You are on page 1of 6

www.greenschoolprishtine.weebly.

com

Shkolla e Gjelbër-Prishtinë
DINAMIKA E PUNËS EDUKATIVO-ARSIMORE, vsh 2015/16

Muaji- Nëntor- 2015
*Nga dt.29 -02 nëntor behet pranim dorezimi i planeve mujore te mesimdhensve per muajin nëntor.
*Deri më 30 tetor bëhet dorezim pranimi i pergaditjeve ditore me shkrim si dhe planerealizimi i aktiviteteve per muajin tetor.
*Me 29 tetor ne ora 12:00 mbahet mbledhja e Këshilit Drejtues të shkollës
Rendi I ditës
1.Njohtimi i KDSH ( I përzgjedhur në këtë vit shkollor), me ecurinë e punës në shkollë
2.Të ndryshme
*Me 30 tetor, në kabinetin e TIK-ut,do të mbahet pilotimi i testit të matures(organizuar nga Masht dhe Bit-Austria)
*Me 30 tetor 2015, mbahen mbledhjet aktiveve profesionale!(CIkli I ulet ora 12:00(biblotekë), cikli I lartë 12:30(kab.fizike)
Rendi I ditës,
1.Realizimi i planprogramit të mësimit të rregullt dhe aktiviteteve ekstrakurrikulare.
2.Planifikimet dhe koordinimi I planit mesimor dhe aktiviteteve ,gjate muajit nëntor.
3.Te ndryshme
*Gjatë muajit nëntor do të organizohet nje garë në Letërsi, ku do te shkruhen ese me titull” Pse na nevojitet zhvillimi?”, nxenesit nga kl.59 do te shkruajne ese me kete teme, dhe ne fund do te perzgjedhen me te mirat.Me kete ekip te fituesve do te vizitojme zyret e Misionit te
USAID-it.
*Me 9 nentor do të behet nje aktivitet-njohtim me urbanizmin, per mder Dites nderkombetare te Urbanizmit.Organizatore ars. Fitore
Bytyqi. Planifikohet te vizitohet institucioni I urbanizmit ne Komunen tone, dhe do te behet krahasimi I qytetit me fshat. *Me rastin e Festes
Kombetare-28 nentorit, do te organizohen aktivitete, vizita dhe kuize diturie per nder kesaj feste, krahas kesaj klaset 6-9, do te organizojne nje
prezentim 3 mujor te punes se paraleles se vet.Prezentimi do te behet ne sllajde(PP) nga kryesite e klaseve dhe kujdestaret e klaseve,ku ne
prezence te stafit te shkolles, nx. dhe e msimdhenesve do te behet prezentimi.Ne kete ceremoni do te kem edhe kenge nga kori I shkolles.
*Nga 23 nentori do te jete Java e Festes Kombetare-ku do te organizohen nga klasa e pare deri ne kl. e 9-te.
Klasa e I/1-pune me kompjuter,paraqitja e shkronjave te mesuara dhe vizatimi I tyre Microsoft Office Word & Paint-(23.nentor,ora e pare
udhehequr nga drejtoresha e shkolles dhe mesusesi Isuf ).
Dinamika e punës, nentor 2015

E punoi:
Drejtore, Ma . Sc.Fahrije Latifi Retkoceri

www.greenschoolprishtine.weebly.com

Klasa e I/2-pune me kompjuter,paraqitja e shkronjave te mesuara dhe vizatimi I tyre Microsoft Office Word & Paint-(23 netor,ora e dyte,
udhehequr nga drejtoresha e shkolles dhe mesusesja Njomzë )
Klaset e dyta-zhvillojne kuiz diturie (gj.l.shqipe dhe matematike), ne sallen e ed. Fizike me projector dhe laptop .Pergaditjen e sllajdeve dhe
tabelave e bejne mesuesit pekates te paraleleve.
Klaset e treta-zhvillojne kuiz diturie (gj.l.shqipe, matematike, gjuhe angleze), ne sallen e ed. Fizike me projector dhe laptop .Pergaditjen e
sllajdeve dhe tabelave e bejne mesuesit pekates te paraleleve.
Klaset e katerta-zhvillojne kuiz diturie (gj.l.shqipe,matematike, gjuhe angleze dhe njeriu e natyra), ne sallen e ed. Fizike me projector dhe
laptop .Pergaditjen e sllajdeve dhe tabelave e bejne mesuesit pekates te paraleleve.
Klaset e pesta-pergaditja e eseve dhe librave me temë”Pse na nevojitet zhvillimi”?
Klaset 6-9, paraqitja e punes ed.arsimore per 3 mujorin e pare vsh.2015/16, ne slljade.Ceremonia zhvillohet ne sallen e ed.fizike.
( iu mbetet mesimdhenesve, te caktojne diten Brenda javes se festes kombetare)
Piktoret e rinje do te pergadisin ekspoziten e artit per nder kesaj Feste, ne bashkepunim me ars. Vjollca.
Me 06 .nentor organizohet nje vizite ed.arsimore ne monumentet historike te Prizrenit-Lidhja e Prizrenit dhe Kalaja e Prizrenit-me nx. e kl.9-ta
Me 13 nentor vizite enx. Kl.para dhe dyta ne Kazermen ushtarake “Adem Jashari” Prishtine
Me 27 nentor, nje ceremoni festive me femijet parafillor-dy grupet,duke filluar mga ora 12:00 ne ambientet e kl.arafillore.
Nga 27 nentori, nese arrihet marrevshja dhe mirekuptimi kolegial,mund te realizohet nje vizite ne Vlore.
Me 01 dhjetor, mbahen mbledhjet e aktiveve profesionale.Cikli I ulet –ora 17:00 dhe cikli I larte -ora 12:30.
*Me 01.dhjetor nëntor mbahet mbledhja e keshillit te prinderve per ciklin e ulet, duke filluar nga ora 18:00
*Me 02 dhjetor mbahet mbledhja e keshillit te prinderve per ciklin e larte, duke filluar nga ora 18:00
Rendi I dites: 1.Puna ed.arsimore ne tre mujorin e pare te gjysemvjetorit te pare vsh.2015/16
a) realizimi I planprogramit ed.arsimor
b) diciplina dhe suksesi ne kete periudhe
2.Te ndryshme
*Gjatë muajit nëntor, planifikohen te mbahen disa trajnime me programin e digjitalizimit te mesimit –Elearning(3 mesimdhenesit e shk.sone
,njohurite e marra nga ky project do te I bartin tek mesimdhenensit tjere., Kjo do te thote se edhe shkolla jone do te behet pjese e digjitalizimit te
mesimit online, dhe pothuajse shume shpejt edhe te ditareve elektronik, kjo do te thot se nuk ka më deshire apo po jo, projektin duhet ta zbatojne te
gjithe mesimdhenesit)
* Dinamika e punes mund te kete ende plotesime , ku mund te jepen detyra te reja nga Drejtoria e shkolles, DKA dhe Masht.
Me poshte e keni tabelen e aktiviteteve dhe punes edukativo arsimore.
Dinamika e punës, nentor 2015

E punoi:
Drejtore, Ma . Sc.Fahrije Latifi Retkoceri

www.greenschoolprishtine.weebly.com

PLANIFIKIMI I AKTIVITETEVE ED.ARSIMORE PER MUAJIN NËNTOR

Mësimdhënësi

Data

Lënda

Emri e mbiemri

e mbajtjes se
aktivitetit
27.11.2015

Qellimi i aktivitetit

Diana
SejdiuShala
Isuf
Krasniqi

Njomza
Veselaj

Aferdita
Miftari

Klas
a

Dita e shqiptareve

Nxenesit (plotesohet
me numer te nx., ose
vetem me X
arritje
ngecje ne
superiore te nxënë
X
X

13.11.2015

Vizita ne kazermen “Adem Jashari”

X

X

1/1

23.11.2015

Microsoft Office Word & Paint-paraqitja e
shkronjave dhe grafiteve ne kompjuter

X

X

27.11.2015

Punimi I flamurit kobetar nga ana e nx.(vizatim,
leter, ngjyra, shkop

X

X

13.11.2015

Vizita ne kazermen “Adem Jashari”

X

X

23.11.2015

Microsoft Office Word & Paint-paraqitja e
shkronjave dhe grafiteve ne kompjuter

X

X

27.11.2015

Punimi I flamurit kobetar nga ana e nx.(vizatim,
leter, ngjyra, shkop

X

X

13.11.2015

Vizita ne kazermen “Adem Jashari”

X

X

24.11.2015

Gara dituri, ne mes paraleleve

X

27.11.2015

Shperndarja e mirenjohjeve per vendet e para

X

Dinamika e punës, nentor 2015

Gr.1
Gr.2

Ora edhe vendi
I mbajtjes
Së aktivitetit
EK
Ne klase
Kazerma “Adem
Jashari” Prishtine
Klasa me
projector dhe
laptop per cdo
nx.

1/2

Kazerma “Adem
Jashari” Prishtine
Klasa me
projector dhe
laptop per cdo
nx.

2/1

Kazerma”Adem
Jashari”
Salla e ed.fizike

E punoi:
Drejtore, Ma . Sc.Fahrije Latifi Retkoceri

www.greenschoolprishtine.weebly.com

Halil
Abdullahu

Fitore
Maqani
Zahir
Beshiri
Xhyzide
Krasniqi
Agim
Kosumi
Mirjeta
Hetemi

FahrijeUka

13.11.2015

Vizita ne kazermen “Adem Jashari”

X

24.11.2015

Gara dituri, ne mes paraleleve

X

X

2/2

Kazerma”Adem
Jashari”
Salla e ed.fizike

27.11.2015

Shperndarja e mirenjohjeve per vendet e para

X

25.11.2015

Gara dituri, ne mes paraleleve

X

3/1

Salla e ed. Fizike

27.11.2015
25.11.2015

Shperndarja e mirenjohjeve per vendet e para
Gara dituri, ne mes paraleleve

X
X

3/2

Salla e ed. Fizike

27.11.2015
26.11.2015

Shperndarja e mirenjohjeve per vendet e para
Gara dituri, ne mes paraleleve

X
X

4/1

Salla e ed. Fizike

27.11.2015
26.11.2015

Shperndarja e mirenjohjeve per vendet e para
Gara dituri, ne mes paraleleve

X
X

4/2

Salla e ed. Fizike

27.11.2015
Nga 16nentori

Shperndarja e mirenjohjeve per vendet e para
Pergaditja e eseve dhe librave nga nx.konkus ne
letersi ne bashkepunim me USAID-Tema,”Pse na
nevojitet zhvillimi”.Nga kjo vjen deri tek vizita ne
zyret e USAID-it ne Prishtine
Pergaditja e eseve dhe librave nga nx.konkus ne
letersi ne bashkepunim me USAID-Tema,”Pse na
nevojitet zhvillimi”.Nga kjo vjen deri tek vizita ne
zyret e USAID-it ne Prishtine

X
X

5/1

Bibloteke

Nga 16nentori

Dinamika e punës, nentor 2015

Zyret e USAID-it
X

E punoi:
Drejtore, Ma . Sc.Fahrije Latifi Retkoceri

5/1

Bibloteke
Zyret e USAID-it

www.greenschoolprishtine.weebly.com

CIKLI I LARTË
Mësimdhënësi Data

Lënda

Nxenesit(plotesohet
me numer te nx.,
ose vetem me X
arritje
ngecje
superior ne te
e
nxënë
X

Klasa

6/2,7/2,
8/2

Bibloteka e shkolles

X

6/1,7/1,
8/1

Bibloteka e shkolles
12:50-13:30

X

6-9

Lokalet e shkolles
12:50-13:30

6-9

Lokalet e shkolles
12:50-13:30

8/2

Kabineti
12:50-13:30
Kabineti
12:50-13:30

Emri e
mbiemri

e mbajtjes se
aktivitetit

Qellimi i aktivitetit

Shehide
Bekteshi

enjte

Gëzime
Bajrami

Marte

Ibadete
Mustafa

Marte edhe e
premte

Pergaditja e eseve dhe librave nga nx.konkus ne letersi
ne bashkepunim me USAID-Tema,”Pse na nevojitet
zhvillimi”.Nga kjo vjen deri tek vizita ne zyret e USAIDit ne Prishtine
Pergaditja e eseve dhe librave nga nx.konkus ne letersi
ne bashkepunim me USAID-Tema,”Pse na nevojitet
zhvillimi”.Nga kjo vjen deri tek vizita ne zyret e USAIDit ne Prishtine
Pergaditja e nx. per pjesmarrjen ne garen, FILMI I
METRAZHIT TE SHKURTER”Junior Oscar’

Ylberina
Krasniqi

Hene dhe premte

Pergaditja e nx. per pjesmarrjen ne garen, FILMI I
METRAZHIT TE SHKURTER”Junior Oscar’

X

Taibe
Kuleta
Shehri
Krasniqi

merkure

Shuma e kendeve te trekendeshit

X

E hene
16.11.2015

Planifikimi I aktiviteteve ne matematike, perzgjedhja e
kryetarit te grupit

X

6/1,7/1,
9/1

Blerim
Dalipi

Merkure
04.11.2015
11,18.nentor

1.Hapja e rimorkios ekologjike dhe koordinimi I
eksperteve te rinje
2.Aktivitet me nx kl 6
Gjatë muajit Nëntor planifikohet të bashkpunohet me

X

6-9

Astronomy Outreach of Kosovo.

X

Dinamika e punës, nentor 2015

X

E punoi:
Drejtore, Ma . Sc.Fahrije Latifi Retkoceri

X

X

Ora e mbajtjes

Së aktivitetit
EK

6/2

Oborri I shkolles
10:00-14:00
Kabineti I fizikes
12:50-13:30
Kabineti I Fizikës
dhe ambient I
jashtëm

www.greenschoolprishtine.weebly.com

Antigona
Bajrami

Premte
4.11.2015
27.11.2015

1.Mbjellja e luleve vjeshtore, dhe mirembajtja e
hapsirave te gjelbera
Ushqim I shendetshem-Jo Ushqim I konzervuar(cipsa
…,por ushqim trdicional I shtepise)
8 Nëntor, Dita Ndërkombëtare e Zonave Urbane
Vizite ne Ambientet e DU prishtine, dhe nje rrethine e
Prishtines.Njohja konkrete e nx. me urbanizmin .

Fitore
Bytyqi

Hene
09.11.2015

Alban
Sheremeti

Marte
10.11.2015
24.11.2015

Prezentimi I projektit –Film dokumentar”Shqiptaret
neper kohë-luftera”

Hasime
Gajtani

Marte
2.11.2015
9.11.2015
16;11.2015
27.11.2015

Ushtrime me Korin e nx.Finalja me 27 nentor per nder
Dites se Shqiptareve-Flamurit Kombetar

Vjollca
Aliu
Kumrije
Maqedonci

Besart
Ismajli

X

X

X

X

X

X

X

Klubi
Igjelber
9/1 dhe
9/2
7/1 ,7/2
dhe
gr.gjeo
grafeve

Oborri I shkolles
12:00-13:30
Holli I shkolles
09:00-9:30
Ambientet e DU
prishtine, dhe nje
rrethinen e Prishtines

Bibloteke6/1+6/2 12:50-13:30
7/1+7/2 12:50-13:30

X

6-9

12:50-13:30

Marte
Përgaditjet per Ekspozite-Festa e Flamurit Kombetar
enjete
merkure 04.11dhe Montimi I Robotit NXT dhe programimi I tij
premte 20.11
Kontrollimi I pajisjeve digjitale, rregullimi I punimeveKlubi I teknologeve

X

6-9

12:50-13:30

X

6-9

12:50-13:30

E marte 20.11

X

6-9

12:50-14:00

Turnir vjeshtor, nderlidhur me Festen e e Flamurit
basket-volejbol-(djem dhe vjaza)

E enjete22.11

Dinamika e punës, nentor 2015

E punoi:
Drejtore, Ma . Sc.Fahrije Latifi Retkoceri

X