You are on page 1of 2

SENARAI PELARASAN

Senarai Pelarasan
1. Stok Akhir Barang niaga
dinilaikan pada harga berikut :a. Harga kos RM60000
b. Harga pasaran RM 75000

Pengiraan Pelarasan
Stok Akhir barang niaga adalah
nilai terendah iaitu harga kos
RM 60000

2. Alat tulis belum digunakan


ialah RM 2000

Alat tulis digunakan =


(RM2500 RM2000) =
RM500

3. Susut Nilai
i. Kenderaan disusut nilai
mengikut kaedah Baki
Berkurangan pada kadar 20%
setahun.

ii. Perabot disusut nilai 15%


atas kos.

iii. Alatan pejabat disusut nilai


mengikut kaedah ansuran tetap
dengan kadar 10% setahun.
4. Perniagaan mewujudkan
peruntukan hutang ragu
sebanyak 5% atas penghutang.
5. Belanja Terakru
i. Gaji pekerja terakru sebanyak
RM1500
ii. Kadar bayaran belum
dijelaskan ialah RM 800
6. Belanja terdahulu
Insurans dibayar terdahulu
sebanyak RM 1250

Belanja Alat Tulis


=Belian Alat tulis +
BelanjaAlat tulis
= RM500 + RM800=RM1300
Susut Nilai
= (Kos Susut Nilai Terkumpul)
x Kadar x Tempoh
= (150000 54000) x 20% x
1/12
= 96 000 x 20% x1/12
= RM 1600
Susut Nilai
= (Kos x Kadar x Tempoh)
=90000 x 15% x 1/12
=RM 1125
Susut Nilai
= Kos x Kadar x Tempoh
= 60000 x 10% x 1/12
= RM 500
Penghutang x Kadar
= RM 36140 x 5%
= RM 1807

Gaji = RM 4500 + RM 1500


= RM 6000
Kadar Bayaran
= RM 2500 + RM800
= RM 3300
Insurans
= RM 3000 RM 1250
= RM 1750

Dt Alat tulis RM500


Kt Stok Alat tulis RM500

Dt Susutnilai Kenderaan RM
1600
Kt SusutnilaiTerkumpul
Kenderaan RM 1600

Dt Susutnilai Perabot RM 1125


Kt SusutnilaiTerkumpul
Perabot RM 1125
Dt Susutnilai Alatan Pejabat
RM 500
Kt Susutnilai Terkumpul
Alatan Pejabat RM 500
Dt Belanja Hutang Ragu RM
1807
Kt Peruntukan Hurang Ragu
RM 1807
Dt Gaji RM 1500
Kt Gaji Terakru RM 1500
Dt Kadar Bayaran RM 800
Kt Kadar Bayaran Terakru
RM 800
Dt Insurans Terakru RM 1250
Kt Insurans dahulu RM 1250

pg. 17

7. Hasil Terakru
Perniagaan mendapat sewa
diterima sebanyak RM5000
daripada pembekal tetapi masih
belum diterima
8. Kesilapan tidak ketara
(Kesilapan Amaun)

Sewa diterima = RM 5000

Dt Sewa Diterima Terakru


RM 5000
Kt Sewa Diterima RM 5000

Bayaran faedah pinjamn


sebanyak RM 666 telah
tersilap rekod dalam akaun
pinjaman.

Dt Faedah pinjaman RM 666


Kt Pinjaman RM 666

9. Kesilapan ketinggalan

Ambilan Barang niaga oleh


Veknesh RM 1500;
Nickhkun RM 2500;
Yoona RM 1000
tidak direkodkan dalam buku
perniagaan.

Dt
Ambilan Veknesh RM 1500;
Ambilan Nickhkun RM 2500;
Ambilan Yoona RM 1000
Kt Belian RM 5000

pg. 18