You are on page 1of 4

www.greenschoolprishtine.weebly.

com

Shkolla e Gjelbër-Prishtinë
DINAMIKA E PUNËS EDUKATIVO-ARSIMORE, vsh 2015/16
Muaji- Tetor- 2015

Me 30 shattor u mbajt mbledhja e keshillit te prinderve , u be edhe pwrzgjedhja e kryesise se re nga ana e prinderve, per KDSH
Nga dt.29 -02 tetor behet pranim dorezimi I planeve mujore te mesimdhensve per muajin tetor.Si dhe dorezim pranimi i pergaditjeve
ditor me shkrim si dhe planerealizimi I aktiviteteve per muajin shtator.
Me 01.10.2015, mbahen mbledhjet e keshillave te klaseve, ne veqanti aktiveve profesionale!
09.10.2015, nga ora 9:30-16:00, Dita e vajzave.Kjo dite do te shenohet ne bashkepunim me BEP –USAID dhe IPKO me temen “Vajzat
dhe Teknologjia”.Pjsemarres 7 shkolla me nga 5 nxenese.Aktiviteti do te zhvillohet ne bibloteken e shkolles.Vizitor nga USAID, MAsht
DKA
Me 13.10.2015, mbahet mbledhja e keshillit te nxenesve, nen percjelljen e arsimtareve Ibadete Mustafa dhe Besart Ismajli, ora 13:00
Rendi I dites
Njohja e nx. ne kryesin e keshillit te nx. me detyrat per vitin e ri shk.2015/16
Aktivitetet dhe ndarja neper grupe e nx.
Rendi e diciplina
Te ndryshme
Me 30 tetor, dorezimi I planeve te realizmit te aktiviteteve.
Diamika e punes mund te kete ende plotesime , ku mund te jepen detyra te reja nga DKA dhe Masht.
Me poshte e keni tabelen e aktiviteteve dhe punes edukativo arsimore!
Dinamika e punës, shtator 2015

E punoi:
Drejtore, Ma . Sc.Fahrije Latifi Retkoceri

www.greenschoolprishtine.weebly.com

Mësimdh Data
ënësi

Lënda

Nxenesit (plotesohet
me numer te nx., ose
vetem me X
arritje
ngecje ne
superiore te nxënë
X
X

Klasa

Emri e
mbiemri
Diana
SejdiuSh
ala
Isuf
Krasniqi

e mbajtjes se
aktivitetit
01 tetor
07tetor

Qellimi i aktivitetit

15 apo16 tetor

Shetitje ne natyrë, njohja më për së afërmi me stinën
e vjeshtes

X

X

1/1

Nga ora 11:00-14:00
Parku i Gërmisë

Njomza
Veselaj

15 apo16 tetor

Shetitje ne natyrë, njohja më për së afërmi me stinën
e vjeshtes

X

X

1/2

Nga ora 11:00-14:00
Parku i Gërmisë

Aferdita
Miftari

15 apo16 tetor

Shetitje ne natyrë, njohja më për së afërmi me stinën
e vjeshtes

X

X

2/1

Nga ora 11:00-14:00
Parku i Gërmisë

Halil
Abdullah
u
Fitore
Maqani
Zahir
Beshiri
Xhyzide
Krasniqi

15 apo16 tetor

Shetitje ne natyrë, njohja më për së afërmi me stinën
e vjeshtes

X

X

2/2

Nga ora 11:00-14:00
Parku i Gërmisë

2 tetor

Njohja me rendesine, perpunimim dhe kursimin e
ujit.
Njohja me rendesine, perpunimim dhe kursimin e
ujit.
Njohja me rendesine, perpunimim dhe kursimin e
ujit.

X

X

3 /1

X

X

3 /2

X

X

4/1

9-13 ne Fabriken e ujitAlpeve,Koliq
9-13 ne Fabriken e ujitAlpeve,Koliq
9-13 ne Fabriken e ujitAlpeve,Koliq

Agim
Kosumi

2 tetor

Njohja me rendesine, perpunimim dhe kursimin e
ujit.

X

X

4/2

9-13 ne Fabriken e ujitAlpeve,Koliq

Mirjeta
Hetemi
FahrijeU
ka

16 tetor

Njohja me monumente historike kombetare

X

X

5/1

16 tetor

Njohja me monumente historike kombetare

X

X

5/2

Ora 10:30-15:00
Komplelsi”Adem Jashari
Ora 10:30-15:00
Kompleksi Adem Jashari

2 tetor
2 tetor

Dinamika e punës, shtator 2015

Festa e gjysherve
Shfaqje teatrale

E punoi:
Drejtore, Ma . Sc.Fahrije Latifi Retkoceri

Parafil
loret

Ora edhe vendi I
mbajtjes
Së aktivitetit
EK
Klasa-shkolla
Tetari “Dodona”

www.greenschoolprishtine.weebly.com

CIKLI I LARTË
Mësimdhënësi Data

Lënda

Emri e
mbiemri

e mbajtjes se
aktivitetit

Qellimi i aktivitetit

Shehide
Bekteshi

15 tetor e enjte

Gëzime
Bajrami

13 tetor Marte

Ibadete
Mustafa

6 dhe 9 tetor
Marte edhe e
premte

Ylberina
Krasniqi

5 dhe 9 tetor
Hene dhe premte

Taibe
Kuleta

14.tetor e
merkure

Gjuhë dhe L. shqipe
Informim dhe pergaditje me letraret e vegjel per
konkursin Esja me e mire, projekt ky ne bashkepunim me
Bep-Usaid
Gjuhë dhe L. shqipe
Informim dhe pergaditje me letraret e vegjel per
konkursin Esja me e mire, projekt ky ne bashkepunim me
Bep-Usaid
Gjuhe angleze
Njohja e nxenesve lidhur me garat e diturise qe do te
mbahen ne “Mehmet Akif College’. Behet perzgjedhja e
5 nxenesve me te suksesshem qe do ta perfaqesojne
shkollen tone.
Gjuhe angleze
Njohja e nxenesve lidhur me garat e diturise qe do te
mbahen ne “Mehmet Akif College’. Behet perzgjedhja e
5 nxenesve me te suksesshem qe do ta perfaqesojne
shkollen tone.
Matematikë
Mbledhja dhe zbritja e nr.me ane te bushtit numerik

Dinamika e punës, shtator 2015

Nxenesit(ploteso
het me numer te
nx., ose vetem
me X
arritje
ngecj
superior e ne
e
te
nxën
ë
X

Klasa

6/2,7/2,
8/2,9.2

13:00-14:00
Bibloteka e shkolles

X

6/1,7/1,
8/1,9/1

13:00-14:00
Bibloteka e shkolles

X

8-9

13:00-14:00
Lokalet e shkolles

X

8-9

13:00-14:00
Lokalet e shkolles

X

6/2,7/2,
8/2,8/1.
9/2

13:00-14:00
Kabineti I Tikut apo
fizikes

E punoi:
Drejtore, Ma . Sc.Fahrije Latifi Retkoceri

Ora e mbajtjes

Së aktivitetit
EK

www.greenschoolprishtine.weebly.com

Shehri
Krasniqi

12 tetor E hene

Blerim
Dalipi

07.10.2015
Merkure
014.10.2015
21.10.2015

Antigona
Bajrami

16 tetor

Fitore
Bytyqi

12 tetor e hene

Alban
Sheremeti

06.10.2015
marte

Hasime
Gajtani

19 tetor
hene

Vjollca
Aliu
Kumrije
Maqedonci

20 tetor
marte
9 Tetor merkure
dhe e premte

Besart
Ismajli

13 tetor
E marte
14 tetore merkure

Dinamika e punës, shtator 2015

Matematike
Motivimi dhe stimulimi i nxenesve lidhur me detyrat per
aktivite; Nxitja e konkurences.
Fizike
1.Zgjedhja e grupit te fizicienteve te rinje ( Motivimi dhe
stimulimi lidhur me detyrat per aktivitetet qe do te
planifikohen ne lenden e Fizikes )
2.Rishikimi i njesive mesimore dhe avansim i njohurive
per ngecje ne mesime.
3. Plotesim i njohurive ne hulumtim per njesit mesimore
Biologji
Shenimin e dites se ushqimit
Sjellja e ushqimit nga nx. ne shkolle
Gjeografi
Veqorite popullative ,kulturore te ketyre shteteve;Arabia,
Turqia , vendet aziatike
Histori
Vizitë në Muzeun Etnologjik të Kosovës ( Njohja me
traditat zakonet dhe adetet në shekullin XIX – XX )
Art muzikor
Informim me aktivitetet ne krijimit te korit te shkolles.

X

X

Kabineti I Tikut
6/1,7/1,9/1
X

6-9
6/1,2

13:10-14:00 13:1014:00

6/1,2

13:10-14:00
Kabineti Tik

6-9

Holli I shkolles

X

6-9

Ora 13:00-14:00
Kabineti I Tik-ut

X

VI-IX

Sipas marreveshjes
me institucionin
Ora 13:0013:00*14:00
Bibloteka e shkolles
13:00-13:30
Bibloteka e shkolles
09:30-15:30 ne
Shkollen e Gjelbertik
13:05-14:00
Lokalet e shkolles

X

X

x

x

X

X

6-9

Art fifurativ
X
Informim me aktivitetet ne art fig.
TIK
X
Që vajzat të zhvillojnë njohuri mbi teknologjinë dhe që të
avancohen në këtë drejtim.
Ed.fizike dhe sport
X
Informim dhe demonstrim me nxenesit ne rast te ndonje
fatkeqesie natyro!
X
Kros Pranveror ( nga 5-8nx.nga kl.6-9, perafersisht

X

6-9

E punoi:
Drejtore, Ma . Sc.Fahrije Latifi Retkoceri

8,7 dhe
6
X

9/1 dhe
9/2

X

6-9

Ora 11:00 deri 13:00
Natyra ne Koliq