You are on page 1of 5

T.

C

iSTANBUL CUMHURiYET BA$SA VCILIGI (CMK.'nm 250 Maddesiyle Yetkili BoHimii) Be§ikta§/iST ANBUL

SaYI:2009/1570 Sorusturma No.

15/12/2009

iSTANBUL 11. AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK.'nm 250 Maddesiyle Yetkili BoHimii)

Bassavcilrgirmzm 2009/1570 sayilr sorusturma dosyasmda tutuklu siipheliler Sezgin DEMiREL ve Ali TATAR vekilleri tarafmdan 14/12/2009 tarihinde Cumhuriyet Bassavcihgmuza sunulan dilekceler icerikleri itibariyle tahliye talebi niteliginde degerlendirildigtnde dilekcelcri ve sorusturma dosyasi yazlmlz ekinde gonderilmi§tir.

Sue vasfi, delil durumu, tutuklama karanrun isabetli olmasi ve tutuklama nedenlerinde herhangi bir degisiklik olmamasi nazara ahnarak supheli vekillerinin tahliye taleblerinin reddine karar verilmesi evrakm Cumhuriyet Bassavcilrgirruza iadesi talep olunur.

ZK.124979

EK:2 Adet dilekce

istanbu

1~ , (2-2c>og H~t+f

T.e.

iSTANBUL

CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK.'nun 250. Maddesi ile Yetkili Bolumu)

SaYI:2009/1570 Sorusturma

09/12/2009

iSTANBUL (9.) AGIR CEZA MAHKEMEsi (CwfK.'nun 250 Maddesiyle Yetkili BOliimii)

~iipheli Ulkii bZTURK istanbul 9 Aglr Ceza Mahkemesinin 2009/1025 D.i§ sayih kararma itiraz etmis ve tahliye talebinde bulunulrnus olup:

Siipheliye atilt sucun niteligi, atih sucu isledigine dair kuvvetli delil durumu, sorusturmarun heniiz tamarnlanmarrus olmasi ve dosya kapsamma gore tutuklama nedenlerinde degisiklik olmadrgindan,

itirazm reddine karar verilmesi istemiyle sorusturma dosyasi ve tahliye talebi iceren dilekce tevdi olunur.

Siileyman istanbul

T.e.

ISTANBUL

..... . .. .

9. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

DEGISIK IS KARAR

DEGISIK IS NO SORUSTURMA NO

: 2009/1025 : 2009/1570

HAKIM KATIP

: IDRISASAN

32374

: HARUN BILEN 116573

Istanbul C. Bassavcihgmm 12111/2009 gun ve 200911570 sorusturma nolu yazisi ile silahli teror orgiitiine iiye oimak sucundan tutuklu bulunan siipheliler Tank Ayabakan, Yakut Aksoy, Faruk Akin, Ulkii Oztiirk, Sinan Efe Noyan, Alperen Erdogan ve Burak Diizalan 'in tutukluluk hallerinin devamma karar verilmesi talep edilmis olmakla;

Soru~tu:n:a d.?s>:'31S1 .. ince!~ndi; GEREGIDUSUNULDU/

Istanbul C. Bassavcihgmm 12/11/2009 gun ve 200911570 sorusturma nolu yazisr ile silahli teror orgiitiine iiye olmak sucundan tutuklu bulunan siipheliler Tank Ayabakan, Yakut Aksoy, Faruk Akm, Ulkii Oztiirk, Sinan Efe Noyan, Alperen Erdogan ve Burak Diizalan 'in tutukluluk hallerinin devamma karar verilmesi talep edilmis olmakla;.. .. .. .. Sirpheliler TARIK AYABAKAN, YAKUT A_!(SOY, FARUK AKIN, ULKU OZTURK, SINAN EFE NOY AN, ALPEREN ERDOGAN ve BURAK DUZALAN'm mevcut delil durumu, atilt sucun vasif ve mahiyeti, delillerin hal en toplanamanus ve sorusturmanm tamamlanmarrus olmasi, atilt suca iliskin kanunda ongoriilen cezamn iist smm, atilt sucun CMK 100/3 .maddesinde sayilan suclardan qlmasi goz oniine almarak, CMK'nun 108/l.maddesi geregince TUTUKLULUK HALLERININ DEVAMINA,

Sorusturma evrakinm istanbul c. Bassavcrhgi 'na iadesine, Karann siiphelilere C.Savclhgmca tebligine,

i~ bu karara 7 gun icinde mahkememize verilecek bir dilekce veya cezaevi katibine basvurarak tutturulacak bir tutanak ile itiraz yolu acik olmak iizere karar verildi. 12.11.2009

Katip-116573

Hakim-32374

1/1

T.e.

iSTANBUL

CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK.'nun 250. Maddesi ile Yetkili Bolumii)

SaYl:2009/1570 Sorusturrna

07/12/2009

iSTANBUL (10.) AGIR CEZA MAHKEMESi

(C},,1K.'nun 250 Maddesiyle Yetkili Boliimu)

~iipheli Ali TATAR rnudafii Av.ihsan Nuri TEZEL tarafmdan 07/12/2009 havale tarihli dilekce ile tahliye talebinde bulunulmus olup;

Siipheliye atili sucun niteligi, atih sucu isledigine dair kuvvetli delil durumu, sorusturmarun heruiz tamamlanmarrus olmasi ve dosya kapsamma gore tutuklama nedenlerinde degisiklik olmadigmdan,

Itirazin reddine karar verilmesi istemiyle sorusturma dosyasi ve tahliye talebi iceren dilekce tevdi olunur.

T.c.

iSTANBUL

CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK.'nun 250. Maddesi ile Yetkili Boliimu)

SaYl:2009/1570 Sorusturma

07/12/2009

iSTANBUL (10.) AGIR CEZA MAHKEMESi

(('"t\;fK 'nlln ')r:;n l.!T':lrL-L::>",;"l,. Yetkili Bolumu)

, __ ..LL.L-"-'. iU.A. . ..LL ..... '..../\.J l\..l.U\,A.\,A.LCHYiC .J.C:LL\.j_ j_ lJV.lU11 U)

Supheli Sezgin DEMiREL mudafii Av.Kemal Yener SARA\=OGLU

tarafmdan 07/12/2009 havale tarihli dilekce ile tahliye talebinde bulunulmus olup;

Supheliye atilt sucun niteligi, atili sucu isledigine dair kuvvetli delil durumu, sorusturrnarun heniiz tamamlanmarrus olmasi ve dosya kapsamma gore tutuklama nedenlerinde degisiklik olmadigmdan,

Itirazm reddine karar verilmesi istemiyle sorusturma dosyasi ve tahliye talebi iceren dilekce tevdi olunur.

Siiley Istanbil

VClSl