You are on page 1of 5

Ime i prezime: _________________________________________ Razred: ________

Pismena provjera lektire

PINOKIO
Paljivo itaj zadatke i zaokrui toan odgovor.
1. Lektiru Pinokio napisao je
a) Hans Christian Andersen

b) Alan Alexander Milne

c) Carlo Collodi

2. Pinokio je
a) pliana igraka

b) drveni lutak

c) krpena lutka

3. Pinokijev otac zvao se


a) Mangiafoco

b) Geppetto

c) Harlekin

Pravilno spoji dijelove reenica s tonim odgovorom


kaput
4. Geppetto je Pinokiu kupio

sladoled
poetnicu

otiao na stadion
5. Pinokio je prodao poetnicu i

otiao u kazalite
otiao u kino

pet zlatnika
6. Vlasnik kazalita poklanja Pinokiu
Mimi

tri jabuke
pet kunia

Zaokrui istinitu tvrdnju


7. Pinokia su prevarili i opljakali maak i pas.

DA

NE

8. Pinokiu je uvijek u nevolji pomagala Dobra Vila.

DA

NE

9. Pinokio je posluao savjete zrikavca koji govori.

DA

NE

Odgovori na pitanja
10. to se Pinokiu dogaalo kad bi lagao?
___________________________________________________________________________
11. Za kim je jako dugo plakao na grobu i bio cijelu no tuan?
___________________________________________________________________________
12. to je postao u Zemlji igraaka i kako je izgledao?
___________________________________________________________________________
13. to je Pinokio elio postati?
___________________________________________________________________________
14. to se s njim dogodilo kad je baen u more?
___________________________________________________________________________
15. Gdje je pronaao Geppetta?
__________________________________________________________________________
16. to je Pinokio postao na kraju?
__________________________________________________________________________
17. Upii Pinokijeve osobine u odgovarajue oblaie.
a) neposluan b) posluan c) lakovjeran

Pinokio je bio:
_______________

d) laljiv

e) iskren

f) osjeajan

Pinokio eli postati:


________________

_______________
________________
________________
_
Mimi

CARLO COLLODI

PINOKIO

1.Pinokio je bio lutak izraen od:


a)metala
b)plastike
c)drveta
2.Pinokio je bio: a)posluan
b)neposluan
3.Geppetto je kupio Pinokiu poetnicu tako to je:
a)prodao svoj kaput
b)dobio novac na lutriji
4.to je Pinokio uinio s poetnicom?
_____________________________________________
5.Tko je Pinokiu dao pet zlatnika?
_____________________________________________6.Jesu li
Maak i Lisica bili dobri Pinokievi prijatelji? Zato?
_____________________________________________
7.Tko je spasio Pinokia nakon to su ga razbojnici objesili na
drvo?_________________________________________
8.Pinokio je: a)izgubio novie
b)posadio ih u Polju uda
c)poklonio ih prijatelju
9.Tko je ukrao Pinokieve zlatnike?____________________
10.Vila je obeala Pinokiu da e ako e biti dobar postati
pravi_____________.

SanjaS

11.U Zemlji igraaka Pinokio postaje: a) lav


b) patka
c) magarac
12.Tko je progutao Pinokia?________________________
13.Koga je Pinokio sreo u trbuhu morskog psa?
_____________________________________________
14.Je li Pinokio postao pravi djeak? Kako se to dogodilo?
_____________________________________________
_____________________________________________
15.to bi se dogodilo Pinokiu svaki put kad bi neto slagao?
_____________________________________________
16.to ti se najvie svidjelo u knjizi?
_____________________________________________
_____________________________________________
17.Nacrtaj Pinokia!

SanjaS