceriginde bazi personelin isminin yazilarak karsisma 9 degisik ifadelerle kisiliklerine iliskin bilgiler oldugu tahmin ettigimiz bilgiler yazilan belgelerde, j q 0 yaklasik 30 civannda kisinin isminin karsisma "Ali Tatar Referans Listesinden" yazrlmistir. Bu

belgeleri de savcilik tarafmdan ahnan ifade esnasmda bize belirtildigi uzere Tegmenler hazirlanustir. Aym tegmenler bir onceki belgede sanki rapor verdikleri bir amirleriymis gibi "Yrb.Ali Tatar" olarak belgenin dagitmum yaptiklan miivekkilimi, bir sonraki belgede siruf arkadaslan gibi "Ali Tatar" olarak yazmaktadirlar, bu ciddi bir celiski olup, tum amacin bir

sekilde miivekkilimin admm belgeye gecirmek oldugunun acik ifadesidir. AYRICA MUVEKKiLiM REFARANS OLDUGU KiSiLERiN HiC BiRiNi TANIMADIGINI-

BEY AN ETMiSTiR. 4 A YDIR BU BELGENiN SA VCILIGIN ELiNDE OLMASINA - RAGMEN REFARANS OLUNAN HiC KiMSENiN TANIK OLARAK iFADESiNiN - ALINMAMASINI ANLAMAKTA ZORLUK CEKiYORUZ. BU KiSiLERDENRASTGELE iKi, UCUNUN iF ADESi ALINSA iDi MUVEKKiLiMi TANIMADIKLARI, - DOLAYISIYLA MUvEKKiLiMiN TANIMADIGI KisiLERE REFERANS - OLAMAYACAGINA GORE BELGE iCERiGiNiN MUVEKKiLiM ACISINDAN - GERCEK DISI OLDUGU ACIKCA ANLASILACAKTIR. »:

III. Yukanda acikladigmuz iizere bir flas bellekte bulunan ve Karargah Evleri,.,

Yapilanmasiyla ilgili oldugu iddia edilen belgelerde miivekkilimin admm yer almasma kar~~ yapilan teknik ve fiziki takipler neticesinde hicbir destekleyici kamta ulasilamamasi karsismda mevcut delillerin yani flas bellekte cikan belgelerin bir kismmda miivekkilimin isminin gecmesinin YETERLi OLMA Y ACAGI DUSUNOLEREK istanbul Cumhuriyet Savcihgmda devam eden baska sorusturma dosyalannda bulunan ve miivekkilimin isminin gectigi bir kisim ihbar mektuplan ve icerigi anlasilamayan bazi belgeler de bu sorusturma dosyasma Ithal edilmistir. Ancak bu belgelerin ne Karargah evleri yapilanmasi ile ilgisi ne de orgiit uyesi olmakla ilgisi tarafimizca anlasrlamarmstrr. Ancak gerek savcilik gerek ise sorgu hakimliginde tarafmuza ozellikle nicin miivekkilin isminin bu kadar cok gectiginin sorulmasi uzerine, nitelik olarak bu belgeler bir sey ifade etmese de nicelik olarak miivekkilin admm gectigi beIge miktann arttmlarak bunun ile bir kuvvetli SUy suphesi yaratma arzusu oldugu anlasilnustir. Bu belgeler ve ihbar mektuplanmn icerigine baktigmuzda, gercege aykm bilgiler icerdigi ve her hangi bir suva yonelik hicbir delil mahiyeti tasimadigi anlasilmaktadir. Soyle ki;

(a) 24.05.2009 tarihli ihbar mektubu ekindeki bir cizelgede mtivekkilimin isminin yer aldigi ve isminin karsismda "TURK SOLUNDAN HUSEYiN ADIGUZEL'DEN GELEN isiMLERiN KULLANILMASI" ibaresinin yer aldrgi tarafimiza belirtilmis ise de ihbar mektubunun icerigiyle ilgili tarafmuza bir soru sorulmamasi sebebiyle iceriginin miivekkilimle ilgili olmadigi anlasilmakta, aynca bu ibareden de anlasildigt iizere mtivekkilimin isminin kullanilmasma yonelik bir talimat oldugu, yani miivekkilimin isminin nicin bu belgelerde gectiginin bir kamti oldugu seklinde tarafumzdan degerlendirilmistir. Bu beIge miivekkilim aleyhine bir delilmis gibi gosterilmeye cahsilsa da aslmda miivekkilimin Huseyin ADIGUZEL tarafmdan gonderilen karalanacak kisiler icinde oldugunu ifade eden bir belgedir.

(b) 29.06.2009 tarihli ihbar mektubunda, "MUVEKKiLiMiN ALEVi OLDUGU, DHKP/C ORGUTU UYESi OLDUGU, DAYISI HUSEYiN TATAR VE AKRABASI SULEYMEN iSiMLi SAHSIN PKK'L! OLDUGU, CUMHURiYETiN 5. YILINDA PERSONELiNi KUTLAMALARA GONDERMEDiGi"ne iliskin iddia r er aldlgl

?eli~iln:.i~tir: Miivekk_l.li~in Huseyin TATAR. is~mli bir dayisi _.v~ya. am_ca~~yo tur Babasuun ismi Huseym T A TAR dir 0 da vefat etrmstir. Siileyman 1 h hicbir a Sl yoktur.

Cumhuriyetin 75. yildonumu 1998 yihnda kutlannus olup .. K.lerinde mh riye ··~t}l \

\ \ 5/2._Q)

-------- ---:~-:,,- __ ,=_- __ , -- c__ ~

bir kisinin hem giris esnasmda hem de muteakip yillarda yapilan gtivenlik sorusturmalannda, hem de kendisi bunlan ulu orta soylerken onca yil ortaya cikmamis olmasi akla, mantiga ve hayatm olagan akisma aykmdir, Bu bahisle bu ihbar mektubunun da gercek disi bilgiler icerdigi ve muvekkilimin ALE vi olmasmdan kaynaklanan bir LiN(:'in sonucu oldugunun acik gostergesidir.

(c) Dnal iNAN(: isimli bir supheliden elde edildigi belirtilen belgede "TAKip snn.nGEREKLi YERLERE iLETiLECEK LiSTE" ismini tasiyan bir belgede muvekkilimin adi, telefon numarasi ve esinin nufusa kayith oldugu koyttn adr yazildtgr belirtilmistir. Goriildiigii

uzere ve maalesef ki tum dosya iceriginden anlasildigi uzere bu belgede de muvekkilimin 'J~~ ALEVi KiMLiGi ON PLANA ClKARILARAK(DA VULBAZ KOYUNUN ALEVi KOYU OLMASI SEBEBiYLE) TAKip EDiLMESi GEREKTiGi TESpiTi YAPILAN BiR / BELGEDiR, YANi MUVEKKiLiM BU BELGEDEN DE ANLASILDIGI UZERE BiRiLERi TARAFINDAN FiSLENip, TAKip EDiLEREK MAGDUR EDiLMiSTiR.

~

(d) Baska bir sorusturma dosyasmda supheli olan Levent BEKTAS'ta ele gecirilen bir CD icindeki "GUNDEMLERIM 2" isimli bir belgede organizede yer alacak arkadaslanmiz seklinde bir listede adinm bulundugu ifade edilmistir. Muvckkilim her hangi bir organizasyon icinde bulunmarrus olup, 0 sorusturmada da boyle bir iddia yoktur. Muvekkilimin iradesi dl~md~ 3. kisilerce bazi yerlere isminin gecirilmesinden sorumlu tutulmasi da sue; ve cezarun kisiselligi ilkesine aykindir.

IV. ~UPHELi ALEYHiNDE SUC SUPHESiNiN V ARLIGINI GOSTEREN HiCBiR

DELiL VE OLGU BULUNMAMAKTADIR.

Supheli, Savcihk tarafmdan yoneltilen sorulara dogru ve samimi cevaplar vermis, herhangi bir tenakuza dusmemis, adli mercileri yamltma cabasi icine girmemistir, Muvekkilim, bir teror orgiitiine veya yasal herhangi bir dernek, parti veya cemiyete iiye degildir, iiye olmak icin herhangi bir tesebblis veya muracaati bulunmamaktadrr. Kasten veya taksirle herhangi bir iiyelik veya teror sueu islememis, tesebbtis etmemistir. Heniiz nitelHH belli olmayan ve miivekkilimle hi£bir iliskisi bulunmayan 3. kisilerce diizenledigi belirtilen bilgi ve belgelere dayamlarak ~iiphelinin yasa drst bir orgiit plamnda isminin ge~tigi belirtihnistir. Ancak, siiphe, somut, tiili olgularla desteklenememistir. Bu belgeler ile miivekkilim arasmda illiyet bagl kurulamaz, bu belgeler delil olarak degerlendirilemez.

Kisinin kendi iradi hareketi ile yarattigi sonuctan sorumlu tutulmasi "ceza sorumlulugunun sahsiligi" kuralmm geregidir. Bu durumda, kisinin baskalanna ait hicbir resmi ve gerceklik kazannus niteligi bulunmayan beIge, kimligi belirsiz, imzasiz adressiz ihbar mektuplanyla suclanmasi "ceza sorumlulugunun sahsiligi" kuralma, dolayisiyla Anayasamn 38. maddesine aykindir. Bu nedenlerle Supheli hakkmda sue; suphesine dayanak teskil edecek bir delil veya olgu mevcut degildir.

V. SUPHELiNiN KA<;MASI VEYA KA<;ACAGI ~UPHESiNi UYANDlRAN SOMUT OLGULAR BULUNMAMAKTADIR. TUTUKLAMA KARARI OLCULU DEGiLDiR. TUTUKLAMA KARARINDA TUTUKLAMAY A DAYANAK TE~KiL EDEN DELiL VE OLGULAR BELiRTiLMEMiSTiR.

Ifadesi ve sorgusunda tum sorulan cevaplandiran supheli, herhangi bir yasadisi faaliyet

veya orgutle iliskisi bulunmadignu beyan etmistir, Muvekkilimin kendi iradi eylem ve karan

neticesi olarak bir orgut ile iliskisini gosteren beIge ve delil bulunmamaktadir.Clvlk.'rnn iIgiIi hukumlerine gore tutuklarna istem ve kararlannda mutiaka gerekce gosterilir ve adli kontrol uygularnasmm yetersiz kalacagim belirten hukuki ve fiiIi nedeniere ye r verilir- Tutuklamaya, tutuklamanm devamma veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine iliski 'k~ra larda hukuki ve fiili nedenier ile gerekceleri gosterilir. Ancak muvekkilirn h kmda Tutukl _ ,a--i t-eminde ve Tutuklama kararmda, adli kontrol uygulam

belirtilmemistir .

Ayru orgut plamnda adi gecen diger suphelilerin cogunlugu hakkinda bir adii kontrol isterni dahi bulunmadigi haIde, rniivekkilirn aleyhine Sornut beIgeIer ve fiiller dayanak gosterilmemis olan Siipbenin derecesi He tutukIama karan aClkca Olciisiiz olmustur. Adii Kontrol Muessesesi ile kisinin tutuklanmasi yerine onu kontrol altmda tutrnaya ve boylece tutuklarna tedbirinin agir sonuclanndan korumaya cahsilrmstrr. Ancak, supheli Subay olan sabit

isi ve ikameti oIan, herhangi bir sabikasi bulunmayan bir sahisnr. Delil olarak degerlendirilen a q( ernarelerin ve olaylann bulundugu bolgeden 200 km. Uzak rnesafede ikamet etmekte, gorev 0 t yapmaktaolan suphelinin kaema veya delilleri karartma silphesi bulunmamaktadrr.

SONU<; VE TALEP __

Yukanda arz ve izah ediIen, re'sen goriilecek nedenierle;

1. Muvekkilimin, supheden kurtulmasi icin yukanda II ve IILnci rnaddelerde belirttigimiz ve rniivekkilirnin tutuklanmasina gerekce gosterilen baska kisilerde ele gecmis beIgeIerin muvekkilim acismdan gercegi ifade etmediginin tespiti a<;:~

A- Dosyada mevcut olan muvekkilimin telefonunun gorusme kayitlanm TJ.

Baskanhgmdan istenrnesi suretiyIe dosyadaki diger suphelilerle hicbir iliskisinin olmadigim tespitini,(her ne kadar dosyada aksine kamt yok ise de)

B- Dosyada mevcut beIgeIerde miivekkilimi referans oldugu iddia edilen ~ahlsI~

veya bir kismmm tanik olarak dinienerek, muvekkilimin kendileri haakinda referans oIoca~ mahiyette iliskilerinin olup olmadiguun tespini,(Bu kisilerin Dz.K'Klrgi personeli olmasi gerektigi degerlendirildiginden Dz.K'Khgina muzekkere yazilarak bu kisiler cagnlabilir.) --

__ -

3. Yukanda yapngmuz aciklamalann l~lgl altinda Miivekkilirn hakkinda tutuklama

karannm geri aimarak serbest birakrlmasuu, gerekii goriilurse tedipli olarak suphelinin adii kontrol altina almmasi konusU1;d-;"isternde bulunulmasma karar verilmesini, saygiyla arz ve talep

ederiz. _-_.

5/4

ANBUL CUMHURiYET BASSA VCILIGI'NA

Sorusturma No: 2009/1570

MUDAFii

_____ .....;;.

Sezgin DEMiREL

Av. Kemal Yener SARAC;OGLU

Cumhuriyet Cd. No: 187 D.7/A Harbiye-Sisli istanbul

Miivekkilimize isnat edilen suclamalara karst savunmanuzm sunulmasi ile savunmarmzi destekleyecek ve gercegi ortaya cikartacak delillerin toplanmasma, "Tutuklama Kararmm" geri almarak sitphelinin serbest birakilmasma, tedipli olarak adli kontrol altma almmasi karan verilmesine, iliskin olarak istemlerimizin sunulmasmdan ibarettir.

KONU _

SA VUNMALARIMIZ, __ __:.

I. Miivekkilimin, 2009/1570 E. Sayih Sorusturma Dosyasi kapsammda 05.12.2009 tarihinde istanbul Cumhuriyet Bassavciligi tarafmdan ifadesi almarak Tutuklama istemiyle Sorgu Hakimligine sevk edilmistir. Miivekkilim hakkmda istanbul 10. Agir Ceza Mahkemesi tarafmdan 05.12.2009 tarihinde 20091111 Sorgu numarasi ile "Tutuklama Karan" almmisnr. Sorusturmada, gizlilik karan ahndigi belirtilerek sorusturma dosyasnu incelememize, bilgi ve beIge edinmemize miisaade edilmemis, savunmalanrruz ve taleplerimiz suphelinin ifade, sorgu tutanagmda belirtilen ifadeleri kapsammda hazirlanabilmistir.

"Kendisi aleyhine var olan suphe sebeplerini ortadan kaldirmak ve lehine olan hususlan ileri surmek imkanuun supheli, saruga verilmesi gerektigi". Y argitay Ceza Genel Kurulunun yerlesik ictihatlannda yer almaktadir. Aynca CMK'llln Cumhuriyet savcisrnm tutuklama karannin geri ahnmasmi istemesine iliskin olarak md. 103 "(1) Cumhuriyet saVCISl, suphelinin adli kontrol altina almarak serbest birakilmasiru isteyebilir. (2) Sorusturma evresinde Cumhuriyet saVCISI adli kontrol veya tutuklamanm artik gereksiz oldugu karnsma varacak olursa, supheliyi re'sen serbest birakir." hiikmune amirdir.

II. SUPHELi ALEYHiNDE SUC SUPHESiNiN V ARLIGINI GOSTEREN

HiCBiR DELiL VE OLGU BULUNMAMAKTADIR.

1. Supheli, Savcihk tarafindan yoneltilen sorulara dogru ve samimi cevaplar vermis, herhangi bir tenakuza dusmemis, adli mercileri yamltma cabasi icine girmemistir. Miivekkilim, bir teror orgiitiine veya yasal herhangi bir dernek, parti veya cemiyete Iiye degildir, iiye olmak rein herhangi bir tesebblis veya muracaan bulunmamaktadrr, Kasten veya taksirle herhangi bir iiyelik veya terdr sucu islememis, tesebbiis etmemistir. Heniiz niteliiH belli olmayan ve miivekkilimle hkbir ili§kisi bulunmayan 3. ki§ilerce dfizenIedii'H belirtilen bilgi ve beIgeIere dayamlarak stiphelinin yasa dI~I bir orgfit plamnda isminin ge~tigi belirtilmistir. Ancak, §iiphe, somut, fiili oIguIarIa desteklenememi§tir. Bu belgeler He miivekkilim arasmda iIIiyet bagI kurulamaz, bu beIgeIer delil olarak degerlendirilemez.

2. Miivekkilim, iiyesi oldugu iddia edilen hticre personelinin bir kismmi askeri okulda ayni suufta okumasi nedeniyle tamdiguu ancak mezuniyetinden sonra bu salnslarla herhangi bir temasi bulunmadrgun, onlarla bir araY~iniS/1

ifadesinde belirtmistir, Suphelinin bunlarla herhangi bir telefon veya mesaj kaydi veya her hangi bir tape kaydi, "Iletisim Tespit Tutanagi" bulunmamaktadir. Ayrica sitphelinin boyle bir hiicre veya faaliyeti yiiriitecek bir egitimi veya buna yonelik gecmiste yaptigr gorevler bulunmamaktadir. Yeni mezun Tegmen olan miivekkilim ikmal, levaznn snnfi olarak adlandmlan yardunci simflarda gorevlendirilmi~~ir.

I

3. Siipheli ile birlikte ayni belgede adi gecen, ifadeye cagnlan diger stlphelilerin

bircogu serbest birakilrmsnr. Serbest birakilan supheliler ile miivekkilim arasmdaki tek

fark miivekkilimin samimi oldugu ve kurs siirecinde aym evi paylasng; arkadaslari He :J-<i~ olan telefon gorii~melerine ait kayitlardrr, Herhangi bir SUy unsuru bulunmayan soz

konusu Iletisim Tespit Tutanaklanndaki gorusmelere iliskin olarak..>

a. 24.10.2009 tarihli Onurcan YILMAZ He yap dan telefon gorii~mesi;

15.08.2009 tarihine kadar mustcrek ikamet ettikleri evde yapilan aramada el konulan ve sue unsuru bulunmamasi nedeniyle iade edilen malzemenin teslim almmasma iliskindir. Soz konusu malzeme Emniyet birimleri tarafmdan, ayru dosya kapsammda tutuklu bulunan suphclilerin avukati ve simf arkadaslannm babasr olan A v.Irfan SUTLUOGLU'na teslim edilmis ve bu salus tarafindan da Onurcan YILMAZ'a verilmistir. Onurcan YILMAZ malzemeleri almak icin, Av. Irfan SUTLUOGLU ile yaptigr gorusmede "ikamet ettikleri evi bosaltmadan once evden aynlan ev arkadaslan "Cagatay A VCI'nm" odasinda, iizerinde baska yerlerde oturan arkadaslannm (AlperenOzer Balkan- Halil Can-Anil Demirag) isimlerine havi etiketler bulunan anahtar demeti bulduklanru ve bunu 0 donemde kursta bulunduklan Karamiirselbey Egitim Merkezindeki ilgililere teslim ettiklerini" soylemis ve Av. irfan SUTLUOGLU'nun konunun arastrnlmasi icin yaptigi telkinler ve ayni tarihler icinde istanbul Emniyet Md.lugunden cevapsiz bir telefon aramasi alan Onurcan YILMAZ, telasa kapilarak, konuyu yiiz yiize gorii~mek ve teslim aid lib malzemeleri vermek ierin eski ev arkadaSI olan siipheli Sezgin DEMiREL'i gorev yaptlih Marmaris'e davet etmistir.

b. 23.10.2009 tarihli Mustafa BALeI ile yaprlan telefon gorii~mesinde,

Temmuz 2009' da evinde yapilan aramada el konulan malzemelerde sue unsuruna rastlamlmadigi ve malzemelerin iade edildigi, ancak bu kezse basmda "Devrimci Karargah Evleri" seklinde bir haber pktIglllI ve admm bu haberde geetigini, bu seferde Dogu PERiN(:EK He iliskilendirlldigl haberleri konusunda gorii~melerden ibarettir. Basmda cikan ve gercek olmayan haberler ile telefonlann dinlendigi konusunda kamuoyunda yaygm sekilde gelisen ve paranoya haline gelen kanaatler heniiz

23 yasmda ve siki bir disiplin gerektiren askerlik mesleginin basinda olan miivekkilimi derin bir sekilde sarsmis ve bu ruh hali telefon konusrnalanna da yansmustir. Bu nedenlerle ismini bu islere kansurdignu dusundugu Dogu PERiN(:EK ve bu mahiyetteki kisiler hakkmda "Dogu Ust_ad" vb. kinaye!_Lve sitemkar ifadeler ta~Iya,!---argo ifadelerde bulunmustur, Bu konusma benzerleri diger .iletisim tutanaklarmda

da mevcuttur. B~ bir teror ~~:~~tii uyeligi yapacak kimseleri~ hareketler0!amaz.

c. 03.12.2009 tarihli Onurcan YILMAZ He yaprlan telefon gdrilsmesi

"Avukat bulunmasma" aittir. Heniiz disiplin sorusturmasi bile gecirmemis olan miivekkilimin devamh bir Avukati bulunmamaktadir. Ifade vermek iizerine cagnyi alan

mtrvekkilim telaslanmis ve arkadasi ile bir Avukat bulmak uzere g6rii~~ 5/2

Miivekkilirnin ifadesinde ve yukanda ayrmtilan belirtildigi iizere tespite konu olan telefon gorusmelerinde hie bir sue unsuru bulunmamaktadir. Gecirdigi olaylar nedeniyle infial ve telas halinde olan gene bir subaym arkadaslan ile dertlesmek, ~akala~rnak rnahiyetinde yaptigr gorusmelerden ibarettir.

4. Silpheli yasa dl~l herhangi faaliyet icinde bulunmadigi iein baska isimle herhangi bir telefon veya e-post adresi olusturmanus, aksine e-post adreslerinde

adml ve soyadml aClk olarak kullannnsnr, Suphelinin ev aramasmda el konulan malzemeler, HERHANGi BiR sue SUPHEsiNE AiT TESpiT BULUNMADIC;{ 3 '1J kaydl ve serhiyle iade edilmistir. Aynca, hazirlayanlar arasmda oldugu iddia edilen

"evler ve gorevler" isimli dokuman ile diger orgiit dokiimanlarma ait bir tespit de bulunmamaktadlr. Yamsira evler ve gorevler isimli belgenin Faruk AKIN isimli

sahis tarafmdan olusturuldugu ve inkii isimli bir sahis tarafmdan kayit edlldigi sorusturma dosyasmda mevcuttur. Iddialardan bir digeri olan "Aylin DURUOGLU"

isimli sahsl siipheli tammamaktadu, bu kislyle veya bu kisilerle Iliskili her hangi bir

kisiyle tespit edilen bir iliskisi bulunmamaktadir. Bir diger iddia olan Ali T AlAR

isirnli salus tarafindan kollanildigma iliskin bir tespit bulunmamaktadir. Miivekkilim Ali TATAR'1 tammadlgml beyan etmis, aynca siipheli Ali TATAR' da mtrvekkilimi tarnmadiguu ifadesinde beyan etmistir. Bu nedenlerle Siipheli hakkmda rnakul veya

kuvvetli sue suphcsinc dayanak teskil edecek bir delil veya olgu rnevcut degildir.

5. Kisinin kendi iradi hareketi ile yaratngi sonuctan sorurnlu tutulmasi "ceza sorumlulugunun sahsillg!" kurahmn geregidir. Bu dururnda, kisinin baskalanna ait hicbir resrni ve gerceklik kazanmis niteligi bulunmayan beIge, kimligi belirsiz, imzasiz adressiz ihbar rnektuplanyla suclanmasi "ceza sorumlulugunun sahsiligi" kurahna, dolayisiyla Anayasanm 38. rnaddesine aykmdir. Bu nedenlerle Supheli hakkmda sue stlphesine dayanak teskil edecek bir delil veya olgu rnevcut degildir. Onceki ifadeler, beyanlar ve dilekceleri tekrar ederiz.

III. MUvEKKiLiM VE BiR KISIM SUBAYLARI SU~LAMAK i~iN KURGULANAN SENERYO, ~ELiSKiLERLE DOLUDUR. KARARGAH EVLERi YAPILANMASININ GER~EK OLMADIGI, 6ZEL OLARAK URETiLDiGi KONUSUNDA KUVVETLi SDPHELER BULUNMAKTADIR.

1. Senaryoda hedef kitle olarak, 2008/2009 doneminde Kararniirselbey Egitim Merkezinde kursa goren, bekar olrnalan nedeniyle lojrnana girerneyen, ikarnet ihtiyaclan icin Kararnursel, Degirmendere ve Golcuk bolgelerinde ortaklasa ev tutan yeni rnezun kursiyer Tegmenler ve Astsubay Meslek Yiiksek okulu ogrencileri alinmistir.

2. Senaryoda saptirma yapilarak, ihbarlar uyusturucu kullammi ve saucihgi ile baslanusnr. Bolgede bulunan guvenlik gucleri, Emniyet ve narkotik birimlerinin hie bir tespiti bulunmamasma, yeni mezun Tegmenlerin yaprlan giivenlik tahkikatlari ve saghk kontrollerinde bu ydnde tespitler bulunmamasma ragmen, boyle bilgileri toplarna imkam olrnayan ME~HUL iHBARCI, bir kisim askerlerin orgutlendigi, hucre evleri olusturdugu ve bu evlerde kizlarla birlikte uyusturucu partileri yaptiklan, uyusturucu sattiklan iddiasi ile kimligini saklayarak ihbarda bulunmustur.

3. Ihbar uzerine yapilan ararnalarda, evlerden birinde, rnuhtelif yerlere saklanrrus

uyusturucu paketleri ve "DEVRiMCi KARARGAH EVLERi" yapilan 1 adi ile bir

"'-'- \\1 5/3

kisnn AMiRAL'lere suikast yapilmasina iliskin olarak icinde "TEROR ORGUTU" yapilanmasi niteliginde dokiimanlann bulundugu CD, Flash bellek tiiriinde kayrt malzemeleri, menniler ve Amirallere suikast yapilmasma iliskin olarak el notlan bulunrnustur. Ancak bunlan evlerinde muhafaza ettigi iddia edilen stlphelilertn bulunan malzeme iizerinde parmak izi bulunmadrgi gibi, bu sahlslar narkotik muayenesine sevk edilmemis ve uyusturucu satnklari iddia edilen kisilere ait somut kimlik tespitleri yaprlmannsnr. Kizlara uyusturucu verilerek parti yaprldrgma iliskin bir tespit, adli vaka veya sikayet de bulunmamaktadrr, El notlarmdaki yazr

karakterleri de ~iiphelilere ait degildir. };/(__

4. Karargah evleri yapilanmasi adi altmda bulunan dokumanda kayit altma alman adreslerin tamami, ikamet ihtiyaclan icin Karamiirsel, Degirmendere ve Golcuk bolgelcrinde ortaklasa ev tutan yeni mezun kursiyer Tegmenler ve Astsubay Meslek

Yuksek okulu ogrencilerinc aittir. Sozde teror orgutu hucresi niteligi veri len hiicre evlerinin kira kontratlan evlerde oturan Tegmenlerin aClk kimlikleri ile yapIlm1stlr.

Bu salnslar baska isim altmda telefon, E-maii kaydi vb, olusturmadrklarr gibi tum

ikamet ve iletisim bilgilerini kurs iem gdrevli bulunduklari Askeri makamlara ve muhtarhklara vermek konusunda da bir sakmca gormemi~lerdir. Daha ilginci teror

orgutii yapilanmasi niteliginde tespit edilen dokiimanlarda tiim orgiit iiyeleri aClk kimIikleri ve yamnda kod isimleri ile yer almaktadlr. Hedef kitle olarak tespit edilen kursiyerlere ait adres kayitlanm bulmak; bekar olmalan nedeniyle bu evlere girmek

cesitli yerlere sue delilleri yerlestirmek gU9 degildi.

5. Tum arz edilen delil ve bulgular gizli bir orgut yapilanmasi karakterine uymamaktadir. Basta MiT olmak uzere Emniyet ve Silahh Kuvvetler istihbarat teskilatlan v.b. onlarca istihbarat teskilatlan Ulkemizin huzuru, Devletimizin bekasi icin etkinlikle ve basanyla hizmet vermektedir. Iddia edildigi gibi onlarca askeri personel, miihimmat ve eylemlerin yer aldigi Sozde Orgut Yapilanmasi, fistu ortulerek uyusturucu ihbarlan neticesinde ortaya cikanlmrs ve aynca basma servis edilerek kamuoyunda infial yaratilmasi, kamu diizeninin bozulmasi ve bagimsiz yargmm etki altma almmasr hedeflenmistir, 2009/969 Sorusturma Numarasi ile Deniz Kuvvetlerinde gorevli bir kisim Albaylar ile baslayan, sozde uyusturucu cetesi ihban neticesinde 200911570 Sorusturma Numarasi ile "orgut evleri" yapilanmasma iliskin olarak ihbarlarla devam eden ve 2009/2167 Sorusturma Numarah Kafes Eylem Plam ile yeni bir boyut kazanan senaryo ve komplolann TSK'YI Ergenekon Teror Orgiitii davalan ile iliskilendlrme amaclarr acik ve sarihtir. Bu kadar kapsamh sue orgtitii olusumlannm, TSK gibi siki bir disiplin ve guvenlik sorusturmalan altmda bulunan bir kurumda meydana gelmesi, mechul ihbarcilar tarafmdan bilinmesi akla ve mantiga uygun degildir.

IV. ~UPHELiNiN KA(:MASI VEYA KA(:ACAGI ~iJpHESiNi UYANDIRAN SOMUT OLGULAR BULUNMAMAKTADIR. TUTUKLAMA KARARI OLCULU DEGiLDiR. TUTUKLAMA KARARINDA TUTUKLAMAYA DA YANAK TE~KiL EDEN DELiL VE OLGULAR BELiRTiLMEMi~TiR.

1. Ifadesi ve sorgusunda tum sorulan cevaplandtran suphcli, herhangi bir yasadisi faaliyet veya orgutle iliskisi bulunmadignu beyan etmistir. Miivekkilimin kendi iradi eylem ve karan neticesi olarak bir orgut ile iliskisini gosteren beIge ve delil

~

5/4

bulunmamaktadir. ~iiphelinin evi arannus ve tum delillere el konulmus ve sue silphesi tasiyacak bir emare bulunmadrgi kaydryla iade edilmistir,

2. CMK'mn ilgili hukumlerine gore tutuklama istem ve kararlannda mutlaka gerekce gosterilir ve adli kontrol uygulamasmm yetersiz kalacagmi belirten hukuki ve fiili nedenlere yer verilir. Tutuklamaya, tutuklamamn devamma veya bu husustaki bir tahliye isteminiri reddine iliskin kararlarda hukuki ve fiili nedenler ile gerekceleri gosterilir.

Aneak mtivekkilim hakkmda Tutuklama isteminde ve Tutuklama kararmda, adli

kontrol . uygulamasmm etkisiz kalmasi ve gerekcesi belirtilmemis; Tutuklama kararmda tutuklama nedenleri saymakla yetinilmis, ancak tutuklama nedenlerinin ~ 7 gerekceye ahnmasma dayanak teskil eden delil ve olgulara yer verilmemistir.

3. Ayru orgut planmda adi gecen diger stipheiilerin cogunlugu hakkmda bir adli kontrol istemi dahi bulunmadigi halde, miivekkilim aleyhine Somut belgeler ve fiiller dayanak gosterilmemis olan Siiphenin derecesi ile tutuklama karan aClkca Olciisiiz olmustur. Adli Kontrol Muessesesi ile kisinin tutuklanmasi yerine onu kontrol altmda tutmaya ve boylece tutuklama tedbirinin agir sonuclanndan korumaya cahsrlmisur. Aneak, supheli Subay olan sabit isi ve ikameti olan, herhangi bir sabikasi bulunmayan bir sahistrr. Delil olarak degerlendirilen emarelerin ve olaylann bulundugu bolgeden 1200 km. Uzak mesafede ikamet etmekte, gorev yapmakta olan suphelinin kacma veya delilleri karartma silphesi bulunmamaktadrr.

SONUe; VE TALEP __

Sonuc olarak, herhangi bir orgut uyeligi ve isnat edilen sucla hicbir ilgilisi bulumnayan miivekkilime yoneltilen suelama ve sorular, tamanuyla heniiz niteligi belli olmayan ve miivekkilimle hiebir iliskisi bulunmayan 3. kisilerce dtlzenledigi belirtilen bilgi ve belgelere dayanmaktadir. Bu belgeler ile miivekkilim arasmda illiyet bagl kurulamaz, bu belgeler delil olarak degerlendirilemez, siiphe ve belgeler somut tiiller veya tesebbiis ile desteklenememistir. Muvekkilim saver ve sorgu hakimi huzurunda verdigi ifadesinde sucu kesinlikle kabul etmemistir. Kaldi ki muvekkilin bu sucu isledigine kamt olabileeek bir bulguda soz konusu degildir,

Yukanda arz ve izah edilen, re'sen gorulecek nedenlerle;

1. Muvekkilimin, stipheden kurtulmasi icin yukanda IILnci md. arz edilen konular ile re'sen tespit edileeek olay ve konular hakkmda somut delillerin toplanmasim, Muvekkilim hakkmdaki savunmanuzi daha saghkh hazirlayabilmemiz icin sorusturma dosyasmi ineelememize ve beIge almamiza musaade edilmesini,

2. 1'4iivekkilimiz aleyhine, tamamIyla hayal iirunii isnatlarda bulunulan ihbarlar ve muvekkilimiz ile iliskisi olamadigi yapilacak sorusturma ve ineelemeler sonunda ortaya cikacak diger belgeleri, planlan diizenleyen ve gonderenlerin tespit edilerek haklannda TCK ilgili hiikumleri kapsammda sorusturma acilmasmi, cezalandinlmalanru,

3. Miivekkilim hakkmda tutuklama kararmm geri ahnarak serbest brrakrlmasma, tedipli olarak silphelinin adli kontrol altma ahnmasi konusunda

istemde bulunulmasma karar verilmesini, saygiyla arz ve talep ederiz. 14.12.2009

Supheli, Mudafii, Av. ~Fr~ Yener S,ARA~OGLU

_lUA:J-

5/5

T.e.

ISTANBUL

,.. . .. .

11. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

'-'.. .

DEGI~IK I~ KARAR

DEGISIK IS NO SORUSTURMA NO HAKIM

KATIP

: 2009/1123 : 200911570

: BULENT AKASMA 35335

. .

: MELIH TEMIZ 99585

Istanbul C.BapsavcIlIglmn (CMK.250 ile yetkili) 200911570 sorusturma sayih dosyasmda tutukiu Supheli Ali TATAR miidafii Av. LNuri TEZ~L 14.12.2009 tarihli, Siipheli Sezgin DEMIREL miidafii Av. Kemal Yener SARA~OGLU 14.12.2009 havale tarihli tahliye talepli dilekceleri ve sorusturma dosyasi ve c.Bapsavclhgmm gorusu ile birlikte bu konuda bir karar verilmek iizere mahkememize gonderilmis olmakIa,

Sorusturma dosyasi ve dilekceler incelendi.

GEREGI DUSUNULDU:

. .

1- Siipheli Cevat Oglu Sema'dan olma, 0911 011985 dogumlu SEZGIN DEMIREL'in

iizerine atili sucun vasif ve mahiyeti, mevcut delil durumu, isnad edilen sucun islendigi hususunda kuvvetli SUy siiphesinin varhgnu gosterir olgulann bulunmasi, tutuklama sebeplerinde bir degisiklik bulunmamasi nazara almarak TQTUKLULUK HALININ DEV A~INA, Siipheli miidafii A v. Kemal Y ener SARA~OGLU'nun tahliye talebinin REDDINE,

2- Siipheli Hiiseyin Oglu Sati'dan olma, l1/Q2/1967 dogumlu ALI T~TAR 'Ill dosya kapsarm, mevcut delil durumu goz oniine almarak BIHAKKIN T AHLIYESINE,

Baska suctan hiikiimlii veya tutukiu degil ise salrverilmesi icin c.Bapsavclhgma yazi yazilmasina,

Evragin ve dosyanm geregi icin C.Bapsavclhgma gonderilmesine,

Dosya iizerinden C.SavcIsmm kisrnen talebine uygun itirazi kabil olmak uzere karar verildi.16.12.2009

1/1

T.e.

ISTANBUL

.... . . . .. .

11. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

'-'.. .

DEGI~IK I~ KARAR

DEGISIK IS NO SORUSTURMANO HAKIM

KATIP

: 200911123 : 200911570

..

: BULENT AKASMA 35335

. .

: MELIH TEMIZ 99585

Istanbul C.Ba:>savclhglmn (CMK.250 ile yetkili) 200911570 sorusturma sayili dosyasmda tutuklu Supheli Ali TATAR miidafii Av. i.Nuri TEZJ2:L 14.12.2009 tarihli, Supheli SezginDEMlREL miidafii Av. Kemal Yener SARA~OGLU 14.12.2009 havale tarihli tahliye talepli dilekceleri ve sorusturma dosyasi ve c.Ba:>savClhgmm gori.i:>ii ile birlikte bu konuda bir karar verilmek iizere mahkememize gonderilmis olmakla,

Sorusturma dosyasi ve dilekceler incelendi.

GEREGI DUSUNULDU:

. .

1- Siipheli Cevat Oglu Sema'dan olma, 09/1011985 dogumlu SEZGIN DEMIREL'in

iizerine atilr sucun vasif ve mahiyeti, mevcut delil durumu, isnad edilen sucun islendigi hususunda kuvvetli sue suphesinin varhgim gosterir olgulann bulunrnasi, tutuklama sebeplerinde bir degisiklik bulunmamasi nazara almarak TQTUKLULUK HALININ DEV Al~1]NA, Siipheli miidafii Av. Kemal Y ener SARA~OGLU'nun tahliye talebinin REDDINE,

2- Siipheli Hiiseyin Oglu Sati'dan olma, 11lQ211967 dogumlu ALI T~TAR 'm dosya kapsami, mevcut delil durumu goz oniine almarak BIHAKKIN T AHLIYESINE,

Baska suctan hiikiimlii veya tutuklu degil ise sahverilmesi icin c.Ba$SaVclhgma yazi yazilmasma,

Evragin ve dosyanm geregi icin c.Ba:>savclhgma gonderilmesine,

1/1

T.e.

ISTANBUL

~ .

10. AGIR CEZA MAHKEMESI

. . .. .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

DEGISIK IS KARAR

DEGISIK IS NO SORUSTURMA NO

: 2009/1081 : 2009/1570

BASKAN UYE UYE KATIP

: ZAFER BASKURT 23769

. .

: ALI EFENDI PEKSAK 39800

.... .,

: MURAT URUNDU 40001

: ADEM CEYLAN

117864

Istanbul (CMK.250 maddesi ile yetkili) c.Ba$SaVclhgl'nm 200911570 sorusturma sayili dosyasmda tutuk1u siipheli Ali Seyhun Giiclii miidafii Av. Ero1 Memis 10.12.2009 havale tarihli dilekce i1e mahkememiz nobetci hakimligince miivekkili hakmda verilen 03.12.2009 tarih 2009/108 Sorgu, 200911570 sorusturma sayili tutuklama karanna itirazda bulundugundan, bu konuda C.Ba$SaVclhgmdan gOrU$ bi1dirilerek, sorusturma dosyasmm bir karar verilmek iizere mahkememize gonderilmesi istenilmis olup, itirazm reddi miitalaastyla mahkememize ¥?nd~ril~n S.?ru$!.lU1na dosyasi ve dilekce incelendi:

GEREGI DUSUNULDU:

Tutuklu siipheli Ali Seyhun Giiclii' nim iizerine atilt sucun vasrf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, isnad edilen sucun islendigi hususunda kuvvetli SU(( siiphesinin varhgim gosteren olgulann bulunmasi, tutuklama sebeplerinde bir degisiklik bulunmamasi nazara ahnarak ve Istanbul 10. Agll' Ceza Mahkemesi Nobetci Hakimligince verilen 03.12.2009 tarih 2009/108 Sorgu, 2009/1570 Sorusturma sayih tutuklama karannda usul ve yasalara aykmlik bulunmadigmdan siipheli Ali Seyhun Gii~lu miidafii Av. Erol Memis' in vaki ltirazmm REDDI ile, tutuklu siipheli ALI SEYHUN GU(:LU' nun TUTUKLULUK HALININ DEV AMINA,

Karann bir orneginin Istanbul C.Ba;;savcllIgmca siipheli Ali Seyhun Giiclii miidafii Erol Memis' e tebligine,

Sorusturma dosyasmm istanbul C.Ba$SaVclhgma iadesine,

.qp"sx,~_ .. zerinde yapilan inceleme neticesinde, C.SaVClsmm istemine uygu

ile C~K - if;< devami maddeleri geregince kesin olarak karar verildi. 15/ 2009

;;,/"j.::tf' ; . h.S

~;

~~

.... ~~ <~

<i Ii:. ;~,

/.A' ,_ A/l.,·r _Af'J' &4-1/ 1/1 /259·91

~ SZ

Te.

iSTANBUL

CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK.'nun 250. Maddesi ile Yetkili Bolumu)

SaYI:2009/1570 Sorusturma

11/12/2009

iSTANBUL (10.) AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK.'nun 250 Maddesiyle Yetkili Bolumu)

Supheli Ali Seyhun GD~LD mudafii A v. Erol MEMi~ istanbul 10. Aglr Ceza Mahkemesinin 03/12/2009 tarih, 2009/108 sorgu ve 2009/1570 Sorusturma sayih karanna itiraz etmis ve tahliye talebinde bulunulmus olup;

Supheliye atilr sucun niteligi, atrli sucu isledigine dair kuvvetli delil durumu, sorusturmarun henuz tamamlanmarrus olmasi ve dosya kapsamma gore tutuklama nedenlerinde degisiklik olmadigmdan,

Itirazin reddine karar verilmesi istemiyle sorusturma dosyasr ve tahliye talebi iceren dilekce tevdi olunur.

T.e.

ISTANBUL

'..,t ~ •• Co

10. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. 250. MADDES! !LE GOREVLI)

Muhabere No : 20091910

• y

CUMHURIYET B~~SA VC.~LIGI .

(CMK. 250. MADDESIILE GOREVLI) HAZIRLIK BUROSU'NA ISTANBUL

Savcrhgiruzm 2009/1570 Soru;;h11111a sayih dosyasmda tutuklu siipheli Ali Seyhun Giiclii miidafii Av. EIOI Memis 10.12.2009 havale tarihli dilekcesi ile Mahkememiz Nobetci Hakimligince verilen 03.12.2009 tarih 2009/108 Sorgu 200911570 Sorusturma sayih tutuklama karanna karst itirazda bulundugundan dilekce ilisikte gonderilmistir.

Itiraz hususunda gorusimiizim bildirilerek Sorusturma Mahkernemize gonderilmesi rica olunur. 10/12/2009

Katip 117864

EKI : Dilekce (15 sayfa)

iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESiNE (CMK.250.MADDESi iLE GOREVLi

10.12.2009

=S=O..:....:R~G.=U-=-N.:....::O~ __ __:.: 2009/108

SORUSTURMA NO : 2009/1570

t~./~?::1~9~ \Z,~, . . 39800

: Ali Seyhur GOCLO '"'t\Z~(

.!.!.M!..=O:....=D=A....:..:.F_:.i;_i .; AV.Erol MEMi$, Eski Osma~t.3/6 Mecidiyekoy

$i~li/istanbuI.Tlf.0212 274 34 66-0532 436 57 50

.:..:;K=.O.:..:;N=U ---=.: TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASI VE $OPHELiNiN

SALIVERiLMESi iSTEMiDiR.

TUTUKLAMA YA iTiRAZ EDEN

iTiRAZ NEDENLERi :

1- MOvekkil Ali Seyhur G0910, istanbul 1 O.Aglr Ceza Mahkemesinin (CMK 250.Maddesi ile Gorevli) 03.12.2009 tarih, 2009/108 Sorgu ve 2009/1570 Sorusturma nolu karanyla tutuklanrrusttr.

2- MOvekkilin Ozerine atrh sucu i~ledigine dair somut ve yeterli deliller yoktur.Dosyada kuvvetli sue suphesinin varllglnl qosterecek olgular olmadrq: gibi bir tutuklama nedeni de bulunrnarnaktadrr.

3- Tutuklama nedenlerini dOzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 100.maddesine gore, kuvvetli sue suphesinin varhqrm gosteren olgulann ve bir tutuklama nedeninin bulunmasi halinde, supheli veya saruk hakkrnda tutuklama karan verilebilir. lsin onerni, verilmesi beklenen ceza veya gOvenlik tedbiri ile 019010 olmarnasi halinde, tutuklama karan verilemez. Dosyarmzda ise bu kosullar gergekle~medigi halde tutuklama karan verilrnlstlr.Bu karar su nedenlerle Kanuna ve hukuka uygun deqildir:

A) KUWETLi SUe SOPHESiNiN VARLIGINI GOSTEREN OLGULAR BULUNMAMAKTADIR:

Tutuklama karannda, suphelinin, Ozerine yOklenen silahll teror orqutune Oye olma sucunu i~ledi9i hususunda kuvvetli suphelerin varhqtru gosteren olqularrn bulunduqundan soz edilmekte ancak bu olgulann nelerden ibaret olduqu bellrtllmemektedir.Eqer, olgu olarak kabul edilen delillerden birisi, supheliye okunduqu ve sorulduqu soylenen Eruygur isimli word belgesi ise, supheli, boyle bir toplantrya sahit olrnadrq: gibi toplantt sonucunda herhangi bir gorev ahnadrqrm ve belgenin igerigini de bilmedigini sovternistir.Strphelinin bu savunrnasimn aksini gosterecek bir delil ise dosyada yoktur ve olamaz da.Cunku, supheli gergekten boyle

bir toplantiya katrlmarms ve herhangi bir qorev de (lml~l~~ J ~ 1u

\ ~ l\{t 1/5

\

"Toplanti kararlan MaYls doc" baslrkh belgeyle ilgili dijital inceleme raporuna gelince:

$Opheli, boyle bir belgeyi ilk kez gordOgOnO; boyle bir belgeyi duzenlernediqini ve olusturmadiqrru: bu belgenin igerigi hakkmda da hicbir bilgisinin olmadiqtm soylernistir.

Gere;ekten de muvekkllln bu belgelerle hlcblr ilgisi yoktur.Bu belgeler muvekkilde veya muvekkllln bilgisayarmda ele gee;irilmemi~tir.Ve yine bu belgeler muvekkllln bilgisayarmda da uretilmemtstlr.

Belgelerin ver aldl~1I USB (Flash Bellek) de mOvekkilin kaldlgl evde ele gecirilmemi$tir. Bu flash bellek ile mOvekkilin hicbir alakasl voktur, olamaz da. COnkO bu bellek mOvekkile ait degildir.Kime ait oldugu ve kim tarafmdan dolduruldugu belli olmavan bu donamm ve bunun icinde ver aldlgl iddia edilen dokOmanlann mOvekkile ait oldugunu gosteren hicbir bulgu voktur.Kim taraflndan, ne icin ve nasll hazlrlandlgl bilinmeyen bovle bir cihazm i<;erisinde ver aldlgl soylenen dokOmanda Slrf mOvekkilin adl ge<;iyor dive, bu dokOmanm mOvekkile ait oldugu sonucuna vanlmasl mOmkOn degildir.QOnkO bu cihaza (donamma) vOklenen dokOmana mOvekkilin ismini ba§ka birinin yazmasl hi<; de zor veva imkanslz bir §ey degildir.

Soz konusu donarumm icerisinde yer aldlgl soylenen Toplanti Kararlan adh belgeyi ilk dOzenleyenin Ali Seyhur GOglO olduqu iddia edilmektedir.MOvekkil, bilgisayar ortammdaki yazismalannda hicbir zaman Ali Seyhur GOglO ismini kullanrnarmstrr.

Diger yandan, bir donamm ictnde yer alan bir dokumana herhangi bir klslnln ismini yazmak cok kolay ve basit bir i~tir. Birileri, boyle bir dokOman olusturmus ve altma rnuvekkilin ismini yazarak belgeyi ona aitrnis gibi qosterrnistir. Olay tamamen bir komplodur.Ve anlasrlan 0 ki, senaryo iyi yazrlrrus ve iyi oynanrmstrr. "Yanhs hesap Baqdat'tan doner." diye bir atasozurnuz var. Bu yanhs he sap da bir yerden mutlaka donecektir.Arna ne yazik ki, bu cirkin oyun ile gencecik insanlann hayan karartrlmaya cahstlrnaktadrr.

$iFRELENMEMiS VE KiLiTLENMEMiS BiR WORD DOKOMANININ iCERiGi, YAZARI, TARiHi, SAATi 0 DOKOMANI ELE GEQiREN HERHANGi BiRiSi TARAFINDAN KOLAYLlKLA VE iz BIRAKMADAN DEGiSTiRiLEBiLiR.

"~ifreleme veya baska kriptografik yontemlerle "kilitlenmeyen" bir word dokumanrrun ie;erigi ve yazan, 0 dokumaru ele gee;iren herhangi birisi tarafmdan, kolayhkla ve iz birakmadan degi~tirilebilir.

Birisinin yazdlgl bir dokumarun ie;erigi degi~tirilirse, yazar bolumtlnde halen onun adt kalacaqr icln, dokumaru 0 yazrrus gibi gorUlebilir.

Birisinin hie; elinin degmedigi bir dokumarnn yazar bolumu Microsoft Word proqrarru icinde dokurnarun yazar bolumu kolayca degi~tirilerek, 0 yazml~ gibi gosterilebilir:." ( D09pr.Berrin Yarukoqlu; Sabanci Oniversi!esi Bil9.iSayarj B. ·Iimi ve

Muhendisliqi Oqretirn Uyesi) (EK- 1) ~ . ful~

2/5

" ~ifreleme ve dijital imzalama yontemleri ile guven altma almrnamrs bir word dokumamnm yazar alam ve i~erigi MS Word Proqrarm kullamlarak herhangi bir kullaruci ve bilgisayar ile degi~tirilebilir." ( Doc.Dr.Albert Levi; Sabanci Oniversitesi Bilgisayar Bilimi Ve Muhendisliqi Ogretim Oyesi) (EK-2)

"Herhangi bir yetkili kullaruct bilgisayarm saatini ve tarihini degi~tirerek bir dosyada, yaratlldlgl tarihten once uzerinde degi~iklik yaplldlgml gostermeyi

bile saglayabilir.Bu sekilde tutarsiz bilgilerin blllslrn ortammda uretilmesi rnumkundur.Aynca Microsoft Word formatmda yaranlmrs bir belgenin i~erigi

daha sonra tamamen degi~tirilmesi murnkun olabihnektedir.Yaprlan bu degi!jiklik, ilk belgeden tamamen farkh olablleceql gibi, hayatm normal akl~1 Z~3 iclnde dosyayt yaratan ilk klsmm, baskalarrnm yaptlgl bu degi~ikliklerden haberdar olmasi beklenemez." ( Turker Gulurn: Turkiye Bilisirn Derneqi) (EK-3)

Bu qorusler, alanmda uzman olan ogretim uyelerinin goru~leridir.Bir word belgesinde ilk duzenleyici olarak muvekkilin adrrun gegtigi ve bu nedenle bu belgeyi muvekktlin duzenlediqi yonundeki iddialan curutebilrnek ve muvekkilin adrrun boyle bir belgeye baskalan tarafmdan kolayllkla yazilabileceqini anlatabilmek icin bu konuda uzman bilirkisilerden aldrqtrmz goru~leri takdirlerinize sunuyoruz.

Tabii ki saym Mahkemeniz de, bu tor uzman goru~lerini kolayhkla edinebilir.Keske savcrlikca bu arastrrrna yapilrrus olsaydi da, muvekkil boyle duzmece, uydurma bir beige nedeniyle tutuklanrms olmasaydr.Gerceqin saym Mahkemenizce kolayllkla qorulebi'eceqini urnit ediyoruz.Telafisi imkansiz zararlann doqmarnasi icin, qercekten masum, sucsuz insanlann cezaevine konulrnamasi icin ve analann aglamamasl icin durumun titizlikle incelenmesini ve sucsuz olduqu anlasilan rnuvekkilin bir an once sallverilmesini bekliyoruz.

Ozetle belirtmek gerekirse; ele gegirilen word belgesi rnuvekkil tarafmdan duzenlenrnernistir.Ya birisi, boyle bir beige duzenleyerek altma muvekkilin adrrn yazrrus ya da muvekkilin baska bir konuda duzenlediqi bir word belgesinin igerigini degi~tirerek bu dokumaru muvekkile aitrnis gibi qostermistir.Yukanda uzman qorusleri doqrultusunda aglklandlgl uzere bunu yapmak hie de zor degildir.

Olay tamamen bir komplodan ibarettir. Birileri her nedense muvekkili ve onun gibi masum insanlan zorda brrakarak bundan birtakrrn sonuclar cikarrnaya cahsmaktadrr.Basiretli yarqrclanrruzm bu oyunu bozacaqina ve masum insanlann haklanm gignetmeyecegine gonulden inaruyoruz.

B) BiR TUTUKLAMA NEDENi DE YOKTUR:

Ceza Muhakemesi Kanunumuzun, bir kisjnin tutuklanabilmesi icin aradlgl ikinci sart ise olayda bir tutuklama nedeninin de bulunmasrdrr.Kanunumuz, bir tutuklama nedeninin var sayuabileceqi hailer olarak da; Supheli veya saruqm, kacrnasr, saklanmast veya kacacaq: suphesini olusturan somut olgularm var olmasr; Supheli veya saruqrn davraruslanrun: delilleri yok etme, gizleme veya degi~tirme; Taruk, rnaqdur veya baskalan uzerinde bask: yaprlrnast qirisirninde bulunma hususlannda kuvvetli suphe olusturmasi kosullanru ararnaktadrr.Goruluyor ki, tutuklama tedbirine basvurulabilrnesi icin, sadece kuvvetli sue suphesinin varllgml qosteren olgulann

bulunmasi yeterli sayrlrnarnakta, bununla beraber ve aynca dl~~tUk,a::

"- ..

nedenlerinin varllgl da sart kosulmaktadrr.Olaynmzda ise , bir tutuklama nedeni yoktur.Gere;ekte, mOvekkil, Deniz Kuvvetleri Komutanhqi bOnyesinde qorevli bir askerdir.Adresi ve veri her zaman bellidir.lstenildiqi. zaman bu verden getirtilerek adli makamlara muracaati kolaylikla saqlanabilir.Bu anlamda herhangi bir kacrna suphesi yoktur.Kacrnasr, saklanmasi veya kacacaq: suphesini olusturan somut bir olgu ise hie; yoktur. Diger yonden, mOvekkilin, delilleri yok etme, gizleme veya degil?tirme; taruk, rnaqdur veya baskalan Ozerinde baskt yaprlmasi giril?iminde bulunma hususlannda kuvvetli suphe olusturacak herhangi bir davrarusi da soz konusu degildir.Bu nedenle tutuklama karan tamamen Kanuna aykmdtr.

TUTUKLAMA KARARI BAGLI OLDUGUMUZ ULUSLARARASI HUKUK KURALLARI YONONDEN DE HUKUKA AYKIRIDIR:

Anayasarmzm 90.maddesi uyannca bir ie; hukuk kurah olarak hatta ondan da oncelikli olarak uyqularnarruz gereken Avrupa insan Haklan Sozlesmeel'nln OzgurlUk ve Guvenlik van baslrkh S.maddesinin 1.c ftkrasrna gore; bir kimsenin yakalanabilmesi icin, bir sue; i~ledigi konusunda gee;erli suphe bulunmasi gerekir.Yukanda acrkladrqrrmz Ozere olayrrruzda bu sart gere;eklel?memil?tir. 2.flkraya gore ise, yakalanan her kisiye yakalama nedenleri ve kendisine yoneltilen her tOrlO suclar en krsa zamanda bildirilir.Olayrrruzda, mOvekkile yoneltilen suclar, acrk, somut, anlasrhr bir sekilde ve bu konudaki delillerle birlikte bildirilmernistir.

MOvekkilin tutuklanrnasr, AiHS'nin 6.maddesinde dOzenlenen Adil Yarqrlanrna Hakkrna da aykmdrr.e.maddenin 2.flkrasmda dOzenlenen masumiyet karinesine gore; Bir sue; ile itham edilen herkes, sucluluqu yasal olarak sabit oluncaya kadar suceuz sayrhr.Sfikraya gore ise; Her saruk, kendisine yoneltilen suclamanm niteligi ve nedeninden en kisa zamanda anladlgl bir dille ve aynntih olarak haberdar edilmek." hakkma sahiptir.

Olayrrmzda mOvekkil, kendisine yoneltilen suclarnarun niteligi ve nedeninden aynntih olarak haberdar edilrnemistir. Aleyhinde ne gibi del iller olduqu geregi gibi acrklanrnarmstrr.Krsrthhk karan nedeniyle mOvekkil suclamayi geregi gibi ogrenememil?tir.Aleyhindeki deliller geregi gibi ortaya konulrnadrqmdan on Ian curutebilrnek ve lehe olan hususlan ileri sOrebilmek olanaq: kendisine verilrnemistir.Sornut ve yeterli delil olmadan tutuklanarak masumiyet karinesi ihlal edilrnistir.Bu nedenlerle bu yarqtlarna adil deqildir.

MOVEKKiL. DENiZALTI OZEL iHTisAS SUBAY KURSUNA DEVAM ETMEKTE iKEN TUTUKLANDIGINDAN TELAFiSi iMKANSIZ ZARARLAR DOGACAKTIR:

Ekte sunduqurnuz yazrdan da (EK- 4) anlastlacaqi Ozere, mOvekkil, Deniz Kuvvetleri Kornutanhq: Denizalti Egitim Merkez Kornutanhqmda acilan "Denizalti Ozel lhtlsas Subay Kursu"na devam etmekte iken tutuklanrrustrr.llqili yonergeye gore, ders yapilan gOnlerin ucte birine katrlrnayanlar basansiz sayrhr ve ikinci defa ayru kursa sevkedilrnezler.Basanh bir ogrenci olan ve istikbali icin cok onernli bir firsat olarak gordOgO bu kursa devam edemeyecek olan mOvekkil bundan cok bOyOk bir zarar qorecekfir.Bunun telafisi de yoktur.Yrllanru bu meslek icin harcarrus, maddi manevi cok buyuk bir bedel odernis olan mOvekkilin asia islernediqi bir sue; yuzunden ve hicten yere tamamen bir komplo nedeniyle kariyerinden olmas: V~I anlan

srzlatrnakta, adalet duygusunu sarsrnaktadrr. \tl~

.~ \ 4/5

QOK DAHA AGIR SUQLARLA iTHAM EDiLENLER SERBEST KALMAKTADIR:

Maalesef tutuklama tedbirine basvurulurken kisilerin kaderi adeta sansa gbre cizilmektedir, Basm yoluyla kamuoyuna yansitrlrms olan cesitli olaylarda tutuklama karalan verilmernis ya da verilen kararlar itiraz Ozerine kaldmlrrustrr.Bu nedenle de tutuklama kararlannda belli bir standart olusturulamarrustrr.Bu durum ise, kamuoyunun adalete olan gOveninin sarsilmasma neden olmaktadrr.Karnuoyu, cok daha aglr suclarla itham edilenler serbest brrakrhrken digerleri neden tutuklu kallyor diye sorqularnaktadrr.Bu itibarla da; tutuklamanm nihayetinde bir tedbir olduqu, yapilacak yarqrlama sonucunda kisilerin sucluluqunun ispati halinde nasil olsa cezalanrn cekecekleri ama ya masum iseler 0 zaman onlann maddi ve bzellikle manevi zararlanrun hicbir zaman giderilemeyecek olmasi ger<;egi karsismda tutuklama karanrun kaldmlmasi adil ve vicdani bir karar olacaktir.

SONUC VE iSTEM : Acrklanan ve re'sen gbzetilecek nedenlerle, terninath veya terninatsiz olarak rnuvekkil hakkmda verilen 03.12.2009 tarih, 2009/108 sorgu, 2009/1570 sorusturrna nolu TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASINI, suphelinin serbest brraktlmasrru, itirazrrmz yerinde gbrOlmez ise dilekcemizin itiraz: incelemeye yetkili mercie gbnderilmesini arz ve talep ederim.

$Oph

10.12.2009 Av.Erol MEMi$

'isltGrrItT

EKLER :

t-Doc.Dr.Berrin Yarukoqlu'na ait bilirkisi rnutalaasr,

2-Do<;.Dr.Albert Levi'ye "" "

3- TOrker GOIOm'e """

4-Denizaltl Egitim Merkezi Kornutanhqr'run yazrsi , 5-0nanml~ ve harclandmlrrus vekaletname brnegi.

COK ONEMLi BiR NOT!

Son anda elime qecen bir yazrda (Erdal Simsek adh gazetecinin www.cafesiyaset.com/haberde 8 Arahk 2009 tarihinde sa at 00.01 'de yazrms olduqu yazida) mOvekkil Ali Seyhur GO<;IO'den soz edilmekte, mOvekkilin babasmrn da asker olduqu ve bir dbnem tutuklandrq: sbylenmektedir.Ekteki nOfus kayrt orneqinden de anlasrlacaq: uzere, mOvekkilin babasrrun ismi MENDERS GO<_;LO degil Seydi GO<_;LO'dOr ve mOvekkilin babast asker olmadrq: gibi hicbir zaman da tutuklanmarrustrr.Bu haberde ad: qecen olaylarla mOvekkilin ve babasrrun hicbir alakast yoktur.Birileri Ali Seyhur GO<;IO ismini kullanmaktadrr.Her ~ey bir komplodan ibarettir.Bilgilerinize bnemle sunulur.

EK: NOfus kay It brnegi

5/5

6 Aralik 2009

T.C. iSTANBUL CUMHURiYET BA$SAVCILlGI'NA SORU$TURMA NO: 2009/1570

UZMAN GORO$O

Bilgisayar MUhendisligi konusunda cahsan bir akademisyen olarak, bana darustlan bir konuda yorum bildirmek isterim.

$ifreleme veya baska kriptografik y6ntemlerle "kilitlenmeyen" bir Word dokurnarurun ie;erigi ve/veya yazan, 0 dokurnaru ele gee;iren herhangi birisi tarafrndan, kolaylikla ve karumca iz birakmadan degi§tirilebilir.

Dolayrsiyla birisinin yazdlgl bir dokumarun ie;erigi degi§tirilirse, yazar bolumunde halen on un adt kalacaq: lcin, dokurnarn 0 yazmis gibi g6rUlebilir.

Keza, birisinin hie; elinin degmedigi bir dokurnarun yazar b61UmU Microsoft Word proqrarru icinde dokumarun yazar b610mO kolayca degi§tirilerek (Tools/Options/User Information), 0 yazrrus gibi g6sterilebilir.

Bunlar aynca yaygmca bilinen, yani uzmanlrk gerektirmeyen, y6ntemlerdir.

Sayqrlanrnla,

Doc, Dr. Berrin Yarukoqlu

Bilgisayar Blliml ve MOhendisligi Ogretim Oyesi Sabancr Universitesi

Tuzla, istanbul 34956

Tel: 216 483 9528

T.C.

iSTANBUL CUMHURiYET BA$SAVCILlGI'NA SORU$TURMA NO: 2009/1570

UZMAN GORO$O

Silahh teror orqutune uye olma sucundan supheli Ali Seyhur GUglU hakkmda, suphelinin isminin bir word dokOmamnda qecrnesi sebebiyle, mahkemenizce yurutulmekte olan sorusturma ile ilgili asaqidaki hususlann dikkate almrnastru talep ederim:

$ifreleme ve dijital imzalama yontemleri lie gOven altrna almmarrus bir word dokumarurun yazar alaru ve ic;erigi MS \jVord proqrarm kullarularak herhangi bir kullamci ve bilgisayar ile degi~tirilebilir. Bu nedenle gUven altma ahnmarrus bir word dokumarurun yaratrci ve degi~tiricilerini kesin blr sekilde anlamak elde baska tamarnlayrct deliller yoksa rnurnkun olmayabilir.

Geregi bilgilerinize arz olunur.

Sayqtlanrnta.

NIU/ I~

Dog. Dr. Albert levi Sabanci Oniversitesi

Bilgisayar Bilimi ve MUhendisligi Ogretim Oyesi Tel: 02164839563

Cetin Emec Bulv. 4.Cad. No:3/11-12 06460 A. Ovecler / ANKARA

Tel: (312) 479 34 62 (pbx)

Faks : (312) 479 34 67

e-posta: tbd-merkez@tbd.org.tr http://www.tbd.org.tr

SaYl:115

Konu.Teknik Bilgi Talebi

Saym Huriye GD~u}

Elektronik doktnnanlann yaratilmasi ve dosyalan olusturanlann kimlik bilgilerinin bu belgelerde gecmesi ve bu bilgilerin degistirebilir bilgiler olup olmadigina iliskin dernegimizin Uzman gorusu ekte sunulmustur.

Saygrlanmizla,

~

Yonetim Kurulu Baskam

Ek-l

G6RO~

Bilgi talebinde belirtilen Microsoft Word formanyla kayit edilmls belgeleri yaratanlarla ilgili bilgiler Metadata bolumunde yeralmaktadir. Ancak bu bilgiler ilgili firmanm yazilnm bilgisayara yiiklenirken genellikle sifahi olarak yazilan bilgilerdir ve istenildiginde herhangi bir kullamci tarafmdan rahathkla degistirilebllmektedlr. Herhangi bir kullamci tarafmdan degistirilen bu bilgilerin bir guvenlirligi olmamakla birlikte, baska yazihmlar tarafmdan da aym formattaki yazilar acilabilmekte ve iizerinde degisiklik yapilabilmektedir. Orne gin Open Office yazihmi kullamlarak da aym formatta belgeler acilabiimekte ve hem belgeler hem de Metadata bilgileri iizerinde deglsiklikler yapilabilmektedir.

Asagidakl ekran goruntulerinde sirasiyla DENEME adh ve DENEME soyadli bir kullamci tarafmdan :J?J.-

bir dosya yaranlnns, dosyamn ozelliklerinde dosyayi yaratanm DENEME DENEME oldugu /

gosterilmistir. Daha sonra kullamci tammlan AHMET AHMETOGLU olarak deglstirilmis ve aym dosyamn AHMET AHMETOGL U'na ait oldugu gosterilmistir. Hatta dosyamn kullamci tarumlanndan RESET tusuna basilarak bag: koparnlrms ve dosyayi olusturamn ismi yokedilmisttr.

First/Last OJat11eJ!nlt18Js

(D

Tel, (HomeiYi:ork) Fa,.;! E-mail

1

Export as PQF .. , Sen_Q

Digital Signatures Iemplates

Modified:

Last printed:

Total ~diting tim e:

Rey:isionnurnher: !I! llpply user data

unknrrNn

1210712009,14:41:33, DENEME DENEHE

OD:OO:CO

2

c--+4-., _:

••

'VleVi,l Prin.t Paths Colors Fonts

fij Internet

Text Document

lype: location: .:i.ize:

Ct-eateQ:

Modified:

Digitall;t signed:

Last printed:

Total gditing tim ,,; R~,!:sion number: :;Z, l;pply user data

lemplate:

3

Creat:eQ:

Modified:

G!071200,), 14:43:41

.Location: _2iZ8:

unknown

1

Microsoft Word yazihmi daha once yaranlrms bir dosyamn iizerinde degisiklik yapilmasi srrasmda bilgisayann saat bilgisini kullanmaktadir. Ancak bu saat ve tarih bilgisi de giivenilir degildir. Herhangi bir yetkili kullanici bilgisayarm saatini ve tarihini degistirerek bir dosyada, yaranldigi tarihten once iizerinde degisiklik yaprldrgim gostermeyi bile saglayabilir, Bu sekilde tutarsiz bilgilerin bilisim ortammda iiretilmesi mumkundur.

Aynca Microsoft Word formatmda yaranlnus bir belgenin icerigi daha sonra tamamen degistlrilmesi mumkun olabilmektedir. Yapilan bu degisiklik ilk belgeden tamamen farkh olabilecegi gibi hayatm normal akisi icinde dosyayi yaratan ilk kisinin baskalanmn yapugi bu degisfkliklerden haberdar olmasi da beklenemez.

Bilisim ortammda yaranlrrus bu ve benzeri elektronik belgelerin kimin tarafmdan olusturuldugu veya degi~tirildiginin kesin olarak belirlenebilmesi icin beIge yazihrken klavyenin basinda kim in oturdugunun bilinmesi gerekmektedir.

5070 sayih elektronik imza kanununda belirtildigi uzere elektronik bir belgenin yaraticisi, degistiricisi ve icerigi, sozu gecen belgeyi nitelikli elektronik imza ile imzalanrmssa belge senet ozelligi kazanabilir. Kaldi ki bu sekilde imzalansa bile hicbir zaman bu belgenin ozgiir idare ile imzalamp irnzalanmadigi herhangi bir ~ekilde bilisim teknolojisiyle belirlenemez.

4

0/- , 1(2, IZCf._:~5

(\ "'~--~ ~-

"/LiQ__-lc_--\cYl_ ~i I_'AJ'-1

C'-------"'\ \ '--y-

<'

TASNiF DISI

T.C.

DENiz KUWETLERi KOMUTANLIGI DENizAL TI EGiTiM MERKEZi KOMUTANLIGI GOLCOKlKOCAELi

PER.

3050-1241-09/ida.

08 Aralik 2009 Jrr5

KONU

Yazi Talebi.

iLGiLi MAKAMA

1. Denizalti Filosu Komutanhqi baqhs: Denizalti Egitim Merkezi Kornutanhqnda acrlan "Denizaltt Ozel ihtisas Subay Kursu" toplam 46 haftadrr. DEY 184-1 Deniz Egitim ve Ogretim Komutanhqt Kurs Yonerqesi ikinci Bolum, ikinci Kisrm Md.? geregince "Kurs baslanqrcrndan sonra, egitim-ogretim suresi icinde cesitli sebeplerle ders yapilan qunlerin ucte birine (ucte bir dahil) katilmayanlar basansrz sayihrlar ve ikinci defa ayru kursa sevk edilmezler"

hukrnune amirdir.

2. Bu yazi Dz.Tqrn.Af Seyhur GUC;LU'nun avukati SaYIn Eral MEMi$'in istegi uzerine verrlmistir.

Rica ederim.

rkezi Kornutaru

TASNiF DISI

? a '7 '7

[ T ii r k i Y e C urn bur i y eli, N~ f.ii1L'? .) J

~=======T======~==~====~========~--~'===~~-===~

09 Arahk 2009 !

ALI SAR5;;,tz'" No, 19495224556

Bu islem altmdaki imzarun, Dinar Nufus MOdOrlOgO'nden verilmis 12.06.2003 tarih, 1934 kay It, 007 seri ve 968790 nurnarah fotoqrafh NOfus Cuzdaruna gore Afyon iii Dinar ilcesi Karabedir koyO 0054 cilt, 00001 aile sira, 0190 sira numaralannda nufusa kayith olup, baba adt SEYDi, ana adr HURiYE, doqum tarihi 11.11.1984, .doqurn yeri Dinar olan ve halen yukandaki adreste bulunduqunu, okur yazar olduqunu soyleyen, 19495224556 T.C. kimlik nurnarah Ali SEYHUR GUCLU, adh kisiye ait olduqunu ve hasDAL CEZAEViNDE TUTUKLU OLMASINDAN DOLAYI nedeni ile mahallinde huzurumda imzalandrqtru onaylanm. ikibindokuz YIII Aralik ayrrun dokuzuncu gOnO 09.122009

1

,,'t~~' '~~ .. ~ ":;;_1~. ;.'l~~A ... ). '.i~:)~ ~ . ';~.,~~" ~v

,~sl?··(,s;i:~ >.)<~

T.C.

EYOP 4.NOTERLiGi

NOTER

BEYTUlLAH ONAl

Narruk Kemal Cd. no. 32/5 ALiBEYKOY, EYUP, iSTANBUL Tel: 212-6265896

GENEL VEKALETNAME

VEKiL EDEN VEKiL

Ali SEYHUR GUCLU

Hasdal Kapali Cezaevi Hasdal/Eyup/lstanbut Av. EROL MEMi$

Buyukdere Cad Eski Osrnanh Sk Sahin Apt 3/6 Mecidiyekoy istanbul

T.e. Kimlik No: 48115776762

Leh ve aleyhimde acurrus veya acrlacak bilumum dava ve takiplerden dolayt T,C,Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kururnlannm her bolum ve derecesinde her srfat tarikve suretle beni temsile, haklanrm korurnayt ternin, mOdafaa ve rnuhafazasi icin uygun gorecegi butun muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava acrnaya: davayi rslah etmeye, kendi irnzas: ile gereken dilekce ve belgeleri yazrp ilgili oldugu daire ve kuruma vermeye, teblig ve tebelluqe, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararlan alrnaya, tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldrrmaya, kararlann acrklanmasiru ve dOzeltilmesini isterneye, temyizden vazgegmeye, Yarqitay, Darustay ve diger idari ve mali kaza ve kurumlannda temsile ve durusma talebinde bulunrnaqa, karar duzeltilrnesi ve yeniden yargliama talebinde bulunmaya, taniklan dinletmeye, yemin teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakmrnaya, bilirkisi, muhasip, hakem tayin ve azline, kesif talebine, raporlara itiraza. tesbit yaptrrmaya, ihtarname, ihbarhame, protesto cekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararlann tamarrurun uyqulanrnasrru saqlarnaya, durusma dl§1 tutulma talebinde bulunmaya, benim drsrmda devam edecek durusrnalara katrlrnaya ve ahzu kabza sulh ve ibraya, feragat ve kabule, davadan feragate, feragati davayi kabule, davadan ve takipten vazqecrneye, icra takiplerinde pey sOrmeye, CMUK'nun ilgili maddeleri uyanncauzlasrnaya, kabul veya redde, ,gerektiginde adli sicil kaydrrm ve sabrka kayitlanrm cikartrnaya. AiHM basvuru teminat yatrrrnaya teminatlan cekrneye ahzu kabza sulh ve ibraya durusmalardan bagl§lk tutulmaya birlikte veya ayn ayn ifay: vekalete, baskalanru da tevkil tesrik ve azle rnunferiden mezun ve yetkili olmak uzere istanbul Barosu berosu avukatlanndan A v. EROL MEMi$ vekil tayin edildi,

VEKiL EDEN

EYUP 4. NOTERi BEYTULLAH UNAL

vekili Baskatip MEHMET OZMAN

A v. Era/ M!M,i$_

I(ARINE HUKUK BUROSU E.ski Osmanll Sok $ahln Apt No 3/6

'387T~1g~:'Wi; i~ft~:r

Kirniik N '{ILl ~

KDV, Hare, Damga Vergisi ve Degerli KaQil bedeli makbu~ar. IIlgl tahsil editrnistir. (TN B) A/S Ka=1764/0, AlS YAZI=2/0, AlS DeK.=1/0, DYNK.Sf,Ka.=

111111111~')11111 ~3["11U11111

A-2/1

I I I I

-< m

~ (J (J m m Z z

~~

(") (']

~ ~

z z q 9

m

o CO< E

»e. en m -< I C ;;0

I C

~.

-< rn

N m ;:0;;

=< m

o m Z N

I C ;;0

~

o NO om l"Z iON ODe. <;;I

iifm

'" <: 3=:

o m

~

en m -< 9.

I C ;;0

=< rn

["m

OJ "" 3=

rn '!!!.

...

co a> a>

'"

!:::

00 00 co m

I C ;;0

=<

m

» C.

Po

om l"Z -N

<Or Ol_· 0>

![m "'s. 3-

m

en In -< 2.

G') c' 0()

r Co

[Xl m Co ;;0

c o (i)<

-fC >:: ::!!.-< :em +a

<: m

IX! fI> Z

o

» z »

» Q

Z C: -n c en

"

~

=i

0: ::u z m

9:

e z· ;I> ;;0

o

~.

z o

::t ;I> z rn z o

iSTANBUL CUMHURiYET BASSAVCILIGI'NA

Sorusturma No: 2009/1570

SfwHELi _

MUDAFii

.-----....:.

Burak OZKAN

Av. Kemal Yener SARA<;OGLU

Cumhuriyet Cd. No: 187 D.7/A Harbiye-Sisli istanbul

Miivekkilimize isnat edilen suclamalara karst savunmanuzm 1 Jo sunulmasi ile savunmamizi destekleyecek ve gercegi ortaya cikartacak delillerin toplanmasma, supheli hakkmdaki sorusturmanm ivedilikle tam amI anarak hakkmda takipsizlik, kovusturmaya yer olmadigi karan verilmesine iliskin olarak istemlerimizin sunulmasmdan ibarettir.

I. uvekkilimizin 200911570 Esasa sayih sorusturma dosyasi kapsammda 03.12.2009 tarihinde istanbul Cumhuriyet Bas Savcrligi tarafmdan ifadesi almrmsnr, Muvekkilimiz aleyhine ytirtittilen Sorusturmada, gizlilik karan ahndigi belirtilerek sorusturma dosyasmi incelememize, bilgi ve beIge edinmemize musaade edilmemis, savunmalanmiz ve taleplerimiz suphclinin ifade, sorgu tutanagmda belirtilen ifadeleri kapsammda hazirlanabilmistir.

"Kendisi aleyhine var olan suphe sebeplerini ortadan kaldirmak ve lehine olan hususlan ileri surmek imkanmm supheli, saruga verilmesi gerektigi". Yargitay Ceza Genel Kurulunun yerlesik ictihatlannda yer almaktadir.

II. SUPHELi ALEYHiNDE sue 8UPHEsiNiN v ARLIGINI GOSTEREN

HieBiR DELiL VE OLGU BULUNMAMAKTADIR.

1. Supheli, Savcihk tarafmdan yoneltilen sorulara dogru ve samimi cevaplar vermis, herhangi bir tenakuza dusmemis, ad Ii mercileri yarnltma cabasi icine girmernistir. Miivekkilim, bir teror orgfitfine veya yasal herhangi bir dernek, parti veya cemiyete iiye degildlr, uye olmak rem herhangi bir tesebbiis veya miiracaatI bulunmamaktadrr. Kasten veya taksirle herhangi bir iiyelik veya terdr sucu islememis, tesebbils etmemistir, Heniiz niteIHH belli olmayan ve miivekkilimle hicbir iliskisi bulunmayan 3. kisilerce diizenledigi belirtilen bilgi ve belgelere dayamlarak suphelinin yasa disr bir orgiit planmda isminin ge~tigi belirtilmistir, Ancak, siiphe, somut, tiili olgularla desteklenememistir. Bu belgeler ile miivekkilim arasmda illiyet bagl kurulamaz, bu belgeler delil olarak degerlendirilemez.

2. Muvekkilim henuz Astsb Meslek Yuksek Okulu ogrencisidir, iiyesi oldugu iddia edilen hiicre personelinin hicbirini tanimamaktadir. Suphelinin bunlarla herhangi bir telefon veya mesaj kaydi veya her hangi bir tape kaydi, "Iletisim Tespit Tutanagi" bulunmamaktadir. Aynca suphelinin boyle bir hucre veya faaliyeti yurutecek bir egitimi veya b una yonelik i mkanlan bulunmamaktadir. Yanh ogrenci olarak, siki bir disiplin

\ ~ altmda askeri okulda ogrenimine devam eden muvekkilim hafta sonlanm "evci"

~'\i.~ statiisunde a ilesi iI e birlikte g ecirmektedir. Hiicre e vi 0 lar~i1tJjiu~1)~ a ilesine

\ ~ ~

arttrr, Ek'te sunulan kira kontrati ailesinin uzerine yapilnustir, sikhkla Merkez Komutanhgi tarafmdan kontrol edilmektedir, hticre evi olarak kullammi imkansizdir.

3. SUPHELiNiN SAHSINDA HATA YAPILDIGINA iLiSKiN OLARAK

KUVVETLi EMARELER BULUNMAKTADIR.

a. Stlphelinin ailesi ile birlikte ikamet ettigi Karamursel Sahil sitesi A Blok

212/12 nolu ikamet 2009/1056 sayih karar ile 17.07.2009 tarihinde miivekkilimin ve ~l1 ailesinin hazir bulunmadigi bir ortamda aranmis ve annesine ait cep telefonu, banka karti,

fotograf makinesi hafiza karti, telefon hafiza karti vb. malzemelere el konulmustur.

b. Konu ile ilgili mtivekkilimin ailesi tarafmdan istanbul Emniyet Md.lugu

TEM Sb. Nezrinde yapilan girisimler neticesinde sifahi olarak "Asil stiphelinin Nigde nufusuna kayitli Serna OZKANDAN dogma Burak OZKAN oldugu ve TC kimlik numarasimn 33 ... ile basladigi" konusunda bilgi almmis ve herhangi bir sue; unsuruna rastlanmayan, aramada el konulan malzemeler yaklasik 20 gun soma mllvekkilimin ailesine teslim edilmistir.

c. Buna mukabil miivekkilim "Burak OZKAN Nevsehir nufusuna kayithdir,

annesi Selma OZKANDAN olup TC kimlik numarasi: 22991487776'dlr." Muvekkilimin heniiz askeri ogrenci olmasi, yasmm goe;ukli.igu ve evinde yapilan arama sonuclan dikkate almarak, Muvekkilimin magduriyetinin giderilmesi icin istanbul Emniyet Md.Iugu TEM Sb.' den aramada elde edilen konuya iliskin bilgilerin istenilmesi, aramaya katilan gorevlilerin bilgisine basvurulmasi ve neticede gercek supheli Burak OZKAN'm tespit edilmesi arz ve talep olunur.

4. Supheli hakkmda illegal orgutlenme icinde hucre elemam oldugu, koordine ve irtibattan sorumlu oldugu yonunde isnatlarda bulunulmustur. Muvekkilim isnatlann belirtildigi tarihlerde henuz l.nci simf ogrencisi olarak isnat edilen faaliyetleri yurutecek cevresi ve imkanlan bulunmamaktadir. Aynca TSK tearnullerine gore bir askeri okul ogrencisinin ustlerine liderlik etmesi, onlan yonetmesi dusunulemez, Kaldi ki suphelinin bulundugu ogrenim gordugu okulundan baska bir supheli bulunmamaktadir.

5. Kisinin kendi iradi hareketi ile yarattigi sonuctan sorumlu tutulmasi "ceza sorumlulugunun sahsiligf" kuralmm geregidir. Bu durumda, kisinin baskalanna ait hicbir resmi ve gerceklik kazanmis niteligi bulunmayan beIge, kimligi belirsiz, imzasiz adressiz ihbar mektuplanyla suclanmasi "ceza sorumlulugunun sahsiligi" kuralma, dolayisiyla Anayasarun 38. maddesine aykmdir. Bu nedenlerle Supheli hakkmda sue; suphesinc dayanak teskil edecek bir delil veya olgu mevcut degildir. Onceki ifadeler, beyanlar ve dilekceleri tekrar ederiz.

III. MUvEKKiLiM VE BiR KISIM ASKERi PERSONELi SU<;LAMAK i<;iN KURGULANAN SENERYO, <;ELiSKiLERLE DOLUDUR. KARARGAH EVLERi YAPILANMASININ GER<;EK OLMADIGI, 6ZEL OLARAK URETiLDiGi KONUSUNDA KUVVETLi SUPHELER BULUNMAKTADIR.

1. Senaryoda hedef kitle olarak, 2008/2009 doneminde Karamiirselbey Egitim Merkezinde kursa goren, bekar olmalan nedeniyle lojmana giremeyen, ikamet ihtiyaclan icin Karamursel, Degirmendere ve Golciik bolgelerinde ortaklasa ev tutan yeni mezun kursiyer Tegmenler ye Astsubay Meslek Yiiksek okulu Ogrencilez 4/2

2. Senaryoda saptirma yapilarak, ihbarlar uyusturucu kullannm ve saticihgi ile baslanustir. Bolgede bulunan guvenlik gucleri, Emniyet ve narkotik birimlerinin hie; bir tespiti bulunmamasma, yeni mezun Tegmenlerln yapilan giivenlik tahkikatlari ve saghk kontrollerinde bu yonde tespitler bulunmamasma ragmen, boyle bilgileri toplama imkam olmayan ME<;HUL iHBARCI, bir kisim askerlerin orgutlendigi, hticre

evleri olusturdugu ve bu evlerde kizlarla birlikte uyusturucu partileri yaptiklan, /? J/f uyusturucu sattiklan iddiasi ile kimligini saklayarak ihbarda bulunmustur. tJt<l

3. lhbar iizerine yapilan aramalarda, evlerden birinde, muhtelif yerlere saklanmis uyusturucu paketleri ve "DEVRiMCi KARARGAH EVLERi" yapilanmasi adi ile bir

kisim AMiRAL'lere suikast yapilmasma iliskin olarak icinde "TEROR ORGUTO" yapilanmasi niteliginde dokumanlann bulundugu CD, Flash bellek tiirunde kayit malzemeleri, mermiler ve Amirallere suikast yapilmasma iliskin olarak el notlan bulunmustur, Ancak bunlan evlerinde muhafaza ettigi iddia edilen ~iiphelilerin bulunan malzeme iizerinde parmak izi bulunmadigr gibi, bu sahlslar narkotik muayenesine

sevk edilmemis ve uyusturucu satnklari iddia edilen kisilere ait somut kimlik tespitleri yaprlmannsnr, Kizlara uyusturucu verilerek parti yapildrgma iliskin bir

tespit, adli vaka veya ~ikayet de bulunmamaktadir, El notlarmdaki yazr karakterleri de silphelilere ait deglldir.

4. Karargah evleri yapilanmasi adi altmda bulunan dokumanda kayit altma alman adreslerin tamarm, ikamet ihtiyaclan icin Karamursel, Degirmendere ve Golcuk bolgelerinde ortaklasa ev tutan yeni mezun kursiyer Tegmenler ve Astsubay Meslek Yuksek okulu ogrencilerine aittir. Sozde teror orglitli hucresi niteligi verilen hticre evlerinin kira kontratlan evlerde oturan Tegmenlerin a£lk kimlikleri ile yapdmlstlr. Bu salnslar baska isim altmda telefon, E-mail kaydi vb. olusturmadiklarr gibi tiim ikamet ve iletisim bilgilerini kurs icin gorevli bulunduklari Askeri makamlara ve muhtarhklara vermek konusunda da bir sakmca gdrmemlslerdir. Daha ilginci teror orglitli yapilanmasi niteliginde tespit edilen dokumanlarda tum orgiit iiyeleri a£lk kimlikleri ve yanmda kod isimleri ile yer almaktadlr. Hedef kitle olarak tespit edilen kursiyerlere ait adres kayrtlanru bulmak; bekar olmalan nedeniyle bu evlere girmek cesitli yerlere sue delilleri yerlestirmek giic degildi.

5. Tum arz edilen delil ve bulgular gizli bir orgut yapilanmasi karakterine uymamaktadir. Basta MiT olmak uzere Emniyet ve Silahh Kuvvetler istihbarat teskilatlan v.b. onlarca istihbarat teskilatlan Ulkemizin huzuru, Devletimizin bekasi icin etkinlikle ve basanyla hizmet vermektedir. Iddia edildigi gibi onlarca askeri personel, muhimmat ve eylemlerin yer aldigi Sozde Orglit Yapilanmasr, iistii ortiilerek uyusturucu ihbarlan neticesinde ortaya cikanlmis ve ayrica basma servis edilerek kamuoyunda infial yaranlmasr, kamu diizeninin bozulmasi ve bagimsiz yargmm etki altma almmasi hedeflenmistir. 2009/969 Sorusturma Numarasi ile Deniz Kuvvetlerinde gorevli bir kisim Albaylar ile baslayan, sozde uyusturucu cetesi ihban neticesinde 2009/1570 Sorusturma Numarasi ile "orgut evleri" yapilanmasma iliskin olarak ihbarlarla devam eden ve 2009/2167 Sorusturma Numarah Kafes Eylem Plam ile yeni bir boyut kazanan senaryo ve komplolann TSK'Yl Ergenekon Teror Orgiitii davalarr ile iliskilendirme amaclari acik ve sarihtir. Bu kadar kapsamh SUy orgiitu olusumlarmm,

~ 4/3

----------------------------------------------------------------------------------~~---------------------

TSK gibi sikt bir disiplin ve guvenlik sorusturmalan altmda bulunan bir kurumda meydana gelmesi, mechul ihbarcilar tarafindan bilinmesi akla ve mantiga uygun degildir,

SONUe; VE TALEP __

Sonuc olarak, herhangi bir orgiit uyeligi ve isnat edilen sucla hicbir ilgilisi bulunmayan miivekkilime yoneltilen suclama ve sorular, tamannyla beniiz nitelig]

belli olmayan ve miivekkilimle hicbir iliskisi bulunmayan 3. kisilerce dtizenledigi :).61 belirtilen bilgi ve belgelere dayanmaktadrr, Bu belgeler ile miivekkilim arasmda

illiyet balh kurulamaz, bu belgeler delil olarak degerlendirilemez, siipbe ve belgeler

somut tiiller veya tesebbiis ile desteklenememistir. Muvekkilim saver huzurunda

verdigi ifadesinde sucu kesinlikle kabul etmcmistir. Kaldi ki mtrvekkilin bu sucu isledigine karut olabileeek bir bulguda soz konusu degildir.

Yukanda arz ve izah edilen, re'sen goriilecek nedenlerle;

1. Muvekkilimin, supheden kurtulmasi icin yukanda Ill.ncii md. arz edilen konular, stlphelinin sahsmda yap II an hataya iliskin ve re'sen tespit edileeek olay ve konular hakkmda somut delillerin toplanmasmi, istanbul Emniyet Md.lugu TEM Sb.' den aramada elde edilen konuya iliskin bilgilerin istenilmesi, aramaya katilan gorevlilerin bilgisine basvurulmasi ve netieede gercek supheli Burak bZKAN'm tespit edilmesi,

2. Muvekkilim hakkmdaki savunmamizr daha saghkli hazirlayabilmemiz icin

sorusturma dosyasuu ineelememize ve beIge almamiza musaade edilmesini,

3. Miivekkilimiz aleyhine, tamamwla bayal iiriinii isnatlarda bulunulan ibbarlar ve muvekkilimiz ile iliskisi olamadigi yapilacak sorusturma ve ineelemeler sonunda ortaya cikacak diger belgeleri, planlan duzenleyen ve gonderenlerin tespit edilerek haklannda TCK ilgili hukumleri kapsammda sorusturma acilmasuu, cezalandmlmalanm,

4. Yiirutiilen sorusturmamn ivedililikle sonuelandmlarak, muvekkilim hakkmda

kovusturmaya yer olmadlgma karar verilmesini, saygiyla arz ve talep ederiz.

14.12.2009

Siipheli, ~jd.A 'r\\ A ·L~·~. ." .. ,al~ Yener SARA<;OGLU ~\.\fo(f··

_______________________________________________________________ 4M

" "'.eriC'· (J)

i.U ::E (J)n

W ....J N

""'0 ! "~ ~'>0 iI_ __

U)

« 0:

._

~

iii
U) r-
ro U
m c c C.O
E .~ 'c - cZ
::; », OJU 2'0<:
~ m
iii z r; OJ '>. Q)=
ru > > E
.OJ c 0 ~~
[2- ,OJ .'" ru UJ
~ A
_C ro § D 2' o
m 0 '2
2 UJ Y: « '" f-'
i ijJ
()
Q
rl ;SI'~
E
UJ d~
""
w ~11J
_Q
2 ~ V1
Q)
co l~
QJ
m
»,
r: ~I
co
c;
ru
:"
'"
Illilll'lil~llllllillitllliII18
ccO'l"1'lJJ_nO>l V<l1>l a:
w
_j
w ctJ
2: >-
ill «
,OJ
0 j2
:0 O_
:5"
Z c
'c
« Ql
E
....J Ql
"D
00
Q.;
~

W .c
Z .;::
UJ co
1-
er:
lJJ
>
~ ::2
ru
« Y:
a: c \
GJ
"5;2 c V\
Q' co
"D ct
'0 ::J
C"
---~ iSTANBUL CUMHURiYET BA~SAVCILIGI'NA

Sorusturma No: 2009/1570

~iJpHELi _

MUDAFii

_____ --

Fatih GOKTA~

Av. Kemal Yener SARA<;OGLU

Cumhuriyet Cd. No: 187 D.7/A Harbiye-Sisli istanbul

Miivekkilimize isnat edilen suclamalara karst savunmamizm ~ b sunulmasi ile savunmamizi destekleyecek ve gercegi ortaya cikartacak delillerin toplanmasma, supheli hakkmdaki sorustunnanm ivedilikle tamamlanarak hakkmda takipsizlik, kovusturmaya yer olmadigi karan verilmesine iliskin olarak istemlerimizin sunulmasindan ibarettir.

KONU _

I. Miivekkilimizin 200911570 Esasa sayrh sorusturma dosyasi kapsammda 03.l2.2009 tarihinde istanbul Cumhuriyet Bas Savcihgi tarafindan ifadesi almnusur. Muvekkilimiz aleyhine ytirutulen Sorusturmada, gizlilik karan almdigi belirtilerek sorusturma dosyasmi incelememize, bilgi ve beIge edinmemize musaade edilmemis, savunmalannuz ve taleplerimiz stiphelinin ifade, sorgu tutanagmda belirtilen ifadeleri kapsammda hazrrlanabilmistir.

"Kendisi aleyhine var olan suphe sebeplerini ortadan kaldirmak ve lehine olan hususlan ileri surmek imkammn stipheli, saruga verilmesi gerektigi", Yargitay Ceza Genel Kurulunun yerlesik ictihatlannda yer almaktadir.

II. ~UPHELi ALEYHiNDE SUC SUPHESiNiN V ARLIGINI GOSTEREN

HiCBiR DELiL VE OLGU BULUNMAMAKTADIR.

1. Stipheli, Savcilik tarafindan yoneltilen sorulara dogru ve samimi cevaplar vermis, herhangi bir tenakuza dusmemis, adli mercileri yamltma cabasi icine girmemistir. Miivekkilim, bir teror orgiitiine veya yasal herhangi bir dernek, parti veya cemiyete iiye degtldir, iiye olmak icm herhangi bir tesebbils veya mtlracaan bulunmamaktadrr, Kasten veya taksirle herhangi bir iiyelik veya terdr sucu islememis, tesebbils etmemistir. Heniiz niteiHH belli oimayan ve miivekkilimle hicbir iliskisi bulunmayan 3. kisilerce diizenledigi belirtilen bilgi ve belgelere dayamlarak sfiphelinin yasa dl~l bir orgiit plamnda isminin ge~tigi belirtilmistir. Ancak, siiphe, somut, fiili olgularla desteklenememistir. Bu belgeler ile miivekkilim arasmda illiyet bagl kurulamaz, bu belgeler delil olarak degerlendirilemez.

2. Miivekkilim, aym planda ismi gecen diger suphelileri tammamaktadrr, bunlarla herhangi bir telefon veya mesaj kaydi veya her hangi bir tape kaydi, "Iletisim Tespit Tutanagi" bulunmamaktadir. Silpheli yasa dist herhangi faaliyet icinde bulunmadigr Icin baska isimle herhangi bir telefon veya e-post adresi olusturmanus, aksine telefon ve e-post adreslerinde adml ve soyadml a!;lk olarak kullanmisnr. Yeni mezun TEGMEN olan ve heniiz kursta bulunan miivekkilimin, boyle bir hiicre veya teror faaliyeti yurutecek bir egitimi bulunmamaktadir. Kursta bulundugu Karamiirsel

Egitim Merkezinin askeri misafirhanesinde kalmaktadir, istanbul ve Karamiirsel, Gdlcflk bdlgesiude ayri bir ev tutmamis, ikamet etmemistir. Bu e enlerle hakkmda

~ sue suphesine dayanak teskil edecek bir delil veya olgu mevcut dcgi~ .. ~-

/'AN1 ' J C\ r,)/lO ~

.J ~ , Y' /'---3'/1

\.

3. Supheli hakkinda illegal orgutlenme icinde hucre elemam oldugu, yontmde isnatlarda bulunulmustur. Mtivekkilim isnatlann belirtildigi tarihlerde henuz Deniz Harp Okulunda ogrenci olarak bulunmakta ve yatih ogrenci statustlnde bulunmaktadir. Dolayisiyla isnat edilen faaliyetleri yilriitecek cevresi ve imkanlan bulunmamaktadrr. Aynea TSK teamullerine gore bir askeri okul ogrcncisinin ustlcrine liderlik etmesi, onlan yonetmesi dusuntilemez. Kaldi ki ~fipheli belirtilen donemlerde Karamiirsel, Golciik bOlgesinde hie; bulunmarmsnr,

4. Kisinin kendi iradi hareketi ile yarattrgt sonuctan sorumlu tutulmasi "ceza sorumlulugunun ~ahsiligi" kurahnm geregidir. Bu durumda, kisinin baskalanna ait hicbir resmi ve gerceklik kazanmis niteligi bulunmayan belge, kimligi belirsiz, imzasiz adressiz ihbar mektuplanyla suclanmasi "ceza sorumlulugunun sahsiligi" kurahna, dolayisiyla Anayasanin 38. maddesine aykmdir. Bu nedenlerle Supheli hakkmda sue suphesine dayanak teskil edeeek bir delil veya olgu meveut degildir. Onceki ifadeler, beyanlar ve dilekceleri tekrar ederiz.

III. MUvEKKiLiM VE BiR KISIM ASKERi PERSONELi SU<;LAMAK i<;iN KURGULANAN SENERYO, <;ELi~KiLERLE DOLUDUR. KARARGAH EVLERi YAPILANMASININ GER<;EK OLMADIGI, 6ZEL OLARAK URETiLDiGi KONUSUNDA KUVVETLi ~iJpHELER BULUNMAKTADIR.

1. Senaryoda hedef kitle olarak, 2008/2009 doneminde Karamiirselbey Egitim Merkezinde kursa goren, bekar olmalan nedeniyle lojmana giremeyen, ikamet ihtiyaclan icin Karamursel, Degirrnendere ve Golciik bolgelerinde ortaklasa ev tutan yeni mezun kursiyer Tegmenler ve Astsubay Mesiek Yuksek okulu ogrencileri almmrstir.

2. Senaryoda saptirma yapilarak, ihbarlar uyusturucu kullammi ve saticrhgi ile baslanustir. Bolgede bulunan guvenlik giicleri, Emniyet ve narkotik birimlerinin hie; bir tespiti bulunmamasma, yeni mezun Tegmenlerln yaprlan gfivenlik tahkikatlarr ve saghk kontrollerinde bu ydnde tespitler bulunmamasma ragmen, boyle bilgileri toplama imkani olmayan ME<;HUL iHBARCI, bir kisim askerlerin orgutlendigi, hucre evleri olusturdugu ve bu evlerde kizlarla birlikte uyusturucu partileri yaptiklan, uyusturucu sattiklan iddiasi ile kimligini saklayarak ihbarda bulunmustur.

3. Ihbar uzerine yapilan aramalarda, evlerden birinde, muhtelif yerlere saklannus uyusturucu paketleri ve "DEVRiMCi KARARGAH EVLER}" yapilanmasi adi ile bir kisun AMiRAL'lere suikast yapilmasma iliskin olarak icinde "TEROR ORGUTU" yaprlanmasi niteliginde dokiimanlann bulundugu CD, Flash bellek turunde kay It malzemeleri, menniler ve Amirallere suikast yapilmasma iliskin olarak el notlan bulunmustur. Aneak bunlan evlerinde muhafaza ettigi iddia edilen ~iiphelilerin bulunan malzeme iizerinde parmak izi bulunmadigi gibi, bu sahlslar narkotik muayenesine sevk edilmemis ve uyusturucu satnklari iddia edilen kisilere ait somut kimlik tespitleri yapilmannsnr, Kizlara uyusturucu verilerek parti yapildrgma iliskin bir tespit, adli vaka veya ~ikayet de bulunmamaktadir, El notlarmdaki yazi karakterleri de ~iiphelilere ait degildir.

4.

muhtarhklara vermek konusunda da bir sakmca gormemislerdtr. Daha ilginei teror orgutu yapilanmasi niteliginde tespit edilen dokiimanlarda tiim orgiit iiveleri aC;lk kimlikleri ve vamnda kod isimleri He ver almaktadIr. Hedef kitle olarak tespit edilen kursiyerlcre ait adres kayitlanru bulmak; bekar olmalan nedeniyle bu evlere girmek cesitli yerlere sue; delilleri yerlestirmek glie; degildi.

5. TUm arz edilen delil ve bulgular gizli bir orgut yap ilanmas I karakterine q.£~

uymamaktadir, Basta MiT olmak iizere Emniyet ve Silahh Kuvvetler istihbarat teskilatlan v.b. onlarea istihbarat teskilatlan Ulkemizin huzuru, Devletimizin bekasi icin etkinlikle ve basanyla hizmet vermektedir. Iddia edildigi gibi onlarea askeri persone1, muhimmat ve eylemlerin yer aldigi Sozde Orgut Yapilanmasi, iistii ortiilerek uyusturucu ihbarlan netieesinde ortaya cikanlmis ve ayrica basma servis edilerek kamuoyunda

infial yaranlmasi, kamu diizeninin bozulmasi ve bagimsiz yargmm etki altma almmasr hedeflenmistir. 20091969 Sorusturma Numarasi ile Deniz Kuvvetlerinde gorevli bir kisim Albaylar ile baslayan, sozde uyusturucu cetesi ihban netieesinde 200911570 Sorusturma Numarasi ile "orgut evleri" yapilanmasma iliskin olarak ihbarlarla

devam eden ve 2009/2167 Sorusturma Numarah Kafes Eylem Plam ile yeni bir boyut kazanan senaryo ve komplolann TSK'YI Ergenekon Teror Orgiitii davalari ile iliskilendirme amaclari acik ve sarihtir. Bu kadar kapsamh sue; orgutii olusumlanmn,

TSK gibi siki bir disiplin ve guvenlik sorusturmalan altmda bulunan bir kurumda meydana gelmesi, mechul ihbarcilar tarafmdan bilinmesi akla ve mantiga uygun degildir.

SONUe VE TALEP __

Sonuc olarak, herhangi bir orgut uyeligi ve isnat edilen sucla hicbir ilgilisi bulunmayan miivekkilime yoneltilen suclama ve sorular, tamamiyla heniiz niteligi belli olmayan ve miivekkilimle hicbir iliskisi bulunmayan 3. kisilerce dtlzenledigi belirtilen bilgi ve belgelere dayanmaktadrr, Bu belgeler ile miivekkilim arasmda illivet bath kurulamaz, bu belgeler delil olarak degerlendirilemez, siiphe ve belgeler somut tiiller veva tesebbiis ile desteklenememistir. Mirvekkilim saver huzurunda verdigi ifadesinde sucu kesinlikle kabul etmemistir. Kaldi ki muvekkilin bu sucu isledigine kamt olabileeek bir bulguda soz konusu degildir.

Yukanda arz ve izah edilen, re'sen gonilecek nedenlerle;

1. Muvekkilimin, suphedcn kurtulmasi icin yukanda Ill.ncii md. arz edilen konular, suphelinin sahsinda yapilan hataya iliskin ve re'sen tespit edileeek olay ve konular hakkmda somut delillerin toplanmasmi,

2. Muvekkilim hakkmdaki savunmanuzi daha saghkh hazrrlayabilmemiz icin

sorusturma dosyasrm ineelememize ve belge almamiza musaade edilmesini,

3. Muvekkilimiz aleyhine, tamamlvla haval iiriinii isnatlarda bulunulan ihbarlar ve muvekkilimiz ile iliskisi olamadrgr yapilacak sorusturma ve ineelemeler sonunda ortaya cikacak diger belgeleri, planlan duzenleyen ve gondercnlerin tespit edilerek haklannda TCK ilgili hukumleri kapsammda sorusturma acilmasmi, cezalandmlmalanm,

4. Yiiriitulen sorusturmamn ivedililikle sonuclandmlarak, muvekkilim hakkmda

kovusturmava ver olmadlgma karar verilmesini, saygryla arz ve talep ederiz.

14.12.2009

T.e.

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK.'250. Madde ile Yetkili Boliimii) Be§ikta§liSTANB UL

SaYI: 2009/1570 Sorusturma No

10/12/2009 TUTUKLUi~ iVEDi

GOLCOK CUMHURiYET BA~SA VCILIGINA

Miisteki Emine C::AKIR'm evinden hirsizlrk yapildrgr iddiasiyla yaptigi miiracaata iliskin tahkikat evrakmm Colcuk il<;e Emniyet Mudiirluguniin 17/08/2009 tarihli yazrsiyla Colcuk Cumhuriyet Basasvciligina gonderildigi bildirilmistir.

Bassavolignruzca yapilan sorusturmaya esas olmak iizere bahsi ge<;en miiracaata iliskin tahkikat evrakmm tiimuniin onayh bir orneginin C. Bassavcilrgrrruza gonderilmesi,

Rica olunur.

ZK-124979

T.e.

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SA VCIlIGI (CMK.'250. Madde ile Yetkili BolUmu) Be?ikta?/iST ANB UL

SaYI: 2009/1570 Sorusturma No

10/12/2009 TUTUKlUi~ iVEDi

GOlCOK il<;E EMNiYET MUDURlUGU'NE

Curnhuriyet Bassavcihgirruzca yiiriitiilrnekte olan bir sorusturmaya esas olrnak iizere; 17/07/2009 tarihinden once;

Deniz Tegmenler <::agatay A VCI, Onurcan YILMAZ, Faruk AKIN ve Sinan Efe NOYAN tarfmdan oturrnakta olduklan _Kocaeli Iii Degirmendere tlcesi Merkez Mahallesi Hurriyet Caddesi 75. Yrl Sitesi B-1 blok D:10 ve Kocaeli iii Degirmendere Ilcesi Yiizbostlcr Mahallesi kumlch Apt. Teras kat 24/22 scyrh adreslerdeki evlerden hrrstzhk yapddlgma dair miirccccthrmn bulunup bulunmadlgl, miirncnct varsa yapdan tahkikatlara ili~kin evrcklcnn tiirniiniin oncvh orneklerinin Cumhuriyet Ba~savcllJglmlza gonderilmesi,

Rica olunur.

ZK-124979

istanbul