You are on page 1of 10

การเดนทางทแสนวเศษ

พระมหานธนต สมโน* วชย ปฏเวทย กนกพร ผลประดษฐ กลทมา ชณรงค
วราภรณ เจ$ยงชยวฒน จร$รตน เอ'(อพฒนากจ สภาพร จนทราษ$ กาญจนา ทองค*าแท, **

บทความน$ไ( ด,เผยแพร/ในวารสารยวกาชาด สภากาชาดไทย ฉบบเด'อนมกราคม 2552 และท$2เว3บไซด
www.redcross.or.th ท$2หน,า บทความน/าร,

พระเจด$ยชยมงคล วดใหญ/ชยมงคล

“ยนดเปนอยางยงทวดใหญชยมงคลมสวนรวมในการพฒนาการศกษา โดยเฉพาะสาขาวชา
ชววทยาทมผลตอการพฒนาการศกษาของประเทศ วตถ)ประสงค*ทแท,จรงค.ออยากให,นกศกษามา
ท/าวตร เข,าวดฟงธรรม ได,เรยนร3,สงทมองข,ามไป และตระหนกเหนความส/าคญของสงทดทอย3ค3
กบมน)ษยชาตมากวา 2500 ปแล,วนนค.อพระพ)ทธศาสนา อยากฝากให,นกศกษาหนมามองสงท
ใกล,ตวโดยเฉพาะเร.องศาสนาและวฒนธรรม ทแสดงถงความเปนคนไทยและเปนสงทได,หลอม
รวมประเทศชาตให,คงอย3ส.บมา”
ปจฉมบทชวงสร)ปผลการลงปฏบตการ
โดยพระมหานธนต ส)มโน
ณ ห,องประช)ม วดใหญชยมงคล

ทหนาเวบไซดของวดใหญชยมงคล (www.watyaichaimongkol.net) ในวนท 11 มกราคม 2552 มการพดถ"ง
การลงปฏ% บ ต% ก ารศ" ก ษาผล% ต ภณฑทองถ% นทวดใหญชยมงคลกนอยางค" ก คก โดยนกศ" ก ษากล. มเลก ๆ จาก
มหาว%ทยาลยราชภฎจนทรเกษม ส% งทเปนทนาจบตามองค3อ นกศ"กษาซ"งเปนคนร. นหน.มสาวเร%มหนกลบมาสนใจ
ธรรมะและศ"กษาเร3องราวพ37นบานของไทยดวยความซาบซ"7 งและประทบใจ กนกพร ผลประด%ษฐเรยกการลงปฏ%บต%
การคร7 งน7 วา “การเด%นทางทแสนว%เศษ” มารวมเด%นทางไปกบพวกเขาเพ3อคนหาผล%ตภณฑทองถ% นและค.ณคาทแท
จร%งของพระพ.ทธศาสนาทอยในท.กอณ.เน37อของกร.งศรอย.ธยา เม3องทเปนมรดกโลกและเปนความภม%ใจของคนไทย

ว%ชย ปฏ%เวทยเลาวา ต7 งแตรวาอาจารยจะพาไปกรส"กต3นเตนมาก เพราะใฝฝนมานานแลว อยากไปชมสถานททเปน
ประวต%ศาสตรโดยเฉพาะกร.งเกา วดเกาทเปนประวต%ศาสตรของชาต%ไทย ย% งไดอานหนงส3อเกยวกบประวต%ศาสตร
ของกร.งศรอย.ธยาและดภาพยนตรเกยวกบประวต%ศาสตร เชนเร3อง ส.ร%โยทยและต>านานสมเดจพระนเรศวรมหาราช
ท>าใหอยากไปเหนสถานทจร%ง วนน7 ฝนกลายเปนจร%ง

วราภรณ เจยงชยวฒนใหน%ยามการลงปฏ%บต%การในคร7 งน7 ไววา การไปวดใหญชยมงคลในคร7 งน7 นม%ใชการไปแบบ
ธรรมดา แตเปนการไปทตองท>าบทปฏ%บต%การทแสนย% งใหญ และทาทายนกศ"กษาอยางพวกหนเสยดวย บทปฏ%บต%
การทวราภรณพดถ"งน7 ค3อ การลงปฏ%บต%การศ"กษาผล%ตภณฑทองถ% นและมาตรฐานผล%ตภณฑซ"งถ3อเปนก%จกรรมการ
เรยนรทส>าคญของหลกสตร ว%ทยาศาสตรบณฑ%ต สาขาว%ชาชวว%ทยา แขนงว%ชาชวว%ทยาจ.ล%นทรยอ.ตสาหกรรม อน
เปนหลกสตรใหมของสาขาว%ชาชวว%ทยา คณะว%ทยาศาสตร มหาว%ทยาลยราชภฏจนทรเกษม โดยในภาคเรยนท
2/2551 ไดเป% ด สอนว% ช าผล% ต ภณฑทองถ% นเพ3 อการพฒนาส สากล (Local Product Development to
International) และว%ชามาตรฐานการผล%ตและมาตรฐานผล%ตภณฑชวอ.ตสาหกรรม (Production Standard and
Standard for Industrial Bioproduct) ซ" งนกศ" ก ษาตองลงปฏ% บ ต% ก ารศ" ก ษาผล% ต ภณฑทองถ% นและมาตรฐาน
ผล%ตภณฑทางดานอาหารและยา งานหตถกรรม ประเพณวฒนธรรม ศาสนาและการทองเทยว เพ3อพฒนาค.ณภาพ
ของผล%ตภณฑใหเปนมาตรฐานสากล ครบวงจรและย งย3น รวมไปถ" งส>า รวจแนวค% ดในม%ต% ทางดานการพฒนา
ทรพยากรมน.ษยและการตลาด

วราภรณ เจยงชยวฒน เลาวา ต7 งแตการสมผสกบอากาศทหนาวเหนบ การไดท>า วตรเชาและฟงเทศนาจากพระ
อาจารย พระมหานธน%ต% ส.มโน รวมไปถ"งการลงพ37นทไปพบปะพดค.ยกบผประกอบการตางๆ ท>าใหรส"กวา การได
ไปวดใหญชยมงคลในคร7 งน7 เปนการลงปฏ%บต%การทแทรกเอาธรรมะ ว%ชาการ และการด>ารงชว%ตของคนในทองถ% น
มาประย.กตใหเขากบว%ชาทพวกหนเรยน ท>าใหหนเร% มตระหนกและค%ดไตรตรองในชว%ตมากข"7น เพราะไมวาจะท>า
อะไรกแลวแต เราอยามองแคผลทจะเก%ดตอหนาเทาน7 น แตเราตองมองถ"งอนาคตดวย
พระมหานธนต ส)มโน ข9นธรรมาสน*แสดงพระธรรมเทศาเร.องรางกายมน)ษย*

สาเหต.ทเล3อกวดใหญชยมงคล จ.อย.ธยาเปนพ37นทในการศ"กษา เพราะมการพฒนาผล%ตภณฑทองถ% นทหลากหลาย
วดใหญชยมงคลนอกจากจะมฐานะเปนวดโบราณทศกด%A ส%ทธ%Aแลวยงถ3อเปนพ%พ%ธภณฑทางประวต%ศาสตรทสมเดจ
พระนเรศวรมหาราชไดสรางเจดยชยมงคล เพ3อประกาศเอกราชของชาต%ไทยทด>า รงคงอย มาถ"งปจจ.บน วดใหญ
ชยมงคลเปนศนยกลางของพระพ.ทธศาสนาและการศ"กษามาต7 งแตสมยกร.งศรอย.ธยาเปนราชธาน ไดชวยสราง
กระบวนการเรยนรใหกบสงคมและคนในสมยกอน ปจจ.บนวดใหญชยมงคลเปนแหลงทองเทยวทส>า คญของ
ประเทศไทย ในแตละปจะมนกทองเทยวท7 งชาวไทยและชาวตางประเทศเขามาเยยมชมเปนจ>านวนมาก

จ. ร รตน เอ37 อ พฒนาก% จ เลาถ" ง การลงพ37 น ททวดใหญชยมงคลวา ไดเหนส% งทเปนโบราณสถานอนเกาแก เปน
ประวต%ศาสตรของชาต%ไทยทนายกยอง เปนมรดกอนล>7าคา เก%ดความรส"กเสยดายทถกพมาเผาท>าลาย ถาไมถกท>าลาย
อาจจะสวยและงดงามมาก และยงไดระล"กถ"งบรรพบ.ร.ษทชวยกนอน.รกษหวงแหน ส3บมาร.นลกร.นหลาน ลกหลาน
ควรเคารพ รก หวงแหน และรกษาไวใหคงอย
ส>าหรบส.ภาพร จนทราษแลวความประทบใจในวดใหญชยมงคลน7 นเร%มต7 งแตกาวแรกทเขาไปในวด เพราะส%งแรกท
มองเหนค3อพระเจดยซ"งมยอดสงมาก รส"กถ"งความย% งใหญของวดและพระเจดย ความเกาแกบงบอกถ"งความเปน
โบราณสถานทส>า คญของชาต%ไทย ส.ภาพรเลาวา ความรส"กบอกไมถก มนรส"กดใจและประทบใจจนเหน3อค>า
บรรยาย วดใหญชยมงคลถ3อเปนพ37นทศ"กษาขนาดใหญทไดหลอมรวมเอาช.มชนตาง ๆ เขาไวดวยกนมาชานาน ท7 ง
ช.มชนการศ"กษา ช.มชนศาสนา ช.มชนการทองเทยว ช.มชนธ.รก%จทองถ%น และอ3น ๆ ดงน7 นการลงปฏ%บต%การศ"กษา
ผล%ตภณฑทองถ%นผานม%ต%การพฒนาผล%ตภณฑของวดใหญชยมงคลจะชวยท>าใหเขาใจช.มชนทองถ%นไดมากย%งข"7น

วราภรณ เจยงชยวฒนแสดงความเหนไววา ความรม%ใชแคเก%ดในหองเรยนเทาน7 น แตความรสามารถเก%ดไดในท.กท
เพยงแคตองเป% ด ใจรบประสบการณ เขยนไดงายๆ แตจะมสกกคนทไดสมผสและไดใชค>า น7 "วดใหญ
ชยมงคล.....สถานทแหงคลงภม%ปญญาทองถ%นทสมบรณแบบจร%งๆ เลยคะ"

วนทลงปฏ%บต%การศ"กษาผล%ตภณฑทองถ% นไดเล3อกวนธรรมสวนะ ข"7น 15 ค>า เด3อนย ซ"งตรงกบวนท 10 มกราคม
2552 และตรงกบวนเดกแหงชาต% ท7 งน7 เพราะจะมท7 งผปฏ%บต%ธรรมและนกทองเทยวท7 งทเปนชาวไทยและชาวตาง
ประเทศเด% น ทางมาเทยวชมและรวมปฏ% บ ต% ธ รรมทวดใหญชยมงคล ท>า ใหเหนและเขาใจสมพนธภาพและ
ปฏ%สมพนธอนเปนบร%บททางความค%ดบนฐานศาสนา ประเพณและวฒนธรรมทก>ากบการพฒนาผล%ตภณฑทองถ%น
ของวดใหญชยมงคลไดอยางชดเจน นกศ"กษาและคณาจารยจ"งพรอมใจกนแตงกายในช.ดขาวและเขารวมปฏ%บต%
ธรรมตามประเพณน%ยม

คณาจารย*และนกศกษารวมปฏบตธรรมในวนธรรมสวนะ ทศาลาการเปรยญวดใหญชยมงคล

ส>าหรบกลท%มา ชณรงคแลว นบเปนคร7 งแรกทไดรวมท>าวตรเชากบเพ3อน ๆ กลท%มาเลาวา “รส"กดมาก ไดฟงธรรม
เทศนาจากพระอาจารย ไดพดค.ยซกถามในเร3องราวเกยวกบ ศล การนงสมาธ% ผ ว%ญญาณ การพฒนาตนในดานตาง
ๆ”

วตถ.ประสงคส>าคญในการลงปฏ%บต%การศ"กษาผล%ตภณฑทองถ% นค3อ การส>ารวจผล%ตภณฑทองถ% นในพ37นทวดใหญ
ชยมงคล จงหวดอย.ธยา จ.รรตน เอ37 อพฒนาก% จเลาวา เม3 อชมผล% ตภณฑตาง ๆ จากผประกอบการ พรอมท7 งเกบ
รวบรวมขอมลมาพอสมควรแลว ไดกลบมา ณ วดใหญชยมงคล อกคร7 งหน"ง เพ3อน>าขอมลมาว%เคราะห สงเคราะห
แลวน>าเสนอหนาหอง เม3อท.กกล. มน>า เสนอเรยบรอยแลว ไดรบฟงการว%จารณจากพระอาจารยและคณะคร รส"ก
ประทบใจในค>าต% ค>าชมท7 งหลาย ถ"งลกษณะของการน>าเสนอทด การมองใหเหนถ"งวงจรของผล%ตภณฑท7 งหมด ท7 ง
วตถ.ด%บ กระบวนการผล%ต รวมไปถ"งการก>าจดขยะแลวน>ามาพฒนาสสากลอยางยงย3นตอไป

การน/าเสนอผลการลงปฏบตการศกษาผลตภณฑ*ท,องถนของนกศกษา ณ ห,องประช)มวดใหญชยมงคล

ในการลงปฎ%บต%การศ"กษาผล%ตภณฑทองถ% นไดน%มนตใหพระมหานธน%ต% ส.มโน (ป.ธ.4, วท.บ. (เศรษฐศาสตร))
กรรมการบร%หาร วดใหญชยมงคล จ.อย.ธยา และในฐานะของพระอาจารยในการลงปฏ%บต%การศ"กษาผล%ตภณฑทอง
ถ%นในคร7 งน7 เปนพระว%ทยากรบรรยายในหวขอการพฒนาทรพยากรมน.ษย ซ"งถ3อเปนจ.ดเปลยนทางความค%ดในเร3อง
การศ"กษา โดยไดนอมน>าเอาหลกธรรมขององคสมเดจพระสมมาสมพ.ทธเจามาตความและประย.กตใชในบร%บท
ใหม เพ3อประสานว%ทยาการสากลกบภม%ปญญาทองถ%น

วราภรณ เจยงชยวฒนเลาถ"งการบรรยายธรรมะวา ประทบใจพระอาจารยทมความร ความสามารถมาก ตอบค>าถาม
นกศ"กษาไดอยางถกตองแอบแฝงธรรมะ เต3อนสต%อกดวยทพลาดไมไดเลย พอไดมโอกาสอยใกลช%ดวด ท>าใหรส"ก
รกและหวงแหนประเทศไทย เปนทส.ด ขอบพระค.ณจร%ง ๆ คะ ส>าหรบประสบการณทแสนพ%เศษในวนน7
รายละเอยดในการบรรยายสามารถรบฟงได,ทเวบไซด*สายลมแหงปญญา
(http://dhamweb.exteen.com/20090111/entry)
การพฒนาทรพยากรมนษย

พระมหานธนต ส)มโน บรรยายสร)ปเร.องการพฒนาทรพยากรมน)ษย* ณ ห,องกรรมฐาน วดใหญชยมงคล

ในชวงการบรรยายธรรมเร3องการพฒนาทรพยากรมน.ษย พระมหานธน%ต%ไดอรรถาธ%บายไวอยางรอบดานดงน7

มน.ษยค3ออะไร?
“มน.ษย” มาจากรากศพทบาลวา มน (มะนะ) ทแปลวาใจ กบ อ.สBส (อ.สสะ) ทแปลวาสง ดงน7 น “มน.ษย” ค3อผทม
ใจสง สงกวา “คน” ความเปนคนน7 นต%ดตวมาต7 งแตเก%ด แตยงไมถ3อวาเปนมน.ษย เปนแค “คน” ทไมตางอะไรกบ
สตวมากนก ค3อมสญชาตญาณ 4 อยางทเหม3อนกนค3อ การหาอาหาร การส3บพนธ. การกลวภย และการหนภย พระ
มหานธน%ต%ไดยกตวอยางเร3องการท>ารงของนกวาเปนสญชาตญาณทมมาพรอมกบการเก%ด

การพฒนาคนใหเปนมน.ษย
การจะเปนมน.ษยไดน7 นตองอาศยค.ณธรรมของมน.ษย หร3อมน.ษยธรรม และธรรมน7 นกค3อ ศล 5

คน + ศล 5 = มนษย

ในทน7 ศลแปลวา เยนหร3อปกต% ถาผ%ดจากน7 กค3อไมปกต% ศล 5 ถ3อเปนพ37นฐานของท.กศล ท7 งศล 10 ของสามเณร ศล
227 ขอของพระสงฆ ถาผ%ดศล 5 ศลอ3น ๆ กผ%ดหมด แตถามศล 5 กกลายเปนมน.ษยและพรอมทจะพฒนา พระมหา
นธน%ต%ไดช7 วา การพฒนาในทางพ.ทธศาสนาโดยเฉพาะน%กายเถรวาทน7 นม.งเนนไปทการรจกพฒนาตวเอง อนจะเปน
รากฐานส>าคญในการพฒนาดานอ3น ๆ ตอไป

มน.ษยทพฒนาแลวควรมค.ณสมบต%อะไร?
มน.ษยทพฒนาแลวตอง เปนมน.ษยท ด สวย รวย เกง
มนษย + ด + สวย + รวย + เกง = มนษยทพฒนาแลว
ซ"งค.ณสมบต%งาย ๆ ท7 ง 4 ขอ เพยงอาศยธรรมะพ37น ๆ ข7 นโลก%ยธรรมในพระพ.ทธศาสนา กสามารถบรรล.ไดโดย โดย
พระมหานธน%ต%ไดอธ%บายค.ณสมบต%ตาง ๆ ไวดงน7

ด พระพ.ทธพจนกลาวไววา "น%ม%ตตง สาธ.รปานง กตญญกตเวท%ตาฯ " ความกตญญกตเวทเปนเคร3องหมายของคนด
กตญญค3อรค.ณทคนอ3นกระท>าแลว และกตเวทค3อกระท>าตอบแทนค.ณ คนดค3อคนทรและตอบแทนค.ณ ท 7 งค.ณของ
บ.คคล ค.ณของส% งของ ค.ณของสถานท ค.ณตอชาต% ค.ณตอโลก ซ" งการกตญญตอโลกค3อ การใชทรพยากรอยาง
ประหยดและมประส%ทธ%ภาพ กตญญตอมหาว%ทยาลยหร3อสถานทตาง ๆ ค3อการเคารพสถานท สวนการกตญญตอ
บ.คคลค3อ 1) กตญญตอบ.พพการ (บ.พการน7 นหมายถ"งผทท>ากอน) และ 2) กตเวท (กระท>าตอบแทน)

สวย มน.ษยจะสวยดวยธรรม 2 ขอไดแก 1) ขนต% ค3อความอดทน และ 2) โสรจจะ ค3อความเสงยม นอกจากสวยแลว
มน.ษยยงงามไดดวยศล เหม3อนดงค>าพดทวา “ทานรวย ศลสวย สมาธ%มนคง ปญญารอบร”

รวย ในทางพ.ทธศาสนาประกอบดวยรวยนอก กบ รวยใน

• รวยนอก ค3อการมทรพยส%นเง%นทองตาง ๆ ซ"งหามาไดดวยธรรม 4 ขอ ค3อ หวใจเศรษฐ (ท%ฏฐธมม%กตถะ
ประโยชน 4 - อ. อา กะ สะ) ขยนหา รกษาไว ไดเพ3อนด มความเสมอตนเสมอปลาย
• รวยภายในดวยการมอร%ยทรพย 7 ค3อ ศรทธา (ความเช3อ) ศล ห%ร% (ความละอายตอความบาป) โอตตปปะ
(ความกลวบาป ) พาห.สจจะ จาคะ (การใหทาน) ปญญา (ความรอบร) และทส>าคญค3อ รจกค>าวา “พอ” พระ
มหานธน%ต%สอนวา พอเม3อไรรวยเม3อน7 น ตอใหมแสนลาน ลานลาน ถาไมพอ กยงเปนยาจกอยนนเอง พอ
ในทน7 กค3อสนโดษ พรอมท7 งยกตวอยางเร3องเศรษฐกบชาวประมงใหเปนอ.ทธาหรณไวเต3อนใจ และไดมอบ
หมายใหนกศ"กษาพ%จารณาหลกอร%ยทรพยท7 ง 7 ขอเปนการบาน

เกง มน.ษยจะเกงได ตองรจกหลาย ๆ เร3อง โดยเฉพาะ รจกเหต. รจกผล รจกตนเอง รจกประมาณ รจกกาลเวลา รจก
ประช.มชน และ รจกบ.คคล ถารเร3องเหลาน7 รบรองไดวาเปนคนเกง โดยเฉพาะเกงในการใชชว%ต ซ"งเปนธรรมของ
สตตบ.รษ. พระมหานธน%ต%ไดอธ%บายวา เกงเหต.ค3อการรในเร3องของเหต. เกงผลค3อรในเร3องของผล เกงตนค3อการรจก
ตนเอง ขอด ขอดอยหร3อทเรยกวา SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) เกงรจกประมาณค3อรจก
ใชจายรจกความพอด เกงกาลเวลาค3อรวาเวลาไหนควรท>าอะไร เกงรจกประช.มชน ค3อการรจกหม คณะ อยในหมน7
ควรท>าอยางไร? เกงบ.คคลค3อรวาคน ๆ น7 นเปนอยางไร? รจกการวางตวกบคนระดบตาง ๆ ทเหมาะสม

โลกทศนในการพฒนาทรพยากรมนษย
การพฒนาค3อว%วฒนาการทท>าคนใหเปนมน.ษย ซ"งพระมหานธน%ต%ไดแสดงแนวค%ดแบบองครวมโดยเร% มจากการ
นอมน>าเอาศล 5 มาเปนหลกปฏ%บต% ท>าใหคนกลายเปนมน.ษย และจากมน.ษยกพฒนาเปนมน.ษยทดดวยความกตญญ
เปนมน.ษยทสวยดวยโสรจจะ เปนมน.ษยทรวยดวยท%ฏฐธมม%ก ตถะประโยชน และเปนมน.ษยทเกงดวยธรรมของสต
ตบ.ร.ษ มน.ษยทดค3อผทพรอมจะพฒนา เปนผทมเมตตา กร.ณา ม.ท%ตา อ.เบกขา และความค%ดทจะเบยดเบยนกจะหมด
ไป ท>าใหสงคมในภาพรวมดข"7น
ปจฉา – วสชนา
ในชวงส.ดทายของการบรรยาย พระมหานธน%ต%ไดเป%ดโอกาสใหนกศ"กษาซกถาม โดยบางสวนของค>าถามมดงน7

ค>าถามท 1: การนงสมาธ% จ>าเปนไหมทตองเอาม3อซายทบขวา หร3อเอาม3อขวาทบซาย?
สมาธ%น7 นจะย3น เด%น นง นอน ท>าไดหมด สมาธ%ค3อการทใจต7 งมนใหอยในอารมณเดยว ค3อในอารมณทเปนก.ศล รตว
ทวพรอม

ค>าถามท 2: การฆาสตวทดลองบาปไหม?
ปาณาต%บาตน7 นตองประกอบดวยหลกท7 ง 5 อยาง ไดแก การฆาสตวทมชว%ต รวามชว%ต ตองการใหสตวน7 นตาย มการ
ออกแรงใหสตวน7 นตายและสตวน7 นตาย ดงน7 นการฆาสตวทดลองตองท>าบ.ญเยอะ ๆ แตอยางไรกตามกรรมกลบลาง
ไมได

ค>าถามท 3: ความแตกตางระหวางพ.ทธศาสตร กบว%ทยาศาสตร
ว%ทยาศาสตรเปนเร3องของเหต.ผล พ.ทธศาสตรกเปนเร3องของเหต.และผลเหม3อนกน พระมหานธน%ต%ไดยกธรรมะเร3อง
อร%ยสจ 4 พรอมท7 งอธ%บายวาการทพระพ.ทธองคทรงตรสรและไดเปนพระพ.ทธเจาน7 น กเปนเร3องของเหต.และผล
ลวน ๆ อร%ยสจ 4 ประกอบดวย ท.กข (ความไมสบายกาย ไมสบายใจ) สม.ทย (ส%งทท>าใหเก%ดท.กข) น%โรธ (การดบ
ท.กข) มรรค (หนทางดบท.กข) ความจร%งอนประเสร%ฐ (อร%ยสจ) ท7 ง 4 น7 แบงเปนสวนของเหต.และสวนของผล ท.กข
เปนผล มาจากเหต.ค3อ สม.ทย น%โรธเปนผล มาจากมรรค พระมหานธน%ต%สร.ปวา หวใจส>าคญของพระพ.ทธศาสนาอย
ตรงเหต.กบผล
ว%ธการทางว%ทยาศาสตรมอะไร ? มการต7 งสมมต%ฐาน ทดลอง สงเกต สร.ปผล ถกหร3อไม พระพ.ทธองค ทรงต7 ง
สมมต%ฐานวา คนเราสามารถพนท.กขได ทรงทดลองต7 งแตทรงออกผนวช ดวยการศ"กษากบครท7 ง 2 (อาฬารดาบส
อ.ทกดาบส) ทรงไดฌานสงส.ดในฝายสมาธ% (สมถกรรมฐาน) แตทรงสงเกตวา เม3อทรงออกจากฌาน ท.กขกกลบมา
อก จ"งสร.ปผลวานไมใชทาง ทรงต7 งสมมต%ฐานใหม วาตองทรมานตนเอง ทรงทดลอง ทรงสงเกตผล และทรงสร.ป
วาไมใชทาง ทรงต7 งสมมต%ฐานอกคร7 ง วาตองใชว%ธบ>าเพญเพยรทางจ%ตค3อเจร%ญปญญา (ว%ปสสนากรรมฐาน)
ทรงทดลอง ทรงสงเกตผล และคราวน7 ผลค3อทรงพนท.กขอยางแทจร%ง และทรงสร.ปผลใหพวกเราไดปฏ%บต%ตาม
มากวา 2500 ป พระมหานธน%ต%ไดสร.ปวา พ.ทธศาสตรเปนว%ทยาศาสตรทเคร3องม3อช ง ตวง วด ใด ๆ ในปจจ.บนยง
ไมสามารถวดได ตองอาศยจ%ตเปนเคร3องม3อ ชง ตวง วด
ทมา: พ)ทธศาสตร* vs วทยาศาสตร* เผยแพรทางเวบไซด*สายลมแหงปญญา
http://dhamweb.exteen.com/20090113/vs วนท 13 มกราคม 2552

นกศ"กษาไดสะทอนความค%ดเหนจากการฟงบรรยายในคร7 งน7 ไววา จากการทไดฟงพระอาจารยบรรยายเร3องการ
พฒนาทรพยากรมน.ษยท>าใหรวา การพฒนาผล%ตภณฑทองถ%นทเก%ดจากช.มชน ตองมาจากการพฒนามน.ษยกอน ถ"ง
จะมาพฒนาครอบครวและพฒนาช.มชนใหเขมแขงได ซ"งมน.ษยแตกตางจากสตวทวไปตรงท มน.ษยมศลธรรม ม
ความค%ด มความกตญญ มการพฒนาสมองอย สม>าเสมอ การพฒนาจะท>า ใหผล%ตภณฑทไดมการปรบปร.งแกไข
ค.ณภาพไดดอยตลอดเวลา – วราภรณ เจยงชยวฒนและส.ภาภรณ จนทราษ

บทสรปของการเดนทางทแสนวเศษ

กนกพร ผลประด%ษฐเหนวา วดมอะไรมากมาย ท7 งศาสนา ความเช3อ ศ%ลปะ ประเพณและประวต%ศาสตร การทได
ไปเย3อนวดใหญชยมงคลท>า ใหไดท7 งความรจากหลกธรรมทไดจากการฟงเทศน ไมตรจ%ตจากผคน ทไดพดค.ย
ม%ตรภาพจากเพ3อนทดแลกนและกน ความภม%ใจในความเปนไทย ความรกชาต%ซ"งรส"กไดจาก ผ3นแผนด%นท.กท อ%ฐ
ท.กกอน ตนไมท.กตน ทบรรพบ.ร.ษไดปกปองไว ถ"งแมจะไปท>างานแตไมรส"กเลยวาก>าลงท>างานอย ท.กกาวทเด%น
ท.กอยางทท>าลวนแลวแตมความส.ขและทวดกมบรรยากาศทรมร3น ท>าใหรส"กวาตวเองเสม3อนคอมพ%วเตอรทถกลาง
ไวรสออกจากเคร3องจนหมด

พระมหานธนต ส)มโน ,คณาจารย* ,และนกศกษา หลงเสรจส9นการปฏบตการศกษา และสร)ปรายงานผลการศกษา
ผลตภณฑ*ท,องถนรวมกน

กนกพร ผลประด%ษ ฐและกลท%มา ชณรงคไดพบขอคนพบจากการลงปฏ% บ ต% การศ" กษาผล% ต ภณฑทองถ% นหลาย
ประการ โดยผล%ตภณฑทางดานศาสนา ถ3อเปนส%งทมค.ณคาส>าคญในเช%งสงคมและว%ถชว%ตของมวลชนท7 งในทองถ%น
ชนบทและเม3อง วดใหญชยมงคลมผล%ตภณฑทางดานศาสนาทหลากหลายและครบวงจร รวมท7 งยงมการจดสรร
พ37นทเพ3อปฏ%บต%ธรรมและก%จกรรมนนทนาการ ท>าใหพบเหนคนร. นหน.มคนสาวเขามาปฏ%บต%ธรรมมากข"7 น ดงน7 น
นอกจากวดใหญชยมงคลจะเปนศนยกลางความรทางพ.ทธศาสนาแลวยงมบทบาททส>าคญอยางย%งในการอน.รกษ
ประเพณทดงามของชาวพ.ทธอกดวย

ว%ชย ปฏ%เวทยกลาวท%7งทายไววา วนทไดไปวดใหญชยมงคลเปนวนทมความส.ขมาก เหม3อนฝนทกลายเปนความจร%ง
เม3อเด%นทางกลบมาแลวยงน"กถ"งภาพตางๆ ท7 งทวดใหญชยมงคล อโยธารา รสอรท รานกาแฟล.งชางและรานขนม
ไทยแมร>า พ"ง รวมท7 งบรรยากาศของเม3องเกาและอากาศหนาวๆ เกบไวในความทรงจ>า วาคร7 งหน"งเคยไดมาท>า
ก%จกรรมรวมกบอาจารย เพ3อนๆ และร. นนอง ใน สถานททใฝฝน แมวนน7 ฝนเปนจร%งแลว แตกยงคงเกบเร3องราว
ตางๆ น7 นมาฝนตออกดวย

* พระมหานธน%ต% ส.มโน ปธ.๔ นกธรรมช7 นเอก วท.บ. ( เศรษฐศาสตร ) กรรมการบร%หารวดใหญชยมงคล
** ว%ชย ปฏ% เ วทย ,กนกพร ผลประด% ษ ฐ ,กลท% ม า ช ณรงค ,วราภรณ เจยงชยวฒน ,จ.รรตน เอ37 อ พฒนาก% จ
,ส.ภาพร จนทราษ ,กาญจนา ทองค>าแท นกศ"กษาคณะว%ทยาศาสตร ( ชวว%ทยา ) มหาว%ทยาลยราชภฏจนทรเกษม