You are on page 1of 4

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 7


Prezeni: 7
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2015
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina odinar din data de 29.10.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.8292/22.10.2015 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe, prin care propune consiliului local rectificarea
bugetului local pe anul 2015;
- Contractul de finanare nregistrat la MDRAP sub nr. 14451/07.09.2015 i la Primria Comunei
Periam sub nr.7142/15.09.2015, prin care s-au alocat sume pentru obiectivul de investiie nfiin are
sistem de canalizare n Comuna Periam;
- conveniile de mprumut nr.541464/4549/2015 i nr.543385/04.08.2015 ncheiate ntre
Ministerul Finanelor Publice i Comuna Periam;
- prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile O.G. nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;
- prevederile H.C.L. Periam nr.17/16.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2015, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, ale art.36 alin.4 lit.a, ale art.45 alin.2 lit.a i ale art.115
lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. Se aprob rectificarea bugetului local de venituri i cheltuieli al Comunei Periam pe anul
2015, dup cum urmeaz:
VENITURI Trim. IV Sursa A:

+ 566.840 lei
1

- 07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice


- 18.02.50.00 Alte impozite i taxe
- 39.02.07.00 Venituri din vanzarea unor bunuri aparinnd domeniului
privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale
- 42.02.65.00 Finanarea Programului Naional de Dezvoltare Local
- 45.02.04.01 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rural
CHELTUIELI Trim. IV Sursa A:
- A.67.50.00.71.03.00 Renovare i amenajare club pensionari
- A.70.50.00.20.05.30 Obiecte de inventar
- A.70.50.00.81.04.00 Rambursarea mprumuturilor contractate pentru finanarea
proiectelor cu finanare UE
- A.74.06.00.71.01.01 nfiinare sistem de canalizare n Comuna Periam

+ 3.000 lei
+ 1.000 lei
+ 27.500 lei
+ 273.411 lei
+ 261.929 lei
+ 566.840 lei
+ 27.500 lei
+ 4.000 lei
+ 261.929 lei
+ 273.411 lei

VENITURI Trim. IV Sursa C:


- 41.07.02.02. Sume aferente mprumuturilor contractate conform O.U.G. nr.2/2015
pentru finanarea cheltuielilor aflate n sarcina unitilor administrativ-teritoriale

- 457.600 lei

CHELTUIELI Trim. IV Sursa C:


- C.74.06.00.71.01.01 nfiinare sistem de canalizare n Comuna Periam
- C.84.06.00.71.01.01 Modernizare drumuri de interes local n Comuna Periam

- 457.600 lei
- 378 640 lei
- 78.960 lei

Redistribuire de credite Trim. IV


- A.51.01.03.20.01.09 Materiale i prestri de servicii cu caracter funcional
- A.51.01.03.20.01.30 Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionare
- A.51.01.03.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri i servicii
- A.54.50.00.20.01.05 Carburani i lubrifiani
- A.54.50.00.20.01.30 Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i funcionare
- A.68.15.01.57.02.01 Ajutoare sociale n numerar
- A.65.04.02.71.01.30 Studiu de Fezabilitate i Proiect Tehnic
extindere Liceul Teoretic local I, local II
- A.65.04.02.71.01.30 Studiu de Fezabilitate i Proiect Tehnic
reabilitare Liceul Teoretic local I, local II
- A.70.50.00.71.01.01Actualizare SF i realizare PT construcie locuine sociale
- A.70.50.00.71.01.01 SF + PT locuine sociale pentru rromi
- A.70.50.00.71.01.01 SF + PT construire pia agroalimentar
- A.84.03.01.71.01.01 SF + PT pentru nfiinarea reelei de canale de
colectare i transport ap pluvial, inclusiv podee

- 93.000 lei
- 10.000 lei
- 7.000 lei
- 10.000 lei
- 2.000 lei
- 2.000 lei
- 12.000 lei

Redistribuire de credite Trim. IV


- A.67.05.01.20.00.00 Cheltuieli cu bunuri i servicii (C.S. Avntul Periam)
- A.67.05.01.71.01.01 Lucrri de construcii vestiare (teren mare fotbal)
- A.67.50.00.71.03.00 Renovare i amenajare club pensionari
- A.70.50.00.20.05.30 Obiecte de inventar
- A.84.03.01.71.01.01 Lucrri de construcii de trotuare, pavare i asfaltare

+ 93.000 lei
+ 10.000 lei
+ 50.000 lei
+ 2.500 lei
+ 2.000 lei
+ 28.500 lei.

- 457.600 lei

- 15.000 lei
- 15.000 lei
- 5.000 lei
- 5.000 lei
- 5.000 lei
- 5.000 lei

Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,


primarul Comunei Periam i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil n cadrul
Primriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
2

Primarului Comunei Periam;


Consiliului Local Periam;
D.G.R.F.P. Timi;
Trezoreriei Snnicolau Mare;
Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent n cadrul primriei;
Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
La dosarul edinei;
Prin afiaj, ateniei publice.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

HRDLU ANIOARA
_________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

Nr. 96 din 29.10.2015