โรคเอดส์ ในเด็ก

(AIDS in Children )
สุ ชีวา วิชัยกุล
เอดส์ ( AIDS ) ย่อมาจาก Acquired Immuno Deficiency Syndrome การติดเชื้อไวรัส
เอชไอวีและโรคเอดส์เป็ นปั ญหาที่สาํ คัญยิง่ ทัว่ โลก การระบาดในประเทศไทยระยะแรกมีการแพร่
ในจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ต่อมามีการระบาดไปทุกภูมิภาค ผูป้ ่ วยเอดส์กลุ่มแรกคือ
กลุ่มชายรักร่ วมเพศ ต่อมาแพร่ ระบาดในกลุ่มผูต้ ิดยาเสพติด กลุ่มหญิงบริ การทางเพศ และกลุ่ม
แม่บา้ นที่มีสามีหรื อคู่รักเคยเที่ยวหญิงบริ การหรื อฉี ดยาเสพติด ทําให้เชื้อเอชไอวีมีการแพร่ กระจาย
สู่ ผปู ้ ่ วยเด็ก ในปี พ.ศ. 2531 เริ่ มพบผูป้ ่ วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจากมารดารายแรก จากนั้นจํานวน
ผูป้ ่ วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จากการเฝ้ าระวังการติดเชื้อเอชไอวี ยังคงพบการ
ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ท้ งั ๆที่มีการให้ความรู ้เรื่ องเอดส์และการรณรงค์ป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีผา่ นสื่ อต่างๆอย่างกว้างขวาง
ความหมาย
การติดเชื้อเอชไอวีเป็ นภาวะที่ร่างกายได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี ( Human Immunodefficiency
Virus HIV ) แล้วทําให้เฮลเปอร์ลิมโฟซัยต์ถูกทําลายและมีจาํ นวนลดลง เป็ นผลให้เกิดภาวะ
ภูมิคุม้ กันบกพร่ องและติดเชื้อต่างๆได้ง่าย โดยเฉพาะเชื้อฉวยโอกาส เมื่อผูป้ ่ วยเด็กมีการติดเชื้อ
รุ นแรงหรื อมีการติดเชื้อซํ้าๆ แสดงว่าผูป้ ่ วยเริ่ มมีอาการเข้าสู่ ระยะของโรคเอดส์ โดยอาจมีอาการ
แสดงของโรคเร็ วหรื อช้าขึ้นอยูก่ บั ระดับภูมิคุม้ กันโรคของร่ างกาย
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวีที่มีลกั ษณะกลม ประกอบด้วยแกนกลาง ( Core ) และเปลือกหุม้
( Envelope ) ภายในแกนกลางจะมีโปรตีนห่อหุม้ RNA ของเชื้อเอชไอวี เปลือกหุม้ ชั้นนอกมีกา้ น
ยืน่ ออกมาและบริ เวณปลายปุ่ มเรี ยกว่า จีพี 120 ( GP 120 ) ดังภาพที่ 1 ซึ่งเป็ นส่ วนที่ไวรัสใช้เกาะ
กับซี ดี 4 ( CD 4 ) บนผิวของทีเฮลเปอร์ ลิมโฟซัยต์ ( T Helper Lymphocyte ) หรื อแมคโครฟาจ
( Macrophage ) ส่ วนใหญ่เชื้อไวรัสเอชไอวีจะเกาะกับซีดี 4 ( CD 4 ) บนผิวของทีเฮลเปอร์
ลิมโฟซัยต์
การติดต่ อ
การติดเชื้อเอชไอวีในเด็กเล็กส่ วนใหญ่ เกิดจากการติดต่อจากมารดาสู่ ทารกจากการ

ตั้งครรภ์ ระหว่างคลอด และการกินนมมารดา ส่ วนในเด็กโตสามารถติดต่อได้เหมือนในผูใ้ หญ่
คือทางเพศสัมพันธ์ เลือด ผลิตภัณฑ์ของเลือด หรื อเข็มที่มีเชื้อเอชไอวี รายงานจากจังหวัด
2
ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในช่วงปี 2532-2535 พบว่า อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจาก
มารดาสู่ ทารกร้อยละ 37 – 45 ทารกส่ วนใหญ่กินนมมารดา จากการศึกษาของ Bangkok
Collaborative Perinatal HIV Transmission Study Group ในการติดตามทารกที่เกิดจากมารดาที่
ติดเชื้อเอชไอวีในปี พ.ศ. 2535 – 2537 โดยทารกทั้งหมดไม่ได้กินนมมารดา พบอัตราการติดเชื้อ
ในทารกร้อยละ 24.2 ( ทวี โชติพิทยสุ นนท์ 2542 : 179 ) ดังนั้นทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อ
เอชไอวีและกินนมมารดาอาจจะมีการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น
พยาธิสรีรภาพ
เชื้อเอชไอวีเข้าสู่ ร่างกายโดยใช้ปุ่มจีพี 120 เกาะกับซีดี 4 ของทีเฮลเปอร์ลิมโฟซัยต์ ต่อมา
อาร์เอ็นเอ ( RNA ) ของเชื้อเอชไอวีจะเคลื่อนเข้าสู่ ภายในทีเฮลเปอร์ลิมโฟซัยต์และเปลี่ยนเป็ นดีเอ็น
เอ ( DNA ) โดยเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริ ปเทส ( Reverse Transcriptase : RT ) เรี ยกว่า โพไวรอล
ดีเอ็นเอ ( Proviral DNA ) ซึ่งจะแทรกเข้าไปในนิวเคลียสของทีเฮลเปอร์ลิมโฟซัยต์ ทําให้เซลล์
แตก เชื้อเอชไอวีจะออกมาสู่ กระแสเลือดและเกาะกับซีดี 4 ของทีเฮลเปอร์ลิมโฟซัยต์ตวั ใหม่
ทําให้ทีลิมโฟซัยต์ตวั ใหม่แตกและถูกทําลายเช่นเดียวกัน เป็ นอย่างนี้ไปเรื่ อยๆจนระดับทีเฮลเปอร์
ลิมโฟซัยต์ลดลง นอกจากนี้ เชื้อเอชไอวีที่เกาะกับจีพี 120 ของทีเฮลเปอร์ลิมโฟซัยต์น้ นั ยังสามารถ
เกาะกับซีดี 4 ของทีเฮลเปอร์ลิมโฟซัยต์ตวั ใหม่ ทําให้มีการทําลายทีเฮลเปอร์ลิมโฟซัยต์มากขึ้น
ในระยะแรกที่ร่างกายได้รับเชื้อเอชไอวี จะมีการสร้างภูมิตา้ นทานต่อเชื้อแต่ไม่สามารถทําลายเชื้อ
เอชไอวีได้หมด เพียงแต่ควบคุมปริ มาณเชื้อเอชไอวีให้อยูใ่ นระดับตํ่า ไม่ก่อให้เกิดโรค
เชื้อเอชไอวีบางส่ วนจะเข้าสู่ ระบบนํ้าเหลือง ( Lymphoid Tissues ) และกลายพันธุ์ ( Mutation )
หลบหลีกการกําจัดของระบบภูมิคุม้ กัน เชื้อเหล่านี้จะเพิ่มจํานวนและทําลายทีเฮลเปอร์ลิมโฟซัยต์
อย่างต่อเนื่อง เป็ นเหตุให้จาํ นวนทีเฮลเปอรน์ลิมโฟซัยต์ลดลงเรื่ อยๆ จนในที่สุดร่ างกายมีความ
บกพร่ องของระบบภูมิคุม้ กัน ส่ วนใหญ่ผปู ้ ่ วยเด็กเล็กจะมีความบกพร่ องของระบบภูมิคมุ ้ กันชนิด
สร้างแอนติบอดีย ์ ( Humoral Mediated Immune Response ) ทําให้ผปู ้ ่ วยเด็กติดเชื้อฉวยโอกาส
ได้ง่าย โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรี ย ส่ วนใหญ่ผปู ้ ่ วยเด็กโตจะมีความบกพร่ องของของระบบภูมิคุม้ กัน
ชนิดพึ่งเซลล์ ( Cell Mediated Immune Response ) ทําให้ผปู ้ ่ วยเด็กติดเชื้อฉวยโอกาสโดยเฉพาะเชื้อ
วัณโรค ไวรัส เชื้อรา ได้ง่าย เมื่อผูป้ ่ วยเด็กมีการติดเชื้อรุ นแรงหรื อมีการติดเชื้อซํ้าๆ แสดงว่า
ผูป้ ่ วยเริ่ มมีอาการเข้าสู่ ระยะของโรคเอดส์ โรคติดเชื้อที่พบบ่อยคือ การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
และระบบทางเดินอาหาร

3
อาการและอาการแสดง
อาการและอาการแสดงของผูท้ ี่ติดเชื้อเอชไอวีจะสัมพันธ์กบั ระดับซีดี 4 ของทีเฮลเปอร์
ลิมโฟซัยต์และระดับภูมิคุม้ กันโรค บางรายอาจจะไม่แสดงอาการ เรี ยกว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และรายที่แสดงอาการของโรคเรี ยกว่า ผู้ป่วยเอดส์ องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ผูป้ ่ วยเด็กโรค
เอดส์จะมีอาการแสดงหลัก ( Major Sign ) และอาการแสดงรอง ( Minor Sign ) อย่างละ 2 อาการ
( กุลกัญญา โชคพิบูลย์กิจ 2541 : 17.13 ) แต่ถา้ ผูป้ ่ วยเสี ยชีวิตก่อนอายุ 15 เดือนและมีอาการแสดง
หลักและอาการแสดงรองอย่างละ 1 อาการ ก็แสดงว่าผูป้ ่ วยเป็ นโรคเอดส์เช่นเดียวกัน ( วิรัติ
ศิริสันธนะ 2537 : 364 )
อาการแสดงหลัก ( Major Sign ) คือ นํ้าหนักลด การเจริ ญเติบโตช้าหรื อไม่โต อุจจาระ
ร่ วงเรื้ อรังนานกว่า 1 เดือน ไข้เรื้ อรังนานกว่า 1 เดือน และมีการติดเชื้อเรื้ อรังหรื อการติดเชื้อรุ นแรง
ของระบบทางเดินหายใจส่ วนล่าง
อาการแสดงรอง ( Minor Sign ) คือ ต่อมนํ้าเหลืองโตมากกว่า 3 ตําแหน่ง ติดเชื้อรา
ในปากและคอ ไอเรื้ อรังนานกว่า 1 เดือน มีผนื่ ที่ผวิ หนัง ลําตัว และติดเชื้อตั้งแต่ 3 ครั้งภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน
ผูป้ ่ วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจะมีอาการโรคเอดส์เร็ วกว่าผูใ้ หญ่ และผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับเชื้อจาก
มารดาจะมีอาการโรคเอดส์เร็ วกว่าผูป้ ่ วยเด็กที่ได้รับเชื้อจากการได้รับเลือด อาการแลพอาการแสดง
ของโรคเอดส์ในเด็กแตกต่างกันตามอายุและระดับภูมิคุม้ กัน มี 2 ลักษณะคือ ( ชิษณุ พันธุ์เจริ ญ
และอุษา ทิสยากร 2545 : 42 )
1. ผูป้ ่ วยเด็กเล็กที่มีอาการแสดงของโรคเอดส์เร็ ว ( Rapid Progressor ) มักตรวจพบไวรัส
เอชไอวีต้ งั แต่แรกเกิด จากมารดาที่เป็ นโรคเอดส์ระยะท้าย ผูป้ ่ วยเด็กจะมีอาการเลี้ยงไม่โต
พัฒนาการช้า ตับ ม้ามโต ต่อมนํ้าเหลืองโต ติดเชื้อราในปาก ปอดอักเสบ ไข้ อุจจาระร่ วงเรื้ อรัง
ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่เสี ยชีวิตเมื่ออายุ 1-2 ปี
2. ผูป้ ่ วยที่มีอาการแสดงของโรคเอดส์ชา้ ( Slow Progressor ) มักมีอาการเพียงเล็กน้อย
และมีอาการมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น อาจมีอาการนํ้าหนักน้อย ผืน่ คัน ต่อมนํ้าลายพาโรติดโต
ปอดอักเสบจาก Lymphocytic Interstitial Pneumonitis ( LIP ) และมีชีวิตเฉลี่ย 8 ปี
ศูนย์ควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อแห่งสหรัฐอเมริ กา ( Centers Disease Control and
Prevention : CDC ) ได้แบ่งอาการโรคเอดส์ในผูป้ ่ วยเด็กเพื่อใช้พยากรณ์โรคและใช้เป็ นแนวทาง
ในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี โดยแบ่งตามอาการแสดงและระดับภูมิคุม้ กัน ( Borkowsky
1998 : 9 , วิรัติ ศิริสนั ธนะ 2545 : 48-49 ) เป็ น 4 กลุ่ม คือ ผูป้ ่ วยเด็กไม่มีอาการของโรคเอดส์

4

( กลุ่ม N ) ผูป้ ่ วยเด็กมีอาการเล็กน้อย ( กลุ่ม A ) ผูป้ ่ วยเด็กมีอาการปานกลาง ( กลุ่ม B ) และผูป้ ่ วย
เด็กมีอาการรุ นแรงหรื อมีอาการของโรคเอดส์ ( กลุ่ม C ) และในแต่ละกลุ่มพิจารณาความบกพร่ อง
ของระดับภูมิคุม้ กัน โดยการนับจํานวนและค่าร้อยละของเม็ดเลือดขาว CD 4 เป็ น 3 กลุ่ม คือ
ระดับภูมิกนั ปกติ ระดับภูมิคุม้ กันบกพร่ องปานกลาง และระดับภูมิคุม้ กันบกพร่ องมาก
ดังตาราง ที่ 1
อาการแสดงของการติดเชื้อเอชไอวี มีดงั นี้
กลุ่ม N ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ
กลุ่ม A
ผูป้ ่ วยจะมีอาการอย่างน้อย 2 อย่างดังต่อไปนี้ และไม่อยูใ่ นกลุ่ม B หรื อ C ตับโต
( Hepatomegaly ) ม้ามโต ( Splenomegaly ) ต่อมนํ้าเหลืองทัว่ ไปโต ( Lymphadenopathy ขนาด
มากกว่า 0.5 เซนติเมตร มากกว่า 2 ตําแหน่ง ถ้าต่อมนํ้าเหลืองตําแหน่งเดียวกันโตทั้ง 2 ข้างนับเป็ น
1 ตําแหน่ง ) ต่อมนํ้าลายพาโรติดอักเสบ ( Parotitis ) ผิวหนังอักเสบ ( Rash ) ติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่ วนบนบ่อยๆหรื อเป็ นเรื้ อรัง ( Chronic Respiration Infection )
กลุ่ม B
ผูป้ ่ วยจะมีอาการแสดงอย่างอื่นที่ไม่อยูใ่ นกลุ่ม A หรื อ C เช่น มีความผิดปกติของระบบ
เลือด เช่น ซีด ( Anemia ) นิวโตรฟิ ลตํ่า ( Neutropenia ) เกล็ดเลือดตํ่า (Thrombocytopenia)
มีฝ้าในปากนานเกิน 2 เดือนในผูป้ ่ วยเด็กอายุนอ้ ยกว่า 6 เดือน ( Oral Candidiasis ) มีการติดเชื้อ
แบคทีเรี ยรุ นแรง เช่น เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ ( Meningitis ) ติดเชื้อในกระแสเลือด ( Septicemia )
กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ( Cardiomyopathy ) อุจจาระร่ วงเรื้ อรัง ( Chronic Diarrhea ) ตับอักเสบ
( Hepatitis ) ตืดเชื้อเริ มบริ เวณปากเป็ นๆหายๆมากกว่า 2 ครั้ง ( Herpes Simplex Virus ) หลอดลม
อักเสบ ปอดอักเสบ หรื อหลอดอาหารอักเสบ เมื่ออายุนอ้ ยกว่า 1 เดือนปอดอักเสบจาก
Lymphocytic Interstitial Pneumonitis ( LIP ) ไข้เรื้ อรังนานเกิน 1 เดือน เป็ นโรคท็อกโซพลาส
โมซิส ( Toxoplasmosis ) มีอาการเมื่ออายุนอ้ ยกว่า 1 เดือน เป็ นโรคสุ กใสชนิดรุ นแรงหรื อมี
ภาวะแทรกซ้อน ( Severe Vacicella / Zoster )
กลุ่ม C
กลุ่มที่จดั เป็ นผูป้ ่ วยเอดส์มีอาการดังต่อไปนี้ ติดเชื้อแบคทีเรี ยชนิดรุ นแรง 2 ครั้ง ภายใน
2 ปี เช่น เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ ติดเชื้อในข้อและกระดูก ฝี ที่อวัยวะภายใน ติดเชื้อราในทางเดิน
อาหารหรื อทางเดินหายใจส่ วนล่าง ( Candidiasis ) เป็ นคอคไคดิโอไอโดไมโคซิส

5

( Coccidioidomycosis ) ชนิดแพร่ กระจาย เป็ นคริ พโตคอคโคซิส ( Cryptococcosis ) ชนิดนอก
ปอด เป็ นคริ พโตสปอดิโอซิ ส ( Cryptospodiosis ) หรื อไอโซสปอเรี ยซิ ส ( Isosporiasis ) มีอาการ
อุจจาระร่ วงภายใน 1 เดือน ติดเชื้อซัยโตเมกาโรไวรัส ( Cytomegalovirus or CMV ) ที่อวัยวะอื่น
นอกจากตับ หรื อต่อมนํ้าเหลืองเริ่ มมีอาการ อายุมากกว่า 1 เดือนมีความผิดปกติของสมอง
( Encephalopathy ) โดยมีการพัฒนาการช้าผิดปกติ หรื อสมองไม่เจริ ญตามปกติ หรื อมีความ
ผิดปกติของการเคลื่อนไหวนานเกิน 2 เดือน ติดเชื้อเริ มเรื้ อรังนานเกิน 1 เดือน ( Herpes Simplex
Virus ) เป็ นโรคฮีสโตพลาสโมซิส ( Histoplasmosis ) ชนิดแพร่ กระจายบริ เวณอวัยวะนอกปอด
หรื อต่อมนํ้าเหลืองบริ เวณคอและขั้วปอด มะเร็ งต่อมนํ้าเหลือง ( Lymphoma ) ชนิดเริ่ มแรก
วัณโรคชนิดแพร่ กระจายหรื อนอกปอด ( Mycobacterium Tuberculosis ) เป็ นปอดอักเสบจาก
Pneumocystis Carinii Pneumonia ( PCP ) เป็ นโรคซัลโมเนลราที่ไม่ใช่ไข้ไทฟอยด์ ( Non Typhoid
Salmonella ) เป็ นโรคท็อกโซพลาสโมซิ สในสมอง ( Toxoplasmosis ) ในผูป้ ่ วยเด็กเด็กอายุมากกว่า
1 เดือน
ตารางที่1 การจําแนกระดับภูมคิ ุ้มกันของผู้ป่วยเด็กทีต่ ดิ เชื้อเอชไอวีตามจํานวนเม็ดเลือดขาวCD 4

ระดับภูมคิ ุ้มกัน

ระดับภูมิคุม้ กัน ปกติ
ระดับภูมิคุม้ กัน บกพร่ องปานกลาง
ระดับภูมคุม้ กัน บกพร่ องมาก

อายุตํ่ากว่ า 1 ปี
1 – 5 ปี
CD4 count
% CD4 count
> 1500
750-1499
< 750

>2 >1000
15-24 500-999
< 15 < 500

6 – 12 ปี
% CD4 count
>25 >500
15-24 200-499
< 15 < 200

%
>25
15
< 15

อาการและอาการแสดงของผูป้ ่ วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีการติดเชื้อแทรกซ้อนในระบบ
ต่างๆมีดงั นี้
การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่ วนบนที่พบบ่อยคือ หูช้ นั กลางอักเสบ ไซนัสอักเสบ
ผูป้ ่ วยจะมีอาการไข้สูง ปวดในหู แก้วหูทะลุ มีหนองไหลออกจากหู
การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่ วนล่างที่พบบ่อยคือ ปอดอักเสบ เป็ นสาเหตุสาํ คัญที่นาํ
ผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ที่พบบ่อยในเด็กเล็กคือ ปอดอักเสบจาก Pneumocystis
Carinii Pneumonia ( PCP ) ผูป้ ่ วยจะมีอาการแบบเฉี ยบพลัน ไข้สูง ไอ หายใจเร็ ว มีอาการ

6

ขาดออกซิเจน หอบ ฟังปอดพบ Fine Crepitation ที่พบบ่อยในเด็กโตคือ ปอดอักเสบจาก
Lymphocytic Interstitial Pneumonitis ( LIP ) ผูป้ ่ วยจะมีอาการช้าๆ มีอาการหายใจเร็ ว หอบ
ไอเรื้ อรัง นิ้วปุ้ ม ( Clubbing ) ต่อมนํ้าเหลืองโต ต่อมนํ้าลายอักเสบ นอกจากนี้ อาจพบ
ปอดอักเสบจากเชื้อ Cytomegalovirus ( CMV ) ผูป้ ่ วยอาจจะมีอาการไอ หายใจเร็ ว หอบ เนื้อเยือ่
ของร่ างกายขาดออกซิเจน
การติดเชื้อในกระแสเลือด ส่ วนใหญ่เกิดจาก Salmonella รองลงมาคือ S. Pneomoniae
ผูป้ ่ วยจะมีไข้สูงติดต่อกันหลายวัน ไม่มีตาํ แหน่งการติดเชื้อที่ชดั เจน
การติดเชื้อในระบบประสาท อาจเกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวีโดยตรง หรื อเป็ นปฏิกิริยา
ตอบสนองทางภูมิคุม้ กันของระบบประสาทต่อการติดเชื้อ หรื อเกิดจากการติดเชื้อฉวยโอกาส
ที่พบบ่อยคือ เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ สมองอักเสบ ภาวะ HIV Associated Progressive
Encephalopathy ผูป้ ่ วยจะมีไข้ ปวดศีรษะ คอและหลังแข็ง ระดับความรู ้สึกตัวเปลี่ยนแปลง
อาจมีเส้นประสาทสมองเป็ นอัมพาต
การติดเชื้อที่ผิวหนัง ส่ วนใหญ่เกิดจากเชื้อเอชไอวีหรื อการติดเชื้อฉวยโอกาส ที่พบบ่อย
คือ ไวรัสสุ กใส ผูป้ ่ วยจะมีแผลพุพอง ฝี หนอง
การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร อาจเกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวีโดยตรงหรื อการติดเชื้อ
ฉวยโอกาส ที่พบบ่อยคือ Cytomegatovirus ( CMV ) ผูป้ ่ วยจะมีอาการเฉี ยบพลันหรื อเรื้ อรัง
อาการที่พบบ่อยคือ อุจจาระร่ วงเรื้ อรัง ปวดท้อง ไข้ นํ้าหนักลด มีภาวะขาดนํ้า
การติดเชื้อราในช่องปากหรื อทางเดินอาหาร ผูป้ ่ วยอาจจะมีอาการกลืนอาหารลําบาก
เจ็บเวลากลืนอาหาร เลือดออกในทางเดินอาหาร
ต่อมนํ้าเหลืองอักเสบ อาจเกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวีโดยตรงหรื อการติดเชื้อฉวยโอกาส
ที่พบบ่อยคือ S.Aureus วัณโรค ผูป้ ่ วยจะมีอาการต่อมนํ้าเหลืองโต บางรายมีอาการกดเจ็บ ไข้สูง
การติดเชื้อในระบบปั สสาวะ ส่ วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ ผูป้ ่ วยจะมีไข้ หนาวสัน่ ปั สสาวะ
แสบ กดเจ็บบริ เวณบั้นเอว
การวินิจฉัยโรค
การวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีหรื อโรคเอดส์ได้จาก
1. การซักประวัติและตรวจพบอาการและอาการแสดงดังกล่าว
2. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
2.1 การตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี ( Virological Assays ) มีดงั นี้

7
ตรวจเชื้อระดับโมเลกุลด้วยเทคนิคการขยายกรดนิวคลิอิก เช่น วิธี Polymerase
Chain Reaction : PCR เป็ นวิธีการเพิม่ จํานวนสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี โดยเปลี่ยน RNA
ของเชื้อเอชไอวีเป็ น DNA แล้วเพิ่มจํานวนล้านเท่า
ตรวจหา p24 core antigen ด้วยวิธีการตรวจอีไลซ่า ใช้วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในระยะที่ตรวจไม่พบแอนติบอดียต์ ่อเชื้อเอชไอวี หรื อใช้วินิจฉัยทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อ
เอชไอวี ศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์เชื้อเอชไอวีแห่งประเทศไทย ( Nation HIV Repository and
Bioinformatic Center , Thailand : NHRBC ) ได้พฒั นาชุดทดสอบ HIV – 1 Multiplex PCR for
Diagnosis of HIV – 1 Infection เพื่อตรวจหาโพรไวรัลดีเอ็นเอ มีความไวและจําเพาะสู งสามารถ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในทารกที่มีอายุ 4 – 6 เดือนได้ร้อยละ 100 ( รวงผึ้ง สุ ทเธนทร์ 2545 :
236 )
2.2 ตรวจหาแอนติบอดียต์ ่อเชื้อเอชไอวี ( Immunological Assays ) ในเลือดหรื อ
สารคัดหลัง่ มีดงั นี้
ตรวจอย่างรวดเร็ ว ด้วยวิธี Dot Immunoblinding
ตรวจด้วยวิธีตรวจอิไลซ่า ( Enzyme Linked Immunosorbent Assay : ELISA )
และตรวจยืนยันผลบวกด้วยวิธี Western blot ทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับ
แอนติบอดียต์ ่อเชื้อเอชไอวีจากมารดาตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์ ซึ่งแอนติบอดียจ์ ะค่อยๆลดลงเมื่อทารกอายุ
9 – 12 เดือน ดังนั้น การตรวจแอนติบอดียต์ ่อเชื้อเอชไอวีสาํ หรับผูป้ ่ วยเด็กอายุนอ้ ยกว่า 18 เดือน
ไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าเป็ นแอนติบอดียท์ ี่ผา่ นมาจากแม่หรื อเป็ นแอนติบอดียท์ ี่ผปู ้ ่ วยเด็ก
สร้างขึ้นเอง ต้องติดตามอาการของผูป้ ่ วย ถ้าไม่แสดงอาการการติดเชื้อ ให้ตรวจแอนติบอดียต์ ่อ
เอชไอวีเมื่อเด็กอายุ 18 เดือน ถ้าได้ผลลบให้ตรวจซํ้าอีกครั้งเมื่อเด็กอายุ 24 เดือน ถ้าได้ผลลบแสดง
ว่าผูป้ ่ วยไม่มีการติดเชื้อเอชไอวี ( วิรัติ ศิริสนั ธนะ 2537 : 359 ) อนึ่ง การตรวจแอนติบอดียเ์ พื่อ
ยืนยันการติดเชื้อเอชไอวีในทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี จะใช้ได้ในกรณี ที่ทารกไม่ได้
กินนมมารดา เนื่องจากเชื้อเอชไอวีสามารถผ่านนํ้านมมารดาไปยังลูกได้ตลอดระยะเวลาที่ทารกกิน
นมมารดา ( Nielson & Bryson , 2000 อ้างถึงใน ชิษณุ พันธุ์เจริ ญ และอุษา ทิสยากร 2545 : 41 )
การรักษา
การรักษาผูป้ ่ วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ส่ วนใหญ่เป็ นแบบประคับประคอง รักษา
ภาวะแทรกซ้อนและป้ องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสโดย
1. ให้ยาต้านเชื้อเอชไอวี ที่นิยมใช้คือ
1.1 กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ยบั ยั้งการเพิ่มปริ มาณของเชื้อเอชไอวี โดยขัดขวาง

8
การทํางานของเอนไซม์รีเวอร์ทรานสคริ ปเทส ( Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibator :
NRTI ) ได้แก่ยา Zidovudine ( ZDV , AZT ) Didanosine ( ddI ) , Zalcitabine ( ddC ) ,
Lamivudine( 3TC ), Abacavir ( ABC ) ยาบางตัวรวมเม็ดเดียวกัน ได้แก่ Combivir ( ZDV/3TC ) ,
Trizivir ( ZDV/3TC/ABC )
1.2 กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ยบั ยั้งการเพิม่ ปริ มาณของเชื้อเอชไอวี โดยขัดขวางการ
ทํางานของเอนไซม์รีเวอร์ทรานคริ ปเทส โดยไม่ผา่ นขบวนการ Phosphorylation ( Non Nucleoside
Reverse Transcriptase Inhibitor : NNRTI ได้แก่ยา Nevirapine ( NVP ) , Efavirenz ( EFV )
1.3 กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ยบั ยั้งการสร้างโปรตีนเปลือกหุม้ ของไวรัส ( Envelope
Protein ) และการทํางานของเอนไซม์โปรเตรส ( Protase ) ในการสร้างไวรัสเอชไอวีให้สมบูรณ์
ได้แก่ยา Saquinavir ( SQV ) , Indinavir ( IDV ) , Ritonavir ( RTV ) , Nelfinavir ( NFV )
การให้ยาต้านเชื้อเอชไอวีอย่างเต็มที่ต้ งั แต่ระยะแรกที่มีการติดเชื้อเอชไอวีจะเป็ นวิธีที่ดี
ที่สุด เนื่องจากเชื้อเอชไอวีในระยะนี้จะมีชนิดเดียว โอกาสที่เชื้อเอชไอวีจะดื้อต่อยาที่รักษาและ
กลายพันธุ์มีนอ้ ย ซึ่งอาจจะต้องให้ยานาน 1 ½ ปี ถึง 3 ปี ( วรรณี กัณฐกมาลากุล 2541 : 90 )
การเริ่ มยาต้านไวรัสเอชไอวี ควรเริ่ มเมื่อผูป้ ่ วยเด็กมีอาการแสดงของโรคเอดส์ และมีระดับ CD4
ตํ่ามากหรื อมีปริ มาณไวรัสสู ง โดยเลือดให้ยาตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป สู ตรยาที่ใช้เป็ นอันดับแรก
( จินตนาถ อนันต์วรณิ ชย์ 2545 : 266 – 273 ) คือ 2 NRIT + PI หรื อ 2 NRTI + EFV
2 NRTI ที่ใช้บ่อยคือ ZDV + ddT , ZDV + 3TC , ddT + ddT , 3TC + ddT
PI ที่ใช้คือ NFV , RTV
สิ่ งที่สาํ คัญของการรักษาคือ ความร่ วมมือของผูด้ ูแลและผูป้ ่ วยเด็ก ผูป้ ่ วยจะต้อง
รับประทานยาให้ตรงเวลา ยาที่ตอ้ งรับประทานวันละ 2 ครั้งจะต้องรับประทานห่างกัน 12 ชัว่ โมง
ถ้ารับประทานผิดเวลาจะต้องไม่เกิน 1 ชัว่ โมงก่อนและหลังเวลาที่กาํ หนด ( จินตนาถ
อนันต์วรณิ ชย์ 2545 : 275 ) ผลข้างเคียงที่สาํ คัญของยาในกลุ่ม PI คือ การเกิดภาวะไขมันผิดปกติ
โดยไขมันมีปริ มาณลดลงที่แก้ม แขน ขา ก้น สะสมที่ทอ้ งและหน้าอก ผลข้างเคียงที่สาํ คัญของ
ยาในกลุ่ม NRTI คือ เกิดภาวะ Mitichondrial Toxicity ผูป้ ่ วยจะมีภาวะกรด Lactic สู ง มีอาการ
ท้องอืด อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ผลข้างเคียงที่สาํ คัญของยาในกลุ่ม NNRI คือ อาการแพ้ยา
มีผื่น หายใจเหนื่อยหอบ
2. การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ขึ้นกับชนิดของเชื้อฉวยโอกาส เช่น ปอดอักเสบจาก
Pneumocystis Carinii Pneumonia ( PCP ) ให้ยา Trimetroprim – Sulfamethoxazole ( SMX )

9
ทางเส้นเลือดดํา หรื อรับประทาน โดยแบ่งให้ทุก 6 – 8 ชัว่ โมง นาน 3 สัปดาห์ ถ้าผูป้ ่ วยมีอาการ
ข้างเคียง เช่น ผืน่ ไข้ เม็ดเลือดขาวตํ่า หยุดให้ยาและเปลี่ยนเป็ นยา Pentamidine ขนาด 4 มก./
กก. / วัน เข้าทางเส้นเลือดดํา วันละครั้ง
3. ป้ องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส ที่สาํ คัญคือ ปอดอักเสบจาก Pneumocystis Carinii
Pneumonia ( PCP ) โดยให้ยาป้ องกัน ที่นิยมให้คือยา Trimethoprim – Sulfamethoxazole ( TMP
– SMX ) ขนาด 5 มก. / กก. / วัน ของ Trimethoprim ( TMP ) รับประทานวันละ 1 – 2 ครั้ง
สัปดาห์ละ 3 วัน กรณี ที่แพ้ยานี้แพทย์จะให้ยา Dapsone หรื อ Pentamidine ในเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวีจากมารดา เมื่อเด็กอายุ 4 – 6 สัปดาห์ ถึง 1 ปี สําหรับเด็กอายุมากกว่า 1 ปี พิจารณาให้ยา
ป้ องกันโดยพิจารณาจากความบกพร่ องของระดับภูมิคุม้ กัน กล่าวคือ ผูป้ ่ วยเด็กอายุ 1 –5 ปี ให้ยา
ป้ องกันเมื่อระดับเม็ดเลือดขาว CD4 น้อยกว่า 500 เซลล์ / ลบ.มม. ( 15 % ) ผูป้ ่ วยเด็กอายุมากกว่า
6 ปี ให้ยาป้ องกันเมื่อระดับเม็ดเลือดขาว CD4 น้อยกว่า 200 เซลล์ / ลบ. / มม. ( 15 % )
การป้ องกันการติดเชื้อแบคทีเรี ย สําหรับการให้ Intravenous Immune Globulin ( IVIG )
เป็ นระยะๆเพื่อป้ องกันการติดเชื้อแบคทีเรี ย พบว่าได้ผลดีในเด็กที่เป็ นโรคเอดส์ที่ยงั มีค่า CD4
Lymphocyte สู งกว่า 200 เซลล์/ลบ.มม.
4. การสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค ควรหลีกเลี่ยงการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคที่ทาํ จากเชื้อที่
ยังมีชีวิตอยู่ เพราะอาจเกิดปฏิกิริยารุ นแรงได้ นอกจากมีความจําเป็ น เช่น วัคซีนป้ องกันโรคหัด
เนื่องจากพบว่าผูป้ ่ วยเอดส์เมื่อเป็ นหัดแล้วจะมีอาการรุ นแรงจนเสี ยชีวิตได้ การให้วคั ซีนใน
ประเทศกําลังพัฒนา องค์การอนามัยโลก และ The Immunization Practices Advisory Committee
( ACIP ) ได้มีขอ้ แนะนําในการให้วคั ซีนแก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 ซึ่งการให้วคั ซีนแก่ผปู ้ ่ วยเอดส์ในประเทศไทยถือปฏิบตั ิตามข้อแนะนํา
ขององค์การอนามัยโลก

10
ตารางที่ 2 การสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคแก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
ชนิดของวัคซีน

บีซีจี ( BCG )
คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
โปลิโอ ชนิดรับประทาน
โปลิโอ ชนิดฉี ด
หัด หัดเยอรมัน คางทูม ( MMR )
อินฟลูเอนซ่า ( Influenza )
นิวโมคอคคอล ( Pneumococcal )
ฮีโมฟิ ลลูสอินฟลูเอนซ่าทัยม์บี
( HbVC )

องค์ การอนามัยโลก

ACIP

ไม่ มอี าการ

มีอาการ

ไม่ มอี าการ

ให้
ให้
ให้

ไม่ให้
ให้
ให้

วัคซีนหัด

วัคซีนหัด

ไม่ให้
ให้
ไม่ให้
ให้
ให้
ไม่ให้
ให้
ให้

มีอาการ
ไม่ให้
ให้
ไม่ให้
ให้
ให้
ไม่ให้
ให้
ให้

5. การดูแลอื่นๆ เช่น การส่ งเสริ มทางด้านโภชนาการเป็ นสิ่ งสําคัญ เพราะภาวะ
ทุพโภชนาการจะทําให้เด็กมีภาวะภูมิคุม้ กันเสื่ อมลงไปอีก และอาจทําให้มีโรคติดเชื้อได้ง่ายและ
รุ นแรง ส่ วนการเลี้ยงบุตรด้วยนํ้านมมารดานั้น เนื่องจากมีหลักฐานว่า มีการติดต่อของเชื้อเอชไอวี
ผ่านทางนํ้านมมารดา ดังนั้น การแนะนําให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนํ้านมมารดาหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั
ดุลยพินิจของแพทย์ที่จะต้องคํานึงถึงโอกาสที่อาจได้รับเชื้อ และผลดีดา้ นอื่นของนมมารดา ( เป็ นที่
ยอมรับกันว่า อัตราตายจากปอดบวม อุจจาระร่ วง และโรคติดเชื้ออื่นๆ ลดลง ในเด็กที่เลี้ยงด้วย
นมมารดา ) พร้อมทั้งเศรษฐฐานะของมารดาว่าสามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยนมผงสําเร็ จรู ปได้หรื อไม่
สําหรับในประเทศไทย กุมารแพทย์ไม่แนะนําให้เลี้ยงบุตรด้วยนํ้านมมารดา ในทารกที่เกิดจาก
มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี การให้มารดาได้ใกล้ชิดกับทารกทันทีต้ งั แต่หลังคลอดเป็ นสิ่ งจําเป็ น
อย่างยิง่ โดยเฉพาะทารกที่ไม่ได้ดื่มนํ้านมมารดา เพราะเป็ นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างมารดา
กับบุตร ซึงจะช่วยลดปัญหาการทอดทิ้งทารก อีกทั้งโรคเอดส์ในเด็กส่ วนใหญ่ติดจากมารดา
และบิดาก็มกั ติดเชื้อด้วย นอกจากการดูแลเด็กแล้วแพทย์ควรให้การดูแลครอบครัวของเด็กด้วย

11
ภาวะแทรกซ้ อน
ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยคือ การติดเชื้อแบคทีเรี ยอย่างรุ นแรง ปอดอักเสบจาก
Pneumocystis Carinii Pneumonia ( PCP ) ปอดอักเสบจาก Lymphoid Institial Pneumonia : ( LIP )
เชื้อราในปากและทางเดินอาหาร ติดเชื้อวัณโรค อุจจาระร่ วงเรื้ อรัง
การป้ องกันการติดเชื้อเอชไอวี
การป้ องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่สาํ คัญคือ การให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โรคเอดส์และการป้ องกันการติดเชื้อเอชไอวีแก่หญิงและชายวัยเจริ ญพันธุ์ รวมทั้งควบคุม
การตั้งครรภ์ในหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจเลือดพบการติดเชื้อเอชไอวี
การป้ องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ ทารกโดยการให้ AZT ( ZDV ) แก่มารดา
ตั้งครรภ์ 36 สัปดาห์ ให้ยาวันละ 2 ครั้ง ๆ ละ 300 มก. จนมีอาการเจ็บครรภ์คลอดแล้วให้ยา AZT
ขนาด 300 มก. ทุก 3 ชัว่ โมง จนกระทัง่ คลอด โดยไม่มีการให้ยาแก่ทารก และให้ทารกกินนมผสม
แทนนมมารดา พบว่า สามารถลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่ไปสู่ ลูกร้อยละ 100 ( Shaffer ,
Chuachuwong , Mock , & et al , 1999 อ้างถึงใน ทวี โชติพทิ ยสุ นนท์ 2545 : 353-354 ) แต่ปัญหา
การติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ ทารกในจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนยังมีอตั ราค่อนข้างสู ง
สํานักงานสาธารณสุ ขเขต 10 ได้ให้ยา ATZ ระยะสั้น เพื่อป้ องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดา
สู่ ทารก และให้ยา AZT เพิ่มแก่ผปู ้ ่ วยเด็กที่เกิดมา โดยให้ขนาด 2 มิลลิกรัมต่อนํ้าหนักตัว
1 กิโลกรัม ในช่วงเวลา 12 ชัว่ โมงแรกหลังเกิด และครั้งต่อไปให้ทุก 6 ชัว่ โมงเป็ นเวลา 1 สัปดาห์
พบว่า อัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่ไปสู่ ลูกมีเพียงร้อยละ 6.32 ( หญิงตั้งครรภ์ 463 ราย
พบผูป้ ่ วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีจากมารดา 46 ราย ) อนึ่ง การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในมารดาที่
ตั้งครรภ์ที่มีอายุนอ้ ยและให้ยาแก่ทารกแรกเกิด จะต้องคํานึงถึงผลข้างเคียงของยา ที่พบบ่อยคือ
ซีด นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกแนะนําให้ใช้นมผสมแทนนมมารดา มีการศึกษาพบว่า มารดาที่
ติดเชื้อเอชไอวีต้ งั แต่ก่อนตั้งครรภ์ และหลังคลอดทารกกินนมมารดา ทารกมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 – 18 ( Van De Perre , 1995 อ้างถึงใน ทวี โชติพทิ ยสุ นนท์ 2545 : 360 )
การป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อจากผู้ป่วยเด็ก
พยาบาลที่ดูแลผูป้ ่ วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีหรื อโรคเอดส์จะต้องมีการปฏิบตั ิเพื่อป้ องกัน
การแพร่ กระจายเชื้อโรคจากผูป้ ่ วยไปสู่ บุคคลอื่นโดย
1. ล้างมือก่อนและหลังให้การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยทุกครั้ง คือ ภายหลังจากการสัมผัส

12
สิ่ งที่มีเชื้อโรคโดยตรง เช่น เยือ่ เมือก เลือด หนอง อุจจาระ เสมหะ และหลังจากจับเครื่ องมือ
อุปกรณ์ที่มีการปนเปื้ อนเชื้อโรค เช่น ขวดใส่ เสมหะ
การล้างมือโดยทัว่ ไปใช้สบู่ฟอกมือให้ทวั่ ทั้งนิ้วมือ ง่ามมือและซอกเล็บ นานอย่างน้อย
15 วินาที ล้างนํ้าให้สะอาดแล้วเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าเช็ดมือที่สะอาดและแห้ง
2. สวมถุงมือ ( Glove ) เมื่อสัมผัสเลือด สารคัดหลัง่ นํ้าที่หลัง่ ออกจากอวัยวะสิ่ งขับถ่าย
ของใช้ที่มีการปนเปื้ อน เยือ่ บุ ( Mucous Membrane ) และผิวหนังที่ถลอกเป็ นแผล เปลี่ยนถุงมือ
เมื่อเปลี่ยนการทํากิจกรรมกับผูป้ ่ วยคนเดียวกัน รวมทั้งถอดถุงมือทันทีภายหลังจากทํากิจกรรม
การพยาบาลให้ผปู ้ ่ วยและก่อนที่จะให้การพยาบาลผูป้ ่ วยรายอื่น
3. สวมผ้าปิ ดปาก จมูก ( Mask ) เครื่ องป้ องกันตา ( Eye Protection ) และเสื้ อคลุม
( Gown ) ระหว่างการทํากิจกรรมการรักษาพยาบาลที่อาจจะมีการพุง่ กระเด็นของเลือด สารคัดหลัง่
นํ้าที่หลัง่ จากอวัยวะหรื อสิ่ งขับถ่าย
4. อุปกรณ์ที่ใช้กบั ผูป้ ่ วยและมีการปนเปื้ อนเลือด สารคัดหลัง่ นํ้าที่หลัง่ ออกจากอวัยวะ
และสิ่ งขับถ่าย ให้ระมัดระวังในการถือหรื อจับต้องอุปกรณ์น้ นั และอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้กบั ผูป้ ่ วย
อีกจะต้องผ่านการล้างทําลายเชื้อ หรื อทําให้ปราศจากเชื้อก่อน ส่ วนอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
จะต้องมีการเก็บเพือ่ นําไปทิ้งอย่างถูกต้อง
5. ดูแลทําความสะอาดและทําลายเชื้อในสิ่ งแวดล้อม เตียง อุปกรณ์ขา้ งเตียง และอื่นๆ
ของผูป้ ่ วยอย่างถูกต้อง
6.ระมัดระวังในการจับต้องหรื อเคลื่อนย้ายผ้าที่เปื้ อนเลือด สารคัดหลัง่ นํ้าที่หลัง่ ออก
จากอวัยวะหรื อสิ่ งที่ขบั ถ่ายของผูป้ ่ วย
7. ระมัดระวังอุบตั ิเหตุจากการถูกเข็มแทงหรื ออุปกรณ์มีคมบาดขณะที่ใช้ทาํ ความสะอาด
หรื อทําลายเข็ม ห้ามสวมปลอกเข็มโดยใช้มือจับปลอกเข็ม หากมีความจําเป็ นต้องสวมปลอกเข็ม
ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยจับปลอกเข็ม ห้ามงอหรื อหักเข็มที่ใช้แล้วด้วยมือ ทิ้งของมีคมต่างๆที่ใช้แล้วใน
ภาชนะที่หนาแทงทะลุไม่ได้ และวางภาชนะที่สาํ หรับทิ้งเข็มหรื อของมีคมไว้ในบริ เวณที่
ปฏิบตั ิงาน สะดวกต่อการทิ้งอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
8. ให้ความรู ้แก่ครอบครัวเกี่ยวกับการแพร่ กระจายเชื้อ การป้ องกันการติดเชื้อ การทํา
ความสะอาดของใช้ของผูป้ ่ วย
การพยาบาล
การพยาบาลผูป้ ่ วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ให้เด็กมีชีวิตรอดและมีการติดเชื้อ
ฉวยโอกาสน้อยที่สุด รวมทั้งมีการดํารงชีวิตอย่างมีความสุ ขตามอัตภาพ ตลอดจนป้ องกัน

13
การแพร่ กระจายเชื้อเอชไอวีสู่ บุคคลอื่น ซึ่ งพยาบาลจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลอัตนัย
และข้อมูลปรนัยของผูป้ ่ วยและครอบครัวโดยการประเมินภาวะสุ ขภาพ
การประเมินภาวะสุ ขภาพ
การประเมินภาวะสุ ขภาพเพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ วินิจฉัยทางการพยาบาลและวาง
แผนการพยาบาลให้ครอบคลุมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและครอบครัวของผูป้ ่ วยมีดงั นี้
1. การซักประวัติ โดยสัมภาษณ์และสังเกตสภาพจิตใจ อารมณ์ สังคมของผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว ประวัติการติดเชื้อเอชไอวีของสมาชิกในครอบครัว ประวัติการเจริ ญเติบโตและประวัติ
ความเจ็บป่ วยเรื้ อรังของผูป้ ่ วย
2. การตรวจร่ างกาย โดยการประเมินสภาพร่ างกายทุกระบบ ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้า
เพื่อตรวจหาความผิดปกติ
3. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ที่สาํ คัญได้แก่ การตรวจหาแอนติบอดียต์ ่อเชื้อเอชไอวี
การตรวจนับจํานวนเม็ดเลือด เกร็ ดเลือด เม็ดเลือดแดง การทํางานของตับ การถ่ายภาพรังสี
ทรวงอกในรายที่มีการติดเชื้อที่ปอด
หลังจากได้ขอ้ มูลของผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อเอชไอวี นําข้อมูลมาวิเคราะห์และกําหนดข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาลให้ครอบคลุมทั้งร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
ข้ อวินิจฉัยทางการพยาบาล
1. มีภาวะขาดสารอาหารและนํ้า เนื่องจากมีการติดเชื้อในช่องปากและทางเดินอาหาร
และ/หรื อมีการเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
2. เนื้อเยือ่ ของร่ างกายเสี่ ยงต่อการขาดออกซิเจน เนื่องจากการติดเชื้อที่ปอดหรื อ
มีพยาธิสภาพที่ปอด
3. เสี่ ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาส เนื่องจากความบกพร่ องของระบบภูมิคมุ ้ กัน
4. มีพฒั นาการช้า เนื่องจากมีการเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
5. วิตกกังวล/กลัว เนื่องจากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
6. เศร้าโศก/วิตกกังวล จากผลการวินิจฉัยโรคของผูป้ ่ วย หรื อกลัว/วิตกกังวลการสู ญเสี ย
ผูป้ ่ วย

14
1.

มีภาวะขาดสารอาหารและนํา้ เนื่องจากมีการติดเชื้อในช่ องปากและทางเดินอาหาร
และ/หรือมีการเจ็บป่ วยเรื้อรัง
วัตถุประสงค์ ภาวะการขาดอาหารและนํ้าลดลง
เกณฑ์ การประเมินผล
1. ไม่มีอาการและอาการแสดงของการขาดนํ้าและเกลือแร่ ได้แก่ ริ มฝี ปากแห้ง
เยือ่ บุปากแห้ง กระหม่อมหน้าบุ๋ม ( กรณี ผปู ้ ่ วยอายุนอ้ ยกว่า 18 เดือน ) ความยืดหยุน่ ของ
ผิวหนังไม่ดี รอบๆดวงตาคลํ้า ระดับความรู ้สึกตัวเปลี่ยนแปลง
2. นํ้าหนักไม่ลดลง หรื อนํ้าหนักอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสม
กิจกรรมการพยาบาล
1. ดูแลให้อาหารกากใยน้อย โปรตีนสู ง เช่น เนื้อ นมไขมันตํ่า เนยต่างๆ ไข่
โยเกิตส์ ซุปใส ปลาย่าง ปลาอบ เป็ ด ไก่ วุน้ คัสตาร์ด กล้วยหอม นํ้าแอปเปิ้ ล นํ้าองุ่น
ขนมปั งขาว ขนมปั งกรอบ ก๋ วยเตี๋ยว แครอท ถัว่ มันฝรั่ง รายที่มีการหายใจเร็ ว ดูแลให้อาหาร
ครั้งละน้อยและมีอาหารเสริ ม อาหารโปตัสเซียมสู ง รายที่มีอาการท้องเสี ย มีไข้ หรื อรับประทาน
อาหารแข็งไม่ได้ ดูแลให้อาหารเหลวหรื ออาหารอ่อน เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม และรายที่รับประทาน
อาหารได้นอ้ ยหรื อไม่ได้เลย รายงานแพทย์เพื่อให้อาหารและนํ้าทางสายยาง หรื อสารนํ้าทาง
เส้นเลือดดํา และดูแลตามแผนการรักษาของแพทย์และตามหลักการให้สารอาหาร
ผูป้ ่ วยเด็กเล็กที่มีอาการถ่ายเหลวเรื้ อรัง จะมีน้ าํ ย่อยแลคเตสน้อยลง แพทย์อาจจะมีแผน
การรักษาให้นมที่มีน้ าํ ตาลแลคโตสตํ่า หรื อไม่มีน้ าํ ตาลแลคโตส เช่น นมโอแลค ( Olac )
นมโปรโซบี ( Prosobee ) นมถัว่ เหลือง ดูแลให้ตามแผนการรักษา ถ้าผูป้ ่ วยยังมีอาการถ่ายเหลว
ให้นมช้าๆ เช่น ให้นมทางสายยางช้าๆนานประมาณ 30 นาที ในระหว่างที่ให้นมผูป้ ่ วยทาง
สายยาง จะช่วยพัฒนาการดูดกลืนโดยการนวดกล้ามเนื้อหรื ออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการดูดกลืน
เช่น เหงือก กล้ามเนื้อกระพุง้ แก้ม ให้เป็ นระยะ อย่างน้อยทุกครั้งที่ให้อาหาร
2. กระตุน้ ให้ดื่มนํ้าครั้งละน้อยๆ บ่อยครั้ง เพื่อให้ได้รับนํ้าอย่างเพียงพอ
3. ทําความสะอาดช่องปากผูป้ ่ วยด้วยนํ้าสะอาดหรื อนํ้ายาบ้วนปาก อย่างน้อย
วันละ 2-3 ครั้ง ผูป้ ่ วยโตควรใช้แปรงสี ฟันที่อ่อนนุ่ม ทารกและเด็กเล็กใช้ไม้พนั สําลีชุบนํ้าต้มสุ ก
หรื อนํ้าสะอาดเช็ดภายในช่องปาก และป้ ายริ มฝี ปากด้วยกลีเซอรี นบอแรกซ์ ( Glycerine Borax )
บริ เวณริ มฝี ปากในรายที่มีริมฝี ปากแตกแห้ง
4. จัดอาหารให้น่ารับประทานและแนะนําครอบครัวให้จดั ซื้ออาหารที่มี
ประโยชน์และเด็กชอบ รวมทั้งจัดสิ่ งแวดล้อมให้สะอาดและไม่มีกลิ่นรบกวน
5. ดูแลให้ได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา เพือ่ ลดการติดเชื้อในร่ างกาย

15
ทางเดินอาหาร เชื้อราในช่องปาก
6. บันทึกปริ มาณนํ้าดื่มและการขับปั สสาวะ ( Record Intake/Output )
เพื่อประเมินความสมดุลของสารนํ้าของร่ างกาย ถ้าผูป้ ่ วยปั สสาวะน้อยลงหรื อไม่ปัสสาวะใน
24 ชัว่ โมง รายงานแพทย์เพื่อการรักษา
7. ประเมินสัญญาณชีพทุก 4 ชัว่ โมง รวมทั้งสังเกตอาการและอาการแสดง
ของการขาดนํ้าจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง เช่น สี ผวิ ความยืดหยุน่ ของผิวหนัง ลักษณะ
เยือ่ บุต่างๆ ลักษณะรอบๆดวงตา และกระหม่อมหน้า จํานวนปั สสาวะ นํ้าหนักตัว การ
เปลี่ยนแปลงของระดับความรู ้สึกตัว ถ้าผูป้ ่ วยมีสญ
ั ญาณชีพผิดปกติ รายงานแพทย์เพื่อการรักษา
8. ชัง่ นํ้าหนักทุกวัน เพื่อประเมินความสมดุลของอาหารและสารนํ้าที่ได้รับ
9. ติดตามผลการตรวจจากห้องทดลอง ได้แก่ อิเล็คโตรลัยท์ อัลบูมิน กลูโคส
อะซิโตน และความเป็ นกรดด่างในเลือด เพื่อประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก รวมทั้งการตรวจ
ปั สสาวะ
10. อธิบายให้ครอบครัวทราบถึงความสําคัญของการได้รับสารอาหารและนํ้า
อย่างเพียงพอแก่ผปู ้ ่ วย
11. สังเกตอาการอื่นร่ วมด้วย เช่น มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
12. รายงานแพทย์ถา้ มีการถ่ายอุจจาระจํานวนมาก หรื อถ่ายเหลวมากกว่าวันละ
5 ครั้ง หรื อมีปัสสาวะลดลง ความตึงผิวเลวลง ตาลึก ชีพจรเร็ ว ความดันโลหิตตํ่า อาการ
โปตัสเซียมในเลือดตํ่าคือ เพลีย อ่อนแรง เบื่ออาหาร รี เฟล็กซ์ชา้
การประเมินผล
ประเมินภายหลังให้การพยาบาลตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
2.

เนือ้ เยือ่ ของร่ างกายเสี่ ยงต่ อการขาดออกซิเจน เนื่องจากการติดเชื้อทีป่ อด
หรือมีพยาธิสภาพทีป่ อด
วัตถุประสงค์ เนื้อเยือ่ ของร่ างกายไม่ขาดออกซิเจน
เกณฑ์ การประเมินผล
1. สัญญาณชีพปกติตามวัย
2. ไม่มีอาการหายใจลําบาก ปี กจมูกบาน หายใจหน้าอกและ/หรื อซี่โครงบุ๋ม
ริ มฝี ปากคลํ้า เล็บมือ/เล็บเท้าคลํ้า ระดับความรู ้สึกตัวเปลี่ยนแปลง
3. ระดับออกซิเจนในเลือดแดงปกติ มากกว่า 90%
กิจกรรมการพยาบาล
1. ดูแลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนเพียงพอโดย

16
1.1 จัดท่านอนให้หายใจสะดวก ศีรษะสู ง ลําคอแหงนเล็กน้อย
1.2 ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง โดยใช้ลูกยางหรื อเครื่ องดูดเสมหะดูดเสมหะให้ผปู ้ ่ วย
เมื่อประเมินได้ว่าผูป้ ่ วยมีเสมหะ และปฏิบตั ิการดูดเสมหะให้ถูกต้องตามหลักการ
1.3 ทําความสะอาดปากและฟันของเด็กให้สะอาดอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะในรายที่
ได้รับออกซิเจน เพราะออกซิเจนจะเป็ นตัวทําให้เยือ่ เมือกและปากแห้งซึ่งจะเกิดเป็ นแผลติดเชื้อ
ขึ้นได้ ดังนั้นจึงควรให้เด็กบ้วนปากด้วยนํ้าเกลือบ่อยๆ
1.4 ในรายที่ประเมินพบเสมหะในปอด ทํากายภาพทรวงอก ได้แก่
การจัดท่า เคาะปอด การสัน่ สะเทือนบริ เวณทรวงอก และไม่เคาะปอดในรายที่ผปู ้ ่ วยมีอาการ
หายใจหอบมาก เลือดออกง่าย มีความดันในกระโหลกศีรษะสู ง หรื อหัวใจเต้นผิดปกติ
1.5 ดูแลให้ได้รับออกซิเจนตามแผนการรักษาของแพทย์ ตามวิธีการและหลักการให้
อย่างถูกต้อง
1.6 ทําความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้ออกซิเจนและช่วยหายใจ โดยแช่อุปกรณ์
ที่ไม่ใช่โลหะในนํ้ายา 0.5% โซเดียมไฮโปคลอไรด์นาน 10-20 นาที แล้วนําไปทําความ
สะอาด ส่ วนอุปกรณ์ที่เป็ นโลหะอาจเช็ดทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรื อแช่
ในนํ้ายา 0.1% กลูตาราลดีไฮด์ หรื อ 0.5-3 % ไลซอล นานอย่างน้อย 10 – 20 นาที ก็ได้
ก่อนทําความสะอาด ต่อจากนั้นอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ตอ้ งทําให้ปลอดเชื้อ ก่อนใช้ให้
นําไปทําให้ปลอดเชื้อด้วยการอบไอนํ้า ซึ่งมีประสิ ทธิภาพดีและราคาถูก หรื ออบด้วยก๊าซ
Ethylene Oxide ตามความเหมาะสมกับชนิดของอุปกรณ์
2. ลดการใช้ออกซิ เจนโดย
2.1 ถ้าผูป้ ่ วยมีไข้ ดูแลเช็ดตัวลดไข้ และให้ยาลดไข้ตามแผนการรักษาของแพทย์
2.2 ดูแลให้พกั ผ่อน โดยทําความสะอาดร่ างกายและจัดสิ่ งแวดล้อมให้เงียบ สะอาด
และปราศจากสิ่ งรบกวน
2.3 จัดกิจกรรมให้ผปู ้ ่ วยพักผ่อนมากที่สุด โดยไม่รบกวนผูป้ ่ วยบ่อยครั้ง
3. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา เพื่อลดการติดเชื้อที่ปอด รวมทั้ง
สังเกตอาการข้างเคียงของยา
4. ดูแลให้ได้รับนํ้าอย่างเพียงพอ เพือ่ ป้ องกันภาวะขาดนํ้าและให้เสมหะอ่อนตัว
ขับออกง่าย
5. ประเมินการได้รับออกซิเจนของร่ างกายและการติดเชื้อของทางเดินหายใจอย่างน้อย

17
ทุก 4 ชัว่ โมง จากอุณหภูมิของร่ างกาย ลักษณะการหายใจ ลักษณะจํานวนและสี
ของเสมหะ เสี ยงผิดปกติของปอดและ Arterial Blood Gas สี ของริ มฝี ปากและเล็บมือ/
เล็บเท้า ระดับความรู ้สึกตัว ถ้าพบอาการผิดปกติดงั กล่าว รายงานแพทย์เพือ่ การรักษา
6. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ เพื่อประเมินการขาดออกซิเจนและการติดเชื้อ
เช่น ค่าออกซิเจนในเลือดแดงจากการเพาะเชื้อ
การประเมินผล ภายหลังให้การพยาบาลประเมินตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
3.

เสี่ ยงต่ อการติดเชื้อฉวยโอกาส เนื่องจากความบกพร่ องของระบบภูมคิ ุ้มกัน
ซึ่งเป็ นผลจาก T Helper Lymphocyte ถูกทําลาย การมีเม็ดเลือดขาว
Neutrophill ตํา่ จากยาเคมีบําบัด
วัตถุประสงค์ ไม่เกิดการติดเชื้อฉวยโอกาส
เกณฑ์ การประเมินผล
1. อุณหภูมิปกติ โดยอยูร่ ะหว่าง 36.5 – 37.4 องศาเซลเซียส
2. ไม่มีอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อทางเดินหายใจ คือ ไข้ หายใจเร็ ว
ไอ มีเสมหะในทางเดินหายใจ
3. ไม่มีอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อทางเดินอาหาร คือ ไข้
ถ่ายอุจจาระเหลว
4. ไม่มีการติดเชื้อราในปาก ทางเดินอาหาร ไม่มีผนื่
กิจกรรมการพยาบาล
1. ถ้าเม็ดเลือดขาวตํ่ากว่า 500 เซลล์/ ลบ.มม. จัดเด็กไว้ในห้องแยกที่สะอาด มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก
2. ก่อนทําการพยาบาลใส่ เครื่ องป้ องกัน เช่น ผ้ากันเปื้ อน เสื้ อคลุม ผ้าปิ ดปากและจมูก
ถุงมือ ให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิการพยาบาล
3. ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลทุกครั้ง และให้การพยาบาลโดยยึดหลักการ
ป้ องกันการติดเชื้อ เพื่อป้ องกันการนําเชื้อเข้าสู่ ร่างกายผูป้ ่ วย
4. ป้ องกันผูป้ ่ วยไม่ให้สมั ผัสโรคติดเชื้ออื่นโดย
4.1 แยกผูป้ ่ วยจากผูท้ ี่มีการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อระบบหายใจ
4.2 แยกเครื่ องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้กบั ผูป้ ่ วย เช่น ปรอทวัดอุณหภูมิ เครื่ องวัด
ความดันโลหิ ต ของเล่น
4.3 เจ้าหน้าที่ทีมสุ ขภาพหรื อครอบครัวที่มีการติดเชื้อ เช่น หวัด ไข้ ไม่ควรดูแลหรื อ

18
อยูใ่ กล้ชิดผูป้ ่ วย
5. ดูแลให้ได้รับอาหารอย่างเหมาะสม เพือ่ เสริ มสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ให้อาหาร
ที่มีจุลชีพตํ่า โดยผัก ผลไม้ตอ้ งปอกเปลือกหรื อผ่านการหุงต้มก่อน งดนมเพราะมีแลคโตแบคซิลสั
6. วัดอุณหภูมิร่างกายอย่างน้อยทุก 4 ชัว่ โมง หรื อตามอาการของผูป้ ่ วย รวมทั้งสังเกต
อาการและอาการแสดงของการติดเชื้อในร่ างกาย ถ้าพบอาการผิดปกติรายงานแพทย์เพื่อ
การรักษา
7. เฝ้ าระวังความสมบูรณ์ของผิวหนัง รวมทั้งบริ เวณที่ให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดํา เยือ่ บุ
ช่องปาก บริ เวณอวัยวะสื บพันธุ์ สังเกตอาการแสดง ร้อน บวม กลิ่นผิดปกติ รอยแผล
หรื อบริ เวณที่สอดใส่ ท่อหรื อสายยาง ทําความสะอาดร่ างกายเด็กด้วยนํ้าและสบู่
8. ควรงดการดูแลต้นไม้หรื อดอกไม้ ไม่วางต้นไม้หรื อดอกไม้ไว้ที่เตียงหรื อในห้อง
ผูป้ ่ วย โดยเฉพาะถ้าผูป้ ่ วยมีเม็ดเลือดขาวน้อยกว่า 500 เซลล์/ลบ.มม. เพราะดอกไม้มี Pneumonas
Aeruginosa หรื อเชื้ออื่นๆ เวลานําเด็กออกจากห้องต้องให้สวมผ้าปิ ดปากและจมูก
9. ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา เช่น ยาต่อต้านไวรัส ยาปฏิชีวนะ เพือ่ ลด
การติดเชื้อในร่ างกาย และประเมินการรักษาว่า มียาที่ทาํ ให้เม็ดเลือดขาวตํ่าหรื อไม่ ถ้ามีตอ้ งให้
การดูแลอย่างใกล้ชิด หรื อถ้าจําเป็ นต้องหยุดยา
10. แนะนําครอบครัวในการป้ องกันการติดเชื้อแก่ผปู ้ ่ วย
10.1
ล้างมือก่อนและหลังสัมผัสหรื อทํากิจกรรมให้ผปู ้ ่ วย
10.2
ดูแลรักษาความสะอาดของร่ างกาย เสื้ อผ้าและสิ่ งแวดล้อม
10.3
สังเกตอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อ
11. สังเกตและประเมินอาการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ผูป้ ่ วยจะมี
อาการ มีไข้ หายใจเร็ ว หายใจหอบหรื อหายใจลําบาก ไอ มีเสมหะในทางเดินหายใจ
การติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ผูป้ ่ วยจะมีอาการ มีไข้ ถ่ายอุจจาระเหลว เมื่อพบอาการ
ติดเชื้อรายงานแพทย์เพือ่ การรักษา
การประเมินผล
ภายหลังให้การพยาบาลประเมินตามเกณฑ์ที่กาํ หนด

19
4.
มีพฒ
ั นาการช้ า เนื่องจากมีการเจ็บป่ วยเรื้อรัง
วัตถุประสงค์ พัฒนาการเหมาะสมกับวัยและภาวะสุ ขภาพ
เกณฑ์ การประเมินผล พัฒนาการด้านต่างๆดีข้ ึน เหมาะสมตามวัยและภาวะสุ ขภาพ
กิจกรรมการพยาบาล
1. ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยมีพฒั นาการเหมาะสมกับสภาพและวัย โดยกระตุน้ ประสาท
รับความรู ้สึกทุกด้านอย่างสมํ่าเสมอตามวัย ได้แก่ การอุม้ พูดคุย สัมผัส เมื่อทํากิจกรรม
แก่ผปู ้ ่ วย
2. จัดกิจกรรมการเล่น การออกกําลังกาย ให้เหมาะสมกับสภาพและวัย
3. กระตุน้ ให้บิดามารดาหรื อครอบครัวอยูเ่ ฝ้ าผูป้ ่ วย ถ้าไม่สามารถอยูเ่ ฝ้ าได้
ก็ควรจะมาเยีย่ มผูป้ ่ วยบ่อยๆและสนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่ วมในการตอบสนองความต้องการ
ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจและอารมณ์ รวมทั้งการส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของผูป้ ่ วย
4. ดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รับยาต้านเชื้อเอชไอวีตามแผนการรักษา เพื่อลดการติดเชื้อ
ของระบบประสาท การติดเชื้อฉวยโอกาส
5. ประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนไหว ภาษา สังคม และ
การปรับตัวเป็ นระยะๆเมื่อพบอาการผิดปกติ ให้ปรึ กษาแพทย์เพือ่ ให้การช่วยเหลือและแก้ไข
6. เมื่อผูป้ ่ วยมีอาการดีข้ ึนและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน ควรแนะนําเกี่ยวกับ
วิธีการประเมินพัฒนาการของผูป้ ่ วยอย่างง่ายๆ และสอนเทคนิคการกระตุน้ และส่ งเสริ มพัฒนาการ
ผูป้ ่ วยแก่ครอบครัว เช่น การจัดกิจกรรมการเล่น การจัดหาของเล่นที่เหมาะสม การพาผูป้ ่ วยไป
เล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกัน โดยเฉพาะผูป้ ่ วยเด็กวัยก่อนเรี ยนและเด็กวัยเรี ยน
7. ส่ งต่อผูป้ ่ วยแก่นกั กายภาพบําบัดให้ได้รับการกระตุน้ พัฒนาการอย่าง
เหมาะสม
การประเมินผล
ภายหลังให้การพยาบาลประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
5.

วิตกกังวลและ/หรือกลัว เนื่องจากต้ องเข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ความวิตกกังวลและ/หรื อความกลัวต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ลดลง
เกณฑ์ การประเมินผล
จากคําพูดและพฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงว่าความวิตกกังวลและ/
หรื อความกลัวลดลง เช่น เข้าใจเหตุผลของการรักษาพยาบาล

วัตถุประสงค์

20
กิจกรรมการพยาบาล
1. ให้การพยาบาลด้วยความนุ่มนวลและไม่แสดงท่าทางรังเกียจ พูดคุย
และสัมผัสขณะทํากิจกรรมพยาบาล โดยยึดหลักการป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อและนําเชื้อ
สู่ ผปู ้ ่ วย
2. สนับสนุนให้บิดามารดาหรื อครอบครัวอยูเ่ ฝ้ าดูแลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
ตลอดเวลา ถ้ามารดาไม่สามารถอยูก่ บั ผูป้ ่ วยได้ตลอดเวลา ก็ควรมาเยีย่ มผูป้ ่ วยอย่างสมํ่าเสมอ
และพยาบาลควรทําหน้าที่ดูแลแทนโดยตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างสมํ่าเสมอ
3. จัดหาของเล่นให้เหมาะสมตามวัย โดยยึดหลักการป้ องกันการแพร่ กระจาย
เชื้อและนําเชื้อสู่ ผปู ้ ่ วยให้จดั ของเล่นเฉพาะผูป้ ่ วย ไม่ควรนําไปรวมกับผูป้ ่ วยอื่นและควรเป็ น
ของเล่นที่ทาํ ความสะอาดและทําลายเชื้อโรคได้
4. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่ผปู ้ ่ วยตามความเหมาะสม
5. ให้ผปู ้ ่ วยระบายความรู ้สึกโดยการเขียน วาดภาพ เล่าเรื่ อง หรื อเล่นบทบาท
สมมติและรับฟังด้วยความเต็มใจ
การประเมินผล ภายหลังให้การพยาบาลประเมินตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
6. เศร้ าโศก / วิตกกังวล จากผลการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย หรือกลัว / วิตกกังวล
การสู ญเสี ยผู้ป่วย
วัตถุประสงค์ ความเศร้าโศกความวิตกกังวลและความกลัวลดลง
เกณฑ์ การประเมินผล
จากคําพูดและพฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงว่าวิตกกังวล และ/หรื อกลัว
ลดลง เช่น เข้าใจเหตุผลของการรักษาพยาบาล เข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินของโรค
กิจกรรมการพยาบาล
1. รายที่มีความเศร้าโศกหรื อความวิตกกังวลจากผลการวินิจฉัยโรคของ
ผูป้ ่ วย ประคับประคองด้านจิตใจโดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ครอบครัว ด้วยการแสดง
ความจริ งใจและพร้อมให้การช่วยเหลือ เพื่อให้ครอบครัวเกิดความไว้วางใจ และเปิ ดโอกาสให้
พูดคุยและระบายความรู ้สึกต่างๆ รวมทั้งยอมรับท่าที การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครี ยด
และความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น เพื่อประเมินและหาแนวทางการแก้ไข
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูป้ ่ วยและการรักษาพยาบาล โดยการปรึ กษากับแพทย์

21
ผูร้ ักษา และประเมินความต้องการของครอบครัว บอกความก้าวหน้าของโรคและการ
รักษาพยาบาลให้ทราบทุกระยะ โดยเฉพาะอาการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนของผูป้ ่ วย
3. ดูแลผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้ครอบครัวมีกาํ ลังใจและเกิดความมัน่ ใจ
ในความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
4. สนับสนุนครอบครัวให้มีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย เพื่อลดความรู ้สึกผิด
ที่เป็ นสาเหตุให้ผปู ้ ่ วยได้รับเชื้อเอชไอวี ระยะแรกครอบครัวอาจกลัว ไม่กล้าสัมผัสบุตร เนื่องจาก
มีสายยางหรื ออุปกรณ์การแพทย์ติดตัวเด็ก เช่น สายนํ้าเกลือ พยาบาลอยูเ่ ป็ นเพื่อนและสาธิต
วิธีการดูแลผูป้ ่ วย โดยสัมผัสหรื อพูดคุยกับผูป้ ่ วย หรื อนัง่ ข้างเตียงอ่านหนังสื อ เล่าเรื่ อง เล่านิทาน
ให้ฟัง ต่อมาให้ครอบครัวมีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย เช่น การเช็ดตัว การป้ อนอาหาร ทําให้
ครอบครัวผ่อนคลายความกลัวและเผชิญกับความจริ งได้มากขึ้น
5. ให้กาํ ลังใจ ชมเชย เมื่อครอบครัวสามารถช่วยเหลือดูแลผูป้ ่ วยได้ ความภูมิใจ
นี้จะช่วยให้บิดามารดาของผูป้ ่ วยรู ้สึกมีคุณค่าในบทบาทของตน และลดความรู ้สึกสิ้ นหวัง
6. อธิบายให้ทราบเหตุผลในการปฏิบตั ิรักษาพยาบาลต่อผูป้ ่ วย รวมทั้ง
ให้ครอบครัวได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมในการวางแผนการรักษาพยาบาลตามความ
เหมาะสม
7. กระตุน้ ให้ครอบครัวพบปะพูดคุยกับครอบครัวของผูป้ ่ วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
ที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน และช่วยจัดกลุ่มช่วยเหลือระหว่างครอบครัวซึ่งกันและกัน
การประเมินผล ภายหลังให้การพยาบาลประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาํ หนด

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful