You are on page 1of 35

t)_ftCAA

SANIK KARAR TAKip FORMUlST.EMNIYET MDD.NARKOTiK SUBE MDD.

Tarih ve SU9 No: 28/06/2009/20091

Sayili Yazisi

SOPHELi-SAN1G1N*T.C. Kimlik No 13195846254
~
tr: Adi ve Soyadi FARUKAKIN
'::5
0 Baba adr FAIK
C-
o::; Ana adi HAYRIYE
~
-l Degum Tarihi(Giin,Ay, YJI) 0910111986
~
5 Nufusa Kayrtli Oldugu IIi: BURSA Ilcesi: KARACABEY Mah.lKoy:ISMETPASA
0
-l
0
0
lLl
U Cilt No: 52 Aile Sira No: 83 Sira No: 6
Z
';:2 Adresi Ikamet
lLl
-l Telefonu
f-
lLl I~
>
> Silahh Teror Orgutune Dye Olma - 18/07/2009 I
~ SU9un Nev'i ve Tarihi(Giin,Ay,YJ!)
~ II: ISTANBUL I1ge: MERKEZ
~
::5 SU9un Yeri
Z
lLl
> "Yabanci ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
,~
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.Savclhklannca Doldurulur. Mtihtir ve Irnza 0::; SU9un TarihirGtln.Ay.Yil) 18/07/2009
~ II: ISTANBUL Ilce: MERKEZ
-l SU9 Yeri
~
0::; Silahh Teror Orgutune Dye Olma
~ Isnat Edilen SU9
0
-l
0 Evrakm Hazrrhk No 2009/1570
0
<C Takipsizlik Karan verilrnis ise Tarih ve Sayrsi
U
Z
'0 Saruk Tutuklanrrus ise Tutuklama Tarihi 21107/2009
::5
......
U
> Tutuklama Karanrn Veren Mahkeme Adi Istanbul II. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi tIe Gorevli)
<C
o:
tr» Karar Tarihi ve Sayisi 2009174
<C .., <v
c:o ( "J ... r1)~~t;:;'lf\':~~ ..
f- ddianamenin Tarihi ve Sayisi : 2010175 ) \_> ,()I 2" ~1 Mahkeme Ad): ( ) ,ST
lLl o ,Uf-'
>- l~
;:2 .), 0\ 2/20 I 0
~ l~ .
::r: .", '; lIZl Isleri
z :~. ':: ,~,,', " .i.rhiidiirii
I ~ ',,, ",.. _"",' ";" _ y;hur ve Imza
U
~' .. ,,'!l-Z..' l;;"'; \''i, ._>;:-
\, ' . .(!-,,~,,<
Karan veren Mahkemenin Adi "'1;:;, . ',:. ': "",,'>'"
~'''>.
<C Karar Tarihi
U
Z Esas Nurnarasi
'0
::5 Karar Numarasi
0
>0::; SU9u
;;;~
r.rr-l Karar Nev'iiBeraat.Dusme v.b)
<C~
c:oO::; Karar Kesinlesme Tarihi (Gun.Ay.Yrl)
.~
Uo
<C-l
00 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi
zo
~ Cezamn Miktan ve Nev'i
Z
0
o:
<C 01102/2010
>
<C Yazi Isleri
0 J)C)_S'~ »s. l\ la
bit 1 £ rt,\(';' ) 'Me ~ )' Muduru
Muhur ve Irnza
,.J ___.." (' j'C 'd_ C)l C-I_() It {'

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MaD.NARKOTIK ~UBE MaD.

Tarih ve Sue No: 28/06/2009/20091

Sayili Yazisr

SOPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 10267413284
C;; Adi ve Soyadi SiNAN EFE NOY AN
.:::l
0 Baba adt MUZAFFER
e:o
0::: Ana adi AYSE
;:J
-l Degum Tarihi(GUn,Ay,YIl) 04/0411985
;:J
5 Nufusa Kayrth Oldugu iii: ADANA Ilcesi: SEYHAN Mah.!Koy:DOSEME
0
-l
0
0
I.Ll
U Cilt No: 12 Aile Sira No: 975 Sira No: 13
Z
.;:2 Adresi Ikamet
I.Ll
-l Telefonu
E-
I.Ll i~
>
> Silahlt Teror Orgurune aye Olma - 18/07/2009 I
;:J Sucun Nev'i ve Tarihit Gun.Ay.Yrl)
~ n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ
~
.:::l Sucun Yeri
Z
I.Ll
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazilir. Kolluk Amiri
';:J
I 0 Not.Bolurn resen acilan sorusturmalarda C.SavcllIklannca Doldurulur. Muhtlr ve Imza ) J )

l

0::: Suyun Tarihi(GUn,Ay,YIl) ;:J

:3 Suy Yeri 0:::

§5 isnat Edilen Suy -l

is Evrakm HazlriIk No

<r: Takipsizlik Karan verilrnis ise Tarih ve Sayrsi

U

~~------------------------------------~----------------------------------------------~

'9 Samk Tutuklanrnis ise Tutuklama Tarihi

-l

Or-----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Karanm Veren Mahkeme Adl (/]

~ Karar Tarihi ve SaYlSl 0:1

t;:; iddianamenin Tarihi ve SaYlSl : 2010175 ;;;'.[S £)J 2t) -10 >-

.;:2

;:J

::c

2:

;:J

u

Silahll Teror Orgutune aye Olma

n. iSTANBUL

18/07/2009 Ilce: MERKEZ

Mahkeme Adi:

200911570

21/07/2009

istanbul 11. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevli)

2009174

< Karar Tarihi u

Z Esas Numarasi

)0

d Karar Numarasl u

> 0::: Sucu

~ ;:J~----------------------------------------~--------------------------------------------------~

~ :3 Karar Nev'i(Beraat,DU~me v.b) 0:10:::

cj ;:J Karar Kesinlesme Tarihi (GUn,Ay,YIl)

<r: 5~----------------------------------------~--------------------------------------------------~

o 0 Mahkumiyet l-lalinde llgili Kanun Maddesi

~ O~----~------------------------------~----------------------------------------------~

Z Cezarun Miktan ve Nev'i

o

(/]

~

<r: o

01102/2010

Karan veren Mahkemenin Ad:

Yazi Isleri Muduru Muhur ve imza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNIYET MUD.NARKOTiK SUBE MUD.

Tarih ve Sue No: 28/06/2009/20091

Sayih Yazisi

$UPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 33854096660
r;:; Adi ve Soyadi iALPEREN ERDOGAN
J
0 Baba adr MEHMET
C
5 Ana adi MUNiRE
-l Dogurn TarihirGun.Ay.Yrl) 23/0611985
:J
~ Nufusa Kayrtli Oldugu IIi: MARDIN Ilcesi: SAVUR Mah.lKoy:PINARDERE
:J
Ci
-l
0
Ci
w
u Cilt No: 34 Aile Sira No: 46 Sira No: 34
Z
'02 Adresi Ikarnet
w
-l Telefonu
E-
W I~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihi+Gun.Ay.Yil) Silahh Teror Orgutune Uye Olma - 18/07/2009 I
:J ,
~
~ II: iSTANBUL Ilce: MERKEZ
'J Sucun Yeri
Z
w
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
':J
I 0 N ot.Bolum resen acilan sorusturmalarda CSavcrhklannca Doldurulur. Muhur ve Imza •

~ Su~un Tarihi(Giin,Ay,Y!l) :J

:3 Su~ Yeri ~

~ isnat Edilen Su~ -l

is Evrakll1 HazlrlIk No

< Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayisi

U

~r-------------------------------+-------------------------------------~

'8 Sanik Tutuklanmis ise Tutuklama Tarihi

-l

Or-----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Karanl1l Veren Mahkeme Adl o:

:< Karar Tarihi ve SaYlSl

CO

~ iddianamenin Tarihi ve SaYlSl : 20 I 0175 >-

'02

:J

:r:

:::2

:J

U

Silahh Teror Orgutune Uye Olma 2009/1570

II: iSTANBUL

18/07/2009 Ilce: MERKEZ

Karan veren Mahkemenin Adi

:

21107/2009

istanbul II. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevli)

2009174

/2LOI 2(,iI0 Mahkeme Adi: () '"/'ST. 1 'l_

I

01102/2010

<t: Karar Tarihi

U

2; Esas N umarasl

'0

J Karar Numarasl

o

> ~ Sucu

~ :Jr-----------------------------------------~--------------------------------------------------~

:< :3 Karar Nev'i(Beraat,Dii~me v.b)

o 5 Karar Kesinlesrne Tarihi (Gun.Ay.Yil)

Cir---------------------------------------+-----------------------------------------------~

<t:-l .

Ci 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

~ c Cezanin Miktan ve Nev'i

o

tr:

<t: > < o

Yazl Isleri Muduru Muhur ve Irnza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MUD.NARKOTiK $UBE MUD.

Tarih ve SU9 No: 28/06/2009/20091

Sayih Yazisi

SUPHELI-SANIGIN*T.C. Kimlik No 11039581750
Vi' Adi ve Soyadi BURAK DDzALAN
.:::3
0 Baba adi iBRAHiM $iNASi
e:,
0::: Ana adi GONDL
~
:3 Dogurn Tarihif Gun.Ay.Yil) 129/0811986
5 Nufusa Kayith Oldugu iIi: iZMiR Ilcesi: ODEMiS Mah.lKoy:iNONU
Q
-l
0
Q
u.l
u Cilt No: 6 Aile Sira No: 567 Sira No: 27
.C5
0::: ~dresi Ikamet
u.l
-l Telefonu
f-<
u.l i~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihi+Gun.Ay.Yil) Silahh Teror Orgutune Dye Olma - 18/07/2009 I
~
~ il: iSTANBUL Ilce: MERKEZ
~
.:::3 Sucun Yeri
Z
u.l
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
,~
I o Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.SavcllIklannca Doldurulur. Mtihtir ve Imza ) J )

I

0::: Sue,;un Tarihi(Glin,Ay,Yll) ~

:3 Sue,; Yeri 0:::

25 isnat Edilen Sue,; -l

is Evrakm HaZlrhk No

< Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayisi

U

C5r-------------------------------------~----------------------------------------------~

'8 Saruk Tutuklanrms ise Tutuklama Tarihi

-l

o~----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Karanlll Veren Mahkeme Adl tr:

~ Karar Tarihi ve SaYlSl

CO

~ Iddianamenin Tarihi ve SaYlSl : 20 I 0175 0 g"" t(.) / ' ]_C) {::.J >--

.;::2

~

::r:

~

~

U

Silahh Teror Orgutune Dye Olma

11: iSTANBUL

18/07/2009 ile,;e: MERKEZ

Mahkeme Adi:

200911570

:

..

23/07/2009

istanbul II. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevli)

2009175

I

Karan veren Mahkemenin Adi

01/02/2010

< Karar Tarihi U

C5 Esas N umaraSl

'v

:::3 Karar NumaraSl

o

> 0::: Sucu

~ ~r-----------------------------------------r-------------------------------------------------~

~:3 KararNev'i(Beraat,Dli~me v.b)

5 5 Karar Kesinlesme Tarihi (Gun.Ay.Yil)

Q~----------------------------------~,--------------------------------------------~

«-l .

Q 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

Z Q~ -+ ~

~

Z Cezanin Miktan ve Nev'i

o

o:

« > « Q

Yazi Isleri Muduru MOhOr ve lmza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MOD.NARKOTiK SUBE MOD

Tarih ve Sue No' 28/06/2009 120091

Sayili Yazisi

SDPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 15934820372
~
VJ Adi ve Soyadi YAKUT AKSOY
':::1
0 Baba adi HASAN
~
cG Ana adi PENBE
~
.....l Dogum Tarihi(Giln,Ay, YII) 3111011986
~
cG Nufusa Kayrtli Oldugu iIi: <;:ANAKKALE Ilcesi: MERKEZ Mah.lKoy:BARBAROS
;:J
Q
.....l
0
Q
lLl
U Cilt No: 2 Aile Sira No: 479 Sira No: 11
.~
cG Adresi Ikamet
lLl
~ Telefonu
lLl ls
>
> Sucun Nev'i ve Tarihi(Giln,AY,YII) Silahh Teror Orgutune Dye Olma - 18/07/2009 I
~
~ n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ
~
':::1 Sucun Yeri
;Z;
lLl
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazilir. Kolluk Amiri
,~
CJ Not.Boltim resen acilan sorusturmalarda C.SavcIlIldannca Doldurulur. Miihtir ve Imza n. iSTANBUL

18/07/2009 ilye: MERKEZ

cG Suyun Tarihi(Giln,Ay,Yd) ~

5 SUy Yeri cG

B isnat Edilen SUy .....l

8 Evrakm Hazlrhk No

< Takipsizlik Karan verilrnis ise Tarih ve Sayisi

U

~r--------------------------------------r----------------------------------------------~

'8 Saruk Tutuklanrrus ise Tutuklama Tarihi

.....l

o~----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Karanm Veren Mahkeme Adl VJ

:< Karar Tarihi ve SaYlSl

co

G3 iddianamenin Tarihi ve SaYlsl: 2010175 'Jk"lO 1:-:):')(:;" >-

'02

;:J

;:r::

;;,:

~

U

istanbul 11. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi lle Gorevli) 2009175

Mill;komo Ad" () T (,T i.2, A~A"Pl~,-~-"f. 7-:"'"--1

i"~~ "0 pOlO

: . -, Yaz(lhleri

~>ff-" 'M'" 3t ....

~ '. ". . . ~.."'-. .., 4!" uru

~}. if' "': ,. Wl.ilhil]);,~e Irnza

Silahli Teror Orgutune Dye Olma 200911570

23/07/2009

) J )

l

I

<:( Karar Tarih i

U

;Z; Esas Numarasi

,5

:::1 Karar Numarasl

o

> cG SUyU

~ ~~----------------------------------------.~------------------------------------------------~

:< 5 Karar Nev'i(Beraat,Dil~me v,b)

o 5 Karar Kesinlesme Tarihi (Giln,Ay,YII) I

<:( g~----------------------------------------~------------------------------------------------~

Q 0 Mahkumiyet Halinde I1gili Kanun Maddesi

5 Q 'k '

;Z; Cezarnn Mi tan ve Nev'i

o

VJ

« > < Q

Karan veren Mahkemenin Ad:

01/02/2010

Yazi Isleri Muduru Muhur ve Irnza

SANIK KARAR TAKip FORMU

IST.EMNiYET MUD.NARKOTIK SUBE MUD.

Tarih ve SUy No: 28/06/2009 I 20091

Sayih Yazisi

SlJPHELI-SANIGIN*T.C. Kimlik No ~1587390108
C;; Adi ve Soyadi TARIK A Y ABAKAN
':::1
0 Baba adr !SABAN
C
~ Ana adi NEViN
~
.....l Degum Tarihi(GUn,Ay,YJ!) 26/0411986
~ ,
~ Ntifusa Kayitlt Oldugu iIi: MALATYA Ilcesi: YESiLYURT Mah.lKby:YAKINCA
Q
.....l
0
Q
w
u Cilt No: 23 Aile Sira No: 157 Sira No: 36
;Z
'c:2 Adresi lkamet
w
.....l Telefonu
f-<
W i~
>
> Silahh Teror Orgutune Uye Olma - 18/07/2009 I
~ Sucun Nev'i ve Tarihi(Giin,Ay,YJ!)
::.: I il: iSTANBUL ilye: MERKEZ I
::.:
':::1 Sucun Yeri
;Z
w
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr, Kolluk Amiri
,~
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.SavClhklannca Doldurulur. MUhUr ve imza ~ Suyun Tarihi(Giin,Ay, YJ!) 18/07/2009

:3 iI: iSTANBUL Ilce: MERKEZ

~ SUy Yeri

§l isnat Edilen Suy Silahh Teror OrgUtUne Uye Olma I

.....l

8 Evrakm HaZlfhk No 200911570

< Takipsizlik Karan verilrnis ise Tarih ve Sayrsi

U

~r--------------------------------------r----------------------------------------------~

'§ Saruk Tutuklanrms ise Tutuklama Tarihi 28/07/2009

Or-----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Karanlll Veren Mahkeme Adl istanbul 13. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gbrevli)

tr:

':Z Karar Tarihi ve SaYlsl 2009178 ."".""."

~ iddianamenin Tarihi ve SaylSl: 2010175 lK"( 0' :.).{.J {:J Mahkeme Adl: () iST. 12. ~;(~ i'~!FHt~:·~:¢,,\\,/

.~ ,r~.) " " 7dW2010

~ i, ~.~ .~ l!· .

::c ," •• • '. 'azli1I~len

~ i .,>< ~ \ "" 'lVIjdurii

u ~~, ,J' ~ . ", ;" ¥Uh.wt ve lrnza

« Karar Tarihi u

~ Esas NumaraSl

>0

d Karar NumaraSl

u

> ~ SUyU

~ ~r-----------------------------------------:--------------------------------------------------~

':Z 5 Karar Nev'i(Beraat,Dii~me v.b)

Ctl~

o ~ Karar Kesinlesme Tarihi (GUn,Ay,YJ!)

« g~----------------------------------------.~------------------------------------------------~

Q 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

5 Q 'k ,.

;Z Cezan111 Ml tan ve Nev 1

o

tr:

~

« Q

~ J J )

n

I

01/02/2010

Yazi i~leri Muduru

Muhur ve Irnza

iST.EMNiYET MDD.NARKOTtK SUBE MUD.

SANIK KARAR TAKip FORMU

Sayih Yazisi

Tarih ve Sue No: 28/06/2009/20091

SDPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 15443947850
V; AdI ve Soyadi DLKDOZTDRK
.:3
0 Baba adi MUSTAFA
'2::0
~ Ana adi EMiNE
~
....:l Degum Tarihi(Giin,Ay, YII) 1610211985 I
~
~ Nufusa Kayith Oldugu iii: ZONGULDAK Ilcesi: KDZ.EREGLi Mah.lKi:iy:ORHANLAR
Q
....:l
0
Q
"-l
U Cilt No: 7 Aile Sira No: 453 Sira No: 3
.2;
~ f'\dresi Ikamet
"-l
....:l Telefonu
f-<
"-l i~
>
> Silahli Teror Orgutune Dye Olma - 18/07/2009 I
~ Sucun Nev'i ve Tarihi(Giin,Ay,YII)
~ n. iSTANBUL il<;e: MERKEZ
~
.:3 Sucun Veri
Z
w
> "Yabanct ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
,~
i 0 Not.Bolum resen acilan sorusturrnalarda C.SavcIllklannca Doldurulur. Muhur ve Imza =

~ iddianamenin Tarihi ve SayISI : 2010175 .?~g-,o I .;lei 10' >-

·02

~

::r::

:::2

~

u

~ Su<;un Tarihi(Giin,Ay,YII) ~

;3 Su<; Veri ~

is isnat Edilen Su<; ....:l

8 Evrakll1 HaZIrlIk No

-< Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve SaYIsI

U

2;r--------------------------------------r-----------------------------------------------:

'9 SaI1Ik Tutuklanrrus ise Tutuklama Tarihi ....:l

O~----------------------------------------+_------------------------------------------------~

~ Tutuklama KaranI1I Veren Mahkeme AdI C/J

<:< Karar Tarihi ve SaYISI

r:o

18/07/2009 Ilce: MERKEZ

-< Karar Tarihi

U

2; Esas NumaraSI

'0

d Karar NumaraSI

U

> ~ Sucu

~ ~~----------------------------------------.~---------------------------------------------------:

<:< ;3 Karar Nev'i(Beraat,Dii~me v.b)

r:o~

o ~ Karar Kesinlesme Tarihi (GUn,Ay,YII)

-<:3 .

Q 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

S Q~--------------------------------------+-----------------------------------------------~

Z Cezanin Miktan ve Nev'i

o

C/J

-< > -< Q

;:

) J )

l

I

Karan veren Mahkemenin AdI

n. iSTANBUL

Silahh Teror Orgutune Dye Olma 200911570

29107/2009

istanbul 13. Agir Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevli)

2009179

01102/20 I 0

Yazi lsleri Muduru Muhur ve imza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MDD.NARKOTiK ~UBE MOD.

Tarih ve SUy No: 28/06/2009 120091

Sayih Yazisi

~UPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 38323929098
if] Adr ve Soyadi HALIT MEHMET ERGDL
':::1
0 Baba adt AHMET
C
0::: Ana adi ZEKiYE
:J
-' Degum TarihitGun.Ay.Yrl} 25/03/1985
~
:J Ntifusa KaYItlI Oldugu Iii: K.MARA~ Ilcesi: TURKOGLU Mah.lK6y:CUMHURIYET
Q
-'
0
Q
w
U Cilt No: 1 Aile Srra No: 54 Sira No: 17
.25
0::: iAdresi Ikamet
W
-' Telefonu
E-
W I~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihi(GUn,Ay,Yil) Silahli Teror Orgutune Dye Olma - 18/07/2009 I
:J
~ II: ISTANBUL Ilce: MERKEZ I
~
':::1 Sucun Yeri
Z
w
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
':J
I u Not.Bolurn resen acilan sorusturmalarda C.Savclhklannca Doldurulur. Muhur ve irnza ~ ) J )

l

0::: Suyun Tarihi(GUn,Ay, Yil) :J

5 SUy Yeri 0:::

5 Isnat Edilen SUy

-'

8 Evrakm HaZIriIk No

~ Takipsizlik Karan verilrnis ise Tarih ve Sayisi

U

25~-------------------------------------r----------------------------------------------~

'8 Saruk Tutuklanmis ise Tutuklama Tarihi

-'

o~----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Karan111 Veren Mahkeme Adl VJ

'::Z Karar Tarihi ve SaYISI

0:1

~ iddianamenin Tarihi ve SaYlSl : 20 I 0/75 >--

'2

:J

~

:J U

Silahli Teror Orgutune Oye Olma 200911570

II: ISTANBUL

18/07/2009 Ilye: MERKEZ

2K,CL2f..):{,j

Mahkeme Adi: () !. ST. {'1

I

< Karar Tarihi u

Z Esas Nurnarasi

,(3

:::1 Karar Numarasl

o

> 0::: Sucu

~ :J~----------------------------------------~------------------------------------------------~

'::Z 5 Karar Nev'i(Beraat,DU~me v.b)

o 5 Karar Kesinlesme Tarihi (GUn,Ay,Yil)

~ 5~----------------------------------------l--------------------------------------------------~

Q 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

Z Q~-----------------------------------+--------------------------------------------~

:.J

Z Cezarun Miktan ve Nev'i

o

VJ

< > < Q

01/02/2010

Karan veren Mahkemenin AdI

Yazi Isleri MUdUrU MUhUr ve Irnza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MUD.NARKOTiK SUBE MUD.

Tarih ve Sue No: 28/06/2009/2009/

Sayih Yazisr

SlJPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 51913496244
C;; Adi ve Soyadi BARBAROS MERCAN
':::5
0 Baba ad! MUHAMMET iHSAN
e:,
~ Ana ad! NiMET
~
.....l Degum Tarihi(Giin,Ay, YIi) 16/0111986
~
~ Nufusa Kayith Oldugu tu. MUGLA llcesi: BODRUM Mah.lKby:BiTEZ
Cl
.....l
0
Cl
w
u Cilt No: 9 Aile Sira No: 86 Sira No: 4
Z
'::2 ~dresi Ikarnet
w
.....l Telefonu
f--<
W i~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihi(Giin,Ay,YIl) Silahh Teror Orgutune U_ye Olma - 18/07/2009 I
~
~ II: iSTANBUL Ilce: MERKEZ
~
':::5 Sucun Yeri
Z
w
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazilrr. Kolluk Amiri
,~
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.Savclhklannca Doldurulur. Muhur ve Imza ~ ) J )

J

~ Sue;un Tarihi(GUn,Ay,YIl) ~

S Sue; Yeri ~

is isnat Edilen Sue; .....l

is Evrakll1 Hazlrhk No

~ Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayrsi

U

~r-------------------------------------~----------------------------------------------~

'g Saruk Tutuklanrms ise Tutuklama Tarihi

.....l

Or-----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Karanl11 Veren Mahkeme Adl o:

~ Karar Tarihi ve SaYlsl

CO

Silahh Teror Orgutune Uye Olma 200911570

il: iSTANBUL

18/07/2009 Ilce: MERKEZ

~ iddianamenin ><

'::2

~

~

~ u

Tarihi ve Sayrsi : 2010175

(~ .,.-

Mahkeme Ad]: () I S' I. 1 2 ,

I

Karan veren Mahkemenin Adi

0l/02/2010

< Karar Tarihi U

~ Esas Numarasl

'0

:::5 Karar Numarasi

o

> ~ Sucu

~ ~r-----------------------------------------r-------------------------------------------------~

~ S Karar Nev'i(Beraat,DU~me v.b)

5 5 Karar Kesinlesme Tarihi (Giin,Ay,YIl)

~:l ,

~ is Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

Z Cezanm Miktan ve Nev'i

o

o:

~ > ~ o

YaZI Isleri Muduru MUhUr ve imza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MDD.NARKOTiK SUBE MOD.

Tarih ve Sue No: 28/06/2009/20091

Sayih Yazisi

~DPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 19495224556
(/) Adi ve Soyadi ALi SEYHUR GOC;LO
'J
0 Baba adr SEYDi
e:-
o::: Ana adr HURiYE
~
....l Degum Tarihi(GUn,Ay,YII) 11/1111984
~
~ Nufusa Kayith Oldugu iii: AFYONKARAHiSAR llcesi: DiNAR Mah.lKoy:KARABEDiR
Q
....l
0
Q
'"-l
U Cilt No: 54 Aile Sira No: 1 Sira No: 190
.25
0::: Adresi Ikarnet
'"-l
....l Telefonu
E-
w i~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihit Gun.Ay.Yil) Silahli Teror Org_iittine D_ye Olma - 18/07/2009 J
~
~ n. iSTANBUL ilye: MERKEZ
~
'J Sucun Yeri
Z
w
> "Yabanci ise Uyrugu.Pasaport seri no yazrhr. Kolluk Amiri
,~
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.Savclhklannca Doldurulur. Muhur ve Imza :

0::: Suyun Tarihi(GUn,Ay,YII) ~

~ Suy Yeri

is isnat Edilen Suy ....l

8 Evrakm HazlrlIk No

< Takipsizlik Karan verilrnis ise Tarih ve Sayrsi

U

25~----------------------------+-----------------------------------~

'9 Sanik Tutuklanrms ise Tutuklama Tarihi ....l

u~-------------------------------------r----------------------------------------------~

~ Tutuklama Karanm Veren Mahkeme Adl [/J

:< Karar Tarihi ve SaYlSl

o:l

~ iddianamenin Tarihi ve SaYISl : 2010175 "~q, at .?:"..Yla >-

'C;Z

~

::r::

~

~

u

Silahh Teror Orgutune Dye Olma 2009/1570

n. iSTANBUL

18/07/2009 Ilce: MERKEZ

Karan veren Mahkemenin Adi

..

) J ) )

03II2/2009

I

istanbul 10. Aglr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevli) 20091108

Mahkeme Adi: '-'s " .,,,lI'.'"~::'~'~~

() \-T > IJ., (-3-ff'l..<d;it~1ii1}ko(':,;;,·~;"

;l/.~"'''''' ~)iZ010

.'.A.~ .•. • .. '.:.·.: .. :.; .•. ?.· '.".".' . > ., Y a~. ~.i·.~ .•. ~.l.eri

t .. :;$ .~ ~~i~c;nh~ ~cl:~ru

" '". ~..;-::":I , .. f.' I'

'-,'\ ., • .::':.\ H J.e mza

< Karar Tarihi U

25 Esas NumaraSl

'9

....l Karar Numarasl

U

> r:c: SUyU

~ ~~----------------------------------------~--------------------------------------------------~

:<;3 Karar Nev'i(Beraat,DU~me v.b)

o ~ Karar Kesinlesrne Tarihi (GUn,Ay,YII)

<r::3 .

Q 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

ZQ~ -+ ~

~

6 Cezanm Miktan ve Nev'i

[/J

< > <r:

Q

01/02/2010

Yazi Isleri MUdUrU MUhUr ve lrnza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MUD.NARKOTtK SUBE MUD.

Tarih ve Sue No: 28/06/2009/20091

Sayili Yazisi

SUPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 26380468568
r;; Adr ve Soyadr SEZGiN DEMiREL
'J
0 Baba adi CEVAT
e:-
o::: Ana adi SEMA
~
.....l Dogum Tarihi(Giin,Ay,Yrl) 09/1011985
~
~ Nufusa Kayrtli Oldugu iii: <;:ANAKKALE Ilcesi: GELiBOLU Mah.lKoy:KOCA<;:ESME
0
.....l
0
0
Cl.l
u Cilt No: 27 Aile Srra No: 21 Sira No: 27
.2;
0::: Adresi Ikarnet
Cl.l
.....l Telefonu
f-<
Cl.l i~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihit Gun.Ay.Yrl] Silahh Teror Orgutune Uye alma - 18/07/2009 I
~
~ n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ
~
'J Sucun Veri
:z:
w
> *Yabanci ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
,~
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.Savclhklannca Doldurulur. Muhur ve Imza =

0::: Suc,:un Tarihi(GUn,Ay,Yrl) ~

:3 Sue,: Veri 0:::

B isnat Edilen Sue,: .....l

is Evrakrn Hazrrlrk No

< Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayrsr

U

2;r--------------------------------------r----------------------------------------------~

'g Sanrk Tutuklanrms ise Tutuklama Tarihi

.....l

Or-----------------------------------------+-------------------------------------------------~

=< Tutuklama Kararmr Veren Mahkeme Adr VJ

~ Karar Tarihi ve Sayrsr

co

tl iddianamenin Tarihi ve Sayrsr : 2010175 -) XIO I. i)r"i,(J >--

'1:2

~

:r:

:::8

~

u

Silahh Teror Orgutune Uye alma 200911570

n iSTANBUL

18/07/2009 Ilce: MERKEZ

s :> J )

n

0511212009

istanbul 10. Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250. maddesi ile Gorevli)

Karan veren Mahkemenin Adr

I< Karar Tarihi u

2; Esas NUl11arasr '0

J Karar NUl11arasr

o

> 0::: Sucu

~ ~~----------------------------------------r-------------------------------------------------~

:Z:3 Karar Nev'i(Beraat,Dii~l11e v.b)

o 5 Karar Kesinlesme Tarihi (GUn,Ay,Yrl)

-<9 .

o 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

5 o~--------------------------------------+_----------------------------------------------~

:z: Cezanm Miktarr ve Nev'i

o

VJ

< > -< o

01/02/20 I 0

) J )

1

Yazi Isleri MUdUrU Muhur ve lmza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MOD.NARKOTiK ~UBE MOD.

Tarih ve SU(; No: 28/06/2009/20091

Sayilr Yazisi

SUPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 21223454968
r.;; Ad: ve Soyadi FATiH GOKTAS
':::1
0 Baba adi HAZIM
~
0::: Ana adi NEViN
;:J
.....1 Degum Tarihi(Giin,Ay,Yrl) 3010611987
~
;:J Nufusa Kayrth Oldugu iii: BALIKESiR Ilcesi: KEPSUT Mah.lKtiy:HOTASLAR
0
.....1
0
0
W
U Cilt No: 29 Aile Sira No: 126 Sira No: 85
.~
0::: Adresi Ikarnet
w
.....1 Telefonu
f-<
W i~
>
> Silahli Teror Orzutune Oye alma - 18/07/2009 J
;:J SU9un Nev'i ve Tarihi(Giin,Ay,Yrl)
::.: n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ
::.:
':::1 SU9un Yeri
tE
> "Yabanci ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
';:J
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.SavcllIklannca Doldurulur. Muhur ve imza s :> J )

a

0::: SU9un Tarihi(Glin,Ay,Yrl) ;:J

~ SU9 Yeri

25 isnat Edilen SU9 .....1

g Evrakm Hazrrlrk No

< Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayrsi

U

Zr--------------------------------------r----------------------------------------------~

§ Saruk Tutuklanrrus ise Tutuklama Tarihi

.....1

Or-----------------------------------------+-------------------------------------------------~

=< Tutuklama Karanl1l Veren Mahkeme Adr tr:

'::l Karar Tarihi ve Sayrsr 0;:)

t;3 Iddianamenin Tarihi ve Sayrsr : 20 I 0/75 >-:r: :;s ;:J U

Silahli Teror Orgutune Uye alma 2009/1570

II: iSTANBUL

18/07/2009 ilge: MERKEZ

I

..

;w .:';:' -.!.;' , ....
"\~"".;: :, e. :~;f·
Karan veren Mahkemenin Adi {,' ~ ~ \
~-~.-~.,.
« Karar Tarihi
U
z Esas Numarasi
'0
:::1 Karar Numarasi
0
>0::: SU9U
«;:J
~.....1 Karar Nev'itBeraat.Dusme v.b)
«;:J
0;:)0::: Karar Kesinlesme Tarihi (Gun.Ay.Yil)
';:J
Uo
«.....1 Mahkumiyet Halinde ilgili Kanun Maddesi
00
Zo
;:J Cezanm Miktan ve Nev'i
Z
0
C/l
« 01/02/2010
>
« Yazi Isleri
0
Muduru
Muhur ve Irnza ) J )

1

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MOD.NARKOTiK ~UBE MOD

Tarih ve Sur; No: 28/06/2009 120091

Sayili Yazisr

$UPHELi-SANIGIN*T.C. KimIik No 26626460394
i/l Ad: ve Soyadi BURAKAMAC
':::3
0 Baba adi RECEP
e:,
0::: Ana adi I~IL
:J
.....l Dogum Tarihi(Giin,Ay,Yll) ~8/05/1987 I
~
:J Nufusa Kayrth Oldugu iIi: C;:ANAKKALE Ilcesi: GELiBOLU Mah.lKoy:KOCAC;:E$ME
0
.....l
0
0
w
U CiItNo: 27 Aile Sira No: 16 Sira No: 20
.25
0::: iAdresi Ikamet
w
~ TeIefonu
w i~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihi(Giin,Ay,Yll) Silahh Teror Orgutune Oye Olma - 18/07/2009 I
:J
~ iI: iSTANBUL iIe,:e: MERKEZ
~
':::3 Sucun Yeri
:z:
w
> "Yabanct ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
':J
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.Savclllklannca Doldurulur. Muhur ve lmza ) J )

l

0::: Sucun Tarihi/Gtln.Ay.Yil) 18/07/2009
:J iI: iSTANBUL llce: MERKEZ
.....l Sue Yeri
:J
0::: Silahh Teror Orgutune Oye Olma
:J lsnat EdiIen Sue
0
.....l 200911570
0 Evrakin Hazirhk No
0
--< Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayisi
U
:z:
'0 Saruk Tutuklanrms ise TutukIama Tarihi
:::3
U
> TutukIama Karanni Veren Mahkeme Adi
--<
o:
v» Karar Tarihi ve Sayrsi
--<
0:) 'j s-r. .~~".,)..
E--< lddianamenin Tarihi ve Sayrsi : 2010175 ,.2r.ol :1010 Mahkeme Adi: ( ) LJ-, {=\ (
w
>- &!ii~1O
'02
:J ~'ifJ'j~.I2ri
;r::
::;s >~ Miidtirq
I :J
U i ur"v,e,Imza
~"\";".'1,,,;;::,'w."" -, ,, "Ci ..
~tb~~" \'I' '·""If,. .. /.
Karan veren Mahkemenin Adi if) , 'i'~ ,>,r,
< Karar Tarihi '~'fL;.;::,',-",;
U
25 Esas Nurnarasi
'0
:::3 Karar Numarasi
U
>0::: Sucu
--<:J
~.....l Karar Nev'idseraat.Dusme v.b)
--<:J
0:)0::: Karar Kesinlesrne Tarihi (Gun.Ay.Yil)
':J
Uo
--<.....l Mahkurniyet Halinde iIgiIi Kanun Maddesi
00
50 Cezamn Miktan ve Nev'i
:z:
0
tr:
--< 01/02/2010
>
< Yazi lsleri
0 Muduru
Miihiir ve Irnza SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MUD.NARKOTiK SUBE MUD.

Tarih ve SUy No: 28/06/2009 I 20091

Sayili Yazisi

s J .J

:> C

$OPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 22991487776
~ BURAK OZKAN
tr: Ad: ve Soyadi
'::::1
0 Baba adt MUSTAFA
~
~ Ana adi SELMA
:J
.....l Degum TarihirGun.Ay.Yrl) 28/10/1988
~
:J Nufusa Kayitli Oldugu iIi: NEV$EHiR llcesi: MERKEZ Mah.lKoy:NARlBA$
0
.....l
0
0
[..Ll
U Cilt No: 40 Aile Srra No: 77 Sira No: 62
Z
'c:2 Adresi Ikamet
[..Ll
.....l Telefonu
f-
[..Ll Is
>
> Sucun Nev'i ve Tarihit Gun.Ay.Yil) Silahh Teror Orgutune Uye Olma - 18/07/2009 I
:J
~ n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ I
~
'::::1 Sucun Veri
Z
[..Ll
> "Yabanci ise Uyrugu.Pasaport seri no yazilir. Kolluk Amiri
':J
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.Savclhklannca Doldurulur. Miihiir ve imza :

~ Sucun TarihirGun.Ay.Yil) 18/07/2009
:J il: iSTANBUL Ilce: MERKEZ
.....l SUy Veri
:J
~ Silahli Teror Orgutune Uye Olma
:J isnat Edilen SUy
0
.....l 200911570
0 Evrakin Hazirhk No
0
<r: Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve SaYIsI
U
z
>0 Saruk Tutuklanrms ise Tutuklama Tarihi
::::1
0
> Tutuklama Karanru Veren Mahkeme Adi
<r:
o:
[/)0 Karar Tarihi ve SaYIsI
<r: ,O'j-.'I>" __ """·c·"
o:! ,::;.;. I ~ .;;it'ff~tZJ~:i~(
f- Iddianamcnin Tarihi ve SaYIsI : 2010175 2~,O( ?,J ·{D Mahkeme Adi: () I ST.
[..Ll
>-- t: ,!,~\.
...,'0
'c:2 '(i'/i,)212010
:J _ .• " . Yl~ lsleri
::r::
I ~ ~/ll ,Mlldllrll
:J ,~"
U -'. MOhUr ve Imza
t~\<' 'j; 'F· '"'''' "- ... ,.:~/
.-,:.",>.~. 'oz. ,- .~ '~".<!<::'
Karan veren Mahkemenin Adi ~ ,',.J
< Karar Tarihi
U
Z Esas Numarasi
>0
::::1 Karar Numarasi
0
>~ SUyU
<r::J
~.....l Karar Nev'itberaat.Dtlsme v.b)
<r::J
o:!~ Karar Kesinlesrne Tarihi (Gill1,Ay,YIl)
':J
Uo
<r:.....l Mahkumiyet Halinde tlgili Kanun Maddesi
00
Zo
:J Cezanm Miktan ve Nev'i
Z
0
o: 01102/2010
<r:
>
<r: Yazi lsleri
0 Muduru
Muhur ve lmza ~ ) J )

l) J )

l

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MDD.NARKOTiK SUBE MDD.

Tarih ve Sue; No: 28/06/2009 120091

Sayili Yazisi~DPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 40138202662
r;:; Adi ve Soyadi YiGiTHAN GOKSU
':::1
0 Baba adi MDNiR ZiY A LUGAL
C
~ Ana adr SEViNC
~
g Degum Tarihi(GUn,Ay,YIl) 02/0411986
~ Nufusa Kayrth Oldugu iIi: ERZiNCAN Ilcesi: MERKEZ Mah-Koy:
Q
.....:I
0
Q
w:.l
U Cilt No: 9 Aile Sira No: 2 Sira No: 27
.~
~ Adresi Ikamet
w:.l
.....:I Telefonu
E-
w:.l i~
>
~ Sucun Nev'i ve Tarihit Gtln.Ay.Yil) Silahh Teror Orgutune Dye Olma - 18/07/2009 I
~ n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ
':::1 Sucun Veri
Z
w:.l
> "Yabanci ise Uyrugu.Pasaport seri no yazrlir. Kolluk Amiri.
,~
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.Savclhklannca Doldurulur. Muhur ve Imza ) J )

1

n. iSTANBUL

18/07/2009 Ilce: MERKEZ

Mahkeme Adi: ()'Is.T 12

~ Sue;un Tarihi(GUn,Ay,YIl) ~

:3 Sue; Veri ~

§; isnat Edilen Sue; .....:I

g Evrakm Hazlrhk No

< Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve SaYIsI

U

~~------------------------------+-------------------------------------~

'9 Sarnk Tutuklannus ise Tutuklama Tarihi

.....:I

u~----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Karanlll Veren Mahkeme Adl o:

~ Karar Tarihi ve SaylSl p:)

~ iddianamenin Tarihi ve SaYlSl : 2010/75 ,) g- c (')(\ (:J >-

'02

~

::r::

~

~

U

Silahh Teror Orgutune Dye Olma

2009/1570

I

Karan veren Mahkemenin Adi

-< Karar Tarihi

U

~ Esas N umaraSl

'0

:::1 Karar Numarasl

U

> ~ Sucu

~ ~~----------------------------------------r-------------------------------------------------~

, ~:3 Karar Nev'i(Beraat,DU~me v, b)

: 0 B Karar Kesinle~me Tarihi (GUn,Ay,Yrl)

-<.....:I '

Q 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

~ Q Cezarun Miktan ve Nev'i

o

tr:

< > < Q

01/02/2010

Yazi lsleri MUdUrU Muhur ve Imza

SANIK KARAR TAKip FORMU

IST.EMNIYET MDD.NARKOTIK SUBE MDD.

Tarih ve Sue No: 28/06/2009/20091

Sayih Yazisr

SUPHELI-SANIGIN*T.C. KimIik No 19327542520
~ OGUZDAGNIK
tr: Adr ve Soyadi
':::1
0 Baba adi IBRAHIM
C
0::: Ana adi MERZIKA
::J
.....l Degum Tarihij Gun.Ay.Yrl) 0610411985
::J
0::: Nufusa Kayith Oldugu iIi: BALIKESiR Ilcesi: SUSURLUK MahKoy:
::J
0
.....l
0
0
W
U CiItNo: 31 Aile Sira No: 154 Sira No: 36
z
0::: Adresi Ikamet
W
.....l Telefonu
E-<
W i~
>
> Sucun Nev'i ve TarihirGun.Ay.Yrl) Silahh Teror Orgutune Dye Olma - 18/07/2009 I
::J
¥ n. iSTANBUL Ilye: MERKEZ
¥
':::1 Sucun Yeri
:z
w
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
,~
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.Savclllklannca Doldurulur. Muhur ve Imza ~ ) J )

J

0::: Sucun Tarihit Gun.Ay.Yil) 18/07/2009
::J il: iSTANBUL Ilce: MERKEZ
.....l SUy Yeri
::J
0::: Silahh Teror Orgutune Dye Olma
::J isnat Edilen SUy
0
.....l 200911570
0 Evrakin Hazirhk No
0
< Takipsizlik Karan verilrnis ise Tarih ve Sayrsi
U
:z
>0 Sa111k Tutuklanrms ise TutukIama Tarihi
:::1
o
> TutukIama Karanru Veren Mahkeme Adi
<r;
tr:
o» Karar Tarihi ve Sayrsi ";"''''~';'"''
<r;
CO () '" ~s:r, II '.2I~~~:~'~~~~~~;\
E-< Iddianamenin Tarihi ve Sayisi : 2010/75 2~,O I -x: {/"J Mahkeme Adi:
w . _). ~
>- f';;~/2010
.~
~ '~'J~ ,'. ~a~ .. i~.le~i
:r:
~ \"0' ~. ''llfy l'4uduru
I ::J ~i;\ . ~~ uJilir ve Imza
U
. '~\" . 'Y."e,c·· "7,t'~'i,f'
Karan veren Mahkernenin Ad: :'\" • .;.~'i ·C •• ,
~ ....
<r; Karar Tarihi
U
z Esas N umarasi
>0
:::1 Karar Numarasi
0
>0::: SUyU
<r;~
i2......l Karar Nev'i/Beraat.Dusme v.b)
<r;::J
coO::: Karar Kesinlesrne Tarihi (GUn,Ay,YII)
'::J
Uo
<r;.....l Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi
00
SO Cezanin Miktan ve Nev'i
z
0
o: 01/02/2010
<
>
< Yaz: Isleri
0 MUdUrU
MUhUr ve lrnza iST.EMNiYET MDD.NARKOTiK ;;UBE MUD.

SANIK KARAR TAKip FORMU

Sayih Yazisi

Tarih ve Sus: No: 28/06/2009/20091

SOPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 41104944074
Vi' Ad: ve Soyadi KORA Y KEMiKSiz
.::3
0 Baba adi MUSTAFA
C-
o::: Ana adi HATicE
:J
.....l Dogum Tarihi(GUn,Ay,Yll) 11102/1986
:J
0::: Nufusa Kayith Oldugu iIi: SAMSUN Ilcesi: C;:ARSAMBA Mah.lKby:
:J
Q
.....l
0
Q
w
u CiIt No: 37 Aile Sira No: 2 Sira No: 68
Z
.;:2 V\dresi Ikamet
W
.....l TeIefonu
E-
W i~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihi/Gun.Ay.Yil) Silahh Teror Orgutune Dye Olma - 18/07/2009 I
:J
~ n. iSTANBUL iIye: MERKEZ
~
.::3 Sucun Yeri
Z
W
> *YabanCl ise Uyrugu.Pasaport seri no yazilir, Kolluk Amiri
':J
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.SavcllIklannca Doldurulur. Muhur ve Imza 0::: Suyun Tarihi(GUn,Ay, YI!) :J

5 Suy Yeri 0:::

5 isnat Edilen Suy .....l

g Evrakm HaZirlIk No

<C Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayisi

U

~~-------------------------------------r----------------------------------------------~

'8 Sarnk Tutuklanrnis ise TutukIama Tarihi

.....l

o~----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Karan111 Veren Mahkeme Adl tr:

::z Karar Tarihi ve SaYlSl

CO

~ iddianamenin Tarihi ve SaYlSI : 2010/75 ,:).1? (J I. 'l~d 0 >-

.;:2

:J

::r:

:;s

:J

U

<C Karar Tarihi

U

~ Esas Numarasl

'0

2 Karar NumaraSI

U

> 0::: SUyU

~ :J~----------------------------------------~--------------------------------------------------~

:z 5 Karar Nev'i(Beraat,DU~me v.b)

o 5 Karar Kesinlesme Tarihi (Gun.Ay.Yil)

Q~--------------------------------------~-----------------------------------------------~

<C.....l .

Q 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

5 Q .k ,.

Z Cezanm Mi tan ve Nev 1

o

tr:

<C > <C Q

) J )

l

I

Karan veren Mahkemenin Adi

18/07/2009 llce: MERKEZ

u iSTANBUL

Silahli Teror Orgutune Dye Olma 200911570

2/2010

01/02/2010

Yazt Isleri Muduru MUhUr ve Irnza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNtYET MDD.NARKOTtK ;;UBE MDD.

Tarih ve SUI( No: 28/06/2009/20091

Sayrli Yazisi

2: :> .J

:> C

SDpJ-IELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 32893694622
~ LEVENT CAKIN
tr: Ad: ve Soyadr
.::3
0 Baba adr ALi iHSAN
~
~ Ana adi ~ACiYE
::::J
,....l Degum TarihirGun.Ay.Ytl) 01/0111979
~
::::J Nufusa Kayitli Oldugu IIi: SHRT Ilcesi: MERKEZ Mah.lKoy:BATI
0
,....l
0
0
U.l
u Cilt No: 13 Aile Sira No: 60 Sira No: 41
.~
~ Adresi Ikarnet HACI OMERAGA MAH. KURTULU;; SiTESi DEMiREL APT. F Bl
U.l
,....l Telefonu
,......
U.l I~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihi(GUn,Ay,Yrl) Silahh Teror Orgutune Dye Olma - 18/07/2009 I
::::J
~ II: ISTANBUL II<;e: MERKEZ
~
.:::1 Sucun Yeri
~
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr, Kolluk Amiri
:;:J
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.Savclhklannca Doldurulur. Miihiir ve Imza =

~ Su<;un Tarihi(GUn,Ay,Yrl) ;:J

5 Su<; Yeri ~

5 Isnat Edilen Su<; ,....l

is Evrakrn Hazirlik No

-< TakipsizIik Karan verilmis ise Tarih ve Saytsi

U

~r--------------------------------------r----------------------------------------------~

'9 Sanrk Tutuklanrrus ise Tutuklama Tarihi ,....l

Or-------------------------------------~----------------------------------------------~

~ Tutuklama Karannr Veren Mahkeme Adl ir:

~ Karar Tarihi ve SaYISI

CO

t;J Iddianamenin Tarihi ve SaYISI: Q()'IO / 1-") >-

P2

::::J

:r::

:;s

;:J

U

Silahlt Teror Orgutune Dye Olma 2009IIS70

II: ISTANBUL

18/07/2009 Ilce: MERKEZ

Karan veren Mahkemenin Adi

!: ) J )

J

J'if.cl.xfO Mahkeme Adi: ()

I

..

< Karar Tarihi U

~ Esas Numarasl

'0

:::i Karar Numarasl

o

> ~ Sucu

~ ;:Jr-----------------------------------------l--------------------------------------------------~

:< 5 Karar Nev'i(Beraat,DU~me v.b)

o 5 Karar Kesinlesme Tarihi (Gun.Ay.Yrl)

0r------------------------------------+--------------------------------------------~

-<,....l .

o 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

50 .k .

:z Cezanin MI tan ve Nev'i

o

tr:

< > -< c

0l/02/20IO

) J )

1

YaZI Isleri MUdUrU MUhUr ve lrnza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MOD.NARKOTiK SUBE MOD.

Tarih ve Sur; No: 28/06/2009/20091

Sayrli Yazisi

SOPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 24416049606
if; Ad: ve Soyadi MEHMET ORHAN YDCEL
J
0 Baba ad: iBRAHiM
C
~ Ana adr NAFiYE
~
.....:I Degum TarihirGtin.Ay.Yil) 01/09/1959
~
~ Nufusa Kayith Oldugu iii: iSTANBUL llcesi: BEStKTAS Mah.lKoy:KONAKLAR
Q
.....:I
0
Q
u.:i
U Cilt No: 10 Aile Sira No: 433 Sira No: 1
Z
'02 Adresi Ikamet
u.:i
.....:I Telefonu
f-
u.:i i~
>
> Sucun Nev'i ve TarihirGun.Ay.Yil) Silahh Teror Orgutune Oye Olma - 17/07/2009 I
Q
~ n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ
J Sucun Yeri
Z
u.:i
> "Yabanct ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
,~
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.SavcIllklannca Doldurulur. Muhur ve Imza ~ :> J )

:l

~ Sucun Tarihi(GUn,Ay,YIl) 17/07/2009
~ n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ
.....:I SUy Yeri
~
~ Silahh Teror Orgutune Oye Olma
~ lsnat Edilen Sur;
Q
.....:I
0 Evrakin Hazirhk No 200911570
Q
-< Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayisi
U
z
>0 Sarnk Tutuklanrrus ise Tutuklama Tarihi
J
U
> Tutuklama Karanru Veren Mahkeme Adi
-<
(/J
o» Karar Tarihi ve Sayrsi
-<
rn
f- Iddianamenin Tarihi ve Sayrst : 2010/75 }f.('.O I .'lcj;i C Mahkeme Adi: () ""I\T Ji]_.~;.
u.:i
>- {~
02 ",\t;: "''A. ·,."t/20 I 0
~
::r: , .•. ~ ~·.~V'I'd
~
I ~ ; ,~, ,~, "",M,ijdUrU
U ~> • " :';lJ~:;'i; "hut ve Irnza
''i\,ylA,~' "(,'(,.,:\ '''" ,/ '
~,,<~ ~".,.:,,;"
Karan veren Mahkemenin Adi c ..• ;
~. -;~, .~
. ' - .'
-< Karar Tarihi
U
~ Esas Numarasi
>0
:1 Karar Numarasi
U I
>~ Sur;u
-<~
~.....:I Karar Ncv'iuscraat.Dusmc v.b)
-<~
c:o~ Karar Kesinlesme Tarihi (GUn,Ay,YIl)
.~
UQ
-<.....:I
QO Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi
SQ Cezanin Miktan ve Nev'i
Z
0
(/J
< 01/02/2010
>
<:t: Yazi lsleri
Q
MUdUrU
MUhUr ve Irnza ..

) J )

l

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MUD.NARKOTiK SUBE MUD.

Tarih ve Sue No: 28/06/2009/20091

Sayili Yazisi

SDPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 48595914746
r;:; Adi ve Soyadr ZULFU SERHAD ONEN
.:::1
0 Saba adi AHMET
e::,
er:: Ana ad: !1'iAZLI
~
-l Degum Tarihi(Giin,Ay,YIl) 2011011986
~
er:: Nufusa Kayrth Oldugu iii: DDzCE Ilcesi: AK<;::AKOCA Mah.lK6y:HACIYUSUFLAR
~
c
-l
0
Cl
(.iI
u Cilt No: 3 Aile Sira No: 73 Sira No: 15
.~
er:: iAdresi Ikamet
(.iI
-l Telefonu
E-
(.iI i~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihi(Gtin,Ay, YIl) Silahli Teror Orgutune Uye Olma - 17/07/2009 I
~
~ n. iSTANBUL ile;e: MERKEZ
.:::
-l Sucun Yeri
Z
(.iI
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
,~
l 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.Savclhklarmca Doldurulur. Muhur ve Irnza s :> J )

J

er:: Sue;un Tarihi(GUn,Ay,YI!) ~

5 Sue; Yeri er::

is isnat Edilen Sue; Silahh Teror Orgutune Dye Olma

-l

8 Evrakll1 Hazlrllk No 2009/1570

« Takipsizlik Karan verilrnis ise Tarih ve Sayisi !........)

u ...2 g, ot ,;)_O-i:J '- f l qolc:-f)S.'~-·1k).::

~~-------------------------------------r~~--~~------~--------~------------------~

'2 Saruk Tutuklanmis ise Tutuklama Tarihi

-l

o~----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Karanl1l Veren Mahkeme Adl [/J

'::Z Karar Tarihi ve SaYlsl

co

ki iddianamenin Tarihi ve SaYlsl : >-

.c:2

~

;:c

~

~

U

n. iSTANBUL

17/07/2009 llce: MERKEZ

Karan veren Mahkemenin Adi

I

« Karar Tarihi U

~ Esas Numarasl

'0

:::1 Karar Numarasl

o

> er:: Sucu

~ ~~----------------------------------------~--------------------------------------------------~

~ 5 KararNev'i(Seraat,Dii~me v.b) I

co er:: . ·1· G Y I

c_j ~ Karar Kesinlesme Tan 11 ( un.Ay, I)

«:3 .

Cl 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

§ Cl . .

Z Cezamn Miktan ve Nev'i

o

[/J

« > « Cl

01/02/2010

YaZI Isleri MUdUrU MUhUr ve lmza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MOD.NARKOTiK SUBE MOD.

Tarih ve SUy No: 28/06/2009/20091

SaYl1I Yazrsi

~

:::> ...J :0 m

SOPI-IELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No ~6888457996
u:; Adi ve Soyadi A_LiTATAR
'J
0 Baba adi HOSEYiN
~
5 Ana adi SAT!
....., Degum Tarihit Gun.Ay.Yil) 1110211967
~ Nufusa Kayitlr Oldugu iii: SiVAS Ilcesi: GURUN Mah.!Koy:YUVA
0
.....,
0
0
(.I.l
U Cilt No: 71 Aile Sira No: 59 Sira No: 144
,25
~ Adresi Ikamet PROF.HIFZI OZCAN CAD EMEL SOKAK ORKO SiTESi A BLK D
(.I.l
....., Telefonu
E-
(.I.l i~
>
> Sucun Nev'i ve TarihirGun.Ay.Yrl) Silahh Teror Orgutune Oye Olma - 18/07/2009 I
~
~ il: iSTANBUL Ilce: MERKEZ
~
'J Sucun Yeri
Z
(.I.l
> "Yabanci ise Uyrugu.Pasaport seri no yazilir. Kolluk Amiri
,~
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.SavcllIklannca Doldurulur. Muhur ve Imza s ) J )

o

~ Sucun Tarihi(Giin,AY,YIi) 18/07/2009
~ II: iSTANBUL Ilce: MERKEZ
....., Sue Yeri
~
~ Silahh Teror Orgutune Oye Olma
;:J isnat Edilen Sue,;
0
....., 2009/1570
0 Evrakm Hazirhk No
0
« Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayisi 1Z,OI. '2-0K) (_ Bt if dc';'ps.'~/ik: )
U
6
>0 Sanik Tutuklanrrus ise Tutuklama Tarihi 05112/2009
J
U
> Tutuklama Karanru Veren Mahkeme Adi istanbul 10, Agrr Ceza Mahkemesi (CMK. 250, maddesi ile Gorevli)
«
ir:
o» Karar Tarihi ve SaYIsI 2009/1 II
«
CO .>: fr~;'·'~~:;-:,,:,.::.
E- lddianamenin Tarihi ve Sayisi : Mahkeme Adi: ()
(.I.l
>- r- i:ttfOIO
'C2
~ G' ,.; Yazln~leri
::r: ?,~~:, 'l>'Ufi~~~~;~"
~
l ;:J
U
''';tC ,;, ,~f i.·~c \'.; ",../i
Karan veren Mahkemenin Adi ''''':'':,";;.~ i ;. \"f'''':!
.. ",.", .. ,'"
« Karar Tarihi
U
25 Esas Nurnarasi
>0
J Karar Numarasi
U
>~ Sue,;u
«~
~....., Karar Ncv'itlseraat.Dusme v.b)
«~
CO~ Karar Kesinlcsme Tarihi (Gun.Ay.Yil)
'~
Uo
«....., Mahkumiyet I-Ialinde ilgili Kanun Maddesi
00
SO Cezanm Miktan ve Nev'i
Z
0
tr:
« 01/02/2010
>
« Yazi Isleri
0 Muduru
Muhur ve Irnza ~ ::> ...J

o !II

=

SANIK KARAR TAKip FORMU

lST.EMNiYET MUD.NARKOTiK SUBE MDD

Tarih ve Sue; No: 28/06/2009 120091

SaYIII Yazisi

~ ::> ....J

o m

SOPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 22543586094
;;; Adi ve Soyadi UFUKKlRAY
'::3
0 Baba adi BAHAEDDIN
e:.-
~ Ana adi SEviM
:J
....1 Degum Tarihi(Glin,Ay,Yll) 1010611985
:J
~ Nufusa Kayrtli Oldugu iIi: <::ANAKKALE Ilcesi: BIGA Mah.lK6y:SARISIVAT
:J
0
....1
0
0
lLl
U Cilt No: 114 Aile Sira No: 32 Sira No: 85
z
'C2 Adresi Ikarnet
lLl
....1 Telefonu
f-
lLl I~
>
> Silahli Teror Org_titiine Q),e alma - 18/07/2009 I
:J Sucun Nev'i ve Tarihi(Glin,Ay,YJ!)
~ n iSTANBUL iI<;e: MERKEZ
~
'::3 Sucun Veri
;z:
lLl
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
':J
0 Not.Bolum resen acrlan sorusturmalarda c.SavcIlrklannca Doldurulur. Mtlhur ve Imza ~ Sucun Tarihi(Glin,Ay,YJI) 18/07/2009
:J II: ISTANBUL Ilce: MERKEZ
....1 Sue Veri
:J
~ Silahh Teror Orguttme Dye alma
:J Isnat Edilen Sue
0
....1
0 Evrakin Hazirhk No 2009/1570
0
< Takipsizlik Karan verilrnis ise Tarih ve Sayisi iEIc rfol ~::>SI'2: k-t ')
U 28.tD' ,20'10
25
-0 Sanik Tutuklanmis ise Tutuklama Tarihi
::3
0
> Tutuklama Karanrn Veren Mahkeme Adi
-<
[/J
err Karar Tarihi ve Sayis:
<r;
C!:l
s- Iddianarnenin Tarihi ve Sayisi : Mahkeme AdI: () " .,0-=-'';':;:''-':;'''',·,
lLl
>- 1~/2010
'C2
:J "', .. ' ''.':'''' ~;~Ieri
::c
::;s ;"" .. ~ l' ", Mlitl,tirli
:J
L U ~;. " I i'::rMtihtid,6 lmza
f;l'" ·~.,,>J'.L.··/: ",. /
Karan veren Mahkemenin Ad: "~~~~ ,,,"; ~"(r":" /i'/'
.''''b.,." .••.. ~i, './':'-
-< Karar Tarihi
U
;z: Esas Numarasi
)9 Karar Nurnarasi
....1
0
>~ Sucu
;;3:J I
err....1 Karar Nevi(Beraat.Dusme v.b)
<r;:J
C!:l~ Karar Kesinlesme Tarihi (Gun.Ay.Yil)
':J
Uo
«....1 Mahkumiyet Halinde ilgili Kanun Maddesi
00
SO Cezanrn Miktan ve Nev'i
;z:
0
[/J
« 01102/2010
>
« Yazi lsleri
0 Muduru
Muhur ve Irnza :

..

) J )

l

SANIK KARAR TAKip FORMU

IST.EMNIYET MDD.NARKOTIK SUBE MDD

Tarih ve Sue No' 28/06/2009 120091

SaYIIJ Yazisi

SOPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 39073749462
~
o: AdI ve Soyadi TAYFUN DUMAN
':1
0 Baba adt CEMAL
~
0:: Ana adi AYTEN
;:J
.....:I Degum Tarihi(Giin,Ay,YIl) 27/08/1965
;:J
0:: Nufusa KaYItlI Oldugu iIi: KOCAELi Ilcesi: MERKEZ Mah.!Koy:KARABAS MAH
;:J
Q
.....:I
0
Q
w.l
U Cilt No: 14 Aile Sira No: 761 Sira No: 5
Z
'i:2 Adresi Ikamet SINPAS KORU KONUTLARl DEFNE BLK. D.36
w.l
.....:I Telefonu
f-<
w.l I~
>
> Silahh Teror Orgutune Dye Olma - 17/07/2009 I
;:J Sucun Nev'i ve Tarihi(Giin,Ay, YIl)
~ n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ J
~
':1 Sucun Veri
Z
w.l
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
';:J
I CJ Not.Bolum resen actlan sorusturmalarda c.SavcIlJklannca Doldurulur. Muhtir ve Imza ~ ) J )

l

0:: Suyun Tarihi(Giin,Ay,YIl) ;:J

S SUy Veri ~

B Isnat Edilen SUy Silahlr Teror Orgutune Dye Olma

.....:I

g Evrakm HaZIfhk No 2009/1570

~rT_a_k_iP_S_iZ_li_k_K_a_ra_r_Iv_e_n_'II_n_i~_i_se_T_a_r_ih_v_e_S_a_y_Is_I -+~~~~~J,~C_}_f_.J~'~S-~J._l~(J~,_. ~(~~~,~~ __ I~~~~~c~;i~~~&~.~2~~I~~~-~ ) ~

'8 Sarnk Tutuklanmrs ise Tutuklama Tarihi ~

.....:I

ur-----------------------------------------+----------------------------------------------------:

~ Tutuklama Karanl1I Veren Mahkeme AdI tr:

~ Karar Tarihi ve SayISI

co

4l iddianamenin Tarihi ve SaYISI : >--

'i:2

;:J

::r::

::?2

;:J

u

Mahkeme Adr: ()

n. iSTANBUL

17/07/2009 ilye: MERKEZ

I

-< Karar Tarihi

u

Z Esas Numarasi

'0

:1 Karar NumarasI

U

> 0:: Sucu

~ ;:Jr-----------------------------------------{--------------------------------------------------~

~ S Karar Nev'i(Beraat,DU~me v.b)

coo:: .

cj ;:J Karar Kesinlcsmc Tanhi (Gun.Ay.Yil)

Qr----------------------------------------r-------------------------------------------------~

-<.....:I .

Q 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

5 Q 'k .

Z Cezarun MI tan ve Nev'i

o

o:

-< > -< Q

l

01/02/2010

Karan veren Mahkemenin AdI

Yazt lsleri Muduru Muhur ve lrnza

SANIK KARAR TAKip FORMU

IST.EMNIYET MDD.NARKOTIK SUBE MOD.

Tarih ve Sue No: 28/06/2009/20091

Sayrh Yazisi

SUPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 47959447616
C;; Adi ve Soyadi SERKANERIN
'::::1
0 Baba adt TURAN
C
cG Ana ad: AYLA
;:J
...:l Degum Tarihi(GUn,AY,Yil) 14110/1985
~
;:J Nufusa Kayrth Oldugu Iii: KOCAELI Ilcesi: GOLCUK Mah.lKoy:YENI
Ci
...:l
0
Ci
w
u Cilt No: 4 Aile Sira No: 34 Sira No: 19
.25
cG Adresi Ikamet
w
...:l Telefonu
f-<
W Is
>
> Sucun Nev'i ve Tarihi(Giin,AY,Yil) Silahh Teror Orgutune Dye Olma - 18/07/2009 I
;:J
~ II: ISTANBUL Ilce: MERKEZ I
~
'::3 Sucun Veri
Z
w
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr, Kolluk Amiri
';:J
0 Not.Bolum resen acrlan sorusturmalarda C.Savclhklannca Doldurulur. Muhur ve Imza II: iSTANBUL

18/07/2009 Ilce: MERKEZ

) J )

J

cG Suyun Tarihi(Giin,Ay, Yil) ;:J

;3 Suy Yeri cG

25 Isnat Edilen Suy Silahh Teror Orgutune Dye Olma

...:l

25 Evrakm I-IaZlfhk No 200911570

cJ Takipsizlik Karan vcrilrnis ise Tarih ve Sayisr .2-8.0 l. !)_O ~() l't k. rra.l,c.~s.''tlTk. )

25~------------------------------------~----------------------------~----------------~

'9 Sarnk Tutuklanrrus ise Tutuklama Tarihi

...:l

o~----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Karannl Veren Mahkeme Adl ir:

':Z Karar Tarihi ve SaYlsl

CO

~ Iddianamenin Tarihi ve Saylsl :

>-

·cz

;:J

:r:

~

;:J

U

Mahkeme Adi: ()

I

aran veren Mahkemenin Adi

0]/0212010

< Karar Tarihi U

25 Esas Numarasl '0

::3 Karar Numarasl

o

> cG Sucu

~ ;:J~----------------------------------------~--------------------------------------------------~

':Z;3 Karar Nev'i(Beraat,DU~me v.b)

COcG

cj ;:J Karar Kesinlesrne Tarihi (Giin,Ay,YIl)

Ci~ ~ ~

<r:...:l .

Ci 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

5 Ci~ ,_ ~

Z Cezarun Miktan ve Nev'i

o

tr:

<r: > <r:

Ci

Yazi Isleri Miidiirii Miihiir ve Irnza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MUD.NARKOTiK SUBE MUD

Tarih ve SU(; No' 28/06/2009 120091

Sayih Yazisi

SOPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 19583462716
C;; Adi ve Soyadi ONUR CAN YILMAZ
':::3
0 Baba adi ABDULLAH
e::-
o::: Ana ad: GULSEN
;:J
.....:I Degum Tarihi(GUn,Ay,YIl) 11/0211985
;:J
0::: Nufusa Kayith Oldugu iIi: MALATYA llcesi: ARGUVAN Mah.lKoy:KIZIK
;:J
Q
.....:I
0
Q
w
U Cilt No: 27 Aile Sira No: 7 Sira No: 87
z
'c:2 iAdresi Ikamet
w
.....:I Telefonu
E-<
W r~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihi/Gun.Ay.Yil) Silahli Teror Orgutune Uye Olma - 18/07/2009 I
~
~ I n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ I
':::3 Sucun Veri
;z:
w
> "Yabanci ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Arniri
';:J
o Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.SavcllIklannca Doldurulur. Muhur ve Imza ..

0::: Sucun TarihirGun.Ay.Ytl) 18/07/2009
;:J n iSTANBUL Ilce: MERKEZ
.....:I Sue Veri
;:J
0::: Silahli Teror Orgutune Uye Olma
;:J isnat Edilen SUy
Q
.....:I
0 Evrakm Hazirhk No 200911570
Q
< Takipsizlik Karan verilrnis ise Tarih ve Sayrsi as ,Of .~IO l~v: rcqk ,...s.i2.J\i::.)
U
z
'v Saruk Tutuklanmis ise Tutuklama Tarihi
:::3
0
> Tutuklama Karanru Veren Mahkeme Adi
~
C/J
o» Karar Tarihi ve Sayisi
~
o::l ,~;,:;:,~Y'::~~~;;~~;~';;'~~'~:,,~~,,:,
E-< Iddianamenin Tarihi ve Sayisi : Mahkeme Adi: ()
w
>< ~/~. "J" . ~ ';~::·;,5· ,.
.~ ~iifiPOIO
;:J .' ~~~Ieri
:r::
~ .r, e ... ~ y:.
I .. "0" ..
;:J ~ u. uru
I U ,\ '~~ rke lmza
'\\ -: ,~~ ~,~ .>:; ~~i ~t ,6i'
Karan veren Mahkemenin Ad: "'};::,;.~,,::' >; • ' .';il!,}t.
.
" .. ,",w",'.
~ Karar Tarihi
U
z Esas Numarasi
'v
:::3 Karar Numaras:
0
>0::: Suyu
~;:J
~.....:I Karar Nev'itlseraat.Dusme v. b)
~;:J
o::lO::: Karar Kesinlesme Tarihi (GUn,Ay,YIl)
';:J
uQ
~.....:I Mahkumiyet Halinde ilgili Kanun Maddesi
QO
SQ Cezanm Miktan ve Nev'i
;z:
0
C/J
~ 01/02/20 I 0
>
~ Yazi Isleri
Q
MUdOrO
MOhOr ve Irnza ~ :> .J

:> IJ

) J ) )

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MUD.NARKOTiK SUBE MUD.

Tarih ve SU9 No: 28/06/2009/20091

Sayih Yazisi

SOPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 33550147222
Ul Ad: ve Soyadr OGUZHAN BiLGE SAGLAM
'J
0 Baba adi MEHMET
~
0::: Ana adr ISERIFE
::J
.....l Degum Tarihi(GUn,Ay, YrI) 05/0411985
~
::J Nufusa Kayrth Oldugu iIi: BURDUR Ilcesi: MERKEZ Mah.lKoy:KOZLUCA SARA Y
Cl
.....l
0
Cl
w
u Cilt No: 75 Aile Sira No: 87 Sira No: 32
,~
0::: ~dresi Ikamet
w
~ Telefonu
w i~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihi(GUn,Ay,YrI) Silahli Teror Orgutune Uye 01ma - 18/07/2009 I
::J
~ I iI: iSTANBUL iIye: MERKEZ I
~
'J Sucun Yeri
z
w
> "Yabanci ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
'::J
I 0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.Savclhklannca Doldurulur. Muhur ve Imza ;:

0::: Suyun Tarihi(GUn,Ay,Yrl) ::J

5 Suy Yeri 0:::

5 isnat Edilen SUy Si1ahh Teror Orgutune Uye Olma

.....l

8 Evrakm Hazrrhk No 20091I570

c:J Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayrsr !J!i?OI. !lO~ I" Cc: ~ '10\: 'I",si't:r.t ')

~r-----------------------------------------+-------------------------------------------------~

'8 Saruk Tutuklanrms ise Tutuklama Tarihi

.....l

ur-----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Kararmr Veren Mahkeme Adr tr:

<:< Karar Tarihi ve Sayrsr

CO

t;J iddianamenin Tarihi ve Sayrsr :

>-

';:2

::J

::r:

~

::J

U

Mahkeme Adi: ()

n. iSTANBUL

18/07/2009 iIye: MERKEZ

) J )

J

I

Karan veren Mahkemenin Adr

« Karar Tarihi U

~ Esas Numarasr

'0

J Karar Numarasr

U

> 0::: Sucu

~ ::J~----------------------------------------~--------------------------------------------------~

<:< 5 Karar Nev'i(Beraat,DU~me v,b)

o 5 Karar Kesinlesme Tarihi (GUl1,Ay,Yrl)

« g~----------------------------------------~------------------------------------------------~

o 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

;z: Cl~------------------------------------,_----------------------------------------------~

::J

:5 Cezanll1 Miktan ve Nev'i

o:

« > « o

o lI02/20I 0

Yazi Isleri MUdUrU MUhUr ve Imza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MDD.NARKOTiK SUBE MDD

Tarih ve Sue No' 28/06/2009/20091

Sayih Yazisr

SOPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No
r;; Ad! ve Soyadi MDFiTc,::AY
'J
0 Baba ad!
C
~ Ana ad!
~
-l Degum Tarihi(Giin,AY,Yil)
~
~ Nufusa Kayitli Oldugu iii: llcesi: Mah.lKoy:
Q
-l
0
Q
w
U CiltNo: Aile Sira No: Srra No:
.~
~ Adresi Ikamet
W
-l Telefonu
f-
w i~
>
> Silahli Teror Orgutune Dye Olma - 18/07/2009 I
~ Sucun Nev'i ve TarihirGun.Ay.Yrl]
~ n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ I
~
'J Sucun Yeri
Z
w
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
,~
0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.SavcllIklannca Doldurulur. Muhur ve Imza ) J )

:J

~ Sur;un Tarihi(Giin,AY,Yil) ~

23 Sur; Yeri ~

25 isnat Edilen Sur; Silahli Teror Orgutune Dye Olma

-l

8 Evrakm HaZlfhk No 200911570

-< Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayist I 1_ • lii:_ ")

u ..z&",01. QO({) \..._tc l~.:rS''2. I /

~r--------------------------------------r----------------------------------------------~

';2 Saruk Tutuklanrrus ise Tutuklama Tarihi

-l

ur-----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Karanm Veren Mahkeme Ad! C/J

;Z Karar Tarihi ve SaylSl

CO

t;:; iddianamenin Tarihi ve SaylSl : >-

'i:2

~

::c

::s

~

u

Mahkeme Adi: ()

il: iSTANBUL

18/07/2009 Ilce: MERKEZ

I< Karar Tarihi U

~ Esas NumaraSI

'0

d Karar NumaraSI

U

> ~ Sucu

~ ~~----------------------------------------t-------------------------------------------------~

':Z 23 Karar Nev'i(Beraat,Dii~me v.b)

o 5 Karar Kesinlesme Tarihi (Giin,AY,Yil)

-< ~~--------------------------------------+-----------------------------------------------~

Q 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

~ Q Cezarun Miktan ve Nev'i

o

C/J

< > -< Q

Karan veren Mahkemenin Ad,

.... "

01102/2010

) J ) )

Yazi Isleri Muduru Muhur ve imza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MOD.NARKOTiK SUBE MOD.

Tarih ve SUy No: 28/06/2009/20091

Sayih Yazisi

SOPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 12805225038
r;; Ad: ve Soyadi MUHARREM DiNCER
':::1
0 Baba ad! MEHMET
C
~ Ana adi AYSEL
~
....l Degum Tarihi(GUn,Ay,YIl) 19/07/1984
~
~ Nufusa Kayith Oldugu iii: ANKARA Ilcesi: NALLIHAN Mah.lKoy:BEYCiK
Q
....l
0
Q
w
u Cilt No: 18 Aile Sira No: 29 Sira No: 30
.2S
~ Adresi Ikarnet
W
....l Telefonu
f-;
w i~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihit Gun.Ay.Yil) Silahh Teror Orgutune Dye Olma - 18/07/2009 I
~
~ n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ I
~
:::1 Sucun Veri
Z
W
> "Yabanci ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
,~
0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.SavClhklannca Doldurulur. Muhur ve Imza •

IZ Sue;:un Tarihi(GUn,Ay,YIl) ~

5 Sue;: Veri ~

25 isnat Edilen Sue;: ....l

8 Evrakm HaZlrhk No

l3 Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayrsi ;2 .. Jl .C> I .D.OJ.. 0 L t: Ic._ rr q.\:.'-r-s-I~l~_

2Sr-------------------------------+---------------------------------------4

'8 Saruk Tutuklanrms ise Tutuklama Tarihi ....l

o~----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Kararml Veren Mahkeme Adl C/J

':Z Karar Tarihi ve SaYlSl

co

t;j iddianamenin Tarihi ve SaYlSl : >-

';:2

~

::r::

~

~

U

Silahh Teror Orgutune Dye Olma 200911570

18/07/2009

il: iSTANBUL llce: MERKEZ

Karan veren Mahkemenin Adi

:

) J )

l

1

01/02/20 I 0

<C Karar Tarihi

U

2S Esas Numarasl

'0

:::1 Karar N umaraSl

o

> IZ Sucu

~ ~~----------------------------------------{--------------------------------------------------~

':Z 5 KararNev'i(Beraat,DU~me v.b)

p:) IZ . ihi I

cj ~ Karar Kesinlesme Tan 1 (GUn,Ay,Yl )

Q~--------------------------------------+-----------------------------------------------~

<C....l .

Q 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

~ Q Cezanm Miktan ve Nev'i

o

C/J

<C > <C Q

Yazi lsleri MUdUrU MUhUr ve lmza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MOD.NARKOTiK SUBE MOD.

Tarih ve SUy No: 28/06/2009/2009/

Sayili Yazisi

~DPHEU-SANIGIN*T.C. Kimlik No 20305434348
~ MELiHAKDAG
C/J AdI ve Soyadi
J
0 Baba adi EMiN
e:.-
~ Ana adi SAMiYE
;::J
....J Degum Tarihi(GUn,Ay,YII) 24/08/1986
;::J
~ Ntifusa Kayrtlr Oldugu Iii: AYDIN Ilcesi: NAZiLLI Mah.lKiiy:CUMHURiYET
;::J
Ci
....J
0
Ci
U-1
U Cilt No: 3 Aile Sira No: 275 Sira No: 10
.25
~ Adresi Ikamet
U-1
....J Telefonu
E-<
U-1 i~
>
> SU9un Nev'i ve Tarihi(GUn,Ay,YIl) Silahh Teror Orgurune Dye Olma - 18/07/2009 I
;::J
~ II: ISTANBUL Ilce: MERKEZ I
~
'J SU9un Veri
Z
W
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazilir. Kolluk Amiri
';::J
0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.Savcllrklannca Doldurulur. Muhur ve Imza ) J )

1

~ SU9un Tarihi(GUn,Ay,YIl) ;::J

S SU9 Veri ~

g isnat Edilen SU9 Silahh Teror Orgutune Dye Olma

....J

2 Evrakm HazIrlIk No 200911570

cJ Takipsizlik Karan verilrnis ise Tarih ve SaYIsI ~~ ,.0 1 • .0...0 10 l~ rro.~fS'~\'rt)

25~----------------------------------------+-------------------------------------------------~

'Q Samk Tutuklanrrus ise Tutuklama Tarihi

....J

ur-----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ TlItllklama Karanm Veren Mahkeme AdI C/J

~ Karar Tarihi ve SaYIsI

CO

~ iddianamenin Tarihi ve SaYIsI : >-

'02

;::J

::r:

~

;::J

U

Mahkeme Adi: ()

n. iSTANBUL

18/07/2009 tlge: MERKEZI

~ .. ' ,~ , "
Karan veren Mahkemenin AdI .... <.' .. ~ . \~-:;:;::.
· .... c.:. c ,.v
I .:-O;~~;-:~.:::. ,
< Karar Tarihi
U
25 Esas Numarasi
'0
J Karar Numarasi
U
>~ Suyu
-<;::J
~....J Karar Nev'itfseraat.Dusme v.b)
-<;::J
co~ Karar Kesinlesrne Tarihi (GUn,Ay,YIl)
';::J
UCi
-<....J Mahkurniyet Halinde tlgili Kanun Maddesi
CiO
ZCi
;::J Cezarun Miktari ve Nev'i
Z
0
C/J
< 01102/2010
>
-< YaZI Isleri
Ci MUdUrU
MUhUr ve Irnza SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MOD.NARKOTiK SUBE MUD.

Tarih ve SUy No: 28/06/2009/20091

S ayili Yazisr

SUPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 13342116506
(/J Ad: ve Soyadr IANIL DEMiRAG
'J
0 Baba adt KAZIM
e:,
0::: Ana adr FATMA
~
.....:I Degum Tarihi(GUn,Ay, Yil) 29/03/1986
~
~ Nufusa Kayith Oldugu iIi: ANKARA Ilcesi: ELMADAG Mah.lK6y:YENiMAHALLE
0
.....:I
0
0
'-'l
U CiltNo:5AileSlraNo: lSI SlraNo: 167
Z
'02 iAdresi Ikamet
'-'l
~ Telefonu
'-'l i~
>
> Sucun Nev'i ve TarihirGun.Ay.Yil) SilahiI Teror Orgutune Oye Olma - 18/07/2009 I
~
~ II: iSTANBUL iIye: MERKEZ I
~
'J Sucun Yeri
Z
'-'l
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
,~
0 Not.Bolurn resen acilan sorusturmalarda C.SavClhklannca Doldurulur. Muhtir ve Imza
I 0::: Sucun Tarihi(GUn,Ay, Yrl) 18/07/2009
~ II: iSTANBUL iIye: MERKEZ
.....:I SUy Yeri
~
0::: Silahh Teror Orgutune Uye Olma
~ Isnat Edilen SUy
0
.....:I 2009/1570
0 Evrakin Hazirhk No
0
< TakipsizIik Karan verilmis ise Tarih ve Saytsi ..29.0'.~4 o lE~ -r Q'c..t~"'".2-I.J:- )
U
z
'0 Samk Tutuklanrrus ise Tutuklama Tarihi
J
U
> Tutuklama Karanrn Veren Mahkeme Ad:
--<
ir:
err Karar Tarihi ve Sayrst
--<
0:)
f- Iddianamenin Tarihi ve Sayisi : Mahkeme Adi: () .".,;\L\~~&
'-'l
>-
'02 (~2/2()IO
~ ~ '\ "
:r: J a~\~~Ieri
~ ;~ Mu'duru
I ~ . ,<'; •. ~ :~<~MUlrtir~e Imza
U
\~)~ ~:tY ', "\:~i'l~, :·}4"t~l:- ~~';:" 1;'~; ,_M
Karan veren Mahkemenin Ad: ";'\.,,'? < .'.; '~ ;;.~ ·' ... ~/f
.c';' ••. \~:
--< Karar Tarihi . ,:;~" ~.,.~". ""~;;p,.:, .• ,,,.

U
Z Esas Nurnarasi
·6
J Karar Nurnarasi
U
>0::: Suyu
~~
err.....:l Karar Nev'irlreraat.Dusme v.b)
--<;:J
0:)0::: Karar Kesinlesrne Tarihi (GUn,AY,Yrl)
';:J
Uo
--<.....:I Mahkumiyet Halinde ilgili Kanun Maddesi
00
ZO
;:J Cezanin Miktan ve Nev'i
Z
0
o:
< 01/02/2010
>
--< Yazi i~leri
0
MUdUrU
MUhUr ve Irnza SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MOD.NARKOTiK SUBE MOD.

Tarih ve SUy No: 28/06/2009 120091

Sayih Yazisr

SUPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No ~1608712896
(/J Ad: ve Soyadi BARIS YAVUZ
':::1
0 Baba adi iBRAHiM
0
c.:: Ana adi FATMA
::J
.....:I Degum Tarihi(Gun,Ay,YlI) 09103/1986
::J
5 Nufusa Kayrth Oldugu iIi: KUT AHY A Ilcesi: EMET Mah.lKoy:ORENCiK
Ci
.....:I
0
Ci
w
U Cilt No: 35 Aile Sira No: 13 Sira No: 23
.25
c.:: Adresi Ikamct
W
.....:I Telefol1U
f-<
W t~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihit Gun.Ay.Yil) Uyusturucu veya Uyanci Madde Ticareti Yapma veya I
::J
~ Saitlama - 18/07/2009
~
':::1 n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ
Z Sucun Yeri
W
>
'::J "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr,
0 Kolluk Amiri
Not.Bohun resen acilan sorusturmalarda C.SavClhklannca Doldurulur. Muhur ve Imza il: tST ANBUL

18/07/2009 tlye: MERKEZ

Ic.:: Suyun Tarihi(Gun,Ay,YlI) ::J

5 SUy Yeri c.::

[5 tsnat Edilen SUy Uyusturucu veya Uyanci Madde Ticareti Yapma veya Saglarna

.....:I

g Evrakrn Hazlrlrk No 200911570

o Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayrsi ::J__ts .0 I . ::l.O~0 L E~ rrcl::.-"Ij=>.s~t.t:::_ )

25~-------------------------------------r----------------------------------------------~

'9 Sanrk Tutuklanrms ise Tutuklama Tarihi

.....:I

o~----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Karannr Veren Mahkeme Adl (/J

=< Karar Tarihi ve SaYlSl CO

&:; tddianamenin Tarihi ve Saylsl :

>-

';:2

::J

~

::J U

) J )

l

I

-~', (J
-"<\'"";,,;~ .. ;;~,.<:~'
Karan veren Mahkemenin Ad: .
<c Karar Tarihi
U
25 Esas Numarasi
'0
:::1 Karar Numarasi
0
>c.:: SUyU
<C::J
~.....:I Karar Nev'iffseraat.Dusme v.b)
<c::J
coc.:: Karar Kesinlesme Tarihi (Gun.Ay.Yil)
'::J
UCi
<c.....:I Mahkumiyet Halinde tlgili Kanun Maddesi
00
SO Cezanm Miktan ve Nev'i
Z
0
(/J
<c 01/02/2010
>
<c Yazi Isleri
Q
Muduru
Muhur ve imza SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MOD.NARKOTiK SUBE MOD.

Tarih ve Sue No: 28/06/2009 120091

Sayih YaZlSI

~DPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 72931035000
f/) Adi ve Soyadi EREN SENTDRK
':::1
0 Baba adr YUNUS
~
~ Ana adr ~ERMtN
~
.....:I Degum TarihirGun.Ay.Yrl) 25/0411981
~
~ Nufusa Kayrth Oldugu iIi: ZONGULDAK Ilcesi: MERKEZ Mah.lKoy:iNAGZI
0
.....:I
0
0
>.r.l
U Cilt No: 8 Aile Sira No: 20 Sira No: 4
Z
'02 Adresi Ikarnet
W
.....:I Telefonu
E-
>.r.l i~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihi(Giin,Ay,YIl) Silahh Teror Orgutune Dye Olma - 18/07/2009 I
~
~ n. iSTANBUL iIye: MERKEZ
~
':::1 Sucun Yeri
Z
w
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
,~
0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.SavcllIklannca Doldurulur. Muhur ve Imza •

~ Sucun Tarihi(Giin,Ay, YIl) 18/07/2009
~ n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ
.....:I Sue Yeri
~
~ Silahh Teror Orgutune Dye Olma
~ Isnat Edilen Sue
0
.....:I
0 Evrakin Hazirhk No 200911570
0
--< Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayrsi _2._g ,0 I . ..20~ 0 LEIc__ rr- 0" 7' r= i.ie-/!l:. )
U
Z
'0 Sarnk Tutuklanrrus ise Tutuklama Tarihi
:::1
0
> Tutuklama Karanrn Veren Mahkeme Adi
--<
tr:
o» Karar Tarihi ve Sayisi .. :;::;:·:::··:L •. ~.;:;·_'''·;'·'
--<
p:) ... _::;::> .. _;.: ·,;';t>·
E- iddianamenin Tarihi ve Sayisi : Mahkeme Adi: () ,', ,A. .. ;,::;,\
w .. ",.,
>- .;'/ fj;;:ft2OIO
'02 ,~ .
. ~
~ ij -
::r:: 'I " aii Isleri
: "
::;;: '. .x Mriidiirii
~ Jfur ve lmza
I U
'-',_ ;.' .. .c. ':: . .',y
Karan veren Mahkemenin Adi ... ; .. ; ........... :
--< Karar Tarihi
U
2:; Esas Numarasi
'0
J Karar Numarasi
0
>~ SllI;:U
--<~
: ~.....:I Karar Nev'irlseraat.Dusme v.b)
--<~
I p:)~ Karar Kesinlesme Tarihi (Gun.Ay.Yil)
.~
Uo
--<.....:I
00 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi
SO Cezanm Miktar: ve Nev'i
Z
0
o:
--< 01102/2010
>
--< Yaz: Isleri
0
Muduru
Muhur ve imza ) J )

1

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MDD.NARKOTiK SUBE MDD.

Tarih ve Sue No: 28/06/2009/20091

Sayih Yazisi

~DPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 12589704354
i/l Adt ve Soyadi ISMAiL KAHY AOGLU
.:::1
0 Baba adi MEHMET
e:-
~ Ana adi GDLAY
~
.....:I Degum Tarihi(GUn,Ay,YII) 09/0911981
~
~ Nufusa Kayrth Oldugu iIi: AYDIN Ilcesi: YENiPAZAR Mah.lKoy:YENi
Ci
.....:I
0
Ci
w
u Cilt No: 4 Aile Sira No: 28 Sira No: 9
Z
·2 Adresi Ikarnet
w
.....:I Telefonu
E-<
W i~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihi/Gun.Ay.Yil) Silahh Teror Orgutune Dye Olma - 18/07/2009 I
~
~ II: ISTANBUL II<;e: MERKEZ
~
.:::1 Sucun Yeri
Gi
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
,~
0 Not.Bolurn resen acilan sorusturmalarda C.Savclhklannca Doldurulur. MUhUr ve lmza ) J )

l

~ Su<;un Tarihi(GUn,Ay,YII) ~

5 Su<; Yeri ~

5 isnat Edilen Su<; Silahh Teror Orgutune Dye Olma

.....:I

8 Evrakm Hamhk No 200911570

--< Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayisi ~ I ".., I t:""""1 rr: :S Lf_ )

U 20.0 .!L.O-.v L t r; 'l~p: f2(IC_

~~------------------------------------~----------------------------~----------------~

>2 Saruk Tutuklanmis ise Tutuklama Tarihi

.....:I

o~----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Kararrnl Veren Mahkeme Adl VJ

':Z Karar Tarihi ve SaYISI

CO

~ iddianamenin Tarihi ve SaYISI : r

2

~

::r:

~

~

U

Mahkeme Adi: ()

18/07/2009

n. ISTANBUL il<;e: MERKEZ

:

..

I

Karan veren Mahkemenin Adi

01/02/2010

--< Karar Tarihi

U

~ Esas Numarasl

'0

:l Karar Numarasl

o

> ~ Sucu

~ ~~----------------------------------------1--------------------------------------------------~

':Z 5 KararNev'i(Beraat,DU~me v.b)

5 5 Karar Kesinlesme Tarihi (GUn,Ay,YII)

--<9 .

Ci 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

5 Ci~ ,_ ~

Z Cezanm Miktan ve Nev'i

o

VJ

--< > < Ci

Yaz: Isleri Muduru MUhUr ve Imza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.EMNiYET MOD.NARKOTiK SUBE MOD.

Tarih ve Sue No: 28/06/2009/20091

Sayih Yazisi

~DPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 37906088078
c;:; Adt ve Soyadr iSMAiL T A_§KIN
':::i
0 Baba ad: MEHMET Y A$AR
C
e<: Ana adi MACiDE
~
.....l Degum Tarihi(Giin,Ay,Yll) 12/10/1985
~
e<: Nufusa Kayith Oldugu iii: C;:ANAKKALE Ilcesi: MERKEZ Mah./Koy:BARBAROS
~
Cl
.....l
0
Cl
w
u Cilt No: 2 Aile Sira No: 1153 Sira No: 4
Z
"02 Adresi Ikamet
W
.....l Telefonu
E-
W i~
>
> Sucun Nev'i ve Tarihit Gtln.Ay.Yrl) Silahli Teror Orgutune Uye Olma - 18/07/2009 I
~
~ il: iSTANBUL il,(e: MERKEZ I
~
":::i Sucun Yeri
Z
w
> "Yabancr ise Uyrugu.Pasaport seri no yazrlir. Kolluk Amiri
,~
0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.Savclhklannca Doldurulur. Muhur ve Imza ..

e<: Su'(un Tarihi(Giin,Ay, Yil) ~

;3 SUy Yeri e<:

i5 Isnat Edilen SUy Silahh Teror Orgutune Oye Olma

.....l

8 Evrakm Hamhk No 200911570

23 Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve SaYlS] _2_'€? 0' ,1)0 10 CFIc rra?r_SiZ.r.~_)

~~------------------------------------~----------------------------------------------~

'9 Sa111k Tutuklanrms ise Tutuklama Tarihi

.....l

O~----------------------------------------+-------------------------------------------------~

~ Tutuklama Karan111 Veren Mahkeme Ad] o:

=< Karar Tarihi ve SaylSl

ill

~ iddianamenin Tarihi ve SaylSl : >-

"02

~

::r:

~

~

U

Mahkeme Adi: ()

n. ISTANBUL

18/07/2009 ilye: MERKEZ

) J )

l

I

< Karar Tarihi U

Z Esas Nurnarasi

,6

:::J Karar Numaras]

o

> e<: Sucu

~ ~~----------------------------------------.~------------------------------------------------~

~ ;3 Karar Nev'i(Beraat,Di.i~me v.b)

o 5 Karar Kesinlesme Tarihi (Giin,Ay,Yil)

~:3 "

Cl 0 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi

5 o C M"k N r :

Z ezarun ivu .tan ve evi

o

o:

< > --< Cl

01102/2010

Karan veren Mahkemenin Ad]

Yazi Isleri Muduru MUhUr ve imza

SANIK KARAR TAKip FORMU

iST.El'v1NiYET MUD.NARKOTiK SUBE MUD.

Tarih ve Sue No' 28/06/2009/20091

Sayih Yazisi

~DPHELi-SANIGIN*T.C. Kimlik No 34465775562
r;; Adi ve Soyadi LEVENT BEKTAS
'::::1
0 Baba adi KEMAL
~
~ Ana adi MELiHA
~
....l Degum Tarihi(GUn,Ay,YIl) 01/0111967
~
~ Nufusa Kayrth Oldugu iii: iZMiR Ilcesi: BUCA Mah.lKby:V ALiRAHMiBEY
~
0
....l
0
0
~
U Cilt No: 20 Aile Sira No: 3130 Sira No: 4
.25
~ Adresi lkamet
~
....l Telefonu
f-
~ i~
>
> Silahh Teror Orgutune Uye Olma - 18/07/2009 J
~ Sucun Nev'i ve Tarihit Gun.Ay.Yil)
~ n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ
~
'::::1 Sucun Yeri
Z
~
> "Yabanci ise Uyrugu.Pasaport seri no yazihr. Kolluk Amiri
,~
0 Not.Bolum resen acilan sorusturmalarda C.Savclhklannca Doldurulur. Mtthur ve Imza ;:

~ Sucun TarihirGtin.Ay.Yil) 18/07/2009
~ n. iSTANBUL Ilce: MERKEZ
....l Sue Yeri
~
~ Silahh Teror Orgutune Uye Olma
~ Isnat Edilen Sue
0
....l
0 Evrakm Hazirhk No 200911570
0
<r:: Takipsizlik Karan verilmis ise Tarih ve Sayist .!if:? ,Q' .aa! 0 l£1c fTo\: 1f'S.~{7l: )
U
25
)0 Samk Tutuklanrms ise Tutuklama Tarihi
::::1
U
> Tutuklama Karannt Veren Mahkeme Adi
<
ir:
o» Karar Tarihi ve Sayisi
<r::
Q:I . ,;:;0-';;; .• !·"·~~.;ir::;{~~,~.
f- Iddianamenin Tarihi ve Sayisi : Mahkeme Adi: ()
~
>- i~djlllO
'1;2
~ .:~'. aZI ii\bri
::r::
:::s ,- c." . .. ~; ..
~ ..•. ; .' . ,,~,.." .Vd ru
I U '\ ,. . ,;jjA- . uhur 'v~! Irnza
'\ ... .' ,;, ;:..~ .~ ;':' ,
Karan veren Mahkemenin Ad: <."::,.::'>
.....
<r:: Karar Tarihi
U
Z Esas Numarasi
)0
::::1 Karar Numarasi
U
>~ Sucu
<r::~
~....l Karar Nev'itlicraat.Dusme v.b)
<r::~
Q:I~ Karar Kesinlesme Tarihi (Gun.Ay.Yil)
.~
Uo
<r::....l
00 Mahkumiyet Halinde Ilgili Kanun Maddesi
SO Cezanin Miktan ve Nev'i
Z
0
ir:
<r:: 01/02/2010
>
<r:: Yazi Isleri
0
Muduru
MOhOr ve imza :> J )

J