You are on page 1of 5

T.C.

ISTANBUL

. ~

CUMHURIYET BASSA VCILIGI

. . .. .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

HAZIRLIK BUROSU

Sorusturma No : 200911570

Konu : Tutukluluk hallerinin devam karan

16/12/2009

. ... ..

HASDAL ASKERI CEZAEVI MUDURLUGU'NE

.. .

Silahli Teror Orgiitiine iiye olma, sucundan supheli Sezgin DEMIREL'in iizerine

atih sucun vasif ve mahiyeti mevcut delil durumu, isnad edilen sucun islendigi hususunda kuvvetli sue siiphesinin varlrgmt gosterir olgulann bulunmasi, tutuklama sebeplerinde bir degisiklik bulunmamasi nazara almarak istanbul Nobetyi ll.Aglr Ceza Mahkemesince 16/12/2009 tarih, 200911123 degisik ip numarasiyla TUTUKLULUK HALININ DEVAMINA karar verilmistir.

Karann adi gecen siipheliye tebligi ile diizenlenecek tebelliig be~'"H''''' eklenmk iizere Cumhuriyet Bassavciligirmza gonderilmesi; Geregi rica olunur.

ZK:124979 EK:Karar

.J ..J >

.....

-,

-c \()

~

-~

rl CJ

In o

(I QC (I

T.C.

ISTANBUL

"'" . .. .

11. AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

....... .

DEGISIK IS KARAR

DEGI~IK IS NO SORU~TURMANO HAKIM

KATIP

: 2009/1123 : 2009/1570

: BULENT AKA SMA 35335

. .

: MELIH TEMIZ 99585

Istanbul C.Bal'SaVclhgmm (CMK.250 ile yetkili) 200911570 sorusturma sayih dosyasmda tutuklu Siipheli Ali TATAR miidafii Av. I.Nuri TEZJ2,L 14.l2.2009 tarihli, Siipheli SezginDEMIREL miidafii Av. Kemal Yener SARAc.=OGLU 14.12.2009 havale tarihli tahliye talepli dilekceleri ve sorusturma dosyasi ve c.Bal'savclhgmm goriisi; ile birlikte bu konuda bir karar verilmek iizere mahkememize gonderilmis olmakla,

Sorusturma dosyasi ve dilekceler incelendi.

GEREGI DUSUNULDU:

. .

1- Siipheli Cevat Oglu Sema'dan olma, 09/10/1985 dogumlu SEZGIN DEMIREL'in

iizerine atilt sucun vasrf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, isnad edilen sucun islendigi hususunda kuvvetli sue siiphesinin varhgrm gosterir olgulann bulunmasi, tutuklama sebeplerinde bir degisiklik bulunmamasi nazara almarak TQTUKLULUK HALININ DEV A~INA, Siipheli miidafii Av. Kemal Yener SARAc.=OGLU'nun tahliye talebinin REDDINE,

2- Siipheli Hiiseyin Oglu Sati'dan olma, 11/Q2/1967 dogumluAl.I T~TAR 'm dosya kapsarm, mevcut delil durumu goz oniine almarak BIHAKKIN T AHLIYESINE,

Baska suctan hiikiimlii veya tutuklu degil ise sahverilmesi icin C.Ba;;savclhgma yazi yazilmasma,

Evragm ve dosyanin geregi icin C.Bal'SavClhgl11a gonderilmesine,

Dosya iizerinden C.SavClSl11111 kismen talebine uygun itirazi kabil olmak iizere karar veriIdi.16.12.2009

Kat,1J,.p .. '~.i.9. ~85

t ","--

1 11

T.C.

ISTANBUL

~ .

11. AGIR CEZA MAHKEMESI

. . .. .

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI)

Dosya No : 200911123 Sorusturmalvo : 200911570

Tahliye miizekkeresi

. . ~

ISTANBUL CUMHURIYE.T. BASS~ VCIL~GINA

(CMK. 250. MADDESI ILE GOREVLI) HAZIRLIK BUROSU'NA

.Istanbul G.Ba?savcIhgmm 2009/1570 sayih sorusturma sayih dosyasmda Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma sucundan tutuklu bulunan asagida acik kimligi yazili samk ALI TATAR' hakkmda mahkememiz nobetci hakimligince verilen 16.12.2009 gun, 2009/1123 degisik i? sayih karan ile tahliyesine karar verilmistir.

Baska suctan tutuklu veya hiikiimlii degil ise samgm Istanbul 10. Agn. Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevlij'nce crkartilan 05!121f009 tarih ve 2009/111 Sorgu, 2009/1570 sayili tutuklama miizekkeresinden TAHLIYESIYLE, tutuklama miizekkeresinin Istanbul c.Ba?savclhgmm 200911570 sorusturma sayih dosyasina iade edilmesi,

Rica olunur. 1611212009

Katip 99585

Samgm

Ad. Soyadi : ALI T A TAR

Baba Ad. : Hiiseyin

Anne Ad. : San

Dogum Tarihi : 1110211967

Dogum Yeri : ANKARA

~iifusa Kay.th Oldugu

II : Sivas

II<;e : Giirim

Mah 1 Kiiy : mah/koy ..

Tutuklu Oldugu Yer : HASDAL KAP ALI ASKERI CEZAEVI

T.C

iSTANBUL CUMHURiYET BASSA VClLIGl (CMK. 'nun 250 Maddesiyle Yetkili Bolumu)

SaYl:2009/1570 16/12/2009

HASDAL ASKERi CEZAEVi MUDURULUGlPNE

istanbul 11 Aglr Ceza Mahkemesinin 16/12/2009 tarih 200911123 degisik i~ sayih karanyla Bassavcihgmizm 200911570 sayih sorusturma dosyasi kapsammda istanbul 10 Agir Ceza Mahkemesinin 05/12/2009 tarih ve 20091111 sorgu nolu karanyla Silahh Teror Orguttme uye olmak sucundan tutuklu bulunan Htiseyin oglu San 'dan olma 1110211967 dogumlu Ali TATAR'm TAHLiYESiNE karar verilmistir.

istanbul 11 Agir Ceza Mahkemesinin 1611212009 tarihli tahliye muzekkeresi ve 1611212009 tarih 2009/1123 degisik i~ sayih karan yazimiz ekinde fakslanrmstir.

ilgili karar dogrultusunda suphheli Ali TATAR'm baska suctan htikumlu ve

tutuklu degilse salrverilmesi saglanarak yapilacak islem sonucunun Cumhuriyet

Bassavcihguruzm 02122277642 numarah faksina bildirilmesi,

Rica olunur.

Zk:124979

Eki:Tahliye Miizekkeresi ve karar

Sfileyman istanbul