You are on page 1of 9

GiZLi

T.e.

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK.250.MADDE iLE GOREVLi)

Sayi :2009/1570 Sorusturma Konu: ilgiliye bilgi verilmesi.

iMHA EDiLEN iLETiSiM KA YITLARININ iLGiLiYE BiLDiRiLMESi KARARl

Bilgi verilecek ilgili ve adresi Eren SENTURK; Hisararkasi Y esilkent Yapl Koop. B Blok
Merkez/ZONGULDAK
Iletisim aracmm turu 05323004948
ve telefon numarasi
Sorusturma konusu SU(; Silahli Teror Orgutune Oye Olma
Dinleme karanm veren Istanbul l l.Agir Ceza Mahkemesi
mahkeme veya C.Ba~savclhgl
Iletisimin tespiti karannm 08. 09.2009 tarih ve 200911122 Sayzlz karar
tarih ve sayisi
Dinleme isleminin hangi 10.08.2009-24.12.2009 tarihleri arasznda
tarihler arasmda yapildigi
Tespit ve dinleme kayitlannm Kovusturmaya yer olmadtgina karar verilmesi
imha sebebi Her ne kadar Cumhuriyet Bassavciligumzca supheli tarafmdan kullamlan telefonun dinlenilmesine ve kayda almmasma karar verilmis ise de kovusturmaya yer olmadigma karar verilmekle Ceza Muhakemesi kanununun 137. Maddesine gore dinlemeye ili~kin kayitlar 10 gun icinde Cumhuriyet savcismm denetimi altmda imha edilmis olu . hakemesi kanununun 137/3. Maddesine gore teblig olunur. 03.02.2010

3341

.-

NOT: 01.02.2010 gun ve 200911570 sayili sorusturma ile imha edileri . eti~im k rtlaruun

ilgiliye bildirilmesi karan tarafimza gonderilmistir, ancak sorusturma konusu sus: ishkla SUy islemek icin orgut kurmak ve Uluslar arasi uyusturucu madde ticareti yapmak olarak yazilnustir. Bu nedenle ikinci kez aym telefon numaramz ile ilgili bildirimde bulunulma zorunlulugu dogmustur.

· .

GIZLI

T.e.

iSTANBUL CUMHURiYET BASSA VCILIGI (CMK.250.MADDE iLE GOREVLi)

Sayi :200911570 Sorusturma Konu: Ilgiliye bilgi verilmesi.

iMHA EDiLEN iLETiSiM KA YITLARININ iLGiLiYE BiLDiRiLMESi KARARI

Bilgi verilecek ilgili ve adresi Eren ~ENTDRK; Hisararkasi Y esilkent Yapl Koop. B Blok
Merkez/ZONGULDAK
Iletisim aracinm turu 0544 861 94 83
ve telefon numarasi
Sorusturma konusu sue; Silahli Teror Orgutune Uye Olma
Dinleme karanru veren Istanbul l l.Agir Ceza Mahkemesi
mahkeme veya C.Ba~savclhgl
Iletisimin tespiti karannm 08. 09.2009 tarih ve 200911122 Saytlt karar
tarih ve sayisi
Dinleme isleminin hangi 10. 08.2009-24.12.2009 tarihleri arasznda
tarihler arasinda yapildigi
Tespit ve dinleme kayitlanmn Kovusturmaya yer olmadigina karar verilmesi
imha sebebi Her ne kadar Cumhuriyet Bassavcrhgirmzca supheli tarafindan kullamlan telefonun dinlenilmesine ve kayda alrnmasma karar verilmis ise de kovusturmaya yer olmadigma karar verilmekle Ceza Muhakemesi kanununun 137. Maddesine gore dinlemeye iliskin kayitlar 10 gun icinde Cumhuriyet savcismm denetimi altmda imha edilmis olup; Ceza Muhakemesi kanununun 137/3. Maddesine gore teblig olunur. 01.02.2010

. .

GIZLI

T.e.

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK.250.MADDE iLE GOREVLi)

Sayi :200911570 Sorusturma Konu: Ilgiliye bilgi verilmesi.

iMHA EDiLEN iLETiSiM KA YITLARININ iLGiLiYE BiLDiRiLMESi KARARl

Bilgi verilecek ilgili ve adresi ismail Kahyaoglu; Yeni Mah. Yel degirmeni Cad. No:33
Yenipazar/AYDIN
Iletisim aracmm turu 0546 48282 33
ve telefon numarasi
Sorusturma konusu SUy Silahlz Teror Orgutune Uye Olma
Dinleme karanm veren lstanbul l l.Agir Ceza Mahkemesi
mahkeme veya C.Ba~savclhgl
Iletisimin tespiti karannm 07.10.2009 tarih ve 200911514 Sayzlz karar
tarih ve sayrsi
Dinleme isleminin hangi 07.10.2009-24.12.2009 tarihleri arastnda
tarihler arasmda yapildigi
Tespit ve dinleme kayrtlannm Kovusturmaya yer olmadtgina karar verilmesi
imha sebebi Her ne kadar Cumhuriyet Bassavciligirmzca supheli tarafmdan kullamlan telefonun dinlenilmesine ve kayda almmasma karar verilmis ise de kovusturmaya yer olmadigma karar verilmekle Ceza Muhakemesi kanununun 137. Maddesine gore dinlemeye iliskin kayitlar 10

gun icinde Cumhuriyet savcismin denetimi altmda imha edilmis OlUP; .... Ceza M .... u. h .. a~mesi

kanununun 137/3. Maddesine gore teblig olunur. 01.02.2010 ... ,_;.-_,.

'~-.,'~ (,~t,.. .

/~;~. A. ~..;.~) .. \~ !

·/'f/ "" ~j.. ~

Istanbul CU7W;~Fllfe~1 - 3t>i'; 41

if, JJ... f;:J 'Q .. ' ~

I '_ ~.. 1'. - J'I ~

.{ . " '" ~1_\;'~ ~ .... , .• i

,'" '~'r.~_ ~ St- __ '"

<: {(J I!~ ," /

ii' I~ " ,'/

. ~<il'

-,~~~ ....

· .

GIZLI

T.C.

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK.250.MADDE iLE GOREVLi)

Sayi :200911570 Sorusturma Konu: ilgiliye bilgi verilmesi.

iMHA EDiLEN iLETi~iM KA YITLARININ iLGiLiYE BiLDiRiLMESi KARARI

Bilgi verilecek ilgili ve adresi ismail Kahyaoglu; Yeni Mah. Yel degirmeni Cad. No:33
Yenipazarl AYDIN
Iletisim aracimn turn 0555 563 95 44
ve telefon numarasi
Sorusturma konusu sue Silahlt Teror Orgutune Uye Olma
Dinleme karanru veren Istanbul l1.Agzr Ceza Mahkemesi
mahkeme veya c.Ba!?SaVclhgl
Iletisimin tespiti karanmn 10.08. 2009 tarih ve 200911122 Sayzlz karar
tarih ve sayisi
Dinleme isleminin hangi 10.08.2009-30. 09.2009 tarihleri arasznda
tarihler arasinda yapildigi
Tespit vedinleme kayitlanmn Kovusturmaya yer olmadigtna karar verilmesi
imha sebebi Her ne kadar Cumhuriyet Bassavcihgunizca supheli tarafindan kullamlan telefonun dinlenilmesine ve kayda almmasina karar verilmis ise de kovusturmaya yer olmadigina karar verilmekle Ceza Muhakemesi kanununun 137. Maddesine gore dinlemeye iliskin kayitlar 10 gun icinde Cumhuriyet savcismm denetimi altinda imha edilmis olup; Ceza Muhakemesi kanununun 137/3. Maddesine gore teblig olunur. 01.02.2010'i"f" .. :.ii".'~~~;~.';~~;;~'

,:.' ./~ J'", . "~~. '!~.

istanbul C~'~~S~ 41

~ .. ,,_ .~~ \. ~~.~ .J;;

'~.' ':\>'k '" J'~1:, / ..., ~,

.~.)r:J.J~~' ~ .. ~, ,~_;/)7 ~, ..., ~

'",~, _~ ,"!-' __ ,t.J>'" '-l!Io ~ ~

~ •• - •. ,f' .• ~ . ~.

\\_,"~:'"li.l _;; ~ " '!l".'

\--~ , ,): ..... K: \ !;" ;

-. '" -' ~,: __ :~'::i~~P~~';

· .

GIZLI

T.C.

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK.250.MADDE iLE GOREVLi)

Sayi :200911570 Sorusturrna Konu: Ilgiliye bilgi verilmesi.

iMHA EDiLEN iLETi~iM KA YITLARININ iLGiLiYE BiLDiRiLME$i KARARl

Bilgi verilecek ilgili ve adresi Mufit Cay; Orhan Mah. 3.Bostan Cad. No:l D:l Sayturk Apt.
izmitiKOCAELi
Iletisim aracmm turu 050663525 35
ve telefon nurnarasi
Sorusturma konusu sue; Silahlz Teror Orgutune Oye Olma
Dinleme karanm veren Istanbul 13.Agzr Ceza Mahkemesi
mahkeme veya c.Ba~savcIhgl -
Iletisimin tespiti karannm 12.10.2009 tarih ve 200911738 ayzlz karar
tarih ve saYISI
Dinleme isleminin hangi 12.10.2009-24.12.2009 tarihleri arasznda
tarihler arasmda yapildtgt
Tespit ve dinleme kayitlannm Kovusturmaya yer olmadigina karar verilmesi
imha sebebi Her ne kadar Cumhuriyet Bassavcihgirmzca supheli tarafmdan kullamlan telefonun dinlenilmesine ve kayda almmasma karar verilmis ise de kovusturmaya yer olmadigma karar verilmekle Ceza Muhakemesi kanununun 137. Maddesine gore dinlemeye iliskin kayitlar 10 gun icinde Cumhuriyet savcisinm denetimi altmda imha edilmis olup; Ceza Muhakemesi

kanununun 137/3. Maddesine gore teblig olunur. 01.02.2010 . .'t,:; ... ",~).,;.!",;:.~~.~-.~

~* ( .... " ..

9'" " " ., '~!;.,

_11 /..::;.."".,~

,;/ .' / I' ~

istanbul cu/hKw./r·, a:x.. 'lSI ..... ;. 41

,,-, I !' fH) . . 'I< '.

If,I/,~ \""" J ~', j

.~ ... ~~\ .. ,", ~,/ "" '<; .", 1/

,,\It' ti "'it· ~'/

\.-it'~ \,~ : , '" -, " ~"~~~h~~"';~-~~'!

GiZLI

T.e.

iSTANBUL CUMHURiVET BA~SA VCILIGI (CMK.250.MADDE iLE GOREVLi)

Sayi :200911570 Sorusturma Konu: Ilgiliye bilgi verilmesi.

iMHA EDiLEN iLETi~iM KA YITLARININ iLGiLiYE BiLDiRiLMESi KARARl

Bilgi verilecek ilgili ve adresi Mufit Cay; Orhan Mah. 3.Bostan Cad. No:1 D:1 Sayturk Apt.
izmit/KOCAELi
Iletisim aracmm turn 0545 266 80 07
ve telefon numarasi
Sorusturma konusu sue Silahli Teror Orgutune Oye Olma
Dinleme karanm veren istanbul 13.Agzr Ceza Mahkemesi
mahkeme veya c.Ba~savclhgl
lletisimin tespiti karannm 12.10.2009 tarih ve 200911738 aytlt karar
tarih ve sayisi
Dinleme isleminin hangi 12.10.2009-24.12.2009 tarihleri arasznda
tarihler arasmda yapildigi
Tespit ve dinleme kayrtlannm Kovusturmaya yer olmadtgtna karar verilmesi
imha sebebi Her ne kadar Cumhuriyet Bassavciligumzca supheli tarafmdan kullamlan telefonun dinlenilmesine ve kayda almmasma karar verilmis ise de kovusturmaya yer olmadigma karar verilmekle Ceza Muhakemesi kanununun 137. Maddesine gore dinlemeye iliskin kayitlar 10 gun icinde Cumhuriyet savcismm denetimi altmda imha edilmis olup; Ceza Muhakemesi kanununun 137/3. Maddesine gore teblig olunur, 01.02.2010

GiZLi

T.e.

iSTANBUL CUMHURiVET BA~SA VCILIGI (CMK.250.MADDE iLE GOREVLi)

SaYI :200911570 Sorusturma Konu: ilgiliye bilgi verilmesi.

iMHA EDiLEN iLETi~iM KA YITLARININ iLGiLiYE BiLDiRiLMESi KARARI

Bilgi verilecek ilgili ve adresi Muharrem Dincer; Tepecik Mah. Cumhuriyet Cad. Yarenler Sit.
C Bl. 9 14030 BOLU
Iletisim aracmm turu 050528248 76
ve telefon numarasi
Sorusturma konusu sue Silahlz Teror Orgutune Uye Olma
Dinleme karanm veren Istanbul 11.Aglr Ceza Mahkemesi
mahkeme veya C.Ba~savclhgl
Iletisimin tespiti karannm 10.08.2009 tarih ve 200911122 saytli karar
tarih ve saYISI
Dinleme isleminin hangi 10.08.2009-24.12.2009 tarihleri arastnda
tarihler arasmda yapildigi
Tespit ve dinleme kayitlanrun Kovusturmaya yer olmadigina karar verilmesi
imha sebebi Her ne kadar Cumhuriyet Bassavcihginuzca supheli tarafmdan kullamlan telefonun dinlenilmesine ve kayda almmasma karar verilmis ise de kovusturmaya yer olmadigina karar verilmekle Ceza Muhakemesi kanununun 137. Maddesine gore dinl~.w.ey~"iJi,§kin kayitlar 10 gun icinde Cumhuriyet savcismin denetimi altmda imha edilrni(~t~(~~ , Muhakemesi

kanununun 137/3. Maddesine gore teblig olunur. 01.02.2010 /,v .,,~~l- \,

• 1'8 (11jiP" .. j'

oJ' ,/' ~t.~ ,;

€, .1\ .... ;. ~.. ;'

istanbtiD~.,,,,. ,,~ \'!;l')JS1 - 33341

. .7'. ";- ~ ,~ • 'i? ., ,7" ""'\.'" It ~ ~ '!o '" /

\~," ..,_ .• ;,.,_'~~

· .

GIZLI

T.e.

iSTANBUL CUMHURiYET BA~SA VCILIGI (CMK.250.MADDE iLE GOREVLi)

Sayi :2009/1570 Sorusturma Konu: Ilgiliye bilgi verilmesi.

iMHA EDiLEN iLETiSiM KA YITLARININ iLGiLiYE BiLDiRiLMESi KARARI

Bilgi verilecek ilgili ve adresi Muharrem Dincer; Tepecik Mah. Cumhuriyet Cad. Yarenler Sit.
C Bl. 9 14030 BOLU
Iletisim aracmm turu 0537931 8419
ve telefon numarasi
Sorusturma konusu sue Silahlz Teror Orgutune Uye Olma
Dinleme karanru veren Istanbul l l.Agtr Ceza Mahkemesi
mahkeme veya C.Ba~savclhgl
Iletisimin tespiti karannm 10.08.2009 tarih ve 200911122 sayzlz karar
tarih ve sayisi
Dinleme islerninin hangi 10.08.2009-24.12.2009 tarihleri arastnda
tarihler arasmda yapildigi
Tespit ve dinleme kayitlannm Kovusturmaya yer olmadigina karar verilmesi
imha sebebi Her ne kadar Cumhuriyet Bassavcihgunizca supheli tarafmdan kullamlan telefonun dinlenilmesine ve kayda almmasma karar verilmis ise de kovusturmaya yer olmadigma karar verilmekle Ceza Muhakemesi kanununun 137. Maddesine gore dinlemeye iliskin kayitlar 10 gun icinde Cumhuriyet savcisnun denetimi altmda imha edilmis olup; Ceza Muhakemesi kanununun 137/3. Maddesine gore teblig olunur. 0l.02.2010

GiZlj

T.e.

iSTANBUL CUMHURiVET BASSA VCILIGI (CMK.250.MADDE iLE GOREVLi)

Sayi :200911570 Sorusturma Konu: Ilgiliye bilgi verilmesi.

iMHA EDiLEN iLETiSiM KA YITLARININ iLGiLiYE BiLDiRiLMESi KARARl

Bilgi verilecek ilgili ve adresi Onur Can Yilmaz; Atihm Sok. Milli Egitim Loj. A Blok No:8
17000 \=ANAKKALE
Iletisim aracmm turu 0544 443 53 49
ve telefon numarasi
Sorusturma konusu SUy Silahlz re-» Orgutune Uye Olma
Dinleme karanm veren istanbul 11.Agzr Ceza Mahkemesi
mahkeme veya CBassavcihgi
Iletisimin tespiti karanmn 10.08. 2009 tarih ve 200911122 sayzlz karar
tarih ve sayisi
Dinleme isleminin hangi 10.08.2009-24.12.2009 tarihleri arastnda
tarihler arasmda yapildigi
Tespit ve dinleme kayitlanmn Kovusturmaya yer olmadigina karar verilmesi
imha sebebi Her ne kadar Cumhuriyet Bassavcihgirruzca supheli tarafmdan kullamlan telefonun dinlenilmesine ve kayda almmasma karar verilrnis ise de kovusturmaya yer olmadigina karar verilmekle Ceza Muhakemesi kanununun 137. Maddesine gore dinlemeye iliskin kayitlar 10

gun icinde Cumhuriyet ~avcl.~mm d~.?etimi altmda imha edilmis OlU~.;./.:~.,.e.", .;: M .. uhakemesi

kanununun 137/3. Maddesme gore tebhg olunur. 01.02.2010 ,/:.,. C""' •

. ,~.!Io

',/1&# ". ,.'

~~?:/ r~ \; .... t::

istanbu19'p.,fm.· ~A'l;~v~~~' 33341 J'd, i<4'\~ I .. ,J I.~~\.:y e '\.!"'~ A .,.,_' I,

~, • ~ - ~lIk

.~,1!' ,. 1t .. " .... ' i

"',.;.1/' -, • "to. _t:

~''', .. '" ,~ ~ ", ~ .~J'

... :.-. ," .,~,.. .. ""'"