INFORMATOR I STUDIMEVE 1

INFORMATOR I STUDIMEVE ¤
Universiteti i Prishtinës
Fakulteti Ekonomik
q UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Ky informator është përgatitur nga Fakulteti Ekonomik i Universitetit
të Prishtinës, me përkrahjen financiare të Programit TEMPUS (Project
No: CD_JEP-40031-2005) dhe është bazuar në nevojën e studentëve
ekzistues dhe atyre potencialë për familjarizimin e tyre me studimet në
këtë fakultet.
© 2009 Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Prishtinë.
Adresa: Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Prishtinës
Rr. Agim Ramadani
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel: 038 228 966, 038 221 895
INFORMATOR I STUDIMEVE =
INFORMATOR
I STUDIMEVE
Prishtinë, 2009
UnivErsitEti i Prishtinës
FakUltEti Ekonomik
2009-2010
6 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Fjala e Dekanit ......................................................................................................... 9
HYRJE ...................................................................................................................... 11
1. Historiku ........................................................................................................15
2. Misioni ............................................................................................................16
3. Personeli .......................................................................................................17
3.1. Personeli akademik .......................................................................................17
3.2. Personeli administrativ ..................................................................................21
3.3. Zhvillimi i personelit (asistenca) nëpërmjet projektit Tempus .....................21
4. Hapësira fizike, pajisjet dhe kushtet për studim .......................................... 23
5. Menaxhmenti, organizimi dhe financimi ..................................................... 25
6. Mësimdhënia dhe mësimnxënia ................................................................... 27
7. Programi i studimeve ....................................................................................31
Studimet postdiplomike ......................................................................................... 32
7.1. Programi i studimeve bachelor .................................................................... 33
Bachelor: Ekonomiks ............................................................................................. 34
Bachelor: Financa, banka dhe kontabilitet ............................................................ 37
Bachelor: Menaxhment dhe informatikë ............................................................... 39
Bachelor: Marketing .............................................................................................. 42
7.2. Programi i studimeve master ...................................................................... 44
Master: Ekonomiks ................................................................................................ 45
Master: Financa, banka dhe kontabilitet ............................................................... 46
PËRMBAJTJA
INFORMATOR I STUDIMEVE ;
Master: Menaxhment dhe informatikë .................................................................. 47
Master: Marketing ................................................................................................. 48
7.3. Studimet e doktoratës ...................................................................................51
Puna me mentorin ................................................................................................. 54
Revokimi i titullit akademik Doktor shkence ......................................................... 55
Regjistrimi i studentëve në programin e doktoratës ............................................. 55
8. Implementimi i ECTS kredive ....................................................................... 59
9. Vlerësimi i studentëve .................................................................................. 60
10. Aktiviteti hulumtues .......................................................................................61
11. Akreditimi i njohurive paraprake .................................................................. 62
12. Shërbimet përkrahëse për studentë ............................................................ 62
13. Përmbajtja e lëndëve Bachelor (renditja alfabetike) .................................... 63
14. Përmbajtja e lëndëve në studimet Master (renditja alfabetike) ................... 83
SHTOJCË 1: PROJEKTI I RI REGJIONAL I TEMPUS-IT .......................................... 99
SUMMARY IN ENGLISH ........................................................................................105
STUDY PROGRAMMES .........................................................................................106
1. DEPARTMENT OF ECONOMICS ........................................................................109
2. DEPARTMENT OF FINANCE, BANKING AND ACCOUNTING ........................... 113
3. DEPARTMENT OF MANAGEMENT AND INFORMATICS .................................... 116
4. DEPARTMENT OF MARKETING ...................................................................... 119
Doctoral Studies ...................................................................................................122
APPENDIX 1: NEW TEMPUS REGIONAL PROJECT .............................................125
8 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
INFORMATOR I STUDIMEVE ¤
FJAlA e DekAniT
TË nDeRuAR sTuDenTË,
mirë se vini në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Ju keni dëshiruar ta
zgjidhni profesionin e ekonomistit për karrierën tuaj. Dëshira juaj është përmbushur
dhe ju jeni ndër ata të cilët kanë qenë të suksesshëm, nga një numër i madh i kolegëve
tuaj që e kanë dëshiruar këtë profesion për karrierën e tyre, por të cilët nuk e kanë pasur
fatin tuaj.
kam kënaqësinë t’ju dëshirojë sukses në studime dhe në realizimin e planeve tuaja,
që këto studime t’ju sjellin ngritjen profesionale dhe zhvillimin e karrierës suaj.
Gjithashtu, shfrytëzojë rastin t’ju përkujtoj se profesioni i ekonomistit nuk fllon vetëm
me regjistrimin në këtë fakultet dhe me përfundimin e studimeve të rregullta bazike. në
fakt, nxënia e diturive nuk përfundon me plotësimin e njohurive të kërkuara nga kurset
që ligjërohen, ngase këto kurse do të zgjasin tërë jetën, edhe kur të flloni të punoni.
angazhimet për të studiuar sa më shumë janë investim për të përmirësuar jetën tuaj,
vlerat tuaja, besimin tuaj për të ardhmen, si dhe për t’u bërë pjesëtarë të denjë në
zhvillimin e një shoqërie prosperuese në kosovë.
Programet e studimeve në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës sigurojnë
se ju do të arrini shkathtësi dhe dije të nevojshme për t’u përballur me kërkesat e
ekonomisë së hapur të tregut, shkathtësi dhe edukim të mjaftueshëm për ngritje në
karrierë dhe për plotësim të vazhdueshëm të njohurive, të cilat do të bëhen shprehi në
fllim të karrierës suaj të ekonomistit.
1o UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Fakti që ju keni vendosur të bëheni ekonomistë do të thotë se ju, në mënyrë të qartë,
keni vendosur të zgjidhni këtë profesion për karrierën tuaj. Gjatë studimeve do të shihni
se këto studime janë komplekse dhe ndërlidhen me shumë lëmi, pra studimet kanë
kuptim kompleks dhe nga ju kërkojnë angazhim dhe punë të vazhdueshme dhe të
rregullt.
Profesorët tuaj, me përvojën e tyre, janë këtu për t’ju ndihmuar dhe udhëhequr në këtë
rrugë që e keni zgjedhur. ata janë këtu që të punojnë çdo ditë me ju, janë përgjegjës
për materien që ju ofrojnë dhe, sigurisht, që t’ju motivojnë në punë. Dekanati dhe
administrata, po ashtu, do t’ju mbështesin në studimin efektiv.
Suksese dhe punë të mbarë!
Dekani i Fakultetit Ekonomik
Prof. Dr. skender ahmeti
INFORMATOR I STUDIMEVE 11
HYRJe
ky informator përmban udhëzimet lidhur me programet e studimeve në Fakultetin
Ekonomik të Universitetit të Prishtinës: Departamentet, lëndët e obligueshme dhe
zgjedhore, përmbajtjen e lëndëve dhe literaturën bazike për të gjitha nivelet e studimeve
- bachelor, magjistraturë dhe doktoratë. informatori përmban, po ashtu, edhe detaje
mbi sistemin e kredive dhe procedurat e tjera të nevojshme.
informatori u dedikohet studentëve të tanishëm dhe të ardhshëm dhe ka për qëllim
që atyre t’ju ndihmojë për të zgjedhur drejtimet e studimeve, lëndët zgjedhore dhe
opsionale, për t’u informuar lidhur me sistemin e kredive ECts, si dhe për të pasur
një pasqyrë më të qartë mbi përmbajtjen e programit të studimeve që i ofron Fakulteti
Ekonomik.
në pasurimin e programit mësimor, si dhe në ngritjen e cilësisë dhe përmbajtjes së tij,
një kontribut të veçantë e ka dhënë Programi i komisionit Evropian tEmPUs. Përmes
këtij programi janë këmbyer përvoja të rëndësishme të trupit mësimor të këtij fakulteti
me universitetet e tjera evropiane, është pasuruar literatura universitare, ndërkaq një
numër i konsiderueshëm i studentëve i ka kryer studimet postdiplomike jashtë vendit.
tEmPUs ka mbështetur edhe përgatitjen dhe botimin e këtij informatori.
në bashkëpunimin me programin tempus, një kontribut të veçantë e kanë dhënë Prof.
Dr. iraj hashi dhe mrs. Jenny herbert, udhëheqës të Programit
informatori është përgatitur nga Dekanati dhe udhëheqësit e departamenteve.
1z UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
INFORMATOR I STUDIMEVE 1¤
HISTORIKU
1q UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
INFORMATOR I STUDIMEVE 1=
1. HisToRiku

Fakulteti Juridik Fakulteti Juridik - Ekonomik ka flluar të punojë në vitin shkollor 1961/62.
Më 24 qershor 1961 u miratua Ligji për themelimin e Fakultetit Juridik-Ekonomik në
Prishtinë. Fakulteti Juridik - Ekonomik i Prishtinës fllimisht ishte në kuadrin e Fakultetit
Ekonomik të Beogradit. Në fllimin e punës së këtij fakulteti, mësimi zhvillohej në gjuhën
serbokroate. nëntë vite më vonë shtohen iniciativat për themelimin e Universitetit të
Prishtinës, i cili për kosovën e kësaj kohe ishte një arritje e veçantë. Pra, iniciativa për
themelimin e universitetit u bë realitet, kështu që me vendim të kuvendit të krahinës
Socialiste Autonome të Kosovës, më 18 nëntor 1969, u nxor Ligji për Themelimin e
Universitetit të Prishtinës. kuvendi themelues i Universitetit të Prishtinës u mbajt më
13 shkurt 1970, kurse dy ditë më vonë, më 15 shkurt 1970, u mbajt edhe mbledhja
solemne e Kuvendit dhe data 15 shkurt u shpall Ditë e Universitetit të Prishtinës.
Fakulteti Ekonomik i Prishtinës, prej 1 tetorit 1971 e deri në qershor të vitit 1991,
funksionoi si organizatë e pavarur e arsimit të lartë. Nga viti 19970/71 mësimi në
Fakultetin Ekonomik mbahej paralelisht në të dy gjuhët.
Fakulteti Ekonomik në Prishtinë ka arritur suksese të mëdha në ngritjen e kuadrit
profesional mësimor-shkencor dhe të ekspertëve të rinj. Përveç studimeve të rregullta
katërvjeçare, në Fakultetin Ekonomik organizohen edhe studime postdiplomike.
Më 27 qershor të vitit 1991, Kuvendi i Serbisë miratoi masat e dhunshme dhe me këtë
u suprimuan studimet në gjuhën shqipe, si dhe u përjashtuan me dhunë nga puna
dhe nga lokalet e veta gjithë personeli mësimor dhe administrativ. Puna e fakultetit në
gjuhën shqipe vazhdoi në kushte të jashtëzakonshme, nëpër shtëpi dhe lokale private,
duke e ruajtur kontinuitetin dhe duke arritur rezultate impresive në kushtet e dhëna. Pas
përfundimit të luftës dhe hyrjes së trupave të nato-s në kosovë, studentët, profesorët
dhe punëtorët tjerë u kthyen përsëri në objektet e tyre.
Fakulteti Ekonomik ofron studime bachelor dhe master në këto programe:
(i) Ekonomiks,
(ii) Banka, fnanca dhe kontabilitet,
(iii) menaxhment dhe informatikë dhe
(iv) marketing.
Fakulteti Ekonomik ofron edhe studime të doktoratës. tani Fakulteti Ekonomik është
HisToRiku
16 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
transformuar tërësisht karshi realitetit të ri ekonomik në Kosovë dhe sfdave që vijnë nga
nevoja për integrim në hapësirën evropiane të arsimit të lartë. Edhe pse kosova ende
nuk është anëtare e Procesit të Bolonjës, organizimi i studimeve në Fakultetin Ekonomik
është në përputhje me Deklaratën e Bolonjës dhe deklaratat e tjera përcjellëse. studimet
zgjasin 3+2+3, që është 3 vite bachelor, 2 vite master dhe 3 vite doktoratë. Gjatë vitit
akademik 2007/08, në Fakultetin Ekonomik kanë studiuar rreth 6.000 studentë, duke
qenë kështu fakulteti më i madh për nga numri i studentëve brenda UP-së.
2. Misioni
Ekonomistët e diplomuar nga Fakulteti Ekonomik mbajnë pozita kyçe në sektorin privat
në kosovë dhe në institucione të ndryshme. kështu që funksionimi i Fakultetit Eko-
nomik si njësi akademike e Universitetit të Prishtinës është i një rëndësie të veçantë.
Fakulteti Ekonomik si njësi akademike e Universitetit të Prishtinës ka për mision të
përgatisë kuadro që kontribuojnë në progresin e përgjithshëm ekonomik dhe shoqëror
të Kosovës dhe më gjerë dhe të avancojë dijen globale në fushën e ekonomisë. ky
mision i Fakultetit Ekonomik është në përputhje me misionin e Universitetit të Prishtinës,
si institucion publik i arsimit të lartë në kosovë.
ky mision tentohet të arrihet përmes:
(i) avancimit të aktivitetit mësimor në studimet bachelor, master dhe doktoratë,
përmes reformave të vazhdueshme në lidhje me planprogramet, metodologjinë
mësimore, aplikimit të literaturës bashkëkohore etj.,
(ii) angazhimit më intensiv në hulumtime,
(iii) angazhimit të staft akademik me përgatitje të lartë shkencore,
(iv) trajnimit të vazhdueshëm të staft akademik,
(v) përmirësimit të përgjithshëm të infrastrukturës dhe pajisjeve në fakultet.
Planifkimi strategjik në Fakultetin Ekonomik është pjesë e planifkimit të përgjithshëm
në nivel të Universitetit të Prishtinës. Çështjet që kanë të bëjnë me numrin e studentëve
INFORMATOR I STUDIMEVE 1;
dhe shpërndarjen sipas departamenteve dhe niveleve të studimit, ndarjen e buxhetit,
investimet kapitale, angazhimin dhe trajnimin e staft akademik dhe administrativ, të
ardhurat dhe çështje të tjera të planifkimit strategjik vendosen në nivel të universitetit.
3. PeRsoneli
3.1. PeRsoneli AkADeMik
Fakulteti Ekonomik (FE) ka staf akademik adekuat për studimet që ofron. Fakulteti
vazhdimisht ka investuar në staf akademik duke i përkrahur ata në studime dhe avancim
akademik dhe shkencor. Për shkak të vështirësive të funksionimit të UP-së gjatë viteve
të 1990-ta, menjëherë pas vitit 1999 FE është ballafaquar me vështirësi në (i) përballje
me kërkesën në rritje për t’u regjistruar në këtë fakultet dhe (i) ofrimin e studimeve sipas
standardeve bashkëkohore.
Që nga viti 1999, FE ka përparuar dukshëm në avancimin e staft përmes:
(i) përgatitjes akademike jashtë vendit, sidomos të staft të ri akademik të mbështetur
nga disa projekte Tempus që janë fnancuar nga Komisioni Evropian dhe donatorë
të tjerë,
(ii) në vizita studimore të staft në universitete të ndryshme në Evropë dhe në
amerikën veriore,
(iii) në angazhimin e staft në projektet studimore në vend dhe jashtë,
(iv) pjesëmarrjes së staft akademik në konferenca ndërkombëtare,
(v) organizimit të një numri (megjithëse të limituar) të seminareve dhe prezantimeve
në kuadër të fakultetit ku janë trajtuar tema me interes praktik dhe teorik etj.
Në vitin akademik 2007/08, në Fakultetin Ekonomik kanë qenë të angazhuar 59
mësimdhënës që janë paraqitur në tabelën në vijim sipas thirrjes së tyre akademik dhe
shkencore. Prej tyre vetëm 25 për qind janë femra. Të dhënat në këtë tabelë tregojnë
se përgatitja shkencore e staft akademik është në nivel të kënaqshëm. Lista e plotë e
18 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
staft sipas thirrjes akademike, thirrjes shkencore, moshës dhe gjinisë është e paraqitur
në Aneksin 1 të këtij raporti. Është me rëndësi të ceket fakti se shumica e asistentëve
dhe disa ligjërues kanë ftuar titujt shkencorë në universitete të njohura evropiane, duke
ndikuar dukshëm në qasjen dhe cilësinë e mësimdhënies dhe të aktivitetit shkencore
në Fakultet Ekonomik.
Tabela 1: Staf akademik sipas (i) thirrjes akademik dhe (ii) thirrjes shkencore
(i) Thirrja akademike Numri Përqindja (ii) Thirrja shkencore Numri Përqindja
Profesorë të rregullt 17 29% Doktor 41 69%
Profesorë të asocuar 5 8% Magjistër 14 24%
Profesorë asistent 11 19% Niveli bachelor 4 7%
Ligjërues 7 12%
Asistent mësimorë 19 32%
Total 59 100% Total 59 100%
FE duhet të krijojë një strategji për zëvendësimin e mbi 1/3 të staft akademik në 5-9
vitet e ardhshme. Siç shihet nga fgura më poshtë, 10% të staft janë të moshës 65 vjeç
e sipër, ndërsa 27% të moshës 55-64 (shumica prej tyre mbi 60 vjet). Kjo është një
sfdë për FE, duke pasur parasysh se përgatitja e staft akademik merr kohë dhe është e
kushtueshme fnanciarisht.
Figura 1: Staf akademik sipas grupmoshës
8
(v) organizimit të një numri (megjithëse të limituar) të seminareve dhe prezantimeve në
kuadër të fakultetit ku janë trajtuar tema me interes praktik dhe teorik etj.
Në vitin akademik 2007/08, në Fakultetin Ekonomik kanë qenë të angazhuar 59
mësimdhënës që janë paraqitur në tabelën në vijim sipas thirrjes së tyre akademik dhe
shkencore. Prej tyre vetëm 25 për qind janë femra. Të dhënat në këtë tabelë tregojnë se
përgatitja shkencore e stafit akademik është në nivel të kënaqshëm. Lista e plotë e stafit
sipas thirrjes akademike, thirrjes shkencore, moshës dhe gjinisë është e paraqitur në Aneksin
1 të këtij raporti. Është me rëndësi të ceket fakti se shumica e asistentëve dhe disa ligjërues
kanë fituar titujt shkencorë në universitete të njohura evropiane, duke ndikuar dukshëm në
qasjen dhe cilësinë e mësimdhënies dhe të aktivitetit shkencore në Fakultet Ekonomik.
Tabela 1: Stafi akademik sipas (i) thirrjes akademik dhe (ii) thirrjes shkencore
(i) Thirrja akademike Numri Përqindja (ii) Thirrja shkencore Numri Përqindja
Profesorë të rregullt 17 29% Doktor 41 69%
Profesorë të asocuar 5 8% Magjistër 14 24%
Profesorë asistent 11 19% Niveli bachelor 4 7%
Ligjërues 7 12%
Asistent mësimorë 19 32%
Total 59 100% Total 59 100%
FE duhet të krijojë një strategji për zëvendësimin e mbi 1/3 të stafit akademik në 5-9 vitet e
ardhshme. Siç shihet nga figura më poshtë, 10% të stafit janë të moshës 65 vjeç e sipër,
ndërsa 27% të moshës 55-64 (shumica prej tyre mbi 60 vjet). Kjo është një sfidë për FE,
duke pasur parasysh se përgatitja e stafit akademik merr kohë dhe është e kushtueshme
financiarisht.
Figura 1: Stafi akademik sipas grupmoshës
Në vijim është lista e mësimdhënësve, kursi ku janë të angazhuar në mësimdhënie gjatë vitit
akademik 2007/08:
Lista e stafit akademik gjatë vitit akademik 2007/08
Nr Titulli Emri Mbiemri Thirrja Mosha Gjinia
1 Dr. Selman Selmanaj Prof. i rreg. 60 M
2 Dr. Nexhmi Rexha Prof. i rreg. 61 M
3 Dr. Ali Jakupi Prof. i rreg. 65 M
25%
14%
24%
27%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Grupmosha
%
INFORMATOR I STUDIMEVE 1¤
në vijim është lista e mësimdhënësve, kursi ku janë të angazhuar në mësimdhënie gjatë
vitit akademik 2007/08:
Lista e staft akademik gjatë vitit akademik 2007/08
Nr
Titulli
shkencor
Emri Mbiemri Thirrja Mosha Gjinia
1 Dr. Sinan Ademaj Prof. i rreg. 56 M
2 Dr. Ismet Begu Prof. i rreg. 61 M
3 Dr. Skender Berisha Prof. i rreg.- pension 66 M
4 Dr. Ali Jakupi Prof. i rreg. 65 M
5 Dr. Sabahudin Komoni Prof. i rreg.- pension 67 M
6 Dr. Musa Limani Prof. i rreg. 63 M
7 Dr. Ramiz Livoreka Prof. i rreg. 50 M
8 Dr. Gazmend Luboteni Prof. i rreg. 51 M
9 Dr. Muhamet Mustafa Prof. i rreg.- angazhim 58 M
10 Dr. Justna Pula Prof. i rreg. 55 F
11 Dr. Nail Reshidi Prof. i rreg. 46 M
12 Dr. Nexhmi Rexha Prof. i rreg. 61 M
13 Dr. Beqir Sadikaj Prof. i rreg.- angazhim 65 M
14 Dr. Selman Selmanaj Prof. i rreg. 65 M
15 Dr. Partzan Shuperka Prof. i rreg. 63 M
16 Dr. Riza Smaka Prof. i rreg.- pension 65 M
17 Dr. Ruzhdi Ushaku Prof. i rreg.- angazhim 70 M
18 Dr. Ajet Ahmet Prof.As 44 M
19 Dr. Skender Ahmet Prof.As 47 M
20 Dr. Rrustem Asllanaj Prof.As 51 M
21 Dr. Myrvete Badivuku Prof.Asc 52 F
22 Dr. Xhevat Bakraçi Prof.As 63 M
23 Dr. Besim Beçaj Prof.As 38 M
24 Dr. Meleke Behluli Prof.As 60 F
25 Dr. Mihane Berisha Prof.As 49 F
26 Dr. Rifat Blaku Prof.Asc 64 M
27 Dr. Petrit Gashi Prof.As 32 M
zo UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
28 Dr. Ymer Havolli Prof.Asc. - angazhim 53 M
29 Dr. Avdullah Hot Prof.As 32 M
30 Dr. Shpresa Hoxha Prof.As 55 M
31 Dr. Hysen Ismajli Prof.As 49 M
32 Dr. Enver Kutllovci Prof.As 48 M
33 Dr. Safet Merovci Prof.As 47 M
34 Dr. Isa Mustafa Prof.Asc 57 M
35 Dr. Gazmend Qorraj Prof.As 34 M
36 Dr. Berim Ramosaj Prof.Asc 48 M
37 Dr. Valentn Toçi Prof.As 33 M
38 Dr. Ardiana Gashi Ligjërues 33 F
39 Ing. Naim Hoxha Ligj. - angazhim 57 M
40 MSc. Arlinda Kotorri Ligjërues 30 F
41 Dr. Armond Krasniqi Ligjërues 40 M
42 Dr. Driton Qehaja Ligjërues 38 M
43 MSc. Murteza Shllaku Ligjërues 64 M
44 MSc. Misin Avdiu Asistent 66 M
45 MSc. Hykmete Bajrami Asistent 33 F
46 MSc. Driton Balaj Asistent 36 M
47 MSc. Afërdita Berisha Asistent 38 F
48 MSc. Nexhmije Berisha Asistent 34 F
49 MSc. But Dedaj Asistent 43 M
50 MSc. Venera Demukaj Asistent 32 F
51 MSc. Arben Dermaku Asistent 32 M
52 Vjollca Gashi Asistent 34 F
53 MSc. Adriatk Hoxha Asistent 32 M
54 Dr. Drita Konxheli Asistent 48 F
55 MSc. Mrika Kotorri Asistent 29 F
56 MSc. Besnik Krasniqi Asistent 30 M
57 MSc. Jetmir Likaj Asistent 27 M
58 Dr. Rahmije Mustafa Asistent 46 F
59 MSc. Visar Rrustemi Asistent 30 M
60 Dr. Florentna Xhelili Asistent 40 F
INFORMATOR I STUDIMEVE z1
3.2. PeRsoneli ADMinisTRATiv
Shërbimet administrative në FE kryhen prej një staf prej 18 personave, të organizuara
në shërbimin e studimeve bachelor dhe studimeve master, staf i bibliotekës, shërbimi
i kontabilitetit dhe fnancave, staf teknik etj. Staf administrativ është i pajisur me
kompjuterë për kryerjen e detyrave. megjithatë, është vlerësim i përgjithshëm se ende
ka nevojë për trajnim të staft, për të rritur efkasitetin e shërbimeve ndaj studentëve.
këtu në rend të parë ka nevojë për digjitalizim të plotë të të dhënave të fakultetit,
për të mundësuar prodhimin e shpejtë dhe feksibil të raporteve dhe nxjerrjes së
informatave.
3.3. ZHvilliMi i PeRsoneliT (AsisTencA) nËPËRMJeT PRoJekTiT TeMPus
Fakulteti Ekonomik ka investuar dukshëm në trajnimin e vazhdueshëm të staft. Fakulteti
ka përftuar nga projektet e Tempusit që nga viti 2003. Projekti Tempus është fnancuar
nga Komisioni Evropian. Përmes këtyre projekteve, shumica e staft akademik kanë
qëndruar në vizita studimore (1-6 javë) në universitetet partnere në Evropë. Deri tani
80% e mësimdhënësve kanë qenë një ose dy herë në vizita të ndryshme në Universitetin
staffordshire Britani të madhe, vaxijo në suedi, në Universitetin e Brukselit në Belgjikë,
lubjanë dhe në Universitetin e amsterdamit në holandë. Po ashtu, projekti tempus ka
mbështetur një numër të asistentëve të rinj në studime master dhe të doktoratës. këto
vizita dhe studime kanë pasur për objektiv ngritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve
dhe asistentëve të rinj në përvetësimin e metodologjive të reja të mësimdhënies.
aktivitetet e projektit tEmPUs:
• vizitat e profesorëve të këtyre dy fakulteteve të Universitetit të Prishtinës
(Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit të Biznesit në Pejë) në universitetet partnere,
me qëllim të krahasimit të programeve me programet e tyre të studimit –
diskutimet me kolegët e këtyre universiteteve sipas lëndëve (secili profesor për
lëndën e vet - vizita njëmujore)
• studimi i metodologjisë së programeve të doktoratës në universitetet partnere,
me qëllim të përmirësimit të programeve aktuale në fakultetet tona dhe përpjekjet
për zhvillimin e rregulloreve dhe politikave për këto studime
zz UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
• vizita studiuese të profesorëve në universitetet në UE, si dhe vizitat e profesorëve
të UE dhe pjesëmarrja e tyre në procesin e studimeve për programet master dhe
atë të doktoratës
• mbështetja e asistentëve për studime jashtë vendit për një periudhë më të gjatë
kohore në universitetet e UE
• mbështetja për studime njëvjeçare për ata asistentë, të cilët nuk kanë përfunduar
studimet master
• 3-4 muaj studime për asistentë, të cilët aktualisht janë duke punuar në doktoratat e tyre
nëpërmjet projektit tempus janë arritur edhe këto rezultate:
• Studimet jashtë vendit: 5 asistentë të rinj në periudhë kohore 3-4 muaj
në universitetet anëtare të konzorciumit, të cilët janë në fazën e punimit të
doktoratave të tyre.
• Profesorët nga universitetet e UE të cilët vizituan Kosovën: 21 profesorë, për
mësimdhënie, zhvillimin e kurikulave dhe organizim.
• mbështetja e fakulteteve me libra dhe pajisje të nevojshme
nëpërmjet projektit tempus u organizuan edhe tri workshope të rëndësishme lidhur
me udhëheqjen e kandidatëve për master dhe PhD.
• metodat e vlerësimit
• metodat hulumtuese në ekonomi dhe biznes
• rregulloret për studimet dhe studentët e doktoratës
Element pozitiv është se staf i përfshirë në ngritjen e kapaciteteve (master dhe të
doktoratës) jashtë vendit është pjesë e Fakultetit Ekonomik dhe të gjithë janë kthyer në
Kosovë. Po ashtu, largimi i staft akademik nga fakulteti për t’u angazhuar në ndonjë
punë tjetër është minimal. Kjo bën që përftimet e Fakultetit Ekonomik nga ngritja e
kapaciteteve nëpërmjet projektit tempus të jenë pozitive dhe afatgjata.
INFORMATOR I STUDIMEVE z¤
4. HAPËsiRA FiZike, PAJisJeT DHe kusHTeT PËR
sTuDiM
Siç shihet në tabelën në vijim, Fakulteti Ekonomik ka rreth 3,123 m² hapësirë fzike,
duke mos përfshirë korridoret dhe kthinat e ndryshme. Prej tyre, rreth 1/3 janë salla
mësimi. I gjithë staf akademik është i vendosur në kabinete/zyra, të cilat janë hapësira
solide për punë të pavarur shkencore. Fakulteti gjithashtu ka edhe bibliotekën, e cila ka
shumë pak hapësirë për numrin e madh të studentëve. Hapësira ku është e vendosur staf
administrativ që ka kontakt të drejtpërdrejt me studentë është funksionale, megjithëse
ende ka nevojë për investime për ta bërë më funksionale dhe për të zgjeruar hapësirën,
për shkak të numrit të madh të studentëve.
Tabela 2: Hapësira fzike e Fakultetit Ekonomik
Salla të mësimit njësi m
2
Totali në m
2
1 Salla të mësimit - të mëdha 5 108 542
2 Sallat e mësimit - të vogla 4 43 170
3 Salla e mësimit - te Edukimi 1 112 112
4 Salla e mësimit - te Edukimi 1 61 61
5 Salla 10 e mësimit 1 57 57
6 Salla në bodrum 3 62 187
7 Salla 17 1 57 57
8 Salla e kompjuterëve 1 1 108 108
9 Salla e kompjuterëve 10 1 108 108
10 Salla e kompjuterëve (italiane) 1 89 89
11 Amfteatri i madh 1 450 450
12 Amfteatri i vogël 1 150 150
Totali i sallave 2,091
zq UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Hapësira të tjera
1 Biblioteka 1 220 220
2 Dekanat 1 89 89
3 Financat 1 35 35
4 Zyra postdiplomike 1 36 36
5 Zyra e Tempusit 1 21 21
6 Salla e Këshillit 1 72 72
7 Salla 13 1 72 72
8 Depoja 1 8 8
9 Referentët 1 84 84
10 Shef i shërbimit 1 15 15
11 Zyra e verifkimit të notave 1 30 30
12 Kabinetet 48 7 350
13 Korridoret - -
Total i hapësirave të tjera 1,032
Gjithsej hapësira 3,123
Zyrat e staft akademik dhe administrativ të Fakulteti Ekonomik janë të pajisura me
kompjuterë personalë, shumica të blerë nëpërmjet projektit tempus. të gjitha zyrat e
administratës dhe staft drejtues janë të pajisura edhe me printerë dhe pajisje të tjera të
nevojshme për punë komode. Pajisjet menaxhohen me efkasitet dhe janë të evidentuara
në baza të rregullta.
të gjitha sallat e mësimit janë të pajisura me grafoskopë. Gjithashtu, në përdorim janë
edhe një numër i laptopëve dhe lCP projektorëve, që përdoren në mësimdhënie në
studime master dhe të doktoratës, po ashtu të pajisura nga Projekti tempus.
Nëpërmjet projektit Tempus janë pajisur dy salla të mëdha me kompjuterë (rreth 100
kompjuterë) që sot janë në përdorim nga ana e studentëve. megjithatë, duke ditur numrin
e madh të studentëve, fakulteti ka ende nevojë të investojë në salla të informatikës për
studentë. Në aneksin 6 të këtij raporti është paraqitur lista e pajisjeve të teknologjisë
informative që përdoren në procesin mësimor nga staf akademik.
INFORMATOR I STUDIMEVE z=
Gjatë vitit akademik 2008/2009, nëpërmjet Projektit Tempus, u bë instalimi i zërimit
në:
• amfteatrin e madh (shfrytëzohet nga dy fakultete - Ekonomik dhe ai Juridik)
• amfteatrin e vogël
• katër salla të mësimit
Po ashtu, edhe në Fakultetin e Biznesit në Pejë u bë instalimi i pajisjeve për zërim në 5
salla dhe pajisje të tjera; kompjuterë, tabela dhe grafoskopë.
5. MenAxHMenTi, oRgAniZiMi DHe FinAnciMi
Sipas statutit të Universitetit të Prishtinës (neni 60 dhe neni 61), Fakulteti Ekonomik,
njësoj sikur njësitë e tjera akademike, ka në dispozicion një përqindje të mjeteve
fnanciare që vijnë nga tarifat e studentëve për të përmirësuar cilësinë arsimore, si
dhe për të mbuluar shpenzimet e paparashikuara të personelit arsimor. kjo përqindje
vendoset nga këshilli Drejtues i Universitetit. kjo nënkupton se Fakulteti Ekonomik
nuk ka kompetenca ligjore për planifkim dhe menaxhim të pavarur fnanciar. Staf
drejtues i fakultetit merr pjesë në planifkimin fnanciar që bëhet në nivel të Universitetit
të Prishtinës. Kështu që, sa u përket çështjeve fnanciare, duhet të bëhet një analizë e
planifkimit dhe menaxhimit të fnancave në nivel të universitetit.
Statuti i Universitetit të Prishtinës e defnon Fakulteti Ekonomik si njësi akademike e
Universitetit të Prishtinës. struktura organizative e Fakultetit Ekonomik është e paraqitur
në fgurën në vijim. Udhëheqësi më i lartë është Dekani, i cili i përgjigjet Rektorit të
Universitetit. Dekani ndihmohet nga Prodekani për çështje mësimore dhe Prodekani
për çështje fnanciare. Fakulteti Ekonomik ka Sekretarin e fakultetit që ndihmon dekanin
dhe prodekanët në punët e tyre dhe përcjell ligjshmërinë e punës së staft. Fakulteti ka 4
departamente sipas fushave të studimit që kryesohen nga shefat e departamenteve.
z6 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Figura 2: Struktura organizative e Fakultetit Ekonomik
organ me rëndësi në kuadër të fakultetit është këshilli i Fakultetit, i cili ka këtë përbërje:
Dekani, Prodekanët, Sekretari i fakultetit, 20 anëtarë të zgjedhur nga radha e profesorëve
të fakultetit, 5 asistentë nga personeli akademik i fakultetit, një anëtar nga personeli
joakademik i fakultetit, dy përfaqësues nga radha e studentëve, të zgjedhur nga këshilli
i studentëve të fakultetit. Mandati i anëtarëve të Këshillit të Fakultetit zgjat 3 vjet (për
personelin e fakultetit) dhe 1 vit (për studentë). Këshilli kryesohet nga Dekani dhe detyrat
e tij janë: bërja e propozimeve për dekan të fakultetit, propozimi i planprogrameve në
senat, mbikëqyrja e procesit mësimor dhe kërkimor në fakultet etj.
Fakulteti ka edhe këshillin e studentëve ku përfaqësohen të gjithë studentët e fakultetit.
ky këshill punon në mbrojtjen e interesave të studentëve.
Për shkak se Fakulteti Ekonomik është njësi akademike e universitetit dhe duke pasur
parasysh kompetencat e njësive akademike të universitetit të defnuara në statutin e
universitetit, mbetet shumë pak hapësirë për planifkim të pavarur dhe menaxhim në
nivel të fakultetit. Kështu, politikat akademike, çështjet fnanciare, investimet kapitale
13
çështjeve financiare, duhet të bëhet një analizë e planifikimit dhe menaxhimit të financave
në nivel të universitetit.
Statuti i Universitetit të Prishtinës e definon Fakulteti Ekonomik si njësi akademike e
Universitetit të Prishtinës. Struktura organizative e Fakultetit Ekonomik është e paraqitur në
figurën në vijim. Udhëheqësi më i lartë është Dekani, i cili i përgjigjet Rektorit të
Universitetit. Dekani ndihmohet nga Prodekani për çështje mësimore dhe Prodekani për
çështje financiare. Fakulteti Ekonomik ka Sekretarin e fakultetit që ndihmon dekanin dhe
prodekanët në punët e tyre dhe përcjell ligjshmërinë e punës së stafit. Fakulteti ka 4
departamente sipas fushave të studimit që kryesohen nga shefat e departamenteve.
Figura 2: Struktura organizative e Fakultetit Ekonomik
Organ me rëndësi në kuadër të fakultetit është Këshilli i Fakultetit, i cili ka këtë përbërje:
Dekani, Prodekanët, Sekretari i fakultetit, 20 anëtarë të zgjedhur nga radha e profesorëve të
fakultetit, 5 asistentë nga personeli akademik i fakultetit, një anëtar nga personeli
joakademik i fakultetit, dy përfaqësues nga radha e studentëve, të zgjedhur nga këshilli i
studentëve të fakultetit. Mandati i anëtarëve të Këshillit të Fakultetit zgjat 3 vjet (për
personelin e fakultetit) dhe 1 vit (për studentë). Këshilli kryesohet nga Dekani dhe detyrat e
tij janë: bërja e propozimeve për dekan të fakultetit, propozimi i planprogrameve në Senat,
mbikëqyrja e procesit mësimor dhe kërkimor në fakultet etj.
Fakulteti ka edhe Këshillin e Studentëve ku përfaqësohen të gjithë studentët e fakultetit. Ky
këshill punon në mbrojtjen e interesave të studentëve.
Për shkak se Fakulteti Ekonomik është njësi akademike e universitetit dhe duke pasur
parasysh kompetencat e njësive akademike të universitetit të definuara në statutin e
universitetit, mbetet shumë pak hapësirë për planifikim të pavarur dhe menaxhim në nivel të
fakultetit. Kështu, politikat akademike, çështjet financiare, investimet kapitale dhe
Sekretari
Prodekani për
financa
Prodekani për
mësim
Këshilli i Fakultetit
Dekani
Koordinatori për ECTS
Departamenti:
Ekonomiks
Departamenti:
Financa, Banka dhe
Kontabilitet
Departamenti:
Menaxhment dhe
Informatikë
Departamenti:
Marketing
Shërbimi i studimeve bachelor
Shërbimi i studimeve master
Biblioteka
Shërbimi financiar
INFORMATOR I STUDIMEVE z;
dhe investimet e tjera operative vendosen në nivel të universitetit. kjo bëhet me
pjesëmarrje të dekanit, pasi ai është anëtar i senatit të Universitetit bashkë me një
mësimdhënës tjetër nga fakulteti. megjithatë, ky lloj decentralizimi i kompetencave
vlerësohet se po e pamundëson një qasje më kreative të staft drejtues të fakultetit në
vendosjen e objektivave, planifkim dhe menaxhim më efkas.
6. MËsiMDHËniA DHe MËsiMnxËniA
në shumicën e kurseve pjesëmarrja në ligjërata dhe ushtrime është e obligueshme.
studentët inkurajohen që gjithmonë të kërkojnë sqarime gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve.
mësimdhënësit janë në dispozicion për sqarime shtesë dhe konsultime të studentëve
gjatë një orari të caktuar për 2-4 orë në javë. Studentët kanë për obligim që pas çdo
ligjërate të lexojnë së paku literaturën që u është caktuar dhe të kryejnë detyrat dhe
esetë që u jepen.
z8 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
INFORMATOR I STUDIMEVE z¤
PROGRAMI
I STUDIMEVE
¤o UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
INFORMATOR I STUDIMEVE ¤1
7. PRogRAMi i sTuDiMeve
Fakulteti Ekonomik, në vitin 1995, konform me planprogramet e fakulteteve ekonomike
bashkëkohore, pati bërë dhe pati aplikuar reformat fllestare në planprogramin e vet
mësimor. megjithatë, procesi i reformave në Fakultetin Ekonomik kurorëzohet që
nga viti akademik 2001/2002, me aprovimin e ndryshimeve të domosdoshme që
tanimë ishin bërë tepër të nevojshme, të cilat tashmë i kishin përqafuar shumë shtete
në tranzicion - Deklarata e Bolonjës. ndryshimet e domosdoshme i kaluan të gjitha
instancat profesionale dhe u aprovuan në procedurë të rregullt nga senati dhe Bordi
i Universitetit. tani në Fakultetin Ekonomik të Prishtinës është në implementim
Planprogrami mësimor-shkencor i reformuar (3+2+3). E veçanta e planprogramit
mësimor-shkencor të Fakultetit Ekonomik konsiston në:
• sistemin BACHELOR, me 3 vjet studime dhe me ftimin e thirrjes profesionale
Ekonomist;
• raportin 60/40% të lëndëve detyrimore dhe zgjedhore;
• studimet themelore në vitin e i-rë dhe në vitin e ii-të dhe të iii-të në studimet në
katër departamente; (Ekonomiks, Financa, Banka dhe kontabilitet, menaxhment
dhe informatikë, dhe marketing);
• numrin dominant të lëndëve njësemestrale;
• numrin më të madh të orëve për ushtrime dhe punë praktike;
• aplikimin e reformave bashkëkohore, konform me kriteret metodike e pedagogjike
të ligjëratave, ushtrimeve, punimeve profesionale praktike dhe vlerësimin e dijes
së studentëve;
• aplikimin e formave bashkëkohore të komunikimeve dhe të korrespondimeve
ndërmjet pedagogëve dhe studentëve;
• ftimin e thirrjes MASTER, në bazë të përfundimit të studimeve dyvjeçare (pas
ftimit të thirrjes BACHELOR);
• ftimin e thirrjes shkencore Ph.D. (doktor i shkencave ekonomike), pas përfundimit
të studimeve (pas thirrjes mastEr);
• aplikimin më të madh të ushtrimeve dhe të përdorimeve praktike të
kompjuterëve;
• bashkëpunimin e rregullt të pedagogëve dhe të studentëve të fakultetit, në një
PRogRAMi i sTuDiMeve
¤z UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
anë (dhe të pedagogëve dhe të studentëve të fakultetit) me kolegët e tyre jashtë
vendit, në anën tjetër;
• aplikimin e studimeve universitare për studime korrespodente;
• sigurimin e numrit të nevojshëm të kredive (në një semestër - 30 kredi)
• në një vit, 60 kredi apo gjatë studimeve trevjeçare - 180 kredi të domosdoshme
për një student, si dhe për mundësinë eventuale të kalimit të tij në fakultetet
përkatës jashtë vendit;
Përpjekjet e vazhdueshme për reformimin e mësimdhënies janë mbështetur nga Projekti
TEMPUS, projekt i mbështetur nga Agjencia Evropiane për Rindërtim. Deri tash 80%
e mësimdhënësve kanë qenë një ose dy herë në vizita të ndryshme në Universitetin
staffordshire në Britani të madhe, vaxijo në suedi, në Universitetin e Brukselit në Belgjikë
dhe në Universitetin e amsterdamit në holandë. këto vizita kanë pasur për objektiv
ngritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve dhe asistentëve të rinj në përvetësimin e
metodologjive të reja të mësimdhënies. Po ashtu, kontribut të rëndësishëm në ngritjen
e kapaciteteve të mësimdhënësve dhe të përparimit të metodologjisë së mësimdhënies
ka dhënë edhe Universiteti i arizonës nga shBa.
sTuDiMeT PosTDiPloMike
- studimet postdiplomike në Fakultetin Ekonomik të Prishtinës janë organizuar për
herë të parë në vitin akademik 1985/86 dhe kanë ruajtur vazhdimësinë e tyre. Të gjitha
departamentet organizojnë edhe studimet për masters, në kohëzgjatje prej 2 vitesh, si
dhe studimet e doktoratës, në kohëzgjatje prej tri vitesh. Programi dhe përmbajtja e
këtyre studimeve është e prezantuar në tutje.
Fakulteti Ekonomik ka:
- këshillin shkencor mësimor dhe Departamentet, në të cilat trajtohen problemet e
studimeve të rregullta dhe postdiplomike, i cili ka të zgjedhur kryetarin dhe zëvendësin
e departamentit. Departamentet janë përgjegjëse për zhvillimin e vet, për propozimin
dhe plotësimin e ndryshimeve të nevojshme, të cilat pastaj i aprovon, pas diskutimeve
të sërishme, këshilli i Fakultetit.
INFORMATOR I STUDIMEVE ¤¤
7.1. PRogRAMi i sTuDiMeve BAcHeloR
Fakulteti Ekonomik ofron këto programe të studimit në nivelin bachelor dhe master:
(i) Ekonomiks,
(ii) Banka, fnanca dhe kontabilitet,
(iii) menaxhment dhe informatikë,
(iv) marketing.
Programet e studimeve janë moderne dhe të krahasueshme me shtetet e BE-së. kurikulat
janë plotësisht në vijë me deklaratën e Bolonjës (3+2+3). Që nga viti 2001, Fakulteti
Ekonomik vazhdimisht ka rishikuar planprogramet mësimore, për të refektuar nevojat
aktuale të ekonomisë, institucioneve kërkimore/shkencore dhe të institucioneve të tjera
për kuadro që diplomojnë nga ky fakultet. rishikimi i fundit i planprogrameve mësimore
është bërë në vitin 2007. Këto planprograme janë aprovuar nga Senati i Universitetit të
Prishtinës dhe kanë flluar të zbatohen nga viti akademik 2007/08.
objektiv i përbashkët i programeve të studimeve në Fakultetin Ekonomik është që
të përgatisin studentët në atë mënyrë që, pasi të kompletojnë studimet, të jenë në
gjendje të fllojnë një karrierë menaxheriale në biznesin kosovar apo ndërkombëtar
ose të jenë ekspertë profesionalë për sektorin privat dhe publik. në modernizimin e
planprogrameve ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë bashkëpunimi me universitetet
partnere në kuadër të projektit tempus. njëra nga objektivat e programit të parë që
FE ka pasur me Universitetin e staffordshirit dhe disa universitete të tjera partnere në
Evropë ka qenë modernizimi i planprogramit si në studimet bachelor ashtu edhe ato
master.
Studimet bachelor në Fakultetin Ekonomik zgjasin 3 vite apo 6 semestra. Numri total
i kredive të akumuluara (ECTS) është 180, nga 30 për secilin semestër. Planprogramet
për studimet bachelor janë të paraqitura në vijim. të gjitha kurset janë të disenjuara
ashtu që refektojnë rëndësinë e tyre në kontekst të programit të studimeve përkatëse
dhe kontribuojnë në arritjen e objektivave të atij programi. kurset janë të vlerësuara me
ECTS ashtu që të refektojnë ngarkesën e studentit për arritjen e objektivave të kursit.
syllabuset janë të përgatitura për të gjitha kurset dhe janë transparente për studentë.
¤q UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
në vitin e parë të studimeve të gjitha kurset janë të njëjta për të gjitha departamentet. në
vitin e dytë dhe të tretë kurset ndryshojnë sipas departamenteve, ku kurset obligative e
përbëjnë bërthamën e programit përkatës të studimeve. Çdo semestër studentët ndjekin
3 lëndë obligative dhe 2 lëndë zgjedhore. Studentët mund të akumulojnë kredi edhe
nga kurset në Universitetin veror të Prishtinës, si dhe nga kurset e tjera të akredituara
për të cilat llogariten ECts kreditë.
në vijim janë paraqitur planprogramet për studimet bachelor për secilin departament.
Për secilin kurs, si në nivelin bachelor dhe master, janë të përgatitur syllabuset ky
përshkruhen qëllimet e kursit, kërkesat, kompetencat që do të arrihen, literatura bazë
dhe literatura tjetër, mënyra e vlerësimit etj.
BAcHeloR: ekonoMiks
në bazë të planprogramit mësimor të FE të UP-së, në këtë departament studiohet ana
teknike dhe ana humane-ekonomike e jetës shoqërore, sjellja e agjentëve ekonomikë në
shoqëri dhe kushtet ekonomike të bashkëveprimit të tyre. në rolin e vendimmarrësve
paraqiten individët (familjet), frmat (korporatat) dhe qeveria (shteti). Individët (familjet)
analizohen si zotërues të burimeve ekonomike dhe si konsumatorë; Firmat (korporatat),
nëpërmjet mikroekonomisë, trajtohen si organizata që prodhojnë mallra dhe shërbime,
si dhe merren me distribuimin e tyre. në këtë nivel studiohet roli i shtetit, si krijues dhe
mbikëqyrës i rregullave të lojës në fushën ekonomike. me fjalë të tjera, ky departament
përgatit kuadro për tri nivele: në nivel të individit, në nivel të frmës (mikroekonomik)
dhe në nivel të shtetit (makroekonomik). në këto nivele kuadrot përgatiten për kultivimin
e konkurrencës, kalimin e ekonomisë nga ekonomia komanduese në ekonominë e
tregut, nëpërmjet lëndëve të posaçme të përfshira në planprogram të këtij departamenti
- mikroekonomisë, makroekonomisë, makroekonomisë së aplikuar, ekonometrisë,
integrimeve rajonale, ekonomisë botërore - përgatiten kuadro për zgjedhjen optimale
të dimensioneve kryesore siç janë: a) çka të prodhohet (në çfarë sasie), b) me çka të
prodhohet, c) për kë të prodhohet - si çështje dhe problem kryesor ekonomik. nga
kjo rrjedh se ky departament përgatit kuadro si në nivelin mikroekonomik sidomos
për sektorët e zhvillimit të frmave të mëdha, të frmave të cilat merren me eksport
dhe import të mallrave dhe shërbimeve, ashtu edhe në nivelin makroekonomik - oda
tregtare ekonomike rajonale dhe në nivel të shtetit, institute dhe njësi të tjera shkencore
zhvillimore, institucione shtetërore, duke flluar nga niveli komunal, rajonal, shtetëror,
INFORMATOR I STUDIMEVE ¤=
sidomos për ministritë e ndryshme në kuadrin e shtetit. Programi i studimeve për këtë
departament është paraqitur në vijim.
Kurset Lloji i kursit ECST Orët për javë
Vit i parë
Semestri 1
Mikroekonomia I 1 O 8 3+2+0
Matematkë 1 O 8 3+2+0
Informatkë 1 O 5 1+0+2
E drejta biznesore 1 O 5 2+1+0
Gjuhë e huaj I 1 O 4 1+1+0
Semestri 2
Makroekonomia I 1 O 8 3+2+0
Kontabilitet 1 O 8 3+2+0
Statstkë 1 O 8 3+2+0
Ekonomia e Kosovës dhe e BE-së 1 Z 6 2+1+0
Matematka për biznes 1 Z 6 2+1+0
Sociologji 1 Z 6 2+0+0
Vit i dytë
Semestri 3
Makroekonomia II 2 O 6 2+1+0
Mikroekonomia II 2 O 6 2+1+0
Ekonomiksi i tregut të punës 2 O 6 2+1+0
Paraja dhe Financat 2 Z 6 2+1+0
Menaxhment 2 Z 6 2+1+0
Financat ndërkombëtare 2 Z 6 2+0+0
Kontabilitet i menaxhmentt 2 Z 6 2+1+0
Semestri 4
Ekonometria I 2 O 6 2+1+0
Ekonomiksi i tregtsë ndërkombëtare 2 O 6 2+1+0
Ekonomia monetare 2 O 6 2+0+0
Biznesi ndërkombëtar 2 Z 6 2+1+0
Informatkë e biznesit 2 Z 6 2+2+0
¤6 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Ndërmarrësia 2 Z 6 2+1+0
Gjuhë e huaj II 2 Z 6 1+2+0
Vit i tretë
Semestri 5
Makroekonomia e aplikuar 3 O 6 2+1+0
Ekonomiksi i tranzicionit 3 O 6 2+0+0
Ekonomiksi i Unionit Evropian 3 O 6 2+0+0
Vendosja në biznes 3 Z 6 2+1+0
Menaxhimi i inovacioneve 3 Z 6 2+1+0
Ekonomiksi i personelit 3 Z 6 2+0+0
Tregjet fnanciare 3 Z 6 2+1+0
Semestri 6
Historia e mendimit ekonomik 3 O 6 2+1+0
Ekonomiksi i zhvillimit 3 O 6 2+1+0
Ekonometria II 3 O 4 2+1+0
Financat publike 3 Z 4 2+0+0
Ekonomiksi i administratës publike 3 Z 4 2+0+0
Strategjia e tatmeve 3 Z 4 2+0+0
Menaxhment bankar 3 Z 4 2+0+0
Lëndë zgjedhore nga fakultetet e tjera të UP-së nga Semestri 6 3 Z 4 2+0+0
Punimi i diplomës 6
Udhëzim:
- Me shifrën 1Z studenti zgjedh njërën nga tri lëndët e ofruara.
- Me shifrën 2Z në semestrin e 3-të studenti zgjedh dy nga katër lëndët e ofruara
në atë semestër. Gjithashtu, me shifrën 2Z në semestrin e 4-të studenti zgjedh
dy nga katër lëndët e ofruara në atë semestër.
- Me shifrën 3Z në semestrin e 5-të studenti zgjedh dy nga katër lëndët e ofruara
në atë semestër. Në semestrin e 6-të studenti zgjedh një nga lëndët e ofruara me
shifrën 3Z në Fakultetin Ekonomik, një lëndë opsionale që është në semestrin e
6-të në ndonjërin nga fakultetet e UP-së.
INFORMATOR I STUDIMEVE ¤;
BAcHeloR: FinAncA, BAnkA DHe konTABiliTeT
Në këtë departament studentët përgatiten në fushën e fnancave, bankave, sigurimeve,
buxhetit, doganave, marrëdhënieve fnanciare ndërkombëtare, bursave dhe afarizmit
me letrat me vlerë, kontabilitetit dhe udhëheqjes së kontabilitetit. studentët, gjatë
studimeve të tyre, do të kenë mundësi të shfrytëzojnë literaturë bashkëkohore, që do
t’u mundësojë një aftësim të mirë dhe përgatitje të lartë profesionale, si dhe do të
kenë mundësi që, gjatë studimeve, të kyçen në institucionet fnanciare të Kosovës.
Departamenti i Financave i aftëson studentët e Fakultetit Ekonomik nga fusha e fnancave,
bankave, sigurimeve, buxhetit, doganave, marrëdhënieve fnanciare ndërkombëtare,
bursave dhe afarizmit me letrat me vlerë, kontabilitetit dhe udhëheqjes së kontabilitetit
me kompjuterë. ata që i përfundojnë studimet në këtë departament bëhen ekspertë dhe
mund të punësohen në institucionet shtetërore, banka, kompani të sigurimeve, dogana,
në Bankën Qendrore, administratë tatimore, në ndërmarrjet private, në përfaqësitë e
kompanive të huaja, odën Ekonomike, në komuna, në bursa etj.
Programi i studimeve për këtë departament paraqitet në vijim.
Kurset Lloji i kursit ECST Orët për javë
Vit i parë
Semestri 1
Mikroekonomia I 1 O 8 3+2+0
Matematkë 1 O 8 3+2+0
Informatkë 1 O 5 1+0+2
E drejta biznesore 1 O 5 2+1+0
Gjuhë e huaj I 1 O 4 1+1+0
Semestri 2
Makroekonomia I 1 O 8 3+2+0
Kontabilitet 1 O 8 3+2+0
Statstkë 1 O 8 3+2+0
Ekonomia e Kosovës dhe e BE-së 1 Z 6 2+1+0
Matematkë për biznes 1 Z 6 2+1+0
Sociologji 1 Z 6 2+0+0
¤8 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Vit i dytë
Semestri 3
Paraja dhe fnancat 2 O 6 2+1+0
Kontabilitet i menaxhmentt 2 O 6 2+1+0
Financat ndërkombëtare 2 O 6 2+0+0
Marketng 2 Z 6 2+1+0
Menaxhment 2 Z 6 2+1+0
Biznesi elektronik 2 Z 6 2+1+0
Makroekonomia II 2 Z 6 2+1+0
Semestri 4
Financat e korporatave 2 O 6 2+1+0
Kontabilitet fnanciar 2 O 6 2+1+0
Biznesi ndërkombëtar 2 O 6 2+1+0
Menaxhment i biznesit të vogël dhe të mesëm 2 Z 6 2+1+0
Ekonomiksi i tregtsë ndërkombëtare 2 Z 6 2+1+0
Ndërmarrësi 2 Z 6 2+1+0
Gjuhë e huaj II 2 Z 6 1+2+0
Vit i tretë
Semestri 5
Tregjet fnanciare 2 O 6 2+1+0
Banka dhe afarizëm bankar 2 O 6 2+1+0
Analiza e pasqyrave fnanciare 2 O 6 2+1+0
Menaxhment fnanciar 2 Z 6 2+1+0
Kontabilitet publik 2 Z 6 2+1+0
Ekonomiksi i tranzicionit 2 Z 6 2+0+0
Vendosja në biznes 2 Z 6 2+1+0
Semestri 6
Auditmi 3 O 6 2+1+0
Menaxhment i riskut dhe sigurimet 3 O 6 2+1+0
Financat publike 3 O 4 2+0+0
Strategjia e tatmeve 3 Z 4 2+0+0
Menaxhment bankar 3 Z 4 2+0+0
Etka në kontabilitet dhe auditm 3 Z 4 2+0+0
INFORMATOR I STUDIMEVE ¤¤
Menaxhment i operacioneve 3 Z 4 2+1+0
Lëndë zgjedhore nga fakultetet e tjera të UP-së nga Semestri 6 3 Z 4 2+0+0
Punimi i diplomës 6
Udhëzim:
- Me shifrën 1Z studenti zgjedh njërën nga tri lëndët e ofruara.
- Me shifrën 2Z në semestrin e 3-të studenti zgjedh dy nga katër lëndët e ofruara
në atë semestër. Gjithashtu, me shifrën 2Z në semestrin e 4-të studenti zgjedh
dy nga katër lëndët e ofruara në atë semestër.
- Me shifrën 3Z në semestrin e 5-të studenti zgjedh dy nga katër lëndët e ofruara
në atë semestër. Në semestrin e 6-të studenti zgjedh një nga lëndët e ofruara me
shifrën 3Z në Fakultetin Ekonomik, një lëndë opsionale që është në semestrin e
6-të në ndonjërin nga fakultetet e UP-së.
BAcHeloR: MenAxHMenT DHe inFoRMATikË
Qëllimi i këtij programi është të ofrojë njohuri bashkëkohore teorike dhe praktike
nga fusha e menaxhmentit dhe informatikës, të nevojshme për të qeverisur bizneset,
shërbimet publike dhe institucionet e një spektri të gjerë. Duke i ndërlidhur të arriturat
në fushën e informatikës dhe të menaxhmentit, programi ofron mundësi të gjera për
studentët, që të pajisen më dije dhe shkathtësi moderne, kompatibile me nevojat e
ekonomisë së tregut. ky drejtim ofron një numër të mjaftueshëm kursesh, të obliguara
dhe zgjedhëse, që ofrojnë dije bazike nga fusha e menaxhmentit dhe informatikës, dhe
gjithashtu mundësi feksibile për studentët që të zgjedhin kurset që atyre u interesojnë
ose për të cilat kanë afnitet më të madh. Kursi ofron mundësi për studentët që të
pajisen me njohuritë mbi teoritë, metodat, teknikat dhe aftësitë teknike, si dhe aftësitë
praktike për një menaxhment bashkëkohor, në harmoni me programet e avancuara
mësimore. studentët do të aftësohen për të punuar me sukses në aktivitete biznesore,
në menaxhimin e ndërmarrjeve publike dhe private, bankave dhe institucioneve
fnanciare, në punë në institucione kërkimore, institute për konsulting dhe në shërbime
të ndryshme mbështetëse të biznesit.
.
qo UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Vit i parë Lloji i kursit ECST Orët për javë
 Vit i parë
Semestri 1
Mikroekonomia I 1 O 8 3+2+0
Matematkë 1 O 8 3+2+0
Informatkë 1 O 5 1+0+2
E drejta biznesore 1 O 5 2+1+0
Gjuhë e huaj I 1 O 4 1+1+0
Semestri 2
Makroekonomia I 1 O 8 3+2+0
Kontabilitet 1 O 8 3+2+0
Statstkë 1 O 8 3+2+0
Ekonomia e Kosovës dhe e BE-së 1 Z 6 2+1+0
Matematkë për biznes 1 Z 6 2+1+0
Sociologji 1 Z 6 2+0+0
Vit i dytë
Semestri 3
Menaxhment 2 O 6 2+1+0
Marketng 2 O 6 2+1+0
Menaxhment i resurseve njerëzore 2 O 6 2+1+0
Paraja dhe fnancat 2 Z 6 2+1+0
Mikroekonomia II 2 Z 6 2+1+0
Biznes elektronik 2 Z 6 2+1+0
Kontabilitet i menaxhmentt 2 Z 6 2+1+0
Semestri 4
Menaxhment i biznesit të vogël dhe të mesëm 2 O 6 2+1+0
Informatka e biznesit 2 O 6 2+2+0
Sjellje organizatve 2 O 6 2+1+0
Biznesi ndërkombëtar 2 Z 6 2+1+0
Ndërmarrësia 2 Z 6 2+1+0
E drejta biznesore ndërkombëtare 2 Z 6 2+1+0
Gjuhë e huaj II 2 Z 4 1+2+0
INFORMATOR I STUDIMEVE q1
Vit i tretë
Semestri 5
Vendosja në biznes 2 O 6 2+1+0
Menaxhment fnanciar 2 O 6 2+1+0
Menaxhment i projekteve 2 O 6 2+1+0
Menaxhmi i inovacioneve 2 Z 6 2+1+0
Ekonomiksi i tranzicionit 2 Z 6 2+0+0
Analiza e investmeve 2 Z 6 2+1+0
Komunikim biznesi 2 Z 6 2+1+0
Semestri 6
Menaxhment strategjik 3 O 6 2+1+0
Menaxhment i bazave të të dhënave 3 O 6 2+1+0
Menaxhment i operacioneve 3 O 4 2+1+0
Projektmi i sistemeve informatve 3 Z 4 2+0+0
Etka në biznes 3 Z 4 2+0+0
Psikologjia e punës 3 Z 4 2+0+0
Menaxhment bankar 3 Z 4 2+0+0
Lëndë zgjedhore nga fakultetet e tjera të UP-së nga Semestri 6 3 Z 4 2+0+0
Punimi i diplomës 6
Udhëzim:
- Me shifrën 1Z studenti zgjedh njërën nga tri lëndët e ofruara.
- Me shifrën 2Z në semestrin e 3-të studenti zgjedh dy nga katër lëndët e ofruara
në atë semestër. Gjithashtu me shifrën 2Z në semestrin e 4-të studenti zgjedh dy
nga katër lëndët e ofruara në atë semestër.
- Me shifrën 3Z në semestrin e 5-të studenti zgjedh dy nga katër lëndët e ofruara
në atë semestër. Në semestrin e 6-të studenti zgjedh një nga lëndët e ofruara me
shifrën 3Z në Fakultetin Ekonomik, një lëndë opsionale që është në semestrin e
6-të në ndonjërin nga fakultetet e UP-së.
qz UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
BAcHeloR: MARkeTing
Departamenti i marketingut mundëson përgatitje solide të ekspertëve dhe të
shkencëtarëve të ardhshëm, ngase, duke i studiuar lëndët kryesore që e përbëjnë
thellësinë dhe gjerësinë e programit dhe të arriturave në lëmin e marketingut, sigurohen
shanset për integrime me mjediset e zhvilluara në botë. Duke marrë për bazë rëndësinë
e marketingut për nxitjen dhe zhvillimin e ekonomisë, studentët tanë do të jenë të
barabartë me kolegët e tyre të qendrave universitare botërore, jo vetëm gjatë studimeve,
por do të kenë mundësi të jenë konkurrentë në punën praktike dhe në bartjen e
funksioneve të rëndësishme. Zhvillimi i biznesit nuk mund të jetë i suksesshëm pa
aplikimin e mirëflltë të marketingut. Kompletimi i njohurive nga lëmi i marketingut
është bërë i mundshëm dhe i kapshëm; tash e tutje ai do të jetë realitet. studentët që
orientohen për të studiuar në Departamentin e marketingut do të mësojnë rrënjësisht
bazat e marketingut, menaxhimin e marketingut, marketingun ndërkombëtar, madje,
në mënyrë të specializuar, edhe kërkimet e marketingut, sjelljet e konsumatorëve,
strategjitë e marketingut, marketingun industrial, marketingun e shërbimeve, etj.
Kurset Lloji i kursit ECTS Orë në javë
Vit i parë
Semestri 1
Mikroekonomi I 1 O 8 3+2+0
Matematkë 1 O 8 3+2+0
Informatkë 1 O 5 1+1+1
E drejta biznesore 1 O 5 1+1+0
Gjuhë e huaj I 1 O 4 1+1+0
Semestri 2
Makroekonomi 1 O 8 3+2+0
Kontabilitet 1 O 8 3+2+0
Statstkë 1 O 8 3+2+0
Ekonomia e Kosovës dhe UE 1 Z 6 2+1+0
Matematka për biznes 1 Z 6 2+1+0
Sociologji 1 Z 6 2+0+0
INFORMATOR I STUDIMEVE q¤
Vit i dytë
Semestri 3
Marketng 2 O 6 2+1+0
Menaxhimi i distribuimit 2 O 6 2+1+0
Menaxhment 2 O 6 2+1+0
Paraja dhe fnancat 2 Z 6 2+1+0
Njohja dhe kontrolli i mallrave 2 Z 6 2+1+0
Kontabilitet i menaxhmentt 2 Z 6 2+1+0
Biznesi elektronik 2 Z 6 2+1+0
Semestri 4 30
Kërkimet e marketngut 2 O 6 2+1+0
Menaxhment i biznesit të vogël dhe të mesëm 2 O 6 2+1+0
Biznesi ndërkombëtar 2 O 6 2+1+0
Informatkë e biznesit 2 Z 6 2+2+0
E drejta biznesore ndërkombëtare 2 Z 6 2+1+0
Ndërmarrësi 2 Z 6 2+1+0
Gjuhë e huaj II 2 Z 6 1+2+0
Vit i tretë
Semestri 5 30
Marketngu ndërkombëtar 3 O 6 2+1+0
Vendosja në biznes 3 O 6 2+1+0
Sjelljet e konsumatorëve 3 O 6 2+0+0
Marketngu i shërbimeve 3 Z 6 2+1+0
Marketngu industrial 3 Z 6 2+1+0
Modelet e marketngut 3 Z 6 2+1+0
Analiza e investmeve 3 Z 6 2+1+0
Semestri 6
Strategjia e marketngut 3 O 6 2+1+0
Promocioni 3 O 6 2+0+0
Politka e disenjit të produktt 3 O 4 2+0+0
Menaxhment i operacioneve 3 Z 4 2+1+0
Planifkimi i marketngut 3 Z 4 2+1+0
Menaxhment strategjik 3 Z 4 2+1+0
qq UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Etka në biznes 3 Z 4 2+0+0
Lëndë zgjedhore nga fakultetet e tjera të UP-së nga Semestri 6 3 Z 4 2+0+0
Punimi i diplomës 6
Udhëzim:
- Me shifrën 1Z studenti zgjedh njërën nga tri lëndët e ofruara.
- Me shifrën 2Z në semestrin e 3-të studenti zgjedh dy nga katër lëndët e ofruara
në atë semestër. Gjithashtu me shifrën 2Z në semestrin e 4-të studenti zgjedh dy
nga katër lëndët e ofruara në atë semestër.
- Me shifrën 3Z në semestrin e 5-të studenti zgjedh dy nga katër lëndët e ofruara
në atë semestër. Në semestrin e 6-të studenti zgjedh një nga lëndët e ofruara me
shifrën 3Z në Fakultetin Ekonomik, një lëndë opsionale që është në semestrin e
6-të në ndonjërin nga fakultetet e UP-së.
7.2 PRogRAMi i sTuDiMeve MAsTeR
Fakulteti Ekonomik ka përvojë të konsiderueshme në ofrimin e studimeve postdiplomike.
Këto studime ofrohen që nga viti 1985/86. Momentalisht studime master organizohen
në të katër programet për të cilat ofrohen edhe studimet bachelor: (i) ekonomiks, (ii)
fnanca, banka dhe kontabilitet, (iii) menaxhment dhe informatikë dhe (iv) marketing.
Qëllimet e studimeve master janë që të konsolidojnë, zhvillojnë dhe avancojnë njohuritë
e studentëve në analiza dhe hulumtime në fushën përkatëse të studimit. studentët që
mbarojnë këto programe të studimeve përgatiten për të punuar për organizata fnanciare,
industriale, si dhe qeveri.
me mbarimin e programit të studimeve master, studentët pritet të kenë këto
kompetenca:
(i) të demonstrojnë aftësi për të ndërmarrë hulumtime dhe analiza ekonomike
duke flluar nga defnimi i problemit, i metodave që do përdoren për të kryer
hulumtimin, të dhënat e nevojshme dhe ekzekutimi.
(ii) Të vlerësojë në mënyrë sistematike çështjet/situatat ekonomike që janë
komplekse të cilat involvojnë shumë inpute, me pjesëmarrje të shumë akterëve
dhe me efekte të shumanshme.
siç shihet në tabelat në vijim, të cilat paraqesin programet e studimeve master në të
INFORMATOR I STUDIMEVE q=
katër departamentet, studimet zgjasin 4 semestra (nga 15 javë) dhe numri total i ECTS
është 120. Gjatë tre semestrave të parë studentët ndjekin nga 3 kurse të obligueshme
(nga 8 ECTS secili) dhe 1 kurs zgjedhor (që ka 6 ECTS) nga 2 kurse të tilla që ofrohen.
Kjo jep numrin total prej 30 kredive për semestër. Kurset zgjedhore mund të ndryshojnë
nga viti në vit, varësisht nga interesimi i studentëve për të ndjekur kursin e caktuar ose
nga fokusi që i jepet programit të studimeve master.
MAsTeR: ekonoMiks
Kurset Lloji i kursit ECTS Orë për semestër
Semestri 1
Metodologjia e Hulumtmeve O 8 30
Makroekonomi e Avancuar O 8 30
Mikroekonomi e Avancuar O 8 30
Ekonomiksi i Integrimeve Ekonomike Evropiane Z 6 20
Financat e Korporatave Z 6 20
Semestri 2
Ekonomiksi Industrial O 8 30
Globalizimi dhe Ekonomiksi i Tregut të Punës O 8 30
Ekonometria 2 O 8 30
Bankat dhe Tregjet Financiare Z 6 20
Aspektet Makroekonomike të Financave Publike Z 6 20
Semestri 3
Ekonomiksi i Tregtsë Ndërkombëtare 2 O 8 30
Ekonomiksi i Zhvillimit 2 O 8 30
Ekonomiksi i Zhvillimit të Kosovës O 8 30
Ekonomiksi i Zhvillimit Njerëzor Z 6 20
Ekonomiksi i Unionit Monetar Z 6 20
Semestri 4
Tezat e masterit O 30
o – kurs i obligueshëm, Z – kurs zgjedhor
q6 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
MAsTeR: FinAncA, BAnkA DHe konTABiliTeT
Kurset Lloji i kursit ECTS Orë për semestër
Semestri 1
Metodologjia e Hulumtmeve O 8 30
Financat Publike 2 O 8 30
Kontabilitet Financiar 2 O 8 30
Financat Ndërkombëtare Z 6 20
Ekonometri Financiare Z 6 20
Semestri 2
Menaxhment Bankar 2 O 8 30
Kontabilitet i Menaxhmentt O 8 30
Menaxhimi i Riskut dhe Sigurimet O 8 30
Analiza Financiare 2 Z 6 20
Menaxhment Financiar 2 Z 6 20
Semestri 3
Auditm 2 O 8 30
Tregjet Financiare 2 O 8 30
Financat e Korporatave O 8 30
Kontabilitet Publik Z 6 20
Menaxhment Strategjik Z 6 20
Semestri 4
Tezat e masterit O 30
o – kurs i obligueshëm, Z – kurs zgjedhor
INFORMATOR I STUDIMEVE q;
MAsTeR: MenAxHMenT DHe inFoRMATikË
Kurset Lloji i kursit ECTS Orë për semestër
Semestri 1
Metodologjia e Hulumtmeve O 8 30
Ekonomiksi Menaxherial O 8 30
Metodat Kuanttatve në Menaxhment O 8 30
Menaxhment i Marketngut Z 6 20
Sjellja Organizatve Z 6 20
Semestri 2
Sistemi Informatk i Menaxhmentt O 8 30
Menaxhment i Resurseve Humane O 8 30
Lidershipi O 8 30
Menaxhimi i Bazës së të Dhënave Z 6 20
Kontabilitet Menaxherial 2 Z 6 20
Semestri 3
Menaxhment Financiar 2 O 8 30
Menaxhment Strategjik 2 O 8 30
Menaxhimi i BVM dhe Ndërmarrësia O 8 30
Mjedisi i Biznesit Z 6 20
Menaxhimi i Inovacioneve 2 Z 6 20
Semestri 4
Tezat e masterit O 30
o – kurs i obligueshëm, Z – kurs zgjedhor
q8 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
MAsTeR: MARkeTing
Kurset Lloji i kursit ECTS Orë për semestër
Semestri 1
Metodologjia e Hulumtmeve O 8 30
Menaxhment i Marketngut O 8 30
Menaxhimi i Strategjive të Marketngut O 8 30
Biznesi Ndërkombëtar Z 6 20
Marketngu në Banka Z 6 20
Semestri 2
Sistemi Integral i Promocionit O 8 30
Menaxhimi i Sjelljeve të Konsumatorëve O 8 30
Menaxhimi i Produktt O 8 30
Marketngu Ndërkombëtar 2 Z 6 20
Modelet Kuanttatve në Marketng Z 6 20
Semestri 3
Menaxhimi - Distribucioni - Tregta O 8 30
Menaxhimi i Kërkimeve të Tregut O 8 30
Sistemi Informatk i Marketngut O 8 30
Menaxhment Strategjik Z 6 20
Menaxhimi i BVM dhe Ndërmarrësia Z 6 20
Semestri 4
Tezat e masterit O 30
o – kurs i obligueshëm, Z – kurs zgjedhor
Në semestrin e katërt është paraparë tema/disertacioni i masterit. Disertacioni është një
punim i pavarur, në të cilin studenti në mënyrë kritike hulumton një temë të caktuar.
në disertacion pritet që studenti të demonstrojë se zotëron konceptet në fushën e tij
të studimit, teoritë dhe metodologjitë adekuate për të ndërmarrë analiza në mënyrë të
pavarur. Disertacioni tërheq 30 ECTS dhe pritet që studentë ta mbarojë atë gjatë një
semestri. Disertacioni duhet të ketë mes 10,000-12,000 fjalë, varësisht nga tema që
trajtohet dhe balanci mes punës teorike dhe empirike në temë.
INFORMATOR I STUDIMEVE q¤
Çështje me rëndësi për caktimin e temës së disertacionit:
gjatë semestrit të dytë dhe të tretë të studimeve master, studentët duhet të fllojnë
konsultimet individuale me mësimdhënësit për të diskutuar idenë e tyre për
disertacionin,
për të caktuar temën për disertacion, studentët duhet të plotësojnë një formular ku
specifkohen qëllimet e temës, fusha në të cilën bie tema etj. dhe ta dorëzojnë atë
tek udhëheqësi i programit,
pas konsultimeve të udhëheqësit të programit me stafn mësimdhënës në studimet
master, studenti njoftohet për mentorin e tij,
pas kësaj, studenti është i obliguar që të kontaktojë mentorin dhe të mbajë kontakte
të rregullta me të deri në mbarimin e temës.
Udhëzime për përgatitjen e disertacionit:
disertacioni duhet të përmbajë qëllimet e hulumtimit, problemet specifke që
trajtohen, fokusin, hipotezat dhe metodat që do përdoren,
të ofrojë një analizë kritike të literaturës në fushën përkatëse dhe të bëjë lidhjen e
disertacionit me atë literaturë,
të prezantojë plotësisht metodologjinë që do të përdoret, konceptet dhe teorinë
relevante në fushën përkatëse,
të demonstrojë aplikim të metodave adekuate në fushën përkatëse,
të ofrojë konkluzione nga disertacioni, të cilat duhet të interpretohen në një kontekst
më të gjerë,
të respektojë konventat akademike sa i përket fusnotave, referencave, burimeve të
tjera, apendikseve, tabelave dhe materialit tjetër të prezantuar në disertacion.
të ofrojë një përmbledhje ekzekutive të tipit joteknik që është e kuptueshme për një
lexues mesatar,
të dorëzohet në formë të shkruar sipas specifkave tjera që e përcaktojnë formën e
disertacionit në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës.
Udhëzimet e mësipërme përdoren me rastin e vlerësimit të disertacionit nga ane e
mentorëve dhe e komisionit përkatës.
Procedurat për aplikim për teza të temës dhe mbrojtje të temës në studime master
përshkruhen në vijim:
=o UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
(i) Faza e parë. Punimi i tezave në bashkëpunim me një profesor, aplikimi dhe futja
në mbledhje të këshillit shkencor mësimor (kshm) që është në nivel të FE-së.
nëse kshm i aprovon tezat, emërohet komisioni prej tre anëtarësh për vlerësim
të tezave.
(ii) Faza e dytë. aprovimi i raportit të komisionit për vlerësim të tezave nga kshm-
ja dhe emërimi i mentorit për mbikëqyrje të punimit.
(iii) Faza e tretë. kshm-ja aprovon raportin e mentorit për vlerësim të punimit dhe
emëron komisionin prej tre anëtaresh për vlerësim të punimit. ky komision është
i obliguar të sjellë raportin e nënshkruar i cili hyn në mbledhje të kshm.
(iv) Faza e katërt. aprovohet raporti i komisionit për vlerësim të punimit dhe
rekomandohet te Këshilli i Fakultetit Ekonomik për ratifkim.
(v) Faza e pestë. Këshilli i Fakultetit ratifkon raportin. Komisioni në bashkëpunim
me shërbimin e studimeve dhe kandidatin shpall datën dhe orën e mbrojtjes
publike.
aplikantët në programet master duhet të kenë mbaruar studimet bazë në ndonjë
prej fushave të ekonomisë (si ekonomiks, menaxhment, biznes, fnanca/kontabilitet,
marketing etj.) apo edhe fusha të tjera, me ç’rast ata i nënshtrohen provimeve shtesë
para se të regjistrohen në studimet master. me rastin e aplikimit, studentët që nuk
kanë mbaruar ekonominë dhe studentët e huaj duhet të dorëzojnë planprogramin për
studimet që kanë mbaruar dhe transkriptin e notave.
niveli i programeve master është i avancuar dhe supozon që studenti ka njohuri të
mjaftueshme në fushën e ekonomisë, të ftuara në studimet bazë. Në kuadër të kurseve që
ofrohen në këtë program përdoren metodat matematikore, statistikore dhe ekonometrike
të avancuara. këto metoda mundësojnë një qasje moderne dhe komplekse në analizën
e biznesit dhe të rrethinës. Programi gjithashtu përfshin një kohë të caktuar për studime
të pavarura nga ana e studentëve në analiza dhe punë empirike.
Planprogrami i studimeve për secilin program master është paraqitur në tabelat në vijim.
Gjatë përgatitjes të këtij planprogrami është marrë parasysh përvoja e gjertanishme e
Fakultetit Ekonomik (UP) në ofrimin e këtyre programeve të studimeve master. Po ashtu,
janë konsultuar edhe planprogrami i studimeve master të Universitetit të staffordshirit
(Britani e madhe) dhe Universitetit të amsterdamit (holandë). Përmbajtja e secilit kurs
publikohet në syllabuse për secilën lëndë.
INFORMATOR I STUDIMEVE =1
7.3. sTuDiMeT e DokToRATËs
Programi i studimeve të doktoratës në Fakultetin Ekonomik mbështet në statutin e
Universitetit të Prishtinës. Përpilimi i këtij programi ka marrë për bazë përvojat më
të mira nga disa universitete perëndimore (si nga staffordshire University në Britani
të madhe) me të cilin Fakulteti Ekonomik bashkëpunon që nga periudha e pasluftës
përmes dy projekteve tempus.
objektivat e studimeve të doktoratës në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës
janë:
(i) të avancojë kërkimet shkencore nga fusha e ekonomisë në kosovë,
(ii) të plotësojë nevojat e institucioneve akademike, qeveritare dhe biznesore për
kuadro nga fusha e ekonomisë.
studimet e doktoratës në Fakultetin Ekonomik organizohen në: (i) ekonomiks, (ii)
fnanca, banka dhe kontabilitet, (iii) menaxhment dhe informatikë dhe (iv) marketing.
Programi i studimeve përfshin:
(i) mbarimin e kursit nga metodologjia e punës kërkimore në semestrin e parë të
studimeve;
(ii) ndjekjen e kurseve nga fushat kyçe që janë relevante për studimet e doktoratës
sipas propozimit të mentorit dhe aprovimit të këshillit, nëse kandidati nuk i ka
ndjekur këto kurse gjatë studimeve postdiplomike;
(iii) hartimin e disertacionit të doktoratës, i cili është një punim shkencor që shtjellon
një apo më shumë tema në mënyrë origjinale dhe unike.
Brenda tri viteve, kandidati duhet t’ia dorëzojë këshillit të Fakultetit punimin e
kompletuar të doktoratës. Disertacionin e doktoratës mund ta paraqesin kandidatët të
cilët në studimet paraprake kanë ftuar thirrjen magjistër i shkencave ose master, me më
së paku 300 ECT kredi të ftuara në studimet paraprake në fushën përkatëse, në të cilën e
paraqet disertacionin. Brenda një muaji pas paraqitjes së kërkesës së kandidatit, këshilli
cakton komisionin e përbërë nga tre anëtarë, të cilët vlerësojnë nëse ai i plotëson të
=z UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
gjitha kushtet për disertacion, duke parë edhe përshtatshmërinë e temës së propozuar.
Brenda dy muajve pas caktimit të komisionit, komisioni përgatit raportin për këshillin
për t’u diskutuar në mbledhjen e ardhshme të senatit. në rast se raporti është pozitiv,
komisioni sugjeron një mentor i cili e përkrah dhe e mbikëqyr kandidatin gjatë hartimit
të disertacionit.
mentori zgjidhet nga radhët e profesorëve të fushës së njëjtë shkencore, siç është tema
e disertacionit, i cili duhet të ketë marrëdhënie të rregullt pune në universitet. mund të
propozohet edhe një bashkëmentor nga një universitet tjetër. kandidati duhet të jetë
në kontakt të përhershëm me mentorin, përmes takimeve dhe kontakteve me e-mail.
takimet zakonisht mbahen së paku një herë në muaj, por janë të dëshirueshme të
mbahen më shpesh, sidomos në periudhën e hershme të disertacionit.
në çdo vit bëhet monitorimi formal i studimit të doktoratës për çdo kandidat. nga
kandidatët kërkohet që të bëjnë përmbledhjen e punës gjatë vitit paraprak dhe ta
prezantojnë atë publikisht para mentorit dhe profesorëve të tjerë nga fusha përkatëse.
Pasi të përfundojë studimet e doktoratës, kandidati duhet të akumulojë së paku 480
ECTS kredi dhe atë: (i) studimet bazë kanë vlerën 180 ECTS kredi, (ii) studimet për
master (të magjistraturës) kanë vlerën 120 ECTS kredi dhe (iii) studimet e doktoratës
kanë vlerën 180 ECTS kredi.
ECTS kreditë në studimet e doktoratës ftohen si vijon:
(i) së paku 15 ECTS kredi ftohen me kryerjen e provimeve në semestrin e parë të
studimeve të doktoratës:
(ii) duhet ftuar së paku 75 ECTS kredi në bazë të rezultateve të publikuara nga
fusha e disertacionit të doktoratës,
(iii) nga 12 ECTS kredi kandidati i fton për secilin punim me më së shumti dy
bashkautorë nga fusha e disertacionit të doktoratës të publikuara në revista ose
në konferenca shkencore-profesionale;
(iv) nga 24 ECTS kredi kandidati i fton për secilin punim me më së shumti dy
bashkautorë nga fusha e disertacionit të doktoratës të publikuar në revistë me
recension të pranuar ndërkombëtar;
(v) 70 ECTS kredi ftohen në bazë të disertacionit të doktoratës.
INFORMATOR I STUDIMEVE =¤
15-32 ECTS kredi për provime nga lëndët profesionale
Semestri I
Së paku 10 ECTS kredi nga puna shkencore-kërkimore
Semestri II Së paku 10 ECTS kredi nga puna shkencore-kërkimore
Semestri III, IV, V, VI
Së paku 75 ECTS kredi nga puna shkencore-kërkimore
(punime të botuara nga fusha e doktoratës)
70 ECTS kredi për disertacion të doktoratës
Pasi kandidati ta ketë dorëzuar disertacionin e kompletuar, këshilli në mbledhjen e
radhës duhet të formojë një komision prej 3-5 anëtarë për aprovimin dhe mbrojtjen e
disertacionit nga radhët e profesorëve të fushës adekuate shkencore me disertacionin.
një deri në dy anëtarë të komisionit të zgjedhur duhet të jenë të jashtëm, të zgjedhur
nga një universitet tjetër. në rast se anëtari i komisionit përkohësisht nuk ka mundësi
të marrë pjesë, ai e transferon votën e tij me shkrim te një anëtar tjetër. në rast se
anëtari i komisionit nuk ka mundësi që të marrë pjesë në komision, ai atëherë duhet t’ia
paraqesë dorëheqjen me shkrim këshillit, i cili pastaj do të zgjedhë si zëvendësim një
anëtar tjetër të komisionit.
Komisioni është i obliguar të bëjë një vlerësim të plotë të disertacionit brenda 3 muajve,
duke përfshirë këtu raportin me shkrim dhe sugjerimin për vlerësim. raporti i komisionit
i drejtohet këshillit.
këshilli për studime Postdiplomike, pas raportit të komisionit, vendos për:
(i) Pranimin e disertacionit në versionin e ofruar;
(ii) refuzimin e disertacionit për shkak të dështimit;
(iii) kthimin prapa të disertacionit për plotësim apo për ndryshim.
=q UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
në rast se disertacioni kthehet për plotësim apo për ndryshim, këshilli cakton periudhën
e përshtatshme, që duhet të jetë periudhë prej më së paku 2 muaj dhe më së shumti 6
muaj. Disertacioni i plotësuar apo i ndryshuar duhet t’i dorëzohet këshillit bashkë me
mendimin e mentorit ose mentorëve. vendimi i këshillit për aprovimin e disertacionit
duhet të ratifkohet nga Senati.
Pasi të jetë konfrmuar nga Senati aprovimi i disertacionit, brenda 2 muajve do të
mbahet mbrojtja e disertacionit. Data e saktë caktohet nga dekani i Fakultetit Ekonomik
në pajtim me komisionin për disertacion. Gjatë mbrojtjes publike të disertacionit do të
mbahet procesverbali nga sekretari i komisionit, i cili caktohet nga dekani.
Pas përfundimit të suksesshëm të mbrojtjes së disertacionit, kandidati fton titullin
akademik Doktor i shkencave (Dr.sc) apo ekuivalent, siç defnohet në rregulloret e
veçanta të nxjerra nga senati. me propozimin e dekanit të fakultetit, ku kandidati ka
mbrojtur me sukses punimin e disertacionit, rektori i jep gradën shkencore (thirrjen
shkencore) në mënyrë ceremoniale. Ceremonia do të jetë publike dhe formale.
Procedura e ceremonisë përcaktohet me rregulla të veçanta të nxjerra nga senati.
Formulari për paraqitjen e doktoratës është paraqitur në shtojcë. Përmes tij sigurohen të
gjitha të dhënat e nevojshme për kandidatin dhe fushën e studimit për të proceduar më
tej në aprovimin e programit të studimeve të doktoratës të kandidatit të caktuar.
PunA Me MenToRin
kandidati duhet të jetë në kontakt të përhershëm me mentorin, përmes takimeve
dhe kontakteve me e-mail. takimet zakonisht mbahen së paku një herë në muaj, por
janë të dëshirueshme të mbahen më shpesh, sidomos në periudhën e hershme të
disertacionit.
Për çdo takim me mentorin, nga kandidati kërkohet të bëjë agjendën, në mënyrë që të
tregojë se si e zotëron procesin. ndërsa, pas takimit, kandidati duhet të hartojë një listë
pikash të aksionit, nga e cila do të shihet çfarë do të bëhet, nga kush dhe në cilën kohë.
në këto takime vlerësohet progresi i disertacionit në krahasim me programin.
në çdo vit do të bëhet kompletimi i monitorimit formal të studimit të doktoratës për
çdo kandidat. nga kandidatët kërkohet që të bëjnë përmbledhjen e punës gjatë vitit
paraprak dhe ta prezantojnë atë publikisht para mentorit dhe profesorëve të tjerë nga
fusha përkatëse.
INFORMATOR I STUDIMEVE ==
RevokiMi i TiTulliT AkADeMik DokToR sHkence
titulli akademik Doktor shkence mund të revokohet në rast të dëshmisë se:
1. Disertacioni nuk ka qenë punim i vetë kandidatit;
2. Disertacioni nuk ka qenë si rezultat i arritjes personale të kandidatit;
3. Disertacioni është i bazuar në pjesët relevante të rezultateve të mëparshme të
botuara shkencore nga individët apo nga institucionet e tjera;
4. Është plagjiat apo shkelje e të drejtës së autorit;
5. Është praktikë tjetër joetike.
ankesa për revokim mund t’i parashtrohet këshillit nga ana e çdo individi apo institucioni,
e mbështetur me të dhëna të hollësishme me shkrim.
Pas ankesës, këshilli formon një komision tre anëtarësh nga profesorët e disiplinës së
njëjtë shkencore me disertacionin.
anëtarët e komisionit të mbrojtjes së disertacionit të mëparshëm nuk do të zgjidhen.
komisioni paraqet një raport të vlerësimit në lidhje me arsyeshmërinë e ankesës dhe
propozon procedura të mëtutjeshme, brenda dy muajve pasi të ketë flluar procedura.
Pas raportit dhe propozimit të komisionit, këshilli vendos të refuzojë apo të pranojë
ankesën për revokim në mbledhjen e ardhshme.
në rast se këshilli e pranon ankesën, senati do të votojë për këtë vendim në mbledhjen
e ardhshme. Doktori i shkencës në fjalë duhet të ftohet që të dëshmojë para senatit.
shënimet për titujt e dhënë dhe të revokuar të doktoratës i mban universiteti.
RegJisTRiMi i sTuDenTËve nË PRogRAMin e DokToRATËs
regjistrimi i studentëve bëhet zakonisht çdo vit shkollor në bazë të konkursit të
shpallur. konkursi publikohet në media dhe përmban numrin e studentëve dhe kushtet
e regjistrimit për çdo fushë veç e veç në përputhje me kushtet që janë të përmbajtura
më lart. Për regjistrimin e kandidatëve vendos këshilli i studimeve postdiplomike.
=6 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
INFORMATOR I STUDIMEVE =;
IMPLEMENTIMI
I ECTS KREDIVE
=8 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
INFORMATOR I STUDIMEVE =¤
8. iMPleMenTiMi i ecTs kReDive
ECts kreditë janë të përcaktuara për secilin kurs (dhe për secilin program dhe nivel
të studimeve), të cilat studenti i arrin pasi të ketë përfunduar me sukses provimin në
kursin përkatës. ECTS kreditë janë vlera numerike (ndërmjet vlerave 1 dhe 60), të cilat
përcaktohen për secilën lëndë mësimore dhe të cilat studenti i arrin pas përfundimit të
lëndës mësimore dhe provimit në atë lëndë mësimore. ECTS kreditë refektojnë sasinë
e angazhimit total të studentit për të përfunduar lëndën e caktuar mësimore. kreditë
nuk bazohen vetën në orë të mësimit, por ato refektojnë të gjitha aktivitetet e studentit:
pjesëmarrja në ligjërata, puna praktike, seminaret, puna individuale (në bibliotekë apo
në shtëpi) dhe provimet apo aktivitetet e tjera vlerësuese. ECts kreditë paraqesin vlera
relative, të cilat përcaktohen nga komisionet përkatëse të institucionit të shkollimit të
lartë.
ECts kreditë mundësojnë njohjen e pjesës së studimeve me anë të transferit të kredive
dhe me akumulimin e kredive në kornizë të një niveli të studimeve, si dhe mundësojnë
bartjen e kredive prej një nivel të studimeve në tjetrin. Në sistemin ECTS, 60 kredi
prezantojnë angazhimin e studentit për një vit të studimeve. Ndarja bëhet në 30 kredi
për një semestër. Për secilën lëndë mësimore duhet të llogaritet numri i caktuar i pikëve
kredituese, të cilat paraqesin 1/60 e angazhimit total të studentit gjatë vitit shkollor.
llogaritja e kredive ECts
Për të nxjerrë kreditë ECts është bërë llogaritja e angazhimit të përgjithshëm të
studentit gjatë vitit shkollor për të gjitha lëndët mësimore, ato të obligueshme dhe
zgjedhore (të obligueshme), dhe është përcaktuar sa orë të angazhimit të studentit vlen
një pikë kredituese. Gjatë kësaj llogaritjeje kemi pasur parasysh se angazhimi total i
studentit gjatë javës nuk duhet të kalojë 40 orë, duke përfshirë këtu ligjëratat (leksionet),
ushtrimet (deri në 20 orë në javë), si dhe punën praktike, seminaret, punën individuale
dhe provimet apo aktivitetet e tjera vlerësuese.
studentët e rregullt dhe me korrespondencë janë të obliguar t’i vijojnë mësimet
(ligjëratat, ushtrimet dhe ushtrimet kabinetike).
studenti i rregullt është i obliguar që të regjistrojë të gjitha lëndët e obligueshme dhe
disa lëndë zgjedhore. në momentin kur zgjidhen lëndët zgjedhore, ato bëhen lëndë
të obligueshme. të gjitha lëndët mësimore i kanë pikët kredituese, kështu që studenti
iMPleMenTiMi
i ecTs kReDive
6o UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
i zgjedh ato duke i grumbulluar së paku 60 kredi për një vit shkollor ose 30 kredi për
një semestër.
Gjatë një viti akademik studenti akumulon 60 ECTS kredi (nga 30 për semestër) që
refektojnë sasinë e punës dhe angazhimit të studentit gjatë vitit akademik. Notimi i
studentëve me nota dhe ECts kredi bëhet si vijon:
nota ECts nota
10 A SHKËLQYESHËM- njohuri të shkëlqyeshme me vetëm disa gabime minore
9 B SHUMË MIRË- mbi mesatare standarde, por me disa gabime
8 C MIRË- rezultat në përgjithësi i mirë me disa gabime që vërehen
7 D KËNAQSHËM- mirë, por me mjaft gabime
6 E MJAFTON- rezultatet plotësojnë kriteret minimale
5 FX DOBËT- kërkohet punë nga studenti për të ftuar kreditë
9. vleRËsiMi i sTuDenTËve
në shumicën e kurseve, vlerësimi i studentëve bazohet në një provim me shkrim në
fund të semestrit. Pjesë e vlerësimit në shumë kurse janë edhe vlerësimet intermediare.
në disa kurse, vlerësimi i studentëve bëhet përmes punimeve me shkrim që studentët
duhet të përgatisin në mënyrë të pavarur. në disa të tjera (si në Ekonometri) studentëve
iu kërkohet të përdorin softuerët e caktuar për të kryer analizat të pavarura që janë
pjesë e vlerësimit. në shumicën e kurseve aplikohet ky lloj i notave sipas këtyre
përqindjeve: 90-100% (10), 80-89% (9), 70-79% (8), 60-69% (7), 50-59% (6), 0-49%
(5). Gjatë vlerësimit në shumicën e kurseve merren parasysh, përveç të tjerash, edhe
këto aspekte:
interpretimi i temës,
thellësia e të kuptuarit të temës,
shfrytëzimi i literaturës,
evaluimi dhe sinteza e evidencës,
analizat kritike dhe
logjika e ndërtimit të argumentit.


INFORMATOR I STUDIMEVE 61
Përveç kësaj, vëmendje në vlerësim i kushtohet edhe: drejtshkrimit, prezantimit vizual
të të dhënave dhe referencave, gjatësisë së shkrimit dhe prezantimit të përgjithshëm.
Provimet mbahen në afatin e dimrit (janarit), të pranverës (qershorit) dhe të vjeshtës
(shtatorit). sipas rregullave, studenti ka të drejtë të hyjë më së shumti tri herë në provimin
të cilin nuk e ka dhënë. studentit pasi të ankohet, me një arsyetim të fortë, mund t’i
lejohet nga dekani të hyjë në provim për të katërtën herë. Provimi pastaj mund të
mbahet para komisionit prej tre anëtarësh të cilët janë të emëruar nga dekani. në rast
se sërish regjistrohet viti i njëjtë, atëherë nuk merret parasysh numri i mëparshëm i
provimeve të dështuara të studentit. Pas përfundimit të semestrit të fundit të rregullt të
studimeve, studentit i caktohet një periudhë prej 12 muajsh për t’i përfunduar provimet
(periudha e diplomimit). studenti mund të kërkojë një herë nga dekani për vazhdimin
e periudhës së diplomimit edhe për 12 muaj të tjerë.
të gjitha programet e studimeve bachelor të universitetit përfundojnë me Punimin e
Diplomës për bachelor. vlerësimi i temës bëhet nga mentori i caktuar paraprakisht. Pas
përfundimit të disertacionit, studenti e dorëzon atë tek mentori, i cili bën vlerësimin
e parë. Pas kësaj, mentori bashkë me komision caktojnë mbrojtjen e temës ku jepet
vlerësimi përfundimtar i temës.
10. AkTiviTeTi HuluMTues
Brenda Fakultetit Ekonomik nuk ka institute shkencore që merren në mënyrë ekskluzive
me aktivitete kërkimore. kërkimet në kuadër të fakultetit zhvillohen në baza individuale
nga staf akademik. Kërkimet e tilla vijnë si nga gatishmëria e staft për t’u marrë me
kërkime ashtu edhe nga nevoja për të publikuar si kërkesë për avancim në thirrje
akademike. Staf i ri sidomos është mjaft aktiv në konferenca shkencore në vend dhe
jashtë me punime shkencore në gjuhë të huaja (kryesisht anglisht). nuk ka të dhëna
për nivelin e pjesëmarrjes së staft në aktivitete kërkimore dhe në konferenca brenda
dhe jashtë vendit. Në këtë aspekt mbetet shumë për të bërë nga ana e staft dhe
menaxhmentit të fakultetit (dhe nga universiteti si tërësi) për të ofruar një skemë më të
qartë të përkrahjes së staft në punë kërkimore.
6z UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
11. AkReDiTiMi i nJoHuRive PARAPRAke
studentët që kanë kryer ndonjë kurs në ndonjë universitet tjetër që: (i) është i ngjashëm
me ndonjë prej kurseve të programit përkatës të studimeve në Fakultetit Ekonomik apo
(ii) që kontribuon në arritjen e objektivave të programit të studimeve në të cilin studenti
është i regjistruar (siç janë përshkruar në Seksionin 11 të këtij raporti) mund të kërkojnë
akreditimin e atij kursi. me këtë rast, koordinatori për ECts në Fakultetin Ekonomik ka
për detyrë që, bashkë me udhëheqësin e programit, të fllojë procedurat për akreditimin
e kursit përkatës. Në rast se kreditë e ftuara diku tjetër njihen nga Fakulteti Ekonomik,
atëherë studenti fton kredi.
12. sHËRBiMeT PËRkRAHËse PËR sTuDenTË
Fakulteti Ekonomik nuk ka shërbim të veçantë për përkrahje për studentë. Duke pasur
parasysh numrin e madh të studentëve dhe interesimin e madh për të vazhduar studimet
në nivelin master në fakultet, është shumë e nevojshme që të themelohet shërbimi i
veçantë për studentë për konsultime dhe përkrahje.
momentalisht kjo formë e përkrahjes studentëve u jepet në baza individuale nga
mësimdhënësit, të cilët janë të gatshëm të shpenzojnë kohë në konsultime individuale
me studentë.
INFORMATOR I STUDIMEVE 6¤
13. PËRMBAJTJA e lËnDËve BAcHeloR (RenDiTJA
AlFABeTike)
analiZa E invEstimEvE: koncepti i menaxhimit të projekteve investive dhe investimet;
Qasja sistemore. Procesi investiv. relacionet e projektit investiv dhe investimeve si
kategori makroekonomike; Qeverisja e fazës përgatitore të procesit investiv. studimi
paraprak (prefeasibility study). studimi investiv (Feasibility study): struktura dhe
përmbajtja – standardet ndërkombëtare. Vlerësimi i efkasitetit të projekteve investive
– qasja statike dhe dinamike. Analiza ekonomike e projekteve investive.- Analiza Cost/
Beneft. Format e fnancimit të projekteve investive. Qeverisja e realizimit të projekteve
investive. analiza Ex-post. literatura: muhamet mustafa: menaxhimi i projekteve
investive (Riinvest, 2003), Kaufman: Economic Analyses of Investments (WB).
ANALIZA FINACIARE: Hyrje në analizën fnanciare, analiza e raporteve fnanciare,
analiza e mjeteve, analiza e rrjedhave të parasë dhe planifkimi i nevojave fnanciare,
analiza dinamike e afarizmit, analiza e zgjedhjes së fnancimit, vlerësimi (çmuarja)
e pasurisë së ndërmarrjes dhe efkasiteti afarist, analiza e vendimeve mbi investimet
kapitale. Literatura: Dr. Hysen Ismajli; Qeverisja fnanciare, IMMN, Prishtinë, 2003, Dr.
Vjollca Karapici; Analiza Financiare, Tiranë, 2002; Erich A. Helfert D.B.A. Techniques
of fnancial Analysis 7th ed. Mate Zagreb, 1997; John J. Wild, K.R. Subramangan; Robert
Halsey, fnancial Statement analysis, Mc Graw, 2004.
BANKA DHE AFARIZMI BANKAR: Hyrje, Bankat bashkëkohore, organizatat fnanciare
ndërkombëtare, sistemi bankar i disa vendeve të zhvilluara, politika afariste e bankave,
punët bankare, qarkullimi i pagesave në vend, qarkullimi i pagesave në botën e
jashtme, sistemi informative bankar, marketingu në afarizmin bankar, krijimi fnanciar
i bankave afariste-menaxhmenti fnanciar i bankave afariste - veprimtaria kreditore e
bankave afariste. Literatura: Dr. Gazmend Luboteni: Banka dhe afarizmi fnanciar,
Universiteti i Prishtinës, 1998, Menaxhmenti fnanciar i bankave afariste, Universiteti i
Prishtinës, Prishtinë 1998; Albert Brown: High performance banking: how to improve
earnings in any bank, bankers rolling Meadows; John Wakler: Reporting systems for
bank management, Bankers, Boston.
BaZat E markEtinGUt: Ç’është marketingu; funksionet e marketingut; hulumtimet
e tregut dhe të marketingut; segmentimi i tregut; sjelljet e konsumatorëve; politikat
e instrumenteve të marketingut miks; plani i marketingut; organizimi i aktiviteteve të
6q UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
marketingut. literatura: nexhmi rexha dhe nail reshidi, Bazat e marketingut, Prishtinë,
2002, Ali Jakupi, Bazat e marketingut, Prishtinë, 2000, Philip Kotler, Marketing
Management, 2004.
BaZat E statistikës: objekti dhe metodat e statistikës. Elementet e analizës statistikore
dhe fazat e studimit. Paraqitja grafke. Madhësitë mesatare, variacionet, indekset, trendi
dhe analiza dinamike. teoria e probabilitetit. analiza e regresionit (kovariacioni dhe
korelacioni) analiza reprezentative (metoda e mostrës). literatura: Dr. rahmil nuhiu
dhe mr. ahmet shala: “Bazat e statistikës”, UP, F. Ekonomik; Grup autorësh: “Ushtrime
të statistikës”, Univ. i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, 2004; Dr. A. Paca: “Statistika”
– përmbledhje detyrash“, Prishtinë 2003;
BiZnEsi i voGël DhE i mEsëm: viti ii, obliguese: menaxhment, informatikë dhe
marketing. Opsionale: Ekonomiks dhe Financa. Semestri IV (veror). Përkufzimet,
karakteristikat dhe rëndësia e BVM; BVM dhe ndërmarrësia. Profli dhe atributet e
ndërmarrësit. krijimi i biznesit – format legale dhe pronësia. Blerja e biznesit ekzistues
dhe krijimi i biznesit të ri. Procesi i krijimit të biznesit të ri (brainstoming dhe përzgjedhja
e ideve). Planifkimi i biznesit – objektivat (rëndësia dhe struktura e planit të biznesit).
Tregu, konkurrenca dhe plani i shitjeve. Specifkat e marketingut në NVM. Procesi i
punës dhe menaxhimi i biznesit. Shpenzimet dhe investimet. Specifkat e menaxhimit
të BVM. Analiza fnanciare dhe treguesit e suksesit fnanciar në planin e biznesit.
Zbatimi i planit të biznesit – fnancimi. BVM në Kosovë. Politikat qeveritare dhe nxitja
e zhvillimit të Bvm. studime rasti. Ushtrime praktike. Punë grupore në zhvillimin e
idesë në plan biznesi. literatura: m.mustafa, E.kutllovci, B.krasniqi. P.Gashi: Biznesi i
vogël dhe i mesëm, 2005; David Stone – Small Business Management – 2003; Ariana
Cepani: Sipërmarrja dhe menaxhimi i biznesit të vogël 2001.
BiZnEsi nDërkomBëtar: suaza ekonomike e rendit të ri Botëror; ndryshueshmëria
dhe konkurrenca; Teoritë ekonomike mbi biznesin ndërkombëtar; Forcat fzike dhe
të ambientit; sistemi ndërkombëtar monetar dhe gjendja (saldo) e pagesave; Forcat
sociokulturore; Forcat politike; Forcat konkurrente dhe distributive; vlerësimi i tregut
dhe analiza; Tregjet ndërkombëtare; Planifkimi strategjik dhe disenjimi organizativ;
ndërrimet e shkaktuara nga kontrolli dhe teknologjia; integrimet dhe dezintegrimet
ndërkombëtare; raportet strukturale të ndërmarrjeve të biznesit; këmbimet e sistemeve
të biznesit të karakterit ndërkombëtar; vlerësimi i biznesit ndërkombëtar; sistemet dhe
asociacionet e komunikimit ndërkombëtar; Procesi kalimtar në zhvillimin e biznesit
ndërkombëtar; Bazat e metodës së trajnimit dhe nevoja e trajnimit.
INFORMATOR I STUDIMEVE 6=
E DrEJta BiZnEsorE: Diskurs i përgjithshëm për të Drejtën dhe për shtetin; E drejta
biznesore; Burimet dhe bazat juridike-biznesore; raportet dhe subjektet juridike-
biznesore; Punët juridike-biznesore; Bankrotimi dhe likuidimi i subjekteve juridike
(entiteteve legale).
E DrEJta BiZnEsorE nDërkomBëtarE: nocioni; subjektet e të së drejtës biznesore-
ndërkombëtare; kontratat dhe transaksionet ndërkombëtare; tregtia ndërkombëtare;
antimonopolingu; antitrusti; antiboycott-i; off-setts-i, Clearing-u, investimet,
Doganat...
E DrEJta E PUnës: E drejta e punës; raportet juridike - pronësore; të drejtat themelore;
Pushimet dhe mungesat nga koha dhe orari i punës; Pagat dhe kompensimet; mbrojtja në
punë dhe përgjegjësia në punë; ndërprerja, suspendimi dhe përfundimi i marrëdhënies
së punës; mbrojtja e të drejtave të të punësuarve; organizatat ndërkombëtare të punës
dhe tregu i punës; kontratat kolektive dhe kontratat e punës; Drejtori, menaxheri,
administratori; mbikëqyrja e ligjësisë dhe politika shtetërore për punësim; kundërvajtjet
punësore.
EkonomEtri: hyrje; modelet ekonometrike; modeli ekonometrik linear, modeli
ekonomik jolinear. Vlerësimi i parametrave të funksionit. Specifkimi i modelit
ekonometrik dhe zgjedhja e variablave. testimi i sigurisë së funksionit të vlerësuar;
vlerësimi i modeleve të ekuacioneve simultane; Funksionet e kërkesës dhe të ofertës;
Funksionet e prodhimit. literatura: Gudjarati, D. “Basic Econometrics”, mcGrahill,
2002.
Ekonomi E siGUrimEvE: karakteristikat e përgjithshme të sigurimeve. Funksionet
kryesore. subjektet e sigurimit. Elementet dhe organizimi teknik i sigurimeve (rreziqet,
menaxhimi dhe barazimi i rrezikut). Polisa, kontrata dhe dokumente e tjera në sigurime.
llojet dhe mundësitë e sigurimit (jetësor, kreditues, të pasurisë, të transporteve etj.).
Bashkësigurimi dhe risigurimi. Mjetet, fondet, afarizmi fnanciar dhe marketingu në
sigurime. Rregullimi shtetëror në sigurime. Sigurimet në Kosovë. Literatura: Dr. Xhevat
Bakraçi: “Menaxhmenti i rrezikut dhe sigurimi”; A. Williams, M. Smith, P. Young: “Risk
management and insurance”, Internacional Edition, Irwin McGraw - Hill, 1998.
Ekonomia monEtarE: objekti i studimit të Ekonomisë monetare. Baza teorike
e parave bashkëkohore. Ecuria monetare dhe sektori fnanciar. Paratë dhe teoritë
monetare, baza monetare, emisioni primar, baraspesha dhe jobaraspesha monetare,
strategjia bashkëkohore monetare, strategjia dhe efkasiteti i politikës monetare në
66 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
bazë të agregateve monetare, llogaritja dhe llojet e interesit. krijimi i parasë dhe
oferta monetare, kërkesa monetare në tregun monetar, bilanci i bankës qendrore dhe
baza monetare. teknika e zbatimit të politikës monetare, mekanizmi i koordinimit të
politikës monetare me politikën fskale. Literatura: Sulo Haderi: Ekonomia Monetare,
Tiranë: 2000.
Ekonomia E PUnës: Përmbledhje e tregut të punës; kërkesa për punë; Elasticiteti i
kërkesës për punë; oferta për punë: Prodhimi në familje, në tregun e punës dhe koha
e lirë; Procesi i kërkimit të punës; Dallimet në paga dhe tregu i punës; investimet në
kapitalin njerëzor: Edukimi dhe trajnimi; mobiliteti i punëtorëve prej një pune në një
tjetër dhe migrimi; Pagat dhe produktiviteti; Gjinia, raca dhe etniciteti në tregun e punës;
Sindikatat dhe tregu i punës; Papunësia. Literatura: Ehrenberg, R. and Smith, R. (2003):
Modern labour economics: Theory and public policy; Addison Wesley, USA; Adnett,
Nick (1996): European Labour Market, Analysis & Policies; Addison Wesley Longman
Limited, New York; Polachek, S. and Siebert, S. (1993): The Economics of Earnings;
Cambridge University Press, Cambridge; Sapsford, D. and Tzanatos, Z. (1993): The
economics of the labour market; the macmillan Press ltD, london
Ekonomia E rEsUrsEvE: lënda, detyrat dhe qëllimi i hulumtimit; kushtet natyrore dhe
burimet natyrore; vlerësimi ekonomik i dobishmërisë dhe i mundësive të shfrytëzimit
të resurseve natyrore; hapësira; relievi; Përbërja pedologjike; Përbërja gjeologjike;
lëndët minerale; klima; Ujërat; Flora dhe fauna; vlerësimi përfundimtar mbi kushtet
natyrore dhe burimet natyrore (resurset ekonomike). Literatura: World Resources,
2000-2004, N. Y., Oxford: Oxford University Press, 2004; I. Gucia, Burimet natyrore
si faktor i zhvillimit të Kosovës, Prishtinë: Rilindja, 1983.; Rifat Blaku, Ekonomia e
Resurseve, Prishtinë: Universiteti i Prishtinës, 2004; Zhvillimi ekonomiko-shoqëror
i trojeve shqiptare dhe integrimi i tyre rajonal dhe botëror, Prishtinë: UESH, 2000;
ashak, shqyrtimi multidisiplinar i mundësive zhvillimore të kosovës.
Ekonomia E tranZiCionit: shthurja e socializmit dhe periudha e tranzicionit:
(ndryshimet në botën bashkëkohore; shkaqet e shthurjes së socializmit; demokracia
publike dhe liberalizimi ekonomik; procesi i tranzicionit si parakusht i zhvillimit të shteteve
postsocialiste; karakteristikat dhe problemet e ekonomikës së tranzicionit; konceptet e
zbatimit të reformave ekonomike në periudhën e tranzicionit); modeli i ekonomisë së
tregut si bazë e sendërtimit të sistemit ekonomik në periudhën e tranzicionit: (privatizimi
dhe ndërmarrësia; liberalizimi ekonomik; rregullimi ekonomik; dimensioni njerëzor dhe
social i shoqërisë; demokracia dhe sendërtimi i shoqërisë së hapur; internacionalizimi i
INFORMATOR I STUDIMEVE 6;
ekonomisë; faktorët likuidues të cilët ndikojnë në ngecjen e sendërtimit të ekonomisë
së hapur); Evoluimi dhe perspektiva e modeleve ekonomike bashkëkohore: (modeli i
ekonomisë së mirëqenies - welfare economics; modeli i ekonomisë së ofertës - supply side
economics; modeli i ekonomisë së vëllimit, përkatësisht i ekonomisë së llojllojshmërisë
- economics of scale and scope; modeli i ekonomisë së socialdemokracisë); ndërvarësia
midis procesit të tranzicionit dhe procesit të globalizimit (ç’është globalizimi dhe paqartësitë
rreth tij; sendërtimi i qendrave të dominimit dhe ligjet e globalizimit; globalizimi i biznesit
dhe megatrendet; globalizimi si shkak ose pasojë e zhvillimit të demokracisë). literatura:
S. Selmanaj, Sistemet ekonomike bashkëkohore, Fakulteti Ekonomik, 1996; S. Selmanaj,
Tranzicioni dhe Globalizimi, Riinvest, 2005; Marie Lavigne: The Economics of transition-
From Socialist Economy to Market Economy, New York: ST.Martin’s Press, 1999.Oliver
Blanchard: the Economics of Post-Communist transition, london: oxford University
Press, 1997.
Ekonomia nDërkomBëtarE: teoria ndërkombëtare - teoria dhe politika. mjetet e
politikës së tregtisë së jashtme - për import dhe për eksport. treguesit e suksesshmërisë
në tregtinë ndërkombëtare. Pagesat ndërkombëtare dhe kurset devizore. Financimi
ndërkombëtar. Bilanci i pagesave dhe baraspeshimi i tij. organizatat ekonomike
ndërkombëtare dhe ato rajonale. rendi i ri ndërkombëtar dhe globalizimi. Bashkëpunimi
ekonomik ndërkombëtar i kosovës. literatura: Dr. skender Berisha: Ekonomia
ndërkombëtare, Prishtinë, 2002. Ahmet Mançellari: Tregtia ndërkombëtare, Tiranë;
1999; Ilia Kristo: Biznesi ndërkombëtar, Tiranë, 2002.
Etika E BiZnEsit: hyrje, koncepti i etikës së biznesit, pse biznesi ka nevojë për etikë,
konfiktet në biznes, konfiktet e interesave, ndershmëria dhe paanësia, komunikimi,
teknologjia e komunikimit; Pjesëmarrësit në funksionimin e biznesit dhe çështjet etike,
pronarët, fnancat, punëtorët, menaxhmenti, konsumatorët, marketingu, kontabiliteti.
respekti përgjegjësia dhe rezultatet, normat universale, ligji, rregullat dhe procedurat,
vlerat, ndërgjegjja, premtimet, biznesi dhe profti, etika menaxheriale, përgjegjësia
shoqërore e ndërmarrjes, dimensioni juridik, etika dhe sjellja organizative, parimet e
përgjithshme morale të menaxherit, përmirësimi i klimës së brendshme organizative,
disa standarde të praktikës së shkëlqyeshme etike të një menaxheri, shqyrtime lidhur
me zhvillimin historik të etikes në biznes në kosovë (komentet e kanunit të lekë
Dukagjinit), probleme të etikës së biznesit sot, korrupsioni, marrja e vendimeve etike
në biznes, kodi i etikës. Literatura: Dr. Ymer Havolli; Etika në biznes (dispensë 2005);
auron Pasha, shyqri llaci, Engjëll shkreli, ariana Çepani; Etika ekonomia dhe biznesi,
Tiranë 2003; Hysen Çela; Etika dhe biznesi, Tiranë 2003.
68 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
FINANCA E KORPORATAVE: Hyrje, sistemi fnanciar dhe ekonomia, institucionet
fnanciare, afarizmi i bankave, raportet fnanciare, tatimet, rrjedhat e parave (Cash fow),
vlera, rreziku dhe kthimi, buxhetimi i kapitalit, vendimet fnanciare dhe efkasiteti i
tregut, politika e dividendit dhe struktura e kapitalit, leverixhi dhe struktura e kapitalit,
opsionet, menaxhimi i rrezikut, fnancimi përmes borxhit, determinimi i normës së
kamatave në treg, struktura e rrezikut të normës së kamatës, teoria e alokimit të portfolios,
planifkimi fnanciar, menaxhmenti fnanciar afatshkurtër, menaxhimi i kredive, tregu i
këmbimit valutor dhe normat e këmbimit, menaxherët dhe akvizicionet. literatura: Dr.
Gazmend Luboteni: Financat e korporatave, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2005;
Brelley, richard a, marcus, Fundamentals of Corporate Finance, mcGraw-hill, Boston
2004; Ross, westerfeld, Jordan:Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill,
2003.
FINANCA: Hyrja, kuptimi dhe esenca e fnancave, zhvillimi historik i fnancave.
Financat monetare, paratë, format e parasë dhe funksionet e tyre, paraja depozitare
- në llogarinë rrjedhëse. teoritë mbi vlerën e parasë, teoritë mbi fuqinë blerëse të
parasë. sistemet monetare dhe evolucioni i tyre. sistemi kreditor, funksioni dhe roli i
kredisë, kamata, tregu i kredisë, burimet e mjeteve për kreditim me afat të shkurtër dhe
të gjatë, tregu i parasë, tregu i kapitalit. Qarkullimi i parasë, instrumentet fnanciare dhe
sektorët. masa monetare, emisioni i masës monetare në bazë të mekanizmit sektorial
dhe të transaksioneve devizore. sasia monetare optimale, si dhe faktorët që ndikojnë në
formimin e saj. Bankat dhe institucionet fnanciare, bankat qendrore dhe roli i tyre në
krijimin e depozitave bankare, punët bankare të koncentrimit, të plasmanit si dhe punët
neutrale. Potenciali kreditor i bankave dhe faktorët që ndikojnë në ndryshimin e tij.
multiplikacioni monetar dhe kreditor dhe ndikimi i tij në masën monetare. mekanizmi i
krijimit të parave primare dhe multiplikacioni. indikatorët e politikës monetare kreditore,
politika monetare kreditore, instrumentet e politikës monetare kreditore. stabiliteti
dhe jostabiliteti monetar, shkaqet, pasojat dhe masat e dezinfacionit dhe refacionit.
Paraja në qarkullimin e pagesave ndërkombëtare, bilanci me botën e jashtme, sistemet
e pagesave ndërkombëtare, sistemi monetar ndërkombëtar. literatura: Financa, Prof.
dr.Sabahudin Komoni, Prishtinë, 1999; Financë, Gentiana Cane, Sherif Bundo,Tiranë;
Ekonomi Monetare, Sulo Haderi, Tiranë, 2000.
FinanCat nDërkomBëtarE: Pagesat ndërkombëtare dhe kurset devizore. instrumentet
e pagesave ndërkombëtare. Format e fnancimit ndërkombëtar – Investimet direkte
dhe investimet indirekte ose portofol. Motivet dhe efektet e fnancimit ndërkombëtar.
Tendencat e fnancimit ndërkombëtar. Afarizmi i fnancave ndërkombëtare. Bilanci i
INFORMATOR I STUDIMEVE 6¤
pagesave dhe baraspeshimi i tij. Institucionet fnanciare ndërkombëtare dhe ato rajonale.
Literatura: Dr. Skender Berisha: Financat ndërkombëtare, Prishtinë, 2000; Sabah Hilmia-
Anastas Angjeli: Financat ndërkombëtare, Tiranë 1994. Dr. Sabahudin Komoni: Sistemi
monetar ndërkombëtar, Prishtinë 1998.
FINANCAT PUBLIKE: Kuptimi dhe esenca e fnancave publike, funksionet kryesore
të fnancave publike. Të dalat publike, vëllimi i tyre, parimet dhe llojet e të dalave
(shpenzimeve) publike. të hyrat publike – kuptimi, esenca dhe qëllimet e të hyrave
publike. Klasifkimi i të hyrave publike. Politika fskale. Tatimet - kuptimi, klasifkimi
i tatimeve, qëllimet e tatimeve, teoritë mbi tatimet, elementet tatimore, baza dhe
norma tatimore. Kufri i ngarkesës tatimore. Parimet tatimore. Efektet e tatimit – bartja
e tatimit, fazat e bartjes, qëllimet dhe llojet e bartjes së tatimit. transformimi i tatimit.
shmangia - evazioni tatimor. ndikimi i tatimit në rishpërndarje, akumulim, këmbim
ndërkombëtar, në bilancin e pagesave, në aktivitetin ekonomik dhe në stabilizimin
ekonomik. Sistemi tatimor. Doganat – kuptimi, qëllimet elementet dhe klasifkimi i
doganave. Kontributet. Taksat – kuptimi, principet, arkëtimi dhe klasifkimi i taksave.
Huat publike – kuptimi, teoritë, shkaqet dhe klasifkimi i huave publike, metodat e
emisionit të huave publike, konversioni i huas publike. Buxheti - kuptimi, funksioni dhe
principet buxhetore. Procedura buxhetore. Politika buxhetore. menaxhimi i buxhetit.
literatura: Prof.dr.sabahudin komoni, Financat Publike, Prishtinë, Financat Publike:
Harvey S.Rosen, Tiranë, 2000.
GJUHË ANGLEZE I: PART I: Chapter 1. The USA.; Chapter 2. New York City; Chapter
3. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; Chapter 4. London;
Chapter 5. Industrial Revolution. PART II: Chapter 6. The work of the General Offce,
The Mail Room; Chapter 7. Filing; Chapter 8.At the Telephone; Chapter 9. The Sales
Department; Chapter 10.The Warehouse; Chapter 11.Packing and Dispatch; Chapter
12.The Accounts Department;Chapter 13.The Statistical Department; Chapter 14.The
Export Department; Chapter 15.Talking about Computers. Literatura: Business English
and Commercial Correspondence, T.Ilijić, V.Andrlić,V.Špiljak, Informator-Zagreb;
EnGlish For BUsinEss (a functional approach), Dr. J. Chilver.; livinG EnGlish
STRUCTURE (Practice Book for Foreign Students), W.Stannard Allen; AN OUTLINE OF
ENGLISH GRAMMAR, Dr. Rudolf Filipović.
GJUHË ANGLEZE II: PART III: Chapter1 Branches of Production; Chapter2 Trading;
Chapter3 Transport; Chapter 4 Insuarance; Chapter 5 Banking; Chapter 6 Forms of
Exchange; Chapter 7 International Trade; Chapter 8 The Tourist Industry; Chapter
;o UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
9 Tourism and Developing Countries; Chapter 10. PART IV Chapter 11 Economics;
Chapter 12 Demand and Supply; Chapter 13; Chapter 14 Competition and Monopoly;
Chapter 15 Markets. Literatura: Business English and Commercial Correspondence,
T.Ilijić, V.Andrlić,V.Špiljak.,Informator-Zagreb; ENGLISH FOR BUSINESS (A functional
approach), Dr. J. Chilver.; livinG EnGlish strUCtUrE (Practice Book for Foreign
Students), W.Stannard Allen; AN OUTLINE OF ENGLISH GRAMMAR, Dr. Rudolf
Filipović.
GJUhE GJErmanE i: Gjuhësi: Dialogë, germëzim, intonacion. lexim, përkthim dhe
interpretim i shkurtër. shprehje ekonomike. Gramatike: emri (emrat konkretë dhe
abstraktë, rasat dhe lakimi i emrave nëpër rasa, gjinitë, numri), nyjat (gjinitë, numri,
nyjat e shquara dhe të pashquara), mbiemrat (krahasimi i mbiemrave), foljet (e rregullta
dhe të parregullta, foljet ndihmëse, foljet modale, foljet e ndashme dhe të pandashme,
zgjedhimi i foljeve nëpër veta), kohet (kohën e tashme, të kaluar dhe të ardhme), përemrat
(vetorë, pronorë). Literatura: Dominique, Macaire und Gerd Nicolas, Wirtschaftsdeutsch
fuer Anfaenger, Grundstufe, Klett 2002; Klaus Gertoberens, Den Wirtschaftsteil der
Zeitung richtig lessen und nutzen, Heyne 1999; Prof. Dr. Guenther Drosdowski, Dr.
Wolfgang Mueller, Dr. Werner Scholze-Stubenrecht, Dr. Mathiass Wermke, “DUDEN
– Grammatik”, 1995; Prof. Dr. Guenther Drosdowski, Dr. Wolfgang Mueller, Dr.
Werner Scholze-Stubenrecht, Dr. Mathiass Wermke, “DUDEN – Phonetik”, 1995; W.-
D. Jaegel, “Grammatik – Grundlagen Deutsch”, Schoeningh 1996.
GJUhE GJErmanE ii: Gjuhësi: lexim, përkthim dhe interpretim. shprehje ekonomike.
tekste ekonomike. referate dhe ese. Gramatikë: Përsëritje e gramatikës (nga viti i i-
rë), ndajfoljet, parafjalët (me dhanoren dhe me kallëzoren). numërorët, lidhëzat,
diateza pësore, fjalitë e përbëra. literatura: Dominique, macaire und Gerd nicolas,
Wirtschaftsdeutsch fuer Anfaenger, Grundstufe, Klett 2002; Klaus Gertoberens, Den
Wirtschaftsteil der Zeitung richtig lessen und nutzen, Heyne 1999; Prof. Dr. Guenther
Drosdowski, Dr. Wolfgang Mueller, Dr. Werner Scholze-Stubenrecht, Dr. Mathiass
Wermke, “DUDEN – Grammatik”, 1995; Prof. Dr. Guenther Drosdowski, Dr. Wolfgang
Mueller, Dr. Werner Scholze-Stubenrecht, Dr. Mathiass Wermke, “DUDEN – Phonetik”,
1995; W.-D. Jaegel, “Grammatik – Grundlagen Deutsch”, Schoeningh 1996;
HYRJE NË INFORMATIKË: Hyrje në informatikë, përdorimi i teknologjisë kompjuterike,
Microsoft Offce, Paketa e programeve të Microsoft Offce, Windows dhe Exscel,
instalimi, hapja dhe mbyllja e programit, dritaret dialoguese, pamja e desktopit, emërtimi
dhe ruajtja e dokumenteve, hapja e dokumentit ekzistues, rëndësia e programit Excel,
INFORMATOR I STUDIMEVE ;1
faqet e librit punues, emërtimi i faqeve të librit punues, ruajtja e faqeve të librit punues,
dalja nga programi, hapja e dokumentit ekzistues, zgjerimi dhe ngushtimi i kolonave,
rreshtave, formatizimi i tabelave, shkrimi i formulave, ushtrime praktike në gjetjen e
shumës, përqindjes, pjesëtimit, shumëzimit, minimumit, maksimumit, mesatares,
kopjimi dhe zhvendosja, fltrimi, formatizimi i faqes, paraqitja grafke, mbrojtja e
dokumentit. Literatura: Dr. Ymer Havolli; Hyrje në informatikë; dispensë 2004, Fredrik
Shalësi; Windows dhe Excel, Tiranë, 2000.
inFormatikë E BiZnEsit: Formimi i informatikës si shkencë, zhvillimi i mendimit
shkencor, nocioni sistem, kibernetika, derivatet e kibernetikës, informatika, sistemi
informatik, sistemi informatik i ndërmarrjes dhe nënsistemet e tij. ndërmarrja dhe
sistemi informatik, sistemi informatik i menaxhmentit të biznesit, sistemi informatik i
biznesit dhe menaxhmenti, modelet standarde të organizimit logjik të sistemit informatik
të menaxhimit të biznesit, disa lloje të veçanta sistemeve informatike, organizimi i të
dhënave, sinjali, porosia dhe të dhënat, pamja logjike dhe fzike e të dhënave, kodimi
informatik, baza e të dhënave, organizimi i të dhënave, organizimi i të dhënave në
datoteka (fajlla), organizimi i të dhënave në bazë të të dhënave, menaxhimi i bazës
së të dhënave, trendet e bazës së të dhënave, bazat e të dhënave të lidhura me ueb,
telekomunikimet, trendet bashkëkohore në zhvillimin e telekomunikimeve dhe ndikimet
në biznes, komunikimi satelitor, telematika, zhvillimi i rrjeteve kompjuterike, interneti,
intraneti dhe ekstraneti, aplikimi i informatikës në biznes, menaxhmenti dhe globalizimi,
rrethina konkurruese afariste, disa aspekte të biznesit elektronik, biznesi elektronik,
strategjia digjitale, perspektiva e informatikës në biznes. literatura: Dr. mihane Berisha;
Informatika e biznesit - ligjërata 2004, Dr. Muhamet Mustafa Kibernetika dhe Hyrja në
informatikë (1995). Brien, A.O.James: Computers in business management, Irwin Dorsey,
ltD-ontario; Combs, martin: information system for business management, school of
computing and information system, Pitman publishing, London 1998; Kennjeth.
intEGrimEt EkonomikE EvroPianE: Format kryesore të integrimeve ekonomike.
integrimet kryesore evropiane. Bashkësia ekonomike evropiane – Unioni Evropian –
themelimi dhe qëllimet. Zgjerimi i Unionit Evropian – zgjerimi perëndimor, zgjerimi
lindor, zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor. Pakti i stabilitetit. Politika ekonomike dhe
monetare e Unionit Evropian – tregu unik, Unioni monetar, Politika e zhvillimit të
bujqësisë, Politika e zhvillimit të industrisë. literatura: Dr. skënder Berisha: integrimet
ekonomike evropiane, Prishtinë 2005; Dr. Musa Limani: Integrimet ekonomike
evropiane, Prishtinë 2004. Dr Blerim Reka: E drejta e Unionit Evropian, Prishtinë
2000.
;z UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
kërkim markEtinGU: kuptimi i kërkim marketingut; relacionet ndërmjet disiplinave
dhe kërkimeve; Procesi dhe plani i kërkim marketingut; llojet e kërkimeve dhe të
burimit të të dhënave; metodat dhe formularët për regjistrimin dhe mbledhjen e të
dhënave; Zgjedhja e mostrës dhe mbledhja e të dhënave; Përpunimi dhe analiza e të
dhënave dhe interpretimi i rezultateve; raporti i kërkim marketingut; vendi i kërkim
marketingut (km) në ndërmarrje; segmentimi i tregut; km në marketing miks. literatura:
Rahmil Nuhiu, Ligjërata të autorizuara, Prishtinë, 2003, Thomas C.Kinnear & James R.
Taylor, Marketing Research, 1996.
kërkimEt oPEraCionalE: hyrje; teoria e programit linear; simleks procedura;
metodat e përgjithshme dhe të reviduara në programimin linear; modelet e transportit
dhe të distribucionit; metodat e shpërndarjes (osinocionit); modelet e përgjithshme;
Disa njohuri në zgjidhjen e problemeve në modelet e deponimit dhe zëvendësimit të
pajisjeve. Literatura: Metodat e transportit, Justina Pula, 2004.
kontaBilitEti FinanCiar (Financa dhe kontabilitet): tatimi në të ardhura, zërat e
jashtëzakonshëm të tatimeve në të ardhura dhe investimet në aksione, investimet në
pronë, ndërtesa dhe pajisje, si dhe në asete të paprekshme. investimet në sigurimin
e borxheve në ekuitet, obligacionet e pagueshme, pasqyrat e rrjedhës së parasë,
aktivitetet operative dhe analiza e tyre, aktiviteti fnanciar dhe analiza e tyre, aktivitetet
investuese dhe analiza e tyre. Literatura: Robert Ingram: Kontabiliteti fnanciar, Thomas
Albright&Bruce Baldwin (tekst i përkthyer në shqip); Sotiraq Dhamo; Kontabiliteti
fnanciar, Kontabiliteti fnanciar King, Lemble & Smith.
kontaBilitEti i: Prezantimi i kontabilitetit dhe biznesit, analiza e transaksioneve në
kontabilitet, kompletimi i ciklit të kontabilitetit, kontabiliteti i ndërmarrjeve prodhuese,
sistemet e kontabilitetit, kontabiliteti i llogarive të pranueshme, kontabiliteti i inventarit
të mallit, asetet dhe investimet në asete, detyrimet dhe fnancimi afatgjatë i detyrimeve,
ekuiteti dhe fnancimi i ekuitetit, pasqyrat fnanciare të të ardhurave të bilancit të
gjendjes. Literatura: Robert Ingram: Kontabiliteti fnanciar, Thomas Albright&Bruce
Baldwin (tekst i përkthyer në shqip); Sotiraq Dhamo; Kontabiliteti fnanciar.
kontratat në BiZnEs: kontratat dhe e drejta e kontratave (contract law); kontratat
dhe kontraktimet; llojet e kontratave sipas raporteve dhe përmbajtjeve të raporteve
juridike-kontraktore; Letrat me vlerë; Konfiktet kontraktore dhe zgjidhja e tyre.
Literatura; Riza Smaka, E drejta biznesore ndërkombëtare, Prishtinë, 2003; Oly, G. G.,
EU Business Law, Fifth Edition, Amsterdam, 2002;
INFORMATOR I STUDIMEVE ;¤
makroEkonomia E aPlikUar (analiZa makroEkonomikE): nocioni, detyrat
dhe roli i analizës ekonomike; analiza e progresit teknik dhe analiza e zhvillimit të
prodhimit; analiza e shpenzimeve dhe oferta; Përcaktimi analitik i kërkesës; Përcaktimi
analitik i ekuilibrit ekonomik; Përcaktimi analitik i të ardhurave; Politika e shtimit
makroekonomik; modelet ekonometrike në teorinë dhe praktikën ekonomike; analiza
e optimizimit.
makroEkonomia i: një vështrim i përgjithshëm për shkencën ekonomike:
(përkufzimi i ekonomisë si shkencë, kuptimi i ekonomisë së tregut, kufri i mundësive
të prodhimit, kostoja oportune dhe metodologjia e shkencës ekonomike, konceptet
makroekonomike, objektivat makroekonomike; konkurrenca dhe ekuilibri i tregut:
(kërkesa, oferta, ekuilibri dhe disekuilibrimi i tregut, llojet e konkurrencës); Firmat,
teoria e prodhimit dhe produkti margjinal; Ekuilibri makroekonomik, jostabiliteti dhe
rritja ekonomike; (Modeli kenjsian, investimet, konsumi, prodhimi, profti, punësimi,
papunësia, infacioni, cikli afarist, etj.) Raporti shteti-ekonomia dhe sendërtimi i sistemit
fnanciar: (paraja, bankat dhe llojet e bankave, politika monetare, politika fskale,
marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare, raporti midis shtetit dhe demokracisë).
literatura: Grup autorësh: hyrje në ekonomi, terli mings: studimi i ekonomisë (Parimet,
konceptet dhe zbatimet), 3. P.A. Samuelson: Economics
makroEkonomia ii: Faktet dhe modelet e para: (kontabiliteti i të ardhurave
kombëtare; të ardhurat dhe shpenzimet; paraja, interesi dhe të ardhurat; politika
monetare dhe fskale; lidhjet ndërkombëtare). Kërkesa, oferta agregate dhe rritja: (hyrjet
në kërkesën dhe ofertën agregate; oferta agregate; teoria e ekuilibrit të pritjeve racionale;
rritja ekonomike afatgjate dhe produktiviteti). Bazat e sjelljes: (konsumi dhe kursimi;
shpenzimet për investime; kërkesa për para FED; paraja dhe krediti; politika stabilizuese).
Paraja; defcitet e buxhetit dhe përshtatja ndërkombëtare: (paraja; defcitet dhe infacioni;
defcitet e buxhetit dhe borxhi publik; përshtatja ndërkombëtare dhe ndërvarësia e
ndërsjellët). literatura: rudiger Dornbusch, stanley Fischer: makroekonomia (botim
ndërkombëtar), P.a.samuelson: Economics.
MENAXHIMI I SEKTORËVE PUBLIKË: Përkufzimi dhe defnimi i ndërmarrjes publike;
veprimtaria e ndërmarrjeve publike; menaxhimi i ndërmarrjeve publike; Privatizimi;
rregullimi i shërbimeve të ndërmarrjeve publike; Financimi dhe investimet në sektorin
publik; mundësitë e aplikimit të konkurrencës në derregullimin e ndërmarrjeve publike;
Derregullimi dhe liberalizimi i sektorit publik në Unionin Evropian. literatura: mcDevitt,
D and Lawton, Public Sector Management, London, Sage, 1994.
;q UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
markEtinG nDërkomBëtar: hyrje – qasjet e përbashkëta dhe diferencat e
shkencave ekonomike me karakter ndërkombëtar; mjedisi i marketingut ndërkombëtar;
aktivitetet operative të marketingut ndërkombëtar; marketingu miks ndërkombëtar;
Format e veprimit të marketingut ndërkombëtar; shembuj ilustrativë praktikë nga
marketingu ndërkombëtar. literatura: ali Jakupi, marketingu ndërkombëtar, Prishtinë,
2006, Michael R. Czinkota, Ilkka A.Ronkainen, International Marketing, 2004.
MARKETINGU NË VEPRIMTARITË SHËRBYESE: Veçoritë e veprimtarive shërbyese;
Marketingu në veprimtaritë shërbyese proftabile; Ndikimi dhe roli i marketingut në
zhvillimin e veprimtarive shërbyese; Marketingu në veprimtaritë joproftabile. Literatura:
Ligjërata të autorizuara, Prishtinë, Zeithami & Bitner, Servises Marketing, 2003.
markEtinGU: shkenca e marketingut; parimet e marketingut; marketingu në kushtet
normale dhe jonormale; implementimi i marketingut; politikat e marketingut; organizimi
dhe kontrolli i marketingut; marketingu institucional; plani i marketingut; marketingu
në organizatat proftabile dhe joproftabile; kërkimet e tregut dhe të marketingut; sjelljet
e konsumatorëve; shembuj nga praktika. literatura: ali Jakupi, Bazat e marketingut,
Prishtinë, 2000, Nexhmi Rexha, Nail Reshidi, Bazat e marketingut, Prishtinë, 2002,
Philip Kotler, Marketing Management, 2004.
matEmatikë ElEmEntarE: Bashkësia e numrave realë. intervalet numerike. vlera
absolute. Polinomet dhe veprimet me to. katrori dhe kubi i binomit. Faktorizimi i
polinomit. ndryshimi i katrorëve. ndryshimi dhe shuma e kubeve. thyesat algjebrike.
thjeshtimi, shumëzimi, pjesëtimi dhe mbledhja e thyesave algjebrike. Funksioni
linear. Ekuacionet dhe inekuacionet lineare me një dhe dy të panjohura. Fuqizimi dhe
rrënjëzimi. Ekuacioni kuadratik dhe bikuadratik. Funksioni kuadratik dhe grafku i tij.
inekuacioni kuadratik. sistemi i dy ekuacioneve i cili përmban ekuacionin kuadratik.
Funksioni eksponencial dhe grafku i tij. Ekuacionet eksponenciale. Kuptimi dhe vetitë
e logaritmit. Funksioni logaritmik dhe grafku i tij. Ekuacionet logaritmike. Literatura
bazë: Dr. isak hoxha – Përmbledhje me detyra të zgjidhura nga matematika elementare,
2003. Literatura plotësuese: Terry H. Wesner, Harry L. Nustad – Intermediate algebra
eighth applications, 1992.
matEmatikë: matricat dhe veprimet me to. Përcaktorët. sistemet e ekuacioneve
lineare johomogjene dhe homogjene. rregulla e kramerit. algoritmi i Gausit. kuptimi i
funksionit. mënyra të dhënies së funksionit. Disa klasa të veçanta funksionesh. Funksionet
elementare themelore. vargjet numerike dhe limiti i tyre. kuptimi i limitit të funksionit.
Veprimet matematike me limite. Asimptotat e grafkut të funksionit Vazhdueshmëria e
INFORMATOR I STUDIMEVE ;=
funksionit kuptimi i derivatit të funksionit rregullat e derivimit. kuptimi gjeometrik i
derivatit. kuptimi i diferencialit dhe interpretimi gjeometrik i tij. Derivatet e rendeve
të larta. monotonia e funksionit. Ekstremumet e funksionit. Përkulshmëria e lakores.
Pika e infeksionit. Plani i përgjithshëm i shqyrtimit të funksionit dhe ndërtimit të
grafkut të tij. Kuptimi i funksionit me shumë ndryshore. Limiti dhe vazhdueshmëria
e funksionit. Derivatet parciale. Ekstremumet e funksionit me dy ndryshore. intervalet.
Elemente të matematikës fnanciare. Njehsimi i interesit të thjeshtë dhe të përbërë.
Depozitat dhe rentat periodike. huat. Përpilimi i planit të amortizimit. literatura: ajet
Ahmeti: Matematika për ekonomistë, Prishtinë, 2003. Fuad Rizvanolli dhe Marjan
Demaj: Matematika për ekonomistët, Prishtinë, 1998; Edward T. Dowling, Introduction
to Mathematical Economics, McGraw-Hill, 2001,3. Eugene Don, Joel Lerner “Basic
business mathematics”, Schaum,s outlines, Mc GRAW – HILL 2000.
MENAXHIMI I BAZAVE TË TË DHËNAVE: Sistemet e bazave të të dhënave: Defnicionet,
konceptet dhe terminologjia; Përparësitë e bazave; Fleksibiliteti i qasjes; integriteti i të
dhënave; siguria e të dhënave; Pavarësia e të dhënave; reduktimi i redundancës –
përsëritjes; shfrytëzimi i njëkohshëm i të dhënave nga shumë shfrytëzues; standardizimi
dhe ndërlidhja e të dhënave; ngritja e produktivitetit; sistemi i menaxhimit të bazave
smB; siguria, integriteti dhe funksionet për restaurim; modelimi i bazave; modelet e
menaxhimit të projekteve të disenjimit të bazave të të dhënave; Defnimi i kërkesave;
Disenjimi logjik; Disenjimit fzik; Modelet e bazave të të dhënave; Vështrim në historinë
e zhvillimit të modeleve të bazave të të dhënave; modeli hierarkik; modeli rrjet; modeli
relacional dhe terminologjia përkatëse; varshmëria funksionale; Çelësat primar, Çelësat
e importuar; normalizimi i bazave, veprimet me të dhënat, algjebra relacionale; Gjuhët
për procesim të bazave të të dhënave, sQl. literatura: Gordon B.Davis, management
h.olson: managment information system, mcGrow hill; ing naim hoxha: ligjërata të
autorizuara.
MENAXHIMI I MARKETINGUT INDUSTRIAL: Marketingu industrial - shkencë atraktive;
Programi i aktiviteteve të marketingut industrial; Disenji industrial; menaxhimi i ofertës
dhe kërkesës; niveli i zhvillimit të marketingut industrial në fazën e tranzicionit.
Literatura: Ali Jakupi, Ligjërata të autorizuara, Prishtinë, 2004, Fedor Rocco, Business to
business, Zagreb, 2000, Hayes Jensten & Aaby, Business to business marketing, 2001.
MENAXHIMI I PROJEKTIT: Hyrje në lëndë (objektivat, përmbajtja, metodat e punës,
literatura), fazat e menaxhimit të projekteve, pasqyra e projektit, defnimi dhe përkufzimi
i problemit, identifkimi i synimeve të projektit; Përcaktimi i qëllimeve dhe objektivave
;6 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
të projektit; Përkufzimi paraprak i resurseve dhe identifkimi i gjasave dhe rreziqeve.
Ushtrime: në përcaktimin e synimit dhe objektivave të projektit; Planifkimi i projektit
(WBS); Identifkimi i aktiviteteve të projektit; Vlerësimi i kohës dhe shpenzimeve në
projekt; Ushtrime: në vlerësimin e kohëve në projekt; renditja (rrjedha) e aktiviteteve të
projektit; Identifkimi i aktiviteteve kritike të projektit, Shkrimi i propozimit të projektit;
organizimi i projektit; Përcaktimi i nevojave për personel; rekrutimi i menaxherit të
projektit; rekrutimi-zgjedhja e ekipit të projektit; organizimi i ekipit të projektit; Dhënia
e detyrave; Kontrolli i projektit; Defnimi i stilit menaxherial; Defnimi i instrumenteve të
kontrollit; Përgatitja e raporteve të gjendjes së projektit; rishikimi i planit mbi projektin;
menaxhimi i ndryshimeve dhe ndërmarrja e aktiviteteve korrigjuese; Përfundimi
i projektit; aprovimi i projektit nga porositësi-klienti; Dokumentimi i përfundimit të
projektit, Distribuimi i dokumentacionit, Përgatitja e raportit fnal; Revizioni i projektit;
Ushtrime: në hartimin e raporteve fnale për projektet. Literatura: Weiss and Vyosocky,
“5-Phase Project management”, 1996, SUzana Panriti, “Menaxhimi i Projektit”.
MENAXHMENTI BANKAR: Menaxhmenti bankar bashkëkohor; Kapitali i bankës dhe
menaxhmenti i tij; menaxhmenti i likuiditetit; menaxhmenti i solventitetit; menaxhmenti
i të ardhurave; Qeverisja e politikës kreditore; menaxhmenti i aktivës dhe pasivës
së bankave (alm); afarizmi bankar elektronik dhe automatizimi i transaksioneve
fnanciare.
MENAXHMENTI FINANCIAR: Departamenti: Menaxhment dhe Informatikë.
Departamenti: Marketing. Rrethina fnanciare e frmës. Vendimet mbi fnancimin:
procedurat e vendimmarrjes fnanciare, objektivat e frmës dhe politikat fnanciare.
Vlera në kohë e parasë. Analiza fnanciare: situata fnanciare, pasqyrat fnanciare dhe
raportet fnanciare. Kontrolli dhe revizioni. Planifkimi fnanciar: hapat e planifkimit
fnanciar, metoda e përqindjes së shitjes, plani i rrjedhës së parasë dhe leva operacionale
dhe fnanciare. Buxhetimi i kapitalit: Investimet dhe kriteret e vendimmarrjes për
buxhetimin e kapitalit. Risku dhe menaxhimi i tij: identifkimi i riskut, burimet e riskut,
klasifkimi i riskut, diversifkimi, risku i portfolios, beta si matëse e riskut dhe modeli
i vlerësimit të aktiveve të kapitalit CAPM. Burimet dhe kostoja e fnancimit: burimet
afatshkurtra, burimet afatgjatë të fnancimit. Kostoja e kapitalit dhe faktorët të cilët
ndikojnë në të. Politika e disidentit. seminare për detyra praktike. literatura: dr. isa
Mustafa, Menaxhmenti Financiar, Riinvest, 2005. Eugene F. Brighman, Joel F. Huston:
Fundamentals of Financial Management, Ninth Edition 2001, dr. Berim Ramosaj, dr.
Izet Zeqiri: Udhëheqja dhe menaxhimi fnanciar i ndërmarrjes, Prishtinë, 2004. dr.
Halit Xhafa, Drejtimi fnanciar, Pegi, Tiranë, 2005; James C. Van Horne: Financial
INFORMATOR I STUDIMEVE ;;
Management and Policy, eleventh edition, 1998; dr. Isa Mustafa: Udhëheqja, efçenca
dhe efektiviteti, Riinvest, Prishtinë 2004.
MENAXHMENTI I PRODHIMIT: Menaxhimi i prodhimit si proces dhe sistem.
Modelet e menaxhimit të prodhimtarisë. Menaxhimi i cilësisë (Përkufzimet e cilësisë,
implikimet e cilësisë, kontrolli total i cilësisë, rrugët alternative të rritjes së cilësisë).
Projektimi i procesit të prodhimit. Zgjedhja e procesit lidhur me projektimin e produktit
dhe kapacitetin, Projektimi i proceseve-tipet e procesit të prodhimit dhe të shërbimit.
analiza e rrjedhës së procesit. Zgjedhja e teknologjisë. menaxhimi i teknologjisë (Çfarë
është teknologjia e procesit, teknologjia e përpunimit të materialeve, teknologjia e
përpunimit të informacionit, teknologjia e shërbimit ndaj klientëve, Dimensionet e
teknologjisë). Kapaciteti dhe planifkimi i tij (Parashikimi, Sistemimi i makinerive
e pajisjeve, Planifkimi agregat, Planifkimi dhe kontrolli i projektit). Menaxhimi
i rezervave (Sistemet e rezervave me kërkesë të pavarur, Planifkimi i kërkesave për
materiale, sistemet e prodhimit në kohën e duhur (Jit), sistemi (Jit) në shërbime.
aspekte strategjike të (Jit)). Projektimi dhe matja e punës (Projektimi i punës, matja e
punës, kurba e eksperiencës. matja dhe përparimi i performansës). literatura: schroeder,
Roger (1993), Operations Management-Decision Making in the Operational Function,
mcGraw-hill international Editions, fourth edition.
MENAXHMENTI I RESURSEVE HUMANE: Zhvillimi historik i menaxhmentit të
resurseve njerëzore si disiplinë e veçantë. Çka paraqesin burimet njerëzore. ndryshimet
në menaxhmentin e burimeve njerëzore në rrethinën e sotme, tregu i punës, kultura
e ndërmarrjes, kultura shoqërore. sjellja organizative. Diferencat individuale, aftësitë,
inteligjenca. Perceptimi, perceptimi selektiv, kunderefekti, projeksionet, gabimi
i përshtypjes së parë, perceptimi selektiv, qëndrimi dhe personaliteti, motivimi.
Planifkimi i resurseve njerëzore. Rekrutimi i resurseve njerëzore. Seleksionimi.
orientimi dhe adaptimi në punë. Zhvillimi i resurseve njerëzore, Dituria dhe
menaxhimi i saj, Performansat e nevojshme të resurseve njerëz. shpërblimi. literatura
bazike: Dr. Ymer Havolli; Menaxhmenti i resurseve njerëzore; Riinvest, 2005, Dr.
Isa Mustafa; Udhëheqja, efçenca dhe efektiviteti; Dr.Enver Kutllovci: Menaxhimi i
resurseve humane; Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2004; Zana Koli & Dr. Shyqri
Llaci; Manaxhimi i burimeve njerëzore, albPAPER, Tiranë 2003, H T Graham & Roger
Bennett: Human Resources management, Great Britain 1998; Derek Terrington & Laura
Hall: Personel Management, Prentice Hall,1995, Burimet njerëzore të menaxhimit;
Shermon, Behlander & Snell – Përkthim, Tiranë.
;8 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
MENAXHMENTI STRATEGJIK: Cikli jetësor i ndërmarrjes dhe ngritja e epërsive
konkurruese të ndërmarrjes; strategjia dhe menaxhmenti strategjik; Procesi i
menaxhmentit strategjik dhe fazat e procesit; Formulimi i strategjisë; implementimi
dhe realizimi; Evoluimi – kontrolli i strategjisë. literatura: n.mustafa, menaxhmenti
strategjik, Ligjërata të autorizuara, Prishtinë; Arthur Thompson & A.J. Strickland,
Mangement, 1996; H.I.Asnof, Strategic Management, 1991, London.
mikroEkonomia ii (Departamenti: menaxhment dhe informatikë): tregu dhe
çmimet. Sjellja konsumatore, kufzimi buxhetor. Preferencat: Dobia; Zgjedhja. Kërkesa
individuale dhe e tregut. Prodhimi. Kostoja e prodhimit. Maksimizimi i proftit. Analiza
e tregut konkurrencial. struktura e tregut dhe strategjia e konkurrencës: monopoli
dhe monopsoni, konkurrenca monopolistike dhe oligopoli. teoria e lojërave. tregu i
faktorëve të prodhimit. të metat e tregut dhe roli i qeverisë. literatura: hal r. varian:
MIKROEKONOMIA, Trajtim modern, Onufri, Tiranë, 2000, S. Pindyck, Daniel L.
Rubinfeld, MICROECONOMICS, ffth edition, 2000; David Besanko, Ronald R.
Braeutigam: MICROECONOMICS, An Integrated Approach, 2002; Jefferey M. Perloff:
MICROECONOMICS, Second Edition, 2001.
MIKROEKONOMIA II (Ekonomiks): Tregu; Kufzimi buxhetor: Preferencat: Dobia;
Zgjedhja; kërkesa; Preferenca e shfaqur; Ekuacioni i slutsky; teprica e konsumatorit;
Kërkesa e tregut; Ekuilibri; Teknologjia; Maksimizimi i ftimit; Minimizimi i kostos;
Kurbat e kostos; Oferta e frmës; Oferta e degës; Monopoli; Sjellja monopolistike; Tregjet
e faktorëve; oligopoli; teoria e lojës; Prodhimi; mirëqenia; Eksternalitet; informacioni.
literatura. hal r. varian, mikroekonomia. trajtim modern. Përkthim i botimit të tretë.
Onufri, Tiranë 2000. David M. Kreps, Microeconomic theory. Harvester Wheatsheaf.
New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo.1995; Edwin Mansfeld and Gary Yone,
Microeconomics Theory/Applications. Tenth Edition.W.W. New York. London, 1999;
robert h.Frank, microeconomics and behavior. Fourth Edition. the mc Graw-hill
Companies.New York, San Francisko, London, Madrid,.., 1999.
mikroEkonomia i: kuptimet themelore mbi ekonomiksin: mënyra ekonomike e të
menduarit, ekonomiksi pozitiv dhe normativ; pamjaftueshmëria, kostot oportune, kufri
i mundësive të prodhimit. kërkesa, oferta dhe ekuilibri i tregut. Elasticiteti i kërkesës
dhe i ofertës. sjellja konsumatore. Firma dhe objektivat e saj. teoria e prodhimit dhe
produktit margjinal. kostoja e prodhimit. Përcaktimi i çmimeve në konkurrencën e plotë.
monopoli dhe tiparet e tij. konkurrenca monopolistike. shpërndarja e të ardhurave
dhe tregu i faktorëve të prodhimit. sektori publik. literatura: ahmet mançellari, sulo
INFORMATOR I STUDIMEVE ;¤
Hadëri, Dhori Kule, Stafan Qirici, Hyrje në Ekonomi, Pegi, Tiranë 2000; John Sloman:
Economics, ftfht Edition, 2003; Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Economic;.
W. Boyes & M. Melvin, Microeconomics; Fifth Edition. Houghton Miffin Company,
Boston New York, 2002.
MODELET E MARKETINGUT: Përkufzimi i domethënies së modeleve të marketingut;
modelet matematikore të marketingut; modelet e marketingut miks; modelet e sjelljeve
të konsumatorëve; modelet e analizës së strategjive. literatura: ali Jakupi, Bazat e
marketingut (Kapituj të zgjedhur), Prishtinë 1995, Philip Kotler, Models Marketing,
1998.
NDËRMARRËSIA: Natyra e biznesit të vogël dhe ndërmarrësisë. Filozofa e ndërmarrësisë
dhe kuptimi i sektorit të biznesit të vogël. ndërmarrësia, idetë ndërmarrëse dhe
inovacionet. ndërmarrësit, pronarët dhe menaxherët. opsionet për organizimin e
biznesit. menaxhmenti dhe biznesi i vogël. strategjitë ndërmarrëse dhe menaxhmenti.
Plani i biznesit. Aspektet fnanciare të biznesit. Zhvillimi dhe rritja e biznesit. Inkubatorët
e biznesit. Femrat ndërmarrëse. rrethina e biznesit dhe biznesi elektronik (e-business).
Kultura ndërmarrëse; etika dhe përgjegjësia sociale. Ndërmarrësia dhe konteksti specifk
i kosovës. Çështje të tjera bashkëkohore në ndërmarrësi. literatura: David Deakins and
Mark Freel: Entreprenurship and Small Firms, McGrawHill, 2003.
nJohJa DhE kontrolli i mallravE: Uji, menaxhimi i ujërave, ujërat e ndotura
industriale etj. Energjia, format dhe rëndësia. karburantet. Gazrat teknike dhe plehrat.
materialet lidhëse mineralike. Qeramika. Qelqi. metalet (vetitë dhe përdorimi i tyre).
Ushqimi jetësor. ruajtja e ushqimit në aspektin ekonomik, metodat e ruajtjes etj.
Gruri, bluarja, kualiteti etj. industria e sheqerit. industria e fermentimit. Qumështi
dhe produktet e qumështit. Yndyrat. Literatura: Dr.Xhevdet Pula - Mr.Luljeta Beqiri:
teknologjia kimike.
orGaniZimi aFarist: ndërmarrja si sistem i hapur; Format e organizimit të
ndërmarrjeve në ekonomi të tregut; strukturat organizative të ndërmarrjeve; struktura
organizative e thjeshtë e ndërmarrjes; struktura e përbërë e ndërmarrjes; struktura
amëzore e ndërmarrjes; Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e strukturës organizative të
ndërmarrjes; rrethina, strategjia, teknologjia dhe madhësia; nënsistemi sociopsikologjik
i ndërmarrjes; Grupet formale dhe joformale; kultura organizative e ndërmarrjes;
organizimi praktik i funksioneve të ndërmarrjes. literatura: Gareth morgan “images
of Organization”, London: Sage Publication, 1997; N. Mustafa, Organizimi afarist,
ligjërata të autorizuara, Fakulteti Ekonomik-Prishtinë.
8o UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
PLANIFIKIMI I MARKETINGUT: Defnimi i planifkimit dhe i marketing planit; Procesi
i planifkimit të marketingut; radhitja e objektivave dhe e strategjive; plani i shitjes;
plani i promocionit; plani i çmimeve; plani i distribucionit; implementimi i çështjeve të
planifkuara në marketing; sistemi hap pas hapi i planifkimit të marketingut. Literatura:
Nail Reshidi, Ligjërata të autorizuara, Malcolm McDonald, Marketing Plans, 1995.
Politika E DisEnJimit të ProDUktEvE: veçoritë e politikës së disenjimit; Procesi
i disenjimit të produkteve; Disenji i marketingut të biznesit; ndikimi i marketingut në
perfeksionimin e disenjit; trajtime konkrete dhe ideore të disenjimit të produkteve.
Literatura: Ali Jakupi, Ligjërata të autorizuara, Prishtinë, 2005, Mayall W., Principleof
Desing, 2000.
Politika E ProGrEsit shkEnCor-tEknoloGJik: nocionet elementare mbi
progresin shkencor-teknologjik; karakteristikat kryesore të zhvillimit bashkëkohor të
shkencës e të teknologjisë; Problemi i varësisë teknologjike dhe informative; Zhvillimi
teknologjik dhe politika teknologjike; Politika e inovacioneve teknologjike. literatura:
Teori dhe politikë e zhvillimit ekonomik, Dispensë, Prishtinë, 1995.
Politika soCialE: Politika sociale (Qëllimet dhe detyrat). shteti dhe politika sociale.
Faktorët e zhvillimit social. strategjia e zhvillimit social. aspekti ndërkombëtar dhe
global i zhvillimit social. Gjendja sociale e vendeve në tranzicion. Politika sociale në
Kosovë. Literatura: Dr. Merita Xhumari: “Procesi dhe institucionet e politikës sociale”,
Libri universitar, Tiranë 2003.
ProJEktimi i sistEmEvE inFormatikE: Formimi dhe ndërtimi i sistemit informatik;
metodat e projektimit dhe të ndërtimit të sistemit informatik; strategjia afariste dhe
përdorimi i sistemit informatik për të siguruar përparësi në krahasim me konkurrencën;
Qeverisja kompjuterike e prodhimit; reinxhinieringu i procesit afarist.
sJEllJEt E konsUmatorëvE: sjelljet e konsumatorëve, disiplinë shkencore;
Gjurmimet e sjelljeve të konsumatorëve; aspektet e determinimeve të sjelljeve të
konsumatorëve; Procesi i marrjes së vendimeve për blerje; shembuj nga praktika.
Literatura: Nail Reshidi, Ligjërata të autorizuara, Prishtinë, 2003, Hanna/Woznik,
Consumer Behavior, 2000.
soCioloGJia: hyrje në problematikën e shkencës së sociologjisë; Pikëpamjet për
shoqërinë gjatë historisë; Kategoritë themelore të sociologjisë (shoqërisë) në fllim të
kohës së re; nocioni i sociologjisë dhe pikëpamjet e klasikëve të sociologjisë për
lëndën e sociologjisë; Pikëpamjet e reja për lëndën e sociologjisë; Pikëpamjet e reja për
INFORMATOR I STUDIMEVE 81
lëndën e sociologjisë; Defnimi i sociologjisë dhe raporti i saj me sociologjitë e veçanta
dhe shkencat e tjera shoqërore; raportet shoqërore dhe participimi shoqëror; nocionet
themelore të metodologjisë së sociologjisë; Çështje të strukturës së shoqërisë: Grupet
shoqërore, Familja; Stratifkasioni shoqëror: Klasat, kastat, rendet, shtresat shoqërore,
bashkësitë etnike; religjioni, puna, prona; teoritë shoqërore politike; ideologjia si formë
e vetëdijes shoqërore. Literatura: Gj. Rrapi, Sociologjia, Prishtinë: Instituti Filozof-
Sociologji, 1997.
stratEGJi markEtinGU: strategjitë e marketingut; ndërtimi i strategjive të
marketingut; strategjitë e kombinimit të instrumenteve të marketingut miks; strategjitë e
marketingut ndërkombëtar. Literatura: Lilana Elmazi, Strategjia marketing, Tiranë 2002,
Cravens & Piercy, Strategic Marketing, 1999.
tEoria DhE mEtoDat E vEnDosJEs: teoritë e vendosjes afariste, Procesi i
vendosjes; Faktorët e vendosjes: Kufzimet në vendosje, rrethina në të cilën vendoset,
teknologjia dhe metodat e vendosjes, aftësia e menaxherit. mënyrat e vendosjes
afariste. vendosja individuale dhe grupore. modelet dhe metodat e vendosjes. metodat
e vendosjes në kushte të qarta (programimi linear-simpleks, metodat e transportit dhe
metodat e shpërndarjes-distribuimit. metodat e vendosjes në kushte të paqarta - teoria
e lojërave, kriteri i Waldit, Savagerit, Laplasit. Modelet e vendosjes në kushte të rrezikut
- analiza e rrezikut, metoda e vlerave të pritura monetare, Pema e vendosjes - teknikat
për evaluimin e projekteve-modelet rrjetore. teoria e Dobishmërisë (Utilitetit) dhe e
Preferencave. teoria e lojërave. sistemet informative dhe vendimmarrja.
literatura: i. kuka, J. shiroka-Pula, B. krasniqi, menaxhmenti dhe vendimmarrja,
Fakulteti Ekonomik, Prishtinë, 2005; I. Kuka, Teoria dhe metodat e vendosjes afariste,
Riinvest, 1997; Jennings D., and S. Wattam, Decision Making: An Integrated Approach,
Pitman Publishing, 1998; Klein Gary, (Ed.), Decision Making in Action: Models and
Methods, Ablex Pub., 1993; McCall M., and R. Kaplan, Whatever It Takes: The Realities
of Managerial Decision Making, Prentice Hall, 2001. George E. Monahan, Management
Decision making-spreadsheet modeling, analysis, and application, london: Cambridge
University Press, 2000.
TREGJET DHE INSTRUMENTET FINANCIARE: Ekonomiksi i tregjeve fnanciare; Zhvillimi
evolutiv dhe korniza rregullative e tregjeve fnanciare; Segmentet e tregjeve fnanciare.
oferta e letrave me vlerë; kërkesa për letra me vlerë; letrat me vlerë të derivuara;
Tregjet e letrave me vlerë dhe efkasiteti i tyre. Institucionet fnanciare; Institucionet në
tregjet fnanciare. Tregu fnanciar evropian. Qasja e Unionit Evropian për integrimin
8z UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
e tregut fnanciar; Financat dhe punët bankare në Evropën Lindore; Globalizimi dhe
integrimi i tregut fnanciar dhe i tregut të kapitalit. Investment Appraisial and Financial
Decisions, 5th edition, London: Chapman & Hall, 1995.
trEGU FinanCiar DhE institUCionEt FinanCiarE: hyrje; Funksioni i tregut
fnanciar; Letrat me vlerë në tregun fnanciar; Tregu i parave dhe letrat me vlerë
afatshkurtër; tregu i kapitalit; Bursa; tregu devizor; marrëdhëniet kreditore me botën
e jashtme. Literatura: Lumby Stive. Investment Appraisial and Financial Decisions, 5th
edition, London: Chapman & Hall, 1995.
INFORMATOR I STUDIMEVE 8¤
14. PËRMBAJTJA e lËnDËve nË sTuDiMeT MAsTeR
(RenDiTJA AlFABeTike)
ANALIZA EKONOMIKE E FIRMËS: Një vështrim mbi teorinë neoklasike të frmës.
Prodhimi ekipor; teoria e frmës; kostoja transaksionale dhe të drejtat pronësore; qeverisja
korporative; politika industriale dhe frma. Qasje të tilla teorike do të elaborohen dhe
zhvillohen në ndërlidhje të ngushtë me studimet e aplikuara ekonomike dhe strategjinë
“bëje ose blej”, integrimet horizontale dhe vertikale dhe pajtimet kontraktuese me
kompletshmërinë kontraktuese. literatura: hart o. Firms, contact and Financial
Structure, Oxford: OUP (1995); Huckley P J and Michie J: Firms, Organizations and
Contrats, Oxford, OUP (1966), David Brewster: Business Economics, London, 2002.
ANALIZA FINANCIARE: Hyrje në analizën fnanciare. Analiza e Raporteve fnanciare.
Analiza e mjeteve, rrjedhave të parasë dhe planifkimi i nevojave fnanciare. Analiza
dinamike e afarizmit. analiza e vendimeve mbi investimet kapitale. Përcaktimi i
shpenzimeve të kapitalit. Analiza e zgjedhjes së fnancimit. Çmuarja e pasurisë së
ndërmarrjes. Literatura: Erich A. Helfert D. B. A., Techniques of fnancial analysis (botimi
në gjuhën kroate), Zagreb, 1997; Dr. Hysen Ismajli: Qeverisja fnanciare në funksion të
ruajtjes së pasurisë në kushtet e infacionit, IMMN, Prishtinë, 2003.
BiZnEsi i trEGtisë nDërkomBëtarE: Bazat e tregtisë ndërkombëtare; organizimi
i tregtisë së jashtme; veçoritë dhe qasjet e hulumtimit të tregjeve ndërkombëtare;
sistemet dhe instrumentet e politikave të tregtisë së jashtme; marketingu ndërkombëtar
në tregtinë e jashtme; tregtia dhe logjistika ndërkombëtare e marketingut; rreziqet në
tregtinë ndërkombëtare.
EkonomEtri: nocioni i Ekonometrisë; trajtimi i disa problemeve të përgjithshme
mbi regresionin; vlerësimi i parametrave të modelit të regresionit linear dyvariabilësh;
Zgjerimi i modelit të regresionit linear dyvariabilësh; analiza regresive shumëse; Problemi
i inferencës statistikore në ar shumëse; multikolineariteti; sistemi i heteroskedasticitetit;
Regresioni dhe variablat – DUMMY; Hyrje në modelet me ekuacione simultane.
Literatura: Ekonometria, Dr. Luljeta File, Universiteti i Tiranës, 1998; Kmenta. J. Elements
of Econometries, second edt. 1997. D. Gujarati, Basic Econometrics, 2002.
EKONOMIA FISKALE: Funksionet fskale dhe institucionet; Alokacioni, distribuimi dhe
zgjedhja publike; struktura dhe politika e shpenzimeve publike. Parimet e politikës
së tatimeve. Politika fskale dhe stabilizimi. Ekonomika e buxheteve publike. Aspekti
fskal i fnancimit të zhvillimit. Aspekti ndërkombëtar i politikës fskale. Literatura: Dr.
8q UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
sabahudin komoni: ”Financat Publike”, Prishtinë; harvey rosen: “Financa publike”,
New York, përkthim shqip, Tiranë, 2003; Dr. Sabahudin Hilmiu, Dr. Anastas Angjeli:
”Financat publike “, Tiranë; Dr. Pero Jurkoviç, Javne Financije, Zagreb, 2002; Sherif
Bundo, Gentiana Cane: Finance, Tiranë 2003.
Ekonomia monEtarE: Funksioni dhe format e parave bashkëkohore. agregatet
monetare dhe likuiditeti makroekonomik. Emisioni i parasë dhe mekanizmi i ofertës së
parasë. oferta dhe kërkesa e parasë. stabiliteti dhe jostabiliteti monetar. Politika monetare.
indikatorët (treguesit) monetarë. instrumentet e politikës monetare. Politika monetare dhe
politika fskale. Banka Qendrore dhe rregullimi monetar. Literatura: Dr. Sulo Haderi:
Ekonomia monetare, Tiranë, 2003; Dr. Sabahudin Komoni: Financa, Prishtinë, 1986.
EKONOMIKË MENAXHERIALE: Sistemi ekonomik dhe ekonomia menaxheriale.
Modelet neoklasike dhe bashkëkohore të frmës. Modelet e maksimizimit të proftit
dhe shpërputhja e interesave pronar-menaxher. teoritë ekonomike dhe sjellja e
konsumatorëve. Elasticiteti i kërkesës dhe ofertës. Funksioni i prodhimit, mundësitë
e njëjta prodhuese (izokuantet). Ekonomia e vëllimit. modelet e strukturës së tregjeve
(konkurrenca e pastër, monopolet, ologopolet) dhe efektet e tyre. Politika konkurruese.
Çmimet dhe modelet e tyre. Integrimet vertikale dhe diversifkimi. Informimi i limituar
në treg dhe efektet e tij (informimi asimetrik) në alokimin e resurseve. Privatizimi
dhe derregullimi. kompanitë multinacionale. trendet e globalizimit. Ekonomia e
ndërmarrësisë dhe inovacioneve (patentat dhe ndryshimet teknologjike). ndryshimet
shoqërore dhe progresi teknik. literatura: haward Davies, managerial Economics,
Second edition, Pitman Publishing, 1995
FinanCa nDërkomBëtarE: Pagesat ndërkombëtare dhe kurset devizore; Format
e fnancimit ndërkombëtar; Motivet dhe efektet e fnancimit ndërkombëtar; Afarizmi
i fnancave ndërkombëtare; Bilanci i pagesave dhe baraspeshimi i tij; Institucionet
fnanciare ndërkombëtare dhe rajonale. Literatura: Prof. dr. Skender Berisha, Financat
ndërkombëtare, Prishtinë 2000; Dr. Sabah Hilmia, Dr. Anastas Angjeli, Financat
ndërkombëtare, Tiranë, 1994.
FINANCAT E KORPORATAVE: Derivatet fnanciare (futures, opsionet, swaps). Financimi
përmes borxhit. Leasing-u. Menaxhimi i rrezikut. Instrumentet e hexhingut. Planifkimi
fnanciar. Matja e gjendjes fnanciare të korporatave. Planifkimi fnanciar afatshkurtër.
menaxhimi i kredive. kreditimi afatshkurtër. Bashkimi i korporatave. kontrolli dhe
qeverisja. literatura: Brealey, myers, marcus: Fundamentals of Corporate Finance,
McGraw-Hill, Boston, 2001. Brealey, Myers: Priciples of Corporate Finance, McGraw-
Hill, Boston, 2001.
INFORMATOR I STUDIMEVE 8=
FINANCAT NDËRKOMBËTARE: Hyrje. Financimi ndërkombëtar. Tregjet fnanciare
ndërkombëtare. Korporatat fnanciare. Sistemi Monetar Ndërkombëtar. Sistemi Monetar
Evropian. këmbimi me jashtë dhe kurset e këmbimeve. instrumentet e pagesave
ndërkombëtare. Bilanci i pagesave dhe baraspeshimi i tij. literatura: Dr. skender
Berisha: Financat ndërkombëtare, Prishtinë, 2000; Dr. Sabah Hasimja, Dr. Anastas
Angjeli: Financat ndërkombëtare, Tiranë, 1995.
FinanCat PUBlikE: hyrje. të dalat (shpenzimet publike). vëllimi i të dalave publike.
Parimet dhe klasifkimi i të dalave publike. Rishpërndarja e të ardhurave. Të hyrat
publike. analiza e të hyrave publike. tatimet. Doganat. kontributet. huat publike. taksat.
Buxheti. Parimet buxhetore. realizimi i buxhetit. Politika buxhetore makroekonomike.
Literatura: Harvey Rosen: Financat publike, Tiranë 2003. Dr. S. Hilmiu, Dr. A. Angjeli:
Financat publike, Tiranë 2002.
hyrje – rëndësia e procesit të komunikimit; komunikimi integrues i marketingut;
Elementet e procesit të komunikimit të marketingut; Procesi i komunikimit integral të
marketingut; Format kryesore të promocionit; strategjitë kreative të reklamës; shitja
personale; Përparimi i shitjes; marrëdhëniet me publikun; Publiciteti dhe interneti;
aspekti shoqëror, etik dhe ekonomik i promocionit; studime rasti - shembuj. literatura:
Nail Reshidi – Promocioni, Prishtinë, 1997. Artan Duka – Promocioni, TR 2000. James
C. horne: Financial management and policy, stanford University (ose përkthimi në
kroatisht, MATE 1977); Eugene F. Brigham, Joel F. Houston: Fundamentals of Financial
Management, ninth edition, 2000; Richard A. Brealey and Stewart C. Myers: Principles of
Corporate Finance, Mc. Graw Hill, 1995; dr. Muhamet Mustafa: Menaxhimi i projekteve
investive, Prishtinë 1997; Isa Mustafa, Menaxhimi Financiar, 2007; E. J McLANEY,
Business Finance, Theory and Practice, Financial Times, 2000. Halit Xhafa&Beshir
Ciceri: Drejtimi Financiar, Tiranë 2000.
kontaBilitEti FinanCiar: Parimet e përgjithshme të pranuara në kontabilitetin
fnanciar. Pasqyrat fnanciare dhe raporti vjetor. Kontabiliteti aktual dhe vlerësimi i të
ardhurave. raportimi dhe vlerësimi i patundshmërive, impianteve, pajimeve, resurseve
natyrore dhe të pasurisë së paprekshme. raportimi dhe interpretimi i kmsh dhe
rezervave në sistemin kontinuel dhe periodik. kontabiliteti i tatimeve dhe vlerësimi i
tyre. kontabiliteti i shoqërive të kapitalit. Efektet e aktiviteteve të biznesit në rrjedhat e
keshit. raportimi dhe vlerësimi i investimeve në ndërmarrjet tjera. literatura: r. libby,
P. A. Libby, G. Short: Financial Accounting, McGraw-Hill, Irwin, 1998. Stickne P.
Clyde, Roman L. Weil: Financial Accounting, Ornando, 2000.
KONTABILITETI I MENAXHMENTIT: Hyrje në kontabilitetin e menaxhmentit dhe
86 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
nevojat e menaxhmentit për informacionet e tij. Përcjellja kontabile e veprimtarive
prodhuese. sistemet e kontabilitetit të kostos. Procesi i kontabilitetit të kostos. korniza
e planifkimit dhe kontrollit (buxhetimi i operacioneve, analiza e shpenzimeve, vëllimit
dhe ftimit). Matja dhe vlerësimi i suksesit sipas segmenteve. Marrja e vendimeve për
investimet kapitale. vlerësimet e kostos. Përpilimi i planit dhe shpenzimet standarde.
literatura: hongren t. Charles, George Fostes, srikant m. Datar: Cost accounting and
Managerial, Prentice Hall, New Yersey, 1997. Anderson, Solenberger: Managerial
Accounting, Cincinati, Ohio, 1992.
KONTABILITETI PUBLIK DHE I ENTITETEVE JOPROFITABILE: Raportimi fnanciar
për entitetet qeveritare dhe joproftabile. Fondet e përgjithshme dhe ato speciale të
të hyrave (kontabiliteti i buxhetit). Projektet kapitale dhe pasuria e përgjithshme fkse.
Borxhet e përgjithshme afatgjate dhe detyrimet ndaj shërbimeve. Fondet e trusteve
dhe planet e pensioneve. Vlerësimi dhe raportimi fnanciar për entitetet e qeverisë
shtetërore dhe lokale. Buxheti dhe determinimi i kostos. Planifkimi dhe kontrolli
i keshit dhe investimeve kapitale. Kontabiliteti i entiteteve joproftabile (universiteti,
kolegjet, spitalet dhe entitetet me karakter joproftabil). Literatura: E. Willson, L. Hay,
Susakattelus: Accounting for Governmental and nonproft entities, McGraw-Hill, Irwin,
1990.
LIDERSHIPI: Ky modul fllon me trajtimin e vendit dhe rëndësisë së udhëheqjes
(lidershipit) në një frmë dhe faktorët të cilët ndikojnë në lidership. Do të studiohet:
(1) organizimi i udhëheqjes, përfshirë: procesin e organizimit, kulturën organizative,
autoritetin, stilet e udhëheqjes dhe të komunikimit dhe udhëheqjen përmes qëllimeve;
(2) Qasjet e hershme mbi lidershipin; (3) Vështrimet bashkëkohore dhe ndikimet e
reja mbi lidershipin; (4) Motivimi dhe performansat e lidershipit; (5) Komunikimi me
personelin dhe rrjedhat e komunikimit, dhe (6) Efektet e lidershipit në strategjinë dhe
efkasitetin e biznesit. Literatura: Graham R. Little: Business LEADERSHIP, Charlford,
Great Britain, 2000; Isa Mustafa: Udhëheqja, efektiviteti dhe efçenca - Leadership,
Prishtinë 2004; Cliff Recketts: Leadership, Personal Development and Career Success,
London, Dalmar, 2003.
Literatura: Edward Nash, Direct Marketing: Strategy, Planning, Execution, 2000.
MAKROEKONOMIA III (KURSI I LARTË): Pjesa e parë: Hyrja dhe sfdat me të cilat ndeshet
makroekonomia në ardhmëri, mangësitë e teorisë ekonomike, ekonomia transnacionale
nga tregtia deri te investimet e përbashkëta, strategjia e ekzistimit të Evropës, tregtia midis
vendeve të zhvilluara dhe vendeve të botës së tretë, ndihma e vendeve të zhvilluara ndaj
vendeve të botës së tretë, ndihma dhe vetëndihma. Pjesa e dytë: Politika dhe strategjia:
INFORMATOR I STUDIMEVE 8;
forca dhe shoqëria njerëzore, zhvillimi dialektik i ekonomisë dhe i shoqërisë, dialektika
e nevojave dhe fuqia blerëse, dialektika e zhvillimit dhe dialektika e zhvillimit midis
industrisë dhe i agrikulturës. Pjesa e tretë: sistemi i koncepteve: gabueshmëria dhe
pasqyrueshmëria, Pasqyrueshmëria në tregjet fnanciare, pasqyrueshmëria në histori
dhe shoqëria e hapur. Pjesa e katërt: momenti i tanishëm në të cilin ndodhet shoqëria
njerëzore: sistemi kapitalist global, kriza fnanciare globale, parandalimi i shembjes,
kontesti ndërkombëtar, sendërtimi i shoqërisë civile dhe i shoqërisë së hapur në vendet
postsocialiste, shoqëria postindustriale. literatura: oliver Blanchd ”macoeconomics”
second edition, Massachuetts Institute of technology, 2002; Paul A. Samuelson-Wiliam.
Noreth Aus: ”Economia” petnosto izdanje, Zagreb 2002; George Soros, ”Kriza e
kapitalizmit”, Global, Tiranë 1999; John Sloman “Economics” ffth edition, London,
2002; Mahathir, Mohamed: “Globalizacia i novi realnosti”, Sarajevo 2003.
MARKETINGU I DREJTPËRDREJTË: Hyrje në marketingun e drejtpërdrejtë (defnimi,
fushat, të arriturat, mediat, objektivat); strategjitë e marketingut të drejtpërdrejtë (natyra
e marketingut të drejtpërdrejtë); strategjitë kreative (zhvillimi i strategjive kreative,
determinantet e implementimit kreativ, menaxhimi i procesit kreativ); marketingu i
drejtpërdrejtë nëpërmjet postës (industria e drejtpërdrejtë postare, strategjia kreative
dhe ekzekutimi për mediat e drejtpërdrejta të marketingut); katalog marketingu;
telemarketingu (fusha e telemarketingut, marketingu me shkrim dhe telefonmarketingu);
Përgjigjja direkte e tv-së; Përgjigjja direkte e radios; Business-to-business i marketingut
të drejtpërdrejtë; marketingu i drejtpërdrejtë ndërkombëtar; marketingu i drejtpërdrejtë
proftabil; Ardhmëria e marketingut të drejtpërdrejtë.
MARKETINGU I TURIZMIT NDËRKOMBËTAR: Specifkat e turizmit ndërkombëtar;
roli i marketingut ndërkombëtar në turizmin ndërkombëtar; strategjitë e turizmit
ndërkombëtar; Promocioni turistik në marketingun ndërkombëtar turistik; kombinimi i
instrumenteve të marketingut miks ndërkombëtar në turizmin ndërkombëtar; Disenjimi
i ofertave të turizmit ndërkombëtar; studime rasti - shembuj.
MARKETINGU NË KOMUNIKACION: Specifkat e veprimtarive të komunikacionit;
tregu i shërbimeve të komunikacionit; organizimi dhe metodat e përcaktimit të
elementeve të tregut për planifkimin e politikave biznesore të komunikacionit; Metodat
e prognozimit të politikave biznesore të komunikacionit; organizimi i funksioneve të
marketingut në ndërmarrjet e komunikacionit; Portfolio e aktiviteteve të marketingut në
komunikacion.
MARKETINGU NË ORGANIZATAT JOPROFITABILE: Hyrje - Organizatat Joproftabile
(OJ) dhe shoqëria; Marketingu i organizatave joproftabile; Sistemi dhe aktivitetet e
88 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
marketingut në oJ; Procesi i formimit të strategjive të marketingut në oJ; aktivitetet
e marketingut në OJ; Specifkat e marketingut në disa OJ; Studime rasti - shembuj.
Literatura: Philip Kotler – marketing u neproftnim organizacijama, Zg. 2000.
markEtinGU në trEGti: roli i tregtisë në cilësinë e veprimtarisë së veçantë;
marketingu në veprimtaritë e tregtisë, për t’i drejtuar strategjitë; veçoritë e marketingut
në tregti; asortimenti i ndërmarrjeve tregtare; kombinimi i instrumenteve të marketingut
miks në tregti; aktivitetet e promocionit në tregti; sjelljet dhe etika e shitësve në tregti.
markEtinGU në tUriZëm: hyrje - lënda dhe qëllimet e marketingut në turizëm;
tregu turistik dhe implementimi i marketingut; aspektet teorike të marketingut në
turizëm; sistemi informatik i marketingut në turizëm; instrumentet e marketing miksit
(4P) në turizëm; Planifkimi dhe strategjitë e marketingut në turizëm; Implementimi dhe
kontrolli integral i marketingut në turizëm; studime rasti - shembuj.
MENAXHIMI I POLITIKAVE TË SHPËRNDARJES: Tregtia dhe shpërndarja (roli i
shpërndarjes, prodhimit dhe konsumatorit, logjistika e marketingut); shërbimi ndaj
konsumatorit; menaxhimi i kanaleve të shitjes; logjistika dhe strategjia e shpërndarjes;
menaxhimi i kanalit marketing (tregtia me shumicë, tregtia me pakicë); menaxhimi
i shpenzimeve të shpërndarjes. literatura: ajan abazi – Politika e shpërndarjes, tr.
2000.
MENAXHIMI I PRODHIMIT: Menaxhimi i prodhimit si proces dhe sistem. Modelet e
menaxhimit të prodhimtarisë. Menaxhimi i cilësisë (Përkufzimet e cilësisë, Implikimet
e cilësisë, kontrolli total i cilësisë, rrugët alternative të rritjes së cilësisë). Projektimi
i procesit të prodhimit (Ç’është projektimi? Ç’përfaqëson projektimi i procesit të
prodhimit? Faktorët e projektimit, Zgjedhja e procesit lidhur me projektimin e produktit
dhe kapacitetin, Projektimi i proceseve - tipet e procesit të prodhimit dhe të shërbimit,
analiza e rrjedhës së procesit, Zgjedhja e teknologjisë). menaxhimi i teknologjisë (Çfarë
është teknologjia e procesit? teknologjia e përpunimit të materialeve, teknologjia e
përpunimit të informacionit, teknologjia e shërbimit ndaj klientëve, Dimensionet e
teknologjisë). Kapaciteti dhe planifkimi i tij (Parashikimi, Sistemimi i makinerive
e pajisjeve, Planifkimi agregat, Planifkimi dhe kontrolli i projektit). Menaxhimi
i rezervave (Sistemet e rezervave me kërkesë të pavarur, Planifkimi i kërkesave për
materiale, sistemet e prodhimit në kohën e duhur (Jit), sistemi (Jit) në shërbime,
aspekte strategjike të (Jit)). Projektimi dhe matja e punës (Projektimi i punës, matja e
punës, kurba e eksperiencës, matja dhe përparimi i performansës). literatura: schroeder,
Roger (1993), Operations Management-Decision Making in the Operational Function,
mcGraw-hill international Editions, fourth edition.
INFORMATOR I STUDIMEVE 8¤
MENAXHIMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE: Menaxhimi i kompanive private kundrejt atyre
publike; analizat e ambientit të biznesit; organizimi i shërbimeve publike në vendet
e tjera dhe implikimet e tyre për menaxhmentin. tregjet, konsumatorët dhe qytetarët;
ristrukturimi i shërbimeve publike; Politikat, strategjia dhe implementimi; menaxhimi
për ndryshime/kualitet; menaxhimi bashkëkohor i shërbimeve publike. Organizimi dhe
menaxhimi i shërbimeve publike në Kosovë. Literatura: Farnham, D and Horton. 1996,
Managing the New Public Services, Basingstoke, MacMillan; Walsh, K. 1995, Public
services and market mechanisms, Basingstoke, macmillan. mcDevitt, D. and lawton,
A. 1994, Public Sector Management, London, Sage.
MENAXHMENTI BANKAR: Hyrje në menaxhmentin bankar. Menaxhmenti i kapitalit të
bankës. menaxhmenti i likuiditetit. menaxhmenti i solventitetit dhe rreziqet në afarizmin
bankar. menaxhmenti i të ardhurave. veprimtaria kreditore e bankave. sistemi informativ
për menaxhmentin e bankës. afarizmi bankar me vlerë të lartë kualitative. marketingu
fnanciar dhe bankar. Planifkimi strategjik në bankat bashkëkohore. Literatura: Peter S.
Rose: Commercial Bank Management, McGraw-Hill, Irwin, New York, 2002. Gazmend
Luboteni: Menaxhmenti bankar, Prishtinë, 2004.
MENAXHMENTI FINANCIAR II: Do të studiohen investimet, risku dhe kthimi; politika
e fnancimit dhe politika e dividendit, menaxhimi me likuiditetin, burimet e fnancimit
afatshkurtër dhe afatgjatë dhe tregu fnanciar; instrumentet e analizës fnanciare dhe
kontrollit.
MENAXHMENTI I BAZAVE TË TË DHËNAVE: Sistemi i menaxhmentit të bazës së të
dhënave. modelet serike, sekueciale. Bazat e të dhënave të mbështetura mbi fajllat me
qasje të rastit. modelet e listave të ndërlidhura. modelet indekse, indeks-sekueciale dhe
ato sipas modelit të pemëve binare. modelet hierarkike. modeli rrjet. modeli relacional.
Bazat e të dhënave nga tabelat kompjuterike, (Exel, etj). Bazat e të dhënave në PC
(access, Dbase, Paradox, etj). Disenjimi i formularëve, raporteve, veprimeve me shumë
shfrytëzues (multiuser-multi-task), i realizimeve në rrjet, i sistemeve për sigurimin e të
dhënave. literatura: martin r Combs: information systems for Business management;
Jane knight: Personal Computing for Business.
MENAXHMENTI I MARKETINGUT: Kuptimi dhe roli i menaxhmentit të marketingut në
ndërmarrje në ekonominë e tregut; analiza e tregut dhe strategjisë të stP; metodologjia
e kërkimeve të tregut; modelet e sjelljeve të konsumatorëve; mjedisi i marketingut -
SWOT dhe PEST analiza; Planifkimi - zhvillimi i strategjive të marketingut; Implementimi
i programit aksional - instrumentet e marketingut miksit (4P); Kontrolli (evaluimi)
i planit të marketingut; studime rasti - shembuj. literatura: Philip kotler: marketing
¤o UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Management, 2001; Ali Jakupi; Bazat e marketingut; Nail Reshidi dhe Nexhmi Rexha:
Bazat e marketingut.
MENAXHMENTI I MARKETINGUT: Perspektiva menaxheriale e marketingut. Procesi i
menaxhimit të marketingut. Planifkimi i marketingut të korporatës. Analiza situative.
Analiza e tregut. Analiza e konkurrencës. Analiza e proftabilitetit dhe produktivitetit.
strategjitë e marketingut. Programi i zhvillimit të produktit. Programi i çmimit. Programi
i promocionit. Programi i distribucionit. organizimi i aktiviteteve të marketingut.
Bashkërenditja dhe kontrolli në marketing. Plani vjetor i marketingut. literatura: Joseph
Guilitinam & Gordon Paul, Marketing Management: Strategies and programs, Mc Graw
Hill, 1996; Kotler, Philip, Management Marketing,
MENAXHMENTI I PROJEKTEVE: Koncepti i menaxhimit të projekteve. Inicimi i projektit.
Planifkimi i projektit. Zbatimi dhe monitoringu i projektit. Cikli i projektit-pesë faza të
menaxhimit të projekteve. Udhëheqja dhe ekipi i projektit. Dokumentet e projektit.
këshilli i projektit. Efektet e projektit (ria). modelet e vlerësimit të rrezikut. Projektet
e mëdha. simulimi kompjuterik i projekteve. teknikat e përcjelljes së realizimit të
projekteve (CPM, PERT, etj). Literatura: Joseph W. Weis and Robert K. Wysocky: 5-Phase
Project management, a Practical Planning and implementation Guide; rob thosett:
Third Wave Project Management, Yourdon Press, Computing Series, Pretince Hall,
New Jersey; 1993; Muhamet Mustafa, Menaxhmenti i Projekteve Investive, Riinvest,
1997
MENAXHMENTI I RESURSEVE HUMANE: Rrethina organizative dhe ndryshimi i saj;
Funksionet e menaxhimit të resurseve njerëzore; kapitali human dhe kapitali intelektual;
resurset njerëzore dhe menaxhmenti strategjik; Përdorimi i teknikave motivuese në
menaxhimin e resurseve njerëzore; menaxhimi i dijes; Performansat e nevojshme të
resurseve njerëzore; Përvojat e menaxhimit dhe të motivimit të resurseve njerëzore në
Kosovë (çështje praktike- punime seminarike). Literatura: H T Graham & Roger Bennett:
Human Resources management, Great Britain 1998; Derek Terrington & Laura Hall:
Personel Management, Prentice Hall, 1995; Sjellja Organizative - Kreitner &Kinicki
(shqip-përkthim Tiranë); Burimet njerëzore të menaxhimit; Shermon, Behlander & Snell
– Përkthim, Tiranë. Michael Armstrong: Human resource Management Practice 8th
edition 2001; Dr. Ymer Havolli: Menaxhmenti i resurseve njerëzore; Dr. Isa Mustafa;
Udhëheqja, efçenca dhe efektiviteti; Shyqri Llaci & Zana Koli; Menaxhimi i burimeve
njerëzore; Libri Universitar, 2001, Tiranë
MENAXHMENTI I RREZIKUT DHE SIGURIMET: Rreziku. Llojet e rrezikut. Rreziku dhe
menaxhimi i tij. Dëmet ekonomike, prevenca dhe sigurimet. Burimet e rrezikut. sigurimi
INFORMATOR I STUDIMEVE ¤1
kreditues. Mjetet, fondet dhe afarizmi fnanciar në sigurime. Formimi i fondeve dhe
plasmani i mjeteve të sigurimit. marketingu në industrinë e sigurimeve. sigurimi dhe
risigurimi në kushtet e jostabilitetit monetar. Pozita e sigurimit në ekonominë kombëtare.
Literatura: Dr. Xhevat Bakraçi: Menaxhmenti i rrezikut dhe sigurimi, Prishtinë, 2004.
Dickson o. C. a.: risk and insurance, the Chartered insurance institute, londër,
1991.
MENAXHMENTI STRATEGJIK: Korniza e menaxhmentit strategjik. Kuptimi dhe llojet e
strategjisë (analizat strategjike). vizioni dhe qëllimet strategjike, etika dhe përgjegjësia
sociale. ambienti konkurrues. strategjia dhe përparësitë konkurruese në treg. metodat
bashkëkohore në planifkimin strategjik. Strategjia dhe pozicionimi në treg. Strategjia në
korporata të diversifkuara. Strategjia në korporata të thjeshta. Procesi i menaxhmentit
strategjik. Detyrat kyçe në menaxhmentin strategjik. analizat konkurrente në ekonomi,
implementimi i strategjisë në situata konkrete në ndërmarrje. modelet e mundshme të
menaxhmentit strategjik. analiza e rasteve të strategjisë së ndërmarrjeve me simulim
praktik dhe shembuj nga literatura. Literatura: Arthur Thompson & A. J. Strickland,
Management, 1996; H. I. Asnof, Strategic Management, 1991, London
mEtoDoloGJia E hUlUmtimEvE: (qasja kualitative dhe kuantitative). intervistimi,
përpilimi i pyetësorëve hulumtues, përpunimi i të dhënave, analiza kualitative. statistika
deskriptive, metodologjia ekonometrike, parashtrimi dhe testimi i hipotezave (modelet
regresioni linear, modelet probabilistike, etj.), shfrytëzimi i veglave softuerike për analizë
statistikore (M-ft. SPSS). Pas përfundimit të modulit studenti duhet të jetë në gjendje
të demonstrojë aftësi në të shkruar akademik, që në mënyrë profesionale të përcaktojë
fushën hulumtuese, ta organizojë punimin shkencore në frymën e një rrjedhe logjike
dhe të jetë në gjendje që, me shtrimin kronologjik të fakteve, të mbështesë hipotezat
e parashtruara. në vazhdim studentët duhet të jenë në gjendje që, me kompetencë
të plotë, të shtjellojnë evidencën teorike dhe empirike në punimet e tyre shkencore
në përputhje me rregullat bashkëkohore të referencimit (citimit dhe parafrazimit të
literaturës) e posaçërisht sistemin e harvardit të referencimit. Finalizim i mësimit në
këtë modul duhet të jetë një ese e shkruar nga çdo student për tema të ndryshme
nga lëmi i menaxhmentit, duke shfrytëzuar metodologjinë shkencore të shtjelluar në
modul.
mikroEkonomia iii: objektivi i këtij moduli është të pajisë studentët me dituri për
aplikimin e metodave dhe analizave makroekonomike në vlerësimin e konkurrencës së
produkteve dhe shërbimeve, konkurrencës së tregut të faktorëve të prodhimit, dobësive
rregullative të tregut dhe intervenimit të qeverisë. Moduli fllon me themelimin e
¤z UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
njohurive lidhur me tregun dhe çmimet, prodhimin dhe konsumin. Do të studiohet
struktura e tregut dhe strategjia konkurruese; monopoli dhe monopsoni; konkurrenca
monopolistike dhe oligopolet; teoria e lojërave; tregu i faktorëve; investimet dhe tregu
i kapitalit; informimi, dobësitë e tregut dhe roli i qeverisë; ekuilibri i përgjithshëm dhe
efçenca ekonomike; tregu dhe informatat asimetrike dhe eksternalitetet e të mirat
publike. Literatura: Robert S. Pindyck & Daniell L. Rubinfeld, MICROECONOMICS, ffth
Edition, New Jersy 2001. David Besanko & Ronald R. Braeutingam: MICROECONOMICS
An Integratet Approach. 2002. Mate Babiç: Mikroekonomska analiza, MATE, Zagreb.
Kontsoylannis A: Moderna Mikroekonomika MATE Zagreb. Jurin Smiljan & Jasminka
Sohunger: Mikroekonomija, Zagreb, Gllobus 2002.
moDElEt E vEnDosJEs: Procesi i vendosjes. mënyrat e vendosjes. llojet e metodave
dhe modeleve të vendosjes (analitike, heuristike, simulimit). metodat e vendosjes
në kushte të qarta (programimi linear-simpleksi, metodat e transportit dhe metodat e
shpërndarjes-distribuimit. metodat e pritjes në radhë). metodat e vendosjes në kushte
të paqarta - teoria e lojërave, kriteri i Waldit, Savagerit, Laplasit. Modelet e vendosjes
në kushte të rrezikut - analiza e rrezikut, metoda e vlerave të pritura monetare, Pema
e vendosjes - teknikat për evaluimin e projekteve, teknika monte-karlo, teoria e
Dobishmërisë (Utilitetit), teoria e Preferencave. literatura: Prof. Dr. ibrahim kuka,
Vendosja afariste, Riinvest, 1997; Jennings D. and S. Wattam, Decision Making: An
Integrated Approach, Pitman Pub., 1998; Klein G., et al., (Ed.), Decision Making in
Action: Models and Methods, Ablex Pub., 1993; McCall M., and R. Kaplan, Whatever
It Takes: The Realities of Managerial Decision Making, Prentice Hall, 2001.
NDËRMARRËSIA: Natyra e biznesit të vogël dhe ndërmarrësisë. Filozofa e ndërmarrësisë
dhe kuptimi i sektorit të biznesit të vogël. ndërmarrësia, idetë ndërmarrëse dhe
inovacionet. ndërmarrësit, pronarët dhe menaxherët. opsionet për organizimin e
biznesit. menaxhmenti dhe biznesi i vogël. strategjitë ndërmarrëse dhe menaxhmenti.
Plani i biznesit. Aspektet fnanciare të biznesit. Zhvillimi dhe rritja e biznesit. Inkubatorët
e biznesit. Femrat ndërmarrëse. rrethina e biznesit dhe biznesi elektronik (e-business).
Kultura ndërmarrëse; etika dhe përgjegjësia sociale. Ndërmarrësia dhe konteksti specifk
i kosovës. Çështje të tjera bashkëkohore në ndërmarrësi. literatura: Gerham Beaver,
Small Business, Entrepreneurship and Enterprise development, Prentice Hall, 2002; O.
C. Ferrell and Geoffrey Hirt, Business-A changing World, MCGrow-Hill, 1999; Simon
Bridge, ken o’neill, stan Cromie, Understanding Enterprise, Entrepreneurship and
Small Business, second edition, 2003, Palgrave Mcmillan
PLANIFIKIMI MAKROEKONOMIK NË KUSHTET E EKONOMISË SË TREGUT: Planifkimi
INFORMATOR I STUDIMEVE ¤¤
makroekonomik në kushte bashkëkohore (planifkimi në udhëkryq, niveli i planifkimit
dhe relativizimi i nocionit të koordinimit të vetëdijshëm, roli i rregullimit automatik,
raporti midis planit dhe tregut në ekonominë bashkëkohore); Funksioni informativ
dhe koordinimi: (propulsioni dhe mobilizimi, planifkimi i sendërtimit institucional të
ekonomisë së tregut, vëllimi dhe synimet e planifkimit, ndërlidhja e planifkimit me
ekonominë e tregut dhe pronën, zgjedhja e modeleve matematikore të projekteve).
Bazat funksionale të planifkimit direkt dhe indirekt: (planifkimi dhe sendërtimi
i konsensusit shoqëror, niveli i centralizimit dhe përfshirja e vendimeve globale,
aspektet politiko-ekonomike dhe politika ekonomike, duke u bazuar në alternativat
e planifkimit indirekt). Planifkimi makroekonomik dhe politika ekonomike: (raporti
midis planifkimit dhe politikës ekonomike, analiza e trekëndëshit: tregu -plani - politika
ekonomike, format e planifkimit në periudhën e tranzicionit, ndërvarësia midis makro
dhe mikro planifkimit, institucionet dhe modelet e planifkimit makroekonomik në disa
vende anëtare të UE, shBa dhe Japoni, në vendet e botës së tretë dhe në vendet që
ndodhen në periudhën e tranzicionit). literatura: rudiger Dornbusch, stanley Fischer
“Makroekonomia”, botim ndërkombëtar, “Dituria”, Tiranë, 2000; Paul A. Samuelson,
Wiliam Nordhaus, Ekonomija, edicioni XIV, Zagreb, 1992; N. Gregory mankiw,
Principes de L`economie, Pariz, 1998; Jean-Jacques, Servan-schreiber, Svjetski izazov,
Zagreb, 1981; Prof. dr. Musa Limani, Makroekonomia aplikative, Prishtinë, 2000.
Politika E markEtinGUt: Politika e produktit (nocioni i produktit, nivelet e
produkteve, drejtimi i gamës së produkteve); Politika e shërbimit (karakteristikat e
shërbimeve, marketingu i shërbimeve); Cikli i jetës së produkteve; koncepti i produktit
të ri; Politika e çmimeve, metodat e caktimit të çmimeve; Politika e shpërndarjes,
zgjedhja e rrjetit të shpërndarjes: Politika e promocionit.
Politika inDUstrialE: Bazat teorike të industrializimit; teoria dhe fazat e zhvillimit
të industrisë; strategjia e zhvillimit të industrisë; mesatarja e zhvillimit industrial shikuar
nga fazat e zhvillimit të industrisë; Zhvillimi i industrisë dhe problemi i punësimit -
problemet e ristrukturimit të industrisë botërore, modeli i zhvillimit të industrisë në
periudhën e tranzicionit (sistemet prodhuese industriale, evolucioni i sistemeve
prodhuese, fabrika e ardhmërisë dhe robotët, sistemet prodhuese antropocentrike).
sendërtimi i politikës industriale në kosovë. literatura: Grup autorësh: Ekonomska
politika, Informator, Zagreb 1987
REVIZIONI: Hyrje në revizionim dhe revizionimi i raporteve fnanciare. Parimet e
përgjithshme dhe standardet e revizionit. konceptet themelore dhe teknikat e revizionit.
Revizioni i elementeve të raporteve fnanciare dhe llogarive të lidhura. Kompletimi
¤q UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
i revizionit. Raporti mbi revizionimin e raporteve fnanciare. Elementet themelore
të raport-revizionit. Raporti përmbledhës i revizionit. Literatura: William F. Messier:
Auditing, McGraw-Hill (përkthim në kroatisht), Zagreb, 2000. Douglas R. Carmichel,
John J. Willingham: Auditing-Concepts and Methods (përkthim në kroatisht), Zagreb,
2000.
rrJEDhat EkonomikE BotërorE: tregtia bashkëkohore ndërkombëtare; sistemi
bashkëkohor monetar ndërkombëtar; Sistemi bashkëkohor fnanciar ndërkombëtar;
Ecuritë e resurseve (ndihma fnanciare, huat, transferi teknologjik, investimet direkte,
migrimi i fuqisë punëtore - migrimi i trurit); integrimet rajonale; Globalizimi; korporatat
transnacionale; sistemet komparative; vakuumi i zhvillimit ndërkombëtare. literatura:
Prof. dr. skender Berisha, Ekonomia ndërkombëtare, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti
Ekonomik, Prishtinë, 2002; Prof. dr. Musa Limani, Prof. dr. Skender Berisha, Integrimet
ekonomike evropiane, Prishtinë, 2003; L`état du monde, Annuaire économique et
geopolitique mondial, La decouverte, Paris, 1997; Rapport sur le développement dans
le monde 2003, Banka Botërore, edicioni “ESKA”, Paris, 2003.
sistEmEt EkonomikE komParativE: hyrja dhe qasja metodologjike ndaj sistemeve
ekonomike komparative; Determinantat e përkufzimit të sistemeve ekonomike
kooperative; Determinantat që e përcaktojnë vitalitetin dhe ngecjen e sistemeve
ekonomike; kooperative. ndërvarësia midis ekonomisë, demokracisë dhe struktura
sociale në shoqërinë bashkëkohore. Ekonomia botërore dhe perspektiva e modeleve
ekonomike bashkëkohore. literarura: marije levigne: “the economics of transition”,
second edition, London, 1999; Manathir Mohamed: ”Globalizacija i novi realnosti”,
Sarajevo 2003; Dr. Selman Selmanaj: ”Sisteme ekonomike bashkëkohore”, Prishtinë,
1996
sistEmi Ekonomik DhE invEstimEt: hyrje dhe qasje metodologjike ndaj sistemit
ekonomik dhe investimeve. Depozitat e kursimeve. vëllimi i investimeve: ndikimi në
inkuadrimin dhe në stabilitetin e çmimeve. instrumentet e tregut të parasë. investimet
në mjete reale. ndërmarrësia midis ekonomisë, demokracisë dhe struktura sociale
në shoqëritë bashkëkohore. literatura: marije levigne: the economics of transition,
Londër, 1999. Spiro Brumbulli: Investimet, Tiranë, 1998.
sistEmi inFormatik QEvErisës: vështrim i shkurtër mbi kontekstin: sistemi-sistemi
i qeverisjes dhe sistemi informatik deri tek siQ. rëndësia dhe ndikimet e siQ. siQ dhe
pozicioni konkurrues. informimi efektiv, struktura globale e siQ. Elementet operative
dhe funksionale të SIQ, sistemet e planifkimit strategjik, kontrolli menaxherial dhe
taktik. Planifkimi dhe kontrolli operativ: SMV/DSS dhe tipet e tjera të SIQ. Implementimi
INFORMATOR I STUDIMEVE ¤=
i siQ. Ekonomia e re digjitale, siQ dhe implikimet, gjendja në kosovë. Prezantimi dhe
diskutimi i punimeve seminarike. literatura: tema të zgjedhura nga informatika (Grup
autorësh, përkthim); Keneth C. Laudon & Jane P. Laudon: Essentials of Management
Information Systems (Pretince Hall, 2001); Don Tapscott: Digital Economy, Macgrow
Hill, 1996; G. B. Davis and M. H. Olson: Management Information Systems-McGrow
hill; muhamet mustafa: kibernetikë dhe hyrje në informatikë (për përsëritje dhe njohuri
bazike).
tEknika BankarE: Banka dhe rregullimi bankar. Depozitat bankare. Depozitat në
llogarinë rrjedhëse. shërbimi bankar i arkëtimeve dhe pagesave. kreditimi i ekonomisë.
kreditimi i individëve. Eskontimi. veprimtaria parabankare dhe shërbimet kolaterale.
literatura: virginia ashcroft: tools and techniques for private bankers: a companion
text to banking wealth, D. Jeffrey Associates, Fort Lee, New Jersey, 1997. Lavdosh
Zaho, Drini Salko: Teknika bankare, SHBLU, Tiranë, 2000.
TREGU FINANCIAR: Hyrje. Tregu fnanciar. Karakteristikat e tregut fnanciar. Struktura
institucionale. investitorët institucionalë. tregu i parasë. instrumentet e tregut të parasë.
tregu i kapitalit. oferta dhe kërkesa në tregun e kapitalit. afarizmi dhe transaksionet
në tregun e kapitalit. Letrat me vlerë në tregun fnanciar. Letrat me vlerë në tregun e
parasë. letrat me vlerë në tregun e kapitalit. tregu devizor. Bursa. literatura: meir
Kohn: Financial Institutions and Markets, McGraw-Hill, New York, 1994. Zivota Ristic:
Trziste novca i kapitala, Beograd, 1997.
¤6 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
INFORMATOR I STUDIMEVE ¤;
PROJEKTI I RI
REGJIONAL
I TEMPUS-it
sHToJcË 1
¤8 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
INFORMATOR I STUDIMEVE ¤¤
sHToJcË 1:
PRoJekTi i Ri RegJionAl i TeMPus-it
Ndërmarresia dhe Zhvillimi Ekonomik Lokal (ELED) ne Shqipëri, Kosove dhe
Maqedoni
Projekti Tempus Nr. 145061 –TEMPUS -1-2008-1-UK-TEMPUS-JPHES
Permbledhje Ekzekutive
Qellimi i Projektit
te zhvilloj kapacitetet e Univerziteteve të vendeve partnere ne mënyre që ti permbushin
ne përgjithesi nevojat e (institucioneve shtetërore dhe sektorit privat) duke permirësuar
ndërlidhjet e tyre me tregun e punës dhe duke ofruar programe për promovimin e
ndërmarrësis.
Objektivat specifke
• te zhvilloj nje program akademik te përbashket ne ndermarrësi dhe Zhvillimin
Ekonomik lokal (LED) qe do te funksionoje ne partneritet nga Univerzitetet ne
secilin vend partner.
• te zhvilloj nje program trainimi në ndermarrësi dhe Zhvillimin Ekonomik lokal
(LED) për institucionet relevante shtetërore dhe institucionet e qeverise lokale.
• te krijoj dhe konsolidoj sistemin trevjeqar të Bolonjës perfshir edhe procedurat
e kualitetit te sigurisë dhe transferin Evropian te kredive.
• te ngrisë kapacitetet e Univerziteteve partnere respektivisht duke ofruar mundësi
për ngritjen e kapacitetetve te asistentëve te tyre ne vendet partnere te Bashkimit
Evropian.
1oo UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Rezultatet e pritura
1. Programi i ri ne Ndermarrësi dhe Zhvillim Ekonomik Lokal ( 120 ECTS)
2. Program Trainimi ne Ndermarresi ( ekuivalent me 60 ECTS)
3. Nje sistem trevjeqar (3+2+3 vite) program akademik me (Transferin Evropian
të kredive (ECts) dhe procedurat e kualitetit te sigurisë (Qa) ne Fakultetet qe
participojne ne projekt.
4. Permirësoje resurset humane te Univerziteteve pjesmarrëse.
5. Blerja e librave dhe pajisjeve
Aspektet kryesore
ky projekt tenton te rrise kapacitetet e nënte Univerziteteve te konzorciumit ne shqipëri,
kosove dhe maqedoni dhe te kontribojë ne zhvillimin e ndermarrësise dhe krijimin e
nje ambienti te përshtshëm per ndermarrësi ne secilin vend. kjo do te arrihet përmes (i)
zhvillimit te nje Programi te magjistraturës te kualitetit te lartë ne ndermarrësi dhe Zhvillim
Ekonomik Lokal ne secilin vend partner, së bashku ligjëruar nga staf i Univerziteteve ne
vendet partnere; (ii) te krijoj nje Program trainimi ne ndermarrësi për te punësuarit e këtyre
institucioneve publike dhe private te cilat jane pergjegjëse per permirësimin e ambientit
dhe kulturës ndermarrëse ne keto vende (ministrive, komunave, dhe odave ekonomike)
ne partneritet nga staf i univerziteteve ne keto vende; dhe (iii) permirësoj kapacitetet
humane te nënte institucioneve, posaqërisht te ju mundësoj staft te ri te rrisë njohurite
dhe kualifkimet e tyre duke kaluar nje periudhe studimi ne univerzitetet e BE. N et njejten
kohe projekti do te mbeshtesë Universitetet e vendeve partnere qe të transformojne
programet e tyre aktuale ne sistemin e Bolonjes perfshire edhe procedurat e kualitetit te
Sigurisë (ose te konsolidoje dhe kompletoje sistemin e plotë tri- vjeqar, nese e kane flluar
këte proces). Grupet qe do të perfshihen drejperdrejte ne këtë projekt jane staf i nënte
institucioneve te vendeve partnere, posaqërisht asistentët e rinj, studentët e Programit te
ri të Magjistratures në Ndërmarrësi dhe ZHEL, stafn menagjues te ndermarrjeve partnere,
stafn e ministrive, komunave, asociacionve te biznesit, qe participojne ne Programin
trainues ne ndërmarrësi. Projekti do te zhvilloje mardhëniet apo bashkëpunimin ne
mes të universiteteve, ndërmarrjeve, odave ekonomike dhe institucioneve relevante
te sektorit publik ( ne nivel kombëtar dhe ate komunal) ne secilin vend duke sjellur se
bashku ne procesin e identifkimit te nevojave specifke te tregut te punës dhe nevojat
specifke per trainim te punësuarve te sektorit publik si dhe duke pergatitur Programin e
magjistraturës dhe Programin e trainimit.
INFORMATOR I STUDIMEVE 1o1
Lista e Partnerëve
Shqipëria
Fakulteti Ekonomik, Univerzitetei i tiranes
Fakulteti Ekonomik dhe i agrobiznesit, Univerziteti Bujqësor i tiranes
Fakulteti Ekonomik, Univerziteti i Elbasanit
agjensioni albinvest
oda Ekonomike dhe industrise e tiranes.
albpetrol sh.a.
Birra tirana sha.a.
Global servis sha.a
Kosova
Fakulteti Ekonomik, Univerziteti i Prishtinës
Univerziteti riinvest
ministria e industrisë dhe e tregtisë
komuna e Prishtinës
oda Ekonomike e kosoves.
Comtrade Computers
Galanteria Group sh.p.k.
Maqedonia
Univerziteti i Evropës Juglindore
Fakulteti Ekonomik, Univerziteti shtetëror i tetovës
Fakulteti Ekonomik, Prilep, Univerziteti i Bitolit
Fakulteti Ekonomik, Univerziteti Goce Delcev, shtip
komuna e tetoves
oda Ekonomike e maqedonise veri-Perendimore
veze sharri
1oz UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Partnerët e BEse
Univerziteti i staffordshirit, Britani e madhe ( ko-ordinator)
vrije Univerziteti Bruksel, Belgjike
otto- Fridrich Univerziteti i Bambergut, Gjermani
Univerziteti i maqedonisë
Univerziteti Politecnica delle marche, ancona, it
vaxjo Universiteti, suedi
Univerziteti i ljubljanës, slloveni
Univerziteti i anglise Perendimore, Britani e madhe
Univerziteti i Wolverhamptonit, Britani e Madhe
Individual Experts
Dr milford Bateman, Britani e madhe
mr James o’neil, Britani e madhe
Prof Diemer meyer
koordinator Projekti: Prof iraj hashi, Univerziteti i staffordshirit, Britani e madhe
menagjer Projekti: Znj Jenny herbert, Univerziteti i staffordshirit, Britani e madhe
INFORMATOR I STUDIMEVE 1o¤
SUMMARY
IN ENGLISH
1oq UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
INFORMATOR I STUDIMEVE 1o=
suMMARY in englisH
inTRoDucTion
this study guide contains the curricula of the Faculty of Economics, University of
Prishtina, including departments, compulsory or optional modules, the content of
modules and the basic literature for bachelor, masters and PhD awards. it also contains
details on the ECts credit system and other relevant procedures.
the study guide is dedicated to existing and potential students, and aims to assist them
in choosing departments and optional modules, as well as giving them a clear picture
of the teaching provided by the Faculty of Economics.
special contribution to the improvement of curricula has been given by the tEmPUs
programme, supported by the European Commission. through the implementation of
this programme, the Faculty of Economics has had an opportunity to share experiences
with EU Universities, mainly through staff exchange. also a considerable number of
students have completed ma studies in EU Universities with the support provided by
the programme. tEmPUs has also supported the publication of this study guide.
1
1. BAckgRounD
The Faculty of Law and Economics was founded in the academic year 1961/62, and
was initially within the Faculty of Economics in Belgrade. in the beginning courses were
taught in the Serbo-Croatian language. Nine years later, on 18 November 1969, the
Parliament of the autonomous Province of kosova passed the law for the Establishment
of the University of Prishtina. On 13 February 1970 a Committee in charge of establishing
the University was set up, and on 15 February the inauguration meeting was held. 17
February has been declared the Day of the University of Prishtina.
From October 1971 until June 1991 the Faculty of Economics operated as a separate
unit of higher education. Since 1970/71 courses have been taught in both Serbo-
In the context of the TEMPUS programme, we acknowledge the special contribution made by Prof.
Iraj Hashi and Mrs. Jenny Herbert, the Coordinator and Administrator of Tempus Project No: CD_
JEP-4003-2005.
1o6 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Croatian and albanian. the Faculty of Economics in Prishtina has achieved great results
and improved its academic capacities by attracting young and qualifed academic staff.
as well as four-year undergraduate studies, the Faculty of Economics has also offered
postgraduate studies. On 27 June 1991 the Parliament of Serbia adopted emergency
measures and studies in the albanian language were abolished through the dismissal of
all academic and non-academic staff.
Studies in Albanian continued under extremely diffcult conditions; private houses and
other premises were used as classrooms. Despite these horrendous circumstances, the
University maintained its continuity and achieved impressive results, especially given
the conditions. In the aftermath of the War in 1999 and after NATO forces entered
kosova, students, professors and other employees returned to the University premises.
Up to September 2005, around 7,000 students have graduated from the Faculty of
Economics.
3. sTuDY PRogRAMMes
In 1995, the Faculty of Economics, after reviewing the curricula of other western
Universities, implemented initial reforms to improve its curricula. however, taking
into account the fundamental reforms necessary to implement the Bologna system, the
real improvements started during the academic year 2001/2002. These changes were
formally approved by the University Board and the senate. Currently, the Faculty of
Economics of the University of Prishtina is in the process of implementing the reformed
curricula (3+2+3). The main characteristics of this programme are:
three year BaChElor degree leading to the professional award of
EConomist;
Proportion of 60% to 40% compulsory and optional modules;
Bachelor studies offered by four departments; (Economics, Finance and
accounting, management and informatics, and marketing);
majority of modules are one semester in duration;
an increase in the number of hours for tutorials and practical teaching;
application of modern teaching techniques in accordance with new pedagogical
methods of teaching through tutorials and seminars, professional practical work


INFORMATOR I STUDIMEVE 1o;
and modern student assessment methods;
application of modern methods of teacher-student communication;
master degree award after completion of two years of studies (after prior
successful completion of a bachelor degree);
PhD academic award (Doctor of Economics) after successful completion of
studies leading to the submission and acceptance of a PhD thesis (after prior and
successful completion of a master degree);
application of new information technology through the greater use of computers
in classes;
regular cooperation of academics and students with their counterparts in other
countries;
introduction of university studies for part-time students;
Collection of suffcient number of credits (one semester = 30 ECTS credits, one
academic year = 60 ECTS credits or three academic years = 180 ECTS credits)
necessary for completion of a bachelor degree, recognised by other international
universities.
the continued efforts to reform the teaching process have been supported by the
TEMPUS Project, which is funded by the European Commission. Up to now, 80%
of teachers have undertaken different training visits once or twice to staffordshire
University in Great Britain, vaxjo University in sweden, the Free university of Brussels
in Belgium and amsterdam University in holland. the objective of these visits has
been to increase the capacities of teachers and new assistants in learning new ways
of teaching. A signifcant contribution in increasing the capacities of teachers has also
been given by arizona University in the Usa.
PosT-gRADuATe sTuDies
Post-graduate studies at the Faculty of Economics in Prishtina began in the academic
year 1985/86. Since then all departments have organised Master programmes of 2 years
duration and Ph.D. studies of 3 years duration.1o8 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
oRgAnisATionAl sTRucTuRe oF THe FAculTY oF econoMics
the Faculty of Economics consists of four Departments:
Department of Economics,
Department of management and informatics,
Department of Banking and Finance, and
Department of marketing.
The managerial structure of the Faculty is as follows:
Dean of the Faculty (proposed by the Board of the Faculty of Economics,
approved by the Senate of the University and certifed by the Ministry of
Education);
two vice Deans (one responsible for teaching issues and one responsible for
material and technical issues);
head of Departments; and
secretary of the Faculty in charge of Faculty administration.
the Faculty of Economics has:
Scientifc-Teaching Council;
Departments, with a President and Deputy President, which consider different
issues of undergraduate and post-graduate studies. the Departments are
responsible for their own development.


INFORMATOR I STUDIMEVE 1o¤
1. DePARTMenT oF econoMics
this Department deals with the technical and human side of the behaviour and social
life of economic agents in society and the economic conditions of their interactions.
the decision making level of individuals (households), organisations (corporations)
and government (state) are covered. individuals are analysed as customers in terms of
the allocation of resources; organisations, through the study of microeconomics, are
analysed as entities manufacturing goods and services and their effcient allocation. At
the macroeconomic level the role of the state in creating and controlling the rules of the
game in the economy are covered. In other words this department produces qualifed
economists for two levels: individual and frm level (microeconomics) and state level
(macroeconomics). This is done through the specifc modules covered in the curricula
such as microeconomics, macroeconomics, applied macroeconomics, econometrics,
regional integration, and international economics. By studying these subjects students
will be able to understand solutions of key economic dimensions, such as a) what to
produce, b) how to produce, and c) for whom to produce. as a result, this department
produces qualifed people able to work at the microeconomic level, especially in
large enterprises which are involved in import and export activities as well as at a
macroeconomic level such as a regional chamber of commerce and at the state level,
research institutes, and state institutions ranging from those at municipal and regional
level to state functions such as ministries.
BAcHeloR: econoMics
Modules Year of study ECTS
Hours per
week
First Year
Semeser 1
Microeconomics I 1 O 8 3+2+0
Mathemathics 1 O 8 3+2+0
Informatcs 1 O 5 1+0+2
Business Law 1 O 5 2+1+0
Foreign language I 1 O 4 1+1+0
Semester 2
Macroeconomics I 1 O 8 3+2+0
11o UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Accountng 1 O 8 3+2+0
Statstcs 1 O 8 3+2+0
Kosova Economy and EU 1 Z 6 2+1+0
Mathemathics for business 1 Z 6 2+1+0
Sociology 1 Z 6 2+0+0
Second year
Semester 3
Macroeconomics II 2 O 6 2+1+0
Microeconomics II 2 O 6 2+1+0
Economics of the labour market 2 O 6 2+1+0
Money and Finance 2 Z 6 2+1+0
Management 2 Z 6 2+1+0
Internatonal fnance 2 Z 6 2+0+0
Managerial accountng 2 Z 6 2+1+0
Semesteri 4
Econometrics I 2 O 6 2+1+0
Economics of internatonal trade 2 O 6 2+1+0
Monetary Economics 2 O 6 2+0+0
Internatonal Business 2 Z 6 2+1+0
Business Informatcs 2 Z 6 2+2+0
Entrepreneurship 2 Z 6 2+1+0
Foreign Language II 2 Z 6 1+2+0
Third year
Semester 5
Applied Macroeconomics 3 O 6 2+1+0
Economics of Transiton 3 O 6 2+0+0
Economics of the European Union 3 O 6 2+0+0
Business Decision-making 3 Z 6 2+1+0
Innovaton management 3 Z 6 2+1+0
Personnel Economics 3 Z 6 2+0+0
Financial Markets 3 Z 6 2+1+0
Semesteri 6
History of Economic Thought 3 O 6 2+1+0
INFORMATOR I STUDIMEVE 111
Economics of Developement 3 O 6 2+1+0
Econometrics II 3 O 4 2+1+0
Public Finance 3 Z 4 2+0+0
Economics of Public Administraton 3 Z 4 2+0+0
Tax Strategy 3 Z 4 2+0+0
Banking Management 3 Z 4 2+0+0
Other selectve modules from other Facultes in UP
Semestri 6
3 Z 4 2+0+0
Minor thesis 6
note:
- code 1Z: student chooses one from 3 offered modules.
- code 2Z student chooses 2 from 4 offered modules in given semester.
- code 3Z in semester 5 student chooses 2 from 4 modules offered in that
semester. In semester 6 student chooses 2 modules from 5 modules offered.
MAsTeR: econoMics
Modules Year of study ECTS
Hours per
week
Semester 1
Research Methodology 1 O 8 30
Advanced Macroeconomics 1 O 8 30
Advanced Microeconomics 1 O 8 30
Economics of European Economic Integraton 1 Z 6 20
Coporate Finance 1 Z 6 20
Semester 2
Industrial Economics 1 O 8 30
Globalizaton and Economics of Labour Market 1 O 8 30
Econometrics 2 1 O 8 30
Banks and Financial Insttutons 1 Z 6 20
Macroeconomic Aspects of Public Finance 1 Z 6 20
Semester 3
Economics of Internatonal Trade 2 O 8 3011z UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Economics of Development 2 2 O 8 30
Economics of Development of Kosova 2 O 8 30
Economics of Human Development 2 Z 6 20
Economics of Monetary Union 2 Z 6 20
Semester 4
Master dissertaton 2 O 30
o – obligatory; Z – selective
INFORMATOR I STUDIMEVE 11¤
2. DePARTMenT oF FinAnce,
BAnking AnD AccounTing
throughout their studies students will be able to use up-to-date literature which will
enable them to gain modern knowledge and high-level professional skills which will give
them an opportunity to join different institutions in kosova. the Department of Finance,
Banking and Accounting prepares experts in felds currently lacking practical skills.
This department prepares students in the felds of fnance, banking and accounting, risk
and insurance, budgets, customs, international fnancial interrelations, stock exchange,
accounting and managing accounting with computers. students successfully completing
their studies will be experts and will be able to work in state institutions, banks,
insurance companies, customs offces, ministries (budget, treasure, fscal authority, etc),
private companies, international companies, Chamber of Commerce, municipality,
stock exchange etc.
BAcHeloR: FinAnce, BAnking AnD AccounTing
Modules Year of study ECTS Hours per week
First year
Semester 1
Microeconomics I 1 O 8 3+2+0
Mathematcs 1 O 8 3+2+0
Informatcs 1 O 5 1+0+2
Business Law 1 O 5 2+1+0
Foreign language I 1 O 4 1+1+0
Semester 2
Macroeconomics I 1 O 8 3+2+0
Accountng 1 O 8 3+2+0
Statstcs 1 O 8 3+2+0
Kosova Economy and EU 1 Z 6 2+1+0
Mathematcs for business 1 Z 6 2+1+0
Sociology 1 Z 6 2+0+0
Second year
11q UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Semester 3
Money and Finance 2 O 6 2+1+0
Managerial Accountng 2 O 6 2+1+0
Internatonal Finance 2 O 6 2+0+0
Marketng 2 Z 6 2+1+0
Management 2 Z 6 2+1+0
Electronic Business 2 Z 6 2+1+0
Macroeconomics II 2 Z 6 2+1+0
Semester 4
Corporate Finance 2 O 6 2+1+0
Financial Accountng 2 O 6 2+1+0
Internatonal Business 2 O 6 2+1+0
Management of Small and Medium Sized Business 2 Z 6 2+1+0
Economics of Internatonal Trade 2 Z 6 2+1+0
Entrepreneurship 2 Z 6 2+1+0
Foreign Language II 2 Z 6 1+2+0
Third year
Semester 5
Financial Markets 3 O 6 2+1+0
Banks and Banking Business 3 O 6 2+1+0
Analysis of fnancial statements 3 O 6 2+1+0
Financial Management 3 Z 6 2+1+0
Public Accountng 3 Z 6 2+1+0
Economics of Transiton 3 Z 6 2+0+0
Business Decision-making 3 Z 6 2+1+0
Semester 6
Auditng 3 O 6 2+1+0
Management of Risk and Insurance 3 O 6 2+1+0
Public Finance 3 O 4 2+0+0
Tax Strategy 3 Z 4 2+0+0
Banking Management 3 Z 4 2+0+0
Ethics in Accountng and Auditng 3 Z 4 2+0+0
Operatons Management 3 Z 4 2+1+0
INFORMATOR I STUDIMEVE 11=
Other selectve modules from other Facultes in UP in 6
th

semester
3 Z 4 2+0+0
Minor thesis 6
note:
- code 1Z student chooses one from 3 offered modules.
- code 2Z in semester 3-student chooses 2 from 4 offered modules in given
semester.
- code 3Z in semester 5 student chooses 2 from 4 modules offered in that
semester. In semester 6 student chooses 2 modules from 5 modules offered.
MAsTeR: FinAnce, BAnking AnD AccounTing
Modules Year of study ECTS Hours per week
Semester 1
Research Methodology
1 O
8 30
Public Finance 2
1 O
8 30
Financial Accountng 2
1 O
8 30
Internatonal Finance
1 Z
6 20
Financial Econometrics
1 Z
6 20
Semester 2
Banking Management 2 1 O 8 30
Management Accountng 1 O 8 30
Risk Management and Insurance 1 O 8 30
Financial Analysis 2 1 Z 6 20
Financial Management 2 1 Z 6 20
Semester 3
Auditng 2 2 O 8 30
Financial Insttutons 2 2 O 8 30
Corporate Finance 2 O 8 30
Public Accountng 2 Z 6 20
Strategic Management 2 Z 6 20
Semester 4
Master dissertaton 2 O 30
o – obligatory; Z – selective
116 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
3. DePARTMenT oF MAnAgeMenT AnD inFoRMATics
the aim of this department is to offer students a theoretical and practical knowledge
of management and informatics necessary to manage businesses, public utilities and a
wide range of institutions. through an interdisciplinary connection of the knowledge
gained from informatics and management this programme offers great opportunities for
students, equipping them with the modern knowledge and skills compatible with the
needs of the market economy. This department offers suffcient compulsory and optional
modules to provide a basic knowledge of management and informatics, and it also offer
fexibility for students who are able to choose modules in subjects in which they are
more interested or skilled. the programme offers an opportunity for students to gain
knowledge of theory, methods, technical and practical skills for modern management
in accordance with the advanced curricula. students will be able to successfully work
in business, manage contemporary systems, private and public companies, banks and
public institutions or work in research institutions, consulting organisations and other
business support services.
BAcHeloR: MAnAgeMenT AnD inFoRMATics
Modules Year of study ECTS Hours per week
 First year
Semester 1
Microeconomics I 1 O 8 3+2+0
Mathemathics 1 O 8 3+2+0
Informatcs 1 O 5 1+0+2
Business Law 1 O 5 2+1+0
Foreign language I 1 O 4 1+1+0
Semester 2
Macroeconomics I 1 O 8 3+2+0
Accountng 1 O 8 3+2+0
Statstcs 1 O 8 3+2+0
Kosova Economy and EU 1 Z 6 2+1+0
Mathemathics for business 1 Z 6 2+1+0
Sociology 1 Z 6 2+0+0
Second year
INFORMATOR I STUDIMEVE 11;
Semester 3
Management 2 O 6 2+1+0
Marketng 2 O 6 2+1+0
Human Resource Management 2 O 6 2+1+0
Money and Finance 2 Z 6 2+1+0
Microeconomics II 2 Z 6 2+1+0
Electronic Business 2 Z 6 2+1+0
Managerial Accountng 2 Z 6 2+1+0
Semester 4
Management of Small and Medium Sized Business 2 O 6 2+1+0
Business Informatcs 2 O 6 2+2+0
Organizatonal Behaviour 2 O 6 2+1+0
Internatonal Business 2 Z 6 2+1+0
Entrepreneurship 2 Z 6 2+1+0
Internatonal Business Law 2 Z 6 2+1+0
Foreign Language II 2 Z 4 1+2+0
Third year
Semester 5
Business Decision Making 3 O 6 2+1+0
Financial Management 3 O 6 2+1+0
Project Management 3 O 6 2+1+0
Innovaton Management 3 Z 6 2+1+0
Economics of Transiton 3 Z 6 2+0+0
Analysis of Investment 3 Z 6 2+1+0
Business Communicaton 3 Z 6 2+1+0
Semester 6
Strategic Management 3 O 6 2+1+0
Database Management 3 O 6 2+1+0
Operatons Management 3 O 4 2+1+0
Projecton of Informaton Systems 3 Z 4 2+0+0
Business Ethics 3 Z 4 2+0+0
Work Psychology 3 Z 4 2+0+0
Banking Management 3 Z 4 2+0+0
118 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Other selectve modules from other Facultes in UP in 6
th

semesteter
3 Z 4 2+0+0
Minor thesis 6
note:
- code 1Z student chooses one from 3 offered modules.
- code 2Z student chooses 2 from 4 offered modules in given semester.
- With code 3Z in semester 5 student chooses 2 from 4 modules offered in that
semester. In semester 6 student chooses 2 modules from 5 modules offered.
MAsTeR: MAnAgeMenT AnD inFoRMATics
Modules
Year of
study
ECTS Hours per week
Semester 1
Research Methodology 1 O 8 30
Managerial Economics 1 O 8 30
Quanttatve Methods in Management 1 O 8 30
Marketng Management 1 Z 6 20
Organisatonal Behaviour 1 Z 6 20
Semester 2
Management Informaton Systems 1 O 8 30
Human Resource Management 1 O 8 30
Leadership 1 O 8 30
Database Management 1 Z 6 20
Managerial Accountng 1 Z 6 20
Semester 3
Financial Management 2 2 O 8 30
Strategic Management 2 2 O 8 30
Management of SMEs and Entrepreneurship rmarrësia 2 O 8 30
Business Environment 2 Z 6 20
Innovaton Management 2 2 Z 6 20
Semester 4
Master dissertaton O 30
o – obligatory; Z – selective
INFORMATOR I STUDIMEVE 11¤
4. DePARTMenT oF MARkeTing
the Department of marketing enables solid preparation of experts and future scientists
through studying the core modules which involve the achievements in the feld of
marketing science, creating opportunities and chances for international integration with
other developed countries in the world. taking into consideration the importance of
marketing for stimulating development of the economy, students of this Department
will gain knowledge comparable to their counterparts in other world university centres.
Business development will not be successful without the application of marketing
principles. students oriented to study marketing will study core marketing principles,
marketing management, international marketing and in addition in a very focused and
specialised way, marketing research, consumer behaviour, marketing strategy, industrial
marketing, services marketing etc. Students will collect suffcient credits to enable them
to be incorporated in other universities (in accordance with the Bologna agreement).
BAcHeloR: MARkeTing
Modules Year of study ECTS
Hours per
week
First year
Semester 1
Microeconomics I 1 O 8 3+2+0
Mathematcs 1 O 8 3+2+0
Informatcs 1 O 5 1+1+1
Business Law 1 O 5 1+1+0
Foreign language I 1 O 4 1+1+0
Semester 2
Macroeconomics I 1 O 8 3+2+0
Accountng 1 O 8 3+2+0
Statstcs 1 O 8 3+2+0
Kosova Economy and EU 1 Z 6 2+1+0
Mathematcs for business 1 Z 6 2+1+0
Sociology 1 Z 6 2+0+0
Second year
1zo UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Semester 3
Marketng 2 O 6 2+1+0
Management of Distributon 2 O 6 2+1+0
Management 2 O 6 2+1+0
Money and Finance 2 Z 6 2+1+0
Quality and Control of Goods 2 Z 6 2+1+0
Managerial Accountng 2 Z 6 2+1+0
Electronic Business 2 Z 6 2+1+0
Semester 4
Marketng Research 2 O 6 2+1+0
Management of Small and Medium Sized Business 2 O 6 2+1+0
Internatonal Business r 2 O 6 2+1+0
Business Informatcs 2 Z 6 2+2+0
Internatonal Business Law 2 Z 6 2+1+0
Entrepreneurship 2 Z 6 2+1+0
Foreign Language II 2 Z 6 1+2+0
Third year
Semester 5
Internatonal Marketng 3 O 6 2+1+0
Business Decision-Making 3 O 6 2+1+0
Customer Behaviour 3 O 6 2+0+0
Service Marketng 3 Z 6 2+1+0
Industrial Marketng l 3 Z 6 2+1+0
Marketng Models 3 Z 6 2+1+0
Analysis of Investment 3 Z 6 2+1+0
Semester 6
Marketng Strategy 3 O 6 2+1+0
Promoton 3 O 6 2+0+0
Product Design Policy 3 O 4 2+0+0
Operatons Management 3 Z 4 2+1+0
Marketng Planning 3 Z 4 2+1+0
Strategic Management 3 Z 4 2+1+0
Business Ethics 3 Z 4 2+0+0
INFORMATOR I STUDIMEVE 1z1
Other selectve modules from other Facultes in UP in 6th
semester
3 Z 4 2+0+0
Minor thesis 6
note:
- code 1Z student chooses one from 3 offered modules.
- code 2Z student chooses 2 from 4 offered modules in given semester.
- With code 3Z in semester 5 student chooses 2 from 4 modules offered in that
semester. In semester 6 student chooses 2 modules from 5 modules offered.
MAsTeR: MARkeTing
Modules Year of study ECTS
Hours per
week
Semester 1
Research Methodology 1 O 8 30
Marketng Management 1 O 8 30
Managing Marketng Strategies 1 O 8 30
Internatonal Business 1 Z 6 20
Marketng in Banks 1 Z 6 20
Semester 2
Integral System of Promoton 1 O 8 30
Managing Consumer Behaviour 1 O 8 30
Managing Product 1 O 8 30
Internatonal Marketng 2 1 Z 6 20
Quanttatve Methods in Marketng 1 Z 6 20
Semester 3
Managing – Distributon – Trade 2 O 8 30
Managing Market Research 2 O 8 30
Marketng Informaton System 2 O 8 30
Strategic Management 1 Z 6 20
Management of SMEs and Entrepreneurship 1 Z 6 20
Semester 4
Master dissertaton 2 O 30
o – obligatory; Z – selective
1zz UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
DocToRAl sTuDies
the Faculty of Economics offers doctoral studies in four departments: economics,
management and informatics, fnance, banking and accounting, and marketing. The
design of the doctoral programme is based upon the experiences of Western European
Universities (in particular of staffordshire University in the Uk) with whom the Faculty
of Eocnomics has cooperated since the War.
the objectives of the doctoral programme at the Faculty of Economics, University of
Prishtina are:
(i) To advance scientifc research in the feld of economics,
(ii) To fulfl the needs of academic institutions, the government and businesses with
qualifed staff in the feld of economics.
the study programme includes:
• Successful completion of a module on Research Methodology in the frst
semester;
• Competing courses in other felds which are relevant for doctoral studies as
proposed by the mentor and approved by the Faculty Council if the candidate
has not taken these courses during his/her postgraduate studies.
• Writing a dissertation, which is a scientifc study elaborating one or more topics
in an original and unique way.
the PhD candidate should submit to the Faculty Council a completed dissertation within
three years. all students who have completed a master programme and earned a master
of science degree with at least 300 ECTS credits in the specifc feld in which they wish
to enrol are eligible for PhD studies at the Faculty of Economics. A supervisor/mentor
will be selected from a group of professors specialised in the proposed feld of research.
other professors from other universities can be appointed as a second supervisors if
deemed necessary.
PhD candidates should collect at least 480 ECTS: (i) Bachelor studies 180 ECTS credit,
(ii) master studies 120 ECTS and (iii) doctoral studies 180 ECTS.
INFORMATOR I STUDIMEVE 1z¤
ECts credits can be earned as follows:
(i) At least 15 ECTS credits should be earned for successful completion of modules
specifc to the doctoral studies:
(ii) At least 75 ECTS credits based on published work in the feld of the
dissertation;
(iii) 12 ECTS can be earned for each publication with no more than 2 co-authors in
the feld of the dissertation if published in scientifc and professional journals
and conferences;
(iv) 24 ECTS credits can be earned for every published work with no more than
2 co-authors in the feld of the PhD dissertation if published in international
refereed journals;
(v) 70 ECTS credits earned for the successful completion of the doctoral
dissertation.
15-32 ECTS based on professional modules
Semester I
At least 10 ECTS from scientfc research work
Semester II At least 10 ECTS from scientfc research
Semester III, IV, V, VI
At least 75 ECTS credits from published research work
in the feld of chosen doctoral topic
70 ECTS for doctoral dissertaton
after the candidate submits the dissertation, the Faculty Council will form a Commission
of 3-5 members for the approval and defence of the dissertation. One or two members
of the appointed commission should be external members from other universities. in the
case that a member of the commission cannot take part, he can transfer his voting right
to another professor in writing. in these circumstances the member who connot take
1zq UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
part should resign and the Faculty Council should approve another professor to replace
him or her. the Commission is obliged to assess the dissertation within three months
including producing a written report. this report will go to the Faculty Council.
the Faculty Council, after receiving the report can decide:
(i) to accept the submitted verison of the dissertation;
(ii) to refuse the dissertation because of failure;
(iii) to require the resubmission of the dissertation with improvements or further
changes.
after the Ffaculty Council, the decion to grant the PhD award goes to the senate of the
University which fnally approves the decision for the candidate. After this approval
the candidate earns the title Doctor of science (Dr. sc.) or equivalent. in a ceremonial
event at the proprosal of the Dean of the Faculty, the rector of the University will grant
the award of PhD to the succesful PhD candidate.
RegisTRATion FoR THe PHD PRogRAMMe
registration of students is usually based on an open call for each academic year which
is published in the main daily newspapers. the decison for the registration of students
on the PhD programme is taken by the Faculty Council for postgraduate studies based
on the merits of applicants in their chosen feld.
INFORMATOR I STUDIMEVE 1z=
APPenDix 1:
new TeMPus RegionAl PRoJecT
Entrepreneurship and Local Economic Development in Albania, Kosovo and
Macedonia
Tempus Project No. 145061-TEMPUS-1-2008-1-UK-TEMPUS-JPHES
Below is presented a short summary of new tempus regional project in which a large
number of universities are involved from different countries in Europe. in this project
two universities from kosova are involved: Faculty of Economics-University of aaB-
riinvest and Faculty of Economics - University of Prishtina.
Executive Summary
Aim
to develop the capacity of partner country universities to serve the needs of society
at large (both state institutions and private sector) by strengthening their links with the
labour market and offering programmes promoting entrepreneurship.
Specifc Objectives
Develop an academic programme in Entrepreneurship and local Economic Development
(lED) jointly taught by universities in each partner country.
Develop a training programme in Entrepreneurship for relevant state and local
government institutions, also jointly delivered by universities in each partner country.
Establish and consolidate the three-cycle Bologna system together with Quality
assurance procedures and ECts.
improve the human capacity of partner country universities by providing upgrading
opportunities for their assistants in EU partner universities.
1z6 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Outputs
1. A new Masters programme in Entrepreneurship and LED (120 ECTS)
2. A training programme in entrepreneurship (equivalent to 60 ECTS)
3. A new 3-cycle (3+2+3 years) academic programme with ECTS and QA
procedures in faculties participating in the project
4. Improved human capital of participating universities
5. Purchase of books and equipment
Summary of Main Features
this Project aims to enhance the capacity of the nine consortium universities in albania,
kosovo and macedonia and to contribute to the development of entrepreneurship and
the creation of an entrepreneurial environment in their countries. this is achieved by (i)
developing a high quality masters Programme in Entrepreneurship and local Economic
Development in each partner country, jointly taught by staff from universities in that
country; (ii) establishing a training Programme in Entrepreneurship for employees of
those public and private sector institutions which are responsible for improving the
entrepreneurial environment and culture in each country (ministries, municipalities
and Chambers of Commerce), jointly delivered by staff of universities in that country;
and (iii) improving the human capacity of the nine institutions, especially enabling the
younger members of staff to upgrade their knowledge and qualifcations by spending
a period of study in EU partner universities. in parallel, the Project will support the
partner country universities to transform their current study programmes to the three-
cycle Bologna system together with appropriate Quality assurance procedures and
regulations (or consolidate and complete the full three-cycle system if they have already
started this process).
the direct target groups of this Project are the staff of the nine partner country
institutions, particularly the younger assistants, students of the new masters Programme
in Entrepreneurship and lED, management personnel of partner enterprises, and staff
of ministries, municipalities, chambers of commerce participating in the training
Programme in Entrepreneurship.
INFORMATOR I STUDIMEVE 1z;
the Project will develop the relationship between universities, enterprises, chambers of
commerce and the relevant public sector institutions (at national or municipal level) in
each country by bringing them together in the process of identifying the specifc needs
of the labour market and the specifc training needs of public sector employees, and
preparing the ma Programme and the training Programme.
List of Partners
Albania
Faculty of Economics, University of tirana
Faculty of Economics and agribusiness, agricultural University of tirana
Faculty of Economics, University of Elbasan
albinvest agency
Chamber of Commerce and industry of tirana
Albanian Refning and Marketing of Oil Sh. a., (ARMO)
albpetrol sh. a.
Birra tirana sh. a.
Global servis sh. a.
Kosovo
Faculty of Economics, University of Prishtina
aaB-riinvest University
ministry of trade and industry
municipality of Prishtina
kosovo Chamber of Commerce
Comtrade Computers
Galanteria Group sh. p. k.
1z8 UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk
Macedonia
south East European University
Faculty of Economics, state University of tetovo
Faculty of Economics –Prilep, University of Bitola
Faculty of Economics, “Goce Delcev” University - stip
municipality of tetovo
Economic Chamber of North-West Macedonia
veze sharri
EU partners
staffordshire University, Uk (Coordinator)
vrije Universiteit Brussel, BE
otto-Friedrich-Universität Bamberg, DE
University of macedonia, El
Universita’ Politecnica delle marche, ancona, it
vaxjo University, sE
University of ljubljana, si
University of the West of England, UK
University of Wolverhampton, UK
Individual Experts
Dr milford Bateman, Uk
mr James o’neill, Uk
Prof Dietmar meyer, hU
Project Coordinator: Prof iraj hashi, staffordshire University, Uk
Project manager: mrs Jenny herbert, staffordshire University, Uk
INFORMATOR I STUDIMEVE 1z¤
1¤o UNIVERSITETI I PRIShTINëS, FAkUlTETI EkONOMIk

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful