You are on page 1of 9

T.e.

iSTANBUL

CUMHURiYET BA~SA VCIlICI (CMK.'nun 250 .Maddesiyle Yetkili Bohimu)

EK-D

Sorusturma No: 2009/1570

~(o

SORGUlAMA TUTANACI (~iipheli Icin)

tr ADE VERENiN *

T.e. Kimlik Numarasi Adi ve Soyadi

Vekil

: 19327542520

: OCUZ DACNIK

. .... "'"

: Av. Irfan SUTLUOCLU, Adres: Kayadibi Sok.

No:7/B Sanyer / iSTANBULTBB.No.: 36710

Baba ve Ana Adi : Thrahim - Merzika

Degum Yeri ve Tarihi : Pazaryeri - 06/04/1985

Niifusa Kayrth Oldugu Yer : Susurluk / BALIKESiR

Ikametgah Yahut Mesken Adresi : Rauf Orbay Cad. Postane Mah. No:290B7 ie; Kapi No:1 Tuzla/iSTANBUL

Isyeri Adresi

:T.C.C Albay Hakki Burak Komutanhgi Colcuk

/KOCAELI Varsa Telefonu (Ev-Is-Cep-Irtibat) :05309324802

Faks Numarasi : Yok

Elektronik Posta Adresi : Yok

Meslegi, Ekonomik Durumu Medeni Hali, Cocuk SaYIsI Ifadenin Almdigr Yer

: Deniz Tegmen-Zl Otl TL : Bekar

. .

: Istanbul Cumhuriyet SaVCISI Odasi /BE$IKTA$

ifade verene yiiklenen sue; anlatildi, miidafi secme hakkirun bulundugu ve onun hukuki yardnnmdan vararlanabilecegi, miidafiin ifade alma sirasmda hazir bulunabilecegi, mudafi sececek durumda degilse ve bir miidafi yardirrundan yararlanmak istedigi takdirde kendisine baro tarafmdan bir miidafi gorevlendirebilecegi, yakmlanndan istedigine yakalandrguun derhal bildirilecegi, isnat edilen sue; hakkinda aciklamada bulunmamasirun kanuni hakki oldugu, siipheden i in somut delillerinin toplanmasim isteyebilecegi kendisine hatirlatihp

Ben 2008 yih 30 Agustos da Deniz Harp Okulundan mezun oldum. Aym yilm Eylul aymda Karamiirselbey Egitim Merkezi Komutanhgmda subay temel kursuna basladim. ilk bir ay Karamirrsel Egitim Merkezine yakm Doga sitesinde arkadasim

Halil Can Akince ile birlikte kaldim, Daha sonra bu evden cikarak Yine benim gibi kursiyer tegmen olan Tevfik Kerim Kaya, Murat Kayki ile birlikte kaldik. Bu evde 2009 Nisan ayma kadar kaldim. Nisan aymda evi bosalttik. Nisan aymda tayin yerlerimiz belli oldu. Yeni gorevime gore Muhabere kursuna devam ettim. Kurs siiresincede Askeri birligin misafirhanesinde kaldim. Faruk Akin Sinan ve Efe Noyan donem arkadaslanmdir. Ancak bu arkadaslanmla birlikte Degirmendere'de aym evde kalmadik. Sadece gemide laptop bulundurmak yasak oldugu icin loptopumu Sinan Efe Novan'a vermistim. Avnca elbiselerimden olusan sahsi esv.J alarirmda Faruk Akm'a

,./ ~.1 ~"3 "3

vermistim. Sinan Efe Noyan ve Faruk Akm'm kaldigr evde yapilan aramada bununan

bana ait oldugu belirtilen esyalar bunlardir, Aynca bu evde bana ait bir ajanda varrru yok mu tam olarak hatirlarruyorum, Ajandam vardir ama kullanmiyordum. Orada bulunmus olabilir. Ben 0 eve hie gitmedim. Orada kalmadim, Evde bulundugu iddia olunan patlayici mad de ve mermilerle ilgili hicbir ilgim yoktur. Faruk Akin ve Sinan Efe Noyan'm kaldig; evin anahtan bende hie bulunmarrustir.

Siipheli Faruk Akm'a ait makstor marka harici harddisk'de bulunan "belgelerim" isimli klasor icindeki "Subay Temel B KISMI ADRES (3) isimli word belgesi okundu gosterildi soruldu: Bu listede yer alan kisiler benim kisim arkadaslanmdir. Belirtilen telefon numarasiru 0 zaman kullamyordum. Belirtilen "Doga Sitesi Begonya Apartmam D:8 Altmova/ YALOVA adresi ifademde belirttigim kaldigim adrestir. Faruk Akin kisim kidemlisi oldugu icin aym kisimdaki kursiyer tegmenlerin adres ve telefon numarasi bilgilerinin bulunmasi gorevi geregidir. Gerektiginde bizimle irtibat kurabilmesi icin bu liste kendisinde bulunur.

Sirpheliler Alperen ERDOGAN, Burak nDZALAN, Yakut AKSOY VE Tank A Y ABAKAN tarafmdan kullamlan Kocaeli iIi Degirmendere Ilcesi Yiizbasilar Mahallesi istiklal Caddesi Paksan Apt. No:60 D:6 sayih adreste yapilan aramada; ele

. ..

ge<;irilen DATA TRA VELER 2 GB 04183-322AOOLF !BARELI KINGSTON MARKA

FLASH BELLEKTE yer alan "Evler ve gorevler" bashkli Word belgesi okundu. Soruldu: Listede isimleri ge<;enlerden bir kisnu arkadaslarimdir. Ancak tarumadignn isimlerde vardir, Ornek olarak Burak Amac, Fatih Coktas ve <:;agatay Tamer'i tarumiyorum. Bir kisim arkadaslar birlik dismda ev tutarak kahyordu. Ancak kimlerin hangi evlerde kaldigiru bilmiyorum. Benim evlerin tutulmasi, hangi evlerde kimlerin kalacagi hususunda herhangibi bilgim ve gorevim yoktur. Ben deniz tegmenim. Hava Kuvvetleriyle bir irtibanm yoktur. Soz konusu belgenin benimle ilgili icerigini kesinlikle kabul etmiyorum.

Iletisim tespit tutanaklan okundu soruldu: Emine Ozrnrk arkadasim Ulku'nun Tutuklandiktan sonra gecmis olsun demek amaciyla annesiyle goru$tum.

a Alp ora isimli arkada:;n rOIUP avukathk yapan irfan:~~~

SORULDU

gori.i~rnede sorusturma kapsarrunda el konulan laptobumun akibetini kendisinden ogrenrnek istedim. Diger gOfu~me yaphglrn kis Ertugrul Ogulbulan kros antrenorirdiir. Ordu'da bir havuz yaprna planlan vardi, Ortak olabilirmisin demislerdi, Maddi dururnum miisait olmadigi icin ortak olamadrm, Telefon gorii~mesi bununla ilgilidir. Telefon goriismeleri giincel hayata iliskin olup sucla hicbir ilgisi I I . 1\7 yoktur. Ben herhangibi bir orgiitii iiye degilim. Sucsuzum serbest birakalmanu talep '-(/:Jd ediyorum.

~DPHELi MUDAFiiNDEN SORULDU:

Miivekkilirnin savunmasma aynen kanhyorum. Sorulmasiru istedigimiz bir husus yoktur. Miivekkilimin yeri yurdu bellidir. Istenildiginde gelir. Atilt sucla hicbir ilgisi yotur. Bu hususlann nazara almarak serbest brrakilmasnu talep ediyoruz. Dedi.

Ceza Muhakemesi Kanununun 147'nci rnaddesinde yazih hususlann yerine getirilrnesinden sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazir bulunanlar tarafmdan imza altma almmistir. 16/12/2009

istanbul

Mehrnet Ali~A I AN 124979·

zc:;t ibi

3

T.e.

iSTANBUL

CUMHURiYET BA$SA VCIlIGI (CMK.'nun 250 Maddesiyle Yetkili Bdlfimii)

EK-D

Sorusturma No: 2009/1570

SORGUlAMA TUT ANAGI ($iipheli i~in)

iFADE VERENiN *

T.e. Kimlik Numarasi Adi ve Soyadi

Vekil

• L111 rlL1QL1L1rl7 L1

• _.L,L..L'-J...L'/....I... ...I... V I --::I:

Baba ve Ana Adi

: KORA Y KEMiKSiz

: Av. Erol MEMi~, Adres: Biiyiikdere Cd. Eski

Osmanh Sk. Sahin Ap. No.3/6 Mecidiyekoy-Sisli/ ISTANBUL TBB.No.: 38985

: Mustafa - Hatiee

: SAMSUN -11/02/1986 : Carsamba / SAMSUN

Degum Yeri ve Tarihi Niifusa Kayith Oldugu Yer Ikametgah Mesken Adresi

:TCG Akar Konutanhgi Aksaz Deniz Us Komutanlrgi Aksaz-Marmaris /Mugla

:TCG Akar Konutanligr Aksaz Deniz Us

Komutanligi Aksaz-Marmaris IMugla Varsa Telefonu (Ev-Is-Cep-Irtibat) : 0 536 4489222

Faks Numarasi : Yok

Elektronik Posta Adresi : kkemiksizeshotmail.com

Meslegi, Ekonomik Durumu : Deniz Tegmen-2000 TL.

Medeni Hali, Cocuk Sayrsr : Bekar-

Ifadenin Almdigr Yer : istanbul Cumhuriyet Savcisi OdaSI /BE~iKTA$

Adresi

ifade verene yiiklenen sue; anlatildi, miidafi secme hakkmm bulundugu ve onun hukuki yardirrundan yararlanabilecegi, miidafiin ifade alma sirasmda hazir bulunabilecegi, miidafi sececek durumda degilse ve bir miidafi yardimmdan yararlanmak istedigi takdirde kendisine baro tarafmdan bir miidafi goreviendirebileeegi, yakmlarmdan istedigine yakalandrgirun derhal bildirilecegi, isnat edilen sue hakkmda aciklamada bulunmamasmm kanuni hakki oldugu, supheden kurtulmasi icin somut delillerinin toplanmasrru isteyebilecegi kendisine hanrlatihp acrklandi.

SORULDU

Ben 2008 yih Agustos sonunda Deniz Harp Okulundan mezun oldum. Daha irrsel'de subay temel kursuna basladim. Bu kursun yaklasik 45 giinliik bi,

_ ~ 1 r-, ,,\~_/ Y--L--\_,~'I

()gl \<:~ ~

doneminde arkadasim Abdullah <;;:agatay AVCl ile birlikte Degirmendere'de hanrladigim kadanyla Merkez Mahallesi Prof .Muammer Aksoy Caddesi Kosk Apartmam'nda bir ev tuttuk. Ancak ev arkadasim Abdullah ile anlasamadik, Ayrildik

Bu nedenle her ikimizde evi bosalttik. Bunun iizenine ben arkadasim Sezgin Demirel, Ehat Abacioglu'mm kalmakta oldugu Kumlah apartmamndaki daireye tasmdim. 2009 yih Nisan aym sonuna kadar bu evde kaldim. 1 Mayrs da esyalanrru bosaltarak evden ayrildrm. Buradan Ali Seyhur Cuclu, Ufuk Ucar ve Oguzhan Bilge Saglam'm kalmakta oldugu Yah Mahallesi Leyla Atakan Caddesi Dizman Apartmamndaki daireye tasmdim. Ufuk Ucar'm Marmaris'e tayini pkhgl icin evden aynhyordu. 0 aynldlgl icin ben 0 eve gittim. Ali Seyhur, Oguzhan ve ben denizalti kursunu baslayacaktik, Bu nedenle birlikte kalmaya karar verdik. Ben bu evde arama yapilana kadar kaldim. Arama yaprldrgi tarihte ben evde yoktum. Seyirdeydim. Evde kimse yoktu. Ben evde yokken evde yapilan aramada bilgisayanm, Cd'lerim, silalum bide toshiba marka bir 1 gb. Usb flas disk'ime el konulmus, Ben bu malzemelerin tiimiinii teslim aldim, Cagatay ile birlikte tuttugumuz eve 600 lira odiiyorduk. Sezginlerle tuttugumuz eve ise 800 veya 850 lira odiiyorduk. Kira bedelini evde kalanlarla birlikte ortaklasa karsihyorduk. <;;:agatay ile birlikte odedigimiz kira bedelini emlakciya elden odiiyorduk. Sezgin ile birlikte kalmakta oldugumuz evin kirasiru ise havale yoluyla odiiyorduk. Ben uyusturucu madde kullanrruyorum.

Supheliler Alperen ERDOGAN, Burak nDZALAN, Yakut AKSOY VE Tank A YABAKAN tarafmdan kullamlan Kocaeli ili Degirmendere Ilcesi Yiizbasilar Mahallesi Istiklal Caddesi Paksan Apt. No:60 D:6 sayih adreste yapilan aramada; ele gee;irilen DATA TRA VELER 2 GB 04183-322AOOLF iBARELi KiNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan; 2008-2009 faaliyet raporu isimli beIge okundu soruldu:

Ben bu belgeyi ilk kez burada goriiyorum. Icerigini, ne maksatla ve kimler tarafmdan hazrrlandigiru bilmiyorum. Belgede yer alan resimleri bulunan tegmenler sahislarm resimlerinden hatirladigim kadanyla bizim bir alt donemimiz olan tegmenlerdir. Ben boyle bir belgenin hazirlanmasma katilmadim. Belgenin sonunda isimleri g~e;en Ulkii Oztiirk.. Sezgin Demirel ve Faruk Akm benimle aym donem olan meslektaslarimdir, Ali Tatar'i isim olarak hatrrliyorum. Biz deniz lisesindeyken ogretmen kadrosunda bir subay olabilir ancak hie; dersimize girmedigi icin kendisini tarurruyorum,

Siipheliler Alperen ERDOGAN, Burak DUZALAN, Yakut AKSOY VE Tank A YABAKAN tarafmdan kullamlan Kocaeli iIi Degirmendere Ilcesi Yuzbasilar Mahallesi istiklal Caddesi Paksan Apt. No:60 D:6 sayrlr adreste yapilan aramada; ele gecirilen DATA TRAVELER 2 GB 04183-322AOOLF iBARELi KiNGSTON MARKA FLASH BELLEKTE yer alan; "Evler ve gorevler" isimli beIge okundu. Soruldu: Ben ifademde kurs siiresince kaldigim evlerCki;_l~~i~-kaldlglml detaylanyla anlathm. Soz konusu evleri tam amen kendi irademizle tuttuk. Kirasiru ararruzda paylasarak odedik, Kaldigim evlerin tutulmasmda orgirtsel bir karar yoktur. Benim ismim Koray Kemiksiz'dir "Tolga" diye bir Iakabrm veya kullandigim bir ismim yoktur. Boyle bir

2 G~.·~ ... ~ .. .: .. .... /})_/'/\

'~\ ~

ismi ilk defa burada duyuyorum. dedi.

- f\---_

cl

Iletisim tesbit tutanaklan okundu. Soruldu: telefon gorusmelerim gimcel hayata iliskindir, SUt; iceren bir goriisme yoktur. 14/08/2009 tarihli gOrU~melerim Samsunlu benim ortaokul arkadasim olan Hakan Dursun isimli Astegmen ile yaprrustrm, Telefonla kendisiyle sohbet ettim sakalastim. 07/10/2009 tarihli gorusmede konustugum Nalan isimli salus Ufuk Ucar'in kIZ arkadasi olan ve avukathk yapan kisidir. Arama esnasmda el konulan malzemelerimi almaya gittigimde beni gozaltma ahp almayacaklan hususunda kendisine soru sordum. 0 da bana onlar alacaklanm aldi seklinde cevap verdi. Coriismenin it;erigi budur. Dedi. Benim hicbir orgiitiile ilgim ve alakam yoktur. Sucsuzum serbest birakilmami talep ediyorum. Dedi.

~.

-~UPHELi MUDAFiiNDEN SORULDU:

M·· ekkili . k t 1 C:"l"llhn",,,rol . ~nrl~~~ ~~ h:_ UV uirrun savunmasma aynen ~_a_Llyorllm. C/~L~UHL""JL.LU ISLL\,ubJ.ffi.lL Ul.l

husus yoktur. Miivekkilin atih sucla bir ilgisi yoktur. ifadesinde belirttigi gibi arkadaslanrun tuttugu eve evde bosalma olmasi nedeniyle giderek yerlesmis bu evler bir ogrutsel kararla tutulmarrustir. Eger boyle bir iddia ve siiphe varsada mirvekkilin bundan haberi yoktur. Suclamaya esas teskil ettigi belirtilen flash bellek herkez tarafmdan diizenlenebilir, diizenlenen her tiirlii beIge ve isim bu flash bellege konulabilir. Hatta bu flash bellegin kasten ve bir komplo amaciyla diizenlenmis ve sorusturma dosyasma eklenmis olduguna dair ciddi siiphe ve kaygtlanrruz vardir. Mirvekkil "Tolga" kod is mini ilk defa burada duymustur, Boyle bir isim kullanmaz. Telefon gorusmelerinde de bir SUt; unsuru soz konusu degildir. Miivekkilin evinden ele gecirilen malzemelerde sue unsuru bulunmarrus ve bu malzemeler mirvekkile iade edilmistir. Tum bu hususlar nazara almdigmda kuvvetli SUt; sirphesini gosteren olgulann mevcut olmadigi ortadadir. Buradan hareketle mirvekkilin ikametgaluda bellidir. Belli bir gorevi vardrr. Delillere tesir etmesi soz konusu degildir. Mirvekkil masumdur. Aynca su an annesinin bir rahatsizhgi vardir. istanbul'da tedavi gormektedir. Serbest birakilmasnu talep ediyorum dedi.

Ceza Muhakemesi Kanununun 147'nci maddesinde yazih hususlann yerme getirilmesinden sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazir bulunanlar tarafmdan imza altma ahnrrustir. 16/12/2009

Istan

Mehmet Ali ARSLAN 12

(\lrT~"

.. )

3

T.e.

iSTANBUL

CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK.'nun 250 Maddesiyle Yetkili Bolumu)

EK-D

Sorusturma No: 2009/1570

SORGULAMA TUTANAGI (~iipheli Icin)

iFADE VERENiN *

: 40138202662

: YiGiTHAN GOKSU

:Av.Nurettin Dicle EVREN, Adres: Biryiikdere

Cad.No:151 Yonca Apt.,C Blok ,K:2 D:35 Zincirlikuyu / iSTANBUL TBB.No.: 10071

Baba ve Ana Adi : Mimir Ziya Lugal - Sevinc

Dogum Yeri ve Tarihi : ANKARA - 02/04/1986

Niifusa Kayith Oldugu Yer : Merkez / ERZiNCAN

ikametgah Yahut Mesken Adresi :

Isyeri Adresi :izmir Tersanesi Komutanligi T.C.G. BARTIN

Komutanhgr Naldoken ;iZMiR Varsa Telefonu (Ev-if?-Cep-irtibat) : 0 532 553 4310

Faks Numarasi : Yok

Elektronik Posta Adresi : Yigithan.goksuesgmail.com

Meslegi, Ekonomik Durumu : Deniz Tegmen-2I00 TL

Medeni Hali, Cocuk Sayisi : Bekar-

Ifadenin Ahndrgi Yer : istanbul Cumhuriyet SaVCISI OdaSI /BE$iKTA$

T.e. Kimlik Numarasi Adi ve Soyadr

Vekil

ifade verene yiiklenen sue anlatildr, miidafi secme hakkmm bulundugu ve onun hukuki yardimmdan yararlanabilecegi, miidafiin ifade alma sirasmda hazir bulunabilecegi, mirdafi sececek durumda degilse ve bir miidafi yardrmmdan yararlanmak istedigi takdirde kendisine baro tarafmdan bir miidafi gorevlendirebilecegi, yakmlarmdan istedigine vakalandigirun derhal bildirilecegi, isnat mda aciklamada bulunmamasmm kanuni hakki oldugu, siipheden delillerinin toplanmasuu istevebilecegi kendisine hatirlatihp

SORULDU

Ben 31 Agustos 2008 tarihinde Deniz Harp Okulundan mezun oldum. Aym yihn

Eyliil aymda Karamiirselbey Egitim Merkezi Komutanhgmda subay temel kursuna basladrm. Kursa baslamadan once evde kalmayi tasarladigimiz icin donem arkadaslanm Faruk Akm ve Barbaros Mercan'la birlikte ev tutmaya karar verdik. W Merkez Mahallesi Hiirriyet Caddesi 75 YIl sitesi B Blok D:lO Degirmendere adrdesindeki evi hatirladigim kadanyla ayhk 450.00 lira bedelle kiraladik. Kira

bedelini ararruzda ortaklasa odiiyorduk. Evi tuttuktan sonra kullanacagnruz esyalan

da ortak satm aldik. Ben bu evi muhabere subayhgi gorev oncesi kursu bitis tarihi olan

5 Haziran 2009 tarihine kadar kullandim. Bu tarihten sonra Adana'da bulunan Ailemin

Coksu'dur. Arkadaslanm bana "Gimes" diye hitap etmez. Benim Iakabim ise "Sevgi pitircigi'drr" arkadaslanm bana bu sekilde hitap ederler. Aynca haittawer ( Yiiksek Kule) diye de bana da arkadaslanm tarafmdan lakap takilrrustir. Ancak "gimes" ismini ilk kez burada duydum. Faruk Akm'in ise "Yusuf" diye bir lakabi veya kod adi yoktur. Bana okunan "Evler ve gorevler" bashkh belgedeki saluslar genelolarak benim donem arkadaslanm tegmenlerdir. Ancak bu belgede yer alan Burak Ozkan, Burak Amac, Fatih Coktas ve <:;agatay Tamer'i tarumiyorum. harp okulu ve oncesinde 7-8 sene yanh okudugumuz icin kurs doneminde disarda ev tutmak istedik. Bu siirecte birbirimizi ziyaretlere gidiyorduk. Ancak evraktaki ardeslerin dogru olup olmadigrru bilmiyorum. Ben kalmakta evi ne sekilde tuttugumuzu anlattim, Kesinlikle bunun orgiitsel bir yone yoktur. Tamamen kendi irademiz ve kendi kararmuz dogrultusunda tuttuk ve Burada kaldik. Anlattigim sekilde ben evden 5 Haziran 2009 tarihinde kurs bitimi nedeniyle aynldrm. Bu tarihten yaklasik 40 giin sonra evde arama yaprlrrus. Evde bulunugu iddia olunun patlayici madde, mermi ve diger evrak ve belgelerle hicbir ilgim yoktur. Acikcasi evde patlayici madde bulunmasi da bana inandmci gelmemektedir. Cimiik ben ev arkadaslanrruda da Faruk Akm'i ve Barbaros Mercan'i da tamyorum. Bu tiir bir olay ve suca bulasacaklarma ihtimal vermiyorum.

Siipheliler Alperen ERDOGAN, Burak DUZALAN, Yakut Aksoy ve Tank A YABAKAN tarafmdan kullamlan KocaeIi iIi Degirmendere Ilcesi Yiizbasilar Mahallesi istiklal Caddesi Paksan Apt. No:60 D:6 sayih adreste yapilan aramada; ele

. ..

gee;irilen DATA TRA VELER 2 GB 04183-322AOOLF IBARELI KINGSTON MARKA

FLASH BELLEKTE yer alan" Ulkii'den gelen isimli excel belgesi icerigi okundu soruldu: Ben bu beIge hakkmda hicbir bir bilgim yoktur. Ulkii Ozrurk diye bir devre arkadasmuz vardir, Tutuklandigiru duydum. Ancak bu beIge ile irtibati varrru yokmu bilemem. Aynca belgenin icerigi. ne amacla hazrrlandrgi hakkmda hicbir bilgim yoktur. erhangibi bir orgiite iiye degilim. Hie; bir sue; islemedim. Sucsuzum Serb t birakilrri rru talep ediyorum. Dedi.

Ij 2¥-

~.

~UPHELi MUDAFiiNDEN SORULDU:

Miivekkilimin savunrnasma aynen katihyorum, Sorulmasiru istedigimiz bir husus yoktur. Corevi bellidir. Mevcut delil dururnu ve sabit ikarnetgah sahibi olmasida dikkate almarak serbest birakilmasiru talep ediyorurn. dedi.

Ceza Muhakemesi Kanununun 147'nci rnaddesinde yazih hususlarm yerine getirilrnesinden sonra tutanak okunup, ifade veren ile hazir bulunanlar tarafmdan irnza altma almrrustir. 16/12/2009

Yigithan GOKSU

Siipheli

uri yet SavCI I

)

3