You are on page 1of 5

Broj 90 - Strana 6

SLUBENI GLASNIK BiH

strukovni nadzor nadlene slube zatite naslije a na


razini Federacije Bosne i Hercegovine;
izvriti konzervaciju postoje!ih drvenih elemenata;
nije doputeno uklanjanje postoje!ih drvenih
elemenata pregrada posebice drvenog trijema i
njihova zamjena novim;
nije dozvoljeno uklanjanje postoje!eg maltera izuzev
sa nestabilnih dijelova ili dijelova na kojima su
uo"ena ote!enja strukture zida;
objekat !e se koristiti kao stambeni, ali se moe
koristiti i u javne i kulturne namjene;
izvorna namjena bolnice bit !e na odgovaraju!i na"in
prezentirana.
IV
Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostornoplanski spisi u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove
odluke.
V
Svatko, a posebice nadleni organi Federacije Bosne i
Hercegovine, kantona, gradske i op!inske slube, suzdrat !e se
od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti nacionalni
spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VI
Ova odluka dostavit !e se Vladi Federacije, federalnom
ministarstvu nadlenom za prostorno ure enje, nadlenoj slubi
zatite naslije a na razini Federacije Bosne i Hercegovine i
op!inskom organu uprave nadlenom za poslove urbanizma i
katastra, radi provo enja mjera utvr enih u to". IIV ove odluke,
te nadlenom op!inskom sudu radi upisa u zemljine knjige.
VII
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prate!om
dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(http://www.kons.gov.ba).
VIII
Prema "lanku V stavak 4. Aneksa 8. Op!eg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
kona"ne.
IX
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljede!em sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi!,
Dubravko Lovrenovi! i Ljiljana evo.
Broj 02-2.3-59/14-21
Predsjedateljica Povjerenstva
2. travnja 2014. godine
Ljiljana evo, v. r.
Sarajevo

#$%&'&() *) $+,-)./ 0)1&$0)20&3 '4$%/0&5), 0)


6/%/7, +2)0) V '6)- 4 80/5') 8 94:6/; $5-&<0$; '4$<)*,%)
*) %&< , =$'0& & >/<1/;$-&0& & +2)0) 39 '6)- 1 ?$'2$-0&5)
$ <)@, #$%&'&(/ *) $+,-)./ 0)1&$0)20&3 '4$%/0&5), 0)
'(/@0&1& $@<A)0$( $@ 1. @$ 3. )4<&2) 2014. ;$@&0/, @$0&(/2)
(/

!"#$#
I
%&'()*+&,* &-(./0*, 12&'23202 (-)42 +2402
5(60*72) 8 98:6*, 4<$;2):)-) '/ 0)1&$0)20&% '4$%/0&5$%
=$'0/ & >/<1/;$-&0/ (, @)7./% 6/5'6,: 0)1&$0)20&
'4$%/0&5).
B)1&$0)20& '4$%/0&5 '/ 0)2)*& 0) 4<$'6$<, $*0)+/0$%
5)$ 5.+. 10/86 & 10/87, *.5. ,2$A)5 C<$( 1167 ('6)<& 4</%(/<),

Utorak, 18. 11. 2014.

:6$ $@;$-)<) 5.+. C<$( 102, 103, 104 & 105 (0$-& 4</%(/<),
4$'(/@$-0& 2&'6 C<$( 602, 5.$. D,*2) III, $4:6&0) D,*2),
E/@/<)1&() =$'0/ & >/<1/;$-&0/, =$'0) & >/<1/;$-&0).
B) 0)1&$0)20& '4$%/0&5 4<&%(/.,(, '/ %(/</ *):6&6/
,6-<F/0/ G)5$0$% $ 4<$-$F/., $@2,5) #$%&'&(/ *) *):6&6,
0)1&$0)20&3 '4$%/0&5), ,'4$'6)-7/0/ 4</%) 80/5', 8
94:6/; $5-&<0$; '4$<)*,%) *) %&< , =$'0& & >/<1/;$-&0&
("H2,AC/0/ 0$-&0/ E/@/<)1&(/ =&>", C<. 2/02, 27/02, 6/04 &
51/07).
II
I2)@) E/@/<)1&(/ =$'0/ & >/<1/;$-&0/ (, @)7./%
6/5'6,: I2)@) E/@/<)1&(/) @,A0) (/ @) $C/*C&(/@& 4<)-0/,
0),+0/, 6/30&+5/, )@%&0&'6<)6&-0/ & J&0)0'&('5/ %(/</ *)
*):6&6,, 5$0*/<-)1&(, & 4</*/06)1&(, 0)1&$0)20$;
'4$%/0&5).
#$%&'&() *) $+,-)./ 0)1&$0)20&3 '4$%/0&5) (,
@)7./% 6/5'6,: #$%&'&()) ,6-<@&6 K/ 6/30&+5/ ,'2$-/ &
$C/*C&(/@&6& J&0)0'&('5) '</@'6-) *) &*<)@, & 4$'6)-7)./
&0J$<%)1&$0/ 6)C2/ ') $'0$-0&% 4$@)1&%) $ '4$%/0&5, &
$@2,1& $ 4<$;2):/., @$C<) 0)1&$0)20&% '4$%/0&5$%.
III
L '-<3, 6<)(0/ *):6&6/ 0)1&$0)20$; '4$%/0&5) 0)
4<$'6$<, 5$(& (/ @/J&0&')0 , 6)+5& I '6)- 2 $-/ $@2,5/
,6-<F,(, '/ '7/@/K/ %(/</ *):6&6/:
@$4,:6/0& ', &'57,+&-$ 5$0*/<-)6$<'5$</'6),<)6$<'5& <)@$-&, <)@$-& 0) </'6),<)1&(&
$C(/56), <)@$-& 5$(& K/ @) $'&;,<)(, $@<A&-,
,4$6</C, $C(/56) , '-<3, '6)0$-).), ,57,+,(,K& &
<)@$-/ +&(& (/ 1&7 4</*/06)1&() 0)1&$0)20$;
'4$%/0&5), ,* $@$C</./ J/@/<)20$; %&0&'6)<'6-)
0)@2/A0$; *) 4<$'6$<0$ ,</F/./ & '6<,+0& 0)@*$<
0)@2/A0/ '2,AC/ *):6&6/ 0)'2&(/F) 0) 0&-$,
E/@/<)1&(/ =$'0/ & >/<1/;$-&0/;
&*-<:&6& 5$0*/<-)1&(, 4$'6$(/K&3 @<-/0&3
/2/%/0)6);
0&(/ @$4,:6/0$ ,52).)./ 4$'6$(/K&3 @<-/0&3
/2/%/0)6) 4</;<)@) 4$'/C0$ @<-/0$; 6<&(/%) &
.&3$-) *)%(/0) 0$-&%;
0&(/ @$*-$7/0$ ,52).)./ 4$'6$(/K/; %)26/<)
&*,*/- ') 0/'6)C&20&3 @&(/2$-) &2& @&(/2$-) 0)
5$(&%) ', ,$+/0) $:6/K/.) '6<,56,</ *&@);
$C(/5)6 K/ @) '/ 5$<&'6& 5)$ '6)%C/0&, )2& %$A/
@) '/ 5$<&'6& & , ()-0/ & 5,26,<0/ 0)%(/0/;
&*-$<0) 0)%(/0) C$20&1/ C&K/ 0) $@;$-)<)(,K&
0)+&0 4</*/06$-)0)..
IV
H6)-7)(, '/ -)0 '0);/ '-& 4<$-/@C/0& & <)*-$(0&
4<$'6$<0$-42)0'5& )56& , @&(/2, , 5$(/% ', , ',4<$60$'6& ')
$@</@C)%) $-/ $@2,5/.
V
H-)5$, ) 4$'/C0$ 0)@2/A0& $<;)0& E/@/<)1&(/ =$'0/ &
>/<1/;$-&0/, 5)06$0), ;<)@'5/ & $4:6&0'5/ '2,AC/,
',*@<A)K/ '/ $@ 4</@,*&%).) C&2$ 5)5-&3 <)@.& 5$(/ %$;,
@) $:6/6/ 0)1&$0)20& '4$%/0&5 &2& @$-/@, , 4&6)./
./;$-, *):6&6,.
VI
9-) $@2,5) @$'6)-&K/ '/ I2)@& E/@/<)1&(/,
J/@/<)20$% %&0&'6)<'6-, 0)@2/A0$% *) 4<$'6$<0$ ,</F/./,
0)@2/A0$( '2,AC& *):6&6/ 0)'2&(/F) 0) 0&-$, E/@/<)1&(/
=$'0/ & >/<1/;$-&0/ & $4:6&0'5$% $<;)0, ,4<)-/
0)@2/A0$% *) 4$'2$-/ ,<C)0&*%) & 5)6)'6<), <)@& 4<$-$F/.)
%(/<) ,6-<F/0&3 , 6)+. IIV $-/ $@2,5/, 6/ 0)@2/A0$%
$4:6&0'5$% ',@, <)@& ,4&') , */%7&:0/ 5.&;/.

Utorak, 18. 11. 2014.

SLUBENI GLASNIK BiH

VII
H)'6)-0& @&$ $-/ $@2,5/ (/ $C<)*2$A/./ ') 4<)6/K$%
@$5,%/06)1&($% 5$(/ (/ @$'6,40$ 0) ,-&@ *)&06/</'$-)0&%
2&1&%) , 4<$'6$<&()%) & 0) w/C-'6<)0&1& #$%&'&(/
(http://www.kons.gov.ba).
VIII
?</%) +2)0, V '6)- 4 80/5') 8 94:6/; $5-&<0$;
'4$<)*,%) *) %&< , =$'0& & >/<1/;$-&0&, $@2,5/ #$%&'&(/
', 5$0)+0/.
IX
9-) $@2,5) '6,4) 0) '0);, 0)</@0$; @)0) $@ @)0)
$C()-7&-).) , "H2,AC/0$% ;2)'0&5, =&> ".
9-, $@2,5, #$%&'&() (/ @$0&(/2) , '7/@/K/% ')'6)-,:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, 8%<) >)M&%,3)%/@$-&K,
N,C<)-5$ O$-</0$-&K & P&7)0) Q/-$.
=<$( 02-2.3-59/14-21
?</@'(/@)-)(,K) #$%&'&(/
2. )4<&2) 2014. ;$@&0/
H)<)(/-$
;*<202 =/4(, '. <.

1347

Komisija za o"uvanje nacionalnih spomenika, na osnovu


"lana 39. stav 3. Poslovnika o radu Komisije za o"uvanje
nacionalnih spomenika ("Slubeni glasnik BiH", br. 4/03, 33/03,
31/06, 99/06 i 53/11), a u vezi sa "lanom V stav 3. Aneksa 8.
Op!eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, na 63.
sjednici odranoj od 4. do 6. novembra 2014. godine, donijela je

ODLUKU
I
Za dobra kulturno-historijskog naslije a uvrtena na Spisak
dobara, koji je sastavni dio ove odluke, produava se reim
zatite iz "lana V stav 3. Aneksa 8. Op!eg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
(2) Reim zatite u smislu stava (1) ove ta"ke produava se do
donoenja kona"ne odluke Komisije za o"uvanje
nacionalnih spomenika o proglaenju predloenog dobra
nacionalnim spomenikom ili o odbijanju prijedloga za
proglaenje.
II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Broj 03.1-02.9-57/14-4
Predsjedavaju!i Komisije
4. novembra 2014. godine
Dubravko Lovrenovi>, s. r.
Sarajevo
(1)

Povjerenstvo za o"uvanje nacionalnih spomenika, na


temelju "lanka 39. stavak 3. Poslovnika o radu Povjerenstva za
o"uvanje nacionalnih spomenika ("Slubeni glasnik BiH", br.
4/03, 33/03, 31/06, 99/06 i 53/11), a u vezi sa "lankom V. stavak
3. Aneksa 8. Op!eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i
Hercegovini, na 63. sjednici odranoj od 4. do 6. studenog 2014.
godine, donijelo je

ODLUKU
(1)

(2)

I.
Za dobra kulturno-povijesnog naslije a uvrtena na Spisak
dobara, koji je sastavni dio ove odluke, produava se reim
zatite iz "lanka V. stavak 3. Aneksa 8. Op!eg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
Reim zatite u smislu stavka (1) ove to"ke produava se do
donoenja kona"ne odluke Povjerenstva za o"uvanje
nacionalnih spomenika o proglaenju predloenog dobra

Broj 90 - Strana 7

nacionalnim spomenikom ili o odbijanju prijedloga za


proglaenje.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Slubenom glasniku BiH".
Broj 03.1-02.9-57/14-4
Predsjedatelj Povjerenstva
4. studenog 2014. godine
Dubravko Lovrenovi>, v. r.
Sarajevo

#$%&'&() *) $+,-)./ 0)1&$0)20&3 '4$%/0&5), 0)


$'0$-, +2)0) 39. '6)- 3. ?$'2$-0&5) $ <)@, #$%&'&(/ *)
$+,-)./ 0)1&$0)20&3 '4$%/0&5) ("H2,AC/0& ;2)'0&5 =&>",
C<. 4/03, 33/03, 31/06, 99/06 & 53/11), ) , -/*& ') +2)0$% V
'6)- 3. 80/5') 8. 94:6/; $5-&<0$; '4$<)*,%) *) %&< , =$'0&
& >/<1/;$-&0&, 0) 63. '(/@0&1& $@<A)0$( $@ 4. @$ 6.
0$-/%C<) 2014. ;$@&0/, @$0&(/2) (/

!"#$#
I
G) @$C<) 5,26,<0$-&'6$<&('5$; 0)'2&(/F) ,-<:6/0) 0)
H4&')5 @$C)<), 5$(& (/ ')'6)-0& @&$ $-/ $@2,5/,
4<$@,A)-) '/ </A&% *):6&6/ &* +2)0) V '6)- 3. 80/5')
8. 94:6/; $5-&<0$; '4$<)*,%) *) %&< , =$'0& &
>/<1/;$-&0&.
(2) R/A&% *):6&6/ , '%&'2, '6)-) (1) $-/ 6)+5/ 4<$@,A)-)
'/ @$ @$0$:/.) 5$0)+0/ $@2,5/ #$%&'&(/ *) $+,-)./
0)1&$0)20&3 '4$%/0&5) $ 4<$;2):/., 4</@2$A/0$;
@$C<) 0)1&$0)20&% '4$%/0&5$% &2& $ $@C&().,
4<&(/@2$;) *) 4<$;2):/./.
II
9-) $@2,5) '6,4) 0) '0);, 0)</@0$; @)0) $@ @)0)
$C()-7&-).) , "H2,AC/0$% ;2)'0&5, =&>".
=<$( 03.1-02.9-57/14-4
4. 0$-/%C<) 2014. ;$@&0/
?</@'(/@)-)(,K& #$%&'&(/
H)<)(/-o
!85)24,( "(4)/0(4*?, '. <.
(1)

SPISAK

KULTURNO-HISTORIJSKIH DOBARA ZA KOJA SE


PRODUAVA REIM ZATITE IZ @LANA V STAV 3.
ANEKSA 8. OPAEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR
U BOSNI I HERCEGOVINI
1. Katoli"ka crkva sv. Petra i Pavla, Teanj
2. Nekropola ste!aka Bajina glava u Vukovu, Zlati!i u selu
Trep"e i Groblje - staro Kraevo, Teanj
3. Medvjedgrad, Busova"a
4. Vojna utvrda Stra", Trebinje
5. Dubrova"ka kapija u Trebinju - centar
6. Ste!ci i srednjovjekovna gra evina u selu Briina, Rostovo
ravno, Bugojno
7. Ste!ci Rostovo ravno kod SKI centra Rostovo, Bugojno
8. Srednjovjekovni ste!ci na Zagra anskom brdu, iznad sela
Zagra e, Kakanj
9. Kunovski zapis, Fo"a
10. Pe!inski crtei u Kozlogradskim stijenama u Kunovu, Fo"a
11. Praistorijske nekropole sa humkama na lokalitetima Zlatni
Bor, Pjelovci, Kamenito Polje, Vievina i Je"mita, Fo"a
12. Mramor Mirisava Mjeini!a u zaseoku Poda, Fo"a
13. Nekropola sa 30 mramora kod ku!e Radovi!a u abazima
kod Kunova, Fo"a
14. Nekropola mramora na lokalitetu Ravno Polje u Kunovu,
Fo"a
15. Srpsko-Pravoslavni Hram Ro enja Presvete Bogorodice,
Ravno

Broj 90 - Strana 8

SLUBENI GLASNIK BiH

16. Staro muslimansko groblje u Rostovu, Bugojno


17. Nekropola ste!aka u Rostovu, Bugojno
18. Stanovi za eljezni"are (Vekterhaus) i eljezni"ka stanica
Binja na staroj trasi eljezni"ke pruge Derventa-Doboj
19. Stambeni objekat Vinjik 16, Sarajevo
20. Srednjovjekovna nekropola ste!aka Grebnica u Drinskom,
Viegrad
21. Manastir Udrim u Gostovi!u, Zavidovi!i
22. Gradina Vrela, Brod
23. Neolitsko naselje u Lanitu, Klakar, Brod
24. Damija Oanji!i, Stolac
25. Zavi"ajna zbirka Etno avlije Ma"kovac, Banovi!i
26. Srednjovjekovna ste!ci u Kasati!ima, Hadi!i
27. Niani u Kolunu (Dobre Vode), Fo"a
28. Gradina - Ostaci srednjovjekovnog grada u Strmici,
ekovi!i
Predsjedavaju!i Komisije
Dubravko Lovrenovi>, s. r.

1348

Komisija za o"uvanje nacionalnih spomenika, na osnovi


"lana V stav 4. Aneksa 8. Op!eg okvirnog sporazuma za mir u
Bosni i Hercegovini i "lana 39. stav 1. Poslovnika o radu
Komisije za o"uvanje nacionalnih spomenika, na 60. sjednici
odranoj od 3. do 5. februara 2014. godine, donijela je

ODLUKU
I
Arheoloki lokalitet Zidine, Gornja Skakava, Distrikt
BrBko, proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik se sastoji od: ostataka temelja goti"ke
samostanske crkve, romani"ke crkve, starijeg sakralnog
kompleksa (krstionice), nekropole i pokretnog naslje a.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata
k." 2079/3 (novi premjer), to odgovara dijelu k." 537/3 (stari
premjer), z.k. uloak broj 17, k." 2079/6 (novi premjer), to
odgovara dijelu k." 537/3 (stari premjer), z.k. uloak broj 17 i k.".
2089 (novi premjer), to odgovara dijelu k.". 482/5 (stari
premjer), z.k. uloak broj 206, k.o. Gornja Skakava, Br"ko
Distrikt, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvr ene Zakonom o implementaciji odluke Komisije za zatitu
nacionalnih spomenika iz Aneksa 8. ("Slubeni glasnik Br"ko
Distrikta BiH", br. 2/02 i 19/07).
II
Vlada Br"ko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Vlada Br"ko Distrikta) duna je osigurati pravne, nau"ne,
tehni"ke, administrativne i finansijske mjere za zatitu,
konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Vlada Br"ko Distrikta duna je osigurati sredstva za izradu i
sprovo enje potrebne tehni"ke dokumentacije za zatitu,
konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za o"uvanje nacionalnih spomenika (u daljem
tekstu: Komisija) utvrdit !e tehni"ke uvjete i osigurati finansijska
sredstva za izradu i postavljanje informativne table s osnovnim
podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra nacionalnim
spomenikom.
III
U svrhu trajne zatite nacionalnog spomenika na prostoru
definiranom u ta"ki I stav 3. ove odluke utvr uje se:
doputeni su isklju"ivo istraiva"ki, arheoloki i
konzervatorsko-restauratorski radovi, uklju"uju!i i
one koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz
odobrenje organa uprave nadlenog za prostorno

Utorak, 18. 11. 2014.

planiranje Br"ko distrikta Bosne i Hercegovine (u


daljnjem tekstu: nadleni organ uprave);
zabranjeno je izvo enje gra evinskih radova i
promjena oblika terena, te izgradnja infrastrukture,
industrijskih objekata i postrojenja;
zona je arheoloko nalazite, pa je prilikom obavljanja
istranih radova obavezno osigurati prisustvo
arheologa;
zabranjeno je prekopavanje lokaliteta;
zabranjeno je neovlateno prikupljanje pokretnog
arheolokog materijala (nalaza);
obavezna je izrada Plana upravljanja lokalitetom koji
treba sadravati arheoloko istraivanje prostora i
mjere zatite, konzervacije i prezentacije nalaza;
nije doputeno odlaganje otpada.
Utvr uje se bafer zona (k.". 2079/1, k.". 2079/2, k.". 2081,
k.". 2080/1 k.". 2080/2 i k.". 2080/3) u kojoj je zabranjeno
izvo enje radova koji mogu utjecati na promjenu prirodnog
okruenja spomenika. Bafer zona je, tako er, potencijalno
arheoloko nalazite, pa je prilikom obavljanja istranih radova
obavezno osigurati prisustvo arheologa.
IV
Svi pokretni nalazi, koji tokom arheolokog istraivanja
budu na eni, bit !e pohranjeni u najbliem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehni"ke uvjete ili u Zemaljskom muzeju
Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obra eni i prezentirani na
odgovaraju!i na"in.
Izuzetno od stava 1. ove ta"ke, u periodu do ponovnog
otvaranja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, a u slu"aju
da najblii muzej ne ispunjava kadrovske, materijalne i tehni"ke
uvjete, nosioci arheolokih istraivanja duni su podnijeti pisani
zahtjev Komisiji da odredi instituciju u kojoj !e arheoloki nalazi
biti privremeno pohranjeni.
Sav pokretni i nepokretni arheoloki materijal koji bude
na en tokom arheolokih istraivanja neophodno je stru"no
obraditi.
Arheolog voditelj arheolokih istraivanja duan je nakon
izvrenih arheolokih radova podnijeti izvjetaj Komisiji i
instituciji koja je obavila istraivanja.
Arheolog voditelj arheolokih istraivanja mora imati na
raspolaganju sav na eni pokretni i nepokretni arheoloki
materijal dok traje istraivanje i dok ne zavri izvjetaj, a najdue
za period od tri godine.
Paralelno s izvo enjem arheolokih istraivanja, neophodna
je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i
konzervacija pokretnog arheolokog materijala i njegovo
pohranjivanje u odgovaraju!e prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvjetaja o provedenom istraivanju,
Komisija !e utvrditi pokretne nalaze na koje !e biti primjenjivane
mjere zatite koje Komisija utvr uje.
V
Iznoenje pokretnog naslije a iz ta"ke I stav 2. i ta"ke IV
stav 1. ove odluke (u daljnjem tekstu: pokretno naslije e) iz
Bosne i Hercegovine nije doputeno.
Izuzetno od odredbe stava 1. ove ta"ke, doputeno je
privremeno iznoenje pokretnog naslije a iz Bosne i Hercegovine
radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da
konzervatorske radove nije mogu!e izvriti u Bosni i
Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u
inozemstvu moe izvriti kvalitetnije, bre i jeftinije.
Odobrenje u smislu prethodnog stava daje Komisija,
ukoliko nesumnjivo bude utvr eno da to ni na koji na"in ne!e
ugroziti pokretno naslije e.
Komisija u svom odobrenju za privremeno iznoenje
pokretnog naslije a iz Bosne i Hercegovine utvr uje sve uvjete

Utorak, 18. 11. 2014.

SLUBENI GLASNIK BiH

pod kojima se to iznoenje moe izvesti, rok za povrat u Bosnu i


Hercegovinu, kao i zaduenja pojedinih organa i institucija na
osiguranju tih uvjeta, te o tome obavjetava Vladu Br"ko
Distrikta, nadlenu slubu sigurnosti, carinsku slubu Bosne i
Hercegovine i javnost.
VI
Stavljaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostornoplanski akti u dijelu koji je u suprotnosti s odredbama ove odluke.
VII
Svako, a posebno nadleni organi Br"ko Distrikta, suzdrat
!e se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti
nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VIII
Ova odluka dostavit !e se Vladi Br"ko Distrikta, organu
uprave nadlenom za prostorno ure enje Br"ko Distrikta i
nadlenoj slubi zatite naslje a, radi sprovo enja mjera
utvr enih u ta". IIVII ove odluke, te nadlenom sudu radi upisa
u zemljine knjige.
IX
Sastavni dio ove odluke je obrazloenje s prate!om
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima
u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).
X
Prema "lanu V stav 4 Aneksa 8. Op!eg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su
kona"ne.
XI
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Komisija je donijela u sljede!em sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi!,
Dubravko Lovrenovi! i Ljiljana evo.
Broj 05.1-2.3-59/14-3
Predsjedavaju!a Komisije
3. februara 2014. godine
Amra Hadimuhamedovi>, s. r.
Sarajevo
Povjerenstvo za o"uvanje nacionalnih spomenika, na
osnovu "lanka V. stavak 4. Aneksa 8. Op!eg okvirnog sporazuma
za mir u Bosni i Hercegovini i "lanka 39. stavak 1. Poslovnika o
radu Povjerenstva za o"uvanje nacionalnih spomenika, na 60.
sjednici odranoj od 3. do 5. velja"e 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
I.
Arheoloki lokalitet Zidine, Gornja Skakava, Distrikt
BrBko, proglaava se nacionalnim spomenikom Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik se sastoji od: ostataka temelja goti"ke
samostanske crkve, romani"ke crkve, starijeg sakralnog
kompleksa (krstionice), nekropole i pokretnog naslje a.
Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata
k." 2079/3 (novi premjer), to odgovara dijelu k." 537/3 (stari
premjer), z.k. uloak broj 17, k." 2079/6 (novi premjer), to
odgovara dijelu k." 537/3 (stari premjer), z.k. uloak broj 17 i k.".
2089 (novi premjer), to odgovara dijelu k.". 482/5 (stari
premjer), z.k. uloak broj 206, k.o. Gornja Skakava, Br"ko
Distrikt, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zatite
utvr ene Zakonom o implementaciji odluke Povjerenstva za
zatitu nacionalnih spomenika iz Aneksa 8. ("Slubeni glasnik
Br"ko Distrikta BiH", br. 2/02 i 19/07).

Broj 90 - Strana 9

II.
Vlada Br"ko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Vlada Br"ko Distrikta) duna je osigurati pravne,
znanstvene, tehni"ke, administrativne i financijske mjere za
zatitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Vlada Br"ko Distrikta duna je osigurati sredstva za izradu i
sprovo enje potrebne tehni"ke dokumentacije za zatitu,
konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Povjerenstvo za o"uvanje nacionalnih spomenika (u daljem
tekstu: Povjerenstvo) utvrdit !e tehni"ke uvjete i osigurati
financijska sredstva za izradu i postavljanje informacijske plo"e s
osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglaenju dobra
nacionalnim spomenikom.
III.
U svrhu trajne zatite nacionalnog spomenika na prostoru
definiranom u to"ki I. stavak 3. ove odluke utvr uje se:
doputeni su isklju"ivo istraiva"ki, arheoloki i
konzervatorsko-restauratorski radovi, uklju"uju!i i
one koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz
odobrenje organa uprave nadlenog za prostorno
planiranje Br"ko Distrikta Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: nadleni organ uprave);
zabranjeno je izvo enje gra evinskih radova i
promjena oblika terena, te izgradnja infrastrukture,
industrijskih objekata i postrojenja;
zona je arheoloko nalazite, pa je prilikom obavljanja
istranih radova obvezno osigurati prisustvo
arheologa;
zabranjeno je prekopavanje lokaliteta;
zabranjeno je neovlateno prikupljanje pokretnog
arheolokog materijala (nalaza);
obvezna je izrada Plana upravljanja lokalitetom koji
treba sadravati arheoloku istragu prostora i mjere
zatite, konzervacije i prezentacije nalaza;
nije doputeno odlaganje otpada.
Utvr uje se bafer zona (k.". 2079/1, k.". 2079/2, k.". 2081,
k.". 2080/1 k.". 2080/2 i k.". 2080/3) u kojoj je zabranjeno
izvo enje radova koji mogu utjecati na promjenu prirodnog
okruenja spomenika. Bafer zona je, tako er, potencijalno
arheoloko nalazite, pa je prilikom obavljanja istranih radova
obvezno osigurati prisustvo arheologa.
IV.
Svi pokretni nalazi, koji tijekom arheolokog istraivanja
budu na eni, bit !e pohranjeni u najbliem muzeju koji ispunjava
kadrovske, materijalne i tehni"ke uvjete ili u Zemaljskom muzeju
Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obra eni i prezentirani na
odgovaraju!i na"in.
Izuzetno od stavka 1. ove to"ke, u periodu do ponovnog
otvaranja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, a u slu"aju
da najblii muzej ne ispunjava kadrovske, materijalne i tehni"ke
uvjete, nositelji arheoloke istrage duni su podnijeti pisani
zahtjev Povjerenstvu da odredi instituciju u kojoj !e arheoloki
nalazi biti privremeno pohranjeni.
Sav pokretni i nepokretni arheoloki materijal koji bude
na en tijekom arheoloke istrage neophodno je stru"no obraditi.
Arheolog voditelj arheoloke istrage duan je nakon
izvrenih arheolokih radova podnijeti izvje!e Povjerenstvui
instituciji koja je obavila istragu.
Arheolog voditelj arheoloke istrage mora imati na
raspolaganju sav na eni pokretni i nepokretni arheoloki
materijal dok traje istraga i dok ne zavri izvje!e, a najdue za
period od tri godine.
Paralelno s izvo enjem arheoloke istrage, neophodna je
sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i

Broj 90 - Strana 10

SLUBENI GLASNIK BiH

konzervacija pokretnog arheolokog materijala i njegovo


pohranjivanje u odgovaraju!e prostore (depoe).
Nakon dostavljanja izvje!a o provedenoj istrazi,
Povjerenstvo !e utvrditi pokretne nalaze na koje !e biti
primjenjivane mjere zatite koje Povjerenstvo utvr uje.
V.
Iznoenje pokretnog naslije a iz to"ke I. stavak 2. i to"ke
IV. stavak 1. ove odluke (u daljnjem tekstu: pokretno naslije e)
iz Bosne i Hercegovine nije doputeno.
Izuzetno od odredbe stavka 1. ove to"ke, doputeno je
privremeno iznoenje pokretnog naslije a iz Bosne i Hercegovine
radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da
konzervatorske radove nije mogu!e izvriti u Bosni i
Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u
inozemstvu moe izvriti kvalitetnije, bre i jeftinije.
Odobrenje u smislu prethodnog stava daje Povjerenstvo,
ukoliko nesumnjivo bude utvr eno da to ni na koji na"in ne!e
ugroziti pokretno naslije e.
Povjerenstvo u svom odobrenju za privremeno iznoenje
pokretnog naslije a iz Bosne i Hercegovine utvr uje sve uvjete
pod kojima se to iznoenje moe izvesti, rok za povrat u Bosnu i
Hercegovinu, kao i zaduenja pojedinih organa i institucija na
osiguranju tih uvjeta, te o tome obavjetava Vladu Br"ko
Distrikta, nadlenu slubu sigurnosti, carinsku slubu Bosne i
Hercegovine i javnost.
VI.
Stavljaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostornoplanski spisi u dijelu koji je u suprotnosti s odredbama ove
odluke.
VII.
Svatko, a posebno nadleni organi Br"ko Distrikta, suzdrat
!e se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu otetiti
nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zatitu.
VIII.
Ova odluka dostavit !e se Vladi Br"ko Distrikta, organu
uprave nadlenom za prostorno ure enje Br"ko Distrikta i
nadlenoj slubi zatite naslje a, radi sprovo enja mjera
utvr enih u to". II.VII. ove odluke, te nadlenom sudu radi
upisa u zemljine knjige.
IX.
Sastavnim dijelom ove odluke je obrazloenje sa prate!om
dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim
osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva
(www.kons.gov.ba).
X.
Prema "lanku V stavak 4. Aneksa 8. Op!eg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su
kona"ne.
XI.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Slubenom glasniku BiH".
Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljede!em sastavu:
Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadimuhamedovi!,
Dubravko Lovrenovi! i Ljiljana evo.
Broj 05.1-2.3-59/14-3
Predsjedateljica Povjerenstva
3. velja"e 2014. godine
Amra Hadimuhamedovi>, v. r.
Sarajevo

#$%&'&() *) $+,-)./ 0)1&$0)20&3 '4$%/0&5), 0)


6/%/7, +2)0) V '6)- 4 80/5') 8. 94:6/; $5-&<0$;
'4$<)*,%) *) %&< , =$'0& & >/<1/;$-&0& & +2)0) 39 '6)- 1
?$'2$-0&5) $ <)@, #$%&'&(/ *) $+,-)./ 0)1&$0)20&3

Utorak, 18. 11. 2014.

'4$%/0&5), 0) 60. '(/@0&1& $@<A)0$( $@ 3. @$ 5. J/C<,)<)


2014. ;$@&0/, @$0&(/2) (e

!"#$#
I
C)3/(6(D,* 6(,26*'/' E*F*0/, G()H2 I,2,242,
!*&')*,' J)K,(, 4<$;2):)-) '/ 0)1&$0)20&% '4$%/0&5$%
=$'0/ & >/<1/;$-&0/ (, @)7/% 6/5'6,: 0)1&$0)20&
'4$%/0&5).
B)1&$0)20& '4$%/0&5 '/ ')'6$(& $@: $'6)6)5) 6/%/7)
;$6&+5/ ')%$'6)0'5/ 1<5-/, <$%)0&+5/ 1<5-/, '6)<&(/;
')5<)20$; 5$%42/5') (5<'6&$0&1/), 0/5<$4$2/ & 4$5</60$;
0)'7/F).
B)1&$0)20& '4$%/0&5 '/ 0)2)*& 0) 4<$'6$<, 5$(&
$C,3-)6) 5.+ 2079/3 (0$-& 4</%(/<), :6$ $@;$-)<) @&(/2, 5.+
537/3 ('6)<& 4</%(/<), *.5. ,2$A)5 C<$( 17, 5.+ 2079/6 (0$-&
4</%(/<), :6$ $@;$-)<) @&(/2, 5.+ 537/3 ('6)<& 4</%(/<), *.5.
,2$A)5 C<$( 17 & 5.+. 2089 (0$-& 4</%(/<), :6$ $@;$-)<)
@&(/2, 5.+. 482/5 ('6)<& 4</%(/<), *.5. ,2$A)5 C<$( 206, 5.$.
S$<.) H5)5)-), =<+5$ N&'6<&56, =$'0) & >/<1/;$-&0).
B) 0)1&$0)20& '4$%/0&5 4<&%(/.,(, '/ %(/</ *):6&6/
,6-<F/0/ G)5$0$% $ &%42/%/06)1&(& $@2,5/ #$%&'&(/ *)
*):6&6, 0)1&$0)20&3 '4$%/0&5) &* 80/5') 8. ("H2,AC/0&
;2)'0&5 =<+5$ N&'6<&56) =&>", C<. 2/02 & 19/07).
II
I2)@) =<+5$ N&'6<&56) =$'0/ & >/<1/;$-&0/ (, @)7/%
6/5'6,: I2)@) =<+5$ N&'6<&56)) @,A0) (/ $C/*C&(/@&6&
4<)-0/, 0),+0/, 6/30&+5/, )@%&0&'6<)6&-0/ & J&0)0'&('5/
%(/</ *) *):6&6,, 5$0*/<-)1&(, & 4</*/06)1&(, 0)1&$0)20$;
'4$%/0&5).
I2)@) =<+5$ N&'6<&56) @,A0) (/ $C/*C&(/@&6& '</@'6-)
*) &*<)@, & '4<$-$F/./ 4$6</C0/ 6/30&+5/ @$5,%/06)1&(/ *)
*):6&6,, 5$0*/<-)1&(,, </'6),<)1&(, & 4</*/06)1&(,
0)1&$0)20$; '4$%/0&5).
#$%&'&() *) $+,-)./ 0)1&$0)20&3 '4$%/0&5) (, @)7/%
6/5'6,: #$%&'&()) ,6-<@&K/ 6/30&+5/ ,'2$-/ & $'&;,<)6&
J&0)0'&('5) '</@'6-) *) &*<)@, & 4$'6)-7)./ &0J$<%)6&-0/
6)C2/ ' $'0$-0&% 4$@)1&%) $ '4$%/0&5, & $@2,1& $
4<$;2):/., @$C<) 0)1&$0)20&% '4$%/0&5$%.
III
L '-<3, 6<)(0/ *):6&6/ 0)1&$0)20$; '4$%/0&5) 0)
4<$'6$<, @/J&0&')0$% , 6)+5& I '6)- 3 $-/ $@2,5/ ,6-<F,(/
'/:
@$4,:6/0& ', &'57,+&-$ &'6<)A&-)+5&, )<3/$2$:5& & 5$0*/<-)6$<'5$-</'6),<)6$<'5& <)@$-&,
,57,+,(,K& & $0/ 5$(& &%)(, *) 1&7 4</*/06)1&(,
'4$%/0&5), ,* $@$C</./ $<;)0) ,4<)-/ 0)@2/A0$;
*) 4<$'6$<0$ 42)0&<)./ =<+5$ N&'6<&56) =$'0/ &
>/<1/;$-&0/ (, @)7./% 6/5'6,: 0)@2/A0& $<;)0
,4<)-/);
*)C<)./0$ (/ &*-$F/./ ;<)F/-&0'5&3 <)@$-) &
4<$%(/0) $C2&5) 6/</0), 6/ &*;<)@.) &0J<)'6<,56,</, &0@,'6<&('5&3 $C(/5)6) & 4$'6<$(/.);
*$0) (/ )<3/$2$:5$ 0)2)*&:6/, 4) (/ 4<&2&5$%
$C)-7).) &'6<)A0&3 <)@$-) $C)-/*0$ $C/*C&(/@&6& 4<&','6-$ )<3/$2$;);
*)C<)./0$ (/ 4</5$4)-)./ 2$5)2&6/6);
*)C<)./0$ (/ 0/$-2):6/0$ 4<&5,47)./ 4$5</60$;
)<3/$2$:5$; %)6/<&()2) (0)2)*));
$C)-/*0) (/ &*<)@) ?2)0) ,4<)-7).) 2$5)2&6/6$%
5$(& 6</C) @) ')@<A)-) )<3/$2$:5$ &'6<)A&-)./
4<$'6$<) & %(/</ *):6&6/, 5$0*/<-)1&(/ &
4</*/06)1&(/ 0)2)*);
0&(/ @$4,:6/0$ $@2);)./ $64)@).