You are on page 1of 18

MU B

MU H S YU CU CHO HNG CNH TRANH


RT GN
(Ban hnh km theo Thng t s:11 /2010/TT-BKH
Ngy27 thng 5 nm 2010 ca B K hoch v u t)

H S YU CU CHO HNG CNH TRANH


RT GN

Tn gi thu:

Nguyn vt liu, dng c ph tng th nghim


nm 2014

Tn ti:

Phn lp h gen m ha enzyme thy phn


lignocellulose t khu h vi sinh rut mi Vit
Nam bng k thut metagenomics

Tn ch nhim ti:

TS. Th Huyn

Tn ch u t:

Vin Cng ngh sinh hc

____,ngy____thng____nm____
i din hp php ca bn mi thu
[Ghi tn, chc danh, k tn v ng du]

MC LC

A. YU CU CHO HNG..........................................................................4
B. H S XUT.......................................................................................8
Mu s 1. n cho hng..................................................................9
Mu s 2. Giy y quyn.................................................................10
Mu s 3. Biu gi cho...................................................................11
C. D THO HP NG ..........................................................................12

A. YU CU CHO HNG
Bn mi thu mi nh thu tham gia cho hng cnh tranh gi thu
Nguyn vt liu, dng c ph tng th nghim nm 2014 thuc ti Ngh
nh th (NT): Phn lp h gen m ha enzyme thy phn lignocellulose t
khu h vi sinh rut mi Vit Nam bng k thut metagenomics vi phm vi
cung cp bao gm: bao gm 16 danh mc nguyn vt liu v 11 danh mc
dng c ph tng th nghim nm 2014.
Hng ho cung cp phi c cht lng tt, ng tiu chun k thut dng
cho nghin cu khoa hc theo yu cu ca bn cho hng, c hng dn bo
qun hng ho v phi c php lu thng ti Vit Nam. Hng ho phi c
tn hiu r rng, mi 100%, nguyn ai, nguyn kin, bo qun ng quy
nh. Hng ha phi p ng cc yu cu v k thut theo Bng di y v
c cung cp trong vng 30 ngy k t ngy hp ng c hiu lc.
TT
I

Tn/chng loi hng


ha

c tnh k thut

n v

S
lng

gam

gam

gam

chai

NGUYN VT LIU

C cht c hiu
cellulase

C cht c hiu
hemicellulase

C cht khc (protease,


xylanase, mannase,
peroxidase,)

Cn tuyt i

DNA marker 50bp

Dng bt, 0.3 units/mg


Mt n v s gii phng 1,0
mole glucose t cellulose trong
mt gi ti pH 5,0 37 C
ng gi: 100g/B
Dng bt, 5 units/mg
Dng cho phn tch
Mt n v s gii phng 1,0
mole ca D-galactose t
hemicellulose mi gi pH 5,5
37 C
ng gi: 10g/B
Dng bt, 5 units/mg Dng
cho phn tchng gi: 25g/B
Cng thc phn t: C2H6O
Dng cho phn tch
tinh khit: 100%
Khi lng phn t: 46.07g/mol
ng gi: 1000ml/chai
Dng cho phn tch
Thang chun t: 50-1000 bp
Pha trong Loading dye 6x
Bo qun: -20oC
ng gi: (5 x 50ug) /L

DNA marker 1kb

Loading dye 6x

Kit tinh sch DNA


plasmid

Enzyme ct hn ch
ECoRI

10

Enzyme ct hn ch
NotI

11

Enzyme ct hn ch
HinIII

12

H2O tinh khit

13

LB medium

14

Protease K

Dng cho phn tch


Thang chun t: 250-10000bp
Pha trong Loading dye 6x
Bo qun: -20oC
ng gi: (5 x 50ug) /L
Dng cho phn tch:
10 mM Tris-HCl (pH 7.6);
0.03% bromophenol blue;
0.03% xylene cyanol FF; 60%
glycerol;
60 mM EDTA; Bo qun:
-20oC
ng gi: (5 x 1.0ml) /L
ng dng: Transfection, cloning,
sequencing, capillary sequencing
etc
Loi plasmid: High-copy, lowcopy, cosmid DNA
S dng cng ngh: Ht chao
i anion
Thi gian chy v chun b: 80
pht
ng gi: 250 phn ng/b
Hot : 5000U/ml;
Bo qun: -20oC.
ng gi: 500ml
Hot : 5000U/ml;
Bo qun: -20oC.
ng gi: 500ml
Hot : 5000U/ml;
Bo qun: -20oC.
ng gi: 500ml
Cng thc phn t: H2O
Dng cho cng ngh sinh hc, y
t
Khng cha: DNA, RNA
ng gi: 500ml/chai
Dng cho nui cy vi sinh
Trng thi: Dng bt
pH: 5.40.5 ( 25 C)
ng gi: 500g/hp
Dng cho phn tch
pH: 7,5-12 ( 37 C);
20 C - 60 C: hot tnh
>80%; Hot : 30U/mg;
Bo qun: -20oC
ng gi: (1mg/1ml)/L

Cng thc phn t:


CH3(CH2)11OSO3Na
Dng cho phn tch
tinh khit: 98.5%
Khi lng phn t: 288.38
g/mol
ng gi: 1000g/L
Cng thc phn t: H2O
Dng cho phn tch, y t
Tng cht rn ho tan (TDS)
0,5;
pH: 5,5-6,5
ng gi: 1000ml/chai
Cng thc phn t: H2O Dng
cho phn tch, y t Tng cht rn
ho tan (TDS) 0,2;
pH: 5,5-6,5
ng gi: 1000ml/chai
Cng thc phn t: H2O
Dng cho cng ngh sinh hc, y
t; Khng cha: DNA, RNA;
Lc qua mng 0,1 micron
ng gi: 500ml/chai
Cht liu mng:
cellulasebicarbonate
L mng 0,1 micron
Dung tch: 1 Lt/ti
ng gi: 100chic/hp

15

SDS

16

Nc ct

17

Nc kh ion

18

Nc tinh khit

19

Ti thm tch

II

DNG C, PH TNG TH NGHIM

Bnh tam gic

Chai thy tinh c bit

Bng thm nc

u cn cc loi

a nha v trng

Gng tay

Hp ng gi mu

Dung tch t: 1000ml


Cht liu: Thy tinh trung tnh
Dung tch: 1000ml
Np nha c th hp sy
Cht liu: Thy tinh trung tnh
t tiu chun dng trong y t
Cht liu: Nha khng cha
DNA, RNA
Khng s dng lc kh
Dung tch: 10-5000ul
Cht liu: Nha v trng
ng knh: 10cm
Chiu cao thnh: 1.2mm
Cht liu: Cao su khng bt
C: S
Cht liu: Nha PP

140

100

10

Hp nui cy mu

ng eppendorf cc loi

10

ng facol cc loi

11

Parafilm

Dng cho ng: 1.5ml, 2 ml


S v tr: 81 v tr
Cht liu: Nha PE
Din tch nui cy: 75cm2
Cht liu: Nha khng cha
DNA, RNA
Dung tch: 1.5- 2 ml
Cht liu: Nha khng cha
DNA, RNA
Dung tch: 15-30 ml
Kch thc: 0.12 x 3m

30

B. H S XUT
( ngh ng quyn theo ng th t H s xut)
H s xut do nh thu np cho bn mi thu bao gm: 01 bn gc v 03
bn chp
1. n cho hng c ghi y theo Mu s 1 Phn ny, c ch k ca
ngi i din hp php ca nh thu (ngi i din theo php lut ca
nh thu hoc ngi c y quyn km theo giy y quyn hp l theo
Mu s 2 Phn ny).
2. Biu gi cho c ghi y theo Mu s 3 Phn ny, c ch k ca
ngi i din hp php ca nh thu.
3. Bn cam kt:
- Cam kt Thi gian thc hin hp ng;
- Cam kt giao hng;
4. Bn sao:
- Giy php kinh doanh;
- ng k m s thu;
- B bo co ti chnh theo Quyt nh s 48/2006/Q-BTC ngy
14/9/2006 v t khai quyt ton thu TNDN theo mu s
03/TNDN hai nm gn nht (bn chnh sa cui cng np cho c
quan thu v c xc nhn ca c quan thu v vic np h s);
- Giy np tin vo Ngn sch Nh nc th hin ngha v thu vi
nh nc nm gn nht.
- Li nhun sau thu: c li lin tc trong hai nm gn nht
- Cc Hp ng tng t v Bin bn thanh l thc hin trong
thi gian 01-02 nm gn nht.

Mu s 1
N CHO HNG
________, ngy ____ thng ____ nm ____
Knh gi: __________________ [Ghi tn bn mi thu]
(sau y gi l bn mi thu)
Sau khi nghin cu h s yu cu cho hng cnh tranh v vn bn sa
i h s yu cu cho hng cnh tranh s ____ [Ghi s, ngy ca vn bn
sa i, nu c] m chng ti nhn c, chng ti, ____ [Ghi tn nh
thu], cam kt thc hin gi thu Nguyn vt liu, dng c ph tng th
nghim nm 2014 theo ng yu cu ca h s yu cu vi tng s tin l
____ [Ghi gi tr bng s, bng ch] cng vi biu gi km theo.
Nu h s xut ca chng ti c chp nhn, chng ti cam kt
cung cp hng ha theo ng cc iu khon c tha thun trong hp ng.
H s xut ny c hiu lc trong thi gian 60 ngy [Ghi s ngy],
k t ___ gi, ngy ____ thng ____ nm ____ [Ghi thi im ht hn np
h s xut].
i din hp php ca nh thu(1)
[Ghi tn, chc danh, k tn v ng du]

Mu s 2
GIY Y QUYN(1)
Hm nay, ngy ____ thng ____ nm ____, ti ____
Ti l____ [Ghi tn, s CMND hoc s h chiu, chc danh ca ngi
i din theo php lut ca nh thu], l ngi i din theo php lut ca
____ [Ghi tn nh thu] c a ch ti____ [Ghi a ch ca nh thu] bng
vn bn ny y quyn cho____ [Ghi tn, s CMND hoc s h chiu, chc
danh ca ngi c y quyn] thc hin cc cng vic sau y trong qu
trnh tham gia cho hng cnh tranh gi thu____ [Ghi tn gi thu] thuc d
n____ [Ghi tn d n] do____ [Ghi tn bn mi thu] t chc:
[- K n cho hng;
- K tha thun lin danh (nu c);
- K cc vn bn, ti liu giao dch vi bn mi thu trong qu trnh
tham gia cho hng cnh tranh, k c vn bn gii trnh, lm r HSX;
- Tham gia qu trnh thng tho, hon thin hp ng;
- K kt hp ng vi ch u t nu trng thu.] (2)
Ngi c y quyn nu trn ch thc hin cc cng vic trong phm
vi y quyn vi t cch l i din hp php ca____ [Ghi tn nh thu].
____ [Ghi tn nh thu] chu trch nhim hon ton v nhng cng vic do
____ [Ghi tn ngi c y quyn] thc hin trong phm vi y quyn.
Giy y quyn c hiu lc k t ngy ____ n ngy ____ (3). Giy y
quyn ny c lp thnh ____ bn c gi tr php l nh nhau, ngi y
quyn gi ____ bn, ngi c y quyn gi ____ bn.
Ngi c y quyn

Ngi y quyn

[Ghi tn, chc danh, k tn v ng


du (nu c)]

[Ghi tn ngi i din theo php lut ca


nh thu, chc danh, k tn v ng du]

Ghi ch:
(1) Trng hp y quyn th bn gc giy y quyn phi c gi cho bn mi
thu cng vi n cho hng theo quy nh ti Phn ny. Vic y quyn ca ngi i din
theo php lut ca nh thu cho cp ph, cp di, gim c chi nhnh, ngi ng u vn
phng i din ca nh thu thay mt cho ngi i din theo php lut ca nh thu thc
hin mt hoc cc ni dung cng vic nu trn y. Vic s dng con du trong trng hp
c y quyn c th l du ca nh thu hoc du ca n v m c nhn lin quan c y
quyn. Ngi c y quyn khng c tip tc y quyn cho ngi khc.
(2) Phm vi y quyn do ngi y quyn quyt nh, bao gm mt hoc nhiu cng
vic nu trn.

(3) Ghi ngy c hiu lc v ngy ht hiu lc ca giy y quyn ph hp vi qu


trnh tham gia cho hng cnh tranh.

Mu s 3
BIU GI CHO
TT

(1)

Tn
hng
ha

(2)

c
K m
Ngun Thi hn
tnh hiu, nhn
gc, bo hnh
k
mc sn xut x
thut
phm
hng
ha
(3)

(4)

(5)

(6)

S
lng

n n gi
v (bao gm
tnh c chi ph
vn
chuyn)

(7)

(8)

(9)

Thnh
tin
(VND)

(10) =(7)
x (9)

.......

..............

.......

..............

.......

..............

...

..............
Cng

..............

Thu

.............

Ph (nu c)

.............

Tng cng

..............

i din hp php ca nh thu


[Ghi tn, chc danh, k tn v ng du]

C. D THO HP NG (1)
____, ngy ____ thng ____ nm ____
Hp ng s: _________
- Cn c Lut u thu s 43/2013/QH13 ngy 26/11/2013;
- Cn c Ngh nh ca Chnh ph s 63/2014/N-CP ngy 26/6/2014
ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut u thu v la
chn nh thu;
- Cn c Thng t s 68/2012/TT-BTC ngy 26/4/2012 qui nh v vic
u thu mua sm ti sn nhm duy tr hot ng thng xuyn ca c quan
Nh nc, t chc chnh tr, t chc chnh tr-x hi, t chc chnh tr x hingh nghip, t chc x hi, t chc x hi ngh nghip, n v v trang nhn
dn;
Cn c hp ng s 51/2012/H-NT gia B Khoa hc v Cng ngh
v Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam vi Vin Cng ngh sinh hc v
vic thc hin ti Ngh nh th Vit Nht Phn lp h gen m ha
enzyme thy phn lignocellulose t khu h vi sinh rut mi Vit Nam bng k
thut metagenomics;
Cn c Quyt nh s ......./Q-CNSH ngy ............... ca Vin Cng
ngh sinh hc v vic Ph duyt k hoch u thu gi thu Nguyn vt liu,
dng c ph tng th nghim nm 2014 thuc ti Ngh nh th nu trn;
Cn c Quyt nh s ____ ngy ____ thng ____nm ____ ca ____ v
vic ph duyt kt qu cho hng gi thu Nguyn vt liu, dng c ph
tng th nghim nm 2014 v thng bo kt qu cho hng s ____ ngy
____ thng ____ nm ____ ca bn mi thu;
Cn c bin bn thng tho, hon thin hp ng c bn mi thu
v nh thu trng thu k ngy ____ thng ____ nm ____ ;
Chng ti, i din cho cc bn k hp ng, gm c:
Ch u t (sau y gi l Bn A)
Tn ch u t: Vin cng ngh sinh hc
a ch: A10, 18, Hong Quc Vit
in thoi: 04-37560339
Fax: 04-38363144
M s V QHNS: 1056776
Ti khon: 8113 & 8123
M ti: Kho Bc Nh Nc Ba nh H Ni
i din: ng Chu Hong H
Chc v: Vin Trng
Nh thu (sau y gi l Bn B)
Tn nh thu [Ghi tn nh thu trng thu]:
a ch:
1

in thoi:
Fax:
Ti khon:
M s thu:
i din l ng/b:

E-mail:
Chc v:

Giy y quyn k hp ng s ____ ngy ____ thng ____ nm ____


(trng hp c y quyn) hoc cc ti liu khc c lin quan.
Hai bn tha thun k kt hp ng cung cp hng ha vi cc ni dung
sau:
iu 1. i tng hp ng
i tng ca hp ng l cc hng ha c nu ti Ph lc km
theo.
iu 2. Thnh phn hp ng
Thnh phn hp ng v th t u tin php l nh sau:
1. Vn bn hp ng (km theo Ph lc);
2. Bin bn thng tho, hon thin hp ng;
3. Quyt nh ph duyt kt qu cho hng;
4. H s xut v cc vn bn lm r h s xut ca nh thu trng
thu (nu c);
5. H s yu cu cho hng cnh tranh v cc ti liu b sung h s yu
cu cho hng cnh tranh (nu c);
6. Cc ti liu km theo khc (nu c).
iu 3. Trch nhim ca Bn A
Bn A cam kt thanh ton cho Bn B theo gi hp ng v phng thc
thanh ton nu ti iu 5 ca hp ng ny cng nh thc hin y ngha
v v trch nhim khc c quy nh trong hp ng.
iu 4. Trch nhim ca Bn B
Bn B cam kt cung cp cho Bn A y cc loi hng ha nh nu
ti iu 1 ca hp ng ny, ng thi cam kt thc hin y cc ngha v
v trch nhim c nu trong hp ng.
iu 5. Gi hp ng v phng thc thanh ton
1. Gi hp ng: _____________ [Ghi r gi tr bng s, bng ch].
2. Phng thc thanh ton:
a) Hnh thc thanh ton
[Cn c tnh cht v yu cu ca gi
thu m quy nh thanh ton bng tin mt, sc, hoc chuyn khon...].
b) Thi hn thanh ton
[Cn c tnh cht v yu cu ca gi
thu m quy nh thi hn thanh ton ngay hoc trong vng mt s ngy nht
nh k t khi nh thu xut trnh y cc chng t theo yu cu. ng
thi, cn quy nh c th v chng t thanh ton ph hp vi quy nh ca
php lut].

c) S ln thanh ton
[Cn c tnh cht v yu cu ca gi thu
m quy nh s ln thanh ton, c th theo giai on, theo phn cng vic
hon thnh hoc thanh ton mt ln khi hon thnh ton b hp ng].
iu 6. Hnh thc hp ng: Trn gi
iu 7. Thi gian thc hin hp ng
Thi gian thc hin hp ng: _______________ [Ghi thi gian thc
hin hp ng ph hp vi yu cu ti Phn A, HSX v kt qu thng tho,
hon thin hp ng gia hai bn].
iu 8. Cung cp, vn chuyn, kim tra v th nghim hng ha
1. Bn B phi cung cp hng ha v giao cc ti liu, chng t (km
theo) theo tin nu trong HSYC, c th l: _____ [Cn c quy m, tnh
cht ca gi thu m nu c th v vic giao hng v cc ti liu, chng t
km theo].
2. Yu cu v vn chuyn hng ha: ___ [Nu yu cu v vn chuyn
hng ha, bao gm c a im giao hng ty theo yu cu v tnh cht ca
gi thu].
3. Bn A hoc i din ca Bn A c quyn kim tra, th nghim hng
ha c cung cp. Thi gian, a im v cch thc tin hnh kim tra, th
nghim: _____ [Ghi thi gian, a im, cch thc tin hnh, chi ph cho vic
kim tra, th nghim...cng nh quy nh v cch thc x l i vi cc hng
ha khng t yu cu qua kim tra, th nghim].
iu 9. Bo hnh
Yu cu v bo hnh i vi hng ha nh sau: _____ [Nu yu cu v
bo hnh nh sau: thi hn bo hnh, phiu bo hnh km theo, c ch gii
quyt cc h hng, khuyt tt pht sinh trong qu trnh s dng hng ha
trong thi hn bo hnh...].
iu 10. Gii quyt tranh chp
1. Bn A v Bn B c trch nhim gii quyt cc tranh chp pht sinh
gia hai bn thng qua thng lng, ha gii.
2. Nu tranh chp khng th gii quyt c bng thng lng, ha
gii trong thi gian: _____ [Ghi c th thi gian] k t ngy pht sinh tranh
chp th bt k bn no cng u c th yu cu a vic tranh chp ra gii
quyt theo c ch: _____ [Ghi c ch x l tranh chp].
iu 11. Hiu lc hp ng
1. Hp ng c hiu lc k t _____ [Ghi c th ngy c hiu lc ca
hp ng].
2. Hp ng ht hiu lc sau khi hai bn tin hnh thanh l hp ng
theo lut nh.

I DIN HP PHP CA NH
THU

I DIN HP PHP CA CH U
T

[Ghi tn, chc danh, k tn v

[Ghi tn, chc danh, k tn v

ng du]

ng du]

Hp ng c lp thnh ____ b, ch u t gi ____ b, nh thu


gi ____ b, cc b hp ng c gi tr php l nh nhau.

PH LC
DANH MC HNG HA THEO HP NG
(Km theo hp ng s _____, ngy ____ thng ____ nm ____)
[Ph lc ny c lp trn c s HSYC, HSX v nhng tha thun
t c trong qu trnh thng tho, hon thin hp ng, bao gm danh
mc hng ha c cung cp].
n v tnh: triu ng
TT

Hng ha

Ch tiu k thut

Hng
SX

n
v

S
lng

n
gi

Thnh
tin