အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္

ဆန္ဖရန္စစၥကို ေဘးဧရိယာ ျမန္မာျပည္သားမ်ား၏
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေပၚ သေဘာထား

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆန္ဖရန္စစၥကို ေဘးဧရိယာတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ မိမိတို႔သည္ ၁၉၉၀
ျပည့္ႏွစ္

ေရြးေကာက္ပ၌
ြဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဦးေဆာင္ေသာ

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို

ေထာက္ခံဆႏၵမဲ

ေပးခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ထိတိုင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို
ေထာက္ခံအားေပး ၀န္းရံလ်က္ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာခ်က္ပါ ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း
အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာခ်က္ပါ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ားသည္သာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး လမ္းေၾကာင္းဆီသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ဟု မိမိတို႔ အျပည့္အ၀ယံုၾကည္ပါသည္။
နအဖ စစ္အာဏာရွင္တို႔က ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵႏွင့္ တသားတည္းရွိေသာ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာခ်က္လမ္းစဥ္မ်ားကို
ဆန္႔က်င္ေသြဖည္ကာ တရားမွ်တမႈလံုး၀မရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ ၎ေရြးေကာက္ပဲြ
ဥပေဒမ်ားသည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို အၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းရန္ရည္ရြယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈႀကီး ျဖစ္ေပသည္။
တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ၎ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္
ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ်ားျဖင့္ ညီညီညြတ္ညတ
ြ ္ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
၏ တိုက္တြန္းခ်က္ကို မိမိတို႔က အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသာ

မည္သည့္

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ကိုမွ်

မိမိတို႔အေနျဖင့္

ေထာက္ခံ၀န္းရံသြားမည္ မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ေရွးရႈေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုသာလွ်င္
ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ပါတီတရပ္အျဖစ္ မိမိတို႔ ေထာက္ခံ၀န္းရံသြားပါမည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္
(၁) လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၀င္ေသာ NLD ကိုသာ ၀န္းရံပံ့ပိုးသြားေရး၊
(၂) ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ သစၥာရွိေရး၊
(၃) ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာခ်က္ကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ ရပ္တည္သြားေရး၊
(၄) ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚ သစၥာမခံေရး၊
(၅) မတရားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေရး၊

စသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ (၈)ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္ကို ကိုင္စြဲ၍ ဆက္လက္ရပ္တည္ ေဆာင္ရက
ြ ္သြားၾက
ပါရန္ မိမိတို႔ အေ၀းေရာက္ ျမန္မာျပည္သားမ်ားက အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ရက္စြဲ။

။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔။

ဆက္သြယ္ရန္ (၆၅၀ ၈၃၄ ၀၁၈၄)

ျမန္မာျပည္သားမ်ား
ဆန္ဖရန္စစၥကို ေဘးဧရိယာ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု။

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful