You are on page 1of 2

Nhân Tình Thế Thái

*01* Tiền bạc

Tiền có sức mạnh vô cùng


Vì nó lắm kẻ phát khùng phát điên
Tiền bạc đổi trắng thay đen
Nhưng mà thiếu nó lụy phiền vào thân
Tiền bạc là vật rất cần
Việc khó hóa dễ vạn lần cũng xong
Bởi vì số phận long đong
Tiền tài chăng có đành lòng bó tay