You are on page 1of 2
UNIDADE 13 ingua AV Nome e apelidos:.. Curso: Le 0 texto que aparece a continuacién e, despois, contesta as preguntas. 1 Xulieta € unha rapaza da vosa idade. Si, si, da vosa idade. Nin un mes mais nin un mes menos. Da vosa idade exactamente. Deixando a un lado os seus trazos fisicos, direivos que Xulieta é un encanto. € unha rapaza leda, viva, inqueda. Vive cos seus pais nunha das casas mais antigas da 5 vila. Xulieta vén sendo todo o que vos dixen antes, pero esté moi soa. Ten a seus pais, si, pero séntese soa. Ten moitos compaieiros € compaheiras, pero ela di que esta soa. O seu pai, Lourenzo, traballa, traballa, traballa. Chega 4 casa moi canso. Dalle un bico 4 nena e marcha a durmir. A stia nai traballa, traballa, traballa. Chega 4 casa © moi cansa. Dalle un bico 4 nena e marcha a durmir. Xulieta, pois, séntese soa. Supofio que o entendedes, non? Antonio Garcia Teljeiro: «Verbas de sals, en Un saquifio de contos, Ediciéns Xerais (adapt) a) Cantos anos cres que pode ter Xuli b) Por que se sente soa a rapaza? a) Que se dino texto acerca do seu caracter? Escribe os adxectivos que se refiren a el. b) O autor non describe fisicamente a Xulicta. Imaxina ti como é¢ e fai unha breve des- cricién da nena. c) Invéntalle tamén gustos ¢ afecciéns. UNIDADE 13 Lingua AV 3) Corrixe os castelanismos ¢ escribe de novo as oraciéns: — Vai despacio pola carreteita, que hai moitas curvas. — Ainda que non vaiamos moi lexos, pon o cinturén de seguridade, — A farmacia mais cereana esta na praza do Axuntamento, ~ A aceira tifia todos os adoquins levantados. proxima estrada lonxe lousas Concello beirarnia amodo cinto 4) Risca os castelanismos nestas parellas de palabras: aguxa - agulla peén — peatén plataforma — andén lentellas — lentexas tixeira — tesoira calexén — canellén 8) a) Repara nos verbos que se sublifiaron no texto e indica: conxugacién, persoa, niimero, tempo e modo. b) Cambia os verbos da 1.* conxugaci6n que tefias escrito 4 stia correspondente forma do modo subxuntivo. Fixate no modelo: estd — ester =. > 6) Completa con i ou con It pa...asada enga...olado le... desma...ar ra...ado bri...ante patrn...a rosqui...a oga aseme...ar conse...ciro ate