You are on page 1of 555

Naziv na arapskom

:

.\:-\J,-i.
Kasasu-l-enbija'

Rcdaktufa:
hf7. Hasan Popara
Stmanikolrsultant:
Muharem Omerdiö
Urcdnik:
Fahrudin Sijamhodzit
Lcktor:
Aida Krzid
Korektura:
^bdulmedZid Nezo
Abdulvaris Ribo
DTP:
Semir SiSit
Izdavat:
IIum d.o.o.- Buzim
Prodajai distribucija:
i Iu m.d.o.o@-t
gm ail.c om
t € l : 0 6 21 5 71 t l 0
i\KrVäf;
>-VV-UlY

Hafiz Ibn Kesir

KAZIVANJA O
VJEROVJESNICIMA
Izvore priredio:
Muhammed Ahmed Abdulaziz

Preveoi
Ahmed AdiloYiö

god.
BuZim1428.-2007,
RIJEÖ IZDAVAÖA

vala Allahu s Koji je objavioknjigu (Kur'an) u kojoj su vijesti o
onimaprüe nasi onimakoji öe doöiposlijenas,i Koji gaje uöinio
Knjigom saöuvanomod svih izmjena i devijacija Atla!. J*.1:
direktnona Seb-epreuzeoobavezuzastitei öuvanjaKur'ana,-pa kaZe:-Ä1i
uistinu, Kur'an objävljuiemo i zaistatemoMi nadnjin bdjeti (El-HidZr'9 )
Nekaje salavati selamna Muhammeda ;ä nakonkojeg nemaposlanika,
koji kaze;"Mi, vjerovjesnicisrno jedne vjere." Kazivanjao vjerovjesnicima su
rijeöiprijatnei zanimljivedok suu istovrijemetuzne,zbog toga Stoseu njima
gävorio-proilimnaroaimaod kojihje Allah 'i8 nekeuniltio a nekespasio'
U kazivanjirrao vjerovjesnicima i njihovim narodimasu velike poukei
uDute. AllahB kaZe:Ll kazivaniina o nji taic poüka:ootlekoii su razumom
olbdareni. Ku, on Nie izniiljeno hesiedaon p't:naje clas i"ttniL kntigcpriie
njegaobjavtjene,i objainiavasre, i putokazje i milost narodakoji ujeruje
(Jüsuf.111.)
Allahovi,gBvjerovjesnicisuNjegoviodabranirobovikojeje On odabraoda
buduposrednici izmeduNjegai Njegovihsworenjai ukazaoim pos€bnu poöast
tirneito imje poslaoobjär,'u. Oni su i poredtoga ito su ljudskabiöa,bili sa
najveöimznÄnjimo Allahu €, ibadetimai najveöombogobojaznoldu, i. zbog
togasuzaslu2iiidaponesuemanetprenosenja nijedan
vjere Allah.ü6nije ostavio
oäd u du i- nije poslao poslanika ili nekog ko öe im prenijetiposlanicu, od
dobrihljudi koji su slijedilinjihovput Allah Jg kazerTwje ie da opominies' a
svakinirotlie inao onogako gaie a Pravipul uputitao-(Er-Rad,7 ) i a "e
bilonarodakone nije doiaoonajkojigaje opominiao. (Fati,24 )
'*
Allah JEje poöastionaiegposlanikaMuhammeda time Stogaje uöinio
imamom(vodoin)svih vjerovjesnika, a nasje poöastiotime ito nasje uöiüio
njegovim
-sve iljedbenicirna (Ümmetom),nekaje Allahovsalavati,segLP:j:e"]
nä vjerovjesnikei poslanike.Knjiga je nazvanaKAZMNJA- O
VJEROVJ'ESNiCIMA a ne kazivanjao poslanicirrazbog toga Stoje u akidi
(vjerovanju) poznatoda je svaki poslanikvjerovjesnik,ali svaki.vjerovjesnik
nije poslanik,pa prematomeona obuhvadakazivanjai o vjerovjesnicima io
poslanicima.
O\djezelrmoukazatt da Allah;4 u Kur'anunijespomenuo svePoslanike i
vjerovjesnike. U vezi toga Uzvileni veli: I paslanicimao koiima smoprÜe
kaziralii poslanicimao kojimati nismokaztvdli. (En-Nisa',164.)
Takoder treba da znamo zbog koje svrhc su slati poslanici, a one su
mnogoblolne:
a.) oöuvar!e Allallove € vjerc.
b) da ljudi upoznaju svoga Gospodarai Njenru jedinorn öinc ispra\.an
ib^det,
c) da ih upozorena svrhu zbog koje su stvoreni,i rra kaju da iznesudokaz
ptotrvAllahovihJ3 stvorenja, ako üe buduvjerovali.
Allah ei,liaze: O poslanicina koji su radosner,iesti i aponene dona.rili,dd
liutli po:;liie poslanika ne bi nlkal,.vaopravdanjapred Allahon inali - a,lllah
le silan i ntudar (En Nisä', 165.)
Takodelje bitno sponrenutida su vjerovjesniciirnali najvedaiskulenja
zbog plenoscnjaAllahove € \'jcrc. ^-eki od njih su nuöeni, drugi su utrijani i
lo svc zlrog toga da ostaoenajskupljastvar a toje Islam, Allahova JF,r'jera,i da
se ljudi Lrpute Da Plaviput.
13iljc7c. lSLrhlrija i Muslil]]da.icPoslanik4: u Bici na Uhudukadaje ranjen
reliar: Ncic sc spasitinlrod koji okrvavilice svogavjerovjesnika", paje torl
f) rlrliorn olrilrlicir aj.1. ,r1 /,:,/,,, ,rr j,/ry.rl le li te On pofuianie nJiho|opriniti
i ! t r c i l i i t a t i l t l , t' / t ) r i t i i t , t t ) l i . \ t - n i t a n a s i l n i c i . l A l,iL n r ä n .I 2 8 . )
\ l l x h . \ x , ! , r o l j a i : b i l l d i r i ü o | r r ) s r ji d a L r c l u A l l a h o v u€ r , j c r l u
\ i(rllinrnre.
( rsr nam ic cla boS|jröhon nafodlr
fledstavirro knjigu KAZIVANJA O
\.llrlio\r.l]'S\la]l\Ir\ eLrtora Hafi7albn l(csiraLrizdanjuüa kornesu izvröene
korcklurei isplallic Nasrojalisnlo da slil liniigc bude laganijednostavanza
svc liatcgoliicaitaleca.
U sunlonrpre!odcojLl,reccnzijii korekluliuöcslvovala je gr'upaistaknutih
projisLnai stjuönjakaiz ove oblasti.Na kraju nolimo Allaha F, da prirnj od
nas o\.o djelo, da se stniiuje njegovomautoru.da naeradi svakog ko jc
öcstvovao u izdavanjuove knjige,ida budeod koristisvakomdiraocu.
Zahvaljujcuro Allahu jts na lo-ajukao StosrDoMu zahvalilij ua poaetku.
PREDGOVORPREVODIOCA

ekaje ncizmjema hvala Ailahu €, Stvoriteiju svega,Svemoguöem,
Sveir,ajuöem,Onome Kone öe se sve watiti- Neka je salavat I
selamna najodablanijeg od svih ljudi ivjerovjesnika,posljednjeg
BoZijegposlanika,Muhamrneda1:
Ebu el-!-ida' IsDail ibn Kesil ic jedno od najpoznatijih iurela u nekoliko
disciplinaislarrskihznanosti.Rodelljc 700 god po Hidiri, odnosno1301
godiire po lsau j+-i, u Busri kod Damaska. U iestoj godini Zivota seh -u
bamask.gdjezivi iradi svedo svo.ieslnrti,774.god.po HidZri,odnosno1373'
god.po lsau t9.
Potiöeiz ugledüe ulcrnanskcporodice, tako da se vllo rano poöeo baviti
izuöavaltjemislarnskihznanosti.U jedanaestojgodini svoga Zivota nauöioJe
Kur'annapamet.a poslijcje savladaoi uöenjeKur'ana na priznatim kiraetima'
Allah gajc obdarioizuzetnimmoralnimkvalitetima,poboznosöu I snagom
panöeüja irazluöivanja. Znaüjcte stjecaoprednajvcöimautoritetima tadainjeg
islarnskogsvijcta. tako da ie u svoic vrrjeüe postao najveöi struönjak u viSe
nauönih posebnou tc1'.siru,
disciplrrra, hadisuihistor5i
Napisaoje izuzetDovelik broj djela iz raznih znanosti,od kojih öemo ovdle
navestisanrotri:
1. TEFSIRU-L KUR'ANI.L-AZIM (TEFSIR VELIÖANSTVENOG
KUR'ANA). Ovo djelo je jedan od najpoznatijihi najpopulamÜihtcfsira
uopöe.a i dau-tlanas jc mozda najöitanüi tefsir. Dozivio je veliki broj izdanja,
ito u punomlto u skraöenotnobliku. Obiönoje Starnpanu öetiri torna Tipiöan
je pimjer tradicioralnog tefsim.
2, SERF]U SAHIHI-L-BUHARI (I(OMENTAR BU}IARIJINOG SAHIILA).
Ovo djeloje iz oblastihaclisa,ali ga autor nije uspio dovrsiti
3. EL-BIDAJEVE-N-NIIIAJE €OÖETAK I KRAJ). Ovo je jedno od
najveöihhistorijskihdjela uopte, posebnoiz oblasti historije Islama U njel1tu
autol ilna jcdinstven pristup toj ternatici.On je tu obradio period od stvaranja
sviietai Adernir{tq prei(o histo jskilr dogadajasve do 768. god. po HidZri
(kadaje djelo dovrseno),pa do predznakaSmakas-vijeta,proZivljenja i ulaska
u Die ret i DZehennem.Zato ijeste nazvano:POCETAK I KRAJ. Stampano
je viSeputa,uglavnon u öetn'lacstvelikih tolnova.
Djclo KAZIVANJ.,\ O VJEROVJDS1.\lclMAje sarno jedan dio tog
oglonmog djcla POÖETAI( I KRAJ. Alrtor u njemu obradujeperiod od Adema
,r,-rdo lsra ,-'i!. Kao poznali islaDrskitladicionalist.koristio sc sLjedeöim
r1.,,)finu:I{Lr'lmon1.Iladisonr.predajarna od islatnskihuöenjakai ponekad
Ir'r[L].1,r r , r r lL f i a a n r
i j c \ r c j a .
i)ri r(,1r. lr' .r,' l.r:Linjcprccizan.Npr. kod citiranjabilo kojeg hadisaon
r,rL'L,JLl,,r r.r lrifir,,i1.[ro i slepcnllicgovevjerodostojnosti, ako.jeto potrcbno.
l'.r,r r i.r',.irrsrotrrD r'cgrstlirtol-llalranog nasijeilaon vlcmo navodi üzliöite
prtri.r...iuli i sLrproinc- da bi se o da nakor toga oprcdjelioza onu koja ie
' j; :rrr lrrip. Obianobi riLkonto!.a|cltao:A Allah,najbolje,zla.
'L(i
LLrxlrrrnc trcl)a izncnr(liti i zbuniti,ier su djela klasiinih autora
r,lr,rrslilhznuno-(tr obiino lxr tat naötr't pisana.Naiüe. na bosanskoln .iczikudo
rerlasnrosc iz ovc oblusLr rLgla\1tour susrelitli
sa dlclirnagdjeje veö odabmüa
ürli jr|ociost,-rinitrr pfcdiLjr i siuro orla sc navodi. Medutil'll,ovo jc ina
iuirpslioln.lcTilirrjeclnooclnajopiirnrlihdjelaiz ove oblasti,pa smo slnatralida
ga tleLlrl-.r c\ cstiu cijclosti.bezskraÖcnja.
BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

'un,
hidIljtjuli ti a\'oj Kut lrli ti a ajljep.iint dogaclaii t.l
ro, itrliopt i.ienjcgd,:uisto, ni:i tti!td :naa (.litsuf.i.)
li,:t.LLie
),li sntoslttli poslanikei pt ije teh(. O ntkinu rxl njih sntoti kt.ituli,
a a , e l . i ) ü i n i s t n o . .( .E l M u ' m i n , 7 t l . )
i\Ii i.t nti i.\pti(\dti niilto| tlog.kldl istinita.. (El Kch1. 1l.)
,1 sctst'int otini doeattejiDru kqc ti lid.ie la a posldni(inla Mi ti\'tiiulelr)
^Dle st ce. I u d into li .je do.ila istitid,pattlid i opontcna|j(nti(it]td. (l hld. 120.)
L| Ia:iwn.linta o nlinte.aislo i tu po ke:o ra:untont obclarette. K t. dn ni.jc
i:t]tiilja ga\ot, nego pottnlo otrog ito je ptite abja|lletto, obla!ttjetle svih
\tr(ri i uput.t i ttlilo.tt not adu kaji |ieMjc (Jüslll. 1 I 1.)
... Zttto h.!.11jo tini lotulojintu, la bi oni t a:nrr.iüali.(lll-A'r'irf. 176.)
Ib ie Nai lako- koii snto doli lhtohintü t)ftni\' itiego\t! narc a. \li cliiettto
nu ti:ok: stcpcnt onoga koga t\li halento. Troj Co.tpodar ja:cti\ld t)tttdor i
:t,r':nttjuii. 1'l pokloni.;ntontu Ishulia i.kt kLtho,i sukog uputisnto u .\uhu
) ta jai /ii? uputili - iad itgarilt potat ulia Dttrrrtlu, i.\ulaiüidn , i Eüuha, i
./u.w/a i )lusotr i lTartrna ttko nli tieqrd.hia n one koji lolnlt djela titlt - i
Zakctiliad, i .lohjao. i Isoa, i ll'jasct tti .;u oni bili dohri - *i Iymila, i El
.lt::c a. iJttnusa, i Luto .tri tLt niilxt sna p]eltntt naLl ostctlint ljurlino t{oli.
( L l E n ' a ' ni ,i i . - 8 6 . )
Ia po:laniL( .:nto.jaLlnc ntd drugint oelo/:r0li S nekinto od ttjih Allult .ie
)a:go\dt-oo, tt ckc.tc a \,isakc.rtep(net!:dilua. .1 Lra , ,sinut\let.lcntinu l/i
\tlta a(:itL Lloh!.e tlctli i D)ihrilrtu gn po.li:oli. Du lc,1lloh htio e bi .\? otri
tt)tliJ. irlilt ntatht.;obno uhiiuli, kkla sü un tci clolli jotni dol;o:i. .11i,ani su se
ftt:iili pd intLtatiih leji \jet iu i ottilt koli nt,ritntju. Duje lllah htia o]]i se
nc lti ntalurobno tthildli, dli .lllah ] o(li ono .ito Ott ltoce. (El-Bektfe. l5l.)

IO
Ml\ p.rl
Adem a.s.
Adem alelht:.lan

STVARANJE ADEMA j4

"Ja
zviieni Allah kaie. +A kada tvaj Gospadarreöe elekima. cu
postariti!", "Zar
na Zemlji namjesnika oni rekoie: tei na njoj
postcwiti onoga ko te nered iiniti i kt'v prolijevati, a mi Te
" "Ja
veliöamo,h)alimo i samo TebeoboZat'amo? On reöe: znam ono ito vi ne
znate." *l On pouöi Adema imenima svih stvari, a onda ih predoöi meleki a i
"Kaiite Mi njihova imena, ako istitllt govoritel" x"Hvaljen nek sil",
reie:
"mi
rekoie oni, züamo sdnlo otlo öemu si nas Ti pouöia; Ti si Svetnajuii i
"reci in ti imend njihova!" I kad im on kaza
Mudri." x"O Ademe", reie On,
'Zar
njihoya ime a, Allah reie: vam nisam rekao da samo Jd znam tajne
nebesai Zemlje i da sama .Jaznan otlo ito javno öinite i ono ito krijete!" +A
"Uöinite
kad rekosmomelekima: secläduAclemu!" - oni sü je üöinili, .lli lblis
"O
ne htiede, oü se uzoholi i pastade tlerjernik. +J Mi rekosmo: Aderne,
naslanite se ti i tuoja iena u D;ennetu i jedite u njemü koliko god Zelte, i
odakle god lloaete, ali se oyon drvetu ne pribliievajte pa da sami sebi
nepraw)u nonesete!" *I lejtan ih navededa zbog drveta posrnu i izvede ih iz
"Sidite!", 'jedni
ottog u öemtrsu bili. rekosmoMi, drugima tete nepriatelji
hiti, a na Zenui öeteboraviti i da roka odredenog:iujeti!" *I Ademprimi tleke
riieii od Gaspodarasroga, pa nu On oprosli. On doista pritna pokajanje, On
je milo,^tiv.*Mi rekas o. "Silazite iz njega s|i! Od Mene te vam uputstvo
dolaziti, i ani koji upüts\o Maje büdu slijedili, niöegase nete hojati i ni za öim
nete tugo\)ati.*A oni koji ne budu ujerovali i koji dokazeNaie budu poticali -
biöe stdnovrllciDaehennema;- u üjenü öe rjeöno ostati!" (El-Bekare,30.-39.)
Uzviöeni, takoder, k^ie: Isaor slüöaj je u Allaha isti kao i sluöaj Adema,
"Bttdi!"
od zemljega je stroria, a zatim rekao: i on bi. (Ali'Imrän, 59.)
Uzviieni, zatim, kaZe: O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji Nasje od
jednog öoujeka sr,ario,a od njega je i drugü niegovu stvorio, i od njih dvoje
tlnoge mr.ikarce i iene rasijao. I Allaha se bajte s öiiit71inenon.jedni druge
nalite i radbinske w2e nc kiddjte,jer Allah, doista, stalna nad vama bdi.
(En-Nisä',1.)
Uzvileni, takoder, velt: O liudi, Mi tas od tnuika i:enska stvardmo, i na
narode i plentenavas düelin1o,da bistese I aspozllayaLi.
Kad Allaha je najpriztlatiji onaj ko Ga se n,ajüie boji. Allah, uistinu, sre
zna i nüe Mu iitd skriyeno.(El-Hudzurät,13.)

12
Adefi alethi selaht

Zatim, Allah & k^ze. On je taj kaji vas od jednog öoujeka stvarl' d.od
niegaie ärugu njegovu sNoric),da se uz nju smit i l kadaje- on nj.u.obljubio'
ini 1i ,oniiito lihlo brene i nosila ga; a kadjoi je ono oteialo, njih clv.ojesu
"Ako nam darujei zdrava potomka' bit
zam'oliliA'llaha, Gospodara stoga:
"
temo,cloista,zahvalnil (El-A'raf, 189 )
*Mi smo Aclemash'otili i onda ttltl oblik
Na drugotnmjestu Uzviseni veli.
'{Jöiniteseddu Ademu!"' pa suje, osim lblisa'
dali. a ooJiie neiekina reltli:
"Sta te sprijeöiloclauöinii sedidu kada sdm ti
uöinili:- on"ie niie htio uöiniti. * ie
"Ja sant bolji ocl njega; menesi od ratre stvorio, 4 nie-ga
naredio?", ipita On. "nepriLiöiti
od ilovaöe",oclgotori ot'. *"E onda [zlazi iz D;enneta!" reöeOn
*"Dai mi vrenena
ila Lrnjemtrpt'kosii; izlazi, ti si, zdisla, od onih prezrcnih!" ",
* *"Ezatoitosi
do njiiot'a oiivljenja!", reöeon Daje ti se rrenrcna! rcöe On
"kunen se da lu ih na Tvoh pravotll püu
odredict pa san u zabludupao", reöe
presretiti, *pa iu im i sprijeda i strcga, i zdeslla i slÜeva prilaziti, i Nidjeiei da
" *' lzlazi iz njegapokudeni poni:enl' On
wtina njih ieie zahvaliabiti! .reie
"Tobon i svi a onitna koii se budu pot'odili za tobom doista tLt Diehenüen1
napuniti!!*A ti, o Ademe,i iena tvoia LtDiennetu stanLite i odaklegod hotete
prema sebi n.eogrieiite!" aI
ieäite, samose olion dnetLt ne pribliZuile da se
'iejtan
im paöe doiaptavati, da bi in atkTia stidna miesta niihora' koja su im
"Gospodar vai vam zabrcniuieovo dno samo zalo da ne
,ioir"no iito, i reöe:
*i zakliniaie it.ase: "Ja s.ant
bistemelekipostali, ili da üe biste besmrtnibili"'
vam,doista,isbetli saujet ikl" *l na prevant ih zavede A kad oni ono dt'vo
okusiie,stidna tiesta njihat'a in se uL'azaiei oni po sehi dZenlletskoliite
"Zar vQm ta dr'vo nisam zabranio?!"' zowü ih GosPodar
stdvliali Daöeie.
"i 'Sejtanvamje, zbiÜaatvoreninepriatelj?| " * "Gospodaru
niihiv, rekaovam.
"sami smo sebi neproNduuiinili i ako na Ti ne aprostii i ne
iai", rekoie oni,
" *"lzlazite!"' reöe On "jedni drugima
smilujei se,sigurno öeno biti izgubljeni
*Na nioj tete
lete'nepriiatelii bitil Na Zemlji öete boraviti i do snlli ostati
-25 )
Zi\ieti,na njoj umirati, i iz nje oiit'tjeni biti", reic On (El-A'r'äf, I l
Na drugom mjestu Allah E' kale: Od zemlje smo vas slvorili u t1iu re a
ws j)ratiti,i iz tie öemo\)asponoya izvesli.(Tä-hä,55.) Takoder,Uzviieni veli:
*Mi st,lo öoujekl slorili od ilovaöe, od ustajdlog blata *ct .ioi prue sma
"Ja tu
stvorili d2inni od uiarene yatre.*l kad tvoj GosPo(larreie melekill1a
*i kad gd ohlikujel i u tiega
stvoriliio|jeka od ilo,,aöe,od blata ustaialog
udahnemcluiu, r,i mrt uöinite sedilu!" *Svi meleki stt utinili sed:du' aositt't
"zaito llist
Iblisa,onje o(lbio uöitliti sedidu sa njima. *"O lblise", tele On
" "da
uiinio sedZdu? x"Nie moje", reöe, iinim sedZduöorjeku koga si strorio
" * "Onda izlazi iz D,ennela", reöe On, "neka si
ad iLo|aöe,od ustajalagblata.
*"Gospodaru
proklet!, *i nekase prokleßtvo zadrZi no tebi do Sudniegdana!
"claj * "Daje ti
moj", rcöe on, mi vremenado dana kada öe ani biti oiivlieni!" ", "zato
" '
serok", reöeOn, * do Dana vet odredenog". * Gospodaruttoj reie,
ito si me ü zabludu doveo,ja öu im na Zemlji poroke lÜepim prikazivati i
" * Ot'oje pravi put
sigurnotu ih sre za\)esli,*osün T|oiih ishettih robovd
'nad Mojim rcbovitna ti nelei imati nikakve
kagatu se Ja diati", rcöe O11,*

13
rld5ti, asint notl onintu l@ji te l)udu stijedili, otl onih.olutdlih. l.Zo:re ujih
ntjesto.;astanktt Dlehennent te biti. *On ie salont koliu invti i lirc. sttl/iu le
adtedtn braj njih proli. (El HidZr,26.-44.)
UzviScni, zatiü1 ka2c: +l kada rel;osmo melekina: Llöinitc tldenlt!
tt'tlirtrr! , oni su-jc \ti, osint lblisd u(tinili. 7,at.d,:tuöinin sed:clu onone koga
si Ti ad ibteac sryoria?", teöe. *"Reci uli", reie ondu, et,o ovoga l;oga st
iztiad tetla tcdtgaa. dko t11c astc,:'i: do S nka sriieta .tigurtlo cu, osinl
tolabttitlilt, tiod pöt.)tltsh,ani ]iiegoi,ittl .agospaxloi iti. " * Ollazil", rcöe O .
''Oninla
lioii se:a toltont budu potrtdili i tehi, Dichenttent te katta hiti. +l
.at,odi slaiant svojint l;ogct r):ci, i patiet.,:!i tu njih srojü liotii(tt i s|aju
pleiodiju, ihlkli i t ottok u iDtari ta iulieci, i dctji int obecania - a iejtan ih
.\dnto ahnlatlitie *ali ti, .loi.tto, ncie:: i toti niktk.,e \la.\ti
nad rcbotinu
Mojint 1 ,1 Gaspalar h,ojJe doroljdn.d.ititniti (Ellsrä'.61.-65.)
Uzvricni. takoalcr.vcli:,1 kal snn nrlekinta rckli. u'öinite sedidu Aclenul",
\\'i .tu .ie oni rxint lhlisa u(litrili. Ot1 ie bict od l)intm, pt se ogt.ije:io o
ndrc(lcnic Co:^podottl tt,oge. Po.ar cetc njesa i nie,Jora patons^,o pore(l
llcne leo ptijutelje prihvutiti, kad .ru r\1n oni nqt.ijoteliil! Kako je to loio
:(tntiend !ilniLitrld! (ü-Kehf.50.) Zatirr, Allah E- k^ie: *:l Aclenu smo tr
l)o(\'tktt ]tarcdili; dli an.je.ubotalio, i nije odluöan bio. *A kad sua nelekina
tekli. (tiinit( s(Ll:du ,llentu , si'i su.ie ani, o.tim lblisa, uaitiili, on nije htio
+ O Aclente , ]ekli sulo, otoi jc loisto
ncpilatelj tehi itrojoj :eni ;ab nu
nikoka ne th).\'oli cltt ttt.t itccle i: D:enneto, pa da ont{a hude.i esrctaü. *L
tljt)uu nei(i üi agldttjcti, ni ga biti, +u jenü nel:c! ni o:ednieti i aegu
osietiti. +1li 3(jtttn tu pole lo.i.tpto|uti i gajotiti: O Aden]e, hoaef ti (t; i
pokd:eDl li\'t) tieönasti | .dr.rtrn koie netc ücstati? *l njih dtoje pojedoie:
Jega i ul(r.oic iüt se stidnu tjcsta njihavt, pu poöe.ie po n.jitlje dienaetskL,
liSce stu\'ljctti tako,ltlcnt ni.jc Gospoltua svoga posluioo i s pttajeskre ua.
+Poslije gu jc njegov Gaspolot
odabtanin uöinio, pa tüu oprostii i na pravi
put g(1 tryutio. * l:ld.ite i: nicga |i', rcöe On, ',je.lni .lrugind tet(.
ncp]iJat(lii biti! Ol Mcne lc tont üpukt dalu:iti, i anqj ko buLlc sliidio Moju
ttpttru. ttet'e: lutoti itlei:c nes/-ctonhiti. +,,1on0j ko okrene glot,u att Moje
K lige t j t. teikint :h\noDt :i4eti, i na Su.lnien (lanu tino ga sliiepa
olit,jcti! ''
Grxptxlut.t! nnl , t (i te, .oito si ne sliJepe o:ivio, kitt suit vid
inuo/ '.On tle rcli:
Tctlictsu i tcbi dolazili Naii loka.i oli si il1 ti :abardvio,
pa tei dunar'ti isto tttko biti :rtltctrarljen!' (l'a hä, l l5.-126.)
Uzvilcni. clalje. r,cli: *Rcc.l. O\,oje |ijey telike, +d |i od nic gl(^,e okrelete.
1'.Jo,
niyant ni.ita:nao o rxlubrunin nclcltinu litulu rtr tt,i.rL,ttitlali *neni se
oLiarllüjr. wtttto dd.jdsno r4;ontinjent. +Kul jc nttltt,t.:,t | ,jrpt)doj.h,aj rekao.
"Sinoot
it au öo|jekd otl iloyuie. +pct kdl ntu ohlil; LlLrti t,tttriuu,t)tJulu, tiinite
ntu seclit{ut ,'lvfelekisu.,\r'ila pasljed]ieg, s&l:lu L!t:irili ..asintIbliso _
on se
u:oholi() i po:tdo net,iernik. + O Ihlist!., , t.elea Otl ;t.t !., notelo dct ne
ic
uöin_iised:du otronjekogostn Ju:rtlon rttkon sttonr , Jt.\ai ,e ü:ohalit), ili
n l i t l i ; d a s i t t . \ ' i . i L \ l ) t " . l o \ t t tb o l j i o l t t j e g t . r a k t t o . l a , t n . ' a e n e s i s t t o r i o
r vunt ctttieguoLliltxuie. N,Ei:la:i ontlu i. D:atlnetat
,teöeOn,.,prok[et clu

1,+
"Gospatllru n1t).i rcie
si! xMoje prckletst|a cc te do Sudnjeglana prctili!" *
on, d(i ni üe ena do cltnu ktnta ce oni o:i:'lie:1ibii." * Ddien ti" reie On'
* dodanaw[ olreienog." + Tuko li Tyojercliiine",reöe,"tigtnnoöuihsve
+"lstünm
na stranp\Lticunaresli, +a)sinllvojih nectu tlit n i[k]enih robava."
se ku etn i isti u go|orin" rele Allalt, x sigLottrtlLt sa stima, loban i o itna
" '!Reci: "Ne l] aain jd ocl vasza ovo
kaji tu budusliiedili, D,chetlnet n[lpunili!
nikaL:vunagradu i.ja nis.tttt i.vieilaien. aKur'utl .je doisla cUelotn srielLt
"
opatlle e! * l tti tete uslioro sd.ndti tlj cgaru por'rrtzrl (Säd,67. 88.)
To je ono lto se a razliöitilnlDjestima u l(ur'anunavodio ovon dogadaj.
a sveto slno ve6 protuDaöili rLnaselnTe^i r/.
Ovdje6emosadanavestitok sanlogdogadaja,u skladü sa ovim öasnirn
ajetima ihadisimaBozijegPoslanika {:. Od AllahatrazrmoporDocu tomc.
UzviSeniras obavjcitava da se Oü obratio Dlelekilna tiieöirna: J.r llua
Zemlji )unticstrikupo.lrdrili. (El-Bekarc. 10.) Zxtitn rtas obavjeitava o Svoioj
Zeljida stvori Adena i njegovo potonlstvo.koji öe smjcnjivati jedni dmge: On
öini da.jedni tlruge na Zenlji snlenjujete (El-En'äm. 165.). kao i tijeöirna: 1
koji vasno Zenlji na]iesüicit a postt\,ljo. (Ln-Ncntl. 62.) On je tirrc o toLne
obavijestio lneleke da bi istakiro vaärost stvafanja Adema i r!egovog
potornstla, kao Stose obiönovaZnastvatzna nlljirviljprijc ncgose oDndogodi.
Melekisu. da bi saznolii otkrili rDLrdrosl loga, a n.r da bi se srulotstaviliili
umanjivalivrijcdnostljudskorr rodu ili iz zavisti. kao ito se aini neklm
mufessirima-Deznalicama, upitali: Zot tei po.\loiiti atlogdka tc )ta ttiaj nercd
ptolijewti? " (El-Bekarc,30.)
öinitii ktI
StavKataclea je da su üeleki znalida öetako bili, jef su to vidjeli od dzinra
kojisu naZernljibili prte Aderna.
Abdullahibn Omerje rekro: "DZinni su bili plije Ädeurana dvi1chiljade
godina,pa su prolijevelikn'. Zato je Alllh proliv njih poslaovojsku meleka,
koji su ih protjeralina Droßka ostrya."
Od Ibn AbbasrsepreüosisljanorlriSlicnje, a oclBl-Hasanada su t tomebili
nadahnuti.
Drugi uöenjacisrratraju da su to saznaliiz Lcu,hu-l-rnahfilza.Po Djin'ta,to
suiür prelijeli Hanrt i Marut, a ovi opet saznaliod Sidzilla, meleka iznad nJih.
OvakvogjemisljenjaIbn Ebi Hatilnod Ebu DZa'fcracl-BekiIa.
O ovorre postoiijoi jcdno miiljenje da su neleki znali da svc ito .ie
stvoreno od zelnljemorainati injene osobiDe.
"A
uli Te wliöanto,htalinroisanto Tebeaba:dya to-" (El-Bckarc,10.),tJ.
mi Te neprestano obozavamor niko Ti od nasne odbijaposluinost.Ako ljude
stvaras da bi Tc oboiavali, pa cvo nas, rni Te neprestalo,idarrju i noöu
oboZavarlo,
"Ja
On in reic: ttant ono ito vi nc -.note! (El-Bcl<are, 30.), tj. Ja po
pitanjunjihovog sh'ararljazDrm razLog.koji vi ne znatc. Mcdu njina öe biti
poslanika,rjerov.jesnika,ishenih, iehida i dobrih ljudi.

15
Adent alejhi sclanl

Zatim im iznosi Adenovu prednostnad njiüa u pogledlr znanja,pa kaZe:1
On paltöi Adena ineninq svihstNati. (El-Bekare,3 I -) Ibn Abbas ka'e da su to
imenapomo6ukojih ljudi raspoznaju: ljude,Zivotinje,Zemlju, doline,nTora,
brda. deve,magarce,narodei dr.
MudZahidkaZe:"Pouöiogajc imenimaposudai öupova,lonacai sl."
Mudzahid, takoder,kaze: "Pouöio ga je imenu svake ;ivotinje, pticc i svih
stvari." Ovakvog su üisljenja Se'id ibn Dzubejr.Katadei drugi.
Er Rebi' kaZe:"Pouöioga je irrcnirra rrclcka', a Abdufiahmanibn Zejd:
"Pouöiogaje imeniDasvojihpotomaka."

NajispmvDiji stav je onaj koji kaie da je Allah j*. Adeüla pouöio inrcnirna
Svojih stvorenjai njegovih djcla, od najmanjih do najveöih, na Staje ukazaoi
Ibn Abbas,r.a.
Buharüau tom surislunavodihadiskojegporednjeganavodii Muslim od
Se'ida i Hisama, oni od Katadea, on od Encsa ibn Malika, a on od
Muhammedai! da je rekao: "Vjernici öe se na SüdnjerDdanu okupiti i reöi:
Kada bismo nekoga mogli naöi ko öe se za nas kod naSegGospodarazauzeti,
pa 6e oti6i Ademu i reöi:- Ti si otac ljudskogroda.Allah te je stvorioSvojorn
rukom. Melekimaje naredioda ti uöine sedzdu.Pouöiote jc ilrreni1na svih
stvari..."rcitirajuöihadisdo kraja.
...a onda ih predoti tneleliiDtai reie; "Kaiite itli njihoia Dt1et1o, ako istintl
"
gorio,"ile./(El-Bekare,31.) Hasanel Basril(aze:"Kadaje AIIah lttio da stvori
Adema,melekisu rekii: - Nai Gospodarneöcstvolitinijedno drugostvorenje,
a da od njega ne6enrobiti znaniji, pa su zbog toga stavljeni na kuinju." To su
rijeöiUzviSenog: //7l?istitlugovoritel(EI Bekarc.3l.)
Po ovoll'lpitanjuima i drugaöijihmisljenjakoia sno naveliu naien lefii|r.
"Hvaljen
nekd si!", rckole ot1i, 'tni a atno salt11o ()t1oöe u si tlas Ti
paröio; Ti si Sveznajuti i lvlLtdri. (El-Bekare,32.) tj. Ti si visoko iznad toga
da bi iko znaobilo Staod Tvogaznanja,a da ga Ti nisi pouöio.
U tom smislu Uzviseni ka;e: A od onoga ito On:na dnßi znaj sahta
onoliko koliko On,ell. (El-Bekare,255.)
"Adente",
rcöe O , "reci inl ti it ena njillo\'.t!" I kod it)t ot1kaza njihovo
htena, Allah reie; "Zdr Ndrt ttis.ln rekuo da santo Ja zndn tajtte nebera i
Zentlje i dd satno Jd ztlen ano ito jdt\to öinite i oüo ita kt ijete?" (F)-Bekarc.
33.)Tojeste,znarnono ltoje tajno,kao i ono Stojejavno.
Po nekin uöenjacima,pod rijeöilna Uzvisenog:z ant ona ito javno iinite,
nrisli se na rijeöi meleka: "Zat. le! posto|ii onogaka te a jaj nerediiniti?",
a pod rijeöima: i ono ito krijete na rijedi Iblisa koji .jc pr.ikrio oholosr i
zavidnost prerna Ademu 9!!1. Ovo misljenje zastupaju Se,id ibn DZubejr,
MudZahid,Sudejj,DahhakiServri. Za ovakvornilljenje opred:jeliose i lbn
DZerir.

Bahtija9'7ll9l'7410 lFet r I Aalit Mushn l/S:1/322iTjrnrizija 38/10/2414.

16
A d c t nl . t h t \ l r a t

Ebu el-Alije,Rcbi', Hasani Katadekazu da se lijeöi Uzviicnog:i ot?or'1o
"Nai Cospoda| neöe stvoriti ni jedno drr]go
kriete - odnosena rijeöi rneleka:
stvorenjea da od njega neteno biti znaniji i odabraniji."
"Uöinite sedZdu)(lemu! - otti
Rijeöi UzviSenog:,,kad rckosntonelel;itua:
suje uöinili, nli lblis ne lttjecle,on odbi i üzohali se. (El-Bckare. 34.) su velika
AllahovapoöastAdemukadaga je Svojomrxkom stvorio.i u njegaod Svoga
duha,udahnuo.U kom srnislu Uzviieni na drugolD Diestu l< i'c: I kod gd
oblikujenti u njega udahnen tluitt, \)i ntu tiinite sedidu! (El flid2r. 29.)
Dakle,Allah .JBje Adernaodlikovaosa öctiri stvari:stvorioga je Svojoil
plemenitomrukom, u njega.jeudahnuood Svog duha,nar-ediolnelckima da rnu
uöinesedZdu i pouöioga irrenimasvih stvati.
Zatoje Musa,s kojirnje Allxh € ditcktnorazgor,arao. kad se s Aclemotnn
"Ti si
uzvisenom druStvuraspravljao. o öernuöc kasnijebiti govora,rckao:
Aderneotac öovjeöanstva, Allah tc je Svojom rukont stvofio, u lebe ic od
Svogaduhaudahnuo,melekimaje narcdioda ti uairtcscdidu, i nauölote ie
imenimasvih stvari."Ovako 6e mu reti i ostaliljudi Da Sudnjcrndanu.Ovo
samonaponinjelno,o tolre ic, ako Bog da. L(asnijetritt viSegovora.
Allah.Jg-udnrgornajetü ka'e'. * lvti snn Adend sfl'orili i otlda nlu ablikda[i
"Uöinile Adenu sedidu!", pa su
a poslije ntelekina rekli: .ie osint lblisa
uöinili;onje nije htio uöiniti. *"Sto te.ie \priieiilo d.t u(titii! sed;du kdd sdntti
",
nat'edia? upita On. Ja sa holji ad tljego; t)tettcsi od whe sh'ario, o tlicgü
it odilovaöe",odgovorion- (El-A'räf, I L-12-)
i. I{asanel-BasrikaZe:"Ovdjeje lblis pribjcgaoanalogiji,i or,jc prvi kojije
I "Prvi koji pribjegaoanalogti.icIblis.
to uöirlio."Muhanmedibn Sirin kaZe: ic
Sunce i Mjesecsu se poöelioboZavatj sarnotirn."Obaova nTiSljenja navodiIbn
DZerir.
I To znaaidaje Iblis usporediviiscbci Aderna,zakljuöioda.jeon vledniji od
a Adenapaje odbioda nllr uiini sedZdu, iakouruje to zajednosa rrelekirrabilo
naredeno. Ukoliko se analogijakosi sa tckstovima(lirtt'ana i Sunneta),onaje
? pogreina ikao takvase ne lnozeprihvatiti.U Davedenonsluöajuanalogijanije
bila valjana,jcr jc zernlja bolja i korisnija od vatre. Zemlja ie rllirna,
dobroöudna, naklonei blagor-odna. a vatranepostojana, hirovita.nepledvidljiva
r i sklonada predsobomsvepali i zari.
t Pored toga, Allah Jg je poöastio AdeDra time sto ga je Svqon |ukotn
stvorioi Stoje u njcgaudahnuood Svogaduha.Zatoje melekimai nalcdioda
mu uöinesedzdu.O torne Uzviieii l(aze *l kad t|oj Gospa(larreie ntelekinta:
"Ja
cu sfiariti toyjeka od ilovaöe,od blata ustajalog, +i kuclga obliliuient i u
l: njega udahnenttluiu, v'i mu üöitlite scd;dLt!" +Svi nrcleki su tiinili sedidu,
I
*osi/ttIblisa, on je odbio cla uiini seclitlLrsa njinta. *"O lblise", reie On,
f' "zeita "
nisi uöinia sedilu? * Niie üoie.to iinint sed2dLtöovjeku lcoga si
n
strorio od ilovaöe,od blata üstoialog." *"On({u izlozi iz D,enneta", reöe On,
"neka proklet! *i
si neka se prckletstto zatlrli na lebi do Stdnjega ddüa!"
(El-HidZr, 28.-35.)Sejtanje ovo od UzviienogAllaha i zasluZiojer ie upolno

1'7
Arleht alrjhisclIü

onalovazavaoipotcjelljivao Aderna nastojeöida se uzdigne iznad njega
islovlemeno se suprotstavljajuöi BoZijcrn naredenju i prkoseöi Njcgovim
rijeöi:r'rakoje su sc odnosilena Adema d!:f.
['rvo se poöeo pravdati ali rnu ono niita nije pornoglo_Zapr.avo,njegovo
pravdanjc.ie bilo gore od samogagrijehakoji je ved poöinio.O torrlrc Uzviseni
\elr +[ ka.la rekosno neleküna: "Uöi]lite ldenlu sed;du" , oni je svi, osinl
Ihlisa, uiiniie. "Zat do öinim sed:du anone koga si od ilovaöe sfi,orio?',
reae. " Reci nli , teöe anda, "eyo avaga ktga si iznad nteneu:digao: ako me
ost.r|ii da Sntaka srieta sigurno tu, osun nalabrojnilt, nd.l patomsLyotil
üjegari t zogaspodaiiti."+"Odlctzi!",reöeOn, "oni M k)ji.te za tobombudu
lavcli i tebi - kazna diehennentskabit te vani ptuvcr ka.na! *l zat,odi glasonr
stojinl koge DtoZeii paleraj üa tjih s|aju kanjicu | .rvoiupjeiadijt\ i budi in
artelc u itltecit a i 1! djeci, i daji in obelanja - a iejtan ih saitb obnQnjuje -
*dli ti, cloiitd, eiei innti nikalcyevlasti ndd robovina Mojim!" A Gospoda,
r|ai.i e dovolj an .ei ti tnilc (El-lsrä', 61.-65.)
U suri Kehf Uzviieni kaze: ,,1kad sao rekli nelekima; "Uöinite sed;clu
Acle lu" svi su.ie, osim Jblisa Ltiitlili, on je bio od diinnct, po se ogrielio o
naredenic .il]oga Gospodara,pa.ar tete njego i jegav.) polomsyo porecl
illene kao priiotelje pt ih|atiti? ! (Ll-Kehl 50.) tj. on je namjcmo, iz svoga
prkosainadnenosti, izaSaoiz pokornostiAllahu iodbio da izvrsi Njegovo
nafedenie. To sc dcsilo salnozbog njcgovepokvarcncöudi i niskc sklonosti,
koja ga.je iznevjerilakad sc najmanjenadao.Or je, kao ito je i sarrlpriznao
stvorenod vatre.
U torn smislu,u hadisukoga biljeZi Muslim u svom Sailia, od Aiie se
prenosida je Boziii Poslanik"* rekaot"Meleki su stvoreniod svjetlosti,dzinni
od plalnenai vatrc,a Adenrkako van je opisano."r
Hasanel Basri kaZe:"lblis nikadanijednog trenutkanj.jebio melek."Sehr
ibn Hu!ib kaZe:"Bio je jedanod dZinna,pajc Allah kadasu napraviiiner-ed na
Zemlji, proliv njih poslaovojskumeleka.pa su ih pobili iprotierali na norska
ostNa. lblis je bio rneduzarobljenima, pa su ga treleki sa sobom povcli na
ncbo, gdje je boravio neko vrijerne. Kada je nelekima narealenoda uöine
sedZdu, onje odbiodaje uöini."
lbn Mcs'ud, Ibn Abbas i neki ashabi,rredu kojirna je i Se,id ibn el,
Muscjjebi drugi,ka2u:"Iblis.jcbio poglavarneleka na narnanajbli2ernncbu.'
Ibn AbbaskaZe:"lnte tnuje bilo Azazil."
U jednoj drugojverziji od Ibl Abbasase kaie da rnu jc bilo ime El-Haris.
lh-Nakl<ai kaze da rnu jc nadimak bio Ebu Kurdus. Ibn Abbas dodaje: .,Daj€
bio u jednoj grupi rnclekakoji su se zvali dZinni.Njihov zadataklc bio äa
auva1udZerxretskeba5öe. On je uredu njima bio jedan od najuglednrjih,
najznanijihi najpoboznijih.Imao jc öetrri par.akila, kasnijc ga
le Ailah
pretvofiou prokletogiejtana."

M u s l i n l5 l / 1 0 / 2 9 9 6 A
i h m e d u s v o mM ü r , e d , 6 / 1 6 8 / H a l c bi o s t a t i .

1E
Adem u lcthL\cld'11

aKadje nelekina troi Gospodarrekaa "Slrorit
Allah.g&tr sui S^dkaze:
tu öoujekaod ilotaöe, *pa kad mu oblik dam i udahnem duiu' uöinite mu
*neleki sedidu tröinili, *osim Jblisa.;on se
sedidi!", su svi do posljednjeg "ita Ie jc nrvel,oda ne
' je
uzoholioi postao neujcrhik O lblisttr . rekoo On
ili
uiinii sedztluonone koga samJa Svaiomrulom suortol Jcsi li rcuzoltolio
'nt'tio
mßli! cla:i ttzviien.l i Ja san botjt od nlega reAaoit on m'ne:i
+ E izlazr un'la i- D:ettnet't R;' Ua
od tatre, a njega od ilovaie
"proklei da'ri *Moj" prokletstro le te do Sttdnjeg dana pratili!"
*"Gospodarunoi", rele o'n, ".laj ni vremenada dana kada te atli oZi)ljeni
*'ido dana vet odreclenog" x Tdka nti Tvoj.e
biti!;''""Oojen ii", reöe On, -orint.Tttiih 'n,',d,tt
veliine . rine. siSurnotu ih ste na trranpuriLundve\ti
jima iskrenihrobova. " lslinam tc kunemi i'rinu gotorttn tetL Atta4
i"sieurno öu sa sri a, tobom i onina koji se bttdu poveli za tabotn'
Dieiennemnapuniti."(Säd,71 - 85.)
x"E zato ilo si odredio pa san u zabludu
A u suri El-A'räf Allah & vell +fo "u im I
poo re(e kunemse da iu ih tn Tvon Pravontpttru p'cs'elatl:
'sotticda
islruFa, i zdernai 5lijcvapt!lazitt itidieiei da v'cino ntilt nere
r(Ele'räf.
iahluahabiti; l o - li t Tj . zatoito 5r me u '/ablududo\ eo' sigumo
öuim postavljatisvemoguöezamkei sa svih stranaprilaziti Sretanöe biti onaj
ko gane posluSa,a nesretanonaj ko ga bude slijedio
I Imami Ahmed kazer
"Priöao nam je Hasim ibn el-Kasim, da je öuo od Ebu
Ukajla(tj. Abdullah ibn Ukajl es-Seliafi),da je prenio Musa.ibn el-Musejjeb'
I
p
oa datimäiUn pul et-oZada,äa je öuo od Sebreta
Öuosam BoZijegPosLanika4 da je rekao:
ibn Ebi Fakiha da je rekao: -
"Zaista Sejtanpresredeöovjeka na
0l pütevima..." i"dälje citira hadis do kraja kao Sto smo spomidali prjlikom
I opisivanjaIblisa.
}I Mulessirtse ftzila/e po pilanju kollln Je lnelc[iml naledenoda Litne
'nelekc Jer 5c laKo
sedzdu Adernu.Vedinarh srnatrad.i 'e to odno,ilo na c\e
P razumijeiz opöegznaöenjaajetakoji govoreo toüe'
p
P Drugi smatrajuda se to odnosilo samo na neleke na Zemlji lbn DZerir
le prekoDahhaka,övakav stav prenosi od Ibn Abbasa lako su ovakvo niöljenle
je
prihvatili i neki lnufessiri iz i<asnijihgeneracija,treba napolnenutida lanac
i prenosilacaove preda.jeprekinutlrnunkati'i) i da joi je kontekst nepouzdan
(fihi nekaretun).
i"
Prvi stav.;e ispravnijijer na njegr ukazujei rekst hadisa r On naredj
Svojimtnelekima da rnu uiine sedTdulal(oje i ovo uop'eno7nd'erle cllan
D.
najboljezna Staje taöno!
le "Izlazi
la Allahoverijeöi Iblistt:"E ontla izlazi iz D2enneta!" (El-A'ral, 13 ) i
je nareilenoda
iz njega" (El-Ä'ral,l8.) su dokaz da je on bio na nebu, pa rru
H izaäelznjega.Time je siSaoi sa stepenai polozajakojeg je stekao ibadetomi
povodenjimza meleicimau pokomosti irobovanju To muje oduzetozato sto
ie uzoholio, bio zavidan i Sto se suprotstaviosvome Gospodaru,pa Je I1a
ZelnljuponiTenl pokudenbio protier3.r'

19
llen tlLtliit,hrt

Allah u: je laredio Adcmu da se nastani u Dzenncfu sa svojoln Zenon--,
jeairra: 1rf41teko.tnto: "O ,|dene. rlastanilese ti i h,aja:en,:l L! D:enüetu, i
jeLlite ü n/etnu koliko god :e[ite i addkle god lrctete ali se ovon dr',,etLL ne
pt ibli,u,i!e,po da santisebi neprovdt naresere./"(El-tsekare,35.)
Uzvileni u suri El A'rarf kaze: * lzla:i i. niegu paku.len i poni:en", t.e(t(
On. Tobont i s\i ta oninxt koji se budu povolili za tobon .loi\ta tu
Diehcnnenttrdpt! iti!*A fi, o.1dente,i:end troia ü D,c netustdnujtciodalile
god haaete.iedite,sanio se ov) t dr|etu ne prihliiite, da .septentu sebi n.
ogrijeiite!" (El A'r.f, I8.-19.)
takoder,ka;e: *A kada sntonelekinü t.ekli "LIiinite.eed:du.4denu!"
Allah EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
-\1,i sujeoni,osinllblisd,ttt'ittili.*On.ieotlbio. O Adente",rekli :no, ovaj
Je Llaisldneprijdlelj tebi i l|ojai:cni,:ato nu nikuLc,ne clo.rali lti r,usi:\,edei.
Dienneta,pu do onclabudei ne.;retaü.*t-t njenu neae.i i oglddnjeti ni ga hiü,
"utrlentu eteini o:c.ltieti i:egu a.\jetiti. (Ti hä, 116.-I19.)
Iz konteksta ovih ajeta se razutrijc da je Hawa stvorctla pr.ijc Adentovog
ulaska u DieDnet.jer Allalr -lerkaze: "A ti, o )denrc, i :enLt troJd ü [),ennetu
st(nuJtet (El-A'ti[, 19.)Ovogic rl,)illjenja]shakibrl Bisr. kako se i r-azumije
iz ovih ajcta.
Medutirr.Sudejjod Ebu Salihai Ebu Malika,a oni od lbn Abbasai Murrea
lbn Mcs'uda i drugih asltabapr-enoseda su rekli: "lblis je protjeraniz
Dzenncta,a AdeDtse nastaüiou njcnu. Aderrt je dodüalosanroDiutanjepo
DZennctubez Zeneuz koiu bi se smirio. fako je.jcdnom zaspao.i kada se
probudrougledaoje porcdsvojeglaveZenukako sjedi.Allah ju je sfvoriood
Adernovogrebfa. Ko si ti?", upitaoju je. ' Zena",oclgovorila je. ..A zaito si
stvorcna?",upitao_jc ponovo. Ona odgovori: "Da bi se uz menc srnirio."
Meleki su -ga, Tcleöida provjcrenjegovoznanje,upitali: ..Adenre,kako je
rjeno irrc?" On je oclgovorio: "Harva.""A
zaStojoj je ime Hawa?",upitalisu.
"Zato
Stoje stvorcnaod neaegito.jeZivo",odgovor.ioje.
Muhammed ibn lshak od Ibll Abbasa prenosi da je ona slvo]-enaod
njegovognajkfaöcg|ebra na lijevoj strani.To se dcsilo dok je spavao,a
t t t r l e . l .l , o t c b t a .n r . , z n t ' lr:rtrr i l r o p u n j e rtan c , o r r r .
Potvrdu za ovo irnanto u rijcöilna Uzvilenog: O ljudi, bojte se .\\,oga
Gospoldra koli vasje o(l iednas aarjelid st\ntia, .1ad njegajL, i drugLrnlegovLt
shario i ol njih dt,ojentnogenüiL.üce i:eüe /-,rrtdo.(Etl-Nisä,.l.) potvrdL
za to irrarno i u sljedeöim njeairna Uzvilenog: On je tui kaji vas odjed ag
aa\jeka .tt\ur.t a od njegaje Llnrgu jegovu stuoria da se uz ]1ju snir.i.I kddje
an nju obljttbio ona je zanijela lahko brene i nosila ga; a lictd joj je ana
oteirla, njih ltoje su:tunolili tllrl/rd... (El,A'räl 139.)O ovorr ajetu öemo.
al<oBog da,kasnijeopSimijegovoriti.
Buharijai Muslirr u svojirn.Sdllril,i4navoclehadiskoji pr.enosi Za.ideod
Mejscrcel-Esdza'iaon od Ebu Hazirraa ovaj od Ebu llur.ejreu kolue stoii da
jc Muharllrnedi! rekao: "Prema Zcnamalijepo postupajte.Zerraje stvoreni od

20
.llan tl.ihi!cl0ü

rebra,a rebroje najzakrivijenijc pri vthu Ako pokuiai da ga ispravis slornit
öeSga, a ako ga ostavis,ostat öe krivo. Zato lijepo preüa zenamapostupajte'
Ovoje Buharjiincitat.
Mufessirise razilazeu tumaöenjurijeöi Uz\'taenog: -ali se orotn drvetLtne
ptibtiiujte. (El Bekare,35.) Jedni kazu da se pod ovim misli na lozu Od Ibn
ibburo, S"'idu ibn DZubejra,Sa'bije, DZa'da ibn Hubejra, Muhannrcda ibn
Kajsa i Sudejjau vetzi.ji o<l Ibrl Abbasa," lbn Mes'uda i nekih drugih ashaba
stojir "Jevre-jismatraju da jc to pienica Ovako se prenosi od lbn Abbasa,
Hasanael-Basrija, Wehba ibn Munebbiha, Atijjc el-Awfija, Ebu Malika'
Muhanibaibn Dessarai Abdufahrnana ibn Ebi Lejla.
"Zrno od te vrstepseniceje trekie od puterai sladeod
WehbjoS dodaje:
meda."Siwri od Ebu Husejna,a on od Ebu Malika prenosi da se pod
ajetom:...4/l .!e ovon drvetu ne pribliiatajte misli na paln-[r' Ibn DZurejdZ,
Äedutim,prenosida MudZahidrnisli da je to bila srnokva Ovo misljenje
"To je bilo tal{vo drvo
zastupaju Katadei Ibn Dzurejdz,a Ebu-A1ijekazer
da bi onaj ko jede njegov pLodmorao vriiti nuzdu,a u Dzennetuse ne vrsi
nuida."
OvanesLagalja nisuvelika.Allah i6 nije sponrenuo koje.jeto drvo bilo Da
je to vaznoi potrcbnoda znamo,Allah .q5 bi to rekao lsti sluöajje i sa ostalim
stvari a u Kur'anu koje nisu navedene.
Medutim,kada se radi o razilazerljulnufessirau pogledu Dzennetau kome
seAalemnastanio. da lije on bio na nebuili Zernlji,potlebüoje sva misljcqa
dobromzmotriti i zauzctistav po tom pitaliu
Veöinauöenjakasmatrada je on na nebu.tj. Dzennetu-l-Me'wa,jer sc to "O da
j
iz vise ajela hadisakao Stosu rijeöi Uzvilenogl
razunrnjeti I Mi rekosno:
Arleme,nastanitese Ii i tvoja ;ctu1 u Diennelrt (El-Bekare, 35 ) Lam i elit
(odredeniölan u rijeöi el-Dzennete) podrazumijevaju da to nije bilo koji
"Dzennetu-
Diermet,negoonaj kojije veö poznat,a po Islamu to.jc boraviite u
"Zbog öega si i nas i sebe
l-Me'wa". Isti sluöaj imamo u djeöilna Musaa t4;1:
izveoiz Dzenneta(el-Dzenneti)...?" Ovo je dio jednoghadisa,a o kome öemo
jos govoliti.
Muslin,u svornS.?rlhrnavodihadisod EbLrMalika el-EidZeiJa- öijeje
ime Sa'd ibr1Tarik - on od Ebu Ilazirna Sele1neibn Diüara, on od Ebu l-lurejre
"Allah
i EbuMalika,on od Rebi'a,a on od Huzejfedaje Muhamrred'drekaol
öesakupitisav svijet, pa öe vjemici kad im se priblizi Dzennet,otiöi do Adeüra
"A lta
i reöi:"Oöe,...zamolida Damse otvoredzcnnetska vrata!"A on öe teöi:
vasje drugo istjeraloiz DZennetado grijeh vasegoca?"r On, zatirn. dalje citira
hadisdo kraja.
U ovornhadisuje jak dokaz da se radi o Dzcnnetu l-Me'wa, iako i u ijemu
imanekihspomihmomenata.
i Buha!üa60/l/3331. MLrslim
5184,5 I 86/Fe,rr'l-aali; l7ll8/1468
' HadisbiljeziMusliml/84195.

21
Adent ul.jhiscltut!

Dnrgi nrufessili ka;LrcLaDzennetu kome sc Adem oastanionije bio vjeöni
DZennet, jer rmrje u njemubilo zabranjeno da jede sa jednog drveta,jer le u
njenruspavao,pliSaolnu Iblis i iz njegabio izveden.Sve ovo je nespojivosa
pravirr DZennetolD.
Ovaj stav zastupajuiUbejj ibn Ka'b, Abdullah ibn Abbas, Wehb ibn
Munebbih i Suljaü ibn UJejnc.ibn Kutejbe ga zastupau svom djelu e/-Me'ar'fl
kao i kadija Munzir ibn Se'id el-Beluti u svo]trlTeJititu.Ovaj posljednji o tome
je napisaoiposebno djelo. Takav stav on prenosiiod Imaüa Ebu Hanifei
njegovihuöcnika,nckainTse Allah smiiuje.IstistavEbu AbdullahMuhalnned
ibn Orner er Razi ibn Hatib et-Rejj u svom lqßilu prenosi od Ebu el-Kasrma
el-Belhijc iEb! Muslirna cl-Asbeharija,dok ga Kurtubi u svorn fqtilr
prenosiod rru'tezilijai kaclenja.
U p log ovoll1sta\.Llgovore i citati iz Tewrata (Tore), sveteknjigejevreja i
kriöana.
O ncslaganjupo ovom pitanju pisali su i: Ebu Muhanmed ibn Hazm u
djclu el-Nfilelu .,re-n-Nihalu, lbu Muhanmed ibn Atijje u svom le^ir,,
Ebu lsa er Rurunani u syom Teßiru (s posebnimosvrtornna veöinu koja
zauziüraprvi stav), Ebu el-Kasi[r er,Ragib,ikadija El-Mewerdi u svorn
Telsiru. Oi1 kaie: "U pogledu Dzenneta u kojem su njih dvoje (Adern i
Harva)bili Dastanjeni, uöenjacisc opredjeljujuza jedan od dva stava;da je
to bio pravi, vjeöni DZennet,i da je to dzennctkoji je Allah sarro za njih
dvojc stvorio. Po drugom stavu, dzennetkoji jc Allah njima dvorra blo
priprerrio bio jc dicnnct iskuSenja,a ne pravi, vjeöni DZennet,koji sc
dobija ltao nagrada."
Oni koji zasnrpa.judr-tlgistav razilazese u dva pravca. Jedni kazu da je taj
Dzenüetbjo na nebu,jer irn je narealeno da sidu iz njega.To je miiljenje
Hasaua.Drugi pak kaZu da je on bio na Zemlji, jer je Allah Jt njih dvoje
iskuiao grijehom u tom DzcnDetu,zabranjujudiirr samo jedno drvo, a ne i
ostale plodovc. To niiljenje zastupaIbn Jahja. Sve navedenose desilo nakon
ito jc lblisu naledenoda uöini sedzduAdenu. Allah, opet,najboljezna kojjje
od ovih stavovanaiispravniji. Dakle, Ibn Jahjagovori o tri stavas tim Stose iz
njegovih lijeöi nc da razumjeti za koji se on liöno opredijelio. Ebu Abdullah er-
Razi Ll svom ftß1l-& po ovom pitanju navodi öetiri stava: tri koja navodi i
Mewerdiiöetvrti: neizjaSnjavanjlr. Onjoi navodii stavEbu Ali el-Dzebaije da
je to bio Dzennctna nebu,ali nije Dzennetul-Me'wa.
Zastupnici dmgog stava postavUajupitanje na koje treba odgovoriti. Oni
kaZu da nema sumnjcda je Allah. nakon Stoje Iblis odbio da uöjnj sedZdu
Adcmu, p(oljeraolblisa inaledio rrruda lzadeiz DZenneta.To naredenje je
bilo clefinitivnoi nijc se moglo odbiti, ni osporiti. Zato je Allah € rekao:_Lz1a.;i
i: njegapokuden i potliietl! (El A'r^f,18.) Uzvilenije, takoder, rekao:E, onda
izlozi iz Diennera, tle priliöi ti dd u njemuprkosß! (El-A'räf, 13.) Na drugorn
mjcstu je rekao: E, iz[azi onda iz Dienneta, proklet da.rl/ (Säd, 77.) pod
skraienirl oblikom zamjenice'hu" u ovim ajetima rrrisli se na D;ennet, nebo

22
Adem al,1ht:clart

ili polozaj. Na koju god od ove tri stvari da se odnosi, jasno je da lblisov
borävakna mjestu s kojeg je protjerani udal.jen,nije bio sudbinski,tj. nije mu
bilo odrcdenoda bude tamo, niti da svraöai prolazi tuda
NavedelliuöenjacidaljekaZuda se iz kur'anskihcitatajasnovidi daje Iblis
"Hoöei li da ti poka;em dn'a
dosaptavao Ademu i obraöaomu se ri.jeöima:
*"Gospodor vai vam
rjeönostii carstvo koje neie nestati?" (Ta-ha, 120 ) ili:
zobranjujeo|o drvo samo zato da ne biste eleki postali' ili da ne bisle
"Ja sam vam, doista,stryjettlik ish'eni!" *I
besmrtnibili". *i zakliüidie im se.
naprevaru ih zavede...(El A'taf ,20.-22.)
Dalle.oi oje dr se on s njimau D2ennetu sc'lajiro
N a o \ o p r t a n j et r n j e o d g o r o r e n od c . e o n t t t o g a o5 3 n j i l n a s s s r a l ul
Diennetukadaje bio u prolazu, ali da tano nije stalno boravio. Ili' da im je
mogaodoiaptavati sa dzennetskihvrata, ili ispod neba. Medutirn, ovaj treöi
odgovorjesporan.Allah najbolje zna.
Oni koji zastupajuovaj stav kao dokaz navode badis koji Abdullah, sin
lmami Ahnreda ü djel!u ez-Zijadat navodi od Hudbe ibn Halida' on od
Hammadaibn Seleme,on od Humejda, on od Flasanael-Basrija, on od Jahjaa
"Kada je Adem
ibn Damreaes-Sa'dija,a on od Ubejja ibn Ka'ba da je rekao:
bio na samfinoj postelji, pozelio je grozd d;ennetskog grozala,pa su slnovr "O
kenuli da rnu ga potraze.Medutim, naiSli su na meleke koji su ih upitali:
"Otac nam je po;elio dZennetskoggroZda",
sinoviAdemovi, gdje ste krenuli?"
"Vratite se, dovoljno sle uradjli."
odgovorili su. Na io sLrim rreleki rekli:
Zatin su mu rneleki doili, uzeli mu duiu, ogasulili ga i opretrili u ketine;
Däibrilmu.jo klanjao dzenazu,a ostali meleki su klanjali iza" niega. Kada su ga
"Ovako 6etepostupatisa umrlim osobama
ukopali,rekli su:
Ovaj hadis sa senedom i cijelim tekstom öe biti citiran kada budemo
govorilio Ademovoj tgl smrti.
"Da nije bilo moguöe udi u DZennet u kojern je Adem
Oni dalje kaZu:
boravioi iz kojegjc poZeliogroZda,njegovi sinovi ne bi ni iili da ga traze. "
Ovo
da je Dzennet,o kome sc govori, bio na ZemUi, a ne na nebu Allah
ukazr.lje
najboljeznal
"Öinjenicada elifu i lamu u ajetu:,4ti, o Ademe,i;ena tvoja,
Oni dodaju:
u Diennetu stanLite! (El-D'ennete) nije prethodilo nilta na Sto bi se onj
odnosili,moZe se uzeti kao ispravnomisljenje da je to bilo nesto ito je
opöepoznato iü svijesti prisutno- Medutim, iz konteksta ovih ajeta se
razumijedaje Adem stvoren od zemlje i nema nikakvih sigurnih dokaza da Je
podignutna nebo. Ovome ide u prilog tvrdnja daje Adem stvoren da bude na
Zemlji. U tom smislu Allah saopöavamelekima: Ja ttt a Zenlii ndmiesnika
postdviti.(EI-Bekare,30.)
Oni tvrde da u tom smislu treba razumijevati i rijeöi Uzvisenog: Mi smo
ih na kuinju stavili kao ila smo rlasnike jedne baiöe na kuinjü stavili...
(El-Kalem,17.) EIif i lam se ne upotrebljavajuza opöe pojrnove, a u ovom

23
Ade l utujhi:.tDr

lekstLrinr nijc pfcthoclilonilta na ito bi se rrogli odnositi.pa sc odnoseDa
pozDalustval u svrjcstiljudi, koja sc nroZezdkljuaitiiz kollteksta.Dakle,rad
sc o brsöi (El Dzcnnct).
'Io
lto se ovclicgovorio siluzcliu.krilr oui. ne nrorazrlaöitidaje silaienje
bilo s ricba,.jer ^llah J= l<ti.e: O h"ühu , hi ntu tcöen4 (glagoL:hebcta)
"iskrei
\.. s po:tlntvtm Na.iin i blogo:kttunQ tebi i tlLitrdina koji te tp
i . t o t l i t ia d a t i h k o j i . \ u . \ t o b o t t t. !. " ( l l ü d , 4 3 . ) N u hs e n a l a z i on i r j a d i k a d a j e
pristalanil brdo Diudijj, nakoi lto se voda povulila sa Zctnljiie povrsine
Njcnru.ictadr rlnrealeDo da side (hebeta)sa slojim saputnicirrana zenlju, sa
blagosloronr a njegl i na njih. AIlah -,e.zatinl,kaZcil.lite u gnl, intat cete
ona.itt) ltLtaitc!(Li-Bekare,6l.) Takocler.Uzviicni veli: d intj sa, doistd,
fl<aurenja) lojc se od shaha prel Allulttnu/-rlii...(El Bckare. 74.) Ovo su
prirnjcrriz Kur'aur. U hadisilr^iarapskonticziku,opöenito.sliönihprilDjera
r1]'ra rrnogo.
Oni daljc hazudll niStanc opovrgavdstrv da.jcDZennetu kojcnrje boravio
Aclcmbio viSi od ostalihpre(ljelana Zclnljr.U rlernuje bilo razliöitogdrveöa
plodova.hladova,rasladr. ljcpotr i zadovLrlistava. kao ito kaze Allah .!j,: U
trjcDtuüeic.i tii agldLltiietini .E) hiti...(Tä-hai.ll8.); rj. tvoja unutrinaneöebiti
paöcnaelrdLrni vanjitina nczaodjevenoitu, z lir11:I u tlienu nei:ei ni o;ednjeti,
niti :c!!t)sictiti. ( l.r ha, Il9.)t rj. unutfiDati ncöepatitiod Ucdl,rli vanjitinaod
\,fclog sLrucli.Daklc. Lr oba ova sluöaja..jeclno z ch-ugoje navcdenozbog
siiar|)sti.
I(cclajc Adcm oliusioplod zabaanjenog drvcta,bio je protjeranna Zcullju.
gdjc sc suodiosa lledaianta.ruporonl. tcil(oaarDlll. Zaloiöu.btigoDr.iskuSenjirnar
sl. Na njoj ac sc poiavitr ljudi sa l.azliöirinr vjcrovanjen,rnoralom.djclima
prohtje!ima. nrmjcrannla i iijeöirra. Uzviieni dalje kaie: Ne Zetliji tete
hoiuIiti ido iokd odtedetx)g:iyjeti.(El-Bekare. 16.)
Iz ologd se nuino t'tepoch-azurrijeva da su do tadabili na trebu.Evo sltönos
o t r t ,i c . r ' r r i i c i r r nr U z ' . . . ' r r s I ) . . . ' t , , .' o t n t t t u . t l l o . . u , , . t t t r ot . . r . , , t . r i , i
"Nartd]tite
sc u 7,eDtlji,lo kr{ S:/,akst,ijetd.lorie,doye.\tce to \,asi:nieianc "
(lilJslä'. 10.1.), a poz[ato jc da su plijc tosr bili na Zerrlji, a nc na nebu.
Oni dalje kaiu da ovaj stnv nrje rznjcdfiostav onih koji dauasnijcör.
postojille DTciüelu i DZchennetra.Ova dva stavane ur,jetujujedan dmgi, jer..
svi iz llrlih iveöina iz potoniih gerleracija vjeruju u poslojanjcDieDneta-
DTchennena,na osnovuajcla i sahihhadisakoji o njirna govore.Alialt J:
opet.naJbolJe zna itaje taöno.
Allahovc,r=, rijeai: / r:.,/1rrrih tnyade da:lag clrteta posrnLti i.vede ih i.-
otia,Juu aettü!:u hili (El Bel<are. 36.) se oclnoscna Dzennet.1 i:yccteih i,
otlot:au ientu .ru öllt. (EI-Bekare.36.);tj. izvedeih iz blagostanja, uzivarljai
zadovoljstava iostavi na ovonrsvijetLr gdjeae se rnuöiti,patiri i Zalosriti.Itlis
Je to uöiDiotako lto iDrjc dolaptavaoi u njihovimsrcirnauijepsaosvojalazna
obeöanja.U lonl1lsüislu Uzviicni kaZe:I iejtu in pote dolaptat,ati, do bi int
otkt i() stirlnd ritstu njihor'u, kola .;u int sktiveno bilo, i t.eöe: . Gospadar t,ai

24
Aden uleihirelaDt

m vamzdbrunjrie ov) drvo sanlo z.io da ne bistc neleki postali, ili da ne biste
dl bestlrtnibili." (EI-A'rä1,20.);i. lejtall nnjc govorioda imje drvo zabmnjeno
samozatoda ne bi meleldili besnrftnipostali.Drugim rijeÖima, htio irnje reöi:
ukolikoga okusite,postaictetakvi.
"Ju
a) Izaklinjaie i/?,se.(El-A'rä|,21.); tj. kleo im se da istinu Eovori sam
"
te \)amdoista sa\jet ik isheri. (El-A'rät, 2l.) Uzviöeni u dmgorn ajetu veli: l1i
'O Adene, hotei li da li poka,em drvo
i- iejtan mu poöe doiaptavati i go|oriti:
e. vjeönastii caritva kaje neöenestati?" (Tä-hä, 120.);tj. hodesli da ti pokazem
ta drvo, pa da vjeöno u blagostanju ostane! u carstvu koje neöe prcstati. pod
te uvjetomda ga probai i sa njega okusii. Medutim, ovo ubjedivade i zavoclenjc
o, biLojelaZnoobeiadekojc se u stvamostillije rnogloobistinjti.
iu Sejtanje pod izrazon dno r7?i/rosrl,mislio na ono, sa kojeg je obcÖavao
da öe, ako ga okusi, Ade1nvjcöan postati. Mozda bi to moglo biti ono drvo o
"Abdurahman ibn Mehdi nam je
kojernImami Ahüed prenosi sljedeöihadist
LO priöaoda je öuo od Su'bea, on od Ebi Dahhaka, a on od Ebu Hurejre da je
"U Dicnnetu iü1ajedno drvo, lcoz öiji hlad konjanik
a, Muhammed;! r'ekao:
U mozei6i stogodiDa,j da opetne dodedo kaja. To je drvo vjeönosti."l
ti Isti hadis Ahmed citira isa drugim senedornkoji ide prcko Gundera,
ti, HadidZ^dz?, i Su'bea.Ovaj hadis,takoderod Su'bea,navodi Ebu Dawud iEt-
d Tajalisiu svon]M?/.Jn?1r.
"To je dNo vjeönosti",
Gunderkazedaje pitao Su'beada li u hadisustoji:
pamuje odgovorioda u hadisunemarijeöii "To je".
Ovaj zadnji navodcitira samolmarni Ahmed.
I
Uzviieni daljc kaZe.I na pre|aru ih zarcde. A liad oni ono drra okusiie,
stidna iesto njiho|a in se ukazaie i oni po sebi diennetska liite slarliali
le p oöei e. (El- A' f df, 22.)
U poglavlju Ta-hä Uzviienl sliöno kaze: I njih tboje pojedaSes niega i
g
ukozaiei 1 sc stidna tnjesta njiha|a, pa poöeie po njinta liite dietlnetsko
r,- sta\'ljati.(Tl-ha, 121.) Llawa je okusila plod toga drveta prije Adena, pa je i
njegana to navela-Allah najbolje zral
"Priöaonatn.jeBiir ibn Muhamrned
Na to ukaa.rjei hadiskoji navodiBuharija:
daje öuo od Abdullaha,on od Ma'mera, on od flamama ibn Munebbiha,a on
"Da nije sinova Israilovih meso
od Ebu Hurejrc daje BoZiji Poslanik* rekao:
sene bi kvarilo, i da nije bilo Hawe nijedna Zenane bi prevarila svogamuza."'
Sa ovim lancemprenosilaca jedino Buharijacitira ovaj hadis.Buharijai
Muslim ga u svojirr .laliilrna biLjeZei preko Abdurrezzakakoji ga je öuo od
Ma'nera, on od Hemama,a on od Ebu Hurcjre. Ovaj hadis Ahned iMuslim
navodesa sasvim drugirr senedon, koji ide preko Haruna ibn Ma'rufa - Ebu
Wehba- Amra ibDHarisa - Ebu JunusaiEbu Ilurejre.
I Ahmed Buhariiau svoü Sahihr59l8l325llFetht!/-ödli.l\4uslin
u svomrurlljr.l,ll :/455/Haleb, u
svomSalirri5l/L/?326 i drugi.
' Bnharüa60/l/330i1-cr,Fl-öali. Muslnnltl19/1470i drugi.
Aden dlejhiyldDt

**U Tewratu- knjizijevreja i kriöana- stoji da je zmüa navelaHaB.uda
okusi plod drveta, predodiviijoj da .ie stablo dobro za .jclo i za mudrost
pozeljno. Kada jc lJawa, po nagovoru zn]ije, okusila plod drveta, üar.ela je i
Ademada ga i on okusi.Ovdje sc Iblls uopöene spon,inje.U tom rnotnentu
njihoveoii su se otvorile,pa su vidjeli da su goli, te su poöeliskupljatiliiöc od
smokvei njime sc pokrivati.Dakle,u Tewatu stoji da su bili goli iprije toga.
Wehb ibn Munebbihkaze:"Njihovaod.jeöa je do radabilo svjetlona niihoviül
stidnimrnjestirna."
Citiraninavodiz Tewrata.kakvogoni danasunaju,jc iskrivljenvjerovatllo
prilikom prevodcnja, jer le uroZesvakoprevoditisa jcdnog jezika na drugi
pogotovoonal ko ne poznajearapskijezik, i nedovoljnorazumijedjelo koje
prevodi. Zato kod njih u.prijevodu Tcwrata na arapskiirna mnogo greiaka, i n
rleöinra, i u znaöenju.CasDiKur'an, nasuprot ovom, ukazuje da su Adem i
llawa imali odjett: O sinovi Adentovi,neka vas tlikako ne zavedeicjta k.ta
ito je roditelje |a!e iz Daennetaizveo, ski ulsi s n|th o,lieiu nlihattt J,t bi int
stidna niestu pokazao njihoya!(El-A'ra1,27.) Ove kur'anske navode ne mosLr -
p o b i r r' r ' a i j cd r u g cf l J c ö iA. l l a l rn : l b o l j cz n a l
Ibn Ebi Hatirn kaZe da je öuo od Alijje ibn el-I-Iasanaibn Eskaba, on od
Alije ibn Asima, on od Sc'ida ibn Ebi 'Arube, on od Katadea,on od l-lasana,a
on od Ubejja ibn Ka'ba da je BoZiji Poslanik j! rekao: "Allah € je stvorio
Adelna visokog rasta i duge kose, poput palme. Kada je okusio plod dNeta.
spalajesa njegaod.jeöa iprvo ito mu se pokazalobilo je stidnomjesto.Kadaje
ugledaosvojc stjdno mjesto,podeoje tröati lcoz DZennct.ali mu se kos.L
zakaatla za icduo drvo. pa ga je isöupao. Tada ga .je Milostivi zovnuo:
"Adeüe... je li to
od Mene bjcZii?" Cuvii dozivanjeMilostivog, Adem ie
rckaoi "Gospodaru...
ne,iego od stida."r
Sewri od Ibn Ebi Lejle, on od El-Minhalaibn Arrra, on od Se.ida ibr.,
DZube.jra,a on od lbn Abbasa pogledu rrjeöi UzviSenog: I oni po sebi
diennetsko lioxtestavudti poöeie. (El-A'räf, 22.) kaie da je to bilo liiöc
smokve.Sencd(lanac prenosilaca)je ovd.jeispr-avan,ali bi noglo biti daje ovo
o'riSljenjepreuzetood ehli-kitabija,jer su rijeöi u navedenornajctu opöenitijeg
z n a J e n ' aA.l h h n a j b o l ' ;zcn r l
Hafiz Ibn Asakir preko Muhammeda ibn Ishaka prenosi od Hasana ibr
Zekwana,on od Hasanael-Basrija,a on od Ubejja ibn Ka'ba da je Muhammed
"VaS
* rekao: otac Adem je bio visok poputpalme- iezdesetlakata.Lnao ie
h r l n u k o s u i l . k n v e r r a < l i d n r I n i c , t d .K r d r i e p o i i r r o g r e i l u u D T e n n c r u
ukazalasu mu se stidnamjesta,paje iza5aoiz njega,gdjc mu je naiiavii pored
Jednogdrveta zapala kosa. Tu ga je Gospodarzovnra..,,Zar bjcZiö od Mcne,
Ademe?" "Gospodaru,ne od Tebe", odgovorioje, ,.negornejc stid zbog onoga
slo sarnuraqto,

Uiljezjga Sfd u er-Iaä"/rdhtl-kubralili9 (da,iq.
r Er Taberiu svonrrrrtrri l/l60/
Mea.if.lbn Asak;t2/35vTehzib(.1^.i).

26
Aden atejhiselan

Ibn Asakirovaj hadiscitira i sa drugimsenedomkoji ide prekoSe'idaibn
Ebi 'Ambe - Katadea- El-Hasana- Jahjaaibn Darnrea- Ubejja ibn Ka'ba i
Muhammeda *.
Ovajsenedjeisplavniji,jer Hasanel-Basrinije Ziviokadai Ubejj ibn Ka'b
Ovai hadisse prenosii sa treöiü senedomkoji ide preko Hajsemeibn
Sulejrninael-Atrabulsija,Muharnmeda ibn Abdulwebhaba, Ebu Mirsafeael-
Ask;lanija, Ademaibn Ebi Ijasa,Sinana,Katadea,Enesai konadnodo BoZijeg
Poslanika *.
* "Zar vamto drvo nisamzdbranio? ", "
! zovnüih Gospodarnjihor, i rekaa
*
vam: Sejranvantie zbilia orvoreninep,tjateli?" Gospocla'uno< .reko<c
''sami,mo s?bt ncpravJuuiinili. i ako nun fi nc oproslii t nc smiluiei 'e
"
sigurnotemobiti izgubljeni. (El-A' täf, 22.-23.)
Ovo je priznanjegrijeha, vraÖanjepokomosti,poniznosti,skruienosti,
skomnostii trazenjepomoöiod Uzvisenogu teSkommomentu Tko god je
ow tajnuod Ademovihpotomakakasnüeprimjenjivao,okonöaoje uspjeSno i
naovomi naonomsvijetu.
"lzlazite",reöe On, "jedni drugimaöetenepriiateljibiti. Na Zemlji lete
"
bora\)itii do smrtiostalt. (El-A'ral 24 )
Ove rijeöi su upuöeneAdemu *41, Hawi i Iblisu, a po neldma,i zmiji
Naredeno imje da izaaluiz Dzenneta u momentukadasujedni drugimapostali
zakletineprÜatelji.
Misljenjurtaje i zmijabila s njina, ide u prilog vjerodostojni hadisu kome
"Mi se sa njima nismo
Muhammed 1€naredujeda se ubijajuzmije, "l
rÜeöima:
pomiriliodkakosmoprotivnjih objavilirat
"lzlaziteiz njega sü", teöe Ok' "iedni drugimaöete
RijeöiUzvisenog:
nepüateljibiLi!" (Tä-hä,123.)su upuöeneAdemui Iblisu,pri öemuseHawa
priklanja Ademu,a zmijaiejtanu.
Po drugima,ovo se odüosina sve njih, iako je zapovijeddata u obliku
dvojine.Sliöan primjer nalazimo i u rijeöirna Uzvi:enog: I Dawudu i
Sulijmanu, kadasusudili o usjevüito suga noöuovceneöiieopasle- i Mi smo
bilisujedoci sudenjunjihovon-(El-Enbija',78)
Ovakoje reöenoiako se znada kadasudijasudi,sudi izmealudvrje stranel
okrivljenog i onogkoji gaje okrivio.Medutiü, ovdjeje reöenori Mi smobili
sujedoci sudenjunjihovu(mnoZina- vi6eod dva).
"
"'Sidire
Stosetiöe spominjanja izlaskadva putau rijeöimaUzviserog:*
rckosmo Mi , "jed i drugimatete nepriatelii biti, a na Zemlii öeteborarili i
dorokaodredenog iiujeti!" *I Ademprimi nekeriieöi od s|og Gospodara' pa
u On oprosti;On doista,pritna pokaianie,i Onie Milostiv *Mi rekosmo:
"silaziteiz njega svi! Od menete van upulstvadolaziti,i oni koji upttlstvo
Mojebuduslijediti - t'tiöegase nete boiati i ni za öim nete tugol)ati */1 oni koii
1Buharij!ü svomSaitlr 59tt4t32s'llFethü-hdri,Muslim39/36/2233
i dtugi

21
.llem dlathisaldr!

nL'bucltrrjcrot'ali idolia:e naie ltulu poriculi bit te stdnornici Diehennenta;
u ttientuit: \jcano o.ttati!"(El Beltar-e, 36. 39.),ncki muf-essili vele da sc pod
prvirr nrrreclenjcmda sidu Inisli na silazak rz Dietrneta na nat1taDajnize
(durlaluöko)ncbo,a pod dr'ueiluni silazaks nebana Zcnrlju.
Mcdutrnl-ovakvo shvaöanjcncrnapodloge,ier se u rijeöitra UzviSenog
k^ie: ,\i.lite , t(l@stnol1i, jedni Lltugitltctiete tieplijatelji biti, a üa Zenlj)
cete hata|iti i lo n:Äa olreilettog iirjeti!" ito ukazuje na to da se pod prvom
zapovijedinislr na silazal(na Zemlju.Allah uajboljczna.
Isprrvnoshvaianjeje da je Aliah u l(ur''amizapovijedponovio dva puta,
iako se radi zapravoo jednon.
Medutin. oba ova sluöaja zraöe lnudrosdu. Tako je uz prvo naredelje
sporncnuo]11edusobno nepfljateljstvo,a uz drugo u\jetovo: da lio hoöe da bude
sretan.mora sljediti uputu koju te im slati, a ko to De budc htio posluiati.
nesreinik6e biti. Za ovakavnaainizlaganjau ÖasnonKur'anu rntajÄ! nrnogo
llfrl1'lcr-4.
Haliz IbD Asaki| od Mudiahidaprcrlosida je rekaoi"Allah _€ je dvojici
rreleLianalcdio da Aciemai IIawu udalje iz Njegovc blizile. pa jc DZibril
^delnll skinuo J<r-uru
s glavc. a Mikail laspleovijcnac,pr.i öernuje Aderua
jeclnaqranöica.Adem je pomisliodo ie sc na njega smjcstasruaiti
zal<aöila
"Oprost,
kazna.pa je pogeoglavu i zanroLio: '
opfost! Tadalru je Allah rekao:
"Zal bjeZii od Mcnel" 'Ne.
ncgo te se stidjm. Cospodam",odgovor.iojc
Aclen.r
lll-Lrvzr'r prerosiod IIasarlatj. ibn Atijje daje Aden] bofaviou Dzennetu
sto, lr u dngoln rivajetLrSezdcsctgodina,te da je za DZcnneton plakao
sedaDldeset godina,zbog grijehal(ojije uöinio,a zbog ubijenogsina öetrdcset
godina.Ovo rravodilbn Asakir.
"Pfiöao
- lbrl Ebi I Ixtil]llkaze: narrje Ebu Zer'i daje öuo od Osmanaibn Ebi
Sejbe.on od D.Zer-iIa, a o| od Se'iclada.je Ibn Abbas rckao: "Adcrn .<! je
spustellu nljeshrDihra, izDreduN4ckkeiTaifa.l
Od Hasanasc prenosida jc priiao da jc AdeDtspustenu Indrji, IIawa u
Diiddi, Iblis u Destemjanu- nekoliko milja od Basre,a zmija u Asbehanur
Ovo takodcr.navodii Ibn Ebi Hatirr. Es-SudejjkaZeda je Adcm spuStcrlu
Indiji, a sa n-jirri IIadZem-l-eswcd (Cr.nikanrcn).Por.edtoga,Adem je u ruci
snio i dzeDn"-tsliog liaia koje.ic zasadiou lndtji, pil su tau]o naraslarnirisna
drva.'
Od Ibn Onera sc prenosida jc Adem spustcnna Safti, a Hawa na Merwi.
Ovo, ldkodef.prcnosilbD Bbi IIariln.
I lbn Asrkif
u s ! o r ) rr d r l / ) r l r l 5 2 / T c h z i b .
- l b n S . l du . / T d h . l t d t L . l - h t L w
1 1 1l , t z l T a h t i l

2il
Adem alcjhi sela"1

Abdurrezzakprenosida je öüo od Ma'mera, on od Awfa, on od Kasamelbn
"Kada je Allah .E spustio
Zuhejra,a on od Ebu Muse el-Ei'arija, da je rekaoi
Adema na Zernlju nauöio ga jc da pravi sve i opskbio ga plodovirDa iz
Dienneta. Dakle, ovi vaii plodovi su iz Dzcnneta, sarno se ovi kvare, a
dZennetski 0e kvarc."
"Priöao nam
EI-Hakim u svom djelu el-Mustedtek kazc: ie Ebü Bek ibn
Belwib da je öuo od Muhammcdaibn Ahnredaibn en-Nadra.orl od Mu'awije
ibnArnra,on od Za'icla,on od Ammaraibn Ebi Mu'awije el-Bedzlija,a on od
"Adem nastanjen
Se'idaibn Dzubejrada jc Ibn Abbas rekao: ie u Dzernetu
izmeduikindijeizalaskaSunca,a ne u nekodnrgovrijeme."'
El-Hakim dalje kaZe: "Ovaj riwajet je sahih po uvjetima Buharije i
Muslirna,s tirn Sto ga oni ne navode. Muslinr u svom Sdrlr& prenosi od
Zuhrije, on od A'redza, a on od Ebu Hurejre da je Muhammed g rekao:
"Najbolji dan u kome Sunce izlazi je petak: togd danaje Adern stvoren,toga
danajeuvedenu Dzenneti toga danaje istjeraniz njega."r
U istom Sdrir, u dtugoj predaji stoji: "Toga dana ölr biti Smak svijeta."
Ahmednavodi da je öuo od Muhammedaibn Mus'aba, on od Ewzaije, on od
EbuAmmara,on od Abdullaha ibn Feruha,a on od Ebu Llurejre, da je Boäiji
Poslanikil rekao: "Najbolji dan u kome Surce izlazi je petak: toga dana je
Adem stvoren,toga daoaje uveden u Dzennlrt,toga danaje istjeran iz njega i
togadanaöebiti Smaksvijeta."Ovaj riwajetzadovoljava uvjeteMuslilna.
Ibn Asakir od Ebu el-Kasima el-Begawijenlavodida n'rujc priöao da.je öuo
od Muhammedaibn DZa'fcra el-Wirkanija, on od Se'ida ibn Mejsere, a on od
Enesada je Boziji Poslaüik 'e rekao: "Adem i Hawa su spustcni na Zemlju
goli. Bili su zaodjenutisamo u dzennetskoliSde.Adernaje opeklo Suncepa je
poöeoplakati i govoriti l-Iawir "O Hawa, Sunccmc jc opeklo." Zatin je DZibril
doniopamuk i naredio Flarvi da ga p1ede,pokazavii joj prethodno kako se to
radi, a Ademu da tka i plete. pokazavsj i njcrnu kako sc to radi-" On dalje
dodaje:"Adem u DZe[netu sa svojorn Zeüomnüe imao odnos.UöiDioje to tck
ondakadasu zbog uöinjenoggrijeha i kusanjazabranjenogdrveta protjerani iz
Däenneta."Zatim kazcr "Njih dvo.jesu spavali odvojeno;jcdno bi spavaLou
nekoJuvali, a drugo pored nje. Tako su radili dok nije Dzibril doiao Ademu i
narediomu da se sastanesa Flau,omi poduöioga kako öc s njom inati intimni
odnos.Kada se sa njom kao lnui i Zenasastao,dosao lnu je DZib l i upitao:
"Kakva je
ti bila Zena'1""Lüepa", odgovorio jc."r Ovo rnedutim nije bio
pouzdanhadis ini u korr sluöaju ne moZe se pfipisati BoZijem Poslanjku.
Vjerovatnosu to rjjeöi nekog od kasnijih uöenjaka,moZdaSe'ida ibn Mejsere,
tj. Ebu InTranael-Bekrija el Basrija, za koga Buharija kaZc da sc od njega ne
mogus vjerodostojnoiöuprihvatiti. Ibn Hibbarl za njega kaze da prenosi lazne
badise,a Ibn Adijj daje nanio itetu hadiskoj nauci.

I lbnSadu "r laöetdt!-!irö'?, l/l/12l Tahrir.
: Muslnnu svon Sa,ir, 7/5/854,Ahrnedu Mraerlr I /5I 2/ l.lalebj
d.ogi.
rlbnAsakirLrsvomrarilll2l351/Tehz1b.

29
Adem slejhi selait

Sto se tiöe rijeöi Uzv:,Eenog.I Ademprimi neke tijeöi od Gospodardsvogtt,
pa mu On oprosti. Oi1, doistaprina pokdjanje,Onje Milosti\,. (Ei-Bekate,37.),
"Gospodarunai", rekoie o i, "sani
neki smatmju da se to odnosi na rljeöi:
s a sebi nepravdu uiinili, i oko nam Ti ne oprostii i ne stnilujei nam se
sigwno leno biti izgubueni." (El-A'rät 23.) Ovaj stav se prenosi od
MudZahida,Se'ida ibn DZubejra,Ebu el-Alija, Er-Rebi'albn Enesa,Hasana,
Katadea,Mu.hammedaibn Ka'ba, Halida ibn Mi'dana, Ata'a el-Hurasanijai
Abduüahrnanaibn Zejda ibn Eslerna.Ibn Ebi Hatim navodi da je öuo od Ali
ibn cl-llasanaibn Eskaba,on od Alijja ibn Asima, on od Se'ida ibn Ebi
'Arube, on od Katadea,on od llasana,a on od Ubejja ibn Ka'ba, da je
"Adem *,]mje rekao: "Gospodam rnoj, ako se pokajen,
Muharnrned4 rekao:
"Hoöu",odgovorioje Gospodar.Na to se misli
hoöeSli rne vratiti u Dzennet?"
pod djeöima UzviScnog:I Adempini nekerijeöi od Cospodara,\roge,pa nlu
On oprosti. (El-Bekare, 37.) Medutim, ovaj hadis je garib, a irna i prekid L
lancuprenosilaca.
Ibn Ebi NudZejh od Mudzahida prenosi da.je rekao: "To su bile rijeöil
"Boze, nernaboga osin Tebe,slava ihvala pripadasafro Tebi. Gospodaru
moj, sam sarn sebi nepravdu uöinio pa Dli oprosti, jer Ti si od üilostivil-,
najmilostjviji.BoZe,nernabogaosirnTebe,slavai hvalaplipadajusamoTebi
Gospodarurnoj, särnsam sebi nepravduuöinio, pa prirni rroje pokajanje,jer T^
si Onaj Koji prima pokajanjei Ti si Milostiv."
Hakirn u svome Mustedreku pleko Se'ida ibn Dzubejra prenosi da je Ibn
Abbas u pogledu rrjeör:I Arlem prüni neke jeii od Gospodara st,oga,pa mu
'11
Ot1 oprasti, rckao: "Adem je pitao: "Gospodarumoj, zar rle nisi stvolio
Svojolnmkorr?" "Jcsarn",odgovoriojc. Ondajc upitao:"Zar nisi udahnuou
lneneod Svogaduha?""Jesaln",odgovorioje. "Zar rni, kad sam kihnuo nisi
rekao:- Allah ti se srnilovaol Zar nije Tvoja rrilost iznad Tvoje srdZbe?"
"Jcstc",odgovorioje. "Zar mi nisi propisaoda öu ja ovo ur-aditi?""Jesarr",
rekao je. "Hoies li me onda ponovo watiti u Dzennet ako se pokajen?"
"Hoiu", odgovoriomu je Allah."l

Hakiü zaliü dodaje: "Sened ovog hadisaje taöalt, ali ga Buharija i
MusliDr ne navode." Tjakim, Bejheki i lbn Asakir prcko Abdurahrnana ibn
Zc.jdaibn Eslernaprcnoseda.je öuo od svog oca, a on od svog djeda,on od
Omem ibn el-Hattabada je Boziji Poslanik;! rekao:"Kada je Aderu uöiDio
grijeh, rekao je: "Gospodarumojl Tako ti Muhammeda,molim Te da mi
oprostii." AlLahga je na to upitao:"Otkud ti znai za Muha[rrreda,a jo! ga
nisam ni stvorio?"Adem je odgovorio:"Gospodarumoj, kad si rre Svojour
IukoD stvorio i u ü1eneod Svogaduha udahnuo,ja sam podigaoglavu i na
stubovimaAria ugledaonatpis: "Neüa boga osim Allalla, Mulrarnmedje
Allal]ov poslanik."Znao sal]rda öeSTi uz Svojeime spomenutisalnoonoga

N vodi Ahnred S^kit ! U,tddctu | tefas' skraieni Ibn Kesirov ?i?Ar. 11136/Meadf i El-
tl'lkitlt ! el Mxstalreku 2/5,15/Hljdardbdd.

30
Adem aleihiselaDl

ko Ti je najdraZiod svih stvorenja." Allah 'E je na to rekao:"U pravusi,
Ademe.On Mije najdrazestvorenje,papostosi Me njime zamolio,veösamti
oprostio.Da nije Muhammeda, ne bih ni tebestva.ao."l
Bejhekikaze: "Hadis u ovoj verziji prenosisamoAbdurahmanibn Zejd
ibnEslem.Medutim.ovajhadisje da'if (slab)."Allah, opet,najboljezna.
U smisluovogajetaUzvisenina drugommjestnkaZe:TakaAden nije s|oga
Gospodara posluiao i sputaje sh'enuo.Poslie gaje njegovGospodaradahtanim
üöinio,pa muje oprosttai flapravi pru go tlpulio.(Ta-ha,121.-122.)

Dijalog izmetlu Adema i Musaa $41
i Buhai.ja kaze: "Priöao nam je Kute.jbe da je öuo od Ejjuba ibn en
NedZdZara, on od Jahjaa ibn Ebi Kesira, on od Ebu Seleme, a on od Ebu
I
Hurejreda Muhamned * rekao: "Musa ß4r je jednoD prilikon'l prigovorio
je
Ademuv4r: "Ti si onaj zbog öijeg su grijeha ljudi istjerani iz DZenneta,i ti si ih
unesrcöio".Adem je na to odgovorio: "O Musa, ti si onaj koga je Allah
odabraoSvojom objavom i sa kim je direktno govorio. Zar tni prigovaraszbog
I neöega Stoje Allah zapisaoprije negosto me je i stvorio"- ili je rekao:"... ito
t mi je Ailah odredio pdje nego lto me je i stvorio?" Zatim je Muhammed !:
rekao:"Tako je Adern nadgovorioMüsaa."r
I
Ovaj hadisnavodi iMuslim od Aürra en-Nakida.Navodi ga i en-Nesaija
prcko Muhammeda ibn Abdullaha ibn Jezida, a ovaj od Ejjuba ibn cn-
1 NedZdZara. Ebu Mes'ud ed-Dimiöki kaze: "O ovome Buharüa i Muslim, osim
ovog,ne navodedrugi hadis."
) Ovaj hadis navodi Ahmed od Abdurrezzaka,on od Ma'rncra, a on od
il Hemamaa on od Ebu Hurejre. Prenosiga i Muslirn od Muhar-n[redaibn Rafi'a,
I a on od Abdurrezaka.
Inauri Ahrned navodeii ovaj hadis kaze da je öuo od Ebu Kamila, on od
Ibrahima,on od Ebu Sihaba,on od Huüejda ibn Abdurahrnana, a on od Ebu
Hurejre,da je Muhammed* rekao: "Adem i Musa su sc prepirali, pa je Musa
Ademu rekao: "Jesi li ti onaj Adem kojeg je njegov grijeh istjerao iz
I DZenneta?", pa mu je Adem odgovorio:"A jcsi li ti onaj Musa kojegje Allah
ll odabraoSvojom objavorn iSvo.jim govorou, i koji mi sada prigovara zbog
d neöegaStoje bilo odredenoprije nego sto sam stvoren?"Boziji Poslanik * je
0 rekao:"Takoje Adetn nadgovorioMusaa." Ovoje ponovio dva puta.l
ti Ja dodajemda ovaj hadis Buharija i Muslim navode i preko Zuhdje, on od
Humejdaibn Abdurrahmana,on od Ebu Hurejre, a on od BoZijeg-Poslanika*
n u sliönoiverziii.
a
I Hadisda'il bilje;i ga Et TtberaniI el Md:entü-.tagh,
2/82,82/T.Mjsr.: Ibn Asakiru svon
a Tarihu21259 nehzib .
r Buharija
u svon Salilr 6513/4'13SlFethu t bari;Muslimu svomSarira 6,1/2/2652 i drugi.
rAhmed u svon M s,e.i, l/264lHaleb,
Buharta ü svom Sahihu60/3t/3409/Fethu-! bori.
Muslimu svomSortr! 46/2/2652.

3l
Atlchl ulejhi\eltlDl

Navode6iovaj hadis lnan Allled kaZeda jc öüo od Mua*'rje ibn Anrra, on
od Za'ide, on od El-A'meSa,on od Ebu Saliha,on od Ebu Hurcire.a on od tsoZijcg
Poslanikai! da je rekao: "Aden i Musa su se prepirali, pa je Musa rekaol
"Adcrne. ti
si onaj koga je ALlahSvojom rukorn stvodo i u tebc od Svoga cluha
udahnuo. Ti si zavcoljudcI izveoih iz DZenncta!" Adelnje na to odgovor-lo: "A
tj si, o Musr, onaj kogajc Allah odabmoSvojirngovorom.I,rigovamsrni za
ncstoSto saü ufadio,iako mi je to Allah odrcdioprije nego Stojc ebesar
'loslanik 'Takojc 'r
Zcmljustvofjol i:ie tadareliao: Adelnnaclgovorio Musla.
OvaJhadlsprelosei Tinnizijai Nesaijaod Jahjaaibn Hirbibaibn Adijja, on
od lvla' era ibn Sulejrnana. on od Djegovogoca.a oD od A'lneia i daljeistilr
senedorrlr. je
Tilmizta kaTeda ovaj hadisgaribzbog Sulcjmarlaet-Tajrrijakoir
gil pr-enosiod A'rreSa.On claljclraie:"Neki ovaj hacltsprenoseod A'lrcla od
Ebu Salibdod Ebu Se'ida."
Ja na to dodajem:"Tako ga prenosiHafiz Ebu Bekr el Bczzar u svonr
Musnedu.od Muharrmedaibn Musenne,on od \4u'azaibn Eseda,on od Fadli.
ibn l\4usaa.on od A'rreia, on od Ebu Salilla,a on od Ebu Se'icla.
Porcdtoga,prenosiga i lll-Bezzarsa senedorn koji ide pr.ekoAirta ibn Alr
el-Felasa Ebu lvluawije- A'nrcia - Ebu Saliha- Ilbu Hurejrcili Ebu Sc.idado
Muhammcda1:.
Ahmeclka2edajc ovaj hadisöuo od Su{ana.on od Arnra,on od Tawusa,a
on od libu Hurejrcdaje BoZrji Posianikj: rekao:"Aden i Musa su se prcpiralt.pi..
jc Musa rekao:"Adclrc. ti si na! otac:unesreaio si as i izvco iz Dzenncta."
Adem muje na to odgovorio:"O Musa,ti si onaj kogaje Allah odabraoSvojln-_
govorolr", a Mur-rel<aict "Svojout objavolrr i Svojonl ti rultotr ptsao.Zar rne
ukoravasza Deito ito je All^h öetrdesctgodind prijc ncgo jc lncne stvorio.
otlreclioda öc rrri se desiti?"Poslanik.jedodao:''Tako je Adern nadgovor.ic
NIusaa. Takoje Adem nadgovorioMusaa.Takoje AdenrnadgovorioMusaa."l
Ovaj hadis,takodef,preDosii Buharijaod Alijja ibn cl-Meciinija.on otl Sutjana.
on od Alnra, on od Tawusa.on od Ilbu Hufcjrc daje Muhalnned ;: rckao:..Adenl
I Musasu seprcpimli,pajc Musarekao:"Adelne,ti si na! otac;unesredio si nasi
izveoiz D:erueta."A Adem nruje naro odgovor-io; "O
Musa,Allah teje odabr.ao
sa Svoirnlgovororri Svojornrukolnti pisao.Zar rnc ukoravaiza neito jto
Je
Allah. öctrdeset godinapr-ijencgoje mcncstvorio,odredioda öe rni sc desitii"
Poslanilijcrekao:"Takoje Adcm naclgovolio Musaa."ponovivii to tri putil.
Sul]ann^vodihadjssliöanovoln.sa Iancerrprcnosilaca koji icleprcko Ebu
ez-Zinada- lll-A'rcdia - Ebu I lurejr.edo BoZijeg poslaüika;!.
Ovaj hndissd desctaksenedaprenosesvi sastavljaiinajpriznatijihhadiskih
zbirki, osint lbn MadZea.Scnedovog hadisaidc pr.ekoSuljanaibn Ujejnc,
Arrra ibrl Dinara, Abdullaha ibn Tarvusa,njeeova oca r Ebu Hur.cjiedo
BozijegPoslanikaj!.

Ahmed u syom Mrls,"./r 2r:98/Hatep.
r A h m e d u s v o n rr r t . r n c . l /
T l t t t / M c r r j l B r L h a r üua s l o u r S d l r i r l l v 4 t 1 t F c l h t I h a i i t t r l g i

32
Adtrtt aLlht r.lutn

0n Ahmed navodediovaj hadis, kaZe da ga je öuo od Abdu ahmana,on od
eg Hammada,on od Ammara, on od Ebu Hurejre,a on od Bozijeg Poslanika* da
to: je rckaoi "Musa se.jednon prilikom sreo sa Ademom i upitao ga: "Jesi li ti
ha onaj Adem kojeg je Allah stvolio Svojom rukqm, naredio melekima da mu
uöinesedZdui nastanioga DZerlnetlr,pa si opet uöinio ono ito sj udinio?"
za Adem je na to rekao: "Jesi li ti onaj Musa sa kojim .je Allah direktno
govorio,kojegje odabraoSvojom objavoD jdao mu Tewmt? Jesamlija stariji
I' ili BoZije odredenje?Ne, nego BoZije odredenje",odgovorio je Adem i tako
0n nadgovorioMusaa-
LIn Ahmed ka2e da je ovaj hadis öuo od Affana, on od llarrmacla, on od
DJI Ammaraibn Ebi Ammara, on od Ebu Hürejre, a or od Bozijeg Poslanika:ia.Po
od drugojpredaii, on ga je öuo preko Hunejda, oü od Hasana,a on od jednog
öovjeka,za koga I{ammad kaze da pretpostavlja da je to DZundub ibn
m Abdullahel Bedzli - da je Boziji Poslanik9: rekao: "Musa je sreo Adema". i
lla ondanavodihadisdo klaia.
Hadissa ovim senedomprenosijedinoAhmed.
ili Poredtoga, Abmed navodi da je iuo od Husejna, or od Dzerira - tj. Ibn
Co Hazima,on od Muhamrreda - tj. Tbn Sirina, on od Ebu I'lurejre, a on od
"Musaje sreoAdema,pa ga je pitao:"Jesili
BoZijeg Poslanika * daje rekao:
ti onaj Adem kojeg je Allah stvo.io Svojom rukom, nastanioga u Dzenneftri
pa narediomeiekima da 1lru uöine sedzdu,pa si opet uöinio ono Sto si uöinio?"
L. Adel]]mu je na to odgovorio: "Jesi li ti onaj s kiln je Allah govolio i objavio
rn nu Tewrat?""Jesam",rekaoje. "Srrlairaili da je to nreoibilo propisanopri.je
ne negoStosamstvoren?", upitaojeAdern."Da". odgovorioje.Poslanikjerekao:
"Takoje
o, AdemnadgovorioMusaa.Tal(oje Aderr nadgovorioMusaa."l
io Ovaj hadis tako prenosi i HamDad ibn Zejd od Ejjuba i Hilaua, oni od
Mubammeda ibn Sirina,on od Ebu HLlrejre.a on od Poslanika.Tako ga prenosi
14 iAlijj ibn Asim od I'Ialidai FIiSama, a oni od Muhanrmeda jbn Sirina.Oba ova
m lancaprenosilaca zadovoljavaju uvjctcBuh.irijci Muslirna.
si Ibn Ebi Hatim navodi da jc öuo od Junusaibn Abdula'laa,on od Iblr
ao Wehba,or od Enesaibn Ijdda,on od Harisaibn Ebi Dijaba,oD od Jezidaibn
Hunnuza,on od Ebu Irlurejre,a on od BoZije_s PoslaDikaj! daje rekao: "Adem
i Musasu se prepiralikod svogaGospodara, pa je Ade[r nadgovorioMusaa.
Musa mu je rekao: "Jesi li ti onaj koga ie Allah Svojorn rukoln stvorio,
lu udahnuou njega od Svoga duha, naredio lnelel(ima da mu uöine sedZdui
nastanioga u D;ennetu, i zbog öijegje gdjeha svtet iz Dzennetaprotjeranna
ih ZefilJit2"
Na to mu je Aden rekao:"Jesi li ti onaj Musa l<ojegje Allah odabrao
tro Svojomobjavomi Svojin govorom, i dao ti ploöc na kojima je obja5njenjeza
svakustvar,i kogaje On Sebi pribliZioda bi s njinr razgovarao? "Za koliko

I AhmedLrsvom
rvrsaeli 2/,164/llalcb.
: Ahmedu svomrvrler..,
2/392/Ha1cb.

33
Adem elcjhi*la r

"Za aehdesetgodina",odgovorioje Musa.
vferreDaje Allah ispisaoTcwrat'l"
"A jesi li naiSaou Tewratu na ove riicöi: I tako Adent
Na to je Adeü upitao:
"Jesarn",
nije Go.tpotlaras\ogit p()slu.;ooi s puta je skenuo. (-ta-ha, 121.)
"Zar
odgovorioJe. Na to je Adelr rckao: rne LrkoravaS za nesto Stosam uradlo.
Itad ni jc A1lah. öetrdeset godina prije rocle:rja,propisao da 6u to uraditi?"
'Tako jc
Zatimje Poslanikrekao: Adcln nadgovorioMusaa-"
EL Haris kazc da ie ovaj hadis iuo od Abdulrahnana ibn Hunnuza, on od
Ebu IIurL-jre. a on od Botijeg Poslanika'.5.'
Muslim ovaj hadisnavodiod lshakaibn Musaael-Ensarije. on od Enesaibn
ljrda. on od El llarisa ibn Abdurrahrranaibr Ebi Zebaba,on od Jazidaibn
Hu|rnuzai Ll-A'rcd2a, orli od Ebu Hurcjrc, a on od Muhammedat.
Ahmcd ga navodi od Abdrn_rczake, on od Ma'üem, on od Z[]rrl.je, on od
ilbu Sclcnre.olr od Dbu Hucjfc, a on od Bozijeg Poslanikaq da je rekao:
"Adem i Nlusl su se spotili,pajc Musar-ekao: "Adernc,ti si onaj koji je svoje
"Allah te.jc odabraoSvojom
potonlstvou vatrLrLrveo."Na to jc Adem rekao:
objavorri Svojim govoloi'liobjavio ti Tcwrat.Jesili nalao u Tewratuda sam
ja izvedeniz DTcnncta'l" "Jesani'.odgovorioje. Takogaje Adernnadgovorio."
Oval navodzadovoljava uvjeteBuharijciMuslinra,ali ga oni re navode.U
jeöilrai "Ti si onaj koji je svoje potorrlstvoü vatnl uveo", postoji nekaret
(kontmdikcrja sa drugimha.lisjrrra).
To ito slno navcli. sve su to rivxjeti hadisa kojeg prenosi Ebu Ilurcjr...
Dal(lc, od lljega gu prenose:Hlmreid ibrl Abdurnhman, Zekvan, Ebu Salih, Es
Simen, Tarvus ilrn Kejsan, Abdurrahnranibn lJurrluz, El A'redZ, Armnar ibn
[bi Arnlnar. Nluhammec]ibD Srrin, Hernaln ibn l\{uncbbih, Jczid ibn IIumuz i
llbu Selcrncibn Abdur-r-ahrnan.
Ovirj hadispfenosii Haliz Ebu Ja'la el-Musiliu svom M&jnedr od halife
Omeraibn el-Hattaba, nckamu sc Allah smilujc.On kaZeda ga je öuo od El-
Ilarisa rbn MiskinaeLMislija, on oclAbclullahaibn Wehba,on od Hiiama ibn
Sa'da,on od Zcjda ibn Eslcmc,on od svogaoca.on od Olneraibn el-Hattaba, a
'Musa".,-rijc fcl(ao:"Gospodarunroj.pokazi
on da1cBtriiji Poslanik;: rckao:
nalr Adclra kojije i nas i sebeizveoiz DZenneta." Kadarnu jc Allah pokazao
Adema.Musa rru je rekao: 'Jesili tr Adernl" "Jesaln!", odgovorioje. Musajc
upitao: "Jcsi li ti onaj r koga .jc Allah € udahnuoSvctog duha, naredio
rnclckilrra da rnu uöinc scdidr.ri poduöio ga imenina svih stvad?" "Jesam",
odgovorioic. "Sta tc je ondanaveloda izvede!iz Diennetai nas,a i sebe?",
upitaoie. Adeolje na to upilao:"Ko si ti?" "Ja sarnMusa",rekaoJe."Jesili ti
onaj Musa, ito je posLansinovimaIsrailovinr'lJcsi li ti onaj sa kim je Allah
govo o iza zastora,bez ijedlog posrcdoika od Njegovih stvorenjal""Jesam",
odgovofioje. Na to je Adem rckaot "Zar nti pligovaraiza nestoStoje Allah
veabio odredioclzr Lnde?"Poslanik_ic zatinrdodaot"Takoje Adem nadgovorio
Musaa.TaL(oJe Aderrr[adgovorio Musaa. _

ibn Äsakir u svon lalilül 2/1,16/Tchzib.
I E b u D a w u dL rs v o m S , , . , r 2 / 5 2 8 / H l l e b .

3,1
Aden dlcjhisctan

sa, Ovaj hadis navodi i Ebu Dawüd od Ahmcda ibn Saliha el-Misrija, a on od
em Ibn Wehba.
Ebu Ja'la kaZeda je ovaj hadis öuo od Muhalllnredaibn el-Musenne,on od
io, 'Imrana, or1od er-Rudejnija,on
Abdulmelikaibn es-Sabahel-Mesn'te'i.ja, on od
i?" od Ebu Mudzliza, on od Jahjaaibtr Ja']nera,on od Ibn Omera, a on od Omera.
"Gotovo sam siguran da on prenosi od Poslanika* da
Ebu Muhammedkaze:
"Adem "Ti si otac
od je rekao: i Musa su sc sreli, pa je Musa rekao Adcr,ru:
öovjeöanstva, Allah te ie nastaniou DZerlnetui melekima naredio da ti sedZdu
"O Musa, zar ne shvadasda je to lncni bilo
bn uöine."Aderr jc na to rekao:
"Tako je Adem nadgovorioMusaa.
bn propisano?"Poslanikje na l(ra.jurekao:
Takoje Adem nadgovorioMusaa."
od I ovajlanacprenosilacaje dobar.ALlahnajboljezna.
IO: Ranije smo naveli verzije ovog l'iadisakoje idu preko Fadla ibrl Musaa,
)je A'meia, Ebu Saljha, Ebu Se'ida, te prcko lmami Allnrcda, Affana, Hamtrada
)m "Mislim da
ibn Seleme,Humejda,Hasana,i od nekog öovjeka.Hammad kaze:
lm je to bio Dzundub ibn Abdullah el-Bedzli", do Poslanika*: "Adema jc sreo
M u s d . . "r d a l J cs c n a r o d li o r n p l e t r nh a d r . .
U Sto se tiöe ovog hadisa,ljudi su ga razliöito shvatili: Tako ga neke kaderle
ret odbacujuzato Stose u nje1nukivica bacalla sudbj]lu.
Medutirn,neke d;ebrije ga uzimaju kao dokaz, jer im oöito ide u prilog,
postou njemu stojir "Tako Adern nadgovori Musaa", a on ga je nadgovorio
pravdajuöise sudbinorn.O tome öemo,kasnije,opiin]ije govoriti.
bn
zl Drugi kaZuda gaje nadgovolio zato sto muje Musa prebaciogrijeh za koji
seveöbio pokajao,a onaj ko se pokajc za uainjeni grijeh, Eöuna se kao da ga
ife nije ni uöinio.
El- Neki kaZudaje Adem nadgovorioMusaa,zato stoje starüi od njega.Drugi
bn kazudaje to zato Stomuje on otac (predak)-Ima i onilr koji kazu daje to zbog
Lra togaStosu oni imali razliöite vjcrozakone I konaöno,neki smatraju da se to
vzi desilozato Sto su njih dvojica u svijetu Berzehailto su im prestalesve
ao obaveze.
Nepobitnoje, dakle, da .je ovaj hadis plencsen u razliöitiD vcrzijarna.
lio Ponekadse navodisan'iopo znaöenju.U toü sluöajunjegova vjerodostojDostje
0 !
sp0ma.
iti Sustinapredaja,I(oje navode Bubarija, Muslin i ostali, je da lru je
lah prigovorenoStoje i sebei svoie potomstvoizveo iz Dzenneta.Na 10ie Adem
n", odgovorio:"Nisam vas ja istjerao, nego Onaj ko je odredio da izadcte iz
lah Dzemeta,tako Stosam okusio ploda drveta.Onaj kojije to odredio i propisao
no p je negosto sam i stvoren,^ to je Allah ,J9,a ti nTi prigovarai za neötos öim
ja nemamnista vise od toga nego da i je drvo s kojeg sam ok sio bilo
zabranjeno. To Stoje izvodenjeiz Dienneta povezanosa tiDr, nisam ja kriv. Ja
ni sebeni vas nisamizveo iz Dzenneta,negoAllahovoodredenjeijedino On
znakakvaje mudrostu torne."Zato je Adeü nadgovorioMusaa.

1)
Ko odbacujcovaj hadis, nastranje, jer ga.jc od Ebu Hurejre prenio
ogromanbroj prenosilaca(ntutewatir),a da ne govorimo o Ebu Huiejri i
njego\oi f\rive,hr.rr. dobrorrrparnicnjui preciznostr.
I potedtoga,ovaj hadisprcnoseidrugi ashabio öemusrnoveö govorili.
Ko ga turnadinastranokao Stosmo gore vidjeli, taj lie r.azunrijeni rijcöi ni
znaöenje.U tolne nemaniko pristrasnijiod dzebrija.
NJihovetvrdnjcsu sporneiz viSerazloga:
Prvo: Musa +!1 nije mogaoprigovaratiza djelaza koja se njegovpoöinilac
vcö bio pokajao.
Drugo: San Musa jc ubio ncduZnaöovjeka.pa so zbog toga pokajaoi
zaüolio Allaha E; "Cospodaru tn(i, .ia sa sän sebi :lo nanio,ptt xti
optasli." I On niu apl-osfi.
(Ei-Kasas,lu.l
TreöetKada bi odgovorna ukor zbog grijehabio da je to suclbinakoja je
öovjeku propisana prije nego je stvoren, onda bi se, s\raki onaj kome üuäe
prigovoreno za grijeh, pozvao Da odredenjekoje je prethodilo, pa bj kisas I
hudud(ierijatskekazne)bile izliSne.I kadabl se sudbinauzclaza kfivca.o da
br se svakotirnepravdaoza grijehekoje uöini,od sitnihdo vclikih. Stobi onda
rezultiralouZasnitrposljedicarla.
Zato je jedan uöenjakrckao da_jeAdenrov oclgovorbio pravdanjesudbinorn
nevolje(silaskaiz DZcnneta),a re grijehako.jcgje poöilio. UzviSe i Allah
najboljezrra.

Hadisi koji govor€o stvaraniu Adema g1
Inarni Ahmed navodidajc öuo od JahjaaiMuhantmedaibn D2a.fern,oni
.
od Awfa. on od Kasarneibn Zuhejra,a on od Ebu Musaa,daje Boziji poslanik
"Allah
:i: rekao: ,€.je stvorioAclemaod pregrstizernljekoju jc uzeo od svih
t..li
l9r".1i9.Zatosu Ademovi porornci,kao izemlja: ima ih bijeiih, crvenih,
cmlh i bojaizrredutih."L
On ovaj hadisprenosjiod Huzae,on od Awfa, on od l(asameibn Zuhejra
a on od ES'ari.je, da jc Boiiji Poslanikj! rekao:,.Allah:B je stvorioAdemaoc
pregrStizernliekoju je uzeo od svih vrstazemljc.Zato su Ädelnovi potontci
kao izemlja: irna ih bijelih, crvenih,crnih iboja izrrcdu tih. hna ih'veselih_
hrinih naravi i izrnedutoga. Itra ih dobrih i zlih i izrncdutoga.',
Ovakavhadisprcnosei Ebu DarvudiTinnizija. lbn Hibbanu svom.snriia
navodiod Awfa ibn Ebi DZemileA,r.abija, on od Kasamaibn ZuhejraMaziniia
Basarija,a on od Ebu MusaaAbdullahaibn Kajsa Ei,arije, cia jc poslanik,g
rekao,i navoditcksthadisa.
TimrizijakaZe:"Ova.jhadisje hasen-sahih."
Sudejjnavodiod Ebu Malika i Ebu Saliha,oni od lbn Abbasa.a u drueoi
verzr.Jr od Murrea.on od lbn Mes'uda,a on od nekih clrugovaposianikovilid
da su rekli: "Uzviieni Ailah.jeposlaoDZibrilana Zem1u,-<ia Mu donesesa nje
E l - B c i h e k !i s v o mS r , . r , ' 9 / 3 / t t a j d u r a b ai d r u g i .

36
Aderfi aleihiselant

"Utjcöem se Allahu od tebe i toga da lne okmjii i
ilovaöe,pa je Zemlja rekla: "Gospodaru uto1.
unakaziS."On se tada watio neobavljenog posla i rekao:
Zemljaje zattaL:Llakod Tebe utoöiste,pa nisaln nista üzeo.
Allahje ondaposlaoMikaila,paje onaponovood Allahazatrazilautoöiste,
te se i on vratio neobavljenogposla, rekavsi kad se vratio isto Sto i Dzibril
Ondaje Allab .JBposlao Meleka smrti, pa je Zemlja ponovo zatraiila utoöi3te,
"Ja trazim utoöiite kod Allaha da se ne vratim neizvröenog
alijoj je on rekao:
naredenja-"On je zgrabio sa povriine, sa raznih mjesta,bijele, cNere i crne I
rzmijesao ih. Zatosu liudi rlzliÖirihboJa.
On je zemlju uzeo i nakvasioje, pa je postalaljeptiva ilovaöa; tj prijanjali
su joj aijelovi jedan na drugi. Zatim je Uzviseni rekao melekima: ,Srvo,"ili,
öoujekaod iloraöe, pa kad mu oblik dam i udahnemcluiu, uöinite ntt sediclu!
(säd.
71.-72.)
Allah Ja je Adema stvorio Svojoln rukorn, da se Iblis ne bi 1lad njrm
uzoholio. Sfvorio ga je kao öovjel(a. Ol1 je bio tijelo od ilovaöe öetrdeset
godina,raöunajuöigodinu da.je duga kao sedüica Meleki su jednom prilikom
naisli na njega i uplaöili se od onoga ito su vidjeli. A Iblis se bio najviSe
uplaSio.Kad je kasni.jepored njega nailazio udario bi ga, pa je tijelo zveöalo,
kao Sto odzvanja gmöarija od suhe ilovaöe U tom su znaöenju rijeöi
Uzviienog: ...ocl sasuiene ilovaöe, kao ilo je gmöariia (Er-Rahman, 14)
"Zaito si stvorell?" Onda bi uSaou tijelo kroz usta, i
Zatim bi Iblis rekaor
"Nemo.jte se ovoga bojati VaS
izasavsina zadnjicu, rekao bi melekima:
Gospodarje postojan, a ovo je Suplje. Da imam vlast nad ovim, ja bih 8a
razbio."
Kadaje dolao öasu kome je Allah .Je,htio da u njega udabne du!u, rekaoJe
"Kada " je u njega
melekima: ri njega udahnem dusu, uöinite mu sedzdu Kada
je "Reci: el'hamdu
udahnuoduiu i duia doila u glavu, kihnuo i meleki su rekli:
"Smilovao
lilldril" Kadaje rekaoel-hamdulillahi, Allah mu je rekao: h se tvoj
je
Gospodar!"Kada mu duSauila Ll oöi, ugledao je dZennetske plodove, a kada
muje uslau stonak,pozelioje dajedei skoöioprije negoito muje duh uiao u
noge,ZureÖipremadzennetskimplodovtma.
Na to se ukazuje u rijeöima Uzvisenog: Coujekje snorett od iutbe (81-
Enbijä', 37.) Svi meleki su uiinili sedidu, osim lblisa, on je odbio da uöini
sedidu.(El-HidLr,3O.-31.) Dalje senavodikompletandogadaj.'Za nekeoavedene
stvaripostoji potvrdau hadisima,iako je ve6inatoga preuzetaiz israilijiata.
Tako lmaDli Ahmed navodi da je öuo od Abdussameda,on od Hammada.
"Kada je Allah stvorio
on od Sabita,a on od Enesa,da je Poslanik g rekao:
Adema,ostavioga je koliko je htio, pa je Iblis poöeooko njega obilaziti. Kada
je vidio da je iupalj, shvatio je da je to stvorenje,pa se vise nije od njega
bojao."r

I IbnAsakiru svomfari, 2/341.142lTehzibi
Et-Taberiusvomlarilu l/94/Mearif
: Ahmedu svomMusred, I /152,229.240,251lqa\eb;Muslim LrsvomSalil! 45/3I /26I L

31
A.le t aleihi t.larl

Ibn Hibbanu svon].t rrlr, navodida je öuo od I]asanaibn SuflaDa.on od
l l r d ' c r r l ' r rl l a l i d r .o n o d H r t r r r r r d cr b ns c l c r r r cc,r o d S a b i t ar, o r ro d F n e s "
ibn Malika,da je Boziji Poslaniki! fcliao:"Kadaje u Ademaudahüutadusai
kad rruye doila do glave,kihnuoje irekao: "Nekaje hvalaAllahu,Gospodaru
' r i h , r j e r o r a .l n a : t a j eU , / \ r , c nr te k a o :A l J , r l ' -l r( . r n i l o \ a o : " r
Hafiz Ebu Bekr el,Bezza. navodi da je öuo od Jahjaaibn Muhanmeda ibn
es-Sekena, on od Ijibbana ibn Hilala, on od Mubarekaibn Fudale.ol od
Ubejdullaha, orl od Habiba,on od Hafsaibn Asima ibn Ubejdullahaibn Omera
ibn el flattaba,a on od Ebu Hurejre,da je BoZiji poslanik* rekao:..Kadaie
\ l l . r l r . t v o r r oA d e r n a A . d e r ) l j el . i . l ' u oi r e l , d o : l l v . r l aA l l d h u . a A l l . r h . n ui c
uzvratio:"St11ilovao ti se tvoj Gospodar, Aderle!"1
Ovaj lanacprenostlacaje dobar,ali ga oDi ipak ne navodc.
Orner lbn Abdulaziz kaze: "Kada je meleldrnanaredenoda uöine sedZdu.
Isralll je to pr-vi uradio, pa mü je Allalr dao da tl.iu Kur'an bude zapisan na
öelu."Ovo prenosiIbn Asaldr.
Hafiz Ebu Ja'la navodi da mu je priöaoUkbe ibn Mukrim, a njernu Amr ibn
Muharuned,a oü je öuo od Ismailaibn Rafi'a cl-Mai<berija, a on od Ebu Hurejre
daje BoZiji Poslanik1grekao:"Allah J*,je Ademastvoriood zcmlje.prvo ei ie
L i i r l i or l o r i r a o r ra. n r d r g a o . r r r j 6 d o r <. c i l o r a c ar . r J u e . l a i a l ni o r u , r l r .Z : L i l l
g n i ( . , 1 . ( ( . v , raoo. r d a g r o , t a rr o d o k r r i i cr l o | a c ap o . , r h p o p , I g r n c d t i j el b. l l s
je prolazioporcdtljega i govor-io:"Ti si sigxmo r.adineöegvaZnogitvoren."
Zatrlnle Allah .li, u njegaudalnuoduiu. prvo u ito je duia uslabilc su oöi i vid
Tada je Adcnl l(ihruo, pa lnu je Allah ul(azaoSvoju lnilost i lekao: ,,slnilovao
ti se tvoj Gospodar!"ZatiDrrru je Allah lekaot.'AdeDe,idi do one skupinepa
rm se obtati i zapamtiita 6c ti reai." Kad irn je priiao. nazvaoim je sölam,a-
oni su odgovodli: "l[/e oleike-sselanu te rahnenrllahi ve ber.ekanhuhtekaie i
r . r c o cA l l . rcl \ n l r . r n t l o si l o g r e < . . r .\ l l a l .; . r n r ri c . a d ar e l , a o. :. A d c r n e .
ovole
tvoj pozdrav.i pozdravtvojih potorraka."..AStasü to rroji potonlci,Gospodaru?",
upilao je Adern, pa rnu je Allah rekao:..Izabcrijednu moju rirku,-Ademe.,,
"Odrbi|errr
des L. fl obje ruk( trojd Lo-poda-.r.u nesle . rc,<aote. Tada rc
A l l a L nr r o l i o S r o j r . r l , u .p r s L 5 c l t n i o Jp o j a r r l rp 6 q 6 1 nna.,l e r n o v i.., t c k r r n a
o , l l . i i hr , r a , u s r j a l ao d n r r i 1 .A d e t n u j c p o , e b ot z a p a l o/ a o k o s v i e l l ot e d n o p
. ' o \ l ( k r p r : c l r l i i l a . C o i f ' o d . jrr. \ o J e o \ n . " . . T uj c r v o i p o r o r r , i <O ä " , . 0 1
u.l.ovorrutc L,osf\odtfLo . l i l , o . n t Lot d r c d r o d l / \ t ? , r r p r r a1oc .. . S e z d c s e r
godina".odgovorioje Allah. "Gospodani',reaeon, ,.dodajmu oj mog Zivota,
pa nekanapurlisto godina."Allah je takoi odredioi zatouzeosvjedoki.
Kada_jcAdemu istekaoZivot,Allah lnuje poslaoMelcka srnrti.Damu je Adem
r ( k i u ' Z r r I r i I i c o . r i i l o t o s ö e l r d c s ( l g o d l r a 7 t. \. o, /.rt r i l r . 1p' roi k l o r r i o . v o r r r
p o r o r n kD u d w L r L j r. lo d g u r o r r o j eI n e l e k A . d e r l J cr o p o r c k . r op.i z a t op ' o r i . er
njcgovo potorrlstvo.Zaboraviojc, pa zaboravljai ujegovo potoÄstvo.",

/.,b,apreko
rbnAbbdsa
r/r/e/r.ahrir
, i,::;:lil iil;,.t?*,
*Ds?.tIet-.thtteka
Ft-kub,?
r/r/e/rahrir;
rbDAsakiru svoDr
rdrüI
;,5;:iiji;lf.o'li.t'r

38
Adent dleihiseldkl

Ovai hadis Drenosei Hafiz Ebu Bek cl-B e7'z^t,lrn\izija i Nesaijau djelu
Dan i not (el-Jewm weJJejle) pleko Safvana ibn lsaa, on od l-larisa ibn
Abdunahmanaibn Ebu Zijaba, on od Se'ida el-Makberije' or1od Ebu Hurejre'
' r a ' e n - g a r r sl ra' o v i l n l a n c e l l l
a o n o d P o s l r n t k ac . l i r r n i z i l al l l r l d l e n c j e n L r
prenosllaca.
Nesaijakaze da je on munker (odbaden) Ovai hadis prerosi i Muhammed
ibn'Ad2ianod svogoca,on od Ebn Sc'idael-Makberijea on od Abdullahaibü
Selama.
Tinnizi.janavodi da gaje öuo od Abda ibn Humejda. on od Ebu Ne'ima, on
od Hisamiibn Sa'da, on od Zejda ibn Eslema,on od Ebu Saliha. a on od Ebu
"Kada jir Allah stvorio Adema, potrao
Hurejre,da je Boziji Poslanik* rekaol
gaj; po ldima, pä mu jc iz kiÖme izailo svo potornstvokoie 6e Allah kao
Ädemovepotomki, stvarati do Sudnjegdana Allah je dao da je svaki od njih
imaonur (svjetlo)pred oöima.
"Gospodaru,ko su ovi?"
Zatin ih je On pokazaoAdemu, pa je Adcrn upitao:
"Ovo su tuoli potomci", odgovorio je Allah. Tada je ugledaojednog öovjeka
"Gospodaru, a ko je ovo?"
öije mu se ivjätlo posebnolopalo, pa je upitao:
"Ovo je öovjek koji 6e biti rneduposljednjim generacrjama
Allah mu je rekao: "a
NogapotornsNa, po imenuDa\vud Co\podIu . irpllaoie {denr ponovo
l o l i k o s r n r u o d r e d i od a Z r r r l S e z d e ' c t! o C l n r ' . o d p o v o r i oi e A l l r l r '
"Gospodani',rekaoje Adem, "podaj mu od nrogaZivotajo! öetrdesetgodina."
"A zar mi rijc
Ka<1a je Adernu istekaoZivot i dosaoMelek srrrfii, upitaoje:
"Zar to nisi poklonio svonr
ostalojo! öetrdeset godjna?",a melek je rekao:
potomku,Dawudu?" On je to porekao, pa zato poriöe i Djegovo potoüstvo
2aboravioje, pa zato,zaboravljai njegovo potomstvo PogrijeSioje' pa gdjeSii
nJegovo polomstvo.
Tirmizija ovom hadisu daje ocjenu kao hasen-sahih(dobar-vjcrodostojan)
Ovajhadisseü viie predajaprenosiipreko Ebu llurejle, od BoZijegPoslanika
4. Hakim ga citira u slorn MustedrekuprekoEbu Ne'irna el-Fadlaibn Dekina
i dajemu ocjenu kao sahih po uvjetima Muslina, ali ga ne navode ni MusliDl
ni.Buharija.
Ibn Ebi Hatirn ovaj hadis prenosi od Abdunahmanaibn Zejda ibn Eslema,
on od svogaoca, on od Ataa ibD Jcsara,on od Ebu Hurejre, a on od BoZUeg
"Zatin ih je pokazao Ademu i rekao:
Poslanika*, s tim Sto ü njemu stoii:
"Ademe,to su tvoji potolnci."
Vidjevii da medu njilna ima sakatih, grbavib, slijepih isa drugml
"Gospodaru, zaöto si ovo uradio sa mojim
nedostacima,Adem je upitao:
potomcima?" "Da bi bio zähvalanna Mojirn blagodatima", odgovorioje r
On, zatim, citira sLuöajsa Dawudorn,Stoöc biti ruvedcno u predaji od Ibn
Abbasa.

lTirmizijau svont/r,e'" 48/8/30?6;
IbnAsaknu srom rarrr 2/14tr,347/
Tehzib
rlbn EbiHatimu äenll l,a./d 2/88/Es-Selelte.

39
Aden alaihise!d,t

ImarriAhrncdu svorr ,4,hr.vrerla navodidtJe öuo od Hejsalnaibl] Harid2ea.
on ocl Ebu er-Rebia',on od Junusaibn McJsere, on ocl Ebu lclrisa,oD od Ebu
ed Dcrdaa.a on od Poslaniknir da je rekao:..Kadaje Allah stvorioAdena,
dodirnuontü je dcsnu plcöku.i izveo njegovepotoü*e, bijele poput bisera.
Zatnnrru je dodilnuolijcvu plcökui rzvconjegovepotolnkecme, päputuglja.
Ondaje r-ekao onirra nladesnojstraui:,,Oviic u DZennorj to ic eotouo.'.Ziti,r,
jc tekaoontruana lijevoj sh.ani:"Ovi aeu vafrui to je gotovo.',r
Ibn Ebi ed-Dunjanavodii-1a.jc duo od Halcfa ibn Hiianra.on ocl Hakeura
ibn Sinana.oü od IIuSiba.a on od l{asana,daje rckao:..Kadajc Allah stvorro
Adcl]]]a,..iz iljcgovc desnestfaneje izvco stanovl.like DZenncta,a iz lijer,c
stanovnrkeDZehennerna. Zatin su razasutipo Zctnlji. Neki oLl njih su bih
sllepi, neki gluhi, a ucki sa nekint druglLrneoostactma. pa le Adeln uDjtaol
"Gospodaru,
zar ni,siruoje potolrkejednakilr stvorio?,',pa mu je odgovoricr:
' \J,
r c .I r n . . . n d r M r ( c l J l r \ . r l . i u l , r .
Sliian citatnavodiiAbdun-ezzak od Malrera. on od Kauclea,a on od el Hasana
Ovaj badis preDosii Ebu llatirr. IbD lljbban u svorr Saltlar, navoclida re
öuo od Muhamrnedaibn Ishakaibn Huzejme. on od Mlrhanmeda ibn BeSara,
on od Satwanaibn Isaa,on od Harisaibn Abdurrahmana ibn Ebi Zltbaba,on od
Se'idael Maliber.ija. on od llbu IIurejrc,a on BoZijegposlanika,5 da ic rekao:
"l(ada
.je Allah stvorio Adena i u njcga udahnLro duiu, Adem je iihnuo I
c l . - u : I T r : . 1A . ri l . l r . r . N . r t ^ . j c A l l J l r z v r i ri o . S . r i l o \ d ; r i . c r \ !
L l J . n ^ d : ' fA . , i c I r ei l i J u c r r r l ( J q k 1 . f ri r t r r z . r ,r . e l u r . . .
Na to.je ^dclll doiao i nazvaotnt. ',Ds.relantLt a/ejlarr,,. odgovorilisu
''tre
ultjlie .t-.^elantu we tuhtnetullahi. (nekaje i na tebc Boiiji spai i milost).
I{ada se Adem vratio. Gospodafntu je rekao: ,,Ovo je tvoj pozdrav
i
pozdravtvojih potoltlalia.'
Zahü rru je Allah, dteöi zatvofeneSake,rckao: ,,Odaber.i l(oju hoiei...
"Odabilcnt
dcstlu.ru.rL.srogäCospodara,a objc Iukc ,r,og" Gorpodra
au
0 c \ n ( | b t r € u \ t o \ t J c r. \ 1 L h r r . i . t r d l L , r \ o r i ok. a d : n j i r n . b r i i a h u \ d e L nI
l l t c g Li' f o o r ( i . " C o . p o d t r u .
l i o s r ro \ i l . d l . i . L t p i t d o j eA d e t n .. . f o s u | v o j l
potonrci".odgovoriojc Allah.
S v : r l ' nur . o , r rr n c d Lor i r l r ai c p r . r l o L n l i k oi c T i v i c l i .\ 4 e d r r
, njimcie biu
t c 0 J . o \ r e \ . , \ t c , t a l t . , r i l i I n e d L| L r t c v i j e r l r i ik| |ol .t n c b t l o p i o o r . a n o
le d.
7 i ' i ' i r n n c e r f o c s eg ro r r i r r ..rr.. n . p o d r r rk. o 1 . ä . o : . r p , , " o ' ; . n j " , n l : O r o
i.
rvnj lü orn!r( Ui'{ud odgL'\nfiojc Alhh r u propisro ,.e..cle"ct
1r :odrrra
- l \ o ' 1 - - ( r o c n . d t t r tJ.r t u d r . , / .L t 7 i r o r ' ' .7 3 ' n O 1 'iO e A J e r n .. . l o l i k o r n u i r
l r r u l ) . ' .ot . o . l : ' u v o r i oe r A d c n t i c C o d : o : . J , r l u o d s c o ed r t " , ; _ ( " ; " " ; l
-t
S o c | L J . v o l e h c .e \ o i e e . r i. - c l . : r o 1qel l x l t , . . ,ira d r .u l a z ru D z e n n e r . .
Aderr je boraviou Dicnnctukoliko jc Allah htio, a onclaje bio jz,lcden.
r o \ 1 1 lr', e ^ A r r crr<rb ro n o. r u c g u on e l < r d i rc L I L , l , r . V " f . i . , " " i , n a . 1 Zi ",",
" c ( i t n - - 1 , . . /t o .
Je . J e fI n i i c p - n p . s aord r / t \ i t n l t r l , J d lg. o L l i r r . . . . t c , r e
l l ,i . r
;l\lÜ;h|l|s\--",j*.rr leb,tbnAsdkrru svon7i?
ihü 7134./ .r
,J1Bt ehzib.

4u
Aden dlajhisehun

E, ti od togasvom potomku Dawudu dao lezdcsetgodina", odgovorioje AdeüJe
rll to porekao. pa poriöe I njegovo potornstvo Zaboravio je, pa zaboravlja i
njegovo potomstvo. Od tada je naLedenoda se zapisuje i da se uzlDlaju
t. svjedoci-"'
l. Buharüanavodi da je öuo od Abdullaha ibn Muharr,nleda,a on od
I Abdunezaka,on od Ma'nlera, on od Hemnama ibn Munebbiha, a on od Ebu
"Allah.je stvorioAdema visokog iezdeset
Hurejre,da je Poslanik* rekao:
"Idi inazovi selan onoj grupi nrclekai slusaj Stace tl
ariinairekao mu: "
o odgovoriti.jer öe to biti tvoj pozdrav,i pozdrav tvojih potoüaka Kada im je
"We aleike-sselantt
e p Saoinazvao: "Es selanu aleikLun!", oni su uzvratili:
u weruhmetullah!"
S \ l k o j ru d L L D T e r n c bl r ri e u l r k u A d e r n aL. j u d is u o d t a d l 5 \ c d o d a n l '
,: po rasfusve manjl I manjl.-
"lsti'zan" od Jal,jaa
Ovakoga Buharijanavodiu poglavljlrpod naslovoü
ibn DZa'l'era,a Muslim od Muhammedaibn Raifa. Njih dvojica ga prcnoseod
Abdurrezaka.
ImamiAhrnednavodida je öuo od Ruha,oi od Hammadaibn Seleme,on
od Alijja ibn Zejda, oD od Se'ida ibn el-Musejjeba,a on od Ebu Flurejre,da je
"Adem je bio Sezdesetarsina visok, a sedam ar-srna
Boziji Poslanik"4 rekao:
iirok."r Ovaj hadisnavodi saüo Ahrned.
Imami Ahrned, takoaler,navodi da ie öuo od Aff'ana, on od Hannnada lbn
Seleme,on od Altja ibrl Zejda, on od Jusufaibn Mehnna, a on od lbn Abbasa,
"Adem
daje rekao:"Kadaje objavl.jcn ajeto dugu,Boziji Poslanik*je rekao:
je bio prvi koji je porekao,Adem je bio prvi koji je porekao."
Kadaje Allah stvorio Adema, potrao ga je po ledima i iz njega izveo sve
potonikekoji ae biti stvoleni do Sudnjeg dana, a onda mu ih je pokazao
Pogledavii,Adetr je ugledao.jednogöov.jekablagoslovl.jenalica, pa je upitao:
,l
"Gospodaru,ko je ovo?" "Ovo je tvoj potonlak, Dawud", odgovorio je "A
"Sezdesetgodina", odgovorio
i koliko 6e zivjeti, Gospodaru?",upitaoje Adern.
je. "Gospodani',rekaoje Adem, "produzi "Hoöu, ako 6ü mu dati od
i mu Zivot."
tvogaZivota",odgovorioje. Ademr.rje bilo propisanolriljadu godina Zivota,pa
üu je dao od sebe öctrdesetgodina. Aliah je to zapisao i uzeo lneleke za
svJedoke.
Kadaje istekaoAdernov iivot, doili su rreLeki da n'tu uzuru duiu, pa je
Adem rekao: "Ostalo mi je jo! öetrdesetgodina Zivota." Na to mu je bilo
"Ne, nisarn to uöinio",
reöeno:"Ali tl si to poklonio svom potomku Dawudu."
odgovorioje Adem. Na to mu je Allah pokazaoono ötoje zapisaüo,a m(-lekisu
posvjedoöiliprotiv Adema."r
jAhmed
r s v o r nM l s , e . t u l / 2 i 2 . 2 9 9 , 1 7 1 / l i a l e b
l Buharijdu svonl]1 Salii/rx 791116221/Fethu l bari;Muslim u svotr Sdntliu 5l/ 1l/28'l i drugi
'Hadis da'ii biljezi Ahmed u svon rul,srdd! 2/535/Haleb.
sa
a Hadisdr'if. biljeri ga Ahmed u svom Mrfie.1& |12s2,299,31l' u'tatebi dtrtgt.

4l
Atlc,lt uleihi.tclaol

Ahmed takoalernavodi da je öuo od Esvedaibn Amira, a on od Hanlmada
ibn Sclenre,on od Alijja ibn Zejda, on od Jusufa ibn Mehr-ana,a on od Ibn
Abbasa,da je Boiüi Poslanik+ rekao:"Prvi ko je porekaobio je Adem", to je
rckaotriputa. "Kada gaje Allah stvoio, potraogaje po ledirDa,izveonjegove
potomke1 pokazaonru ih. Adenrie ugledaojedDogöovjekablistavoglica i
rekao:"CospodaN,produZirnu Zivot." "lJoöu, ako öcStru ti dati od svogi.
Zivota".odgororioje Allah. Adem rru je dao öctrdcsetgodjoaod svogaZivota.
Allah je to zapisaoipozvao neleke da budusvjedoci.
I(ada nu je Allah htio prinriti dusu, Adem je rekao: "Ostalo mi je jos
öetrdesetgodina Zivota", ali n1u je bilo reöeno:"To si ti poklonio svotn
potornle Darvudu." Mealutim,on je to porekao,pa je Aliah pokazaoono ito je
zapisanoi dorlio dokaz protiv njeqa.Ipak, Allah je dao Dawudu sto godina
Zivota,a Adcnruhiliadu."r
Ovaj navod citira samo Ahmed. Ahjj ibn Zejd nije povjcrljiv i kadaje on u
pitanjulfebabiti oprezan.
Tabemnijanavodi od Alijja ibn Abdulaziza,on od FladZdZadZa ibn Minhala
on od llanmada ibn Seleüre.on od Alijja ibn Zejda, on od lusufa ibn Mehrana
on od Ibn Abbasai joS nckih, da je Hasanrckao:"Kada je objavljenaict o
dugu,MuharrLled';5Jc r ckao:"Prvi ko je zanrjckaobio je Adem" i ponovioto
tri puta."On zaliln cltirahadlsdo kraia.
lrlrarlriMalik ibn Enesu syorr MLt|eteu navodiod Zejda ibn Ebu Enisea
je
da öLroocl Abdulhar,Tida ibn Abdurrahmanaibn Zejda ibn el Hattaba,a orlt
od Muslina ibn Jesafacl-Dzehüijada je Omcr ibn el-Hattabupitan o ajetu:1
kad ic Gospodar troj iz kiöni AtleDrctih sinavd izveo potantsho njiho\1a i
zotntiio oi njih dl posvjeLloieprotiv sebe; "ZLtr Ja nisant Gctspotlarvai?"
Oni .ru odgoraili: ".Iesi,nti:t,jektiimo. " (Ll-A'räf, 172.),rckao:"Öuo saur
BoZiJcgPoslanika+ da Jc upilaDo ovom ajdu, pa je rekao:"Kada je Allah
stvoljo Adelna potrao tru je leclaSvojon desnicorn,iz njcga izveo njegovo
potomstvo iaekao: "Ove san] stvorio za Dzennct i oni 6e öiriti djela
dzennetlija."Tada ie ponovo potraoAderDapo iedima, opet iz njega izveo
potomstvoirekaot "Ove saü stvorio za Dzeheünemioni öe öiliti djela
dZehenncmlija."
Na to je jedaDöovjekrekao:"Boziji Poslaniöe, öemuonda r.ad?",pa mu je
Poslanik4 odgovorio:"Kada Allah nekogastvoriza Dzennct,uputi ga da öini
djcla dZennetlija. tal(oda umre I(aod:ennetlrja,a kadaAllah nckogastvoriza
D T e l r c rcI n r n . . r p r r ^ . r d r : l i d c l " d , , e l r eI l e r n'll . r . r r k o d a r r ' n . e L i . o
ozenennelnllla. _
Oval<ohadisprenose:Imaüri Ahmcd, Ebu Dawud,Tinnizija, Nesaija,Ibn
DZcrir',lbn Ebi IIatim i Ebu IIatitn. Ibn Llibbanga u svom S4/ri,rru nekoliko
verzijanavodiod IrnantiMalika.

r l - l b uD a w u d2 / 5 2 9 / H i l e b ;
T i n n i z ü ! u s v o n S 0 e , r i 4 8 / 8 , , 3 0 7i5d r u g i

42
Adem alelh "clant

TinnizIa/a o\ai hadrskaTeda je hasenalt ga Mr-tslirn tbn Jesarn1e
Halim
r o n u oe u ' i o aO ' " " r i .T a k ok a T uI f b u H a' t r r ir t b u Z u r ' a s l i r ns l oE b u
d o d ä i el z m e d nu l r l r j eN e - i mi o nR c b ia
O!aihadisEbuDawudna\ocllod Muharnlneda ibn Mu"afle'on od Bekiije'
""; ö;;; ,bn Dt",'u,nu,on od Zejda lbr fbu Fnrsca on od Abdulhamrda
iün,ttäuttuft-unu ibn Zejdaibn el-Flättaba, on od Muslimaibn-Jesara' a ovaj
"Bio samkod Omeraibn el Hattaba kada je
oJ-N"lilnuifrnn"ui'u, daje rekao:
upitanzaovajajet..."i zatiü navodihadis
"Omer ibn DZa'semEbu Ferweibn Jezidibn Sinan
HafizDarelotnikaZe:
e,-n"ttu*i.. slazesa Zejdomibn Ebu Eniseomi vjerovatno su njihoverijeöt
"
vjerodostojnije od Malikovih,nekan.ruseAllah smiluje
Sveu svemu,svi ovi hadisiulGzujuna to da je UzviSeniizveoAdemovo
rekao:
loromswo 17Adelnovekitlne.podljelioih na dcsneI lijevc ' a Tatlln
lovi ceu Dzenner i gotouo, u o, , i. l'lD/ehennem i goto\o:
Sto se tiöe pozivanjaljudi da sami protiv sebe posvjedoöepriznajuöi
jedinswoBoZije,o tome se u vjerodostojnim hadisima.negovon' pa le otuca
iovezivanje tr-rmaöenja 172.ajetaiz sureEl A'räf saovim spomo'o 'emu smo
opsimiJ( govoriliu naSern ferlll/
pa
U njemusmo o ovomedetaljnonavelisvehadise,predajei senede'
ko Zelida se s tiln bolje upoznaneka tamo pogledalAllah, opet' najbolje
zndl.
Imami Ahrred navodi jo! jedan hadis koji je öuo od Husejna ibn
Muharnmeda, on od Dzerira, tj. lbi Hazima' otr od Kulsuma ibn Dzebra' on od
"Allah
Se'idaibn DZtibejra,a on od Ibn Abbasa' da je Poslanik * rekaoi le
uzeoobeöanjeiz Ademove,r;11 kiöllle na Dan Areiata
Onje tadaiz nje izveonjegovepotomke,postavioih ispredSebci upltao:
Zo, Jä n,ro,, ,oi 6e"poa"r: Jc.i n'i rri,doiino oJgovori.ltru Ov,o
zarcda ne btsteno Sudnjet danu reAli \'[i o ovomcnismo znolt ntsta ttt
'Naii preci sttptije nasdruge Allahu rar'üim s atrali' a m)
da t1ebisterekli. "
snopokoLjeniaposliie iiih Zar öei naskazniti za o o |to su lailjivci öinili?
(El-A'üf, 172.-173.)
Ovoje hadissa dobrim i jakim lallcem prenosilaca,koji zadovoljavauvjete
Musli[ra. Prenosi ga Nesaija i lbn DZerir' El-Hakim ga biljeZi u svom
Mustedrekuod Hus;jna ibn Muhammedael-Merwezija Hakim kaZe da mu.1e
senedsahih, ali ga buharija i Muslin ne navode Razlika postoji samo oko
Kulsurnaibn DZe-bra, jer sö od njega prenosi i kao Poslanikovei kao njegove
rijeöi.
Takoderpostoji ipredaja od Sc'ida ibn DZubejrada su to rijeöi lbn Abbasa
Awfi. Valibi. oalhak i Ebu Dzemrc takoalerga prenose kao Ibn Abbasove
rijeöi.Ovakvih prcdajaima viSe i one sll potvrdenije.Allah najbolje zna Tako
s; i od Abdullaha ibn Omera prenosi i da su to i lbn Abbasove rijeöi, i
Poslanikove €. Prvaverzijaje vjerodostojnija.
,7dent dl.ihisrl0ü

Veiina onih koji sc opredjeljujuza uriSljcnjcda je obcianje Lrzerood
ljucli, mliovocle sc,rijeiirra Trrlarri Ahuledd koji kaZe da jc öuo od
lI^did2,r(l2ir- oll od Su'bca,on od Ebu 'llnraua DZuniia.a on od Enesaibn
Mulikil, dit je Poslanik jt: rcl(ao:"Dzehclrnenllui öe r1a Sudljem clanubitr
feöeno:."1)a jc tvojc svc StoJc na Zcmlji, da li bi to sve claoda sc iskupii od
ovoga?' "Bih", odsovont ie. Na to öc lnu Allah odgovoriti:,,Otl tebc saür
hazroStaje lakic od toga.Dok sijoi bio u Adenovoj kiömi od tebesalnuzco
obedanjc. da N,linc6ci likoga ravnin snatrati.Ti si to ipai( porckao,pa Mi
pripisujeidruga.'
BuharijaiMuslinr ovaj hadisprenoscod Su,bea.
LJ pogledrr rijcöi Uzviicnog: I lod je Gospotlar t|oj i. kiö111i Adent)\,ih
itno\'( t:\'eopataili.tt|oujiha\o. (Ll A,fnf. 172.)i onih iz sljcdedihajcta,Ebu
D2a't'crcr-llazr prcnosrod Rebi'a ibn llnesa,on ocl Ebü el-^lriic, a on od
Ubcjja ibn Ka'ba da jc fcl(ao:"Toea danasu se svi ljudi koji ie se foditi dL)
Srrdnjegdana pred Njim sliupili; pa ih je stvorio.dao im lik, ocl njih uzeo
obuvezui posvjedoöio: "Zar ,.Jcsi",
Ja nisanrvai Gospodar?" oclgovoili su.
On im je tadarel(lo: "Pozivam
za svjedokcsedamnebesa, scdatrzenralja,r
vaieg ocirAdcltla.da na SudDjcrn danune bi rcl(li da za ovo nisteznali.Zriajtc
cla ncuraboqa igospodarauirro Menc. NelDojtcMi slratrati nikos ravnr;].
.Slatau va1nposlanilickoji öc vas upozoravati na obedanjei ugovorkoji steMr
dalr;slatöu vaLnSvojuknjigLr."
'Sr
i c . l c r " " , i r . r l r i c , r i . rLrJ o . n 4 o 1I tB o c r d . rr r c r t r1. r1rrg n gl u i p c r l r . . r i
b u . ' : . o . l r u \ . f r l r : L r ( o p u l . ...r l i p . k o r t ^ . r
On je podiglo njihovaoca Aderra, pa ih.jc pogledaoi rncdu njirra vidio
bogatc.srroma!üe.lijepe i r.u7nc."Gospodaru,kada bi ih uöinio jeclnakirnl'.
znnolioje Ädcnr.a Ällah je odgovorio:,,\roliurda N4isc buclezahvirlno.,,
Mcdu njina je vidio i poslanikekako svijctlepoput svjeriljlii.Oni su dalr
poscbnooL)cianjeo poslanstvui \jerovjesniitvu.O tolne Allah .{s,kde: ,4,1r
.t,to od yierotjc.vtika.a|lct tliihor tr:cli iod tehe,i otl Nuha iod Ibnthintctt
otl \füsut i otl Lwu, sino itlet.jc,tina. lvi stlloul ttjih a:vrst.a|jet u:cli. (.El-
Ahz^b.1.) Zeli:n: Ti okreni tt,olelica lslantu, kaopravi t,icrnii, tieri, prenta
kojol je On Ijude styotio. Ne tj.eha da .re nijenja lllahot,a |iela,
Jet.je to
l ' d t o t , t t a . f f r - R u r r .J 0 | / . r t n : O t , K t , ,. t t tj c . , 1. t t t ,t t a . l ; n " t u r i t i i t t i ,
o!)oDtene. (1,11 Ncdzl1l,56.) I takoderrijecitnn Mt ,ttro :nult clo s, teörnu
nji/1 tlele.a|jct.r dt:0ti i. dli sno da i.e |etinon, .loistd, gt.ijeinici biti.
( E l - A ' f . t ' ,1 0 2 . )
n l r f r c , l . . i . r - \ , ' t r , )/r. / . 1 . 1 , ,pr /r e L of b u D , . l e r f rl , . \ o J c . A b d u r l . r l
rorr
\ l - r . i . I h r r l b r r l l . r r i r r r ,. L , n D . s f r - r l b r , V r r r l e r r c j l rp. o r c d o \ o _ i r . o d
Y r ' l z r r J . rl.i l l r c .S c r d . r t . - D T , r b c ,j r. r . , . r . rc ' - B a . r i ' ; cK.a r , r c t e a .
S L ä e j j .rr
vrcc uaenlil(ittz nr\ th !ct)cfijc_ll prenosese iviSe prcdajapo sadr2aju
sliönih
ovint liaclis inta.

Iluharrlr601113331/r'crlrl
tönlii NtusliIn
50/10/52
i drugi

44
A.lem dlejhi.'?lurt

d r r r i r n c' e ' d i d ' r
R a n i i e' r n or ' a \ e l d : r . u r r t c l e kki a d ri r n j e A l l r ' r 4 r r f l r e d i o
l o u r i l ( l1 l 7/ a \ l s l l I
A d e m u . . \ Ir Z v f . l l lB o T i j cn a r c d e n j sc r l n o J el b l i so J b r od c
ploljcrJo l/ Svole \4lloslr I Lclnlo
neDnralelisnd DrclllJAJerlJ Zalo ga ie Allah
\ p u i ' c n l l r / elnllu
l n i ; an . p f ul r p u . n o n ' l 5 l l e d\ c ! J J c l \ 3 oo l n f l T c ni p ro \ l e l
i Mühalnmeda'
lnarni Ahned iavodj da je öuo od Weki'a'Ja'lila
Hurejre'
Ubeidovih sinova:oni od el-A'mcia, on od Ebu Saliha'a on od Ebu
'1 I'iini
ä. '. g"li,' P",1""'l i rckaol Ksda Öo\iek prouciajcl ( 'cJTdornna
c np o \ u c eI k r o Tf l a i g o \ o n : l c ' k o t t c n t l o \ ' l e k 0 l c l r r r c nero
s e d ; d u . . ; e i li a -'rn
lredclr'
au u.ini t"a;au pr tc ucrni l llii cc L nTel).rcl:l rreri ie n:1
\ 4 , r ' l r r r r o rl r '
i r d c
r ' r r r r pa r c l ' oN c k t ' a
"ät]"l.i.ril"','".n.(Lr7:rlorr\lrnr'
iEbu Muawije,a on od cl A'lnesa.
ll rl li oll blo r t.ncbl|ll
K a d d . e { d c r n n i l s l a l l l o. r D 7 ( l l n e l , rl.r e t r l r / c i ' l ' r l e
qvojolr Tcllolll Ha\\olll Je leo kolll\o goo
I
Zemlir.o cernuslrrorelrijc Sororlll. 'a
I sa rlrn Je spara
r odaile p,odsu I'ljeli Kada.u ol'usllr plod z'rbrrnler"tdrvcli
je mjestona
) "J"t" r.Jt su i;ali, i spuötenisu na zemljü. O torrlekojc to
l
Zemljibilo,ranijesmoopiirnogovorili'
P o s r orjiis er n i ! l j e n joa l o r n cl . o l l k ni e A d e r b o r a r i oL rD T c r r r e t u , J e d r i
rrl di_:lr l rrJll'rro. u Tolrl
I tatu da ie lo lrJt.rlosarnoied.llldio darr kr\o dl
l ' o < l a r r r' R
e s m i s l u . i l. r l i. r r r oh a d i sk o i r r ' a r o d iM u s l r r no d t b r r H u - c l r cd a l e
,atauo, "aa"t"
1" two.en u ;adnjim momentilnana istel(upetka-" Tako'ler smc
"Adem stvorcn u petak i iz Djegapro{eran L
h ouu.ii iruai. .,"t o,','t.stoji da ie:
. rcllelrc.l/
D e t a k .l J k o l i l ' oc c l a d l o l 5 l o l nd a n u .i ' p a d ad r i e t s r v o - c ' l
. . r n i i c' l l l o r e k l id a s t | < e sdt a n ak r o t o r t n ' 5 1 r l'lnru ' JXle
b 2 a * q 1 6u p c t a k R
onje u DZennetuboravio samodio ovog Dasegdana'
Medutim,ovakvo shvaöanje jc sporuo Ukoliko.je' pak' nlcgovo.protielrvaDje
uztnctro
bilo u nekomdrugon dalu, a nt u onom u l(olcmJc st\ orcn' rlr' rrkt'liko
dugr.e.rfiliadJgodiri I'ao5lonavodi Ib {bbi' MLrdTalrrd I uahlr'rK
daqutidani
zaStoseopredj;ljujei Ibn Dzerir,ondaje on u Dzemetu proveo dugo vLemena
lr "Poznatoje da oi stvorenu zadnjelll sahatupetka' a da
Ibn DZerirkaZe: ie
ft tri godineiöetiri mjesecaOnJe-kao
iedansahatod togadanaiziosi osamdeset
godrna
iijelo od ilovaöe,prije ncgo je u njega udahnutadusa,proveo ietrdcset
l- godine i
Ü ü"nn"ro 1", pilJ n"gä sio,j" ii irjega istjcran. proveo öetrdesettri
öetirimjeseca."Allah, opet,najboljc zna.
Abdrurezak prenosioclI-lisamaibn HasaDa. or1od Ato'a ibn Ebi Rebbaha'dajc
"Kada Adem spusten,nogesu mu biie na Zelnlji, a glavau ncbesrma'pd
a rekao: ie "
gajeAllahsmanjio na Sezdeset arsjna Sliöanriwajetse prenosii od lbn Abbasa
t.
Ova tvrdnjaje spornazbog hadisakoji smo veir, aveli,.a o korrle uöcnjaci
n
kaiu da je sahih.Nairne, Ebu Flurejre od Bozijeg Poslallii<ai! prenosr da le
"Ällah je stvorioAdema iezdesetariina visokog,i od tada pa sve do
rekao:
d viirm od
danasljudi se sn,anjuju." Plema ovom hadisu' on nijc stvoren r
,i
iezdeseilakuta.Nl"govipotomci se sve do sadasmanjujurastoü
ih
I Muslinu svomsa/rir1rl/15/ll3i lbn Mad;eu svon Sl'ren' 5/70/1052i drugr'
)lbn Asakiru srom ldliliri 2/34s/Tehzib
Aalent alejhiselü,

Ibn DZerir od IbD Abbasanavodida.jc Allah J5 rekaot,,Ademc,Ja irnarr
sveto mjesto ispod ArSa.Otidi do njcga i tü Mi napravi hram, a zatim oko
nJegauöini tawal kao Stomelel<iöine tawaf ol(o Moga Aria." Allah mu je
poslaomeleka koji mu je pokazaomjestoi podLröioga obredirra.On daijc
navodi da je svaki korak koji je Adcrr tada naöinio. postao Dakon toga
obred.
Od njega se takoderprenosida je rel(ao:"Prvo Stoje Adem pojeo na
Zemlji bilo je sedamzma pSenicckoje rnu je donio D7ibfil. Adernje upitao:
"Sta je..to?", pa
rnu je odgovorio:"Ovo .jc sa zabranienogdrveta koje sl
okusio." "Sta öu s njina?", upitaoje Ädcm. ,'posij ih u zem[u", oc]govoreno
rnu tc. Adern jc tako i uradio, pa jc iz svakog zl]1aniklo po sto hiljada
klasovd.Kadaje Zito narasloi sazrclo,Adenr ga je: pozco i ovrhao,sarnlio.
zamijesioi napraviohljcb, ulaZudiveliki trud i Daporu poslu. O tome.je
Uzviieni rekao: Zato nikako ne do:toli da \jüs iz|ede i: D:enneta, pa (ld .re
o n a an ü t a | .l rr a - n J .t t / . )
Prva odjedairn je bila od ovöüc vune.Adc]n ju je ostrigao,a oDdasu je
za.lcdnoizaprali, pa je Adem sebr satkaoogrtaö, a Hawi dugu koiulju i veo.
Uöenjacise nc slazu oko toga je li se Ademu i Hawi rodilo koje dijcte u
DZennetuili nije. Jedni kaZu da su pr.ru djecu dobili na Zeurlji. Dmgi pal
smatraju da su im se djeca poöcla radati u Dzennctu, te da su se u Dzennefu
rodili Kabil injegovasestra.Allah najboljezna.
Onr zatim navodedaje Hawauvijek fadalablizancernuskoi Zenskoi daje
üuSkafcirranarealeno da ienc sestreiz drugogporoda,a ne bliznakinje.tako
da niko od njrh nijc rrogaoozcnitisvojrLsest]lrbliznakiniu.

Kazivanje o Ademovim sinovimaKabilu i Habilu
Allah .€ kaze: *Ispt iöaj i priiu o dvojici Ademot,ihsinatn onal;o kakoje
. .
bilo, kod.t stt niih ^,ojica :rtv\l pri ijeti, pa kadje o.tjednctg bila prinljena, a
od Lh'tlgogni/e, o|aj je rckao: 'Sigumo tu te übiti!" "Allah pt.i a satlto od
onih liaji su hogaboj.t.ni", reöe onaj. *"1 kad bi ti pt.uiia rui;u svojtt prena
,teni dd me ubrjei, ja ne bill pt u:io st,ojuruku prena tebi du te Lthiien,.jerja
se bojin A|ldlß, Go5padarusliet.)ra. *Ja aelit da ti ponese,ii nni i svoj gü;h
pa da budci n^tonovniku ..tttt'i..4 ond je kdzta su .tve nasilnike " illti.ast
nJegovl ga Mvede cla ubije brotd srtoea,pa gd on tlbi i postade
/etlan od
i.guhljenih. *,llloh onda posla.jec[noggawana da kopa pi zentji, rla bi nnr
pokazao kalio tlo zakopa ntt\n tiielo .l\,ogabtuta. Tejko neni!;',
"z(u- 1:tot,iliaon,
ijo ne tnogu, kao orai g.trrun, du:akopan nu.h,otiiela hratcis.r,ogal"l
p o l i a i o\ e .( E l M ä ' i d e . 2 7 . - 3 1 . )
O ovorndogaalaju smo opsilnouz BoZijuponroöizahvalu govolili Lrna!ern
Ielsinr o pogllvlju Dl-Mä'ide.
Ovdje aelno ukrad(o navesti samo dio onoga Sto se o ovotrc prenosi od
uienJakaiz rarlijilr generaciia.
Adeu ale1tusclant

Il Es-sudejj navodi od Ebu Malika i Ebu Saliha' a oni od Ibn Abbasa, a po
to d*eom s"nÄdu od Muüea, a on od Ibn Mes'uda i viie ashabada je Adem
e mu;ke potomke iz.jednog poroda Zeniosa Zenskina iz drugog poroda Tako Je
j
e Habil htio ozenili Kabiloru bliznakinju, koja je bila stadja ljepsa' Medutnn,
B Kabil je htio da uzrne onu koja je bila namijeDjenaHabilu, pa mu-je Adem
naredi; da ozeni Habilor,'ublizankinju. Kad je to Kabil odbio, Adem im je
narcdioda prinesu Zrtvll, a on sam se uputio u Mekku da obavi hadzdz P{e
LA
negoje posao, Adem je od nebesatrazio da mu öuvaju djecu, ali su to ona
):
odiil;. iatnn je to trazio od zemalja i brda, ali sü to i oni odbili, pa se Kabil
ri prihvatiotog enaneta.
o
|a KadajeAdem otisao,njih dvojicasu prinijelaZrtvu;I'Iabilje rrnaostokupa
je zaklaolednudobru rnladu ovcu, a Kabil.je Prinio Zrtvu u svezniu najslabij{rg
zita.Kadäje vatra siila, progutalaje Ilabilov kurban, a Kabilovu Zrtvu nije ni
dotakla.Nä to se Kabil naljutio i rekao da 6e ubiti Habila, kako ne bi ozenio
njegovu sestru! Na to je Habil odgovorio da Allah prima Zfilu od
bogobojaznih.
e
Ovo se sa viSe senedaprenosi i od Ibn Abbasa i od Abdtllaha ibn Amra,
), "Tako mi Allaha, ubijeni jc bio jaöi, ali ga je uzdrzanost
koii ios dodaie:
u spilirila du algne rut u na svogabratal"
k
u Ebu DZa'fer el-Bakir navodi da je Adem bio prisutankad su primili Zrtvu i
kadjeod Habilabila primljena,a od Kabilaodbijena.Tadaje Kabil rekao:''Od "
Habitaje Zrtva plinljena zato Stosi za njega uöio dovu, a za mene nisi Kabil
e je Habiluzaprüetioda 6e ga ubitj u Adeüow odsustvu.
o Kadaje pala no6 i Habil zakasniosa stadomkoje je öuvao,Adern je poslao
Kabilada vidi ataje sa njim i ito ga nema.Kada ga je pronaiao, rekao mu Je:
"Od tebeje Zrtva prirnljena, a od mene nije!" "Allah prirna od bogobojaznih",
odgovorioje Habil, pa se Kabil naljutio i udario ga komadom ZeljezaStomu je
ie bio u ruci i ust'nt1ioga.
Po drugommiiljenju, zatekaogaje kako spavaikarnenorn mu razbio glavu
'd i tako ga ubio. Po treöen misljedu, on 8a je udavio i grizao ga kao slo to
Zivotinjerade,pa je od toga unuo. Allalr najbolje znal
'I
a Nakon Stomu je brat zaprijetio da öe g^ ubiti, Habil je rekao: kad bi ti
'h
prüZioruku svajuprema neni da n1eubijei, jd ne bih pruiio svoju prend tebl
"
tt da Ie übiien,jer ja se bojin Allaha, Go'rpodarastjetova (El-Mä'ide, 28 )
'd
Ove njegoverijeöiukazüju da je bio lijepo odgojeni da se bojao Uzviienog
Allaha s jedne strane i da svome bratu nije htio naüijeti nikakvo zlo kao or-
njemu,s drugestrane.
I "Kada
U tom smislü,Buharijai Muslim navodedaje BoZiji Poslanik!! rekao:
se dva muslimanasa isukanim sabljamasukobe,i ubica i ubijeni öe u vatru"
"BoZiji Poslaniöe,jasno nam je za ubicu, ali zaito ubijeni?'
Ashabisu upitali:
"ZatoStoje i on imao namjeruda ubije onog dmgog", odgovorioje.r
rd
LBuharija u svon sa/rrlr 28/32,33 i dmgi
u svomSanir, 8'7t2168'tslFethu-l-bati;MLrslim

4'1
,4de t alejh selu

"Ja
ielint da ti ponese: i ntaj i sroi gri.ieh,i da budei stunorrlik rt,,)att.i..A
.r1d.jekaz tl zd syeüasir?tl-c.(El-Mä'ide,29.),tj. ja ne Zelirnda tebeubijem
iako sarrJaöii snaznijiod tebe.Ti si naurnioda protiv nreDeuradiöono ito ja
nikndne bih protiv tebe:da poneses i moj i svoj grijeh.Tj. da pr-euznrc!
na sebe
grleh zbog mog ubistvaiporcd grijehakoje si inraoprije toga.Ovo su rijeöi
MudZahida, Sudejja,Ibn DZeriraijo! nekih.
Nijc taönociasc grijesi[bijenog, saniiü öinon]ubistva,prenoscna ubicu
kao Stoto neki pogfeSno zakljuöuju.IbDDZcrirüavodij eclnoglasllost islarrskih
uöcnitl(ada to nlje taöno.
Sto se tiöc hadisakojeg nar.odconi koji dovoljno ne poznaju poslanil(a!::
''Ubrca
na ubijenontne ostavljanijcdnog grijcha.", r.lloiese re6ida takvj rlilta
ne zna1uo djelimarLkojirnasu sabrarlisahih,hasenili da,ifhadisi.
Medutim, na SudnjerDdanu ie biti sluaajevada ie ubijeüi traZiti svoj hakt
od ubicc,pa dobradjelaubiceto neöcnloii podmiriti,pa ie se on<1a <liogrijeha
ubücnogstavljatint terct ubice.To se potvrclujcu sahih haclisukoji govon
opcenitoo rrasiljLr, a ubistvoje jedan ocl najgorihvidova toga. Allah. opet,
najboljezna.
Mi sDroovo,hvalaAlli lu, detaljnoizlo'ili u naserrfe6ll.r/.
lnarni Ahrred, Ebu DarvudiTimrizija navodeod Sa.daibn Ebi Vektasa
da je prilikorDubistva Osrnanaibn AtTanarekao: ..Svjcdoöirrda jc BoZü1
Poslanikrekao:"Zaistaöe se dcsitisrruhja pri kojoj öe onaj ko sjcdi biti boir
utl onng Lo stolr.ona.lko srol bolji nd onogako idc, a oiaj ko ide bolji od
onu,l.r(o lLUt.
Neko.jc upitao:"A ita ako rri ucleu kuüu i digre ruku na lnenc cla ntc
u h c l B r r d lr. ä , 'A d e r o ' . l . n d p u , o o j e .
Ovaj hadis navodi iibn Mirde$,cjhod Iluzejfc ibn cl_Jernana, a on od
PoslaDika+, s tint lto u ovoj \,erziji stoji: ..Buclikao bolji Adcl.Dovsin.,,
Sliönu prcdaJuod [bu Zer.faprcnose:Muslim, Ebu Darvud,Timizrja i Ibn
lvlaozc
hrarni Ahned l<aZe da.le ovaj hadisu neito dmgaöijojvcfzti öuoodlbu
-_
Muarvije i Weki'a, oni od el A, eia, on od Abdrillaliaibn Mul.rea,on
od
Mesruka,a on orl Ibn Mes'uda,daje poslalik t_:rel(ao:..Nil(onikogani kriva
nr duznitDcöcubiti, a cladjo krivice ncie sDosjti^dclnov star.ijisirl
prvi kolrjc uveou pt-al<su .jct je on
ubrstYo."i
Ovaj haclisnavodeautoli svih Scstnajvjeroclostojnijih zbirki, osirr Ebu
Darvuda.Svi ga prcrlosepreko el-A.rrela. por.edtoga. oal Abdullaha
'AmIa ibn
ibn el 'Asa i IbrahirnaNah,ija se prcnosi idcntiöna vcrzija ovog
hadisa.

' H.rdis
d a i l l b i l j e z ig r lis-SehrwiLr./,t/cl,?.!t/riJt.rscrcl65/950
I Buhmja
6 1 i2 j , 9 l / 9 : MLrslinr 52/10/lli drugi.
ißuhirii! ll/31,60i
1 ,96/15;Muslim2E/17i drugi

,18
Sjevemo od DalTraska,lla brdu Kasijun, nalazi se peöina-koja se zove
"Peöinakrvi". Ona je poznatapo tome Stose vjeruje da je Kabil kod nje ubio
Habila.Medutim, to je prenesenood ehli-kitabija, i Allah najbolje zna da lije
to taönoili nije.
Hafiz Ibn Asakir u ZivotopisuAhmedaibn Kesira, za koga kaze da.je dobri'
"g,
navodida je u snu vidio Poslanika Ebu Bekra, Omera i Habila On.le od
je
HabilazatiaZioda se zakuneda ie to njegova l<lrv,pa se zakleo Zato moho
(primljena), pa mu je. to-Allah
Allaha da kod tog mjesta dova bude kabul
udovoljio.U tome"gale podrZaoiBoZiji Poslanik !s, tako 3to on, Ebu Bek i
Omer,pos.jedujr-r ovö mjesto svakogöetvltkal
Ovo je ipak samo san Ako je i prenesenispravno od Abqedl ibn Kesira'
nemozese;a osnovunjega donositj Serijatskipropis Allah najbolje zna'
Allah onda posla jedtlog g(t\)rana da kopa po zemlii, "da bi mtt pokazaa
"Teiko neni ! "' pavika on' zar i j a ne mogu'
ktko da zakopa mrtva brata "
kao ovai gavran, da zakopam mrlNa tijelo svogo brdta? I poltaja se
[El-Mä'ide,3 i.)
Neki kaZuda je Kabil, nakon ito jc ubio svoga brata, njegovo mrtvo tijelo
nosiona ledimag;dinu dana Drugi kazu da gaje nosio öak sto godinal Takoje
bilo svedok mu Allah nije poslaodva gavrana Sudejj.pozivaju6i se na ashabe,
prenosida su gavrani bili bra6a,da su se posvadalii da je jedan drugog ubio
i'reiivjeli je iskopaorupu u zemlji, uwkao u nju tijelo ubijenog i zagmuo ga
Kadaje to Kabil vidio, pomislio je: Teiko meni' zar i ja ne mogu' kaa oval
gavra), da zakopam mrtv.) tÜela srogd brdkl?" Zatirn je uöinio ono sto i
gavran,i pokopaotijelo svogabrata.
Neki historiöarii Zivotopiscinavodeda se Adem zbog ovog jako ra;alostio
idaje spjevaostihove,kojc Ibn Dzerirprenosiod Ibn Humejda:
ZemÜai sw ilo ie na joj seprcn|iJe|1i,
Pa njeno lice postaP|'ljavo i l utno'
Sveito ina boitt i okttsseptontiefii'
I malo lIa na Zettllji osta !ÜePo.
Ademje tadaöuo glas:
"OöeKabilor, o\1isü obad|ojica LtbUeni

Onaj iivi je kao i onaj nrh)i ubiien'
"
Jer onje poöinio zlo koieg se boiao' Pa dodepl1öLtöi
Medutim, spornoje jesu li ovo Adernove rijeöi. Moguöe je da je Adem.u
Zalostinelto siitno ivojim jezikom reloo, pa su to neki kasnije prepjevali
lpak,o ovomesu podijeljenamiiljenja Allah najbolje zna Staje taönood svega
ovoga.

I lelPib Ibn Asakira l/4'll.

49
A.le t dlejht scldnj

MuclZahiddalje navodi da je Kabil kaznjcn islog dana tako lto ntu je
p o l k o l J e n rscraa < l sr b c d or r n i . r oJ c l r c e mu r r 1 e lI.n o r i op t a t r S u n c eT. o r n u| e
brlo keo kazna joS na ovome svijeru,zbog poöinjenoggrijeha, nanesene
'refr.r\rlei ,/i\ idao5liDrerna i\orne brtlr
U lednon hadisuBoziji PoslanikE kaZe:"Nefra ni jednog grijeha zbog
kog Allah brze kaznjavajos i na ovome svijetu, kao lto je nasilje i kidarje
rodbinskihveza."
**U svetojltnjizi Ehli kitabüa,za koju tvrde da je Tewrat.
nasaosam da
stoii:"Allah € jc Kabilu odgodiokaznu
On sc nakon ubistvanastaniou mjestuzvanolllNud, istoöio od Adena,
ko1egnazivaju Kanin. Dobio je sina Enoira,a or1 sina !-ada, ovaj sina
Il,la$'ijeala. on sina Matuzeala,a on sina Lameha.Larnehse ozcnio sa dvije
ZcnerAdoü i Scloln.Ada muje rodilaJabela.
On.je prvi ko.jije stanovaopod iatorima i kojije zaradivaointetak. Ona mu
le rodilai Jubala.Onje prvi koristiogudaökei duhaökeinstruu]ente. Selalnu je
rodila Tubalkina. On jr: prvi obradivao olovo j Zeljezo. Ona mr.rje takodir
rodilaiköetku, po imenuNeorna.
- AdeD se zattn'lsastaosa svojomZcnom,pa rru je rodila sinai dalamu ime
Sit. ALlahmu g^ je dao umjestoHabilakojegje ubio Kabil. Situ sc rocliosir_
Euos-"
Tarnosejos navodi:"Kadaje Sit roden,Aderr je imao sto tridesetgodinai
posluetogaje iivio joi osaD stotinagodina.Kada se rodio Enos,Sii;e tada
rmaoiczdesetpet godina.Poslijetogaje Ziviojos osarnstotinaisedarngodina.
PoredBDosaon je inrao.joS sinovai köen.
K a d r r c I n o . d o b r os r n aK a t a n a i. r r c oi e d c r e d e . egr o d i n ap. o s l i j er o g r j c
iivio joi osatllstotinai petnaest godina,radajuöisinover köeri.
Kadaje l(ainan iDao sedamdeset godinarodio mu se sin Melajil. poslije
toga1eZrviojoi osamstotinai öetrdeset godina,radajuöisinovei köeri.Kadaje
Melajjl irrao iezdesetpet godinarodio mu se Jared.Nakon togaje Ziviojäi
osarnstotridesetgodina,radajuii sinove i k6crj.
Kadaje Jaled irnao sto iezdesetdvije godinerodi mu se Llenoh.Nakon tosa
je Ziviojo! osarnstotinagodina,radajuöisinovci köeri.
K r d l i e l l c " o h i r n a oS e z d e spc e' l g o d t n ,rrn d ,n l " c M e | l t / a 1 3\ j.t k o l o e s
j c 7 i r r n . , . .o s a r n . r o tl i rg o J t n ar.. r d a J u\rrrrit o \ ei l i c e . K a d : ; c M e t u z a l a
rrnio
sto os?lmdcset sedamgodina,rodio mu sc Larnelr.poslijc ioga je iivio joi
sedamstotinaosalndeset dvije godinc,radajuöisinovciköeri.
Kadaje Laneh imao sto osamdeset dvije godine,rodi mu se Noje (Nüh !]!fLt).
P!slije togaJe Zivio joi pet srotinadvadesetpet godina, radajuöisinove i keeri.
Kada je Noje ilnao pet stotinagodina,rodili su mu se: Sen, Ham i Jafet.',
Upravoovakostojiu rljihovojknjizi.

i I l a d i ss r h i h .
b i l j e ; i g a E b r D a l v u d2 / 5 7 4 ;T i n n i z u a3 S / 5 7 / ? 5I1j d r u g i

50
Adefil aLcihisalaDl

Medutilü, \,ise LröeDjaka sulnnia Lrtaönostovill navoda' naroöito kada su u
c n a l r ' I ' o i es u r e k r r r a r ' o d i l i
n i t o u i ,e o d , n "U c r l oj ; d i rn ' ; ' n ' . 1 t s t :rr' l b | l J c n l r r
koreicrrro kddr
[." t""iJ.,l.,i,ri '1,ko,,,"n'0, /dlrr]' nr rrrraIn rogo!-c;rka
zato doo'evriielne.ako Bog da,navesti'
lmarn Ebu DZa'fer ibn Dzerir u svojoj litro'-ill Davodida jc Harva Ademu
r
izrodilaöetldesetorodiece,u dvadesctporoda
T o r r r r o d ir l h n l s I a k i p o l ' l l e r l c ei l l l a h r t i l A r l r l l o p c l n ? : L r o l Jz cr : r '
: ' v n l ' i . n l l/ c l l ' k o l l n n ^ ' l ' ol l v l
a D r u g rl .a l ' . k a , l lo : 1i e r o d i l r' l o d \ J d c ' e lp u t r
| \e'rra mu
, u t " i l i < " b , 1 i . e . ' r l ' r r r K r r l erJr ' r . r p o s l i e d ' r iAi b d u l t n u g r \
UmmuLrnugis.
sfilislu Allah JE
Kasnijese sviiel nänüozio i raiirio po Zcnlji ll tonr
je jednog öa|iekd s\orlo
kaLe: O ljucli, boite se s|osa GosDoddrdkoji |os od
ntusliarc:ei :ene
a od njegd je i ihtrgr niegoru sitttio i od njih d1'oie tnoge
u (EnNisä'.1.)
je da vidi
Neki historiiarinavodeclaje Aden 't!t uüIo tek kad dozivro
)I
hiljadapotornaka: svojedjeceiuiuöadi Allah l1aibolie zna-
stotine
- je drugu tliego|u
Oti ie tai'. koii tas ocljeclttog iovjekd slt'oro ol üega
',ro",,o',ln ,) ,;,, ",i, I kädo t u't "i't "Lrtl ir' untl i' :a1'1,t',Lt.1,a1',ko
ltiilt tliir rlt. otnut'lt Attatta
btetr? t üo:;t.t g,t n t , , t , 1j - i t , o ' t o r t c l t l n
tra,Duddrc 't.;t AA4 noDt t't'tti,\ :Jntr prt tL t fil trtlt' 4'.t.\ta
p o t ^ ' t "i . t t t i t t c ) v i ,
. " ' ä , i t , i ' , i .t :t " n i ' , ' t o n d t r ^ t , t o : d ; a t or n r ' ' t " \ a r " t t ' i c : t '
ttl- tt'u1\4t:ltaa
i:ieJndili J t: , l1i"'. ', u' ouu ito; t Ot doi' t lllalt ie
\
t. o n i t ,k n l cN j c u rrl , t t i t h t\ t t t r t t 4 t r :r L l - A r ' f l 8 q l o 0
o ljudskom rodu
U ovirn ajctirDaAllah Ji, pno govori o Ademu, a onda
na AdcmaiHawu' negonacijeli
*pL. p"J Ji,'rtii""rrston senernislisan'ro
ljudskirod.
e o:l b,!,1,i
isti je slüöai i sa rijeöil11aUzviSenog: Mi s to ttlisl4' öo\:ieka
nliesta stct|tu
Zenlje stt,orili,a:dlittl g(t' kao kap s.lenentt'nd '^igutlo
rs ( E l - M u ' m i n ü n1,2 . 1 3 . )
j l t o r t t ' t" 4 J t t i ' , ' , : l t : : ; t t : " t 1 ' :
l . r ^ a \ J e . l r ' : 3|j 5 af i J e J r r nUJ/ \ i S c I o g \ l i (' tt';Yl'lT- --1,],..i
zv4t-J.,uärtta'iti t triat!, I't vtrta t niilt prgo'l't i!'ttt.c
zrä sc da rrr\a z\r.c/J! nr pngidr:-Jl:]lrc. lrego 5c I ovdje noll kolll(Jclnlnl
ia stvarima lrisli na oPöcnite.
LO
Ornera ibn
)s Imarni Ahrred navodi da je ö o o'l Abdussameda'on od
a on od Scrmeta' da je Boziji Poslanik
Ibmhima,on od Katadeaibn el-Hasana' "Dai
; ; ; k . " 1 H , , " r ' ; " p o i e r r i rrrr n , i r :rrcl l l c c r p ' a j o t i c p r r ; a ol b l r sr r r k 3 n :
). r n ui r n eA b d r r l h e r li rsa. i e 7 l ' j e l i O r r ar ' r r ' j cl a k od a l i l l n e p : r J co s l J l o/ l v o
t. :
Toje doistabila iejtanlska 1ab;tai doiaptavanie

I EGTaberiu svorn Tiuilrir l/145rMernf
'l
H a , l rd: r r . . l ' r l : . c r rr:/Jlr\e r0'- c'rg'

5l
.1i(n rnihi!ttd,t

To navodci Tirmizija,Ibrl Dzerif,JbnDbuHatim ilbl1 Mirdc\.vejh u svojiü
Tel;irina.l<ada tün1aöeovaj ajet. Hakirn ovo navodi u svom Mur^/e.r?ir. Svi
ovu pr-edaiLr prenoseod Abdussameda ibn Abdul$,ansa. Hakim za ovu prcdaju
kazeda jc lanacprenosilaca ispmvan,alt je ni Buharijani Muslin ne navode.
Tirrrizija keTcclajeova prcdajahascn,garib. ida sc kao takvaplcDosisatnood
Onrelaibn Ibrahilta. Ncki ovll prcda1uprenosckao AbdLlssalnedove rijcii, a
nc rr.JcöiPoslanika't:.
VJefovahijeje cla ova pr.edaja prcdstavljarijcö] nekog od ashaba,pa se
rato nc lroze prrhvatitil(ao hadis.Oiito je da ju je neko prcuzeood .jcvreja
(israilijjat). Posto.ii i drugd verzija ove predajc, koja sc pripisuje Ibn
Abbasu.ialio jc jasno da.jc lo prelrzctoocl Ka'bu-l-Ahbara.Allah najbolje
zna.
IIasaneLtsasfi.ic drugaöijeprotunaöionavedeDe ajetc.Da je spoütenuta
prcdalazaistaod Poslanika, kal<ose prenosiod Seütre,Flasanse sigumone bt
opreciüelro za dfugltaijemiSljenje. Allah,opet.nalbol.jc zna.
Allah "-,8, je stvorio Adema i Hawu da bi bili prarodireljiljudskog roda.
da bi od njih razn'rnoiiorruikarce i;enc, pa kako onda moZeblti da djeca
koju je raclalallawa nisu ostajalau Tivotu, kako se kaZc u navedenoj
prc,l"jil.
l)renratomc, cotovojc zasigumopogreSno ovc rijeöi pripisivatiposlaniku
!:. Bit ae da su 10rijeörnckog oclashaba. Allah najboljezna.Ovo srno,hvala
Allirhu,do u rletaljerazfadiliLrraSernfeÄr.r.
Pofcdtog^. AclcDri IIarvasu bili nnogo bogobojazni.ji nego ito se o njima
navodiu ovo.lpredaji.Ademje otacaovjeöanstva, kogaje Allah Svojomrul(om
stvono.u Djegaduiu udahnuo,nalecliomelekimada mu uöincsedZdu, poduöio
ga rlnauiDla svih stvafiI ltastanio ga u Dzennefu,
Ibn Ilibban u svolrrtrrl/iu navodrod Ebu Zera da je jednorr prilikorn
r . p i t . r n ß n i i i P . , . r . r r r r i.ec.l r k oi c h r i o , l e l o r j e . n r l ,(rr r c b i i i r r ' 'p. a r .
o d g L ' \ n. s L Jd \ . r d ,, e l r c t r f rh . r J c . , / r . r r r_ . r1 r 'u p i . u o : B o ) i 1 rp o , l . r r r i : c .
a koliho ih.jeposlanika(resula)?". prje odgovorior..Dosta,tri stotjnerrjnaest.,
"Bo2iji Poshniöc, je
ko bio prvi od njih?". upiraoje. ..Aden", odgovorioje.
"Boirji
Poslaniie.je Ir on i poslaniki vjerorjesnik?",upjtaoje. ,,Allah ga je
Svojorr rukorn stvorjo i u njcga duiu udahnuo,nakon ito ga.je oblikovaoi',
odgovotio je.
Tabelanijanavodi da je öuo ocl lbr.altinlaibn Nailc Asbehanija.on od
.
Sclbanarbn Fcruha,on ocll.\afl'aibn IIulrllza, on od Ata,a ibn Rebüaha,a on
od Ibn Abbasa.da je BoZiji Poslaniki-i:rckao:..Lloieteli da vanrka2ernko je
od mclcka najodabranrji?To je DTibril.Od poslanikaje najodabranijiAdem,
danje petak,najboljimjesecje ramazan,najboLjanoö je Lejletu_t-
na.lvredniji
kadr,a najodablanijaienaje Merjelra,'hrranovaköer."r

r Es-S0irtiu clF.r r / *.rn l/,174

52
Adct al'tht :,1'it1

Ovaj sencdje da'if, jer za Nafi'a ibn Hunnuzalbn Mu'ina kaZedaje laZac
Ahmed,Ebu Zer'a, Ebu Hatim, Ibn Hibban i drugi kaZu da nije pouzdan Allah
najboljezna.
"Niko u DZennetuneöe itrati bradu osim Aderna
Ka'bu-l-Abbarje rekao:
On 6e imati do pasa cmu bradu. U DZennetuniko neie imati nadirnak' osim
Adema.Na ovoln svi.jetunadi ak mu je Ebu el-Beser(otac öovjeöanstva).
"
au
DZennetuöe mu nadimakbiti Ebu Muharnmed (otac MuhamDedov)
tbn Adijj preko SejhaIbn Ebi Halida prenosi od Hammadaibn Selell]e,on
od Alnra ibn Dinara. a on od Dzabira ibn Abdullaha, da je Poslanik * rekao:
"stanovnici D;enneta öe se zvati po svojim imenima, osim Adema. koga 613
zvatiEbu Muhaümed-"
Ovo prenosi i lbn Adrjj od Alije ibn Ebi Taliba, ali je to slaba preda1aiz
svihaspekatagledano.A Allah, opet,najbolje zna.
"Kada je BoZiii
U hadisu o Israu, koga navode Buharija i Muslim, sto.ji:
"Dobrodoiao,
Poslanik9i doiao do Adeürana prvo[r nebu,rekao mu jel dobri
sinei dobd poslaniöel" Sa njegove desnestraneje bilo puno ljudi, a isto i sa
lüeve.Medutim, kada bi pogledao na desnu stranu nasllli.jaobi se,-.akada bi
"DZibrile,ko je ovo?" On mi je
pogledao na lijevu zaplakaobi. Ja samupitao:
"Ovo je Adem, a ono su duscnjegovih potomaka.Kada pogledana
odgovorior
desnustranu- gdje su dzennetlije- nasmijese,a kada pogledana lijevu stranu-
gdjesu dzehennemlijc- zaplaöe."'Ovdje srlroprenijeli znaöenjehadisa.
Ebu Bekr el-Bezzarnavodi da je öuo od Muhamrnedaibn el-Musenne,on
od Jezida ibn Haruna. a on od HiSama ibn Hasana, da je Hasan rekao:
"Ademovapametje bila kao pametsve njegovedjece"
"Pa sam prosaopored Jusufai vidio da mu je
U pogledurijeöi Poslanika*:
datopola ljepote", neki uöenjacivele da to znaöi da je imao samo pola ljepote
od Adema*ii. Ovo se uklapa,ier je Allah stvorio i oblikovao Adema Svojotn
plemenitomrukom i u njega duiu udahnuo,a On stvaranajljepSe.
Mi smo naveli preko Abdullaha od Ornera i Ibn Omera rteöi za kole se
"Kada je Allah
smatrada su rüeöi ashaba,a po drugima rüeöi Poslanikar
"Gospodarunas, podai nama ovo, a ljudima
stvorioDzennet,meleki su reldi:
"Tako Mi Moje veliöine i slave, Ja
si stvorio Zemlju da na njoj jedu i piju."
neöustaviti u istu üvan onoga koga sam Svojom rrjkom stvorio i onogakome
samrekaoda bude,i on bi", odgovorioje Allah.
Postojii hadis koga prenoseBuharijarMuslirn i jo5 neki sa nekoliko lanaca
"Allah je Adema stvo o prema
pr€nosilaca,da je Boziji Poslanik ''i rekao;
Svomeliku."
Uöenjacigovore o ovom hadisu i zauzimaju brojne stavove, ali ovo nije
miestoda ih iznosimo.Allah naibolie zna.

'
It4uslimL,svor Sari,'u | 74 2bJ. BLhrrija ö0 < J\42 r, tl h-t-bati.

53
Adc t ul.ihi \r14nl

Ademoya::t4,1
smrt i njegoyaoporuka sinu Situ *41
Rrjea !it" znaöiAllahov dar.Adcm i Harvasu ga tako nazvalizato i1o sr.
ga dobrli:ukon ubistvaIIabrla.
I b . r / c f f l . r ,r r " . r r , l B ^ z r r . gr \ . l r . i rI . r \ l . r l r r . n l ) . r \ r , ,, t u i f r r r
suhuJi.d sanromSitü.jeobjaviopL'deset suhulä."
N 4 u h a n l L I ei bdn I s h a l ik a z e :" i ( a d a s e . \ d c m p r i b l i Z i l as l r r l . o p o r u a i o
j e s i n u S i t u . p o d u ö i og a L a a u n a n j vur e m e n a d , anlu inoiu. poduiio ga
obredina u toku dana i noöi i upoznao ga o potoplr koji ae sc poslije
desiti.'
"KaZe
- On zatimkaZe: s c d a p o l i j e k l os v i h Z i v i h l j u d i d a n a sv o d r o d
S i t a ,a p o t o l r c i d r u g cA d e m o v cd j e c es u i z u n r l i i n e s t a l i . "A l l a h a j b o l . j e
zl1a.
I(ada je AdeDr',]=!i tnnro - a to sc desilLru pctai(- iz DicnDetasu mu od
Allaha dosli meleki i donijeli öcllne i oprclnu. Adeln::rs' je oslavio
oporuku svorne sinu. a onj slr mu izrazili ta'ziict (si}uöciöe)._lbnIsbak
dodajc: 'Tada se clesilopomr-aöenjc Suncai Vlicseca.punih sedamdana i

AbdLrllnhitrn el Imarr Ahned navodida.jeöuo od lludclla ibn Ilalicla.on
od Halrmadaibn Sclcnte,on od Ilurlejda, on od llasana-a on od Jaltjaa- 1j.
ibn DrLmreSa di.jn da ic rckao: 'U Medjni sarr vidrojcdnog Sejhaklko drTi
prcda!anjc.Pitaosrur lio_ic.pirsLrnri rel(Jich jc to Ubejj ibn Ka.b.Onje rcliao:
"Kada
se Adclru priblizilasnrrt.rcltaoje siuovinta:..Sinovimoji..ja snnt se
zazeliodTcnnetsL(ib plodova."
Oni su krenuli u lotragu za d Z e n n e t s k i tpl l o d o v i m a .p a s u i h s f e l i
n e l e k i k o j i s u n o s i l i z a A d c u l i ] o p f c n t Ui t c l i n e . S a s o b o m s u n o s i l i
l n o t i k c ,I o p a t ci L o r p e . M e l c l ( js u i r r f . r i l i A c c r , \ ) , . t . . t , r r , , \ ' \. ' I
S t u t r a i i l e ? O n i s u o d g o v o r i l i :" O t a c n a n r j e b o l c s l a n .p a
.je poiclio
dTcnnetskogvoaa." "Vratitc se_ ' c r ' . r r \ ' . i n r . r - z r I r ' .i u . \ o J 7 i \ n t '
o d g o v o l i l is u .
Kaclirsu .loili. IIar.vaih prepozna.pa se pribilt uz Aclerra.ali joj
ie on
fckao: 'Skloni se od u1ene. _iasantpfije tebedositona red. Ostavi mc. nelia
mcieki izvric zapovijcd UzvrScnog Gospodur.a."
Na to su l'l'lLl
DtelckiLrzelidu!u, okuptli ga, ul.Dotali
u iefinc. balzantor,ali.
iskopalinLr ntczar.klanjalidZenazu i ual(ontolraspustiliu kabLlr.Zttitlt su ga
zatrpaliirelili: "O sinoviAdcnovi, oval(oaetcposlupati."r(lanacprcnosila-ca
ovog hadrsajc \jerodostojau)
ILrnAsakir od Sejbanailrn Fcruhanavoclida je auo od Muhtnrmcdaibn
Zijada,or oclMc.jIlrlllla
ib. Mehritüx.a on od Ibn Abbasa,dajc Muhanlrecl,'!
rekao:"NIclL-kisu donijeli actjri tckbirana AdeLrovojc12cnazi,Ebu Bckr ie
' Alrm.d u
s l o m , l 1 ! \ r c r l r 5 /[ 6 1 H l l c b

5.1
Adetu alejhiiela

doniietiöetiri tekbirana FatiminojdZenazi.Omeröe donijeti öetiri tekbirana
sf;B"rco*l dienaT'i,a i Suh;jb öe donÜetiöetiri tekbira na omerovoj
dZenazi.")
lbr AsdkirTalrrn ka2e: Oraj Irwajer od Vejlnuncprenose i drugi 5'rrno slo
"
gaMejmunPrenosiod lbn Omen
Razliöitasu misljenja o tome gdje je Adem i''al ul(opan.Najpoznatue
nilljenjeje ono dajj ulopan na brdu na komeje spuiten'u lndiji Drugr-stav
iedi te ro brdotb; Kubejsa u bhziniMekke Polreöemrniiljenju\uh r Je
iu uril.'n"po'opuniegaiHawu poniona labutuI ukopaou Jeru\alilnuOvo
navodiIbn Dzerir.
lbn Asakir navodi da je Ademova!!!l glava ukopanakod Ibmhlnrove
diamije,a noge kod stijeneu Jerusalimui da je Hawa umrla godinu dana
nakonnJega.
d O tomekolikoje Aden.r ,!ä ZiviopostojinekolikorazliöitihmisljenjaMi smo
0 ranüenavelihadi; kogaprenoseIbn Abbasi Ebu Hurejre,u kome Poslanik'ti
k kaZedaje u Lewhu-l-inahfuzu zapisanoda 6eon Zivjetihiljadugodina
i **U Tewratustoji da je Zivio devetstotridesetgodina Medutin' ovo nista
neumanjujevnjednosthadisa,jer ovo nr.jesigumoi odbacu.je se, zatosto se
kosisavjeiodosiojninpredajarna nepogrje5ivog(Poslanika)
Pored toga.njihoverijecrceInoguuskladitr sarijeÖlma hadjsa' jer' onoiro
senavodiulew;atu - akoje vjerodostojno - odnosise na njegovboravakna
Zemljr. nakonsila.kai? D;ennela.
To je devct stotinatridesetsunöevihgodina'Sto odgovaradevet stotlna
pedese; sedammjeseöevih godina Kadatomedodamoöetrdeset tri godineko.jc
j. p.ou"ou Dzennetupdje protjerivanja,kao Stoto navode lbn DZeriri joi
neki,dobijamohiljadugodina.
"l(adaje Ademumro,svaziva biöasu za lljim plakala
Ata' Hurasanikaze:
sedam dana.To navodri lbr A.akir'
KadajeAdem,+l ümro,obaveze poslanstvaje preuzeodegov sin Sit r!!l' I
on ie bio Doslanik.kako se navodiu hadisukojegprenosiIbn Hibbanu svom
soii,l oä Ebu Ze a, on od Poslanika4 u kone se kaze da je njeml
objavljeno pedeset sul'lufa.
Kadamu sepribliZilasmrt,onie opoilöiosvomesinuEnosu,paje o preuzeo
vodstvo, a nako;njeganjegovsinKainanNal(onnjegavodstvojepleuzeonjegov
a sinMelajil.To je onajza kogaPerzijancitvrdedaje vladaosasedamcarstava,
a daje on pwi sjekaodrva i praviovelike gradovei utvrde,da je izgradiogmd
Baüiloni gradEs-susu-l-Aksa. Takodertvrdedaje on pobijedioIblisai njegov-
vojsku,dt ih protjeraona kajeve Zemljei na planinskegudure,I(aoi daJe
je
pobioveliki broj dZinnai SejtanaZatiü kaZuda je imao veliku kl].lnu,da Jü
voliodrzatigovoreljudimai daje njegovadrzavatmjalaöetrdeset godina

I Es-Sul,rti I el Fethtl-l-kebi 21316
Aden al.ihi sclu"t

Kada je ulrllo, vodstvo je prcuzeonjcgov sin Jared,a kada se i njeüu
priblizilasürt, opoluöio.je
sinu flcnohu, a to je ld.is itrll prelna onoln sto Je
poznato.

##*

56
,$4\ ct*+",r.t!

Idris a.s.
IDRIS i{gql

llah .€ l<a7c:+l .sponeni tt Knji:i ldrisa! On je bio islnen, lero-
snto gd no visalio nijeslo uzdigli. (Merjen, 56. 5'7.)
D a k l e . , A l l a ,€
h hvali Idrisa idaje mu karakteristike poslanstvai
velike iskrcnosti.a to je Henoh, koga smo spornenuli.On je direktan predak
tsoZijegPoslanika* kao Stoto navodiviScpoznavalaca rodoslova.
On je prwi od Adcrnovihpotonakakorncje, nakonAderra i Sita,nekaje
Allahov rrir na njih, datoposlanstvo.l
Ibn lshak navodida je on prvi koji jc pisaoperorn.Zatckaoje Adema j L.
njcgovo doba Zivio tri stotiüei osam godrna.Neki ljudi smatrajuda se nr
ujegarrisli u hadisukojeg prcnosiMuLawija ibn el-lJakemes Sulenri,u kome
se I(aZeda Jc Poslanik;: upitan o proricanjupornoiu linija u pijesku,pa je
odsovorio:"Bio je jedan poslaDiltkojijc tako povlaöiolinije, pa öije linije
pogode.to je to."
Mnogi uöcnjaciiz oblastitefsiraiicfijatskih propisatvrdedaje on ptvi koj_
se bavio tilne. pa ga nazivajü:Hurmusu-l-her amise(Proroknad prorocinra),-
na nicga iziose mnogencistiie kao ito su ih iznosilina vjcrovjesDike, uöcne
lj ucle.mudraccievlije.
... i l.li snlo qu nu yisoko nüesto u.digli. Pod ovim se üisli na ono ito je
vjerodostoino prerleseno u BuharijinojiMuslimovoj zbirci u hadisuo Ista'u i
Mi'radzu,da gaje BoZijiPoslanik,i sreona öetvfiornncbu.
Ibrr Dzefif Davodida je öuo od Junusa,a on od Abdula'laa,ovaj od lbn
Wehba,on od Dzeriraibn llazima, on od A'llleia. on od Semraibn Atijje, a
on od Hilala ibn Jessafada jc rckao:"lbn Abbasje u rnom prisustvupitao
I{0'ba: Sta sc nrisli pod lijeöimaUzviienogo Idrisu:i Ml srrroga na lrsoto
nt.jesto t.r:digli?a on odgovorio:- Allah je objavioldrisu: - Ja öu ti svaki dan
podizatislepenza orlolil(okoliko zasluzesvi sinovi AdeDovr." Vjerovatnose
rrrsli na onc koji su Zivjcll u njegovodoba,pa je htio da joi viSepostigne.
TadarDuje cloiaojedan melek sa kojirnje bio prijatelj,pa rnuje ldris rekao:-
Allah rri ie objavio to i to, pa porazgovaraj o tome sa Melekoü slnrti, kako
'ovdicser (vijes0
b i l j c ui Ibr Sa.l t) ct Ibbekatftl,lat}7? (l/l/16), preko I.tisamaibn MuhaDmedx
e $ S r i b r . l K e l b t a . o Do d s v o go c a ,o d E b u S a l i h ao, d l b D A b b a s a .

58
bih ito yi.;edabt ih .ljela uraliol Oraj ga 1eponio na svoiim krilirra i uzdigao
na nebo.Kada su stigli na aelvrto ncbo, susreoih je Nlelek smrti, koji se
upravospustao.Kadaje ovai melehMeleku smrti ispriöaoita girje zamolio
''A "Evo ga
ldris,MeLeksrnrti|nu je r-ekao: gdjeie ldris?" Ovajje odgovotio:
"Öudneli sn'aril Poslansaln
oa mojinrleo'iLla."Melck stnrtije na to rckao:
da ldüsovll dllsu prnniln na ietvltotr nebu.pa saurse'fako pitao: - Kako öu mu
duiu prilniti na öetvrtomnebu,kad je ot na Zcrrlji?1" n]u je tu prinio
duiu. Na to se rrisli u rijcöirra Uzvisenog:i trIi snto ga lra vi.tokontjesto
rcdigli (Merjen.57.)
Ovo navodi i Ibr Ebi Hatin l<adturraii ovaj ajct. samo lto kod njcga
"Upitaj Meleha sL ti l(oliko rni je ostalood
stojidaje Idris rckao rneleku:
"l(oliko mu je joö ostalo
Zivota?"Ovaj gaje. dok su .joSbili zajedno,upitao:
Zivota?"Melek slnrti je odgovorio:"Neznx dok ne pogledarn."Kada jc
pogledao, rekaoje: "Pjtai mc za öo\aekakomc ic od zivota ostaojoi samo
jedaDtrenutak."Kada jc ovaj nelek pogledaopod svoja krila, gdje je bio
IdLis,vidio je da rnu jc, a da nije ni osjetio, dusa ve6 bila primljcna."
Mealutirn. ovo su isr-ailii.jati i tu irna nckih pojcdinosti koje se üe mogu
prihvatiti.
U poglcdu riieöi Uzviienog: i lvfi sno ga na )isoko nrjesb uzdigli.lbn Ebt
Nudicjh navodi da je Muclzahidrekao:"Idris je uzdiglrut.kao stoje uzdignut i
Isa,i nijc umto." Ako je pod ovin nislio da sve do sadanije umro, to.Jc
sponlo,a akojc mislio da je iiv Lrzdigüut na nebo,a onda mu gore p nljena
dusa,to nije u suprohrostisa onim lto rlavodi I{a'brFl-Ahbar. A Allah Dajbolje
znakakoje bilol
U pogledulijeöi UzviSerlog:i i\Ii tnn gt nd ),isakontjestoßdigli. Awfl
"OD je uzdignutüa sestoncbo i tamo umro." Isto
od Ibn AbbÄsanavodi: -'e
to kazei Dahhak.Mcdutim, v'crodostojnijije hadis Buharile i Muslima u
kone stoji da je or1na öetvrtomncbu; takvo rnisljenjezastupaMudzahid i
.joSneki.
Hasanel-Basfi u pogledu ri.jeaiii lrti \nio gd na lisoko niesta uzdigli, kai.e
dase tine Disli na Dzennet.Ncki ka2uda je on uzdignutjos za Zivotasvoga
oca,Jareda, sinaMalaleela.Allah najboljezllal Drugi. opet,kazuda Idlis nije
bio p l i l eN u l r r r .r r g r rr ' r i j < . r rTr . - n " o itl ' ' i n o ' r .
B u l - a l j : lr. : ' 7 e : o J l b r r M e s r . t l . r I b r A b b i . r . c f ' r c r o s id a i e t l r i a s u
.
stvari,Idris.Za to nalazcpodloguu hadisuo Isrü'u, kojeg prenosiZuhri od
Enesa. U njcmustoji da jc Muharrmedu;i dok je plolazioporednjega,rekao:
"Doblodosao dobri brate idobri vjelovjcsniicl".a nije rekaokao sto su mu
rekli Aden ilbrahitrl: "Dobro doaaodobri vjcroviesniicidobri sine!" Oni
kaiu:"Da je ld|is bio njegovdilektnipredak,obratiobi nru se rteöima kao i
njihdvojica."r

r H 0 d i sb i l j e : i l b D A s r k i r u s l o m e r a r i n , l / 1 S 2 / T e h z i bO. v a j l r a d i ss m o n a v e l is a s e D e d o m
k a d as m og o v o f i l io A d e m o v o nsr i n u

59
MealutrD. ovo nije dokaz i ne mora tako biti, jer, noZda, prenosilacnije
najbolje zaparntio tekst hadisa. Mozda mu sc Idris 991 tako obratio zbog
sl,JoDnosti ipoDiznosti,inije mu sc nuznomoralospoülenutizvanjeoöinstva
kao nr Adelnü. ocu iovjcianstva. S druge strane,lbrahillr je nazvanAllahovi[r
prijateljeü jer 3e l]ajpliznatrjr i najodabraniji poslanik, rfu | azm, nakon
Muhalnmeda;:. Nekaje ,{llahovblagoslovna svedih.

*s#

OU
s4\ CF
Nuh a.s.
ji
NUH i'gj 7

n jc Nuh. siD Lamehr.ovuj sin l\'latuzalc. on srn l:lenohii- il 10te J
-
ldris on ic sin Jur-ecla, or,ujsin Mahlccla. o\,iLjsin l(üinana.ova1 o
sin ll.nosa, ovaj sin Sita.a onjc sin Adcura-.!r. oca ao\jeallnstvx.
PfemanavodinraIbn DzefilllidrLrgih.on 1crodcnsto dvacleset iesl godtna T
nakon smrti ^delna r'e"-1. s
o icrrru snlo tanijc govorili,
I
PrclDaklsfallskol1li .jcvlciskorrraöuranjLr,
izrnecluAdenlovcsrrlti i Nuhova roi:lenjrL prollo ]c sto öctrdcsctScstgodlnll.
lznerlu nlih jc. kako nlvodi IIirliT IlLrLrIlltiur ibn llrbbln u svom.!a/rilrrr. bilo
(gencmcija). gtljc kaTe: 'l'riiucr rrturio N{ulrarnücdlbn Omcf p
dcsctkamova
ibn Jusu1.da jc njcnm pr-iöaoN4Lrhirnrre(l iLrnAbdulrrlclil(ibn Zindic\\,1'jh. I
'l
korre je govofio tsbu cNbe.ll ujemulVlur*ija ibn Sclam.da.jc öLrood brata.
Zc]da ibn SelxDIl.a on od Fbu Sclnrra.a o!3i od Bbu Umame-claje.jedan
öovjei(upitilo: 'ßo7iji Poslaniac.ch 1r1c Aclem bio poslaniiil" On n1uJe
(
"Da. Allah je s Djrurgovorro."Orr opct Llpitro:"liolil(o ic hrlo
odgo!orio: lc '
izmetlunjegai Nuha?"Posliluil( jc odgovollo: "Deselgeneracija. a
L
Ja clodajcmclaovai haclisisprurjave Lr\l.t. liojc postrYllaN4usli . ali ga orl
ipak ne navocli. T
U Buharijinonr.lalllrrr se od Ibn Abbusanavodi:"lzrncahr Adcmai Nuhajt
bilo dcsctgcueracrjil l svi su bili rrrLslir]lani."
,t
Ako se poclizrazontl;arn (stoljcic,gc'rlcmciia) mrsli 1rasto godi a, liao itc
jc
srratraveajnaljucli.onda rrcciu1ljimasigumobilo hiljadugodina.N,lcdutirr. t
ruroguöe je clir-1etaj pcriodbio i duii, :rkouznrcmou obzi| da Ibn Abbasl(a2c p
ch clesetgerlcrrcijabilo u Islamu.Jcr.moida jc mcrlunjima Lrilo.]oistollcöa
je tl
I(adaliudi nisu bili u IslarrLr.N{cdLrlim. hNdisliogu p|eDosiBbu Unremct.,
ogfalriöava nr "(lesetgenerrcijil- r lbn Ablrrsaloalaje (h su bili u lslumn. b
Ovo c]lll(le. poLrijarvfdlrluncl(ihl(f:ö.r1rs1(ih..jc\fcjsliih i drusih historiilri
l(otik a T Ldl a s u l i a l ) i li n j c g o v ip o t o D r c
o ib o z r \ i r l i v l h l l^. ^ l l l h . o p c t l rr . (
zna!
,A.ko se.paLr, pod izrazorr/irarrrrisli na ljudsliugclrcraciju.liao ilo.jc u rtraLrni.
Uzvileriog:.l ft)/lln).fntogutrnr iiu ntl,on Nrl,r/rr,/.i11/i' (Dl-lsrä'.11.). tlt. ldt !rl
sntonal;onniih :t\'t)rili ,Janerütiit! rrlrgir. ( El-N{u'nriirirn, I l.), ilr: / rrrrogirl
:+nerorijann i-1ltctntitjilt (hl liufliain.33.t. ili: ) latlilat.snttsuntolcnt'trtLritt
pij! njih uni.itili!l\4erjcnr.7.1i93 )l'oshnik ,'.jc rcl(iro: Najl)oljng.ncracijr

62
je moja generacija." (tj. oni koji Zive sa mnom) Generacije prije Nuha rleli
zivjele su veoma dugo. Pre[ra ovome, iznedu Aderna i Nuha je proteklo
hiljadegodina.A Allah najbolje zna.
Ukatko, Allah Jgje poslaoNuha iEglnakonlto su se poöelioboZavatikipovi i
taguti,a ljudi skrenuliu zabludui nev.jerstvo. Allah gaje poslaoiz milosti prema
Svojimrobovima i on je prvi resul (poslanik)poslan stanovnicilnaZemlje, Sto
öepotvrditi i oni koji budu stajalipred Allahom Je.na Sudnjemdanu.
"benu-Rasib"(sinovi Rasiba).
Ibn DZeriri drugi kaäuda se njegovnarodzvao
Historiöarise razilazeo tome koliko je inao godinakadaje postaoposlanik.
e Jednikazu da je imao pedeset,drugi tri stotinc i pedeset,a treÖiöetjri stotine i
t osamdeset godina.Ova misljenjanavodiIbn Dzerir,p pisujuöiheöeIbn Abbasu.
Allah.jS na viSe mjesta u Öasnom Kur'anu kazuje o njetru, njegovom
narodu,kaZnjavanjupotopom onih koji nisu htjeli vjerovali i o tome kako je
spasionjega i one koji su bili u ladi. O tome govori u surama:El-A'Iäf, Jünus,
Hüd, El-Enbija', El-Mulninür, Ei-Su'arä', El-'Ankebtrt, Es-Säffät,El Iktirab.
Konaöno,po njernuje nazvanajedna posebnasura.
L
o Tako Allah .Jgu suri El-A'räf veli: *Mi smo Nuha poslali njego\ion narodu,
paimje rekao: "O nalode noj, obo;avajteAllaha! n ematedrugog boga osinl
n, Njega! Ja se za vas plaiint kazne na Velikom danu!" *A glaveiine iz niegovog
"Mi zaista smatramo da si ti ü oöitoj zablLldi." Na lo
E, naroclasu odgovorile: ie
on rekao; +"O narode oj, nisan ja ni u kakvoj zabludi, nego santposlanik od
LN
Gospodarasujetova.*Dostavljam vam poslatlicesroga Gospodarai saujel4ettl
ie
LO
vas,i ja znam od Allaha ono ito vi t1eznate.+Zdr vaü je öudna ito |an dolazi
opomenavao:egGospodara po öoujeku,jednam od vas, da vas oponene, da bisie
"
biLibogobojaalii da bi vam se Allah smilovao? +Ali, otii sLtgt1 u la, uüerivali,
pa smonjegai one koji su bili s njint u ladi spasili, a patopili ane koji su policali
Naie dokaze.Oni su,zaista,bili slijep narod. (El A'räl 59.-64.)
le A u suri Jünus, Allah .J*,kaze: *l ispriöaj int vijest o Nuhu! Kada on reöe
svom narodu: O narode moj, ako van teiko pada moj boraralc i moje
!o opominjanje Allahovitndokazima- aja se na Allaha oslanjant- onda se,zajedno
o, sa bo;anstvina srcji , skupite i odlüöne, i neka to ne bude tdjno, a zalim
ie prinijenite na neni i ne odgadajte! *A ako se oh enete,pa ja od ras ne lra;im
ia nikakvunagradu.Mene le samo Allah nagraditi, i neni je natede o da bude l
to nusliman-"*Ali, oni su ga u lai utjerivali,pa smo Mt spasilinjega i one koji su
bili s njin u ladi i uöitlili ih namjesnicitla, a potopili one koji su Naie dokaze
poficali!Pogledajkakosu zavßili otli koji Nt bili opominjani!(Jnnus,7l .-'73.)
"Ja
Zatim,u suri Hüd, Allah J€ veli: *l Mi paslas lo Nuha njegovu narodu.
vas,zaistd,jasna opominjem", govorio je on, *"da ne oba,avate nikog osim
Allaha.Bojim se za vas kazne Boltloga dana." *Glaveiine njegavog naroda
kojenisu ujerovale,su rekle: "Koliko mi vidina ti si samo öoujek kao i mL a
vidino i da te bez ikakvog razmiiljanja slijede sd o orli koji sLtniko i tlista
meilunama; ne vidiuo da ste i u öemubolji od nas.Naprotiv, mi ros smatranla
laicima." *"O narode moj", govorioje on, 'ita mislite ako sdt ja na pravonr
putu svagd Gospodatui ako mi je On od Sehelaa poslans^)o,a vi ste slijepi za
to, zar teno vas ti prisiljavdti da to, protiv vaie tolje, priztate? *O narode
moj!Jd od vis.o to e traiitn niktkt,o blago,noja nagradaje somo kod Allaha.
l.ia netu oieruti one koji rjeruju, oni öe se src.rti5a s|ajin Gospodaront;ali ja
ridim dd ste vi tldt od kaji ne zna. *O narotle ntoj! Ko bi ne od Allalta
odhraniokatl bih ih ja atjeruo?Zar ne shvotatc?+J.t ydn ne kaiem: 'Kod mene
su Allahote riznice'- nlti: Ja znatn gajb ü1epo:t]ato)', niti kaien: 'Ja sam
nelek, a ne kaien ni za one koje va.ieoti s prezD.ongledaju: 'Allah in neöe
clati nikah)o dobrc.' - Allah najboljezna ita je u njilbvim duiana - jer, bih tada
bio trepravedan." *Oni nu tekoie: "O Ntltu, s nann si raspravljtro,pa si
oduljio raspratn. Daj nekanam se dcsi ta öi rc tlamprueti.i, alcoistüiugovorii!'
* Ako Allah htjeclne",reöe on, "On ie yam to (lati, i ri mu nelete maci umatil
aMoj satet vat nete koristiti ni kada bih 2elio du vt.s .\aujetl|en, uko Allah
hoöeda res astd\)iu.abludi. Oüje |ai Gaspaddri Njetuu lete se t .atiti." *Ztlr
oni da govore: "On ga izntiilja!" Reci: "Ako ga ja izntiilian, noj je griieh, aja
ilenu tii'ta s tin ito vi grieiite!" *l Nuhu.te obja|i. "Od tvog naroda neie
yiie nika Vetarati, osirnonih koji rcl leruju, pd se ne ,elosti .bog .r1og ito onl
ratle! *l prat,i ladu po Naien nadzorui Naien nudahnutu, i ne obracaj mi se
üie zbog ne,rjenikd, - oni le biti patoplieni! *l on je pidvio ladu, i liad god bt
pored njegdprolazile glareiü1eniegovogtlarada,i.tugi|ali bi nu se. ",41;ase vt
rugatet1d ta , govorioje an, "i nitetnaserugoti r,anra, liao ito.rc i|irugdte
*I saznatöetekontete daii poniiarajuta ka.na i ko ce u "
Veöitojpatnji biti *A
kada je doila Na.icrodredba i prat ila vacld, Mi .eno reldi: Llkrccj u nju od
sr.lke v stepa jeda pat, svaiuporcdicu -osint ottilt;a kojeje vet recteno- ione
kaji \iet 0ü", a ntaloje bilo onilt koji su s njin liercvali! *l an ;.eöt. "Llh.cttjte
se rt nju, u inte lllaha, nekaplot,i i nekapristanel Moj Gospodaj.,.aista praitd
i nlilaslivje." *I ona je zaplovila s njitlia .t |dlot,iüd veliliin poput brda, a
Nuh ie zot,nur;svoga sina,Aojije bio podaleko: "Sinlio noj, ukrcaj se s nana i
"
ne budi s nerjci-niciitta ! * Sklonittu seja na kokyobrdo", tckeoje,'koje te
titc .aitititi otl vode." ,4 Nuh je raliao: "Ncnta c{ana.snikogctlco ie Allahove
o&edbe t)iti poiteden osinl otloga kone .te On s tilLiel l tal ihJe n:.lvajio, i
an bi patopljetl. *I bi reöeno: Zenlljo, gutai si,.)iurodü, a ti, neba,ptestanil
I |oda se povuie i isp tli se odredba, a lada pristade na El Diudijju, i hi
reöeno: "Dalel;o bio narod tleyjentiiki!" *A Nuh je bia zanolio sroga
Gc'spodarairckao: Gospodcvurtoj, sit noj je od noje porodice, a Tvije
obeconje istinito i Ti si od n1uü.ili n.ljnl driii!" +"O Nuhu", reie On, ,on
je
tliie od traje porc(|irc, on racli ono ito ne talja,.ata Me ne Dnli za ono o öcnu
ne:nd.i! Sd\jehieni te da ne büde| neznalica. +"Cospodaru moj", rcöe on,
''utjeient
Ti se du tt.a:inl ana o öeniü ne ztnDl, i akt nti Ti ne oprasti! i ne
stnilLtiei tni se, bit iu izgubljen". +l bi reöeno: O Nuhu, pt.istani s.r selanoü
Naiin i blago.tlctvinatebi i ndtodine koji ce se i:raditi od oyih koji.ru sa
tabanlA bit ie i naioclakojinta tetno dati dtt u:i|ctju, a zatitü te ih Noia bolna
kazna stiöi." *To sLLvijesti gajba, ]@jeti Mi objarljqetno. Ni ti t.itvoj narcd
pnje or)ogaa njinta uiitd niste zndli. Zato budi stt'pliir,! Kt-aj te, zaista, biti LL
kai st bagoboi aznih. (Ftüd.25.-,19.)
*l
za U suri El-Enbijä', Allah g kaze: Nuho, kacluiai priie zatnoli pQ 1 s.e *.i
de oduzvasmoi spisismo njega i niegot'u parodicu ocl wlikc nelolie'
a, parlogasttl()ga prolir narocla kajije poü.:ao Naie dokuze Oni su bili apalii
ljtdi, pa sno ih svepotapili. (El Fl,bija','76 -71 )
ba *Mi snto Nuha pasldli njegavu
A u suri El-Mu'rninirn, Allah ,15 kaLe:
"O narode noj' sano Allahu oboia:'ajte! lre ate
arcdu pa i 1je rekao; .Vi
hiti bagobojazni?" +lli glave(ine iz
ce dntgog boga'asi Njega Zar tleiete "Ovo
nlnioiog,lnrodo, kole iisu vjerovale rekoie: ie satno öauiek kao i ti'
la je poslao bi nelekc! Ovdko.neito
ioi nuin an.i" ori vtts bolji. Do Allah htta
,t/ *On
nisntoöLtli ocl naiih predaka davnih ie santo lud ioujek, pa Pustlle ga
*"Gospodaru "panlazi 1l jel' 1'1ett lo3
ii! eka |rije 1el" aj" reöe on'
,ucruiui -l Ui .:tt oLrjavi\ttto Pr.tt la'7'rpo \o:''tt ttdcJ-ot \ i N'tirt'l
th
nidahnucr,.lnh.tdndoJ; \ta:r,to'eJb,t itoJafru'tt tt ttnittuAftoi o'l '\'nlt'
\trstepo jeian par i svajLtporodicrt' ositnonih o kojina je Neö reöena I ne
potopljenil *Pd kada se
ee obroiai i,li r" rn on" koji ni vjeruju! Oni öc zaistd biti "Hwla Alldhu, kaji llds
ni srlestis' - li i ani koji NI sd tobotll u ladi "Gospodartt
reci: Je
spasiar.,,1narod.r tiasilniökog! *l reci: n1oi, iskrcai 1e 4
se " *U tontesu doista poulte i ll4i
bi ilagoslotticno niesto, Ti la najbolie uniiei
doista,slavljat a nd liurr,irr.(El-Mu'nrn1ün,21 30.)
*Nuhov
le.
,A U suri E!-Su'arä', Uzvileni kaZe: "Zcrr narod je paskttlike+Ja snnttao
iainin. *Kada im l1jil1ovbrat Ntth reie: se Allaha ne bajile? sdnt
td |an, siguli1o,poLrzianpc,slanik *Zttta se bo-ile|llluha i neni se paliatu\'aj.te!
*Ja od" vas zä tn ne tra:itn nilitt]re nagracle. l\4oja nagrttdn je santo Lod
ite ' *Oni ntu
Gospoclara stjetotn. *Zato se boile Allah(l i neni se p')koü\'ajte!
ta "Zar rla lebi uierLlena a slijetle te oni lioii slLtliko i tliito?" + N?
rekiie:
a *Oni te sano pred tnojitn Gospod1tunl
znantju , reie on, ita su ani radili
*Ja sanlo.jds.na
ti da ziare, polagati raiun, +a .jd ttcclt tiertlti vjcrnike!
öe "O Nuhu, ako ne
oponitjetni" *bni rektie: Prest(ttlei sigl na tei "po bili
"
iarrn,riro,r! *"GosPodaru aj" reie ot:. tnoj n':!radn1eu lai utjerLLie' aPa sn.t,a
presudiiznedu neni i :1iil1,i \pt:!sificne i let nilie koji rtt sd ntnam!.'
l'a z(ltinl osl1lepoloPili
spasilinjega i onekoii subilis nlin nQprePulloi lodi
bi iZaista"u"lonteina loLtke, ali vetina njih nisu Njernici *A tt'oj Gt'spodar-ie'
ga
zaisto,Silani Milastiv.(85-Su'ara'.105-122.)
tle
*l
,n U suri El-'Ankebüt, Allah -€ kaZe: Mi sno posluli NtLltdnjego|u norodtt'
nu pa je nedu njinq ostao hiÜadu nanie pedesetgodiln' p! i!1ie.t'|.':len.la.l.?a'
rloi su öinili nasilie. +Pa snto spasilinlego i one koji sü bili tt laii i uiitlili ie
ne poükomstetovi,üa!(El-'Ankebüt,l'1-15 )
*
U süri Es-Säffät,Allah !'kaZe: I ktld Nds.jeNuh zovnuo,lli sntose liiepo
*i Lt 2ivot
s4 odazwli *i spasili njega i njego\\t parcdicu od t'elike nevolje
NQ njegovepotinke aslTrili, +i u liastliiittt generdaiianla spotnetl.na tljcga
+TatkoMi nqgradrienlo ar''
od saiuvali:*"Selant Nuhu ntedu st'in sr:iefovittta!"
*Zalinr snto
iu koji tlobra djeta iine. *On ie, doisla, od Naiih rctbova uientika
ostolepotopili. (Es Säfiät, 75.-82.)

65
U sud Ellktiräb, Allah F, veli: *Prile njih Ntltot, nat..)dnie ujetaydoi roba
rVn.ieg.vr a ld: utjeriyeli i gottttili: "Ludak", pa je bio anenogucen. *l on je
tt,oga Cospodara:anlalia; "Ja san pabijeclen,pa pomozi!" *Pa sno nebeska
rmta ohDt ili \,o.li kojaje obilno lilu, +i Ltt'inilida iz zenlje pt.ort.uiztari, pa sLt
.te roclesesldle,kalio jc hilo oclreietto.*A niegcrsnn nasili na ladi, od dasakai
klitiocd, *koia.je plotild pad Nd.iiniuudzota t. 1'.)je bild nagrada za onog ka
je bio odbaien. 'tl i,fi snb je kao pouku ostat'ili, pa ina li ikoga ko teje
ptitltiti? I leli\,e su bile Alajd ku.na i Moje opontene!? *l Mi st o KLtr'at1
olak.ioli.d sh|dttt)1ie,po itüo li iltogt lo ie s,r,alili? (El,Ka[rer, 9.- 17.)
UzviScnl,takoaler. kaze:LJinteAllaho, Syentilostlog, Milostiv.)g!*Mi s ta Nuho
paslali iicg.)iu narocltr: "Opontin.ji.r\'ri urod prije nego ortoi 1 dctrlebolna
kazna!" +"O narodetin/", gorot'iojc on, ".iarasjdsna apaninjen: *Obo;arajtc
,4llalta, Njegdse bojte i Dte i paloni hudite!*On ce vom oprostiti raie griehp
ido odreclenogiaso ras pt):iriti.,1 kada Allahoy odreden öas docle,on se ne
no:eodgoLliti!Kadobi tot,i znali!'+ Gospodantntoj", reöeon, ".iasd tsroj
natod pa:ivro i clatljui t1oöü,+ali ih je nnje pozi,atliejoi rije udaljilo. xI kadu
god sant ih po:ivao da ittl apta.\tii, pßre sü sraje u uii starljoli i haljinana se
.\\'ajint politirali i u t()ntesu bili uporüi i pretjet.anooholi_ *Zatin, sarn üt
atvorenopo:u,do,*pa tnt i jd|na i ttino go|ario: +"haiite oprcst od svoga
Gatpadatd, jer On, doi.\!e,ntnagopraitd. *On le vam obilnu kiiu slati, *pomoct
\'t;'siDlecintai .titroyit)ta,i dati ytun ba|öe i ijeke! *Sta varnje pa se Allahow
wliiitrc ne l)aLite,*a On vasu./irzona \tvrru!? Z.t] ne riclitekakoje Allah sedant
nebcsa,jechtai:nad dt1t.qog, s^'ot.io,*i Mjesecna njinta svietlin uöinia,a Sutlc(
s|jetiljlioni lao? +;1llahva.; od:enljc, poprn biljd st|orio, *.dtin öe vdsu njü
je
rtatiti i i: üle panaio i:ye.sti.*)llah |a t ie Zentlju uöit1i.)pt astit-kou1 *d0 biste
po njoi pto\lro itü püteyi ta iili.'* Go.tpoclaru nto1",rcic Nuh, ".r1i t e nisLt
posluidli po slijelL ute öiji int it cci i.üeca.rd to propastuvelavaju. *Oni velike
spletkeprdv *i go\nre: Nc tojte ipoito syoie bogo|e napuit.lti! Nipoita ne
ostarAajte ni l/ecltlct,ni Strra'u, ni Jegü.ru,üi Je'uka, a ni Nesr..! *l tako stt
ntnogeu :ablutlu lovcti ; pa ti ndsilnic tmjoi yelu zoblududaj! " *l oni su zbo1
.n,ojih güeha potapüuti, pa (.c biti u |attu n,edeni, inima lllaha drugog
po togdacr eöe nati. +"Cospo(lurtt ntoj", reie Nuh, ne o.\tdvi na Zenlji ni
jednag neijenrika, *.jer ako ilt astotii, u.ablud te Tr,oje rcbove dovaditi, i
sd ta tc gtiieinike i netjernike rutlati! *Go.tpoclarumoj, oprasti neni, tnojin
t().liteÜinn, ononte, ko koo \jet.]1ik, udc u nojlt lcuctr i svin ujemicina I
yjelnicantd,d nasilfii(inta stlno ptopast povetaj!" (Ntth, 1-28.)
Mi srnou naien I'etil r/,o svakotrod ovilr citata,veögovorili,a sadaieüo
izrüeti srdriai korrpletllepriöcprenlaovi]ncitatima,hadisimaipredajalna.
Allah .F, na visc nlesta u l(ur'anu spotniüje i hvali Nuha :irgi.a kudi one
koji su rlru se supfolstavljali.Talio Uzvileni u sud En Nisä'. kazet *Ml
objat,lj4entatcbi, kda ito snto ohjat,ljiwIi Nuhu i\ie].oNjesnicintanakon
njegd, a objerlji,ali .tnto i lbtuhintu, il.tnailu, i Ishalru, i Ja'kubtt i
polontcitttd,iIsou, iEjjubü, iJu us ,i F[dno1üiSulej]nonu,a Datttrdusna
dali Zebut *I poslanicintu o kojintü s ta ti ptije kozir,oli, i paslanicina a
oo -,!o
kotina ti to!,157116llqTtvnti - aAllatt Je sigttttto so \"lttsoon t a-g.4v'tl
loko da ltttdt 1'aKall
oislanicinn koii \u radosnc vijcr!i i oponcne danosili
pt'r1 Aliohon üe bi 'ntalt A 4llah it Silat i
i'iÄrii*" ,it,"iÄ, op:ra'ctanja
Mrddr(En-Nisä', 163-165)
'To ic Ldi Jaka-koji r*o dtli. Ibrahiatu
L SuriFI-Fnänr.Uzvi'enr\elt '|'t
kogo Mt
Dtoti üiclova narada llli urdt:e'nn l'o l lje r^f"r
'Gosaodiar" .11o(ct.no ,I
*l lt4t lntt poklaaismu l\hota.t JaKttDa:,t
r dot."raMucltr il al'
nlegovll' potomaKtr
svai,opuputsmo - a Nuha 'ttto io: ptij. uptttili iod
itaho \4t ttoglodutcmo
Da*ido. Srlel*nra Eiiuha Jnt'fq l'4'rvo t Haruno
' lsoa i ll iisa - tv; u:|t l,t,t'ili
nnnooii aot,i ai"to iit'e'i lrl;e' ijj(to iJ'tltjao
- rtitlla ttlimo.'tno d'tl,t,prcdltarl
dob,i ,t lsnat!ä i Et-Jcte a i Jttttus0i Ltttn
-t npl,e oJ njihavih prcJnka tprlonloka i bro'\ - \4t \tno tn
naddrupiila
odabralli uputili na prTr'i pttt (El En'älD' 83'-87 )
Kazivanjeo njemu u suriEl-A'räfje veö ranijc navedeno
vii'st u of i'aa pl i,l' tttill
U su-i Ft-Tewbe, Uzr ii\e ,'rte: Zür tt). niic 'lo'ln
atim 'lonol1'tct4'r vtc'UP'to
Nuho\ t,otodtt,Adu Senudu ' lhtohinotom narodu
^liihoti pa5lo''ic.i
t:'.".','.d?"alil:
i ")i,r" ,:a" .', ,,^, t1"i:vrnLtta' !::":!':lnt'
l
/u
p,ivctu ' ilt;o.neea 5ttt, sotni 'rl'i iihili {l-t lc\ Dc
;n11a1;ain1ia 11,
Kazivanjeo Nuhuu suramaJunusi Hud vedje rantlenavedeno'
t..
U q u r Ii b r a h i r n , U z r i i e i i v e l r Z o t v n t t ' n i e d o : l t ! |o. o
; i a' ritD nl " t t e , \ ' o '
' na
natoclu \nhovu, 4dtt Semudui o aü o fo'lii' tith Aaie rdlll ltlott
s|alc tuke na ueta
NiihoviDosLanicisu i donosili iasne tlokaze' alt su otli
itni mruSo
ti"ri;"ti '-io",",iti. Mi ne 'jei4e'no tt ano ;to ti dunosit'
o )
s u m ; i o n o ;u n oh o i l o , d . ' t ' p u ' v d l ' l I b l a h i r n
sa Nr'lnm nosili' on
U suri El tsrä', Uzvi3 el\i leli: O patotnci onih koje smo
je doistabio zahvalni 106.(El-Isrä" 3 )
U rslojrun Allah t. talode-.veli: / ko'lo \,xo genctr,(ia ,nol\oit\'l:'!':^1";u:l:'
I abov'r l LFlcrc r ' )
,4l6vsljtio i, ta i!L' Gospodattvol na i ldi Srii' ln Staiit'
Ei-Su'ara' i El-
Kazivanjeo Nuhu u suramaEl-Enbijä" El-Mu'minün'
'qnkebülveaje ranijenavedc'lo
' n o o d t i ' i ' o t i e s n t l t o . l ' : :cal it i c t l
L q . r r Li I A I ' 7 ä b t, z v i ' e r r r e l r ' I l ' n l a
slnr M'rlen';tto ' Mt
od tebe,,ntl Nt'h(t.iod lbtdl'i'ttd i o(t Musod i ad l ao
smood niih övrstza|jet uzeli (El-A'hzäb,1 )
'l natod i ld iJbn'a
U s u r i S a d ,L z v r s e l r\re l r l p ' t t ' ' ' t I ' u t i ' o l t l t t ü o t
t tl h ' t a . \ , t l
. r l a t , t k v e l i l t h g r a d , t t t t o ' + i S c n t t di L u l o | t ' o r o LtJs . l a n o r t ,t l L 'a\t't:1tt
Moittko:ntt
s o r , : r i i . t s v l i u o n i p o s l a , t i A t' t t t ' : u t i ' l t t o l i p a
( s ä d .1 2 . - 1 4 . 1
+Prüe niih ie Nuhov üaro'l potlc,ao'.a t.
U suri Mu'üin, Uzviieni velj:
d.o:' dul og" "',:e: "'
.kupmenolon ttiih.\raki mr-d 1c ttostwi1a l^tt:,
blt'r ,::;:t
lia:nia r kahtn ]e lvtoJ4
nuäio,e da tciitinampobije ß!tlttt pn 5ün ih Ja
a loji nisu htieli
fänot *l toto se obi;i i[a rÜei lloga Gospoclarana o]1i
-6
rjero\'L1i,da ie statlornlci vatre äitil (Mu'min, 5 )

61
tj suri Ei-Sura, Uzviseni vcli: Oi1\,4n prapisuje u ret i ono ita je propisao
Nuhu. i trkt ita ohjarljujetln tebi i ouo ito st.lopropisttli lbrahintu, MusaLti
lsrtu; Prcnt |Jeru pto|odite i tt njoj se ne ra.ilazila!" Itlolopolilonicinta-je
teilio to nd ito ih !i po:i\:11!.,lllah odubir,eSeL.ionoga kogu On hotc i uJtuiuje
Sebiottol4u ko Mu .:eiskrenoohnti. (ES SuIä.11.)
U sLr|iKir1,Uzviieni kazc:*Pt iie njih sLtpot icali. Nuhovnarod,snnot,nict
Rct.tu,Suturl, r',7d,faraonot,t1ato.l,Lulor narod, *statlavniciEjke i notod
'litL)he'd.,S|i
\u oni poslanikeu loa utjerit,dli,pa su kd.nu Moju zaslulili.
( K ä 1 ,1 2 . l , l .)
U sLlrifz-Zinijatt,UzviSeniveli: -1Nr/ror'raradjo!prije. Oüi .tu. cloislo.bili
: 1 t l L . \ L t nn a t . t l ( L Z - l - n l l . l r r .4 O . )

U s fi En NeclZm,Uzviseni\cli: J Nuhar ndrad .joi pt iie, koii .ie bia
Mialtrutniii i tldiobjerrtt. (Ln-Nedzm, 52.)
Kazivanjco Nuhu iz sureEl-iktiräb(ll-Kaorer)jc vcö navcdcno,a u suri
Bl llaclicl Uzviieni k^ic: Mi sna poslali Nuha i lbrahinta, i rijihofinl
doli \jero\jestiillvo i KüJigu. Neki od njih stt nd pravanl putu, a
1:tLtt<:,nttinta
nnagi od njih su gt ijc.irlcl. (El fladid, 2o.;
U sufi Ilt-Tahrirr. UzviSenikaZe:Onit a kaji ue ljerriu ;1lloh not,odi
pt i,tjer Nuh( ,c :Lne i Lutor,e:ct1e.One sü hile udote:a Noitt d|a dohro rcbo,
pu sr ih i:ne\!crilc. Zata ir)tniih dvolica nele nroli kol Alldl]o ni:td pontoii, i
"
hit te t eactia; Utlilc 1,a.rdijc u t,otru,so oninto koji uLa:cl (Et-Tabriln, 10.)
Sto sc tiöe sach2ajrdogadalakoji su se desili NLlllLlinjegolu üarodu,na
osnovu Kur'ana. hadisaipredaja. \,ed slDo naveli |rjeöi lbn Abbasa da jc
izüealll Adculr iNuha bilo desetgeneracijaida su sve bile u Islamu.To
p|erosi Buharija.Takodersl,]]onaveli da se pod izrazon t.rrl misli ili na
gcncracijLr. ili na stoljeöe.Zatin su se.nakontih öestitihgeneracija, desileneke
stvalil(ojesu lludc tog vrcn,cna navclcna oboZavanje kipova.
Povodza to u iednoj predaji navodiBuharija.U njoj lbn Dzurejdzkazeda
je örro od Ataa. da je, hnraöeöi rijeöi Uzvilenog: I govore: Nenojte nipoito
svaje hoga|e ndpüit.ltil Nipaito ne astdNliojteni l/edda,ni Suvu'a, ni Jeguott,
ni .Ic uko,d ni Nesta./", lbn Abbasrekao:"Ovo su irnenadobrihljudi Nuhovog
naroda.Kada su ponrrlj, Sejtanje doSaptavaonjihovilir potoDlcimaclapodigmr
kipovena mjestinagüe su oni odsJedali r da ih nazovuniihovimimcnima.Ovi
su to iuradili. ali ihjo! nisLloboZavali. Medutirn,kaclajeta generacija pomrlaI
nestalozrlanjc, ti kipovi su sc poöclioboZavati."'
lbn Abbas dalje kaZe: "Ovi kipovr koji su podignuti u doba Nuhovog
naroda.poslücsu oboZavarli r kod Arapa."
To istoprcnoscIkrirre, Dahhal(,KatadeiMuhannnedibn lshak-
lbn DZeril u svon ?!lji-r kaZe:"Priöao nam je lbn Hurncjd da ie njemu
priöaoMehran,da je öuo oclSu{ana,ovaj od Musaa.a on od Muhaümedaibn
Kajsa,dajerelco:'Tosubili clobriljudi u vrcnrclluiztnealuAdeDlaiNuha.

oyu predaju
biljeuiBrLhrrija
u slo,nesdntrr l/381.

68
imali su svoje sljedbenikekoji su ih oponaiali Kada su oni pomrli, ovi koji sn
"Kada bi ih naslikali,bolje bisrno obavljali
I seza niima po;odili. sü relilii
ibadetiada ih se sietimol?"I tako su ih oni naslikali Ali, nakonsto su i ovr
p o r r l r ,i r z a n j i l rd ä . l i d r u g ip r i 5 l oi n l J c l b l r i r e l ' a o O n r u i h o b o T J v / l i i r l
ie
n l i h o r o i n ei r n l c p a d r l aI ' i i c t a k o s ui h l j u d ip o L e loi b o T a r ai
"Vedd' Jegus'Je'uk'
cl
Ibn Ebi Hatirnprenosidaje Urve ibn ez-Zubejrrekao:
d Suva'i Nesr su bili Ademovi sinovi Vedd je bio najstarijii rlaiviseie Ölnro
l.
dobraAdenu."
"Priöaonamjc AhnTcd ibn Mensur' daje njemu
Ibn Ebi Hatim takodernavodi:
priöaoEl-Hasanibn Musa,a ovom Ja'kub'da je öuo od Ebu el-Mutahhera' da
li spolnenut lezid ibn el-
ie kod Ebu DZa'ferael-Bakira,dok ic bio u narnazu, "spomcnuli stc Jezida ibrl tl
iu4uhlib.Kada je zavriio narltlaz, rekao je:
Muhliba.On je;bijen u podruöiu u korneje prvi put' Inimo UzviSenog Allaha'
"On jr: bio dobar
oboZavanneko drugi." Zatin je spollleruo Vedda i rekaol
n öovjek,iu svom naroduomiljen Kadaje unrro,okupili su.seoL(on1egovog
kaburau Babilonu i Zalili za njirn l(ada je Iblis vidio koljko Zalc za nltnt'
a "Vidim koliko zaliteza oviln öo\|ckoln'
Dretvorio se u ljudski lik irekao im:
i l o i e t el i d l u r i n ! a n a . l i L r . .rr, l a " c . l i k c p n . u r r r u g d i c ' e s r s l a i e t ef a. i l g -
'u
li s et a k op r r ' J e i r t e : O d g o r o r i l ,r r r d r h o a e .p a i r r rg r t e n a 5 l i L J oT u s l r k r
7, staviljna Drjesto gdje su se okupljaliipoöeli ga spomlnjah
"Hoöete li.da u.kuöi
I
Kadaje Iblis vidio da ga spominju,rekao im.je:
I
suaLogoä uas napravimrlj;go; kip, pa da ga se i tako sje6ate?"Rekli su:
"Hoöäo." Tako tako
la le za sviku kuöu napraviorljegov kip, pa su ga se i
ie D o t e |s i c a a t iN. t i l r o ri D o t o r n c. u r I o d o T i \ j e l rp' a s u g l e d r l rI ' e k o I o n n i f rde
q j c c' r i '
o i k . k o . u r " n o i i p o t o n r cri l d a l i . l b l s I h I c f \ o d u c r v l ok c l o c e g r ' e
la dok nije cljecunjiltovedjeccnaveoda ga uzrnuza boga i Poöru ga obozavati
le mitro Allaha J€.
"Vedd", bio pl va stvarkoja se poöelaoboZavat
Takoje kip kogasu nazvali
la nimo AllahaJ9."
jedna
z, Iz ovog kontekstase vidi da je svakogod ovih kipova oboTavala
prelazilina oblikovane
,g grupaljud;. -kakoKako je vrijemc prolazilo,oni su sa slika
igure, bi djeiovalo jaöe, a zatim su ih minro Allaha J9.po6eli obozavati.
LU
vi Bilo je mnogo naöinaobozavanjatih kipova' a üi srrroih na odgovaraiudim
mjestimau naSemle^lra i navodili. Hvala Allahu €
"!:
U Buharijinom i MusljnTovom Solilu je potvrdenoda je Boiiji Poslanjk
,g kadasu pred njiln Unmu Selene i Ummu Habiba spol'ncnulecrkvu po rrnerLr
"Marija''koju'su vidjele u Abesiniji,ipoöele opisivatinjenu ljepotui sliL<e
"To su ljucti koji bi na kaburu dobrog öovjeka, kada umle' pluili
rekao:
LU
bogollrolju, a onäau njoj slikalite slike.To su kod ALlahaF: najgotiL.judil"'
,D r Bioje mushnrn.
a,
:Hädis biljeti Buharijä svom.ta/,ir, 81481127 t Burl: MLßlimu svom'tz/rilrrt
, 4S4tFcthtt
5,3/16; i Ahmcd
Na;a'jaü svomeSt,?cn!8/l 3/El-TidTarije u svoDrc'r'rMcdr 6/51/llalebi

69
-l
rilc sc Zeli leöi da je Allab €, kadase üeredraiirio na Zernlji i uevolje
namnoZileoboTavanjeDrkipova, poslao Svoga roba i poslarlika Nüha $111 da
poziva oboZavanjusalnoAllaha, koji üena sudnrga, ida odvraöa od oboiavanja
bilo öegascm Njega.
On je bro pr",,iposlanik(resul)hojegjc Allah poslaona Zernlju,kakostojiu
Buhaliji:roni MusliLlovomSa/rilrr.Oni biljezeod Ebu Hajjana,da je öuo od
Ebu Zur'c ibn Amra ibn DZciIa, a ovaj od lbu l-lür'ejre,da je Poslanik * u
"l
hadisuo iefa'atu r'ekao: oni öe do6i Aderlu ireii: - Ademc, ti si otac
aoVjeöanstva. Allah te je Svojo|n nlkolr stvorio,Lrtcbe udahnuood Svogaduha,
Lnelekiura narcdiopa su ti uöinili sedldu i nastaniote u Dzennctu,pa zar se neieS
za naszauzetikod svogaGospodala?Zar ne vidii u kakvoj süo situaciji i 5tanas
-
.je snaSlo?- On öc irn na to reöi: Moj Gospodarse Zestokonaljutio, kako nije ni
prije,niti 6e poslijetoga.Zabraniomije lednodrvo,pa Ga nisaDrposluiaolSta
iu sa sobonr,sta öu sa soboln?ldite nekom drugorn,idite Nuhul - Tada öc otiöi
Nuhu i reöi: - O N h, ti si prvi poslanik ijudirrrana Zemlji i Allah te je nazvao
zahvalnirnroboui. Zar ne vidis u kakvoj smo situaciji i ita nasje suaiLo?Zar se
neöei za nas zauzcti kod svogaUzviscllog Gospodara?-On Öeint odgovoriti: -
Moj Gospodarsc danas naljutio kako sc nikada prije nije l1aliulio, a niti ie
poslije- Sta öu sa sobon,,ata 6u sa sobom?"rDalje se navodi kompletanhadis,
kako ga navodi Buharijau kazivanjuo Nuhu.
Kada je Allah poslaoNuha l.*!1,pozvaoih je da oboZavajusano Allaha,
Jcdinog. koji l1en]asudmga, ida pored Njega l1eobozavaju nikakve kipove,
rdoleni tagutc,rte da priznajudaje On Jedani da nernabogani gospodanseü
Njegr. Allah .E je to isto naredioi poslanicinra nakonnjega,a svi oni su bili
njcgovi potomci. liai(o l(azcUzviseni:,,1njego|e potonke [no osl ili ü air)olu.
(Es-Safläl,77.).
Na drugorn mjestu o njcr,Tui lbrahiüru, Allah kaze: A Mi snto ttjihovutt
potontinn dali rjeto\iestliii',o t K/rtgu. (El-lladid, 26.) Dakle, svi vjerovjesnici
nakorlNuha su njegovi potornci,pa taL(oi lbrahim.
Allalr JE-kaZe: Mi snto svtkont nurodu pasldli poslanika. Obaadvajle
Allolla, d klanite se tegut.t!" (En-Nahl,36.) Allah.!8, taL(oder,',,eh: Upital
Naie po.slanil;ekojc.r a ptije lebe sleli, da li snto naredili da se ntitna
Milostivog, druga boianstva ohoiaraju! (Ez-2uhrff,45.). Uzviöeni zatirltr,veii:
Mi piije tebe nisDta ni jednog poslanil;d poslali, a da üu nistlo abjavili.
"Nenta l,oga osintMene,pa Metle oba,ar(ite|" (El-Enbijä', 25.)
"Obo;at,.itu Allaha! Vi nennte L{rugag
Zato je NLrhgovorio svol]1enarodlr:
baga asi)11 Njegd! Ju se :a vasplaiint kuznena Velikomdanu!" (ElA'ri,f. 59.j
Takoder iLr je govario: Nenojte oboiavati nikaga sem Aqaha. Ja se, doista,
za vts plaliüttaznet1dNesnasnondanu!" (Hird,26.)

' Hrdisbile:e MusllrnLrsvonlSal;rri 1/81,'322; Buhafua 60/3,65/17,5tEbLrDawud39/16;
Tinni,ijd u svonrcSUr",r l0/2 i l5/10; Ahmedu s\otie Musnedu2/398,435,416/tlrlebi.
:Rltca trgut dohzi u r.rzliaiLinznaöenjinla
u Kuranu:kip, Sejtan.
sihirbaz,sudackoji ne sudi
po onomestoje Allah;rtJobjavioi onalkoji n jenjaAllahov* zakon.(op.p.)

10
Zatim iDrnje govorio: "O narode oj obaiav.Ak Allaha, vi nenale drltgog
"
bogaosin Njegä.Zar eöete biti hagabojazni? (El-Mu'minün,23 ) Zatin nn
"Oboiavajte AIIaha'
je-govorio::'"ö
"Njiga ,arod" tttoj, ja \1dsjastlo apa inje l:
se bojte i metli pokaüi ö&drlel" (Nuh' 2.-3 ) A Ott tas u .litzama
"
srvdrd. (Nuh, 14.)
-
Svesu ovo öasniajeti u kojima se govori daje Nub na najrazliöiti.ienaöine
nocui danju.ralno ijauno - svoj I'a'od pozlvaoAllahu cas budeciu niima
:elJu.ias th /astrasujuil.Medullnl. niila od ovogc nlle lla nJln oJelovxloI
veöinanjih je ustrajavila u zabludi, krivotn putu i obozavanjukipova i kumira,
pa su N;h;f4+11,u;vakoj p lici, isl(azivalineprijateljstvoi grdili i njega i one
i<ojisu sa njitr vjerovali. Frijetili su im kanenovanjen i protjerivanjem To sü
s neki-nai uarnilii tako prevr;ili qvckurnjcnt
Glaveiine iz njegovognarorta (tj. njihove vode i üglediici) su odgovarule
"Mi,
doista,stndtramoda si ti Lton'orenojzablLtdi"(El-A'räf, 60 )
"O narode moi' nisaluja i ü kakvoj zabludi, ego
Na lo je on rekao:
samja poslanik Gospodarasuietova!" (El-A'räf, 61 ) tj' ja nisarnzalutao
kao sto tvrdite, veö sam .ja na pravort putu, poslanik"Dasta|liant Gospodarasvih
to j brde va 1
svjetova,koji kad kaze neöemu da bude, onda
ito ''i ne
pislanice sioga Gospodara i rdvjetuje vas, i zt1an1od Allaha o11o
" (E1-A' tdf 62.)
znate. ,
Ovo.jejednaod osobinaposlanika:da bude rjcöit' tj da lijepo savjetLrjei da
od svih ljudi o Allahu .J9naiviie zna.
lzmedu ostalog, oni sr'rnTugovorili: Koliko ni f idino' li si sa la öorjek
kttoi t i, a vidimo i da te bez ilcakvarazniilianjct tliede "^a|t1aoni koji su tiledu
namatniko i niita; ne üdima da ste i u öenu bolji od ttas Naprotiv nti vas
snatramoldicina." (Hnd,2'7 )
Njirna je bilo öudno da poslanik bude öovjek' pa su korili one ko1i su ga
slijedili i smatralisu ih najgorim medu soborr. Govorili su da je to najniZi"
sloj
"To su oni koji slijede poslanike A to j€
5uai, tao Stoje govorio Heraklije:
samozatosto ih iiko nije mogao sprijeöiti da slijede Istinu
"Öim si ih li pozvao'
Rrjeötma:bez ikakva raznliililnja, oni su htjeli kazati:
oni su ti se odazvali,bez ikakva razmiSljanjairazrnatranja." Medutilll, baSto
Stoim prigovarajuje, u stvari, vrlina, zbog koje se pohvaljuju nekaje Allah s
njima zadovoljin! - jer za oöitu isliiu nije potrebno puno raanisljanja'
räzmatranjai premiiljanja, nego je treba odmah slüediti i predatijoj se örm sc
polau.
"Koga god sam
Zatoje Allahov Poslanik',4,hvaleöiEbu Bekra, r'ekao;
pozvaou Islam nije odrnah,bez razrniiljanjaprihvatio, osim Ebu Bekra
"
bn nije ni jednog trenutka oklijevao Zato je i njegova prisega pod
drvetombila tako brza, bez ikakva razmiiljanja i kolebanja, a nlegova
prednostnad ostalim ashabima,neka im se Allah srDiluje, tako jasno
izraZel,a.

'71
I zato ic Allahov Poslanik:-r.,kadt.ie htio napisatiopomlG u liojoj je
naullcfavaonjcga odreclitiza hali[u. a to ipak niJe uilnio, rekao: ..Allah I
!jemici oclbijajuda to budeilio drugicloEbu Bch". neka]nu sc Allah smilLrje.
Sto se tiac rijcai nc\jenrikaNuhovognalodaupuöenihnjetnr i onrna koji
su uz njcr:avjcrovali: "...nc|idirta da stei u ienu bolji oclna.r, one znaöc:,{ir
ni trdkoDib stc';c i:jtt:;nili lu |jetuicte, liü[ \as ne t'idirftt nikakrtr odlikLtnit,
'flliku po lojoi l)i bili bolji
ad ot. r, Naplati\, tlti |d.t sDldtt.,lnb [(]icirta.
* O natrtla ntoj tcaa.)n ".itd nti.\litc
, ulto san ja d lr.at,o t .ju t st)oga
Gatpolam i ako ni ie On ol Sebc t{ao Iie t o\je.ytij.] o, a t i .;te.tlijepi :o n, Jtr
t.)na |o\,ti pt i.\ilja\'(tilo to,pt.otit ra.ietolje,pri:nate) ' (Hüd, 27.-2S.
)
_OvoJcprinrjerkakoseblagoilijepofoslLrpalosanjimaprililtornpozivanja
nn lstjnu.Tako lto Uzvileni kaic:p./ ,rlr :e blagin rijejina obratitc,ue bi li .se
lo:rao ili pohoiao! (Tä-hä.421.),tlt: Nu putu st'ogu Gospotlaranut{ro i lijepitn
.tdt,Jetont pc,zi)ri i .,;njüna na n.iljepii nuöin mspro|ljai! (Et1-Nal1l.125.)
On inr jc govorior "Sta ni.sliteako sun .jt1na prawnt putu .rt,ogaGosprxlaro
i ttl;o tni ie On L[aoSwtjuni lost ' (tj. vjerovlesniStvo iposlanstvo), ,'uvi ste.rlijept
:d /d (tj. ir vi to ne mzlurrijetei nisteupu6ci|inato),:ar leno vasni prisitltiin
do ta. (.j. d^ 6cnro un vas vriiti pritisak i pisiiu zbog tog,l) pt.otir,.t.'ie j,alje
pri:natel' (11ttt1,23.)(tj. dok ste u tom starlu.ja varr ne vidim niltakva izlazi).
''O
norodenrojlJa cttl ves.dto e trc1:in ti/ial;ro blago, ntoja nagrotlajesanto
kot{)llahu. (Had. 29.) (lj. ja od vas nc Zelirrnikaki.unaknadLrlato ito varr
prenosuni Stoöc \'antkoristitiina ovoDta i nr onotnsvijctr.Ja to trazinrstlro
od Allahl. iiia jc nagr-ada za mcneboljai tr.ajnija od onogaStonri vi dajcte)
Iz njegovihrijeöi: "l.iu
netü otjüdti otlcleii \jcrdu..ni..e rc sresti.t4sjojiDl
Gospotldront,ncgoj( tidit)t (la stc ri narotl koii ne zna.', fi lfrd.29.) se vidi tta sr
oni, izglcda.tfflZilida on vjcltlikeudaljiod sebe,I da su rru obeöalida öc se oni
oko njcgaokupiti alio to uradi.Med tilD.on je to odbio r.ekaviiil.t: ,.Onite .re
e t tti tu .tt.olin1Gospoloront", (tj. bojilr se ai(o ih otjcranl. zat.ne shvaöatc?).
I zatoic All|h € LloiiicDrposllnik .,:.kaclasLrkurej!i.isliinevjcnrrcitraiili
ocl nlegadn otjeraod scbesiroulasDe inelroine \jemike. kao Stosu Antmar.
SuhcjLr. Bilal. II^bbabinjirra sliini. to zabranio.o 3cmusr1loopiimije govorili
Llslr|luralll En'iln iEl Kehf.
'Ja
tant e kaiant; Kotl nene.yu,llluhot,a i.i:trl(:e',triti..'.Jaznantnetidena,
t : t 1 . , t ,' , . t , t o \ t , t ' . t i . r H r . l . t l . r . t i . r:.:r, r ,\ . l t h . f o b
i n n 5 l 3l k t k i n . . r k d ,
'r.' \t.. lo\r.' . . r / r , t . \ , r l t u , , to i t L r l c J c ( t p o . t i t o . n t n ! Lrt l l o o _ , r / : t i t d
i c t I r . r . r r, , r q r ri. i . rr t r z :..( b c - T ^ : , . dt i c , r r l , r - . t , r r , . r e r c s. r r t r . n o l . l , n
.j r rl i
l u \ l l r r l , n c . . l ; . / t u , t t t . .l . . t , , ü . . : n . , , . t 1 . . , i , . t \ ,
o,.t I p,,..;..4t
gl.tltlir!: ltJ. za svojc sljedbenikc) ',lllalt int tlcie Lldti nilektt)
tlobrc,)lluh

Hfulisbiliezrl\luslinru svour.slr/irrrl l,l|,I L tekslhrdtslgtasi:..OdAiie.r a , sc nrenosi da
' || P ol.'".1.,1 .2., t . . , " . r t o z , r r , , I . L . ri ( ^ r . , : , . r , b . . , . ,
. r r . ' t\ I r . r L , r ' r . b o rI C . n . ^ | . / I . c. t . .\ . r / e . t . . . I - ( i a . t _ . r , r r n l
'' t . d , ' . Js o F Ir , , - 1 1. , , 1 . ,.,, D . , . t, , , . . ; n r , . , , . , , ; i .i 'Lr .r i
i.,.1,,,,r,L
r \ l r n r . ( lu s o m e J l l q , c . l r i 4 / 1 t 2 , 6 i t . 1 . 1 7 .t 0 6 , l { - l - H r l c b .

12
"
najbaljezna itddJe u njiht:tvtmduiana .ier, bih tada bict nepravedan (Hid.
31.),tj. ja ne lnogu za njih re6i da oni kod Allaha na Sudlljcmdanuneöennati
nilckva dobra.Allah najboljezna kakvi su oni. i Oll 6e ih nagraditiprema
onomlto jc u njihovim dusaüa - aL<o je dobro,dobrim,a ako.je lo!e, losirn'
Sliönosu rekli i na drugirn mjestinra: *"Zar da tebi 4enietna, a sli.iedete ani
* " Ne znd l jtt ", reie on, "ita su oni radi li. * Otti ie sdnto
kojisu niko i tliila?
pred nojin Gospodaron, da znate,rdöunpoLagdti *a ja nelu tjeroli \:iertlilie!
*Jasatnojastla .ryani{crrl " (Ei-Su'arä',111.-115)
Mnogoje vremenaproslo u raspravljanjuiznedu njega i njih, kako Allalt J5
ka2e:Pa je nedu njina oslao hiljatlu, nanje pedeselgoclina,pa ih je 3adesio
!Ja
potop,dok slt öinili nasr'te.(El-'AnL(ebüt,14.),tj. i porcd toliko dugog perioda,
se s a m o Jrcr a l ib f o j n ' J i l ' r ' i e r rpror ,t tj c r o r a.,
ii1 I kadagod bijedna generacija jarlnrla,opomöivalibi onilnaiza sebeda mu
ne vjeruju, da se plotiv Djegaborc i sr.rprotstavljaju mu se. Tako bi otac' kada
mu sin porastei lnogne razunleti, nasamoga savjetovaoda ne vjeruje Nuhu,
pt koliko god Zivio i koliko god postojao.
tti I njihova pokvalenaprirodaje odbijaLavjeru i slijedenjeIstine. Zato Je Nuh
"i "
ie, rckdo: sa to tc grije|nike i neuiemikeraddli. (Nuh, 27 )
'O
t. Izla: Oni nu rekoie; Nuhu,s lld 14 si ldspllvlido pa si rasprdvu
'Ako
oduljio.Daj neka na se desi to aü e ndn prietii, dko istinu gal'orii!"
m "On
Allah htiedne", rctc an, ce yan to d.tli, i i'i ntu lletete noti unlati!"
lo (Hü.i,32.-31.), tj. Allah € je Taj Koji odreduje,iNjemu Diita ne moze umaöi
"Moi s?r:jel
niti Ga odvratiti. Nego, kad On neöemükaZe:Budi!, otto i brrdc.
van nete kat i.rliti ni koda bih ielio da vospasdviettiem, ako Allah hote da vas
" (Hüd,
su osta|i u :ohludi. Oü je |ai Gospodat i Njenu tete se vrdlri 34 ), tj-
ni kogaAllah Zeli ostaviti u zabludi, niko ga ne6e trlroöi
uputiti- On je Onal Kolt
upuöujekoga On hoöe,a dovodi u zatrlüdukoga Or1hode On radi ono 51oOn
hoöe.On je Silni i Mudli. On najboljezna ko zasluZujcuputLr,a ko zabludu
ili Njemupripadaneizlnjcnlalnudrostincoborivi dokaz
"
4 I Nuhuse objati. Otl tvog nandtt neie riie üiko rercruli, ositrtotlih koii vet
"pa
ili \)jenil", o\o nru.je bila utjehaza sve lto su nlu ü6ir1ili, se ne ialosti zbog
otlogaita ani rddc!" (Htrd. 36.) T ovo je utjehaNuhu +!r zbog rl.jegovognaroda,
," jer niko vise nedevjerovati,osirnonih kojj su ve6 povjerovali.Tj. ieka tc ne
ialostitoStose dcsilo,jerjepobjcdablizu,a njenanagovrjest neobiönoöudDa
"l pravi laclupo Naien nodzonr i Nuient nadahuulu i ne obrot(i Mi se
ita
(o zbogt1e|jct'n i ka oni ie bili potopuetli!" (Flftd,37.)
Zatoje, kadaje izgubio svaku nadu da se situacijarrlogla popraviti i spasiti
ikadajevidio da u njima rema nikakvadobm,te da ga na svenaöine,djelimai
rijeöima,vrijedaj , suprotstavljajumu se, i utjeruju u la', Nuh *!l zamolio
da AllahaJ*,da na niih izlüe svoju srdzbu,pa se Allah odazvaonjegovol'npozivu
iudovoijio njegovoj molbi. UzviSenio torne ka;e: I kucla Nasje NLtltzot'ttLto,
Mi sntose lijepo oda.vdli i spasilinjegu i lliegovuporolicu od velilcenevolie
(Es,Säffät,75.-?6.)Or, lakodcr, ka2e'.I Nuha,kctda.joipriie zamoli, pa ntu se

'73
ocla.t,a.rnoi spctsisnlo njegd i fiie!o\t poradiot od velike tle\,olie.(El-Enbijä',
"nnj
76.) Allah J:,, takoaler,veli: Gospctdttrunlai", reie on, llarod ne u la:
utjenie, pa presudi iznteclu nene i jih, i \lldsi nte e i viemike koii su su
nnon!" (Ei Su'arä'. 117. ll3.) Allah 9,, takoder, ka;e: I on je Gotpodara
sragd.analia Ja santpbijeden, po /r.)rr.):i./"(El-Kamer,10 )
"Gospodaru ntoi", reie an, "Potttazi nli, jet ntc tt ldi
On, takocler, reli:
"
r1t.,nirl.1(El-NIu'rnintrn, 26.).
On, takoder. ka2e: *l oni su zbog s|oiil1 gtijeha potoplieni, pa (le bili tt
voo u u|edeni, i nitno Allaha dntgog pontagIöd neöetrati *"Gaspodarumaj"'
"t1e astd|i üa 7,etül.iini jedtrcg tieiertlika! *Jer ako ih ostavii u
teie Nuh,
zdliutlu te T|oie |obore (k)voditi, i sa lo le g leini]ie i neyjernike ruddti!"
(Nuh,25.-27.).
Tako se llrotiv njih nagonilalonjihovonevjerstvo,grrjesi,nenloralidova
od strancniihovaposlaüika.
Tadaje Allah .€ neiedioNuhu +..1da pravi ogrornnuladu,tako veliku da
JOJnije bilo sliine ni prije ni poslije.
Allah.iS tada Nuha upozoravada se, kada se ispuni Njegova odredbaI
zadesirh Njegova lrazna,koja zlikovcc nc rroZe rninoiöi, kod Ntega ponovo lle
zalaZeza njih, jcr Allah ;15je znaoda bi se on, mozda,mogaosaialiti kaclavidr
kako ih patrrjaobuzirDa. Znaiuöida nije isto sluiati igledati, UzvisenikaZe:a
t1e.)br.ti.rJMi .re|i.ie zlng nevjernika,ani ie hiti patopueni! (Httd,37.)
I on je prc\,io luclu, i kad god bi pr:rcd triegdprclozile gldveiine tliegorog
n.lradd izrugivdle hi i,rn re. (Hard,38.), tj. rugale su rnu se. vjelujuöi da sl3neöe
'llo s? \,i rugetendntd",go\,otio an, i ni
desitiorroöirneirn je zapli.jctio. ie
tcntctse rugati |ontd, kctoilo se i i rugdte." (Hird,38.),ti. lni öelDose vana
rugatii öuditizbog vaaeustrainostiu nevjerovaüju itolikom inatu,zbog kojeg
"I
öe vas i zadcsiti kazta'. su:nul cele htne ie doli poniiat'ajuta liaztta i ko t.
u |jcinoi patnji biti." (H.rd,39.)
Oni su na ovom svijctrLbili poznati po otvorenornnevjcfovanju i pretjeranoj
tvrdoglavosti, a takvi ic brti i na buduaelllsvijet!1, jet öc i tadaporicatida irnje
poslanll(uopöcdoSao.
"Priöaonaü je Musa ibn lsmail, da je
U tom sn1islu,Buharija navodi:
njerrupriöaoAbdulwahidibn Zijad,a njenruA'mci, daje öuo od Ebu Saliha,a
"Nuh 't!l i njegov narodie
on od Ebu Se'ida,da je Boziji Poslanik"; rckao:
"Jesi "Jesarn,
doöi, pa öe mu Allah J*, re[i: li im prenio?" Gospodarumojl",
"Je
odgovorit6e on. Zatin ae Allah Jt, pitatinjcgovnarod: li vam prenio?",oni
6c re6i:"Ne, nana nikakavvjerovjesniknije dolazio!"Zatim öe Allah J* pitati
Nuha:"Koga imaöza svjedoka?", a on öc odgovoriti:"Muhanneda injegove
sljedberlike", pa icrrlo rni tadaposvjcdoöiti daje oDprenio."r

I rladß brlje;i Buharta Lrslonr 5?rln, 60/3/1339/1"./lr,l Barti Ahmcd u svom ithßnetu 31321
H n l e b ; E s S l U u t iI e l t . e t l t ul k e h D l l 4 l ' i k a z e d r g r b i l j e z eA h m e d , B u h a r l j a ,T i r n i z i j a i
Nesaijs

11
O tome govore rijeöi Uzviienog: I tcrko snto od vas stvorili pravedllLt
zajednicu,da budete srjedoci protiv ostalih ljttdi, i da bi Poslanik bio protiv
'''ass\)jedok.(El-Bekare, 143.)
lzraz v)esetu ovom ajetu zDaöipravcdnost.Dakle, ova zajednicaöe, pored
potvrdesvogaistinitogi potvrdenogPoslarika,potvrditida je Allah J5 üistinu
poslaoNuha, da je i njemu objavio Istinu, da ga je s njon zaduzio,da ju je on
preniosvom narodukako najljepieinajpotpunijemoze biti, te da niie nista
propustioda iü naredi Sto6e iln u vjeri koristiti, kao sto niStanije propustio Sto
bi im rnogloStetiti,a da im nije zabranioi na to ih upozorio.
Tako su rrdrlr r .vi drugi poslanrci.Sta'i;e. on je sroj narodLpoTorioi na
Mesiha-Dedzdzala,iako nije bilo nagovjeitaja da öe se pojaviti u njiltovo
vrijeme,iz sazaljenjai samilostipremanjnna.
"Priöaonan je Abdandaje njeüu priöaoAbdullah,a
Buhalijatako navodi:
on je öuo od Junusa,ovaj od Zuhrije, a on od Salirna,da je Ibn Omer rekao:
"BoZijiPoslanik je jednom prilikornstaoplsd 51,ijct, zahvaliose Allahu kao
*
5to treba.a zatim spomenuo Dedzdzala i rekao: - Ja vas, doista,upozoravalnna
njega.A ncma ni jednog vjerovjesnikada svoj narod nije üpozorio ra njega
Nuhje svoj narod upozorio na njega.Ali, .ja öu vam re6i nelto o njemu, Stoni
jedanvjerovjesniknije rekao svome narodu: vi zlate da je on 6orav, a znate i
daAllahnije öorav."L
"Prenosiga
Ovaj hadisBuharjjaiMuslim prenosei sa drugirnsenedom:
Sejbanibn Abdurahman, od Jahjaaibn Ebj Kcsira, ovaj od Ebu Selemeaibn
"Hoöete li da
Abdunahmana,a on od Ebu Hurejre, da je Poslanik iE rekao:
vamkaiem o Dedidzalu ono ito nijedan vjerovjesnjkni.jerekao svoü narodu?
Öomvje i sa sobon öe imati primjer Dzeineta i DzeheDnerna. Ono za ita kaze
je
da Dzelnet, biöe u stvari DZchenneLn. Upozomvalnvas na niega kao ito je
Nuh upozoravaosvoj Darod."r(citat Buharije)
Neki uöerrjacipredasnjih generacijakazu: "Kada lnu se Allah odazvao,
narediomuje da zasadidrvo, od kojeg öe kasnijenapraviti ladu- Posadiogaje i
öekaostotinugodina da naraste,a ondaje narednihstotinu godina obndivao to
drvo."Drugi kaZuda gaje obradivaoöetrdesetgodina.Allah najbolje zna!
"To jc bilo tikovo drvo. Drugi
Muharmnedibn Ishak prenosirijeöi Sewrijer
paksmatrajudaje to bio bor, kako stoji i u Tewntu."
Zatim Sewri dodaje:"Allah mu je naredioda ladu Dapraviosamdesetarlina
dugu,da.je zalije katranom spoija i iznutra, i da joj pramac napravi tako da
budekos,kakobi rnogaosje6italase."
A Katade veli: "Ta lada je bila duga tri stotine, a Siroka pedesetariina.
Ovakostoji i u Tewratu, kako sam ja proöitao." Hasan el-Basri kaZe:"Ona je
bila dusaSeststotina.a iiroka tri stotineaßina."

I Hadisbiljezi Buharijau svornSarilr! 921261712'1
Ferh! I Barit Bs SLrjutiu e/ Fe1l, / nebtl
l/458i k.Zeda sa biljezeBuharija,Muslim.Ebu Dawudi rirmizüi od lbDonera.
' HadßbiljeziMuslimu svon sarrrr s2/20/109i njegovje crtat:Es-Sujuliu el-Fethu-l-kebi,
l/473i kaäedaga biljde Buhrrrjdi Muslln od EbüHurejre.

75
Medutirn,to se ne slazesa onin Stose razumije iz rijeöi UzviieDog, u naioj
tsttrttojKnjtzr po jeda, pal, ukoliko je to direktni objekat u ovoj reöenici.Ali,
ako uaneiDo da.je to apozicija za riJeözewd,ejrli, a da je ob.jekatispuiten u
reöenici, ondase iskazislaZu.Allah,opet,na'boljeznal
Neki kaZu,a prenosise i od Ibn Abbasadaje rekao:"Prva pticakojajc uila
bio je papagaj.Zadnja Zivotinjakoja je uila bio je rnagarac,a Iblis.jr: uSao
drZeöise za njegov rep."
lbn Ebj llatim kaze:"P öao ram je moj otac,da je öuo od Abdullahaibn
Saliha,a on od Lejsa,komeje priöaoHiiam ibn Sa'd,da je öuo oclZejdaibn
Eslema,a on od svogaoca, daje Poslaniki! rekao: "Kadaje NLrhukr-caou laalu
od svakevrste po jedan par, Ijudi u ladi su n'rurekli: - Kako öeüo biti sigumi? ,
ili su rekli: - Kako öe stokabiti sigurna,kada imamo lava?Tadaje Allah za
njegastvorio ogradu, i to je bila pr.ra ogrdda na Zemlji. Zatim su se ljudi
pozalilina miSarTa Dala ltetoöina6e nam uniStitilrmnui stvarilTadaje Allah
nadahnuo lavada kihne,paje iz njegaizaila maöka.pa se ntiSsakriood nje."
Ova predajaje mursel (predaja ko.janijc sasvirn pouzdaDa,zato Sto se u
lancuprenosilacane navodi asJrab).
... svojü porodicu - osint onih zd koje je ret reteno - tl. osin onih protiv
kojihje dovausliSana, koji nisuvjerovali.Jedanod njih jc bio i njegovsin Jarn,
kojije takoderpotopljen,o öemuöejoSbiti govora.
... i otle koji vjerLiu, tj. ukrcaj u nju iz tvog narodaone koji yjerüjrr,a nolo
je onih koii su s njint ujero|dli! (HnC!40.). Tako je bilo, iako je on meclunjirna
dugoboravioiupomo ih pozivao,idanju inodu, koristeöirazliöitemetode,öas
ih zastraiuju6ii prijeteöi, a öas pobudujuöi u njima ielju i obeöavajuöilijepe
stvari.
Uöenjacise ne slaiu po pitanju broja onih koji su sa njirn bili u ladi. Tako
Ibn AbbaskaZe:"Bilo je osamdesetmu5karaca,sa svojirn Uenaü1a", a Ka'bu-l-
Ahbar:"Bilo je ukupnlosedaDldeset dviie osobc." Po treöem lriiljenju, bilo ih
je ukupnodesetoro.
Imn misljenja,da su to bili saüo Nuh, njegovatri sina, iöetid snalre,
ukljuöujuöii Zenunjegova sina Jama,koji sc izdvojio i udaljio, i nije l<aoosrali,
posaoputen spasa.Medutirn, ovo misljenjeje u suprohlostisa tekstom ajeta,u
komestoji da se u nju pored njegove porodice,ukrcala i grupa vjemika koji su
sa n1irr vjerovali: "... i spasi me e i ujenlike koji .tu sa nnonl" (E!-Su'arä',
ll8.) Postoji.jo5 jedno mi3ljenje,po kome ihje bilo samosedmoro.Sto se tiöe
Nuhovezene,ona mu je rodila sve sil1ove:Harra, Sanra,Jal'eta,Jama - kojeg
ehli-kitabi.je nazivajuKenanikojije potopljen- iAbira. NuhovaZenajeumrla
prle potopa,a jedni kazu da je i ona potopljenasa ostalima,jer je, zbog svog
nevjerstva, bila od onih kojimaje kaznaveöbila propisana.
**A kod ehlil<itabijastoji daje i ona bila u ladi. U rom sluöaju,moguöeje
daje postalanevjemicanakontoga,ili da joj je kaznaodgodenado Sudnjeg
dana.Medütin, ispravniji je prvi stav, zbog Nuhovih djeöi: "ne ostaü na
kntlji ni jednog neujenital " (Nuh, 26)

'/7
Allah gg,veli: *Ptl kada Jc sniesti! ti i otti koii su sd lobam u ladu, teci:
"Htcla Alkthu, Kaii nus al teci:
.ie spasio ocl naroda nasilniöliog!"
''Gospcttlarunloj, isktcdi nte na bldgoslol'liena liesta, Ti si Onaj Koli lo
'
najboljeuntije. (.ElMu'n1inirrl, 2ll.-29)
Dakle, nale<1iomu.je clazahvaii svon Gospodamna ladi kojü rnu je dao' pa
ga pornoöunje spasioipresudio iznedu niega injegovog narodaitako ga
iadovoljnin udlnio,za razlikuod orih koji su lnu se suprolstavlalii u lai ga
uljcrivali.
Tako Allah.ö+ kazei +O]1dilcojiie s\'.! si'orenja strori) i Kaii rant.ie latle i
dcve dao, da na njiDü puticle, *do se koritlitc ttjilnvint ledina "Slatljen
i do sc sjetite
blago.lati r^\DguGospodura,lia.lo.\c P.)pnete nQ |1ii11
i ka,ele: neko
je önaj Koji je dao da nan ova sltt:i, 1i to saDti ne bi ntogli postili *l tttt
" (Ez-Zuhruf, 12.-14
teno se sigurno svotrteGo\).)daru \ratiti )
-
Ovim je naredenoda se sa dovornpoöinjusvi poslovi kako bi bili hairli 1
sa Boiijim blagoslovolnsc pohvalno zavrlili. Tako je Allah ü: Svom
Poslaniku +, kada ie Hidzru öjrlio, rekao: I reci Gospoclarumoi' u|edi ne
kdo iskrenog i i:\,edi nte l;uo iskrenog,i podai nti od Sebesülgu htia ie nti
'
pr-,noli (EJ-lstir'.80.)
"Uktcojte se u tlju, t! itne
Nuh :t+.]rje posluiao ovo natcdcnje, i rcI<no:
tllahu, neliaplot,i i tlekapt islunet NIai Gospadar,,:laisft|,Pt dit.l i lli lotti| ie
(llrrcl.41.),ti. nekl ona sa Allahovir]lit'ncnorllipoöne. a izavrii plovidbl
''Moj Gospolar, doista,ptLtitt i ntilosti|ie", ali pored toga ito On praita i lto
je MiLostiv,On iZestoko kaznjava.Njegovakazna se ne lno7e otkloniti od
zLikovaca, kao Stoje pogodilastanovDike Zcmlje koji Disuü Njegavicrovalii
koji su drlrgogobozavah.
Uzviieni Allah, zirtiru,kaze: I o|1t1ie:aplat,ila.\ tliind üa fttlavinla velikiDl
poput bi-dd. (Hird, 42.) Zato Stoje Allah s neba spustio takvu kiSu kakva na
Zernljunikadanije pala,iiti öc viSeiltndapasti.Lila je kao iz rnjesrna.Pored
toga, Orl je narcdioZenlji. pa jc voda kuljala sa svih stfana,kako Ailah &
"Ja
veli: *l on je Gospodaras|oga zat olb: sa t pahijeden,pa ponozi!" *Pa
s ta trcbeslia vdtd otrotili vocli koja je obilno lila, *i uöinili da iz Zentlie
pr.)\,t-uizva , pa s se \u{e :^ctsiale,kdko.ie bilr.t i odredeno. *A üjega .t to
nosili na ladi, od dasdliai klitra(L (Ell(amcr, 10.-13.)
Itijeö rlzvr- u ovoDrajelu znaii: klinci. eksei, a kaja je plo|ila pod lraiint
nutt:oront,z:nai:rMi slno je ir.rva1i.pazili. rrotrili i nadglcdali.Io.lc bllrr
nogrdda ze onag lo ie bia adboöen.(El Kaner. 14.)
Ibn DZerir I joi ncki kaZu da se potop dogodio tfinacstogaugusta,po
koptskomr-aöunanju vremena.r
Allah :fi, takodef, k^Zet I trli süto ras, kddd .je voda sve preplavila, o
plctvilunosili,(El-l]ikka, I I.), tj. na laali,cla bis nvatn to uöinilipoukoni da
hi to 2dpanltilatlla koicprrrll. (El-lläkka,12.)

BrljeuiecTrberiu svonrrarirrl 1/lS9/I4edrif.

78
Jedanbroj üTufessirakaZe: "Voda se tada podigla petnaest arsina iznad
najvisoöüe planinena Zemlji." Tako stoji ikod ehli-kitabüa.Drugi kazuda se
podiglaosa deset arsina i da je poplavila cijelu Zerijt, rzdtL i poprijeko,
dolineinizine. brda,pustinjei pijesak,tako da na Zernljinije ostaloZivedu5c,
ni staroni mlado.
hnami Malik navodi Drisljede Zejda ibn Eslema: "Ljudi su u to doba
nastanjivalisve doline ibrda." Abdun'ah an ibn Zejd ibn Eslemr kaze: "Svaki
djeli6Zernlje u to doba imao je svoga vlasnika." Obadvije ove preda.jcnavodi
IbnEbi Hatim.
' ...o Nuhje zawluo st,ogasina,koji.ie bio poclalelio. "Sinlconioj, ukrcaj se s
ana i nem()jbiti s neujernicit a!" +"Sklottitu seja na kalcvabrdo", rekaaje
"koje
ot1, te me zaitititi od vode." A Nuhje rekao: Nema danas nikoga ko öe
Allahoveadredbebiti porxtedeü,ositü onoga kone se On snil4e!" Talas ih je
razdvojioi otl bi potopljen. (Hnd,42.-43.)
Ovdje se radi o Jamu, Semovom,Hamovom iJafetovom bratu. Po drdgorn
misljenju, ilne mu je bilo Kenan. Bio je nevjemik, radio loia djela i nije
ispovijedaovjeru svoga oca, paje propaosa ostalim l(oji su propali.
Takojeto bilo, a sa njegoviü ocemsu se spasililjudi l(oji rnu nisubili nista
u rodu,ali su bili istevjerei slijedilinjegovaoca.
ill I bi reöeno: "Ze lja, gütaj sraju yodu, a ti, nebo, prestatli!" I povuöe se
to vodai ispuni odredba,d /ada pristade na El-Diudijju, i bi reöeno: "Ddleko bio
)d narcdneujenliöLi!" (Hüd, 44.)
l l Dakle,kadaje sa stanovnicima Zcmlje biJo zavlieno,i kada na njoj nije
ostaoniko ko bi oboZavaonekog [rirro Allaha JF.,Allah je Zefilji Daredioda
ln progutasvoju vodu, a nebu da stane,tj. da prestane1|ti kütt. I powöe se voda,
Ia tj. smanji se ü odnosu na ono kakva je blla. I ispuni odredb,,t,tj. snailo ih je
""d ono ötoje Allah jos prije znao i odredio, a to je da 6e ih zadesiti kazna koja ih
& je zadesila.
I bi reöeno: "Daleko bio narod neujemiikil" tj. oni su prokleti jezikoül
sudbine;nekasu daleko od Allahovc n'tilostii oprosta!
O tome Allah J-.3, takoö,er,kaZe:Ali, otli su ga u lai utjet.ivali,pa snb njegcr
i one koji su bili s njim u ladi spesili, d potopili ane koji su poticali Naie
im dokaze.Oni su,doista, hili tliiepi. (El-A'räf, 64.)
la
Allah J9:,takoder, kaie: Ali, oni strga u la: utjerivali, po smo Mi spesili
njegai one koji su bili s ttjittt u lucli i uöi]iili ih nanljesnicimd,a potopili one
po koji su Naie dokaze poricali! Pagledaj kako su zuvtiili oni koji .tu bili
opomitiani! (Jnnüs,'73.)
Allah J6, takoder, vell ..- i ponagasmo ga protiv naroda koji.je poicao
la Naie dokaze- otti su bili opaki Uudi,pa sno ih st,epotopili (El-Enbrja', 77.)

rAbdLrahmanibn Zejd ibn Eslernel
Aderviunro 82.lr.a.Vidieri Tdk bu,t-Teh.ib |480.941

19
Nuh rtLiltt ','turt

Allah :*, takodef,vclit +Pd .vtn spo.tilittiegoi ona ko.ii:u bili .tu n.ii7tttu
+a:olini polopili asttllc.+Doislatt lo ta itttu
ltcpturoj lLtLli Pottlie,ali ftii11a iih
tn.t"1'.1,:,tI tt.'C - t , ' \ p o ( l id, t. , t o i . r ,St l . ' t t \ / / 1 ,/ . \ .{ L . .S . r . r r i .L o . l l l . r
takoder, kaLe: Pa snp .rpa.\ili ni?gd i ane l@ji .ru bili u ladi i
Allah ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
uiinili ia poul@üts\jerotinta.(El'Ankebüt, 15.)
Allah j*,. takocler, vell:...q.dlintpatopilio.rld/c.(Es-Sal1lit, 82.)
^llrh.i,:, takodcf, vcli: *l i/i s n ja l o pauku ostafili, pd intd li iliogd ko
t e j e p t i ] t i t i a * l k u k | e s u b i l e l t l o i a k . t . n u i l l o i c o p o n l a n e ! l ' 1 ' l.M t 1i 0 K | t a t t
olttkiali:o shraianje pa inn li ikogako t'c .th|oliti/ (El l(amer.15. I 7.)
AIlrh .iE, tirkodcr.vcli: +l atli sü .hag s\ ojih .gtijchu potopljeni. pu ia hiti u
iLtttu ut.ttleni, i nti la,lllolto drugagpotndgatctni:e naai. + Gos1:totlaru ntoj ,
rcie Nuh, "ne ostovi nd ZeDlljini .jadnognetjernika,.ietale ill astoli.;,I
:ahludtr lc T|ojc toba|e da|oditi i sat]ta ae grije:tlile i tre\jcntilic ra.ldti!'
(Nuh,25.-27.)
Allah €. kome plipadasvakahvalai svakodobro,ie usliSaonjegovudovu.
px od nevjcrnikanijc ostalonijcdno ol(ol(ojc6e treptati.
llbu D7a'fer rbn DZelil iMLrhamruedibn EbLrHirtim u svojim Terl}ü1r?d
navodcod Ja kulraibn Muhamrneda Zuhrije.o on od Kada MervlaaAbdullaha
rbn Ebi Rafi'a da je on öuo oi:llbfahin2ribn Abdurahmanaibn Ebi I{ebi'a,a
on od Aiie rrajhe plavovjer-niir. daje BoZiji Poslanik-l!fekao:"Da se Allah
slnilovaoikornod Nuhovognaroda.smllovaobi se ulajcijednogdjeleta!
Tekst hadisaLl cjelosti glasi: "Nuh ,J!' Je ostao rnedLrsvojim narodon'r
hiljadugodina- nranjcpcdcsct.On jc posadiodrvo kojc jc rello sio gr.liiil. ira
je nalasloveLiltoi lazgranalose.ZatiLuga 'e posjekaoipoöco od rlcg:Lprirvili
laclLr. Neki ljudi sLrprohzili pore(lnjegairsurijavalimu se,govolcöi:- Ti pravii
liralunr kopnu.pa l(al(oöeol]aplovili?,ir on bi im otlgovarao: Znar'ctcvi to.
Iiada ju je dovfsio i voda poöelaraokolo plaviti, lnati lcdnog djetetase
uplasilaza dljctc kojc jc .Jakovoljcla.pa gaje pc)nüelc Dajedrlo brdo, i popcla
se do njegovetfealne.Kadaje vodadoila do nJc.sa dlctctorllse popelaDavrh
blda. Kadajoj jc voda dospjclado vrah. podiglaje clieteuvis. ali slr sc ipak
obadvoieutopili.Da se Allah ikorr od NubovanarodasI11ilovito. slllilovaobi sc
mrjci tog cljetetal"
Mcdutirr. ovai hadisje garib. lpak I(a'bUI Ahbar, MudZahidi JoSnelii
ptcnoscsliinu pliiu. Bojim se da ovo nisu rijeöi Poslaüikai: nego nckog
ashaba(rrewkuf),preuzeteod ncl(ogsliönogI(a'bu el-Ahbam.Allah najboije

Uglavnom.Allah J:. ni.jcnijednognevjernikaostaviou Zivotu.
Pa lcakoondancl<intuf'essiri rnogutvrditidajcArvd2ibnlnlt ili Ibnlnak-
Zivio prije Nuha. pa svc do vrctnenaMusaa'lOni govorc da je bro okorlcli
rfl'jcrnik, silnik iinird;üa.Zatirr kaZuda rlijc iz zakoritogbral(a.nc-goda gaje

B i l t e z iE c T l b e t i u s v o m e/ ' , r i r r l l l l S 0 / N 4 e l f i l '

30
njegovarnajka,Ademova kderka,rodila kao vanbraönodijete. Zatim kazu daje
bio toliko visok, da je lovio dbu u morskimdubinaD]a, a zatim je pekaona
sunöevo.j ploöi! Zatin kaZ\t da ismüavaoNuha u lacli, govoreöi mu: "Sta se
je
ovodeiavas toboln?"Zatim, da.jebio visok tri hiljadetri stotinetrideseti tri
arlina,idruge gluposti,koje zbog njihove neistinitostii üeispravlosti ne bisrno
ni navodili, da nisu navedeneu l1]11ogirn tefsirskim djelilna, historijama i
l.jetopisima.Pored toga, one sü u suprohosti sa zdravinr razurnom, a i i^
izvorimaIslama.
Ako se ovo posmatra sa stanovistazdrava razuma postavlja se pitanje:
Kako se moZe prihvatiti da je Allah € uniitio Nulrovog sina zato Sto ni.je
vjerovao,iako mu je otac bio poslanik öitavom narodu i voalasvih vjemika, a
nle unistioAwdZa ibn tnka - ili Inaka,koii jc bio jos gori i polearcniji od
njega,kako i salni navode?!
I kakoto da se Allah nije srnilovaonikorr od Nuhovog naroda,öak ni lllajci
onogdjeteta,pa ni samomdjetetu,a snilovao se kopiletu.sillliku, inadZiji,
zloöincu,oko{eloln nevjerniku ivelikon, Scjtanu,kako sa1ninavode?l
Ako se to, pak, posmatrasa stanovista izvoraIslama,vidjet öemoda Allal')
* veli: A :atin potopili ostale. (E3-Su'ara', 119.) Takoder, Or1 kaze:
"Gospodaru
naj , reie Nuh, ne osta|i na Ze lji ni.jednog nerjernikd!"
(Nuh,26.)
Zatim je njcgova visina, koju oni navode,u suprotnostis hadisom kojeg
prenose Buharijai Muslim, a u kome stoji da je PoslaDik{ rekao:"Allah je
stvorioAdena Sezdesetariina visokog, iod tada se Uudi sve do sada
smanjuju."
Ovo su rijeöiIstinitog.za kogaje dokazanoda samoistinu govori,i da je
nepogrjeliv,jcr ne govori po svom hiru: to su sallb rijeöi koje nu se
objavtjLrju. (En NedZrn,4.),ikoji kaZeda se ljudi sve do sadasnranjuju.Tj.
ljutli su se neprestanos[ranjivali u visini od vremenaAdeüa do dana]oda je to
Poslanikq rekao, pa sve do S dnjeg dan,. P.etna torne, iiko od Ademovih
potomakanije bio visl.ji od njega.
Kako se preko ovog lnoze preöi, a uzeti rijeöi laZljivih nevjemika od chli-
kitabija,koji su od Allaha objavJjeoeknjige lnijerljali, krivotvorili, turnaöili po
svomnahodcnju (/e'yll),izbacivalii ubacivalikako im jc odgovafalo. A lta tek
ülisliso onome ito oni sami prenoseili Sto irn je povjetcno,kad su takvi
vjerolonmici i la!ci, nekaje na njih Allahovoprokletstvosvedo Sudnjcgdanal
Ja rrrislim da .je ova priöa o Arvdiu ibn Inalo salltlojedna od izmiil.jotina
Djihovih otpadnikai zlikovaca,koji su bili ncprijateljiposlanicima. A Allah Ji
najboljezna!
Zatim,UzvjSeniAllah navodiNuhovozauzinranje kod Gospodara za svoga
sjnai njegovo mspitivanje u Zelji da od Gospodarasazna i otkrije zbog öega
muje potopljensii.
Pitanjeje ovako tbnnuliranoi "Obeöaosi 1ni da öeSsa mnoln spasiti i moju
porodicu,a on je iz moje porodicc,pa zaito je potopljen?"

81
Pa n]u je odgovoreno:Otl nüe iz tNojeporodice, tj. on nije od onih koje sarl
obeöaospasitijer, Mi smo ti rekli: i troju porodicu, osim onih o kojina je süd
vet donesen. (El-Mu'minün, 27.) Ot je jedan od onih kojirna je veö bilo
sualenoda 6e zbog svoga nevjerstvabiti potopljeüi. I zato je bilo sualenoda se
on izdvoji iz kruga vjemika, pa jc potopljen sa svojim istorniiljenicima -
nevjenlici1na i nasilnicima.
"O
Zatim Allah & kaZe:I bi reöeno: Nuhu, pristani, sa selanom Nalin I
blagoslovima tebi i narodima koji te se izrocliti od otih ktii slt sa toboml A
bite i naroda kojina iemo dati da uiivaju, a zatin te ih Naia bolna kazno
"
slili. (Hüd, 48.)
Kada se voda povukla sa Zernljine povrSinei kadaje bilo ponovo moguie
hodatipo Zeülji i nastanitise l1anjoj, Nuhu *!]je dollo naredenjeda sidesa
ladc, koja je, nakon duge plovidbe, pristala na vrh brda El-Dzudijj, a to je
poznato brdo na Arabi.jskonrpoluotoku, sa selamont Naiim i blagoslovina,
dakle,sidi ineka si spaieni blagoslovljen iti, inarodi koji 6c se poslijeradati.
Ovdje se trisli na one koji öe biti njegovi direktni potomci, jer Allah je
samoNuhu :!!l dao poroda i nasljednikai nikom vise od vjemika koji sü bili sa
njim. Allah .Ji kaze:1 u Zivatuostavismanjegorepatomke. (Es-Säffät,77.)
Tako svi ljudi koji danasZivena Zemlji, bez obzirana rase,vode porijeklo
od tri Nuhova sina: Sema,Harnai Jafeta.
I1na1ni Ahmednavodi:"Priöaonamje Abduhvehhab, daje öuo od Se'ida.a
ovaj od Katadea,kome je priöao Hasan,a on je öuo od Semre,da je Poslanik*
rekao:"Sem je predakArapa, Ham Abesinacaa JafetBizantinaca."l
lladis sliöanovom prenosiiTiniizi od Bilra ibn'Muazael-Akdija,a on oc
Jezida ibn Zurej'a, ovaj od Se'ida ibn Ebi 'Ambe, on od Katadea,on oc
Hasana.on od Scmreta.a or1od Poslaiika ij.
Sejh Ebu Omer ibn Abdulben kaZeda se sliöan hadis prenosi od Poslanika
+! preko'Immna ibn Husejna,idodajc: "Pod iaazom "Bizantinci",ovdje se
misli na prve Bizantince, a to su Grci (Junan),koji vodc porijeklo od Rumija
ibn Lubtija ibrr Junanaibll Jafetaibn Nuha *J."
Zatirnse prenosiod Ismailaibn Ajaia, daje öuo od Jahjaaibn Se'ida,a on
od Se'idaibn el-Musejjeba, daje on rekaoi"Nuhje rodio trojicutSema,Jafeta
i Haüa, a svaki od njih je opet rodio trojc. Tako je Sern rodio Arape
Peüijancei Bizantince,Jaf'etTurke, SloveneiJe'dZudZ i Me'dZudZ,a Ham
Kopte. crnce i Berbcre.":
Hatlz Ebu Bekr el Bezzar u svoül Mx.r/?er1llnavodi: "Pr.iöali su nam
Ibrahim ibn |lani' i Ahmed ibn Husejn ibn Abbad Ebu Abbas, da je njirna
priöao Muhammed ibn Jezid ibn SinanRehau,i,a lljelnu njegov otac, da je öuo

' Hadisbitezi Ahmedu svomeMßnedl 5/8/Haleb; Et-Taberi u svomeZarirr 1i209/MearilEs-
Stjtti I el-Fethu-l-kebirr2/150i kazebilezi ga Hak;n ! el-I4 stedrcku,Hakim u Mrfie.A i
Trmizra od Senrure. BiljeZisa lbn SadLre/ TaöstartrLhbru| ll l18lEtTahrit.
' Hadis bjljezi lbn Sa.l ü et-Tabekatu-l-hö'?l/l/t8/Et-Tahrir;
Et'faberi u svorre rdltrri
u el-Feth*l-kebiru3/303.
l/2 10 /Mearif Es-SuJuti

82
am odJahjaaibn Se'ida,a ovaj od Se'idaibn el-Musejjeba, a on od Ebu Hurejre,
ltd dajeBozijiPoslanikiq rekaoi"Nuhje rodiorSema,Hamai Jafeta.Od Semasu
dlo nastaliArapi,Perzijancii Bizantinci,i u njimaje dobro.Jafetovipotomcisu
se Je'd;udZi Me'dZudZ, Turci i Sloveni,i u njima nemadobra.Hamovipotomci
t - suKopti,Berberii cmci."l
On,zatim,kaZe:"Kolikoje namapoznato, overijeöisevezujuzaPoslanika H
n t
samou ovoj predaji. Ona se prenosi samood Muhammedaibn Jezidaibn
A Sinana,a on od svog oca." Medutirr, struönjaciiz oblasti hadisa imaju
nal
prigovora nanjega,i njegove jeöi ne smatrajupouzdanim.
Ova predajase prenosi isa drugim senedom- od Jahjaaibn Se'ida
(mursel),ali se ne vezuje za Vjerovjesnikag nego ispadada su to rijeöi
sa
Se'ida.
Je
la, Janato dodajemda su od Se'idasigumoprenesene rijeöi koje navodiEbu
i. Omer:"Od Wehbaibn Munebbihase prenosisljönapredaja."Allah najbolje
znalJezidibn SinanEbu FeruhRehawinije pouzdan,tako da se na njegove
rijeöinemozemoosloniti.
sa
NekikaZuda suta tri Nuhova@r sinarcdenatek nakonpotopa,a da su rru
pr{etogarcdeniKenan,koji je potopljeni Abir, koji je umropdje potopa.
Medutim,ispravnoje da su ta tri sinabila s njim na ladi, zajednosasvojim
Zenama i majkom.Takostojiu Tewratu.Neki navodedaje Harnio1aoodnossa
svojomZenomna ladi,pa gaje Nuh prokleo,rekavii da mu plod sjemenabude
x ruäan.I takomu se rodi sin, cmac,po imenuKenanibn Ham, predakcmaca.
Drugipakkazudaje Ham vidio ocakakospava,dok mu je srarnotnidio tijela
)d biootkiven.On ga nüe htio pokriti,negosu to uöinilanjegovabra6a.Zato ga
)d
JeNuhprokleo,rekavsida mu sepromijeninjegovosjemei da njegovadjeca
budurobovipotomcimanjegovebraöe.

ImamiEbuDZa'feribn Dzerirprenosiod Alijja ibn Zejdaibn DZed'ana,a
se on od Jusufaibn Mehrana,da je od Ibn Abbasaöuo,da je rekao:"Isaa,sina
l Merjeminog, sunjegoviuöeniciupitalir"Da li bi nammogaoprozivjetinekoga
koje bio u Nuhovojladi, pa da namkazeneito o njoj?" Natoje on sa njina
tn otiSao dojednehumke,uzeolaku zemljei upitaoiht "Znateli Staje ovo?"Oni
ta su odgovorili:"Allah i Njegov poslanikto najboljeznaju." On im je rekao:
"Ovoje peta
Hama,sinaNuhovog."Zatimje Stapomudado zemlju i rekao:
m 'Ustani,saAllahovom
dozvolom!"i jedanöovjekje ustaootresajuöipraSinusa
glavena kojoj je bila sijedakosa.Isa $4$ga je upitao:"Jesi li takavumro?l'
m "Ne",odgovorioje "umro
on, sammlad,negosammislio daje ovo Sudnjidan,
la pasamzatoosüedio."
lo Isai}Ill muje, zatim,rekao:"Priöajnamo Nuhovojladi!" Rekaojei "Bjla je
hiljadui dvijestotineariinaduga,a SeststotinaSiroka.Imalaje tri sprata:jedan
zaZivotinjei zvijeri,drugiza ljudei treöiza ptice.KadaseüaDnozioizmetod
Zivotinja, Allah ,9tje nadahnuoNuharlSuda dodiroerep od slona.Kadaje to
I Prethodniizvori

83
lLradio. iz njcgasu sc po.javilikrnraki knraöa.koji su poöclijesti izrnet.A kada
jc nii svojiur zubima poöeobusiti laclu,Allah S: je nadahnuoNuha :t!, da
dolalalclava lzlrcdu oöiju. I(ad ic to ufadio, iz njegovenozdrve izalli su
naöak i lnaaka,pa potjeralilnisa."lsa +!i eajc zatimupitaot"Kako je Nuh 4!
znao da je sve potopljeno?"a on lnu odgovor-io: "Posiaoje gavranada ga
o
lollle olravijcsti,pa jc ga\,ral]naiao.iedanles i spustiose na rjega, pa gaic on
prokleoslrabonr.Zato gavranDe Zivi u bliziii kuöa-Zatirnje poslaogoluba,
koji sc vratiorloscöirrasliüovolilie u kljunu i blatona nozi.Takojc on saznao
da jc svc potopllcno.pa rnu jc staviozelenuogrliou,koja se vidi na njegovonl
vratLr.r Lröiniolru dovu da budcdnlicljubiv iu sigurllosti. Zato golubovi2ivcu
blizini liuaa. Zatjrlrsu Lrpitali: "BoZiji poshniöc.zaf ga ncöcmoodvestinaiin
kuöama.pa clasjeclisa namni da nampriöa?"On rrrrie odgovofio:"l(al<o6e iöi
se vftia neko ko vise nenlx Ddfakel" Zatim uru jc rckao: "Vrati se, sa
AllahovoDrdozvolonrl".pa je ponovo postaozernlja."LOvo je vrlo slaba
plcdaja(garibdTiddcn).
AIba' ibn Ahue: plenosiod lkrirre, da jc Ibn Abbas,rekao:"Sa Nuhomu
laclijebilo ostndesetljudi sa svojirr porodicana.U ladi su provclisto pedeset
dana.Allah ;i5 je usnjerio lailu prcma Mekki, pa je ona l<lrrZilaoko Ka'be
öctrdcsctdana,a zatiü ju je usrnjerioprcma El-Diudijju, gdje je pristala.Tada
Je Nuh :1,r.:rlposlaogavranade ga obavijestiStase dcSavana Zemlji pa je naiao
jedan Le! na kome se zadr7ao.Zatiü je poslao goluba, koji mu je donio
lnasLinovo liiae, i do<aosa nogarnauprljaltitD Takojc Nuh shvatioda
zel1lljom.
se voda povukla,pa se iskrcaou podüozjuEl Diudij.ja,jzgradiojedno seloi
nazvaoga Scmaüir1 (Osit]rdeset)..lcdnogdanasu osvanuligovoreöiosaüdesel
iezrka, rlledu kojima je bio i afapski. Poito jedni dmge nteallrsobno nisü
IazLurijevali. Nuh is.!,i
inr.jcprcvoclio."
Katadei joSncl(il<a1lr: "Oni su sc ukrcali
u laaludesetogrcdZeba. Plovili srr
sto pedesetdana,i u njoj oslalirnjcsccdana,katlaje pristalana El-DZudijJ.Iz
Iaclesu izaili desctogdanatnjesecaLnuharrcna."
lbn Dierir navodirijeöiPoslanjka:1:koje ovo potvrduju,iu kojira stoji da
su oni taj danpostili(nlerfu').
Lnarni Ahmed navodi: "Priöao nam jc Ebu D2a'fer.,a njcrnu Abdussamcti
ibn Habib el Ezdi da 1eiuo od svogaoca Habibaibn Abdullaha,a on od Sibla
da je Ebu Ilur-clrcrekao:"Poslaniki: je jednomprilikorn proiao porednekih
jevreja.ltoji slr postili Jevrri aSuru(desetidarl llllrhaffelna), pa ih je upitao:
"Zaito danaspostile?"
Oni su odgovorili:"Na daDasnjidan je Allah spasio
Musaai sinovcIsrailoveod potopa,a potopiothraona.Na danaSniidirnladaje
pfistala na El Dzudijj. Nrrh )!q, i Musa *!i su postili ovaj daD iz zahvalDosti
Allahu." Na to ie Poslanikj! rekaot"Ja sarnbliii Musau od vas, pa mi je i
preöepostiti ovaj dai, nego vaota."Zatim jc nafedioashabinada postc,rpa

o\u predajLr biljc;i Et Txbcriu svomeralrfurl/181,1S2/Merrif.
r l h d i sb i l i c T i A h m u
e ds \o . r c,1/r.rr.,/r
2/:59,360.

3.1
Ida kaZe:"Ko je od vas jutros zapostioneka post dovrsi. a l(o nije, neka posti
da ostatakdanal"LOvaj hadis il'lta potvrdu i u Buharijinom Saiila u neito
su drugaöijojverziji, u kojoj se ne spominjeNuh eq. A Allah najbolje zna!
Mnogeneznalicetvrde da su oni tada pojeli ostatkehrane,da su skupili sve
l o
Zitaricekoje su irn ostale,toga danaih istucali,te da su svoje oöi podvuklj
orl
surmomda bi ojaöali vid koji im je oslabio kada su ugledali svjetlost dana
ba,
nakonbomvkau taüi lade. Medutim, nista od ovog nije pouzdano.Taönoje da
Lao
o tome govorepojedinejevrejske predaje,ali se na to ne rrltoZeosloniti, niti za
)m
timpovoditi.AIiah,opet.najboljezra!
eu
im Muharnmedibn Ishak l(aze: "Kada je Allah E htio prekjnuti taj porop,
i6i poslaoje vjetar na povrSinuZemlje, pa se voda umirila, i p.esahli su njeni
sa i z v o nn 67 . ' n 1 ' V o d a5 c p o ö e l a 5 r n a n J t v l pl io. \ l a c i t iru r a n j a i u
i . / e n r l j r rl .a d a
Lba je prematvrdnji sljedbellikaTewratapristalana El-DZudijj deseteno6i sedmog
njeseca,a whovi brda su se ukazali pwog dana desetogmjeseca. Kada ji
nakontoga, proslo öetrdesetdana, Nuh je otvorio okno na ladi koje je san
lu
naprd\ io. i kfoz jeg:l lusrio ga\rarn dr Inu t.,vidtsilJacttL5avodorn.ai se orr
nrjevralro.Zatinl.teposlaogoluba.Loji nrrernogaopronaii .uho rnre.rrgJJebr
be
sespustro,pa se watio.
da
ao _Nuhjeispruiio ruku prena golubu,uhvatioga iunjo Lu1utra. Kadaje proiio jos
llo sedandana,ponovoje poslaogoluba,koji se nije vratio odnnh, negotek naveöe.
da U kl.junu je nosiomaslinovoliiöe, paje Nuh tako shvatioda se vodasmanjila.
) i Nakonsljedeöihsedarndana,onje ponovo pustio goluba ko.ji se nikako nije
tet vraho. Tako je Nuh *.!i sazndo da se povrSina Zeürlie ukazala. I(ada se
su n a p u n igl ao d i n cd a n ao r k c k o j eA l l c l )n a r e d i p o o r o pd o d a n ak i d aj c N u h p u . r r o
golubai nastupioprvi dan druge godine, ukazalase povrSinaZenrlje, pojavilo
k o p n oi N u l r G u k l u n i on r e k r i \ a ö s ljde.
su
lz Ovo ito navodi lbn Ishak je po sadrzajupotpuno isto kao i tekst Tewlata,
kojije kod ehli kitabija.
da Ibn Ishakzatim kaze:"Dvadcsetleste noöi drLrgogrnjesecadruge godinc, bi
rcöenot"O Ntl , pristani,sa selanont Naiirni blagoslovinarebi i nitidinxt koii
ie se truJiu ^d uvth kaii :u ro t.)lrontA biit t-ttoroJ,tkoju,tn.\uto loti it t
ed uZivaju,d zatint te ih N.tjd l)a[]1akazn stici." (Hüd. 48.)
lla **Ehli-kitabije tavode daje Allah ..lzadi iz
ih rekaoNuhu !L,:-l: lade sa svoioü1
Zenom,sinovima,snahama,i sa svirn Zivotinjarnakoje su na ladi _ neka rainr i
to:
n e k a\ e I n n o Tret Z e r n l J r l "
ilo
Kadasu izasli,Nuh &ctj(. ätvenik Allahu Jg uzeood svih dozvoljenihZivotinja
sti i o d s v i hd o z ro l l e r r i n
h l c a i / d k l i o r h k a o k u r b a nA l l a h u€ . . A l l ; h r n uJ e l a d d
) i obeöao da viSenikadaneöedati potopstanovnicirnana Zemlii i kao znak sleöalja
pa iOvoje
d i o h a d i s aö ü i j e s e n e di z b r i s a ni o n n e n a n i k a k v ev c z es a p r e r h o d n i r h nrdison koji
s e . l a k o d pe r, e
. n o \ i o dl b . r H u r e i r e . J t e g o v F r e e u k j e . . p o s t r n r k . , , t e p o s r r o J , . r , n r r i r . r . r .
nr
d 0 k c , a h d d . \ a . B r l i e T rA h m e d. r s v o m eM , r a p d , S l 5 0 H : r t e b ni o a , . . u S " , 1 , , , " " " , 1 r
arali od Tahawije2/75lEgipt.

85
na to obeöanje,dao dugu u oblacima.Od Ibn Abbasa se prenosi da je za dugu
"U tome ima simbolike jer je to
rekao da je ona zastitaod potopa.Neki kaZu:
luk bez tetive", tj. da ovi oblaci neöenapravitipotop poput onog prvog.
Neke neznaliceiz,Perzije i Indije negiraju da se potop uopöedogodio, dok
"Potop se desio u Babilonu, ali do nas nije stigao. Mi
neki od njih kazu:
nasljedujernovlast s oca na sina sve od Komursa - misie na Adetna - do
danaSnieg vremena."To govoremanihejci,vatropoklonicii Sejtanovisljedbenici.
Ovo su njihove mudrolije, otvoreno nevjerstvo, totalno [eznaDje, oholost i
nijekanjeGospodaraZernlje i nebesa.
Pripadnicivjera koji prihvaöajuobjavu preko BoZijih poslanikai naslijedeno
znanjc iz minulih vremena,jednoglasnovjeruju da se potop zaistadogodio,da
je zahvatio öitavu Zemlju i da Allah nije ni jednog nevjemil(a tada ostaviou
Zivotu, usliiavajuöi dovu Svogabezgri.jesnog i övrstogposlanika i izvriava.juöi
ved ranije propisanusudbinu.

Neötoo samomNuhu 941
Uzviieni Allah kai.e: On je, doista, bio zahvalni roö. (El-Isrä', 3.) KaZc se
da.jeon zahvaljivaoAllahu najelu,piöu,odje6ii uop6ena svirnstvarima.
Imarn Ahrncd kazcr"Priöaonanrje Ebu Usame,daje njemu priöaoZekerijja
ibn Ebi Za'ide, da je öuo od Se'idaibn Ebi Burde,a on od Encsaibn Malika,
da je BoZiji Poslanikig rekao:"Doistaje Allah zadovoljansa roborr koji pojede
zalogajpa Mu na njemuzahvali,ili neStopopijepa Mu na tolnezahvali."L
Ovaj hadis preko Ebu Usamenavodei Muslin, Tinnizüa iNesaija. U
svakom sluöaju,jasno je da je zahvalanonaj ko izvrSavasve obaveze:srcem,
rijeöirnai djelima,jer zahvalnostpodrazumijevato sve, kako pjesnik kaZe:
Tri ran uoje blagadatikoriste.
R|lko,jezik i srce skriveno.

Post Nuha $41
Ibn MadZeu "Poglavljuo postuNuha*Er" kaze:"Priöaonamje Sehlibn
Ebj Sehl,daje njemupriöaoSe'idibnEbi Merjem,daje on öuood Ibn Luhej'a
a on od DZa'feraibn Rebi'e,ovaj od Ebu Firasa,a on od Abdullahaibn Amm
da je BoZiji Poslanik* rekaor"Nuh je postiocijelo vrijeme,osirn na dane
Ramazanskog i Kür'banskog
bajrama."l
Ibn Madzcovaj hadisprenosiipreko Abdullahaibn Luhej'a,sa istiDl
senedoln i istimtckstom.
I Hrdis biljeti Muslim u svomesa,hrrr48/89;Tirmizijau svone
Sr/era 23118i Ahmedu
svoncM,srsdr 3/100,117/Haleb.
' Bitjeti -ovaj senedje
sa lbn Madzeu svomes!,e,, l/524. Kazeel-BüsajriD Ez-Zc\\,aül:
-
dr'ifzbog slabostiEbuLuhq'a takoderga biljeZi Albant! Silsiletu-l-ehadisid-da.ife4t159
/EI mektebul-lslamtt.

E6
A Taberanija navodi:"Priöaonamje Ebu Zinb Ruh ibn FerdZ'daje njemu
priöaoOrreribn Halid el-Harani,a njemulbn Luhej', daje öuood EbuKatade,
a on od Jezidaibn RebbahaEbu Firasa,a on od Abdullahaibn Amra koji kaze
'Nuh je postiocijelo vrijeme'osimna
daje öuoBozi.jegPoslanika* da kaze:
daneRa-azansk--og i Kurbanskogbajrama.Dawudje dan postioa danmrsio
Ibrahimje postiotri danau svakommjesecu,poredtoganekovrijemebi postio
aneko1fisio."

Nuhov $41 hadZdZ
"Priöaonamje Su{an ibn Weki' da mu je priiao
HafizEbu Ja'lakaZel
njegovotac,a on öuo od Zem'at^- tj.lbn Ebi Saliha-"Boziji
a ovaj od Selemeibn
wJoama, du je Ikrime öuo da je Ibn Abbasrekaor Poslanik+: je
-
hadzdz,kadaje dosaou dolinuUsfan,upitao: Ebu Bekre,koja.le
obavljajuöi
ovod;iina?On mu je odgovorio:- Ovoje dolinaUsfan,a Poslanik* je na to
rekao:- Ovudasu prolazili Nuh, Hud i Ibrahimna mladim devana koje su
imaleulareizradenäod vlakana,a na" njima su i gomji i donji ogrtaöibili od
Takosuoni hodoöastiliKa'bu Ovajhadisjegarib.'
sukna.

Nuhova $141 oporuka sinu
"Priöaonamje Sulejnran ibn Flarb,daje njemupriöao
ImamiAhmedkaze:
Harnmad ibn Zejd,a on öuood Sak'abaibn Zuhejra,ovaj od Zejdaibü Eslema
- Hammad kazeda nisli daje Zejdöuood Ata'a ibn Jesara, a on daje Abdullah
ibnAmr rekao:"Bili smosaBoZijimPoslanikom 4!, kadasepojavionekibeduir
kojije na sebiimao pütniökodzubbe,zakopöano brokatom,pa je Poslanik*
rekaö:- Ovajöovjekjä poniziougledneljude- ili je rekao:- Zeli ponizitiugledne
ljude,a uzvisioneugledne.Bozi.jiPoslarikgje zatimpikupio uzasesvojedzubbe
irekao rru: Zat takrr odjeöune nosi onaj ko ne razmiSlja?!Poslanikg je
zatimrekao:- Kadaje BoZijemposlanil:uNuhu &51dosaosmrtniöas,rekaoJe
svomesinu:- Oporuöujem ti sljedeöe: Naredujemti dvÜestvari,a zabranjujem
ti drugedvije.Naredujemti La ilahe illellah,jer kada bi se sedamnebesaI
I sedam zemaljastavilinajednustranu,a La ilaheillellahna dmgu,drugastrana
saLa ilaheillellahbi prevagnula, i kad bi sedamnebesai sedamzemaljabile
karikeiaskinutoglancarijeöi: La ilahe illellab i subhanallahi we bi hamdihi
a
je
(nemabogasemAllaha i neka Allah slavljen i hvaljeo)bi ih povezale,jer
onepovezujusve stvarii zahvaljujuöinjima sva stvorenjadobijajunafaku A
zabranjujem ti Sirk(obozavanje bilo kogasemAllaha)i oholostl
"Ja ili neko dmgi je upitao:- Boziji Poslaniöe,
Abdullahzatirniastavlja:
Sirknamje poznat,ali Staje oholost?le li to kada neko od nas ima lüepu
obu6ü,sa lijepim remenovima? - Nije, odgovorioje Ovajje ponovoupitao:'

LBiLjezi
lbn erD;ewzi u svojoj knjizi Merinr-l-sdramuaaak ita eireli'l'etnakin.ad Ul"we
ibnZubejmdaje Nuh *€ obaviohadzdzprÜepotopa.vidi: Subululhudave-r-rejd.iod Saliha
l/243sakorekturomdr. MüstafeAbdulwähida. U vezi s ovin postojei drugepredaje

87
Je li to kädt neko irna lijep ogrtaö,pa ga nosi?- Nije, odgovorioje_ Ovaj je
op.t uprtao: .lc li to kada neko ima jaha6riZivotinju,pa je j^ie? - Nijc.
odgovorroje on. Ovaj jc opet upitaot- Je h to kadaneko ima dostaprijatelja,
f . r 5 ( o I r , i f u l c i . nr j i r r r ) i \ r 1 Lo r l g o r o . r nol cn .T a r r r n , r r n j a i l .i J c n r l , o d r l r p i
u p i r i . n ß o z r ..1' ui s l ar r, ( . p 15 l J i c o h o l o , r . , . d o n o d g o \ o--O r od:h r . , ri r. ir r l rrr
ornalova2avati ijLrde."Ovoje sahihhadis,aliga onine navodc.r
Lbu-l KasirnTabelaniga navodiod AbdLrrrahitna ibn Sulejüan^,a oD od
Muhanrmeda ibn lslral<a- on od Anla ibn Dinara,a on od Abdullairajbn Anrra,
da Je Boiijj Poslanil< "Nuh je oporuöio
i! rekao: svone siDuj- Oporuöuicnlt
dva svojstvai zabranjujcnt li drugadva..."r zatitllcitirahadisdo kiaja.
I llbu Bckt el-Bezzarnavodi ovaj hadis od Ibrahirnaibn Se ida, on od Ebr.
Muarvije Darira, a ovaj od Nluharrnrcdaibn Islraka,da ga je öuo od Amra ibr--
Dinara,a on od Abd llaha ibn ODera ibn cl-Hattaba,a on od poslanika"j:
Medutim,aitaojc da ovtj hadisod I'oslanilia} prenosii Abclullahibn Anrr ibr-
cl-'As. kakonavodcAhrrecliTaberanija.Ailah.opct,rajboljeznal
'r+Ehlrl(ilabijeivrde jc
da Nuh :]4i irnaoSeststotiDagodira kadase ukrcao
u ladu.
T L rAr rb r . r . , r r r a . ' . , r r o r r r i r l tl ,. no t. <c . t r or e c t , J \ e l tO n j o i d o d r t r :. n r i L
r . r k , , rI n g r , , i \ i o . , r r r r o r ' r , i, p e o c \ i r, o d i r r r . M e d u r i r t r o . l e d i . i u r :L r i l r r c .
jer',ul<olikosc to t1eslaZcsa kur'anskilrtckstoDt, je
onda sigurio pogrelno.Iz
Kur'ana se razurnije da jc Nuh :l!::]ü u svot]l narodu,ocl prinraDjaposl;[stva do
polopa,bofavio hiljadLrrnanjepedcsetgodinai da ih je zadesiopotop dok su
neplavduöiuili. I(olikoje Zrvjonakorltoga,to samoAllah zna.
Ako jc rjerodostojnoto ito sc prenosiod tbn Abbasa _ da je postao
poslaDikkadaje inraoöetiri stoljrlei osamdcset godinai da je [akon potopa
Ziviotri stotinei pedesl:t godina,u tom sluöajLr ispacla daje Ziviohiljadusedarr
stotinaosarrdeset godilla.
Sto se tiae Nuhovog,:j!i!nezam, Ibn DZer.irilüeki od Abdurrahrrana ibn
Sabila,ili nekog drugog tabi rDanavoclemulsel predaju,po kojoj je njegov
lrczar kod I(a'be.
Taj.sta\,je jaci i \,jerodostojnüi od onog kojeg zastupajurnnogi uöenjaci
,
kasnijiltgencracrja. po kojenrje r!cgov mczalu nljestuEl_Blka,,koie se danas
zoveKercl(uNuh. Kako oni navode,tu je i dzatDijaizgradcnar.adiioga.Allah
najboljcznal

##*
llddiss.lrih,biljeri ga AlxDcdu svomcMß,edrl 2/196/170, 225lHateb; ErBejhekiu a1_ar?,a,
'1t,,..ä
79r El Ilersern,! Llcd:nteu-.Zerakt 4t220i kaie: ..Slianobiljeze ; i."U..,.ti":
H e i ' . ,i l J J . r <r . . \ . i o - p r , J : i .: o t . o | | . r n mr ' 1 , . b r h , J \ ; e r j e jl e , p , " , U , a . , , . i t ,
s r . c ri . . r b r I c l i i r r y . , B r - t c , i rtr] { e / , - , L n J J. ro d t - O " . . " i i , , - , " . , " , ,
I f""
\ , , e . . . , .f n L rJ.. r ' r s r \ .\ B . t i ei ; . rB , . t. - i r j i . . : l i t q

8E
S4\ UA
Hud a.s.
I.{ZIVANJE O HUDU gI

rlje Hud, sin Saleha,a onje sin Arlahsaza,a on opetsin Sema,sina
Nuhova il,'r::r.
Po clrugommisljetju Hud sc zvao Abir sin Salehov,a
on Je sin Ar'fahiaza,a on sirl Sena, koji jc sin Nuha srLr.Po t1eöem
rniSljenjuFIudje sin Abdullahov,a on .je si:r RebahDZalxdov,a on.je sin
Adov, a on je sirl A$,sov,a on jc sin lremov, a on je sin Semov,koji je sin
Nuhov *ll. Ovo navodi Ibn DZerir.
Onje bio iz plemenakoje sc zvaloAd ibDArvs ibn Sernibn Nuh. To su bili
Arapi koji su stanovaliu picskovitimb.dilna Ll-Ahkäi, u Jemenu,izmealu
Ornanai lrladrenlewta, na plostolukoii jc gledaoprernamoru, a koji se zove
ES-Sihr.Dolina koiu su nastanjivali, zvalase Megis.
Najaeiöesu stanovaliu aatorirnasa velikin stubovirna,kao StokazeAllah ,j9jl
+Zar ne zna.i:ta je tuaj Go.\pod.lr utodio sa Adon, +lrentom,
sq velikint
? (El-FedZr,6.-7.).Ovdje se rnislina IremovAd, takozvaniprvi Ad_
.ttubovinta
Drugi Ad.je bio kasnijci o njeDru6crro govoritina drugornmjcsru.prvi Ad je
Ad +ltentat',.ra relikin sluho|i td, *kakvi ni ujednoi zentui tlisü bili sb)oreni
(El-FedZr,7. 8.) Ovdje se, po jednirna.rrisli na narod, a po drugima na
stubove. Mcdntil]l, ispravno je pn'o lniiljenje, kako slro objasnili u
naSeln]?lsl/rr-
Oni koji tvlde da rijeö h.ernoznaöavagrad, po nekim u Sir.iji,po drugitr_
u Jeürenu,po treöiln ü llidiazu, a po nekilna na lekom öetvrtoln njestu.
grijese igovore ncsto za Sto nemaju nikakva dokaza, argümentaniti
potvroe.
Ibn Ilibban u svoü S./rirr ocl Ebu Zcrra navodi jedan dugi hadis c
vJer-ovJesnicitna
iposlanicil]l1a,u konlestoji:',Od njih su öetvoricaArapi: Hud.
Salih,Suajbitvoj Poslanjk.Ebu Zeire."
Po jednon miSljenjuIIud :{+tljc prvi koji je govorio arapskinrjezikorn.
Wchb ibDMunebbih,pak, snatra daje 10bio njcgovotac.Neki drugi ka;u da
je to bio Nuh. Lna nisljcnja da je to bio Adcm *4, Sroje i rlajvjerovatnije.
Poredovoga,postojei drugamjiljenja.Allah najboljezna ita je taö;o.
Za Arapekoji su bili prijc Isrraila:l4ise kazcda su öistokr.vni
Arapi.To su
nmoga plenreüau koja spadajui Ad, Semud,DZurhuü, Tasm, DZedii, Emirn,
Medjen, Lnlak, DZasim,Kahtan,Bcnu Jaktani d1uga.

90
Sto se tiöe arabizimnih Anpa, to su potomci Ismaila, sina Ibrahima el-
Halila tgl. Ismail, sin Ibrahimov - nekaje na obadvojicumir i spas- je bio prvi
koji je govoio öisti, knjiZevni arapski jezik. Nauöio ga je od plemena
DZurhum,koje se nastanilou blizini Ka'be, gdje je ve6 bila njegova majka O
tome öe, ako Bog da, biti vise govora na drugom mjestu, a ovdje öemo samo
napomenütida ga je Allah tome poduöio kako bi rnogaorazlmljiviD jezikom
objaönjavati. Muhammed*je, takoder,govorio tim jezikom.
U svakomsluöajü,Ad - tj. Prvi Ad - je bio prvi narod koji je nakon potopa
poöeoobozavatikipove. Imali su tri kipa: Samda,Samudai Hirra
Allah im je kao poslanika poslao jedriog od njih - Huda :{4s1, koji ih je
pozivaoAllahu. O tome UzviSeni Allah u suri El-A'räf, nakon kazivaDjao
a Nuhovomnarodu i njegovoj sudbini, kaie'. *A Adu poslasmo niihora bratl
"O "Allaha oboiawite, ri drugog boga
n Huda. narode moj", gororio ie on,
n semnjega nemate,pa zar se ne bojite?" *Glawiine iz niegova naroda, koje
"ML
n nisurjerovale, odgovarale su: zaista smaltamo da si ti neznalica i ni
*"O "nisam
nislimo da si ti laiuivac." narode moj", govotio je on, ia
*Ja vam prenosim
neznalica,nego sam ja posla ik Gospodara suietova
h
poslanice sroga Gospodara i ja sam vatn pouzdcrn sarjetnik *Zar vam ie
u öudnoito vam dolazi uputa od valeg Gospodara preko iednog öoujeka od \)as'
da 1)asopominje?Sjelitese kdda vasje On uöinio nasljednicimanakon Nuhova
haroalai dao vam lo'upnüi fast, zato se sjelajte Allahovih blagodati kako biste
"Zar si nam doiao zato da samo Allaha
uspjeli!" *Oni su govorili:
oboiavomo,a da osldrimo ono ito sü naii preci oboZavali?Daj üan ta öilne
"Na
hat püe i, ako istinu gororii!" *Onje govorio; vasje veöpala kazna i
vdiba vaieg Gospodara. Zar se vi sa mho prepirete o nekakvim
imenimakojinta ste ih vi i vaii preci nazivali, a o kojima Allah nikakav dokaz
nije objavio?Zato priöekajte, a i ja tu s vama öekati!" *I Mi smo iz milosti
Naie spasilinjega i one koji su bili s njitx, a do posljednjeg uniitili one lcojisu
poricaliNaie dokazei koji nisu ujerovali.(EtA'räf , 65.-72.)
0 U suri Hüd, Allah ,99.,nakon kazivanja priöe o Nuhu, kazer *,1 ,11,
"O narode oi", govorio je on, "Allaha
poslosno njihovog brata Huda.
l obo,arajte!, vi drugog boga se Njega nemate. TQ vi samo iz iiljate *O
narode moj, ja od vas za ovo ne traiim nikakvu nagtadu. Moia nagrada je
samokod Onogakoji meje slvorio, pa zar ne shraöate?*O narode moi, traiite
oprostod svoga Gospodarai pokajte Mu se,pa öe vam Oh slati obilnu kiiu i
date vam da budetejoi snainiji nego ito sle sada, i ne odlazite kao zlikovci!"
*"O Hude", govorili su oni, "nisi nam donio nikakav dokaz, i mi neöemo
napustitinaie bogove a tvoju rijeö i mi ti ne rjerujemo. *Mi samo ka2emoda
"Ja uzimamAllaha za suiedoka", teöe on,
teje neki nai bog zlom pogodio."
"o ri posqedoöite da ja nemam niita s im ito vi dluge ohoiavate *mimo
i
Njega;i zato sü zajednoprotiv menekakvu t)arkusmislite i nimalo mi vremena
L nedajte! *Ja se oslanjamna AIIaha, hoga i vaieg Gospodara!Nema niiednog
ävog bita a da nije u Njegovoj vlasti.Moj Gospodarzaistepravednoposhrya.
aA ako se vi okrenete,pa ja sam vam vet prenio ono ito ram je po meni

91
1ti);ltuto :\loi (:i.tVtlat t't nLLi rlrugi ,tlt.ol rüttL,tt() rrrr. ri;rc.rri, i ri.tIr,
it dl. ntr't!t,ntrr'i tu i!i. Dotttd 1|.)t (io.;p tr ttnl .;rulartt.\l\.di l\lilt, ',1
iidd jf tb\ll Nt.iu odnrlhd, ll!.\nn. niloittr \u.iont llt!lo innt lioli \t! s tliitt
rjcrutLtlt .s1ttt';iliil;d:It,tlt j..itol;t, po.it.lj(li ':'t:to !o j( .tJ olti .\u Llolid:e
.ttou1 Cio:1toi,tnt lttrioli, Lili nqotll.\tu Iir,!t)\irt l)o.\ldtti(i t( i.\lii(lili
rrrr,/irg.si1riliir,i tlijrt. ':'i:tr r\oIt .\\iittu il] iL t].4tila ltrlil4\tIa, l itl!
Stdttien ilnrt t( ilt pnliti. l)ivt .11 nijt rl.to\tIn u srogl Ootpoluro
Drrltko nttu ir 1tl, tüt ol llul.^i(t lircl.a0. 60.)
lJ srLrlIll Nlu'1lintl..,\lllh -::.. nrlion kazir,anjao Nuhovon ner.oclu.relr
''Trttirt :'nto nrtl;ott njtlt .;ttrt ili gt'ttcrrcijtt
lrttgtlt. .ti l)o.tl.tli int iclno .gol niilt
lito lttrltnik,t. .llltltl aho:u.r1ltt.\i lt. 1Lttt: ltltqa! h)!r/ rr,/,r,V.!,t1.:r/r .\r,/ft,
l\rjit(.) '..lli .vr -1/r|.rrirrri, i- trjt!o\og nuta(k. Lq. nitr \.iL,t.t,\\tlt, i l,ojr \t1
p.1!,-dlt .t!i\11,!lrt attat)t \tilLtt! ilit)jit u \rtt) rltli tu:l;Lt.i (j o\t)üt \\.tjL,!rl
lt)\t)lilt O \ ' oi t , \ t t n t ai L ' l u t ti o t l t l , h n i r i i t l c o t t o ( ! o i t i . i . ( l L , t t , i t ) i i t , o l t )
itu I ti t)iir1. ':'i ato:<, ltol,oriLt Lrtnt,lirtl,oji iL lato iti,.ti11uno L,att,I,ir
"/.tt tdrt.t ut
::t!hittti(i rlu t)til(ti lo (1.. pa;fu) pa ttl,ta i:ttnlltr t l;ottt
ItlstttnLtt, (!.i\tu /)i/i t)tr):!tliLtti)',1)dlc ) tt:, itlL,b to ii/)tc |4Dt !L,ttijt,ti'
"'l'a\toii .\itt)r)ai\ot nl t)\a t.t\iittu. t)ti
t!"titt, I) t:i\inta ip1):i\.lt.ui tlct:t,Dt.
biri. "'On i,: ;ru,r julutt r\tt1tI l,oji i.llluhu i no:t luli i ti nur n. 1./L,t.t!it \)
' Gtrlttrhnr ',i.L.J,llori,rr
noj ,ttatol. t ) t ) t ) t o r: )i j i . j t t n t t u l t t u r j t t L r j u ,
ttti lttl:trlrtrtt otl2otrti On ':'/nlih j( \ pt(toll ln,qolto.rttrtitut.qlos,pu.:lto il,
lnta ndna\ ti.jt\' i u;ijtili l)tlt'l,o ltio urol rrrrLrlrrir:/ili (lil-N,lLr'nria r. ll.-11.)
Li sLrriEi SLr'ari'. Allah,j.':. naliorlliazi\a ja o Nuho!oüt naroclu.r.cli: '._.ir,/
jc_ltoriLiropt.;ltnila,. ':'Ktltt int
'.ltt ;dtn tttnt po.sla,il; it' niihot ltrtt Ilutl rel,uo. /,ut.\L,nc l)t)jitt.)
':'l)l y
ltotttkni bojta.llluh( i pol,ttrni nti hulit.! .../tt
t)tl \d\ t tt) t)il,tI\ ]kt!11klutL tM:i t toiu tttl,!tdlu it ttt 0 lit CotltItlitra
. \ t i t t t ) t t t " 1 d t n r t ' t L t l a t jc r t . \ t r i p t t l t r t - i f u t c l d l ) i \ t . l t . r t ( i . \ t i i , t \ 4 1 t . , , . 1
t ) t ) ( ! i . t t rt ! t I r ' t l tl a u t J u i t , t t , \ t L a t u ) : i ) i t t i . r tl a r l t . t i l r t p t . o t t t l i t t l r . t ^ \ i t f j l
k i k ) . \ t l t t i t' ' ' / \ t l t t l t t t t . l l i u i t r t i l i t k l ! ! ,1 ) tti) t ) \ i t ! ; I i t, . B t , i t r\ L O t n ! h 4 t \ . t t l
" l t o \ t u ) tj ( \ t t ) l i l
.jL rLtt ono t'tr,ttd!t, I !rrrr1, ,,rl,uitt,ti:ritn,.,,.ld t,,
.h)1.\tt!..i!\u,t l)t)tii))pdtüit tL,lil,t)!:(ld d, ,.Oni rel,oic ttoDt.tlL,!tt,jt,ltia.
. \ t ^ l . t t ) t t l o l ! ! l t 1 t L ' . t L ^ j t t o t t t o , ' t . o t a I t0t t t j t r o w l i i t l t t t i n t r r o l i , t i n t t
nc(.1)to li!ti lnt: iLtti.t :'l'Ltl;|;tt lquu !ti rrtjcti*tli.
!\! tt o ih u i.itili t-l to tL,.
tk)istd. iütt IartliL, tli tdint ilt tti\lt htli Ii(,tjtit i..:.tr ivtl GtspoLlut jc loi,;t
S j ! t , i l l i l o \ t t r . ( [ : - S L r e r i . l ] 1 . l - 1 l 0)
U s r f il j I : u s s i l c r,,, \ l l u h , : . , , c l i : ' i . 5 1 r , , . r , , r r. r1,1r ,, t o t ü . t t t \ L , n u Z . t ) t l l i .h t , :
iful;tt otnnt hili rLoltolili i lo\ar.ili Ko j( t)tl la.\ jtr,i:,. Zur nt.\utj\i.lltli
lu i..11[th. koii ilr tL,.\t\o]io 1ot:iotl rtitht,O i .:tt \tLtic rLtkt:a ..ptt
ltor itttli,
s)ttol)to!t\ tlii/t, u ldni,t( ttt.\tttIi) l)t)tl(li :1,\toli \iLtdt, tl.t hi ja.\ ntl t)j.jtl
\\'ijdt! i\lutili l)oni:at.tfuiu lit:1tLt- ( lit:n tto a o t,r\,tjctu.icjoi tt,.l i üiln)
tnt ttttt'ltoutot:i (l:Lrssilu. 15. lar.)
suri lrl'Ahliat. .,\lllh ji:, \ cli: '.1.?drrcri ,ltlovtg htttta l;ttlu jc st o.jnurol
.Ll.
tt oltr.tntinjut l ot)t)ntinjot:l .ie hjla i pl.ii(! i potlijc njcga: icnoite
,.1ltl;u/ir
t)ht)iruti ttiLog o.;i,t lllLrlto,ju tt ü)i\to, -o \(.t Injiüt l(arrc filil,oq rla,,u,,

9l
*Oni su odgovarali. "Zar si doiao da nas od naiih bogova odvratii? Daj naDj
to öine na prijetii, ako istitlu go|orii!" *"Sano Allah zna kad le to biti",
govorio bi on, dja vdn sana prenosint ono s öime satn poslarl, ali vidin da
steünaradkaji nezna." *Kod sü Ltgledalijedan ahldk koii se pre ra njihorinl
dolinanv kretdo, rekli su. " Ovoje oblalckoji nan donosi kiiu ! " "Ne ! Toje ona
ito stepo;urivali. r)jetar koji yam nosi boltlLtkazüLt,+l;aji,po narcieiiu [t,ogd
"
Gospoclara, sveruii. I tako su se ujüro saürc njihava bot aviila vicljeh! nlko
Mi kainiavamozloöinaök natod. (El-Ahkäf, 2l.-25.)
U suri Ez Zärijat, Allah .i*, veli: *I o Adu, kada nd njih pasldsna testok
*koji niita, do öega je doiao, llije astavio, a da ga Lt ltLtlei ni.je
ietat,
pretvoii o. (Ez-Zätijdt,4 L-42.)
U suri En-NedZm,Allah .jg kaZe:xI da je On drelni Ad uniitio, *i Senud,pa
nikoganie poitedia, *i Nühor narcd iai prije, koji je bb najokrutrlii i najobjesüii,
*i prevrntttanaseljaOnje pt ew nuo, *pa ih je silao:Lo ono ito ih je .\tlailo? * Pa u
kaj\tblogodatsvogaGospoddraIi joi sümiljdjr?(En-NcdZm,50.-55.)
U suri El-lktifälr (El-Kamer),Allah.)*, veh: *Ad ie poricao, pd kdkvesu hile
Moja kaznai Moje apontene!*Mi snto na i1jih,.iednognesretnogdana poskli
Zestokvjelar, Loji je neprestarlopuhda xi dizao ljtrcle, kao da sü iiöupaüa
palnina stabla. *Pa lca*\e su hile Moja kdzt11i Moje opot eile! *Mi sno KLU atl
olal4aliza shvalanje,pa ina li ikogako te shr)atlli? (El-Karncr, I8.-22.)
U suri El-Häkka,Allah J* veli: *,1 .ito re /iie Ada, oni )^uLot;xteniiestoliiut,
siloritim vjetrom, *konte je On ylast n.td tliina tedohl tloti i osan danu
uzastopnobio llrcpuslio, pd si u nji la povaljane ljLtde, kao da su iupljtl
pahninadebla vidio. *Pa vidi: li da je iko orl /?li, .7rt.ro?(El-Häkka, 6.-8.)
U suri El-fedzr, Allah & veli: *Zar ne znai "xtaje i,oj Gospodat'sa ,'1dan1
trradio xlremctm,sa velikitTtstüho|it11a,*kalcvi ni u jednoj zenüi nisLtbili
sfioreni *i Sentudont,koji je u dolini stijene klesaa, *i fq.raononl, koji je
iatore imao, *koii su na zentlji nasilje öinili*i neretl na njoj untnoiili, *pa je
tvoj Gospodar biö kazne na njih spustio. *Tt,oj Gospodar, doista, stalno
prati. (EI,Fcdi,t, 6.-14.)
Mi smo, hvala Allahu, u naSernle,ßilrr na svirn nrjcstimagdje se ova
kazivarrja cpornrnju. o njilna\ec govofilr.
O Adu se jod govori i u sljedeöim sulaiua Et-Tewbe, Ibrahin, El-Furkän,
El-'Ankebüt,Säd i Käf.
A sada öemo navesti to kazivanje pretna ovim kur'anskirn citatirra i
predajama.
Veösmorekli da su oni prvi narodkojije obozavaokipove,nakonpotopa.
Allah g9 irn ka'e Sjetite ,te kadd v,'s ie Ot1 uii io nasljednicima Nuhovog
arcda i deo vam krupniji /?s/. (El A'räi 69.) Tj. Llöinioih po rastu, snazi i
odvaznosti najistak[utijim narodomu njihovo vrijcme.
U suri El-Mu\ nün, Allah:& ka2e-. Zatin .gnondkotl t1jil1stuoriligeneraciLl
drugir. (El-Mu'minün, 3 l.), tj. Hudov narod.

93
Drugi kaZu da se ovo odnosi na Semud,zbog rijeöi Uzvi5enog:1 xjl, je s
prarom pogodio struian glas, pa smo ih kao nanos rüeöni Löinili. (El-
"Salihovnarodsu oni koji su uDisteniglasom,4ilo
Mu'minirn,41.) Oni kaZu:
se tiöe Add, ani su unilteni iestokim silovitim 4ettom. (EI-I-Iäkka,6.) Medutim,
to sto oni kazu ne iskljuöujemoguönostda.je protiv njih bio poslaniglas, i
siloviti vjetar, kao Sto öe biti navedenou kazivanju o stanovnicimaMedjenai
Ejke na koje se sruöilo viie razliöitih kazni. Pored toga, nema nikakve sumnje
daje Ad bio prije Semuda.
Hoöe se reöi da su pripadnici Ada bili okorjeli nevjemici, drski i oholi u
oboZavanjukipova, pa irn je Allah poslaojednog od njih da ih pozove Allahu, i
oboZavanjui vjerovanju saüo u Njega. Medutim, oni su ga u laz ütjerivalj,
prkosili nru i ruzno govorili o njemu, pa ih je Allah kaznio onako kako
kaZnjavaSilni iMoöni.
Nakon lto im je naredioda Allaha obozavaju,podstrekavaoih na pokornost
Njernü, traienje oprostaod Njega, obeöaoim za to dobra i ovog i onog svijeta,
i nakonito im je zaprijetiokaznom i na ovom i na onoursvüetuukoliko ne budu
tako radili, Glewiine iz njegovag üaroda koje nisu ujerovale, odgovarale bi:
"Mi, doista, da si ti ezüalica."(El-A'räf, 66.),E. to 6emunasti pozivai
st11atruno
je neznanjeu odnosu na naie oboZavanjekipova od kojih se nadafro polnoöi i
nafaci. Poredtoga, smatramoda ti laZeSkadatvrdiSda teje Allah poslao.
"O narode "nisamja
no.i", got'orioje on, nezndlica,nego samja poslanik
" (El
Gaspodarasujetoyd. A'raf, 67.), tj. nije onako kako vi mislite i vjerujete.
''Ja y,ant prenosint paslanice
svogd Gospodara i ja san vanl pouzdanl
se\jetnik."(El-A'räf,68.) PrenoSenje neöegpodrazumijevada sE üc iazc o
onorn Sto se prenosi, nista ne dodaje i ne ümanjuje od toga. ZatiD, to
pod.azurni.jevada se sve preneserazgovtetnim i jezgrovitirn rijeöima, te da u
njima nernanikakvilr nejasnoöa,pfoturjeönostii iskljuöivosti.
Pored prenoienja na ovaj Daöin, a u cilju savjetovanja svog naroda, iz
samilosti prerna njima i Zel.jeda budu upuieni, on ne trazi od njih nikakvu
nagraduniti proturislugu, nego,pozivaAllahu isamo u Njegovoime savjetuje
Njegova stvorcnja.
Zato on i nagradutraZi samo od Onog ko ga je poslao, i u öijoj su mci sva
dobfaiovog i onogsvüeta.Zato onkaze: "O nerode oj,jaodvaszao.rone
h aiint nikdkvu nagi adü. Moja nagradaje samo kod Onoga koji nleje stvorio,
pa zar ne shwlate?' (Hüd, 5 L), tj- zar nelnaterazuma,pa da tljime shvatitei
fazurnijeteda vasja pozivamjasnoj Istini,koju svjedoöij vaia prirodaprema
kojoj ste stvoreni'lTo jc istinskavjera koju.je Allah Je objavioNuhu. On je
unistioljude koji su Druse protivili. A evo imene, pozivaD vas toj istoj vjeri
ie trazeöi od vas za to nikakve nagrade.Ja tu nagradu oöekujem od Allaha.
koji vlada svakon ltetom i svakom koristi. Zato onaj vjernik u suri Jä-sin
kaie: + Slijedite one koji od vas nikakvu nagradu ne tra,e, a na pravoü stl
putLt! +Zaito ja ne bih oboiavao Onoga koii ne je stvorio, a Njemu öete se
t,rdti ti ? " (I ä-sit.2L-22.)
lznrfllu o:litl!,g. Ilu(ht jc tr..S()\ |ur.irl .rn',.r 't: () rirlt tt!'i itittit tlt)t)i,)

' 1 1 r! , r r r ) l n 1 : , ' I r r , , / .//.
/. /i./ii ri 1\ lr,t:lrt,tt ttr,':,tit,, llaJ.5-l i_l I

L ) l L i h . 0 | r l i : r 7 u :\ i : i n l r l l J , , : r j , r: r r l i r i l i \ oa I L L , , l , t , j fh i I t , L \ r d i l , ) , 1 : rt c i r i i i r l
1 0 i l n ! r o \ a r r i . n n r i n i s n r o t r r l r i r l : Li . t t r L , l l l I L : \ l r : L , i h ( r . ; r \ f l r i L r r l i i l l i l t p l r t l t
I i i r r o r r \ l ! r ) j L rr L j r ' i .n J u n l L u rr r t L l o t t c i c iL t i l . i r l I i r{ \1 , ' ] i r 7L l i l l L : l L i r r r . ' r l \rlili s l l l ( i
n l ) L i : t l c r Jr ii L : r L i l t L d p l r i r t L o ! o i l L i i . \ l r r r r r q l r r l l rol l l . L o , 1 , 1 . : i l o 7 l t l L i i 1 ' 1j r( r
I J i l n l i L r r j sn i l l a h r -f . l s r J i o .p l t r j , l l l , L I l l l r o f a r n r ln . I / h ( j ' . r1 ( j ! l l1 f : l r r L . , rl L L r l l l r
' '
T , r t . l i i r ( h ( - r I Ll i l l i L r . \ / i i r r r r r i l rr r 'rrr' , . / ,r r r ' r , r r , ' i r r ' . r i t ' r , r r , i , , i r rr r , : r , , r r ' , .l,r
r ' i , , r , , ' i ri / i r r ' i , r: a . r 1 , r/r,iirr , . i r " , , t , , i r 1 / r ) \ r ^ , r ' ,, t t , r 1 , t
r.i t I , t I I , t ' t t
' ' . I I t'
" j j t i t t i t , \ i , ! , r 1 , r i , . \r r r r ! r / , , r i r "| / ? r r r l i i r r i r i , i r r il
r r r ' i r a r r i , / rr r r t , t ) I \ ) . \ ! \ ' , t t t
r , r r l , r , r r r \ r r ir t t r t t L t t t t i ' t . t t t , , t , tt r . i r , r / r . 1 l a L l . l . a : )
O , . , r c I r ' i r l j c r l i l l i o i n r : r \ L L l j. l t l l \ l t r l L .r t l r i r l L r i rLLrIi r l l L r r [. ' i r l o r e i r r t l l l ] l l r
i c o r l r i L l o . o L r u i r r j u r l t i L r r ( l i t (r ,r li ii l l L r . l i L j l. i l r . r r i l ii 1 . i r . r i : ll r . f r . i l t i . r l . l l l l l L
rr:tl ,rsc ori nfl\ü lrallnlirLi]1r'1\ilrl. ilil 'rrllliL|r]\j,'a lLfllllll lllll\li i',ill.
t L i l r l i (rr. ( i ! L r L I t i ( i o r o r i i , i f r t r : \ L , r L , i r rr l , , i l l r r ( i : , r L1 r r . . r ü , , c1t .: i ' . L r l i :
t
i : i r l r . l i r o i 1 o r r r r l i l c . 1 r ac . , L 'n r l l . o J r , , r r r ,i l r ' c 1 ' r L , l l i t rJ r r r i r . I i t r L i r : l r l fI n i
i L i i t l i , .lol l i t i ' s i \ o i n c J t r i L .r r r rr r L r . r l Lr' r r r r . : r l . . i \ | \ r . / l t . ( l r r o s x s \ i r l o r r r r ui t , )
r i r j i f r . \ l . n r i 1 i i u r L r l i l 1 .r . ' n l L , i L r r r r L r L ri r i L ' L : L ri l: sr \ r t r r r ' J r r i li.. L l i r l l ! i n l l i ( )
, : r , I i t ! l , r l l r i L L li r i l , t l ll l l r I ' l L \ l l . a l L f i l T l l l i l i r L i( i \ i l l l l l l . l i i l i
l r . l l i l t . L i r l . . l r tl r t r l L L
i . i i . r! i l \ . : \ r f r ' t r . / , r r c r r . ' I . r ' i ' , I Irr' r, r i 1 / . r l r . r; ' r , , : l , ir r , / i i . ! r a i , , ! r , , r l r r r . r \ . r i i i l
-,,i.Irrirr,rr.r1,r,
I r , r , . 1 i r ri,j .r:, : i , i r , t , t r l : t I t i , | \ 1 , ' , , , r r I i r . 1 j 1 1 , , {/ , , r ! , r r , ] l l i r r
i,,"rrrr.r illr, 1. (. r
l i . l s r l s ! l n j l m s u r l r r ,r r l \ l l l l r r r . L , \ : g u : . . L . " l l L rrl r f r i L l x n j i L n ls .
\ r l , r , , r L l i i ' i r i . r o i r L. i ; L r L r r or L r i . J , r z r , r l i i if l . , r L l r L ,' r l r L tl i i t n l o l r r r i r
.l
f n r a r i l ri l i L . . . L I , , r r T . ri i l r r r n r i r \ . 3 1 L , l . : r r , t r L l i ri l ,r / r r t us.i l n r ns r r r i r\ . j r i i L
j i , rr r f r r 5 r l r 1 r\ j f : r L i . t r / r rl r l
S r L r r , , , r rir., r . f o h r i : r i ( l n l i r r . l L ir. l l r L L,L\ l ! r rr , r r r ( r l ri l J o r l i r n i l il. ( L l \ L I! r n r .
_f.
/ b r j r s , . o g o l r ( r i l v r lrrl ru c l i o ! r! l r u t l r r r r r r r r r (\ ,i l l l t l t . L Lt t c : ' t r l r l l ri ,L' l h l r r . l r . i t r l
r j i r . , i r rr r \ i r L \ o 2 , , r f e r , r l . j Lr rr i : r LL L s I l l i r u n r j . i i .L r l i r , , L rrjI. r ! 1 L i l 1 l . \o1l l o g r L
i : n i i r a ! ( n ( r r n . l r : r i r a l : I r ' i lni .o ( i r r ^ r I r a r r t i . . l r r r l r I r o g r h r l e l r r . l l ,r

t \ r t | r j r , , j : i r , j \ r L r r ( i l j l i r z l ) f 1 1 .r r j r g l l j c l o r i . t r o r \ u l t : . t 1 s \ r ) l t l t r
ff,.jcirr.r ( ) ; rrr; i rr|L'rrt tti ttir t.tt;t it'\i\t)l\ltlt iit)i i\)tt!trl' trt.i. rt1trtttti;tittitiI
.liirir,rrir;;r/'rlirr:iarrr t lrr :L ttr liirtittt t)\!,!rittr) t)rtit! \r -il/.,/,r, ,,/ \r',rinr
i r , : r r r i \ i/irr r r . : l , r r l t i t L , t t t i i r t i ' i i Lt r i l t t r t t r ' l I I i , l t t i ; t r t t t : . i t t i t ) ti i t t i ) r ' t i
[1
i ) t i i i l r i r j t t ti! t r t \ l ! . t L l 1 l l r ' L T i L L r Ll l...)
T i r l , rtic g o \ o r i o i l b r u h i m t . ' . / , r r r , r; r' I ,rrrrrrr , rrri / r / , r , 1 r t , \ ] t ' t t t t;r, t rr t i t i r
\rlrrrri,rri,,ri/rr()1iolr t.to tit.i (it:tt,tti,rr it'r't '!t lt\i, tltti (rr.rrrrrrir;.!l oirrrr
: f . r i i L ' i rri r ' { , r r I . r r / r r r / rt j, ,rr: ., r / r . ; 1 r , ( r i / i t l t ) . , , ! t' I i , , t i , t i' , t i r . : t l ) o i t r aa i i i l t
r r r i r ! \ t i r r t i , , ! t r t r ' t r i t t t . l . , t l , tr t i r i r r l l , l 1 i r , i r , , l l i l / l r / r l / r / ! f , . l r r / r i ,
f i r i , / r r . r rr!, r i , ,r a r r rO r r : a r o t t l , , t i , , t ,rl ' , i , r t i-t i , r i , t r ' l ' , t l a t i , ri c r r l o t , , r l t i i .
, ' ii r t,i i r,' t .r' , r r r r / , r/ r r , / r , . \ i { r /rrr, r ., t l , , t : t r r t i i ."' O t i i ; r , j tt i t , ; r i r t i \ r , r l . ' r , ' ' i r ) r , r i r i . '
sd tulutltottlne nti.jeidju,oni ae biti.tigurni ioni su nd pttt\Dnlpulü. +Taje
Na.i dctko: kaji.tDio Mi tlali Ilrahinr ptoti\, tijegovo uaroda. lvli u.diieüo
na riic stepcnc lioga trli ltoiento. T|oj Go.;pulat je, loi.tla, tiiltdd] i zi1d .
(E1-En'irn.30. S3.)
UzviScni u suri El N4u'rriraur.k i,e: +,1|iM gloreiine i. tliegarog narcdo,
koie nisu vjero|dl( i koje su pat icole susrcl nd onont s|ijelu i kojinra st.,odali
tLtsko.itloo|ans|ijetu,i4o\Dri[e;'O|a.iesdnoiedanöo\:ielikooivi,jedeona
lto i t'i jedete i pije ono ito i ri pijete. *l dJo \e pokot ite öoujeliükoii je liao i vi,
sigtona lete bili gubilnid. *Zor on tla |dnl ptÜeti da iete, poito pottirete i
"
:eDtljai l;oslipo:ldncte,(loistal)iti pro:i|ljelri? (lll-Mu'rninün.13.--15.)
Oni su srnatralida ic ncmogudeda Allah poSaljeöovjekakao poslanika.
Ovu suülnjüsu iznosilcrrnogeneznalice nevjelnicipliJca i sada,kao StokaTc
All^h E: Zdt' je liulit a iudno ilo ';nto .icdnonl ia|jeku ad njih objovili.
"Opoulinii liudel (Jar1us,2.) Allah € takoder veh: "Liude:je, liacla int
"Zot ,llldh 1e
t[ola:ila ctbjat,tt,alv dtdla ad |jero|ct]tia sqt)tola :lo stt ,ro\,olili. ie
aovjelia l;eo Jxtslanifu poslao?" *Ret:i: Kael bi na Zcntlji ntclcki sntireno
hadali,iüi bisno i t s ncbanrelekakaoposlaniliaposlali.'(El-Isrä',9,1.-95.)
Zalo inl Jc I I[rd .!J go..,olro: Zar wnt .je iu.lü() slo \nnr dola.i upuld ad fi.ieE
"
Gospoddrdprelo jeltlog öoi.iekdad vas,da vds opoütife? (Ll-A'tät, 63.) tj.
nije to audro,jer Allah najboljez1akorncöc povjcritiposla|stvo.
+"Zat an do |ant prijeti da lelc, poito potluclc i.entlju iliosli posloüele,
doista biti pra:iljüi?'?Daleko ie, dalelictto öinte tant se ptijeli!+Postoji sat,ta
:i\ot na ot'un siij"ht; ni unlitetttai :ifitDo, a pro:i\,ljeniDetentobiti. *On je
sanlojeddn iot,ick tutjio Alluhu iznosila:i, i nti Dütne lier;i!t].r." ' Co:po.fun
nnj , reöc on. poün.i üti,.icrnle u lai utieruju! (El-Mu'rninim, l5. l9.)
Oni nisu vjelovali u Sudnji dan inilckali su proZivljenjetijcla nakonito
postanuzcrrlia iliosti, igovo|ili: Dalelioje,cloleltold prijelnict!PastojisLtnta
:iyal r1aoyont syielu; nti ut)titcnioi:irinio, a proai\'ljeninelento biti." Tj.
jedni Ijudi uüliru. n drugi sc radajLr.Ovo je vjcrovanjeonih koji vjcmju r
bcskonaöuost ovog svUet0,kako tvrcleneke neznalicebezbozüici:"Maledce
'
racluju,a zelrlja gulit.
Sto se tiae clewrija,to su oni lioji vjerujlrda se ol]i vfaöajlrna ovaj svije:
nakonsvakihtfidesetiest hiljadagodina.
Meallltirl1,sve_jeto lai, nevjclstvo.ncznanjc,zabluda,plazno blebelanjei
pokvarenamritu. bez iklkvih dokazx i rrgumenata,öemu je sklon rirzun.
razvratnihnevjernikl ocl one vrste ljudi koji ne lazrriSljajuikoji nisu n:.
plavornputu. kao lto kaTcAllah:lj,: /rrl hi .trcoonih koji ne \ierqu u bu({uti
.tIi.jet bila sklano loDte, i zd.to|oljtio tine, i .lu l)i paöinili g]ijehe koje s,
poc'lrrili(Iil-Lr'äu, I 13.)
Onrn je, sarjetujuti ih, govor-io:* Zar na stako.j trzt'iiicipulate.iddte,
da biste.lrugc i:ntijavali, *i praIite ut\'1e kao do iete Veöno:i|ieti?'
(ES Su'alit'. 128. ll9.) On irr kaZe:Zar na svakoi Lrzvilicipravite veiike -
ogfomnegradcvinepoputDepotlebrihprlaöaisliöno, itako ih praveöiprkositc

96
drügima. To je zatoStosu oni stanovaliu Satorima, kao3tokazeAllah &": *Zar
ne; ai stuje tvoj Gospodaruradiosa Adom*lremom,sa velikimstubovima,
*kaktini u iednojzemuinisubili stvoteni?(El-FedZr, 6 -8 )
Ad Irema je Prvi Ad, narod koji je stanovaou Sato ma koji su bili
postavljeni na stubovima.
Oni koji turde da je lrem grad od zlatai srebrai da se moze prenositiiz
jednezemljeu dmgu, grdno se vara.jui grijeie, i tvrde nesto za Sto nema
nikakvadokaza.
*l prurile utvrde - jedni kazu da su to dvorci, drugi golubinjaci,a treöi
öatrnje za vodl - kao da öetevieönoiiuieti, tj. vi senadateda öetedugoZivjeti
naovomsvijetu.
*"A kada silu provodite,proroditeje kao silnici? xPa bojte se Allaha i
*dao vom
buditemt po uini! aBojtese Onogakoii vamie dao ono ib znale
je stoku,i sinow, *i baiöe i izvore. *Ja se, doista,za vasbojim patnje l/elikog
daral"(ES-Süiä', 130.-135.)
"Zar si nam doiao zato da samo
Oni su mu, izmeduostalog,govorili'.
Allahaoboiavamo,a da ostavimoonoito su naii preci oboiarali?Daj /lam to
öimenah prijetii, ako istinugovorii!" (El-A'räf, 70.) Tj. Zar si dosaozatoda
samoAllahaobozavamo, a da mijenjamovjeru nasihoöevai predalc?Pa ako
je istinato sto objavUujes, daj nam patnjui kaznukojom nam prijetiS Mi ti,
doista, ne vjerujemo,neöemote slijeditii neöemote priznavatl
no
Oni su takoaler govorllit *"Nama je swiedno, sauietovaoti ili ne
sdüelorao.*ovakosu vierovalii drevninarodi,xi mi netemobiti kainjeni
ps-Su'ara;,136.-138.) Ükoliko jednu rijeö u ovom ajetuproöitamokao lalk
je
kako po jednom kiraetu,ondase time misli na kivotvorenje vjere drevnih
iIo naroda, tj.: Ovo stoti objavljujeije falsifikat,to si ti prepisaoiz knjigadrevnih
naroda. Takoovu rÜeötumaöinekolikoashabai tabi'ina Ukoliko, pak,tu rijeö
r.j. Foöitamokao huluk, kakoje po drugomkiraetu,ondase misli na vjeru, tj:
u Ovanasavjeraje vjeranarodadrevnih- nalih oöevai djedova,i mi je neöemo
promüenitiniti preinaöiti,nego öemose stalnonje drzati.A obadvakiraeta
odgovaraju njihovimrrjeö|ma'. i mi netettlobiti kainieni!
"Na vasie veöpala kaznai srdiba vaieg Gospodara.
iet On im je govorio:
Zarsevi sa mnomprepireteo nekakvittlimenimakojimaste ih vi i vaSipteci
ei nanali,a o kojimaAllah nikakavdokaznije obiavio?Zatopriöekajte i ia öu
un sa vama öekati!" (El-A'ral ?1.), tj. sa tim rijeöima vi ste veö zasluzili
na Allahovukaznui stdZb!.Zat oboZavanje samo Allaha, koji nema sudruga.
töi poredite saobozavanjem kipova,koje stevi isklesalii samiih od sebenazval:
JII bogovima? Vi i vaSipreci ste im dali imena,i o tome Allah nikakvadokazt
nijeobja\io.Tj. za ono ito steradili.On vam nije dao uputuni argurnent. a
poitovi odbUate prihvatitiistinui upomoostajete je
ü zabludi,te vam svejedno
?" dali vamja zabranjujem to storaditeili nije, saöekajte Allahovukaznuko.jaöe
E i vaszadesiti, Njegolu silü koja sene moze odvratiti i Njegovu patnjukoja sene
rte rnozesDriieöiti.

91
Allieh :ts IiLlUc:'t"Cospotlartr ntoj" te;e t) , t)trtu)-i ti jct nt( u la:
utiotuul' 't" U\lturo ic sc ani pokajoti . odgowh On. r'1 lih je t pt au
l)t)gt)Llit) \lruiLtti glot pa snto ih kdo nanos ijcini ut)inili Dalalio hio norol
rrrrrfui'lo / (1ll-N,lu'rrinan,
39 .11.)
Ällah ij' takoder l(aic:'NOni tu odgator(li. Zor:i loito clo nas od tldiil'
lto,gottothrotii)Dttj ü tlaiintrn.!t)tl)tijLtii.ulioirti)üt!!o\ot-iit 't' Suilt(.
t , / i . . . I , r , , . . . . i , 1 , . . . . . . . , .. . 1 , . .
1 1 . , . , . t / I . . .
vnr 7t:lLtn tli rirlin tla .:tc ti nunttl Lrli nt,:utt ':'l Lalo su uelclirli
ltlot
ohloli l,oji .scprt:ntu tt.jiha\intlolindtnt lLrL'to, i(lili st! A\a ic al)lüli hi
,oDt doita.\i l:t.iIt Nc, 1t).je a o ito .;t( p:uri)\tli. rjt:tor l;oii ttnt no::
lrtlntr Ia ntt ' 'h)ii, po notaienit! stogtt ClrxV ont..\rc rrl.ii. / /r/lid !r/ .rr
t!it!t/o.\trnroniiht)\t baru\'iitl ridjtld.tTul,o 1i ku-ulutLrttto-lu\itail;i ntrol.
( l r l - A h l { a l . : 11. 5 . )
r\llah --:-,golori o rliho',,oj plopasti. kao Sto slno ."ec na I iic rr.iesll!navcl
sl:ct(r r op(imo.
\pf.: /,'11i v,ro i: )uilasti Nui(.\'lu.\ili tiegd ianc li,)ii tu bili.sa ttjin, t dr,
po.tlltltijeg L!ni.;tili oü( lioji st! pat iLuli Ntit, &tlarc i lrli nistr tletottli. (1,1.
.\'fai1. 7l ) tlt "'l kutu jt clo.'la Ntiu olrtlhu, Mi .s.arr;, .\tr.ior,l ntilollu, Hula t
ont lit)ti st!.t 1tii,t tjttrvli rP(sili i.tut(^r ih k .nL,Io.itcljtli ,'l:to. to jr bic
.ltl otri stl Jol,a.a sto14 C)ts1tolaru VriLttli, hili nr/).\lu: i \tjcg)r,i r
yttlatricirtta. i.;liittlili \rulatg tiltiilia. itnl:it 1'I.] o\.o1tl.\\'i.j(tuilt je ptutil.
l)ft)lil(tst\a a inu Stutn.it,tda t! ic ih l)rctiti. Doi\t(.11 nii( rj(rl:'\rk) ü.\rogn
Go.,:potlLtttt Dttlt:latnel;t 1t'.1J.nunl LlttIot ! l]lIttl.5fl.-60.). lli rpt.: I njilt jc '
lta\aDt t)t)!alio.ttt'.titut 1llot 1tu.;nto ilt fuo nonri rijilti utinili. Dttlt,Aobic
D u ] a l ) t a s t I t i i t : ] i i t ( l l l - i \ l L r ' n l i n i l l r . .lllli.:) 1 ' 7 i l , ot u g a t t l a ] u t j c t i t d l i ,p o l i t o
ilt ut)iltili. Lttt) iL. it)1.\!t intt pottka, dli Iaii1d ih ni:tt ttili tjentiti, +o rw1
Go;ltttltt 1t:.tloista,,\ilun i l\,filostir:(Ei Su'erli . 139. 1,10)
S t o s c t r ö c r l c t a l j n i j c go p r s i r r n j an j i h o l c p r o p x s l j .o r o ü c . \ l l a h l j . ! e l i : /
kad( st! t!gle(ldlijrdtn obldk liali .t. pt cttuttllihorin tlolinond l;rcua, tekli \u:
'Oro
1c ohlal, koji nott da o.\i lii.iul Ne,ta.ic ono !to.\tc poatoi\dli. \,i(tdt
"
loji ratlt tta.\i l\)liul lirr-zrl. fEl-Ahliil. 1,1.).Ovo te bio poictok njihovc kazne.
\ l 1 h l c f l i t e t o g a b i l a z a d c s i L sl u i a i n c p l o d n o s r ,p a s u L f a ; i l i k i s u . K a c l i s u
Lrglcdxlllal oirllli n:r ncbu mislili su c1aje to plod il ki!a. ali to Jc bila Lliit
kazrc. ZaLo;\llah !:.1<^1c: Ne.'k) jt, o .).;to tt. pa: t.i\uli . lj liezna koio su
poZLrfrvaliqo\,oreai: 'Du.j (nt b iiurc n.u]] pt.iirti;, ol@ i\tinu go\rti.i! (Dl
.,\hlta1,ll.). Sliarlo sc rravodiiu s ri ll-A'r.ijf.
Jednn broj nrLrli'ssifa.i.joS nelti. ovdie navodc frcalaju. liojrLuavodi Imam
N,fühaüutedibu lsltali ibn Jcsaf.u kojoj on kaZe: 'Nalion lto su bilr rrpomi u
sr ome n$ jcro|lnju Lr^llalrl ,,j-.On im jc Lrsliretiokiiu tr i godinc. lto ih jc clo
krrlr isc|pilo. U ro r.rijenrc]<ldl bi ljudc snaila kakra nevolja. tfazili bi poiroa
od Allrhr sa svctolaLrKe bc Ona jc tnda Lrilapoznnlirliod ljudi, a oko nle su
stenovull Amaliiani. (lni su potomci Anelilta, siüa Lauzo\.og. l(oji
J.. bio
Semor, sin. a on je sin Nrlhi ..!r. Pog]iLvari1)rje luda bio i61,jck po imcnu
1,ri

ri'l

I:r

i

Llo

tllLl
Mchd?",onaJc odgovorila:"Viclielasal]lvjctafu kojerrjc neStoslianovatri.a
rsprcdnje su ljudi. koji je vode."Allah je taj vjctarokrenuoprotiv njih sedarn
noÖir osalndanauzask)pno, pajc on sveizAda uDiStio.inikoga nije poitcdio
On claljekaie: "Hud'id!l
i \,jemicikoji s bili sa njrrnsu se,premaonornir_
je rcöcno,sklon li na sigunrotnjesto,tako cla njih nije zadesiloniitn od
l])1l
öegr bi sc lioiajezila ili Stonijc uZivanje.Vjctar.jebijcsnionad Adon. izmcal-
reba iZeltllje. bacaluöirla njih kamenjc..."Zatirnon navodidogaclajdo liraja.
lraü /\hmcd u svoln rl,/lslerlrr navodi hadissliian ovoj predaji.
On glasi:"Priiao nanlje Zcjd ibn el-llabbab,da jc njemu pdiao Ebu el
Munzir Selamibn SulejrranNahrvi,a njetnu^sirn ibn Ebu Nudzud,da je öuo
od Ebu Waila,a on od Flarisaibn Hasana- a kazcse i ibn JczidaBekrija.dajc
rekao: "Kr-enltosaln da siJ pozalitr BoZijeln poslaniku 1i na Ala.a rbn
Hlclrcmija.Iduti tirko proSaosanl porcd Dekoga!pa salr prcpoznaoda je to
Jednastalicaiz plernenatscnuTerrinr,koja je bila iznernogla.Rekla nti je: _
Allahor'robc,ja trebarrotiai do tsoZijcgPoslauika:_.. pa hoöe!li ,r," povesi,do
nlegdl'
On dalje kaTc:"Poveo sarnje. pa kad sau doiao u Medinu. ugledaosarn
dzamiju prepunu ljudi. Vidio sarr cmu zastavukako lcpr.ia i Bilala sa
opasanomsabljoü pred BoZrjimPoslanikom,F, pa sarr upjtao: Sta ovo ljudi
radc?Odqovorilisu: - Poslanikhoöeda posaljeAnn.aibn ,Asa u vojni pohod.',
On daljc kaze:"Ja sarnsjeo.a ou je uiao poslaniku(ilije rckao:..u njegor.u
_
sotru.")Zatraiio srm da ualerr,pa rrli je to dozvolio.Uljo sarnjnazvao'uL,
selarr, a oD Dtc upllao: "Jc li se dcsilo nesto izmealuvas i plcnteuaBcnu
Terrln?"'Da", teklo sam,'.rrri srno u prednostinad njirna. Idufi ovamo
narsaosaulnajednu staricuiz tog plelDena. Bila je izncmogla,pa me zamolill
da Je povcderDdo tcbe.Evo.'c sadakod vrata."On joj jc dozvolio te je ona
uSIa,i rekla: "BoZiji Poslaniie,ako bi htio da napravii granicnizmeclLr nas r
BenuTerninla,uöini da to budepustiDjaDelrna,jcr je ona bila naia.,'Zatim se
staricauzmjala i planulapa nastavjla:"Boiti poslaniie,kolne ae se po;alitl
tvoj ncvoljDik?",a ja Dato rekoh:,,Jasanrpoputonog ito jc releor _ Sar]lscbe
sam ukopaol Jcr poveo salD ovu ZeDune znajuii dl lli je ona protivnik.
Ut1cöclnse Allahu iNjcgovom Poslanikuod toga da budeD pollut Adole
delcgacrlelNa to nli on reie: "A ila se desilosa njorD?"To je zliao bolje ocl
ncne. ali.ic htio clato öuje od drugog.Ja sanrtada ispriöaosl.jedeöe: ,'Narod
Ada je pogodilasuia, pa su oni poslalisvogaizaslaliikapo irnerLrKajl. On
ie
svfatiokod Muawije ibn Bekra i ostaokod njegalujesecdana.Muawija ga je
za to vrijelne gostio vinorr, a zabavijalesu ga njcgove dvije robnr.ie-pjeva'tice
Kadaje napuniorrjcsecdana,otiSaoie u brda'Iiherra i zarnolio:..BoZe,tj znaS
da ja nisam dolao radi bolcsnikada ga izlijeain, niti radi zarobljeukada gr
otkupim.BoZe,podaj kilu Adu. kao lto si to iprijc r.adio.',Tada porednjega
poöeseprolazili crni oblacr,i iz njih rILr sc reie: ,,Oclabcri!', On pokazana
' Hadis u nrlr,,crh
3/,182/Haleb:ixkoder gi bilje:j i t jn]r'iz\1t4t52132.73,32j4.

100
'.1 l,'
l r i i . , LirL r L , i ' L r . l .r i r r r i L! f i l , ] I ( , - i r f a r : L ' f
t , r i l , l i r r r f . , r L , i l : , \i L r r . , r ! r l i ) r l ! , i r. | . , r . ' ' r l \ i l ' , , \ i L r r l
r i t . ' r , r : I L r r' . f l i l L l r i l f \ , r , : , ) ( l , r l a r : ' L 1 rl l i i r l j l L r . ' r. r /

' \ \ : L L . / l i l i l r^t l L r . r I ' l r r l l : l . l r l i r L , l l [ ] r ! i l r . . i L , l , ,L, r l l ' l i i / , ' r r ' i L , l
L t r , , , l r- ! l i r . r . , 1, i f r . l L i l T r f , , f , , , j t f h r l r l . l L : , t . t r - _ , 1 .L , \ ' i . r l
( r r : r t r i r , l r r. . l ' , r L l r I I r i r r r r t r, , , 1 \ . . r r l ' r rl l l . i l l r r i . r , L r r iri , i 7 r J i l i . . '
j
l l . r h l . i r r \ r , r t , , l r l i L r \ i ' r i i i r . , ' , i S . l : t r t L rLt t . t Lr \ l t r r i ' , : : . r r r r , j , l r ' i r r r i
I J . h , l . , i . ( ) J r . . r i r : ' r r , u \ , , r l i I l L . n \ l r , 1 , . . i 3 1 . r r: , ' r r . , , \ i r l ' i r r ri r r: ,
l r L : f : L i . L i ,t ,r ,L1 , ! J L , ! . r r i r i . rf i r , , r l : \ L i ! I r L r \ i r r : , l . . r , r r i r r l L ' r r ) . ' f r r : . L r
1 1 , , , - 1 ,., l . r , l : , \ 1 . i . i l , ' . i . . , , r , , r l r r L L l t :\l , L l, . r r r r t , l : , r f . i l ) , ! i , !
'.,:.
l i r . : 1 i, l . L , L f l . r , . l , r L l i r L L : 9 i . L r r . r r r L :Lr ' ! n \ , t r i l t - \ i r l i L l i I r l
n : t . t l t j li l. r : l r i j l \ t r l . i t L l t i I l t - L t : L i .1r , , r : r t L : t i l \ L i l n i ri)l i L ( l / . r r t I ' l t t : r t t t . i
(, . frlll. rL rrrilr.r l-rllL
f r i f i L , f , i l r r . r r : r r l ' .j r l r i t t r [ ) r : L r l r L L ] r r a .!,r\i I lr
j r
. \ , 1 1 , r , ,l , L r t : I l r L : i I i r x . l : , . / i r L i r r rl r r l i r n l l L - L r r r r ' , , r , i \
r l l l . l \ i l , iJf.
r a ! r , i i r r n . ' / :l l i r i r i il f r / I r ' : : l ( r l rl l i l ' L r l ll ' l ' r ! \ L l l l l r l l r , : rl l : , l L . r . i l l
1 , , r : L L l ) , , , r ' , 11 1 , ! . 1u r . r I r : . , r r L , , , r L il : il t L t , I , , ' r r ' r Ll , i l i L" . l i r ' i l .i l L ) r '
i r i r L r r : ; . . , r i rr . . 1 1 r n Lr I i ' : r h . : L . ' I .l ' , ' l . r r r 'i t . " ; . 1. L :r r ' . , 1: l i l r l . r ' i

rl,r.i,,,ri rir,,;, J r..|jr r,rr,
, .,,,,, i l r r . . r L r . i r i , ' : . ! : . . , ,. rr t . L : . i . r r r. | l . l " r r r Lr l , t . i r Lt
,,l ,Ii, , , - i . , . . u , 1 , L r gL, L1 ,r1. . : r r r , ,
' r . , r rr ' i r r r r , i i ' , i , i , , i , : ' . r ' i ' . ' i , " r r ' rr r , ' r j , ' J ''
I lr.l... t r ) r ' l j r i \ \ , , n i l r r r | , r r , 1 ': | r L l ,rLr r r L r . i .r r r r r
. . I i L i i , , ) , !. i 1 , ,L r ! ' 1 . r' , 'L r r . , . , r . , , L r r r t r , , : i
, ' i , , , : l l r . . p l l . i t r . , , , , . t : t l :L, 1 , , r . . ' ! r , . L.:i1,,

r : l : : -. r , l ,,
i r , r , , i .r " , \ i , i r rr , r r r l r , r 'i r , r r ' r / i r r r r , 'r , , r r ,r r t i \ l i i i L J r N , r i rI, r l r , i
' r , i 1 ' 1l ,l ,L , ! 1 , : r r fl f(.r I I \ L j . i i l , rL l, t . ' r r t - L LrL) l : :( l x n1 r ! . l i ' . r r ( ! r , i f I , i . '
L , , r. : r , ' j . .
J L L t ! , , i| l t l r . l . r r r f :l ' . r \ r | , , , ' , r r i ' r , r i i i i ' , r i t t , i t t , ti ' r t j . r , i , t "r; r ' ) \ i , ' r r : . \ J .
r r , j , , , l r L L { \ r l r t. .i ' , ) . : : l r L , / L r r l Lr rJ i : . L r ,l r r i , , r r r : : rr L . , u ' r r , I , rLr L l uI : r t l.r : rl r
l , r, ' h , , 1, l L L , r \ r r L t , r . r l . r h r l rrr. ' r r r:ri . , ,rrLI: : h r ' i r L l u r L r. . ' r i r r ri L. r
: ! : : f : t t . i t : r t L t . . tLt r. L i i ; : r \ . r l r j L r\i L , \ r l L ' . l . r , L ll , r r r r , r t t r r ! i i f l t L ! 1 . i
: L . l L , L , 'rL L, , 1 r t r , l i r \ r i l r r
\ l l r l r . 1 i r l . : . t l f r . l i : r 7 t, :/ r , l . / i r i , r . . / , ir/ , r , i / r l , . , \ i . r . / ' i , , : , , , r , 1 , ' r , , r 1 , 1
1 i i r t a 1 . l l . l . \ . l n f l i ( , i n i l l i i r . r J , r . L : r r l f r l , r r r i ) : L. l r r . . t r 'rl r i i . / ( ir , , l r , f i . l : f
J , r : r , r sLL, i r l r i r Lr rj , j r , l ) L r i i r \ i i r l r r , i r t . r r . r r , , t r l r r r I L L , ( i i L Lrr ( i , i r t r . l l L r r ' r : : :
r r r , . r l , r r r i , , b l r l ri r / l , l i r l r l 7 : r ' , L i\ l i i t l r . , l . r t r , r r r i i / , i , 1 i , , ' r ' . , 1 rr . . 1 ' , ' ,
r r i i ,, \ r , r , i ! , r , / , 1 { r I t , t r i ' l r t i t t ' t t r t , , ,t 1 i r / i l r i a i. I I l . t. f,
i t 7 i r j . , l ' r r i r I r ! , l l L 7 r ( rj.L o \ c u , r l ) a fr c l r o r r j i \ l i ( ) r \ L r L r
lJul)l!r.lur \,1üsllnlLrslojlln tlrilnLl nrvodc ocl Su bca. on od Ilelicnta.it
orrj od NlurlTahich.cle jc Ibn r\bbas priiro. clujc tso2iji Poslarili .r.rekro: .Ia
'r
slllr IolPolnLrSnulisLotuirr. a,\d jc unritcr zapld irr r jclr'om.
Allah rj' liaic /.Vr.r,l](!ti ltlt)\r,! htultt ful it'.;vtj nuntl tr.lltkalt qtrnüuat
- t t)t)t)ntinttt(Lt.i. hiLt i prilc i Itslijt irga itttntojtt,ibolaruti ntl;rry4t;tino
.Ilkln jt.;r rlot.tttholntt-utu:l,u:ntItlitoglanrl'(El Alrl(ai1.ll).St{r\.
tiie o\'(rg irjetir.oö1to.jcda sc ord.ie Iadi o P11o1t)Adu. icr jc liontclisr slraan
ItrrrtclstLrl lLrdo., os uilroclu.il olli su Pt! r A(1.Ipal(. trogoae jc ch sc or djc ntisli
r nr Dlugl ,\d. nu ito nplraLrlr- o o Slo sulo \ca nilvcli. ltro I ltrdis liojcglccutrt
nirvcstr.n pfcrosr grl r\t\lt. f.ll.
Sl(r sc lrac riieil l-ll\ii.rLrg: l litJ,t ';tt ttglLluli jLrlLutohlul, ktji v ltr,.,ttl
jtjiht)\it)t tlt)linlt)lt litt,tao, rtl,li .v1 Or? lf ohltl toli n,m tLrtoti l,i,.Lt,
(lrl- Ah ,il. 1 1.) Iirdr jc Ad u,llc-drotll sc u zllliu lirlnrirr rcito pol)ut oblxlx.
ori srr porrislilr (ll .ic to oL)lal(lirrji rlonosi lii!Lr.ali jc to bio r,bllli Itoii rIrnosi
lia,,rrrL
\'tcr orirll su (ln jc to r)rilost.ii hilu.jeliilznr.OclrjcgrrsrLoickir ili tlLrbro. u dolrrh
s u z l o . , \ l l r t h- r : 'z- e t l n rL d 7 ü r , V . t o j r t ) t ) \ t t ) t t r ,l ) t ) : I t i t d l i ( l i l - \ h l i r J . l l ) .
ti. lilznir lioin stc-|oToliruli. .,\ TittilI lo .\llirh ,i', olrjriltje\.r: \jttlj ln)ii \1utr
,o',i htlntr lat:t t (Ll ,\hliatl l-+.). N,logLrac 1c da.jc rrLlirrznubilir 7cs1.rlii.siIri.
l a d L l r i\ t c l i l f l i r ) j ij r - . c l ) r c l i i ( l n op u l r e o s. c c l t r nnro i i i o s r r n d r n u . | a n i l t o g ao d
r l t l hr l l c n 7 r \ o L uo s t i t \i o . n c g o 1 l ts l i l l n op f a l i o .l t l i r i d u 1 cz u n l i r n ao l u z i oa r l i i
r r p e i i n e i l ) l i t n i l r s l i xs l . l o v i i t u g c l i c i ) r j c o b u T i n l a o .i r b a c i l u o n a p L r l j ci
Lrnritn\,n(i. Orr.j. rrlrnjih ruSioir rstc liuac i l|h fdi)c fulilic. l(illio {od sLlfilsli i
o . l r i l l r l i s a L rz n u l i us r o l r . s r l c i n t o c i . i g r r r o r i l i : l ( o j c o c l n l r s j r i i l . r r L 0 J e
\ l l r r h p r o t i r n t r l ip o \ l i ( i n c ! 1 oi t l r i c j o i t i r a ci s | 1 7 r l q r .o r l D j i h ;T e s l o l i \i . j c l l f .
N I o g L r clfc r l l L . j .t r i \ j c t u f n a l i r j L ri l i r I n t i r ' r oo b l l L . z u l i o j i s r Lo n i . l i o i r \ L L
i o i b i l r D . ! r . ( l c n i .n r i s l i l it 1 . sr u u n i c n r un l l i r T rl n i l o s ri l i i i r , , u n 1 i h .r . \ l l r r h i n r
. l c L r n l c n t u p o s l a ol i t t r r Ll i l k o l t r \ o d r \ i i c n r i c n j r l i . rL. l t o n t s l u i r j L t n j i h o v a
l i u z n i ll ) i b r l r p o p L r o t n c k o j e . j e z u c i c s i l sl t r I o r n i l i c h l c r l j c n al ( r j c s r L n i ! t i l t
zlllcLlnoIr(lcni \ jetllf i üiitfcIir \'rt|i]. :r rirl:jofil krzIn.1c onlt ltoja :c slrstoliotl
nrcLinsoLr)rjsLLl)fotstx\ I.j.rih ol)liliu {\ l.Lttchlir(|r()) l)ol)far:cl1lLLtz to .i(ri
z l s t f a i r j L L a i n! lta s o l ) l ( o L uA l l u l r , n s p o n t i n l .u s L ri L l \ l L l r r r j r L l t ,. \ 1 l . r l rr., p c r .
r:l jLr( )l.je1|l
I b l r I r L ) LILl r t i | l I e . , o d i : ' P [ i i a o u I n t 1 c .I t o j o t u r . d x j e n i c n t u p ] i a i t ( l
N l L r h u n r n r cr b. lr . ) u h l ni b n D u r c i s .u l i c l l r l b n l r L t l u j l o i i J e a u o . a l N i L r s l i l l i l l.
o n o d \ l u d r l I i d u . u o ! 1 1 o d i b n O l t r r Y i .( l i t i c l l o i i t i 1 1 ) s l i l n i l i . r c: l i a o :. , A I l u h
n r j eo n , r r i oi l l r . . \ j c t n l l i o j i n t j e , \ d t L u i i t c lnt r i t n r i i c o d h r l l i c n u l ) f s i ! r ) LO L .1 t
t c . n u i i u \ i i p o t c d l ) c d u i r ) 1r1l i.z n o| 1 r l t .D j i h o \ s l o l i L iri m c t a k i z n l c d u l ) c b r i
Zemllc. Iircir ic (lio Adl lioji jc bio I nasclju, rLuledaotnj \jctar. /1y'Jirr
'Ä.
1t ol,l,tl; l;oli a,t tlono.ti ilirr" (Ll ,\hlia1'.2.1.)NlcdLLtiur. rrt \jrlaf tc
b c d L n r ti n j i h o r u \ t L , l i uL ) r c t on t o n e u n e l c l . i u . '

J l r d i r , r l . : r 1 l u h , ri .l l r : ( , ' 1 0 i 5 / . . , / l l 1
, ' f , , i , r . ) : i t I i , , I r r r ! - i 8 , r r : ( , 1a) , - l t + i ,
/ : , r i l r i/ 1 r , , , .\ 1 r s l r m! l , I l . : \ h n . d L )s \ o n l / , , \ , , , / rIi l t t . t t t . t t + . I i t . l j i . t r r

ll)l
( i L rL i ( li ' l r r r r r l :Ll f r l
O ' r L l i l , t i : L r l r r i , . lril r l h ; r r r l r I r l , \ b i l i n l r ' r n' \ l i l l l ' ( L l f
\l lrrr'' i 'r ri(r
Z . ' l i . : r i l r t rL \ t r i il . : r , ' r r o L l I 5 l N i l l i l N l o r r r i ( l i \ l r r \ L L r n r r
r . l i L L li l , l i l . , L r h . l r rrLr , r r r L o rl 1
\ l ; , l 7 l l r j , i :i S l ' n \ b i r i r r t r J i rl f I l ' r ' i l L P " ' l : r l r l '
f . " . r , , \ l l . r l r n r l \! l r i j r . .L , r i l t p r ' ' l r r r r i t\ ( l | i \ ( r r i ' ' l r L '' 'r r i t : ' r ' ' " l l ' r r l L '
!)llrlll: l.ll:li' iL
l r l l t r r i L r ' r r u( ) \ l l l r J l i l l l a r r f r L r l l l l .! , / .I L l i l l l l . j f L l ' / l l l LIil f n r i t
l)\rr 'Lrlrl:r\L\r rrlLLrr
L , r , i r . i l ' i l r l ' ' , r r r i i l l l . r l i l r L g l r , t . r lLi l l j\ i c 1 1 r ' r r l ' 1 1i L r :
i t r j l j \ r ' r _ Lr ' L \ L r r l
J ( . n l r . iL i i u . l . r ' i r L . p r c l l r L n l r ' r r l l J " l r r l r r n r r il r . j t ' n l iSL l l ) r l r
r tll'" rLlliirt'lli
lL\rL l r l s L LS i r a a l l ll l i l s i l l l r j \ l l L l a l l i i \ L ' l j l l .
[l'r" ''lr:: : I
I|a a l n ( l i L 1 ll.i L T f : \ ' l t t l l r ' c L ' i . ' , lr i o r r l r ' r r il ri r r l r r l r 'f l r . i c l ' : l ' _ i r r |
"N.lr
ilL.il:rr.rrr , l l , L l | l' iu l t L l L : L / r l i l l L i . l r ' h " r l l l ' 1 "
l)r' ''l r'rr" i
I l l . r r r L , n r . r l r - L r L , i r r r r l rjr: i ' J L r L L. L r " r ' ' r r j ' i r l " r ' l r r r ; r l l
r'L L
.. \ 1 : r l i r . r \ l . l r r i i i t , , , . r , , i t , , . ' r r . r r r r i lc r r i l l r L h r r L h r i | ' r ' i ' r L I l " l r r :
L t , f r f . , LI Ji L J \ : , 1 rn. f f l N , L l l ' , 'Ll . , ' . r
''rra' 'i lr ' l"L''
I ' L c | r r ' t u r r ' [ ; l o l r r r , f l L r . ( j j ] l : r L L r g l " L l l l ' i r r ' 1 ' r '' r I l ' r L i L l
r r L ' )l r i f ' j : l i L , j r l f n '
i l L , , r : 1L L r, . i r . , u : i l r r L L l iL: . , r l fr r Ü r n r l l l i t f l j i h r l l l l \ r n l l r l i L l
i ] l
, r .| i l r l l r l : r l J ! r \ , ) ! t i , r l i i t r j r l l i r
( \ r ) n l \ ' r / i r r r i r! i r J ! r : rl i r ' / r
l L , i t 1 , ,L , i l L r j rI Ll r r r L i r Ll l.r, r . r f lt r r r l . s i \ 1 l r ! r r r rI L
''f'riiirr, (rl ! 'LLl 1'rr
: r . l l . i r L r l l . L r i r i r r r .L lL j t r r l ' r r r L fLr i ' i i o l l ' n \ e l r l r ' r t
j ( '\r'rl LI rrL'lr
l L . nl ) i , L r . ' r . l z r ,Ll i I r r l . ' r t r l lLr . i i i r t j \ i r ' r b I l - l ' r I i c ' l ' l l l ' l l L
i"''l'ririL fi -""'r1''; '1']' ''
L ( l L l .trr i r j . L l L | ! r ! . ' ( r . : t ' i , r l i L rl ' r L l r . t l i! J ' i i
.t1.. ' L ' l r r r t l L r ' r r''l'r "
f L . , j t L r l l u. r, , rr j t , h , , ,L i ! 1L i \ , , ! ' . t r 1 L i i .J L i h r , rL r ( 1r r i r . l l r r : i l r
( ' r r i i ! i iir lr ll
f l t ! i ! i , \ t , i l t s f t L . r L : i r l . t f i . . r L l j r i J r r r I _ ri f , r , l / l r ) \ L ' ! r\ 1 . ' i l l . " L l
, , 1 . , , uL z l r ' , . i , , ' 3i " l 1 ' r r j i L ri]l i j ' i l \ t L r tL l - ' i" h l J ' L l r L c l ' r r l rLr ' - r L rl r - t r r ir l f r L '
- . i i r L l L r' r r . , - 1 . . 1i r . l i , i l , L , , i r l r L L l l l . ' i o r l l . d i i r r ' r l 1 l r "o ' f l r r o l f ' \ i i r l l b r r r r r " r l i

jiiloiln if lil.il()lll'orl \!l / lrrfir rir li-r":irl
nrl!L,,L,rr, \i: .:it,)lJ ' Lh LrlLrl.
rr/ ')r(r i' rrr'rrl
, . , ' , , ' , , ' , ' , ' , " , , 1 ' ' . ' , r " r " ' r , r i r i r l r , l i ; ' r , l r ' i r r i , r r ; rl,' r ' t ' r a r ' ' i l r
I l,r.r',r.i,rlrrilr' L l : l \ l r l i a l . . lI l
l ) r l i L r r . l i !r f r . i ( l i r j L r r r L . l l l r .! f r r l r i l L r r l \ l l l L l . " . t r ' i l ) ' : L r [ L ! " r Li ) r L r ' L
-
l ) r r a l i rr rr i t n l ' l ' ' L L l Lrri r \ l i r ' r ' l i
; r r : , i . r, r , r L , 9 L ' l r : u : r . 1 , , ' l, ri rn i t l \ r r r r . L l l
. h ] J , i . ' , , , , f f L i r r , ] \ l ' r l r L j i i L IL l ' r \ \ . h l ' . r l : r i r r r . l i ] r r Ll 'rr i ' ] o \ r n 1i lhr'fl
h rr lt'irr't
l l r f L s r | i . r t r l n r r L l . r i i i , , Ir i , L Lc l r \ l r l t l r .L l l i t L ' l ri L r o o ' 1 S L L I 'r'] l r r : l l
n i,t f(i \rir. Jir t! f.i:ll NiIl,Ll nisirn \'l(ljrlrillo)ij'! PLj:lrni'ri ilrl sL
li: i '
{ r . l r . 1 n r i t s L r _ r j r t )I.r l i L r i L l n r r L r c n r o r l i r r ' l j t t i l L L L r l j l r c iO l l b r !iirrll'
0 s r ) r l r - l t 1 \ r L j / : r l r n l L r : l l LL i l , : t ! : L ( r , L l l ' i I r l L L 3 I L : L l 'or o L'lllic lll r.l'lilL 1(jlrr lll L'
'litlll
r i L i r t L i nr l l r i L r j f ll,)trli l'Lrsl lric. I . r r h s \ r . l ' 1l l ! l ' t h r r l r r i i " l l r :
L r ! [ r i l L L ] Lr r r. ' l u r ri r ' r J l r t r L t l l i r r r i t l i i i l l r l l i x J l t 1 1 ! i l L r i n [ ] l l r ' t ' l : l : i t r l l
rrrlgrrtr'tL" r'ril' i'i] 'lL
U r L r r r . r r l r ll it lr l l \ o r l l l i i l L / i l l r f l n l L l { i \ l l O n l o i l c (r
g a l ' a ' i , , 1 . , , L, 1Lrat r L r t t rl tl i . t . l i : r z r l l , ' l l L r , l o rn n r o c l c L : r i L l i r r r\ l ' l l t i r r l l \ f ( l i -sil
j
L , r i L L g l t d u l ri . l i l r : r : O \ o j c o L r l l l ' L o j i n r L r rrrl o t r o : i l i i i L r l L " ' \ 1 i ! i l 1 r 1 i 5 i t

llrl .ii !l \1| t] I tr I 1l
l l : . 1 i . , I l i i l l ! . l i r r r ' l I l a . l . ' \ L r L L l L L r ./ r r i l ' r i i , / r ' r i

t(ll
Jasnoda su sc zbila dva dogadaja,kao Stostno to prije navclj. prelra totnc,
kazlvanjel(ojejc naleclenou slui El,Ahkäf se odüosina Drugi Ad. a ostali
kuf'ansl(i ijetl eovore o Prvont Adu. A AIIah Js.,opet, natboljc zna lta je

Oval lrndisMuslrmnavodiod Hanrnaibü trIa'ruf'a, a tsuharijai Ebu llawud
od Ibn Wehba.
Kaclasmo govorili o liaclidiu Nuha +,,-ril,
nitveli srno da jc i Hud :tj.-tobavio
hadidz. Od vladafapravovjefnih,ALje ibn )ibi Taliba,se prcnosida.jc kabur.
Huda ,l! u Jclrenu.Dnlgi pak navodeda.je u Darnasl(u. Ncki lludi tvrcleda
rnü.le kaburjedno lriesto u zidu dZanrtjeu Datnaskukoji
.je olircnutprclra
Klbli Allah re,najboljcznd.

#**

10,1
Lll

d

ii
.ll
li

a.s,
Saln[a
KAZMN.IE O SALIHU '!$. SEMUDOVOM
VJEROVJESNIKU

cnrodje inc poznetogplclrcna,^ dolrili su git po njiholont pfctl(u
ScrnrLdr. [rulo DZedisr.Njih dvojicasu sinori Asrra.sina ltentolog.
il on ic s1nScr)rit.
siIlr Nuho\o1.I.
O1)i \rL bili aistokrvri Afupi. Stanor.rli su u IIidTnt. liojt sc nallzi izmerlLt
'Tcbulia
IIldieTx r BoTijr I'osLenrli;:- je proiao porcd tog rricsl^ Iiada.jc su
muslimilIilDa iiao ne T.buli.
Z i r j c l i s L rn i r k o Dn a r o ( h A d . i o b o 2 l v a l i s u l ( i p o v c ,l i a o i o l ] i . A l l u h i n l j c
poslao.jc.hrogc'orjclia ocl nlih- ÄlLahovogrol)a i Njcgovog posldnilil: Sllihe.
srnu UbeJdorlg. a o|al ic bio s1 lvllsihoy. ol1 sin Ubejdo\', a on sin IItdifo\.
o1rolct sirr Scmü(lo\,.il SemLLd srn Asirov. on sin Ircnror', " ol1 sitl Nuho\'.:.:.
Sillh rh jc po,,vxo da obo,ZurujLr silnto Allahr. ltoji ncrnl nikaliva sudrugr. dr
odbrcc kipo\'. idrLrge bogorc. i Llill\{Llrrll(ogne pripisLrtu.Nelti ocl njih su urLr
lro\tcr o\ rlr. lli veirna ih je oclbilaclar.jcr-Lrje.
S L r p l o t s l i l v l i as lul m u s c i r i . j a a . tiud j e l o n t i n a n t j c r a v a lti 1 ae a u b i l u L J L r isl iu
d.\'ü liojLr.j. \lldl) LLairlioclolirzom protiv jil). rbo!: ie!:a ih jc Allalr Iiaznicr
. l..l. t r' lJ.'r,r.
Tnlio \llrl) ,i. fr sLrri El r\'ratf vcli: ',,1 S:tt)tulu po.rld.rntonjiha\'( httlt.l
SLtltltt O trtnttlt,nt)l ,,:t)\at ia j,'o1] obt):a\.uttt.lll(lt.t jet.\,i (lt.ulo,q11ogtl
tit,t)tu!L,t Dt)iLt) lttr.jt:.jd.\ni laln- oLl wirq (i*poiod oya.lllulrto l;uttilu
tr:nuli:t1 \'u.t l\t it l)u!!i!( lu Nt( lo.lllllto\ol -L,iltlti,i n( (:iltit?/aj nikrk|o
:lo. 1u fu tt.; htltrt ln ru :ttlcsit \'l sjetttt :c kttl \1ts i(, O uai,io
tt\ljrlnit itiiL!p\liiL,,1tlu iLlu ttt.;lt' o /enlji nustonio; uta\ i(atna jr.ini t
lttlurt ltrurirt d l hnltt)]d lir l lil(ltt. SiLtitL,:L lllLtha|ih blagoldti. i,t
ii)ttlt -la. l\) Ttnlli ntrctl pruttr.i.'":'..1 .q/,nc.i/ac ntc,,!(^t1nutola, Iiaia \u \r
ht!t u-oholilL ulitd:. pt)tlut'üu, ttiu t1jinld,latli tu ticroruli; Zn tc li \i
:iLtuno rkt ie Sulth prrlun otl srota (iorptr{uro? Otti olgttrtriia. }1i
(loi.\td,\'ictlijr,to u ano ito jc ln ttlcntrtol,jutllano. )'Oüi leji .yt hili t)hali
tt l,o.\t, :\li. tloi.\lo, tt( tjrntl(tnt) u ono ito yi Ijet.ujetc! ':'l:akltie onu
k.ttttilrr nt ytr:ltrioit rrtatie je.;to.rlu Closltotlaru,i rtkoie; O Salih laj nont
tr) aint ut)tptijL,ti; al;O.;i Posltutil,! ',11dt'ri ilt r^t)aitltt lt)tt!s, p& t!.t\oiitrl
kuttt]t( astdnt!.;L'nti1\'iin(potttitni.'t'Ott sL,ol;rt,nuotl ttjilt irde: O nurLtclt,
)tt)1,llLnia:unt rttnt ltotlunittr,.].o,4a Go:;poltro i \u\.jctowt.) tI :, oli yi nc
'
\ t)lit( t)tr leii \ u: ln\ jctrtiu (Ll ^ fal'.71.-79 )

t06
{.

: r l ' r ' . 1 : .i r,

,r, r,ri' i , i , r , , , r l r i i , , , ,r ' , . i . r : . r . , '' . i . , r r' ,

r. l i ' , , " , 'r r L ", ;r r 'r r", r r ' , r i ' r . , r i i . ' , r rr , r i r i r r r l , l

, i ',,r, , r , , r , r r i r , r , ' rr . , i i , r/ r , , r i , , r r r , i . ' , i i r 1 r l l r r r , 1 r ; ,rr,' r r ' r | r \
't,'r,,,. i ,,rr r , , , r ,, .r I r r l , I / J i . ir ri ] r ir ]i . , r r ' , r r ri i
,,'r',,,,j.i ,r i i:'
, i r , , i . r , r i , /i " , r r , r , , , r i i , , r i i , I , i , r i , , " , " : r ' . , r , , rr i r r r r r r r i i , \ i , l 1 : I r/
l.r, rt.i.:r r rrr ' ir,i .r.r,r,, r. r r ,'r . , . r ' r rr, / , r . ' , .' i , 1r r ' \ ir / r r , t t r . t {
l , r . , i l r . i . r, , , r , r , r r ' r i. ,i r ,i . r r r I , r i r r , i L i , i , r I i , i i r I I ' i I I , r 1i ' , , , / , , ' r l /' /i r
.|rt)
1 r i . j . \ r . i r r . l . rr \ , r r 1 l - . i r ' r L l . I
I . t L L lI L j \ . l I l I /\jifri \rrj i / r | , i , , ! r r r , i . r i ' r , , , \ i i r ' i r r r / i , , L . /r ) i , / / r i
t , r i i , j r ,,rl r j , i l i i r r , . r , , r , , : r , . , r r r / I r i i \ r / , r r r i l f i i \ i , | . r , I r r , q ' r r 1 , r . / , r . ' 1 r , rri .r
. . . , . " " r , , , ' r " r , / , , l . ' i l l r , r , ' , , / , i ' r ' , i r . a r ' , r ' i ' r r i ri rt t , r t . t i : i , )t ) t ) : t ! !r t i t! t l t ) .
Ii i ! ,r,r,,,i r . / - r , i , / ,
, , i l t i r i i , , , , , , r : r r , , , , , i r , \ // . r i r r , r I r r | , r i r l i l i 1 r 1 ,r/, r r l ' , \ / '

l (-
''t)1i! t.h)\1, \li !rfu io ,'l,t)ii \t! \ !oha ) .\,tu!t.t!iitol.t.iii praLl. ntl;on '
Oir rrrlq|rrri lri,! .ld :irtt)it! I l,ol .lllthu !,i!:ititlL!.ti ttL, ntl)rl ltji .ic
v,/r /tfLr,/ l Lt\ititr. ".1 tr !.;trltt it' i;iIt tlt ) r't t)\t)lxrJ.t)iL' .rt! ft ] t(l ncs0 narc,l
y : o l t , t i r l t ti i n t l t " ( ) 1 , , t t ' l , r i t T r t l ; t t t i t t , ; , ' l t o g r n dt t t t l t n t o / t l L ' ! ui n i . ! o t r l
t\)tt)tlitt! ]|)al rtl,ttt. .t . rIt \r.,/l,i//,, ,rlrg.,r.)rr -t/iti!niLu k(,i; .\li ni\j o
.tl
/ r r r r / . \ / r . . r r r 1l )/ ti ) ! i l ) i t i , j t , : t ) \ L l t t n t l i L t i t t . t L ) i t i t l i . J t i t ! g o t v r i n t o
,rrriilrrli rr.\ltiL'ti,t rli \/i vro ilt lrulthiuili litnlu.sl nittt tti nd,kli tPu
l\)llttlt/ l n ! i , ' d i r l ) ; i t t l t r ] ] l l t l i c , t n i i h r t r o g ! p l a t lt , r t i ü s t t , stt ttt rrtt i \ rt I t , i tt1i h
i t t t i ) t l l i i l t t ) \ ' / : t t t t t l i l u t r i hl i t r i t t y t t , t : n i l t , : h t . tgt t l r t t t l , . , k o l r t : L t i i l i l i . L
tt)Dtr.tlt)j\tl. irtLtltrttliL |,uttlrt lirll :m ".1 \Dtt.tili.\t)|) t),r lit)ji.\| \ict.t)\1tlir
! , , t 1. t' : r;r, , . ! i l t l u i , , , i , r 1(rl i n - N c n r l .1 5 . 5 j . )
1 r s L L nl u s ! i l c t . l r z \ i i c n i v e l i : ' . . j i 1 r ) . \ ./ / . : L , 5 r r l / r 1 t,r\ l i v n o u n u l ; t t - i t u t t
t!t1t)ttt\t tl!. 'rii.'r/ r)ri riir' \,)ljcli .\ll.tih) 1tL:!)t)]u\.i p!tt !)o ih l. :alftiti
l)t)!ti:Lt\Ltlutttl,t.ntt t)l ttuni.. l))t,titl1t)n(it)t liultt.srt t:lttjili 'r,,/.yr.1rili.\rn
t ) t i . i , t ) i i \ t !i j . n ) \ u l t i k , i i \ t t i , . l l l d h ul \ ) t( l i ( l r u s s i t d l t . l S . )
lJ sLLrillilifal) (lll.lirLmcf). tlzriicni lcli ,.,\( tll it t)t)titlt) at)oni.nt, .lu
.ru,!twtrili Ztr tu t1,riLliu. lino.g orl ttrs \liii\litt)ti., Tudl hituo .ri.r!uno h!u
r,ul,lnli i ltttlt 'hr lt,ri trjtrtrt i:tik,it! 1]n:.lt hrtlt, lto.:!unttOlt1ttt.,\r: o,
jtirt:ljittcrlttiit"!rrr|rrriorrira:rrarifairlt:lli\.4toltolit',\lilt,noltor!,tt
l;Lrnilrt,rlu li:nto iit !\1,!t\rli,N tti;t lidi ihLr.lt.\tt.t)liit ':.tt)t)t\i.itli th ti 11::t
i ( r l t ! i : t i t , . t l || i i i t i i t r l i i t l i t i . : t t l t | t t | l w t I t i l r ß r L t t t i i L , o t l tt/t i i i t , t t l , . . . . U t
t ) l i t t t ) . \ t t t l t L l t t r t t r l : t r i t h 7 t j t o n u - t i : u l i l t , t p t / , . r r il L l l r L , . l f u 1 r
Ld tut i ,\liit otrrt,nt "\li tnt)
ttt)\lqli ntl tjih it,ltjt tL,lini lijil, it)tii \tl
ltostt!i lttltrl \,/\r\',!r).q r i lt)rtlirtt).! \ihlit ':,1 Lli .\lt) lit!i.t!jt oL*ttli -u
\ h ) , t t t r l t j Lt,) d i i ) t t lt i t i t ) , : tit: t )i t : \ l t \ L t t i t i .i 'E l I ( u r l l c r . l l . - _ l l . )
l . , , r i i c r j t r l i r r r l c r r c l i ' l r , r r r r r Jj . , i : i , / ' r r , , , \ /: ir r 1 c l t r ti t r o . l i u r l , t: t
rt!irt \\ trtilit:it|rlti tüti r\rli:Lt,t " tllrrltrr .irltttii trt it 1rl,t|, l,\\iit,
l l l L t i i r r t tf u n i i t t t n ! , 1 t t ; i I t l l i t ) t ) i' t ! . + t I l t i t ! ! i t , j i \ ( l ! i , t l ; l r r iiit , t t i l t i .
t ! i i h t ) \( ; t ) ' t ) t l , ! t i t ) ! j t i i l t t ^ i l t! : t . i i d l t h t n i o i s t r l l i o . s r t - f l ) t l i . ) j t t, : . )i t L l , t ) t i
' , t y t t ; l l t r l t t rut g t ( L i S r n s . l 1 - 1 5 . )
.,\lllllr-r,i.u l(ur'. ru uu rii. ntjcslirso\1rri o,,\du I ScnlüdLrzujcclro.liro ito
.
jc sLLIirnn:I e\ [)x. l[I rjhir)r.j I l:u[Lir. Sacl.I(iil En N.d7m i ll fca2 r.
l < r 7 r , \ c l l i l c h l i l i i l r L ) i . i1ct cz r u j L 7
t x 1 i c l \ ' an e r o c l ui .d l t s c o l t i n e s p o n l l l t i r L L
u j r h o \ n l l i l t i i z tT c \ f u t L l N l e a l L t t r n L .l I i ü r ' l t n Lst t o i t d u i h . j c N j u s i lo b n v i l c s t i oo
l u L l \ . 1f r f o d x . ' l l r l i o t r , . \ i i c l t i L rs L L rI.bi r u h i n rI , e l r :. r / l / / / . r a / r 1 i , . l / i , r . i i r r r
t,Lrrrlila. 1,:nlii ltL l)t!tlLt( \tuüt!li l)d .111,!h lL, rloi:rLt,n,:,rtritttni &t;;tojul
/t)ttlt. "1dt trtlt niir: lo\lu riiL,\t o ojtjnutpt.ij( r./.\, {) Ill/rolr)rr nurolu .1tltt
r
S:nttttlu i o ott!tn( l).\lij. )tlilt liatf vujto llluh .:nul' \tjihrl ,i po;lrutir i ttt
il.
rhttrrili it,nt rlr;1,,r-r,. {lbrrhilr. ]l r) ) Jlsno
.lc. dalilc. dl slr o\1) raiu(l
\1us.ro|c [i.ieat|.ic-qorrIl] nur.odLrÄjcrlrLtint.hLLrlLrii di su 1l1ii\e na|orla Ar.api.
l' . r. t \ '' r l..r"r r./ . r. 1 Ir , . r . , r .I ,
l i t r l \ l l r l l ! ( ) L t . j i t nbl i l o p o T l t i l t oz a t r i j c n t c N I L r s t l,ii e . O o r . o u t es
to opiirDt,
!o\ orll u nlilnl l./ia.rr. Nclia ic h|alu AlluhLrrn to.

l0I
Stlih ,' , ,L ,t t,,t

O r o j c p l i n r j c r n i c g o \ o g o L r l l a r l r t ub. l a g o g p o s t u p a r j ei u i l i v o ! o ( l n o s u
prclna lllll)til Ll pozt\ l t.lUtLl dol-rro.to.lcsl itil nlisltta lllio L)udconali(r
lirlio r a|r
j l u o v o r i n ti i c n t L rr . r s . j u
l ) o 7 j \ i l u l )j ( l l l i oL r c t .s c o p n \ ( l t l r l i o d . \ l l l h i i ( t n ! i
vas spasiti od Njc!t. lurl 1litii1c rlit \iL\ pfcl(illent pozi!e1i cle \1u
htrr]err,
p o l ( o n | , r . 1 1: lo n c l n o g u . . t a tl n l t c t o ( r b l \ e 7 i ll \ \ x ( l i t b t . a i l l r c l b r l t
t o L L r i ( l i ol \.
r i . n i b i l o l t o d r u t i n c b i r n e n t r r g u oo r l N i . . g . rs f r s r r r _n t r i r n i p o n t o i i
Z l r L ri L .
r u s . j i l p o T i \ u t i s e r l o A l l l h u . l c c l i n o r ni i. r r j r n c n r t s u r l r t r g l rs.\ e r l o L
On le
p r c s u c liiz n t c r l rrLl c n c i l l s
Orri srr irLr talior.lcIsoroIili fi .ti tlri;;itl t)t\,itlit , tE< SL].lfar..ljt
. ,.'r r t . r i . r ' . . 1. .r \ ). ri
I .r .ri
o l ) o 7 r \ r l l t of i i t n t o^ l l l t h : Li r l n s e o r l r c i i n c , t oL t f n s r ht r o { o \ l t . \ , c a i r ) i r
Llaanlltlia
r i j c i r r r r r . v y ' r l a r or ; o \ r r n r j c l r l r n r ) i r a ir r n u i ; i j L r . . i i r t i n j c n i . . ,
l,,,t,,,e,rn.
rrriijr'rrjr. .jci nttt:t,ltlttti, Tltitai:..1(ouTit rc i.'r cliin'u.. lJ ro.r
slLtiaju._,rni
s L rh l j e l l f c a i : i i s i a o v i c l il i ( ) j ij e o f s i c t l l l L cl t T t l u l n t r .
M e c T u t i r np -l v i s t i t \ ' . j ei s p r x \ u i i i .i t o s e r i L l r i i z l j i h o r . i h l t t c i i
naiiol rorn
. U ! / r / , l r l i / . tr h r r g of u t i o t . j t l , l , u o I r t i . t r t l i l c - u . i.:. 1 , / i ,i r, i i i r , , . q , . , , , , , i l .
ir,
n d n tn t l ; i t l o l , r ' ( l r i - S L r ' r r ä. I 5 l )
od nlcglr tfilTc du ]ln pokric Lrrli\o aL(lo.lirrir bi
.O!i|n l)ol\rrlilo (lit l!. tni|tj
lo ito ot)jrr\lJLrlc 'On rtr,L l:t. ,/c,rr,/,,r,r ri rrlrt,rh,nitn
ltiti ,t,,,,,,,,, ,, ,li
t { t _ l . , 4 . ti rytn r t p o . t t l ! ! , t . . : . 1t r i i I i t .
i o i i l . , r l ; t | : l r t .t t r r l u t L t : : r t l t r i k L t / l u
l'eliltr:,ltnu i[i-Su xri]'.t:5 t5a.)
On irill jc llliodcr rclro: Ilo.irro \.olt j(.i,1\ni Llol,tcol ttiL,,!
Go.:lotlLntt
rtttt..1!LtItrtt,tL,Ltlilt jL:lul; t \l\
tt iL,t)uttit( ir ttrt' t1tr itrilt;t,t1 ollii i
n. u r./t)t jutilti\t):t0 1It irt ttt hrl rr l,u Lt-ult.:i, j-1.1.
llrl-,\.rart-_
[ ' o l c t l r o r : r . L - r z \ i S e n\ ci l i : : I I i : n r S t , n t i t l tt t, t 1 )] i l r i \ t )
t:Lttlo l : t u l t ! ut l u l i .
a l i i r r r ! , r r i d g r i T r . i r '/,i , / r 1 ( i r t t s f a . 5 9
)
\lulcssil'rnnvoricclLlsc nlrr.otl ScItLrrljcrlnogdrnil olirLl)rona Lrobiilrjcnolt
n r j c s t up. l i l ) . i e r l o a l ol J o T i jpi o s l l n r LS r l r hr i t i h p o T o l c
. { l l a h L ro. l o n t c n c .
u p o z o r is. u \ l c t L t ji cn a r e r l ri . t .
O n t s L rn r u n i t t o f c l i i r : . . l l i l i t i n t o L i l o u a i I i t i ( l i t
Irnt iz o\'c stIcn.
l ) o l l 7 a \ ! i l l t j c t l n L :r t i j c l L r i r u t i c ( l c l i l . t i l l i \ i l t i , a f . , i f , " . n L r i , , " : . : 2 " i i , , r , , .
n . i e l i o p i s i . , a tni . i c n ro s o b i u ci .l i r r . l i r c r i s . k c .r r r c i hlri L r i i m e . ihei l . i
( r u l ) | i i s i a o n aL Lc l c s c t r i r t r ,,;;;ir,,..l:
ntjcsccrr
S . r l i h L - , . j c r c l i u | ] t S t u r t r i s l i t cr. l i o \ i t n t
.Poslanili L t i r ) i n to n o i t o s t .
l.ir)ili. potpunoonalio llllio slc reklr. hrrictc por.lcr.ot.utr
li ,, ",,,, i,r,"",
o b t u r l j r L j c t irpr o l \ f ( l i t i n t o j c
I o s l . ' s f \ o l . l l c l i l i s u ' c l ul t o c c ,p : r ' j " , . ' . . i , , ; ;,;; , . : ;
zllilct\ Lri obeaxnjil71 1().
/ t, .. r, ..., 1 . ,, . , : . i I I r , , \ l r r |
, .' .. : o i L . r . . r,
t i, .tr .,, l ,, I i . r , , , .
r , . , , r . , , r . 1 , , 1 r 1 , 1 .,1. ,, t t , , , ,
.
. i . \ l l r i r, . r t , . t r i. . . - . , . t . i. l i . . 1 . 2 . . . . ' . 1
( l c s c t o t )nt t j c s e c us t . - o l ad c l t i . s l , ,
s r . i r l r t s o b r n u l t tI L " , a l t a . i . t i f , , , u r "1 , r j . . . , ,
oni tflTili

|0
,rtiitt ,t . it ' ir,l

l ( u r l u r L L . L t . [ . l i : ] l L l i \ u . L L g l c r l l l l . i ,: r ir irljrl lni \rl i r l l r l \ . - l r l i o r u ! l ' ) . 7 : li 'l r i r l l L l t r
. i| i n r p o b i t n ri ] | r l i i r 7l .t I r , , ! i t , f r r i i l rj L l l l ( ) , _ r ti 'l Lf l r r r l l l
I t j . / i ) j . l i r f r t : r l L L l t| rt a
r l r r c r c . r r t r ti t l l l l c b i ! l u s l r r . l n iltL \ \ ( i 1 l l . n r ' . . r r : 1 ! t L'.r l i r l l L c i l ' l l i " : l 7li"
l , , r r i t r j j l i u 7 . . ,rr / i , r r . ' . , r r r r , s r i / . i r l i , , i r i i r .1 i 7 : , r i r . r L l L ' L t r . I \ . r r r r i r r rr li:
, , r r L, 1 L , L i r : r ti | 1 r a . l : 5 i l r i . t l l l !i : l i r r r L
l , l l . , L tui r . , l Lor I j r n i rL f j r : r L p o r l . ' r ' | , . ] l i1. cb r L l, ) 7 r L r r ( l lbr ; r r r l l l l ' r r ' r l r l r , l '
L l . |l r h L , ir l , I I l T c \ \i r : O I j . b i , , t . ( J l Lor , l I l r L r r . r r . L rphL , | r l r L r r .l .r r t , L 'rrt r r , r : r r L,
'\ ir L'II trr'
r L r i c L i f rl r t r l r r l f f 1 1 h \ i r t cl r l r r r r . o ttlr , r ' r L riLi rL, ' r l r l i r t i:l / r L i i ] i L r
l i r l . : r ) [ L r i : . h n r ] r r oo l r l r o r i L r l l r l l c l r l b r h l S r ' r r r n i ) , ' r l r r i " ir'" j
[ ) , ; r i f L l L] j ( j 7 ! r L . : \ \ ) 3 i r\ l n t i J i L f i lS i h l r h Li h l l r I l r l l r l Ll L r i l a b l t ' ' : l r L i r ' l l r l l r o L
r t r | r r r : . 1 , t ( l ] 1 r 1( h , l ) L i n r Ir' l l r r l l .o r i . i L r ; ] ' p r r l . i l l I l l . ( i r l ! l l l n r r Nr l L l L r r ' l
i l r i l r r u l i L I f ( ) \ L i L l o l l.lj.r , i r r lo J l r t L r ' l r r l l l n|l1 r r l . r l l r \ 1 f l r L . i i ' r r ( i i L 1 ' L l l !r b
: , ' / . r r l r r l t i u r I L L . \cl l t l h ' r r r r l L L i c . L , : l r j r o r rrnr l .l r t, L '
l r r r / i )ir l r r / r / /i r r / r\ 1 r i ' i r r ' r
! l l r r / , r rr r r , ' , i r rI r r r r r r , r r ' . r
. ! r , r r r r r i r ri , , , , : i r r r r r i , r . , , i r ' 1 ,
! ) t 1l t ' I t | ! j )t i t 't I i \ | | | ) t i ' t ' . , r i , r : r r r r

I r l r r . ! , 1 , / r , 1 , r . \ . r i i l ri jriri r l i , ' r ri r r ' r/r\ i r r r )

: l i t : r t i . r t ' l t i L : t i rtti t t t : :t t t r lLt r t t l '
/ , 1 / , ,f,r r \ , ' : , r 1 r , / , rrliir / t i it l l i . l . t t !
: \ ' t t i i ) I|r| t i t | ! t r r r ' , i i ' . ' ' r r r i r
'()r,i
/ r L L Lr r: | j r ' S u l r l : . ! . 1 ( r o : l 1 1 r r 1 ' , ,lrr,iri i r i , r ' i l i l ( ) ( i i t Lr r L : L '
, \ L i r h L r 'r,r, r, r r L L1 r rt u l r l n o P o i i i L :Il ! i l ; l t o s l r r L , i . l l | : l i r t 7 . \ l l l t l r L ' r rLl l L L i l l
ilir hrri \llllr(i\ f.l. 14.\jrLl. r u t t t ,jtL i i , , i , ' t -. i p r r l \ r i l r r l l l i I s i l l : l il ) l l ( l
iLrrirtr,,SrrlLrjfnr / r i i r i ' / ) r r . 1 i l t"t 'l ; r t l t L r : l., , , . i l i r l i r r r r l l . r r r r j r i / r . r ' i / r i i i
r rr r : r i . r , r , ,r , ,, 1 r r , / r / r , / , i ! r i ! J i rr l , , / r / i , / 1 r , / 1 I l n f . i 1 l
lirli', j..l,r!.\,)ffll,, dit !1.\itbu,l. liL,tn ] i r l ] .r t r tI l . ] t L ) r l . r [ 1l .r , r i . i r l i r f ] r
' , , . . 1r1r r1r . i r L r ' r i ! 1 u r l i l ( t l r i i l , r i i l Lrrl i r r r r L r , n r rt c r i , : iJ l r p i . j t r , , , l r : r t l . L l n . t t l r .
, r f r h r . r r 1 . p r r r r r i r cr o 1 1 cd. u r r l r r r . l ' ; . , i ( l r r o !lLi Ll ir I l r r r r l ) r u r L l l i l L J l r r L rr r i l i
r . r r f L r r l i i . L rfLo,L. i l ' og r , r ts u : t r o g l t l. r t t o t r r . 1 rr . l l l r , : l t ) i ' t i . l ) l t l t \ l L t i , t t t t t l

7 1 1 ft f i L l / \ r i . r r f . l i r n : l l i r i ! / r r r r , \ l / 1 i / n / l r r i / r,1l r / ' r \ / i r ri )l r i l r r i . r i i L l . r l u r i l
: p r t u r r L r L1lrl . r \ t r r i \ i i l r i l i r r t c c \ L l n h1 cn l j l . r r l r . ' . , 1 riri ,l ,l l r rc l o r r rf L , s t L r p l l L .
l , ' r , . 1 ; , 'rli r l . s j i L . l i i rLj | Lr j c l j i i l x a . . L l l r l r t i i l , r r , l iL t r i r i r f ( l r l I \ r L n r . Ll l. ) r f
| l r l t L r r r rnIt L r L o t l r r , : t i ndr ul i.l ' i r r r f d { \ l . . i r i : r t rTt r t u l i/ r ) 1 , , r r l i r ' i. // rr, 1 , , ,r ' . , r r r , i r r
i : r i r r . i r / i r i i r r r i r J i l i l r r i . r r , r / , r , r r r r l ' r , , / i i ' r r i i f / r r l , i i , ' i ) r r , 1 i , ri lj :r i Lj "r r. 'r,rir r u r . l S
1,, I I r J I t i n r . l i u J l i r r : c o r o o J r L il 1 o .n . j r l r o rIrr r . l r r ' l L L r r i i s r L5 J s i r ! t i , l r
L l ' r r , , r , ! r rl rL r u u L o l r rrLt r r r L L 1 r L L t. c \ . r ' i j . ' i . ' l.i ] L o b i i r 1 1 r Lr Il r l . - L Lr z o b t l j r L .
S \ . 1 , , L L ! | u t . L L l t . f i r r ' ' i ri ,. r 1 l l l r \ l l i L l r r : ,r, r l r / r , / , 1 , r i Li , i , r r i / r /i r i r ' , ! r / i . r l .
' r , i i r , r ' i r r\!r r . q r r( i r ' , r r t L r , t r r r i , r i r ' f ) . \ , r i ' l i / , r jr , r r r rr i r , ' i r r ( i r , / / i r , " / ' i / . 1 i . '
rrin,\i 1',\i.r,ii/, il'.1 .\ f:rl. l-r l

t l l
Onaj ko jc prcuzcona sebeda je zakoljebio je njihov poglavalKadar ibn
Salif ibn Dzundu'. öovjek crvenkastobijclc bojc, plavih oöiju i ride kose.Za
Djegase priöalo da je dijetc bludnice i da je loclenna Salifovoj postelji, öiji se
otac zvao Sajban. Devu je zakiao uz odobravanjcsvih, pa se grijeh pripisuje
svilra njilna.
Ibn DZeriI i drugi mufessiri govore o dvije Zeneiz Semuda.Jednase zval!.
SadLrk bi[tu I Mahja ibn Zuhejl ibr el Muhtar.Poticalaje iz uglednei bogate
pofodice.Bila je udata za jednog iovjeka koji jc primio Islaü, pa ga je
napustila. Ona.jepozvalasvogaarr,idiiöaMasreaibn MehredZaibtl el-Mahjaa.
ponudilamu se. ako zakoljc devu. Druga se zvala Unejza bint Ganim ibr.
MLrclZliz, a nadirrakjoj je bio Urnmu Ganenle.Bila je starica,ne\,je1nica -
irnala lc l(icrke od svog rnuza Zuaba ibn Arnra, jednog od plernenskih
poglavara.1 ona je ponudila sve öetiri kderke Kadaru ibrl Salifu ako zakolje
devlr,da od njilr detiri izaberekoju hoöc.Ova dvojicarrladiöasu se sprernila
da )e zaliolju, i o tome upoznali svoj narod. Njirna su se pridruZilajoi
scdnrorica, tako da ih jc ukupnobilo devet.
O njrmasc sovori u rijeöimaUzviienog:A u gtatlu.iebilo devetosabakaje
su po Zentlji, ne rcd, nego nered öinile. (En-Nernl, 48.) Oni su i drugima L
plcrnerLlgovofili da se deva treba zaklati,pa su iostali uz njih pristali .
odobfili irr. Nakon toga su otiili da traze devu. Kada se ona pojavila s.
pojiliita, N4asre'jojse priirLllao,odapeostrijcluna nlu i mrlo je u nosu.Zene
su doslei poöelcbodriti ljude iz tog plerDena da je ubiju. öak su i svojalioa,
otkfilc, kako bi ih potaklena to. NajbrZije bio Kadar ibn Salif koji je na njL
krenuosa sabljon iposjckaojoj nogc,paje palana zcmlju.riknuviijako. da b.
upozorilasvojemladunöc.On joj je proboovrat i zaklaoje. Njeno dcvöe- koje
1cupravoodbijcno- popelosc na nepristupaö1.to brdo i fiknulo td puta.
Abdunezzakod Ma'ntcra,prenosiod ncliogko jc öuo ddje IIasanrekao
"De\,öc
ic upitalo: Gospodanrrroj, gdje mijc majkr?" Zarirnje ullo u jednu
stijcnuinestalou njoj. Po drugorrrnrlljenjuoni slrga stigli pa injega zakLali.
UzviScni, lraZe:*.41i,otti poztaic jeclttogod .;vo.jih,+pa je an u.e i zakla,
kabt}esu bile Mrla ka-,ndi l.kie opa rcüel?lEl Karrcr-,29.30_)Uzvileni, takoder
ycli: *Kdcldse tlLine:^retnijinte(fitnjitnepadigao, *,41lahot,poslanikin je rckao:
''PtLttite.4lldhor\!
kuntilu,nel,upijel" ([i-Serrs, I2.-13.),tj. pazjte.je.+Ati an,.
su gd u la: uAeritali i ,alilali ic, po ilt je niihot,Go.tpaddt.zbogüihayih grieha
lio:nio i .tia\,niot;a.cntljon4 * i nc boji seposljecli.atago. (E! Scrrs. 14.-15.j
LraD Ahrrcd üavodi:"Pr.iöao namje ALrdulliüibn Nurnejr,da mu jc priöao
_
HrSam- llbu 'Un'c - a on jc öuood svogaoca,daje Abdullaliibn Zclr.e rekao:
"tsoZiji
Poslanika: je jednornprilikom clrZaohutbu,pa je kadaje sporrenuo
devu r onog ko ju jc zaklao, rckao: Kn./r/ _renriüestetniji ntedu tljina padigao.
- Taj öovjek je bio energiöan,uglcdani rnoöanu svom plcmeDu -Ebu
kao
Zerr'a." Ovaj hadisod I Iiiama prcnoseBuhar.ija i Muslirl.

Hadissxhih,biljeTi gr ^hmed u s\or1:lMusrctu 11.7t263/Ha1cb;
Muslim u svom sarirr
5l/ll/49r Buhrrüdu s!om Sahihu
65t91t4912.

ll2
Drugog dananajavljcnogroka u pctak- osvanulisu pocrvenjelihlica,a
kad su olrrkli, rekli su: "Proila su dva danaodredeDog roka."
Treöcgdanaodrealenog roka - u subotu osvanulisu crnih lica, a kadasu
omrkli, fekli su: "Eto, ptoaaoje odrcdcnirok." Kada jc osvaDulancdjelja
obukli sü se, splemili isjcli, iiöekujudikakva ie ih hazna,rnuka inesrcöa
zadesiti,ne znajuöiita ae sa njjma biti, niti sa kojc öe stranekaznadoöi.Kada
Je rzailo Sunce,doiao irn je glas odozgo,s neba. a ispod njih se zctrrlja
zatresla,pa su duSeizdahnule,iivoti se ugasili.pokreti sc ukoaili, glasovr
ulnukli iistirla se obistinila.Tako su u svojiln kuöatnaosvanulineporniöni.
tijela bez duSai Lrezpokreta.
KaZese da od njih ovo niko nijc preZivio,osirrjedDeiene kojaje od ranije
brla ncpokretna.Zvala se Kelbe bintu-s-Silk- sa nadirnkomZurcj,a. Bila jc
okorjelanevjernicai protivnicaSaliha$ri. Kadaje lLgledala kaznu,prohodaLa
Je r pobjegla ito je brZcmogla.Tako.jedoila do jcdnog naseljagdje su ;ivjel.
Arapi i ispriöalaim Staje vidjelai ita je zadesilonjen narod.Bila je iznuren..
zcdu,paje zatraZilavode.Kadase napila,urnrlaje.
UzviSeniveli: ...lao da ilt u njina nikodnije t?lbi1o,tj. kao da u njimanisl.
)ivjeli ndobno. sval< sa svojorr nalakotn i bogatstvonr. Senud, cloisto, r,
Gospodaroo^vctga nij? ujeravt.); laleko neka.jc Senudl (lh:rd, 63.), tj. on ihjc
ovirnprokleoiprizvao zov sudbine.
Lnam Ahmed navodi: "Ptiöao nan je Abdunezzalida je njernu priöao
Ma'mcr, da je öuo od Abdullahaibn Usnana ibn Ila5ima, a on od Ebu ez-
Zubejra,daje Diabir rckao:"Kadaje BoZrjiposlarlik:! plolaziopofedHidifa.
rckaoJe: NcmojtetraZitiöudalTrazioihje Salihovnarod,pa su im pokazana
znaöideva - koja je ovudadolazila,a ovudaodlazila.prekrsilisu nareilenje
svoga Gospodalai zaklali je. Pila je njihovu vodu jedan dan, a oni njeno
mlrlcko drugi dan. AIi, olii su je zaklali, pa ih je snaSaojedan kik, kojiin je
Allah usmftiosvc,koji su bili pod ncbeskinrsvodom,osin jerlnogöovjekakoji
se zatekaou harernuAllahoveKa'be. ,,Koje to bio, eoZi'jiposlaniöe?;,, tpitaii
su ashabi,pa je on odgovorior- Bio je to Ebu Regal.ali kaclajc izaSioiz
haremai njegajc pogodiloono Stoi njegovnarod."r
Ovaj hadiszadovol'avauvieteMuslirla, ali nije navedenni u jcdnoj od iest
vjerodostojnih zbirki.Allah najboljezna.
AbdurrczzakkaZc:"Ma'nler kaie da ga.jcobavrjcstio lsrrail ibn Unrejje,cla
"j
.ic Poslanik jednoln prilil(om prosaoporcd kaburaEbu Regalai rekao: ,i2riatc
l r k n j e o r o i < ? A . h r b r . r o d B o , n r r l i. :. T oA l l a t , r \ . c g o i t o , t r r r i l ,r . r j b ,l l c
z n a i r r .O r r j e . c k r o : O v oj e g . o bF b u R < g a l . re. , l r r o og J S c n r u r l or Lr l j u d r .B i o
je u Allahovornharcrnu,pa gaje to saöuvalo od Allaiovc kaznc.Ali, kadajeiz
r l e g . ri z . r ! . r o, ,. J d e . i l og a . i eo , ) oi l o t c z a d c . r l oi r r t c € o r, . " . o J . i e r l i o l a n
f\r
o v o j e ./ a t c O l l L c r' z t a t n o t gn r a n i i c ol . P o s l i i e . ug a l . t L r Jt rta z r l si t n . r c e \ i . nu3
rukama,ikada su ga naili, izvadilisu tu granöicu.',

r Olaj lradrsbiljczijedno
Ahme{tu svonc Mr$e./,,3/296/rrateb

114
. . .1. :,,ii ll :ii,rr .iil | \ ,,i Llr.' il" r' ./ lLll l - i.r lL | !

.,,r . : r l l r , | i i r . L r : i rrLi r, . , , . 1 . ,t f | t L . . 1
. r , r r , 1 r i . r . . , rr i , : ' r, r , , '. " r ' : i i r r r , , r L ,
. r . . r. . , , . . , i1. , r l l , l : l l l l . L
.,:r:-rL] , r, r r rl i: I
I . ,,l l i lr .l.i.li|. I t i L l I ' i l l rl l . l l r : r ' ' r''.
',' rnil:,r,
, | t t ' ' r l l r . 1 i ll r : r lir,'.1, l

. . ilr'a / i l , l r \ L r , . ,l r , , l l i i f f l r l L l': 'll I

, , ,. l . : r . ' , r , l : . 1 1r. r. , .r ' ' ' . ' . " , 1 -. ,
' r : L ri I . L . L it I ' : . ' " i r i l ! r l l r . .l
lr il

.

' Iri :l,J " r i r\
l
r r f' , ' i 1 , . ' . : l

L L L ,] l l : i l I i L . i L l , . . , , , 1r , r ..
' ' : L L ' ! r ' L l :
I

. . , . : j , . 1 ' : . ,r r , . , ' , , , 1 r r' '
. 1 r , , ' l , r l r l '
I rir. il.ri t. .r . l

''I rl i:: I lL:' r
j L ,

. . :
, , . , 1 l ) '
. j ll j ,lllL

, , i , i . L L. , L I L i r , i r : , , !
' : l r r L ii ' , L i
L I L
:u r . . L , L r' , : L f : i . 1, , r . ., L ,!i ,r ll, ':

, .1,,,. , r' . i.t '
| ,t, |j L,:I i.,lr rrir | tr ., .l
.L il l, l(

. , i i . L i r r , I r r . l r r ,Lrt t i . . i r r r rl , , . , 1
' " L I I I I L ' ' I ' I ;r Lr r r f ' l i ' " l r : l ' r r t I
. . L f l l r : : i ( . r , t r r r ' - Lr r r i r . , t \ ( ' , . i ' , , . L L
i- , r r i ! i r r l : : , i l r ri . l , l l L l f 1 r , r ( i r r i l i L r ! . l ,i r r f . i L , i
'.
r : | . . . r L , . L i rr' I r, l . rL , \ ' i . : 1 , , 1 , i : . f ., \,r,lL r.ir "L
' I r . r . . Lr l L . l l ' l l r l l i l r . l l r ' r r L , i Lr l l i L I Ii rr.'i L.t L
i .iL ,. ,! i,!
:f L,ll L|. llf iL 'L ll:l liLrrli::ll
' . r f i r , . . l t . .
l)nrcr nrLrjc Il 1{rfcliilo: Bo.7r.lr I'tialrfii.. uoror'ri J.judiDItiijl sc titclr
j c l n l o r c l i u o : 'l_illio
Ir:pnrll Lr. l'(islrnili n r O r o ! i l u a ' i i o i . j c r ' u c1i 1 r o j(i lrL L i i l .
r i r i i t l b o l . j eo d r r j i h n c i L L j c t eo r o i { o j n g o r o r i r n . s i l n l o i t o o n r n !
odgorrrrrjrL (r7. sc rliL:t Srlih r.- nlli,:rnrolrr prcsclio Lrhulcnt Iir'Lrc r tLt
O:llto SIC OOs\(llL'Slllfll

Irrlnr '\hnrcd frnodi: llia0o ruur tc \/c ki dit ic nicurupfiailoZcnr'u il)| SiLlih.
,h.1. a'Lrood SclL'rnL'ih \\rcIfilflr. i olr otl llrrrrre. rllr jc lbn .\bbes rcklo:
''I(ldl
1 ul ' r , s l l n r l .- : p r o l l z i o l i r o zd o l i n L Lr l s l i l n n . l l ) u l n7 u I x d 7 c l 7 t. L p i l a oi c :
L h r Lt J ! r l i r r I. o t r r t c o n r r l o l i n l l O r r r r L rl c , , c l g o l o l i o :' l l o ! r r r aU s i u n I n r l . tl c
l ' L , s ! l n i lrr' r l r l , , ( l r L L L i l s tnr r o l r t , , r ll lrL L rj lS u L r h r . l r n t l r t l i l t t l . - r ' r l n l i o i cs i L
l r l i r l r r r z r ' u r i r noc d \ l i r l i l n r Li.l r l r ) r i r l i r: L Lr t , , r n j i i c l o ni o g r ' t r i rl r r i ir r l
\ u r j . r l . ! l ) l r l r r r l : r l , , r : r ro r r ii z a o r l r u l i t c l L r lLl tt h o r i { ) r ' i l s tliillib L L
l rLrrLiprcro:rllcl or Lr! hurli\l jf rlobl. rl]liscn) \'rc.tc Iul cdcn u lir.,r\irliLr0
\rLIrLr rLprcrr,srr:tr'llrbcnnilus tilll il(i ,tcliru.) go\rnr o NLrhLr. IIudLti lbfahilrl

P o s l a r i k o r, : :p. l ' o l r z a l id o l i n o ml I i ( l i r - t e l ' i t o l ' i . i o m
S c n r u d a-
u g o d i n ip o h o d an r l c l ) u l !
l r r r \ l r n r e i iI i r \ ( r ( 1 i : l ) f i i i l ( rn t t r r . i ü\ h ( l u s \ u n t e ( 1 J r j r -l t . j c r n (pLr r t u o S n h r
i L ' nl ) ) L r l t j r i i i c . c l : rj c o n i ' r r oo r l N l l i l . c 1 ri c I b l O r r r c rf r i a i r o : I i r L l l . i r B o 2 i t i
P L , s l r n i l i , : L r r r i L o : l u s h u L r i n l rtpr 'r ft c L r L L . t L . s l D j i n t x s c T r u \ t i Ll l\i i(ol iLt tu .
Lod SL:rrLrclorn r hs r ' 1 1 1I .r r s L rl l r s u l i l o d L t i z b L u r l l c r t ri z k o j i l t . j c p i o n n r . o d
ScnrrL(lo\.1 r uc r i o n t , JT n l I i l c ( t l L l i l i a L i l rl l l ) L r n i l p
i o s L r d c\ l-c. c l L t t i n tP. o s l . r n riln( t
lr r r l r r i r o . p r s L p
r r r . l L r lri o d L rI t i n t h l i . L r ( ) rl)rrh f i u t i l i d c \ c . I o n d u i h o d r c o d 0
b r L r n r rrrz . o e g j . ' p i l l . l . \ i L . 1 | b [ ! r i o r n t 1 c L r l : r z l lLi Li : l t l r - s e n lci L r i cg t l j c j c
l i r i o l i | 7 r rr r r r r r r r ! L lr c l . u r i i : I l . . l I n s e d i r \ l s n c z r ( l c s jo I r o j t o j c z x r l . ! r l oi
rrlrhp . r n c L r l l z i Luc n r o r - r t l 1sct Lo n i 7 n j c l i l '
\ l l l f . ( 1 . l r l i o r l . f . . r r r , d i : I ) r ' i i l r o| : L n r . j c . , \ 1 1 1 nL. h . 1 e n j e n l u p i i r o
' \ h r l L irr z r Ti h : r\ l L r ( l i r r .i l n j e t r r u\ h d L Ll l l h t b r rD r t . L r r. l u 1 cr r u oo L 1 . \ b d L r l l l hr b rl
O n r . f i r .r h . i . l l o i i t i P r s l e r i | : . r l o l i i c b r o l l I t i r l i ! . u f. . l i r o : \ c L r l e , , i 1oe\ i n r
l i u T r j r r i Li r l l u .o s i r ü | l l r r i L r i ii.l l l ( . | . m ( , ; c 1 cl ) l r l . r L t nr .c n l o t t r i-r r D i u l l z i t r .i l l
1 r s r r . 'h i / l d c s i l o o o i l o i l t i i h . '
IlLihurrll!i \'lLrslilno\ rt lrLtdisLtsr ojint ,!,r,'irlirrr:r
nalodc LL
Ll Iclilnt \'!.r.,i.iirnll oror lrldise stLrjirl:r.tc oD. lied.1je prrlazro pot.ed
rtjiltorilr sturr ritl. obofr{){|l\ Lli pol.jrruo s\ oiLt.irhitlicu.u rsltabinlrjc zeLrranio
u l u T r lLi rü j i l ) .o s i I r I l l i u i i . t j c L l r r r lci r z i j io r . o sI r d i s u s t o j id i j e l ) o s l a I r kt :
r r l . r o r" l ) i l r l ( . r c n t o i c t cp l l k u L io. | d u s e p l r v i t cd e F l r t c t c .i z b , - r j l z ndia r a s
'
n c T u i l L -!sl lro i r o l c i j i h z u ( l c s r l . r l

l l i ( L r i l , j .l 7 r \ h f r . t l L : r o r r . l / J , \ & 1 l rl t t t ttrlrtr
:llil.l,r
t t t i t l L L t r t i t l a i t j . l t l ) t / t r / , r t , t i r / i : . l t r r f . r l L r ! r o .1r /! r r v l l l / I r t . r.) I ll,rl.hr
l ' l l l r : r t r ' t tLl rL s \ ( i r li /r l \ l r . r l r I l ' ) l ) a 5 r r I I r r l l i i r . r r L \ r i l : t | . r i p l n : t : t - \ \ ' r t i r LLtLi
l ' l _ rl . ! L i r . r l\r l L\ l r l L Ls \ ( , n r\ , r / r i / ! / : r , I l n f L
' llrJ '
l , r l r . ; ,\ 1 , I r . , lr \ \ . f j l / r i' / r f , / rI L ( , i [ ] r l )
'lr,
l r r Lr .,r. r. ,,r,
, r ,)i . 1 .L' , lt . r r L , , r . i, ' l r r , r : l . , . r t l i r r r r. r: . . r , ' :r
l \ f . ] i ll r. . r ' i , :lrr ' . L ' , t . 1 , L , r r tr !, L ..
L ILI l L l - l L r l i \l " L l i , , ' , 1 1, . ,. , :ll rl,
r , , ' l r ,f,r1Ll _ : lr 1 . .l r. r . . r i r , , , ' . l l t . L l l , , : r , r rI : . l
) , , . , . 1, . . ,.1 '
r,Lrl. ti L,rrL . t f , 1 , , ,I j , , , , , l,::
r . , : r r ' . i , . 1 ', r , l ' ,
r , u rr : r . r r ' , : 1 rr. :L.lrr'l,t,,.1

il l!
!,,1.\ '.r..r1, il,.:ttt l":: I .. ir ir .. Ll l,
' ' 1 1 , . . ,i .L1 . ' i t
.i |..iLL| ,L: .,. ,i|ttr ,l1,,r,'i , | .r lL. ,.
. 1 . . 1 , , , , . , ir 1 i i r i i r r r . . L i l . r t L , t !t L , L ! r l L r , .

.\trr ,. ,ri,.|r i,L t,.,i. \ l i .I L r . l, . L r L L f r,i ir . .

l.Lr.! r.. r i i L -. l
. ' 1 , , 1 ' .l 1 lJilr Ll -.1
: . . 1, t f i , ' , : t : . . . t 1 , , , , , r , t t t . tl t t i L' ti . t l , i , r ! , i l , : . '
. , r . L l . r . . rr . r r l l L i . , L l ' . 1 . . i , . L1 , ' i f r \ , ! t ! L irt. L'!,i,,i ,
ll- . . , r , t , r r , . r l t . - . . : iL l : r r ! t l . t I ti i Lttri
.,,r. .. i r , , l , r .I , r - i

;:t.t
! - i r l r i . t : L , , r t r i ,

..1,
'
i,r
La:r
a

ll:.

( ) r ' i r r L- : : r i , . r , ' . , , r , . L . ' r r r ' 't
: , r,r ,, r:L.
,
. : 1 . , i t L L , rr,. , r . I r ! L . r l ) r ' . , .r.,. rr ]l i , r .,1r,..1
r.:.1 r f L , i ' . , '. f r ! . r L L .r r- . a r l 1 l l ' l t L l . i
. . . l r . L1 . . I 1 . l . . r LL, .r L L. r 1 . , , , . 1 ,r. : r i ;r , , 1 1, . q ; , ' , 1 ' r 1 , r, . .
t i , L l ', :, ' , 1 . , , , . , , ] i : r , r L r l f , . r r , , i L , , L i r i . I .! .L t,
l 7 . L l r ' r5r a | ! r r r r l r j j r f r r r r i. . L i r l i l L r t l , L r L r l: r r , r L I L : . r i
i - i , . i i r ', r ' i , r r i ri ri ' , , r r i i , r i , lj , i . i ' . , l , i : . ' , , : r ,, rr, ,,. 1
l , L : L | t| | : t . l l ; t L |L I L, r L c Lt l 1 L , . ,t t t n r r : , 1j , . l r i L . r r . - , r, l t I
i r : i L l r r: r i l r l r . r
( ct\ fti drrrrirlrJe (loiaoJcdarltrilt, jaöiod svrlrgroDrova.lioji ih je obLLzeo.
pa su osvunuliLLs\'ojinrkuörmamrn'i.
\1.' i . r i . i i l n . \ ' t f d . ( . r . r . . , 1 supfotsta!lJlrjLrse onollr i1o
!c moTcrazlrnlietiiz I(Lrr'anru poglcdul(a7i\ar).ja o n jilne. o ar-rnosmo rit|riic
govo|ili.Alllh ,.:,.opet.nrüLroljc zni!SLn je llinol

###

llt
#r1 p+al;l
brahim
K,dZI\1A]\JE O II}[{AHI}I U
FIALILU Jir:l

b u h i n rj . s i n l x r L ( l a O ) . s j nNru h o r ll l l f l . i r o n s r nS r r L r g( ul l 0 ) . s i n i r
I t . \ r ( l - - 1 9 )i L. o n s i n f u l e l u { + r 9 ) .s i n l I I c b . r r ( - l a r + i)r. o r s t n S i t l i L
( - 1 l l) . \ l l r xA . i . r L s l t r(l -i 1 l i l )r. o r s i r S . L r x( ( r 0 0 )\.i n i l\ u l r o \ r Lr . .
O\ r, ir- tcl(st r'hlr kitabija iz z:r rllrlr S\.1. lir.ji{c. u.ju sunl izit sr altrrqinrL:rl
b r o j , o n r o z n u i i o I i o l i k o s L r2 i v j c l i . p f c n r ao n o n r i t o o n i n u l o d c . \ / c c j r - b r i o
!o\ ofil o dLl:ini 2i\ otr Nuhr . --.r.px lrcf )1,. l:rotl0Lre lo poner ljati.
l l u l l T i L r l r, \ s x l i i f . u s I o l o j / / r . t r l 1 1 l .! o \ o f c c i o 7 i \ o 1 L rl b I i r h i n ] xl l i l l i l i
l , \ l l r h o ! o g l ) r i j r t c l j x l . l ) r c r r o s c i oi . l l s h r i l l b n l l i i f x K . l l i l i l ! ' . i z n j c g , r r o g
r l l c l r Lr , / 1 / r y ' , i r , r hn .r \ , o d i d a j c I b r r r l r i u r L r rnonj j c i b i l o i n r c l : m i h . Z r t r n r o L l
lutcgill)f.no\1 .[lqu pnar o lorre l(l]io l]il l. n,drll lidlLri liir:c d:r jr1 1r bilo t1ltc
u u r i l l . j r 1 I ( r i b t u i L r nK r r s i i d l i r -p L r r r l r l l o n 1r i ( 1 . \ f J u l i s r d aS
. c r r o r o l s i n u .l t
S c r r r1 ci r i L L h osri n
I [ ] u , \ s u l i l r L Lr , i i t p r c t l u . i un u | o r l i r l l L . i c l L t i m e t e l i a o : I l r r r h i m o v ' : . .
'
r l c l i m r l i j c L r r ,Lr . b uc r l D l j l l L n
' i " ' l r l l l r, r t i t L r i i zc i l l i n t l i i l T u
i l u s L rs c ' l r r ' u . l i ! t d l j c i n t x o s c d u u t d . \ c tp . r
g , r t l i r r r r o. c l i l il b | a h i n r r h . N l h o I i I I n I r I l l l l u n j c l ( x s I i . j c . l o b i os i I i , I r t u .
( } r i l i l r Z Ldra j c l b r t j r i r r t . L ) i os f c d l j i i ( l l l . i c I l r f i l l t L r n r r o . i ozi : r o a . \ l L / . i \ o l i l
L Lm l c s t Lgrd i c j . i r o ( l e n . t j . L r p o d r L r cJ lI trLl L l L . j . l lci xr n c n t 1 s l n . . r B i l b i l o t lr r L . j
s l i r \ t c r s p r | t \ r D r p o z n a t l i o r l o l l i h l i o l i r s t r l r i L r j u7 1 \ ' L r l o p i s ch.i s t . r j . j r r
dogediri.
I i n 1 l 7I h r - \ s r l i i f t a l ( o r l . fl i r Z c d r j e t a i \ t l \ i s p r i l \ t n .O n n u r o c l io i l ] l i i l n t r
rLrl Amrrfx dn.jc or1 auo orl \\'cliLll- on od Sc icll iLrn \bdLrluzizr, a on irtl
\1cLhLLlu. rll jr Ibn AbLrusr-cltao: lhruhiut.1crtrdenu (iLLtiliod Danuslir. LtscLu
po rcnu IlrrTn- lr nu brthLliic st zo|c I{usijLrn."t,\akon k)cti. IItllz l(a:e:
''Isprurno
il il)rli. du jc orr rorlcll tL Il:rbrlonLr. u ovtr l)trLsc utlL.stopril)isLticlljro
! t o l c n x r r t . r n r lLi l u n l l o l i e d . j cc l o i t o l - 1 r , n o iLi _ L t i 1L .L. l
O l l T i l l l n t t l l t \ o ( L cL l i Lj c l L ) f i t h i r torT c n i o S e n L .u N i l l t o r \ l c l h ü . l i a c t l i L L
IIilflllI. (t brltiann.
lirlrnl rlr'oal! rlll ic Slfr Lrilil1tcfi1l\intll.Llilnltc ntogla fedtlr.

'lLr.\.rlir
L s \ o u i l i r r l r ! I l . + Ll : 1 l r l r r L
'Ilrn
\ s , r : . iIr l l 1 , 1 l . | l L r .

Lt0
Ihrahh ulL.ihi stla,l

N'egov otac.'ebio prvr koga.jcpozvaona Pravi put. Otac mu je bio je.laD
od cDih l(oji su oboZavalikipovei bilo je najpreöcda sc iskrenimsatjetorr
obratisvolre ocu.
O torrreUzviSeniycli: *I spatu?niu Knjizi Ibrahuna. Otr ie bio istinouübir,,
\Jeta|jesnik.*Kada jc rckoosonte acu. "Oie, zcr"rto r:bola|ai ono ito niti öuje,niti
+Oie,
|idi, niti ti nta:e i:td Ji(r'i.\titi? ttrcnijedo!lo.nanie koje tel)i nije doilo, pa nte
sliedi i ja At tc n,:!pt .t|i pul püIiti.*Oie, üe obo:a|aiieitcuta!Sejtanje\lilastitnnt
nelrasluian. aoi., bojiui se c{ute a.l l4iloslvog ne stigtle Jiah,a kq:na, pa da budei
ieitanu dtug. \'Ottjc tekao: "Zur f, Ibrollitne, nltzi.i nloie bogole? Ako neprestanei,
sigtolftoAt rc kdnknorali. Zalo nte oslqvi t1dntint!" t" Nekdje 1ü ü.ttebe",rc.e
on, .Iotunroliti st,ogaGospodaro da tioptosti,jerjeOndabdiprcmanteni.*I.la
ttdpuiüti1i \,o.ti ano öetnuse yi ntino,lllaha nlolite,d jo ht Dtoliti.\\,ogaGaspoddl-ri,
n.tdanlse lo nli toj Gospodarnete odbiti nroJ,dorr. (lvleriein,4l.-48.)
llzviieni ovdje navodikakoje tckla rasprevai dijalog rzmcduIbrahira i
lljcgovogoca,kako ga je na pravi put pozvaonajblaziNrijeöirnai l]a najljepii
naiin. Objdsniorru je nistavnostnjcgovogobozavanjakunrira,koji, niti öuju
rrolbu oboZavaoca, niti vide gdje se on nalazi, pa kako 6e rnu onda ista
koristiti,dati bilo kakvodobro,nafakuili pomoö'l
Zatim ga je podsjetioda rnu jc Allah dao Lrputlri korisnozl]aDje,rakoje
lrladj od oca: Oöe,nleni ie.bSlo zlatlie kaje tebi nije.lailct, pa ne slijedi, iia
au te no ptu|i put uputiti',Ij. put koji je ispravan, jasan,lahak,istirliti koiirt
aeSpostiöidobroi ovog ionog svijcta.
Kadarru jc Ibrahirr pokazaopravi put i upnriosavjet,on ga nije posLusao i
plilnio od njega.ncgo nlu je zapljctio i pokuiao da ga zaplaii rüeöirna: "Zrl,-/i
Ibrahi te, n1t:i.intoje bogo|e? Ako üe prestonei,sigurno tu te lrctnenot,ati!"Po
_icdnü]1a, tirre je rrislio samolra rijcöi,a po drugirnana stvamodj clo. ' Zato nrc
oslavinü ntin.t!",tj. idi od u'ieneizadugose ne vra6ail
Na to nru.ic llrfihirr rckao: "Neka.je ttlit'na reÄc" (Merjerr, 47.), U. od
Dlcuctc neaesnaöiniStaloSeiod lnenenetci doZivjetlnikakvouznelni(avanje,
ti si od rrenc miral. Öak tru 2eli dobro rijeöitna: "-/a lu noliti st,igo
Gt)spaddta la ti ()prosti,jer jc an (labat pt etnatne i. (MerJel\\,4'l .)
Ibn Abbas i drugi kaZu:"'fj. blag,jer. rneje On uputio da NrjegaoboZavami
sarro Njega vjemjcri." Zato oi l<aie: "I .ia napuitat i r)as i otlo iemu se yi
nlinto )llahd ttlo[ite d ja lu naliti sroga Gosporlara, nadant se da ni noi
uu'l o lot .". , r(1tttt ,l,.it , \lcftcr...,18.I
Ibrahirr.jcdoista,kao Stoje i obciao,za njegarrolio u svojimdovama.MedLrtim,
kadarrule postalojasnoda.jcon Allahov neprijatel.j, on ga se odrekao,kako kaie
\lzvt3ert: lltrohintoyo ttu:enje optosta2a s|oga oca bilo je sano :bog obetarla
ktjc nu je tlao. ,1 öint nw je bila jasno da je on ,llldhov neprijatelj, ctn ga'se
odtekao Ibrahint.ie, daistt:t,biopün taiaüen.jqi i lasti\). (Et-'l ewbe, ll4.j
Buharijanavodit"Priöaonam je lsrnailibn Abdullah,da je njeuu priöao
nicgov blat Abdulharnid,a on je öuo od Ibn Ebi Zi'ba, ovaj od ie.ida
N{aL(berije. a oü od Ebu Hurcjre, da jc poslanik € rekaoi .,lbmhim öe na

t)2
Iht hint.tl.tti ,.lt,,

Ltn Sndlrlcar,:lllnns1asl1:\o! rin r\zcü | nr n.jc!tr)\rinrliclL aa bllr 1)flirlrn r
)rll z . ' r r 1 1pl .r ri c n r r L L ) r i r l r irr. ra r - Z r . 1 i u r : r n r f e l ( u or l u r l i s c n c s L r p r ( ) 1 s 1 n \ I i I i l
\ u i i a c n l u o l r c l c i i : l ) l i ] l l L i\r \ r ' r . a r L s L r p f o l s l l: lnn l i . l b r u h i n la c 1 i r ( 1r rcta i :
''(;osl)aillll'rl
nro. obcino si mi (|l rle nr SrLdr.lcr)r r:lnrlLl ncaei 1)onlzrlr.rr zxr
i r r uv c L r c pg o n i i : t n j uo r l l o g u r l l Lr r r o l . r cb t l d c t l \ i t l f i l , \ 1 [ r h i e o d g o r o r i t i : . l r
(ilrr a\.lcnllclüiilriLl)rr in DTannal. Zillior ie nru sc rcar: Ii-rlitlrinrc. ilir.ia lo
i s I o l r r L ri I n f ! r L . " O n a L ' I o g l c ( i l i i i ! r d i c t i r L p r l . i r L l l L r , , l L l i r l r L r . i r 1 L
l i )r l)itül i r L .
I{,! aabin nTatit7il irargal bxa'an:r Ll \llru. .lcLlinnon nit\o(li o\lllio Lrlilr/r\n llr a
IbrrlrrnrLL.
l - s ! o n r / . ' I i i r / o n l i l t i c l i l l i o I r c n o s i l b ( r h i n ri L r r l r h r ) r r r )o i l I : l ) uZ 1 b l l .
' ' L r . l l . ri
( \ r k n g r l ) f r - n n \ ii \ c s a i t r : o r l , \ h r r c d e i b n i l u l - . s irb n : \ b r l L r l l I h l .o n r , d
s \ r r {o c u .x o \ u j o i l l b r u h i n r l i b n l l h u r u n l l ( l l l l . i cr c d o n r .B c l l 4 . S i rL rs l i i r ) o j
1 i \.rr. r nlrndi LrdIlxrnrrrtl:i rbrrSc!cn)c.or orl I:..1uLra. on oLl \lnhxrlrmeLll iL)n
)Sr Silinu.on orl Lbu llLlf!'lfc. a or orl l3oiijcg I'oslnnilie ;:. mudu u r,:,jrcrziii rnrl
LJU rcac! neoL)iallog (gxrll)). Orr ga navoLll1rl (lfugoj \cI7ij1 od I(irtit(leil.on ori
;r., l l J r t ' .rrb L r\ b d L r l q r L l i rrLr r r o r lt : l - . LSrr " i r l u r. L r i r ) . r lP o s l e r i i l i e- j
\llrir ;:. Ir7c: I i,ttrlt lluirIt ttit,.::ort .ttt..!,:,:,rtr. ltrr l :]i )t) \ t, | ':i t]t (! a : 1
lc l,rr!rrr"./r/ tit)i,tt \itliü (ltt \tt ti i t\aj tlir't)t!t!.t'itt)t :(lrlr,r/i (l:l'In il]r.
l . 1 l L , r r r o r l s c r i z u n l i . t er l u t e I b r l h i n r o l o n ro r r L b i l o i u r c , \ z c r . N ' i c i h r t i n r .
\ . ' a r l rf o / n u \ u i i l r i ll o c l o s l o r un. r c r i rlLl r j i m l c i l b n , \ L . L r u sl i .u i L rr l u n r u j e b i l o
L r I l l r r h . u r h l i l i i t u h i j rl i r i r l r 1 l . l n ] i o r . l i r T c d r n l r r 1 c r r d i r r : r k f u t I o
lilN lioqx jf \,,cr {iLrarrl\r{i.
II I.rrrL))criI liu2L:: I:p|urno 1c Llu nlLl lc inrc bilo.\zcr'. r nro!üic jc dil .
Lrfirrj l\ u lurfLrü.ili (le rrru.j. jL]d ., brlo irnr' rt dr uso nild|lrleL.
\ l r g L L i c1 r t l l 1 co r o i t o o n l i i l 2 et r a l l o , \ 1 h h . o P c t .n u j t r o l j ez n r l
Z i r r L I r l.l r \ i i r n i r c l i : " 1 t a l , r n t t 1 t o l , t - t t n t o/ l t r u l t i n t r t t t r t t o n t l t t . ; r ti
)rl Z t n ; lt . r i t h t i r r \ r , r / r , ' { ) , , r , ' l ' , n l t t r t ' : r r t l tni , r ' , o n t r , l l r r l t t i j L t l ! t i t t , t : t
O,o lL titrj (io.',1tttl,u." 11rt\ro ,tit. r1,ri ,\i,r.)/irr rrtc latji :ult:t' ".1
irtrirtirg/c,/:r\lir,:tr i;tl;o i:l,ci. tt,t:r. O\a j. ütoj Oo.tltoJut! ..17t!ro -rtrlL,
liir tlt t))t)l (ittlttrkr tt rtl\t!i tlt)itttt t't hiti tt\lot al olilt ktli ,:tt
a l t , r r t i i " ' t h t L lt 1 4 l t h . \ r r t r x L r l ; t ) i . l t . i i t t 1 t , . O \ \ ) i t , t t l o tI i o . ; p o J i o r o 1 t
;; ' r ( / i r r , r r ' I t ) t ) i i t ) . t a l r t ) t lt t t ' t O , u t t n t , t 1 .t t ! t t o t u t t n i i i ( ! / i / , ri k ) r i
\ r f r r i r i r , r ! i , t t t r i t i t ) t . \ | t I I I i t I t I r ' I h t l , n ' , ' ,n t ' , t o j t l i t t , l ; r t o p r n \ i \ i ( t . n t l , .
t)ütnt .')i i, Itl:t.v i lctnljrt trtI)tio. i ja ni:aIt ilrlopol,lo ili' '/ 'rl|.!or
t r , ) t t \ t . \ n j i J t r t t 1 r . l ' n t r l i r oO t ) l t t L l i t r a . Z u t l t : t su rutort o,lllaltLr
lt.
r,r!l,rirr1/,rrr d O DI it,rttr!it)).l( \t, t'I)oiutt tr h h)it ).i \:iotiu tiili\trtt,,
ie
,!,,',r/r,,gr1:ti r)i (;t)t/)tltt lt0it tlu l,ult:. llt)j ()t)I\"lii \ \ |)| i |)| ::tIIrIti I tI1
f/,r//rrr(/|fr \rr -i/\:t) !{,/r. trrl:tt titt'.'"'.1 l,,tlio ltilt :r'ho1ti ittih lut1t,.:'1t,,tLr
lririrLtjr!?,lntt/ü :t, t i ttt, lttjttt, \r0 .llltlttt lt ttgt,nt ttitt .rttLttntrt,fulio t ut Ott
: t t o n i k r t k r ^t lr. ) l d n i t t ,t l & ) . ' / : t I t t t : l i \ t l , o i t . n r i i l i y i , l , i t i t i g t r 0 n l " O n i
c
l i r l . r l l i r l \ b d r t r ! \ \ n i ] r ! , J r r / ' r (/ , ( lt - f $ l i 1 l , / . r , ü - i/ l r l i l b | , \ s ! l t n u s \ o n L f i l i , r Li s t o
r u T i r L l r fL t l ! h I i .r I l l l

|]r
! L t n h i n . t i . t 1 . . ,t , t , , l

l n t i t t i t l ] ! i I i \ r r l | r / r / r ) r d / r l r '' t r - r r l I t o t n r t i t . - : ü l ua i . ( b i t i . \ ! r u t . ) tj o i ,i
.\u ll t)tt\'t)l)t ltrltr "l1t
1t \.'tti thti;Lt:hii tuto lli rllli lltntltinrtt lt.otr.
njtq0tLt trttth ;\li rlitt,no jlrl ri.i. !1r7r./rf |,1 l,oit lli hoi0,,, Tr,,1
t i o t y t o , l a1i ; , i t ) ! \ ! t tt ) ü t l n r i . ] l t i t . ( l : l , l j r . a n r .t 5 . S t . l
( ) r t l r ' b i 0 p r . c d n t r r r . j e l I r c | i t s l ) l r \ cs i l , l \ o i i n t l t x r o ( l o n t
kfoz lio.jiL rnt.j.
1 l . j 1 . r L L rr l l o \ r r . n l l r l r i r l l r r r L L i j e l l . l . t r o i r o : L r s r l . r l c i c u r i c z i l . . n t s L r
nrlitLli\x bolunsl\ir (o il |{Iarl .\llxhu ,,.. tfch:r oiroiar lrti. n.-rl,:rsrr0rcna.
I o . | ! ( l c J l t L p l j l i t t i . r ) l , \ l l i l l l o r l s t r r r . n j u l i o j a s c a r s l o i i t \ l j L r i L itt. r . r i sl t . s t l i I
i z n n i c g r i r l u . \ r i s o J r f o ln j i n t i r .l l r r i i c n o n r ( i o s p o ( l i l [ l i j t u n c
l _ . r o n | a cn. t i i l t
\llL nilc :,tircrtrr On j. S[lll]i. \'j.r.Ii i [)c7
ftrslaIl(1. Nclnit I)ogut]rtl
torpocllt u porct1\1cgu.
l'r\o lIr.ic ohjl:nio Lll ro 7\ i.i!,zLhnc lIoiü biti I(ilic se (lx r.J
l)|r1
sponrrnlt(ini ,,r'ijczrlonrllslilo ltil \/cn.ru Zillll
.lc sr lic l)fcirro lr \1jcr..c
l r l c o l s l u i n r j ii l i c l ) i r o ( l l t i c . i r o n ( L rl i l S r L r c cJ i . r on u l s l r : L j n i ri cr l.j b l i s r r n i l cr
| r i r U c l ) S fer | n t i t l L l i r . or r e r c s L ot t j c l ( ) l z i t r j t c g i lj t r e l i a o d e j c p o l i r f j c n , -
\o.i.f,i_lrff\lo(li11i.ro I p o r h c r l c r t ol i.i l l ( ol i l i c | / \ t i c i : ( ) t l ) t i t , : r ; i l t - ' t t , t l , o r r t
' , i ri t t , t i t r h r . . ! r r a r ( , i , ' l / 7 r r . r \ i , r i r r r r r I
r . tr / : 1 r r. S l r r ruIn i \ l i t : t , t r t r . i t r l r , r , i | i a ,
. 1 l h i ü ! l , t ) i i h j . : r t r t r i o L t l , oi i | ) t o \ i r ! ! t ) h . : t ! \ t ! t r .( t : l l s s i l c r . 3 , - . )
7rl(i l. on |r.T,uo: l hrrlr rrglr,,,/,r .!rrrir,,l;u/t i:lrt i. \t,, .()\.t)j,
t .
(it:ttrrittr lt,t tt tt,/i\.it,1 .! t t l L . . . O
t)t).t.!o t ) l t L , a t , n , u . r , l , uai i,r uLt,t,t,lt,
/ r r r r r /\ r r r r i l , r i \ i . r I 1 t i | , ! : t , t 1 t \ 1 t il \ , t L t t t t t ! t r . . . / tot k t t , t t ,t t t o l r
liL l:,t,
t ) \ r l t i t i n i l i I r L , t , t O o t n t l i t ) t ii t D . h L , \ l I Z , , , t i j r ! \ t \ . t . i t r I t , ! t r i \ , ! t l

'tsttjrr),tt).1!!tl)üt.t!rltlrlj,t!t,.tOnntttttrt,ttri.,.h.\1,tklvtirlojtiltl,rir
'
I .
l l f 1 l . ) . l j . j l r r r o b r l c l n t I i l i i r j L rn r o \ l b o . r r n s l \ l l ( o i r r
vr poic,l .ttt,rtl,
riDoTir\ti1f..lÜ oltit llli(il r)c l(olistc. llLraLtilLi nc *h\'lt..rritL. Olril sLlIo(ll.a(lellL
poialrlanll. tllo st(rsLt7\ l.tczdar sl.. ili nlrp.r'ljc'.r. islila;llne
r istcslrnr.l.ll!rst.
\ U L iL r n l f l

Oarto i...rlalilc (lir su olc licgol.L- fiit-ii o 7\ i.je7(lanra
bilc Lrpuöcne
\ l r n o \ ' n i c i n t lJ I u f l f i r . i r . fs u i h o n r o b o T n v r l i( ) r o D o b i j i t Y r c l n l c o n i h l i o i i
l.u)r
(1:rtc kr rrliuo dok 1c joi bio ltllrl. Llclu
i. oliSro orl por-oclicc. lulio npr..llt)r.
I b n , l s h a l i(. j o i f c l i t . l u l i u u t i ! 1 1 c n jl :crD t . l i cs r -n i l i s f x i l i j j e l j n l a .
u n j i r l l as c n c
nroTc\ icllr\ llti- poscbIo Lrnrilrlirillr sc liosc si tsl|r)ont
S l l l n o \ n i ( iI i L ) i l o l N o h o i : r l r T rs u l i i p o v t - i.o n r s L L
t r s l i o l i n l i t . j cI [ r r r r h i nLt :
, ,.,, r ,. tl" , t,,ll. , tr ... l-.t/, ,1. ,,. ,,.
r l , : ) . . / r . . . . . .
t|Llh;lttttitltltttlttltlltltlttlijl'tulltt,L|ttlohnLnlriittttIi,:|,t:oltlll'tt,clt|l),,u,ti'ul, |:|ll)
I
ttf/ ,\rirrlr,/,, LItuttr.jtLhi tln!!il) it,!1,.;t, rrlnLlri
i jarlti rlrttgt: 1,, .,, t,t i , ,1,,,ii
I t!\t ht)tt!\ i;iL tt( lti !i j lt r i ttr;1,t, u t!t i ;
l)ontqui,t. 1Fl..f nt,"irui. ::.t
t l s L r f ll r l l i b i i a . L i 7 \ i j c l i \ c l i : ' . : \ l i r n t o
1 o . ip n i L / h r t t h i t t t rt r t : h o t . i t o r i
t i ' ! l i t t l t ) h r t ) ' , t , g L t, . : t t L ^ r t i i " r ' t n r t r . t t : : . r t c t ) t t !
! \ t t ) n r , t l u i l ) t r t tt . L i .
^ , / 1 r l ! r / , r ? , i t ! t ) l i r it i i i t ) t t t : t r . r t , , t t , . O t i t t t L . . t . t i i c ;
, t t ; , , , , , ,, ' t , , ; , :

lt-l
Li

l
Ihruhittl dlt thi \: t.nr

s\vgo ot(1 i s\oj tldlotl.uPtldo:
Nr (lrLrgomrrricsnrUzvilcni l<aie:.*l;ttl ie "'I ita a
'ir, r,r,li oh,t:ttrotcl r'Zor lttne httgorc nittttt )llnhtl :'litc)
ST )'
Gosltotlttrtt\titto\.! t isIiIal lEs-S'rflit S5
"Pa ita nlislilc dii ic Orr s \ranlaufaditi
Kltacle lteTc cll se ovinl hrjelo rcöil
kaclaGr sfclncle. e obozavali ste druge lninlo Nicgal
1" /)d li wt atti t'ttiLtkttda ih nlolilc ulita o
On inr.j.. tlrlioder.govolio: " 'r" ')r'gos'rd 'n7
iltllu 'rrrrorc'r
"" itlu livrtttt kottrlL'ili \\1t11 'V,'" otlgtwtriiL:
oni strrru priznalidL
,,,,':l.in.l) -',,,,tti,t,,tltlo ttrle ([i Su a i'.?2-7'1.) il''c
.n r'""'l r" ' '' 1"rr'r: 'r lc
r r , |, ! , ( \ ' r l -.
, , , 1 . f . ', . . ;'" '' ,p,'.i l ' r " i l ' 1 1 r r l r ' <| " "
: '/ t I I I
r - . \ . ' . , . l. ' r , ii l7 l \ r l L /r .. r i ' l : '
.,r, i ,r',i!i,l,ttni prt' i *loi:trt nLltijtttt'!ii nnjil I niie Gotlnltr
oi, ,i,lr,1,,,r",rt"
' '.. 'l i ' ri ' - '
( l \ i . r ' . 1 "5 | l r ' , l l , z , r ' t l l ' . t ' r t t ' r " t l'r'.' 'r' l' 'l'iu\l r_':
o ilr DrLsu nrn'l I l:rl_\rL\telr
i lrl, osobintiBoga jer ih sc ol oclrcliilrrI lzllrl
uöiüiti' Lrilnili bi ruLr
'.r^'lu.ii tig,,.,,n Lti r" uj.nrLrnanijcli ili drt srr mogli itil
'' r frrI
' ., ,/, /\r.,r'. l r 'r'
L .
\rLl(11r' rtLnl! l se
h r i c l i r c t i : T o i l o n a l l l g o v o r i i , i t o u r L r nn : L ' cb L r ! o \ c
o;clc, ic li to" cloisLe- ozbiljn'l govorii ili se iLrliil
"Nc, l"'ii thrc
Orr-rcri, n e ! t )\ , r ß C a s p a d u .t l t r ) " : 1 , , r t n c h , ' t . t 7 . t n l t '
rLrito
. \ t \ t ) t i a t l i ( t t t t n t t t t lo t t i h l n ) i iv a t t t l o r r 7 ' ' / " J ' t L l - I n L ' r ; i ' 5 1 ' ) ' l . i i
jc LlLreo:! h o ' r J r lcrnr'
l i o l o r i m . ; o i s t L l .o z b i l j n o .V i r i B o . g \ l l ' r h n n r c r ll ( u l c g
, ' . t . , r u . n u i . . f . . , . { f' "u l . ' r ' ' rlr,'Srfll(' L'c l/' r'lli
sanro je On icriirri di)stol:
fi"li ift ,. sLt'olic, Lrcz prcthoclnog Lrzofl(o
l(oji to s\'i'do'e'
oboza.'arijt' \jenLr rtalllar^\'llos. ajt selllicdan od ollih
'I ([]-Enlrrj' 51 l
ttlat tri )lldlttt. t'it)t\( ttldiitc iil ttt \r1!'''liilo\'t'lkl(ti/i
kada sc LlniLLclalle
Olr irr s.-.d.rlt1e.zalilco ditic sigrlrlloLldcsitinlihor'c Liipo\c
rhog pfazrlovanlrl.
da sLt.cr salro
.leclnrliu7u cle.jcon o\o lclieo liho, Lrscbi. x ILrlrNles url lilZc
rlelii oc1ntih auli.
Oni su irrteLijcdall plaziilt lioicg su svake godin'' i pfxzllo\all \'an.llraLla)pr
. . : t ' '
., . ,,. , ', . n " : . " , ' . , , , 1 ' . . r - f . r ' r c r r< n l
ta
i . t , , m . l ) ' r . c r r l ; t z e l ' t t tb t t t i p o g l a l n u - v i j t l t " ' : ' p a t a i e
1 , , , t . ' L " ,O
'(Es ir1ljc r'l(eo (ln Lri rrogao rrriLdrtr
iu sc,t'ttt, ra-l,oljtti.' Sitlit. S8 39.) To
u,,n iut 1" n r l l n l l o : c l a i z \ ' r j r h " \ e l r n n \ ( ' l t " l r r' 1 r r ' \ l l ; r h " r r L
f q r l cf L r g l r n
' r b t i T i r \ ' L l r l r_ l p o \ ] L o l r
i s l i r l i t uv j e N . i c l a i l r p o k a T c r 1 i ! t r \ o L rr r l h u \ o !
zashrzujuslllro da budu pofrzbi.janiifotpLrno obezvlijecloni
I Liaclrsu oni iziili (h pfrlzlrujLr. a on ostao lr gri\drt.('1 rc pt ikt(t(lr tllillor itrt
ha:un!t\i tu (lls Sillit, gi ). ! on im pridc:umo. pfil(fivaju'i se l'\riao ih it
jela, lioi0 sü inl
u prostfanoiodlji. P|cclnliml iu bile postlvljcnc riTli'ile \Tste
se:
bii.r prineScnakao zrlvc OD ih je upitlo ir' 1i'no i podsmjehqjuöi ,irn
'" Zr,.ito ttt tSl(1 \at jL'lLl n( !)\'orilc)"':'Pa int priic lctiiont
iL'dttttt'
t)1 91.). zlto ito je orra jria' snilzniii bü t I
tulutojuii ilt dttnitot r (Ls-Safürl.

ll6
Ihl ohi , , l . i l i t- ! . t r

, r k f a h ) i tP r Lo.ü r L I J r o i h 1 c s j c l ' i r i c o ml ( o t r r ) r u . j ab i l r L t n t c i : I r u i l t ' r r ' L t
l,u;LtLlt1ttru-l,iirt it. poqrrro. d{r I(fetr ,rrr oros ttrittit't1 rlt i, :t riLttl
r ) r , r1 ir/ i t l L n t ) i j a, 5 S . ) .
K u 2 cs c ( 1 ul c o 1 1z u t i m o l i u i i o n r s j c l i i r i c Lor r L r l L r r r i r c c . r . l i i I i L .! l ( ) b l
t r r b l l ri l l z n u r ' Ji l o n n e 2 c l i t l u s e p o l c d n . i c 3 lo b o i r r r r j Ltrr r r r r l rL r p o rr l
Ili:ldasu s. vrelili sil l)relr(r\r|1rjir.uglcdxlrsLlilr sc dcsilo sl orilIr lirij. jLr
i übfilrrlli. 1i, r!,kli oto .,tt ttrt\int l:tryorrral t!l)!itti,t t)tri tlt)i'ttt tl
il , r , r \ r r l i i i (' l , l ) i r b i i i . 5 t ) .
U , , r o u r c s u i m i l l i o a i t i r l o l i i l z .d u s L Li i t u r u z r L u r j c lN i . l r h t , r i n rh L , r L r r i r l
l L r j cs r o b o i u r a l i c l c s i l os t - t o i t o s . d c s i l o I l l s L l n n r d o i c l l b i l i l r o r o r i .
s r r u l l l rbri s c o J L r f e n i l i o d o r o g I i ( ri u ) . j ci c l r o x i . i c t ir/ l { ) rN l i l r L l r ) r / l ) , ) g( \ n r
i r i l r u r t l Ll .) . n l l . . i l i r r ) l lf x T r u r r x\.c l r l i i l r z l b i L r t l Li b e , ' L r n r l . j or Lr i. s L Lr c l l r : i r ' r
rrrJ,lr,r'rr.(i//ir/ii/,rl\)gt)\'i tird tlt)i't!,t jt, ttit\ i l ]ti l;.'
l !!ii \nr) jrlttt)g irat)tl;rtlirrkoi l t .': I trttttt ttj t tti,o\c inc rttt 1. lir rhrn
l
L l . lt r r t r i t a .a r ( 1 .t1j . d a i l ) p o s r i l n os p o r n i r j c .u r t l i i i s n r i t r ' , i rl.) l j c r , n s i u L r n o
L i f i i , l . u s l u o1 ) f ( r l i \ ' r r l 1r hp o r L z b i j . r iol r l l r r N I c sL r i l i u i c : t . j .o n . 1 co : t j | | |
lnr(rrro 1 ttlrt ,ti 1!luht iirt :L ulttliitL .1, trrl r',/ir liIrtiii Itlr\it "
l

1ll hir|i;i . )l l
l)t)\rtii!t,lLt tlt 11 ljtttli ral, rt,liri| lt 1to.:t l,Lhtr'c llrl Irnbija .61 )
li. dlj\r1lr1.gu prccllclilii sllrp. pf.Ll s\ lr1loli.. lr.r rla iLrjrrirr Priilr r gorol i
Llirsr,r inr ri'irnrrr iilc liulivil lc gir liazltirzbog loltx !Lrii
I 1 ) u \ { .j .. t o h i l r I b n h r o r . r \ l : : n l j \ , . a x . , - l j : r c: h s . : r r l j L L i l: il , L r p . p . l dl
s t i r l i r h l o I c , l i l o n i c r n r xd o r ) c s . n c p o b r t l n r l o l , I z o n t : l l t \ n o s l i i i l t o \ o g
\icr(rrrntr Talio.ja r \lLrsll lt. fel(eo Filrriln: \itn1 rr/i \,rr/i//inli 1rr/rli/in
, i , r r r . , r . . - . r i r \ 1r i? r i , J y ' r r . v r/ / r . / . . f 1 , \ r i / f \l l l / i r / / ) / i/ r / r r r ( ' f i - h i l . 5 9 )
lirt.lr sLrse sfLrpili i rbrcli l:r. liel(o liirtu. LrpiLulr sLL:" lr':i lt it tuurlttt ott
r i i r l r , t i r r r tt t t r . i t n to. l l t t r t h i t t t l ' r \ . , r r r i , , ) n . r r ' t ! , i t t t ) t j t t t l i r t ) t t l
i t , t, t , i I r . t i L ! j t I t , t t 1. l l r l - l - l l b i j i . 6 3 . f i l . 1 .
N . ' l ( lri r . i ud u t , rl i n r c h l i o f . i r O r m c j e l u r . ' o r l u i l r p o r l z h i j r l t . l , , l r i r r i t l
rfliro lril r,/r/L?,/rr, //r uln) u),! !,)\t)titi (LI !trbtl:t . öl l
t - ) ut c o r r n h L r oc l u i l t n u r r . d . i I r l i u 2 Lltu l i i ] ) o ! r l . ! ) l ( ) g LL , r r r r r r i r t u l i o
f r r u . r rI r ! L lL r p o \ r i s l o i i { ) t o s t i l l al t a t t | r l \ i i f l
/
I r r i i r r - 1 1 r r i \ 1 1 il.t ! . \ l t ) ) i \ L l , i , . / i o . i ( , ' J t . \ r ' r , r / , i , r a r r r , T r r r r r . r f u ri rl l
l : l b i j r .i 6 f . ) t i s n m i s u s c b c r L k o r i l i r. c k | r i i : \ / i s l c s l r r r i l i r i \ r . j e r . n i j L r
0ilL\llr nllirlile aLL\ilru ili stleTlrI lioclliipovlt.
'(Ll -l-i
) ' L t t i rot l t r t i i t . g l d r t E I b i j a r ' . 6 5 . )S . L L d t ilii u i c : p o s L r r r r l r rsl iL L L
nLj.lir\o \ tcrr)r'ur).ic1'rcDtetontc. fijcai: ' t1 .vr. ,lri vir, 'r2rrr r r,ilrir.' .Lri sc
0rlnosrlrnu olroTrvLrrlaliipovil.
K l l i r l ! l i i r 2 c : O r r i s u s c z b u l i l i . , r b o l i l ig l u r c I r ' c l l i : / i r r r : u t t i r l L t, r i n t
.!urlr ( l i l - l r n b i j a. 6 5 ) I i l i I l ) f x h i r l cz n l j l u o n r n c l r o u r r q o \ o f i t i . p l
llLl()orl lis utoica tr'r7ili(lu ih l)ilrntoll

ltl
Ilrt (hi t !l.iht 'al!tJ!

'l'rLrlrr je
inr i b r r r h l r r r . r c L i u o": 1 ) , / : : r // ) r , / . t !. l l l d L u o h t r t y r t t n t i t o . i t o
t r t t t t t t , t t t r t t ' r i i l , t t t : i t t t ir r r / i , r l irrr i t r ' t r rt u t i t ? ! i ' ' : ' l i i l i o t r u t t u i r l t n t u l i t l t
nino lll,thrt .hntt,tt(! /tti!a \( t1( trl)t,ttL,tiki' (Ll IinLriii . (r(r.-(r7).
[,zfricni. 1r]io(lcr.\'cli: i ttut\i t)ü!t, l ttlarr rLtlt':iri ihs Sal]it. 9.1l
NlLrrlialrrd orrtjc ll7.: - /LLrcci. Lrr oho):d:(rt r,,r, i/, rr/rri lil irrf)
( l : s S . ' 1 f : r9 15 . ) f I . l i . r l i oc . ' t co b o T r L \ l illiir f o \ c l i o j e r i s l n t i p | a t i t c o t l d | r c t t i
l i a n r c n ei l i o j c I | i l o r r i r ' r l c r t i L , T r l . L r tkcl l ci o r i h o i c t el . . l i t J l l k h t t w r u i
r r / \ i r / r , i 1 r ) , , , r ' r 1 r ' i /lrI"r : - S i r i l i 1q. 6 . l
Bcz oLrzi|J nu to (l:r li sc porl ri.jccn[r u o\onl ujetLtntiili nt ilo ili
''L{)rx
. l i r ) l c s c T e l i r c i j : I r i u r o r i l i i p o r r s l s l \ i r . r i . p r Ll i i l l i o n t o T ei c d l f
r 1 \ o r c r . i ci ) b o Z u \ u 1Dr c i t ( J : r oj c l i r l i o d . rs 1 \ o r e n r )Il) r l l c - o n i n l i t r i \ n f r . a r d u
\ i n . t L h o b o Z l \ i l 1 c .o d t r ) ! l ( l r o r i r a s o b o 2 u r l . j u l- r o j t ' z e b l L L d el .t l r l i c r
T r l r r \ 1 ) !f . r z u n r iTr u l r l I r h i c ( h l ( r n j \ r t L ! b i 2 i l V l l l L t .c r ' l c r s I r ' e r n r iro b a r c z n L - r
o b . i T r r v n l is i r ) r o S l l o r i t c l j u . i ' ( , i i u c n t r l i l i l l i \ i t \ L L ! l r r L c i'lO . nt tLlatit
\',tl)1,tritL-t! njL!tt lottttitr. 1t,tltt tt \ itti u l\t(i!("'1 litlttloit rlt gl ttu t;t,,tt
: t ' t v L t l i \ / i , i i l t t i i t ) i : j ) t t )t ) t ) r t : L t r i ü 1t I s - S i f l i l t 7 9 S . ) .
I i r d s r LL r i L L t h l ni pi o f i l i c n i o r l L r s t l lor ! l r l u l j el r s l ) f i t \ . i p r c p i r l n j u . n i j c t n t
p f c o s l i r l on r i l x ( h r L q o l.l c g o ( l i t u p o r f r j c b es r o j L rs i l u i n r o c t r o d b t r u i s r o j i l t
z r b l l r d ri b L r l b o T | o s l t\.l c d u l i | ) . L rt o l l t ci h c s l ) f i i c a r o Ä l l l h - t . . L t z d i i u i iS r o t L L
rilci. r jcrLri rLrlrL.,
( ) 1 ( i n r cL l 7 \ r i . r r 1l i r r i t : " 1 t ) i r r , / , r i r . ' 5 1 r r r / i t r , ! ,// r ( i . / r r ) s r r 1, r r i i i / . .
rrln) ritu ilrl Ltttu":'\li rLi:o:no. Ilrnt h t t L l il t l L n l n u i : l t t r L r n t t l d
lhrltlrlir!.' | ,rt l:t1,rhti tlrr ttt 1,rsrt^rr':rrttkrttli ilt ,\li iiIi\i a nti\.1'1.ütl
l t ! l ) i ! , i ti , ! , t ( l r l l , I b 1 t a. 6 S - 7 ( l l
O\llin \r lilllc jcf sLl poi.li sil s\ih st[t]Li slliLLpljurii donositi (lrrit trlio
L r l ) o f nd o l b i : r r Lt o r I i i c | t c a i r l ii 7 ! | l i l .l i o i l b r s c r a z L . o l j c l n z l. l i l r n l l t l uc l uc c i
( r r i l . x l \ o o l l f i l \ ' t . l ) f i l i l l p l j u l (j l l l i t 7 x l L ] r i r h i n t o r l' tol n l i i a r LZl u t i n t s r Ll i r d t l u
\ l r \ r L r u . j e r l l r LorL r o n r r Lor ! f l d e r t r Lr r L p Ll irL r l :jrc s l u ; i l 7 u s a l ( l l l j u n j c \ 1 ) d ci L l
I o L p r l i l r v r l f r L O r r s c f i l s t ) L l | ) s r l rl .i l z b u l i t i I r .r l t z c o l . l l iilh. a c a l a . i ei s l i r cr l l i o
\ r r o l i o( l l s c r i l l i oI c i t o l t l l i r d l ( l ( ,t l r l r n l j c \ r ( 1 i e l o .
l u t i r r s L Ll b r l r h i n l r i : i . ! t x \ r i n u t t s L i l i t p L r l t ul .i o 1 ri r ) 1j e n n p r . a r i oj e d u n
IiUrd po iDrcnull.-j.,cn Onl.iTLn|rtclj lillrl)nlh, l:rajc.\lleh claocl| on propirüre
Lt zcurljLrr du {la'lapitri (lo Slt!lrijcg(lunr. Zatint su poacll ,:luutu r.citr ruke i
rrogc.ir on tc rzgorumo: \elrt boqx osirn Talre.slil\ il Ic-br.CiospodarLr sr jetLlit
l . b i I r i | & | r s \ i l T u h v i l l r i r l u s t r l i n c n t i l i s L t ( l f L t g ul .( n d I j c I L r r ' , r l r | lt :
\ l r r \ l l c n n i r 1 r \ l i l t l l 1 l I l t i t\ \ c l u l t i h a u l i u i n o g u . r r z n j e l r b r o t z b u i c p r e n n
r r r rr . r u l o r o n , r . j e 'r' l ) o \ o l t l n l i l n t j r . , \ l l l l hi ( l i \ i r l j . O u z i l i l i l r ) i l i 'l
lirLhrfr.ilod Ibn \bLrlsr nrcnosi rh jc rc r.ijcir Ibr.rhin|r..: izgo|ofio l(ldx.jc
LrracrirL\ltlru. I da ih jc izgo\'orio i \lLLhtrnrntecl .: liu(lu ntLl jc rciL'lto: '.(Jr1r
l,oiit)tttj. lnltl \| ir ltLrli t?lli ,\t(l)jtfu!(li tc slirrlti0:l:o,1 rrr.r.71r rl .rr
l)tiautuit(t tt) t)(\\'ralo \.i(t.t^\utj! t)t! ttr rclili: D^olittt nan lt,.1ll,th i
t l i t t t l ti L O n t ! i t i t u i l i t " l o t t i : t r , ; t , , t t t t i l i ' d . 1 l l l t o \ i t l t l t g o t l t t i n o i o h i l j e n ,
i t t i l , t l , t o i l t - L t n i i r , : r r r h . r i / rt ,. \, l i l l r . a l t . l 7 l . l 7 - 1) .

If
lhr hin ,ttrttt!'ti.nr

h l ) L lrl l u n u \ o r l i : P I i i e o n . r r t tl c L L r L lLl L i r l n l l i l l i . . l i r l c r r . l . r l l IlL) l L ! ' i i , l
lshll ibrl S lt-jnun. Lh je o aLroLr(llrbrr IlTl lirrt Itazllc. on od r\sirllrrrbrr l:l)l
c n N u d z L L doun. o r l [ : b u S a l r h a a. o n o t ] l l b u I I L r | i , j r c . . 1j ne l ' o s l e n i l (l : l r l . r .
''Iir'c1it je Ib|uhi 1. bxacn u \lllrLL.on je Ic['lo: I]o:c. Tr si nr ncbLL.lc(llnl.I
i ( o j il c o b o T a r r l N c l i o , l f r n l i l l l t L i c r l l r l i lnt r \ ' l i d cL l l l
i , s i l l n n u l e m l j it c d i r ) 1
sc DiiL.r'il foLlzlo Ib|rhimu Lr TrekLl. i oprtlli lilallinlc. inlr: li .lill
'Od
f o l r a b r L.l r o r rn l r ro L l g o \ o r i o : t e b cn c l
llil Jbr).{hl)rsilr Sc irh rbn DiLrbcjrrrsc-plcnosi dr su lclili: \lr'lcli li()ll Je
Titduir'rr 7ll LiiiLrIoa!o.1. go\orili: l(xd ic Llli Lrrli nllfcdrno p] rllr sPlL\1rrrr
ili h r r ' i ii t l t t i ; t . 't
f L i r i l , \ r . \ l l x l r . \ ' o l r i r f e a l c n j c l. ,t Lc l ob r i c : l / i i r ' l i r r r r r r r t-1l lllri tbt
rdllLl jc rclil,i li
\ t , r i ( r n t ) \ r tJ!| ) I | t I r i t i | t ! '( l : l - | n b i a ( , t )) : \ l i l i b r r l r i r i
glal
ranrrrjLrI nllurlili
"DiL Allrrh nr.ti r'.liro: i \J.'rrrr/rr'\/ri/
Il)r .\l.l.ur i LLrLrcl-Alija Lir:Lr
'1"

I i l b c t \ L r b r rL | 1 T c :T o g r d i l n r L\ \ i j c l s c n i . j cn r o g i r ol i o r i i l i l i ! i l t r l r n l ( l i l
ll,.r'xl]i.]lr :. o l tc sl)elrLrsifno p(r!.zc lioiirllx.tchi(r slczln.'
'Prt'nosi
i int l)rlrhrl i.rt7.: s c r l l L . j c ' D T i L r r1i l. r b i 0 s i r n j i n l i ( i i r r r u i c L r r j s i t o
(r 1lt . 1 . . . .
. oirL SLLLlcti lL7.: Si rrllnr jc Lrioi rrrclcltTnLllrZcrr .liLprllli hllril. Ihfrlllnl'-r. .1.'
trlii l-rL(-r.il li(]sinr zidn nrpc oLn li,r1c c bila \it1re.it on LLzclclroj L)ilial.S\'rlcl
gr 1l glcclao.eli 1Iu nisü lrosll ffrii. lLorl iur uiia I7lit71o.
O r ! l l L r Ll lLL r r c j r cs . p f c n o s i. l l i c r c l l o : \ l j l j c p i e r i l c i i l i o ; cj e l i . r r h r r r L r r '
n t r ( r r s L ) \ o r i { r j a o l l o ! t o . j c f c l i n o l ' e c l a . j c r i c l i o s i nlrol rLnr s l r n j L r : D r \ r n l 1 l c
'
t \ o t ( l o s p o . l i rI.b f a h i m e l
rkn : r c r o s r .d u c l b r u h i r r r o r Ll rrn r i l t l i r r\ .r t l t c \ i i ! i l . l . i i l l :
l l r u , \ s i t l i iof J l l i l i r r t c p
'Srr.. L r I n . z i t i l r l r( r . l \ e l r ' . . i l i r l
t t L . i l r7 c l l r ' l lt l o l i d o t e b c .p a , , u n t o l i, \ l l t r h r d
l r rl iJ!t On j. od!orofior
" J l o i L r " , j c
p r n l r l p r i i l a .I c h i o l r f c l i r r i l\ x 1 f c r l l l ! il l r i l r t
n u i l i o J i l ilt( r d r l l r L jl c p r i i l a .z l g r l r l i g a i c i f o l t L L b i l sl- z l l l l l l r\ c \ ' r a t l l x .
"ano
O i l \ l i n h u l : ri b n , \ m r u s e p r a r r o sLi l i li c f c l i l l o : s i l u ld l . j ! - I b f i l h i n l i . .
i a r r d c s ci lir l ) c d e s cdt u n ub i o u v a t l i . i L | l i c r t l ( a o : \ i s r l n r d o i i \ i o l . i c | ( cd l l n !
...t !
llr0li nJ (-rrrih u rulfi Dir nri.ie. (irLrnr irllv iilol bL(I. or)nliil\'l
dnc
1 : ) nsi u 7 . 1 j . ' l ri l : tp o b i l c c l ep. u s L ri z g L r b r li ic. l j c l i s r Lt l l s c L r z lr s c .I l s u P r t l r I.
r f i l l r " '
Llzriicni liric: /,ai /rtTLrhtit. rit I]rLrpost,trL::,!ütlit, tli ilt ,\li tlt'ilti\titt) "t!i) tt itll
g f l . r i r rrrr r r l ( E l L n b i j a ' . 7 0 . i .r L L( l I u s o n ra i c t L lr t ) r i . ( n i t i t l . E sS i f l i l . 9 l L
TiLl{rsu oni izirLLbiliiIr'opali nil o\orn s!i.lcttl.ll nll orlorll s\.i.j.tn\lllfll illl
li !'
ncLlc brlr hlu(lnNni spasorrLrsna. i u rij(ri llcaa biti pozdrlrrliani. rrili ac rnl s.lllnl
)rt b i t ir r r , , r r r r n\ u p r r , t i r . L r o i 1 o l l 7 \ r i c L r il i l 2 c : / ) r . ' r r t rt L
r ' a 1 1 It I1t : 1 t ol ' r / . 1 r i i / r ' i
' t l i l - | L L r l i r r . 6 6
, , r r , 1 , i ri.ir,1 i I

ll tii!r ll.r,\\.rl.rI sr..r lirilili I l.ll lj1 l.h7rL.
: ()LLL
: , . , 1 , r, ' t , d n r N . l b i r , \ r r h | \ \ ! r : r . 7 , ! , / r ' ,1 l j l , L i . l r / i 1 , .

lt9
Ihrthitü a|4ti.\|!d,l

Buhalijr nulrdi: 'Pfiaxonrnr.jcLJbcjdullah ibr N,Iusa, ilije lbn Selan iuo
od njegl. damu jc pliiro Ibn DZurcjdT.n on öuo od Abdulhanridaibn
D r--.r cr ', \. .1.r .r \l r , , ' . r i, , . 1| r r ' i ( c r . l ( , , i < B . / .
Poslanili,._nrrcdio dr se ubilu gelio(1,fstlgustcril)i rckaot- Onje lblahllru
pühaoU vntlLl."
Ovuj haclisprenosii \hrslinr o(l lbr DirLrejdZa. l navodeqa iNcsaija ilbn
NlirtlZeocl SLrIrnuibn Ujqna. a njih dvojicaqa prcr]oseo(l AbdulharDida ibn
DZubcjra1bnScjbc.r on od DTureid;ri
Ahuredliilze: Priiilo nrm jc Vlulranrlrrcd rbn Bckr- ciaje njerm priöaoIbn
Di rcjdT,dit.jc'oll iLro()dAbdrLllahlibDÄbdun-ahnrana ibn Lbi Umejje,on od
Nali a, oslobodcnoqroba ibn Omelr. da nlLrie Ai(:r ispriöalada je Boirji
I'oslanilt:: rclino: l,bi1a1tc uclil..tcrjc on pLthao !atfu na ILrrallilna.Ou zatin
dodaje:"r\iir ih je ubijala.
Ahnrcclnavodi i ovu vcrzijLr:'Pliiao narr .ic Isrnall a njemu Ejjub od
Nali'r. claje lednuZenau!lx Aiii i Lrgled.lauspfavlicnol(oplje.pa je upitala.
''Kal(\'o.lc "Njrrr ubijarro gekove."
o\o liopliel x ^iir joi oclgovorila: Zatin
jo1 je ispriialahatlisßo7r1cgfosllnil(a lr: Krda jc IbrthiLnbaicn u vaLru,svc
Trvotr.jcsrLgxsilc vetlLr.osiur.gcl(a.liojijc LrnjLlpuhao." Ove clvijevcrzije
navodisalro.\hmcal
Ahmcd zatim nelodi: Irfiauonilnl.jcAfl'arr.da je njemupfröaoDZerir.a
jcnrLrNu1l . du jc njcmu p|it'aleScnruulna-osloboclcna robinjaFaklhaibn el-
\4ugifc: "llilil slur Lt Aiiin liuöu iLL{lcdalaspfcnlljcnokopljc. pa sarl jc
uprtala: Nlajlio prlrovjcrnih. zx (tr 1i sluZi otr l<op1jc'1" Ona nri .jc rekla:
''Njilne
u b i j i u r o ! c g c l ( o \ i c . . j cnrr r mj c ß o 7 j . j P
i oslanik; rckao: Kadaje
lbrahinrbaicrrrL!rtLr. s\r 2ircti1tlcnt Zentljisu jc gasile,osm gcl<a.kojiju jc
puhaonr nje{r Zato nam lc BoZiji I'oslanilr.:.- nareciio da rh ubijarno."l
O\.aihadisnavodii lbn Nlx.lic od lbLr Bcl(reibn Ebi Sejbc,on od Julusl
iLr\lr Lr. rr Lr..' r , ' ,..ri . r ll nl,.r.

lbrahimova itli polenriliasa onim l(oji je oholo i prkosno htio
da proturjcöi Uzviicnom, pa sc pt.oglasiogospodarom,a bio
. j cj c d l n s l a b a i n ir o b
Ilzvi!cni ltaic: /.u.jti:;i aua:t an.)gu l@ii .;r: s lhrahtntolt o ttjtgottr
Go.tlndut u prcptrtto. .dto ::ta nu it, ..1lldh kto yletsrll Katt lbrahint reie: . lfoj
GoqoLlur.ie Onui Koji tlalt a^rt i.\ntt1 . ott oleotrt i .Iu dajent:i\ot i
sntrtt .lllalt tlajt'lrt Stmt i.la:i .vt ittole , rt:ic Ibrdhin, .pa uiüti ti da
i.aie stl -ut)dlot I t1(\'ju tril( .\t -l\uti ..1,lllult trcce uputiti .tilnilt nd pt.dli
prrr (El BclQfe. 15li.)

' Hrdis bjl .71
Buhrrii! n s\ onr lirl/rilrü a0,t,-1159,/i1ll,-t Bdrir MLrslnnu svom .ta/,ir, ? ?1l
, l s l a n b u I l l b | L D r \ y k l r r s r o n . l r a c r r ! u p o g h r t i u o p o D d i . . j u ( r d ! b L r )2 / l j 5 i H a t c b r
tbn
A s r l i r rL s r o r n f d , r l r , l , l l 6 , l i r ' f . h r r b
: B i l j c T il b n ^ s r k i r L L : j \ o m
7 r ' , / , I t , t . t a r , E t1c , j / j ! .

130
tbn!hinr nijiti t, i,t,

1ll,th rLrl lt Sun(t !-lu.i rl t.\toliu , t(,ac lltrulttttt. .1ttr!tijni !i.la i iull
tu -alurLr! 1l:l Ilc'litl|c. ]5S ). tj. SLrrceinta oclrci:lcnupulanju sraliog rünr.
Ono sc lto ju\ ljLljctiit ist(rlill.liulr ilo r|Lr.ic o.lfc(lio njc-got I vorac. Uprir itclj i
\'lrdrrr. po|crl kojcg rlrLrgogboca n.ull. i l(oii sv! stltla. l,a alir, ti clorstu.lilto
ilot\rdli.(hjr.\;i\otisrnll.uii r o n d ur l n s c S u n c c p r l r r . is a z | p a c l l J c r .O . rrlri
l ( . ( l r i c i r \ o l i \ 1 1 1 1r r i n i i t a O n h o i . c .i N j c g . r n i k o l c m o T c s p r i j e c . i rn i i i
r l i 1 I \| i I ( I I I t I .ü ! o O l t \ l l ( l i l s \ i r r r i N c 1 ) r u . j cs r c
J r o t i i u i c l ) oI .) x x L o s i i t n r ji t .
1 \ r ( l r ; . o n d l L o L t a i J t i . . r l l i o. Lt (L) i i n i i . o n c l u n l s r , o n o S t o l \ l d i i L l i T . jicl si ui o r
\u\ s\ r.t.t 11(,1)f() .,!iu1cda ti to nc tnoici aifili Strr iic. nisr Lrstr ju ri obranI
r n f i r c u r i L o\ f 1 t 1i .l i j c n r c hl . ( l l r t i .
i_ul{)n r tc (lLrliilzno clI.jc LtzeblLrdi.dit.la neznillicu.dl tTDosiI:linr t\.f(lnie.
r r L l l a l l l 2 I o t r l c . g o r oh r i r l i s i l n i cp t c L ln c L r k r nsr , , i . i c t o DOt .n n i j c n t o g a on r i t
r i . j c i il ( o j i n i l L r ip r , b i ol b l . r h i n r l . i : . p l l c l r c / ( l n n op o l c n t i L Lrr u i u l i o . I i a o i n )
.\llrh .r.. lil2er / ik',)jrr.ntl, v, -huni ..j .llkh ttt,tt, tilu!iti
\ilt)il.( ( l)i.ot i !i!t
{ l , l L l c l ( . . 1 5 S)
Su.1.jj nu\o(1i (lr sc o\.lr polcnrjlin izrnetlLrIbrirhinta i \enlru(lr \'o(lile nr
LLirrliiltlil tr. on iziiro iz rutr.c.NjcdrLlint.tadl niic brlo Dilialiru sliupu. |tgo sc
r i \ f r r l i l \ ' o ( l i l i sl i l n t . i z m c d r Llljih c\ojrcc.
..\bclLtIc., z li pfcnosi od \,lu'ntc[r. u on ocl Zcjclu ib J:slc|ta. c1:r kod
1c
Ncnrrurir bilo pulo zuliha hrlnc. pu su lludi shli s.,ojc pr cclstarnihe rh irr ch
iz
r r h z i l l i l l t . \ l c d L r l j n t l ) r c d s t n r l t i c l n t r . bl ri-o i I L r r . a h i IUt p f e \ o t o ! e ( l r n a
su sc
o n r s L r L L t p li ol i d n j c g e .p u s c u l e l h lr ) . j i n t pa o l c l a o r u p o l c n t i l i a . 2 u r oI b r . u h i n
n r j . d o L r i oh l u r L Ll i e oo s t l l i . l c s o 1 co d u t l ct z i ! u op r e z n i l tr L r l i L r .
K l r l u r t p r i b l i T i o p o r r x l i c i .p r i ! l o j c c l o j t c l n o g b r c T L r l j l i zu c n r l l c . r o n r
./crrlll(rr11 fill)UlIti srojc rh ijc lorLrc.i rckuot ..Ov1trriLt zxt]llYitiporrdicLr karlil
rr d({lclr . u lirrirr.jc cloiao. oslll\.io jc toll)c. lcqno r zasplro.l(ild jc r)je!o\.1
Zenil Sulit tLslrLlu. naillr .jc tc.dr ijc tofbc loDc ul(Lrsnihnlrntinticu.p.r je od niih
f u p f e \ r l l l i c l o N u l i o r i i o s c l b r n l r n t p r o b u d i o .L r g l c d . r v ipi r i p r c | t l j c I o
i.:Jo
I l r l i l o l c O d e k l c r ' r ü t o r o ? O I a n r L rj c o t l l o r o r i l a : . , O d o u o g ;
i1o si tl
' L l . rr . , . , . i t i , . '. , 1 . . r r . ,
Z t l c l r b n I r s l e n tk . r Z c : A l l u h . j c j c d I o n t p t i l i l i o t l o n t o h o l o n t r . l u d e r r
poslao mclcke l.oji gn.jc pozr ao rll
folicr ujc Lr.,\llahl. alr .jc on 1o orllrio. I(idr
rirL tc l() lrolto\io cltugi i n.cei DLlr,o\tj.jc to s\ulii pLtl otltio I Ilr
'Sulinpi krejLtt.._lilto:
t r s r o l r L\ ( r i s h L rr _. j r c u s l o j L t l ' '
j e s t o l r r r o j s l i L rs : r l L L p iLorv l i . l c r l ci z l u s l i a
.\crrrrLtcl S L r n c ep. e . j e . \ l l l h n l t
. . i . . . , , i i r r , . . , t .i t . , , i . . . , , ., i
\ll , r , r tl ., t , r , ..r., '.,
1.,...,.., tl..\:..
l l L ' r n r u ( l o \ rooj l s c i .o s r r ri r i r s l n r on j i h o \ el ( o s l i . . l L , ( o
l ndr t i | , n L r i l c ri L : j rj c u
\ . r l u r l o \L rn o z r l rur . r t u s c z u c l r ' 7 ai cl trri ri s t o l i n cg o d i n t .S rc t o v r i j e u t c
Aihh
. t tr,. | .. .r.. | . q / 1 . u . . . . . . t . , t , , ,| n , . . r . . . . r t. . . . | t . . / . ^ t .
. '
rt rr t . l. . j . _ ' . \ 1 1 . , . . j , l . r r t cI , . . . , . 1 .

[]
lh) o:ii,!' ,,t t,t '

e.
H i r l ) r ' .trr b r a h i r n a: . . :ur S i r i . i u( S r t m )o. r l l l z a l ir t
l i
I g i p r t i ü a s t a r l i i l l l n i cü S \ c t o .ri t ' r u l . i i
'l Ltt!I)!t!)t)\i,1t)\ttI li't tit 't t"' 'i" " "it;r 'r''"'
\jlrlr : I'r,r.:
' j i N r i " , / l / r " r t " I ' t t ' 1 \ l r / i r ' ri / r / i r r r l
tll ( i , ) \ 1, , , i r ; i / i | r t , ' l ) i r , / , , r r i r r i \/1'1,i
iri il].i,,JI]ri/ir..,.]l,.i']||]!|)li1.i11].1j/l,j1]ll.\]'ii/]1,i^rrli.']].1.,ii
lo , , , , r " l l" n , , . , " r , L t t , t l t r , l d i t . t ! r i t t ) t i t ) t i ti , l, i':,t 1',i,'t' rrr/ ri iiJrr irJr
I : l \ n r , r l - . al161 . 1 1 . l
j '"r' _'
f . . , r r i r r i . t l L , r , J r l r L l L : 1 r l r ' i . r i r , r t t i r l t t l . ! t i t ti r : , r ' r / i i r r l ' ' i
' r ,r ' ii 1rIr' r r ' ' I ' I / , r r /l \ / i , r l , / i r r r r i r / i'ti ri r / ' r r 1 ) ' r ' r r r " 1 r r r '' r '
ilr,'. i,ir,,'i,rrr i
c. ,iri,,rr r r i r r r r r \ r r r ,i,l r r , r ir r r r l , , r / r r i ) i rrl r i r ' r r | \ ' r i ' r r r i r r i " i r r i i i r l
\ l ' r i ) r r r r r \ r rr' 'r,' . i r , ' r r r r ' , I l i ' , , L l t t i ' t , l t I i , t t t t , : i tit: ' ' L ' r / ' r ' 1 1 r / ' " r r r " \ r ' '
, , lr , , j , r i i 1L , l l j L r b i i i. , -1 . , - . 1)
j''
O I t c I r r . \ l l i r l r r t . r 1 r ü : L i , ) . r , rnl r L r , r rt lr ' l j i i t o L ] ( 1r r l r \ i r r ' g " r | " r r : i
i , r i i rr . r L ) i l ' i r t .] l : rr r r t . l l r r i r trj l i r t l r L rt l i l t ' t r ' r. r t ' ! ( r ' \ i r 1 l L n l ' L ( j: i r L r r r r . ' l r " r
1ll h r x l r .l - u 1i ' r r l l r l L r i rirb r r . \ 7 c r . N r l k o l l t o ' ' l r tl - ' r r i r n l \ l l : i l l L I r LlLr ' r l l r L r \ ' r ' l
a r . : L I ri Ll t ! , r l L : . n a \ r l l r r l l a g o \ l l l l f ( r i l i l l r r L l n r\ . l r ' I o ! a \ I i L i i \ I ) | l \ ' L g r L\ \ !
\\il'l lnir:ll l'ri:r lc : rr:l)rt
l , r r i l i ü r rr : L ] , , r Lr rr , l r L: r L, r r l: r i f 3 ( \ o ! f ( i l o n l \ l \ l !
)!l LrLr 1,, iJrii l].'liL,1IL,dlL,rllnjLrr nllion lr.trll. L]11rr lllll:t 1crl.rr'grrr o rr 1,(il,rlr \Li l
t? n . r s l t r , l f r , Li 'Lr r . h r l r l \ l l l h o , r r l i r l , r L r ! lIi L l ) . a r 5 1/ i l l l J g l L /. i l L r i L \ ri r L l r l l r i L ' L i '
. ' L , t | / I i l t r , . . r L , 1 1|LL , r r r L l r i Lr LL o J l r j r r r L I .o l j ' i r ( i l L f l l L g r r T . l l l L . l r L :rl .' iL
( j
. I r r f J r r , rn r L r l i r L( r, h ( , i i l \ r 1 i\ \ o g l l L / \ r ' r L l r ' ! ,I . II LiI IILr II I l \ . r L r l \ L r t ' i r r L L l
llt
llLrja
l r n r L i t r LL \ , i r rt .L' n n r L i i r r i (h)r i l i i t L . t JS a n l .r r Ll . r , l L.l\ l i r l r' . L i l t L ' : i r . ' r r / r t '
" , i r l i ; r ' r- , , t r r ' , i i , l , r q o r i l r ; i i
l i r , i , l r r r . Ll 1 . . I i l . r l i l i r . I L . Ltrl \ L l r . l i i L r l , l fL ( l r L r ! r
\ \ \ l r , , , 1i . | \ L . l , l l l l f f r , ' r L l l r l p r , r lt r . i i r l t t Ll l / \ r i . l l t , ! : ri -!rii,iri
i : , rr ' , , , . i r r r , i .r, i ,r' 1r, ' i ,r , i r r r r r . l ir r l \ l t l ' l r L I L I L ' J l j c / l L i r r \ r! L , r r , / :r ri l ' r r ' r
L . , i r i r r ! I ' r r i l , / r r r. , , r r , r , / . :, ,' t i t r r , itL, ' t t t , t i r 1' / , 1 ir i r i , r l r , \' ir r i ' r r r " ' r r
r r , i , , r ,\,r, i , r , , r j l i , t/ \ l i l n r r : i r ' ) i 1I l i l b f l \ l r l ' r rfrl l t i l L i r | r . 1 . r , ' l l r r t r : '
I I L l - r. ' . r , , r r L l r i i r , ] 1 f r r . l r . i ] . h l i l . i L a l ' L 1l c) l: c i , ' l i r t b i l L r r (r rl L l il\i\.
i . n
h r L ] i . , r ri L r r L , r lhl . u r r , r rNr a h o r , r r r r . : \ ( i j n r l l ( , r r l S r ] l o n li r f r r L ' r : r L r r r l':lta
\ T : l , , r r r r r L ' i r I i l i s r Ls J r r l L u r r n I rg. . l t ct . r L r l l r rI lrr L i l l r r r l r n{ )l \i l c l i t r i L
S u l r r ' 1. i l r . l . r L l r r nir l - l i : L r l . r . n l l l i L l l ) t i r \ r r LS i l l n i l! l ( l j r . l t ' l l r f i l h l l lirr . , l
S i l i rl.i f a L l '\.lr. l r l f r l l l l l r l i ] ] l l . L i r r l l t c p o n c l l l r r. j\c( il !LnLi l ! l r r l l L . I l L .f lal iLr L r r L l
tl r t r m . l . rI n r r l l l ! r . j l
1 ) rr Lf r t r t r i L Lr r L t r , L Il ti . n l l T c r r . r t l r . l .o r r r lri i i r h

,; O I e c p r , r r r r l , r . i t . . l1eco n u ' i . r l i l l t j t g . \ 1 i g l r r l r d T . I l l t L : t n l l . , , il li I l t g r L i a l
Llt l L i L r l . l i LI lLr f, u r .
f l n i L r ' , ttLr r i l : i l r r j . , , l i l j i i c i . r r
L l x ,i : i , S f f ! t l i p r c r r r , :rrL l I ( . L t r ' [ r i j l
zll !in Lrfrlr ri niLrill\l (]|rl.it7i:

llr
Il)rultittt ,tlrtlri \t ltn

Onr 1<ojr tr lcledajc tadabilo cloz\oij.looZcnilibralianu, trcrnaiLr zu to niliak\a
cloliaza. ( ali i al{optetpostitvinlo da ro nckadabrlo dozroljcno - l(aoito septenosr
jc
od icvrcjskrlrrebi.e - poslaniolto nisupfll(iicifeli.Allilh. opet.neiboljcznul
Pofcd toga. poznalo.jeda je Ibrahinr.!i. aincii hidZlLriz Babilona.se
solrourpoveo1Saru.kao ito sfto r ei naveli..\1lah.opct.Ditjboljcznai
'i'i'Flrli-liitelriie nrvo(ietia nru.jc.\llah t!",,po dolesliLr u Si11u.oljavio: "Ovu
zcüljLr sllm odrcdio za tvole lltsljcdnikcnako| tcbe." Iz zahveinoslinl to1
bhlodxti Ibrehintsaqraclilrmut Allaltu.iijejc liLrbbc bilo istodüood Jcms^linlil
On sc zuriln pr-csclio u Tcjmeu-ali lc tellrolteralaglad, suie. neplodDost i
sliunoar.l)usu se odellcLlputililiL Egipilt.
Oni zatintna\odc sluöajsa Safonti I ltdero|r Lgiptl: "lLrrahimjoj jc rckao
dr liaTcdu rro jc ouu scstlit.Zillinl nr\oclcclaioi je \lldaf l(ao slLrjkirljLr deo
llrd:cnl. da ih.je pfotjcfitoiz Igiplil_ tc da s sc po]1o\'o\ratilj Lr le'jntcn.ll.
.lcrrrsrlimr njclor u okolicLrsl dt)stastol(c.robovr i inlcllia."
tsuharqLr narodi: 'Priaaonlll ic \luhelinecl ibn l\l.rhbub.da .jc n;emLr
pfraaoIIanlllu(l ibn Z.'1d,dlje on c.uoocl LjjLrba.a o o(l N,lLlhannnedu. .1aje
EbtLllLrrcjrc|ckao:"lbllthim jc saruot|i |Lrtnsllsito: Dvit putil fucliAllaha_lj.j:
''.Lt
t'Lt:t. etn, nt:lttljLti. (Es Srillart.ii9.)_r: Nr,. rrcgr., l| to t!t.dlit)t)tt1l
ntljteri ntriu nlii)to.' ( -lirbijri'. arl )
^ tlcai slLriaj.ieo\'ajt I)oli ie otr icrlror Llnnilbio strSrt.ont..jcdnon stlnrliu
Jc fcacno(lu sc rLblizini nalari !.o\.jclisn i/Lr/ctt1o lllcponticnor)1.Cln poialte
p o n j c g a i. L r p i trn: az a u j u :" l ( o l i . j co D ilt" l o n o r l q o r r t .( rl u n t uj c s c s t i l Z a i l n
clorlS c u r ii f c ö cj o i : S e f o .t r i ra i t r \ 1 rZj c r r l t in c n t a! j c r n i l i ao s i n tm e n ci t e b e
Ovaj nrc.lcpituo.a ja sirll ulll rclito (lr si nti scsrlr.pu to nculrj porcii. '
Srlnili poialjc po njLt.Iiirciujc on.rdoila koLln1ega.oI pru2i ruliu pr-cnta
njoj. rli sc prralrsll.pa loj reöc: 'ZarnoliÄllaha dl mi ovcrotltloni,pa ri neöLr
"
niita uainiri Ona zaItoli ^llahn. pu o1toTdtrVl.\lcdLttinl.ou oclntahpoclc
prcma njoj l(ao i pfvr pLrt.ili joi Po2ucllje.pu sc de,sristo. On opcr |eic:
''Zrrnoli
,\lhha da nri oro otl(loni.pl 1i ncöuniill Lrainiti' Oüir LrPuri{llihLr
dovu. pu ol1|onoYo ozclra\'i.OD zntirr poz\e .s16jr,
' slügci fcac jn1:.-Nrstent1
doveliinsara.nego(cjlrnr l I on j,:rjpolilouiLllclTt-ru za slulliinju.
I{irda sc olr vlatila Iblahintu.zrlclilt {lt jc u lAnllzlt. nr lii.janLr,pa je
iiulctrrnrlLtltcrpite: 'Sta se clcsiiol' Oln od{ovori: ,,,\llnh je oäbio splctliLr
n e r l e m i l , o v u . i l i . j e l e L l a : " 1 l . j c i r r i L o l u "p.l n t r j c p o l t l o r i o l l a d z e l Lzr a
sluSliirrju Ebu IlLrrclfczxtirnfcac: I o \'nrrje lltnti.o sinovinchcslieItiSc.'.
Or u prucluju. kno t.1eiieshuLl.lar odi stmo tsuhlriiit (1t)c\\4iLl1).
I l a l l z E b r LB e L r ' B c z z ui cf n i L \ o doi r l L l i o .: ö L Lsoa r no c lÄ n t r l i b n A l i F c l a s a .
oü od ÄbdrLl*chhaba Scliatija.on od Hiiarnitjbn IIasrna.on ocl Muhalrrrr]ccla
rbr Sifina.a oll od liLruII rcjrc, d.rje poslrnrli ,: reliao:,,lbrahirnje slagito
senroll I l)Llta,| 1!)svc radi Allehit.
i r'. ..1., .
.l .rl j .:.. .n tet t r l \ t . . t iI r , . o r . . / .
Li \ t r , 4. ri , rr .. \lr.-.
'
s \ o n r . l l / J r . J , l r l S t . t t l 5 l , / , t 0 1 l r l . t . 1 ;[ b u r ) r $ 1 d . r . I a j , , l , s i r L s " , , , n . i L ; , , , . ; , ; j ; i i .

ll4
. t ' 1 .. L I

- i l ,

i

L , r l L. L . i . '

, rI I t l L l ! i L : . -
Ibruhim 'tttittitt!tn

l-bu ez-ZinadkaTcda.jc öuo od SelenlcibrltAbdurrahrnana, a on od lbu
Ilu|cjrc claie ond ladaponoYorcl(la: tsozc.alio Llmre.reai öe se du salr ga ja
ubilal l on opeLozdra\'i.I rr^konhcöcgili öctvrlogpokula.ia, ol1reae: '\ii src
llri silmog !c'jtanapos]alil Vretitc Jc lbfrhilnlr i clajteloj HaclZertLl_ Ora sc
'Uvjercna suul da te Allah otlilonio valku
zatinr vr|1ti Ibrahioru i rcöc:
ncr,jc|niliur dao |ri üavojkLlze slLl(liiujLll
SanroAhnrcdnavodio!Ll \efz!u. a onltispurlavau\.'jcleBuharije.
tsLrhrrija1eLrskraclerojr'crzrjrprcrio od Ilbn cl .lcnrana. on od Sualbaibü
[b1 ]lanlzc.on od Ebu cz-Zinada. ol1od Ebu Hurejre,a oü od Poslaniloi.
Ibn llbi I I.llir) liezc:"Priöaonanrjc moj otac.a nicnruSuflalr,da.jct'Lrootl
.\lljc ibn Zcjde ibn Dicdzane,on od Ebu Naclla.a olr oc1Iibu Sc'ida.(h je
Allalrov Poslanil('l:o tfinra lblahil]ro\.in) izjava a. rcliao:''U lrjim|LneutiLni
.jcchrcrrieöi 1<ojan5c clozroljenaAllahovom\aerolll.' Oll jc lckao "h sur
bol.strn . Tatiln: 'Nc. ucgo.ic to uradi0or'iLjnnj"eii ureclLL Diinta i lirclaje
Vladarhtio naplstvo!atinjceo\.u7.. :'Onil nti jc scslfa.
Pod r.jciima "Ona mr je scslr! . onje urisliosestrapo \.jcri,a pod rije'iimr
''\a Zcmlji i nerra vjefnike i r.jclnicc lrcnc
do i tcbc', on je rnislioda ncmil
Lrra!'nog pafa!jarlilii osinrnjegui nje. Ovo sc nroic sarro ovaliosh\.lltitijcf.ic
sl njirnr Lrioi Lut liojilc bio Poslanilt.
\ j c g o v o l ) r t a l r ircr l o ,j r i l r / , r l i a d a s e o t l a \ f a t i l i l z n a' !at a
i s c c l e s i l o lO n r j e
odro|or-ila: AlLrh jc odbio splctliLr nerjer-lli1<a (u clrngoj!cr,,iii nusilnikl)I to
. ' 1 . . r ' 1 , r , , 1 . | , l r r l
lLrruhinr i.l: jc. l(rcl.ljLrjc posllrotontrlud:t[1.t)(raco Iilfu]jatintlnazAllahu:i i
(la
nrcl1ti dr mu saarLvt ;cr1u,i clajc zaitirioLlo|og Lrojljojjc iclio nlrltijetizlo
Onx lc to isrcuiirrill. jcr iiadajc Allalrovncpljuteljhtio da tc apilstluje.onate
u7cl.ratrdesl. Lilanjrla,i nrolilaAlhha r eliliomdovom,liojaje vcö na!cd!'na
Zet(r IJzvlicrrlkaZe: lio:itc ytntot u "^aburui nqntu:tr (D\ tseliarc..l5.)
lilko ju jc Allah saöuvaoizeitilio, zLrogncporoinosti Njcgovog r.oba.
poslaDrka. rrlllcnihai p|ijatelja.Ibr-ahinrl.Lr
\ek1 illin)i s|raLltjLrda su ifi ;cDc brlc poslaltici:Safa.\4useoventilti i
\'lcr.jenr. ncliajc na njih nil ispas.N4cdulilr.I'eöioaislalrsLiihutcnlelil sntrrr.a
ah su one bilc samo jslifenc \'lcfr)icc (sid(liliat),ncka 1e AIlah sa njirnl
z r a l o r o l j uani o r c s aN j i m .
U ncliinrprcdlLjena(cscr)sarllnaiaoda tc Allah € otl(lorliozastorizrredu
l[)mhirri ..r-]i lljcgovcZene.On.jc nrje vidio dol(je illa i vraiala se. ali ju je
r.iciioltad 1cbilrLLioclvladnir. i vidio jc lialio ju.jc Alllh ocl njcgr saauvao. To
sc dcsilozatodit bi rlruslcc bilo mir.no.i d^ bi bio zadovoljnijii smiteniji.icf te
olr .jr puno \'oiio zbos njcncrjer.c.bliskostiiblistave ljepotc.I(aZese da nijc
bilo ljepie icnc od ujc. od llaNc pa sve do njcnog vrentcna.uel(ajc Alhh
zrdoroljensa njoIn.SanroAllahu pripadazahvala.
Nclii historiiarinavodeda jc ovaj fafaonEgiptabio brat Dahhaku,vlaclaru
poTnitloDr po nasrlju.i da nruje bio namjcsüiLi u Egiptu.I{a2esc da rrLrjc bilo
ime SinanitrnUhvan ibn UwejdZibrrArrlaLiibn Lauzibn Scm ilrnNuh.

ll6
I h r u h i n t , t t .i i i t, . i t tj

lLl S u h c l L l r r r r olsi lr l . l b f I l i i r n r L r/ i l a r r rnr r r e o r l r jrL i n r c o n o r ni o i i l . r t u
ja
l r . i . l r ! i r i l o A l l l f i [ ) n I r n r L r ' rl L liitt\ ibf \llilnd ibrr Scbc. r r]r.j!, oir l)r,l
IC t r r r r t e $ i lIii ! i f l u . , \ l l x h n u t b o l i cz l t r l
sc ^liil ic Ibfeliirn i: i7 I_grptu\ fulio u l_cjutcll.S r c t r Lz c m l j u L rl o l o j l r , . l c

brf. !on.-ii 5l soborrr lno!o strrka.toLrovaI rIc.llil. I n i c g o r o pj r u l r l i b i l l j r I
c!rIrl\i.ll Iiol)tli|.ju. i le(l7L.r ir
' r .ltt ' .'
. j c s l o b i l r f r n i u l c l l i { r i r .o t i i : l o L i
1 L ' . t , , l , . ' , . t . / ; 1, lrir\llfro . !c n qalr(lLL SoLjolIl tL 1o
' -
| t t . . . . , L r u 1 L iri.1 1s L rs t l n o r n i c i
/ | t . I b i l t o l r ' c ul r
)d trcr.jllricrr pokr rrcnjlci
j.- T L r . ; l : i r z r r i .:n\ li l u l to b t u ri o l l , r . L h n ju . . r l r l r c i l i o I t r d L l t . l z g l r r l r L l cl 1r r ,
lui 5 t f i l r raf l i o : . b c . s i a \ ! l n o . l u T l t { j .t s t o . . l t oI z i j l _ r i l r l lttonh [ r d o t u r r
lI ''5rr !lii lijairnti:
n r L Ll . u l l j L i i t L i l i l t i l a b i t t r o j i I t n u s l j c d r c t l l l r r l o K i . j l n t c L r l i o trl u I l i . i
je l \ i r . l 1 ) i o 1 r \ r ! on r l n r ) o r i i i l. i l l ( o( l l tc c i h l ) r t rl i o l i l ( oi , . r n t iT c n t : r l .i ic: i
l)firii]r.
' i i . I . :
t3 p , , ' p r : r 1nr r l t o b i s t i l i l i l .r e ! o u I r u n t c l u \ l L r l r u n r n t t d r,
T . | o i \ f r i r L riuü t . a i l l o i i i c ! i , o s l l n r L a, . : . \ l L L l n r r i i c D . L r z u oc i i . l L rl f r n l i i L .
ic p u s l r L : r r L r L o | 1 . . r r i r t o L i z r J l iLl rl ll .l rNr Lr üiajl . \ l l l u l i s \ t n t i t . n r i . i c r i l d i l | o l i r z e( , '
( r r l LT i l l r Nl l i l \ o ( l ad i r 1 t
l c r i n l r : t . L t prt.Ll z l r 0 l l l t , l t i r l ) . r l ti T
l i ljbill I n1r :
L , lt)l a L i u lrrl'r,! ( r \ | | . t l l ( i r : t o l i l l { ) 1 . j r l l l l K i l .i r l i t c 1 r a r L oI h f i i i r ] n r- . - . T i t f t r t i o
s ! l l t r ) l l l t l L i l ] \i rl l f L s l r ) t t n co ! i l l l n l c s t l . j L r r p l t l. 1 t -o s l r , [ r r r r lLt O
utl] l:.llo\fltlL,-l
:r.!f\. rncluli. r potrio rclilii broj ,\llrltorih i po\llnilio\ih ncplr.lrLrclll.
I P o b ci i l i r i i t l t L i I j . f r . o : t l L - t i c f e or \ r l l o s j r . \ r t n . ! 1 f i | . l l r I I t r l i l . q r l t c. r . ,
l I r 0 l r L i l r ' ] r 1 ilul rto s t o f u .L L l o q o l r o\ l r r l t r l l c l u s c l t n t o i | . i i \ l c l i r r r l i l t ) f n l ! | r
li[r\r]uliLrTitloiLo,rtoTiiIilu\ilr\ftilirlbr.lL]rint:r,-..\llnltDulLrolllznul
o f j . / i l u t p o b j ( L r r l r s n or r r r r t 0L t s r L r jl i r . r j, ' ] t l i cs u r i l :
l r 0 i t o \ i | 1. l l r l
| r r I r / | L ii.i i , i f l i r I n i r r r r ; r s l t i lcrio J 1 1 L i . r . t r n L s : r ] r lru| |: t | | s t l L r r r oi . 2 t r i r ,n r , i i o
' \ , I ,

Rotlen.jt.
lsllrliiu )i*,1{)d Ht(lZcxr
'lrhli lrllbll.
l i i l i u d i . j c l b l L h i n t . n t r l t o \ l l e | r i L. r . , t l i r r ) r L( l e a c r t t n ]
p r , l ( r f t s 1l ,i .l u
I ! u . t a . \ l l i l h . : , o b f r d o \ : l oo b c c l L | . j f nr ht a a n t u l o i j f l | i r r l r .
\iliLrli iio a lLrt.lhiIt tL .JcrLrslltnIrpr.o\'c.,:r rl\'ntlcscLgo(liJll. Snril ntu jc
' ' l l ' , r r . r r " . . . .
e
n r\ 1 . , 1 i . p u l . r ,r . 1 . L c '
K r L t rl lr L tj L rj c p o l i l o I i l ul.b r l r h t n-t:= j c i s u I l o i t p o . . c oZ i \
' . j 1. . . . , l.ti pr i. \ njinl
e . . . . . i . , . r . . . . . . . . . . , t . , r t , ,
1 \r /. rn -: . . , 1. : . | , r . . , . lrl , , tJ
,lrr
e . o l n , l I n j n r . r Lh Ö r ,.:
J L ' . r , . r . , , t . . " . . L i . , i , .
' r " ' . . . 1, . . . r r . . \ , r t.,i r. . 1 , r
.\l .t . | .r
l t r r lscrz u I r . j c l u t h t r r c l i lktil j r " Z : r t i n t j o i . j e n a f c d i o r l i L s e \ . l . l l t i o b r e d ;j \et L \ i i

I 1.,-
Ibi 0lti t, i.jlii \. !t)rl

ciaöc roclitisin. liorrrctc drti ime Isnuil ilioti öc biti porroö ipodrilta llutliurn.
r l e d n i j i o c i s r j h . s v i ö c s c s r l i u p l j i r lt i, l i or r l c g ai.r l a d a t a e c j j c l o mT c l l l j o n r
s\'ojcbfar'c ZlLliDrsc TihvrliliL.\llahu-.:,nu Lomc.
Nlcdutirn.ovo predsliilzlLDjc sc o.h)osi e lljcsovoltpolonlli^l\{uhaolnlcdit ::
jcr lc on taj zuhvuljLrjLrii lionc su sc proslavrlir\firpii ze\lnclalltoliliinlzerlrljaLrr
nl istokuizrpr(LL
Oni su nuroclkoüe .jc Allah deo liotisnoznaujei clotrradjcla 1ial<va nijedro
ni jcdnom nilfodLLFri.jc njih. ZahvaliLrjLrci ishliLLiivo odabranosti t!lhovog
PoslanihrnaclosLalirrposlalici a. blaqoslovLr njegovclrisijc koja nijc bih
namjic jcrrr snnro^fal)iorr. ncgo syini ljüdrüa rraZcnrlii i potfunoD uspjehLl
u closluvisr'egl ito jc sn soborrr donio.
'Keclugdjerodih.
Kildr sc flud)cül vrirtili,r,rdile.jcIsrreila.:i. Zatinl kx2Lr:
lbrxhrrrujc hilo osrmdcsct!cst llodinit.lj. lrinuesL gorLrrapn.jcfodcnieIshrl(e
l(iLdiLsc rodio Isrrail. Allah jc ILrlahimuobjavio rldosnu \ijcsL da ic i1L.
Slür roditi lshrL.r.l)il jc iz zirh\,elnosti plo ,\l[lhLr nil sc(l7dLr. Allah Lrt'
o b j u r i o : l ; r l o r o l j i o s a n r r t o t odjo r i 7 r l s n r l i l u b- l e g o s l o v isol i L rs l L (. l : 1i 1
unrL
broiro l'roronr!1ro. rodiacnru sc drlnuest r.eliliuna.r njcslt aLruarnilr\odon
.j.dros \ clll(Lrgr:lrodl.
Io\o je nlgo\,jeSlajo niLiclr Umrrelu. a o\'a d\'^nacstoficasLrdvanacs
plercclrih halill. Itoji sLrnrjlrljcni u haclisuliojeg plenosi Äbcluhreliliibn
lJmclf od Diebira ibil Scm fc- a on od Poshniku r-::"lliac d\anaL'stvlidafa
{cnliril) - ir zrtinr ic ncito fcl(aoatonisanrdoLrrorazumio.pr' sarllul)itaoocl it:l
'i
t c r c l l r o - a o n u r io c l g o v o f i : s r i t e b i t i i z p l c n r c n la( L r e ' j i
Or r1 hudisnrr oclci Buhu|i1ni \hrslim ü svolillr.\'drilrrlLr.
lt drLrgojrcr,'i.ji. orr .sl.rsi: O\it |icfl ac postolerisial.o'. a Lrjednoj
p r c d r r j i :s n l 7 n 1. s r e d o l ib L L dtch u n r r c shtu l i l u s, r i i u p l e n r c nla{ L u e j i
Od tih dvlnacstich,()ricrsLr:FL)Lr llclir, C)nrcr.Osnrrni Alija. pati.icOuier
ib AbdLrl:r/i7. r joi sI r)ckiodAbb.sij. Or.cljcsc ne misli dl ce oni biti jcda|
izlLrhLrqoL. ncrlorll ec ih. sigLruro. toliLioLriti.
'Inlioalcr
s.'poLlo\.i1r11rc nr1sl1 1)1(lYir.a!-st intlntl LLliotcrjclLtjur-.lidilc(iiil!1,
jc
lio i ln2Lrch ,\li1.rihn hbi Talitrpr,riinranr.u zucinjionujllrjcg oicltujuclaic sc
poixviüiz podzcnrljiSxn)afc.1j. Nluhilllrmcd ibucl llasancl .\slicfi.lialiooni t\lde
\ ' 1 c d üo v i h d v a ü e c sr tr e j r i ! cs L rd o b l au ö i n i l i :A l i j a i n j c g o r ' s i . I I i s . r l i b n
Alijj. k.rd jc odLrslilood bollrc ipfedao r'lrst \4ua\.iji i ia]io ugasioylr|u
sr)ruh).ic (lll r-)i tirlioolioniuli |utnesukoLrc nrcrlunlrrslirranintiL.
Sto sc tii.- ost.Llih.or)i sLrbili obiini podeniciltao i sr i drugi i nisLrimal
\'lastilrarl1rüslimuDsliort lujcdniconl(lJntll)r-tolI). i li(]lltpoglcdLt. ..\ ito sa
tiic lriil)o\,oltrjcrolaDju rczunog 7a fodzcurljc Sntrare,1o su p stc Tcljc I
lrurtcanjc.liojc ncuriju nil(alivc\c7c su isLinonl-niti bilo ]ia1<r e pocll,rgcrL
r.jcrodoslo jnim izrcr'ima.

l l i d r i b r l j c 2 i\ ' h s l n n 6 , ' i : h b u I ) i $ r L dl / : ( ) l i ^ h m c r l j { ) j . 9 S . l 0 l s i s l i t n i r n . n ! t . u . : b i l l e i r
g r A l l ) r . r 1! - t r 1 i r / . / r// . r , r / i ! i ! n r J d , 3 1 1 r0E l - \ 1 . k 1 c t ) rI l s h n r i t j .r r y o d i g r u v i i . r i \ r t . r r

113
I h t a h i u t , t! ,j L t ' , t . t t

I s n r r i l o l a m u . j l i l . j cr l o j i l u I s r r r l r l ni p i l i r t L lv o d L LK. r L ( l i r . iuc m j c i l n i n c n i l n
rrrcleo2ec|ljeli srLi one i njcn sin l(rl(ll jc rrcijcla lialio sc on plcviju od 2ctli
jli l.fcliao: "l)rc\rac.l1l.jcgatr|o.ule\iicglc.hli-nclroseol(rarlul^prcrntS:ltl.
nrjbliZcur brcTuljliLr.pa sc l)opch nu njcllu. S rjage s. olifcuLrLlpfcrllrldr)linine
b i l i L o g r L r g l c ( h l l r. l i n i j c l i c l j c h n i L o g n .
Zlrlirrrsc !nustilx rr Snli. i. liudu 1c sLi!rh rril sfcdirru doliuc. zacliglnjc lLrb
sro.t. hlltinc i Iolfarlri lirlio ao\ jül\ u rlc\ ol.ii1f41.Llolinijc p|cih LlolinLri ilr-ill
d! N{L'r \ c',pl !!' pofcli 1 uil njLr
I o c l r t l cj c p o g l c c l l L rl u c L r l i l i o g r \ 1 c l j c l r r. l i r i t c r i d t c l e n i l i o g l . 1 t o . j c s r c
pollo\ ilr scdxnrfLltu.
lbn .,\bbus lilic ale.ic Poshnik t: fcliro: Zlto ljLrdi tric iznretlLrSalc i
'
\ l c N c ( a i n cs o. j )
Kncl sc zudrrji prLtpopcla nd !lc.\\ LL.aula .lc nckr .clits.px senrx scl)i fclile
' 1 . , , r 'r r " \ " , 1 . l . .r. l. ' rl
lrozcS li mr porrr)arl l-l toür 1r{llrrcr)1u Lrglcdll&lc 1r)clclirr)a nrjcstu gcltc.ic
Z c n r z c n rk. u l i o L o p us l r r j o mn o g o n r i l i 1 c l e l i u o : l i r r l o m . d o l i s e n i j e p o j l r i h
'uvako
\'oLllr.Onr lc poiclx zrgflalivllti \odLr.l)ol(azl\Si rrrkom: ig|abiti |orlr
LrmjciinLr.Sr ulii fut Iir.le Lri7il)\ ^lilr. vodr bi iilinul.r.
lblr \bhits liilic rlr 1c Poslirrili Ii rcliao: Nclia se Alleh snriiujc Isnrriloloj
nrljci.dl.je osur rlr lcrrzcnl i l i t c r e l i u o :- d u n i j c z l h r u i a l u l o d u . Z c i r z e u r
b i b r o . j l l i i z r o r . l b r r A b t r r s d n l l cI ( i 7 e : K . d r s c n i r p r l i\ o d c i p o d L r j i l dl ijctc.
nrclcli oj ic fcliuo: N!-n1{)jsc holrti rll Lrctcbiri iTgLrbllc-rrlNl o,,orr r)lics{u
bice,\11lhorhrlnr lir'bl. lioji ic srgrrditio\rj dicilk rr.jcsov otlc..\11rLh
n . a c ( l o T r o l r l .rl l r . r . , g I l ) .o f i L r , l i r : I s l i . j c r t c
l ' r o s l o rK i l L r u c b i o j c d n o u 7 r ' i i . n i co d z . n r l j c .p o p l r tb r c T L r l j L lnl l l i o j i s u
r " I ' '.f il ,l..r. 'lii , .rr
T.rlio j. bilo src rlok porctl nlih nije nliila jcclnr gnrpr ir plrnrcrir
I)TrLdrrLnr. ilr jcdn.rporLrrlicrt iz 1)2Llhunlr.dollzcii iz l)flvcr I(.(h n.
Oni su oclslclr u pcxlnrrTjrrVclil,e i Lr!:lcdlli jcdnLrpricLr lilrLo LnL7i.fl
.cLlr" O\ lr l)(rcusi{ufno lifu:i iznlcl !oclc i\,li odr\rro poznujcnto ovLrdolinLti
u rll\rl Dcnlil\ oalc.
Zrt() sLrposlali .jc'rlno,:ili cllu izlsluniliu. koji su nnili \odu. l(ada su se
r r'atrlrispriilrli su ll o lontc. l)ll sn sc s\ 1llltulrii tlrnto.
ZrtlrD orr drl.j. lirTc: lsnllilorr nt:rjliu 7.rt.lili sLr poreLl \odc. fx sLrje
Lrpiteli: Lloici 1i nrnr clozr,olrtrrllLsc li(,cllcbe n".r"u'u,,,'.,- lloiLL . r'elih jr.
illi ncnrittcpfxvx r)irrrrrlLr."Oni sLtf.lili: llobrc.'
,\bdLrl[rh Ibn i\bhxs li^7c du.jc Ibsl rilt ]ri rcl(eo: 'To je Isllreiloroj nrajci
d o b r o r l o i l o j c I n i j c r o l l c l a s r ü t o a u . ( l D i s l l s c t u t r a s l r n i l ir p o s l n l ip o s r o j e
pofodicc. lioic ru sc sllljcstilc s |.jil]tl. trlio du sLlnclii o(l Diih trLPoc.elipodttati
liucc.
l)jcaak jc od!ls(uo. lliruiio Lrd jilt lrapslii jczili i liad ic slusilosvicliorrn se,
' . r l r r i 1 r . . , , . r . , r l , l , . , , i . t ) . , l it . , t t

t.l0
Ibruhin ,,i. t,,,, .,,,,

1,, I ; r r r r fo r l r n r i r j i r a l l o L o r nr L n l l l l . \ r r l i a r i , l . : r l . r L r i i l i, i ' f r i L i l I f i l h r r r l L l
t L r i u L , , hr l r o b r r i t . r r l r l s r r l i l l L n t l c n l i l L ( ) L f r l l r ( ) t ! l l c ! ( i \ t , / . I t /ir rtr:f. If
r l r u . f r ' l \ l i l : f ) l r : i l r ) t r ' r h r r f r r i r i L i r i r i r r L r , z . r t r L ft L t : L r I l f ( j , l , L r / t i . . l
i. "Slr!)o:
tc ' i r r i r r i L r .p l r l | r . f e l i l r n ri..l(ilri \nro L nf\(,1 i i i r L r I Lf r L r r . L , L l . L r
' , l i r l i
| . r ) u l i l i l .n r i 1 L , i1 . r c l t r o : K u d i t L t s c ]ltf./. |1i:rlfuti :il lff!i nllL ,il
lttr,rtrl'cnL l i r L i n i r r [ r g ] l ( i L . i I : r l . L r ] | r l \ r r 1 r , , L . i r (L, i r it . r , f . ' , ( ) i f L r r j .f ] l ::1,icl
rLl ''.ll ( ) L l 3 o \ o r 1 l ut . : . l . s l r . L l o l r Li r. ,' r u r f j f L r L i . , Lr \r r . r L r
lr rlfr ;rclo lolrzio)
ln . l i l r r l rP. r i r l aj a , , i Ll a b a l l l L s l L r r f r L L r c l i l l l ! ( l l c i r . P i t l r i rn r c l i l l . : i ,7 i \ r L n a .l l 1 1r I i r
L r l l r L \ l l lr l n f l r o L r r ) r L c r I r r e r o l 1 r . \ l 1 o j a l \ n l L i l t L f r t i l ( r - . \ i r l r l r I a i i a
r i l o l r L i i o r " . l ! ' \ r a . r e l l u j c . r f L i u o r n i l f r l i l 1 i I f a L r r s r - L rr .r i i L L i r i. ( l i r ; l . l L i : r r r
r | t i L t . ' i ) L , r ' r L . ' r , r , pL rLL , r r r i t e n i i' L i n i p f f ! l r , r . l . t , r L L r , )ri i l i r r " . r . \ u t ) j f
_iL.(,.iL
i I u r r , L Ll lu. r ' l i l r , r r r r r . t t r l l t r r l ; r j r n i l L l . f i l \ . r ' l i l l l . r L , j r L I I r L I i!
fLr.i1,.
r r t i l \ i j f L i . : r . r . t r r r r o ro r r L lr . t r l r, r / . 1 L j
It: i l i , . r l , i l r r L j r , ( ) \ {rjr . L n \ r t f r r . . l . o i l i , r 1 r . \ L l u l t t t r L , .l L r . r . L r r r i r L r , r L, , r L l l . , r
1l t , | ! l r l r i i r o . u l r | ( ) r , ) \ L r l t i . c l t i t i i t o l r n l r L r L rL : l \ i l i t ) ( ll l t j t t 1 , \ . i . n . . l l f r l l o i r
jc / i I a g . l .l t , n u n I L j c a L l . l o \ ! l l l i t : O l l ( 1 L r i f t l l l i r i l n t l l i t T l l t f l l j t i t I l ) L i . l r , . j r
lil L i r l i t ,s u . l i i l l i ( 1i i \ r i ([\.[ljl|. ] onlL j.,r{l:rj\L,rjliL \li snt(j Lr tloblt i
". '
.Lr | 1 1 , : o ' r r r L l t rT i l t L r r. t r / r l r \ i l l i l u . \ l l l h u . n o l j c r L p i t r L r , :i r n t L ,\ . h l r n i t c . '
''\lfr.rrr
o ! 1 , r ( i \ n f i l nj c A i r l p i i c t L r . .' u p t l i l o i f . \ ( ) ( i r L r . r l i i r 1 . . l r t i r n .
oi / L n L r lL j i l o 7 . . ( l u i i r n b . r . l ' r 1 L rr r r c : . ri Lr L , . l i l
l',r.lrril ir l.lin(i a ) r r r L , l l t i r L r i | r l l t i r r i i i ) i r \ r i r t i Lr l l l l l . 5 l t t L f l t o l r L i
r l r ' .
'
n: ' x 5 1 11 1 ;111q, : r 1 , l r j' r. r i( l r i f I L 1 | 1t r I i l . . L l o r 0 l i r r r ,
rll \ r . r i r i r t ) ; I r ' . 1 \ l ( ) : l ( i l i l i l t i ! l , r l l . t L L ; 1 , , \ . i r l l i : r i L t r L l l t L rr i : L r L r r : t i
l.rLirp i [u l ( l J l t c I s I r r r l r L , i r L ,Lr r p i r . L ,_ . l c l i | ! r r r r t I o J L , 1 | u to] .lr.tr-.
, , , l r i , r L r r i l r . ' ! l o L i r r r .I i L n r . t . i r d u n . i u [ r . l L . 1 . 1 r :ir, r : 1 . r l l . l ) r , : t . , l l i r , , g
j . r l LL , n u
"[]Ll
I rr\Lr r L ji f 7 l l i a b r | : \ l l n t l I n t c l , i l r r l l c : t . l l t i i I t i t : . t . f i t i l o l i l l i o
"
i L r i r f . , .f r : . r f f l t l J l i l n r l : l s r f L rJ r t r r L r \ r L Ll i t i i c t c i t o r , I o L L L a L r .j lL i I t r i l , l
I l . . r f . f f l . l l L . i r . | o s r l r L i r l r ,t)L j . i n r l r { l r ( ) r r . j r r l i l I . . \ f L i i i l . L r i f i ln
Irfg.
f r.'h,i,,1|. rt\lo l.urr i|l]lrf.|,|t t . l l r | . . , 1 rtol u 1 r T i , l j i I I
/i:l ri Ir,ro!r rir{i \rLl.rnr..liolrl.(i . .\llirh lrtif. riiL: JolIzro hrLrlf ..
r r x L i r f1 i , ! i l r l L ) i u L i .r i l i i r ( , t r l s | l r i l l i i L i ) \ r h i , , i r f r z I l ü \ t r i t j l r i s p o r l r . n r , r
r f l r L i , j !r l r \ . ' 1 . | [ ] l 1 , , i r rl . | / f u t . t . I a , ] r i t l i r t L g i r r L L oL. r r t l o j r I r t , l r t i r r . I t i
. . . . 1
jc Ibrirlrin
L r i L . tlr( ] L \ u o l ! r ) l l L r l.c\ .l l l i l t| ) r . i . l t r i L on i l L f r l L nl : n l l i l l f i r l i , t r l
'P:r
i L l l J it ( ri l L t t i j . ( i o ! l t o r l l Ll tl l f c . l i o r " \ h o i l i l t I t i f r , n t o . i ) L t l ) r 1 i j. c . l l
L r r l L , r l l o r o I i o :I \ ) n t o c ii o t r . , \ l l u l t t i j r I l r . c r l i or [ t o \ ( l j r s u ! f u ( l r ] rl f l l l l l _
'
l r l i i l n j . .l l ) o l r r u . n u h r - 7 1 : l j u 1l ii o. l i : e L L z t l i z li,rrI l L l s r L r i tL r i i r r l t I t
il
I f c l r o r i l l (J u l I l i l T f : Z u t r r t sr r L r r nsi l z i , l : r liif l l r . l l r l \ i l b f T r n l r L lr r L r I o s r L r
.tIl
l i i L : : . i l fi r l h r r l r l z i t l l o . r r c t l o l i r r . r L i l r . , r l u n i i c l r , , o r l r l l r j.:Lr ir rLl :\ i j r i illl r :
. i u r l l i l( l o n i o n \ r Llti u I l . n ( l l ( l i . r ) i l r o ! 1 r L \ i o ! t rl.l t r . j L i r , ti i r l t i f ! i L r l l i r : t f \ t n
. 1 L , i 1u1Ir\ .r r u i l u l u . j üd o i l l \ r ( ) l r L r r cI l . P r . 1 r r r t . . o r ] l i L r r : o ro t . t l i f , , , r , , . r , r r/ r r r
I r , i .\ ' r j i i I i r L L , i , I I j i i, ,/ r! l i , l , t i ' i t :\ r t I ' r 1 l rr,.ir f : r i r 1 i r l : l B f L , l f . .1 l t )

t1I
t h r uh i , , L tt . i h i\ t t d t r

I'renosilaczntirr nastn!l.je: Olri sLr talio zialittucioLtiili olio l(il be i
g o r o r i l i : ' ( i o s p o d l L rnLari . f r l i o v o o c l n a s -j . r T r . d o i s t a s. v c a u j e Si s r e

'I'rii.to rrllln Abdullahibn Muhamucd.trjcrruEbu
Buharijr rati ) l(a2e: lc
/\rrir Abclulnlclil(ibr Arrr. a njclru IL)fehirri[)r \1j] . th ic öuo o.] Kcsifaibn
KcsrüL- r olr od Se idu ibll DIrLL)clfa. da jc Ibn Abbusrc'l o: "Kada sc dcsilosa
lbruhirromi njcgor.onrlorodiconrto (to sc dcsilo-on je olilao sa Isnlntlolui
njego\onrlnrjkonr. Imali su urjciinLrsi1\odoi)r... na\'oclcai pfecldudo lirlua.
Or.aprcdel:rjc \'flo slianirprelhodnoi
O!u prüdnlr su Ibn ,\bbaso\e riteti, iitlio.clir snrrtfaiLL .la slr to frjcii
l'osle rka ;:,(nrcr-fu').
\'1c(lut1nr. Ll njoi na pojcdiDilnrnjasliür.limi polrcito ncobiöno(grlrb). i
rzllcdu dir jLrjc lL)l Abbis lrfr-rl7.olixo isfeilijjrt.l, rlloj sc na\1)dic1aje lsmiil
lildahio dojclrac.
'r":l(otlsljcdbcniltaTewfetx stoji da
ic ^lluh nrredio lbllrhiürLrda iz\fSi
o b f c z i \ , i l DsIicr l rI s n r l i l us. r ' i hr o b o \ el i o t c . i ci r n e or o s t a l r l Ire. . i c t o i u a i r r o .T o
sc clcsilolin(l.r.j.or rllo .lc\cllcscrdcrcl sodi|r. l)aklc. Isrnail.lc tadr rlnao
lrrircst qodin.t.O\'o ic lrlrrrjcr l(ako lc o iz\ fia\,.roAllehova ner'cdcr)tit u
poglcdu sVoic pofodice.lto LrliitzujcDil to du jc tlr brlo u lbrl|i narcdcnje
(\\'a(liib). ZLLIo.jc ispravno mi!ljenje rlinra lioii lirZLr da Je obfczilar!e
nlLriliilfaca obe\czu.lialiojc i po1\falcnona mjcsnrliojc o tolrc govorl.
U haclisLr liojeg navodi BLrha|ija.pot\1dcno.ic sljcdcöc:"Priöao Darr1 je
liLrtcjbeiLrnSc icl.njcmLr\4ugirc ibn Abdurlahnran Krn-cii,clate iuo o.l Ebu
cz Zirilcla.on od A'fccl7r. I on od llbtL IlLLrejre. clu jc t'oslanil(L rcli|lo:
''ll)1.hiur .r... sc obfcTao
{osundio) sjelirricolr. liadx jc intao osanldcset
godi it.
Slried hadisrrlrorlc Abclurührrrnibn Ishrli od Llbllcz-ZiüildaiÄdZlan od
librr IIurcjrc. Narocügu i NlLrhamrrled ibn r\mr od llbu Seleure.a on od Ebu
ga
I ILrfcjrc.tl istorrrohlikLr navodii IvlLrslrm od l(utcibc.
L i r ) c k i r )o) d t r h l r c ( l l r j us l o j i " l b f r h i u l j c s a r ns c b c
o b r c z u os j c k i l i c o n l .
nalioI ilo nlu .jc pfoaloosiLutdcscl godlnaiivole.' O\.(ljcLtpotfijcL)l.jcnj rzfltz
''lirulLLnznrrirhulutliu.irlio nclii l(a7u(lajc jcdnog
10lnc ntjcsta.
jc
O\?rjcitat nc negifada Io l)roslobltl iplel(o osantdcset gocliua.a AIlah.
opel- nujbolJczlla IiaclabLl.lcmosovofili o njcgovoj sltuti. bit öc na\.eden
hndlskosLlprcnosiLbu Ilufcifc, Lrlir)nc se kazcclajc Bozjji l,oslanili-a rckao:
''IbralrirD sc obrczirokaduje imno stod!ldesct codina-^ lrtlion tollr ic ZjvioJoS
osltrlldcset goclina Ovaj hrdis na,"odiIbn IIlbbanrLsvonl-5'.?rlrrl.
U o\om kontcl(snlsc rc nu\odi l)fiiil o tot)rcl(oje tlcL)itobiti zrlvol.an.niti
d i l J e1 0l s n l r i l .N l v o d i s c d i i m j e I b t r h i r rd o l a z i os i l n t ot t i p l r t a .i l o l ) f r . fi u t
tcli nako| Stosc lsnltil oieuio, i nakoülJad2e|inesnlrti.Kalio ntoZcbiti da ih
Jc osli\iio ori vremenaliade.jcIsDtarlbio.jo( dojcnae- liao ito sc navodi- pil
svedo \.fcnrcraliaduse oZcnio.tc da nije iulro vida ü njihovcprilike.lilch sc

t,1l
' r i i r , r J!Li u \ i / r i r r j j i l r n r l L r l i L rLr r i j . L l i r ! : L' i l
r l i rn r i : l r r L ui r l , . r r r i r' iu r r L l r r i i! r I f r i i L L r r i L
i r - ' i : l . r L rr l . r , l p , , l r r b r r , 1r r i r I L , . . ' .
1 . , 1 . . , Jr:ur r.L ilj,rl|Lr ,,r I I',,11 , L . L. r i ,:L ,i
r\l,tf fL..|. :it :L rirLn.r I'',.1| I .r i, I if ,,iLi. i! i. iL
' J 1 . . ,' ,r f , r L , | : . : L\ : r : r r : 1 r, L . . r r r i rr i Li , , , i ] l , : . ' ' ; ' ,,,
i,r f \ri r t L t , , 1 . . r r \ t L l Lt .i a f L t r t \ . , , , L i i L i t L L \: l t : , I . \ . | ir

I i i . r l, : : : ' : r . : ,i , ,, . ,',:!r.
\llrLr .. trL.r,: i ,.t it | . r ' , 1i . i l r i , \ , , , i i ( . , i
i , r , r r j r i , r r , , , . ' r , ,; r r , i t , r r i , r , :
'./ I ,/,r ,', .,,,r.j, i.r,i I rii, , ,, ,l
, , r . : , , i,i' i r i , r r r . i , ] i r r /
N,rr,[,ij']' j,,,, \ i 1 ' l , r i i , r i i r r i , r , , r , r, r, r i r ' . , r , , . ' , ' ,-' , "
iir ,, ,,ri'rr,' rl,. r , " , , J , ' r r , r , r ' J r . , r i i ., , r j , r \ . , r , r ' r i r j , i r , , .
, r i . , , ,:r. I , , r , r , / r \ r r ' r , ' . , r r','' \r |iJii ,i ,, '.., ,,,l ir\irl ' '
,,r,ir , . r , r ' r , : . , , r , , , r i ' r, . 1 , / r . , , i
, , r , i , r . r j r , r r , , , i r , i i , r \ r l r i r , r, ,r r . ,
i / , , ' . ' r , r , . i l , , , I ! , r ' , ", ' i , , , r, , ; i , , r , , . r , r , i , , . , , l r . i , , i r' ', r,1i. ',
.,, , ,\ii,\ ,, . l i . J /i ,, r r , , , r ' ,, r , l , , i i ' , , , , r J r ,r \ , , i ' ir i, ,', r ,l
I r i , , \, , , ' J..i 'r ,i ,
r . r ar . , , . , ! , , r . , , ' , 1 , rr ,, r i . i i : i ] ] i rj, , i . , , ,r , ,i,'r ,,,,r1 ,
'r r ,, i' ',', .'rr ' , , i
r , r i , r / 1 , , . , i, , , ,,.rri ,
t ' . r , r, : . r " r , r 1 ,. r , r i . r , , , 1 ,L r .r r, r: rrl:r.
' l : r i : : f i . L ) L )I I l

I ., ir'r l,,,rt! rr:, ',lL,1. . r.-': , .L r .l . . . I \ L . rLL L , i r . L , , , (
. r . ! r : L , 1. , . / i I I I ,I : L , . \ , , - . ir L: L , . i , L L .Lr i, Ll , r | , r , : r . r LL rr . f , 1 rL , ; . f a i L . f . ( i t l ] : , f
.,r,r,r,r:. ft..ILL..L,ll.r!. r u r i r : . 1 i J . r i r L, f ,r , ,,r ir,, I LL, :
, , 1 . 1 . r . | i r, \ . 1
| if.,. i,.L . , , r |r l - . 1| r , i \ , , : , t , 1 . r ,,,,',.r !i.;1.
r . i f \ . . r l r ' , r Li . l r i r r . f L r l i r r i i : \ rL. ri l.:r !

I | , r. ,,,,, , ,.i. r, irri',.i1
i : r r | r t , L , . , L I, r r , , i r , r L r i i i r \ l r l , . r l r i , ,l r ' ' r , , L f r , , , , r . L , I i r i r
' I I L : L r l , L , L. ,r r . , . | , I r . . | 1 , , r , r r l ' r p rr ,.rlr,rLL . 1r , ,L , , t r L ,
l i r , , l ] : . r ' . 1 - ,r , .i . . l r h r r r , r r . . r . r , i , r , i i i r l t rr : : 1 l l f r r : L r lr i L ! ( , , r 1
. r r ' , 1 . . , , ! t . , \ ' - t . . r ' r ' r r , ,i.rri L , l L \ r L i r . r i L :L L , r . l ' . , . l r rL . 1,..r'.:r,,'j
"
. ' , , . | | . , L , f : i - . . i l , , . l l : 1 , . | r . f t L , . r: l , . , 1 r . t i | . 1
lLr L \llrLlr,, \tir' ,f. Sr,r'rl|r:r,L,lif ri i!:r : Li r / l i L r i , , j t Lr L l
L l r . t r '. r, , | : r L r: . ' L L , , l L l L: , l r , ' , , , l r r : r L l r L! rLr, r l r l L r r l : L , , i 1 i Lr . t L , r . i , , f L : i r r r r .
i r r r l l l i t l , , I l: t1 i . . | , i l I . t 1 . u t . . . t i , ' o t . | . t t . . Ll l l t . : : i jt i L . - , r r . : t . L , L |. l i L . l
, l L , r r Lh f 7 7 i \ t , r Ll . ' r | r r r , l t l . I -'i i .iL :r lllt ...
f a \ : r , , , i L \, li l i l l i r , , n I t| : | r ( j r l ] j L L r , . j L r L rrrr, ', j l ] r t i L / r i r .r, i f , r , : L f L t j . r t L ,t rr . r
.' rl rir.: . . r. I r . L r I
l r r r : f 1 : \ l i l r r l u r , t L L- , l t L I. t . , 1 1 : ,I. , r l r , . . 1: , r , ,L l t , , , 1 , r 1 , 1
ll llrlll I

L I
Zxtinr. lidde mu je nalion s!cg^ toga narcdcnodl zaliolje svoga sille-l(oleg
tc po Allithovonr nulcdcrrjuod scbc oclvoiio i lioji nu 1c bio pr'\o i tada.jeciino
aliictc.on sc odllz\'ao sl'onle Cospoclllru"fovincl\ ilo sr- Nicgo\onl irafcdenlLl I
po:ur io lc clui\4LlisliuZcpokonlost.
Onjc lo zlllirr s:lofaio sintt. lial() bi lLl bilo lalisc i slcc sllrirsni.jc.Llllllesto
"Sitik()ttt)i, u sttttror)t|idia ltl trcho la
dr Sx.jc nir sjlrr Lrzeoiral(leo. Olt rea..
/( -tliolj(' t. t)tt !ttt !i t rlrllil" (lls-Sarfä1.L0l.)
'I
uj blegi djcölli odlrah jc oleliiilo posao s\,onleoclr lbflhinlLr rakavii llnl
Olt. tnuli rrtt*o ktlat ti sa notuluiL',\i(litiei tk()Bogla. ldt hiti rlliJllt\'
(F\-Sal i1- 101) O\rliiL\ odqo\,ofjc Lriollrrjrljc |lrzbor'rt i nludiüiar lc lstll\fcnleno
.,rr.raiopoliorr)osti s\ ontc ocLti Cospodrnt l1udt.
Ilo;1o:L'niilt droltta q)u:ttii('i an :!! itlol)t P](ttto -L' tlli pah):i
{ E s S a r l i i l .I 0 l . ) . l c d r r i I ( a : u ( L rr i j c a i I P a i t a s . t t j i h l | a l i & P t t p L l \ t t ; Lz i ^ t e
Poito se po\ inLrvaieAllllrovonl niucalcrijrliodlLraiic d:l to tlfade. a drLrSiI(Niu:
''l-o jc nirjYd7nijc. On gt itlont je olrcnLro
ltLr (.trttlji loloji. lj. licc nrlr
prenl11 z.nrljl.
ILrnr\L.bIs. l\{LrLlTlhid.Sc id ibn DlLLbclf.I(ltrclc I D0hh:rk I(x7u: '
l:llrole
.h gil zdlolic izit \r1114. l(al(onlLrnc bi glcdeo lice doli gr buclcltlao
'Nc.
Neki lraTu: ncgo ga jc l)o\lllio l(alio sc iliufban povaljujc. sanlo lto lln
je dio aclir pfil.tLrbiouz 7cn1ljLr. I po!lo t( tiih l\'oji(d prcPu\ti\r, ti. IL)fahilnlr
pfo aio IJi\nrllLl i tclibif. u (ljcaal(lc plcd snnl izgo\orro liL'linlci iehrdct.
Sudcjt 1.joi nclii lüZu: Poslalio jc noz na nJegovgrliljan.ali noz rlÜesjelilo.'
\ckl na to docliLju:Izrrrc.lunoZl i v|llit je bila balircnrploaicil Allair lrxtholic7fi
'l 'i/:?r rrr) .!l \ d,r / ( Es Sal ät. L0-1.-10-i
.r.la gi ie r\lluh .ä lov uo: " /l)/ r//ril,,.
l-i. fostignut jc cill: provjcrcur jc tloill pol{omosti tvoje izr|iavrnje Allahorog
rrrrcalcnjr.ZrtYo\'lo si s\'oje (lÜelezli klLrlran,liart Sto si svojc litclo prcpustl0
vutl i i kro ilo si s\,c ito luraSpoDualro gosllnlal
Zato Ljzliicnil(rzc: lo jc,loittd.lilo prat.) lr/ir.ic/Ue./(lls-Sa1l1il, 106.),tj.oilto
i jrsno isliuicnjc. I latrl.dtnnt t(lilint .go isliulisnro(lrs'Sailt:r1. 107.).1j. N11srno
nrL zil I(urlrilnumtcstosiDir.(litli 7.1lnjcru.öinrc ga jc lJ7\'iicni ,,\l[lh obrlld()\rlo.
VeaiDr Lra.l]jrlinsrrrtfa da jc to bro o\xn. bijelc dhke, cnrih rra'riLr i \.liLih
rogo\.1. \'rdio ga ie sYezuno-ll
zl jcdno drvo na L)fdu ScL)ir.
lr\-Sc$fi od,,\bdLrlLrha ilrn Osnnn.r 1bnTluscjma.on od Sc ida ibn Diubcjr:r
prcnosi da.jc Ibn Äbbes leliri:r: To.jcbio ovan l(ojilc öctrdcsctaodine au\'iLn u
DTcrnctll.'
'l)rsrojc
Se id ibr DTubt-jr liaic: u DzennelrLdoli se od njega rlije raspuLilo
brdo Scbir-.\'unr nlu.jc hila obojenau cneno . lbll Abbas kaze: Sa Scbirl mLrje
Lrlclcaisiilo ovnl cmih oöiju ilclikih logovl- pa gl je zrlilao. li) je olan liujeg1e
Telileoi\cLcnrovsin. i l)io lfinllien od njegu. r'lo prenosi lbn Lbi Hutiur.

' \"

1,1:l
!hraiiitti .,.,,, i "

rIr:r r"
\ l L L ' l T x hl i .dr i ed a r : t . j c z a l i l a on a i \ 1 i r r rl . l r b c j ( 1i b n i r r r r ' i ri i r L : ' r
. l . r L r r " ' r " r l <
lL:'{rrrrr'
i r , r { t i c c r i j e i i k o j es c p r i p i s u j Ir b r r \ b i r l s Lrr| r i f 1 ol ' r ( 'l i ' 7 ( ) r r i !
J r 1 l i o L , r o l l r t t L i p o i r l i c n u D i e r i r . n i j c s r g Ll (r )r rr l)ioi l! r1r rr t\rr'lLt irl
r l \ .! ( r \ r r r I
? , r f . ( L1 . . i l . r c ö i l l r p l c ( l l L j .l o \ ' o 1 l l cs u i s r r r i l i i i r Lit' tL L Li r f r i i r i r r
I:lir'lrlirLllL \'1ll'irl:
LNrir.lil.orit tlogacilLjrli \'.lialursl\enoin isliuitrr.lLLtr '
( n r l r . l i r , rlri l l i t d i s ns r c j i l l i i c t . ' b 1 o . ' \ a r r .
\'L'r"r:l
l : r i ! , \ h n ) . ( 1 t ) e \ , o d i : P l i a r l on r n l l j r S L l l j i r i l l ' . l l r r i : i r l l Li r f i ' i r '
r r L r : r/ iL r ' :
i i 1 . a L L c n i lj \ o g r ] l l i d i c\ 1 . - s r r l i Ir ' i l i c S r i l i r r b i n LS ' l h c r ' i r l r r :
r'iirrr :lr iLr' LL L'r'rrr
,r 0itnr.rtitil.llLl Selilll Lojr .1. IonrrLlrllr pli p"rirrlLr
t . L L r , rpf Ir i l i L i r , r n r rr i . i . I c l . l x d r r j r r i ' I 1 " 7 i i i l " ' : l r n r ' : l ' ( l r L i L r IrL r ' l i L Lf r\ '
I"'lrLLl l
L ) s l | .rr rL b n t , l l h ü .l t i ! : [ ] c o n r l l I i i ' i l l : / i l i t ( j 1 ' l r 1 r i 7 r \ rI I L ' ; L l r
l(:i(llL s i r L rLr i i l L i r Li r r l ' r L
l , L r . , jr l , r . l s i t o r i o : L l i z i j i I ' o s l r r , i Ll ' r l l r i ' f c l i i ( '
I r'l'
, i , l u ,' i , : r L r i e o!. o . l o \ n e . r l i s i , r nl r T r l r r i r i t \ i or i l f ' ( l i 1 il l i r r l l p r r l : r j ' i
i j . f L rl i L L i r : rter c l - rbi ti l i n i i l i l i l o L i l l r l l l l . :rLLLf c ' f p l r T r r . l L l
-'iL: tlrt ttrLLl .lorlllc fi r1)!rrri sLroslllli crl)eiclll Lr Iiil lrr \\r LILI I I
rr:r!,rilrL r I.,r'L.rr I 1!rgo\|
l' '
il1.:r,rc orl Iblt ,\i.l-.ilsxprcllo\r rLit jc gllrrrL lbrrLilirlr'rr': I'tLLirlrrrr
( i ! ' . 1 ' L l ! r \ i r l( l r r l f
. r 1 , 1 r ri .L' r i l j c b l ( x i ) c . s \ . L l o l is c n i r t s i l : i L i r l i lS r r l r o
(iri l'l Li
; : r , , . r r r i b i o l s n r l i l . l c l j r r - ' r r l ' o r l r L o L r l \ l c l ' L r . rl rr l ' r r r: r r l - r o ; : r r i r l n r f
r ur u r i ! ir ' , 1 . i o i d o l t 1 t b r o n r l l c j l i l n \ l l l l r r i l l b l i l i f T i r r r
( j l \ n r L r ' r lri i r " r l i l
T L r c t L ' L l n l i j ci l r l i L r ' a 1 ] n' ( t r r r i : r .l l l r r '( l l s ' r Ll \ L r :r l l r r
. i L l r f \ . ' n tb i o i t n l : i ! . 1 r , s c . r r r L l i . hn T i l r r r j r l r r 7 r t \ ' ' \ i r r rn( r ' . 1 ' : ' 7 lr.' r: ' l ' r r r i i ' r r r r r
( ) i r i r l' i
r i r i , , f r , r l i l r , r l r / r r . r ' l . r r r 7 , r i r i / i r i / r r i l o l t ; i t t t t o t i t i "1tLt ;5t S ' l l ' 1 l l - l
i . t , : r(al i r r L - 7 f i \ o \ r n i b l a l s h i k . 1 o a l i n i I r a ls \ ' o l L lr i ' l { ' r l o l l l ( l i i l r ' l i i r l
i i r l L l rl . ri .

r r . . i i l . \i.r ] r r r r l . .\ r L i c t l n o r l nl l i c s i nl n r n o s l o l r ( l l l j . l l ' r g r r r t r c i l r l! li r l : l r ' r r r rrLl i l
L f l r r i l r ( l i r' r l " r ' r
l , , , l l .i . , r r ! r ! r r r r l . d i r r l i r li .l r r r i( l f L i ! i ) r lrll r l . : L r !u. f r r L . " r i t l t n
, l i rr l . L i l i : \ \ r J ! t l l - r r r i j c r r cIrs h r l i r t { r i c i l r l t l L L] i1 n' \ r r r r r n l 1 ' j 1 t r ' r r L L r i r r r ' r i r '
r , . ' f .rLr z | r i l Lr.' r l l l .i c r o r l n i j c { r i o l i : ' r i l h 1 t 1 rn' l\ j t ' l r n l l l : ' n t f r " L j f l l i t r L l r ! r r . l f
:n ti,, Isl'j!:!L
\ : r t L ; i h t r r r e , . c l l r z l ' i L l l l o s1 l) f e r r r\ri l i p i n l r - j a f . J cl s n r r r lp r " t l : l l i \ l i i l r l L i l r ' 1 i
i r r . n I l i r l r i r / r Li o c LL o i l h i c f l . i i i i l o s l i l r r l i ' . l I s h l l l i . j cr i l l r l i l l i l l l r i r i l
l : : : i j 1 l o r l l i o j t g o n i l L r d cp o l i . l c l ( l oO r r i i L l h l l . l i l u i a s t f r r i i l j : l l L\ ! L r ! i - r li L i
n t r i s l i r i r r Llil l a h o \ . g n \ o f I r Lr l l c g aL r L r n c si l r ( ) j o n i : L r r r : r r ' orr'li l l l i i I r '
'Dlirgotiill LLr\lleho\L)l l1l(i r.lir ir ilrtl' lirirrrt-OLIlrlri''
ffrlr.rjLr(ilt.t. s\11
\ ' . l r i ( r b l r i i f r i j i h u a c l l i r l ( i iL s . l c l l . t I n r l l l l i l l . i n l i l l f i r i t l d l l . l ! l ! t r l '
i r l \ ! r \ r r . O n r s u l o l f c u z c l i ' \ l l i l h . o l ) c l .r ) i l i L ' o l i . 7 n_l lo L ll ( l i b L !l \ l r b x : r l i l r
r7lii igr .1r1iliti1l)rla

l l i l j i ' h , l i : r : r h n . , l I s \ ü I l / r J r f r / , 1- l ' a i r I l i l . I r : : . r f i l I l ] r l l

l+i
Ibrdhittt dlajliivh,l

Medutirn, u torn pogledu ne postoji nijedan vjerodostojan hadis od
Nepogrjeiivog, zbog kojeg bismo zanernariliono sto se razumije iz Kur'ana.
Porcd toga, to se ne moze razumjeti na osrlovu kur'anskog teksta. Naprotiv,
kadar-azmislimo. razurnÜe se i sasviln.je jasnoda se govorio Islnailu.
Ibn I(a b el Kurezi vrlo ubjedljivo dokazuje da se radi o lsmailu a ne o
Ishaku, i to ra osnovu Allahovih rijeör: I Mi je obrudowsno Ishokotn,a nakon
"Kako bi joj se mogla saopöavati
Ishaka, Jctkubont.(llüd, 71.) On kaze:
radosnavi.icsto Ishaku i da öe se njemu roditi Jakllb, a zatim mu se naredujeda
, ,r k o l j c l ' ' r ai . r n f l t en e e oi t o s e i f o d t n l
Ovo nc rr,oZc biti, ier bi to onda bilo u kontradikciji sa veö daton radosnom
vijei6u.Allah. opet,najboljezna.
Ovorr naöinu dokazivanja Suhejli se suprotstavio, zakljuöujuöi ovakor
R.eöenica-. I Mi je obt'adovasmoIshakon ie zasebnareöenica,a rijeir: A nakon
lshako Jakubont druga reöenica, koja ne spada u okvir radosüe vijesti
Ibrahirrovoj2eni.
On zatim nastavljai"Po pravilirraarapskog jezika nije dozvoljenou ovom
kontekstu rijci Jaklrb stirviti u geritiv ako ispred njega ncn]a öcstice za
gcnitir'."
"Proiao sam poted Zcjda, a nakon njega Anra,
Tako, nije dozvoljeno reöi:
nego je ispravno: ... a nakon njega pored Amra. Zato nleir: A nakon Ishaka
J kubont,\ st\ati ^taöe: A Ishakupoklonisno Jakuba."
Medutirr,ovakvonjegovozakljuöivanje je diskutabilno.
On zatirn poDovo zakljuöüe da je to bio lshak, uzimajuöi za dokaz djeöi
Uzviienog: -1liarlaan odraste toliko da n1upoöe u poslu pomagati. (Es-Säfhl.
102.).On kaic: "Ismail nije bio uz njega,negoje djetinjstvoproveosa najkom
u mekkanskimbrdirna,pa kako.jcondanrogaou poslupomagati?"
Mcdutirn, i ovaj zakljuöakje sporan,jer se prenosi da je Ibrahim :l4r jaiuöi
Buraka, öesto odlazio u Mekku, da nadzire svoga sina, a zatin bi se vraöao.
Allah, opet,I1ajbolje znal
Oni od kojih se prerosi da se radi o lshaku, su: Ka'bu-l-Ahbar,Omer,
Abbas,AIija, Ibn Mes'ud,Mesruk,Ikrirne,Se'id ibn DZubejr,MudZahid,Ata',
Sa'bi, l\4ukatil, Ubcjd ibn Unejr, Ebu Mesere,Zejd ibn Eslem, Abdullah ibn
Sekik,Zuhri, I(asirn,Ibn Ebj Burde,Mek11ul, Osmanibn Hadir, Sudejj.IIasan,
Katade.Ebu el l{uzejli ilbn Sabit.Za to rriiljcnjc se opredjeljujei lbn DZerir.
Mcdutirr,to ö di od njega,jerjc to jcdna od dvije predajeod Ibn Abbasa.
Meclutirn.ispravnapredajaod njega, a i od ve6ine gorc pobro.janihje da se
r c J i o l - r r o r l r .' , T r L o M u d 7 . r l r rS , le. i J . S a b i . J d . u l i b n \ 4 c l . r . n .A r c ' r j o (
neki prenoseod Ibn Abbasadaje to bio Ismailtali.
lbn Dierir navodi:"Priöaomi je Junus,njemuIbn Wehb, a ovom Arnr ibn
Kajs,daje öuo od Ata'a ibn Ebi Rcbbaha, daje Ibn Abbasrekao:"lskupljenije
bio Isrnail;jevrejitwde daje to bio Ishak.Nledutim,oni lazu."
Abdullahod svogaocaIn]aüi Ahmedanavodidaje to bio Ismail.

146
I hrt it iiit ' ', '

i' i Lr_ lli r'
l : : r L l . r I l l r l r L r l' . i 7 . : il(rl illtL tl:r 1' ''l r(l rrlrll Lr!lrr iri!lrLi'r
S r i L i r ' l ' r r ' l \ i L L . r j i l - ' t r ' : i : r i l i rr L r r r
r . . , , ' i l n , . i ri , ,l .r , ,r l , u l . ' . . L i ' r L. i l r ' i f j l r r '
r i ' r 1 \ r Ll r r r 'l l ' L r l l i r r l r i i j
i , ' , , ' 1 . . 11, .f ., , . ' , , , .\.l L i i l i r r l r r t l .-L( r. LS i j r L\ j . h i . r r r r r r J r'L( r I i r l l ' L r r L
'']i1. r: LLr-j::lrr
i i , i , . , , , ' , " , i " ' f ' , , \ l r j c i L b L rS r t l i j ' l ' i ' r ' r L ji \'Lrl-l
t:ir,'r jr IsirrL:: 1 , ,p r r , r . i i l i r g r r r " L L r L ll r r ' r f r l ' L r - r
l..r \fr 1 ilr| ir \lr'rt
i)'l rr''rr' _ irLi Lr" rlir '
r r r Lr , i , l L r . i t r t . , lfro: s c p r i t r " ' l i ' r L ll l r r ' r ' r i r rL!
i ' r i ' : r ' l ' r L L r rt 'r: r _ r r r l r r i L
: J l , r L l, j . : r , j L I P n i l x , r r I L. l r L l . i i : L ]. . l r r
: r l l I L t :I r r' r r i r r ' r ' !
. r . . , , ',i|..: i r L ir, u r i r . .. u I l r r i l : l ' L ' l r ; r ' i f :
, t f . . , i , . r . , 1' ' ,. r , , 1 , , , , u n , . , 1 . ' r l:-rl r r r r i l ' L r . ' L i l r ' ' " I l r :
tr,l,,
I ' , , , r, , I t L l, l l r r t i r n l l . r l : . t : l l l ' : l 1 '
I rr rr ''
r j L t L , i L ; | L I r,,,L| l : l ] l | r i . r r , r i l , , r , LI l r : : r ' l r l r . L L r r ' r I : r L i l r L ' t : t
: . i ! L L h i r i r I r r Ll '-r(ri r : L \ | r r i l L ' ^ r ' ' r r ' r r r' ' ' f " - , , 1 1 . " '
::.,fr,tr.ir r|
( " j ' l i l t l r ' ' r L 'r' r L r' l
l r r . , l r l " r ' L r i lL : : : : r "\]l l d l l ' s r r I r r h L " ! l i r l n r L ' i r
"jJr' i\r"rl'
\ , i n , r I . i l . i I - ' . 1 1 1 1 1 ' :/ i i ' r ' " / " r ' i "
r ) r r L rf l l r L
r , , , r , , , ' , , , r t t l ; t J . r i l u . , . , . / i , . 1 , , . ' . ' . 1Lr ,. r. " l ' r r r L Lr L
rr iir: 't' ' i r " r iLirL r ll ' '
r r r : L ' L , . r r i' ,, , . 1 l r i i n r ! r l L i i Lr r r r i 'r i i ' r i l r \ l i l "
f l I . , , : . i . : , ,. I :fi: rrj
'L'r
i r i t j r . ' r i L r r rIrL " . l l , Lir) . r 1 l | ( ' r ' r r i i i : l ' r l r i L L r
( l L i L ' l r r r L ' Lr r l : : r ' r l l
, , 1 ,1 . ,r l : 1 1 , . r1 , r : l r , r l . l l r r l l i l ) . : 1 , l i r
_ L rr .'
a , , r . : ! r , , i . L l i l r i | . i l . r r . l . l r r l L r i ' ' l l 1r : t
. . r l r r r ' r ' l i r ' i L rL
l : , r L rI r , r l r , i r , , , : r r : L , i l r l o : r L L l r r L ,
'iLr'r'
t l' , , . i r , l i i i , r r r i L, \ l l r , rr' . r l i r r lIr r r r ' r r |
\ l l l i r i r l l l l l l . L ' j rr f
lrli,r. I riL
i,.Lr L,:tlL. :l L , , r l' . 1 ' L L r ' i l i l l

r I r,j Liln ilrr 'lltL lr' Lriilfrlar Li rri

l r . r , r . . . i , l . L . 1 :, , , t t, r . j r i i r1r l , r , L r t '
. tt , \ L l rL l i . r .i l L r L ( i f l r i i .
'l r r l f l l r i ri r r r ' l ' l : r t : ' r r l r ''r
Li , i f i , . i l l j . it, iLl:
'lL,'ili I rlrfL| i-ri r'il
l.r.,.rrr,..

i : l 1 l l , r ' r . j: t ! , i : l L . : : ' : . r l
' II I I rr/ r' ' i I r i ' l r r ' j J r j l
l:\i\frr li,r I | i " . r . i " , r r ' ' J r ' r r ' ' i I ' i r ' r r r r i i I II I i / !
r " i r ' i i r r rr r r " r r i r i ) ' j r ! r r i i ! r
. r,i.r, , / r , i i , t , . , , r r i i \ i I i r r i , : ' . /I r ' r ' . ' ' ' r r r i r
lli I
r i r r . ' , r r , r r ' r i , r r | r ' i ] I i ;I Ir I. ," r r i / i r l l ' S t l l l i i L l l
r l L l r r e l " t r ' " r r r l i i ' l l r r l r i ' L rL r ' i i ' r l
L ! r l i r r L l , LL S r L r t L r r l t t l o r n L r L ' ( i 5 r Li i l i r l i 'i rl
J r l r l r l r ' l L : : l l L : r i l L ri l
: r r r r .l l l LL - r L L' -l l1L1 ! l l l l lt r s c l l i n l i t 1 - l L l ' i o r l n i l l r r i h
' l " i i i i l r i L i L'rr r ' i : r i l
L l i : ; , , ' ; il!' : \ r f L , ' , , 1 i r jirg r i i i t i r r r . r ror ' r i r l t i ' ' r r L L r l 1 ' r g r L
,,1:L,r rir'.rlIi.r:lnl jlrtLt
".r r r r l r r i i r r iri ' \ r J ' l " i !
\ , l . t L : ' . , J 1 1 . \ r / r r r . , r \ r , r i rii 'r r r r r r' ''r " ' i l ' r ' r i i i l r r r
" i'i' /'I t'i't
' . ' ' , i . , , , , ' , ' , , , , + , , , r r , ; r. : . ' i ; r r " 'i i r i r ' - , r r i r " r r i " i ' r r '
' ' 1 , ,, l u 1 , , , ' r 1 r , , ,r ,I ' i I .I I, ' , i ' I i r' rr' ;r' t l i ' t r ' r r i i r ' r " r " i ' r r : ' l r r r r ' r rrr'r/rrii/'

L , , , : r r . l r..i r, r . , i l . r r 1 1 r ,L: 'ril lr l l r ' ' r t l r " r r ' i " I : r I
I bt.thiüt altjlri scldnl

'Ne
boj se", relio;e oni, "n1i.rn1o po\[d].tiLt!t.)\'unarodu."'rA nic.qol,a ae a
.\ldio;e i ast ielt u se, i Mije ohradotasntoIshuktn, a ndkon Isltaka,.lulabont.
+'Tt:i/;onteni', rcie oüa, :ar la rodiut,d.ia o|ako stara,d i o\.4
naj tnu:ie
.\tdt To.ie,rloi.rta,itttlna sn'ar! 't "Zar se c\di! ,lllahovoln odt.eiletiu , t.ekoie
oni, ekd str,,1llohot,eüti1o.\ti NjLgol,iblagoslori na vatrta,a stajto\,tticiarvg
tft) n! Z(istu.jeOn ltvuljeni:lat,l1en.'(Hud,69. 71.).
Uzviicrri,takocler,kai.c:'?laba|ijestiih o lbrdhinto|intgostinjo,*kaddsu
ntu uili ittoztdli .;tlont,r:n je rckao: 'lfi se tas pluiitno!" +"Ne hoi te!',
jcka:c ani, tlono.tintoti mlo\nu t,ijesto tiot(rn.r1nü." * Zor nti tlonostte
1dla.\nu|ijest ialo snnt ostario , tde on, le ii te letc te obttldo|uti?"
t' lli ianto tc obralot,dtiistittat ", t.cloi. oüi, .ata nc gubi
nalu! +O reie
' ) k() ';t'oga
nto:e guhiti nadu u tllilo.tt Gospot[arct.).\in o]tilr lioii .tu . lutdli
( E l I L d l r , 5 1 .5 6 . ) .
Uzvi!er1r.takodcl,veli: *Da /i ti.ie dail,r rilesra l)lcDturltintlbt.dlutno|il
gt).tli to, 1'Ji.tiotnu ualoJre i nd.vai( sel.tnl?On odgo\Dti: "llir i vntu, nc-nni
ljutli "t'I on nqrintijetna odc sraJoipa]odi(i i donett: dt,belo t.le. *l pi tdie
iüt eu,pa teie. Zdrnetete.je\ti?'*lotl se upl.tii od jih, u oüi relait: I*e
lpj sel" I obradora.iega uietlint tljt'öalcon,*a tljego\,o:e o pai( j'ikdtiipa
liLt!.\e uLldrati,gowreti. "./a stat.icu,netotliinla! * Tab ie olt.ulia t\\)i
Gospotlut', reka.ico i, On je j\,ludti iS\\,znt1jrii."(Ez Zarla\r.21.1A).
K e T es ed a s u t o b i l at r i r n e l e k aD: Z i b | i l M , i k a i ii l s r a i l l .
tlzviieni ovdje navodida je ]brahim.:s.:-r. kaclasu nru u!li, pomrslioda su
oni liudi. llosti.Zatojc prcrranjinraipost pio kao prcüa {osriutt i ispckaoiln
jc dcb€lotclc od svojc najboljcstoke.Kadaga jc stavioprcd nlrh i ponuciro
cla
, r l . ' .\ . 1 ) | r r r . u n , c i j c n r r l c r i .rr. i l ok r l , r r ! c l i r , . , r . . l o r nI .o . t c/ r o : r o
' ' r c l .. l r L . r i d t l t e b e / r l . r n l l l .
no T - r , . : ,t . t , t1 . t . . . , . il . 1 , . . r j l h r . r t r r r ..
ohu:e_ga.rtrult ol tlilt. 'Nc boj se , reloie oti, .üti s to poslani Lutotrt
n(t alu " (llttd.70.), tj. poshni slnoda ih uni!tirno.Sarasc tacliiobracjova zboc
V l . r ' r o r . . _ , 1c 2r 1r , dr ' r r r. . r .. . o . r i . h . r . r . 1 ..rr L l . - .. , t . .l\t I o . . t t r l . . r o. o l ;
l " l ' r , L u . l A , r p . r' d r r . : ir . l . r . l . r. . . . r r r ar r . r . r r . r .l ., r. t. ,, , l , ,. , . " , , , "
.o .u
l,rzviicni jc rcL(ao:/ rt1llc ol,ratlot,asno I:hakom. t nikon ].skrj;ct,Jokubonr
(llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllld.7l.)
Tj. nrclcki su ioi doDijcll tu radosnLrtijest .,1nlt,gotd iena poie
r/turl tJ. uzvikivari.i po licu se udet.oti(,l.z,Zaji.idt, 29.). p1i6.;1o Zencobiöno
arne kada slr izncnaclenc.I ctnarel:e. Tello ntttti :ur tla trxlin d.id o\oko
:jk n. Q i o\ oj trloinu.: lc srdrl' (Hird,72.)Tj. kakoöc roditi nekopoputnrene.
kada sarn ja ostalila,a uz to sam i nerotkinja.a i llo.j lru2
;cl;toi:t On" se
rzncüilclila da se moze clijctefoditi u tom stanju.Zato.jcreltla::r,, To je, .ui\t.l
audnd.\trdt! ". Zar st: irdii,.1ll.1haj,outadrcdenlLt tckoic oni. ,nt,katu
.lllolnv tibs! i liL'goviblagoslo na \.ot,o ston( niLi a.ta! iontdl T,nistu je
Oü h\ulic i sl(t|Uent'(Hrtd, 72. 71.)
Ilrr.lhlnr:!-,rse, takodcr,izncnaclio ovoj vijesti,radujuöijoj sc, vcscleaise
zbognlc r potvralujLr6t.je. + 'Ltr ni donositet.alostjut,ijest
irtio .tantostorio,,,
rc(:cou, l)a öitiic (.etene abtaclalati?'*.'lli tena ie oLtradrt,atiistinctnt,,l,
rclo.ieoni, .dto tt?gubi nadu!" (El,HidZr.51._55.)Dakle.oni su potvrdilit;

l:13
l): t .t, | |

r r ' rr i L LL : ' ' L
t , . , , , r . , , 1 . . r.1: ' 1 . 1 . r : p L L r r l ' rrr'r1r "" ' r r r l 'i ' t l l r L ' r " ' r
r'rlrri;"t;r
( l r r . l I l l i , . r i ' , , i r r i / \ r r r (rr. r i i , r i ' r ' r' ri " r r r " r r/ r / i r r / i ' r
L rr l i ' r l L I i I I L ! ''
rl.L. r |.,,r ,,.1.r1 ' h, ri \,! l.' L r l r i r r i ' r l i t ' I h l I
l:rllil ila 1r n':nr"1'Lrt' ! | r l r r L l ' r r l " ' r '
, l u , . , r . i l' , ' : ' L . 'r ,. : r r r '
" l r ' ' l
' ' r , , t . i . , , ' , . r r . L rl :r l i i r r l t r r r l ! L i \r i r i l ! r l L r' l r t ' : ' r ' L r " l l t l
L r- - , , . . i L t .i r LI L :
Llrlr'L'' |'" "r
L ' , , , I1r r i . r t . r ' r i r :' r L ' l j ' l l i n i r I l ' r : r l r r r rrrr' L ' r " l
:1lr"1t1 :i
' l L ' 1 1r L i l : l L 1 L i ( ' l l L r 'il
' , , , ,, . , ' , " t , . , . l l l l l . ; l L 'L lLllcL"
' L r " r r n r " : L r ' l r r l L r ' h L 'i r r L L Lr r l r L l L r r : r | '
.:'.'. 1i,,. I'rl,L: (lri
rlJiLll ,r : :lL..l
i I
t \,,. prii' irll" i'rrr Sl:rrl ; ' I
t i . L : r i , , , i r l\ l L r L l i l . r f : i l r r l
: L rr i ! r l l L / L r r ' : l l l ' r i l l L ' r
\ l l r t , . : ' l t , j \ i L r i a 1 i r 1 ' r rf / f l l L r ' ' f i ' i L
r l j ! :L L ll r t l l l r ' r r r : l l ' . " ' : ' L : " 'r'
f , i i . l r l l . r r . ! . 1 . r l r i . L l . i r L l ' r L ' : 1 "l 't'r i r r J L' rL-rlrii r'
i '.',:,' : fl , 1 , . , 1 .1: . 1 , r . t u l i , r : r : , , , i i1 r l l J : r L i i h r r r r L " ' i r r l
L 'i:rrrr
, , , , - 1, . i . . , ' , , , . . , 1 . ' . 1 ,i ," ' r l j ' l l r L " ! n \ L r r f L ri fr I : ' L ' r : - '
r:'Llr''r'
. l . , ' , , , . , , . , , , , , J rr r L l r ' r ' r1r , r \ r r r , i " ' il i r i i r l ' i L l r r : ' l r '
\'r'i L'r]] rL
/ . r r : . , , 1 r i r . r ' , t i . i L ,i . l i ' r i r r r r r rr r L i i ' r \ l j i L L r r r
' f r r r l \ i riir r\irirr
, r : . 1 , . r : r \ . l l r L \ r r L . , , L l ,r r r r r r , l / . 1 , : L rLr ' : L
\:rLrrf r': iL i Lr'
, I r t . r , r l I . 1 , ' . i . 1, r , 1 r l c g r i \ r L r i r i | i r l r i : \ : :
ri l
! r 1 , | . . . , , r . . 1 ,L 1 ,, ' . . , . 1 r ,l . r . r r l r r ' . r r r rl 1 r I ' i L i ' r r "' r ' L ' l ! t L l r L i i ! L r :
: . ' 1 , 1r '' ,o r , " li r l r ' L l " i ' r r l " l l \ j i i r : f r r r ri _ J i r r r l i ( i L
, 1 , . . . 1,,, , . , . , , 1 .
itIr
r . ! . r . . L L i L rl L l i , " l l . i \ i l r , ) r n" ' l i l i r ) ! l l i L r
'....1r',ri, r r " L ' r r r r ' l ' L' r. -r ' i : r l" ' l " i l l ' \ l l l h r r l l r ' r Lt r r r r r
l\rr'rli r"'r''rrir
lliii. lr. t r L , : r 1 l i 1 , r / ' r , i I ' I ' I ' i I l I / ' i r ' r r ' ' ' ; ;rrr r r ' i r ' i r r r i
'li..l. . . 1 l L L. . : : ' , i : : Li'ri'rr r L : r r l l i l r r rii| 1 r::r rlr i
I
; r i ni:j '1" 'r' I
jtr!i,i,ltr !l I r.r l,L l l ,,li: .l '. Lii /x lllr rri\t'l
r . l f ! r r \L' i qr i ' r ' r ' j \ l l f i r r '
. , , . ' . , , ' . . ' , , . 1 , r l i l , L i b l i r , l , "i l L ' l : ( ' ( j f r r l '
i
llr .. , r r , r ' L l L ' . : l (r r h l l , r r r l l r : L l i l \ L i ( l 1L1Li i r r f i l " \ i l l l L l ! t r i r i i
L' rf ''
,,.,,,. .1,..., ..,r,,J1 \lrtlLlilI.|tirlLiirrrrl|riLlllrrlicl'rrr'rlrrl
LL"LiitlL i r':'iLi ' L"l' '
r . i l L , i r , - r l r r . ' . r , , ' , , r " , 1 . : r , - p r , r t r t l r l l rrlrl lr' l i " l
: Lr l t , , L i L I t \ ' r f . r r , \ i ! L , !1.

L;" rit rL. r.,rrr.L. rli I \ / i i r r r rl ' , / l r ' J r i i / i i , ' / \ r r ' r i t r ir / r 1 r L rIi l r I r;

r r r r ' ' r rLr lr I 1 rl.:+i
' Irr r'rrr;1' li" ir
/:lr,r.. i .,.r\rill \ali l irlr'\iirir,rl'rIri rrirl I 'rrr'r ilr' il/
i . , r j . r r , r r lr/ r i r r r , ' , r r r r , ; i i ' r i i r1 r / r , r l , r . l , ' l i r r i " r ( \ l ' r l ' 1 1 1'l l
glr i ll'riL' L"'lL Llf:l
O r , r t . . L L r r l l r l r l L , r , lLr ' r 1 i o i . l r l i r l ' r k l z . r p o t r l ' l L r l r
\'nr'i '11lf ' r t' Lj'
i l ! \ . : L r i rr \ i i L . l r r t t : f ' r ' i a r t )n l r r l l. j . S u l c j r t l e nl b r r \ i t l l i i l : '
1,u,,',,',,,,in,1:ziil:Llelnlijcitolrods\tglio'1r'1!r\rljorilltrlL'/-:lrrIirj'
".1.!lriijttt iirr: rl
Lt:.Lnr s r l n l l l P r l n o : _l l o U r . l lI r o r l r n i r ' c l i o j i l i i l l l l l l l l ' l r \ i l L / l
r\ lllrinll _ Ll l\f i r l ; r l l l l l"':'
l i r l r . r r i l : i r . . , , r L 1o . . e j l r g r o n t l u p i t r h
Ibrshit t alejhi seld,l

odgovori on, a ja ga opet upitah: - Koliko je izmedu njih? - Cerrdesetgodina,
odgovori oD, a ja ga opet upitah: - A zatim? - Zatim klanjaj gdje god te zadesi
namaz,jerje to sve dZamija,odgovori on."
**A kod ehli-kitabija stoji daje Jakub*&r taj koji je sagradioEl-Mesdiidu-
l-Aksa, a to je Ilijina dZamijau Jerusalimu,nekajoj Allah dä poöasti.
Ovo je stav za kojeg postoji potvrda u hadisu kojeg slno naveli. Prema
tome, Jalebova :egr- tj Israilova, gradnjaHrama u Jerusalimuje bila öetrdeset
godinanakonito su lbrahim injegov srn lsmail sagradiliKa'bu. Kada su njih
dvojica gradili Ka'bu, Ishakje veö bio roden,jer je, kao Stonam kaZeUzviSeni,
Ibralrin r*41ovako öinio doy[: *I kada Ibrahim reöe; "Gospodoru moj, uöihi
oral grad sigurnim i saöurdj ene i moje sinove od oboZcrvanjakipora.
*Gospodaru hoj, zaista su oni zayeli mnoge ljude, pa ko bude
meneslüedio,
on je noj, a lco meni bude nepokaran,pa, zaista, Ti praitai i samilostan si.
*Gospodartt noi,
,neke $ oie potomkesam naselio t1dolini u kojoj se niita e
sje. kod Ttog.t Casnog hrama. da bi. Gospodatu nai, obavljali namaz.Zato
daj da srca ljudi teZe njind i opskrbi ih plodovima, da bi biti zahvalni
*Gospodaru nai, Ti znai ib mi tdjimo, a ita na javLt
iznosimo.Allahu niitrt
nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu. * Hvala Allahu koii mi ie u starosti
poklonia Ismaila i Ishaka. Zaista moj Gospodar usli.\avadove. *Gospadarn
moj, daj da ja i neki loji patomci obayljamo nemaz. Gospodaru naoi,primi
tlojü dovu! *Gospodaru nai, oprostt neni. moiim ridirclitnn i svnt
ujernicima,na Dan kada se bLtdepolagao raöun!" (Ibrähim, 35.-41.)
Sto sc tjöe navoda u hadisu daje Sulejn-ranibn Dawud *]lt, nakon Stoje
sagradioJerusrlun.zarnolioAllal)aza rri .rvarr - koje slno nareli kod rijeii
"Gospodaru
tnoj, oprosti ni i pokloni mi vlast kakvu niko nakon mene itete
itnati!" (SAd,35.), i o öemuöemogovoriti u kazivanju o njemu - time se, Allat
najboljezna, Zclilo reii da ga je ponovosagradio, jer je ranije navedenodaje
p.oteklo öctrdesetgodina izmedu gradnjeKa,be i njega.
Niko drugi osim Ibn Ilibbana ne kaZeda je izmedu Ibrahima i Sulejman,.
bilo öetrdesetgodina.Taj stav niko drugi ne zauzimaniti se sa njim slaZe.

GradniaKa'be
Uzviöeni Allah veli. *I kada smo kao utoöiite lbrahimu, pokazali miesta
gdjc ie Hrou, rekli ."mo Ne :matrat Nana ntloga ravnin. i oii:ri otai lVoJ
Hram za one koji öe ga obilaziti, klanjati i ruku, i sedidu ötniti! *l Lelait
ljudima had2di; dolaziöepjeike i na kamilama iznurenim i dolazile iz daiekih
njesta. (El-Hadidi,26. 21.)
UzviSeni,takoder, veli..*Prui hlam koji je sagradenza ljude je zaista onaj
u Meliki, hlagoslovljenje on i uputa sujetovima_*LI njemi su oöiti znakoyi'-
miesto at kom je sralao lbrahin. t onaj ko ude u njega. treba da btde
bezbjedan. Hodoöastiti Hrum, Allqha radi, duZanje sviki ko moie cto niega
q?!,.! onai !? neöe da yjeruje - pa, zaista, Allah nije ovisatxo srjeta.t;i;a.
(Ali 'Inrrän,96.-97.)

150
Ihrahi t nl4hivlahl

Mi srno veö nevcli da je Aden $t!trna ovom mjestu fazapeoiator. da su mu
mclcki reltli da su orlijo! prijc rljegaöinili tawafoko nje, te da je Nuhovalada
kr'trzilaoko njega öctldesetdana,ili pribliZno toDe.
McdutiDt,sve ovc predajepotjeöuod jevreja,za koje smo veö raüiie rekli clase
L r i i l r n c n r o T e\ l c r o v a l ia. l r t h n e l r e b an t p o b t j a l lO . n e s e n e r n o g uu / r . n o t .
(io doka,,.ncgorlt.kad god doJu u sukobsa crnlenicarna, irebaodbaiirj.
Allah J5 kaicl Prvi hranl kaji je segradenza ljudeje, zctista,o aj u Mekki,
h. .l d E ^ \ ] , |"j t t t t c n n i u p ü t . t\ r l f l o u i r r , ( A l r ' l m r ; n , 4 6 . )T 1 .p n r h r i r n k o i r
ie
i k a d .rrr p r r ' | , n r a d ib l a g o q l o \i, u r p u r el j u d r m aj e o n a ju M e k k i .
O mjestnna korneje podignutaKa,ba,UzviSeniveh:-lJ rlienu su oöiti znako|i.
tJ.daju Jc gtadiolbrahim,otacsvih kasnijihposlanikaiuzor svim vjemicima
nal(onnJega,koji 6e sc t1aDjegaugledati injegovog sunnetase pridr.Zivati.
On kazci Diesto tM kojen je stajao lbrahün. (Ali ,hnrän, 97.), mjsleöi
.Zato
la kamenna koJern_je sta.Jao kadase zgradaKa.be izdigla iznad njegovevisine.
O , r ' n o , , t r r r' '. r n r e rpr o . r l r r u . 1 cl t i e b o \s t n .d a b r , e p o p e on a n t i x a k a d ar e
/8rrL'afnndr]lilklr u ri.i Ir f't rrrlenrogaodaljezidrri.bvo se navtclirr duqo:n
haclisul<ojegprenosilbn Abbas.
O . r i : r ' r c t rJ e o d s r a r i hv t e t n e n p3 a s v cc l o\ r c l r e n aO r n e r ar b r re l . ll r t t a b a
b r ou z z i d K . r ' b e k. , r d og a t c o n o d n j er n a l oo d r n a k a ok .a k ok l d a j a i ik o d j r i e g a
ne bi ontetalione koji öinetawal
Nakon togä iostali su ga u tome slücdili, a zlarno da jc i Allah J9 u
nlnogjlll stvaritna potvrdio njegov stav Tako je on jednom rekao Allahovon
Poslaniku-j: "l(ada bisrro IbrahinovomJestouzeli kao prostorza klanianiel"
Nra to je Allah objavio: Nela vanr Ibrahinoto ttjesto btde proitoi ,o
kltuidnie!' (EI Bekare,125.)
Oriscrlbrahinovih stopaiaDa tom kamenusu postojali sve do poöetka
. .
Islama.Tako jc DbuTalib.u svojojpoznatojkasidi,pjevao:
nrko nli Seyrai Onogako pastavi
Sebir nd üJegavomjesto-
1 tqro nt onog tioji se penjdo
ratli dabra tM Hitu i spuitao se!
I tdka mi Kl'be _
pr\)og hrama usredMekke
i tako ni Allaha, On nije neznalical
I talio nti kakena pocrnjelog od dodir-a _
kada ga akruZejutrom i reöeri!
I tako ni lbrahimavihjoi sujeZihotisaka
u ka renu - od tiegovih bosi/1,neobuveüihstopala!

K e " - r - U . \ u I rt r t . t , t t | ) 3 4 , B . r h c r U8Jt 2 eF . r r r J _ A a l tAt h m e d
.qllw-!r-fbI
lou.. )0: .tomlnjr gJ f, .q r.J Du,r, I nhnrr I lts

152
)htnhit .t tiit '.tt,t,

lt, fllar (llr.la |.1.!o\'ll l)lrrnrrilir rrollu ur'onLtlltiL titj irtrrrcli.l-il1 i (li1il!'
riri:fi fl.'!o\n!! :toIil|1. Lr1,if!1.bcz oL.Lrc"_. ,r1r, l7\iatlli lirli!: I rlrl. 'ii
I t , i , i j i r 'rfl . i' r r r r itl, a , l i - rl t i t i i L ! 1 t l l t t t t t L t ' r r r iL r rr r r r , l r i 1r t i s 1 o , ! , 1 | . r i ,s L li L r l l l l
t i , r \ r L { , r , 1 , r ! i i 1 ii1r .l 1 i / r 1 ' r l i i i , ) r rt t i ; t , t : t r t I t . - r i r . \ i i /\ 1 i a r r r l ' iI , r r - 1 r , i i
Il Il.l.iiif. 1l,- )
( ) : r \ i t . L h l i l . .| , ) t I t i l r oj s l i r . | r i l r . l ( o f n i, \ l l l l t 1 1, . , .I r r r r o l c \ l r g l . l - , , r r : . r , , r : t
t. i ) r i r S! , \ t i ! r . , r L j . i r l e . c l np r ' i m iL r t ln . r i h1 r ,\ f l r a i t r l s l ! t n t Lp , , i o r r r , r ri! l r \ . . 1 r '
r r j r L l r f rL r r r r l : G t ) \ t ) t n ln t / t u 1 \r' /. i i r r / i i / . Ä r l r r / L ' l ' i r r t , l i t t t t j ) r i ' ) t l t t ! i ' t t :
i r , i , , i r r , i r ; i i i r , i r l r il lr h i t r t l ' ! i t i n n . i i ) t ) l i t t : t: ti t ) l r t t ! ü ;t,) ! ) t t l . i 1 ) / ) , i , \ i ;1r , r i r ' r ' '
l r f r i , i r , r i / r , ) , 1 , r / ,ir ,| r /r ,r r r i / a r t , .rir' r ( L l L l . L , r r o1. l S l
II
( l r i L r s e l r t j c l or ! a i ( 1 xj r l b r l l l r l r lr i l g f i l . l i or i r i a i L , i r r 1i iti : : t r t t r n r t j i l : s n r ' c r r
L)is[l L, Llol]rr blz iliali\ ih rLsjc\'r.llrliolr ar-.-sx l. Tnnrolio l.lll:o'ior sr'oi,,t
t,.r:LrlIi. . i u b L r L i o
L p
r s l i r l ' l 1 r : rpi l a ( ] . \ i 1 I x i 1 ) o f e rri r c ( 1 , , ! l r L l \l n i r. 1 . t l r \ f c i l .
...1erip r loJorr illorlcr j c Tinrolro ( h t o n r i c s l o b L r a i cs \ ' . 1 o .: / r l i l l a . n o .
sr.rL|lr, I l.:,,b jc,irt,r
I \ l rl: :c rclirL\1rr ic lr\ nlit odaz\ito njrqovoj rrolbi. LLdor oljro Iirlot ol .irrri
rLirJrfl|in nrn r,nnit(r jctft2lo. lirlio L]z\iirni li ric: 7ur tt , ilt rit .:itttllnt,tt.tiri,tt
, ii:iir,',r),iri't'iriii. tl')li r,'rrrrrid r/ioir rtilt t)t!rtn i l)lik:lii) 1n '\nf:cl).l1.{,1.1
L 7 : r i i . n i l. l l . n L i c f . . c l t 1 a t i t t t l l i r t i \ i t ! t t) ) t r t ) , : ' r a t t! li , t i , r ' r t t t t ' r r i i . - r r , i r r , , l
r , r r ! . r r! ,, ü r \ , , a , i ! r r . , , , , a r r i r r : . 1 Ü
r r l' r, a r l , i a \ ' , r i r i , 1li' l l r l I i ] r l ! . a l l
0 r i r : . I . i l i o r l c rn' .r o l i o , \ 1 1 l h l d r i n r I o i r r l . r eI r i s l i L r l i l i lt.. i l n o ! L , c u l L l t .L t .
IL
: t r r r i r i i .rti , J u .i i L , j ci c g o r o r i t i n r t r r . 1 L I r l r ' oflrrl.7 g o i! i . 1 l ( r L li r i \ l o n r i . l l l r L . ( r i
I r : : l , r r : r . : l r r hi j . b l i q o . l i r t i : o r o s \ ' l c 1 \ liiuuh i I e t s l i L lri.. s r c a I i r i r ( ) \ o r n .x i i ] i r

'\,1ill
i r L . i . i l L Ln l o l b u r i l i : a o . ' r l i n r . j c p L , s l u oI r o \ l i r r i l i r i i. i L , L i L r . :
i r L \ . u r . i i rIl N r x . j . u ( l a 1 1 p o c a r t n u s \ . S \ o l e I o ' l u r j L i c j r j c r o \ ' t r s r i i . . .i
il
rll.:rLl.cLlIot|.ttrto\'aftl.-(r1llarlaollilionlcflialrja!ll.\.jc:orr,nrnli'ilo:lt
t r r f . r i r ' ' l l i n ! \ . ' l i n J f r a Z c n r l i i . b . z o h z i i l n l r . i i h ol r\ rLLLr , j . r r . i i l i s o i r l l r L r . ' L
: r L n ri i t t : l r i r i . i p o d r L r i j i r r r r L Lr r i r r r r r c r : c l i r r r t . s \ . . 1 o S r r d l r i . !d x n r . T . j c
rl,rr,rrii urr:1ll\ih ocllilia liojc nisLrimrli clnrgi po.rllrnici.zbor loLrr !1o ja Lrrr
I lfrllLL. ;'1,.o:Iotfnno(ti v e|c l<Lrjo1 jc poziYno.zboq nlcllo\,eirrsnc sreilinc i
Lralnrl! irLr{o\ ijrlnog !t(iloll. zbai! nicgo\a o{lollnc nrloslr. bllr:o\lr i
lifnllLj5tlr)r'!-iLia :rojiür sl.l.Llbcrr.llü1. ,,boS jegn\og Irl.nr. irog fodr l
l ) f r t . l i l är , , 1 - . (!it:it. t \ r i n o s l i n t e g o \ oigz \ o r i t i n r j c s t l p o rr l e l l u
l . f u h r : iI :l . r l i l : . : . j . . T r t n a t o l . s r g f r ( h o I i i l l ) u z i l s \ . l i L r c t . ' n rZLr r r r l . j j .
u.trl,LiLo iiri f.r.!I(rr |olo:irj. slulusi m cslo bud. nl \ iioliirnr nric\1unr nclrcsinl:.
Linrlllr.i:ru nrclclin (EI LlcfLl l nrx ulrrf). liotl j. Ii]blL 7r l)hg.sl(r! llcrr. i
p:amarllt: ..rlirro\rili! scrlLrognebu.
L ntctu s\ ulio.g(lanr ulazi sc(hrrdcscl hillrda rnclaLi r tLLirrc rL.lirler. nt
.:rlu7..ii7 r.l!1llL s\ i do Dlrnr p|o7ir llcnja r Lrskrsnuil.
\li \rr)rrLLli,l!r'!, LrsLrfi hl Ilcliafc. r)r\'.li lirlio.j. o1rprl\'r(r I{lr'biL.Stije'
nno tlltltli ihrrirs. i l-.f.rll1Je
l!r)jcsc.iJrlose nil 1o.i1o ic clovollnoo tol tcnrL.1-.:r
l,f i.lr f.lir lrj rilmo pogl.ih. .\lhhLLIrr rla rr.rtonrc.

I5-l
lltruhin ticlht.r!att

Jcdnaod tih |r'ctlajasu i riicai Sud!-jja:'l{aL1a 1cAlhh rlafediolbfrhilrN I
lsmailLrclasaglrde Ka'bu, oui nisu znali gdjc.jc irlcr)omlcslo, sve tlok Ällah
'.
llijc poslro Ytcta..po ineDu L.l-lhdzucl2 Tlj vjctar.jcinraodva k lt i ela\'Lr
u oblrLLrzmiic. (Jn jc faznio lraslaecsa lemeljapne Ka'Lre.a Ijih dvolicasu
r)aliontog^ lirilnlpamaliopali iudarili tcntcljc. Na to se mislt u |ijcöima
llz!r!enog: I Luth .;no k t) utoaiilt )lrahiuttt poka:ali ntletrogLljtja lltrn.
( l l - l l a d Z d Z1.6 . )
Iiada sLriz!rr(lili le|1cljc i poaeli zidati Lrgaona kojeln je danasCrni
liunen. lbrrhim lc rckao lsnrailLr: "Sit1ko,poha2inti jcdan lrjcp
lilmen da ga
Lrgradimo\,Llc. Oac". fcl(ao.Jc.Jl sarr umorani tfom." Ilrfahin je fel(ao:
' Alio je luko. onda se LrLlaljil" TLrcla rnu jc D2iblil clonio(lmr lianteniz lndilc
lioll jc trrla bio bijcle boje. slfif bijci foltur se!!iüre(dfvo iz|azito bijelih

Adcm ga ic hk!og donio iz Dzcnncta.aliie poc.rriozbog ljudskihg|rjchr.
I(ada jc lsnrlil donio jcdan druqi krnren iuglcdao oral pored LrglaI(r'be.
LrpiLrojc: O.'t' lia !i j( at'o donio? Ihrahint je t)Jgo\,(r.i.) Orui l.,r ic
Dartlitili ol tLl)c! Oni .tu ktko lallc:ihli, i ntolili )lltthu: (|o.;porltntnd(
p t i , t i o | a o l t t d s , . j L t T i , . a i s t . ts, t , tt:. t u j ci t' . |i r ' : r r ( i l " ( E l B c l ( a r cl.l 7 . )
Ibn l-bi llatinr ne\odi da jc on I(a'h sagradiokofisrcöimatefijll sl pct
brdr. Zulirr Lu:c du jc Zuika.llc.Jn. koji yc tada brr: r,htlar, naiSaoporeclIjih
dri-rjice.clLrksu jc lcri zrclali.i Lrltitiroih: "Ko vam jc to naredio'l lblrhirn
o c l g o r o r'ii:\ 1 1 a hn a r r j c o r o n u | e d i o .O " l )j e r e L ( l o :' A l i o i e l r i p o t \ l d i t rt o i t o
'la(lu
go\ofii'l ie pct ovrro\apotvlclilodt r'uuje to AIlah r)aredio.pil sc ioü
u\jt-r'io.iporjcrorar). Ez.clii do(ll!c da jc ZLrliiar.ncjn zajcdnoslLILr|ahitont
obitYrotil\\'ll olio Kn Lrc.
l i a b a j c ( l L L qpoo s t o j a l oe n l r l i v l i a k r uj u . j e l L r r r h l nst a ! : r x d i ol r. t i l l t s u . j c
p o n o v os i l g r a d i l Il i u r - e ' j i i j ca-1 i s n . l c o n j s k r a t i l tu o d n o s u1 1 aI b r a h i n t o ! c
tcmcl.jesr sjc\clnc sllatlc- liole je clkfe'ltuta prcltd Slutlu. Ona.Jc litlla i
rllrnas.
ßuherijdi l\,lLrslinr biljeZelracliskoii prenosiN4aliliod Ibn Sihabir.a on o(i
Salinrt,da gr jc AbclLrllah ibrr lvluhrurmcdibn Lbi tsel(riuo od Ibn Onrera.I
on od ^ric. de .jc Alllrhov Poslanili.,.i.jednontprilikont fcliaot ..Zar nisi
prirrijetiLr cla jc hoj nafod 1ia'bu. priliJiorl ljcnog obnar.ljnnje.sllatio u
o(lroslllr Ibrahlltlovctcrnelje?"Rcl(lasrul: ^llahov l)oslaniac.zar 'c ncaes
vlatitrna tclneljeIbfaltinloYe?" On jc rekto: "Da t\oj narodsvc cloneclav o nije
I ' o r r c i' . r ' r . ,. . r , u r l r . . r ' , , l i e , r , , oi r ' t e ortc - i i i r o . U , t . l t , : . t. .l . l rc
. l " l . r r r , ur , , r .1 , , , r l r . r ' . l rz. .. r b u . . r. " . r l r l i r e k . . , . :. r ; . r . r r r . , i "
bih riznicuKa'be r1eAllahovoürpLrtu,spLrsljo bih.joivrataniTcpreDrlzclrlji. a
I Iadicr LLiirliosastarllimdijclon I(a bc (to je dio koji je. prenraIbrahinro,,oj
g r l c r j i . i b i o d i o I ( a ' b c )" r

l l r d r j s r h i h b i l j e i i g r l l ü h r f i j r 2 5 , ' 1 l 0 , 1 j t t t , F . / / l r1 r ' , , i : B u h a r i j l 6 0 , ' l 0 1 l l 6 S r/ i 1 l i r / I l J , r / l
\ ' 1 ! s I n I 5 ' ( r 9 l' l i l i I n \ c s r i i ] 1 1 . + :. 1 5 , ' E r - T z r r i i j c tF b r LD r \ a ü I l , ' ) l / 1 0 : S tI i n n i z r i r1 , . 1 S '
S r r r ;i \ h l i l t r l L / , 1 . t . ! l 0 1 l i , i 6 l , l 6 + i A l r r r e du s v o mn . / r . r r . / / 6 i 1 I 3 , I l l . 2 1 7 i ' H r l c b

151
. i ; i r i , , : ; ; r , r , , r , r' , ' , i i

l l . r , , ' r i i r 'i r 'riitnr..'lrr I' f rr'rr'illr'L :l'" l' r' i
- 1 . i , ' j r L , -i , i L l . . , Lf . : r r i l L i r , r L l r : L Lrrl t r | : f L_'ilL:rj'1" 1' ':r ;irL rl l'::l
''\Lirrr rL!1'
r i : . , i t ' ri iri l " r r r 1 i ' I . l r r " r : i i r r r
l r , , r , , r 1r. l r I l l , r , L : L , : i r .
,t l, rr. r'r'Lri ririi-'rit' rr lr "i"r'r:f :
r r L l L r 1. ', , ,l l . l ,
\ r ' , . . . . ' . , . . . . . . . . i . l l r j . . . . ] l . . , , L l . . . .
l l . : r r r f . 1 . . \' :. r r . \ l : : i l L l j ' l L ' r ' '
..r|r. /Lr \i .j L . . L l r r iI r . i , . ' ' ':; r
,. . t t , , , , ' 1 1 1 ' l , ,.tl lL r ' r lil'
\t.it...L:rrti . ' . ,r , 1
' l : : '
: : r l , r r i r, ., r. f , , , r , r , l , r r l r L' . L .r 1 r , . l l ' , ' ' ' ; r ' : " I L r"
l : i l r ' '
h r . . L L. . r . , : . t L , l r , . r , ' ! r / i : . i L l r r r r ' i Lr r r ' L
:Li' r'rr !r'\r' '
L r . . \ t l : L L Lf i ' r i , ' i . r r . t \, lLi l lf i l i ' \ L Ll L i r r i l li ' ' r r " r : r i i
r . L , r L. r . . i i r ' r
' i L . ' L r r . r : . 1 : 1 , ,l : \ ,
/ l , L Ir i r , r : 1 . L . r r. . 1\ , . , r . I t i , , , t r
r r l . r . r . l .L
. : . . 1 : , 1 . . . , , ' |. . , 1 r l . r , , r , , 1 t i L r irl L I L r . r j r r
\ 1 , ,l 1
"ll ' L I ' L i iI l
7 1 . \ ' L L r ,r , , : l i L l . L , r , , l ! 1 , , r i r r r "r r l r \ r I I I II ii
. I'r' I
l : r l , , . . , I , . . r l . ,Li . , L , . r r . r ,t | l l . L r r '
L . r : r .: l l r,,i ! l r i l L l L r , L l.L r ' L ' r r l i l : " .r " r ' t L r r ' r l ' l r l r r 'L
. , - . l
LLliii f, i: . ]
1 . 1 u . r r i. ,,
, ","' I' i " 'i"'
I . \ , : - . . \t , , l l . r. ! : , r , 1 , r r i r ) , r r ' r ' ', r rr
i r r , r ' j "ri
, ,,,,., :. ,i.,, '.i irr,,, ,. rr,'
'ir,.ir,r, , ,r ,i ',,,iiri, ,,"' r 'r lr'r "r" 'r"r'
. , ' , r r t ., , , , r , , r : L t ! i . r . . l l l I
' . . r . . , , r . I r ; r r r L' r . r .:,rl'.,'"'r' ' : I Ll' " 1'' r "' i'
. . 1 ' r L . l i ,. r. ' r l i ,l r' LL . l rLr':l-tr i:r"r"LriLir:jr i
L r,!r
I L r . r/ r , i i L ,l ' r . l r r i r r r f . , i , , . , r r i / i r f r | ' i ! r '
' r ii 1 ' l l ' i
l , r rI . , 1 1 , , r r . 1 . , r r L r . iLl r ' 1r i r , r r r : : r l i l L i i" 1 - l ' " . , r
t : L t l , , r ' l. r , , , .1 . r j . ,.i: r , , , l l L r r l l l i r l l Li L r l i I , , j i L r r r r r r l r : 1 r i|: i r r iL r l r i i r r
, . i . L r \ t rr ' . r , . L , l i l i . r. r . u - r i rr r , i : i , i i i : L : i , , ' r| , , . t , r r l r L L ,

1.r., l l:.'lr ...rt: I i,rr,rrr i"rr /r,,,ri I I i:i rri,r |r'tr"'irrrr' ' rrtrrl"r'trr
'r
, r , . \ r r i i , i 1 ' r r , ! r r ' l , r r r . r f i , r r i r i i , r r r \l lr rr rl r ' / r r ril l1r i ' ri r i / rr i l
:rr'rrrl
. , ' ' ' , r r ' ; ' i r , r , r , r, , i i ' r ' r r r r l I \ r ' r l i r r l I i l i r : r r |
,ri i lri r,r:1 r ' , r , r r , ' rr r " I ' i ; , r i r I i . r l i " i ' , ,i \ i , r r l r r / r \ i , r i ,) r \ r ' i i ' r r i i / ri r r '
\
, r i 1 ,r r , , r , i r , , r ) , / ' 1 r r i ' ' 1! r , r . ' r J l r , r J/'r. irr r r ' , i . r i r ' r r " r
i,,'. |i,|,i, ' ,,r ,*rt
lji',r,, j r , ' , r r , , , " . | , r , r i i r r r, r ' t I , r. 1i ri . ri i , ) r r r r f r i ' r r i i / ' , r r J , rr i r , , , 1 I r r r t
' r l r r r r ' r r i r. r/ ' I i r ' ' r r
1 . , i . r , . , , rJ i . i , , r , , r' r ' , r . " i i r r , ' , r . r r ' r r i ' r r r , 1 r , r ' r i
i : ' ; ; t r \ ,, I r ' i r . , r , , r , ,i 1 r , ' 1 r ,r r , , ' r, i , r i i , r i , , l r ' , r i i r r r , lr r \ i , / l i r r r' r i i l i r r r r I irr'1,
j rj i i , , . I r, -i ri , : j ' , i , . , rr i i r, , r . i , , i , rrrr l i , i i i r , i r rri r l r' , r ri i ' r . , , i , r r i r l , ' i i i a r , r i i ' , r r ' I
| r , , r r i r, r . ,' , r r i , ,' i i I i r l I r ' i L i n .S . f l
r t J | t . it ' l t . L L . . rL| || l t t L : 1. r r l L ., ' . l L r._l l l r l , r . I . L i L r f i r ' , r I ' i . ' r l " rr ' r r i r i r r r r i ' i r . r
! r n r L ' r , \ r : rl :LL. L l r l r i r rPr L' . t r r rL , r ] rr ll r : l i r r r f l 1 1 i.i l l ' L r r L r. l r r r l r ' l l l i L . l i t i f l L
: r t c ! L , rlr, L i i . , f r i . I l r , i L t i t t r . ; , , i . r f . r l , r / i r ( i l r I r r r L r f , l rL r r r r !L r r r i l i f L r l ri l i Ll i r l ' . l l
, i t , . : n z t , i r , j . , , , r ,or f n , \ r l i \ L r l l i L l t l t , r: 1 , , r r l , r r , r r . i ' l l l . l l l r i r \ i l 7 l ri l l r l L Lrl
:r1r Lr \lll r r.r f, I.ti /Ltli
Ibrthint uLlhtsclunt

Uzviacnitakodcrvcli: ivfi vto 1to:lali Nultoilbrahinta, inekint niiha\i t
poronttina sntodali tjeraiesniitlo i KnJigrr.(El Hadid,26.)Svakaknjigakoja
je nakon lbrabima rr.]l od Allah'r nekon objavljena,objavljenaje rodu i
potomliu Ibrahiurovom.To jc vclika poöastkoia nclna prcmca, i visoko
prizninje kolerll nelir sllino!1.Jer, on je dobio dva velika sina: Isnrailaod
Il^dzcrc j Ishakr ocl Sare.Ishaliie dobio Jxliuba- tj. Israild o(l kojegsvi
jcvfcjl vodc porijcl(lo.Medu lljrlnaje bilo toLikoPoslaDika. da njihov broj zna
samoOnd kojiinr jc slaoPoslarrikc ivjcro\,jcsnilie.Posljednjidihov foslanik
je lsa.srn Nleljemin.
S1ose tlae lsrraila. za njega se rroZc rcöi da sva arapskaplemenavodc
porijcklo od njellr, o öemu ieno. aj<oBog da. liasnije opiimüe govoriti.
N'ledLrtr11. Lr njegovorn potorrstvu nijc bilo PoslaniLa,izuzev zaclujcgi
apsolutuo.naiodabraniicg Poslanilia.ponosaljuclskogroclai na ovo ] i la
onorn svrjetu:Muharrmedaibn Abdullahaibn Abdulnüttalibd.\4ekltclric.a
zdtiDrNledIllelije. +.
Daklc. iz ovc plel'neniteloze i istaknutogogranka bio je samo ovaj,
blistavidlagLrlj,sjrjlri bisef,najvrZnijiinajodabranijin'redüsvim poslanicima,
kojirn ie se s\,i ponositi.i oni pfvi i oni posljednji,i na Sudnjerr danurru
zavidjctl.
U l\,IusllnrovoDi ,t.rrirr je vjcrodosloiüo preneseDo. da ic on fckao: 'Jacu
irlti na stcpenuko-jröe svakostvore|jepozeljetj.öak i Ibrahrrr."OviDrr.ijcöinl
on je poschnofohvalio svog pfetka IblehilrÄ i linte pol<azao da jc lbfrhint.
nalionntega,od svih ljudi nalprizDetijikod Allalra,i tla ovoD, a i Da onon
sv!ctu.
Buhenjn niLlodir "Pfiöao nan .je Osrran ibn Dbi Sejbe, da .jc ljennr
praro DZcfir o(l Mensr u. koji .lc auo ocl X,Iinhala,on ocl Sc'ida ibn
Diubelra. a on od Ibn Abbasa. da je lloZiji Poslanik i: obiiavao rraZiti
z a l t l t uz a I l a s a n ri H L r s e j D ar ,i l c ö i n t a':V a S p r c d a l ( . j e
o v i n r f i i c i i n a rh a 2 i o
za!titLrza Islnrila i lshaka: TraTrmzaititu savrienilnAllahovitn fijeailnaod
svakogiejtana i otfovnicei ocl svakogoka ur.okljivog."r(.Lli'.ttküu bilieli
tatilldhil-tant,t(rti tiiin külli .ieita itt ve hannch, \,e in külli ajttin lttntnehl
Ovaj hadis od Mensura prcnoseiautori Srrexd (Ebu Dawud, Timrizija.
N c s a i j ai l b n M a d z c ) .
[Jz\,iic|i, zatiln, veli: 1/iarla lbrahin t e,:te. "Gospotluru ]noJ,llokaii ti
koko a:iIltuici trt|e! Ztlt ne Ile/.1!jc.il", upira On. "l/jerujen , odga|ari
on, ttli bilt d.t Dti \('sr(a sniiti. Ultli ietitipti(c", rette On i i.rijeciih,
.dti,t sta|i nu talto hrtlo po jcdu tljiho]'Llio, pa ih po.o|i l)t.o te ti daci
Znoj da1e .1lluhrilun i nrtrlur! (Ll tsekarc,260.)
Mufessirikao povoclza ovakvo lbrahinovo trazcnjenavodc vjie stlari,
koje smo lni navelii dctallDoobrazloiiliu naicrr Ir,[ir.,.
rIIddis bilje:i IJuhNrij
6 0 / 1 0 / l l 7 l t t - i r m i z l r 2 9 / I 8 / : 0 6 0 ; ^ h r n c d u svon ,trrfl,crl,r
2/131,
: 9 0 . 1 7 5 - 5 i . 1 1 0 6 1 6/ H r l e b i l i b u D a w u d: / 5 1 6 / H a l e b ,r a k o d e rg a bilezi Ed,Daflrnr ü svon
S r r r c r r 'i M r h k u t / r r ' f / / d i /

r56
lh]thitlt ,ti. it '' 1t,,,

: l r l r i l : Ll L / ' r r r
L l i f r l l i L r \ l l i l h ' . 1 l r L , l , , r , 1r i , r L l r r r ! i i r ! r r rl r i l ' r r r l r r r r r r ' . ' J r r r
( ) , ( , r r l . l , r l f : r l L i )f L i . f l r i l r l r r \ 1 \ i i r rr ' l l l l f i r l n r l : i i ' L t l r t \ifrlliiLill ili
iJiriffr.
:r 1 f'rl' riirl,]
0 ! | i t : r L l . \ L i r l . / i t i L r n L r r L ii i r r r L i . i i i t J' i l i r r j t ' f r r L i l o r ' r l l l c ' "
'L' lt nn
, , i r z ; i i j r i r .t ' o , l i i . j ir r i i ( l r i . l \ , \ . i f i i i . { l l n ( l i , r o ( \ r ' 5 r r r i ' \ l i ' r [ ' r r i o
l Lr l i , r l r l l i L ' r f ( r r i ] l r 1)(r:!irr
rLfh.iiL lr'lr(itnJtih.sl!l(i/-\olnnlLlirllo\Lr1]1(
.l
r L l i l l ! \ i rt nrl :" i i
h i r J r r I t c i . L , , , .r l i r . s r r l l i i i r i i i ' r p o l . l i o s r o n r L l r . l r L Li L! " lrf
( j l l i l i ( j lilii(j I rlL'
il L r l J : l I j1. i r , i l r l l l ! J l i j a l i r s r l L : p t l . c p o l r o l o s l ' ' t l : ' l l o
(l lirtrlrrfa.rL. ':i""
l l : . r L t , Li .l . , 1 i . ! . l r r \ r i j . l t . l r o l i l l l l r r t ( rL r t L , a r , i ! ' . l i ( r l r
lri , r , r r " r l r ' ( ) : r r ' r L rn l l L . / i l l r n ! 1 ( r i l t l ' i t i i l r r r ' ' ! c t t l r ' i i l l i { i h : r r r LL i r ' l ' '
. r , ,t , r : u f r r L , ' r l i i r .t t r rr l t .
' : . r i r ' , 'r. L r r L r' l ] i i : ! L r
i [ ) . 1. . . ] i u ; : f i l , i I t . L 1 r l . L l Lr,r r r r ' l r [ r , tL, l l l r l r l l L , ' , r1 l r r " .
I ' . ; L ; . r J L r i L 'r " ; r : l r i : j r L r r t i o! \ l I i r ! l i ] \ l . j r ' ) r l l ' 1 i ' ' l t r r r Li \ r r I l r l f L L r ! L l l ! i r I
il r t . l , i l . I \ f r f l l . o , r rL , s i r l \ l l r t h r t l
l , r . l r L l I l t r I l r r f o ! r r : l l / r l r l o \ l l l j l ( ) \ L L . l ' :r r r " i l ' : i i i i r \ i l l l r ' n l L i \ r L l1 ' ' '
\ r - ! r . r 1 r L: rr,.r , f : n r L r t . , t n t l r l L :r L l : l t r . 1 rl.L l l i l \ t r 7 ! l i , r l r i i r L i l l t t r " r r l L : i I i : t l l r l
' L L ,' . L r r lr l . ! o ! r \ i { l t r l r \ l j i l ' ' L ' ' i ' ' I' ' i i i ' '
I. ; r ! r r / . l i p r t r L. , r t l L t i i,r) r i r ' r . ! r 1r r i t
L r: ! , r r r r ' ' l , , i . ] l LI i l f l L r , r \ i 1 l l l i Ll 5 | I l L r i L{ i l l L ri L , ' i f : r l i ' )
7 . 1 : n rL. r \ r i j n r r . l r r . r' l r : i 1 , . , , r , r/ ! , ] r i l l . : . r i r , ' \ , ' , l / ' . r / r i L ' r' 'I I . / I i ' I i .
, . r . i , i , j l , i i , r i 1 l J i r l - i i , , / ' r , r r l r r r i r" , i i ; ' , i r i r r , ' : r " / 1 " rrr \irr'1':rj" i:ir"l
r , r , r ' .r i , . ; r . ' r iifilrr 1 , r . r / , r r l i r i " ) r , I ' I j J ' i I r I I / '
, ' , ' r r r , r " i , ir , ' i . r i . . ' 1 l i r r l : r r , r . r r r i I ' r - r r r r t r r r ' i r i r i r i r ; rr r r r r i ' i " " i i t ' r t ' ' l t "
ji' '!l't'tt't"tit
l i i , r , i ,rj , i r , ' r r , - l ' i , r r : r r r r i i i i r ' r i i r r r , i r 1r . r r "i i i r i r r " i r r ' , i " i ' l " i i " t
, r , r i , r , 1 ) i i r jr i , i i r r , l i i ; r , i j . r ' r L : a r i r t r r l i i i , r , r i / ' i r ' 1 . r r r i ' I r i . r i r r r r I l r l i r / i / '
, r i rj , | i r r . i j , r , l . r i \ r ' l r n f a L r .a i { , f r
'
LI I l r : . r r , , r : r r r l ' , r hIt t r , l L r j .L l r l rI ' r t l l h r l r ' l . r L . l r r r L i i i i r L r r i LJ ' r l r l r i r r r r : r
rr
ll r . , l r L . , r , , , 1r ' , . : rr r : . 1 r \ , r r .\ r f l t l ) : r t \ i l i r i L iIi irI : I r I I i I I I , r , ' t L r r : , 1 \ r i : r l r l r I
IL
, , , 1 . : r .L,r. .1i r t : i r L , ' L , . , t l r i , r r r z t r i r r r . Lt rn r l , ! r , - L r n r l ni : i. : \ r i . r r r \ l r r l rl " L 7 ' r : t " r ' i
'l'Lf
' r , j r , i r r , / ; ' . i . r i r r / , . . . r r i r , ' r | r , riir"rr,rl r r . I j L r l l ' ' L : ' ( j : lh r 1 !" t 5 ' iiLlrr
. 1 , : f r t . r r , r . i i l i l l i i l r L ! ( i1 i r l r i l l l l l l r l i ! r i ll l i f ! l i : '
tl
1 r r L ,r r r r , l . i fl l t : t i , : :1 r r | r i , ' ' , r r , r r : , r i i ' s , . , l 1 r 1 r . i ! i i / l ' i ' r / i 1 / 'l rt i t ' i ' t )
i i i , j i , , i i , , i i r r i r ' 1 r i a , t) r r ' r r r , , , ' ' , i rir; r i ] \ r r r i i , r i (r ) r r r r i r r / ' i , " i i I I / ) i ' ' I i i ' / ' I L I i r i i
!\l(r:l
r l i .l J : r L t i L i r l r r r ,rr . i1 l I l r r r l r r r il Lr o : l j . , l l r . n l r l L r l r - ' \ r r l l o ' c \ . l f f r ' 1
r \ 1 . : . r j , , L. 1r .i i. l . i r . r ' u I IiLi lri i : \ f j r r , , r rIrr i h r r r i r L r r iI L' t r r r r ' L ' r} r ' r l ' l L L L L i t I " L L
j rJ L(it,iLi|,iliof\1!1.
. L L , l L r . , L :, r. lr l . : , I l r L r l
lr[,]I 'r..rj ,ri: l)r///'r,r/irrii,rtrrr.r.\i,)r1i...\rrl,rr)r);rirr/:'\rr/ir\r'rrL'
, ! r r i : . r r r rl . / i r ' r i r r - g , r , , r i r r , ; ai /r i, rr , rr r i r r r / / ( ' / r rt t r t . t r r r ; ' r r tr tr i l ' t i t t t t t ' ! r i L i ' l ' t i t ' t t t
ß t , i i v t r l a t t ' , ) i 1l . i ) r / ! l r r r r r r ' /ir 'r
l ! . i , r . r r i i i t r ' r r l . r a f , r6 r \ r r t r ! ' t i t t ' l i t t o
' I ( r ' i ) , i / i 1
\iilrtlr'rir (/
i , r r , i r r i r r( ri , r ' l . , r i l rrrr \ \ ' i . i r ' , t ! ' l l ' i i i t i t ) t t t )t ) \ i t t \ i t t t r i ) t . i ' i t !
i,iri J i r r r ; r i/ ri r ,i i . . I I I | / / I t , t t t t l t a l t l t t r t , t l t t i t ti l r ' i r rr r 1 , I r , ' . ) ' I i I ( L rrIr' r r i i i r / i
. i , , i . r i r r : t ' ,l i l r r ; i ' r r l ' r r r r r r r i " / l i . r . r ' r l r / i r i ' r r t i i i , r r l r r r , . I . r l r r l ' r l r i r / r t l r r i / ' r '
r , i , , , ri r r r , , i r r r , , r r r r i r I i r i r , / i , r ' , \ i , r , r i r r r r r l r , r/rr , r ' I , r ' , r i , or I r r r i i ' ( ) r / g r ' , r , ' r ' r i i
'! 1 1 r , , : . r , r , r r r r i , r, r ' r r ' r r i ' r l r r . l l ' r r ' , r i r r , i i i i | r , r " r i ' . r / / ' r ' r r l r i ; r r , rl | t ; t " r r t t i / ' / ; ' r t l ' t
'
, . . / i , , , r l l , , r , r , , r r r r i , , r r i , 1 1 | i ' r ' r , , i 1 i r j / , / j , ' , r ' I , rI i , i , ' , , i r r \ / r , , / i / , ' 1 1 . r1l i i r

l:-
Ibrrltitu tl,tt, ', tut:

ano ;to jc :(t&lh, d \'.1sono ila sle |i :otulili, i |i ne(:elcbili Pilatti :o o11o;lo \u
"ßuJite
oni rutlili. *Oni garore. ic\)4i ili l,t.ii.l i, biacle tn lmlDnt pulu! Ti teci:
'Ne.ni.snot'jerctbtahi tota.litii
ieispta\rtotietotrut,anijebioni itilloltollonili."
"'llL,(ite "l\Ji \,ictuitr]to u.llldltd t u ont.iro sc abJa\liulc nnt)ta,i u ono ila.ie
ol,juIljL,]b !hrohit)t , ilst)tuilu ilshnlitt, i,l liul)u, iPototltcütkt i u ono .ito.i. ddto
lhl:du i IrLlu. i u t)no.(to.ic Lluta t,ietorjLstt iriu ol ltjilto|Q Ga;Po(lota i\li e
*Pd
prainto rd:likt'i,ntcaht hilo liog ol niih, i ti st \tu)to NJ.tttu1)t!loiLrtta
ul;o oni Itutlrt t jttttvtli ü ot]o t! .;la i \,i \'ientirl(, n lr'.1\nnt \t! Pttlu. tt Ltlo oktenlt
leia o,i ondtratknlnl^c,,1ll(hlij(tlüolltltt:d.ililttili/oti\'ltjih,iOns\eiui(
i trt -ttct.1'lo lt .llltltot'o t jcru, u:Ltr inru lltpit: \'iatc od rlll(l)a\c' I ilti sa la
't'Rc,i. Ztrst: nunuo.lllahu nt:pt t!\'!i.ltL', li.ttlieAtti t1\i
Njqtt olnlat utto.
v.i Go:VtLlttt.' Non.t tt,ttu llt'h Ltratna t atu lit la' '\li tt t\it:t! i*t oo |irt ülrtito
1'lli \igÄr)1ttt, llhrdhinr. t Isntil, il:ltali, i.ltlliüb i Potattki .ttl hili icr')cliili
l;riloni." llcci Znurc li bollctiili llluhl Intu li tet'eg.silttitur onogubol
+Tty narotl
.llluho u .whi slitita itlinu' .-1llah,r itluilir i. \'ili ano.itu \'i rulitt'
.i. bio i ru!tuo. t1j(,gai(lid t)tto.\toia:atatlio o \rtr atto.ilo.tlc \i .t1)adili..1\i
na'da l.itt litdtti .o trn in) tu t)ni t drli!i. (Bl tscliare.110.-l.ll.)
Tal(o Allrh.:;. n.gira sval(umoguarosl drJc Njcgov pfijatclj lbfaltirll i.- bio
lclrcj ili liriirnur. iobjainjaYr clajc on bro plll\'i l)tusliman.lltle idolopolilonik.
Zrto lJ7\.iicni krie: lhroltintu \t rutihli:i ani ljudi loji .r! gtt tlijtdili. I)
n j r - g o r i s l j c c l b c n i ckio j i s L Lb i l i i r j c g o v cv j c f e L r t c r\ f i i e n r c -l i t o r o n i l ( o t is u
' l m r a n . 6 8 . ) .t j .
p r i h l l t i l i n j c g o r L r\ i c r l r n a l ( o nt o g a . . i d r ( l P t ; t 1 d r i t .( A I i
N.iuhlmmcd .: jcr lDu jc Älllh p|opisr,.rfrl\u \jc)u lino 1 Svonrc pfljatcliu
lLrlahimu.u zitlim mrLjc upoqrrllio. iLlao orlo i1o ni.je'daoni .tcd;romposlelikLL
l \ lcfo\'lcsDll(ulr l.jcnjcgu.
Txlio flz\iicni lilZe: ':'1i.ri. lt/.\'j..:tittu. ntoj (io)potltr üd ptlt\iptt
tlputio. u pra?|u t'jttu, \ltt\t lhttlltitno. pta|ag Ij(rttile, Lt ott ttile bia
itlolopol,lottik. l'll&&i: Z(i.tto,taj u(tl-lt: Dit)ii t)l)trli, nloJ:iIot itiloln \t tl
priVtrlulrt lllulru, (;asl)al(nt :\'jcta\1. *O]i ücnt( s(ttt.:tsüikt To uti je
ltl)atli:)ta i.fd.t(t)t ptIfi trtu\linr n (lrl Irrr'arr, l6l l6l.)
Uzvricni.trrkocler. r'cli:'tlhruhiDtjt.ui\!a hit)ptiüij.t t\'\i!otti pokotun .1llahu,
t'Bio jt':alralan na Nic-ootint I:lugotLttintu
lrr^ i vilnili iniit hio itLth4ttliloniL
On t:( l. al(hrut) i ututk) no p]tl\'i tu!.1'Mi :nut nu n,tli dolta ttt t^ont \\'i.t(/r n
indona]ti ia,.dist.t, biri.ielon oelrlohrilt.'Pa.rliJ(.tDto l(l.i abiatili. ,\li.i(tli|jent
Ihtuhintrrtr, ltnrnr rjcru. On niic hio itlolopoLlonili" (En Nahl. ll0. l2l.)
"Priiao
BLrhalija uavodi: uur je lbrahim ibn \,lusr clu je njeuru priöao
Hiixn. (lirje ilro od \1i1 rtlerl. Lrnod [j;Lrbl. ou otl Ikfirre. l or1od lbn Abbasr.
cll Bo2iji 1'oslrnik,;-:.r'icljclii slihc u I(a'bi. nijc htio uöi, ncso jc narcdio.pa
sLrone uklonjenc. Karh je na jccluoj slici vitlio lLr|uhimai Ismeilil sa stfjclicanril
"LJbio
ü flrkrma. rckao .ic: ih Allahl Tirlio nri Allaha. nlilr dr ojica niL<ada nisu
'
dijelili strjelicuulrl Ovuj haclislr,lLrslim ne navoclr.

lladis bil .7i Iluhifi.jr 6(l,r,ll:2,F( /r,r/'/lr, r: Elru Dr\f(l 1,+()t,lhlcbi Ähncrl L j\onl
, 1 . / r / r r . , /lr. ' l l . l . l 6 i

153
. r , f r . 1 1 , 1 . ,r ,. r . r l l i l L r l r L r j r. rLr . ' . 1 : r , r r " l r l i r . ' , r L i. L l r .
.Li .' ' ,r I i . .,r . Lr ::r flrL.l

I . . ' r ; ' r , i L r - L r r f r r i t i i L L, , r t i r Ll r ' i. l f L r L, , ' , r , t , ! rr . , ir
t,,L,lIL tL . r t l,r r , , r r r . r Lt l, , i , L r r , , , , l rr l , , ' r L , r . r i : r r i 7r , ' , ' r r r ,i r' i' r , r ' l
...1: .t,t ! - , i r L L , f L r \ l l i r r r r l : \ i r l , , r : , 1 1 :.i i j r I i .:rL .r
r.' i / r i L :r i . , r , . ' r , ,r r l i f i , l . : r 1 . . : l i L r i r r l L r i r1r' ', r . r l r L r lr.
. r . L , , , , . 1 , r ' . : i l r i , , . 1 .i ', r l t \ l . L r r r i l\ r ! 1 , , ] r r r1 . , . r : , , . 1r :r lr r L , I l r i L r l l
, r r . t l : r ' . ' t r | t ( ; r i : r n l l u r r r l tr \ r t i , i i t t L! rt lr a t l l . / r \ , r : r . l :
( i f l r f I i
L l l l r . . l , : f L r / l l i r i . l r ,ri l i \! LLrr",\l r'.,r

. ,1 . .r L:.tt r, I r . t , l ' r : , r r , ' , , , r ' r ' . . ' r , , , r' , ' \ r ' r r
i , ' , i r r , r i , r , 1 ; / 1 , , , , 1 , rl /r r, rr r r r r , , ' , rr J' : r , i , , , r r , l
l t ,, , , , j r , , , : r , , ,r , : , r ,: i r . , , r , | , r r r I n \ r ' 1 . l l : r

Ilrir, , i : l . n r l . l L i . ' r i r. l r r ' , L . r t ll ,. r i l r r r r l , L . 1 , ' r l L ' r' , : , 1 ! , 1 ,
r r . f r : L i \ i r i ) L : r r .L . r l! /,:iir:rLr:,r:LL rlrl. . ill,:!ir liLrrniiLlll l. rrll\ Lr'
'.,1i:f
r ri ,li, L , . L l tr L . i : | , r , : , . i , , ' ' i . ,i ,, I , j ri i rr,| r, ,,i.ir, r',,r,rr
,:,, ,,,r i , j \ . J . , | r .I t/]..t|1,.\1,, I,t/.Lr/rI j . Lr i , L t l f i : 1 . , r r i . L

l. I 'r', . i l L \r l L r l r ' r ! | a . ' r l \

llr / r ' r' r i r i ' l

./-ti,,t, ji t,titi : ' . , , , , , r i , r , , i , ' i ,L r

l , L t . : - . 1 . : l a l - r l i \ l r l ri r l l f i L l ll:1, '. .1 ,i r r , . . ,r ' : . .
',lLlrLl 'rL'lrri .
rr, . l , r , : . \ j . . r ' - r ! i r , , r L , : L r L , l r ' .: , j , 1 , : : l, r. I
i , i i t r , , , . : , i r , , ii ., L. | , r r . . , , . t r l L t , , i fi i . . r r l il.':r , L ll, .rt'

l l " r\ 1 . . L. L Lr ILl. , , j , : r r , 1 , , : . itr, \ l l . L r , , l ' , . . r| . ..ii: - i,
.I tr l
"
'll. : - ,:j., r jr:f,.r
' :,1 ,,r ,. i, I .r, r, r , ,,1r.,, r., r
1 . , , t. . , ] r t : r . . , , L ,r
r.r ' , , t r , Lr : L r , / i L r . r L . .. . L . , L ' . r l I L , r l,l ! . r !
l , .L'
j , ' , r, . r lI t I , r r r l . , , , I , . , , |' r , , 1 r . , , , L l , . , rr
. lrr
: r r , L , .. r, t '. ,...,
, i r , . r fr , : i L . r , , . :\ , r t i I . I I,Ir I / I I i L' . I . :
l' ..t 1 . , i r 1 . . , , r , \ , ,r , ' j r ' , , , l ) i , r L ,i ,i r . r ' r l - i L r , . l
.t,,.r- : i . L i . r t . . , r r 1 . . . r 1 , , l, l 1r L l , ;| .. ,: :, . r ! , r r t , r , , i L
\'. " ) ''fr:,t
. r,ir,l i l r : r\ r . i r . r i . ! . r t r \ l L l ' . \ 1 i ! , l , i L l l. l ! r i ' - ' 1 .
.Lr.j ,.., .,, ar\i.r: I l r , ' , , r i , ,i , j , I i i i ' I i , , , I , , , , , r I r I I , ' I . ' r . , L r . il l L i t f f r l i r t l

li t L , l r r - l r r . r | L l ; : l ' ; r c l L , L r : l l ltr. . \ b i h L f i L l r i r r r h r r L i , . L h i l r r L r rifrri l
\ i . L : , : : . 1 , i i r L rl r r ] i l L . r \ : r r r r . 'Ll , t rl : ' 1 , 1r .r r t . : t t r tI h l : t i '' r t . r r . ' i r . L : [ .
''1..,..i1
T l i ] . r Lr t , , L r , ,\ 1 . ' i L ,rrl l r r. Ll l l r i r r . l r t ]r .. r L r r r .L | . i L i ' ! r r ' i r

, i 1 . , . . . , -i :r t r r I , r . ,I,, , r . l
..rr . l r . l Ll l . r r . t : r i r r r r, i , . r . r . i i r r l r , .l ,
:
t.i : rri L t . l! r , r f ! r . , f . , \ i . , . , i L r r , ! l ,rt. \: ..r
ibn Salih,da je öuo od Selemeibn Wehrama,on od Ikrime, da je öuo Ibn
"Jednom prilikom su neki ashabi sjedili j öekali
Abbasa, da je rekao:
Allahovos Poslanika*; kada se pomolio i priblizio im se, öuo je kako
"Öudno,Allah je od svih svojih stvorenjaza
razgovaralu.Jedanje rekao:
"Sraimaöudnileod togasloje Allah
priiareliauzeotbrahima:Drugijerekaor
"a Muiao- direklnorazgovarao?" Treii je rekaol"lsa je Allahor duhi
"Allah je odabraoAdema."
Njegovarijeö." Öetvrtijerekaor
_Cuosatnvas ralgovor t
Poslanik € irn je prisao.nazvaoselami rekao:
je
vaseöudenje.Taönoje daje IbrahimAllahovprijatelj.Taöno da Musasa je
Njim govorio.Taönoje daje IsaNjegovduh i Njegovarijeö.Taönoje i daje
Allah odabraoAdema.Medutim,ja samAllahovmiljenik,a od toganemaveöe
öasti.Zar ja nisamprr'i koji öe se zauzimatiza drugei prvi öije öe zauzimanje
biti primljeno.Zar postoji veöa öast od toga. Ja sam prvi koji öe zakucati
halkomna dzennetskim vratima,i pwi konre6e ih Allab otvoriti i uvestimeu
Dzennetsa siromainimvjemicima.Ja öu na Sudnjemdanubiti najugledniji, i
od prvih i od posljednjih.lZar ima veöeöastiod toga?"Ovaj hadis je u ovoj
verziji garib,ali on ilTrapotvrduu drugimverzijama.Allah, opet,najboljeznal
Hakirnu svorr MrstedrekunavodihadisKatadeakoji gaje öuood Ikime,
"Zar poriöeteda prijateljstvopripada
a on od Ibn Abbasa,da je rekao:
Ibrahirnu,Allahov razgovorMüsau i videnjeAllaha Muhaümedu?Nekaje
Allahovblagoslov i mir nasvenjih."
Ibn Ebi Hatim navodi:"Priöaonamje Ubejj - moj otac- daje njemupriaao
"Kada
Mahmudibn Halid Suletri,a njemuWelid,daje Ishakibn Jesarrekao:
je Allah uzeoIbrahimaza prijatelja,daoutu je u srcebogobojaznost, takoda
mu se moglo öuti kucanjesrca iz daljine, kao sto se öuje leprsaDje pticau
zraku-"
Ubejd ibn Umejrje rekao:"lbrahim *;$ je volio ugo5öavati ljude.Takoje
jednogdaDaizisaonapoljetraZeöinekogakogaöe ugostiti.Ne DaSaviinikoga
kogabi ugostio,vratio sekuöi gdjeje zatekaojednogöovjekakako stoji,paga
je upitao: "Allahov robe, State je naveloda udes u moju kuöu bez moje
dozvole?"Ovaj mu je odgovorior"Uiao samsadozvolomnjenogGospodara.
"A ko si ti?", upitaoje Ibrahim."JasamMeleksmrti",rekaoje, '1noj Gospodar
meje poslaojednomNjegovomrobu,da ga obradujemda gaje Ol1uzeoSebi
za prijatelja."Ibrahimje rekao:"Ko je to?Takomi Allaha,kad bi mi rekaoko
je on, makarbio na krajü svijeta,ja bih mu otiSaoi bio mu kofriija, svedok
nassmrtne rastavi."Ovajlnu je na to rekao:"Taj rob si ti." "Zar ja?", upitaoje
Ibrahim."Da", rekaoje. "Cime sam zasluzioda me rnoj Gospodaruzmeza
prüatelja?",upitaoje Ibrahiü. "Time Stodajessvüetu,a ne trazis od njih",
rekaoje." Ovo prenosiIbn Ebi Hatim.
Uzviieni Allah üa mnogoüjesta u Kur'anuspominjeIbrahima,hvaleöiga,
Neki kaiu daje on spomenutna tridesetpet mjesta,a samou suri El-Bekare na
petnaestmjesta.Onje jedanod petoriceodabranihPoslanikaulu-l-azm,öijas\
' Hadis da ii
Je

160
i i.i: ,
rtl
L r n J rpi {r ) s e b r oi I. I r ) r o( l r r l l l h P L , s i l r l l i f .r lr.i r r c r l . n .l rl 5 l i . r l r l : r L r \ i li l . L r : / L , / l
IL
' , r ' , r . i r 1 , , r r r ' y , . r r I :i ,i 1, r ' t r ri r . : , . r r ' , r r l i , , 1 , r r' . ! r / \ r r l r , r r t \ i i i ' t i i i t t t i|i ! t , , '
l i l l ' , r rrr, r , r , r , r r ,,ri r r , ri , r,; ; ,r,' rI r; i .I { : . i i \ /j r, ' r 'r i \ i - .r r r. ' i 1 i \ ,n , a h ' r . : : i l "
:l
t , r r r i , ' r t , , \ i / r fi r i i ' / ' ir r l r r \, i , r , , r , i ' r , , , i \ . r r . t r r i i i' 'i , r r r \ ' , , ' , i r , i l r l i l ' 'r. r l r rr , , ' r ,
Lll
r , i r,', .,,' ,, . , , ,/ ,, . . i i r / 1 , ; . r i r r ; ,rr rl .r / r r , r l r, , / . , / i r 1 ' I , r ', , r . , i , ' , r i l ' . , , r i l , i , , r r i , , l
\ L r r , , . , - r i . , : l r r r L i i r L r i . l l ) f \ ) r f r l 1 ' , t i r ., , r j r n i r l . L , :trr ; L l rLr r r r r r r L l r L
: r . r i . r ' r; r, , , 1, , ' i r L l rrl ,r L I l i r r ' u r Ir oL :I r r r r 'rr ,
Z.r:i|r. rrlrg:r tc \lLrhlrrrrn.,l rtfr't,r rrl irtLLr r'i rrrhL l.,l rllil
' r . r . L ,i ,| iLrr ! n r l l l r u n r r r r r t l . r L . L , l o i ' r r i . : , r l : r l r , l . r r L l r ri ' l r . : t l , , l . t r l r t

r : l . ! . .L1ri , i L i L L , t : r l | c r , r : j \ L L i r '.. L l ,i i l . r \ r L | r L r , , 1I r r f ' . 1 I ' r i t ' r ' r" i , t
, r f , r I j i t i f . i i j l x \ l t L ! l lJ l l . , r L L r l r ,j r ]- ll r t r\.L Lf j l . L . j r r c i r t l i . t t t . t t t . ,
, r l LL r r -r . t L i if a a r l r J f l L ! r r r r l i 7 l l L r ( r u/ ll L , r rr L l l l r i i . l f l L L l , l ' l r l L 'r I ' I L

. \ h u r - ' ,L1r r r , , r l L I ) i i a r o r r : r : r \ l r , l r ] L r r l r r rir' ' r l l i i r r l . r r . t i l , t t t i r r i , ,
'LL
r : : r ' r : , i r h r \ r r : . r , r . i c r r L lL i r . r ! . 1 . i r , . , I L 1 r , , i I h r r l l r L . r , r a 1 , , t l i r t f
. r J L , r| , , ; l i l n i L.i r r l i l o : ' l i l l r ' r L j l li ' i n p . : r r . r , r t! , i r r l i l r l r r r r l L r ! .' i , l
l:r , ; t L1 , 1 .. . r i r , , t i ! : t t ; r : r r . l r l . L r l , r \, t L r i ri r r l r : , . 1 . 1 , \L , l L f : r n l . r : r r , ( r ' .
j. p :i,\irlLr'tir,,:'
l ) . . 1 1r i r r i rr.u ' i ) ! L ri L r r , r \ l r ; u , : , 1
l ' : , r : r , 1 r . : I r l i r , L: r r r , l LJ : , . i l . r l ' r f , ' i , L l , r rr r , , t \ l r : i r i r i r r f. r r i L
llr
l ' , . ] : r r . . . r , . r : . i t r r : r : l f r , ,. .t u, i L, / : r l ) r r i L . , , ri f . f . r i l r r r l i f t , r r l t , r i r
ll '
i r , r \ t : r j l : r,,r f j r r ' r r i ul - . ai . r l L l l , r l h L l
l l . r r | 5t r L . . o r ri r l . r ' l ii b r h i ; 1 . r r r i i r i L , r :l iL. \ l r : i r r l
(r\ r t. 'i
| \ r i l j \ L r LLi r r . s i . | . : r i l r r f\ l L , l r l l L t t r t t f i l , r , i , L L t t L L l , t L ,. l t rrt
: r. :Ii i I:Ll .r r; , LI i , r i i . r i h l i L r r Ll li l S L r , l jrr r r r , i u n r Lo. r i I i l r i rr r , r L r r\ i rLr f a i L i l .
I L , , L \r .r l l i , l , r r 7 l : l i r x : r , r \ , r r i l u l , , . . i r L L r ltir ' u : t i i r l r ' r r l t , , r r L L . , r : : r r r r, t, rLrl l
\ . : : L | , 1/ L I t t \ r L l , t t ., i t L I t I i , L : t l ! n l t . : , i l t , I t \ T L t s l t Li T . t t : t \ i i r : t L i L t t t ., , , I t r l . i i
\ r r . : , i i r r : r , , J 1 . , . ! r l.u t i L n i L l l i L t l L l r , L \l li r r h r r l l n r r t l r : : . l - . i rr : r ' i ' r rr r a L : l i l r i l L l l
' . l n . l . l: r r , : / l L 1 n | ) \ i l j f s l l r n r ri l i , . r i i r l i : l
'Pri:rr
f i r h . r f ri r , i l \ , j r t r r:rI L \ i l b f \ ! r . l L r l l l L .t l . r . i r j r L l l r : r i r i r !
l . , r t rr.l . i r- ' l f r , i l r t c n L r I h . ' j J r L l l l h .1 1 . it" S . r r l i L r , , r L Lj L ' I : t r L ri I I L : . ' I L .' . ' I : I t . , :
'\.
i , r j . ' r L t , : l : L , j \ l l r r l r L , i| , , . 1 1 r i i r . [ , , i i , r j . ' j . r i : t ] , l f r r r f r r L : L r (: :I I r ] ] r rj (
: , i | , , ! , , \ , , r ' 1 , { ) | 1 1 l . L , j i1 . -L j l ! ( ) . . r , r . ,lr/ t O r : r ' r L t r L r t r Lr L i l r \'.rrri, Lf

, , . . ' . s . l rI i r l t f ' : - . \ r | r f , r : . , ' r l / ! . , , 1 , i iI r r l l L . l f , . l rr/|r
r'. II f . l I : . : r . rr f f : , r , ,s l . i . . i . i ! r r ! . : L l . f . l 1 . , . . 1 ) r r . : r a L j l L , I l L r i . r l . L i , r ' \ L I r . , r .
. . r : i i , r .r . . , rN, . lt , . I l r j r t r f Irftl
L] l...ir ::r \l r.rr jrf.r.\ri",'l'I l:rllr'.r,,Llfr 1 , " , , j 'r r , ' l l lr,

. , t l r' i . ' : L l I i r . r r , ,l L r : r l - r , ' : r , ' r / , r i . r , l

lnl
lhnrhiu,ttt , trn

llcl(aoJci - NIjplclnenilijiao\ iek jc .Iusuf'.Allrhov poslaIik.sin Allnholo<
posliullia.sinirAllahorol poslanilirL. sinl ,\lleholog piijatelja.Opct su rckliri
\r.\nto Lcto pitllli.- Oudentc l)iliLtco nujplcntcnirijeut mecl Ar.apimaupitao1e.
- L)e.rckli srL Tada.inrje fcl(.ror Nljbol.jr
" u dilhlliiietLr,r, n,,iL.,uti;
i u'lrt#i.
l(idr sc poLrac \ j!'fi
I-lo\'oj \'crziii BLrhnrlana,,.odi orlj hldis |. ncl(olikorrjcsrt.
NlLtsliilr iNcsiliju ga navo(leLtruzliiilint r.crzija|lr.prekoJahiaaibn Sc idt
e l I i a t l l n l . i r ( ) ng l j c i u o o d U b c j d L L I l a ht jl. I L r nO r n e r a .
ßultl'iju.7it1rnt.l(lr:e: ,prcltose9a llbLrIJsantci \.{u.tem1r ocj UbcjdLLlllhr
.
.Lr !il . aLloo(l :jc idil. or) od IlbLrIIIIcjfc. il olt o,:iloslaDililr r:,...
-
l, " . . \ , . . . .1 . . t c . . . 1 . , r. . , , .lt..l rt^r-. i
c l \ ( r t l c cn a r o d r i t , r b c j d ni b n S u l c j n t a r r .rr .\ u s : r . l . r l L t . t n t n t . . 1 : r
r b n B L " r : ri i r
rxl gx plcnosc orl Ubcjdlrllahirib. (Jnrota.on liaTc da
1e Sc.icl iLro od -" EbL:
IlLLlcjrc.l or otl Poslunika ;:. Nijcdan Lrclnjih rresporuinjc
nl"guvng u.".;.
Al t r . ,r . i : . i . : " t r . r ,l r- . \ ' , . , . r . . , , r L r r , r r . - . .. tt . ,
., i.:
\ r . r .. . , 1 . 1r 1lr . I r n . r . . r r . r , . , ' rs . l , r r . . . i , r . o . l
I b r J ' r. . i t . . . 1 . r .
Allrhor Poslanilt,.. fcklo: .,plemcniti sin plcirenirog.i,,i" pl"rrr"ir;iuu,
.ie ul
oca plcmcrritog:.tLrsLrl .ic sin .Lrkubtl. sirrl lshakoie, siria llr."hi,;;,;L
'
. \ l l i r h oo\ s p r i j i r t c l i a
O|lr.jhadisIa|odi sautoAhntc,:1.
B r l , . f l r. r -l t I . . r l , , \ ' . . , . r . . , l , r l r r r i ( .. r n ü i r o
_
\ . , r. rj. I t \ 1 " , . - , , l r r .r. r \ , l r1 . . , . - r . l : . r . ' . ,. .1, .
()1t)cfeaLLo.da jc l,itslinili ,: f.liil{_rt.Pl.ntcIiti
lc sin picItenitor. sina
plclrcnitos._ o.l ocu plcnrcnilog:.lLrsLrf.jc srr JalirLbir..sina l;i;k;.;r. ;;;;;

\tcrzijLrslr o'iut In'ccilt prclio Abclu.t.rhntanu ibn,\bclullrha iL.nDinarr
nlaLolil ocit.r lbn a)ulcr.tprcnosi\lullo on.
'
I r \ , . . t . . u t . . . . ,/ . . - , . , . . r . , 1,,! ..t..C,rr
i . Ir r t - r . . \ l r : r r L r \r . . r . r
I j . , , , r, .
|,- L -. ', | "i tl,r \ i . 1 . .. l i . . ,..., ..1
| . I, L-. .r,
p r o i i r l . j e n- iq o l i1u c o s L r n c a epnr ir.r l i o ö c b i t i o b u t . - nj c
l b r . a h i n t , . , 2 " , r r l,'.
, , . .
prrLrc'io:A'irlio tnjol]\.i lut .\t\ar!!! r,tl;o[,ntoiponol,.t) if,l l_,rLriiii
fO].i'
( r r ^ ' . , 1 ' | . 1. | | . \ . . . r / . t . .. . , . B.....r..1 r :\tl t . , : t j l .t . . . . 1 - o
\ , r ' r r r , \ " \ tt . r \ t , j . r t . r l l . Lr l z r . ' . .. . t | . . t r o j t L . r
\tt'nrara Nahijc Iiufi.jc.koji la jc iLro ocl Sc.icieibn 1 . . 1 o \ l ,r , . . . I
DirrL.cjra." ";r'*i i;;,

Spot)tcnLlta
poaust u o\,o11ha(lis.
r.,,ji
r:,rli,r"'
..l.i.l:l:li
pr\.r I poslJcdnll.
,.,,r,,,;,,,;;;,ll
i;,,1]l]lllJl,',i'Tl;:j:t|,.'.'oljiil
I l r l s b L l l c 2l li L , h liri r ( J ( l1 . 1l l l l / , 1 / r r / r , r r
I l l ( l i s b i l i ü 7 il ] LI r f r r a l )| I i 1 ! l , r l r l ü r r r

162
'
I . r : , : , , , . . 1l . . , , r p : , , r r , ,l'r r i r ' l l r : ' f l ' ' r l r rri
\ . 1 L I ' i L r
r . . \ . , i . i , r i l . r rl i : . . L : " r l ' f i " I
, , ' l r . . . 1i , r ' . l r . , i' r"L " l ' ' ri L
:1,,1,:,,... . r r r r L ,t , , , 1 r - , , , r : l r l , r ' r r r r l
r.
rt :r .r,r. : r.ri iriL: r. : I', ,:',r 'L r,irI r.
\ \ I ir'l i,r il i
.iir., lt::r:.:l!..r irl LLt:

: t . L LI i,jtj : .,, ., ,t L I .LLli|fL I L,rll ,
rr ,t
',.11.r, i, . r : ,Ll .
L ! ..ilal \.i L,l:r ., ,1 -' /u \lL,li i,
.\,tt! rtr jt f : , L r r L r t t . t , , , l t . ' L l , ' l r t \ ! i r i l i l : r l i Ll , _ " ' lrlr r:rr"r'

r , r . l r . . i . , . , r 1 , r r r , ! r L . , r ' r ! r ' .l , L i l L r l i r r ' r r r r ' r r r ' r L
,. . : - . l i , L l , , I , r i , t , r j l L r , | r i r 1 i ' 1 . rr i ( l : : i r r rI L, ,r rl .Ll ! .
llitr l'ri\rr'i" I : r'r:rr'r
r t l r . , r ' .r r : r."r'i
' l). : L il r L r l i' " ' : l i '
' r .- 'L.t
...I Litl
, \,ILIIIILII,,I,L ' L'
l l r . r :LL L . r , , l l r'
,l,r'rr r r n r i r .L r r r r l l . l l . r l l ! , i l ' L ' :
1 | i
'l ill r'1" r'"''
l l r r r l : , . .1, , ; , : r i r , r ' r rr ,l l l r l rL L r r il ' i
..i .' . ,.'r. ': lr' I

i r:llr' . i i r , . L ll I r r , ' r L rl L l r i l i r r r l ' r i L'' rrr ' :l:lLr_i
jr: i r \ I l
..,: ..llr l : l l , j . l r : , r l: , l r ' r L l l : l ' i ' l : ] " ' l L l L r ' ' l r : i l r ' i : l
. . . L ] . l ' - l i l | . . ] ] t . ' . l ' . . . . . . l . l ] l , ] | L i L L . l | : | ] . | ] l j l

.:. .trr r ri.irr' li
:l r'
. .l:r'.' l , r l r : l l L l r, ,r . 1 " r ' ' i l . r r ' t ." r l r : i ' l

1 . ,\ . . . 1 . . l
Irl Irr''r'
. . . r . . i -t . . r : , rrr , : , L \ r i . ri :l r \ t L r t L I r l l , , L l l l ' . , l ,. '
.l -r, r l i l r : L ' . . 1 , r .
r ' . ] . " : l : f l l l : !iii'\l:l\lr.'l_r
:
l-rll,:,:\:

il,tll | \rll rrrl rl.l ' 'lL!' :l'rll'L ' L l "l ":
\ . , . r L r .L. " , ilii:'t ,j: r.l
,.... ,ril l,rr lif,ilr '.rar l "ilirirL'! 'I ri r'r'r i' ir.''ri'ri"'r 'rr.' "'
;.' , , r . ' , ' i ' . , ' ,i i i ' , r r i r i . r . " . , ' r ' rr '.. r r r ' 1 ' 1 . ' r ' ; : r L r r " l l l ; l " r r _ '
Lllr.r..r ; ! i i i i r i r l i a L r | , ' : L , r r L LL ' L i r , ' r L r i Il 'l ir 'lL r r ' ' r r ' : L : : l r 'r i i i j f l : l \ i l L r
' . , : l l : t L L /i i , t t L \ ! . j r r r 7 1 1L,: l i t l l ! i i L , r \ a L l .f L : .
Ibr(hitI olt jhi rl0t

Na glavu sc odnosilo: skraiivanjc brkova, ispiranjeustn, pranje zuba
rnisrvakoLn, ispiranjcnosaipravljenjcrazdiokana ltosi.
A na tijelo:rczonjenokliju.brlanjc dlaöicaol<ostidnogolgana,suncöenjc,
.,
uklanjanjcdiaöicaispodpazultaipranjevodorr nakonvelil<cirrale nuZcle.,.L
To navodrlbn Ebi Hatim idodqe:,.Sliöuoovon se pLenosiI od Sc,iclaibr
el Muscjjeba.Mu.l;ahida,S.r'bija,Nah'rja,DbLrSalihaj Ebu el-DZilda."
Ja kaicm: 'Buharijai Muslirnprcko Ebu Ilurejre biiiezeclaie poslaürkI
rekao: "Pet stvari su od prirodnihobiljeZla:suncöcnje.brijaüje oko stidnih
organa,skraaivanie brhova.rezanjcnoktr.luI brijunlcislroclpazülta.,'l
Poredtoga.N{uslinr, IlLruDawud,Tinrizija.Ncsarjailbn MaclZcnavodcdaje
Wcki' oclZcl(.rüJaibn Lbi Zaida,iuo da ntujc \jus.ab ibn SejbcAbrteritr,lekii
HadZbipriiao- a or,aj öLrood lalka ibl HabibaAnziia. on od Abclullahaibn
Zxbcjla. a (nr od Aise, daje Boziji Poslarrik!. fekao:..Desetstr.arislr od pr.llod;tih
obiljcija: skrltivanjebrkova,pustanjcbfacle, upoh.ebe miswaka.ispiriojenosa
vodotlt.rezanlenokatt. pmDjc dldnakana pfstina. LlklanjirDjc dlaüicaispod
pazuha.brijanjcolto stidlih orgauaipranjenal<onobar,)janla nu:cle.,,l
O o\,orrcie biti viSerijeöikadirbudctlogovofili o duiiri njcgo!ogiivota r
o s L r n e clcu .
Svc u svcmu,iz navcdenoga sc viclida lbrahint,!.1.i poreclobavezaprana
Alhhu +, i vclikog rbadeta,nije zaposravljao brjgu o tiiclu i da je o sr:akon
diielu tijcla Ioclio rac:unai pruZaontu Stojc pohebno,kao Stoje: urccitvaljc.
uljepiavtnjei uhlanjanjcstega ito srtcta,iloput:\'islixlios.. noliata.Zutilasil
zubar ncöisioiesa cijelogtijcia.
Svc je to osigLr|alo posebanstlllusIbr:lhiDta .i:!. u rijcöimal_tz\,jlenoq:./
Ibntltintorint, l;oli 1e ohot e:e ltotltt.tnoi\?uttjut dt) (Ln NcclZm_37 )

Ibrahimov dvor.acu Diennctu
Ilaiiz Ebü Beltr al-tsczzarnavodii ..pfiöalisu nam Ahtrcd ibn SinaDcl_
Kattanel-\\tasitii XluharrDedibn Musacl-l(rttiln,(laje nJit]l]a
priöaoJezidibn
Ilarun, a rrjenLrIIal]llnadibü Sclcrne.da.jc auo od Sirnaka,oD od lkfinle. a
ovaj od Lbu IIurejre.daje ^llahov poslanikii rekao:.,U DZcrmetuima je<1an
dvorrc" - misli1ndaje rckaoda.jeod biscf.! ..koji nerla ni jednepulcotine niti
naprslrne...N.1cgajc A11ah.jl, priprenio liao bora\iSrc Svorr pr.rjatelju
Ib|ahrmu. l:l Bezzarzatirllnavodi:..Sliönuvcrziju ovog lradlsanan
le priiao
Ahüed ibn DZemilel Mir$,ezi.njenu cn-Nadlibn Sunicjl,a njcnu ilairrla<1
lbn Scleme.ltoji gajc öuo od Sintaka.ou od Ikrintc.on od llbLrIlur.ejre.a on
od AllahovogPoslaDika "
!:-.

O\ LLf.e.l.tj'r bjljczi ll,n Kesir u svonrrcljr/? ll tt EFTxbcrjLrsvom T.c^7ir t9l0 /Sdkir; Hrkjnl
Lr
s \ o n , 1 / 1 , . \ / . 1 l . hl /r1 6 6 i k n z e r. . H a d i s l cs i h t h i i s p M j a r au ! . J e l eß u h a r i j e. l j g a n e ; r l o d e
n j
B u h r r ! a n r N l u s l i n rr,l i g a t e [ z Z e h c b iu l r s t i o u s a h i hh a d i s e..
'Hrdrs bilje.Zl
B u h a f t r u s ! o l n S d n i n r 7 7 l 6 4 / t i 5 9 0l \.r r s t i u rl i 1 6 , . 1 ,s ! k u p t j a a i J f u r . , di o s r i h
'
B i l j c T iM u s l n nu s y o n . ! a / i i r r l / t 6 r - , S 6i o s r a Io s i m B u h . r i j .

t64
lh]t:fiait' tt. i,t ' t.t,

O n r . i r r rl i i l . t : . f , ! T L l l l L l rl iLr ri r L , lr, r r ) \ : l l i r l r r l i '| : t n o ' r r " l i l l L r : r r r r r Ji r' Il
! f L J , r r . : L j( . r l ' , , , 1 r r i l ' r L t , , . l . , i , l i l ' l l l l r r r L r ri r N i r ( l f i i ) ] l S L L : r r . 'O
l 'lrii :f
tra)rr:i l,lrr lllfi\ l!l.l
. , r r i L rJ L : r l u t r L l : l ) i i r i j f t , r l r r f , l , , r i r r l L . zr ti l L r , ' i L ' l l r l ' , 1 , ' l .' L . l i L f l J t r l l : l i: '
l ; l : g r ] , i , , r L] l n t , . r , , , t o r t r r t r r i ;i L
r lrl | L r r l : l r l i , ' r l r ' '

r'rh:nr:r r.r,
{.iL l l-,,
"IL
l::r.r|\,rr.Ll ilrl,,,tlr f i L l r \ r l l r r L r i r ' L l i l ILI .l ., L r l . : :r .r J L j ! r r l r L l L I i ' i L r
r'llr "'r l"'lrr' I
: l r i . , l , ' . r , , , , r l I l - ' Lrr, , l L t i r . r . r L ' r r, \ l t ) / r h r i : , J i r l '
L a . ii I " , . . 1 : ' . r rr L i r I 1 i r ' 1 , ) ' l i : r i l . l r : l r l l l l l r l i l L , ' . l i L\ l l L : i l i l a l l i i l l r ' i Lrl'
. , r r . ' l . . r r r f r t : . r\ . r L l L \L. j1r r . i L i l( r i r\ j f l L . r r r r j r rrj l: L \ ' l l I : I r . l _ 'l'
S::..
, r . .n l , r . i , , , . : : t r r , . . : l r i L j r. .r ll ll r i : t l l l i n l I r r r , l l ' l l \ l c . - l l r l i l \ r t l L ' ' 5 l L r r i l ' r r l 'irrr'i
'r r r r L : r rr ri i . l L i , n l l ) i l r r r '
l , . . 1 : r f i L t Lr , , , 1 . ' , , .l t1L . , i ri t i i f i i t l i ' r . ' n r r
( l , l r u r l. . r r " t L t t l t : r j i r r rIi r ' f l L i \ i l i L r l l( r ' , l l l iLL i a r ll l i i l J r . r r L\L. lL L l l L rl : l i l l

'i
r : r r . .l l. i r . , . :, r ' L i i i l L r i r r .rli. r r . , l i I l \ i r r i r . r l r , r r r ' : l l Lrrr L r r t L r l ! L. rt ii r i '
:.,,. riirlri 1 j . r - J l \ i L r r r , . , , I , r . i \ l L , , i " L r l r r r' |l r, .' r r 1 i ' li h r r' \ r ' l ' l ' l ' i r '
I l , , r rL , ) , , ' 1 f. . r ' - l i u , , : \ ' L r l t Lr, l r r r i . : r . r .. i r r r \ i r l l L r l L : l , r , l\.I L L i r l i l L l ' i i l l l l l l l
'l
: L r . r , ' i ' t l r t . L , t rl . L , r i l : . 1 ' - 1 . . . : . r r L ' i I f r . r l . i t N l r ' i l i i l l f a Ll l r L r l r l : Ll l) i i t l
lr t L r , r l r L n r lt l J ' r , , r L , L i i i l r i ' L j r i . i l i L l ' .l lf ' , l a r ! j)frili.llir lll:'rlr'l rlll:Lrfl
''l'tr.l,,
1 1 . , , . , ' 1111 r ' , r i r r : : l : l l , l l a i l l l l L ' l i i l l l l . r l i l i f i r l r ' l : l I L L ! i l L' rl l
\ r L . l rL . : i : r , , , f l . r \ r ' r r . , r r r, ' , 1 \ i . 1 , 1 ; r i I i r f . r L, r ' , . r 1i ' . 1 l l ' r i - r . r r ' 1 . L r r r ' '
l . , r : . i . ' ; 1 , , r ' : , rL l l l f . . , , l , , i L l , r f a ' r , , , l r . L r r r L r r l f i : , i i r r j r : 1. r ' , r l , r r i ' l i r / ' r r l
.il, l, ,.i r:fn rrrf t . l l r r , , l ' , ' : l t , r l . r ' f l r i : S i L ir , ' r a r l i ' f l r r rr r i
i
'rLli \ir'r,.fL'r'
. r l . , , , , r t r , L ] . l i , , r . 1 , I r , , : . , 1 . . 1 , 1 | r , i r . . L i r L \j rt .1-i r! i | r
, L r , l : r ' . - . , , ' - r : r r , . i f ! i . l t : i . 1 1 . 1 1 ' . 11 11 1: r . r L t gL ll . d l r r r l l r l l l i i . \ l r r L r l l L Lt [ ] l L : r l r
r . ,i r , , , t , l r , r . . u r , , . , , 1 . . ' n r o illi l ' : t .
l r , i , , r . . l r L r , , i \ . . t J\ :L: r l j L r l L L . l i i I I r , 1 , ( , \ l t L l r l rl fr irl . t i i l r L l i r i I : r , I I ' t . L I I I
r . . . 1 , ' r . r I r \ ( i L : : i l L j \ i L jl . f f L ' 1 ,\ l . r l t : l l l t l t lrl b r i \ i | n l l . l l r L i r r l f i l l l : l Ii r r l \ L r l l li r r
- t l , , l | | r L , r | i j . , , t i r L ; , , ! l j j r , . r i || l . i i r . i \ l l L : l i r t i O h f d \ L , l r r r l r r l r r 1 . 7 !
, ' ' 1\ l L r i L r : r , : . r | r , , 1\ i L L . r i r r . . 1 , 1 1 3 x I r r r . s i L ' L ll l ' r r I ' i , \ , 1 , i r r Ll ' r i r ' r ' 1
\., 1 i.|.trl'1,\'r r r

l_ii lta : ! r , r - LI i ) . r r i l l i : : . .
l f r i _ ) . : . L lr . r L r j , r 1 : i r r r r r i r r t l t ' o r j r , i : L , r l l . r r , l l L r lrli ' , i L ' r r L i l . l r r e
' ' . t . l i , \ l r f\ . f r : . 1 ( i l i l ) n l ( . r r ' r t r t i rf l i r j r . l : r l i o n l r r , r r l cLf I ) i l l l l r r L lhl .r r ri r r j / ri l l r
r r l r . ; r l i r , , , \: fi l i u i e! l u r \ j r J u ( jh r l j i L ! !l lot L l L uilrLl i r t b i o h r r t r rI t r L r r i r r r , .
J r 1 , . L ' l ir : l s t r r , .r \ . 1 ' i n l r r , r r L . i l p o l i . ( ' . i 7 l o z . l l . L l r lI i i l r r b .1 . , ri l. l l : l . N r L l l

L.l.rLi, ::.rlri/L \ l , , r , t ,.rJ L , i r 1 1 1 , . , r tr . r t r l . , 1 l ) . ' l r L l l ' L l i r , . l ' irrll" L
' , 1 , : r L r '.\ , , : t , r , ' r , "-l i" : . - l : r l rl r . L r , . , , , r ! | r . , , , . 1 1 . 1 \ : L r I ' III:, IIIIL r.i.
.., r i r I r r f r r f ! , :. . i r rr \ . I L ' L)/ :I. L: ,, ,i,l, '.. f..rli. : r . Lr i ,
l : r L . r : r i r r i r r L r , i L r s \ f r : , . \ , , i r il Jr l, , l

165
Ihruhi' ,)I ihi \tttnr

Zlljm narotlc da sc.jcdrour prrlikon pojavilazvijczdalioja je zasjcnih
Suncei Nljcscc.Sto.ic pr.ncrlzilo tldeinjc Ijuclc.NcnrLLclse uplaiio. pr jc
sirLiLrplo |lllacve i astrologci upitro rh itil lllislc o tolt'lc.Oni su lnu odgo\,ofilil
''\li-.lu lr{)jim podrnicilra tc sc foditi dijete
zbog liojcg öc prcstatitloia
"
vle,:luvrnaTrLlaJc nercdioda sc ljudimazabfali de Prilazes\.ojiIrr;enautai
,:1e sc Lrbilcsvakodijctc koie se o(l trda fodi.
Ibrahilrrj:"- .jc rodeüLttont |t.'utcDu.xli gxjc Allah 9:,saöLlvao i zastiliood
splctliinevjelrilia.Allah Jc dao aluuzrasteLl clivnogntlacliia,da l)udcuzoit
plod r di \c dasrono !1oje napfijcdrravcdcno. Rodenje u Suu'cjsu,a uektliriu
u BabilonLr. ili LrScwadul(odKusila(micsb LrIraliu).
Rarrücjc nxvedelloIbn Abbasovorniiljc|.Jcda je rodellu Ilcrzi, tstotnood
Dam|lsliii.\iLlion Stoje Allah zbognjcgaruriiLioNeruluda.prcscliose Llllafan.
a odrtlc u Sam. i lionaönose. lial(o snlo t'anijerekli, nastaniou podruöjx
.lc11lsillinra Do]rio.jc sirlove,lsmlih i lshrlta. Saraje uLrrla p|rjc nlega.Lr
nljcstLr llcbr'onu oblasliKen'iln.
'r"r'1rlrl1-kitabijc trrcie dlLje oua taclaiu)nla sto dvudesctscdint godinr
lbrahlrrr+.rj. za nioDr Allah joj sc smilovao- Zllio i tLrgovao, pajc ocljcclnog
öorjelta iz plcnrcneBcrri Ilajs, po intenu Ati-on ibn Sirhr,za öctirr slotine
srcbrcniake liLrpro ipil.juu kojoj je pokLrpao SarLr.
Olri t|ljc liaiLr: "lbrahiln zatint za
ic sloga siltalshirliaisprosioi l(asrxjegaoicrrio
Rcbcliu.l(L'crliuEctuela.iLrnNahofa.ibn Teri. lLrrithiln jc po nju poslaclsvogashrgu
(lo\
liojl.icse njonr.1znjcnoglnjeslana liantilat)11 co ujenudojilju i slrLSl(inJc
Zatlnr nx\odc: Ibrahiur se l-rotontoicnlo I{etLrrolll-lioje tr|l je r.odila
Zirrrunl..loliiena.\4cdanit.\1i(ljanl..liibal(ai Suahd.Oni daljc nabrajajukoju
s u s r c d j c c ui r r a l iK c t L r r i nsii n o v i . "
'r't'lLrrAsrkir od r,iScranijrh uienjrlia
Ifcnosi liazivarjc ehli liitnbrj. o
lomc lilllio ic lLrralrirnLr-l:l doleo N{clclislrfti. Oval0,ihkazivanjainr uno.qoi
\ l l ., r' , ' u l i . . , . r1 . . , r r.,o,,i rr.
Trlio lelir tvldc clasLLlblrhint. Da\vudi Sulcinlununtlli iznenucluTo se.
l..ilrliln.|lc slu2csx n,fL]nj.rnrit ehli littabijeOri duljcnavoclcda sc Ibr-uhint .1..
|azbolioi unrro krdil jc imaoslo sc(luutdesct pct godina.
D|Lu1lirTrLdr.jc rotro tlcvcdcs.lgodinu.Ul()panic u SpoDtemltoi ipllji LLllebr.onu
porcds1()lcicnc Sarc.la peiint sc uehzilana r1ir.iAiiona el Llirjsija.Polioprll
su ge slno\'1rnu JsDl!i1i 1shak.nckajc r\llahor'blagoslovi ntil na sr e njih.
N/cdurrr.posloicpfcdajcpf.rrlakojinra.jcon kalio liaic Ibn el-l(clbi.7j\io
d \ l j e s l o t i n cg o d i r r r .
'lrlio
l-bu I]itlinl ibn llibhnrr u svom.Si//la navodi: "priaacjnlnr jc.l,
lVl fccld.rlibn \,lLrhallrnrccl el-JlZLurdi lvlckii. da jc njcrltLrpfiöro Alljzl iLnr
ZUadcl-I]ld7bi. a njcrlll libLLl(Lirreda jc r.troocl Ibn DZLü.ejdze, on od Jahjr
rbn Sc ida.on od Se icl ibn cl-N4usejjcba. a or'ejoclEbu I lur-c-jre. cjaie poslxnili
"lbfahjm
:t:ifeliao: se osrmnctiosJekificorrlildil je intao sio dvadesct.godinr
\alion toqaon je Zivio jos osandcsetqodirt. 'r

B i l t e : i l b n A s r k i f L rs r o r n r . r i r r 2 l l l 9 1 T e h r i b .

166
ri ! rir| i I i: I I 'rr\ | : l '
j . . r l i r l , L r : r f, . r i | r , l L r r l . r . \ , ' ' | " r
\ L l l l l i L r r l i l f i ll _ ' l \ l 1 L i :
j l r l , ' , , : l ' l l l h . L t l l l : l ; l L; ' I l i l r '
) r L f i L L l . rr ll ll LL '
\ ' : r t r r r: ! L ' Li t i r j r L n ri " ' lL ' ' L' r , l r
f , ' i , , , . i , .f 1 . i' " i , r f n r Ll,' j i a : : r 'i r r L|
r . : l , r r i r L " r L ' r L l l r L i f l r ' r 1 1 ll L L'L rrr'
l \ . 1 : , 1 . r . i 1, r r L , , r : i L i ! , i ,
i L r ' ' r ' l r L " ' l r r i LI l ii r''
1 , . , , ', l, t . . , , . , , ' " . , . , l ' , r , 1 , l r r : l r i r r r
' ).lll lfrl" f' 'i! Lil"'lll
. f'r,Lll.lf'a1 ! rl lliL
llrr'rLjr\r L r Lir ' L
,1, ,- , , ' , , , . ,; l i ' i ' L " L r r " r ' ' p r r l "
i ) r r : i i rLri r
i . l l r r . r . , , ' , r ' r t l . " h h L l l r L r 'r r ' i r r r l r ' r l
' 1 1 1 "' L ] r L 1 _ ' : r ' '
. , : l i r . .: .rr; L ; ' I' r '' I II :I i , I i L r i l r \ \ i l t L r r r ' ' r i t l i
I r . t ' : l i l
l l t . l t , ttLt , ' , , : l l : . i . l i f l l l . l t . r l ' ' r , ' L ' r r '

" r'
, - , ' , . . , 1, ' . - , ' l ' , " ' f , , , , ' ' , r i . ! , ' r r r ' :r t l " l \ " "rrr" I L 1 5 i r i L' ! r r r
ff.' r:L .L ili .' r I
"i' I'L Lr'r \rf \ L ri r r l r ! J i ' l
\ i L , : L r t r r : . r. l , r l . r r l r l . i r " r r
rlr' L I
',,, .,'., . , ' f l ' r t t l . f " ' l i L' r l' ' : I ' r ' i i ' r | r r r ' rLr r L \ l r ' "
' " L l r ' i ' ' L'
1. ,.,.t , . 1 1 1 . 1 r l l ' r r' l ' l L r ' rr " l'
, . , i . . , ,, , . , ' l r r " r : L ri f r i r r I '
r I . r : r r . , . , , , ,Lr L . . L [ .i |. r,],1 ,.I , 1"'r''
' n r i . , r r ' ! r1, , r . l. r L ' rL r r l LI L rl i ' L r ' ! r' i I I ' L ' ' r i l r ' i L ! L l : l ' ' : '
' l " L ' r" ""i :rL 'r'r r1r' r I l
, . ] , - , , 1 i ' ,- .1 . , ' , . , ' , ,: r , l : : , r r ' " '
, , . , , " , 1 . - , , ' , , r 1 r r l r i, l i I l r r l r " I l r L r l L r i L' r ' r ! ' i ' I I l'

L r r 'r ' i l r r r i r i i r ' r ' L r r l " Lri'
f l . , l , : . ,Lr L L I r : : . i \ \ , ,'rllLrf
r L r' i r ' 11 ) " f r r l L r ' ri r l L l L r r I
. r , , ' . r LL j L , i L r ' : ' . r n r r f ' r
t L.. ,1i.. ,.1 ,1,tf ' :r

r ' l r I - l \ L r L : ! r i tr lrrl r L ' L l i r r lr r I LL
\ i . rr . r r ' ,l , l r l , : .'r'l
i r\ ,' II r | f L i "l r ' ' l ' r ] ' " L : r " i '
' l l L r l i L' LLI \ r ' l i : l l r r L l r r L r i i\:r ' l l ' L
,, .',,'i ..,. .,'t,l.l.
;, ' r r r r L'
i',,.1,'1",,' I r r L . l ' L " l" " r ' I ) ' ' ' 1 ' I j I I I L' L I I L ' i r '
r r! Li ilf\iri rl
i i r r , n L , , l i L L Lr : r i t . ff.r.l rll I
' ' " ' r ' r l " L l ' ' : r i L ' r L L ' l r' r LI "L '
\ . , 1 . . , r . L l L : i i
i ' i l r r r r i r tL r l r ' - i r i l i ' r r i
i . L , , rl . , , ,fflr,rrrr:rr
\t!,,\ l , : r L , r ' . . . L L . r LI ,i r r r r t . r . I ' r L l ' L rL:l L ' rL \ r : r l rr r l i L .r. L ' r ' r l ' :

i. a::',r .ril,rir lj ' r\' I rL i r! r Lrrr'lLrj:lri'lLlr'rir
'
l l t L , r , , r , 1 , , ] ] r . r . 1 , 'rf r l . r ' r i L .
L " LI li ti L
r l _ r ri ) i r \ ' L ' i

l ) i r . ' , r J , - r "l '. . L t r r. r " i i
r i L I rrr'! | frr "r r'l 'r ':" I r'Lr
li
' r : l f r r a r i . . iL i 1 : p | 1 \ ' 1 .r L l i l l l l , r t " : : ' r lr l l ' \ : r ' ' L l r " l r' i ! r L | r r L l. 1 . ' , ' t . 1 , ,
. l : r : r r. l. l l n r L i . r i i r t l
Iltr,tltin tl tl t t .",tt

O l r , r . ' r . . r r . , l r . J r . r . . J. ru. . rr . r . r i e r l o prr..rl e" . , d u sr .. orpjr c d r i . .
k,,
' r r . , r o r i ' p e l . .o r r . i . . , . 1 | , I . . / r . t .
n o l r .\ . , g , . ,, a , 1 " n , , , ,. , a . , . a
sDllclopo njenll hodati, iz bolaznida bi tu ntogaobiti katur Ibrahirra
ili
jcdnogoclnjcgovihnasljcdDika poslanika_ üeka_ic mir i spasna svenji11.
lbn. Aslkir nrivodjlanacprcnosilaca clo Wchba ibn Munebbihalroji kaier
._
''l(ocl
Ibruhirnor.og i! lialrLrra biolc l(amcnna Iiojem.jcpisalo:
Icttultttt tttlo obtt-inta
n trntire onol l,onta rctli clctie.
t\.r e se \n1ü ribli;i
ntk(ti\d tlt!j tru.knnc pontale,
Kt ko n1|):c \.jein.), i \j eI i
onai (:iii .\u p.et:i pa D.lil
.1 \d Ior i.litr]t t! tn?:d1.
ic!tt.;onto nlegoLd lje la.

Iblahimoya i4!i djeca
I h r. r - t . - r " . r H . r J r r . , r . . . t. . c \ l . rl . o pl i r . . r. .e r p c (. . r J o to . i
,l ( l l r l l . r
, / . ' ' tI r - . . . \ o . . r , I , l / t . . r , , . r -r o
: :t rd o L " c , r .o g . i r r . l l r . . .
\elior tolx sc ozc.nrol(anauiaalkolrKcturom,tt",ho,r,
faitalr" tol" ,it,,o
r.dile !ast slfo\'ir:VetlnDa.Ziutralu.Sutedia.JolisanaiNcilia
turc lcstos sc re navocli.Zatint sc ozerrioHadiunom,Enrinovont
kicrkon
liojn mLLjc fodrla pet sinova:l(isanr. Sefdia,pn lnro. i_ut",r,,
i N"tir"- -- ö"i ' -
navodrlrLrucl l(asjnll1 cs-SuhcjliLrs\ojoj Linjizir./iri iji, "." t ,otnr,r,.

*#*

163
!Hi
-1,,LIL
.l
LttT .L!,r

cdln oLl \'.likilr doglahjl lioii sc dcsio u vli.jcrncIlrr.ahintovou,r:
ii\otil l)ilx l. lia,,nirlioiitlc zxdcsilirl.Lrl(rr..l-illilroal.LLlt jc si. ljir|ruir.
'lelLha
luon srn lioJi.jc.Lrst!.rliAzer.Stosmo vcc nuvcli.Dtlile. Lut je
lLrürhluro\'.i...hr.rtic"a lb|ahint. I]Llrin i Nohof slr hrria_ ito smo ttlioclef \.i
nnrcli. \.lii smiLr|u-jLr da lc o\ej llafrD sagredio srud IIaran. Nleclutilrr.zr
o\rrl.\LL1vr(lnjLlncnta \'arlialtihdoliiua..jcf se liosi sa.jcvrejskint i ktsidnslilln
linliginlr. AlliLh.opct. DaiboljcznlLl
Lut sr-.lto rnrcdcnjrr i clozvoli srog entidic lbrahinta. nckrje uil i sprs nr
oblLdr,ojicLr. ocir,qio ocl lbfehin)t initstrnio u gradu Sodornr U oblasti GirLtl
Zcglr So(lontaic u 10 dobu L)ijaccntill spomcrtütcoblasti kojol su pfipitrülit
okolnr scla s.r obrldivint 7cml.jiStcn1. Zirclji SodLrmcLtili sLl vcol)rn opillii r
f o l i \ l r c r i b e z b o Z n i c l..r j g o r i l j u d r l i o j i s L rt i I i l i 1 r a ' n r Z n i jdai c l a . B a v i l i s u s e
rhLLlnsliürfilTholniit\ out i Ia sr'o.jintsastalalr!rilnuörnili ruzna djela. l(otl uilio
rrihoüe nlje zaLrfrrrlr\no. I{uino Ir le bilo t{r ito su radilil'1
Oni sLrizulrili.jc-dnosrirnromo.ljelo kojc prilc njih od ljucli nilio nijc rarlio.
N r i r r c . n t L t i k n t csi L rs p r , l n oo p c t l ts u u l u i l i r r c i r ) 1 1l . i z b j c g a v a lsi u t o a i I i 1 is i l
r . n i l n r x .l i { i j r ' . i r , \ L l u l t , ! , s t \ o r i S
o r o j i n t d o b t i n tx r b o r ' i | i l
I u 1 r l r . j f p o z i v i l od e o b o i a v r l u L l l i j c n o ! A l l i h u . l i o j i t ) c m u s u r l n t g Ni .
/rl r]iln]r\ ilo rrrraliLailtc zal)filtljcnlr.fltz\ fall)iri l1t:11]r djclil. l\,lealutil]]_ onl sLtbllt
u 1 ) o r r ru \ \ o l o t z r l r l L r d ri ] i l i r . o n t f L r t L ri.n r s l x \ l j i r l i s u i i v j e t i L t r i l T \n t u r
nc\tcr;t\u. Zttto rlr jc Alllh liaznio sh.ailton)liazuont kLrlrrDisu ntogh ri slLtlitr
rrlr sr i. rnollli o(l\ ftiti. i Lriiljo ih jc l)riujcfont clflrgiu nul odrrrrl i
1)oul(oniz
l ( o j ci . r L a i lpi : r n r I I i l j L ( l i .
Z r t o t l z r i i c I i \ l L l t l tn u \ ' i i c r r l j u s t u L tS t o l o j ( a s n o j K n ; i z t .g o ! o | i o n l i D t r
Ll sLLriLl/\'fal\clr: ':'l Ltta lit:tlt rctt,rronlL itrft t!. 7,t1tt:iüit. ).d:\r.otlioli ttil,t)
l)ittrtLttit,/\\'itL,n!ttijr'(:1/llrr.,'/i\r1\r'iriLil l)rilu i!r, tl.iltt itt4 t!t)tfe.\!o atrxt |1
Ii ti :rL ,trrrl ko1i,rt,,9ra;rrrr-h prtlrt:i. ".1 t)Llqototttjeo|o nt oda ic t! ta
l)n) l\tjulti!L iit i \'tticggnrLk. oni sn llruli t:!.t!llLi.t 'tllli tnta nic,goil,tt.!\\
t\)t1)tli.! :lnrili ar.irrr,l|eorr itr]r ona jL lila sa oti]trd loii .\tt kdltjd .:.!ra
,iih:no l:i.itt:pu.:tili.1tupoqlclil lulo.|t :lilio\t i \tio Atlil :)-.{.rrf. S0 -SJ )
L: sLrfi Ilud Uzviicrrl IinTc '1,\i^,r r:ar/rrrrr.i&tnt.;oic Ibntltinttt ttttlisnu
r1/.r1 r r'(/nr\i. .St!tnrt , tt on int t ,gottt.i S.ldnt, i uhrLt in rloncLe
t(lr ':'.1lad ttrlit
lriLrta lrt td ttltltrrt tltlic ttr lt)tit:tt. na \titllt, tnlt .\( ta r
n l , u : . , . ! a t t t t l i r r l l j i l t ) i t l , r i s , : . , r t h t i c o n i r i \ n t a p o s l u n iL t t t o t o n t

lrl)
tJ snri Li-Su ara . Uzviicni veli: *Lt!k^, norod jc poslotlike snntfth la: int
+Kadu in ttjihot ht ot Lul rcia; Zdi
se e hojitt:l +.J.1san t'dm, .\igt|na, Jjot!:darj
po\ltlüili, ":t1to .\( b.ltL',1lluhu i neni lndite pctltorni.,aZa ot,o ocl vosne tra:i1t tiliahlt
nu,qrathr,tnrlu tntgnttlu jL'sunn l;od {Jospotlurot|leb|a.1.ZarIi, Dt tl.) otitali srijet,
.tLtt)trLililtr:irt( opL.itr *u osto|ljütc:ene sroie k)ic |anJe Gav)do1. j.d\ sttot.io?
/(\i.\reliu.{i fuii :ru/at gnnitu:la pteloze! '!Oni rel;oic: ,AJioneprestdne!,0
Ltle ivgurno iri lliti p|otjennt"'\On adgat.)t-i. Jd,:distu, pre:il.e t to ito |it.aditci
+(irxpoianr ntol rpd.\i tetk i ntoju pot.adiot
ad anoge lto oni ra.let +pd st)to
sprjn\ilitllegtl i ]rlego\.t!porodicr!, i.s\,eosü tttt ice kojd.ie astold ea oni td Lojisu
l :nu isliu\ili.'t'.,11tt]t.riln uni!tili ostal{ +spustit,.iikiilt nu njih, tr stt.diru;li je
kiia hila :o one lioji sü hili opan?nuti! *Li tonte.jt:,.di.rtu, paüku, oli t,eöna niih
ni.\ut jenti(i.'t'n troj Go';potLujc,:oi.\tu Sildn illilasti\.. (Ei-Su.arä', 160._l?j)
U suli En-Nernl, UzviScni Vcli: *l Luta, lnla swnt narotlu reie.. ,Zor öittite
ta:\1tt ndoiigled.je(|ni lru.qihl *Zer :bilio ya sh.tt.it:unl.ikarcitlta prill.ite,
unljtstL):endntd l li ste,.disto, nurod lioji ne zno! +i1 odgtvor n/egot,og ntrotla
jt:-.suno hio. litjcr.djtt! Luk^u pot.adi(:u i: \rr.iag gt.dda,oni.su ljttdi i:tuncil
't'l llli sno
\p.t:ili njcgtl injegolu porodicu. st,e osin njcgot,i lenc lli .nna
atltedili ld anq o.tto c t otitna ldtli ie liu:nu isliu.;iti, a tri njih snl) spustili kiiu
.t ttt4i d li iL' bila ki.ia:u atk,l,oii ttL bili oporj,?, r1l./(Eu_NeDrl,5.1. 5S.)
'A
LisüriEl kebut Ljzvisenivcli:1.1Lrlrl l;ada rete.rtane nttnt(lu. l?.(istu
t:ittite tuLt| 111.ttrt kalat, ri( trt.\ jtije nika na s|ijrtu iinio! * 7,. . .;o ntuihu|inxt
opLt!?podtltDtolintt:lpt(.ucieteitresktl)t^,)1|1.r).ojtn1noiaLl|t.dtnic.t^r1t.i aültte?,
OlgNt ,jt:{attr ntlto.le jt .rl t.) hto 'Daj ncka tl.:erAllahovd iia:nd slgne. uli,t
fjlrrr !'r)rrrrlil ':'an tcic Go:ltodctru toi, pono:i tnc prot^.notodu.:Dttttljitogl,,
''I Ltnlu
Nu.ii i:asltnici tlctrtc.utielltthitnu rodosnu \,ij."t, teliole. .tniftit iintt
!kuv^rifu t^a-sd gnaltt Njtgoti stonovtiri su bili n.,sihtici " i'On rc.:e. U tienl
jtLt!t. Olgototii(. Mi t(il).)li(:ttdna kaJe njenu! Nje3a i tliagottr potolitu
'kazn
l.c:t.k)s.ig:rtl ) tpusiti t)\int ttic,lalc :ene, orn tc ostatis ctnin)o1,ojiie ,
u' i.rkusiti
il.kntltt Nßi i:,:l:l ti(i locloic
Lutu,hijdieü t tletlgodno io se nLli tljih tEtrct]1itl
'i\a
hl lL i nc:.llostl sel , reltoie oni. uti l.euto tel)ci h,aju pototlic spa.titi, asitlt
t\oje :(nc;onu it't).rklti.rdunlu lioii ic lid:t?u i!ft/r/1i r,r\irlrtdroynil;e ot,og gnula
.V)t!\tit lenk) stt.tiiinukd:nu.s tteho,:ata ilo.,su bili ra.\r.(xnici., t,l otl n1i-qi snto
osta\ili aii!:nal. lltllintu k.)jil)o tcti i t(iu. (Fl-,^nkcbüt. 13._35.)
Ijzviicni hl2e: +Zaistai( i Lut icdan od poslanika.+Kofut
LJsuri Irs Satll1r'it.
st)tat)./(.gui.r\\t nit.goru potaLIiLu.tpa.rili,l,ctsutt.\tdt.i(.c lioJdjc nastrudoktln
o l))t.t kt)ji.tund\ttdtloli,',a:uti t stra ostolc uniitili. +I t.i pot.ednjih prolu:ite
luitjt.t "int)ltt pLt:drn(\h\'.11o!(?" (Es-Säff:r, 133. llg
)
U sLrrillz-Za.ijart.nalton p|iöc o lllahjntovim gostilra i r!ihovorn donoicnju
_
frclosncvijcsri da öc rrLrsc roditi uöcn sin, Uzviicnj kaac: *-On ttpita: ,.A ita'vi
ltoictt,, o i_:ttslattici?' 'rOrti otlgot,oriie; .poslani .rnto :loainiökont norotlu,
r'dd n.u ttjih .u uaina
oliontenlentr ilot,aöu, l.obiljelent krl Cospr..dnru t|ogn rn
one koji .\u .^t'oku ntjeru prcvriili." +l Mi t,jernikt: t;o1i
't'a su u nienti bili
t.\:(dasüu, u nicntu santo .lednu utsli tt.t slit! l;uöu naclosno. I u njentu,
ottit)t(l@ii v hoj( halne put j( :tuli asta|is la. (l,z Z^rjjat, 31 ._3j .)

112
, i . r : r L l l r r r r r t r .L l z \ i i r L l ri r : 'i "rtt 't'tt"it' r i ' r r r r ! ' r' 'r n ' j r i r i r r j i \ ' j
lrlll:lillrri.rr'llrrl..lrl.lr'ri,llr."rilr,'r,riti.tilii'ltrli]]ll,l]j1]iii]:r1
, r , r i r , , / i\ , r i , i i " r r l r ' 1, r , / : t , r , i , r / , ' ' , r , ) ,l''r,,' , , r t r r . , I r ' ' r ' l / i' r r' i r r, .rr' 'r' , , r ' L r r " '
' , 1i | , r i i . i , ' ) , r ' I l t ' t ) - r t t j t i , t ' ' r | r r r r , r l r" f ) r r ' ' i , ' , r r r r . ! , r r i ' . r , , r i , f , r ' . / ' I i r ' . , '
'r'rr.r\riil,l'i]ll|i]i]\i]|],/l]ii]l.l.'ii'ii/.,l,r,li'.i,'''''/lt.','t'.'
i r. i: ,i rr- . r,j 'i i ' i , r, i l.rlir.ii.' li,iir i,' iiir I ii,r, r'r".iir'. I iir 'rrr' "r'
L| rrrr
i , . , i , r r , r . r , j l r r j r : q , r r , ' , i ] l . . 1 ' . r , , i , ' ; ' , r r r L , r l , i r , r , r " , " , r r r ' r . " ': r , " li rr I
lrllll .'l l ,L:-l I rrr I
I I L r , . i I J , i . , r ' i r r I r l I i , I : r l l L , ! L r r , Il : :i L
, I frlL
r : r ' : . ra -, . . r r : .
\ L i r : . 1 I I r l t f l L r \ | i | L r L l : t r , , jl i.|I l r l l r L - t L t t . . t i L 1 .1 . . . . l l ,
. l L j h i . r f l L r ; . , r r r L r r jLr ,L\ . t r l L . \ , r L L : S r l r L ' 1 ,
\ . L f : .1. 1 u , , r. ' I L : l , r r L r : r : , , , lrLr rl . r r ' ' , , t 1 j f . ' . r ' , . ri Lr , ' . rL,,Li, l

! , , . : i : f . Lr j \ r r j \ r L: : ! 1 f r l , r . : L I i r r ll ri r . L r . r .
- '
i L r i ; , r r r : . : , , rp1L , iur r r , , , I L, , 1 ' , , 7 i r 5\ .i r r r r t\ 'l l r r L r .f L, ' r r r r r i t : . r , .
, , | , r . r L r r . r r r l . i r 1 i r 1 r . r : L . u r ' : i i iIr i! l i f l l 1 . o . 1 \ l l i r ' . 1 ' Lr i r r :i r ' \ i . , r i i r r , r : L r ' : L
' \ l _ , : 'r "
) r L r . r ' . :\ il r l i I t . r ! r ; ' r \ l L , r r r' , . r r , r L L , . r f .r:r l . , l r r r r i l . i : r i ! L | , l r l . iL
r . , l r L , r , , . L , , r ' r s r . , r r l , t i r r \ i l r ( , . n . gr (r ji :Lr\i t . L \ l . ti L r ' l r r r L r :r L1 r ' i: . , , ' l r r r L .1: . ,
( ' L r ' r l :r : l : r
l , r l i l L r . L. . ( , - , i L i r l l l r i .i l l r ' i l r r l i r r r L i: r L LI II LI I I ' r Ir ' rr I L n i I I : r , r r r i L
r\l r.i,r ) L iLL, , r ' r L l l L r ., r l r r . r r l l i . r,jjlrL, r,lrLri L , ! rL,rLf . l . L L , i.l, r ',
. r _ r , r , / ' r
, , , r . , ' f , ' . i ' ' r . i r ' r ' ,J ' r l r : , r l ] l . . iri,r-lL
i'1.r,,'r'r,,,ilrir ,i.iflt
'".ltr 'r
t r f , r l r i l : r . r r l r r r , \r r l l : l t f i l lfr, , l i ' 1 , r r . , 1 , , , ! i , r r L , l ' , r 1 1 , 1 1 I I r r \ ,
r i : l . . r f : , L . a: ir: . . , , L j i h Lr..i . . r , i
r . r l t , , rt t : : i r : . i . .
I i l t i . i r i ] . i l r I L Lr L i t i r r L , . r.
t j . l , l : .: : : r l . |Li tr l ! f . , . . | ( r . / cl . r ' r , , i j r l t ; , i . r r . l , , , . t r L , L L ,I r i r r , ' , , n i L ' i l
: r . : . f r. 1, , i r t r l - r r f l \ L , n L ' r I r . L r , ,l , r l .
i )l 5 r I f i r l ' i i . L . , r u r l \ r i l , jr r , , ' r l , r l (
l l : a . l l i i r r I \ur ' r r : r i L! l l : r l r l L l u r L l l r l r Ll . Li r L , r r r
. r , ; i . : . ' r . l , l l 1r rf L
i l r . L , , r r , i L , , , , l ' r , r , I Ls tul nr t L , : r L , j : 1j ,l ,l r t f I I r , , . r . r, r f r i L L , r l r :
l , . r i L r r ! ' i r a r r Li i r r . i L r i , r r l ] i i' i t . , \ a i Ll Li . t l i r r \L l , rL i L r l ri lr r l i L Lr l f r \ ( ) l l l
| r i L : : r ( a r n L i , 7. r ' L i ( f r L i \ l . r l i, , . i r r r t r L : 1 7 ' . ' i l LI i r| L , L ! : / r r r . !

l , L , r r r . . r r : i r . i , s b u r i l L r ' l r L i r t L : l t tnft, ' h L i t r r L i i \ . r l l . ' r r r. Ll rl t l l L r L ! 1 1 . .
' r . l t r . ! : u g r l . . r s : , r L r r L n l j lrLr : a : t u ; r t l il r t . i r f l r , l r : l r r l l r l .a l r r : i r r l i r i i T L l rI . '
r . | . T i r i L , : f j . , r r j f i i uo s L n l , r r .l r r . , r , I L r r L t : , . r , r r r r . j j r l L : l l r t l r L , , r I i i l r l l l
r ; l ' , r r . : r r s f L L L i j r r t . , i : r j , h , r : i j r \ l r , ! r 1 . . j . { l i l ! ! r r l \ . L , t r r t t . 1 . : t L f ( , ' r r rr , l
r l r ( i i r l i \ L r l 1 .i L | i l n i . r l e : 1 ( r . u r . i i L L ] r ,i ,l n i l i \ ' r L t , h f l l a r l i i| l l ' r j L : l i r , l : l . r l
I
I r \ . | 1 . t L i | t rl .r r l Ls L rg , , : i L , l i r r r , L I r 1 |N r \ I ( . l t ( , r r r r l rI i a ! ' .r l : . . t : r : r r l l
' n l L .l | L r l . r L ; r i/ri r L i f , , i r , j : r i i r i l r p L i l . . l l , , . 1 L j r L i L L
5r l r , , i r / \ i L l j r r L l . l j r \ r. ' ' r i r ' . '
, t . . r ' . ' r r [ r i : r ] L r l i r L rL' Lr Ii a i j la r r r rr. ' r l . l i L l/ r1 1 , , i l t . \ r r L r , . tt ' t L' . , I l , l l t , '
l T i I : i : | ( i n i t l L , ! . I - L t L Lr trL y r , l L , l l L i / I r i ; r r , i ' . ,r r . r L l i i r i r ' r r L . r r r , r ' i i : r r , , r / i , r ' r , r i '
j, ' r \ r l - l \ ' r l i . l r l : . l ' ) ) I ) 1 l i l f . l r r ' l : i l'ri r L , i li l r T r l , t f i ir i . r . r r ]i i r r L l l tl i r t z t r r. r, t 1 , ' t l l
L r r L , r n r i . l r , r l l t l l i L r t . r i r l r , r ' ,t r r t r r i L i| , r : l L r r i 'j , r { i l i l f t , i. l r L r r r ( r l r((ir, i : l ) , r r i r r r
. i t a t a l . . L 7 L . rL r L r : I r r : i r r r i l l r L l t l r f r r n r L i r r r rl \r r l l r \ r ( i L r r i r r f l , ) !r l n r l J l l

l
r\lleh sc nuiioI s\cgx ovog, rasr.dioi eljrrtio. uslrito nie!ovll nlLjlb i
uchroljio nicgo\'rrj dcrri. 1;Lrposluo S1,oi. plenlenltc i,.,rslllnilic.\,.liailnsh,ane
r D . l e l i e k. o j i s L rp r \ o s \ f a t i l i I b r i l h i n l Li ar i b f u d o v i l ig a r r j e i ö u o u i e n o n ts i n u a.
zirliul ga obn!ijc\tili o lirLrpnojistfainoj sh'arl zbog kojc su cloSli:r,Orrrrpla
'.1 't'Oni ulgotoriia.
it.t Ii ltot:L'tc,o i:d.\loni(il i\.Ii stno po.t/tuti :loiinatkont
uaratlt!.'t'lu tt,t nltL truiinut oluntenjttttt ila\uat!. *a[)ilia:enü liod Gt)slola].a
^ o,:tl :d t) . kttii sü tt utu ntjct.u1t trr::ili (ll7-Zxrijät, l l -3:1.)
lJ7\'rieni. trliodcr" ,,.cli:"/ liail lrrir i:drltnk i lt)t)esai( Ihrdhil)]t t.n(latntl
rr/f,\/. r!/n)i. Lllti.iti!t.t)ta stu t)tttilit')trt,qt grttlu ti.go\'t .ttLuta\ttiLi,:uhlj
t n . r i l n i r i ' : ' O n] a . r , . U i U t t ü l j L , L u t O 1 t !o t l . J t ) \ . t i l c . l l i ) t . t j l ) o l j c . j l nt a
^t) ir t! )tjL'1itL!t;tjtg(ittt?,:t)\u porotlittr tt to tigt!nta tl)(titi ,.!r,r /ilr.q(|e
.(ttt, onu (t,t).tktlts a inkt liojit:t ln: u t:|,:Il\ii. (l,l Arliebut. lL.-31
)
Liz\.r!cnrzrtirn teli: I ytito llttuhint pt1)ir \!tdlt i Llt)tlL,tu t.ulo5Dt1\.j.itst.
l..).fr,.!(,t.\f1rr.1 tn.tltd\'l.idtia Lut.ttt ntrntltt (llud. l:1.)To jc fadiozlro!t0
.le Tclro alu se oclazoru. da prih\.iltc pozi\. da sc islt|cno pohorc. cll nap1y."
gr i.jehei vr'atcse na prar i pLrt.
Zato Uz\ricrrl I:ü:e: 't'lhroltitt ir..ti.tta hio hlug..tulttllir i odunt 0
lltnthiac. pntli \. tt)lld, jr() clL t( atl twgt Go.;poltu tt
ie tri,!llo, -ui.;ta e n jih
.\liii lia:nt Lajü \r ne Dtaaeolbiti.t '(fhid. 15. 16.) tj. pLtsriro j govori o ncacn
drugoln. Jcr .lc sa njima qoloyo; trjihova l(arniL, ullritcllje 1
lrropirstsLl
nerzbjcinr. NtIalotjt a.l GotpoLlutttt\Dgo jt! .tti.glo,ti loje rraredioOnaj aite
sa nrredclrjc i silr 1rcfto1lu odbiti i crr.jije sud l(onaaln:aisru tt,n1ih.;titi ltt:na
l;oja tt na nolt,oll,iti.
Se id ibI D.Zubcjr'.Is Sudc]1.I(ltnde il\,jLrhamDre.libl.i lshei( i.ir_:Lr
da je
Ibrehim :.r poico mclckinl ovirlio govofiti: ..tsi li li LrniStililasel.jc u lolcm
ürl tr..sloti|r \jenlil(al" Nc. oclgovorili su. Olida jc upirao: ,.A di,i1e
sloLincl" Ne . oclgovorilisu Onda .jc Lrpirao:..A actlieset? .iN" . ndgo\'ul.ili
sLr.Olrdr jc Lrprtlro:"\ naseljesr actfltacslvicrnika'l Opctsrr oclgovoriiichle
t)1.
Ibn Ishilli zittitrrnljstr!l.ia: Ialio sLrr.azgovarrli.dol<ih ur lililju nijL-LLpileo
'_.\iliob1
r r D j e n t u b i o s r n t o j c d u r t r ' l c r n i k ?T t i t d as u o d q o v o r i l j :' \ c . . . . . \ l j !
n j c r n Lj re L u i ' . t c k r o . j c . a o n i s L rn l l t o ( l ! o v o | l r : . . \ I i n a j b o l j cz n n m o k o j e u
r.lemül
"i[hli liilnbitc
ltaiLLdr jc on r.clieo:.Gospodrru moj, zaf öci ih Lrnislilia]io
rrcdLr ..jiull inle Fc.lcscl icstilih liu.li) OD 1c odlo|orio: ..NcöLr. Zaliln sc
bro; sultnjir eo. dok 13ogna lit.lrlurri.jcrclixo: ..\ca ih uniititi ako mcahLujinlil
'
bLrdccl.sct öcstltilr.
Urviicni drljc liaTc:/,{./rl Nlir i:o!lunit.i doio.ie Lutu, on .sezboe njihndrie
ünL:lrili(i it)ri(ti tjrrkohu u drrli l)dIcla. O|a.jt: st].tr.ida ,(Hird.7i)
r1an.1
\4ut!ssifi ovdje krilr: "l(acle su nclclri otiili od Ibühirna - lt lo srLbili Dicbfail.
\lllisil i Isrnlll ori!li su LrSodomuu likLrnaoiilih llrlidiit l(al(obi Allail rskusao
LrLlo\'1)arocl i nnio nclobitun dokaz ffoli\ njih. Oni su doli je Sunce z:rlazilo.
z:ll.lzili Llt ih LtLt l.: LrsostiOn sc |obojao. ilko ih on De Ltlostt"da ic rh Lrgostiti

r7.+
r . l r , r , L L r t, l l l i L , t r , ] l L' L rl r L , r : r r , ., , , , . r ; , r , , 1
i , ' i .r r . i , , , , , a ) r , i. , . / r I I . . , ' i , i , , , i i . i r " i . . . r , .' 1 1 , , 1 , r . . r , l , t.
-r
f ' r l i . : . r : , L Ll ) l f | i ( , r . . . . 1 l . , r r " , , , . , 1 1 , . . . r , , i r, 1 . ,| . , r.
r r r r r I ' . , I f i r , l i , l , ' r i l i L l,- . 1| r L r
'L:J..Lir:rr
, , r . 1 . : r L , t r, , ,: r , ' i t , : r l j L r L r r ;r j r ' : r , .
h : r r , i .r r r , , , i lr l l ' r , r 1 r , : . i r r r : r r L: , t r r . r . . r . . :
r r r , ! L r . , i i L Li ij r ! 1 . l . :L , n t r rL: rr . r r r r r t . r , , , r , ,, . ,rrtrrLL ,.' ,r,
, : r \ : : . . 1 : L r . ' , . l L r t r Lr r, . r L , l / : r , , 1
' ! l t .t l. l r L i L
, i l , , , i | , \ , r t . i r L, r - . , r 1 r , ' , , : l r , l L, , t,l
lrr' . r : . ,
r , f l L i : , f i , , rr ;, '. r i r ] . r . , , ir,,r . r L . , L i i.i ll ,.1, . .
, , , 1
L u f r . r : Lr f l . L, i r. Lr Irr L.: rr L , I . L r : r L r r r r i , i . r i ( , r . r L , r r r r , r r . -r . :
'' i'i.:ii,l.
| l)
S . . f .i r l . L , . r . ' l i u . : :"rr L r . i l . . i, r . il . u r , r . l , L . l r , ' .
rLl.rL . L, r r - l i L , r i , i,i , - i ( 1 . .l . , u , l ]. . r ,r l , , , l rr l , r . , , , r . r r i f : r L i . . . J
r.:. h : r . L . f r , , , . r r , , r \ ' f \ ( r i l U. ' : i r: r l i L r i tra . . l i 1 r , 1 11'.,q r L . , r . : .r , '
' i r J . . / : . : : . . ' : L1 L. r . rrL. L r Lr - : l l f r , , i l , , .f r , , lr '!,,r.itf
"\
lir,lr L , : f .i i l i i , 5 L . l L rl:u1 f r . r r ; 1 1, r , : 1,.. r r r . , r . ' . , ,l
'1,: , 1 j r l , t : : : r L : , , ' 1r : : , r L r . ' . I , 1 . ' , , , i / i L l r r t - , , i . l r . L . r . ,
i . r f . r r : l i r r ' l l l , i i r : l r l L . l : i / Ll:. ! r i L r . l \ r i : : r ] r : \ l l : ] , I L : r I r r , '
\ . . r , L r, L r r , , L
r r r. l i L, | . . i l Ll , , ' . 1 , , j r , L, , , 1r : . , r . : l : i r l

'r.
i : L r . , .,ri t r , : , 1 , , : l,. : r Lrtr, r , , . r LL .

:r,r.nr\liL , 1 , , r t r , rr : r . r , , r l .l , . r . ' : , . . 1 . . lr : 1 1 , , , , ,I
t -
. L ,r ' u r , ' : r L ri ,r .l ; l , 'i,.iI.r.r.r:!l r r, r,
r'rl
. ' r j r l i r , , l r '1 , , , f t j : r r - - i , L , t t . . L t r t

r :: l : I , . r , , , , , r , r r r, , . r , , r r i, , ri . ,r ,1r, l a L (:] .r t . , , | , , r r . : j r , . r, | , , . , r
,r I I i i i l . i r r r l , rr , r . , L t , L r 1 L j l r L l 1
l .,,|ir t,r tf..r I r i i , , i , , , , ',. j i , , , i ,,,:,.
, , r i , iir i,, ,i\ , r l l l L , l,.: r
l , r LL. . L ,r i , , f r L i . r L i; , : L ,r l , r i l r L . , .\ \ , j f f , r r i f r i . . 1 ,|. l L L . , , ' , r
tir '.'1...: .r1,, j . r l r l , r r l l L , l L : t. , t L r t l ) i \ i r r L . t . L r r i r :L, r r r L , , . , , r r : i
,,,.u_ lrLr, I.,\r.,r \ , ! i r r . , , i r , \ i , , r i i i , r r , i r r ] r i , r r / r ' r, J , , r J , i r l r . . , r , r r l

\r. ' l l : , r t , f . l 1 ' : r tLIrI J I I I II. L LI L, ( I II r L { ) .f . / , L i , , Lti 't, : -
. 1 . ' I , j | , i , , , i i t \ r r , , r i\ , r rri I r r Ii . , I , r I i rrI , r ' r r i . . i , , . / , r r r r , | . r r ',r, l,r',
, , r i ,i , r , \ r ) , r . / , /r r. , i , i , , r i r , , r , , , r ' r r r r , , . l I . r : ' I , , , i, r : ,' rI rI r i ' r r , , r r , . i , , . '
, l i \ r L j a i t , < t i r rl
l ) r r : l l n : ' f r i l . r i r 5 r \ l f , r ; t r i r , l ' ' S :L L Ir r . r l ) l r L L . ,i:. t l . . L . : . r r I,r-.
l i i L L r , f . . I rS ' , L t i r j jr l l r i r u t l : l r t l t i r i r r r t t . r l . 1 , , , , l r l : r l i l \ t L r .
3ll. \\.r,(, lL1.!.raL r f r L r 1. r : r j : I r r L . , , r ' 1 1, ,f f h r ' i 1 h i r . L n , , , l r f i r , l : i , r . L L L
t ' ,r,, l : r j l , 1 r 1, , . r 1 , , Il : L | , , , , 1 . r r i r - l r Lr r ' l . . L L r . r : , , r
: t r l t . ' t , , r n L i l i r l r L r . ' l . rr L
. 1 , , L1 . . L r t S ' r L . i i . ' u r u . ! h i , . : : : . i r rr . L : L I L , L , r Lr ' L r, , , , , 1 , I L , l L i ! r l , l irLr r r r r : r , l
:rr1 :f.Ll Llt
lz njcgovilr riJcir: "Bajte .seAllttha i ne t(ite nle stunrotiti pt.ed naji t
la\tinta.tZar nleiu ronla nantLt '(Hild.
re:utnndödri.,*a.r 73.).sc vidi da imje
on zabraujivdoda se upuitatu u rilz\,fatkoji njkolne ne dolikuje. To je
istovrcnlenodokaz da nrcdu njuDa ntje bilo ni iednog öcstitogi postenog
ao!eka.
Nap.oti\', svi su bili rraloumni,vclil<igrijeSnicii okor-jelinevjemici,a
Lrpravo to su htjeli claöLljulrclclii iz njegovihüstaplije negoito su ga o tone
istaupiteli.
Njegov na|oc1. nekaje proklctstvoH\,aljenogi SlavljenogAllaha na njil.
s"oga poslanikakqi ih je uluiivao na pfa\.i plrt_doael(ivao 'Ii
Jc rrjeiirrat
: a.itla nantonitrr1:ottel)na hoje l.tet.i Ti,li.ttu.:nd! itd ni :e/i7ro."(llild.i9)
tJ.onr su.nclialc Allahovoproklclslvol1anjih_govorili:"Lutc ti doblo znai.da
mi nc TclirnonaseZcnc.Ti dobroznai Starrihoöcmo I ito Zelilrol"
Ovalto |uznim rijeairra oni su doaekivalisloga plemcnitoeposla il(r nc
Lroicai se krzne Uzviicrlogibolnc fntnje.Zatolc LLrr.':.qrcl<eo:,1h,do.jasakn
inldt)t,taa nod |a 10,ili lu .,tenogu o;krtiti na k:tliw t,elilatsilu? " (Hud, .!0.)
Dakle.poiclio.jc da nad njinraina mot iil porragaaci zaltitrliliclioji bi ga
pfoliv üih pomogljr na taj naöin.zbogtaLvihrrjeii. dobili zasluZcnu kaznu.
F.z.-Zuhrt od Sc'ida ibn el Musejjebai Ebu Selenre,a orli od Ebu Hurcjre
(Drer'fu') prcnosc,dl!Je Poslanikirrr-el(aot "it4j irramo
vise pravado sumll.jamo
negollrfilhiml Ncka se Allah srrilLucLutul Ol1sc osloniona SilnogalDa sam
.jaoslaou zatvorllkolikoje ostto .lusuf.prih\,atiobilt Irozivl
Ovaj hadisprcnosi1Ebu ez Zinadod hl A rcd;a.a o11o.! Lbu lhliiirc.
Nluhaunrcdibn AuI rbn Ali(dlre od Ilbu Selcntc.a on od llbu IIuaEr€
prcnosi.dl je A1lah,t\'Poslanil< "Nel(a
-:-:rekno: se Alhh smilujc I_ululOn s€
osloüiona Silnoga- tj Da AIlahaJi. Ni tcdnogfoslenikanakonnjegaAllah
ni.jcposlao.3 da nljc itrao mnoit\'opristalica."
UzliSeni daljc lirze: +Tq.l(tdoio.it ;tanatniti gradu, tcseli ^.Onrcie
'Aro
.su ntoji .gasti la nt( ne.\runatite, a.i bojte:t: )llohu i nene e
pat)i:Litc.t"'t'Otirakoie. "1.at ti ni:r)ta:abnnili tla iko,!.tpt.itltai?' +',Dta
rot)t tttoJihtrleti. alio hotcte ncito du rddite! reie on. (El Hidir, 67.-11.)
Daklc, on ilr jc r)arcalivao da plilaze svoiim Zenantai prijctio int da ne idu
rani.jirrstopanlainc srijeSeliao iro su grijciili.
vlcdutirr. ipofcd svegaoni sc nisu ninaito obazifalini gri.jehaprolazili,
nego su svc ito ih je viie odlraiao, bili uporni.jida dodu do njegovihgostijl.
Nisu lili svjesniita im sudbinasplema.u lta sfljaju i ita ih sljecledcg
lLrrrr
luelzbjc2no öclia.
Zato.Uzvi!eniAllah,zaliliujuöise Zi\otomSvogaposlaniLa Nluhanrreda !.
l<Ai.c: jli ^,ora:itatu, oni,.distt1,u.t\rr pijunltt,usaün httalu.(EI-HrdLr,1J.)
1..1le

BilJe:rBuhrrijrüs\olnSdlirl60,ILrllltr tbfNjr z.lö,':t/.t0t6iAhncd u s\on r./trr,cdtr
2 , i 1 6 , 1 3 1 .l i 0 / t l r l c b

r6
Li.'l:j]ll'lllLiod.|.iiic:'..J/1,,]1.,/]rrl.iirl'\.r]rl;l;'li'lrlrliii.i'l,rr.'lrl.l.l].'r.r]].]
J \ r ' 1 ' r ' r i ' / \ r . r ' ' 1 "l i ' r ' r i ' : " "
, ! i r r i , i i i l r r i . r , , r l l r t . i 3 / i i l i ' ! , r r rl l r r \ nr i , ' r ! l " r ' r i i " r r r '
" / r t | i , r L i r r r r | r l 1 ' ' ' i i q J r r r r ' ; ' r ' i " i r r ' r i ' r I i l ' l L ' :' I 'r
,li,r.i'ii,i,,;,"
jro'lriI l' LrLi / r : r : l l L r ' Lr r r r
\ j , r : t s r r r r r r e l i i ( l ! 1 r : rl i x ' i u t l r l ' : \ l i r r l r ' r r
l ' 'rr"r lr'r
' ' n i r r r r l i u i l i\ l o ! l ) f l l . a i L i s \ i J l l l l l r o l t l i t f r o \ r l L L L1 1 " " 1 ' l : ' L r L r
( i r r l r r r i \ r Ir L r r r ' jLr r i
, , , l ' : l ' , ' , ' . r il ", i l . ' i,i, l i t l , i i l ' l c i z l r : . r r r
r ! L l J r ' :" i I I | | '
, . ' L t ,. 1 i , L l , , , ", ,r L r t r l r j rlliir r l l Ll r i r o s l i r li.r i ; i r rr
'"i I '
' : ' i , ,. : ' ; , ; l r ; , ' , ' ' ' , , , , . ' , . ' , i , , ' , , ,',i i , r , ' , ' ' ' " : " " i r i ' ' r " "
r t u i r o l r L : 'L r i L
ila.l.iiil .r lrr \ ll5 1,!h
t! \i tt ! rr :
\ l i l ! . r ' u r r r . l .rl l l i l l a l l . r ' i , ' r | r ' " r ' r r ' : ' r r i ; r i i 'i '
I r r i r i L j l r l. i r r \ r r r l t L lr l ' : i ) : l ' r
, , . , ' r ' r , i i , ' , , i i i r 'r l L i l r i . l r l
'!(r'll I
. , r t r r r f , rl l r ' l : ' r l - l r l i tLl ! ] . 1 t ' L i l Ll i'lilLl l l . r ' nfl l L l r L i r l
' l ' ' r r ir ' lr rr rr ' I l
L , 1 . . l : , , .- . 1 , ,. l r r r r rr i a i | t i L | N r r r ii L | r rr ' l i r l " ' 'r " '
, , j . . , l , 1 . . , , , 1 , ' t f s" u . i c r r r i i l i I l - r . r l L . Lf { r . ' r ' l ' r i i L l r Ir
. . L L i Ja J r l l , rs r l l L l : . 1l l i l l l l L i i r i i r ' t l i r i L l L l
r . r . l . , r r , L ,S

r , r - ,r, t . : l l ! : l l r t fl l'- -lSi
\Il1rl'l'iLprii1i]'lLiu..jl]|l.JillLrlrLLllr..r.l..
:L lr"i''rrl'
' . x l r l i L . r t . lrxr L r a 1i ./ r , i . r /r . ' r r l r ' rr' { l ' r ' r \ 1 r "" i ' r r r i ' l i l i ' l
l " I
' 1 . . . ' l ' " l t t i ' ' l t o L l' l l i T n i l i i r ( L i . . : I r r i i r t l r L l j t ! " \ r r r r

l '
' "
| \ n l 1 l \ \ , ( r \ r r r ri i r r | i f i r t lll'Lrt.Sl r |rrr' llrn" rr Ll:t.' i
r. lr lla.l \t: i i r
I
\cnlL'i l. r'rtLll \il r(iir rr 'l' ilir I I
I : , , : | . l t L a r u1 o h i T l l l i i l o
'rr1 1i.L'lrLl
i i , , , ;, r " ; L L , ; , 'i ,. i,',i:, " ; i , , , . ' ^ "r ' r ' i r : i ' ' r ' r r r r r " r r ; r ' r " ' i I
: i i
, ' , i ; r i , a L [ j r l r t i , r ' : . r r ' l l r i ( l I r c n r L t ii ' i l l i ' i ' ; : 1 r r 1 f 5 i 1]ri L \ r ' 1
l

r i ' r \ \ i L r l ir i \ ' L " ' l " l ' r
I i \ \ r r t l r i i r . i . t t : ri . : l - L r r " r L ;' "i r r i b r l ' r
l ' r ri : ' i l " ' '.:
r , . u . t. . 1 1 , , , ' , , i ,p, .i 'r , 1 . r st tr h p l l ' i l r l l l r r l i l p r ' ' i L : i r r
\ l r r r r li r l l ' l f ! \ | l r - l ' i L L' ]
L , r' ,i .' r, r
ill.rlrrLrLri,,r.riLrrl:u'u,,,.,,,l.ualt"!rriil
' r r . r ' , , . i r _ , . r , , i . r r r i i /, r / i - r r l ' l l l ' L J S I I
:i'r ' L'il'rr i
l l . r . L rl . l r L l r l \ r L r j ' r : ll " r r " L l i " ' ; l L i : r : r l r ' : r l r i r '
l"'L "Lt
L l l l ' 1 r l " '' r L r j i L l r ' r r r ' L l l
r i . r r ,n: L. . , r 1 , , ' r . l l , ' i l l l l ' i ' : " r " s r l r l r ' r ' L l
: ''nrtl
. 1 . ,. ' . t , r l l : r l i / r l i l i i 1 l i ! . \ i t ; r r l r l \ l l l l l r t r t b " l
:LLrr" l'rlo f L/lr'L'L rL:i
i i . r . r . r | : t L L , i l l l i l id i i s r o g i L g r r r ' l e r I l i i i i l r
i lit'5loliir hl'rrl I'rlt \f rr\r ij!rlrlr
,,,.t,'.1rr":,'U."..l.,,iiii".lll"f,." orh"1Lr
' f r r i i l i L r i/ i t 5 l : t \ ' iLl

r l L r l li l '
s c l l . p L r! L l l l l r ' lr ' l \ l r ' l L l i l l l i ' _ L l r t ' : l l j : l \ l l . r
, f . ' , , 1 . , f , ," L f , , u " , , t r i l u i l i c g
a ( n ] o i l i l l l l L r: I l L i l l l r \ r / l l l
f r i r i i . l , , l i s r | . : j l l ] l a \ 1 r i L Ln t e n r L Li r. r r t a l i r
Oni rlulje nrr orlc de 1c I-Lrtolriro u s.lo Su!of. u naroclupozuaroLlo: (iaur
Ze!!af tc de sL..lilidil ic Sunce izlil7ilo. liuzua l njrh spustih.
Uzriicni lirTc: ',1laulo Llotlt:\Ltiu olrtlbt, 11i tte pret rntt:tno onoho je
hilo lak hi LIolja i nu nlilt litro liiu \p tti.tDto !n! tr ja ocl slianttn.jenog hlaur
lalt'jt ,tptl;itlna ;iVrlo,'t'rltiljL,:t, o r Cosltolatu hota, o ono nilc dolcko
,./ /r,1!irrili,/./ ( I lad. Sl.-S3.)
i"r'Oni clellc lil2L| DTiLril
.jc rLrbomsvoga l{rilit do tcrrclja üliiitio oliolne
!|ltLio\. /rtcduo sr..jihovint Trtcliillta.I lratlovr.lc- uliLrpnobilo scdan..lcdni
liaTrL(Lr.jeLrliLrpo bili) aclir stotrncsrrno\Iilia. a chLrgiclarh jc bito aetirihiljrdc
S\e t() starro\fiil,"o.stolili.zcDtlitit.. olioltr)ei s\'e (to jc lirn gfadovirra pripidrlo
Lriloir poclrgluror[r net)it.ta]io iju su rlrclcliiaLllikuliLifljclianJe pijctlo\a ila\ei
prsr. a ondi je to Diibr il s\e p|ct'rnLto.pa .ja ono Sto bilo qol e_doilo dolie
.je
l \ l L r c l i : r hci ci ,l r d l i e :' P f \ L r i t o l c p a l o n r Z c n t l j L rb i l i s u l r h o r . i l i u i a . "
/ ttLtIiilt kto liiit! .rl)u\ti\ ta gt ro,L ie orl sl;0rtte n.jcno,4l)lr1rl. (flüd. Sl )
Itilcri.rrrl:rlir1u o\.iü ii-jetuic pcrTijsliogporilclle iznaii: ..jalio st\,fdr)Lrro,,
Rijci ar|rr,/rrrllL o\L)lt rielu znaöi:jedIo zl tlrLtgirr sa ncbil je nt njih stahro
I ) i t d a l oi t i i c a n . r t \ t ) t ) r o t j L t r u- t ) l ) i l i t : . n o ( l l L r d .i ] ] . ) . z n r r ö id a . j e n i s v a k o n
l ( n r ) c n L[t) i ] o I l r r p i s u n ior n c o l l o q l i o { u ö c p o g o c l i t ri L r d a r i t iL rg l a r . u .U z v r i e n i
l..iti,c:. tl)ilj.'-t:tto htd rtogt Goytolut4:o o t,kt)ii t:u;tvl,u tnjtru
ltro.tiili
iE7 T|]Jijit. l.l.l l-z,,,iicrrrrtlioclcf l(i;e: .\Trrrvrr:ir /iiil/ tl.t ntih .t \tt.lit1u li.l.
l ; i \ t th i l u : u o , t , L o j i L t b i l i o l n n t , t t t r t i (! t : . i S u n | i . l 7 l . r I n N c r n l .5 S . )
Lizvr(cni ,'\llrrh 7üint vcli: ':'l lt)t.ulc o nd:.lit On j( pt.t!t.n o.'.pd ih
ie
.rnlitt) t)nt) itt) ih t? \nlllo. .tPd u ln)jl hlugolttt Gospoluttt.!r,o,s/rt/
/0j
t t ! l , t t j t l i ' l L \ 1 \ t d 7 n r . 5 1 . - 5 5 . 1 T jO . n r h j c p r c r . r n u op. e . j eo r ) oS f t rj c b i l o g o r e ,
posLaloclol.j!. Zrtint ih ic z.rsLroliiion liemcr.jr. lioje
1c .jcclno za cligrnt
pildalo Ono ic hi o 'oTnLracno. tj. na sltlioll kantcnü pisalo imc onigr
ic
(ogl öc p,rgodiri.l)rr obzlrl .Lr li ou bio u s\
oln nascllLrili iz bilo )iog razlola
o(lsutiln.bllo da.lc lll p ttLiLi sc odselio iill.
Po jcLlniutr I Lllo\il i.nnjc ostxli sa svojillt uarodont. po drucirnt. orujc
rzaila 7al!ahlo sti s\oji|l t)loZcnti d\,jcnta iiaerlianta.Nlcdutint. lrach.jc iLla
slnilr slus trrL!cnjc.erldl. olrr.cnLrla se sr,ont larodu. pr.eliriill Ailahovo
nufcllc.j!'. ifo\rl(rlu: TL.ilio llorn nurodul I ucl:i.jejedtlt kemcn pao ranjui
l l z l r i L r . j , -grlja l u l l l i o j . i n i n z l d e s i l oo l o i t o i r i i e n 1 r a . o (j lc r ; e ü i l a n l i | o l e
\ l c r c .r L r h o d L i o i i t i n t . t r . o d u \ x l r { o s t c l i o jbi i c l o l i t z i lti_ ü t L ir= , .
Lzviicni l(e7(.:/ onintt latli ,c \jJ.utu jlluh nttotIi pi tlt,r Nultott iL,fiei
Lttt)tc:(n( Ont ttt l:ilt alttc:tl J\tliu tlv loltu rrüa pa:;u ih i:ntt,jeri!c
l.tk) int njih ltt)iitt üt te tijtt t)toti liott .lllaln ponoti i t;it t(,tr,tt,ha ILitij!.
\ot d\itL, t! \1ttnt st aninrt kolt trIo:a; (l]t-j-lhriln, 10.) 11. one su ih
izncr.pr rle u vjcri. lcr ilt nrsLrslilcclilc.Oviut nictonl sc nijc htlelo rcii da su
bile blLrrlnrcc 13o2esaitlrjl
Alleh jr-r nikadn Dijc dopustio da icna nekos poslaDika
foöini blud. lbn
Abbls i cILrgialrrri iz pnih i potorljih qcnerlcija kazu: .Nikaäa Zenaniiec|ros
poslrDilixrri.jcpoainilu blLrrl.' Ko n r di clrugtiije. c.iniYcliku r:rcSku.

r7s
: r . ' . .l : l \ , I
I ill . rLl'
, - , , ' . , 1 r . , r i l l i . l . l l

,. .
I ., . r . : . i I r i r .r : , . , . " , r , i
. ,.,, i, :' ',. ' , ,I lrli\rl
,,"1,, :,,.,r ''r' , , i
..j. ,1,'
. ' ' r ' r r , r , ' r ' , , l " r i .r r r , ' r r r ' r r r ' r ! r ' r ' i I I i i i j
l l . , ' r , , ,
] ' ' ' . 1 ' l r , r ; r . ' l ' r r ' ' . ,
Ll,, 'ir'i ir I rrrir:
L | L , r . . L i t . , , L , r l i : . r i r r ' : , , 1 , . r t , :ri Lr l l ' , - ,
lir,l..-r
. r l. t . i l i r r l ' f i Li r r l l l l r ' L l r L ' r " ' :
l . L l l r l l l: i l l l i L : L ii rLrn
.rl.r ll.l,,, 'rL ':r
i , , , l r : L : r , , i f , i r L i , r ' . L . Lr ri t L r' L f i l 1 r . ' Y " ' l r l L ; ; L r r r i r
r Ll r '
l r : t , I r : r L . I I , i r . l . r i L l r . r l , L l ' r r r L r . tr l . ri r i ' r ' : i i r ' . . ' ' ' i '
irif.. r'r'i: rr !rir lr r' ril":ll i"l:Lli I L LI
:l ii.l L^il. rl tL Il'

:'r i : "' ' ri\r" 1 ' 1l r r i ' l

:.. I ,rtL.r, r li'
r ,: 1 . . ,I
I . .: :r:,r
. . r , : I L l r j
Oitd \u rt l)u!tt koji i sd(lupo\toti.l-j. ra aseljesu pored ut|rog pura,koji
sc dirnaslioristl. Uzviicni, tilkodcf. l\aze: *l ti l)ojet[ ]1iihptola:ite i .la j i
r
ttoitt '1'ptt:ut r(, \h\'.iatel (Es-S,r1.fit.ll7.-1-'18.)Uzvj!erlr. ralioder.kate: 1
od niLgd v)to o\tu\.ili oiit -nuli lj .lintu loii p4 teti int.iu. (El .Anl(ebür.l-\ )
Zatrnr. Uz\i:eni \clj:2'l illi \.jcntilic k.)ii .tu u triL,tüühi/i, i:\,cda.rrüa,ia
n/crtu tlnto lLliut nutslintott.\liu l;uitr nadosnto.'tl u uj.tnLt.onina loli se hqe
ht)lncltt!ttit :nlli ottu\,i..'t)o.
(Ez Ztuijart.15.-17.)
'I_j.
to süto ostelili kto printjer.i pouku rLnontko se boji kazüe na onom
svrjctu. ko sc troji Alllhu i ltadr gl nilto ne vidi. ko strepi od stajanlxprcd
s\oj r (lospo(lufollt isroju duir.riuvil od s1rlrsti.l(o se Ltstcic ocl .,\llaho!ih
zal)rar)rrI uxpuitil snlcicnjc prema \jcnru. iko sc boji da liai rlu Luto\ nefod.
Jcf. lio se poistoljcti sa ncliiln nrroclom i on jc,td njih. Irrl Drill(arlarlle bilo
potpüIo |oisto\.jca'i\unjc. ceo santo LLneltrm deluljime. lalto ncko u stihr
fcöa:
I (ka nilitt potpü o kuo Lutoy narotl
, pa oni nt\u al t, t iolela

I'aorctalt, fitzuntan ioihluütn öor,1eli.ltoji se boji sr.oga Cospodirit.
lzvlilvt ono ito ntLrjc Allah,rrr naredio iprlhvaia ono ne ito ga uplraLlc
Allahov l' oshnik .:. kao ito 1e:odrTavanjcodnosl sa halal 2cnaüral,ojc ntule
A l l r h s n o r i o . i L i i c p i i r n l l r c l t n l r o L r r n j a n t a _L l o b r os c i L r v i ! d a n e s l i j c d i
zlt\.ocilji\og Se'jtrnn,pa da talio zasluTj liaznu ida sc ontla na njega ociricrsc
ri.lcii Uzvi(cnog: t ono nilt,dultko odn ari/rrilic (llud. S3.)

*#*

t80
Su jl) ,tt, jir I l!ttt

K A Z T \ A , \ J EO \ I E D J E \ T I S I , A J B O \O \ I { .
\ARODU

sUfi EL .\'rä1. rlikor liaril'Lr ja _o l-Lrto\,olrnarodu, Uzvracnrkiic:
'' 1 u i\lcll.h t4iltoto hruta .\utttltu On jt gotrr io. O nurole
t]oj ..1llnhaofuirtt'tlre, \'i lr'ü:r.a::hogd.tetn i\jag ltrtnolr'Dnitla
Id,t jt: jt!t(ü ri.l:,t, rttl ru.ic14(iospodara :atu t)td\a üd littt itd-!i ü)juitr 1
lltdint m njihtrittt rt\vtiDtd üe ltliidejlc ireluuZtntlji ne rentetitel,arlletei
titnioj tlpo\tat I.j(tr Townt itbolie altt ljtnticte. 1'1nc l)ortü ljtl jtc -.s jalc tr
r,tl;on 1ntu, ltiiL'ttii iad,,1lldlta\a putd olrruirtju'i one liaJi u\j,gd\'te tlti
':ekL'i gtt iil;tiIiti /.tttit..\. kadd ttc l)ili trtdlt)l)njni.
t)tl \'u\ iL At ut)tnoiia.i
poqletltut( fuka \u .$t lili ofii tu)ii .\tt ,r:td pn?tili 1'1 tlo jdtti oL{wt tlrtrju
u alto .ita.j. pa nttui posluno adruqi nctlentju onL{dpt iL'eliajn'tLtl; ntul ..11!,tit
ne prt:ttli,1tr an .1etttybolji .wlij,t! '1'\.lot'Diti i. njr,!o\o! tturola. latji srthli
' 1 . , r. . ./ t. . . ..
o|1, koji s tohont \,jrt1iu, i: fi.tit!. grdtla itljttrtli Zdt i elio t)ti to tte hisnn
hA(lil . ul)iln on. "".,11t ltt.;ntarr, rr r'd.irrr7c;rr \'litlili. n.tkon .;1ano;.jr 1l!uil
:;prrsio,jc, m.llkltu bittrk)le: i nij(li lli sc nt ntoiuno tl tiu tMtiti asitüttJin
ro l)r(lL lttr,)llldlt no.i Go.;polar Nd.i Gaslaldl S|oiitn.ndnle,t.;tc oltrlt,utit
lli ';e n,t .liltlrt rrlan.ituto (liosltottutunti, Ti pn:nli tttntt inttiL'nt ntroL:iu
pro\ül1ta. it:t ri Ji ttjp)tltL\lt)iJistklt-|t."':'1 ütoiüi(i i. nj.goIag narotlu,l:oij
n i : i r t t j t ' r o r a l i , t t l , o . i c . . 1 k o p o t l e t e - i S u n t h a n l , : i , J u t n o i c t enl idt ig u b i t k u ' t 1
llt\i ih t\)1t)Dt.ttttr\dn t)onrt, it)ni t)\\'LutLr.if r rrl)ln, liultntd ptnuljatti. ''Oni
iioii .tt! ln]i.dli !ut1hrt, Iirto clu nilad tttstrtu tti iiIieli, oni lioji lirt lotiali
Sutt.ilu.oni .;u l,ili ntt gultitlat!t'l on:,a olontu or! njilt, i rcic a narorlt,ltal 1u
sdrt \'.11)t (;a\l)atldft s\1)!n i \u)jek^dt) td.;,
lIL,ttio l)o.\ldIirr
'(Ll 1rt l;ul;o la:alnt
:t 1ttft)tlt)t)t tiL,\jtniiilirrll ^'nf. S5. 91.)
U suri flLr(1.nrlioD lllrZirrDja o Lulol'onl nafodu. On. taliodar- Lrllie:':/ l
lleLlicn'niilutt hnru Suo1fu On.1tgororia O ndtad. 11t.)j.,lllahu ohiaaitc
.ier|i lt1ßoqhogdo:i',tt\j.g(!|(iratL'ine.aliildjtcttolitnlinurtgi! I:ilit Ll,t
labruai\it. ali s.hoii ttkt \\1!.ie.ltiog(hlra na:otleti lnLnt, yt du tinuttlrltta
*O nurotle ntty! Praw ntlerite ln li t I \'a:l I ne tLithlre ljuth u njil\)r,irr rn,rfrl)r.r
i 1tc ii1]itc -h n11Zct lli. iitrct:i fiucl 't'Bt)ll \ tn.j( ortu \to;lllult ostt^rljLtl,tct
' 1 . 1 . ' . . , r ' . . ' . r , ' . - ' . / ' ; :
.ld li ti t\'ai tlat)t.E ndrctlltje Llo nal)u\tiüto otut ito su naii preci oba:./\ali, ili ll
)te patltlr/1)ta .\d nd.iini intariitrrlr onulio litlio ti haie t()l n bdj .!l ilrg i
't'O|t
t(:h)til!' iL ga|a|ia: O narolt: ntttj. \tu nti,;lite ol;o jd itrun iwst doL:u:

llll
l l
Sutih rlrtlti'Lltrt

Slc Ll slcnrLl.ou jc .jcdrn od onih lioji su po\,jerovalilbrahimu,sa qtu
Lrirniohicl2r LLi otplltoluo za I)alnasl(.
IL)n I(rlcjbc od Wchba ibn Mulebbiha pr-enosida je tekao: "Suajbi
\lulgirrr sLL. iznrctluostalih,Lrilioni koji su povjcrovaliIblahimuDadankadaje
bio buöcnLr\atrr. )Jjih dvojicasu Jiasnlest lbrahirnornuöinili hidiru u Sam.
pn ih jc oicnio sr dr.jcrnal-Lrtor'inti.-l kaerkarna."Mcdutim. üiStaod ovoga
nijc PoLrl(luDo ,\llllr. opet,Dajboljcznal
Ill-iLrL)rn.r ibrl /\bdLrlbetru svonr djclu .,/ 1r/idb. govoreöio blogftiji
Sclcnrcibr Se icla cl-Anzi1a,kaZe: On 1e doiao Allahovotn Poslaniku;--.
pfinrio lslrrn i rckao.h je iz rrjestaADza."Na to je Poslanik;,i rekao:"Dir.no
lr .jc nrlcslo,\1rzalNlcgof i nrjellar1isu bili potiaöcni,pa su pobUedili.OlrisLL
'
SL|l].jbo\ nr11)d. n lvlusao\.1trzblna
Dl lc orrj hadisvjerodostojan, iz njcgabi prorzilaziloda jc SuajbN4usaor
l)Llrrc. r (Lr pol.jcaetz öistohrvnorarapsliog pleDenakojc sc zoveAnza.a neod
Anuc ibn LscdaiL)nRcbia'ilrnNezzaluibn Ma'da lbn Adnana.a ovi su Zrrleli
(luqo\ fcrnc.i foslije njega.,,\llah,ofrct,najboljeznal
Ll hldisLr I.-bu 7cr-rn,lioji sc nalazi u Sa/rilrrrIbn Hibbana u poglar.ljuo
ijcrLrrlcsrricrnra i posllnicinra,stoji da je I'oslaniki: rekao: "eetvoricasu
,\r.rpr:IIrLrl.Sulih.Sualbit!oj Posli1lrik. Ebu Zcrrc."
Ncli sLr |ilni1i uicnlacr Suqba nazivali: "llatibu I enbijai" - "Rjeiltr
r.jcrrrjc:riL " je|je Lriovcontar-jeiit:bilanitr izrazimapozivao.jcsvoj narod
(iil \ lar'lrlull f.jaco\o poslansn,o.
Ihr lslrrrlirbn Biif pfclrosiod DZu$.ejbira
i \trLkatila,onj od Dahhak:I.
I orl
o(l Ib \bblsr. Llujc fckro: I(adl bi Ällahov Poslirnilii spomcnuoSualba,
'
fcliitobi: - lo te ltjeciiti\.jcr1)\'j.snik.
Sllnorni.i l\{cdjcrril su bili no,jcmiciJio.lisLr
se bavrlidrutrskrm razbojliifvour,
LIS[o7n\ lut]cntprolxzltlkt.Obo;evitlisu dn'o-Djku,oko koga.jcbilo gustogflrlje.
Po s\.ojinr(ljclinraiureriusoburr't'r ochrosirra ubrajalisu se medlrna.lgore ljude.
lirir o sLrnrjclilii zaliidllina vagi.I-tzlnalisu pfeliorrriere. a plaiali ispodcrjene
Zrrtoinr r ,\llnlr l(eoposlalril(a poslaoJedDog iovjeka od njih, Suajba,-:.
Loji ih c pozrrlro (lii oboTa\^lusluro Allaha, lioji neLranikakta sudmq:l. i
o.l\ rrairoih od unuitirnjiL Lrl:fiicina diela,liao lto jc zaliidanjeljudi u njihovim
stl xfrnrllr zustfilal\anjc po pLltcvimai stazarnr.Nelti su irlu po\jefovali.ali ih
;e lccrrr ostall liao n.'r,jeuicj. dol( lh Allah nije Zcstokokaznio. On je
lrililnrli i II\ [l1cDi.
'I
rlio 1,7\,ricfllik:.r2c:,1 lledlcnu niihora brato Suojba. Ou je gorct nt 0
ntntLlt,nrii llluh( oba:u|Ltjtet'i .h1!goghogo osim Njegdnu otc! Dt)\ai)
|a"t ir ttt\tu1rl.)l,d-t)l t'aieg ()o:yu{ora.' (El A'rät, 35.) Tj. doila vilI le
jusna p(rtlrah I oart dol(a7da je istiuaono Stovatr donosimi da rne je Olr
posliro linrcsclr)rslina uLt'diizc koje rru 1cAilah dao.Nantatirlelionkrctno i
.lctirl.jr)o PrcncscnoIiojc su b lltu'dzizebile, nego se oviDr rijcöina satro
Lriifiltko ul(n,,Lrjc
ltir 11jih.
L l lL l l l , , , 1 , t , r , , / r , r / i i i i r r f r l a i , i r . r i r . i / i r r r / r , r r .1r )| j i i i i t t i \ t t i i ! r r ( r r r , i i / " ,
, . , . i | , . i / . , i t : t t / , , , t i i l t t , J L / r r . r r r (/ , . 1 r 11 t t L , t , t t t i i , t t r , \ ; r r \ / , / r t r r ' , r 1 j _ l
I i it. fi 1 l)llilr. ntirrtli\r inl je cla lrlLilLL l r f : l \ r r l r r r r L T r l b l r t r r r ol i r l l r L L L '
: \ ' 1 , f . : \ f . i Llll \ l u a u j L rd r t l , u L l Lsr L L p r ( i l i rI n : 1 L L I i t lTL r i r r r . l f l i ni n l l . : I r ' . ' l l r t , r r l '
( j
ilnt. i r r it. i ' , l r r , i l , ' , r l ! ' i r / { ' / r " / / 1 i i r , , \ i , r r i t r r l r , ' r r r l r r t ' t t r t r r , r i i r r r r i r r / l r r r r r ' i r L i r i r
L l \ ' r i : j s a ) . i . r i l : l f i l : l l i L r i l . j L l r lIcl i l a l ( ' r l l L ) l i r r r r t a l L l Li r iLl r; r o ; ; r l ' r l r r . r r r l r

L l rr I r , , . 1 : . i LrLj r i i I i i , l ' r r r i r rl t , r i r , - , r ' i , , i ' r r r r' r . r / i " i ; rr r i i r r i
: . r r l r . i. s . L l r / , l r r r r r . L , r li s I l l . l p r c r r , r .Ji l i r S l l l b r r r : L l l r r i l
r : rr f r . ,' 1 . ' f i i r l Lr , ! i l l l l l l a \r l l l l ( r \l L l ' J .
l \ , i , r l , r l l i i r , t lI ) i t L r \ . t I r r ' 1I 1L. ' r ro L lL t l l ) a l l l l l L i l .f r f r l l s l L l l L . ll'l r r l " h r i L '
r i \ r j r i r \ r l . r l i r r l s t l n i L i( . ' l r r l i r i r r r l I l r t LIr( ) , i l ) [ ' l l L , , r r r jlil]. / i r r r i r l : l l r 5 f l L r r L r
ll . . : ' r L L| \ r 1 . . ( r t! 1
! iti rl\'tLL.

L.L] i . ' i r i . r , , r , , , r l r i r r r r a , r r i 1 r ; . ! iltqt it i t ) t\ t7. r { , r r / , r r ' i r r i : r l r " : r L l r r i | i l r r r r r r
t Lirl t l ' \ r i S ( . . rl l r r i r r i r o r r r r r T i l Llrr r r L i( l i ] ] i . ' i . 1 l L;.l r l t c r r j r l l l o .r l t tr o t i ' r
r . , 1 ! . : ! r , i . / . r i l i . L ( L rf r i ll - . l L l u
j , r . r r r , \ . 1 , r i r l , i , i r/ , r / rr i i , r i , i , ' , , t I r ir r , ! ' t t ' : I O t ! t ! t ) t t i t t . i t )i l ) . t l t . t l ' ! i t t i t ' i i t )
' r , i r i L , r i" i i i i , , r r r , ' r r r r | r i f ' , r r i l i ( 1 : l . \ ' r a n . t 6 . r O r r i h i c r l r r l l c p o r l : l t ' ' l r j t i r
\ l l r l r , r ' . :l . l L r r | , l i tlLi ' , i L rr r l l J r l i r , r .: n r l . i r . i 1 \ n l r l r ' r l i t i ' : l L I ' r l i i r l | ' b r " n l r
r r L i / , r L . i \ l t i rrfrL : l r l \ l L r rr , r r l l l l l , : r r L rL l l l o l i I t rr r . n l r J l L] i t , l l l l . r r L r r l : ' i L r r ! I r i L l
L l rfl r L . , a ] : r Ll l r r t L l i l l r l L j r '
j , 1 , 1r , r l i
I : , . | 1 , , , i L : ! , 1i i r r l r ! i i , r rr r t tr t 1 ( , i , i r i L r /: r r , : , , " , r t r t . r r i r j i r r r
rIr,',,, i,Ir' ' , j I . . , I i I i , r i ] ' ' rr , r / , rr . r r l , r i i t , ' l r r / i i . ri i r . r r r r L\ r r , ! i r i , i , r ' :' ir ' r
'r,,.r',,,,f, rl,.i :1 I n r f i l r l n l i .\r t r r r l : i ! '' r r t l i aL r ' r i L rr i : l\ i l i r l ' \ i l i l l l r r
r . 1 . , .. : t i l L r t i , r t r , i i i t i L i l r i l l l l , J .r , r i L l / r ' r ro.\ l l , i i l l i l \ t r ' ,l L \ I \ l l 5 a D o ! l l l : j LL\ i
j : L r L s rt.r t i l ,
. . 1 , t . i r : Li ,r i i , u t \ r : r i , : . L l L r ! l i i l L i n i ( r . i \ . 1 r 1 \l li il l/ Lr r i L .r r l . : L,i, l ' r L , li i I
lt.
. r , r , , , i : r ,l r | r , i | i i l O | r i l j r . , 1 1 1 1 . . I l r , r . \ r r i \ l r l r l i r ( jo l i l i r l r r i r i l l : :
. r . 1 , , . r , , ! i L l i r , . r t r . l / i : l i r r r L l - . ( , 7 1 ) r, iL! tr i f r r r r \ l l i l l r r r r t o \ o n l r \ L J i l l
. . . . f : l j l | : L j r i r r . i Lr l : L \ l l i r r l r L r l r l l T t : i r ) r rlri e / L r l j r rirh , r l l l o r r rl , ' i i r l ! r l l r l i r T r l i l r
\ r L . , r L " : - . i l , , . i t r . l ] ! ! J . r r l r ( i \ i h I r , ! 1 t : l ) r l l . ,: rf r r r r l l l i r : r r r . i rn i l f . l i r L i r : r.)
r i r i . ; ' i ' , r r . r i l i / r / i i , i r r i . r r ' rIr ' i , - , r r i r , i / i r . l . r 1 r . ir. r i r r l ' r r r i r
j/lrrir
,:r, ,i,r , r lr. r , , , ' , , 1 r ' r r r i 1 , r ' I . . i r I , ; ' , I i I i ' , " i , ' . r r r ]I L ' , I r i , Ii r r |
,j,,iiril,,.i , , , r r , i r , . , ' l ' r\ / r j i , ' , i i r t 1r r l . 1, r i \ r r r r r / i r r / r f / i l l l i L J .S 5 i r ( ' l
"lti.j.a1
l . ' r . l : l r : 1 r. l l i L i l r l i ü l l i r \ r r l i r T ! r l i , r / , ' r 'r , r / r i 1 , 1 ) l t t ): t t ) ) t t ' !
, , , r i i , . ;' , . r r , r r r , r , r ./ i ' i : . \ l l l i r ( r \ l l o l i . l i f i r : t r l L r r rl . ' [ . r r 1 1 .l , 1 ! l l l i t l r r ] r -
L r : i L l l .Ii l l L J ! 1 . : : l l i l l l i:l

l [ . : : l ] . , J I r L l . t f r l u 1 r ,r I i a j : D o b i l l i , , t l i ! , i L l l t f r r r l i L , l l i , a r i L i 'nl l l . l . r r l r L l l r
l r L r L . r r . Li r:n, :r ! l r o i t , , r lr r l ! i L n . l l I r r . r n l r t L l l r t r L L i . ! i l l : ' l l r L 1 l t . ' n r : ' r r L r r l a r l l : r "
l l r l t : L L tl ' . r , . i l r L i i r I L . L r t \ ' r , , L l I b n \ l - ' b r s r L
l r , : 1 o t r . l i . r ( ,r r i I f l a l t ) l l r : r r l p ' r t l : 1 r . r rr l r l l r i , r r r l 7 \ i i c l r ( r r l :I i { 1 1 \ir''
' :
" : ' , , r , , ' . r i ' , t , : , t i ' , r t i , ' , i r i . r , ) \ i t , i , . r i r , : t t , l t . t , t t t t t t t i t t t lt t i | I t I t ! | t I i t i | )
r i r , , i r , , r ) i r . ) !i ti , / , - , r t , ri r r r i r. r a ( l r l \ l a l d i t . l l l i ) I

, .'\]
qllth ,,LI!r!!!,
'lo
z l l i a i d i Lj c o r ) o : l o j c h a l a l .n t a l i a tg l L r i l oi r n i r l o .b o l l e o L 1o o g i t o j e
hlifam. rrrliuf ge LrrloI pLltro Illrlul 1c blugoslo!l1en.ntakar
-qabilo i n1alo.a
lll1rlul ac sL-rrlilsuti. l)it nlrlilI ga bilo ipu o. U ront smislLtUzriicl]r lQie
,lllth uniitttt l,unutu. l unut)t.ahtit'\ululirr (1il Ilcliarc.276.)
13o7i1iPoslartrlir:.ltaic: \,Iulirr bilc i \cliLe. liantatc ae za\,f!iti sil ntalim.'
T o b i l j e 2 i, \ h r r r r l .
l\llallov I)oslilnilir.: litliodcr l(il2c rNckusc liupac i ploda\ac po slobodtr.i
rolji dLr.govorclrijc l1e!:o ito sc fazidul Alio bLtdu rslceni i pazar clobro
ulllneac. irLpopfodijir üe rrtr biti l)legc)sl1)\'li!)tx.a ulto neiro sulirilLljslaTu,
kupoprodajr i'c rnt ostrtr b.z l)lrgoslo\ir
Sr.c Lr s\,cntu. ltelll za|acla.jcbctiictnu. lreliaf bile i lrala, a od haralra
rcnlil lioltstl. ilrnlllr biLri lclili. Zelo.\lhho\ poslanik SLrajbkl2e: ''Balje \o l
jL,oito ito .lllttlt otrr'r.ljal,ao(la:\olir o, al,a\te Iiet.nt.i.
\.jcgo\e rijcair "d jd üir(nt rari rirr.r.rr.(Had. 16.), zaaie: Olto ato \'tnt
reradujcutftdil. r'acliAlluhr i\rjcgovc naur.adc. a nc r.arltloqa da ves vi(litr ja
ili ncl<oclrLrgi.
O Stujht, tla li ri tvtl nu,tu: ttLr.ttittit,lu nt+tu:,ttnoo,,rt.ir) -v/ rrliipr11i
obolrtali, ili rlr nx po.:tuJtunto.\ontiitn i tLlttjitd onuko l,:: l;o rttihor.t,llo)L
hn.; \i htq i |n-hot itt fllud. fj7.)
Olr su -govotili poc|LrguiuöilltLtsc iironii|o ga isrrlijavitjuii. Da li li o|aj
llxnraz.lioji ol)x\'ljiLS. nxrcdLrjccla nls spljeiuvai alaoboiarvallloiliog clrLrgot
'i, , 1 'ß . 1,,,t. n t u r t r . . : r- . , , i c . r , r . - . i r '
' ' .,1 .'rrr, .
Ili i. ,u,,r,o .t .. ",, ,.i,. ,,.. ,
:i
dosadrsnjLr l)fxl'sLl lilrla sc tcbi nc sr icln.rirliosnto rtrr sa njoLtr.
'
L hd\.;i hlt': i nthot./// ibn 1L)bas.\,l.,jnrurlibn N4chrlu. Ibn D:Ln.eicl2.Zetd
rbn hslcrrri 1bnDTcrir.liirilr: Ovo su Alleho!i D.,priialclji
Podtu!:ljir.oeoi.on1i..,
O ia go1.t|it). O ttuti t t)tai .i!Lt, tli!t,ol.a j,:t it art örst dalio: otl
Go.\l)( eto s\o,:t, ittlio nti jcttt:,gut! ahilju lool.ltl nc:clin.lo öini tona!t.r
).!t)tit:tlht\utjulent. ielilt.:tnto tlt ltopturilt koliko ntogtt a noj t!.tljü:a\.isi
stuno ol .lllolta lla .\ir r',-r.rr:rrr/rralart i \t j,:ltu ,^t,ohtttcot , (l iüd_ f S.) Oy.dje
dolazr cio izrriuja Ijcgova bltrosl u ophocicnlusa njirrla. s ciljerlt ch ih na
n i L t l l c f i if l L a i nu p L r tui a l s t j n u .
On inr jc {ovofro: 'Srd rrirlirr, . \ i Iioji r))c u la7 lLljcrujcte alia.jtl intd l
t : t r t t L l o l , r t o J ( i r x p o r l r a r rr r d . g a t j . a . l T s t . l o l i u z d n l r e l c O n p o s l a o i a n t a , i
t l n ) , t i j t . \ t t : - ! : r. n
t ohiliulto . tj.ddolIi lcposlalrst\oivjcrotjcsniltro.itoli
re moiclo sllvatlti. pil zirilo bih vxs ju vareoI Iianiju je lavcdello da se \LLh,!:
nil slrain nrallt obtriro sr oDt naroclu
'./o
k:L,li1)t la ilitirl o a ito \\1tttdlrl.r.ttljrj(r . fj. :to god \,21n nafc,:litr.
lx 1o suut |.\ I ted1m.I ito gorl r.untzabranint.ja sant plr,i koji sc toga liloni.

l l r d i s b i l t . i A I m . i 1 L 's r o m , l / , / r / r r , l i l l : . l r S r k j ] . t b n N h d i e u s ! . n r . ! j , l . , a t t l g , H r l e b
H r l , r n u r i l l i l \ r f , n , , / , r: l 7 l r i l 7 , l 1 r
rlhdrs I liezr
B ü h r . l r li + l L l . . ; l - . 1 7\ l:L i l r n l l i ; - l - . + t i o s l i l i .

I 116
t.,'1 ": :

: - l lr ' i L l ' L"rr l' /lf r i r r l r Ii l
i. , r I . . .r i r : : ' 1I , I r .r I I I' t I i l '
' r _ l ' i r r L r 'rLl ! r L
. , | r . , r r ' . , , . 1 1 . . i rr r r ' . : r
l | r r i lr f . , i r l L l l _ .Ir ' : l ' r l ' l:l l.

1
' r r L, i " r ' L l ' : r r l ' l L r ' L r ' i ! rr Lrr' i'r
;,,r,Li|I. Ll:,: I ,,..1 .
. ' l ' . . , : . , ' , . , " , r. r r rr . ! r i L r ! ' r r ' i . ' ' '
' r ' L r : l l r l r r l " r L ] ' r L' ; r l r r r r r i i ' ' t r ' li l
. . , r r r . r i i , ! , i . : . .L i r L f \ l i r Ir
' j : r r':'rL' rr ' i! L:
t,, :'i,',Lr' : 'r.r'''r'"rLL I ' r
L r " r i L n r I L : r ir L i i ' ' r ' r ' ' r ' 'r'
.', .. ' ,.ri.il'."'rlr"'l'':
, L l: 1 . : , l L . r ll 'l !l ll ! lll '
I r'' L
, !: Li\. i, i,
',r.r : Ll l"ll lir '\' '
' : r r l ! ! r ( i i 1 1 " ' " 1 r ' r LL r l r i L l
' ,
r i : r . l i . i r i r r r ,i , , ] ] , . , " "
'r i'i'r' Iii' I'I IrIIIiI
,i,r.r..,il::,1: ''Lr rriL.'ir. r '
"' ' I r'L rlL'ir iL
r,rr,"''r"'r "
- r t . ' , , j ,I ' j r , / . ' r , ' , , ' , , , , ' 1 , ' , 1
- . . ' , , . ,t . ' L . : , r .L r r l r : r r' r L ' i ' L ' l ' r r r r r 1 " " l : Lr
" I'l'ir'r ' r r r ' _' I ' \ l r r i rr r i
1';'i ,r'' rr L:.! ll. r'l'' 'r""
' , . ; r ' , , , . . ; " ' r r r ' \ ' i r i L
l i . - r ' , ' I r ' I ' ' ' ' ' I : ' i I I
, . : : 1 .| .t \ . L , I , a L r, , I I l r r ' , t .
' r " " ' ' t " " ; "
i l r . r L i j | . . l / l : r l r L L , ' i L , Ll L , i , r f l ' l ' ' 1 "
li '" ' ' r' I " ' l'
i, rrrr,,rri .' ",1',J'r'irr. "' l]'
', I ' ' ' i r i ' , rI ' i r " r ' ' : '
" ' l l L r ' l : r ' l
' . 1 . . r r. i . l ' r . L r .l . ' . r "r ': : : i r r r i'
I
' [ ' ' ] lll r:l! 'l I
, , ' , , , ,, - , , r , i .' , r , ' s i l , , . 1 . l l ' . ' r L ' l l r r ' n r r I I
: . 1 r r ' r i L r L " i l : ' L ' l ' r ' L l r ' r r " l' r liil"' rlr'r"_
, , . , . , , . , , , ' , . 1 . . r , ., i ' l , : r ' 1 \ '
r''
1 l | . r r, i ] l . r . , ' , ' . ' ' , l , l r , r ' l r '. -l ' r L. l r L ' i L " r r r l l' r r i ' : l r
" " ' " 'rrrrl '_
i ' , , t r , l L trr, . 1 . i : : . , ' . :.:r rir i r'i''r rr'rr
' r i r r ' ' r r l ' : ' L " i I r r ' ' r r L lt r r i : '
, L i : , , .I : , ; . r r r I r \ r L "r L r/ L r l L i r 'r l r r L i l
j l r l r l i ' ' ' L r r ' L" ' r \ ' i r r l r i ' l r i i r r r r iL r i i r \ l Lr L
i l
.,_, ,lrLr-r. ,r,\i r:. ,r'rLrrl
,r.i;lJ,rr'L . iL , . , r : r . : , ] ' r L ' l r : i L r i r r rr rl i ' I ' l r I . ' J r r L i r' r L : rl ) r i L r i ' r f / L r l f r " i l L
il/lrr'llii\L :lrlrr l:ilrLr'
nirr iLlrl. 1 . . :l l l n r r i l r ! L i ' r i l L \L r r' " r : i L L j i L l " "
r t
I . - i L . I . I L I L rI ' i : I L ; I ' i L ' _ r r r ' l r ' t : r l
L 1 l , ; . . . , , 1 . , , 1, . , . . . . r ' , r , , ' , ' i l
1 ) r i L l l ' l ri l r : t l ' r r I
S , , , ' , r ,I L i l r f t . L , f r"ri Itrrr.LrL' "'lr"i Il'''ll'i rLl

r l L l / L i r i i . r l . L r r . i l i : ! r l l l l : l r l r r l i ' r : ' i L l f | " r l ' 1 i f ! i r l l ' r l L' r l ' i i r l i r ' l i l L i i L / r '
llr' r' r"rr' Iri' l'; 'i l'rrrlr'r r''
i j,,,:ri ,r,i',.i ,rr ir,''i', r,.r',r \r' ilii.' r - iirrii
, , - . r r ' r r' r i r i ' , . r r l r r rI r ' i i l i l l L r :
'lirIIIr'r: l f r " r r i \ r _ : i ' ' l ' l l l l ' l t L tL
' r
\ r r 5 L r\ r l l l l
r , ,i l L t l !t ! , ir i ! l , i i r r \ r , i l l L . . l r | \ L l t ' ' 1 r \ l L \ t l l l r l L l l Li r r r ' l f
( ) r i ' i r r ! i n L Lr r r \ L r r r i
r r r r r '
n , , . , . . , , , - . , , , , r t i 1 , , . r , , , . , f L i l . r i i r r r i - l' r L l ! lr
r r ' L r ' " 1 ' L | i ' r ' lj r i rr':rr rl Ll I
| r i . ' l r , L ) L rl t i r . L r r r r l r r : . r ' l L ' : ; L I r f
1 r ' : t ! : r I t i L r irrr ' r l : " Ii r ' r l r i r r II r " l i l ' r r : : r r L l : :r ' r
i r . r ' r , ," , r '
] ' , , L l j ri r, , l r l r l ' i l -r r I r l ' i r
S rjb,,!(iiti " tt,,

rel,oia; O Suailtetjli tjc ttt:u)n!.J(tno ntnogotogl r.ro/i grlolij.r
,Oni
I iliino i ld ri ti ntailununta.;lab., (l Iid. 9 i .)
OclIbn Abbrsa Sc,iclaibn D7ubc1-a i lls Scrvrijcse prcnosida su 1]1u
,,l . ir, I ' r 1 . . Pj n , r ' . r f . ^ r . r , l , . l . r . r , . i . . r c" . . . , so\orll
."-,r=,;,.",
1 . - . \ t . , 1 , , " i . . , t ..,: . . . t . , . , ,c l l r n / t r ) t t . , .i . \ , , i . . . ; " , , . , . , ; . .
r . l \ r ' - u : ". \r r . r. :' l. \ .. 1 i i 1 . l : . . , , i z .rll J / l r l . , . r . r. r , . . . r l r
r z . 1 . . . , r ' D zr (. . . 1
_r\c..rtKnL'lL-.--,,csr tz tluhr\i|rrnr.tTebi.l)altri Tc je ..ialjeti svcicdnobi utibllo
sll öc sit ftnol]r birl. Nalorru jc Allnh objario:..prijatan
ii tio,i,s,.t - -''-
saUni,u.
SLrajbcl Zrto 6r Lrclati\4usaaibn .lntmna.s ioji,r.an, gounlu,aa
ii.r1i2;:;
Ovai hadispr.cuosiEl \\rahicliocl Ebu el Fethal,4Lrhunrrlleda jbn Älita cl
I(Lrlija.on od Alijja ibn cl-LIasana ibn Benclaf..",, "a lfra,,fl"f,u Vi,lr",nlr,*,
rbr Isheki ef-R.merija.on od r Iis"a ibn Amnrara.on oa
tsrr.rilaib, ÄbLr*n
on od Jahjaaibn Se'ida.on od icdtlachibn lj\\,sa.a on od
l,oslanit<a t.
hadis jc Yeoml ncobiaan(g0rib).Zx njcgallatib
, _Mcdutirn,.ovej cl Bngdadr
l(aze da je slab(dr.ifl.
Dl nii( rcl(t l\.t)gd.nti bi te l,aae Ti n&ntLtnisidj.trg.,.Ovc rlihoi"
rrlecrpokazLrju oliorielone'j.rst\o i odvrarni .alttli
'',\fi inä1.jcr daljenaita'liaiLriliazu
]tc t1t:t!rtij.jjn).1nna!o ta,g ito ti got,ori.i Ti.,rri ," S," g","',il;',riSi.,,,
faTumr.lcnlo i nc shvalamo.niti to hoieno i iclinro. jcr,,"_,,r,,,r.,o
üit,,,i,.
namjcrcda 1,:tsluialltoa pOtotOrrr da lo pnnvatlnto.
Nc.lu \l t|o rrklr rLr.l,Lr c sr rl(i (\lcnlici Allahovontposltnil(u!j: ,r\i:ridv..|i

t t )t 1 . . , . . . .Z t t . . r r 1 . .. \ 1 .. . , . J e.t I
'.1
t i t l i n t )i t h s i t i t k : t l t n t n u , , l a b , 0 l i r c t . 9 l . ) I i r i c l i m o d e s i
porlaiel
odlrrLac' I)i/ /iq. /., do tt og(t , tj t'o!a plcrlena i .,r,]bln"
n.,"..lun"ni". .1,,,ii,,
te lilDtetio\.dli. Ti (!ntu
ntsi lru,q.
On rair:r. n(ltul. t.ol...(t).tolt ,1. njt4 t, Jta:t ,rl .1llaha.
,- Tt. zar sc
t r o J l t cn o g r p ,O
l c n e n a i r - o d b i n ei z h o r . n t r r r l l l -
| . i z t , , ,.. n " t r " 1 , t . r_" e i t " i n , , .
kazlc'l Zar nrc nc pirzitc zato ito saur Allahov poslanik.
i ,";',r,;r;. ;r;i';"d
o,,,r1yy1tri.cril,,,j
i^."rir;.rJä"''1;,
t;,1.1:,i-:1
| ) \ l . . t L t t t)l,lll:
t , t 1 t ,_.t,,t.q,p,,,t!,,1,,,
,t t t t t , I j r , , t r t , i t e l , 0 h i d . 9 : . 1
a r n i r ei r i d i r c . i p r c n r er o m c ö cv a s _ l . O n d o b f o-z-n. a " s \ -. 'ci"r"o \ r
l i a dN l us c p o v r a t i t .k_",r , r i r ;
O tlal.()lcnti, t elilc .it(llbLi.tt: d rali,t .:t i.lt1! I I l,:,k,
.\igüt.na.nt:n(ttiLt)lt e
ptrti:aydiutl lt!.tü ttiii t tto toitt .tI\t, ttet,uirc.
lt, a i iu itr .t rania ötkal1i,,0Iard.b3 ,
ovojc ozbirjuour)ozort.rciotlole'raprijctrj. ukohrio.
- püt,-111. l*o iclosacla, nasra'itc
lsrllt toDlsluiiljüactcsigu|ltosllztrttil(o acuspjcsnosl(onaati,
p,"lr;,:,]], .U " f," ,*.i.,,an,,
pottiltn.ajucato:no', rj. nu ovoDrsvijenr ..i /,o
l ie u |jcant)l
'''r'l ./ll.c.r1l: i,lii
'ili '(nad. 3g ). lj. na AhifctrL.i ko jc rttat-! '- tj. srznatöetcr(ojc
ilr r'i onoiro jc objevlyirao. oclüas."rln
oponrirj.ro i niigor1"nl""olr;";.;;. ;;;;lö;-
Pu irlt4t( t i iu [.!t .\ \ nt)tl I
";l i" ,"r,^., :i ,,t,,,"iir,,i'l:i'l;,;, ü.,i,ir;,:;1,;i,rj,,;:1':lll]
I:lli:]::,,
l ) t ) . t / ( 1 nt 1aL t ) u g t n . t r i ? t u j t t . o t r l i D r i i . l , n 1 r, ,1,n,l , t n , 1 l l , , l , , , . p , , ; r , , i , , / , , : , ö ; u
lL,noiholli\t/til(t lEt-A.r:rf.S7 )

rEs
, / , r rI r " i ' 'r , r i ' ; : i r r r i ' r ' . ' rir rr r ' l' r " i r '' '
, , . , ,' ' l , , , ' ,
il ,, ','',',,.rii" i r , r i ' , , ri , ' , ' i , r \ ' t ' j i i , r r r' r ' , r ' f i ' i ' ' r ' i l i i r ' I " ' r " ' i r '
i rrrr' i r r
r , i ' i l j i \ . ' , . ' r r r , l . r 1 r ' ,r r r i i r ' i I . i i ' i J . , ' 1 ' ' r . r ' I " ' i
,,.,.rrr \,,. ( ' ) , i , ) , / , i r. ! r l r i i ' i . r r / r r i , r ' r\ r , " i ' i r l r ' r ' / lli ' 'r'' lrr';r'l

t r , , r r ' , , , r' r ' r '' ' , , , r r . rl'f l \ l . r f r r r ' '
'' :iL L 'l
L r , . L r r . , ; L, ri r ' . ' , r r r l i i r ' , 1 r l l L' ' r t i ' L " L r ' r r r r rL"
. r \ i r . r ,j : . i . ! , , l , , J L r r t L r r , ' l r r ' ' t l l , L i i " r r r r :
: l ] r : f L l | . f . l : J . l l . ' . . . . ] ] ] \ . r ] . . i ] l ] | l
rr: r'r'
r r j . f t , : L r\ ,r , r r , , Lfl r t . i i , ' r r. , ' " 1 r r : r r i r r r r L r Lr r' l - t r
': h lr't 'l:r'r'
.r ! r i : t , ' r r j . ! r r r r l r , r " rL i r Ll r r r '. r r L rr l i L" l r j r . . '
/.tt,',,tt.,lrl lli, i'r'rii, ', r"1,,'ii l,r'rr ir rljii rriirrrr\irr irr\ rr iirr

' , , r : l i , r r ' r r , i , ; \rr " i r " r r " r ' r r ' r r r' r ' " i r r r . r r r "
I l r , ' , ' i 'j , , r \ i , , , , , , r , , ' , , '
: . i , r , i r , . , r . r 'r , r ' r , , , L I " : i . ' ' ' ( l L rr r r r l rl r r r r ' r r r i r ' \ r | r ' L !
il

l). , 1 1 t j t r . / i L L LLi r t/ L t l r t \ r r l L L l'L'Lli L r r L" L " r l l ( l ! ' \ l r t ' r 1 f l l | ] ' L r ' r L L
{ " ' r r " " " ; r r r r"
r , :, , r r t r | .. , 1 . , r L r l r i r L rl j L , , t. / : 1 , 1 . ' Lrlrrr' r ri L ( ' " ' i r ' l r r : r
rirr'1 i:::"
I , , . , r r r r r , , r , Jr! . , . , i r r ' . r i r r , i , r /r',. r l i ' I r \ i l ! j . r | r I r ' i l r r i '
| 1 r , , r ' , . i . r rr , \ r L rl r I . L r , l r ' j 1j . r " r r : ' r 1 : I 1 ' L ' ' l L r r i : I I ' r ' i "
r ' l l ' r ' ' r : r' : : r r '
i,r'!lrrf i r i r l ri \ r , L t r i l l l L. 1 1 . . : i irliL: ii l'llt r i l ' l r i i l ' li L ' f \lrlLrLrI

l ' l . . l L: , t t . , , r r r ' . . . . I 1 . , ' r - ' ,l1r r ! f . I . i . i l L : \ I I I i L i L r r r Lr i t r r l r t : r r L: ' " ' ' " L '
r,.ri r r l . r l i r r . r r rr r , ' . / . ' i i , ' r ' i r r ' i r r r r i r r r ' i i r i ! i r ' i i ' lirrr''rr"r!i'
rl : r l,rr
' ')rr
, ' i , , i , , , ' r , , l j , ' , , . , ,i , i i i r. r , 'rri ' rr" ',r i l l \ ' i a
I r I I ' I ' ri i I ' ' I r l
i r r . r r L\ 1 ] : . r . r l r r .l i r l . , . : l, r , / \, r i r r / i r r rr r' r\ r i . r ir r ' / ' r r r r ' I' I i i
' r i l L i . r r'lr L L ' t r L L L r r r r r " Ltllrl r l :
,I, j :,I, .,rrr r r , r ,, ir ,', ;r, L I L \ r r i
rrlrL5 l r r i L rll
, . 1 , - .L l r Li t ! : 1 ' 1 , ' ; , l n l L l r r r l i i l l ' r r " i ' j i ' ' i L l rt r ' ' ( i f l l l i r l ir :
, , i : J l l l i : t 1 , ,, l , i . , , l l , ' . , 'L rr l i LL r / t l L L ' ti jl r i l .ri L ( \ r ' r ' ' " r t ' l r f i i r r ' r i L Ir
: r , , , \ i r l r . , . r i . L i . i LL i s i i r 1r ,' r, r r r L 1 1l.' r. Lr irl,".r l ' r r L"rr r ' r l " r t i: "r r r L t
riLrl il:L ' r"li:' lrlrlf LI liiL/ li'
\ r irll l.r iir\ir Llllfll(i l - r L i \l l r r L l i i f
n\jr-! irrlr '
i i ' , . i . r L t j i r ' l l f r r r r' . ' 1 , r L l 1 .l l, lr 1i ' r L' i r r i L ) r ( ' r r r il r " J \ i L j ' :
, . . J . r , , t , : r , . r 1 . 'r . r i . . l r i r : . . l L' ,l , 1 ; ' , ' 1 ri r , L l r r . l .i L ' 1 r r ' 1 " ' r r ' l ' 'rh:L'r'
l
i r , 3 r ' r r r . . L ,L! l i J L r | , 1 r l r 1f r r t l i i r i \ r i r i r '
:riürr'Lrr
1 . , \ 1 i , , r \ l h l r r r ' r l l i L ' i " . 1 L r , r j r ' L r | r rI i r l i r r r r r : r r \ ( i I \ h ' ! i r r L '
i [ L ] i . ' 5 i L lLr i i i o \ f L L; L r r i L l \ ' r t l l ' r r l l r r i : t : L Lo r l l l ' r ' ' i l r r L i l r l ' r L " r r s i l r L h t
i ; l r r l r r L : r' r " l l ' ' i L r . l r l r L ' ' r\r ' r r L L l l ' r l h
| . L . i : i l ur / : ( l r r i r i lliri \ r l i a l i i l f l l r i . r j
\ r ' ' ' \ ' / r II I I I i r | ' l
r \ : L L r: r / r t L l t r j ' ,ri lr: l r . l . j :lt. r \ L . r r ! L ! ; " : i ' r ' i ' r i l r i r " r r r i r r
, , , . , . i r , , ' ' , , ' ' r , ' r ' r r i , r r , ' , r r I irL, i, I , i I I , r r r i l : l \ ' r i l . ' l l l i i r l ' ( ' ' Orr' nirl'L'iiLriiLl
r l i t r l l L Ll ' L j l l J s L i l l l i l l l l l : / i l \ l f i l : l \ : l l l ' l i r r n l l f l L l L l i l
l " l l r L i . j lf r r l ' : l l r r r l i r r r \ r r l i L r
. L i , r , L L il i L ' i . I f . / l l r r L7i i l i \ , l i r 1 f L r L 5l\r:.lLrlilll
.:':ri!), I tl

'r'iiil.r I irri' II'I I I 'i' 'I I '' IIIiIJ''| II I
1',i rr1, rilrir ri'/ir,ri
' l r r r l ! ' : r Lr \ " r ' L ' 1 ' r "r ' : : r r ' ' l j t | ' L
T r lS . L. f - l f i l r \ l , n r l . r r r j :f

r"! "7 r'L:'lr:ii Lrrrl L: I
. , . , ' 1 . , . .1 . , , . . 1 1 . , u rI . , L i . . : l . rr l . L i , , . ' i l r : r
lrr''|'!rrrrLL \' iL 'ir'rrirr'rri I
. . . : ' , , . l ' i r f r , r . i l l . r l r . L l . , , r L l rI ; : ' i ' l i '
/ r r ! r i L i r l i t I r t ' L r ' L ! l r L ' t r i' r l i ' L l i r'Lr "r rLi l:
f r , l r r r ) r i r/ . : t l . t : it ' i , l f r i , . I
' r lt ' l , l ',i. r ,rll a rr\'f .li ail
'I'LIIIiI\II
' r' lr ri'rl
i . i r , , i , J r ' i i i ,, ' - r i r l r rr ' , , r " ' " ' r r ' r ' r : r r | i i ' r r '
'i' \ir 'rr' rirr 'r r'rrrr 'r ":ir ii
, I . i , r , i , I i , ; ,i ri i . j i r r r J r i : r r J , r ' , , r , i r , ' r r ' ' r r " I ,
, l l , , 1 . \ l l : , l r r : . | , r . . ' , : i t r l l , , , i i i : r r l . , r' L r ' r: l
lL l
'r:' rr' r : ) ' r l r r ' r r
l ; ' r\ . 1 l \ , , i r t l . i r l , l . i - ' , , , r . ' . L . r l l i l , r ' r ' i " " i '
',,,, .t,r''r'
\ r r r r r , rr , " r . i ' ' i I I i ' ' i i i r i i I I ' I r r ' r l i ' i' i' "' rr"i '
, ',,r

iri Lr tril
' r . r , r , , j !\ rirr i r r ' ,rrJ ' i r i | i r l l i r i , , r ' r " i i , , r r , ' r r ' r r r r ! i i r r r / r r i i i
I r L : - ' j ri.r i l . : , r r i L L . l l l f :
j,j',,i".ir ,ir,rl" "r'"rr" ir l'1irrr'i lrrI rL'rl
\ lL! i
',i' ., l ' l , r " , , r .i | I r !rr,rir',r'r 'r' riirr " i' i]l'i 'i'i L''rrr'lrr.rr
i i ' ' I i ' ' ' '' ' ' I ' ' I I " ' i ' ' i : ' r 1 r ' r ' l
r r ' r r , i , , r \ r r ,i .r r r i ' r ' ri i r r r r" ' l . r r r r r l ' r ' I r i ' r i .r
' , ' , , i' |/rir 'r'r ' r' r' !r' :r"
t-- , ,,, ,| Jrr;ri,.i . 1 , ' ; ' 1 l , r , r rrrr " r l I ' r ' i ' I ' r
r , , , r . ] r ii , , r . r , i , i r r i r r ' I I \ ' , i L
'r Lil i . rri!r'\if r'r I r" r' rrl ':
' i
l'i rl
'r'l LiL ri ' :' r'L !r''r
[ , L ] . : ; r ; l l r r r r . r . r ' , L L r' l r L , ; l
' ''' '' '' ' ''
I l f . i r r : L i i li lrr i i , ' i j ' , ) i l r , r ' i ' I'I . .
' \' rl. 'r l
, , i , , i , , , ri r i r i , ' r r i i ' i : i ' r r l l
l t , L sr , . r t r t L ' ,;rl i h r ' r L| , f :.,"i'l "ll ' ' r r 'l \ l l ' : L n i r ' 1r l L l L r' ir ' L ' r Lr r r '
t . . l , r i r i t , i i , , i , , r r, i i r l \ ! r r j i
'':li
r , r ' I I ! , i i \ ' , l r rr \ ! L l r r: r' r L ' r ' l i ' l r ' r ' r ' L i ' r ' ' ' 1 " ' ' ' ' l
ii r'il"l\rrriLL :l ll
. ' i . r r : l l . l l , , . i l l i i i l l l n r a ' L : ! l l l lL " l ' i ' l l l " l r " l L ' L r l i
i L | r r r r r r" t l t ' " l - . 1 ' l
,.f,,i t . l . , r L. r . . i . r \ l r l , r . r r r r r a t r l !L. i r' r ' i i
; r ' ' l i | ' " 1 r i L l l l r r 'r r r r l i ! | l i ! ' r
'I l.'iri L rf l , N L l r . r ! r r i :\ rr .t i i ' r r r : 1 r r ! L ! ' r L r : ]
L rl i ' r r " : ' r 1 r l ' r r ' r - i r r r ' ' r r l
; r r l r L r t r .i : 1 , l r r r 1 i l r l l , r t L ( i i L r l i r '
rr'rr'Jrrrli,r ':ri "
/ : i , , t , f i . : f L , r r , ri , r l , . i . r , i i r r ' r ' r ' r ' r r " ' l r i r
llf',
L i : lr Li t r ' r ' l i r l r r r r l' / l l f ' : I
t r r L \ r . r , r i ,i t. .l r , : r r r i L ' . l r l l r ! . l l l l l l L L l l " ' ' r
iTirLr'ir\Lri lrrr rrj' i r l
l i i L , , l , " ' . ., , , . , , , . . . j L r j r r r t L l r ( j r r ' ' : "f r l L ' r t L" L h r i t i t r
' r 1 , . /\ ai r 1 5 r : il l l i r / ' l r \ l 1 i L )l i l l i L rl l r l f i r l i l l : r t L n L l r lilr l l : l '
"\L:lI
\hrr'( l l::tr
l l r : l ; : l l r l \ : r ' r ' L l : r ' l ( r l l / r ' r r r r i r r l i f i r . i Lr l i L ' l h l
L : l i r i r r \ L : :l l
r j L i lr
: 1 r . ' r | r L p, ' , . 1 r 1 lt L r r L r L r L . \ \ t l r h i L ' r ri \ l L | ! ' i i \ ' f
rr
i l r L L r r , .r r l L l i i r r r; L l r t l l t L r - l I i ' l l l i \ i L l r ' r i i i i r ( : r i l ' r L / i r l i i l l l r l L \i r l l ! : l
: l j r , i r LD r t L L - rN l , ' l l . ' i i l . l r ' L Ll l f L l S f l L | i i

äl ,is |tr
lhnthin'tr i .. . p'totttti

POGLAVLJE O IBRAHIMOVIM gI
POTOMCIMA

Ibrrhinlu ,|'- r lljcgovomntrodu_o cloglrdaiirra s I1jrntai poörstiI
poito\,arr.jLr kojc nru plqraclaju. s to |euilc govor.ilr.l_ll<odcrsllo
qo\ ollh ita se sVeu nie{ovovüjelncdogodilosa Lutovin narodom.
ZutiDlsrnoqovofili o Nleclicüu. Suajboront,i.tnrfo.hr.jef sc nl viic mjr,rr Lt
,,\llaholoilinjizr 1adve doetdirjanavcrde zrjr-dlo
[,rzviienina]ion kaziva[ja o I-Lrtovorn narodu,govofi o Mcdjcllu itJi sn
nle!truri, k.lio smo Ianijc rekli. zapravosljcdbcniciEjlic ltuLovocleirse
fc,:ioslijedolr liazivaulaKLu'lrlaaasnogi tni sr)tose drTaliistogtede.
A saclaöc]nopoaciigovotitio odabranosti Ibfahimova.l=.!,
polomst\ir.jcrje
\llah -". Diegovorrpotonlstvudxo \jcro\jesnrir\,oil(njigLr. rako da si si,i
' , - . . r . r r . 1^lr ,r r ( . r : . f r . r ' .
i . _ . \ r l , u |. |

#*s

191
Isttail rt.ihisataü!

ISMAIL +l

ao Slo slro veö naveli,TblahiLr:1.-..'r.ie
irnaoviSesinor.aod LiojihsLt
naJpoznatija dvojica veLikihposLlnikaI !jerovjcs ika. Slarijii
poznatijiod njih je Ismail,kojeg jc Uzviieni Allah dao Ibrahimu
.!'li kao prvo clijctcsa Hadzeron], koja je bila Lgftanka iKoptl(inta.lsrnailje,
zapravo.onaj srükojije trcbaobitl Zrtvovan.
A ko kaTcclaje Ishak Zftvovani,to je prcuzeood jcvr-ctskih prcnosilaca.
hoji su lervrat ilndZil izrrijcnili, iskriviii iprepra\jli. ikoji rvrclcslrprotno
svojoJplvobitnojobjavi.Iblahimuje naredcno da zakol.jc,,svog prvolorlenog".
a po drugojvcrziji:"sinajcdinca".
Käl{ogod sc uznte,radi sc o lslrailu. shodnodokaziltlaU ljihor.ol l,qizi
se nal,odida je lsmail roalenliadaje lbfahinrübilo osairclesct icst llodlnit.a
Ishakliadamu je bilo viic ocl sto godirla.Daltlc.lsmail 1e.u sr.akonislur.ajLr,
r.icgov lNorodeni sinjcdiüak"ifomalno. e ipo zneacnju.
Fornralnozato ito jc LrionjceovoJedinodijetevlic od tlinacstgoclina. a po
zraaenjLr,jcf su so njil11orac itrajka mu IIad:era uiinili hidTru.a prcma
pfcdaji.on jc tada bio rralo dojeuöc.Ibrahim ih je ostavioLrpodnoZjubfih
Faran,lioja okluzuju Mekl(u.Tarro ih jc ostaviosa \,alolnalo hllnc i r,odc.
uzdajuöisc i oslan'ajuai na Allahr. On ih .jeobasnoS\ ojom paZnjorri Lrfi:lonl
Dlvan liJe On zrilihlik. porragaa.srararelj i skrbnilil
Daklc. Isrrail jc sin jeclinalrI lbrmalnoj suirinsl(i.Ali. gdteje taj koji öc
pfonlknutiu ovu tajnu i shvatitije? Meiluttn, pr.avozllaaetrjcnloze shvatifii
doliLröiti saüo onaj ko dobropazi i ko.jcdarovitl
Hvalcci Isrraila Uzviic|i Allah opisujega kao blagogi strlljivog. Zetl
kaZeda1c ispunjavao obedanja. tla je paziorla nan.taz i da gaje slojoj porodtci
nafedrvaokako bi ih spasiood liirzne.Uzviieni.takocler-. kaTcda jc on poziviLo
de sa obozavasanroGospodar-svih gospodara. TlLroOn veli: *t\li sDtogl ahr4da\dl
djt[ol@n] bldge ndn^i. +l kalu Lrt odt.astetalile l Dtt!t l)t)\lu poae pa ngtti
on reie Sinto t)toi, u snu satlt tilio da rrelttun da tc :ekolicüt. po ita n
ntisli!l" Oia',teteon, 'to(ldioneliakakoti se nareduje;\i,:!ictaei, oiaBa,!
do,.la tu hi!i rr?//hl (ls-Säffät. 101.-102.)Tako sc oD povinovaooöevoi
pozivui obeöaontLrcla6c blti strpljir',lto je. zaistai isput]ioi bio stlTlji\,.
Lrzviicnr Allah l<ai,e:"1 spctneniu Kdi:i lsnoile.t Otl je ispt!]1ioj.ua data
abeadtlicibio posluuil;, 1'1cr,.tjcsnik. +S|ojoi parcdici
.je narelino tlu
ahdILieiu antd. idaJu.ctat, injegot, G.)tpodat.ic hio :otlot,ollannlnne

194
" / . \ t l , r i r r " \ ' , r i r / rr r r ' r , ' r r ./ / ' r r r i ' r ' r r ,l r i r ' t i " '
t \ t r j . n r . 5 - 15. 5 . . )O . 7 a 1 i n r i i i L ; . r
iFi]"rr,.r ar,r.1riritlaitl;oyililt ".\li ilt,t)\t,nni) tt|.t|,t;i tttrti,,l,t',t:t I''riii,,rr rii' '
, . . ' f , i i ' J j . i i 1 r ' r / . l r , t 1 l r / . ' tt')i i i i r t ! : t t i ' , ! n l a , i \ ! r . ' / ; i . ( r r 1, 1 r ' ir r / rr ; | )| I ! | )i I r I i I j i t
,r.ir !{' Ilrrfrii.r Ll lt:t: tt i 7tt!liilit t\i \rr ir/rr i'jli 'l"i"r t''t-'i i
" l l . r r r l l r i / rtrl .t i l i \ t i i L t t i i i i t ! t ! r | I I ' I I ' ' / r i i I i I I
L T r i i . r r ti .r L l ( ) L i er cr -l i :
'Ilrrir ;ir'a
i l r r r , r i r i r i r i r r l ) J r , ) / r rr 1 r ,: r r r . \ I f 1i ' .i r i , r ) i ' 1 r l t i l L r f i l '
ii:r. :rli,tlcr. ','cli: t1i r.,Dlrrr /7rr1e;r; r.' rtl'r i;it" \'1,' ',,rr, tI IIr' ' I I i r I ' I I r
, i , ' i rr,,,, r : r r, r r al o - s l r r ; t 1 t g t rd, t t i ' l t t l i i I l : t i ;i t t r , ir / i r ' , r l r i , j i rii i ' r ' r r r r r r
i . i , i i i r i !i f , r i r , i L / / , r . /( .[ r 1 \ i s i ] , 1 6 1 )
l l ; , r r i c | i . \ l l r r l r l ( a : e : / ? . .i / . i\ii \i.ittitltt,) rr jlir,i'a rr
, , l i , r r i i r i i i r r i r r r tr t t r i t o . \ i o i t : r l 4 a r i i t t t t t I i : t , t l : t t , t t i i ' i r 1 , r 1 i r 'r. , " . r r r ' l
,,i,:ri,',
i / ,lrrir.irrrr itl iJalixf.. l -j6 l
''i' I.'" ';'t'r i
I r n n . is l r r i . r L i t t . l " t ! l i i r l o n l d \ { r r i l . L r r \ r : . n i I t .
l l ' . r r , r I r , , r ; r , r i il l r l .
l i . ! l t r l , r l ) i t ) t ) ! t ) t r , i; t ! l , r l r i r ' . i r i i i r i : \ . : . 1 1 r r ' i . . :
l r , i r . i ' J , , , , 1 r ' r i r i rl i l t i t l l l : - ll l l c l ( a f cl.+ r r )
I l i l " l f . , \ l l l n . l : .g i _s, p o n 1 1 r lpj co s ! r r l l r l l l l l l c l r i i m , ' : t r i r r r r r t ri )r rt rt tl r t l " L t r "
! ' , t f r f o s l r n i h o n ri v j e r o r . i c s r t i l i , , tl r) ro.l r r o. ' . l l . r L i r : l r l' i r ' l r r i l ! r f r i I r ' J l l r
r t r r f t I a a ]. . l f c ( 1 i r ) S v o j i n l l o b o t t n l l l ' t l a f l r . l l l l l r i l Li l t ' : l L : . 1L ( r l l Lir i r i ' l L r ' '

I n / n r \ u L j . i r ( r . l ( j j l o \ i ri l t L ! i o l j . t .i i e : l r i l r r 1 . :' r l ] i r r r i L ; r ' l :i r l r t r r t , ' . L r l r : . r I L
, , i l iJ i r 1 i .1 ' r i h j c .
, l ' 1 .l . r i l 1 t ) r ' i r i r o i n i .j l l r r , r .! i r ' r r li i ' r . r L h. r . ' I r r . ' ,i' r r
, , , r : r r l, r I i s L rr o l i r i l r l l L r h o r l l lLi : l i a : P l r a : i i )l l l t l l l . l r ( l i t l r : i L i i l i l f / : l i l r n l i l _ l l
irl
l i u \ ' t i . i l i l i r p r r i a ' r . r - b r h L l r u c l ;rkb r l \ [ ' L i L r l .ll;u. , l a r ' L r " L ' J ' \ l ] ' l L L " ' l h r '
a r l . i J { r. l . Lj . , \ i t u t r , \ P r - . s i . r n i ( r r l i l o l. ':iLrrrriL l l .i ' r r l r L n l ' l . i r L i L t ' ' I t l l L :
. r L r1i 1 5 rl r i ! ' r \ . g l ) r . i i x l i r l l l l l L l l .
'rr rr" I Lrr
I } r i r L i r i i :Li s i o i i r \ r r i a r i ! t r s L lr i ( ) r r l rs r Lt ' l l i d i r l l i f r t . l f L ) | ' \ ' " i l r ' r
l.Lrji . l"t ( ] r ' t L 'r ' L r l l L L' I r r l
: . r n r r r r r r n i r l i \i L r l i \ i s L i .p . r s L rp 0 : 1 . r 1 ! o r r l - l f !
. : L r l ) i | . L lra 7L . : a r r
\ . , i i , i . : L t . t - r L l, \ r r q r l . b c t l i L i r r .fl :. o l i r L s f l r l L . l i l n j illi " , l L l j r l r L ! l ' L i l i L i l ' l
L r ' f j r i r D i r . r i \ i I ü i \ n r n l i l i . l i l o i o i l . l a n l i l l l l . i t .i l l f : l 1 l l l l i L f l l : l ' l L i l ' L l l . ' r i L
-:
: , : It I . . t . l . L I l t
ll l_.i.,\i ,iirzi: Pliaro rirr l: .\lr rlrn \irL!lfr' 'lr. 11lr.r iriirrrr l:lrL'
'rlrliir,.
I ' . - , r r . , , r t t i L r L ,o r l I b n , r r r 1 ) r l \ l r L j r : : n lr r L r ( l i t' h I \ l r i ' r ' r r ' i
l [ r s l i ] . r .. r r j | o , l r r o j i i r l r ' . - c l l ' l , i : r i . f ' t r : i l l l k ' rrt" lji' I ''r ll
i r , r : n r f r L na i s : r r | . l : r p : l i i l r r j c z r i i o n r i r L , ri . l ' l l l l r r l . \ : . J i l l' r : : l r lLr" L'rrir:r
ilrI l''
r r \ i r L l i.l f l m r : 1 l . l r : l u s r c l r , r : l : L i i l t l s i r r l . l L L t l i r l L 5 f l l L l r . : r : 1
'
l L L i r l r :I h t D i L r r t ' j
1 1 : r r i r r . r r or e L l r d i t i c r ) r r l i i l l l l Ll . o i i i l t s i r l , i( i i i l l r L i l c r l n , r r r : ' r l l r : i r L rl r ' l l l
j"i' l'iLll
, L i r l x rc , , L u c : r r r c d i o , : l a l c p u s t i . p I . l c t o i L L a i n i o l ] l l r : l l . i \ r I ' r l ' ; : Lt l r
, \ u D r : L : 'lr. i : r l S r ' r l i b r r U s a m c i b r r l . l i l l 1 l r l ' \ m l r l r l r . - / i l i r r r l r f ir:/rrlrrrL r rril:rjnl
r r L n L :u r u i . o t i l c r a l i r o d l t t l r s t : t l i s l l l ) l o 1 l l i i \ j . l i . l ) i l l a i r l l i L -I' l o ! i i L l ) ! i i ' l r r l r
l . r L . r S e i t i Jbl i u t l \ f t t t l i L d i L r l t. \ t I c l D i l l r l l L r r l r r . N t l i i l i l . : L Ll l l t L l l l r l ' 1 ( ) r l r l i r L r i r i
:.|:r ll r rlrl lc |otliIL dvattlcst slrlo\1. I \lrlhlrrrllll.!l il' r 'ilrLll Lrl I ir riil rL:
Is nil dltjhi vlttr

Nabit, KirJZer'. Azbel, N,lajia,l\4asrDa,Mas. Dusa,Arat, Jetur,Nabii. Temai
I{czma. Ovako ih navodc chli kitabije u svoioj kljizi i kaZu da su oni bili
dYrnecstodubranihknezova,ito je ved navedcno.Medutirn.oni su u svome
tunraöcnju izDiiclincistinu.
Isrnail i'i-:l je bio poslanik stanovrlicirna tog i susjednih rüjesta, tj
Dzurhunru,^lrahianitra iJeurencltra.Kaalalllu je doSaosllllhi öas,ostavioje
ol]omklr bmtu IshakLr,bratiöu Ajsu ibn Ishaku i njegovoj Zeni Nesimi Od nle
su sc poslijeizrodili Bizantinci.koji se zovLti BcnuAsfer,zbog Zutilakojegje
imao El Äjs. Po jcdnirra od njc i El Ajsa rodio se El-Junanod koga vode
porijcl<loGlci. Drugi, pak,kaZuda oni vodeporijeklood AjsovogsinaEibana,
a Ibn Dzcrir s. po torü pitanju niie opredijelio.Ailahov poslanikIsmailje
pokopanu prostoluEl-Ilidir (kod Ka'bc), a umro je u sto tridesetsedmoj
godirliZrvota.
"lsmail lilqrse svome
Od Omcra ibn Abdulazizase plenosida je fekao:
"Ja au Ii
GospodarupoZrlio na rrekkanskuvrrröinu,pa mu .ie On objavio:
oh'oritr dzennctsliavrata üa rdcstu gdje Üe!biti ukopan,pa öe te dall Dzennela
hllclitido I(ijaLretskog dar1a."
Svr Afapi iz Hidzazavodepolijeklood Isnrarlovih sinova.NcbitaiKajzera.

*##

196
*$'t-+..**u!
a"s.
tsimali<
ISHAK SIN IBRAHIMOV. PLEMENITI SIN
PLEMENITOG *rql

arÜe sIno rekli da je on roclenkada lnu jc otac itnao sto godina,rl
aetrnaestgodiüa nakon rodcnjanjegovogbrata Isntaila_Njegori
majlia Sala imala je dcvedesetgodrnakada joj je dolla ridosna
vUcstda ac ga dobjti.
Uzviieni Allah l<a1e-.*l obradott i snto ga Ishakotu, tjerotjesnikrnt i
tlohrint aorjel;ont. 'NI blagoslotili snn i njega i Ishaka, a ntetiit njihovutt
patonl(tntatnlu i \jet nili.ri oiitih tlerjet.iko. (Es_Säffät, 112._1i3_)
Uzvl:eni AIlah ga pohvalnospominjena vile mjesta u Svoloj öauo.j
_,
I{r1izi. Ranije snlo navcli hadiskojeg prenosjEbu lJulejreod postanita
''Plcmcniti ,r.
.je_sln flelre'nitog.sinaplelncnjtog, a i oDje sin plemenitog.Jusufje
srn.laliubor,. JakLrb sir Ishakov,a on je sin lbrahimov.',
navodeclaJe Ishal<irnao öetrdeset godinakada je oZenio
_ .'i'rEhliliirablie
RcLrekLr, kierk! Baruela,da rru jc tadaotacJoi bio Ziv.bna je bila nerotkinja.
pil _icon za tlju unutio dor! Allalru i ona'Jezatrudnicla.iodila jc clva
srna
blizanca.I'n,i je tszav,a Arapi ga nazivajuEl Ajs. On.je predakIiizanrinaca.
Dmgi,sc(xlo drZeaiprvogbrataza petu(akb),pa su gi nizvali Jakub.Dmeo
rru Jcrne lsrail,i od nlegajevrejivodepolijeltlo.
Ori. zatim.kaZuda_ieIshakviie volio Ajsa,jer_jeprvcnac,a Rebekaje viie
_
voljclaJakuba,jer.jc bio rnlacl.
Zattrn kaiu: "Kada je Ishak ostarioi vid mu oslabio,zatra'io je od sina
Alsa neko jclo i narcdio.jcda rnu nelto ulovi i skuha,pa öe mu uöiiiti dovLr i
blagoslovitiga..A.jsjcbio Iovac,paje otiiao da to uradl.Rebekaje nagovorrla
r I rl' , : u l ( d \ r ' e D o J. r . . r r e . ao.t r d f - , r \ . te l o k o j e y c, , d t r . r , ,.ilul e i ^ \
' l . r .r J . rr r r . r , l u r , . c
L , r i i c , . u b! . r r i .\.t k , r . o n n j c . n uu c r n r o d o vO ub,i,l,
mü.le i\lso\'u orljecui na rüke i vr.atDtu stavilajareöekoze,jer Äjs
Je bio
' l t . r o - 'r . l : . . . , . r . o, r i < .K r J a r c d . , r i . r p r r n l l n r ^
lelo e" ä.r., .
Lr'rr..n K. ,: i. l r . ar r l \ o t , l r . o d _ , o \ o " l.oc . 3 o n g a p r i b l r z , o. c o r .
"Po glasu i c
oprpaoI fcl(i1o: ovoje Jakub,a po dodirui odjeöi,Aji.'.-
Kadr je zavrüo s jelon, uöinioje dovu da budenajvr.jcdniji od svojebraöe,
,
da rlcgo\d rijea bLrdeiznad njihove i iznad narodanakon njega, i da mu bude
obilnanufaltai mnogobrojan porod.

198
',
1 ! / , r i , . , r . , r' , r '

! , f , , , , i , . ..,L! ,r , i . ! : i , . : .f \, . ,lli , ' i .f l , ] , l . :; ,1 , ' , ' l i l , : , i . : :
:,,',;,,,,,r: p,,1. .,
.,,,,,,,,,,',,,,
.li:r,;.,i,,1'illll'l:1",,1i1".,,ll,,;t,:;i..
,.;i .r,',,,-
.,,.'., 'n.':,,",i1.,, '':1,],.1',ll,,]
,'.r',,,,: ,,,.;,,'lrriirir''. :,]i
],,,1
-.;i :,.':',11.l:i, .'' i:r
llü,'li,',"'i
.,ll;.i"l"il,.il' ir:
'n"rr rL
/ffLr L rir( \ '
p r ' ; " r n s t r o r t r l r r t l r rlcr r r r r L r
,i' '.u.l"tu 'l" n'"t"t''
,:,t;',,,,, ,
f L , \ L f rt ' r ' l i L ' f : irJ l " ' l '
r r l r ' ' o " ' l r l r ri "
( . 1 . 1 , . r 1 1, l i r . i L l l r ' l : l l n i : l ' \ 1 - D l r r ' ' i r' l l k l l l ' L r '

;fl;',ili'i
r,i.:;,'.llli,l
.ll;ti, il;.:'l'"ii.'l""'l'
.::;l:'
lli;,1''i
r i l ) L ! r r ' i ' : 1 i ' r ' ILr r L lL'LL''tnr"
r , , , 1 ' 1 , . ' , , , 1 , , 1, t! , ' r r " r i r i \ r I t ' n l '
!r't ir'i /itl'!]f "l
t,,,,. ,.i .,,,t.,,1' Irr:] LL'rLiL.LaLLrll''rrr ilrn r' f:r l: ,lll
l l r r r c n s j ' t . ' i L! .i r l ) r r ! iL1 ; t l l l ' . . 1 ] l l . l l
, , . i , , . . , r 1 ". . ' . L i r , , i L ,i r ; : r L irc l i l l r n

':l; l ',|lit::;:1 i,
lill
,1::lllt:,ili :rliiillt:f:lllt
il,,,'ir::f
il:j,:::!,
!. Lt.fI iL rl. r r r L r r rL , r l l i \ n . I r i \ L L 7 ; i r l j L l f l r L l : L L I l lL f l r l
1 l\\illLrr f{rl'llifiljlll

L r r i L i t fi r L i .

;,,ll:il';l;i'
..i,;it,,':,,.,.:ll,:.'''i],,'i.:i:llilil'';.'lll',lli:;i'fli,l'
' ' 1 l i ] ' L . ' f ' : r l l r i L ' r J ' J i l r ' r 'rr ( i 5 ' t l l i t i ' r l L ' r ' : ' L (rr[ l i ] r l ' r i ( l i L r r
l r r . l . rt r. i : t . .
;,'"','r : r t:l'l"l j',.'.,,iJ,1,,
i,1.]'',
Lil.]'
::li iil,:ll"'j';''iil
ii ll' :i i fit;'\ lltr . f rrLr
frll).r, llli
n i ' n r L ri f I ' r ' 5 r 'r ri r r l ir ( ' r t ' r l
. , , 1 ,,." ' , , , . 1 . , . . i , , , , ' l |' ' - l r l r i / j r : r J r L i

.,.,",:.'r,,,,,liii i- ll:i,l;.llliit1:
i'i.lll';l[i:'.;l'Y]lil"Ill
",:
-f{lrl ll r , L '. 1

tl,1
rlii:llil,;i::f
;::,::i,ll'iill'"llir
",;.1"i,,:; :.
i.:"'''i'
lllllrr,^'riir
-,ll :ili.i:i;"jillrir
i,,ii,,,-:,t
fr'' rt l\i ' '.1 L ' r " l : l l r n r r L r i r r i L r ! l|r(' r : ' ( l I - " r''i'rll" i ltlh'i"rrl f,L''Lr

,',,1i:l"l:;liii,:l:,ilti:l:l'ill,."'l''.iii
."..r,,,,,,!i,,i,
,i,,...:,;..,,
l.lll,i:,1.illll;1..
it,:,;",,,i,.,i,,riii,l.r;,,j:i
l["ll,il.,,lllil,;.lllllll,
i ,rir lili: llf/!l l.lf!i111
Intr iiia|1i. InilLr
B''LhLr
L , i ; t . l L : l . i l i rLL. ' ij r ' 1 r ' rZ ' l i L Lr rR l l r ' r l r

,,],"i:il,lI;:li:iiilli"l'lll;1,'i'iii",',l'"''ilill':'i'll,ll'i'i 7 1 - ' ( r 9i ' _ ' ! i t r l : l r l l r r i ' r l r L l l r l l r L r L | L l l r r : l
/l:iil
J t . l . i 1 l . r I r i l , i i . L l l L l c f a l L ( l l i l : rf' i t l '
Jc svojLrsluiliiDjuBelhu pokloüilaJakLrbu, koja.jc sa diln zatmdnjelai rodila
nru sina.kone su nadjcli inre Dan.Zatimje Belhaopet zatmdnilai rodilanu
druqogsine.Neliahje.Tadaje Lca Jakubudala svojusluskinjuZelfu kojamu
. t . . i l . . l . . r , i ra . I : r , hI F . r ' r O
. r o r . r |( e : 1o T e zl a r n r d r r TI .eol ,rl i l - D e L o e
. r,.. L . r " ' . , , . o r . i c . . ' . g , / a . r r . o r . rt.r < o n r o g , o n o 1 " p " o , i
zatrudnilaifodile i(aerku,Dinu.Takoje onaJakübrrodilasedmoroaje;e.
Zalim jc Rahelauöinila dovu Allahu J: i zanolila Ga da.joj cla sinasa
Jakubonr..\llrh joj je ustiiaodovu i udovotjionjenojrnolbi,pa-ji zatrudnjela
si1Jul lboü i lodi nu velikog.öasnog, duvenogr hjcpogsinaJusufa.
Svc se ovo cleiavalodok su bili u Haranu.Jalebje svorndaidii öuvaostoku
jos icst godinar]alionStoüu
_jcozenioi drugll köerku,tako da je tarnoostao
dvadcsctgoclina.
Zalinr .laliubz tiuil ad datdieLabanadozvoluda se vrati roditeljima.0n
nrule fcl(ao:- S toborr satr bio sretan;imetakmi sc ulnnozio,pa uzmi od mos
lrr.tlia Sta-qodhoöci.Jahub]e rekao:- Dat öeSmi rrladunaacl koja se ojanjeiil
ojarc ove godrne.I to onu kota budc Sarena, koja ne bude poip.rnu.au iti
blcla. i blclc kozekojc su bcz rogova.paje Labanna to p.rstao.
N,lcdutinr. njeuor,isinovrsu uili mealustoku,i izdvojili svejarce i ovnove
koji su ilnlii tc osobinc,kako sc ne bi ojanjiloili ojarilo;ijedno takvo.Onjsu
rzdvojcrrcjrrcc i ovuove odvojili i otjerali tri dana hoda od ostdlestoke
nJrhovo!oce.
Ah Jakub -!:rr.jcnabr.aozelenihprutovabadcmai l<cstena,ogulio irn korur
stavio ih Lrvodu gdje se stoliapojila, da bi sc ona uplaSila,a-nladunöadI
utl'obama foleeDulni postalaiar-ena.
To bi l)ilc natlri(odnestvarii rnoglebi se ubrojatiu rnu.dzize.
'Iako
te Jakub *!l dobio rnnogo sitne stoke, kamila i r.obova, a lica
rlcgovog.hic17c i rljegor'1h sinovase zbogtogapr.omijeniie i bi im krivo.
U z \ i i c n i A l l a h t e o b j a v i o J a k u b ud a s e v r a t i u z e m l j u s v o g ao c a i
nafoda.obeaaviiü1Lr da öe OD biti uz nje!ta.On je to oblasnit svoloJecladi.
pa.sLr.tcI onr slo2ili s tirl_ pokora\.ajuiimlr se.Tako je on krenuo si
svo;orl
cicl.jircli
i rlnetlto|r,a Rahela.icprerhodnoukrala i sa .sobornponijelakipore
sl,oqi oca.
I(e(L!su napLrstiljmjcsLoi udaljili se od njega,sustigaoih je Laban
sa
srolim ljuclima.I(ada se on sastasa Jalirlbom,ukori gi ito je otilao
bez
nlcgolog znanjai Sto ga nijc obavrjestio, pa bi pripreÄio vcsele i zabavu
po\odomnjihovogodlaslia,i isprariokier.kcitjihovu djecu.Zatini!a.je
upitao
zaStosu mLlLrzellkipovc.
Jikub liijc niita znaoo kipovima.paje rekaoda ih niko od njih nije uzeo
.,
Al.,l-abnn lc ulao u larorc svojih köeri in'ihovih robinja, iive pietraiio.
It,leclutrn.nijc ih mogao naöi. Rahelaih je bila sakrila
iod soma.dcve ,ra
L i t r t r i c r . r c d r. r . R ( l 3 l c d . rl a h 3 j , , . f \/ ,art on e l n o a u
e \ l d t tt.t l ( o l i p o I
llrsLrr)ddelrr,

200
L .

J:lLiLrb ri l-nL-'rtrr ilf'i
,,,,,:.,,t,' ,1l:ulll.1iu,"d,tlll,. iclr. prtlto Lc rlorllilc ni
pliprcnllli g ' r r h L nl r l l i o l o l s L s
L . ' i i ' li l
n , , l . t , i ' , . , v . ' , . i r, '", , " S . 1 l L i q , iZ. l l t i i l ls L r
j'
l , i r s : , r t . l o . t r l i . i t c itnr di J r r i g i hi r f l l l r l l . l l i o u s \ 1 ) l l r1' r l l i l L L
rlriL flllii\'
liir'1:r sc . rrLllcpr'iLrli'i zcnllli SrLll.dollrrrrrLrrrrclelir1 !:'stllrLlrL Io\
|]llIL-]i.l]fqlit\l]1Litb|l!|u.\]Sll.llosrLlp.LlLlcilorrillrL.rllLLl-.lLzrlr.'l'll.]l:..ltll
, t .

' , ' l

: i r a r LI \ i l t i , , h r r a l l r l r l \ j s i
liozll (l!il'1's'l
t j : r f r i l , r : l | i i \ o r ) l c b r a L r tr c l i I r p t ' h l o n : c l \ ' l j c s l o l r n c
orno\ll tfidcs'l 'lt-\ ll 'c1l'lcj'l lilll\11'
1i,rr,r rl,I,. jI\iiI1r. ir\ ll.:1. il rrlcsct
Zlrtirli rlalcdr s.'oiiirr
J e s c i L r i r r i' i;r, ., ;J. i n t i t s c l t l r e g r t i c l i t l c s c l n l l L r . r t r ' l t ' ' : r L
.;L*,,;;':,, r',,i" r,",i, 1t.,..1'uu r clit i'linc(iu r r j r h dfir- fir'lrlrrl( lc liti!
' ' t t , . r '

, 1 :nl n . i i , ' " , , i a S . l i l r ) : , :i s L o . i s \ c t i i l ' o r c d o r n ( l l s ! l l ' e U L l : D r o l l r l i t r L ri d c l z a

i lcrlillllL'ci!)r')
. l r , I L L lr. : s l L . r r , . i i l l 1 d r l c r l r l l T e r r e n l l l . d l i c l l l i t s l t l i l ' r ' ] ' l l l r r l
i t ' i L d l i l r ' l i L o d r r ) x r lo lr"' Ir(r'1
,i!rr ri.l,r yr tt ilr LIljc noci NoaLl L)l fLllo\
lrl(rl' J r L l ' r l 'nt r
o n l i ! l r r l l l c ilr
r,,i_.ur. ut,,,l.,llL,.c ir,l.rllnr.l.ji rLiiL!dsliorrr

1 , . . . 1
nlLL ic llll' ri on
r a ! : r a l ) f i i n t i t r ) _l ( l t i l a r z o f x z l L l l l d i . l n ' l c L g i t L l f i l x l i l l L ( n
O d ( l x r r i t s 1 r r 1 1 1 cl f c l r i t r l l r s rlllrl
r,i]]jL,'Lrri .lrLl'Ltl-'\l.lali nllr lilill f.a'

I , i . , , , : . . L . rI . . t , 1 1 . '

r f r . r i s i u r l , , rr ' i r r L r 'i' n c . t t c l L rt c t i r r s a l i L L l r r l
sir irti|i stotinc
I r r : l l | i u l t L l ) t f i l r i . t p o g l c ( l I u g l c d r L i ' \ l s l l l i e L ( or n u f f i l a z i
p r r d c l i l _ A 1 s l o r . - q xl l g 1 c l 1 r 1 '
luLL. trr sl.rCt Lfrrf.ii s\''oje r'cljtdi Kr'da rru
I lrr(1
p , , L l i , r trrI u s : . r i i r i l l I L r i r ' L o i . b i . ' L r o b i ' e i ' l p o ' / ' l r a ! L Ll l l i l l o v o \ : f l l c n l c
_ l i t l i . lllcrllil l
:j ir0!rolj$ s r L l r e l c l i i u i : i n i l i s c d 2 d L l. { l l c n l u r 7 p c ' ' a s 1 l P ! c n r ' t
l r i ! r a , . : r l . . l j l r t :rra l i r t l r t s r L l i l .o a c l n L Lr r c l ( l r s r l i j c b i t i ! l ( ] \ o l i l

' . . l . ' , " '
. C
r : I
/ ' t '

LciLsltsltronl
. r . i , , t , , u r r i l c . . j un r i s l r L : 1r \ l s u .i l o L i I r r l i l cn l u s c l s l o l o r l ' i r l i
porltlJi folill'rl I
.1..,,rr u orr,l: i ll;rllclll:e !illorrl JLr!u1'(rlIZiLlrrnnru llrliLLl'
i:l)rt.üi:.r. i. gl |)]rPrrrnl.
sx:\oi()rll
O r . l . rs c L l - , \ l : p r , i l l c r I a c e L ri l r z a d . e I e l i L r bn l L r! L : l r ' r d l L r ' / r
ptcrllil plenilr Sllir' 1(nclalc
icltr'tri..lLL!lrlrlr.s1;!lorni i.uplrorll sloliolll
pr,rlrzrIlioz Sl'i,or'.LLrlc.llrlLlbsebi sllllfü'1ioliu'Ll i illlr- zx sLohlL

l0r
Zatim sc zausta\,ro u bliziri Urilrlirua.Sehirnovognasclja.Tu od Sehrma
ibn DTirnüraliupi .jedllu njl!Lt zr sto ovacit.postavi s\,oj iator inapr0li
;r1!cDili.koga nazvaEl. Bog Isfallov.Alleh uu je uaredioda ga hl podigne.
kako b1 Mu sc nr ltudi obraailli.lo je tlanainjihrallru JcrusaiiDu.kojegje
kasnijc obnovio Deu,udo! sin SulqjrraD:r.!ll.Tu .jc, ustvafi,bio onaj kaüen
kojegje on prcthodroobiljcZiouljcDr.kao ito smo |anijcnaveli.
''+lrlrlr-liilabijezaliln navo(lc sluiaj sr Dinoln. .hliubovon] i Leinon
kicrltom. hqLrje SehiDribn Diint r obciaaslioi u\/eou svoju kuill. I zatinl
zaprosiood njafolj oca r bradc.il'jcne briltu nlu postaviic u\.jel da sc s\i
obretu.pu ae sc rcl(tadalrioii rtealusobno Zcnitii uda\,a!i.Onr to prrhvater sr

lvlcduliln,l(adarn t|eieg dananakontosa dodljaic boiovi od sunneöclrta.
sino!i JrLiLrbovi ih svc pobi.ju.pu i0li i Schilrai ntcgovogoca.zbog rogaStos\r
ih osfarnotili,liao i zbog njihovognoierovaqa. jer su oboZavlliliipo\,c.Z.to
sLrih pobill iuzeLinjrhovirrcta| kao rdLniplüen.
Zatim jc RaheLlzatfudnjclai rodih sina, Benjamina.lvledutirr.irraldJc
veona tezal(porod sa ulrrl. pa jc nakon toglr Llntrla..lakubJu Je Ltl(opao u
Etiatu l(oal Betiehelta,i na ujeD meza| porcdaoliamellje.To kanenjc nx
njenonlmczaru.jcpoznatoiclanas.Jaliubje inao dvanaestsitlova.Lca nujc
rodila Rubila.Simuna.Lavrja.JehuzLr. lzharai Zabulona.Rahclanu je rodiia
JusulrLi Benjanrina.Rirhelinarobilla ntu.le ro,:1rla Dane i Neltalija.e Leiut
fobinJaDZadai ESrra.Ncl(aie selamna s\;crlih.
Jdkubsc 7:ltrlnvralio svouteocu IshakLli nastanioliod rljegau Ilcbronu.u
zcmiji l(en'an.gcljc.lciivio i lbrahim ,t--. Isltltlise zatilnfazbolioi Lrmrou sro
osarrdeseloj godlni 7.r\'otuSinovi1i1-A1s iJnltub su ga uliopaliforcd.Je!:o\og
o c e l b f l h i l ) r al : . " .L ri p i L i il ( o j r l . j c o n k u p i o - l t a l t o s n t o l l L n i j e n a r . c l i .

###

202
l1I.t

II a.
I .i.
nai

rt.i.

I1.,

a.s"
JusuLf,
Jrtw.f ,,,,tt,,,,t,,,,,

eurNn srvARr KoJEsu sEDESAVALEzA
rsRAtLoVA Zrvora; pRröAo RAHELTNOM
SINU JUSUFU s4I

zviicniAllahje o JusufuJ4i i onoü iro se sa rlim desiloobjavio
lednucijelusuruu öasnomKur'anu,da br sc raarislilo o njenim
pouKan]a,mudrosttnai lijepolnodgoju
{lLahu od prokletog Sejtana.a,r ime Allaha,Sventilosttrtp
.,,t l t,r,.i...nr..:..
l ' , ' ^ , ! ' t L l l l . l o , ' ' a . O t L t s u t t e t i t a . . t n K a i i E c *. O * j a t l i t , t e , , t , ,
^1)t t'
i, tio
d't t ar.tpsAr t t, . ittt ld l,t\,r \t:u tiet!. . Obtat !tkttt, t r; otnj iu. a,
Mi tebi, o naj.ljepiim dagddajind ka:u1enu a qn ,1rg)
7r, ,, ,,j j,,i",n,- ,,,":,,,
zrdo. (Jüsuf,l.-3.)
o u r u n - r r nk r d c a n l du , i d L h a . J o \ ap o n u t
e l r r I a n rr a , s k o t | n h n o i r n i r
l c l ( e I u r d ) s k ( , L l e . g o v o r r l ic t n o l . n a : e r n f , r r , , u
nu pot.1k, .i,. It
Bek.|lcp . r < o . e z e l i , t r n rb o l l er r p o z r r r rnr c. k a
n o g l e d ar a m o .O o r o i s u r r
o p c r I o c n t oe o \ u r ' t tu n a : e n t/ , r . l , a . . r o r d j e c e r n o .u l , r a r k o ,
a\e,ri carlu
dro toga.
UkroLl,o. u gnre.navedenrnr ajetirnaU^,iSeniAllah hvali Svojuveliöanstvenu
,,
K r J l g r lh r J l l l e o b J \ r . ' S r o n t p l c t n e n i t o rPFo s r r n i k u
irobu na örstorn
lasnolr I razgovtjetnomarapskom.jeziku,kako bi ga razumio ollai ko ie
p r n l e ' J ' . - . . .L r r . r ' ) I L , i t r o L r r J n .f o j c r r a l o J a b r a r i l a
Krrjie.rioia i.
o b ' r \ l i e n r . r e b a .p r e n r oi u j e r r i o d r b r a n r irrn . t " 1 .n u l o O u U r . , i , [ l _ "
,"rl.t,
\f,reLnci na nalodabranijerr
mjestu,najrazgovjetnijin
r:^llil:1.:lllr],i
atJl.nrlIl| lc/t\ntIl.
r
I(ada se u kontekstu ove sure govori o proilin ili
buduöim dogadajrma,
n . r v o d c. e l j t j i J e n srt . a 1 ; - , . r r p i 1r ri r n l e r p
r .u K a z { es e f , r a \ tp u l u o n o t r u ö e . n r
\ ( i J r i c r- r 7 l l ' 1 l cr \ U , / bd, \ c . o r \ o \ r g J \ a ,
' I c n r r r tn a r ( . d e t p o b l a n c i . r i n r .K r d a , e e o t o r r ,
l r n t a t i a h r c r r n t a .o n J d . e n - o r ar . e i id a . t r t o n a t o i r c d n , , ,
.'at<onrkolr .c rrjjedno.rarniie r najja.nle Jrtl.-"pr",.
lj:,f':'
r)rr;rl(o ..r.ii,":']',,
l-rl<o l.r_,efllvlicnt R:ip,tGo..pudortt,togaru t ütnocir ,,e
t T,lat.L
r t t I J r " r i i r . c E o \ o f c o o o g a d na aJ r n a j p r a r c d r r r l e p i o p r , u l . r
l , " l ^ . 1 l - I zabrane.
nareOeDla lt,)
Zato Uzviseni Allah kaZc: Ohja,,,tjquöiti o|aj Kur,an, Mi
, tebi a nailieDiinl
a ' g t J o t t ' 1 o , t . . t ' - t t : t , rpot. .i tt t t r ; o t t \ t d a i . t t . n , . , t a : n u a .
fl.. o orrreiror.
l c u n . l e t nou0 J 3 v l l e n o .

201
,,r',/r,r/,,i,,r{',r.i

"/ r,rli.rti :\1i /|bttf iitli(ttit) rrli1riirr ii \r r)/'r'/r1rIir" /
lirl,'r Ll7\ i:.ni liiTcr
'rir:ri,riritrrir'/(rrrigaritttlrttjt!11t4lisrrrrr,'i'1/ri!irtrr/i\rir'rrl)/,lrirlrill
i ri:i
\ ! j,i,rrirjr,,ri, i,aga h.l.til,) ,J ,\i1irl ,,1'r)rtr i 1r ::rr\irr 1rlrrrrrrlr
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,i,)q,r
i / l r i r r r rt " i ' " ' t t J t ' '' 1 t ' 1
t t ' tt:it'
, , , ' , r , , , , , , , , i , t , t l l ' l o h , , ' ,i t , t i t c r t t t l t r t l tfi r L '
rl l.ri rr lll.rirrrr;,:ri' !r'. r f(/iri (hi-Sirri. rl 5l )
)

l l
' r l ; ' ' r r r ' r r r\ i r r i ; r r r ' r r
,.iijr, r r , i S l l r ' l i rrltd\ltltict)rt)()l\)tilrtttt lio\r'til /r,'i
"li'it't't'ttttt r,/"'irir ltirrr 'i ''rr:'rriir rr'
.ir',,,',1 -r,.t,,. tt'.ii;,ti,r,:trtt)ttttiti.ittt
,,, ri'1,,ii ri',r;rr rr,r-!rrrl)1 j c titln n || itnsiti ( f i h'. 99 1ll I )
(1[r!ti I'l_ll'i( ' ]'l''
fr Lrrri]l:r lio s.- olirane oalo\'0! I(Lll'i1nlli llLr'lcsll.l'dlil
\ l l r f i i L i l r i r ' r r r r i "I
r . , ' i , , t , ' , i i , ' t t " S l i i n o s c l i : r 7 cu h l r r h s Ll ol j c g l ) l ' l ' s r '
\cfTllrL::l(rrl"!irf
frr:ri,f.L r r\ r ' r r . i r i ,o d r \ l r J l l \. l r L l x l r f l l t \ o ! j c r r l i h r Ll ' ( l r l o l
I i i c r ' r t ' o r l a r r i L :(rl r ) ' f j L Ll l ! t r 1 rr r i r r l r t L i r i
f t r i r L i i l r " l t u l t . I L r d r ' L r l l ol ij n r '
nl LrrrroKLLr"nnl.\1ll1l ie ga LrclrcstiLrzablrLdu
rrlrn (iil r' rllfLllrL
lmIIr.\lIttcrl liilTe: I'riia.l nin)l jc Srl!ci(li rbtl crr \rt
o d l ) T r l L r i r rnLi ' j f
r r ' r t r nl l l r x l n . r L l 1 t i r L o o i 1l l l l i t l a o n o d L ! _ _ < bi ti l i t l ' \ i L l
t!r::rrl,r.lllrttrbjcrhrr-'nlprrlif:lrrlriorrrol'orlilllrlin:'lflilrLLliillr!'l('llrlr'
' . r ' l ' l '
r ' 1 "
\ ' i ) r ' l 1 r r l i I i 1 i 1 1: 1 r{ - '
,u,'',,,,1'.,1r;o , ' . i o r r r . !: l l r r ri e r r r l i l e l t ' ri . r r s r l or " l i l ' r
: j r l . i r f r r r . g r tr . a 1 l - ! l i r l llli 1 r l l l f n f . a i . i i i l r ' i l L ' : i L rl ) | ' l r i n \ r r i r L l L L 'n( r_ r
L]
i ) r , , r r i i i L ' _ i : n l c ni l o | ( h L : e i l - { j c l l r l s r : r J r l / i \ ' l r L L - ' t i r r r t l " d r ' _ L q o ' l L ' ! i t r r '
I I
:r.'3,, .11IL.ll.'"Lil(tl l rnaI prcllo,rllrclr.lr ol llltlr:r l' i\lifli iL L\rtLrrll
r r ] rr ] L
\ l I r : c . r, , r r ' rh l ( ! r : L r dO n l c l r tn f \ o L l 1i r t r l l L r g ' lr ' r t i r r ' a L i I r ' r 5 ]'
\llll]l.lrP.l'llrrlili..lclilro:..litl(onliOlrogllL]cilrl]cr,LlciLlr|rill(iIl;ll.ilrillllrl
lt lllen' oslll\ lll slsrlllro l-rr
ra \llLir rj!riIL !'ttL11al Iojx\ io plLr'i Litnuli l/il l1]iln
/rilLLrlrl\i5-,. ntlit rrrlro!1. I llt srnl liri losll1lliii'
t.
1r\o1l rlllll\i
.lilirm I Iri\ir'rl llr poaclliu stlfll lLLsrlirlll\''rl lxTll'll' \'l7Lic
1l!'\'r'jcr
L trüror 'rJ r.trltsc L(lti. Llili. ,\llilro\ [i.slll]rrji .'.i'iilrorll irrillli('rrr
i:ulllllllzirlcliLLi.sllllog.r.cIlo:.oljr.r(!llI)lllitj]lj.j.s'.o)Llll.l]ij]1...511/.1]l
j' I ir'
L r / : r nr\ 1 .O r b i i r r . rJ l rr r n l 1 cP | c n o s i nc_i'r t u .l r o i L r / L l1 1 1 t ] n r ' : / l j i l ' ! 1 1 '
] i L r l !
l t L L s\r
L t l , r t ftl- , . ' L : , , .\-i \ r f i . i r r i f a r : j lnoc a i r r zr\r l i l f t l i ] r l t t , ' l l r r l l ' . 1r i i l l
irJilrfir'hLif;j.Lrrrr..lio.P:ijclrLkniir.:rrrzbrrrrnl'lofr'.jllcrhrjti:'l'r'rr
'/ ji'ri.r lri\r,l r rr:. !r r'rrr irr'1r' Oat'. tLlitirt)\r/,'1lrr/'rrJ'rir/ rl tr':rli )r1'rrr'
\ r / ' r i t r i rl r i ' | rrr'
l r 1 1 r . , . r . r i . l l , r j i r ' . r L r l i r r ' i i r r ' " O t t t t t t t f t ' t : ! i r r i ' r rr' i . p r a i ' t 7
i . i i r r i i ' ri r r r , ' r r r r/ li r r l irrrl r r r / r r r r-t!.c ; r a r1r i ' . : a i r t a ' o | i r k t t ü \ a r u t i t i ' l l i i t t ! L i i
i rr,r 0,.,ri,,rit,rrit tci.t: rdlat t al'tutt po'luiiit lr/]'ri1':( rr/rr' irIr ir r \r'r'lrr

/
1 . l L L i r l .6. 1)
IlrIrie smL-.r'cllli(ll je.laliLlbirrlo d\'enxcslsillo\'ll i nr'rli lll :r(r\x rillclrrr
Otlrjii r oclcfor irr-1<lo i i niibollr o(1s\ rl'
sri jc\ rq r. \ruodrbritnili. n'tiIo"1rrr1ii
ritlirbro 1eJiriLlt :.:1.

l.(li
\ c 1 L , : < t J a c r - r t r ; r r r j r ,J a
J c - a 1 , o o n nteai! nJllna bio poslaniki da
n ( r J r n J t . c d o l a , , . r ior b i r v , r .
\ r t o L , l r z u l Ur rlrhove rleai i djela
kao
navedi:|]du o\ onl kazjvajrlLt. kojasu Zait
Neltikao dokazda su i oni biii poslanici ana
.
'l4i uzirtajurijeöiUzviienoq: fii:c,.
\ientienrc ,'1llLtho,
i u ono iro .:t ob1.,t1,,1",r"i,,-,,,
t . t , - , ; t , ,) ",,,r"si,,;:';ii":;'r,r"
'
/' tt ' tt . t . l , t t . , n A . , ,. .,,",,,-^".:'."-: rek
dn,se
po,r ;i-oi",,l;,:r,",lu""JijllltJl':.
iz,uzo,,,
J n A , , b t; ,n , , t n , , ; , , , ,
ll]:,'üäjL],:llijll siai

il,jf,j"ji,",li:I
lläi;,l ji:j]ij:x;"il:;i['j'
Hf,,' ü;
::i,1;
#i""']fi'jxa svo
dokazada_jesarroJusufod,svoje ila'
. ,Jcdan-od braic bio poslaniki rjcroljesnik
to
.Jestc sto jc sanlo oD kur.ansliint sponenut kao takavro dakle
.kaz.jedajcoclnjiri,;;;';; ;l;;;.rfiiito'r
Tolne se rrozc dodati iono Sto zvt.

*',:mt *[ht:*,1ri*ü*:lr:*
"; {jtri
;; tlil;lff*
;;;;"';;il;
ni 5l
po!
njtl
;ffi'""ilTl,i'":;;,il';ff ;,i,il:,
:':':-;,'Jff"il:lisr-g,' Et-

"., "^TfJi,iJ#lii,'*ily
:;?J:::,":iliJ",.,1l
Ed

Tlrraiitru iir. pa
ll,j'11[:i"J
iTiT,,lJl
nerrapotrebeda go o.,,1"pn,iouo,,"r.oai;;;.
Eb
;1,;l;;'l];;]; ": nel
ma
clrLrgi kazui.,Jusuf
Lrdenjaci $i-,Je,kaoctjeiak.dokloi nijebio
., .I:t:::1|1:
zvüezda.
il;äl""llii'i1rlliil",,:iJ:ilj;t^";*'l itoje"ru,iio
i'" u,lg*,, "Jl
D.
tt-r1111".r<".r",1
saznaoda ce
ri.;;;;;'.i,J',:i.'i;lä",#l':lf
postiaivisok poloZaji ln Jil.j,il;!l
;,:",],1I o,fl

sL,
l'lLL
scL,snupokoriri
";., ',r.*"1,i.'il;ä1xäi,111:llJ::'lTJ:,},,".;
:::l:t'Ji,T"lli#,r j';Jä:ii
;l"t"1nk*n;i*:l:ft
bu
(JI

,"",:"::ii,::,r j:'JJI:,iiJ:ii::::ll
Ovo tal(oderupuölrjcna ono !to su1
il,.1 :lil:,,
na

t::i"':i"'iö; tol
ist
su
daje on s'oi sanisprliaoi oc' i bratizaiedro ,'I
t;,il] ll':l't'rlo"*,'."i]|fle
Tutj Gospctrkr tc t,::betoko oclabr,

;:::,,:,T1{f
L:ty äi.,,.
^ :y:: t,i::
:,.".! il 1';.l:l'i:il
:}:j,t11-l ral
ka
datietrcra
razL,rrrjer süa\a
e;;;;;;,il;,:,fi,j::iJ1i;,xi:,,J.::liü:";,lu r1
I Syoju bl.tgoLldt t'ebi i .lLtl(uboj.oi da
ob;.vLr,
. t)

"," äJakui,ovo,
I
p;;"J.i,
;;;;;;'r,','"1tu#iliriäl;,t
l i":ii.j i;;r,
li,,-iTii]llll]
,il'i, J:J;a,l,i"rj;",1""ox;,11;
":;tjlli pr
n€
106
jl'filLriL|Lr '
' ' o : l r ' r l L r ' l l l l L l r l L r l l ' : J r Ll ' \ l l i r r ' 1 rl r l i t J r L
iilr ilrr g.r lr rll,r rrrlrlrfrr/l
l / r r ' i r r l ( L r i\ i ' r I / ' " r r r i i r ' r r : i r r r i r r
,lr''.,,.','.'' (,,t'l'"ti:'t /tt'ttti
L : r r 'rrr 1 l I
. ' l "l , , ' r ., . , i , ' , i r , , ; r ' r r r r i ' r ; r "' r r1I l l
L L r r l r rlrtr"' l " ' i l l L r l r r ' f l r r r ' l r r i l r l
1 , 1' , ,r J \ l L i r h r rP\ n i l r i r i l i L r L L l lr n ( r i : r r r r:r
'\ll:r r"'l'rrrr'rr' -L:rrr 'l
rL'"':
" Lriri
, , , l l l , , ; ' i . 1 " ' ' 1 1 , L r i L i i r'r l
i j ' .r \ l l r l r L i - -r r r i l x l . l !
' " t ' i i r l r r i j L " LI i i r I ' ' l l t ' l t ' ,
t t , f l ; " , , , 1 l t r i r f r r l L r l i L lr L: r " r i r r r r r r l " r L I r : r : ' ri r r il L i
, , , , , i , ,,,l - , ' , ' t ; , . , 1 , , . u " ' " " ' l l l l l : r " ' r r :' rr i l ' r rT l h r r : r L'l
r'l lLl i' ' IL : r IIII LI I IrLI It r f r r : : r h i Lr ' r ' i " r
.','L .i,, .i.,, u.l 1,. Su'i'"'' Li '
I - i ' L' I I I I I i I i i L L l \ ' ir ' r l ' ' t L : r r.r. r r r
, r ' ' r i . . , , , - , , , . , : . , , ' l t i l r r ' r r rIri r L r l ' ' r l L J r r r h Ll r l ' r " . / L'
' r r r ' , , i l l r . l . i : L r - ' rIif L l L L i lfii r L : lL r p rl L L ' i r l r L l r ' r l r r : l r r i | i i L r r . 'lI
ll i , ' , i . , i . L ' l L ri r i t r r l r i n L i: ' r i ' l l L r l riLL l l j t j : i r r l r f : l r
'.r,,. i , , , ' . . .
l)tri)irl r f l : ' r r r r i L i r t i \ i rt r i r r r : rl r : rl r
, , , " u , , . r . l ' r " ' ' r r " l " ' r l i i e r i r r ri c
' l L l ' i l l r "u l : 1 l ' r " r : ' i' l l r r 1 ' : r ' ' r r l r .r ' i ' L : L . l ' r r ' " n '
, , " i , ' , ,, , ; , , . ' . , . ' , ( . r i i L :L ) r ' r l i r i
p r r r r Li ' l ' r ' : L r r l r rLl i r ( i : i
l r , , i \ r iL r t r r r i r ' : i t ' i L l L l i i r (l r
j ; r . 1 - " ' ' , , , 1 , l r L j L i i l i r jn' r r ' \ \ r : ' " \ | r r ' L l i r j Lr 'l l ' l f L ' l l \ l L f f l l
1',
i , l I l . L rL r / : l i r i i-rll)ijl r l rr i\.'L
\.,' ' lt"'j :''1'ru' ';:'' lr
': , :rf'r
lllll'l:.,,',.:, i i
.,ll'l
;,.',..,1 .i i i.
l \ J r , : , l ' r ' L \ l L jl i | j j L i L r l
Li.Lri riL' i
: L rr ' - : r ' r ' l r ' r lrr' 'r i r r ' r t ' ' r r "r ' r \ L l r i ' !
r . , l , r a l . " , , "r l ri , r r r \ l l : r L' fr i L | i L
ll].lll.:r
rrir ii"ii ''i"r' i i'rr rir rfi ri
'i ri
l ' \ i : i r r j r r l , ' r i 'r r r i r r i i l ' r r ' r r ' i r r ' r
'.' ". '
, , , . : , i, , , , , i . i , , " - r . , , , r rl ,, : . 'r'l,',
r!iirr,
-trlrrrlir ; ' : ' ; 1 , i , , , " :, i:, ,
j i',ir '),,! ir
tlj,,r
ir'r'ir" ''.'' ' i ' i ' r r 'r 1' l l " ' . " ' : '
:.,''.,',, \ i r , r \' ) r ' r "r r ' r r ' ri ' r " ' i r , i
t ; :'
t,,tt, .t t,]r t .. r ' r r " ' r r 'r ' i ' r l rl i r ' r r i r i r r ' "
i : r i r i r r i r l l l r i r: ' r r, r r l
' . , , , , , r , , . ' . i t | , . 1 . r , , i r r , . r r rr , i r l r r i r rri rr rl r'i r r i : r l l r i
-
lr.,:i L L Il
L r r l rr '
rLLlr"'iiilriLt irlr'r';:ll'l''rr.]
l r . . j : f : i . , l r ' 1 . . r . . r ; ' , L l rf r i l1 ' L r L ' r '
' r L r " L'r ; l ' i ' l r l ' r ' l i i ' L ' l L "' l ' I r r r : r
| r ' , , . 1 ! L L , L ' i r rl . i ' . r \ i L L l i r 'l l i l / : l L r n l
r f , t r i , , r r r \ r i . ' L i i ; i : " 1 r " ' t " " n 1 ' g ' ! ' l ' r : r l L j ' r l ] r r i r 'rr '' rLi Ll i :l i' Lr 'Ll l l " r l
:'llrLir'l I rlrll'illf '/ll1'r'll
t,"..,' I I l" l' Lfiifrll

.. , , ,i r ,,:,iL!. ' t,,ti i ,",]l:i:1,],,,,1':l,.
.,.',,,,,.

.,,,,..,.r1 ll"l ,]ri,,il,"'"
i),r.,,r ' , i . 1 , ' 1 r r .l i " l . r r I ' r r i I
i! i,,r'
Lrrllll'
( l r r ! L i \ ( i l L L( i1: l L L b i l r' rl i L ' L r l ]L l l r l l ' l r l . ' 1 ' : l l ' r
l i r L t t ' L l : r i " L | . i i L ls t i r " 1l
' l t l I L ' r : ' : r l j r l l t r r L j 1 l l '1 l L : l ] i rl r L i L " l l l l ! r
i . l i r r! l l L l r L nr l l l \ t l l a l l ! n ! ' l t t r t l
' r p r ' L l r ' ' ; r r ' l i l i r l L it ' l r " l L i l r i i l l i i r l i l
i , , i , , , ' , "i , , " " , 1 " . " , t " i l j l l l r ' o l r " . l l I o ' l l l t
' ' i I ' ' i r ' r '' I ' i j r l ' i ' ' . . " \jrlrl/ilrlll'1':!
L l t l , 1' r l i L , b i l i n r l h L i l l Ll t 1 ( r ! ' r \ " i l l r
irtr' rl toi ' l ' l l l . ' : ] : t ,' :
1 ,,,. ' 1 " i 1 , , r ' n , , ,l :ns S r L r t cl rj ij : L r r rl ' I \ i r l l r L ' ri\rlrLi rr rhi :'rrrr'' r'l L
r i 1 r 'Ir r ' r r r i r ( / , ' r l
\'r iri)r/r
t l , 1 ; 1 '',,,, ' , . r 'rr' i o r tl i i h R i L l '.L l r i r " i r ' 1 l r r L r i r l i ' r , l i L rl lri. ! r l r l
, , 1 .:1 i , i r r , . i , ' .i r r r i r i l ) r ,r . ' : " ' " " " ' u " " " " j j t ' lrLttl
/ r , r r i , ' , i ! r r r .' L r r ' i . / i r r ' i l 1 r ' r i t ' Lr i f r t i r " l 1 L ' : 1 ' r : r l : : l -
L , r . L ' 1 r , ,. r' L
i i L, ,rr r i I
l. r l ' ' r L r' ' r L i ]1 i L r t l r : l r i r r L r L l ' r i ' i
, , r . , , r , r r i " . , 1 , " l l Ll i i L . i . l r r' i l r t o 1 : r [ ' :

l()-
Slozivsi se oko toga *Oni rekoie: "Ote nai, za.ito sLo rljd: ü tnia
osiecdtliaprenrd Jltsuf.t! Mi nu zdista,elimo dobro? *P.)ialii ga sutt.os nant|
dd.tezdbal,ii paig a, n1iteno ga sig i tloiuvati." +On I eiie: "Zaistaöeutibiti
itn ako ga odtedete, a boiiut se da ga vuk ne pajede kada i na niegane
lntlete pozili." + Koko le ga pojesti \r*", rekoie oni, "koda smo uti dru:ina?
Zaistabisno tada bili gubitnici." (Jüsui,11.-1,f.)Oni su rraZiliod ocadasa
njirrltapolalje Jusuf'a.
Javnosu rekli ocu da iele da se igra,zabaviilazonodi s njima, a u duiama
su krili ono Stoje Allah veö znao.
Na to nr jc otac, nekajc na njeganajboljiAllahov blagoslovi mjr - rekao:
"Teilio rni se sa njiln
rastajati,makar i dio dana.Poredtoga se bojim da cetese
vr zaba\,itisvojorn igrom i razonodonrj da ae dodi vuk i pojesti ga. On je mali,
i ako vj na dega zabolavite. ne6esc nioöisatnodbraniti."
"Kdko ga pojesti
Lte ra&". rek )ie oni, 'kadasno nti dru2ind? Zaista bisto
'Tj.
tadd bili gt.tL)it]1ici. kako 6e ga vuk napasriipojesti kad slno rni tu, ilikako
öelnoga toliko zanemaritida rnu se to desi,kad nas ilna puno?Zaistabi mi
tadabili gubitnici,ti. mernoöni i propalibi.
**U jcvrcjskin i kriöanskiürknjigama stoji
da ga je Jakub posiaoiza
njii sarnogi d^ je on zalutao,pa gajc neki öovjek uputio njima. I ovoje
tedna od njihovih grjeiki u prijevoduna arapski.Jaküb i!!ti se toliko brinuo
o nycmuda ga jc jedva poslaos njima, pa kako bi ga onda nogao poslati
sanrog?
*I kalo ga odt'edoie i adlu<":iieda ga
bace na .lna btottrd, ltli ntLl
abjavisnn Ti tei ih sigurncto a|on tiiharont postupliLlobdriestiti, a ani te
nete prepa.nati." *l uveöedodctiesvonrcocu, plaöuöi. *Rel;oie: "a oöe nai,
nii snrc bili otiili.ld se tkamo a JusLtftsnto ostari[i kod naiil], s.Vori,pa gaje
pajeo yuk.;1 ti ndüta nete: \,jerarati, i kcrdabi i.ttitlu gororili.', *l do esaie
niegavt ko.iulju sa laittotn kn,lju. On reie. "Naprcti\,, u vdiim duio]tn je
ponikla zla tui"^cto. ,41i,.saburje liiep. Od ,lllahu n aiin pr:tnoi protit, onogaito
|i r-:rositc." (Jusuf.
15.-18.)
Orli su ubjedivalroca,svedok JLrsufa nije poslaosa njrma.Meilutim.iirn su
se udallili ocl njcga,Jusufasu poöeligrditi i vrtealatii postupcirnai njcölma.
Slo2rlisu se da ga bace na dno bunara,tj. na karnenna dnu bunara.'Ioje
kanrcnkoji se nalaziu srcdinibunaraitia kone stoji onaj koji. kadau bunam
opadnenrvovode,ctpt vodu u posudu.ipornoöuuZctajeizvlaöi.
Kada su ga bacili u bunar,Allah Drujc objavioda öe sigurnopostojatiizlaz
iz ove sinlacüeu l(ojo; se sadanalazi i sigurno öc podsjetiti svoju braöuna ono
sto su uörnili.kad budc modani ugledan,a oDi od njegabudu tr.aZilipouroö i
bojali ga sc, 17orl /., /rcie prcpoznati.
NludZahidi Kalade kazu da rijeöi u ovon ajett|*e hum Id jei urun nhf,iael
A oni nisu znali da ie lnu AIIali to objaviti.Ibn Abbaskazeda te rijeöiznaöe:
'Ti öeS
ih sigun]oo tome obavüestiti, a oni te neöeprepoznati." To prenosilbn
Dierir.

208
. / a s i : i, ' i r r ' , " r

,,,,1',1
il,üJ::':::'
l,[!'Ji iii:::
Ix!] ]t i,
:rlil;ll j;il. ;l.i
1.;t,,i: '
Zrtr. c rtekasirra ulctrlt (s'lcll l'Lile:

:lii,.liri::h,li: :,:lll:l' i''"'1";l'l'r':
ill'li:li:,,'li'
'\iLfLi:1.
3 lla ollfit\ aixnj'
i .l u,'.,,ni.ri'.r,r,i,rrr,,,,,,;,:';.,;: ,ij
';:'i'.
ru.r",i",
1'tlil iil:':-rlXii ,.
.,',,,.
.,,t",,i,,,,i
],,i,1, lt,l;,'],:,,

:, r,'ril
',.i
{lf,i|1i:u
ll,,: ,,.;.,,';,
ilil,
Tj. rlt l.i ritlr lro\lcß)\'lLoLt1111

;;.l.llll ::ll':r::t,"l'li,'lü,i:'il":il.:'li:i:.,, pf.\
l";
Li
'i:r n.li')rr
'i'
i:'itirrii rt
Lr
iLil:ir
jl
Lr.!
i 1rsi Ir
li.:; i;: ;,.;;" ;"i" pirsttlrrrcp.."'irr'i
'"
Lrarnllif!\ ,ifelli:l
i.,,,,...." i iig.,r/i,i rürr. ,ir,'.1,i,';j1
lcdLr'rbllrr'ic prt sLt
l:tli.lli,l,;"iil,
lili,,Li,,'.l,lill i
I
i ri
nrqirslr lni zlll:1:Lli

iiilll illii: I'
:l'ri
u:g5il1i;;1"'H.'l';'':li
rirlil
frllrirlr rrlli s'-lnllli' rllsLl LlifreLl l
1,,,,'.,.i.l rusurir
.,'"r:,,.1). I ."1"1'1.:':-:'',',']'l:]"ilii'lll
;,lili,i,i.
ll:iii,,,i].i
:,i:iillt i"'.i:;ii:
iü,illlll.l.r:::i.l:-lllili '''lr';i;t;
t, ,,:
iillllii:,'l'll
.:,:iti:ll.,tl i;:)
[: il l :';' ]'i,:'
;1.:1
,::i:!;li-!:lä1i,,i::::ii,iiii
ilillll'iil,'lii) ii' ':""',''
,,',,,:,'','''""i"q'r
;lll,,"ä,lii'i,,',,,111;.;,;;',,
lilTiiiiil]itlirill|rr':ti"iirr
. ;::;'il:l"lll lll,:'l.ri
i , t u r , * n , , ,z" ; r l n j rprr ' ' r ' L rl 'l.i t f i r \. r 1
I 't:''I''.-.L.I.
l . . l , f ' . , , , , , , , i , . ' r , ' , ,. , ,
)r'i,-lil;rili;
itlit,ltl,l'',ll'"lll r1:i::'
lJJ.r::ii::
l,,lil'il.,lil' \r'lllili d l l ' r L ri : f l r l . . L l I
s r ' ' ' l r Lo ' l l r L : u r r t c l l l i t " c r l l i
s ] / r . r r r7 . : i a I o l l r ' l ) r ) f ! ' 1 ) l l o
l r
Lr 1/r'l:riiLi|'l I
rflLllirtt rljrlr')!' !rl':li'r
\ j . ! i t i l l r r ' L r r l i ' c l r r l l ! i l L r L r :iLt
"'";,,,'lii,'
,,,,,,,,1,,,,,ti111:i:);:,ll;j,1,;1llll':,1,,,'i) t,) t.
l , , i r . , . r | i i , ,i ' ) r 1 l i , rr i r . r r i r r i i i r , t l ' 1 1 ' t t t r . t t t , :t . 1! . :: t : . i " , . " , , , ;
l ' 1 1 " 1 1,"1,l,l., i , , t , , , ,
:j . . , 1 : , , ,i ri i j , r ir,r i ) i r , ,r)r i ,i r . r' r r rr r r r r ' l r r /i 7 r r | r r ' r ' 1 t"t"" 1,",1'.'
I
,.1,;;l,ll,l.ll;il::,:,"tll,l;i;;i,)i,,;:.:ll.;111;;llilil'''
,;,;:,1,:;,'_,,i';,1,;;;,,,1
i,,ti:11,'ll::i;l,lli,,l:;lil.i::';,i,,1:'.".1
'i".'i'".'"'r'''r"""""')rrir)iiirrlrri'
,.i,i;..;]i,,)i;lili,,,i,;l;l;i;,;l:r,'i.,,ii;'
.lrrli. l! -ll l
I l'l
,I^uJ ,,l.tt,t..l.,ir

OvdjenarnUzvrieDikazujepriiu o Jusufukada osravjjenu bunaru.
ic Onie
slco oöekujuaioci Allaha ponroi t izlaz. pa.1enaiSlajeclirakaravala.
Ehi.
kitlbiic kazu da su oni nosili pisracrje. luievinu i teqrentrnna putu iz Sanaz,
Egiplt. Oni su poslalinekesvo.1e da uzuruvocluiz togabunara,i kacla je jc,lan
od njrh spustiokofiL,Jusufsezakaöiora u1u.
gaJe raj öovjek uglcdao,'.t\,luittluk,,povikaoje, tj. rnoje
_Kada
'.Lt,o radostr.
jttlttog cljeöaka!" I a i su gd k,tt trg.rlailLr rol,u
sol.r/r tj. prir,rli su sc
da se u njihovoj trgovaaliolrobi nalazrI iljccrL nn
lroclJlu..l .ttton l,tt,o Ltu
ito .yutrtutlili ti. llx sLlse dogor.orjla njcgovabracai lto su se obradovali on,
liojr sLrga pronirSli.uzirrajuöiga za trsovaakurobu. lvlealuhm. i pofcdtogatu
liTr'rlcn1ne ntijeuja.lcrle On u toue daovelil(Lr liorist,\,cöodrctlnut;uat;-nu,
Illllost za Egiput.u onotneato ae sc desitrovom djeaakLl. On ga uvodikao
zirohlierrl.r i loirn..1 1x,,r1",,,,,pnrjeravaclar-jelavav.tit L,n"rJtiu.
,tti"tr;,r
, n ( 1 . " t r . , t r " 1 . . I ' u . t c q rru' t , o r O r ri tr 1 : . , , l r O . \ttlJ e r t1.l l. L . . n e t r o i (
p r o c r j c n iitoi p i s a t i .
]<adasu.JLrsulbva braaa\,ldjelxda gaje ltar.ar,.ana uzc1a,sustiglisuiliirekli
,
da Je to njiho! odbjeglirob. pa su iru ra pr.odalijcfiino, tj. po-ni.f,oi
.il.ni
Nciir kaiu da jc ro bio lazni no\,ac Z/ nekotil;ottii.ltcnto,tijirt.,,,
,,, ili,itii,,
:ld .r. / //..ic.
IbD Mes ud. TbnAbbas,Neuf el Bikali, Ds-Sudejj, Katadei Ariüe el A\f1
ka7uda su ga pfodaliza dvadesetdirhentai da su tolzmeclus"fr.
rräaii"t,tiou
dvl dirhenra.\'lLrd2ahidkaic da su ga prodali za dvadesetau"'ai,.t,a,rr^.',
IlirinrciMuIamnrcd ibn Ishak,za öclfdeset cliflterra. Allall. "p"r, "o1fr"fi.,n'u'
I t)nlo.afiij i: Egipll, lio/i go jt litqio, I.ca:e stojoj:eni. ,,Uaijti tttu bot_atiite
' '. . | - l . l \ u r p - i r r c r. . r J r l c 1 ., r, . . . , t ,, , , n . . . , , o t , , . t , . , , t , - r - ,
,.,t
It t l . . \ ) n r L r ' l r V l . r h u \. ' l . r n d a r .r r . l , . j J n b t , , c r - . t \ o . 1 "
r r " c t . t ' r t u J : . , n r t . n , rz . r S c L , e. l.r n t J . l u o f o L , r . r t e; u
d.r t.\J! ro nq\\tc
K r ( . . , r . ' , l : r . r r r r ( o . g : 1 c l r p r o b j o J o . 1t n. .t \. c r i : r r c
r - .r . l .r <
I n . r ' l l - L r, l \ . r . t . : ' r r r- .. rb e . ' o j r J . " r k l i : 1 , /dcr I n r .j e
L , i t ni I r c \ . r i . r r J t ,
Ituhajb.a !ladar lgipraje tadabio Er_Relyan ibu el Welid, i, pf"r".no,l,n.fit
| I : ' l i'
I' ' l r r .:' 't I ,( . r o : i c z c ri r o . 'J o o i r n . r rrc. l . rb r l or r r eR : r r lL: r ' - p
, . ' , l' i.i,i,
11. I d . r t - . c b t l n i r ( Z r . l ( . l a \ l e J r jL n . o i t t o j"1
t<d.r 1. o
r , : , r r \ . f r ( L i l . r r l r , i i c b n r . . r e F c l l r h . .r . u .rj , .t " p ' c , o i ,
l..S-.1.f.
o d l b n I I i S a n rear R i l a i j a .
Muhemlrcalrbn Ishak od Muhammcdaibl es_Sarba, a oD od Ebu Saliha.
o r . , o r d . r i c l t ' n \ ( b i r . J r r i , r . , l . tr( r c u . r . gl o j r j c p f ^ d c .
. - o r I n l . i c i . . r r od o r ( r . b r l " i \ 1 . rI. il__;.;;
r , r , , / , . , r b r r\ r r . c i ,i b n V c d j : , r i o -
lbrahim.Allah najboljeznal
Ibn Ishakod lbu Ubejdeprcnosida.jclbn N{es,ucl rekao:.,Tri osobesu bile
r . r t n r o r r , l i i 'i c | 1 . r r . l . rJ o . t o i r r , r r c . r . k( r . l a
. 1 el c k a n , " " r , ,,,,,j-,,,,,
. t . t , D , 11 , . ". r . 7 c : l o , a i c , \ o t n c o . . u zV. ru s a :r e k l r .. . O . . , . . , : , . u o , t , ,
t , t . t t u t n , , t ; ..:. t a i . ,y, t
: " K r ' ( -^\ ,r r. .d1r.h. 1 . _ t t . . l , u , ^ . r. 1 : l _ K r . : . :, u . , . . i U ,
u t r . l ' . . . . '. ' o g r r . , . l J e c t . l . r o J r . . d , o ö r n celr,rl tl .bl | r b 1 , r . j . .

ll0
i r L l r ( l l : ' 1 r r r r i Li r 1 ( l t r lr ' r : : i r
ln,rll l.ilr;.'rlt !r rr'([]:lrr irr:lrcrrr! \"lflLr
\ l r i L r l L i l L l r il ! 1 i l L
l . l r r r ' ! ! , i L iLa i i l l l L i l L l l o : u s r L .i \ i l ! i l i l - 1 l l - rrrl l' L L
e
D prcnll l l f l i L r l | ( i \ i ' l ' L I l t L L l lI t l
. l . , . L , . t i n ' jl lr r l : r l l l c , . r o rl r i r r l l l li .it"
, ,. ' ni , \ 1 , . , , , n ! r t s n r l ' - s 1 i L l i r I ! i f i r L I / i ' l r r r : i \ ' J irrrrr
1l ':r: r'r''r!
t. L i r , , , L ri rurrrltri' ll ; l l l l a . r l l L\ rr l ! r \ r r I l r l ' r l r ' r r r\ i/ r i r "
rr :r'ir'r' 'L
e r r . i i LJr r i r . O r 1 1 r L( Lr d r f l j l r r , ' 1 ( ] ! fL f L r \ , i i i f L r l ! l i L ' r 1 r
I .,rr\.n1liirif: ,rri r rr:ir;.ri lrr,ir trr' it'r
'rI'r 'r' " l
r , , r r ' , r , , i , r / i ' r r i l . ' r r l r i i i r ' r' r ' : " r r r r r r r i r ' rr':r I i'
, r l - , r , i ' , i . i r i r . r , ' l , j ' r r r l r i / r , r i r ' i l i l s r , l . i. '' i. 'l 1l (' ll'\i\ iL rrr/rlr:'
i ll l' l l
I
f : t l . ,l ! . 1 , ,ri ' i r r l n . l i . l l a a l i t i . . . L l l 1 ' , l i L r iLr '. l r i i i
' 1 , ,n , i , i l , , , , i ' , , r r l e o ' , i t r n i t i r r rl l' f r ' j r L " l ( i " ' r r " J r r ::: rL : l
rl
\Lll' l: r' "
li. L . . \ . l l r 7 l l r r ' r , | . r t \ L t " L : lr ' r ' ' l r l " ' L l l l ' L
S i l r r r L l l ' r r r ' L ' L
f l . l : f r l . \ 1 b r l i l i l r r l l l . l \ r| i ' i : i r . rp r L l ri rr l
r'"rl ' l'r ' l " r ' r ' L
r l r J i L , r i r i r i ü l l l r l L r i t ' : , ' r l i L r r r . L ' J l ) : r r r ' L l l: '' r' rr t' r ' l
, . l , i t . \ i ' i , ] . . \ r L ' l . i r , \ r
i ,i ,l.
l ! ,ii'
r.:.iJ,nl. S L . , i . i , . . i l f s ..l ! . i j r i t . L .

'r ' ' r'rr'
i l , r ( , r rr , , , , ,ir., \ir',ir,ir lr,I :"r\l Il,ri "rr r' r'
i l ) r r , r i l ! r r , r r i r " ' r r ' r l ' i r I' rr"
, . r I i , r l . i , , J. ir .1 , ' r r \ , r i , r r '
l /r:|itrrrir'rI
' r i r r r ' r ' r r 1: r r '
, j . r r ,, t , , 1I , , . i L , , ' ! , , r ; r l i r r , r ' , r r r r , ' , r i , ,r , " r r ' , r , r I I I ' r "i' r'

' , , i f t i r \ r ' i r l r ' rirl / : l l r l r i ; \ i r r r l r i /i'r " I i' "' r" I
l' :
" 'r'r ' ' ' r"r
, , . r l \ , r , . , r r . . r , r ' , r , , r r ' r , r,ri ' r i , ' i i i i ' r r r " r : ' I ' r i "

riir' rrri ir l
I rr.r,rii irrr'r'''rririr "r''rr'r1 r'I
" "ll' r j r r rr ' i r ' r ' r i r l ' ""'
. , : , , , . , , , r r r i , r r , ir ! r i r , 1 lr a i r r ' r , r r r I ' i r i , i
I ' r 'r ' r " t " r ' r t r
, .., : ' i . , 1 , , , rI r' ' ' I ' I I I ' I I r' I I I r r r li"ri r r ' J i 'r ' ' ; '
" '
, ,r i,, .;,.i I,r , i, i.,:,' // / . . i"rjj ii i"i ii lr r ri !, r ii rrrr' ' Il rt'i' ' rr'ir r"".'

'r,'ir,, lr /r/'iri, r"rlrrrr i r r' r ; rr I i'
I ,, r,' .,'tr,rr.'rrl,r
, , i r , i i. , , ' i r ' ' i r . r r ' i . r/ ., " . ! r r i i. r r I li''l lr ll
' . r r r r 1 ' r ! i l ' r \ i L ' lL : l 5 L! I : I r r LI ' L L i :
L r 'i
. , ' r : : r r r , , r , l j . : l . r ro L l i l r l l l L , l f
' l I : r l r ' r r ' L r r l r i r / r ' r
i L r . . i r r l i r ^ , , l . l l i L , : L ,l i ,l l i r i r r r l r r r f L ' 'r: r r r r r ' i
" i.lL
i : l : L l . . lj i r : 1 . 1 . i r i il r : i L / . i n lol l r f t r t ' i ! l : ' r i . L l : l f t l l l L : . r r : | ' l 'r; r l r r r l
! ' rril!li''rJf i r i i L L l f f i i ! : r ; ' r : ' r L'lrir
' : l : r 1 . , : r l t . , r z l l l l l l ' . r i l r r t l\ irt' l l L l rr.l l l l l r i i l c ! i
i L i ! r ' ( r : r l L ' iLr
5\r!ll
u , , . ' . t , L , t " 1 l j " t , i , i! r l x l ! l i l L f . i j . r l r r . l LLrr ' l i c L : r l "' r l t ' l
( l i L ' f ! 1 r i ' r ' r li rll:i Illrllillr :'l l
r J ' r r r , r . ' / f r r r rl f r l l s l l n L iI r L r : l L"rilil lr1|l
I : . r u . r i , [ r . . ' ! r l r d r t ] r Lh ! t r l L . r .
'' 'LlrLL :
l l : t : rt J , , \ ( - rf r r l \ t l i r l i LL l i i r r i l i j ' r i ' i I r r 1 L r r ' l rI l' L r ' L i L l r l r L i ' r' -
' 'lr' '
. t . r r i \, l . i l L l t i u r ., j r l . l ) i , ' I j t r o \ l f : r r l i . r ' ' l ' r ' . ' 1 _ r ' r 1 ' ' : ' i l ' r I -i l'
r i l l _ r l i LI L " L : '
l , r \ l r n . h f i l ! ' L f \ . t i(r) a li l l r t f a l t J I L l l l i t ' ! 1 \ r i " l l ' ' / : l l r r ' f

t t
ncJr o l . n ) r n l c n t e n i r i \ | b o g r r L o i . r z r r fl.. j r . c , p n . r j r I i , L | . d
,:s,lr
p o q r J Cr o
r c eI u \ r . r ' t . k . r . L: .o t e ! . \ o J t n . s , / , r . r r r l. - r ) r z r i a r r i r . r I.tr
iVr...in.
Ll i(ollc on l(aie: "Sedlnoricu öc Allah stavjli u Svoj hlad,
onog dana kada nc '
larcd, L,E\ t1Jdr....or1c|,i|,,, ,, ,.fo
usirrNiernvo_,
s1"^:,:
. e r r^j.1":,1:]19.
\cr,,q e ' r J t t J 7. J p l , r a e
i o. v j < l . ri l e c s r c ct c z a n oz . rJ . a r r r irj c J L r J a z
n r c r 7 J L lnel \ \ c r j o ks c r . l u l L , n n \ on c v r a l t d . r u i r c uk n t r s u . c z o | n l i e l r u . n t e
A l l . r L r p. rL r. c r a d r N i e g a\ f l \ ' a J L' r d \ t r . u .a o v j e k 1k o i i d r J , , " . r d . ' i ;
;";
. t L r j c r k o o i rr l ' r n r l i c v r c inl c z r . j c , a . n r .e. d J i J , l e s r r i a ,
n r l r d , c .fr, o i io ä a . i .
t l p L , h n , / r ) Jp,ttq, l , . rA l , J h l t .. c o . ; c k r k o , e gz ^ v n ql i t . p " . , S ' " , 1 , ,,"; , r , . ; ; ; . ,
kaTe:'Nc.ja sc bojirnAllahal"r
Sve u svenu. ona ga jc, u ncodoljivojielji za njirn. pozvalai ponucjih
rn!
s c . 3 o l r J .l ( o d g o \ o t r o :B o : , . , . 1 t ! 1 , ) , . ' \ 1E..,,;t , a d , , r t \ ,: / , p t l o - , . . l . , r a
n r r / | v n , t r ' t .n \ e k . e | . p o r \ t e t n n J l e . ) i p . r . n t p. da o b r o , , , ep . , z t ., t , : 1 , r .
.aßt.t, nete nili.rda uspjeti!"
O rijeöimaUzviienog: On4 go je po2eljela, a i on bi nju pa:elit)
d.t ttte
t,idio dokaz od Gospoddtd s|oga, 5 n l o d o v l l r ) oI o p r ' r ' l og o \ u . i l t , t
.t,ti.n.
Te/.tint.
V . J r r t . r r tL. c t. n f r J e . l i . l l . l c . c t r u
, n o d \ o t nl r r a ri u l c p " c t / . 1 .t 1
,/^1tttre._l
r ' r " r l ' r Ja- . r . u r . ( ' . o l J c d .trl . c k l . - i r n n O r r o : . o I n u - . r v t e - ^ \ . t
lu .;,J"
ga.1eAllah saöüvao, spasro,oclvratioi zaititio od razvrata.Z"to U^ iS;;;_k;;
bistnotxt niegaatkloltitizb i tu.r't.dt,.iei
?!,"(;!,:,,i;,:1. .ie,',,. ,,tii),,'-ä,,
I ,t; t .. r:, t r . u . t i t 1 . 1 . . .t. , t1t . . i , n o . . j n r
. 1c .,1 rle pn. r,.io r ^ b i e c .I
d u r n n . i, c v r . r . r l i . l o b r . z . r , . rror . e k a oj o i . . i , , . " n . p o , , . . r , "
, . i , i , u , .i
n ' , 1 1 i , , "' . " , , t ' . ü . t u . r . \ / t r . ' t a
'r,lnLrl-,llr l'..l J . o | , t i c p r r a p u ; o , o - r . r i f i . l . , , 1 i . 1) 1 u 7 3
rr . . K a h . t i , A J : \ o u t t n n lA r , , l , . t - I , r : . : , . t t t : . r , .
t,,.,,
o.sin la btle zotloren, ili bolna kazna? ", q. optuZil^
1" n1"gn, u ,"p;;"" j; ;;;
trebala_biti Takoje pokuialada aota:" suolcpÄten;" i.l"r'",r,J
opftriene.
. .,,qt.roi.ra,,, t,t,.,,o .rr ,,.,.a
p.."t,.,to:.i,e
Itill1. 1.,: l:
p f r s t t J ean, rt ( . r 2res h t r u .
kiko b lo
1,".,;
le
roclak postjedoii.
, ,l ieddn_njen Neki kaTu cleje ro bilo rlalo diicte u
kolijcvci.Tog misljcüjasu Ibn Abbas.Lbu Hurcjr.e.U^fif
ifr" i.ii"f.'ll.rr"
F I B - . r . S c r d r b n n 7 . r l . c i f f , l D . r \ , r . r /k. :r . \ o r . l j . r r t c. n . ; i , ; " , : i
l h r ' D c ' r r i r r ^ r t r. r r r . , l .pr n t o . c l , r r l r d r ' o i r , e .,i;""i , i'..
Abbxsa (Dcr1u'). Medutin, drugi kaZu da su to, ipat, n * , ' ;
rqeel fli ,ltrlr.r.
(rne\\/KlrtJ.
Dlugi,ka2udajc to bio rodaknjenogrnuZaAtafira,a rreai
. dajc to bio neki
ryen rodrk. Izmedu onih kojj kazu da Je to bio odrarr"" ö..,j"k .;'i, il;A;b*.
lkrimq MxdTahid,El-Hasan,Katadc,Es_Sudcjj, Muhanrrc,i ft" l.l "l-i2.tä

i Frrdisb,ljezi
Buhariiru M Sa/r a lAi36i66AtFethu
t ßai;2:1/16- 8l/24 , 36,rt9iN,lustim
u slom &r,rr llil0rql I

2t2
,'1rr!t ,,r. I , r . rl

'rji
J i : , r ' r r r , r , , i r / / r / , t - i r ' , : t t t t t : t ; r i i L . i r t r r r r l r l , i r r 1\ / r i i ri , l! ' r l rri l ! '
il, Z i r l i s t r , , f r r t t t l l o n l s l l L a i l l j lLl lrl n l l l L L. t l r r ' c s t Ll L. o n r s t l ' f : t n i L l l I r t n l i l r
-l
i i i L L t L rI r r ( l . r r l i t s I r r l r c l l r . l t l i L il l l L L. l a l i o i t i l l i i f l t / ' l ' f l l l l i t \ l f i l g i i r r ' l ( l l ln l l l l
h ) f . : r i u r ' i L r r u ! r , \ L j r ' ! . l j l l t o r r r ! l l l a s . l r Ll c o r h l c : r L o ' r r i l l l ' i i r r 1 : r !
lil/{lt'llllllo/it(lll' l'Lr r' l
I ' l r a : l l l l, l l i l . l l l l i L l l r l l L r l l rl l r . I n t n L l s c l i o ! L L l . j x
fi\rl\, /irrfj1.,ir.rrr l i r l . : / L r r . / f l r i r 1 / . . l t t l t i t l ' t . , t " t 1 i t r r \ r i r , i !/ii r r r ' r r r r l r
. i i L r ! , r, , r i ! ! . r ; , / | . r / J i i i r r r rr t 1 r r . 1, , r ' 1I 1 1 i i , : r ' r r \ l i i i r' Y r l ii / i i . r r L I r r i ' ] r i ' i r ' i
'
r. ,i r , , ,, r , ' i , r , r i 1 . o r , , i e : p l c i l i r l r e s T c r l a l i \ r g l p o l i r L i i r l :zl r L i' ' i ! l r r r r J r l
\ r ! L i L / f r rL i l ) 1 1 r . : : L l i l
luLfr lf riL.iidc rllrlic pl lii7.l 7'i ./rr!rrli ,\rrrl.I \' ii'!'ir il
:rJirrj ir rr\rrnrf lllL()11g 1o\o!ili. laa lc L)ollc I prrllndntlr o\illi" rL 5lr:11'
grijch koir.l' Io'rr ILr' L!|r
1 ' : L l L i i!r , , , ' j T c r l t 1 L r: r : _ ' r ' c c !l lt irL' l L i r 2 io l l r l i s t z n
. . i r , ' l i u r r5 r , i r r r i L i ! | L , r l r l f l l .l c l l i r i i s . i r - ' r l l l i p o l i r l e . \ l l r l l u Oir i)linll
: t t t ! , r ' 'L rf . , l . . i i r , . t f
l : . l L 1 i r l . r . r r L L , s u l t l r l r : r l i L LI ' r p o r L : .z r r r l r t l i l l f r e n l ( r . \ l l r l l l ' r r r t l l " t ' L
I . , I l i : r , r L L l . r r . ' i i r t n t r l \ l z u n ; i 1 1 i. L l l tO r r u l r J r I f r r c l l l i rs r L t i . L L g/l rl t i i i l ( r . i '
f r l / r i L i ni L l i . r Li j r i , , r c r l t j o t n l ) 1 o s l i o . . i . fl ! : b i l r i l l l l z L rr r r a f ' l a . n r L r: . r l t ' l l r t ) / '
. \ l L , l t i i . 5 . j n L :rtlrf i r n ! i . T r L i ut .t L r i l ia c . l e n .p r i i t . r l . ! L L r d r / l l l \ I L r r r rr ' 1 . n . / r t i r - rl n
t r L r : r Lr ,: i : r r , r ii tt,! i t)t)1t)'i!:rr lrii.l r r r ' r 1, r . r \ r ' r i r r i r , 1l r r r { r f i " i 1 r r '
l . l i LL: r ' .l ' l l
, : . r ' , , 1 r ' , 1 ; . r . / r ,. , r , ) , ' r i , ': l ) r r r i l i ! r , r i ' ) i t i 1 r \ t \ 'I i i , t ) t l . i ' j t , t ' ! t t t t i i i ' ! i r
:.irr.i.'rrr..r'.:r: ( l i r . ri r r r i r r r r r r a l l r r i , i l t \ i t r r ' r r l l r r ' l i r ; i r r , i t t i r L to t j ! t ) i
j : , r / , l r ' r i r I " , r i r r r r ' , r ( ' r r . r r r l / i r , r r , '' i t i t i l i I t ' t t ' i , t / ) r r r r i i / r l r i i l ' r r / ; r i i ' l
r,.i rr' ,r, r,rr ': , r , , i , , i ' , ,i r i r r : r i . r r r . ' t , rr r . , : - / r r i r l : : , t i i ll ' : , t , t i i ' / ' , t . n r i r r l ' t r
' , 1 1 . , i i r ,:., r , i i i , \ r ; , r r r r ' r 1 , ' r , ; r ' r a . l r ' r ,Lr , ' r| r r i r r i r r , ri .r . / , r ' ' r ' /ir'-L"lir r'Orr'
'otttt'i, l:iti. !tt\!t)t i't)tttii .ilttl
' r , r , ' r i f r i I r r , r r ' i r . ' l L/ rl . I r r f i i i i i r r ! ' l i ' l i
i , ! r . i . r r r r i , i 1 . , r , r. . r r / r r. ! l r 1l r r r L i i i , / 1 , /: , r r , : ' . , t r , r , 1'r, r ' i ' t r t ) ! i ! i l ) j t ) ) i t ) t l ' t t t t i ) !
()11
i , r r r ' ' i i ' ; r , i i r ' r i r r I . r r i . ' l t i ' , r r lr ,ri,i ir : , i i r ' ) i f i ri ( r ! r r l i r rir' , ' i t i t i l t t t i t i ' L t ;
r . . . L r , , r f r , i i , i t, i i t ) i. t t , t r r r i r ' ' 1 , . r , i r , r / r r r r , . { , r / r , i i l r r r r L l ) I r . , r r r r i r !l , i l r r
, r i : , , , i ti if r i i \ , r , r r r . , i , r i / i ' i r r r , , r . r i r / / , r r \ i r . r , . i r r i r , ' r r ' 1 J / i / r ) r r r r \ r I i i , r r r / 1 r i / 1 r r i
; ! r i , i r r j r r , ' i ri,r i ( , ' , \ r r " , ' l l i t r r . r l , r rl r r l r\ i , t , l , t - r , :i , t i i ; t " t , i i i i ' r " r r ' t ' r ' i t i r l
r , r r r . t l 1] !, rr , r . , , , , . r . , r / . i \ r r : ; r , r t l ' . 1 ! l l . - l ( )I 1 l
I r , . r i l l L , r ' r r . r r i ' , r l j i i i l l i , r i r L. r l r ! l l . t l r r . g f : l r i i l i r r 7 ! r r r . . : f r r r ( l \ . L i [ : ] l r . l L d r
r . e r r r L L -t , l : r r l l r Ll , , r i l . l c l r r ' r ' r l l t , r t , r l r s l L L i r L l LLr ! r ] l 1 r L 7 r l .T r r r r L n ' ' :
, l L r s : . r i r n s n . i t i Il ii .! rL.r \ r r ' r l t L i i . i , i j r l i L , f e a lj . : 1 o l . | 1 , ' r L i : L L7r li l \ . : L r \ \ n g i l L r g L ,
r i l l r s . i i u t . : r i ' r r i c n , r z i l L l L r b r LO l . n I p , r r l i n l l ! r I L r l r t i n t: L r L ! . i 1 | f . l r ' . 1r l r l '
',11i. -i n i / r / r i i
f r r L i l i or L l o l r \ o r r ' , 0Z.r l , ) s N I . l i l . l : i 1 r \ 1 r ., 1 / \ l r r r r r
r r , rr;i r r r r a r l r '

, ' j : . / , 1( ,rrr , r , i i : i r r f i i r r r r 7 . , l r t i i .l ,t . 1 ( i r r l lj c a r L l l i l l o j s r r s r r r i i : r ' r r i Lr i J. r 1 r
t n r : l n rr T x r ! u . u k ( r i r \ r r u i l o n i i e r l r t t r z b o g l l i c n t l . j L l l r lil \i o i r l r u r ( ) s t l ! \ n . l r r l l
: l , r g . ! r i l l r r o i ur r o s l i i o n o z l L i t o d r ) n e l i l c i t l r e o l ) r r l \ d l r l r l i . l l t l l n j t d r s c p l c L l
nrr]lll irl)fll\illl r Lh rrlr doliezc dx tij lllllliliö nl al (lto :nl ollc llll{li ,
'.rral_rosllt\'l] :tlr.l.

I i.l
' I I t , r n ' . ' ., , ( u p r t rr . . r n J o " l r c i r g o s
,Z.r' r 1 1 3\ 1 l o l c , / J r i i h o \ , , \ o
prrlriilo_Jzntetl ostalog.poslLrZihrr ncclllts!o se
le rezeno2cvlIna,kaoSt!su
iiHlllill':::;:l,lll':l;:i
i fi ,,"Tj'i *i1",!;:l;:i*1,;*:;
l:i,rJ;:*
onda'"Lr'e rifedjlr da rakaviza.te
puIo! lltjescca.
i*a ,'11i.r<oa^.;"-i."'i*;löii;;i .,
Ktrld gu ctna u,qledaie,z(1diIii,enu -[j.
.-:e. zapa]rjile su se i ushitrle
il.5Tliü
ii'iilii':,,illl:',lH:::1.::::ir":^ ü'tir"r.o
r,i.piri"-e;,,
obrac.lepaTrrjtr'.nr
srrnoicle
reza. s'ojc rukc oniü,ozcvirra.,,lt::,ltl:ll ll
'n.:,,rai,:,ti,,,,,,i),;,;i";,i,:;'i':,:"i:;i';ll,li;).;;tt*t'"uire.
i rckosc

'" .:i,].,l:i:1,ll,1''f:i,iiil, lor:dru.sulh,
i{]!ü;llilt::<1o rlsam,,rc1io
da'Lr
uioq,ur^
ri;cf
.,'o!;;:;,,;
il;;;'",1lirrJ,:i""iä:'"l.Jii,;THäii;,r1
I
l
)ilil;'Jjlllllii,ji
"li*:l:";:liy,l"ill
r,:s"ll*l**:l:;ij[:,
Jusuf jc irrao pola Aclenovc ljep, I
(

"'i'il',i;
ülil"."L:"
nl*llli'|J:*i:; i )lll:).";;.li:"?i"l,.J;::
:..1,
Ibu Nlesud kaie: ,'Jusufovolicc
kakyaze.,r fadi nekefolr.cbe0"u," :: ::':^?l]::^lo follt kada bi mu

ii]::"üf
it iii:rfi*::jH: -Ä,äiiffi
il:T,+i11".'.fl,:",
::i;
Tunic,

2

;1,',:l::i:
:1i:l:'i_:*ll"f
nte,kori,le; Zatirrl.gaje pohr,ililacla
lj
t
;,;::;:-LT:;-l*;j:*i:,:"_",:];; I

potpulo cedan,"f.ou.r, ",? rn],, s
poku!.l14.d\ e.\ti,oli se on odupro.,,, 1r * (
n.te.h!jc,t,
.\i!ut.no uL'inion't:tntiu
t" r,iti,,,rt,i,,
o,,,i,l;rliiio..1,"ii,,,j,!itte (
Otl",., sLr!c n.rgo\efillr- I
-orlLl
,, o I rrd:lljin
i:],. da poslusasvo-jugazdaricu,alije to
\c n rdectdi tc L,| iz l. odluöno
juöi se C";n";il;,1;ä;:':1:.1'l:l:.ll:'l'k1
obraia zatinje prouöio
do!t.
!
,:,,.t.1{o.,,o
ito,,,ue
t,n"
,.;;r:i,, i"n)li,'!äüi',}il;.i'#"|r,'lii,ü,,,1,ä,i! u
'''t "
t ' t , . t t , , . .t t t t . , . 1t . . o stt cu It
, r . , , . , .t . " Tj
lLst-'.t r t ttetnolico i , ako
" ; : . :',e
-"1"
saDrorrscbi. r" ,s"r" .i"i'i ir",rr"e llrepustis

m ::;lj:;#:: i",::1t
;,:?,J,"Jlää::?
;l:,:i:::.il,Ii::llill1
,,ti) ',",lt-].12c: +t Go.tpod(l/tUtsat jnu
. ,.,.:,.,l1.1r.. .\e uJu:vtt t orktoni ntthoru
sl)tetti at iiiL,,ga. Zdi.,rtLt
On s|e iui. i F
, ",".;,,,,,.,::
.... .r..,".
.... ,,:* ,'(:,:,.':,:.
1:1;:,,,r,,,,,,,,,',,
tl
u
t l t . 1. . u ' , s , . , , ., l a : , . , t i , t t
.' ,.".'.
" :tt
' i ' 1 , " !' , , ' r "..ut : t ; ' tt tt 't ' ' r '! .'to .r 'I - ; ,D" n^1, , , ." * , " . .s
, 1 , , n ,, , ' ,
- .. t.. .,.t..,o.,.,,,,',:t:'.:,;o,",n.:l:,,,i"^i,,,,,r,,i,r
i
i:l,i,,,i," p
214
' r " { . i ' , ' ' i r rrrr ' . t , ' i i i I | ! t 'i | ) i j i , , i ( ' ' t . t , t ' l t i . l t \ , / r r ' r . 1 r / ' I r , r r ' i r ' r l r , , , ' ' l r i r r r .
'tt 'iilrrir'rr ri,r:r 'rrriil ''', l,ri.,l
r i . r r r i r r' l/irl;,r I t)Ijtti .'ttti t),)trtt
I i i r l i l r , r i i r l r , , , i r r i . J t j ; r l , ' r ' ; t u , t , t ' , , / r r i / r , I , / r r i r i , , ' r , r. i i l r , i r r ' ' r ; i " , , r ' r "
, . r r r i , i ri , , i , ' l l l , r r l , r r i l ) r r t , , t i 1 1 / r ' r r r 1r,r1r i , i , rr , ) / r / l i r r i i " : r " " r r ' t
..|! ' r , : , r i r r , r i i | i". l l J r r , , i r , r r r i ' r i \ 1 ' r , l i r l r i ,i r. i r / i i r , , ' r r i' . r r r i rr i " r r " r i i i '
' , 1 ,l t , i , / , , r - r r , r i i r | , r i , \ r ' , r i l ' , i :
l t r , r i rr . , ' i ' r i r . \ ' r , ; r l r . : | : ' i ) t t i i , t i t r ) t i l i t t )
lr :,r,rr! rrr rii,iirrrlr rr i r,ri r.',ll i i i , r l ' r r r r , r r ", r i r t , , I I ' rrr,
r ' , r i r , ,! r , , ri . i r i . , . i . \r ,rri , i j i ,l r i , r , r i tr !. l ) r t t . t i t i t t l i ! ) . r r 'r i , i r i " , ' r 1 , r " ' , , I r l
lr i , r i , i , i r , r i . i , 1 . 1 i rr r , r r i , i r r / , 1i it , : , t t O rrr , , r i - : i Jr ' , r ' / ii I ' r r , l r r ' , r ' '
. r ' . . , , , : r , r l , , , r r ! r l r r , t , i i i ' , j i t ; , t , i t r r r / r ' r r r r: ri ' i j i i l i i i \ . r j ! 1, r , r r ' ' i r , , ,
I ,,rr ,i r' . ' r, , I i r i r ' , ' r , , , , r i r ' l r r r i rr '.i/ii," I Lr.Lll.rl lL l

lu
.l j t . l I L j u l r t , i i r r , 1 , 1: r . ,
l r f r t ' . r t , l i L. i L , , . l h L i r l r r i r : i , r , \ 1 , i ! r L L r , .. r r l : ' | L
, : i t c . , , : I ' I r ' c L , r , r . :l .' -i rL . i r i : r L:i( r \ , r r . i r r r . t .l i l l . l i . L o r r r. l r L a : r. L .. l L l . l i i r i r :
nl
, r r ' r l i l . L iL, tL l r rl t Lt t r r r p , r t i L r : l r r , , : L r r : L r . pl ilrr. r . 7 i l i L i 7 i ] l ! L i r JI rr lrl , I . 1 , ' , r l
l , . l L r j . [ L i r ] 1n a - . rl - . f r r ! / i L r ' , L r : L l ,
l ) r L ,! l l r . , i r : L - . i fi ri , . r r r L | \ l L i : r , i J r , ( h , ,l : r r l l i r : ,l rL' l l ' ) ! /:.i,r.rl lii

. . ' ' l i \ 1 r 1 r , i i.! ' \ i l l : r L :
\ , , , ' j j . i ' i i , , , ! r J , , 1 l . ,r | , i , , ' ' , r l , , , l r . r l \ r l L . , L r . . l r r l, lr 1,,
. . 1 , r : ' t , . , . . r , . 1 rI .. r: ., ,, .. ,. ., r , . ] ] r t - . - .l i , l l r . lr r ' l r \ , f l ) r , . , j . i , , ,lr'rii'

1 r r i , , I . r L | r , ' : ' r L i. . r r : ] : r L r I . 1 . , , , . r r L L r rl i t ; , 1 . f , , l . r . r , r l . L f l : r ; . 1 , r I
n r Lt r r : ; ! ' l , l ! \ l i r . . , 1 i r l . , r l r l r i t i r L , 7 h , , gt t r ' i L r ' ' r , , 11,;r: 1 l, ;' . r , . , , r r , , l . t , i : '
: L . r . ' i r . l u ' r r L r r L , r l r r r r r L ' r ' L L l L , tr n t s , : t t . j , : . q | r l 7 : l l . r l . l i L r , l i l i l l lt . n f . r l l '
L,phrrL r ri L: : f : . r r r l . l . p i ] . , , , r , , . L i h r r l r i 1 - ' r ' . ' r r lr, ' ' t ' n r l . r i r r : r r l . , r r ,
, l i l L i J , , i i , ( i ; r : , f l . h r L r L n r :(r) . . r i r | r t r l l ' r L L L . r r L| lr i, , i l l r r ' r L r r l.L , ' . , , r
n r hf f r L , : 1 , ,
\ l r , l . . : l i l i r l r . . r . 1 r , n r , j r . r' ur t : t l i r : t r n r , r ' i r r L L r ' t L i n r (i rl ' L L r r . ' 1 1 . 1 1 ,
, r L : u r rl i , r \ . ' l . , r r ' 1 , . 1 'lrr l L , r li l r r l r r r : t . r , l r l t , , / | t t l i h1 r r , . ' r l r , ' J! r ! ) 7 r i i r .I r r r r r 1 . , ' r l
r . i . r i r ,r r' r. ' r: , 1 i . rL . p . i r r i r . i 1 , L , j i ,\ri i r f f . l ) r r ! r i c L r : r r1 , , 1 1 , r r L' r L r . r r r , , ' l r r r
[ L ] lr I l j i h i r f . i i rl ) l i r . : r r [ . 1 1 l Li e , , . , ] L rl r l t r h r 7 ( i t . r r l L t t i )r rl t ü
! i o r L . n j l L i . t . r ' j i r L ii T t j i l u r j r { , r j | . i r s r l u n l j i f I . . i l | ] ! | r t r L . L i . ' r r , i J r i , , ., , 1
. l : r i , ii , i ' l ) . i ,. : ' ) r . , I , O r l g L , r r r i rf L r r, . l l , h p , r z r r ] l t : u , , r rL ( l i li l T t i l L t , l : 1 . : r I
'Lr
r . . / r I r , / r i 1 L ' i ) , i n ) i i r ' . i r , t r L r i . r r , ' rI r / , r r , r r / r r r r r r i i i r i ; , r , i r ' , i , L , r ' i | I i r
, . ' r ; r l , ri r i N c L r l . i r t L r d l , ) \ o T n i r a r r - q l o ! i r i ( l r L i r t L r r ' l ft i l r t r ' . r r r r l . i
f r L r l i r l r a r : rl r f ! . 1 .r i r ' , r n ! ! - , l . i i . p l L : l ' L r r t il l , r ! l l ) r L n l f . l i i l ( i . I ) , L 1 l 'l , i r L l . r l i l : l l r
Irrxrtii .rill!ür.r!ii iriir lrrLrrL r rr',.l,1 L rl il r , lpi t t . : r r r r , , ' l i ) , ' l t i : r l L , a : r, ,. i . '
i l r : r; l : L L l ,r rl L rlir.rlr Sl;cr,r tc g o r olrr i l.rr': . . t i . r i r . , r r r r , , r r r\ r r r / . , i ' r r r
i i i i , ' r , , t i , r rr . r t , r i r r rg r l r / / , / r . 1 \ l r ' l l r r ' i u r .
l(ll
Z r t r L ri : r t c r c \ f c r ( l l L { r r . l ! r n r r ' , \ ! ! n l rt r r L r i : o .i r r r i t r L l i l l ' 1 r . l r , , , 1 : r l , r l
r i r . a r i r , t ü r Ls r o t r h f l c r r c f i t i l r 1 ! ' r i 1 : r l : rI h | l h i n r u . J : l r x l i r lr . l : i l i l L b l l . \ , ' , r , r' , r
f , , r i . r . r . r i r i r . l l r l l x l l r r \ J r L r l r . l r f / )t r t : i t t t i t l t i , 1 l 1 , r l : , , r .1, r i . r | , , . i : rr ) ' , ' i r ] '

l-'
Juvtf tn,h,', t,rü

narrn', 11.itonas.je upuriona pravi put, "i ost.llimljtdina
, tj.stonam js
r . r - L ' i oJ . ri J rI ' c z r , . r r t rNoj e n r r r . , lran u l a z u j e r nrou p u r u j e m o rf r: pravp r -r
L u i rr c r r r o d c r r i r h o r o p r i r o d r' a l i t t , , t n ai i t a t n c ) a h v i l i u r .
T j t i a l l c p o z ' . , r do e o b o , / a \ n r.La . n o A l l a h ad. a o d b a c eo b o T a \ 3 n i e
, brt! I
h o J , ' r l . . c q . j o t r . : t i o , , r 7 r v r i u , j i o h c , / \ r jrcddoul erj Le ck ta o :. O n o j t : a n n r , I
dt ugat)i,.jesu|i. bolii rdznora.ni boga1,i,iti Allah, Jedini i Svenotn"i?
Oni koia
nlin() Njega ohoiat,atesanto su inena koja ste im nddienuli vf f vQii
oöe,i'
4tl.tl,,. ttt t'.t ,uA.tlao,tul;a:t t,u, ultati_ Sh I p,lfrcla sa,nn
,ltiitn,. tt
u n n i i c t \ . t t L n r s \ l i hs v . , j . t n, r r n r c r i i r r r .l o l r r a d ro n o S l o O n h o c e .
I lo
LrpuculcKogr hocc- il zavodi koga hoae. .,a On je naredio da
sankt Nieqo
a r . i t a t , . l t . u n r c , c d . r lr n e r n .sr u d r u g a .f o t c p r a v a , 7 , r a . .t.' l .p r a r r p l r
''ali
t elina liutli ne zna. " Tj. iakoje onajasnai otiti, oni'jene
stileäe.
D u z i v .( q t . J u , r . t L .
u p u l o u o r a k \ o Jp r i l r ( i .d o i a o J cu p r l r o v j e m e
t e . . | . r p i l ^ v r l t . o i l i s p r e r n ndra o d n j e g a
; , , , r . o n o . , o r : o v o n .g r t l i e i
;odr ! p":lil .r ,l.rLj iroio\ e nd ono jto ie rrr brtrkori.nryeod Jnog :,o . , .i;il,
r pitali.
Zatrn je, nakonlfo.je uradioono Stomu je bila obavezai uputio
. . ih onako
k r l u r . r i e l l , u r i n r e l n : O n , , i t : a t v a r : A id , u ! o \ i .
i"dr,.;,",..;,,;;;,
^ a \ t ' v t t a '1 t l u . r t l p n : 1 . K a ) u d a l e r o b r o o n a j k o j r ia
Ea je I priicporro.
.r..utt btt p i r . f 1 , , u t t tp , ; . . rI t t v [ r t i
.., ..n Elovt,. Kaie seda ie to"ockar
/ r l . 1 f . , , o t r . . _ i , n t t tt t p i t n r . r J .r o i c s e s i g r , r " or r c r z b i c 2 n o
,'.1 de.irr.
/ r r o r . h . r r t \ U . t o t r . ' S 1 o \ | k . u 7 e r z n . r d c o v j .eekrar deporlo r u r r a i : e .
a k.rd.:e
protunaöcolldase idogode."
Od lbn Mes'uda, Mudiahida i Abdunahmanaibn Zejda ibn
Eslena se
prenosrda su njih dvojicarekli: ,,Nismonilta ni
sanjali,.,pa lrr,1e fusrire
(ekao: l/et je odt.eilenaona o öet11u |i pitate!',
I onatltead tiih dtolicc za kojegje znao da öe biti spaien,
reöe; ,,Spouteni
tne \t'onte go.\podatu! _ ali iejtan uöi i dd on to zabiravi
sJronenti .suorte
gastpoddru, pa on ostadeu tanntci nekolikogodina. (Jusuf,12.:1
I zrr:cri
.rrao . \ d t c o b a v i e \ r t v da a j e J u s r rot n o r nz t k o t c pi c z r r a od r c e
r 7 1 . r ' r . . r l c c - a r o i c o r r a ci l u l c b t o z a d u 7 eznr p i i e - e i a o ' : -
Sporrrenr,re
' ,l " t ' r , r , ' - i . v r k a < or n u c f \ o r n e nr n l c n er r n o j es , u n i . ' u, . o , t o *
O ' d r , r . r .r, r oJ o l . r / , 1 1 r c d c , r o l t c n o , i i , o , r r o . , , n. o i;,l i ;;;;,;;.';;:,
\ i t o \ t .l t i Ln r i l . rL , n . p o d . r r ai.l \t g o . p o d a m .
t t t : . t 1 . t . i , t 11 . , , . , _ . . . t t o "t , . i, f a , t Lt l t t t\tt o n t r
.
L r i i r ' .d o . ru r r r ^ o r ' , c . o r . i o ; a h o r air ö r , o, r o m u " p ä ; o , p o , l a r u . Ii . i e i r " nt e
i. ^i " :r."1 ä .ö,.i"
kazu i\4uclzahid, Muhanmed jbn Ishak i arugi, iovä j. i$.;;;;m;;;;.
Poredroga.ovai(ostoji i kod ehli_kitabila.
Pa an tj. Jusuf ostude u tannici nekoliko godina.
Ova rijeö ,,nekoliko,,
(bid'a) oznxiavabr.ojizmedurri idevet, po
dägirr ir."au tü i,"äun,,-po
trecrr rzmedu tri i pct, a neki opet kaZu da oznaöava
sve ispod deset.iai<o
navodrEs-Sa'lebi.Kada se ova rijet odnosina
mulki rod, ";;;;;;",-k;;;
rodlr,iobraho (Dl./ir nitwetiny,eLid'aurridialin).

216
. i i r . ! r / / , , r . ' r irr.' , " '

]m la L i l c f a i m r r i r ui l i \ s a o r ' : r| i j t i l l a n 1 ! ' 7 .u 1 ) n l l . l ' ll l \ l l i L / : \ b l i r i l l i L LLl r r L L
I Pr_!l' J.sct.lrt.!Lrsnrrroi.'rlil.i iles.L Nlc(irLlinlUr\ri.rli ,\ll:tll lilric i'tt tttt tt't'itt' ti
r,rDnrI:, rr|li,r/iir.,ii)iti tt) :!)tii1t.. ^l1nl. U/\litni li.tTcl ;rr 1r':'/'frllri" /irr'r rrJl
: brin 'r,,,iiir,rhf ltllrrr.-i. l O\ i üi,r o.1iiIeli IoLrijxlLlllrcllo\o Lllrsllcrll.
(lrr liili.: L(.r7. sr tlclet i rlcl(olil(' 1111(1.s.1 i |'lit-'lllio r iilli' ii"
r r c l i o l i I o ] n t l . r L r cs e : s l o r r r l ui n t h , r l t l i o i l r r l l l l d i iLi r ' L i i i i i ( ' l r l
. l c r l t l c s ri L
llia\\h1r1ic uraaltllitll1(,rrla:uProlslr\ lil1.Ir lla2c11asc mc'7t rcii "lL:rrrr: !r\r:rLI
'r (1e\edcscl iir!\ilLii|' \lr t
i. neli!.itLiü. ir rrlirlio: rLvrclcsct r rtclioliLro.IiL lilli{i lb
\o1r BrltrLiijIo:I Slj/il|] stoti hrLlis: Irtr:rrl se :lstoji ,-rd iczdcsal l il.lirrlrl.L
"...
i|.tclLfrr". n I lruuo t rir',tLicnr oal seJl r,lascL I ncliolllo i:l cl(rili
I DUt. \ : , t , r c i l n i t r, r i l n l i h l u r i i c i i i a i i o l t L i l l t l l d i t . n r : : tm r t u i r r l i o i c u ; r i i r i t r i '
!laU aliiLrrt lrLti."
'
Nf, 1.r7.iir si irrfairnit i/li ifll.//r t!t'iltilit oti !t) :tthttltt\1 \./)/)Ii II / i i I / I \1.,'iri'
;rLric;eir dr I.lLrsLrllnrll /ihofx\i(r slr(-rnlclrlLli
g,r.,r,,,,rrrir,. Allilhl .,'-'.rl '!n"j
mrilj:l]il c ' rLL.r'.irko sr lrlio ptctr,rsioLl lbn ].bbilsxI Llirrllle
.\ ill(1i5l,,ri.: rL rorll snlislLrpr'cllosl lbrl D2crir 1c dlr'r1 i!lll!'r. I-'o s'' !lll
r-lriio n s l i r , , l m L . . t-r!ri l1 ) r . t o ! is l l n r ol l - r f a h i 1i b1 r1r . l c z i de l - l l L l l re l - \ l c l i l i l l ' l l . ! { r r r
Lit.ii sJ rf nrosrl plih\ilili. l'ol.'.1loga. llltrfsL loll lll_ll:rslilrrli Ir-lttltrlc:i ic nc
r u i r l n i l \ r L l r l il ) o q o l o \ o uo 1 ' o l 1s rl u a i l j L.l\ l l r h . o p c l .n : r i b o l l cT a l
elial
r : r : tl l i . . b l n r Ls ' o n t . ! r r l u l r r .g o r o r c t i z b , - , gi c q i l j c . l L r s l Lul T i r l r o r Lol s l i t i '
c::l. 'rl DicLrir'
t,rLlio1,,1;"1t. (jsir':o. lirt;.: Pliieo rranrlc Ll'lrldl ibn cl l1:rL'brrb
li1 sc \btlullltlt. ::
dr i. ntcurLL ffir'iro i!lLrsad.lc.lil.n \lLrsclhcd. rllcrllLrtl.rlicl ibD
L,,.0rl\1rlr.tir)nrt(lii'n Anrt. dit tc irLo od lrhrL Sclcrlc. l,rn od libLt llLttcrr' illl
t. r.ll.lhn\fu,suriL r. feliiLo N.litl sc.\lhh snrrluit llrsLrliLl l)l lli.j. rclirlr:1!l
I i.: t rrllLo: .\irr.,;rr.',ri;rrc .r'rrrrrr'-goVrrrilrrr'rr rrc lri osr.lo il lllnrni'1 liolrL'o l'
o r l r r l r c l ' r s r , \ l l u h s r r r i l u i eL L L l r l l I i i l J l ! s . . l l o s l , i r r i in r r ' c l r L us t l L l t. r l l i r L r
' rlr Jrr |.' lirr.qrrt).\r)rrill1/n/n1/irrl
\,.i,frnitl.o(LLrr1it.titt irt i,ttrttttttttti tra,/r'irrrrr;,
r.,iri'r .,riir' (ll ii. 30.) Zr(r ,\lllh llilliL,n rll.gil nr.lc posllro rl! l.oilir!1
p n j l ü f r l i .l , J u n i l r j r r r o r c l i k r b r o l : l t c i l b c l l t l t r .
it a!' \iratLrii:r.ai'l; luclis LLrtlrj lcrziir.ic nlLullicr'i tLctroic sc Illlrriltlll ['ltr]
J.rLurz. tu \lrLlrrnrnrtrl iL.rr.\ntf ibrr Allirlll. spoininic ncli. slvui o li(rlinlii
n r l r h i : q lrc g L r r r , Li il i a o t r l l e : t r l c m o r L rl r r l l l n t i t i O r r r e r z i j . ti c i c d i t r ol l l
ki.s i r)rlL)irti !| fritlj.:rt zü 1o l)orcil logrL.rt Buhilfi.jilonl i l\'lLr\lulll)\om \rr/rr/rrr
NiiLf iLloLi'r,!r o. c fiicar rtrsuteanc AllaLl.ofct. rlrib,-rllczrlltl
tll l". i ririidt rr'ii' SarrTrrr.,vrlr l;ttl:L':Ltittttt rrrrrirrri/r/ir,;rrr l)lrl' \Ltiili)t
,l,,ifrlr i !r/iri,ir) ';itnt ,;tltittt :tiLttilt i trlttt srr/rrl lJa.trl a O lr'/iiiai;
"Au i,'l;o;:L 1l'tl;ttitilt it
ritjitr tlii!,t t iilr)i ':ar, dlo:1t(tlt' vi.)lL lrri'rrlrii1/'
Lrrr,r'l/r rrirrrrorii:,ri 1rr/'rilr:.,r,/rr rrrr.'r'a. i/ r'tt,t1oLl tiltlt tl'ajitt. littji :'
iko' rf(.l.\iirt,i\lf'/r ,',cttitlioii tttlLlto\rrttttlta i1r'r't': Jtt rttt ttnr !11 ljt)!ttlltiaii;
'
.p. .rrrirf' rrr, t ,rrj rr/ti ti , r ' .lr\tli, t) rlttltLljit t)liit.\ i jttltil :,t(! .tidii. rttlttrl
-lrii,r
,;r'irrrl, litrrr;irktir'ltrj'rloi':tluttt lLhtlilt r rt'lrrrrr r/L'rriiri r.rl//rr !r'r1ri
KOll
, i l t . : r I l . i r i r r j i l ' l : \ h s l n n I ' j l . a l L. s t r l i

tL.
li/ast^t1,pa dd \e \,t.tlttnIiudinM,dü
bi oni sdztlh[i.,,*On rcöe ,siiatete
u:qstopno .\(LloDtgaii .1,ptl ib
t) tt. l'1')stt o\itn trdl ' ito
Dtltttt( iari '"z.dti l öc (loii se(raj,,,'..1,,.11',.'n1".
1"'n',": nl
t't:tt
s"d1.!.'! 't Pntc'tt "'tn i!') ''te:.1 pr
niih piipn'ntiti. .,i,,;,,;;i, :;;i::,"'"n'n
. t.,t. ", , s€
,, r..,:,"';': , ' , : , ' ,; :. ,' :,; . , ' - , ' ,
,,\ t . J t u . r r . . 1 , c r . or k o l . r o , rkro r c , r h , t . povod
n ^ r n . r,da
t ^ Iusuf
r,. _
Ls]
crosrojansrvcro
izadeiz zat'om.".,::1".:l lilc öasno
r
rv.r,ä,r",i..,,,,ir,,'.o;;:;;;
,;]ll]l;l"ili,l,iJl.iil
I:itlifl;:?J;",:Xlp(
lt)nNuh.lesatraoovaj san.
zl
ka2u: .,Sanjaojc clase-nalaziua oba|
,,_ i lf.]]]]..*lo,:'r.
ntekc,rzadc neke rlctie. ttactiz re
scdaItldebclrhkrava,pa poöeSc pastina obliZnjenrp;i,, jui;.-;;i,,"
' - r ' \ c r ' . r r t ss d : r r r sa
n r , , r , ir .. l . r b rt h
r"".,,^,,^ ::...-:-:-^''.
zarrnseus!r.c'iie,ra "," i n";"0".'.
],]"ill"i-1::1".i;.1:
pono!o zlrspai usnijcsedanrzelenih ;l:,lilJiii;1lil;
n o i sedc
nrd L]
sL,rr
ih r(oj
i ;ojcJ;sJ;;;:ffi ; ö:[:;)"i'J,liilj:1;;,. 1;, g,,r 'I
I . . r . rc s r . . , . , nt . n t i c r or . l t l . , .
'r1<,g
kobig"a,,r,^,
ning-p,.oi;',;,::1i rli
no6ni snovi l<oji sc
,:":,'1,:i,l"9H;1ij,ilj,l;i::
:.-.:l l!.fi"irskust\,a. noida i nc rlrl]lade.lor.a rogu. ,,.,1
ncrnaDro Zato su rekli: .,rl,rrir/,,, t,i.,:ni . ,,
.. ton,"
.,.
,,
tLtntaLteniu,rtlar);
pr.isjetioonaj iro se spasrurz 7at\urn.(oDrc
.--1",," :.
sponrc.e kod svogagospodan.To je bio zaboravio, Je .lusufrelao da qr
i "U",." .j;; ;;;ä;; G,
po Allahovorn _B odredcrrlu,r u
]:..:-,].:,rll1 rorne urla nuclrosti. Kacla ic c,rr
rjLrcri da
:;:Jl'J,lllj:';:ärö;dio ca neznajrr
p't"'"riti,.1"ii..*i,,1"r., UI
bi
k"i e.:r ctnaiott njitt tvojice. kaji se spr$ia,
h,..,,:il:
i t t ^ t r t ) L.l,l:lt",]i
türttr Ti. nllinn oilredcnog pi.tjeti sc nak.,
a toJe n€kolikogotlina.od lbn d(
.\bbrs.1.llirn)s , "d-Duhh;; .;' ":.perroda
pa znaai:nakon,"t,o.iu.nllt :1 :lll "*j,,1i". aletaiiriLtuüato
(rflrkauc,
' u'n,',o,"'i
ritor'- .,;i;ö1. #':;:lö,,ii,"';';'l]';Jl,
vl

Jc rz\'ecicna
ova riiet znaöi:zaboraviti
"ä,,Iäii::l'l
;:;;
/ . no..1t., , rr,,.":,;:;;:]j;l:j:l;;: pr
Tdlio,rc \.t.üeü e poat.ügt ra tttLtatt.o,r su
ti. d(
Onaj ao\lel( jc rci(aosvonte
narod
s,rt.,.n,ie .:.,tj ,r"r,*;i;-K:;"',iTI ;Jff:,;?j".-j:l,i::,,::;.,"
!n.i.rti|e tz
t"1",,",,1,,"''" ' -t/' ntlt t:tJant tuhth
rrasot'ttpa dd te rt t:ttintljutrinto,
tta r:t
K " l . l ' . - . , ' , . , n j,ar o l rc l at c r t : t l . r r .
, . , po nJL-g.t k a d ar n r j c o r a i | c k a o/ . r t u . L , . m
llo\rln idxjc JLs tu k.rdcrnrr i : f f : ( : l o i l r J c r e n j d . . n n nr )
r J . l ' u , . r , r i . n . \ l s ( . rj r i r ) r . , , , "
. zr.K.-, , ,",,,,r"
lrJ.I,ll,i';],ll,i?.;i:lli;i:,:.i,j;
no"r..,,'"1")'o
dt
rzlnlsl'alu. rj
nl
113
-,,!J,ri ,rri,' . ." i

'r
. l L \L : . ' i . r c l . i l n5 1 i rl l l r . b r r r l i r l i r l r | 1 . ' z l t n j l It L l \ ' r 1 ' \ f l i I i : r i r r l . l rl : l t i :
'rL i:ll:rr: I
n , l l r . : , 1 . ( , ri (r in ( l r I n : L ! : L r .r l t q o o r l n l r i l r L L I o r L ' 1 l rr'rrr r i r r i i r '
) r r r . L l r i L ai lrLl j r l L c l r t t r s l ' r l . l l , , l a i n l l r , i l L r r , i l r i i : e r h n l f i ' ( l r r r l l . : ll r ! l l r l i
i' J'
' r , i : r : , : i n i h r . t r , l , r r t . Z . i r r r i ii t , l u ' L l , t l i i t , t r t 1 , , ' i t ' t' t ! i i ' i ' ' t r t r r 1 ' i r l ' i '
: r , , I n : l s lr | L i i t i r i : r l . l r l , r t l r r o si L blrrg}illllje /rrlirtr'iri'rrirrritt
. r ' . , r i p : r . ' r i t J i l i . l i r t , )i t L , r r S r l i 7 r i f . : r r i L ! l i l r . , ' r ' r r l' .. ' r ' i l L i rI ' t ' l
j r i L , i r , m r l '.L_ lirl I ' ' r r l . , r l r i r r r j t L l l . l , ' r o r l l r r i o l ' l r r . i ' l l L r l L l ' L' ' i " ' r ' : r r 'L I
' : o L l r r r . I ] - . i i l L l i1 n ] l ! r l l r i l | i r i ' '
f . , n . L | . rr i , r . [ b i L i t L |t o r L | . r l i l i d i r l ' L L J i r: L L i r r r
r L l l r : i r h i r ( l i : l r f n J l l l h r , l r l l r i i L ll i l l s L L L. r : i n lo l l ( ) ! i ' t o r ' . 1 ' \ l l i t i r ! ! L l : ! r l i L r l l
(1" l r/L ! !iL I
r : : 1L. , , l r r ri lLrr . l t t r l i,.l l l l l l I r ' r l u . j L r ' l t r L ' r l r l : r t rn c i . r ' L r c l i t r
. l i r i . r r L ,! r , l r r , ,. , t r l \ r . i s p r ' : _ , r ' nror i s l r o i j l , ' t l r n j j ! r ' . l r j , i : l l i o l f f i - ' l r
i r i . i r r , i 'r . r r Dit'tiiil t t t i l a r f i / i x ( l . / r r \ r ' l i 'r r r ' r i t 1 : ' i \ i r l r i i i r r r ' r . '
' . i i ' ' t i i 1 / i r ' r i '' r r \ r r i l
nt i , , r i , ' , . ' r r r i i g r , r , r . r , r lrrrrir r r | i r . r rs , r 5if/l.' \i/ ,rr1,rr
'l"r:rrrr rir'r"'
1i , r i i . t ' , , , , ' : : r i . ' \ l : t j t l t l t , , l , t , t i i t i ' i " : : t , t : : a , r j il i o r r r \ / r l f l i r r
. \ r r i , i , , \ i ( i r i i , i l , r i , . i i , r r i v i l t t t t t i , tl t . i t r i t t i t ; i i l r r ' t i i ) lir):r"//1:rlrrri
' r : . . r . , r - r r r i r r r l r f r r r r/ i i . ' 1 rtrn ) t i , t i i t - i t t i t t t r t t 1 t i 1 t 1t ) 1 t t ) ' : i i | ) \ i ' ) i | I I t \ i ) i i tt)'
,,, . ! r , i r , " i i r J r r , , r r r . | ii ,, r : a j i , r . ' . / , r, , r r r rl t i " t t ! ! ) ' ) l ' ! ' t : ! i t tr L l r '\ r r r r r rr ' / i r r r l
.: , :, ' '. .,ti.,l r :rrr rlrr g,r j t , -i , j i , t i r '
, ' i r r r r | a r ; r .r l r , l i , r , '/ r i i , ' r , / r r r r , r i ri '
'
l ' r . r 'l rr , . r , r . i . r , . ' r ' r r , r ; i / r r l i a r l r r r r , r t t i t t t r r l , ! i i \t t' J/ I t| t , r' I , 1' . I r1 /1Irr l ' r r i , I i r
r
(i,,'ira,rrrr 'l,ti't:t t'tt)i
,f,ir \i.i,,r,i:ir' rrirri ,rr.' li'rirrl r. rIrilrric rr;rri
i l L j , , . r , i ir;,i r . r i , r i' r ! 1 ' , r ! r r . ( . l L l s r L5i .0 - ' i l . )

i l L L i rtL: r L : r L r l r r , r a l Ls.i l \ l ! i ' r ( i i t l l L S l L l . ' . a g , t l l l i l l l i l . L r L \ i l : l l ll r . f l i \ r l i l
. r : r i :L ! r r i L \ | a l s t ' l t L r ] r t l r i t t t t t L t l l i c r l t t l l r t n . l r r c r l i o . l li i l l r r l L L . " Jl l o ' L ' l l t l ' l l l t '
. r ' L , t : L : i r L. 1 r t , r r L : i r l i s l i i h

r . L L l ,.L' . T . , : t L l i r i l l l i \ , i r r r | o l l u r i o r i r d o i l , r r , ' r l ' l i r l (r . t r r l l l i l r l r i i " L ' r l ' L
L r , ,] l . l ( L r L tr r t l . r , l c l i l s r r r ,, L Ll r o l r / r L l \ o L . l rI r i r L ' , r L ( l r l T r i r lL ( r r tl ' I l r l f r L L r r l
| . r j r L , L, li j j I i ! . : . I ! :\| r L ! : i I o L \ , , r r l r(. ) r rr i l r Irrrii..:r,,rr;.'\-|'lrr1,tt't Ll
'ljr.r:.lr r r r / r r i , r i j , r i , , ' , r ' , , r , , , , r , , , . , ' t ' u ; , , r r l i r , r . ' . i r r r t r i . ' i r r r i , t r t ) r ' - - , t i t '\ i ' ) i
. ' . r . , , , i r r ri i , r r , ' , : i t t t . t t i ! i t i t t \ t t ( t r l . / / i r / . I<li:c sc .le o|r' r'rleii: irlol r llr:rliL'.
r : i i r , , , l , r r i r ,L r i l u , : r i l f 1 x s r l i r r l 1 n a \ i r r r d i l n l l l l r r l r n i i l l l r : l o l l j i l l i l o l l l l . l l
\a lli lll)ofna| jl-'llllo illil:l
f,rfr\rra I rafj 'lr,llllll nelln Tclla lLplir l(rl(o senl 'r.l1nl rlailii iirr lll.lt-
. L t | . , l t : r : 1 . ,r ' . r r ' r j : r x 7 l o . r l i r r l l t s L rI t r - t t l t g o r l r ' l l l c ( i 1 l l
' i r , t ,' , ' . r r i f r ' ( l
l . r , , h . I L , r r tu l . r L l r r : .I r ' : z r r r l r ! l l L i r L i t:,c 1 o L l . , i i 1 r .t p o r t r l r l o s ' { j r l ' 1 f l '
L r r r r L ( i l , , r , \ r , r r , , r ' . l l i , r , r l . ' r r r r / t i " l r t t ! - t ) t )t t t . i ! t r t t t t )
r r r , r gr l o " t o l r i i r ! 1 \ . n i l i l tZ r l l c l h l ) r c i c : " l r , i r r i . r ' / i ' r r rr r r rr i r r / " r r r
l n L | r .r c r r : L
' : r i i r ' T l l s r i n r s c l - . . , i ( r 7 i l l iflo. . i r l i l o a i l . r n i j l r r l o r t l l l i s l i r l i l ! i r r t l l l ) L . a f
, 1 r 1 : . | L r l r r r r r r r r i r ' . ! r. rr . ' i r / i r r . i a: rLr r. . ! 1 i i ) / r I r l i / r i / . 1 , r ' r r i t j i ' r l i r r ' \ 1 1 1 . L r l l
r i r Jr t / ] ' . ( | L r . i : t : r L r L , r , :l lc r r i L r i l ' l l l r l l L z l r r l . : r l l r l l j L r i L r li li l i r i I n ' , \ o l r .
I ; , , : r r , , , i r : ; ' r r , l r r 3 r r t , t t t ' t t t t t r l o i i t h i o " l ' r r r a i r . r : r r r r , r r ' r r i r ' . . r r i' /ri r / r i r '
, : , r, i . r ' ,, r ,' i r ,r i i ' / rr/ i,, r r t r i r r r r r r / r i r i y ' i / r / ; i \ c l i r l i r l T l r r l l t s l l o \ ( r . l i L s u l r r \ r I r l ' - i L '
i l r 1 r . L / j , r : r r& t l r . i r i r j ' l L r a u tj s l r l x . l i r l l i ob i o n l t i r r l i l i c , c l i s i , , i r r i lT( n l l i i i l r . ! : l
r i ' . r u | , , t i r L r or r f l r i t t i o

.l I '.1
l)rugi_ka7u da su ovo ZulejhincrrleöiI da znaöe:priznalasarl ovo,kakobi
mol rüuz bio siguraüda ga, ipal(,njsamizDevjcrila. Ze
To je bio sarnopoltuial, ali
cloöinepleljubenrjc doSlo.
O : ] n 9 1 | l , (: r r e , / ..rr r D l. q l r k tr . . o ti : . r r l . L c e l l j .r.rp i .I d r L J rt.b r D
) /e]l
,
I l r l l I u r I I I I | | \ r \ , , . I t nt . 5 b t o p l r o n : l J e . ) l c .
'Jt .l, ll
n , t , " t t . h , L t t . t : , . 1 . , ( . t l , J , t ( t . , , t . o . u , . o uA, , 1 o 1, e , " , . . 1 t . e se
' t t : a a . D . , 1 t . L . t . \ t r . ) t . , tt J a \ l \ . , r . t . 1 . . 1 \ !, n, , , t l o . , t : ,
i,. Jcal , it2 I o.r u o,o vl
J r . r . t :\ c f t t c a . .. d r . r g Z t U l e i h i n (q. \ c u - \ e . t u r o o r, e o ; c r l t , o rona o r a r r n i , .
.l'" ' c r L r tli,li Jl \.cto\r llje .c. lo.,ln , t j e r r s p r : r t r i i eo : . r o . i p - \ hl
Zulejhinerijcöi,AIIah.opet,najboljezna.
nl
*l yladar rcie Düeditc mi ga uzct\t ga u s|oju svit1t.,,I paito
patu:po|rtrd s njitn, 1.1.:?nnt Od dano.t.ti ti le.l nas rLtje(ajdni pctt,jertil',.., Sr
*. Parturi nt.', rcie, la t,olin
bt.tguo s!( ,.1t.i.ititnd u ron,i1i,1u.rnr, ,iirto,
au,tdrtl :n.ati +l takalli ]usuli tladostnot,lastu:t,mtji, bor.at,io dt
.i lc u::ioi
gdje gul.ie htio, nlilo.rt stnju Mi ddjt,no onontekonte huieno I ne ,fipuitairl
Lluptop&/ne nollradd dobto[itliteliina. +A nagrado d ()üa] .t1,iietu je
ie balid
onündkoji \jc|uiu i k)ji \ bogaboiLtztli.(Jüsui,54. 57.) lf
Kadaje vladarupostalojasno da jc Jusuf*!t ncvin i öist od onogzasto
'Davedite su
ga potvorllr._rcae: nli gu, .cau ea u s\Djus|itrr.,l tj. clabLtclc iedan
o.l meniblisl(il't, veLkanu nojo.jzeml.ji,uglcdanu rnojojsvrti. zi
Kada je s njim porazgovarao, saslulaolta govori i vidio o öemLlse radi. sl
.
vladar rnu.jc Iekao: 'a).1 [k]j.ts si ti kad nds uiecajan i pot,jcrljiv.,
tj. na
vrsokolrpoloTajusa punintpor,.jerenjeu.
^ Jusuf rDu r.öc. Postovi te Lld rotliu hrigu o stat,dt.iltina u :et
lii. ja
' . t \ . . 1 . .. 1 t ! t t . . t ' , t r n . L J o d l r i c c . irc / t a , , j oJ a t u t \ o v t ( r b r i o uo
' ' l r r r . r ' r . o , . r - r . r r r r|r .- rr c . z - r o .
o . 1 i o i . k i r . o , 1 , c, e . c . , , i o , , , . ä " , ;
go.hnablagostanja,pojaviti ncstalica.Htio je da ima uvid u r-ezcr-r,e
hr.ane i
, 1 i ,\.c p | c . r r r A , l r l r o r rr . r . . r c r I . . . l . d ( o j e
O r r , : , l o r o li . r r .l I c l o
l . r . r L ): .u u . . , n , V l i . d r ,r ; , r e i . a C o . t , i L \ . , r i r . tr r. d r . r r . , r r t ,t
au\'a o.o Sto nru se porlcri, j da zna vodili bilgu o stvarlma'i T".zoa,o
lobi u
stovallsütna.
T , , o r . , c ( i . . r . r czr . r: r i u .r l , l : rt , l . , r o l i e r r o t l a / u 4
. /rJ r tot " c . l r .pl . r t n zoorj r u r
Lo J ' r c p . \ . t c r l i i \i d o . r o i r r. L , gn o . u , / r j 1 .
..U €iblUi stoji da jc s
liraoti visokocrjenioJusufÄiE!l, .ja ntu je daovlast
nad cijcliDr llgiptorl],pokionio rnu svoj prstcn,obukao ga u
,,,itu, auo ,no
zlatnuoqrliclr,ida se liao njcgovzarnjcnikvozi u kolilra.
I . p e d r i e l : .1rr r z v i l .r r r t r d , r i c e o . o . o t l i v l J . l a ra. r a n tf n r a o t r
. t r L t en d k
t . . r I f c r J t e . lt , o p - : c . i u t c | | d c I l \ , t l , e . t o d t c b e . O r d r l ; r
: r 2 . .r i . 1 " F
Jxsufiada irnao rridesetgodina,i da ga je vladar o:.nio ugt"jnolrr
Z"i.in. !
Es-Sa'lcbikaie da je vladar.sl<inuo sa poioZalaTuleira,fu.,Ä,,.g vi"rnii., i
postavioJuslrtana to rnjcsto.Zitirn se kaZeda ga jc oZenio
i Zut4"hom,nat<on
snrti r)jenogrnLria,i da je bila djcvica,jer joj urui nije Dogao imati
odüossa

120
1 h r s i t t t l l i l l r t t n t lrl \ ' L l l ! n . . . r l :
, ' ü r r . r O r l l a . L L i r L l i: l: r f o ( l r l l a t/ililLll(r.r
' r ir
. r:Lr ' ,
. L' r ! i \ r i : r . io \ | r: l l l ! r r ) l l . . r . t r ' | ( - r i t l l I l o p r " . r J r'r r r J l l . r :i Irl iN 'ri
7:rinlrflr n i ir, r Ta sko
:cr t lii.:i\i.r s. l{tii.r rll tr ILlsl:lirrrrrr,irirl.{( 'l,rLLlriL Lir, ir 'r ':f,"ir
\Il.illLrl iprir.(l logu il,r i. l . l i t r r . l r r r l i
. l l r l l r r r L L' . ' , l r
' i r r r f , l l . a tl a z i l i l l . . , rlrn u a o J q , r r ' o l t Ll lri r : \ : l l i o l l l o L l l l : l l l . r r l t l , '
1 1 . : . : . r L r . . :\ nL ti rLl r .jl. z n l
ni t : I i . r i , l l r . , r i A r r r rt i , r ! , , ' n , , , l t ' t , r - t i t t i t t i ' r , t , t ' t ' ,/ . / ' , I ' i ' r r r : - i r i r" r j ,
i r : , r , i n l L i r i 1t1e : ] 1 n i i c .s l i L L i r : r o g1 ) f L ) r t o r rl l L i ! i i l l l l a ! r l l r , : l l. l r L l l l i l . , : L i : '
:rf!i! |LL:\j\ülp ' r l r i 1 ] , / r .. 1 " , r i , I ' i i , :
L o i i r t l o n r ) : g l p r L l .l i r r , , , r r r . i,. , r ' , ,
r i n , t, r L J r L r i l i : l r L r , r r s , u r l l l l - . i o ( l a L ' a l i i l n s P r r \ i ( j \ r t r l i t l l r r ' ! r l r i r , r l l r! i' , f . i r r r
i , j , ' l l i . r . r r , r i r r) , r rr ,rrr L' / ir ,i r; , i t t t rl t t t tt i ; t r ' , L , i , i i i i , i J r r r' ,r : r. " r ' r . ' r rrr; r , i r . r ! r i , ' : , .
, : i . , , ' , , r i r .i,' ir ri I j \ l i r i r r i r r L L t rr n r ! . i l r i L r . j rr i c r ' n i l i . r .p , r r . , l r l r ' i ; L rl . r r , , , r
. i . , . ,rrlrf L: l r l 1 : r l | l r r l c L r , r l l r r J l i c l i n i l l l o l l L i l l l ! \ 1 a l . r . / t i L r l ) l l l i r ir1: !r r, :r ! _ i , r . i 1 l
f , r i , f i , r f ' r i r . r i / i t l : , t l t t t , t t i t i t r lri . i i I i u I t i I t r i ü i i ' r r l ' r , l r r l , l , ' r , r I ' - r t , : c . . rL i r .
e l L r : i l r .Z L L l il l r I n l L l 2 .l L l l r r o .1 a L i n a \ l i t d l l l i l r l i l t l ' t ' : t l l r : o l l l i l l ' r 1 : r r \ ' r l
uri\:i, I !i:aIji j c , : o ! o n t r : r I O t t r / , - t 1 , .h r , ' l l t r ] i 1 t L , n L . t I t 1 - l , r ' , t r : r r 1 : l r . i r
,J.'I
' , 1L l r f ü r , l L. r Ll : i l n L ri r r | l i , 1 r .. ' , l r r J r ! ' r t ) i , r t \ \ , l r . i r l ' r - ' r l . r l l
l:,,,
r . l r r i :.lt . L i : . l r i i riL, : . . l , r r L l l r , I, ' l i r r r r \ l l : l . l r : rh , ' l l . : : l i L ' l r , ' L r : r r l . L l .
n r,'!ür.l:.'af
' j ' , i r r r r r , i r r irri . . , i , , r / ,r r' i , , r i r a , ,,,\ i , ' r \ , r ) ,\ r J . , i , , r. r ! ' r ' J r r ' , \ i

r - ' r i , . , . , , r\ r i , / r r r r l r r . r r/ii I r , r r , r, I l r i r , rr,, . r , ' i ,
/ - . t : r t t . 'l t r i ' ! t u ' t t t '. i i i r i r , ' i r r r r r i 'rrr , r t : t t . t t ' , 1 , t "
jrri J i i r I r r ' , rr ri' / I I i i r r t i i l r r r r i a / r / . i , ' / ' i j i r ,r '

i . r . l , i r ' l r r r , r i i r r , r l r | i t , i , r i r ' ' i , rl li .t r i . i ; r ' l r ' r i i l t t i t ) ' t i ' r ' l t t l t ) t i i t l t " t . ' l
r f , : : i i i . i i r i i , L l i L it i t t ) i ) t t t j ) ,i , i r 1 r iri , , I r r r i . r ' , ' l , r i ' r ' r r . /i, II,iJiL'/'II
, 1 , ; r , ,' i . i , , , i i , / \ i , t i , , . / : r i r ; r . , r , l ' i r ' , 1 r 1 , , i i r r / , r r l . r r / , ' ' , , r 'i,.ri ri t ' l r l r r
r , . i i r r . , r , r , i r r r f J r ' ] | i i i r ) r r / ! , i i i . : i ) r r ' r i / , i , , , r rr i i j i r r ' , r r i ri i \ . r r r i r r r l
ll ',.,, r r,i .i,rr,r,rr rrj' "r)if 'r,ll'rii I ' r i t , , : . , t t t ' , \ r r / . i r t , i / i r r i . r / ' , r" : '
'
r,:t,if r
, i , , i , i r ' i , r i i / r: r , r r \ i i r i r ' r , r r t ' , r l , , i,r,,tirlrr, i ilr\rri r.,. 'r',riill
rnt , r : . ' , , , , , \ , i | . ; r r r i r , r r r r , l , r rr i i | , ] r r r , r ' , r , r r r r 1 , i r 1t , , )r ri i , r , I rr ,. i r r r 1 I i , / . 1
\ ! r , i r , \ r r j i r j r , , r t r t tt, t i , i i r i i , , l . ' i r ' . r i r i i 1 . l a L ' , L i . i lr,.l l
L i , , : a I l r r ! , r t ( l ] L , rL , rj , : rd , r l e r l t t L. l t i i I L i r \f h r : r i f u l i t r f l n L t l r o L L t t , ' /t : l r
ltt r . r r , , :.r , r r L L' L : r i ' r l L r l r i l .s u i l f ! o f i l l c r . , l l l r e l i l c i o ! i i r l . I ' L l r ' \ . 1 l l L r L r .
. L L ' t t i , l . ' t l l f l i n I f i l i l u r , t i . t , r l r r ilrl g i | i L r n l r r l l L h r , r r l ,L' : ! ! L ( ) ' : r i ) L \ r ' , , i i1r l
n3 l : , r , tt t r r r i i , i l L , , t j . l j ! r j j l t p l c p o z n x ( ) . l r r f r r r i i . r i l n r i r r . . t r i r i L i L tL r r i i r t rttt t
f . ' r r ' : r i J t r l i r i ! r L i iq\ r r o l i r , r r l l i c s t l L l r o l o : i l r r r r l , , . I r , , . T Li r. i l l.l / l l , r r l i i f n r l
|:a|ijTllll\j..i irLli lllcllll il l:LL.
' l ( L r dc | l i - ( r r r l , . r j rs n , i r . r l u s u L r r : ! ( r , l . u r l . i l j .
. l f ( r i . . l . l L l ! .I f r l r l . '
lrrf,,7rr!r. 7fl.ir Lla La nt Irc1-..rzll1jLr. ll filTgo',(,rLr rl irllll hio .jr gnlt'
rrL
'tkiril \rstrLLlto,irD l , r i l i \ t e t l u L L l f ] , r rlr--. ( r l l L i . 1frr,,r. j c z c n r l r c i l ) r r i s t i t t t t i

tt I
ItLwt ,,c,t .l,t,

h}l*ri*H
ffi ä'iffigfl4t**tilffi
*'3Kodehli-liirabija
stoji claih 1e \ l r l \ : r ot / r ' \ . l t r c r r , . , . z, rr r r r r " p r , . . .
osrr SlrnuDa.dolt mu nc dovcdrrnajrnladegbfatu.
Medutint. nekl od orill
navodasu spolni.
t':, u kacra
irnjcdao
nan'irn
icconrk,
'.,,,.i'j:'1ii''".iiii:,i"',
..r,*,lrit",,,i'*ug" :i,jffi i :l'-"ol jf
!üä ;;ä;":'le]::"\i'jiili::j,:,',ä JH],;:,i:.,i
q",'.n
li::ili",i"l,J;i
;:ll:"'3jf""i: j".*:1":::. r
ii"g1.'1."a"o* .,ct',ns
u, a,,
'n' 1creltao:'Kadairluie
gn,ä''"po,,..r':o
ao.iJ*,';;;j;.";;"":"1""1r,,,i"t""
i 'la '4ote nlbotietaö"talic'tL:'
Tj
,,j"r,'äli';il'ä::Ji': :'::L::;ä:,'duietn'
falio ih jc potakaoda nLr dovcciLr bmta, a zatiD i|n zapr.ijctioako to nc
r\ r(1.: ,1 (ka t]ti !:4 /1cdo|cdLte, kad
,?//.ri ncilr
","",r",i
,,,",''",,i.. ," *r.'"
,,;iJil"J::J:ill;;::,lJ,n11u1,ii-i,,J
U : . ( l c .. r u _ o . c J o 1 - r . 1 . L
. , r ci
, zasl,airvanjenr
:1,=::llrli'" **.,,-""'i,j'iä,ti"itj.'l:
ä"Jif:j:i:i"';ilij,i:
ccTlllu zn n,|11.

,r;:iiJ:l'äi":::iifj'i;il1ll"':j';;:x:;iij:^"iiil;;':lt-
t.rr) tdlial|tiIpiti. lj. nI to si-qurno
troietro urlditi.

t,anpu
zahr.a,, 'l:J::
Zxtiut Jc svojiDl rotrcjntanaredir
o.,repünj
c,"o,,""",
iufl
l"if J:il rl])'räg:il):
i:j,fi:ix:J"s'l
;;ij'lil1;l?Jjrux;i":lJit j:I n*x
I'ii:*,
r..rir."2,
::l::":i"'l):fi:iii::lil":'J,f au'.1';'ilil
ljlix,|;J:"u #;
se razilazeiu pogledunjihoverobe.o öenlr 6c
..-.ntftn..'.'
go\'ore. liasnrjcbttr

s'niiclasltto bilevreöice
sanovcen'i tou,c
, sliino.
^,;'iilfli]i;];llota
"oi,e,.uece
,,,;,"i,:,::i,': ,'i:,;:,::'i,:]:!';,i,i:,,;;:r;'" ndD,\'ir:enie,,, Ltd\ali
''''
',
'. , ,
' ' , , , ",, |" ", ,, .,"| " !. :' ; , :, '',,.,: ', ,,,,' ,,|,'o, , ,,,,, ,' ,: ! , ' ,, ,' "o, ' , , ' | . a .
i eno t iic tlabiti,tc:,je ne:natontot,or." rOn reie; .rlr,n
u gu ., ,,n,rrr-
purtni,ii
.rri
. i , . . \ j , i , r ,r r , . , , , , ,

i , i ; r , i \ ! ' i i f L t l , r t t t t c1 i ! , t l i o t r; ti r , ' . t r r r r ! . ! 1\ , r r r / , / r ,r i ' , i / i i , ' , \ r , ; i , r r , l
I r j , i \ l i , r , r r r ir!' l r . j i r r r r l. n , , r r - 1 t / . i a t , j ] i r t . . i i , t i t r t ' i , r r r /i r : r r , r r r i ' ,
, , i . , . i , ) " 1 i 1 t i I tr r J a t l . r r r r r r riri r , r i ./ r r ! l 1 . r i r ,r r , ri . , l , r i i/ , , i / , , i r r/ i. , r ri r , , i , r '
I . r l r i , r i . r r r f i t i ' r t t a s i ir r r t l t r i r t t i t t t t r , r . t! r t r i , r i I i i ,rI i , ), Ii . ',I i \ ' i , ' r r i i ' , . . '
',r.r:-.r
i , r i r ' , l r i r i r r . / . r r f r . r , \ i r r t , r r , ' l a ; 1 , r r r rr r . r i , r ' , r , ' r , i '", " , , r , '
r'
,, , ,'iii,,.r,', "i ii,rir rrr1r,.rr' t)r,,lt,)itdl,,)iJrr/, /,i,r, ,r.r,,.1, ,,, ,,,, ,r,',,...'
r , i . l . " i ; r ' , 1 i ". 1 , r . r i r l rl -i , , ) i t u , r - .r,i ir , l a , / . i I , i, r r rt r ' l , ' r , r llr, i r r t i t . . i t , , t r , t l ' , ,
r . ! , , r r i . .r ' r I , ,t rL t i t t t ! t r r tk t i L t 1 ,i - t t . i t ) r t ) r i t , i r \ ! i i t ! t r , l i r l i r r i r r , i , , . , ' , , , , , , 1
,,' ,r,i,,{,i 11r,r,1r,{'rir rrri , r,,'rIali:',ij r;r,-rr,r LIurui a,l. 6li. r
i l \ ! l i a n l L r l T i L i a d i r l l \ ' o a i iLi l : a ( l a s r l ol r a l i u r a L ir i r L r l i L , r L l t\
I
t t t L . \ i , i , , , ' i r r i i r r r l r ' r l 1 l ( / r l r / .i 't t . l l L l . o ror, c g r , d i r , .r L . , r .l r , r r
: r r : : l l t .r ir i i . J ri l i l L l r l. i l r h r : n p . i l l l t f i . L , | . t l c r r o l c i : r , h i I
I r , , i r r r r ) , r \ i ,\ r r , / ! , i r r i r ; i I i i i l r ä r i . r i , 1 i t , t i r t t i i ) , r , r ( r i r r r r , i , , - , 1
, . : i , , i r ' , r J j i , ,r i \ ' i . r - , r , - ' a l / f i r ' l j i l l i \ i i a L | ( , 7 a j , t ! rr r a t a l J 1 i : i i l . i l l t : , l t
i i , . . ' : r : : r . : :rrf , h r i ! i i i l j i t ) j ] t t L j t r ) j t t ! \ t t , r , ; , , r ,i i r i t , t i t , t t , i r i l j r i , , r t r. i . J t L l
r L u : r r ' r ! . , . i l i L i L j i r i ) i r r j r ' p L r L r r b nt ou | , , l i l i . t . . , , i r r , r i ,I, i )r' ,i / , r I I, , rr l
.ri !i,,, rf,i,rii rr,lilir ttt,r lr1lr. rii{'rirr,,,lr'/,ir L t i . t , r, : , n r , r . r r . . 1
. L r r f Llr\.r i , f . r i 1 , , \ r a c l t Ll i l l T c T t i t t t r : i t t t r t : r , , r r / i i L i
I L r t f r i f t L L . i Ll l t j t : i r l
, - u . r l : : : Lr , i r L L sr 'ri t

L n l . L . r fn . . : . . 1 , j f r , t d ! , . s ] ! u s c t j c i i o l t i i | 1 . . 7 - l t r ' i c L . , l l t , !r .: , : i ' : : , i,i,,

.r'i r. ', r'j,.i.i.ii, . i s i l : r r l i o , : n I t j t L l l l L r r tr r L rr r r . l L l r Li r r r i r r j : - f : i , , r r , i i
. .,, | ', ,, .,r, ,,tr|ie t,t r,it . 1 i t t l , i t t r t , , t : t-.r : , , i t , t i i , , i . / , , , , r j jl
l i . l . Lt,t l ) L ) r ' r r i L j L i ;i ' i l l i l f l \ i , . l 7 l I j : : l L L i,ri l . f i i L l ] j ' i r r ' \ t , r l , l l r i r l r L i . : , i
t i L r j , i i , . l r i j - r r . 1 l l o sl l1l . I t o g l i I r . | , r l . i 1 i . L , , l l , i I i L ll ) . | : r l l r : i I j r r , , , , I
l r
r , L r r L r r, lrri L f r : r r i . r n i i , b i l r r t L , f , i f o i i f i r i r f . ( r l s c n . h i r . L , r ! r , rr i l : , t i i r' r , , L r
l
, r l . l - r r r r , . . ' i i r t \ l r , i r . i r r r . r L r r i b i r r i f l i i r , r l r L | : u r r l r . i / ' . r ! , r r ( ' , , . i r ( ,I
t ., , l l l l ) r rr 1 r ( - l u h o j f i r [ ] i L r r i ! . ' i | ( ) i 1 . O I l r ( i i f ( ) L r : f \ i i r l I i . '
L , , l i l \ l i Lr L

/ u l L n L l ] r . t fr i j r c L , r d r l c r L l r L , ,LrLr q r r r Lf lr . r r i i r L r , f p 1 r L f. . r r , , r . , . , r : . t .
. r . f r l . l 7 . L, i i r i i r r . l l l i o | 1 r n , . r i i i i i i t i o d t i i L i i i u . l : r : i r , / t , , r , i l i ' . : r l i rr
f L . r. L ar:. [ . i i n ' r r r t l r l u l f n \ b h l . . \ l r L , ] , r r l r r r \l T . L r l l L r | | r . r lr h l l i . l l , l . r L i r . L l r
:. \.Ll:r irc D.