Projekt3:csob

7.9.2009

10:06

Stránka 1

002_baumit:baumit

7.9.2009

10:14

Stránka 1

003_editorial_radca:Sestava 1

2.9.2009

9:42

Stránka 1

„Prítomnosťou tvoríme budúcnosť!“

Milí čitatelia, touto frázou sa riadime v našom vydavateľstve a verte či neverte, pomáha nám nenechať sa dať strhnúť davom v týchto neľahkých „úsporných“ časoch, ale práve naopak. Dodáva nám silu nepoľavovať v pracovnom nasadení. K vydaniu tejto publikácie nás viedla predovšetkým snaha poskytnúť najaktuálnejšie a potrebné informácie ohľadom „toľko skloňovanej problematike zatepľovania“, aby všetci tí, pre ktorých je táto publikácia určená, mali ucelené informácie pod jednou strechou. Spoločným menovateľom príspevkov je jednoznačne enviromentálny prístup, ktorý smeruje predovšetkým k energetickej úspore, k zníženiu nákladov na rekonštrukciu, ale aj v konečnom dôsledku k návratnosti investícií. Ďakujeme našim partnerom, o ktorých sme sa mohli v tejto problematike oprieť a poskytli nám informácie z prvej ruky a na vysokej odbornej úrovni. Taktiež stavebné či realizačné spoločnosti prezentujúce sa v tejto publikácii, spĺňajú kvalitatívne i odborné podmienky a preto veríme, že naplnia Vaše potreby a očakávania pri realizácii potrebných úprav. Veríme, vážení čitatelia, že naša snaha bude ocenená v podobe Vašej spokojnosti.

A - PROJEKT, spol. s r.o. Ulica Svornosti 43 821 06 Bratislava, Slovenská republika Redakcia: A - PROJEKT, spol. s r.o. Ulica Svornosti 43 821 06 Bratislava, Slovenská republika tel.: 02/4464 9067 fax.: 02/4464 9067 email: stavebne@tabulky.sk www.stavebnetabulky.sk Autori: Ing. Róbert Chromík Štefan Klein

Vydavateľ:

Katka Fitalová email: oobchod@tabulky.sk tel.: 0917 638 199 Zodpovedný redaktor: Ing. Róbert Chromík Štefan Klein

Inzercia: Vierka Adamíková email: office@tabulky.sk tel.: 0905 332 475

Šéfredaktor: Vierka Adamíková email: office@tabulky.sk tel.: 0905 332 475

Objednávky publikace: A - PROJEKT, spol. s r.o. Ulica Svornosti 43 821 08 Bratislava, Slovenská republika e-mail: stavebne@tabulky.sk

kolektív redakcie A-Projekt s.r.o. Adámiková Viera

A - projekt s.r.o., SR

Vydavateľ v SR:

ISBN 978-80-970026-1-9

Všetky práva sú vyhradené. Bez písomného súhlasu autorov nie je možné publikáciu rozmnožovať. Autorské príspevky sú nevratné. Za hodnovernosť informácií uverejnených v Stavebnom radcovi zodpovedajú prispievatelia.

3

004_weber:weber

7.9.2009

10:19

Stránka 1

005_obsah_radca:Sestava 1

2.9.2009

10:07

Stránka 1

Úvod do publikácie ....................................................................................................................................................................... 1 – 5

OBSAH – Základné informácie

OBSAH

ALTERNATÍVY FINANCOVANIA

PSS – Splaťte úver na obnovu bytového domu z usporenej energie ......................................................................................................... 6

Zákon – Energetický audit budov ....................................................................................................................................................... 8

ČSOB – Pri obnove svojho bytového domu sa spoľahnite na ČSOB ........................................................................................................... 7

LEGISLATÍVA

Energetický certifikát budovy TWG – energo, s.r.o., Delphia s.r.o. ..................................................................................................... 9 - 11 Vládny program zetepľovania ..................................................................................................................................................... 13 – 14

Ako správne postupovať pri riešení zateplenia .................................................................................................................................... 12

Usmernenie č. 1/2009 ............................................................................................................................................................... 18 – 19 Najčastejšie otázky k Vládnemu programu zatepľovania ................................................................................................................ 20 – 22

Postup pri poskytovaní štátnej podpory .............................................................................................................................................. 17

Štátny fond rozvoja bývania ...................................................................................................................................................... 15 – 16

Príloha / Žiadosti / Zákony ......................................................................................................................................................... 71 - 96

OKNÁ A ENERGIA

Základné otázky a odpovede na tému okná – dvere – fasády .......................................................................................................... 25 – 27

Základné vlastnosti a parametre okien ............................................................................................................................................... 24 Revitalizácia bytových domov – Kalypso ............................................................................................................................................. 28 Geneo – maximálne úspory energie a dokonalá tepelná pohoda pre generácie – Rehau ...................................................................... 29 – 31 Okná do budúcnosti – Her Top ........................................................................................................................................................... 32

Úspora energie – úloha pre každého – Plast-rol ................................................................................................................................... 33 Tradícia špičkovej výroby a montáže – RI Okná ............................................................................................................................. 36 – 37 Bezpečnostné dvere a prístupový systém – Lock service ....................................................................................................................... 38 Výroba omietok a farieb – Pame Impex .............................................................................................................................................. 40

Prečo trojsklá – Nitrasklo .................................................................................................................................................................. 34

Roletové systémy – SKS – Stakusit ., HELLA ...................................................................................................................................... 35 Okná plné nápadov – Incon .............................................................................................................................................................. 39

Hydroizolačné fólie – Fatrafol ............................................................................................................................................................ 40

ZATEPLENIE A FASÁDA

Základné pojmy v zatepľovaní budov .................................................................................................................................................. 44 Baumit: skrášľovať, šetriť, zatepľovať ................................................................................................................................................. 47

Štátny fond rozvoja bývania .............................................................................................................................................................. 43

Nová služba ZATEPLENIE+ od firmy STOMIX ....................................................................................................................................... 46 S nami zatepľovanie v zimnom období nekončí Weber - Terranova weber.therm.minus 7 .................................................................... 48 – 49 Chyby pri návrhu a realizácií zatepľovacích systémov – Baumit ...................................................................................................... 50 – 51

Zatepľovacie systémy a spôsoby zateplenia ......................................................................................................................................... 45

Polyuretánová striekaná tvrdá pena v projektoch nízkoenergetického bývania .................................................................................. 52 – 53

VYKUROVANIE, REGULÁCIA A SOLÁRNE SYSTÉMY

Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach ........................................................................................... 56 – 57 Otázky k Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach ................................................................................... 58 Slovenská Inovačná a Energetická agentúra ........................................................................................................................................ 59 Možnosti využitia solárneho systému v rodinných a bytových domoch – Thermo/Solar ....................................................................... 60 – 61

Tepelné čerpadlá a ich mimoriadny význam pri energetických úsporách ............................................................................................ 62 – 65 Tepelné čerpadlá Stiebel Eltron ................................................................................................................................................... 68 – 69 Tepelné čerpadlo REGULUS CTC ................................................................................................................................................. 66 – 67

5

006_pss_radca:Sestava 1

27.8.2009

12:55

Stránka 1

Ústredie PSS, a. s. ,Bajkalská 30, P.O.Box 48, 829 48 Bratislava 25 Centrum telefonických služieb: 02 / 58 55 58 55

legislatíva

Splaťte úver na obnovu bytového domu z usporenej energie
Na Slovensku máme takmer 1,8 milióna bytov. A takmer polovica z nich sa nachádza v bytových domoch. Je pravda, že 96 percent týchto bytových domov má vo svojom rodnom liste dátum vzniku po roku 1945, no aj napriek tomu, že nejde o domy staré, sú to domy, ktoré potrebujú obnovu. Prevažná časť z nich sa stavala panelovou technológiou. Energetická úspornosť prevádzky bytových domov, vzhľadom na vtedy platné ceny tepla a surovinové zdroje na jeho výrobu, sa projektovala podľa platných noriem a požiadavky v nich kladené boli na míľu vzdialené od tých dnešných. Všetko sa zmenilo s príchodom novej éry, kedy štátne a družstevné vlastníctvo nahradilo vlastníctvo osobné a centrálne určovanie cien muselo ustúpiť trhovej cenotvorbe. V krátkom čase vlastníkov bytov začalo zaujímať, za koľko bývajú a koľko ich stojí aj dodávka tepla a teplej vody. Tieto fakty stáli na počiatku novej etapy bývania Slovákov. Etapy, v ktorej sa prestávame obhajovať tvrdením, že čo je za dverami nášho bytu, sa nás netýka. Týka sa nás to pravidelne každý mesiac, keď platíme zálohové platby do jednotlivých fondov bytových domov a každý rok, keď do rúk dostávame celoročné vyúčtovanie. Práve preto, že vhodným zateplením dokážeme výrazne regulovať výšku výdavkov na teplo a teplú vodu, stala sa táto téma – téma zatepľovania bytových domov – aktuálnou tak pre vlastníkov bytov, ako aj pre bankové inštitúcie. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., sa už niekoľko rokov venuje aj bytovým družstvám, spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov a iným správcom bytových domov. Ako právnické osoby majú totiž možnosť využívať stavebné sporenie, podobne ako fyzické osoby a čerpať aj stavebné úvery a medziúvery na obnovu bytových domov v svojej správe a vlastníctve. Dokonca spoločenstvá vlastníkov bytov majú už nárok aj na každoročnú štátnu prémiu vo výške až 12,5 % z vkladov, maximálne 66,39 € na každé štyri spravované byty. Vklady sú úročené až dvomi percentami ročne. Zhodnotenie vkladov z fondu opráv na účte v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., tak dosahuje až 5,95 % ročne počas šiestich rokov sporenia. Prostredníctvom financií získaných zo sporenia a úveru z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., môžu majitelia bytov v bytových domoch renovovať a opravovať všetky súčasti spoločných priestorov, napríklad rekonštruovať strechu, odstraňovať systémové poruchy, opravovať fasády a zatepľovať ich. Tiež môžu získané finančné prostriedky použiť na výmenu okien v spoločných priestoroch, na výmenu výťahov, vymaľovanie schodísk, vybudovanie vchodových prístreškov, ale napríklad aj na vybudovanie samostatnej kotolne. Doterajšie výsledky klientov Prvej stavebnej sporiteľne a.s., ukazujú, že bytové domy, ktoré sa snažia kráčať s dobou a ktoré sa starajú o znižovanie nákladov na bývanie, majú výborné výsledky. V závislosti od rozsahu zrealizovaných opráv a rekonštrukčných prác na bytovom dome, šetria celkové náklady na kúrenie a dodávku teplej vody v rozmedzí od 25 do 50 percent. To zároveň znamená, že splácanie úverov vôbec nemusí spôsobiť zvýšené platby do fondov bytových domov zo strany vlastníkov. Práve naopak, vhodne zvoleným postupom obnovy bytového domu môžu vlastníci splácať úver len z ušetrených peňazí za nespotrebovanú energiu. V konečnom dôsledku tak získavajú nielen úsporu vlastných finančných zdrojov, a rýchlu návratnosť vložených investícií, ale aj nepomerne vyššiu kvalitu bývania. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ponúka všetkým záujemcom o energeticky menej náročné bývanie aj možnosť bezplatne zrealizovať, v spolupráci s jej obchodnými zástupcami, tzv. Energetický audit budov, ktorý odhalí najväčšie zdroje tepelných únikov a pomôže identifikovať optimálny rozsah rekonštrukčných a renovačných prác na dome. Samozrejmosťou tohto auditu je aj kalkulácia predbežného rozpočtu a tiež návrh spôsobu, ako takýto projekt vyfinancovať a najmä ako rýchlo sa vložené investície vrátia vlastníkom bytov.

Príklad financovania pre spoločenstvo vlastníkov bytov s 30 bytmi

Každý byt platí mesačne do fondu prevádzky, údržby a opráv napr. 35 € (1 054, 41 Sk), takže spoločný mesačný vklad na účet spoločenstva je 1 050 € (31 632,3 Sk). V roku 2009 získa spoločenstvo s 30 bytmi 8 ročných štátnych prémií po 66,39 € ( 2 000, 07 Sk), t.j. 531,12 € (16 000, 52 Sk). Mesačný vklad a štátna prémia vám dovoľujú pustiť sa aj do rozsiahlejšej modernizácie domu vrátane opravy strechy alebo novej fasády.

Ak ste doposiaľ nesporili, ale chcete využiť úverové prostriedky z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., odporúčame vám na financovanie bytových potrieb využiť XXL úver s nulovým počiatočným vkladom. Stačí, ak uzatvoríte zmluvu o stavebnom sporení, začnete sporiť a požiadate o úverové prostriedky. Ďalšie výhody stavebného sporenia:

Stačí, ak uzatvoríte zmluvu o stavebnom sporení v štandardnej tarife, nasporíte alebo vložíte 5 % cieľovej sumy a zaplatíte poplatok za uzatvorenie zmluvy, vedenie účtu a spracovanie medziúveru.

Môžete totiž využiť medziúver napr. vo výške 100 000 € (3 012 600 Sk) so zabezpečením formou solidárneho ručenia alebo záložným právom na pohľadávky fondu bytového domu, bez záložného práva na byty.

• sporenie s úrokom až 2 % ročne • štátna prémia pre spoločenstvá vlastníkov bytov, jej výška je v roku 2009 až 12,5 %, pričom na každé 4 byty v bytovom dome pripadá 1 štátna prémia max. 66,39 € (2 000,07 Sk) ročne • ročný poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia pre celý bytový dom len 13,20 € (397,66 Sk) • zákonná ochrana vašich vkladov v ich plnej výške • bezplatné energetické posúdenie vášho bytového domu • Karta výhod na nákup so zľavami až 40 % • na mieru šité poradenstvo s podrobným vysvetlením • garantované úroky na stavebné úvery počas celej doby splácania úveru vo výške 2,9 % alebo 4,7 % ročne, podľa zvolenej tarify stavebného sporenia • úroková sadzba na medziúvery už od 4,79 % ročne v závislosti od výšky nasporenej sumy a celkovej výšky úveru. Preferencia čo najkompletnejšej obnovy bytových domov je vyjadrená v úmernom znižovaní úrokovej sadzby s rastom výšky úveru.

6

007_CSOB_radca:Sestava 1

27.8.2009

13:04

Stránka 1

Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava ČSOB Infolinka (info o produktoch a službách) tel.: 0800 123 723

Pri obnove svojho bytového domu sa spoľahnite na ČSOB
V súčasnosti, keď do popredia vystupuje otázka úspory energií, Jednou z alternatív je aj rekonštrukcia formou zateplenia, rekonštrukcie, ako je obnova fasády – bývať krajšie túži totiž obnovy svojho bytového domu. MÁME NA TO RIEŠENIA Program RENOVO ČSOB Finančná skupina ponúka komplexné riešenie finančných potrieb partnerom, ktorý vám umožní zrealizovať zámery v oblasti Príjemným „vedľajším produktom“ je i estetická stránka ktorou sa môže dosiahnuť výrazná, až 40 % úspora energie. obnova bytových domov je čoraz naliehavejšou potrebou.

legislatíva

takmer každý z nás. ČSOB Finančná skupina je tým správnym

na čiastkovú, ale aj komplexnú rekonštrukciu a prostredníctvom nich vymeniť okná, opraviť strechu a realizovať ďalšie nutné opravy.

v správe bytových družstiev alebo správcov. Úvery môžete využiť nielen

pre spoločenstvá vlastníkov bytov, tak aj pre samotné bytové domy

RENOVO a OBNOVA. Špecializované produkty a služby sú určené ako

bytových domov prostredníctvom Programu RENOVO a to úvermi

rekonštruovať všetky spoločné časti bytového domu, zatepľovať, Poskytujeme úvery až s 25-ročnou splatnosťou. Nepožadujeme nepresahuje 10 000 EUR/301 260 Sk na jednu bytovú jednotku. úveru. Našou novinkou je úver bez zabezpečenia, ak výška úveru

ručenie nehnuteľnosťou, ale ponúkame viaceré alternatívy zabezpečenia

Keďže v súčasnosti veľa klientov požaduje čiastočnú fixáciu úrokovej vyhovuje.

zafixovať úrokovú sadzbu na také obdobie, aké mu najlepšie

sadzby, vychádzame im v ústrety aj v tomto smere - klient si môže

naň poskytne záruku

Čerpajte úver so Štátnym fondom rozvoja bývania, ČSOB vám

Ďalšou možnosťou, ako financovať rekonštrukciu a modernizáciu 100 % investície. Úver poskytovaný ŠFRB musí byť zabezpečený. ČSOB zabezpečenia úveru nehnuteľnosťou. Bankovú záruku vystavíme na celé nemusí zakladať nehnuteľnosť. bývania (ŠFRB). Štátny fond poskytuje finančné prostriedky do výšky bytových domov, je získanie prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja

ponúka možnosť využiť bankovú záruku v prospech ŠFRB namiesto

obdobie trvania úveru a na celú nesplatenú istinu úveru. Klient tak OBNOVA s ČSOB Stavebnou sporiteľňou

už od 2,9 % p. a., ktorý je možné získať i bez zabezpečenia a jeho

bez vkladu či predchádzajúceho sporenia aj stavebný úver s úrokom

dome. Súčasťou produktu je okrem získania okamžitého medziúveru

až vo výške 66,39 EUR/2 000 Sk ročne na každé 4 byty v bytovom

prostredníctvom stavebného sporenia získať už aj štátnu prémiu

Obnova z ČSOB Stavebnej sporiteľne. V súčasnosti spoločenstvá môžu

Výhodné úvery na obnovu bytového domu je možné získať i z programu

sporiteľne je i možnosť výnosného sporenia bez okamžitého úveru systém početných výhod a zliav spojených s využívaním produktov spotrebiteľské a hypotekárne úvery, fondy, poistenie a pod.). - fyzické osoby teraz navyše ponúkame špeciálny Bonus Program ako a atraktívne zhodnotenie vkladov vo fonde opráv. Pre vlastníkov bytov

a služieb ČSOB Finančnej skupiny (balíky služieb, kreditné karty,

predčasné splatenie je bez poplatku. Výhodou ponuky ČSOB Stavebnej

Bližšie informácie o ponuke ČSOB Finančnej skupiny získate v ktorejkoľvek pobočke ČSOB, ako aj na ČSOB Linke 24: 0850 111 777.

Prepočet v tomto dokumente je vykonaný v súlade s princípmi a zásadami duálneho zobrazovania podľa zákona 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike pri stanovenom konverznom kurze 30,1260 Sk/EUR

7

008_energ_audit_radca:Sestava 1

27.8.2009

9:34

Stránka 1

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV
legislatíva

Zákon č. 555/2005 Z. z PLATÍ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A EURÓPSKEJ ÚNIE

Vlastník, fyzická alebo právnická osoba, bude mať po prvom januári 2008

povinnosť zaobstarať si energetický certifikát. Požiadavka na energetické audity vyplýva z článku 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. energie a energetických službách. Energetický audit sa týka všetkých oblastí spotreby energie, čiže od kuchynských spotrebičov, cez domácnosti (budovy), 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia

historickú hodnotu, ako aj priemyselné stavby, dielne a nebytové Vlastník bude povinný nielen v duchu zákona zabezpečiť energetickú poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie. certifikáciu budovy, ale aj uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho

platnosti. Pri predaji budovy bude musieť odovzdať platný certifikát novému bude povinný umiestniť energetický štítok (čiže výňatok z energetického Podnikanie certifikátu) v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým používateľom. v oblasti energetickej certifikácie bude vlastníkovi a pri prenájme jeho overenú kópiu nájomcovi. Vlastník budovy živnosťou,

hodnotenie energetickej hospodárnosti s osvedčovaním energetickou Osvedčením – dokladom, je energetický certifikát budovy. Audity sa môžu výpočte energetickej hospodárnosti budovy sa vykonáva len spôsobom, ktorý európskych noriem CEN. certifikáciou. vykonávať na základe systémov založených na dobrovoľných dohodách medzi

priemysel až po dopravné služby. Znamená to, že pre budovy sa má vykonať

ale s podmienkou odbornej spôsobilosti, ktorá sa bude preukazovať skúškou. konštrukcií a budov, vykurovanie a príprava teplej vody, vetranie oblastiach budú musieť mať aj príslušné vzdelanie.

organizáciami zúčastnených strán. Energetická certifikácia založená na Mandátu č. 343 Európskej komisie udeleného ústrednému orgánu tvorby

Odborne spôsobilé osoby budú hodnotiť budovy v štyroch samostatných a klimatizácia, elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov. V týchto

oblastiach (podľa miesta spotreby energie): tepelná ochrana stavebných

je určený európskymi technickými normami (EN) spracovanými na základe Zákon č. 555/2005 Z. z. stanovuje tri postupy a opatrenia na zlepšenie hospodárnosti budovy a minimálnych

V októbri tohto roka by mal minister hospodárstva SR predložiť vláde akčný aj podporné finančné opatrenia a dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu. spolupracovať. plán energetickej efektívnosti na roky 2008 až 2010, ktorého súčasťou budú a rozvoja SR, ktoré by malo v tejto veci s ministerstvom hospodárstva Realizáciu konkrétnych krokov už avizovalo aj Ministerstvo výstavby

budov – sú už v platnosti. Tretím opatrením je povinnosť vydávať certifikáty o energetickej hospodárnosti budov (energetická certifikácia), ktorá začne platiť 1. januára 2008. Už teraz stanovujú naše technické normy minimálne požiadavky

na energetickú hospodárnosť nových budov a významne obnovovaných

energetickej

energetickej hospodárnosti budov, pričom prvé dve – určenie výpočtu požiadaviek

minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť zahrnúť do projektovej projektovej dokumentácie. Všetky tri spomínané postupy a opatrenia zo zákona č. 555/2005 Z. z. stavba so stenami, v ktorej sa na úpravu vnútorného prostredia využíva

budovy po významnej obnove. Treba vedieť, že projektant je povinný určené dokumentácie a výsledok energetického posudku uviesť v technickej správe sa týkajú rovnakých budov. Budova je podľa uvedeného zákona zastrešená ktorá sa projektovala alebo upravila na samostatné používanie. Zákon energia. Budovou sa pritom rozumie nielen stavba ako celok, ale aj jej časť, stavebné úpravy existujúcej budovy alebo jej samostatne používanej časti, definuje aj pojem významná obnova budovy, pod ktorým sa rozumejú také a strešného plášťa či výmena okien) alebo energetického vybavenia (napríklad výmena kotla či iný zásah do vykurovacieho systému, zapojenie

technicky, funkčne a ekonomicky možné, mali by ich spĺňať aj existujúce

na energetickú hospodárnosť, ktoré musia spĺňať nové budovy, a ak je to

000 Sk právnickej osobe, ktorá je vlastníkom veľkej budovy (definovanej v § 2 ods. 8 zákona), ak neumiestni na viditeľnom, širokej verejnosti prívy, ak pre podmienky rá energetický certifikát, neuschová ho po celý čas osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomkát novému vlastníkovi pri predaji jeho platnosti, neodovzdá určené zákonom neobstaktorá je vlastníkom budostupnom mieste veľkej budovy energetický štítok, alebo fyzickej osobe,

Štátna energetická inšpekcia podľa § 11 zákona uloží pokutu od 5 000 do 30

covi pri prenájme budovy, neodovzdá platný certifibudovy,

ktoré zasiahnu do jej tepelnej ochrany (napríklad zateplenie obvodového slnečných kolektorov a pod.) spôsobom, ktorý ovplyvní jej energetickú

neumiestni energetický štítok v priestore na miesbytov, ubytovaným osonú kontrolu klimatizačnécom, neobstará pravidelte prístupnom nájomcom bám alebo zamestnanho systému alebo kotla

Energetická certifikácia sa okrem iného týka rodinných a bytových domov,

stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpravami.

hospodárnosť. Významnú obnovu budovy možno spraviť jednorazovou

Energetická certifikácia bude povinná pre všetky nové a významne obnovené budovy predávané alebo prenajímané po tomto termíne. budovy, ktorých kolaudačné konanie sa začne po 1. januári 2008, a aj pre Vlastníkom bytov môže situáciu zjednodušiť skutočnosť, že ak má bytový

ale aj ďalších budov, pri ktorých prevádzke sa spotrebúva energia.

umiesteného v budove.
Klasifikace budov podla ČSN 73 0540-2: 2007 Klasifikačná trieda B A Velmi úsporná Vyhuvujúca Úsporná Klasifikačný ukazovateľ CI ≤ 0,3 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 2,0 ≤ 2,5 > 2,5

dom spoločný vykurovací systém, možno z energetickej certifikácie celej samostatne používanej časti budovy. Energetickú certifikáciu bytu možno

budovy odvodiť aj energetickú certifikáciu jednotlivého bytu alebo inej urobiť aj na základe hodnotenia iného podobného bytu v tej istej budove. využívajú kratšie než 4 mesiace v roku, na samostatne stojace budovy používať menej než dva roky.
2

Slovné vyjadrenie klasifikace

Energetická certifikácia sa nebude vzťahovať na obytné budovy, ktoré sa s úžitkovou plochou menšou než 50 m a na dočasné stavby, ktoré sa budú Z certifikácie sú vyňaté tiež objekty chránené pre svoju architektonickú alebo

D E F

C

G

Mimoriadne nehospodárna

Veľmi nehospodárna

Nehospodárna

Nevyhovujúca

8

009_certifikat_vzor_radca:Sestava 1

27.8.2009

9:36

Stránka 1

legislatíva

9

010_tebau_certifikat_inz:Sestava 1

27.8.2009

9:40

Stránka 1

PRENÁJOM LEŠENIA a DEBNENIA

VŠETKO PRE MONOLITICKÉ BETÓNY
Papierové debnenia Distančné podložky Tesniace materiály Špeciálne prvky

www.tebau.sk

Bratislava – 02/496 83 900 – 909 Sučany – 043/429 32 75, 0905 326 223 Košice – 055/466 56 04, 0903 479 121

011_Delphia_radca:Sestava 1

27.8.2009

9:49

Stránka 1

Energetický certifikát budov
legislatíva
za spotrebovanú energiu. Úsporné a racionálne využívanie zdrojov a požiadavky na ochranu Energetický certifikát je spôsob ako ušetrit peniaze

prostredia sú v súcasnosti prioritami, ktoré sa zacínajú dotýkat z celkovej spotreby energie v jednotlivých ekonomikách. Snaha každého. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel o jej zníženie sa premieta aj do oblasti správy budov a bude mat rovnako vplyv na trh s nehnuteľnosťami. Významným nástrojom a tepelnotechnický posudok (TTP) navrhovanej budovy. sa v tejto súvislosti stáva energetická certifikácia (EC) budov

prírodných

životného

555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene o energetickej hospodárnosti budov. Ustanovuje postupy a opatrenia práva smernica Európskeho parlamentu a Rady c. 2002/91/ES a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa transponovala do slovenského

Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov v SR tvorí zákon

vykonat energetickú certifikáciu budov a ich zaradenie do tried energetickej hospodárnosti (triedy A-G). Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú budovu a na výpredávaná alebo prenajímaná po 1. januári 2008.

z prevádzky budov a náklady na jej prevádzku. Určuje povinnosť

vnútorné prostredie v budovách, znížit emisie oxidu uhlicitého

na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cielom optimalizovať

Energetická certifikácia sa vykonáva pri: • predaji alebo prenájme budovy • dokončení novej budovy • významnej obnove existujúcej budovy • zateplení, prístavbe alebo nadstavbe. Energetická certifikácia sa vykonáva pre: • rodinné domy, • bytové domy, • administratívne a polyfunkcné budovy, • budovy iného charakteru.

sa začalo po 1. januári 2008. Energetickej certifikácii podlieha aj budova je povinný ku stavebnému konaniu, ktoré sa začalo po 1. januári 2008,

znamne obnovenú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie

Projektant ako spracovateľ dokumentácie pre stavebné povolenie energetickej hospodárnosti budov. dodať tepelnotechnický posudok na zabezpečenie čo najvyššej

Vlastník budovy, resp. správca budov (ak sú zmluvne zaviazaní

vlastníkom budovy), je povinný zabezpečit energetický certifikát budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi, resp. pri

energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a pri predaji budovy certifikátu jej nájomcovi. prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného energetického

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Taktiež musí uchovávať

11

prehlad zateplenia:Sestava 1

27.8.2009

9:52

Stránka 1

Ako správne postupovať pri riešení zateplenia?
Pri zatepľovaní objektu je nutné vyriešiť rad problémov, ktoré sa Vám tu budeme snažiť v skratke predstaviť. Azda najväčším problémom pri zateplení je dilema riešenia celkovej energetickej rekonštrukcie objektu. Pretože nejde len o zateplenie objektu, ale i o ďalšie činnosti a aktivity, ktoré by mali prispieť k energetickej efektívnosti Vášho bývania. Problémom je, že je potrebné sa obrátiť na naozajstného odborníka, ktorý Vám v praxi vie nájsť to najlepšie riešenie. Základný postup pri realizácií zateplenia Vám predstavíme v krátkych bodoch: 1) Energetická bilancia, energetický audit budovy Pre určenie a správne navrhnutie zateplenia budovy je nutné určiť východiskový stav. Je treba určiť celkové straty budovi, nájsť kritické miesta, kritické tepelné mosty a navrhnúť riešenia. 2)Výpočet tepelných strát, návrh riešení Na základe meraní a výpočtov sa prejde na návrh opatrení, ktoré by zmenili energetickú bilanciu budovy, návrh sa podloží výpočtom. V návrhu sa bude komplexne pojednávať o opatreniach vhodných, potrebných, doporučených pre daný zámer. 3) Projekt zateplenia budovy Väčšinou pripravuje projektant, ktorý je súčasťou realizačnej firmy. Pri zateplení je nutné vyriešiť celkovú koncepciu fasády a jej prevedenia. Súčasťou sofistikovaného projektu je i popis a prevedenie prác v nasledovných krokoch: legislatíva

a) výmena okien

b) zateplenie objektu

c) rekonštrukcia strechy

d) výmena a rekonštrukcia kotolne e) vyregulovanie vykurovania f) Energetický audit budovy.

Pozývame Vás na návštevu energeticky úsporného domu
denne od 10 do 18 hod bezplatné poradenstvo

TERMO KOMFORT SK s.r.o. Zvončeková 54, 83106 Bratislava Tel/fax: +421 244 880 704 Mob.: +421 905 613 802, +421 905 524 374 email: termokomfort@gmail.com

Firma Termo Komfort ponúka vypracovanie projektu a inštaláciu tepelných čerpadiel všetkých systémov. Špičková kvalita je daná viac ako 30 ročným vývojom.

Môžete si pozrieť tepelné čerpadlo s rekuperačnou jednotkou, elektrické akumulačné pece novej generácie, elektrické teplovzdušné krby so svetelnými efektami.

Tepelné čerpadlá s výnimočnými parametrami
systém vzduch - voda efektívny do -25 0C špeciálne vysokoteplotné s vodou ohrevu až 75 0C reverzibilné kúrenie v zime a chladenie v lete

www.termokomfort.cz

TERMO KOMFORT, s.r.o Úsporný dům na výstavišti BVV EDEN 3000 Bauerova 10, 603 00 Brno Tel.:+420 545 213 628, fax.:+420 545 213 629 e-mail:info@termokomfort.cz

12

vladny_program_zateplenia_radca:Sestava 1

27.8.2009

9:58

Stránka 1

Vládny program zatepľovania
legislatíva
Pre zlepšenie energetickej A. Preambula: hospodárnosti budov na bývanie obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace ktoré sú predmetom realizácie procesu zatepľovania. F. Oprávnený náklad konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom,

republiky vláda SR vyhlasuje „Vládny program zatepľovania“ (ďalej len energetickej náročnosti budov na bývanie.

a zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy na občanov Slovenskej

„program“). Program definuje podmienky pre podporu znižovania Poskytovateľom podpory podľa tohto programu je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré v súlade s § 10 zákona č. 575/2001 je ústredným orgánom pre tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky a jeho vykonávateľom je Štátny fond rozvoja bývania. B. Predmet podpory: Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

sa započítava cena za projektové práce, inžiniersku činnosť, spracovanie tepelno-technického posudku, spracovanie návrhu na podanie žiadosti o o energetickej hospodárnosti. poskytnutie podpory a spracovanie a vydanie certifikátu

bodu D vrátane dane z pridanej hodnoty. Do ceny za zhotovenie stavby

Oprávneným nákladom pre projekty je cena za zhotovenie stavby podľa

Predmetom podpory sú budovy na bývanie b) bytové domy. a) rodinné domy,

1. Úver na oprávnený projekt možno poskytnúť, ak

G. Podmienky poskytnutia podpory

Žiadateľom -príjemcom podpory je

C. Žiadateľ/Príjemca podpory

systému, d) na

tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca inšpekčným orgánom, na zateplenie, stavbu

b) sa stavba zatepľuje tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu

a) žiadateľ preukáže schopnosť splácania úveru a jeho zabezpečenia,

b) právnická osoba, so sídlom na území Slovenskej republiky. Oprávnenými projektmi sú projekty pre stavby, ktoré zabezpečujú D. Oprávnené projekty

dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný príjem,

a) fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,

c) stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na systém potvrdenie vydané nebola poskytnutá iná forma štátnej podpory

e) vlastník nehnuteľnosti, ktorý nie je žiadateľom o úver súhlasí s realizáciou prác a formou zabezpečenia poskytnutého úveru. 2. Podmienku podľa bodu 1 písm. a) žiadateľ, ktorým je kalendárny štvrťrok, resp. za predchádzajúci kalendárny rok, preukázať splnenie podmienky rozpočtom obce. a) fyzická osoba preukáže príjmom domácnosti za predchádzajúci b) právnická osoba preukáže výškou a tvorbou fondu prevádzky, údržby a opráv zatepľovaného bytového domu, v prípade obce je možné 3. Úver nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý: a) nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, predpisom,
1)

minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie osobitným predpisom,

a) preukazujú dosiahnutie zníženia potreby tepla na vykurovanie

zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy na bývanie a

za podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní hygienické

kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium určené konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných b) spĺňajú kritériá minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných

stavebnými konštrukciami sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové a nevykurovaným priestorom a vydané pred rokom 1989. 1 Podpora pre

konštrukcií nižšej, ako je požiadavka osobitného predpisu, pričom

b) je v likvidácii, alebo má zavedený ozdravný režim, alebo u ktorého bolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy v súlade s osobitným

konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným c) právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu na bývanie bolo E. Forma a výška podpory projektov sa

d) neoprávnene používa a zadržiava prostriedky ŠFRB, f) nespĺňa podmienky tohto programu.

konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,

vyrovnávacom

c) má na majetok vyhlásený konkurz, alebo je v konkurznom konaní, konaní, reštrukturalizačnom konaní, alebo
2)

bolo

e) nemá splnené povinnosti upravené osobitnými predpismi, realizuje formou

zvýhodnených úverov s lehotou splatnosti 15 rokov a nulovou úrokovou sadzbou. najviac však

uskutočnenie

4. Na poskytnutie úveru podľa tohto programu nie je právny nárok. 1 Úver na projekty v zmysle tohto programu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je prílohou tohto programu. 2 Formuláre žiadostí o úver sú zverejnené na internetovej stránke ministerstva www.build.gov.sk, Štátneho fondu rozvoja bývania www.sfrb.sk okresu upravených v osobitnom predpise (ďalej len „úrad“).
3)

2 Úver je možné poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov stavby, a) 50 eur/m zateplenej plochy pri rodinnom dome,
2 2

H. Postup pri podaní a riešení žiadosti

b) 80 eur/m zateplenej plochy pri bytovom dome.

3. Zateplená plocha je plocha stavebných konštrukcií, ktorými sú

a sú k dispozícii na mestských úradoch, resp. miestnych úradoch v sídle

13

vladny_program_zateplenia_radca:Sestava 1

27.8.2009

9:58

Stránka 2

3 Žiadateľ je povinný vyplniť žiadosť o úver vo všetkých bodoch presne programu a súčasne potvrdzuje správnosť a úplnosť údajov.

a úplne. Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky tohto 4 Žiadosti sa predkladajú Štátnemu fondu rozvoja bývania priebežne predloženia žiadosti overí náležitosti žiadosti podľa tohto programu. do 5 pracovných dní odo dňa posúdenia vráti žiadateľovi. Vyhovujúce žiadosti v lehote podľa prvej vety zašle poštovou zásielkou

prostredníctvom úradu, ktorý v lehote do 10 pracovných dní odo dňa Štátnemu fondu rozvoja bývania. Nevyhovujúce žiadosti v lehote programu a do 60 dní odo dňa doručenia rozhodne o poskytnutí úveru
4)

5 Štátny fond rozvoja bývania posúdi splnenie podmienok podľa tohto

legislatíva

podpory sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. sumy vyčlenenej na realizáciu programu. ktorá obsahuje najmä:

podľa poradia doručených žiadostí. Na rozhodnutia o poskytnutí

Profilový systém TROCAL Trocal 88+ Trocal InnoNova 70.A5

ANEKO SK Plastové okná a dvere Adresa: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce www.aneko.sk aneko@aneko.sk

6 Štátny fond rozvoja bývania rozhodne o poskytnutí úveru podľa poradia doručených žiadostí podľa tohto programu až do vyčerpania

7 Úver sa žiadateľovi poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí úveru,

a) identifikačné údaje vykonávateľa programu, b) identifikačné údaje prijímateľa, c) výšku poskytnutého úveru, d) účel, na ktorý sa úver poskytuje,

e) podmienky poskytnutia úveru, g) lehoty realizácie stavby,

f) spôsob poskytnutia a čerpania úveru,

h) povinnosti prijímateľa úveru súvisiace s výkonom kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov, j) ďalšie skutočnosti dohodnuté medzi vykonávateľom a prijímateľom. 1 Vláda SR, ako vyhlasovateľ programu, zabezpečí jeho finančné Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. samostatnom účte v Štátnej pokladnici. 2 Na realizáciu predmetného programu budú posilnené zdroje kapitoly krytie zo zdrojov štátneho rozpočtu. I. Finančné zabezpečenie programu i) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,

-

garancia slovenského výrobku 15 ročná existencia firmy rokmi overená kvalita bezpečnostné prvky atraktívny dizajn skvelé tepelnoizolačné vlastnosti znamenitá ochrana proti hluku vždy niečo naviac

3 Štátny fond rozvoja bývania, ako vykonávateľ programu je povinný viesť prostriedky poskytnuté ministerstvom na realizáciu programu na J. Záverečné a prechodné ustanovenia

- možnosť vyhotovenia atypických tvarov - technická prepracovanosť systému - certifikácia manažérstva kvality (ISO 9001:2001) a ochrany životného prostredia (greenline). protokoly o vyhlásení zhody: - možnosť zabudovania okien až do výšky 100m - vodotesnosť, prievzdušnosť - optimálna zvuková nepriezvučnosť - súčiniteľ prechodu tepla až do 1,0 W/m2.K

vládnych podporných programoch.

1 Účasť príjemcu podpory v tomto programe nevylučuje účasť v iných

2 Program nadobúda účinnosť dňom schválenia vládou SR. Vyhlásenie programu je vo forme uznesenia vlády SR a uverejnením na K. Spôsob vyhlásenia

internetovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

1

2

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

) Napríklad § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene poistení v znení neskorších predpisov. doplnení niektorých zákonov, zákon č. 461/2003 Z .z. o sociálnom ) Príloha č. 2 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja ) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a

3

4

bývania v znení neskorších predpisov. predpisov.

Doprajte si kvalitu

14

015_016_SFRB_zateplenie_radca:Sestava 1

27.8.2009

10:05

Stránka 1

Štátny fond rozvoja bývania
legislatíva
1. obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčom dome (polyfunkčným domom Podporu možno poskytnúť na tieto účely: plochy pre garáž a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie. Žiadateľom o podporu (ďalej len “žiadateľ“) môže byť: • fyzická osoba, ktorá je občanom SR a má na jej území trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem z podnikania alebo zo závislej činnosti alebo podľa osobitného predpisu, alebo • právnická osoba so sídlom na území SR. Druhy podpory, ktoré poskytuje ŠFRB sú: • úver, • nenávratný príspevok. Výška podpory Výšku podpory môže tvoriť: • úver najdlhšie na 30 rokov pri ročnej úrokovej sadzbe do 6 % v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 160 m2 bez

je budova, v ktorej najmenej jedna tretina podlahovej plochy je určená na bývanie a pozostáva najmenej zo štyroch bytov), 2. výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne, alebo prestavba nebytového priestoru 3. kúpa bytu, 4. obnova bytovej budovy, 5. výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru, na zariadenie sociálnych služieb,

6. obnova zariadenia sociálnych služieb, 7. zatepľovanie bytovej budovy.

• odstránenie statických nedostatkov bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou osobou.

• tepelná ochrana bytového domu alebo rodinného domu pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov a technických špecifikácií alebo • obnova alebo modernizácia spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, alebo

Praktická rada: Obnovou bytovej budovy sa rozumie

1. na účel (pozri hore) podľa 1., 3. a 5. bodu v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny najviac 60 000 € na byt, 2. na účel (pozri hore) podľa 2. bodu v rozsahu do 80% obstarávacej ceny najviac 700 € na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb, 3. na účel (pozri hore) podľa 4. bodu v rozsahu do 80% obstarávacej ceny, najmenej 30 € a najviac 500 € na 1 m2 podlahovej plochy bytu, 4. na účel (pozri hore) podľa 6. bodu najmenej 30 € a najviac 500 €

Praktická rada: Zatepľovaním bytovej budovy sa rozumie zlepšenie

tepelno-technických vlastností budovy na bývanie, ktoré sa preukazuje: • dosiahnutím zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie za podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium určené osobitným predpisom, • splnením kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných

Podporu možno poskytnúť aj na: • byt stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím (zdravotné postihnutia sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o štátnom fonde rozdvoja bývania), • byt trvale určený na bývanie pestúnov a detí zverených do pestúnskej starostlivosti, • byt určený výlučne na výkon opatrovateľskej služby, • byt určený pre fyzickú osobu, ktorej sa skončila ústavná starostlivosť v detskom domove alebo v domove sociálnych služieb pre deti alebo ktorej sa skončila pestúnska starostlivosť (ďalej len „odchovanec“). Je potrebné zdôrazniť, že kúpou bytu sa rozumie len kúpa bytu od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, ak od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia neuplynuli viac ako dva roky. To však neplatí, ak ide o kúpu bytu žiadateľom, ktorým je odchovanec, ktorý rieši svoje prvé bývanie. Podporu na obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčom dome, na kúpu bytu a na výstavbu nájomného bytu, možno poskytnúť len vtedy, ak: • podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome neprevyšuje 80 m2, • podlahová plocha bytových priestorov a nebytových priestorov

konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií nižšej, ako je požiadavka osobitného predpisu, pričom stavebnými konštrukciami sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom.

na 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti. • úver na zatepľovanie bytovej budovy najdlhšie na 15 rokov pri nulovej úrokovej sadzbe v rozsahu do 100 % oprávnených nákladov najviac však 50 eur/m2 zatepľovanej plochy pri rodinnom dome a 80 eur/m2 zatepľovanej plochy pri bytovom dome.

• nenávratný príspevok na účel uvedený v 1., 3. a 5. bode (pozri hore) v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac 7 000 € na byt, ak žiadateľ obstaráva bývanie pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe tohto zákona, a toto bývanie spĺňa podmienky upravené vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z. z. Podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely Podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely stanovuje vláda Slovenskej republiky nariadením. Úver možno poskytnúť na: • obstaranie bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome fyzickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 38 350 € na byt, • obstaranie bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 38 350 € na byt, • obstaranie bytu v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome fyzickej osobe, ktorá v deň podania žiadosti neprevýšila 35 rokov veku; ak ide o manželov, postačuje, ak aspoň jeden z manželov v deň podania žiadosti neprevýšil 35 rokov veku, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 52 300 € na byt,
15

015_016_SFRB_zateplenie_radca:Sestava 1

27.8.2009

10:05

Stránka 2

• obstaranie bytu v rodinnom dome fyzickej osobe najdlhšie

na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 38 350 € na byt, • obstaranie bytu v rodinnom dome právnickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00 %, v rozsahu do

legislatíva

obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb, • kúpu bytu fyzickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 3,50 %, v rozsahu do 80% obstarávacej ceny, najviac 45 300 € na byt, • kúpu bytu fyzickej osobe, ktorá v deň podania žiadosti najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2,00 %, v rozsahu do 80% obstarávacej ceny, najviac 52 300 € na byt,

vyššiemu územnému celku najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00%, v rozsahu do 80% obstarávacej ceny, najviac 420 € na 1m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva

príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb, • prestavbu zariadenia sociálnych služieb zákona obci alebo

úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80% obstarávacej ceny, najviac 560 € na 1 m2 podlahovej plochy obytných miestností,

80 % obstarávacej ceny, najviac 38 350 € na byt, • výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb obci alebo vyššiemu územnému celku najdlhšie na 20 rokov s ročnou

Praktická rada: Ak je žiadateľom obec alebo nezisková organizácia a ide o výstavbu nájomných bytov (v prípade obce aj o kúpu bytov), preukázanie prvej podmienky sa po splnení predpísaných náležitostí nevyžaduje. To isté platí aj v prípade, ak žiadateľ žiada o podporu na zateplovanie. Ak je byt v rodinnom dome stavebne určený na trvalé bývanie občana s ťažkým zdravotným postihnutím, podlahová plocha bytových priestorov a nebytových priestorov prislúchajúca k jednému bytu nesmie prevýšiť 180 m2 bez plochy pre garáž. Praktická rada: Okrem uvedených podmienok je v závislosti od konkrétneho prípadu nutné splniť aj niektoré ďalšie podmienky a preto je vhodné venovať pozornosť aj príslušným informačným zdrojom Štátneho fondu rozvoja bývania. Postup pri poskytovaní podpory Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť fondu prostredníctvom obce,

neprevýšila 35 rokov veku; ak ide o manželov, postačuje, ak aspoň jeden z manželov v deň podania žiadosti neprevýšil 35 rokov veku, • kúpu bytu zákona obci, ak je byt určený na nájom najdlhšie

ktorá je sídlom okresu (v Bratislave a Košiciach mestskej časti - podľa prílohy zákona), a v okrese Košice-okolie v meste Moldava nad Bodvou (ďalej len “obec v sídle okresu“), príslušnej podľa miesta stavby. Obec v sídle okresu do 14 dní odo dňa jej podania overí úplnosť náležitostí žiadosti, ktorými sú najmä: • identifikačné údaje žiadateľa, • účel, druh a návrh výšky podpory, • údaje o stavbe, • preukázanie finančného krytia obstarávacej ceny, • preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru, • návrh na zabezpečenie záväzkov, • súhlas žiadateľa so spracovaním údajov uvedených v predchádzajúcich bodoch na účely poskytnutia podpory podľa tohto zákona. či je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo rodinného domu, alebo bytového domu na území Slovenskej republiky a poskytnúť aj ďalšie informácie, o ktoré je požiadaný na účely rozhodnutia o jeho žiadosti. Ak sa má podpora poskytnúť na byt v podielovom spoluvlastníctve,

na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 45 300 € na byt,

v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 420 € na 1 m2 podlahovej plochy bytu, • výstavbu nájomného bytu právnickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 45 300 € na byt, • obnovu zariadenia sociálnych služieb obci alebo vyššiemu územnému celku najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 420 € na 1m2 podlahovej plochy obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadení sociálnych služieb.

• obnovu bytovej budovy fyzickej osobe alebo právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %,

V žiadosti je žiadateľ – fyzická osoba povinný oznámiť obci v sídle okresu,

Osobitne sú stanovené podmienky pre fyzické osoby po skončení ústavnej alebo pestúnskej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti alebo uplynutím jedného roka po dosiahnutí plnoletosti (ak súd predĺžil ústavnú alebo pestúnsku starostlivosť). Úver im možno poskytnúť na: • obstaranie bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome fyzickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00%, v rozsahu do 100% obstarávacej ceny, najviac 52 300 € na byt, • kúpu bytu fyzickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00%, v rozsahu do 100% obstarávacej ceny, najviac 52 300 € na byt, Žiadateľovi možno poskytnúť nenávratný príspevok v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac: • 2 440 € na garsónku, • 2 960 € na jednoizbový byt, • 3 830 € na dvojizbový byt, • 4 880 € na trojizbový byt alebo viacizbový byt. Podmienky poskytnutia podpory Žiadateľ musí preukázať, že: • má zabezpečené vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného sporenia vo výške najmenej 20 % z obstarávacej ceny na účel, na ktorý požaduje poskytnutie podpory (toto neplatí, ak žiadateľom je odchovanec, ktorý žiada poskytnutie podpory na obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčom dome a na kúpu bytu), • je schopný platiť splátky a úroky z úveru v dohodnutej výške a v lehotách, ak je druhom podpory úver.
16

žiadosť môže predložiť jeden zo spoluvlastníkov alebo právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorú na to splnomocnil spoluvlastník. Žiadosť musí pritom obsahovať náležitosti za každého spoluvlastníka, ktorý žiada o poskytnutie podpory. Ak sa má podpora poskytnúť na byt v spoluvlastníctve manželov, žiadosť môže predložiť len jeden z manželov. Obec v sídle okresu vyznačí overenie úplnosti náležitostí žiadosti odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom zamestnanca obce v sídle okresu, ktorý overenie vykonal. Obec v sídle okresu môže na účely tohto zákona vyznačiť zhodu originálu dokladu s kópiou dokladu, ktorá je súčasťou žiadosti zasielanej fondu. Overenú žiadosť obec v sídle okresu v lehote určenej na overenie zašle fondu. Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu v poradí podľa dátumu ich doručenia fondu. Fond v lehote do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou v sídle okresu posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory. Fond rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia doručených žiadostí až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu

na príslušný účel a druh podpory, pričom o žiadosti rozhodne do 31. decembra daného kalendárneho roka.

do 30 dní. Ak sa podpora neposkytne, oznámi to fond písomne žiadateľovi do 30 dní odo dňa rozhodnutia o neposkytnutí podpory. Praktická rada: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom

Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok. Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy

podrobnosti o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora. Odporúčame preto hľadať ďalšie informácie najmä na stránkach Štátneho fondu rozvoja bývania.

017_postup_pri_poskytovani_radca:Sestava 1

27.8.2009

10:12

Stránka 1

Postup pri poskytovaní štátnej podpory
legislatíva
Žiadateľ o podporu predkladá písomnú žiadosť prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu príslušného podľa miesta stavby (pozri “Kontakty” - adresár mestských a krajských úradov). Obec žiadosti a po vyznačení overenia žiadosti odtlačkom úradnej do 14 dní odo dňa podania žiadosti overí úplnosť náležitosti pečiatky a podpisom zamestnanca obce, ktorý overenie vykonal, obsahu žiadosti, o technických podmienkach a dĺžke času uskutočnenia stavby. Náležitosti žiadosti: c. údaje o stavbe úveru zašle fondu. Obsah žiadosti upravuje vyhláška Ministerstva s predloženým návrhom zmluvy vo všetkých jej ustanoveniach, svojim zmluvy sú nevyhnutné aj ich overené podpisy. Dodatky, výhrady alebo zmeny zo strany žiadateľa k návrhu zmluvy sa považujú za nový návrh Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí podpory fond zmluvu predloží žiadateľovi do 30 dní od tohto rozhodnutia. zmluvy, ku ktorému sa musí vyjadriť fond. v ktorom sú uvedené základné náležitosti. V prípade, že žiadateľ súhlasí

túto skutočnosť potvrdí. Pri zabezpečení záväzku ručiteľmi k platnosti

overeným podpisom, príp. aj podpisom spoludlžníka /manžel, manželka/

výstavby a verejných prác SR č. 161/2004 Z.z. o podrobnostiach

do príslušnej banky, ktorá otvorí žiadateľovi účet a realizuje úhrady faktúr. Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok. Sumy životného minima podľa zákona NR SR č. 601/2003 Z.z. /platné od 1.7.2008/ sú nasledovné: • plnoletá fyzická osoba: 5 390 Sk/ 178,92 € o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov • ďalšia plnoletá fyzická osoba: 3 760Sk/ 124,81 € • nezaopatrené dieťa: 2 460 Sk/ 81,66 € • zaopatrené neplnoleté dieťa: 2 460 Sk/ 81,66 €

Po rozhodnutí o neposkytnutí podpory fond uvedenú skutočnosť oznámi

a. identifikačné údaje žiadateľa

b. účel, druh a návrh výšky podpory d. preukázanie finančného krytia obstarávacích nákladov stavby

e. preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného f. návrh na zabezpečenie záväzkov (pozri “Tlačivá a prílohy”) g. súhlas žiadateľa so spracovaním údajov uvedených v písmenách a)

až f) na účely poskytnutia podpory podľa zákona NR SR č. 607/2003 Z.z.

Fond vedie evidenciu žiadostí v poradí podľa dátumu ich doručenia a podľa dní odo dňa doručenia žiadosti obcou.

Za zaopatrené neplnoleté dieťa sa považuje fyzická osoba pred dovŕšením nezamestnaných a poberá podporu alebo inú sociálnu dávku. je zamestnaná a má vlastný príjem alebo je zaevidovaná v evidencii

jednotlivých účelov. O poskytnutí podpory má fond rozhodnúť do 90-tich doručených žiadostí a priorít určených vládou Slovenskej republiky až do podpory. Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy, Pri rozhodovaní o poskytnutí podpory postupuje fond podľa poradia

18 roku, ktorá sa nepripravuje sústavne na budúce povolanie, Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej

vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu na príslušný účel a druh

dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov, ak sa sústavne chorobu alebo úraz.

pripravuje na budúce povolanie štúdiom, alebo sa nemôže sústavne

pripravovať na budúce povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre

HODNOTY ŽIVOTNÉHO MINIMA VYPOČÍTANÉ Z ČISTÉHO PRÍJMU PLATNÉ OD 1.7.2008 Určenie minimálnej a maximálnej výšky príjmu domácnosti na účely poskytovania podpory zo ŠFRB
Životné minimum d omácnosti v Sk/€ 5 390/ 178,92 7 850/ 260,58 10 310/ 342,24 11 610/ 385,39 11 610/ 385,39 12 770/ 423,90 14 070/ 467,05 14 070/ 467,05 16 530/ 548,71 16 530/ 548,71 16 530/ 548,71 16 530/ 548,71 9 150/ 303,73 1,3-násobok životného minima domácnosti v Sk/€ 10 205/ 338,75 11 895/ 394,85 13 403/ 444,91 15 093/ 501,01 15 093/ 501,01 16 601/ 551,07 18 291/ 607,17 18 291/ 607,17 21 489/ 713,32 21 489/ 713,32 21 489/ 713,32 21 489/ 713,32 7 007/ 232,60

Domácnosť Jednočlenná (plnoletá FO) Dvojčlenná (plnoletá FO + nezaopatrené dieťa) Dvojčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO) Trojčlenná (plnoletá FO + 2 nezaopatrené deti)

3,5-násobok životného minima domácnosti v Sk/€ 18 865/ 626,22 27 475/ 912,03

32 025/ 1063, 06 40 635/ 1348,87 40 635/ 1348,87 44 695/ 1483,65 49 245/ 1634,68 49 245/ 1634,68 57 855/ 1920,49 57 855/ 1920,49 57 855/ 1920,49 57 855/ 1920,49 36 085/1197,84

Trojčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 nezaopatrené dieťa) Štvorčlenná (plnoletá fyzická osoba + 3 nezaopatrené deti)

Trojčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 zaopatrené neplnoleté dieťa) Štvorčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 nezaopatrené deti) Päťčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 nezaopatrené deti) Päťčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 zaopatrené neplnoleté dieťa + 2 nezaopatrené deti) Päťčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 zaopatrené neplnoleté deti) Päťčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 zaopatrené neplnoleté deti + 1 nezaopatrené dieťa)

Štvorčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 zaopatrené neplnoleté dieťa + 1 nezaopatrené dieťa)

17

018_019_usmernenie_radca:Sestava 1

27.8.2009

10:15

Stránka 1

legislatíva

k preukázaniu splnenia podmienok zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania na účel „zatepľovanie bytovej stavby“ a Vládneho programu zatepľovania
A. Maximálna výška úveru je limitovaná k zatepľovanej ploche, vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným ktorými sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a nevykurovaným priestorom, ktoré sú predmetom realizácie procesu zatepľovania. Pre jednotný postup pri výpočte zatepľovanej plochy bola spracovaná zateplenej plochy. usmernenia. Ak niektoré jednotlivých rozmerov rozhodujúcich pre dosiahnutie výslednej hodnoty pomôcka, ktorá vymedzuje základné pojmy, rozsah a spôsob pri určovaní a pričom zatepľovaná plocha je plocha stavebných konštrukcií, C. Vzhľadom na rôzne legislatívne prostredie v období pred zákona a bodu D písm. c) vládneho programu zatepľovania je 1. pri kolaudačné rozhodnutie stavbách dokončených po 1. 10. 1976 je rokom 1989 dokladom o splnení podmienky podľa § 10 ods. 14 právoplatné

Usmernenie č. 1/2009

splnenie predmetnej podmienky preukázať: a. rozhodnutím o pridelení súpisného čísla pred rokom 1989 1989

V prípade, že žiadateľ nedisponuje predmetným dokladom je možné

Tabuľka pre výpočet zatepľovanej plochy je samostatnou prílohou tohto tepelnoizolačných vlastností (podľa posúdenia odborne spôsobilej osoby), nie je ich potrebné znovu zatepľovať, resp. vymieňať. stavebné konštrukcie spĺňajú kritériá minimálnych

b. listom vlastníctva, z ktorého vyplýva, že vklad predmetnej stavby bol c. zmluvou o nadobudnutí stavby, ktorej vklad bol povolený pred rokom stavba a uvedené, kedy bola podľa dostupných pokladov obce stavba daná do užívania, pričom obec uvedie z akých listín vychádzala. Žiadateľ spolu s vyjadrením obce doloží čestné že nedisponuje verejnou listinou, ktorá preukazuje dátum kolaudovania stavby a ani inú verejnú listinu preukazujúcu túto skutočnosť a je si vedomý, že v prípade preukázania, že ide o stavbu skolaudovanú po

d. - vyjadrením obce o veku domu, v ktorom bude jednoznačne označená vyhlásenie,

konštrukcií (okien) v bytoch (nespĺňajúcich kritériá minimálnych tepelnoizolačných vlastností), ktoré nebudú zatepľované. zatepľovanej plochy. Plochy, ktoré nebudú zatepľované nie je možné započítať do celkovej

Pri bytových domov je možné tolerovať maximálne 15 % plôch otvorových

B. Oprávneným nákladom pre projekty je cena za zhotovenie stavby vrátane dane z pridanej hodnoty. Do ceny za zhotovenie stavby sa započítava cena za projektové práce, inžiniersku a vydanie certifikátu o energetickej hospodárnosti činnosť, spracovanie tepelno-technického posudku, spracovanie návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie podpory a spracovanie

predmetná stavba daná do užívania, napr. odovzdanie stavby mestom do správy bytovému podniku. do trvalej prevádzky/užívania 2. pri stavbách dokončených pred 1. 10. 1976 je doklad o povolení stavby

e. iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva dátum, kedy bola

1.1.1989 bude jeho vyhlásenie považované, ako snaha o úverový podvod.

Vymedzený rozsah definuje, čo je možné započítať do oprávnených pre realizáciu zatepľovania v žiadosti uplatní. Znamená to, že predmetom a ostatné náklady si bude hradiť žiadateľ z vlastných prostriedkov. hospodárnosti nemusí byť žiadateľom zmluvne podložená. nákladov. Je samozrejme na žiadateľovi, ktoré z uvedených položiek si žiadostí môžu byť napr. len náklady na samotné zatepľovanie stavby V čase podania žiadosti o poskytnutie úveru však z uvedených oprávnených nákladov cena za vydanie certifikátu o energetickej Na základe uvedeného je pre túto časť oprávnených nákladov uvažovať

splnenie predmetnej podmienky preukázať: a. rozhodnutím o pridelení súpisného čísla pred rokom 1989

V prípade, že žiadateľ nedisponuje predmetným dokladom je možné

b. listom vlastníctva, z ktorého vyplýva, že vklad predmetnej stavby bol 1989 c. zmluvou o nadobudnutí stavby, ktorej vklad bol povolený pred rokom stavba a uvedené, kedy bola podľa dostupných pokladov obce stavba daná do užívania, pričom obec uvedie z akých listín vychádzala. Žiadateľ spolu s vyjadrením obce doloží čestné že nedisponuje verejnou listinou, ktorá preukazuje dátum kolaudovania stavby a ani inú verejnú listinu preukazujúcu túto skutočnosť a je si vedomý, že v prípade preukázania, že ide o stavbu skolaudovanú po

d. - vyjadrením obce o veku domu, v ktorom bude jednoznačne označená vyhlásenie,

Z uvedenej ceny sa vychádza pri stanovovaní maximálnej výšky úveru na zatepľovanie bytovej budovy. Skutočná cena za vydanie certifikátu o energetickej hospodárnosti bude dokladov. Táto skutočnosť bude premietnutá do zmluvy so žiadateľom. Štátnemu fondu rozvoja bývania. uhradená na základe uzatvorenej zmluvy s oprávnenou osobou,

b) 2 000 eur pre bytový dom.

a) 600 eur pre rodinný dom a

s cenou maximálne

predloženého certifikátu o energetickej hospodárnosti a účtovných vyhotoviť fotokópiu a predložiť ich v termíne do 30 pracovných dní posudku, za inžiniersku činnosť, spracovanie návrhu na podanie žiadosti resp. iným účtovným dokladom. Zamestnanec mestského úradu je povinný z predmetných dokladov Cena za vyhotovenie projektovej dokumentácie, tepelno-technického

predmetná stavba daná do užívania, napr. odovzdanie stavby mestom do správy bytovému podniku. D. Dokladovanie splnenia podmienok

e. iný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva dátum, kedy bola

1.1.1989 bude jeho vyhlásenie považované, ako snaha o úverový podvod.

o poskytnutie podpory na obnovu bytovej budovy. Z dôvodu nedostatku bývania časť žiadostí musí vrátiť žiadateľom, ktorí však môžu spĺňať v znení neskorších predpisov účinnom od 1. júla 2009. finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2009 Štátny fond rozvoja podmienky pre poskytnutie podpory podľa zákona, ktorým sa mení

bývania v znení neskorších predpisov bolo možné predkladať žiadosti

Podľa ustanovení zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja

sa dokladuje napr. zmluvou o dielo, objednávkou prác vrátane faktúry,

a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

18

018_019_usmernenie_radca:Sestava 1

27.8.2009

10:15

Stránka 2

doklad starší ako 3 mesiace, ak tento bol vydaný v roku 2009, resp. bol a ide o:

pri predkladaní žiadostí na účel „zatepľovanie bytovej budovy“ akceptovať platný v čase podania žiadosti, ktorú Štátny fond rozvoja bývania v roku

predkladajú žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania v roku 2009 je možné

Pre zamedzenie negatívneho dopadu na žiadateľov, ktorí opakovane

Fyzické osoby

1. 2.

2009 vrátil z dôvodu nedostatku disponibilných zdrojov na jej pokrytie

Fotokópie občianskych preukazov a rodných listov. a) Právoplatné stavebné povolenie alebo b) Písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavebných prác nemá námietok (s povinnosťou protokolárneho odovzdania stavby). Doklad o oprávnených nákladoch stavby v EUR (zmluva + rozpočet) Výpis z listu vlastníctva rodinného domu .

Názov pôvodného dokladu, ktorý je možné uznať pri opakovanej žiadostí

Doplnenia platných dokladov, resp. nový doklad

Zmena - ak dochádza k zmene rozsahu prác.

Právnické osoby:

1.

Výpis z obchodného registra alebo inej obdobnej evidencie.

Názov pôvodného dokladu, ktorý je možné uznať pri opakovanej žiadostí

Doplnenia platných dokladov, resp. nový doklad

3. 4.

2.

Doklad o pridelení IČO

Predkladá iba žiadateľ, ktorý nemá vo výpise z evidencie o jeho zriadení uvedené IČO Ak žiadateľ predkladá napr. výpis z OR, nie je k tomu potrebné predloženie potvrdenia štatistického úradu o pridelení IČO. Dodatok - ak dochádza k zmene niektorej časti pôvodne odsúhlaseného rozsahu prác a spôsobu financovania, príp. ručenia úveru, ktorý musí byť podpísaný 2/3 vlastníkov

• technická správa s uvedením zatepľovacieho systému/systémov, ktorý zodpovedá navrhnutému riešeniu • výkresová dokumentácia 5.

Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní

Tabuľka výpočtu zatepľovaných plôch. (podľa zaslaného vzoru).

Dodatok - ak došlo k zmene rozsahu prác

legislatíva

• tepelno-technický posudok, ktorý obsahuje najmä • výpočet potreby tepla na vykurovanie pred a po zateplení s preukázateľnou úsporou min. 20%

3. 4.

Zápisnica zo schôdze vlastníkov, ak odsúhlasenie predmetu podpory vlastníkmi sa zhoduje s novou požadovanou podporou. Zmluva o výkone správy bytového domu. a) Právoplatné stavebné povolenie alebo

Zmena - ak dochádza k zmene rozsahu prác.

• výpočet súčiniteľa prechodu tepla stav. konštrukcií, ktorý musí byť nižší ako je požiadavka osobitného predpisu (STN 73 05 402:2002) 6.

5.

b) Písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavebných prác nemá námietok (s povinnosťou protokolárneho odovzdania stavby) Výpis z listu vlastníctva bytového domu . Doklad o oprávnených nákladoch stavby v EUR (zmluva + rozpočet) Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní • technická správa s uvedením zatepľovacieho systému/systémov, ktorý zodpovedá navrhnutému riešeniu • výkresová dokumentácia • tepelno-technický posudok, ktorý obsahuje najmä • výpočet potreby tepla na vykurovanie pred a po zateplení s preukázateľnou úsporou min. 20% • výpočet súčiniteľa prechodu tepla stav. konštrukcií, ktorý musí byť nižší ako je požiadavka osobitného predpisu (STN 73 05 40-2:2002) Dodatok - ak došlo k zmene rozsahu prác

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok a výpis z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. (živnostníci – podnikatelia)

6. 7.

7. 8. 9. Znalecký posudok na ručenie nehnuteľnosťou

Potvrdenie zamestnávateľa o priemernom mesačnom zárobku za kalendárny štvrťrok predchádzajúci dátumu podania žiadosti a potvrdenie o trvaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu

10. Potvrdenia o splnení odvodových povinností 11. Vyjadrenia súdu a správcu dane. 12. Tabuľka výpočtu zatepľovaných plôch. (podľa zaslaného vzoru). Licencia, ak je v čase podania žiadosti platná.

Čestné vyhlásenia spracované pre účely Štátneho fondu rozvoja bývania.

8.

Zhodu kópie dokladu s originálom môže overiť zamestnanec mestského (miestneho) úradu, notár alebo matrika. Čestné vyhlásenia musia byť overené matrikou alebo notárom. E. Zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania a) označením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva (PO, FO) Realizuje sa rovnako ako pri ostatných účeloch Štátneho fondu rozvoja bývania. Hodnota nehnuteľnosti musí byť minimálne vo výške 1,3 násobku požadovaného úveru. Predmetom záložného práva nemusí byť výhradne zatepľovaná nehnuteľnosť. b) určením záložného práva na pohľadávku (PO) Pri podaní žiadosti o poskytnutie úveru je prílohou žiadosti zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom má žiadateľ vedený fond údržby a opráv a výpis z Centrálneho notárskeho registra o tom, že na tomto účte nie je zriadené záložné právo, resp. iba v takej výške, že to bude postačujúce aj pre zabezpečenie úveru požadovaného zo ŠFRB. Po posúdení žiadosti (v prípade, že sú splnené všetky stanovené podmienky) zašle ŠFRB na podpis spolu so zmluvou o poskytnutí úveru žiadateľovi zmluvu o zriadení záložného práva. Túto zmluvu o zriadení záložného práva musí dať žiadateľ zaregistrovať v Centrálnom notárskom registri. Žiadosť o registráciu záložného práva potvrdenú notárskym úradom zašle žiadateľ spolu so zmluva fondu. Zároveň je nevyhnutné klienta upozorniť na skutočnosť, že počas lehoty splatnosti úveru je potrebné, aby minimálny zostatok na účte, ktorý je predmetom záložného práva bol vo výške súčtu troch mesačných splátok úveru poskytnutého ŠFRB. c) označením bankovej záruky (PO) Realizuje sa rovnako ako pri ostatných účeloch Štátneho fondu rozvoja bývania. Dokladuje sa záväzným prísľubom banky o poskytnutí bankovej záruky, resp. návrhom zmluvy o poskytnutí bankovej záruky (návrhom mandátnej zmluvy). Nie je prípustný indikatívny prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky.

9.

Doklad o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome za predchádzajúci kalendárny rok k 31.12.

10. Rozpočet obce, ak je žiadateľom obec. 11. Doklad o výške mesačnej tvorby fondu údržby a opráv ku dňu podania žiadosti. Dodatok – ak dochádza k zmene výšky splátok úveru (+Informatívny výpočet pre preukázanie schopnosti splácania úveru)

12. Znalecký posudok na ručenie nehnuteľnosťou 13. Záväzný prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky, ak nedošlo k zmene podmienok 1. Zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom je vedený fond údržby a opráv pri realizácii záložného práva na pohľadávku. 2. Súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie z Centrálneho notárskeho registra, že na účte, na ktorom je vedený fond údržby a opráv nie je záložné právo. Čestné vyhlásenia spracované pre účely Štátneho fondu rozvoja bývania.

14.

15.

16. Potvrdenia o splnení odvodových povinností 17. Vyjadrenia súdu a správcu dane.

18. Licencia, ak je v čase podania žiadosti platná.

19

020_021_022_otazky_zateplenie_radca:Sestava 1

27.8.2009

10:29

Stránka 1

legislatíva

Najčastejšie otázky k Vládnemu programu zatepľovania
Je oprávneným nákladom aj sprostredkovanie vybavenia úveru na zatepľovanie bytovej budovy? Sprostredkovanie vybavenia úveru na zatepľovanie bytovej budovy financovaného z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania nie je oprávneným nákladom a nie je možné ho hradiť z prostriedkov získaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania. K otázke sprostredkovania tohto minimálnych tepelnoizolačných vlastností, je potrebné vymeniť všetky. Pri Okná v spoločných častiach BD, v prípade, že nespĺňajú kritériá na bytovom dome? Je potrebné v rámci zatepľovania vymeniť všetky okná v bytoch

úveru treba dodať, že úver na zatepľovanie bytovej budovy sa poskytuje dátumu doručenia zaradí do poradia doručených žiadostí. Proces po jej overení zašle poštou na Štátny fond rozvoja bývania, kde sa podľa na základe žiadosti podanej na mestský úrad v sídle okresu, ktorý ju

nebudú okná (ak nespĺňajú kritériá minimálnych tepelnoizolačných vlastností) vymenené.

bytoch vo vlastníctve fyzických osôb sa toleruje max. 15 % bytov, kde

Ak si niektorí vlastníci už vymenili okná v byte na vlastné náklady, akým spôsobom sa to zohľadní? otvorových konštrukcií v rámci zatepľovania. Mesačné príspevky do fondu Plocha už vymenených okien sa odpočíta od plochy vymieňaných

dohľadom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Akékoľvek „sprostredkovanie“ úveru je preto vylúčené!

poskytovania úverov je upravený zákonom a jeho dodržiavanie je aj pod

Je však možné sprostredkovať spracovateľa projektu a firmu oprávnenú realizovať zatepľovanie. Oprávneným nákladom potom je, ak niekto na žiadosti o poskytnutie úveru vrátane zabezpečenia spracovania základe zmluvy, alebo objednávky pre žiadateľa zabezpečuje spracovanie

zatepľovania, primeranie zvýšia.

opráv sa u tých vlastníkov bytov, ktorým sa okná vymenia v rámci Kto má urobiť výpočet zatepľovanej plochy?

projektovej dokumentácie a zabezpečenie ponúk zhotoviteľov s licenciou.

Odmena za takúto komplexnú činnosť sa podľa cenníkov platných V tejto cene nie je samozrejme zahrnutá cena za spracovanie projektovej

vypracovaný projekt a z objektívnych dôvodov mu pôvodný projektant realizovať), ktorá ho tiež potvrdí svojím podpisom

Výpočet zatepľovanej plochy urobí a potvrdí projektant. Ak mal už žiadateľ

v súčasnosti pohybuje od 1 do 2 % z obstarávacích nákladov stavby. dokumentácie. Projektovú dokumentáciu potrebnú na poskytnutie úveru stavby, resp. projektovanie pozemných stavieb a skúšobného ústavu stavebného, n.o. stránke - Slovenská komora stavebných inžinierov; kategória pozemné Zoznam zhotoviteľov s licenciou, je dostupný na stránke Technického http://www.tsus.sk/stav_prace/data_zateplic.php aby žiadateľ niektoré doklady dodatočne doplnil? Ak sa umožní dopĺňanie žiadostí, v akom rozsahu a akým spôsobom sa to bude úrady, alebo priamo so žiadateľom? Ktoré doklady môžu byť žiadosti?). akceptovať? (Musí ŠFRB písomne komunikovať cez mestské doplnené a ktoré sú bezpodmienečne nutné pri predložení Žiadosť podávaná na ŠFRB prostredníctvom mestského, resp. miestneho zmluva so zhotoviteľom a licencia Musia byť predložené žiadosti kompletné, alebo je možné, môže spracovať iba oprávnená osoba. Ich zoznam je možné získať na

osoba (napr. iný projektant, zhotoviteľ, ktorý bude zatepľovanie Dá sa v prípade zatepľovania rodinného domu ručiť aj inou doby splácania úveru)?

nemôže tento výpočet spracovať, výpočet urobí iná odborne spôsobilá

nehnuteľnosťou ako zatepľovaným rodinným domom (počas celej Áno. Táto nehnuteľnosť môže byť vo vlastníctve žiadateľa, alebo inej fyzickej osoby. Ak bude ručené nehnuteľnosťou vo vlastníctve inej fyzickej osoby, k žiadosti musí byť doložený jej notárom overený súhlas.

http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1189

hypotékou? Dá sa takýmto domom/nehnuteľnosťou ručiť za úver? hypotéka (min. o 1,3 násobok výšky požadovaného úveru) a žiadateľ preukáže schopnosť splácania obidvoch záväzkov, je možné požiadať s tým, že ŠFRB bude uvedený na 1. mieste. povinný doložiť súhlas banky s pristúpením ďalšieho záložného veriteľa Ak znalecký posudok preukáže, že cena nehnuteľnosti je vyššia ako

Je možné dostať úver na zatepľovanie RD, ktorý je zaťažený

o úver na zatepľovanie. Pri ručení úveru touto nehnuteľnosťou je žiadateľ

zhotoviteľa na realizáciu tepelnoizolačných systémov. Žiadateľ predloží čerpaní úveru.

potrebné prílohy okrem dvoch

úradu v sídle okresu musí byť kompletná a musí obsahovať všetky tieto doklady ŠFRB po oznámení o tom, že jeho žiadosť vyhovuje

Dá sa zobrať úver na zatepľovanie rodinného domu v podielovom úver zo ŠFRB na kúpu, resp. výstavbu bytu? rodinného domu s realizáciou zatepľovania. vlastníctve, ak žiadateľ/ka alebo manžel/ka v minulosti už čerpal Áno, k žiadosti je potrebné doložiť súhlas ostatných spoluvlastníkov

poskytnutiu podpory a mestskému, resp. miestnemu úradu pri prvom Je potrebné zvolať novú schôdzu vlastníkov bytov a nebytových prostriedkov? priestorov, ak bola žiadosť vrátená pre nedostatok finančných

na RD zrealizovaná nadstavba s novou bytovou jednotkou? je možné financovať na celom rodinnom dome. Môže byť priznaný úver na

spodná časť bola skolaudovaná pred rokom 1989, ale neskôr bola

Dá sa zobrať úver na zatepľovanie rodinného domu, ktorého

investičný zámer zatepľovania bytového domu, spôsob financovania náležitosti a nezvyšuje sa výška úveru, zápisnica zo schôdze bude

Ak bol v predchádzajúcom období na schôdzi vlastníkov odsúhlasený

Áno. Ak je celý dom využívaný na účely bývania, posudzuje sa prvé

kolaudačné rozhodnutie a zatepľovanie prostredníctvom úveru zo ŠFRB zatepľovanie, ak kolaudačné

prostredníctvom úveru zo ŠFRB, zabezpečenie úveru a ďalšie súvisiace akceptovaná aj pri podaní žiadosti v rámci programu zatepľovania. Pri zmene rozsahu prác a výšky úveru, resp. spôsobu ručenia úveru a pod. vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
20

rozhodnutie na pôvodnú budovu bolo vydané pred rokom 1989, skolaudované po roku 1989?

je potrebná nová zápisnica, resp. jej dodatok so súhlasom min. 2/3 hlasov

ale rekonštrukciou objektu sa získali nové bytové jednotky Áno. Ak je budova využívaná len na účely bývania, posudzuje sa prvé

020_021_022_otazky_zateplenie_radca:Sestava 1

27.8.2009

10:29

Stránka 2

je možné financovať na celom objekte. krytina, ak je poškodená?

kolaudačné rozhodnutie a zatepľovanie prostredníctvom úveru zo ŠFRB

bude potrebné predložiť zmluvy so zhotoviteľom a licencie zhotoviteľa v projektovom riešení.. uviesť, že systém musí byť zhodný so systémom navrhnutým

na tepelnoizolačný systém, ktorým sa práce budú realizovať. Je potrebné

Môže byť v rámci zatepľovania strechy vymenená aj strešná stavby. Výmena krytiny nie je oprávneným nákladom pre zatepľovanie bytovej

zábezpeky úveru fondom údržby a opráv?

Aký doklad je potrebné priložiť k žiadosti o úver v prípade K žiadosti je potrebné priložiť overenú kópiu zmluvy žiadateľa s bankou, bytový dom v banke. V súvislosti s týmto spôsobom ručenia je však potrebné uviesť, že na tomto účte nemôže byť zriadené záložné právo, resp. iba v takej výške, že to bude postačujúce aj pre zabezpečenie úveru požadovaného zo ŠFRB. Preto súčasťou žiadosti bude aj potvrdenie dom nie je zriadené záložné právo. Ak nebol súčasťou žiadosti ŠFRB si ho a nebytových priestorov podpísaná zmluva o zriadení záložného práva,

konštrukcie a zatepľovaním fasády už nebude preukázaná úspora úspora bola preukázaná. pôvodnému stavu.

bolo už zrealizované zatepľovanie strechy a vymenené otvorové

Môže byť priznaný úver na zatepľovanie fasády RD, na ktorom

tepla 20%? Oproti pôvodnému stavu pred výmenou okien by posudok nepreukáže úsporu tepla na vykurovanie min. 20% oproti Je možné v rámci úveru na zatepľovanie bytového domu uvažovať

resp. iný doklad, ktorý preukáže vedenie účtu Fondu údržby a opráv na

Nie je možné poskytnúť úver na zatepľovanie, ak tepelno-technický

legislatíva

z Centrálneho notárskeho registra, že na Fond údržby a opráv na bytový vyžiada, nakoľko nebol uvedený medzi prílohami k žiadosti. Pri podpise úverovej zmluvy so ŠFRB bude medzi ŠFRB a vlastníkmi bytov ktorej vzor aj s návrhom žiadosti o registráciu záložného práva bude

ak takéto opatrenie navrhne projektant.

spodnej balkónovej časti dosky pre zamedzenie vzniku tepelných mostov,

Na opravu balkónov nie. Úver je možné poskytnúť iba na zatepľovanie

aj s financovaním opravy balkónov?

Môže požiadať o úver na zatepľovanie RD aj dôchodca?

uverejnený na internetovej stránke ŠFRB.

v dôchodkovom veku môže požiadať o úver na zatepľovanie RD príbuzný vlastníka RD v priamom rade, pričom k žiadosti bude doložený príslušný na zatepľovanie RD.

Vek žiadateľa + lehota splatnosti môže byť max. 65 rokov. Za žiadateľa

Aká výška finančných zdrojov musí byť pri predložení žiadosti vo fonde údržby a opráv, aby bolo možné ním ručiť za úver? minimálne v takej výške, aby pokryl tri splátky poskytnutého úveru. Tento v čase podania žiadosti. minimálny zostatok na účte fondu údržby a opráv musí byť na účte už Objem finančných prostriedkov vo fonde údržby a opráv musí byť

notársky overený súhlas vlastníka RD s realizáciou zatepľovania a s tým,

že jeho RD bude predmetom záložného práva za úver poskytnutý Stačí v prípade manželov súhlas a podpis jedného z nich? z manželov.

Ak je byt v bytovom dome v bezpodielovom vlastníctve manželov, stačí

Môže spoločenstvo vlastníkov bytov, resp. správca požiadať už bola poskytnutá dotácia na systémové poruchy?

na vyjadrenie súhlasu a podpísanie prezenčnej listine iba podpis jedného Kto podpíše prezenčnú listinu, ak jeden byt vlastní viac

o úver na zatepľovanie bytového domu, ak na predmetný BD ak sa systémové poruchy odstraňovali iným spôsobom než zatepľovaním. tie časti zatepľovania, na ktoré nebola poskytnutá dotácia. Áno, na zatepľovanie celého bytového domu je možné poskytnúť úver, V prípade, že systémová porucha bola odstraňovaná zatepľovaním obvodového plášťa, alebo jeho časti, je možné poskytnúť úver, ale len na Ak žiadateľ dostane úver na zatepľovanie bytového domu v rámci požiadať aj o dotáciu na systémové poruchy?

vlastníkov?

viacerých osôb, prezenčnú listinu podpíše 1 poverený spoluvlastník s doložením splnomocnenia min. 2/3 spoluvlastníkov bytu. bytového domu? Ak áno, v akom rozsahu? Možno požiadať o úver aj na zatepľovanie polyfunkčného

Každý byt má jeden hlas, to znamená, že ak je byt v spoluvlastníctve

Vládneho programu zatepľovania, môže v nasledujúcom roku

Áno, možno poskytnúť úver na zatepľovanie bytovej časti polyfunkčného bytového domu, v ktorom najmenej jedna tretina podlahovej plochy je určená na bývanie a pozostáva najmenej zo štyroch bytov. tepelnoizolačného systému? Nie je, nakoľko zhotoviteľ Je potrebné k žiadosti predložiť doklad o vyhlásení zhody musí mať licenciu na zhotovovanie

realizáciou zatepľovania. Požadovanie dotácie v nasledujúcom roku môže predĺžiť termín realizácie a žiadateľ nemá zaručené, že na odstránenie systémovej poruchy mu bude poskytnutá dotácia.

Áno - systémové poruchy je však potrebné odstrániť pred samotnou

poruchy, ktorej odstránenie sa odstraňuje zatepľovaním a na úverom na zatepľovanie? nie je možné ktorú bola poskytnutá dotácia vo výške 50%, spolufinancovať

Je možné zvyšných 50% nákladov na odstránenie systémovej

Spolufinancovanie odstránenia systémovej poruchy týmto spôsobom

úveru.

v projektovej dokumentácii, ktorá bola súčasťou žiadosti o poskytnutie

licenciu

o duplicitu. Je však potrebné dodržať podmienku, že zhotoviteľ musí mať na zhotovovanie tepelnoizolačného systému,

tepelnoizolačného systému, ktorý má vyhlásenie zhody. Išlo by teda uvedeného

aj náklady na hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, pretože vyregulovanie musí byť zrealizované so zatepľovaním? Áno, hydraulické vyregulovanie môže byť súčasťou zatepľovania, k žiadosti nemusí byť doložený návrh vyregulovania vykurovacej sústavy. Môže byť lehota splácania úveru menej ako 15 rokov?

Môžu byť do oprávnených nákladov na zatepľovanie zahrnuté

Aká je lehota na realizáciu prác na zatepľovaní? úverového účtu.

Termín ukončenia stavby môže byť najviac 24 mesiacov od otvorenia

ktorá ma byť zatepľovaná?

Aké kritériá musí spĺňať nehnuteľnosť (v mojom prípade dom),

podmienka:

Áno, lehota splácania úveru môže byť najviac 15 rokov, pričom platí

poskytnutý iba v prípade, ak bol skolaudovaný najneskôr 31.12.1988. V súlade s podmienkami programu sa zatepľovaním okrem iného oproti uskutočnením zatepľovania, výpočtovo určenej potrebe tepla na musí dosiahnuť zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % vykurovanie musia byť splnené kritériá minimálnych tepelnoizolačných vlastností

Úver na zatepľovanie bytového alebo rodinného domu môže byť

vek žiadateľa + lehota splatnosti = max. 65 rokov.

pred

Musí byť súčasťou žiadosti aj zmluva s dodávateľom? Po oznámení ŠFRB, že žiadosť vyhovuje a môže byť poskytnutá podpora K žiadosti sa tento doklad nevyžaduje.

priestorom).

a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným

stavebných konštrukcií (obvodového plášťa, strešného plášťa, otvorových

21

020_021_022_otazky_zateplenie_radca:Sestava 1

27.8.2009

10:29

Stránka 3

povolenie (resp. písomné oznámenie stavebného úradu, že proti

o poskytnutie úveru okrem iného musí byť právoplatné stavebné

Podmienkou

poskytnutia

tohto

úveru

je,

že

súčasťou

žiadosti

uskutočneniu stavebných prác nemá námietok), projektová dokumentácia stavby, rozpočtová dokumentácia stavby, tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a budovy pred uskutočnením obnovy a po jej uskutočnení zhotovené odborne spôsobilou osobou. Akých zatepľovanie, alebo aj napr. výmena okien...) technických úprav sa tento úver týka (iba

tejto splátky zostane ešte najmenej 1,3 násobok životného minima na zabezpečenie nevyhnutných nákladov svojej domácnosti. Žiadateľ je vo svojej žiadosti povinný uviesť všetky svoje záväzky. Ak nejaký záväzok zatají a neskôr sa preukáže, že nie je z tohto dôvodu úverového podvodu. schopný splácať poskytnutý úver, dopustí sa tým trestného činu

schopný splácať mesačné splátky, ale súčasne aj to, že mu po splatení

mesačnej splátky. Výškou príjmu musí žiadateľ preukázať, že je nielen

hrubé

Zatepľovaný musí byť celý rodinný dom vrátane strechy, obvodového

legislatíva

vykurovaným a nevykurovaným priestorom. V prípade, že niektorá zo vlastností, nie je ju potrebné zatepľovať. ktorá ho bude technicky realizovať? projekt je potrebné

plášťa, výmeny okien a vnútorných deliacich konštrukcií medzi

Vyhlásenie zhody stavebného výrobku alebo stavebného systému spĺňa technické požiadavky stanovené príslušnými normami. (označenie technického osvedčenia, alebo slovenského technického osvedčenia) a že takýto výrobok alebo systém sa môže zabudovať do stavby. Ktorý inšpekčný orgán vydáva potvrdenie zhotoviteľom stavby ETICS CE, resp. CSK, podľa toho, či sa postupovalo podľa Európskeho výrobca stavebného materiálu alebo systému. Znamená to, že výrobok (v tomto prípade zatepľovacieho systému) je doklad, ktorý vydáva

Čo je to „vyhlásenie zhody“ výrobcu systému?

stavebných konštrukcií už spĺňa kritériá minimálnych tepelnoizolačných Tento vypracovať spolu s firmou,

Projektovú dokumentáciu a tepelno-technický posudok musí vypracovať odborne spôsobilá osoba, ktorá má oprávnenie projektovať. Môže byť poskytnutý úver na zatepľovanie v prípade, že náklady

na realizáciu zatepľovania presahujú maximálne stanovenú výšku úveru na 1 m2 zatepľovanej plochy (50 € pri RD a 80 € pri BD)? zdrojov.

(poznámka: týchto systémov je viac a licencia sa vydáva na práce v stavebný, n.o. (TASUS). Bežný občan si môže overiť na internetovej a tiež, či táto licencia má časovo obmedzenú platnosť. Fyzické osoby vlastníci RD Kto môže byť žiadateľom o úver? spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá, zatepľovacími s konkrétnym zatepľovacím systémom, alebo s viacerými konkrétnymi systémami) vydáva Technický a skúšobný ústav

Licenciu na práce s kontaktným zatepľovacím systémom

má takéto potvrdenie?

a ako si bežný občan overí, či zhotoviteľ, ktorého si vybral,

Áno. Zvyšnú časť nákladov si musí žiadateľ uhradiť z iných finančných

Je potrebné preukázať, že žiadateľ má k dispozícii finančné jeho realizáciu sú vyššie než maximálna výška úveru? Túto skutočnosť nie je potrebné preukazovať. Akým spôsobom je možné ručiť za úver? Právnické osoby možností: ktorá bude predmetom záložného práva. správcovia

stránke TASUS-u, či zhotoviteľ, ktorého si vybral, má licenciu na

prostriedky na dofinancovanie zatepľovania v prípade, že náklady

zatepľovací systém navrhnutý v projekte zatepľovania projektantom

Fyzické osoby môžu zabezpečiť úver iba určením nehnuteľnosti, môžu úver zabezpečiť jednou z troch

správcovia bytových domov.

Právnické osoby

určením nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom záložného práva alebo určením záložného práva na pohľadávku fondu opráv a údržby alebo označením bankovej záruky.

Úver je možné poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov stavby, najviac zatepľovanej plochy pri bytovom dome. sadzba)? však 50 €/m2 zatepľovanej plochy pri rodinnom dome a 80 €/m2 Aké sú úverové podmienky (lehota splatnosti úveru, úroková Úver je bezúročný s lehotou splatnosti 15 rokov. Je potrebné, aby aj v prípade ohlásenia stavby bola projektová V súlade s § 57 ods. 2 stavebného zákona je súčasťou písomného námietky, aj overená projektová dokumetácia. plastové? dokumentácia overená stavebným úradom? oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby nemá

V akej výške je možné úver čerpať?

Čo môže byť uhradené úverom poskytnutým na zatepľovanie?

Okrem samotného materiálu a realizácie zatepľovacích prác je možno do nákladov zahrnúť aj náklady bezprostredne súvisiace so zatepľovaním, napr. v prípade zatepľovania obvodového plášťa ide o náklady vonkajších parapetov, výmena atikového oplechovania. Z úveru nie je sklenenej výplne loggií apod.

na demontáž a montáž hromozvodu, demontáž starých a montáž nových možné uhradiť napr. nátery zámočníckych konštrukcií na fasáde, výmenu Podľa vládneho programu zatepľovania musí fyzická osoba preukázať príjem domácnosti za minulý štvrťrok. Aké doklady na to potrebuje? Od akého príjmu je domácnosť považovaná za schopnú splácať úver? Je tam nejaká konkrétna hranica alebo to záleží iba na výške úveru? Čo ak má domácnosť síce vysoký príjem, ale už spláca ďalšie úvery - zistí to štátny fond predtým, než jej poskytne pôžičku? celkovým príjmom z podnikania po zdanení, dávky nemocenského poistenia, Schopnosť splácania úveru fyzická osoba preukazuje ostatnými príjmami, ktorými sú dávky dôchodkového poistenia, rodičovský príspevok, priemerným mesačným zárobkom po zdanení,

Je potrebné pri zatepľovaní bytovej budovy vymeniť okná za zateplení spĺňali normou stanovené tepelno-technické kritériá. V prípade okien je možné splnenie tejto podmienky dosiahnuť aj inými technickými opatreniami, ako výmenou celej výplňovej konštrukcie. Napríklad okná nie je možné opraviť, resp. upraviť, je možné ich vymeniť nielen za v prípade kvalitných okenných rámov môže byť postačujúca výmena Podmienkou je, aby zákonom vymedzené stavebné konštrukcie po

sklenenej výplne za izolačne dvojsklo. V prípade, ak existujúce drevené drevené okná, okná hliníkové s odstráneným tepelným mostom a pod. Návrh opatrení je plne v kompetencii autorizovaných stavebných okien musia navrhnúť optimálne riešenie. inžinierov, ktorí po posúdení technického stavu konkrétnej budovy a stavu plastové, ale aj za okná na inej materiálovej báze. Napríklad za nové

dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia, príjem prijatý v rámci vyživovacej povinnosti, peňažný príspevok za opatrovanie.

dôchodky z doplnkového dôchodkového sporenia, Konkrétna hranica na preukázanie schopnosti splácať poskytnutý úver

Použité skratky: BD bytový dom RD rodinný dom SVB Spoločenstvo vlastníkov bytov

neexistuje. Tá závisí od výšky poskytnutého úveru a následne od výšky
22

023_uvod okná:Sestava 1

27.8.2009

13:16

Stránka 1

® 1/2009, Stavebný radca, Energetická úspora budov, A projekt

OKNÁ A ENERGIA

okná a energia

-

hodnota k, hodnota U energetická certifikácia okien tepelnotechnické vlastnosti okna zvukovoizolačné vlastnosti okna solárne vlastnosti skla zaistenie výmeny vzduchu v miestnosti počet komôr plastových profilov systémy vetrania izolačné trojsklá koeficient vzduchovej neprievzdušnosti základné otázky k oknám

© róbert chromík, štefan klein edícia stavebné tabuľky

STAVEBNÝ

RADCA
23

prehlad typov okien:Sestava 1

27.8.2009

10:46

Stránka 1

Základné vlastnosti a parametre okien
Plastové okná, alebo PVC - profilové systémy radíme medzi komorové systémy.Skladajú sa z komorového krídla a komorového rámu. Komory tvoria samostatné vzduchotesné a uzavreté časti konštrukcie.Obecne platí, čím viacej komôr, tým lepšie teplotechnické vlastnosti okna. Od rozmeru okna 600 x 600 mm sa vnútro profilu okennej konštrukcie vyztužuje. Výstuž tvoria oceľové, laminátové aj hliníkové výstužné profily. Prerušenie tepelného mostu vzhľadom k tepelnej vodivosti PVC nie je potrebné. Systém PVC okien je jednoduchý na spracovanie, variabilný s množstvom farebných úprav i povrchového dizajnu.Plastové okná sú najpoužívanejšou alternatívou vzhľadom na prevádzku, údržbu a ich výbornú životnosť. Používajú sa na výmenu okien najčastejšie. Drevené okná - profilové systémy z dreva radíme medzi plné systémy. Vzhľadom na teplotechnickým parametrom dreva prerušenie tepelného mostu nie je potrebné. Základným prvkom konštrukcie dreveného okna bývajú tzv eurohranoly. Tvary a šírka konštrukcie profilu sú závislé na výrobcovi. Používajú Plastové okná, alebo PVC - profilové systémy radíme medzi najčastejšie používané okenné systémy pri výmene okien. Preto Vás upozorníme ako zistiť

® 1/2009, Stavebný radca, Energetická úspora budov, A projekt

sa lepené hranoly, až po masívnej prvky, od domácich mäkkých drevín ako smrek, borovica až po tvrdé dreviny - buk, dub, prípadne exotické dreviny. Systém je náročný na spracovanie i povrchovú úpravu. Všeobecne sa drevené okná používajú menej často, pre ich vyššiu cenu a náročnosť na údržbu. V prípade, že chcete zvýrazniť výnimočnosť interiéru je to správna voľba. Kovové okná - Hliníkové, alebo Oceľové profilové systémy radíme medzi komorové systémy s prerušeným tepelným mostom. Komory tvoria samostatné, vzduchotesné, uzavreté časti konštrukcie, oddelené v strednej časti profilu väčšinou polyamidovým mostíkom, ktorého šírka určuje materiálovú skupinu profilu a tým aj jeho teplotné charakteristiky. Profil sa nevyztužuje, vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Systém je náročný na spracovanie, variabilný množstvom doplnkov, obmedzený tvarovými možnosťami. Samozrejmosťou je vysoká cena a exkluzívne povrchy, maximálna životnosť, minimálna údržba, konstrukčná stálosť okna. Pre výmenu okien sa používajú len vo výnimočných prípadoch.

okná a energia

Plastové okná, rozpoznávanie kvality

Materiál okna

profilov býva viac ako 3 mm. Dôležitým faktorom pre kvalitu okna je aj prevedenie otvárania a použité kovanie. Najdôležitejším faktorom energetickej bilancie okna je typ zasklenia a jeho teplotechnické vlastnosti. Pozor! Plastové okno je omedzené konštrukčnými rozmermi. Doporučené maximálne rozmery okna sú: 1600 x 1600 mm ( od typu profilu ). Tepelná izolácia a ochrana pred vlhkom - Pre požiadavky na tepelnú izoláciu platí najnovšia verzia DIN 4108. Pri okenných, fasádnych a dverných konštrukciách charakterizuje základné parametre ich tepelne izolačných vlastností hodnota "k" - súčinitel prestupu tepla. Od roku 2001 platí hodnota "U" - ktorá presnejšie vyjadruje tepelnú charakteristiku okennej konštrukcie Na základe všeobecných kritérií môžme konštatovať, že výplne otvorov stavebných konštrukcii sa skladajú: 1. z nosného rámu (cca 10 - 30% plochy konštrukcie) 2. z výplne plochy - skla (cca 70 - 90% plochy konštrukcie) Analýzou konštrukcie je zrejme, že na tepelnoizolačných vlastnostiach konštrukcii okien sa v najväčšej miere podieľa konštrukcia výplne, čo vo väčšine prípadov znamená konštrukcia zasklenia. Nosný rám sa podieľa na celkových stratách svojou konštrukciou minimálne, ale jeho nesprávne vykonanie môže mať na svedomia defekty konštrukcie, ktoré môžu čiastočne, alebo aj celkom obmedziť jej používanie. Preto musíme uvažovať aj o ďalších možnostiach prestupu tepla konštrukciou. Typy skiel: Najdôležitejším parametrom v tepelnoizolačných vlastnostiach okna ako celku je typ zasklenia. I keď sa dnes ku každému oknu vydáva Energetický certifikát, treba si uvedomiť, že pomerne malou investíciou vieme výrazne zmeniť teplotechnické vlastnosti okna. Dnes sa najviac používajú tepelnoizolačné dvojsklá, alebo trojsklá plnené vzácnymi plynmi ako sú Argón, alebo Kryptón. Takéto zasklenie dosahuje hodnôt U v rozmedzí od 0,8 až po 0,5 pri použití špeciálnej fólie Head Mirror. V reály treba dať dôraz na pomer medzi vynaloženými prostriedkami a cenou investícií na zabezpečenie potrebných parametrov. Jednoduchými úpravami dvojskiel môžeme výrazne ovplyvniť ich tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti, ktoré sú určujúce pre pohodu bývania. Osadenie Okna - Okná a zasklené steny musia prenášať určité sily (vietor, pohyb stavby, mechanické namáhanie), ktoré pôsobia na objekt. Všetky tieto pohyby preberá a roznáša sústava konštrukčných prvkov - ukotvenie okennej konštrukcie. Ukotvenie okennej konštrukcie v stavebnom otvore je preto potrebné vyriešiť tak, aby bolo bezpečné pri preberaní a roznesení deformácií. Rozťažnosti stavebnej konštrukcie vplyvom zmien vonkajšej klímy, aby súčasne mohlo preniesť tlaky od vetra do stavebnej konštrukcie, mechanické namáhanie rámu a krídla a aby pritom odolávalo infiltrácii vnútorného vzduchu či penetrácii hnaným dažďom. Tento dôležitý detail je často zle prevádzaný montážnou penou, čo je nevhodné riešenie. Dnes sa používajú montážne pásky, ktoré zabezpečujú plynulú reguláciu rozťažnosti okennej konštrukcie. Na tepelnotechnických vlastnostiach konštrukcie sa podieľa: A) sklo: 65 - 80% B) konštrukcia profilu: 20 - 30% C) osadenie okna do otvoru: 10 - 30% D) vetranie a tienenie: 5% Ochrana voči hluku - ktorú vyjadruje súčiniteľ zvukovej neprievzdušnosti Rw, v jednotkách dB. Na zvukovoizolačných vlastnostiach okennej konštrukcie sa podieľa svojimi vlastnosťami celý rad nasledovne: A) 65 - 80% typ použitého zasklenia B) 15 - 20% konštrukcia profilu C) 10% - vetranie a tesnenie D) 5 - 8% osadenie okna do otvoru Základné parametre dvojskla (R = 37 dB) až po zvukovo izolačné trojsklo (R = 53 dB).

tým má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Dnes sa štandardne používajú 5 až 8 komorové riešenia. Ďalším dôležitým kritériom je hrúbka steny profilu, ktorá významne pôsobí na jeho krútenie a tým aj stabilitu okna. U kvalitných

kvalitu okien. V prvom rade sa zamerajte na kvalitnú značku profilu od renomovaného výrobcu, čím si zaručíte kvalitnú montáž a záručný a pozáručný servis. Obecne platí, že čím má PVC profilový systém viac komôr,

Osadenie okien
24

Typy skiel

Základné parametre okna

025_026_027_Ab - team Radca:Sestava 1

27.8.2009

12:25

Stránka 1

Základné otázky a odpovede na tému okná - dvere - fasády
Povrchové teploty na interiérovej strane okna sú príčinou mnohých hliníkové a plastové okno, kde tak rýchlo nehrozia z vplyvu vlhkosti deštrukčné zmeny. Jednoducho povedané minimálne

problémov. Treba podotknúť, že okno je aj detail napojenia, čiže blízke

okolie okna musí byť tiež pod drobnohľadom. O niečo lepšie je na tom kondenzátu na utretia schopnej interiérovej ploche okna je legislatívne množstvo

tolerované. Toto konštatovanie sa nedá použiť na interiérovom ostení, kde ku kondenzácii dochádzať nemôže. Blízke okolie okna je často vážnejší problém, ako okno samotné. Jednému sa okná rosia, druhému nie. Sú na príčine okná?
Ing. Peter Snopko, konateľ AB Team, s.r.o.

Toto sú veľmi časté otázky a v mnohom sú podobné. Okná sa navrhujú pre ľudí a nie do anonymného priestoru. Súčasťou návrhu je odborná

Aká správna vlhkosť vzduchu by mala byť, aby okno spĺňalo účel?

s vysledovanými zvýšenými vlhkosťami, ale máme kategorizáciu Okná sú nielen pre zimné, ale aj pre pristupoval vychádzajú z takéhoto konštatovania? k návrhu okien, ktoré letné obdobie. Akým spôsobom by ste Okná láka navrhovať a porovnávať iba vo na výmenu vzduchu. Požiadavky na povrchové teploty ďalej ovplyvňujú relatívnu vlhkosť vzduchu, požiadavky na vnútornú teplotu a požiadavky

oblasti s rôznymi vonkajšími návrhovými teplotami, máme obdobia

informácia už v obchodnom jednaní, kedy sa okno rosiť nebude. Máme

interiérov. Čiže máme normou stanovené rôzne požiadavky na vnútornú

požiadavky vyplývajúce z umiestenia vykurovacieho telesa, či po-

žiadavky vyplývajúce z kolísania vnútorných teplôt. Akýsi odrazový základ je 50%-ná vlhkosť interiérového vzduchu, 20°C teplota interiérového vzduchu, bežná výmena vzduchu a štandardné prúdiace pomery. Problém môže byť v zlých oknách s osadením, ale môže byť problém treba individuálne posúdiť. Čo to je tepelný most? v zlých charakteristikách vnútornej klímy. Je to téma na niekoľko strán,

vzťahu ku koeficientu prechodu tepla cez okno Uw. Tepelná izolácia je len časť z požiadaviek. Pre výpočet Uw existuje jasne pomenovaný vzorec. Tak isto sa dá jasne pomenovať, ako sa energetickej priepustnosti. Je prirodzené, že okno chová vo vzťahu k slnečnej

v zime by sme si chceli oknom „prikurovať“,

čo v zásade je možné zvýšením hodnoty v letnom období, kedy prikúrenie cez okno napríklad pri výbere dvojskla, trojskla si najnižšie a g tak v strede rozptylu. Opačný jav v zásade očakávame od okna považujeme za jav nežiadúci. Čiže pozor, som asi teda okná so sklami, kde Uw je čo Okná bez exteriérového tienenia sú pre leto zlé. celkovej priepustnosti slnečnej energie „g“.

Je to časť konštrukcie, v ktorej sa normálovo pôsobiaci tepelný tok vodivosti, zmeny hrúbky konštrukcie alebo rozdielnej veľkosti vnútornej kotvenie okna, nedostatočná tepelná izolácia pripojovacej škáry či vodivý materiál otvoru, do ktorého sa okno vkladá. Pri okne je často hrubú murovanú stavbu v mieste otvoru. Čo to je krížový tepelný most? výrazne zmení vplyvom prieniku stavebných materiálov rôznej tepelnej a vonkajšej plochy. V súvislosti s oknom je často tepelným mostom učebnicovým tepelným mostom napríklad betónový veniec ukončujúci

všímajte nielen Uw, ale aj g. Odporučil by

(presklené steny) prehnane veľké, navyše Aký vplyv má vlhkosť vzduchu v miestokno plastové, drevené, alebo hliníkové, vždy

Asi ste zachytili kritiku stavbárov niekde na stavbe, keď medzi dvomi

obvodového muriva. Na pohľad je to už projektový prešľap. Jednoducho povedané, ak teplotné pole okna zasahuje do teplotného poľa druhého zväčšený. Vyhnite sa takémuto riešeniu už v projekte.

oknami je murovaný stĺpik výrazne tenší, ako šírka samotného okna cez konštrukciu inú, lineárny stratový súčiniteľ okna je výrazne Ako súvisí intenzita výmeny vzduchu s oknami?

nosti na plastové okná?

Mám na mysli to, že nazávisle od toho, či je

malo svojou konštrukciou i povrchovými Interiérová plocha okna, ktorú máte asi na mysli, ovplivňuje človek, máme to v svojich rukách. vychádzam z modelu, že vnútornú klímu je citlivejšie vnímaná, ale úpravami byť na zmeny klímy pripravené. ak

je to ten istý fyzikálny problém. Okno by

Táto otázka je skôr na projektanta, ale skúsim Vám odpovedať. Vzduch

V stavbe máme na to viacero možností. Je to samozrejme cez okno, cez v definovanom objeme za jednotku času. (1/h).

sa užívaním interiéru kazí, preto je potrebné rátať s jeho výmenou.

Intenzita výmeny vzduchu „n“ stanovuje počet výmen vzduchu

samostatné vetracie jednotky mimo okna, prípadne inými možnosťami.

25

025_026_027_Ab - team Radca:Sestava 1

27.8.2009

12:25

Stránka 2

V normových požiadavkách na budovy sú stanovené tieto vzduch by sa v konkrétnej miestnosti mal za hodinu pri

n-hodnoty. Pre bežné interiéry sa uvažuje n = 0,5 1/h, čiže uzavretom okne vymeniť v polovičnom objeme. Problém nastáva napríklad pri školách či nemocniciach, kde táto vzduchotechnika, či iný prívod vzduchu, ale to sme opäť pri projektantovi. Čo to je rosný bod? hodnota „n“ je výrazne vyššia. Celú situáciu mení

dobrovoľne preukázané ( napríklad etický štandard člena pripomenul, že o okná sa treba informovať možno obzvlášť ich sprievodná dokumentácia. To by ste mala mať, ak nie podrobnejšie. Existuje značenie na oknách, ale existuje aj združenia SLOVENERGOokno ) V tejto súvislosti by som

EN 1279-5 Sklo v stavebníctve, .... ) a požiadavky

pýtajte si to. Niektoré domácnosti si vedú revíznu knihu bytu, či domu. Revízna kniha je evidenciou, prípadne históriou všetkých stavebných zásahov. Tu si vo vlastnom zodpovedných stavebnej úpravy. Často sa stáva, že predmet diela je zabudovaný (napríklad detail osadenia okna, kabeláž pod knihy foto-dokumentáciu. osôb, kontakty, licencie a predmet záujme majiteľ archivuje chronológiu, mená firiem, mená

Rosný bod je teplota pri ktorej je vzduch práve nasýtený skúsim vysvetliť. Vo vzťahu k oknám treba problematiku vodnou parou. Označuje sa θdp ( °C ) Toľko definícia, ktorú premeny vzdušnej vlhkosti na tekutý stav vnímať inak na okne a inak na blízke okolie okna. Normy vo vzťahu k teploty, ktoré sa porovnávajú s teplotou rosného bodu. rosného bodu. umývateľnému rámu i preskleniu stanovujú povrchové

omietkou, realizácia zateplenia, či parozábrana podkrovia pod sadrokartónom a pod.), preto si robte do revíznej

Čiže teplota na povrchu okna musí byť vyššia ako teplota Čo to je kritická povrchová teplota na vznik plesní?

Je dobré, aby odborník na okná bol už pri návrhu či sa Vám bude dom páčiť, ale rozhoduje sa aj o tom, či Určite áno. Už pri prvej škice sa rozhoduje nielen o tom, budovy v štádiu projektovania?

čiastočného tlaku vodnej pary a čiastočného tlaku nasýtenej vodnej pary na povrchu je vyšší alebo rovnajúci definícia, ktorú skúsim vysvetliť. Jednoducho povedané, na interiérovom povrchu stien, ani na ostení, ku kondenzácii dochádzať nemôže. Výkladom z normovej definície

povrchu hodnotu 80 %. Je to teplota, pri ktorej pomer

vzduchu φi nadobúda relatívna vlhkosť v tesnej blízkosti

vnútorného vzduchu θai a relatívnej vlhkosti vnútorného

Je to povrchová teplota, keď pri definovanej teplote

bude dom aj dobrý. Nemci to nazývajú integrované s profesistami už v procese návrhu. Skôr naopak. Je to výhoda. Do tepelnotechnického posudzovania plánovanie. Nie je hanbou pre architekta konzultovať veci nám

zásadným spôsobom vstupuje napríklad faktor tvaru a budova ako celok sa môže dostať v hodnotení tepelných strát ako nevyhovujúca. Čo je to celoobvodová celistvosť okna?

sa 0,8. Táto teplota sa označuje θsi,80 ( °C ). Opäť strohá

budovy. Čiže, ak napríklad uletíme s členitosťou budovy, nedobehneme to ani s tými najšpičkovejšími oknami

už len blíži ( 80%) k podmienkam rosného bodu, pliesne ožívajú. Blízke okolie okna je často vážnejší problém, ako to je okolie okna kde osadzujeme okno, nemôže vytvárať okno samotné, to zdôrazňujem opakovane. Ostenie okna,

vyplýva, že keď sa kombinácia vnútornej vlhkosti a teploty

celoobvodovú. Toto si treba uvedomiť a nezabúdať na to.

a vo vzťahu k oknu hodnotíme okrem okna aj celistvosť

Vo vzťahu k budove hodnotíme celoobjektovú celistvosť

kritická povrchová teplota na vznik plesní. vedeli by ste mi to vysvetliť?

zabezpečiť také povrchové teploty, ktoré sú vyššie ako

tepelný most. Návrhové vlastnosti detailu osadenia musia

Okno a jeho celoobvodovú celistvosť hodnotíme na všetky požadované vlastnosti. Návrhové vlastnosti vychádzajú z projektu, z normy, zo spracovateľských a montážnych

postupov, ale aj z požiadaviek objednávateľa.

Raz čítam o prechode tepla raz o prestupe tepla,

izolácie pripojovacej škári s okolím a o hodnotení škárovej

Celoobvodová celistvosť je v zásade o hodnotení tepelnej prievzdušnosti pripojovacej škáry. Okno a jeho ukotvenie je samostatne posudzované aj z hľadiska statiky, aj to má súvis s celoobvodovou celistvosťou okna. Okno je súčasť obvodového plášťa budovy a musí spĺňať aj požiadavky na

Odpor konštrukcie pri prechode tepla je celkový tepelný odpor, ktorý zabraňuje výmene tepla medzi prostrediami odporom R; je súčtom odporu pri prestupe tepla na vnútornej strane konštrukcie Rsi, tepelného odporu konštrukcie R a odporu pri prestupe tepla na vonkajšej strane konštrukcie Rse. Predstavte si hodnotenie stavebnej exteriéru, ale s podmienkami nie hneď v tesnej blízkosti konštrukcie medzi prostredím interiéru a prostredím Čiže napríklad vplyvom rohu miestnosti, nábytku, rohu pred a za konštrukciou, ale s podmienkami o niečo ďalej. oddelenými od seba stavebnou konštrukciou s tepelným

fasádu budovy ako takú. Vlastnosti celku sa hodnotia podľa s pripojovacími špárami.

jeho najslabším miest. Tie miesta sú často práve okná Sklo je pohľadovo dominantná časť okna. Dá sa vyčítať zo skla, aké má vlastnosti? Značenie a identifikáciu skiel je v zmysle STN EN 1279-5 zhody. Označovanie je najčastejšie na dištančnom rámiku. kde je uvedený výrobca, jeho www, číslo zákazky, číslo dokumentácii daného izolačného skla. Sklo v stavebníctve, Izolačné sklá, Časť 5 hodnotenie Izolačné sklo by malo by byť s jednoznačným označením, prístup pre všetkých zákazníkov ku konkrétnej sprievodnej Kúpili sme si byt v novostavbe a postupom času sme okien aj plesne. Otázka znie: situácii ? vzduch a začali sa vyskytovať po vnútorných rámoch pozície a dátum. Cez www by potom mal byť otvorený

R 0 má fyzikálny rozmer (m2.K / W). Čiže hodnotiť prechod prestupu. Pri oknách je to o to zložitejšie, že hovoríme práve o prechode. vymenenými Ako by sa mali okná označovať? Kúpila som byt už s oknami a práve s oknami neviem ani na koho sa mám obrátiť. je o niečo náročnejšie, lebo je to včítane hodnotenia

bežne pomery prestupu tepla z plochy do prostredia.

budovy, vplyvom výčnelku, skrátka vplyvom toho, čo mení

nespokojná. Vôbec neviem či mám okná dobré a

som

si všimli orosené okná, v miestnosti býval ťažký Čo robiť v takejto

celku a z vlastností komponentov. Okno musí byť výrobkoch, vyhláška, STN EN 14351-1 Okná a dvere, STN označené. Sú tu požiadavky zákonné ( Zákon o stavebných

Pri značení a hodnotení okien sa vychádza z vlastností

Odpoveď závisí od viacerých fyzikálnych javov a od správania sa ľudí. Pozorne si prečítajte celý článok, niečo sa dočítate i tam. Skúsim odpovedať ale aj takto: „Pýtajte

26

025_026_027_Ab - team Radca:Sestava 1

27.8.2009

12:25

Stránka 3

si od stavbyvedúceho všetky doklady od okien.“ Mám na mysli vyhlásenie o zhode, prípadne certifikát, špecifikáciu vlastností okna a jeho komponentov a pýtajte si aj osadzovacie detaily. Slušná firma vie dodať kompletnú výkresovú dokumentáciu stavebného diela, detaily okna, Doporučujem si pýtať aj jednoznačnú identifikáciu firmy, čo uviedla výrobky na trh. Čiže zmluvu o dielo, podkladom ku konzultácii s odborníkom na okná. ale skúste si pýtať aj fotodokumentáciou montáže okien.

pri

drevené. Tiež detail zasklenia je konštrukčne horší drevených oknách. Prítlak zasklievacej

dreveného tzv. eurohranola 68, to už nedoporučujem, lebo na takomto okne sú nízke interiérové povrchové teploty. dreveným hranolom 88mm hlbokým, s

trojsklu výrazná výhoda plastových okien. Čo sa týka

i vymeniteľnosť je vo vzťahu k izolačnému dvojsklu,

lišty

Iná, výrazne lepšia situácia je na konštrukcii okna s viackomorových 4-5-6 komorových plastových profilov, hlbokých minimálne 74mm. Nastupuje doba trojskiel, ale kľudne odporúčam Nitrasklo. Ako riešiť problém prípadne

objednávku, dodací list, fakturáciu, prípadne i prospektový

materiál a referencie z iných stavieb. To všetko je cenným

sú prípady, že postačuje i dvojsklo. Pozor, výroba izolačných skiel musí byť z modernej, dozorovanej fabriky, podfukovania a zatekania

Chceme si vymeniť okná, bývame v rodinnom dome predajcov a každý samozrejme tvrdí, že jeho okná sú tie správne? Ako postupovať ? zorientovať a mali by sme záujem o plastové okná. Ako sa na trhu, keď je veľké množstvo

plastového okna?

vlastného rozumu. Napríklad si pripravte pár, skôr slovenské výrobky, možno z nemeckých komponentov, ale slovensku vyrábané okná. Kupujte od projekt diela (návrh), kupujte od firmy, kde majú aj miestach. Kupujte od výrobcu, nie od priekupníka. Kupujte

V inzerátoch sa všetci chvália. Vy postupujte podľa

Podfukovanie okien je zlá montáž, zlá montáž je zlé okno. Stáva sa to často, nakoľko je hlavne medzi montážnymi skupinami veľká anonymita a neodbornosť. Vypýtajte chcete vyhnúť sekaniu, pýtajte si fotodokumentáciu. si od Vášho dodávateľa okna výkres napojenia okna Podfukovanie a zatekanie treba riešiť už počas prípravy zodpovednosti. demontáže a opätovnej montáže je to opäť o určení

technických otázok a to isté sa spýtajte na viacerých firmy

a ostenia a skontrolujte si skutočnú realizáciu. Ak sa stavby, počas výroby a počas montáže. V prípade nutnej

na

s organizačnou štruktúrou, kde vedia aký dôležitý je

riadený servis. Skloňujte návrh-výroba-montáž-servis.

Menili sme okná na rodinnom dome a rozhodli sme napr. pri snahe otvoriť okno dokorán sa otvorilo aj ako keby s vetračkou a držalo kvázi na jednom pánte a zase pri zatvorení sa nedalo dobre "dovrieť" ako keby bolo vyosené. Čo je to za problém a ako ho riešiť? materiálov, nemal by to byť vážny problém. Ak Vám pri Zhoršená manipulácia môže byť na okne z rôznych pritlačte celú pántovú stranu a pootočte kľučkou. Kovanie oknách zhoršenú manipuláciu. Ťažko sa otvárali sa pre drevené okná. Po čase sme si všimli na dvoch

Čo znamenajú komorové systémy?

Hovoriť napríklad o 5-komorových profiloch a hlbokých iba 62mm je dnes už málo. Debaty na tému komory by mali osadenia a statika okna. a ako ho riešiť ? nahradzovať oveľa dôležitejšie témy ako napríklad detaily Biele plastové okná, nám zožltli. Aký je to problém technológie nápravy, ale treba poznať konkrétny prípad. " v paneláku" bez zateplenia fasády ? Zožltnúť by nemali. Treba sa otočiť na výrobcu, sú síce

komorové plastové profily sú hlboké minimálne 74mm.

V plastových profiloch musí byť aj výstuha. 4-5-6

otvorení zostane okno držať kvázi na jednom pánte, výrobcu okna. Moderné kovania majú poistky voči chybnej manipulácii a celú škálu vylepšení. existujú a ich výber by sa malo dostať do štandartnej polohy. Pre istotu volajte

Má význam výmena okien v starom obytnom dome

Veľa sa hovorí o okenných profiloch. Aké profily a životnosť okna? zodpovedá za kvalitu Najprv sa rozhodnite pre filozofiu - drevo, plast, hliník.

určiť aj tepelné mosty a povrchové teploty na vnútorných je často výrazným tepelným mostom a toho sa treba vyvarovať okien ? Aké argumenty presvedčia ľudí o potrebe výmeny a estetické vlastnosti výplňových konštrukcií. Menšia potreba tepla, krajšie bývanie, zvýšené úžitkové povrchoch. Napríklad nové okno bez zatepleného ostenia

podrobne prepočíta a nakreslí obnovu objektu. Musia sa

začiatku by mal byť zodpovedný projektant, ktorý

Má. Predpokladám však následný krok a to zateplenie. Na

vývoja. Ak napríklad si výrobca drevených okien na kolene

Profily sú v dnešnej dobe predmetom samostatného

vyrába drevené profily a nepodrobuje ich skúške rohového je v konštrukčných možnostiach vyrobených okien - dvier Plastových a hliníkových profilov máte celú škálu. Rozdiel spoja, vyrobené okno nemôže byť úplne v poriadku.

- fasád. V plaste máme dobré skúsenosti s profilmi konštrukčný návrh „tzv firiem“ a okná sú zlé. Škoda, mrzí

napríklad na dvoch blízkych školách je nezvládnutý ma to. V hliníku sa nám opláca dlhoročná spolupráca s nemeckým profilovým systémom WICONA. To už, a i protipožiarne konštrukcie. Farba a imitácia dreva je na V rámci životnosti a tepelnoizolačných vlastností, Drevené i plastové okná sa posudzujú na rovnako dlhú povrchovou vlhkosťou či hnaným dažďom, viac trpí okno ktoré okná sú výhodnejšie - plastové alebo drevené ? návrhovú životnosť. V prípade, že je okno viac namáhané

GEALAN. Zachytil som ale i zlé realizácie z tohto profilu,

výrobky, pozor na tepelné mosty a pozor na rýchlu

Argumentom by nemala byť nízka cena, pozor na lacné

montáž. Výmena okien má vplyv na spotrebu tepla na energia, ktorú treba dodať, vykurovacej sústave, aby bolo

vykurovanie. Potreba energie na vykurovanie, je však zabúdať ani na vplyv technických zariadení budov. možné splniť potrebu tepla na vykurovanie, preto netreba

ale môžu byť aj tie najodvážnejšie celopresklené stavby Vašom výbere.

stanovený meraním, tu očakávame komerčné úspory. Ak postupujeme podľa uceleného projektového riešenia určite doporučujem, vymieňame nielen kompletne i vplyv vykurovania. ale odstraňujeme aj tepelné mosty, zatepľujeme a riešime okná,

V reálnej prevádzke je preto termín spotreba energie

27

028_kalypso_radca:Sestava 1

28.8.2009

11:55

Stránka 1

Pečnianska ulica 1/A, 851 01 Bratislava (Petržalka), tel.: +421 2 16 123, +421 2 634 539 34-35, fax: +421 2 634 539 37 e-mail: ponuka@matporiadneokno.sk, www.matporiadneokno.sk

Revitalizácia bytových domov
V súvislosti s pojmom energetická hospodárnosť, sme v minulosti boli predovšetkým zvyknutí zaujímať sa o spotrebu energie pri autách, domácich spotrebičoch, no zabúdali sme na naše domovy. Potešujúcim zistením v súčasnosti je ale skutočnosť, že aj klasické panelové domy v čoraz väčšom rozsahu menia svoj vzhľad vo všetkých mestách Slovenska, pričom estetická príťažlivosť sa spája s funkčnou požiadavkou a tou je – úspora energie.

okná a energia

Úspora energií, zatepľovanie budov a komplexná revitalizácia bytových domov je v súčasnosti veľmi aktuálna téma. Neustále sa zvyšujúce ceny energií vyvolávajú potrebu navrhovať produkty a materiály zlepšujúce tepelno izolačné vlastnosti stavieb. Firma Kalypso poskytuje v rámci regenerácie bytových domov energetické efektívne produkty - okná, schodiskové presklenia a vchodové dvere. Výmena okien S istotou vieme povedať, že výmenou starých drevených okien za nové, kvalitné, môžeme znížiť únik tepla až o 50%. Vďaka použitým tesneniam sa odstráni prefukovanie cez okenné špáry a nepríjemný hluk z ulice sa výmenou okien zníži až na 60%. Dôležitým prvkom pri nových oknách je aj kvalitné bezpečnostné kovanie, ktoré pozostáva z celoobvodového kovania novej generácie, viacpolohového vetrania, dvíhača krídla, poistky proti chybnej manipulácii a bezpečnostnej ergonomickej kľučky. Pri výbere nových okien nás určite prekvapí množstvo predajcov, ktorí ponúkajú z ich pohľadu najkvalitnejšie produkty. Parametre týchto produktov sú podložené výsledkami rôznych skúšok, kde sa prezentujú hodnoty profilov a zasklenia, ktoré nie sú vždy založené na hodnoverných prepočtoch. Jednoduchým spôsobom, ako predísť uvedenému stavu je jednotný spôsob označovania okien energetickými štítkami, prostredníctvom ktorých sú okná zatriedené do energetických tried. Je to podobný spôsob označovania, ako poznáme pri bielej technike, pri ktorom energetický štítok na okná umožňuje namiesto nepresných informácii spotrebiteľovi presne stanoviť hodnotu energetickej efektívnosti okien . Väčšina okien firmy Kalypso je zaradená do energetickej triedy A a B, to znamená, že v plnej miere vyhovujú požiadavkám energetickej úspornosti. Výmena vchodových dverí Ďalším dôležitým prvkom pri regenerácií bytového domu, je výmena vchodových dverí. Firma Kalypso prichádza s komplexným riešením, pri ktorom odporúča použiť hliníkový profil s prerušeným tepelným mostom z dôvodu vyššej stability a životnosti a aj z dôvodu širokej variability farebného prevedenia. S dodávkou vchodových dverí vieme zabezpečiť elektromagnetický alebo elektromechanický zámok. Pri elektromagnetickom zámku sú dvere vybavené 2 elekromagnetmi, ktoré sú ovládané prístupovým systémom. Pri elektromechanickom ide o klasické riešenie pomocou jazýčkového zámku. Ďalším možným vybavením vchodoviek sú aj zabudovateľné schránky spolu so zvončekmi a prídavným komunikačným zariadením, prípadne boxom na propagačné materiály.

Komplexná obnova Kalypso okrem investovania do vývoja špičkových produktov a doplnkov nezabúda ani na kvalitnú montáž, bez ktorej by to nemalo žiaden zmysel. Riadime sa tým, že správna montáž je až 80% úspechu. Montážou okien však naša starostlivosť o zákazníka nekončí – sme pripravení riešiť prípadné problémy v rámci záručného servisu a reagovať na požiadavky zákazníkov po uplynutí záručnej doby. Vieme zabezpečiť servis 365 dní v roku, teda aj počas sviatkov sú naši vyškolení servisní pracovníci pre Vás vždy k dispozícii. Takáto komplexná obnova bytového domu je síce nákladná z hľadiska prvotných investícií, no určte niekoľko násobne investične návratná z hľadiska energetickej hospodárnosti, bezpečnosti ale aj samotného príjemného pocitu z estetického prevedenia.

28

029_030_031_Rehau_radca:Sestava 1

27.8.2009

13:41

Stránka 1

Rehau s.r.o, Kopčianska 82/A, 850 00 Bratislava, Tel.: +421 2 6820 9114, Fax: +421 2 6381 3420 bratislava@rehau.com www.rehau.sk

GENEO® - maximálne úspory energie a dokonalá tepelná pohoda pre generácie
Výstavba energeticky úsporných budov ako aj energetická z toho vyplýva veľký potenciál, rovnako aj pre ochranu klímy a životného prostredia. stavebníctva. Pre hospodárstvo, životné prostredie a trh práce sanácia budov bude dve desaťročia centrálnou oblasťou stránke. Tak prečo ho nepoužiť pri výstavbe nových domov a energetickej sanácii staršej bytovej výstavby? GENEO®, je prvý plnoarmovaný systém okenných profilov vyrobených High-Tech s inovačnou materiálovou receptúrou. zo špičkového materiálu RAU-FIPRO®. Tento materiál je stelesnením Maximálna stabilita profilového jadra vnáša úplne nové dimenzie do ročného kompetentného vývoja a inovačného potenciálu firmy REHAU. Novinku odvetvia charakterizuje špičkový vláknový

systémov okenných profilov. RAU-FIPRO® je výsledkom viac ako 60 materiál, ktorý profilovému jadru poskytuje maximálnu stabilitu. Je to Po leteckom priemysle a autách Formuly 1 sa vláknové kompozity kompozitný

Energetický certifikát budovy (povinný už aj na Slovensku) je budov. Pri rozhodovaní o obnove by sa malo rozmýšľať dlhodobo a mali

podstatným východiskovým bodom na vynútenie obnovy existujúcich by sa vyberať štandardy, ktoré budú existovať počas času odpisovania

okná a energia

obnoviteľné zdroje energie a hlavne dôkladne využívať náš najväčší energetický zdroj

a nekontrolovateľne rastúcich cien za energie je začať využívať

30 až 50 rokov. Jediná možnosť, ako stlmiť nebezpečenstvá skokov energetickú hospodárnosť. Spoločnosť Rehau má

s oknami a predstavuje to najnovšie, čo trh momentálne ponúka. používajú aj v okenných profiloch! Najlepšie východiskové materiály Okná a dlhej životnosti okien z RAU-FIPRO®. A to aj pri najvyššom namáhaní. z profilov GENEO®, nepresvedčia len svojou stabilitou. a vysoké požiadavky na spracovanie sú zárukou vynikajúcej kvality

materiál založený na vyspelej technológii, ktorý je jedinečný na trhu

budovách na úrovni nízkoenergetických a aj pasívnych domov. Tu sa

z Nemecka bohaté skúsenosti s výmenou okien v obnovovaných podarilo usporiť viacej ako 90% primárnej energie. V takýchto

Sú konzekventne zamerané na budúcnosť a poskytujú maximálne pohodlie. Z hľadiska energetickej efektívnosti je to najlepší okenný profil svojej prechodu tepla profilu Uf je až do 0,85 W/(m2.K). Svojou jedinečnou nikto (sklo 50 dB = Rw,P 47 dB), zatrieďujú okno do triedy zvukovej triedy so štandardom od pasívneho domu /napr. Uw=0,73 W/(m2.K)/ až po nízko energetický dom /napr. Uw= 1,1 W/(m2.K)/, kde súčiniteľ vlastnosti bez oceľovej výstuže, s hodnotami, ktoré doteraz nedosiahol izolácie 5. Komfort bývania prináša príjemný pocit a pokoj aj vďaka vysokej

múroch 150 až 300 mm a samozrejme sa používajú vysokokvalitné s rekuperáciou tepla. A práve pre stavby, kde sa uvažuje so štandardami platnými o 20 až 30 rokov sú koncipované naše nové profily. rieši vetranie, väčšinou ako riadený prívod a odvod vzduchu

obnovovaných domoch sa bežne používa tepelná izolácia na obvodových

okná s trojnásobným zasklením a tepelnoizolačným rámom. Osobitne sa

zvukovou izoláciou prinášajú príjemný pokoj. Najlepšie zvukovo izolačné

Okná zo špičkového materiálu RAU-FIPRO®, z ktorého sa vyrába nový profilový systém GENEO®, predstavujú komplexný systém budúcnosti s najlepšou energetickou efektívnosťou. Je to High-Tech zabezpečujúci maximálny komfort bývania. Komfort bývania z hľadiska dokonalej a farebného formátu. Nový systém prináša aj nové a dokonalejšie

tepelnej a zvukovo izolačnej pohody pre budúce generácie, perfektne zameraný na dizajn, ktorý Vám umožní prejaviť svoj štýl tvarového riešenie technických detailov ako aj nové rozmerové možnosti, ktoré

odolnosti voči vlámaniu. Okná dosahujú odolnosť voči vlámaniu do triedy odolnosti 3. Trieda odolnosti 2 je dosiahnutá bez použitia oceľovej výstuže za súčasného dosiahnutia optimálnych tepelnoizolačných vlastností. Imponujúci je aj ľahký chod pri otváraní a zatváraní. Úplne nová koncepcia tesnení citeľne znižuje tlak pri zatváraní. Všetky tieto vyššie uvedené vlastnosti zlepšujú kvalitu a komfort bývania.

doteraz neboli riešiteľné. Zabezpečuje optimálnu bezpečnosť po každej

Veľmi dobrá tepelná pohoda pri dobrej tepelnej izolácii (po obnove). Dobre tepelne izolované budovy sú užívateľmi pri nižšej teplote vzduchu v miestnostiach považované za vysoko komfortné.

Povrchové teploty pri zle izolovaných obalových konštrukciách budov.

29

029_030_031_Rehau_radca:Sestava 1

27.8.2009

13:41

Stránka 2

TZI 5 sklo 50 dB = Rw,P 47 dB bez výstuže vrátane optimálnej tepelnej izolácie

GENEO® udáva nové meradlo v zvukovej izolácii s doteraz nedosiahnutými hodnotami v triede zvukovej izolácie 5, a to bez oceľovej výstuže

okná a energia

Realizácia okenných prvkov s výškou do 220 cm alebo so šírkou 140 cm

z plnoarmovaných profilov GENEO® je možná úplne bez oceľovej lepenia skla do rámu v spojení s použitím oceľovej výstuže. Bezpečnosť

úžas všetkých prítomných. Úspešnosť skúšok potvrdzujú skúšobné protokoly.

zatekavosti a infiltrácie pri oknách bez oceľovej výstuže vzbudzovali

260 cm a šírku 140 cm za súčasného použitia patentovanej techniky

výstuže. Maximálna veľkosť prvkov z profilu GENEO® dosahuje výšku

bývania zvyšuje dosiahnutá trieda odolnosti proti vlámaniu (WK2), ktorá sa dosiahla bez pridanej oceľovej výstuže pri zachovaní optimálnych proti vlámaniu WK3.

tepelnoizolačných vlastností. Bez problémov sa dá dosiahnuť aj ochrana REHAU spolupracuje len so skúsenými odbornými oknárskymi firmami. riešením cez tepelnú a zvukovú ochranu a končiac ochranou proti

nového príbytku alebo pri obnove domu, počnúc architektonickým vlámaniu. Vaše okná sa vyrobia, dodajú a namontujú presne podľa vašich želaní.

Tu ste v najlepších rukách a dostanete odborné rady pri stavbe vášho

Aj po zabudovaní sa vám vaša oknárska firma rada bude venovať.

Uvedenie dodávok okien z profilového systému GENEO® na slovenský trh je v súčasnej dobe realitou. V roku 2008 začala s výrobou týchto najmodernejšími technologickými linkami na výrobu plastových okien, okien firma Fenestra SK v Zlatých Moravciach. Táto firma je vybavená

a potvrdzujú nielen deklarované vlastnosti okien vyrobených z profilov garantovania všetkých deklarovaných vlastností. Záverom je možné s konštatovať, že okná z profilov GENEO® predstavujú jedinečnú inováciu perspektívou budúcnosti. Presvedčia svojím náskokom a výkonovými parametrami, ktoré zatláčajú do úzadia doterajšie okenné systémy. Predstavené okná z profilov GENEO® ponúkajú vysokú mieru technologickým profilového systému a dodávať ich kamkoľvek v Európe za súčasného GENEO®, ale aj kompetentnosť slovenských firiem vyrábať okná z tohto

skúškami robenými v Institut fuer Fenstertechnik v Rosenheime

Všetky typy skúšok okien vyrobených na Slovensku sa zhodujú so

dlhé roky patrí k lídrom na slovenskom trhu a má zabezpečenú výroby a aj montáže na stavbe. V súčasnosti spracovávajú profil Geneo v Šamoríne. Zavedeniu do výroby predchádzal dlhodobý proces školení skupín. výroby skúšobných vzoriek až po zaškolenie obchodníkov a montážnych adekvátnu kontrolu kvality, a to tak v štádiu návrhu a projekcie, ako aj ďalší dvaja výrobcovia okien firmy MC Plast,s.r.o. v Martine a Bala a.s. všetkých zainteresovaných, proces nastavenia technologických liniek,

Osobitnou kapitolou boli skúšky hotových výrobkov v notifikovaných a akreditovaných skúšobniach. V skúšobni Lignotesting, a. s., sa skúšali tak okná vystužené oceľovou bez najmenších problémov a skúšky bezpečnosti (tlak 3000 Pa),
30

nariadení o šetrení energiou, pričom si nehnuteľnosť dlhodobo zachová svoju hodnotu.

bezpečnosti investície vďaka plneniu súčasných a budúcich

výstužou, ako aj okná bez oceľovej výstuže. Všetky typy skúšok prebehli

Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD., Ing. arch. Marian Macko

029_030_031_Rehau_radca:Sestava 1

27.8.2009

13:41

Stránka 3

okná a energia

1 – Stredové tesnenie Tri obvodové tesniace roviny v najvyššej kvalite. Vysoko elastický tesniaci materiál s trvalou odolnosťou proti zaťaženiu a dlhou životnosťou. Pre zjednodušenie spracovania sa zabuduje už v rámci výroby profilu.

2 – Funkčné komory Aby sa optimalizovali tepelnoizolačné vlastnosti funkčných komôr profilov GENEO®, možno ich vybaviť termomodulmi. Pri extrémnych rozmeroch okien možno komory použiť na pridanú výstuž.

3 – Šírka zasklievacej drážky Široká zasklievacia drážka s rozmerom 66 mm umožňuje použiť rozlične hrubé zasklenia alebo tepelnoizolačné výplne až do hrúbky 53 mm.

4 – Integrovaný výstužný systém Integrovaný výstužný systém, na ktorý je podaná patentová prihláška, má integrované kanáliky na skrutky a pridanú priečnu výstuž, čo je zárukou vynikajúcej stability kotvenia skrutkovaných spojov a enormnej základnej stability profilov.

5 – Montážna plocha Optimalizovaná montážna plocha zaručuje rýchlejšie a racionálnejšie pripojenie okenného profilu GENEO® na stavebný objekt.

6 – Otváranie a zatváranie Vďaka novo vyvinutej koncepcii tesnení a vypracovanej konštrukcii profilov sa zmenšil zatvárací tlak. Otváranie a zatváranie je citeľne ľahšie a výrazne pohodlnejšie.

7 – Stabilita rohov Na rozdiel od tradičných profilov prechádza plné armovanie až do rohov, kde sa zvarí a vytvorí stabilné rohy, ktoré sú spoľahlivo tuhé v ohybe a majú výbornú torznú tuhosť.

8 – Povrch Profily GENEO® presvedčia svojím hladkým, vysoko kvalitným a rokmi osvedčeným REHAU-povrchom.

9 – Pohľadová šírka Stabilita profilovej konštrukcie umožňuje dať profilom elegantný, štíhly vzhľad (115 mm) aj pri veľkých okenných prvkoch.

10 – Dizajn krídla Dizajnové krídlo s odsadenými plochami.

31

Hertop_radca:Sestava 1

27.8.2009

13:51

Stránka 1

Tovarnícka 412, 955 01 Topoľčany, tel.: 038 / 5326 096, fax: 038 / 5326 097, e-mail: info@hertop.sk

Okná do budúcnosti...
tepelnej a zvukovej izolácie je produkovaný v spoločnosti Unikátny a prvý slovenský výrobok so svetovými parametrami

HERTOP Topoľčany pod obchodným označením VISIO a VISIO THERMO.

napr. jeho tepelno-izolačné vlastnosti sú až o 30-35 % lepšie, ako

VISIO je plastové okno vyššej generácie v okennej technike, pretože

okná a energia

sú počiatočné a typové skúšky u príslušných inštitúcií s výslednými U=1,3 spomínané najkvalitnejšie plastové okná Wm2/K
2

najkvalitnejšie bežné plastové okná ponúkame na trhu. Dôkazom toho dosahujú tento koeficient Ug=1,0Wm2/K.

parametrami koeficientom U=1,0Wm2/K pre celé okno, pričom U=1,0Wm /K dosahuje základný typ okna VISIO s konštrukciou ktorá je tvorená plastovým profilovým systémom Internova 6000 a 4000, okna a sklom s hodnotou Ug=1,0 Wm2/K. Tieto technické parametre vystužený oceľovými výstužami, ktoré negatívne vplývajú na izoláciu pri zasklení sklom s Hodnotu

a vlastnosti predurčujú okno VISIO ako veľmi vhodné pre použitie pohodu v dnešnom zaťaženom životnom prostredí.

v bytovej výstavbe, pretože zabezpečia vysokú tepelnú a zvukovú Spoločnosť HERTOP pokračovala vo vývoji s ďalšími skúškami a oceľové systému sa vyplnili penovo-izolačnou hmotou, zasklenie nahradil a vo svete. systém HEAT MIRROR a výsledkom je okno VISIO THERMO s hodnou U=0,7Wm2/K, ktorý dosahujú len tie najšpičkovejšie firmy v Európe výstuže nahradili sklolaminátové s väčšou hrúbkou, dutiny plastového

a

Zvuková izolácia v 3. akustickej triede -39 dB zabezpečuje pohodu komfortnosť bývania v najnáročnejších podmienkach nášho

a pasívnych domov, ktoré sú v západnej časti Európy už bežným javom.

VISIO THERMO je ideálnym okenným prvkom do nízkoenergetických

zaťaženého životného prostredia.

medzisklenej dutiny medzi krídlami je umiestnená hliníková žalúzia, je to bežné u štandartných žalúzií a tým značne prispieva k tepelnej kondenzátu na parapet. Pre úplnú informovanosť je potrebné uviesť pri užších a vyšších krídlach k roseniu nedochádza. je úplne vylúčené orosovanie okrajov skiel v interiéri a stekanie pohode za oknom aj v letných mesiacoch. Naopak v zimných mesiacoch do medzisklenného, odvetrávaného priestoru a nie do interiéru bytu ako

rám so zasklením pred samotné nosné krídlo okna. Do vzniknutej

Základným konštrukčným princípom okna VISIO je pridaný krídlový ktorá v letných slnečných dňoch akumulovanú tepelnú energiu vyžaruje

čiastočné rosenie medzipriestoru u krídiel s nadštvorcovými rozmermi, Dôležitou informáciu pre zákazníkov je cena , ktorá pri základnom type VISIO. o 25 %. VISIO THERMO sa cenove blíži k 1,8 násobku základného typu VISIO sa pohybuje na úrovni bežných plastových okien, zvýšená cca

Každodenné realizácie od roku 2007, tejto novej generácie okien vzhľadom na neustály rast cien energií. Mgr. Ing. Ivan Herda www.hertop. sk.

svedčia, že investícia týmto smerom je múdrym a rozvážnym krokom

32

033_Plastrol_radca:Sestava 1

27.8.2009

14:19

Stránka 1

PLAST-ROL s.r.o., Ulica Svornosti 41, 821 06 Bratislava, tel.: 02/ 4564 0122, fax: 02/ 4564 0123 mobil: 0904/ 773 036, 0905/ 292 712, e-mail: info@plastrol.sk, www.plastrol.sk PLAST-ROL s.r.o., Farského 26 (obchod. dom TPD), 851 01 Bratislava 5, tel.: 02/ 4444 1060, fax: 02/ 4444 1061 mobil: 0904/ 773 035, 0905/ 292 712, e-mail: petrzalka@plastrol.sk, www.plastrol.sk

Úspora energie – úloha pre každého
Výrobe, predaju a montáži plastových okien a dverí sa venujeme spokojných klientov. Plastové okná a dvere vyrábame výhradne s vysokokvalitných profilov KBE. a dvere, vieme Vám okná zaručiť tú najvyššiu už viac ako 7 rokov a za ten čas máme za sebou stovky Vzhľadom k tomu, že disponujeme vlastnou výrobou pre plastové a najvýhodnejšie ceny. Nami vyrábané plastové okná a dvere sú a priemyselných priestorov. kvalitu vhodné ako do bytových priestorov, tak aj do kancelárií Pokiaľ sa rozhodnete pre plastové okná s moderným profilom možnosti tvarov a farieb. Povedzte, čo a kedy potrebujete. Nech je to čokoľvek. KBE, ste limitovaní len vlastnou fantáziou. Nepýtajte sa na

okná a energia

majú naše plastové okná ešte jeden dôležitý parameter – bezolovnatou technológiou s pomocou stabilizátorov GreenLine. PLASTOVÉ OKNÁ ekologickú ohľaduplnosť. Preto sú profily KBE vyrábané výhradne

Okrem estetických, tepelných či zvukových izolačných vlastností

od okien očakávame - predovšetkým vynikajúcu tepelnú izoláciu, skvelú izoláciu proti hluku, vysokú bezpečnosť pred vlámaním a atraktívny u nás nájdete plastové okná a dvere, ktoré sa svojou rozmanitosťou dizajn. Či už projektujete novostavbu, alebo plánujete rekonštrukciu,

pre plastové okná a dvere. Okná spájajú všetky prednosti, ktoré dnes

Ako výrobca používame pri výrobe vysoko kvalitné nemecké profily KBE

- možnosť zabudovania skiel do celkovej hrúbky 50 mm - opticky štíhly obraz (softline) - tesnenia zamedzujú vnikaniu vody do zasklievacej drážky - rovnaké použitie oceľovej výstuhy pre krídlo i rám - sú 100% recyklovateľné - vysoká pevnosť plastového okna - dorazové tesnenia odolávajúce počasiu a starnutiu

Prednosti profilov KBE pre plastové okná a dvere

harmonicky a štýlovo začlenia do každej architektúry. Vaše individuálne firmy KBE. Profily KBE sú schválené štátnou skúšobňou SR

nájdete plastové okná vyrobené z 3 a 5 komorového profilu nemeckej a odporúčané na naše poveternostné podmienky.

predstavy nie sú pritom takmer ničím obmedzované. V našej ponuke

- dorazové tesnenia bezpečne priliehajú, dosahujú vysoký tesniaci efekt

- všetky nosné časti kovania sú skrutkované cez dve steny profilov

Farby a prevedenia pre plastové okná a dvere

prevedení, možná je úprava lamináciou jednostrannou - vonkajšia alebo dreva. vnútorná, prípadne obojstrannou v širokej farebnej škále a s imitáciou Výmena okien a dverí je prvým krokom pri túžbe dosiahnuť efektívnu

Profily pre plastové okná sa štandardne vyrábajú v bielom farebnom

hospodárnosť, druhým krokom na ceste úspor je zatepliť svoj dom. Komplexný zateplovací servis budov a domov.

Aby naša ponuka bola kompletná, spoločnosť Plast Rol rozšírila svoje

služby pre zákazníkov aj o kompletný certifikovaný zatepľovací systém Okrem samostatných zatepľovacích prác, ponúkame svojim zákazníkom – či už jednotlivcom alebo spoločenstvám vlastníkov bytov, správcom bytových domov, aj celý sprievodný program t.j. odborné posudky

na podanie žiadosti o poskytnutie podpory a úverov, spracovanie a vydanie certifikátu o energetickej hospodárnosti, atď.

činnosť, spracovanie tepelno-technického posudku, spracovanie návrhu

znalcov, výpočty tepelných strát objektov, projektové práce, inžinierska

33

034_Nitrasklo_radca:Sestava 1

27.8.2009

13:54

Stránka 1

Nitrasklo, a.s., Levická 3, 950 15 Nitra, tel.: 037-655 66 21, fax: 037-655 66 34 e-mail: nrsklo@nitrasklo.sk, www.nitrasklo.sk

Prečo trojsklá?
Koncoví užívatelia často hľadajú cesty k úsporám energie, preto je domu, je energeticky úsporné sklo. treba nájsť praktické a ekonomické riešenia. Jednou z podmienok, v prípade auta zaparkovaného cez noc vonku, ak je jasno, ráno sú sú nikdy mokré, pretože budova silne znižuje výmenu žiarenia medzi zaparkované vedľa budovy zistíme že sklá ktoré sú na strane budovy nie niektoré časti na vonkajšom povrchu mokré aj keď nepršalo. Pokiaľ je auto relatívnej vlhkosti vonkajšieho vzduchu. Je to rovnaký princíp ako

aby dom spĺňal parametre nízkoenergetického alebo pasívneho

V týchto prípadoch sa jedná už o izolačné trojsklo, nakoľko Uw okna pri

týchto objektoch musí byť na hranici Uw=0,80 W/m2.K a menej. Tepelný týchto skutočností je nutné, aby sa hodnoty izolačného skla (Ug)

prechod rámov (Uf rámu), ktoré tvoria približne 20% výplne stavebného otvoru sa pohybuje od Uf=1,4 W/m2.K až po Uf=0,8 W/m2.K. Na základe prípadoch použitie tzv. „teplých rámikov“ (warm edge), na čo investor okna cca o 10%. Hodnota Ug závisí od hrúbky trojskla, druhu plynu v medzipriestore a od typu použitého skla s čo najnižšou emisivitou. značkou SGG CLIMATOP ONE KR vyrába izolačné trojsklo

samočistiacou schopnosťou SGG BIOCLEAN. Jedinečné transparentné problém vonkajšej kondenzácie zlepšením priehľadnosti skla. medzi jednotlivým čistením a výrazne ho uľahčí a zároveň aj odstraňuje pokovenie s fotokatalickou a hydrofilnou funkciou nielen predĺži periódu

Aj na tento problém však existuje efektívne riešenie - použite skla so

nepríjemný, je to dôkaz o výborných izolačných vlastnostiach zasklenia.

sklami auta a oblohou. Aj keď tento jav môže byť pre užívateľov veľmi

okná a energia

pohybovali na hranici Ug=0,7 W/m2.K. Samozrejmosťou je v týchto často zabúda alebo o tom nevie. Teplý okraj vylepšuje izolačné vlastnosti

Často si kladieme otázky, či trojsklo nie je príliš ťažké. Dodatočná tabuľa skla pridá v závislosti od hrúbky skla 10 až 15 kg na m2. Otváravé okná a dvere nezaberajú viac ako 2 m2 plochy. To má za následok o 25 kg váhy na krídlo viac. Štandardné kovanie má kapacitu 75 kg na jednotku a pri použití profilových výstuh až 150 kg.

Ak si želáme trojsklo s extra nízkou hodnotou Ug, spoločnosť Nitrasklo a.s. pod je 36mm a parametre sú dosiahnuté použitím nízko-emisného skla SGG Vďaka vývoju profilových systémov a možnosti zasklievania s excelentnou hodnotou Ug=0,4 W/m2.K. Celková hrúbka zasklenia

Ďalší problém môže nastať pri nesprávne navrhnutom izolačnom trojskle, low E na pozícii 2 a5. Ak máme v strede niektorý z ornamentov, mal by byť vďaka jeho štruktúre tepelne tvrdený.

PLANITHERM ONE v kombinácii s kryptónom. Výhodou tohto typu trojskla hrúbok (až 44mm) sa čoraz viac presadzujú trojsklá plnené argónom. Ako W/m2.K. Táto hodnota vyhovuje požiadavkám nízko-

pri ktorom môže vzniknúť riziko tepelného lomu. Ideálne má byť povlak Ak máme požiadavku na protislnečnú ochranu je vhodné použiť na pozíciu v závislosti typu pokovenia okolo 30% a menej.

je vynikajúca hodnota Ug, nevýhodou kvôli použitému kryptónu je cena. väčších

príklad by som uviedol trojsklo SGG CLIMATOP ULTRA N AR pri hrúbke 44mm dosahuje hodnotu Ug=0,6 energetického alebo pasívneho domu.

2 niektoré z nískoemisných skiel typu SGG COOL-LITE. Trojsklo zostáva

transparentné, z veľmi dobrou hodnotou Ug a hodnota g sa pohybuje Na záver by som chcel zdôrazniť, že záujem o izolačné trojsklá neustále pasívnych, alebo nízkoenergetických domoch. potrebách úspory energii, čo súvisí s neustále väčším dopytom po Jozef Dreveňák rastie. Je to dôsledok aj verejného povedomia o zmenách klímy a zároveň

prostredie. Pri 25m2 zasklenej okennej plochy približne 120 EUR na vykurovaní.

Izolačné trojsklá nešetria len naše peniaze za vykurovanie, ale aj životné Ug=0,5 W/m2.K, vyprodukujeme o 470 kg menej emisií CO2, ako pri

izolačným trojsklom

zasklení izolačným dvojsklom Ug= 1,1 W/m2.K. Za rok pritom ušetríme

Nitrasklo a.s.

Jeden z posledných nových produktov akciovej spoločnosti NITRASKLO je trojskiel SGG CLIMATOP MAX. Tento výrobok v sebe kombinuje vynikajúcu

krištáľovo číre nízkoemisné sklo určené špeciálne k použitiu do izolačných dosahuje optimálnu energetickú

dvojskiel. Tým SGG CLIMATOP MAX

tepelnoizolačnú vlastnosť trojskiel s vysokou hodnotou „g“ excelentných trojskla SGG CLIMATOP MAX : súčiniteľ prechodu tepla Ug= 0,7 W/m2.K (

bilanciu. Presvedčte sa o vynikajúcich vlastnostiach nového izolačného (obidva priestory 12mm, plnené kryptónom), súčinitel prestupu slnečnej

obidva medzipriestory 12mm, plnené argónom), prípadne Ug=0,5 W/m2.K energie g=60%, svetelný prestup Tl až 74% ! Trojsklo SGG CLIMATOP MAX je vhodné predovšetkým pre zasklenia pasívnych či nízkoenergetických domov. Ak zameníme SGG CLIMATOP MAX za SGG CLIMATOP ULTRA N, zmení sa nám spotreba energie pri pasívnom dome hodnota Ug, ktorá je pri rovnakom zložení trojkla ta istá, ale hodnota g. SGG CLIMATOP MAX g=60%, SGG CLIMATOP ULTRA N g=50%. Ug od 0,5 do 0,7 sa množí aj výskyt vonkajšej kondenzácie, čiže S čoraz častejšou aplikáciou izolačných trojskiel s extra nízkou hodnotou

z 15 KW/m2/rok na približne 13 KWh/m2/rok. Za touto úsporou nie je

podmienkach za jasného počasia

úbytkom tepla sálaním voči jasnej oblohe. Vzniká pri špecifických počasia bez zrážok ale pri vysokej

orosovania skiel zo strany exteriéru. Táto je spôsobená najmä nočným

34

035_Stakusit_radca:Sestava 1

7.9.2009

11:03

Stránka 1

SKS Stakusit GesmbH Eisenbahnstraße 2B, 47198 Duisburg−Homberg, Deutschland Tel.: +49 / (0) 2066 / 20 04−0 Fax: +49 / (0) 2066 / 20 04−119 www.sks−stakusit.de

Roletové systémy SKS

Stakusit Slovakia s.r.o. Cintorínska 3/A, 811 08, Bratislava SK: tel./fax: 02 / 5262 1862 ČR: tel.: 00420 734 457 170 mobil: 0918 118 117 mail: sks-stakusit@sks-stakusit.sk

HELLA Tieniaca technika, s.r.o. Cintorínska 3A, SK-811 08 Bratislava mobil: 0918 427 678 Tel./Fax.: +421 2 5262 1848 martin.albrecht@hella-co.eu, petra.sajbidorova@hella-co.eu www.hella.info

Žalúzie, markízy, rolety
osobné poradenstvo a perfektný servis priamo na mieste.

každú požiadavku. Kladie dôraz predovšetkým na vysokú kvalitu Moderné systémy ochrany pred slnkom ako markízy, rolety, žalúzie a zatienenia zimných záhrad umožňujú individuálnu reguláciu svetla a tieňa. architektonický prvok výrazný akcent v interiéroch aj exteriéroch.

Vám ponúka program produktov, ktorý má optimálne riešenie pre

Tirolská firma HELLA, považovaná za vedúcu v rámci celej Európy,

a dlhú životnosť svojich produktov, priblíženie sa zákazníkovi,

Zároveň Vás chránia pred zvedavými pohľadmi, z časti tiež disponujú

tlmiacimi vlastnosťami a vďaka rôznorodosti modelov a farieb dávajú ako

Vonkajšie a vnútorné žalúzie od HELLY patria už ku klasikom v rámci vytvárajú príjemnú atmosféru a sú perfektnou ochranou.

produktov ochrany pred slnkom a svetlom. Ľahko sa ovládajú, v priestore

okná a energia

Okno zabezpečuje spojenie interiéru s okolitým prostredím. Vďaka vysoko stavebné realizácie v novostavbách

ponúknuť rozsiahli program výrobkov, ktoré sú vhodné pre všetky tepelná a zvuková izolácia a variabilita farebných dekorácií. TOP MINI montáž Nadokenný systém TOP MINI pre použitie roletových na plastové, drevené a hliníkové bezpečnosť a významne prispievajú k úspore energie. Samozrejmosťou je

kvalitným a komfortným roletovým systémom SKS Vám môžeme i pri sanáciách. Zaručujú vysokú

lamiel MINI je klasickým roletovým elementom pre a zabezpečuje optimálne riešenie pri výmene okien, napr. tento systém neviditeľný. TOP DUO okná v rámci rekonštrukcií a renovácií. Systém je možné použiť v rôznych

slnkom a možnou ochranou aj pred vlámaním. Inovatívne HELLA rolety osvetlenie.

Predokenné rolety sú optimálnou ochranou pred nepriaznivým počasím, okrem toho umožňujú plynulú reguláciu denného svetla. Zároveň však

profily prepúšťajú svetlo, čím vytvárajú obzvlášť príjemné a elegantné

veľkostiach. Vďaka možnosti montáže schránok pod omietku je prakticky

Veľkou výhodou systému je ľahký prístup k otvoru klapky

a veľkému výberu farieb sú zaujímavým aspektom pri úprave fasády.

zároveň šetria Vaše náklady na energiu. Vďaka novým lamelovým formám

možno plynulo upravovať, vyznačujú sa dobrými tlmiacimi vlastnosťami, čím

Vonkajšie clony sú perfektnou alternatívou k roletám a žalúziám. Svetlosť

roletovej schránky. Táto klapka je spravidla umiestnená dole a je možné ju bez problémov otvoriť a zatvoriť (napr. umiestniť pod omietku, je možné využiť zadnú revíznu klapku. pri údržbe a opravách). U schránok, ktoré nie je možné v interiéri

TOP SYS

okenného ostenia alebo na stenu a taktiež je možné sa vo všetkých farebných odtieňoch. VÝHODY - optimálna tepelná izolácia - zvuková izolácia - vhodnosť pre všetky okenné a dverové profily - farebný program dekorácií - integrovaná ochrana proti hmyzu - vhodnosť pre rôzne veľkosti okien a hrúbky stien - jednoduchá montáž a údržba manipulácie. Má obdĺžnikový alebo oválny tvar a dodáva ju omietnuť. Jej výhodou je ľahký prístup a spôsob Aj so špeciálnymi produktmi ako prekladové systémy HELLA trav, siete proti hmyzu a zatienenia zimných záhrad, Vás HELLA presvedčí perfektnou funkciou a výnimočnou kvalitou. Vďaka masívnemu izolačnému telesu prispieva HELLA Trav podstatne

montáž pred okná. Schránku je možné namontovať do

Predokenná schránka TOP SYS je roletovým prvkom pre

k tepelnej izolácií. Jeho spodná hodnota = 0,19 pri hrúbke steny 380 mm a hĺbke šachty 180 mm. Okrem dobrej zvukovej izolácie spočíva aj ďalšia výhoda v spôsobe jeho stavby, ktorá zabraňuje vzniku kondenzátu vlhkosti.

terase či loggii. Vďaka veľkému výberu modelov, farieb a dizajnu sa dajú kľukou, motorom alebo na diaľkové ovládanie.

V horúcich dňoch sa Markízy od HELLY postarajú o chladný tieň na balkóne, a osobnému štýlu Vášho bývania. Podľa želania môžu byť ovládané ručnou

markízy od HELLY perfektne prispôsobiť architektonickému charakteru

35

036_037_RI_okna_radca:Sestava 1

28.8.2009

13:38

Stránka 1

RI Okna a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, Česká republika tel.: 00420 518 389 517-9fax: 00420 518 389 516, email: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz stredné a západné Slovensko: tel.: 0905 717 187

východné Slovensko: tel.: 0908 641 058

TRADÍCIA ŠPIČKOVEJ VÝROBY A MONTÁŽE

okná a energia

príslušenstva. V roku 2006 sme svoju pôsobnosť rozšírili o výrobu Pätnásť rokov skúseností s výrobou a montážou predstavuje našu spoločnosti ELUMATEC a výhradne z nemeckých značkových profilov Vyrábame na najmodernejších obrábacích centrách nemeckej interiérových stien a fasád. a montáž hliníkových prvkov z profilov HUECK-HARTMANN: okien, dverí,

výrobu a montáž prvotriednych plastových prvkov - okien, dverí a ich

založená už v roku 1994. Od začiatku sa zameriavame výlučne na

stavebných otvorových výplní. Naša spoločnosť Rl OKNA a.s. bola

Sme jedna z najväčších spoločností na českom a slovenskom trhu

nech už ide o izolačné dvojsklá či trojsklá, kovanie alebo príslušenstvo. dostali prestížne certifikáty akosti (ISO 9001:2000) a šetrnosti

Ako jeden z prvých výrobcov na trhu sme na naše výrobné postupy

k životnému prostrediu (ISO 14001:2004). Najmodernejšia technika kvalitných kovových výstuh zaistí mechanickú pevnosť a široká škála profilov systému SALAMANDER prináša nevtieravú variabilitu tvarov a jedinečných technických riešení. Technologické a kvalitatívne prvenstvo však k úspechu na trhu samo poskytovanie všetkých dôležitých informácií našim zákazníkom. výrobkov. Presné a bezchybné zváranie zaručí tvarovú stálosť, použitie a montážne postupy nám umožňujú využívať všetky prednosti našich

hlavnú konkurenčnú výhodu, a to nielen na českom a slovenskom trhu. SALAMANDER, čo našim výrobkom zaisťuje tú najlepšiu kvalitu a presnosť. Všetky súčasti našich okien a dverí sú rýdzimi originálmi,

o sebe nestačí. Kľúčom k dobrej povesti našich výrobkov je preto

predovšetkým poctivá a dobre vykonaná práca pri montáži a otvorené

36

036_037_RI_okna_radca:Sestava 1

28.8.2009

13:38

Stránka 2

v prípade vhodného typu zasklenia produkt spĺňa podmienky pre získanie dotácie PODPORA ZATEPLENIA

okná a energia

SALAMANDER® - STREAMLINE ELEGANT 7 Zaoblený tvar krídla predsadeného pred rám (tvorí funkciu odkvapovej jedným z profilov vyznačujúcich sa výbornou mechanickou stabilitou lišty), elegantný tvar a k tomu sedem komôr – to je novinka značky SALAMANDER® - STREAMLINE ELEGANT 7. Pre svoju robustnosť je Styk

SALAMANDER® - STREAMLINE KLASIK 5 krídla a rámu profilu STREAMLINE KLASIK vytvára

nezameniteľný dojem, ktorý je už roky jeho poznávacím znamením. Prelis na profile vonkajšej strany krídla (v styku s rámom) prispieva predurčuje predovšetkým na použitie do staršej zástavby. Prednosti našich výrobkov - niekoľkonásobná konrola pred, počas výroby a finálna kontrola funkčnosti výrobku. - používame výlučne originálne komponenty - sklo, kovanie, tesnenie, príslušenstvo - minimalizácia chýb a plná automatizácia celej výroby vďaka softwaru KLAES

a skvelými tepelno-izolačnými vlastnosťami.

k lepšiemu odtoku dažďovej vody. Stavebná hĺbka krídla ho

ALUPLAST® - IDEAL 8000+ Stavebná hĺbka 85 mm s dôrazom na perfektný doraz rámu s krídlom aplikácie a na základe svojho dizajnového riešenia pôsobí na vlastnosťami. Jeden z najvyspelejších PVC profilov na svetovom trhu. nerozoznanie od hliníkových okien, ale s lepšími tepelno – izolačnými celého okna. Vďaka svojej pevnosti je určený pre najnáročnejšie na vonkajšej strane, čo pomáha k dosiahnutiu efektu jednoliatosti

37

038_multlock_radca:Sestava 1

27.8.2009

14:32

Stránka 1

A-projekt s.r.o., Ulica Svornosti 43/A, 821 06 Bratislava tel.: 00421 2 4524 3382, e-mail: stavebne@tabulky.sk, www.stavebnetabulky.sk

Nový systém, založený na použití elektronických čipov, sa nazýva INTELLEQT® a jeho sofistikovanejšia verzia umožňujúca časové rozlíšenie prístupových práv nesie označenie INTELLEQT® PRO. Systém využíva patentovo chránenú technológiu MIFARE pracujúcu na frekvencii 13,56 MHz. V porovnaní s frekvenciou 125 kHz, ktorá je veľmi rozšírená, umožňuje zariadenia pracujúce na frekvencii 13,56 MHz ľahšie načítanie viacerích čipov v rovnakom čase. Ďalšou výhodou je, že sa jedná o tzv "Read / Write" technológiu, ktorá umožňuje nielen načítanie dát z čipu, ale aj zapisovanie na čip. Ako nosič čipu je možné použiť štandardné plastové púzdro (tzv. "tag") s decentným designovým spracovaním (obr. 1). Pre jednoduchšie rozlíšenie sú púzdra dodávané v niekoľkých štandardných farbách. Pohodlnejší variant predstavuje vloženie čipu do hlavy kľúča. Na tento účel sa používa tzv "duálny" kľúč s hlavou pre vloženie čipu vo všetkých modelových radoch vložiek.

Nový prístupový systém IntelleQt®

Software pre programovanie čipov a nastavovanie prístupových práv je umiestnený na internete. To je zásadný rozdiel v porovnaní s konvenčnými elektronickými systémami. Každý, kto má skúsenosti s elektronickými prístupovými systémami, vie, že jednou z najdrahších položiek pri nadobúdaní týchto systémov je práve softvér pre správu prístupových práv. Pri systéme INTELLEQT® táto položka odpadá. Nielenže teda užívateľ nenakupuje drahý softvér, ale je taktiež plne sebestačný pri spravovaní prístupových práv užívateľov čipov. Umiestnenie softvéru na webe umožňuje vykonávať správu z ktorého-koľvek miesta s napojením na internet. Zálohovanie dát správcom webového softvéru je ďalším neoceniteľným prínosom.

aj Systémy INTELLEQT ® INTELLEQT® PRO nájdu uplatnenie najmä v spoločných vstupných dverách firiem, inštitúcií, škôl , škôlok, nemocníc a obytných domov. Rovnako tak je ale možné ho použiť napríklad na vjazd do súkromného parkoviska, v športových kluboch, alebo vo výťahoch. Medzi najvýznamnejšie, už realizované, projekty patrí dodávka tejto technológie do stoviek objektov spravovaných a využívaných francúzskou poštovou službou. INTELLEQT® je pritom možné prepojiť s iným (off-line alebo on-line) systémom pracujúcim na identickej frekvencii. Tzn. že čip používaný pre prístupový systém INTELLEQT ® môže paralelne slúžiť napríklad pri kontrole pracovného času, platbách obedov alebo platbách za použitie kopírky napríklad v školách. Na slovenský trh integruje spoločnosť A-projekt s.r.o.

Zadebnite si okná, cez dvere sa k Vám už nedostanú ...

Bezpečnostné a protipožiarne dvere

NON-STOP 0905 754 798 www.lock.sk

039_Incon_radca:Sestava 1

7.9.2009

10:24

Stránka 1

040_fatra_delap_radca:Sestava 1

7.9.2009

10:26

Stránka 1

Výroba omietok a farieb
Pame-Impex s.r.o.
Matúškovo, Hlavná 531
- kontaktný tepelnoizolačný systém DelapTherm, (polystyrénový a minerálny) Fasádne centrum - soklové omietky MARMER špecializovaná pr edajňa - miešanie podľa požiadaviek zákazníka Farby - Laky - flexi obklady

Tónovanie omietok

www.delap.sk, 031/782 6008, 0905 628 018

041_uvod_zateplenie_fasada:Sestava 1

27.8.2009

14:48

Stránka 1

® 1/2009, Stavebný radca, Energetická úspora budov, A projekt

ZATEPLENIE A FASÁDA

zateplenie a fasáda

-

hodnota k, hodnota U energetická certifikácia budov tepelnotechnické vlastnosti stien a budov zateplenie budov omietky a omietkoviny farby a nátery tepelné izolácie energetický audit systém poskytovania dotácií štátna podpora rozvoja bývania základné otázky k zatepleniu

© róbert chromík, štefan klein edícia stavebné tabuľky

STAVEBNÝ

RADCA
41

042_Izopur_stomix_inzercia:Sestava 1

28.8.2009

10:04

Stránka 1

vypocet_zateplovacej_radca:Sestava 1

27.8.2009

14:58

Stránka 1

Výpočet zatepľovanej plochy
Doplňujúce informácie a) strecha

Zateplené plochy pred podaním žiadosti b) štít (štíty) d) balkóny

c) priečelie (vrátane ostení, nadpraží a bočných stien lodžií) e) vnútorné konštrukcie

Náčrt stavby
1 2 3 4 6 7 5

f) vymenené otvorové konštrukcie
Údaj

Základné údaje

Názov a miesto stavby Náčrt stavby

Typ/konštrukčný systém/stavebná sústava Rozmery stavby

Obvod budovy (m) (súčet r. 7 až 10)

Plocha - pôdorys (m2)

8

a = šírka steny I (výpočet: a = a1)

10

9

b = šírka steny II (výpočet: b = b1 + b2 + b3 ) c = šírka steny III (výpočet: c = c1) d = šírka steny IV (výpočet: d = d1 + d2 + d3 + d4 + d5)

11 13

12 14

Počet podlaží celkom/počet obytných podlaží vrátane vstupného podlažia Výška zateplenia celkom (m) (súčet r. 13 až 15) h2 = výška zateplenia spodnej časti budovy h1 x n = konštrukčná výška podlaží (m) (n = počet typických podlaží) h3 , h4 = zostávajúca výška atiky, resp. rímsy vrátane šírky vyloženia, strojovne PI = plocha obvodovej steny I (m2)

15

17 18 19 20 21 22 23 24 25

16

Plocha obvodového plášťa vrátane otvorov (m2) (súčet r. 17 až 20) PII = plocha obvodovej steny II (m2)

PIII = plocha obvodovej steny III (m2) PIV = plocha obvodovej steny IV (m2) Hodnota (v m2)

zateplenie a fasáda

Zatepľovaná plocha steny I (r.22+r.24+r.25+r.26+r.27) b) plocha otvorových konštrukcií celkom

a) plocha obvodového plášťa bez otvorových konštrukcií b1) plocha vymieňaných otvorových konštrukcií

26 27

c) plocha ostení a nadpraží ( 5% z celkovej plochy otvorových konštrukcií) e) plocha bočných stien lodžií

d) plocha vystupujúcich konštrukcií na obvodovom plášti, ktorých zateplenie je nevyhnuté realizovať pre zamedzenie vzniku tepelných mostov (napr. balkóny)

28 29 30 31 32 34

Zatepľovaná plocha steny II (r.29+r.31+r.32+r.33+r.34) b) plocha otvorových konštrukcií celkom

a) plocha obvodového plášťa bez otvorových konštrukcií b1) plocha vymieňaných otvorových konštrukcií

33

c) plocha ostení a nadpraží ( 5% z celkovej plochy otvorových konštrukcií) e) plocha bočných stien lodžií

d) plocha vystupujúcich konštrukcií na obvodovom plášti, ktorých zateplenie je nevyhnuté realizovať pre zamedzenie vzniku tepelných mostov

35 36 37 38 39

Zatepľovaná plocha steny III (r.36+r.38+r.39+r.40+r.41) b) plocha otvorových konštrukcií celkom a) plocha obvodového plášťa bez otvorových konštrukcií b1) plocha vymieňaných otvorových konštrukcií

40

c) plocha ostení a nadpraží ( 5% z celkovej plochy otvorových konštrukcií) e) plocha bočných stien lodžií

42 43 44 45

41

d) plocha vystupujúcich konštrukcií na obvodovom plášti, ktorých zateplenie je nevyhnuté realizovať pre zamedzenie vzniku tepelných mostov

Zatepľovaná plocha steny IV (r.43+r.45+r.46+r.47+r.48) b) plocha otvorových konštrukcií celkom a) plocha obvodového plášťa bez otvorových konštrukcií b1) plocha vymieňaných otvorových konštrukcií

46

47

c) plocha ostení a nadpraží ( 5% z celkovej plochy otvorových konštrukcií) e) plocha bočných stien lodžií

49 50 51 53 54

48

d) plocha vystupujúcich konštrukcií na obvodovom plášti, ktorých zateplenie je nevyhnuté realizovať pre zamedzenie vzniku tepelných mostov

Zatepľovaná plocha strešného plášťa a) strop nad nevykurovaným priestorom

Zatepľovaná plocha vnútorných deliacich konštrukcii medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi (r.51+r.52) b) deliace steny medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom

52

Zatepľovaná plocha strojovne výťahu

Zatepľovana plocha celkom (r.21+r.28+r.35+r.42+r.49+r.50+r.53):

43

044_prehlad zateplenia 2:Sestava 1

28.8.2009

11:50

Stránka 1

ZÁKLADNÉ POJMY V ZATEPĽOVANÍ BUDOV
Činiteľ svetlosti (činiteľ svetelného odrazu) je činiteľ určujúci schopnosť vonkajšieho povrchu kontaktného zatepľovacieho systému v závislosti na farbe povrchovej malty odrážať, resp. pohlcovať tepelné žiarenie. Doba spracovania mált je vymedzenie časového úseku od začiatku zamiešania lepiacej malty, výstužnej malty a povrchovej malty do skončenia nanášania na povrch stavebnej konštrukcie. Egalizačný náter je náter zabezpečujúci zjednotenie farby povrchu a zvýšenie vodovzdornosti povrchovej vrstvy. Faktor difúzneho odporu m vyjadruje schopnosť látky prepúšťať vodnú paru. Udáva, koľkokrát je difúzny odpor danej látky väčší, ako rovnako hrubá vrstva vzduchu pri tej istej teplote. Lepiaca malta je hmota priľnavá na podklad, ktorého pomocou je možné vytvoriť spojovaciu vrstvu a pripevniť a zabezpečiť polohu tepelnej izolácie. Kombinovaná lišta je kovový alebo plastový profil s nalepenou výstužnou mriežkou s vymedzeným presahom na obidve strany. Používa sa na vytváranie hrán nároží zatepľovacieho systému. Kondenzačná zóna je vymedzená časť hrúbky stavebnej konštrukcie, v ktorej nastáva kondenzácia vodnej pary difundujúcej cez stavebnú konštrukciu. Kontaktný zatepľovací systém (KZS) je výrobok dodávaný ako systém zostavený z presne určených komponentov, ktorý sa pripevňuje lepením a mechanickým prichytávaním spravidla z vonkajšej strany obvodového plášťa, pričom jeho jednotlivé vrstvy sú vo vzájomnom plošnom kontakte. Kotevná dĺžka je dĺžka spolupôsobenia kotevného prvku a pôvodnej stavebnej konštrukcie. Zabezpečuje prenos ťahového zaťaženia. Kotevný prvok je prvok zabezpečujúci spoľahlivý prenos zaťaženia od hmotnosti zatepľovacieho systému a vonkajších síl do pôvodnej stavebnej konštrukcie. Podľa materiálu a spôsobu zabezpečenia spolupôsobenia s pôvodnou stavebnou konštrukciou sa kotevný prvok delí na: a) rozperná kotva: plastový alebo kovový (oceľ s povrchovou protikoróznou úpravou, hliník) prvok, ktorý je po vložení do otvoru v pôvodnej stavebnej konštrukcii a aktivovaní zabezpečenom rozperným účinkom (trením) schopný prenášať vonkajšie sily do pôvodnej stavebnej konštrukcie; špeciálnym druhom rozpernej kotvy je tanierová kotva, ktorej hlava má tvar taniera a tvorí jeden celok s driekom a koreňom kotvy; b) lepená kotva: prvok, ktorý je po vložení do otvoru v pôvodnej stavebnej konštrukcii a aktivovaní zabezpečenom lepiacim účinkom lepidla schopný prenášať vonkajšie sily do pôvodnej stavebnej konštrukcie;

Základné pojmy boli prevzaté z publikácie Sternová a kol. Zatepľovanie obvodových plášťov budov.Bratislava: Eurostav, 2002

zateplenie a fasáda

c) chemická kotva: kotevný prvok, ktorého rozperný účinok sa vytvára rozpínaním, lepiacim účinkom a následným stuhnutím aktívnej náplne (ako dôsledok chemickej reakcie aktívnej náplne s okolitým prostredím po aktivácii) Kritická teplota vzniku plesní je teplota na povrchu stavebnej konštrukcie, pri ktorej v dôsledku vlhkosti vyjadrenej aktivitou vody minimálne 0,8 dochádza k vzniku a rastu plesní. Merné teplo (špecifická tepelná kapacita)c je teplo, ktoré sa musí priviesť látke určitej hmotnosti pri stálom tlaku, aby sa zvýšila jeho teplota o 1 K. Nosný systém je kovová nekorodujúca alebo drevená konštrukcia vytvárajúca vertikálny alebo horizontálny raster. Určená je na uchytenie obkladu. Umožňuje prenos zaťaženia od obkladu pomocou kotevných prvkov do pôvodnej stavebnej konštrukcie. Objemová hmotnosť materiálu r je hmotnosť objemovej jednotky určitej látky s dutinami a pórmi. Obklad je povrchová úprava odvetraného zatepľovacieho systému, ktorý je oddelený od tepelnoizolačnej vrstvy odvetranou vzduchovou vrstvou. Odvetraná vzduchová vrstva je časť odvetraného zatepľovacieho systému; je to vrstva vzduchu medzi tepelnoizolačnou vrstvou a obkladom prepojená s vonkajším prostredím; zabezpečuje odvádzanie difundujúcej vodnej pary z vnútornej strany stavebnej konštrukcie Odvetraný zatepľovací systém (OZS) je prídavná zavesená zväčša montovaná konštrukcia, ktorej povrchová vrstva (obklad) je od ostatných vrstiev, najmä však od tepelnoizolačnej vrstvy oddelená odvetranou vzduchovou vrstvou. Perforovaná lišta je kovový nekorodujúci profil s otvormi, ktorý sa používa na začiatku a v zakončení úseku zateplenia, pričom perforácia je v mieste umožňujúcom odvetranie vzduchovej vrstvy odvetraného zatepľovacieho systému. Podklad zatepľovacieho systému je pôvodná alebo nová (nosná) konštrukcia obvodového plášťa spĺňajúca požiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, na ktorej spravidla vonkajší povrch sa podľa stanovených technických a technologických princípov pripevňuje zatepľovací systém. Pomocné prvky sú súborom výrobkov určených na úpravu zatepľovacieho systému v oblasti soklov, nároží, dilatácie, ukončenia apod. Povrchová malta je hmota vyznačujúca sa farebnosťou, ktorým sa v kontaktnom zatepľovacom systéme zabezpečuje požadovaná povrchová úprava. Povrchová malta môže byť disperzná, silikónovo-disperzná, silikónová, silikátová alebo minerálna. Povrchová vrstva je vrstva v kontaktnom zatepľovacom systéme, ktorá zabezpečuje ochranu zatepľovacieho systému pred mechanickým poškodením a atmosferickými vplyvmi.

Technologická prestávka je čas potrebný na prerušenie vytvárania jednotlivých vrstiev zatepľovacieho systému, ktoré sú vo vzájomnom kontakte. Tepelná izolácia je výrobok zabezpečujúci tepelnoizolačné vlastnosti kontaktného alebo odvetraného zatepľovacieho systému. Tepelná ochrana budovy je vykonanie všetkých efektívnych stavebných úprav vedúcich k vytvoreniu hygienických podmienok a podmienok tepelnej pohody v užívaných priestoroch, ako aj k zníženiu spotreby energie na vykurovanie. Tepelná vodivosť je schopnosť látky prenášať teplo vedením a je charakterizovaná súčiniteľom tepelnej vodivosti l ako základným ukazovateľom tepelnoizolačných vlastností látky (materiálu). Súčiniteľ tepelnej vodivosti je ovplyvnený najmä objemovou hmotnosťou a vlhkosťou látky. Tepelnoizolačná vrstva je časť kontaktného a odvetraného zatepľovacieho systému vytvorená z tepelnoizolačného materiálu, ktorá spolu s podkladovou konštrukciou zabezpečuje dosiahnutie požadovaného tepelného odporu zatepleného obvodového plášťa. Tepelný most je časť stavebnej konštrukcie, kde v dôsledku porušenia jej plošnej tepelnoizolačnej homogenity je teplota vnútorného povrchu v zimnom období nižšia ako teplota v bežnom mieste vnútorného povrchu konštrukcie. Tepelný odpor R je vlastnosť stavebnej konštrukcie, ktorá určuje schopnosť stavebnej konštrukcie zabezpečovať tepelnú ochranu. Charakterizovaná je hustotou tepelného toku šíriacim sa stavebnou konštrukciou. Tepelný odpor konštrukcie je tým väčší, čím je väčšia hrúbka konštrukcie d (vrstvy) a čím nižší je súčiniteľ tepelnej vodivosti l konštrukcie (vrstvy). Výstužná malta je hmota požadovaných mechanických vlastností vhodný na vytvorenie výstužnej vrstvy. Môže byť identická so spojovacou maltou. Výstužná mriežka je výrobok, ktorý slúži na zlepšenie mechanických vlastností vonkajšieho súvrstvia kontaktného zatepľovacieh systému a musí odolávať pôsobeniu alkalického prostredia. Je to textília zvyčajne sklená, alkáliovzdorne upravená povrchovo alebo v hmote. Aplikuje sa vo výstužnej vrstve na eliminovanie síl vznikajúcich v dôsledku objemových zmien a mechanického namáhania. Zatepľovací systém je nenosná konštrukcia vytvorená z materiálov a doplnkových prvkov, ktoré spolu s pôvodnou stavebnou konštrukciou zabezpečujú požadovanú tepelnú ochranu budovy bez negatívneho vplyvu na ostatné funkčné vlastnosti stavebnej konštrukcie a budovy. Zatepľovanie je súbor technických opatrení umožňujúcich zabudovanie prídavných vrstiev stavebnej konštrukcie spravidla na jej vonkajšej strane, ktorých nezameniteľnou súčasťou je tepelnoizolačná vrstva.

začiatku. Spojovacia vrstva je vrstvou vytvorenou z lepiacej malty, ktorá v kontaktnom systéme zabezpečuje spolupôsobenie pôvodnej stavebnej konštrukcie a vrstiev zatepľovacieho systému. Súčiniteľ difúzie vodnej pary d udáva množstvo vodnej pary, ktoré difunduje za jednotku času kockou o hrane 1 m medzi dvoma protiľahlými stenami, medzi ktorými je rozdiel čiastočného tlaku vodnej pary 1 Pa. Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U (k) udáva tepelný tok šíriaci sa z vnútorného prostredia plochou konštrukcie 1 m2 pri jednotkovom rozdiele teplôt vnútorného a vonkajšieho vzduchu. Súčiniteľ vzduchovej priepustnosti e látky je hmotnostný tok vzduchu, ktorý sa šíri stenou plochy 1 m2, keď medzi dvoma protiľahlými povrchmi steny hrúbky 1m je tlakový rozdiel 1 Pa.

Vytvára farebný a štrukturálny vzhľad vonkajšieho povrchu zateplenia. Je minimálnej hrúbky 2 mm, obvykle do 4 mm maximálnej hrúbky závislej na veľkosti plniva. Prekrývanie výstužnej mriežky je minimálna šírka uplatnenia výstužnej mriežky vo dvoch vrstvách stanovená pre každý kontaktný zatepľovací systém. Zabezpečuje eliminovanie objemových zmien (rozťažnosti) v dôsledku zmien teploty vonkajšieho prostredia. Minimálna šírka prekrývania je 100 mm. Prestup tepla na vnútornom alebo vonkajšom povrchu určuje výmenu tepla medzi povrchom stavebnej konštrukcie a okolitým vzduchom a charakterizovaný je súčiniteľom prestupu tepla h (a). Súčiniteľ prestupu tepla je definovaný podielom hustoty tepelného toku a rozdielu teplôt medzi povrchom konštrukcie a okolitým vzduchom. Súčiniteľ prestupu tepla je vyjadrený súčtom súčiniteľa prestupu tepla sálaním a prúdením (konvekciou). Priemerná hodnota súčiniteľa prechodu tepla budovy je vážený priemer stanovený z podielu súčiniteľov prechodu tepla jednotlivých stavebných konštrukcií a ich plošnej výmery a celkovej plošnej výmery stavebných konštrukcií, ktorými sa uskutočňujú tepelné straty (sú deliacimi konštrukciami medzi vykurovaným a nevykurovaným priestormi alebo vykurovanými na rôznu teplotu vnútorného vzduchu v nich). Priepustnosť vzduchu otvorovou konštrukciou charakterizuje súčiniteľ škárovej vzduchovej priepustnosti závislý na objeme vzduchu, ktorý prejde škárou dĺžky 1 m pri definovanom tlakovom rozdiele medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Rosný bod je teplota vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie, pri ktorej vzniká kondenzácia vodnej pary. Soklová lišta je kovový nekorodujúci alebo plastový profil zabezpečujúci ochranu zatepľovacieho systému pred mechanickým poškodením. Vytvára presné vymedzenie jeho

44

045_zateplovacie_systemy:Sestava 1

28.8.2009

11:48

Stránka 1

ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY A SPÔSOBY ZATEPLENIA

zdroj: STOMIX

Zatepľovací systém na báze polystyrénových izolačných dosiek Predstavuje najrozšírenejšie riešenie v Slovenskej republike i celej Európe. Systém je vhodný pre všetkých, ktorý hľadajú kvalitne zateplenie za prijateľnú cenu. Zvýšený tepelný odpor vedie k okamžitému výraznému zníženiu nákladov na vykurovanie a návratnosť investície do zateplenia je rýchla. Nízke zaťaženie konštrukcie budov a relatívne nenáročné vyhotovenie zateplenia patrí neodmysliteľne k výhodám zatepľovacieho systému. Variantom tohto systému je riešenie s použitím šedého polystyrénu( EPS GreyWall), vďaka ktorému je možné použiť až o 20% tenšiu hrúbku izolantu pri zachovaní rovnakých tepelnoizolačných vlastností.

Zatepľovací systém s tepelnou izoláciou z minerálnej látky Disponuje lepšími difúznymi vlastnosťami a vysokým tepelným odporom, vďaka čomu v zateplenom dome výrazne a okamžite klesnú výdavky za energie. Danú tepelnú izoláciu je možné použiť bez akýchkoľvek požiarno-technicých bmedzení, jedná sa aj o výšky siahajúce nad 22,5m. Aj tento systém samozrejme disponuje všetkými certifikátmi a je možné ho prispôsobiť na mieru stavbe a požiadavkám investora.

zateplenie a fasáda

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém s izolačnými doskami z pevného polystyrénu určený na drevostavby a montované domy Okrem zvýšenia tepelného odporu umožňuje na uvedených stavbách vytvoriť bez škárovú povrchovú úpravu fasády. Vďaka vysokej variabilite konštrukčných metód drevostavieb a montovaných domov je potrebné venovať zvýšenú pozornosť návrhu zatepľovacieho systému.

Omietkový systém do exteriéru Omietkový systém predstavuje ľahkú a výhodnú alternatívu klasických jadrových omietok. Ako základná vrstva sa v tomto prípade používa špeciálna stierka spolu s vystuženou sieťovinou, na ktorú sa po aplikácii penetrácie nanesú omietkovina a fasádna farba, ktorých výber a závisí od miestnych podmienok a požiadaviek klienta. Systém sa nanáša na vyzretý, pevný a súdržný podklad zbavený nečistôt, prachu, mastnoty a bez škár. Namáhané miesta okolo okien a otvorov dverí doplníme vystuženou vrstvou za použitia líšt na zatepľovanie a stierkovej hmoty AlfaFIX® S1 alebo AlfaFORM® SCA.

45

046_Stomix_radca:Sestava 1

27.8.2009

15:28

Stránka 1

Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, tel.: +421 (2) 5363 3375 , fax: +421 (2) 5363 3376, email: bratislava@stomix.sk Ul. 29. augusta 35, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421 (48) 414 1018, fax: +421 (48) 414 1204, email: stomix@stomix.sk Južná trieda 123A, 040 01 Košice, tel.: +421 (55) 729 10 54, fax: +421 (55) 729 10 56, email: kosice@stomix.sk Bezplatná infolinka: 0800 111 300, www.stomix.sk

Nová služba ZATEPLENIE+ od firmy STOMIX®
spoločnosť STOMIX®, ktorej výrobky spĺňajú najprísnejšie realizácii zatepľovacieho systému domu. Výrobca kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS), drobných investorov a stavebníkov, ktorí nie sú technicky ani organizačne slovenskom trhu svojim zákazníkom a spolupracujúcim realizačným Služby, ktoré zahŕňa je možné rozčleniť do štyroch etáp: 1. Stanovenie požiadaviek zákazníka izolácie stomixTHERM® alfa a stomixTHERM® beta a to bezplatne. „zatepľovacích“ prác. STOMIX® túto službu ponúka ako jediná firma na pripravení zaistiť potrebný dohľad na kvalitu

s novou službou, ktorá výrazne znižuje riziká nekvality pri

európske kritériá kvality a nesú označenie CE, prichádza na trh

firmám ako súčasť predaja svojich systémov kontaktnej tepelnej

Nový produkt ZATEPLENIE+ je ucelený balíček služieb, ktorý umožňuje a realizáciu vonkajšej kontaktnej tepelnej izolácie domu (ETICS). Služba zahŕňa predrealizačnú prípravu, vlastnú realizáciu, končí odovzdaním firmy. začína stanovením potrieb a formulácií požiadaviek zákazníka, ďalej diela. Kontaktná tepelná izolácia (ETICS) je najrozšírenejší spôsob

výrazne znížiť riziko nekvalitnej práce alebo chyby pri návrhu

Pre úspech diela a spokojnosť pri jeho užívaní je nanajvýš vhodné,

či dokonca nutné, aby zákazník vedel, čo vlastne potrebuje a prečo. Táto zdanlivá triviálnosť stojí v tuzemských podmienkach často „mimo hry“, a preto sa na našich stavbách stále ešte stretávame s technicky absurdnými riešeniami, ktoré sa aj z ekonomického pohľadu nedajú nazvať inak než vyhodenie peňazí. STOMIX® pomôže podľa konkrétnych fasády. V spolupráci s externými partnermi je pripravený ponúknuť komplexné riešenie obnovy panelových domov. Pracovníci spoločnosti hlavne pomáhajú zákazníkom formulovať požiadavky na zateplenie ich domu tak, aby spĺňali všetky predpoklady dlhodobej životnosti.

tepelnej ochrany domov, čo platí hlavne pre panelové domy a realizačné

Balík služieb ZATEPLENIE+ je cielený predovšetkým na ochranu

potrieb zákazníka formulovať technické riešenie tepelno-izolačnej

zateplenie a fasáda

meranie priľnavosti lepidla k podkladu a na meranie charakteristickej

Obchodná sieť STOMIX® je na to vybavená špeciálnymi prístrojmi na pádu zatepľovacieho systému pri saní vetra. Súčasťou služby je v tejto zatepľovacieho systému, aby spĺňal odborné predpoklady.

únosnosti podkladu. Tieto merania pomáhajú predchádzať napríklad fáze aj odporúčanie, podľa akých parametrov vyberať zhotoviteľa 2. Príprava pred realizáciou

dodávateľom, investorom a realizačnou firmou. Ďalej sú starostlivo realizačnej firmy. 3. Realizácia

V tejto etape ide predovšetkým o vymedzenie kompetencií medzi

prekonzultované prípadné problémové miesta pri realizácii, aby bolo

možné včas predísť stratám ako na strane investora, tak na strane

V tejto časti služby sú pracovníci stavebnej firmy, ktorá má systém detaily realizovanej stavby. Počas realizácie je zdarma k dispozícii servisný technik vyskytnú až počas vlastných prác na zatepľovacom systéme.

kontaktného zateplenia realizovať, preškolení s ohľadom na špecifické

STOMIX®. Ten pomáha realizátorom s detailmi, ktoré sa Investorom súčasne pomáha v orientácii pri posudzovaní, či je pri realizácii postupované v súlade s navrhnutou technológiou. 4. Odovzdanie

zákazníkovi formou odovzdávacieho listu, ktorý navyše obsahuje aj pokyny pre údržbu zatepľovacieho systému. Ich dodržiavanie pomáha dlhodobému udržaniu jeho technickej a estetickej funkčnosti. Balík služieb ZATEPLENIE je dostupný pre všetkých

V tejto poslednej etape je zabezpečené odovzdanie ukončeného diela

zákazníkov na území celej SR prostredníctvom obchodnej siete STOMIX®.

46

047_baumit_1_radca:Sestava 1

27.8.2009

15:34

Stránka 1

Baumit spol. s r.o., Zrínskeho 13, 811 03, Bratislava, tel.: 00421 /02/ 5930 3301, fax: 00421 /02/ 5441 1824 e−mail: baumit@baumit.sk, www.baumit.sk

Baumit: skrášľovať, šetriť, zatepľovať
Pekná fasáda ako program Ako reakcia na energetickú krízu v sedemdesiatych rokoch sa začalo hovoriť o obnove bytových domov ako o zdroji šetrenia zatepľovacích systémov a svojím špecifickým spôsobom prispeli energie. Preto sa vtedy objavili prvé realizácie kontaktných predstavovať 2 – 4 eurá na m2 bytu za mesiac. Termická sanácia sa na týchto úsporách môže podieľať až polovicou. Zateplenie bytového domu je teda investíciou, ktorá primárne rieši akútny prináša svojim investorom sekundárne výhody. nároky na dlhodobú údržbu domu, zjednodušuje akútne opravy a tak problém, ale predovšetkým je pohľadom do budúcnosti. Výrazne zníži

už vtedy podieľala na ich vývoji a na prvých realizáciách. Baumit: pomáhame Slovensku

k riešeniu jej problémov aj do budúcnosti. Spoločnosť Baumit sa

Od roku 1994 spoločnosť Baumit pôsobí aj na slovenskej scéne. Vďaka ktoré uplatňuje vo sfére výroby, obchodu, logistiky i poradenstva. Svojím

obrovskému množstvu zateplených fasád získala rozsiahle skúsenosti, plynová kríza v januári 2009. Tepelné straty cez obvodový plášť zameraním sa podieľa aj na riešení akútneho problému, ktorý vyvolala

predstavujú 30 – 40 % celkových tepelných strát pri bytových domoch zatepleného domu býva aj pekná fasáda.

a preto je zateplenie podstatným momentom obnovy. Jedným zo znakov

Baumit v kontexte obnovy bytového domu

zásahov – výmeny okien, vyváženia vykurovacieho systému, zateplenia Začína od strešného plášťa a zateplenia a povrchovej úpravy obvodového plášťa. zatepľovacieho systému. Pokračuje výberom dobrej realizačnej firmy, ktorej očakávame dokonalú realizáciu, samotnou Vo všetkých procesoch poskytuje spoločnosť Baumit spoľahlivý servis. Zatepľovacie systémy Baumit návrhom optimálneho spôsobu zateplenia a

Z technického hľadiska pozostáva obnova bytového domu z viacerých výberom

zateplenie a fasáda

a kontrolou kvality počas realizácie, a končí poskytnutím dlhodobej záruky.

realizáciou

Baumit vyvinul a používa tri zatepľovacie systémy – vlajková loď Baumit EPS, technologicky špičkový paropriepustný systém Baumit open®

a Minerálny zatepľovací systém Baumit. Každý z nich má svoje špecifické a sofistikované systémy, ktoré pri sledovaní celkového efektu termickej

a opodstatnené určenie. Zatepľovacie systémy Baumit sú osvedčené sanácie riešia aj jednotlivé detaily zateplenia. Každá konštrukcia má miesta, ktoré si pri zatepľovaní vyžadujú špecifickú pozornosť – zvlášť styky s hydroizoláciou a tepelné mosty. Sú to miesta, na ktorých sa – a práve taká pozornosť by im mala byť venovaná pri príprave i realizácii zateplenia. najčastejšie môžu prejaviť chyby a poruchy pri realizácii zatepľovania.

Práve preto im je venovaná maximálna pozornosť v úrovni systému

Z estetického hľadiska je pri zatepľovaní dôležitá farebnosť. Baumit ColourDesign je služba určená všetkým tým, ktorí sa rozhodujú farebného riešenia aktívne, navrhuje farebné úpravy podľa individuálnych o farebnom stvárnení fasády svojho domu. Baumit pristupuje k návrhu Obnova bytového domu v Bratislave na Osuského ulici: dobre zrealizovaná

architektúry a farebnosti fasád. Po zateplení: disciplína

predstáv zákazníka, pričom zohľadňuje aj najnovšie trendy v oblasti

obnova s termickou sanáciou Baumit prináša významné energetické úspory – až 38,594% oproti stavu pred obnovou! Farebnosť je podstatným momentom vzhľadu domu. Rozsiahla farebná škála a Baumit ColourDesign vám umožnia dosiahnuť ten najlepší estetický výsledok. Obnovený bytový dom aj vďaka systému Baumit získava celkom nové estetické kvality.

vyžaduje zmenu niektorých návykov a samozrejme aj trochu viac nemôže vyriešiť všetky problémy. Je potrebné zmeniť návyky pri vetraní finančná úspora v úrovni až do 55% oproti stavu pred obnovou, čo môže disciplíny. Disciplínu podporuje samostatné meranie spotreby tepla, ale či pri nastavovaní regulačných ventilov. Výsledkom je však evidentná

Obnovený bytový dom má nové vlastnosti, čo zvyčajne od majiteľov bytov

Jedným zo znakov zatepleného domu je pekná fasáda.

47

048_weber_clanok_radca:Sestava 1

27.8.2009

15:43

Stránka 1

www.weber-terranova.sk, info@weber-terranova.sk

S nami zatepľovanie v zimnom období nekončí. weber.therm minus 7
Vládny program zatepľovania: žiadať fyzická alebo právnická osoba na bytové domy a rodinné domy oprávnených nákladov s limitom 50 EUR na m2 zateplenej plochy energetickej náročnosti minimálne o 20 %. Poskytnutie úveru do 100 % nielenže finančne navyše nezaťažuje vlastníka rodinného a bytového staršie ako 20 rokov. Po zateplení objektu sa musí dosiahnuť zníženie č. 379 z 20. mája 2009 vyplýva, že o bezúročný úver na 15 rokov môže Z „Vládneho programu zatepľovania“ schváleného Uznesením vlády osvedčený podľa požiadaviek ETAG 004, je v jeho komponentoch, ktoré umožňujú jeho použitie aj pri teplotách nižších, ako je tradičných +5°C. Túto hranicu je potrebné dodržiavať pri tradičných „mokrých“ procesoch. Konkrétne to znamená, že lepiaca a stierkova hmota

systému do 0°C a stierkovanie výstužnej vrstvy kontaktného aplikovateľná pri teplote 0ºC. winter, ktorá tvorí povrchovú úpravu tohto zatepľovacieho systému, je

weber.therm minus 7 umožňuje lepenie izolačných platní zatepľovacieho zatepľovacieho systému do -7°C. Tenkovrstvá omietka weber.pas

rodinného domu a 80 EUR na m2 zateplenej plochy bytového domu Vládneho programu zatepľovania, ktorý svojím technickým obsahom domu, ale umožňuje mu dodržať všetky právne a technické podmienky

Kontaktný zatepľovací systém weber.therm minus 7 získal na výstave v oblasti zatepľovania aj v zimných mesiacoch, okrem silných weber.therm minus 7 aj certifikát „Grand Prix Slovak Gold“ za svoj umožňuje podľa potreby predĺženie stavebnej sezóny a pokračovanie prác najmä pri náhlom poklese teploty zmenou počasia. dlhotrvajúcich mrazov. V roku 2009 získal kontaktný zatepľovací systém riešenie v oblasti zatepľovania, umožňujúce predĺžiť stavebnú sezónu CONECO 2008 hlavnú cenu výstavy „Zlatú plaketu“ za inovatívne

Z.z.. Z predmetného programu vyplýva, že v oprávnených nákladoch do inžiniersku činnosť, spracovanie tepelnotechnického

napĺňa definíciu významnej obnovy budov podľa zákona č. 555/2005 posudku,

ceny za zhotovenie stavby sa započítava aj cena za projektové práce,

Zaradenie nového programu pod Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) treba vyplniť novú žiadosť, ale s využitím podkladov, ktoré sa vypĺňali

a spracovanie a vydanie certifikátu o energetickej hospodárnosti budov.

spracovanie návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie podpory

prínos pre stavebníctvo a výnimočnosť vo svojej kategórií výrobkov kontaktných zatepľovacích systémov. Systém weber.therm minus 7

znamená, že sa menia podmienky poskytnutia podpory na ŠFRB a je

zateplenie a fasáda

zateplenia. V opačnom prípade hrozia žiadateľovi o úver podľa zmluvných podmienok sankcie.

kolaudačné rozhodnutie - doklad o dokončení realizácie projektu

žiadosti na ŠFRB). Od podpísania zmluvy treba priniesť do 24 mesiacov

v žiadosti o podporu na obnovu bytovej budovy (už pôvodne podané

weber.therm minus 7 - pomôže Vám preklenúť zimné obdobie

z predmetného programu. Najdôležitejším bodom týchto diskusií

verejnosti rozprúdila diskusia o rýchlosti schvaľovania prostriedkov je „nemožnosť realizácie zatepľovacích systémov v zimnom období“. na slovenský trh nový kontaktný zatepľovací Spoločnosť Weber Terranova, ako popredný dodávateľ na trhu weber.therm minus 7. Výhoda tohto zatepľovacieho systému, ktorý je systém

Po schválení programu zatepľovania sa v širokej odbornej, ale aj laickej

kontaktných zatepľovacích systémov na Slovensku, už v roku 2008 uviedla

48

048_weber_clanok_radca:Sestava 1

27.8.2009

15:43

Stránka 2

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Weber-Terranova, Stará Vajnorská 139, Bratislava 831 04 tel: 02/44 45 30 22, fax: 02/ 44 45 30 22

Kontaktné zatepľovacie systémy weber.therm

Weber - Terranova ponúka okrem tohto výnimočného zatepľovacieho

systému weber.therm minus 7 komplexný produktový rad kontaktných tepelnou izoláciou a tenkovrstvou omietkou, a sú vhodné na rôzne je zosúladenie fyzikálnych vlastností jednotlivých komponentov lepiacej hmoty, tepelnej izolácie, stierkovej hmoty, sklotextilnej zatepľovacích systémov weber.therm. Odlišujú sa najmä použitou podkladové konštrukcie a do rôznych podmienok. Podstatou systémov

Zatepľovanie budov sa stáva v súčasnom období fenoménom na poli

spoločnosti Weber - Terranova nájdete v 5. vydaní Poradcu Weber.

osvedčenia (ETA). Podrobnejšie informácie o všetkých produktoch

dodávajúcich materiály k zatepleniu. Najpoužívanejšími zatepľovacími množstve výrobcov a dodávateľov materiálov určených na zatepľovanie

stavebného trhu a spoločnosť Weber - Terranova patri medzi lídrov

ktoré pre stavebníkov prinášajú množstvo výhod a úspor. Pri terajšom

systémami obvodových plášťov sú kontaktné zatepľovacie systémy,

slovenskom trhu. V ponuke je samozrejme aj kontaktný zatepľovací systém weber.them clima s tepelnou izoláciou z podklady.

Slovak Gold“ ako najparopriepustnejší kontaktný zatepľovací systém na dierovaného

kde je tepelná izolácia na báze minerálnej vlny, ocenený „Grand Prix

tepelná izolácia - polystyrén EPS. Ďalej je to weber.therm exclusive,

terranova (predtým weber.therm klasik EPS), pri ktorom sa používa

tenkovrstvej omietky weber.pas. Najpoužívanejším je weber.therm

mriežky, kotviacich prvkov, podkladového náteru a povrchovej

zorientovať sa na trhu so zatepľovacími systémami.

kvalifikovaných pracovníkov, ktorí vám odborne poradia a pomôžu

je potrebné pri výbere vhodného spôsobu zateplenia obrátiť sa na

polystyrénu. Weber.therm flex je vhodný na drevostavby a nestabilné

výstave CONECO 2009 udelením Čestného uznania.

tepelnou izoláciou. Táto jedinečná vlastnosť systému bola ocenená na

umožňuje zníženie hrúbky izolantu na polovicu v porovnaní s tradičnou

weber.therm plus ultra s tepelnou izoláciou na báze fenolovej peny, čím

Novinkou sezóny 2009 je inovatívny kontaktný zatepľovací systém

v zmysle požiadaviek ETAG 004 a majú vydané európske technické

Všetky kontaktné zatepľovacie systémy weber.therm sú osvedčené

zateplenie a fasáda

49

050_051_baumit_2_radca:Sestava 1

27.8.2009

15:50

Stránka 1

Baumit spol. s r.o., Zrínskeho 13, 811 03, Bratislava, tel.: 00421 /02/ 5930 3301, fax: 00421 /02/ 5441 1824 e−mail: baumit@baumit.sk, www.baumit.sk

Myšlienky s budúcnosťou.

Chyby pri návrhu a realizácii zatepľovacích systémov
Zateplenie bytového domu je dnes už úplne základným, nevyhnutným kvalitne zateplených bytových domov preukázali, že zateplenie a príjemnejšie. je naozaj užitočné a v zateplených domoch sa žije lacnejšie energetickej a finančnej bilancie bytového domu. Tisícky a veľmi prospešným krok k vylepšeniu zo stabilizovaného polystyrénu. Použitie dosiek, ktoré nenapĺňajú tieto charakteristiky, je nevhodnou a veľmi riskantnou náhradou

v zatepľovacom systéme. Vedie k zníženiu mechanickej odolnosti celého Ďalšou systémovou a veľmi riskantnou chybou je aj používanie vo výstužnej vrstve i v povrchovej úprave. systému a aj k objemovým zmenám systému. Výsledkom je vznik trhlín

Napriek dlhoročnej osvete, o ktorú sa spoločnosť Baumit pravidelne stará, sa, žiaľ, ešte stále pri zateplení objavujú chyby. Chyby môžu jediná – ľudský faktor. Prejavuje sa nedôslednosťou a nedostatočnými vznikať v rozličných úrovniach procesu zatepľovania, príčina je však

nevhodných lepidiel. Systémové lepiace stierky majú špecifické a dlažieb, nemôžu zodpovedať kritériám pre použitie v rámci systém sa tak znehodnotí.

vlastnosti ako sú vysoká priľnavosť a dostatočná pružnosť. Rozličné kontaktných zatepľovacích systémov. Následky pre stavebníka môžu

lacné náhrady, ako napríklad lacné lepidlá určené na lepenie obkladov byť katastrofálne – dosky sa postupne môžu uvoľniť od podkladu a celý

vedomosťami o zatepľovaní. Pri dôslednom dodržiavaní technologických Na čo treba pri zatepľovaní dohliadať, aby chyby nevznikali? Chyba v návrhu je chybou celého zateplenia! postupov je riziko vzniku chýb eliminované do maximálnej miery.

Návrh zateplenia je prípravnou fázou celého ďalšieho postupu. nebude v poriadku.

ústretovej logistike, bežne dostupné ako kompletný systém a nie je potrebné nahrádzať ich inými materiálmi. Izolačné dosky sú, okrem lepiacej stierky, prichytávané aj pomocou

Zatepľovacie systémy Baumit sú, vďaka overenej a tradične

Pri chybách v návrhu s najvyššou pravdepodobnosťou celý výsledok izolačnej dosky 5 cm sa považuje za postačujúcu. Paušálne, teda

Všeobecná chyba pri návrhu zateplenia sa týka názoru, že hrúbka k správnemu výsledku, ale je to len náhodný a zriedkavý prípad. Každý

zateplenie a fasáda

hrubým odhadom, stanovená hrúbka izolantu síce v občas môže viesť

dĺžka kotvenia, jednak používanie lacných nekvalitných náhražkových hmoždiniek, ktoré sa pri aplikácii ľahko lámu a ich použitie často vedie, okrem iného, aj k nedostatkom v samotnom kotvení. Týmto nepríjemnostiam sa dá predísť práve používaním hmoždiniek

mechanického kotvenia. Tu je častou chybou jednak nepostačujúca

podľa ktorého úspornejšie zateplíme s tenším izolantom, na tomto mieste naozaj nemá čo hľadať.

a s konkrétnymi podmienkami pôsobenia. Vulgárny ekonomický prístup,

výpočtom, ktorý uvažuje s už existujúcou skladbou obvodového plášťa

návrh systému a hrúbky izolantu má byť podložený tepelnotechnickým

odporúčaných výrobcom zatepľovacieho systému. Okrem druhu tiež počet a rozmiestnenie hmoždiniek. hmoždinky a minimálnej kotevnej dĺžky statik s obyčajne predpisuje Fasáda je neustále vystavená vplyvom teplotných zmien a kontaktné

Iná, špeciálnejšia, chyba súvisí so zatepľovaním zavlhnutého muriva.

určený na suché murivo. Vyznačuje sa pomerne vysokým difúznym odporom a jeho použitie na murivo s vyššou vlhkosťou môže viesť k vzniku viacerých nedostatkov. V takomto prípade je potrebné voliť plynulý prechod vlhkosti smerom do exteriéru. Sú to systém Baumit systémy.

Bežne používaný polystyrén je vynikajúci tepelný izolant, ktorý je však

vrstvy. Tá pozostáva zo stierkovacej hmoty, do ktorej je vtláčaná sklotextilná mriežka. Obe musia spĺňať parametre, ktoré okrem zabezpečenia primárnej funkcie ochránia fasádu aj pred mechanickým

teplotných zmien v povrchovej úprave je primárnou funkciou výstužnej

zatepľovacie systémy riešia aj tento problém. Eliminácia napätí od

paropriepustné systémy s nízkym difúznym odporom, ktoré umožňujú open, a prípadne – ale s obmedzením – aj minerálne zatepľovacie ktoré v rámci poradenstva poskytujú aj službu návrhu optimálneho konštrukcie na difúziu a kondenzáciu vodných pár. Službu Pri návrhu zateplenia je potrebné obrátiť sa na špecializované firmy,

spôsobu zateplenia s následným posúdením navrhnutej skladby

v rámci svojho servisu aj spoločnosť Baumit.

tepelnotechnického prepočtu svojim zákazníkom bezplatne poskytuje Z nesúrodých komponentov systém nevznikne!

Aj pri správnom návrhu môžu vznikať chyby pri realizácii. Prvá z nich

zostaví skladbu zateplenia z nesúrodých, často aj na zatepľovanie v skladbe zatepľovacieho systému komponenty od rôznych výrobcov.

sa objavuje už v nákupe materiálu. Investor, napríklad v snahe ušetriť, nevhodných, materiálov. Vo väčšine prípadov to vedie k vzniku porúch v systéme. Niektorí investori experimentujú aj tak, že pomiešajú Podstatnou súčasťou kontaktného zatepľovacieho systému sú izolačné dosky. Majú presne určenú objemovú hmotnosť a sú vyrobené

50

050_051_baumit_2_radca:Sestava 1

27.8.2009

15:50

Stránka 2

chemického prostredia lepiacej stierky. Použitie nesystémových komponentov tu vedie k oslabeniu výstužnej vrstvy a následne k vzniku prasklín a k nárastu rizika povrchového poškodenia zateplenej fasády. Ako povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémov sa bázach (akrylátové, silikátové, silikónové, minerálne), v rôznych a podmienky, v ktorých má byť omietka použitá. Záruka má prekročiť dobu návratnosti! materiálu je potrebné rešpektovať jeho charakteristické vlastnosti používajú tenkovrstvové ušľachtilé omietky. Vyrábajú sa v rôznych štruktúrach, zrnitostiach a v rôznej farebnosti. Pri voľbe konkrétneho

poškodením.

Sklotextilná

mriežka

musí

byť

dimenzovaná

do

systéme, ktorý bol vyskladaný od rôznych výrobcov, stavebníkovi

návratnosti investície. V prípade vzniku poruchy na zatepľovacom

nedostatky. Záruka v takomto prípade totiž obyčajne nepresahuje rozumné rozhodnúť sa pre osvedčené systémy s overenou materiálovou Európskym technickým osvedčením.

zvyčajne vzniknú veľké problémy pri snahe reklamovať vzniknuté

zákonom garantovanú záručnú dobu 24 mesiacov. Pri očakávanej dlhodobo spoľahlivej funkčnosti zatepľovacieho systému je preto skladbou, certifikované nezávislou skúšobňou a samozrejme platným

investície je nesporne aj záruka. Baumit poskytuje na svoje Zlé rozmiestnenie mechanických kotiev:

finančnej i energetickej bilancie obytného domu. Súčasťou takejto

Zateplenie domu je kapitálovou investíciou, ktorá má viesť k zlepšeniu

zatepľovacie systémy záruku, ktorá zvyčajne prekračuje dobu

Ich vzniku sa však dá predchádzať.

Chyby teda môžu vznikať v priebehu celého procesu zatepľovania.

faktora – čiže chyby pri fyzickej realizácii zatepľovacieho systému.

sa treba venovať aj chybám, ktoré vznikajú ako dôsledok ľudského

Okrem chýb, ktoré vznikajú miešaním nesystémových komponentov,

kotevnej dĺžky výrobca systému obyčajne

okrem druhu hmoždinky a minimálnej

hmoždiniek. V tomto prípade boli hmoždinky nie hmoždiniek do stykov izolačných dosiek sa môžu spod hmoždinky vyvliecť. dosky neukotví dostatočne a pri nápore vetra Lepenie dosiek len „na buchty“ bez nanesepoužívaný spôsob lepenia, ktorý je však povaa za vážnu chybu. dinka na dosku je nepostačujúca. Umiestňovaumiestnené nevhodne - napríklad jedna hmož-

predpisuje tiež počet a rozmiestnenie

NESPRÁVNE

Búrka v júli 2009 strhla z bytového domu v Pezinku zateplenie. Už zbežný pohľad na poškodenú fasádu poukazuje na elementárne chyby v zateplení.

ného lepidla po obvode dosky, stále často žovaný za nedodržanie predpísaného postupu Lepidlo sa má nanášať v tvare húsenice po celom obvode dosky plus na plochu dosky vo forme dvoch alebo troch bodových terčov.

NESPRÁVNE

SPRÁVNE

zateplenie a fasáda

SPRÁVNE

1. zaručiť kvalifikovaný návrh: osobná návšteva technického poradcu priamo na stavbe, 2. skontrolovať certifikát a referencie: preukázanie certifikátu na vybraný zatepľovací 3. posúdiť logistiku: pružnosť a operatívnosť v dodávkach objednaných materiálov 5. zaručiť výsledok: záruka na zatepľovacie systémy má byť dostatočne dlhá
faktora, preto by mal byť celý proces sprevádzaný dôslednou kontrolou vykonávaných prác.

Zateplenie domu je kapitálová investícia, ktorá má byť návratná v dohľadnom čase. Aby skutočne návratná bola, musí investor zabezpečiť päť nevyhnutných krokov: kvalifikované poradenstvo, návrh optimálneho spôsobu zateplenia

systém a poskytnutie katalógu referenčných stavieb na prácu s vybraným zatepľovacím systémom

4. zabezpečiť spoľahlivú realizáciu: zabezpečenie spoľahlivej realizačnej firmy zaškolenej

Samozrejme, ani pri vykonaní týchto krokov nie je možné v celom priebehu realizácie eliminovať negatívne pôsobenie ľudského

51

052_053_Izopur_radca:Sestava 1

27.8.2009

16:15

Stránka 1

IZOPUR, spol. s r. o., Hálkova 26, 010 01 Žilina, tel.: +421 41 7241971-2, fax: +421 41 7247202 email: izopur@izopur.sk, www.izopur.sk

Polyuretánová striekaná tvrdá pena - rýchle a spoľahlivé riešenie opráv striech starších panelových domov
V súvislosti s aktuálnym znižovaním nákladov na energetickú kvalitatívnych parametrov používaných materiálov. náročnosť budov sa čoraz viac dostáva do popredia požiadavka hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy. Iba takto vykonanými komplexnými prácami je možné počítať s úsporami tepla až 45% oproti prostriedkov naopak predlžuje. postupov sa úspora rapídne znižuje a návratnosť vložených finančných Polyuretánový systém je možné použiť na vodorovné a obmedzene aj na zvislé časti stavebných konštrukcií. Prečo sa rozhodnúť pre polyuretán: - iba mizivé percento porúch, ktoré sú jednoducho a trvalo opraviteľné - systém vyhovuje všetkým požiadavkám aj na dodatočné zateplenie - oprávnenie kvality a doporučenie realizátora je dokladované - vyškolený vlastný personál , kvalitné strojné vybavenie a nyjvyššia kvalita surovín umožňujú poskytnúť až 10-ročnú garanciu na vykonané dielo Licenciou č. 08/128/L bytového fondu - v SR sa aplikovalo cca 950.000 m2 pôvodnému stavu. Nezrealizovaním niektorého z vyššie uvedených Preferovanými sú najmä tepelnoizolačné vlastnosti materiálu s čo najnižším súčiniteľom tepelnej vodivosti, nízkou hmotnosťou, minimálnou nasiakavosťou a stabilitou voči starnutiu. Jedným z mála materiálov, ktorý napĺňa celé spektrum týchto Elastopor H, vyrábaný priamo na mieste staveniska špeciálnym vysokotlakým striekacím zariadením.

požiadaviek je polyuretánový, termohydroizolačný systém PUR

Princíp vzniku tvrdej PUR peny

komponentov, a to komponentu A a komponentu B, ktoré sa dodávajú vo farebne odlíšených oceľových sudoch. Na určitú konštantnú teplotu

Polyuretánová pena vzniká zmiešaním dvoch, zo začiatku kvapalných ohriate zložky sú oddelene dopravované cez súpravu vyhrievaných za silného uvolnenia tepla, kde zložka A reaguje so zložkou B a vzdúvadlo sa obalí vznikajúcim polyuretánom. Na konci tejto reakčnej cca 20 sekundách od začiatku reakcie plne pochôdzna. fázy sa začne pena spevňovať a tvrdnúť. Takto vzniká až 96% uzatvorená štruktúra tvrdej polyuretánovej peny, ktorá je po

hadíc do zmiešavacej pištole. Zmiešením týchto zložiek vzniká reakcia

Mimoriadne vlastnosti tuhej PUR-PENY umožňujú: bez tepelných mostov

zateplenie a fasáda

- vytvorenie pochôdznej tepelnej a hydroizolačnej vrstvy, vetracie komínky a pod.

- dokonalé prispôsobenie sa izolačnej vrstvy tvaru strechy - jednoduché riešenie izolácie detailov strechy, ako je atika, prestupy,

Dodávateľom spomenutých komponentov potrebných na výrobu

Používanie tohto systému na Slovensku , a taktiež dlhoročná spolupráca samotného dodávateľa

polyuretánu je najväčší chemický koncern v Európe, fi BASF zo SRN. cca 25.000 m2 striech nových, alebo rekonštruovaných. Okrem úzko spolupracujeme taktiež s Technickým

- dlhodobá odolnosť proti poveternostným vplyvom

s touto firmou sa traduje od r. 1991. Ročne sa tento systém aplikuje na a skúšobným ústavom stavebným v Bratislave.Hlavným ťažiskom tejto spolupráce je okrem certifikácie /platná Licencia č. 08/128/L / tohoto systému hlavne v posledných rokoch kontrola dlhoročných realizácií

a následné opatrenia pre ešte efektívnejšie využitie tohto systému

č. 08/128/L ako jedinej firme v oblasti realizácie strešných plášťov. Podstatou riešenia opráv striech starších bytových domov je eliminácia tepelných mostov a bezproblémové riešenie detailov /rohy, kúty, atiky, výťahové šachty, zariadenia vzduchotechniky a pod. Aplikáciou v týchto najexponovanejších častiach stavebných striekaného polyuretánu sa jednoliatou, bezšpárovou izoláciou dosiahnu

objektoch. Výsledkom tejto spolupráce je udelenie spomenutej Licencie

v súvislosti so znižovaním energetickej náročnosti v realizovaných

odpadá používanie kotviacich prvkov a parozábran, čo podstatne urýchľuje a zlacňuje celú výstavbu. Štruktúra tohoto materiálu prenikaniu zrážkovej vody a vďaka nízkemu difúznemu odporu doterajších skúseností so zateplovaním starších panelových domov sa s čiastočne otvorenou bunečnou štruktúrou na jednej strane zabraňuje umožňuje prestupu vodných pár cez stavebné konštrukcie. Na základe

tepelnej izolácie oproti iným typom izolačných materiálov. Naviac

bezkonkurenčne najlepšie výsledky s najmenej polovičnou hrúbkou

aj

objektov

že popri zatepleniu obvodového plášťa je nevyhnutné riešiť zateplenie

ukazuje ako nevyhnutné riešiť tento problém komplexne, to znamená,

strechy, taktiež výmenu okien a opomenúť sa nesmie ani správne

52

052_053_Izopur_radca:Sestava 1

27.8.2009

16:15

Stránka 2

- veľmi nízku hmotnosť izolačnej vrstvy, ktorá zaťažuje strešnú - spôsob aplikácie PUR peny na objekte nevyžaduje obmezenie - nástrek PUR peny možno použiť i na zvislé plochy, - absolútna priľnavosť k podkladu - bezšpárová 100% hydroizolačná vrstva avšak nie ako pohľadovú fasádu prevádzky v objekte konštrukciu cca 3 kg/m2

proti

o celkovej hrúbke minimálne 30 - 45 mm. Finálnu úpravu tvorí náter u zatvorenosťou buniek zabraňuje prenikaniu dažďovej vody a vďaka konštrukciu (koeficient difúzneho odporu je rovný 55-100 µ). Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti sa uplatňujú pri zamedzení tvorby kondenzu nezateplených striech z plechu profilovaného (trapézový, vlnitý) aj klasického falcovaného. účinkom UV-žiarenia. Štruktúra materiálu s min. 96% nízkemu difúznemu odporu umožňuje prestup pár cez strešnú

na suchý, bezprašný, prípadnej mastnoty zbavený podklad v 3 vrstvách

presviedča už viac ako 30 rokov. Nástrek tuhej PUR peny sa vykonáva

- vysoká odolnosť voči agresívnemu prostrediu

- odstránenie dilatácií podkladu /bezšpárové nanášanie/ na zateplenie strešných plášťov, ako aj licencia na oprávnenie /cca 1000 m2/ deň

- protipožiarne vlastnosti, zdravotná nezávadnosť a posúdenie - technológia nanášania umožňuje vysoký pracovný výkon

používania tohto systému sú doložené príslušnými certifikátmi

Iné využitie systému PUR

Nástrek systému PUR je ideálny aj na izoláciu chladu a tepla

izolačnej vrstvy podkladu je možné aplikovať nástrek tuhej PUR peny na termoizolácia pod finálne úpravy rôznych povrchov ("zelené" strechy, nanášanie na zvislé plochy, čím vytvára dokonalú hydro-termoizoláciu vonkajšieho plášťa stavieb ako nepohľadovú fasádu. V praxi sú možnosti nástreku systému PUR neobmedzené. Nízka hmotnosť, minimálne priestorové potreby a jednoduchosť aplikácie umožňujú napr. terasy, balkóny a pod.). Prispôsobivosť systému PUR umožňuje dokonca objekty rôznych tvarov. Je vhodný ďalej ako podkladová hydro-

v nádržiach, kontajneroch a pod... Vďaka dokonalému prispôsobeniu

je zbavený vlhkosti, prašnosti a mastnoty.

azbestocementové dosky - drevo - sklo a iné podklady, ktorých povrch

Podklad so zaručenou priľnavosťou je: betón - živičná krytina - plech -

vrátane jej detailov. Nástrek tuhej PUR peny vytvára homogénnu bezšpárovú hydro-termoizolačnú vrstvu, ktorá svojimi vlastnosťami

aplikácia nástrekom umožňuje dokonalé prispôsobenie sa tvaru strechy

Na Vaše strechy ponúkame hydro-termoizolačný systém PUR. Jeho

Hydroizolácia a zateplenie strešných plášťov

dodatočné zateplenie veľkých plechových dverí. Systém PUR sme ústrojenstva v automobilovom priemysle. použili aj na minimalizáciu vibrácií v rotujúcich častiach pohonného

zateplenie a fasáda

Technické parametre: Objemová hmotnosť Pevnosť v tlaku: Koeficient tepelnej vodivosti: Protipožiarne vlastnosti: Bunečná štruktúra: 60 ± 10 kg/m3 0,4 Mpa, 10% stlačenie

leží v oblasti pružnej deformácie podľa DIN 4108 T 4

menší ako 0,03 W.m-1.k-1, nameraný 0,019 W.m-1.k-1 Klasifikácia reakcie na oheň: E Podľa EN 13501-1:2007 min. 96% buniek je uzatvorených podľa ISO 4590 bez zmien od -50 C až + 120 C
O O O

Tvarová stálosť pri pôsobení tepla bez zaťaženia: Tvarová stálosť pri pôsobení tepla so zaťažením: Nasiakavosť Tvarová stálosť pri pôsobení mrazu so zaťažením: Koeficient difúzneho odporu:

Max. 5% zmeny rozmeru /80 C/
O

Max. 2% zmeny rozmeru /-40 C/ Max. 2% objemu 55 - 100 µ

Pre zabudovanie PUR systému sú spracované podrobné technické detaily.Tieto a ďalšie informácie o tomto systéme sú prístupné na www.izopur.sk a www.polyuretan.sk

53

stiebel_inzercia_radca:Sestava 1

27.8.2009

16:17

Stránka 1

055_uvod kúrenie:Sestava 1

27.8.2009

16:24

Stránka 1

® 1/2009, Stavebný radca, Energetická úspora budov, A projekt

VYKUROVANIE REGULÁCIA SOLÁRNE SYSTÉMY

vykurovanie a regulácia

-

zmeny v zdroji tepla alternatívne zdroje tepla regulovanie vykurovacích sústav tepelné čerpadlá solárne systémy štátna podpora systém poskytovania dotácií základné otázky ku zatepleniu

© róbert chromík, štefan klein edícia stavebné tabuľky

STAVEBNÝ

RADCA
55

056_057_program_biomasa_radca:Sestava 1

27.8.2009

16:31

Stránka 1

Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach
uznesenia vlády SR č. 383/2007 k návrhu Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR) Čl. 1 Predmet úpravy 1. Program (Program Ministerstva hospodárstva SR vytvorený na základe žiadateľom 4. Dotáciu je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej po ukončení inštalácie slnečných kolektorov alebo (ďalej len „inštalácia“) len na tie inštalácie, ktoré boli ukončené po 5. Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý nepoužíva inštalované vyhlásením na formulári žiadosti. 7. Prílohou žiadosti je daňové nedoplatky, 6. Formulár žiadosti je prílohou tohto Programu. 20. apríli 2009. zariadenia na podnikanie. Žiadateľ preukazuje túto skutočnosť čestným po ukončení inštalácie kotla na biomasu

v domácnostiach (ďalej len „Program“) slúži k naplneniu cieľov Stratégie

vyššieho

využitia

biomasy

a

slnečnej

energie

kotol na biomasu alebo slnečné kolektory. hospodárstva SR.

2. Program je zameraný na podporu domácností, ktoré si nainštalujú poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti Ministerstva Čl. 2 Predmet podpory 3. Program je v súlade s osobitným predpisom1 upravujúcim

tepla z biomasy a slnečnej energie.

vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR v oblasti výroby

a) potvrdenie príslušného daňového úradu, že neeviduje voči žiadateľovi vzťahov so štátnym rozpočtom,

b) čestné vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní ostatných finančných c) potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne,

a) kotol na biomasu,

2. Dotácie sú poskytované na zariadenia, ktorými sú b) slnečné kolektory.

podmienky tohto Programu.

1. Predmetom podpory je poskytnutie dotácie pre žiadateľa, ktorý splní

na zdravotné poistenie po lehote splatnosti, do prevádzky,

poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie alebo nedoplatky d) kópia dokladu preukazujúceho odovzdanie a uvedenie zariadenia e) faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie zariadenia, g) projektová dokumentácia inštalácie slnečných kolektorov v prípade f) doklad preukazujúci technické parametre zariadenia, inštalácie v bytovom dome.

že neevidujú voči žiadateľovi žiadne nedoplatky poistného na sociálne

a) vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu, osobitného predpisu 2,

3. Pre účely tohto Programu je žiadateľom dotácie na slnečné kolektory

b) spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa c) správca - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva správu zmluvy o výkone správy uzatvorenej podľa osobitného predpisu 3. bytov pre vlastníkov bytov, ktorými sú prevažne fyzické osoby na základe

v bode 7 je

8. Prílohou žiadosti žiadateľa, ktorým je fyzická osoba, okrem dokladov

vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu.

4. Pre účely tohto Programu je žiadateľom dotácie na kotol na biomasu

domu alebo doklad preukazujúci správu bytového domu. dokladov v bode 7 je

b) doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu alebo bytového 9. Prílohou žiadosti žiadateľa, ktorým je právnická osoba, okrem a) výpis z obchodného registra alebo inej obdobnej evidencie, b) výpis z registra trestov osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu d) čestné vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, 10. Žiadosť je podaná v uzavretej obálke, ktorá je zreteľne označená inštalácie osobne alebo poštou na kontaktnú adresu administrátora uvedenú v prílohe Programu. V prípade podania žiadosti poštou účely posúdenia súladu inštalácie s podmienkami poskytnutia dotácie. metodického pokynu. komisiou. 11. Administrátor je oprávnený vyžiadať si doplňujúce informácie pre je rozhodujúci dátum podania podľa poštovej pečiatky na obálke. heslom „Dotácia pre domácnosti“, najneskôr pol roka po ukončení e) doklad preukazujúci správu bytového domu.

a) výpis z registra trestov žiadateľa, nie starší ako tri mesiace,

Čl. 3 Poskytovateľ podpory a administrátor Programu republiky (ďalej len „poskytovateľ“).

1. Poskytovateľom podpory je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 2. Administrátorom Programu je Slovenská inovačná a energetická

a dozorného orgánu žiadateľa,

c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze alebo likvidácii,

vykurovanie a regulácia

agentúra.

v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov. 2 § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 3 § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. Čl. 4 Podmienky poskytnutia dotácie

1 Výnos č. 1/2005 Ministerstva hospodárstva SR o poskytovaní dotácií

1. Dotáciu je možné poskytnúť na slnečné kolektory, ktoré spĺňajú domoch realizované technické riešenie umožňuje využívať získané teplo všetkými domácnosťami pripojenými na spoločné rozvody teplej vody. technické podmienky podľa čl. 6.

technické podmienky podľa čl. 5 a v prípade inštalácie na bytových 2. Dotáciu je možné poskytnúť na kotly na biomasu, ktoré spĺňajú

12. Administrátor bude spracovávať a vybavovať žiadosti podľa interného 13. Dotácie sú poskytnuté po schválení doručenej žiadosti odbornou 14. Odbornú komisiu menuje minister hospodárstva SR.

15. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

3. Dotáciu je možné poskytnúť len pre nové zariadenia a maximálne raz na kotol na biomasu a maximálne raz na slnečné kolektory nainštalované v nehnuteľnosti s rovnakým súpisným číslom.
56

1. Certifikát Solar Keymark4 vystavený akreditovanou európskou skúšobňou pre daný typ kolektora a

Čl. 5 Technické parametre pre slnečné kolektory

056_057_program_biomasa_radca:Sestava 1

28.8.2009

10:49

Stránka 2

2. pre inštalácie ukončené po 1. januári 2010 aj potvrdenie referenčnom mieste vydanom referenčným miestom na základe skúšobného protokolu vydaným akreditovanou európskou skúšobňou. skúšobného ústavu Piešťany, š.p. Referenčným miestom pre účely tohto Programu je sídlo Technického Čl. 6 Technické parametre pre kotly na biomasu m2 plochy apertúry za definovaných podmienok prípravy teplej vody na o minimálnom energetickom zisku 525 kWh/rok vztiahnutom na jeden

pridruženého a prieskumu.

produktového

radu,

inšpekcie

výrobného

miesta

b) 50 € za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu nad c) 100 € za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome; 8 m2 plochy v rodinnom dome, najvyššia dotácia je v rozsahu najviac 3 m2 na každý byt v bytovom

dome.

1. Kotol je určený na spaľovanie drevných peliet, drevných brikiet, 2. Účinnosť kotla určená priamou metódou a potvrdená pre daný typ kotla akreditovanou európskou skúšobňou je minimálne 84%. suchý plyn) a vzťažnú hodnotu kyslíka 10 % nepresahujú je určený na spaľovanie alebo spoluspaľovanie fosílnych palív.

kotla na biomasu v rodinnom dome je 25 % z kúpnej ceny nainštalovaného kotla na biomasu; najvyššia dotácia je 830 €. Čl. 8 Preplácanie dotácie

2. Výška dotácie na využívanie biomasy na kúpu a inštaláciu jedného

drevných štiepok, alebo kusového dreva so systémom splyňovania a nie

1. Formulár žiadosti je k dispozícii na pracoviskách Slovenskej inovačnej webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.economy.gov.sk

3. Emisné hodnoty potvrdené akreditovanou európskou skúšobňou prepočítané na normálne podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0°C, a) pre oxid uhoľnatý (CO): 1 500 mg/m3,

a energetickej agentúre, na jej webovej stránke www.siea.gov.sk a na 2. Dotácia bude poukázaná na účet žiadateľa, ktorý je uvedený v žiadosti, po schválení žiadosti odbornou komisiou a po podpise zmluvy.

spätnému vznieteniu.

4. Kotol s automatickým dávkovaním paliva je vybavený ochranou proti

b) pre pevné častice: 100 mg/m3.

3. V prípade vyčerpania rozpočtu Programu v príslušnom roku bude dotácia vyplatená z rozpočtu v budúcom roku. Čl. 9 Kontrola a vrátenie dotácie

5. Kotol so systémom splyňovania je vybavený bezpečnostným výmenníkom tepla a plynulou reguláciou spaľovania. Čl. 7 Výška dotácie 1. Výška dotácie na využitie slnečnej energie je 8 m2 plochy vrátane v rodinnom dome,

kontrolu inštalácie na mieste. Administrátor je povinný závažné podpory najneskôr do 30 dní od vykonania kontroly.

1. Administrátor je oprávnený do 3 rokov od podania žiadosti urobiť

porušenie podmienok poskytnutia dotácie oznámiť poskytovateľovi

a) 100 € za 1 m2 nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu najviac dokazujúci spotrebiteľom zhodu požiadaviek. zhodnotenia zdokumentovanej 4 Keymark je certifikačný systém založený na Európskych štandardoch, pozostávajúcej z produktových testov zhody (úvodné typy testov), kontroly závodnej produkcie

2. Poskytovateľ podpory uplatní nárok na vrátenie dotácie v plnej výške, ak administrátor kontrolou na mieste zistí závažné porušenie podmienok spochybnené. poskytnutia dotácie alebo ak bude čestné vyhlásenie žiadateľa úradne

Certifikát je udelený po uspokojivom ukončení certifikačnej procedúry

Čl. 10 Začiatok Programu

Program začína od 20. apríla 2009.

vykurovanie a regulácia

57

058_otazky_biomasa_radca:Sestava 1

27.8.2009

16:37

Stránka 1

Otázky k Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach
Dotáciu možno poskytnúť po ukončení inštalácie po 20.apríli 2009. termínom, keď uvedenie zariadenia do prevádzky je splnené ? rozhodujúce je potvrdenie o ukončení inštalácie po 20.apríli 2009 Žiadosť o dotáciu stačí doručiť len v jednom vyhotovení Znamená to, že faktúra za dodávku zariadenia môže byť i pred týmto aj keď sú určené na spaľovanie biomasy, dosiahnu požadované technické parametre. Môže sa poskytnúť dotácia aj na staršie zariadenie ? Faktúra za dodávku zariadenia môže byť aj pred 20. aprílom 2009,

Nemôže. V čl.4 bod č.3 Programu je uvedené, že len na nové zariadenia. chate? Môže sa poskytnúť dotácia aj na zariadenie nainštalované na

doručenia, ktorá sa mu potvrdí ako prijatý doklad. Potvrdenie daňového úradu - o akú daň ide ?

Žiadateľ predloží originál žiadosti a jednu kópiu v prípade osobného

že dotácia sa poskytuje vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi rodinného domu. Z ktorej plochy kolektora sa vypočíta výška dotácie. technických parametrov zariadenia

Nemôže. Program je určený pre domácnosti a v čl.2 bod č.3 je uvedené,

Súčasťou žiadosti je potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie

Daň z nehnuteľností sa platí na obciach a mestských častiach.

staršieho ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky. Jedná sa o všetky dane, ktoré sa odvádzajú daňovému úradu. V prípade fyzických

Určujúca bude absorbčná plocha kolektora. V kolónke na žiadosti pre

inštalovanú plochu žiadateľ uvedie údaj o absorbčnej ploche podľa

daní napr. DPH. Potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľnosti sa nevyžaduje. overená kópia alebo kópia ? Faktúra preukazujúca nadobudnutie zariadenia -originál, úradne

osôb ide najmä o daň z príjmu, v prípade právnických osôb o ostatné druhy

Ako postupovať, ak je vlastníkov nehnuteľnosti viac?

Žiadosť podáva len jeden z vlastníkov. Ak bude žiadosť schválená, pri podpise zmluvy o poskytnutí dotácie v zmysle čl.8 bod č.2, budú musieť zmluvou svojim podpisom. ostatní bezpodieloví alebo podieloví vlastníci vysloviť súhlas s touto Pri inštalácii kolektorov v bytových domoch sa vyžaduje projekt.

informácie pre účely posúdenia súladu inštalácie s podmienkami poskytnutia dotácie.

Programu je však administrátor oprávnený vyžiadať si doplňujúce

Ako príloha žiadosti je postačujúca kópia faktúry. Podľa čl. 4 bod 11

Doklad o zaplatení faktúry sa nevyžaduje ? Nahrádza ho doklad o odovzdaní a uvedení zariadenia do prevádzky (s predpokladom predchádzajúceho preplatenia faktúry) ? Doklad o zaplatení sa nevyžaduje.

Len autorizovaný projektant.

Kto tento projekt môže urobiť?

Súčasťou žiadosti je kópia dokladu preukazujúceho odovzdanie a uvedenie zariadenia do prevádzky. K č. 4 bod 7b) „Čestné vyhlásenie o vysporiadaní ostatných

Môže si zariadenie namontovať žiadateľ sám svojpomocne ?

- Pri ešte neskolaudovaných domoch - stačí LV na pozemok - Doklad preukazujúci správu bytového domu - myslí sa tým a stavebné povolenie na dom? Zmluva a výkone správy ? musí byť skolaudovaný.

- List vlastníctva (LV) - s akým dátumom a kolkom ?

Doklad preukazujúci vlastníctvo domu

Štátneho fondu rozvoja bývania?

finančných vzťahov..“ – môže žiadať o dotáciu, ak má úver zo

Záleží od znenia a podmienok úverovej zmluvy so Štátnym fondom rozvoja bývania a od toho, či je zo strany žiadateľa plnená. tomu potrebuje ustanoviť právnickú osobu? Môže žiadať majiteľ bytového domu ako súkromná osoba, alebo k či splnomocní fyzickú osobu alebo právnickú osobu na konanie za neho. koho nechá konať vo veci, teda či sám alebo ním splnomocnená osoba. Áno, môže žiadať majiteľ bytového domu. Je na rozhodnutí žiadateľa, Ustanoviť právnickú osobu nie je podmienkou, rozhoduje jeho vôľa k tomu, Dôchodca na starobnom dôchodku (70 r) chce požiadať o dotáciu

vykurovanie a regulácia

- LV vydané katastrálnym úradom s kolkom 3 € nie starší ako tri mesiace - V čl.4 bod č.3 sa uvádza viazanosť dotácie na súpisné číslo, objekt (RD) - áno Zmluva o výkone správy Výpis z obchodného registra - originál (dátum), z internetu .... Slúžiaci na právne účely nie starší ako tri mesiace. Môže byť žiadateľom o dotáciu fyzická osoba, ktorá je majiteľom nainštalovania slnečných kolektorov a kotla na biomasu.

polyfunkčného domu, v ktorom priestory prenajíma právnickej Nemôže. Dotáciu je možné poskytnúť iba žiadateľovi, ktorý nepoužíva

na kolektory. Potrebuje všetky potvrdenia podľa čl.4 bod 7a) a c) Programu? dôchodku, taktiež môže mať daňové nedoplatky.

osobe, ktorá v nich podniká ? Otázka sa týka oboch prípadov, t.j. inštalované zariadenia na podnikanie. Žiadateľ preukazuje túto skutočnosť čestným vyhlásením na formulári príslušnej žiadosti. Môže sa dotácia poskytnúť aj na krb alebo pec ?

Áno, potrebuje, pretože aj dôchodca môže mať iné príjmy okrem Čo sa rozumie v žiadosti pod názvom „cena kotla“ na biomasu ?

príslušenstva. Cena za inštaláciu by nemala byť súčasťou tejto kúpnej ceny.

Pod kúpnou cenou sa bude považovať celková cena za kotol vrátane

V programe (čl. 6 bod 2 a 3) sú uvedené technické parametre, ktoré musí

kotol na biomasu splniť. Je veľmi malá pravdepodobnosť, že krb alebo pec,
58

059_Slov_Inov_energ_ag_radca:Sestava 1

27.8.2009

16:41

Stránka 1

Slovenská Inovačná a Energetická Agentúra
Dotáciu je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej na tie inštalácie, ktoré boli ukončené po 20. apríli 2009. kolektorov, alebo po ukončení inštalácie kotla na biomasu len žiadateľom po ukončení inštalácie slnečných Uvedeným programom sa zabezpečí významný stimul pre inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, ktoré budú spĺňať podmienku environmentálnej prijateľnosti s cieľom nielen zvýšiť spôsob krytia energetických potrieb domácností. využívanie obnoviteľných zdrojov v SR, ale aj zabezpečiť efektívny Úplné znenie programu je zverejnené na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. má naplniť ciele Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR Kontaktné adresy pre prijímanie žiadosti o dotáciu alebo osobné podanie žiadosti: Slovenská inovačná a energetická agentúra program je v súlade s výnosom č. 1/2005 Ministerstva hospodárstva Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach

V rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy Ministerstvo hospodárstva SR je účinný od 20. apríla 2009. Zameriava slúžiacich na vykurovanie a ohrev vody pre rodinné a bytové domy. zariadenia prostredníctvom pracovísk administrátora Záujemcovia si budú môcť podať žiadosť po ukončení inštalácie Banská Bystrica, Košice). V prípade rodinných domov si žiadosť môžu a žiadateľom bude správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (Bratislava, Trenčín, programu a slnečnej energie v domácnostiach. Program, ktorý pripravilo vyčlenila vláda SR 8 mil. eur na Program vyššieho využitia biomasy

sa na podporu inštalácie kotlov na biomasu a slnečných kolektorov

energie v SR v oblasti výroby tepla z biomasy a slnečnej energie. Tento

v znení neskorších predpisov.

bytových domov je možné žiadať len o podporu na slnečné kolektory

podať vlastníci nehnuteľnosti na oba typy zariadenia. V prípade

Odbor medzinárodnej spolupráce a projektov Bajkalská 27 827 99 Bratislava 27 regionálna pobočka Trenčín Slovenská inovačná a energetická agentúra

Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach stanovuje výšku dotácií a podmienky pre pridelenie dotácií nasledovne: inštalovanej plochy (absorbčnej plochy) slnečných kolektorov do 8 m2 Výška dotácie je pre slnečné kolektory určená na 100 € za m2

za m2 inštalovanej plochy (absorbčnej plochy) slnečných kolektorov nad inštalovanej plochy (absorbčnej plochy) slnečných kolektorov; plocha

vrátane pre rodinné domy, nad plochu 8 m2 je určená na 800 € a 50 € 8 m2. Pre bytové domy je výška dotácie určená na 100 € za m2

Hurbanova 59

911 00 Trenčín regionálna pobočka Banská Bystrica Rudlovská cesta 53 974 28 Banská Bystrica regionálna pobočka Košice Krivá 18 041 94 Košice Slovenská inovačná a energetická agentúra Slovenská inovačná a energetická agentúra

v bytovom dome.

pre určenie najvyššej dotácie zodpovedá ploche 3 m2 na každý byt 25 % z ceny kotla na biomasu. Maximálna výška dotácie na kotol

Pre rodinné domy je výška dotácie na kotly na biomasu určená na na biomasu nepresiahne 830 €. Inštalované zariadenia musia spĺňať určité technické parametre. kotla na biomasu odrážajú environmentálne požiadavky. aj minimálny energetický zisk. Technické parametre pre možnú podporu

vykurovanie a regulácia

Pre slnečné kolektory je to certifikát Solar Keymark a od budúceho roka

Konzultácie Vám poskytnú: Kontaktné osoby Jan Rousek, Ivana Ďuricová Tel. číslo 0917 250 000 0917 249 000 0917 248 000 0917 247 000

Región Bratislava Trenčín Banská Bystrica Košice

Anton Čelinský, Dušana Helešová Roman Uhrina, Renáta Rutšeková Mária Šalamonová, Jozef Skonc

59

060_061_Thermosolar_radca:Sestava 1

27.8.2009

16:47

Stránka 1

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom, tel.: +421-45-6016080, fax: +421-45-6722844 www.thermosolar.sk, info@thermosolar.sk

Možnosti využitia solárneho systému v rodinných a bytových domoch
V 21. storočí sa naša pretechnizovaná spoločnosť ocitla výdobytkov modernej techniky ako aj snahou dosiahnuť čo najväčšiu mieru osobného komfortu a pohodlia, čo je ľudstvu zhoršovaní ekologickej situácie podieľa vysoká Toto má neblahý dopad na ekológiu. Výraznou mierou sa na a spotreba energie z fosílnych palív. produkcia prirodzené, sa výrazne zvýšila spotreba rôznych druhov energií. v nezávideniahodnej situácií. Používaním najrôznejších situáciu, tak biomasa má potenciál vyprodukovať 10 80 krát a slnko 15000 krát ktorých potenciál je neobmedzený. Ak berieme do úvahy a energie a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie(OZE), Východiskom z tejto situácie je šetrenie existujúcich zásob palív krát, vietor súčasnú

v rôznych formách, no ďalej sa budeme venovať využitiu tejto energie slnečných termických kolektorov je v rodinných domoch. Potešiteľné si podrobnejšie jednotlivé možnosti. Rodinné domy Súčasná situácia na Slovensku je taká, že najrozšírenejšie využitie prostredníctvom slnečných termických kolektorov.

využívanie slnečnej energie. Aj samotná slnečná energia sa dá využívať

Vo využívaní rôznych foriem OZE je asi najrozšírenejšou formou

viac energie, ako potrebujeme.

je, že stúpa aj počet využití v bytových domoch. Rozoberme

(RD) je na prípravu teplej vody (TV). Slnečné kolektory spolu

Najbežnejší spôsob použitia slnečných kolektorov v rodinnom dome s príslušenstvom nevyhnutným pre ich fungovanie ( bojler, potrubia,

čerpadlová a riadiaca jednotka, expanzná nádoba a príslušenstvo) nákladov na prípravu TV. Pre lepšiu orientáciu sa dá povedať, že v prípade prípravy TV sa na 1 osobu počíta s 1,5m2 kolektorovej plochy

dokážu v podmienkach Slovenska pokryť približne 50 - 60% ročných a na 1m2 kolektorovej plochy je potrebné orientačne 50 - 60 l objemu

vykurovanie a regulácia

60

060_061_Thermosolar_radca:Sestava 1

27.8.2009

16:47

Stránka 2

takmer nulové prevádzkové náklady.

správne nadimenzovanom a namontovanom solárnom systéme sú

plochy a 300 l objemu bojlera. Prednosťou takéhoto riešenia je, že pri

bojleru, to znamená v prípade 4 člennej domácnosti 6 m2 kolektorovej

plochy nainštalovaných slnečných kolektorov v rozsahu najviac 8m2 absorbčnej plochy vrátane. 1,78 m2 t.j. 3 x 1,78 = 5,34m2 x 100€ = 534€ výška dotácie.

V prvej úrovni je výška dotácie 100€ za 1 m2 inštalovanej absorpčnej Napr. 3 kolektory s inštalovanou absorbčnou plochou jedného kolektora

prípravy TV a ohrevu bazénu. V takomto prípade nastáva oproti prípadu vyššie uvedenej schémy nemení. No je potrebné nadimenzovať

Ako ďalší spôsob použitia slnečných kolektorov v RD je kombinácia

prípravy TV zmena. Počet kolektorov potrebný na prípravu TV sa podľa

V druhej úrovni je výška dotácie 50€ za 1m2 inštalovanej absorbčnej plochy. Napr. 6 kolektorov s absorbčnou plochou jedného kolektora 1,78 m2 t.j. 6 x 1,78 = 10,68m2 , z toho 8m2 x 100€ + 2,68m2 x 50€ = deväť dokladov, ktoré sú potrebné k tejto žiadosti priložiť. po 20. apríli 2009, „Žiadosť o dotáciu pre slnečné kolektory“ a ďalších 934€ výška dotácie. Podmienkou získania dotácie je inštalácia ukončená plochy nainštalovaných slnečných kolektorov nad 8m2 absorbčnej

bazén sa jedná. Či ide o interiérový, alebo exteriérový bazén. V prípade plocha kolektorov rovná 80 100% plochy bazénu. To znamená, že pri je potrebné 18

kolektory na ohrev bazénu. Pri tejto dimenzácii je rozhodujúce o aký

interiérového bazénu, bez pasívneho solárneho zisku sa potrebná potrebe ohrevu TV a bazénu pri 4-člennej domácnosti a ploche bazénu exteriérového nekrytého bazénu je potrebná plocha kolektorov rovná kolektorov. Posledným bežným spôsobom použitia slnečných kolektorov nízkopotenciálové vykurovanie (podlahové, alebo a bazénu pri 4-člennej domácnosti a ploche bazénu 15 m2, 13 m2 plochy 50% plochy bazénu. V tomto prípade to je pri potrebe ohrevu TV 21 m2 kolektorovej plochy. V prípade

15 m2

Dotácia na slnečné kolektory pre bytové domy je 100€ za 1m2

dome, najvyššia dotácie je v rozsahu najviac 3m2 absorbčnej plochy na každý byt v bytovom dome. Tak ako v prípade rodinných domov aj pre bytové domy podmienkou získania dotácie je inštalácia ukončená po prípade je potrebné k žiadosti priložiť trinásť dokladov. www.siea.gov.sk. 20. apríli 2009, „Žiadosť o dotáciu pre slnečné kolektory“ no v tomto

absorbčnej plochy nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom

v RD je tzv. trojkombinácia. To znamená príprava TV, ohrev bazénu a nadimenzovať kolektorovú plochu na nízkopotenciálové vykurovanie. dimenzuje kolektorová plocha do max. 25% vykurovanej plochy. Bytové domy

Tu je dimenzácia ako pri kombinácií TV a bazén, no navyše treba Tu je samozrejme predpokladom dobre zaizolovaný RD a vtedy sa

stenové).

Žiadosti a zoznamy dokladov ako aj podmienky sú uvedené na stránke

(BD). Vzhľadom k tomu, že väčšina bytových domov prešla pod správu ovplyvňovať ekonomické ukazovatele. Jednou z foriem je aj úspora dotácie. Prečo použiť slnečné termické kolektory na prípravu TV bytových spoločenstiev a samotný užívatelia bytov majú možnosť financií pri príprave TV. Nezanedbateľná je aj možnosť získania štátnej

zvyšuje aj využitie slnečných termických kolektorov v bytových domoch

Ako už bolo vyššie spomenuté, zvyšujúcim sa ekologickým cítením sa

THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o. Podľa nového návrhu Ministerstva hospodárstva SR sa absorbčnej plochy na 200 € za m2 inštalovanej absorbčnej

Juraj Vozár

zvažuje úprava dotačného programu. Výška dotácie by sa mala zvýšiť zo súčasných 100 € za m2 inštalovanej

plochy. Taktiež sa preverujú možnosti zjednodušenia konkrétnom rozsahu budú tieto zmeny platiť.

môžu byť oproti nákladom v RD až o 30 - 40% nižšie. Ak rátame, že v BD vychádza investičný náklad orientačne na 2000€. Matematika v tomto prípade je jednoduchá. Čím väčší systém, tým lacnejší, pretože prípade. Rozdiel v cenách pri BD v materiály navyše ( napr. dĺžky

veľmi zaujímavé. Merné investičné náklady na solárny systém pri BD

z ekonomického hľadiska. A práve ekonomické hľadisko je v prípade BD

v bytových domoch? Ak obídeme ekologické hľadisko, tak hlavne

písania tohoto článku ešte nebolo jasné od kedy a v akom

administratívnej náročnosti vybavovania dotácií. Ku dňu

solárny systém orientačne 3300€, pri takej istej domácnosti žijúcej

na 4-člennú domácnosť žijúcu v RD vychádza investičný náklad na

napr. riadiaci systém a iné komponenty sú rovnaké v jednom i druhom užívateľov. Keďže využívanie TV v BD je celodenne rovnomerne jednom RD. Kolektory sú racionálnejšie využívané a merný objem potrebu 1,5 m2 kolektorovej plochy, pri BD je to na 1 osobu 1m2 kolektorovej plochy. Len pre porovnanie: 48RD x 4osoby/RD x 1,5m2/osoba = 288m2 kolektorovej plochy 48BJ x 4osoby/BJ x 1m2/osoba = 192m2 kolektorovej plochy BD RD zásobníkov tepla môže byť menší. Keď pri RD sme uvádzali na 1 osobu potrebný na jednu domácnosť, taký veľký počet kolektorov ako pri rozložené, pri RD vo väčšine prípadov nárazové, nie je v prípade BD a objemy ) nie sú až také výrazné a sú rozpočítane medzi väčší počet

vykurovanie a regulácia

Rozdiel je iba v kolektorovej ploche 96 m2. Dotácie

Ako už bolo v článku naznačené od 20.04.2009 je na Slovensku možné inštalovanej absorbčnej plochy a je rozdelené do dvoch úrovní. a BD. Dotácia na slnečné kolektory pre rodinné domy sa vzťahuje na m2 získať štátnu dotáciu na slnečné kolektory. Dotácia je rozdelená na RD

61

062_063_termokomfort_radca:Sestava 1

27.8.2009

17:07

Stránka 1

TEPELNÉ ČERPADLÁ a ich mimoriadny význam pri energetických úsporách
O princípe tepelného čerpadla hovorí Ing. Jozef Slováček, konateľ spoločnosti Termo Komfort s.r.o.

TERMO KOMFORT, s.r.o, Úsporný dům na výstavišti BVV EDEN 3000, Bauerova 10, 603 00 Brno Tel.:+420 545 213 628, fax.:+420 545 213 629 e-mail:info@termokomfort.cz, www.termokomfort.cz

TERMO KOMFORT SK s.r.o., Zvončeková 54, 83106 Bratislava, Tel/fax: +421 244 880 704 Mob.: +421 905 613 802, +421 905 524 374 email: termokomfort@gmail.com

Na

tepelnej energie pre jeho prevádzku. nálneho prostredia, t.j. zeme, vody, vykurovanie alebo ohrev vody.

ného

denia, ktoré dokážu z okolia vykurovaobjektu získať značnú časť

že tepelné čerpadlá sú technické zaria-

úvod

je

potrebné

zdôrazniť,

s nákladnými stavebnými prácami. Systém vzduch - voda: + 4

vôd. Implementácia takéhoto tzv primárneho okruhu je spojená často

re" mašinky dokážu z nízkopotenciovzduchu odňať časť tepelnej energie, tú povýšiť na úroveň použiteľnú pre K tomu, aby tepelné čerpadlo pracovalo, je potrebné dodať výkonu, pričom zvyšné 2 / 3 získame prakticky "zadarmo" Schéma funkcie tepelného čerpadla energiu pre jeho pohon. Spravidla sa jedná asi o 1 / 3 tepelného

Ako už ich názov naznačuje, tieto "múd-

Vzhľadom k našim stredoeurópskym klimatickým podmienkam, keď sa priemerná teplota vzduchu cez vykurovaciu sezónu pohybuje okolo tepelnej energie pre vykurovanie s využitím tepelných čerpadiel.
O

C, osvedčuje sa využívanie vonkajšieho vzduchu ako zdroja

v mnohých krajinách s podobným podnebím ako u nás prevláda nad K tomu, aby tepelné čerpadlo vzduch - voda úspešne pracovalo, je nutné systémami odoberajúcich teplo zo zeme. cez výmenník, v ktorom cirkuluje chladivo (chemická látka podobná ako ktorého množstvo podľa výkonu tepelného čerpadla je v tisíckach

zvýšenom záujme o tento systém tepelných čerpadiel, ktorého využitie

takých parametrov sa vďaka technickému vývoju odrazilo aj vo

pracujú aj pri teplotách vonkajšieho vzduchu až - 25 OC! Dosiahnutie

Dnes sú na trhu tepelné čerpadlá niektorých výrobcov, ktoré efektívne

Vo svojej podstate z hľadiska využitia tepelného čerpadla v praxi to stačí kúpiť len asi 30 až 40% energie a zvyšok dodá tepelné čerpadlo a tým významne zníži energetickú náročnosť objektu. čerpadlo je v podstate chladiace zariadenie, ktoré prostredníctvom V skutočnosti to nie je tak jednoduché, ako je vyššie popísané. Tepelné znamená, že zo 100% potrebnej energie pre vykurovanie a ohrev vody

v domácich chladničkách), preháňať pomocou ventilátora vzduch, odoberať prostredníctvom chladiva a jeho okruhu s kompresorom, kubických metrov za hodinu. Potom toto zariadenie dokáže zo vzduchu

potrebnými komponentmi a druhým výmeníkom tepelnú energiu a tu opäť previesť do vody vykurovacieho systému. že nepotrebuje súvisiace zemné práce. Je však z technického hľadiska Toto zariadenie je prakticky možné inštalovať všade, vzhľadom k tomu,

prenesie s pomocou kompresora, tepelného výmenníka a iných odoberá a kam sa prenáša, nazývajú sa aj jednotlivé systémy. komponentov do vykurovacieho okruhu. Podľa toho, odkiaľ sa teplo

chladiaceho média, na ktoré sa nadviaže vonkajšia tepelná energia,

ktorým prechádza vzduch. Aj z hľadiska hluku ventilátora a prúdenia problémy u renomovaných výrobcov sú však vyriešené. Systém voda - voda: vzduchu musia byť vykonané opatrenia, aby nebolo rušené okolie. Tieto

roztopenia námrazy, vznikajúce za určitých podmienok na výmenníku,

zložitejšie a musia byť vyriešené bezproblémové a automatické

V tomto prípade je zdrojom primárnej energie spodná voda. K tomu na odčerpávanie vody do primárneho okruhu tepelného čerpadla, kde sa z nej odoberie časť tepelnej energie a ochladená voda sa potom odvádza do tzv vsakovacej studne. Prvým a hlavným predpokladom inštalácie tohto systému tepelného výkonu tepelného čerpadla. Druhou dôležitou podmienkou je, že teplota vody v sacej studni by nemala ani v zime klesnúť pod 10 0C, inak hrozí zariadenie bezproblémovo pracovalo, je kvalita vody - jej chemického predpokladom dlhodobej prevádzky zariadenia. chemická agresivita, aby nenastala korózia výmenníka, čo je základným voda - voda je vhodný len v pomerne obmedzenom zloženia. Obsah minerálnych látok je limitovaný, rovnako ako jej nebezpečenstvo zamrznutia systému. Tretím kritériom, aby toto účelu musia byť dve studne, z ktorých jedna - sacia - slúži

vykurovanie a regulácia

čerpadla je, že v mieste, kde má byť inštalované, musí byť dostatočné Druhy systémov tepelných čerpadiel Ako už názov naznačuje, ide o odber z pôdy - hornín. Najčastejšie plastové rúrky, v ktorých cirkuluje s pomocou obehového čerpadla tzv Podľa toho, kam sa tieto rúrky ukladajú rozlišujeme plošné kolektory, čo "soľanka", čo je nemrznúca zmes buď na báze etylalkoholu alebo glykolu. Systém zem - voda:

množstvo vody overené čerpacej skúškou. Sú to aj m3 za hodinu, podľa

nezamrznutú úroveň okolo objektu.

znamená, že sa ukladajú horizontálne do rýh alebo výkopov pod aj podstatne viac metrov), do ktorých sa potom spustia slučky potrubia,

Druhý spôsob je taký, že sa vykonajú hlbokomorské vrty (napr. 100, ale

Splniť všetky tri vyššie uvedené podmienky býva pomerne ťažké a preto množstve lokalít. tento systém

ktorá jednak umožňuje dobrý prestup tepla medzi horninou a rúrami, vodonosných vrstiev v podzemí a s tým súvisiacu prípadnú kontamináciu

pričom po ich uložení sa vyvŕtané otvory vyplnia špeciálnou zmesou,

v ktorých cirkuluje soľanka a súčasne obmedzuje možnosť prepojenia

využitia tepelného čerpadla a jeho umiestnenie.

a pri ich výbere je potrebné individuálne posúdiť podmienky

Každý z uvedených systémov má svoje výhody a nevýhody

62

062_063_termokomfort_radca:Sestava 1

28.8.2009

14:14

Stránka 2

Pozrime sa na to detailnejšie:

Ako bolo uvedené vyššie, každý zo systémov má svoje špecifiká.

Výhody a nevýhody jednotlivých druhov tepelných čerpadiel

tepelného čerpadla v priebehu celého roka je letné obdobie pre ohrev teplej vody alebo bazéna mimoriadne výhodné. Hodnotenie cez vykurovaciu sezónu rozdeľte do troch úsekov. tj jeseň, zima a jar. V období jesene a jari, keď vonkajšie teploty klesajú pod + 12 0C sa kúri. Pri týchto teplotách tiež dosahujú tepelné čerpadlá vzduch - voda priemerné teploty neklesnú pod 0 OC si stále tepelné čerpadlá vzduch veľmi dobré parametre a energetickú úsporu. V zimnom období, kým voda počínajú dobre, len keď vonkajšej teploty klesnú do mínusových hodnôt, čo z hľadiska celej vykurovacej sezóny je len veľmi krátka doba čerpadlá zem - voda. (jeden až dva týždne v roku, podľa lokality), sú na tom lepšie tepelné Porovnáme dosahovanú energetickú úsporu systému zem - voda

majú takmer konštantný výkon, či je vonku teplo alebo zima. spravidla veľmi dobrého vykurovacieho faktora, čo je hodnota, ktorá prevádzky. Okrem vlastného tepelného čerpadla je však primárny okruh, ktorý v niektorých prípadoch spôsobuje nemalé problémy. Stáva poškodenia pretrhnú a tým dôjde k ťažko opraviteľnej škode. Ak sa to

Pre tepelné čerpadlá zem - voda sa hovorí, že v priebehu celého roka Sú pomerne jednoduché a s tým súvisí aj ich spoľahlivosť. Dosahujú

priamo ovplyvňuje úroveň úspor energie a s tým súvisiacu ekonomiku

sa, že plastové rúrky sa po určitej dobe vplyvom mechanického čo môže byť problém, nehľadiac na značnú dodatočnú investíciu. U plošných kolektorov je to ešte horšie, pretože objaviť miesto, kde je poškodenie stane pri vrte, nie je iná možnosť ako urobiť vrt nový,

a vzduch - voda, zistíme, že sú porovnateľné, rozdiely sú v tomto

smere veľmi malé, čo však neplatí pre porovnanie investičných nákladov na obstaranie týchto systémov. Aby sme boli konkrétny, potom tepelné čerpadlo zem - voda s vrtom je drahšie, ako keď je znehodnotený pre akékoľvek ďalšie stavebné využitie. je nutné vziať do úvahy, že pozemok s plošným kolektorom je prakticky primárny okruh vykonaný horizontálne uloženým kolektorom, pričom Je nutné poznamenať, že toto porovnanie platí len v prípade hodnotenia

ťažko riešiteľné.

sa neprejaví hneď, ale s odstupom 3 až 5-tich rokov a to je potom

sa znižuje výkon tepelného čerpadla a očakávané úspory energie. Toto

spôsobuje, že okolie plastových rúr so soľankou časom zamrzne a tým

Nedostatočne hlboké vrty, alebo malá plocha horizontálnych kolektorov

vyplývajúcich z primárnych okruhov je ich nesprávne dimenzovanie.

diera v trubici, to je prakticky nemožné. Druhým zdrojom problémov

kvalitných zariadení. Bohužiaľ na trhu je dnes veľa takých, u ktorých Hodnotenie systému voda - voda, keď už niekde sú vhodné podmienky čerpadlá "urobia" z 1 kWh dodanej energie pre pohon 5 a viac kWh Všeobecne sa usudzuje a tabuľky výrobcov uvádzajú, že tieto tepelné časti tohto príspevku. môžeme o úrovni parametrov polemizovať, ale o tom v samostatnej

navrhnutý, je jeho vysoká cena v porovnaní s inými systémami.

Hlavnou nevýhodou tohto systému aj keď bude technicky správne Tepelné čerpadlá v systéme vzduch - voda majú výhodu v tom, že ich

pre jeho využitie, sú v zásade dobré, ale často iné ako sa predpokladá.

je možné inštalovať prakticky všade. Nevyžadujú žiadne súvisiace zemné práce, ich inštalácia je jednoduchá a bezproblémová. Keď budú použité kvalitné tepelné čerpadlá, nebude problém s ich hlučnosťou

tepla. To je pravda len čiastočne. Na čerpanie vody zo sacej studne sa spotrebu elektrickej energie, ktorú je treba pripočítať k spotrebe že je zlá, ale je nižšia ako uvádzajú tabuľky u tepelných čerpadiel bez že údržba - čistenie sacieho objektu je potrebná a aj "niečo" stojí v porovnaní so systémami odoberajúce teplo zo zeme alebo vzduchu.

porovnáme s tepelnými čerpadlami zem - voda vrátane primárnych okruhov. Nevýhodou tepelných čerpadiel vzduch - voda býva uvádzaný ich

a odmrazovaním. Z cenového hľadiska vychádzajú výhodnejšie, ak ich

musia inštalovať pomerne výkonné čerpadlá, ktoré majú svoju vlastnú

tepelného čerpadla a potom, samozrejme, je tým ovplyvnená "optimistická" efektívnosť tohto zariadenia, pričom sa nedá povedať, zahrnutia spotreby sacieho čerpadla. Je aj čestné poznamenať,

premenlivý výkon v závislosti na teplote okolitého vzduchu. Toto hodnotenie, že ide o nevýhodu je len zdanlivé. Z hľadiska využitia

vykurovanie a regulácia

63

062_063_termokomfort_radca:Sestava 1

27.8.2009

17:08

Stránka 3

Využitie tepelných čerpadiel v rodinných a bytových domoch

zastúpenie v počte nových aj existujúcich objektov dosť oneskorené, tepelných čerpadlách. Využitie tepelných čerpadiel v bytových domoch je veľmi vhodné, záleží

Spravidla sú bezproblémové, ale v porovnaní s inými krajinami EÚ je ich

Rodinné domy s tepelnými čerpadlami sa stále viac a viac presadzujú.

Investičná náročnosť inštalácie tepelných čerpadiel

ale všetko má svoj vývoj. Rast cien energií výrazne ovplyvňuje dopyt po

zariadenia technicky neporovnateľne zložitejšie keď musia z nízkej

inštaláciu tepelných čerpadiel vyššie, čo je dané tým, že sú to

V porovnaní s inými klasickými zdrojmi tepla sú investičné náklady na

teploty zeme, vody alebo vzduchu "odsať" tepelnú energiu a tu previesť značná časť nákladov pri systémoch zem - voda alebo voda - voda, súvisí s vybudovaním primárneho záchytného okruhu. na podstatne vyššiu úroveň, aby sa s ňou dalo vykurovať. Pomerne

Staršie objekty, ak sa vykoná zateplenie ich plášťa, potrebujú nižšiu vykurovací systém vyhovie aj pre prevádzku s tepelným čerpadlom, systém až do teploty 75 až 80 OC.

je spojené s ekonomikou prevádzky a návratnosťou vložených investícií.

systémom, alebo o nový, ktorý má nízkoteplotný systém. Všetko

však na tom, či sa jedná o starší objekt s vysokoteplotným vykurovacím

Pre bežný rodinný dom stojí kompletná inštalácia tepelného čerpadla zem - voda s vrtom vychádza pre rovnaký objekt cena cca 14.000,- €, s plošným kolektorom cca 12.500,- €. v nadväznosti na veľkosť objektu, jeho tepelné straty a z toho V prípade bytových domov sa dostávame na ceny od 35.000,- € vyššie systému vzduch - voda od 8.000, - do 10.500,- €. Pre tepelné čerpadlá

teplotu vykurovacej vody proti pôvodne navrhnutej a spravidla tento

prípadne možno využiť vysokoteplotný, ktorý môže prevádzkovať Pre staršie objekty sa bude konať spravidla o tepelné čerpadlá vzduch okruh. V novostavbách možno samozrejme využiť aj systémy zem Investície pre aplikáciu tepelného čerpadla - voda, pretože nebývajú podmienky k tomu, aby sa zriadil primárny

vyplývajúcu veľkosť tepelného čerpadla a rozsah primárneho okruhu, čo je vždy individuálne. Návratnosť investície

voda, ale vždy bude záležať na miestnych podmienkach.

tepelných zdrojov - kotlov berú ako samozrejmosť, že sa kúpi, Pri tepelných čerpadlách, keď už máme špecifikovať kedy sa investícia

Všetci si kladú túto otázku pri tepelných čerpadlách , ale pri iných ale či svojou prevádzkov vráti počiatočnú investíciu , to je už vedľajšie. vráti, potom od celkovej ceny inštalácie je treba odpočítať cenu

toľko energie ako tepelné čerpadlo. Ako bolo už vyššie uvedené, značnú

na strane druhej, žiadny klasický kotol na akékoľvek palivo neušetrí

Úprimne povedané, nie je drahší zdroj tepla ako tepelné čerpadlo,

časť potrebnej energie s tepelným čerpadlom nemusíme vôbec nakúpiť

vždy bude záležať na tom, pre ktorý systém sa rozhodneme a akú "značku" uprednostníme.

a to sa pohybuje od 50 do 70%. Čo sa finančnej náročnosti týka, potom

a máme výsledok. To platí pri novostavbách.

nenainštaluje. Rozdiel v cenách sa podelí o dosiahnutú ročnú úsporu

tepelného zdroja, ktorý by tam bol v prípade, že sa tepelné čerpadlo

Ak máme porovnať systémy, potom vychádzajú najvýhodnejšie vzduch - voda, pričom kompletná zostava s inštaláciou pre bežný rodinný dom o vykurovanej ploche 150 m2 vychádza na cca 10.000,- €. Samozrejme predpokladajme, že tepelné čerpadlo s hodnotnými parametrami, ktoré tepelné čerpadlo, systém zem voda

V existujúcich objektoch, kde už nejaký tepelný zdroj je a nemusí sa vydať, cenový rozdiel sa nevyhodnocuje, ak ten súčasný nie je potrebné nahradiť, či už z dôvodu zlého technického stavu alebo nehospodárnosti platí len vo chvíli, keď poznáme ceny energií, ktoré sa priebežne menia, čo z hľadiska výpočtu návratnosti ju celkom logicky skracujú. Platí teda, prevádzky. Je tu však ešte jeden háčik. Vypočítaná návratnosť však niekedy aj niekoľkokrát ročne. Takmer zákonite ceny stúpajú, čo platí dnes, to určite nebude platiť za rok, prípadne za 5 alebo 10 3 x až 4 x tepelné čerpadlo zaplatí. Tento údaj korešponduje i so zvyšovania cien energií približujeme. zahraničnými skúsenosťami z krajín EÚ, kde návratnosť u tepelných rokov. Pri životnosti tepelného čerpadla minimálne 20 rokov sa spravidla čerpadiel vychádza na 4 - 5 rokov a to je trend, ku ktorému sa vplyvom

"doživotný" servis vrátane náhradných dielov. Podobné

užívateľovi ušetrí veľa peňazí, bude mať dlhú životnosť a zabezpečený a s montážou bude drahšie a cena bude niekde okolo 14.000,- €. vrátane vrtu

Zaujímavé informácie týkajúce sa cien vlastných tepelných čerpadiel je, Záverečné konštatovanie - využívanie tepelných čerpadiel pre bytové domy je veľmi vhodné, ekonomicky výhodné a mimoriadne perspektívne. že čím je jeho výkon vyšší, tým lacnejšií je 1 kW výkonu.

vykurovanie a regulácia

64

062_063_termokomfort_radca:Sestava 1

27.8.2009

17:08

Stránka 4

Ohrievať teplú vodu s tepelnými čerpadlami samozrejme je možné, z tepelného čerpadla má nižšiu teplotu ako z kotla. Ak vezmeme do

Ohrev teplej vody tepelnými čerpadlami

ale je potrebné zobrať do úvahy, že ich tepelné výkony bývajú spravidla

nižšie než napríklad u plynových kotlov a tiež výstupná voda

by bola minimálna.

vzdušná vlhkosť a tá by stekala na zem. Účinnosť tohto chladenie

nemožno ochladzovať miestnosti, pretože by sa na nich kondenzovala

Pri chladení prostredníctvom plošných systémov je potrebné zabezpečiť problémy. Na tento účel sa inštalujú sledovače rosných bodov, ktoré nebezpečenstvo pošmyknutia. chladenia. dlažbách, nevytváral kondenzát -

úvahy tieto fakty, vyplýva z toho, že potrebujeme rovnaké množstvo v „rannej a večernej špičke" sú vytvorené v akumulačných zásobníkoch

"stráženie" rosného bodu, aby sa na povrchu podláh - predovšetkým voda, čo by mohlo spôsobovať obmedzia chod chladenia v prípade, keby sa na podlahách začalo tvoriť Zďaleka nie všetky tepelné čerpadlá sú schopné a vhodné na účely Na čo si dať pozor pri výbere tepelného čerpadla a dodávateľské

kotlom. To sa rieši tým, že s ohľadom na potrebné množstvo teplej vody cca do 50 OC. Potom nebýva s ohrevom a využitím tepelných čerpadiel

vody ohrievať tepelným čerpadlom oveľa dlhšiu dobu ako plynovým

podstatne vyššie objemy teplej vody a samozrejme s nižšou teplotou, problém. Pre menšie odbery, napríklad pre rodinné domy, sú na trhu špeciálne vodu ohreje. Bývajú s objemom 200 až 300 litrov. Nielen, že vodu ohrejú približne s 30% dodanou energiou, ale zároveň zabezpečia funkcie - ohreje veľmi lacno vodu a súčasne prispeje k efektívnemu

bojlery s integrovaným tepelným čerpadlom, ktoré z vnútorného vzduchu ( odvetrávaného) odoberajú tepelnú energiu, ktorá potom

ktoré ich dodávateľ, predajca alebo aj inštalačná firma vydáva za tepelné čerpadlá, pretože pre človeka, ktorý v odbore nepracuje ktoré sú prioritne určené na chladenie, ale tiež čiastočne kúria, alebo sú Ako spoznať tepelné čerpadlo od jeho napodobeniny? tak do 0 OC a to ešte s minimálnym efektom. to tak vyzerá. Veľmi často sa jedná o upravené klimatizačné jednotky, to vyložene zariadenia určené na chladenie, ale kúriť dokážu

Je žiaľ skutočnosťou, že na trhu sa vyskytuje veľký počet zariadení,

firmy

aj podtlakové vetranie. Je to zariadenie, ktoré účinne zabezpečí dve

vetraniu.

Chladenie pomocou tepelných čerpadiel

Ako už bolo v úvode povedané, tepelné čerpadlo je vo svojej podstate dosiahne toho, aby tepelné čerpadlo pracovalo obrátene, tzv reverzným sa to využíva. prostredia do vykurovaného objektu. Keď sa však po určitej úprave mimo domu. Je to logické, i keď nie tak jednoduché, ale dá sa to a aj chladiace zariadenie, ktoré prečerpáva tepelnú energiu z vonkajšieho

Predovšetkým je dobré sa informovať u renomovaných výrobcov - Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Švédsko), ktorí v odbore majú tepelnej techniky (bývajú to spravidla značkoví výrobcovia z krajín EÚ mnohoročné skúsenosti a nedovolia si dať na trh niečo, čo nespĺňa príliš vhodné do našich klimatických podmienok, to platí vo veľkej väčšine o "upravených" klimatizačných jednotkách, čoho sa ujala aj rada domácich výrobcov. od odborne spôsobilej firmy s certifikáciou, ktorá vám musí zabezpečiť Nikdy nekupujte samostatné tepelné čerpadlo, ale vždy s montážou normy a predpísané parametre. Napríklad výrobky z Talianska nie sú

chodom, dokáže zase z objektu odoberať tepelnú energiu a tú odvádzať Bývajú to tepelné čerpadlá systému zem - voda, keď do rúr chladnejšia, aby sa znovu ohriala. Do istej miery to funguje len prechode horninami teplo odvádza, ochladí sa a do objektu sa vracia s ohrievanou kvapalinou - soľankou sa odovzdáva teplo a tá potom pri

s pomocou obehového čerpadla, bez nutnosti chodu chladiaceho U systéme vzduch - voda je táto možnosť vždy len za chodu chladiaceho okruhu s kompresorom je nevyhnutné. okruhu. Ak je potrebné viac chladiť, potom je zapojenie chladiaceho

technickú dokumentáciu s technickými parametrami. Pri výbere dodávateľa ponuky veľmi lacných alebo "najlacnejších tepelných najlacnejšie cenu. Kriticky zhodnoťte deklarované záruky a možnosť ako prebieha servis. Overte si, ako sa ovláda regulácia. Nechajte si čerpadiel na trhu" hoďte okamžite do koša. Nepozerajte sa len na

sprevádzkovanie, záruku a servis. Vždy je potrebné požadovať

teplotách chladiacej vody vhodných aj pre chladiace jednotky. Osvedčilo

okruhu, ale za to sa dosahuje vyšších chladiacich výkonov a nižších sa, že pomocou systémov podlahového, alebo stenového kúrenia

firmy tieto záruky zabezpečiť. Pýtajte sa majiteľov tepelných čerpadiel, poradiť len od ľudí, ktorí tepelné čerpadlo majú a vedia o čom hovoria Je to parameter, ktorého hodnota priamo ovplyvňuje dosahovanú V podstate je to číslo, ktoré udáva podiel získanej tepelnej energie Vykurovací faktor tepelného čerpadla.

energetickú (a teda aj finančnú) úsporu.

a dodanej energie pre pohon tepelného čerpadla. Je to vždy číslo väčšie energie, ktoré sme dodali tepelnému čerpadlu, aby "bežalo", vyrobí ako 1. Napríklad vykurovací faktor 3,5 znamená, že z 1 kWh elektrickej

3,5 kWh tepelnej energie. Čím je teda toto číslo vyššie, tým je strane odkiaľ teplo odoberáme a tiež v závislosti na tom, na akú teplotu ohrievajú vykurovaciu vodu. Aby sme mohli porovnávať medzi sebou rôzne výrobky, potom sú stanovené podmienky pre

vykurovanie a regulácia

prevádzka tepelného čerpadla efektívnejšia a úspory vyššie. Ale pozor! Vykurovací faktor sa mení a dopĺňa v súvislosti s podmienkami na určenie

vykurovacích faktorov. U tepelných čerpadiel vzduch - voda je to teplota v praxi označuje (A2 / W35). Ak je za týchto podmienok vykurovací vonkajšieho vzduchu + 2 OC a teplota vykurovacej vody + 35 OC, čo sa faktor vyšší ako 3,0, je to v celku dobré, ale menej, to už je na ešte tepelné čerpadlo efektívne pracuje. Najlepšie idú do - 25 OC, ale niektoré len do - 5 alebo - 10 OC! U systému zem - voda sú hodnoty vykurovacieho faktoru pre

zváženie, či brať alebo nebrať. Dôležitá je aj teplota vzduchu, do ktorej

možno priestory v horúcich letných dňoch ochladzovať. Ideálne je systém navyše. Je potrebné zdôrazniť, že radiátorovými vykurovacími telesami

hodnotenie: soľanka 0 OC, vykurovacia voda + 35 OC, čo sa označuje (S0 / W35). Tepelný faktor 4,3 je dobrý, vyšší je už pochybný. výrobcom. Inak papier na prospektoch znesie všetko! Pozor: je potrebné mať oficiálnu hodnotu garantovanú

samozrejme stropné chladenie, ale znamená to jeden samostatný

65

066_067_Regulus_radca:Sestava 1

27.8.2009

17:14

Stránka 1

®

Tepelné čerpadlo Regulus CTC
TEPELNÉ ČERPADLÁ REGULUS-CTC Tepelné čerpadlo CTC EcoAir odoberá teplo z okolitého vzduchu a využíva ho pre vykurovanie objektu. Je možné pripojiť ho k domácej tepelnej centrále EcoEl alebo k existujúcemu vykurovaciemu systému s elektrokotlom, plynovým kotlom, kotlom na tuhé palivá a pod. Tepelné čerpadlá CTC sú vyrábané vo Švédsku, vynikajú vysokým vykurovacím faktorom i pri nízkych vonkajších teplotách. Práve preto sa tieto tepelné čerpadlá podieľajú 43% na celkovom počte ročne inštalovaných tepelných čerpadiel vzduch/voda vo Švédsku. Kvalita tepelných čerpadiel EcoAir je preverená niekoľkými tisíckami inštalácií v drsnej severskej klíme. TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA REGULUS TYP CTC EcoAir - EcoEl komfortné a zároveň aj najvýhodnejšie riešenie pre využitie špičkových parametrov týchto tepelných čerpadiel Ide o premyslený kompaktný systém, ktorý je navrhnutý pre efektívne využitie tepelného čerpadla CTC EcoAir s domácou tepelnou centrálou EcoEl. Tá zaisťuje akumuláciu ohrevnej vody, vykurovanie objektu, i prípravu teplej vody. Pomocou inteligentného regulátora optimálne riadi vykurovací systém celého domu. Ide teda o zariadenie, ktoré je schopné samostatne pokryť potrebu tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody pomocou vzduchového tepelného čerpadla CTC EcoAir a vlastných elektrických ohrevných telies. Výhodou je bezproblémové pripojenie ďalších zdrojov energie, napríklad slnečných kolektorov alebo teplovodnej krbovej vložky. Domáca tepelná centrála EcoEl obsahuje akumulačnú nádrž s medeným výmenníkom pre prípravu teplej vody, poistný ventil, obehové čerpadlo pre tepelné čerpadlo, špeciálny 4 - cestný zmiešavací ventil vykurovacej vody, elektrické ohrevné telesá a inteligentný regulátor. Ide teda o takú malú kompaktnú kotolňu. Jednoduchým pripojením na rozvody kúrenia a vody v objekte vyriešite elegantne a rýchlo vykurovanie celého domu aj prípravu teplej vody. Zabudovaný inteligentný regulátor s veľkým displejom a jednoduchým ovládaním riadi pomocou vonkajších a vnútorných snímačov vykurovania celého domu a zároveň využíva maximálne energiu z tepelného čerpadla pre vykurovanie a prípravu teplej vody. Presná regulácia neustále optimalizuje chod tepelného čerpadla a v prípade potreby spína elektrické ohrevné telesá po malých krokoch, čím zaisťuje najvyšší komfort vykurovania bez zbytočného plytvania energiami. Regulátor je tiež vybavený snímačom prúdu hlavného ističa domu. Dokáže tak podľa potreby okamžite znížiť odber elektrickej energie pre vykurovanie. Vďaka tomu regulátor zabráni výpadkom hlavného ističa napr. pri zopnutí varnej kanvice, sporáka či domácej vodárne, pritom krátkodobé obmedzenie výkonu kúrenia neovplyvní domáci komfort. To umožňuje využitie elektriny pre vykurovanie i pri domoch s málo dimenzovaným hlavným ističom. V regulácii je tiež možné nastaviť i obmedzenie maximálneho výkonu jednotlivých elektrických ohrevných telies. Tepelné čerpadlá CTC sú štandardne vybavené soft štartom, ktorý obmedzuje maximálny prúd pri štarte kompresora. Regulátor je osadený pamäťovou kartou na ktorej priebežne zapisuje prevádzkové hodnoty a umožňuje ich spätne vyhodnotiť. Po pripojení GSM modulu je možné ovládať regulátor na diaľku posielaním SMS.

Tepelné čerpadlo CTC Regulus vzduch/voda EcoAir107

Domáca tepelná centrála EcoEl/Aku

vykurovanie a regulácia

Tepelné čerpadlo vzduch voda prepojené s domácou tepelnou centrálou EcoEl/Aku, ktorá následne zaisťuje ohrev vody i vykurovanie.

Schéma zapojenia – domáca tepelná centrála EcoEl/Aku v kombinácii s tepelným čerpadlom a solárnym systémom.

66

066_067_Regulus_radca:Sestava 1

27.8.2009

17:17

Stránka 2

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA Samostatné tepelné čerpadlo typu CTC EcoAir môžeme úspešne využiť EcoLogic. Regulus typ CTC EcoAir v najrôznejších typoch vykurovacích systémov s akumulačnou nádržou.

Súčasťou dodávky tepelného čerpadla je i inteligentný regulátor

Inteligentný regulátor EcoLogic

EcoLogic a

vrátane akumulačnej nádrže, prípravy teplej vody a ohrevu bazénu. ventilom, (napr. podlahové alebo stenové vykurovanie). Môže riadiť i nízkoteplotné vykurovacie systémy so zmiešavacím

reguláciu podľa 12 základných schém zapojenia vykurovacieho systému,

s tepelným čerpadlom a riadi všetky jeho funkcie a zároveň umožňuje

jednoduchým

je

mikroprocesorová ovládaním.

Regulátor

regulácia

Tepelné čerpadlo CTC Regulus vzduch/voda EcoAir111

komunikuje

s

veľkým

obojsmerne

displejom

Regulátor EcoLogic ma tiež pamäťovú kartu, na ktorú priebežne zapisuje modulu umožňuje ovládať regulátor na diaľku poslaním SMS.

prevádzkové hodnoty a umožňuje ich spätne vyhodnotiť. Pripojenie GSM

Tepelné čerpadlá CTC je možné veľmi jednoducho radiť do kaskád pri

Jednoduché radenie do kaskád tepelných čerpadiel Regulus CTC

ich celkový výkon. Nie je potrebné kupovať ďalšie drahé príslušenstvo, linky dokáže inteligentne riadiť kaskádu až troch tepelných čerpadiel

inštalácii viacerých tepelných čerpadiel pre jeden dom a tým zvyšovať všetko zvládne jeden regulátor EcoLogic, ktorý pomocou komunikačnej

CTC a pritom si samozrejme zachová všetky ostatné funkcie pre riadenie môžu jednoducho prispôsobiť ako malým alebo nízko energetickým rodinným domom, tak i energeticky náročnejším objektom. celého vykurovacieho systému. Tepelné čerpadlá Regulus CTC sa tak

Kaskáda troch tepelných čerpadiel Regulus CTC Eco Air 111 inštalovaná na fare v Kostelci nad Černými lesy.

068_069_stiebel_clanok_radca:Sestava 1

27.8.2009

17:22

Stránka 1

TATRAMAT − ohrievače vody, s.r.o., Hlavná 1, 058 01 Poprad, tel.: 00421 / 52 / 7127 / 191, 192, fax: 00421 / 52 / 7731 748 e−mail: info@stiebel−eltron.sk, www.stiebel-eltron.sk

Tepelné čerpadlá
Tepelné čerpadlo môžeme nazvať „mäkkým zdrojom“ pre vykurovanie, pretože je podstatne ovplyvňovaný ako teplotou svojho zdroja tepla(vzduch, nemrznúca zmes), tak pracovnou príprava teplej vody, VZT, ohrev bazéna atď.). teplotou a správaním odberu tepla (vykurovacia sústava, minimalizoval svoje náklady na vykurovanie a pri nebytových Umelé: - odpadový vzduch z rodinného domu

- odpadová a chladiaca voda z technológií - špeciálne zdroje spotrebu

- odpadový vzduch z VZT väčších objektov za rekuperáciou

Zákazník sa rozhoduje pre tepelné čerpadlo najčastejšie, aby ročných prevádzkových nákladov je preto nutné pri príprave zdroja tepla, prípadne chladu. objektoch aj ďalšie spotreby tepla. Pre dosiahnutie minimálnych

Pri rozbore konkrétneho projektu, teda musíme zvažovať ako tepla, tak možnosti jeho získavania, aby sme

a potom v projekte zaistiť optimálne prevádzkové podmienky

zákazky technicko-ekonomické aspekty dobre prediskutovať

predovšetkým postavili do súladu teplo získavané a vyrobené vo vzťahu k vyvolanej investícii. Rodinné domy

Tepelné čerpadlá môžeme využívať v nasledujúcich aplikáciách - Riadené vetranie domu s rekuperáciou tepla a zemné vrty alebo vzduch - Ohrev úžitkovej vody tepelnými čerpadlami - Vykurovanie tepelnými čerpadlami

Tu je obor tepelných čerpadiel stabilizovaný a následne aj forma zákazníckeho pohovoru. So zákazníkom preberáme: - ako bude dom vetrať - či chce dom chladiť

- Pasívne a aktívne chladenie domu využívajúce vykurovaciu sústavu a technologických procesov

- akú vykurovaciu sústavu by chcel – len podlahovú alebo aj radiátory - spotreba vody – sauna, vírivky, počet vaní a rodinné zvyky pri spotrebe teplej vody - prípadný bazén vnútorný alebo vonkajší - zem/ voda – vzduch/ voda

- Rekuperácia tepla z ventilácie veľkých objektov Zdroje pre tepelné čerpadlá

- prípadný krb, pec na drevo (tuhé palivá) a jeho obvyklé používanie - na akú vnútornú teplotu chce vykurovať - či uvažuje o solárnej sústave uvažovať v súvislostiach.

Prirodzené:

- vonkajší vzduch - zemné vrty - studničná voda

- zemný plošný kolektor - voda z povrchových vodných tokov

Je zrejmé, že pri použití tepelných čerpadiel je nutné vždy Najprv sa vždy zaoberáme otázkou, či chce zákazník dom riadene vetrať Vetranie a rekuperácia tepla z vetrania:

vykurovanie a regulácia

Stiebel Eltron - tepelné čerpadlo vzduch/voda - WPL E (vonkajšie prevedenie) 68

068_069_stiebel_clanok_radca:Sestava 1

27.8.2009

17:22

Stránka 2

a teplo z vetracieho vzduchu rekuperovať. Dnešné stavebné konštrukcie predovšetkým infiltráciou a podiel ročnej potreby tepla na hygienickú

a prvky (okná, dvere) minimalizujú ako stratu prestupom, tak

metrov je vyhodnotenie ich tepelnej výdatnosti kritickým postupom.

to môže byť aj cez 50%.

výmenu vzduchu je vždy vyšší než 30%. Pri špeciálnych konštrukciách

geologických podmienkach i ukladanie tepla zo solárneho systému miestach, kde by inak vrty dostatok energie nemali. Vzduch – voda verzus zem – voda

Letné chladenie objektu zemným chladom, prípadne pri vhodných

môže umožniť projekty s tepelnými čerpadlami zem – voda na

výmenníku vzduchu.

Základnou možnosťou je rekuperácia tepla na krížovom protiprúdovom

celý zámer domu s nízkou spotrebou energie degradovaný.

Znamená to, že riadené vetranie je nutné, inak, pri vetraní oknami, je

Príklad výmeny vzduchu

Všetok spotrebovaný vzduch z domu je privádzaný na výparník tepelného čerpadla a tu je mu odoberané teplo. Výkon tepelného čerpadla je teda limitovaný množstvom odpadového vzduchu a pri je rekuperované dvojstupňovo, najprv na

v súvislostiach. Jedným z kľúčových odberov je tu vonkajší bazén, Naopak tepelné čerpadlo vzduch – voda má v dobe vykurovania vonkajšieho bazénu k dispozícii už teplý vzduch. Iným vplyvom je podiel nízkoteplotných vykurovanie, vnútorný bazén). Uľahčujú prevádzku tepelného čerpadla, predovšetkým v systéme vzduch – voda v zimnom období. Rekuperácia odpadového priemyslového tepla odberov

Ako už bolo povedané, pri návrhu tepelného čerpadla musíme myslieť

než vzduch – voda, ale má o niečo nižšie ročné prevádzkové náklady.

a záleží na rade okolností. Všeobecne je inštalácia zem – voda drahšia

Túto otázku zodpovedáme veľmi často. Odpoveď nie je jednoznačná

obvyklých stavebných konštrukciách musíme zladiť objem vetraného protiprúdovom výmenníku a následne ešte na výparníku tepelného oddeľuje v rámci svojej činnosti. To umožňuje použitie tepelného čerpadla s väčším výkonom, ktoré má navyše vďaka miešaniu vetracieho a vonkajšieho vzduchu výrazne vyšší vykurovací faktor. Teplo priestoru a tepelnú stratu. krížovom

predĺžiť vrty, pretože vykurovanie bazénu naruší regeneráciu vrtov. (podlahové

vykurovaný polosezónne. Pri systémoch zem – voda by bolo nutné

vzduchom, ktorého je neobmedzené množstvo a vetrací vzduch

čerpadla. Prednosťou je, že prístroj pracuje primárne s vonkajším

Táto oblasť by mala byť jednou z kľúčových pri používaní tepelných

čerpadiel. Jedná sa o získavanie tepla z chladiacich vôd (obrobne, alebo tepla z horúcich prevádzok (pekárne, kováčske dielne, kaliarne).

elektrickej energie: (k výpočtu je použitý matematický model prevádzky tepelného čerpadla) Je teda zrejmé, že rekuperáciou tepla z vetracieho vzduchu dosiahneme

Môžeme porovnať vplyv rekuperácie na ročnú potrebu tepla a spotrebu

športových hál, fitcentier a budov (hotely, administratívne budovy) Priame získavanie tepla obvykle dáva chladiacu vodu v teplote Na príklad pri verejnom bazéne s 1000 návštevníkmi denne môže teplo čerpadlami zem - voda môžeme teplo zhodnotiť a vrátiť do budovy. nevhodnej pre vykurovanie (najčastejšie 15 – 30°C). Tepelnými

lisovne apod.), odpadových vôd (verejné kúpele) alebo vzduchu zo

a prevádzkou overené, je aj zistenie, na rovnakom dome dosiahne nižšiu ročnú spotrebu - prístroj LWZ 403 pracuje so zmesou chladného vonkajšieho a teplého v prístroji LWZ 403. Dôvody sú dva: elektrickej energie menšie tepelné čerpadlo

podstatné úspory v ročných prevádzkových nákladoch. Zaujímavé,

z výmeny bazénovej vody a spŕch návštevníkov dosahovať okolo do kanalizácie s teplotou okolo 20°C.

320 MWh/ ročne (okolo 1120 GJ/ rok). Jedná sa o vodu vypúšťanú teplo zo vzduchu, ktorý už prešiel VZT výmenníkmi.

rekuperovaného vzduchu z vykurovacej sústavy. Chladenie

rekuperujeme priamo v prístroji a nemusíme ju preto dokurovať

- môžeme uvažovať nižšiu tepelnú stratu, pretože 1,5 – 1,8 kW

Rovnako tak môžeme tepelnými čerpadlami vzduch – voda rekuperovať Z objektu, kde sa mení 4000m3/hod vzduchu sa dá tepelným čerpadlom získať najmenej 45.000 kWh/ rok, pričom sa jedná o teplo, ktoré sme už raz vyrobili a ktoré by sme vypustili do ovzdušia.

Základnou myšlienkou je využitie chladu zo zemných vrtov pre umožňuje prenos chladu zo zeme do domu. v letnom období prepojuje sústavu vrtov s vykurovacou sústavou a čerpadlo, zisk chladu je približne dvojnásobný, spotreba elektrickej podmienkam pre prevádzku tepelného čerpadla. Možným variantom je usporiadanie, kde je znovu využité tepelné energie oproti klasickej klimatizácii polovičná, vďaka optimálnym ochladzovanie domu. V tepelnom čerpadle je ďalší výmenník, ktorý

skleníkových plynov tepelnými čerpadlami nie je prioritou súčasnej legislatívy. Prínosy sú zrejmé.

Je škoda, že praktické znižovanie spotreby energie a následne emisií

Prednosti pred obvyklou klimatizáciou sú zhruba nasledujúce: Pasívne chladenie nevyžaduje chod tepelného čerpadla: - Je rádovo lacnejší než prevádzka klimatizácie k prenosu ziskov tepla z domu do TÚV alebo bazéna - Výmena tepla - cez primárnu stranu (vrty) dochádza - Pasívne chladenie nevyžaduje prenos chladu vzduchom, - Nízke vstupné náklady – a rozhodne náklady rozšírenia než inštalácia klimatizácie v dome vo vykurovacej sústave nemusia byť vyššie, ako pri klimatizácii, chlad sa šíri konvekciou v miestnostiach nedochádza k pohybu studeného vzduchu,

vykurovanie a regulácia

Tepelná výdatnosť vrtov a letné chladenie presahuje rámec tohto príspevku.

vrtov, je relatívne novou problematikou, ktorá však svojím rozsahom regeneráciu vrtov. Predovšetkým pri väčších objektoch s tepelnou stratou v ráde stoviek kW, tj. s vrtmi o celkovej dĺžke rádov tisícov Všimnime si ale jednej súvislosti: letným chladením podporujeme
Stiebel Eltron - tepelné čerpadlo zem/voda - WPC s integrovaným zásobníkom teplej vody (vnútorné prevedenie) 69

Posudzovanie tepelnej výdatnosti, predovšetkým polí väčšieho počtu

070_regulus_radca_inzeratA4:Sestava 1

27.8.2009

17:24

Stránka 1

071_uvod_prilohy:Sestava 1

28.8.2009

12:32

Stránka 1

© róbert chromík, štefan klein edícia stavebné tabuľky

STAVEBNÝ

RADCA
71

® 1/2009, Stavebný radca, Energetická úspora budov, A projekt

PRÍLOHA A ŽIADOSTI

072_076_zakon_476_2008:Sestava 1

28.8.2009

10:23

Stránka 1

72

072_076_zakon_476_2008:Sestava 1

28.8.2009

10:23

Stránka 2

73

072_076_zakon_476_2008:Sestava 1

28.8.2009

10:23

Stránka 3

74

072_076_zakon_476_2008:Sestava 1

28.8.2009

10:23

Stránka 4

75

072_076_zakon_476_2008:Sestava 1

28.8.2009

10:24

Stránka 5

76

077_078_ziados_uver_zateplenie_fyzicka:Sestava 1

28.8.2009

10:29

Stránka 1

77

077_078_ziados_uver_zateplenie_fyzicka:Sestava 1

28.8.2009

10:29

Stránka 2

Názov dokladu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Prílohy k žiadosti o poskytnutie úveru

A. Identifikačné údaje žiadateľa B. Údaje o stavbe

kópia občianskeho preukazu (v prípade manželského partnera aj manžela/ky) právoplatné stavebné povolenie alebo písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavebných prác nemá námietok výpis z listu vlastníctva stavby (nie starší ako 3 mesiace) právoplatné kolaudačné rozhodnutie doklad o oprávnených nákladoch (v €)

tepelno-technický posudok, ktorý obsahuje najmä: – výpočet potreby tepla na vykurovanie pred a po zateplení s preukázateľnou úsporou min. 20% – výpočet súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií, ktorý musí byť nižší ako je požiadavka osobitného predpisu (STN 73 05 40-2:2002) a) potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok a výpis z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok, alebo b) potvrdenie zamestnávateľa o priemernom mesačnom zárobku za kalendárny štvrťrok predchádzajúci dátumu podania žiadosti a potvrdenie o trvaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu D. Návrh na zabezpečenie úveru E. Plnenie podmienok ručenie nehnuteľnosťou - znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti a výpis z katastra nehnuteľností (nie starší ako 3 mesiace) doklad o splnení odvodových povinností – potvrdenie zo sociálnej a zdravotnej poisťovne (nepožaduje sa napr. u zamestnanca s jediným príjmom zo závislej činnosti, u ktorých zamestnávateľ robí ročné zúčtovanie) potvrdenie daňového úradu, že neeviduje voči žiadateľovi žiadne nedoplatky (v prípade podávania daňového priznania) čestné vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní ostatných finančných vzťahov so štátnym rozpočtom čestné vyhlásenie žiadateľa, že neoprávnene nepoužíva a nezadržiava prostriedky ŠFRB C. Preukázanie schopnosti splácania

projektová dokumentácia – overená v stavebnom konaní - technická správa s uvedením zatepľovacieho systému/systémov, ktorý zodpovedá navrhnutému riešeniu - výkresová dokumentácia

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

čestné vyhlásenie žiadateľa (SZČO), že nie je v likvidácii a čestné vyhlásenie žiadateľa (SZČO), že nie je v konkurze alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

15.

potvrdenie o odbornej kvalifikácii zhotoviteľa na realizáciu navrhnutého tepelnoizolačného systému vydané inšpekčným orgánom typu A (TSÚS, n.o.), ktoré musí byť doložené najneskôr pri prvom čerpaní úveru

Prílohy k žiadosti sa dokladajú v origináloch alebo osvedčených kópiách.

78

079_080_ziados_uver_zateplenie_pravnicka:Sestava 1

28.8.2009

10:30

Stránka 1

79

079_080_ziados_uver_zateplenie_pravnicka:Sestava 1

28.8.2009

10:30

Stránka 2

Názov dokladu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Prílohy k žiadosti o poskytnutie úveru

A. Identifikačné údaje žiadateľa doklad o pridelení IČO

výpis z obchodného registra alebo inej obdobnej evidencie zápisnica s prezenčnou listinou zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov s písomným súhlasom min. 2/3 hlasov všetkých vlastníkov potvrdzujúca: - súhlas s investičným zámerom a rozsahom prác, na ktorý sa podpora požaduje - súhlas s predložením žiadosti o úver s výškou požadovaného úveru - súhlas so spôsobom zabezpečenia požadovaného úveru - splnomocnenie správcu k vybavovaniu a podpisovaniu právnych dokladov zmluva o výkone správy bytového domu B. Údaje o stavbe

právoplatné stavebné povolenie alebo písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavebných prác nemá námietok výpis z listu vlastníctva bytového domu (nie starší ako 3 mesiace) právoplatné kolaudačné rozhodnutie doklad o oprávnených nákladoch (v €)

projektová dokumentácia – overená v stavebnom konaní - technická správa s uvedením zatepľovacieho systému/systémov, ktorý zodpovedá navrhnutému riešeniu - výkresová dokumentácia

tepelno-technický posudok, ktorý obsahuje najmä: - výpočet potreby tepla na vykurovanie pred a po zateplení s preukázateľnou úsporou min. 20% - výpočet súčiniteľa prechodu tepla stav. konštrukcií, ktorý musí byť nižší ako je požiadavka osobitného predpisu (STN 73 05 40-2:2002) C. Preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov rozpočet obce, ak je žiadateľom obec D. Návrh na zabezpečenie úveru doklad o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome za predchádzajúci kalendárny rok k 31.12. doklad o výške mesačnej tvorby fondu údržby a opráv ku dňu podania žiadosti (výška mesačnej splátky úveru a ostatných záväzkov žiadateľa môže byť max. 80% mesačnej tvorby fondu, min. 20% musí ostať na odstránenie havárií a potrebnú údržbu a opravy objektu) znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti a výpis z katastra nehnuteľností (nie starší ako 3 mesiace) – zabezpečenie záväzku nehnuteľnosťou, alebo zmluva s bankou pre realizáciu záložného práva na pohľadávku alebo záväzný prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky E. Preukázanie splnenia podmienok

14

15 16 17 18 19

čestné vyhlásenie žiadateľa, že má usporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom čestné vyhlásenie žiadateľa, že neoprávnene nepoužíva a nezadržiava prostriedky ŠFRB potvrdenie správcu dane, že neeviduje voči žiadateľovi žiadne nedoplatky doklad o splnení odvodových povinností – potvrdenie zo sociálnej a zdravotnej poisťovne potvrdenie príslušného súdu, že žiadateľ nie je v likvidácii ani v konkurze a jeho majetok nie je predmetom exekučného práva

Prílohy k žiadosti sa dokladajú v origináloch alebo osvedčených kópiách. potvrdenie o odbornej kvalifikácii zhotoviteľa na realizáciu navrhnutého tepelnoizolačného systému vydané inšpekčným orgánom typu A (TSÚS, n.o.), 20 ktoré musí byť doložené najneskôr pri prvom čerpaní úveru

80

081_082_formular_solar_radca:Sestava 1

28.8.2009

10:29

Stránka 1

81

081_082_formular_solar_radca:Sestava 1

28.8.2009

10:29

Stránka 2

82

083_084_formular_solar_RD_radca:Sestava 1

28.8.2009

10:28

Stránka 1

83

083_084_formular_solar_RD_radca:Sestava 1

28.8.2009

10:28

Stránka 2

84

085_086_formular_biomasa_RD_radca:Sestava 1

28.8.2009

10:59

Stránka 1

85

085_086_formular_biomasa_RD_radca:Sestava 1

28.8.2009

10:59

Stránka 2

86

087_ziadost_o_registraciu:Sestava 1

28.8.2009

10:28

Stránka 1

Notársky

.......................................... V............. dňa ..................

..........................................

úrad

..................

Žiadosť o registráciu záložného práva na základe záložnej zmluvy zo dňa ..................
Záložcovia: Por.č. záložcu Priezvisko a meno

Vchod/ č.bytu

Rodená/ý

Dátum narod.

Rodné číslo

Trvalé bydlisko :

Štátny fond rozvoja bývania so sídlom: Lamačská cesta č.8, 83304 Bratislava 37 IČO: 31 749 542 zast.: Ing. Miroslavom Kašubom, riaditeľom ŠFRB, ktorého zastupuje podľa poverenia, JUDr. František Chamula, JUDr. Ľubomíra Gállová Pohľadávka: (ďalej len „záložný veriteľ“)

v zastúpení: so sídlom: IČO: DIČ: Bankové spojenie: č. účtu: (ďalej len „záložca“)

... ...

Úver vo výške:

Druh pohľadávky: peňažná Mena: € / euro /

......................€/ ............... Sk

Lehota splatnosti: ……..rokov Špecifikácia: Záloh: Kategória: Popis: Pohľadávka záložného veriteľa, ktorá záložnému veriteľovi vzniká v zmysle zmluvy o úvere zo dňa ............ voči záložcovi ako obligačnému dlžníkovi. Pohľadávka záložného veriteľa bude zabezpečená zálohom v plnej výške, t. j. vo výške ..................... €/ ............Sk. vec/ finančné prostriedky

Výška zálohu:

Príloha č.I. – záložná zmluva

Spôsob výkonu zp.: ................... (doplní sa až v prípade realizácie výkonu záložného práva)

Dátum začatia výkonu záložného práva ................... (doplní sa až v prípade realizácie výkonu záložného práva)

Záloh je detailne špecifikovaný v záložnej zmluve.

pohľadávka sa zabezpečuje do výšky poskytnutého úveru, tj.........€/ Sk

V ..........................., dňa ...........................

V..........................., dňa ....................

................................................................ záložný veriteľ

........................................................ záložný dlžník

87

088_090_zmluva_o_zriadeni_radca:Sestava 1

28.8.2009

10:27

Stránka 1

88

088_090_zmluva_o_zriadeni_radca:Sestava 1

28.8.2009

10:27

Stránka 2

89

088_090_zmluva_o_zriadeni_radca:Sestava 1

28.8.2009

10:27

Stránka 3

90

091_095_vyhlaska_582:Sestava 1

28.8.2009

10:30

Stránka 1

91

091_095_vyhlaska_582:Sestava 1

28.8.2009

10:30

Stránka 2

92

091_095_vyhlaska_582:Sestava 1

28.8.2009

10:30

Stránka 3

93

091_095_vyhlaska_582:Sestava 1

28.8.2009

10:30

Stránka 4

94

091_095_vyhlaska_582:Sestava 1

28.8.2009

10:30

Stránka 5

95

096_inzercia_tabulky:Sestava 1

7.9.2009

10:30

Stránka 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful