You are on page 1of 5

TUGASAN

_________________________________________________________________________________
_
HBIS2203_V2
AKIDAH
SEMESTER SEPTEMBER 2015
__________________________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR
1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus
ini.
2. Jawab dalam bahasa Melayu.
3. Anda dikehendaki menyerahkan tugasan dalam format MsWord melainkan dinyatakan sebaliknya. Anda
tidak dibenarkan untuk menukar teks/frasa tugasan tersebut kepada format grafik seperti .jpeg / .gif / print
screen / dan lain-lain format berkaitan.
4. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan
penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New
Roman dan langkau baris 1.5.
5. Tugasan anda hendaklah mengandungi 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan.
Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan
tugasan dalam jawapan anda. Pemeriksa tidak akan membaca jawapan tugasan yang melebihi had patah
perkataan yang dibenarkan. Jumlah perkataan hendaklah dinyatakan di penghujung tugasan anda.
6. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ONLINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal
untuk arahan mengenai prosedur penghantaran tugasan secara online. Anda dinasihatkan menyimpan
salinan tugasan yang dihantar dan bukti penghantaran untuk rujukan sendiri.
7. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. Fail tugasan yang dihantar
mestilah dalam format MS-WORD (filename.doc). Sila pastikan fail adalah VERSI TERKINI yang
BETUL. Fail yang tersalah hantar hendaklah dihantar semula secara on-line sebelum tamat tempoh
penghantaran.
8. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 2hb 15hb November 2015. Serahan selepas 15hb
November 2015 TIDAK akan diterima.
9. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga
dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.
10. Sila ambil maklum tentang PENALTI yang akan dikenakan ke atas penghantaran lewat tugasan seperti
yang tertera di pekeliling pejabat Pendaftar 6/2012 (Rujuk Registrars Announcement di myVLE).
11. Anda perlu memastikan RESIT yang dikeluarkan bagi penghantaran tugasan disimpan sebagai bukti
penghantaran. Kegagalan mengemukakan resit dalam sebarang isu yang timbul berkaitan penghantaran
tugasan akan mengakibatkan tugasan dianggap TIDAK dihantar.

PENILAIAN
Tugasan ini menyumbang sehingga 40% daripada jumlah markah kursus berkenaan dan akan
dinilai berdasarkan kepada Rubrik atau Skema Jawapan yang dilampirkan.
Anda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester
bermula.
PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH
Amaran: Tugasan yang diserahkan, secara automatik, akan disemak untuk menentukan kadar
pertindihan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut:
Bil.
1.
2.
3.
4.

Kadar Pertindihan
0 30
30.01 50
50.01 70
70.01 - 100

Potongan Markah
0
5
10
100

SOALAN TUGASAN

Jika dilihat senario masyarakat Islam di Malaysia pada hari ini, masih terdapat segelintir yang
masih percaya dengan perkara-perkara khurafat. Contohnya memakai tangkal dan azimat,
percaya kepada tuah, memohon bantuan daripada jin dan sebagainya. Pelbagai alasan yang
diberikan tentang tujuan mereka mempercayai perkara-perkara khurafat ini. Sedangkan
amalan-amalan khurafat ini boleh menyebabkan akidah sesorang itu menjadi rosak dan boleh
jauh menyimpang daripada ajaran Islam.
Oleh yang demikian, rentetan daripada permasalahan di atas, anda diminta untuk melakukan
satu kajian lapangan dengan memilih satu kawasan tempat tinggal sama ada kampung, taman
perumahan dll.
Persoalan yang perlu dikaji ialah:
1.

Apakah yang dimaksudkan dengan amalan khurafat?

2.

Apakah pendapat ulama terhadap amalan-amalan khurafat?

3.

Apakah pendapat ulama jika melakukan amalan khurafat kerana bertujuan baik
seperti menyembuhkan penyakit (berubat), menolong orang dalam kesusahan
dan sebagainya?

4.

Sejauhmanakah pendapat masyarakat Islam di tempat anda faham tentang


amalan khurafat? Pernahkah mereka terjebak? Faktor-faktornya?

[Jumlah: 40 markah]

Rubrik Tugasan
Kriteria
Pengenalan.

Wajaran
1

Tidak Lengkap
0
Pengenalan topik
tiada atau tidak
menepati tajuk.

Lemah
1
Pengenalan topik
tugasan yang sangat
umum dan tidak
menjurus kepada
objektif tugasan.

Sederhana
2
Pengenalan topik
tugasan yang ringkas
dan kurang menjurus
kepada objektif
tugasan.

Baik
3
Pengenalan topik
tugasan agak jelas
dengan huraian yang
ringkas berkaitan
topik, berserta
rujukan/fakta yang
bersesuaian.

Cemerlang
4
Pengenalan ditulis
dengan jelas dan
menyatakan objektif
dan isi kandungan
tugasan dengan baik,
berserta rujukan/fakta
yang tepat.

Markah
Penuh
4

Pandangan ulama
tentang hukum
amalan khurafat.
Adakah berdosa
jika melakukan
amalan khurafat
kerana tujuan baik?

Tiada perbincangan
pandangan ulamaulama tentang
hukum amalan
khurafat.

Perbincangan yang
lemah pandangan
ulama-ulama tentang
hukum membaca alQuran. Tanpa memberi
contoh yang sesuai.

Perbincangan yang
umum pandangan
ulama-ulama tentang
hukum amalan
khurafat. Memberi
contoh yang
memuaskan bagi setiap
satu isi.

Perbincangan yang
baik ulama-ulama
tentang hukum amalan
khurafat. Memberi
contoh yang baik bagi
setiap satu isi.

Perbincangan yang
terperinci pandangan
ulama-ulama tentang
hukum amalan
khurafat. Memberi
contoh yang sangat baik
bagi setiap satu isi.

Faktor-faktor yang
menyebabkan
masyarakat
terjebak dengan
amalan khurafat.

2.5

Tiada penerangan
tentang faktor-faktor
yang menyebabkan
masyarakat terjebak
dengan amalan
khurafat. Tiada
hujah yang bernas.

Penerangan yang lemah


tentang faktor-faktor
yang menyebabkan
masyarakat terjebak
dengan amalan
khurafat. Penjelasan
yang lemah dengan
memberi hujah yang
kurang bernas.

Penerangan yang
memuaskan tentang
faktor-faktor yang
menyebabkan
masyarakat terjebak
dengan amalan
khurafat. Penjelasan
yang memuaskan
dengan memberi hujah
yang bernas.

Penerangan yang baik


tentang faktor-faktor
yang menyebabkan
masyarakat terjebak
dengan amalan
khurafat. Penjelasan
yang menarik dengan
memberi hujah yang
bernas.

Penerangan yang
terperinci tentang
faktor-faktor yang
menyebabkan
masyarakat terjebak
dengan amalan
khurafat. Penjelasan
yang sangat menarik
dengan memberi hujah
yang bernas.

10

Kriteria
Sejauh manakah
tahap kefahaman
masyarakat Islam di
tempat anda fahami
tentang amalan
khurafat?

Kesimpulan.

Mengikut format
yang betul (muka
hadapan tugasan, Isi
kandungan, muka
surat, rujukan
format APA, dll).

Wajaran
3

0.5

Tidak Lengkap
0
Tiada kajian tentang
tahap kefahaman
masyarakat Islam di
tempat anda fahami
tentang amalan
khurafat. Tiada
analisis yang bernas.

Lemah
1
Kajian yang lemah
tentang tahap
kefahaman masyarakat
Islam di tempat anda
fahami tentang amalan
khurafat. Kajian yang
kurang menarik dengan
memberi analisis yang
jelas.

Tiada kesimpulan
diberikan.

Gagasan kesimpulan
yang lemah dan
penjelasan tidak
relevan dengan
penerangan bahagian
isi.

Tiada format
penulisan atau tidak
berkaitan.

Format penulisan tidak


mengikut kriteria
ditetapkan.

Sederhana
2
Kajian yang
memuaskan tentang
tahap kefahaman
masyarakat Islam di
tempat anda fahami
tentang amalan
khurafat. Kajian yang
memuaskan dengan
memberi analisis yang
jelas.
Gagasan kesimpulan
yang ringkas dan
penjelasan tidak relevan
dengan penerangan
bahagian isi.

Baik
3
Kajian yang baik
tentang tahap
kefahaman masyarakat
Islam di tempat anda
fahami tentang amalan
khurafat. Kajian yang
menarik dengan
memberi analisis yang
jelas.

Cemerlang
4
Kajian yang terperinci
tentang tahap
kefahaman masyarakat
Islam di tempat anda
fahami tentang amalan
khurafat. Kajian yang
sangat menarik dengan
memberi analisis yang
jelas.

Markah
Penuh
12

Gagasan kesimpulan
menyeluruh dan
penjelasan relevan
dengan penerangan
bahagian isi, tetapi
tidak menjelaskan
sebarang penambahan
idea.

Gagasan kesimpulan
yang menyeluruh dan
penjelasan relevan
dengan penerangan
bahagian isi serta
menjelaskan
penambahan idea.

Format penulisan yang


agak baik dan mengikut
kriteria tetapi kurang
tersusun.

Format penulisan yang


baik dan mengikut
kriteria serta susunan
yang baik dan lengkap.

Format penulisan yang


amat baik dan mengikut
kriteria serta susunan
yang baik dan lengkap
mengikut gaya APA.

JUMLAH MARKAH

40