ฉันเคยไดยินวาผูชายจะคิดอยากมีเพศสัมพันธไปทั้งชีวิต โลกเราเคยมีขาวฮือฮาที่ชายชราอายุรวมรอยปมี เมียสาวกันมาแลว ไมนับผูเฒาจํานวนมากที่ตายคาอกเพราะใชไวอากรากันพร่ําเพรื่อ และเฉพาะหนาหนึ่ง หนังสือพิมพในประเทศไทยสรุปไดวาผูชายไวใจไมไดสักวัยตั้งแต ๑๒ ถึง ๗๐!

แรกๆฉันนึกวาพอหมดวัยหนุมแลวจะเลิกคิดเรื่องกามกันตามความฝอทางกาย เหมือนถึงจุดหนึ่งธรรมชาติจะตะโกน ใสเราดังๆวาพอไดแลว เขาวัดไดแลว เตรียมเสบียงไวเดินทางตอไดแลว แตความจริงมิใชเชนนั้น ตราบใดยังตรึกนึก ทางกาม ตราบนั้นคนเราจะอยากเสพกามไปจนตาย ไมวารางกายจะพรอมหรือไมพรอม เรื่องนี้ทําใหฉันรูสึกอเนจอนาถใจ ยิ่งสังเกตเขามาในตัวเอง ไมมัวแตอนาถเรื่องคนอื่นขางนอก ก็พบวาแมปฏิบัติธรรม จนเห็นความไมเที่ยงของกายใจมาหลายเดือน พอเจอ ผูหญิงสวยๆหุนดีๆที่มีใหเห็นโฉบฉายกันทั่วบานทั่วเมือง ใจก็ยังหวั่นไหวไดอยู ถาชวงเชาจิตกําลังผองๆก็กําหนด เห็นความทะยานอยากอันเกิดจากตาประจวบรูป ทําใหสติ กลั บ มาตั้ ง ฐานไดทั น กอนที่ ร าคะรั่ ว รดถึ ง จิ ต แลวไปกอ ปฏิกิริยาทางกาย แตชวงเย็นบางทีเหนื่อยๆจากงานแลวไม คอยมีแกใจกําหนดสติ พอเห็นอะไรงามๆแลวยังเกิดอาการ จองตาคางไดอยูเหมือนผูชายธรรมดาคนหนึ่ง สรุปคือการอยูในเมืองทําใหคนเราวนเวียนตรึกนึกไปทาง กามตลอดเวลา บางชวงฉันฝกอินทรียสังวร มองเห็นอะไร ดวยความสํารวมไดบาง แตก็จะมีชวงที่หลุด ยอมตามกิเลสไปหลายหนเพราะบอกตัวเองวาไมใชพระ จะใหเปนพระ อิฐพระปูนกลางเมืองนั้นคงยาก ถาพูดวากามเปนตนเหตุอุปาทานมือวางอันดับหนึ่ง ทําใหยึดวากายใจนี้ของเรา ทําใหเห็นไปวากายใจนี้ดี ทําใหอยาก ขอความเปนหนุมสาวชั่วนิรันดรเพื่อเสพกาม ก็คงไมใชการกลาวเกินจริง หากไมมีใจคิดปลีกวิเวก ไมมีชวงของจิตที่ สงัดจากกามเอาเลย จะหวังหลุดพนอยางไรไหว ฉันเคยอานขาวหนึ่ง ที่มีคนแกอายุเกินรอยเผยเคล็ดลับวาอยูยงคงกระพันมาไดปานนั้นเพราะไมเสพกามเลยตั้งแต หนุมๆ คนไปสัมภาษณถึงกับพึมพําวาถาอยางนั้นจะอายุยืนไปทําบาอะไร? นี่คือความจริง สวนหนึ่งที่มนุษยทั้งหลาย อยากอยูดูโลกนานๆ ไมอยากใหมัจจุราชมาคราชีวิตไปเสียกอนก็เพื่อจะไดประกอบกามกิจอันนาติดใจนั่นเอง ยังเคย มีหนังมีละครเยอะแยะใหตัวแสดงพูดวาฉันยังไมอยากตาย ฉันยังไมมีเมียเลย ถามุขตลกรายทํานองนี้ทําใหคนดูไม รูสึกขัดแยง พลอยมีอารมณรวมวาเสียดายที่ยังไมมีเมียตองดวนตายซะกอนก็แปลวา มนุษยจํานวนมากอยูหรือตาย ดวยใจบูชากามเปนสรณะ พระพุทธองคทรงตรัสไวในอังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาตวาที่เราติดใจตรึกนึกถึงกาม ก็ดวยอาการใสใจมองกาย โดยความเปนของสวยของงาม ถาหากเรามองเสียตามจริงวากายเปนของสกปรก ใสใจโดยแยบคายวาตั้งแตศีรษะ จรดเทาไมมีสวนใดสะอาดเลย อยางนี้ก็จะเปนการแกลํากลกามเสียได ฉันลองทําตามที่ยุคปจจุบันทํากัน คือหาภาพศพนาสะอิดสะเอียนมาดู เผอิญฉันเปนคนไมมีจินตนาการแรง เห็นตับ ไตไสพุงแดงเถือกแลวไมคอยกลัว ไมคอยมีอารมณรวม เห็นตามจริงวานั่นภาพเลือด ภาพเนื้อเละเทะของคนอื่น เปน ความสกปรกของคนอื่น ไมเกี่ยวกับฉันที่ยังเนื้อตัวสะอาดสะอาน นั่งดูรูปศพอยูดวยความเฉยเมย

หรือจะเปนเพราะแครูปภาพนั้นตางจากศพจริง ภาพไมมีกลิ่น ไมมีหนอเหม็นแนวเหม็น เพียงภาพสยดสยองจะไม ติดตาติดใจคนที่ขาดอารมณรวม และบางคนแมมีภาพสยองติดจิตไปขยายผลตอเปนมโนภาพนาขนหัวลุก ก็ทํา ใหเกิดความหวาดผวาเหมือนเห็นผีมากกวาจะทําใหเกิดความแหนงหนายคลายความกําหนัดอยางแทจริง แลวก็ยอนกลับไประลึกถึงมหาสติปฏฐานสูตร พระพุทธเจาสอนใหดูกายตนเองโดยความเปนปฏิกูลกอน จากนั้น จึงคอยขยับจิตไปพินจดูของคนอืน อีกประการหนึ่ง พระองคทานใหพิจารณาจากผิวนอกของกายอันไดแก ผม ขน ิ ่ เล็บ ฟน หนังกอน ไมใชใหกระโดดไปชําแหละกอนเลือดกอนเนื้อขางในออกมายลแตแรก ทบทวนวามีพระสูตรใดที่พระพุทธเจาตรัสสอนวิธีดูกายเปนอสุภะไว เปนขั้นๆหรือไม แตนึกไปนึกมาพอทวนลําดับมหาสติปฏฐานสูตรก็ รองออกับตนเอง ถาตั้งสติรลมจนเปนสมาธิ เมื่อเปนสมาธิใหสติ ู เกาะอยูกับอิริยาบถปจจุบันในขณะนั้นๆ ก็จะเปนฐานใหเห็น ผม ขน เล็บ ฟน หนังตามตําแหนงทีปรากฏอยูจริงอยางไมยากลําบาก ่ นัก แนวคิดนี้สามารถยืนยันไดจากตติยปาราชิกสิกขาบท เกี่ยวกับภิกษุ หลายรูปที่วานกันฆา เรื่องมีอยูวาพระผูมีพระภาคประทับอยูในปา มหาวัน ครั้งหนึ่งพระองคแสดงเทศนาธรรม สรรเสริญอสุภ กรรมฐาน คือขอปฏิบัติดูกายโดยความเปนปฏิกล ตลอดจน ู พรรณนาคุณของฌานสมาบัติอันมีอสุภะเปนตัวตั้ง จากนั้นพระองค ทานก็หลีกเรนอยูเพียงลําพังประมาณสองอาทิตยโดยไมทรงอนุญาต ใหผูใดรบกวน เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตไปถวายเพียงรูปเดียว เหลาภิกษุฟงพระองคสรรเสริญอสุภกรรมฐานทิ้งทายไวแลวก็เลยประกอบความเพียรกันอยางยิ่งยวด กระทั่งเกิด ความอึดอัดระอา และเกลียดชังรางกายของตนราวกับผูหญิงเนื้อตัวสะอาดโดนแกลงเอาซากศพงูหรือซากศพสุนัขมา คลองอยูที่คอ ดวยความรังเกียจถึงขีดสุด บรรดาภิกษุก็คิดสั้น ปลงชีพตนเองบาง วานกันปลงชีพใหบางเปนจํานวนมาก พอ พระพุทธเจาเสด็จออกจากที่เรน ทอดพระเนตรเห็นภิกษุบางตาลง ก็ตรัสถามความจากภิกษุผูปกติมีหนาที่ปรนนิบัติ รับใชถึงเหตุที่ภิกษุนอยลง ก็ไดรับคําตอบวาเปนเพราะภิกษุจํานวนหนึ่งเจริญอสุภกรรมฐานแลวรังเกียจกายตนเอง จนทนไมไหว จึงสังหารตนเองดวยความสมัครใจ พระพุทธองคทราบความตามนั้นจึงเรียกประชุมสงฆแลวตรัส วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมาธิในอานาปานสตินถาพวกเธอทํา ี้ ใหมากแลว ยอมเปนคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นใหอันตรธานสงบไปโดย ฉับพลัน ดุจละอองและฝุนที่ฟุงขึนในชวงทายฤดูรอนถูกฝน ้ ใหญกําจัดชะลางใหอันตรธานหายไปไดอยางฉับพลัน แนนอนวาอกุศลธรรมในที่นี้คือความคิดอยากตัดชองนอยแต พอตัว ลาโลกไปเพียงเพราะตระหนกวารางกายนี้ที่แทนา สะอิดสะเอียนยิ่งกวาซากหมาเนา

สมนัยกับที่พระพุทธองคทรงวางแนวปฏิบัติไวตามลําดับในหมวดกาย คือใหเจริญอานาปานสติและอาศัยอิริยาบถ เปนเครื่องรูใหดีเสียกอน เห็นลมหายใจและอิริยาบถโดยความเปนของเกิดดับ ไมใชตัวตนแลว จึงคอยเขยิบ ขึ้นมาพิจารณากายโดยความเปนของโสโครก ฉันจึงรูสึกวาเห็นแนวทางแลววาจะเริมเจริญอสุภกรรมฐานอยางไร ่ แนวคิดทํานองนี้อาจเปนที่ถกเถียงกันไมรูจบ ปุถุชนมักเขาขางความเชื่อของตัวเองโดยไมจําเปนตองมี หลักเกณฑพิสูจน แตถามองใหชัดวาพระพุทธเจาตรัสถึงองคตางๆของมรรคแทๆไวอยางไรก็คงไมตองเถียงกัน หาก ขาดดําริออกจากกามเปนระยะเวลานานเพียงพอ อยางไรความตรึกนึกทางกามก็ตองหวนกลับมาวันยังค่ํา และอาจ บอยอยางนึกไมถึง เพราะเคยชินกับการขาดสติไมรูตัว แนววิธีการรักษาโรคทางใจของพระพุทธเจาจะเหมือนแพทยหัวกาวหนาใน ปจจุบัน ที่แนะนําใหประชาชนปองกันตัวกอนที่จะเกิดโรคภัยไขเจ็บใหตอง ตามแกกันทีหลัง อสุภสัญญาเปนภูมิคุมกันความสวยและความมีสัดสวนเยา ยวนตาของรูปหญิงไดจริง บางขณะเมื่อจิตหนักแนนทรงกําลังแลวทอดตา มองเห็นสาวๆ ฉันจะเห็นเกินประสาทตาเนื้ออนุญาตใหเห็น เพราะอํานาจ อสุภสัญญาแรงๆที่อยูในสมาธิจิตครอบงําการเห็นทางตาดวยนิมตทาบซอน ิ ซึ่งความปรากฏของนิมตจะมีไดหลากหลาย เห็นตัวเองถึงระดับไหนก็จะ ิ เห็นคนอื่นโดยความเปนอยางนั้น เชนแทนการเห็นผิวหนังขาวสวย ก็ กลายเปนผิวหนังที่เหอขึ้นเปนผื่น เปนปนคราบไคลเหมือนคนไมไดอาบน้ํา ความรูสึกในจิตขณะเห็นคือทุกจุดหมักหมมดวยเชื้อโรค เรื่องนิมิตซอน เห็นเราเปนปฏิกลอยางไร เห็นคนอื่นเปนปฏิกลอยางนั้น จัดเปนสิ่งที่พระพุทธเจาตรัสไวในมหาสติปฏ ู ู ฐานสูตร แตปจจุบันเปนที่วิพากษวิจารณกันกวางขวาง วาเปนความเห็นที่ไมถูกไมตรงเหมือนภาพหลอน ตรงนี้ก็ตอง ยอนกลับไปที่จดใหญใจความคือเราตองการเห็น ‘ความจริง’ แบบไหน ถาความจริงทางตาก็คือมนุษยถูกหอหุมดวย ุ ผิวหนังเรียบลื่น ทําความสะอาดกันเชาเย็นใหดูดเี รียบรอย แตถาจะเอาความจริงในกายก็ตองวามันแออัดยัด ทะนานดวยสิ่งโสโครก หมักหมมกวาทอสวมทอขยะที่อุดตันทุกชนิด และนาสนใจวาการสองเขาไปเห็นความ จริงชนิดนันดวยจิต ผลคือจะทําใหลดภาวะทะยานอยากของใจ อันนําไปสู ‘ความจริงที่อริยเจาสนใจ’ คือรูเห็น ้ อริยสัจจ ๔ ในที่สุด จาก....”เจ็ดเดือนบรรลุธรรม” โดย ‘ดังตฤณ’ ประโยคทิ้งทาย : “แตกอนถาใครมาบอกใหละกาม ฉันคงบอกวา เรื่องอะไรละ? แตตอนนี้ตอบตัวเองไดเลยวาเรื่องอะไร ก็เรื่องเตรียมจิตใหพรอมถึงมรรคถึงผลนะซี!”

“อุบาสิกา...ณชเล”

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful